ISSN 1725-5112

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 309

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

50. sējums
2007. gada 27. novembris


Saturs

 

I   Tiesību akti, kuri pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana ir obligāta

Lappuse

 

 

REGULAS

 

*

Padomes Regula (EK) Nr. 1377/2007 (2007. gada 26. novembris), ar kuru groza Padomes Regulu (EK) Nr. 889/2005, ar ko paredz konkrētus ierobežojošus pasākumus attiecībā uz Kongo Demokrātisko Republiku

1

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1378/2007 (2007. gada 26. novembris), ar kuru nosaka standarta ievešanas vērtības nolūkā noteikt ievešanas cenu atsevišķu veidu augļiem un dārzeņiem

5

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 1379/2007 (2007. gada 26. novembris), ar ko groza IA, IB, VII un VIII pielikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 1013/2006 par atkritumu sūtījumiem, lai ņemtu vērā tehnikas progresu un grozījumus, par ko vienojās saskaņā ar Bāzeles Konvenciju ( 1 )

7

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 1380/2007 (2007. gada 26. novembris) par atļauju izmantot endo-1,4-beta-ksilanāzi (Natugrain Wheat TS) kā barības piedevu ( 1 )

21

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 1381/2007 (2007. gada 26. novembris), ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 2133/2001, ar ko atver dažas Kopienas tarifu kvotas un tarifu maksimālos apjomus labības nozarē un paredz to pārvaldi attiecībā uz Kopienas tarifu kvotu koncesijām Fēru salu zivju barībai, kas atbilst KN kodiem 23099010, ex23099031 un ex23099041

24

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 1382/2007 (2007. gada 26. novembris), ar ko nosaka kārtību, kā piemērot Padomes Regulu (EK) Nr. 774/94 attiecībā uz cūkgaļas importa režīmu

28

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 1383/2007 (2007. gada 26. novembris), ar ko nosaka kārtību, kā piemērot Padomes Regulu (EK) Nr. 779/98 attiecībā uz noteiktu tarifa kvotu atvēršanu un pārvaldību Turcijas izcelsmes mājputnu gaļas nozares produktu ievedumiem Kopienā

34

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 1384/2007 (2007. gada 26. novembris), ar ko nosaka kārtību, kā piemērot Padomes Regulu (EK) Nr. 2398/96 attiecībā uz noteiktu tarifa kvotu atvēršanu un pārvaldīšanu Izraēlas izcelsmes mājputnu gaļas nozares produktu ievedumiem Kopienā

40

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 1385/2007 (2007. gada 26. novembris), ar ko nosaka kārtību, kā piemērot Padomes Regulu (EK) Nr. 774/94, kad atver un pārvalda noteiktas Kopienas muitas tarifa kvotas mājputnu gaļas nozarē

47

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.


I Tiesību akti, kuri pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana ir obligāta

REGULAS

27.11.2007   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 309/1


PADOMES REGULA (EK) Nr. 1377/2007

(2007. gada 26. novembris),

ar kuru groza Padomes Regulu (EK) Nr. 889/2005, ar ko paredz konkrētus ierobežojošus pasākumus attiecībā uz Kongo Demokrātisko Republiku

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu un jo īpaši tā 60. un 301. pantu,

ņemot vērā Kopējo nostāju 2007/654/KĀDP (2007. gada 9. oktobris) par ierobežojošiem pasākumiem attiecībā uz Kongo Demokrātisko Republiku (1),

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu,

tā kā:

(1)

Ar Padomes Regulu (EK) Nr. 889/2005 (2) tika noteikti ierobežojoši pasākumi attiecībā uz Kongo Demokrātisko Republiku (“KDR”) saskaņā ar Kopējo nostāju 2005/440/KĀDP un atbilstīgi ANO Drošības padomes Rezolūcijai 1596 (2005) un turpmākām attiecīgām rezolūcijām.

(2)

Ar 2007. gada 10. augusta Rezolūciju 1771 (2007) ANO Drošības padome nolēma, inter alia, ka ierobežojošos pasākumus attiecībā uz tehnisko palīdzību nepiemēro attiecīgas tehniskās palīdzības sniegšanai, iepriekš paziņojot komitejai, kas izveidota ar Rezolūcijas 1533 (2004) 8. punktu, un saņemot KDR valdības piekrišanu, ja šādas palīdzības vienīgais mērķis ir atbalsts KDR armijas un policijas spēkiem, kas ir integrācijas procesā North Kivu un South Kivu provincē un Ituri apgabalā. Tādēļ ir lietderīgi attiecīgi grozīt Regulu (EK) Nr. 889/2005.

(3)

Turklāt ir lietderīgi Regulu (EK) Nr. 889/2005 pielāgot jaunākajai praksei sankciju jomā attiecībā uz kompetento iestāžu norādīšanu, atbildību par pārkāpumiem un jurisdikciju,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Ar šo Regulu (EK) Nr. 889/2005 groza šādi:

1)

regulas 3. pantu aizstāj ar šādu pantu:

“3. pants

1.   Atkāpjoties no 2. panta, kompetentās iestādes, kas norādītas pielikumā uzskaitītajās tīmekļa vietnēs, dalībvalstī, kurā attiecīgais pakalpojuma sniedzējs veic uzņēmējdarbību, var atļaut sniegt:

a)

tehnisku palīdzību, finansējumu un finanšu palīdzību, kas ir saistīta ar ieročiem un ar tiem saistītiem materiāliem, ja tie ir paredzēti tikai Apvienoto Nāciju Organizācijas misijas KDR (“MONUC”) lietošanai vai atbalstam;

b)

tehnisku palīdzību, finansējumu un finanšu palīdzību, kas ir saistīta ar ieročiem un ar tiem saistītiem materiāliem, ja tie ir paredzēti vienīgi KDR armijas un policijas spēku lietošanai vai atbalstam, ar noteikumu, ka minētie spēki:

i)

ir pabeiguši savu integrācijas procesu; vai

ii)

darbojas, attiecīgi, KDR Bruņoto spēku integrētā štāba vai Valsts policijas “état major intégré”; vai

iii)

ir integrācijas procesā KDR teritorijā ārpus North Kivu un South Kivu provinces un ārpus Ituri apgabala;

c)

tehnisku palīdzību, kas saskaņota ar KDR valdību un kuras vienīgais mērķis ir atbalstīt KDR armijas un policijas spēkus, kuri ir integrācijas procesā North Kivu un South Kivu provincē un Ituri apgabalā, ja par šādas palīdzības vai pakalpojumu sniegšanu ir iepriekš paziņots Sankciju komitejai; un

d)

tehnisku palīdzību, finansējumu un finanšu palīdzību, kas ir saistīta ar nenāvējošu militāro aprīkojumu, kas paredzēts vienīgi humānām vai aizsardzības vajadzībām, ja par šādu palīdzību vai pakalpojumiem ir iepriekš paziņots Sankciju komitejai.

2.   Atļaujas nepiešķir jau notikušām darbībām.”;

2)

iekļauj šādu pantu:

“2.a pants

Šīs regulas 2. panta b) punktā izklāstītie aizliegumi nav pamats nekādai attiecīgo fizisko vai juridisko personu vai iestāžu atbildībai, ja tās nav zinājušas vai ja tām nav bijis pamatota iemesla uzskatīt, ka to darbības pārkāpj šos aizliegumus.”;

3)

iekļauj šādu pantu:

“6.a pants

1.   Dalībvalstis norīko 3. panta 1. punktā minētās kompetentās iestādes un norāda tās pielikumā uzskaitītajās tīmekļa vietnēs.

2.   Dalībvalstis par savām kompetentajām iestādēm paziņo Komisijai tūlīt pēc šā panta stāšanās spēkā, kā arī paziņo tai par visiem turpmākiem grozījumiem.”;

4)

regulas 7. pantu aizstāj ar šādu pantu:

“7. pants

Šo regulu piemēro:

a)

Kopienas teritorijā, tostarp tās gaisa telpā;

b)

visos gaisa kuģos vai kuģos, kas ir kādas dalībvalsts jurisdikcijā;

c)

attiecībā uz jebkuru personu Kopienas teritorijā vai ārpus tās, kurai ir kādas dalībvalsts valstspiederība;

d)

attiecībā uz jebkuru juridisku personu, iestādi vai organizāciju, kas reģistrēta vai izveidota saskaņā ar kādas dalībvalsts tiesību aktiem;

e)

attiecībā uz jebkuru juridisku personu, iestādi vai organizāciju saistībā ar jebkādu uzņēmējdarbību, ko pilnīgi vai daļēji veic Kopienā.”;

5)

pielikumu aizstāj ar tekstu šīs regulas pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2007. gada 26. novembrī

Padomes vārdā

priekšsēdētājs

J. SILVA


(1)  OV L 264, 10.10.2007., 11. lpp.

(2)  OV L 152, 15.6.2005., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1791/2006 (OV L 363, 20.12.2006., 1. lpp.).


PIELIKUMS

“PIELIKUMS

Tīmekļa vietnes informācijai par 3. un 6.a pantā minētajām kompetentajām iestādēm un adrese paziņojumu nosūtīšanai Eiropas Komisijai

BEĻĢIJA

http://www.diplomatie.be/eusanctions

BULGĀRIJA

http://www.mfa.government.bg

ČEHIJAS REPUBLIKA

http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce

DĀNIJA

http://www.um.dk/da/menu/Udenrigspolitik/FredSikkerhedOgInternationalRetsorden/Sanktioner/

VĀCIJA

http://www.bmwi.de/BMWi/Navigation/Aussenwirtschaft/Aussenwirtschaftsrecht/embargos.html

IGAUNIJA

http://www.vm.ee/est/kat_622/

GRIEĶIJA

http://www.ypex.gov.gr/www.mfa.gr/en-US/Policy/Multilateral+Diplomacy/International+Sanctions/

SPĀNIJA

www.mae.es/es/MenuPpal/Asuntos/Sanciones+Internacionales

FRANCIJA

http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/

ĪRIJA

http://www.dfa.ie/un_eu_restrictive_measures_ireland/competent_authorities

ITĀLIJA

http://www.esteri.it/UE/deroghe.html

KIPRA

http://www.mfa.gov.cy/sanctions

LATVIJA

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

LIETUVA

http://www.urm.lt

LUKSEMBURGA

http://www.mae.lu/sanctions

UNGĀRIJA

http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/Kulpolitikank/nemzetkozi_szankciok/

MALTA

http://www.doi.gov.mt/EN/bodies/boards/sanctions_monitoring.asp

NĪDERLANDE

http://www.minbuza.nl/sancties

AUSTRIJA

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=

POLIJA

http://www.msz.gov.pl

PORTUGĀLE

http://www.min-nestrangeiros.pt

RUMĀNIJA

http://www.mae.ro/index.php?unde=doc&id=32311&idlnk=1&cat=3

SLOVĒNIJA

http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ukrepi/

SLOVĀKIJA

http://www.foreign.gov.sk

SOMIJA

http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet

ZVIEDRIJA

http://www.ud.se/sanktioner

APVIENOTĀ KARALISTE

http://www.fco.gov.uk/competentauthorities

Adrese paziņojumu nosūtīšanai Eiropas Komisijai:

European Commission

DG External Relations

Directorate A. Crisis Platform and Policy Coordination in CFSP

Unit A2. Crisis Management and Conflict Prevention

CHAR 12/108

B-1049 Bruxelles/Brussel (Belgium)

E-pasts: relex-sanctions@ec.europa.eu

Tālr.: (32 2) 29 91176/55585

Fakss: (32 2) 299 0873”


27.11.2007   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 309/5


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1378/2007

(2007. gada 26. novembris),

ar kuru nosaka standarta ievešanas vērtības nolūkā noteikt ievešanas cenu atsevišķu veidu augļiem un dārzeņiem

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1994. gada 21. decembra Regulu (EK) Nr. 3223/94 par sīki izstrādātiem augļu un dārzeņu ievešanas režīma izpildes noteikumiem (1), un jo īpaši tās 4. panta 1. punktu,

tā kā:

(1)

Regulā (EK) Nr. 3223/94, piemērojot Urugvajas kārtas daudzpusējo tirdzniecības sarunu iznākumus, paredzēti kritēriji, pēc kuriem Komisija nosaka standarta ievešanas vērtības pielikumā precizētajiem produktu ievedumiem no trešām valstīm un periodiem.

(2)

Piemērojot iepriekš minētos kritērijus, standarta ievešanas vērtības nosakāmas līmeņos, kas norādīti šīs regulas pielikumā,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Standarta ievešanas vērtības, kas paredzētas Regulas (EK) Nr. 3223/94 4. pantā, ir tādas, kā norādīts tabulā, kas pievienota pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2007. gada 27. novembrī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2007. gada 26. novembrī

Komisijas vārdā

lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektors

Jean-Luc DEMARTY


(1)  OV L 337, 24.12.1994., 66. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 756/2007 (OV L 172, 30.6.2007., 41. lpp.).


PIELIKUMS

Komisijas 2007. gada 26. novembra Regulai, ar kuru nosaka standarta ievešanas vērtības nolūkā noteikt ievešanas cenu atsevišķu veidu augļiem un dārzeņiem

(EUR/100 kg)

KN kods

Trešās valsts kods (1)

Standarta ievešanas vērtība

0702 00 00

IL

125,5

MA

57,7

TR

94,8

ZZ

92,7

0707 00 05

JO

196,3

MA

46,9

TR

88,0

ZZ

110,4

0709 90 70

MA

52,9

TR

180,5

ZZ

116,7

0709 90 80

EG

342,2

ZZ

342,2

0805 20 10

MA

68,2

ZZ

68,2

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

CN

63,0

HR

55,3

IL

68,0

TR

74,7

UY

83,0

ZZ

68,8

0805 50 10

AR

72,2

TR

96,5

ZA

59,5

ZZ

76,1

0808 10 80

AR

87,7

CA

86,9

CL

85,6

CN

76,1

MK

31,5

US

96,5

ZA

72,5

ZZ

76,7

0808 20 50

AR

48,7

CN

43,9

TR

120,4

ZZ

71,0


(1)  Valstu nomenklatūra, kas paredzēta Komisijas Regulā (EK) Nr. 1833/2006 (OV L 354, 14.12.2006., 19. lpp.). Kods “ZZ” nozīmē “citas izcelsmes vietas”.


27.11.2007   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 309/7


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1379/2007

(2007. gada 26. novembris),

ar ko groza IA, IB, VII un VIII pielikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 1013/2006 par atkritumu sūtījumiem, lai ņemtu vērā tehnikas progresu un grozījumus, par ko vienojās saskaņā ar Bāzeles Konvenciju

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 14. jūnija Regulu (EK) Nr. 1013/2006 par atkritumu sūtījumiem (1) un jo īpaši tās 58. panta 1. punktu,

tā kā:

(1)

Saskaņā ar vienošanos, ko panāca Bāzeles Konvencijas par kontroli pār kaitīgo atkritumu robežšķērsojošo transportēšanu un to aizvākšanu parakstītāju pušu konferences 8. sanāksmē (no 2006. gada 27. novembra līdz 1. decembrim), ir jāgroza IA, IB, VII un VIII pielikums Regulai (EK) Nr. 1013/2006 par atkritumu sūtījumiem. Grozījumi attiecas uz vienību “kg” un “litrs” aizstāšanu ar vienībām “tonnas (Mg)” un “m3” deklarācijas 5. blokā IA pielikumā, pārvietošanas dokumenta 5. un 18. blokā IB pielikumā un informācijā par kravu 3. un 14. blokā VII pielikumā, kā arī jauna 17. bloka ieviešanu pārvietošanas dokumentā, 1. zemsvītras piezīmes grozījumu informācijā par kravu un atsaucēs uz vadlīnijām attiecībā uz atkritumu apsaimniekošanu videi drošā veidā VIII pielikuma I daļas 4. līdz 9. punktā. Skaidrības labad minētie pielikumi jāaizstāj.

(2)

Tāpēc Regula (EK) Nr. 1013/2006 ir attiecīgi jāgroza.

(3)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar atzinumu, ko izdevusi komiteja, kura izveidota atbilstoši 18. pantam Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2006/12/EK (2),

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (EK) Nr. 1013/2006 IA, IB, VII un VIII pielikumu aizstāj ar šīs regulas pielikuma tekstu.

2. pants

Šī regula stājas spēkā trešajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2007. gada 26. novembrī

Komisijas vārdā

Komisijas loceklis

Stavros DIMAS


(1)  OV L 190, 12.7.2006., 1. lpp.

(2)  OV L 114, 27.4.2006., 9. lpp.


I PIELIKUMS

Regulas (EK) Nr. 1013/2006 IA pielikumu aizstāj ar šādu pielikumu:

“IA PIELIKUMS

Paziņojuma dokuments par atkritumu pārrobežu pārvietošanām/sūtījumiem

Image

Image

Image

Image


II PIELIKUMS

Regulas (EK) Nr. 1013/2006 IB pielikumu aizstāj ar šādu pielikumu:

“IB PIELIKUMS

Atkritumu pārrobežu pārvietošanu/sūtījumu pārvietošanas dokuments

Image

Image

Image

Image


III PIELIKUMS

Regulas (EK) Nr. 1013/2006 VII pielikumu aizstāj ar šādu pielikumu:

“VII PIELIKUMS

ATKRITUMU SŪTĪJUMIEM PIEVIENOJAMĀ INFORMĀCIJA, KĀ MINĒTS 3. PANTA 2. UN 4. PUNKTĀ

Image


IV PIELIKUMS

Regulas (EK) Nr. 1013/2006 VIII pielikumu aizstāj ar šādu pielikumu:

“VIII PIELIKUMS

VADLĪNIJAS ATTIECĪBĀ UZ ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANU VIDEI DROŠĀ VEIDĀ (49. pants)

I.   Saskaņā ar Bāzeles Konvenciju pieņemtās vadlīnijas:

1.

Tehniskās vadlīnijas attiecībā uz biomedicīnisko un veselības aprūpes atkritumu apsaimniekošanu videi drošā veidā (Y1; Y3) (1).

2.

Tehniskās vadlīnijas attiecībā uz svina skābju akumulatoru atkritumu apsaimniekošanu videi drošā veidā (1).

3.

Tehniskās vadlīnijas attiecībā uz pilnīgas vai daļējas kuģu demontāžas apsaimniekošanu videi drošā veidā (1).

4.

Tehniskās vadlīnijas ekoloģiski nekaitīgai metālu un metāla savienojumu (R4) (2) otrreizējai pārstrādei/reģenerācijai.

5.

Atjaunotās vispārējās tehniskās vadlīnijas ekoloģiski nekaitīgai tādu atkritumu apsaimniekošanai, kuru sastāvā ir, kuri satur, vai kuru piemaisījumos ir noturīgi organiskie piesārņotāji (3).

6.

Atjaunotās Tehniskās vadlīnijas ekoloģiski nekaitīgai tādu atkritumu apsaimniekošanai, kuru sastāvā ir, kuri satur, vai kuru piemaisījumos ir polihlorbifenili, polihlortrifenili vai polibromdifenili (PBBs) (3).

7.

Tehniskās vadlīnijas ekoloģiski nekaitīgai tādu atkritumu apsaimniekošanai, kuru sastāvā ir, kuri satur, vai kuru piemaisījumos ir pesticīdu aldrīns, hlordāns, dieldrīns, endrīns, heptahlors, heksahlorbenzols (HCB), mirekss vai toksafens ar heksahlorbenzolu rūpnieciskās ķimikālijas veidā (3).

8.

Tehniskās vadlīnijas ekoloģiski nekaitīgai tādu atkritumu apsaimniekošanai, kuru sastāvā ir, kuri satur, vai kuru piemaisījumos ir 1,1,1-trihlor-2,2-bis (4-hlorfenil)etāns (DDT) (3).

9.

Tehniskās vadlīnijas ekoloģiski nekaitīgai tādu atkritumu apsaimniekošanai, kuru sastāvā ir, vai kuru piemaisījumos ir netīši ražots polihlordibenzo-p-dioksīns (PCDDs), polihlordibenzofurāns (PCDFs), heksahlorbenzols (HCB) vai polihlorbifenils (PCBs) (3).

II.   Vadlīnijas, ko pieņēmusi ESAO.

Tehniskās vadlīnijas attiecībā uz īpašu atkritumu plūsmu apsaimniekošanu videi drošā veidā:

lietotie personiskie datori un to lūžņi (4).

III.   Starptautiskās Jūrniecības organizācijas (SJO) pieņemtās vadlīnijas:

vadlīnijas attiecībā uz kuģu pārstrādi (5).

IV.   Starptautiskā nodarbinātības biroja (SNB) pieņemtās vadlīnijas:

drošība un veselība kuģu vraku pārstrāde: vadlīnijas Āzijas valstīm un Turcijai (6).


(1)  Pieņemtas Bāzeles Konvencijas par kontroli par kaitīgo atkritumu robežšķērsojošo transportēšanu un to aizvākšanu līgumslēdzēju pušu konferences 6. sanāksmē 2002. gada 9.–13. decembrī.

(2)  Pieņemtas Bāzeles Konvencijas par kontroli pār kaitīgo atkritumu robežšķērsojošo transportēšanu un to aizvākšanu parakstītāju pušu konferences 7. sanāksmē 2004. gada 25.–29. oktobrī.

(3)  Pieņemtas Bāzeles Konvencijas par kontroli pār kaitīgo atkritumu robežšķērsojošo transportēšanu un to aizvākšanu parakstītāju pušu konferences 7. sanāksmē no 2006. gada 27. novembra līdz1. decembrim.

(4)  Pieņēmusi ESAO Vides politikas komiteja 2003. gada februārī (dokuments ENV/EPOC/WGWPR(2001)3/FINAL).

(5)  Rezolūciju A.962 pieņēmusi SJO Asambleja savā 23. kārtējā sēdē no 2003. gada 24. novembra līdz 5. decembrim.

(6)  Apstiprināts publikācijai SDO valdē tās 289. sesijā 2004. gada 11.–26. martā.”


27.11.2007   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 309/21


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1380/2007

(2007. gada 26. novembris)

par atļauju izmantot endo-1,4-beta-ksilanāzi (Natugrain Wheat TS) kā barības piedevu

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. gada 22. septembra Regulu (EK) Nr. 1831/2003 par dzīvnieku ēdināšanā lietotām piedevām (1) un jo īpaši tās 9. panta 2. punktu,

tā kā:

(1)

Regulā (EK) Nr. 1831/2003 noteikts, ka piedevu izmantošanai dzīvnieku barībā vajadzīga atļauja, kā arī izklāstīts tās piešķiršanas pamatojums un kārtība.

(2)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1831/2003 7. pantu ir iesniegts pieteikums, lai saņemtu atļauju preparātam, kas minēts šīs regulas pielikumā. Pieteikumam bija pievienotas vajadzīgās ziņas un dokumenti atbilstīgi Regulas (EK) Nr. 1831/2003 7. panta 3. punktam.

(3)

Pieteikums attiecas uz atļaujas saņemšanu no Aspergillus niger (CBS 109.713) ražota preparāta endo-1,4-beta-ksilanāzes (Natugrain Wheat TS) kā dzīvnieku barības piedevas jaunam lietojumam gaļas tītariem; to iekļaus dzīvnieku barības piedevu kategorijā “zootehniskās piedevas”.

(4)

No Aspergillus niger (CBS 109.713) ražotu endo-1,4-beta-ksilanāzi bija provizoriski atļauts izmantot par piedevu gaļas cāļiem ar Komisijas 2005. gada 8. septembra Regulu (EK) Nr. 1458/2005 par pastāvīgām un pagaidu atļaujām izmantot dažas barības piedevas un pagaidu atļauju citādi izmantot piedevas, kuras jau ir atļauts izmantot barībā (2).

(5)

Pamatojot atļaujas pieteikumu minētās piedevas izmantošanai gaļas tītariem, iesniedza jaunus datus. Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde (turpmāk tekstā “iestāde”) 2007. gada 18. aprīļa atzinumā secināja, ka endo-1,4-beta-ksilanāzes (Natugrain Wheat TS) preparātam, ko iegūst no Aspergillus niger (CBS 109.713), nav kaitīgas iedarbības uz dzīvnieku veselību, cilvēku veselību vai vidi (3). Tā turklāt secināja, ka preparāts neizraisa risku, kura dēļ saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1831/2003 5. panta 2. punktu atļauju nevarētu piešķirt. Saskaņā ar minēto atzinumu preparāta lietošanai nav kaitīgas ietekmes uz šo dzīvnieku papildu kategoriju. Iestāde uzskata, ka īpašas realizēto produktu uzraudzības prasības nav vajadzīgas. Minētajā atzinumā ir izvērtēts ziņojums par dzīvnieku barības piedevas analīzes metodi, ko iesniegusi Kopienas references laboratorija, kas izveidota ar Regulu (EK) Nr. 1831/2003.

(6)

Šā preparāta novērtējums liecina, ka Regulas (EK) Nr. 1831/2003 5. pantā paredzētie atļaujas piešķiršanas nosacījumi ir izpildīti. Tādējādi preparātu jāļauj izmantot, kā norādīts šīs regulas pielikumā.

(7)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Pielikumā minēto preparātu, kas iekļauts barības piedevu kategorijā “zootehniskās piedevas” un funkcionālajā grupā “gremošanas veicinātāji”, ir atļauts izmantot kā dzīvnieku barības piedevu, ievērojot pielikumā izklāstītos nosacījumus.

2. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2007. gada 26. novembrī

Komisijas vārdā

Komisijas loceklis

Markos KYPRIANOU


(1)  OV L 268, 18.10.2003., 29. lpp. Regulā grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 378/2005 (OV L 59, 5.3.2005., 8. lpp.).

(2)  OV L 233, 9.9.2005., 3. lpp.

(3)  Zinātnes ekspertu grupas piedevu un produktu vai dzīvnieku barībā izmantoto vielu jautājumos atzinums par enzīmu preparāta Natugrain Wheat TS (endo-1,4-beta-ksilanāze) drošību un efektivitāti kā dzīvnieku barības piedevu gaļas tītariem saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1831/2003. Pieņemts 2007. gada 18. oktobrī. EFSA Vēstnesis (2007) 474, 1.–11.


PIELIKUMS

Piedevas identifikācijas numurs

Atļaujas īpašnieka nosaukums

Piedeva

(tirdzniecības nosaukums)

Sastāvs, ķīmiskā formula, apraksts, analīzes metode

Dzīvnieku suga vai kategorija

Maksimālais vecums

Minimālais saturs

Maksimālais saturs

Citi noteikumi

Atļaujas derīguma termiņš

Kompleksās dzīvnieku barības ar mitruma saturu 12 % aktīvā vienība/kg

Zootehnisko piedevu kategorija. Funkcionālā grupa: Gremošanas veicinātāji

4d62

BASF Aktiengesellschaft

Endo-1,4-beta-ksilanāze

EC 3.2.1.8

(Natugrain Wheat TS)

 

Piedevas sastāvs

No Aspergillus niger (CBS 109.713) iegūts endo-1,4-β-ksilanāzes preparāts ar šādu minimālo aktivitāti:

cietā veidā: 5 600 TXU (1)/g

šķidrā veidā: 5 600 TXU/ml

 

Aktīvās vielas raksturojums

No Aspergillus niger (CBS 109.713) iegūts endo-1,4-beta-ksilanāzes preparāts

 

Analīzes metode  (2)

Viskozimetriskā metode, kas pamatojas uz viskozitātes samazināšanos, ko radījusi endo-1,4-beta-ksilanāzes iedarbība uz ksilānu, kas satur substrātu (kviešu arabinoksilānu), ja pH ir 3,5 un temperatūra 55 °C.

Gaļas tītari

560 TXU

Norādījumos par piedevas un premiksa lietošanu jānorāda uzglabāšanas temperatūra, uzglabāšanas ilgums un stabilitāte pēc granulēšanas.

Ieteicamā deva uz 1 kg barības maisījuma:

gaļas tītari 560-840 TXU

Izmantošanai barības maisījumā, kas bagāts ar polisaharīdiem, kuri nav cietes polisaharīdi (galvenokārt beta-glikāniem un arabinoksilāniem), piemēram, kas satur vairāk par 40 % kviešu.

2017. gada 17. decembris


(1)  1 TXU ir fermenta daudzums, kas minūtē no kviešu arabinoksilāna atbrīvo 5 mikromolus reducējošo cukuru (ksilozes ekvivalenti), ja pH ir 3,5 un temperatūra 55 °C.

(2)  Sīka informācija par analīzes metodi atrodama šādā Kopienas references laboratorijas tīmekļa vietnē: www.irmm.jrc.be/crl-feed-additives


27.11.2007   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 309/24


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1381/2007

(2007. gada 26. novembris),

ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 2133/2001, ar ko atver dažas Kopienas tarifu kvotas un tarifu maksimālos apjomus labības nozarē un paredz to pārvaldi attiecībā uz Kopienas tarifu kvotu koncesijām Fēru salu zivju barībai, kas atbilst KN kodiem 2309 90 10, ex 2309 90 31 un ex 2309 90 41

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1968. gada 28. jūnija Regulu (EEK) Nr. 827/68 par tirgus kopējo organizāciju dažiem produktiem, kas uzskaitīti Līguma II pielikumā (1),

ņemot vērā Padomes 1996. gada 6. decembra Lēmumu 97/126/EK par noslēgto nolīgumu starp Eiropas Kopienu, no vienas puses, un Dānijas valdību un Farēru salu autonomijas valdību, no otras puses (2),

ņemot vērā Padomes 2003. gada 29. septembra Regulu (EK) Nr. 1784/2003 par labības tirgus kopīgo organizāciju (3) un jo īpaši tās 12. panta 1. punktu,

tā kā:

(1)

Ar ES un Dānijas un Farēru salu Apvienotās komitejas Lēmumu Nr. 1/2005 (4) ir grozīts 3. protokols par noteiktas izcelsmes izstrādājumu jēdziena definīciju un administratīvās sadarbības metodēm ar Padomes Lēmumu 97/126/EK apstiprinātajā Nolīgumā starp Eiropas Kopienu, no vienas puses, un Dānijas valdību un Farēru salu autonomijas valdību, no otras puses (5) (turpmāk tekstā – “Nolīgums”).

(2)

Padome 2007. gada 13. jūnijā pieņēma lēmumu par Kopienas nostāju attiecībā uz Nolīguma 4. protokola grozīšanu.

(3)

Ar EK/Dānijas – Farēru salu apvienotās komitejas Lēmumu Nr. 1/2007 (6), ar ko groza Nolīguma 4. protokolu, ir mainīta gada tarifa kvota ar kārtas numuru 09.0689.

(4)

Nolīguma, kas grozīts ar EK/Dānijas – Farēru salu apvienotās komitejas Lēmumu Nr. 1/2007, 4. protokola 1. panta otrās daļas 1. punktā noteikts, ka attiecībā uz minēto tarifa kvotu, kas atvērta zivju barībai ar KN kodiem ex 2309 90 10, ex 2309 90 31 un ex 2309 90 41, Farēru [Fēru] salu iestādēm jāapstiprina, ka saskaņā ar šo preferenciālo kvotu uz ES eksportētai zivju barībai nav pievienots lipeklis papildus tam lipeklim, kas dabiski atrodams labībā un var nonākt zivju barības maisījumā.

(5)

EK/Dānijas un Farēru salu apvienotās komitejas Lēmuma Nr. 1/2007 3. pantā noteikts, ka tarifa kvotas apjoma palielinājumu 2007. kalendārajam gadam aprēķina proporcionāli laikam no 2007. gada 1. decembra. Tāpēc tarifa kvotas apjoma palielinājums 2007. kalendārajam gadam jānosaka 833 tonnu apmērā.

(6)

Tādēļ attiecīgi jāgroza Komisijas Regula (EK) Nr. 2133/2001 (7).

(7)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Labības pārvaldības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulu (EK) Nr. 2133/2001 groza šādi.

1)

Regulas 2. panta 3. punktu aizstāj ar šādu:

“3.   Produktus, ko importē atbilstīgi tarifa kvotai 09.0689, izlaiž brīvā apgrozībā pēc tam, kad uzrādīti šādi dokumenti:

a)

izcelsmes apliecinājums, kā noteikts Nolīguma starp Eiropas Kopienu, no vienas puses, un Dānijas valdību un Farēru salu autonomijas valdību, no otras puses, 3. protokola par noteiktas izcelsmes izstrādājumu jēdziena definīciju un administratīvās sadarbības metodēm 16. pantā; un

b)

deklarācija, kurā iekļauts V pielikumā norādītais teksts vienā no valodām un kuru apliecinājusi šāda Farēru salu iestāde:

Heilsufrøðiliga starvsstovan/Pārtikas, veterinārijas un vides aģentūra

Falkavegur 6, 2. floor.

FO-100 TÓRSHAVN

FARĒRU SALAS

Tālrunis: 00 298 35 64 00

Fakss: 00 298 35 64 01

Dienesta tālrunis: 00 298 55 64 03 (līdz pulksten 23.00)

E-pasta adrese: HFS@HFS.FO

Tīmekļa vietne: www.hfs.fo”

2)

II pielikuma tekstu, kas attiecas kvotu Nr. 09.0689, aizstāj ar šīs regulas I pielikuma tekstu.

3)

Šīs regulas II pielikuma tekstu pievieno kā V pielikumu.

2. pants

Neatkarīgi no 1. panta 2. punkta tarifa kvota 2007. kalendārajam gadam ir 10 833 tonnas.

3. pants

Šī regula stājas spēkā trešajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2007. gada 1. decembra.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2007. gada 26. novembrī

Komisijas vārdā

Komisijas locekle

Mariann FISCHER BOEL


(1)  OV L 151, 30.6.1968., 16. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 865/2004 (OV L 161, 30.4.2004., 97. lpp.).

(2)  OV L 53, 22.2.1997., 1. lpp.

(3)  OV L 270, 21.10.2003., 78. lpp. Regulā grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 735/2007 (OV L 169, 29.6.2007., 6. lpp.).

(4)  OV L 110, 24.4.2006., 1. lpp.

(5)  OV L 53, 22.2.1997., 2. lpp.

(6)  OV L 275, 19.10.2007., 32. lpp.

(7)  OV L 287, 31.10.2001., 12. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 880/2007 (OV L 194, 26.7.2007., 3. lpp.).


I PIELIKUMS

Kārtas Nr.

KN kods

Apraksts

Tarifa kvota

(tonnās)

Nodokļa likme

Izcelsme

“09.0689

ex 2309 90 10 (1)

ex 2309 90 31 (1)

ex 2309 90 41 (1)

Zivju barība

20 000

0

Farēru salas


(1)  Zivju barībai, kurai piemēro preferenciālo importa režīmu, nedrīkst būt pievienots lipeklis papildus tam lipeklim, kas dabiski atrodams labībā un var nonākt šīs barības maisījumā.”


II PIELIKUMS

“V PIELIKUMS

FARĒRU SALU IESTĀŽU DEKLARĀCIJA

Bulgāru valodā

:

„Продуктите от риба, предназначени за храна на животни, изнасяни за ЕС по преференциални квоти, не съдържат добавъчен глутен, освен глутена, който присъства естествено в зърнените храни, които могат да влязат в състава на тези продукти.“

Spāņu valodā

:

«Estos piensos para peces exportados a la UE al amparo del contingente preferencial no contienen gluten añadido, con excepción del presente de manera natural en los cereales que puedan intervenir en su composición.»

Čehu valodā

:

„Toto rybí krmivo vyvážené do EU v rámci preferenční kvóty neobsahuje přidaný lepek, kromě lepku přirozeně přítomného v obilovinách, který se může dostat do složení rybího krmiva.“

Dāņu valodā

:

»Dette fiskefoder, der eksporteres til EU inden for rammerne af præferencetoldkontingentet, indeholder ikke anden gluten end den, der forekommer naturligt i det korn, der kan anvendes i fiskefodersammensætningen.«

Vācu valodā

:

„Dieses im Rahmen des Präferenzzollkontingents in die EU ausgeführte Fischfutter enthält außer dem Gluten, das von Natur aus in dem im Fischfutter enthaltenen Getreide vorhanden ist, kein zugesetztes Gluten.“

Igauņu valodā

:

„Sooduskvootide raames ELi eksporditud kalasööt ei sisalda lisatud gluteeni peale teraviljas looduslikult esineva gluteeni, mis kokkusegamisel võib sattuda kalasööda sisse.”

Grieķu valodā

:

«Οι ιχθυοτροφές που εξάγονται στην ΕΕ βάσει της προτιμησιακής ποσόστωσης δεν περιέχουν πρόσθετη γλουτένη, επιπλέον της γλουτένης που απαντάται υπό φυσική μορφή στα σιτηρά τα οποία ενδέχεται να αποτελούν συστατικό στοιχείο της σύνθεσης των ιχθυοτροφών.»

Angļu valodā

:

‘This fish feed exported to the EU under preferential quota does not contain added gluten, in addition to the gluten naturally present in the cereals that may enter in the compounding of the fish feed.’

Franču valodā

:

«Ces aliments pour poissons exportés vers l'Union européenne dans le cadre du contingent préférentiel ne contiennent pas de gluten autre que celui naturellement présent dans les céréales qui peuvent entrer dans la composition des aliments pour poissons.»

Itāļu valodā

:

«Gli alimenti per pesci esportati nell'UE nell'ambito del presente contingente preferenziale non contengono glutine aggiunto, oltre al glutine naturalmente presente nei cereali che possono entrare nella composizione degli alimenti per pesci.»

Latviešu valodā

:

“Šīs preferenciālās kvotas ietvaros uz ES eksportētai zivju barībai nav pievienots lipeklis papildus tam lipeklim, kas dabiski atrodams labībā un var nonākt zivju barības maisījumā.”

Lietuviešu valodā

:

„Šiame į ES pagal lengvatinę kvotą eksportuojamame žuvų pašare nėra pridėta daugiau glitimo, nei jo natūraliai yra grūduose, kurie gali būti viena iš žuvų pašaro sudėtinių dalių.“

Ungāru valodā

:

„A preferenciális vámkontingens keretében az EU-ba exportált haltáp nem tartalmaz az összetevői között szereplő gabonákban természetesen jelen lévő gluténon felül hozzáadott glutént.”

Maltiešu valodā

:

“Dan l-għalf tal-ħut esportat għall-UE skond kwota preferenzjali ma fihx gluten miżjud, minbarra dak il-gluten li jinstab fiċ-ċereali b'mod naturali, li jista' jiġi mħallat ma' l-għalf tal-ħut.”

Holandiešu valodā

:

„Dit visvoeder dat naar de EU wordt uitgevoerd in het kader van het preferentiële contingent, bevat geen toegevoegde gluten bovenop de gluten die van nature aanwezig zijn in het graan dat is gebruikt bij de samenstelling van het visvoeder.”

Poļu valodā

:

„Niniejszy wywóz paszy dla ryb do UE w ramach preferencyjnego kontyngentu nie zawiera dodatku glutenu, ponad tę ilość glutenu, która występuje naturalnie w zbożach, które mogą wchodzić w skład tej paszy.”

Portugāļu valodā

:

«Os alimentos para peixe exportados para a UE ao abrigo de contingentes preferenciais não podem conter glúten adicionado, para além do glúten naturalmente presente nos cereais que podem entrar na composição dos alimentos para peixe.»

Rumāņu valodā

:

„Această hrană pentru pești exportată în UE în cadrul contingentului preferențial nu conține gluten ca aditiv, cu excepția celui care se găsește în mod natural în cerealele care pot intra în compoziția acestor produse.”

Slovāku valodā

:

„Toto krmivo pre ryby vyvážané do EÚ v rámci preferenčnej kvóty neobsahuje pridaný lepok iný ako lepok prirodzene obsiahnutý v obilninách, ktoré môžu tvoriť zložku krmiva pre ryby.“

Slovēņu valodā

:

„Ta hrana za ribe, ki se izvaža v EU v preferencialni kvoti, ne vsebuje dodanega glutena poleg tistega, ki je naravno prisoten v žitaricah, ki se lahko nahajajo v tej hrani.“

Somu valodā

:

”Tässä etuuskiintiössä EU:hun viety kalanrehu ei sisällä lisättyä gluteenia kalanrehun valmistuksessa mahdollisesti käytettävässä viljassa luonnostaan olevan gluteenin lisäksi.”

Zviedru valodā

:

”Detta fiskfoder, som exporteras till EU inom ramen för en förmånskvot, innehåller inte tillsatser av gluten utöver det gluten som förekommer naturligt i den spannmål som kan ingå i fiskfodret.” ”


27.11.2007   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 309/28


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1382/2007

(2007. gada 26. novembris),

ar ko nosaka kārtību, kā piemērot Padomes Regulu (EK) Nr. 774/94 attiecībā uz cūkgaļas importa režīmu

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1975. gada 29. oktobra Regulu (EEK) Nr. 2759/75 par cūkgaļas tirgus kopējo organizāciju (1) un jo īpaši tās 11. panta 1. punktu,

ņemot vērā Padomes 1994. gada 29. marta Regulu (EK) Nr. 774/1994, ar ko atver dažas Kopienas tarifa kvotas augstākā labuma liellopu gaļai un cūkgaļai, mājputnu gaļai, kviešiem un kviešu un rudzu graudu maisījumam, un klijām, atsijām un pārējiem atlikumiem un paredz to pārvaldi (2), un jo īpaši tās 7. pantu,

tā kā:

(1)

Komisijas 2006. gada 18. oktobra Regulā (EK) Nr. 1556/2006, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus Padomes Regulas (EK) Nr. 774/94 piemērošanai attiecībā uz cūkgaļas ievešanas režīmu (3), jau ir izdarīti būtiski grozījumi, un ir vajadzīgi jauni grozījumi. Tāpēc Regula (EK) Nr. 1556/2006 ir jāatceļ un jāaizstāj ar jaunu regulu.

(2)

Ar Regulu (EK) Nr. 774/94 no 1994. gada 1. janvāra atvēra jaunas ikgadējās tarifu kvotas dažiem cūkgaļas nozares produktiem. Minētās kvotas piemērošana ir beztermiņa.

(3)

Tarifa kvotas pārvaldīšana jānodrošina ar importa licenču palīdzību. Tādēļ ir jāpieņem sīki izstrādāti noteikumi attiecībā uz pieteikumu iesniegšanu un informāciju, kas norādāma pieteikumos un licencēs.

(4)

Jāpiemēro Komisijas 2000. gada 9. jūnija Regula (EK) Nr. 1291/2000, ar ko nosaka sīki izstrādātus kopējus noteikumus, kas jāievēro, piemērojot importa un eksporta licenču un iepriekš noteiktas kompensācijas sertifikātu sistēmu lauksaimniecības produktiem (4), un Komisijas 2006. gada 31. augusta Regula (EK) Nr. 1301/2006, ar ko nosaka kopīgus noteikumus lauksaimniecības produktu importa tarifu kvotu administrēšanai, izmantojot ievešanas atļauju sistēmu (5), ja vien šajā regulā nav noteikts citādi.

(5)

Lai nodrošinātu, ka ievedumi ir regulāri, kvotas periods no 1. janvāra līdz 31. decembrim ir jāsadala vairākos apakšperiodos. Jebkurā gadījumā ar Regulu (EK) Nr. 1301/2006 ierobežo ievešanas atļauju (licenču) derīguma termiņu, nosakot, ka ievešanas atļaujas (licences) nav derīgas pēc importa tarifu kvotas laikposma pēdējās dienas.

(6)

Ņemot vērā spekulācijas risku, ko šīs sistēmas piemērošana rada cūkgaļas nozarē, ir vajadzīgi skaidri nosacījumi, saskaņā ar kuriem uzņēmēji var izmantot tarifa kvotu sistēmu.

(7)

Lai nodrošinātu tarifa kvotas pienācīgu pārvaldīšanu, importa licencēm jāparedz nodrošinājums – EUR 20 par 100 kg.

(8)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Cūkgaļas pārvaldības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

1.   Ar šo regulu nosaka kārtību, kā pārvaldīt tarifa kvotu, kas atvērta ar Regulas (EK) Nr. 774/94 2. pantu svaigai, atdzesētai vai saldētai cūkgaļai ar KN kodu 0203 19 13 vai 0203 29 15.

2.   Ikgadējā tarifa kvota ir atvērta periodam no 1. janvāra līdz 31. decembrim.

3.   Produktu daudzums, uz ko attiecas 1. punktā minētā kvota, piemērojamais muitas nodoklis, kā arī attiecīgais kārtas numurs ir noteikts I pielikumā.

2. pants

Piemēro Komisijas Regulas (EK) Nr. 1291/2000 un Regulas (EK) Nr. 1301/2006 noteikumus, ja vien šajā regulā nav paredzēts citādi.

3. pants

Ikgadējās tarifa kvotas noteiktais daudzums ir šādi sadalīts četros apakšperiodos:

a)

no 1. janvāra līdz 31. martam – 25 %,

b)

no 1. aprīļa līdz 30. jūnijam – 25 %,

c)

no 1. jūlija līdz 30. septembrim – 25 %,

d)

no 1. oktobra līdz 31. decembrim – 25 %.

4. pants

1.   Piemērojot Regulas (EK) Nr. 1301/2006 5. pantu, importa licences pieteikuma iesniedzējs, iesniedzot savu pirmo pieteikumu attiecīgajam ikgadējam kvotas periodam, sniedz pierādījumu par to, ka tas abos Regulas (EK) Nr. 1301/2006 5. pantā minētajos periodos ir ievedis vai izvedis vismaz 50 tonnas produktu, kas ir minēti Regulas (EEK) Nr. 2759/75 1. pantā.

2.   Licences pieteikumā jānorāda šīs regulas I pielikumā noteiktais kārtas numurs. Pieteikumi var būt iesniegti par vairākiem produktiem ar atšķirīgu KN kodu. Tādā gadījumā visus KN kodus un to nosaukumus norāda attiecīgi licences pieteikuma un licences 16. un 15. ailē.

Licences pieteikumā norādītais daudzums ir ne mazāks par 20 tonnām un ne lielāks par 20 % no daudzuma, kas attiecīgajai kvotai pieejams attiecīgajā apakšperiodā.

3.   Licences pieteikumā un licencē ir šādas norādes:

a)

8. ailē – izcelsmes valsts;

b)

20. ailē ieraksta vienu no II pielikuma A daļā minētajām norādēm.

Licences 24. ailē jābūt vienai no II pielikuma B daļā minētajām norādēm.

5. pants

1.   Licences pieteikumu var iesniegt tikai iepriekšējā mēneša pirmajās septiņās dienās, pirms sākas kārtējais 3. pantā noteiktais apakšperiods.

2.   Iesniedzot licences pieteikumu, iemaksā nodrošinājumu EUR 20 apmērā par 100 kilogramiem.

3.   Atkāpjoties no Regulas (EK) Nr. 1301/2006 6. panta 1. punkta, ikviens pieteikuma iesniedzējs var iesniegt vairākus importa licences pieteikumus produktiem ar vienu kārtas numuru, ja šo produktu izcelsme ir dažādās valstīs. Dalībvalsts kompetentajai iestādei vienlaikus iesniedz visus pieteikumus, no kuriem katrs attiecas uz vienu izcelsmes valsti. Tos izskata kā vienu pieteikumu attiecībā uz šīs regulas 4. panta 2. punkta otrajā daļā minēto maksimālo daudzumu.

4.   Dalībvalstis vēlākais trešajā darba dienā pēc pieteikumu iesniegšanas termiņa beigām ziņo Komisijai par katrā grupā pieprasīto kopējo daudzumu (kilogramos).

5.   Licences izdod no septītās darbdienas līdz vēlākais vienpadsmitajai darbdienai pēc 4. punktā noteiktās ziņošanas beigām.

6.   Komisija vajadzības gadījumā nosaka daudzumus, par kuriem nav iesniegti pieteikumi un kurus automātiski pieskaita nākamajā kvotas apakšperiodā noteiktajam daudzumam.

6. pants

1.   Atkāpjoties no Regulas (EK) Nr. 1301/2006 11. panta 1. punkta otrās daļas, dalībvalstis līdz katra kvotas apakšperioda pirmā mēneša beigām ziņo Komisijai par minētās regulas 11. panta 1. punkta b) apakšpunktā minēto kopējo daudzumu (kilogramos), par kuru izdotas licences.

2.   Dalībvalstis līdz ceturtā mēneša beigām pēc katra kvotas ikgadējā perioda ziņo Komisijai par atbilstošā kārtas numura kvotas attiecīgajiem daudzumiem, kas konkrētajā periodā saskaņā ar šo regulu ir faktiski laisti brīvā apgrozībā.

3.   Atkāpjoties no Regulas (EK) Nr. 1301/2006 11. panta 1. punkta otrās daļas, dalībvalstis ziņo Komisijai par daudzumiem (kilogramos), uz kuriem attiecas neizmantotās vai daļēji izmantotās importa licences, pirmo reizi to ziņo vienlaikus ar pieteikumu par iepriekšējo apakšperiodu, un otro reizi – līdz ceturtā mēneša beigām pēc katra ikgadējā perioda.

7. pants

1.   Atkāpjoties no Regulas (EK) Nr. 1291/2000 23. panta, importa licenču derīguma termiņš ir simt piecdesmit dienu no tā apakšperioda pirmās dienas, par kuru licences izdotas.

2.   Neskarot Regulas (EK) Nr. 1291/2000 9. panta 1. punktu, no licencēm izrietošās tiesības attiecas vienīgi uz personām, kas atbilst Regulas (EK) Nr. 1301/2006 5. panta un šīs regulas 4. panta 1. punkta nosacījumiem.

8. pants

Regulu (EK) Nr. 1556/2006 atceļ.

Atsauces uz atcelto regulu uzskata par atsaucēm uz šo regulu, un tās jālasa saskaņā ar III pielikumā norādīto atbilstības tabulu.

9. pants

Šī regula stājas spēkā trešajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2007. gada 1. decembra.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2007. gada 26. novembrī

Komisijas vārdā

Komisijas locekle

Mariann FISCHER BOEL


(1)  OV L 282, 1.11.1975., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1913/2005 (OV L 307, 25.11.2005., 2. lpp.).

(2)  OV L 91, 8.4.1994., 1. lpp. Regulā grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 2198/95 (OV L 221, 19.9.1995., 3. lpp.).

(3)  OV L 288, 19.10.2006., 7. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1940/2006 (OV L 407, 30.12.2006., 153. lpp. Labotā redakcija OV L 44, 15.2.2007., 77. lpp.).

(4)  OV L 152, 24.6.2000., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1913/2006 (OV L 365, 21.12.2006., 52. lpp.).

(5)  OV L 238, 1.9.2006., 13. lpp. Regulā grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 289/2007 (OV L 78, 17.3.2007., 17. lpp.).


I PIELIKUMS

Kārtas Nr.

KN kods

Piemērojamais nodoklis

Daudzums tonnās

(produkta svars)

09.4046

0203 19 13

0203 29 15

0 %

7 000


II PIELIKUMS

A.   Norādes, kas minētas 4. panta 3. punkta pirmās daļas b) apakšpunktā

bulgāru valodā

:

Регламент (ЕО) № 1382/2007

spāņu valodā

:

Reglamento (CE) no 1382/2007

čehu valodā

:

Nařízení (ES) č. 1382/2007

dāņu valodā

:

Forordning (EF) nr. 1382/2007

vācu valodā

:

Verordnung (EG) Nr. 1382/2007

igauņu valodā

:

Määrus (EÜ) nr 1382/2007

grieķu valodā

:

Kανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1382/2007

angļu valodā

:

Regulation (EC) No 1382/2007

franču valodā

:

Règlement (CE) no 1382/2007

itāļu valodā

:

Regolamento (CE) n. 1382/2007

latviešu valodā

:

Regula (EK) Nr. 1382/2007

lietuviešu valodā

:

Reglamentas (EB) Nr. 1382/2007

ungāru valodā

:

1382/2007/EK rendelet

maltiešu valodā

:

Ir-Regolament (KE) Nru 1382/2007

holandiešu valodā

:

Verordening (EG) nr. 1382/2007

poļu valodā

:

Rozporządzenie (WE) nr 1382/2007

portugāļu valodā

:

Regulamento (CE) n.o 1382/2007

rumāņu valodā

:

Regulamentul (CE) nr. 1382/2007

slovāku valodā

:

Nariadenie (ES) č. 1382/2007

slovēņu valodā

:

Uredba (ES) št. 1382/2007

somu valodā

:

Asetus (EY) N:o 1382/2007

zviedru valodā

:

Förordning (EG) nr 1382/2007

B.   Norādes, kas minētas 4. panta 3. punkta otrajā daļā

bulgāru valodā

:

Мито, определено на 0 %, съгласно Регламент (ЕО) № 1382/2007

spāņu valodā

:

Derecho de aduana del 0 % en aplicación del Reglamento (CE) no 1382/2007

čehu valodā

:

Clo stanoveno na 0 % podle nařízení (ES) č. 1382/2007

dāņu valodā

:

Told fastsat til 0 % i henhold til forordning (EF) nr. 1382/2007

vācu valodā

:

Auf 0 v. H. festgesetzter Zoll gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1382/2007

igauņu valodā

:

Vastavalt määrusele (EÜ) nr 1382/2007 on kinnitatud 0 % tollimaks

grieķu valodā

:

Δασμός καθοριζόμενος σε 0 % κατ’ εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1382/2007

angļu valodā

:

Customs duty fixed at 0 % pursuant to Regulation (EC) No 1382/2007

franču valodā

:

droit de douane fixé à 0 % en application du règlement (CE) no 1382/2007

itāliešu valodā

:

Dazio doganale fissato allo 0 % in applicazione del regolamento (CE) n. 1382/2007

latviešu valodā

:

Noteikts 0 % muitas nodoklis, ievērojot Regulu (EK) Nr. 1382/2007

lietuviešu valodā

:

0 % muitas, nustatytas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1382/2007

ungāru valodā

:

0 %-os vámtétel az 1382/2007/EK rendelet alapján

maltiešu valodā

:

Rata ta’ dazju doganali ffissat għal 0 % skond ir-Regolament (KE) Nru 1382/2007

holandiešu valodā

:

Douanerecht 0 % op grond van Verordening (EG) nr. 1382/2007

poļu valodā

:

Cło ustalone na poziomie 0 % na podstawie Rozporządzenia (WE) nr 1382/2007

portugāļu valodā

:

Direito aduaneiro fixado em 0 %, nos termos do Regulamento (CE) n.o 1382/2007

rumāņu valodā

:

Taxe vamale fixate la 0 % în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1382/2007

slovāku valodā

:

Clo stanovené na úrovni 0 % podľa nariadenia (ES) č. 1382/2007

slovēņu valodā

:

0 % dajatev v skladu z Uredbo (ES) št. 1382/2007

somu valodā

:

Tulliksi vahvistettu 0 % asetuksen (EY) N:o 1382/2007 mukaisesti

zviedru valodā

:

Tullsats fastställd till 0 % i enlighet med Förordning (EG) nr 1382/2007


III PIELIKUMS

Atbilstības tabula

Regula (EK) Nr. 1556/2006

Šī regula

1. panta 1. punkts

1. panta 1. punkts

1. panta 2. punkts

2. pants

1. panta 3. punkts

1. panta 2. punkts

2. pants

3. pants

3. panta 1. punkts

4. panta 1. punkts

3. panta 2. punkts

4. panta 2. punkts

3. panta 3. punkts

4. panta 3. punkta a) apakšpunkts

3. panta 4. punkts

4. panta 3. punkta b) apakšpunkts

3. panta 5. punkts

4. panta 3. punkta otrā daļa

4. panta 1. punkta pirmā daļa

5. panta 1. punkts

4. panta 1. punkta otrā daļa

4. panta 2. punkts

5. panta 3. punkts

4. panta 3. punkts

5. panta 4. punkts

4. panta 4. punkts

5. panta 5. punkts

4. panta 5. punkts

6. panta 2. punkts

5. panta 1. punkts

7. panta 1. punkts

5. panta 2. punkts

7. panta 2. punkts

6. pants

5. panta 2. punkts

8. pants

8. pants

9. pants

9. pants

I pielikums

I pielikums

II.a pielikums

II pielikuma A daļa

II.b pielikums

II pielikuma B daļa

III pielikums

IV pielikums

V pielikums

VI pielikums


27.11.2007   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 309/34


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1383/2007

(2007. gada 26. novembris),

ar ko nosaka kārtību, kā piemērot Padomes Regulu (EK) Nr. 779/98 attiecībā uz noteiktu tarifa kvotu atvēršanu un pārvaldību Turcijas izcelsmes mājputnu gaļas nozares produktu ievedumiem Kopienā

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1975. gada 29. oktobra Regulu (EEK) Nr. 2777/75 par mājputnu gaļas tirgus kopīgo organizāciju (1) un jo īpaši tās 6. panta 1. punktu,

ņemot vērā Padomes 1998. gada 7. aprīļa Regulu (EK) Nr. 779/98 par Turcijas izcelsmes lauksaimniecības produktu importu Kopienā, ar ko atceļ Regulu (EEK) Nr. 4115/86 un groza Regulu (EK) Nr. 3010/95 (2), un jo īpaši tās 1. pantu,

tā kā:

(1)

Komisijas 1998. gada 30. jūnija Regulā (EK) Nr. 1396/98, kas nosaka procedūras, ar kurām putnu gaļas nozarē piemēro Padomes Regulu (EK) Nr. 779/98 par to lauksaimniecības produktu ievešanu Kopienā, kuru izcelsmes valsts ir Turcija, ar ko atceļ Regulu (EEK) Nr. 4115/86 un groza Regulu (EK) Nr. 3010/95 (3), ir vairākkārt izdarīti būtiski grozījumi, un ir vajadzīgi jauni grozījumi. Tāpēc Regula (EK) Nr. 1396/98 ir jāatceļ un jāaizstāj ar jaunu regulu.

(2)

Tarifa kvotas pārvaldīšana jānodrošina ar importa licenču palīdzību. Tādēļ ir jāpieņem sīki izstrādāti noteikumi attiecībā uz pieteikumu iesniegšanu un informāciju, kas norādāma pieteikumos un licencēs.

(3)

Jāpiemēro Komisijas 2000. gada 9. jūnija Regula (EK) Nr. 1291/2000, ar ko nosaka sīki izstrādātus kopējus noteikumus, kas jāievēro, piemērojot importa un eksporta licenču un iepriekš noteiktas kompensācijas sertifikātu sistēmu lauksaimniecības produktiem (4), un Komisijas 2006. gada 31. augusta Regula (EK) Nr. 1301/2006, ar ko nosaka kopīgus noteikumus lauksaimniecības produktu importa tarifu kvotu administrēšanai, izmantojot ievešanas atļauju sistēmu (5), ja vien šajā regulā nav noteikts citādi.

(4)

Lai nodrošinātu, ka ievedumi ir regulāri, kvotas periods no 1. janvāra līdz 31. decembrim ir jāsadala vairākos apakšperiodos. Jebkurā gadījumā Regula (EK) Nr. 1301/2006 ierobežo licenču derīguma termiņu, nosakot, ka licences nav derīgas pēc tarifu kvotas perioda pēdējās dienas.

(5)

Ņemot vērā spekulācijas risku, ko šīs sistēmas piemērošana rada mājputnu gaļas nozarē, ir vajadzīgi skaidri nosacījumi, ar kuriem saskaņā uzņēmēji var izmantot tarifu kvotu sistēmu.

(6)

Lai nodrošinātu tarifa kvotas pienācīgu pārvaldīšanu, importa licencēm jāparedz nodrošinājums – EUR 20 par 100 kg.

(7)

Uzņēmēju interesēs jāparedz, ka Komisija nosaka, kādi ir neizmantotie daudzumi, kurus pārceļ uz nākamo kvotas apakšperiodu saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1301/2006 7. panta 4. punktu.

(8)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Mājputnu gaļas un olu pārvaldības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

1.   Ar šo atver I pielikumā minēto importa tarifa kvotu mājputnu gaļas nozares produktiem ar I pielikumā minētajiem KN kodiem.

Ikgadējā tarifa kvota ir atvērta periodam no 1. janvāra līdz 31. decembrim.

2.   Produktu daudzums, uz ko attiecas 1. punktā minētā kvota, piemērojamie muitas nodokļi, kārtas numurs, kā arī attiecīgās grupas numurs ir noteikti I pielikumā.

2. pants

Piemēro Komisijas Regulas (EK) Nr. 1291/2000 un Regulas (EK) Nr. 1301/2006 noteikumus, ja vien šajā regulā nav paredzēts citādi.

3. pants

Ikgadējās tarifa kvotas noteiktais daudzums ir šādi sadalīts četros apakšperiodos:

a)

no 1. janvāra līdz 31. martam – 25 %,

b)

no 1. aprīļa līdz 30. jūnijam – 25 %,

c)

no 1. jūlija līdz 30. septembrim – 25 %,

d)

no 1. oktobra līdz 31. decembrim – 25 %.

4. pants

1.   Piemērojot Regulas (EK) Nr. 1301/2006 5. pantu, importa licences pieteikuma iesniedzējs, iesniedzot savu pirmo pieteikumu attiecīgajam kvotas periodam, sniedz pierādījumu par to, ka tas abos Regulas (EK) Nr. 1301/2006 5. pantā minētajos periodos ir ievedis vai izvedis vismaz 50 tonnas produktu, uz kuriem attiecas Regula (EEK) Nr. 2777/75.

2.   Licences pieteikums var būt iesniegts par vairākiem produktiem ar atšķirīgu KN kodu. Tādā gadījumā visus KN kodus un to nosaukumus norāda attiecīgi licences pieteikuma un licences 16. un 15. ailē.

Licences pieteikumā norādītais daudzums ir ne mazāks par 10 tonnām un ne lielāks par 10 % no daudzuma, kas attiecīgajai kvotai pieejams attiecīgajā apakšperiodā.

3.   Licences uzliek pienākumu veikt importu no Turcijas.

Licences pieteikumā un licencē ir šādas norādes:

a)

8. ailē ieraksta izcelsmes valsti un ar krustiņu atzīmē “jā”;

b)

20. ailē ieraksta vienu no II pielikuma A daļā minētajām norādēm.

Licences 24. ailē jābūt vienai no II pielikuma B daļā minētajām norādēm.

5. pants

1.   Licences pieteikumu var iesniegt tikai iepriekšējā mēneša pirmajās septiņās dienās, pirms sākas kārtējais 3. pantā noteiktais apakšperiods.

2.   Iesniedzot licences pieteikumu, iemaksā nodrošinājumu EUR 20 apmērā par 100 kilogramiem.

3.   Dalībvalstis vēlākais piektajā dienā pēc pieteikumu iesniegšanas termiņa beigām ziņo Komisijai par katrā grupā pieprasīto kopējo daudzumu (kilogramos).

4.   Licences izdod no septītās darba dienas līdz vēlākais vienpadsmitajai darba dienai pēc 3. punktā noteiktās ziņošanas beigām.

5.   Komisija vajadzības gadījumā nosaka daudzumus, par kuriem nav iesniegti pieteikumi un kurus automātiski pieskaita nākamajā kvotas apakšperiodā noteiktajam daudzumam.

6. pants

1.   Atkāpjoties no Regulas (EK) Nr. 1301/2006 11. panta 1. punkta otrās daļas, dalībvalstis līdz katra kvotas apakšperioda pirmā mēneša beigām ziņo Komisijai par minētās regulas 11. panta 1. punkta b) apakšpunktā minēto kopējo daudzumu (kilogramos), par kuru izdotas licences.

2.   Dalībvalstis līdz ceturtā mēneša beigām pēc katra kvotas ikgadējā perioda ziņo Komisijai par atbilstošā kārtas numura kvotas attiecīgajiem daudzumiem, kas konkrētajā periodā saskaņā ar šo regulu ir faktiski laisti brīvā apgrozībā.

3.   Atkāpjoties no Regulas (EK) Nr. 1301/2006 11. panta 1. punkta otrās daļas, dalībvalstis ziņo Komisijai par daudzumiem (kilogramos), uz kuriem attiecas neizmantotās vai daļēji izmantotās importa licences; pirmo reizi to ziņo vienlaikus ar pieteikumu par iepriekšējo apakšperiodu un otro reizi – līdz ceturtā mēneša beigām pēc katra ikgadējā perioda.

7. pants

1.   Atkāpjoties no Regulas (EK) Nr. 1291/2000 23. panta, importa licenču derīguma termiņš ir simt piecdesmit dienas no tā apakšperioda pirmās dienas, par kuru licences izdotas.

2.   Neskarot Regulas (EK) Nr. 1291/2000 9. panta 1. punktu, no licencēm izrietošās tiesības attiecas vienīgi uz personām, kas atbilst Regulas (EK) Nr. 1301/2006 5. panta un šīs regulas 4. panta 1. punkta nosacījumiem.

8. pants

Ievestos produktus laižot brīvā apgrozībā, uzrāda izcelsmes apliecinājumu atbilstīgi 16. panta noteikumiem 3. protokolā, kas pievienots EK un Turcijas Asociācijas padomes Lēmumam Nr. 1/98 (6).

9. pants

Regulu (EK) Nr. 1396/98 atceļ.

Atsauces uz atcelto regulu uzskata par atsaucēm uz šo regulu, un tās jālasa saskaņā ar III pielikumā norādīto atbilstības tabulu.

10. pants

Šī regula stājas spēkā trešajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2007. gada 26. novembrī

Komisijas vārdā

Komisijas locekle

Mariann FISCHER BOEL


(1)  OV L 282, 1.11.1975., 77. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 679/2006 (OV L 119, 4.5.2006., 1. lpp.).

(2)  OV L 113, 15.4.1998., 1. lpp.

(3)  OV L 187, 1.7.1998., 41. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1961/2006 (OV L 408, 30.12.2006., 1. lpp.).

(4)  OV L 152, 24.6.2000., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1913/2006 (OV L 365, 21.12.2006., 52. lpp.).

(5)  OV L 238, 1.9.2006., 13. lpp. Regulā grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 289/2007 (OV L 78, 17.3.2007., 17. lpp.).

(6)  OV L 86, 20.3.1998., 1. lpp.


I PIELIKUMS

Grupas Nr.

Kārtas Nr.

KN kods

Muitas nodoklis atbilstoši tarifa kvotai

(euro par tonnām)

Gada tarifa kvota

(tīrsvara tonnās)

T1

09.4103

0207 25 10

170

1 000

0207 25 90

186

0207 27 30

134

0207 27 40

93

0207 27 50

339

0207 27 60

127

0207 27 70

230


II PIELIKUMS

A.   Norādes, kas minētas 4. panta 3. punkta otrās daļas b) apakšpunktā

bulgāru valodā

:

Регламент (ЕО) № 1383/2007.

spāņu valodā

:

Reglamento (CE) no 1383/2007.

čehu valodā

:

Nařízení (ES) č. 1383/2007.

dāņu valodā

:

Forordning (EF) nr. 1383/2007.

vācu valodā

:

Verordnung (EG) Nr. 1383/2007.

igauņu valodā

:

Määrus (EÜ) nr 1383/2007.

grieķu valodā

:

Kανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1383/2007.

angļu valodā

:

Regulation (EC) No 1383/2007.

franču valodā

:

Règlement (CE) no 1383/2007.

itāļu valodā

:

Regolamento (CE) n. 1383/2007.

latviešu valodā

:

Regula (EK) Nr. 1383/2007.

lietuviešu valodā

:

Reglamentas (EB) Nr. 1383/2007.

ungāru valodā

:

1383/2007/EK rendelet.

maltiešu valodā

:

Ir-Regolament (KE) Nru 1383/2007.

holandiešu valodā

:

Verordening (EG) nr. 1383/2007.

poļu valodā

:

Rozporządzenie (WE) nr 1383/2007.

portugāļu valodā

:

Regulamento (CE) n.o 1383/2007.

rumāņu valodā

:

Regulamentul (CE) nr. 1383/2007.

slovāku valodā

:

Nariadenie (ES) č. 1383/2007.

slovēņu valodā

:

Uredba (ES) št. 1383/2007.

somu valodā

:

Asetus (EY) N:o 1383/2007.

zviedru valodā

:

Förordning (EG) nr 1383/2007.

B.   Norādes, kas minētas 4. panta 3. punkta trešajā daļā

bulgāru valodā

:

намаляване на общата митническа тарифа съгласно предвиденото в Регламент (ЕО) № 1383/2007.

spāņu valodā

:

reducción del arancel aduanero común prevista en el Reglamento (CE) no 1383/2007.

čehu valodā

:

snížení společné celní sazby tak, jak je stanoveno v nařízení (ES) č. 1383/2007.

dāņu valodā

:

toldnedsættelse som fastsat i forordning (EF) nr. 1383/2007.

vācu valodā

:

Ermäßigung des Zollsatzes nach dem GZT gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1383/2007.

igauņu valodā

:

ühise tollitariifistiku maksumäära alandamine vastavalt määrusele (EÜ) nr 1383/2007.

grieķu valodā

:

Μείωση του δασμού του κοινού δασμολογίου, όπως προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1383/2007.

angļu valodā

:

reduction of the common customs tariff pursuant to Regulation (EC) No 1383/2007.

franču valodā

:

réduction du tarif douanier commun comme prévu au règlement (CE) no 1383/2007.

itāļu valodā

:

riduzione del dazio della tariffa doganale comune a norma del regolamento (CE) n. 1383/2007.

latviešu valodā

:

Regulā (EK) Nr. 1383/2007 paredzētais vienotā muitas tarifa samazinājums.

lietuviešu valodā

:

bendrojo muito tarifo muito sumažinimai, nustatyti Reglamente (EB) Nr. 1383/2007.

ungāru valodā

:

a közös vámtarifában szereplő vámtétel csökkentése az 1383/2007/EK rendelet szerint.

maltiešu valodā

:

tnaqqis tat-tariffa doganali komuni kif jipprovdi r-Regolament (KE) Nru 1383/2007.

holandiešu valodā

:

Verlaging van het gemeenschappelijke douanetarief overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1383/2007.

poļu valodā

:

Cła WTC obniżone jak przewidziano w rozporządzeniu (WE) nr 1383/2007.

portugāļu valodā

:

redução da Pauta Aduaneira Comum como previsto no Regulamento (CE) n.o 1383/2007.

rumāņu valodā

:

reducerea tarifului vamal comun astfel cum este prevăzut de Regulamentul (CE) nr. 1383/2007.

slovāku valodā

:

Zníženie spoločnej colnej sadzby, ako sa ustanovuje v nariadení (ES) č. 1383/2007.

slovēņu valodā

:

znižanje skupne carinske tarife v skladu z Uredbo (ES) št. 1383/2007.

somu valodā

:

Asetuksessa (EY) N:o 1383/2007 säädetty yhteisen tullitariffin alennus.

zviedru valodā

:

nedsättning av den gemensamma tulltaxan i enlighet med förordning (EG) nr 1383/2007.


III PIELIKUMS

Atbilstības tabula

Regula (EK) Nr. 1396/98

Šī regula

1. pants

1. pants

2. pants

3. pants

3. panta 1. punkta a) apakšpunkts

4. panta 1. punkts

3. panta 1. punkta b) apakšpunkts

4. panta 2. punkts

3. panta 1. punkta c) apakšpunkts

4. panta 3. punkts

3. panta 1. punkta d) apakšpunkts

4. panta 3. punkts

3. panta 1. punkta e) apakšpunkts

4. panta 3. punkts

4. panta 1. punkta pirmā daļa

5. panta 1. punkts

4. panta 1. punkta otrā daļa

4. panta 2. punkts

4. panta 3. punkts

5. panta 2. punkts

4. panta 4. punkta pirmā daļa

5. panta 3. punkts

4. panta 4. punkta otrā daļa

4. panta 5. punkts

4. panta 6. punkts

5. panta 4. punkts

4. panta 7. punkts

4. panta 8. punkta pirmā daļa

6. panta 2. punkts

4. panta 8. punkta otrā daļa

5. panta pirmā daļa

7. panta 1. punkts

5. panta otrā daļa

6. pants

7. pants

8. pants

8. pants

10. pants

I pielikums

I pielikums

II pielikums

III pielikums

IV pielikums


27.11.2007   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 309/40


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1384/2007

(2007. gada 26. novembris),

ar ko nosaka kārtību, kā piemērot Padomes Regulu (EK) Nr. 2398/96 attiecībā uz noteiktu tarifa kvotu atvēršanu un pārvaldīšanu Izraēlas izcelsmes mājputnu gaļas nozares produktu ievedumiem Kopienā

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1975. gada 29. oktobra Regulu (EEK) Nr. 2777/75 par mājputnu gaļas tirgus kopīgo organizāciju (1) un jo īpaši tās 6. panta 1. punktu,

ņemot vērā Padomes 1996. gada 12. decembra Regulu (EK) Nr. 2398/96, ar ko atver tarifu kvotu Izraēlas izcelsmes tītara gaļas ievedumiem no šīs valsts, kas paredzēta Asociācijas līgumā un Eiropas Kopienas un Izraēlas pagaidu nolīgumā (2), un jo īpaši tās 2. pantu,

ņemot vērā Padomes 2003. gada 22. decembra Lēmumu 2003/917/EK par Nolīguma slēgšanu vēstuļu apmaiņas veidā starp Eiropas Kopienu un Izraēlas Valsti par savstarpējiem liberalizācijas pasākumiem un EK un Izraēlas Asociācijas līguma 1. un 2. protokola aizstāšanu (3) un jo īpaši tā 2. pantu,

tā kā:

(1)

Komisijas 1996. gada 18. decembra Regulā (EK) Nr. 2497/96, kas nosaka procedūras, pēc kurām putnu gaļas sektorā piemērojami pasākumi, kuri paredzēti Asociācijas līgumā un Pagaidu nolīgumā starp Eiropas Kopienu un Izraēlas valsti (4), ir vairākkārt izdarīti būtiski grozījumi un ir vajadzīgi jauni grozījumi. Tāpēc Regula (EK) Nr. 2497/96 ir jāatceļ un jāaizstāj ar jaunu regulu.

(2)

Tarifa kvotas pārvaldīšana jānodrošina ar importa licenču palīdzību. Tādēļ jānosaka kārtība, kā iesniegt pieteikumus un informāciju, kas norādāma pieteikumā un licencēs.

(3)

Jāpiemēro Komisijas 2000. gada 9. jūnija Regula (EK) Nr. 1291/2000, ar ko nosaka sīki izstrādātus kopējus noteikumus, kas jāievēro, piemērojot importa un eksporta licenču un iepriekš noteiktas kompensācijas sertifikātu sistēmu lauksaimniecības produktiem (5), un Komisijas 2006. gada 31. augusta Regula (EK) Nr. 1301/2006, ar ko nosaka kopīgus noteikumus lauksaimniecības produktu importa tarifu kvotu administrēšanai, izmantojot ievešanas atļauju sistēmu (6), ja vien šajā regulā nav noteikts citādi.

(4)

Lai nodrošinātu, ka ievedumi ir regulāri, kvotas periods no 1. janvāra līdz 31. decembrim ir jāsadala vairākos apakšperiodos. Jebkurā gadījumā Regula (EK) Nr. 1301/2006 ierobežo licenču derīguma termiņu, nosakot, ka licences nav derīgas pēc tarifa kvotas perioda pēdējās dienas.

(5)

Ņemot vērā spekulācijas risku, ko šīs sistēmas piemērošana rada mājputnu gaļas nozarē, ir vajadzīgi skaidri nosacījumi, ar kuriem saskaņā uzņēmēji var izmantot tarifa kvotu sistēmu.

(6)

Lai nodrošinātu tarifa kvotas pienācīgu pārvaldīšanu, importa licencēm jāparedz nodrošinājums – EUR 20 par 100 kg.

(7)

Uzņēmēju interesēs jāparedz, ka Komisija nosaka, kādi ir neizmantotie daudzumi, kurus pārceļ uz nākamo kvotas apakšperiodu saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1301/2006 7. panta 4. punktu.

(8)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Mājputnu gaļas un olu pārvaldības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

1.   Ar Regulu (EK) Nr. 2398/96 ir atvērtas I pielikumā minētās importa tarifa kvotas mājputnu gaļas nozares produktiem ar I pielikumā minētajiem KN kodiem.

Ikgadējās tarifa kvotas ir atvērtas periodam no 1. janvāra līdz 31. decembrim.

2.   Produktu daudzumi, uz kuriem attiecas 1. punktā minētās tarifa kvotas, piemērojamā muitas nodokļa samazinājuma likme, kārtas numuri, kā arī atbilstīgās grupas numuri ir noteikti I pielikumā.

2. pants

Piemēro Regulas (EK) Nr. 1291/2000 un Regulas (EK) Nr. 1301/2006 noteikumus, ja vien šajā regulā nav paredzēts citādi.

3. pants

Katra kārtas numura ikgadējās tarifa kvotas noteiktais daudzums ir šādi sadalīts četros apakšperiodos:

a)

no 1. janvāra līdz 31. martam – 25 %,

b)

no 1. aprīļa līdz 30. jūnijam – 25 %,

c)

no 1. jūlija līdz 30. septembrim – 25 %,

d)

no 1. oktobra līdz 31. decembrim – 25 %.

4. pants

1.   Piemērojot Regulas (EK) Nr. 1301/2006 5. pantu, importa licences pieteikuma iesniedzējs, iesniedzot savu pirmo pieteikumu attiecīgajam kvotas periodam, sniedz pierādījumu par to, ka tas abos Regulas (EK) Nr. 1301/2006 5. pantā minētajos periodos ir ievedis vai izvedis vismaz 50 tonnas produktu, uz kuriem attiecas Regula (EEK) Nr. 2777/75.

2.   Atļaujas pieteikumā drīkst minēt tikai vienu no I pielikumā minētajiem kārtas numuriem. Pieteikumi var būt iesniegti par vairākiem produktiem ar atšķirīgu KN kodu. Tādā gadījumā visus KN kodus un to nosaukumus norāda attiecīgi licences pieteikuma un licences 16. un 15. ailē.

Licences pieteikumā norādītais daudzums ir ne mazāks par 10 tonnām un ne lielāks par 10 % no daudzuma, kas attiecīgajai kvotai pieejams attiecīgajā apakšperiodā.

3.   Licences uzliek pienākumu veikt importu no Izraēlas.

Licences pieteikumā un licencē ir šādas norādes:

a)

8. ailē ieraksta izcelsmes valsti un ar krustiņu atzīmē “jā”;

b)

20. ailē ieraksta vienu no II pielikuma A daļā minētajām norādēm.

Licences 24. ailē jābūt vienai no II pielikuma B daļā minētajām norādēm.

5. pants

1.   Licences pieteikumu var iesniegt tikai iepriekšējā mēneša pirmajās septiņās dienās, pirms sākas kārtējais 3. pantā noteiktais apakšperiods.

2.   Iesniedzot licences pieteikumu, iemaksā nodrošinājumu EUR 20 apmērā par 100 kilogramiem.

3.   Dalībvalstis vēlākais piektajā dienā pēc pieteikumu iesniegšanas termiņa beigām ziņo Komisijai par katrā grupā pieprasīto kopējo daudzumu (kilogramos).

4.   Licences izdod no septītās darba dienas līdz vēlākais vienpadsmitajai darba dienai pēc 3. punktā noteiktās ziņošanas beigām.

5.   Komisija vajadzības gadījumā nosaka daudzumus, par kuriem nav iesniegti pieteikumi un kurus automātiski pieskaita nākamajā kvotas apakšperiodā noteiktajam daudzumam.

6. pants

1.   Atkāpjoties no Regulas (EK) Nr. 1301/2006 11. panta 1. punkta otrās daļas, dalībvalstis līdz katra kvotas apakšperioda pirmā mēneša beigām ziņo Komisijai par minētās regulas 11. panta 1. punkta b) apakšpunktā minēto kopējo daudzumu (kilogramos), par kuru izdotas licences.

2.   Dalībvalstis līdz ceturtā mēneša beigām pēc katra kvotas ikgadējā perioda ziņo Komisijai par atbilstošā kārtas numura kvotas attiecīgajiem daudzumiem, kas konkrētajā periodā saskaņā ar šo regulu ir faktiski laisti brīvā apgrozībā.

3.   Atkāpjoties no Regulas (EK) Nr. 1301/2006 11. panta 1. punkta otrās daļas, dalībvalstis ziņo Komisijai par daudzumiem (kilogramos), uz kuriem attiecas neizmantotās vai daļēji izmantotās importa licences; pirmo reizi to ziņo vienlaicīgi ar pieteikumu par iepriekšējo apakšperiodu un otro reizi – līdz ceturtā mēneša beigām pēc katra ikgadējā perioda.

7. pants

1.   Atkāpjoties no Regulas (EK) Nr. 1291/2000 23. panta, importa licenču derīguma termiņš ir simts piecdesmit dienas no tā apakšperioda pirmās dienas, par kuru licences izdotas.

2.   Neskarot Regulas (EK) Nr. 1291/2000 9. panta 1. punktu, no licencēm izrietošās tiesības attiecas vienīgi uz personām, kas atbilst Regulas (EK) Nr. 1301/2006 5. panta un šīs regulas 4. panta 1. punkta nosacījumiem.

8. pants

Ievestos produktus laižot brīvā apgrozībā, uzrāda izcelsmes apliecinājumu atbilstīgi 16. panta noteikumiem 4. protokolā, kas pievienots Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu nolīgumam par asociācijas izveidi starp Kopienu un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Izraēlas Valsti, no otras puses.

9. pants

Regulu (EK) Nr. 2497/96 atceļ.

Atsauces uz atcelto regulu uzskata par atsaucēm uz šo regulu, un tās jālasa saskaņā ar III pielikumā norādīto atbilstības tabulu.

10. pants

Šī regula stājas spēkā trešajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2007. gada 26. novembrī

Komisijas vārdā

Komisijas locekle

Mariann FISCHER BOEL


(1)  OV L 282, 1.11.1975., 77. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 679/2006 (OV L 119, 4.5.2006., 1. lpp.).

(2)  OV L 327, 18.12.1996., 7. lpp.

(3)  OV L 346, 31.12.2003., 65. lpp.

(4)  OV L 338, 28.12.1996., 48. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1937/2006 (OV L 407, 30.12.2006., 143. lpp.).

(5)  OV L 152, 24.6.2000., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1913/2006 (OV L 365, 21.12.2006., 52. lpp.).

(6)  OV L 238, 1.9.2006., 13. lpp. Regulā grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 289/2007 (OV L 78, 17.3.2007., 17. lpp.).


I PIELIKUMS

Grupas Nr.

Kārtas Nr.

KN kods

Preču apraksts (1)

MFN muitas nodokļa samazinājums

(%)

Ikgadējie daudzumi

(tonnās)

IL 1

09.4092

0207 25

Tītari, nesagriezti gabalos, saldēti

100

1 568

0207 27 10

Tītara izcirtņi, atkauloti, saldēti

0207 27 30

0207 27 40

0207 27 50

0207 27 60

0207 27 70

Tītara izcirtņi ar kauliem, saldēti

IL 2

09.4091

ex 0207 32

Pīļu un zosu gaļa, nesagriezta gabalos, svaiga vai atdzesēta

100

560

ex 0207 33

Pīļu un zosu gaļa, nesagriezta gabalos, saldēta

ex 0207 35

Cita gaļa un pīļu un zosu subprodukti, svaigi vai dzesināti

ex 0207 36

Cita pīļu un zosu gaļa un subprodukti, saldēti


(1)  Neatkarīgi no kombinētās nomenklatūras interpretācijas noteikumiem preču aprakstu formulējumi uzskatāmi vienīgi par orientējošiem, šā pielikuma kontekstā preferenču sistēmas piemērojamību nosakot pēc KN koda. Ja norādīti “ex” KN kodi, tad preferenču sistēmas piemērojamība jānosaka, pamatojoties gan uz KN kodu, gan attiecīgo aprakstu.


II PIELIKUMS

A.   Norādes, kas minētas 4. panta 3. punkta otrās daļas b) apakšpunktā

bulgāru valodā

:

Регламент (ЕО) № 1384/2007.

spāņu valodā

:

Reglamento (CE) no 1384/2007.

čehu valodā

:

Nařízení (ES) č. 1384/2007.

dāņu valodā

:

Forordning (EF) nr. 1384/2007.

vācu valodā

:

Verordnung (EG) Nr. 1384/2007.

igauņu valodā

:

Määrus (EÜ) nr 1384/2007.

grieķu valodā

:

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1384/2007.

angļu valodā

:

Regulation (EC) No 1384/2007.

franču valodā

:

Règlement (CE) no 1384/2007.

itāļu valodā

:

Regolamento (CE) n. 1384/2007.

latviešu valodā

:

Regula (EK) Nr. 1384/2007.

lietuviešu valodā

:

Reglamentas (EB) Nr. 1384/2007.

ungāru valodā

:

1384/2007/EK rendelet.

maltiešu valodā

:

Ir-Regolament (KE) Nru 1384/2007.

holandiešu valodā

:

Verordening (EG) nr. 1384/2007.

poļu valodā

:

Rozporządzenie (WE) nr 1384/2007.

portugāļu valodā

:

Regulamento (CE) n.o 1384/2007.

rumāņu valodā

:

Regulamentul (CE) nr. 1384/2007.

slovāku valodā

:

Nariadenie (ES) č. 1384/2007.

slovēņu valodā

:

Uredba (ES) št. 1384/2007.

somu valodā

:

Asetus (EY) N:o 1384/2007.

zviedru valodā

:

Förordning (EG) nr 1384/2007.

B.   Norādes, kas minētas 4. panta 3. punkta trešajā daļā

bulgāru valodā

:

намаляване на общата митническа тарифа съгласно предвиденото в Регламент (ЕО) № 1384/2007.

spāņu valodā

:

reducción del arancel aduanero común prevista en el Reglamento (CE) no 1384/2007.

čehu valodā

:

snížení společné celní sazby tak, jak je stanoveno v nařízení (ES) č. 1384/2007.

dāņu valodā

:

toldnedsættelse som fastsat i forordning (EF) nr. 1384/2007.

vācu valodā

:

Ermäßigung des Zollsatzes nach dem GZT gemäß Verordnung (EG) Nr. 1384/2007.

igauņu valodā

:

ühise tollitariifistiku maksumäära alandamine vastavalt määrusele (EÜ) nr 1384/2007.

grieķu valodā

:

Μείωση του δασμού του κοινού δασμολογίου, όπως προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1384/2007.

angļu valodā

:

reduction of the common customs tariff pursuant to Regulation (EC) No 1384/2007.

franču valodā

:

réduction du tarif douanier commun comme prévu au règlement (CE) no 1384/2007.

itāļu valodā

:

riduzione del dazio della tariffa doganale comune a norma del regolamento (CE) n. 1384/2007.

latviešu valodā

:

Regulā (EK) Nr. 1384/2007 paredzētais vienotā muitas tarifa samazinājums.

lietuviešu valodā

:

bendrojo muito tarifo muito sumažinimai, nustatyti Reglamente (EB) Nr. 1384/2007.

ungāru valodā

:

a közös vámtarifában szereplő vámtétel csökkentése az 1384/2007/EK rendelet szerint.

maltiešu valodā

:

tnaqqis tat-tariffa doganali komuni kif jipprovdi r-Regolament (KE) Nru 1384/2007.

holandiešu valodā

:

Verlaging van het gemeenschappelijke douanetarief overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1384/2007.

poļu valodā

:

Cła WTC obniżone jak przewidziano w rozporządzeniu (WE) nr 1384/2007.

portugāļu valodā

:

redução da Pauta Aduaneira Comum como previsto no Regulamento (CE) n.o 1384/2007.

rumāņu valodā

:

reducerea tarifului vamal comun astfel cum este prevăzut de Regulamentul (CE) nr. 1384/2007.

slovāku valodā

:

Zníženie spoločnej colnej sadzby, ako sa ustanovuje v nariadení (ES) č. 1384/2007.

slovēņu valodā

:

znižanje skupne carinske tarife v skladu z Uredbo (ES) št. 1384/2007.

somu valodā

:

Asetuksessa (EY) N:o 1384/2007 säädetty yhteisen tullitariffin alennus.

zviedru valodā

:

nedsättning av den gemensamma tulltaxan i enlighet med förordning (EG) nr 1384/2007.


III PIELIKUMS

Atbilstības tabula

Regula (EK) Nr. 2497/96

Šī regula

1. pants

1. pants

2. pants

3. pants

3. panta 1. punkta a) apakšpunkts

4. panta 1. punkts

3. panta 1. punkta b) apakšpunkts

4. panta 2. punkts

3. panta 1. punkta c) apakšpunkts

4. panta 3. punkts

3. panta 1. punkta d) apakšpunkts

4. panta 3. punkts

3. panta 1. punkta e) apakšpunkts

4. panta 3. punkts

4. panta 1. punkta pirmā daļa

5. panta 1. punkts

4. panta 1. punkta otrā daļa

4. panta 2. punkts

4. panta 3. punkts

5. panta 2. punkts

4. panta 4. punkta pirmā daļa

5. panta 3. punkts

4. panta 4. punkta otrā daļa

4. panta 5. punkts

4. panta 6. punkts

5. panta 4. punkts

4. panta 7. punkts

4. panta 8. punkta pirmā daļa

6. panta 2. punkts

4. panta 8. punkta otrā daļa

5. panta pirmā daļa

7. panta 1. punkts

5. panta otrā daļa

6. pants

7. pants

8. pants

8. pants

10. pants

I pielikums

I pielikums

II pielikums

III pielikums

IV pielikums


27.11.2007   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 309/47


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1385/2007

(2007. gada 26. novembris),

ar ko nosaka kārtību, kā piemērot Padomes Regulu (EK) Nr. 774/94, kad atver un pārvalda noteiktas Kopienas muitas tarifa kvotas mājputnu gaļas nozarē

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1975. gada 29. oktobra Regulu (EEK) Nr. 2777/75 par mājputnu gaļas tirgus kopīgo organizāciju (1) un jo īpaši tās 6. panta 1. punktu,

ņemot vērā Padomes 1994. gada 29. marta Regulu (EK) Nr. 774/94, ar ko atver dažas Kopienas tarifa kvotas augstākā labuma liellopu gaļai un cūkgaļai, mājputnu gaļai, kviešiem un kviešu un rudzu graudu maisījumam, un klijām, atsijām un pārējiem atlikumiem un paredz to pārvaldi (2), un jo īpaši tās 7. pantu,

tā kā:

(1)

Komisijas 1994. gada 22. jūnija Regulā (EK) Nr. 1431/94, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus tā importa režīma piemērošanai mājputnu gaļas nozarē, kas paredzēts Padomes Regulā (EK) Nr. 774/94, ar kuru atklāj dažas Kopienas tarifa kvotas mājputnu gaļai un dažiem citiem lauksaimniecības produktiem, un paredz to pārvaldību (3), ir vairākkārt izdarīti būtiski grozījumi, un ir vajadzīgi jauni grozījumi. Tāpēc Regula (EK) Nr. 1431/94 ir jāatceļ un jāaizstāj ar jaunu regulu.

(2)

Tarifa kvotas pārvaldīšana jānodrošina ar importa licenču palīdzību. Tādēļ ir jāpieņem sīki izstrādāti noteikumi attiecībā uz pieteikumu iesniegšanu un informāciju, kas norādāma pieteikumos un licencēs.

(3)

Jāpiemēro Komisijas 2000. gada 9. jūnija Regula (EK) Nr. 1291/2000, ar ko nosaka sīki izstrādātus kopējus noteikumus, kas jāievēro, piemērojot importa un eksporta licenču un iepriekš noteiktas kompensācijas sertifikātu sistēmu lauksaimniecības produktiem (4), un Komisijas 2006. gada 31. augusta Regula (EK) Nr. 1301/2006, ar ko nosaka kopīgus noteikumus lauksaimniecības produktu importa tarifu kvotu administrēšanai, izmantojot ievešanas atļauju sistēmu (5), ja vien šajā regulā nav noteikts citādi.

(4)

Lai nodrošinātu, ka ievedumi ir regulāri, kvotas periods no 1. janvāra līdz 31. decembrim ir jāsadala vairākos apakšperiodos. Jebkurā gadījumā Regula (EK) Nr. 1301/2006 ierobežo licenču derīguma termiņu, nosakot, ka licences nav derīgas pēc tarifu kvotas perioda pēdējās dienas.

(5)

Ņemot vērā spekulācijas risku, ko šīs sistēmas piemērošana rada mājputnu gaļas nozarē, ir vajadzīgi skaidri nosacījumi, ar kuriem saskaņā uzņēmēji var izmantot tarifu kvotu sistēmu.

(6)

Lai nodrošinātu tarifa kvotas pienācīgu pārvaldīšanu, importa licencēm jāparedz nodrošinājums – EUR 50 par 100 kg.

(7)

Uzņēmēju interesēs jāparedz, ka Komisija nosaka, kādi ir neizmantotie daudzumi, kurus pārceļ uz nākamo kvotas apakšperiodu saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1301/2006 7. panta 4. punktu.

(8)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Mājputnu gaļas un olu pārvaldības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

1.   Ar Regulu (EK) Nr. 774/94 ir atvērtas I pielikumā minētās importa tarifa kvotas mājputnu gaļas nozares produktiem ar I pielikumā minētajiem KN kodiem.

Ikgadējās tarifa kvotas ir atvērtas periodam no 1. janvāra līdz 31. decembrim.

2.   Produktu daudzumi, uz kuriem attiecas 1. punktā minētās tarifa kvotas, piemērojamā muitas nodokļa samazinājuma likme, kārtas numuri, kā arī atbilstīgās grupas numuri ir noteikti I pielikumā.

2. pants

Piemēro Komisijas Regulas (EK) Nr. 1291/2000 un Regulas (EK) Nr. 1301/2006 noteikumus, ja vien šajā regulā nav paredzēts citādi.

3. pants

Katra kārtas numura ikgadējās tarifa kvotas noteiktais daudzums ir šādi sadalīts četros apakšperiodos:

a)

no 1. janvāra līdz 31. martam – 25 %,

b)

no 1. aprīļa līdz 30. jūnijam – 25 %,

c)

no 1. jūlija līdz 30. septembrim – 25 %,

d)

no 1. oktobra līdz 31. decembrim – 25 %.

4. pants

1.   Piemērojot Regulas (EK) Nr. 1301/2006 5. pantu, importa licences pieteikuma iesniedzējs, iesniedzot savu pirmo pieteikumu attiecīgajam kvotas periodam, sniedz pierādījumu par to, ka tas abos Regulas (EK) Nr. 1301/2006 5. pantā minētajos periodos ir ievedis vai izvedis vismaz 50 tonnas produktu, uz kuriem attiecas Regula (EEK) Nr. 2777/75.

2.   Licences pieteikumā drīkst norādīt tikai vienu no šīs regulas I pielikumā noteiktajiem kārtas numuriem. Pieteikumi var būt iesniegti par vairākiem produktiem ar atšķirīgu KN kodu. Tādā gadījumā visus KN kodus un to nosaukumus norāda attiecīgi licences pieteikuma un licences 16. un 15. ailē.

Licences pieteikumā norādītais daudzums ir ne mazāks par 10 tonnām un ne lielāks par 10 % no daudzuma, kas attiecīgajai kvotai pieejams attiecīgajā apakšperiodā.

3.   Atkāpjoties no Regulas (EK) Nr. 1301/2006 6. panta 1. punkta, attiecībā uz 3., 5. un 6. grupas numuru ikviens pieteikuma iesniedzējs var iesniegt vairākus importa licences pieteikumus produktiem ar vienu grupas numuru, ja šo produktu izcelsme ir dažādās valstīs. Dalībvalsts kompetentajai iestādei vienlaikus iesniedz visus pieteikumus, no kuriem katrs attiecas uz vienu izcelsmes valsti. Tos izskata kā vienu pieteikumu attiecībā uz šā panta 5. punktā minēto maksimālo daudzumu.

4.   Licences uzliek par pienākumu veikt importu no norādītās valsts, izņemot 3., 5. un 6. grupu. Grupām, uz kurām attiecas šis pienākums, licences pieteikumā un licences 8. ailē ieraksta izcelsmes valsts nosaukumu un ar krustiņu atzīmē “jā”.

5.   Licences pieteikuma un licences 20. iedaļā jābūt vienai no II pielikuma A daļā minētajām norādēm.

Licences 24. ailē jābūt vienai no II pielikuma B daļā minētajām norādēm.

Attiecībā uz 3. grupu licences 24. ailē iekļauj vienu no II pielikuma C daļā minētajām norādēm.

Attiecībā uz 5. grupu licences 24. ailē iekļauj vienu no II pielikuma D daļā minētajām norādēm.

5. pants

1.   Licences pieteikumu var iesniegt tikai iepriekšējā mēneša pirmajās septiņās dienās, pirms sākas kārtējais 3. pantā noteiktais apakšperiods.

2.   Licences pieteikumam jāpievieno līgums par piegādi, kurā ir precizēts, ka pieprasītais attiecīgās izcelsmes mājputnu produkts attiecīgajā daudzumā ir pieejams piegādei Eiropas Savienībā attiecīgajā kvotas periodā.

Pirmo daļu piemēro tikai 1., 2. un 4. grupas produktiem.

3.   Iesniedzot licences pieteikumu, iemaksā nodrošinājumu EUR 50 apmērā par 100 kilogramiem.

4.   Dalībvalstis vēlākais piektajā dienā pēc pieteikumu iesniegšanas termiņa beigām ziņo Komisijai par katrā grupā pieprasīto kopējo daudzumu (kilogramos).

5.   Licences izdod no septītās darba dienas līdz vēlākais vienpadsmitajai darba dienai pēc 4. punktā noteiktās ziņošanas beigām.

6.   Komisija vajadzības gadījumā nosaka daudzumus, par kuriem nav iesniegti pieteikumi un kurus automātiski pieskaita nākamajā kvotas apakšperiodā noteiktajam daudzumam.

6. pants

1.   Atkāpjoties no Regulas (EK) Nr. 1301/2006 11. panta 1. punkta otrās daļas, dalībvalstis līdz katra kvotas apakšperioda pirmā mēneša beigām ziņo Komisijai par minētās regulas 11. panta 1. punkta b) apakšpunktā minēto kopējo daudzumu (kilogramos), par kuru izdotas licences.

2.   Dalībvalstis līdz ceturtā mēneša beigām pēc attiecīgā kvotas ikgadējā perioda ziņo Komisijai par katra kārtas numura attiecīgajiem daudzumiem, kas attiecīgajā periodā saskaņā ar šo regulu ir faktiski laisti brīvā apgrozībā.

3.   Atkāpjoties no Regulas (EK) Nr. 1301/2006 11. panta 1. punkta otrās daļas, dalībvalstis ziņo Komisijai par daudzumiem (kilogramos), uz kuriem attiecas neizmantotās vai daļēji izmantotās importa licences; pirmo reizi to ziņo vienlaikus ar pieteikumu par iepriekšējo apakšperiodu un otro reizi – līdz ceturtā mēneša beigām pēc katra ikgadējā perioda.

7. pants

1.   Atkāpjoties no Regulas (EK) Nr. 1291/2000 23. panta, importa licenču derīguma termiņš ir simt piecdesmit dienas no tā apakšperioda pirmās dienas, par kuru licences izdotas.

2.   Neierobežojot Regulas (EK) Nr. 1291/2000 9. panta 1. punktu, no licencēm izrietošās tiesības attiecas vienīgi uz personām, kas atbilst Regulas (EK) Nr. 1301/2006 5. panta un šīs regulas 4. panta 1. punkta nosacījumiem.

8. pants

Regulu (EK) Nr. 1431/94 atceļ.

Atsauces uz atcelto regulu uzskata par atsaucēm uz šo regulu, un tās jālasa saskaņā ar III pielikumā norādīto atbilstības tabulu.

9. pants

Šī regula stājas spēkā trešajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2007. gada 26. novembrī

Komisijas vārdā

Komisijas locekle

Mariann FISCHER BOEL


(1)  OV L 282, 1.11.1975., 77. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 679/2006 (OV L 119, 4.5.2006., 1. lpp.).

(2)  OV L 91, 8.4.1994., 1. lpp. Regulā grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 2198/95 (OV L 221, 19.9.1995., 3. lpp.).

(3)  OV L 156, 23.6.1994., 9. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 249/2007 (OV L 69, 9.3.2007., 16. lpp.).

(4)  OV L 152, 24.6.2000., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1913/2006 (OV L 365, 21.12.2006., 52. lpp.).

(5)  OV L 238, 1.9.2006., 13. lpp. Regulā grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 289/2007 (OV L 78, 17.3.2007., 17. lpp.).


I PIELIKUMS

Vistas gaļa

Valsts

Grupas Nr.

Kārtas Nr.

KN kods

Muitas nodokļa samazinājums

%

Ikgadējie daudzumi

(tonnās)

Brazīlija

1

09.4410

0207 14 10

0207 14 50

0207 14 70

100

9 432

Taizeme

2

09.4411

0207 14 10

0207 14 50

0207 14 70

100

5 100

Citas valstis

3

09.4412

0207 14 10

0207 14 50

0207 14 70

100

3 300


Tītara gaļa

Valsts

Grupas Nr.

Kārtas Nr.

KN kods

Muitas nodokļa samazinājums

%

Ikgadējie daudzumi

(tonnās)

Brazīlija

4

09.4420

0207 27 10

0207 27 20

0207 27 80

100

1 800

Citas valstis

5

09.4421

0207 27 10

0207 27 20

0207 27 80

100

700

Erga omnes

6

09.4422

0207 27 10

0207 27 20

0207 27 80

100

2 485


II PIELIKUMS

A.   Norādes, kas minētas 4. panta 5. punkta pirmajā daļā

bulgāru valodā

:

Регламент (ЕО) № 1385/2007.

spāņu valodā

:

Reglamento (CE) no 1385/2007.

čehu valodā

:

Nařízení (ES) č. 1385/2007.

dāņu valodā

:

Forordning (EF) nr. 1385/2007.

vācu valodā

:

Verordnung (EG) Nr. 1385/2007.

igauņu valodā

:

Määrus (EÜ) nr 1385/2007.

grieķu valodā

:

Kανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1385/2007.

angļu valodā

:

Regulation (EC) No 1385/2007.

franču valodā

:

Règlement (CE) no 1385/2007.

itāļu valodā

:

Regolamento (CE) n. 1385/2007.

latviešu valodā

:

Regula (EK) Nr. 1385/2007.

lietuviešu valodā

:

Reglamentas (EB) Nr. 1385/2007.

ungāru valodā

:

1385/2007/EK rendelet.

maltiešu valodā

:

Ir-Regolament (KE) Nru 1385/2007.

holandiešu valodā

:

Verordening (EG) nr. 1385/2007.

poļu valodā

:

Rozporządzenie (WE) nr 1385/2007.

portugāļu valodā

:

Regulamento (CE) n.o 1385/2007.

rumāņu valodā

:

Regulamentul (CE) nr. 1385/2007.

slovāku valodā

:

Nariadenie (ES) č. 1385/2007.

slovēņu valodā

:

Uredba (ES) št. 1385/2007.

somu valodā

:

Asetus (EY) N:o 1385/2007.

zviedru valodā

:

Förordning (EG) nr 1385/2007.

B.   Norādes, kas minētas 4. panta 5. punkta otrajā daļā

bulgāru valodā

:

Мито, определено на 0 %, съгласно Регламент (ЕО) № 1385/2007.

spāņu valodā

:

derecho del 0 % en aplicación del Reglamento (CE) no 1385/2007.

čehu valodā

:

Clo stanoveno na 0 % v souladu s nařízením (ES) č. 1385/2007.

dāņu valodā

:

Told fastsat til 0 % i henhold til forordning (EF) nr. 1385/2007.

vācu valodā

:

Gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1385/2007 auf 0 v. H. festgesetzter Zoll.

igauņu valodā

:

0 %line maks kehtestatud vastavalt määrusele (EÜ) nr 1385/2007.

grieķu valodā

:

δασμός που καθορίζεται σε 0 % κατ’ εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1385/2007.

angļu valodā

:

Duty fixed at 0 % pursuant to Regulation (EC) No 1385/2007.

franču valodā

:

droit fixé à 0 % en application du règlement (CE) no 1385/2007.

itāļu valodā

:

Dazio fissato allo 0 % in applicazione del regolamento (CE) n. 1385/2007.

latviešu valodā

:

piemērojot Regulu (EK) Nr. 1385/2007, ir noteikts 0 % nodoklis.

lietuviešu valodā

:

nulinis muitas, nustatytas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1385/2007.

ungāru valodā

:

0 %-os vám az 1385/2007/EK rendelet szerint.

maltiešu valodā

:

ħlas stabbilit fil-livell ta’ 0 % b’applikazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 1385/2007.

holandiešu valodā

:

recht 0 % op grond van Verordening (EG) nr. 1385/2007.

poļu valodā

:

cło według stawki 0 % zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1385/2007.

portugāļu valodā

:

direito fixado em 0 %, em aplicação do Regulamento (CE) n.o 1385/2007.

rumāņu valodā

:

taxă stabilită la 0 % în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1385/2007.

slovāku valodā

:

clo stanovené vo výške 0 % na základe nariadenia (ES) č. 1385/2007.

slovēņu valodā

:

dajatev, določena na 0 % v skladu z Uredbo (ES) št. 1385/2007.

somu valodā

:

Tulli vahvistettu 0 prosentiksi asetuksen (EY) N:o 1385/2007 mukaisesti.

zviedru valodā

:

Tullsatsen fastställd till 0 % i enlighet med förordning (EG) nr 1385/2007.

C.   Norādes, kas minētas 4. panta 5. punkta trešajā daļā

bulgāru valodā

:

Не следва да се използва за продукти с произход от Бразилия и Тайланд в съответствие с Регламент (ЕО) № 1385/2007.

spāņu valodā

:

No puede utilizarse para productos originarios de Brasil o Tailandia en aplicación del Reglamento (CE) no 1385/2007.

čehu valodā

:

Nepoužije se u produktů pocházejících z Brazílie a Thajska v souladu s nařízením (ES) č. 1385/2007.

dāņu valodā

:

Kan ikke anvendes for produkter med oprindelse i Brasilien og Thailand i henhold til forordning (EF) nr. 1385/2007.

vācu valodā

:

Gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1385/2007 nicht verwendbar für Erzeugnisse mit Usprung in Brasilien und Thailand.

igauņu valodā

:

Ei ole kasutatav Brasiilia ja Tai päritolu toodete puhul vastavalt määrusele (EÜ) nr 1385/2007.

grieķu valodā

:

Δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τα προϊόντα καταγωγής Βραζιλίας και Ταϊλάνδης κατ’ εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1385/2007.

angļu valodā

:

Not to be used for products originating in Brazil or Thailand pursuant to Regulation (EC) No 1385/2007.

franču valodā

:

N’est pas utilisable pour des produits originaires du Brésil et de Thaïlande en application du règlement (CE) no 1385/2007.

itāļu valodā

:

da non utilizzare per prodotti originari del Brasile e della Tailandia in applicazione del regolamento (CE) n. 1385/2007.

latviešu valodā

:

Piemērojot Regulu (EK) Nr. 1385/2007, neizmanto Brazīlijas un Taizemes izcelsmes produktiem.

lietuviešu valodā

:

Nenaudojama produktams, kurių kilmės šalys yra Brazilija ir Tailandas, taikant Reglamentą (EB) Nr. 1385/2007.

ungāru valodā

:

Nem alkalmazandó a Brazíliából és Thaiföldről származó termékekre az 1385/2007/EK rendelet alapján.

maltiešu valodā

:

Ma jistax jintuża għall-prodotti ta’ oriġini mill-Brażil u mit-Tajlandja, b’applikazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 1385/2007.

holandiešu valodā

:

Mag niet worden gebruikt voor producten van oorspong uit Brazilië en Thailand overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1385/2007.

poļu valodā

:

Nie stosuje się w przypadku produktów pochodzących z Brazylii i Tajlandii zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1385/2007.

portugāļu valodā

:

Não utilizável para produtos originários do Brasil e da Tailândia, em aplicação do Regulamento (CE) n.o 1385/2007.

rumāņu valodā

:

Nu se utilizează pentru produsele originare din Brazilia și Thailanda în aplicarea Regulamentului (CE) nr. 1385/2007.

slovāku valodā

:

Podľa nariadenia (ES) č. 1385/2007 nepoužívať pre výrobky pochádzajúce z Brazílie a z Thajska.

slovēņu valodā

:

V skladu z Uredbo (ES) št. 1385/2007 se ne uporablja za proizvode s poreklom iz Brazilije in Tajske.

somu valodā

:

Ei voimassa Brasiliasta ja Thaimaasta peräisin olevien tuotteiden osalta asetuksen (EY) N:o 1385/2007 mukaisesti.

zviedru valodā

:

Får inte användas för produkter med ursprung i Brasilien och Thailand i enlighet med förordning (EG) nr 1385/2007.

D.   Norādes, kas minētas 4. panta 5. punkta ceturtajā daļā

bulgāru valodā

:

Не следва да се използва за продукти с произход от Бразилия в съответствие с Регламент (ЕО) № 1385/2007.

spāņu valodā

:

No puede utilizarse para productos originarios de Brasil en aplicación del Reglamento (CE) no 1385/2007.

čehu valodā

:

Nepoužije se u produktů pocházejících z Brazílie v souladu s nařízením (ES) č. 1385/2007.

dāņu valodā

:

Kan ikke anvendes for produkter med oprindelse i Brasilien i henhold til forordning (EF) nr. 1385/2007.

vācu valodā

:

Gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1385/2007 nicht verwendbar für Erzeugnisse mit Ursprung in Brasilien.

igauņu valodā

:

Ei ole kasutatav Brasiilia päritolu toodete puhul vastavalt määrusele (EÜ) nr 1385/2007.

grieķu valodā

:

Δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τα προϊόντα καταγωγής Βραζιλίας κατ’ εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1385/2007.

angļu valodā

:

Not to be used for products originating in Brazil pursuant to Regulation (EC) No 1385/2007.

franču valodā

:

N’est pas utilisable pour des produits originaires du Brésil en application du règlement (CE) no 1385/2007.

itāļu valodā

:

da non utilizzare per prodotti originari del Brasile in applicazione del regolamento (CE) n. 1385/2007.

latviešu valodā

:

Piemērojot Regulu (EK) Nr. 1385/2007, neizmanto Brazīlijas izcelsmes produktiem.

lietuviešu valodā

:

Nenaudojama produktams, kurių kilmės šalys yra Brazilija, taikant Reglamentą (EB) Nr. 1385/2007.

ungāru valodā

:

Nem alkalmazandó a Brazíliából származó termékekre az 1385/2007/EK rendelet alapján.

maltiešu valodā

:

Ma jistax jintuża għall-prodotti ta’ oriġini mill-Brażil, b’applikazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 1385/2007.

holandiešu valodā

:

Mag niet worden gebruikt voor producten van oorspong uit Brazilië overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1385/2007.

poļu valodā

:

Nie stosuje się w przypadku produktów pochodzących z Brazylii zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1385/2007.

portugāļu valodā

:

Não utilizável para produtos originários do Brasil, em aplicação do Regulamento (CE) n.o 1385/2007.

rumāņu valodā

:

Nu se utilizează pentru produsele originare din Brazilia în aplicarea Regulamentului (CE) nr. 1385/2007.

slovāku valodā

:

Podľa nariadenia (ES) č. 1385/2007 nepoužívať pre výrobky pochádzajúce z Brazílie.

slovēņu valodā

:

V skladu z Uredbo (ES) št. 1385/2007 se ne uporablja za proizvode s poreklom iz Brazilije.

somu valodā

:

Ei voimassa Brasiliasta peräisin olevien tuotteiden osalta asetuksen (EY) N:o 1385/2007 mukaisesti.

zviedru valodā

:

Får inte användas för produkter med ursprung i Brasilien i enlighet med förordning (EG) nr 1385/2007.


III PIELIKUMS

Atbilstības tabula

Regula (EK) Nr. 1431/94

Šī regula

1. pants

1. pants

2. pants

3. pants

3. pants

3. panta 1. punkta a) apakšpunkts

4. panta 1. punkts

3. panta 1. punkta b) apakšpunkts

4. panta 2. punkts

3. panta 1. punkta c) apakšpunkts

4. panta 4. punkts

3. panta 1. punkta d) apakšpunkts

4. panta 5. punkta pirmā daļa

3. panta 1. punkta e) apakšpunkts

4. panta 5. punkta otrā daļa

3. panta 1. punkta f) apakšpunkts

4. panta 5. punkta trešā daļa

3. panta 1. punkta g) apakšpunkts

4. panta 5. punkta ceturtā daļa

4. panta 1. punkta pirmā daļa

5. panta 1. punkts

4. panta 1.a punkts

5. panta 2. punkts

4. panta 2. punkta pirmā un otrā daļa

4. panta 2. punkta trešā daļa

4. panta 3. punkts

4. panta 3. punkts

5. panta 4. punkts

4. panta 4. punkts

4. panta 5. punkts

5. panta 5. punkts

4. panta 6. punkts

4. panta 7. punkts

6. panta 2. punkts

5. panta pirmā daļa

7. panta 1. punkts

5. panta otrā daļa

6. pants

5. panta 3. punkts

7. pants

8. pants

9. pants

I pielikums

I pielikums

II pielikums

III pielikums

IV pielikums