ISSN 1725-5112

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 297

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

50. sējums
2007. gada 15. novembris


Saturs

 

II   Tiesību akti, kuri pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana nav obligāta

Lappuse

 

 

LĒMUMI

 

 

Padome

 

 

2007/713/EK

 

*

ES un Alžīrijas Asociācijas padomes Lēmumam Nr. 2/2007 (2007. gada 16. oktobris) ar ko groza Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu nolīguma 6. protokolu par noteiktas izcelsmes izstrādājumu jēdziena definīciju un administratīvās sadarbības metodēm

1

6. protokols par noteiktas izcelsmes izstrādājumu jēdziena definīciju un administratīvajām sadarbības metodēm

3

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.


II Tiesību akti, kuri pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana nav obligāta

LĒMUMI

Padome

15.11.2007   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 297/1


ES UN ALŽĪRIJAS ASOCIĀCIJAS PADOMES LĒMUMAM Nr. 2/2007

(2007. gada 16. oktobris)

ar ko groza Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu nolīguma 6. protokolu par “noteiktas izcelsmes izstrādājumu” jēdziena definīciju un administratīvās sadarbības metodēm

(2007/713/EK)

ASOCIĀCIJAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu nolīgumu, ar ko izveido asociāciju starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Alžīrijas Tautas Demokrātiskā Republika, no otras puses (1), turpmāk “nolīgums”, ko parakstīja Valensijā 2002. gada 22. aprīlī, un jo īpaši tā 6. protokola 40. pantu,

tā kā:

(1)

Nolīguma 6. protokols paredz divpusējo kumulatīvo izcelsmi starp Kopienu un Alžīriju un pilnīgu kumulatīvo izcelsmi starp Kopienu, Alžīriju, Maroku un Tunisiju.

(2)

Saskaņā ar 6. protokolam pievienoto Kopīgo deklarāciju par kumulatīvo izcelsmi ir vēlama kumulatīvās sistēmas paplašināšana, lai varētu izmantot izejvielas, kuru izcelsme ir Kopienā, Bulgārijā, Rumānijā, Islandē, Norvēģijā, Šveicē (ietverot Lihtenšteinu), Farēru salās, Turcijā vai jebkurā citā valstī, kas ir Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu partnerības dalībniece, pamatojoties uz Barselonas deklarāciju, ko pieņēma Eiropas un Vidusjūras konferencē, kura notika 1995. gada 27. un 28.novembrī, un lai attīstītu tirgu un sekmētu reģionālo integrāciju.

(3)

Lai īstenotu paplašināto kumulatīvo sistēmu tikai to valstu starpā, kas ir izpildījušas vajadzīgos nosacījumus, un lai izvairītos no muitas nodokļu apiešanas, ir jāievieš jauni noteikumi par izcelsmes sertificēšanu.

(4)

Lai īstenotu paplašināto kumulatīvo sistēmu un lai izvairītos no muitas nodokļu apiešanas, ir jāsaskaņo noteikumi par muitas nodokļu atmaksas vai atbrīvojuma aizliegumu un apstrādes nosacījumi, kas izklāstīti 6. protokolā par nenoteiktas izcelsmes izejvielām, lai iegūtu noteiktas izcelsmes statusu.

(5)

Paplašināta kumulatīvā sistēma attiecas uz tām pašām izcelsmes noteikumu normām, ko piemēro preferenču nolīgumu gadījumā, kas noslēgti starp attiecīgajām valstīm.

(6)

Uz tranzītprecēm vai precēm uzglabāšanā dienā, kad lēmumu piemēro, būtu jāattiecina pārejas noteikumi, lai tās gūtu labumu no paplašinātās kumulatīvās sistēmas.

(7)

Lai sekmētu tirdzniecību un vienkāršotu administratīvos uzdevumus, ir vēlams ļaut tirgus operatoriem lietot ilgtermiņa piegādātāju deklarācijas.

(8)

Ir vajadzīgi daži tehniski grozījumi, lai labotu neprecizitātes tekstā dažādu valodu variantos.

(9)

Tādēļ, lai nolīgums pienācīgi darbotos un lai atvieglotu lietotāju un muitas pārvalžu darbu, jaunajā 6. protokola tekstā ir lietderīgi ietvert visus attiecīgos noteikumus,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Nolīguma 6. protokolu par “noteiktas izcelsmes izstrādājumu” jēdziena definīciju un administratīvās sadarbības metodēm aizstāj ar šeit pievienoto tekstu, kopā ar attiecīgajām kopīgajām deklarācijām.

2. pants

Šis lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas dienā.

To piemēro no tā mēneša pirmās dienas, kas seko šā lēmuma pieņemšanas dienai.

Briselē, 2007. gada 16. oktobrī

Asociācijas padomes vārdā —

priekšsēdētājs

M. MEDELCI


(1)  OV L 265, 10.10.2005., 2. lpp.


6. PROTOKOLS

par “noteiktas izcelsmes izstrādājumu” jēdziena definīciju un administratīvajām sadarbības metodēm

SATURS

I SADAĻA

VISPĀRĪGI NOSACĪJUMI

1. pants

Definīcijas

II SADAĻA

NOTEIKTAS IZCELSMES IZSTRĀDĀJUMU JĒDZIENA DEFINĪCIJA

2. pants

Vispārīgas prasības

3. pants

Kumulācija Kopienā

4. pants

Kumulācija Alžīrijā

5. pants

Pilnībā iegūti izstrādājumi

6. pants

Pietiekami apstrādāti vai pārstrādāti izstrādājumi

7. pants

Nepietiekama apstrāde vai pārstrāde

8. pants

Kvalifikācijas vienība

9. pants

Piederumi, rezerves daļas un rīki

10. pants

Komplekti

11. pants

Neitrālie elementi

III SADAĻA

TERITORIĀLAS PRASĪBAS

12. pants

Teritoriālais princips

13. pants

Tiešie pārvadājumi

14. pants

Izstādes

IV SADAĻA

NODOKĻU ATMAKSA VAI ATBRĪVOJUMS NO NODOKĻIEM

15. pants

Nodokļu atmaksas vai atbrīvojuma no nodokļiem aizliegums

V SADAĻA

IZCELSMES APLIECINĀJUMS

16. pants

Vispārīgas prasības

17. pants

Preču aprites sertifikāta EUR.1 vai EUR.MED izsniegšanas kārtība

18. pants

Preču aprites sertifikāta EUR.1 vai EUR.MED izsniegšana retrospektīvi

19. pants

Preču aprites sertifikāta EUR.1 vai EUR.MED dublikāta izsniegšana

20. pants

Preču aprites sertifikātu EUR.1 vai EUR.MED izsniegšana uz iepriekš izsniegtu vai sagatavotu izcelsmes apliecinājumu pamata.

21. pants

Grāmatvedības segregācija

22. pants

Nosacījumi faktūras deklarācijas vai faktūras deklarācijas EUR.MED sagatavošanai

23. pants

Atzīts eksportētājs

24. pants

Izcelsmes apliecinājuma spēkā esamība

25. pants

Izcelsmes apliecinājuma iesniegšana

26. pants

Importēšana pa daļām

27. pants

Atbrīvojumi no izcelsmes apliecinājuma

27a. pants

Piegādātāja deklarācija

28. pants

Apstiprinoši dokumenti

29. pants

Izcelsmes apliecinājuma, piegādātāja deklarāciju un apstiprinošu dokumentu uzglabāšana

30. pants

Neatbilstības un formālas kļūdas

31. pants

Summas, kas izteiktas euro

VI SADAĻA

ADMINISTRATĪVĀS SADARBĪBAS PASĀKUMI

32. pants

Savstarpēja palīdzība

33. pants

Izcelsmes apliecinājumu pārbaude

33a. pants

Piegādātāja deklarāciju pārbaude

34. pants

Domstarpību izšķiršana

35. pants

Sankcijas

36. pants

Brīvās zonas

VII SADAĻA

SEŪTA UN MELIĻA

37. pants

Protokola piemērošana

38. pants

Īpaši nosacījumi

VIII SADAĻA

NOBEIGUMA NOTEIKUMI

39. pants

Protokola grozījumi

40. pants

Pārejas noteikumi par tranzītprecēm vai precēm uzglabāšanā

Pielikumu saraksts

I PIELIKUMS

Ievada piezīmes par sarakstu II pielikumā

II PIELIKUMS

Saraksts ar apstrādes vai pārstrādes pasākumiem, kas jāveic ar nenoteiktas izcelsmes izejvielām, lai ražotais izstrādājums iegūtu noteiktas izcelsmes statusu

III.a PIELIKUMS

Paraugi preču aprites sertifikātam EUR.1 un pieteikumam preču aprites sertifikāta EUR.1 saņemšanai

III.b PIELIKUMS

Paraugi preču aprites sertifikātam EUR.MED un pieteikumam preču aprites sertifikāta EUR.MED saņemšanai

IV.a PIELIKUMS

Faktūras deklarācijas teksts

IV.b PIELIKUMS

Faktūras deklarācijas EUR.MED teksts

V PIELIKUMS

Piegādātāja deklarācija

VI PIELIKUMS

Ilgtermiņa piegādātāja deklarācija

Kopīgās deklarācijas

KOPĪGĀ DEKLARĀCIJA attiecībā uz Andoras Firstisti

KOPĪGĀ DEKLARĀCIJA attiecībā uz Sanmarīno Republiku

I SADAĻA

VISPĀRĪGI NOSACĪJUMI

1. pants

Definīcijas

Šajā protokolā:

a)

“ražošana” ir jebkāda veida apstrāde vai pārstrāde, to skaitā salikšana vai citas īpašas operācijas;

b)

“izejviela” ir jebkura sastāvdaļa, izejviela, daļa utt., ko izmanto izstrādājuma ražošanā;

c)

“izstrādājums” ir izstrādājums, ko ražo, pat ja to vēlāk paredz izmantot citās ražošanas operācijās;

d)

“preces” ir gan izejvielas, gan izstrādājumi;

e)

“muitas vērtība” ir vērtība, ko nosaka saskaņā ar 1994. gada Nolīgumu par Vispārējās vienošanās par tarifiem un tirdzniecību VII panta īstenošanu (PTO Nolīgums par muitas vērtējumu);

f)

“ražotāja cena” ir cena, ko maksā par izstrādājumu ražotājam Kopienā vai Alžīrijā, kura uzņēmumā veic pēdējo apstrādi vai pārstrādi, ar noteikumu, ka cenā ir ietverta izmantoto izejvielu vērtība, atņemot jebkurus iekšējos nodokļus, kuri tiek vai var tikt atmaksāti, kad iegūto izstrādājumu eksportē;

g)

“izejvielu vērtība” ir izmantoto nenoteiktas izcelsmes izejvielu muitas vērtība importēšanas laikā vai arī, ja tā nav zināma un to nevar noskaidrot, pirmā noskaidrotā cena, ko par izejvielām maksāja Kopienā vai Alžīrijā;

h)

“noteiktas izcelsmes izejvielu vērtība” ir tādu izejvielu vērtība, kā noteikts g) apakšpunktā, ko piemēro mutatis mutandis;

ij)

“pievienotā vērtība” ir izstrādājuma ražotāja cena, no kuras atņemta katras tās ražošanā izmantotās izejvielas muitas vērtība, kuras izcelsme ir citās valstīs, kas minētas 3. un 4. pantā, kurai ir piemērojama kumulācija, vai gadījumā, ja muitas vērtība nav zināma vai to nevar noskaidrot, tā ir pirmā noskaidrotā cena, kas maksāta par izejvielām Kopienā vai Alžīrijā;

k)

“nodaļas” un “pozīcijas” ir nodaļas un pozīcijas (četrciparu kodi), ko izmanto nomenklatūrā, kura veido Preču aprakstīšanas un kodēšanas harmonizēto sistēmu, šajā protokolā turpmāk “Harmonizētā sistēma” vai “HS”;

l)

“klasificēts” attiecas uz izstrādājumu vai izejvielu klasificēšanu konkrētās pozīcijās;

m)

“sūtījums” ir izstrādājumi, kurus vai nu vienlaicīgi nosūta viens eksportētājs preču vienam saņēmējam, vai arī nosūta ar kopīgu transportēšanas dokumentu, kurš ietver preču piegādi no eksportētāja preču saņēmējam, vai arī šāda dokumenta trūkuma gadījumā – ar kopīgu faktūru;

n)

“teritorijas” ietver arī teritoriālos ūdeņus.

II SADAĻA

NOTEIKTAS IZCELSMES IZSTRĀDĀJUMU JĒDZIENA DEFINĪCIJA

2. pants

Vispārīgas prasības

1.   Lai īstenotu šo nolīgumu, šādus izstrādājumus uzskata par Kopienas izcelsmes izstrādājumiem:

a)

izstrādājumi, kuri pilnībā iegūti Kopienā saskaņā ar 5. pantu;

b)

tie Kopienā iegūtie izstrādājumi, kuru ražošanā izmantotās izejvielas nav pilnībā iegūtas Kopienā, ar noteikumu, ka šādas izejvielas ir pietiekami apstrādātas vai pārstrādātas Kopienā saskaņā ar 6. pantu;

c)

preces, kuru izcelsme ir Eiropas Ekonomikas zonā (EEZ) saskaņā ar Eiropas Ekonomikas zonas līguma 4. protokolu.

2.   Lai īstenotu šo nolīgumu, šādus izstrādājumus uzskata par Alžīrijas izcelsmes izstrādājumiem:

a)

izstrādājumus, kuri pilnībā iegūti Alžīrijā saskaņā ar 5. pantu;

b)

tos Alžīrijā iegūtos izstrādājumus, kuru ražošanā izmantotas izejvielas, kas nav pilnībā iegūtas Alžīrijā, ar noteikumu, ka šādas izejvielas ir pietiekami apstrādātas vai pārstrādātas Alžīrijā saskaņā ar 6. pantu.

3.   1. punkta c) apakšpunktu piemēro tikai gadījumā, ja piemērojams brīvās tirdzniecības nolīgums starp Alžīriju, no vienas puses, un EEZ EBTA valstīm (Islandi, Lihtenšteinu un Norvēģiju), no otras puses.

3. pants

Kumulācija Kopienā

1.   Neskarot 2. panta 1. punktu, izstrādājumus uzskata par Kopienas izcelsmes izstrādājumiem, ja tie ir tur iegūti, pievienojot Bulgārijas, Šveices (tostarp Lihtenšteinas) (1), Islandes, Norvēģijas, Rumānijas, Turcijas vai Kopienas izcelsmes izejvielas, ar noteikumu, ka Kopienā veiktā apstrāde vai pārstrāde pārsniedz darbības, kas minētas 7. pantā. Šādām izejvielām nav nepieciešams veikt pietiekamu apstrādi vai pārstrādi.

2.   Neskarot 2. panta 1. punktu, izstrādājumus uzskata par Kopienas izcelsmes izstrādājumiem, ja šādi izstrādājumi tajā ir iegūti, pievienojot izejvielas, kuru izcelsme ir Farēru salās vai jebkurā citā valstī, kas ir dalībniece Eiropas un Vidusjūras baseina partnerattiecībās, kuru pamatā ir Barselonas deklarācija, kas pieņemta 1995. gada 27. un 28. novembrī Eiropas un Vidusjūras baseina konferencē, bet ne Turcijas izcelsmes izejvielas, ar noteikumu, ka Kopienas veiktā apstrāde vai pārstrāde pārsniedz darbības, kas minētas 7. pantā. Šādām izejvielām nav nepieciešams veikt pietiekamu apstrādi vai pārstrādi.

3.   Ja Kopienā veiktā apstrāde vai pārstrāde nepārsniedz 7. pantā minētās darbības, iegūto izstrādājumu uzskata par Kopienas izcelsmes tikai tādā gadījumā, ja tur pievienotā vērtība ir lielāka nekā to izejvielu vērtība, kuru izcelsme ir jebkurā no citām valstīm, kas minētas 1. un 2. punktā. Ja tas tā nav, iegūto izstrādājumu uzskata par tās valsts izcelsmes izstrādājumu, kurai ir visaugstākā ražošanā izmantoto noteiktas izcelsmes izejvielu vērtība Kopienā.

4.   Vienas no 1. un 2. punktā minēto valstu izcelsmes izstrādājumi, kuri netiek pakļauti apstrādei vai pārstrādei Kopienā, saglabā savu izcelsmi, ja tos eksportē vienā no šīm valstīm.

4a.   Lai īstenotu 2. panta 1 punkta b) apakšpunktu, apstrādi vai pārstrādi, ko veic Marokā, Alžīrijā vai Tunisijā, uzskata par veiktu Kopienā, ja izstrādājumus pēc tam apstrādā vai pārstrādā Kopienā. Ja saskaņā ar šo noteikumu noteiktas izcelsmes izstrādājumi ir iegūti divās vai vairākās attiecīgajās valstīs, tos uzskata par Kopienas izcelsmes izstrādājumiem tikai tādā gadījumā, ja to apstrāde vai pārstrāde ir citāda nekā darbības, kas minētas 7. pantā.

5.   Šajā pantā paredzēto kumulāciju var piemērot tikai ar noteikumu, ka:

a)

valstīm, kuras ir iesaistītas attiecīgas izcelsmes statusa iegūšanā, un galamērķa valstij ir piemērojams preferenciālas tirdzniecības nolīgums saskaņā ar Vispārējās vienošanās par tarifiem un tirdzniecību (VVTT) XXIV pantu;

b)

izejvielām un izstrādājumiem iegūstot noteiktas izcelsmes statusu, tika piemēroti izcelsmes noteikumi, kas identiski tiem, kuri ietverti šajā protokolā;

un

c)

paziņojumi, kas norāda nepieciešamo prasību izpildi kumulācijas piemērošanai, ir publicēti Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī (C sērijas) un Alžīrijā saskaņā ar tās noteikto kārtību.

Kumulāciju, kas paredzēta šajā pantā, piemēro no dienas, kas norādīta paziņojumā, kuru publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī (C sērijas).

Kopiena ar Eiropas Kopienu Komisijas starpniecību nodrošina Alžīrijai sīkāku informāciju par nolīgumiem, tostarp par to spēkā stāšanās datumiem un atbilstīgajiem izcelsmes noteikumiem, kurus piemēro attiecībā uz citām valstīm, kas minētas 1. un 2. punktā.

4. pants

Kumulācija Alžīrijā

1.   Neskarot 2. panta 2. punkta nosacījumus, izstrādājumus uzskata par Alžīrijas izcelsmes izstrādājumiem, ja tie ir tur iegūti, pievienojot Bulgārijas, Šveices (tostarp Lihtenšteinas) (1), Islandes, Norvēģijas, Rumānijas, Turcijas vai Kopienas izcelsmes izejvielas, ar noteikumu, ka Alžīrijā veiktā apstrāde vai pārstrāde pārsniedz darbības, kas minētas 7. pantā. Šādām izejvielām nav nepieciešams veikt pietiekamu apstrādi vai pārstrādi.

2.   Neskarot 2. panta 1. punktu, izstrādājumus uzskata par Alžīrijas izcelsmes izstrādājumiem, ja tie ir tur iegūti, pievienojot izejvielas, kuru izcelsme ir Farēru salās vai jebkurā citā valstī, kas ir dalībniece Eiropas un Vidusjūras baseina partnerattiecībās, kuru pamatā ir Barselonas deklarācija, kas pieņemta 1995. gada 27. un 28. novembrī Eiropas un Vidusjūras baseina konferencē, bet ne Turcijas izcelsmes izejvielas, ar noteikumu, ka Alžīrijā veiktā apstrāde vai pārstrāde pārsniedz darbības, kas minētas 7. pantā. Šādām izejvielām nav nepieciešams veikt pietiekamu apstrādi vai pārstrādi.

3.   Ja Alžīrijā veiktā apstrāde vai pārstrāde nepārsniedz 7. pantā minētās darbības, iegūto izstrādājumu uzskata par Alžīrijas izcelsmes tikai tādā gadījumā, ja tur pievienotā vērtība ir lielāka nekā to izejvielu vērtība, kuru izcelsme ir jebkurā no citām valstīm, kas minētas 1. un 2. punktā. Ja tas tā nav, iegūto izstrādājumu uzskata par tās valsts izcelsmes izstrādājumu, kurai ir visaugstākā ražošanā izmantoto noteiktas izcelsmes izejvielu vērtība Alžīrijā.

4.   Izstrādājumi, kuru izcelsme ir vienā no valstīm, kas minētas 1. un 2. punktā, kuri netiek pakļauti apstrādei vai pārstrādei Alžīrijā, saglabā savu izcelsmi, ja tos eksportē vienā no šīm valstīm.

4a.   Lai īstenotu 2. panta 2 punkta b). apakšpunktu, apstrādi un pārstrādi, kas veikta Kopienā, Marokā vai Tunisijā, uzskata par veiktu Alžīrijā, ja izstrādājumus pēc tam apstrādā un pārstrādā Alžīrijā. Ja saskaņā ar šo noteikumu noteiktas izcelsmes izstrādājumi iegūti divās vai vairākās attiecīgajās valstīs, tos uzskata par Alžīrijs izcelsmes izstrādājumiem tikai tad, ja to apstrāde un pārstrāde ir citāda nekā darbības, kas minētas 7. pantā.

5.   Šajā pantā paredzēto kumulāciju var piemērot tikai ar noteikumu, ka:

a)

valstīm, kuras ir iesaistītas attiecīga noteiktas izcelsmes statusa iegūšanā, un galamērķa valstij ir piemērojams preferenciālas tirdzniecības nolīgums saskaņā ar Vispārējās vienošanās par tarifiem un tirdzniecību (VVTT) XXIV pantu;

b)

izejvielām un izstrādājumiem iegūstot noteiktas izcelsmes statusu, tika piemēroti izcelsmes noteikumi, kas identiski tiem, kuri ietverti šajā protokolā;

un

c)

paziņojumi, kas norāda nepieciešamo prasību izpildi kumulācijas piemērošanai, ir publicēti Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī (C sērijas) un Alžīrijā saskaņā ar tās noteikto kārtību.

Kumulāciju, kas paredzēta šajā pantā, piemēro no dienas, kas norādīta paziņojumā, kuru publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī (C sērijas).

Kopiena ar Eiropas Kopienu Komisijas starpniecību nodrošina Alžīrijai sīkāku informāciju par nolīgumiem, tostarp par to spēkā stāšanās datumiem un atbilstīgajiem izcelsmes noteikumiem, kurus piemēro attiecībā uz citām valstīm, kas minētas 1. un 2. punktā.

5. pants

Pilnībā iegūti izstrādājumi

1.   Šādus izstrādājumus uzskata par pilnībā iegūtiem Kopienā vai Alžīrijā:

a)

minerālizstrādājumi, ko iegūst no zemes vai jūras dzelmes;

b)

tur novākti dārzeņi;

c)

dzīvi dzīvnieki, kuri tur ir dzimuši un auguši;

d)

izstrādājumi, ko iegūst no tur audzētiem dzīvniekiem;

e)

izstrādājumi, ko iegūst tur veiktā zvejā vai medībās;

f)

jūras zvejas izstrādājumi un izstrādājumi, kas ar to kuģiem iegūti no jūras ārpus Kopienas un Alžīrijas teritoriālajiem ūdeņiem;

g)

izstrādājumi, ko izgatavo ārvalstīs uz to zivju pārstrādes kuģiem tikai no izstrādājumiem, kuri minēti f) apakšpunktā;

h)

šeit savākti lietotie izstrādājumi, kas piemēroti izejvielu atjaunošanai, to skaitā lietotas riepas atjaunošanai vai kā atkritumi;

ij)

atkritumi un atgriezumi, kas radušies rūpniecisko darbību rezultātā;

k)

izstrādājumi, kas iegūti no jūras gultnes vai jūras grunts ārpus to teritoriālajiem ūdeņiem, ar noteikumu, ka tiem ir vienīgās tiesības apstrādāt šo jūras gultni un jūras grunti;

l)

preces, kas tur izgatavotas tikai no izstrādājumiem, kuri minēti a) līdz j) apakšpunktā.

2.   Termini “to kuģi” un “to zivju pārstrādes kuģi”, kas minēti 1. punkta f) un g) apakšpunktā, ir attiecināmi tikai uz kuģiem un zivju pārstrādes kuģiem:

a)

kuri ir reģistrēti vai pierakstīti kādā Kopienas dalībvalstī vai Alžīrijā;

b)

kuri kuģo ar kādas Kopienas dalībvalsts vai Alžīrijas karogu;

c)

no kuriem vismaz 50 % pieder kādas Kopienas dalībvalsts vai Alžīrijas valstspiederīgajiem vai arī uzņēmumam, kura galvenais birojs atrodas kādā no šīm valstīm, kura vadītājs vai vadītāji, direktoru padomes vai uzraudzības padomes priekšsēdētājs, kā arī šādu padomju locekļu lielākā daļa ir kādas Kopienas dalībvalsts vai Alžīrijas valstspiederīgie, un turklāt personālsabiedrību vai sabiedrību ar ierobežotu atbildību gadījumā vismaz puse no kapitāla pieder šīm valstīm vai valsts iestādēm, vai minēto valstu valstspiederīgajiem;

d)

kuru kapteinis un virsnieki ir kādas Kopienas dalībvalsts vai Alžīrijas valstspiederīgie;

un

e)

kuru apkalpē vismaz 75 % tās locekļu ir kādas Kopienas dalībvalsts vai Alžīrijas valstspiederīgie.

6. pants

Pietiekami apstrādāti vai pārstrādāti izstrādājumi

1.   2. panta piemērošanas nolūkā izstrādājumi, kuri nav pilnībā iegūti, tiek uzskatīti par pietiekami apstrādātiem vai pārstrādātiem, ja ir izpildīti II pielikuma sarakstā minētie nosacījumi.

Iepriekš minētie nosacījumi norāda attiecībā uz visiem izstrādājumiem, uz kuriem attiecas nolīgums, apstrādi un pārstrādi, kas jāveic nenoteiktas izcelsmes izejvielām, kuras izmanto ražošanā, un tos piemēro tikai šādām izejvielām. Tātad, ja izstrādājumu, kurš ir ieguvis noteiktas izcelsmes statusu, izpildot nosacījumus, kas minēti sarakstā, izmanto cita izstrādājuma ražošanā, nosacījumi attiecībā uz izstrādājumu, kura ražošanā tas izmantots, neattiecas uz šo izmantoto izstrādājumu, un neņem vērā nenoteiktas izcelsmes izejvielas, kas var būt izmantotas šā izstrādājuma ražošanā.

2.   Neatkarīgi no 1. punkta nenoteiktas izcelsmes izejvielas, kuras saskaņā ar II pielikuma sarakstā izklāstītajiem nosacījumiem nevajadzētu izmantot izstrādājuma ražošanā, tomēr var izmantot ar noteikumu, ka:

a)

to kopējā vērtība nepārsniedz 10 % no ražotāja cenas;

b)

atbilstīgi šim punktam, netiek pārsniegta neviena no nenoteiktas izcelsmes izejvielu maksimālo vērtību sarakstā noteiktajām procentuālajām attiecībām.

Šo punktu nepiemēro izstrādājumiem, kuri ietverti Harmonizētās sistēmas 50.-63. nodaļā.

3.   1. un 2. punktu piemēro, ievērojot 7. pantu.

7. pants

Nepietiekama apstrāde un pārstrāde

1.   Neskarot 2. punktu, šādas darbības uzskata par nepietiekamu apstrādi vai pārstrādi, lai piešķirtu noteiktas izcelsmes izstrādājuma statusu, neatkarīgi no tā, vai 6. panta prasības ir vai nav izpildītas:

a)

saglabāšanas darbības, lai nodrošinātu, ka prece saglabā labu stāvokli transportēšanas un uzglabāšanas laikā;

b)

iesaiņojumu sadalīšana un apkopošana;

c)

mazgāšana, tīrīšana; putekļu, oksīdu, eļļu, krāsu un citu segumu noņemšana;

d)

tekstilizstrādājumu gludināšana vai presēšanas;

e)

vienkāršas krāsošanas un spodrināšanas operācijas;

f)

mizošana, daļēja vai pilnīga balināšana, spodrināšana un graudaugu un rīsu glazēšana;

g)

darbības saistībā ar cukura krāsošanu un cukura gabaliņu veidošanu;

h)

augļu, riekstu un dārzeņu mizošana, kauliņu izņemšana un lobīšana;

ij)

asināšana, vienkārša trīšana vai griešana;

k)

sijāšana, šķirošana, klasificēšana, šķirošana pēc kvalitātes, saskaņošana (to skaitā priekšmetu komplektu veidošana);

l)

vienkārša iepildīšana pudelēs, bundžās, flakonos, maisos, kastēs, kārbās, piestiprināšana pie kartītēm vai plāksnēm un visas pārējās vienkāršās iepakošanas darbības;

m)

zīmju, etiķešu, logo un citu atpazīšanas zīmju piestiprināšana vai drukāšana uz izstrādājumiem vai to iesaiņojumiem;

n)

vienkārša izstrādājumu sajaukšana, neskarot to, vai tie ir vai nav atšķirīgi;

o)

vienkārša priekšmetu daļu salikšana, lai izgatavotu veselu priekšmetu vai priekšmetu sadalīšana daļās;

p)

divu vai vairāku darbību apvienošana, kas minētas a) līdz n) apakšpunktos;

q)

dzīvnieku kaušana.

2.   Nosakot, vai izstrādājumam veiktā apstrāde un pārstrāde ir uzskatāma par nepietiekamu 1. punkta nozīmē, visas darbības, ko ar attiecīgajiem izstrādājumiem veic vai nu Kopienā, vai Alžīrijā, aplūko kopā.

8. pants

Kvalifikācijas vienība

1.   Kvalifikācijas vienība šā protokola piemērošanai ir konkrētais izstrādājums, kuru uzskata par pamatvienību, nosakot klasifikāciju pēc Harmonizētās sistēmas nomenklatūras.

Tas nozīmē, ka:

a)

ja izstrādājums, kas sastāv no izstrādājumu grupas vai komplekta, tiek klasificēts saskaņā ar Harmonizēto sistēmu vienā pozīcijā, tad šis kopums veido kvalifikācijas vienību;

b)

ja sūtījums sastāv no vairākiem vienādiem izstrādājumiem, kas klasificēti vienā Harmonizētās sistēmas pozīcijā, tad, piemērojot šā protokola nosacījumus, katrs izstrādājums jāapskata atsevišķi.

2.   Ja saskaņā ar Harmonizētās sistēmas 5. vispārīgo noteikumu iepakojums klasifikācijas nolūkos ir iekļauts izstrādājumā, to ņem vērā, nosakot izcelsmi.

9. pants

Piederumi, rezerves daļas un rīki

Piederumi, rezerves daļas un rīki, ko nosūta kopā ar kādu aprīkojumu, iekārtu, ierīci vai transportlīdzekli un kas ir parastā aprīkojuma sastāvdaļa, un tādēļ ir iekļauti cenā, vai par kuriem nav izrakstīta atsevišķa faktūra, uzskata par minētā aprīkojuma, iekārtas, ierīces vai transportlīdzekļa daļu.

10. pants

Komplekti

Komplektus saskaņā ar Harmonizētās sistēmas 3. vispārīgo noteikumu uzskata par noteiktas izcelsmes izstrādājumiem, ja visas to sastāvdaļas ir noteiktas izcelsmes izstrādājumi. Tomēr, ja komplekts ir veidots no noteiktas izcelsmes izstrādājumiem un nenoteiktas izcelsmes izstrādājumiem, tad komplektu kopumā uzskata par noteiktas izcelsmes izstrādājumu ar noteikumu, ka nenoteiktas izcelsmes izstrādājumu vērtība nepārsniedz 15 % no komplekta ražotāja cenas.

11. pants

Neitrālie elementi

Lai noteiktu, vai izstrādājums ir noteiktas izcelsmes, nav nepieciešams ņemt vērā šādu ražošanā izmantoto līdzekļu izcelsmi:

a)

enerģija un degviela;

b)

rūpnīca un aprīkojums;

c)

iekārtas un rīki;

d)

preces, kuras netiek izmantotas un kuras nav paredzēts izmantot izstrādājuma galīgajā sastāvā.

III SADAĻA

TERITORIĀLAS PRASĪBAS

12. pants

Teritoriālais princips

1.   Izņemot 2. panta 1. punkta c) apakšpunktā, 3. un 4. pantā un šā panta 3. punktā paredzēto, noteiktas izcelsmes statusa iegūšanas nosacījumi, kas noteikti II sadaļā, Kopienā vai Alžīrijā ir jāizpilda nepārtraukti.

2.   Izņemot 3. un 4. pantā paredzēto, ja noteiktas izcelsmes preces, ko eksportēja no Kopienas vai Alžīrijas uz citu valsti, nosūta atpakaļ, tad tās jāuzskata par nenoteiktas izcelsmes precēm, ja vien muitas iestādēm nepierāda, ka:

a)

tās preces, kuras nosūta atpakaļ, ir tās pašas, kuras eksportēja;

un

b)

preces netika pakļautas nekādām operācijām, izņemot tās, kuras bija nepieciešamas, lai saglabātu preces labā stāvoklī, atrodoties attiecīgajā valstī, vai eksportēšanas laikā.

3.   Noteiktas izcelsmes statusa iegūšanu saskaņā ar nosacījumiem, kas izklāstīti II sadaļā, neietekmē no Kopienas vai Alžīrijas eksportētu izejvielu apstrāde vai pārstrāde ārpus Kopienas vai Alžīrijas un sekojoša to atkārtota importēšana ar noteikumu, ka:

a)

minētās izejvielas ir pilnībā iegūtas Kopienā vai Alžīrijā, vai arī tās pirms eksportēšanas ir bijušas pakļautas apstrādes vai pārstrādes operācijām, kas pārsniedz 7. pantā minētās;

un

b)

ja muitas iestādēm var pierādīt, ka:

i)

atkārtoti importētās preces ir iegūtas, apstrādājot vai pārstrādājot eksportētās izejvielas;

un

ii)

kopējā pievienotā vērtība, kas iegūta ārpus Kopienas vai Alžīrijas, piemērojot šo pantu, nepārsniedz 10 % no tā galaprodukta ražotāja cenas, kura noteiktas izcelsmes statusu vēlas noteikt.

4.   Piemērojot 3. punktu, noteikta izcelsmes statusa iegūšanas nosacījumus, kas minēti II sadaļā, nepiemēro apstrādei vai pārstrādei, kas veikta ārpus Kopienas vai Alžīrijas. Tomēr, ja II pielikuma sarakstā ir noteikums, kas paredz galaproduktu noteikta izcelsmes statusa noteikšanā piemērot visu tam pievienoto nenoteiktas izcelsmes izejvielu maksimālo vērtību, tad to nenoteiktas izcelsmes izejvielu kopējā vērtība, kas pievienotas galaproduktam attiecīgās puses teritorijā, saskaitot to kopā ar kopējo pievienoto vērtību, kas, piemērojot šo pantu, radusies ārpus Kopienas vai Alžīrijas, nedrīkst pārsniegt noteikto procentu likmi.

5.   Lai piemērotu 3. un 4.punktu, “kopējā pievienotā vērtība” apzīmē visas izmaksas, kas radušās ārpus Kopienas vai Alžīrijas, ietverot tur pievienoto izejvielu vērtību.

6.   Nedrīkst piemērot 3. un 4. punktu izstrādājumiem, kuri neatbilst nosacījumiem, kas minēti II pielikuma sarakstā, vai kuri uzskatāmi par pietiekami apstrādātiem vai pārstrādātiem tikai tad, ja piemēro 6. panta 2. punktā noteikto vispārējo pielaidi.

7.   Nedrīkst piemērot 3. un 4. punktu Harmonizētās sistēmas 50.-63. nodaļā minētajiem izstrādājumiem.

8.   Jebkāda veida apstrādi vai pārstrādi, kas atbilst šim pantam un ko veic ārpus Kopienas vai Alžīrijas, veic saskaņā ar izvešanas pārstrādei režīmu vai līdzīgu režīmu.

13. pants

Tiešie pārvadājumi

1.   Preferenciālais režīms, kas paredzēts saskaņā ar nolīgumu, piemērojams tikai tiem izstrādājumiem, kas atbilst šā protokola prasībām un kurus transportē tieši starp Kopienu un Alžīriju vai caur to citu valstu teritorijām, kas minētas 3. un 4. pantā, uz kurām attiecas kumulācija. Tomēr sūtot izstrādājumus, kas veido vienu sūtījumu, caur citām teritorijām, tos šajās teritorijās vajadzības gadījumā var pārkraut vai novietot pagaidu uzglabāšanā ar noteikumu, ka pārkraušanas vai pagaidu uzglabāšanu tranzītvalstī vai uzglabāšanas valstī tie paliek muitas iestāžu kontrolē, kā arī ja tiem neveic citas operācijas, izņemot izkraušanu, iekraušanu vai jebkuru darbību ar nolūku saglabāt tos labā stāvoklī.

Noteiktas izcelsmes izstrādājumus var transportēt pa cauruļvadiem, kuri šķērso teritoriju, kas nav Kopienas vai Alžīrijas teritorija.

2.   Pierādījumus, ka 1. punktā minētie nosacījumi ir izpildīti, iesniedz importētājvalsts muitas iestādēm, uzrādot:

a)

vienotu pārvadājuma dokumentu, kas pierāda transportēšanu no eksportētājvalsts caur tranzītvalsti; vai

b)

tranzītvalsts muitas iestādes izsniegts sertifikātu, kurā norādīts:

i)

precīzs izstrādājuma raksturojums;

ii)

izstrādājumu izkraušanas un pārkraušanas datumi un vajadzības gadījumā kuģu vai citu izmantoto transportlīdzekļu nosaukumi;

un

iii)

nosacījumi, ar kādiem izstrādājumi uzglabāti tranzītvalstī; vai

c)

ja to trūkst, tad jebkurus citus pamatojuma dokumentus.

14. pants

Izstādes

1.   Noteiktas izcelsmes izstrādājumi, kurus nosūta uz izstādi valstī, kas nav minēta 3. un 4. pantā un kam piemēro kumulāciju, un kurus pēc izstādes pārdod importēšanai Kopienā vai Alžīrijā, importējot gūst labumu saskaņā ar nolīgumu ar noteikumu, ka muitas iestādēm pierāda, ka:

a)

eksportētājs ir nosūtījis šos izstrādājumus no Kopienas vai Alžīrijas uz valsti, kurā notiek izstāde un ir tos tur izstādījis;

b)

eksportētājs izstrādājumus pārdeva vai kā citādāk no tiem atbrīvojās, nododot tos kādai personai Kopienā vai Alžīrijā;

c)

izstrādājumus izstādes laikā vai tūlīt pēc tās nosūtīja tādā pašā stāvoklī, kādā tie tika nosūtīti izstādīšanai;

un

d)

izstrādājumus kopš nosūtīšanas brīža uz izstādi neizmantoja citiem mērķiem kā vien izstādīšanai.

2.   Izcelsmes apliecinājumu izsniedz vai sagatavo saskaņā ar V sadaļas nosacījumiem un parastā veidā iesniedz importētājvalsts muitas iestādēm. Uz tā norāda izstādes nosaukumu un adresi. Vajadzības gadījumā var pieprasīt papildu dokumentus par nosacījumiem, saskaņā ar kuriem izstrādājumi ir bijuši izstādīti.

3.   1. punktu piemēro jebkādai tirdzniecības, rūpniecības, lauksaimniecības vai amatniecības izstādei, gadatirgum vai līdzīgai publiskai skatei, kura netiek organizēta privātiem mērķiem veikalu vai uzņēmumu telpās nolūkā pārdot ārzemju izstrādājumus un kuras laikā izstrādājumi paliek muitas kontrolē.

IV SADAĻA

NODOKĻU ATMAKSA VAI ATBRĪVOJUMS NO NODOKĻIEM

15. pants

Nodokļu atmaksas vai atbrīvojuma no nodokļiem aizliegums

1.

a)

Tās nenoteiktas izcelsmes izejvielas, kas ir izmantotas noteiktas izcelsmes izstrādājumu ražošanā Kopienā, Alžīrijā vai kādā citā 3. un 4. pantā minētajā valstī, kuriem izcelsmes apliecinājumi ir izsniegti vai sagatavoti saskaņā ar V sadaļu, nevar saņemt jebkāda veida nodokļu atmaksu vai atbrīvojumu no nodokļiem Kopienā vai Alžīrijā.

b)

Izstrādājumi, kuri ietverti Harmonizētās sistēmas 3. nodaļā un pozīcijās 1604 un 1605, kuru izcelsme ir Kopienā, kā paredzēts 2. panta 1. punkta c) apakšpunktā, kuriem izcelsmes apliecinājumi ir izsniegti vai sagatavoti saskaņā ar V sadaļu, nevar saņemt nekāda veida nodokļu atmaksu vai atbrīvojumu no nodokļiem Kopienā.

2.   1. punktā minēto aizliegumu piemēro jebkādiem pasākumiem attiecībā uz daļēju vai pilnīgu muitas nodokļu vai līdzvērtīgu maksājumu atmaksu, atbrīvojumu vai nemaksāšanu, ko piemēro Kopienā vai Alžīrijā gan izejvielām, kuras izmanto ražošanā, gan izstrādājumiem, uz kuriem attiecas 1. punkta b) apakšpunkts, ja šāda nodokļu atmaksa, atbrīvojums vai nemaksāšana tieši vai netieši piemērojama, kad no minētajām izejvielām iegūtie izstrādājumi tiek eksportēti, un nevis tad, kad tos izmanto vietējām vajadzībām.

3.   To izstrādājumu eksportētājiem, uz kuriem attiecas izcelsmes apliecinājums, ir gatavi jebkurā laikā pēc muitas iestāžu prasības iesniegt visus nepieciešamos dokumentus, lai pierādītu, ka nekāda atmaksa netika saņemta attiecībā uz tām nenoteiktas izcelsmes izejvielām, kas izmantotas attiecīgā izstrādājuma ražošanā, un ka visi muitas nodokļi un maksājumi, kas attiecīgi piemērojami šādām izejvielām, ir faktiski nomaksāti.

4.   1. līdz 3. punktu piemēro arī iesaiņojumam 8. panta 2. punkta nozīmē, piederumiem, rezerves daļām un rīkiem 9. panta nozīmē un izstrādājumiem komplektā 10. panta nozīmē, ja šie priekšmeti ir nenoteiktas izcelsmes izstrādājumi.

5.   1. līdz 4. punktu piemēro tikai tāda veida izejvielām, uz kurām attiecas nolīgums. Turklāt tie neaizkavē piemērot eksporta atmaksas sistēmu lauksaimniecības izstrādājumiem saskaņā ar nolīgumu.

6.   1. punktā noteikto aizliegumu nepiemēro, ja izstrādājumus uzskata par Kopienas vai Alžīrijas izcelsmes izstrādājumiem, nepiemērojot kumulāciju ar izejvielām, kuru izcelsme ir kādā citā no 3. un 4. pantā minētajām valstīm.

7.   Neatkarīgi no 1. punkta Alžīrija var piemērot pasākumus saistībā ar muitas nodokļu vai līdzvērtīgu maksājumu atmaksu vai ar atbrīvojumu no nodokļiem tām nenoteiktas izcelsmes izejvielām, kuras neietilpst Harmonizētās sistēmas 1.-24. nodaļā un kuras izmanto noteiktas izcelsmes izstrādājumu ražošanā, ievērojot šādus noteikumus:

a)

izstrādājumiem, kas ir ietverti Harmonizētās sistēmas 25.-49. un 64.-97. nodaļā, tiek saglabāta likme 5 % apmērā no muitas maksājuma vai tāda zemāka likme, kas ir spēkā Alžīrijā;

b)

izstrādājumiem, kas ir ietverti Harmonizētās sistēmas 50.-63. nodaļā, tiek saglabāta likme 10 % apmērā no muitas maksājuma vai tāda zemāka likme, kas ir spēkā Alžīrijā.

Šo punktu piemēro līdz 2009. gada 31. decembrim, un to var pārskatīt, savstarpēji vienojoties.

V SADAĻA

IZCELSMES APLIECINĀJUMS

16. pants

Vispārīgas prasības

1.   Kopienas izcelsmes izstrādājumi, ko importē Alžīrijā, un Alžīrijas izcelsmes izstrādājumi, ko importē Kopienā, gūst labumu no šā nolīguma noteikumiem, iesniedzot vienu no šādiem izcelsmes apliecinājumiem:

a)

preču aprites sertifikāts EUR.1, kura paraugs sniegts III.a pielikumā;

b)

preču aprites sertifikāts EUR.MED, kura paraugs sniegts III.b pielikumā;

c)

22. panta 1. punktā minētajos gadījumos – deklarācija, turpmāk “faktūras deklarācija” vai “faktūras deklarācija EUR.MED”, kuru eksportētājs iesniedz faktūras, piegādes pavadzīmes vai cita tirdzniecības dokumenta veidā, kurš pietiekami sīki raksturo attiecīgos izstrādājumus, lai tos varētu identificēt; faktūras deklarāciju tekstu paraugi atrodami IV.a un IV.b pielikumā.

2.   Neatkarīgi no 1. punkta noteiktas izcelsmes izstrādājumi šā protokola nozīmē 27. pantā minētajos gadījumos gūst labumu no šā nolīguma noteikumiem bez 1. punktā minēto izcelsmes pierādījumu iesniegšanas.

17. pants

Preču aprites sertifikāta EUR.1 vai EUR.MED izsniegšanas kārtība

1.   Preču aprites sertifikātu EUR.1 vai EUR.MED izsniedz eksportētājvalsts muitas iestādes, pamatojoties uz eksportētāja rakstisku iesniegumu vai uz eksportētāja pilnvarota pārstāvja, kas rīkojas eksportētāja vārdā, rakstisku iesniegumu.

2.   Šim nolūkam eksportētājs vai viņa pilnvarotais pārstāvis aizpilda preču aprites sertifikātu EUR.1 vai EUR.MED un iesnieguma veidlapu, kuru paraugi sniegti III.a un III.b pielikumā. Šīs veidlapas aizpilda vienā no valodām, kurā sagatavots nolīgums, un saskaņā ar eksportētājvalsts tiesību aktiem. Aizpildot veidlapas ar roku, lieto tinti un raksta ar drukātiem burtiem. Izstrādājuma aprakstu ieraksta īpaši šim mērķim paredzētajā ailē, neatstājot nevienu tukšu līniju. Ja aile nav pilnībā aizpildīta, zem pēdējās apraksta rindiņas novelk horizontālu līniju, pārsvītrojot tukšo vietu.

3.   Eksportētājs, kurš piesakās preču aprites sertifikāta EUR.1 vai EUR.MED saņemšanai, ir gatavs jebkurā laikā pēc tās eksportētājvalsts muitas iestāžu prasības, kurā preču aprites sertifikāts EUR.1 vai EUR.MED ir izsniegts, iesniegt visus atbilstīgos dokumentus, kas apliecina attiecīgo izstrādājumu noteiktas izcelsmes statusu, kā arī apliecina visu pārējo šā protokola prasību izpildi.

4.   Neskarot 5. punktu, šādos gadījumos preču aprites sertifikātu EUR.1 izsniedz Kopienas dalībvalstu un Alžīrijas muitas iestādes:

ja attiecīgos izstrādājumus var uzskatīt par Kopienas vai Alžīrijas izcelsmes izstrādājumiem, nepiemērojot to kumulāciju ar izejvielām, kurām ir kādas citas 3. un 4. pantā minētās valsts izcelsme, un ja tie atbilst pārējām šā protokola prasībām;

ja attiecīgos izstrādājumus var uzskatīt par kādas citas 3. un 4. pantā minētās valsts, ar kuru piemērojama kumulācija, izcelsmes izstrādājumiem, nepiemērojot kumulāciju ar izejvielām, kurām ir kādas 3. un 4. pantā minētās valsts izcelsme, un ja tie atbilst pārējām šā protokola prasībām, ar noteikumu, ka preču aprites sertifikāts EUR.MED vai faktūras deklarācija EUR.MED ir izsniegti izcelsmes valstī;

ja attiecīgos izstrādājumus var uzskatīt par Kopienas vai Alžīrijas izcelsmes izstrādājumiem, piemērojot kumulāciju saskaņā ar 3. panta 4.a punktu un 4. panta 4. a punktu, un ja tie atbilst pārējām šā protokola prasībām.

5.   Preču aprites sertifikātu EUR.MED izsniedz Kopienas dalībvalstu vai Alžīrijas muitas iestādes, ja attiecīgos izstrādājumus var uzskatīti par Kopienas, Alžīrijas vai kādas citas 3. un 4. pantā minētās valsts, ar kuru piemērojama kumulācija, izcelsmes izstrādājumiem, ja tie atbilst šā protokola prasībām un ja:

kumulāciju piemēroja izejvielām, kuru izcelsme ir kādā no citām 3. un 4. pantā minētajām valstīm, vai

izstrādājumus kumulācijas kontekstā var izmantot kā izejvielas, lai ražotu izstrādājumus, ko eksportē uz kādu no citām 3. un 4. pantā minētajām valstīm, vai

izstrādājumus var atkārtoti eksportēt no galamērķa valsts uz kādu no citām 3. un 4. pantā minētajām valstīm.

6.   Preču aprites sertifikāta EUR.MED 7. ailē ir viena no šādām frāzēm angļu valodā:

ja izcelsme iegūta, piemērojot kumulāciju ar izejvielām, kuru izcelsme ir vienā vai vairākās 3. un 4. pantā minētajās valstīs:

“CUMULATION APPLIED WITH …” (valsts/valstu nosaukums)

ja izcelsme iegūta, nepiemērojot kumulāciju ar izejvielām, kuru izcelsme ir vienā vai vairākās 3. un 4. pantā minētajās valstīs:

“NO CUMULATION APPLIED”

7.   Muitas iestādes, kuras izsniedz preču aprites sertifikātu EUR.1 vai EUR.MED, veic visus nepieciešamos pasākumus, lai pārbaudītu izstrādājumu noteiktas izcelsmes statusu un citu šajā protokolā minēto prasību izpildi. Tādēļ tām ir tiesības pieprasīt jebkādus pierādījumus un veikt jebkādu eksportētāja grāmatvedības dokumentu vai jebkādu citu pārbaudi, kuru uzskata par atbilstīgu. Tās arī nodrošina, ka 2. punktā minētās veidlapas ir pareizi aizpildītas. Konkrēti, tās pārbauda, vai izstrādājumu raksturošanai paredzētā aile ir aizpildīta tā, lai nepieļautu negodīgu rīcību.

8.   Preču aprites sertifikāta EUR.1 vai EUR.MED izsniegšanas dienu norāda sertifikāta 11. ailē.

9.   Preču aprites sertifikātu EUR.1 vai EUR.MED izsniedz muitas iestādes un nodod to eksportētājiem, tiklīdz eksportēšana ir veikta vai nodrošināta.

18. pants

Preču aprites sertifikāta EUR.1 vai EUR.MED izsniegšana retrospektīvi

1.   Neatkarīgi no 17. panta 9. punkta preču aprites sertifikātu EUR.1 vai EUR.MED ārkārtas gadījumā var izsniegt pēc attiecīgo izstrādājumu eksportēšanas, ja:

a)

eksportēšanas laikā to neizsniedza kļūdas, netīšas paviršības vai īpašu apstākļu dēļ;

vai

b)

muitas iestādēm pierāda, ka preču aprites sertifikāts EUR.1 vai EUR.MED tika izsniegts, bet to nepieņēma importēšanas laikā tehnisku iemeslu dēļ.

2.   Neatkarīgi 17. panta 9. punkta preču aprites sertifikātu EUR.MED var izsniegt pēc to izstrādājumu eksportēšanas, kuriem eksportēšanas laikā tika izsniegts preču aprites sertifikāts EUR.1, ja muitas iestādēm pierāda, ka ir izpildīti 17. panta 5. punkta nosacījumi.

3.   Lai īstenotu 1. un 2. punktu, eksportētājs savā iesniegumā norāda to izstrādājumu eksportēšanas vietu un datumu, uz kuriem attiecas preču aprites sertifikāts EUR.1 vai EUR.MED, kā arī min šīs prasības iemeslus.

4.   Muitas iestādes var izsniegt preču aprites sertifikātu EUR.1 vai EUR.MED retrospektīvi tikai pēc tam, kad ir apstiprināts, ka sniegtā informācija eksportētāja iesniegumā atbilst konkrētajai lietai.

5.   Preču aprites sertifikātos EUR.1 vai EUR.MED, ko izsniedz retrospektīvi, ir šāda muitas iestādes atzīme angļu valodā:

“ISSUED RETROSPECTIVELY”

Preču aprites sertifikātā EUR.MED, ko izsniedz retrospektīvi, piemērojot 2. punktu, ir šāda muitas iestādes atzīme angļu valodā:

“ISSUED RETROSPECTIVELY (Original EUR.1 No … [izsniegšanas datums un vieta])”.

6.   Muitas iestādes atzīmi, kas minēta 5. punktā, ieraksta preču aprites sertifikāta EUR.1 vai EUR.MED 7. ailē.

19. pants

Preču aprites sertifikāta EUR.1 vai EUR.MED dublikāta izsniegšana

1.   Preču aprites sertifikāta EUR.1 vai EUR.MED zādzības, pazaudēšanas vai iznīcināšanas gadījumā eksportētājs var griezties muitas iestādēs, kuras šo sertifikātu izsniedza, lai uz to rīcībā esošo eksporta dokumentu pamata saņemtu dublikātu.

2.   Šādā veidā izsniegtos dublikātos ir muitas iestādes atzīme angļu valodā:

“DUPLICATE”

3.   Muitas iestādes atzīmi, kas minēta 2. punktā, ieraksta preču aprites sertifikāta EUR.1 vai EUR.MED dublikāta 7. ailē.

4.   Dublikāts, kurā norāda oriģinālā preču aprites sertifikāta EUR.1 vai EUR.MED izsniegšanas datumu, ir spēkā no šā datuma.

20. pants

Preču aprites sertifikātu EUR.1 vai EUR.MED izsniegšana uz iepriekš izsniegtu vai sagatavotu izcelsmes apliecinājumu pamata

Kad noteiktas izcelsmes izstrādājumi atrodas muitas iestādes kontrolē Kopienā vai Alžīrijā, tās nodrošina iespēju aizstāt izcelsmes apliecinājuma oriģināleksemplāru ar vienu vai vairākiem preču aprites sertifikātiem EUR.1 vai EUR.MED, lai visus vai daļu no šiem izstrādājumiem nosūtītu uz citu vietu Kopienā vai Alžīrijā. EUR.1 vai EUR.MED aizstājējsertifikātu izsniedz tā muitas iestāde, kuras kontrolē izstrādājumi atrodas.

21. pants

Grāmatvedības segregācija

1.   Ja tādu atsevišķu noteiktas vai nenoteiktas izcelsmes izejvielu krājumu veidošana, kas ir identiski un aizstājami, rada lielus izdevumus vai materiālas grūtības, muitas iestādes pēc attiecīgo personu rakstiska lūguma var atļaut tā saukto “grāmatvedības segregācijas” metodi (turpmāk “metode”), lai pārvaldītu šādus krājumus.

2.   Šai metodei jānodrošina, ka noteiktā atskaites periodā iegūto izstrādājumu skaits, kurus var uzskatīt par “noteiktas izcelsmes”, ir tāds pats kā gadījumā, ja būtu pielietota fiziska krājumu segregācija.

3.   Muitas iestādes var piešķirt 1. punktā minēto atļauju saskaņā ar jebkādiem nosacījumiem, kas tiek uzskatīti par atbilstīgiem.

4.   Šo metodi piemēro un tās piemērošanu iegrāmato, pamatojoties uz vispārīgajiem grāmatvedības uzskaites principiem, ko piemēro tajā valstī, kurā izstrādājums tika ražots.

5.   Šīs metodes saņēmējs pēc vajadzības var sagatavot vai pieprasīt izcelsmes apliecinājumus par to izstrādājumu daudzumu, kurus uzskata par noteiktas izcelsmes izstrādājumiem. Pēc muitas iestāžu prasības saņēmējs sniedz paskaidrojumu par to, kā šis daudzums tiek pārvaldīts.

6.   Muitas iestādes uzrauga atļaujas izmantošanu un var to atņemt jebkurā gadījumā, kad saņēmējs izmanto atļauju nepiemērotā veidā vai neatbilst jebkuram no citiem šajā protokolā izklāstītajiem nosacījumiem.

22. pants

Nosacījumi faktūras deklarācijas vai faktūras deklarācijas EUR.MED sagatavošanai

1.   Faktūras deklarāciju vai faktūras deklarāciju EUR.MED saskaņā ar 16. panta 1. punkta c) apakšpunktu var sagatavot:

a)

atzīts eksportētājs saskaņā ar 23. pantu,

vai

b)

jebkurš eksportētājs jebkuram sūtījumam, kas sastāv no viena vai vairākiem iepakojumiem, kuros atrodas noteiktas izcelsmes izstrādājumi, kuru kopējā vērtība nepārsniedz EUR 6 000.

2.   Neskarot 3. punktu, faktūras deklarāciju var sagatavot šādos gadījumos:

ja attiecīgos izstrādājumus var uzskatīt par Kopienas vai Alžīrijas izcelsmes izstrādājumiem, nepiemērojot kumulāciju ar izejvielām, kurām ir kādas citas 3. un 4. pantā minētās valsts izcelsme, un ja tie atbilst pārējām šā protokola prasībām;

ja attiecīgos izstrādājumus var uzskatīt par kādas citas 3. un 4. pantā minētās valsts, ar kuru piemērojama kumulācija, izcelsmes izstrādājumiem, nepiemērojot kumulāciju ar izejvielām, kurām ir kādas 3. un 4. pantā minētās valsts izcelsme, un ja tie atbilst pārējām šā protokola prasībām, ar noteikumu, ka EUR.MED sertifikāts un faktūras deklarācija EUR.MED ir izsniegti izcelsmes valstī;

ja attiecīgos izstrādājumus var uzskatīt par Kopienas vai Alžīrijas izcelsmes izstrādājumiem, piemērojot kumulāciju, kas minēta 3. panta 4.a punktā un 4. panta 4.a punktā, un ja tie atbilst pārējām šā protokola prasībām.

3.   Faktūras deklarāciju EUR.MED var sagatavot, ja attiecīgos izstrādājumus var uzskatīt par Kopienas, Alžīrijas vai kādas citas 3. un 4. pantā minētās valsts, ar kuru piemērojama kumulācija, izcelsmes izstrādājumiem, ja tie atbilst šā protokola prasībām un:

kumulāciju piemēroja ar izejvielām, kuru izcelsme ir kādā citā no 3. un 4. pantā minētajām valstīm, vai

izstrādājumus kumulācijas kontekstā var izmantot kā izejvielas, lai ražotu izstrādājumus, kurus eksportē uz kādu no citām valstīm, kas minētas 3. un 4. pantā, vai

izstrādājumus var atkārtoti eksportēt no galamērķa valsts uz kādu no citām valstīm, kas minētas 3. un 4. pantā.

4.   Faktūras deklarācijā EUR.MED ir viena no šādām atzīmēm angļu valodā:

ja izcelsmi iegūst, piemērojot kumulāciju ar izejvielām, kurām ir vienas vai vairāku 3. un 4. pantā minēto valstu izcelsme:

“CUMULATION APPLIED WITH …” (valsts/valstu nosaukums)

ja izcelsmi iegūst, nepiemērojot kumulāciju ar izejvielām, kurām ir vienas vai vairāku 3. un 4. pantā minēto valstu izcelsme:

“NO CUMULATION APPLIED”

5.   Eksportētājs, kurš sagatavo faktūras deklarāciju vai faktūras deklarāciju EUR.MED, ir gatavs jebkurā laikā pēc eksportētājvalsts muitas iestāžu prasības iesniegt visus atbilstīgos dokumentus, lai pierādītu attiecīgo izstrādājumu noteiktas izcelsmes statusu, kā arī to, ka ir izpildītas pārējās šā protokola prasības.

6.   Faktūras deklarāciju vai faktūras deklarāciju EUR.MED eksportētājs sagatavo, uz faktūras, piegādes pavadzīmes vai cita tirdzniecības dokumenta uzrakstot, uzspiežot ar zīmogu vai uzdrukājot deklarāciju, kuras tekstu paraugi sniegti IV.a un IV.b pielikumā, izmantojot vienu no valodām, kas noteiktas šajos pielikumos, un saskaņā ar eksportētājvalsts tiesību aktiem. Ja deklarāciju aizpilda ar roku, tad raksta ar tinti un drukātiem burtiem.

7.   Uz faktūras deklarācijas un faktūras deklarācijas EUR.MED ir eksportētāja paraksta oriģināls. Tomēr no atzīta eksportētāja 23. panta nozīmē neprasa, lai viņš parakstītu šādu deklarāciju, ar noteikumu, ka šis eksportētājs iesniedz muitas iestādēm rakstisku apliecinājumu, ka viņš uzņemas pilnu atbildību par jebkuru faktūras deklarāciju, kurā viņš ir minēts kā dokumenta parakstītājs.

8.   Faktūras deklarāciju vai faktūras deklarāciju EUR.MED var sagatavot eksportētājs attiecīgā izstrādājuma eksportēšanas laikā vai pēc eksportēšanas ar noteikumu, ka šo deklarāciju importētājvalstī uzrāda vēlākais 2 gadus pēc attiecīgo izstrādājumu importēšanas.

23. pants

Atzīts eksportētājs

1.   Eksportētājvalsts muitas iestādes var pilnvarot jebkuru eksportētāju (turpmāk “atzīts eksportētājs”), kurš bieži veic izstrādājumu pārvadājumus saskaņā ar nolīgumu, sagatavot faktūras deklarācijas vai faktūras deklarācijas EUR.MED neatkarīgi no attiecīgo izstrādājumu vērtības. Eksportētājam, kurš lūdz šāda statusa piešķiršanu, muitas iestādēm sniedz visas garantijas, kas nepieciešamas, lai apliecinātu izstrādājuma noteiktas izcelsmes statusu, kā arī, lai izpildītu visas šā protokola prasības.

2.   Muitas iestādes var piešķirt atzītā eksportētāja statusu saskaņā ar jebkuriem nosacījumiem, kurus uzskata par atbilstīgiem.

3.   Muitas iestādes atzītajam eksportētājam piešķir muitas atļaujas numuru, kuru uzrāda faktūras deklarācijā vai faktūras deklarācijā EUR.MED.

4.   Muitas iestādes kontrolē atzīta eksportētāja atļaujas izmantošanu.

5.   Muitas iestādes var atņemt atļauju jebkurā laikā. Atļauju atņem, ja atzīts eksportētājs vairs nenodrošina 1. punktā minētās garantijas, nepilda 2. punktā minētos nosacījumus vai kā savādāk izmanto atļauju nepiemērotā veidā.

24. pants

Izcelsmes apliecinājuma spēkā esamība

1.   Izcelsmes apliecinājums ir derīgs četrus mēnešus pēc tā izdošanas datuma eksportētājvalstī, un to minētajā laikposmā iesniedz importētājvalsts muitas iestādēm.

2.   Izcelsmes apliecinājumus, kuri ir iesniegti importētājvalsts muitas iestādēm pēc 1. punktā noteiktā termiņa beigām, var pieņemt, lai piemērotu preferenciālu režīmu, ja šie dokumenti netika iesniegti līdz termiņa beigām ārkārtas iemeslu dēļ.

3.   Citos novēlotas iesniegšanas gadījumos importētājvalsts muitas iestādes var pieņemt izcelsmes apliecinājumus, ja atbilstīgie izstrādājumi ir iesniegti pirms termiņa beigām.

25. pants

Izcelsmes apliecinājuma iesniegšana

Izcelsmes apliecinājumus iesniedz importētājvalsts muitas iestādēm saskaņā ar kārtību, ko piemēro attiecīgajā valstī. Minētās iestādes var pieprasīt izcelsmes apliecinājuma tulkojumu, kā arī var pieprasīt, lai kopā ar importa deklarāciju tiktu iesniegts importētāja rakstisks apliecinājums, ka izstrādājumi atbilst šā nolīguma īstenošanai nepieciešamajiem nosacījumiem.

26. pants

Importēšana pa daļām

Ja pēc importētāja lūguma un saskaņā ar nosacījumiem, ko noteikušas importētājvalsts muitas iestādes, izjaukti vai nesamontēti izstrādājumi Harmonizētās sistēmas 2. vispārīgā noteikuma a) daļas nozīmē, uz kuriem attiecas Harmonizētās sistēmas XVI un XVII sadaļa vai 7308 un 9406 pozīcija, tiek importēti pa daļām, šādu izstrādājumu vienoto izcelsmes apliecinājumu iesniedz muitas iestādēm pirmās daļas importēšanas laikā.

27. pants

Atbrīvojumi no izcelsmes apliecinājuma

1.   Izstrādājumus sīkpaku veidā, kurus viena privātpersona sūta otrai vai kuri veido daļu no ceļotāja personīgās bagāžas, uzskata par noteiktas izcelsmes izstrādājumiem, neprasot iesniegt izcelsmes apliecinājumu, ar noteikumu, ka šādi izstrādājumi netiek importēti ar mērķi tos pārdot un ka tie ir deklarēti kā tādi, kas atbilst šā protokola prasībām, un ja nav šaubu par šo deklarāciju pareizību. Gadījumā, ja šie izstrādājumi tiek sūtīti pa pastu, šo deklarāciju var veikt uz muitas deklarācijas CN 22/CN 23 veidlapas vai uz šim dokumentam pievienotas papīra lapas.

2.   Imports, ko veic neregulāri un kas sastāv tikai no izstrādājumiem, kurus izmanto saņēmējs, ceļotājs vai viņu ģimenes locekļi personīgām vajadzībām, neuzskata par importu, kas paredzēts tirdzniecībai, ja no izstrādājumu klāsta un daudzuma ir acīmredzams, ka tie nav paredzēti komerciālam nolūkam.

3.   Turklāt šo izstrādājumu kopējā vērtība sīkpaku gadījumā nedrīkst pārsniegt EUR 500 vai gadījumā, ja tie ir daļa no ceļotāja bagāžas – EUR 1200.

27. a pants

Piegādātāja deklarācija

1.   Ja Kopienā vai Alžīrijā izsniedz EUR.1 preču aprites sertifikātu vai sagatavo faktūras deklarāciju noteiktas izcelsmes izstrādājumiem, kuru ražošanā ir izmantotas no Alžīrijas, Marokas, Tunisijas vai Kopienas ievestas preces, kas ir bijušas pakļautas apstrādei un pārstrādei šajās valstīs, negūstot priekšrocību izcelsmes statusu, ņem vērā piegādātāja deklarāciju, kas sniegta par šīm precēm saskaņā ar šo pantu.

2.   Piegādātāja deklarācija, kas minēta 1. punktā, ir pierādījums, ka attiecīgajām precēm Alžīrijā, Marokā, Tunisijā vai Kopienā ir veikta apstrāde un pārstrāde, un to izmanto, lai noteiktu, vai izstrādājumus, kuru ražošanā šīs preces ir izmantotas, var uzskatīt par Kopienas vai Alžīrijas izcelsmes izstrādājumiem un vai tie atbilst pārējām šā protokola prasībām.

3.   Izņemot gadījumus, kas paredzēti 4. punktā, katram atsevišķam sūtījumam sagatavo atsevišķu piegādātāja deklarāciju tādā veidā, kā noteikts V pielikumā, uz papīra lapas, ko pievieno faktūrai, piegādes pavadzīmei vai citam tirdzniecības dokumentam, pietiekami sīki aprakstot attiecīgās preces, lai tās varētu identificēt.

4.   Ja piegādātājs regulāri piegādā noteiktam klientam preces, attiecībā uz kurām paredzams, ka Alžīrijā, Marokā, Tunisijā vai Kopienā veiktā apstrāde un pārstrāde ilgākā laikposmā saglabāsies nemainīga, viņš var iesniegt vienotu piegādātāja deklarāciju, kas aptver secīgus šo preču sūtījumus, turpmāk “ilgtermiņa piegādātāja deklarācija”.

Ilgtermiņa piegādātāja deklarācija parasti ir spēkā vienu gadu, sākot no tās izsniegšanas dienas. Tās valsts muitas iestādēs, kur deklarācija ir sagatavota, paredz nosacījumus, saskaņā ar kuriem to var izmantot ilgākus laikposmus.

Ilgtermiņa piegādātāja deklarāciju piegādātājs sagatavo veidā, kas noteikts VI pielikumā, un attiecīgās preces tajā apraksta pietiekami sīki, lai tās varētu identificēt. To nodod attiecīgajam klientam pirms viņam piegādā pirmo preču sūtījumu vai līdz ar pirmo sūtījumu.

Piegādātājs nekavējoties informē klientu, ja ilgtermiņa piegādātāja deklarācija vairs nav piemērojama piegādājamām precēm.

5.   Piegādātāja deklarācija, kas minēta 3. un 4. punktā, sagatavo, izmantojot rakstāmmašīnu vai datoru, vienā no nolīguma valodām, saskaņā ar tās valsts tiesību aktiem, kurā tā ir sagatavota, un tajā ir piegādātāja paraksta oriģināls. Deklarāciju var rakstīt ar roku, tādā gadījumā to dara ar tinti un drukātiem burtiem.

6.   Piegādātājam, kurš sagatavo deklarāciju, jābūt gatavam jebkurā laikā pēc tās valsts muitas iestāžu pieprasījuma, kurā deklarācija ir sagatavota, iesniegt visus nepieciešamos dokumentus, kas pierāda, ka deklarācijā sniegtā informācija ir pareiza.

28. pants

Apstiprinoši dokumenti

Dokumenti, kuri minēti 17. panta 3. punktā, 22. panta 5. punktā un 27. a panta 6. punktā, kurus izmanto, lai pierādītu, ka preču aprites sertifikātā EUR.1 vai EUR.MED vai faktūras deklarācijā, vai faktūras deklarācijā EUR.MED iekļautos izstrādājumus var uzskatīt par Kopienas, Alžīrijas vai kādas citas 3. un 4. pantā minētās valsts izcelsmes izstrādājumiem un tie atbilst pārējām šā protokola prasībām, un ka informācija, kas sniegta piegādātāja deklarācijā, ir pareiza, inter alia var būt šādi:

a)

tieši pierādījumi par eksportētāja vai piegādātāja veiktām darbībām, lai iegūtu attiecīgās preces, piemēram, faktūras vai grāmatvedības dokumenti;

b)

dokumenti, kas apliecina izmantoto izejvielu noteiktas izcelsmes statusu, kas izsniegti vai sagatavoti Kopienā vai Alžīrijā, ja šos dokumentus izmanto saskaņā ar valsts tiesību aktiem;

c)

dokumenti, kas pierāda, ka izejvielu apstrāde un pārstrāde veikta Kopienā vai Alžīrijā, kas izsniegti vai sagatavoti Kopienā vai Alžīrijā, ja šos dokumentus izmanto saskaņa ar valsts tiesību aktiem;

d)

preču aprites sertifikāti EUR.1 vai EUR.MED vai faktūras deklarācijas, vai faktūras deklarācijas EUR.MED, kuri apliecina izmantoto izejvielu noteiktas izcelsmes statusu, kuri izsniegti vai sagatavoti Kopienā vai Alžīrijā saskaņā ar šo protokolu vai arī kādā citā no 3. un 4. pantā minētajām valstīm, saskaņā ar izcelsmes noteikumiem, kuri ir identiski šā protokola noteikumiem;

e)

atbilstīgi pierādījumi attiecībā uz apstrādi un pārstrādi, kas veikta ārpus Kopienas vai Alžīrijas, piemērojot 12. pantu, pierādot, ka minētā panta prasības ir izpildītas;

f)

piegādātāja deklarācija, kas pierāda izmantoto izejvielu Kopienā, Tunisijā, Marokā vai Alžīrijā veikto apstrādi un pārstrādi un ir sagatavota vienā no šīm valstīm.

29. pants

Izcelsmes apliecinājuma, piegādātāja deklarāciju un apstiprinošu dokumentu uzglabāšana

1.   Eksportētājs, kurš pieprasījis izsniegt preču aprites sertifikātu EUR.1 vai EUR.MED, vismaz trīs gadus uzglabā 17. panta 3. punktā minētos dokumentus.

2.   Eksportētājs, kurš sagatavo faktūras deklarāciju vai faktūras deklarāciju EUR.MED, šīs deklarācijas kopiju un 22. panta 5. punktā minētos dokumentus uzglabā vismaz trīs gadus.

2a.   Piegādātājs, kurš sagatavo piegādātāja deklarāciju, šīs deklarācijas, faktūras, piegādes pavadzīmes vai citu deklarācijai pievienoto tirdzniecības dokumentu kopijas, kā arī 27. a panta 6. punktā minētos dokumentus uzglabā vismaz trīs gadus.

Piegādātājs, kurš sagatavo ilgtermiņa piegādātāja deklarāciju, šīs deklarācijas kopiju un visu faktūru, piegādes pavadzīmju vai citu tirdzniecības dokumentu, kuri attiecināmi uz šajā deklarācijā ietvertajām precēm, kas tiek nosūtītas klientam, kopijas uzglabā vismaz trīs gadus, kā arī 27. a panta 6. punktā minētos dokumentus. Šā laikposma sākums ir diena, kurā izbeidzas ilgtermiņa piegādātāja deklarācijas derīguma termiņš.

3.   Eksportētājvalsts muitas iestādes, izsniedzot preču aprites sertifikātu EUR.1 vai EUR.MED, 17. panta 2. punktā minēto iesnieguma veidlapu uzglabā vismaz trīs gadus.

4.   Importētājvalsts muitas iestādes vismaz trīs gadus uzglabā tām iesniegtos preču aprites sertifikātus EUR.1 un EUR.MED un faktūras deklarācijas, un faktūras deklarācijas EUR.MED.

30. pants

Neatbilstības un formālas kļūdas

1.   Nelielu neatbilstību atklāšana starp izcelsmes apliecinājumā sniegto informāciju un informāciju dokumentos, kurus iesniedz muitas iestādei, lai nokārtotu formalitātes saistībā ar izstrādājumu importēšanu, nepadara izcelsmes apliecinājumu par spēkā neesošu ipso facto, ja noteiktajā kārtībā ir atzīts, ka šis dokuments atbilst iesniegtajiem izstrādājumiem.

2.   Acīmredzamām formālām kļūdām izcelsmes apliecinājumā, piemēram, pareizrakstības kļūdām, nevajadzētu būt par pamatu dokumenta nepieņemšanai, ja šīs kļūdas nerada šaubas par dokumentā izteikto apgalvojumu pareizību.

31.pants

Summas, kas izteiktas euro

1.   Lai piemērotu 22. panta 1. punkta b) apakšpunktu un 27. panta 3. punktu, ja faktūra par izstrādājumiem ir citā valūtā, nevis euro, katru gadu nosaka Kopienas dalībvalstu, Alžīrijas vai citu 3. un 4. pantā minēto valstu valūtā izteikto summu ekvivalentus euro katrā no šīm valstīm.

2.   Sūtījums gūst labumu no 22. panta 1. punkta b) apakšpunkta vai 27. panta 3. punkta, atsaucoties uz valūtu, kurā faktūra ir sagatavota saskaņā ar attiecīgās valsts fiksēto summu.

3.   Summas, kas izteikta jebkurā dalībvalsts valūtā, ekvivalentu euro iegūst, piemērojot katra gada pirmās oktobra darbadienas valūtas kursu. Summas paziņo Eiropas Kopienu Komisijai līdz 15. oktobrim un tās piemēro no nākamā gada 1. janvāra. Eiropas Kopienu Komisija paziņo fiksētās summas visām attiecīgajām valstīm.

4.   Valsts, konvertējot euro izteiktu summu valsts valūtā, drīkst noapaļot to uz augšu vai uz leju. Noapaļotā summa nedrīkst atšķirties par vairāk kā 5 % no summas, kas iegūta konvertēšanas rezultātā. Valsts drīkst saglabāt nemainīgu tās euro izteiktās summas ekvivalentu valsts valūtā, ja, veicot 3. punktā paredzēto ikgada korekciju, konvertēšanas rezultātā iegūtās summas valsts valūtā pieaugums attiecībā pret iepriekšējo summas ekvivalentu valsts valūtā pirms noapaļošanas ir mazāks par 15 %. Valsts valūtas ekvivalents var palikt nemainīgs, ja konversijas rezultātā būtu radies samazinājums šā ekvivalenta vērtībā.

5.   Summas, kas izteiktas euro, pēc Kopienas vai Alžīrijas lūguma pārskata Asociācijas komiteja. Veicot šo pārskatīšanu, Asociācijas komiteja apsver vēlamību saglabāt attiecīgo ierobežojumu ietekmi reālā izteiksmē. Šajā nolūkā tā var nolemt mainīt euro izteiktās summas.

VI SADAĻA

ADMINISTRATĪVĀS SADARBĪBAS PASĀKUMI

32. pants

Savstarpēja palīdzība

1.   Kopienas dalībvalstu un Alžīrijas muitas iestādes ar Eiropas Kopienu Komisijas starpniecību viena otrai iesniedz zīmogu nospiedumu paraugus, kurus muitas iestādes izmanto, izsniedzot preču aprites sertifikātus EUR.1 un EUR.MED, un muitas iestāžu adreses, kuras ir atbildīgas par šo sertifikātu, faktūras deklarāciju un faktūras deklarāciju EUR.MED, vai piegādātāja deklarāciju kontroli.

2.   Lai nodrošinātu šā protokola pareizu piemērošanu, Kopiena un Alžīrija ar kompetento muitas iestāžu starpniecību palīdz viena otrai, pārbaudot preču aprites sertifikātu EUR.1 un EUR.MED, faktūras deklarāciju un faktūras deklarāciju EUR.MED, vai piegādātāja deklarāciju autentiskumu un šajos dokumentos sniegtās informācijas pareizību.

33. pants

Izcelsmes apliecinājumu pārbaude

1.   Turpmākas izcelsmes apliecinājumu pārbaudes veic izlases veidā vai vienmēr, kad importētājvalsts muitas iestādēm ir radušās pamatotas bažas par šādu dokumentu autentiskumu, attiecīgo izstrādājumu noteiktas izcelsmes statusu vai citu šajā protokolā minēto prasību izpildi.

2.   Lai īstenotu 1. punktu, importētājvalsts muitas iestādes atdod eksportētājvalsts muitas iestādēm preču aprites sertifikātu EUR.1 vai EUR.MED un faktūru, ja tāda ir iesniegta, faktūras deklarāciju vai faktūras deklarāciju EUR.MED vai šo dokumentu kopijas, vajadzības gadījumā sniedzot informāciju par pārbaudes pieprasījuma iemesliem. Pārbaudes pieprasījumam pievieno jebkādus iegūtos dokumentus un informāciju, kas liecina, ka izcelsmes apliecinājumā sniegtā informācija ir nepareiza.

3.   Pārbaudi veic eksportētājvalsts muitas iestādes. Šajā nolūkā tām ir tiesības pieprasīt pierādījumus un veikt pārbaudi eksportētāja faktūrās vai arī veikt jebkuru citu pārbaudi, ko uzskata par atbilstīgu.

4.   Ja importētājvalsts muitas iestādes nolemj pārtraukt preferenciālā režīma piemērošanu attiecīgajiem izstrādājumiem, kamēr tiek saņemti pārbaudes rezultāti, importētājam piedāvā izstrādājumu izlaišanu, ievērojot jebkurus piesardzības pasākumus, ko uzskata par nepieciešamiem.

5.   Muitas iestādes, kuras pieprasa pārbaudi, pēc iespējas ātrāk tiek informētas par tās rezultātiem. Šie rezultāti skaidri parāda, vai dokumenti ir autentiski, vai attiecīgos izstrādājumus var uzskatīt par Kopienas, Alžīrijas vai kādas citas 3. un 4. pantā minētās valsts izcelsmes izstrādājumiem un vai tie atbilst pārējām šā protokola prasībām.

6.   Ja pamatotu šaubu gadījumā desmit mēnešu laikā no pārbaudes pieprasīšanas dienas nav saņemta atbilde vai arī, ja atbildē netiek sniegta pietiekama informācija, lai noteiktu attiecīgā dokumenta autentiskumu vai izstrādājuma patieso izcelsmi, tās muitas iestādes, kuras iesniedza prasību, izņemot ārkārtas apstākļos, noraida tiesības uz preferenciālu režīmu.

33.a pants

Piegādātāja deklarāciju pārbaude

1.   Turpmākas piegādātāja deklarāciju vai ilgtermiņa piegādātāja deklarāciju pārbaudes veic izlases veidā vai vienmēr, kad tās valsts muitas iestādēm, kurā šīs deklarācijas izmantotas, lai saņemtu preču aprites sertifikātu EUR.1 vai lai sagatavotu faktūras deklarāciju, ir radušās pamatotas šaubas par dokumenta autentiskumu vai dokumentā sniegtās informācijas pareizību.

2.   Lai īstenotu 1. punktu, tajā minētās valsts muitas iestādes atdod piegādātāja deklarāciju un faktūru (-as), piegādes pavadzīmi (-es) vai citus tirdzniecības dokumentus, kas attiecas uz deklarācijā iekļautajām precēm, tās valsts muitas iestādēm, kurā deklarāciju sagatavoja, vajadzības gadījumā sniedzot būtiskos vai formālos pārbaudes pieprasījuma iemeslus.

Lai pamatotu pārbaudes prasības nepieciešamību, nosūta jebkādus iegūtos dokumentus un informāciju, kas liecina, ka piegādātāja deklarācijā sniegtā informācija ir nepareiza.

3.   Pārbaudi veic tās valsts muitas iestādes, kurā sagatavoja piegādātāja deklarāciju. Šajā nolūkā tām ir tiesības pieprasīt pierādījumus un veikt piegādātāja grāmatvedības dokumentācijas pārbaudi vai jebkuru citu pārbaudi, kuru tās uzskata par atbilstīgu.

4.   Muitas iestādes, kuras pieprasīja pārbaudi, pēc iespējas ātrāk tiek informētas par tās rezultātiem. Šie rezultāti skaidri parāda, vai informācija, kas sniegta piegādātāja deklarācijā, ir pareiza, un dod tām iespēju noteikt, vai un cik lielā mērā šo piegādātāja deklarāciju var ņemt vērā, izsniedzot preču aprites sertifikātu EUR.1 vai sagatavojot faktūras deklarāciju.

34. pants

Domstarpību izšķiršana

Ja saistībā ar 33. panta un 33.a panta pārbaudes procedūrām starp tām muitas iestādēm, kuras pieprasīja pārbaudi un tām, kuras ir atbildīgas par pārbaudi, rodas domstarpības, kuras nevar atrisināt, vai arī, ja saistībā ar šīm domstarpībām ir nepieciešama šā protokola interpretācija, tās nodod izskatīšanai Asociācijas komitejā.

Visos gadījumos domstarpību izšķiršana starp importētāju un importētājvalsts muitas iestādēm notiek saskaņā ar tās valsts tiesību aktiem.

35. pants

Sankcijas

Sankcijas piemēro jebkurai personai, kura sastāda vai ir bijusi par iemeslu tāda dokumenta sastādīšanai, kurā iekļauta nepareiza informācija nolūkā iegūt preferenciālu režīmu izstrādājumiem.

36. pants

Brīvās zonas

1.   Kopiena un Alžīrija veic visus nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu, ka, transportējot caur attiecīgās valsts brīvo zonu izstrādājumus, ko tirgo, piemērojot izcelsmes apliecinājumu, tie netiek aizstāti ar citām precēm un ka tos nepakļauj citām darbībām kā vien tādām, kas ir to saglabāšanas nolūkā.

2.   Atkāpjoties no 1. punkta, kad Kopienas vai Alžīrijas izcelsmes izstrādājumus importē brīvajā zonā, piemērojot izcelsmes apliecinājumu, un tur apstrādā, attiecīgās iestādes pēc eksportētāja pieprasījuma izsniedz jaunu preču aprites sertifikātu EUR.1 vai EUR.MED, ja veiktā apstrāde un pārstrāde atbilst šā protokola noteikumiem.

VII SADAĻA

SEŪTA UN MELIĻA

37. pants

Protokola piemērošana

1.   Termins “Kopiena”, kas lietots 2. pantā, neietver Seūtu un Meliļu.

2.   Importējot Alžīrijas izcelsmes izstrādājumus Seūtā vai Meliļā, tos visādā ziņā pakļauj tādam pašam muitas režīmam, kāds piemērojams Kopienas izcelsmes izstrādājumiem saskaņā ar 2. protokolu Aktā par Spānijas Karalistes un Portugāles Republikas pievienošanos Eiropas Kopienām. Alžīrija piešķir to Seūtas un Meliļas izcelsmes izstrādājumu importam, uz kuriem attiecas šis nolīgums, tādu pašu muitas režīmu kā tiem Kopienas izcelsmes izstrādājumiem, kurus importē no Kopienas.

3.   Lai 2. punktu piemērotu Seūtas un Meliļas izcelsmes izstrādājumiem, šo protokolu mutatis mutandis piemēro ar īpašiem nosacījumiem, kas noteikti 38. pantā.

38. pants

Īpaši nosacījumi

1.   Ar nosacījumu, ka tie ir transportēti tieši saskaņā ar 13. pantu, šādus var uzskatīt par:

1)

Seūtas un Meliļas izcelsmes izstrādājumiem:

a)

izstrādājumi, kuri pilnībā iegūti Seūtā un Meliļā;

b)

izstrādājumi, kuri iegūti Seūtā un Meliļā un kuru ražošanā izmantoti izstrādājumi, kas nav minēti a) apakšpunktā, ar noteikumu, ka:

i)

minētajiem izstrādājumiem ir veikta pietiekama apstrāde un pārstrāde 6. panta nozīmē;

vai arī, ka

ii)

šiem izstrādājumiem ir Alžīrijas vai Kopienas izcelsme, ar noteikumu, ka tiem ir veikta apstrāde un pārstrāde, kas pārsniedz 7. pantā minētās darbības.

2)

Alžīrijas izcelsmes izstrādājumiem:

a)

izstrādājumi, kas pilnībā iegūti Alžīrijā;

b)

izstrādājumi, kuri iegūti Alžīrijā un kuru ražošanā izmantoti izstrādājumi, kas nav minēti a) apakšpunktā, ar noteikumu, ka:

i)

minētajiem izstrādājumiem ir veikta pietiekama apstrāde un pārstrāde 6. panta nozīmē;

vai arī, ka

ii)

šiem izstrādājumiem ir Seūtas un Meliļas vai Kopienas izcelsme, ar noteikumu, ka tiem ir veikta apstrāde un pārstrāde, kas pārsniedz 7. pantā minētās darbības.

2.   Seūtu un Meliļu uzskata par vienotu teritoriju.

3.   Eksportētājs vai viņa pilnvarots pārstāvis ieraksta frāzi “Alžīrija” un “Seūta un Meliļa” preču aprites sertifikāta EUR.1 un EUR.MED 2. ailē, faktūras deklarācijā vai faktūras deklarācijā EUR.MED. Turklāt, ja izstrādājumiem ir Seūtas un Meliļas izcelsme, to norāda preču aprites sertifikāta EUR.1 un EUR.MED 4. ailē, faktūras deklarācijā vai faktūras deklarācijā EUR.MED.

4.   Spānijas muitas iestādes ir atbildīgas par šā protokola piemērošanu Seūtā un Meliļā.

VIII SADAĻA

NOBEIGUMA NOTEIKUMI

39. pants

Protokola grozījumi

Asociācijas padome var nolemt grozīt šā protokola noteikumus.

40. pants

Pārejas noteikumi par tranzītprecēm vai precēm uzglabāšanā

Šo nolīgumu var piemērot precēm, kas atbilst šā protokola noteikumiem un kas šā protokola spēkā stāšanās dienā ir vai nu tranzītā, vai atrodas pagaidu uzglabāšanā Kopienas vai Alžīrijas muitas noliktavās vai brīvajās zonās, ja importētājvalsts muitas iestādēm četru mēnešu laikā no attiecīgās dienas iesniedz preču aprites sertifikātu EUR.1 vai EUR.MED, kas izsniegts retrospektīvi eksportētājvalsts muitas iestādēs, kā arī dokumentus, kuri norāda, ka preces ir transportētas tieši saskaņā ar 13. pantu.


(1)  Lihtenšteinai Firstistei ir muitas savienība ar Šveici, un tā ir Eiropas Ekonomikas zonas līguma Līgumslēdzēja puse.

I PIELIKUMS

Ievada piezīmes par sarakstu II pielikumā

1. piezīme:

Sarakstā izklāstīti nosacījumi, saskaņā ar kuriem visus izstrādājumus uzskata par pietiekami apstrādātiem vai pārstrādātiem protokola 6. panta nozīmē.

2. piezīme:

2.1.   Saraksta pirmajās divās ailēs ir aprakstīti iegūtie izstrādājumi. Pirmajā ailē ir Harmonizētās sistēmas pozīcijas vai nodaļas numurs, bet otrajā ailē – preču apraksti, kādi tie ir šīs sistēmas attiecīgajā pozīcijā vai nodaļā. Saraksta 3. vai 4. ailē ir noteikumi attiecībā uz katru pirmajās divās ailēs atrodamajiem ierakstiem. Ja pirms ieraksta pirmajā ailē ir “ex” zīme, tas nozīmē, ka 3. vai 4. ailes noteikumi attiecas tikai uz 2. ailē doto pozīcijas daļu.

2.2.   Ja 1. ailē ir sagrupēti vairāki pozīciju numuri, vai arī nodaļas numurs, un tāpēc izstrādājumu apraksts 2. ailē ir vispārināts, tad 3. un 4. ailes noteikumi attiecas uz visiem izstrādājumiem, kas Harmonizētajā sistēmā klasificēti attiecīgās nodaļas pozīcijās vai visās 1. ailē uzskaitītajās pozīcijās.

2.3.   Ja sarakstā dažādi noteikumi attiecas uz dažādiem kādas pozīcijas izstrādājumiem, tad katrā ievilkumā ir tās pozīcijas daļas apraksts, uz ko attiecas 3. vai 4. ailes noteikumi.

2.4.   Ja ierakstam abās pirmajās ailēs atbilstīgie noteikumi ir aprakstīti 3. un 4. ailē, tad izvedējs var izvēlēties, vai piemērot 3. ailes vai 4. ailes noteikumus. Ja 4. ailē izcelsmes noteikums nav ierakstīts, tad jāpiemēro 3. ailes noteikumi.

3. piezīme:

3.1.   Attiecībā uz izstrādājumiem, kas ieguvuši noteiktas izcelsmes statusu un kurus izmanto citu izstrādājumu ražošanā, 6. panta noteikumus piemēro neatkarīgi no tā, vai minētais statuss iegūts rūpnīcā, kurā izstrādājumus izmanto, vai arī citā rūpnīcā līgumslēdzējas puses valstī.

Piemēram,

motors, kas ietilpst pozīcijā 8407, par kuru noteikumā ir teikts, ka izmantoto nenoteiktas izcelsmes izejvielu vērtība nedrīkst pārsniegt 40 % no ražotāja cenas, izgatavo no “Pārējiem leģētiem tēraudiem, kas iepriekš apstrādāti kaļot”, kas ietilpst pozīcijā ex 7224.

Ja kalšanā Kopienā izmantots nenoteiktas izcelsmes lietnis, tad kalums jau ir ieguvis noteiktu izcelsmi, pamatojoties uz noteikumu sarakstā, kas attiecas uz pozīciju ex 7224. Tādā gadījumā, aprēķinot motora vērtību, kalumu var uzskatīt par noteiktas izcelsmes kalumu neatkarīgi no tā, vai kalums izgatavots tajā pašā rūpnīcā, kur motors, vai citā Kopienas rūpnīcā. Tādējādi, aprēķinot nenoteiktas izcelsmes izejvielu vērtību, neņem vērā nenoteiktas izcelsmes lietņa vērtību.

3.2.   Saraksta attiecīgajā noteikumā norādīts minimālais apstrādes vai pārstrādes apjoms, un lielāks apstrādes vai pārstrādes apjoms arī piešķir noteiktu izcelsmi, un savukārt, ja veiktā apstrāde vai pārstrāde nav pietiekama, noteiktas izcelsmes statusu nepiešķir. Tātad, ja noteikumā paredzēts, ka noteiktā apstrādes posmā var izmantot nenoteiktas izcelsmes izejvielas, tad šādas izejvielas atļauts izmantot arī iepriekšējos posmos, bet nav atļauts izmantot vēlākos posmos.

3.3.   Neskarot 3.2. piezīmi, ja noteikumā paredzēta “ražošana no jebkuras pozīcijas izejvielām”, tad var izmantot jebkuras pozīcijas izejvielas (arī izejvielas, kas ir paša izstrādājuma pozīcijā un ir ar tādu pašu aprakstu), tomēr jāievēro visi īpašie ierobežojumi, kas noteikumā varētu būt ietverti.

Tomēr izteiciens “ražošana no jebkuras pozīcijas izejvielām, ietverot pārējās izejvielas, kas minētas pozīcijā …” vai “ražošana no jebkuras pozīcijas izejvielām, ietverot pārējās izejvielas, kas minētas tajā pašā pozīcijā” nozīmē, ka var izmantot tikai visas izejvielas, kuras klasificētas jebkurā pozīcijā, izņemot tās, kuru apraksts ir tāds pats kā saraksta 2. ailē norādītajam izstrādājumam.

3.4.   Ja kāds noteikums sarakstā nosaka, ka izstrādājumu var ražot no vairāk nekā vienas izejvielas, tas nozīmē, ka var izmantot vienu vai vairākas izejvielas. Tas nenozīmē, ka jāizmanto visas izejvielas, ir iespējams izmantot vienu vai otru, vai abas.

Piemēram,

noteikumā par audumiem, kas ietilpst pozīcijā 5208 līdz 5212, noteikts, ka var izmantot dabiskās šķiedras un kopā ar citām izejvielām var izmantot arī ķīmiskās izejvielas. Tas nenozīmē, ka jāizmanto abas izejvielas; var izmantot vienu vai otru izejvielu, vai abas.

3.5.   Ja kāds noteikums sarakstā nosaka, ka izstrādājums jāražo no konkrētas izejvielas, šis nosacījums neliedz izmantot citas izejvielas, kas savu īpatnību dēļ nevar atbilst šim noteikumam. (Skatīt arī 6.2. piezīmi saistībā ar tekstilmateriāliem.)

Piemēram,

noteikums par gataviem pārtikas izstrādājumiem, uz ko attiecas pozīcija 1904, aizliedz izmantot graudaugus un to pārstrādes izstrādājumus, tomēr tas nenozīmē, ka nedrīkst izmantot minerālsāļus, ķīmiskās un citas piedevas, kas nav graudaugu izstrādājumi.

Tomēr tas neattiecas uz izstrādājumiem, kurus nevar izgatavot no konkrētām sarakstā norādītām izejvielām, tomēr var izgatavot no līdzīgām izejvielām iepriekšējos ražošanas posmos.

Piemēram,

gadījumā, ja kādu apģērbu, uz ko attiecas ex 62. nodaļa, izgatavo no neaustiem audumiem, ja attiecīgās šķiras preču ražošanā atļauts izmantot tikai nenoteiktas izcelsmes pavedienus, nav iespējams sākt ražošanu no neausta auduma pat tad, ja neaustu audumu parasti nevar izgatavot no pavedieniem. Šādos gadījumos sākotnējai izejvielai parasti vajadzētu būt pirmspavediena, t.i., šķiedras stadijā.

3.6.   Ja kāds noteikums sarakstā paredz divus procentuālos daudzumus attiecībā uz vērtību tām nenoteiktas izcelsmes izejvielām, kuras var izmantot, tad šos procentuālos daudzumus nedrīkst saskaitīt. Citiem vārdiem sakot, visu izmantoto nenoteiktas izcelsmes izejvielu kopējā vērtība nedrīkst pārsniegt augstāko procentos izteikto vērtību. Turklāt nedrīkst pārsniegt arī atsevišķos procentuālos daudzumus, kas attiecas uz konkrētām izejvielām.

4. piezīme:

4.1.   Sarakstā izmantotais termins “dabiskās šķiedras” attiecas uz šķiedrām, kas nav mākslīgās vai sintētiskās šķiedras. Šo terminu attiecina tikai uz pirmsvērpšanas stadijām, tostarp uz atlikām, un, ja vien nav noteikts citādi, arī uz šķiedrām, kas ir kārstas, ķemmētas vai citādi apstrādātas, bet nav vērptas.

4.2.   Termins “dabiskās šķiedras” ietver astrus, kas minēti pozīcijā 0503, zīdu, kas minēts pozīcijās 5002 un 5003, kā arī vilnas šķiedras un smalkus vai rupjus dzīvnieku matus, kas minēti pozīcijās 5101-5105, kokvilnas šķiedras, kas minētas pozīcijās 5201-5203, kā arī pārējās augu šķiedras, kas minētas pozīcijās 5301-5305.

4.3.   Terminus “tekstilmasa”, “ķīmiskas izejvielas” un “izejvielas papīra ražošanai” sarakstā izmanto, lai aprakstītu izejvielas, kuras nav klasificētas 50.-63. nodaļā un kuras var izmantot mākslīgu, sintētisku vai papīra šķiedru vai pavedienu ražošanai.

4.4.   Terminu “ķīmiskās štāpeļšķiedras” sarakstā izmanto, atsaucoties uz sintētisku vai mākslīgu pavedienu grīsti, štāpeļšķiedrām vai atlikām, kas minētas pozīcijās 5501 līdz 5507.

5. piezīme:

5.1.   Ja pie kāda izstrādājuma sarakstā ir atsauce uz šo piezīmi, tad 3. ailes noteikumi neattiecas ne uz vienu tekstila pamatizejvielu, ko izmanto konkrētā izstrādājuma ražošanā, ja kopā tie veido 10 % vai mazāk no visu izmantoto tekstila pamatizejvielu kopējā svara. (Skatīt arī 5.3. un 5.4. piezīmi.)

5.2.   Tomēr piezīmes 5.1. punktā minēto pielaidi var piemērot tikai jauktiem izstrādājumiem, kas izgatavoti no divām vai vairākām tekstila pamatizejvielām.

Tekstila pamatizejvielas ir šādas:

zīds,

vilna,

rupja spalva,

smalka spalva,

astri,

kokvilna,

izejvielas papīra ražošanai un papīrs,

lini,

kaņepāji,

džuta un citas lūksnes tekstilšķiedras,

sizals un citas agavju ģints augu tekstilšķiedras,

kokosšķiedra, abakas, rāmijas un citu augu tekstilšķiedras,

sintētiski ķīmiskie pavedieni,

mākslīgi ķīmiskie pavedieni,

strāvu vadoši pavedieni,

sintētiskas ķīmiskās štāpeļšķiedras no polipropilēna,

sintētiskas ķīmiskās štāpeļšķiedras no poliestera,

sintētiskas ķīmiskās štāpeļšķiedras no poliamīda,

sintētiskas ķīmiskās štāpeļšķiedras no poliakrilnitrila,

sintētiskas ķīmiskās štāpeļšķiedras no poliimīda,

sintētiskas ķīmiskās štāpeļšķiedras no politetrafluoretilēna,

sintētiskas ķīmiskās štāpeļšķiedras no poliestera,

sintētiskas ķīmiskās štāpeļšķiedras no polivinilhlorīda,

citas sintētiskas ķīmiskās štāpeļšķiedras,

mākslīgas ķīmiskās štāpeļšķiedras no viskozes,

citas mākslīgās ķīmiskās štāpeļšķiedras,

pavedieni, kas izgatavoti no poliuretāna ar elastīgiem poliētera segmentiem, ar pozamentu vai bez tā,

pavedieni, kas izgatavoti no poliuretāna ar elastīgiem poliestera segmentiem, ar pozamentu vai bez tā,

izstrādājumi, kas iekļauti pozīcijā 5605 (metalizēti pavedieni), kuros iestrādāta lente ar alumīnija folijas pildījumu vai ar plastmasas kārtas pildījumu, ar alumīnija pulvera segumu vai bez tā un kas nepārsniedz 5 mm, kas ir iestiprināta ar caurspīdīgu vai krāsainu līmi starp divām plastmasas kārtām,

citi izstrādājumi, kas ietilpst pozīcijā 5605.

Piemēram,

pavedieni, kas ietilpst pozīcijā 5205 un ir izgatavoti no 5203. pozīcijas kokvilnas šķiedrām un 5506. pozīcijas sintētiskām štāpeļšķiedrām, ir jaukti pavedieni. Tāpēc tās nenoteiktas izcelsmes sintētiskās štāpeļšķiedras, kas neatbilst izcelsmes noteikumiem (kuri paredz izgatavošanu no ķīmiskām izejvielām vai tekstilmasas), var izmantot, ja to kopējā masa nepārsniedz 10 % no pavedienu masas.

Piemēram,

vilnas audums, kas ietilpst pozīcijā 5112 un ir izgatavots no 5107. pozīcijas vilnas dzijas un 5509. pozīcijas sintētiskiem pavedieniem no štāpeļšķiedrām, ir jaukts audums. Tāpēc sintētiskus pavedienus, kas neatbilst izcelsmes noteikumiem (kuri paredz izgatavošanu no ķīmiskām izejvielām vai tekstilmasas), vai vilnas pavedienus, kas neatbilst izcelsmes noteikumiem (kuri paredz izgatavošanu no dabiskām šķiedrām, kas nav kārstas vai ķemmētas, vai citādi sagatavotas vērpšanai), vai abus pavedienus kopā var izmantot, ja to kopējais svars audumā nepārsniedz 10 %.

Piemēram,

audumi ar šūtām plūksnām, kas minēti pozīcijā 5802 un kurus izgatavo no kokvilnas pavedieniem, kas minēti pozīcijā 5205, un no kokvilnas audumiem, kas minēti pozīcijā 5210, ir jaukti izstrādājumi tikai tad, ja kokvilnas audums pats par sevi ir jaukts audums, kas izgatavots no divās atsevišķās pozīcijās klasificētiem pavedieniem, vai arī, ja izmantotie kokvilnas pavedieni ir jaukti pavedieni.

Piemēram,

ja konkrētais audums ar šūtām plūksnām ir izgatavots no kokvilnas pavedieniem, kas minēti pozīcijā 5205, un no sintētiska auduma, kas minēts pozīcijā 5407, izmantotie pavedieni acīmredzot ir divas atsevišķas tekstila pamatizejvielas, un tādējādi audums ar izšūtām plūksnām ir jaukts izstrādājums.

5.3.   Attiecībā uz izstrādājumiem, kuros ietilpst “poliuretāna pavedieni ar elastīgiem poliētera segmentiem, ar pozamentu vai bez tā”, šī pielaide attiecīgajam pavedienam ir 20 %.

5.4.   Attiecībā uz izstrādājumiem, kuros ietilpst “lente ar alumīnija folijas pildījumu vai ar plastmasas kārtas pildījumu, ar alumīnija pulvera segumu vai bez tā, kas nepārsniedz 5 mm, kas iestiprināta ar caurspīdīgu vai krāsainu līmi starp divām plastmasas kārtām”, šī pielaide attiecīgajai lentai ir 30 %.

6. piezīme:

6.1.   Ja pie kāda izstrādājuma sarakstā ir atsauce uz šo piezīmi, tad tekstila audumus (izņemot oderes un starpoderes), kas neatbilst 3. ailes noteikumam par attiecīgiem gatavajiem izstrādājumiem, var izmantot ar nosacījumu, ka tie ir iekļauti citā pozīcijā nekā izstrādājums un ka to vērtība nepārsniedz 8 % no izstrādājuma ražotāja cenas.

6.2.   Neskarot 6.3. piezīmi, izejvielas, kas nav klasificētas 50. līdz 63. nodaļā, var brīvi izmantot tekstilizstrādājumu ražošanā neatkarīgi no tā, vai tās satur vai nesatur tekstila izejvielas.

Piemēram,

ja saraksta noteikums paredz, ka konkrētā tekstilizstrādājumā (piemēram, biksēs) jāizmanto pavedieni, tad tas neliedz izmantot metāla izstrādājumus, piemēram, pogas, jo pogas nav klasificētas 50.-63. nodaļā. Šā paša iemesla dēļ nav liegts izmantot rāvējslēdzējus, pat ja rāvējslēdzējos parasti ietilpst tekstila izejvielas.

6.3.   Ja piemēro procentuālo attiecību noteikumu, to izejvielu vērtība, kas nav klasificētas 50.-63. nodaļā, ir jāņem vērā, aprēķinot iekļauto nenoteiktas izcelsmes izejvielu vērtību.

7. piezīme:

7.1.   “Īpašie procesi” pozīcijās ex 2707, 2713-2715, ex 2901, ex 2902 un ex 3403 ir šādi:

a)

vakuumdestilēšana;

b)

sekundārā pārtvaice ar ļoti rūpīgu frakcionēšanu;

c)

krekings;

d)

reformēšana;

e)

ekstrakcija ar selektīviem šķīdinātājiem;

f)

process, kas ietver visas šīs darbības: apstrādi ar koncentrētu sērskābi, oleumu vai sēra anhidrīdu, neitralizēšanu ar sārmainiem reaģentiem, atkrāsošanu (balināšana) un attīrīšanu ar dabiskām aktīvām zemēm, aktivētām zemēm, aktivēto ogli vai boksītu;

g)

polimerizācija;

h)

alkilēšana;

i)

izomerizācija.

7.2.   “Īpašie procesi” pozīcijā 2710, 2711 un 2712 ir šādi:

a)

vakuumdestilēšana;

b)

sekundārā pārtvaice ar ļoti rūpīgu frakcionēšanu;

c)

krekings;

d)

reformēšana;

e)

ekstrakcija ar selektīviem šķīdinātājiem;

f)

process, kas ietver visas šīs darbības: apstrādi ar koncentrētu sērskābi, oleumu vai sēra anhidrīdu, neitralizēšanu ar sārmainiem reaģentiem, atkrāsošanu (balināšana) un attīrīšanu ar dabiskām aktīvām zemēm, aktivētām zemēm, aktivēto ogli vai boksītu;

g)

polimerizācija;

h)

alkilēšana;

ij)

izomerizācija;

k)

tikai attiecībā uz pozīcijā ex 2710 minēto smago dīzeļdegvielu: atsērošana ar ūdeņradi, samazinot sēra saturu apstrādājamos izstrādājumos vismaz par 85 % (ASTM D 1266-59 T metode);

l)

tikai attiecībā uz pozīcijas 2710 izstrādājumiem deparafinēšana ar jebkuru paņēmienu, izņemot filtrāciju;

m)

tikai attiecībā uz pozīcijā ex 2710 minēto smago dīzeļdegvielu, apstrāde ar ūdeņradi vairāk nekā 20 bar spiedienā un temperatūrā, kas ir lielāka par 250 °C, izmantojot katalizatoru, kas nav atsērošanas katalizators, ūdeņradim darbojoties kā aktīvajam ķīmiskās reakcijas elementam. Pozīcijā ex 2710 minēto smēreļļu turpmāka apstrāde ar ūdeņradi (piemēram, hidroattīrīšana vai atkrāsošana), konkrēti, krāsas vai stabilitātes uzlabošanai, tomēr nepieder pie īpašiem procesiem;

n)

tikai attiecībā uz pozīcijā ex 2710 minēto šķidro kurināmo atmosfēras pārtvaice, ja mazāk nekā 30 % šo izstrādājumu tilpuma pārtvaicējas, ietverot zudumus, 300 °C temperatūrā, izmantojot metodi ASTM D 86;

o)

tikai attiecībā uz pozīcijā ex 2710 ietverto smago dīzeļdegvielu, izņemot gāzeļļas un šķidro kurināmo, apstrāde ar augstfrekvences elektrisko izlādi.

p)

tikai attiecībā uz neapstrādātiem izstrādājumiem (izņemot vazelīnu, ozokerītu, lignītvasku vai kūdras vasku, parafīnu, kas pēc svara satur mazāk nekā 0,75 % eļļas) pozīcijā ex 2712, attīrīšana no eļļas ar frakcionētu kristalizāciju.

7.3.   Attiecībā uz pozīcijas ex 2707, 2713-2715, ex 2901, ex 2902 un ex 3403 izstrādājumiem vienkāršas darbības, piemēram, tīrīšana, dekantēšana, atsāļošana, ūdens atdalīšana, filtrēšana, krāsošana, marķēšana, sēra iegūšana, sajaucot izstrādājumus ar dažādu sēra saturu, kā arī jebkuru šo darbību apvienojums vai līdzīgas darbības nenodrošina noteiktu izcelsmi.

II PIELIKUMS

Saraksts ar apstrādes vai pārstrādes pasākumiem, kas jāveic ar nenoteiktas izcelsmes izejvielām, lai ražotais izstrādājums iegūtu noteiktas izcelsmes statusu

Nolīgums var neattiekties uz visiem šajā sarakstā minētajiem produktizstrādājumiem. Tādēļ jāskata citas nolīguma daļas.

HS nodaļas Nr.

Izstrādājuma apraksts

Nenoteiktas izcelsmes izejvielām veiktā apstrāde vai pārstrāde, kas piešķir noteiktas izcelsmes statusu

(1)

(2)

(3) vai (4)

1. nodaļa

Dzīvi dzīvnieki

Visi 1. nodaļas dzīvnieki ir pilnībā iegūti

 

2. nodaļa

Gaļa un pārtikā izmantojamie gaļas subprodukti

Ražošana, kurā visas izmantotās 1. un 2. nodaļas izejvielas ir pilnībā iegūtas

 

3. nodaļa

Zivis un vēžveidīgie, mīkstmieši un citi ūdens bezmugurkaulnieki

Ražošana, kurā visas izmantotās 3. nodaļas izejvielas ir pilnībā iegūtas

 

ex 4. nodaļa

Piena izstrādājumi; putnu olas; dabīgais medus; citur neminētie pārtikā izmantojamie dzīvnieku valsts izstrādājumi, izņemot:

Ražošana, kurā visas izmantotās 4. nodaļas izejvielas ir pilnībā iegūtas

 

0403

Paniņas, rūgušpiens un krējums, jogurts, kefīrs un citi fermentēti vai skābēti piena un krējuma izstrādājumi, arī iebiezināti un ar cukuru vai citiem saldinātājiem, vai aromatizētājiem, vai ar augļu, riekstu vai kakao piedevu

Ražošana, kurā:

visas izmantotās 4. nodaļas izejvielas ir pilnībā iegūtas,

izmantotajai augļu sulai, kas minēta pozīcijā 2009 (izņemot ananāsu, laima vai greipfrūtu sulu) ir noteiktas izcelsmes, un

visu izmantoto 17. nodaļas izejvielu kopējā vērtība nepārsniedz 30 % no izstrādājuma ražotāja cenas

 

ex 5. nodaļa

Citur neminēti un neiekļauti dzīvnieku valsts izstrādājumi, izņemot:

Ražošana, kurā visas izmantotās 5. nodaļas izejvielas ir pilnībā iegūtas

 

ex 0502

Apstrādāti cūku, mežacūku vai kuiļu sari un spalvas

Saru un spalvu tīrīšana, dezinfekcija, šķirošana un iztaisnošana

 

6. nodaļa

Veģetējoši koki un citi augi; sīpoli, saknes un tamlīdzīgas augu daļas; nogriezti ziedi un dekoratīvi zaļumi

Ražošana, kurā:

visas izmantotās 6. nodaļas izejvielas ir pilnībā iegūtas, un

visu izmantoto izejvielu kopējā vērtība nepārsniedz 50 % no izstrādājuma ražotāja cenas

 

7. nodaļa

Pārtikā izmantojamie dārzeņi un atsevišķas saknes un bumbuļaugi

Ražošana, kurā visas izmantotās 7. nodaļas izejvielas ir pilnībā iegūtas

 

8. nodaļa

Pārtikā izmantojami augļi un rieksti; citrusaugļu un ķirbjaugu mizas

Ražošana, kurā:

visi izmantotie augļi un rieksti ir pilnībā iegūti, un

visu izmantoto 17. nodaļas izejvielu kopējā vērtība nepārsniedz 30 % no izstrādājuma ražotāja cenas

 

ex 9. nodaļa

Kafija, tēja, mate un garšvielas, izņemot:

Ražošana, kurā visas izmantotās 9. nodaļas izejvielas ir pilnībā iegūtas

 

0901

Grauzdēta vai negrauzdēta kafija, ar vai bez kofeīna; kafijas pupiņu čaumalas un apvalki; kafijas aizvietotāji ar jebkādu kafijas saturu

Ražošana no jebkuras pozīcijas izejvielām

 

0902

Tēja ar vai bez aromātvielām

Ražošana no jekuras pozīcijas izejvielām

 

ex 0910

Garšvielu maisījumi

Ražošana no jekuras pozīcijas izejvielām

 

10. nodaļa

Graudaugi

Ražošana, kurā visas izmantotās 10. nodaļas izejvielas ir pilnībā iegūtas

 

ex 11. nodaļa

Miltrūpniecības izstrādājumi; iesals; ciete; inulīns; kviešu lipeklis, izņemot:

Ražošana, kurā visi izmantotie graudaugi, pārtikā izmantojamie dārzeņi, saknes un bumbuļi, kas minēti pozīcijā 0714, vai augļi ir pilnībā iegūti

 

ex 1106

Milti, rupja maluma milti un pulveris no kaltētiem, izlobītiem pākšaugu dārzeņiem, kas minēti pozīcijā 0713

Pozīcijā 0708 minēto pākšaugu dārzeņu žāvēšana un malšana

 

12. nodaļa

Eļļas augu sēklas un augļi; dažādi graudi, sēklas un augļi; augi, kas paredzēti izmantošanai rūpniecībā un medicīnā; salmi un lopbarība

Ražošana, kurā visas izmantotās 12. nodaļas izejvielas ir pilnībā iegūtas

 

1301

Šellaka; dabīgi sveķi, sveķainas vielas, gumijas sveķi un oleosveķi (piemēram, balzāmi)

Ražošana, kurā visu pozīcijā 1301 minēto izmantoto izejvielu kopējā vērtība nepārsniedz 50 % no izstrādājuma ražotāja cenas

 

1302

Augu sulas un ekstrakti; pektīni, pektināti un pektāti; agar-agars un citi no augu izstrādājumiem iegūti recinātāji un biezinātāji modificēti vai nemodificēti:

 

 

Modificēti recinātāji un biezinātāji, kas iegūti no dārzeņu izstrādājumiem

Ražošana no nemodificētiem recinātājiem un biezinātājiem

 

Citi

Ražošana, kurā visu izmantoto izejvielu kopējā vērtība nepārsniedz 50 % no izstrādājuma ražotāja cenas

 

14. nodaļa

Augu izejvielas pīšanai; augu valsts izstrādājumi, kas citur nav minēti vai iekļauti

Ražošana, kurā visas izmantotās 14. nodaļas izejvielas ir pilnībā iegūtas

 

ex 15. nodaļa

Dzīvnieku un augu tauki un eļļas un to šķelšanās izstrādājumi; pārtikā izmantojamie tauki; dzīvnieku vai augu vaski, izņemot:

Ražošana no jebkuras pozīcijas izejvielām, izņemot paša izstrādājuma pozīciju

 

1501

Cūku tauki (ietverot kausētus taukus) un mājputnu tauki, izņemot pozīcijā 0209 vai 1503 minētos:

 

 

No kauliem un atkritumiem iegūtie tauki

Ražošana no jebkuras pozīcijas izejvielām, izņemot pozīcijās 0203, 0206 vai 0207 minētās izejvielas vai pozīijā 0506 minētos kaulus

 

Citi

Ražošana no cūkgaļas vai pārtikā izmantojamiem cūkgaļas subproduktiem, kas minēti pozīcijā 0203 vai 0206, vai no mājputnu gaļas vai pārtikā izmantojamiem mājputnu gaļas subproduktiem, kas minēti pozīcijā 0207

 

1502

Liellopu, aitu vai kazu tauki, izņemot pozīcijā 1503 minētos

 

 

No kauliem un atkritumiem iegūtie tauki

Ražošana no jebkuras pozīcijas izejvielām, izņemot pozīcijās 0201, 0202, 0204 vai 0206 minētās izejvielas vai pozīcijā 0506 minētos kaulus

 

Citi

Ražošana, kurā visas izmantotās 2. nodaļas izejvielas ir pilnībā iegūtas

 

1504

Zivju vai jūras zīdītāju tauki un eļļas vai to frakcijas, rafinēti vai nerafinēti, bet bez ķīmiskā sastāva izmaiņām:

 

 

Cietās frakcijas

Ražošana no jebkuras pozīcijas izejvielām, ietverot citas izejvielas, kas minētas pozīcijā 1504

 

Citi

Ražošana, kurā visas izmantotās 2. un 3. nodaļas izejvielas ir pilnībā iegūtas

 

ex 1505

Rafinēts lanolīns

Ražošana no nepārstrādātiem vilnas taukiem, kas ietilpst pozīcijā 1505

 

1506

Citi dzīvnieku tauki un eļļas un to frakcijas, rafinēti vai nerafinēti, bet bez ķīmiskā sastāva izmaiņām:

 

 

Cietās frakcijas

Ražošana no jebkuras pozīcijas izejvielām, ietverot citas izejvielas, kas minētas pozīcijā 1506

 

Citi

Ražošana, kurā visas izmantotās 2. nodaļas izejvielas ir pilnībā iegūtas

 

1507 līdz 1515

Augu eļļas un to frakcijas:

 

 

Sojas, zemesriekstu, palmas, kopras, palmas kodola, babasū eļļa, tungeļļa un joticīta eļļa, miršu vasks un Japānas vasks, jujubas eļļas frakcijas un eļļas, kas paredzētas tehniskām vai rūpnieciskām vajadzībām, izņemot pārtikas izstrādājumu ražošanu

Ražošana no jebkuras pozīcijas izejvielām, izņemot paša izstrādājuma pozīciju

 

Cietās frakcijas, izņemot jujubas eļļas cietās frakcijas

Ražošana no izejvielām, kas minētas pozīcijās 1507 līdz 1515

 

Citi

Ražošana, kurā visas izmantotās dārzeņu izejvielas ir pilnībā iegūtas

 

1516

Dzīvnieku vai augu tauki un eļļas un to frakcijas, kas ir pilnībā vai daļēji hidrogenizētas, pāresterificētas, reesterificētas vai elaidinizētas, rafinētas vai nerafinētas, bet tālāk neapstrādātas

Ražošana, kurā:

visasi izmantotās 2. nodaļas izejvielas ir pilnībā iegūtas, un

visas izmantotās dārzeņu izejvielas ir pilnībā iegūtas. Tomēr pieļaujama pozīcijās 1507, 1508, 1511 un 1513 minēto izejvielu izmantošana

 

1517

Margarīns; pārtikā izmantojami šajā nodaļā minēti dzīvnieku vai augu tauku un eļļu vai dažādu tauku un eļļu frakciju maisījumi vai izstrādājumi, citi nepārtikas tauki un eļļas vai to frakcijas, kas minētas pozīcijā 1516

Ražošana, kurā:

visas izmantotās 2. un 4. nodaļas izejvielas ir pilnībā iegūtas, un

visas izmantotās dārzeņu izejvielas ir pilnībā iegūtas. Tomēr pieļaujama pozīcijās 1507, 1508, 1511 un 1513 minēto izejvielu izmantošana

 

16. nodaļa

Gaļas, zivju vai vēžveidīgo, mīkstmiešu vai citu ūdens bezmugurkaulnieku izstrādājumi

Ražošana:

no 1. nodaļā minētajiem dzīvniekiem, un/vai

kurā visas izmantotās 3. nodaļas izejvielas ir pilnībā iegūtas

 

ex 17. nodaļa

Cukurs un cukura konditorejas izstrādājumi, izņemot:

Ražošana no jebkuras pozīcijas izejvielām, izņemot paša izstrādājuma pozīciju

 

ex 1701

Cukurniedru vai cukurbiešu cukurs un ķīmiski tīra saharoze, cietā stāvoklī, kurai pievienotas aromātvielas vai krāsvielas

Ražošana, kurā visu 17. nodaļā minēto izmantoto izejvielu kopējā vērtība nepārsniedz 30 % no izstrādājuma ražotāja cenas

 

1702

Citi cukuri, ietverot ķīmiski tīru laktozi, maltozi, glikozi un fruktozi, cietā veidā; cukura sīrupi bez aromātiskām vai krāsojošām piedevām; mākslīgais medus, arī sajaukts ar dabīgo medu; karameles:

 

 

Ķīmiski tīra maltoze un fruktoze

Ražošana no jebkuras pozīcijas izejvielām, ietverot citas izejvielas, kas minētas pozīcijā 1702

 

citi cukuri cietā veidā, ar aromātiskām vai krāsojošām piedevām

Ražošana, kurā visu izmantoto 17. nodaļā minēto izejvielu kopējā vērtība nepārsniedz 30 % no izstrādājuma ražotāja cenas

 

Citi

Ražošana, kurā visas izmantotās izejvielas ir noteiktas izcelsmes izejvielas

 

ex 1703

Aromatizēta vai iekrāsota melase, kas iegūta, ekstrahējot vai rafinējot cukuru

Ražošana, kurā visu izmantoto 17. nodaļā minēto izejvielu kopējā vērtība nepārsniedz 30 % no izstrādājuma ražotāja cenas

 

1704

Konditorejas izstrādājumi no cukura (ietverot balto šokolādi) bez kakao piedevas

Ražošanas

no jebkuras pozīcijas izejvielām, izņemot paša izstrādājuma pozīciju, un

kurā visu izmantoto 17. nodaļā minēto izejvielu kopējā vērtība nepārsniedz 30 % no izstrādājuma ražotāja cenas

 

18. nodaļa

Kakao un kakao izstrādājumi

Ražošanas

no jebkuras pozīcijas izejvielām, izņemot paša izstrādājuma pozīciju, un

kurā visu izmantoto 17. nodaļā minēto izejvielu kopējā vērtība nepārsniedz 30 % no izstrādājuma ražotāja cenas

 

1901

Iesala ekstrakts; pārtikas izstrādājumi no miltiem, rupja maluma miltiem, cietes vai iesala ekstrakta, kas nesatur vai satur mazāk nekā 40 % kakao pēc svara, rēķinot uz pilnīgi attaukotas masas pamata, un kas nav minēti citur; pārtikas izstrādājumi no izejvielām, kas minētas pozīcijās 0401 līdz 0404, un kuri nesatur vai satur mazāk nekā 5 % kakao pēc svara, rēķinot uz pilnīgi attaukotas masas pamata, un citur nav minēti vai iekļauti:

 

 

Iesala ekstrakts

Ražošana no 10. nodaļā minētajiem graudaugiem

 

Citi

Ražošana

no jebkuras pozīcijas izejvielām, izņemot paša izstrādājuma pozīciju, un

kurā visu 17. nodaļā minēto izmantoto izejvielu kopējā vērtība nepārsniedz 30 % no izstrādājuma ražotāja cenas

 

1902

Vārīti vai nevārīti, vai savādāk pagatavoti, kā arī pildīti (ar gaļu vai citiem izstrādājumiem)vai nepildīti makaroni, kā arī sagatavoti vai nesagatavoti makaroni, piemēram, spageti, makaroni, nūdeles, lazaņja, gnoči, ravioli, kanneloni, kuskusmakaroni:

 

 

Kas pēc svara satur ne vairāk kā 20 % gaļas, gaļas subproduktu, zivju, vēžveidīgo vai mīkstmiešu

Ražošana, kurā visi izmantotie graudaugi un to atvasinājumi (izņemot cietos kviešus un to atvasinājumus) ir pilnībā iegūti

 

Kas pēc svara satur vairāk nekā 20 % gaļas, gaļas subproduktu, zivju, vēžveidīgo vai mīkstmiešu

Ražošana, kurā:

visi izmantotie graudaugi un to atvasinājumi (izņemot cietos kviešus un to atvasinājumus) ir pilnībā iegūti, un

visas izmantotās 2. un 3. nodaļas izejvielas ir pilnībā iegūtas

 

1903

Tapioka un tās aizstājēji, kas pagatavoti no cietes pārslu, graudu, putraimu, kliju vai tamlīdzīgos veidos

Ražošana no jebkuras pozīcijas izejvielām, izņemot pozīcijā 1108 minēto kartupeļu cieti

 

1904

Gatavi pārtikas izstrādājumi, kas iegūti, uzpūšot vai grauzdējot graudus vai labības izstrādājumus (piemēram, kukurūzas pārslas); labības izstrādājumi (izņemot kukurūzu) graudu vai pārslu vai kādā citā pārstrādātā veidā (izņemot miltus, putraimus un rupjā maluma miltus), kas iepriekš izvārīti vai sagatavoti citā veidā un nav minēti vai iekļauti citur

Ražošana:

no jebkuras pozīcijas izejvielām, izņemot pozīcijā 1806 minētās izejvielas,

kurā visi izmantotie graudaugi un milti (izņemot Zea indurata šķirnes kukurūzu un cietos kviešus un to atvasinājumus) ir pilnībā iegūti, un

kurā visu izmantoto 17. nodaļā minēto izejvielu vērtība nepārsniedz 30 % no izstrādājuma ražotāja cenas

 

1905

Maize, konditorejas izstrādājumi, tortes, cepumi un citi konditorejas izstrādājumi ar vai bez kakao piedevas; dievmaize, tukšas kapsulas, kas paredzētas izmantošanai farmācijā, zīmogvafeles, rīspapīrs un tamlīdzīgi izstrādājumi

Ražošana no jebkuras pozīcijas izejvielām, izņemot 11. nodaļā minētās izejvielas

 

ex 20. nodaļa

Dārzeņu, augļu, riekstu vai citu augu daļu izstrādājumi, izņemot:

Ražošana, kurā visi izmantotie augļi, rieksti vai dārzeņi ir pilnībā iegūti

 

ex 2001

Jamsi, saldie kartupeļi un tamlīdzīgas pārtikā izmantojamas augu daļas, kuru svars satur 5 % un vairāk cietes pēc savara, un kas sagatavotas vai konservētas etiķī vai etiķskābē

Ražošana no jebkuras pozīcijas izejvielām, izņemot paša izstrādājuma pozīciju

 

ex 2004 un ex 2005

Kartupeļi miltu, rupja maluma miltu vai pārslu veidā, kas pagatavoti ēšanai, kuri nav sagatavoti vai konservēti etiķī vai etiķskābē

Ražošana no jebkuras pozīcijas izejvielām, izņemot paša izstrādājuma pozīciju

 

2006

Augļi, dārzeņi, rieksti, augļu mizas un citas augu daļas, kas ir konservētas cukurā (žāvētas, iecukurotas vai glazētas)

Ražošana, kurā visu izmantoto 17. nodaļā minēto izejvielu kopējā vērtība nepārsniedz 30 % no izstrādājuma ražotāja cenas

 

2007

Džemi, augļu želejas, marmelādes, augļu vai riekstu biezeņi un augļu vai riekstu pastas, kas pagatavotas vārot, gan ar, gan bez cukura vai citu saldinātāju piedevas

Ražošana

no jebkuras pozīcijas izejvielām, izņemot paša izstrādājuma pozīciju, un

kurā visu 17. nodaļā minēto izmantoto izejvielu kopējā vērtība nepārsniedz 30 % no izstrādājuma ražotāja cenas

 

ex 2008

Rieksti, kas nesatur cukura vai spirta piedevu

Ražošana, kurā visu izmantoto noteiktas izcelsmes riekstu un eļļas augu sēklu, kas minētas pozīcijās 0801, 0802 un 1202 līdz 1207, kopējā vērtība pārsniedz 60 % no izstrādājuma ražotāja cenas

 

Zemesriekstu sviests; maisījumi, kuru pamatā ir graudaugi; palmu kodoli, kukurūza (graudi)

Ražošana no jebkuras pozīcijas izejvielām, izņemot paša izstrādājuma pozīciju

 

Citi, izņemot saldētos augļus un riekstus, kas nav pagatavoti tvaicējot vai vārot ūdenī, bez cukura piedevas

Ražošana

no jebkuras pozīcijas izejvielām, izņemot paša izstrādājuma pozīciju, un

visu 17. nodaļā minēto izmantoto izejvielu kopējā vērtība nepārsniedz 30 % no izstrādājuma ražotāja cenas

 

2009

Dārzeņu un augļu sulas (ietverot vīnogu misu), neraudzētas un nesatur spirta piedevas, gan ar, gan bez cukura vai citu saldinātāju piedevas

Ražošana:

no jebkuras pozīcijas izejvielām, izņemot paša izstrādājuma pozīciju, un

visu 17. nodaļā minēto izmantoto izejvielu kopējā vērtība nepārsniedz 30 % no izstrādājuma ražotāja cenas

 

ex 21. nodaļa

Dažādi pārtikas izstrādājumi, izņemot:

Ražošana no jebkuras pozīcijas izejvielām, izņemot paša izstrādājuma pozīciju

 

2101

Kafijas, tējas vai mate ekstrakti, esences un koncentrāti un uz šo izstrādājumu vai uz kafijas, tējas vai mate pamata sagatavoti izstrādājumi; grauzdēti cigoriņi un pārējie grauzdētie kafijas aizstājēji un to ekstrakti, esences un koncentrāti

Ražošana

no jebkuras pozīcijas izejvielām, izņemot paša izstrādājuma pozīciju, un

visi izmantotie cigoriņi ir pilnībā iegūti

 

2103

Mērces un izstrādājumi mērču gatavošanai; garšvielu maisījumi un piedevu maisījumi; sinepju pulveris un gatavas sinepes un galda sinepes:

 

 

Mērces un izstrādājumi mērču gatavošanai; garšvielu maisījumi un piedevu maisījumi

Ražošana no jebkuras pozīcijas izejvielām, izņemot paša izstrādājuma pozīciju. Tomēr pieļaujama sinepju pulvera vai gatavu vai galda sinepju izmantošana

 

Sinepju pulveris un gatavas sinepes un galda sinepes

Ražošana no jebkuras pozīcijas izejvielām

 

ex 2104

Gatavas zupas un buljoni, izstrādājumi to pagatavošanai

Ražošana no jebkuras pozīcijas izejvielām, izņemot sagatavotus vai konservētus dārzeņus, kas minēti pozīcijās 2002 līdz 2005

 

2106

Pārtikas izstrādājumi, kas nav minēti citur

Ražošana

no jebkuras pozīcijas izejvielām, izņemot paša izstrādājuma pozīciju, un

visu 17. nodaļā minēto izmantoto izejvielu kopējā vērtība nepārsniedz 30 % no izstrādājuma ražotāja cenas

 

ex 22. nodaļa

Bezalkoholiskie un alkoholiskie dzērieni un etiķis, izņemot:

Ražošana

no jebkuras pozīcijas izejvielām, izņemot paša izstrādājuma pozīciju, un

kurā visas vīnogas vai no vīnogām iegūtie izstrādājumi ir pilnībā iegūti

 

2202

Ūdens, ietverot minerālūdeni un gāzēto ūdeni, kam ir pievienots cukurs vai citi saldinātāji vai aromātiskās vielas, un pārējie bezalkoholiskie dzērieni, izņemot pozīcijā 2009 minētās augļu vai dārzeņu sulas

Ražošana

no jebkuras pozīcijas izejvielām, izņemot paša izstrādājuma pozīciju, un

kurā visu 17. nodaļā minēto izmantoto izejvielu kopējā vērtība nepārsniedz 30 % no izstrādājuma ražotāja cenas

kurā visa izmantotā augļu sula (izņemot ananasu, laima un greipfrūta sulu) ir noteiktas izcelsmes

 

2207

Nedenaturēts etilspirts ar spirta tilpumkoncentrāciju 80 % un vairāk; etilspirts un pārējie jebkura stipruma spirti, denaturēti

Ražošana

no jebkuras pozīcijas izejvielām, izņemot 2207 vai 2208 pozīcijas izejvielas, un

kurā visas vīnogas vai no vīnogām iegūtie izstrādājumi ir noteiktas izcelsmes, vai gadījumā, ja visas citas izmantotās izejvielas ir noteiktas izcelsmes, pieļaujama araka izmantošana līdz 5 % no tilpuma

 

2208

Nedenaturēts etilspirts ar spirta tilpumkoncetntrāciju mazāk nekā 80 %, stiprie alkoholiskie dzērieni, liķieri un pārējie alkoholiskie dzērieni

Ražošana

no jebkuras pozīcijas izejvielām, izņemot 2207 vai 2208 pozīcijas izejvielas, un

visas vīnogas vai no vīnogām iegūtās izejvielas ir noteiktas izcelsmes, vai gadījumā, ja visas citas izmantotās izejvielas ir noteiktas izcelsmes, pieļaujama araka izmantošana līdz 5 % no tilpuma

 

ex 23. nodaļa

Pārtikas rūpniecības atliekas un atkritumi; gatavā dzīvnieku barība, izņemot:

Ražošana no jebkuras pozīcijas izejvielām, izņemot paša izstrādājuma pozīciju.

 

ex 2301

Vaļu milti; milti, rupja maluma milti, granulas no zivīm vai vēžveidīgajiem, mīkstmiešiem vai ūdens bezmugurkaulniekiem, kas nav izmantojami pārtikā

Ražošana, kurā visas izmantotās 2. un 3. nodaļas izejvielas ir pilnībā iegūtas

 

ex 2303

Kukurūzas cietes ražošanas atlikumi (izņemot koncentrētus graudu mērcēšanas šķidrumus) ar olbaltumvielu saturu lielāku par 40 % svara, pārrēķinot sausnā

Ražošana, kurā visa izmantotā kukurūza ir pilnībā iegūta

 

ex 2306

Rauši un citi cietie atkritumi, kas iegūti olīveļļas ekstrakcijas rezultātā un kuros ir vairāk nekā 3 % olīveļļa

Ražošana, kurā visas izmantotās olīvas ir pilnībā iegūtas

 

2309

Dzīvnieku barošanai izmantotie izstrādājumi

Ražošanas, kurā:

visi izmantotie graudi, cukurs vai melases, gaļa vai piens ir noteiktas izcelsmes, un

visas izmantotās 3. nodaļas izejvielas ir pilnībā iegūtas

 

ex 24. nodaļa

Tabaka un rūpnieciskie tabakas aizstājēji, izņemot:

Ražošana, kurā visas izmantotās 24. nodaļas izejvielas ir pilnībā iegūtas

 

2402

Cigāri, cigāri ar nogrieztiem galiem, cigarillas un cigaretes no tabakas vai tabakas aizstājējiem

Ražošana, kurā vismaz 70 % no pozīcijā 2401 minētās izmantotās neapstrādātās tabakas vai tabakas atkritumu svara ir noteiktas izcelsmes

 

ex 2403

Smēķējamā tabaka

Ražošana, kurā vismaz 70 % no pozīcijā 2401 minētās izmantotās neapstrādātās tabakas vai tabakas atkritumu svara ir noteiktas izcelsmes

 

ex 25. nodaļa

Sāls; sērs, zemes un akmens; apmešanai paredzētie materiāli, kaļķi un cements, izņemot

Ražošana no jebkuras pozīcijas izejvielām, izņemot paša izstrādājuma pozīciju

 

ex 2504

Attīrīts un samalts dabiskais kristāliskais grafīts ar bagātinātu oglekļa saturu

Neattīrīta kristāliskā grafīta oglekļa satura bagātināšana, attīrīšana un malšana

 

ex 2515

Marmors, kas zāģējot vai citādā veidā sadalīts taisnstūrveida (ietverot kvadrātveida) blokos vai plātnēs ar biezumu līdz 25 cm

Marmora (pat jau sazāģēta) ar biezumu virs 25 cm sazāģēšana vai sadalīšana citā veidā

 

ex 2516

Granīts, porfīrs, bazalts, smilšakmens un pārējie akmeņi monumentiem vai celtniecībai, kas zāģējot vai citādā veidā sadalīts taisnstūrveida (ietverot kvadrātveida) blokos vai plātnēs ar biezumu līdz 25 cm

Akmeņu (pat jau sazāģētu) ar biezumu virs 25 cm sazāģēšana vai sadalīšana citā veidā

 

ex 2518

Kalcinēts dolomīts

Nekalcinētu dolomītu kalcinēšana

 

ex 2519

Drupināts dabiskais magnija karbonāts (magnezīts) hermētiski noslēgtos konteineros un attīrīts vai neattīrīts magnija oksīds, citi kā kausēts magnēzijs vai pārdedzināts (aglomerētais) magnēzijs

Ražošana no jebkuras pozīcijas izejvielām, izņemot paša izstrādājuma pozīciju. Tomēr pieļaujama dabiskā magnija karbonāta (magnezīta) izmantošana

 

ex 2520

Īpaši stomatoloģijai sagatavotie ģipši

Ražošana, kurā visu izmantoto izejvielu kopējā vērtība nepārsniedz 50 % no izstrādājuma ražotāja cenas

 

ex 2524

Dabiskās azbesta šķiedras

Ražošana no azbesta koncentrāta.

 

ex 2525

Vizlas pulveris

Vizlas vai vizlas atbiru malšana.

 

ex 2530

Kalcinētas vai pulverizētas krāszemes

Krāszemju kalcinēšana vai malšana

 

26. nodaļa

Rūdas, sārņi un pelni

Ražošana no jebkuras pozīcijas izejvielām, izņemot paša izstrādājuma pozīciju

 

ex 27. nodaļa

Minerālais kurināmais, minerāleļļas un to destilācijas izstrādājumi; bitumenvielas; minerālvaski, izņemot

Ražošana no jebkuras pozīcijas izejvielām, izņemot paša izstrādājuma pozīciju

 

ex 2707

Eļļas, kurās aromātisko sastāvdaļu svars pārsniedz nearomātisko sastāvdaļu svaru un kuras ir līdzīgas minerāleļļām, kas iegūtas, augstā temperatūrā destilējot akmeņogļu darvu un kurām vairāk nekā 65 % tilpuma destilējas temperatūrā līdz 250 °C (ietverot naftas eļļas un benzola maisījumus), paredzētas izmantošanai kā kurināmo enerģētikā vai apkurei

Attīrīšanas darbības un/vai viens vai vairāki īpašie procesi (1)

vai

citas darbības, kurās visas izmantotās izejvielas ir klasificētas citā pozīcijā nekā izstrādājums. Tomēr pieļaujama arī šīs pašas pozīcijas izejvielu izmantošana ar noteikumu, ka to kopējā vērtība nepārsniedz 50 % no izstrādājuma ražotāja cenas

 

ex 2709

No bitumenminerāliem iegūtās neapstrādātās eļļas

Destruktīvā bitumenmateriālu destilācija.

 

2710

Naftas eļļas un no bitumenmateriāliem iegūtās eļļas, izņemot neapstrādātās eļļas; izstrādājumi, kas citur nav minēti vai ietverti, un kuru svars satur 70 % un vairāk naftas eļļas vai no bitumenmateriāliem iegūtās eļļas, ja šīs eļļas ir šo izstrādājumu pamatsastāvdaļa; atkritumu eļļas

Attīrīšanas darbības un/vai viens vai vairāki īpašie procesi (2)

vai

citas darbības, kurās visas izmantotās izejvielas ir klasificētas citā pozīcijā nekā izstrādājums. Tomēr pieļaujama arī šīs pašas pozīcijas izejvielu izmantošana ar noteikumu, ka to kopējā vērtība nepārsniedz 50 % no izstrādājuma ražotāja cenas

 

2711

Naftas gāzes un citi gāzveida ogļūdeņraži

Attīrīšanas darbības un/vai viens vai vairāki īpašie procesi (2)

vai

citas darbības, kurās visas izmantotās izejvielas ir klasificētas citā pozīcijā nekā izstrādājums. Tomēr pieļaujama arī šīs pašas pozīcijas izejvielu izmantošana ar noteikumu, ka to kopējā vērtība nepārsniedz 50 % no izstrādājuma ražotāja cenas

 

2712

Naftas vazelīns, parafīna vasks, mikrokristāliskais naftas vasks, ogļu putekļu vasks, ozokerīts, lignītvasks, kūdras vasks, pārējie minerālvaski un tamlīdzīgie izstrādājumi, kas iegūti sintēzes vai citu procesu rezultātā, gan krāsoti, gan nekrāsoti

Attīrīšanas darbības un/vai viens vai vairāki īpašie procesi (2)

vai

citas darbības, kurās visas izmantotās izejvielas ir klasificētas citā pozīcijā nekā izstrādājums. Tomēr pieļaujama arī šīs pašas pozīcijas izejvielu izmantošana ar noteikumu, ka to kopējā vērtība nepārsniedz 50 % no izstrādājuma ražotāja cenas

 

2713

Naftas kokss, naftas bitumens un pārējie naftas eļļu vai no bitumena izejvielām iegūto eļļu pārstrādes atlikumi

Attīrīšanas darbības un/vai viens vai vairāki īpašie procesi (1)

vai

citas darbības, kurās visas izmantotās izejvielas ir klasificētas citā pozīcijā nekā izstrādājums. Tomēr pieļaujama arī šīs pašas pozīcijas izejvielu izmantošana ar noteikumu, ka to kopējā vērtība nepārsniedz 50 % no izstrādājuma ražotāja cenas

 

2714

Dabiskais bitumens un asfalts; bitumena vai naftas slānekļi un bitumena smiltis; asfaltīti un asfalta ieži

Attīrīšanas darbības un/vai viens vai vairāki īpašie procesi (1)

vai

citas darbības, kurās visas izmantotās izejvielas ir klasificētas citā pozīcijā nekā izstrādājums. Tomēr pieļaujama arī šīs pašas pozīcijas izejvielu izmantošana ar noteikumu, ka to kopējā vērtība nepārsniedz 50 % no izstrādājuma ražotāja cenas

 

2715

Bitumena maisījumi uz dabiskā asfalta, dabiskā bitumena, naftas bitumena, minerāldarvas vai minerāldarvas piķa pamata (piemēram, butimena mastika, asfalta/bitumena lakas)

Attīrīšanas darbības un/vai viens vai vairāki īpaši procesi (1)

vai

citas darbības, kurās visas izmantotās izejvielas ir klasificētas citā pozīcijā nekā izstrādājums. Tomēr pieļaujama arī šīs pašas pozīcijas izejvielu izmantošana ar noteikumu, ka to kopējā vērtība nepārsniedz 50 % no izstrādājuma ražotāja cenas

 

ex 28. nodaļa

Neorganiskās ķīmijas izstrādājumi; organiskie vai neorganiskie dārgmetālu, retzemju metālu, radioaktīvo elementu vai izotopu savienojumi, izņemot:

Ražošana no jebkuras pozīcijas izejvielām, izņemot paša izstrādājuma pozīciju. Tomēr pieļaujama arī šīs pašas pozīcijas izejvielu izmantošana ar noteikumu, ka to kopējā vērtība nepārsniedz 20 % no izstrādājuma ražotāja cenas

Ražošana, kurā visu izmantoto izejvielu kopējā vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas

ex 2805

“Mischmetall”

Ražošana ar elektrolītisku vai termisku apstrādi, kurā visu izmantoto izejvielu kopējā vērtība nepārsniedz 50 % no izstrādājuma ražotāja cenas

 

ex 2811

Sēra trioksīds

Ražošana no sēra dioksīda

Ražošana, kurā visu izmantoto izejvielu kopējā vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas

ex 2833

Alumīnija sulfāts

Ražošana, kurā visu izmantoto izejvielu kopējā vērtība nepārsniedz 50 % no izstrādājuma ražotāja cenas

 

ex 2840

Nātrija perborāts

Ražošana no dinātrija tetraborāta pentahidrāta

Ražošana, kurā visu izmantoto izejvielu kopējā vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas

ex 29. nodaļa

Organiskie ķīmiskie savienojumi, izņemot:

Ražošana no jebkuras pozīcijas izejvielām, izņemot paša izstrādājuma pozīciju. Tomēr pieļaujama arī šīs pašas pozīcijas izejvielu izmantošana ar noteikumu, ka to kopējā vērtība nepārsniedz 20 % no izstrādājuma ražotāja cenas

Ražošana, kurā visu izmantoto izejvielu kopējā vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas

ex 2901

Acikliskie ogļūdeņraži izmantošanai kā kurināmo enerģētikai vai apkurei

Attīrīšanas darbības un/vai viens vai vairāki īpašie procesi (1)

vai

citas darbības, kurās visas izmantotās izejvielas ir klasificētas citā pozīcijā nekā izstrādājums. Tomēr pieļaujama arī šīs pašas pozīcijas izejvielu izmantošana ar noteikumu, ka to kopējā vērtība nepārsniedz 50 % no izstrādājuma ražotāja cenas

 

ex 2902

Ciklāni un ciklēni (izņemot azulēnus), benzols, toluols, ksiloli izmantošanai kā kurināmo enerģētikai vai apkurei

Attīrīšanas darbības un/vai viens vai vairāki īpašie procesi (1)

vai

citas darbības, kurās visas izmantotās izejvielas ir klasificētas citā pozīcijā nekā izstrādājums. Tomēr pieļaujama arī šīs pašas pozīcijas izejvielu izmantošana ar noteikumu, ka to kopējā vērtība nepārsniedz 50 % no izstrādājuma ražotāja cenas

 

ex 2905

Šīs pozīcijas spirtu un etanola metālu alkoholāti

Ražošana no jebkuras pozīcijas izejvielām, ietverot citas pozīcijā 2905 minētās izejvielas. Tomēr pieļaujama arī šīs pozīcijas metālu alkoholātu izmantošana ar nosacījumu, ka to kopējā vērtība nepārsniedz 20 % no izstrādājuma ražotāja cenas

Ražošana, kurā visu izmantoto izejvielu kopējā vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas

2915

Piesātinātas acikliskās monokarbonskābes un to anhidrīdi, halogenīdi, peroksīdi un peroksiskābes; šo savienojumu halogenētie, sulfurētie, nitrētie vai nitrozētie atvasinājumi

Ražošana no jebkuras pozīcijas izejvielām. Tomēr visu izmantoto pozīcijas 2915 un 2916 izejvielu vērtība nedrīkst pārsniegt 20 % no izstrādājuma ražotāja cenas

Ražošana, kurā visu izmantoto izejvielu kopējā vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas

ex 2932

Iekšējie ēteri un to halogenētie, sulfurētie, nitrētie vai nitrozētie atvasinājumi

Ražošana no jebkuras pozīcijas izejvielām. Tomēr visu izmantoto pozīcijas 2909 izejvielu kopējā vērtība nedrīkst pārsniegt 20 % no izstrādājuma ražotāja cenas

Ražošana, kurā visu izmantoto izejvielu kopējā vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas

Cikliskie acetāli un iekšējie pusacetāli un to halogenētie, sulfurētie, nitrētie vai nitrozētie atvasinājumi

Ražošana no jebkuras pozīcijas izejvielām

Ražošana, kurā visu izmantoto izejvielu kopējā vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas

2933

Heterocikliskie savienojumi, kas satur tikai slāpekļa heteroatomu (-s)

Ražošana no jebkuras pozīcijas izejvielām. Tomēr visu izmantoto pozīciju 2932 un 2933 izejvielu kopējā vērtība nedrīkst pārsniegt 20 % no izstrādājuma ražotāja cenas

Ražošana, kurā visu izmantoto izejvielu kopējā vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas

2934

Nukleīnskābes un to sāļi, arī ar nenoteiktu ķīmisko sastāvu; pārējie heterocikliskie savienojumi

Ražošana no jebkuras pozīcijas izejvielām. Tomēr visu izmantoto pozīciju 2932, 2933 un 2934 izejvielu kopējā vērtība nedrīkst pārsniegt 20 % no izstrādājuma ražotāja cenas

Ražošana, kurā visu izmantoto izejvielu kopējā vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas

ex 2939

Magoņu stiebru koncentrāti, kuru svars satur ne mazāk kā 50 % alkaloīdu

Ražošana, kurā visu izmantoto izejvielu kopējā vērtība nedrīkst pārsniegt 50 % no izstrādājuma ražotāja cenas

 

ex 30. nodaļa

Farmācijas izstrādājumi, izņemot:

Ražošana no jebkuras pozīcijas izejvielām, izņemot paša izstrādājuma pozīciju. Tomēr paša izstrādājuma pozīcijā minēto izmantoto izejvielu kopējā vērtība nedrīkst pārsniegt 20 % no izstrādājuma ražotāja cenas

 

3002

Cilvēku asinis; dzīvnieku asinis, kas sagatavotas ārstniecības, profilakses vai diagnostikas vajadzībām; imunoserumi un pārējās asins frakcijas un modificēti imunoloģiskie izstrādājumi, kuri ir vai nav iegūti biotehnoloģiskos procesos; vakcīnas, toksīni, mikroorganismu kultūras (izņemot raugus) un tamlīdzīgi izstrādājumi:

 

 

Izstrādājumi, kas sastāv no divām vai vairākām sastāvdaļām, kas sajauktas ārstniecības vai profilakses vajadzībām, vai nejaukti izstrādājumi tām pašām vajadzībām, kas safasēti nomērītās devās vai iepakoti mazumtirdzniecībai

Ražošana no jebkuras pozīcijas izejvielām, ietverot citas pozīcijas 3002 izejvielas. Tomēr pieļaujama arī izejvielu ar tādu pašu aprakstu kā izstrādājumam izmantošana ar nosacījumu, ka to kopējā vērtība nepārsniedz 20 % no izstrādājuma ražotāja cenas

 

Citi

 

 

– –

Cilvēku asinis

Ražošana no jebkuras pozīcijas izejvielām, ietverot citas pozīcijas 3002 izejvielas. Tomēr pieļaujama izejvielu ar tādu pašu aprakstu kā izstrādājumam izmantošana ar noteikumu, ka to kopējā vērtība nepārsniedz 20 % no izstrādājuma ražotāja cenas

 

– –

Ārstniecības vai profilakses vajadzībām sagatavotas dzīvnieku asinis

Ražošana no jebkuras pozīcijas izejvielām, ietverot citas pozīcijas 3002 izejvielas. Tomēr pieļaujama izejviellu ar tādu pašu aprakstu kā izstrādājumam izmantošana ar noteikumu, ka to kopējā vērtība nepārsniedz 20 % no izstrādājuma ražotāja cenas

 

– –

Asins frakcijas, izņemot imunoserumus, asins globulīnu, hemoglobīnu un serumglobulīnu

Ražošana no jebkuras pozīcijas izejvielām, ietverot citas pozīcijas 3002 izejvielas. Tomēr pieļaujama izejvielu ar tādu pašu aprakstu kā izstrādājumam izmantošana ar noteikumu, ka to kopējā vērtība nepārsniedz 20 % no izstrādājuma ražotāja cenas

 

– –

Hemoglobīns, asins globulīns un serumglobulīns

Ražošana no jebkuras pozīcijas izejvielām, ietverot citas pozīcijas 3002 izejvielas. Tomēr pieļaujama izejvielu ar tādu pašu aprakstu kā izstrādājumam izmantošana ar noteikjumu, ka to kopējā vērtība nepārsniedz 20 % no izstrādājuma ražotāja cenas

 

– –

Citi

Ražošana no jebkuras pozīcijas izejvielām, ietverot citas pozīcijas 3002 izejvielas. Tomēr pieļaujama izejviellu ar tādu pašu aprakstu kā izstrādājumam izmantošana ar noteikumu, ka to kopējā vērtība nepārsniedz 20 % no izstrādājuma ražotāja cenas

 

3003 un 3004

Medikamenti (izņemot pozīcijās 3002, 3005 vai 3006 minētās preces):

 

 

Kas iegūti no pozīcijas 2941 amikacīna

Ražošana no jebkuras pozīcijas izejvielām, izņemot izstrādājuma pozīciju. Tomēr pieļaujama arī pozīciju 3003 un 3004 izejvielu izmantošana ar noteikumu, ka to kopējā vērtība nepārsniedz 20 % no izstrādājuma ražotāja cenas

 

Citi

Ražošana

no jebkuras pozīcijas izejvielām, izņemot izstrādājuma pozīciju. Tomēr pieļaujama arī pozīciju 3003 un 3004 izejvielu izmantošana ar noteikumu, ka to kopējā vērtība nepārsniedz 20 % no izstrādājuma ražotāja cenas, un

kurā visu izmantoto izejvielu kopējā vērtība nepārsniedz 50 % no izstrādājuma ražotāja cenas

 

ex 3006

Farmācijas atkritumi, kas minēti šīs nodaļas 4.k) piezīmē

Saglabā izstrādājuma izcelsmi sākotnējā klasifikācijā

 

ex 31. nodaļa

Mēslojums, izņemot:

Ražošana no jebkuras pozīcijas izejvielām, izņemot izstrādājuma pozīciju. Tomēr pieļaujama arī šajā pozīcijā minēto izejvielu izmantošana ar noteikumu, ka to kopējā vērtība nepārsniedz 20 % no izstrādājuma ražotāja cenas

Ražošana, kurā visu izmantoto izejvielu kopējā vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas

ex 3105

Minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur divus vai trīs barojošus elementus: slāpekli, fosforu un kāliju; pārējie mēslošanas līdzekļi; šajā nodaļā minētās preces tabletēs vai līdzīgās formās vai iepakojumos ar bruto svaru līdz 10 kg, izņemot:

nātrija nitrāts

kalcija ciānamīds

kālija sulfāts

magnija kālija sulfāts

Ražošanas

no jebkuras pozīcijas izejvielām, izņemot paša izstrādājuma pozīciju. Tomēr pieļaujama arī šajā pozīcijā minēto izejvielu izmantošana ar noteikumu, ka to kopējā vērtība nepārsniedz 20 % no izstrādājuma ražotāja cenas, un

visu izmantoto izejvielu kopējā vērtība nepārsniedz 50 % no izstrādājuma ražotāja cenas

Ražošana, kurā visu izmantoto izejvielu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas

ex 32. nodaļa

Miecvielu vai krāsu ekstrakti; tanīni un to atvasinājumi; krāsvielas, pigmenti un citas krāsas; krāsas un lakas; tepe un citas mastikas; tintes, izņemot:

Ražošana no jebkuras pozīcijas izejvielām, izņemot izstrādājuma pozīciju. Tomēr pieļaujama arī šajā pozīcijā minēto izejvielu izmantošana ar noteikumu, ka to kopējā vērtība nepārsniedz 20 % no izstrādājuma ražotāja cenas

Ražošana, kurā visu izmantoto izejvielu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas.

ex 3201

Tanīni un to sāļi, ēteri, esteri un pārējie atvasinājumi

Ražošana no augu izcelsmes tanīnu ekstraktiem

Ražošana, kurā visu izmantoto izejvielu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas

3205

Krāsu lakas; uz to pamata izgatavotie preparāti, kas minēti šīs nodaļas 3. piezīmē (3)

Ražošana no jebkuras pozīcijas izejvielām, izņemot pozīciju 3203, 3204 un 3205 izejvielas. Tomēr pieļaujama arī pozīcijas 3205 izejvielu izmantošana ar nosacījumu, ka to kopējā vērtība nepārsniedz 20 % no izstrādājuma ražotāja cenas

Ražošana, kurā visu izmantoto izejvielu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas

ex 33. nodaļa

Ēteriskās eļļas un rezinoīdi; parfimērijas, kosmētikas un tualetes līdzekļi, izņemot:

Ražošana no jebkuras pozīcijas izejvielām, izņemot izstrādājuma pozīciju. Tomēr pieļaujama arī šajā pozīcijā minēto izejvielu izmantošana ar noteikumu, ka to kopējā vērtība nepārsniedz 20 % no izstrādājuma ražotāja cenas

Ražošana, kurā visu izmantoto izejvielu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas

3301

Ēteriskās eļļas (atbrīvotas vai neatbrīvotas no terpēniem), tostarp cietās un absolūtās eļļas; rezinoīdi; olearezīnu izvilkumi, ēterisko eļļu koncentrāti taukos, negaistošās eļļās, vaskos un līdzīgās vielās, kas iegūti šķīdināšanas vai ziedu ekstrahēšanas ceļā; terpēnu blakusizstrādājumi, kas palikuši pēc ēterisko eļļu atbrīvošanas no terpēniem; ēterisko eļļu ūdens destilāti un ūdens šķīdumi

Ražošana no jebkuras pozīcijas izejvielām, ietverot izejvielas no šīs pozīcijas atšķirīgās “grupas” (4). Tomēr pieļaujama arī tajā pašā grupā minēto izejvielu izmantošana ar noteikumu, ka to kopējā vērtība nepārsniedz 20 % no izstrādājuma ražotāja cenas

Ražošana, kurā visu izmantoto izejvielu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas

ex 34. nodaļa

Ziepes, virsmaktīvas organiskās vielas, mazgāšanas līdzekļi, eļļošanas līdzekļi, mākslīgi vaski, apstrādāti vaski, spodrināšanas vai tīrīšanas līdzekļi, sveces un līdzīgi izstrādājumi, veidošanas pastas, “zobu vaski” un zobu sastāvi uz ģipša pamata, izņemot:

Ražošana no jebkuras pozīcijas izejvielām, izņemot izstrādājuma pozīciju. Tomēr pieļaujama arī šajā pozīcijā minēto izejvielu izmantošana ar noteikumu, ka to kopējā vērtība nepārsniedz 20 % no izstrādājuma ražotāja cenas.

Ražošana, kurā visu izmantoto izejvielu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas

ex 3403

Eļļošanas līdzekļi, kuru svars satur līdz 70 % naftas eļļas vai eļļas, kuras iegūtas no bitumenminerāliem

Attīrīšanas darbības un/vai viens vai vairāki īpašie procesi (1)

vai

citas darbības, kurās visas izmantotās izejvielas ir klasificētas citā pozīcijā nekā izstrādājums. Tomēr pieļaujama arī šīs pašas pozīcijas izejvielu izmantošana ar noteikumu, ka to kopējā vērtība nepārsniedz 50 % no izstrādājuma ražotāja cenas

 

3404

Mākslīgie un gatavie vaski:

 

 

Kuriem pamatā ir parafīns, naftas vaski, vaski, kas iegūti no bitumenminerāliem, ogļu putekļu vasks vai zvīņparafīns

Ražošana no jebkuras pozīcijas izejvielām, izņemot paša izstrādājuma pozīciju. Tomēr pieļaujama arī šajā pozīcijā minēto izejvielu izmantošana ar noteikumu, ka to kopējā vērtība nepārsniedz 50 % no izstrādājuma ražotāja cenas

 

Citi

Ražošana no jebkuras pozīcijas izejvielām, izņemot:

hidrogenētas eļļas, kurai ir pozīcijas 1516 vasku īpašības,

taukskābes ar nenoteiktu ķīmisko sastāvu vai rūpnieciskos taukspirtus, kuriem ir pozīcijas 3823 vasku īpašības, un

pozīcijas 3404 izejvielas

Tomēr pieļaujama šo izejvielu izmantošana ar noteikumu, ka to kopējā vērtība nepārsniedz 20 % no izstrādājuma ražotāja cenas

Ražošana, kurā visu izmantoto izejvielu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas

ex 35. nodaļa

Olbaltumvielas; modificētas cietes; līmes; fermenti, izņemot:

Ražošana no jebkuras pozīcijas izejvielām, izņemot paša izstrādājuma pozīciju. Tomēr pieļaujama arī šajā pozīcijā minēto izejvielu izmantošana ar noteikumu, ka to kopējā vērtība nepārsniedz 20 % no izstrādājuma ražotāja cenas

Ražošana, kurā visu izmantoto izejvielu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas

3505

Dekstrīni un citas modificētas cietes (piemēram, želatinizētas vai esterificētas cietes); līmes uz cietes, dekstrīnu vai citādas modificētas cietes pamata:

 

 

Cietes ēteri un esteri

Ražošana no jebkuras pozīcijas izejvielām, ietverot citas pozīcijas 3505 izejvielas

Ražošana, kurā visu izmantoto izejvielu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas

Citi

Ražošana no jebkuras pozīcijas izejvielām, izņemot pozīcijas 1108 izejvielas

Ražošana, kurā visu izmantoto izejvielu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas

ex 3507

Gatavie fermenti, kas citur nav minēti vai iekļauti

Ražošana, kurā visu izmantoto izejvielu kopējā vērtība nepārsniedz 50 % no izstrādājuma ražotāja cenas

 

36. nodaļa

Sprāgstvielas; pirotehniski izstrādājumi; sērkociņi; piroforie sakausējumi; atsevišķiedegmaisījumi

Ražošana no jebkuras pozīcijas izejvielām, izņemot paša izstrādājuma pozīciju. Tomēr pieļaujama arī šajā pozīcijā minēto izejvielu izmantošana ar noteikumu, ka to kopējā vērtība nepārsniedz 20 % no izstrādājuma ražotāja cenas

Ražošana, kurā visu izmantoto izejvielu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas

ex 37. nodaļa

Fotopreces vai kinopreces, izņemot:

Ražošana no jebkuras pozīcijas izejvielām, izņemot paša izstrādājuma pozīciju. Tomēr pieļaujama arī šajā pozīcijā minēto izejvielu izmantošana ar noteikumu, ka to kopējā vērtība nepārsniedz 20 % no izstrādājuma ražotāja cenas

Ražošanas, kurā visu izmantoto izejvielu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas

3701

Neeksponētas gaismjūtīgās plakanās fotoplates un fotofilmas no jebkurām izejvielām, izņemot papīru, kartonu vai tekstilmateriālu; neeksponētās gaismjūtīgās plakanās filmas momentfotogrāfijai gan iepakotā, gan neiepakotā veidā:

 

 

Fotofilmas krāsu momentfotogrāfijai iepakotā veidā

Ražošana no jebkuras pozīcijas izejvielām, izņemot pozīciju 3701 un 3702 izejvielas. Tomēr pieļaujama arī pozīcijas 3702 izejvielu izmantošana ar noteikumu, ka to kopējā vērtība nepārsniedz 30 % no izstrādājuma ražotāja cenas

Ražošana, kurā visu izmantoto izejvielu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas

Citi

Ražošana no jebkuras pozīcijas izejvielām, izņemot pozīciju 3701 un 3702 izejvielas. Tomēr pieļaujama arī pozīciju 3701 un 3702 izejvielu izmantošana ar noteikumu, ka to kopējā vērtība nepārsniedz 20 % no izstrādājuma ražotāja cenas

Ražošana, kurā visu izmantoto izejvielu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas

3702

Neeksponētas gaismjūtīgās fotofilmas ruļļos, no jebkuras izejvielas, izņemot papīru, kartonu un tekstilmateriālu; gaismjūtīgas neeksponētas filmas momentfotogrāfijai ruļļos

Ražošana no jebkuras pozīcijas izejvielām, izņemot pozīciju 3701 un 3702 izejvielas

Ražošana, kurā visu izmantoto izejvielu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas

3704

Fotoplates, fotofilmu papīrs, kartons un tekstilmateriāli, eksponētā, bet neattīstītā veidā

Ražošana no jebkuras pozīcijas izejvielām, izņemot pozīciju 3701 līdz 3704 izejvielas

Ražošana, kurā visu izmantoto izejvielu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas

ex 38. nodaļa

Dažādi ķīmiskie izstrādājumi, izņemot:

Ražošana no jebkuras pozīcijas izejvielām, izņemot paša izstrādājuma pozīciju. Tomēr pieļaujama arī šajā pozīcijā minēto izejvielu izmantošana ar noteikumu, ka to kopējā vērtība nepārsniedz 20 % no izstrādājuma ražotāja cenas

Ražošana, kurā visu izmantoto izejvielu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas

ex 3801

Koloīdais grafīts eļļas suspensijā un puskoloīdais grafīts; oglekļa pastas elektrodiem

Ražošana, kurā visu izmantoto izejvielu kopējā vērtība nepārsniedz 50 % no izstrādājuma ražotāja cenas

 

Grafīts pastas veidā, kurā ir vairāk nekā 30 % no svara grafīta maisījuma ar minerāleļļām

Ražošana, kurā visu izmantoto pozīcijas 3403 izejvielu kopējā vērtība nepārsniedz 20 % no izstrādājuma ražotāja cenas

Ražošana, kurā visu izmantoto izejvielu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas

ex 3803

Rafinēta taleļļa

Nerafinētas taleļļas rafinēšana

Ražošana, kurā visu izmantoto izejvielu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas

ex 3805

Attīrīti sulfātterpentīna spirti

Sulfātterpentīna jēlspirta attīrīšana destilējot vai rafinējot

Ražošana, kurā visu izmantoto izejvielu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas

ex 3806

Esteru sveķi

Ražošana no sveķskābēm

Ražošana, kurā visu izmantoto izejvielu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas

ex 3807

Koka piķis (koka darvas piķis)

Koka darvas destilācija

Ražošana, kurā visu izmantoto izejvielu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas

3808

Insekticīdi, rodenticīdi, fungicīdi, herbicīdi, augu pretdīgšanas līdzekļi un augšanas regulatori, dezinficējošie līdzekļi un tamlīdzīgie izstrādājumi, kas ir iepakojumā vai iepakoti pārdošanai mazumtirdzniecībā vai preparātu vai izstrādājumu veidā (piemēram, ar sēru apstrādātas lentes, daktis, sveces un mušpapīrs)

Ražošana, kurā visu izmantoto izejvielu kopējā vērtība nepārsniedz 50 % no izstrādājuma ražotāja cenas

 

3809

Virsmas apstrādes vielas, krāsu nesēji krāsošanas paātrināšanai vai krāsu nostiprināšanai un pārējie izstrādājumi un preparāti (piemēram, apretūras un kodinātāji), kas izmantojami tekstilrūpniecībā, papīra, ādas rūpniecībā vai tamlīdzīgās nozarēs, un citur nav minēti vai iekļauti

Ražošana, kurā visu izmantoto izejvielu kopējā vērtība nepārsniedz 50 % no izstrādājuma ražotāja cenas

 

3810

Metāla virsmu kodināšanas preparāti; kušņi un citi palīgpreparāti mīkstlodēšanai, cietlodēšanai un metināšanai; pulveri un pastas mīkstlodēšanai, cietlodēšanai un metināšanai, kas sastāv no metāla un citiem materiāliem; preparāti, ko izmanto kā serdeņus vai pārklājumus metināšanas elektrodiem vai stieņiem

Ražošana, kurā visu izmantoto izejvielu kopējā vērtība nepārsniedz 50 % no izstrādājuma ražotāja cenas

 

3811

Antidetonācijas maisījumi, oksidācijas inhibitori, pārsveķošanās inhibitori, biezinātāji, pretkorozijas līdzekļi un pārējās gatavās piedevas minerāleļļām (ietverot benzīnu) vai pārējiem šķidrumiem, ko izmanto tām pašām vajadzībām kā minerāleļļas:

 

 

gatavas piedevas smēreļļai, kas satur naftas eļļas vai eļļas, kas iegūtas no bitumenminerāliem

Ražošana, kurā visu izmantoto pozīcijas 3811 izejvielu kopējā vērtība nepārsniedz 50 % no izstrādājuma ražotāja cenas

 

Citi

Ražošana, kurā visu izmantoto izejvielu kopējā vērtība nepārsniedz 50 % no izstrādājuma ražotāja cenas

 

3812

Gatavie kaučuka vulkanizācijas paātrinātāji; kaučuka vai plastmasas plastificēšanas savienojumi, kas citur nav minēti vai iekļauti; antioksidanti un citi kaučuka un plastmasas stabilizējoši savienojumi

Ražošana, kurā visu izmantoto izejvielu kopējā vērtība nepārsniedz 50 % no izstrādājuma ražotāja cenas

 

3813

Ugunsdzēsības aparātu maisījumi un lādiņi; uzlādēti ugunsdzēsības aparāti

Ražošana, kurā visu izmantoto izejvielu kopējā vērtība nepārsniedz 50 % no izstrādājuma ražotāja cenas

 

3814

Salikta sastāva organiskie šķīdinātāji un atšķaidītāji, kas citur nav minēti vai iekļauti; gatavi krāsu un laku noņemšanas maisījumi

Ražošana, kurā visu izmantoto izejvielu kopējā vērtība nepārsniedz 50 % no izstrādājuma ražotāja cenas

 

3818

Ķīmiskie elementi ar piedevām, kurus izmanto elektronikā, disku, plātņu vai tamlīdzīgās formās; ķīmiskie savienojumi ar piedevām, kurus izmanto elektronikā

Ražošana, kurā visu izmantoto izejvielu kopējā vērtība nepārsniedz 50 % no izstrādājuma ražotāja cenas

 

3819

Hidrauliskie bremžu šķidrumi un pārējie gatavie šķidrumi hidrauliskajiem pārvadiem, kas nesatur vai satur mazāk nekā 70 % no svara naftas eļļas vai eļļu, kas iegūta no bitumenminerāliem

Ražošana, kurā visu izmantoto izejvielu kopējā vērtība nepārsniedz 50 % no izstrādājuma ražotāja cenas

 

3820

Antifrīza preparāti un gatavi pretapledošanas šķidrumi

Ražošana, kurā visu izmantoto izejvielu kopējā vērtība nepārsniedz 50 % no izstrādājuma ražotāja cenas

 

3822

Diagnostikas vai laboratorijas reaģenti uz pamata un gatavie diagnostikas vai laboratorijas reaģenti uz pamata vai bez tā, izņemot pozīcijās 3002 un 3006 minētos; sertificētas standarta izejvielas

Ražošana, kurā visu izmantoto izejvielu kopējā vērtība nepārsniedz 50 % no izstrādājuma ražotāja cenas

 

3823

Rūpnieciskās monokarbonoksiltaukskābes; skābās eļļas no rafinēšanas; rūpnieciskie taukainie spirti

 

 

Rūpnieciskās monokarbonoksiltaukskābes; skābās eļļas no rafinēšanas

Ražošana no jebkuras pozīcijas izejvielām, izņemot paša izstrādājuma pozīciju

 

Rūpnieciskie taukainie spirti

Ražošana no jebkuras pozīcijas izejvielām, ietverot citas pozīcijas 3823 izejvielas

 

3824

Gatavās saistvielas liešanas veidņiem vai serdeņiem; ķīmijas vai ar to saistīto nozaru rūpniecības ķīmiskie izstrādājumi un preparāti (ietverot tos, kas satur dabisko izstrādājumu maisījumus), kas nav minēti vai iekļauti citur:

 

 

šādi šajā pozīcijā minēti izstrādājumi:

– –

Gatavās saistvielas liešanas veidņiem vai serdeņiem, kam pamatā ir dabiskos sveķus saturošie izstrādājumi

– –

Naftēnskābes, to ūdenī nešķīstošie sāļi un esteri

– –

Sorbīts, izņemot pozīcijā 2905 minētos izstrādājumus

– –

Naftas sulfonāti, izņemot sārmu metālu, amonija vai etanolamīnu naftas sulfonātus; tiofenētas sulfonskābes no eļļām, kas iegūtas no bitumenminerāliem, un to sāļi

– –

Jonu apmainītāji

– –

Vakuumlampu gāzu absorbētāji

– –

Sārmainais dzelzs oksīds gāzu tīrīšanai

– –

Amonjaka gāzes šķīdums un izlietots oksīds, kas radies akmeņogļu gāzu tīrīšanā

– –

Sulfonaftēnskābes, to ūdenī nešķīstošie sāļi un esteri

– –

Fūzeļeļļa un kaulu eļļa

– –

Sāļu maisījumi, kas satur dažādus anjonus

– –

Kopēšanas pastas uz želatīna pamata, arī uz papīra vai tekstila pamatnes

Ražošana no jebkuras pozīcijas izejvielām, izņemot paša izstrādājuma pozīciju. Tomēr pieļaujama arī šajā pozīcijā minēto izejvielu izmantošana ar noteikumu, ka to kopējā vērtība nepārsniedz 20 % no izstrādājuma ražotāja cenas

Ražošana, kurā visu izmantoto izejvielu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas

Citi

Ražošana, kurā visu izmantoto izejvielu kopējā vērtība nepārsniedz 50 % no izstrādājuma ražotāja cenas

 

3901 līdz 3915

Plastmasas primārās formās, plastmasu atkritumi, skaidas un atlūzas, izņemot pozīcijas ex 3907 un 3912, uz kurām attiecās turpmāk izklāstītie noteikumi:

 

 

papildu homopolimerizācijas izstrādājumi, kuros atsevišķs monomērs svara ziņā veido vairāk nekā 99 % no kopējā polimēru satura

Ražošana, kurā:

visu izmantoto izejvielu kopējā vērtība nepārsniedz 50 % no izstrādājuma ražotāja cenas, un

saskaņā ar iepriekš minēto ierobežojumu visu izmantoto 39. nodaļas izejvielu vērtība nepārsniedz 20 % no izstrādājuma ražotāja cenas (5)

Ražošana, kurā visu izmantoto izejvielu vērtība nepārsniedz 25 % no izstrādājuma ražotāja cenas

Citi

Ražošana, kurā visu izmantoto 39. nodaļas izejvielu vērtība nepārsniedz 20 % no izstrādājuma ražotāja cenas (5)

Ražošana, kurā visu izmantoto izejvielu vērtība nepārsniedz 25 % no izstrādājuma ražotājacenas

ex 3907

Kopolimēri, kas izgatavoti no polikarbonātiem un akrilnitrila-butadiēna-stirola kopolimēra (ABS)

Ražošana no jebkuras pozīcijas izejvielām, izņemot paša izstrādājuma pozīciju. Tomēr pieļaujama arī šajā pozīcijā minēto izejvielu izmantošana ar noteikumu, ka to kopējā vērtība nepārsniedz 50 % no izstrādājuma ražotāja cenas (5)

 

Poliesteri

Ražošana, kurā visu izmantoto 39. nodaļas izejvielu vērtība nepārsniedz 20 % no izstrādājuma ražotāja cenas un/vai ražošana no tetrabrom (bisfenola A) polikarbonāta

 

3912

Celuloze un tās ķīmiskie atvasinājumi primārās formās, kas citur nav minēti vai iekļauti

Ražošana, kurā visu izmantoto izejvielu vērtība, kas minēta paša izstrādājuma pozīcijā, nepārsniedz 20 % no izstrādājuma ražotāja cenas

 

3916 līdz 3921

Plastmasas pusfabrikāti un izstrādājumi, izņemot pozīciju ex 3916, ex 3917, ex 3920 un ex 3921 izstrādājumus, uz kurām attiecās turpmāk izklāstītie noteikumi:

 

 

Plakani izstrādājumi, kam veikta vairāk kā tikai virsmas apstrāde, vai kas sagriezti formās, kuras nav taisnstūrveida (ietverot kvadrātu); citi izstrādājumi, kam veikta vairāk kā tikai virsmas apstrāde.

Ražošana, kurā visu izmantoto 39. nodaļas izejvielu vērtība nepārsniedz 50 % no izstrādājuma ražotāja cenas

Ražošana, kurā visu izmantoto izejvielu vērtība nepārsniedz 25 % no izstrādājuma ražotāja cenas

Citi:

 

 

– –

papildu homopolimerizācijas izstrādājumi, kuros atsevišķs monomērs pēc svara sastāda vairāk nekā 99 % no kopējā polimēru satura

Ražošana, kurā:

visu izmantoto izejvielu vērtība nepārsniedz 50 % no izstrādājuma ražotāja cenas, un

saskaņā ar iepriekš minēto ierobežojumu visu izmantoto 39. nodaļas izejvielu vērtība nepārsniedz 20 % no izstrādājuma ražotāja cenas (5)

Ražošana, kurā visu izmantoto izejvielu vērtība nepārsniedz 25 % no izstrādājuma ražotāja cenas.

– –

Citi

Ražošana, kurā visu izmantoto 39. nodaļas izejvielu vērtība nepārsniedz 20 % no izstrādājuma ražotāja cenas (5)

Ražošana, kurā visu izmantoto izejvielu vērtība nepārsniedz 25 % no izstrādājuma ražotāja cenas.

ex 3916 un ex 3917

Fasonprofili un caurules

Ražošana, kurā:

visu izmantoto izejvielu vērtība nepārsniedz 50 % no izstrādājuma ražotāja cenas, un

saskaņā ar iepriekš minēto ierobežojumu visu šajā pozīcijā minēto izejvielu vērtība nepārsniedz 20 % no izstrādājuma ražotāja cenas

Ražošana, kurā visu izmantoto izejvielu vērtība nepārsniedz 25 % no izstrādājuma ražotāja cenas

ex 3920

Jonomēru loksnes vai plēves

Ražošana no termoplastiska daļēja sāls, kas ir etilēna un metakrilskābes kopolimērs, kas ir daļēji neitralizēta ar metāla joniem, galvenokārt cinku un nātriju

Ražošana, kurā visu izmantoto izejvielu vērtība nepārsniedz 25 % no izstrādājuma ražotāja cenas

Reģenerētās celulozes, poliamīdu vai polietilēna loksnes

Ražošana, kurā visu izmantoto izejvielu vērtība, kas minēta paša izstrādājuma pozīcijā, nepārsniedz 20 % no izstrādājuma ražotāja cenas

 

ex 3921

Metalizētas plastmasas folijas

Ražošana no ļoti caurspīdīgas poliesteru folijas, kas nav biezāka par 23 mikroniem (6)

Ražošana, kurā visu izmantoto izejvielu vērtība nepārsniedz 25 % no izstrādājuma ražotāja cenas

3922 līdz 3926

Plastmasas izstrādājumi

Ražošana, kurā visu izmantoto izejvielu vērtība nepārsniedz 50 % no izstrādājuma ražotāja cenas

 

ex 40. nodaļa

Kaučuks un tā izstrādājumi, izņemot:

Ražošana no jebkuras pozīcijas izejvielām, izņemot paša izstrādājuma pozīciju

 

ex 4001

Laminētas rievotā kaučuka loksnes apaviem

Dabiskā kaučuka lokšņu laminēšana

 

4005

Pildīts, nevulkanizēts kaučuks primārās formās vai plātnēs, loksnēs vai lentēs

Ražošana, kurā visu izmantoto izejvielu, izņemot dabisko kaučuku, vērtība nepārsniedz 50 % no izstrādājuma ražotāja cenas

 

4012

Atjaunotas vai lietotas pneimatiskās gumijas riepas; cietās vai pildītās riepas, riepu gumijas protektori un lentes:

 

 

Atjaunotās pneimatiskās, cietās vai pildītās riepas no gumijas

Lietotu riepu atjaunošana

 

Citi

Ražošana no jebkuras pozīcijas izejvielām, izņemot pozīciju 4011 un 4012 izejvielas

 

ex 4017

Cietgumijas izstrādājumi

Ražošana no cietgumijas

 

ex 41. nodaļa

Jēlādas (izņemot kažokādas) un ādas, izņemot:

Ražošana no jebkuras pozīcijas izejvielām, izņemot paša izstrādājuma pozīciju

 

ex 4102.

Aitu vai jēru jēlādas bez vilnas

Vilnas noņemšana aitu vai jēru ādām.

 

4104 līdz 4106

Miecētas vai sākotnēji apstrādātas ādas bez vilnas vai apmatojuma, šķeltas vai nešķeltas, bet tālāk neapstrādātas ādas

Iepriekš miecētu ādu atkārtota miecēšana

vai

Ražošana, no jebkuras pozīcijas izejvielām, izņemot paša izstrādājuma pozīciju

 

4107, 4112 un 4113

Tālāk apstrādāta āda pēc miecēšanas vai sākotnējās apstrādes, ietverot pergamentētu ādu, šķelta vai nešķelta, bez vilnas vai apmatojuma, izņemot pozīcijā 4114 minēto ādu

Ražošana no jebkuras pozīcijas izejvielām, izņemot pozīciju 4104 līdz 4113 izejvielas

 

ex 4114

Lakāda un laminēta lakāda; metalizētās ādas

Ražošana, kurā tiek izmantoti pozīcju 4104 līdz 4106, 4107, 4112 vai 4113 izejvielas ar noteikumu, ka to kopējā vērtība nepārsniedz 50 % no izstrādājuma ražotāja cenas

 

42. nodaļa

Ādas izstrādājumi; zirglietas un iejūgs; ceļojuma piederumi, somas un tamlīdzīgas preces; dzīvnieku zarnu izstrādājumi (izņemot zīdtārpiņa pavedienu)

Ražošana no jebkuras pozīcijas izejvielām, izņemot paša izstrādājuma pozīciju

 

ex 43. nodaļa

Kažokādas un mākslīgās kažokādas; to izstrādājumi, izņemot:

Ražošana no jebkuras pozīcijas izejvielām, izņemot paša izstrādājuma pozīciju

 

ex 4302

Sašūtās miecētas vai apdarinātas zvērādas:

 

 

slokšņveida, krustveida un līdzīgas formas

Nesašūtu miecētu vai apdarinātu zvērādu balināšana vai krāsošana papildus to piegriešanai un šūšanai

 

Citi

Ražošana no nesašūtas miecētās vai apdarinātās zvērādas

 

4303

Apģērbs, apģērba piederumi un citi izstrādājumi no kažokādām

Ražošana no nesašūtām miecētām vai apdarinātām zvērādām, kas minētas pozīcijā 4302

 

ex 44. nodaļa

Koks un koka izstrādājumi; kokogles, izņemot:

Ražošana no jebkuras pozīcijas izejvielām, izņemot paša izstrādājuma pozīciju

 

ex 4403

Rupji aptēsti kokmateriāli

Ražošana no rupji apstrādātiem kokmateriāliem, mizotiem vai nemizotiem vai vienkārši rupji tēstiem

 

ex 4407

Garumā sazāģēti vai šķeldoti kokmateriāli, kas ir drāzti vai lobīti, biezāki par 6 mm un ir ēvelēti, slīpēti vai saaudzēti

Ēvelēšana, slīpēšana vai saaudzēšana

 

ex 4408

Loksnes finierim (ietverot loksnes, ko iegūst, šķeļot laminētu koksni) un saplāksnim, kas nav biezākas par 6 mm, salīmētas, un citi garumā sazāģēti, drāzti vai lobīti kokmateriāli, kas nav biezāki par 6 mm un ir ēvelēti, slīpēti vai saaudzēti

Līmēšana, ēvelēšana, slīpēšana vai saaudzēšana

 

ex 4409

Kokmateriāli ar nepārtrauktu profilu kādā no malām vai šķautnēm, ēvelēti vai neēvelēti, slīpēti vai neslīpēti, saaudzēti vai nesaaudzēti:

 

 

Slīpēti vai saaudzēti

Slīpēšana vai saaudzēšana

 

Zāģmateriāli ar noapaļotām malām un nepārtrauktu profilu

Malu noapaļošana vai profilēšana

 

ex 4410 līdz ex 4413

Zāģmateriāli ar noapaļotām malām un nepārtrauktu profilu, ietverot profilētas līstes un pārējos profilētos dēļus.

Malu noapaļošana vai profilēšana

 

ex 4415

Koka lādes, kastes, redeļkastes, spoles un tamlīdzīgas koka tara

Ražošana no dēļiem, kas nav sazāģēti pēc izmēra

 

ex 4416

Koka mucas, muciņas, kubli, toveri un pārējie mucinieku izstrādājumi un to koka daļas

Ražošana no skaldītiem mucu dēlīšiem, kas nav savādāk apstrādāti kā tikai zāģēti divās pamatvirsmās

 

ex 4418

Namdaru un galdnieku izstrādājumi celtniecībai no koka

Ražošana no jebkuras pozīcijas izejvielām, izņemot paša izstrādājuma pozīciju. Tomēr pieļaujama šūnveida koka paneļu, šķindeļu un jumta dēlīšu izmantošana

 

Zāģmateriāli ar noapaļotām malām un nepārtrauktu profilu

Malu noapaļošana vai profilēšana

 

ex 4421

Sērkociņu skaliņi, koka tapas vai apavu tapas

Ražošana no jebkuras pozīcijas izejvielām, izņemot pozīcijas 4409 savienotos kokmateriālus

 

ex 45. nodaļa

Korķis un tā izstrādājumi, izņemot:

Ražošana no jebkuras pozīcijas izejvielām, izņemot paša izstrādājuma pozīciju

 

4503

Dabiskā korķa izstrādājumi

Ražošana no pozīcijā 4501 minētā korķa

 

46. nodaļa

Izstrādājumi no salmiem, esparto vai citām pīšanas izejvielām; grozi un pārējie pinumi

Ražošana no jebkuras pozīcijas izejvielām, izņemot paša izstrādājuma pozīciju

 

47. nodaļa

Papīra masa no koksnes vai cita celulozes šķiedrmateriāla; pārstrādāts (atkritumu un makulatūras) papīrs vai kartons

Ražošana no jebkuras pozīcijas izejvielām, izņemot paša izstrādājuma pozīciju

 

ex 48. nodaļa

Papīrs un kartons; papīra masas, papīra vai kartona izstrādājumi, izņemot:

Ražošana no jebkuras pozīcijas izejvielām, izņemot paša izstrādājuma pozīciju

 

ex 4811

Papīrs un kartons, ruļļos, loksnēs vai vienīgi sagriezts

Ražošanas no 47. nodaļā minētajām papīra izejvielām

 

4816

Kopējamais papīrs, paškopējošais vai cita veida kopējamais vai novelkamais papīrs (izņemot pozīcijā 4809 minēto papīru), trafareti kopējamiem aparātiem un papīra ofseta plates, iepakotas kastēs vai bez kastēm

Ražošana no 47. nodaļā minētajām papīra izejvielām

 

4817

Papīra vai kartona aploksnes, salokamas atklātnes, parastas atklātnes un sarakstes kartītes; papīra vai kartona kārbas, maisiņi, kabatas vai piezīmju grāmatiņas, kancelejas piederumu komplekti, kas satur papīru

Ražošana

no jebkuras pozīcijas izejvielām, izņemot paša izstrādājuma pozīciju, un

kurā visu izmantoto izejvielu vērtība nepārsniedz 50 % no izstrādājuma ražotāja cenas

 

ex 4818

Tualetes papīrs

Ražošana no 47. nodaļā minētajām papīra izejvielām

 

ex 4819

Kastes, kārbas, maisi, somas un citāda tara no papīra, kartona, celulozes vates vai celulozes šķiedru auduma

Ražošana

no jebkuras pozīcijas izejvielām, izņemot paša izstrādājuma pozīciju, un

kurā visu izmantoto izejvielu vērtība nepārsniedz 50 % no izstrādājuma ražotāja cenas

 

ex 4820

Vēstuļu bloki

Ražošana, kurā visu izmantoto izejvielu vērtība nepārsniedz 50 % no izstrādājuma ražotāja cenas

 

ex 4823

Cita veida papīrs, kartons, celulozes vate un audums no celulozes šķiedrām, sagriezts pēc noteiktā izmēra vai formas

Ražošana no 47. nodaļā minētajām papīra izejvielām

 

ex 49. nodaļa

Iespiestas grāmatas, laikraksti, attēli un pārējie poligrāfijas rūpniecības izstrādājumi; rokraksti, mašīnraksti un plāni, izņemot:

Ražošana no jebkuras pozīcijas izejvielām, izņemot paša izstrādājuma pozīciju

 

4909

Iespiestas vai ilustrētas pasta atklātnes; iespiestas kartītes ar personiskiem sveicieniem, vēstījumiem vai paziņojumiem, ilustrētas vai neilustrētas, ar vai bez aploksnēm vai izrotājumiem

Ražošana no jebkuras pozīcijas izejvielām, izņemot pozīciju 4909 un 4911 izejvielas

 

4910

Visu veidu iespiestie kalendāri, ietverot kalendāru blokus:

 

 

pārliekamie kalendāri vai kalendāri ar nomaināmiem blokiem, kurus nostiprina uz pamatnēm, kas nav gatavotas no papīra vai kartona

Ražošana

no jebkuras pozīcijas izejvielām, izņemot paša izstrādājuma pozīciju, un

kurā visu izmantoto izejvielu vērtība nepārsniedz 50 % no izstrādājuma ražotāja cenas

 

Citi

Ražošana no jebkuras pozīcijas izejvielām, izņemot pozīciju 4909 un 4911 izejvielas

 

ex 50. nodaļa

Zīds, izņemot:

Ražošana no jebkuras pozīcijas izejvielām, izņemot paša izstrādājuma pozīciju

 

ex 5003

Kārstas vai ķemmētas zīda atlikas (ietverot attīšanai nepiemērotus kokonus, vērpšanas atlikas un plucinātās izejvielas)

Zīda atliku kāršana vai ķemmēšana

 

5004 līdz ex 5006

Zīda dzija un dzija no zīda atlikām

Ražošana no (7):

jēlzīda vai zīda atlikām, kas ir kārstas vai ķemmētas vai kā citādi sagatavotas vērpšanai,

citām dabiskām šķiedrām, kas nav kārstas vai ķemmētas, vai kā citādi sagatavotas vērpšanai,

ķīmiskām izejvielām vai tekstilmasas, vai

papīra izejvielām

 

5007

Audumi no zīda vai zīda atlikām:

 

 

Ar gumijas pavedienu

Ražošana no vienkāršas dzijas (7)

 

Citi

Ražošana no (7):

kokosa šķiedras dzijas,

dabiskām šķiedrām,

ķīmiskām stāpeļšķiedrām, kas nav kārstas vai ķemmētas, vai kā citādi sagatavotas vērpšanai,

ķīmiskām izejvielām vai tekstilmasas vai

papīra,

vai

apdrukāšana kopā ar vismaz divām apstrādes vai apdares darbībām (piemēram, mazgāšanu, balināšanu, merserizāciju, termoapstrādi, uzkāršanu, kalandrēšanu, apstrādi pret raušanos, gala apdari, dekatēšanu, impregnēšanu, labošanu un atmezglošanu) ar noteikumu, ka izmantotā neapdrukātā auduma vērtība nepārsniedz 47,5 % no izstrādājuma ražotāja cenas

 

ex 51. nodaļa

Vilna, smalki vai rupji dzīvnieku mati; astru dzija un austi audumi, izņemot:

Ražošana no jebkuras pozīcijas izejvielām, izņemot paša izstrādājuma pozīciju

 

5106 līdz 5110

Vilnas dzija no smalkiem vai rupjiem dzīvnieku matiem vai no zirgu astriem

Ražošana no (7):

jēlzīda vai zīda atlikām, kas ir kārstas vai ķemmētas vai kā citādi sagatavotas vērpšanai,

dabiskām šķiedrām, kas nav kārstas vai ķemmētas vai kā citādi sagatavotas vērpšanai,

ķīmiskām izejvielām vai tekstilmasas, vai

papīra izejvielām

 

5111 līdz 5113

Vilnas audumi no smalkiem vai rupjiem dzīvnieku matiem vai no zirgu astriem:

 

 

Ar gumijas pavedieniem

Ražošana no vienkāršas dzijas (7)

 

Citi

Ražošana no (7):

kokosa šķiedras dzijas,

dabiskām šķiedrām,

mākslīgām stāpeļšķiedrām, kas nav kārstas vai ķemmētas vai kā citādi sagatavotas vērpšanai,

ķīmiskām izejvielām vai tekstilmasas vai

papīra,

vai

apdrukāšana kopā ar vismaz divām apstrādes vai apdares darbībām (piemēram, mazgāšanu, balināšanu, merserizāciju, termoapstrādi, uzkāršanu, kalandrēšanu, apstrādi pret raušanos, gala apdari, dekatēšanu, impregnēšanu, labošanu un atmezglošanu) ar noteikumu, ka izmantotā neapdrukātā auduma vērtība nepārsniedz 47,5 % no izstrādājuma ražotāja cenas

 

ex 52. nodaļa

Kokvilna, izņemot:

Ražošana no jebkuras pozīcijas izejvielām, izņemot paša izstrādājuma pozīciju

 

5204 līdz 5207

Kokvilnas dzija un diegi

Ražošana no (7):

jēlzīda vai zīda atlikām, kas ir kārstas vai ķemmētas, vai citādā veidā sagatavotas vērpšanai,

dabiskām šķiedrām, kas nav kārstas vai ķemmētas, vai citādā veidā sagatavotas vērpšanai,

ķīmiskām izejvielām vai tekstilmasas, vai

papīra izejvielām

 

5208 līdz 5212

Kokvilnas audumi:

 

 

ar gumijas pavedieniem

Ražošana no vienkāršas dzijas (7)

 

Pārējie izstrādājumi

Ražošana no (7):

kokosa šķiedras dzijas,

dabiskām šķiedrām,

mākslīgām stāpeļšķiedrām, kas nav kārstas vai ķemmētas vai kā citādi sagatavotas vērpšanai,

ķīmiskām izejvielām vai tekstilmasas vai

papīra,

vai

apdrukāšana kopā ar vismaz divām apstrādes vai apdares darbībām (piemēram, mazgāšanu, balināšanu, merserizāciju, termoapstrādi, uzkāršanu, kalandrēšanu, apstrādi pret raušanos, gala apdari, dekatēšanu, impregnēšanu, labošanu un atmezglošanu) ar noteikumu, ka izmantotā neapdrukātā auduma vērtība nepārsniedz 47,5 % no izstrādājuma ražotāja cenas

 

ex 53. nodaļa

Pārējās augu tekstilšķiedras; papīra pavedieni un audumi no papīra pavedieniem, izņemot:

Ražošana no jebkuras pozīcijas izejvielām, izņemot paša izstrādājuma pozīciju

 

5306 līdz 5308

Dzija no citām augu tekstilšķiedrām; papīra pavedieni

Ražošana no (7):

jēlzīda vai zīda atlikām, kas ir kārstas vai ķemmētas, vai kā citādi sagatavotas vērpšanai,

dabiskām šķiedrām, kas nav kārstas vai ķemmētas, vai kā citādi sagatavotas vērpšanai,

ķīmiskām izejvielām vai tekstilmasas, vai

papīra izejvielām

 

5309 līdz 5311

Pārējo augu tekstilšķiedru audumi; papīra pavedienu audumi:

 

 

Ar gumijas pavedieniem

Ražošana no vienkāršas dzijas (7)

 

Citi

Ražošana no (7):

kokosa šķiedras dzijas,

džutas dzijas,

dabiskām šķiedrām,

mākslīgām stāpeļšķiedrām, kas nav kārstas vai ķemmētas, vai citādā veidā sagatavotas vērpšanai,

ķīmiskām izejvielām vai tekstilmasas, vai

papīra,

vai

apdrukāšana kopā ar vismaz divām apstrādes vai apdares darbībām (piemēram, mazgāšanu, balināšanu, merserizāciju, termoapstrādi, uzkāršanu, kalandrēšanu, apstrādi pret raušanos, gala apdari, dekatēšanu, impregnēšanu, labošanu un atmezglošanu) ar noteikumu, ka izmantotā neapdrukātā auduma vērtība nepārsniedz 47,5 % no izstrādājuma ražotāja cenas

 

5401 līdz 5406

Dzija, monopavedieni un sintētiskie pavedieni

Ražošana no (7):

jēlzīda vai zīda atlikām, kas ir kārstas vai ķemmētas, vai kā citādi sagatavotas vērpšanai,

dabiskām šķiedrām, kas nav kārstas vai ķemmētas, vai kā citādi sagatavotas vērpšanai,

ķīmiskām izejvielām vai tekstilmasas, vai

papīra izejvielām

 

5407 un 5408

Sintētisko pavedienu dzijas audumi:

 

 

Ar gumijas pavedieniem

Ražošana no vienkāršas dzijas (7)

 

Citi

Ražošana no (7):

kokosa šķiedras dzijas,

dabiskām šķiedrām,

mākslīgām stāpeļšķiedrām, kas nav kārstas vai ķemmētas, vai kā citādi sagatavotas vērpšanai,

ķīmiskām izejvielām vai tekstilmasas, vai

papīra,

vai

apdrukāšana kopā ar vismaz divām apstrādes vai apdares darbībām (piemēram, mazgāšanu, balināšanu, merserizāciju, termoapstrādi, uzkāršanu, kalandrēšanu, apstrādi pret raušanos, gala apdari, dekatēšanu, impregnēšanu, labošanu un atmezglošanu) ar noteikumu, ka izmantotā neapdrukātā auduma vērtība nepārsniedz 47,5 % no izstrādājuma ražotāja cenas

 

5501 līdz 5507

Ķīmiskās stāpeļšķiedras

Ražošana no ķīmiskām izejvielām vai tekstilmasas

 

5508 līdz 5511

No ķīmiskās stāpeļšķiedras izgatavotā dzija un šujamie diegi

Ražošana no (7):

jēlzīda vai zīda atlikām, kas ir kārstas vai ķemmētas, vai kā citādi sagatavotas vērpšanai,

dabiskām šķiedrām, kas nav kārstas vai ķemmētas, vai kā citādi sagatavotas vērpšanai,

ķīmiskām izejvielām vai tekstilmasas, vai

papīra izejvielām

 

5512 līdz 5516

No ķīmiskās stāpeļšķiedras izgatavotie audumi:

 

 

Ar gumijas pavedieniem

Ražošana no vienkāršas dzijas (7)

 

Citi

Ražošana no (7):

kokosa šķiedras dzijas,

dabiskām šķiedrām,

mākslīgām stāpeļšķiedrām, kas nav kārstas vai ķemmētas, vai kā citādi sagatavotas vērpšanai,

ķīmiskām izejvielām vai tekstilmasas, vai

papīra,

vai

apdrukāšana kopā ar vismaz divām apstrādes vai apdares darbībām (piemēram, mazgāšanu, balināšanu, merserizāciju, termoapstrādi, uzkāršanu, kalandrēšanu, apstrādi pret raušanos, gala apdari, dekatēšanu, impregnēšanu, labošanu un atmezglošanu) ar noteikumu, ka izmantotā neapdrukātā auduma vērtība nepārsniedz 47,5 % no izstrādājuma ražotāja cenas

 

ex 56. nodaļa

Vate, filcs un neaustie audumi; speciālā dzija; auklas, tauvas, virves, troses un to izstrādājumi, izņemot:

Ražošana no (7):

kokosa šķiedras dzijas,

dabiskām šķiedrām

ķīmiskām izejvielām vai tekstilmasas, vai

papīra izejvielām

 

5602

Impregnēts vai neimpregnēts filcs, ar segumu, klājumu vai laminējumu vai bez tā:

 

 

no filca, kas iegūts ar adatošanas paņēmienu

Ražošana no (7):

dabiskām šķiedrām vai

ķīmiskām izejvielām, vai tekstilmasas

Tomēr pieļaujama arī:

pozīcijas 5402 polipropilēna pavedienu,

pozīciju 5503 vai 5506 polipropilēna šķiedru vai

pozīcijas 5501 polipropilēna šķiedru grīstes

lietošana, ja, izmantojot vienkārtas pavedienus vai šķiedras, to lineārais blīvums ir mazāks par 9 deciteksiem un to kopējā vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas

 

Citi

Ražošana no (7)

dabiskām šķiedrām,

mākslīgām stāpeļšķiedrām, kas iegūtas no kazeīna, vai

ķīmiskām izejvielām vai tekstilmasas

 

5604

Gumijas pavedieni un kords ar tekstilmateriālu segumu; tekstilpavedieni, lentes un tamlīdzīgas formas, kas minētas pozīcijā 5404 vai 5405, un ir impregnētas, ar segumu, apklātas vai caurslāņotas ar gumiju vai plastmasu:

 

 

Gumijas pavedieni un kords ar tekstilmateriālu segumu

Ražošana no gumijas pavedieniem vai korda bez tekstilmateriālu seguma.

 

Citi

Ražošana no (7):

dabiskām šķiedrām, kas nav kārstas vai ķemmētas, vai kā citādi sagatavotas vērpšanai,

ķīmiskām izejvielām vai tekstilmasas, vai

papīra izejvielām

 

5605

Metalizēta dzija, ar pozamentu vai bez tā, kas derīga arī kā tekstilpavedieni, lentes vai tamlīdzīgas formas, kas minētas pozīcijā 5404 vai 5405; to kombinācijas ar metālu pavedienu lentes veidā vai pūderveidā vai pārklāti ar metālu

Ražošana no (7):

dabiskām šķiedrām,

mākslīgām stāpeļšķiedrām, kas nav kārstas vai ķemmētas, vai kā citādi sagatavotas vērpšanai,

ķīmiskām izejvielām vai tekstilmasas, vai

papīra izejvielām

 

5606

Pozamenta pavedieni, lentes un tamlīdzīgas formas, kas minētas pozīcijā 5404 vai 5405, dekoratīvā veidā (izņemot pozīcijā 5605 minētos un dekoratīvos astru pavedienus); šenilpavedieni (tostarp šenils no pūkām); cilpainie pavedieni

Ražošana no (7):

dabiskām šķiedrām,

mākslīgām stāpeļšķiedrām, kas nav kārstas vai ķemmētas, vai kā citādi sagatavotas vērpšanai,

ķīmiskām izejvielām vai tekstilmasas, vai

papīra izejvielām

 

57. nodaļa

Paklāji un pārējās tekstila grīdsegas:

 

 

No filca, kas iegūts ar adatošanas paņēmienu

Ražošana no (7):

dabiskām šķiedrām,

ķīmiskām izejvielām vai tekstilmasas

Tomēr pieļaujama arī:

pozīcijā 5402 minēto polipropilēna pavedienu,

pozīcijā 5503 vai 5506 minēto polipropilēna šķiedru vai

pozīcijā 5501 minēto polipropilēna šķiedru grīstes

lietošana, ja, izmantojot vienkārtas pavedienus vai šķiedras, to lineārais blīvums ir mazāks par 9 deciteksiem un to kopējā vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas

Par pamatu var izmantot arī džutas audumus

 

No cita veida filca

Ražošana no (7):

dabiskām šķiedrām, kas nav kārstas vai ķemmētas, vai kā citādi sagatavotas vērpšanai vai

ķīmiskām izejvielām vai tekstilmasas

 

Citi

Ražošana no (7):

kokosa šķiedras vai džutas dzijas,

sintētiskas vai mākslīgas pavedienu dzijas,

dabiskām šķiedrām vai

mākslīgām stāpeļšķiedrām, kas nav kārstas vai ķemmētas, vai citādā veidā sagatavotas vērpšanai

Par pamatu var izmantot arī džutas audumus

 

ex 58. nodaļa

Īpašie audumi; tekstilaudumi ar šūtām plūksnām; mežģīnes; gobelēni; apdares materiāli; izšuvumi, izņemot:

 

 

Kopā ar gumijas pavedieniem

Ražošana no vienkāršas dzijas (7)

 

Citi

Ražošana no (7):

dabiskām šķiedrām,

mākslīgām stāpeļšķiedrām, kas nav kārstas vai ķemmētas, vai kā citādi sagatavotas vērpšanai vai

ķīmiskām izejvielām vai tekstilmasas,

vai

apdrukāšana kopā ar vismaz divām apstrādes vai apdares darbībām (piemēram, mazgāšanu, balināšanu, merserizāciju, termoapstrādi, uzkāršanu, kalandrēšanu, apstrādi pret raušanos, gala apdari, dekatēšanu, impregnēšanu, labošanu un atmezglošanu) ar noteikumu, ka izmantotā neapdrukātā auduma vērtība nepārsniedz 47,5 % no izstrādājuma ražotāja cenas

 

5805

Ar rokām austi dekoratīvi rakstaini audumi (Flandrijas, Abisonas un tamlīdzīgi gobelēni) un izšūti gobelēni (piemēram, petit point, krustdūrienā), kas ir apdarināti vai neapdarināti

Ražošana no jebkuras pozīcijas izejvielām, izņemot paša izstrādājuma pozīciju

 

5810

Izšuvumi gabalos, lentēs vai atsevišķu izšuvumu veidā

Ražošana

no jebkuras pozīcijas izejvielām, izņemot paša izstrādājuma pozīciju, un

visu izmantoto izejvielu vērtība nepārsniedz 50 % no izstrādājumu ražotāja cenas

 

5901

Sveķoti vai cietināti tekstilaudumi, kas lietojami grāmatu vāku izgatavošanai vai tamlīdzīgiem mērķiem; pausaudums; caurspīdīgi audumi zīmēšanai; gruntēts audekls gleznošanai, stīvdrēbe un tamlīdzīgi stīvināti tekstilaudumi, ko parasti lieto cepuru karkasiem

Ražošana no dzijas

 

5902

Riepu kordaudumi no augstas stiprības neilona vai pārējiem poliamīdu, poliesteru vai viskozes pavedieniem:

 

 

kur tekstilmateriālu svars nav lielāks kā 90 %

Ražošana no dzijas

 

citi

Ražošana no ķīmiskām izejvielām vai tekstilmasas

 

5903

Impregnēti, ar plastmasām pārklāti vai laminēti tekstilaudumi, izņemot pozīcijā 5902 minētos izstrādājumus

Ražošana no dzijas

vai

apdrukāšana kopā ar vismaz divām apstrādes vai apdares darbībām (piemēram, mazgāšanu, balināšanu, merserizāciju, termoapstrādi, uzkāršanu, kalandrēšanu, apstrādi pret raušanos, gala apdari, dekatēšanu, impregnēšanu, labošanu un atmezglošanu) ar noteikumu, ka izmantotā neapdrukātā auduma vērtība nepārsniedz 47,5 % no izstrādājuma ražotāja cenas

 

5904

Pēc formas piegriezts vai nepiegriezts linolejs; grīdas seguma materiāli ar auduma pamatni, kas pēc formas ir piegriezti vai nepiegriezti

Ražošana no dzijas (7)

 

5905

Tapetes no tekstilmateriāliem:

 

 

Impregnētas, ar gumiju, plastmasu vai citiem materiāliem pārklātas vai laminētas

Ražošana no dzijas

 

Citi

Ražošana no (7):

kokosa šķiedras,

dabiskām šķiedrām,

mākslīgām stāpeļšķiedrām, kas nav kārstas vai ķemmētas, vai kā citādi sagatavotas vērpšanai, vai

ķīmiskām izejvielām vai tekstilmasas,

vai

apdrukāšana kopā ar vismaz divām apstrādes vai apdares darbībām (piemēram, mazgāšanu, balināšanu, merserizāciju, termoapstrādi, uzkāršanu, kalandrēšanu, apstrādi pret raušanos, gala apdari, dekatēšanu, impregnēšanu, labošanu un atmezglošanu) ar noteikumu, ka izmantotā neapdrukātā auduma vērtība nepārsniedz 47,5 % no izstrādājuma ražotāja cenas

 

5906

Gumijoti tekstilaudumi, izņemot pozīcijā 5902 minētās:

 

 

Adītie vai tamborētie trikotāžas izstrādājumi

Ražošana no (7):

dabiskām šķiedrām,

mākslīgām stāpeļšķiedrām, kas nav kārstas vai ķemmētas, vai kā citādi sagatavotas vērpšanai, vai

ķīmiskām izejvielām vai tekstilmasas

 

pārējie audumi, kuri izgatavoti no sintētisko pavedienu dzijas un kuros tekstilmateriālu svars ir lielāks nekā 90 %

Ražošana no ķīmiskām izejvielām

 

Citi

Ražošana no dzijas

 

5907

Tekstilaudumi, kas impregnēti vai pārklāti ar iepriekš neminētiem paņēmieniem; apgleznoti linaudekli teātra dekorācijām, mākslas studiju prospektiem vai tamlīdzīgiem mērķiem

Ražošana no dzijas

vai

apdrukāšana kopā ar vismaz divām apstrādes vai apdares darbībām (piemēram, mazgāšanu, balināšanu, merserizāciju, termoapstrādi, uzkāršanu, kalandrēšanu, apstrādi pret raušanos, gala apdari, dekatēšanu, impregnēšanu, labošanu un atmezglošanu) ar noteikumu, ka izmantotā neapdrukātā auduma vērtība nepārsniedz 47,5 % no izstrādājuma ražotāja cenas

 

5908

Austas, pītas vai adītas tekstildaktis lampām, petrolejas lampām, šķiltavām, svecēm vai tamlīdzīgiem izstrādājumiem; vāciņi kvēllampām un cauruļveida trikotāža gāzes degļiem, gan impregnētā, gan neimpregnētā veidā:

 

 

Impregnēti kvēllampu vāciņi

Ražošana no cauruļveida trikotāžas gāzes degļiem

 

Citi

Ražošana no jebkuras pozīcijas izejvielām, izņemot paša izstrādājuma pozīciju

 

5909 līdz 5911

Tekstilizstrādājumi, kas piemēroti izmantošanai rūpniecībā:

 

 

Pulēšanā izmantojamie diski vai gredzeni, kas nav no pozīcijas 5911 filca

Ražošana no pozīcijas 6310 dzijas, auduma atlikumiem vai lupatām

 

Audumi, ko parasti izmanto papīra ražošanā vai citiem tehniskiem nolūkiem, savelti vai nesavelti, impregnēti vai neimpregnēti, pārklāti vai nepārklāti, cauruļveida vai vienā gabalā ar vienkārtas vai daudzkārtu šķēru un/vai audu pavedieniem, vai arī gludi austie audumi ar daudzkārtu šķēru un/audu pavedieniem, kas minēti pozīcijā 5911

Ražošana no (7):

kokosšķiedras dzijas,

šādām izejvielām:

politetrafluoretilēna dzijas (8),

ar fenolsveķiem pārklātas vai impregnētas daudzkārtu dzijas no poliamīdiem,

sintētisko tekstilšķiedru dzijas no aromātiskiem poliamīdiem, kas iegūta, polikondensējot m-fenilēndiamīnu un izoftalskābi

politetrafluoretilēna monošķiedras (8),

sintētisko tekstilšķiedru dzijas no poli-p-fenilēntereftalamīda,

stiklašķiedras dzijas, kas pārklāta ar fenolsveķiem un pozamentēta ar akrila pavedieniem (8),

kopoliestera monopavedieniem, kas iegūti no poliestera un tereftalskābes sveķiem un no 1,4-cikloheksāndietanola un izoftalskābes,

dabiskām šķiedrām,

mākslīgām stāpeļšķiedrām, kas nav kārstas vai ķemmētas, vai citādi sagatavotas vērpšanai, vai

ķīmiskām izejvielām vai tekstilmasas

 

Citi

Ražošana no (7):

kokosšķiedras dzijas,

dabiskām šķiedrām,

mākslīgām stāpeļšķiedrām, kas nav kārstas vai ķemmētas, vai kā citādi sagatavotas vērpšanai, vai

ķīmiskām izejvielām vai tekstilmasas

 

60. nodaļa

Adītie vai tamborētie trikotāžas audumi

Ražošana no (7):

dabiskām šķiedrām,

mākslīgām stāpeļšķiedrām, kas nav kārstas vai ķemmētas, vai kā citādi sagatavotas vērpšanai, vai

ķīmiskām izejvielām vai tekstilmasas

 

61. nodaļa

Adītie vai tamborētie trikotāžas apģērbi un apģērbu piederumi:

 

 

Iegūti, sašujot vai kā citādi savienojot divus vai vairāk trikotāžas audumu gabalus, kas vai nu piegriezti pēc formas vai darināti jau vajadzīgajā formā

Ražošana no dzijas (7)  (9)

 

Citi

Ražošana no (7):

dabiskām šķiedrām,

mākslīgām stāpeļšķiedrām, kas nav kārstas vai ķemmētas, vai kā citādi sagatavotas vērpšanai, vai

ķīmiskām izejvielām vai tekstilmasas

 

ex 62. nodaļa

Apģērbi un apģērbu piederumi, kas nav adīti vai tamborēti, izņemot:

Ražošana no dzijas (7)  (9).

 

ex 6202, ex 6204, ex 6206, ex 6209 un ex 6211

Izšūti sieviešu, meiteņu un bērnu apģērbi un apģērbu piederumi

Ražošana no dzijas (9)

vai

ražošana, kurā tiek izmantoti neizšūti audumi ar noteikumu, ka neizšūto audumu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas (9)

 

ex 6210 un ex 6216

Ugunsizturīgs aprīkojums no audumiem ar aluminizēta poliestera folijas pārklājumu

Ražošana no dzijas (9)

vai

Ražošana, kurā tiek izmantoti audumi bez pārklājuma ar noteikumu, ka šo audumu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas (9)

 

6213 un 6214

Kabatlakati, šalles, lakati, kašnē, mantiļas, plīvuri un tamlīdzīgi izstrādājumi:

 

 

Izšūti

Ražošana no nebalinātas vienkārtas dzijas (7)  (9)

vai

ražošana, kurā tiek izmantoti neizšūti audumi ar noteikumu, ka neizšūto audumu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas (9)

 

Citi

Ražošana no nebalinātas vienkārtas dzijas (7)  (9)

vai

apdarināšana, kam seko apdrukāšana kopā ar vismaz divām sagatavošanas vai apstrādes darbībām (piemēram, mazgāšanu, balināšanu, merserizāciju, termoapstrādi, uzkāršanu, kalandrēšanu, apstrādi pret raušanos, gala apdari, dekatēšanu, impregnēšanu, labošanu un atmezglošanu) ar noteikumu, ka visu izmantoto pozīciju 6213 un 6214 neapdrukāto izstrādājumu vērtība nepārsniedz 47,5 % no izstrādājuma ražotāja cenas

 

6217

Pārējie gatavie apģērba piederumi; apģērbu vai apģērbu piederumu daļas, izņemot pozīcijā 6212 minētās:

 

 

Izšūtie

Ražošana no dzijas (9)

vai

ražošana, kurā tiek izmantoti neizšūti audumi ar noteikumu, ka neizšūto audumu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas (9)

 

Ugunsizturīgs aprīkojums no audumiem ar aluminizēta poliestera folijas pārklājumu

Ražošana no dzijas (9)

vai

ražošanas, kurā tiek izmantoti audumi bez pārklājuma ar noteikumu, ka šo audumu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas (9)

 

Piegrieztas starpoderes apkaklēm un aprocēm,

Ražošana

no jebkuras pozīcijas izejvielām, izņemot paša izstrādājuma pozīciju, un

kurā visu izmantoto izejvielu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas

 

Citi

Ražošana no dzijas (9).

 

ex 63. nodaļa

pārējie gatavie tekstilizstrādājumi; komplekti; valkāti apģērbi un lietoti tekstilizstrādājumi; lupatas, izņemot:

Ražošana no jebkuras pozīcijas izejvielām, izņemot paša izstrādājuma pozīciju

 

6301 līdz 6304

Segas, ceļotāju pledi, gultasveļa u.c.; aizkari u.c.; citi mēbeļu un dekoratīvie izstrādājumi:

 

 

No filca, no neaustiem audumiem

Ražošana no (7):

dabiskām šķiedrām vai

ķīmiskām izejvielām vai tekstilmasas

 

Citi:

 

 

– –

Izšūti

Ražošana no nebalinātas vienkārtas dzijas (9)  (10)

vai

ražošana, kurā tiek izmantoti neizšūti audumi (izņemot adītos vai tamborētos) ar noteikumu, ka neizšūto audumu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas

 

– –

Citi

Ražošana no nebalinātas vienkārtas dzijas (9)  (10)

 

6305

Maisi un maisiņi, ko izmanto iesaiņošanai

Ražošana no (7):

dabiskām šķiedrām,

mākslīgām stāpeļšķiedrām, kas nav kārstas vai ķemmētas, vai kā citādi sagatavotas vērpšanai vai

ķīmiskām izejvielām vai tekstilmasas

 

6306

Brezents, audekla nojumes un sauljumi; teltis; buras laivām, jahtām vai sauszemes burāšanas līdzekļiem; tūrisma piederumi:

 

 

No neaustiem tekstilmateriāliem

Ražošana no (7)  (9):

dabiskām šķiedrām vai

ķīmiskām izejvielām vai tekstilmasas

 

Citi

Ražošana no nebalinātas vienkārtas dzijas (7)  (9)

 

6307

Citi gatavie izstrādājumi, tostarp apģērba piegrieztnes

Ražošana, kurā visu izmantoto izejvielu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas

 

6308

Komplekti, kas sastāv no auduma vai dzijas gabaliem, ar piederumiem vai bez tiem, paklāju, gobelēnu, izšūtu galdautu vai salvešu vai tamlīdzīgu tekstilizstrādājumu izgatavošanai, un ir iesaiņoti mazumtirdzniecībai

Visiem komplekta priekšmetiem jāatbilst tādiem noteikumiem, kādus šiem priekšmetiem piemērotu, ja tie nebūtu komplekta sastāvā. Tomēr pieļaujama arī nenoteiktas izcelsmes izstrādājumu iekļaušana ar noteikumu, ka to kopējā vērtība nepārsniedz 15 % no izstrādājuma ražotāja cenas

 

ex 64. nodaļa

Apavi, getras un tamlīdzīgi izstrādājumi; šādu izstrādājumu sastāvdaļas, izņemot:

Ražošana no jebkuras pozīcijas izejvielām, izņemot pozīcijas 6406 virsas daļas, kas piestiprinātas saistzolēm vai citām zoļu daļām

 

6406

Apavu daļas (ietverot virsas, kas ir vai nav piestiprinātas zolēm, kas nav ārējās zoles); ieliekamās zolītes, papēžu spilventiņi un tamlīdzīgi izstrādājumi; getras, stulpiņi un tamlīdzīgi izstrādājumi un to daļas

Ražošana no jebkuras pozīcijas izejvielām, izņemot paša izstrādājuma pozīciju

 

ex 65. nodaļa

Galvassegas un to daļas, izņemot:

Ražošana no jebkuras pozīcijas izejvielām, izņemot paša izstrādājuma pozīciju

 

6503

Filca cepures un citas galvassegas no cepuru veidņiem, kapucēm vai plakanām sagatavēm, kas minētas pozīcijā 6501, arī neoderētas, ar apdari vai bez tās

Ražošana no dzijas vai tekstilšķiedrām (9)

 

6505

Adītās vai tamborētās cepures un citas mežģīņu, filca un pārējo tekstilmateriālu galvassegas, kas izgatavotas no viena gabala (bet ne no sloksnēm), oderētas vai neoderētas, ar apdari vai bez tās; dažāda materiāla matu tīkliņi, oderēti vai neoderēti, ar apdari vai bez tās

Ražošana no dzijas vai tekstilšķiedrām (9)

 

ex 66. nodaļa

Lietussargi, saulessargi, spieķi, sēžamspieķi, pātagas, pletnes un to daļas, izņemot:

Ražošana no jebkuras pozīcijas izejvielām, izņemot paša izstrādājuma pozīciju

 

6601

Lietussargi un saulessargi (ietverot spieķveida lietussargus, dārza saulessargus un tamlīdzīgus izstrādājumus)

Ražošana, kurā visu izmantoto izejvielu vērtība nepārsniedz 50 % no izstrādājuma ražotāja cenas

 

67. nodaļa

Apstrādātas spalvas un dūnas un izstrādājumi no spalvām vai dūnām; mākslīgas puķes; izstrādājumi no cilvēku matiem

Ražošana no jebkuras pozīcijas izejvielām, izņemot paša izstrādājuma pozīciju

 

ex 68. nodaļa

Akmens, ģipša, cementa, azbesta, vizlas un tamlīdzīgu izejvielu izstrādājumi, izņemot

Ražošana no jebkuras pozīcijas izejvielām, izņemot paša izstrādājuma pozīciju

 

ex 6803

Dabiskā vai aglomerētā slānekļa izstrādājumi

Ražošana no apstrādāta slānekļa

 

ex 6812

Azbesta izstrādājumi; izstrādājumi no maisījumiem uz azbesta bāzes vai no maisījumiem uz azbesta un magnija karbonāta bāzes

Ražošana no jebkuras pozīcijas izejvielām

 

ex 6814

Izstrādājumi no vizlas, tostarp no aglomerētas vai reģenerētas vizlas, uz papīra, kartona vai citu materiālu pamata

Ražošana no apstrādātas vizlas (tostarp aglomerētas vai reģenerētas vizlas)

 

69. nodaļa

Keramikas izstrādājumi

Ražošana no jebkuras pozīcijas izejvielām, izņemot paša izstrādājuma pozīciju

 

ex 70. nodaļa

Stikls un stikla izstrādājumi, izņemot:

Ražošana no jebkuras pozīcijas izejvielām, izņemot paša izstrādājuma pozīciju

 

ex 7003, ex 7004 un ex 7005

Stikls ar neatstarojošu virsmu

Ražošana no pozīcijas 7001 izejvielām

 

7006

Pozīcijās 7003, 7004 vai 7005 minētais stikls, izliekts, slīpēts, gravēts, urbts, emaljēts vai citā veidā apstrādāts, bez rāmja un citu izejvielu apdares:

 

 

Stikla plākšņu pamatnes, kas pārklātas ar dielektrisku plānu plēvi un ar pusvadītāja līmeni, kurš atbilst SEMII-standartam (11)

Ražošana no pozīcijā 7006 minētās stikla plākšņu pamatnes bez klājuma

 

Citi

Ražošana no pozīcijas 7001 izejvielām

 

7007

Neplīstošs stikls, ietverot rūdītu vai daudzkārtainu stiklu

Ražošana no pozīcijas 7001 izejvielām

 

7008

Daudzkārtaini stikla izolatori

Ražošana no pozīcijas 7001 izejvielām

 

7009

Stikla spoguļi, rāmjos un bez rāmjiem, ietverot atpakaļskata spoguli

Ražošana no pozīcijas 7001 izejvielām

 

7010

Stikla baloni, pudeles, pudelītes, flakoni, burkas, krūzes, podi, ampulas un pārējie stikla trauki preču transportēšanai vai iesaiņošanai; stikla burkas konservēšanai; aizbāžņi, vāciņi un citi tamlīdzīgi stikla izstrādājumi

Ražošana no jebkuras pozīcijas izejvielām, izņemot paša izstrādājuma pozīciju

vai

stikla izstrādājumu griešana ar noteikumu, ka negriezto stikla izstrādājumu kopējā vērtība nepārsniedz 50 % no izstrādājuma ražotāja cenas

 

7013

Stikla galda un virtuves trauki, tualetes un kancelejas piederumi, izstrādājumi mājas iekārtojumam un tamlīdzīgi izstrādājumi (izņemot izstrādājumus, kas minēti pozīcijā 7010 vai 7018)

Ražošana no jebkuras pozīcijas izejvielām, izņemot paša izstrādājuma pozīciju

vai

stikla izstrādājumu griešana ar noteikumu, ka negriezto stikla izstrādājumu kopējā vērtība nepārsniedz 50 % no izstrādājuma ražotāja cenas

vai

ar rokām darinātu pūstu stikla izstrādājumu dekorēšana ar roku (izņemot apdrukāšanu ar zīdspiedes tehniku) ar noteikumu, ka ar roku darināto pūsto stikla izstrādājumu vērtība nepārsniedz 50 % no izstrādājuma ražotāja cenas

 

ex 7019

Izstrādājumi (izņemot dziju) no stiklašķiedrām

Ražošana no

nekrāsotas sloksnes, priekšdzijas, dzijas un kapātiem diegiem vai

stikla vates

 

ex 71. nodaļa

Dabiskas vai kultivētas pērles, dārgakmeņi un pusdārgakmeņi, dārgmetāli, ar dārgmetālu klāti metāli un to izstrādājumi; dārglietu imitācija; monētas, izņemot:

Ražošana no jebkuras pozīcijas izejvielām, izņemot paša izstrādājuma pozīciju

 

ex 7101

Dabiskās vai kultivētās pērles, kas ir sašķirotas un uz laiku savērtas ērtākai transportēšanai

Ražošana, kurā visu izmantoto izejvielu vērtība nepārsniedz 50 % no izstrādājuma ražotāja cenas

 

ex 7102, ex 7103 un ex 7104

Apstrādāti dārgakmeņi vai pusdārgakmeņi (dabiski, mākslīgi vai reģenerēti)

Ražošana no neapstrādātiem dārgakmeņiem vai pusdārgakmeņiem

 

7106, 7108 un 7110

Dārgmetāli:

 

 

Neapstrādāti

Ražošana no jebkuras pozīcijas izejvielām, izņemot pozīciju 7106, 7108 un 7110 izejvielas

vai

pozīcijās 7106, 7108 vai 7110 minēto dārgmetālu elektrolītiska, termiska vai ķīmiska atdalīšana,

vai

pozīcijā 7106, 7108 vai 7110 minēto dārgmetālu sakausēšana savā starpā vai ar parastiem metāliem

 

Daļēji apstrādāti vai pulverveidā

Ražošana no neapstrādātiem dārgmetāliem

 

ex 7107, ex 7109 un ex 7111

Ar dārgmetāliem klāti pusapstrādāti metāli

Ražošana no neapstrādātiem ar dārgmetāliem klātiem metāliem

 

7116

Izstrādājumi no dabiskām vai kultivētām pērlēm, dabiskiem, mākslīgiem vai reģenerētiem dārgakmeņiem vai pusdārgakmeņiem

Ražošana, kurā visu izmantoto izejvielu vērtība nepārsniedz 50 % no izstrādājuma ražotāja cenas

 

7117

Dārglietu imitācijas

Ražošana no jebkuras pozīcijas izejvielām, izņemot paša izstrādājuma pozīciju

vai

ražošana, kurā tiek izmantotas parasto metālu daļas, kas nav pārklātas ar dārgmetāliem, ar noteikumu, ka visu izmantoto izejvielu vērtība nepārsniedz 50 % no izstrādājuma ražotāja cenas

 

ex 72. nodaļa

Dzelzs un tērauds, izņemot:

Ražošana no jebkuras pozīcijas izejvielām, izņemot paša izstrādājuma pozīciju

 

7207

Dzelzs vai neleģētā tērauda pusfabrikāti

Ražošana no pozīciju 7201, 7202, 7203, 7204 vai 7205 izejvielām

 

7208 līdz 7216

Plakani dzelzs vai neleģētā tērauda velmējumi, stieņi, leņķi, fasonprofili un speciālie profili

Ražošana no pozīcijā 7206 minētajiem stieņiem vai citām pirmformām

 

7217

Dzelzs vai neleģētā tērauda stieples

Ražošana no pozīcijā 7207 minētajiem pusfabrikātiem

 

ex 7218, no 7219 līdz 7222

Nerūsošā tērauda pusfabrikāti, plakanie velmējumi, stieņi, leņķi, fasonprofili un speciālie profili

Ražošana no pozīcijā 7218 minētajiem lietņiem vai citām pirmformām

 

7223

Nerūsējošā tērauda stieples

Ražošana no pozīcijā 7218 minētajiem pusfabrikātiem

 

ex 7224, no 7225 līdz 7228

Pusfabrikāti, plakanie velmējumi, karsti velmēti stieņi un loksnes neregulāras formas tinumos; pārējo leģēto tēraudu leņķi, fasonprofili un speciālie profili; dobi leģēta vai neleģēta tērauda stieņi urbšanas darbiem

Ražošana no pozīcijās 7206, 7218 vai 7224 minētajiem lietņiem vai citām pirmformām

 

7229

Pārējo leģēto tēraudu stieples

Ražošana no pozīcijas 7224 pusfabrikātiem

 

ex 73. nodaļa

Dzelzs vai tērauda izstrādājumi, izņemot:

Ražošana no jebkuras pozīcijas izejvielām, izņemot paša izstrādājuma pozīciju

 

ex 7301

Rievkonstrukcijas

Ražošana no pozīcijas 7206 izejvielām

 

7302

Šādi dzelzs vai tērauda izstrādājumi dzelzceļiem un tramvaju ceļiem: sliedes, pretsliedes un zobainās sliedes, pārmiju sliedes, sliežu mezgla krusteņi, pārmiju stieņi un pārējie šķērssavienojumi, gulšņi, savienojumu uzlikas, sliežu āķskrūves, pamatnes un savilktņi un pārējās detaļas sliežu savienošanai un nostiprināšanai

Ražošana no pozīcijas 7206 izejvielām

 

7304, 7305 un 7306

Dzelzs (izņemot čuguna) vai tērauda caurules, cauruļvadi un dobie profili

Ražošana no pozīciju 7206, 7207, 7218. vai 7224 izejvielām

 

ex 7307

Nerūsējošā tērauda cauruļu vai cauruļvadu piederumi (ISO Nr. C5CrNiMo 1712), kas sastāv no vairākām daļām

Kaltu sagatavju virpošana, urbšana, izvēršana, vītņošana, atskarpju noņemšana un smilšstrūklošana ar noteikumu, ka kalto sagatavju vērtība nepārsniedz 35 % no izstrādājuma ražotāja cenas

 

7308

Dzelzs vai tērauda konstrukcijas (izņemot pozīcijā 9406 minētās saliekamās būvkonstrukcijas) un to daļas (piemēram, tilti un to sekcijas, slūžu vārti, torņi, režģu masti, jumtu pārsegumi, būvsastatnes, durvis, logi un to rāmji, sliekšņi, žalūzijas, balustrādes, kolonnas un kolonnu balsti); dzelzs vai tērauda plāksnes, stieņi, leņķi, profili, formas, caurules un tamlīdzīgi izstrādājumi, kurus izmanto metālkonstrukcijās

Ražošana no jebkuras pozīcijas izejvielām, izņemot paša izstrādājuma pozīciju. Tomēr nav pieļaujama pozīcijā 7301 minēto metināto leņķu, fasonprofilu un speciālo profilu izmantošana

 

ex 7315

Pretslīdes ķēdes

Ražošana, kurā visu izmantoto pozīcijas 7315 izejvielu vērtība nepārsniedz 50 % no izstrādājuma ražotāja cenas

 

ex 74. nodaļa

Varš un tā izstrādājumi, izņemot:

Ražošana

no jebkuras pozīcijas izejvielām, izņemot paša izstrādājuma pozīciju, un

kurā visu izmantoto izejvielu vērtība nepārsniedz 50 % no izstrādājuma ražotāja cenas

 

7401

Vara kušņi; cementēts varš (nogulsnēts varš)

Ražošana no jebkuras pozīcijas izejvielām, izņemot paša izstrādājuma pozīciju.

 

7402

Nerafinēts varš; vara anodi elektrolītiskai rafinēšanai

Ražošana no jebkuras pozīcijas izejvielām, izņemot paša izstrādājuma pozīciju

 

7403

Rafinēts varš un neapstrādāti vara sakausējumi:

 

 

rafinēts varš

Ražošana no jebkuras pozīcijas izejvielām, izņemot paša izstrādājuma pozīciju

 

Vara sakausējumi un rafinēts varš, kas satur citus elementus

Ražošana no neapstrādāta rafinēta vara vai vara atgriezumiem un lūžņiem

 

7404

Vara atgriezumi un lūžņi

Ražošana no jebkuras pozīcijas izejvielām, izņemot paša izstrādājuma pozīciju

 

7405.

Ligatūras ar vara pamatu

Ražošana no jebkuras pozīcijas izejvielām, izņemot paša izstrādājuma pozīciju

 

ex 75. nodaļa

Niķelis un tā izstrādājumi, izņemot:

Ražošana

no jebkuras pozīcijas izejvielām, izņemot paša izstrādājuma pozīciju, un

kurā visu izmantoto izejvielu vērtība nepārsniedz 50 % no izstrādājuma ražotāja cenas

 

7501 līdz 7503

Niķeļa kušņi, niķeļa oksīda aglomerāti un pārējie niķeļa metalurģijas starpizstrādājumi; neapstrādāts niķelis; niķeļa atgriezumi un lūžņi

Ražošana no jebkuras pozīcijas izejvielām, izņemot paša izstrādājuma pozīciju

 

ex 76. nodaļa

Alumīnijs un tā izstrādājumi, izņemot:

Ražošana

no jebkuras pozīcijas izejvielām, izņemot paša izstrādājuma pozīciju, un

kurā visu izmantoto izejvielu vērtība nepārsniedz 50 % no izstrādājuma ražotāja cenas

 

7601

Neapstrādāts alumīnijs

Ražošana

no jebkuras pozīcijas izejvielām, izņemot paša izstrādājuma pozīciju, un

kurā visu izmantoto izejvielu vērtība nepārsniedz 50 % no izstrādājuma ražotāja cenas,

vai

ražošana, kurā tiek izmantots termiski vai elektrolītiski apstrādāts neleģēts alumīnijs vai alumīnija atgriezumi un lūžņi

 

7602

Alumīnija atgriezumi vai lūžņi

Ražošana no jebkuras pozīcijas izejvielām, izņemot paša izstrādājuma pozīciju

 

ex 7616

Alumīnija izstrādājumi, izņemot stiepļu pinumus, režģus, sietus, žogus, armatūras audumus un līdzīgus izstrādājumus (tostarp bezgalu lentes), kas izgatavoti no alumīnija stieplēm, un valcēta alumīnija

Ražošana

no jebkuras pozīcijas izejvielām, izņemot paša izstrādājuma pozīciju. Tomēr pieļaujama stiepļu pinumu, režģu, sietu, žogu, armatūras audumu un līdzīgu izejvielu (tostarp bezgalu lentes), kas izgatavoti no alumīnija stieplēm, vai arī valcēta alumīnija izmantošana, un

visu izmantoto izejvielu vērtība nepārsniedz 50 % no izstrādājuma ražotāja cenas

 

77. nodaļa

Rezervēta iespējamiem Harmonizētās sistēmas papildinājumiem nākotnē

 

 

ex 78. nodaļa

Svins un tā izstrādājumi, izņemot:

Ražošana

no jebkuras pozīcijas izejvielām, izņemot paša izstrādājuma pozīciju, un

kurā visu izmantoto izejvielu vērtība nepārsniedz 50 % no izstrādājuma ražotāja cenas

 

7801

Neapstrādāts svins:

 

 

Rafinēts svins

Ražošana no jēlsvina lietņos vai cita negatava svina

 

Citi

Ražošana no jebkuras pozīcijas izejvielām, izņemot paša izstrādājuma pozīciju. Tomēr nav pieļaujama pozīcijas 7802 atgriezumu un lūžņu izmantošana

 

7802

Svina atgriezumi un lūžņi

Ražošana no jebkuras pozīcijas izejvielām, izņemot paša izstrādājuma pozīciju

 

ex 79. nodaļa

Cinks un tā izstrādājumi, izņemot:

Ražošana

no jebkuras pozīcijas izejvielām, izņemot paša izstrādājuma pozīciju, un

kurā visu izmantoto izejvielu vērtība nepārsniedz 50 % no izstrādājuma ražotāja cenas

 

7901

Neapstrādāts cinks

Ražošana no jebkuras pozīcijas izejvielām, izņemot paša izstrādājuma pozīciju. Tomēr nav pieļaujama pozīcijas 7902 atgriezumu un lūžņu izmantošana

 

7902

Cinka atgriezumi un lūžņi

Ražošana no jebkuras pozīcijas izejvielām, izņemot paša izstrādājuma pozīciju

 

ex 80. nodaļa

Alva un tās izstrādājumi, izņemot:

Ražošana

no jebkuras pozīcijas izejvielām, izņemot paša izstrādājuma pozīciju, un

kurā visu izmantoto izejvielu vērtība nepārsniedz 50 % no izstrādājuma ražotāja cenas

 

8001

Neapstrādāta alva

Ražošana no jebkuras pozīcijas izejvielām, izņemot paša izstrādājuma pozīciju. Tomēr nav pieļaujama pozīcijas 8002 atgriezumu un lūžņu izmantošana

 

8002 un 8007

Alvas atgriezumi un lūžņi; pārējie alvas izstrādājumi

Ražošana no jebkuras pozīcijas izejvielām, izņemot paša izstrādājuma pozīciju

 

81. nodaļa

Pārējie parastie metāli; metālkeramika; to izstrādājumi:

 

 

Pārējie apstrādātie parastie metāli; to izstrādājumi

Ražošana, kurā visu izmantoto, šajā pašā pozīcijā minēto izejvielu vērtība nepārsniedz 50 % no izstrādājuma ražotāja cenas

 

Citi

Ražošana no jebkuras pozīcijas izejvielām, izņemot paša izstrādājuma pozīciju

 

ex 82. nodaļa

No parastajiem metāliem izgatavoti rīki, ierīces, galda piederumi, karotes un dakšas; to daļas, izņemot:

Ražošana no jebkuras pozīcijas izejvielām, izņemot paša izstrādājuma pozīciju

 

8206

Divu vai vairāku nosaukumu rokas instrumentu komplekti, kas minēti pozīcijās 8202 līdz 8205 un iesaiņoti pārdošanai mazumtirdzniecībā

Ražošana no jebkuras pozīcijas izejvielām, izņemot pozīciju 8202 līdz 8205 izejvielas. Tomēr pieļaujama pozīcijās 8202 līdz 8205 minēto rīku pievienošana komplektiem, ja to kopējā vērtība nepārsniedz 15 % no komplekta ražotāja cenas

 

8207

Maināmie instrumenti (ar mehānisko piedziņu vai bez tās) rokas instrumentiem vai darbgaldiem (piemēram, presēšanai, štancēšanai, vītņošanai, urbšanai, izvirpošanai, caurvilkšanai, frēzēšanai, virpošanai vai skrūvēšanai), ietverot ierīces metālu valcēšanai vai presēšanai, instrumenti akmeņu vai grunts urbšanai

Ražošana

no jebkuras pozīcijas izejvielām, izņemot paša izstrādājuma pozīciju, un

kurā visu izmantoto izejvielu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas

 

8208

Naži un asmeņi mašīnām vai mehāniskām ierīcēm

Ražošana

no jebkuras pozīcijas izejvielām, izņemot paša izstrādājuma pozīciju, un

kurā visu izmantoto izejvielu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas.

 

ex 8211

Naži ar zāģveida vai citādiem griezējasmeņiem (ietverot nažus koku apgriešanai), izņemot nažus, kas minēti pozīcijā 8208

Ražošana no jebkuras pozīcijas izejvielām, izņemot paša izstrādājuma pozīciju. Tomēr pieļaujama no parastā metāla izgatavoto nažu asmeņu un spalu izmantošana

 

8214

Pārējie griezējizstrādājumi (piemēram, matu griešanas mašīnas, lieli miesnieku naži vai virtuves naži un cērtņi, papīra naži); manikīra un pedikīra komplekti un instrumenti (ietverot nagu vīles)

Ražošana no jebkuras pozīcijas izejvielām, izņemot paša izstrādājuma pozīciju. Tomēr pieļaujama no parastā metāla izgatavoto spalu izmantošana

 

8215

Karotes, dakšiņas, pavārnīcas, putu karotes, toršu lāpstiņas, zivju naži, sviesta naži, cukura standziņas un tamlīdzīgi virtuves vai galda piederumi

Ražošana no jebkuras pozīcijas izejvielām, izņemot paša izstrādājuma pozīciju. Tomēr pieļaujama no parastā metāla izgatavoto spalu izmantošana.

 

ex 83. nodaļa

Dažādi parasto metālu izstrādājumi, izņemot:

Ražošana no jebkuras pozīcijas izejvielām, izņemot paša izstrādājuma pozīciju

 

ex 8302

Pārējās pierīces, stiprinājumi un tamlīdzīgas detaļas, kuras izmanto ēkās un automātiskajos durvju aizvērējos

Ražošana no jebkuras pozīcijas izejvielām, izņemot paša izstrādājuma pozīciju. Tomēr pieļaujama citu pozīcijas 8302 izejvielu izmantošana, ja to kopējā vērtība nepārsniedz 20 % no izstrādājuma ražotāja cenas

 

ex 8306

No parastā metāla izgatavotās statuetes un pārējie dekoratīvie izstrādājumi

Ražošana no jebkuras pozīcijas izejvielām, izņemot paša izstrādājuma pozīciju. Tomēr pieļaujama citu pozīcijas 8306 izejvielu izmantošana, ja to kopējā vērtība nepārsniedz 30 % no izstrādājuma ražotāja cenas

 

ex 84. nodaļa

Kodolreaktori, katli, mehānismi un mehāniskas ierīces; to detaļas, izņemot:

Ražošana

no jebkuras pozīcijas izejvielām, izņemot paša izstrādājuma pozīciju, un

kurā visu izmantoto izejvielu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas

Ražošana, kurā visu izmantoto izejvielu vērtība nepārsniedz 30 % no izstrādājuma ražotāja cenas

ex 8401

Kodoldegvielas elementi

Ražošana no jebkuras pozīcijas izejvielām, izņemot paša izstrādājuma pozīciju (12)

Ražošana, kurā visu izmantoto izejvielu vērtība nepārsniedz 30 % no izstrādājuma ražotāja cenas

8402

Ūdens tvaika vai citādi tvaika katli (izņemot centrālapkures karstā ūdens katlus, kas spēj ražot arī zemspiediena tvaiku); ūdens pārkarsēšanas katli

Ražošana

no jebkuras pozīcijas izejvielām, izņemot paša izstrādājuma pozīciju, un

kurā visu izmantoto izejvielu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas

Ražošana, kurā visu izmantoto izejvielu vērtība nepārsniedz 25 % no izstrādājuma ražotāja cenas

8403 un bijusī 8404

Centrālapkures katli, izņemot pozīcijā 8402 minētos katlus, un centrālapkures katlu palīgiekārtas

Ražošana no jebkuras pozīcijas izejvielām, izņemot pozīcijās 8403 līdz 8404 minētās izejvielas

Ražošana, kurā visu izmantoto izejvielu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas

8406

Ūdens tvaika un pārējās tvaika turbīnas

Ražošana, kurā visu izmantoto izejvielu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas

 

8407

Dzirksteļaizdedzes iekšdedzes motori ar divpusējiem vai rotējošiem virzuļiem

Ražošana, kurā visu izmantoto izejvielu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas

 

8408

Kompresijas aizdedzes iekšdedzes virzuļmotori (dīzeļi un pusdīzeļi)

Ražošana, kurā visu izmantoto izejvielu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas

 

8409

Detaļas, kuras paredzēts izmantot tikai vai galvenokārt pozīcijās 8407 un 8408 minētajos motoriem

Ražošana, kurā visu izmantoto izejvielu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas

 

8411

Turboreaktīvie dzinēji, turbopropelleru dzinēji un citas gāzes turbīnas

Ražošana

no jebkuras pozīcijas izejvielām, izņemot paša izstrādājuma pozīciju, un

kurā visu izmantoto izejvielu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas

Ražošana, kurā visu izmantoto izejvielu vērtība nepārsniedz 25 % no izstrādājuma ražotāja cenas

8412

Pārējie dzinēji un spēkiekārtas

Ražošana, kurā visu izmantoto izejvielu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas

 

ex 8413

Rotorsūkņi ar pozitīvo izgrūšanu

Ražošana

no jebkuras pozīcijas izejvielām, izņemot paša izstrādājuma pozīciju, un

kurā visu izmantoto izejvielu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas

Ražošana, kurā visu izmantoto izejvielu vērtība nepārsniedz 25 % no izstrādājuma ražotāja cenas

ex 8414

Rūpnieciskie ventilatori, gaislaiži un līdzīgie izstrādājumi

Ražošana

no jebkuras pozīcijas izejvielām, izņemot paša izstrādājuma pozīciju, un

kurā visu izmantoto izejvielu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas

Ražošana, kurā visu izmantoto izejvielu vērtība nepārsniedz 25 % no izstrādājuma ražotāja cenas

8415

Gaisa kondicionēšanas iekārtas, kam ir ventilators ar motoru un ierīces gaisa mitruma un temperatūras mainīšanai, ietverot iekārtas, kurās mitrumu nav iespējams regulēt atsevišķi

Ražošana, kurā visu izmantoto izejvielu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas

 

8418

Dzesinātāji, saldētavas un citas elektriskās vai cita veida dzesināšanas vai saldēšanas iekārtas; siltumsūkņi, izņemot pozīcijā 8415 minētās gaisa kondicionēšanas iekārtas

Ražošana

no jebkuras pozīcijas izejvielām, izņemot paša izstrādājuma pozīciju,

kurā visu izmantoto izejvielu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas, un

kurā visu izmantoto nenoteiktas izcelsmes izejvielu vērtība nepārsniedz noteiktas izcelsmes izejvielu vērtību

Ražošana, kurā visu izmantoto izejvielu vērtība nepārsniedz 25 % no izstrādājuma ražotāja cenas

ex 8419

Iekārtas kokapstrādes, celulozes, papīra un kartona ražotnēm

Ražošana, kurā:

visu izmantoto izejvielu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas, un

saskaņā ar iepriekš minēto ierobežojumu visu izmantoto izejvielu vērtība, kuras ietilpst tajā pašā pozīcijā kā pats izstrādājums, nepārsniedz 25 % no izstrādājuma ražotāja cenas

Ražošana, kurā visu izmantoto izejvielu vērtība nepārsniedz 30 % no izstrādājuma ražotāja cenas

8420

Kalandri vai citas velmju (ruļļu) mašīnas (izņemot iekārtas metālam un stiklam), un to cilindri

Ražošana, kurā:

visu izmantoto izejvielu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas, un

saskaņā ar iepriekš minēto ierobežojumu visu izmantoto izejvielu vērtība, kuras ietilpst tajā pašā pozīcijā kā pats izstrādājums, nepārsniedz 25 % no izstrādājuma ražotāja cenas

Ražošana, kurā visu izmantoto izejvielu vērtība nepārsniedz 30 % no izstrādājuma ražotāja cenas

8423

Svēršanas iekārtas (izņemot svarus ar 0,05 g un lielāku precizitāti), ietverot svarus, kas apgādāti ar ierīcēm masas kontrolei un aprēķināšanai; visu veidu automātisko svaru atsvari

Ražošana

no jebkuras pozīcijas izejvielām, izņemot paša izstrādājuma pozīciju, un

visu izmantoto izejvielu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas

Ražošana, kurā visu izmantoto izejvielu vērtība nepārsniedz 25 % no izstrādājuma ražotāja cenas

8425 līdz 8428

Mašīnas vai iekārtas kravas celšanai, pārvietošanai, iekraušanai un izkraušanai

Ražošana, kurā:

visu izmantoto izejvielu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas, un

saskaņā ar iepriekš minēto ierobežojumu visu izmantoto pozīcijas 8431 izejvielu vērtība nepārsniedz 10 % no izstrādājuma ražotāja cenas

Ražošana, kurā visu izmantoto izejvielu vērtība nepārsniedz 30 % no izstrādājuma ražotāja cenas

8429

Pašgājēji buldozeri, buldozeri ar maināmu vērstuvi, autogreideri, planētāji, skrēperi, mehāniskās lāpstas, ekskavatori, vienkausa krāvēji, blietēšanas mašīnas un ceļa veltņi:

 

 

Ceļa veltņi

Ražošana, kurā visu izmantoto izejvielu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas.

 

Citi

Ražošana, kurā:

visu izmantoto izejvielu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas un

saskaņā ar iepriekš minēto ierobežojumu visu izmantoto pozīcijas 8431 izejvielu vērtība nepārsniedz 10 % no izstrādājuma ražotāja cenas

Ražošana, kurā visu izmantoto izejvielu vērtība nepārsniedz 30 % no izstrādājuma ražotāja cenas

8430

Pārējās mašīnas vai iekārtas grunts, minerālu vai rūdu pārvietošanai, šķirošanai, planēšanai, profilēšanai, rakšanai, blietēšanai, blīvēšanai, izņemšanai un urbšanai; iekārtas pāļu dzīšanai un izvilkšanai; sniega arkli un sniega tīrīšanas mašīnas

Ražošana, kurā:

visu izmantoto izejvielu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas, un

saskaņā ar iepriekš minēto ierobežojumu visu izmantoto pozīcijas 8431 izejvielu vērtība nepārsniedz 10 % no izstrādājuma ražotāja cenas

Ražošana, kurā visu izmantoto izejvielu vērtība nepārsniedz 30 % no izstrādājuma ražotāja cenas

ex 8431

Detaļas, kas paredzētas vienīgi vai galvenokārt izmantošanai ar ceļa veltņiem

Ražošana, kurā visu izmantoto izejvielu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas

 

8439

Iekārtas papīra masas ražošanai no celulozes šķiedrmateriāliem vai papīra vai kartona ražošanai vai apdarei

Ražošana, kurā:

visu izmantoto izejvielu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas un

saskaņā ar iepriekš minēto ierobežojumu visu to izmantoto izejvielu vērtība, kuras minētas tajā pašā pozīcijā, kurā pats izstrādājums, nepārsniedz 25 % no izstrādājuma ražotāja cenas

Ražošana, kurā visu izmantoto izejvielu vērtība nepārsniedz 30 % no izstrādājuma ražotāja cenas

8441

Citas iekārtas papīra masas, papīra un kartona izstrādājumu ražošanai, ietverot papīra un kartona griešanas iekārtas

Ražošana, kurā:

visu izmantoto izejvielu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas un

saskaņā ar iepriekš minēto ierobežojumu visu izmantoto izejvielu vērtība, kuras minētas tajā pašā pozīcijā, kurā pats izstrādājums, nepārsniedz 25 % no izstrādājuma ražotāja cenas

Ražošana, kurā visu izmantoto izejvielu vērtība nepārsniedz 30 % no izstrādājuma ražotāja cenas

8444 līdz 8447

Šajās iedaļās minētās iekārtas, kas paredzētas izmantošanai tekstilrūpniecībā

Ražošana, kurā visu izmantoto izejvielu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas

 

ex 8448

Palīgiekārtas, kas lietojamas kopā ar mašīnām, kuras minētas pozīcijās 8444 un 8445

Ražošana, kurā visu izmantoto izejvielu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas

 

8452

Šujmašīnas, izņemot pozīcijā 8440 minētās grāmatu iesiešanas iekārtas; mēbeles, pamatnes un pārsegi, kas īpaši paredzēti šujmašīnām; šujmašīnu adatas:

 

 

Šujmašīnas (tikai slēgdūrienam) ar galviņām, kuru masa nepārsniedz 16 kg bez motora vai 17 kg ar motoru

Ražošana, kurā:

visu izmantoto izejvielu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas,

visu izmantoto nenoteiktas izcelsmes izejvielu vērtība, kuras izmantotas galviņu (bez motora) salikšanā, nepārsniedz noteiktas izcelsmes izejvielu vērtību, un

diega nostiepuma regulētājam, izšūšanas un zigzaga mehānismiem ir noteikta izcelsme

 

Citi

Ražošana, kurā visu izmantoto izejvielu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas

 

8456 līdz 8466

Darbgaldi un iekārtas, kā arī to detaļas un piederumi, kas minēti pozīcijās 8456 līdz 8466

Ražošana, kurā visu izmantoto izejvielu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas

 

8469 līdz 8472

Biroju iekārtas (piemēram, rakstāmmašīnas, kalkulatori, datu automātiskās datu apstrādes iekārtas, pavairošanas aparāti, skavošanas mašīnas)

Ražošana, kurā visu izmantoto izejvielu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas

 

8480

Metālliešanas veidkastes; kokiļu plātnes; liešanas veiduļi; veidnes (izņemot stieņu veidnes) metālu, metāla karbīdu, stikla, minerālmateriālu, gumijas un plastmasu liešanai

Ražošana, kurā visu izmantoto izejvielu vērtība nepārsniedz 50 % no izstrādājuma ražotāja cenas

 

8482

Lodīšu vai rullīšu gultņi

Ražošana

no jebkuras pozīcijas izejvielām, izņemot paša izstrādājuma pozīciju, un

visu izmantoto izejvielu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas

Ražošana, kurā visu izmantoto izejvielu vērtība nepārsniedz 25 % no izstrādājuma ražotāja cenas

8484

Starplikas un blīves no lokšņu metāla savienojumā ar citu materiālu vai no divām un vairākām metāla kārtām; starpliku un tamlīdzīgu savienojumu komplekti vai sortiments ar atšķirīgu uzbūvi, kas ievietoti maisos, aploksnēs vai tamlīdzīgos iepakojumos; mehāniskās plombas

Ražošana, kurā visu izmantoto izejvielu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas

 

8485

Dažādu mašīnu detaļas, kam nav elektrotehnisko kabeļuzmavu, izolatoru, spoļu, kontaktu vai pārējo elektrotehnisko detaļu un kas nav minētas citur šajā nodaļā

Ražošana, kurā visu izmantoto izejvielu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas

 

ex 85. nodaļa

Elektriskie aparāti un iekārtas un to detaļas; skaņu ierakstīšanas un atskaņošanas aparatūra, televīzijas attēla un skaņas ierakstīšanas un reproducēšanas aparatūra un šādu izstrādājumu detaļas un piederumi, izņemot:

Ražošana

no jebkuras pozīcijas izejvielām, izņemot paša izstrādājuma pozīciju, un

kurā visu izmantoto izejvielu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas

Ražošana, kurā visu izmantoto izejvielu vērtība nepārsniedz 30 % no izstrādājuma ražotāja cenas

8501

Elektromotori un elektroģeneratori (izņemot ģeneratoriekārtas)

Ražošana, kurā:

visu izmantoto izejvielu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas, un

saskaņā ar iepriekš minēto ierobežojumu visu izmantoto pozīcijas 8503 izejvielu vērtība nepārsniedz 10 % no izstrādājuma ražotāja cenas

Ražošana, kurā visu izmantoto izejvielu vērtība nepārsniedz 30 % no izstrādājuma ražotāja cenas

8502

Elektroģeneratoru iekārtas un rotējošie pārveidotāji

Ražošana, kurā:

visu izmantoto izejvielu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas un

saskaņā ar iepriekš minēto ierobežojumu visu izmantoto pozīciju 8501 un 8503 izejvielu vērtība nepārsniedz 10 % no izstrādājuma ražotāja cenas

Ražošana, kurā visu izmantoto izejvielu vērtība nepārsniedz 30 % no izstrādājuma ražotāja cenas

ex 8504

Strāvas padeves ierīces datu automātiskās apstrādes mašīnām

Ražošana, kurā visu izmantoto izejvielu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas

 

ex 8518

Mikrofoni un to statīvi; korpusos iemontēti vai neiemontēti skaļruņi; zemfrekvences elektriskie pastiprinātāji; skaņas pastiprināšanas elektroierīces

Ražošana, kurā:

visu izmantoto izejvielu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas, un

visu izmantoto nenoteiktas izcelsmes izejvielu vērtība nepārsniedz izmantoto noteiktas izcelsmes izejvielu vērtību

Ražošana, kurā visu izmantoto izejvielu vērtība nepārsniedz 25 % no izstrādājuma ražotāja cenas

8519

Skaņuplašu atskaņotāji (atskaņošanas pultis), ierakstu atskaņotāji, kasešu atskaņotāji un cita veida atskaņošanas aparatūra, kurai nav skaņu ierakstīšanas ierīču

Ražošana, kurā:

visu izmantoto izejvielu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas, un

visu izmantoto nenoteiktas izcelsmes izejvielu vērtība nepārsniedz izmantoto noteiktas izcelsmes izejvielu vērtību

Ražošana, kurā visu izmantoto izejvielu vērtība nepārsniedz 30 % no izstrādājuma ražotāja cenas

8520

Magnetofoni un pārējā skaņu ierakstu aparatūra, ar vai bez atskaņošanas ierīces

Ražošana, kurā:

visu izmantoto izejvielu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas, un

visu izmantoto nenoteiktas izcelsmes izejvielu vērtība nepārsniedz izmantoto noteiktas izcelsmes izejvielu vērtību

Ražošana, kurā visu izmantoto izejvielu vērtība nepārsniedz 30 % no izstrādājuma ražotāja cenas

8521

Videoierakstu veikšanas vai reproducēšanas aparatūra, ar vai bez video atskaņotāja

Ražošana, kurā:

visu izmantoto izejvielu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas, un

visu izmantoto nenoteiktas izcelsmes izejvielu vērtība nepārsniedz izmantoto noteiktas izcelsmes izejvielu vērtību

Ražošana, kurā visu izmantoto izejvielu vērtība nepārsniedz 30 % no izstrādājuma ražotāja cenas

8522

Detaļas un piederumi, kas piemēroti lietošanai vienīgi vai galvenokārt kopā ar pozīcijās 8519 līdz 8521 minēto aparatūru

Ražošana, kurā visu izmantoto izejvielu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas

 

8523

Gatavi neierakstīti informācijas nesēji skaņu vai tamlīdzīgu parādību ierakstīšanai, izņemot 37. nodaļā minētos izstrādājumus

Ražošana, kurā visu izmantoto izejvielu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas

 

8524

Ierakstītas skaņuplates, lentes un citi ierakstīti informācijas nesēji skaņas vai tamlīdzīgu parādību ierakstīšanai, ietverot matricas un veidnes ierakstu izgatavošanai, taču, izņemot 37. nodaļā minētos izstrādājumus:

 

 

Matricas un veidnes ierakstu izgatavošanai

Ražošana, kurā visu izmantoto izejvielu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas

 

Citi

Ražošana, kurā:

visu izmantoto izejvielu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas, un

saskaņā ar iepriekš minēto ierobežojumu visu pozīcijā 8523 minēto izmantoto izejvielu vērtība nepārsniedz 10 % no izstrādājuma ražotāja cenas

Ražošana, kurā visu izmantoto izejvielu vērtība nepārsniedz 30 % no izstrādājuma ražotāja cenas

8525

Radiotelefona vai radiotelegrāfa sakaru, radiofonijas vai televīzijas raidaparatūra, kurā ietilpst vai neietilpst uztveres, skaņu ierakstīšanas vai atskaņošanas aparatūra; televīzijas kameras; videokameras ar apturamu attēlu un citi videokameru magnetofoni; digitālās kameras

Ražošana, kurā:

visu izmantoto izejvielu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas, un

visu izmantoto nenoteiktas izcelsmes izejvielu vērtība nepārsniedz izmantoto noteiktas izcelsmes izejvielu vērtību

Ražošana, kurā visu izmantoto izejvielu vērtība nepārsniedz 25 % no izstrādājuma ražotāja cenas

8526

Radiolokācijas, radionavigācijas aparatūra un tālvadības radioaparatūra

Ražošana, kurā:

visu izmantoto izejvielu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas, un

visu izmantoto nenoteiktas izcelsmes izejvielu vērtība nepārsniedz izmantoto noteiktas izcelsmes izejvielu vērtību

Ražošana, kurā visu izmantoto izejvielu vērtība nepārsniedz 25 % no izstrādājuma ražotāja cenas

8527

Radiofonijas, radiotelefona vai radiotelegrāfa sakaru uztvērējaparatūra, kas atrodas vai neatrodas vienā korpusā ar skaņas ierakstīšanas vai atskaņošanas aparatūru vai pulksteni

Ražošana, kurā:

visu izmantoto izejvielu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas, un

visu izmantoto nenoteiktas izcelsmes izejvielu vērtība nepārsniedz izmantoto noteiktas izcelsmes izejvielu vērtību

Ražošana, kurā visu izmantoto izejvielu vērtība nepārsniedz 25 % no izstrādājuma ražotāja cenas

8528

Ar radiouztvērēju vai skaņas un attēla ierakstīšanas vai reproducēšanas aparatūru kombinēti vai nekombinēti televīzijas uztvērēji; videomonitori un videoprojektori

Ražošana, kurā:

visu izmantoto izejvielu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas, un

visu izmantoto nenoteiktas izcelsmes izejvielu vērtība nepārsniedz izmantoto noteiktas izcelsmes izejvielu vērtību

Ražošana, kurā visu izmantoto izejvielu vērtība nepārsniedz 25 % no izstrādājuma ražotāja cenas

8529

Detaļas, kas piemērotas lietošanai vienīgi vai galvenokārt kopā ar pozīcijās 8525 līdz 8528 minēto aparatūru:

 

 

Piemērotas lietošanai vienīgi vai galvenokārt video ierakstīšanas vai reproducēšanas aparatūrai

Ražošana, kurā visu izmantoto izejvielu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas

 

Citi

Ražošana, kurā:

visu izmantoto izejvielu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas, un

visu izmantoto nenoteiktas izcelsmes izejvielu vērtība nepārsniedz izmantoto noteiktas izcelsmes izejvielu vērtību

Ražošana, kurā visu izmantoto izejvielu vērtība nepārsniedz 25 % no izstrādājuma ražotāja cenas

8535 un 8536

Elektroaparatūra, kas paredzēta, lai ieslēgtu vai aizsargātu elektriskās ķēdes, vai arī, lai pieslēgtos tām

Ražošana, kurā:

visu izmantoto izejvielu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas, un

saskaņā ar iepriekš minēto ierobežojumu visu izmantoto pozīcijas 8538 izejvielu vērtība nepārsniedz 10 % no izstrādājuma ražotāja cenas

Ražošana, kurā visu izmantoto izejvielu vērtība nepārsniedz 30 % no izstrādājuma ražotāja cenas

8537

Pultis, paneļi, konsoles, galdi, skapji un citas pamatnes, kas aprīkotas ar divām vai vairākām elektrovadības vai elektrības sadales iekārtām, kas minētas pozīcijās 8535 un 8536, ietverot 90. nodaļā minētos instrumentus vai ierīces, un ciparvadības aparātus, izņemot pozīcijā 8517 minētos komutācijas aparātus

Ražošana, kurā:

visu izmantoto izejvielu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas, un

saskaņā ar iepriekš minēto ierobežojumu visu izmantoto pozīcijas 8538 izejvielu vērtība nepārsniedz 10 % no izstrādājuma ražotāja cenas

Ražošana, kurā visu izmantoto izejvielu vērtība nepārsniedz 30 % no izstrādājuma ražotāja cenas

ex 8541

Diodes, tranzistori un analoģiskas pusvadītāju ierīces, izņemot mikroshēmās nesagrieztas pusvadītāju plāksnes

Ražošana

no jebkuras pozīcijas izejvielām, izņemot paša izstrādājuma pozīciju, un

kurā visu izmantoto izejvielu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas

Ražošana, kurā visu izmantoto izejvielu vērtība nepārsniedz 25 % no izstrādājuma ražotāja cenas

8542

Elektroniskās integrālās shēmas un mikrosistēmas:

 

 

Monolītās integrālās shēmas

Ražošanas, kurā:

visu izmantoto izejvielu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas, un

saskaņā ar iepriekš minēto ierobežojumu visu izmantoto pozīciju 8541 un 8542 izejvielu vērtība nepārsniedz 10 % no izstrādājuma ražotāja cenas

vai

Difūzija (kuras laikā ar selektīvu atbilstīgu ķīmisko savienojumu novietošanu uz pusvadītāja virsmas tiek izveidota integrālā shēma), kas var būt veikta un/vai pārbaudīta visās valstīs, izņemot 3. un 4. pantā minētās valstis

Ražošana, kurā visu izmantoto izejvielu vērtība nepārsniedz 25 % no izstrādājuma ražotāja cenas

Citi

Ražošana, kurā:

visu izmantoto izejvielu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas, un

saskaņā ar iepriekš minēto ierobežojumu visu izmantoto pozīciju 8541 un 8542 izejvielu vērtība nepārsniedz 10 % no izstrādājuma ražotāja cenas

Ražošana, kurā visu izmantoto izejvielu vērtība nepārsniedz 25 % no izstrādājuma ražotāja cenas

8544

Izolēti vadi (ietverot emaljētus vai anodētus), kabeļi (ietverot koaksiālos kabeļus) un pārējie izolētie elektrovadi ar savienojošām detaļām vai bez tām; optisko šķiedru kabeļi, kas izgatavoti no atsevišķi apvilktām šķiedrām, neatkarīgi no tā, vai tie samontēti ar elektrības vadītājiem vai aprīkoti ar savienojumiem

Ražošana, kurā visu izmantoto izejvielu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas

 

8545

Ogles elektrodi, ogles sukas, ogles spuldzēm vai baterijām un pārējie elektrotehnikā lietojamie izstrādājumi no grafīta vai citiem oglekļa veidiem, ar metālu vai bez tā

Ražošana, kurā visu izmantoto izejvielu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas

 

8546

No jebkuras izejvielas izgatavoti elektroizolatori

Ražošana, kurā visu izmantoto izejvielu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas

 

8547

Pilnībā no izolācijas materiāla izgatavoti elektrisko mašīnu, ierīču vai iekārtu izolācijas piederumi, neietverot montāžai paredzētās metāla detaļas (piemēram, vītņotas ligzdas), izņemot pozīcijā 8546 minētos izolatorus; ar izolācijas materiālu apvilkta parasta metāla elektroizolācijas caurules un to detaļas

Ražošana, kurā visu izmantoto izejvielu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas

 

8548

Pirmelementu, pirmbateriju un elektrisko akumulatoru atkritumi un lūžņi; izlietoti pirmelementi, izlietotas pirmbaterijas un izlietoti elektriskie akumulatori; citur šajā nodaļā neminētas ierīču un aparātu elektriskas detaļas

Ražošana, kurā visu izmantoto izejvielu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas

 

ex 86. nodaļa

Dzelzceļa vai tramvaju lokomotīves, ritošais sastāvs un to detaļas; dzelzceļa vai tramvaju ceļa aprīkojums un tā detaļas; dažādas mehāniskās (ietverot elektromehāniskās) signalizācijas iekārtas, izņemot:

Ražošana, kurā visu izmantoto izejvielu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas

 

8608

Dzelzceļa vai tramvaju ceļa ierīces un piederumi; mehāniskās (ietverot elektromehāniskās) signalizācijas iekārtas, kā arī iekārtas kustības drošības vai kontroles nodrošināšanai uz dzelzceļiem, tramvaju ceļiem, ceļiem, iekšezemes ūdenskrātuvēs, transporta stāvvietās, ostas teritorijā vai lidlaukos; to detaļas

Ražošana

no jebkuras pozīcijas izejvielām, izņemot paša izstrādājuma pozīciju, un

visu izmantoto izejvielu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas

Ražošana, kurā visu izmantoto izejvielu vērtība nepārsniedz 30 % no izstrādājuma ražotāja cenas

ex 87. nodaļa

Sauszemes transportlīdzekļi, izņemot dzelzceļa vai tramvaju ritošo sastāvu, un to detaļas un piederumi, izņemot:

Ražošana, kurā visu izmantoto izejvielu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas

 

8709

Ar celšanas un takelāžas ierīcēm neaprīkoti pašgājēji kravas transportētāji, kas paredzēti izmantošanai rūpnīcās, noliktavās, ostu teritorijās vai lidostās kravu pārvadāšanai nelielos attālumos; vilcēji, kurus paredzēts izmantot uz dzelzceļa peroniem; iepriekš minēto transporta līdzekļu daļas

Ražošana

no jebkuras pozīcijas izejvielām, izņemot paša izstrādājuma pozīciju, un

visu izmantoto izejvielu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas.

Ražošana, kurā visu izmantoto izejvielu vērtība nepārsniedz 30 % no izstrādājuma ražotāja cenas

8710

Tanki un citas motorizētās kaujas bruņumašīnas, ar bruņojumu vai bez tā, šādu transporta līdzekļu detaļas un piederumi

Ražošana

no jebkuras pozīcijas izejvielām, izņemot paša izstrādājuma pozīciju, un

visu izmantoto izejvielu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas

Ražošana, kurā visu izmantoto izejvielu vērtība nepārsniedz 30 % no izstrādājuma ražotāja cenas

8711

Motocikli (ietverot mopēdus) un motovelosipēdi, arī ar blakusvāģi; blakusvāģi

 

 

Ar iekšdedzes virzuļmotoru, kura cilindra tilpums:

 

 

– –

Nepārsniedz 50 cm3

Ražošana, kurā:

visu izmantoto izejvielu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas, un

visu izmantoto nenoteiktas izcelsmes izejvielu vērtība nepārsniedz izmantoto noteiktas izcelsmes izejvielu vērtību

Ražošana, kurā visu izmantoto izejvielu vērtība nepārsniedz 20 % no izstrādājuma ražotāja cenas

– –

Pārsniedz 50 cm3

Ražošana, kurā:

visu izmantoto izejvielu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas, un

visu izmantoto nenoteiktas izcelsmes izejvielu vērtība nepārsniedz izmantoto noteiktas izcelsmes izejvielu vērtību

Ražošana, kurā visu izmantoto izejvielu vērtība nepārsniedz 25 % no izstrādājuma ražotāja cenas

Citi

Ražošana, kurā:

visu izmantoto izejvielu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas, un

visu izmantoto nenoteiktas izcelsmes izejvielu vērtība nepārsniedz izmantoto noteiktas izcelsmes izejvielu vērtību

Ražošana, kurā visu izmantoto izejvielu vērtība nepārsniedz 30 % no izstrādājuma ražotāja cenas

ex 8712

Divriteņi bez lodīšu gultņiem

Ražošana no jebkuras pozīcijas izejvielām, izņemot pozīcijā 8714 minētās izejvielas

Ražošana, kurā visu izmantoto izejvielu vērtība nepārsniedz 30 % no izstrādājuma ražotāja cenas

8715

Bērnu ratiņi un to detaļas

Ražošana

no jebkuras pozīcijas izejvielām, izņemot paša izstrādājuma pozīciju, un

visu izmantoto izejvielu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas

Ražošana, kurā visu izmantoto izejvielu vērtība nepārsniedz 30 % no izstrādājuma ražotāja cenas

8716

Piekabes un puspiekabes; pārējie transportlīdzekļi, kas nav pašgājēji; to detaļas

Ražošana

no jebkuras pozīcijas izejvielām, izņemot paša izstrādājuma pozīciju, un

visu izmantoto izejvielu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas

Ražošana, kurā visu izmantoto izejvielu vērtība nepārsniedz 30 % no izstrādājuma ražotāja cenas

ex 88. nodaļa

Gaisa kuģi, kosmiskie aparāti un to detaļas, izņemot:

Ražošana no jebkuras pozīcijas izejvielām, izņemot paša izstrādājuma pozīciju

Ražošana, kurā visu izmantoto izejvielu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas

ex 8804

Rotējošie izpletņi (rotošūti)