ISSN 1725-5112

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 295

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

50. sējums
2007. gada 14. novembris


Saturs

 

I   Tiesību akti, kuri pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana ir obligāta

Lappuse

 

 

REGULAS

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1327/2007 (2007. gada 13. novembris), ar kuru nosaka standarta ievešanas vērtības nolūkā noteikt ievešanas cenu atsevišķu veidu augļiem un dārzeņiem

1

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 1328/2007 (2007. gada 13. novembris), ar ko nosaka aizliegumu kuģiem, kuri peld ar Spānijas karogu, zvejot sarkanās zobaines ICES VI, VII un VIII zonā (Kopienas ūdeņi un ūdeņi, kas nav trešo valstu suverenitātē vai jurisdikcijā)

3

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 1329/2007 (2007. gada 13. novembris), ar ko nosaka aizliegumu kuģiem, kuri peld ar Spānijas karogu, zvejot sarkanās zobaines ICES VI, VII un VIII zonā (Kopienas ūdeņi un ūdeņi, kas nav trešo valstu suverenitātē vai jurisdikcijā)

5

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 1330/2007 (2007. gada 24. septembris), ar kuru nosaka īstenošanas noteikumus attiecībā uz to, kā ieinteresētajām personām izplatāma Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2003/42/EK 7. panta 2. punktā minētā informācija par notikumiem civilajā aviācijā ( 1 )

7

 

 

II   Tiesību akti, kuri pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana nav obligāta

 

 

LĒMUMI

 

 

Komisija

 

 

2007/730/EK

 

*

Komisijas Regula (2007. gada 16. oktobris) par to Apvienotās Karalistes pasākumu saderību ar Kopienas tiesībām, kuri pieņemti saskaņā ar 3.a panta 1. punktu Padomes Direktīvā 89/552/EEK par dažu tādu televīzijas raidījumu veidošanas un apraides noteikumu koordinēšanu, kas ietverti dalībvalstu normatīvajos un administratīvajos aktos ( 1 )

12

 

 

2007/731/EK

 

*

Komisijas Lēmums (2007. gada 13. novembris), ar ko groza Lēmumu 2006/415/EK par dažiem aizsardzības pasākumiem saistībā ar augsti patogēnu H5N1 apakštipa putnu gripu mājputniem Apvienotajā Karalistē (izziņots ar dokumenta numuru K(2007) 5549)  ( 1 )

28

 

 

III   Tiesību akti, kas pieņemti, piemērojot Līgumu par Eiropas Savienību

 

 

TIESĪBU AKTI, KAS PIEŅEMTI, PIEMĒROJOT LES V SADAĻU

 

*

Padomes Vienotā rīcība 2007/732/KĀDP (2007. gada 13. novembris), ar kuru groza Vienoto rīcību 2007/106/KĀDP, ar ko pagarina pilnvaru termiņu Eiropas Savienības Īpašajam pārstāvim Afganistānā

30

 

*

Padomes Vienotā rīcība 2007/733/KĀDP (2007. gada 13. novembris), lai grozītu Vienoto rīcību 2007/369/KĀDP, ar ko izveido Eiropas Savienības Policijas misiju Afganistānā (EUPOL AFGHANISTAN)

31

 

*

Padomes Kopējā nostāja 2007/734/KĀDP (2007. gada 13. novembris) par ierobežojošiem pasākumiem pret Uzbekistānu

34

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.


I Tiesību akti, kuri pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana ir obligāta

REGULAS

14.11.2007   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 295/1


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1327/2007

(2007. gada 13. novembris),

ar kuru nosaka standarta ievešanas vērtības nolūkā noteikt ievešanas cenu atsevišķu veidu augļiem un dārzeņiem

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1994. gada 21. decembra Regulu (EK) Nr. 3223/94 par sīki izstrādātiem augļu un dārzeņu ievešanas režīma izpildes noteikumiem (1), un jo īpaši tās 4. panta 1. punktu,

tā kā:

(1)

Regulā (EK) Nr. 3223/94, piemērojot Urugvajas kārtas daudzpusējo tirdzniecības sarunu iznākumus, paredzēti kritēriji, pēc kuriem Komisija nosaka standarta ievešanas vērtības pielikumā precizētajiem produktu ievedumiem no trešām valstīm un periodiem.

(2)

Piemērojot iepriekš minētos kritērijus, standarta ievešanas vērtības nosakāmas līmeņos, kas norādīti šīs regulas pielikumā,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Standarta ievešanas vērtības, kas paredzētas Regulas (EK) Nr. 3223/94 4. pantā, ir tādas, kā norādīts tabulā, kas pievienota pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2007. gada 14. novembrī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2007. gada 13. novembrī

Komisijas vārdā

lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektors

Jean-Luc DEMARTY


(1)  OV L 337, 24.12.1994., 66. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 756/2007 (OV L 172, 30.6.2007., 41. lpp.).


PIELIKUMS

Komisijas 2007. gada 13. novembra Regulai, ar kuru nosaka standarta ievešanas vērtības nolūkā noteikt ievešanas cenu atsevišķu veidu augļiem un dārzeņiem

(EUR/100 kg)

KN kods

Trešās valsts kods (1)

Standarta ievešanas vērtība

0702 00 00

MA

62,7

MK

18,4

TR

80,3

ZZ

53,8

0707 00 05

JO

196,3

MA

67,7

TR

114,7

ZZ

126,2

0709 90 70

MA

66,6

TR

95,8

ZZ

81,2

0805 20 10

MA

93,8

ZZ

93,8

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

HR

39,6

IL

69,0

TR

77,0

UY

99,1

ZZ

71,2

0805 50 10

AR

65,5

TR

99,4

ZA

62,0

ZZ

75,6

0806 10 10

BR

237,9

TR

136,0

US

267,2

ZZ

213,7

0808 10 80

AR

80,9

CA

95,9

CL

33,5

MK

31,5

US

101,7

ZA

85,8

ZZ

71,6

0808 20 50

AR

49,4

CN

56,0

TR

129,4

ZZ

78,3


(1)  Valstu nomenklatūra, kas paredzēta Komisijas Regulā (EK) Nr. 1833/2006 (OV L 354, 14.12.2006., 19. lpp.). Kods “ZZ” nozīmē “citas izcelsmes vietas”.


14.11.2007   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 295/3


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1328/2007

(2007. gada 13. novembris),

ar ko nosaka aizliegumu kuģiem, kuri peld ar Spānijas karogu, zvejot sarkanās zobaines ICES VI, VII un VIII zonā (Kopienas ūdeņi un ūdeņi, kas nav trešo valstu suverenitātē vai jurisdikcijā)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2002. gada 20. decembra Regulu (EK) Nr. 2371/2002 par zivsaimniecības resursu saglabāšanu un ilgtspējīgu izmantošanu saskaņā ar kopējo zivsaimniecības politiku (1) un jo īpaši tās 26. panta 4. punktu,

ņemot vērā Padomes 1993. gada 12. oktobra Regulu (EEK) Nr. 2847/93, ar kuru izveido kontroles sistēmu, kas piemērojama kopējai zivsaimniecības politikai (2), un jo īpaši tās 21. panta 3. punktu,

tā kā:

(1)

Padomes 2006. gada 19. decembra Regulā (EK) Nr. 2015/2006, ar ko 2007. un 2008. gadam Kopienas zvejas kuģiem nosaka zvejas iespējas attiecībā uz konkrētiem dziļūdens zivju krājumiem (3), ir noteiktas kvotas 2007. un 2008. gadam.

(2)

Saskaņā ar Komisijas rīcībā esošo informāciju kuģi, kas peld ar šīs regulas pielikumā minētās dalībvalsts karogu vai ir reģistrēti šajā dalībvalstī, ar nozveju no pielikumā norādītā krājuma ir pilnībā apguvuši 2007. gadam iedalīto kvotu.

(3)

Tāpēc jāaizliedz zveja no šā krājuma, nozvejas paturēšana uz kuģa, pārkraušana citā kuģī un izkraušana,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Kvotas pilnīga apguve

Nozvejas kvotu 2007. gadam, kura šīs regulas pielikumā minētajai dalībvalstij iedalīta pielikumā norādītajam krājumam, uzskata par pilnībā apgūtu no pielikumā noteiktās dienas.

2. pants

Aizliegumi

Zveja no šīs regulas pielikumā norādītā krājuma, ko veic kuģi, kuri peld ar pielikumā minētās dalībvalsts karogu vai ir reģistrēti šajā dalībvalstī, ir aizliegta no pielikumā noteiktās dienas. Pēc šīs dienas ir aizliegts paturēt uz kuģa, pārkraut citā kuģī vai izkraut nozveju no šā krājuma, ja to nozvejojuši minētie kuģi.

3. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2007. gada 13. novembrī

Komisijas vārdā

zivsaimniecības un jūrlietu ģenerāldirektors

Fokion FOTIADIS


(1)  OV L 358, 31.12.2002., 59. lpp. Regulā grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 865/2007 (OV L 192, 24.7.2007., 1. lpp.).

(2)  OV L 261, 20.10.1993., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1967/2006 (OV L 409, 30.12.2006., 11. lpp.). Labotā redakcija OV L 36, 8.2.2007., 6. lpp.

(3)  OV L 15, 20.1.2007., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 898/2007 (OV L 196, 28.7.2007., 22. lpp.).


PIELIKUMS

Nr.

67

Dalībvalsts

Spānija

Krājums

SBR/678-

Suga

Sarkanā zobaine (Pagellus bogaraveo)

Apgabals

Kopienas ūdeņi un ūdeņi, kas nav trešo valstu suverenitātē vai jurisdikcijā, ICES VI, VII un VIII zonā

Datums

19.10.2007.


14.11.2007   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 295/5


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1329/2007

(2007. gada 13. novembris),

ar ko nosaka aizliegumu kuģiem, kuri peld ar Spānijas karogu, zvejot sarkanās zobaines ICES VI, VII un VIII zonā (Kopienas ūdeņi un ūdeņi, kas nav trešo valstu suverenitātē vai jurisdikcijā)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2002. gada 20. decembra Regulu (EK) Nr. 2371/2002 par zivsaimniecības resursu saglabāšanu un ilgtspējīgu izmantošanu saskaņā ar kopējo zivsaimniecības politiku (1) un jo īpaši tās 26. panta 4. punktu,

ņemot vērā Padomes 1993. gada 12. oktobra Regulu (EEK) Nr. 2847/93, ar kuru izveido kontroles sistēmu, kas piemērojama kopējai zivsaimniecības politikai (2), un jo īpaši tās 21. panta 3. punktu,

tā kā:

(1)

Padomes 2006. gada 19. decembra Regulā (EK) Nr. 2015/2006, ar ko 2007. un 2008. gadam Kopienas zvejas kuģiem nosaka zvejas iespējas attiecībā uz konkrētiem dziļūdens zivju krājumiem (3), ir noteiktas kvotas 2007. un 2008. gadam.

(2)

Saskaņā ar Komisijas rīcībā esošo informāciju kuģi, kas peld ar šīs regulas pielikumā minētās dalībvalsts karogu vai ir reģistrēti šajā dalībvalstī, ar nozveju no pielikumā norādītā krājuma ir pilnībā apguvuši 2007. gadam iedalīto kvotu.

(3)

Tāpēc jāaizliedz zveja no šā krājuma, nozvejas paturēšana uz kuģa, pārkraušana citā kuģī un izkraušana,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Kvotas pilnīga apguve

Nozvejas kvotu 2007. gadam, kura šīs regulas pielikumā minētajai dalībvalstij iedalīta pielikumā norādītajam krājumam, uzskata par pilnībā apgūtu no pielikumā noteiktās dienas.

2. pants

Aizliegumi

Zveja no šīs regulas pielikumā norādītā krājuma, ko veic kuģi, kuri peld ar pielikumā minētās dalībvalsts karogu vai ir reģistrēti šajā dalībvalstī, ir aizliegta no pielikumā noteiktās dienas. Pēc šīs dienas ir aizliegts paturēt uz kuģa, pārkraut citā kuģī vai izkraut nozveju no šā krājuma, ja to nozvejojuši minētie kuģi.

3. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2007. gada 13. novembrī

Komisijas vārdā

zivsaimniecības un jūrlietu ģenerāldirektors

Fokion FOTIADIS


(1)  OV L 358, 31.12.2002., 59. lpp. Regulā grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 865/2007 (OV L 192, 24.7.2007., 1. lpp.).

(2)  OV L 261, 20.10.1993., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1967/2006 (OV L 409, 30.12.2006., 11. lpp.). Labotā redakcija OV L 36, 8.2.2007., 6. lpp.

(3)  OV L 15, 20.1.2007., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 898/2007 (OV L 196, 28.7.2007., 22. lpp.).


PIELIKUMS

Nr.

67

Dalībvalsts

Francija

Krājums

SBR/678-

Sugas

Sarkanā zobaine (Pagellus bogaraveo)

Apgabals

Kopienas ūdeņi un ūdeņi, kas nav trešo valstu suverenitātē vai jurisdikcijā, ICES VI, VII un VIII zonā

Datums

14.10.2007.


14.11.2007   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 295/7


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1330/2007

(2007. gada 24. septembris),

ar kuru nosaka īstenošanas noteikumus attiecībā uz to, kā ieinteresētajām personām izplatāma Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2003/42/EK 7. panta 2. punktā minētā informācija par notikumiem civilajā aviācijā

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. gada 13. jūnija Direktīvu 2003/42/EK attiecībā uz ziņošanu par notikumiem civilajā aviācijā (1) un jo īpaši tās 7. panta 2. punktu,

tā kā:

(1)

Saskaņā ar Direktīvu 2003/42/EK ir jāizveido valsts notikumu ziņošanas sistēmas, lai garantētu ar lidojumu drošību saistītas būtiskas informācijas paziņošanu, vākšanu, uzglabāšanu, aizsardzību un izplatīšanu; šīs prasības vienīgais mērķis ir novērst negadījumus un starpgadījumus, nevis risināt ar vainu un atbildību saistītus jautājumus.

(2)

Šai regulai jāattiecas uz informāciju, ar kuru dalībvalstis apmainās atbilstīgi Direktīvas 2003/42/EK 6. panta 1. punktam. Attiecībā uz valstu datubāzēs uzglabāto informāciju par valsts mēroga notikumiem ir jābūt piemērojamiem valsts tiesību aktiem, kas reglamentē ar aviācijas lidojumu drošību saistītas informācijas izplatīšanu.

(3)

Šajā regulā ieinteresētā persona jādefinē kā jebkura persona, kas spēj piedalīties civilās aviācijas lidojumu drošības uzlabošanā, lietderīgi izmantojot atbilstīgi Direktīvai 2003/42/EK savākto ar drošību saistīto informāciju.

(4)

Valstu kontaktpunkti ir vislabāk informēti par attiecīgajās dalībvalstīs reģistrētajām ieinteresētajām personām. Lai apstrādātu informācijas pieprasījumus pēc iespējas drošākā un efektīvākā veidā, valstu kontaktpunktiem jāizskata pieprasījumi no attiecīgās dalībvalsts teritorijā reģistrētajām ieinteresētajām personām, savukārt trešo valstu ieinteresēto personu un starptautisko organizāciju pieprasījumi jāizskata Komisijai.

(5)

Komisija vēlāk var lemt par to, ka kādai iestādei tiek uzticēta apmaiņas informācijas pārvaldība atbilstīgi Direktīvas 2003/42/EK 6. pantam, kā arī no trešo valstu ieinteresētajām personām un starptautiskajām organizācijām saņemto pieprasījumu apstrāde.

(6)

Komisijai jāizveido publiski pieejams kontaktpunktu saraksts.

(7)

Lai nepieļautu sistēmas ļaunprātīgu izmantošanu, saņemot informāciju, kontaktpunktam jāpārbauda, vai pieprasījuma iesniedzējs ir kāda no ieinteresētajām personām un vai pieprasījums jāizskata, pirms ir noteikts sniedzamās informācijas apjoms un līmenis.

(8)

Valsts kontaktpunktiem jāsaņem pietiekama informācija, lai veiktu pieprasījumu apstiprināšanu un novērtēšanu. Tādēļ tiem jāizmanto veidlapa, kurā jāiekļauj būtiskā informācija par pieprasījuma iesniedzēju un paredzēto pieprasījuma mērķi.

(9)

Ja noteiktām ieinteresētajām personām ir regulāri nepieciešama informācija saistībā ar pašu veiktajām darbībām, jāpastāv iespējai attiecībā uz šīm personām pieņemt vispārēju lēmumu par informācijas sniegšanu.

(10)

Pieprasījuma iesniedzējam jānodrošina sistēmas konfidencialitātes aizsardzība un saņemtā informācija jāizmanto tikai pieprasījumā norādītajam mērķim, kam jābūt saderīgam ar Direktīvas 2003/42/EK mērķiem.

(11)

Visiem kontaktpunktiem jāspēj uzraudzīt, lai noraidītie pieprasījumi netiktu vēlreiz iesniegti ar citas dalībvalsts iestādes starpniecību. Tiem arī jāspēj ņemt piemēru no citu kontaktpunktu paraugprakses. Tādēļ kontaktpunktiem jābūt iespējai piekļūt informācijas pieprasījumu reģistriem un lēmumiem, kas pieņemti attiecībā uz šiem pieprasījumiem.

(12)

Datu nosūtīšanai jāizmanto modernās tehnoloģijas, vienlaikus nodrošinot visas datubāzes aizsardzību.

(13)

Lai Komisijai būtu iespējams sagatavot attiecīgus pasākumus informācijas apmaiņai starp dalībvalstīm un Komisiju, kā noteikts Direktīvas 2003/42/EK 6. panta 4. punktā, šo regulu sāk piemērot sešus mēnešus pēc tās spēkā stāšanās dienas.

(14)

Šajā regulā noteiktie pasākumi ir saskaņā ar atzinumu, ko pieņēmusi Lidojumu drošības komiteja, kura nodibināta saskaņā ar Padomes 1991. gada 16. decembra Regulas (EEK) Nr. 3922/91 par tehnisko prasību un administratīvo procedūru saskaņošanu civilās aviācijas jomā (2) 12. pantu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Priekšmets

Ar šo regulu nosaka pasākumus attiecībā uz to, kā izplatāma informācija par notikumiem, ar ko dalībvalstis apmainās atbilstīgi Direktīvas 2003/42/EK 6. panta 1. punktam, ar mērķi nodrošināt ieinteresētajām personām informāciju, kas tām vajadzīga civilās aviācijas lidojumu drošības uzlabošanai.

2. pants

Definīcijas

1.   Šajā regulā ir spēkā šādas definīcijas:

1)

“ieinteresētās personas” ir visas fiziskās personas, (komerciālas vai bezpeļņas) juridiskās personas un valsts iestādes (kas pašas par sevi ir vai nav juridiskas personas), kurām ir iespēja piedalīties civilās aviācijas lidojumu drošības uzlabošanā, ja tām ir piekļuve informācijai par notikumiem, ar ko saskaņā ar Direktīvas 2003/42/EK 6. panta 1. punktu apmainās dalībvalstis, un kuras ir iekļautas kādā no I pielikumā norādītajām ieinteresēto personu kategorijām;

2)

“kontaktpunkts” ir:

a)

kompetentā iestāde, ko katra dalībvalsts izraugās saskaņā ar Direktīvas 2003/42/EK 5. panta 1. punktu, vai, ja dalībvalsts ir izraudzījusies vairāk nekā vienu kompetento iestādi, attiecīgās dalībvalsts atbilstīgi minētajam punktam izraudzītais kontaktpunkts – ja informācijas pieprasījums iesniegts atbilstīgi šīs regulas 3. panta 1. punktam;

b)

Komisija – ja informācijas pieprasījums iesniegts atbilstīgi 3. panta 2. punktam.

2.   Kontaktpunktu sarakstu publicēs Komisija.

3. pants

Informācijas pieprasījumi

1.   Kopienā reģistrētās ieinteresētās personas, kas ir fiziskas personas, informācijas pieprasījumus adresē tās dalībvalsts kontaktpunktam, kurā tās saņēmušas darbības atļauju, vai, ja tāda nav nepieciešama, – tās dalībvalsts kontaktpunktam, kurā tās veic savas funkcijas. Citas Kopienā reģistrētās ieinteresētās personas adresē informācijas pieprasījumus tās dalībvalsts kontaktpunktam, kurā reģistrēts to birojs, vai, ja šāda biroja vai juridiskās adreses nav, – tās dalībvalsts kontaktpunktam, kura ir ieinteresētās personas galvenā uzņēmējdarbības vieta.

2.   Ieinteresētās personas, kas nav reģistrētas Kopienā, adresē savus informācijas pieprasījumus Komisijai.

3.   Pieprasījumus iesniedz, izmantojot kontaktpunkta apstiprinātas veidlapas. Šajās veidlapās iekļauj vismaz II pielikumā norādītos datus.

4. pants

Īpašie pieprasījumi

Ieinteresētā persona, kas iesniegusi ziņojumu, var adresēt ar šo ziņojumu saistītos informācijas pieprasījumus tieši tam kontaktpunktam, kurš saņēmis minēto ziņojumu.

5. pants

Pieprasītāja apstiprināšana

1.   Kontaktpunkts, kurš saņem pieprasījumu, pārbauda, vai to ir sastādījusi kāda no ieinteresētajām personām.

2.   Ja ieinteresētā persona adresē pieprasījumu kontaktpunktam, kurš nav kompetents, lai izskatītu šādu pieprasījumu atbilstīgi 3. pantam, ieinteresēto personu uzaicina vērsties pie kompetentā kontaktpunkta.

6. pants

Pieprasījuma novērtējums

1.   Kontaktpunkts, kurš saņem pieprasījumu, novērtē pieprasījuma pamatotību un izpildāmību, katru gadījumu izskatot atsevišķi.

2.   Ja pieprasījumu pieņem, kontaktpunkts nosaka sniedzamās informācijas apjomu un līmeni. Tas nepārsniedz pieprasītāja mērķim noteikti nepieciešamo informācijas apjomu un līmeni, neierobežojot Direktīvas 2003/42/EK 8. pantā noteikto. Datus, kas nav saistīti ar paša pieprasījuma iesniedzēja aprīkojumu, darbībām vai darbības jomu, sniedz tikai apkopotā formā un nenorādot informācijas avotu, ja vien pieprasījuma iesniedzējs detalizēti nenorāda pamatojumu.

3.   I pielikuma b) punktā norādītajām ieinteresētajām personām drīkst sniegt tikai tādu informāciju, kas saistīta ar pašas ieinteresētās personas aprīkojumu, darbībām vai darbības jomu.

7. pants

Vispārēja rakstura lēmumi

Kontaktpunkts, kurš saņem pieprasījumu no I pielikuma a) punktā norādītas ieinteresētās personas, drīkst pieņemt vispārēju lēmumu par regulāru informācijas sniegšanu attiecīgajai ieinteresētajai personai, ja pieprasītā informācija ir saistīta ar pašas ieinteresētās personas aprīkojumu, darbībām vai darbības jomu.

8. pants

Informācijas izmantojums un konfidencialitāte

1.   Pieprasījuma iesniedzējs izmanto saņemto informāciju tikai pieprasījuma veidlapā norādītajam mērķim, kam jābūt saderīgam ar Direktīvas 2003/42/EK 1. pantā norādīto mērķi. Pieprasījuma iesniedzējs neatklāj saņemto informāciju, ja nav saņemta informācijas sniedzēja rakstveida piekrišana.

2.   Pieprasījuma iesniedzējs veic nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu saņemtās informācijas pienācīgu konfidencialitāti.

9. pants

Pieprasījumu reģistrēšana

Katrs kontaktpunkts reģistrē visus saņemtos pieprasījumus un savas darbības. Šo informāciju nosūta Komisijai ik reizi, kad saņemts pieprasījums un/vai veikta kāda darbība.

Komisija visiem kontaktpunktiem dara pieejamu atjauninātu sarakstu ar saņemtajiem pieprasījumiem un darbībām, ko veikuši dažādi kontaktpunkti un pati Komisija.

10. pants

Informācijas izplatīšanas līdzekļi

Kontaktpunkti drīkst sniegt informāciju ieinteresētajām personām uz papīra vai, izmantojot drošus elektroniskos sakaru līdzekļus.

Drošības apsvērumu dēļ ieinteresētajām personām nenodrošina tiešu piekļuvi datubāzēm, kurās glabā saskaņā ar Direktīvas 2003/42/EK 6. panta 1. punktu no citām dalībvalstīm saņemto informāciju.

11. pants

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2007. gada 24. septembrī

Komisijas vārdā

priekšsēdētāja vietnieks

Jacques BARROT


(1)  OV L 167, 4.7.2003., 23. lpp.

(2)  OV L 373, 31.12.1991., 4. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1900/2006 (OV L 377, 27.12.2006., 176. lpp.).


I PIELIKUMS

IEINTERESĒTO PERSONU SARAKSTS

a)   Saraksts ar ieinteresētajām personām, kuras drīkst saņemt informāciju, pamatojoties uz lēmumu, kurš pieņemts atbilstīgi 6. panta 2. punktam, izvērtējot katru gadījumu atsevišķi, vai pamatojoties uz vispārēju lēmumu saskaņā ar 7. pantu

1.

Ražotāji: gaisa kuģu, dzinēju, propelleru, gaisa kuģu daļu un iekārtu projektētāji un ražotāji; gaisa satiksmes pārvaldības sistēmu un komponentu projektētāji un ražotāji; aeronavigācijas pakalpojumu sistēmu un komponentu projektētāji un ražotāji; lidlauka slēgtajā zonā izmantoto sistēmu un iekārtu projektētāji un ražotāji

2.

Apkopes veicēji: organizācijas, kas saistītas ar gaisa kuģu, dzinēju, propelleru, gaisa kuģu daļu un iekārtu apkopes vai kapitālā remonta veikšanu, ar aeronavigācijas iekārtu uzstādīšanu, pārbūvi, apkopi, remontu, kapitālo remontu, pārbaudi lidojuma laikā vai inspekciju, vai ar lidlauka slēgtās zonas sistēmu, komponentu un aprīkojuma apkopi vai kapitālo remontu

3.

Operatori: aviosabiedrības un gaisa kuģu ekspluatanti, un aviosabiedrību un gaisa kuģu ekspluatantu apvienības; lidlauku ekspluatanti un lidlauku ekspluatantu apvienības

4.

Aeronavigācijas pakalpojumu sniedzēji un gaisa satiksmes pārvaldības īpašo funkciju veicēji

5.

Lidlauka pakalpojumu sniedzēji: organizācijas, kas ir atbildīgas par gaisa kuģu apkalpošanu uz zemes, tostarp degvielas uzpildi, apkalpošanu, masas un līdzsvara dokumentācijas sagatavošanu, piekraušanu, atledošanu un vilkšanu lidlaukā, kā arī par glābšanas un ugunsdzēsības vai citiem ārkārtas pakalpojumiem

6.

Aviācijas mācību organizācijas

7.

Trešo valstu organizācijas: trešo valstu aviācijas iestādes un negadījumu izmeklēšanas struktūras

8.

Starptautiskās aviācijas organizācijas

9.

Pētniecība: valsts vai privātas pētniecības laboratorijas, centri vai iestādes, vai augstskolas, kas veic izpēti aviācijas lidojumu drošības jomā.

b)   Saraksts ar ieinteresētajām personām, kuras drīkst saņemt informāciju, pamatojoties uz lēmumu, kurš pieņemts, izvērtējot katru gadījumu atsevišķi, atbilstīgi 6. panta 2. un 3. punktam

1.

Piloti (kā privātpersonas)

2.

Gaisa satiksmes dispečeri (kā privātpersonas) un pārējais gaisa satiksmes pārvaldības/aeronavigācijas pakalpojumu personāls, kas pilda ar drošību saistītus uzdevumus

3.

Inženieri/tehniķi/par gaisa satiksmes drošības elektroniku atbildīgais personāls/gaisa satiksmes (vai lidlauka) vadošie darbinieki (kā privātpersonas)

4.

Profesionālas struktūras, kuras pārstāv personālu, kas veic ar drošību saistītus uzdevumus.


II PIELIKUMS

Image


II Tiesību akti, kuri pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana nav obligāta

LĒMUMI

Komisija

14.11.2007   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 295/12


KOMISIJAS REGULA

(2007. gada 16. oktobris)

par to Apvienotās Karalistes pasākumu saderību ar Kopienas tiesībām, kuri pieņemti saskaņā ar 3.a panta 1. punktu Padomes Direktīvā 89/552/EEK par dažu tādu televīzijas raidījumu veidošanas un apraides noteikumu koordinēšanu, kas ietverti dalībvalstu normatīvajos un administratīvajos aktos

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(2007/730/EK)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1989. gada 3. oktobra Direktīvu 89/552/EEK par dažu tādu televīzijas raidījumu veidošanas un apraides noteikumu koordinēšanu, kas ietverti dalībvalstu normatīvajos un administratīvajos aktos (1), un jo īpaši tās 3.a panta 2. punktu,

ņemot vērā saskaņā ar Direktīvas 89/552/EEK 23.a pantu izveidotās komitejas atzinumu,

tā kā:

(1)

Ar 1998. gada 25. septembra vēstuli Apvienotā Karaliste ir paziņojusi Komisijai par pasākumiem, ko tā pieņēmusi saskaņā ar Direktīvas 89/552/EEK 3.a panta 1. punktu. Komisija 1998. gada 2. novembrī paziņoja šos pasākumus citām dalībvalstīm un 1998. gada 20. novembra sanāksmē saņēma komentārus no komitejas, kas izveidota saskaņā ar Direktīvas 89/552/EEK 23.a pantu. Komisija 1998. gada 23. decembra vēstulē informēja Apvienoto Karalisti, ka tā nav pārliecināta par paziņoto pasākumu aptverto jautājumu piemērotību un tāpēc Komisija nevar novērtēt šo pasākumu atbilstību Kopienas tiesību aktiem. Apvienotā Karaliste 2000. gada 5. maija vēstulē paziņoja Komisijai šo pasākumu grozīto variantu.

(2)

Komisija trīs mēnešos pēc šā paziņojuma ir pārbaudījusi pasākumu saderību ar Kopienas tiesībām, pievēršot īpašu uzmanību pasākumu proporcionalitātei un valsts apspriežu procedūras pārredzamībai.

(3)

Pārbaudot pasākumu saderību, Komisija ir ņēmusi vērā pieejamos datus par Apvienotās Karalistes plašsaziņas līdzekļu jomu.

(4)

Apvienotās Karalistes pasākumos iekļautais to notikumu saraksts, kurus šī dalībvalsts uzskata par īpaši svarīgiem sabiedrībai, ir sastādīts skaidri un pārredzami, un Apvienotajā Karalistē šajā sakarā ir notikušas plašas apspriedes.

(5)

Komisija ir pārliecinājusies, ka Apvienotās Karalistes pasākumos uzskaitītie notikumi atbilst vismaz diviem no kritērijiem, ko uzskata par drošām pazīmēm, kas apliecina, ka notikumi ir svarīgi sabiedrībai: i) notikumam dalībvalstī ir īpaša vispārēja rezonanse, tas interesē plašu sabiedrību, nevis tikai to iedzīvotāju daļu, kas parasti interesējas par attiecīgo sporta veidu vai darbību; ii) notikumam piemīt izteikta kultūras vērtība, kas ir vispārēji atzīta dalībvalsts iedzīvotāju vidū, jo īpaši tādēļ, ka tas stiprina kultūras identitāti; iii) attiecīgajā notikumā, kas norisinās starptautisku sacensību vai turnīra kontekstā, piedalās valsts izlase; un iv) tas, ka konkrēto notikumu parasti translē bezmaksas televīzijā, un tam ir plašs skatītāju loks.

(6)

Ievērojama daļa no Apvienotās Karalistes pasākumos uzskaitītajiem notikumiem, ieskaitot vasaras un ziemas Olimpiskās spēles, kā arī Pasaules kausa izcīņas un Eiropas futbola čempionāta finālturnīrus, pieder pie notikumiem, ko tradicionāli uzskata par sabiedrībai īpaši svarīgiem, kā skaidri norādīts Direktīvas 97/36/EK 18. apsvērumā. Šiem notikumiem visā Apvienotajā Karalistē ir īpaša vispārēja rezonanse, jo tie ir īpaši populāri plašā sabiedrībā (neatkarīgi no dalībnieku tautības), nevis tikai tajā iedzīvotāju daļā, kas parasti interesējas par sporta notikumiem.

(7)

FA kausa izcīņas finālam ir īpaša vispārēja rezonanse Apvienotajā Karalistē, jo tā ir ievērojamākā spēle Anglijas futbolā un valsts mēroga notikums, kas plaši pazīstams arī pasaulē.

(8)

Skotijas FA kausa izcīņas finālam ir īpaša vispārēja rezonanse Skotijā, kur šis notikums ir līdzvērtīgs (Anglijas) FA kausa izcīņas finālam.

(9)

Jāšanas sacīkstēm Grand National ir vispārēja rezonanse Apvienotajā Karalistē, jo tas ir notikums ar senām tradīcijām un ir atpazīstams un iecienīts pasaulē, turklāt Apvienotās Karalistes iedzīvotāju vidū šīm sacīkstēm ir plaši atzīta, izteikta kultūras vērtība, kas veido daļu Apvienotās Karalistes nacionālās pašapziņas.

(10)

Dārbi sacīkstēm (The Derby) ir vispārēja rezonanse Apvienotajā Karalistē, jo tās ir ievērojamākais notikums jāšanas sacīkstēs bez šķēršļiem un iekļautas starp valsts svarīgākajiem sporta notikumiem, kam turklāt ir plaši atzīta, izteikta kultūras vērtība starp valsts iedzīvotājiem kā britiem raksturīgam notikumam, kurš apvieno sociālās klases un piesaista interesi visā valstī.

(11)

Vimbldonas tenisa finālam ir vispārēja rezonanse Apvienotajā Karalistē, jo tas ir ievērojamākais Apvienotās Karalistes tenisa turnīrs, kas pazīstams pasaulē un ko plaši atspoguļo plašsaziņas līdzekļos. Turklāt šim notikumam Apvienotajā Karalistē vispārēju rezonansi un izteiktu kultūras vērtību nodrošina Apvienotās Karalistes dalībnieku panākumi šajās sacīkstēs.

(12)

Regbija kausa izcīņām Rugby League Challenge Cup Final un Rugby World Cup tournament ir vispārēja rezonanse Apvienotajā Karalistē, jo tās izraisa plašu interesi arī starp cilvēkiem, kas parasti par šo sporta veidu neinteresējas. Regbija turnīra Six Nations Rugby Tournament spēles, kur piedalās Apvienotās Karalistes komandas (2), ir īpaša vispārēja rezonanse Apvienotajā Karalistē, kur tas ir ievērojams pasākums valsts sporta notikumu kalendārā.

(13)

Kriketa draudzības spēlēm Test Matches, kas notiek Anglijā, ir plaša vispārēja rezonanse Apvienotajā Karalistē, jo tās ir valsts vasaras sporta galvenais notikums, kur piedalās Anglijas komanda un labākās citu valstu komandas, vienojot sociālās klases un reģionus. Kriketa pasaules kausa izcīņas spēlēm (fināls, pusfināls un spēles, kur piedalās mājinieku komandas) ir vispārēja rezonanse Apvienotajā Karalistē, un tas ir vienīgais atsevišķais pasaules čempionāts šajā sporta veidā, kur Apvienotā Karaliste sacenšas augstākajā līmenī. Turklāt šīm kriketa sacīkstēm ir plaši atzīta, izteikta kultūras vērtība Apvienotās Karalistes iedzīvotāju vidū tās rosinātās kultūru mijiedarbības dēļ, kas veicina sociālo kohēziju un stiprina saikni starp Britu nāciju sadraudzības valstīm.

(14)

Sadraudzības spēlēm ir īpaša vispārēja rezonanse Apvienotajā Karalistē, jo tas ir notikums ar stiprām tradīcijām, kur Apvienotās Karalistes spēlētāji piedalās augsta līmeņa sacensībās.

(15)

Pasaules čempionātam vieglatlētikā ir īpaša vispārējā rezonanse Apvienotajā Karalistē, jo tas ir ievērojamākais notikums, kas veltīts tieši vieglatlētikai un kur Apvienotās Karalistes spēlētāji piedalās augsta līmeņa sacensībās.

(16)

Sacīkstēm The Ryder Cup ir īpaša vispārējā rezonanse Apvienotajā Karalistē, jo tas ir lielākais un unikāls starptautiskais notikums, kur piedalās Apvienotās Karalistes spēlētāji piedalās augstākā līmeņa sacensībās.

(17)

Turnīram (British) Open Golf Tournament ir īpaša vispārējā rezonanse Apvienotajā Karalistē, jo tas ir ievērojamākais Lielbritānijas golfa notikums un viens no ievērojamākajiem un senākajiem golfa pasākumiem pasaulē.

(18)

Minētos notikumus, tostarp tos, kas tiek uzskatīti par vienu pasākumu, nevis atsevišķu notikumu sēriju, parasti translē brīvi pieejama televīzija, un tie piesaista plašu televīzijas skatītāju loku. Tajos dažos gadījumos, kad tā nav (Kriketa pasaules kausa minētās spēles), sarakstā ietvertas konkrētas spēles (fināls, pusfināls un spēles, kurās piedalās valsts komandas) un atbilstošs atspoguļojums bez tiešās translācijas, un jebkurā gadījumā tiek izpildīti divi no kritērijiem, kas liecina par notikuma nozīmi sabiedrībā (13. apsvērums).

(19)

Apvienotās Karalistes pasākumi šķiet pietiekami proporcionāli, lai attaisnotu atkāpšanos no EK līgumā noteiktās pakalpojumu sniegšanas brīvības, pamatojoties uz sabiedrības interešu prioritāti, proti, lai nodrošinātu plašas sabiedrības piekļuvi pārraidēm, kas atspoguļo sabiedrībai īpaši svarīgus notikumus.

(20)

Apvienotās Karalistes pasākumi ir saderīgi ar EK konkurences noteikumiem, jo tiesīgās raidorganizācijas, kam atļauts translēt uzskaitītos notikumus, ir noteiktas, pamatojoties uz objektīviem kritērijiem, kas cīņā par šo notikumu pārraides tiesību iegūšanu pieļauj gan faktisku, gan potenciālu konkurenci. Apvienotās Karalistes pasākumi ir saderīgi ar EK konkurences noteikumiem, jo tiesīgās raidorganizācijas, kam atļauts translēt uzskaitītos notikumus, ir noteiktas, pamatojoties uz objektīviem kritērijiem, kas cīņā par šo notikumu pārraides tiesību iegūšanu pieļauj gan faktisku, gan potenciālu konkurenci. Turklāt uzskaitīto notikumu skaits nav tik neproporcionāls, lai radītu patērētājiem brīvi pieejamas televīzijas un maksas televīzijas tirgus konkurences traucējumus.

(21)

Par Apvienotās Karalistes pasākumu proporcionalitāti liecina arī fakts, ka vairākiem uzskaitītajiem pasākumiem paredzēts atspoguļojums bez tiešās translācijas.

(22)

Pēc tam, kad Komisija par Apvienotās Karalistes pasākumiem bija paziņojusi pārējām dalībvalstīm, un pēc apspriedēm ar komiteju, kas izveidota saskaņā ar Direktīvas 89/552/EEK 23.a pantu, izglītības un kultūras ģenerāldirektors ar 2000. gada 28. jūlija vēstuli ir informējis Apvienoto Karalisti, ka Eiropas Komisija negatavojas iebilst pret paziņotajiem pasākumiem.

(23)

Šie pasākumi ir publicēti Eiropas Kopienu Oficiālā Vēstneša C sērijā (3) saskaņā ar Direktīvas 89/552/EEK 3.a panta 2. punktu.

(24)

No Pirmās instances tiesas sprieduma lietā T-33/01, Infront WM pret Komisiju, izriet, ka paziņojums par to pasākumu saderību ar Kopienas tiesībām, kas pieņemti saskaņā ar Direktīvas 89/552/EEK 3.a panta 1. punktu, ir uzskatāms par lēmumu, tādēļ tas jāpieņem Komisijai. Tātad ar šo lēmumu ir jāpasludina, ka Apvienotās Karalistes paziņotie pasākumi ir saderīgi ar Kopienas tiesībām. Pasākumi, kas izklāstīti šā lēmuma pielikumā, jāpublicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī saskaņā ar Direktīvas 89/552/EEK 3.a panta 2. punktu.

(25)

Lai nodrošinātu juridisko noteiktību, šis lēmums jāpiemēro no dienas, kad Apvienotās Karalistes paziņotie pasākumi pirmo reizi publicēti Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī,

IR NOLĒMUSI ŠĀDI.

1. pants

Pasākumi, kas pieņemti atbilstīgi Direktīvas 89/552/EEK 3.a panta 1. punktam un ko Apvienotā Karaliste ir paziņojusi Komisijai 2000. gada 5. maijā, un kas 2000. gada 18. novembrī ir publicēti Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī C 328, ir saderīgi ar Kopienas tiesībām.

2. pants

Pasākumus, kas izklāstīti šā lēmuma pielikumā, publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī saskaņā ar Direktīvas 89/552/EEK 3.a panta 2. punktu.

3. pants

Šo lēmumu piemēro no 2000. gada 18. novembra.

Briselē, 2007. gada 16. oktobrī

Komisijas vārdā

Komisijas locekle

Viviane REDING


(1)  OV L 298, 17.10.1989., 23. lpp. Direktīvā grozījumi izdarīti ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 97/36/EK (OV L 202, 30.7.1997., 60. lpp.).

(2)  Apvienotās Karalistes saraksts tika grozīts 2001. gadā pēc šā notikuma nosaukuma maiņas no Five Nations Rugby Tournament uz Six Nations Rugby Tournament.

(3)  OV C 328, 18.11.2000., 2. lpp.


PIELIKUMS

Pasākumi, ko pieņēmusi Apvienotā Karaliste un kas jāpublicē saskaņā ar Direktīvas 89/552/EEK 3.a panta 2. punktu, ir izklāstīti turpmākajos izvilkumos no tiesību aktiem.

[Izvilkumi no 1996. gada Apraides likuma IV daļas]

1996. GADA APRAIDES LIKUMS

55.   nodaļa

IV   DAĻA

Valsts mēroga sporta un cita veida notikumi

Uzskaitītie notikumi.

1)

Šajā daļā uzskaitītais notikums ir valsts mēroga sporta vai cita veida notikums, kas attiecīgajā brīdī ir iekļauts sarakstā, ko šīs daļas nolūkā sagatavojis ministrs.

2)

Ministrs 1. punktā minēto sarakstu sagatavo, pārskata vai atceļ tikai tad, ja pirms tad apspriedies ar:

a)

BBC;

b)

Velsas pašvaldību;

c)

komisiju; un

d)

saistībā ar attiecīgo pasākumu – ar personu, no kuras var iegūt attiecīgā pasākuma televīzijas translācijas tiesības;

Šajā punktā attiecīgais pasākums ir valsts mēroga sporta vai cita veida pasākums, ko ministrs ierosina iekļaut sarakstā vai no tā svītrot.

3)

Pēc 1. punktā minētā saraksta sagatavošanas vai pārskatīšanas ministrs sarakstu publicē tā, kā viņš uzskata par piemērotu, lai informētu šādas personas:

a)

2. punktā minētās personas un

b)

visus licenču turētājus, kam ir saskaņā ar 1990. gada likuma I daļu Komisijas izsniegta licence vai saskaņā ar šā likums I daļu izsniegta digitālās programmas licence.

4)

Šajā sadaļā “valsts mēroga” ietver Angliju, Skotiju, Velsu vai Ziemeļīriju.

5)

1. punktā minētā saraksta papildināšana ar attiecīgu notikumu nedrīkst ietekmēt:

a)

to līgumu spēkā esību, kas noslēgti pirms dienas, kad ministrs saistībā ar ierosināto papildinājumu apspriedies ar 2. punktā minētajām personām vai

b)

no šādiem līgumiem izrietošu tiesību īstenošanu.

6)

Par šīs daļas nolūkā sagatavotu sarakstu uzskata 1990. gada likuma 182. panta nolūkā ministra sagatavoto sarakstu, jo šis saraksts ir spēkā tieši pirms šīs sadaļas spēkā stāšanās.

Pakalpojuma kategorijas

1)

Šīs daļas nolūkā televīzijas raidījumu pakalpojumus iedala šādās divās kategorijās:

a)

2. punktā noteiktie pakalpojumi, ko sniedz bez maksas iekasēšanas par pakalpojumā ietverto raidījumu saņemšanu;

b)

visi televīzijas raidījumu pakalpojumi, kas patlaban neatbilst a) apakšpunktam.

2)

1. punkta a) apakšpunktā minētie pakalpojumi ir šādi:

a)

reģionālie un valsts 3. kanāla pakalpojumi;

b)

4. kanāls un

c)

BBC sniegtie televīzijas apraides pakalpojumi.

3)

Ministrs var ar rīkojumu grozīt 2. punktu, svītrojot pakalpojumus vai pievienojot jaunus.

4)

Saskaņā ar 3. punktu izdoto rīkojumu var anulēt ar jebkuras parlamenta palātas rezolūciju.

[…]

Uzskaitītā notikuma translācijas ierobežojumi

1)

Persona, kas sniedz pakalpojumus atbilstīgi 98. panta 1. punkta jebkurai kategorijai (“pirmais pakalpojums”) uztveršanai Apvienotajā Karalistē vai jebkurā Apvienotās Karalistes teritorijā bez iepriekšēja Komisijas apstiprinājuma neietver šajā pakalpojumā uzskaitītu notikumu pilnīgu vai daļēju tiešraidi, izņemot, ja:

a)

cita persona, kas sniedz pakalpojumu atbilstīgi šā punkta otrai kategorijai (“otrs pakalpojums”) ir ieguvusi tiesības ietvert otrajā pakalpojumā uzskaitītu notikumu pilnīgu vai daļēju tiešraidi; un

b)

teritorijā, kur sniedz otru pakalpojumu, ietilpst visa vai gandrīz visa teritorija, kurā sniedz pirmo pakalpojumu.

2)

Komisija var atcelt saskaņā ar 1. punktu pieņemto apstiprinājumu.

3)

Neatbilstība 1. punktam neietekmē noslēgto līgumu spēkā esību.

4)

1. punktu nepiemēro, ja televīzijas raidījumu pakalpojumu sniedzējs, kas piedāvā pirmo pakalpojumu, izmanto pirms šā panta spēkā stāšanās iegūtās tiesības.

Komisijas tiesības uzlikt sodu

1)

Ja Komisija secina, ka:

a)

atbilstīgi 1990. gada likuma I daļai izdotas licences vai atbilstīgi šā likuma I daļai izdotas digitālās programmas licences turētājs nav izpildījis 101. panta 1. punktu un

b)

ņemot vērā apstākļus, ir pamatoti sagaidīt atbilstību minētajam punktam,

var pieprasīt noteiktā termiņā samaksāt Komisijai naudas sodu.

2)

Ja Komisija secina, ka saistībā ar pieteikumu apstiprinājumam saskaņā ar 101. panta 1. punktu atbilstīgi 1990. gada likuma I daļai izdotas licences vai atbilstīgi šā likuma I daļai izdotas digitālās programmas licences turētājs:

a)

sniedzis būtiski nepatiesu informāciju vai

b)

nav atklājis būtisku informāciju, lai maldinātu Komisiju,

var pieprasīt noteiktā termiņā samaksāt Komisijai naudas sodu.

3)

Naudas sods, ko uzliek atbilstīgi 1. vai 2. punktam nedrīkst pārsniegt summu, ko iegūst, reizinot atbilstīgo summu ar noteikto reizinātāju.

4)

3. punktā:

a)

“atbilstīgā summa” ir Komisijas noteikta summa, ko sodītajai personai būtu jāmaksā par attiecīgā notikuma translēšanas tiesību iegūšanu un

b)

“noteiktais reizinātājs” ir skaitlis, ko var noteikt ministrs ar rīkojumu.

5)

Saskaņā ar 4. punkta b) apakšpunktu izdoto rīkojumu var anulēt ar jebkuras parlamenta palātas rezolūciju.

6)

Komisijas saņemtās summas atbilstīgi 1. vai 2. punktam neveido Komisijas ieņēmumus, bet tiek iemaksātas Kopējā fondā.

7)

Summu, kas personai jāmaksā atbilstīgi 1. vai 2. punktam, Komisija no šīs personas var piedzīt kā parādu.

Ziņošana ministram

1)

Ja Komisija uzskata, ka:

a)

apraides organizācija nav izpildījusi 101. panta 1. punktu un

b)

ņemot vērā apstākļus, ir pamatoti sagaidīt organizācijas atbilstību minētajam punktam,

tā ziņo ministram.

2)

Ja Komisija secina, ka saistībā ar pieteikumu apstiprinājumam atbilstīgi 101. panta 1. punktam apraides organizācija:

a)

sniegusi būtiski nepatiesu informāciju vai

b)

nav atklājusi būtisku informāciju, lai maldinātu Komisiju,

tā ziņo ministram.

(3)

Šajā pantā “apraides organizācija” ir BBC vai Velsas pašvaldība.

Vadlīnijas

1)

Komisija sagatavo un ik pa laikam var pārskatīt vadlīnijas, kurās tā:

a)

precizē apstākļus, kādā uzskaitīto notikumu vai konkrēta uzskaitītā notikuma televīzijas translācija tiek vai netiek uzskatīta par tiešraidi šīs daļas nolūkā un

b)

norāda, kas tiks ņemts vērā, lemjot par:

i)

apstiprināšanu vai apstiprinājuma atcelšanu saskaņā ar 101. panta 1. punktu vai

ii)

102. panta 1. punkta vai 103. panta 1. punkta nolūkā – to, vai ņemot vērā apstākļus, ir pamatoti sagaidīt televīzijas raidījumu pakalpojumu sniedzēja atbilstību 101. panta 1. punktam.

2)

Īstenojot šīs daļas noteikumus, Komisija ievēro sagatavotās vadlīnijas.

3)

Pirms vadlīniju sagatavošanas vai pārskatīšanas Komisija apspriežas ar tām personām, kuru viedokli tā uzskata par vajadzīgu.

4)

Pēc šo vadlīniju sagatavošanas vai pārskatīšana Komisija tās publicē tā, lai vērstu šādu personu uzmanību:

a)

BBC;

b)

Velsas pašvaldība;

c)

visas personas, no kurām var iegūt uzskaitītā notikuma televīzijas translācijas tiesības

un

d)

visi licenču turētāji, kam ir saskaņā ar 1990. gada likuma I daļu Komisijas izsniegta licence vai saskaņā ar šā likuma I daļu izsniegta digitālās programmas licence.

IV daļas un papildu noteikumu interpretācija

1)

Šajā daļā, ja nav dota cita norāde:

 

“4. kanāls” nozīme atbilst nozīmei, kas izmantota 1990. gada likuma I daļā;

 

“Komisija” ir Neatkarīgā televīzijas komisija (Independent Television Commission);

 

“uzskaitītais notikums” atbilst nozīmei, kas definēta 97. panta 1. punktā;

 

“tiešraidi” saprot atbilstoši vadlīnijām, kas sagatavotas saskaņā ar 104. pantu;

 

“valsts 3. kanāla pakalpojuma” un “reģionālo 3. kanāla pakalpojuma” nozīme atbilst nozīmei, kas izmantota 1990. gada likuma I daļā;

 

“televīzijas apraides pakalpojums” nozīme atbilst nozīmei, kas izmantota 1990. gada likuma I daļā;

 

“televīzijas raidījumu pakalpojumu sniedzējs” atbilst nozīmei, kas definēta 99. panta 2. punktā;

 

“televīzijas raidījumu pakalpojums” nozīme atbilst nozīmei, kas izmantota 1990. gada likuma I daļā;

2)

1990. gada likuma 182. pants (par to, ka dažus notikumus nevar translēt ar skatījumu maksu) nav spēkā.

[Izvilkumi no 2000. gada Televīzijas apraides noteikumiem]

TIESĪBU AKTI

2000. g., Nr. 54

APRAIDE

2000. gada televīzijas apraides noteikumi

Sagatavoti: 2000. gada 14. janvārī

Iesniegti parlamentā: 2000. gada 14. janvārī

Stājušies spēkā: 2000. gada 19. janvārī

Tā kā ministrs ir pilnvarotais ministrs (1) 1972. gada Eiropas Kopienu likuma 2. panta 2. punkta (2) nolūkā attiecībā uz televīzijas apraides jautājumiem;

tāpēc ministrs, īstenojot pilnvarojumu, kas tam paredzēts ar 1972. gada Eiropas Kopienu likuma 2. panta 2. punktu, un citus attiecīgos pilnvarojumus, ir pieņēmis šādus noteikumus.

Nosaukums un stāšanās spēkā

1)

Atsaucoties uz šiem noteikumiem, var izmantot nosaukumu “2000. gada Televīzijas apraides noteikumi” (Television Broadcasting Regulations 2000).

2)

Šie noteikumi stājas spēkā 2000. gada 19. janvārī.

[…]

Grozījumi 1996. gada Apraides likumā

3.   1996. gada Apraides likuma IV daļu (3) (valsts mēroga sporta un cita veida notikumi) groza saskaņā ar šo noteikumu pielikumu.

[…]

2000. gada 14. janvārī

Kriss Smits (Chris Smith)

Kultūras, plašsaziņas līdzekļu un sporta ministrs

PIELIKUMS (SCHEDULE)

Regulation 3

Grozījumi 1996. gada apraides likumā valsts mēroga sporta un cita veida pasākumi

1.   98. pantu aizstāj ar šādu.

Pakalpojuma kategorijas.

1)

Šīs daļas nolūkā televīzijas raidījumu pakalpojumus un EEZ satelīta pakalpojumus iedala šādās divās kategorijās:

a)

televīzijas raidījumu pakalpojumi un EEZ satelīta pakalpojumi, kas attiecīgajā brīdī atbilst kritērijiem un

b)

citi televīzijas raidījumu pakalpojumi un EEZ satelīta pakalpojumi.

2)

Šajā pantā pakalpojuma “kritēriji” ir šādi:

a)

pakalpojumu sniedz bez maksas par pakalpojuma saņemšanu un

b)

pakalpojumu saņem vismaz 95 % Apvienotās Karalistes iedzīvotāju.

3)

2. punkta a) apakšpunktā neņem vērā maksas, ko iekasē par televīzijas licenci, kā noteikts 1949. gada Bezvadu telegrāfijas likuma 1. panta 7. punktā.

4)

2. punkta b) apakšpunktā noteikto kritēriju

a)

uzskata par izpildītu attiecībā uz reģionālo 3. kanāla pakalpojumu, ja tas ir izpildīts 3. kanālam kopumā un

b)

uzskata par izpildītu attiecībā uz 4. kanāla pakalpojumu, ja tas ir izpildīts 4. kanālam un S4C kopā.

5)

Komisija publicē sarakstu ar televīzijas raidījumu pakalpojumiem un EEZ satelīta pakalpojumiem, kas tiek uzskatīti par kritērijiem atbilstošiem.

6)

Šajā pantā “EEZ satelīta pakalpojums” ir jebkurš pakalpojums:

a)

kas ietver televīzijas raidījumu translāciju vispārējai uztveršanai, izmantojot satelītu, un

b)

ko sniedz persona, kas Padomes Direktīvas 89/552/EEK nolūkā ir EEZ valsts, izņemot Apvienoto Karalisti, jurisdikcijā.

[…]

3.   101. pantā (uzskaitītā notikuma translācijas ierobežojumi) 1. pantā pirmajā atsaucē uz “personu” to aizstāj ar “televīzijas raidījumu pakalpojumu sniedzēju”.

[…]

9.   105. panta 1. punktā (IV daļas interpretācija)

a)

pēc “Komisijas” definīcijas iestarpina šādu tekstu: “noteiktais notikums saistībā ar EEZ valsti, izņemot Apvienoto Karalisti, atbilst nozīmei, kas definēta 101.A pantā;”;

b)

“tiešraides” definīcijā pirms “saprot” iestarpina tekstu “saistībā ar uzskaitītā notikuma translāciju” un

c)

pēc “nacionālā 3. kanāla pakalpojuma” un “reģionālā 3. kanāla pakalpojuma” definīcijas iestarpina šādu tekstu: “S4C” nozīme atbilst nozīmei, kas izmantota 1990. gada likuma I daļā;

[Izvilkumi no Neatkarīgās televīzijas komisijas vadlīnijām par sporta un cita veida uzskaitītajiem notikumiem, kas pārskatītas 2000. gada janvārī]

Vadlīnijas par sporta un cita veida uzskaitītajiem notikumiem

(pārskatītas 2000. gada janvārī)

Priekšvārds

1.   1996. gada Apraides likumā (“Likums”), kas grozīts ar 2000. gada Televīzijas apraides noteikumiem (“Noteikumi”), paredzēts, ka Neatkarīgā televīzijas komisija (“ITC”) sagatavo un pārskata vadlīnijas par valsts mēroga sporta un cita veida uzskaitīto pasākumu, ko noteicis kultūras, plašsaziņas līdzekļu un sporta ministrs, translācijas dažiem aspektiem. Šīs vadlīnijas sagatavo ITC, apspriežoties ar apraides organizācijām, sporta organizācijām, sporta tiesību turētājiem un citām ieinteresētajām aprindām, lai izpildītu šo tiesību aktos paredzēto pienākumu, kā noteikts Likuma 104. pantā. (..)

2.   Likums ierobežo televīzijas raidījumu pakalpojumu sniedzēju iespējas iegūt ekskluzīvas tiesības nodrošināt uzskaitīto notikumu pilnīgu vai daļēju televīzijas tiešraidi un ekskluzīvu translāciju bez ITC iepriekšēja apstiprinājuma (sk. Likuma IV daļu). Saskaņā ar Likumu ITC var uzlikt naudas sodu licenču turētājiem, ja nav ievēroti ierobežojumi saistībā ar uzskaitīto notikumu tiešraides translāciju, ja ITC sniegta nepatiesa informācija vai ja noklusēta būtiska informācija. BBC un S4C gadījumā ITC ziņo ministram. Īstenojot šīs tiesības, ITC ievēro šīs vadlīnijas.

3.   “Uzskaitītos notikumus” sagatavo ministrs atbilstoši Likumam, un pašreizējais saraksts ir pievienots kā 1. pielikums. Ministrs jebkurā laikā var papildināt sarakstu ar jauniem notikumiem vai svītrot no tā notikumus, taču pirms tam jāapspriežas ar BBC, Velsas pašvaldību, ITC un attiecīgā notikuma tiesību turētāju. Ministrs 1998. gada jūnijā sarakstu papildināja ar B grupas notikumiem, paredzot, ka uz tiem attieksies atšķirīgi noteikumi nekā uz A grupas noteikumiem. A grupas notikumi ir tie notikumi, kurus var ekskluzīvi translēt tiešraidē tikai tad, ja tiek nodrošināta atbilstība noteiktiem kritērijiem. Kritēriji un aspekti, kurus ņem vērā ITC, ir noteikti 12. līdz 16. punktā. B grupas notikumi ir tie notikumi, kurus var ekskluzīvi translēt tiešraidē tikai tad, ja ir atbilstīgi paredzēts atspoguļojums bez tiešraides. Minimālās prasības translācijai bez tiešraides, ko ITC uzskata par atbilstīgu nodrošinājumu, ir noteiktas 17. un 18. punktā.

[…]

Vispārīgi noteikumi un pamatinformācija

6.   Uzskaitīto notikumu tiešraides nolūkā Likumā noteiktas divas televīzijas raidījumu pakalpojumu kategorijas: televīzijas raidījumu pakalpojumi un EEZ satelīta pakalpojumi, kas attiecīgajā brīdī atbilst kritērijiem (“pirmā kategorija”) un citi televīzijas raidījumu pakalpojumi un EEZ satelīta pakalpojumi (“otrā kategorija”). Noteiktie kritēriji ir šādi: a) pakalpojumu sniedz bez maksas par pakalpojuma saņemšanu un b) pakalpojumu saņem vismaz 95 % Apvienotās Karalistes iedzīvotāju. Pirmās kategorijas televīzijas raidījumu pakalpojumi un EEZ satelīta pakalpojumi tiek iekļauti ITC publicētā sarakstā (sk. 2. pielikumu). Šīs prasības ir noteiktas Likumā, kas grozīts ar 2000. gada Televīzijas apraides noteikumiem. Visos apraides organizācijas noslēgtajos līgumus par uzskaitītā notikuma tiešraidi jānorāda, ka tiesības translēt attiecīgo notikumu attiecas uz vienu no divām kategorijām, t.i., par katru kategoriju jābūt atsevišķam līgumam. Apraides organizācija, kas sniedz kādas kategorijas pakalpojumu (“pirmais pakalpojums”) nevar ekskluzīvi translēt tiešraidē pilnīgi vai daļēji A grupas notikumu bez Komisijas iepriekšēja apstiprinājuma, izņemot, ja apraides organizācija, kas sniedz pakalpojumu otrā kategorijā (“otrs pakalpojums”) ir ieguvusi tiesības tiešraidē translēt attiecīgo notikumu vai attiecīgo notikuma daļu. Teritorijā, kur sniedz otru pakalpojumu, jāietilpst visai vai gandrīz visai teritorija, kurā sniedz pirmo pakalpojumu. Pirmā un otrā pakalpojumu sniedzēji var būt licenču turētāji, kuriem ir tie paši īpašnieki, taču to vidū jābūt apraides organizācijai katrā no minētajām kategorijām.

7.   Ierobežojumi attiecas tikai uz tiesībām, kas iegūtas pēc 1996. gada likuma 101. panta stāšanās spēkā, t.i., 1996. gada 1. oktobra, vai pēc tam, kad ministrs sācis apspriesties ar tiesību turētājiem par izmaiņām sarakstā, t.i., 1997. gada 25. novembra, kā norādīts 1. pielikumā.

8.   Notikums var būt iekļauts starp uzskaitītajiem notikumiem arī tad, ja tā “valsts” mērogs attiecas atsevišķi uz Angliju, Skotiju, Velsu vai Ziemeļīriju. Tāpēc sarakstā ir, piemēram, Skotijas FA kausa izcīņas fināls futbolā. Likumā paredzēta iespēja translēt notikumus tikai tajā Apvienotās Karalistes teritorijā, kur tie radīs lielāko skatītāju interesi. Tāpēc 2. pielikumā atsauce uz 3. kanālu nozīmē atsevišķu reģionālo 3. kanāla pakalpojumu vai reģionālo pakalpojumu grupu, vai visu 3. kanālu.

9.   Likuma uzdevums ir sniegt iespēju nodrošināt tiešraidi. Jāuzsver, ka Likums nepieprasa un negarantē uzskaitīto notikumu tiešraidi, tostarp translāciju 3. kanālā, 4. kanālā un BBC. Tāpat Likums neaizliedz ekskluzīvi translēt uzskaitītos notikumus tiešraidē minētajos vai citos kanālos, taču ITC jāpārliecinās par noteiktu kritēriju izpildi (sk. 12.–18. punktu).

10.   Turpmāk tekstā izklāstītas vadlīnijas, kuras ITC jāsagatavo saskaņā ar Likumu. ITC regulāri pārskatīs šīs vadlīnijas un grozīs atbilstoši iegūtajai pieredzei.

“Tiešraides” definīcija

11.   Likuma 104. pantā paredzēts, ka ITC jāprecizē apstākļi, kādā uzskaitīto notikumu vai konkrēta uzskaitītā notikuma televīzijas translācija tiek vai netiek uzskatīta par tiešraidi. ITC pēc šī jautājums izskatīšanas nolēma, ka skatītāju interesēs ir iespēja sekot līdzi notikumam tajā pašā laikā, kad tas notiek. Tas nozīmē, ka vairumam sporta notikumu, tostarp notikumiem dažādās laika zonās, televīzijas tiešraide ir sinhrona translācija (t.i., tajā pašā laikā, kad šis notikums risinās). Taču notikumu ilgums un veids atšķiras, tāpēc viena definīcija visiem gadījumiem nav iespējama. Lai nodrošinātu elastību, izmantojama šāda interpretācija:

attiecīgā notikuma norises laikā tiek ierobežota tiešraide,

ja attiecīgais notikums sastāv no vairākām spēlēm vai posmiem, piemēro ierobežojumus katras spēles vai posma norises laikā,

ja viens notikums risinās vairākas dienas, piemēro ierobežojumus katras dienas daļai tās norises laikā.

Ja notikums sastāv no noteiktām atsevišķām daļām, kas laika ziņā pārklājas (piemēram, Olimpiskās spēles vai FIFA pasaules kausa izcīņas fināls) un tāpēc to nevar vienlaikus translēt pilnībā, ierobežojumi attiecas uz katru posmu vai sacensību, katru posmu vai sacenšibu uzskatot par atsevišķu notikumu.

Faktori, ko ņem vērā, sniedzot vai atsaucot ekskluzīvas translācijas apstiprinājumu

12.   Saskaņā ar Likuma 104. panta 1. punkta b) apakšpunktu ITC jāsniedz vadlīnijas par faktoriem, ko tā ņems vērā, pieņemot lēmumu par apstiprinājuma sniegšanu apraides organizācijai, kas sniedz vienas kategorijas pakalpojumu (pirmais pakalpojums), notikuma (vai notikuma daļas) ekskluzīvai translācijai tiešraidē, ja neviena apraides organizācija, kas sniedz otras kategorijas pakalpojumu (otrs pakalpojums) nav ieguvusi šādas tiesības vai ja teritorija, kurā sniedz otru pakalpojumu, neietver visu vai gandrīz visu teritoriju, kurā sniedz pirmo pakalpojumu.

13.   Lemjot par apstiprinājumu, ITC varētu pietikt ar pārliecināšanos, ka tiesību iegūšanas iespēja ir zināma un neviena apraides organizācija, kas sniedz otras kategorijas pakalpojumu, nav izteikusi vēlmi šīs tiesības iegūt vai nav piedalījusies priekšlikumu iesniegšanā. Taču ITC jāpārliecinās, ka apraides organizācijām patiešām bijusi iespēja tiesības iegūt tiesības ar godīgiem un pamatotiem noteikumiem un, cik vien iespējams, tiks ņemti vērā daži vai visi šādi kritēriji:

uzaicinājums izteikt interesi par tiesību iegūšanu publiska paziņojuma vai slēgta uzaicinājuma iesniegt priekšlikumus veidā atklāti un vienlaicīgi jāpaziņo apraides organizācijām, kas sniedz pakalpojumus abās kategorijās,

pirms sarunu sākšanās dokumentācijā jānorāda visi sarunu procesa un tiesību iegūšanas būtiskie aspekti un visi svarīgākie nosacījumi, tostarp jāprecizē iegūstamās tiesības,

ja uzskaitītā notikuma tiesības ir ietvertas tiesību paketē, tā nedrīkst būt pievilcīgāka apraides organizācijām, kas sniedz pakalpojumus vienā no divām kategorijām. Priekšroka dodama iespējai nopirkt tiesības atsevišķi no citām tiesībām, piemēram, translēt fragmentus, translēt notikumu ierakstā vai translēt citus notikumus,

tiesību iegūšanas nosacījumi un izmaksas (piemēram, producēšanas izmaksas) skaidri jānorāda, un tās nevar būt pievilcīgākas vienai pakalpojuma kategorijai,

tiesību cenai jābūt godīgai, pamatotai un nediskriminējošai attiecībā uz raidījumu pakalpojuma abām kategorijām. Godīgas cenas izpratne ir atkarīga no piedāvātajām tiesībām un šo tiesību vērtību apraides organizācijām. Par godīgām var uzskatīt dažādas cenas, bet, vērtējot tās, ITC cita starpā izmantos šādus kritērijus:

iepriekš izmantotās maksas par šo vai līdzīgu notikumu,

notikuma tiešraides laiks,

notikuma tiešraides ieņēmumi vai potenciālā auditorija (piemēram, iespējas pārdot reklāmas laiku vai piesaistīt sponsorus; iespējas gūt ieņēmumus no abonentmaksas),

laikposms, kuram tiek piedāvātas attiecīgās tiesības,

konkurence tirgū.

14.   Iespēja iegūt tiesības nozīmē arī to, ka apraides organizācijām tiek dots pietiekami ilgs laiks. Pietiekama ilga laika izpratne ir atkarīga no katra konkrētā gadījuma, tostarp sarunu sarežģītības un notikuma pārraides producēšanas un translēšanas, kā arī notikuma norises un tiesību piedāvāšanas laika starpības. Paredzētajam laikposmam jābūt pietiekamam, lai pusēm tiktu nodrošināta reāla iespēja iesaistīties sarunās un panākt vienošanos, bet tam nevajadzētu būt nevajadzīgi paildzinātam, tādējādi kavējot apraides organizāciju atbilstību vadlīnijām.

15.   ITC apstiprinājums vajadzīgs arī tad, ja pakalpojuma aptvertā teritorija neietver visu vai gandrīz visu teritoriju, kurā sniedz otru pakalpojumu. Apsverot, vai sniegt apstiprinājumu, ITC ņem vērā skatītāju interesēs dažādās teritorijās un dažādu apraides organizāciju translācijas aptverto teritoriju.

16.   Apstiprinājumu parasti sniedz par visu periodu, kurā darbojas iegūtās tiesības, ievērojot, ka samaksātā cena cita starpā atspoguļos tiesību ilgumu. Taču ITC atceļ apstiprinājumu, ja to pieprasa attiecīgā apraides organizācija vai ja apstiprinājums piešķirts, pamatojoties uz nepatiesu vai maldinošu informāciju. Turklāt ITC apsvērs iespēju atcelt apstiprinājumu, ja tiek konstatēts, ka tiesības iegūtas uz pārāk ilgu laiku, kas ir pretrunā ar Likuma būtību. Nosakot, kas ir pārāk ilgs laiks, ITC izskatīs vēsturisko pieredzi ar šo notikumu un līdzīgiem notikumiem, tostarp laikposmus, uz kādiem piešķirtas tiesības apraides organizācijām ārpus Apvienotās Karalistes translācijai citās valstīs.

17.   Attiecībā uz B grupas 1. pielikuma notikumiem ITC piešķirs ekskluzīvas notikuma tiešraides tiesības apraides organizācijai, kas sniedz pakalpojumu vienā kategorijā (pirmais pakalpojums), tad, ja ir atbilstīgi paredzēts atspoguļojums bez tiešraides, ko veic apraides organizācija, kas sniedz pakalpojumu otrā kategorijā (otrs pakalpojums). Minimālās prasības, ko ITC uzskatīs par pietiekamām, ir otra pakalpojuma tiesības nodrošināt fragmentu vai ierakstu translāciju vismaz 10 % apjomā no paredzētā notikuma (vai notikumā ietilpstošās daļas vienā dienā) ilguma, vai vismaz 30 minūtes no notikuma (vai notikumā ietilpstošās daļas vienā dienā), kas ilgst stundu vai vairāk, piemērojot garāko no šiem laikposmiem. Šajā nolūkā, ja notikums sastāv no vairākiem elementiem, kas notiek vienlaicīgi, notikuma ilgumu skaita no attiecīgajā dienā paredzētā pirmā elementa plānotā sākuma līdz attiecīgajā dienā paredzētā pēdējā plānotā elementa beigām. Otram pakalpojumam jānodrošina satura redakcija un jāplāno fragmentu vai ieraksta translācija, taču var piemērot ierobežojumu, nosakot, ka otrs pakalpojums nedrīkst sākt fragmentu vai ieraksta translāciju, līdz ir pagājis noteikts laiks kopš notikuma (vai notikumā ietilpstošās daļas vienā dienā) plānotajām beigām. Noteikt var šādu maksimālo nobīdi:

Notikuma paredzētās beigas

Maksimālā nobīde

Starp 0.00 un 8.00

Rediģētu fragmentu vai ieraksta translācija sākas līdz 10.00

Starp 8.00 un 20.30

Līdz 2 stundām

Starp 20.30 un 22.00

Rediģētu fragmentu vai ieraksta translācija sākas līdz 22.30

Starp 22.00 un 0.00

Līdz 30 minūtēm

18.   Papildus minētajam tiesības sniegt notikuma tiešraides radio komentārus jābūt ieguvušai valsts mēroga radio stacijai vai organizācijai, kas sniedz sporta pakalpojumus radiostacijām, kuras veido valsts mēroga (vai gandrīz valsts mēroga) tīklu.

19.   Var rasties situācija, kurā otrs pakalpojums nevar vai negrib nodrošināt atbilstošu vai pat jebkādu translāciju bez tiešraides. Šādā gadījumā ITC apsvērs iespējas sniegt apstiprinājumu ekskluzīvai tiešraidei, neparedzot translāciju bez tiešraides, un piemēros 12.–16. punktā noteiktos vai līdzīgus kritērijus.

Apstākļi, kādos nepiemēro sankcijas

20.   104. pantā paredzēts, ka ITC sagatavo vadlīnijas par faktoriem, kurus tā ņem vērā, lemjot par to, vai ir pamatoti sagaidīt, ka televīzijas raidījumu pakalpojuma sniedzējs ievēros uzskaitīto notikumu tiešraides ierobežojumus, un par to, vai neatbilstības gadījumā jāpiemēro sankcijas. Tā kā parasti tiesību piedāvāšanai, pārdošanai un iegūšanai ir paredzēts pietiekami ilgs laiks, ITC uzskata, ka tikai retos gadījumos apraides organizācijai ir pamatots iemesls nodrošināt ekskluzīvu translāciju bez ITC apstiprinājuma. Apraides organizācijai, kas tiešraidē translē uzskaitīto notikumu bez ITC apstiprinājuma un neatbilstīgi 101. panta 1. punktam, jāpārliecina ITC, ka laikposms starp tiesību piedāvājumu un pašu notikumu bija pārāk īss tiesību iegūšanai vai ka šai organizācijai nepatiesas informācijas dēļ bija iemesls uzskatīt, ka tā ir ievērojusi noteikumus. Pēdējā aprakstītajā situācijā ITC jāsaņem pierādījumi, ka apraides organizācija veikusi visus pamatoti nepieciešamos pasākumus, lai pārliecinātos, ka cita apraides organizācija, kas sniedz otras kategorijas pakalpojumu, ir ieguvusi attiecīgās tiesības.

Apstiprinājuma pieprasīšanas kārtība

21.   Pieteikumu ITC apstiprinājumam uzskaitītā notikuma ekskluzīvai tiešraide rakstiski iesniedz ITC sekretariātam, pievienojot pilnīgi izklāstītu pamatojumu un visus attiecīgos dokumentus. Pieteikumus iesniedz laicīgi, ja iespējams, ne mazāk kā 3 mēnešus pirms paredzētā notikuma, lai ITC būtu pietiekams laikposms apstiprinājuma apsvēršanai. Izskatot pieprasījumu, ITC parasti vispirms publicē paziņojumu, uzaicinot visas apraides organizācijas, kas sniedz pakalpojumus otrā kategorijā (ne tajā, kur pieteikuma iesniedzējs), tiesību turētājus un citas ieinteresētās personas iesniegt komentārus par pieteikumu. Atkarībā no komentāriem un ITC veiktās izpētes pieteikuma iesniedzējam var lūgt rakstiski iesniegt papildu informāciju un/vai tikties ar ITC darbiniekiem.

22.   Apraides organizācijām jāņem vērā, ka B grupas notikumu ekskluzīvai tiešraidei vajadzīgs ITC apstiprinājums arī tad, ja ir izpildītas 17. un 18. punktā minētās minimālās prasības. Taču šajā situācijā apstiprinājums tiks sniegts automātiski.

23.   ITC uz visiem pieprasījumiem atbild iespējami drīz. ITC savus lēmumus un to pamatojumu publicē, taču ievērojot iesaistīto personu likumīgās intereses, kas saistītas ar konfidencialitātes aizsardzību.

[…]

2000. gada janvāris

1. PIELIKUMS

Apvienotās karalistes uzskaitītie sporta notikumi

A   GRUPA

 

Olimpiskās spēles

 

FIFA Pasaules kausa izcīņas finālturnīrs

 

FA kausa fināls

 

Skotijas FA kausa fināls (Skotijā)

 

Grand National

 

The Derby

 

Vimbldonas tenisa turnīra fināls

 

Eiropas futbola meistarsacīkšu finālturnīrs

 

Regbija līgas kausa izcīņas (The Rugby League Challenge Cup) fināls (*)

 

Regbija Pasaules kausa izcīņas fināls (*)

B   Grupa

 

Kriketa draudzības spēles (Test Matches), kas notiek Anglijā

 

Vimbldonas turnīra spēles pirms fināla

 

Visas pārējās Regbija Pasaules kausa izcīņas finālturnīra spēles (*)

 

Five Nations regbija turnīra spēles, kur piedalās Apvienotās Karalistes komandas (4) (*)

 

Britu Nāciju Sadraudzības spēles (*)

 

Pasaules čempionāts vieglatlētikā (*)

 

Kriketa Pasaules kauss – fināls, pusfināls un spēles, kur piedalās pašmāju komandas (*)

 

The Ryder Cup (*)

 

Atklātais golfa čempionāts The Open (*)

Piezīme.

Tiesībām, kas iegūtas pēc 1996. gada 1. oktobra, izņemot tos notikumus, kas apzīmēti ar zvaigznīti un uz kuru attiecīgais datums ir 1997. gada 25. novembris, piemēro ierobežojumus (5).

2. PAPILDINĀJUMS

Pakalpojumi, kas atbilst 2000. Gada televīzijas noteikumos izklāstītajiem kritērijiem

 

CHANNEL 3 (ITV)

 

CHANNEL 4

 

BBC 1

 

BBC 2

[Ministra rakstiska atbilde uz deputāta Hjū Beilija (Hugh Bayley) jautājumu, 1997. gada 25. novembris]

Kultūra, plašsaziņas līdzekļi un sports

Sporta translācija

Deputāts Beilijs (Bayley): Jautājums Kultūras, plašsaziņas līdzekļu un sporta ministram – kādi ir panākumi sporta notikumu saraksta pārskatīšanā, kas sagatavots atbilstoši 1996. gada Apraides likuma IV daļai? Vai ministrs varētu sniegt paziņojumu?

Kriss Smits (Chris Smith): Esmu apspriedies ar ieinteresētājām aprindām par principiem, kādi jāievēro, sagatavojot sarakstu, šodien tiks publicēti kritēriji, un es ceru, ka tādējādi uzlabosies šī procesa pārredzamība. Esmu arī izveidojis padomdevēju grupu, kuras dalībnieki ir eksperti sporta, apraides un sabiedrības politikas jautājumos. Grupas dalībnieki ir šādi:

 

Lord Gordon of Strathblane (priekšsēdētājs)

 

Mr Alastair Burt

 

Mr Jack Charlton

 

Mr Steve Cram

 

Kate Hoey, MP

 

Mr Michael Parkinson

 

Mr Clive Sherling

 

Prof. David Wallace

Esmu aicinājis grupu pēc publicētajiem kritērijiem izskatīt to:

a)

vai kādi notikumi vai notikumu daļas jāsvītro no saraksta un

b)

vai sarakstam jāpievieno citi svarīgi sporta notikumi.

Sākot saraksta pārskatīšanu, saskaņā ar 1996. gada likumu patlaban notiek oficiālas apspriedes ar pašreiz uzskaitīto notikumu un virkni citu svarīgu sporta notikumu tiesību turētājiem. Saņemtie komentāri tiks nodoti padomdevējai grupai.

Apspriedes paredzētas ar šādu notikumu tiesību turētājiem:

Pašreiz uzskaitītie notikumi:

 

Olimpiskās spēles

 

FIFA Pasaules kausa izcīņas fināls

 

FA kausa fināls

 

Skotijas FA kausa finālturnīrs (uzskaitītais notikums attiecas uz Skotiju)

 

Kriketa draudzības spēles (Test Matches), kurās piedalās Anglija

 

Vibldonas tenisa turnīrs (patlaban uzskaitītais notikums attiecas uz finālturnīra nedēļas nogali)

 

Grand National

 

The Derby

Citi svarīgi sporta notikumi:

 

Kriketa Pasaules kauss

 

Regbija Pasaules kauss

 

Eiropas futbola čempionāti

 

Britu Nāciju Sadraudzības spēles

 

Pasaules vieglatlētikas čempionāts

 

Lielbritānijas Grand Prix

 

Regbija turnīrs Five Nations

 

Golfa čempionāts The Open

 

The Ryder Cup

Grupa var pieprasīt pārskatīšanā iekļaut citus notikumus un apspriesties ar šo notikumu tiesību turētājiem.

Ir paredzēts, ka grupa sāks darbu nekavējoties un iesniegs man sagatavotos ieteikumus līdz Lieldienām. Tad es lemšu par izmaiņām pašreizējā sarakstā.

[Izvilkumi no Kultūras, plašsaziņas līdzekļu un sporta ministra paziņojuma, 1997. gada 25. novembris]

[…]

3.   Pārskatīšanas grupa izmanto šādus kritērijus.

Vadlīnijas svarīgāko sporta notikumu iekļaušanai uzskaitīto notikumu sarakstā

Apsverot notikuma iekļaušanu sarakstā, ministram jāapspriežas ar apraides regulatoriem un attiecīgo tiesību turētājiem. Šajā dokumentā izklāstīti faktori, kurus ministrs ņem vērā, lemjot par notikuma iekļaušanu sarakstā.

Lai notikumu iekļautu sarakstā, tam jāatbilst šādam galvenajam kritērijam:

notikumam jāizraisa īpaša rezonanse valstī, tas nedrīkst būt svarīgs tikai tiem, kas parasti interesējas par attiecīgo sporta veidu; notikumam jārada nācijas kopīguma izjūta; tam ir jābūt visas valsts sporta notikumu kalendārā.

Atbilstošs notikums pieder vienai no šādām kategorijām:

tam ir jābūt starp ievērojamākajiem valsts vai starptautiskiem sporta notikumiem,

šajā sporta veidā jāpiedalās valsts komandai vai valsts pārstāvjiem.

Tiks izskatīta notikumu, kas atbilst galvenajam kritērijam, iekļaušana sarakstā, taču šī atbilstība nenozīmē automātisku nokļūšanu sarakstā. Notikumu iekļauj sarakstā, ja tā īpatnību dēļ iekļaušana sarakstā ir piemērotākais risinājums, piemēram, ja notikums:

piesaistīs daudz televīzijas skatītāju,

agrāk šis notikums brīvi (nekodēti) translēts tiešraidē.

Apsverot notikuma iekļaušanu sarakstā, ministrs ņem vērā citus faktorus, kas ietekmē paredzamās izmaksas un ieguvumus attiecīgajam sporta veidam, apraides organizācijām un skatītājiem, piemēram, šādus:

vai nodrošināt pilnu tiešraidi vispārējā kanālā ir racionāli – garāki notikumi, piemēram, sezonas ilguma čempionāti, kas sastāv no vairākām spēlēm, parasti netiek pilnībā iekļauti sarakstā,

sarakstā iekļaušanas samazinošā ietekme uz sporta ieņēmumiem vai potenciālajiem ieņēmumiem, kā arī šī samazinājuma ietekme uz investīcijām līdzdalības palielināšanai/rezultātu uzlabošanai/droša aprīkojuma veidošanai,

iekļaušanas potenciālā ietekme uz apraides tirgu, tostarp gaidāmajām investīcijām sporta translācijā, konkurenci un sabiedriskā pakalpojuma apraides organizāciju situāciju,

vai visiem skatītājiem ir nodrošināta iespēja sekot līdzi notikumam, izmantojot fragmentu, ieraksta traslāciju un/vai radio komentārus.

Apsverot notikumu iekļaušanu sarakstā, ministrs minētos citus faktorus skatīs kopumā. Atbilsme vienam atsevišķam faktoram nenozīmē automātisku iekļūšanu sarakstā, tāpat kā viena neatbilsme nenozīmē svītrošanu no tā.

4.   Ministrs izklāstīja paziņojumu rakstiskā atbildē uz deputāta Hjū Beilija (Hugh Bayley) (Jorkas pilsēta) jautājumu.

[Ministra rakstiska atbilde uz deputāta Gareta R. Tomasa (Gareth R. Thomas) jautājumu, 1998. gada 25. jūnijs]

Kultūra, plašsaziņas līdzekļi un sports

Uzskaitītie sporta pasākumi

Garets R. Tomass (Gareth R. Thomas): Jautājums Kultūras, plašsaziņas līdzekļu un sporta ministram – lūdzu ziņot par sporta notikumu saraksta pārskatīšanu, kas sagatavots atbilstoši 1996. gada Apraides likuma IV daļai.

Kriss Smits (Chris Smith): Saraksta pārskatīšana ir pabeigta. Pārskats tika veikts pēc kritērijiem, kas publicēti pagājušajā gadā. Esmu apspriedies ar plašu interesentu loku par kritērijiem un pašu sarakstu, kā arī rūpīgi izskatījis daudzos komentārus. Ir apstiprināti vispārējie principi ziņojumā, ko sagatavojusi Lord Gordon of Strathblane vadītā padomdevēja grupa.

Pārskatītais saraksts, kas sagatavots atbilstoši 1996. gada Apraides likuma IV daļai, stājas spēkā nekavējoties.

Turpmāk uzskaitītie notikumi paliek sarakstā, un attiecībā uz tiem brīvi uztveramas zemes televīzijas apraides organizācijām jānodrošina iespēja translēt tiešraidē (A kategorija atbilstoši 1996. gada likumam):

 

Olimpiskās spēles

 

FIFA Pasaules kausa izcīņas fināls

 

FA kausa fināls

 

Skotijas FA kausa fināls (Skotijā)

 

Grand National

 

The Derby

 

Vimbldonas tenisa turnīra fināls

Saraksts tiek papildināts ar šādiem notikumiem ar tiem pašiem nosacījumiem:

 

Eiropas futbola meistarsacīkšu finālturnīrs

 

Regbija līgas kausa izcīņas (The Rugby League Challenge Cup) fināls

 

Regbija Pasaules kausa izcīņas fināls

Pēc padomdevējas grupas ieteikumu rūpīgas izskatīšanas esmu secinājis, ka sarakstā iekļaušanas kritērijiem atbilst vairākas Pasaules kausa izcīņas un Eiropas meistarsacīkšu futbolā kvalifikācijas turnīru spēles. Uzskatu, ka ir svarīgi nodrošināt iespēju visiem skatītājiem sekot līdzi šo sacensību svarīgākajiem brīžiem, tāpēc jāpieņem Eiropas mēroga pasākumi, lai nodrošinātu šo sacensību svarīgāko spēļu brīvu translāciju tiešraidē.

Vēl daži pasākumi ir iekļauti sarakstā ar atšķirīgiem noteikumiem. Attiecībā uz šiem notikumiem esmu ieteicis Neatkarīgajai televīzijas komisijai apstiprināt ekskluzīvu tiešraidi B kategorijas apraides organizācijām (kā noteikts 1996. gada likumā), ja ir pienācīgi nodrošināts atspoguļojums bez tiešraides, ko veic A kategorijas apraides organizācija. Esmu lūdzis ITC izskatīt iespēju noteikt minimālās prasības šādam atspoguļojam bez tiešraides, ietverot pilna ieraksta, fragmentu translācijas un radio tiešraides komentāru kombināciju.

Šie noteikumi attiecas uz šādiem notikumiem:

 

Kriketa draudzības spēles (Test Matches), kas notiek Anglijā

 

Vimbldonas turnīra spēles pirms fināla

 

Visas pārējās Regbija Pasaules kausa izcīņas finālturnīra spēles

 

Five Nations regbija turnīra spēles, kur piedalās Apvienotās Karalistes komandas

 

Britu Nāciju Sadraudzības spēles

 

Pasaules vieglatlētikas čempionāts

 

Kriketa Pasaules kauss – fināls, pusfināls un spēles, kur piedalās Apvienotās Karalistes komandas

 

The Ryder Cup

 

Atvērtais golfa čempionāts The Open.


(1)  Tiesību axts 1997/1174.

(2)  1972., 68.; ņemot vērā grozījumus Eiropas Kopienu likuma 1. panta 2. punktā, kas izdarīti ar 1993. gada Eiropas Ekonomiskās zonas likuma (51.) 1. pantu, saskaņā ar Eiropas Kopienu likuma 2. panta 2. punktu var pieņemt noteikumus, ar ko īsteno Apvienotās Karalistes saistības, kas izriet no Nolīguma par Eiropas Ekonomisko zonu, kas parakstīts Portu 1992. gada 2. maijā (Cm 2073) un protokola, ar ko pielāgo šo nolīgumu un kas parakstīts 1993. gada 17. martā Briselē (Cm 2183).

(3)  1996, 55.

(4)  Šajā pielikumā ir izvilkumi no ITC vadlīnijām, ko Apvienotā Karaliste paziņoja Komisijai 2000. gada 5. maijā. Taču Apvienotās Karalistes saraksts tika grozīts 2001. gadā, atspoguļojot šī notikuma nosaukuma maiņu uz Six Nations Rugby Tournament.

(5)  Sakarā ar Six Nations Rugby Tournament nosaukuma maiņu, šī notikuma attiecīgais datums ir 2001. gada 24. janvāris.


14.11.2007   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 295/28


KOMISIJAS LĒMUMS

(2007. gada 13. novembris),

ar ko groza Lēmumu 2006/415/EK par dažiem aizsardzības pasākumiem saistībā ar augsti patogēnu H5N1 apakštipa putnu gripu mājputniem Apvienotajā Karalistē

(izziņots ar dokumenta numuru K(2007) 5549)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(2007/731/EK)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1989. gada 11. decembra Direktīvu 89/662/EEK par veterinārajām pārbaudēm Kopienas iekšējā tirdzniecībā, lai izveidotu iekšējo tirgu (1), un jo īpaši tās 9. panta 3. punktu,

ņemot vērā Padomes 1990. gada 26. jūnija Direktīvu 90/425/EEK par veterinārajām un zootehniskajām pārbaudēm, kas piemērojamas Kopienā iekšējā tirdzniecībā ar noteiktiem dzīviem dzīvniekiem un produktiem, lai izveidotu iekšējo tirgu (2), un jo īpaši tās 10. panta 3. punktu,

tā kā:

(1)

Komisijas 2006. gada 14. jūnija Lēmumā 2006/415/EK par dažiem aizsardzības pasākumiem saistībā ar augsti patogēnu H5N1 apakštipa putnu gripu Kopienas mājputniem un Lēmuma 2006/135/EK atcelšanu (3) paredzēti noteikti aizsardzības pasākumi, kas piemērojami, lai nepieļautu minētās slimības izplatīšanos, tostarp A un B apgabalu noteikšana, kolīdz rodas aizdomas par slimības uzliesmojumu vai tas ir apstiprināts.

(2)

Apvienotā Karaliste ir informējusi Komisiju par augsti patogēnas H5N1 apakštipa putnu gripas uzliesmojumu mājputnu saimniecībā tās teritorijā Suffolk grāfistē un veikusi atbilstīgos pasākumus, kas noteikti Lēmumā 2006/415/EK, tostarp minētā lēmuma 4. pantā paredzēto A un B apgabalu noteikšanu.

(3)

Komisija sadarbībā ar Apvienoto Karalisti pārbaudīja šos pasākumus un ir gandarīta, ka A un B apgabalu robežas, kurus noteikusi minētās dalībvalsts kompetentā iestāde, ir pietiekamā attālumā no faktiskās slimības uzliesmojuma vietas. Tāpēc var apstiprināt A un B apgabalu Apvienotajā Karalistē un noteikt to, cik ilgi šādi reģionāli ierobežojumi būs spēkā.

(4)

Pašlaik spēkā esošais Lēmuma 2006/415/EK pielikums ir novecojis, jo aizsardzības pasākumiem saistībā ar putnu gripas uzliesmojumu Vācijā beidzies termiņš, tādējādi ir pilnībā jāaizstāj minētais pielikums.

(5)

Tāpēc attiecīgi jāgroza Lēmums 2006/415/EK.

(6)

Šajā lēmumā paredzētie pasākumi jāpārskata nākamajā Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgās komitejas sanāksmē,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Lēmuma 2006/415/EK pielikumu aizstāj ar šā lēmuma pielikuma tekstu.

2. pants

Šis lēmums ir adresēts dalībvalstīm.

Briselē, 2007. gada 13. novembrī

Komisijas vārdā

Komisijas loceklis

Markos KYPRIANOU


(1)  OV L 395, 30.12.1989., 13. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2004/41/EK (OV L 157, 30.4.2004., 33. lpp.). Labotā redakcija (OV L 195, 2.6.2004., 12. lpp.).

(2)  OV L 224, 18.8.1990., 29. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2002/33/EK (OV L 315, 19.11.2002., 14. lpp.).

(3)  OV L 164, 16.6.2006., 51. lpp. Lēmumā jaunākie grozījumi izdarīti ar Lēmumu 2007/632/EK (OV L 255, 29.9.2007., 46. lpp.).


PIELIKUMS

“PIELIKUMS

A   DAĻA

A apgabals, kas noteikts saskaņā ar 4. panta 2. punktu:

ISO Valsts kods

Dalībvalsts

A apgabals

Datums, līdz kuram piemēro 4.p. 4.pk. b) apakšp. iii) ievilk.

Kods

(ja ir)

Nosaukums

UK

APVIENOTĀ KARALISTE

SUFFOLK

00162

Aizsardzības zona:

Suffolk grāfistes daļa 3 km rādiusā ap koordināti TM 06178 76666 (1).

21.12.2007.

 

 

SUFFOLK

00162

NORFOLK

00154

Uzraudzības zona:

Suffolk un Norfolk grāfistes daļa 10 km rādiusā ap koordināti TM 06178 76666 (1).

B   DAĻA

B apgabals, kas noteikts saskaņā ar 4. panta 2. punktu:

ISO Valsts kods

Dalībvalsts

B apgabals

Datums, līdz kuram piemēro 4.p. 4.pk. b) apakšp. iii) ievilk.

Kods

(ja ir)

Nosaukums

UK

APVIENOTĀ KARALISTE

NORFOLK

00154

SUFFOLK

00162

Šādi apgabali:

Babergh

Breckland

Forest Heath

Ipswich

Mid Suffolk

Norwich

St Edmundsbury

South Norfolk

Suffolk Coastal

Waveney

21.12.2007.”


(1)  Lielbritānijas Valsts koordinātes.


III Tiesību akti, kas pieņemti, piemērojot Līgumu par Eiropas Savienību

TIESĪBU AKTI, KAS PIEŅEMTI, PIEMĒROJOT LES V SADAĻU

14.11.2007   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 295/30


PADOMES VIENOTĀ RĪCĪBA 2007/732/KĀDP

(2007. gada 13. novembris),

ar kuru groza Vienoto rīcību 2007/106/KĀDP, ar ko pagarina pilnvaru termiņu Eiropas Savienības Īpašajam pārstāvim Afganistānā

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienību un jo īpaši tā 14. pantu, 18. panta 5. punktu un 23. panta 2. punktu,

tā kā:

(1)

Padome 2007. gada 15. februārī pieņēma Vienoto rīcību 2007/106/KĀDP, ar ko pagarina pilnvaru termiņu Eiropas Savienības Īpašajam pārstāvim Afganistānā (1).

(2)

Padome 2007. gada 30. maijā pieņēma Vienoto rīcību 2007/369/KĀDP, ar ko izveido Eiropas Savienības policijas misiju Afganistānā (EUPOL AFGHANISTAN) (2), kura izveidota uz trīs gadiem.

(3)

Padome 2007. gada 13. novembrī pieņēma Vienoto rīcību 2007/733/KĀDP (3), ar ko Vienoto rīcību 2007/369/KĀDP groza, lai ņemtu vērā jauno vadības un kontroles struktūru ES civilajās krīzes pārvarēšanas operācijās, kā Padome apstiprinājusi 2007. gada 18. jūnijā.

(4)

Eiropas Savienības Īpašā pārstāvja Afganistānā pilnvaras būtu jāgroza, lai viņa lomu attiecībā uz EUPOL AFGHANISTAN saskaņotu ar jauno vadības un kontroles struktūru ES civilajās krīzes pārvarēšanas operācijās,

IR PIEŅĒMUSI ŠO VIENOTO RĪCĪBU.

1. pants

Ar šo Vienoto rīcību 2007/106/KĀDP groza šādi:

1)

vienotās rīcības 3. pantam pievieno šādu punktu:

“i)

sniegt norādes Eiropas Savienības Policijas misijas Afganistānā (EUPOL AFGHANISTAN) vadītājam par vietējo politisko kontekstu. ESĪP un civilās operācijas komandieris vajadzības gadījumā savā starpā apspriežas.”

2)

svītro 7. panta 2. punkta e) apakšpunktu.

2. pants

Šī vienotā rīcība stājas spēkā tās pieņemšanas dienā.

3. pants

Šo vienoto rīcību publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Briselē, 2007. gada 13. novembrī

Padomes vārdā

priekšsēdētājs

F. TEIXEIRA DOS SANTOS


(1)  OV L 46, 16.2.2007., 55. lpp.

(2)  OV L 139, 31.5.2007., 33. lpp.

(3)  Sk. šo 31. lpp. OV.


14.11.2007   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 295/31


PADOMES VIENOTĀ RĪCĪBA 2007/733/KĀDP

(2007. gada 13. novembris),

lai grozītu Vienoto rīcību 2007/369/KĀDP, ar ko izveido Eiropas Savienības Policijas misiju Afganistānā (EUPOL AFGHANISTAN)

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienību un jo īpaši tā 14. pantu,

tā kā:

(1)

Padome 2007. gada 30. maijā pieņēma Vienoto rīcību 2007/369/KĀDP, ar ko izveido Eiropas Savienības Policijas misiju Afganistānā (1).

(2)

Padome 2007. gada 18. jūnijā ir apstiprinājusi Pamatnostādnes par vadības un kontroles struktūru ES krīzes civilas pārvarēšanas operācijām; šajās Pamatnostādnes īpaši norādīts, ka civilās operācijas komandieris, atrodoties Politikas un drošības komitejas (PDK) politiskā kontrolē, rīkojoties saskaņā ar tās stratēģiskām norādēm un darbojoties ģenerālsekretāra/Augstā pārstāvja KĀDP jautājumos (ĢS/AP) vispārējā vadībā, stratēģiskā līmenī īstenos vadību un kontroli, lai plānotu un realizētu visas civilās krīzes pārvarēšanas operācijas, šajās pamatnostādnēs tāpat arī norādīts, ka civilo krīzes pārvarēšanas operāciju komandieris būs Padomes Sekretariātā izveidotā Civilās plānošanas un īstenošanas centra (CPĪC) direktors.

(3)

Iepriekš minētajai vadības un kontroles struktūrai nevajadzētu skart misijas vadītāja līgumisko atbildību Komisijas priekšā par misijas budžeta izpildi.

(4)

Šīs misijas vajadzībām būtu jāaktivizē Padomes Sekretariātā izveidoto Informācijas analīzes un sakaru centru.

(5)

Būtu attiecīgi jāgroza Vienotā rīcība 2007/369/KĀDP,

IR PIEŅĒMUSI ŠO VIENOTO RĪCĪBU.

1. pants

Vienoto rīcību 2007/369/KĀDP ar šo groza šādi:

1)

5. panta 3. punktu aizstāj ar šādu punktu:

“3.   Turklāt vairākus misijas personāla locekļus dislocēs tā, lai attiecīgi uzlabotu Afganistānas policijas reformas stratēģisko koordināciju un jo īpaši lai koordinētu darbību ar Starptautiskās policijas koordinācijas valdes sekretariātu (IPCB) Kabulā. IPCB Sekretariātu attiecīgi izvieto EUROPOL AFGHANISTAN štābā.”

2)

Vienotā rīcībā iekļauj šādu jaunu pantu:

“5.a pants

Civilās operācijas komandieris

1.   EUPOL AFGHANISTAN civilās operācijas komandieris ir Civilās plānošanas un īstenošanas centra (CPĪC) direktors.

2.   Civilās operācijas komandieris, kas ir PDK politiskā kontrolē, rīkojas saskaņā ar tās stratēģiskām norādēm un darbojas ĢS/AP vispārējā vadībā, stratēģiskā līmenī īsteno EUPOL AFGHANISTAN vadību un kontroli.

3.   Civilās operācijas komandieris nodrošina pienācīgu un efektīvu Padomes, kā arī PDK lēmumu īstenošanu, tostarp vajadzības gadījumā dodot norādījumus misijas vadītājam.

4.   Norīkotais personāls turpina darboties sūtītājas valsts iestādes vai sūtītājas ES iestādes pilnīgā vadībā. Valstu iestādes dod tiesības civilās operācijas komandierim veikt to personāla, grupu un vienību darbības kontroli (OPCON).

5.   Civilās operācijas komandierim ir vispārēja atbildība par to, lai nodrošinātu, ka ES pienācīgi pilda pienākumu rūpēties par personālu.

6.   Civilās operācijas komandieris un ESĪP vajadzības gadījumā savstarpēji apspriežas.”

3)

Vienotās rīcības 6. panta 2. līdz 8 punktu aizstāj ar šādiem punktiem:

“2.   Misijas vadītājs operatīvā līmenī uzņemas atbildību un īsteno misijas vadību un kontroli.

3.   Misijas vadītājs saskaņā ar civilās operācijas komandiera norādījumiem īsteno misijas dalībvalstu personāla, grupu un vienību vadību un kontroli, kā arī uzņemas atbildību par administratīviem un piegādes jautājumiem, tostarp par misijas rīcībā esošiem līdzekļiem, resursiem un informāciju.

4.   Misijas vadītājs izdod norādījumus visam misijas personālam, tostarp arī atbalsta elementam Briselē, lai efektīvi operatīvā līmenī īstenotu EUPOL AFGHANISTAN, uzņemoties koordinācijas un ikdienas jautājumu risināšanu saskaņā ar civilās operācijas komandiera norādījumiem.

5.   Misijas vadītājs ir atbildīgs par misijas budžeta izpildi. Šajā nolūkā misijas vadītājs noslēdz līgumu ar Komisiju.

6.   Misijas vadītājs ir atbildīgs par personāla disciplīnas kontroli. Norīkotā personāla disciplīnas kontroli veic attiecīgā valsts vai ES iestāde.

7.   Misijas vadītājs pārstāv EUPHOL AFGHANISTAN operācijas vietā un nodrošina pienācīgu misijas atpazīstamību.

8.   Misijas vadītājs vajadzības gadījumā saskaņo rīcību ar citiem ES dalībniekiem, kas darbojas uz vietas. Misijas vadītājs, neskarot komandķēdi, saņem politiskus norādījumus no ESĪP.

9.   Misijas vadītājs nodrošina, ka EUPOL AFGHANISTAN cieši sadarbojas un saskaņo darbību ar Afganistānas valdību un, attiecīgos gadījumos, atbilstīgiem starptautiskiem dalībniekiem, tostarp ar NATO/ISAF, PRT vadošajām valstīm, UNAMA un trešām valstīm, kas pašlaik iesaistītas policijas reformā Afganistānā.”

4)

7. panta 5. punktu aizstāj ar šādu punktu:

“5.   Personāls savus pienākumus veic un darbojas misijas interesēs. Personāls ievēro drošības principus un obligātos standartus, kas noteikti Padomes Lēmumā 2001/264/EK (2001. gada 19. marts), ar ko pieņem Padomes drošības reglamentu (2).

5)

9. pantu aizstāj ar šo pantu:

“9. pants

Komandķēde

1.   EUPOL AFGHANISTAN kā krīzes pārvarēšanas operācijas struktūrai ir vienota komandķēde.

2.   Par PDK veikto politisko kontroli un EUPOL AFGHANISTAN stratēģisko virzību atbild Padome.

3.   Civilās operācijas komandieris, kas atrodas PDK politiskā kontrolē, rīkojas saskaņā ar tās stratēģiskām norādēm un darbojas ĢS/AP vispārējā vadībā, stratēģiskā līmenī ir EUPOL AFGHANISTAN komandieris, un šajā statusā tas dod norādījumus misijas vadītājam, kā arī sniedz tam padomus un tehnisku atbalstu.

4.   Civilās operācijas komandieris Padomei ziņojumus iesniedz ar ĢS/AP starpniecību.

5.   Misijas vadītājs operatīvajā līmenī īsteno EUPOL AFGHANISTAN vadību un kontroli un darbojas tiešā civilās operācijas komandiera pakļautībā.”

6)

Vienotās rīcības 10. pantu aizstāj ar šādu pantu:

“10. pants

Politiskā kontrole un stratēģiskā virzība

1.   Par PDK veikto politisko kontroli un misijas stratēģisko virzību atbild Padome. Ar šo Padome pilnvaro PDK pieņemt attiecīgos lēmumus saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību 25. pantu. Šajās pilnvarās ietilpst arī tiesības grozīt OPLAN. Tas nozīmē arī to, ka tai ir pilnvaras pieņemt turpmākus lēmumus par misijas vadītāja iecelšanu. Padomes pilnvarās paliek pieņemt lēmumu par misijas mērķiem un tās pabeigšanu.

2.   PDK regulāri iesniedz ziņojumus Padomei.

3.   PDK regulāri un pēc vajadzības saņem civilās operācijas komandiera un misijas vadītāja ziņojumus par to atbildības jomā esošiem jautājumiem.”

7)

11. pantu aizstāj ar šādu pantu:

“11. pants

Drošība

1.   Civilās operācijas komandieris vada misijas vadītāja veikto EUPOL AFGHANISTAN drošības pasākumu plānošanu un nodrošina to pienācīgu un efektīvu īstenošanu saskaņā ar 5.a un 9. pantu, saskaņojot darbības ar Padomes Drošības biroju.

2.   Misijas vadītājs ir atbildīgs par operācijas drošību un par to, ka tiek nodrošināta atbilstība minimālajām drošības prasībām, ko piemēro operācijai, turklāt viņš īsteno šo atbildību, ievērojot ES politiku par tā ES personāla drošību, ko izvieto ārpus ES, lai veiktu operācijas saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību V sadaļu un tās pavaddokumentiem.

3.   Misijas vadītājam palīdz vecākā misijas drošības amatpersona (SMSO), kas būs pakļauta misijas vadītajam, kā arī uzturēs ciešas darba attiecības ar Padomes Drošības biroju.

4.   Misijas vadītājs misijas apgabala un reģiona atrašanās vietās iecels drošības amatpersonas, kas SMSO pakļautībā būs atbildīgas par attiecīgu misijas elementu visu drošību aspektu ikdienas vadību.

5.   EUPOL AFGHANISTAN personāls pirms darbības sākšanas apmeklē obligātas drošības mācības saskaņā ar OPLAN. Tāpat personālam nodrošina regulāras prasmes nostiprinošas mācības uz vietas, kuras organizē SMSO.”

8)

Pēc 15. panta iekļauj šādu pantu:

“15.a pants

Sakaru centrs

EUPOL AFGHANISTAN vajadzībām aktivizē Informācijas analīzes un sakaru centru.”

2. pants

Šī vienotā rīcība stājas spēkā pieņemšanas dienā.

3. pants

Šo vienoto rīcību publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Briselē, 2007. gada 13. novembrī

Padomes vārdā

priekšsēdētājs

F. TEIXEIRA DOS SANTOS


(1)  OV L 139, 31.5.2007., 33. lpp.

(2)  OV L 101, 11.4.2001., 1. lpp. Lēmumā jaunākie grozījumi izdarīti ar Lēmumu 2007/438/EK (OV L 164, 26.6.2007., 24. lpp.).”


14.11.2007   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 295/34


PADOMES KOPĒJĀ NOSTĀJA 2007/734/KĀDP

(2007. gada 13. novembris)

par ierobežojošiem pasākumiem pret Uzbekistānu

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienību, un jo īpaši tā 15. pantu,

tā kā:

(1)

Padome 2005. gada 14. novembrī pieņēma Kopējo nostāju 2005/792/KĀDP par ierobežojošiem pasākumiem pret Uzbekistānu (1), atbildot uz Uzbekistānas drošības spēku pārmērīgo, nesamērīgo un neizvēlīgo spēka lietošanu 2005. gada maija notikumu laikā Andižanā. Dažus ierobežojošus pasākumus atjaunoja Padomes kopējo nostāju 2006/787/KĀDP (2). Padome 2007. gada 14. maijā pieņēma Kopējo nostāju 2007/338/KĀDP, ar ko atjaunina dažus ierobežojošos pasākumus pret Uzbekistānu (3), kurā paredzēts uz sešiem mēnešiem pagarināt ierobežojumus attiecībā uz konkrētu personu ieceļošanu.

(2)

Padome 2007. gada 15. oktobrī ir aicinājusi Uzbekistānas iestādes gūt turpmākus panākumus cilvēktiesību jautājumos. Tā aicināja Uzbekistānu pilnībā īstenot tās starptautiskās saistības cilvēktiesību un pamatbrīvību jautājumos un tiesiskuma jomā, konkrēti, ļaut attiecīgām starptautiskām struktūrām pilnīgi netraucētu pieeju cietumniekiem; efektīvi sadarboties ar ANO Īpašajiem ziņotājiem Uzbekistānā; ļaut NVO, tostarp “Human Rights Watch” netraucēti darboties Uzbekistānā; atbrīvot no apcietinājuma cilvēktiesību aizstāvjus un izbeigt to vajāšanas; saistībā ar nākamo ES un Uzbekistānas Sadarbības komitejas sēdi konstruktīvi iesaistīties cilvēktiesību jautājumu risināšanā, un turpināt tiesu, tiesībaizsardzības un policijas tiesību aktu reformas. Panākumus šo mērķu sasniegšanā izvērtēs, pamatojoties uz misiju vadītāju ziņojumiem, kuros iekļaus nākamo prezidenta vēlēšanu izvērtējumu.

(3)

Padome uzskata, ka par 12 mēnešiem būtu jāpagarina ieroču tirdzniecības embargo un ierobežojumi attiecībā uz to personu ieceļošanu, kuras ir tieši atbildīgas par neizvēlīgo un nesamērīgo spēka lietošanu Andižanā, kā arī par neatkarīgas izmeklēšanas kavēšanu. Lai mudinātu Uzbekistānas iestādes konstruktīvai rīcībai, ar ko uzlabotu cilvēktiesību stāvokli, un, ņemot vērā Uzbekistānas iestāžu izrādīto apņēmību, vīzu ierobežojumus nepiemēros pirmajos sešos mēnešos. Pirms šā laikposma beigām Padome pārskatīs, vai Uzbekistānas iestādes ir guvušas panākumus, lai sasniegtu 2. apsvērumā minētos mērķus.

(4)

Ir vajadzīga Kopienas rīcība, lai īstenotu dažus pasākumus,

IR PIEŅĒMUSI ŠO KOPĒJO NOSTĀJU.

1. pants

1.   Dalībvalstu valstspiederīgajiem vai no dalībvalstu teritorijām, vai izmantojot kuģus, kuri kuģo ar to karogu, vai to gaisa kuģus, ir aizliegts Uzbekistānai pārdot, piegādāt vai nodot vai uz to eksportēt ieročus un ar tiem saistītus visdažādākos materiālus, tostarp ieročus un munīciju, militāros transportlīdzekļus un ekipējumu, paramilitāro spēku ekipējumu un visa minētā rezerves daļas, neatkarīgi no tā, vai to izcelsme ir dalībvalstu teritorijā.

2.   Ir aizliegts Uzbekistānai pārdot, piegādāt, nodot vai uz to eksportēt I pielikumā minēto ekipējumu, ko varētu izmantot iekšējai apspiešanai.

3.   Ir aizliegts:

i)

tieši vai netieši jebkurai fiziskai vai juridiskai personai, vienībai vai struktūrai Uzbekistānā vai izmantošanai Uzbekistānā sniegt tehnisku palīdzību, brokeru pakalpojumus un citus pakalpojumus, kas saistīti ar militārām darbībām un ieroču un visu veidu ar tiem saistīto materiālu, tostarp ieroču un munīcijas, militāro transportlīdzekļu un ekipējuma, paramilitārā ekipējuma un visa iepriekšminētā rezerves daļu, kā arī ekipējuma, ko varētu izmantot iekšējai apspiešanai, piegādi, ražošanu, tehnisko apkopi vai izmantošanu;

ii)

tieši vai netieši jebkurai fiziskai vai juridiskai personai, vienībai vai struktūrai Uzbekistānā vai lietošanai Uzbekistānā sniegt finansējumu vai finansiālu palīdzību, kas ir saistīta ar militārām darbībām, jo īpaši dotācijas, aizdevumus un eksporta kredītapdrošināšanu jebkuram darījumam ar ieroču vai ar tiem saistīto materiālu pārdošanu, piegādi, nodošanu vai eksportu, vai, lai nodrošinātu tehnisko palīdzību, brokeru pakalpojumus vai citus pakalpojumus, kas saistīti ar ekipējumu, kuru varētu izmantot iekšējai apspiešanai.

2. pants

1.   Šīs kopējās nostājas 1. pantu nepiemēro darbībai:

i)

lai pārdotu, piegādātu, nodotu vai eksportētu militāro ekipējumu, kas nav nāvējošs un kas paredzēts vienīgi humānām vai aizsardzības vajadzībām vai ANO, ES un Kopienas institucionālās izveides programmām, vai ES un ANO krīzes pārvarēšanas operācijām;

ii)

lai piegādātu, nodotu vai eksportētu 1. pantā minētos ieročus un ekipējumu, kas paredzēts Uzbekistānā izvietotiem spēkiem, kuri atbalsta Starptautiskās drošības palīdzības spēkus (ISAF) un operāciju “Enduring Freedom” (OEF);

iii)

lai pārdotu, piegādātu, nodotu vai eksportētu ekipējumu, ko varētu izmantot iekšējai apspiešanai un kas paredzēts vienīgi humānām un aizsardzības vajadzībām;

iv)

lai pārdotu, piegādātu, nodotu vai eksportētu transportlīdzekļus, kas nav paredzēti militāriem mērķiem un kas ir izgatavoti no ballistiskas aizsardzības materiāliem, vai kuros ir uzstādīti šādi materiāli, nolūkā nodrošināt Uzbekistānā izvietotā ES un tās dalībvalstu personāla aizsardzību;

v)

lai sniegtu finansējumu, finansiālu vai tehnisku palīdzību, kas saistīta ar i), ii), iii) un iv) apakšpunktā minēto ekipējumu,

ar nosacījumu, ka šādam eksportam un palīdzībai iepriekš piekritusi attiecīgā kompetentā iestāde.

2.   Kopējās nostājas 1. pants neattiecas uz aizsargapģērbu, tostarp bruņuvestēm un militārām aizsargķiverēm, ko Apvienoto Nāciju Organizācijas personāls, ES, Kopienas vai tās dalībvalstu personāls, plašsaziņas līdzekļu pārstāvji, humānās palīdzības un attīstības darbinieki, kā arī ar tiem saistītais personāls uz laiku eksportē uz Uzbekistānu tikai personīgām vajadzībām.

3. pants

1.   Dalībvalstis veic vajadzīgos pasākumus, lai liegtu ieceļot to teritorijā vai liegtu to šķērsot II pielikumā minētajām personām, kas tieši atbildīgas par neizvēlīgu un nesamērīgu spēka lietošanu Andižanā un šķēršļu likšanu neatkarīgai izmeklēšanai.

2.   Šā panta 1. punkts neuzliek pienākumu dalībvalstij aizliegt saviem valstspiederīgajiem ieceļot tās teritorijā.

3.   Šā panta 1. punkts neskar gadījumus, ja dalībvalsts saistības izriet no starptautiskām tiesībām, proti:

i)

kā starptautiskas starpvaldību organizācijas uzņēmējvalstij;

ii)

kā Apvienoto Nāciju Organizācijas sasauktas vai tās aizgādnībā rīkotas starptautiskas konferences uzņēmējvalstij; vai

iii)

saskaņā ar daudzpusēju nolīgumu, ar ko piešķir privilēģijas un imunitāti; vai

iv)

saskaņā ar 1929. gada Izlīguma Līgumu (Laterāna Pakts), ko noslēdza Svētais Krēsls (Vatikāna Pilsētvalsts) un Itālija.

4.   Šā panta 3. punktu piemēro arī tad, ja kāda dalībvalsts ir Eiropas Drošības un sadarbības organizācijas (EDSO) uzņēmējvalsts.

5.   Padomi pienācīgi informē par visiem gadījumiem, kad dalībvalsts pieļauj izņēmumu saskaņā ar 3. un 4. punktu.

6.   Dalībvalstis var pieļaut izņēmumus 1. punktā paredzētajiem pasākumiem, ja ceļošana ir attaisnojama svarīgu humānu apsvērumu dēļ vai tāpēc, ka jāapmeklē starpvaldību apspriedes, arī tādas, ko atbalsta Eiropas Savienība, notiekot politiskam dialogam, kas tieši veicina demokrātiju, cilvēktiesības un tiesiskumu Uzbekistānā.

7.   Dalībvalsts, kas vēlas piešķirt 6. punktā minētos izņēmumus, to rakstiski paziņo Padomei. Izņēmumu uzskata par piešķirtu, izņemot, ja viens vai vairāki Padomes locekļi rakstiski iebilst pret šādu rīcību divu darba dienu laikā no brīža, kad saņemts paziņojums par ierosināto izņēmumu. Ja viens vai vairāki Padomes locekļi iebilst, Padome ar kvalificētu balsu vairākumu var pieņemt lēmumu piešķirt ierosināto izņēmumu.

8.   Ja saskaņā ar 3., 4., 6. un 7. punktu dalībvalsts atļauj II pielikumā minētajām personām ieceļot vai šķērsot tās teritoriju, atļauju piešķir tikai tādiem nolūkiem, kādiem tā ir paredzēta, un tikai attiecīgajām personām.

4. pants

Kopējās nostājas 3. pantā minēto pasākumu piemērošanu atliek līdz 2008. gada 13. maijam. Pirms minētās dienas Padome pārskatīs stāvokli Uzbekistānā un novērtēs Uzbekistānas iestāžu gūtos panākumus, lai nodrošinātu cilvēktiesību un pamatbrīvību ievērošanu, kā arī tiesiskumu.

5. pants

Šī kopējā nostāja būs spēkā 12 mēnešus. To pastāvīgi pārskata. To atjaunina vai vajadzības gadījumā groza, ja Padome uzskata, ka tās mērķi nav sasniegti.

6. pants

Šī kopējā nostāja stājas spēkā tās pieņemšanas dienā.

7. pants

Šo kopējo nostāju publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Briselē, 2007. gada 13. novembrī

Padomes vārdā

priekšsēdētājs

F. TEIXEIRA DOS SANTOS


(1)  OV L 299, 16.11.2005., 72. lpp.

(2)  OV L 318, 17.11.2006., 43. lpp.

(3)  OV L 128, 16.5.2007., 50. lpp.


I PIELIKUMS

Ekipējuma saraksts, kuru varētu izmantot iekšējām represijām

1. panta 2. punktā paredzētais ekipējums iekšējai apspiešanai

1.   Šādi šaujamieroči, to munīcija un piederumi:

1.1.

Šaujamieroči, kas nav iekļauti ES Kopējā militāro preču saraksta pozīcijās ML 1 un ML 2;

1.2.

Munīcija, kas īpaši izstrādāta 1.1. punktā uzskaitītajiem šaujamieročiem, un tādiem ieročiem īpaši izstrādātas sastāvdaļas;

1.3.

Tēmekļi, kas nav iekļauti ES Kopējā militāro preču sarakstā.

2.   Bumbas un granātas, kas nav iekļautas ES Kopējā militāro preču sarakstā.

3.   Transportlīdzekļi (1):

3.1.

Transportlīdzekļi ar uzstādītiem ūdensmetējiem, kas īpaši izstrādāti vai pielāgoti masu nekārtību novēršanai;

3.2.

Transportlīdzekļi, kas īpaši izstrādāti vai pielāgoti, lai tos varētu turēt zem sprieguma, neļaujot uz tiem kāpt;

3.3.

Transportlīdzekļi, kas īpaši izstrādāti vai pielāgoti, lai nojauktu barikādes, tostarp celtniecības iekārtas, kam uzstādīta aizsardzība pret lodēm;

3.4.

Transportlīdzekļi, kas īpaši izstrādāti cietumnieku un/vai aizturēto pārvadāšanai;

3.5.

Transportlīdzekļi, kas īpaši izstrādāti, lai izvietotu pārvietojamas barjeras (2);

3.6.

Sastāvdaļas transportlīdzekļiem, kas norādīti no 3.1. punkta līdz 3.5. punktam un kuri īpaši izstrādāti masu nekārtību novēršanai.

4.   Sprāgstvielas un šādas ar tiem saistītas iekārtas:

4.1.

Iekārtas un ierīces, kas īpaši paredzētas sprādzienu izraisīšanai elektroniskiem vai neelektroniskiem līdzekļiem, tostarp palaides sistēmas, detonatori, aizdedzinātāji, detonatoru pastiprinātāji un detonējošās šņores, kā arī īpaši tādām iekārtām un ierīcēm paredzētas detaļas; izņemot iekārtas un ierīces, kas īpaši izstrādātas konkrētiem komerciāliem lietojumiem un ar sprāgstvielu iedarbina vai darbina citas iekārtas vai ierīces, kuras nav paredzētas sprādzienu izraisīšanai (piemēram, automašīnu gaisa spilvenu sūkņus, elektriskā pārsprieguma novadītājus ugunsdzēsībā izmantojamu ūdens smidzinātāju mehānismos);

4.2.

Lineāri griezējlādiņi, kas nav iekļauti ES Kopējā militāro preču sarakstā;

4.3.

Citi spridzekļi, kas nav iekļauti ES Kopējā militāro preču sarakstā, un šādas ar tiem saistītas vielas:

a)

amatols;

b)

nitroceluloze (kurā ir vairāk nekā 12,5 % slāpekļa);

c)

nitroglikols;

d)

pentaeritrīta tetranitrāts (PETN);

e)

pikrilhlorīds;

f)

2,4,6-trinitrotoluols (TNT).

5.   Turpmāk norādītais aizsargekipējums, kas nav iekļauts ES Kopējā militāro preču saraksta pozīcijā ML 13 (3):

5.1.

Bruņuvestes, kas aizsargā pret lodēm un/vai dūrieniem;

5.2.

Bruņucepures, kas aizsargā pret lodēm un/vai šķembām, policistu ķiveres, policistu vairogi un bruņu vairogi.

6.   Šaujamieroču lietošanas mācību simulatori, izņemot tos, kas iekļauti ES Kopējā militāro preču saraksta pozīcijā ML 14, un tiem īpaši izstrādāta programmatūra.

7.   Attēlu veidošanas iekārtas redzamībai tumsā un siltuma starojuma un attēlu pastiprinātāju lampas, kas nav iekļautas ES Kopējā militāro preču sarakstā.

8.   Žilešu dzeloņstieples.

9.   Militāri naži, kaujas naži un durkļi, kuru asmens garums pārsniedz 10 cm.

10.   Šajā sarakstā norādīto preču ražošanai īpaši izstrādātas iekārtas.

11.   Īpaša tehnoloģija šajā sarakstā norādīto preču izstrādei, ražošanai vai lietošanai.


(1)  Šo punktu nepiemēro transportlīdzekļiem, kas īpaši izstrādāti ugunsdzēsības vajadzībām.

(2)  3.5. punkta nozīmē termins “transportlīdzekļi” ietver arī piekabes.

(3)  Šo punktu nepiemēro:

ekipējumam, kas īpaši izstrādāts sporta nodarbībām;

ekipējumam, kas īpaši izstrādāts darba drošības prasībām.


II PIELIKUMS

3. pantā minēto personu saraksts

1.

Uzvārds, vārds: Almatov, Zakirjan

Dzimums: vīrietis

Tituls, amats: bijušais iekšlietu ministrs

Adrese: Taškenta, Uzbekistāna

Dzimšanas datums: 1949. gada 10. oktobris

Dzimšanas vieta: Taškenta, Uzbekistāna

Pases vai personas apliecības Nr.: pases Nr. DA 0002600 (diplomātiskā pase)

Valstspiederība: Uzbekija

2.

Uzvārds, vārds: Mullajonov, Tokhir Okhunovich

Pseidonīms: Uzvārda cita rakstība: Mullajanov

Dzimums: vīrietis

Tituls, amats: bijušais iekšlietu ministra pirmais vietnieks

Adrese: Taškenta, Uzbekistāna

Dzimšanas datums: 1950. gada 10. oktobris

Dzimšanas vieta: Ferghana, Uzbekistāna

Pases vai personas apliecības Nr.: pases Nr. DA 0003586 (diplomātiskā pase) derīga līdz 5.11.2009.

Valstspiederība: Uzbekistāna

3.

Uzvārds, vārds: Mirzaev, Ruslan

Dzimums: vīrietis

Tituls, amats: aizsardzības ministrs, bijušais Valsts drošības padomes padomnieks

4.

Uzvārds, vārds: Ergashev, Pavel Islamovich

Dzimums: vīrietis

Tituls, amats: pulkvedis, “Centra” militārās brigādes komandieris

5.

Uzvārds, vārds: Mamo, Vladimir Adolfovich

Dzimums: vīrietis

Tituls, amats: ģenerālmajors, aizsardzības ministrijas īpašo spēku brigādes komandiera vietnieks

6.

Uzvārds, vārds: Pak, Gregori

Dzimums: vīrietis

Tituls, amats: pulkvedis, iekšlietu ministrijas ātrās reaģēšanas brigādes komandieris (vienība 7332)

7.

Uzvārds, vārds: Tadzhiev, Valeri

Dzimums: vīrietis

Tituls, amats: pulkvedis, iekšlietu ministrijas īpašo spēku autonomās nodaļas komandieris (vienība 7351)

8.

Uzvārds, vārds: Inoyatov, Rustam Raulovich

Dzimums: vīrietis

Tituls, amats: SNB (Valsts drošības iestāde) vadītājs

Adrese: Taškenta, Uzbekistāna

Dzimšanas datums: 1944. gada 22. jūnijs

Dzimšanas vieta: Šerabada, Uzbekistāna

Pases vai personas apliecības Nr.: pases Nr. DA 0003171 (diplomātiskā pase); arī diplomātiskā pase Nr. 0001892 (derīga līdz 15.9.2004.).

Valstspiederība: Uzbekistāna