ISSN 1725-5112

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 289

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

50. sējums
2007. gada 7. novembris


Saturs

 

I   Tiesību akti, kuri pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana ir obligāta

Lappuse

 

 

REGULAS

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1297/2007 (2007. gada 6. novembris), ar kuru nosaka standarta ievešanas vērtības nolūkā noteikt ievešanas cenu atsevišķu veidu augļiem un dārzeņiem

1

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 1298/2007 (2007. gada 6. novembris), ar ko groza Regulu (EK) Nr. 900/2007, lai noteiktu atšķirību starp trešām valstīm un Kopienas muitas teritorijā neiekļautajām Eiropas Savienības dalībvalstu teritorijām

3

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 1299/2007 (2007. gada 6. novembris) par apiņu audzētāju grupu atzīšanu (Kodificēta versija)

4

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 1300/2007 (2007. gada 6. novembris), ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1622/2000, kas nosaka konkrētus sīki izstrādātus noteikumus Regulas (EK) Nr. 1493/1999 par vīna tirgus kopējo organizāciju ieviešanai un kas izveido Kopienas enoloģiskās prakses un procesu kodeksu

8

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 1301/2007 (2007. gada 6. novembris), ar ko nosaka aizliegumu kuģiem, kuri peld ar Polijas karogu, zvejot mencas ICES I un II b zonā

10

 

 

II   Tiesību akti, kuri pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana nav obligāta

 

 

LĒMUMI

 

 

Padome

 

 

2007/714/EK

 

*

Padomes Lēmums (2007. gada 30. oktobris), ar ko ieceļ amatā vienu Reģionu komitejas locekli no Itālijas un vienu komitejas locekļa aizstājēju no Itālijas

12

 

 

2007/715/EK, Euratom

 

*

Padomes Lēmums (2007. gada 30. oktobris), ar ko ieceļ amatā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas locekli no Vācijas

13

 

 

Komisija

 

 

2007/716/EK

 

*

Komisijas Lēmums (2007. gada 30. oktobris), ar ko paredz pārejas pasākumus attiecībā uz tām strukturālajām prasībām konkrētiem uzņēmumiem gaļas un piena nozarē Bulgārijā, kas iekļautas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 852/2004 un (EK) Nr. 853/2004 (izziņots ar dokumenta numuru K(2007) 5238)  ( 1 )

14

 

 

2007/717/EK

 

*

Komisijas Lēmums (2007. gada 31. oktobris), ar ko izveido ekspertu grupu elektronisko rēķinu jautājumos (e-rēķinu)

38

 

 

2007/718/EK

 

*

Komisijas Lēmums (2007. gada 6. novembris) par dažiem aizsardzības pasākumiem pret mutes un nagu sērgu Kiprā (izziņots ar dokumenta numuru K(2007) 5452)  ( 1 )

45

 

 

2007/719/EK

 

*

Komisijas Lēmums (2007. gada 6. novembris), ar ko 2007./2008. tirdzniecības gadam nosaka sākotnējo finanšu asignējumu sadalījumu dalībvalstīm par noteikta lieluma platību hektāros vīna dārzu restrukturizācijai un konversijai saskaņā ar Padomes Regulu (EK) Nr. 1493/1999 (izziņots ar dokumenta numuru K(2007) 5293)

59

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.


I Tiesību akti, kuri pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana ir obligāta

REGULAS

7.11.2007   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 289/1


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1297/2007

(2007. gada 6. novembris),

ar kuru nosaka standarta ievešanas vērtības nolūkā noteikt ievešanas cenu atsevišķu veidu augļiem un dārzeņiem

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1994. gada 21. decembra Regulu (EK) Nr. 3223/94 par sīki izstrādātiem augļu un dārzeņu ievešanas režīma izpildes noteikumiem (1), un jo īpaši tās 4. panta 1. punktu,

tā kā:

(1)

Regulā (EK) Nr. 3223/94, piemērojot Urugvajas kārtas daudzpusējo tirdzniecības sarunu iznākumus, paredzēti kritēriji, pēc kuriem Komisija nosaka standarta ievešanas vērtības pielikumā precizētajiem produktu ievedumiem no trešām valstīm un periodiem.

(2)

Piemērojot iepriekš minētos kritērijus, standarta ievešanas vērtības nosakāmas līmeņos, kas norādīti šīs regulas pielikumā,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Standarta ievešanas vērtības, kas paredzētas Regulas (EK) Nr. 3223/94 4. pantā, ir tādas, kā norādīts tabulā, kas pievienota pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2007. gada 7. novembrī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2007. gada 6. novembrī

Komisijas vārdā

lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektors

Jean-Luc DEMARTY


(1)  OV L 337, 24.12.1994., 66. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 756/2007 (OV L 172, 30.6.2007., 41. lpp.).


PIELIKUMS

Komisijas 2007. gada 6. novembra Regulai, ar kuru nosaka standarta ievešanas vērtības nolūkā noteikt ievešanas cenu atsevišķu veidu augļiem un dārzeņiem

(EUR/100 kg)

KN kods

Trešās valsts kods (1)

Standarta ievešanas vērtība

0702 00 00

MA

80,2

MK

52,6

TR

65,0

ZZ

65,9

0707 00 05

JO

196,3

MA

47,2

MK

70,4

TR

118,7

ZZ

108,2

0709 90 70

MA

83,1

TR

83,1

ZZ

83,1

0805 20 10

MA

94,2

ZZ

94,2

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

HR

39,1

TR

101,1

UY

82,7

ZZ

74,3

0805 50 10

AR

83,9

TR

96,4

ZA

54,0

ZZ

78,1

0806 10 10

BR

246,5

TR

125,5

US

254,7

ZZ

208,9

0808 10 80

AR

81,9

AU

183,7

CA

92,0

CL

86,0

MK

30,6

US

99,1

ZA

92,9

ZZ

95,2

0808 20 50

AR

49,2

CN

77,8

TR

133,6

ZZ

86,9


(1)  Valstu nomenklatūra, kas paredzēta Komisijas Regulā (EK) Nr. 1833/2006 (OV L 354, 14.12.2006., 19. lpp.). Kods “ZZ” nozīmē “citas izcelsmes vietas”.


7.11.2007   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 289/3


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1298/2007

(2007. gada 6. novembris),

ar ko groza Regulu (EK) Nr. 900/2007, lai noteiktu atšķirību starp trešām valstīm un Kopienas muitas teritorijā neiekļautajām Eiropas Savienības dalībvalstu teritorijām

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2006. gada 20. februāra Regulu (EK) Nr. 318/2006 par cukura tirgu kopīgu organizāciju (1) un jo īpaši tās 40. panta 1. punkta g) apakšpunktu,

tā kā:

(1)

Komisijas 2007. gada 27. jūlija Regulas (EK) Nr. 900/2007 par atklātu pastāvīgo konkursu līdz 2007./2008. tirdzniecības gada beigām, lai noteiktu baltā cukura eksporta kompensācijas (2), 1. pantā noteikts, ka uzsāk atklātu pastāvīgu konkursu, lai noteiktu eksporta kompensācijas baltajam cukuram ar KN kodu 1701 99 10, kas paredzēts visiem galamērķiem, izņemot Andoru, Gibraltāru, Seūtu, Meliļu, Svēto Krēslu (Vatikāna Pilsētvalsti), Lihtenšteinu, Livinjo un Kampioni pašvaldības Itālijā, Helgolandi, Grenlandi, Fēru salas, tos Kipras apgabalus, kurus Kipras Republikas valdība faktiski nekontrolē, Albāniju, Horvātiju, Bosniju un Hercegovinu, Serbiju, (3) Melnkalni un Bijušo Dienvidslāvijas Maķedonijas Republiku.

(2)

Lai izvairītos no nepareiza šo galamērķu statusa skaidrojuma, ir jānosaka atšķirība starp trešām valstīm un Kopienas muitas teritorijā neiekļautajām Eiropas Savienības dalībvalstu teritorijām.

(3)

Tādēļ Regula (EK) Nr. 900/2007 ir attiecīgi jāgroza.

(4)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Cukura pārvaldības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (EK) Nr. 900/2007 1. panta 1. punktu aizstāj ar šādu punktu.

“1.   Uzsāk atklātu pastāvīgu konkursu, lai noteiktu eksporta kompensācijas baltajam cukuram ar KN kodu 1701 99 10, kas paredzēts visiem galamērķiem, izņemot:

a)

trešās valstis: Andoru, Svēto Krēslu (Vatikāna Pilsētvalsti), Lihtenšteinu, Albāniju, Horvātiju, Bosniju un Hercegovinu, Bijušo Dienvidslāvijas Maķedonijas Republiku, Serbiju (4) un Melnkalni;

b)

Kopienas muitas teritorijā neiekļautās ES dalībvalstu teritorijas: Gibraltāru, Seūtu, Meliļu, Livinjo un Kampioni pašvaldības Itālijā, Helgolandi, Grenlandi, Fēru salas un tos Kipras Republikas apgabalus, kuros Kipras Republikas valdība faktiski nekontrolē.

Pirmajā daļā noteiktā atklātā pastāvīgā konkursa laikā tiek uzsāktas atsevišķas konkursa daļas.

2. pants

Šī regula stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2007. gada 6. novembrī

Komisijas vārdā

Komisijas locekle

Mariann FISCHER BOEL


(1)  OV L 58, 28.2.2006., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1182/2007 (OV L 273, 17.10.2007., 1. lpp.).

(2)  OV L 196, 28.7.2007., 26. lpp.

(3)  Ieskaitot Kosovu, kas atrodas Apvienoto Nāciju Organizācijas pārraudzībā atbilstīgi ANO Drošības padomes 1999. gada 10. jūnija 1244. rezolūcijai.

(4)  Ieskaitot Kosovu, kas atrodas Apvienoto Nāciju Organizācijas pārraudzībā atbilstīgi ANO Drošības padomes 1999. gada 10. jūnija 1244. rezolūcijai.”


7.11.2007   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 289/4


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1299/2007

(2007. gada 6. novembris)

par apiņu audzētāju grupu atzīšanu

(Kodificēta versija)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2005. gada 23. novembra Regulu (EK) Nr. 1952/2005 par apiņu tirgu kopīgo organizāciju un Regulas (EEK) Nr. 1696/71, Regulas (EEK) Nr. 1037/72, Regulas (EEK) Nr. 879/73 un Regulas (EEK) Nr. 1981/82 atcelšanu (1) un jo īpaši tās 17. pantu,

tā kā:

(1)

Komisijas 1972. gada 28. jūnija Regula (EK) Nr. 1351/72 par apiņu audzētāju grupu atzīšanu (2) ir vairākas reizes būtiski grozīta (3). Skaidrības un praktisku iemeslu dēļ minētā regula ir jākodificē.

(2)

Regulas (EK) Nr. 1952/2005 7. panta 2. punkta nosacījumos, kas attiecas uz apiņu audzētāju grupām, bez ekonomiskās darbības ilgtspējas pamatojuma ietilpst jo īpaši kopēju audzēšanas un pirmā tirdzniecības posma noteikumu piemērošana. Minētie nosacījumi ir jākonkretizē.

(3)

Lai nodrošinātu noteiktu administratīvās procedūras vienotību, būtu sīki jāizstrādā atzīšanas piemērošanas, piešķiršanas un atcelšanas noteikumi.

(4)

Lai informētu dalībvalstis un ieinteresētās puses, katra kalendārā gada sākumā būtu jāpublicē to grupu saraksts, kurām iepriekšējā gadā ir piešķirta atzīšana un kurām tā minētajā laika posmā ir atcelta.

(5)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Apiņu pārvaldības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

1.   Kopīgos noteikumus, kas paredzēti Regulas (EK) Nr. 1952/2005 7. panta 2. punkta b) un c) apakšpunktā, izklāsta rakstveidā. Minētajos noteikumos iekļauj vismaz:

a)

attiecībā uz audzēšanu:

i)

noteikumus par vienas vai vairāku šķirņu izmantojumu, atjaunojot plantācijas vai veidojot jaunas;

ii)

noteikumus par atbilstību noteiktām audzēšanas un augu aizsardzības metodēm;

iii)

noteikumus par ražas novākšanu, žāvēšanu un vajadzības gadījumā sagatavošanu pārdošanai;

b)

attiecībā uz pārdošanu, it īpaši, ciktāl tas attiecas uz koncentrāciju un piegādes nosacījumiem:

i)

vispārīgos noteikumus, kas reglamentē grupas veikto tirdzniecību;

ii)

noteikumus, kas attiecas uz daudzumiem, kurus audzētāji ir pilnvaroti pārdot paši, un noteikumus, kas reglamentē šo tirdzniecību.

2.   “Pirmais tirdzniecības posms” ir apiņu pārdošana vairumtirdzniecībai vai patērētājām nozarēm, ko veic audzētājs pats vai audzētāju grupas biedri.

2. pants

1.   Lai audzētāju grupu atzītu, tai jābūt vismaz 60 hektāriem reģistrētas platības un vismaz 7 audzētājiem.

Grieķijai obligāto hektāru skaitu samazina līdz 30 hektāriem.

2.   Atbilstīgi Regulas (EK) Nr. 1952/2005 16. panta 2. punktā minētajai procedūrai dalībvalsts pēc lūguma var atļaut atzīt grupu, kuras reģistrētās platības ir mazākas par 60 hektāriem, ja šīs platības atrodas atzītas audzēšanas rajonā, kas ir mazāks par 100 hektāriem.

3. pants

Jebkuram atzīšanas pieprasījumam pievieno šādus dokumentus un informāciju:

a)

statūtus;

b)

to personu vārdus, kuras ir pilnvarotas rīkoties grupas vārdā;

c)

to pasākumu sarakstu, uz kuriem pamatojas lūgums piešķirt atzīšanu;

d)

pierādījumu, ka 2. panta noteikumi ir izpildīti.

4. pants

1.   Dalībvalstis pieņem lēmumu par atzīšanas pieteikumu triju mēnešu laikā pēc tā saņemšanas.

2.   Grupas atzīšanu atceļ, ja vairs nav izpildīti atzīšanas piešķiršanas nosacījumi vai minētā atzīšana ir piešķirta, pamatojoties uz nepareizu informāciju.

Atzīšanu atceļ ar atpakaļejošu spēku, ja tā ir iegūta vai izmantota negodīgi.

3.   Dalībvalstis īsteno nepārtrauktu pārraudzību tam, kā atzītu ražotāju grupas ievēro nosacījumus, ar kuriem tām ir piešķirts atzinums.

5. pants

1.   Ja dalībvalsts piešķir, atsaka vai atceļ grupas atzīšanu, tā par to informē Komisiju divos mēnešos pēc lēmuma paziņošanas atzīšanas pieprasītājam un norāda iemeslus, kāpēc atzīšanas pieteikums noraidīts vai atzīšana anulēta.

2.   Katra kalendārā gada sākumā Komisija nodrošina to, ka Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī publicē to grupu sarakstu, kurām iepriekšējā gadā ir piešķirta vai minētajā laika posmā atcelta atzīšana.

6. pants

Regulu (EEK) Nr. 1351/72 atceļ.

Atsauces uz atcelto regulu uzskata par atsaucēm uz šo regulu un lasa saskaņā ar atbilstības tabulu, kas atrodas II pielikumā.

7. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2007. gada 6. novembrī

Komisijas vārdā

priekšsēdētājs

José Manuel BARROSO


(1)  OV L 314, 30.11.2005., 1. lpp. Labotā redakcija OV L 317, 3.12.2005., 29. lpp.

(2)  OV L 148, 30.6.1972., 13. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EEK) Nr. 3858/87 (OV L 363, 23.12.1987., 27. lpp.).

(3)  Skat. I pielikumu.


I PIELIKUMS

Atceltā regula ar sekojošo grozījumu sarakstu

Komisijas Regula (EEK) Nr. 1351/72

(OV L 148, 30.6.1972., 13. lpp.)

Komisijas Regula (EEK) Nr. 2564/77

(OV L 299, 23.11.1977., 9. lpp.)

1979. gada Pievienošanās akta 21. pants un I pielikums, II iedaļa, B daļa, e) punkts

(OV L 291, 19.11.1979., 77. lpp.)

Komisijas Regula (EEK) Nr. 2591/85

(OV L 247, 14.9.1985., 12. lpp.)

Komisijas Regula (EEK) Nr. 1323/86

(OV L 117, 6.5.1986., 12. lpp.)

Komisijas Regula (EEK) Nr. 3858/87

(OV L 363, 23.12.1987., 27. lpp.)


II PIELIKUMS

Atbilstības tabula

Regula (EEK) Nr. 1351/72

Šī regula

1. panta 1. punkta ievadvārdi

1. panta 1. punkta ievadvārdi

1. panta 1. punkta a) apakšpunkta ievadvārdi

1. panta 1. punkta a) apakšpunkta ievadvārdi

1. panta 1. punkta a) apakšpunkta aa) daļa

1. panta 1. punkta a) apakšpunkta i) daļa

1. panta 1. punkta a) apakšpunkta bb) daļa

1. panta 1. punkta a) apakšpunkta ii) daļa

1. panta 1. punkta a) apakšpunkta cc) daļa

1. panta 1. punkta a) apakšpunkta iii) daļa

1. panta 1. punkta b) apakšpunkta ievadvārdi

1. panta 1. punkta b) apakšpunkta ievadvārdi

1. panta 1. punkta b) apakšpunkta aa) daļa

1. panta 1. panta b) apakšpunkta i) daļa

1. panta 1. punkta b) apakšpunkta bb) daļa

1. panta 1. panta b) apakšpunkta ii) daļa

1. panta 1. punkta b) apakšpunkta cc) daļa

1. panta 2. punkts

1. panta 2. punkts

2. panta 1. punkta pirmais teikums

2. panta 1. punkta pirmā daļa

2. panta 1. punkta otrais teikums

2. panta 1. punkta otrā daļa

2. panta 2. punkts

2. panta 2. punkts

3. pants

3. pants

4. panta 1. punkts

4. panta 1. punkts

4. panta 2. punkta pirmais teikums

4. panta 2. punkta pirmā daļa

4. panta 2. punkta otrais teikums

4. panta 2. punkta otrā daļa

4. panta 3. punkta pirmā daļa

4. panta 3. punkts

4. panta 3. punkta otrā daļa

5. pants

6. pants

5. pants

6. pants

7. pants

7. pants

I pielikums

II pielikums


7.11.2007   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 289/8


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1300/2007

(2007. gada 6. novembris),

ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1622/2000, kas nosaka konkrētus sīki izstrādātus noteikumus Regulas (EK) Nr. 1493/1999 par vīna tirgus kopējo organizāciju ieviešanai un kas izveido Kopienas enoloģiskās prakses un procesu kodeksu

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1999. gada 17. maija Regulu (EK) Nr. 1493/1999 par vīna tirgus kopīgo organizāciju (1) un jo īpaši tās 46. panta 1. punktu,

tā kā:

(1)

Regulas (EK) Nr. 1493/1999 V pielikuma B daļas 3. punktā ir paredzēta iespēja izdarīt izņēmumu attiecībā uz noteikto maksimāli pieļaujamo gaistošo skābju saturu dažu kategoriju vīniem.

(2)

Komisijas Regulā (EK) Nr. 1622/2000 (2) ir paredzēti konkrēti piemērošanas noteikumi Regulai (EK) Nr. 1493/1999, jo īpaši attiecībā uz kopējo maksimāli pieļaujamo gaistošo skābju saturu vīnā. Turklāt regulas 20. pantā ir paredzēts, ka vīni, uz ko attiecas izņēmumi, ir tie, kuri noteikti minētās regulas XIII pielikumā.

(3)

Dažiem īpašā apvidū ražotiem kvalitatīviem spāņu liķiera vīniem (v.l.q.p.r.d.), kā arī īpašā apvidū ražotam kvalitatīvam itāļu vīnam (v.q.p.r.d.) Alto Adige, kas ir sagatavots, izmantojot speciālas metodes, un kam alkohola tilpumkoncentrācija ir lielāka nekā 13 %, gaistošo skābju saturs parasti ir augstāks par Regulas (EK) Nr. 1493/1999 V pielikuma B daļas 1. punktā noteikto, tomēr atkarībā no gadījuma tas var būt zemāks par 35 vai 40 miliekvivalentiem litrā. Tāpēc šie vīni ir jāiekļauj Regulas (EK) Nr. 1622/2000 XIII pielikuma sarakstā.

(4)

Tādēļ attiecīgi jāgroza Regula (EK) Nr. 1622/2000.

(5)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Vīna pārvaldības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (EK) Nr. 1622/2000 XIII pielikumu groza saskaņā ar šīs regulas pielikumu.

2. pants

Šī regula stājas spēkā trešajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2007. gada 6. novembrī

Komisijas vārdā

Komisijas locekle

Mariann FISCHER BOEL


(1)  OV L 179, 14.7.1999., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1791/2006 (OV L 363, 20.12.2006., 1. lpp.).

(2)  OV L 194, 31.7.2000., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 556/2007 (OV L 132, 24.5.2007., 3. lpp.).


PIELIKUMS

Regulas (EK) Nr. 1622/2000 XIII pielikumu groza šādi.

1.

Pielikuma c) punktu aizstāj ar šādu tekstu:

“c)

Itālijas vīniem:

i)

25 miliekvivalenti litrā:

īpašā apvidū ražotam kvalitatīvam liķiera vīnam Marsala,

īpašos apvidos ražotiem kvalitatīviem vīniem Moscato di Pantelleria naturale, Moscato di Pantelleria un Malvasia delle Lipari,

īpašos apvidos ražotiem kvalitatīviem vīniem Colli orientali del Friuli, kam ir norāde “Picolit”,

īpašos apvidos ražotiem kvalitatīviem vīniem un īpašos apvidos ražotiem kvalitatīviem liķiera vīniem, kas atbilst tādām prasībām, lai tos varētu aprakstīt ar terminiem vai vienu no terminiem: “vin santo”, “passito”, “liquoroso” un “vendemmia tardiva”, izņemot v.q.p.r.d., kam ir tiesības uz ģeogrāfiskās izcelsmes norādi Alto Adige un kurus apraksta ar terminiem vai vienu no terminiem “passito” vai “vendemmia tardiva”,

galda vīniem ar ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm, kas atbilst tādām prasībām, lai tos varētu aprakstīt ar terminiem vai vienu no terminiem: “vin santo”, “passito”, “liquoroso” un “vendemmia tardiva”,

galda vīniem, kas iegūti no vīnogu šķirnes “Vernaccia di Oristano B”, kas ievākta Sardīnijā, un kuri atbilst tādām prasībām, lai tos varētu aprakstīt ar terminu “Vernaccia di Sardegna”;

ii)

40 miliekvivalenti litrā īpašos apvidos ražotiem kvalitatīviem vīniem, kam ir tiesības uz ģeogrāfiskās izcelsmes norādi Alto Adige un kurus apraksta ar terminiem vai vienu no terminiem “passito” vai “vendemmia tardiva”;”.

2.

Pielikuma f) punktu aizstāj ar šādu tekstu:

“f)

vīniem, kuru izcelsme ir Spānijā:

i)

25 miliekvivalenti litrā īpašos apvidos ražotiem kvalitatīvajiem vīniem, kas atbilst tādām prasībām, lai tos varētu aprakstīt ar terminu “vendimia tardía”;

ii)

35 miliekvivalenti litrā:

īpašos apvidos ražotiem kvalitatīviem vīniem, kas ražoti no pārgatavinātām vīnogām un kam ir tiesības uz ģeogrāfiskās izcelsmes norādi Ribeiro,

īpašos apvidos ražotiem kvalitatīviem liķiera vīniem, kas apzīmēti ar norādi “generoso” vai “generoso de licor” un kam ir tiesības uz ģeogrāfiskās izcelsmes norādi Condado de Huelva, Jerez-Xerez-Sherry, Manzanilla-Sanlúcar de Barrameda, Málaga un Montilla-Moriles;”.


7.11.2007   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 289/10


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1301/2007

(2007. gada 6. novembris),

ar ko nosaka aizliegumu kuģiem, kuri peld ar Polijas karogu, zvejot mencas ICES I un II b zonā

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2002. gada 20. decembra Regulu (EK) Nr. 2371/2002 par zivsaimniecības resursu saglabāšanu un ilgtspējīgu izmantošanu saskaņā ar kopējo zivsaimniecības politiku (1) un jo īpaši tās 26. panta 4. punktu,

ņemot vērā Padomes 1993. gada 12. oktobra Regulu (EEK) Nr. 2847/93, ar kuru izveido kontroles sistēmu, kas piemērojama kopējai zivsaimniecības politikai (2), un jo īpaši tās 21. panta 3. punktu,

tā kā:

(1)

Padomes 2006. gada 21. decembra Regulā (EK) Nr. 41/2007, ar ko 2007. gadam nosaka konkrētu zivju krājumu un zivju krājumu grupu zvejas iespējas un ar tām saistītus nosacījumus, kuri piemērojami Kopienas ūdeņos un – attiecībā uz Kopienas kuģiem – ūdeņos, kur nepieciešami nozvejas ierobežojumi (3), ir noteiktas kvotas 2007. gadam.

(2)

Saskaņā ar Komisijas rīcībā esošo informāciju kuģi, kas peld ar šīs regulas pielikumā minētās dalībvalsts karogu vai ir reģistrēti šajā dalībvalstī, ar nozveju no pielikumā norādītā krājuma ir pilnībā apguvuši 2007. gadam iedalīto kvotu.

(3)

Tāpēc jāaizliedz zveja no šā krājuma, nozvejas paturēšana uz kuģa, pārkraušana citā kuģī un izkraušana,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Kvotas pilnīga apguve

Nozvejas kvotu 2007. gadam, kura šīs regulas pielikumā minētajai dalībvalstij iedalīta pielikumā norādītajam krājumam, uzskata par pilnībā apgūtu no pielikumā noteiktās dienas.

2. pants

Aizliegumi

Zveja no šīs regulas pielikumā norādītā krājuma, ko veic kuģi, kuri peld ar pielikumā minētās dalībvalsts karogu vai ir reģistrēti šajā dalībvalstī, ir aizliegta no pielikumā noteiktās dienas. Pēc šīs dienas ir aizliegts paturēt uz kuģa, pārkraut citā kuģī vai izkraut nozveju no šā krājuma, ja to nozvejojuši minētie kuģi.

3. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2007. gada 6. novembrī

Komisijas vārdā

zivsaimniecības un jūrlietu ģenerāldirektors

Fokion FOTIADIS


(1)  OV L 358, 31.12.2002., 59. lpp. Regulā grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 865/2007 (OV L 192, 24.7.2007., 1. lpp.).

(2)  OV L 261, 20.10.1993., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1967/2006 (OV L 409, 30.12.2006., 11. lpp.). Labotā redakcija OV L 36, 8.2.2007., 6. lpp.

(3)  OV L 15, 20.1.2007., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 898/2007 (OV L 196, 28.7.2007., 22. lpp.).


PIELIKUMS

Nr.

64

Dalībvalsts

Polija

Krājums

COD/1/2B.

Suga

Menca (Gadus morhua)

Zona

I un II b

Datums

15.10.2007.


II Tiesību akti, kuri pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana nav obligāta

LĒMUMI

Padome

7.11.2007   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 289/12


PADOMES LĒMUMS

(2007. gada 30. oktobris),

ar ko ieceļ amatā vienu Reģionu komitejas locekli no Itālijas un vienu komitejas locekļa aizstājēju no Itālijas

(2007/714/EK)

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu un jo īpaši tā 263. pantu,

ņemot vērā Itālijas valdības priekšlikumu,

tā kā:

(1)

Padome 2006. gada 24. janvārī pieņēma Lēmumu 2006/116/EK, ar ko laikposmam no 2006. gada 26. janvāra līdz 2010. gada 25. janvārim ieceļ amatā Reģionu komitejas locekļus un to aizstājējus (1).

(2)

Pēc SCAGNI kundzes pilnvaru laika beigām ir atbrīvojusies Reģionu komitejas locekļa vieta. Pēc TECCE kunga pilnvaru laika beigām ir atbrīvojusies Reģionu komitejas locekļa aizstājēja vieta,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Ar šo uz atlikušo amata pilnvaru laiku līdz 2010. gada 25. janvārim ieceļ:

a)

kā Reģionu komitejas locekli:

Marta VINCENZI kundzi, sindaco del comune di Genova;

b)

kā komitejas locekļa aizstājēju:

Paolo CARRAZZA kungu, consigliere comunale del comune di Roma.

2. pants

Šis lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas dienā.

Luksemburgā, 2007. gada 30. oktobrī

Padomes vārdā

priekšsēdētājs

F. NUNES CORREIA


(1)  OV L 56, 25.2.2006., 75. lpp.


7.11.2007   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 289/13


PADOMES LĒMUMS

(2007. gada 30. oktobris),

ar ko ieceļ amatā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas locekli no Vācijas

(2007/715/EK, Euratom)

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu un jo īpaši tā 259. pantu,

ņemot vērā Eiropas Atomenerģijas kopienas dibināšanas līgumu un jo īpaši tā 167. pantu,

vērā Vācijas valdības ierosināto kandidatūru,

saņēmusi Eiropas Komisijas atzinumu,

tā kā:

(1)

Padome ar Lēmumu 2006/524/EK, Euratom, ar ko ieceļ Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas locekļus no Čehijas, Vācijas, Igaunijas, Spānijas, Francijas, Itālijas, Latvijas, Lietuvas, Luksemburgas, Ungārijas, Maltas, Austrijas, Slovēnijas un Slovākijas (1), ir iecēlusi komitejas locekļus no Vācijas laikposmam no 2006. gada 21. septembra līdz 2010. gada 20. septembrim.

(2)

Pēc Heiko STEFFENS kunga atkāpšanās ir atbrīvojusies minētās komitejas locekļa amata vieta,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU

1. pants

Ar šo Gerd BILLEN, kungs, Vorstand des Verbraucherzentrale Bundesverbands, tiek iecelts par Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas locekli, nomainot Heiko STEFFENS kungu uz atlikušo pilnvaru laiku, proti, līdz 2010. gada 20. septembrim.

2. pants

Šis lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas dienā.

Luksemburgā, 2007. gada 30. oktobrī

Padomes vārdā

priekšsēdētājs

F. NUNES CORREIA


(1)  OV L 207, 28.7.2006., 30. lpp. Lēmumā grozījumi izdarīti ar Lēmumu 2007/622/EK, Euratom (OV L 253, 28.9.2007., 39. lpp.).


Komisija

7.11.2007   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 289/14


KOMISIJAS LĒMUMS

(2007. gada 30. oktobris),

ar ko paredz pārejas pasākumus attiecībā uz tām strukturālajām prasībām konkrētiem uzņēmumiem gaļas un piena nozarē Bulgārijā, kas iekļautas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 852/2004 un (EK) Nr. 853/2004

(izziņots ar dokumenta numuru K(2007) 5238)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(2007/716/EK)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Bulgārijas un Rumānijas Pievienošanās aktu un jo īpaši tā 42. pantu,

ņemot vērā Padomes 1989. gada 11. decembra Direktīvu 89/662/EEK par veterinārajām pārbaudēm Kopienas iekšējā tirdzniecībā, lai izveidotu iekšējo tirgu (1), un jo īpaši tās 9. panta 4. punktu,

tā kā:

(1)

Komisijas Lēmumā 2007/31/EK (2) paredzēti pārejas pasākumi attiecībā uz tādu dažu gaļas un piena nozares produktu sūtīšanu no Bulgārijas uz pārējām dalībvalstīm, uz kuriem attiecas III pielikums Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 29. aprīļa Regulā (EK) Nr. 853/2004, ar ko nosaka īpašus higiēnas noteikumus attiecībā uz dzīvnieku izcelsmes pārtiku (3). Šos produktus drīkst sūtīt no Bulgārijas tikai tad, ja tie ir iegūti pārstrādes uzņēmumā, kas iekļauts Lēmuma 2007/31/EK pielikumā.

(2)

Pārtikas un veterinārais birojs (PVB) veica pārbaudes apmeklējumu Bulgārijā no 2007. gada 22. līdz 27. aprīlim, lai novērtētu stāvokli pārstrādes uzņēmumos. Bulgārijas iestādes ir pierādījušas, ka tagad tām ir resursi un spējas pareizi novērtēt uzņēmumus, lai ļautu tiem veikt Kopienas iekšējo tirdzniecību, un ir atrisinājušas iepriekšējās problēmas, kas tika konstatētas pārbaužu jomā. Tāpēc jāatceļ Lēmums 2007/31/EK.

(3)

Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 29. aprīļa Regulā (EK) Nr. 852/2004 par pārtikas produktu higiēnu (4) un Regulā (EK) Nr. 853/2004 paredzētas konkrētas strukturālas prasības uzņēmumiem, kas ir minēto regulu darbības jomā.

(4)

Bulgārijā dažiem uzņēmumiem gaļas un piena nozarē ir nepieciešams ilgāks laiks, lai ievērotu attiecīgās strukturālās prasības, kas ietvertas Regulā (EK) Nr. 852/2004 un (EK) Nr. 853/2004. Strukturālās prasības, kas iekļautas Regulas (EK) Nr. 852/2004 II pielikuma II nodaļā un Regulas (EK) Nr. 853/2004 III pielikuma I iedaļas II un III nodaļā, II iedaļas II un III nodaļā un V iedaļas I nodaļā, līdz 2009. gada 31. decembrim, ievērojot zināmus nosacījumus, nepiemēro šajā pielikumā uzskaitītajiem uzņēmumiem.

(5)

Kamēr šiem uzņēmumiem ir noteikts pārejas posms, produktus ar izcelsmi šajos uzņēmumos var laist tikai vietējā tirgū vai izmantot turpmākai pārstrādei Bulgārijas uzņēmumos, kuriem ir noteikts pārejas posms. Lai pārbaudītu, vai attiecīgajos uzņēmumos ražotie produkti tiek laisti tikai vietējā tirgū, šiem produktiem piešķir atšķirīgu veselības vai identifikācijas marķējumu no tā, kas noteikts Regulas (EK) Nr. 853/2004 5. pantā. Šo marķējumu paziņo citām dalībvalstīm.

(6)

Bulgārija nodrošina, lai pakāpeniski tiktu panākta atbilstība attiecīgajām strukturālajām prasībām saskaņā ar modernizācijas plānu, ko apstiprinājusi valsts kompetentā veterinārā iestāde katram no šiem uzņēmumiem. Plānā jāiekļauj saraksts, kurā uzskaitītas visas nepilnības un datums, līdz kuram plāno tās novērst. Bulgārija nodrošina, lai darbību turpinātu vienīgi tie uzņēmumi, kas līdz 2009. gada 31. decembrim ir pilnībā izpildījuši šīs prasības.

(7)

Šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Strukturālās prasības, kas iekļautas Regulas (EK) Nr. 852/2004 II pielikuma II nodaļā un Regulas (EK) Nr. 853/2004 III pielikuma I iedaļas II un III nodaļā, II iedaļas II un III nodaļā un V iedaļas I nodaļā, līdz 2009. gada 31. decembrim nepiemēro šajā pielikumā uzskaitītajiem uzņēmumiem.

2. pants

1.   Šādus produktus laiž tikai vietējā tirgū vai izmanto turpmākai pārstrādei uzņēmumos, kas ir uzskaitīti pielikumā:

a)

produkti ar izcelsmi pielikumā uzskaitītajos uzņēmumos;

b)

produkti ar izcelsmi integrētos gaļas un piena pārstrādes uzņēmumos, daļa no kuriem uzskaitīti pielikumā.

2.   Šiem produktiem piešķir atšķirīgu veselības vai identifikācijas marķējumu no tā, kas noteikts Regulas (EK) Nr. 853/2004 5. pantā.

3.   Bulgārija paziņo Komisijai veselības un identifikācijas marķējumus, ko izmanto 1. punktā minētajiem produktiem. Komisija izplata attiecīgo informāciju citām dalībvalstīm.

3. pants

Lēmumu 2007/31/EK atceļ.

4. pants

Šis lēmums ir adresēts dalībvalstīm.

Briselē, 2007. gada 30. oktobrī

Komisijas vārdā

Komisijas loceklis

Markos KYPRIANOU


(1)  OV L 395, 30.12.1989., 13. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2004/41/EK (OV L 157, 30.4.2004., 33. lpp.).

(2)  OV L 8, 13.1.2007., 61. lpp. Lēmumā jaunākie grozījumi izdarīti ar Lēmumu 2007/586/EK (OV L 220, 25.8.2007., 22. lpp.).

(3)  OV L 139, 30.4.2004., 55. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Padomes Regulu (EK) Nr. 1791/2006 (OV L 363, 20.12.2006., 1. lpp.).

(4)  OV L 139, 30.4.2004., 1. lpp.


PIELIKUMS

Gaļas pārstrādes uzņēmumu saraksts

Nr.

Vet. Nr.

Uzņēmuma nosaukums

Pilsētas/ielas vai ciema/reģiona nosaukums

1.

BG 0101001

„Melnichen kombinat Rila STH“ AD

gr. Blagoevgrad

ul. „V. Levski“ 56

2.

BG 0101003

ET „Saray-73-Georgi Belezhkov“

gr. Razlog

Promishlena zona „Zapad“

3.

BG 0101009

ET „Livela-Dimitar Andonov“

s. Pokrovnik

obl. Blagoevgrad

4.

BG 0101010

ET „Kostadin Hadzhimargaritov -KOM-H-Antoniy Hadzhimargaritov“

gr. Petrich

mestnost Byalata cheshma

5.

BG 0201008

ET „Sevikon“

gr. Burgas

ul. „Knyaz Boris I“ 89A

6.

BG 0201010

ET „Dinadeks DN-76“

gr. Burgas

ul. „Industrialna“ 1

7.

BG 0201011

SD „K § K-Atanasov i Enchev“

gr. Burgas

zh. k. Miladinovi

bl. 57 vh. B

8.

BG 0201014

ET „Kristof“

s. Banevo

obl. Burgas

9.

BG 0201019

ET „Viatex-V. Slavov“

gr. Sungurlare

ul. „Tundzha“ 7

10.

BG 0201027

„KEI DZHI“ OOD

s. Rusokastro

obsht. Kameno

11.

BG 0201030

ET „GIDA“

gr. Burgas kv. „Lozovo“

ul. „Treti mart“ 15

12.

BG 0201032

„Hidropont-M“ EOOD

s. Debelt

obl. Burgas

13.

BG 0301013

EOOD „Haiklas Treiding“

s. Kamenar

14.

BG 0301014

ET „Valeria-94“

s. Kamenar

obl. Varna

15.

BG 0301015

ET „Ingiliz“

s. Shkorpilovtsi

obl. Varna

16.

BG 0301017

ET „ALEKS-83 Aleksandar Dimov“

s. Lyuben Karavelovo

obl. Varna

17.

BG 0301018

ET „Rekardi-Svetoslav Dobrev“

gr. Dolni Chiflik

Promishlena zona

18.

BG 0401010

„Bilyana“ OOD

s. B. Slivovo

obsht. Svishtov

19.

BG 0401012

„Polikomers-SG“ EOOD

s. Shemshevo

obsht. V. Tarnovo

20.

BG 0401025

„Elenski maystori“ EOOD

gr. Elena

ul. „Treti mart“ 15

21.

BG 0501002

„M. P. Manolov“ OOD

gr. Dunavtzi

22.

BG 0601001

„Ivagus“ EOOD

gr. Vratsa

Krivodolsko shose

23.

BG 0601014

ET „M. M. – Milko Minov“

s. Tarnak

ovl. Vratsa

24.

BG 0701001

„Cheh – Yosif Novosad“ OOD

s. Sokolovo

obsht. Drianovo

25.

BG 0801001

„BMV“ OOD

gr. Dobrich

kv. Riltsi

26.

BG 0801003

„PE-EM“ OOD

s. Senokos

obl. Dobrich

27.

BG 0801007

„Veliko“ OOD

s. Kozloduytsi

obl. Dobrich

28.

BG 0801008

„Lovmiyt“ EOOD

gr. General Toshevo

ul. „Velko Angelov“ 38

29.

BG 0801011

„Miit“ OOD

s. Dropla

obl. Dobrich

30.

BG 0801025

ET „Lung-Ivan Marinov“

s. Rosenovo

31.

BG 0901005

„Baydano-Mladost 95“ EOOD

gr. Momchilgrad

Promishlena zona

32.

BG 0901005

„Baydano-Komers“ OOD

gr. Momchilgrad

Promishlena zona

33.

BG 0901007

EOOD „Baykal-1“

gr. Kardzhali

Zadbolnichen kvartal 29

34.

BG 0901015

ET „Shenel – Shaban Shaban“

gr. Kardzhali

kv. „Prileptsi“

35.

BG 0901017

„Musan“ OOD

s. Valkovich

obsht. Dzhebel

36.

BG 1001003

„Evromiyt end milk“ EOOD

gr. Kocherinovo

obsht. Kocherinovo

37.

BG 1101006

„Agrotel-2000“ OOD

gr. Apriltsi

38.

BG 1101012

OOD „Zyumbilski“

gr. Troyan

Industrialna zona

39.

BG 1101014

Koop. „Doverie“

s. Lesidren

obl. Loveshka

40.

BG 1101017

„Dobrevski-1“ OOD

s. Balgarski izvor

41.

BG 1201006

„Monti-Miyt“ AD

gr. Montana

Nova promishlena zona

42.

BG 1201007

„Montkom“ OOD

gr. Berkovitsa

ul. „Kazanite“ 1

43.

BG 1201010

„MITI“ OOD

gr. Lom

kv. Mladenovo

ul. „Voyvodina bahcha“

44.

BG 1201012

„Petrov Sarbinov“ OOD

s. Borovtsi

obsht. Berkovica

45.

BG 1301010

„Orion-2001“ OOD

s. Varvara

obsht. Pazardzhik

46.

BG 1501008

„Evrones“ OOD

gr. Levski

47.

BG 1501013

ET „Velichko Ivanov-Venetsiya“

s. Malchika

obsht. Levski

48.

BG 1501019

„Intermes“ OOD

s. Tarnene

49.

BG 1601007

ET „Salvi-Vasil Salchev“

s. Malak Chardak

obl. Plovdiv

50.

BG 1601014

„Bratya Kartevi“ OOD

s. Benkovski

obsht. Maritsa

obl. Plovdiv

51.

BG 1601015

„Komso“ OOD

s. Tsalapitsa

Severen stopanski dvor

52.

BG 1601016

EOOD „Karmes“

gr. Plovdiv

kv. Komatevo

53.

BG 1601017

ET „Vet – 33 Gyokchen Rasim“

gr. Asenovgrad

mestnost „Gorna voda“

kv. Gorni Voden

obl. Plovdiv

54.

BG 1601018

„REYA“ OOD

s. Manole

55.

BG 1701001

„Kolevi“ OOD

s. Kichenitsa

obl. Razgrad

56.

BG 1801008

„Nikola Nikolov-95“ EOOD

gr. Ruse

ul. „Izgrev“ 10

57.

BG 1801009

ET „SELVEN – Stefan Stanchev“

s. Ryahovo

58.

BG 1801011

„Svinekompleks Nikolovo“ AD

s. Nikolovo

59.

BG 1801012

„Svinekompleks Golyamo Vranovo-Invest“ AD

s. Golyamo Vranovo

obl. Ruse

60.

BG 1901002

„Bartol“ AD

s. Sratsimir

obl. Silistra

61.

ВG 1901003

„Edrina“ EOOD

gr. Tutrakan ul. „Silistra“ 52

62.

BG 1901005

„Dulo-ALFA“ OOD

gr. Dulovo

ul. „Dobrudzha“ 18

63.

BG 1901009

ET „LYUBMAKS“

s. Nova Cherna – DZS

64.

BG 2001001

„Eko Asorti-05“ EOOD

s. Mechkarevo

obl. Sliven

65.

BG 2001008

„Mesokombinat Enchevi i ko“ OOD

gr. Nova Zagora

kv. „Industrialen“

66.

BG 2001009

„Promes – 97“ OOD

s. Stoil voyvoda

obl. Sliven

67.

BG 2001015

„Helikom“ OOD

s. Gergevets

obl. Sliven

68.

BG 2001017

„VZHK-N. Zagora“ EOOD

gr. Nova Zagora

m-st Chelindera

69.

BG 2001020

„Rodopa kom“ OOD

gr. Sliven

ul. „Samuilovsko shose“ 17

70.

BG 2001021

ET „Iva Kris-Stayko Ivanov“

gr. Nova Zagora

Kv. Industrialen

71.

BG 2201001

ET „Detelina-52“

gr. Novi Iskar

kv. Gnilyane

ul. „Shipka“ 1

72.

BG 2301008

„Aldagot“ OOD

gr. Kostinbrod

ul. „Lomsko shose“ 95

73.

BG 2301009

ET „Murgash 91-Tatyana Georgieva“

gr. Svoge

ul. Zhelensko shose

74.

BG 2301010

ET „Despina-9“

gr. Kostinbrod

ul. „Aleksandar Stamboliiski“ 62A

75.

BG 2401002

ET „Kyuchukov-1-Petar Kyuchukov“

gr. Stara Zagora

76.

BG 2401011

„Dimes 2000“ OOD

s. Han Asparuhovo

obsht. Stara Zagora

77.

BG 2501006

„Parvi dolap“ OOD

s. Razboyna

kv. 1

obsht. Targovishte

78.

BG 2501009

„Rodopa-2005“ OOD

gr. Targovishte

79.

BG 2501014

„Mesni produkti“ OOD

s. Zdravets

obsht. Targovishte

80.

BG 2601007

ET „Kiki“

gr. Harmanli

Industrialna zona

81.

BG 2701001

ET „Plakidi-Kiril Kirilov“

gr. V. Preslav

mestnost „Tunesets“

82.

BG 2701003

PHZH „Bradars Komers“ AD

gr. Shumen

Industrialna zona

83.

BG 2701005

ET „Zlatno runo-Dinyu Dimitrov“

gr. Veliki Preslav

Promishlena zona

84.

BG 2701013

„Rodopa Shumen 1884“ AD

gr. Shumen

ul. „Industrialna“

85.

BG 2701013

„Rodopa miyt“ EOOD

gr. Shumen

ul. „Industrialna“

86.

BG 2701013

„Rodopa konserv“ EOOD

gr. Shumen

ul. „Industrialna“

87.

BG 2801018

„Strandzha MP“ OOD

gr. Bolyarovo

obl. Yambolska, promishlena zona

88.

BG 2801019

„Mesokombinat Bay Techo“ OOD

gr. Yambol

kv. „Industrialen“

89.

BG 2801020

„Ivkota“ EOOD

gr. Yambol

ul. „Bitolya“ 60

90.

BG 0202005

ET „Dit-D. Kaltakchieva“

s. Banevo

obl. Burgas

91.

BG 0202006

„Ekvator“ EOOD

gr. Burgas ul. „Chataldzha“ 52

92.

BG 0202007

„Dimovi“ OOD

gr. Burgas

ul. „Yanko Komitov“ 22

93.

BG 0302007

ET „Edi-Valya Ivanova“

gr. Varna

ul. „Mladezhka“ 38

94.

BG 0302010

ET „ALEKS-Sasho Aleksandrov“

gr. Varna

zh. k. „Vazrazhdane“

95.

BG 0302011

„Hepi Leydi“ EOOD

s. Yarebichna

obl. Varna

96.

BG 0402002

„Pimens“ OOD

gr. Strazhitsa

ul. „Iv. Vazov“ 1

97.

BG 0402003

ET „M.M-Miroslav Hristov“

s. Parvomaytsi

obl. V. Tarnovo

98.

BG 0402005

ET „KARO-2-Ivelin Karapanchev“

s. Balvan

obsht. V. Tarnovo

99.

BG 0402008

„Megalodon“ OOD

gr. Kilifarevo

100.

BG 0402011

ET „Filipov-Svilen Filipov“

gr. Svishtov

Zapadna promishlena zona

101.

BG 0402013

„Bani“ OOD

gr. Lyaskovets

promishlena zona „Chestovo“

102.

BG 0602001

ET „Toshko Todorov“

s. Kravoder, obsht. Krivodol, obl. Vratsa

103.

BG 0602003

EOOD „Dani 1“

gr. Vratsa

Industrialna zona-ZFK

104.

BG 0602004

„Z i K“ OOD

gr. Vratsa

ul. „Vasil Kanchov“ 25

105.

BG 0602005

„Feniks – Grup“ OOD

gr. Vratsa

ul. „Ilinden“ 5

106.

BG 0602007

„Dimitar Parvanov“ EOOD

s. Malorad

107.

BG 0602008

ET „Toshko Todorov“

s. Kravoder, obsht. Krivodol, obl. Vratsa

108.

BG 0702007

„TIP-INVEST“ OOD

gr. Gabrovo

kv. „Boykata“ 6

109.

BG 0702008

„Gepard“ OOD

s. Lesicharka

obsht. Gabrovo

110.

BG 0802003

„Komis“ OOD

s. Plachi dol

obl. Dobrich

111.

BG 0802043

„Ptitseklanitsa“ AD

gr. Dobrich

industrialna zona

112.

BG 1102002

„Ptimeks“ OOD

gr. Troyan

ul. „Mizia“ 26

113.

BG 1202001

„Poultriprodakts“ EAD

gr. Montana

ul. „Diana“ 25

114.

BG 1202004

„Agentsiya Bulsay“ EOOD

gr. Berkovitsa

ul. „Kazanite“ 1

115.

BG 1302001

„Dekada“ OOD

s. Zvanichevo

116.

BG 1502004

ET „Maria-Maria Tsonkova-Detelina Tsonkova“

gr. Pleven

Industrialna zona

UPI II, kv. 608

117.

BG 1502005

ET „EKS-Lidia Kostadinova“

gr. Slavyanovo

p. imot – 279200

118.

BG 1602002

„Ter -M“ EOOD

gr. Parvomay

kv. Debar

119.

BG 1702001

„Pilko“ EOOD

gr. Razgrad

Industrialna zona

120.

BG 2002001

ET „Slavi Danev“

gr. Nova Zagora

zh. k. „Zagore“ 1

121.

BG 2002003

TD „Momchevi i sie“

gr. Sliven

kv. Industrialen

122.

BG 2002004

OOD „Makrokom“

gr. Sliven

Kv. Industrialen

123.

BG 2202007

EOOD „Euro Balkan Fuud“

gr. Sofia

kv. Levski, ul. „546“ bl. 10 A

124.

BG 2202015

„Tina-2000“ OOD

gr. Suhodol

ul. „Trayan Tanev“ 53

125.

BG 2202019

„Profit konsult“ OOD

gr. Sofia

zh. k. „Tolstoy“

bl.14-15-Hali „Telman“

126.

BG 2202025

ET „Takt-Asia Milanova“

gr. Sofia

obsht. Lyulin

ul. „Obelsko shose“ 11

127.

BG 2202026

„Bulkomers-MM“ OOD

gr. Sofia

obsht. Vrabnitsa

ul. „Adam Mitskevich“ 8

128.

BG 2202029

„Givis“ OOD

gr. Sofia

ul. „V. Hanchev“ 11

129.

BG 2302001

„Dzhiev - K“ EOOD

gr. Kostinbrod

130.

BG 2302002

„Polo Komers“ OOD

gr. Kostinbrod

IKHT

131.

BG 2302004

„Galus Treid“ OOD

gr. Kostinbrod

132.

BG 2402001

„Gradus-1“ OOD

gr. Stara Zagora

kv. „Industrialen“

133.

BG 24020042

„Taneva“ EOOD

s. Kran

obsht. Kazanlak

134.

BG 2402005

„Tanev invest“ EOOD

s. Orizovo

obsht. Bratya Daskalovi

135.

BG 2602004

ET „Zhivko Vasilev-Biseri“

gr. Svilengrad

UPI V 1994, kv. 173

136.

BG 0105002

„Primo Treyd“ EOOD

gr. Sandanski

Glaven pat E79, Mestnost „Druma“

137.

BG 0305013

ET „Aleko-Al. Aleksandrov“

gr. Varna

ul. „T. Peyachevich“ 3

138.

BG 0305030

ET „Dari“

gr. Varna

kv. Asparuhovo

ul. „Kishinev“ 21

139.

BG 0305032

ET „Trifon Trifonov-69“

gr. Varna

ul. „Ak. Kurchatov“

140.

BG 0305033

„DET-2000“ OOD

gr. Varna

ul. „Pod igoto“ 42

141.

BG 0305034

„Tranzh Treiding“ OOD

s. Konstantinovo

obl. Varna

142.

BG 0305037

„ZHENIA - VE“ EOOD

gr. Varna

ul. „Layosh Koshut“ 19

143.

BG 0305038

ET „Vini-Kiril Bakalov“

s. Benkovski

obsht. Varna

144.

BG 0405003

„Merkuriy 2000“ OOD

gr. Veliko Tarnovo

ul. „Prof. Il. Yanulov“ 2

145.

BG 0405006

ET „Kondor PSP-Petar Petrov“

s. B. Slivovo,

obsht. Svishtov

146.

BG 0405007

„Deli-M“ OOD

s. Morava,

obsht. Svishtov

147.

BG 0405008

„Dakor“ OOD

gr. G. Oryahovitsa

ul. „Tsar Osvoboditel“ 60

148.

BG 0405009

„Trimeks-Dimitrov, Maksimov, Asaad“ OOD

gr. Veliko Tarnovo

bul. „Balgaria“ 29 vh. B

149.

BG 0505002

ET „BIDIM - Dimitar Ivanov“

gr. Vidin

ul. „Knyaz Boris-I“ 1

150.

BG 0505009

„Dzhordan“ EOOD

gr. Vidin

ul. „Vladikina“ 58

151.

BG 0605016

ET „Tsentral Komers“

s. Moravitsa

obsht. Mezdra

152.

BG 0605021

„Orbita“ OOD

gr. Vratsa

m. Turkanitsa

153.

BG 0705005

OOD „Trifo-1“

gr. Sevlievo

ul. „Marmarcha“ 16

154.

BG 0805011

„Kati“ OOD

gr. Dobrich,

bul. „3 ti mart“ 57

155.

BG 0805012

ET „Diana Hristova“

gr. Balchik

ul. „Asen Petrov“ 21

156.

BG 0905002

ET „Ananiev“

gr. Krumovgrad

ul. „G. Benkovski“ 1

157.

BG 0905003

„Meskom-Rodopi“ OOD

gr. Kardzhali

ul. „Dzhebelska“ 6

158.

BG 0905004

ET „Margos“

gr. Kardzhali

zh. k. „Gledka“

159.

BG 0905005

ET „Imam“

gr. Dzhebel

zh. k. „Progres“

160.

BG 1005009

„Reksim 99“ EOOD

gr. Sapareva banya

kv. Gyurgevo

161.

BG 1105009

„Mesokombinat Lovetch“ AD

gr. Lovetch

ul. „Bialo more“ 12

162.

BG 1205008

ET „Viena 93-Krastyo Atanasov“

gr. Montana

Park „Ogosta“

163.

BG 1305014

ET „Medi-Emil Dimitrov“

s. Glavinitsa

obl. Pazardzhik

164.

BG 1305018

„Marineli“ OOD

gr. Velingrad

kv. „Industrialen“

165.

BG 130519

ET „Krimona - Donka Hristova“

gr. Panagyurishte

ul. „G. Benkovski“ 75

166.

BG 1305020

EOOD „GARO“

gr. Pazardzhik

Mestnost „Zaykovi mandri“ UPI HHV-239

167.

BG 1405003

„Sami-M“ OOD

gr. Pernik

kv. „Kalkas“

ul. „Zahari Zograf“ 143

168.

BG 1405007

„ARM Invest“ AD

s. Meshtitsa

169.

BG 1505009

„O’skari“ OOD

gr. Pleven

zh. k. „Druzhba“ 3

170.

BG 1505014

ET „Valborgen-Valentin Genov“

gr. Pleven

bul. „Ruse“ 85

171.

BG 1505017

ET „Nina-94-Nina Dimitrova“

gr. Trastenik

obsht. D. Mitropolia

172.

BG 1505018

ET „Anko Petrov-Anda“

s. Komarevo

obsht. D. Mitropolia

173.

BG 1505019

ET „Toni Petrov“

gr. Pleven

ul. „Georgi Kochev“

174.

BG 1505020

„Lavena“ OOD

gr. Pleven

Promishlena zona

175.

BG 1605001

OOD „Helios-2002“

gr. Plovdiv

kv. „Belomorski“ 32A

176.

BG 1605002

OOD „Makeni“

gr. Plovdivzh. jp. gara Filipovo

177.

BG 1605015

ET „D. Kalkanov“

gr. Asenovgrad

ul. „Oton Ivanov“ 70

178.

BG 1605044

„Flaysh produkte“ OOD

gr. Hisar

ul. „Ivan Vazov“ 17

179.

BG 1605046

AD „Bonita“

gr. Plovdiv

ul. „Brezovsko shose“ 176

180.

BG 1605051

„Astera M“ OOD

gr. Plovdiv

ul. „Brezovsko shose“ 32

181.

BG 1605053

ET „Daki-Velko Gadzhev“

gr. Rakovski

ul. „Vasil Levski“ 40

182.

BG 1805004

ET „Venelin Simeonov-Ivo“

gr. Ruse

ul. „Zgorigrad“ 70

183.

BG 1805016

„Metika-2000“ OOD

gr. Ruse,

ul. „Balkan“ 21

184.

BG 2005018

TD „PIGI 2001“ OOD

gr. Sliven,

bul. „Hadzhi Dimitar“ 41

185.

BG 2005019

ET „Aruana-Dimitrinka Lyaeva“

s. Gavrailovo

obl. Sliven

186.

BG 2205021

ET „Pashov-Simeon Pashov“

gr. Sofia

Gara Iskar DK-3

187.

BG 2205033

OOD „Key Treyd“

gr. Sofia

ul. „Gen. Stoletov“ 75

188.

BG 2205053

„Eleonora 44“ EOOD

gr. Sofia

ul. „Vrania“ 51

189.

BG 2205069

„Slavchev 2000“ EOOD

gr. Sofia

ul. „Sofroniy Vrachanski“ 12

190.

BG 2205079

OOD „Super Mario Market“

gr. Sofia,

obsht. Novi Iskar

ul. „Iskarsko defile“ 156

191.

BG 2205081

„Edrina“ EOOD

gr. Sofia,

ul. „Spravedlivost“ 69

192.

BG 2205083

ET „Kaleya-Kiril Hristov“

gr. Sofia, zh. k. Levski

ul. „Letostruy“ 84

193.

BG 2205084

EOOD „Vini - M“

gr. Sofia,

obsht. Ovcha kupel

ul. „674“ 79

194.

BG 2205085

ET „Milena Komers - Ivaylo Takev“

gr. Novi Iskar

kv. Kumaritsa

ul. „Kitka“ 1A

195.

BG 2205087

AD „Evrofrigo“

gr. Sofia

ul. „Malashevska“ 1

196.

BG 2205088

„Maksimum-69“ OOD

gr. Sofia

ul. „Obikolna“

197.

BG 2305010

„D i M grup“ OOD

gr. Samokov,

ul „Makedonia“ 78

198.

BG 2505015

„Erko-2002“

gr. Popovo

ul. „Gagarin“ 62

199.

BG 2605002

ET „Kolyo Mitev“

gr. Dimitrovgrad

ul. „Brigadirska“ 49

200.

BG 2705002

„Raya treid“ EOOD

s. R. Dimitrievo

obl. Shumen

201.

BG 2705007

OOD „Kapsikum - I“

gr. Shumen

bul. „Madara“ 26

202.

BG 2705008

ET „Georgi Krastev“

gr. Shumen

ul. „Industrialna baza“

203.

BG 2705013

OOD „EM i AS“

s. Tsarev brod, obsht. Shumen

204.

BG 2805007

„Bonzhur BG“ EOOD

gr. Yambol,

ul. „Klokotnitsa“ 8

205.

BG 2805008

ET „Dzhoni-Neiko Ivanov“

s. Veselinovo,

obl. Yambolska

206.

BG 2805012

ET „Pri Vania - Ivanka Georgieva“

gr. Yambol

ul. „Atanas Kratunov“ 83

207.

BG 2805014

„Nevimeks“ EOOD

gr. Elhovo

ul. „G. S. Rakovski“ 5

208.

BG 0401010

„Mes-Ko“ EOOD

gr. Petrich,

ul. „Mesta“ 15

209.

BG 0104015

„Merkez“ OOD

gr. Gotze Delchev

210.

BG 0104016

ET „Veselina Keryanova“

s. Musomishta

211.

BG 0204010

ET „KEMB-Tarpanovi“

s. Veselie,

obsht. Primorsko

212.

BG 0204012

ET „Dimo G. Dimov“

s. Chernomorets

213.

BG 0204013

„Prolet-06-Tsvetomira Petkova Vasileva“ OOD

gr. Burgas,

kv. „G. Ezerovo“

214.

BG 0204015

„PART“ OOD

gr. Burgas,

ul. „Angel Kanchev“ 29

215.

BG 0204017

„Val-Ves i Ko“ OOD

gr. Burgas

PZ „Sever“

216.

BG 0204020

„Rodopa Nova“ OOD

gr. Burgas

ul. „Industrialna“ 25

217.

BG 0204021

„Ekvator“ EOOD

gr. Burgas

ul. „Chataldzha“ 25

218.

BG 0204022

„Chikan grup“ OOD

gr. Burgas

m. „Onikilika“

219.

BG 0204023

SD „Anada-Atanasov i sie“

gr. Nesebar

Industrialna zona

220.

BG 0304029

ET „EMDI-Emil Dimitrov“

s. Yarebichna

obl. Varna

221.

BG 0304030

„TRANZH“ AD

gr. Varna

ul. „8-mi Septemvri“ 12

222.

BG 0304033

„Alians-MK“ OOD

gr. Varna

ul. „G. Popov“ 1

223.

BG 0304034

„Pikant“ OOD

gr. Varna

ul. „Hristo Smirnenski“ 33

224.

BG 0304035

„Emil Iliev“ EOOD

s. Topoli

obl. Varna

225.

BG 0304037

„Zhar“ OOD

s. Slanchevo

obl. Varna

226.

BG 0404001

ET „Stefmark-Stefan Markov“

gr. G. Oriahovitsa

ul. „Sv. Knyaz Boris I“ 86

227.

BG 0404015

ET „Valmes-Valia Fidina“

s. Lesicheri

228.

BG 0404017

„Tsentromes“ OOD

s. Momin sbor

obl. Veliko Tarnovo

229.

BG 0404018

OOD „R.A.-03-Bobi“

gr. G. Oriahovica

ul. „St. Mihaylovski“ 16

230.

BG 0404020

„Mesokombinat-Svishtov“ EOOD

gr. Svishtov

ul. „33-ti svishtovski polk“ 91

231.

BG 0404021

„Stefanov. Iv. Stefanov - 04“ EOOD

s. Tserova koriya

obl. Veliko Tarnovo

232.

BG 0404022

„Merkurii-2000“ OOD

gr. Veliko Tarnovo

ul. „Ulitsa na uslugite“

233.

BG 0404023

„Rodopa-G. Oriahovitsa-96“ EOOD

gr. Gorna Oriahovitsa

ul. „Otets Paisiy“ 63

234.

BG 0404024

„Kaloyan-2000“ OOD

gr. V. Tarnovo

ul. „Magistralna“ 35

235.

BG 0504001

„ADANIS“ EOOD

gr. Vidin

ul. „Targovska“ 2

236.

BG 0504004

ET „Vitalis-Ilko Yonchev“

gr. Vidin

bul. „Panoniya“ 17A

237.

BG 0504005

OOD „Dileks“

s. Borovitza, obsht. Belogradchik

238.

BG 0604001

„Lalov i Velchev“ EOOD

gr. Vratza

Hranitelnovkusova zona, partsel 14

239.

BG 0604005

„Agrobiznes“ OOD

gr. Vratza

ul. „Ilinden“

240.

BG 0604008

ET „A A-92-Alyosha Alipiev“

gr. Vratsa,

ul. „Vezhen“ 4

241.

BG 0704009

„Ayvi“ OOD

gr. Gabrovo

ul. „Industrialna“ 1

242.

BG 0704010

„Toni Treyding“ OOD

gr. Sevlievo

ul. „Marmarcha“ 14

243.

BG 0704011

ET „Stiv-Stefan Mihaylov“

gr. Sevlievo

ul. „Sennishko shose“

244.

BG 0804002

ET „Vitabal“

gr. Dobrich

ul. „Balkan“ 20

245.

BG 0804006

„Ani-I“ OOD

gr. Dobrich

ul. „Angel Stoyanov“ 1

246.

BG 0804011

„Tropik“ OOD

gr. Dobrich

ul. „Otets Paisiy“ 62

247.

BG 0804021

„Veselina Treyd“ EOOD

gr. Dobrich

ul. „Angel Stoyanov“ 6

248.

BG 0804022

„Orehite G“ OOD

gr. Dobrich

249.

BG 0904001

AD „Deniker-2“

s. Kirkovo

obsht. Kirkovo

250.

BG 0904002

„Kips“ EOOD

gr. Kardzhali

Promishlena zona

251.

BG 1004001

„K + M“ OOD

gr. Kyustendil

ul. „Petar Beron“ 26

252.

BG 1104001

„Slavi mes“ OOD

gr. Lovech

kv. „Goznitsa“

253.

BG 1104002

„Dobrevski-1“ OOD

s. Balgarski izvor

254.

BG 1104005

ET „Strahil Ivanov“

gr. Lovech

ul. „S. Saev“ 56

255.

BG 1104006

ET „Minko Cholakov-H. Cholakov“

s. Dobrodan,

obsht. Troyan

256.

BG 1104009

„Mesokombinat Letnitza“ EOOD

gr. Letnitsa

257.

BG 1104010

„Mesokombinat Lovetch“ AD

gr. Lovetch

ul. „Byalo more“ 12

258.

BG 1204001

ET „Kariana-Milan Yosifov“

s. Erden

obsht. Boychinovtsi

259.

BG 1204006

ZPTK „Rik-98“

s. Vinishte

obl. Montana

260.

BG 1204008

ET „Petar Parvanov-Demetra“

gr. Lom

ul. „Belogradchishko shose“ 1

261.

BG 1204012

„Lorelay“ OOD

gr. Montana

ul. „N. Vaptsarov“ 22

262.

BG 1204014

„Kartel“ OOD

gr. Montana

kv. Kosharnik

263.

BG 120415

„Gala“ EOOD

gr. Montana

ul. „21 vek“ 10

264.

BG 1304001

„Boreks“ OOD

s. Malo Konare

obl. Pazardzhik

265.

BG 1304002

ET „Yavor Luks“

gr. Pazardzhik

ul. „Sintievsko shose“ 2

266.

BG 1304013

„Rodopa Pazardzhik“ AD

gr. Pazardzhik

ul. „D. Debelyanov“ 46

267.

BG 1304014

„EKO-MES“ EOOD

s. Velichkovo

obsht. Pazardzhik

268.

BG 1304015

ET „Dimitar Popov“

s. Kalugerovo

obsht. Pazardzhik

269.

BG 1404003

„Prim“ OOD

gr. Pernik

ul. „Struma“ 1

270.

BG 1404005

„Kolbaso“ OOD

gr. Batanovtsi

ul. „Bratya Miladinovi“ 12

271.

BG 1404006

„Benet“ OOD

gr. Breznik

272.

BG 1504003

„Mikroart-7-Bonov, Haralanova, Petkov i sie“ SD

gr. Belene

273.

BG 1504010

Mesokombinat „Levski 2000“ OOD

gr. Levski

ul. „Tsar Simeon“ 2A

274.

BG 1504012

„Start 2006“ OOD

gr. Pleven

275.

BG 1504013

ET „Solun-IAD-Ivan Deshev“

gr. Pordim

276.

BG 1504014

„Pleven-Mes“ OOD

s. Yasen

obsht. Pleven

277.

BG 1504015

ET „Evromes-Rosen Marinov“

gr. Pleven

ul. „Samuil“

278.

BG 1604001

„Triumvirat impeks“ EOOD

gr. Asenovgrad

ul. „Vasil Petleshkov“ 2

279.

BG 1604008

„Alkok-3“ OOD

gr. Plovdiv

kv. Proslav

ul. „Klokotnitsa“ 29

280.

BG 1604011

„Milena-Boris Kikyuov“ ET

gr. Plovdiv

ul. „Slava“ 3

281.

BG 1604012

„Tri star treyding“ OOD

s. Voyvodinovo

obl. Plovdiv

282.

BG 1604013

„Komaks-3“ OOD

gr. Plovdiv

ul „Klokotnitsa“ 31

283.

BG 1604014

„Elko“ OOD

gr. Plovdiv

ul. „Brezovsko shose“ 170

284.

BG 1604020

„Mesokombinat-Sadovo“ EOOD

gr. Sadovo

Industrialna zona

285.

BG 1604021

„DIYA-93“ OOD

gr. Hisar

ul. „Nikola Vaptsarov“ 15

286.

BG 1604022

„Mesokombinat Karlovo“ AD

gr. Karlovo

ul. „Balabanov most“ 1

287.

BG 1604023

„Askon“ AD

gr. Asenovgrad

ul. „Nikola Krastev“ 75

288.

BG 1604026

ET „Rankar-Rangel Karachanov“

s. Kalekovets

ul. „Tsar Ivan Asen II“ 26

289.

BG 1604029

ET „Boris Yordanov-1“

gr. Asenovgrad

ul. „Kostur“ 13

290.

BG 1604033

OOD „Zornitsa 90“

gr. Plovdiv

ul. „Brezovsko shose“ 176

291.

BG 1604036

EOOD „Robaka“

gr. Sopot

Mestnost „Bozali“

obl. Plovdiv

292.

BG 1604037

„Dil TUR“ AD

gr. Plovdiv

kv. Proslav

ul. „Elena“ 3

293.

BG 1604040

ET „Argilashki-Mikron“

gr. Saedinenie

ul. „Nayden Gerov“ 10

294.

BG 1604041

„Bis 98“ OOD

gr. Asenovgrad

obsht. Asenovgrad

PZ „Sever“

295.

BG-1604042

„Delikates-2“ OOD

s. Zhitnitsa

obsht. Kaloyanovo

296.

BG 1604043

„Mesokombinat-Asenovgrad“ OOD

gr. Asenovgrad

ul. „Knyaz Boris I“ 43

297.

BG 1604044

„Meskom-Popov“ OOD

gr. Plovdiv

ul. „Komatevsko shose“ 174

298.

BG 1604046

ET „Hristo Darakiev“

gr. Plovdiv

Zemlishte „Plovdiv Zapad“ 024A

299.

BG 1604047

EOOD „Dimitar Madzharov“

gr. Plovdiv

ul. „Golyamo Konarsko shose“

300.

BG 1804001

„Normeks“ OOD

gr. Ruse,

bul. „Tutrakan“ 44

301.

BG 1804006

„TIS-98“ OOD

gr. Ruse,

ul. „Malyovitsa“ 33

302.

BG 1804017

AD „Boroimpeks“

gr. Borovo,

bul. „Patriarh Evtimiy“ 3A

303.

BG 1804018

„Nadezhda-M“ OOD

gr. Byala

bul. „Kolyo Ficheto“ 25

304.

BG 1804019

SD „Georgi Hristov Vichev-Vicheva i Sie“

s. Shtraklevo

obl. Ruse

305.

BG 1804020

SD „ALFA Flesh“

gr. Ruse

bul. „Tutrakan“ 48

306.

BG 1804021

OOD „Borimes“

s. Marten

ul. „Cherven Ivan“ 4

307.

BG 1904001

„Olivia“ OOD

gr. Silistra

ul. „7-mi septemvri“ 6

308.

BG 1904002

„Aktual“ OOD

gr. Silistra

gr. Silistra

Promishlena zona „Iztok“

309.

BG 2004001

ET „Nikov-Iv. Kostadinov“

gr. Sliven

„Selishteto“

310.

BG 2004010

„Mesokombinat Enchevi i ko“ OOD

gr. Nova Zagora

ul. „Preslavska“ 48

311.

BG 2004015

„Ramira“ OOD

gr. Sliven

Industrialna zona

312.

BG 2004016

„Momchevi i sie“ OOD

gr. Sliven

kv. Industrialen

313.

BG 2004017

„Ekoprom“ OOD

gr. Sliven

kv. „Industrialen“ 10B

314.

BG 2004019

„Kooperatsia Megakol“

gr. Nova Zagora

kv. „Industrialen“

315.

BG 2204001

„Li Mart I Ko“ OOD

gr. Sofia

ul. „745“ 5

316.

BG 2204005

„Dekom“ OOD

gr. Sofia

ul. „Ivan Susanin“ 12

317.

BG 2204009

„Solaris AS“ EOOD

gr. Sofia

ul. „Dimitar Spisarevski“ 26

318.

BG 2204012

ET „Tsvetanka Zagorska“

gr. Sofia

ul. „Sarantsi“ 18

319.

BG 2204013

„Salam i Ko“ OOD

gr. Sofia

ul. „Prof. Tsvetan Lazarov“ 13

320.

BG 2204018

„Shikle“ EOOD

gr. Sofia

ul. „Prof. Iv. Shishmanov“ 9

321.

BG 2204028

ET „TONIMEKS-Stoyan Spasov“

gr. Sofia

ul. „Oporska reka“ 3

322.

BG 2204034

EOOD „Grand 2-Petia Kerefeyna“

gr. Sofia

ul. „Ivan Gergov“ 3

323.

BG 2204041

OOD „Zonik-D“

gr. Sofia

Avtogara Vrabnitsa

324.

BG 2204042

ET „Dimana-Yanka Dembelaki“

gr. Sofia

kv. Nadezhda 1

325.

BG 2204045

ET „Peycho Dimitrov“

gr. Sofia

ul. „Slatinska reka“ 14

326.

BG 2204048

EOOD „Rosvela“

s. Seslavtsi

obl. Sofia

327.

BG 2204063

„Maleventum“ EOOD

gr. Sofia

ul. „Rezbarska“ 7

328.

BG 2204066

ET „Tomi-Reneta Tsekova“

gr. Sofia

zh. k. Ilientsi

ul. „Grozen“ 15 A

329.

BG 2204067

„Ekobim“ OOD

gr. Sofia

kv. Suhodol

partsel 513

330.

BG 2204080

„Bitolya“ OOD

gr. Sofia

ul. „Kazbeg“ 14 A

331.

BG 2204082

„Em Vi Em 3“ OOD

gr. Sofia

kv. Benkovski

ul. „Vele Mitrov“ 17

332.

BG 2204087

ET „SIAT-Slavcho Iliev“

gr. Sofia

ul. „Moma Irina“ 4

333.

BG 2204091

„NADEZHDA-A“ OOD

gr. Sofia

ul. „Zhelezopatna“ 74

334.

BG 2204095

ET „Laz komers-Ivo Lazov“

gr. Sofia

kv. „Ovcha kupel“

ul. „652“ 21

335.

BG 2204100

„Ava“ OOD

gr. Sofia

bul. „Parva balgarska armiya“ 70

336.

BG 2204107

EOOD „Nova Kompaniya-2001“

gr. Sofia,

Gara Iskar,

ul. „5004“ 2

337.

BG 2204108

ET „Alto-Emil Petrov“

gr. Sofia

kv. Benkovski

338.

BG 2204109

„SS-ADLER“ EOOD

gr. Sofia

obsht. Krasna polyana

339.

BG 2204110

EOOD „VKR-2000“

gr. Sofia

kv. Vrazhdebna

ul. „4-ta“ 6

340.

BG 2304001

„Bres komers“ OOD

s. Gorna Malina

industrialna zona

341.

BG 2304002

„Nikas“ AD

gr. Botevgrad

ul. „Tsar Ivan Shishman“ 39

342.

BG 2304005

„Orhanie 1“ OOD

gr. Botevgrad ul. „Al. Voynishki“

343.

BG 2304014

„Bulgarfrigoplod“

s. Vakarel,

obshtina Ihtiman, ul. „Cheshma Angelina“ 4

344.

BG 2304018

ET „Tsenko Ivanov-Kokala“

gr. Etropole,

Mestnost Bash Samokov

345.

BG 2304019

ET „Tedi Komers-Velichko Petrov“

gr. Kostinbrod

kv. Shiyakovtsi

346.

BG 2404016

„Iveko“ OOD

s. Kolarovo

obsht. Radnevo

347.

BG 2404026

„Selena“ OOD

s. Kaloyanovets

obsht. St. Zagora

348.

BG 2404027

„Nanyuk Interneshanal“ OOD

s. Kolarovo

349.

BG 2404028

„Rekord - 90“ EOOD

s. Rakitnitsa

obsht. St. Zagora

350.

BG 2404029

„KEN“ AD

gr. St. Zagora

kv. „Industrialen“

351.

BG 2404032

„Rokar-1“ OOD

gr. Stara Zagora

bul. „Nikola Petkov“ 61

352.

BG 2404033

„Zhoreti“ EOOD

gr. Stara Zagora

ul. „Industrialna“ 1

353.

BG 2404034

„Kumir Si“ EOOD

gr. Stara Zagora

kv. „Kolyo Ganchev“

Partsel 91-01

354.

BG 2404035

„Ambrozia“ OOD

gr. St. Zagora

kv. „Zheleznik“

ul. „Iv. Pashinov“ 33

355.

BG 2504001

ET „Stezis“

gr. Omurtag

Promishlena zona

356.

BG 2604002

„Burdenis-93“ OOD

gr. Svilengrad

ul. „23-ti septemvri“ 73

357.

BG 2604004

ET „Zhika-Zhivka Georgieva“

s. Voden

obsht. Dimitrovgrad

358.

BG 2604008

„Svareks“ EOOD

gr. Haskovo

Iztochna industrialna zona

359.

BG 2604010

EOOD „Nolev“

gr. Haskovo

kv. „Bolyarovo“

ul. „Shipka“ 2

360.

BG 2604011

„ALFA Komers“ OOD

gr. Dimitrovgrad

bul. „D. Blagoev“ 80

361.

BG 2604012

SD „Bairche-Stoychevi i sie“

s. Brod

obsht. Dimitrovgrad

362.

BG 2604014

ET „Roni“

gr. Harmanli

ul „Hr. Smirnenski“ 102

363.

BG 2604017

ET „Angel Sarandiev“

gr. Svilengrad

ul. „Tekstil“

364.

BG 2604018

„Monita“ OOD

gr. Dimitrovgrad

kv. „Chernokonevo“

365.

BG 2604019

ET „Kralevo-D. Petrov“

s. Kralevo

obl. Haskovska

366.

BG 2604020

„Toska“ OOD

gr. Haskovo

mestnost

„Balakli“

367.

BG 2604021

„Lotos“ OOD

gr. Dimitrovgrad

ul. „Sava Dobroplodni“

368.

BG 2704001

„Ivet“ EOOD

s. Zlatna niva, obsht. Kaspichan

369.

BG 2704002

„Smyadovo“ OOD

gr. Smiadovo

ul. „Kiril i Metodi“ 36

370.

BG 2704004

ET „Boris Peev-taksi“

s. Imrenchevo obsht. V. Preslav

371.

BG 2704009

„Eko Standart“ OOD

gr. Shumen

kv. „Industrialna zona“

372.

BG 2804002

ET „Bobi - Bozhana Peicheva“

s. Okop,

obl. Yambolska

373.

BG 2804003

„Doni-M“ OOD

s. Bezmer,

obl. Yambolska

374.

BG 2804009

ET „Sanata-Stefan Atanasov“

s. Bezmer,

obl. Yambolska

375.

BG 2804010

ET „Tagara-Diana Kurteva“

gr. Yambol

Industrialna zona

376.

BG 2804011

ET „Magdalena Vasileva-Magi“

gr. Yambol

ul. „Preslav“ 331

377.

BG 0618002

SD „Arabika“

gr. Vratsa

ul. „Vihren“ 2

378.

BG 1518008

„Anona“ OOD

gr. Pleven

Zapadna ind. Zona

ul. „Georgi Kochev“


Piena pārstrādes uzņēmumu saraksts

Nr.

Vet. Nr.

Uzņēmuma nosaukums

Pilsētas/ielas vai ciema/reģiona nosaukums

1.

BG 0112004

„Matand“ EOOD

s. Eleshnitsa

2.

BG 0212038

„Klas“ OOD

s. Galabets

obsht. Pomorie

3.

BG 0212050

„Vakom MP“ OOD

gr. Sredets

obl. Burgas

4.

BG 0212027

DZZD „Mlechen svyat“

s. Debelt

obl. Burgas

5.

BG 0412009

„Milki-luks“ EOOD

s. B. Cherkva

obsht. Pavlikeni

6.

BG 0512033

„EKO MILK“ AD

s. Koshava

obl. Vidin

7.

BG 0812009

„Serdika-90“ AD

gr. Dobrich

ul. „25 septemvri“ 100

8.

BG 0812019

„Filipopolis-RK“ OOD

s. Zheglartsi

9.

BG 0812032

„Roles-milk“ OOD

s. Kardam

10.

BG 1012020

ET „Petar Mitov-Universal“

s. Gorna Grashtitsa

obsht. Kyustendil

11.

BG 1112016

Mandra „IPZHZ“

gr. Troyan

ul. „V. Levski“ 281

12.

BG 1112024

ET „Paskal-A. Atanasov“

s. Umarevtsi

13.

BG 1212029

SD „Voynov i sie“

gr. Montana ul. „N. Yo. Vaptsarov“ 8

14.

BG 1312011

„Eko-F“ EAD

s. Karabunar

15.

BG 1512029

„Lavena“ OOD

s. Dolni Dabnik

obl. Pleven

16.

BG 1512033

ET „Voynov-Ventsislav Hristakiev“

s. Milkovitsa

obsht. Gulyantsi

17.

BG 1612009

„D. Madzharov-2“ EOOD

gr. Stamboliyski ul. „Grobarska“ 3

18.

BG 1612017

„Snep-grup“ OOD

gr. Rakovski

ul. „Mihail Dobromirov“ 1

19.

BG 1612021

ET „Deni-Denislav Dimitrov-Ilias Islamov“

s. Bryagovo

obsht. Gulyantsi

20.

BG 1612028

ET „Slavka Todorova“

s. Trud

obsht. Maritsa

21.

BG 1612035

ET „Vi Ay Pi“

gr. Krichim,

obsht. Krichim

22.

BG 1612038

„MAH - 2003“ EOOD

s. Lenovo

23.

BG 1612039

OOD „Topolovo-Agrokomers“

s. Topolovo

obsht. Asenovgrad

24.

BG 1612051

ET „Radev-Radko Radev“

s. Kurtovo Konare

obl. Plovdiv

25.

BG 1612066

„Lakti ko“ OOD

s. Bogdanitza

26.

BG 1712034

„Makler komers“ EOOD

s. Brestovene

27.

BG 1712042

ET „Madar“

s. Terter

28.

BG 1812002

„Laktis-Byala“ AD

gr. Byala

ul. „Stefan Stambolov“ 75

29.

BG 1812008

„Vesi“ OOD

s. Novo selo

30.

BG 1912004

„Merone - N“ EOOD

gr. Alfatar

31.

BG 2012001

„Markeli“ EAD

gr. Sliven

ul. „Tsar Simeon“ 63

32.

BG 2012006

„Mlechen pat“ AD

gr. Nova Zagora

kv. Industrialen

33.

BG 2012009

„Vangard“ OOD

s. Zhelyo voyvoda

34.

BG 2012019

„Hemus-Milk komers“ OOD

gr. Sliven

Promishlena zona Zapad

35.

BG 2012041

„Eko milk“ EOOD

s. Zhelyo voyvoda

obl. Sliven

36.

BG 2112013

„Skorpion 21“ OOD

s. Zabardo

obsht. Chepelare

37.

BG 2112028

„Medina“ OOD

gr. Madan

38.

BG 2112029

ET „Karamfil Kasakliev“

gr. Dospat

39.

BG 2312036

ET „Rosen Deyanski-DEYA“

s. Opitsvet, obsht. Kostinbrod

40.

BG 2412033

„Gospodinovi“ OOD

s. Yulievo

obsht. Maglizh

41.

BG 2412037

„Stelimeks“ EOOD

s. Asen

42.

BG 2512003

„Si Vi Es“ OOD

gr. Omurtag

Promishlena zona

43.

BG 2612034

ET „Eliksir-Petko Petev“

s. Gorski izvor

44.

BG 2612042

„Bulmilk“ OOD

s. Konush

obl. Haskovska

45.

BG 0212048

„Bilding Zah“ EOOD

s. Shivarovo

obsht. Ruen

46.

BG 0712008

„Milkieks“ OOD

gr. Sevlievo

zh. k. „Atanas Moskov“

47.

BG 0912004

„Rodopchanka“ OOD

s. Byal izvor

obsht. Ardino

48.

BG 0912011

ET „Alada-Mohamed Banashak“

s. Byal izvor

obsht. Ardino

49.

BG 1212001

„S i S-7“ EOOD

gr. Montana

„Vrachansko shose“ 1

50.

BG 1612020

ET „Bor-Chvor“

s. Dalbok izvor

obsht. Parvomay

51.

BG 1612040

„Mlechni produkti“ OOD

s. Manole

52.

BG 1612065

ET „Bonitreks“

s. Dolnoslav

obsht. Asenovgrad

53.

BG 1812003

„Sirma Prista“ AD

gr. Ruse

bul. „3-ti mart“ 51

54.

BG 2012022

„Bratya Zafirovi“ OOD

gr. Sliven

Promishlena zona Zapad

55.

BG 2012043

„Agroprodukt“ OOD

gr. Sliven

kv. Industrialen

56.

BG 2112001

„Rodopeya-Belev“ EOOD

gr. Smolyan

ul. „Trakya“ 15

57.

BG 2112018

„Laktena“ OOD

s. Kutela

58.

BG 2512001

„Mladost-2002“ OOD

gr. Targovishte

bul. „29-ti yanuari“ 7

59.

BG 2512017

„YUES-Komers“ OOD

s. Golyamo Gradishte

ul. „Radetski“ 2

60.

BG 2812003

„Balgarski yogurt“ OOD

s. Veselinovo,

obl. Yambolska

61.

BG 2812025

„Sakarela“ OOD

gr. Yambol

ul. „Preslav“ 269

62.

112003

ET „Vekir“

s. Godlevo

63.

112008

ET „Svetoslav Kyuchukov-Bobo“

s. Harsovo

64.

112013

ET „Ivan Kondev“

gr. Razlog

Stopanski dvor

65.

112014

ET „Veles-Kostadin Velev“

gr. Razlog

ul. „Golak“ 14

66.

212005

ET „Dinadeks DN 76“

gr. Burgas

ul. „Industrialna“ 1

67.

212013

ET „Marsi-Mincho Bakalov“

gr. Burgas

ul. „Baykal“ 9

68.

212028

„Vester“ OOD

s. Sigmen

69.

212037

„Megakomers“ OOD

s. Lyulyakovo

obsht. Ruen

70.

212047

„Komplektstroy“ EOOD

s. Veselie

71.

312002

ET „Mario“

gr. Suvorovo

72.

312025

„Dzhenema“ EOOD

s. Gen. Kiselovo

73.

412003

„Laktima“ AD

gr. Veliko Tarnovo

ul. „Magistralna“ 5

74.

412005

„Varosha“ EOOD

s. Kamen

obsht. Strazhitsa

75.

512003

SD „LAF-Velizarov i sie“

s. Dabravka

obsht. Belogradchik

76.

612010

„Hadzhiyski i familiya“ EOOD

s. Gradeshnitsa

mestnost „Lakata“

77.

612035

OOD „Nivego“

s. Chiren

78.

612041

ET „Ekoprodukt-Megiya-Bogorodka Dobrilova“

gr. Vratsa

ul. „Ilinden“ 3

79.

612042

ET „Mlechen puls - 95 - Tsvetelina Tomova“

gr. Krivodol

ul. „Vasil Levski“

80.

712001

„Ben Invest“ OOD

s. Kostenkovtsi obsht. Gabrovo

81.

712003

„Elvi“ OOD

s. Velkovtsi obsht. Gabrovo

82.

712004

„Cheh-99“ OOD

s. Sokolovo

obsht. Dryanovo

83.

712015

„Rosta“ EOOD

s. M. Varshets

84.

712028

ET „Mik“

gr. Dryanovo

ul. „Shipka“ 226

85.

812030

„FAMA“ AD

gr. Dobrich

bul. „Dobrudzha“ 2

86.

912003

„Koveg-mlechni produkti“ OOD

gr. Kardzhali

Promishlena zona

87.

912012

„Delyo Voivoda - milk“ OOD

s. Dobromirtsi

obsht. Kirkovo

88.

912015

„Anmar“ OOD

s. Padina

obsht. Ardino

89.

912016

OOD „Persenski“

s. Zhaltusha

obsht. Ardino

90.

1012008

„Kentavar“ OOD

s. Konyavo

obsht. Kyustendil

91.

1012014

ET „Georgi Gushterov DR“

s. Yahinovo

92.

1012018

„Evro miyt end milk“ EOOD

gr. Kocherinovo

obsht. Kocherinovo

93.

1112004

„Matev-Mlekoprodukt“ OOD

s. Goran

94.

1112012

„Stilos“ OOD

s. Lesidren

95.

1112017

ET „Rima-Rumen Borisov“

s. Vrabevo

96.

1112026

„ABLAMILK“ EOOD

gr. Lukovit,

ul. „Yordan Yovkov“ 13

97.

1212022

„Milkkomm“ EOOD

gr. Lom ul. „Al. Stamboliyski“ 149

98.

1212031

„ADL“ OOD

s. Vladimirovo obsht. Boychinovtsi

99.

1312002

„Milk Grup“ EOOD

s. Yunacite

100.

1312005

„Ravnogor“ OOD

s. Ravnogor

101.

1312006

SD „Antei-PITD“ OOD

s. Aleko Konstantinovo

102.

1312023

„Inter-D“ OOD

s. Kozarsko

103.

1312024

ET „Mezmedin Halil-46“

s. Sarnitsa

104.

1412015

ET „Boycho Videnov-Elbokada 2000“

s. Stefanovo

obsht. Radomir

105.

1512003

„Mandra-1“ EOOD

s. Tranchovitsa,

obsht. Levski

106.

1512006

„Mandra“ OOD

s. Obnova

obsht. Levski

107.

1512008

ET „Petar Tonovski-Viola“

gr. Koynare

ul. „Hr. Botev“ 14

108.

1512010

ET „Militsa Lazarova-90“

gr. Slavyanovo,

ul. „Asen Zlatarev“ 2

109.

1512012

ET „Ahmed Tatarla“

s. Dragash voyvoda,

obsht. Nikopol

110.

1612013

„Polidey - 2“ OOD

s. Domlyan

111.

1612024

SD „Kostovi - EMK“

gr. Saedinenie

ul. „L. Karavelov“ 5

112.

1612043

ET „Dimitar Bikov“

s. Karnare

obsht. „Sopot“

113.

1612049

„Alpina-Milk“ EOOD

s. Zhelyazno

114.

1612064

OOD „Ikay“

s. Zhitnitsa

osht. Kaloyanovo

115.

1712002

ET „Rosver-Krastyo Krastev“

gr. Tsar Kaloyan

ul. „Sofia“ 41

116.

1712006

„Mesomania“ EOOD

s. Vladimirovtsi

117.

1712009

ET „Georgi Petrov-Kamen“

s. Dyankovo

118.

1712010

„Bulagrotreyd-chastna kompaniya“ EOOD

s. Yuper

Industrialen kvartal

119.

1712012

ET „Veras 90“

s. Yasenovets

120.

1712013

ET „Deniz“

s. Ezerche

121.

1712017

„Diva 02“ OOD

gr. Isperih

ul. „An. Kanchev“

122.

1712018

„Imdo“ OOD

s. Lipnik

Stopanski dvor

123.

1712019

ET „Ivaylo-Milena Stancheva“

gr. Isperih

Parvi stopanski dvor

124.

1712032

„Trio-milk“ OOD

s. Kichenitsa

125.

1712037

ET „Ali Isliamov“

s. Yasenovets

126.

1712039

„Stil-EA“ EOOD

s. Dyankovo

127.

1712040

ET „Meri-Ahmed Chakar“

s. Ezerche

128.

1712043

„Maxima-milk“ OOD

s. Samuil

129.

1712045

ET „AN-Nezhdet Ali“

s. Mortagonovo

130.

1712046

ET „Stem-Tezdzhan Ali“

gr. Razgrad

ul. „Knyaz Boris“ 23

131.

1712048

ET „Borisov i sin-Borislav Borisov“

s. Lavino

132.

1812005

„DAV-Viktor Simonov“ EOOD

gr. Vetovo

ul. „Han Kubrat“ 52

133.

1812009

„Lakten“ OOD

gr. Vetovo

ul. „Slivnitsa“

134.

1912002

„Laktokom“ EOOD

s. Kalipetrovo

135.

1912009

ET „Interes 2000 - Musa Musov“

s. Sitovo

136.

1912016

„Destan“ OOD

s. Iskra

137.

2012007

„Deltalakt“ OOD

s. Stoil voyvoda

138.

2012008

„Raftis“ EOOD

s. Byala

139.

2012010

„Saray“ OOD

s. Mokren

140.

2012011

ET „Ivan Gardev 52“

gr. Kermen

ul. „Hadzhi Dimitar“ 2

141.

2012012

ET „Olimp-P. Gurtsov“

gr. Sliven

m-t „Matsulka“

142.

2012024

ET „Denyo Kalchev 53“

gr. Sliven

ul. „Samuilovsko shose“ 17

143.

2012029

„Eko asorti“ EOOD

s. Mechkarevo

144.

2012032

„Kiveks“ OOD

s. Kovachite

145.

2012036

„Minchevi“ OOD

s. Korten

146.

2112002

„RTSNPO“

gr. Smolyan

ul. „Nevyastata“ 25

147.

2112003

„Milk-inzhenering“ OOD

gr. Smolyan

ul. „Chervena skala“ 21

148.

2112008

MK „Rodopa milk“

s. Smilyan

obsht. Smolyan

149.

2112010

„Mechi chal milk“ OOD

gr. Chepelare

Stopanski dvor

150.

2112015

OOD „Rozhen Milk“

s. Davidkovo, obsht. Banite

151.

2112023

ET „Iliyan Isakov“

s. Trigrad

obsht. Devin

152.

2112024

ET „Ulan-Dzh. Ulanov“

s. Borino

153.

2112026

ET „Vladimir Karamitev“

s. Varbina

obsht. Madan

154.

2112027

„Keri“ OOD

s. Borino,

obsht. Borino

155.

2212009

„Serdika-94“ OOD

gr. Sofia

kv. Zheleznitza

156.

2212023

„EL BI BULGARIKUM“ EAD

gr. Sofia

ul. „Malashevska“ 12 A

157.

2212027

„Ekobalkan“ OOD

gr. Sofia

bul. „Evropa“ 138

158.

2312007

ET „Agropromilk“

gr. Ihtiman, ul. „P. Slaveikov“ 19

159.

2312013

ET „Dobrev“

s. Dragushinovo

160.

2312020

„MAH-2003“ EOOD

gr. Etropole

bul. „Al. Stamboliyski“ 21

161.

2312023

„Mogila“ OOD

gr. Godech,

ul. „Ruse“ 4

162.

2312026

„Dyado Liben“ OOD

gr. Koprivshtitsa bul. „H. Nencho Palaveev“

163.

2312028

ET „Sisi Lyubomir Semkov“

s. Anton

164.

2312030

ET „Favorit-D. Grigorov“

s. Aldomirovtsi

165.

2312031

ET „Belite kamani“

s. Dragotintsi

166.

2312033

„Balkan spetsial“ OOD

s. Gorna Malina

167.

2312039

EOOD „Laktoni“

s. Ravno pole, obl. Sofiyska

168.

2312041

„Danim-D. Stoyanov“ EOOD

gr. Elin Pelin

m-st Mansarovo

169.

2412003

„ODIT 2002“ OOD

s. Kaloyanovets

obsht. Stara Zagora

170.

2412007

„Inikom“ OOD

s. Sarnevo

obsht. Radnevo

171.

2412019

„Dekada“ OOD

s. Elhovo

obsht. Stara Zagora

172.

2412023

Zemedelski institut

gr. St. Zagora

173.

2412038

„Elit Milk 2000“ OOD

s. Mirovo

obsht. Br. Daskalovi

174.

2412039

„Penchev“ EOOD

gr. Chirpan

ul. „Septemvriytsi“ 58

175.

2412040

„Inikom“ OOD

gr. Galabovo

ul. „G. s. Rakovski“ 11

176.

2412041

„Mlechen svyat 2003“ OOD

s. Bratya Daskalovi

obsht. Bratya Daskalovi

177.

2512006

„Hadad“ OOD

s. Makariopolsko

obsht. Targovishte

178.

2512011

ET „Sevi 2000-Sevie Ibryamova“

s. Krepcha

obsht. Opaka

179.

2512016

„Milktreyd-BG“ OOD

s. Saedinenie obl. Targovishte

180.

2512018

„Biomak“ EOOD

gr. Omurtag

ul. „Rodopi“ 2

181.

2512021

„Keya-Komers-03“ EOOD

s. Svetlen

182.

2612002

ET „Rusalka-Iv. Genev“

s. Kolarovo

obl. Haskovska

183.

2612015

ET „Detelina 39“

s. Brod

184.

2612022

ET „Shampion 13-Deyan Panev“

s. Krepost

obl. Haskovska

185.

2612027

„Byala mechka“ OOD

s. Min. bani

obl. Haskovska

186.

2612038

„Bul Milk“ EOOD

gr. Haskovo

Sev. industr. zona

187.

2612049

ET „Todorovi-53“

gr. Topolovgrad

ul. „Bulgaria“ 65

188.

2712005

„Nadezhda“ OOD

s. Kliment

189.

2712009

„Ekselans“ OOD

s. Todor Ikonomovo

obsht. Kaolinovo

190.

2712010

„Kamadzhiev-milk“ EOOD

s. Kriva reka

obsht. N. Kozlevo

191.

2712013

„Ekselans“ OOD

s. Osmar,

obsht. V. Preslav

192.

2812002

„Arachievi“ OOD

s. Kirilovo,

obl. Yambolska

193.

2812010

ET „Mladost-2-Yanko Yanev“

gr. Yambol,

ul. „Yambolen“ 13

194.

2812018

ET „Bulmilk-Nikolay Nikolov“

s. General Inzovo,

obl. Yambolska

195.

BG 0218009

„Helios milk“ EOOD

gr. Aytos

196.

BG 0618001

ET „Folk-3“

s. Vranyak

obsht. Byala Slatina

obl. Vratsa

197.

BG 1318007

ET „Palmite-Vesela Popova“

gr. Strelcha

ul. „Osvobozhdenie“ 17

198.

BG 2418008

„Varbev“ EOOD

s. Medovo

obsht. Bratya

Daskalovi

199.

BG 0318015

„Milteks-K.K.“ EOOD

gr. Varna

ZPZ

200.

BG 0718004

AD „Merkuriy P i P“

gr. Gabrovo

ul. „Balkan“ 4

201.

BG 1518005

ET „Kris-88-Emil Todorov“

gr. Pleven

ul „Grenaderska“ 97

202.

BG 1518006

„Sirma Milk“ EOOD

gr. Pleven

Industrialna zona

203.

BG 1618040

„Galko“ EOOD

s. Voyvodinovo

obsht. Maritsa

obl. Plovdiv

204.

BG 1618044

„Valchev“ OOD

gr. Asenovgrad

Mestnost „Kuriata“

205.

BG 2218045

„El-Em-Impeks“ EOOD

gr. Sofia

Kv. Gorna bania

206.

BG 2318005

ET „Mantas-Hristo Manchev“

gr. Botevgrad

ul. „St. Panchev“ 25

207.

BG 2418007

„El Bi Bulgarikum“ EAD

gr. Kazanlak

kv. „Industrialen“ 2


7.11.2007   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 289/38


KOMISIJAS LĒMUMS

(2007. gada 31. oktobris),

ar ko izveido ekspertu grupu elektronisko rēķinu jautājumos (e-rēķinu)

(2007/717/EK)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

tā kā:

(1)

Līguma 3. pantā Eiropas Kopienai dots uzdevums nodrošināt tāda iekšējā tirgus izveidi, kurā visas dalībvalstis atceļ šķēršļus brīvai personu kustībai un preču, pakalpojumu un kapitāla apritei.

(2)

Ar 232. pantu Padomes 2006. gada 28. novembra Direktīvā 2006/112/EK par kopējo pievienotās vērtības nodokļa sistēmu (1) papīra rēķinu vietā ir atļauts izmantot elektroniskos rēķinus.

(3)

Pārskatītajā Lisabonas stratēģijā izaugsmei un nodarbinātībai (2) ir paredzēta visaptveroša ekonomisko reformu programma. Tās mikroekonomiskais pīlārs balstās uz uzņēmējdarbībai labvēlīgas vides sasniegšanai. Sadarbspējīgu elektronisko rēķinu (e-rēķinu) risinājumu izstrāde ir būtiski svarīgs elements šā mērķa kontekstā.

(4)

Komisija 2005. gada 1. jūnija Paziņojumā Padomei, Eiropas Parlamentam, Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai “i2010 – Eiropas informācijas sabiedrība izaugsmei un nodarbinātībai” (3) uzsāka iniciatīvu i2010 kā stratēģiju galveno uzdevumu un attīstības jautājumu risināšanai informācijas sabiedrības un mediju nozarē līdz 2010. gadam. Ar šo iniciatīvu rosina veidot atvērtu un konkurētspējīgu ekonomiku un uzsver informācijas un komunikācijas tehnoloģiju nozīmi (IKT kā integrācijas un labākas dzīves kvalitātes veicināšanas faktors).

(5)

Eiropas Maksājumu padome (EPC) — Eiropas banku nozares lēmumu pieņemšanas un koordinācijas iestāde maksājumu jautājumos — līdz 2010. gadam ir apņēmusies izveidot Vienotu euro maksājumu zonu (SEPA) ar integrētu maksājumu infrastruktūru un maksājumu veidiem.

(6)

Ar e-rēķinu palīdzību tiek savienoti uzņēmumu iekšējie procesi ar maksājumu sistēmām. Tāpēc SEPA un veiksmīga e-rēķinu iniciatīva Eiropas līmenī cita citu papildinātu. Paredzams, ka, paaugstinot efektivitāti un automatizējot piegādes ķēdes, šīs abas iniciatīvas kopā sniegs ievērojamas priekšrocības uzņēmumiem un finanšu pakalpojumu sniedzējiem.

(7)

Lai Kopienā atvieglotu ciparu vides izmantošanu un gūtu visas ar e-rēķiniem saistītās priekšrocības, ir jāvienkāršo pašreizējās darba metodes un jāsekmē pāreja uz jauniem uzņēmējdarbības modeļiem, veidojot integrētāku, vienotāku sistēmu. Tādējādi īpaši tiktu ievērotas Eiropas mazo un vidējo uzņēmumu (MVU) intereses.

(8)

Ieinteresēto personu grupa 2006. gada decembrī izveidoja nozares darba grupu e-rēķinu jautājumos, kuru vadīja Komisijas dienesti un kuras locekļu vidū bija uzņēmumu, banku un citu pakalpojumu sniedzēju pārstāvji, kā arī standartizācijas organizāciju pārstāvji. Šīs darba grupas uzdevums bija sagatavot nākotnes iestrādes Eiropas e-rēķinu sistēmai. Darba grupa formulēja priekšlikumus potenciālai vadības struktūrai un izstrādāja e-rēķinu programmas plānu. Darba grupa 2007. gada jūnijā iesniedza noslēguma ziņojumu.

(9)

Ņemot vērā pozitīvo pieredzi, kas saistīta ar darba grupu un, lai risinātu ilgtermiņa jautājumus, ir jāizveido ekspertu grupa e-rēķinu jautājumos.

(10)

Grupas uzdevumi būs uzņēmumu vajadzību (4) un pienākumu noteikšana konkrēta darba veikšanai, kā arī Eiropas e-rēķinu sistēmas izveides procesa vadība (līdz 2009. gada beigām), lai izstrādātu vienotu struktūras koncepciju e-rēķinu pakalpojumu sniegšanas atbalstam atvērtā un sadarbspējīgā veidā visā Eiropā.

(11)

Par ekspertu grupas locekļiem ieceļ personas, kurām ir atbilstoša pieredze e-rēķinu jautājumos, tostarp publiskā sektora, lielo un mazo uzņēmumu, kā arī pakalpojumu sniedzēju, standartizācijas organizāciju un patērētāju pārstāvjus. Turklāt ir jārada iespēja novērotāju dalībai. Visus ekspertu grupas ziņojumus un darba rezultātus uzskata par grupas locekļu darba rezultātiem, un tie neatspoguļo Komisijas viedokli.

(12)

Neskarot drošības noteikumus, kas Komisijas reglamenta pielikumā iekļauti ar Komisijas Lēmumu 2001/844/EK, EOTK, Euratom, ir jāparedz noteikumi par ekspertu grupas dalībniekiem pieejamās informācijas izpaušanu (5).

(13)

Personas dati par ekspertu grupas dalībniekiem ir jāapstrādā saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2000. gada 18. decembra Regulu (EK) Nr. 45/2001 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi Kopienas iestādēs un struktūrās un par šādu datu brīvu apriti (6).

(14)

Ir lietderīgi noteikt šā lēmuma piemērošanas periodu. Komisija pienācīgā laikā izskatīs tā pagarināšanas lietderību.

IR NOLĒMUSI ŠĀDI.

1. pants

Ekspertu grupa e-rēķinu jautājumos

Ar šo izveido ekspertu grupu e-rēķinu jautājumos (še turpmāk – “grupa”). Šis lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas dienā.

2. pants

Uzdevumi

1.   Grupa sniedz atbalstu Komisijai vienotas stratēģijas izstrādē Eiropas e-rēķinu sistēmas izveidošanai, un tās īstenošanas uzraudzībā.

2.   Grupas pilnvaru termiņš – 2009. gada 31. decembris.

3.   Grupa pilda šādus uzdevumus:

a)

grupa nosaka, kādi trūkumi ir tiesiskā regulējumā attiecībā uz e-rēķinu Kopienas un dalībvalstu līmenī, kas rada šķēršļus pilnībā izmantot Kopienas ekonomisko potenciālu;

b)

grupa nosaka, kādas prasības izvirza uzņēmumi e-rēķinu sistēmai un nodrošina, lai svarīgākās ieinteresētās (7) personas tās novērtētu;

c)

grupa nosaka, kādus datus iekļauj e-rēķinos, īpaši attiecībā uz saikni starp rēķinu un vismaz pasūtījuma un maksājuma procesu; grupa pievēršas jautājumiem saistībā ar pievienotās vērtības nodokli, autentifikāciju un integritāti, arhivēšanas un uzglabāšanas nepieciešamību, kā arī vajadzībai, lai svarīgākās ieinteresētās personas novērtētu šos elementus;

d)

grupa ierosina, kādus pienākumus uzliek standartizācijas iestādēm, un laika grafiku vienotu standartu izstrādei, pamatojoties uz ieinteresēto personu komerciālajām un informatīvajām vajadzībām, lai atbalstītu Eiropas e-rēķinu sistēmu;

e)

grupa ierosina Eiropas e-rēķinu sistēmu. Ar Eiropas e-rēķinu sistēmu izveidos vienotu struktūras koncepciju, tostarp uzņēmumu prasības un standartu(-s), un ierosinās risinājumus vienotas struktūras koncepcijas e-rēķinu pakalpojumu sniegšanas atbalstam atvērtā un sadarbspējīgā veidā visā Eiropā.

4.   Pildot uzdevumus, grupa ņem vērā līdzšinējo darbu un risinājumus, īpaši saistībā ar uzņēmumu vajadzībām un tehniskiem standartiem e-rēķinu jomā publiskajā un privātajā sektorā.

5.   Vajadzības gadījumā grupa var deleģēt noteiktus darbus apakšgrupām vai neatkarīgām organizācijām, vai organizācijām, kas ir kompetentas e-rēķinu jomā.

6.   Grupa izstrādā starpposma pārskatu, kurā ziņo par progresu, risinot izvirzītos uzdevumus, un par priekšlikumiem, kas veidos pamatu diskusijai starp Komisiju, dalībvalstīm un ieinteresētajām personām, īpaši nozares asociācijām. Pārskats ir publiski pieejams.

7.   Grupa izstrādā noslēguma ziņojumu, aprakstot Eiropas e-rēķinu sistēmu, un nosūta to Komisijai. Ziņojums ir publiski pieejams.

3. pants

Apspriešanās

1.   Komisija var apspriesties ar darba grupu visos jautājumos, kas attiecas uz e-rēķiniem.

2.   Ja konkrētā jautājumā ir vēlams apspriesties ar grupu, tās priekšsēdētājs var par to informēt Komisiju.

4. pants

Locekļu iecelšana

1.   Grupā ir ne vairāk kā 30 locekļu.

2.   Grupas locekļus ieceļ Komisija, izraugoties tos no kompetentiem speciālistiem e-rēķinu jautājumos un pamatojoties uz pieteikumiem, ko ir iesniegušas nozares asociācijas, valsts sektora iestādes un indivīdi, kas daļēji vai pilnībā pārstāv publisko sektoru, uzņēmumi, informācijas un komunikācijas tehnoloģiju nozare, patērētāji, finanšu pakalpojumu sniedzēji un standartizācijas organizāciju pārstāvji.

Pretendentus, ko uzskata par atbilstīgiem grupas locekļiem, bet kas nav iecelti, var iekļaut rezerves sarakstā, ko Komisija var izmantot, ieceļot vai aizstājot dalībniekus.

3.   Locekļus ieceļ kā valsts iestāžu un pilsoniskās sabiedrības pārstāvjus.

4.   Komisija izvērtē pieteikumus, balstoties uz šādiem kritērijiem:

a)

dalībnieki pārstāv svarīgākās ieinteresētās personas (piemēram, pakalpojumu un tehnisko risinājumu sniedzējus, publisko sektoru, uzņēmumus, tostarp mazos un vidējos uzņēmumus (MVU), un patērētājus), un standartizācijas organizācijas;

b)

locekļiem ir aktuālas praktiskas zināšanas un pieredze saistībā ar likumdošanas, administrācijas, nodokļu, standartizācijas, uzņēmējdarbības un/vai tehnisku jautājumu risināšanu e-rēķinu jomā pārrobežu līmenī. Locekļiem ir atbilstoša pieredze komerciālos projektos un jautājumos, vai izpratne tehniskos jautājumos, kas ir vajadzīga, lai risinātu šajā lēmumā izvirzītos uzdevumus;

c)

locekļi spēj aizsargāt un veidot administrācijas, mātes organizācijas, nozares asociācijas, nozares, vai citu ieinteresēto personu viedokli jautājumos, kas ir viņu kompetencē;

d)

locekļiem ir pietiekamas zināšanas angļu valodā, lai viņi spētu piedalīties diskusijās un izstrādāt ziņojumus.

Pieteikumiem, ko iesniedz ieinteresētās personas, pievieno dokumentāciju, kurā apliecina, ka loceklis, ko ierosina dalībai grupā, atbilst iepriekšminētajiem nosacījumiem.

5.   Ieceļot locekļus, Komisija ievēro šādus kritērijus:

a)

pieredzi likumdošanas, komerciālos un tehniskos jautājumos, kas ir grupas kompetencē;

b)

zināšanas par visiem attiecīgajiem piegādes un pieprasījuma uzdevumiem e-rēķinu jomā.

Turklāt, izvērtējot no iesniegtajiem pieteikumiem, Komisija nodrošina plašu ģeogrāfisku pārstāvību un sabalansētu dzimumu pārstāvību.

6.   Grupas locekļi savlaicīgi informē Komisiju par interešu konfliktiem, kas varētu mazināt viņu objektivitāti.

7.   Individuāli iecelto locekļu vārdus publicē ģenerāldirektorāta tīmekļa vietnē un/vai Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša C sērijā. Datus par grupas dalībnieku vārdiem iegūst, apstrādā un publicē saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 45/2001 noteikumiem.

8.   Locekļu pilnvaru laiks ir 12 mēneši, un tas ir atjaunojams. Locekļi pilda savus pienākumus līdz brīdim, kad to vietā ieceļ citus vai arī kad beidzas to pilnvaru laiks.

9.   Locekļu vietā līdz to pilnvaru laika beigām var iecelt citus šādos gadījumos:

a)

ja loceklis atkāpjas no amata;

b)

ja loceklis vairs nespēj efektīvi piedalīties grupas apspriedēs;

c)

ja loceklis neatbilst Līguma 287. pantam;

d)

ja loceklis, pārkāpjot 6. punktu, nav savlaicīgi informējis Komisiju par interešu konfliktu.

5. pants

Priekšsēdētāja iecelšana

1.   Komisija ieceļ ekspertu grupas priekšsēdētāju, ievērojot to, kādā mērā izvēlētā persona pārstāv svarīgāko ieinteresēto personu intereses, piedalās nozares viedokļa formulēšanā jautājumos, kas ir attiecīgās personas kompetencē, un vai attiecīgajai personai ir likumdošanas, komerciālās un tehniskās zināšanas.

2.   Komisija ieceļ priekšsēdētāju uz 12 mēnešiem, paredzot iespēju pagarināt pilnvaru termiņu.

6. pants

Darbība

1.   Komisija organizē grupas sanāksmes, kuras vada grupas priekšsēdētājs.

2.   Vienojoties ar Komisiju, var izveidot apakšgrupas konkrētu jautājumu izskatīšanai atbilstoši grupas izstrādātajam darba uzdevumam; minētās apakšgrupas izformē, tiklīdz to uzdevumi ir izpildīti.

3.   Ja ir lietderīgi un/vai nepieciešami, Komisijas pārstāvis var uzaicināt ekspertus vai novērotājus, kas ir īpaši kompetenti kādā dienas kārtības jautājumā, piedalīties grupas vai apakšgrupas darbā.

4.   Ja Komisija uzskata, ka informācija, kas iegūta, piedaloties grupas vai apakšgrupas apspriedēs vai darbā, attiecas uz konfidenciāliem jautājumiem, šo informāciju nedrīkst izpaust.

5.   Grupas un tās apakšgrupu sanāksmes parasti notiek Komisijas telpās saskaņā ar Komisijas noteiktām procedūrām un grafiku. Sekretariāta pakalpojumus nodrošina Komisija.

Ekspertu grupas un apakšgrupu sanāksmēs var piedalīties ieinteresēti Komisijas ierēdņi.

6.   Grupa pieņem reglamentu, pamatojoties uz Komisijā pieņemto standarta reglamentu.

7.   Komisija var publicēt vai publiskot internetā visus kopsavilkumus, secinājumus vai grupas darba dokumentus attiecīgā dokumenta oriģinālvalodā.

7. pants

Izdevumu atlīdzināšana

1.   Komisija grupas priekšsēdētājam, locekļiem, ekspertiem un novērotājiem atlīdzina ceļa izdevumus un vajadzības gadījumā uzturēšanās izdevumus saistībā ar grupas darbu atbilstīgi Komisijas noteikumiem par kompensācijām neatkarīgajiem ekspertiem.

2.   Priekšsēdētājs, locekļi, eksperti un novērotāji nesaņem atlīdzību par sniegtajiem pakalpojumiem.

3.   Sanāksmju izdevumus atlīdzina, nepārsniedzot gada budžetu, ko grupai piešķīris atbildīgais Komisijas dienests.

8. pants

Termiņš

Šis lēmums ir spēkā līdz 2009. gada 31. decembrim.

Briselē, 2007. gada 31. oktobrī

Komisijas vārdā

priekssēdētāja vietnieks

Günter VERHEUGEN


(1)  OV L 347, 11.12.2006., 1. lpp. Direktīva ir grozīta ar Direktīvu 2006/138/EK (OV L 384, 29.12.2006., 92. lpp.).

(2)  COM(2005) 24.

(3)  COM(2005) 229, galīgā redakcija.

(4)  Uzņēmumu vajadzības, kas saistītas ar e-rēķiniem, ir īpašības, kurām jābūt e-rēķinu pakalpojumiem, lai apmierinātu ieinteresēto personu uzņēmējdarbības vajadzības un mērķus, tādējādi ļaujot noritēt visiem finanšu un piegāžu ķēžu procesiem. Tos raksturo augsta līmeņa procesu plūsmas, e-rēķina informācija un standartizēta ziņojuma struktūra.

(5)  OV L 317, 3.12.2001., 1. lpp. Lēmumā grozījumi izdarīti ar Lēmumu 2006/548/EK, Euratom (OV L 215, 5.8.2006., 38. lpp.).

(6)  OV L 8, 12.1.2001., 1. lpp.

(7)  Galvenokārt valsts sektors, uzņēmumi, informācijas un komunikācijas tehnoloģiju un finanšu pakalpojumu sniedzēji.


PIELIKUMS

DARBA UZDEVUMS

EKSPERTU GRUPA ELEKTRONISKO RĒĶINU JAUTĀJUMOS

1.   PAMATOJUMS

Eiropas Komisija (EK) ir meklējusi risinājumu problēmām, kas saistītas ar ekonomikas globalizāciju. Eiropas Komisija 2006. gada septembrī nāca klajā ar “Plaša mēroga inovācijas stratēģiju ES”, kurā pauž viedokli, ka “jaunajos ekonomiskajos apstākļos Eiropa spēs konkurēt tikai tad, ja kļūs radošāka, labāk ievēros patērētāju vajadzības un vēlmes un radīs vairāk jauninājumu”.

Divi elementi, proti, efektivitāte un stabilitāte, ir pamats Eiropas konkurētspējas uzlabošanai ekonomikas globalizācijas apstākļos. Uzlabojot vērtības pievienošanas efektivitāti, samazinās izmaksas; uzlabojot vides stabilitāti, kurā tās darbojas, paaugstinās konkurētspēja. Tāpēc vērtības pievienošanas ķēžu efektivitātes un vides stabilitātes uzlabošana ir inovāciju pīlārs.

Racionalizējot informācijas plūsmu jebkurā vērtības pievienošanas ķēdē, samazinās neefektīvu procesu skaits un izmaksas, kā arī paaugstinās stabilitāte. Lai ieviestu Vienotu euro maksājumu zonu (SEPA), ir jārisina lielākā daļa jautājumu saistībā ar uzņēmējdarbības procesiem (maksājumi uzņēmumu starpā (B2B) un maksājumi uzņēmumu un valsts iestāžu starpā (B2G)). Paredzams, ka SEPA būtiski veicinās Lisabonas stratēģijas mērķu sasniegšanu.

Elektronisko rēķinu (European Electronic Invoicing) sistēmas darbības joma un mērķis ir izveidot pamatu sadarbspējīgu e-rēķinu risinājumu izstrādei valsts un privātajā sektorā. Attiecīgos mērķus sasniegs, izstrādājot vienotus uzņēmējdarbības noteikumus un tehniskos standartus. Stiprinot pozitīvus komerciālos stimulus elektroniskai tirdzniecībai, ar ko aizstāj manuālos rakstveida procesus, sistēma veicinās pašreizējo šķēršļu novēršanu, lai piedāvātu e-rēķinu risinājumus Kopienā (pārrobežu līmenī).

2.   EKSPERTU GRUPAS MANDĀTS E-RĒĶINU JAUTĀJUMOS

Ekspertu grupa (“grupa”) sniedz plašu atbalstu Komisijai vienotas stratēģijas izstrādē Eiropas e-rēķinu sistēmas izveidošanai, kā arī atbalstu panākumu uzraudzībā.

Grupas pilnvaru beigu termiņš – 2009. gada 31. decembris.

Grupa pilda šādus uzdevumus:

a)

grupa nosaka, kādi trūkumi ir tiesiskā regulējumā attiecībā uz e-rēķiniem Kopienas un dalībvalstu līmenī, kas rada šķēršļus pilnībā izmantot Kopienas ekonomisko potenciālu;

b)

grupa nosaka, kādas prasības nosprauž uzņēmumi e-rēķinu sistēmai un nodrošina, lai svarīgākās ieinteresētās personas tās novērtētu;

c)

grupa nosaka, kādus datus iekļauj e-rēķinu, īpaši attiecībā uz saikni starp rēķinu un vismaz pasūtījuma un maksājuma procesu; grupa pievēršas jautājumiem saistībā ar pievienotās vērtības nodokli, autentifikāciju un integritāti, arhivēšanas un uzglabāšanas nepieciešamību, kā arī vajadzībai, lai svarīgākās ieinteresētās personas novērtētu šos elementus;

d)

grupa ierosina, kādus pienākumus uzliek standartizācijas iestādēm, un laika grafiku vienotu standartu izstrādei, pamatojoties uz ieinteresēto personu komerciālajām un informatīvajām vajadzībām, lai atbalstītu Eiropas e-rēķinu sistēmu;

e)

grupa ierosina Eiropas e-rēķinu sistēmu. Ar Eiropas e-rēķinu sistēmu izveidos vienotu struktūras koncepciju, tostarp uzņēmumu prasības un standartu(-s), un ierosinās risinājumus vienotas struktūras koncepcijas e-rēķinu pakalpojumu sniegšanas atbalstam atvērtā un sadarbspējīgā veidā visā Eiropā.

Pildot uzdevumus, grupa ņem vērā jau esošo darbu un risinājumus, īpaši saistībā ar uzņēmumu prasībām un tehniskiem standartiem e-rēķinu jomā valsts un privātajā sektorā.

Vajadzības gadījumā grupa var deleģēt noteiktus darbus apakšgrupām vai neatkarīgām organizācijām, vai organizācijām ar kompetenci e-rēķinu jomā.

Grupa izstrādā starpposma pārskatu, kurā ziņo par progresu, risinot nospraustos uzdevumus, un par priekšlikumiem, kas veidos pamatu diskusijai starp Komisiju, dalībvalstīm un ieinteresētajām personām, īpaši nozares asociācijām. Šis ziņojums ir publiski pieejams.

Grupa izstrādā noslēguma ziņojumu, aprakstot Eiropas e-rēķinu sistēmu, un nosūta to Komisijai. Šis ziņojums ir publiski pieejams. Šos ziņojumus neuzskata par Komisijas viedokli.

3.   LOCEKĻI UN DARBĪBA

3.1.   Locekļi

Grupā ir ne vairāk kā 30 locekļi.

Grupas locekļus ieceļ Komisija, izraugoties tos no kompetentiem speciālistiem e-rēķinu jautājumos un pamatojoties uz pieteikumiem, ko ir iesniegušas nozares asociācijas, valsts sektora iestādes un indivīdi, kas daļēji vai pilnībā pārstāv publisko sektoru, uzņēmumi, informācijas un komunikācijas tehnoloģiju nozare, patērētāji, finanšu pakalpojumu sniedzēji un standartizācijas organizāciju pārstāvji.

3.2.   Uzaicinājums iesniegt pieteikumus

Pēc lēmuma pieņemšanas par grupas izveidi Komisija, publicējot uzaicinājumu iesniegt pieteikumus, aicinās nozares asociācijas, valsts sektora iestādes un indivīdus, kas daļēji vai pilnībā pārstāv publisko sektoru, uzņēmumus, informācijas un komunikācijas tehnoloģiju nozari, patērētājus, finanšu pakalpojumu sniedzējus un standartizācijas organizācijas e-rēķinu jomā iesniegt kandidatūras.

Nozares asociācijas, valsts sektora iestādes un indivīdi, kas vēlas kļūt par grupas dalībniekiem, līdz 2007. gada 30. novembris nosūta rakstisku pieteikumu Komisijai.

Pieteikumā pienācīgi pamato vēlmi piedalīties grupas darbā.

Komisija izvērtē pieteikumus, balstoties uz šādiem kritērijiem:

a)

dalībnieki pārstāv svarīgākās ieinteresētās personas (piemēram, pakalpojumu un tehnisko risinājumu sniedzējus, publisko sektoru, uzņēmumus, tostarp mazos un vidējos uzņēmumus (MVU), un patērētājus);

b)

locekļiem ir aktuālas praktiskas un operatīvas zināšanas un pieredze saistībā ar likumdošanas, administrācijas, nodokļu, standartizācijas, uzņēmējdarbības un/vai tehniskas dabas jautājumu risināšanu e-rēķinu jomā pārrobežu līmenī; locekļiem ir atbilstoša pieredze komerciālos projektos un jautājumos, vai izpratne tehniskos jautājumos, kas ir vajadzīga, lai risinātu šajā lēmumā nospraustos uzdevumus;

c)

locekļi spēj aizsargāt administrācijas, mātes organizācijas, nozares asociācijas, nozares, vai citu ieinteresēto personu viedokli jautājumos, kas ir viņu kompetencē;

d)

locekļiem ir pietiekamas zināšanas angļu valodā, lai viņi spētu piedalīties diskusijās un izstrādāt ziņojumus.

Pieteikumiem, ko iesniedz ieinteresētās personas, pievieno dokumentāciju, kurā apliecina, ka loceklis, ko ierosina dalībai grupā, atbilst iepriekšminētajiem nosacījumiem.

3.3.   Galīgais lēmums par grupas sastāvu

Komisija, pamatojoties uz iesniegtajiem pieteikumiem, lemj par grupas sastāvu.

Ieceļot locekļus, Komisija ievēro šādus kritērijus:

a)

pieredzi likumdošanas, komerciālos un tehniskos jautājumos, kas ir grupas kompetencē;

b)

zināšanas par visiem attiecīgajiem piegādes un pieprasījuma uzdevumiem e-rēķinu jomā.

Turklāt, izvēloties no iesniegtajiem pieteikumiem, Komisija nodrošina plašu ģeogrāfisku pārstāvību un sabalansētu dzimumu pārstāvību.

Grupas locekļī savlaicīgi informē Komisiju par interešu konfliktiem, kas varētu mazināt viņu objektivitāti.

Individuāli iecelto locekļu vārdus publicē ģenerāldirektorāta tīmekļa vietnē un/vai Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī. Datus par grupas dalībnieku vārdiem iegūst, apstrādā un publicē saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 45/2001 noteikumiem.

Dalībnieku pilnvaru laiks ir 12 mēneši, un tas ir atjaunojams. Dalībnieki pilda savus pienākumus līdz brīdim, kad to vietā ieceļ citus vai arī kad beidzas to pilnvaru laiks.

Dalībnieku vietā līdz to pilnvaru laika beigām var iecelt citus šādos gadījumos:

a)

ja loceklis atkāpjas no amata;

b)

ja loceklis vairs nespēj dot efektīvu ieguldījumu grupas apspriedēs;

c)

ja loceklis neatbilst Līguma 287. pantam;

d)

ja loceklis, nav savlaicīgi informējis Komisiju par interešu konfliktu.

3.4.   Priekšsēdētājs

Komisija ieceļ ekspertu grupas priekšsēdētāju, ievērojot to, kādā mērā izvēlētā persona pārstāv svarīgāko ieinteresēto personu intereses, piedalās nozares viedokļa veidošanā jautājumos, kas ir attiecīgās personas kompetencē, un vai attiecīgajai personai ir likumdošanas, komerciālās un tehniskās zināšanas.

Komisija ieceļ priekšsēdētāju uz 12 mēnešiem, paredzot iespēju pagarināt pilnvaru termiņu.

3.5.   Darbība

Komisija organizē grupas sanāksmes, kuras vada grupas priekšsēdētājs.

Vienojoties ar Komisiju, var izveidot apakšgrupas īpašu jautājumu izskatīšanai atbilstoši grupas izstrādātajam darba uzdevumam; minētās apakšgrupas izformē, tiklīdz to uzdevumi ir izpildīti.

Ja ir lietderīgi un/vai nepieciešami, Komisijas pārstāvis var uzaicināt ekspertus vai novērotājus, kas ir īpaši kompetenti kādā dienas kārtības jautājumā, piedalīties grupas vai apakšgrupas darbā.

Ja Komisija norāda, ka informācija, kas iegūta, piedaloties grupas vai apakšgrupas darbā, attiecas uz konfidenciāliem jautājumiem, to nedrīkst izplatīt.

Grupas un tās apakšgrupu sanāksmes parasti notiek Komisijas telpās saskaņā ar Komisijas noteiktām procedūrām un grafiku. Sekretariāta pakalpojumus nodrošina Komisija. Ekspertu grupas un apakšgrupu sanāksmēs var piedalīties ieinteresēti Komisijas ierēdņi.

Grupa pieņem reglamentu, pamatojoties uz Komisijā pieņemto standarta reglamentu.

Komisija var publicēt vai publiskot Komisijas tīmekļa vietnē visus kopsavilkumus, secinājumus vai grupas darba dokumentus attiecīgā dokumenta oriģinālvalodā.

3.6.   Izdevumu atlīdzināšana

Komisija grupas priekšsēdētājam, locekļiem, ekspertiem un novērotājiem atlīdzina ceļa izdevumus un vajadzības gadījumā uzturēšanās izdevumus saistībā ar grupas darbu atbilstīgi Komisijas noteikumiem par kompensācijām neatkarīgajiem ekspertiem.

Priekšsēdētājs, locekļi, eksperti un novērotāji nesaņem atlīdzību par sniegtajiem pakalpojumiem.

Sanāksmju izdevumus atlīdzina, nepārsniedzot gada budžetu, ko grupai piešķīris atbildīgais Komisijas dienests.


7.11.2007   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 289/45


KOMISIJAS LĒMUMS

(2007. gada 6. novembris)

par dažiem aizsardzības pasākumiem pret mutes un nagu sērgu Kiprā

(izziņots ar dokumenta numuru K(2007) 5452)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(2007/718/EK)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1989. gada 11. decembra Direktīvu 89/662/EEK par veterinārajām pārbaudēm Kopienas iekšējā tirdzniecībā, lai izveidotu iekšējo tirgu (1), un jo īpaši tās 9. panta 4. punktu,

ņemot vērā Padomes 1990. gada 26. jūnija Direktīvu 90/425/EEK par veterinārajām un zootehniskajām pārbaudēm, kas piemērojamas Kopienā iekšējā tirdzniecībā ar noteiktiem dzīviem dzīvniekiem un produktiem, lai izveidotu iekšējo tirgu (2), un jo īpaši tās 10. panta 4. punktu,

tā kā:

(1)

Ir paziņots par mutes un nagu sērgas uzliesmojumiem Kiprā.

(2)

Situācija saistībā ar mutes un nagu sērgu Kiprā var apdraudēt ganāmpulkus citās dalībvalstīs, kurās tirgo dzīvus pārnadžus un realizē tirgū dažus no tiem iegūtus produktus.

(3)

Kipra ir veikusi pasākumus saskaņā ar Padomes 2003. gada 29. septembra Direktīvu 2003/85/EK par Kopienas pasākumiem mutes un nagu sērgas kontrolei, ar kuru atceļ Direktīvu 85/511/EEK un Lēmumus 89/531/EEK un 91/665/EEK un groza Direktīvu 92/46/EEK (3), un skartajos apgabalos ir īstenojusi vēl citus pasākumus.

(4)

Slimības izraisītais stāvoklis Kiprā ir tāds, ka jāpastiprina Kipras veiktie mutes un nagu sērgas kontroles pasākumi.

(5)

Tagad ir lietderīgi kā pastāvīgu pasākumu noteikt augsta un zema riska apgabalus skartajā dalībvalstī un ieviest aizliegumu nosūtīt uzņēmīgus dzīvniekus no augsta un zema riska apgabaliem un nosūtīt produktus, kas iegūti no uzņēmīgiem dzīvniekiem augsta riska apgabalā. Lēmumā jāparedz arī noteikumi, kas piemērojami tādu nekaitīgu produktu sūtījumiem, kuri pirms ierobežojumu noteikšanas ražoti no izejmateriāliem, kas iegūti ārpus ierobežotajiem apgabaliem vai kam veikta pierādītas efektivitātes apstrāde, lai inaktivētu iespējamo mutes un nagu sērgas vīrusu.

(6)

Noteikto riska apgabalu lielumu nosaka tiešā saskaņā ar konstatējumiem par iespējamo saskari ar inficēto saimniecību un, ņemot vērā to, vai ir iespējams īstenot pietiekamu dzīvnieku un produktu pārvietošanas kontroli. Pašlaik, pamatojoties uz Kipras sniegto informāciju, jāsaglabā augsta riska apgabala statuss visai Kipras teritorijai.

(7)

Aizliegums veikt sūtījumus jāattiecina tikai uz produktiem, kas iegūti no uzņēmīgo sugu dzīvniekiem, kuru izcelsme ir I pielikumā minētajos augsta riska apgabalos, bet to nedrīkst attiecināt uz tādu produktu tranzītu caur šiem apgabaliem, kuri iegūti no dzīvniekiem, kuru izcelsme ir citos apgabalos.

(8)

Padomes Direktīva 64/432/EEK (4) attiecas uz dzīvnieku veselības problēmām, kas ietekmē Kopienas iekšējo tirdzniecību ar liellopiem un cūkām.

(9)

Padomes Direktīva 91/68/EEK (5) attiecas uz dzīvnieku veselības prasībām, kas reglamentē aitu un kazu tirdzniecību Kopienā.

(10)

Padomes 1992. gada 13. jūlija Direktīvā 92/65/EEK, ar ko paredz dzīvnieku veselības prasības attiecībā uz tādu dzīvnieku, spermas, olšūnu un embriju tirdzniecību un importu Kopienā, uz kuriem neattiecas dzīvnieku veselības prasības, kas paredzētas īpašos Kopienas noteikumos, kuri minēti Direktīvas 90/425/EEK A(I) pielikumā (6), cita starpā izklāstīti noteikumi par citu pārnadžu, aitu un kazu spermas, olšūnu un embriju, kā arī cūku embriju tirdzniecību.

(11)

Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 29. aprīļa Regula (EK) Nr. 853/2004, ar ko nosaka īpašus higiēnas noteikumus attiecībā uz dzīvnieku izcelsmes pārtiku (7), cita starpā attiecas uz veselības prasībām svaigas gaļas, maltas gaļas, mehāniski atdalītas gaļas, gaļas izstrādājumu, saimniecībā audzētu medījamu dzīvnieku gaļas, gaļas produktu (tostarp apstrādātu kuņģu, pūšļu un zarnu) un piena produktu ražošanai un tirdzniecībai.

(12)

Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 29. aprīļa Regula (EK) Nr. 854/2004, ar ko paredz īpašus noteikumus par lietošanai pārtikā paredzētu dzīvnieku izcelsmes produktu oficiālās kontroles organizēšanu (8) cita starpā attiecas uz dzīvnieku izcelsmes pārtikas veselības marķējumu.

(13)

Padomes 2002. gada 16. decembra Direktīva 2002/99/EK, ar ko paredz dzīvnieku veselības noteikumus, kuri reglamentē tādu dzīvnieku izcelsmes produktu ražošanu, pārstrādi, izplatīšanu un ievešanu, kas paredzēti lietošanai pārtikā (9), paredz īpašu gaļas produktu apstrādi, lai nodrošinātu mutes un nagu sērgas vīrusa inaktivēšanu dzīvnieku izcelsmes produktos.

(14)

Komisijas 2001. gada 11. aprīļa Lēmums par dažu dzīvnieku izcelsmes produktu marķēšanu un lietošanu saistībā ar Lēmumu 2001/172/EK par dažiem aizsardzības pasākumiem attiecībā uz mutes un nagu sērgu Apvienotajā Karalistē (10) attiecas uz īpašu veselības marķējumu noteiktiem dzīvnieku izcelsmes produktiem, kas izmantojams tikai valsts tirgū. Ir lietderīgi atsevišķā pielikumā noteikt līdzīgu marķējumu, kas izmantojams Kiprā mutes un nagu sērgas gadījumā.

(15)

Padomes Direktīva 92/118/EEK (11) paredz dzīvnieku veselības un sabiedrības veselības prasības tādu produktu tirdzniecībai un ievešanai Kopienā, uz kuriem neattiecas minētās prasības, kas paredzētas īpašos Kopienas noteikumos, kuri minēti Direktīvas 89/662/EEK A pielikuma I daļā, un attiecībā uz patogēniem – īpašos Kopienas noteikumos Direktīvā 90/425/EEK.

(16)

Eiropas Parlamenta un Padomes2002. gada 3. oktobra Regula (EK) Nr. 1774/2002, ar ko nosaka veselības aizsardzības noteikumus attiecībā uz dzīvnieku izcelsmes blakusproduktiem, kuri nav paredzēti cilvēku uzturam (12), paredz virkni dzīvnieku blakusproduktu apstrādes paņēmienu, kas piemēroti mutes un nagu sērgas vīrusa inaktivēšanai.

(17)

Padomes Direktīva 88/407/EEK (13) nosaka dzīvnieku veselības prasības, kas piemērojamas Kopienas iekšējā tirdzniecībā ar sasaldētu mājas liellopu spermu un tās ievedumiem.

(18)

Padomes Direktīva 89/556/EEK (14) attiecas uz dzīvnieku veselības nosacījumiem, kas reglamentē Kopienas iekšējo tirdzniecību ar liellopu sugu mājdzīvnieku embrijiem un to importu no trešām valstīm.

(19)

Padomes Direktīva 90/429/EEK (15) nosaka dzīvnieku veselības prasības, kas piemērojamas Kopienas iekšējā tirdzniecībā ar cūku sugu mājdzīvnieku spermu un tās importu.

(20)

Padomes 1990. gada 26. jūnija Lēmumā 90/424/EK par izdevumiem veterinārijas jomā (16) paredzēts mehānisms, kā skartajām saimniecībām kompensējami zaudējumi, kas radušies, īstenojot slimības kontroles pasākumus.

(21)

Ciktāl zāles, kas definētas Eiropas Parlamenta un Padomes 2001. gada 6. novembra Direktīvā 2001/82/EK par Kopienas kodeksu, kas attiecas uz veterinārajām zālēm (17), Eiropas Parlamenta un Padomes 2001. gada 6. novembra Direktīvā 2001/83/EK par Kopienas kodeksu, kas attiecas uz cilvēkiem paredzētām zālēm (18) un Eiropas Parlamenta un Padomes 2001. gada 4. aprīļa Direktīvā 2001/20/EK par dalībvalstu normatīvo un administratīvo aktu tuvināšanu attiecībā uz labas klīniskās prakses ieviešanu klīniskās izpētes veikšanā ar cilvēkiem paredzētām zālēm (19) vairs nav Regulas (EK) Nr. 1774/2002 darbības jomā, uz tām nav jāattiecina šajā lēmumā paredzētie ierobežojumiem, kas saistīti ar dzīvnieku veselību.

(22)

Komisijas 2007. gada 17. aprīļa Lēmumā par dzīvnieku un produktu sarakstiem, kas jāpakļauj pārbaudei robežkontroles punktos saskaņā ar Padomes Direktīvām 91/496/EEK un 97/78/EK (20), 6. pantā paredzēta atkāpe no veterinārajām pārbaudēm attiecībā uz dažiem produktiem, kas satur dzīvnieku izcelsmes produktus. Ir lietderīgi atļaut šādu produktu sūtījumus no augsta riska apgabaliem saskaņā ar vienkāršotu sertificēšanas kārtību.

(23)

Dalībvalstīm, izņemot Kipru, jāatbalsta skartajos apgabalos veiktie slimības kontroles pasākumus, nodrošinot, ka uzņēmīgos dzīvniekus nenosūta uz šiem apgabaliem.

(24)

Lai labāk saprastu epidemioloģisko situāciju un atvieglotu varbūtējās inficēšanās noteikšanu, jāpagarina nogaidīšanas periods attiecībā uz dzīvniekiem uz salas, vienlaikus paredzot iespēju kontrolētos apstākļos nokaut un transportēt zirgu dzimtas dzīvniekus.

(25)

Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgās komitejas sanāksmē 2007. gada 3. decembrī pārskatīs situāciju un vajadzības gadījumā pielāgos pasākumus.

(26)

Šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Dzīvi dzīvnieki

1.   Neskarot pasākumus, ko Kipra veikusi saskaņā ar Direktīvu 2003/85/EK, konkrētāk, saskaņā ar minētās direktīvas 7. panta 1. punktu izveidojusi pagaidu kontroles zonu un noteikusi pārvietošanas aizliegumu, kā paredzēts minētās direktīvas 7. panta 3. punktā, Kipra nodrošina, ka tiek ievēroti šā panta 2. līdz 7. punktā paredzētie noteikumi.

2.   Dzīvus liellopu, aitu, kazu un cūku sugas dzīvniekus un citus pārnadžus nepārvieto starp apgabaliem, kuri minēti I pielikumā un II pielikumā.

3.   Dzīvus liellopu, aitu, kazu un cūku sugas dzīvniekus un citus pārnadžus nenosūta no apgabaliem, kuri minēti I pielikumā un II pielikumā, un nepārvieto caur tiem.

4.   Atkāpjoties no 3. punkta noteikumiem, Kipras kompetentās iestādes var atļaut pārnadžus nosūtīt tiešā un nepārtrauktā tranzītā pa galvenajiem ceļiem un dzelzceļa līnijām caur apgabaliem, kuri minēti I pielikumā un II pielikumā.

5.   Veselības sertifikātos, kas saskaņā ar Direktīvu 64/432/EEK pievienoti dzīvu liellopu un cūku sūtījumiem un saskaņā ar Direktīvu 91/68/EEK pievienoti dzīvu aitu un kazu sūtījumiem no Kipras teritorijas apgabaliem, kuri nav minēti I un II pielikumā, uz citām dalībvalstīm, ir šāds ieraksts:

“Dzīvnieki atbilst noteikumiem Komisijas 2007. gada 6. novembra Lēmumā 2007/718/EK par dažiem aizsardzības pasākumiem attiecībā uz mutes un nagu sērgu Kiprā.”

6.   Veselības sertifikātos, ko pievieno pārnadžu sūtījumiem, izņemot pārnadžus, uz kuriem attiecas 5. punktā minētie sertifikāti) no Kipras teritorijas apgabaliem, kuri nav minēti I un II pielikumā, uz citām dalībvalstīm, ir šāds ieraksts:

“Dzīvnieki atbilst noteikumiem Komisijas 2007. gada 6. novembra Lēmumā 2007/718/EK par dažiem aizsardzības pasākumiem attiecībā uz mutes un nagu sērgu Kiprā.”

7.   Dzīvniekus, kuriem ir klāt 5. vai 6. punktā minētais veselības sertifikāts, var pārvietot uz citu dalībvalsti tikai tad, ja trīs dienas pirms to pārvietošanas Kipras vietējā veterinārā iestāde nosūtījusi paziņojumu galamērķa dalībvalsts centrālajām vai vietējām veterinārajām iestādēm.

8.   Atkāpjoties no 2. punkta noteikumiem, Kipras kompetentās iestādes var atļaut tādu dzīvnieku transportēšanu, kuri ir uzņēmīgi pret mutes un nagu sērgu, no saimniecībām, kas uzskaitītas II pielikumā, uz kautuvi, kura atrodas kādā I pielikumā uzskaitītajā apgabalā.

2. pants

Gaļa

1.   Šajā pantā “gaļa” nozīmē “svaigu gaļu”, “maltu gaļu”, “mehāniski atdalītu gaļu” un “gaļas izstrādājumus”, kas definēti Regulas (EK) Nr. 853/2004 I pielikuma 1.10., 1.13., 1.14. un 1.15. punktā.

2.   Kipra nenosūta liellopu, aitu, kazu un cūku sugas dzīvnieku un citu pārnadžu gaļu, kas iegūta no dzīvniekiem, kuru izcelsme ir I pielikumā norādītajos apgabalos.

3.   Gaļu, ko saskaņā ar šā lēmuma noteikumiem nedrīkst nosūtīt no Kipras, marķē atbilstīgi Direktīvas 2002/99/EK 4. panta 1. punkta otrajai daļai vai atbilstīgi IV pielikumam.

4.   Šā panta 2. punktā minēto aizliegumu nepiemēro gaļai, kurai ir veselības marķējums atbilstīgi Regulas (EK) Nr. 854/2004 I pielikuma I nodaļas III iedaļai, ja:

a)

gaļa ir skaidri apzīmēta un kopš ražošanas dienas to transportē un glabā atsevišķi no gaļas, kuru saskaņā ar šo lēmumu nedrīkst nosūtīt ārpus I pielikumā minētajiem apgabaliem;

b)

gaļa atbilst kādam no turpmāk minētajiem nosacījumiem:

i)

tā iegūta pirms 2007. gada 15. septembra vai

ii)

tā iegūta no dzīvniekiem, kuri pirms nokaušanas dienas vismaz 90 dienas vai kopš dzimšanas, ja tie nav vecāki par 90 dienām, audzēti un nokauti vai (attiecībā uz gaļu, kura iegūta no savvaļas medījamiem dzīvniekiem, kas pieder pie sugām, kuras uzņēmīgas pret mutes un nagu sērgu, (medījamie dzīvnieki)) nogalināti ārpus I un II pielikumā uzskaitītajiem apgabaliem vai

iii)

tā atbilst c) d) un e) apakšpunktā izklāstītajiem nosacījumiem;

c)

gaļa ir iegūta no mājas nagaiņiem vai no saimniecībās audzētiem medījamiem dzīvniekiem, pieder pie sugām, kas ir uzņēmīgas pret mutes un nagu sērgu, (saimniecībā audzēti medījamie dzīvnieki), kā attiecībā uz konkrēto gaļas kategoriju norādīts III pielikuma attiecīgi 4. līdz 7. slejā, un tā atbilst šādiem nosacījumiem:

i)

vismaz 90 dienas pirms nokaušanas vai kopš dzimšanas, ja dzīvnieki nav vecāki par 90 dienām, tie audzēti saimniecībās, kas atrodas apgabalos, kuri norādīti III pielikuma 1., 2. un 3. slejā, ja pēdējo 90 dienu laikā pirms kaušanas dienas nav bijis mutes un nagu sērgas slimības uzliesmojuma;

ii)

21 dienu pirms nosūtīšanas uz kautuvi vai (attiecībā uz saimniecībā audzētiem medījamiem dzīvniekiem) pirms nokaušanas saimniecībā dzīvnieki ir bijuši kompetento veterināro iestāžu uzraudzībā vienā saimniecībā, kura atrodas vietā, ap kuru 10 km rādiusā vismaz 30 dienu laikā pirms iekraušanas dienas nav bijis mutes un nagu sērgas uzliesmojuma;

iii)

saimniecībā, kas minēta ii) daļā, 21 dienu pirms iekraušanas dienas vai (attiecībā uz saimniecībā audzētiem medījamiem dzīvniekiem) pirms nokaušanas saimniecībā nav ievesti pret mutes un nagu sērgu uzņēmīgu sugu dzīvnieki, izņemot cūkas no piegādātājas saimniecības, kas atbilst ii) daļā noteiktajiem kritērijiem, šajā gadījumā 21 dienas laikposmu var samazināt līdz 7 dienām;

Tomēr kompetentā iestāde var atļaut ievest ii) daļā minētajā saimniecībā pret mutes un nagu sērgu uzņēmīgu sugu dzīvniekus, kas atbilst i) un ii) daļā izklāstītajiem nosacījumiem, un

kas ir no saimniecības, kurā 21 dienas pirms nosūtīšanas uz ii) daļā minēto saimniecību nav ievesti pret mutes un nagu sērgu uzņēmīgu sugu dzīvnieki, izņemot cūkas no piegādātājas saimniecības, šajā gadījumā 21 dienas laikposmu var samazināt līdz 7 dienām, vai

kam veikti testi, lai noteiktu antivielas pret mutes un nagu sērgas vīrusu, un to rezultāti ir negatīvi; šie testi veikti asins paraugam, kas ņemts 10 dienas pirms transportēšanas uz ii) daļā minēto saimniecību, vai

kas ir no saimniecības, kurā atbilstīgi paraugu veikšanas procedūrai, kas ir piemērota, lai ar vismaz 95 % ticamību noteiktu mutes un nagu sērgas 5 % izplatību, veikta seroloģiskā pārbaude un tās rezultāti ir negatīvi;

iv)

dzīvnieki vai (attiecībā uz saimniecībā audzētiem medījamiem dzīvniekiem) liemeņi ir transportēti no ii) daļā minētās saimniecības uz izraudzīto kautuvi, veicot oficiālu kontroli, un tādā transportlīdzeklī, kas pirms iekraušanas ir iztīrīts un dezinficēts;

v)

dzīvnieki ir nokauti mazāk nekā 24 stundu laikā pēc to ierašanās kautuvē un atsevišķi no dzīvniekiem, kuru gaļu nedrīkst nosūtīt ārpus I pielikumā minētā apgabala;

d)

ja gaļa III pielikuma 8. ailē ir pozitīvi marķēta un iegūta no savvaļas medījamiem dzīvniekiem, kas nogalināti apgabalos, kuros vismaz 90 dienas pirms nogalināšanas ne mazāk kā 20 km rādiusā no vietām, kuras nav minētas III pielikuma 1., 2. un 3. slejā, nav bijis mutes un nagu sērgas uzliesmojuma;

e)

gaļai, kas minēta c) un d) apakšpunktā, jāatbilst šādiem nosacījumiem:

i)

šādas gaļas nosūtīšanu var atļaut vienīgi Kipras kompetentās veterinārās iestādes, ja

dzīvnieki, kas minēti c) apakšpunkta iv) daļā, laikā, kad tos transportēja uz kautuvi, nav saskārušies ar saimniecībām, kuras atrodas apgabalos, kas nav minēti III pielikuma 1., 2. un 3. ailē, un

uzņēmums neatrodas aizsardzības zonā;

ii)

gaļa vienmēr ir skaidri apzīmēta, un to pārkrauj, glabā un transportē atsevišķi no gaļas, kuru nedrīkst nosūtīt ārpus I pielikumā minētā apgabala;

iii)

pēckaušanas apskatē, ko nosūtītāja uzņēmuma telpās veic pilnvarots veterinārārsts, vai (attiecībā uz saimniecībā audzētiem medījamiem dzīvniekiem) nokaušanas laikā saimniecībā, kas minēta c) apakšpunkta ii) daļā, vai (attiecībā uz savvaļas medījamiem dzīvniekiem) medījamo dzīvnieku apstrādes uzņēmumā nav konstatētas mutes un nagu sērgas klīniskās pazīmes vai pēcnāves pierādījumi;

iv)

gaļa ir atradusies e) apakšpunkta iii) daļā minētajā uzņēmumā vai saimniecībā vismaz 24 stundas pēc c) un d) apakšpunktā minēto dzīvnieku pēckaušanas apskates;

v)

jebkāda turpmāka gaļas sagatavošana nosūtīšanai ārpus I pielikumā minētā apgabala ir jāpārtrauc:

ja e) apakšpunkta iii) daļā minētajās kautuvēs vai saimniecībās ir diagnosticēta mutes un nagu sērga; pārtraukšana attiecas uz laiku, kamēr ir pabeigta visu tur esošo dzīvnieku nokaušana un visas gaļas un beigto dzīvnieku aizvākšana un ir pagājušas vismaz 24 stundas pēc šo kautuvju vai saimniecību pilnīgas tīrīšanas un dezinfekcijas pilnvarota veterinārārsta uzraudzībā, un

attiecībā uz kautuvi tajā pašā uzņēmumā, kur ir kauti pret mutes un nagu sērgu uzņēmīgi dzīvnieki, kuri ievesti no I pielikumā minētajos apgabalos esošām saimniecībām, kas neatbilst 4. punkta c) vai d) apakšpunktā minētajiem noteikumiem, pārtraukšana attiecas uz laiku, kamēr ir nokauti visi šādi dzīvnieki un ir pabeigta minēto kautuvju tīrīšana un dezinfekcija pilnvarota veterinārārsta uzraudzībā;

vi)

centrālās veterinārās iestādes nosūta pārējām dalībvalstīm un Komisijai to uzņēmumu un saimniecību sarakstu, kurus tās ir apstiprinājušas c), d) un e) apakšpunktā minēto noteikumu piemērošanai.

5.   Atbilstību 3. un 4. punktā izklāstītajiem nosacījumiem pārbauda kompetentā veterinārā iestāde centrālo veterināro iestāžu pārraudzībā.

6.   Šā panta 2. punktā noteiktais aizliegums neattiecas uz svaigu gaļu, kas iegūta no dzīvniekiem, kuri audzēti ārpus I un II pielikumā minētajiem apgabaliem un, atkāpjoties no 1. panta 2. un 3. punkta, tieši un oficiālā pārraudzībā aizzīmogotos transportlīdzekļos nogādāti kautuvē, kura atrodas I pielikumā minētajos apgabalos ārpus aizsardzības zonas tūlītējai nokaušanai, ar nosacījumu, ka šādu svaigo gaļu laiž tirgū I un II pielikumā minētajos apgabalos un ka tā atbilst šādiem nosacījumiem:

a)

visa šāda gaļa ir marķēta saskaņā ar Direktīvas 2002/99/EK 4. panta 1. punkta otro daļu vai atbilstīgi IV pielikumam;

b)

kautuve

i)

darbojas, veicot stingru veterināro kontroli;

ii)

pārtrauc gaļas sagatavošanu nosūtīšanai ārpus I pielikumā uzskaitītajiem apgabaliem, ja tajā pašā kautuvē ir kauti pret mutes un nagu sērgu uzņēmīgi dzīvnieki, kuri ievesti no saimniecībām, kas atrodas I pielikumā minētajos apgabalos, līdz pilnvarota veterinārārsta uzraudzībā nokauj visus šādus dzīvniekus un pabeidz minēto kautuvju tīrīšanu un dezinfekciju;

c)

svaigā gaļa ir skaidri apzīmēta, un to transportē un uzglabā atsevišķi no gaļas, kuru drīkst nosūtīt ārpus Kipras.

Atbilstību pirmajā daļā izklāstītajiem nosacījumiem pārbauda kompetentā veterinārā iestāde centrālo veterināro iestāžu pārraudzībā.

Centrālās veterinārās iestādes nosūta Komisijai un pārējām dalībvalstīm to uzņēmumu sarakstu, kurus tās ir apstiprinājušas šajā punktā minēto noteikumu piemērošanai.

7.   Šā panta 2. punktā paredzēto aizliegumu nepiemēro svaigai gaļai, kas iegūta izciršanas uzņēmumos, kuri atrodas I pielikumā minētajos apgabalos, ar šādiem nosacījumiem:

a)

šajā izciršanas uzņēmumā tajā pašā dienā apstrādā tikai 4. punkta b) apakšpunktā minēto svaigo gaļu. Pēc šai prasībai neatbilstīgas gaļas apstrādes veic tīrīšanu un dezinfekciju;

b)

visai gaļai ir veselības marķējums saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 854/2004 I pielikuma III nodaļas I iedaļu;

c)

izciršanas uzņēmumā veic stingru veterināro kontroli;

d)

svaiga gaļa ir skaidri apzīmēta, un to pārvadā un glabā atsevišķi no gaļas, kuru nedrīkst nosūtīt ārpus I pielikumā minētajiem apgabaliem.

Atbilstību pirmajā daļā izklāstītajiem nosacījumiem pārbauda kompetentā veterinārā iestāde centrālo veterināro iestāžu pārraudzībā.

Centrālās veterinārās iestādes pārējām dalībvalstīm un Komisijai nosūta to uzņēmumu sarakstu, kurus tās ir apstiprinājušas šajā punktā minēto noteikumu piemērošanai.

8.   Gaļai, ko nosūta no Kipras uz pārējām dalībvalstīm, pievieno oficiālu sertifikātu, kurā ir šāds ieraksts:

“Gaļas atbilst noteikumiem Komisijas 2007. gada 6. novembra Lēmumā 2007/718/EK par dažiem aizsardzības pasākumiem pret mutes un nagu sērgu Kiprā”.

3. pants

Gaļas produkti

1.   Kipra nenosūta govju, aitu, kazu un cūku sugu, kā arī citu pārnadžu sugu dzīvnieku gaļas produktus, tostarp apstrādātus kuņģus, pūšļus un zarnas (“gaļas produkti”), kuru izcelsmes vieta ir I pielikumā minētie apgabali vai kas sagatavoti, izmantojot tādu dzīvnieku gaļu, kuru izcelsmes vieta ir minētie apgabali.

2.   Šā panta 1. punktā minēto aizliegumu nepiemēro gaļas produktiem, kuriem ir veselības marķējums saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 854/2004/EK I pielikuma I sadaļas III nodaļu, ja šie gaļas produkti:

a)

ir skaidri apzīmēti un kopš ražošanas dienas ir transportēti un glabāti atsevišķi no gaļas produktiem, kurus saskaņā ar šo lēmumu nedrīkst nosūtīt ārpus I pielikumā minētajiem apgabaliem;

b)

atbilst kādam no turpmāk minētajiem nosacījumiem:

i)

ir izgatavoti no 2. panta 4. punkta b) apakšpunktā minētās gaļas vai

ii)

ir apstrādāti ar vismaz vienu no Direktīvas 2002/99/EK III pielikuma 1. daļā paredzētajiem apstrādes paņēmieniem attiecībā uz mutes un nagu sērgu.

Atbilstību pirmajā daļā izklāstītajiem nosacījumiem pārbauda kompetentā veterinārā iestāde centrālo veterināro iestāžu pārraudzībā.

Centrālās veterinārās iestādes nosūta pārējām dalībvalstīm un Komisijai to uzņēmumu sarakstu, kurus tās ir apstiprinājušas šajā punktā minēto noteikumu piemērošanai.

3.   Gaļas produktiem, ko nosūta no Kipras uz pārējām dalībvalstīm, pievieno oficiālu sertifikātu, kurā ir šāds ieraksts:

“Gaļas produkti atbilst noteikumiem Komisijas 2007. gada 6. novembra Lēmumā 2007/718/EK par dažiem aizsardzības pasākumiem pret mutes un nagu sērgu Kiprā”.

4.   Atkāpjoties no 3. punkta noteikumiem, ja gaļas produkti, kuri atbilst 2. punkta prasībām, ir apstrādāti uzņēmumā, kurā ir ieviesta riska analīzes un kritisko kontrolpunktu noteikšanas (HACCP) sistēma un pārbaudāma darba standartprocedūra, kas garantē apstrādes standartu ievērošanu un reģistrēšanu, ir pietiekami atbilstību 2. punkta pirmās daļas b) apakšpunkta ii) daļas pirmajā daļā izklāstītajiem apstrādes nosacījumiem norādīt sūtījumam pievienotajā komercdokumentā, kas vizēts saskaņā ar 9. panta 1. punktu.

5.   Atkāpjoties no 3. punkta noteikumiem, ja gaļas produkti ir termiski apstrādāti saskaņā ar 2. punkta b) apakšpunkta ii) daļas pirmo iedaļu hermētiski noslēgtos traukos, lai nodrošinātu to ilgstošu uzglabājamību, ir pietiekami pievienot komercdokumentu, kurā norādīts, ka ir veikta termiska apstrāde.

4. pants

Piens

1.   Kipra nenosūta pienu, kas ir vai nav paredzēts lietošanai pārtikā, no I pielikumā norādītajiem apgabaliem.

2.   Šā panta 1. punktā minēto aizliegumu nepiemēro pienam, kas iegūts no dzīvniekiem, kuri turēti I pielikumā norādītajos apgabalos, uz ko attiecas apstrāde saskaņā ar:

a)

Direktīvas 2003/85/EK IX pielikuma A daļu, ja piens paredzēts lietošanai pārtikā; vai

b)

Direktīvas 2003/85/EK IX pielikuma B daļu, ja piens nav paredzēts lietošanai pārtikā vai ja tas paredzēts pret mutes un nagu sērgu uzņēmīgo dzīvnieku barošanai.

3.   Šā panta 1. punktā minēto aizliegumu nepiemēro pienam, kas sagatavots uzņēmumos, kuri atrodas I pielikumā norādītajos apgabalos, un nodrošina, ka ir izpildīti šādi nosacījumi:

a)

visam uzņēmumā izmantotajam pienam jāatbilst 2. punktā izklāstītajiem nosacījumiem vai jābūt iegūtam no dzīvniekiem, kas audzēti un slaukti ārpus I pielikumā minētajiem apgabaliem;

b)

uzņēmumā tiek veikta stingra veterinārā kontrole;

c)

pienam jābūt skaidri apzīmētam, un tas jātransportē un jāuzglabā atsevišķi no piena un piena produktiem, kurus nedrīkst nosūtīt ārpus I pielikumā minētajiem apgabaliem;

d)

svaigpienu no saimniecībām, kas atrodas ārpus I pielikumā minētajiem apgabaliem, uz uzņēmumiem, kuri atrodas I pielikumā minētajos apgabalos, transportē transportlīdzekļos, kas pirms transportēšanas ir iztīrīti un dezinficēti un kam pēc tam nav bijusi saskare ar I pielikumā minētajos apgabalos esošiem uzņēmumiem, kuros tiek turēti pret mutes un nagu sērgu uzņēmīgo sugu dzīvnieki.

Atbilstību pirmajā daļā izklāstītajiem nosacījumiem pārbauda kompetentā veterinārā iestāde centrālās veterinārās iestādes pārraudzībā.

Centrālās veterinārās iestādes pārējām dalībvalstīm un Komisijai nosūta to uzņēmumu sarakstu, kurus tās ir apstiprinājušas šajā punktā minēto noteikumu piemērošanai.

4.   Pienam, ko nosūta no Kipras uz pārējām dalībvalstīm, pievieno oficiālu sertifikātu, kurā ir šāds ieraksts:

“Piens atbilst noteikumiem Komisijas 2007. gada 6. novembra Lēmumā 2007/718/EK par dažiem pārejas aizsardzības pasākumiem attiecībā uz mutes un nagu sērgu Kiprā.”

5.   Atkāpjoties no 4. punktā izklāstītajiem noteikumiem, ja piens atbilst 2. punktā izklāstītajām prasībām un ir apstrādāts uzņēmumā, kurā ir ieviesta HACCP sistēma un pārbaudāma darba standartprocedūra, kas garantē apstrādes standartu ievērošanu un reģistrēšanu, ir pietiekami atbilstību minētajām prasībām norādīt sūtījumam pievienotajā komercdokumentā, kas vizēts saskaņā ar 9. panta 1. punktu.

6.   Atkāpjoties no 4. punktā izklāstītajiem noteikumiem, ja piens atbilst 2. punkta a) vai b) apakšpunktā izklāstītajām prasībām un ir termiski apstrādāts hermētiski noslēgtās tvertnēs, lai nodrošinātu tā ilgstošu uzglabājamību, ir pietiekami sūtījumam pievienot komercdokumentu, kurā norādīts, ka ir veikta termiska apstrāde.

5. pants

Piena produkti

1.   Kipra nenosūta piena produktus, kas ir vai nav paredzēti lietošanai pārtikā, no I pielikumā norādītajiem apgabaliem.

2.   Šā panta 1. punktā minēto aizliegumu nepiemēro piena produktiem, kas:

a)

ražoti pirms 2007. gada 15. septembra; vai

b)

gatavoti no piena, kas atbilst 4. panta 2. vai 3. punktā izklāstītajiem noteikumiem; vai

c)

paredzēti eksportam uz trešo valsti, ja importa nosacījumi pieļauj šādus produktus apstrādāt ar tādiem mutes un nagu sērgas inaktivāciju nodrošinošiem paņēmieniem, kas atšķiras no šā lēmuma 4. panta 2. punktā noteiktajiem paņēmieniem.

3.   Neskarot Regulas (EK) Nr. 853/2004 III pielikuma IX daļas II nodaļu, šā panta 1. punktā noteikto aizliegumu nepiemēro šādiem lietošanai pārtikā paredzētiem piena produktiem:

a)

piena produktiem, kas ražoti no piena, kura pH vērtība ir mazāka par 7,0 un kas vismaz 15 sekundes termiski apstrādāts 72 °C temperatūrā, apzinoties, ka šāda apstrāde nav vajadzīga galaproduktiem, kuru sastāvdaļas atbilst attiecīgajiem šā lēmuma 2., 3. un 4. pantā izklāstītajiem dzīvnieku veselības nosacījumiem;

b)

piena produktiem, kas ražoti no tādu liellopu, aitu vai kazu sugu dzīvnieku svaigpiena, kas vismaz 30 dienas atradušies uzņēmumā, kurš atrodas vienā no I pielikumā norādītajiem apgabaliem – vietā, no kuras vismaz 10 km rādiusā 30 dienas pirms svaigpiena iegūšanas nav bijis mutes un nagu sērgas uzliesmojuma –, turklāt produkti vismaz 90 dienas nogatavināti vai nobriedināti (procesa laikā pH līmenis visā vielā nokrities zem 6,0), un garoza tieši pirms ietīšanas vai fasēšanas apstrādāta ar 0,2 % citronskābes šķīdumu.

4.   Šā panta 1. punktā minēto aizliegumu nepiemēro piena produktiem, kas sagatavoti uzņēmumos, kuri atrodas I pielikumā norādītajos apgabalos un nodrošina, ka ir izpildīti šādi nosacījumi:

a)

viss uzņēmumā izmantotais piens atbilst 4. panta 2. punktā izklāstītajiem nosacījumiem, vai arī ir iegūts no dzīvniekiem, kas atrodas ārpus I pielikumā norādītajiem apgabaliem;

b)

visi piena produkti, kas uzņēmumā izmantoti galaprodukta ražošanai, atbilst 2. punkta a) un b) apakšpunktā vai 3. punktā izklāstītajiem nosacījumiem, vai arī ir ražoti no piena, kas iegūts no dzīvniekiem, kuri atrodas ārpus I pielikumā norādītajiem apgabaliem;

c)

uzņēmumā tiek veikta stingra veterinārā kontrole;

d)

piena produkti ir skaidri apzīmēti, un tos transportē un uzglabā atsevišķi no piena un piena produktiem, kurus nedrīkst nosūtīt ārpus I pielikumā minētajiem apgabaliem.

Atbilstību pirmajā daļā izklāstītajiem nosacījumiem pārbauda kompetentā veterinārā iestāde, un par to atbild centrālās veterinārās iestādes.

Centrālās veterinārās iestādes pārējām dalībvalstīm un Komisijai nosūta to uzņēmumu sarakstu, kurus tās ir apstiprinājušas šajā punktā minēto noteikumu piemērošanai.

5.   Šā panta 1. punkta pirmajā daļā noteiktais aizliegums neattiecas uz piena produktiem, kas sagatavoti uzņēmumā, kurš atrodas ārpus I pielikumā norādītajos apgabalos, no piena, kas iegūts pirms 2007. gada 15. septembra, ja šie piena produkti ir skaidri apzīmēti un transportēti un uzglabāti atsevišķi no piena un piena produktiem, kurus nedrīkst nosūtīt ārpus minētajiem apgabaliem.

6.   Piena produktiem, ko nosūta no Kipras uz pārējām dalībvalstīm, pievieno oficiālu sertifikātu, kurā ir šāds ieraksts:

“Piena produkti atbilst noteikumiem Komisijas 2007. gada 6. novembra Lēmumā 2007/718/EK par dažiem pārejas aizsardzības pasākumiem attiecībā uz mutes un nagu sērgu Kiprā.”

7.   Atkāpjoties no 6. punktā izklāstītajiem noteikumiem, ja piena produkti atbilst 2. punkta a) un b) apakšpunktā un 3. un 4. punktā izklāstītajām prasībām un ir apstrādāti uzņēmumā, kurā ir ieviesta HACCP sistēma un pārbaudāma darba standartprocedūra, kas garantē apstrādes standartu ievērošanu un reģistrēšanu, ir pietiekami atbilstību minētajām prasībām norādīt sūtījumam pievienotajā komercdokumentā, kas vizēts saskaņā ar 9. panta 1. punktu.

8.   Atkāpjoties no 6. punktā izklāstītajiem noteikumiem, ja piena produkti atbilst 2. punkta a) un b) apakšpunktā un 3. un 4. punktā izklāstītajām prasībām un ir termiski apstrādāti hermētiski noslēgtās tvertnēs, lai nodrošinātu to ilgstošu uzglabājamību, ir pietiekami pievienot komercdokumentu, kurā norādīts, ka ir veikta termiska apstrāde.

6. pants

Sperma, olšūnas un embriji

1.   Kipra nenosūta liellopu, aitu, kazu un cūku sugas dzīvnieku un citu pārnadžu spermu, olšūnas un embrijus (“sperma, olšūnas un embriji”) no I pielikumā un II pielikumā norādītajiem apgabaliem.

2.   Šā panta 1. punktā minētos aizliegumus nepiemēro:

a)

spermai, olšūnām vai embrijiem, kas iegūti pirms 2007. gada 15. septembra;

b)

saldētai liellopu spermai un embrijiem, saldētai cūku spermai un saldētai aitu un kazu spermai un embrijiem, kas Kiprā ievesti saskaņā ar Direktīvā 88/407/EEK, 89/556/EEK, 90/429/EEK un 92/65/EEK izklāstītajiem nosacījumiem un kas kopš ievešanas Kiprā uzglabāti un transportēti atsevišķi no spermas, olšūnām un embrijiem, kurus saskaņā ar 1. punktu aizliegts nosūtīt;

c)

saldētai spermai un embrijiem, kas iegūti no liellopu, cūku, aitu un kazu sugas dzīvniekiem, kuri vismaz 90 dienas pirms spermas un embriju savākšanas, kā arī tās laikā ir turēti ārpus I pielikumā un II pielikumā norādītajiem apgabaliem, un kas

i)

ir uzglabāti apstiprinātos apstākļos vismaz 30 dienas pirms nosūtīšanas datuma, un

ii)

ir iegūti no donordzīvniekiem, kuri atrodas centros vai saimniecībās, kurās vismaz trīs mēnešus pirms spermas vai embriju savākšanas dienas un vismaz 30 dienas pēc tās nav bijis mutes un nagu sērgas gadījuma un kuras atrodas vietā, ap kuru 10 km rādiusā vismaz 30 dienas pirms savākšanas dienas nav konstatēts mutes un nagu sērgas gadījums.

Pirms a), b) un c) apakšpunktā minētās spermas vai embriju nosūtīšanas centrālās veterinārās iestādes pārējām dalībvalstīm un Komisijai nosūta to centru un brigāžu sarakstu, kuras ir apstiprinātas šajā punktā minēto noteikumu piemērošanai.

3.   Veselības sertifikātā, kas paredzēts Direktīvā 88/407/EEK un pievienots saldētas liellopu spermas sūtījumiem, ko no Kipras nosūta uz pārējām dalībvalstīm, ir šāds ieraksts:

“Saldēta liellopu sperma atbilst noteikumiem Komisijas 2007. gada 6. novembra Lēmumā 2007/718/EK par dažiem aizsardzības pasākumiem attiecībā uz mutes un nagu sērgu Kiprā.”

4.   Veselības sertifikātā, kas paredzēts Direktīvā 90/429/EEK un pievienots saldētas cūku spermas sūtījumiem, ko no Kipras nosūta uz pārējām dalībvalstīm, ir šāds ieraksts:

“Saldēta cūku sperma atbilst noteikumiem Komisijas 2007. gada 6. novembra Lēmumā 2007/718/EK par dažiem aizsardzības pasākumiem attiecībā uz mutes un nagu sērgu Kiprā.”

5.   Veselības sertifikātā, kas paredzēts Direktīvā 89/556/EEK un pievienots liellopu embriju sūtījumiem, ko no Kipras nosūta uz pārējām dalībvalstīm, ir šāds ieraksts:

“Liellopu embriji atbilst noteikumiem Komisijas 2007. gada 6. novembra Lēmumā 2007/718/EK par dažiem aizsardzības pasākumiem attiecībā uz mutes un nagu sērgu Kiprā.”

6.   Veselības sertifikātā, kas paredzēts Direktīvā 92/65/EEK un pievienots saldētas aitu vai kazu spermas sūtījumiem, ko no Kipras nosūta uz pārējām dalībvalstīm, ir šāds ieraksts:

“Saldēta aitu/kazu sperma atbilst noteikumiem Komisijas 2007. gada 6. novembra Lēmumā 2007/718/EK par dažiem aizsardzības pasākumiem attiecībā uz mutes un nagu sērgu Kiprā.”

7.   Veselības sertifikātā, kas paredzēts Direktīvā 92/65/EEK un pievienots saldētu aitu vai kazu embriju sūtījumiem, ko no Kipras nosūta uz pārējām dalībvalstīm, ir šāds ieraksts:

“Saldēti aitu/kazu embriji atbilst noteikumiem Komisijas 2007. gada 6. novembra Lēmumā 2007/718/EK par dažiem aizsardzības pasākumiem attiecībā uz mutes un nagu sērgu Kiprā.”.

7. pants

Jēlāda un āda

1.   Kipra liellopu, aitu, kazu un cūku sugas dzīvnieku un citu pārnadžu jēlādu un ādu (“jēlāda un āda”) nenosūta no I pielikumā norādītajiem apgabaliem.

2.   Šā panta 1. punktā minēto aizliegumu nepiemēro jēlādai un ādai, kas:

a)

ir ražota Kiprā pirms 2007. gada 15. septembra vai

b)

atbilst Regulas (EK) Nr. 1774/2002 VIII pielikuma VI nodaļas A daļas 2. punkta c) vai d) apakšpunktā noteiktajām prasībām; vai

c)

ražota ārpus I pielikumā norādītajiem apgabaliem saskaņā ar Regulā (EK) Nr. 1774/2002 paredzētajiem nosacījumiem un kopš ievešanas Kiprā uzglabāta un transportēta atsevišķi no jēlādas un ādas, ko saskaņā ar 1. punktu aizliegts nosūtīt.

Apstrādāta jēlāda un āda jāatdala no neapstrādātas jēlādas un ādas.

3.   Kipra nodrošina to, ka jēlādai un ādai, kas jānosūta uz pārējām dalībvalstīm, ir pievienots oficiāls sertifikāts, kurā ir šāds ieraksts:

“Jēlāda un āda atbilst noteikumiem Komisijas 2007. gada 6. novembra Lēmumā 2007/718/EK par dažiem aizsardzības pasākumiem attiecībā uz mutes un nagu sērgu Kiprā.”

4.   Atkāpjoties no 3. punktā izklāstītajiem noteikumiem, ja jēlāda un āda atbilst Regulas (EK) Nr. 1774/2002 VIII pielikuma VI nodaļas A daļas 1. punkta b) līdz e) apakšpunktā izklāstītajām prasībām, ir pietiekami sūtījumam pievienot komercdokumentu, kurš apliecina atbilstību minētajām prasībām.

5.   Atkāpjoties no 3. punktā izklāstītajiem noteikumiem, ja jēlāda un āda atbilst Regulas (EK) Nr. 1774/2002 VIII pielikuma VI nodaļas A daļas 2. punkta c) vai d) apakšpunktā izklāstītajām prasībām, ir pietiekami atbilstību minētajām prasībām norādīt sūtījumam pievienotajā komercdokumentā, kas vizēts saskaņā ar 9. panta 1. punktu.

8. pants

Citi dzīvnieku izcelsmes produkti

1.   Kipra nenosūta 2. līdz 7. pantā neminētos liellopu, aitu, kazu un cūku sugas dzīvnieku un citu pārnadžu izcelsmes pārtikas produktus, kas ražoti pēc 2007. gada 15. septembra, ja to izcelsme ir I pielikumā norādītajos apgabalos vai tie ir iegūti no dzīvniekiem, kuru izcelsme ir I pielikumā norādītajos apgabalos.

Kipra nenosūta liellopu, aitu, kazu un cūku sugas dzīvnieku un citu pārnadžu vircu un kūtsmēslus, ja to izcelsme ir I pielikumā norādītajos apgabalos.

2.   Šā panta 1. punkta pirmajā daļā izklāstītais aizliegums neattiecas uz:

a)

dzīvnieku izcelsmes produktiem, kuri:

i)

ir pakļauti termiskai apstrādei

hermētiski noslēgtā tvertnē ar Fo vērtību 3,00 vai vairāk, vai

produkta iekšējai temperatūrai sasniedzot vismaz 70 °C, vai

ii)

ražoti ārpus I pielikumā norādītajiem apgabaliem saskaņā ar Regulā (EK) Nr. 1774/2002 paredzētajiem nosacījumiem un kopš ievešanas Kiprā uzglabāti un transportēti atsevišķi no dzīvnieku izcelsmes produktiem, ko saskaņā ar 1. punktu aizliegts nosūtīt;

b)

asinīm un asiņu produktiem, kas definēti Regulas (EK) Nr. 1774/2002 I pielikuma 4. un 5. punktā un kas apstrādāti ar vismaz vienu no Regulas (EK) Nr. 1774/2002 VIII pielikuma IV nodaļas A daļas 3. punkta a) apakšpunkta ii) daļā minētajiem apstrādes paņēmieniem, pēc kā veikta efektivitātes pārbaude, vai ir ievesti saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1774/2002 VIII pielikuma IV nodaļas A daļu;

c)

kausētiem cūku taukiem un kausētiem taukiem, kam veikta Regulas (EK) Nr. 1774/2002 VII pielikuma IV nodaļas B daļas 2. punkta d) apakšpunkta iv) daļā minētā termiskā apstrāde;

d)

dzīvnieku zarnām, kuras atbilst Direktīvas 92/118/EEK I pielikuma 2. nodaļas A daļā izklāstītajiem nosacījumiem un kuras ir iztīrītas, salīmētas un vai nu sālītas, blanšētas, vai kaltētas un kurām pēc tam ir veikta pēcapstrāde, lai zarnas aizsargātu no atkārtotas inficēšanās;

e)

rūpnieciski mazgātai un miecēšanā iegūtai aitas vilnai, atgremotāju matiem un cūkas sariem un iepakojumā droši iesaiņotai un sausai aitas vilnai, atgremotāju matiem un cūkas sariem;

f)

lolojumdzīvnieku barībai, kas atbilst Regulas (EK) Nr. 1774/2002 VIII pielikuma II nodaļas B daļas 2. līdz 4. punktā izklāstītajām prasībām;

g)

kombinētiem produktiem, kas nav pakļauti tālākai apstrādei un kas satur dzīvnieku izcelsmes produktus, apzinoties, ka apstrāde nebija vajadzīga galaproduktiem, kuru sastāvdaļas atbilst attiecīgajiem šajā lēmumā izklāstītajiem dzīvnieku veselības nosacījumiem;

h)

medību trofejām saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1774/2002 VIII pielikuma VII nodaļas A daļas 1., 3. vai 4. punktu;

i)

fasētiem dzīvnieku izcelsmes produktiem, kas paredzēti in-vitro diagnostikai vai laboratorijas reaģentiem;

j)

Direktīvā 2001/83/EK definētajām zālēm, medicīnas ierīcēm, kas ražotas, izmantojot dzīvnieku audus, kuri ir padarīti dzīvotnespējīgi, kā minēts Direktīvas 93/42/EEK 1. panta 5. punkta g) apakšpunktā, Direktīvā 2001/82/EK minētajām veterinārajām zālēm un Direktīvā 2001/20/EK minētajām pētniecības stadijā esošām zālēm.

3.   Kipra nodrošina to, ka 2. punktā minētajiem dzīvnieku izcelsmes produktiem, kas jānosūta uz citām dalībvalstīm, ir pievienots oficiāls sertifikāts, kurā ir šāds ieraksts:

“Dzīvnieku produkti atbilst noteikumiem Komisijas 2007. gada 6. novembra Lēmumā 2007/718/EK par dažiem aizsardzības pasākumiem attiecībā uz mutes un nagu sērgu Kiprā.”

4.   Atkāpjoties no 3. punkta, šā panta 2. punkta a) līdz d) apakšpunktā un f) apakšpunktā minēto produktu atbilstību apstrādes nosacījumiem ir pietiekami norādīt komercdokumentā, kurš jāsagatavo atbilstīgi attiecīgajiem Kopienas tiesību aktiem un kurš vizēts saskaņā ar 9. panta 1. punktu.

5.   Atkāpjoties no 3. punkta, 2. punkta e) apakšpunktā minētajiem produktiem ir pietiekami pievienot komercdokumentu, kurā norādīta vai nu rūpnieciskās mazgāšanas vai miecēšanas izcelsmes vieta, vai atbilstība Regulas (EK) Nr. 1774/2002 VIII pielikuma VIII nodaļas A daļas 1. un 4. punktā izklāstītajiem nosacījumiem.

6.   Atkāpjoties no 3. punkta, 2. punkta g) apakšpunktā minētajiem produktiem, kas ražoti uzņēmumā, kurā ieviesta HACCP sistēma un pārbaudāma darba standartprocedūra (kas garantē to, ka iepriekš apstrādātas sastāvdaļas atbilst attiecīgajiem šajā lēmumā izklāstītajiem dzīvnieku veselības nosacījumiem), ir pietiekami minēto faktu norādīt sūtījumam pievienotajā komercdokumentā, kurš vizēts saskaņā ar 9. panta 1. punktu.

7.   Atkāpjoties no 3. punkta, 2. punkta i) un j) apakšpunktā minētajiem produktiem ir pietiekami pievienot komercdokumentu, kurā norādīts, ka šos produktus paredzēts izmantot in-vitro diagnostikā, kā laboratorijas reaģentus, zāles vai medicīnas ierīces; tiem jābūt skaidri marķētiem ar tekstu “lietot tikai in-vitro diagnostikā” vai “tikai laboratorijas vajadzībām”, vai “zāles”, vai “medicīnas ierīces”.

8.   Atkāpjoties no 3. panta noteikumiem, tādu kombinēto produktu gadījumā, kas atbilst Komisijas Lēmuma 2007/275/EK 6. panta 1. punktā izklāstītajiem nosacījumiem, tiem ir pietiekami pievienot komercdokumentu, kurā ir šāds ieraksts:

“Šie kombinētie produkti ir pastāvīgi glabājami vides temperatūrā vai ražošanas laikā tiem ir noteikti veikta pilna vārīšanas vai termiska apstrāde, kas skar visu to saturu, tādējādi pārveidojot jebkuru jēlvielu.”

9. pants

Sertificēšana

1.   Ja ir izdarīta atsauce uz šo punktu, Kipras kompetentās iestādes nodrošina to, ka komercdokuments, kas Kopienas iekšējā tirdzniecībā jāizmanto saskaņā ar Kopienas tiesību aktiem, ir vizēts, tam pievienota oficiāla sertifikāta kopija, kurā ir norādīts, ka

a)

attiecīgie produkti ir ražoti:

i)

ražošanas procesā, kas ir pārbaudīts, un ir konstatēta tā atbilstība attiecīgajām Kopienas dzīvnieku veselības tiesību aktu prasībām, un tas ir piemērots mutes un nagu sērgas vīrusa apkarošanai,

ii)

no iepriekš apstrādātām izejvielām, kas ir pienācīgi sertificētas, un

b)

ir spēkā noteikumi, lai pēc apstrādes izvairītos no iespējamas atkārtotas inficēšanās ar mutes un nagu sērgas vīrusu.

Šādā ražošanas procesa sertifikātā ir jābūt iekļautai atsaucei uz šo lēmumu, tas ir derīgs 30 dienas, tajā jābūt norādītam sertifikāta derīguma termiņam, un to var atjaunot pēc uzņēmuma pārbaudes.

2.   Ja produktus paredzēts tirgot mazumtirdzniecībā galapatērētājiem, dažādu dzīvnieku izcelsmes produktu saliktiem sūtījumiem, kuros iekļautos produktus (izņemot svaigu gaļu, maltu gaļu, mehāniski atdalītu gaļu un gaļas izstrādājumus) katru atsevišķi saskaņā ar šo lēmumu drīkst nosūtīt, Kipras kompetentās iestādes var atļaut pievienot komercdokumentu, kas vizēts, tam pievienojot oficiāla veterinārā sertifikāta kopiju, ar kuru apliecina, ka:

a)

nosūtīšanas vietā ir ieviesta sistēma, kas garantē, ka nosūtīt var tikai tādas preces, par kurām ir izsekojami dokumentāri pierādījumi par atbilstību šim lēmumam, un

b)

apakšpunktā minētā sistēma ir pārbaudīta un atzīta par apmierinošu.

Šādā izsekojamības sistēmu sertifikātā ir jābūt iekļautai atsaucei uz šo lēmumu, tas ir derīgs 30 dienas, tajā jābūt norādītam sertifikāta derīguma termiņam, un to var atjaunot pēc uzņēmuma pārbaudes.

Kipras kompetentās iestādes citām dalībvalstīm un Komisijai nosūta to uzņēmumu sarakstu, kurus tās ir apstiprinājušas šajā punktā minēto noteikumu piemērošanai.

10. pants

Tīrīšana un dezinfekcija

1.   Kipra nodrošina to, ka transportlīdzekļi, ar kuriem dzīvi dzīvnieki transportēti I un II pielikumā norādītajos apgabalos, tiktu iztīrīti un dezinficēti pēc katras transportēšanas un ka šī tīrīšana vai dezinfekcija tiek reģistrēta saskaņā ar Direktīvas 64/432/EEK 12. panta 2. punkta d) apakšpunktu.

2.   Kipra nodrošina to, ka Kiprā atrodošos izvešanas ostu darbinieki no Kipras izbraucošu ceļu transportlīdzekļu riepas apstrādā ar dezinficējošu līdzekli.

11. pants

Daži produkti, uz kuriem attiecas atbrīvojums

Šā lēmuma 3., 4., 5. un 8. pantā paredzētos ierobežojumus nepiemēro no I pielikumā norādītajiem apgabaliem nosūtītajiem dzīvnieku izcelsmes produktiem, kas minēti šajos pantos, ja šie produkti:

a)

nav ražoti Kiprā un ir iepakoti to oriģinālajā iepakojumā, uz kura norādīta produktu izcelsmes valsts, vai

b)

ir ražoti apstiprinātā uzņēmumā, kas atrodas I pielikumā norādītajos apgabalos, no produktu izejvielām, kuru izcelsme nav apgabalos, un kuri:

i)

pirms ievešanas Kipras teritorijā ir pārvadāti, uzglabāti un apstrādāti atsevišķi no produktiem, kurus nedrīkst nosūtīt ārpus I pielikumā minētajiem apgabaliem,

ii)

un kuriem pievienots komercdokuments vai oficiāls sertifikāts, kas jāpievieno saskaņā ar šo lēmumu.

12. pants

Nogaidīšanas periods

1.   Neskarot pasākumus, ko Kiprai jāveic saskaņā Direktīvas 2003/85/EK 7. panta 3. punktu, Kipra īsteno pagaidu aizliegumu liellopu, cūku sugas, aitu un kazu sugas un zirgu dzimtas dzīvnieku pārvietošanai līdz 2007. gada 12. novembrim.

2.   Atkāpjoties no 1. punktā minētā pārvietošanas aizlieguma, kompetentās iestādes var atļaut pārvietot:

a)

liellopus, cūku sugas, aitu un kazu sugas dzīvniekus ar nosacījumu, ka:

i)

veikta visu saimniecībā esošo uzņēmīgo dzīvnieku klīniska pārbaude, un tās rezultāti ir apmierinoši, un

ii)

dzīvniekus transportē uz kautuvi tūlītējai nokaušanai,

b)

zirgu dzimtas dzīvniekus ar nosacījumu, ka tos transportē saskaņā ar Direktīvas 2003/85/EK VI pielikuma 2. punktu.

13. pants

Pasākumi, kas jāveic visām dalībvalstīm, izņemot Kipru

1.   Dalībvalstis, kas nav Kipra, nodrošina to, ka dzīvus pret mutes un nagu sērgu uzņēmīgo sugu dzīvniekus nenosūta uz I pielikumā norādītajiem apgabaliem.

2.   Neskarot Padomes Lēmuma 90/424/EEK 6. panta noteikumus un dalībvalstu jau veiktos pasākumus, lai noteiktu mutes un nagu sērgas vīrusa infekcijas esamību vai neiespējamību, dalībvalstis, kas nav Kipra, veic nepieciešamos piesardzības pasākumus attiecībā uz uzņēmīgiem dzīvniekiem, kas no Kipras ir nosūtīti no 2007. gada 15. septembra, tostarp nošķiršana un klīniskas pārbaudes, vajadzības gadījumā apvienojot tās ar laboratorijas pārbaudēm, un vajadzības gadījumā veic Direktīvas 2003/85/EK 4. panta paredzētos pasākumus.

14. pants

Sadarbība starp dalībvalstīm

Dalībvalstis sadarbojas, uzraugot to pasažieru personīgo bagāžu, kuri izceļo no I pielikumā norādītajiem apgabaliem, un īstenojot informācijas kampaņas, ko veic, lai novērstu dzīvnieku izcelsmes produktu ievešanu to dalībvalstu teritorijā, kas nav Kipra.

15. pants

Īstenošana

Dalībvalstis pasākumus, kurus tās piemēro tirdzniecībai, groza tā, lai tie atbilstu šim lēmumam. Dalībvalstis par to nekavējoties informē Komisiju.

16. pants

Šo lēmumu piemēro līdz 2007. gada 15. decembrim.

17. pants

Adresāti

Šis lēmums ir adresēts dalībvalstīm.

Briselē, 2007. gada 6. novembrī

Komisijas vārdā

Komisijas loceklis

Markos KYPRIANOU


(1)  OV L 395, 30.12.1989., 13. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2004/41/EK (OV L 157, 30.4.2004., 33. lpp.); labotā redakcija (OV L 195, 2.6.2004., 12. lpp.).

(2)  OV L 224, 18.8.1990., 29. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2002/33/EK (OV L 315, 19.11.2002., 14. lpp.).

(3)  OV L 306, 22.11.2003., 1. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Direktīvu 2006/104/EK (OV L 363, 20.12.2006., 352. lpp.).

(4)  OV 121, 29.7.1964., 1977/64. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Direktīvu 2006/104/EK.

(5)  OV L 46, 19.2.1991., 19. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Direktīvu 2006/104/EK.

(6)  OV L 268, 14.9.1992., 54. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Lēmumu 2007/265/EK (OV L 114, 1.5.2007., 17. lpp.).

(7)  OV L 139, 30.4.2004., 55. lpp., labotā redakcija (OV L 226, 25.6.2004., 22. lpp.). Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 1791/2006 (OV L 363, 20.12.2006., 1. lpp.).

(8)  OV L 139, 30.4.2004., 206. lpp., labotā redakcija OV L 226, 25.6.2004., 83. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Padomes Regulu (EK) Nr. 1791/2006.

(9)  OV L 18, 23.1.2003., 11. lpp.

(10)  OV L 104, 13.4.2001., 6. lpp. Lēmumā jaunākie grozījumi izdarīti ar Lēmumu 2002/49/EK (OV L 21, 24.01.2002., 30. lpp.).

(11)  OV L 62, 15.3.1993., 49. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 445/2004 (OV L 72, 11.3.2004., 60. lpp.).

(12)  OV L 273, 10.10.2002., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 829/2007 (OV L 191, 21.7.2007., 1. lpp.).

(13)  OV L 194, 22.7.1988., 10. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Lēmumu 2006/16/EK (OV L 11, 17.1.2006., 21. lpp.).

(14)  OV L 302, 19.10.1989., 1. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Lēmumu 2006/60/EK (OV L 31, 3.2.2006., 24. lpp.).

(15)  OV L 224, 18.8.1990., 62. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 806/2003 (OV L 122, 16.5.2003., 1. lpp.).

(16)  OV L 224, 18.8.1990., 19. lpp.

(17)  OV L 311, 28.11.2001., 1. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2004/28/EK (OV L 136, 30.4.2004., 58. lpp.).

(18)  OV L 311, 28.11.2001., 67. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1901/2006 (OV L 378, 27.12.2006., 1. lpp.).

(19)  OV L 121, 1.5.2001., 34. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1901/2006.

(20)  OV L 116, 4.5.2007., 9. lpp.


I PIELIKUMS

Šādi Kipras apgabali:

Kipra


II PIELIKUMS

Šādi Kipras apgabali:

Kipra


III PIELIKUMS

Šādi Kipras apgabali:

1

2

3

4

5

6

7

8

GRUPA

ADNS

Administratīvā vienība

B

S/G

P

FG

WG

 

ADNS

=

Dzīvnieku slimību izziņošanas sistēma (Lēmums 2005/176/EK)

B

=

liellopu gaļa

S/G

=

aitas un kazas gaļas

P

=

cūkgaļa

FG

=

saimniecībā audzētu medījamu dzīvnieku gaļa, kuri uzņēmīgi pret mutes un nagu sērgu

WG

=

medījamu dzīvnieku gaļa, kuri uzņēmīgi pret mutes un nagu sērgu


IV PIELIKUMS

2. panta 3. punktā minētais veselības marķējums

Izmēri

 

CY = 7 mm

 

Uzņēmuma Nr. = 10 mm

 

Apļa ārējais diametrs = 50 mm

 

Apļa līniju platums = 3 mm

Image


7.11.2007   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 289/59


KOMISIJAS LĒMUMS

(2007. gada 6. novembris),

ar ko 2007./2008. tirdzniecības gadam nosaka sākotnējo finanšu asignējumu sadalījumu dalībvalstīm par noteikta lieluma platību hektāros vīna dārzu restrukturizācijai un konversijai saskaņā ar Padomes Regulu (EK) Nr. 1493/1999

(izziņots ar dokumenta numuru K(2007) 5293)

(Autentisks ir tikai teksts bulgāru, spāņu, čehu, vācu, grieķu, franču, itāliešu, ungāru, maltiešu, portugāļu, rumāņu, slovāku un slovēņu valodā)

(2007/719/EK)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1999. gada 17. maija Regulu (EK) Nr. 1493/1999 par vīna tirgus kopīgo organizāciju (1) un jo īpaši tās 14. panta 1. punktu,

tā kā:

(1)