ISSN 1725-5112

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 277

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

50. sējums
2007. gada 20. oktobris


Saturs

 

I   Tiesību akti, kuri pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana ir obligāta

Lappuse

 

 

REGULAS

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1223/2007 (2007. gada 19. oktobris), ar kuru nosaka standarta ievešanas vērtības nolūkā noteikt ievešanas cenu atsevišķu veidu augļiem un dārzeņiem

1

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1224/2007 (2007. gada 19. oktobris), ar ko paredz eksporta licenču pieteikumiem piemērojamā koeficienta piešķīruma kārtību attiecībā uz sieriem, kuri 2008. gadā eksportējami uz Amerikas Savienotajām Valstīm atbilstīgi dažām VVTT kvotām

3

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1225/2007 (2007. gada 19. oktobris) par ķiploku ievešanas atļauju izdošanu apakšperiodā no 2007. gada 1. decembra līdz 2008. gada 29. februārim

5

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 1226/2007 (2007. gada 17. oktobris), ar ko groza Padomes Regulu (EK) Nr. 2368/2002 par Kimberli procesa sertifikācijas sistēmas īstenošanu starptautiskajā tirdzniecībā ar neapstrādātiem dimantiem

7

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 1227/2007 (2007. gada 19. oktobris), ar ko groza Regulu (EK) Nr. 712/2007 attiecībā uz apjomu, uz kuru attiecas pastāvīgais konkurss dalībvalstu intervences aģentūru rīcībā esošās labības tālākpārdošanai Kopienas tirgū

10

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 1228/2007 (2007. gada 19. oktobris), ar ko izbeidz izmeklēšanu par iespējamu ar Padomes Regulu (EK) Nr. 1628/2004 noteikto kompensācijas pasākumu apiešanu attiecībā uz konkrētu Indijas izcelsmes grafīta elektrodu sistēmu importu

15

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 1229/2007 (2007. gada 19. oktobris), ar ko izbeidz izmeklēšanu par iespējamu ar Padomes Regulu (EK) Nr. 1629/2004 noteikto antidempinga pasākumu apiešanu attiecībā uz konkrētu Indijas izcelsmes grafīta elektrodu sistēmu importu

18

 

 

II   Tiesību akti, kuri pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana nav obligāta

 

 

LĒMUMI

 

 

Padome

 

 

2007/672/EK, Euratom

 

*

Padomes Lēmums (2007. gada 15. oktobris), ar ko ieceļ Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas locekli no Austrijas

22

 

 

2007/673/EK

 

*

Padomes Lēmums (2007. gada 15. oktobris), ar kuru groza Padomes Aktu, ar ko pieņem Eiropola analītiskajām datnēm piemērojamos noteikumus

23

 

 

Komisija

 

 

2007/674/EK

 

*

Komisijas Lēmums (2007. gada 4. aprīlis) par valsts atbalstu N 575/04, ko Francija īsteno par labu Ernault, kā arī par pasākumu C 32/05 (ex N 250/05) atbilstīgi procedūrai, piemērojot EK līguma 88. panta 2. punktu (izziņots ar dokumenta numuru K(2007) 1405)  ( 1 )

25

 

 

2007/675/EK

 

*

Komisijas Lēmums (2007. gada 17. oktobris), ar ko izveido ekspertu grupu jautājumos par cilvēku tirdzniecību

29

 

 

Labojums

 

 

Labojums Komisijas 2007. gada 18. oktobra Regulā (EK) Nr. 1222/2007, ar ko nosaka reprezentatīvās cenas mājputnu gaļas un olu nozarē, kā arī olu albumīnam, un groza Regulu (EK) Nr. 1484/95 (OV L 275, 19.10.2007.)

33

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.


I Tiesību akti, kuri pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana ir obligāta

REGULAS

20.10.2007   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 277/1


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1223/2007

(2007. gada 19. oktobris),

ar kuru nosaka standarta ievešanas vērtības nolūkā noteikt ievešanas cenu atsevišķu veidu augļiem un dārzeņiem

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1994. gada 21. decembra Regulu (EK) Nr. 3223/94 par sīki izstrādātiem augļu un dārzeņu ievešanas režīma izpildes noteikumiem (1), un jo īpaši tās 4. panta 1. punktu,

tā kā:

(1)

Regulā (EK) Nr. 3223/94, piemērojot Urugvajas kārtas daudzpusējo tirdzniecības sarunu iznākumus, paredzēti kritēriji, pēc kuriem Komisija nosaka standarta ievešanas vērtības pielikumā precizētajiem produktu ievedumiem no trešām valstīm un periodiem.

(2)

Piemērojot iepriekš minētos kritērijus, standarta ievešanas vērtības nosakāmas līmeņos, kas norādīti šīs regulas pielikumā,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Standarta ievešanas vērtības, kas paredzētas Regulas (EK) Nr. 3223/94 4. pantā, ir tādas, kā norādīts tabulā, kas pievienota pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2007. gada 20. oktobrī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2007. gada 19. oktobrī

Komisijas vārdā

lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektors

Jean-Luc DEMARTY


(1)  OV L 337, 24.12.1994., 66. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 756/2007 (OV L 172, 30.6.2007., 41. lpp.).


PIELIKUMS

Komisijas 2007. gada 19. oktobra Regulai, ar kuru nosaka standarta ievešanas vērtības nolūkā noteikt ievešanas cenu atsevišķu veidu augļiem un dārzeņiem

(EUR/100 kg)

KN kods

Trešās valsts kods (1)

Standarta ievešanas vērtība

0702 00 00

MA

55,9

MK

27,8

TR

117,9

ZZ

67,2

0707 00 05

JO

151,2

MA

40,3

MK

48,1

TR

164,4

ZZ

101,0

0709 90 70

TR

120,2

ZZ

120,2

0805 50 10

AR

81,4

TR

89,1

UY

73,9

ZA

50,3

ZZ

73,7

0806 10 10

BR

246,8

TR

129,4

US

244,5

ZZ

206,9

0808 10 80

CA

101,5

CL

86,4

MK

33,9

NZ

80,8

US

96,6

ZA

81,7

ZZ

80,2

0808 20 50

CN

65,4

TR

123,1

ZA

84,6

ZZ

91,0


(1)  Valstu nomenklatūra, kas paredzēta Komisijas Regulā (EK) Nr. 1833/2006 (OV L 354, 14.12.2006., 19. lpp.). Kods “ZZ” nozīmē “citas izcelsmes vietas”.


20.10.2007   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 277/3


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1224/2007

(2007. gada 19. oktobris),

ar ko paredz eksporta licenču pieteikumiem piemērojamā koeficienta piešķīruma kārtību attiecībā uz sieriem, kuri 2008. gadā eksportējami uz Amerikas Savienotajām Valstīm atbilstīgi dažām VVTT kvotām

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1999. gada 17. maija Regulu (EK) Nr. 1255/1999 par piena un piena produktu tirgus kopīgo organizāciju (1),

ņemot vērā Komisijas 2006. gada 17. augusta Regulu (EK) Nr. 1282/2006, ar ko nosaka īpašus sīki izstrādātus noteikumus par to, kā piemērot Padomes Regulu (EK) Nr. 1255/1999 attiecībā uz piena un piena produktu eksporta licencēm un eksporta kompensācijām (2), un jo īpaši tās 25. panta 1. punktu,

tā kā:

(1)

Ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 1022/2007 (3) atklāj eksporta licenču piešķiršanas kārtību attiecībā uz sieriem, kuri 2008. gadā eksportējami uz Amerikas Savienotajām Valstīm atbilstīgi dažām VVTT kvotām, kas minētas Regulas (EK) Nr. 1282/2006 23. pantā.

(2)

Atļauju pieteikumi attiecībā uz dažām kvotām un dažām produktu grupām pārsniedza 2008. kvotu gadā pieejamos daudzumus. Tādēļ būtu jānosaka Regulas (EK) Nr. 1282/2006 25. panta 1. punktā paredzētie piešķīruma koeficienti.

(3)

Paredzot laiku koeficientu noteicošās procedūras īstenošanai, kas noteikts Regulas (EK) Nr. 1022/2007 4. pantā, šo regulu piemēro pēc iespējas drīzāk,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Eksporta licenču pieteikumi, kuri iesniegti saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1022/2007 2. pantu, tiek pieņemti, ja ir piemēroti piešķīruma koeficienti, kas izklāstīti šīs regulas pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā tās publicēšanas dienā Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2007. gada 19. oktobrī

Komisijas vārdā

lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektors

Jean-Luc DEMARTY


(1)  OV L 160, 26.6.1999., 48. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1913/2005 (OV L 307, 25.11.2005., 2. lpp.).

(2)  OV L 234, 29.8.2006., 4. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 532/2007 (OV L 125, 15.5.2007., 7. lpp.).

(3)  OV L 230, 1.9.2007., 6. lpp.


PIELIKUMS

Grupas nosaukums saskaņā ar 4. nodaļas papildu piezīmēm Amerikas Savienoto Valstu saskaņotajā tarifu plānā

Grupas apzīmējums un kvota

2008. gadā pieejamais daudzums

(t)

Piešķīruma koeficients, kas paredzēts saskaņā ar 1. pantu

Piezīmes numurs

Grupa

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

16

Bez konkrēta nosaukuma (NSPF)

16-Tokija

908,877

0,1698184

16-Urugvaja

3 446,000

0,1102623

17

Zilais siers

17-Urugvaja

350,000

0,0833333

18

Čedaras siers

18-Urugvaja

1 050,000

0,2830189

20

Edamas/Gaudas siers

20-Urugvaja

1 100,000

0,1283547

21

Itālijas tipa siers

21-Urugvaja

2 025,000

0,0858779

22

Šveices vai Ementāles siers bez acojuma

22-Tokija

393,006

0,3294250

22-Urugvaja

380,000

0,3877551

25

Šveices vai Ementāles siers ar acojumu

25-Tokija

4 003,172

0,4166784

25-Urugvaja

2 420,000

0,4801587


20.10.2007   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 277/5


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1225/2007

(2007. gada 19. oktobris)

par ķiploku ievešanas atļauju izdošanu apakšperiodā no 2007. gada 1. decembra līdz 2008. gada 29. februārim

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1996. gada 28. oktobra Regulu (EK) Nr. 2200/96 par augļu un dārzeņu tirgus kopējo organizāciju (1),

ņemot vērā Komisijas 2006. gada 31. augusta Regulu (EK) Nr. 1301/2006, ar ko nosaka kopīgus noteikumus lauksaimniecības produktu importa tarifu kvotu administrēšanai, izmantojot ievešanas atļauju sistēmu (2), un jo īpaši tās 7. panta 2. punktu,

tā kā:

(1)

Ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 341/2007 (3) atver tarifu kvotas un nosaka to administrēšanu, kā arī ievieš ievešanas atļauju un izcelsmes sertifikātu sistēmu attiecībā uz ķiplokiem un citiem lauksaimniecības produktiem, kurus ieved no trešām valstīm.

(2)

Produktu daudzumi, par kuriem tradicionālie importētāji un jaunie importētāji ir iesnieguši pieteikumus uz “A” atļaujām 2007. gada oktobra pirmajās piecās darba dienās atbilstoši Regulas (EK) Nr. 341/2007 10. panta 1. punktam, pārsniedz to produktu pieejamos daudzumus, kuru izcelsme ir Ķīna, Argentīna un visas citas trešās valstis, izņemot Ķīnu un Argentīnu.

(3)

Tāpēc saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1301/2006 7. panta 2. punktu ir jānosaka, ciktāl var izpildīt prasības attiecībā uz “A” atļauju pieteikumiem, kas nosūtīti Komisijai līdz 2007. gada 15. oktobrim saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 341/2007 12. pantu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Prasības attiecībā uz “A” ievešanas atļauju pieteikumiem, kas iesniegti saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 341/2007 10. panta 1. punktu 2007. gada oktobra pirmajās piecās darba dienās un kas nosūtīti Komisijai līdz 2007. gada 15. oktobrim, izpilda atbilstoši pieprasīto daudzumu procentuālajai daļai, kas norādīta šīs regulas pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2007. gada 19. oktobrī

Komisijas vārdā

lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektors

Jean-Luc DEMARTY


(1)  OV L 297, 21.11.1996., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 47/2003 (OV L 7, 11.1.2003., 64. lpp.).

(2)  OV L 238, 1.9.2006., 13. lpp. Regulā grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 289/2007 (OV L 78, 17.3.2007., 17. lpp.).

(3)  OV L 90, 30.3.2007., 12. lpp.


PIELIKUMS

Izcelsme

Kārtas numurs

Piešķīruma koeficients

Argentīna

Tradicionālie importētāji

09.4104

50,233470 %

Jaunie importētāji

09.4099

1,360814 %

Ķīna

Tradicionālie importētāji

09.4105

20,353575 %

Jaunie importētāji

09.4100

0,658651 %

Citas trešās valstis

Tradicionālie importētāji

09.4106

100 %

Jaunie importētāji

09.4102

14,405889 %


20.10.2007   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 277/7


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1226/2007

(2007. gada 17. oktobris),

ar ko groza Padomes Regulu (EK) Nr. 2368/2002 par Kimberli procesa sertifikācijas sistēmas īstenošanu starptautiskajā tirdzniecībā ar neapstrādātiem dimantiem

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2002. gada 20. decembra Regulu (EK) Nr. 2368/2002 par Kimberli procesa sertifikācijas sistēmas īstenošanu starptautiskajā tirdzniecībā ar neapstrādātiem dimantiem (1), kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 1038/2007 (2), un jo īpaši tās 19. pantu,

tā kā:

(1)

Regulas (EK) Nr. 2368/2002 19. pantā ir norādīts Kopienas iestāžu saraksts, ko Komisija saglabā III pielikumā.

(2)

Bulgārija ir izraudzījusies Kopienas iestādi un par to ir informējusi Komisiju. Komisija ir nolēmusi, ka ir sniegti pietiekami pierādījumi, ka šī iestāde spēj uzticami, laikus, efektīvi un pienācīgi pildīt Regulas (EK) Nr. 2368/2002 II, III un V nodaļā paredzētos pienākumus.

(3)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar atzinumu, ko sniegusi Regulas (EK) Nr. 2368/2002 22. pantā minētā komiteja.

(4)

Attiecīgi jāgroza III pielikums,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Ar šo Regulas (EK) Nr. 2368/2002 III pielikumu aizstāj ar šīs regulas pielikumu.

2. pants

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2007. gada 17. oktobrī

Komisijas vārdā

Komisijas locekle

Benita FERRERO-WALDNER


(1)  OV L 358, 31.12.2002., 28. lpp.

(2)  OV L 238, 11.9.2007., 23. lpp.


PIELIKUMS

“III PIELIKUMS

Dalībvalstu kompetento iestāžu saraksts un to uzdevumi, kas minēti 2. un 19. pantā

BEĻĢIJA

Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie, Dienst Vergunningen/Service Public Fédéral Economie, PME, Classes moyennes et Energie, Service Licence,

Italiëlei 124, bus 71

B-2000 Antwerpen

Tālrunis: (32-3) 206 94 70

Fakss: (32-3) 206 94 90

E-pasts: kpcs-belgiumdiamonds@economie.fgov.be

Beļģijā neapstrādātu dimantu importa un eksporta kontroli, ko paredz Regula (EK) Nr. 2368/2002, un muitošanu veic tikai:

The Diamond Office

Hovenierstraat 22

B-2018 Antwerpen

BULGĀRIJA

Ministry of Finance

External Finance Directorate

102, G. Rakovski str.

Sofia, 1040

Bulgaria

Tālrunis: (359-2) 98 59 24 01/98 59 24 10/98 59 24 15

Fakss: (359-2) 98 12 498

E-pasts: extfin@minfin.bg

ČEHIJA

Čehijā neapstrādāto dimantu ievešanas un izvešanas kontroli, kas noteikta Regulā (EK) Nr. 2368/2002, un muitošanu veic tikai:

Generální ředitelství cel

Budějovická 7

140 96 Praha 4

Česká republika

Tālrunis: (420-2) 61 33 38 41, (420-2) 61 33 38 59, mobilais: (420-737) 213 793

Fakss: (420-2) 61 33 38 70

E-pasts: diamond@cs.mfcr.cz

VĀCIJA

Vācijā neapstrādāto dimantu ievešanas un izvešanas kontroli, kas noteikta Regulā (EK) Nr. 2368/2002, tostarp Kopienas sertifikātu izsniegšanu, veic tikai šī iestāde:

Hauptzollamt Koblenz

Zollamt Idar-Oberstein

Zertifizierungsstelle für Rohdiamanten

Hauptstraße 197

D-55743 Idar-Oberstein

Tālrunis: (49-6781) 56 27-0

Fakss: (49-6781) 56 27-19

E-pasts: poststelle@zabir.bfinv.de

Lai īstenotu šīs regulas 5. panta 3. punkta, 6., 9., 10. panta, 14. panta 3. punkta, 15. un 17. panta prasības, jo īpaši attiecībā uz pienākumu iesniegt ziņojumu Komisijai, šī iestāde rīkojas kā Vācijas kompetentā iestāde:

Oberfinanzdirektion Koblenz

Zoll- und Verbrauchsteuerabteilung

Vorort Außenwirtschaftsrecht

Postfach 10 07 64

D-67407 Neustadt/Weinstraße

Tālrunis: (49-6321) 89 43 49

Fakss: (49-6321) 89 48 50

E-pasts: diamond.cert@ofdko-nw.bfinv.de

RUMĀNIJA

Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor

Direcția Metale Prețioase și Pietre Prețioase

Strada Georges Clemenceau nr. 5, sectorul 1

București, România

Cod poștal 010295

Tālrunis: (40-21) 3184635, 3129890, 3121275

Fakss: (40-21) 3184635, 3143462

www.anpc.ro

APVIENOTĀ KARALISTE

Government Diamond Office

Global Business Group

Room W 3.111.B

Foreign and Commonwealth Office

King Charles Street

London SW1A 2AH

Tālrunis: (44-207) 008 6903

Fakss: (44-207) 008 3905

E-pasts: GDO@gtnet.gov.uk”


20.10.2007   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 277/10


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1227/2007

(2007. gada 19. oktobris),

ar ko groza Regulu (EK) Nr. 712/2007 attiecībā uz apjomu, uz kuru attiecas pastāvīgais konkurss dalībvalstu intervences aģentūru rīcībā esošās labības tālākpārdošanai Kopienas tirgū

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2003. gada 29. septembra Regulu (EK) Nr. 1784/2003 par labības tirgus kopīgo organizāciju (1) un jo īpaši tās 6. pantu,

tā kā:

(1)

Ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 712/2007 (2) tika atvērti pastāvīgie konkursi dalībvalstu intervences aģentūru rīcībā esošās labības tālākpārdošanai Kopienas tirgū. Minētās regulas I pielikumā paredzēts, ka 27 502 tonnas parasto kviešu tiek nodoti Ungārijas intervences aģentūrai.

(2)

Komisijas 2006. gada 13. oktobra Regula (EK) Nr. 1539/2006, ar ko pieņem plānu, kā dalībvalstīm sadalīt 2007. budžeta gadā iekļautos līdzekļus pārtikas piegādei no intervences krājumiem vistrūcīgākajām personām Kopienā (3), cita starpā nosaka katra produkta veida daudzumu, kas jāizņem no intervences aģentūru krājumiem. Šajos daudzumos iekļautas 96 712 tonnas parasto kviešu, kas ir Ungārijas intervences aģentūras rīcībā un kas paredzētas Rumānijai atbilstoši Regulas (EK) Nr. 1539/2006 III pielikuma 9. punktam un atļautajai produktu nodošanai no vienas Kopienas valsts citai. Komisijas 1992. gada 29. oktobra Regula (EK) Nr. 3149/92, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus pārtikas piegādei no intervences krājumiem vistrūcīgākajām personām Kopienā (4), 3. panta 2. punkta otrajā ievilkumā paredz, ka tie daudzumi, kuri līdz plāna izpildes gada 30. septembrim nav nodoti intervences krājumos, vairs netiek piešķirti dalībvalstij, kurai tie bija paredzēti. Rumānijas iestādes 2007. gada 5. septembrī informēja Komisijas dienestus, ka tām nav iespējams ievērot noteikto termiņu. Tādējādi, ņemot vērā situāciju parasto kviešu tirgū, ir jāatgūst 96 712 tonnas parasto kviešu un ar tām jāpapildina pārdošanai pieejamais daudzums saskaņā ar konkursu, kas izsludināts atbilstoši Regulai (EK) Nr. 712/2007.

(3)

Tālab attiecīgi ir jāgroza Regula (EK) Nr. 712/2007.

(4)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Labības pārvaldības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (EK) Nr. 712/2007 I pielikumu aizstāj ar tekstu šīs regulas pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2007. gada 19. oktobrī

Komisijas vārdā

Komisijas locekle

Mariann FISCHER BOEL


(1)  OV L 270, 21.10.2003., 78. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 735/2007 (OV L 169, 29.6.2007., 6. lpp.).

(2)  OV L 163, 23.6.2007., 7. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1046/2007 (OV L 239, 12.9.2007., 65. lpp.).

(3)  OV L 283, 14.10.2006., 14. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 937/2007 (OV L 206, 7.8.2007., 5. lpp.).

(4)  OV L 313, 30.10.1992., 50. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1127/2007 (OV L 255, 29.9.2007., 18. lpp.).


PIELIKUMS

“PIELIKUMS

I PIELIKUMS: KONKURSU SARAKSTS

Dalībvalsts

Daudzumi, kas tiek nodoti pārdošanai iekšējā tirgū

(tonnas)

Intervences aģentūra

Nosaukums, adrese un kontaktinformācija

Parastie kvieši

Mieži

Kukurūza

Rudzi

Belgique/België

0

Bureau d'intervention et de restitution belge

Rue de Trèves, 82

B-1040 Bruxelles

Tālrunis: (32-2) 287 24 78

Fakss: (32-2) 287 25 24

e-pasts: webmaster@birb.be

Tīmekļa vietne: www.birb.be

БЪЛГАРИЯ

State Fund Agriculture

136, Tzar Boris III Blvd.

1618, Sofia, Bulgaria

Tālrunis: (+359 2) 81 87 202

Fakss: (+359 2) 81 87 267

e-pasts: dfz@dfz.bg

Tīmekļa vietne: www.mzgar.government.bg

Česká republika

0

0

Statní zemědělsky intervenční fond

Odbor rostlinných komodit

Ve Smečkách 33

CZ-110 00, Praha 1

Tālrunis: (420) 222 871 667 – 222 871 403

Fakss: (420) 296 806 404

e-pasts: dagmar.hejrovska@szif.cz

Tīmekļa vietne: www.szif.cz

Danmark

Direktoratet for FødevareErhverv

Nyropsgade 30

DK-1780 København

Tālrunis: (45) 33 95 88 07

Fakss: (45) 33 95 80 34

e-pasts: mij@dffe.dk un pah@dffe.dk

Tīmekļa vietne: www.dffe.dk

Deutschland

0

0

38 422

Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung

Deichmanns Aue 29

D-53179 Bonn

Tālrunis: (49-228) 6845-3704

Fakss (1. numurs): (49-228) 6845-3985

Fakss (2. numurs): (49-228) 6845-3276

e-pasts: pflanzlErzeugnisse@ble.de

Tīmekļa vietne: www.ble.de

Eesti

Pŏllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet

Narva mnt. 3, 51009 Tartu

Tālrunis: (372) 7371 200

Fakss: (372) 7371 201

e-pasts: pria@pria.ee

Tīmekļa vietne: www.pria.ee

Eire/Ireland

Intervention Operations, OFI, Subsidies & Storage Division,

Department of Agriculture & Food

Johnstown Castle Estate, County Wexford

Tālrunis: 353 53 91 63400

Fakss: 353 53 91 42843

Tīmekļa vietne: www.agriculture.gov.ie

Elláda

Payment and Control Agency for Guidance and Guarantee Community Aids (O.P.E.K.E.P.E)

241, Acharnon str., GR-104 46 Athens

Tālrunis: (30-210) 212 47 87 & 47 54

Fakss: (30-210) 212 47 91

e-pasts: ax17u073@minagric.gr

Tīmekļa vietne: www.opekepe.gr

España

S. Gral. Intervención de Mercados (FEGA)

C/Almagro 33 — 28010 Madrid — España

Tālrunis: (34-91) 3474765

Fakss: (34-91) 3474838

e-pasts: sgintervencion@fega.mapa.es

Tīmekļa vietne: www.fega.es

France

0

13 218

Office national interprofessionnel des grandes cultures (ONIGC)

12, rue Henri-Roltanguy TSA 20002

F-93555 Montreuil-sous-Bois Cedex

Tālrunis: (33-1) 73 30 20 20

Fakss: (33-1) 73 30 20 08

e-pasts:

Catherine.LESCOUARC’H@onigc.fr;

Philippe.BONNARD@onigc.fr

Tīmekļa vietne: www.onigc.fr

Italia

Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura — AGEA

Via Torino, 45, 00184 Roma

Tālrunis: (39) 0649499558

Fakss: (39) 0649499761

e-pasts: b.pennacchia@agea.gov.it

Tīmekļa vietne: www.agea.gov.it

Kypros

 

Latvija

0

0

Lauku atbalsta dienests

Republikas laukums 2,

Rīga, LV–1981

Tālrunis: (371) 702 7893

Fakss: (371) 702 7892

e-pasts: lad@lad.gov.lv

Tīmekļa vietne: www.lad.gov.lv

Lietuva

The Lithuanian Agricultural and Food Products Market regulation Agency

L. Stuokos-Gucevičiaus Str. 9–12,

Vilnius, Lithuania

Tālrunis: (370-5) 268 5049

Fakss: (370-5) 268 5061

e-pasts: info@litfood.lt

Tīmekļa vietne: www.litfood.lt

Luxembourg

Office des licences

21, rue Philippe II

Boîte postale 113

L-2011 Luxembourg

Tālrunis: (352) 478 23 70

Fakss: (352) 46 61 38

Telekss: 2 537 AGRIM LU

Magyarország

124 214

0

2 199 355

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal

Soroksári út. 22–24

H-1095 Budapest

Tālrunis: (36) 1 219 45 76

Fakss: (36) 1 219 89 05

e-pasts: ertekesites@mvh.gov.hu

Tīmekļa vietne: www.mvh.gov.hu

Malta

 

Nederland

Dienst Regelingen Roermond

Postbus 965, NL-6040 AZ Roermond

Tālrunis: (31) 475 355 486

Fakss: (31) 475 318939

e-pasts: p.a.c.m.van.de.lindeloof@minlnv.nl

Tīmekļa vietne: www.minlnv.nl

Österreich

AMA (Agrarmarkt Austria)

Dresdnerstraße 70

A-1200 Wien

Tālrunis:

(43-1) 33151 258

(43-1) 33151 328

Fakss:

(43-1) 33151 4624

(43-1) 33151 4469

e-pasts: referat10@ama.gv.at

Tīmekļa vietne: www.ama.at/intervention

Polska

0

Agencja Rynku Rolnego

Biuro Produktów Roślinnych

Nowy Świat 6/12

PL-00-400 Warszawa

Tālrunis: (48) 22 661 78 10

Fakss: (48) 22 661 78 26

e-pasts: cereals-intervention@arr.gov.pl

Tīmekļa vietne: www.arr.gov.pl

Portugal

Instituto Nacional de Intervenção e Garantia Agrícola (INGA)

R. Castilho, n.o 45-51,

1269-163 Lisboa

Tālrunis:

(351) 21 751 85 00

(351) 21 384 60 00

Fakss:

(351) 21 384 61 70

e-pasts:

inga@inga.min-agricultura.pt

edalberto.santana@inga.min-agricultura.pt

Tīmekļa vietne: www.inga.min-agricultura.pt

România

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură

B-dul Carol I, nr. 17, sector 2

București 030161

România

Tālrunis: + 40 21 3054802 + 40 21 3054842

Fakss: + 40 21 3054803

Tīmekļa vietne: www.apia.org.ro

Slovenija

Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja

Dunajska 160, 1000 Ljubjana

Tālrunis: (386) 1 580 76 52

Fakss: (386) 1 478 92 00

e-pasts: aktrp@gov.si

Tīmekļa vietne: www.arsktrp.gov.si

Slovensko

Pôdohospodárska platobná agentúra

Oddelenie obilnín a škrobu

Dobrovičova 12

SK-815 26 Bratislava

Tālrunis: (421-2) 58 243 271

Fakss: (421-2) 53 412 665

e-pasts: jvargova@apa.sk

Tīmekļa vietne: jvargova@apa.sk

Suomi/Finland

0

0

Maaseutuvirasto

PL 256

FI-00101 HELSINKI

Tālrunis: +358 (0)20 772 007

Fakss: +358 (0)20 7725 506, +358 (0)20 7725 508

e-pasts: markkinatukiosasto@mavi.fi

Tīmekļa vietne: www.mavi.fi

Sverige

0

0

Statens Jordbruksverk

S-551 82 Jönköping

Tālrunis: (46) 36 15 50 00

Fakss: (46) 36 19 05 46

e-pasts: jordbruksverket@sjv.se

Tīmekļa vietne: www.sjv.se

United Kingdom

Rural Payments Agency

Lancaster House

Hampshire Court

Newcastle upon Tyne

NE4 7YH

Tālrunis: (44) 191 226 5882

Fakss: (44) 191 226 5824

e-pasts: cerealsintervention@rpa.gsi.gov.uk

Tīmekļa vietne: www.rpa.gov.uk

Zīme “—” nozīmē, ka attiecīgajā dalībvalstī nav šīs labības intervences krājumu.”


20.10.2007   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 277/15


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1228/2007

(2007. gada 19. oktobris),

ar ko izbeidz izmeklēšanu par iespējamu ar Padomes Regulu (EK) Nr. 1628/2004 noteikto kompensācijas pasākumu apiešanu attiecībā uz konkrētu Indijas izcelsmes grafīta elektrodu sistēmu importu

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1997. gada 6. oktobra Regulu (EK) Nr. 2026/97 par aizsardzību pret subsidētu importu no valstīm, kas nav Eiropas Kopienas dalībvalstis (1), (pamatregula) un jo īpaši tās 14. un 23. pantu,

tā kā:

A.   PROCEDŪRA

1.   Spēkā esošie pasākumi un iepriekšējā izmeklēšana

(1)

Pēc vienlaicīgajām antidempinga un antisubsidēšanas procedūrām Padome ar Regulu (EK) Nr. 1628/2004 (2) (sākotnējā regula) konkrētu Indijas izcelsmes grafīta elektrodu sistēmu importam noteica galīgu kompensācijas maksājumu 15,7 % apmērā uzņēmumam Graphite India Limited, 7,0 % apmērā uzņēmumam HEG Limited un 15,7 % apmērā visiem pārējiem uzņēmumiem.

2.   Pieprasījums

(2)

Komisija 2007. gada 15. janvārī saņēma pieprasījumu saskaņā ar pamatregulas 23. panta 2. punktu izmeklēt, vai netiek apieti konkrētu Indijas izcelsmes grafīta elektrodu sistēmu importam noteiktie kompensācijas pasākumi. Pieprasījumu konkrētu grafīta elektrodu sistēmu Kopienas ražotāju vārdā iesniedza Eiropas Ogles un grafīta asociācija.

(3)

Pieprasījumā bija iekļauti sākumā šķietami pamatoti pierādījumi par to, ka pēc kompensācijas pasākumu noteikšanas attiecībā uz konkrētu Indijas izcelsmes grafīta elektrodu sistēmu importu ir notikušas pārmaiņas tirdzniecības modelī, ko pierāda tas, ka vienlaikus ievērojami palielinājies mākslīgā grafīta importa apjoms no Indijas (ražojums, uz ko attiecās izmeklēšana) un ievērojami samazinājies konkrētu grafīta elektrodu sistēmu imports no Indijas (attiecīgais ražojums).

(4)

Pieprasījumā izmeklēt spēkā esošo maksājumu iespējamo apiešanu apgalvots, ka viens Indijas izcelsmes attiecīgā ražojuma ražotājs eksportētājs pēc maksājumu noteikšanas eksportējis ražojumu, uz ko attiecās izmeklēšana, saistītajam uzņēmumam Kopienā. Šis uzņēmums pabeidza ražošanu Kopienā, no ražojuma, uz kuru attiecās izmeklēšana, izgatavojot attiecīgo ražojumu.

(5)

Vēl tika apgalvots, ka šīm pārmaiņām nav cita pietiekami dibināta iemesla vai ekonomiska pamatojuma kā vien kompensācijas maksājumi, kas noteikti konkrētām Indijas izcelsmes grafīta elektrodu sistēmām.

(6)

Pieprasījuma iesniedzējs visbeidzot apgalvoja, ka, ciktāl tas skar attiecīgo ražojumu, spēkā esošo kompensācijas pasākumu korektīvā ietekme tikusi vājināta daudzuma ziņā un ka par attiecīgo ražojumu aizvien vēl piešķirtas subsīdijas.

3.   Procedūras sākšana

(7)

Komisija par minēto pasākumu apiešanu sāka izmeklēšanu saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 217/2007 (3) (procedūras sākšanas regula) un saskaņā ar antisubsidēšanas pamatregulas 23. panta 2. punktu un 24. panta 5. punktu deva rīkojumu muitas iestādēm no 2007. gada 2. marta reģistrēt importēto ražojumu, uz ko attiecās izmeklēšana, proti, Indijas izcelsmes mākslīgā grafīta stieņus, kuru diametrs ir vismaz 75 mm un uz kuriem attiecas KN kods ex 3801 10 00 (Taric kods 3801100010).

4.   Izmeklēšana

(8)

Komisija paziņoja Indijas iestādēm, ka sākta izmeklēšana. Indijas ražotājiem eksportētājiem, kā arī importētājiem Kopienā, kuri bija minēti pieprasījumā vai kuri bija zināmi Komisijai no iepriekšējās izmeklēšanas, nosūtīja anketas. Ieinteresētajām personām tika dota iespēja procedūras sākšanas regulā noteiktajā termiņā rakstiski izteikt viedokli un pieprasīt noklausīšanos.

(9)

Divi Indijas ražotāji eksportētāji iesniedza pilnīgas atbildes uz anketas jautājumiem. Uz anketas jautājumiem atbildēja arī importētājs Kopienā.

(10)

Komisija veica izmeklēšanu šādu uzņēmumu telpās:

Graphite India Limited, Durgapur un Bengalora, Indija (GIL),

Graphite COVA GmbH, Rotenbaha, Vācija (COVA).

5.   Izmeklēšanas periods

(11)

Izmeklēšanas periods aptvēra laiku no 2006. gada 1. janvāra līdz 2006. gada 31. decembrim.

B.   IZMEKLĒŠANAS REZULTĀTI

1.   Vispārīgi apsvērumi/sadarbības apjoms

(12)

Divi ražotāji eksportētāji, kas ražoja attiecīgo ražojumu un ražojumu, uz kuru attiecās izmeklēšana, sadarbojās izmeklēšanā. Abu uzņēmumu sniegto informāciju varēja salīdzināt ar datiem, kas pieejami par tā ražojuma importu, uz kuru attiecās izmeklēšana, parādot, ka abi uzņēmumi, proti, Graphite India Limited un HEG Limited, IP vienīgie Kopienā eksportējuši ražojumu, uz kuru attiecās izmeklēšana.

2.   Attiecīgais ražojums un līdzīgais ražojums

(13)

Ražojums, ar ko var būt saistīta iespējamā pasākumu apiešana, ir Indijas izcelsmes grafīta elektrodi, kurus izmanto elektriskajās krāsnīs, kuru nosacītais blīvums ir vismaz 1,65 g/cm3 un elektriskā pretestība nepārsniedz 6,0 μΩ.m, uz kuriem attiecas KN kods ex 8545 11 00 (Taric kods 8545110010), un šajos elektrodos izmantotie nipeļi ar KN kodu ex 8545 90 90 (Taric kods 8545909010) neatkarīgi no tā, vai tos ieved kopā vai atsevišķi, (attiecīgais ražojums).

(14)

Ražojums, uz ko attiecās izmeklēšana, ir Indijas izcelsmes mākslīgā grafīta stieņi, kuru diametrs ir vismaz 75 mm un kurus parasti deklarē ar KN kodu ex 3801 10 00 (Taric kods 3801100010) (ražojums, uz kuru attiecās izmeklēšana). Ražojums, uz kuru attiecās izmeklēšana, ir attiecīgā ražojuma ražošanas starpprodukts, un tam jau ir attiecīgā ražojuma pamatīpašības.

3.   Pārmaiņas tirdzniecības modelī

(15)

Statistikas biroja dati liecina, ka imports ar KN kodiem 8545 11 00 un 8545 90 90 no Indijas samazinājies no 11 866 tonnām 2004. gadā līdz 3 244 tonnām 2006. gadā. Šajā pašā laikā imports ar KN kodu 3801 10 00 palielinājās no 1 348 tonnām 2004. gadā līdz 10 289 tonnām 2006. gadā.

(16)

Kā norādīts 3. apsvērumā, tika apgalvots, ka pārmaiņas tirdzniecības modelī notikušas tāpēc, ka gatavo grafīta elektrodu sistēmu imports aizstāts ar Indijā ražotu mākslīgā grafīta stieņu importu.

(17)

Tomēr pēc pārbaudes saistītajā uzņēmumā Graphite COVA Vācijā kļuva skaidrs, ka daļa no Indijas importētajiem ražojumiem, kas deklarēti kā mākslīgs grafīts, faktiski bijuši atkārtoti karsēti elektrodi ogles stieņos, kas vēl nebija grafitizēti. Pirms tālākpārdošanas šos atkārtoti karsētos elektrodus Vācijā grafitizēja un mehāniski apstrādāja.

(18)

Ciktāl izrādījās, ka importu ar KN kodiem 8545 11 00 un 8545 90 90 daļēji aizstājis aizvien lielākais imports ar KN kodu 3801 10 00, pieejamie dati apstiprina pieprasījuma iesniedzēja raksturotās pārmaiņas tirdzniecības modelī.

(19)

Minētais importa pieaugums bija saistīts galvenokārt ar ogles stieņiem, kas bija paredzēti tādu elektrodu ražošanai, kuru diametrs bija vismaz 600 mm, un ar mākslīgā grafīta stieņiem, kas bija paredzēti elektrodu nipeļu ražošanai, šos ražojumus COVA importēja no mātesuzņēmuma GIL Indijā.

(20)

Attiecībā uz uzņēmumu HEG šādas pārmaiņas tirdzniecības modelī netika atklātas.

4.   Nepietiekami dibināts iemesls un nepietiekams ekonomiskais pamatojums

(21)

Komisijas dienesti pārbaudīja, vai, kā apgalvots, var uzskatīt, ka tam, ka GIL 2004. gadā nopirka uzņēmumu COVA, un tam sekojošajām pārmaiņām tirdzniecības modelī bez 2004. gadā noteiktā maksājuma ir vēl kāds cits ekonomiskais pamatojums.

(22)

Konkrēti tika pārbaudīti šādi aspekti:

COVA ražošanas īpatnības pirms un pēc tam, kad to bija nopircis GIL,

GIL ieguldījumu apjoms uzņēmumā COVA un kopējais darījumu apjoms ar elektrodiem un citiem ražojumiem,

uzņēmuma COVA iepriekšējie tehniskie ierobežojumi attiecībā uz lieldiametra elektrodu un nipeļu ražošanu,

uzņēmuma COVA ar jaudu saistītie ierobežojumi dažādos ražošanas posmos,

COVA un GIL izmaksu, piemēram, darbaspēka, enerģijas un ražošanas pieskaitāmo izmaksu, atšķirības dažādos ražošanas posmos un

tehniskās un tirdzniecības priekšrocības, kas tiek gūtas, pabeidzot elektrodus un elektrodu nipeļus Vācijā, nevis Indijā.

(23)

Kad bija pārbaudīti visi šie aspekti gan Vācijas, gan Indijas ražotājiem, tika konstatēts, ka:

vairāku ar jaudas un tehniskiem ierobežojumiem saistītu iemeslu dēļ COVA vairs neveica visu nipeļu un lieldiametra elektrodu ražošanas ciklu. Konkrēti COVA arī iepriekš neražoja elektrodus ar vislielāko diametru, bet gan iegādājās no citiem ražotājiem. Turklāt elektrodu nipeļus ražoja ražotnē, kas vairs nepieder grupai. Tāpēc ir loģiski, ka uzņēmumam COVA tagad jāiepērk šie materiāli no mātesuzņēmuma GIL,

Vācijas un Indijas kopējo ražošanas izmaksu atšķirības nav īpaši lielas, un mazās ar izmaksām saistītās priekšrocības, ko gūst, ražojot visu ražojumu Indijā, atsver citas priekšrocības, piemēram, Vācijā pabeigtos ražojumus pārdod ar COVA marku un no ražotnes Vācijā pārdošanai var piedāvāt pilnīgu ražojumu klāstu,

tika apgalvots, ka GIL iegādājies uzņēmumu COVA tikai tāpēc, ka noteikti pasākumi. Tomēr GIL ieguldījumi uzņēmumā COVA ir tik lieli, ka maz ticams, vai iespējamie maksājumi par importu varētu būt galvenais to pamatojums.

(24)

Tāpēc jāsecina, ka bez maksājumu noteikšanas konkrētu Indijas izcelsmes grafīta elektrodu sistēmu importam 3. apsvērumā minētajām pārmaiņām tirdzniecības modelī bijis pienācīgs ekonomiskais pamatojums.

C.   PROCEDŪRAS IZBEIGŠANA

(25)

Ņemot vērā 24. apsvērumā minētos konstatējumus, šķiet lietderīgi izbeigt pašreizējo pretapiešanas izmeklēšanu. Tāpēc jāizbeidz konkrēta Indijas izcelsmes mākslīgā grafīta importa reģistrācija, kas ieviesta saskaņā ar procedūras sākšanas regulu, un minētā regula jāatceļ.

(26)

Ieinteresētās personas tika informētas par būtiskiem faktiem un apsvērumiem, ar ko pamatots Komisijas lēmums izbeigt izmeklēšanu, un tām bija iespēja iesniegt komentārus. Saņemtie komentāri nebija tādi, kuru dēļ būtu jāmaina iepriekšminētais secinājums,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Ar šo izbeidz izmeklēšanu, kas tika sākta saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 217/2007 par to, ka, iespējams, ar konkrēta mākslīga Indijas izcelsmes grafīta importu apieti kompensācijas pasākumi, kuri noteikti konkrētu Indijas izcelsmes grafīta elektrodu sistēmu importam.

2. pants

Muitas iestādēm ar šo tiek dots rīkojums izbeigt importa reģistrāciju, kas noteikta saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 217/2007 2. pantu.

3. pants

Ar šo atceļ Regulu (EK) Nr. 217/2007.

4. pants

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2007. gada 19. oktobrī

Komisijas vārdā

Komisijas loceklis

Peter MANDELSON


(1)  OV L 288, 21.10.1997., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 461/2004 (OV L 77, 13.3.2004., 12. lpp.).

(2)  OV L 295, 18.9.2004., 4. lpp.

(3)  OV L 62, 1.3.2007., 19. lpp.


20.10.2007   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 277/18


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1229/2007

(2007. gada 19. oktobris),

ar ko izbeidz izmeklēšanu par iespējamu ar Padomes Regulu (EK) Nr. 1629/2004 noteikto antidempinga pasākumu apiešanu attiecībā uz konkrētu Indijas izcelsmes grafīta elektrodu sistēmu importu

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1995. gada 22. decembra Regulu (EK) Nr. 384/96 par aizsardzību pret importu par dempinga cenām no valstīm, kas nav Eiropas Kopienas dalībvalstis (1), (pamatregula) un jo īpaši tās 9. un 13. pantu,

tā kā:

A.   PROCEDŪRA

1.   Spēkā esošie pasākumi un iepriekšējā izmeklēšana

(1)

Pēc vienlaicīgajām antidempinga un antisubsidēšanas procedūrām Padome ar Regulu (EK) Nr. 1629/2004 (2) (sākotnējā regula) konkrētu Indijas izcelsmes grafīta elektrodu sistēmu importam noteica galīgu antidempinga maksājumu 0 % apmērā. Vienlaikus šim pašam importam ar Padomes Regulu (EK) Nr. 1628/2004 (3) noteica kompensācijas maksājumu 7,0 % līdz 15,7 % apmērā.

2.   Pieprasījums

(2)

Komisija 2007. gada 15. janvārī saņēma pieprasījumu saskaņā ar pamatregulas 13. panta 3. punktu izmeklēt, vai netiek apieti konkrētu Indijas izcelsmes grafīta elektrodu sistēmu importam noteiktie antidempinga pasākumi. Pieprasījumu konkrētu grafīta elektrodu sistēmu Kopienas ražotāju vārdā iesniedza Eiropas Ogles un grafīta asociācija.

(3)

Pieprasījumā bija iekļauti sākumā šķietami pamatoti pierādījumi par to, ka pēc antidempinga pasākumu noteikšanas attiecībā uz konkrētu Indijas izcelsmes grafīta elektrodu sistēmu importu ir notikušas pārmaiņas tirdzniecības modelī, ko pierāda tas, ka vienlaikus ievērojami palielinājies mākslīgā grafīta importa apjoms no Indijas (ražojums, uz ko attiecās izmeklēšana) un ievērojami samazinājies konkrētu grafīta elektrodu sistēmu imports no Indijas (attiecīgais ražojums).

(4)

Pieprasījumā izmeklēt spēkā esošo pasākumu iespējamo apiešanu apgalvots, ka viens Indijas izcelsmes attiecīgā ražojuma ražotājs eksportētājs pēc pasākumu noteikšanas eksportējis ražojumu, uz ko attiecās izmeklēšana, saistītajam uzņēmumam Kopienā. Šis uzņēmums Kopienā pabeidza ražošanu, no ražojuma, uz kuru attiecās izmeklēšana, izgatavojot attiecīgo ražojumu.

(5)

Vēl tika apgalvots, ka šīm pārmaiņām nav cita pietiekami dibināta iemesla vai ekonomiska pamatojuma kā vien antidempinga maksājums, kas noteikts konkrētām Indijas izcelsmes grafīta elektrodu sistēmām.

(6)

Pieprasījuma iesniedzējs visbeidzot apgalvoja, ka spēkā esošo antidempinga pasākumu korektīvā ietekme tikusi vājināta daudzuma ziņā un ka bijis dempings saistībā ar normālo vērtību, kas attiecīgajam ražojumam noteikta iepriekš.

3.   Procedūras sākšana

(7)

Komisija par minēto pasākumu apiešanu sāka izmeklēšanu saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 216/2007 (4) (procedūras sākšanas regula) un saskaņā ar pamatregulas 13. panta 3. punktu un 14. panta 5. punktu deva rīkojumu muitas iestādēm no 2007. gada 2. marta reģistrēt importēto ražojumu, uz ko attiecās izmeklēšana, proti, Indijas izcelsmes mākslīgā grafīta stieņus, kuru diametrs ir vismaz 75 mm un uz kuriem attiecas KN kods ex 3801 10 00 (Taric kods 3801100010).

4.   Izmeklēšana

(8)

Komisija paziņoja Indijas iestādēm, ka sākta izmeklēšana. Indijas ražotājiem eksportētājiem, kā arī importētājiem Kopienā, kuri bija minēti pieprasījumā vai kuri bija zināmi Komisijai no iepriekšējās izmeklēšanas, nosūtīja anketas. Ieinteresētajām personām tika dota iespēja procedūras sākšanas regulā noteiktajā termiņā rakstiski izteikt viedokli un pieprasīt, lai tās uzklausa.

(9)

Divi Indijas ražotāji eksportētāji iesniedza pilnīgas atbildes uz anketas jautājumiem. Uz anketas jautājumiem atbildēja arī importētājs Kopienā.

(10)

Komisija veica izmeklēšanu šādu uzņēmumu telpās:

Graphite India Limited, Durgapur un Bengalora, Indija (GIL),

Graphite COVA GmbH, Rotenbaha, Vācija (COVA).

5.   Izmeklēšanas periods

(11)

Izmeklēšanas periods aptvēra laiku no 2006. gada 1. janvāra līdz 2006. gada 31. decembrim.

B.   IZMEKLĒŠANAS REZULTĀTI

1.   Vispārīgi apsvērumi/sadarbības apjoms

(12)

Divi ražotāji eksportētāji, kas ražoja attiecīgo ražojumu un ražojumu, uz kuru attiecās izmeklēšana, sadarbojās izmeklēšanā. Abu uzņēmumu sniegto informāciju varēja salīdzināt ar datiem, kas pieejami par tā ražojuma importu, uz kuru attiecās izmeklēšana, parādot, ka abi uzņēmumi, proti, Graphite India Limited un HEG Limited, IP vienīgie Kopienā eksportējuši ražojumu, uz kuru attiecās izmeklēšana.

2.   Attiecīgais ražojums un līdzīgais ražojums

(13)

Ražojums, ar ko var būt saistīta iespējamā pasākumu apiešana, ir Indijas izcelsmes grafīta elektrodi, kurus izmanto elektriskajās krāsnīs, kuru nosacītais blīvums ir vismaz 1,65 g/cm3 un elektriskā pretestība nepārsniedz 6,0 μΩ.m, uz kuriem attiecas KN kods ex 8545 11 00 (Taric kods 8545110010), un šajos elektrodos izmantotie nipeļi ar KN kodu ex 8545 90 90 (Taric kods 8545909010) neatkarīgi no tā, vai tos ieved kopā vai atsevišķi, (attiecīgais ražojums).

(14)

Ražojums, uz ko attiecās izmeklēšana, ir Indijas izcelsmes mākslīgā grafīta stieņi, kuru diametrs ir vismaz 75 mm un kurus parasti deklarē ar KN kodu ex 3801 10 00 (Taric kods 3801100010) (ražojums, uz kuru attiecās izmeklēšana). Ražojums, uz kuru attiecās izmeklēšana, ir attiecīgā ražojuma ražošanas starpprodukts, un tam jau ir attiecīgā ražojuma pamatīpašības.

3.   Pārmaiņas tirdzniecības modelī

(15)

Statistikas biroja dati liecina, ka imports ar KN kodiem 8545 11 00 un 8545 90 90 no Indijas no 11 866 tonnām 2004. gadā samazinājies līdz 3 244 tonnām 2006. gadā. Šajā pašā laikā imports ar KN kodu 3801 10 00 no 1 348 tonnām 2004. gadā palielinājās līdz 10 289 tonnām 2006. gadā.

(16)

Kā norādīts iepriekš 3. apsvērumā, tika apgalvots, ka pārmaiņas tirdzniecības modelī notikušas tāpēc, ka gatavo grafīta elektrodu sistēmu imports aizstāts ar Indijā ražotu mākslīgā grafīta stieņu importu.

(17)

Tomēr pēc pārbaudes saistītajā uzņēmumā Graphite COVA Vācijā kļuva skaidrs, ka daļa no Indijas importētajiem ražojumiem, kas deklarēti kā mākslīgs grafīts, faktiski bijuši atkārtoti karsēti elektrodi ogles stieņos, kas vēl nebija grafitizēti. Pirms tālākpārdošanas šos atkārtoti karsētos elektrodus Vācijā grafitizēja un mehāniski apstrādāja.

(18)

Ciktāl izrādījās, ka importu ar KN kodiem 8545 11 00 un 8545 90 90 daļēji aizstājis aizvien lielākais imports ar KN kodu 3801 10 00, pieejamie dati apstiprina pieprasījuma iesniedzēja raksturotās pārmaiņas tirdzniecības modelī.

(19)

Minētais importa pieaugums bija saistīts galvenokārt ar ogles stieņiem, kas bija paredzēti tādu elektrodu ražošanai, kuru diametrs bija vismaz 600 mm, un ar mākslīgā grafīta stieņiem, kas bija paredzēti elektrodu nipeļu ražošanai, šos ražojumus COVA importēja no mātesuzņēmuma GIL Indijā.

(20)

Attiecībā uz uzņēmumu HEG šādas pārmaiņas tirdzniecības modelī netika atklātas.

4.   Nepietiekami dibināts iemesls un nepietiekams ekonomiskais pamatojums

(21)

Komisijas dienesti pārbaudīja, vai, kā apgalvots, var uzskatīt, ka tam, ka GIL 2004. gadā nopirka uzņēmumu COVA, un tam sekojošajām pārmaiņām tirdzniecības modelī bez 2004. gadā noteiktā maksājuma ir vēl kāds cits ekonomiskais pamatojums.

(22)

Konkrēti tika pārbaudīti šādi aspekti:

COVA ražošanas īpatnības pirms un pēc tam, kad to bija nopircis GIL,

GIL ieguldījumu apjoms uzņēmumā COVA un kopējais darījumu apjoms ar elektrodiem un citiem ražojumiem,

uzņēmuma COVA iepriekšējie tehniskie ierobežojumi attiecībā uz lieldiametra elektrodu un nipeļu ražošanu,

uzņēmuma COVA ar jaudu saistītie ierobežojumi dažādos ražošanas posmos,

COVA un GIL izmaksu, piemēram, darbaspēka, enerģijas un ražošanas pieskaitāmo izmaksu, atšķirības dažādos ražošanas posmos un

tehniskās un tirdzniecības priekšrocības, kas tiek gūtas, pabeidzot elektrodus un elektrodu nipeļus Vācijā, nevis Indijā.

(23)

Kad bija pārbaudīti visi šie aspekti gan Vācijas, gan Indijas ražotājiem, tika konstatēts, ka:

vairāku ar jaudas un tehniskiem ierobežojumiem saistītu iemeslu dēļ COVA vairs nepabeidza nipeļu un lieldiametra elektrodu ražošanas ciklu pilnībā. Konkrēti COVA arī iepriekš neražoja elektrodus ar vislielāko diametru, bet gan iegādājās no citiem ražotājiem. Turklāt elektrodu nipeļus ražoja ražotnē, kas vairs nepieder grupai. Tāpēc ir loģiski, ka uzņēmumam COVA tagad jāiepērk šie materiāli no mātesuzņēmuma GIL,

Vācijas un Indijas kopējo ražošanas izmaksu atšķirības nav īpaši lielas, un mazās ar izmaksām saistītās priekšrocības, ko gūst, ražojot visu ražojumu Indijā, atsver citas priekšrocības, piemēram, Vācijā pabeigtos ražojumus pārdod ar COVA marku un no ražotnes Vācijā pārdošanai var piedāvāt pilnīgu ražojumu klāstu,

tika apgalvots, ka GIL iegādājies uzņēmumu COVA tikai tāpēc, ka noteikti pasākumi. Tomēr GIL ieguldījumi uzņēmumā COVA ir tik lieli, ka maz ticams, vai iespējamie maksājumi par importu varētu būt galvenais to pamatojums.

(24)

Tāpēc jāsecina, ka bez maksājumu noteikšanas konkrētu Indijas izcelsmes grafīta elektrodu sistēmu importam 3. apsvērumā minētajām pārmaiņām tirdzniecības modelī bijis pienācīgs ekonomiskais pamatojums.

5.   Pievienotā vērtība

(25)

Saskaņā ar pamatregulas 13. panta 2. punkta b) apakšpunktu tika pārbaudīta arī elektrodu un nipeļu pabeigšana Kopienā.

(26)

Izmeklēšana atklāja, ka no Indijas importētās daļas pārsniegušas 60 % no kopējās gatavā ražojuma daļu vērtības un ka šīm daļām pievienotā vērtība ražošanas cikla noslēgumā pārsniegusi 25 % no attiecīgā ražojuma ražošanas izmaksām. Tāpēc saskaņā ar pamatregulas 13. panta 2. punkta b) apakšpunktu nevar uzskatīt, ka pasākumi tikuši apieti.

C.   PROCEDŪRAS IZBEIGŠANA

(27)

Ņemot vērā 24. un 26. apsvērumā minētos konstatējumus, šķiet lietderīgi izbeigt pašreizējo pretapiešanas izmeklēšanu. Tāpēc jāizbeidz konkrēta Indijas izcelsmes mākslīgā grafīta importa reģistrācija, kas ieviesta saskaņā ar procedūras sākšanas regulu, un minētā regula jāatceļ.

(28)

Ieinteresētās personas tika informētas par būtiskiem faktiem un apsvērumiem, ar ko pamatots Komisijas lēmums izbeigt izmeklēšanu, un tām bija iespēja iesniegt komentārus. Saņemtie komentāri nebija tādi, kuru dēļ būtu jāmaina iepriekšminētais secinājums,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Ar šo izbeidz izmeklēšanu, kas tika sākta saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 216/2007 par to, ka, iespējams, ar konkrēta mākslīga Indijas izcelsmes grafīta importu apieti antidempinga pasākumi, kuri noteikti konkrētu Indijas izcelsmes grafīta elektrodu sistēmu importam.

2. pants

Muitas iestādēm ar šo tiek dots rīkojums izbeigt importa reģistrāciju, kas noteikta saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 216/2007 2. pantu.

3. pants

Ar šo atceļ Regulu (EK) Nr. 216/2007.

4. pants

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2007. gada 19. oktobrī

Komisijas vārdā

Komisijas loceklis

Peter MANDELSON


(1)  OV L 56, 6.3.1996., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 2117/2005 (OV L 340, 23.12.2005., 17. lpp.).

(2)  OV L 295, 18.9.2004., 10. lpp.

(3)  OV L 295, 18.9.2004., 4. lpp.

(4)  OV L 62, 1.3.2007., 16. lpp.


II Tiesību akti, kuri pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana nav obligāta

LĒMUMI

Padome

20.10.2007   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 277/22


PADOMES LĒMUMS

(2007. gada 15. oktobris),

ar ko ieceļ Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas locekli no Austrijas

(2007/672/EK, Euratom)

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu un jo īpaši tā 259. pantu,

ņemot vērā Eiropas Atomenerģijas kopienas dibināšanas līgumu un jo īpaši tā 167. pantu,

ņemot vērā Austrijas valdības ierosināto kandidatūru,

saņēmusi Komisijas atzinumu,

tā kā:

(1)

Padome ar Lēmumu 2006/524/EK, Euratom, ar ko ieceļ Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas locekļus no Čehijas, Vācijas, Igaunijas, Spānijas, Francijas, Itālijas, Latvijas, Lietuvas, Luksemburgas, Ungārijas, Maltas, Austrijas, Slovēnijas un Slovākijas (1), ir iecēlusi minētās komitejas locekļus no Austrijas laikposmam no 2006. gada 21. septembra līdz 2010. gada 20. septembrim.

(2)

Pēc Hans KLETZMAYR kunga atkāpšanās ir atbrīvojusies viena minētās komitejas locekļa amata vieta,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Ar šo Gerfried GRUBER kungs tiek iecelts par Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas locekli, nomainot Hans KLETZMAYR kungu, uz atlikušo pilnvaru laiku, proti, līdz 2010. gada 20. septembrim.

2. pants

Šis lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas dienā.

Luksemburgā, 2007. gada 15. oktobrī

Padomes vārdā

priekšsēdētājs

L. AMADO


(1)  OV L 207, 28.7.2006., 30. lpp. Lēmumā grozījumi izdarīti ar Lēmumu 2007/622/EK, Euratom (OV L 253, 28.9.2007., 39. lpp.).


20.10.2007   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 277/23


PADOMES LĒMUMS

(2007. gada 15. oktobris),

ar kuru groza Padomes Aktu, ar ko pieņem Eiropola analītiskajām datnēm piemērojamos noteikumus

(2007/673/EK)

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Konvenciju par Eiropas Policijas biroja izveidi (Eiropola konvencija) (1), kas pamatojas uz Līguma par Eiropas Savienību K.3. pantu, un jo īpaši tās 10. panta 1. punktu,

ņemot vērā Somijas Republikas ierosinājumu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta atzinumu (2),

ņemot vērā Eiropola valdes sagatavoto projektu,

tā kā:

(1)

Eiropola konvencijas III sadaļā ir paredzētas darba datnes analītiskām vajadzībām; minētajā sadaļā grozījumi izdarīti ar Protokolu, kas izstrādāts, pamatojoties uz 43. panta 1. punktu Eiropola konvencijā; konkrēti, grozījumi ir izdarīti Eiropola konvencijas 10., 12., 16. un 21. pantā, kas veido tiesisko pamatu analītisko datņu atvēršanai un tajās esošo personas datu vākšanai, apstrādei, izmantošanai un dzēšanai.

(2)

Īstenošanas noteikumi attiecībā uz analītiskajām datnēm ir pieņemti ar Padomes Aktu (1999/C 26/01) (1998. gada 3. novembris), ar kuru pieņem noteikumus, kas piemērojami Eiropola analītiskajām datnēm (3). Šie noteikumi ir jāgroza sakarā ar grozījumiem, kādi ar minēto protokolu izdarīti Eiropola konvencijā. Tādēļ būtu attiecīgi jāgroza minētais akts.

(3)

Ir notikusi apspriešanās ar Apvienoto uzraudzības iestādi,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Padomes Aktu (1999/C 26/01), ar ko pieņem Eiropola analītiskajām datnēm piemērojamos noteikumus, groza šādi.

1)

3. panta 1. punkta trešo daļu aizstāj ar šādu daļu:

“Pēc saņemšanas cik vien drīz iespējams nosaka apjomu, kādā dati jāiekļauj noteiktā datnē.”

2)

5. panta 3. punktu aizstāj ar šādu punktu:

“3.   Šajā pantā minētos rīkojumus, tostarp to turpmākus grozījumus, dod saskaņā ar Eiropola konvencijas 12. pantā paredzēto procedūru.”

3)

7. pantu groza šādi:

a)

1. punkta ceturto daļu aizstāj ar šādu daļu:

“Analītiskās darba datnes turpināšanas vajadzību saskaņā ar Eiropola konvencijas 12. panta 4. punktu pārskata attiecīgās analīzes dalībnieki. Pamatojoties uz šo pārskatīšanu, direktors pieņem lēmumu par attiecīgās datnes turpināšanu vai slēgšanu. Direktors par savu lēmumu informē Valdi.”;

b)

3. punktu aizstāj ar šādu punktu:

“3.   Personas datu glabāšanas laiks nedrīkst būt ilgāks par Eiropola konvencijas 12. panta 4. punktā minēto. Ja sakarā ar analītiskās datnes turpināšanu 6. panta 3. līdz 6. punktā minētos datus par personām datnē glabā ilgāk par pieciem gadiem, par to attiecīgi informē Apvienoto uzraudzības iestādi.”

4)

12. pantu groza šādi:

a)

svītro 2. punkta pirmo daļu un otrās daļas sākumā pievieno numuru “2.”;

b)

3. punktu aizstāj ar šādu punktu:

“3.   Analītiskās darbības un analītisko rezultātu izplatīšanu var sākt, tiklīdz saskaņā ar Eiropola konvencijas 12. panta 1. punktu ir atvērta analītiskā datne. Ja Valde Eiropola direktoram dod norādījumus grozīt atvēršanas rīkojumu vai slēgt datni, datus, ko nevar iekļaut datnē, vai ja datne ir jāslēdz, visus attiecīgajā datnē iekļautos datus nekavējoties dzēš.”

5)

Iekļauj šādu pantu:

“12.a pants

Analītiskā projekta dalībnieki Eiropola konvencijas 10. panta 2. punkta nozīmē drīkst iegūt datus vienīgi pēc tam, kad Eiropols viņus ir akreditējis, un pēc apmācības par viņu īpašajiem pienākumiem saskaņā ar Eiropola tiesisko reglamentāciju.”

6)

Svītro 15. panta 4. un 5. punktu.

2. pants

Šis lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Luksemburgā, 2007. gada 15. oktobrī

Padomes vārdā

priekšsēdētājs

L. AMADO


(1)  OV C 316, 27.11.1995., 2. lpp. Konvencijā jaunākie grozījumi izdarīti ar Protokolu, kas izstrādāts, pamatojoties uz 43. panta 1. punktu Konvencijā par Eiropas Policijas biroja izveidi (Eiropola konvencija), un ar ko groza minēto konvenciju (OV C 2, 6.1.2004., 3. lpp.).

(2)  2007. gada 4. septembra Atzinums (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts).

(3)  OV C 26, 30.1.1999., 1. lpp. Aktā jaunākie grozījumi izdarīti ar Padomes Aktu (2002. gada 19. decembris), ar ko groza Civildienesta noteikumus, kurus piemēro Eiropola darbiniekiem (OV C 24, 31.1.2003., 1. lpp.).


Komisija

20.10.2007   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 277/25


KOMISIJAS LĒMUMS

(2007. gada 4. aprīlis)

par valsts atbalstu N 575/04, ko Francija īsteno par labu Ernault, kā arī par pasākumu C 32/05 (ex N 250/05) atbilstīgi procedūrai, piemērojot EK līguma 88. panta 2. punktu

(izziņots ar dokumenta numuru K(2007) 1405)

(Autentisks ir tikai teksts franču valodā)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(2007/674/EK)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu un jo īpaši tā 88. panta 2. punkta pirmo daļu,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Ekonomikas zonu un jo īpaši tā 62. panta 1. punkta a) apakšpunktu,

pēc tam, kad ieinteresētās personas aicinātas iesniegt savus apsvērumus atbilstīgi minētajiem pantiem (1), un ņemot vērā šos apsvērumus,

tā kā:

1.   PROCEDŪRA

(1)

Komisija ar 2005. gada 20. janvāra lēmumu (2) atļāva Francijai piešķirt glābšanas atbalstu uzņēmuma Ernault labā. Atbalsts ietvēra 2 miljonu euro aizdevumu ar procentu likmi 4,43 % apmērā un ne ilgāk kā uz sešiem mēnešiem, sākot no pirmās aizdevuma iemaksas uzņēmumam. Saskaņā ar Francijas iestāžu sniegto informāciju šis atbalsts tika īstenots 2005. gada 14. februārī.

(2)

Ar 2005. gada 19. maija vēstuli, kas reģistrēta Komisijā 2005. gada 23. maijā, Francija paziņoja Eiropas Komisijai par savu nodomu piešķirt pārstrukturēšanas atbalstu 2 miljonu euro apmērā uzņēmumam Ernault. Šo lietu iereģistrēja ar numuru N 250/2005. Komisija 2005. gada 2. jūnija vēstulē uzdeva papildu jautājumus par paziņojumu, uz kuriem Francija atbildēja 2005. gada 12. jūlija vēstulē.

(3)

Komisija ar 2005. gada 6. septembra vēstuli informēja Franciju par savu lēmumu uzsākt EK līguma 88. panta 2. punktā paredzēto procedūru attiecībā uz 2. apsvērumā minēto paziņoto pasākumu. Šis lēmums tika publicēts Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī  (3). Komisija aicināja ieinteresētās personas sniegt savus apsvērumus par minēto atbalstu.

(4)

Komisija saņēma piezīmes no Francijas iestādēm, kas reģistrētas 2005. gada 16. novembrī, 2006. gada 16. maijā, 2006. gada 29. jūnijā, 2006. gada 24. jūlijā un 2006. gada 21. septembrī. Francijas iestāžu un Komisijas dienestu tikšanās notika 2006. gada 3. jūlijā un 2006. gada 26. oktobrī.

(5)

Ar 2006. gada 13. decembra paziņojumu, kas reģistrēts Komisijā 2006. gada 14. decembrī, Francijas iestādes informēja Komisiju, ka uzņēmumam Ernault tiek piemērota sanācijas procedūra un ka tās atsauc paziņojumu par pārstrukturēšanas atbalstu.

(6)

Ar 2007. gada 2. marta paziņojumu, kas reģistrēts Komisijā 2007. gada 5. martā, Francijas iestādes informēja Komisiju, ka 2006. gada 13. septembrī tās ir deklarējušas parādu attiecībā uz glābšanas atbalstu uzņēmējdarbības tiesu izpildītājam, kurš ir atbildīgs par Ernault lietu.

2.   PAR GLĀBŠANAS ATBALSTU

(7)

Ar minēto 2005. gada 20. janvāra lēmumu Komisija uzskatīja, ka 2 miljonu euro aizdevums ir saderīgs ar kopējo tirgu kā glābšanas atbalsts Kopienas pamatnostādņu par valsts atbalstu tādu uzņēmumu glābšanai un pārstrukturēšanai, kuri nonākuši grūtībās (4) (turpmāk – “pamatnostādnes”) izpratnē. Šis novērtējums ir balstīts uz dažiem noteikumiem un jo īpaši uz Francijas iestāžu apņemšanos iesniegt Komisijai likvidācijas plānu, pārstrukturēšanas plānu vai arī pierādījumu, ka aizdevums ir ticis pilnībā apmaksāts sešu mēnešu laikā, sākot ar Komisijas izsniegto atbalsta atļauju.

(8)

Francijas iestādes pārstrukturēšanas plānu nosūtīja Komisijai 2005. gada 19. maijā, tātad sešu mēnešu laikā pēc Komisijas lēmuma. Tomēr tās pašas iestādes pēc tam šo paziņojumu atsauca.

(9)

Pārstrukturēšanas plāna paziņošana Komisijai ir nosacījums, lai pagarinātu aizdevuma atmaksāšanas termiņu, kā to paredz pamatnostādņu 26. punkts. Tādēļ, ja paziņotais plāns tiek atsaukts, termiņu nevar pagarināt ilgāk kā līdz plāna atsaukšanas dienai, un aizdevums kļūst nekavējoties atmaksājams.

(10)

Komisija arī konstatē, ka Francijas iestādes nav iesniegušas ne pierādījumus par aizdevuma atmaksu, nedz arī uzņēmuma likvidācijas plānu. Neviena no termiņa pagarināšanas prasībām, ko paredz pamatnostādņu 26. punkts, tādējādi nav izpildīta.

(11)

Šādā situācijā Komisijai jākonstatē, ka Francijas iestāžu piešķirtais aizdevums uzņēmumam Ernault saistībā ar glābšanas atbalstu nav saderīgs ar kopējo tirgu, pamatojoties uz pamatnostādnēm, sākot no 2006. gada 14. decembra – datuma, kurā pārstrukturēšanas atbalsta projekta paziņojums tika atsaukts. Vēl Komisija konstatē, ka atbalsts nav saderīgs ar kopējo tirgu arī ar kādu citu juridisko pamatu. Piešķirtais aizdevums saistībā ar glābšanas atbalstu ir attiecīgi jāuzskata par nesaderīgu valsts atbalstu, tā kā tas turpinās pēc 2006. gada 14. decembra, un tādēļ Francijai tas jāatgūst no saņēmēja (Ernault).

(12)

Komisija konstatē, ka Francijas iestādes ir deklarējušas parādu attiecībā uz glābšanas atbalstu uzņēmējdarbības tiesu izpildītājam, kas atbildīgs par Ernault sanācijas procedūru.

3.   PAR PĀRSTRUKTURĒŠANAS ATBALSTU

(13)

Komisija konstatē, ka saskaņā ar 8. pantu Padomes 1999. gada 22. marta Regulā (EK) Nr. 659/1999, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus EK līguma 93. panta piemērošanai (5), attiecīgā dalībvalsts var jebkurā laikā atsaukt paziņojumu, kamēr Komisija nav pieņēmusi lēmumu attiecībā uz atbalstu. Ja Komisija jau ir uzsākusi formālo izmeklēšanas procedūru, Komisija minēto procedūru izbeidz.

(14)

Tādēļ ir jāizbeidz formālā izmeklēšanas procedūra, kura tika uzsākta ar minēto 2005. gada 6. septembra lēmumu un kurai paziņojuma atsaukšanas dēļ vairs nav pamata attiecībā uz Ernault pārstrukturēšanas atbalstu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Francijas īstenotais valsts atbalsts kā glābšanas atbalsts uzņēmumam Ernault, kas minēts Komisijas 2005. gada 20. janvāra lēmumā, nav saderīgs ar kopējo tirgu, jo tas tika piemērots vēl pēc 2006. gada 14. decembra.

2. pants

1.   Francija veic visus nepieciešamos pasākumus, lai atgūtu no saņēmēja 1. pantā minēto atbalstu, kas tam tika nelikumīgi piešķirts.

2.   Atbalsta atgūšana notiek nekavējoties saskaņā ar attiecīgās valsts tiesību aktos paredzētajām procedūrām, ciktāl tās nekavē šā lēmuma tūlītēju un efektīvu izpildi. Atbalsta apjoms, kas ir jāatgūst, ietver procentus, kurus aprēķina no dienas, kad atbalsts tika nodots saņēmēja rīcībā, līdz tā pilnīgas atgūšanas dienai. Laika posmam no 2006. gada 14. decembra, kad pārstrukturēšanas plāna paziņojums tika atsaukts, līdz atbalsta pilnīgas atgūšanas dienai procentus aprēķina saskaņā ar Komisijas Regulas (EK) Nr. 794/2004 V nodaļas noteikumiem (6).

3. pants

EK līguma 88. panta 2. punktā paredzētā procedūra, ko uzsāka ar Komisijas 2006. gada 6. septembra lēmumu (pasākums C 32/2005), tiek izbeigta pēc 2005. gada 23. maija paziņojuma atsaukšanas.

4. pants

Francija divu mēnešu laikā no šā lēmuma paziņošanas dienas informē Komisiju par paredzētajiem un jau veiktajiem pasākumiem, lai izpildītu šā lēmuma 1. un 2. panta prasības. Tā sniedz attiecīgo informāciju, aizpildot pielikumā esošo anketu.

5. pants

Šis lēmums ir adresēts Francijas Republikai.

Briselē, 2007. gada 4. aprīlī

Komisijas vārdā

Komisijas locekle

Neelie KROES


(1)  OV C 324, 21.12.2005., 23. lpp.

(2)  OV C 16, 21.1.2006., 21. lpp. Lieta Nr. 575 /04 – Glābšanas atbalsts uzņēmumam Ernault.

(3)  Sk. 1. zemsvītras piezīmi.

(4)  OV C 244, 1.10.2004., 2. lpp.

(5)  OV L 83, 27.3.1999., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1791/2006 (OV L 363, 20.12.2006., 1. lpp.).

(6)  OV L 140, 30.4.2004., 1. lpp.


PIELIKUMS

Informācija par to, kā īsteno Komisijas 2007. gada 4. aprīļa lēmumu par valsts atbalstu N 575/04, ko Francija īsteno par labu Ernault, kā arī par pasākumu C 32/05 (ex N 250/05) atbilstīgi procedūrai, piemērojot EK līguma 88. panta 2. punktu

1.   Atgūstamo summu aprēķins

1.1.

Pievienojiet, lūdzu, šādu informāciju par saņēmējam nelikumīgi piešķirto atbalsta summu:

Maksājuma(-u) datums(-i) (1)

Atbalsta summa (2)

Valūta

Saņēmējs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komentāri:

1.2.

Lūdzu, sīki precizējiet, kā tiks aprēķināti procenti, kas jāmaksā par atgūstamo atbalsta summu.

2.   Paredzētie un jau veiktie pasākumi, lai atgūtu piešķirto atbalstu

2.1.

Lūdzu, precizējiet, kādi ir paredzētie un jau veiktie pasākumi, lai tūlītēji un efektīvi atgūtu piešķirto atbalstu. Lūdzu, vajadzības gadījumā precizējiet, uz kāda juridiskā pamata balstījās/balstīsies šie pasākumi.

2.2.

Kādā datumā atbalsts būs pilnībā atgūts?

3.   Atgūšana jau veikta

3.1.

Lūdzu, sniedziet šādu informāciju par atbalsta summu(-ām), kas jau atgūtas no saņēmēja:

Datums(-i) (3)

Atgūtā atbalsta summa

Valūta

Saņēmējs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.

Lūdzu, iesniedziet attiecīgos dokumentus, kas skaidri pierāda, ka 3.1. punkta tabulā ierakstītās atbalsta summas ir atmaksātas.


(1)  

(°)

Datums(-i), kad atbalsts (vai atsevišķi atbalsta maksājumi) tika nodots(-i) saņēmēja rīcībā (ja apstrīdētais pasākums sastāv no atsevišķiem maksājumiem, ierakstiet tos katru savā līnijā).

(2)  Saņēmēja rīcībā nodotā atbalsta summa (bruto dotācijas ekvivalents).

(3)  

(°)

Datums(-i), kad atbalsts tika atmaksāts


20.10.2007   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 277/29


KOMISIJAS LĒMUMS

(2007. gada 17. oktobris),

ar ko izveido ekspertu grupu jautājumos par cilvēku tirdzniecību

(2007/675/EK)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

tā kā:

(1)

Lai veicinātu cīņu ar cilvēku tirdzniecību Eiropas līmenī un saskaņā ar 2002. gada Briseles deklarāciju (1), kas rosināja Komisiju izveidot ekspertu grupu jautājumos par cilvēku tirdzniecību, šāda grupa tika izveidota ar Komisijas Lēmumu 2003/209/EK. Padomdevēju grupa ir nosaukta “Ekspertu grupa jautājumos par cilvēku tirdzniecību” (2).

(2)

Ekspertu grupai jautājumos par cilvēku tirdzniecību tika uzdots veikt būtisku ieguldījumu turpmākā cilvēku tirdzniecības novēršanas un apkarošanas attīstībā, dot Komisijai iespēju savākt atzinumus par Komisijas iniciatīvām saistībā ar cilvēku tirdzniecību un sagatavot ziņojumu, balstoties uz Briseles deklarācijā izklāstītajiem ieteikumiem. Ekspertu grupa 2004. gada decembrī iesniedza paziņojumu līdz ar ieteikumiem, lai palīdzētu Komisijai izstrādāt tālākus konkrētus priekšlikumus Eiropas līmenī.

(3)

Komisijas 2005. gada 18. oktobra ziņojums “Cīņa pret cilvēku tirdzniecību – integrēta pieeja un ierosinājumi rīcības plānam” (3) bija lielā mērā balstīts uz ekspertu grupas ziņojumu un ieteikumiem. Padome 2005. gada 1. decembrī pieņēma ES plānu par labāko praksi, standartiem un procedūrām cilvēku tirdzniecības apkarošanai un novēršanai (4), kurā atspoguļoti vairāki Komisijas paziņojumā minētie ieteikumi.

(4)

Ievērojot vērtīgo darbu, ko ekspertu grupa jautājumos par cilvēku tirdzniecību paveikusi kopš 2003. gada un kas devis Komisijai iespēju turpmāk veidot savu politiku šajā jomā, un ņemot vērā to, ka uz cilvēku tirdzniecību attiecīgā politikas joma kļūst arvien nozīmīgāka pasaules līmenī, ekspertu grupai savs darbs ir jāturpina. Vajadzīgs jauns lēmums, lai ņemtu vērā Eiropas Savienības paplašināšanos. Būtu jāpaplašina arī ekspertu grupas darbības joma, un grupai jārada iespēja tai saņemt dažādas vajadzīgās īpašās zināšanas, ievērojot cilvēku tirdzniecības mainīgās tendences.

(5)

Ekspertu grupai jāturpina sniegt Komisijai ieteikumus, ņemot vērā pašreizējo attīstību Eiropas, valstu un starptautiskajā līmenī. Jo īpaši ekspertu grupai jāpalīdz Komisijai īstenot un veikt darbības, kas paredzētas ES 2005. gada decembra plānā par labāko praksi, standartiem un procedūrām cilvēku tirdzniecības apkarošanai un novēršanai, īpašu uzmanību pievēršot darba ekspluatācijai.

(6)

Šajā grupā jābūt 21 dalībniekam, lai saglabātu līdzsvaru starp ES dalībvalstu valsts pārvaldes iestādēm un Eiropas Savienības bezpeļņas organizācijām un Europol. Akadēmiskā sektora un konsultāciju firmu ekspertiem, kas specializējušies bezpeļņas sektora jomā, arī vajadzētu būt tiesīgiem darboties šajā grupā.

(7)

Ekspertu grupai jābūt iespējai veidot apakšgrupas, lai veicinātu un paātrinātu tās darbu, uzmanību pievēršot konkrētiem jautājumiem. Par šādu apakšgrupu pilnvarām jāvienojas ekspertu grupai kopumā, un tām ir jābūt precīzi definētām.

(8)

Neskarot Komisijas drošības noteikumus, kas izklāstīti Komisijas Lēmuma 2001/844/EK, EOTK, Euratom (5) pielikumā, jāparedz noteikumi par to, kā ekspertu grupas dalībnieki drīkst izpaust informāciju.

(9)

Personas datus par grupas dalībniekiem apstrādā saskaņā ar noteikumiem, kas izklāstīti Eiropas Parlamenta un Padomes 2000. gada 18. decembra Regulā (EK) Nr. 45/2001 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi Kopienas iestādēs un struktūrās un par šādu datu brīvu apriti (6).

(10)

Grupas locekļu pilnvaru termiņam ir jābūt trim gadiem, un tam jābūt pagarināmam.

(11)

Lēmums 2003/209/EK būtu jāatceļ,

IR NOLĒMUSI ŠĀDI.

1. pants

Ekspertu grupa jautājumos par cilvēku tirdzniecību

Ar šo izveido “Ekspertu grupu jautājumos par cilvēku tirdzniecību”, turpmāk tekstā – “grupa”.

2. pants

Apspriešanās

1.   Komisija var apspriesties ar grupu par jebkuru jautājumu saistībā ar cilvēku tirdzniecību.

2.   Grupas uzdevums ir:

a)

izveidot sadarbību starp dalībvalstīm, citām ieinteresētām personām, kas minētas 3. panta 2. punkta b) apakšpunktā, un Komisiju par jautājumu loku attiecībā uz cilvēku tirdzniecību;

b)

palīdzēt Komisijai, sniedzot atzinumus par cilvēku tirdzniecību un nodrošinot saskanīgu pieeju šim jautājumam;

c)

palīdzēt Komisijai novērtēt cilvēku tirdzniecības politikas jomas attīstību valstu, Eiropas un starptautiskajā līmenī;

d)

palīdzēt Komisijai identificēt un noteikt iespējamos pasākumus un darbības Eiropas un valstu līmenī pret cilvēku tirdzniecību vērstā politikā;

e)

ekspertu grupa iesniedz Komisijai atzinumus vai ziņojumus pēc tās pieprasījuma vai pēc pašas iniciatīvas, ņemot vērā ES plāna par labāko praksi, standartiem un procedūrām cilvēku tirdzniecības un saistītu ekspluatācijas veidu apkarošanai un novēršanai īstenošanu un tālāku attīstību ES līmenī. Tā ņems vērā arī dzimumu vienlīdzības principu.

3.   Ja konkrētā jautājumā ir vēlams apspriesties ar grupu, tās priekšsēdētājs var par to informēt Komisiju.

3. pants

Dalībnieki un to iecelšana

1.   Grupas sastāvā ir 21 dalībnieks. Aicinājums iesniegt kandidātu pieteikumus tiks publicēts Oficiālajā Vēstnesī un Tiesiskuma, brīvības un drošības ģenerāldirektorāta publiski pieejamā tīmekļa vietnē.

2.   Ekspertu grupas dalībnieki ir personas no speciālistu vidus, kurām ir īpašas zināšanas un pieredze cīņā pret cilvēku tirdzniecību, tostarp attiecībā uz darba ekspluatāciju. Tos izraugās:

a)

dalībvalstu valsts pārvaldes iestādēs (līdz vienpadsmit dalībniekiem);

b)

starpvaldību, starptautiskās vai nevalstiskās organizācijās, kas darbojas Eiropas līmenī un var dokumentāri pierādīt īpašās zināšanas un pieredzi cilvēku tirdzniecības jomā (līdz pieciem dalībniekiem);

c)

sociālo partneru un darba devēju asociācijās, kas darbojas Eiropas līmenī (līdz četriem dalībniekiem);

d)

Europol (viens dalībnieks);

e)

par ekspertu grupas dalībniekiem var kļūt arī personas ar pieredzi, kas iegūta, veicot akadēmiskus pētījumus valsts vai privātās universitātēs vai institūtos ES dalībvalstīs (līdz diviem dalībniekiem).

3.   Grupas dalībniekus, kas minēti 2. punkta a) apakšpunktā, ieceļ Komisija pēc dalībvalstu priekšlikuma. Grupas dalībniekus, kas minēti 2. punkta b), c) un e) apakšpunktā, ieceļ Komisija no tiem ekspertiem, kas ir atsaukušies uz uzaicinājumu iesniegt pieteikumus. Grupas dalībniekus, kas minēti 2. punkta d) apakšpunktā, ieceļ Europol.

4.   Eksperti, kuri bija atsaukušies uz uzaicinājumu iesniegt pieteikumus un kuri tika uzskatīti par piemērotiem grupas kandidātiem, bet netika iecelti, ar viņu piekrišanu jāiekļauj rezerves sarakstā. Vajadzības gadījumā Komisija var izmantot rezerves sarakstu, ieceļot vai aizstājot dalībniekus.

5.   Grupas dalībnieki pilda savus pienākumus līdz to aizstāšanai vai pilnvaru termiņa beigām.

6.   Grupas dalībniekus, kuri vairs nespēj faktiski piedalīties grupas apspriedēs, kuri atkāpjas vai neatbilst noteikumiem, kas izklāstīti šā panta 3. punktā vai Līguma 287. pantā, var aizstāt ar citiem locekļiem līdz pilnvaru termiņa beigām.

7.   Dalībnieki, kurus ieceļ privātpersonu statusā, katru gadu rakstiski apstiprina, ka viņi apņemas darboties sabiedrības interešu labā, kā arī apstiprina, ka viņiem nav tādu interešu, kas varētu apdraudēt viņu objektivitāti, vai arī norāda uz šādu interešu esamību.

8.   Privātpersonu statusā iecelto dalībnieku vārdus un uzvārdus publicē Tiesiskuma, brīvības un drošības ģenerāldirektorāta tīmekļa vietnē un Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša C sērijā.

9.   Datus par grupas dalībnieku vārdiem iegūst, apstrādā un publicē saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 45/2001.

4. pants

Darbība

1.   Grupa no tās dalībnieku vidus ievēlē priekšsēdētāju un divus priekšsēdētāja vietniekus ar vienkāršu balsu vairākumu.

2.   Vienojoties ar Komisiju, grupa var izveidot apakšgrupas konkrētu jautājumu izskatīšanai atbilstoši grupas noteiktajām pilnvarām. Apakšgrupās ir ne vairāk kā deviņi dalībnieki, un tās izformē, tiklīdz to uzdevums ir izpildīts.

3.   Ja Komisija uzskata, ka informācija, kas iegūta, piedaloties grupas vai tās apakšgrupas darbā, attiecas uz konfidenciāliem jautājumiem, šo informāciju nedrīkst izpaust.

4.   Grupas un tās apakšgrupu sanāksmes parasti notiek Komisijas telpās saskaņā ar Komisijas noteiktām procedūrām un grafiku. Komisija grupas un tās apakšgrupu sanāksmēm nodrošina sekretariāta pakalpojumus. Ieinteresēto Komisijas dienestu pārstāvji var apmeklēt grupas un tās apakšgrupu sanāksmes.

5.   Grupa pieņem reglamentu, pamatojoties uz Komisijas pieņemto standarta reglamentu.

6.   Komisija var publicēt grupas sagatavotu kopsavilkumu, secinājumu, secinājuma daļu vai darba dokumentu attiecīgā dokumenta oriģinālvalodā.

5. pants

Papildu eksperti

1.   Komisija var uzaicināt kāda grupas darba kārtības punkta izskatīšanā piedalīties ekspertus vai novērotājus ar attiecīgu kompetenci, kas nav grupas dalībnieki.

2.   Ekspertu grupa var uzaicināt piedalīties ekspertu grupas sanāksmē oficiālus dalībvalstu, kandidātvalstu vai trešo valstu un starptautisku, starpvaldību un nevalstisku organizāciju pārstāvjus.

6. pants

Sanāksmju izdevumi

1.   Komisija grupas dalībniekam un ekspertiem atlīdzina ceļa izdevumus un attiecīgā gadījumā uzturēšanās izdevumus, kas ir saistīti ar grupas darbu, atbilstīgi Komisijas noteikumiem par kompensācijām neatkarīgajiem ekspertiem.

2.   Dalībnieki, eksperti un novērotāji nesaņem atlīdzību par sniegtajiem pakalpojumiem.

3.   Sanāksmju izdevumus atlīdzina atbildīgo Komisijas dienestu darba grupai piešķirtā gada budžeta robežās.

7. pants

Atcelšana

Lēmumu 2003/209/EK atceļ.

8. pants

Piemērošana

Šo lēmumu piemēro trīs gadus.

Briselē, 2007. gada 17. oktobrī

Komisijas vārdā

priekšsēdētāja vietnieks

Franco FRATTINI


(1)  Briseles deklarācija tika pieņemta Eiropas konferencē par cilvēku tirdzniecības novēršanu un apkarošanu – “21. gadsimta pasaules izaicinājums”, kas notika no 2002. gada 18. līdz 20. septembrim, OV C 137, 12.6.2003., 1. lpp.

(2)  OV L 79, 26.3.2003., 25. lpp.

(3)  COM(2005) 514, galīgā redakcija.

(4)  OV C 311, 9.12.2005., 1. lpp.

(5)  OV L 317, 3.12.2001., 1. lpp. Lēmumā jaunākie grozījumi izdarīti ar Lēmumu 2006/548/EK, Euratom (OV L 215, 5.8.2006., 38. lpp.).

(6)  OV L 8, 12.1.2001., 1. lpp.


Labojums

20.10.2007   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 277/33


Labojums Komisijas 2007. gada 18. oktobra Regulā (EK) Nr. 1222/2007, ar ko nosaka reprezentatīvās cenas mājputnu gaļas un olu nozarē, kā arī olu albumīnam, un groza Regulu (EK) Nr. 1484/95

( Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis L 275, 2007. gada 19. oktobris )

31. lappusē, pielikuma tabulas trešajā ailē “Reprezentatīvā cena” pretī KN kodam 0207 14 10:

skaitli:

“214,1”

lasīt šādi:

“241,1”.