ISSN 1725-5112

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 275

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

50. sējums
2007. gada 19. oktobris


Saturs

 

I   Tiesību akti, kuri pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana ir obligāta

Lappuse

 

 

REGULAS

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1215/2007 (2007. gada 18. oktobris), ar kuru nosaka standarta ievešanas vērtības nolūkā noteikt ievešanas cenu atsevišķu veidu augļiem un dārzeņiem

1

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 1216/2007 (2007. gada 18. oktobris), ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus par to, kā piemērot Padomes Regulu (EK) Nr. 509/2006 par lauksaimniecības produktiem un pārtikas produktiem kā garantētām tradicionālām īpatnībām

3

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 1217/2007 (2007. gada 18. oktobris), ar ko groza III pielikumu Padomes Regulai (EEK) Nr. 3030/93 par kopīgiem noteikumiem konkrētu tekstilizstrādājumu importam no trešām valstīm

16

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1218/2007 (2007. gada 18. oktobris), ar ko nosaka eksporta kompensācijas par liellopu un teļa gaļu

19

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1219/2007 (2007. gada 18. oktobris) par mājputnu gaļas ievešanas atļauju izdošanu atbilstoši pieteikumiem, kas 2007. gada oktobra pirmajās septiņās dienās iesniegti saskaņā ar tarifa kvotām, kuras atvērtas ar Regulu (EK) Nr. 616/2007

23

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1220/2007 (2007. gada 18. oktobris), ar kuru groza reprezentatīvās cenas un papildu ievedmuitas nodokļu summas, kas piemērojamas melases ievedumiem cukura nozarē, ko nosaka Regula (EK) Nr. 1110/2007

25

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1221/2007 (2007. gada 18. oktobris), ar ko nosaka kompensācijas likmes, kas piemērojamas dažiem piena produktiem, ko eksportē kā preces, uz kurām neattiecas Līguma I pielikums

27

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1222/2007 (2007. gada 18. oktobris), ar ko nosaka reprezentatīvās cenas mājputnu gaļas un olu nozarē, kā arī olu albumīnam, un groza Regulu (EK) Nr. 1484/95

30

 

 

II   Tiesību akti, kuri pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana nav obligāta

 

 

LĒMUMI

 

 

Komisija

 

 

2007/671/EK

 

*

EK/Dānijas – Farēru salu apvienotās komitejas Lēmums Nr. 1/2007 (2007. gada 8. oktobris), ar ko groza 4. protokolu Nolīgumā starp Eiropas Kopienu, no vienas puses, un Dānijas valdību un Farēru salu autonomijas valdību, no otras puses

32

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.


I Tiesību akti, kuri pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana ir obligāta

REGULAS

19.10.2007   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 275/1


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1215/2007

(2007. gada 18. oktobris),

ar kuru nosaka standarta ievešanas vērtības nolūkā noteikt ievešanas cenu atsevišķu veidu augļiem un dārzeņiem

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1994. gada 21. decembra Regulu (EK) Nr. 3223/94 par sīki izstrādātiem augļu un dārzeņu ievešanas režīma izpildes noteikumiem (1), un jo īpaši tās 4. panta 1. punktu,

tā kā:

(1)

Regulā (EK) Nr. 3223/94, piemērojot Urugvajas kārtas daudzpusējo tirdzniecības sarunu iznākumus, paredzēti kritēriji, pēc kuriem Komisija nosaka standarta ievešanas vērtības pielikumā precizētajiem produktu ievedumiem no trešām valstīm un periodiem.

(2)

Piemērojot iepriekš minētos kritērijus, standarta ievešanas vērtības nosakāmas līmeņos, kas norādīti šīs regulas pielikumā,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Standarta ievešanas vērtības, kas paredzētas Regulas (EK) Nr. 3223/94 4. pantā, ir tādas, kā norādīts tabulā, kas pievienota pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2007. gada 19. oktobrī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2007. gada 18. oktobrī

Komisijas vārdā

lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektors

Jean-Luc DEMARTY


(1)  OV L 337, 24.12.1994., 66. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 756/2007 (OV L 172, 30.6.2007., 41. lpp.).


PIELIKUMS

Komisijas 2007. gada 18. oktobra Regulai, ar kuru nosaka standarta ievešanas vērtības nolūkā noteikt ievešanas cenu atsevišķu veidu augļiem un dārzeņiem

(EUR/100 kg)

KN kods

Trešās valsts kods (1)

Standarta ievešanas vērtība

0702 00 00

MA

53,9

MK

27,6

TR

117,9

ZZ

66,5

0707 00 05

EG

151,2

JO

151,2

MA

40,3

MK

45,9

TR

143,2

ZZ

106,4

0709 90 70

TR

119,3

ZZ

119,3

0805 50 10

AR

61,3

TR

76,3

UY

73,9

ZA

56,1

ZZ

66,9

0806 10 10

BR

247,8

TR

124,4

US

284,6

ZZ

218,9

0808 10 80

CA

101,5

CL

24,3

MK

33,9

NZ

58,4

US

96,7

ZA

81,1

ZZ

66,0

0808 20 50

CN

66,2

TR

123,5

ZA

84,6

ZZ

91,4


(1)  Valstu nomenklatūra, kas paredzēta Komisijas Regulā (EK) Nr. 1833/2006 (OV L 354, 14.12.2006., 19. lpp.). Kods “ZZ” nozīmē “citas izcelsmes vietas”.


19.10.2007   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 275/3


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1216/2007

(2007. gada 18. oktobris),

ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus par to, kā piemērot Padomes Regulu (EK) Nr. 509/2006 par lauksaimniecības produktiem un pārtikas produktiem kā garantētām tradicionālām īpatnībām

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2006. gada 20. marta Regulu (EK) Nr. 509/2006 par lauksaimniecības produktiem un pārtikas produktiem kā garantētām tradicionālām īpatnībām (1) un jo īpaši tās 19. panta 1. punktu,

tā kā:

(1)

Ar Regulu (EK) Nr. 509/2006 ir atcelta Padomes 1992. gada 14. jūlija Regula (EEK) Nr. 2082/92 par īpaša rakstura sertifikātiem lauksaimniecības produktiem un pārtikas produktiem (2). Skaidrības labad ir jāatceļ un ar jaunu regulu jāaizstāj Komisijas Regula (EEK) Nr. 1848/93, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus, lai piemērotu Padomes Regulu (EEK) Nr. 2082/92 par īpaša rakstura sertifikātiem lauksaimniecības produktiem un pārtikas produktiem (3).

(2)

Regulā (EK) Nr. 509/2006 noteikts, ka lauksaimniecības produktam vai pārtikas produktam jāatbilst produkta specifikācijai, lai kļūtu par produktu ar garantētām tradicionālām īpatnībām. Ir jāparedz sīki izstrādāti noteikumi par produkta specifikācijā iekļaujamo informāciju, jo īpaši attiecībā uz reģistrējamajiem nosaukumiem, produkta aprakstu un ražošanas metodi, kā arī specifisko iezīmju pārbaudi.

(3)

Ir jāparedz īpaši noteikumi attiecībā uz nosaukumiem, kas nav atveidoti ar latīņu alfabēta burtiem, un attiecībā uz produktu reģistrāciju vairāk nekā vienā valodā.

(4)

Regulas (EK) Nr. 509/2006 13. panta 3. punktā paredzēts, ka specifikācijā var paredzēt iespēju reģistrētajam produkta nosaukumam pievienot marķējumu ar atsevišķu izteicienu, kuru paredzēts iztulkot valodās, kurās nosaukums nav reģistrēts. Lai gan specifikācijā nav jāmin šā izteiciena tulkojums, tajā ir jāmin oriģinālais tulkojamais teksts.

(5)

Produkta specifikācijai jābūt lakoniskai, izvairoties no vēsturisku, vairs neizmantojamu paradumu apraksta un vispārēju saistību atkārtošanas. Ir jānosaka produkta specifikācijas maksimālais garums.

(6)

Ir jādefinē Regulas (EK) Nr. 509/2006 12. panta 2. punktā minētais Kopienas simbols. Minētās regulas 22. panta otrajā daļā ir noteikts, ka, sākot ar 2009. gada 1. maiju, simbola norāde būs obligāta, neskarot produktus, kas jau ir laisti tirgū pirms minētās dienas. Tomēr, tā kā uzņēmēji var brīvprātīgi lietot simbolu līdz minētajai dienai, ir lietderīgi definēt noteikumus par simbola lietošanu, sākot ar 2008. gada 1. jūliju.

(7)

Regulā (EK) Nr. 509/2006 paredzēts, ka ražotājs, kurš pirmo reizi paredz ražot produktu ar garantētām tradicionālām īpatnībām, pirms tam šo faktu paziņo norīkotajām iestādēm vai struktūrām, kuras pārbauda atbilstību produkta specifikācijai. Lai nodrošinātu pārbaužu pārredzamību un pareizu darbību, norīkotajām iestādēm vai struktūrām jāpaziņo dalībvalstij vai – trešo valstu gadījumā – Komisijai to ražotāju nosaukumi un adreses, par kuriem tās pārbauda atbilstību produkta specifikācijai.

(8)

Lai nodrošinātu Regulas (EK) Nr. 509/2006 saskaņotu piemērošanu, jānosaka procedūras un jāizstrādā produktu specifikāciju, iebildumu un grozījumu veidlapas.

(9)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Garantēto tradicionālo produktu pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Produkta specifikācija

1.   Regulas (EK) Nr. 509/2006 6. pantā minētajā produkta specifikācijā iekļauj šīs regulas I pielikuma 3. punktā prasīto informāciju.

2.   Lauksaimniecības produkta vai pārtikas produkta veidu norāda atbilstīgi iedalījumam šīs regulas II pielikumā.

3.   Produkta specifikācija ir lakoniska un nepārsniedz 10 lappuses, izņemot attiecīgi pamatotus gadījumus.

2. pants

Īpaši noteikumi par nosaukumu

1.   Ja reģistrējamā nosaukuma oriģinālrakstībā nav latīņu alfabēta burtu, kopā ar nosaukumu oriģinālrakstībā reģistrē arī transkripciju ar latīņu burtiem.

2.   Nosaukumiem, kuru reģistrācija pieteikta vairāk nekā vienā valodā, produkta specifikācijā norāda visas reģistrācijai pieteiktā nosaukuma formas.

3.   Ja piemēro Regulas (EK) Nr. 509/2006 13. panta 3. punktu un grupa ir norādījusi, ka, tirgojot produktu, marķējumā citās oficiālajās valodās var būt norādīts, ka produkts iegūts saskaņā ar tā reģiona, tās dalībvalsts vai tās trešās valsts tradīcijām, no kuras ir saņemts pieteikums, šo norādi, kas jāiztulko pārējās oficiālajās valodās, iekļauj produkta specifikācijā.

3. pants

Īpaši noteikumi par produkta aprakstu un ražošanas metodi

1.   Produkta aprakstā min tikai īpašības, kas vajadzīgas produkta un tā specifisko īpašību identificēšanai. Tajā neatkārto vispārējas saistības.

2.   Ražošanas metodes aprakstā iekļauj tikai spēkā esošo ražošanas metodi. Neiekļauj tādus vēsturiskus paradumus, kurus vairs neizmanto.

Apraksta tikai metodi, kas ir vajadzīga specifiskā produkta iegūšanai, tā, lai varētu atveidot produktu.

3.   Galvenie elementi, kas nosaka produkta specifiskās iezīmes, ir attiecīgā produkta salīdzinājums ar to produktu kategoriju, pie kuras tas pieder, norādot atšķirības. Kā atsauci vai salīdzinājumu var norādīt esošos standartus.

4.   Galvenie elementi, kas pierāda produkta tradicionālo raksturu, ir tie galvenie elementi, kas nav mainījušies, ar precīzām un vispāratzītām atsaucēm.

4. pants

Prasību minimums un procedūras specifisko iezīmju pārbaudei

Produkta specifikācijā norāda iezīmes, kas jāpārbauda, lai nodrošinātu, ka produktam piemīt specifiskās iezīmes, kā arī izmantojamās procedūras un šo pārbaužu biežumu.

5. pants

Īpaši noteikumi marķēšanai

Dalībvalsts var noteikt, ka Regulas (EK) Nr. 509/2006 7. panta 3. punkta c) apakšpunktā minētās iestādes vai struktūras nosaukumam jābūt norādītam uz tā lauksaimniecības produkta vai pārtikas produkta etiķetes, kas apzīmēts kā tās teritorijā ražots produkts ar garantētām tradicionālām īpatnībām.

6. pants

Reģistrācijas pieteikšana

1.   Reģistrācijas pieteikumu izstrādā saskaņā ar šīs regulas I pielikumā norādīto veidlapas paraugu. Iesniedz arī pienācīgi aizpildītas veidlapas kopiju elektroniskā formātā.

2.   Ja pieteikuma iesniedzēja grupa ir reģistrēta dalībvalstī, pieteikumam pievieno deklarāciju, kas minēta Regulas (EK) Nr. 509/2006 7. panta 6. punkta d) apakšpunktā.

Ja pieteikuma iesniedzēja grupa ir reģistrēta trešā valstī, pieteikumam pievieno dokumentus, kas paredzēti minētās regulas 7. panta 3. punkta d) apakšpunktā.

3.   Pieteikuma iesniegšanas diena Komisijai ir diena, kad pieteikumu reģistrē Komisijas pasta žurnālā Briselē.

7. pants

Kopīgie pieteikumi

1.   Ja saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 509/2006 7. panta 1. punkta otro daļu vairākas grupas no dažādām dalībvalstīm iesniedz kopīgu pieteikumu, šā panta 5. punktā minēto procedūru iebildumu izteikšanai veic visās attiecīgajās dalībvalstīs.

2.   Visu attiecīgo dalībvalstu pieteikumu kopā ar Regulas (EK) Nr. 509/2006 7. panta 6. punkta d) apakšpunktā minētajām deklarācijām Komisijai iesniedz jebkura no attiecīgajām dalībvalstīm vai jebkura no trešo valstu pieteikuma iesniedzēju grupām tieši vai ar attiecīgo trešo valstu iestāžu starpniecību.

8. pants

Iebildumi

1.   Piemērojot Regulas (EK) Nr. 509/2006 9. pantu, iebildumu paziņojumu var sagatavot, izmantojot veidlapas paraugu šīs regulas III pielikumā.

2.   Nosakot iebilduma pieņemamību atbilstīgi Regulas (EK) Nr. 509/2006 9. panta 3. punktam, Komisija pārbauda, vai paziņojumā ietverti iebilduma iemesli un pamatojums.

3.   Regulas (EK) Nr. 509/2006 9. panta 5. punktā minētais sešu mēnešu periods sākas dienā, kad Komisija ieinteresētajām personām izsūta aicinājumu panākt vienošanos.

4.   Kad Regulas (EK) Nr. 509/2006 9. panta 5. punkta otrās daļas pirmajā teikumā minētā procedūra ir pabeigta, pieteikuma iesniedzēja dalībvalsts vai trešā valsts viena mēneša laikā paziņo Komisijai visu apspriežu rezultātus, izmantojot šīs regulas IV pielikumā sniegto veidlapas paraugu.

9. pants

Norādes un simboli

1.   Regulas (EK) Nr. 509/2006 12. panta 2. punktā minētos Kopienas simbolus atveido, kā noteikts šīs regulas V pielikumā. Norādi “GARANTĒTA TRADICIONĀLĀ ĪPATNĪBA” simbolā var aizvietot ar līdzvērtīgu terminu jebkurā citā Kopienas oficiālajā valodā, kā tas noteikts šīs regulas V pielikumā.

2.   Ja Regulas (EK) Nr. 509/2006 12. pantā minētos Kopienas simbolus vai norādes atveido uz produkta etiķetes, uz tās jābūt arī reģistrētajam nosaukumam vai vienam no nosaukumiem, ja tas ir reģistrēts vairākās valodās.

10. pants

Reģistrs

1.   Komisija tās mītnē Briselē glabā Garantēto tradicionālo produktu reģistru, turpmāk tekstā “reģistrs”.

2.   Kad stājas spēkā tiesību akts, ar kuru reģistrē nosaukumu, Komisija reģistrā saglabā šādus datus:

a)

reģistrētais produkta nosaukums vienā vai vairākās valodās;

b)

informācija par to, vai reģistrācija ir ar nosaukuma rezervēšanu vai bez tās;

c)

informācija par to, vai grupa lūdz tiesības izmantot Regulas (EK) Nr. 509/2006 13. panta 3. punktu;

d)

produkta grupa, kā noteikts šīs regulas II pielikumā;

e)

norāde par pieteikuma iesniedzējas grupas vai grupu valsti vai valstīm, kā arī

f)

atsauce uz tiesību aktu, ar kuru reģistrē nosaukumu.

3.   Attiecībā uz automātiski reģistrētajiem nosaukumiem atbilstīgi Regulas (EK) Nr. 509/2006 19. panta 2. punktam Komisija līdz 2008. gada 31. jūlijam saglabā reģistrā datus, kā noteikts šā panta 2. punktā.

11. pants

Grozījumi specifikācijā

1.   Pieteikumu apstiprināt produkta specifikācijas grozījumus sastāda saskaņā ar šīs regulas VI pielikumā sniegto veidlapas paraugu.

2.   Specifikāciju grozījumu apstiprināšanas pieteikuma gadījumā atbilstīgi Regulas (EK) Nr. 509/2006 11. pantam:

a)

Regulas (EK) Nr. 509/2006 7. pantā prasītajā informācijā ietver šā panta 1. punktā minēto pienācīgi aizpildītu pieteikumu un, ja pieteicēja grupa ir reģistrēta dalībvalstī, arī minētās regulas 7. panta 6. punkta d) apakšpunktā minēto deklarāciju;

b)

informācija, kas jāpublicē saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 509/2006 8. panta 2. punktu, ietver pienācīgi aizpildītu pieteikumu, kas minēts šā panta 1. punktā.

3.   Lai grozījumu uzskatītu par maznozīmīgu Regulas (EK) Nr. 509/2006 11. panta 1. punkta ceturtās daļas nozīmē, tas nevar:

a)

attiekties uz produkta būtiskajām īpašībām;

b)

ieviest būtiskas izmaiņas ražošanas metodē;

c)

ietvert produkta nosaukuma vai jebkuras nosaukuma daļas maiņu vai produkta nosaukuma izmantošanas maiņu.

4.   Ja pieteikums attiecas uz produkta specifikācijas pagaidu grozījumu, kas saistīts ar valsts iestāžu pieprasīto obligāto sanitāro vai fitosanitāro pasākumu ievērošanu, kā noteikts Regulas (EK) Nr. 509/2006 11. panta 3. punktā, iesniedz šos pasākumus apliecinošus dokumentus.

5.   Ja Komisija nolemj apstiprināt specifikācijas grozījumu, kas ietver vai paredz izmaiņas reģistrā saglabātajā informācijā, kā noteikts šīs regulas 10. pantā, reģistrā saglabātos datus anulē un reģistrē jaunus datus, kas stājas spēkā kopā ar minēto lēmumu.

6.   Informācija, ko iesniedz Komisijai saskaņā ar šo pantu, ir gan papīra, gan elektroniskā formā. Grozījumu pieteikuma iesniegšanas diena Komisijai ir tā diena, kurā pieteikums reģistrēts Komisijas pasta žurnālā Briselē.

12. pants

Paziņojums no norīkotajām iestādēm vai institūcijām

1.   Regulas (EK) Nr. 509/2006 14. panta 1. punktā minētās iestādes vai minētās regulas 15. panta 1. punkta pirmās daļas otrajā ievilkumā minētās kontroles institūcijas paziņo dalībvalstij to ražotāju nosaukumus un adreses, kuriem tās pārbauda produktu specifikāciju atbilstību. Dalībvalstis šo ražotāju sarakstu dara pieejamu pārējām dalībvalstīm un Komisijai.

2.   Regulas (EK) Nr. 509/2006 15. panta 2. punktā minētās iestādes vai kontroles institūcijas paziņo Komisijai to ražotāju nosaukumus un adreses, kuriem tās pārbauda atbilstību produktu specifikācijai.

13. pants

Anulēšana

1.   Komisija var uzskatīt, ka vairs netiek vai nevar tikt nodrošināta atbilstība specifikācijas noteikumiem lauksaimniecības produktam vai pārtikas produktam, uz ko attiecas garantētas tradicionālās īpatnības nosaukums, jo īpaši, ja Komisijai piecu gadu laikā nav ziņots ne par vienu no Regulas (EK) Nr. 509/2006 15. pantā minētajām iestādēm vai kontroles institūcijām.

2.   Pirms reģistrācijas anulēšanas Komisija uzklausa grupu, kas pieteica reģistrāciju, un var noteikt termiņu, līdz kuram grupa var sniegt komentārus.

3.   Kad ir veikta anulēšana, Komisija svītro nosaukumu no reģistra, kā noteikts šīs regulas 10. pantā.

14. pants

Pārejas noteikumi

Šīs regulas noteikumus piemēro no tās spēkā stāšanās dienas, ņemot vērā šādus nosacījumus:

a)

regulas 1. līdz 4. panta noteikumus piemēro tikai reģistrācijas un grozījumu apstiprināšanas procedūrām, kuras nav publicētas atbilstoši Regulas (EK) Nr. 509/2006 8. panta 2. punktam vai Regulas (EEK) Nr. 2082/92 8. panta 1. punktam pirms šīs regulas stāšanās spēkā;

b)

regulas 6. panta, 7. panta, 11. panta 1., 2., 4. un 6. punkta noteikumus piemēro tikai to grozījumu reģistrācijai un apstiprināšanai, kas saņemti pēc 2006. gada 19. aprīļa;

c)

regulas 8. panta 1., 2. un 3. punkta noteikumus piemēro tikai tām iebildumu procedūrām, attiecībā uz kurām kopš šīs regulas spēkā stāšanās dienas nav sācies Regulas (EK) Nr. 509/2006 9. panta 1. punktā minētais sešu mēnešu periods;

d)

regulas 8. panta 4. punkta noteikumus piemēro tikai tām iebildumu procedūrām, attiecībā uz kurām kopš šīs regulas spēkā stāšanās dienas nav pagājis Regulas (EK) Nr. 509/2006 9. panta 1. punktā minētais sešu mēnešu periods;

e)

regulas 9. panta 2. punkta noteikumus piemēro ne vēlāk kā 2008. gada 1. jūlijā, neskarot produktus, kas ir laisti tirgū pirms minētā datuma.

15. pants

Atcelšana

Regulu (EEK) Nr. 1848/93 atceļ.

16. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā septītajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Tomēr 14. panta b) punktu piemēro no 2006. gada 20. aprīļa.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2007. gada 18. oktobrī

Komisijas vārdā

Komisijas locekle

Mariann FISCHER BOEL


(1)  OV L 93, 31.3.2006., 1. lpp.

(2)  OV L 208, 24.7.1992., 9. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 806/2003 (OV L 122, 16.5.2003., 1. lpp.).

(3)  OV L 168, 10.7.1993., 35. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 2167/2004 (OV L 371, 18.12.2004., 8. lpp.).


I PIELIKUMS

(Pēc veidlapas aizpildīšanas tekstu kvadrātiekavās izdzēš.)

PIETEIKUMS GTĪ REĢISTRĀCIJAI

Padomes 2006. gada 20. marta Regula (EK) Nr. 509/2006 par lauksaimniecības produktiem un pārtikas produktiem kā garantētām tradicionālām īpatnībām

[Nosaukums, tāpat kā turpmāk 3.1. punktā:] “ ”

EK Nr. [tikai EK lietošanai]

1.   Pieteikuma iesniedzējas grupas nosaukums un adrese

[Vairāku pieteikumu iesniedzēju grupu gadījumā jāsniedz informācija par katru no tām]

Grupas vai attiecīgajā gadījumā organizācijas nosaukums:

Adrese:

Tālrunis:

E-pasta adrese:

2.   Dalībvalsts vai trešā valsts

3.   Produkta specifikācija

3.1.   Reģistrējamais(-ie) nosaukums(-i) (Regulas (EK) Nr. 1216/2007 2. pants)

[Ja reģistrācija ir pieteikta vairāk nekā vienā valodā, jāiekļauj visu izmantojamo nosaukumu formas. Ja piemēro Regulas (EK) Nr. 509/2006 13. panta 3. punktu un grupa ir norādījusi, ka, tirgojot produktu, marķējumā papildus produkta nosaukumam oriģinālvalodā var būt iekļauta norāde citās oficiālajās valodās par to, ka produkts iegūts saskaņā ar tā reģiona, tās dalībvalsts vai tās trešās valsts tradīcijām, no kuras ir pieteikums, minētā norāde, kas jāiztulko pārējās oficiālajās valodās, jāiekļauj produkta specifikācijā.]

3.2.   Vai nosaukums

ir specifisks pats par sevi

izsaka lauksaimniecības produkta vai pārtikas produkta specifiskās iezīmes

[Paskaidrot]

3.3.   Vai ir lūgta nosaukuma rezervēšana atbilstīgi Regulas (EK) Nr. 509/2006 13. panta 2. punktam

[Izvēlēties vienu, atzīmējot ar “X”:]

Reģistrācija ar nosaukuma rezervēšanu

Reģistrācija bez nosaukuma rezervēšanas

3.4.   Produkta veids [kā norādīts II pielikumā]

3.5.   Tā lauksaimniecības produkta vai pārtikas produkta apraksts, uz kuru attiecas nosaukums atbilstīgi 3.1. punktam (Regulas (EK) Nr. 1216/2007 3. panta 1. punkts)

3.6.   Tā lauksaimniecības produkta vai pārtikas produkta ražošanas metodes apraksts, uz kuru attiecas nosaukums atbilstīgi 3.1. punktam (Regulas (EK) Nr. 1216/2007 3. panta 2. punkts)

3.7.   Lauksaimniecības produkta vai pārtikas produkta specifiskums (Regulas (EK) Nr. 1216/2007 3. panta 3. punkts)

3.8.   Lauksaimniecības produkta vai pārtikas produkta tradicionālais raksturs (Regulas (EK) Nr. 1216/2007 3. panta 4. punkts)

3.9.   Prasību minimums un procedūras specifisko iezīmju pārbaudei (Regulas (EK) Nr. 1216/2007 4. pants)

4.   Iestādes vai institūcijas, kuras pārbauda atbilstību produkta specifikācijai

[Ja produkta specifikācijas ievērošanu pārbauda vairāk nekā viena iestāde vai institūcija, iekļaut informāciju par katru no tām.]

4.1.   Nosaukums un adrese

Nosaukums:

Adrese:

Tālrunis:

E-pasta adrese:

[Izvēlēties vienu, atzīmējot ar “X”:]

 Publiska

 Privāta

4.2.   Iestādes vai institūcijas konkrētie uzdevumi

[Tikai tie uzdevumi, kas attiecas uz specifikācijas noteikumu atbilstības pārbaudi]


II PIELIKUMS

PRODUKTU IEDALĪJUMS PADOMES REGULAS (EK) Nr. 509/2006 VAJADZĪBĀM

1.   Uzturam paredzēti EK līguma I pielikumā minētie produkti

1.1. grupa

Svaiga gaļa (un subprodukti)

1.2. grupa

Gaļas produkti (vārīti, sālīti, kūpināti utt.)

1.3. grupa

Sieri

1.4. grupa

Citi dzīvnieku izcelsmes produkti (olas, medus, dažādi piena produkti, izņemot sviestu utt.)

1.5. grupa

Eļļas un tauki (sviests, margarīns, eļļas utt.)

1.6. grupa

Svaigi vai pārstrādāti augļi, dārzeņi un graudaugi

1.7. grupa

Svaigas zivis, gliemji un vēžveidīgie un to izstrādājumi

1.8. grupa

Citi Līguma I pielikumā minētie produkti

2.   Regulas (EK) Nr. 509/2006 I pielikumā minētie pārtikas produkti

2.1. grupa

Alus

2.2. grupa

Šokolāde un citi pārtikas izstrādājumi ar kakao piedevu

2.3. grupa

Konditorejas izstrādājumi, maize, mīklas izstrādājumi, kūkas, cepumi un citi konditorejas izstrādājumi

2.4. grupa

Vārīti, nevārīti vai pildīti makaronu izstrādājumi

2.5. grupa

Iepriekš sagatavoti ēdieni

2.6. grupa

Sagatavotas garšvielu mērces

2.7. grupa

Zupas vai buljoni

2.8. grupa

Dzērieni no augu ekstraktiem

2.9. grupa

Saldējums un sasaldētas sulas


III PIELIKUMS

(Pēc veidlapas aizpildīšanas tekstu kvadrātiekavās izdzēš.)

IEBILDUMU PAZIŅOJUMS

Padomes 2006. gada 20. marta Regula (EK) Nr. 509/2006 par lauksaimniecības produktiem un pārtikas produktiem kā garantētām tradicionālām īpatnībām

1.   Produkta nosaukums

[kā publicēts Oficiālajā Vēstnesī (OV)]

2.   Oficiālā atsauce

[kā publicēts Oficiālajā Vēstnesī (OV)]

Atsauces numurs:

OV publikācijas datums:

3.   Kontaktinformācija

Kontaktpersona:

Vārds:

Uzvārds:

Grupa/organizācija/persona:

Vai valsts iestāde:

Nodaļa:

Adrese:

Tālrunis: +

E-pasta adrese:

4.   Iebilduma iemesls

Neatbilstība Regulas (EK) Nr. 509/2006 2. panta nosacījumiem

Neatbilstība Regulas (EK) Nr. 509/2006 4. panta nosacījumiem

Neatbilstība Regulas (EK) Nr. 509/2006 5. panta nosacījumiem

Ja pieteikumi iesniegti saskaņā ar 13. panta 2. punktu, nosaukuma izmantošana ir likumīga, atzīta un ekonomiski nozīmīga attiecībā uz līdzīgiem lauksaimniecības produktiem vai pārtikas produktiem

5.   Iebilduma apraksts

Iesniegt paziņojumu, kurā izklāstīti iebilduma iemesli un pamatojums. Tāpat iesniegt paziņojumu, kurā paskaidrotas iebilduma cēlāja pamatotās intereses, izņemot gadījumu, ja iebilduma cēlājs ir valsts iestāde, kurai paziņojums par ieinteresētības pamatotību nav jāiesniedz. Iebildumu paziņojumam ir jābūt parakstītam un datētam.


IV PIELIKUMS

(Pēc veidlapas aizpildīšanas tekstu kvadrātiekavās izdzēš.)

PAZIŅOJUMS PAR APSPRIEŠANĀS BEIGĀM PĒC IEBILDUMU PROCEDŪRAS

Padomes 2006. gada 20. marta Regula (EK) Nr. 509/2006 par lauksaimniecības produktiem un pārtikas produktiem kā garantētām tradicionālām īpatnībām

1.   Produkta nosaukums

[kā publicēts Oficiālajā Vēstnesī (OV)]

2.   Oficiālā atsauce [kā publicēts Oficiālajā Vēstnesī (OV)]

Atsauces numurs:

OV publikācijas datums:

3.   Apspriešanās rezultāts

3.1.

Iebildumu cēlājs(-i), ar kuru(-iem) ir panākta vienošanās

[pievienot vienošanās vēstuļu kopijas]

3.2.

Iebildumu cēlājs(-i), ar kuru(-iem) nav panākta vienošanās

4.   Produkta specifikācija

Specifikācija ir grozīta

Jā 

Nē 

Ja atbilde ir “Jā”, pievienot grozījumu aprakstu.

5.   Datums un paraksts

[Nosaukums:]

[Nodaļa/organizācija:]

[Adrese:]

[Tālrunis:] +]

[E-pasta adrese:]


V PIELIKUMS

KOPIENAS SIMBOLU UN NORĀŽU ATVEIDOŠANA

1.   Melnbalti un krāsaini Kopienas simboli

Krāsainam simbolam var izmantot tiešās krāsas (Pantone) vai četru krāsu procesu. Turpmāk ir minētas standartkrāsas.

Kopienas simboli Pantone krāsās

Image

Image

Kopienas simboli četru krāsu procesā

Image

Image

Melnbalti Kopienas simboli

Image

2.   Kopienas simbolu negatīvi

Ja iepakojuma vai etiķetes pamatkrāsa ir tumša, simbolus var atveidot kā negatīvus attiecībā pret iepakojuma vai etiķetes pamatkrāsu:

Image

3.   Kontrasts ar pamatkrāsām

Ja simbols ir krāsains uz krāsaina pamata un to ir grūti pamanīt, apkārt simbolam atveido norobežojošu apli, lai uzlabotu kontrastu ar pamatkrāsām:

Image

4.   Fonti

Tekstam izmanto Times Roman drukātos burtus.

5.   Samazinājums

Minimālais Kopienas simbolu izmērs ir 15 mm diametrā.

6.   “Garantētā tradicionālā īpatnība” un tās saīsinājums EK valodās

EK valoda

Termins

Saīsinājums

BG

храна с традиционно специфичен характер

ХТСХ

ES

especialidad tradicional garantizada

ETG

CS

zaručená tradiční specialita

ZTS

DA

garanteret traditionel specialitet

GTS

DE

garantiert traditionelle Spezialität

g.t.S.

ET

garanteeritud traditsiooniline eritunnus

GTE

EL

εγγυημένο παραδοσιακό ιδιότυπο προϊόν

Ε Π Ι Π

EN

traditional speciality guaranteed

TSG

FR

spécialité traditionnelle garantie

STG

GA

speisialtacht thraidisiúnta ráthaithe

STR

IT

specialità tradizionale garantita

STG

LV

garantēta tradicionālā īpatnība

GTI

LT

garantuotas tradicinis gaminys

GTG

HU

hagyományos különleges termék

HKT

MT

speċjalità tradizzjonali garantita

STG

NL

gegarandeerde traditionele specialiteit

GTS

PL

gwarantowana tradycyjna specjalność

GTS

PT

especialidade tradicional garantida

ETG

RO

specialitate tradițională garantată

STG

SK

zaručená tradičná špecialita

ZTŠ

SL

zajamčena tradicionalna posebnost

ZTP

FI

aito perinteinen tuote

APT

SV

garanterad traditionell specialitet

GTS


VI PIELIKUMS

(Pēc veidlapas aizpildīšanas tekstu kvadrātiekavās izdzēš.)

GROZĪJUMU PIETEIKUMS

Padomes 2006. gada 20. marta Regula (EK) Nr. 509/2006 par lauksaimniecības produktiem un pārtikas produktiem kā garantētām tradicionālām īpatnībām

Grozījumu pieteikums saskaņā ar 11. pantu

[Reģistrētais nosaukums] “ ”

EK Nr. [tikai EK lietošanai]

1.   Pieteikuma iesniedzēja grupa

Grupas nosaukums:

Adrese:

Tālrunis:

E-pasta adrese:

2.   Dalībvalsts vai trešā valsts

3.   Produkta specifikācijas nodaļa, kurā izdarīti grozījumi

Produkta nosaukums

Nosaukuma rezervēšana (Regulas (EK) Nr. 509/2006 13. panta 2. punkts)

Produkta apraksts

Ražošanas metode

Cits (konkretizēt)

4.   Grozījuma(-u) veids

Grozījums reģistrētas GTĪ specifikācijā

Pagaidu grozījumi specifikācijā, kas saistīti ar valsts iestāžu pieprasīto obligāto sanitāro vai fitosanitāro pasākumu ievērošanu (Regulas (EK) Nr. 509/2006 11. panta 3. punkts) (iesniegt pierādījumu par šo pasākumu veikšanu)

5.   Grozījums(-i)

[Iesniegt īsu aprakstu par katru grozījumu, kas atzīmēts iepriekšminētajā 3. punktā. Iesniegt arī paziņojumu, kurā paskaidrotas grozījumu pieteikuma iesniedzējas grupas likumīgās intereses.]

6.   Atjaunināta produkta specifikācija


19.10.2007   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 275/16


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1217/2007

(2007. gada 18. oktobris),

ar ko groza III pielikumu Padomes Regulai (EEK) Nr. 3030/93 par kopīgiem noteikumiem konkrētu tekstilizstrādājumu importam no trešām valstīm

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1993. gada 12. oktobra Regulu (EEK) Nr. 3030/93 par kopīgiem noteikumiem konkrētu tekstilizstrādājumu importam no trešām valstīm (1) un jo īpaši tās 13. un 19. pantu,

tā kā:

(1)

Komisija un Ķīnas Tautas Republikas Tirdzniecības ministrija (turpmāk tekstā – “TM”) 2005. gada 10. jūnijā parakstīja saprašanās memorandu (turpmāk tekstā – “SM”) par dažu Ķīnas izcelsmes tekstilizstrādājumu un apģērbu eksportu uz Kopienu. Līdz ar SM ieviesa saskaņotus daudzumus dažām tekstilizstrādājumu kategorijām. Saskaņoto daudzumu piemērošanas termiņš beigsies 2008. gada 1. janvārī.

(2)

SM attiecas uz desmit tekstilizstrādājumu kategoriju importu Kopienā no Ķīnas: 2. kategorija (kokvilnas audumi), 4. kategorija (T krekli), 5. kategorija (puloveri), 6. kategorija (bikses), 7. kategorija (blūzes), 20. kategorija (gultas veļa), 26. kategorija (kleitas), 31. kategorija (krūšturi), 39. kategorija (galdauti un virtuves dvieļi) un 115. kategorija (linšķiedras vai rāmijas dzija). Muitas kodi, kas atbilst minētajiem ražojumiem, ir norādīti Regulas (EEK) Nr. 3030/93 I pielikumā.

(3)

Jānodrošina, lai attiecīgo Ķīnas izcelsmes izstrādājumu (uz kuriem patlaban attiecas SM saskaņotie daudzumi) importa pāreja uz pilnīgi liberalizētu tekstilizstrādājumu tirdzniecību norisētu vienmērīgi un raiti. Pamatojoties uz katras SM kategorijas sīku analīzi, kurā ir informācija par agrāku un pašreizēju izmantošanu, agrākiem un pašreizējiem saskaņotiem līmeņiem, agrākiem un pašreizējiem faktiskiem tirdzniecības līmeņiem, importa daļām un īpašām ražojumu kategoriju problēmām, Komisija un TM ir secinājusi, ka jāievieš pārraudzības sistēma, jo ir ļoti iespējams, ka astoņām no desmit tekstilizstrādājumu kategorijām, uz kurām attiecas SM saskaņotie daudzumi, 2008. gadā nāksies saskarties ar spiedienu, ko rada Ķīnas izcelsmes imports. Attiecīgās astoņas tekstilizstrādājumu kategorijas ir šādas: 4. kategorija (T krekli), 5. kategorija (puloveri), 6. kategorija (bikses), 7. kategorija (blūzes), 20. kategorija (gultas veļa), 26. kategorija (kleitas), 31. kategorija (krūšturi) un 115. kategorija (linšķiedras vai rāmijas dzija).

(4)

Pie minētā secinājuma, ka vajadzīga pārraudzība, nonāca, ņemot vērā arī to, ka citos lielos patērētāju tirgos līdz 2008. gada 31. decembrim būs spēkā ierobežojumi attiecībā uz vairāku Ķīnas izcelsmes tekstilizstrādājumu kategoriju importu.

(5)

Lai nodrošinātu vienmērīgu pāreju uz pilnīgi liberalizētu tekstilizstrādājumu tirdzniecību, pēc iespējas priekšlaicīgi jāpārrauga importa tendences astoņām iepriekšminētajām tekstilizstrādājumu kategorijām, kas norādītas Regulas (EEK) Nr. 3030/93 I pielikumā, izveidojot a priori pārraudzības sistēmu, kas būtu divkārša pārbaudes sistēma minētajiem ražojumiem un ko piemērotu vienu gadu, t. i., no 2008. gada 1. janvāra līdz 2008. gada 31. decembrim.

(6)

Ķīnas Tautas Republikas (ĶTR) valdība ir informējusi Komisiju, ka no 2008. gada 1. janvāra līdz 2008. gada 31. decembrim tā sadarbosies saskaņā ar divkāršās pārbaudes uzraudzības sistēmu minētajām astoņām SM kategorijām.

(7)

Tādēļ Regula (EEK) Nr. 3030/93 attiecīgi jāgroza.

(8)

Lai no 2008. gada 1. janvāra nodrošinātu importa režīma skaidrību un paredzamību, šī regula laikus jāpublicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

(9)

Saskaņā ar III pielikuma 14. panta 1. punktu līdz 2008. gada 31. martam attiecīgo importa režīmu piemēros attiecībā uz to Ķīnas izcelsmes tekstilizstrādājumu laišanu brīvā apgrozībā, uz kuriem attiecas SM saskaņotie daudzumi un kas nosūtīti pirms 2008. gada 1. janvāra.

No 2008. gada 1. aprīļa piemēros šajā regulā paredzēto divkāršās pārbaudes uzraudzību, un importa atļaujas izsniedz apmaiņā pret eksporta licencēm, kas izsniegtas attiecīgajiem ražojumiem.

(10)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Tekstilpreču komitejas atzinumu, kas izveidota ar Regulas (EEK) Nr. 3030/93 17. pantu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (EEK) Nr. 3030/93 III pielikumu groza, kā norādīts šīs regulas pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2008. gada 1. janvāra līdz 2008. gada 31. decembrim.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2007. gada 18. oktobrī

Komisijas vārdā

Komisijas loceklis

Peter MANDELSON


(1)  OV L 275, 8.11.1993., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 54/2007 (OV L 18, 25.1.2007., 1. lpp.).


PIELIKUMS

Regulas (EEK) Nr. 3030/93 III pielikuma A tabulu aizstāj ar šādu tabulu:

“A tabula

Valstis un kategorijas, uz kurām attiecas divkāršā pārraudzības sistēma

Trešā valsts

Grupa

Kategorija

Vienība

ĶĪNA

I B GRUPA

 

 

4

1 000 gabalu

 

5

1 000 gabalu

 

6

1 000 gabalu

 

7

1 000 gabalu

II A GRUPA

 

 

20

tonnas

II B GRUPA

 

 

26

1 000 gabalu

 

31

1 000 gabalu

IV GRUPA

 

 

115

tonnas

UZBEKISTĀNA

I A GRUPA

 

 

1

tonnas

 

3

tonnas

I B GRUPA

 

 

4

1 000 gabalu

 

5

1 000 gabalu

 

6

1 000 gabalu

 

7

1 000 gabalu

 

8

1 000 gabalu

II B GRUPA

 

 

26

1 000 gabalu”


19.10.2007   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 275/19


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1218/2007

(2007. gada 18. oktobris),

ar ko nosaka eksporta kompensācijas par liellopu un teļa gaļu

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1999. gada 17. maija Regulu (EK) Nr. 1254/1999 par liellopu un teļa gaļas tirgus kopīgo organizāciju (1), un jo īpaši tās 33. panta 3. punkta trešo daļu,

tā kā:

(1)

Regulas (EK) Nr. 1254/1999 33. panta 1. punktā ir noteikts, ka starpību starp minētās regulas 1. panta 1. punktā uzskaitīto produktu cenu pasaules tirgū un šo produktu cenu Kopienā drīkst atlīdzināt ar eksporta kompensāciju.

(2)

Ņemot vērā pašreizējo stāvokli liellopu un teļa gaļas tirgū, eksporta kompensācijas ir jānosaka saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1254/1999 33. pantā paredzētajiem noteikumiem un kritērijiem.

(3)

Regulas (EK) Nr. 1254/1999 33. panta 3. punkta otrajā daļā paredzēts, ka stāvoklis pasaules tirgū vai dažu tirgu īpašās prasības var radīt nepieciešamību noteikt dažādu kompensācijas lielumu atkarībā no galamērķa.

(4)

Kompensācija ir jāpiešķir tikai par produktiem, kurus atļauts laist brīvā apgrozībā Kopienas tirgū un kuriem ir veselības marķējums, kas paredzēts 5. panta 1. punkta a) apakšpunktā Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 29. aprīļa Regulā (EK) Nr. 853/2004, ar ko nosaka īpašus higiēnas noteikumus attiecībā uz dzīvnieku izcelsmes pārtiku (2). Šiem produktiem jāatbilst arī prasībām, kas noteiktas ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 29. aprīļa Regulu (EK) Nr. 852/2004 par pārtikas produktu higiēnu (3) un ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 29. aprīļa Regulu (EK) Nr. 854/2004, ar ko paredz īpašus noteikumus par lietošanai pārtikā paredzētu dzīvnieku izcelsmes produktu oficiālās kontroles organizēšanu (4).

(5)

Atbilstīgi 6. panta 2. punkta trešajai daļai Komisijas 1982. gada 20. jūlija Regulā (EEK) Nr. 1964/82, ar ko paredz nosacījumus īpašu eksporta kompensāciju piešķiršanai noteiktiem atkaulotas liellopu gaļas izcirtņiem (5), izmaksājamo īpašo kompensāciju samazina, ja eksportējamais atkaulotās gaļas daudzums ir 85–95 % no kopējā atkauloto izcirtņu svara.

(6)

Tādēļ ir jāatceļ Komisijas Regula (EK) Nr. 838/2007 (6), un tā jāaizstāj ar jaunu regulu.

(7)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Liellopu gaļas pārvaldības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

1.   Regulas (EK) Nr. 1254/1999 33. pantā paredzēto eksporta kompensāciju piešķir par tiem produktiem un tādā apjomā, kā noteikts šīs regulas pielikumā, attiecinot uz tiem šā panta 2. punktā paredzētos noteikumus.

2.   Produktiem, par kuriem atbilstīgi 1. punktam ir tiesības saņemt kompensāciju, ir jāatbilst attiecīgajām Regulas (EK) Nr. 852/2004 un Regulas (EK) Nr. 853/2004 prasībām, jo īpaši Regulas (EK) Nr. 854/2004 I pielikuma I sadaļas III nodaļā noteiktajām prasībām par sagatavošanu apstiprinātā uzņēmumā un atbilstību veselības marķējuma prasībām.

2. pants

Gadījumā, kas minēts Regulas (EEK) Nr. 1964/82 6. panta 2. punkta trešajā daļā, kompensāciju par produktiem ar kodu 0201 30 00 9100 samazina par 7 EUR/100 kg.

3. pants

Regulu (EK) Nr. 838/2007 atceļ.

4. pants

Šī regula stājas spēkā 2007. gada 19. oktobrī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2007. gada 18. oktobrī

Komisijas vārdā

lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektors

Jean-Luc DEMARTY


(1)  OV L 160, 26.6.1999., 21. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1913/2005 (OV L 307, 25.11.2005., 2. lpp.).

(2)  OV L 139, 30.4.2004., 55. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 1791/2006 (OV L 363, 20.12.2006., 1. lpp.).

(3)  OV L 139, 30.4.2004., 1. lpp.

(4)  OV L 139, 30.4.2004., 206. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1791/2006.

(5)  OV L 212, 21.7.1982., 48. lpp. Regulā jaunākie grozījumi ir izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1713/2006 (OV L 321, 21.11.2006., 11. lpp.).

(6)  OV L 186, 18.7.2007., 7. lpp.


PIELIKUMS

No 2007. gada 19. oktobrī piemērotās eksporta kompensācijas liellopu gaļas nozarē

Produktu kods

Galamērķis

Mērvienība

Kompensāciju summa (7)

0102 10 10 9140

B00

EUR/100 kg dzīvsvara

25,9

0102 10 30 9140

B00

EUR/100 kg dzīvsvara

25,9

0201 10 00 9110 (1)

B02

EUR/100 kg tīrā svara

36,6

B03

EUR/100 kg tīrā svara

21,5

0201 10 00 9130 (1)

B02

EUR/100 kg tīrā svara

48,8

B03

EUR/100 kg tīrā svara

28,7

0201 20 20 9110 (1)

B02

EUR/100 kg tīrā svara

48,8

B03

EUR/100 kg tīrā svara

28,7

0201 20 30 9110 (1)

B02

EUR/100 kg tīrā svara

36,6

B03

EUR/100 kg tīrā svara

21,5

0201 20 50 9110 (1)

B02

EUR/100 kg tīrā svara

61,0

B03

EUR/100 kg tīrā svara

35,9

0201 20 50 9130 (1)

B02

EUR/100 kg tīrā svara

36,6

B03

EUR/100 kg tīrā svara

21,5

0201 30 00 9050

US (3)

EUR/100 kg tīrā svara

6,5

CA (4)

EUR/100 kg tīrā svara

6,5

0201 30 00 9060 (6)

B02

EUR/100 kg tīrā svara

22,6

B03

EUR/100 kg tīrā svara

7,5

0201 30 00 9100 (2)  (6)

B04

EUR/100 kg tīrā svara

84,7

B03

EUR/100 kg tīrā svara

49,8

EG

EUR/100 kg tīrā svara

103,4

0201 30 00 9120 (2)  (6)

B04

EUR/100 kg tīrā svara

50,8

B03

EUR/100 kg tīrā svara

29,9

EG

EUR/100 kg tīrā svara

62,0

0202 10 00 9100

B02

EUR/100 kg tīrā svara

16,3

B03

EUR/100 kg tīrā svara

5,4

0202 20 30 9000

B02

EUR/100 kg tīrā svara

16,3

B03

EUR/100 kg tīrā svara

5,4

0202 20 50 9900

B02

EUR/100 kg tīrā svara

16,3

B03

EUR/100 kg tīrā svara

5,4

0202 20 90 9100

B02

EUR/100 kg tīrā svara

16,3

B03

EUR/100 kg tīrā svara

5,4

0202 30 90 9100

US (3)

EUR/100 kg tīrā svara

6,5

CA (4)

EUR/100 kg tīrā svara

6,5

0202 30 90 9200 (6)

B02

EUR/100 kg tīrā svara

22,6

B03

EUR/100 kg tīrā svara

7,5

1602 50 31 9125 (5)

B00

EUR/100 kg tīrā svara

23,3

1602 50 31 9325 (5)

B00

EUR/100 kg tīrā svara

20,7

1602 50 39 9125 (5)

B00

EUR/100 kg tīrā svara

23,3

1602 50 39 9325 (5)

B00

EUR/100 kg tīrā svara

20,7

NB: Produktu kodi, kā arī “A” sērijas galamērķa kodi ir definēti Komisijas Regulā (EEK) Nr. 3846/87 (OV L 366, 24.12.1987., 1. lpp.).

Galamērķa kodi ir definēti Komisijas Regulā (EK) Nr. 1833/2006 (OV L 354, 14.12.2006., 19. lpp.).

Pārējie galamērķi ir definēti šādi:

B00

:

jebkurš galamērķis (trešās valstis, citas teritorijas, pārtikas piegādes un galamērķi, kas pielīdzināmi eksportam no Kopienas).

B02

:

B04 un EG galamērķi.

B03

:

Albānija, Horvātija, Bosnija un Hercegovina, Serbija, Kosova, Melnkalne, Bijusī Dienvidslāvijas Maķedonijas Republika, piegādes un rezerves (Komisijas Regulas (EK) Nr. 800/1999 36. un 45. pantā un, attiecīgā gadījumā, 44. pantā paredzētie galamērķi (OV L 102, 17.4.1999., 11. lpp.)).

B04

:

Turcija, Ukraina, Baltkrievija, Moldova, Krievija, Gruzija, Armēnija, Azerbaidžāna, Kazahstāna, Turkmenistāna, Uzbekistāna, Tadžikistāna, Kirgizstāna, Maroka, Alžīrija, Tunisija, Lībija, Libāna, Sīrija, Irāka, Irāna, Izraēla, Jordānas Rietumkrasts/Gazas josla, Jordānija, Saūda Arābija, Kuveita, Bahreina, Katara, Apvienotie Arābu Emirāti, Omāna, Jemena, Pakistāna, Šrilanka, Mjanma (Birma), Taizeme, Vjetnama, Indonēzija, Filipīnas, Ķīna, Ziemeļkoreja, Honkonga, Sudāna, Mauritānija, Mali, Burkinafaso, Nigēra, Čada, Kaboverde, Senegāla, Gambija, Gvineja-Bisava, Gvineja, Sjerraleone, Libērija, Kotdivuāra, Gana, Togo, Benina, Nigērija, Kamerūna, Centrālāfrikas Republika, Ekvatoriālā Gvineja, Santome un Prinsipi, Gabona, Kongo, Kongo (Demokrātiskā Republika), Ruanda, Burundi, Svētās Helēnas sala un piederīgās teritorijas, Angola, Etiopija, Eritreja, Džibutija, Somālija, Uganda, Tanzānija, Seišelu salas un piederīgās teritorijas, Britu teritorija Indijas okeānā, Mozambika, Maurīcija, Komoru salas, Majota, Zambija, Malāvija, Dienvidāfrika, Lesoto.


(1)  Iekļaut produktu šajā apakšpozīcijā var tad, ja tiek uzrādīts Komisijas Regulas (EEK) Nr. 32/82 pielikumā norādītais apliecinājums (OV L 4, 8.1.1982., 11. lpp.).

(2)  Kompensāciju piešķir, ja ir ievēroti nosacījumi, kas paredzēti Komisijas Regulā (EEK) Nr. 1964/82 (OV L 212, 21.7.1982., 48. lpp.) un – attiecīgā gadījumā – Komisijas Regulā (EK) Nr. 1741/2006 (OV L 329, 25.11.2006., 7. lpp.).

(3)  Eksports atbilstīgi nosacījumiem, kas paredzēti Komisijas Regulā (EEK) Nr. 2973/79 (OV L 336, 29.12.1979., 44. lpp.).

(4)  Eksports atbilstīgi nosacījumiem, kas paredzēti Komisijas Regulā (EK) Nr. 2051/96 (OV L 274, 26.10.1996., 18. lpp.).

(5)  Kompensācijas piešķir, ja ir ievēroti Komisijas Regulā (EK) Nr. 1731/2006 paredzētie noteikumi (OV L 325, 24.11.2006., 12. lpp.).

(6)  Liesas liellopu gaļas daudzumu (izņemot taukus) nosaka atbilstīgi Komisijas Regulas (EEK) Nr. 2429/86 pielikumā iekļautajai analīzes procedūrai (OV L 210, 1.8.1986., 39. lpp.).

Termiņš “vidējais daudzums” attiecas uz tāda parauga daudzumu, kas definēts 2. panta 1. punktā Komisijas Regulā (EK) Nr. 765/2002 (OV L 117, 4.5.2002., 6. lpp.). Paraugu ņem no attiecīgā sūtījuma daļas, kas varētu būt visbīstamākā.

(7)  Atbilstoši Regulas (EK) Nr. 1254/1999 33. panta 10. punktam, ievērojot izdarītos grozījumus, kompensācijas nekādā gadījumā nepiešķir, izvedot produktus, kas iepriekš ievesti no trešām valstīm un pēc tam atkārtoti izvesti uz trešām valstīm.

NB: Produktu kodi, kā arī “A” sērijas galamērķa kodi ir definēti Komisijas Regulā (EEK) Nr. 3846/87 (OV L 366, 24.12.1987., 1. lpp.).

Galamērķa kodi ir definēti Komisijas Regulā (EK) Nr. 1833/2006 (OV L 354, 14.12.2006., 19. lpp.).

Pārējie galamērķi ir definēti šādi:

B00

:

jebkurš galamērķis (trešās valstis, citas teritorijas, pārtikas piegādes un galamērķi, kas pielīdzināmi eksportam no Kopienas).

B02

:

B04 un EG galamērķi.

B03

:

Albānija, Horvātija, Bosnija un Hercegovina, Serbija, Kosova, Melnkalne, Bijusī Dienvidslāvijas Maķedonijas Republika, piegādes un rezerves (Komisijas Regulas (EK) Nr. 800/1999 36. un 45. pantā un, attiecīgā gadījumā, 44. pantā paredzētie galamērķi (OV L 102, 17.4.1999., 11. lpp.)).

B04

:

Turcija, Ukraina, Baltkrievija, Moldova, Krievija, Gruzija, Armēnija, Azerbaidžāna, Kazahstāna, Turkmenistāna, Uzbekistāna, Tadžikistāna, Kirgizstāna, Maroka, Alžīrija, Tunisija, Lībija, Libāna, Sīrija, Irāka, Irāna, Izraēla, Jordānas Rietumkrasts/Gazas josla, Jordānija, Saūda Arābija, Kuveita, Bahreina, Katara, Apvienotie Arābu Emirāti, Omāna, Jemena, Pakistāna, Šrilanka, Mjanma (Birma), Taizeme, Vjetnama, Indonēzija, Filipīnas, Ķīna, Ziemeļkoreja, Honkonga, Sudāna, Mauritānija, Mali, Burkinafaso, Nigēra, Čada, Kaboverde, Senegāla, Gambija, Gvineja-Bisava, Gvineja, Sjerraleone, Libērija, Kotdivuāra, Gana, Togo, Benina, Nigērija, Kamerūna, Centrālāfrikas Republika, Ekvatoriālā Gvineja, Santome un Prinsipi, Gabona, Kongo, Kongo (Demokrātiskā Republika), Ruanda, Burundi, Svētās Helēnas sala un piederīgās teritorijas, Angola, Etiopija, Eritreja, Džibutija, Somālija, Uganda, Tanzānija, Seišelu salas un piederīgās teritorijas, Britu teritorija Indijas okeānā, Mozambika, Maurīcija, Komoru salas, Majota, Zambija, Malāvija, Dienvidāfrika, Lesoto.


19.10.2007   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 275/23


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1219/2007

(2007. gada 18. oktobris)

par mājputnu gaļas ievešanas atļauju izdošanu atbilstoši pieteikumiem, kas 2007. gada oktobra pirmajās septiņās dienās iesniegti saskaņā ar tarifa kvotām, kuras atvērtas ar Regulu (EK) Nr. 616/2007

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1975. gada 29. oktobra Regulu (EEK) Nr. 2777/75 par mājputnu gaļas tirgus kopīgo organizāciju (1),

ņemot vērā Komisijas 2006. gada 31. augusta Regulu (EK) Nr. 1301/2006, ar ko nosaka kopīgus noteikumus lauksaimniecības produktu importa tarifu kvotu administrēšanai, izmantojot ievešanas atļauju sistēmu (2), un jo īpaši tās 7. panta 2. punktu,

ņemot vērā Komisijas 2007. gada 4. jūnija Regulu (EK) Nr. 616/2007, ar ko atver Kopienas tarifa kvotas mājputnu gaļai ar izcelsmi Brazīlijā, Taizemē un citās trešās valstīs un paredz to pārvaldību (3), un jo īpaši tās 5. panta 5. punktu,

tā kā:

(1)

Ar Regulu (EK) Nr. 616/2007 ir atvērtas tarifa kvotas mājputnu gaļas produktu ievešanai.

(2)

Ievešanas atļauju pieteikumi, kas iesniegti 2007. gada oktobra pirmajās septiņās dienās par apakšperiodu no 2008. gada 1. janvāra līdz 31. martam, attiecībā uz dažām kvotām pārsniedz pieejamos daudzumus. Tāpēc ir jānosaka, par kādu apjomu ievešanas atļaujas var izdot, nosakot piešķīruma koeficientu, ko piemēro prasītajiem daudzumiem.

(3)

Daudzumi, kas ir iekļauti ievešanas atļauju pieteikumos, kuri iesniegti 2007. gada oktobra pirmajās septiņās dienās par apakšperiodu no 2008. gada 1. janvāra līdz 31. martam, attiecībā uz dažām kvotām ir mazāki nekā pieejamie daudzumi. Tāpēc ir jānosaka, par kādu apjomu netika iesniegti pieteikumi; šis apjoms jāpieskaita daudzumiem, kas noteikti nākamajam kvotas periodam,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

1.   Ievešanas atļauju pieteikumiem, kas saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 616/2007 iesniegti par apakšperiodu no 2008. gada 1. janvāra līdz 31. martam, piemēro šīs regulas pielikumā norādīto piešķīruma koeficientu.

2.   Daudzumi, par kuriem saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 616/2007 netika iesniegti ievešanas atļauju pieteikumi un kuri jāpieskaita apakšperiodam no 2008. gada 1. aprīļa līdz 30. jūnijam, ir noteikti šīs regulas pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2007. gada 19. oktobrī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2007. gada 18. oktobrī

Komisijas vārdā

lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektors

Jean-Luc DEMARTY


(1)  OV L 282, 1.11.1975., 77. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 679/2006 (OV L 119, 4.5.2006., 1. lpp.).

(2)  OV L 238, 1.9.2006., 13. lpp. Regulā grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 289/2007 (OV L 78, 17.3.2007., 17. lpp.).

(3)  OV L 142, 5.6.2007., 3. lpp.


PIELIKUMS

Grupas Nr.

Kārtas Nr.

Piešķīruma koeficients ievešanas atļaujas pieteikumiem, kas iesniegti par apakšperiodu no du 1.1.2008-31.3.2008

(%)

Nepieprasītie daudzumi, kuri ir jāpieskaita apakšperiodam no 1.4.2008-30.6.2008

(kg)

1

09.4211

2,00757

2

09.4212

 (1)

74 088 000

4

09.4214

41,505001

5

09.4215

45,024668

6

09.4216

 (2)

3 669 357

7

09.4217

8,044555

8

09.4218

 (2)

7 348 800


(1)  Nepiemēro, jo Komisijai nav iesniegts neviens atļaujas pieteikums.

(2)  Nepiemēro, jo pieprasītie daudzumi ir mazāki nekā pieejamie daudzumi.


19.10.2007   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 275/25


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1220/2007

(2007. gada 18. oktobris),

ar kuru groza reprezentatīvās cenas un papildu ievedmuitas nodokļu summas, kas piemērojamas melases ievedumiem cukura nozarē, ko nosaka Regula (EK) Nr. 1110/2007

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2006. gada 20. februāra Regulu (EK) Nr. 318/2006 par cukura nozares tirgus kopējo organizāciju (1) un jo īpaši tās 77. panta 2. punktu,

ņemot vērā Komisijas 2006. gada 30. jūnija Regulu (EK) Nr. 951/2006, ar ko paredz sīki izstrādātus noteikumus par to, kā īstenot Padomes Regulu (EK) Nr. 318/2006 saistībā ar tirdzniecību ar trešam valstīm cukura nozarē (2), un jo īpaši tās 34. panta 2. punkta otrās daļas otro punktu,

tā kā:

(1)

Reprezentatīvo cenu un papildu ievedmuitas nodokļu summas, kas piemērojamas melases ievedumiem līdz 2007. gada 1. oktobrim, noteiktas ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 1110/2007 (3).

(2)

Saskaņā ar datiem, kas ir Komisijas rīcībā, pašreiz spēkā esošās summas ir jāgroza atbilstīgi Regulā (EK) Nr. 951/2006 norādītajām aprēķina normām un noteikumiem,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Reprezentatīvās cenas un papildu ievedmuitas nodokļi, noteikti Regulā (EK) Nr. 1110/2007, kas piemērojami Regulas (EK) Nr. 951/2006 34. pantā paredzēto produktu ievedumiem, tiek grozīti uz tādiem, kā norādīts šīs regulas pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2007. gada 19. oktobrī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2007. gada 18. oktobrī

Komisijas vārdā

lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektors

Jean-Luc DEMARTY


(1)  OV L 58, 28.2.2006., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 247/2007 (OV L 69, 9.3.2007., 3. lpp.).

(2)  OV L 178, 1.7.2006., 24. lpp. Regula, kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 2031/2006 (OV L 414, 30.12.2006., 43. lpp.).

(3)  OV L 253, 28.9.2007., 7. lpp.


PIELIKUMS

Grozītās Reprezentatīvās cenas un papildu ievedmuitas nodokļi melasei cukura nozarē, ko piemēro no 2007. gada 19. oktobra

(EUR)

KN kods

Reprezentatīvā cena par attiecīgā produkta 100 tīrsvara kilogramiem

Papildu ievedmuitas nodoklis par attiecīgā produkta 100 tīrsvara kilogramiem

Sakarā ar to, ka apturēts nodokļu piemērojums atbilstīgi Regulas (EK) Nr. 951/2006 40. pantam, importam piemērojamais nodoklis par attiecīgā produkta 100 tīrsvara kilogramiem (1)

1703 10 00 (2)

8,38

0

1703 90 00 (2)

10,29

0


(1)  Šī summa saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 951/2006 40. pantu aizstāj kopējā muitas tarifa nodokli, kas paredzēts šiem produktiem.

(2)  Noteiktā cena Regulas (EK) Nr. 951/2006 27. pantā definētajai standarta kvalitātei.


19.10.2007   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 275/27


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1221/2007

(2007. gada 18. oktobris),

ar ko nosaka kompensācijas likmes, kas piemērojamas dažiem piena produktiem, ko eksportē kā preces, uz kurām neattiecas Līguma I pielikums

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1999. gada 17. maija Regulu (EK) Nr. 1255/1999 par piena un piena produktu tirgus kopīgo organizāciju (1), un jo īpaši tās 31. panta 3. punktu,

tā kā:

(1)

Regulas (EK) Nr. 1255/1999 31. panta 1. punktā paredzēts, ka starpību starp minētās regulas 1. panta a), b), c), d), e) un g) punktā minēto produktu cenām pasaules tirgū un cenām Kopienā var segt ar eksporta kompensāciju.

(2)

Komisijas 2005. gada 30. jūnija Regula (EK) Nr. 1043/2005, ar kuru īsteno Padomes Regulu (EK) Nr. 3448/93 attiecībā uz eksporta kompensāciju piešķiršanas sistēmu noteiktiem lauksaimniecības produktiem, ko eksportē tādu preču veidā, kuras neaptver Līguma I pielikums, kā arī šo kompensāciju apjoma noteikšanas kritērijus (2), precizē produktus, kuriem jānosaka kompensācijas likme, ko piemēro, ja šos produktus eksportē kā preces, kas minētas Regulas (EK) Nr. 1255/1999 II pielikumā.

(3)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1043/2005 14. panta 1. punktu katru mēnesi ir jānosaka kompensācijas likme par 100 kg katra attiecīgā pamatprodukta.

(4)

Tomēr gadījumā, kad dažus piena produktus eksportē kā preces, uz kurām neattiecas Līguma I pielikums, rodas risks, ka augstu kompensācijas likmju iepriekšēja noteikšana var apdraudēt saistības, kas noslēgtas attiecībā uz šīm kompensācijām. Lai izvairītos no šā riska, jāveic attiecīgi piesardzības pasākumi, tomēr nodrošinot, lai tie nekavētu ilgtermiņa līgumu slēgšanu. Konkrētu kompensācijas likmju noteikšana kompensāciju iepriekšējas noteikšanas gadījumos ir pasākums, kas ļauj sasniegt abus šos mērķus.

(5)

Regulas (EK) Nr. 1043/2005 15. panta 2. punktā paredzēts, ka, nosakot kompensācijas likmi, vajadzības gadījumā jāņem vērā ražošanas kompensācijas, atbalsts vai citi pasākumi ar līdzvērtīgām sekām, ko visās dalībvalstīs saskaņā ar regulu par attiecīgā produkta kopīgā tirgus organizāciju piemēro Regulas (EK) Nr. 1043/2005 I pielikumā minētajiem pamatproduktiem vai pielīdzinātiem produktiem.

(6)

Regulas (EK) Nr. 1255/1999 12. panta 1. punktā paredzēts atbalsts par Kopienā ražotu vājpienu, kas pārstrādāts kazeīnā, ja šāds piens un no tā ražots kazeīns atbilst attiecīgajiem standartiem.

(7)

Komisijas 2005. gada 9. novembra Regula (EK) Nr. 1898/2005, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus Padomes Regulas (EK) Nr. 1255/1999 īstenošanai attiecībā uz pasākumiem krējuma, sviesta, un koncentrēta sviesta realizācijai Kopienas tirgū (3), paredz, ka nozarēm, kas ražo noteiktas preces, sviests un krējums ir jāpiedāvā par pazeminātām cenām.

(8)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Piena un piena produktu pārvaldības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Kompensācijas likmes, ko piemēro Regulas (EK) Nr. 1043/2005 I pielikumā un Regulas (EK) Nr. 1255/1999 1. pantā minētajiem pamatproduktiem, ko eksportē kā preces, kas minētas Regulas (EK) Nr. 1255/1999 II pielikumā, nosaka, kā norādīts šīs regulas pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2007. gada 19. oktobrī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2007. gada 18. oktobrī

Komisijas vārdā

Uzņēmējdarbības un rūpniecības ģenerāldirektors

Heinz ZOUREK


(1)  OV L 160, 26.6.1999., 48. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Padomes Regulu (EK) Nr. 1152/2007 (OV L 258, 4.10.2007., 3. lpp.).

(2)  OV L 172, 5.7.2005., 24. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 447/2007 (OV L 106, 24.4.2007., 31. lpp.).

(3)  OV L 308, 25.11.2005., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 96/2007 (OV L 25, 1.2.2007., 6. lpp.).


PIELIKUMS

Kompensācijas likmes, ko no 2007. gada 19. oktobra piemēro dažiem piena produktiem, ko eksportē kā preces, uz kurām neattiecas Līguma I pielikums (1)

(EUR/100 kg)

KN kods

Apraksts

Kompensācijas likmes

Kompensācijas nosakot iepriekš

Citos gadījumos

ex 0402 10 19

Piens pulverī, granulās vai citā cietā veidā, bez cukura un citiem saldinātājiem, ar tauku saturu, kas nepārsniedz 1,5 % no svara (PG 2):

 

 

a)

eksportējot preces ar KN kodu 3501

b)

eksportējot citas preces

0,00

0,00

ex 0402 21 19

Piens pulverī, granulās vai citā cietā veidā, bez cukura un citiem saldinātājiem, ar tauku saturu 26 % no svara (PG 3):

 

 

a)

eksportējot preces, kuru sastāvā PG 3 pielīdzināto produktu veidā ir pazeminātas cenas sviests vai krējums, kas iegūts saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1898/2005

0,00

0,00

b)

eksportējot citas preces

0,00

0,00

ex 0405 10

Sviests ar tauku saturu 82 % no svara (PG 6):

 

 

a)

eksportējot preces, kas satur pazeminātas cenas sviestu vai krējumu, kas izgatavots saskaņā ar Regulā (EK) Nr. 1898/2005 izklāstītajiem nosacījumiem

0,00

0,00

b)

eksportējot preces, kas atbilst KN kodam 2106 90 98 un kuru piena tauku saturs ir 40 % vai vairāk no svara

0,00

0,00

c)

eksportējot citas preces

0,00

0,00


(1)  Šajā pielikumā noteiktās likmes nav piemērojamas eksportam uz

a)

trešām valstīm: Andoru, Svēto krēslu (Vatikāna Pilsētvalsts), Lihtenšteinu, Amerikas Savienotajām Valstīm, kā arī precēm, kas minētas Eiropas Kopienas un Šveices Konfederācijas 1972. gada 22. jūlija Nolīguma 2. protokola I un II tabulā un eksportētas uz Šveices Konfederāciju;

b)

Kopienas muitas teritorijā neiekļautajām ES dalībvalstu teritorijām: Gibraltāru, Seūtu, Meliļu, Itālijas pašvaldībām Livinjo un Kampioni, Helgolandi, Grenlandi, Fēru salām un Kipras Republikas apgabaliem, kuros Kipras Republikas valdība neveic faktisku kontroli.


19.10.2007   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 275/30


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1222/2007

(2007. gada 18. oktobris),

ar ko nosaka reprezentatīvās cenas mājputnu gaļas un olu nozarē, kā arī olu albumīnam, un groza Regulu (EK) Nr. 1484/95

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1975. gada 29. oktobra Regulu (EEK) Nr. 2771/75 par olu tirgus kopējo organizāciju (1), un jo īpaši tās 5. panta 4. punktu,

ņemot vērā Padomes 1975. gada 29. oktobra Regulu (EEK) Nr. 2777/75 par mājputnu gaļas tirgus kopējo organizāciju (2), un jo īpaši tās 5. panta 4. punktu,

ņemot vērā Padomes 1975. gada 29. oktobra Regulu (EEK) Nr. 2783/75 par olu albumīna un laktalbumīna tirgus kopējo organizāciju (3), un jo īpaši tās 3. panta 4. punktu,

tā kā:

(1)

Komisijas Regula (EK) Nr. 1484/95 (4), ietver sīki izstrādātus noteikumus papildu importa nodevu sistēmas ieviešanai un nosaka reprezentatīvās cenas mājputnu gaļas un olu nozarē un olu albumīnam.

(2)

Regulāri kontrolējot datus, uz kuriem balstās reprezentatīvu cenu noteikšana mājputnu gaļas un olu nozarē, kā arī olu albumīnam, ir konstatēts, ka dažu produktu importa reprezentatīvās cenas ir jāmaina, ņemot vērā cenu atšķirības atkarībā no izcelsmes. Tādēļ reprezentatīvās cenas ir jāpublicē.

(3)

Šie labojumi ir jāpiemēro pēc iespējas ātrāk, ņemot vērā tirgus situāciju.

(4)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Mājputnu gaļas un olu pārvaldības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (EK) Nr. 1484/95 I pielikumu nomaina ar šīs regulas pielikumu.

2. pants

Šī regula stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2007. gada 18. oktobrī

Komisijas vārdā

lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektors

Jean-Luc DEMARTY


(1)  OV L 282, 1.11.1975., 49. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 679/2006 (OV L 119, 4.5.2006., 1. lpp.).

(2)  OV L 282, 1.11.1975., 77. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 679/2006.

(3)  OV L 282, 1.11.1975., 104. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 2916/95 (OV L 305, 19.12.1995., 49. lpp.).

(4)  OV L 145, 29.6.1995., 47. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1094/2007 (OV L 246, 21.9.2007., 17. lpp.).


PIELIKUMS

Komisijas 2007. gada 18. oktobra Regulai, ar ko nosaka reprezentatīvās cenas mājputnu gaļas un olu nozarē, kā arī olu albumīnam, un groza Regulu (EK) Nr. 1484/95

“I PIELIKUMS

KN kods

Produktu apraksts

Reprezentatīvā cena

(EUR/100 kg)

3. panta 3. punktā paredzētais nodrošinājums

(EUR/100 kg)

Izcelsmes valsts (1)

0207 12 10

Saldēti 70 % cāļi

104,2

0

01

104,6

0

02

0207 12 90

Saldēti 65 % cāļi

126,6

0

01

109,5

3

02

143,2

0

03

0207 14 10

Saldēti šķirnes vistas gaļas bezkaulu izcirtņi

214,1

18

01

263,8

11

02

351,3

0

03

0207 14 60

Cāļu stilbiņi, saldēti

111,1

10

01

149,0

0

03

0207 27 10

Saldēti tītara gaļas bezkaulu izcirtņi

322,5

0

01

398,5

0

03

1602 32 11

Termiski neapstrādāti šķirnes vistas gaļas izstrādājumi

229,3

17

01


(1)  Importa izcelsmes valstis:

01

Brazīlija

02

Argentīna

03

Čīle.”


II Tiesību akti, kuri pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana nav obligāta

LĒMUMI

Komisija

19.10.2007   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 275/32


EK/DĀNIJAS – FARĒRU SALU APVIENOTĀS KOMITEJAS LĒMUMS Nr. 1/2007

(2007. gada 8. oktobris),

ar ko groza 4. protokolu Nolīgumā starp Eiropas Kopienu, no vienas puses, un Dānijas valdību un Farēru salu autonomijas valdību, no otras puses

(2007/671/EK)

APVIENOTĀ KOMITEJA,

ņemot vērā Nolīgumu starp Eiropas Kopienu, no vienas puses, un Dānijas valdību un Farēru salu autonomijas valdību, no otras puses (1), turpmāk “Nolīgums”, un jo īpaši tā 34. panta 1. punktu,

tā kā:

(1)

Saskaņā ar Nolīguma 4. protokola 1. pantu Kopiena ir piešķīrusi tarifu koncesijas zivju barībai no Farēru salām attiecībā uz ikgadēju tarifa kvotu 5 000 tonnas.

(2)

Saskaņā ar EK/Dānijas – Farēru salu apvienotās komitejas lēmumu Nr. 2/98 (2) šī tarifa kvota no 2000. gada 1. janvāra ir palielināta līdz 10 000 tonnām.

(3)

Farēru salu iestādes ir izvirzījušas prasību par Kopienas tarifu koncesiju palielināšanu šiem produktiem.

(4)

Būtu jāatļauj esošās ikgadējās tarifa kvotas divkāršošana.

(5)

Zivju barībai, kurai piemēro preferenciālo importa režīmu, nedrīkst būt pievienots lipeklis.

(6)

Uz šo kvotu attiecas klauzula par pārskatīšanu. Apvienotā komiteja saskaņā ar Nolīguma 31. panta 2. punktu regulāri apmainīsies ar informāciju šajā nolūkā.

(7)

Būtu jāgroza 4. protokola 1. pants,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Nolīguma 4. protokolu groza šādi.

1)

1. pantā tekstu tabulā attiecībā uz KN kodiem ex 2309 90 10, ex 2309 90 31 un ex 2309 90 41 aizstāj ar šādu tekstu:

“KN kods

Apraksts

Nodokļa likme

Tarifa kvota

(tonnās)

ex 2309 90 10 (3)

ex 2309 90 31 (3)

ex 2309 90 41 (3)

Zivju barība

0

20 000

2)

1. pantu papildina ar šādu tekstu:

“Attiecībā uz tarifa kvotu zivju barībai ar KN kodiem ex 2309 90 10, ex 2309 90 31 un ex 2309 90 41 piemēro:

1)

Farēru salu iestādes apstiprina, ka uz ES eksportētai zivju barībai saskaņā ar šo preferenciālo kvotu nav pievienots lipeklis papildus lipeklim, kas dabiski atrodams labībā un kas var nonākt zivju barības maisījumā. Eiropas Kopiena var veikt zivju barības maisījuma, īpaši tā lipekļa satura, kontroles pasākumus Farēru salās.

2)

Zivju barības maisījuma kontroles pasākumu veikšanas kārtība pievienota šā protokola I pielikumā. Ja pārbaudē tiek gūti pierādījumi, ka nav izpildīti nepieciešamie nosacījumi šīs tirdzniecības preferences piešķiršanai, Komisija var atlikt šo preferenci, kamēr netiek nodrošināti pienācīgi nosacījumi.”

3)

Pievieno šā lēmuma I pielikumu.

2. pants

Apvienotā komiteja uzrauga šīs tarifa kvotas izmantošanu. Atkarībā no kvotas izmantošanas un tirgus apstākļu attīstības šī Apvienotā komiteja pārskata šo tarifa kvotu četru gadu laikā.

3. pants

Tarifa kvotas apjoma palielinājumu 2007. kalendārajam gadam aprēķina proporcionāli laikam no 2007. gada 1. decembra.

4. pants

Šis lēmums stājas spēkā otrā mēneša pirmajā dienā pēc tā pieņemšanas.

Briselē, 2007. gada 8. oktobrī

Apvienotās komitejas vārdā —

priekšsēdētājs

Leopoldo RUBINACCI


(1)  OV L 53, 22.2.1997., 2. lpp.

(2)  OV L 263, 26.9.1998., 37. lpp.

(3)  Zivju barībai, kurai piemēro preferenciālo importa režīmu, nedrīkst būt pievienots lipeklis papildus lipeklim, kas dabiski atrodams labībā un kas var nonākt šīs barības maisījumā.”


PIELIKUMS

“I PIELIKUMS

Zivju barības maisījuma kontroles pasākumu veikšanas kārtība

1. pants

Farēru salu iestādes paziņo Komisijai kontroles noteikumus, ko tās ir pieņēmušas attiecībā uz šā lēmuma 1. un 2. pantu. Farēru salu iestādes dara pieejamu Komisijai visu nepieciešamo informāciju, lai kontrolētu lipekļa saturu zivju barībā, ko eksportē uz ES, un veic visus atbilstīgos pasākumus, lai atvieglotu pārbaudes, kuras Komisija šajā sakarā uzskata par piemērotām.

2. pants

Eiropas Kopiena var veikt zivju barības maisījuma kontroles pasākumus Farēru salās. Zivju barības uzņēmumi nekavējoties ļauj piekļūt savām rūpnīcām un savu krājumu uzskaitei, lai inspektori varētu noteikt izejvielas, kas ir izmantotas. Inspektoriem ļauj ņemt paraugus analīzei.

Inspektori ir tiesīgi kontrolēt zivju barības maisījumu, izejvielas un pārstrādes materiālus, kā arī uzskaiti un citus dokumentus, tostarp dokumentus un metadatus, kas sastādīti, saņemti vai ierakstīti elektroniskā datu nesējā, attiecībā uz krājumu uzskaiti.

3. pants

Pārbaudes veic Komisijas vai dalībvalstu eksperti, turpmāk “inspektori”. Dalībvalstu ekspertus, kam uztic veikt šīs pārbaudes, ieceļ Komisija.

4. pants

Minētās pārbaudes veic Kopienas uzdevumā, un Kopiena sedz inspektoriem radušos izdevumus.

Inspektori informē Farēru salu iestādes par pārbaudi, lai Farēru salu pārstāvji varētu piedalīties šajās pārbaudēs.

5. pants

Par kontroles pasākumu veikšanas sīku kārtību Komisija var tieši vienoties ar Farēru salu iestādēm.”