ISSN 1725-5112

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 237

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

50. sējums
2007. gada 8. septembris


Saturs

 

II   Tiesību akti, kas pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana nav obligāta

Lappuse

 

 

LĒMUMI

 

 

Eiropas Centrālā banka

 

 

2007/600/EK

 

*

Eiropas Centrālās bankas Pamatnostādne (2007. gada 26. aprīlis), Eiropas automatizētā reālā laika bruto norēķinu sistēma (TARGET2) (ECB/2007/2)

1

 

 

2007/601/EK

 

*

Eiropas Centrālās bankas Lēmums (2007. gada 24. jūlijs) par TARGET2-ECB noteikumiem un nosacījumiem (ECB/2007/7)

71

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.


II Tiesību akti, kas pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana nav obligāta

LĒMUMI

Eiropas Centrālā banka

8.9.2007   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 237/1


EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS PAMATNOSTĀDNE

(2007. gada 26. aprīlis)

Eiropas automatizētā reālā laika bruto norēķinu sistēma (TARGET2)

(ECB/2007/2)

(2007/600/EK)

EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu, un jo īpaši tā 105. panta 2. punkta pirmo un ceturto ievilkumu,

ņemot vērā Eiropas Centrālo banku sistēmas un Eiropas Centrālās bankas Statūtus, un jo īpaši to 3.1. pantu, kā arī 17., 18. un 22. pantu,

tā kā:

(1)

Pastāvošajai Eiropas automatizētajai reālā laika bruto norēķinu sistēmai (TARGET) ir decentralizēta struktūra, kas sasaista nacionālās reālā laika bruto norēķinu (RLBN) sistēmas un ECB maksājumu mehānismu (EMM). 2005. gada 30. decembra Pamatnostādne ECB/2005/16 par Eiropas automatizēto reālā laika bruto norēķinu sistēmu (“TARGET”) (1) ir galvenais juridiskais instruments, kas regulē TARGET.

(2)

Sākot no 2007. gada 19. novembra, TARGET tiks aizstāts ar TARGET2, kam raksturīga vienota tehniskā platforma – Vienotā platforma (SSP – Single Shared Platform). Lai gan TARGET2, līdzīgi kā TARGET, juridiski veidos dažādas maksājumu sistēmas, ECB Padome ir nolēmusi, ka TARGET2 komponentsistēmu noteikumi tiks pēc iespējas vairāk harmonizēti, pieļaujot dažus izņēmumus gadījumos, kad ierobežojumi noteikti nacionālajos tiesību aktos.

(3)

Uz TARGET2 izveidi un darbību attiecas trīs atsevišķi pārvaldes līmeņi. Galīgā kompetence attiecībā uz TARGET2 un tās darbības nodrošināšanu ir 1. līmenim (ECB Padomei). 2. līmenim (Eurosistēmas CB) ir palīgkompetence, bet 3. līmenis (SSP nodrošinātājas CB) Eurosistēmas vajadzībām izveido SSP un ir tās operatores.

(4)

Rīkojoties Eurosistēmas vārdā, Eiropas Centrālā banka (ECB) ar ECB Padomes noteikto tīkla pakalpojumu sniedzēju noslēgs Pamatlīgumu, kā arī Konfidencialitātes un ziņu neizpaušanas līgumu, kuri regulē galvenos tīkla pakalpojumu nodrošināšanas dalībniekiem elementus, tostarp cenas.

(5)

Tāpat kā TARGET gadījumā, TARGET2 izveide ir būtiska dažu Eurosistēmas pamatuzdevumu izpildei, t. i., Kopienas monetārās politikas īstenošanai un maksājumu sistēmu vienmērīgas darbības veicināšanai.

(6)

Nacionālo RTGS sistēmu migrācija uz SSP notiks vairākos posmos, un tādēļ līdz brīdim, kad attiecīgās centrālās bankas būs migrējušas uz SSP, uz šīm sistēmām turpinās attiekties Pamatnostādne ECB/2005/16. Jāveic daži grozījumi Pamatnostādnē ECB/2005/16, lai nodrošinātu kompensācijas prasību apmierināšanu gadījumā, ja pirms migrācijas uz SSP pabeigšanas notiek kāda tehniska kļūda,

IR PIEŅĒMUSI ŠO PAMATNOSTĀDNI.

I NODAĻA

VISPĀRĪGI NOTEIKUMI

1. pants

Priekšmets un piemērošanas joma

1.   TARGET2 nodrošina euro maksājumu reālā laika bruto norēķinus, izmantojot centrālo banku naudas līdzekļus. TARGET2 izveido un tā darbojas, pamatojoties uz SSP, ar kuras palīdzību tiek tehniski vienādā veidā iesniegti un apstrādāti maksājumu rīkojumi un saņemti maksājumi.

2.   TARGET2 juridiski ir konstruēts kā RTGS sistēmu kopums.

2. pants

Definīcijas

Šajā pamatnostādnē:

SSP sniedzējas CB (SSP-providing CBs) ir Deutsche Bundesbank, Banque de France un Banca d'Italia – nacionālās centrālās bankas, kas Eurosistēmas vajadzībām izveido SSP un ir tās operatores,

vienotā platforma (SSP) (Single Shared Platform (SSP)) ir vienota tehniskās platformas infrastruktūra, ko nodrošina SSP sniedzējas CB,

TARGET2 komponentsistēma (TARGET2 component system) ir jebkura Eurosistēmas centrālo banku RTGS sistēma, kas ir TARGET2 sastāvdaļa,

iesaistītā NCB (participating NCB) ir tās dalībvalsts nacionālā centrālā banka (NCB), kura ir ieviesusi euro,

Eurosistēma (Eurosystem) ir ECB un iesaistītās NCB,

Eurosistēmas CB (Eurosystem CB) ir ECB vai iesaistītā NCB,

tīkla pakalpojumu sniedzējs (network service provider) nodrošina datorizētus tīkla savienojumus, lai TARGET2 ietvaros iesniegtu maksājuma ziņojumus,

dalībnieks (vai tiešais dalībnieks) (participant (or direct participant)) ir iestāde, kas Eurosistēmas CB tur vismaz vienu MM kontu,

maksājumu modulis (MM) (Payments Module (PM)) ir SSP modulis, kurā notiek TARGET2 dalībnieku maksājumu norēķini MM kontos,

MM konts (PM account) ir TARGET2 dalībnieka konts Eurosistēmas CB maksājumu modulī, kas TARGET2 dalībniekam vajadzīgs, lai:

a)

iesniegtu maksājuma rīkojumus vai saņemtu maksājumus TARGET2; un

b)

veiktu šādus norēķinus ar šo Eurosistēmas CB,

neiesaistītā dalībvalsts (non-participating Member State) ir dalībvalsts, kura nav ieviesusi euro,

pievienotā CB (connected CB) ir NCB, kas nav iesaistītā NCB un kas ir pievienota TARGET2 saskaņā ar īpašu līgumu,

bankas identifikācijas kods (BIC) (Bank Identifier Code (BIC)) ir kods, kas definēts ISO Standartā Nr. 9362,

netiešais dalībnieks (indirect participant) ir Eiropas Ekonomikas zonā (EEZ) nodibināta kredītiestāde, kas ar tiešo dalībnieku noslēgusi līgumu par maksājuma rīkojumu iesniegšanu un maksājumu saņemšanu caur šī tiešā dalībnieka MM kontu un ko par netiešo dalībnieku atzīst TARGET2 komponentsistēma,

adresējama BIC turētājs (addressable BIC holder) ir iestāde: a) kurai ir bankas identifikācijas kods (BIC); b) kura netiek atzīta par netiešo dalībnieku; un c) kura ir tiešā dalībnieka korespondentiestāde vai klients vai tiešā vai netiešā dalībnieka filiāle un var iesniegt maksājuma rīkojumus un saņemt maksājumus TARGET2 komponentsistēmā, izmantojot šo tiešo dalībnieku,

darbadiena (business day) ir diena, kurā TARGET2 ir pieejama maksājuma rīkojumu izpildei, kā tas noteikts II pielikuma V papildinājumā,

dienas kredīts (intraday credit) ir kredīts, kas izsniegts uz laiku, kas nepārsniedz vienu darbadienu,

papildsistēma (PS) (ancillary system (AS)) ir EEZ nodibinātas iestādes pārvaldīta sistēma, ko uzrauga un/vai pārrauga kompetentā iestāde, kurā notiek maksājumu un/vai finanšu instrumentu apmaiņa un/vai klīrings un kurā norēķini par izrietošajām monetārajām saistībām notiek, izmantojot TARGET2, saskaņā ar šo pamatnostādni un divpusēju līgumu starp papildsistēmu un jebkuru attiecīgo Eurosistēmas CB,

pārejas periods (transition period) attiecībā uz katru Eurosistēmas CB ir četru gadu periods, kas sākas brīdī, kad Eurosistēmas CB pāriet uz SSP,

vietējais konts (Home Account) ir konts, ko iesaistītā CB ārpus MM atvērusi iestādei, kurai ir tiesības kļūt par netiešo dalībnieku,

papildsistēmas interfeiss (PSI) (Ancillary System Interface (ASI)) ir tehniska iekārta, kas PS ļauj izmantot virkni īpašu iepriekš noteiktu pakalpojumu, lai iesniegtu un izpildītu PS maksājuma norādījumus; to var izmantot arī iesaistītā NCB, lai izpildītu skaidras naudas operācijas, kas izriet no skaidras naudas noguldīšanas un izņemšanas,

dalībnieka interfeiss (DI) (Participant Interface (PI)) ir tehniska iekārta, kas dalībniekiem ļauj iesniegt un izpildīt maksājuma rīkojumus, izmantojot MM piedāvātos pakalpojumus,

TARGET2 pamatpakalpojumi (core TARGET2 services) ir maksājuma rīkojumu apstrāde TARGET2 komponentsistēmās, ar papildsistēmām saistīto darījumu norēķini, kā arī likviditātes apkopošanas mehānismi.

3. pants

TARGET2 komponentsistēmas

1.   Katra Eurosistēmas CB ir tās TARGET2 komponentsistēmas operatore.

2.   Katra TARGET2 komponentsistēma ir sistēma, kas par tādu noteikta attiecīgajos nacionālajos tiesību aktos, kuri ievieš Eiropas Parlamenta un Padomes 1998. gada 19. maija Direktīvu 98/26/EK par norēķinu galīgumu maksājumu un vērtspapīru norēķinu sistēmās (2).

3.   TARGET2 komponentsistēmas nosaukumā ir vienīgi “TARGET2” un attiecīgās Eurosistēmas CB nosaukums vai saīsinājums vai šīs Eurosistēmas CB dalībvalsts nosaukums. Eiropas Centrālās bankas TARGET2 komponentsistēmu sauc TARGET2 ECB.

4. pants

Neiesaistīto dalībvalstu NCB pievienošanās

Neiesaistīto dalībvalstu NCB var pievienoties TARGET2 tikai tad, ja tās noslēdz līgumu ar Eurosistēmas CB. Šāds līgums nosaka, ka pievienotā CB ievēro šo pamatnostādni, ņemot vērā attiecīgus precizējumus un pārveidojumus, par kuriem panākta savstarpēja vienošanās.

II NODAĻA

PĀRVALDE

5. pants

Pārvaldes līmeņi

1.   Neierobežojot Statūtu 8. pantu, TARGET2 vadība balstās uz trīs pārvaldības līmeņu sistēmu. ECB Padomei (1. līmenis), Eurosistēmas CB (2. līmenis) un SSP sniedzējām CB (3. līmenis) paredzētie uzdevumi ir noteikti I pielikumā.

2.   ECB Padome atbild par TARGET2 virzību, vadību un kontroli. 1. līmenim noteiktie uzdevumi ir ECB Padomes ekskluzīvā kompetencē. Ar TARGET2 saistītajos jautājumos ECB Padomei padomdevējas statusā palīdz ECBS Maksājumu un norēķinu sistēmu komiteja (MNSK).

3.   Saskaņā ar Statūtu 12.1. panta trešo daļu Eurosistēmas CB atbild par 2. līmenim noteiktajiem uzdevumiem, ņemot vērā ECB Padomes noteikto vispārīgo regulējumu. Papildus padomdevējas lomai MNSK veic 2. līmenim noteikto uzdevumu izpildi. Pievienotās CB saistībā ar 2. līmeņa jautājumiem MNSK piedalās bez balsstiesībām. Dalībvalstu NCB, kas nav ne Eurosistēmas CB ne pievienotās CB, 2. līmenī ir vienīgi novērotāja statuss.

4.   Eurosistēmas CB organizē uzdevumu izpildi, noslēdzot attiecīgus līgumus. Šādu līgumu ietvaros lēmumu pieņemšana balstās uz vienkāršo vairākumu, un katrai Eurosistēmas CB ir viena balss.

5.   Saskaņā ar Statūtu 12.1. panta trešo daļu SSP sniedzējas CB atbild par 3. līmenim noteiktajiem uzdevumiem, ņemot vērā ECB Padomes noteikto vispārīgo regulējumu.

6.   SSP sniedzējas CB ar Eurosistēmas CB noslēdz līgumu, kas nosaka pakalpojumus, ko SSP sniedzējas CB sniedz Eurosistēmas CB. Šāds līgums vajadzības gadījumā ietver arī pievienotās CB.

III NODAĻA

TARGET2 DARBĪBA

6. pants

Saskaņotie noteikumi dalībai TARGET2

1.   Katra iesaistītā NCB pieņem aktus, ar ko ievieš II pielikumā noteiktos Saskaņotos noteikumus dalībai TARGET2. Vienīgi šie akti regulē attiecības starp iesaistīto NCB un tās dalībniekiem saistībā ar maksājumu apstrādi MM.

2.   ECB, ieviešot Saskaņotos noteikumus, pieņem TARGET2-ECB darbības noteikumus, tomēr TARGET2-ECB sniedz pakalpojumus vienīgi klīringa un norēķinu iestādēm, tostarp ārpus EEZ izveidotām iestādēm, ar nosacījumu, ka tās uzrauga kompetentā iestāde un ka to piekļuvi TARGET2-ECB apstiprinājusi ECB Padome.

3.   Eurosistēmas CB pieņemtie akti, ar ko ievieš Saskaņotos noteikumus, ir publicējami.

4.   Eurosistēmas CB, pamatojoties uz nacionālo tiesību aktu ierobežojumiem, var lūgt noteikt atbrīvojumus no Saskaņoto noteikumu prasībām. ECB Padome šādus lūgumus izskata, katru no tiem izvērtējot atsevišķi, un attiecīgos gadījumos piešķir atbrīvojumu.

5.   Ņemot vērā attiecīgo monetāro līgumu, ECB var noteikt nosacījumus to iestāžu dalībai TARGET2, kuras minētas II pielikuma 4. panta 2. punkta e) apakšpunktā.

6.   Eurosistēmas CB neļauj iestādei būt netiešajam dalībniekam vai tikt reģistrētai kā adresējama BIC turētājam šo Eurosistēmas CB TARGET2 komponentsistēmā, ja šī iestāde rīkojas, izmantojot tiešo dalībnieku, kas ES dalībvalsts NCB, bet nav Eurosistēmas CB vai pievienotā CB.

7. pants

Dienas kredīts

1.   Iesaistītās NCB var piešķirt dienas kredītu ar nosacījumu, ka tas tiek darīts atbilstoši aktiem, ar kuriem ievieš III pielikuma noteikumus par dienas kredīta nodrošināšanu.

2.   ECB darījuma partneru dienas kredīta saņemšanas atbilstības kritēriji noteikti 2003. gada 28. janvāra Lēmumā ECB/2003/NP2, ar ko groza Lēmumu ECB/1999/NP3 par Eiropas Centrālās bankas Maksājumu mehānismu. ECB dienas kredīts tiek piešķirts tikai uz attiecīgo dienu, un to nevar pagarināt par kredītu uz nakti.

8. pants

Papildsistēmas

1.   Eurosistēmas CB, izmantojot centrālo banku naudas līdzekļus, papildsistēmām sniedz līdzekļu pārveduma pakalpojumus maksājumu modulī vai attiecīgā gadījumā pārejas perioda laikā – vietējos kontos. Šādus pakalpojumus regulē Eurosistēmas CB un attiecīgo papildsistēmu divpusēji līgumi.

2.   Divpusējie līgumi ar papildsistēmām, kuras izmanto PSI, atbilst IV pielikumam. Turklāt Eurosistēmas CB nodrošina, ka šādos divpusējos līgumos mutatis mutandis piemēro šādus II pielikuma noteikumus:

8. panta 1. punkts (tehniskās un juridiskās prasības),

8. panta 2.–5. punkts (piemērošanas procedūra), izņemot to, ka papildsistēma atbilst nevis 4. pantā minētajiem piekļuves kritērijiem, bet gan piekļuves kritērijiem, kas noteikti II pielikuma 1. pantā izklāstītajā papildsistēmas definīcijā,

darba grafiks V papildinājumā,

11. pants (sadarbības un informācijas apmaiņas prasības), izņemot 8. punktu,

27. un 28. pants (darbības nepārtrauktības un ārkārtas apstākļu procedūras un drošības prasības),

31. pants (atbildības regulējums),

32. pants (pierādījumu noteikumi),

33. un 34. pants (dalības termiņš, izbeigšana un bloķēšana), izņemot 34. panta 1. punkta b) apakšpunktu,

35. pants, ja piemērojams, (MM kontu slēgšana),

38. pants (konfidencialitātes noteikumi),

39. pants (datu aizsardzības, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas un saistīto jautājumu prasības),

40. pants (prasības paziņojumiem),

41. pants (līgumiskās attiecības ar tīkla pakalpojumu sniedzēju); un

44. pants (noteikumi par piemērojamo likumu, jurisdikciju un izpildes vietu).

3.   Divpusējie līgumi ar papildsistēmām, kuras izmanto DI, atbilst:

a)

II pielikumam, izņemot V sadaļu un VI un VII papildinājumu; un

b)

IV pielikuma 18. pantam.

9. pants

Izmaksu metodoloģija

1.   ECB Padome paredz noteikumus, kurus piemēro SSP finansēšanai. Jebkuru SSP darbības pārpalikumu vai iztrūkumu sadala iesaistītajām NCB saskaņā ar ECB kapitāla parakstīšanas atslēgu, ievērojot Statūtu 29. pantu.

2.   ECB Padome nosaka TARGET2 pamatpakalpojumu izmaksu vispārīgo metodoloģiju un cenu struktūru.

10. pants

Drošības noteikumi

1.   ECB Padome nosaka drošības politiku un drošības prasības, kā arī SSP un pārejas periodā vietējā konta tehniskās infrastruktūras kontroles mehānismus.

2.   Eurosistēmas CB ievēro 1. punktā minētos noteikumus un nodrošina, ka tiem atbilst SSP.

11. pants

Audita noteikumi

Audita novērtējumu veic saskaņā ar principiem un kārtību, kas izklāstīta ECB Padomes ECBS Audita politikā.

IV NODAĻA

PĀREJAS NOTEIKUMI UN NOBEIGUMA NOTEIKUMI

12. pants

Strīdu izšķiršana un piemērojamais likums

1.   Ja starp Eurosistēmas CB radies strīds saistībā ar šo pamatnostādni, strīdā iesaistītās puses cenšas strīdu atrisināt saskaņā ar ECBS strīdu izšķiršanas procedūras memorandu.

2.   Neskarot 1. punktu, ja strīdu par uzdevumu sadali starp 2. un 3. līmeni nevar izšķirt iesaistītajām pusēm vienojoties, to izšķir ECB Padome.

3.   Strīda, kas minēts 1. punktā, gadījumā pušu tiesības un pienākumus galvenokārt nosaka šajā pamatnostādnē paredzētie noteikumi un procedūras. Strīdos par maksājumiem starp TARGET2 komponentsistēmām, papildus piemēro tās dalībvalsts likumus, kurā atrodas maksājuma saņēmēja Eurosistēmas CB mītnes vieta, ja vien tie nav pretrunā šai pamatnostādnei.

13. pants

Migrācija uz SSP

1.   Migrācija no pašreizējām TARGET sistēmām uz SSP notiek šādos datumos:

a)

2007. gada 19. novembrīOesterreichische Nationalbank, Deutsche Bundesbank, Banque centrale du Luxembourg un Banka Slovenije;

b)

2008. gada 18. februārīNationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique, Suomen Pankki, Banque de France, Central Bank and Financial Services Authority of Ireland, De Nederlandsche Bank, Banco de Portugal un Banco de España; un

c)

2008. gada 19. maijā ECB, Bank of Greece un Banca d Italia.

2.   Jebkura Eurosistēmas CB, kas neparedzētu apstākļu dēļ uz SSP nav migrējusi līdz 2008. gada 19. maijam, uz SSP migrē līdz 2008. gada 15. septembrim.

14. pants

Stāšanās spēkā un piemērošana

1.   Šī pamatnostādne stājas spēkā 2007. gada 30. aprīlī, ņemot vērā 15. pantā paredzētos pārejas noteikumus.

2.   Neierobežojot 15. pantu, no 2008. gada 15. septembra ir atceltas Pamatnostādnes ECB/2005/16 un ECB/2006/11.

15. pants

Pārejas noteikumi un citi noteikumi

1.   Kontus, ko iesaistītā NCB ārpus MM atvērusi kredītiestādēm un papildsistēmām, regulē šās iesaistītās NCB noteikumi, ņemot vērā šīs pamatnostādnes noteikumus, kas attiecas uz vietējiem kontiem, un citus ECB Padomes lēmumus. Kontus, ko iesaistītā NCB ārpus MM atvērusi iestādēm, kas nav kredītiestādes un papildsistēmas, regulē šās iesaistītās NCB noteikumi.

2.   Kamēr Eurosistēmas CB nacionālā RTGS sistēma (vai ECB gadījumā – EMM) nav migrējusi uz SSP un nav sācies tās pārejas periods, attiecībā uz šo Eurosistēmas CB turpina piemērot Pamatnostādni ECB/2005/16. Pēc tam uz šādai Eurosistēmas CB piemēro vienīgi šo pamatnostādni, ņemot vērā 3. un 4. punktu, un attiecībā uz šo Eurosistēmas CB atsauces uz Pamatnostādni ECB/2005/16 uzskata par atsaucēm uz šo pamatnostādni.

3.   Pamatnostādnē ECB/2005/16 noteiktās komisijas maksas piemēro visām Eurosistēmas CB līdz 2008. gada 18. maija darbadienas beigām, neņemot vērā, vai tās līdz minētajai dienai ir migrējušas uz SSP. No 2008. gada 19. maija visām Eurosistēmas CB piemēro II pielikuma VI papildinājumā un IV pielikuma 18. punktā noteiktās komisijas maksas.

4.   Eurosistēmas CB tiesības un pienākumus attiecībā uz maksājumiem, kas veikti izmantojot starpsavienojumu, kas definēts Pamatnostādnē ECB/2005/16, turpina regulēt Pamatnostādne ECB/2005/16, neņemot vērā, vai nacionālā RTGS sistēma (vai ECB gadījumā – EMM) jau ir migrējusi uz SSP.

5.   Neatkarīgi no tā, vai attiecīgās Eurosistēmas CB jau ir migrējušas uz SSP, grūtības vai strīdus, kas rodas starp jebkurām Eurosistēmas CB no 2007. gada 19. novembra līdz 2008. gada 19. maijam risina saskaņā ar 12. pantu.

6.   Sava pārejas perioda laikā katra Eurosistēmas CB var turpināt veikt maksājumus un citus darījumus tās vietējos kontos, t. sk.:

a)

kredītiestāžu savstarpējos maksājumus;

b)

maksājumus starp kredītiestādēm un papildsistēmām; un

c)

maksājumus saistībā ar Eurosistēmas atklātā tirgus operācijām.

7.   Pārejas periodam beidzoties, pārtrauc:

a)

Eurosistēmas veikto adresējama BIC turētāju reģistrāciju attiecībā uz iestādēm, kas minētas II pielikuma 4. panta 1. punkta a) un b) apakšpunktā;

b)

netiešu dalību Eurosistēmas CB; un

c)

visu 6. punkta a)–c) apakšpunktā minēto maksājumu izpildi vietējos kontos.

8.   Nacionālās RTGS sistēmas darbības traucējumu definīciju Pamatnostādnes ECB/2005/16 1. panta 1. punktā aizstāj ar:

“—

“nacionālās RLBN sistēmas darbības traucējumi”, “TARGET darbības traucējumi” vai “darbības traucējumi” ir tehniskas vai citas grūtības, defekti vai kļūdas tehniskajā infrastruktūrā un/vai datorsistēmās jebkurā nacionālajā RLBN sistēmā vai ECB maksājumu mehānismā vai starpsavienojuma vai divpusējās saiknes datorizētajos tīkla savienojumos, vai kāds cits gadījums, kas saistīts ar kādu nacionālo RLBN sistēmu, ECB maksājumu mehānismu vai starpsavienojumu vai divpusēju saikni, kas liedz tajā pašā dienā izpildīt un pabeigt maksājumu rīkojumu apstrādi TARGET sistēmā; Definīcija attiecas arī uz gadījumiem, kad darbības traucējumi notiek vienlaicīgi vairākās nacionālajās RLBN sistēmās (piemēram, kļūmes dēļ, kas saistīta ar tīkla pakalpojumu sniedzēju), vai, ja pirms migrācijas uz TARGET2, darbības traucējumi notiek TARGET2 Vienotajā platformā (SSP), kas definēta Pamatnostādnē ECB/2007/2”.

9.   Pamatnostādnes ECB/2005/16 8. panta 4. punkta b) un c) apakšpunktus aizstāj ar:

“b)

TARGET dalībnieki četru nedēļu laikā no darbības traucējumu dienas iesniedz prasības veidlapu (veidlapas) NCB, kurā atrodas RLBN konts, kas debetēts vai kreditēts vai kurš bija jādebetē vai jākreditē (“vietējā NCB”). Vietējās NCB lūgto papildu informāciju un pierādījumus iesniedz divu nedēļu laikā no prasības izteikšanas;

c)

ECB Padome veic visu saņemto prasību novērtējumu un lemj par kompensācijas piedāvājumu izteikšanu. Ja vien ECB Padome nav nolēmusi un TARGET dalībniekiem paziņojusi citādi, šādu novērtējumu veic ne vēlāk kā četrpadsmit nedēļas pēc darbības traucējumiem.”

16. pants

Adresāti, ieviešanas pasākumi un gada pārskati

1.   Šo pamatnostādni piemēro visām Eurosistēmas CB.

2.   Iesaistītās NCB līdz 2007. gada 31. jūlija nosūta ECB pasākumus, ar kuru palīdzību tās gatavojas nodrošināt atbilstību šai pamatnostādnei.

3.   ECB sagatavo gada pārskatus, kurus izvērtē ECB Padome, par TARGET2 darbību kopumā.

Frankfurtē pie Mainas, 2007. gada 26. aprīlī

ECB Padomes vārdā –

prezidents

Jean-Claude TRICHET


(1)  OV L 18, 23.1.2006., 1. lpp. Pamatnostādnē grozījumi izdarīti ar Pamatnostādni ECB/2006/11 (OV L 221, 12.8.2006., 17. lpp.).

(2)  OV L 166, 11.6.1998., 45. lpp.


I PIELIKUMS

TARGET2 PĀRVALDĪBAS KĀRTĪBA

1. līmenis – ECB Padome

2. līmenis – Eurosistēmas CB

3. līmenis – SSP sniedzējas CB

0.   Vispārīgi noteikumi

1. līmenim ir augstākā kompetence saistībā ar vietējiem un pārrobežu TARGET2 jautājumiem, un tas atbild par TARGET2 darbības nodrošināšanu

2. līmenim ir subsidiāra kompetence attiecībā uz jautājumiem, ko tam izlemšanai noteicis 1. līmenis

3. līmenis atbild par Vienotās platformas (SSP) ikdienas darbību, pamatojoties uz pakalpojumu līmeņi, kas noteikts šīs pamatnostādnes 5. panta 6. punktā minētajā līgumā

1.   Izmaksu n cenu politika

Lēmums par izmaksu vispārīgo metodoloģiju

Lēmums par vienotu cenu struktūru

Lēmums par papildu pakalpojumu un/vai moduļu cenām

(Nav piemērojams)

2.   Pakalpojumu līmenis

Lēmums par pamatpakalpojumiem

Lēmums par papildu pakalpojumiem un/vai moduļiem

Ieguldījums atbilstoši 1. līmeņa/2. līmeņa vajadzībām

3.   Risku pārvaldīšana

Lēmums par riska pārvaldīšanas vispārīgajiem principiem un pārējo risku akceptēšanu

Riska pārvaldīšanas faktiskā veikšana

Riska analīzes veikšana un turpmākās darbības

Riska analīzei vajadzīgās informācijas sniegšana atbilstoši 1. līmeņa/2. līmeņa lūgumiem

4.   Vadība un finansēšana

Noteikumu par SSP īpašumtiesībām, lēmumu pieņemšanu un finansēšanu pieņemšana

ECBS juridiskā regulējuma attiecībā uz TARGET2 noteikšana un pienācīgas ieviešanas nodrošināšana

1. līmenī pieņemto lēmumu par pārvaldes un finansēšanas noteikumiem izstrādāšana

Budžeta izstrādāšana, apstiprināšana un īstenošana

Īpašumtiesības un/vai piemērošanas kontrole

Līdzekļu vākšana un pakalpojumu apmaksa

Izmaksu aprēķinu sniegšana 2. līmenim par pakalpojumu sniegšanu

5.   Izveide

Konsultāciju saņemšana no 2. līmeņa par SSP atrašanās vietu

Projekta vispārīgā plāna apstiprināšana

Lēmums par SSP sākotnējo projektu un tās izveidi

Lēmums par jaunas platformas izstrādi vai izstrādi pamatojoties uz esošu platformu

Lēmums par SSP operatora izvēli

SSP pakalpojumu līmeņu noteikšana, vienojoties ar 3. līmeni

Lēmums par SSP atrašanās vietu pēc apspriešanās ar 1. līmeni

SSP sākotnējā projekta priekšlikums

Priekšlikums par jaunas platformas izstrādi vai izstrādi pamatojoties uz esošu platformu

Priekšlikums par SSP atrašanās vietu

Vispārīgu un detalizētu darbības specifikāciju izstrāde (iekšējās detalizētās darbības specifikācijas un lietotāju detalizētās darbības specifikācijas)

 

Specifikāciju metodoloģijas un 3. līmeņa vēlamā snieguma apstiprināšana, kas tiek uzskatīts par pietiekamu, lai norādītu un vēlāk pārbaudītu un pieņemtu produktu (īpaši vispārīgās un lietotāju specifikācijas)

Projekta plāna izstrāde

Snieguma novērtēšana un pieņemšana

Testa scenāriju izstrāde

Centrālo banku un lietotāju testa koordinācija, cieši sadarbojoties ar 3. līmeni

Detalizētu tehnisko specifikāciju izstrāde

Palīdzība (sākotnējais un turpmākais) projekta plānošanā un kontrolē

Testu tehnisks un operacionāls atbalsts (SSP testu veikšana, ieguldījums ar SSP saistītos testu scenārijos, atbalsts Eurosistēmas CB to SSP testu aktivitātēs)

6.   Ieviešana un migrācija

Lēmums par migrācijas stratēģiju

Migrācijas uz SSP sagatavošana un koordinēšana, cieši sadarbojoties ar 3. līmeni

Palīdzība migrācijas jautājumos atbilstoši 2. līmeņa lūgumiem

Ar SSP saistītu migrācijas uzdevumu veikšana; papildu atbalsts NCB, kuras pievienojas

7.   Darbība

Smagu krīzes situāciju pārvaldība

Pārvaldība saistībā ar sistēmas īpašnieka pienākumiem

Kontaktu uzturēšana ar lietotājiem Eiropas līmenī (tikai Eurosistēmas CB atbildība, lai uzturētu lietišķās attiecības ar to klientiem) un lietotāju aktivitāšu ikdienas uzraudzība no uzņēmējdarbības viedokļa (Eurosistēmas CB uzdevums)

Uzņēmējdarbības attīstības uzraudzība

Budžets, finanses, rēķinu sagatavošana (Eurosistēmas CB uzdevums) un citi administratīvie uzdevumi

Sistēmas pārvaldība balstoties uz šās pamatnostādnes 5. panta 6. punktā minēto līgumu


II PIELIKUMS

SASKAŅOTIE NOTEIKUMI DALĪBAI TARGET2

I SADAĻA

VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

 

1. pants

Definīcijas

Šajos Saskaņotajos noteikumos (tālāk tekstā – Noteikumi) tiek lietotas šādas definīcijas:

adresējamā BIC turētājs (addressable BIC holder) ir iestāde: a) kurai ir bankas identifikācijas kods (BIC); b) kura netiek atzīta par netiešo dalībnieku; un c) kura ir tiešā dalībnieka korespondentiestāde vai klients vai tiešā vai netiešā dalībnieka filiāle un var iesniegt maksājuma rīkojumus un saņemt maksājumus TARGET2 komponentsistēmā, izmantojot šo tiešo dalībnieku,

aizdevuma iespēja uz nakti (marginal lending facility) ir Eurosistēmas pastāvīga iespēja, ko darījuma partneri var izmantot, lai saņemtu no Eurosistēmas CB kredītu uz nakti ar iepriekš noteiktu aizdevumu uz nakti procentu likmi,

aizdevumu uz nakti procentu likme (marginal lending rate) ir procentu likme, kas piemērojama aizdevumiem uz nakti,

AL līgums (AL agreement) ir daudzpusējs apvienotās likviditātes līgums, kas saistībā ar AL režīmu noslēgts starp AL grupas dalībniekiem un to attiecīgajām AL NCB,

AL grupa (AL group) ir grupa, kuru veido AL grupas dalībnieki, kuri lieto AL režīmu,

AL grupas pārvaldnieks (AL group manager) ir AL grupas dalībnieks, ko iecēluši citi AL grupas dalībnieki, lai tas darbadienas laikā pārvalda AL grupai pieejamo likviditāti,

AL grupas dalībnieks (AL group member) ir TARGET2 dalībnieks, kas noslēdzis AL līgumu;

AL režīms (AL mode) ir MM kontos pieejamās likviditātes apvienošana,

AL NCB (AL NCB) ir iesaistītā NCB, kas ir AL līguma dalībniece un kas rīkojas kā to AL grupas dalībnieku darījuma partneris, kuri piedalās šīs NCB TARGET2 komponentsistēmā,

apturēšana (suspension) ir īslaicīga dalībnieka tiesību un pienākumu iesaldēšana uz laiku, ko nosaka [iekļaut CB nosaukumu],

ārkārtas apstākļu modulis (Contingency Module) ir SSP modulis, kas ārkārtas apstākļos ļauj apstrādāt kritiskus un ļoti kritiskus maksājumus,

bankas identifikācijas kods (BIC) (Bank Identifier Code (BIC)) ir kods, kas definēts ISO Standartā Nr. 9362,

Banku direktīva (Banking Directive) ir Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 14. jūnija Direktīva 2006/48/EK par kredītiestāžu darbības sākšanu un veikšanu (pārstrādātā versija) (1),

centrālās bankas (CB) (central banks (CBs)) ir Eurosistēmas CB un pievienotās CB,

dalībnieks (vai tiešais dalībnieks) (participant (or 'direct participant')) ir iestāde, kurai [iekļaut CB nosaukumu] atvērts vismaz viens MM konts,

darbadiena (business day) ir diena, kurā TARGET2 ir pieejama maksājuma rīkojumu izpildei, kā tas noteikts V papildinājumā,

daudzadresātu pieeja (multi-addressee access) ir mehānisms, ar kura palīdzību filiāles vai kredītiestādes, kas izveidotas EEZ, var piekļūt attiecīgajai TARGET2 komponentsistēmai, iesniedzot maksājuma rīkojumus šajā komponentsistēmā un/vai saņemot maksājumus no tās; šis mehānisms dod tiesības šīm iestādēm iesniegt maksājuma rīkojumus caur tiešā dalībnieka MM kontu bez šā dalībnieka iesaistīšanas,

dienas kredīts (intraday credit) ir kredīts, kas izsniegts uz laiku, kas nepārsniedz vienu darbadienu,

Eurosistēmas CB (Eurosystem CB) ir ECB vai to dalībvalstu NCB, kuras ieviesušas euro,

filiāle (branch) ir filiāle [iekļaut nacionālā tiesību akta normas, kas īsteno Banku direktīvas 4. panta 3. punktu] izpratnē,

grupa (group) ir:

a)

kredītiestāžu kopums, kas iekļauts mātesuzņēmuma konsolidētajos finanšu pārskatos, ja mātesuzņēmumam ir pienākums iesniegt konsolidētos finanšu pārskatus atbilstoši 27. Starptautiskajam grāmatvedības standartam (27. SGS), kurš pieņemts saskaņā ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 2238/2004 (2), un kas sastāv no:

i)

mātesuzņēmuma un viena vai vairākiem meitasuzņēmumiem; vai

ii)

diviem vai vairākiem mātesuzņēmuma meitasuzņēmumiem;

b)

kredītiestāžu kopums, kas minēts a) apakšpunkta i) vai ii) daļā, kurā mātesuzņēmums neiesniedz konsolidētos finanšu pārskatus saskaņā ar 27. SGS, bet kas varētu atbilst 27. SGS nosacījumiem, kuri pieļautu iekļaušanu konsolidētajos finanšu pārskatos, ja to apliecinājusi tiešā dalībnieka CB vai – AL grupas gadījumā – pārvaldītāja NCB;

c)

divu vai vairāku kredītiestāžu tīkls:

i)

kas regulēts ar likumu, nosakot kredītiestādes piederību šādam tīklam; vai

ii)

kam raksturīgi pašu kredītiestāžu organizēti sadarbības mehānismi (veicinot, atbalstot un pārstāvot tā dalībnieku ekonomiskās intereses) un/vai ekonomiskā solidaritāte, kas ir vairāk nekā parasta sadarbība, kāda mēdz būt starp kredītiestādēm, turklāt šāda sadarbība un solidaritāte atļauta saskaņā ar kredītiestāžu iekšējās kārtības noteikumiem vai statūtiem vai noteikta atsevišķos līgumos;

un katrā c) apakšpunktā minētajā gadījumā ECB Padome apstiprinājusi pieteikumu tikt atzītai par grupu,

ieguldījumu sabiedrība (investment firm) ir ieguldījumu sabiedrība [iekļaut nacionālā tiesību akta normas, kas īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 21. aprīļa Direktīvas 2004/39/EK par finanšu instrumentu tirgiem, ar ko grozītas Padomes Direktīvas 85/611/EEK un 93/6/EEK un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2000/12/EK un atcelta Padomes Direktīva 93/22/EEK (3), 4. panta 4. punkta 1. apakšpunktu], izņemot institūcijas, kas minētas [iekļaut nacionālā tiesību akta normas, kas īsteno Direktīvas 2004/39/EK 2. panta 1. punktu], ja attiecīgā ieguldījumu sabiedrība:

a)

ir licencēta un to uzrauga atzīta kompetentā iestāde, kas par tādu noteikta saskaņā ar Direktīvu 2004/39/EK; un

b)

ir tiesīga veikt darbības, kas minētas [iekļaut nacionālā tiesību akta normas, kas īsteno Direktīvas 2004/39/EK 1. pielikuma A daļas 2., 3., 6. un 7. punktu],

ievades pozīcija (entry disposition) ir maksājumu apstrādes posms, kura laikā TARGET2 [iekļaut atsauci uz CB/valsti] cenšas izpildīt saskaņā ar 14. pantu akceptētu maksājuma rīkojumu, ievērojot īpašas procedūras, kā tas izklāstīts 20. pantā,

IKM apraides ziņojums (ICM broadcast message) ir informācija, kas caur IKM vienlaikus kļūst pieejama visiem TARGET2 dalībniekiem vai atsevišķai dalībnieku grupai,

informācijas un kontroles modulis (IKM) (Information and Control Module (ICM)) ir SSP modulis, kas ļauj dalībniekiem saņemt tiešsaistes informāciju un dod tiem iespēju iesniegt likviditātes pārveduma rīkojumus, pārvaldīt likviditāti un iniciēt maksājuma rīkojumu dublējumus ārkārtas situācijās,

KKI grupa (CAI group) ir grupa, ko veido TARGET2 dalībnieki, kuri lieto KKI režīmu,

KKI grupas pārvaldnieks (CAI group manager) ir KKI grupas dalībnieks, ko iecēluši citi KKI grupas dalībnieki, lai tas darbadienas laikā pārvalda un sadala KKI grupas ietvaros pieejamo likviditāti,

KKI režīms (CAI mode) ir konta konsolidētās informācijas nodrošināšana saistībā ar MM kontiem, izmantojot informācijas un kontroles moduli (IKM),

kredīta pārveduma rīkojums (credit transfer order) ir maksātāja rīkojums, lai nodrošinātu, ka saņēmējam ir pieejama naudas summa grāmatojuma veidā MM kontā,

kredītiestāde (credit institution) ir kredītiestāde [iekļaut nacionālā tiesību akta normas, kas īsteno banku direktīvas 4. panta 1. punkta a) apakšpunktu un, ja attiecināms, 2. pantu] izpratnē, ko uzrauga kompetentā iestāde,

likviditātes pārveduma rīkojums (liquidity transfer order) ir maksājuma rīkojums, kura galvenais mērķis ir pārvietot likviditāti starp dažādiem viena dalībnieka kontiem vai KKI vai AL grupas ietvaros,

maksājuma rīkojums (payment order) ir kredīta pārveduma rīkojums, likviditātes pārveduma rīkojums vai tiešā debeta rīkojums,

maksājumu modulis (MM) (Payments Module (PM)) ir SSP modulis, kurā notiek TARGET2 dalībnieku maksājumu norēķini MM kontos,

maksātājs (payer) ir TARGET2 dalībnieks, kura MM konts tiks debetēts, izpildot maksājuma rīkojumu,

maksātnespējas procedūras (insolvency proceedings) ir maksātnespējas procedūras Norēķinu galīguma direktīvas 2. panta j) apakšpunkta izpratnē,

MM konts (PM account) ir TARGET2 dalībnieka konts CB MM, kas šim TARGET2 dalībniekam vajadzīgs, lai:

a)

iesniegtu maksājuma rīkojumus vai saņemtu maksājumus TARGET2; un

b)

veiktu šādus norēķinus ar šo CB,

neizpildīts maksājuma rīkojums (non-settled payment order) ir maksājuma rīkojums, kas nav izpildīts tajā pašā darbadienā, kad tas akceptēts,

netiešais dalībnieks (indirect participant) ir EEZ izveidota kredītiestāde, kas ar tiešo dalībnieku noslēgusi līgumu par maksājuma rīkojumu iesniegšanu un maksājumu saņemšanu šā tiešā dalībnieka MM kontā un ko TARGET2 komponentsistēma atzīst par netiešo dalībnieku,

Norēķinu galīguma direktīva (Settlement Finality Directive) ir Eiropas Parlamenta un Padomes 1998. gada 19. maija Direktīva 98/26/EK par norēķinu galīgumu maksājumu un vērtspapīru norēķinu sistēmās (4),

papildsistēma (PS) (ancillary system (AS)) ir sistēma, kuru pārvalda iestāde, kas izveidota Eiropas Ekonomikas zonā (EEZ) un ko uzrauga un/vai pārrauga kompetentās iestādes, un kurā notiek maksājumu un/vai finanšu instrumentu apmaiņa un/vai klīrings, un kurā norēķini par izrietošajām naudas saistībām notiek, izmantojot TARGET2, saskaņā ar Pamatnostādni ECB/2007/2 un divpusēju līgumu starp papildsistēmu un attiecīgo CB,

pārvaldītāja NCB (managing NCB) ir tās TARGET2 komponentsistēmas AL NCB, kurā piedalās AL grupas pārvaldnieks,

pieejamā likviditāte (available liquidity) (jeb likviditāte) ir TARGET2 dalībnieka MM konta kredīta bilance un (attiecīgā gadījumā) jebkura dienas kredītlīnija, ko saistībā ar šo kontu piešķīrusi attiecīgā CB,

piespiedu izpildes gadījums (enforcement event) attiecībā uz AL grupas dalībnieku ir:

a)

jebkurš saistību neizpildes gadījums, kas minēts 34. panta 1. punktā;

b)

jebkurš cits saistību neizpildes gadījums vai gadījums, kas minēts 34. panta 2. punktā un par kuru [iekļaut CB nosaukumu], ņemot vērā saistību neizpildes gadījuma vai notikuma nopietnību, izlēmusi, ka [iekļaut, ja attiecas: [jārealizē ķīla saskaņā ar 25. panta b) apakšpunktu] [jārealizē nodrošinājums saskaņā ar 25. panta c) apakšpunktu] un] jāuzsāk prasījumu ieskaits saskaņā ar 26. pantu; vai

c)

jebkurš lēmums apturēt vai izbeigt pieeju dienas kredītam,

pievienotā CB (connected CB) ir nacionālā centrālā banka (NCB), kas nav Eurosistēmas CB un kas ir pievienota TARGET2 saskaņā ar īpašu līgumu,

publiskā sektora struktūras (public sector body) ir valsts sektora iestādes (valsts sektora definīcija sniegta Padomes 1993. gada 13. decembra Regulas (EK) Nr. 3603/93, ar ko precizē definīcijas, lai piemērotu Līguma (5) 104. pantā un 104.b panta 1. punktā minētos aizliegumus (tagad 101. pants un 103. panta 1. punkts), 3. pantā),

rīkotājdalībnieks (instructing participant) ir TARGET2 dalībnieks, kas iniciējis maksājuma rīkojumu,

saistību neizpildes gadījums (event of default) ir jebkurš pastāvošs vai nākotnē iespējams gadījums, kura iestāšanās var apdraudēt to dalībnieka saistību izpildi, kas paredzētas Noteikumos vai jebkuros citos noteikumos, kuri piemērojami attiecībām starp šo dalībnieku un [iekļaut CB nosaukumu] vai jebkuru citu CB, t. sk.:

a)

ja dalībnieks vairs nepilda 4. pantā noteiktos piekļuves nosacījumus vai 8. panta 1) punkta a) apakšpunkta i) apakšpunktā noteiktās prasības;

b)

ja uzsākta dalībnieka maksātnespējas procedūra;

c)

ja iesniegts pieteikums saistībā ar procedūru, kas minēta b) apakšpunktā;

d)

ja dalībnieks izdevis rakstisku deklarāciju par to, ka tas nespēj pilnībā vai daļēji samaksāt savus parādus vai pildīt savus pienākumus saistībā ar dienas kredītu;

e)

ja dalībnieks brīvprātīgi noslēdzis vispārēju līgumu vai vienošanos ar saviem kreditoriem;

f)

ja dalībnieks ir maksātnespējīgs vai pēc dalībnieka CB domām var tikt uzskatīts par maksātnespējīgu vai tādu, kas nespēj samaksāt savus parādus;

g)

ja dalībnieka kredīta atlikums MM kontā vai visa vai būtiska dalībnieka aktīvu daļa ir pakļauta rīkojumam par līdzekļu iesaldēšanu, aresta uzlikšanu, apķīlāšanu vai jebkādai citai procedūrai, lai aizsargātu publiskās intereses vai dalībnieka kreditoru tiesības;

h)

ja apturēta vai izbeigta dalībnieka piedalīšanās citā TARGET2 komponentsistēmā un/vai papildsistēmā;

i)

ja jebkurš būtisks paziņojums vai pirmslīguma paziņojums, kuru sniedzis dalībnieks vai kuru saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem var uzskatīt par tādu, ko sniedzis dalībnieks, ir nepatiess vai nepilnīgs;

j)

ja cedēti visi dalībnieka aktīvi vai nozīmīga to daļa,

saņēmējs (payee) ir TARGET2 dalībnieks, kura MM konts tiks kreditēts, izpildot maksājuma rīkojumu,

SSP sniedzējas CB (SSP-providing CBs) ir Deutsche Bundesbank, Banque de France un Banca d'Italia – nacionālās centrālās bankas, kas Eurosistēmas vajadzībām izveido SSP un ir tās operatores,

statisko datu apkopošanas veidlapa (static data collection form) ir veidlapa, ko sagatavojusi [iekļaut CB nosaukumu], lai reģistrētu TARGET2 [iekļaut atsauci uz CB/valsti] pakalpojumu saņemšanas kandidātus, kā arī jebkuras pārmaiņas saistībā ar šādu pakalpojumu sniegšanu,

TARGET2 (TARGET2) ir visu CB TARGET2 komponensistēmu kopums,

TARGET2 dalībnieks (TARGET2 participant) ir jebkurš TARGET2 komponentsistēmas dalībnieks,

TARGET2 [iekļaut atsauci uz CB/valsti] (TARGET2 [insert CB/country reference]) ir [iekļaut CB nosaukumu] TARGET2 komponentsistēma,

TARGET2 komponentsistēma (TARGET2 component system) ir jebkura CB reālā laika bruto norēķinu (RTGS) sistēma, kas ir TARGET2 sastāvdaļa,

TARGET2 SLG (TARGET2 CUG) ir tīkla pakalpojumu sniedzēja klientu kopums, kas apvienoti grupā, lai, izmantojot piekļuvi MM, saņemtu attiecīgus tīkla pakalpojumu sniedzēja pakalpojumus un produktus,

TARGET2 tehniskā kļūda (technical malfunction of TARGET2) ir jebkāds šķērslis, bojājums vai kļūda tehniskajā infrastruktūrā un/vai datorsistēmās, ko lieto TARGET2 [iekļaut atsauci uz CB/valsti], vai jebkurš cits apstāklis, kas liedz tajā pašā dienā izpildīt un pabeigt maksājumu tās pašas dienas apstrādi TARGET2 [iekļaut atsauci uz CB/valsti] vai pārejas periodā maksājumus no nacionālajām RTGS sistēmām, kuras vēl nav pārgājušas uz TARGET2, un maksājumus no TARGET2 uz šīm sistēmām,

tiesībspējas atzinums (capacity opinion) ir atzinums par konkrētu dalībnieku, kas ietver vērtējumu par dalībnieka tiesībspēju uzņemties un izpildīt Noteikumos paredzētās saistības,

tiešā debeta pilnvarojums (direct debit authorisation) ir tāds maksātāja vispārējs rīkojums maksātāja CB, kas dod tiesības un uzliek pienākumu šai CB debetēt maksātāja kontu, saņemot tiešā debeta rīkojumu no saņēmēja,

tiešā debeta rīkojums (direct debit instruction) ir saņēmēja rīkojums, ko tas iesniedzis savai CB un saskaņā ar kuru maksātāja CB, pamatojoties uz tiešā debeta pilnvarojumu, debetē maksātāja kontu par summu, kāda minēta rīkojumā,

tīkla pakalpojumu sniedzējs (network service provider) ir ECB Padomes apstiprināts uzņēmums, kas nodrošina datorizētus tīkla savienojumus, lai TARGET2 iesniegtu maksājuma ziņojumus,

vienotā platforma (SSP) (Single Shared Platform (SSP)) ir vienota tehniskās platformas infrastruktūra, ko nodrošina SSP sniedzējas CB,

vietējais konts (home account) ir konts, ko CB ārpus MM atvērusi iestādei, kurai ir tiesības kļūt par netiešo dalībnieku.

2. pants

Papildinājumi

1.   Noteikumu neatņemama sastāvdaļa ir šādi papildinājumi.

I papildinājums. Tehniskās specifikācijas maksājuma rīkojumu apstrādei

II papildinājums. TARGET2 kompensācijas shēma

III papildinājums. Norādījumi attiecībā uz tiesībspējas un valstu atzinumiem

IV papildinājums. Darbības nepārtrauktības un ārkārtas apstākļu procedūras

V papildinājums. Darbības grafiks

VI papildinājums. Komisijas maksas un to uzlikšana

VII papildinājums. Apvienotās likviditātes līgums

2.   Pretrunu vai neatbilstību gadījumā starp Noteikumiem un jebkuru papildinājumu Noteikumiem ir prioritāte.

3. pants

Vispārējs TARGET2 [iekļaut atsauci uz CB/valsti] un TARGET2 apraksts

1.   TARGET2 nodrošina euro maksājumu reālā laika bruto norēķinus, izmantojot centrālo banku naudas līdzekļus.

2.   Šādi maksājuma rīkojumi tiek apstrādāti TARGET2 [iekļaut atsauci uz CB/valsti]:

a)

maksājuma rīkojumi, kas tieši izriet no Eurosistēmas monetārās politikas operācijām vai tiek sagatavoti saistībā ar to;

b)

to valūtas maiņas operāciju euro posma norēķini, kurās iesaistīta Eurosistēma;

c)

euro norēķini, kas izriet no darījumiem liela apjoma pārrobežu mijieskaita sistēmās;

d)

euro norēķini, kas izriet no darījumiem sistēmiski nozīmīgās neliela apjoma maksājumu sistēmās; un

e)

jebkuri citi euro maksājuma rīkojumi, kas adresēti TARGET2 dalībniekiem.

3.   TARGET2 izveidota un darbojas uz SSP pamata. Eurosistēma nosaka SSP tehnisko konfigurāciju un pazīmes. SSP sniedzējas CB saskaņā ar atsevišķiem nolīgumiem nodrošina SSP pakalpojumus Eurosistēmas CB vajadzībām.

4.   Saskaņā ar Noteikumiem pakalpojumu sniedzējs ir [iekļaut CB nosaukumu]. SSP sniedzējas CB darbība un bezdarbība uzskatāma par [iekļaut CB nosaukumu] darbību un bezdarbību, par ko tā uzņemas atbildību saskaņā ar Noteikumu 31. pantu. Dalība saskaņā ar Noteikumiem neveido līgumiskas attiecības starp dalībniekiem un SSP sniedzējām CB, ja tās darbojas kā SSP sniedzējas CB. Rīkojumi, ziņojumi vai informācija, ko dalībnieks saņem no SSP vai sūta SSP saistībā ar pakalpojumiem, kuri sniegti saskaņā ar Noteikumiem, uzskatāmi par rīkojumiem, ziņojumiem vai informāciju, kas saņemta no [iekļaut CB nosaukumu] vai tai nosūtīta.

5.   TARGET2 juridiski veidota kā maksājumu sistēmu kopums, kas sastāv no visām TARGET2 komponentsistēmām, kuras par sistēmām atzītas nacionālajos tiesību aktos, kas īsteno Norēķinu galīguma direktīvu. TARGET2 [iekļaut atsauci uz CB/valsti] atzīta par sistēmu saskaņā ar [iekļaut attiecīgo tiesību normu, kas īsteno Norēķinu galīguma direktīvu].

6.   Dalība TARGET2 stājas spēkā ar dalību TARGET2 komponentsistēmā. Šie Noteikumi nosaka TARGET2 [iekļaut atsauci uz CB/valsti] dalībnieku un [iekļaut CB nosaukumu] savstarpējās tiesības un pienākumus. Noteikumi par maksājuma rīkojumu apstrādi (IV sadaļa) attiecas uz visiem TARGET2 dalībnieku iesniegtajiem maksājuma rīkojumiem vai saņemtajiem maksājumiem.

II SADAĻA

DALĪBA

4. pants

Piekļuves nosacījumi

1.   Šādām iestādēm ir tiesības uz tiešu dalību TARGET2 [iekļaut atsauci uz CB/valsti]:

a)

kredītiestādēm, kas izveidotas EEZ, t.sk., ja tās darbojas, izmantojot filiāli, kas nodibināta EEZ;

b)

kredītiestādēm, kas izveidotas ārpus EEZ, taču tās darbojas, izmantojot filiāli, kas nodibināta EEZ; un

c)

ES dalībvalstu NCB un ECB.

2.   [Iekļaut CB nosaukumu] pēc saviem ieskatiem var atzīt par tiešiem dalībniekiem arī šādas iestādes:

a)

dalībvalstu centrālo vai reģionālo valdību finanšu departamentus, kuri darbojas naudas tirgos;

b)

dalībvalstu publiskā sektora struktūras, kuras pilnvarotas turēt klientu kontus;

c)

ieguldījumu sabiedrības, kuras izveidotas EEZ;

d)

organizācijas, kuras nodrošina klīringa un norēķinu pakalpojumus un kuras izveidotas EEZ un pakļautas kompetentu iestāžu pārraudzībai;

e)

kredītiestādes vai jebkuras tāda veida iestādes, kas minētas a)–d) apakšpunktā, ja abos gadījumos tās izveidotas valstī, ar ko Eiropas Kopiena noslēgusi monetāro nolīgumu, ļaujot jebkurai šādai iestādei piekļūt Eiropas Kopienas maksājumu sistēmām saskaņā ar monetārā nolīguma noteikumiem, un ja attiecīgais valstī piemērojamais tiesiskais režīms ir līdzvērtīgs attiecīgajiem Kopienas tiesību aktiem.

3.   Elektroniskās naudas iestādes [iekļaut nacionālo tiesību aktu normas, kas īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes 2000. gada 18. septembra Direktīvas 2000/46/EK par elektroniskās naudas iestāžu darbības sākšanu, veikšanu un konsultatīvu uzraudzību (6) 1. panta 3. punkta a) apakšpunktu] izpratnē nav tiesīgas piedalīties TARGET2 [iekļaut atsauci uz CB/valsti].

5. pants

Tiešie dalībnieki

1.   TARGET2 [iekļaut atsauci uz CB/valsti] tiešajiem dalībniekiem jāatbilst 8. panta 1. un 2. punkta prasībām. Tiešajiem dalībniekiem jābūt vismaz vienam MM kontam [iekļaut CB nosaukumu].

2.   Tiešie dalībnieki var noteikt adresējamā BIC turētājus neatkarīgi no tā, kur tie izveidoti.

3.   Tiešie dalībnieki var noteikt iestādes kā netiešos dalībniekus, ja vien tiek izpildīti 6. pantā minētie noteikumi.

4.   Daudzadresātu pieeju, izmantojot filiāles, var nodrošināt šādi:

a)

kredītiestāde 4. panta 1. punkta a) vai b) apakšpunkta izpratnē, kas atzīta par tiešo dalībnieku, var piešķirt pieeju savam MM kontam vienai vai vairākām savām filiālēm, kuras izveidotas EEZ, lai tās tieši varētu iesniegt maksājuma rīkojumus un/vai saņemt maksājumus, attiecīgi informējot par to [iekļaut CB nosaukumu];

b)

ja kredītiestādes filiāle atzīta par tiešo dalībnieku, citām šīs pašas juridiskās personas filiālēm un/vai tās galvenajam birojam, kas izveidoti EEZ, var būt pieeja filiāles MM kontam, ja vien tā par to informējusi [iekļaut CB nosaukumu].

6. pants

Netiešie dalībnieki

1.   Kredītiestādes, kuras izveidotas EEZ, var noslēgt līgumu ar vienu tiešo dalībnieku, kas ir vai nu kredītiestāde 4. panta 1. punkta a) vai b) apakšpunkta izpratnē, vai arī CB, lai iesniegtu maksājuma rīkojumus un/vai saņemtu maksājumus un izpildītu tos, izmantojot šā tiešā dalībnieka MM kontu. TARGET2 [iekļaut atsauci uz CB/valsti] atzīst netiešos dalībniekus, reģistrējot šādu netiešo dalību TARGET2 direktorijā, kas aprakstīta 9. pantā.

2.   Ja tiešais dalībnieks, kas ir kredītiestāde 4. panta 1. punkta a) vai b) apakšpunkta izpratnē, un netiešais dalībnieks ir vienā grupā, tiešais dalībnieks var pilnvarot netiešo dalībnieku tieši lietot tiešā dalībnieka MM kontu, lai tas, grupas ietvaros izmantojot daudzadresātu pieeju, varētu iesniegt maksājuma rīkojumus un/vai saņemt maksājumus.

7. pants

Tiešā dalībnieka atbildība

1.   Lai novērstu neskaidrības, uzskatāms, ka tiešais dalībnieks iesniedz tos maksājuma rīkojumus un saņem tos maksājumus, ko attiecīgi iesniedz un saņem netiešais dalībnieks saskaņā ar 6. pantu un filiāles saskaņā ar 5. panta 4. punktu.

2.   Šādi maksājuma rīkojumi ir saistoši tiešajam dalībniekam neatkarīgi no tā, kādas līgumiskās vai citas vienošanās ir starp šo dalībnieku un 1. pantā minētajām iestādēm, un neatkarīgi no tā, vai šīs vienošanās tiek pildītas.

8. pants

Pieteikšanās procedūra

1.   Lai pievienotos TARGET2 [iekļaut atsauci uz CB/valsti], dalībnieka kandidāti:

a)

izpilda šādas tehniskās prasības:

i)

instalē, administrē, apkalpo un pārrauga, kā arī nodrošina tās IT infrastruktūras drošību, kas nepieciešama, lai pievienotos TARGET2 [iekļaut atsauci uz CB/valsti] un iesniegtu tai maksājuma rīkojumus. Lai to izpildītu, dalībnieka kandidāti var piesaistīt trešās personas, tomēr paliekot pilnībā atbildīgi. Dalībnieka kandidātiem jānoslēdz nolīgums ar tīkla pakalpojumu sniedzēju, lai iegūtu vajadzīgos savienojumus un pieslēgumus saskaņā ar I papildinājuma tehnisko specifikāciju; un

ii)

nokārto testus, ko prasa [iekļaut CB nosaukumu]; un

b)

izpilda šādas juridiskās prasības:

i)

sniedz tiesībspējas atzinumu tādā veidā, kāds noteikts III papildinājumā, izņemot gadījumus, ja [iekļaut CB nosaukumu] citā kontekstā jau saņēmusi šādā tiesībspējas atzinumā sniedzamo informāciju un paziņojumus; un

ii)

par 4. panta 1. punkta b) apakšpunktā minētajām iestādēm sniedz valsts atzinumu tādā veidā, kāds noteikts III papildinājumā, izņemot gadījumus, ja [iekļaut CB nosaukumu] citā kontekstā jau saņēmusi šādā valsts atzinumā sniedzamo informāciju un paziņojumus.

2.   Kandidāti rakstiski piesakās [iekļaut CB nosaukumu], pievienojot vismaz šādus dokumentus/informāciju:

a)

aizpildītu statisko datu apkopošanas veidlapu, ko sagatavojusi [iekļaut CB nosaukumu];

b)

tiesībspējas atzinumu, ja to pieprasa [iekļaut CB nosaukumu]; un

c)

valsts atzinumu, ja to pieprasa [iekļaut CB nosaukumu].

3.   [Iekļaut CB nosaukumu] var pieprasīt arī jebkādu papildu informāciju, ko tā uzskata par nepieciešamu, lai izlemtu jautājumu par dalības pieteikumu.

4.   [Iekļaut CB nosaukumu] noraida dalības pieteikumu, ja:

a)

nav izpildīti 4. pantā minētie piekļuves nosacījumi;

b)

nav izpildīta viena vai vairākas 1. punktā minētās dalības prasības; un/vai

c)

[iekļaut CB nosaukumu] vērtējumā šāda dalība apdraudētu vispārējo TARGET2 [iekļaut atsauci uz CB/valsti] vai jebkuras citas TARGET2 komponentsistēmas stabilitāti un drošību vai [iekļaut CB nosaukumu] to uzdevumu izpildi, kas noteikti [iekļaut attiecīgo nacionālo tiesību aktu] un Eiropas Centrālo banku sistēmas un Eiropas Centrālās bankas Statūtos.

5.   [Iekļaut CB nosaukumu] paziņo dalībnieka kandidātam savu lēmumu par dalības pieteikumu viena mēneša laikā no dienas, kad [iekļaut CB nosaukumu] saņēmusi dalības pieteikumu. Ja [iekļaut CB nosaukumu] pieprasa papildu informāciju saskaņā ar 3. punktu, lēmums jāpaziņo viena mēneša laikā no dienas, kad [iekļaut CB nosaukumu] saņēmusi šo informāciju no kandidāta. Katrā atteikuma lēmumā jāmin atteikuma iemesli.

9. pants

TARGET2 direktorijs

1.   TARGET2 direktorijs ir BIC datubāze, ko izmanto, lai maršrutētu maksājumu rīkojumus, kas adresēti:

a)

TARGET2 dalībniekiem un to filiālēm ar daudzadresātu pieeju;

b)

TARGET2 netiešajiem dalībniekiem, ieskaitot netiešos dalībniekus ar daudzadresātu pieeju; un

c)

TARGET2 adresējamā BIC turētājiem.

To aktualizē katru nedēļu.

2.   Ja vien dalībnieks nav lūdzis rīkoties citādi, BIC tiek publiskots TARGET2 direktorijā.

3.   Dalībnieki var nodot TARGET2 direktoriju tikai savām filiālēm un iestādēm ar daudzadresātu pieeju.

4.   Iestādes, kuras minētas 1. punkta b) un c) apakšpunktā, lieto savu BIC tikai attiecībā uz vienu tiešo dalībnieku.

III SADAĻA

PUŠU PIENĀKUMI

10. pants

Iekļaut CB nosaukumu un dalībnieku pienākumi

1.   [Iekļaut CB nosaukumu] piedāvā pakalpojumus, kuri aprakstīti IV sadaļā. Ja vien Noteikumos vai normatīvos aktos nav noteikts citādi [iekļaut CB nosaukumu], izmanto visus tās rīcībā esošos saprātīgos līdzekļus, lai pildītu savus pienākumus saskaņā ar Noteikumiem, negarantējot rezultātu.

2.   Dalībnieki maksā [iekļaut CB nosaukumu] komisijas maksas, kas noteiktas VI papildinājumā.

3.   Dalībnieki nodrošina, ka tie darbadienās ir pieslēgti TARGET2 [iekļaut atsauci uz CB/valsti] saskaņā ar V papildinājumā noteikto darbības grafiku.

4.   Dalībnieks ziņo un apliecina [iekļaut CB nosaukumu], ka, pildot savus pienākumus saskaņā ar Noteikumiem, netiek pārkāpts neviens normatīvais vai administratīvais akts, kas uz to attiecas, un neviens nolīgums, kas tam saistošs.

11. pants

Sadarbība un informācijas apmaiņa

1.   Pildot savus pienākumus un izmantojot savas tiesības saskaņā ar Noteikumiem, [iekļaut CB nosaukumu] un dalībnieki cieši sadarbojas, lai nodrošinātu TARGET2 [iekļaut atsauci uz CB/valsti] stabilitāti un drošību. Tie nodrošina cits citu ar jebkādu informāciju vai dokumentiem, kas saistīti ar attiecīgo pienākumu izpildi un tiesību izmantošanu saskaņā ar Noteikumiem, neskarot pienākumu saglabāt bankas noslēpumu.

2.   [Iekļaut CB nosaukumu] izveido un uztur sistēmas atbalsta nodaļu, lai palīdzētu dalībniekiem grūtībās, kas radušās saistībā ar sistēmas darbību.

3.   TARGET2 Informācijas sistēmā (T2IS) jābūt pieejamai aktualizētai informācijai par SSP operacionālo statusu. T2IS var lietot, lai iegūtu informāciju par jebkuriem notikumiem, kas ietekmē normālu TARGET2 darbību.

4.   [Iekļaut CB nosaukumu] var sūtīt dalībniekiem ziņojumus IKM apraides veidā vai izmantojot jebkādus citus sazināšanās līdzekļus.

5.   Dalībniekiem ir pienākums laikus aktualizēt esošās statisko datu apkopošanas veidlapas, kā arī laikus iesniegt [iekļaut CB nosaukumu] jaunas statisko datu apkopošanas veidlapas. Dalībniekiem ir pienākums apliecināt tās informācijas pareizību, kas uz tiem attiecas un ko [iekļaut CB nosaukumu] ievadījusi TARGET2 [iekļaut atsauci uz CB/valsti].

6.   [Iekļaut CB nosaukumu] uzskatāma par pilnvarotu nodot SSP sniedzējām CB jebkuru informāciju, kas attiecas uz dalībniekiem un kas SSP sniedzējām CB varētu būt vajadzīga pakalpojumu administratora pienākumu izpildei saskaņā ar līgumu, kas noslēgts ar tīkla pakalpojumu sniedzēju.

7.   Dalībnieki informē [iekļaut CB nosaukumu] par jebkurām pārmaiņām to tiesībspējā un jebkurām citām tiesību aktu pārmaiņām, kas ietekmē jautājumus, kuri saistībā ar tiem apskatīti valsts atzinumā.

8.   Dalībnieki informē [iekļaut CB nosaukumu] par:

a)

jebkuru jaunu netiešo dalībnieku, adresējamā BIC turētāju vai iestādi ar daudzadresātu pieeju, ko tie reģistrē; un

b)

jebkādām pārmaiņām saistībā ar iestādēm, kuras minētas a) punktā.

9.   Dalībnieki nekavējoties informē [iekļaut CB nosaukumu], ja attiecībā uz tiem iestājas saistību neizpildes gadījums.

IV SADAĻA

MM KONTU PĀRVALDĪŠANA UN MAKSĀJUMA RĪKOJUMU APSTRĀDE

12. pants

MM kontu atvēršana un pārvaldīšana

1.   [Iekļaut CB nosaukumu] katram dalībniekam atver vismaz vienu MM kontu un attiecīgā gadījumā – arī subkontus – un apkalpo tos.

2.   [Iekļaut, ja attiecas: MM kontos nav atļauts debeta atlikums].

3.   [Iekļaut, ja attiecas: Darbadienas sākumā un beigās MM kontu atlikums ir nulle. Uzskatāms, ka dalībnieki devuši rīkojumu [iekļaut CB nosaukumu] darbadienas beigās pārvest jebkuru atlikumu uz dalībnieka norādītu kontu].

4.   [Iekļaut, ja attiecas: Nākamās darbadienas sākumā šo atlikumu pārved atpakaļ uz dalībnieka MM kontu].

5.   Par MM kontiem un subkontiem nemaksā procentus, izņemot gadījumus, ja tos izmanto obligāto rezervju turēšanai. Šādos gadījumos atlīdzību par obligāto rezervju turējumu aprēķina un izmaksā saskaņā ar Padomes 1998. gada 23. novembra Regulu (EK) Nr. 2531/98 par obligāto rezervju piemērošanu, ko veic Eiropas Centrālā banka, (7) un 2003. gada 12. septembra Regulu ECB/2003/9 par obligāto rezervju piemērošanu (8).

6.   Papildus maksājuma rīkojumu izpildei Maksājumu modulī MM kontu var lietot, lai saskaņā ar [iekļaut CB nosaukumu] noteikumiem izpildītu maksājuma rīkojumus uz vietējiem kontiem vai no tiem.

7.   Dalībnieki izmanto IKM, lai iegūtu informāciju par savu likviditātes pozīciju. [Iekļaut CB nosaukumu] katru dienu nodrošina kontu izrakstu katram dalībniekam, kas izvēlējies saņemt šādu pakalpojumu.

13. pants

Maksājuma rīkojumu veidi

TARGET2 šādi rīkojumi ir maksājuma rīkojumi:

a)

kredīta pārveduma rīkojumi;

b)

tiešā debeta rīkojumi, kas sagatavoti saskaņā ar tiešā debeta pilnvarojumu; un

c)

likviditātes pārveduma rīkojumi.

14. pants

Maksājuma rīkojumu akceptēšana un noraidīšana

1.   Dalībnieku iesniegtos maksājuma rīkojumus par [iekļaut CB nosaukumu] akceptētiem maksājuma rīkojumiem uzskata tad, ja:

a)

maksājuma ziņojums atbilst noteikumiem, ko izstrādājis tīkla pakalpojumu sniedzējs;

b)

maksājuma ziņojums atbilst TARGET2 [iekļaut atsauci uz CB/valsti] noformēšanas noteikumiem un nosacījumiem, t. sk. iztur divkāršā ieraksta pārbaudi, kas aprakstīta I papildinājumā; un

c)

saņemta dalībnieka CB nepārprotama piekrišana gadījumos, ja šis maksātājs vai saņēmējs ir bloķēts.

2.   [Iekļaut CB nosaukumu] nekavējoties noraida jebkuru maksājuma rīkojumu, kas neatbilst 1. punktā minētajiem nosacījumiem. [Iekļaut CB nosaukumu] saskaņā ar I papildinājumu informē dalībnieku par jebkuru maksājuma rīkojuma noraidījumu.

15. pants

Prioritātes noteikumi

1.   Rīkotājdalībnieki katru maksājuma rīkojumu norāda kā vienu no šādiem rīkojumiem:

a)

parasts maksājuma rīkojums (2. prioritātes grupa);

b)

steidzams maksājuma rīkojums (1. prioritātes grupa);

c)

īpaši steidzams maksājuma rīkojums (0. prioritātes grupa).

Ja maksājuma rīkojums neietver norādi uz prioritāti, tas tiek uzskatīts par parastu maksājuma rīkojumu.

2.   Maksājuma rīkojumu kā īpaši steidzamu var norādīt:

a)

centrālās bankas; un

b)

dalībnieki gadījumos, ja veicami maksājumi uz CLS International Bank un no tās, un likviditātes pārvedumi par labu papildsistēmām.

Visi maksājuma norādījumi, ko papildsistēma iesniegusi, izmantojot Papildsistēmas interfeisu, lai debetētu vai kreditētu dalībnieku MM kontus, uzskatāmi par īpaši steidzamiem maksājuma rīkojumiem.

3.   Maksātājs var mainīt steidzamu un parastu maksājuma rīkojumu prioritātes līmeni, izmantojot IKM, tam stājoties spēkā nekavējoties. Nav iespējams mainīt īpaši steidzamu maksājuma rīkojumu prioritātes līmeni.

16. pants

Likviditātes limiti

1.   Dalībnieks var ierobežot pieejamās likviditātes izlietošanu maksājuma rīkojumiem attiecībā uz citiem TARGET2 dalībniekiem, izņemot jebkuru CB, nosakot divpusējus vai daudzpusējus limitus. Šādus limitus var noteikt tikai attiecībā uz parastiem maksājuma rīkojumiem.

2.   Limitus var noteikt visa AL grupa, vai arī tie var tikt noteikti saistībā ar visu AL grupu. Limiti nevar tikt noteikti attiecībā uz AL grupas dalībnieka vienu MM kontu, vai arī tos nevar noteikt AL grupas dalībnieki viens attiecībā pret otru.

3.   Nosakot divpusēju limitu, dalībnieks dod rīkojumu [iekļaut CB nosaukumu], ka akceptēts maksājuma rīkojums nav jāizpilda, ja šā dalībnieka nosūtīto parasto maksājuma rīkojumu uz cita TARGET2 dalībnieka kontu summa, no kuras atņemta visu no šā otra TARGET2 dalībnieka MM konta saņemto steidzamo un parasto maksājumu summa, pārsniedz šo divpusējo limitu.

4.   Dalībnieks var noteikt daudzpusēju limitu jebkurām attiecībām, kas nav pakļautas divpusējam limitam. Daudzpusēju limitu var noteikt tikai tad, ja dalībnieks ir noteicis vismaz vienu divpusēju limitu. Ja dalībnieks nosaka daudzpusēju limitu, tas dod rīkojumu [iekļaut CB nosaukumu], ka akceptēts maksājuma rīkojums nav jāizpilda, ja šā dalībnieka nosūtīto parasto maksājuma rīkojumu uz visiem to TARGET2 dalībnieku MM kontiem, attiecībā uz kuriem nav noteikts divpusējs limits, summa, no kuras atņemta visu no šiem citiem MM kontiem saņemto steidzamo un parasto maksājumu summa, pārsniedz šo daudzpusējo limitu.

5.   Minimālā jebkura šāda limita summa ir 1 milj. euro. Divpusējs vai daudzpusējs limits nulles apjomā uzskatāms par tādu, kas nav noteikts. Limiti no nulles līdz 1 milj. euro nav iespējami.

6.   Limitus var mainīt reālā laikā, izmantojot IKM, tiem stājoties spēkā nekavējoties vai ar nākamo darbadienu. Ja limits tiek mainīts uz nulli, to nevar mainīt atkal tajā pašā darbadienā. No jauna noteikti divpusēji un daudzpusēji limiti ir spēkā tikai ar nākamo darbadienu.

17. pants

Likviditātes rezervēšanas iespējas

1.   Dalībnieki, izmantojot IKM, var rezervēt likviditāti īpaši steidzamiem vai steidzamiem maksājuma rīkojumiem.

2.   AL grupas pārvaldnieks var rezervēt likviditāti tikai visai AL grupai. Likviditāti nevar rezervēt atsevišķiem AL grupas kontiem.

3.   Prasot rezervēt noteiktu likviditātes apjomu īpaši steidzamiem maksājuma rīkojumiem, dalībnieks dod rīkojumu [iekļaut CB nosaukumu] izpildīt steidzamus un parastus maksājuma rīkojumus tikai tad, ja likviditāte ir pieejama pēc īpaši steidzamiem maksājuma rīkojumiem rezervētās summas atskaitīšanas.

4.   Prasot rezervēt noteiktu likviditātes apjomu steidzamiem maksājuma rīkojumiem, dalībnieks norīko [iekļaut CB nosaukumu] izpildīt parastus maksājuma rīkojumus tikai tad, ja likviditāte ir pieejama pēc steidzamiem un īpaši steidzamiem maksājuma rīkojumiem rezervētās summas atskaitīšanas.

5.   Pēc tam, kad saņemts rezervēšanas pieprasījums, [iekļaut CB nosaukumu] pārbauda, vai dalībnieka MM kontā pieejamā likviditāte ir pietiekama, lai veiktu rezervēšanu. Ja tā nav pietiekama, tiek rezervēta tikai MM kontā pieejamā likviditāte. Atlikušās pieprasītās likviditātes rezervēšana netiek automātiski veikta vēlāk arī tad, ja dalībnieka MM kontā pieejamās likviditātes apjoms sasniedz sākotnējā rezervēšanas pieprasījuma apjomu.

6.   Likviditātes rezervēšanas apjomu var mainīt. Dalībnieki var veikt pieprasījumu, izmantojot IKM, rezervēt jaunus apjomus, tam stājoties spēkā nekavējoties vai ar nākamo darbadienu.

18. pants

Iepriekš noteikti norēķinu laiki

1.   Rīkotājdalībnieki var iepriekš noteikt maksājuma rīkojumu izpildes laiku darbadienas ietvaros, izmantojot Agrākā debeta laika indikatoru vai Vēlākā debeta laika indikatoru.

2.   Ja izmanto Agrākā debeta laika indikatoru, akceptēto maksājuma rīkojumu uzglabā un reģistrē ievades pozīcijā tikai iepriekš noteiktajā laikā.

3.   Ja tiek izmantots Vēlākā debeta laika indikators, akceptēto maksājuma rīkojumu noraida kā neizpildītu, ja to nevar izpildīt līdz noteiktajam debeta laikam. Rīkotājdalībniekam 15 minūtes pirms noteiktā debeta laika, izmantojot IKM, tiek sūtīts automātisks paziņojums. Rīkotājdalībnieks var izmantot Vēlākā debeta laika indikatoru arī tikai kā brīdinājuma indikatoru. Šādos gadījumos attiecīgais maksājuma rīkojums netiek noraidīts.

4.   Rīkotājdalībnieks, izmantojot IKM, var mainīt Agrākā debeta laika indikatoru un Vēlākā debeta laika indikatoru.

5.   Sīkāka tehniskā informācija iekļauta I papildinājumā.

19. pants

Iepriekš iesniegti maksājuma rīkojumi

1.   Maksājuma rīkojumus var iesniegt līdz piecām darbadienām pirms norādītā to izpildes datuma (uzglabāti maksājuma rīkojumi).

2.   Uzglabātus maksājuma rīkojumus akceptē un reģistrē ievades pozīcijā datumā, ko noteicis rīkotājdalībnieks, dienas apstrādes posma sākumā, kas noteikts V papildinājumā. Tos novieto pirms maksājuma rīkojumiem ar tādu pašu prioritātes līmeni.

3.   15. panta 3. punktu, 22. panta 2. punktu un 29. panta 1. punkta a) apakšpunktu mutatis mutandis piemēro uzglabātiem maksājuma rīkojumiem.

20. pants

Maksājuma rīkojumu izpilde ievades pozīcijā

1.   Ja vien rīkotājdalībnieki nav norādījuši norēķinu laiku 18. pantā noteiktajā kārtībā, akceptētos maksājuma rīkojumus izpilda nekavējoties vai ne vēlāk kā tās darbadienas beigās, kurā tie akceptēti, ja maksātāja MM kontā ir tam pietiekami līdzekļi, kā arī ievērojot jebkuru 16. un 17. pantā minēto likviditātes limitu un rezervēto likviditāti.

2.   Līdzekļus var nodrošināt:

a)

MM kontā pieejamā likviditāte; vai

b)

no citiem TARGET2 dalībniekiem saņemtie maksājumi, ievērojot piemērojamās optimizācijas procedūras.

3.   Īpaši steidzamiem maksājuma rīkojumiem piemēro principu “pirmais iekšā – pirmais ārā” (First In, First Out; FIFO). Tas nozīmē, ka īpaši steidzamus maksājuma rīkojumus izpilda hronoloģiskā secībā. Steidzamus un parastus maksājuma rīkojumus neizpilda tik ilgi, kamēr rindā ir īpaši steidzami maksājuma rīkojumi.

4.   Steidzamiem maksājuma rīkojumiem arī piemēro FIFO principu. Parastus maksājuma rīkojumus nevar izpildīt, ja rindā ir steidzami un īpaši steidzami maksājuma rīkojumi.

5.   Atkāpjoties no 3. un 4. punktā noteiktā, maksājuma rīkojumus ar zemāku prioritātes līmeni (vai ar tādu pašu prioritātes līmeni, bet pieņemtus vēlāk) var izpildīt pirms maksājuma rīkojumiem ar augstāku prioritātes līmeni (vai ar tādu pašu prioritātes līmeni, bet pieņemtus agrāk), ja maksājuma rīkojumus ar zemāku prioritātes līmeni var savstarpēji izpildīt ar saņemtiem maksājumiem un tādējādi var palielināties maksātāja likviditātes atlikums.

6.   Parastus maksājuma rīkojumus izpilda, izmantojot FIFO apiešanas principu. Tas nozīmē, ka šos maksājuma rīkojumus var izpildīt nekavējoties (neatkarīgi no citiem rindā esošiem parastiem maksājumiem, kas akceptēti agrāk), neievērojot FIFO principu, ja vien ir pieejami pietiekami naudas līdzekļi.

7.   Sīkāka informācija par maksājuma rīkojumu izpildi ievades pozīcijā ietverta I papildinājumā.

21. pants

Rindā esošu maksājuma rīkojumu izpilde un noraidīšana

1.   Maksājuma rīkojumus, kurus ievades pozīcijā nekavējoties neizpilda, ievieto rindā atbilstoši prioritātes līmenim, ko tiem noteicis attiecīgais dalībnieks saskaņā ar 15. pantu.

2.   Lai optimizētu rindā esošu maksājuma rīkojumu izpildi, [iekļaut CB nosaukumu] var izmantot I papildinājumā minētās optimizācijas procedūras.

3.   Maksātājs, izmantojot IKM, var mainīt maksājuma rīkojumu pozīciju rindā (t.i., pārkārtot tos). Maksājuma rīkojumus var pārvietot vai nu attiecīgās rindas priekšā, vai beigās, šādām pārmaiņām stājoties spēkā nekavējoties jebkurā brīdī dienas apstrādes posmā, kas minēts V papildinājumā.

4.   Likviditātes pārveduma rīkojumi, kuri iniciēti IKM, tiek nekavējoties noraidīti kā neizpildīti, ja nav pietiekamas likviditātes. Citus maksājuma rīkojumus noraida kā neizpildītus, ja tos nevar izpildīt laikā, kas attiecīgajam ziņojuma veidam noteikts saskaņā ar V papildinājumu.

22. pants

Maksājuma rīkojumu ievadīšana sistēmā un to neatsaucamība

1.   Norēķinu galīguma direktīvas 3. panta 1. punkta pirmā teikuma mērķiem un [iekļaut nacionālā tiesību akta normas, kas īsteno šo Norēķinu galīguma direktīvas pantu] mērķiem maksājuma rīkojumi ir ievadīti TARGET2 [iekļaut atsauci uz CB/valsti] brīdī, kad debetē attiecīgo dalībnieka MM kontu.

2.   Maksājuma rīkojumi var tikt atsaukti līdz brīdim, kad tie ir ievadīti TARGET2 [iekļaut atsauci uz CB/valsti] saskaņā ar 1. punktu. Maksājuma rīkojumus, kas iekļauti I papildinājumā minētajā algoritmā, nevar atsaukt laikā, kamēr notiek algoritma apstrāde.

V SADAĻA

LIKVIDITĀTES APKOPOŠANA

23. pants

Likviditātes apkopošanas režīmi

[Iekļaut CB nosaukumu] piedāvā konsolidētas kontu informācijas (KKI) režīmu un apvienotās likviditātes (AL) režīmu.

24. pants

Konsolidētas kontu informācijas režīms

1.   KKI režīmu var lietot:

a)

kredītiestāde un/vai tās filiāles (neatkarīgi no tā, vai tās piedalās vienā un tajā pašā TARGET2 komponentsistēmā) ar nosacījumu, ka tām ir vairāki MM konti, kuri identificēti ar dažādiem BIC; vai

b)

divas vai vairākas vienas grupas kredītiestādes un/vai to filiāles, kam katrai ir viens vai vairāki MM konti.

2.

a)

KKI režīmā katram KKI grupas dalībniekam un to attiecīgajām NCB nodrošina grupas dalībnieku MM kontu sarakstu un šādu KKI grupas līmenī konsolidētu papildu informāciju:

i)

dienas kredītlīnijas (ja tādas ir);

ii)

atlikumi, ieskaitot subkontu atlikumus;

iii)

apgrozījums;

iv)

izpildītie maksājumi; un

v)

rindā esošie maksājuma rīkojumi;

b)

KKI grupas pārvaldniekam un tā attiecīgajai CB ir pieeja informācijai par katru minēto pozīciju attiecībā uz jebkuru KKI grupas MM kontu;

c)

šajā punktā minētā informācija tiek nodrošināta ar IKM palīdzību.

3.   KKI grupas pārvaldniekam ir tiesības ar IKM palīdzību iniciēt likviditātes pārvedumu starp vienas IKM grupas MM kontiem, t.sk. to apakškontiem.

4.   KKI grupā var būt iekļauti arī tie MM konti, kuri iekļauti AL grupā. Šajā gadījumā visi AL grupas MM konti ir KKI grupas sastāvdaļa.

5.   Ja divi vai vairāki MM konti ir AL grupas un vienlaikus arī KKI grupas sastāvdaļa (iekļaujot papildu MM kontus), noteikumiem, kas piemērojami AL grupai, ir prioritāte, regulējot attiecības AL grupā.

6.   KKI grupa, kura ietver AL grupas MM kontus, var iecelt tādu KKI grupas pārvaldnieku, kas nav AL grupas pārvaldnieks.

7.   Procedūru pilnvarojuma iegūšanai lietot AL režīmu saskaņā ar 25. panta 4. un 5. punktu mutatis mutandis piemēro procedūrai pilnvarojuma iegūšanai lietot KKI režīmu.

25. pants

Apvienotās likviditātes režīms

1.   AL režīmu var lietot:

a)

kredītiestāde un/vai tās filiāles (neatkarīgi no tā, vai tās piedalās vienā un tajā pašā TARGET2 komponentsistēmā) ar nosacījumu, ka tās izveidotas euro zonā un tām ir vairāki MM konti, kuri identificēti ar dažādiem BIC;

b)

ārpus euro zonas izveidotas kredītiestādes filiāles, kas izveidotas euro zonā (neatkarīgi no tā, vai šīs filiāles piedalās vienā un tajā pašā TARGET2 komponentsistēmā), ar nosacījumu, ka šīm filiālēm ir vairāki MM konti, kuri identificēti ar dažādiem BIC; vai

c)

divas vai vairākas a) apakšpunktā minētās kredītiestādes un/vai b) apakšpunktā minētās filiāles, kas ir vienā grupā.

Uz katru a)–c) apakšpunktā minēto gadījumu attiecas prasība, ka minētajām iestādēm jāvienojas ar attiecīgo iesaistīto CB par dienas kredītu.

2.   Lai kontrolētu, vai maksājuma rīkojumam ir pietiekams segums, AL režīmā visu AL grupas dalībnieku MM kontos pieejamā likviditāte tiek apvienota. Neraugoties uz minēto, divpusējās MM konta attiecības starp AL grupas dalībniekiem un to AL NCB turpina regulēt attiecīgās TARGET2 komponentsistēmas noteikumi, ņemot vērā AL līgumā noteiktās pārmaiņas. Dienas kredītu, kas AL grupas dalībniekam izsniegts tā MM kontā, var segt ar pieejamo likviditāti citos šā AL grupas dalībnieka MM kontos vai jebkura cita AL grupas dalībnieka MM kontos tajā pašā vai citā AL NCB.

3.   Lai lietotu AL režīmu, viens vai vairāki TARGET2 dalībnieki, kas atbilst 1. punktā minētajiem kritērijiem, noslēdz AL līgumu ar [iekļaut CB nosaukumu] un attiecīgajos gadījumos ar citām to TARGET2 komponentsistēmu CB, kurās piedalās citi AL grupas dalībnieki. TARGET2 dalībnieks attiecībā uz konkrētu MM kontu var noslēgt tikai vienu AL līgumu. AL līgumam jāatbilst attiecīgajam paraugam VII papildinājumā.

4.   Katra AL grupa ieceļ AL grupas pārvaldnieku. Ja AL grupā ir tikai viens dalībnieks, šis dalībnieks ir AL grupas pārvaldnieks. AL grupas pārvaldnieks nosūta pārvaldītājai NCB rakstisku pieprasījumu lietot AL režīmu (t.sk. statisko datu vākšanas veidlapas, ko noteikusi [iekļaut CB nosaukumu]) kopā ar AL līgumu, kas noslēgts, izmantojot pārvaldītājas NCB sagatavotu paraugu. Pārējie AL grupas dalībnieki nosūta rakstisku pieprasījumu (t.sk. statisko datu vākšanas veidlapas, ko noteikusi [iekļaut CB nosaukumu]) savām attiecīgajām AL NCB. Pārvaldītāja NCB var pieprasīt jebkuru papildu informāciju vai dokumentu, ko tā uzskata par vajadzīgu, lai lemtu par pieprasījumu. Turklāt pārvaldītāja NCB, vienojoties ar citām AL NCB, var pieprasīt iekļaut AL līgumā jebkuru papildu noteikumu, ko tā uzskata par vajadzīgu, lai nodrošinātu visu AL grupas dalībnieku jebkura pašreizējā un/vai turpmākā pienākuma pret jebkuru AL NCB atbilstošu un savlaicīgu izpildi.

5.   Pārvaldītāja NCB pārbauda, vai pieprasījuma iesniedzēji atbilst AL grupas izveides nosacījumiem un vai AL līgums ir atbilstoši noslēgts. Šajā nolūkā pārvaldītāja NCB var sadarboties ar citām AL NCB. Pārvaldītājas NCB lēmumu rakstiski nosūta AL grupas pārvaldniekam viena mēneša laikā no dienas, kad pārvaldītāja NCB saņēmusi 4. punktā minēto lūgumu, vai, ja tā pieprasa papildu informāciju, viena mēneša laikā no dienas, kad pārvaldītāja NCB šo informāciju saņēmusi. Katrā atteikuma lēmumā jāmin atteikuma iemesli.

6.   AL grupas dalībniekiem automātiski ir pieeja KKI režīmam.

7.   Informācija un visi interaktīvie kontroles pasākumi AL grupas ietvaros pieejami ar IKM palīdzību.

[Iekļaut, ja attiecas:

25.a pants

Ķīla un tās realizācija

1.   [Iekļaut CB nosaukumu] esošie un nākotnes prasījumi, kas izriet no tiesiskajām attiecībām starp AL grupas dalībnieku un [iekļaut CB nosaukumu] un kas nodrošināti ar [iekļaut attiecīgo terminu: ķīlu/mainīgo nodrošinājumu] saskaņā ar šo Noteikumu 36. panta 1. un 2. punktu, ietver tos [iekļaut CB nosaukumu] prasījumus pret šo AL grupas dalībnieku, kas izriet no AL līguma, kuram abi ir līgumslēdzējas puses.

2.   [Iekļaut, ja to pieprasa attiecīgās jurisdikcijas tiesību akti: Neierobežojot AL līgumu, šāda ķīla neliedz dalībniekam izmantot MM kontā (kontos) noguldīto naudu darbadienas laikā.]

3.   [Iekļaut, ja to pieprasa attiecīgās jurisdikcijas tiesību akti: Speciālās izvietošanas noteikums: AL grupas dalībnieka nauda tā MM kontā paredzēta visu to dalībnieka saistību izpildei, kas izriet no [iekļaut atsauci uz aktu, ar ko ievieš Saskaņotos noteikumus].]

[Iekļaut, ja attiecas un to pieprasa attiecīgās jurisdikcijas tiesību akti:

25.b pants

Ķīlas realizācija

Iestājoties saistību neizpildes gadījumam, [iekļaut CB nosaukumu] ir neierobežotas tiesības realizēt ķīlu bez iepriekšēja brīdinājuma. [Iekļaut, ja to pieprasa attiecīgās jurisdikcijas tiesību akti: Saskaņā ar [iekļaut attiecīgās nacionālā tiesību akta normas, kuras nosaka ķīlas realizācijas procesu].]

[Iekļaut, ja attiecas un to pieprasa attiecīgās jurisdikcijas tiesību akti:

25.c pants

Nodrošinājuma realizācija

Iestājoties saistību neizpildes gadījumam, [iekļaut CB nosaukumu] ir tiesības realizēt nodrošinājumu saskaņā ar 36. pantu.]

26. pants

Prasījumu ieskaits saskaņā ar 36. panta 4. un 5. punktu

Piespiedu izpildes pasākuma gadījumā [iekļaut CB nosaukumu] jebkuri prasījumi pret šo AL grupas dalībnieku tiek automātiski un nekavējoties paātrināti un pakļauti šo Noteikumu 36. panta 4. un 5. punktam.

VI SADAĻA

DROŠĪBAS PRASĪBAS UN ĀRKĀRTAS APSTĀKĻU JAUTĀJUMI

27. pants

Darbības nepārtrauktības un ārkārtas apstākļu procedūras

Ārēju ārkārtas apstākļu gadījumā vai jebkurā citā gadījumā, kas ietekmē SSP darbību, piemēro IV papildinājumā aprakstītās darbības nepārtrauktības un ārkārtas apstākļu procedūras.

28. pants

Drošības prasības

1.   Dalībnieki īsteno atbilstošu drošības kontroli, lai aizsargātu savas sistēmas no neatļautas piekļuves un lietošanas. Tikai dalībnieki ir atbildīgi par savu sistēmu konfidencialitātes, integritātes un pieejamības atbilstošu aizsardzību.

2.   Dalībnieki informē [iekļaut CB nosaukumu] par katru ar drošības jautājumiem saistītu atgadījumu savā tehniskajā infrastruktūrā un – vajadzības gadījumā – par atgadījumiem pakalpojumu sniedzēju – trešo personu – tehniskajā infrastruktūrā, kas saistīti ar drošības jautājumiem. [Iekļaut CB nosaukumu] var pieprasīt papildu informāciju par atgadījumu un, ja nepieciešams, pieprasīt dalībniekam īstenot atbilstošus pasākumus, lai novērstu šāda gadījuma atkārtošanos.

3.   [Iekļaut CB nosaukumu] var noteikt papildu drošības prasības visiem dalībniekiem un/vai dalībniekiem, ko [iekļaut CB nosaukumu] uzskata par ļoti nozīmīgiem.

VII SADAĻA

INFORMĀCIJAS UN KONTROLES MODULIS

29. pants

IKM izmantošana

1.   IKM:

a)

ļauj dalībniekiem piekļūt informācijai, kas attiecas uz to kontiem, kā arī pārvaldīt likviditāti;

b)

var tikt izmantots, lai iniciētu likviditātes pārveduma rīkojumus; un

c)

ļauj dalībniekiem iniciēt kopējās summas un ārkārtas apstākļu dublējuma maksājumus dalībnieka maksājumu infrastruktūras kļūdas gadījumā.

2.   Sīkāka tehniskā informācija par IKM iekļauta I papildinājumā.

VIII SADAĻA

KOMPENSĀCIJA, ATBILDĪBAS REŽĪMS UN PIERĀDĪJUMI

30. pants

Kompensācijas shēma

Ja maksājuma rīkojumu TARGET2 tehniskas kļūdas dēļ nevar izpildīt tajā pašā darbadienā, kurā tas akceptēts, [iekļaut CB nosaukumu] piedāvā tiešajam dalībniekam kompensāciju saskaņā ar II papildinājumā noteikto īpašo procedūru.

31. pants

Atbildības regulējums

1.   Pildot savus pienākumus saskaņā ar šiem Noteikumiem, [iekļaut CB nosaukumu] un dalībniekiem ir vispārējs pienākums savstarpējās attiecībās ievērot atbilstošu rūpību.

2.   [Iekļaut CB nosaukumu] ir atbildīga pret saviem dalībniekiem krāpšanas (ieskaitot, bet neaprobežojoties ar tīši izdarītiem nodarījumiem) vai rupjas neuzmanības gadījumā par visiem zaudējumiem, kas rodas no TARGET2 [iekļaut atsauci uz CB/valsti] darbības. Vieglas neuzmanības gadījumā [iekļaut CB nosaukumu] atbildība aprobežojas ar atbildību par tiešiem dalībnieku zaudējumiem, t. i., ar attiecīgā darījuma summu un/vai ar to saistītiem procentu zaudējumiem, izņemot jebkurus turpmākus zaudējumus.

3.   [Iekļaut CB nosaukumu] nav atbildīga par jebkuriem zaudējumiem, kas rodas no jebkuras nepareizas darbības vai kļūdas tehniskajā infrastruktūrā (ieskaitot, bet neaprobežojoties ar [iekļaut CB nosaukumu] datoru infrastruktūru, programmām, datiem, lietojumprogrammām un tīkliem), ja šāda nepareiza darbība vai kļūda radusies, lai gan [iekļaut CB nosaukumu] veikusi pasākumus, kas pamatoti nepieciešami, lai aizsargātu šādu infrastruktūru no nepareizas darbības vai kļūdas un novērstu šādas nepareizas darbības vai kļūdas sekas (ieskaitot, bet neaprobežojoties ar IV papildinājumā minēto darbības nepārtrauktības un ārkārtas apstākļu procedūru iniciēšanu un īstenošanu).

4.   [Iekļaut CB nosaukumu] nav atbildīga:

a)

par tiem zaudējumiem, ko radījis dalībnieks; vai

b)

ja zaudējumi rodas tādu ārēju apstākļu dēļ, kuri nav [iekļaut CB nosaukumu] saprātīgā kontrolē (force majeure).

5.   Lai gan ir spēkā [iekļaut nacionālā tiesību akta noteikumus, kas īsteno 1997. gada 27. janvāra Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 97/5/EK par starpvalstu kredīta pārvedumiem (9)], 1.–4. punktu piemēro tiktāl, ciktāl var tikt izslēgta [iekļaut CB nosaukumu] atbildība.

6.   [Iekļaut CB nosaukumu] un dalībnieki veic visus saprātīgi iespējamos pasākumus, lai mazinātu jebkuru šajā pantā minēto kaitējumu vai zaudējumu.

7.   Atsevišķu vai visu savu pienākumu izpildē saskaņā ar Noteikumiem [iekļaut CB nosaukumu] var savā vārdā nolīgt trešās personas, īpaši telekomunikāciju un citu tīklu nodrošinātājus vai citus subjektus, ja tas nepieciešams, lai [iekļaut CB nosaukumu] pildītu savus pienākumus, kā arī gadījumos, kad tā ir standarta tirgus prakse. [Iekļaut CB nosaukumu] pienākums aprobežojas ar pienākumu atbilstoši izvēlēties un nolīgt jebkuru šādu trešo personu, un atbilstoši tam ir ierobežota [iekļaut CB nosaukumu] atbildība. Šajā punktā par trešajām personām netiek uzskatītas SSP sniedzējas CB.

32. pants

Pierādījumi

1.   Ja vien Noteikumi neparedz citādi, visi ar TARGET2 saistītie maksājumi un ar maksājumu apstrādi saistītie ziņojumi, tādi kā debeta un kredīta apstiprinājumi vai pārskatu ziņojumi, starp [iekļaut CB nosaukumu] un dalībniekiem tiek veikti, izmantojot tīkla pakalpojumu sniedzēju.

2.   Elektroniski vai rakstiski ziņojumu ieraksti, kas glabājas pie [iekļaut CB nosaukumu] vai tīkla pakalpojumu sniedzēja, ir pierādījums maksājumiem, kas apstrādāti ar [iekļaut CB nosaukumu] palīdzību. Tīkla pakalpojumu sniedzēja oriģinālo ziņojumu saglabātās vai izdrukātās versijas ir pierādījums neatkarīgi no tā, kāds bijis oriģinālā ziņojuma veids.

3.   Ja dalībniekam nav savienojuma ar tīkla pakalpojumu sniedzēju, tas izmanto IV papildinājumā minētos alternatīvos ziņojumu nodošanas veidus. Šādos gadījumos [iekļaut CB nosaukumu] ziņojuma saglabātai vai izdrukātai versijai ir tāds pats pierādījuma spēks kā oriģinālajam ziņojumam (neatkarīgi no tā veida).

4.   [Iekļaut CB nosaukumu] glabā dalībnieku iesniegto maksājuma rīkojumu un dalībnieku saņemto maksājumu pilnus ierakstus par periodu [iekļaut nacionālajā tiesību aktā noteikto periodu], skaitot ar brīdi, kad šie maksājuma rīkojumi iesniegti un šie maksājumi saņemti.

5.   [Iekļaut CB nosaukumu] grāmatojumi un ieraksti (papīra dokumenta veidā, mikrofilmā vai mikrofišā, elektronisku vai magnētisku ierakstu veidā, jebkurā citā tehniski reproducējamā vai citā veidā) ir pierādījums jebkuram dalībnieka pienākumam, faktam vai gadījumam, uz kuru puses atsaucas.

IX SADAĻA

DALĪBAS IZBEIGŠANA UN KONTU SLĒGŠANA

33. pants

Dalības ilgums un vienkārša dalības izbeigšana

1.   Neierobežojot 34. pantā noteikto, dalība TARGET2 [iekļaut atsauci uz CB/valsti] ir spēkā nenoteiktu laiku.

2.   Dalībnieks var izbeigt savu dalību TARGET2 [iekļaut atsauci uz CB/valsti] jebkurā laikā, ziņojot par to 14 darbadienu iepriekš, ja vien tas nevienojas ar [iekļaut CB nosaukumu] par īsāku ziņošanas periodu.

3.   [Iekļaut CB nosaukumu] var izbeigt dalībnieka dalību TARGET2 [iekļaut atsauci uz CB/valsti] jebkurā laikā, ziņojot par to trīs mēnešus iepriekš, ja vien ar šo dalībnieku nevienojas par citādu ziņošanas periodu.

4.   Dalību izbeidzot, konfidencialitātes pienākums, kas minēts 38. pantā, paliek spēkā piecus gadus no dalības izbeigšanas dienas.

5.   Dalību izbeidzot, attiecīgā dalībnieka MM kontus slēdz saskaņā ar 35. pantu.

34. pants

Dalības bloķēšana un ārkārtas izbeigšana

1.   Dalībnieka dalība TARGET2 [iekļaut atsauci uz CB/valsti] tiek nekavējoties izbeigta bez iepriekšēja brīdinājuma vai bloķēta, ja iestājas viens no šādiem saistību neizpildes gadījumiem:

a)

uzsāktas maksātnespējas procedūras; un/vai

b)

dalībnieks vairs nepilda 4. pantā noteiktos piekļuves nosacījumus.

2.   [Iekļaut CB nosaukumu] bez iepriekšēja brīdinājuma var izbeigt vai bloķēt dalībnieka dalību TARGET2 [iekļaut atsauci uz CB/valsti], ja:

a)

iestājas viens vai vairāki saistību neizpildes gadījumi (kuri nav 1. pantā minētie saistību neizpildes gadījumi);

b)

dalībnieks būtiski pārkāpis šos Noteikumus;

c)

dalībnieks neizpilda jebkuru būtisku pienākumu attiecībā pret [iekļaut CB nosaukumu];

d)

dalībnieks ir izslēgts no TARGET2 SLG vai citu iemeslu dēļ vairs nav tās biedrs; un/vai

e)

iestājas jebkurš ar dalībnieku saistīts gadījums, kas [iekļaut CB nosaukumu] vērtējumā varētu apdraudēt vispārējo TARGET2 [iekļaut atsauci uz CB/valsti] vai jebkuras citas TARGET2 komponentsistēmas stabilitāti un drošību, vai kas varētu apdraudēt [iekļaut CB nosaukumu] to uzdevumu izpildi, kas noteikti [atsaukties uz attiecīgo nacionālo tiesību aktu] un Eiropas Centrālo banku sistēmas un Eiropas Centrālās bankas Statūtos.

3.   Īstenojot savas 2. punktā noteiktās pilnvaras, [iekļaut CB nosaukumu] vienlaikus ņem vērā to saistību neizpildes gadījumu vai citu gadījumu nopietnību, kas minēti a)–c) apakšpunktā.

4.

a)

Ja [iekļaut CB nosaukumu] bloķē vai izbeidz dalībnieka dalību TARGET2 [iekļaut atsauci uz CB/valsti] saskaņā ar 1. vai 2. punktu, [iekļaut CB nosaukumu] IKM apraides ziņojuma veidā nekavējoties par šādu bloķēšanu vai izbeigšanu informē šo dalībnieku, citas CB un citus dalībniekus.

b)

Ja cita CB informē [iekļaut CB nosaukumu] par dalībnieka bloķēšanu vai izbeigšanu citā TARGET2 komponentsistēmā, [iekļaut CB nosaukumu] IKM apraides ziņojuma veidā nekavējoties par šādu bloķēšanu vai izbeigšanu informē savus dalībniekus.

c)

Ja dalībnieki saņēmuši šādu IKM apraides ziņojumu, uzskatāms, ka tie informēti par dalībnieka dalības TARGET2 [iekļaut atsauci uz CB/valsti] vai citā TARGET2 komponentsistēmā izbeigšanu/bloķēšanu. Dalībnieki uzņemas zaudējumus, kas rodas no maksājuma rīkojumu iesniegšanas dalībniekiem, kuru dalība bloķēta vai izbeigta, ja šāds maksājuma rīkojums nokļuvis TARGET2 [iekļaut atsauci uz CB/valsti] pēc IKM apraides ziņojuma saņemšanas.

5.   Ja izbeigta dalībnieka dalība, TARGET2 [iekļaut atsauci uz CB/valsti] vairs neakceptē nevienu jaunu šā dalībnieka maksājuma rīkojumu. Šā dalībnieka rindā esošie maksājuma rīkojumi, uzglabātie maksājuma rīkojumi un jaunie maksājuma rīkojumi tiek atteikti.

6.   Ja dalībnieka dalība TARGET2 [iekļaut atsauci uz CB/valsti] bloķēta, visus tā saņemtos maksājumus un nosūtītos maksājuma rīkojumus glabā un tikai tad iekļauj grāmatojuma izvietojumā, kad tos nepārprotami akceptējusi bloķētā dalībnieka CB.

35. pants

MM kontu slēgšana

1.   Dalībnieki var jebkurā laikā slēgt savus MM kontus, 14 darbadienu iepriekš par to ziņojot [iekļaut CB nosaukumu].

2.   Dalības izbeigšanas gadījumā saskaņā ar 33. vai 34. pantu [iekļaut CB nosaukumu] slēdz attiecīgā dalībnieka MM kontus pēc tam, kad:

a)

izpildīti vai noraidīti rindā esošie maksājuma rīkojumi; un

b)

izlietotas ķīlas tiesības un tiesības veikt ieskaitu saskaņā ar 36. pantu.

X SADAĻA

NOSLĒGUMA NOTEIKUMI

36. pants

[Iekļaut CB nosaukumu] ķīlas un ieskaita tiesības

1.   [Iekļaut, ja attiecas: [Iekļaut CB nosaukumu] labā ir nodibināta ķīla uz dalībnieka esošo un nākotnes kredīta atlikumu dalībnieka MM kontos, nodrošinot visus esošos un nākotnes prasījumus, kuri izriet no pušu tiesiskām attiecībām.]

1.a   [Iekļaut, ja attiecas: Dalībnieka esošās un nākotnes prasības pret [iekļaut CB nosaukumu], kas izriet no MM konta kredīta atlikuma, pārskaita uz [iekļaut CB nosaukumu] kā nodrošinājumu (t.i., kā fiduciāru pārvedumu) [iekļaut CB nosaukumu] esošajām vai nākotnes prasībām pret dalībnieku, kas izriet no [iekļaut atsauci uz aktu, ar ko ievieš šos Noteikumus]. Lai noteiktu nodrošinājuma statusu, pietiek ar to, ka līdzekļi kreditēti dalībnieka MM kontā.]

1.b   [Iekļaut, ja attiecas: [Iekļaut CB nosaukumu] labā ir nodibināts mainīgais nodrošinājums uz dalībnieka esošo un nākotnes kredīta atlikumu dalībnieka MM kontos, ieķīlājot visus esošos un nākotnes prasījumus, kuri izriet no pušu tiesiskajām attiecībām.]

2.   [Iekļaut, ja attiecas: [Iekļaut CB nosaukumu] ir 1. punktā noteiktās tiesības pat tad, ja prasījumi ir tikai nosacīti vai tiem vēl nav pienācis termiņš.]

3.   [Iekļaut, ja attiecas: Dalībnieks, kurš rīkojas kā MM konta turētājs, ar šo apliecina ķīlas nodibināšanu par labu [iekļaut CB nosaukumu], kur šis konts atvērts. Šis apliecinājums nodibina tādu ķīlu uz aktīviem par labu [iekļaut CB nosaukumu], kas minēta [iekļaut attiecīgās valsts procesuālo tiesību aktu]. Jebkura summa, ko iemaksā MM kontā, kura atlikums ieķīlāts, uzskatāma par liettiesisku nodrošinājumu, kas neatsaucami un bez jebkāda ierobežojuma ieķīlāts jau ar to vien, ka šī summa iemaksāta šajā kontā, un tā nodrošina visu nodrošināto saistību izpildi.]

4.   Ja iestājas:

a)

saistību neizpildes gadījums, kas minēts 34. panta 1. punktā, vai

b)

jebkurš cits saistību neizpildes gadījums vai gadījums, kas minēts 34. panta 2. punktā un kura dēļ izbeigta vai apturēta dalībnieka līdzdalība TARGET2-[iekļaut atsauci uz CB/valsti] (TARGET2-[insert CB/country reference]),

lai gan sākta jebkura maksātnespējas procedūra attiecībā uz dalībnieku, un neraugoties uz jebkādu dalībnieka tiesību cesiju, tiesas vai cita veida arestu vai dalībnieka tiesību citādu atņemšanu, visiem dalībnieka pienākumiem automātiski un nekavējoties iestājas izpildes termiņš bez iepriekšēja brīdinājuma un vajadzības saņemt kādas iestādes apstiprinājumu, un tie kļūst izpildāmi nekavējoties. Papildus tam automātiski tiek veikts dalībnieka un [iekļaut CB nosaukumu] savstarpējo saistību ieskaits, un tā puse, kura ir parādā lielāku summu, maksā otrai pusei starpību.

5.   [Iekļaut CB nosaukumu] nekavējoties ziņo dalībniekam par katru ieskaitu saskaņā ar 4. punktu pēc tam, kad šis ieskaits veikts.

6.   [Iekļaut CB nosaukumu] var bez iepriekšēja brīdinājuma debetēt jebkuru dalībnieka MM kontu par jebkuru summu, ko dalībnieks ir parādā [iekļaut CB nosaukumu] un kas izriet no dalībnieka un [iekļaut CB nosaukumu] tiesiskajām attiecībām.

37. pants

Nodrošinājuma tiesības attiecībā uz līdzekļiem subkontos

1.   [Iekļaut CB nosaukumu] ir [iekļaut atsauci uz attiecīgajā tiesību sistēmā piemērojamo nodrošinājuma veidu] attiecībā uz atlikumu dalībnieka subkontā, kas atvērts ar PS saistītu maksājuma norādījumu izpildei saskaņā ar attiecīgās papildsistēmas un tās CB vienošanos. Šāds atlikums nodrošina dalībnieka 7. punktā minētās saistības pret [iekļaut CB nosaukumu] saistībā ar šādu izpildi.

2.   [Iekļaut CB nosaukumu] iesaldē atlikumu dalībnieka subkontā pēc papildsistēmas paziņojuma saņemšanas (izmantojot “cikla sākuma” ziņojumu). Iesaldēšanu izbeidz pēc papildsistēmas ziņojuma saņemšanas (izmantojot “cikla beigu” ziņojumu).

3.   Apstiprinot dalībnieka subkonta atlikuma iesaldēšanu, [iekļaut CB nosaukumu] garantē papildsistēmai maksājumu apjomā, kas nepārsniedz šo atlikumu. Garantija ir neatsaucama, beznosacījuma un maksājama pēc pirmā uzaicinājuma. Ja [iekļaut CB nosaukumu] nav papildsistēmas CB, uzskata, ka [iekļaut CB nosaukumu] devusi norādījumu izsniegt minēto garantiju papildsistēmas CB.

4.   Ja attiecībā uz dalībnieku netiek piemērota maksātnespējas procedūra, ar PS saistītos maksājuma norādījumus par dalībnieka norēķinu saistību izpildi veic, neizmantojot garantētos līdzekļus un neīstenojot nodrošinājuma tiesības attiecībā uz atlikumu dalībnieka subkontā.

5.   Ja attiecībā uz dalībnieku tiek piemērota maksātnespējas procedūra, ar PS saistītais maksājuma norādījums par dalībnieka norēķinu saistību izpildi ir pirmais pieprasījums veikt maksājumu saskaņā ar garantiju; norādītās summas debetēšana no dalībnieka subkonta (un PS tehniskā konta kreditēšana) tāpēc ir vienlīdz saistīta ar garantijas saistību izpildi no [iekļaut CB nosaukumu] puses un [iekļaut CB nosaukumu] nodrošinājuma tiesību īstenošanu attiecībā uz atlikumu dalībnieka subkontā.

6.   Garantija beidzas pēc papildsistēmas ziņojuma saņemšanas par to, ka izpilde ir pabeigta (izmantojot “cikla beigu” ziņojumu).

7.   Dalībniekam ir pienākums atlīdzināt [iekļaut CB nosaukumu] jebkuru maksājumu, ko tā veikusi saskaņā ar garantiju.

38. pants

Konfidencialitāte

1.   [Iekļaut CB nosaukumu] saglabā konfidencialitāti attiecībā uz jebkuru sensitīvu vai slepenu informāciju, t.sk., ja šāda informācija attiecas uz maksājumu, tehnisku un organizatorisku informāciju, kura ir dalībnieka vai dalībnieka klientu rīcībā, izņemot, ja dalībnieks vai tā klients devis rakstisku piekrišanu to izpaust [ja tas izriet no nacionālajiem tiesību aktiem, iekļaut šādu frāzi: vai šāda izpaušana ir atļauta vai to prasa [iekļaut attiecīgās valsts nosaukumu] tiesību akti].

2.   Atkāpjoties no 1. punkta, dalībnieks piekrīt, ka [iekļaut CB nosaukumu] var izpaust citām CB vai TARGET2 [iekļaut atsauci uz CB/valsti] darbībā iesaistītām trešajām personām TARGET2 [iekļaut atsauci uz CB/valsti] darbības laikā iegūto maksājumu, tehnisku vai organizatorisku informāciju saistībā ar dalībnieku vai dalībnieka klientiem tādā apmērā, cik tas nepieciešams TARGET2 efektīvai funkcionēšanai, kā arī dalībvalstu un Kopienas uzraudzības un pārraudzības iestādēm, ciktāl tas nepieciešams to uzdevumu izpildei, un visos šajos gadījumos izpaušana nav pretrunā piemērojamiem tiesību aktiem. [Iekļaut CB nosaukumu] nav atbildīga par šādas izpaušanas finansiālajām un komerciālajām sekām.

3.   Atkāpjoties no 1. punkta un ar nosacījumu, ka nav iespējams tieši vai netieši identificēt dalībnieku vai dalībnieka klientus, [iekļaut CB nosaukumu] var lietot, izpaust vai publicēt maksājumu informāciju saistībā ar dalībnieku vai dalībnieka klientiem statistikas, vēstures, zinātnes vai citiem mērķiem, veicot savas sabiedriskās funkcijas vai citu tādu valsts iestāžu funkcijas, kurām informācija izpausta.

4.   Dalībniekiem pieejamo ar TARGET2 [iekļaut atsauci uz CB/valsti] darbību saistīto informāciju var izmantot vienīgi šajos Noteikumos paredzētajiem mērķiem. Dalībnieki attiecībā uz šādu informāciju ievēro konfidencialitāti, ja vien [iekļaut CB nosaukumu] nav nepārprotami rakstiski piekritusi informācijas izpaušanai. Dalībnieki nodrošina, ka jebkurai trešajai personai, kas piesaistīta kā ārējs uzdevumu veicējs, kam deleģēts uzdevums vai kas kā apakšuzņēmums veic uzdevumus, kuri var ietekmēt dalībnieku pienākumu izpildi saskaņā ar Noteikumiem, ir saistošas šajā punktā noteiktās konfidencialitātes prasības.

5.   [Iekļaut CB nosaukumu] ir pilnvarota apstrādāt un nodot vajadzīgos datus tīkla pakalpojumu sniedzējam, lai izpildītu maksājuma rīkojumus.

39. pants

Datu aizsardzība, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršana un saistītie jautājumi

1.   Uzskatāms, ka dalībnieki apzinās un pilda visus pienākumus, kas tiem uzlikti saskaņā ar tiesību aktiem par datu aizsardzību, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanu un terorisma finansēšanu, īpaši tādējādi, ka tie veic atbilstošus pasākumus saistībā ar jebkuru debetētu vai kreditētu maksājumu šo dalībnieku MM kontos. Pirms līgumtiesisko attiecību nodibināšanas ar tīkla pakalpojumu sniedzēju dalībnieki iepazīstas ar tīkla pakalpojumu sniedzēja datu atguves politiku.

2.   Uzskatāms, ka dalībnieki pilnvarojuši [iekļaut CB nosaukumu] saņemt jebkuru informāciju, kas ar tiem saistīta, no jebkuras nacionālās vai ārvalstu finanšu, uzraudzības institūcijas vai tirdzniecības struktūras, ja šāda informācija vajadzīga dalībnieka dalībai TARGET2 [iekļaut atsauci uz CB/valsti].

40. pants

Paziņojumi

1.   Ja Noteikumi neparedz citu kārtību, visus paziņojumus, kas prasīti vai atļauti saskaņā ar šiem Noteikumiem, sūta ierakstītas vēstules, faksimila vai citā veidā rakstiski vai autentificēta ziņojuma veidā, izmantojot tīkla pakalpojumu sniedzēju. Paziņojumus [iekļaut CB nosaukumu] iesniedz [iekļaut CB nosaukumu] [maksājumu sistēmu pārvaldes vai attiecīgās CB nodaļas] vadītājam [iekļaut CB attiecīgo adresi] vai [iekļaut CB SWIFT adresi]. Paziņojumus dalībniekam sūta uz adresi, faksa numuru vai SWIFT adresi, ko dalībnieks periodiski aktualizē [iekļaut CB nosaukumu].

2.   Lai pierādītu paziņojuma nosūtīšanu, pietiek pierādīt, ka paziņojums nogādāts attiecīgajā adresē vai aploksne ar šādu paziņojumu tikusi atbilstoši adresēta un nosūtīta pa pastu.

3.   Visus paziņojumus sniedz [iekļaut atbilstošo valsts valodu un/vai “angļu valodā”].

4.   Dalībniekiem ir saistošas visas [iekļaut CB nosaukumu] veidlapas un dokumenti, kurus dalībnieks aizpildījis un/vai parakstījis, ieskaitot, bet neaprobežojoties ar 8. panta 2. punkta a) apakšpunktā minēto statisko datu apkopošanas veidlapu un 11. panta 5. punktā minēto informāciju, kas iesniegta saskaņā ar 1. un 2. punktu un ko [iekļaut CB nosaukumu] uzskata par saņemtu no dalībniekiem, to darbiniekiem vai pārstāvjiem.

41. pants

Līgumiskās attiecības ar tīkla pakalpojumu sniedzēju

1.   Šo Noteikumu kontekstā tīkla pakalpojumu sniedzējs ir SWIFT. Katrs dalībnieks noslēdz atsevišķu līgumu ar SWIFT par pakalpojumiem, kuri SWIFT jānodrošina saistībā ar dalībnieka veikto TARGET2 [iekļaut atsauci uz CB/valsti] lietošanu. Tikai SWIFT noteikumi regulē tiesiskās attiecības starp dalībnieku un SWIFT.

2.   Katrs dalībnieks piedalās arī TARGET2 SLG, kā norāda SSP sniedzēja CB, kas ir SWIFT pakalpojumu administrators SSP vajadzībām. Dalībnieka iekļaušana un izslēgšana no TARGET2 SLG stājas spēkā, kad SWIFT pakalpojumu administrators par to paziņojis SWIFT.

3.   Dalībniekiem jāatbilst TARGET2 SWIFT pakalpojumu profilam, ko darījusi pieejamu [iekļaut CB nosaukumu].

4.   Pakalpojumi, kurus nodrošina SWIFT, nav daļa no pakalpojumiem, kurus saistībā ar TARGET2 nodrošina [iekļaut CB nosaukumu].

5.   [Iekļaut CB nosaukumu] nav atbildīga par jebkuru SWIFT kā tīkla pakalpojumu sniedzēja (ieskaitot tā direktoru, personāla un apakšuzņēmumu) darbību, kļūdu vai bezdarbību, kā arī jebkuru to tīkla pakalpojumu sniedzēju darbību, kļūdu vai bezdarbību, kurus dalībnieki izvēlējušies, lai piekļūtu SWIFT tīklam.

42. pants

Grozījumu procedūra

[Iekļaut CB nosaukumu] var jebkurā laikā vienpusēji grozīt Noteikumus, kā arī to Papildinājumus. Šo Noteikumu un to Papildinājumu grozījumus paziņo [iekļaut attiecīgo paziņošanas veidu]. Uzskatāms, ka grozījumi ir akceptēti, ja dalībnieks nav nepārprotami izteicis iebildumus 14 dienu laikā no dienas, kad ticis informēts par šādiem grozījumiem. Ja dalībnieks izteicis iebildumus pret grozījumiem, [iekļaut CB nosaukumu] ir tiesīga nekavējoties izbeigt dalībnieka dalību TARGET2 [iekļaut atsauci uz CB/valsti] un slēgt jebkuru tā MM kontu.

43. pants

Trešās personas tiesības

1.   Dalībnieki nevar nodot, ieķīlāt vai cedēt trešajai personai jebkuras tiesības, intereses, pienākumus, atbildību un prasījumus, kas izriet no šiem noteikumiem vai ir saistībā ar tiem, bez [iekļaut CB nosaukumu] rakstiskas piekrišanas.

2.   Noteikumi nerada nekādas tiesības un pienākumus nevienai iestādei, kā vienīgi tikai [iekļaut CB nosaukumu] un TARGET2 [iekļaut atsauci uz CB/valsti] dalībniekiem.

44. pants

Piemērojamais likums, jurisdikcija un izpildes vieta

1.   Divpusējām attiecībām starp [iekļaut CB nosaukumu] un TARGET2 [iekļaut atsauci uz CB/valsti] dalībniekiem piemēro [iekļaut attiecīgās valsts nosaukumu] tiesību aktus.

2.   Neietekmējot Eiropas Kopienu Tiesas kompetenci, jebkurš strīds, kas rodas no jautājumiem saistībā ar 1. punktā minētajām attiecībām, ir vienīgi [iekļaut vietu, kur atrodas CB] kompetento tiesu kompetencē.

3.   Izpildes vieta saistībā ar tiesiskajām attiecībām starp [iekļaut atsauci uz CB] un dalībniekiem ir [iekļaut vietu, kur atrodas CB].

45. pants

Normu spēkā esamības nošķirtība

Ja kāda šo Noteikumu norma kļūst spēkā neesoša, tas neietekmē citu Noteikumu normu piemērojamību.

46. pants

Spēkā stāšanās un saistošais raksturs

1.   Šie noteikumi stājas spēkā ar [iekļaut attiecīgo datumu].

2.   [Iekļaut, ja vajadzīgs saskaņā ar attiecīgo nacionālo tiesību aktu: Piedaloties TARGET2 [iekļaut atsauci uz CB/valsti], dalībnieki automātiski piekrīt šiem Noteikumiem attiecībās starp pašiem dalībniekiem un [iekļaut CB nosaukumu].]


(1)  OV L 177, 30.6.2006., 1. lpp.

(2)  Komisijas 2004. gada 29. decembra Regula (EK) Nr. 2238/2004, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1725/2003, ar ko pieņem noteiktus starptautiskos grāmatvedības standartus saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1606/2002, kas attiecas uz Starptautisko Grāmatvedības standartu (IAS) Starptautiskajiem Finanšu pārskatu standartiem (IFRS Nr. 1), IAS Nr. 1–10, Nr. 12–17, Nr. 19–24, Nr. 27–38, Nr. 40 un Nr. 41, kā arī ar tiem saistīto interpretāciju (SIC) Nr. 1–7, Nr. 11–14, Nr. 18–27 un Nr. 30–33 (OV L 394, 31.12.2004., 1. lpp.).

(3)  OV L 145, 30.4.2004., 1. lpp.

(4)  OV L 166, 11.6.1998., 45. lpp.

(5)  OV L 332, 31.12.1993., 1. lpp.

(6)  OV L 275, 27.10.2000., 39. lpp.

(7)  OV L 318, 27.11.1998., 1. lpp.

(8)  OV L 250, 2.10.2003., 10. lpp.

(9)  OV L 43, 14.2.1997., 25. lpp.

I papildinājums

TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS MAKSĀJUMA RĪKOJUMU APSTRĀDEI

Papildus Saskaņotajiem noteikumiem maksājuma rīkojumu apstrādei piemēro šādus noteikumus.

1.   Tehniskās prasības dalībai TARGET2 [iekļaut atsauci uz CB/valsti] attiecībā uz infrastruktūru, tīklu un formātiem

1)

TARGET2 ziņojumu nosūtīšanai izmanto SWIFT pakalpojumus. Tāpēc katram dalībniekam ir vajadzīgs pieslēgums SWIFT Drošajam IP tīklam (SWIFT's Secure IP Network). Katra dalībnieka MM kontu identificē astoņu vai 11 ciparu SWIFT BIC. Turklāt katram dalībniekam, pirms tas var piedalīties TARGET2 [iekļaut atsauci uz CB], jāiztur testi, kas apliecina tā tehnisko un operacionālo gatavību.

2)

Maksājuma rīkojumu iesniegšanai un maksājuma ziņojumu nosūtīšanai MM izmanto SWIFTNet FIN Y-copy pakalpojumus. Šim mērķim tiek izveidota īpaša SWIFT Slēgtā lietotāju grupa (SLG) (Closed User Group; CUG). Maksājuma rīkojumi šādas TARGET2 SLG ietvaros tiek tieši adresēti TARGET2 saņēmējam dalībniekam, tā BIC ievadot SWIFTNet FIN ziņojuma virsrakstā.

3)

Informācijas un kontroles nolūkam var izmantot šādus SWIFTNet pakalpojumus:

a)

SWIFTNet InterAct;

b)

SWIFTNet FileAct; un/vai

c)

SWIFTNet Browse.

4)

Dalībnieku nosūtīto ziņojumu drošības nodrošināšanai izmanto vienīgi SWIFT Publiskās atslēgas infrastruktūras (PAI) (Public Key Infrastructure; PKI) pakalpojumu. Informācija par PAI pakalpojumu pieejama SWIFT sniegtajos dokumentos.

5)

Divpusējo attiecību pārvaldību (bilateral relationship management) pakalpojumu, ko nodrošina SWIFT Attiecību pārvaldes programma (APP) (Relationship Management Application; RMA), izmanto vienīgi ar SSP galvenā mērķa BIC, un to neizmanto maksājuma ziņojumiem starp TARGET2 dalībniekiem.

2.   Maksājuma ziņojumu veidi

1)

Tiek apstrādāti šādi SWIFTNet FIN/SWIFT sistēmas ziņojumu veidi.

Ziņojuma veids

Izmantošanas veids

Apraksts

MT 103

Obligāti

Klienta maksājums

MT 103+

Obligāti

Klienta maksājums (Automātiskā apstrāde)

MT 202

Obligāti

Starpbanku maksājums

MT 204

Pēc izvēles

Tiešā debeta maksājums

MT 011

Pēc izvēles

Piegādes paziņojums

MT 012

Pēc izvēles

Paziņojums sūtītājam

MT 019

Obligāti

Atcelšanas paziņojums

MT 900

Pēc izvēles

Debeta apstiprinājums

MT 910

Pēc izvēles

Kredīta apstiprinājums

MT 940/950

Pēc izvēles

(Klienta) paziņojums

MT 011, MT 012 un MT 019 ir SWIFT sistēmas ziņojumi.

2)

Reģistrējoties TARGET2 [iekļaut atsauci uz CB/valsti], tiešie dalībnieki paziņo, kurus izvēles ziņojumu veidus tie izmantos, izņemot MT 011 un MT 012 ziņojumus, attiecībā uz kuriem tiešie dalībnieki periodiski lemj par to, vai šos ziņojumus saņemt, norādot konkrēto ziņojumu.

3)

Dalībnieki izmanto SWIFT ziņojumu struktūru un ziņojumu lauku specifikācijas, kas noteiktas SWIFT dokumentos, ievērojot TARGET2 noteiktos ierobežojumus, kas aprakstīti Lietotāju detalizēto darbības specifikāciju funkcionālo aprakstu (User Detailed Functional Specifications; UDFS) 1. sējuma 9.1.2.2. punktā.

4)

Ziņojumu lauku saturu saskaņā ar UDFS prasībām apstiprina TARGET2 [iekļaut atsauci uz valsti/CB] līmenī. Dalībnieki var savstarpēji vienoties par īpašiem noteikumiem attiecībā uz lauku saturu. Tomēr TARGET2 [iekļaut atsauci uz valsti/CB] neveic īpašas pārbaudes, vai dalībnieki ievēro šādus noteikumus.

3.   Dubultā ieraksta pārbaude

1)

Visiem maksājuma rīkojumiem jāiztur dubultā ieraksta pārbaude, kuras mērķis ir noraidīt maksājuma rīkojumus, kas kļūdas dēļ iesniegti vairāk nekā vienu reizi.

2)

Pārbauda šādus SWIFT ziņojuma laukus.

Nosaukums

SWIFT ziņojuma daļa

Lauks

Sender

Basic Header

LT Address

Message Type

Application Header

Message Type

Receiver

Application Header

Destination Address

Transaction Reference Number (TRN)

Text Block

:20

Related Reference

Text Block

:21

Value Date

Text Block

:32

Amount

Text Block

:32

3)

Ja visi 2. apakšpunktā minētie lauki jaunā iesniegtajā maksājuma rīkojumā ir identiski laukiem jau akceptētā maksājuma rīkojumā, jauno iesniegto maksājuma rīkojumu noraida.

4.   Kļūdu kodi

Ja maksājuma rīkojums tiek noraidīts, rīkotājdalībnieks saņem atcelšanas paziņojumu (MT 019), kurā noraidījuma iemesls norādīts, izmantojot kļūdu kodus. Kļūdu kodi definēti UDFS 9.4.2. punktā.

5.   Iepriekš noteikti norēķinu laiki

1)

Maksājuma rīkojumiem, kas izmanto Agrākā debeta laika indikatoru, lieto kodu “/FROTIME/”.

2)

Maksājuma rīkojumiem, kas izmanto Vēlākā debeta laika indikatoru, ir pieejamas divas izvēles iespējas:

a)

kods “/REJTIME/” – gadījumiem, kuros maksājuma rīkojumu noraida, ja to nevar izpildīt līdz norādītajam debeta laikam;

b)

kods “/TILTIME/” – gadījumiem, kuros maksājuma rīkojumu nenoraida, bet iekļauj attiecīgajā rindā, ja to nevar izpildīt līdz norādītajam debeta laikam.

Abos gadījumos, ja 15 minūtes pirms norādītā laika maksājuma rīkojums ar Vēlākā debeta laika indikatoru nav izpildīts, automātiski nosūta paziņojumu ar IKM palīdzību.

3)

Ja tiek izmantots kods “/CLSTIME/”, ar maksājuma rīkojumu rīkojas tāpat kā ar 2. punkta b) apakšpunktā minēto maksājuma rīkojumu.

6.   Maksājuma rīkojumu izpilde ievades pozīcijā

1)

Attiecībā uz ievades pozīcijā iekļautajiem maksājuma rīkojumiem veic ieskaita pārbaudes un attiecīgā gadījumā – pagarinātās ieskaita pārbaudes (abi termini definēti 2. un 3. apakšpunktā), lai nodrošinātu ātrus, likviditāti taupošus maksājuma rīkojumu bruto norēķinus.

2)

Ieskaita pārbaudē nosaka, vai iespējams veikt maksājuma saņēmēja maksājuma rīkojumus, kas ir īpaši steidzamu vai, ja tādu nav, steidzamu rindu sākumā, un maksātāja maksājuma rīkojuma ieskaitu (tālāk tekstā – ieskaita maksājuma rīkojumi). Ja ieskaita maksājuma rīkojumi nenodrošina pietiekami daudz līdzekļu attiecīgajam maksātāja maksājuma rīkojumam ievades pozīcijā, nosaka, vai ir pietiekama pieejamā likviditāte maksātāja MM kontā.

3)

Ja ieskaita pārbaudes rezultāts ir negatīvs, [iekļaut CB nosaukumu] var piemērot pagarināto ieskaita pārbaudi. Pagarinātajā ieskaita pārbaudē nosaka, vai ieskaita maksājuma rīkojumi pieejami jebkurā no maksājuma saņēmēja rindām neatkarīgi no tā, kad tie iekļauti rindā. Tomēr, ja maksājuma saņēmēja rindā ir augstākas prioritātes maksājuma rīkojumi, kas adresēti citiem TARGET2 dalībniekiem, FIFO principu var neievērot vienīgi tad, ja šāda ieskaita maksājuma rīkojuma izpilde palielinās maksājuma saņēmēja likviditāti.

7.   Maksājuma rīkojumu izpilde rindas kārtībā

1)

Darbības ar rindās iekļautajiem maksājuma rīkojumiem ir atkarīgas no rīkotājdalībnieka noteiktās prioritātes grupas.

2)

Maksājuma rīkojumi īpaši steidzamās un steidzamās rindās ar 6. punktā aprakstītās ieskaita pārbaudes palīdzību tiek izpildīti, sākot ar rindas sākumā esošo maksājuma rīkojumu, ja tiek palielināta likviditāte vai tiek veiktas pārmaiņas rindā (rindas kārtības, norēķinu laika vai prioritātes pārmaiņas vai maksājuma rīkojuma atsaukšana).

3)

Maksājuma rīkojumi parastajā rindā tiek izpildīti secīgi, ietverot visus īpaši steidzamos un steidzamos maksājumus, kas vēl nav izpildīti. Tiek izmantoti dažādi optimizācijas mehānismi (algoritmi). Ja algoritma piemērošana ir veiksmīga, algoritmā iekļautie maksājuma rīkojumi tiks izpildīti, bet, ja algoritma piemērošana nav veiksmīga, algoritmā iekļautie maksājuma rīkojumi paliks rindā. Trīs algoritmi (1.–3.) tiek izmantoti maksājumu plūsmu ieskaitam. Ar 4. algoritmu pieejama 5. norēķinu procedūra (kas definēta UDFS 2.8.1. punktā), lai izpildītu papildsistēmu maksājuma norādījumus. Lai optimizētu papildsistēmu īpaši steidzamu darījumu izpildi dalībnieku apakškontos, izmanto īpašu algoritmu (5. algoritmu).

a)

Saskaņā ar 1. algoritmu (“visu vai neko”) [iekļaut CB nosaukumu] gan attiecībā uz jebkurām attiecībām, saistībā ar kurām noteikts divpusējs limits, gan attiecībā uz tādu attiecību kopējo summu, kurām noteikts daudzpusējs limits:

i)

aprēķina katra TARGET2 dalībnieka MM konta vispārējo likviditātes pozīciju, nosakot, vai visu nosūtīto un saņemto vēl rindā esošo maksājuma rīkojumu kopsavilkums ir negatīvs vai pozitīvs, un, ja tas ir negatīvs, pārbauda, vai tas pārsniedz šim dalībniekam pieejamo likviditāti (vispārējā likviditātes pozīcija ir “kopēja likviditātes pozīcija”); un

ii)

pārbauda, vai ievēroti katra TARGET2 dalībnieka noteiktie limiti un rezervētās summas saistībā ar katru attiecīgo MM kontu.

Ja šo aprēķinu un pārbaužu rezultāts ir pozitīvs katram attiecīgajam MM kontam, [iekļaut CB nosaukumu] un citas iesaistītās CB attiecīgo TARGET2 dalībnieku MM kontos vienlaikus izpilda visus maksājumus.

b)

Saskaņā ar 2. algoritmu (“daļējais”) [iekļaut CB nosaukumu]:

i)

saskaņā ar 1. algoritmu aprēķina un pārbauda katra attiecīgā MM konta likviditātes pozīcijas, limitus un rezervētās summas; un

ii)

ja viena vai vairāku attiecīgo MM kontu likviditātes pozīcija ir negatīva, nodala atsevišķus maksājuma rīkojumus līdz brīdim, kad katra attiecīgā MM konta kopējā likviditātes pozīcija ir pozitīva.

Pēc tam [iekļaut CB nosaukumu] un citas iesaistītās CB, ņemot vērā nosacījumu, ka pietiek līdzekļu, attiecīgo TARGET2 dalībnieku MM kontos vienlaikus izpilda visus atlikušos maksājumus (izņemot nodalītos maksājuma rīkojumus).

Nodalot maksājuma rīkojumus, [iekļaut CB nosaukumu] sāk ar TARGET2 dalībnieka MM kontu ar vislielāko negatīvo kopējo likviditātes pozīciju un maksājuma rīkojumu, kas ir zemākās prioritātes rindas beigās. Šī izlases procedūra darbojas tikai īsu laiku, ko pēc savas izvēles nosaka [iekļaut CB nosaukumu].

c)

Saskaņā ar 3. algoritmu (“daudzpusējais”) [iekļaut CB nosaukumu]:

i)

salīdzina TARGET2 dalībnieku MM kontu pārus, lai noteiktu, vai rindās esošos maksājuma rīkojumus var izpildīt, izmantojot šiem diviem TARGET2 dalībnieku MM kontiem pieejamo likviditāti un ievērojot to noteiktos limitus (sākot ar MM kontu pāri, kam ir vismazākā savstarpēji adresēto maksājuma rīkojumu starpība), un iesaistītās CB vienlaikus grāmato šos maksājumus abu TARGET2 dalībnieku MM kontos; un

ii)

ja i) daļā aprakstītā MM kontu pāra likviditāte nav pietiekama, lai nodrošinātu līdzekļus divpusējai likviditātei, nodala atsevišķus maksājuma rīkojumus līdz brīdim, kad likviditātes pietiek. Pēc tam iesaistītās CB abu TARGET2 dalībnieku MM kontos vienlaikus izpilda atlikušos maksājumus, izņemot nodalītos maksājuma rīkojumus.

Pēc i) un ii) daļā norādīto pārbaužu veikšanas [iekļaut CB nosaukumu] pārbauda daudzpusējo norēķinu pozīcijas (starp dalībnieka MM kontu un citu TARGET2 dalībnieku MM kontiem, saistībā ar kuriem noteikts daudzpusējs limits). Šajā nolūkā mutatis mutandis piemēro i) un ii) daļā aprakstīto procedūru.

d)

Saskaņā ar 4. algoritmu (“daļējais algoritms un papildsistēmu norēķini”) [iekļaut CB nosaukumu] ievēro tādu pašu procedūru kā 2. algoritmā, bet nenodala maksājuma rīkojumus, kas saistīti ar papildsistēmas norēķiniem (kas norēķinās, veicot vienlaicīgus daudzpusējos norēķinus).

e)

Saskaņā ar 5. algoritmu (“papildsistēmas norēķini, izmantojot subkontus”) [iekļaut CB nosaukumu] ievēro tādu pašu procedūru kā 1. algoritmā, kas grozīta, nosakot, ka [iekļaut CB nosaukumu] uzsāk 5. algoritmu, izmantojot Papildsistēmas interfeisu, un pārbauda tikai to, vai pietiekami daudz līdzekļu pieejami dalībnieku subkontos. Turklāt netiek ņemti vērā limiti vai rezervētās summas. 5. algoritms darbojas arī nakts norēķinu laikā.

4)

Maksājuma rīkojumi, kas ievades pozīcijā iekļauti pēc 1.–4. algoritma uzsākšanas, ievades pozīcijā var tomēr tikt izpildīti nekavējoties, ja attiecīgo TARGET2 dalībnieku MM kontu pozīcijas un limiti ir savietojami gan ar šo maksājuma rīkojumu izpildi, gan notiekošajā optimizācijas procedūrā esošo maksājuma rīkojumu izpildi. Tomēr abi algoritmi nevar tikt izpildīti vienlaikus.

5)

Dienas apstrādes laikā algoritmi darbojas secīgi. Tik ilgi, kamēr nav neizpildītu papildsistēmas vienlaicīgo daudzpusējo norēķinu, ir spēkā šāda secība:

a)

1. algoritms,

b)

ja 1. algoritmam nav rezultāta – 2. algoritms,

c)

ja 2. algoritmam nav rezultāta – 3. algoritms, vai, ja 2. algoritms ir veiksmīgs – atkārto 1. algoritmu.

Ja ir neizpildīti papildsistēmas vienlaicīgie daudzpusējie norēķini (“5. procedūra”) – darbojas 4. algoritms.

6)

Algoritmu izpilde ir elastīga, nosakot iepriekš noteiktu laika nobīdi starp dažādu algoritmu piemērošanu, lai nodrošinātu to, ka divu algoritmu izpildi šķir minimāls laika posms. Algoritmu izpildes secību kontrolē automātiski. Jāparedz manuālas iejaukšanās iespēja.

7)

Laikā, kad maksājuma rīkojums iekļauts algoritma darbībā, to nevar atsaukt vai mainīt tā atrašanās vietu rindā. Lūgumus mainīt atrašanās vietu rindā vai atsaukt maksājuma rīkojumu līdz algoritma izpildes pabeigšanai iekļauj rindā. Ja attiecīgais maksājuma rīkojums algoritma darbības laikā tiek izpildīts, lūgumus tam mainīt vietu rindā vai to atsaukt noraida. Ja maksājuma rīkojums netiek izpildīts, dalībnieka lūgumu ņem vērā nekavējoties.

8.   IKM izmantošana

1)

IKM var tikt izmantots informācijas saņemšanai un likviditātes pārvaldībai. SWIFT Drošā IP tīkls (SWIFT's Secure IP Network; SIPN) ir tehnisko komunikāciju tīkls informācijas apmaiņas un kontroles pasākumu veikšanai.

2)

Izņemot uzglabātos maksājuma rīkojumus un statisko datu informāciju, IKM pieejami tikai tie dati, kas saistīti ar attiecīgo darbadienu. Informācija pieejama tikai angļu valodā.

3)

Informācija tiek sniegta pēc pieprasījuma, kas nozīmē, ka katram dalībniekam jālūdz sniegt viņam informāciju.

4)

Izmantojot IKM, pieejami šādi režīmi.

a)

“lietojumprogramma–lietojumprogrammai” režīms (application-to-application mode; A2A)

A2A režīmā informācija un ziņojumi tiek nosūtīti starp MM un dalībnieka iekšējās lietošanas programmu. Tāpēc dalībniekam jānodrošina, ka tam ir piemērota programma XML ziņojumu (lūgumu un atbilžu) apmaiņai ar IKM, izmantojot standarta interfeisu. Sīkāk izstrādāti norādījumi ir IKM Lietotāja rokasgrāmatā un UDFS 4. grāmatā;

b)

“lietotājs–lietojumprogrammai” režīms (user-to-application mode; U2A).

U2A režīms atļauj tiešu komunikāciju starp dalībnieku un IKM. Informācija tiek atspoguļota pārlūkprogrammā, kura darbojas datorā (SWIFT Alliance WebStation). U2A pieejai, izmantojot SWIFT Alliance WebStation, IT infrastruktūrai jāatbalsta sīkdatnes (cookies) un JavaScript. Sīkāk izstrādāti norādījumi ir IKM Lietotāja rokasgrāmatā.

5)

Katram dalībniekam jābūt vismaz vienai SWIFT Alliance WebStation, lai, izmantojot U2A, piekļūtu IKM.

6)

IKM piekļuves tiesības piešķir, izmantojot SWIFT Role Based Access Control. SWIFT Non Repudiation of Emission (NRE) pakalpojums, kuru var izmantot dalībnieki, XML ziņojuma saņēmējam ļauj pierādīt, ka ziņojums nav grozīts.

7)

Ja dalībniekam ir tehniskās problēmas un tas nevar iesniegt maksājuma rīkojumus, dalībnieks, izmantojot IKM, var sagatavot dublējuma kopsummu un ārkārtas apstākļu maksājumus. [Iekļaut CB nosaukumu] šādu funkciju dara pieejamu pēc dalībnieka lūguma.

8)

Dalībnieki IKM drīkst izmantot arī likviditātes pārvedumiem:

a)

[iekļaut, ja piemērojams] no to MM konta uz to kontu ārpus MM;

b)

starp MM kontu un dalībnieka subkontiem; un

c)

no MM konta uz papildsistēmas pārvaldīto atbilstošo kontu (mirror account).

9.   UDFS un IKM Lietotāja rokasgrāmata

Sīkāk izstrādāti norādījumi un piemēri, kas paskaidro minētos noteikumus, ir UDFS un IKM Lietotāja rokasgrāmatā, kas angļu valodā kopā ar grozījumiem tiek publicēta [iekļaut CB nosaukumu] interneta lapā un ECB interneta lapā.

II papildinājums

TARGET2 KOMPENSĀCIJAS SHĒMA

1.   Vispārējie principi

a)

TARGET2 tehniskās kļūdas gadījumā tiešie dalībnieki var pieprasīt kompensāciju saskaņā ar šajā papildinājumā noteikto TARGET2 kompensācijas shēmu.

b)

Ja ECB Padome nav lēmusi citādi, TARGET2 kompensācijas shēmu nepiemēro gadījumos, ja TARGET2 tehniskā kļūda radusies tādu ārējo notikumu rezultātā, kurus attiecīgā CB nevar ietekmēt, vai trešo personu darbības vai bezdarbības rezultātā.

c)

Kompensācija saskaņā ar TARGET2 kompensācijas shēmu ir vienīgā kompensācijas procedūra, kas pieejama TARGET2 tehniskās kļūdas gadījumā. Tomēr dalībnieki var izmantot citus juridiskos līdzekļus, lai prasītu zaudējumu atlīdzināšanu. Ja dalībnieks pieņem kompensācijas piedāvājumu saskaņā ar TARGET2 kompensācijas shēmu, tiek uzskatīts, ka dalībnieks neatsaucami piekritis atteikties no visām prasībām saistībā ar maksājuma rīkojumiem, attiecībā uz kuriem tas pieņem kompensāciju (t.sk. prasībām par turpmākiem zaudējumiem), kas tam var būt pret jebkuru CB, un ka attiecīgā kompensācijas maksājuma pieņemšana ir visu šādu prasību pilnīga un galīga izpilde. Ņemot vērā saskaņā ar TARGET2 kompensācijas shēmu saņemtās summas apjomu, dalībnieks attiecīgajām CB atlīdzina jebkuras turpmākas citu dalībnieku vai trešo personu prasības saistībā ar attiecīgo maksājuma rīkojumu vai maksājumu.

d)

Kompensācijas piedāvājuma izteikšanu neuzskata par [iekļaut CB nosaukumu] vai citas CB atbildības atzīšanu par TARGET2 tehnisko kļūdu.

2.   Kompensācijas piedāvājumu nosacījumi

a)

Maksātājs var iesniegt prasību par administrēšanas maksu un procentu kompensāciju, ja TARGET2 tehniskās kļūdas dēļ:

i)

maksājuma rīkojums netika izpildīts tā akceptēšanas darbadienā; vai

ii)

migrācijas periodā maksātājs var pierādīt, ka viņa nolūks bija maksājuma rīkojumu iesniegt TARGET2 [iekļaut atsauci uz CB/valsti], bet tas nebija iespējams nacionālās RTGS sistēmas, kura vēl nav migrējusi uz TARGET2, nosūtīšanas apturēšanas statusa dēļ.

b)

Maksājuma saņēmējs var iesniegt prasību par administrēšanas maksu, ja TARGET2 tehnisko kļūdu dēļ tas nav saņēmis maksājumu, kas bija gaidāms konkrētajā darbadienā. Maksājuma saņēmējs var iesniegt prasību arī par procentu kompensāciju, ja ir kāds no šiem nosacījumiem vai vairāki no tiem:

i)

attiecībā uz dalībniekiem, kam pieejama aizdevuma iespēja uz nakti, – TARGET2 tehniskās kļūdas dēļ maksājuma saņēmējam bija jāizmanto aizdevuma iespēja uz nakti; un/vai

ii)

attiecībā uz visiem dalībniekiem – tehniski nebija iespējams izmantot naudas tirgu vai refinansēšana nebija iespējama citu pamatotu iemeslu dēļ.

3.   Kompensācijas aprēķināšana

a)

Attiecībā uz kompensācijas piedāvājumu maksātājam:

i)

administrēšanas maksa ir 50 euro par pirmo neizpildīto maksājuma rīkojumu, 25 euro par katru no četriem nākamajiem šādiem maksājuma rīkojumiem un 12,50 euro par katru turpmāko šādu maksājuma rīkojumu. Administrēšanas maksu aprēķina atsevišķi par katru saņēmēju;

ii)

procentu kompensāciju nosaka, piemērojot katru dienu noteiktu atsauces likmi. Atsauces likme ir euro uz nakti izsniegto kredītu vidējā indeksa (EONIA) procentu likme vai aizdevuma iespējas uz nakti procentu likme – atkarībā no tā, kura ir zemāka. Atsauces likmi maksājuma rīkojuma summai, kas nav izpildīta TARGET2 tehniskās kļūdas dēļ, piemēro par katru dienu laika posmā, kas sākas maksājuma rīkojuma iesniegšanas faktiskajā vai – saistībā ar 2. punkta b) apakšpunkta ii) daļā minētajiem maksājuma rīkojumiem – paredzētajā dienā un beidzas dienā, kurā maksājuma rīkojums tika veiksmīgi izpildīts vai varēja tikt izpildīts. Jebkuru peļņu, kas gūta, noguldot neizpildīto maksājuma rīkojumu līdzekļus noguldījumā Eurosistēmā, atskaita no kompensācijas summas; un

iii)

procentu kompensāciju nemaksā, ja un cik lielā apjomā neizpildīto maksājuma rīkojumu līdzekļi izvietoti tirgū vai izmantoti, lai pildītu obligāto rezervju prasības.

b)

Attiecībā uz kompensācijas piedāvājumu maksājuma saņēmējam:

i)

administrēšanas maksa ir 50 euro par pirmo neizpildīto maksājuma rīkojumu, 25 euro par katru no četriem nākamajiem šādiem maksājuma rīkojumiem un 12,50 euro par katru turpmāko šādu maksājuma rīkojumu. Administrēšanas maksu aprēķina atsevišķi par katru maksātāju;

ii)

piemēro a) apakšpunkta ii) daļā izklāstīto procentu kompensācijas metodi, izņemot to, ka procentu kompensāciju maksā saskaņā ar likmi, kas atbilst aizdevuma iespējas uz nakti procentu likmes un atsauces likmes starpībai, un aprēķina par summu, kas atbilst TARGET2 tehniskās kļūdas dēļ izmantotajai aizdevuma iespējai uz nakti.

4.   Procedūras noteikumi

a)

Kompensācijas prasību iesniedz, izmantojot prasības veidlapu, kas angļu valodā pieejama [iekļaut CB nosaukumu] interneta lapā (sk. [iekļaut atsauci uz CB interneta lapu]). Maksātāji attiecībā uz katru maksājuma saņēmēju iesniedz atsevišķu prasības veidlapu, un maksājuma saņēmēji iesniedz atsevišķu prasības veidlapu attiecībā uz katru maksātāju. Lai pamatotu prasības veidlapā norādīto informāciju, iesniedz pietiekamu papildu informāciju un dokumentus. Saistībā ar attiecīgo maksājumu vai maksājuma rīkojumu var iesniegt tikai vienu prasību.

b)

Dalībnieki prasības veidlapas [iekļaut CB nosaukumu] iesniedz četru nedēļu laikā no TARGET2 tehniskās kļūdas dienas. [Iekļaut CB nosaukumu] lūgto papildu informāciju un pierādījumus iesniedz divu nedēļu laikā no prasības izteikšanas.

c)

[Iekļaut CB nosaukumu] izskata prasības un nosūta tās ECB. Ja vien ECB Padome nav lēmusi citādi un paziņojusi par to dalībniekiem, visas saņemtās prasības izskata ne vēlāk kā 14 nedēļu laikā pēc tam, kad notikusi TARGET2 tehniskā kļūda.

d)

[Iekļaut CB nosaukumu] attiecīgajiem dalībniekiem paziņo c) apakšpunktā minētā novērtējuma rezultātu. Ja novērtējuma rezultātā izteikts kompensācijas piedāvājums, attiecīgie dalībnieki četru nedēļu laikā no šāda piedāvājuma paziņošanas pieņem piedāvājumu vai atsakās no tā attiecībā uz katru prasībā iekļauto maksājumu vai maksājuma rīkojumu, parakstot standartizēto piedāvājuma pieņemšanas vēstuli (izmantojot veidlapu, kas pieejama [iekļaut CB nosaukumu] interneta lapā (sk. [iekļaut atsauci uz CB interneta lapu])). Ja [iekļaut CB nosaukumu] četru nedēļu laikā šādu vēstuli nav saņēmusi, uzskata, ka attiecīgais dalībnieks kompensācijas piedāvājumu noraidījis.

e)

[Iekļaut CB nosaukumu] kompensācijas maksājumus izdara pēc tam, kad saņēmusi dalībnieka vēstuli par kompensācijas pieņemšanu. Par kompensācijas maksājumiem procentus nemaksā.

III papildinājums

NORĀDĪJUMI ATTIECĪBĀ UZ TIESĪBSPĒJAS UN VALSTU ATZINUMIEM

Norādījumi attiecībā uz TARGET2 dalībnieku tiesībspējas atzinumiem

[CB nosaukums]

[adrese]

Dalība [sistēmas nosaukums]

[vieta], [laiks]

Cienījamās dāmas, godājamie kungi!

Mums kā [dalībnieka vai dalībnieka filiāles nosaukums] [iekšējiem vai ārējiem] juridiskajiem konsultantiem lūgts sniegt šo atzinumu par [jurisdikcija, kurā dalībnieks nodibināts; – tālāk tekstā – jurisdikcija] tiesību jautājumiem saistībā ar [dalībnieka nosaukums] (tālāk tekstā – Dalībnieks) dalību [TARGET2 komponentsistēmas nosaukums] (tālāk tekstā – Sistēma).

Šis atzinums balstīts uz [jurisdikcija] likumiem, kas ir spēkā šā atzinuma sagatavošanas dienā. Šis atzinums nebalstās uz citu jurisdikciju likumu izvērtējumu, un mēs ne tieši, ne netieši nepaužam savu viedokli šajā sakarā. Katrs tālāk tekstā paustais apgalvojums un viedoklis saskaņā ar [jurisdikcija] likumiem ir vienlīdz pareizs un pamatots neatkarīgi no tā, vai Dalībnieks, iesniedzot maksājuma rīkojumus un saņemot maksājumus, rīkojas, izmantojot savu galveno biroju vai vienu vai vairākas filiāles, kas nodibinātas [jurisdikcija] vai ārpus tās.

I.   IZVĒRTĒTIE DOKUMENTI

Lai sniegtu šo atzinumu, mēs esam izvērtējuši:

1)

atzinuma sagatavošanas dienā spēkā esošo Dalībnieka [norādīt attiecīgo dibināšanas dokumentu (dokumentus)] apliecinātu kopiju;

2)

[ja piemērojams] izrakstu no [attiecīgais uzņēmumu reģistrs] un [ja piemērojams] [kredītiestāžu reģistrs vai cits atbilstošs reģistrs];

3)

[ciktāl piemērojams] Dalībnieka licences kopiju vai citus pierādījumus par atļauju sniegt banku, ieguldījumu, līdzekļu pārveduma vai citus finanšu pakalpojumus [jurisdikcija];

4)

[ja piemērojams] dalībnieka padomes vai citas attiecīgās pārvaldes struktūras [datums un gads] pieņemtā lēmuma kopiju, kas apliecina Dalībnieka piekrišanu ievērot tālāk tekstā noteikto Sistēmas dokumentu prasības; un

5)

[pilnvaras un citi dokumenti, kas rada vai apliecina nepieciešamo pilnvarojumu personai vai personām, kas Dalībnieka vārdā paraksta tālāk tekstā definētos Sistēmas dokumentus];

un visus citus ar Dalībnieka dibināšanu, pilnvarām un atļaujām saistītos dokumentus, kas vajadzīgi šā atzinuma sniegšanai (tālāk tekstā – Dalībnieka dokumenti).

Lai sniegtu šo atzinumu, mēs esam izvērtējuši arī:

1)

[datums] [atsauce uz aktiem, ar ko ievieš Saskaņotos noteikumus dalībai TARGET2] Sistēmā (tālāk tekstā – Noteikumi); un

2)

[..].

Noteikumi un [..] tālāk tekstā tiek saukti par Sistēmas dokumentiem (un kopā ar Dalībnieka dokumentiem par Dokumentiem).

II.   PIEŅĒMUMI

Sniedzot šo atzinumu, attiecībā uz Dokumentiem mēs esam pieņēmuši, ka:

1)

mums iesniegtie Sistēmas dokumenti ir oriģināli vai to apliecinātas kopijas;

2)

Sistēmas dokumentu noteikumi un to radītās tiesības un pienākumi ir spēkā esoši un juridiski saistoši saskaņā ar tiem piemērojamiem [iekļaut atsauci uz sistēmas dalībvalsti] likumiem un ka [iekļaut atsauci uz sistēmas dalībvalsti] likumi atzīst tiesības noteikt, ka [iekļaut atsauci uz sistēmas dalībvalsti] likumi piemērojami Sistēmas dokumentiem;

3)

Dalībnieka dokumenti atbilst attiecīgo personu tiesībspējai un pilnvarām un ka tās likumīgi tos apstiprinājušas, pieņēmušas vai izpildījušas, kā arī vajadzības gadījumā iesniegušas;

4)

Dalībnieka dokumenti ir saistoši to adresātiem un ka neviens to noteikums nav pārkāpts.

III.   ATZINUMI PAR DALĪBNIEKU

A.

Dalībnieks ir sabiedrība, kas pienācīgi nodibināta un reģistrēta vai citā veidā pienācīgi izveidota vai organizēta saskaņā ar [jurisdikcija] likumiem.

B.

Dalībniekam ir visas vajadzīgās pilnvaras, lai īstenotu tiesības un pildītu pienākumus saskaņā ar Sistēmas dokumentiem, kuros tas ir līgumslēdzēja puse.

C.

Ja Dalībnieks pieņem vai īsteno tiesības un uzņemas vai pilda pienākumus saskaņā ar Sistēmas dokumentiem, kuros tas ir līgumslēdzēja puse, tas nebūs Dalībniekam vai Dalībnieka dokumentiem piemērojamo [jurisdikcija] normatīvo vai administratīvo aktu normu pārkāpums.

D.

Dalībniekam saistībā ar Sistēmas dokumentu pieņemšanu, spēkā esamību vai izpildāmību vai no tiem izrietošo tiesību īstenošanu un pienākumu izpildi nav vajadzīgas papildu atļaujas, apstiprināšanas, piekrišanas, grāmatošanas, reģistrācijas, notariālas apliecināšanas vai citas apstiprināšanas [jurisdikcija] kompetentajās tiesās vai valsts, tiesu vai publiskās varas iestādēs.

E.

Dalībnieks veicis visas vajadzīgās korporatīvās darbības un citus pasākumus, kas jāveic saskaņā ar [jurisdikcija] likumiem, lai nodrošinātu, ka tā no Sistēmas dokumentiem izrietošie pienākumi ir likumīgi, spēkā esoši un saistoši.

Šis atzinums pausts tā sagatavošanas datumā un adresēts vienīgi [iekļaut CB nosaukumu] un [Dalībnieks]. Citas personas nevar atsaukties uz šo atzinumu, un šā atzinuma saturs bez mūsu iepriekšējas rakstiskas piekrišanas nevar tikt izpausts personām, kas nav tā saņēmēji un to juristi, izņemot Eiropas Centrālo banku un Eiropas Centrālo banku sistēmas nacionālās centrālās bankas [un [jurisdikcija] [nacionālā centrālā banka/attiecīgais regulators]].

Ar cieņu

[paraksts]

Norādījumi attiecībā uz ārpus EEZ esošo TARGET2 dalībnieku valstu atzinumiem

[CB nosaukums]

[adrese]

[sistēmas nosaukums]

[vieta], [laiks]

Cienījamās dāmas, godājamie kungi!

Mums kā [dalībnieka vai dalībnieka filiāles nosaukums] (tālāk tekstā – Dalībnieks) [ārējiem] juridiskajiem konsultantiem lūgts saskaņā ar [jurisdikcija, kurā Dalībnieks nodibināts; tālāk tekstā – jurisdikcija] likumiem sniegt šo atzinumu par [jurisdikcija] tiesību jautājumiem saistībā ar Dalībnieka dalību sistēmā, kas ir TARGET2 komponents (tālāk tekstā – Sistēma). Atsauces šajā atzinumā uz [jurisdikcija] likumiem aptver visus [jurisdikcija] piemērojamos noteikumus. Mēs šo atzinumu sniedzam saskaņā ar [jurisdikcija] likumiem, īpaši attiecībā uz dalībnieku, kas nodibināts ārpus [iekļaut atsauci uz Sistēmas dalībvalsti], saistībā ar tiesībām un pienākumiem, kas izriet no dalības Sistēmā un izklāstīti tālāk tekstā definētajos Sistēmas dokumentos.

Šis atzinums balstīts uz [jurisdikcija] likumiem, kas ir spēkā šā atzinuma sagatavošanas dienā. Šis atzinums nebalstās uz citu jurisdikciju likumu izvērtējumu, un mēs ne tieši, ne netieši nepaužam savu viedokli šajā sakarā. Mēs esam pieņēmuši, ka citu jurisdikciju likumos nav nekā tāda, kas ietekmētu šo atzinumu.

1.   IZVĒRTĒTIE DOKUMENTI

Lai sniegtu šo atzinumu, mēs esam izvērtējuši tālāk tekstā uzskaitītos dokumentus un citus pēc mūsu ieskatiem vajadzīgus vai atbilstošus dokumentus:

1)

[datums] [atsauce uz aktiem, ar ko ievieš Saskaņotos noteikumus dalībai TARGET2] Sistēmā (tālāk tekstā – Noteikumi); un

2)

jebkuru citu dokumentu, kas regulē Sistēmu un/vai attiecības starp Dalībnieku un citiem Sistēmas dalībniekiem, kā arī attiecības starp Sistēmas dalībniekiem un [iekļaut CB nosaukumu].

Noteikumi un [..] tālāk tekstā tiek saukti par Sistēmas dokumentiem.

2.   PIEŅĒMUMI

Sniedzot šo atzinumu, attiecībā uz Sistēmas dokumentiem mēs esam pieņēmuši, ka:

1)

Sistēmas dokumenti atbilst attiecīgo personu tiesībspējai un pilnvarām un ka tās likumīgi tos apstiprinājušas, pieņēmušas vai izpildījušas, kā arī vajadzības gadījumā iesniegušas;

2)

Sistēmas dokumentu noteikumi un to radītās tiesības un pienākumi ir spēkā esoši un juridiski saistoši saskaņā ar tiem piemērojamiem [iekļaut atsauci uz Sistēmas dalībvalsti] likumiem un ka [iekļaut atsauci uz Sistēmas dalībvalsti] likumi atzīst tiesības noteikt, ka [iekļaut atsauci uz Sistēmas dalībvalsti] likumi piemērojami Sistēmas dokumentiem;

3)

Sistēmas dalībnieki, ar kuru palīdzību tiek sūtīti maksājuma rīkojumi vai saņemti maksājumi vai ar kuru palīdzību tiek īstenotas no Sistēmas dokumentiem izrietošās tiesības vai pildīti pienākumi, ir licencēti sniegt līdzekļu pārveduma pakalpojumus visās attiecīgajās jurisdikcijās; un

4)

mums iesniegtās dokumentu kopijas vai noraksti atbilst oriģinālam.

3.   ATZINUMS

Pamatojoties uz tālāk tekstā izklāstīto un saskaņā ar to un katrā gadījumā saskaņā ar tālāk izklāstītajiem punktiem, mūsu uzskats ir šāds, ka:

3.1.   Valstij raksturīgi juridiskie aspekti [ciktāl tas iespējams]

Šādi [jurisdikcija] likumdošanas aspekti atbilst un nav pretrunā Dalībnieka no Sistēmas dokumentiem izrietošajiem pienākumiem: [valstij raksturīgu juridisko aspektu uzskaitījums].

3.2.   Vispārīgie maksātnespējas jautājumi

3.2.a   Maksātnespējas procedūru veidi

Vienīgās maksātnespējas procedūras (t.sk. mierizlīgums vai sanācija), kuras šajā atzinumā aptver visas procedūras attiecībā uz Dalībnieka aktīviem vai filiālēm, kas tam ir [jurisdikcija], un kuras uz Dalībnieku var attiekties [jurisdikcija], ir: [procedūru saraksts oriģinālvalodā un tulkojums angļu valodā] (kopā sauktas par Maksātnespējas procedūru).

Papildus Maksātnespējas procedūrai uz Dalībnieku, tā aktīviem vai [jurisdikcijas] filiālēm [jurisdikcijā] var attiekties [piemērojamais moratorijs, administratora iecelšana vai citas procedūras, kuru rezultātā maksājumi Dalībniekam un/vai Dalībnieka maksājumi var tikt apturēti vai attiecībā uz šādiem maksājumiem var tikt noteikti ierobežojumi, vai līdzīgu procedūru saraksts oriģinālvalodā un tulkojums angļu valodā] (tālāk tekstā kopā sauktas par Procedūrām).

3.2.b   Maksātnespējas līgumi

[Jurisdikcija] vai dažas norādītās [jurisdikcija] politiskā iedalījuma sastāvdaļas ir līgumslēdzējas puses šādos maksātnespējas līgumos: [vajadzības gadījumā norādīt tos, kuriem ir vai varētu būt ietekme uz šo atzinumu].

3.3.   Sistēmas dokumentu izpildāmība

Ievērojot tālāk tekstā izklāstītos punktus, visas Sistēmas dokumentu normas būs saistošas un izpildāmas atbilstoši to noteikumiem saskaņā ar [jurisdikcija] likumiem, īpaši gadījumā, ja pret Dalībnieku uzsākta Maksātnespējas procedūra vai Procedūras.

Mums īpaši ir šāds uzskats.

3.3.a   Maksājuma rīkojumu apstrāde

Noteikumu normas par maksājuma rīkojumu apstrādi [pantu uzskaitījums] ir spēkā esošas un izpildāmas. Visi saskaņā ar šiem pantiem apstrādātie maksājuma rīkojumi būs spēkā esoši, saistoši un izpildāmi saskaņā ar [jurisdikcija] likumiem. Noteikumu norma, kas nosaka precīzu laiku, kurā Sistēmai iesniegtie Dalībnieka maksājuma rīkojumi kļūst izpildāmi un neatsaucami ([Noteikumu pants]), ir spēkā esoša, saistoša un izpildāma saskaņā ar [jurisdikcija] likumiem.

3.3.b   [CB nosaukums] funkciju izpildes kompetence

Maksātnespējas procedūras vai Procedūru sākšana pret Dalībnieku neietekmēs no Sistēmas dokumentiem izrietošo [CB nosaukums] kompetenci un pilnvaras. [Norādīt [ciktāl tas iespējams]: To pašu var atzīt arī attiecībā uz jebkuru citu struktūru, kas sniedz pakalpojumus tieši Dalībniekiem un ir vajadzīga dalībai Sistēmā (piemēram, tīkla pakalpojumu sniedzēju)].

3.3.c   Tiesiskās aizsardzības līdzekļi saistību neizpildes gadījumā

[Gadījumos, kad tās attiecināmas uz Dalībnieku, Noteikumu normas [pantu uzskaitījums] par paātrinātu tādu prasību izpildi, kuru termiņš vēl nav iestājies; prasību par Dalībnieka noguldījumu izmantošanu, ieskaitu, ķīlas realizāciju, dalības apturēšanu vai izbeigšanu; prasību par saistību neizpildes procentu maksājumiem un līgumu un darījumu izbeigšanu [iekļaut citas attiecīgās Noteikumu vai Sistēmas dokumentu normas] ir spēkā esošas un izpildāmas saskaņā ar [jurisdikcija] likumiem.]

3.3.d   Apturēšana un izbeigšana

Gadījumos, kad tās attiecināmas uz Dalībnieku, Noteikumu normas [pantu uzskaitījums] (attiecībā uz gadījumiem, ja Dalībnieka dalība sistēmā pārtraukta un izbeigta, jo uzsākta Maksātnespējas procedūra vai Procedūra vai iestājušies citi saistību neizpildes gadījumi, kas definēti Sistēmas noteikumos, vai ja Dalībnieks rada jebkuru sistēmisku risku vai tam ir nopietnas operacionālas problēmas) ir spēkā esošas un izpildāmas saskaņā ar [jurisdikcija] likumiem.

3.3.e   Sodu režīms

Gadījumos, kad tās attiecināmas uz Dalībnieku, Noteikumu normas [pantu uzskaitījums] par līgumsodu uzlikšanu Dalībniekam, kurš nevar laikā atlīdzināt attiecīgi vai nu dienas kredītu, vai kredītu uz nakti, ir spēkā esošas un izpildāmas saskaņā ar [jurisdikcija] likumiem.

3.3.f   Tiesību un pienākumu cesija

Dalībnieka tiesības un pienākumi nevar tikt cedēti, grozīti vai citādi nodoti trešajām personām bez [CB nosaukums] iepriekšējas rakstiskas piekrišanas.

3.3.g   Piemērojamā likuma un piemērojamās jurisdikcijas izvēle

Noteikumu normas [pantu uzskaitījums], īpaši jautājumos par piemērojamo likumu, strīdu izšķiršanu, kompetentajām tiesām un tiesas pavēstēm, ir spēkā esošas un izpildāmas saskaņā ar [jurisdikcija] likumiem.

3.4.   Par spēkā neesošiem atzīstami darījumi

Mēs uzskatām, ka neviena Sistēmas dokumentos noteiktā prasība, tās izpilde vai ievērošana pirms Maksātnespējas procedūras vai Procedūras uzsākšanas pret Dalībnieku saskaņā ar [jurisdikcija] likumiem šādās procedūrās nevar tikt noraidīta kā tāda, kas ir par labu vienam kreditoram, vai kā par spēkā neesošu atzīstams darījums, vai kādā citā veidā.

Neierobežojot minēto, mēs īpaši tā uzskatām attiecībā uz Sistēmā iesniegtajiem jebkura dalībnieka maksājuma rīkojumiem. Mēs uzskatām, ka Noteikumu normas [pantu uzskaitījums], kas nosaka maksājuma rīkojumu izpildāmību un neatsaucamību, ir spēkā esošas un izpildāmas un ka jebkura dalībnieka iesniegtais un saskaņā ar Noteikumu [pantu uzskaitījums] apstrādātais maksājuma rīkojums Maksātnespējas procedūrā vai Procedūrā nevar tikt noraidīts kā tāds, kas ir par labu vienam kreditoram, vai kā par spēkā neesošu atzīstams darījums, vai kādā citā veidā saskaņā ar [jurisdikcija] likumiem.

3.5.   Arests

Ja Dalībnieka kreditors saskaņā ar [jurisdikcija] likumiem lūdz [jurisdikcija] kompetentajai tiesai vai valsts, tiesu varas vai publiskajai iestādei aresta uzlikšanu (t.sk. rīkojumu par līdzekļu iesaldēšanu, apķīlāšanu vai citu publisko vai privāto tiesību procedūru, kuras mērķis ir sabiedrības interešu vai Dalībnieka kreditoru tiesību aizsardzība) – tālāk tekstā sauktu par arestu –, mēs uzskatām, ka [iekļaut analīzi un problēmu vērtējumu].

3.6.   Nodrošinājums (ja piemērojams)

3.6.a   Tiesību cesija vai noguldītie aktīvi nodrošinājuma mērķiem, ķīla, repo un/vai garantija

Cesija nodrošinājuma mērķiem ir spēkā esoša un izpildāma saskaņā ar [jurisdikcija] likumiem. Ķīlas vai repo nodibināšana un realizēšana saskaņā ar [iekļaut atsauci uz attiecīgo vienošanos ar CB] ir spēkā esoša un izpildāma saskaņā ar [jurisdikcija] likumiem. Ja vajadzīga citas juridiskās personas garantija, lai Dalībnieks pievienotos Sistēmai, šī garantija būs saistoša tās devējam un pilnībā īstenojama, neierobežojot garantijas summu, – neatkarīgi no Dalībnieka stāvokļa.

3.6.b   Cesionāru, ķīlas ņēmēju vai repo pircēju tiesību prioritāte attiecībā pret citu prasītāju tiesībām

Maksātnespējas procedūras vai Procedūras pret Dalībnieku gadījumā nodrošinājuma mērķiem cedētās tiesības vai aktīvi vai [atsauce uz CB] vai citu Sistēmas dalībnieku labā ieķīlātās tiesības vai aktīvi ir prioritāri attiecībā pret citu Dalībnieka kreditoru prasībām, un uz tiem neattiecas prioritāro vai priekšrocību kreditoru prasības.

3.6.c   Īpašuma tiesību īstenošana attiecībā uz aktīviem

Maksātnespējas procedūras vai Procedūru pret Dalībnieku gadījumā citi Sistēmas dalībnieki un [CB nosaukums] kā [cesionāri, ķīlas ņēmēji, repo pircēji] saskaņā ar Noteikumiem var brīvi iegūt Dalībnieka tiesības vai aktīvus ar [CB nosaukums] palīdzību.

3.6.d   Darījuma veidi un reģistrācijas prasības

Attiecībā uz cesiju nodrošinājuma mērķiem vai Dalībnieka tiesību vai aktīvu ķīlas vai repo nodibināšanai un realizēšanai nav darījuma veidu prasību, un [cesija nodrošinājuma mērķiem, ķīla vai repo] vai dati par šādu [cesiju, ķīlu vai repo] nav jāreģistrē [jurisdikcija] kompetentās tiesās vai valdības, tiesu varas vai publiskās varas iestādēs.

3.7.   Filiāles [ciktāl tas iespējams]

3.7.a   Atzinums attiecas uz darbībām, izmantojot filiāles

Saskaņā ar [jurisdikcija] likumiem katrs minētais paziņojums un atzinums par Dalībnieku ir tikpat pareizs un spēkā esošs arī gadījumos, ja Dalībnieks rīkojas, izmantojot vienu vai vairākas savas filiāles, kuras nodibinātas ārpus [jurisdikcija].

3.7.b   Atbilstība likumam

Ne tiesību īstenošana, ne pienākumu izpilde saskaņā ar Sistēmas dokumentiem, ne maksājuma rīkojumu iesniegšana, pārraide vai saņemšana, ko veic Dalībnieka filiāle, nav pretrunā ar [jurisdikcija] likumiem.

3.7.c   Vajadzīgās atļaujas

Ne tiesību īstenošanai, ne pienākumu izpildei saskaņā ar Sistēmas dokumentiem, ne maksājuma rīkojumu iesniegšanai, pārraidei vai saņemšanai, ko veic Dalībnieka filiāle, nav vajadzīgas papildu atļaujas, apstiprināšanas, piekrišanas, grāmatošanas, reģistrācijas, notariālas apliecināšanas vai citas apstiprināšanas [jurisdikcija] tiesās vai valdības, tiesu varas vai publiskās varas iestādēs, kas ir kompetentas [jurisdikcija].

Šis atzinums pausts tā sagatavošanas datumā un adresēts vienīgi [iekļaut CB nosaukumu] un [Dalībnieks]. Citas personas nevar atsaukties uz šo atzinumu, un šā atzinuma saturs bez mūsu iepriekšējas rakstiskas piekrišanas nevar tikt izpausts personām, kas nav tā saņēmēji un to juristi, izņemot Eiropas Centrālo banku un Eiropas Centrālo banku sistēmas nacionālās centrālās bankas [un [jurisdikcija] [nacionālā centrālā banka/attiecīgais regulators]].

Ar cieņu

[paraksts]

IV papildinājums

DARBĪBAS NEPĀRTRAUKTĪBAS UN ĀRKĀRTAS APSTĀKĻU PROCEDŪRAS

1.   Vispārīgi noteikumi

a)

Šis papildinājums izklāsta [iekļaut CB nosaukumu] un dalībnieku vai papildsistēmu rīcību gadījumos, ja nedarbojas viens vai vairāki SSP komponenti vai telekomunikāciju tīkls vai arī tos ietekmē ārkārtas ārēji notikumi, vai arī ja darbības pārtraukums skar kādu dalībnieku vai papildsistēmu.

b)

Šā papildinājuma atsauces uz konkrētu laiku ir atsauces uz Eiropas Centrālās bankas laiku, t.i., uz vietējo laiku ECB mītnes vietā.

2.   Darbības nepārtrauktības un ārkārtas apstākļu apstrādes pasākumi

a)

Ārkārtas ārēju notikumu gadījumā un/vai SSP vai telekomunikāciju tīkla darbības pārtraukuma, kas ietekmē TARGET2 normālu darbību, gadījumā [iekļaut CB nosaukumu] ir tiesības veikt darbības nepārtrauktības un ārkārtas apstākļu apstrādes pasākumus.

b)

TARGET2 pieejami šādi galvenie darbības nepārtrauktības un ārkārtas apstākļu apstrādes pasākumi:

i)

SSP darbības pārcelšana uz alternatīvu darbības vietu;

ii)

SSP darba laika maiņa; un

iii)

ļoti kritisku un kritisku maksājumu ārkārtas apstrādes iniciēšana, kas definēta attiecīgi 6. punkta c) un d) apakšpunktā.

c)

Saistībā ar darbības nepārtrauktības un ārkārtas apstākļu apstrādes pasākumiem [iekļaut CB nosaukumu] ir tiesības neierobežoti lemt par maksājuma rīkojumu izpildei veicamajiem pasākumiem.

3.   Paziņošana par darbības traucējumiem

a)

Informācija par SSP darbības pārtraukumu un/vai ārkārtas ārēju notikumu dalībniekiem jāpaziņo, izmantojot vietējās komunikāciju iespējas, IKM un T2IS. Paziņojumi dalībniekiem īpaši ietver šādu informāciju:

i)

notikuma apraksts;

ii)

gaidāmais apstrādes kavēšanās laiks (ja zināms);

iii)

informācija par jau veiktajiem pasākumiem; un

iv)

norādījumi dalībniekiem.

b)

Turklāt [iekļaut CB nosaukumu] var paziņot dalībniekiem par citiem esošajiem vai gaidāmajiem notikumiem, kas varētu ietekmēt normālu TARGET2 darbību.

4.   SSP darbības pārcelšana uz alternatīvu darbības vietu

a)

Jebkura 2. punkta a) apakšpunktā minētā notikuma gadījumā SSP darbību var pārcelt uz alternatīvu darbības vietu tajā pašā vai citā reģionā.

b)

Ja SSP darbība tiek pārcelta uz citu reģionu, dalībnieki dara visu iespējamo, lai saskaņotu to pozīcijas tādas, kādas tās bija līdz darbības pārtraukuma vai ārkārtas ārēja notikuma brīdim, un sniedz [iekļaut CB nosaukumu] visu attiecīgo informāciju par šo jautājumu.

5.   Darba laika maiņa

a)

TARGET2 dienas apstrādes posms var tikt pagarināts vai jaunas darbadienas sākums aizkavēts. Pagarinātajā TARGET2 darba laikā maksājuma rīkojumus apstrādā saskaņā ar [iekļaut atsauci uz aktiem, ar ko ievieš Saskaņotos noteikumus], ievērojot šajā papildinājumā noteiktos grozījumus.

b)

Dienas apstrādes posmu var pagarināt un tādējādi aizkavēt slēgšanas laiku, ja SSP darbības pārtraukums noticis dienas laikā, bet atrisināts pirms plkst. 18.00. Šāda slēgšanas laika aizkavēšana parastos apstākļos nav ilgāka par divām stundām, un par to pēc iespējas ātrāk paziņo dalībniekiem. Ja slēgšanas laika aizkavēšana paziņota pirms plkst. 16.50, saglabā minimālo vienas stundas laika posmu starp klientu maksājuma rīkojumu beigšanu un starpbanku maksājuma rīkojumu beigšanu. Ja noteikta slēgšanas aizkavēšana, to vairs nevar atsaukt.

c)

Slēgšanas laiku aizkavē gadījumos, ja SSP darbības pārtraukums noticis pirms plkst. 18.00 un līdz plkst. 18.00 nav atrisināts. [Iekļaut CB nosaukumu] par slēgšanas laika aizkavēšanu nekavējoties informē dalībniekus.

d)

Pēc SSP darbības atjaunošanas tiek veikti šādi pasākumi:

i)

[iekļaut CB nosaukumu] cenšas visus rindā esošos maksājumus izpildīt stundas laikā; šo laiku samazina līdz 30 minūtēm, ja SSP darbības pārtraukums notiek plkst. 17.30 vai vēlāk (gadījumos, ja SSP darbības pārtraukums plkst. 18.00 nav novērsts);

ii)

dalībnieku atlikumus noslēdz stundas laikā; šo laiku samazina līdz 30 minūtēm, ja SSP darbības pārtraukums notiek plkst. 17.30 vai vēlāk (gadījumos, ja SSP darbības pārtraukums plkst. 18.00 nav novērsts);

iii)

starpbanku maksājumu beigšanas laikā notiek dienas beigu apstrāde, t.sk. Eurosistēmas pastāvīgo iespēju izmantošana.

e)

Papildsistēmām, kam likviditāte nepieciešama agrā rītā, jāparedz pasākumi gadījumiem, ja dienas apstrādes posmu SSP iepriekšējās dienas darbības pārtraukuma dēļ nevar uzsākt laikā.

6.   Ārkārtas apstrāde

a)

Ja tas tiek uzskatīts par vajadzīgu, [iekļaut CB nosaukumu] iniciē maksājuma rīkojumu ārkārtas apstrādi SSP ārkārtas apstākļu modulī. Šādos gadījumos dalībniekiem nodrošina minimālu apkalpošanas līmeni. [Iekļaut CB nosaukumu] dalībniekus informē par ārkārtas apstrādes sākumu, izmantojot jebkurus tai pieejamos komunikācijas līdzekļus.

b)

Ārkārtas apstrādē [iekļaut CB nosaukumu] maksājuma rīkojumus apstrādā manuāli.

c)

Par ļoti kritiskiem uzskata turpmāk uzskaitītos maksājumus, un [iekļaut CB nosaukumu] dara visu iespējamo, lai tos apstrādātu ārkārtas situācijās:

i)

ar CLS Bank International saistītie maksājumi;

ii)

EURO1 dienas beigu norēķini; un

iii)

centrālo darījuma partneru papildu nodrošinājuma pieprasījumi.

d)

Par kritiskiem uzskata turpmāk uzskaitītos maksājumu veidus, un [iekļaut CB nosaukumu] var lemt uzsākt to ārkārtas apstrādi:

i)

ar vērtspapīru norēķinu interfeisa sistēmu reālā laika norēķiniem saistītie maksājumi; un

ii)

papildu maksājumi, ja tas vajadzīgs, lai novērstu sistēmisko risku.

e)

Dalībnieki iesniedz maksājuma rīkojumus ārkārtas apstrādei, kā arī informācija maksājuma saņēmējiem tiek sniegta, izmantojot [iekļaut komunikācijas līdzekļus]. Informāciju par kontu atlikumiem un debeta un kredīta grāmatojumiem var iegūt, izmantojot [iekļaut CB nosaukumu].

f)

Maksājuma rīkojumus, kas jau iesniegti TARGET2 [iekļaut atsauci uz CB/valsti], bet atrodas rindā, arī var pakļaut ārkārtas apstrādei. Šādos gadījumos [iekļaut CB nosaukumu] cenšas novērst maksājuma rīkojumu divkāršu apstrādi, bet, ja tāda notikusi, par divkāršās apstrādes risku atbild dalībnieki.

g)

Maksājuma rīkojumu ārkārtas apstrādei dalībnieki nodrošina papildu nodrošinājumu. Ārkārtas apstrādes laikā saņemtos ārkārtas maksājumus var izmantot, lai nodrošinātu līdzekļus nosūtītajiem ārkārtas maksājumiem. Ārkārtas apstrādes mērķiem [iekļaut CB nosaukumu] var neņemt vērā dalībniekiem pieejamo likviditāti.

7.   Ar dalībniekiem vai papildsistēmām saistītie darbības pārtraukumi

a)

Ja dalībniekam ir problēmas, kas liedz veikt maksājumu izpildi TARGET2, tas pats atbild par šo problēmu atrisināšanu. Dalībnieks īpaši izmanto iekšējos risinājumus vai IKM iespējas, t.i., maksājumu kopsummas dublējumu un ārkārtas maksājumu dublējumu (CLS, EURO1, STEP2 pre-fund).

b)

Ja dalībnieks izvēlas izmantot IKM iespējas maksājumu kopsummas dublējumam, [iekļaut CB nosaukumu] pēc dalībnieka lūguma sniedz tam šo iespēju, izmantojot IKM. Ja to lūdz dalībnieks, [iekļaut CB nosaukumu] nosūta IKM ziņojumu, lai informētu citus dalībniekus par to, ka šis dalībnieks izmantos maksājumu kopsummas dublējumu. Dalībnieks atbild par maksājumu kopsummas dublējuma nosūtīšanu citiem dalībniekiem, ar kuriem tas divpusēji vienojies par šādu maksājumu izmantošanu un turpmākiem pasākumiem saistībā ar šiem maksājumiem.

c)

Ja izmantoti visi a) apakšpunktā minētie pasākumi vai tie ir neefektīvi, dalībnieks var lūgt [iekļaut CB nosaukumu] palīdzību.

d)

Ja darbības pārtraukums ietekmē papildsistēmu, šī papildsistēma atbild par darbības pārtraukuma novēršanu. Ja to lūdz papildsistēma, [iekļaut CB nosaukumu] var rīkoties papildsistēmas vārdā. [Iekļaut CB nosaukumu] ir tiesības lemt par to, kādu palīdzību tā sniedz papildsistēmai, t.sk. papildsistēmas norēķinu nakts laikā. Drīkst veikt šādus ārkārtas pasākumus:

i)

papildsistēma iniciē tīros maksājumus (t.i., ar attiecīgajiem darījumiem nesaistītos maksājumus), izmantojot dalībnieka interfeisu;

ii)

[iekļaut CB nosaukumu] sagatavo un/vai apstrādā XML norādījumus/failus papildsistēmas vārdā; un/vai

iii)

[iekļaut CB nosaukumu] papildsistēmas vārdā veic tīros maksājumus.

e)

Sīki izstrādāti ārkārtas pasākumi attiecībā uz papildsistēmām tiek noteikti [iekļaut CB nosaukumu] un attiecīgās papildsistēmas divpusējā līgumā.

8.   Citi noteikumi

a)

Ja 3. punkta a) apakšpunktā minētā notikuma dēļ nav pieejami kādi dati, [iekļaut CB nosaukumu] var sākt vai turpināt apstrādāt maksājuma rīkojumus un/vai TARGET2 [iekļaut atsauci uz CB/valsti] darbību, pamatojoties uz pēdējiem pieejamiem datiem, ko noteikusi [iekļaut CB nosaukumu]. Ja to lūgusi [iekļaut CB nosaukumu], dalībnieki un papildsistēmas atkārtoti iesniedz savus FileAct/Interact paziņojumus vai veic citus pasākumus, ko par vajadzīgiem uzskata [iekļaut CB nosaukumu].

b)

[Iekļaut CB nosaukumu] darbības pārtraukuma gadījumā dažas vai visas tās tehniskās funkcijas saistībā ar TARGET2 [iekļaut atsauci uz CB/valsti] var veikt pārējās Eurosistēmas CB.

c)

[Iekļaut CB nosaukumu] var likt dalībniekiem piedalīties regulārās vai nejaušās darbības nepārtrauktības un ārkārtas apstākļu apstrādes pasākumu pārbaudēs, mācībās vai citos preventīvos pasākumos, kurus [iekļaut CB nosaukumu] uzskata par nepieciešamiem. Izmaksas, kas dalībniekiem radušās šādu pārbaužu vai citu pasākumu dēļ, sedz vienīgi dalībnieki.

V papildinājums

DARBA GRAFIKS

1.

TARGET2 ir atvērta visās dienās, izņemot sestdienas, svētdienas, Jaungada dienu, Lielo piektdienu un Pirmās Lieldienas (saskaņā ar ECB mītnes vietā izmantoto kalendāru), 1. maiju, Pirmos Ziemassvētkus un 26. decembri.

2.

Sistēmas atsauces laiks ir Eiropas Centrālās bankas laiks, t.i., ECB mītnes vietas vietējais laiks.

3.

Darbadiena tiek atklāta iepriekšējās darbadienas vakarā un noris saskaņā ar šādu grafiku.

Laiks

Apraksts

6.45–7.00

Darba laiks dienas operāciju sagatavošanai (1)

7.00–18.00

Dienas apstrāde

17.00

Klientu maksājumu (t.i., maksājumu, kuros iniciators un/vai saņēmējs nav tiešais vai netiešais dalībnieks; sistēma tos var identificēt, izmantojot MT 103 vai MT 103+ paziņojumu) izbeigšanas laiks

18.00

Starpbanku maksājumu (t.i., maksājumu, kas nav klientu maksājumi) izbeigšanas laiks

18.00–18.45 (2)

Dienas apstrādes beigas

18.15 (2)

Vispārējais pastāvīgo iespēju izmantošanas beigu laiks

(Īsu brīdi pēc) 18.30 (3)

CB pieejami dati grāmatvedības sistēmu aktualizēšanai

18.45–19.30 (3)

Dienas apstrādes sākums (jauna darbadiena)

19.00 (3) –19.30 (2)

Likviditātes nodrošināšana MM kontos

19.30 (3)

Procedūras sākuma ziņojums un regulārā maksājuma rīkojumu izpilde, lai pārvestu likviditāti no MM kontiem uz apakškontiem/atbilstošajiem kontiem (ar papildsistēmām saistīti norēķini)

19.30 (3) –22.00

Papildu likviditātes pārvedumu izpilde, izmantojot IKM, pirms papildsistēma nosūta cikla sākuma paziņojumu; papildsistēmu nakts darījumu norēķinu periods (tikai papildsistēmas norēķinu 6. procedūrai, kas minēta IV pielikumā)

22.00–1.00

Tehniskās apkopes periods

1.00–6.45

Papildsistēmu nakts darījumu norēķinu procedūra (tikai papildsistēmas norēķinu 6. procedūrai)

4.

IKM likviditātes pārvedumiem pieejama no plkst. 19.30 (4) līdz nākamās dienas plkst. 18.00, izņemot tehniskās apkopes periodu no plkst. 22.00 līdz plkst. 1.00.

5.

Darba laiku var mainīt, ja tiek veikti darbības nepārtrauktības pasākumi saskaņā ar IV pielikuma 5. punktu.


(1)  Dienas operācijas ir dienas apstrāde un dienas apstrādes beigas.

(2)  Rezervju prasību izpildes perioda pēdējā dienā šis periods beidzas 15 minūtes vēlāk.

(3)  Rezervju prasību izpildes perioda pēdējā dienā šis periods sākas 15 minūtes vēlāk.

(4)  Rezervju prasību izpildes perioda pēdējā dienā šis periods sākas 15 minūtes vēlāk.

VI papildinājums

KOMISIJAS MAKSA UN TĀS PIEMĒROŠANA

Komisijas maksa tiešajiem dalībniekiem

1.

Tiešajiem dalībniekiem mēneša maksa par maksājuma rīkojumu apstrādi TARGET2 [iekļaut atsauci uz CB/valsti] atkarībā no tā, kuru iespēju izvēlējies tiešais dalībnieks, ir:

a)

100 euro par MM kontu un fiksēta maksa par darījumu (debeta grāmatojumu) 0,80 euro vai

b)

1 250 euro par MM kontu un maksa par darījumu (debeta grāmatojumu), kas, pamatojoties uz darījumu apjomu mēnesī (apstrādāto posteņu skaitu), tiek noteikta šādi.

Kategorija

No

Līdz

Cena

1.

1

10 000

0,60 euro

2.

10 001

25 000

0,50 euro

3.

25 001

50 000

0,40 euro

4.

50 001

100 000

0,20 euro

5.

Virs 100 000

0,125 euro

Par likviditātes pārvedumiem starp dalībnieka MM kontu un tā subkontiem nav jāmaksā.

2.

Mēneša maksa par daudzadresātu pieeju ir 80 euro par katru astoņu ciparu BIC adresi, kas nav tiešā dalībnieka konta BIC adrese.

3.

Papildu mēneša maksa (30 euro par kontu) jāmaksā tiešajiem dalībniekiem, kuri nevēlas, ka TARGET2 direktorijā publicē to konta BIC.

4.

Maksa, kas tiešajam dalībniekam jāmaksā par katru netiešā dalībnieka reģistrāciju TARGET2 direktorijā, ir 20 euro.

5.

Maksa par katru adresējama BIC turētāja, t.sk. tiešo un netiešo dalībnieku filiāļu, reģistrāciju TARGET2 direktorijā ir 5 euro.

Komisijas maksa par likviditātes apkopošanu

6.

Maksa par KKI režīmu ir 100 euro mēnesī par katru grupā iekļauto kontu.

7.

Maksa par AL režīmu ir 200 euro mēnesī par katru AL grupā iekļauto kontu. Ja AL grupa izmanto KKI režīmu, par AL režīmā neiekļautajiem kontiem KKI maksā mēneša maksu 100 euro par kontu.

8.

Gan attiecībā uz AL režīmu, gan KKI režīmu visiem grupas dalībnieku maksājumiem piemēro 1. punkta b) apakšpunkta tabulā izklāstītos darījumu maksas samazinājumus tā, it kā šie maksājumi būtu nosūtīti no viena dalībnieka konta.

9.

1. punkta b) apakšpunktā minēto 1 250 euro mēneša maksu maksā attiecīgais grupas pārvaldnieks, un 1. punkta a) apakšpunktā minēto 100 euro mēneša maksu maksā visi pārējie grupas dalībnieki. Ja AL grupa ir KKI grupas daļa un AL grupas pārvaldnieks ir arī KKI grupas pārvaldnieks, 1 250 euro mēneša maksa tiek maksāta tikai vienu reizi. Ja AL grupa ir KKI grupas daļa un KKI grupas pārvaldnieks nav arī AL grupas pārvaldnieks, KKI grupas pārvaldnieks maksā papildu 1 250 euro mēneša maksu. Šādos gadījumos rēķinu par visu KKI grupas kontu (t.sk. AL grupas kontu) kopējo maksu nosūta KKI grupas pārvaldniekam.

Rēķina samaksa

10.

Tiešajiem dalībniekiem piemēro šādus rēķina nosūtīšanas noteikumus. Tiešais dalībnieks (gadījumā, ja tiek izmantots AL vai KKI režīms, AL grupas vai KKI grupas pārvaldnieks) rēķinu par iepriekšējo mēnesi, kurā norādīta komisijas maksa, saņem ne vēlāk kā nākamā mēneša piektajā darbadienā. Maksājumu [iekļaut CB nosaukumu] norādītajā kontā veic ne vēlāk kā šā mēneša 10. darbadienā, un to debetē no šā dalībnieka MM konta.

VII papildinājums

APVIENOTĀS LIKVIDITĀTES LĪGUMS. A VARIANTS

Paraugs AL režīma izmantošanai, ko veic vairāk nekā viena kredītiestāde

[dalībnieks], kam ir MM konts (konti) Nr. [……………………] [iekļaut CB nosaukumu] un ko pārstāv [………………………………………], kas rīkojas kā [………………………],

[dalībnieks], kam ir MM konts (konti) Nr. [……………………] [iekļaut CB nosaukumu] un ko pārstāv [………………………………………], kas rīkojas kā [………………………],

[dalībnieks], kam ir MM konts (konti) Nr. [……………………] [iekļaut CB nosaukumu] un ko pārstāv [………………………………………], kas rīkojas kā [………………………],

(tālāk tekstā – AL grupas locekļi),

no vienas puses, un

[iekļaut AL NCB nosaukumu],

[iekļaut AL NCB nosaukumu],

[iekļaut AL NCB nosaukumu]

(tālāk tekstā – AL NCB),

no otras puses,

(AL grupas locekļi un AL NCB tālāk tekstā kopā – Puses),

tā kā:

(1)

TARGET2 juridiski strukturēta kā tādu maksājumu sistēmu kopums, kuras par sistēmu noteiktas attiecīgajos nacionālajos tiesību aktos, kas ievieš Eiropas Parlamenta un Padomes 1998. gada 19. maija Direktīvu 98/26/EK par norēķinu galīgumu maksājumu un vērtspapīru norēķinu sistēmās; (1)

(2)

vienas vai vairāku TARGET2 komponentsistēmu dalībnieki Saskaņotajos noteikumos paredzētajā kārtībā var izveidot AL grupu, kuras ietvaros tiek apvienota likviditāte AL grupas dalībnieku MM kontos;

(3)

likviditātes apvienošana ļauj AL grupas dalībniekiem izpildīt maksājuma rīkojumus par summu, kas pārsniedz to attiecīgajos MM kontos pieejamo likviditāti, ar nosacījumu, ka visu šādu maksājuma rīkojumu kopējā vērtība nekad nepārsniedz visu šādu MM kontu pieejamās likviditātes kopsummu. Tādējādi izveidojusies debeta pozīcija vienā vai vairākos no šiem MM kontiem ir dienas kredīts, kura piešķiršanu regulē attiecīgie nacionālie noteikumi, ņemot vērā šajā līgumā minētos grozījumus, īpaši šādu debeta pozīciju nodrošina pieejamā likviditāte citu AL grupas dalībnieku MM kontos;

(4)

šā mehānisma rezultāts nav to dažādo MM kontu apvienošana, kuri saskaņā ar šajā līgumā minētajiem ierobežojumiem joprojām pieder vienīgi to attiecīgajiem turētājiem;

(5)

šāda mehānisma mērķis ir novērst likviditātes fragmentāciju dažādās TARGET2 komponentsistēmās un vienkāršot likviditātes pārvaldību kredītiestāžu grupas ietvaros;

(6)

šis mehānisms uzlabo TARGET2 maksājumu izpildes kopējo efektivitāti;

(7)

[dalībnieks], [dalībnieks] un [dalībnieks] pievienojušies attiecīgi TARGET2 [iekļaut atsauci uz CB/valsti], TARGET2 [iekļaut atsauci uz CB/valsti] un TARGET2 [iekļaut atsauci uz CB/valsti], un uz tiem attiecas [iekļaut attiecīgos datumus] [iekļaut atsauces uz aktiem, ar ko ievieš Saskaņotos noteikumus];

Puses noslēgušas šādu līgumu.

1. pants

Līguma spēkā stāšanās

Šis līgums un jebkurš tā grozījums stājas spēkā tikai tad, kad pārvaldītāja NCB pēc tai nepieciešamās informācijas vai dokumentu saņemšanas rakstiski apstiprina, ka šis līgums vai tā grozījumi atbilst [iekļaut atsauci uz nacionālo aktu (nacionālajiem aktiem), ar ko ievieš Saskaņotos noteikumus] noteiktajām prasībām.

2. pants

AL grupas dalībnieku un AL NCB kopīgās intereses

1.   AL grupas dalībnieki nepārprotami apliecina, ka šā līguma noslēgšana pakārtota to kopīgajām ekonomiskajām, sociālajām un finansiālajām interesēm, jo visu AL grupas dalībnieku maksājuma rīkojumi to attiecīgajā TARGET2 komponentsistēmā var tikt izpildīti līdz summai, kas atbilst visu AL grupas dalībnieku MM kontos pieejamajai likviditātei, tādējādi izmantojot likviditāti, kas pieejama citās TARGET2 komponentsistēmās.

2.   AL NCB ir kopīga interese nodrošināt dienas kredītu AL grupas dalībniekiem, jo tas veicina TARGET2 maksājumu izpildes kopējo efektivitāti. Dienas kredītu nodrošina saskaņā ar Eiropas Centrālo banku sistēmas un Eiropas Centrālās bankas Statūtu 18. pantu, jo maksājuma rīkojuma izpildes rezultātā radušos debeta atlikumu sedz pieejamā likviditāte MM kontos, kuri pārējiem AL grupas dalībniekiem atvērti to attiecīgajās AL NCB un uz kuriem attiecas nodrošinājums, kas nepieciešams, lai izpildītu jebkura AL grupas dalībnieka saistības pret AL NCB.

3. pants

AL grupas dalībnieku tiesības un pienākumi

1.   AL grupas dalībnieki ir solidāri atbildīgi pret visām AL NCB saistībā ar visām prasībām, kas izriet no jebkura AL grupas dalībnieka maksājuma rīkojuma izpildes to attiecīgajās TARGET2 komponentsistēmās. AL grupas dalībniekiem nav tiesību atsaukties uz iekšējiem grupas noteikumiem par saistību sadali, lai izvairītos no atbildības pret AL NCB saistībā ar visu minēto saistību apkopošanu.

2.   AL grupas dalībnieku to MM kontos izpildīto maksājuma rīkojumu kopējā vērtība nekad nedrīkst pārsniegt visos šajos MM kontos pieejamās likviditātes kopsummu.

3.   AL grupas dalībniekiem ir pieeja KKI režīmam, kas aprakstīts [iekļaut atsauci uz aktu (aktiem), ar ko ievieš Saskaņotos noteikumus].

4.   AL grupas dalībnieki nodrošina, ka tiem ir savstarpēja vienošanās, kas vienlaikus aptver:

a)

noteikumus par AL grupas iekšējo organizāciju;

b)

noteikumus, saskaņā ar kuriem AL grupas pārvaldnieka pienākums ir sniegt pārskatus AL grupas dalībniekiem;

c)

AL režīma izmaksas (t.sk. to dalījumu starp AL grupas dalībniekiem); un

d)

maksu, kas ir atlīdzība citiem AL grupas dalībniekiem par saskaņā ar AL līgumu sniegtajiem pakalpojumiem, un noteikumus finanšu atlīdzības aprēķināšanai.

Izņemot d) apakšpunktu, AL grupas dalībnieki var lemt, vai izpaust iekšējo vienošanos vai tās daļu AL NCB. AL grupas dalībnieki d) apakšpunktā minēto informāciju izpauž AL NCB.

4. pants

AL NCB tiesības un pienākumi

1.   Ja AL grupas dalībnieks TARGET2 komponentsistēmā iesniedz maksājuma rīkojumu par summu, kas pārsniedz šā AL grupas dalībnieka MM kontā pieejamo likviditāti, viņa AL NCB palielina dienas kredītu, ko nodrošina pieejamā likviditāte citos AL grupas dalībnieka MM kontos tā attiecīgajā AL NCB vai citu AL grupas dalībnieku MM kontos to attiecīgajās AL NCB. Uz šādu dienas kredītu attiecas šo AL NCB noteikumi par dienas kredīta izsniegšanu.

2.   Jebkura AL grupas dalībnieka iesniegtie maksājuma rīkojumi, kas pārsniedz visu AL grupas dalībnieku visos MM kontos pieejamo likviditāti, tiek iekļauti rindā līdz brīdim, kad pieejama pietiekama likviditāte.

3.   Izņemot gadījumus, ja pret vienu vai vairākiem AL grupas dalībniekiem uzsākta maksātnespējas procedūra, AL NCB katram AL grupas dalībniekam var prasīt pilnībā izpildīt visas saistības, kas izriet no jebkura AL grupas dalībnieka maksājuma rīkojumu izpildes tā TARGET2 komponentsistēmā.

5. pants

AL grupas pārvaldnieka iecelšana un darbība

1.   AL grupas dalībnieki ar šo ieceļ [norādīt dalībnieku, kas iecelts par AL grupas pārvaldnieku] par AL grupas pārvaldnieku, kas ir kontaktpersona visos administratīvajos jautājumos saistībā ar AL grupu.

2.   Visi AL grupas dalībnieki attiecīgajām AL NCB un to AL grupas pārvaldniekam sniedz jebkuru informāciju, kas var ietekmēt šā līguma spēkā esamību, izpildāmību un ieviešanu, t.sk. bez ierobežojumiem par AL grupas dalībnieku savstarpējo saikņu izbeigšanu vai pārmaiņām šajās saiknēs, kas nepieciešamas, lai atbilstu grupas definīcijai [iekļaut atsauci uz aktu (aktiem), ar ko ievieš Saskaņotos noteikumus], par jebkuru saistību neizpildes gadījumu [iekļaut atsauci uz aktu (aktiem), ar ko ievieš Saskaņotos noteikumus] izpratnē vai jebkuru citu gadījumu, kas var ietekmēt [iekļaut atsauci uz ķīlas, slēguma ieskaita normām vai citām attiecīgajām normām aktā (aktos), ar ko ievieš Saskaņotos noteikumus] spēkā esamību un/vai izpildāmību.

3.   AL grupas pārvaldnieks nekavējoties nodod pārvaldītājai NCB 2. punktā minēto informāciju par sevi vai citiem AL grupas dalībniekiem.

4.   AL grupas pārvaldnieks atbild par AL grupas ietvaros pieejamās likviditātes uzraudzību dienas laikā.

5.   AL grupas pārvaldniekam ir pārstāvja pilnvaras attiecībā uz AL grupas dalībnieku MM kontiem, un viņš kā AL grupas dalībnieku pārstāvis rīkojas šādās operācijās:

a)

jebkura IKM operācija attiecībā uz AL grupas dalībnieku MM kontiem, t.sk. pārmaiņas maksājuma rīkojuma prioritātē, atsaukšana, izpildes laika grozījumi, likviditātes piešķiršana apakškontiem vai tās atsaukšana, rindā esošo darījumu pārkārtošana, likviditātes rezervēšana attiecībā uz AL grupu un limitu noteikšana un grozīšana attiecībā uz AL grupu;

b)

visi dienas beigu likviditātes darījumi starp AL grupas dalībnieku MM kontiem, kas nodrošina, ka AL grupas dalībnieku MM kontu atlikumi tiek izlīdzināti tā, lai nevienā no šiem kontiem dienas beigās nebūtu debeta atlikuma (tālāk tekstā – izlīdzināšana);

c)

vispārīgi norādījumi, saskaņā ar kuriem tiek veikta automātiskā izlīdzināšana, t.i., noteikta secība, kurā izlīdzināšanas laikā tiek debetēti AL grupas dalībnieku MM konti ar pieejamu likviditāti;

d)

ja AL grupas pārvaldnieks nepārprotami nesniedz b) un c) apakšpunktā izklāstītos norādījumus, automātisko izlīdzināšanu veic virzienā no MM konta ar lielāko kredīta atlikumu uz MM kontu ar lielāko debeta atlikumu.

Tādus pašus kritērijus, kā noteikts c) un d) apakšpunktā, izmanto piespiedu izpildes gadījumā, kas definēts [iekļaut atsauci uz aktu (aktiem), ar ko ievieš Saskaņotos noteikumus].

6.   AL grupas dalībnieki nepārprotami atsakās no jebkurām tiesībām, kas tiem var būt attiecībā pret AL grupas pārvaldnieku saskaņā ar [attiecīgā gadījumā iekļaut atsauci uz piemērojamo nacionālo tiesību aktu normu], kas izriet no šā pārvaldnieka MM konta turētāja un AL grupas dalībnieka statusa un AL grupas pārvaldnieka statusa kombinācijas.

6. pants

Pārvaldītājas NCB loma

1.   Pārvaldītāja NCB parasti ir kontaktpunkts visos administratīvajos jautājumos saistībā ar AL grupu.

2.   Visas AL NCB nekavējoties sniedz pārvaldītājai NCB jebkuru ar to attiecīgo AL grupas dalībnieku (dalībniekiem) saistīto informāciju, kas var ietekmēt šā līguma spēkā esamību, izpildāmību un ieviešanu, t. sk. par AL grupas dalībnieku savstarpējo saikņu izbeigšanu vai pārmaiņām šajās saiknēs, kas nepieciešamas, lai atbilstu grupas definīcijai, par jebkuru saistību neizpildes gadījumu [iekļaut atsauci uz aktu (aktiem), ar ko ievieš Saskaņotos noteikumus] izpratnē vai gadījumiem, kas var ietekmēt [iekļaut atsauci uz ķīlas, slēguma ieskaita normām vai citām attiecīgajām normām aktā (aktos), ar ko ievieš Saskaņotos noteikumus] spēkā esamību un/vai izpildāmību.

3.   Pārvaldītājai NCB ir pieeja visai saistītajai informācijai par visiem AL grupas dalībnieku MM kontiem, t.sk. informācijai par kredītlīnijām, atlikumu, kopējo apgrozījumu, izpildītajiem un rindā esošajiem maksājumiem, kā arī informācijai par AL grupas dalībnieku limitiem un rezervēto likviditāti.

7. pants

Līguma darbības laiks un tā izbeigšana

1.   Šā līguma darbības laiks ir neierobežots.

2.   Katrs AL grupas dalībnieks var vienpusēji izbeigt dalību šajā līgumā ar nosacījumu, ka tas 14 darbadienu iepriekš par to rakstiski paziņo AL NCB, kuras TARGET2 komponentsistēmas dalībnieks tas ir, kā arī pārvaldītājai NCB. Pārvaldītāja NCB AL grupas dalībniekam apstiprina datumu, kurā beidzas tā dalība AL līgumā, un šo datumu paziņo visām AL NCB, kas attiecīgi informē savus AL grupas dalībniekus. Ja šis AL grupas dalībnieks bijis AL grupas pārvaldnieks, atlikušie AL grupas dalībnieki nekavējoties ieceļ jaunu AL grupas pārvaldnieku.

3.   Jebkura AL grupas dalībnieka dalība šajā līgumā bez iepriekšēja brīdinājuma tiek nekavējoties automātiski izbeigta gadījumos, ja:

a)

grozītas vai izbeigtas tās saiknes starp visiem AL grupas dalībniekiem, kuras nepieciešamas, lai atbilstu grupas definīcijai, kas noteikta [iekļaut atsauci uz aktu (aktiem), ar ko ievieš Saskaņotos noteikumus], vai tas skar vienu vai vairākus AL grupas dalībniekus; un/vai

b)

visi AL grupas dalībnieki vai viens vai vairāki AL grupas dalībnieki vairs neatbilst kādai citai AL režīma izmantošanas prasībai, kas aprakstīta [iekļaut atsauci uz aktu (aktiem), ar ko ievieš Saskaņotos noteikumus].

4.   Neraugoties uz 3. punktā aprakstītajiem gadījumiem, maksājuma rīkojums, ko jebkurš AL grupas dalībnieks jau iesniedzis attiecīgajā TARGET2 komponentsistēmā, paliek spēkā un ir izpildāms attiecībā pret visiem AL grupas dalībniekiem un AL NCB. [Iekļaut, ja attiecas: Turklāt [iekļaut atsauci uz ķīlas un/vai slēguma ieskaita, vai citiem attiecīgajiem nodrošinājuma noteikumiem] paliek spēkā pēc šā līguma izbeigšanas, kamēr AL grupas dalībnieki pilnībā nedzēš visas debeta pozīcijas MM kontos, kuru likviditāte tika apvienota.]

5.   Neaprobežojoties ar 3. punktu, pārvaldītāja NCB ar attiecīgās AL NCB piekrišanu var jebkurā laikā bez iepriekšēja brīdinājuma nekavējoties izbeigt jebkura AL grupas dalībnieka dalību šajā līgumā, ja šis AL grupas dalībnieks pārkāpj kādu no šā līguma noteikumiem. Šādu lēmumu AL grupas dalībniekiem paziņo rakstiski, izklāstot lēmuma pieņemšanas iemeslus. Ja dalība līgumā tiek beigta šādi, AL grupas dalībniekiem, kuru dalība nav izbeigta, ir tiesības beigt dalību līgumā ar nosacījumu, ka tie piecas darbadienas iepriekš par to rakstiski paziņo pārvaldītājai NCB un attiecīgajām AL NCB. Ja izbeigta AL grupas pārvaldnieka dalība līgumā, atlikušie AL grupas dalībnieki nekavējoties ieceļ jaunu AL grupas pārvaldnieku.

6.   Pārvaldītāja NCB ar pārējo AL NCB piekrišanu var jebkurā laikā bez iepriekšēja brīdinājuma nekavējoties izbeigt šo līgumu, ja tā turpināšana apdraudētu TARGET2 kopējo stabilitāti un drošību vai AL NCB uzdevumu izpildi saskaņā ar Eiropas Centrālo banku sistēmas un Eiropas Centrālās bankas Statūtiem. Šādu lēmumu AL grupas dalībniekiem paziņo rakstiski, izklāstot lēmuma pieņemšanas iemeslus.

7.   Šis līgums paliek spēkā, kamēr ir vismaz divi AL grupas dalībnieki.

8. pants

Grozījumu procedūra

Šā līguma grozījumi, t.sk. AL grupas papildināšana ar citiem dalībniekiem, ir spēkā un izpildāmi tikai tad, ja tiem rakstiski un nepārprotami piekritušas visas Puses.

9. pants

Piemērojamais likums

Šis līgums izstrādāts, ieviests un tam piemēro [iekļaut atsauci uz likumu, ko piemēro AL grupas pārvaldnieka MM kontam pārvaldītājā NCB]. Tas neskar:

a)

attiecības starp AL grupas dalībnieku un tā attiecīgo AL NCB, kam piemēro attiecīgās AL NCB likumu, un

b)

AL NCB savstarpējās tiesības un pienākumus, kam piemēro tās AL NCB likumu, kas atvērusi tā AL grupas dalībnieka MM kontu, kura pieejamo likviditāti izmanto kā nodrošinājumu.

10. pants

[Iekļaut atsauci uz aktu vai aktiem, ar ko ievieš Saskaņotos noteikumus] piemērošana

1.   Attiecībā uz katru AL grupas dalībnieku un tā attiecīgo AL NCB jautājumos, ko nepārprotami neregulē šis līgums, piemēro [iekļaut atsauci uz aktu (aktiem), ar ko ievieš Saskaņotos noteikumus] attiecīgās normas.

2.   [Iekļaut atsauci uz aktu (aktiem), ar ko ievieš Saskaņotos noteikumus] un šis līgums ir vienu līgumtiesisko attiecību sastāvdaļa.

Sagatavots Pušu skaitam atbilstošā eksemplāru skaitā [datums].

APVIENOTĀS LIKVIDITĀTES LĪGUMS. B VARIANTS

Paraugs AL režīma izmantošanai, ko veic viena kredītiestāde

[kredītiestādes nosaukums un adrese], ko pārstāv [……………………………], kas rīkojas kā

[dalībnieks], kam ir MM konts (konti) Nr. [………………] [iekļaut CB nosaukumu]

[dalībnieks], kam ir MM konts (konti) Nr. [………………] [iekļaut CB nosaukumu]

[dalībnieks], kam ir MM konts (konti) Nr. [………………] [iekļaut CB nosaukumu]

(dalībieki tālāk tekstā – AL grupas locekļi),

no vienas puses, un

[iekļaut AL NCB nosaukumu],

[iekļaut AL NCB nosaukumu],

[iekļaut AL NCB nosaukumu]

(tālāk tekstā – AL NCB),

no otras puses,

(AL AL grupas locekļi un AL NCB tālāk tekstā kopā – Puses),

tā kā:

(1)

TARGET2 juridiski strukturēta kā tādu maksājumu sistēmu kopums, kuras par sistēmu noteiktas attiecīgajos nacionālajos tiesību aktos, kas ievieš Eiropas Parlamenta un Padomes 1998. gada 19. maija Direktīvu 98/26/EK par norēķinu galīgumu maksājumu un vērtspapīru norēķinu sistēmās; (2)

(2)

kredītiestāde ar vairākiem MM kontiem vienā vai vairākās TARGET2 komponentsistēmās saskaņā ar TARGET2 komponentsistēmu dalības noteikumu nosacījumiem var izveidot AL grupu, kuras ietvaros tiek apvienota AL grupas dalībnieku likviditāte šādos MM kontos;

(3)

likviditātes apvienošana ļauj AL grupas dalībniekiem izpildīt maksājuma rīkojumus par summu, kas pārsniedz vienā MM kontā pieejamo likviditāti, ar nosacījumu, ka visu šādu maksājuma rīkojumu kopējā vērtība nekad nepārsniedz visos AL grupas dalībnieku MM kontos pieejamās likviditātes kopsummu. Tādējādi izveidojusies debeta pozīcija vienā vai vairākos no šiem MM kontiem ir dienas kredīts, kura piešķiršanu regulē attiecīgie nacionālie noteikumi, ņemot vērā šajā līgumā minētos grozījumus, īpaši šādu debeta pozīciju nodrošina pieejamā likviditāte citu AL grupas dalībnieku MM kontos;

(4)

šā mehānisma rezultāts nav to dažādo MM kontu apvienošana, kuri saskaņā ar šajā līgumā minētajiem ierobežojumiem joprojām atsevišķi atvērti AL grupas dalībniekiem;

(5)

šāda mehānisma mērķis ir novērst likviditātes fragmentāciju dažādās TARGET2 komponentsistēmās un vienkāršot likviditātes pārvaldību AL grupas dalībniekiem;

(6)

šis mehānisms uzlabo TARGET2 maksājumu izpildes kopējo efektivitāti;

(7)

[dalībnieks], [dalībnieks] un [dalībnieks] pievienojušies attiecīgi TARGET2 [iekļaut atsauci uz CB/valsti], TARGET2 [iekļaut atsauci uz CB/valsti] un TARGET2 [iekļaut atsauci uz CB/valsti], un uz tiem attiecas [iekļaut attiecīgos datumus] [iekļaut atsauces uz aktiem, ar ko ievieš Saskaņotos noteikumus],

Puses noslēgušas šādu līgumu.

1. pants

Līguma spēkā stāšanās

Šis līgums un jebkurš tā grozījums stājas spēkā tikai tad, kad pārvaldītāja NCB pēc tai nepieciešamās informācijas vai dokumentu saņemšanas rakstiski apstiprina, ka šis līgums vai tā grozījumi atbilst [iekļaut atsauci uz nacionālo aktu (nacionālajiem aktiem), ar ko ievieš Saskaņotos noteikumus] noteiktajām prasībām.

2. pants

AL NCB kopīgās intereses

AL NCB ir kopīga interese nodrošināt dienas kredītu AL grupas dalībniekiem, jo tas veicina TARGET2 maksājumu izpildes kopējo efektivitāti. Dienas kredītu nodrošina saskaņā ar Eiropas Centrālo banku sistēmas un Eiropas Centrālās bankas Statūtu 18. pantu, jo maksājuma rīkojuma izpildes rezultātā radušos debeta atlikumu sedz pieejamā likviditāte MM kontos, kuri AL grupas dalībniekiem atvērti to attiecīgajās AL NCB un uz kuriem attiecas nodrošinājums, kas nepieciešams, lai izpildītu AL grupas dalībnieku saistības pret AL NCB.

3. pants

AL grupas dalībnieku tiesības un pienākumi

1.   AL grupas dalībnieki ir atbildīgi pret visām AL NCB saistībā ar visām prasībām, kas izriet no jebkura AL grupas dalībnieka maksājuma rīkojuma izpildes to attiecīgajās TARGET2 komponentsistēmās.

2.   AL grupas dalībnieku to MM kontos izpildīto maksājuma rīkojumu kopējā vērtība nekad nedrīkst pārsniegt visos šajos MM kontos pieejamās likviditātes kopsummu.

3.   AL grupas dalībniekiem ir pieeja konsolidētās konta informācijas (KKI) režīmam, kas aprakstīts [iekļaut atsauci uz aktu (aktiem), ar ko ievieš Saskaņotos noteikumus].

4. pants

AL NCB tiesības un pienākumi

1.   Ja AL grupas dalībnieks TARGET2 komponentsistēmā iesniedz maksājuma rīkojumu par summu, kas pārsniedz šā AL grupas dalībnieka MM kontā pieejamo likviditāti, attiecīgā AL NCB palielina dienas kredītu, ko nodrošina pieejamā likviditāte citos AL grupas dalībnieka MM kontos tā attiecīgajā AL NCB vai citu AL grupas dalībnieku MM kontos to attiecīgajās AL NCB. Uz šādu dienas kredītu attiecas šo AL NCB noteikumi par dienas kredīta izsniegšanu.

2.   AL grupas dalībnieku iesniegtie maksājuma rīkojumi, kas pārsniedz AL grupas dalībnieku visos MM kontos pieejamo likviditāti, tiek iekļauti rindā līdz brīdim, kad pieejama pietiekama likviditāte.

3.   Katra AL NCB var prasīt AL grupas dalībniekiem pilnībā izpildīt visas saistības, kas izriet no AL grupas dalībnieku maksājuma rīkojumu izpildes TARGET2 komponentsistēmās, kurās tiem ir MM konti.

5. pants

AL grupas pārvaldnieka iecelšana un darbība

1.   AL grupas dalībnieki ar šo ieceļ [norādīt dalībnieku, kas iecelts par AL grupas pārvaldnieku] par AL grupas pārvaldnieku, kas ir kontaktpersona visos administratīvajos jautājumos saistībā ar AL grupu.

2.   AL grupas dalībnieki attiecīgajām AL NCB sniedz jebkuru informāciju, kas var ietekmēt šā līguma spēkā esamību, izpildāmību un ieviešanu, t.sk. par jebkuru saistību neizpildes gadījumu [iekļaut atsauci uz aktu (aktiem), ar ko ievieš Saskaņotos noteikumus] izpratnē vai jebkuru citu gadījumu, kas var ietekmēt [iekļaut atsauci uz ķīlas, slēguma ieskaita normām vai citām attiecīgajām normām aktā (aktos), ar ko ievieš Saskaņotos noteikumus] spēkā esamību un/vai izpildāmību.

3.   AL grupas pārvaldnieks nekavējoties nodod pārvaldītājai NCB 2. punktā minēto informāciju.

4.   AL grupas pārvaldnieks atbild par AL grupas ietvaros pieejamās likviditātes uzraudzību dienas laikā.

5.   AL grupas pārvaldniekam ir pārstāvja pilnvaras attiecībā uz visiem AL grupas dalībnieku MM kontiem, un viņš vienlaikus veic šādas operācijas:

a)

jebkura IKM operācija attiecībā uz AL grupas dalībnieku MM kontiem, t.sk. pārmaiņas maksājuma rīkojuma prioritātē, atsaukšana, izpildes laika grozījumi, likviditātes piešķiršana apakškontiem vai tās atsaukšana, rindā esošo darījumu pārkārtošana, likviditātes rezervēšana attiecībā uz AL grupu un limitu noteikšana un grozīšana attiecībā uz AL grupu;

b)

visi dienas beigu likviditātes darījumi starp AL grupas dalībnieku MM kontiem, kas nodrošina, ka AL grupas dalībnieku MM kontu atlikumi tiek izlīdzināti tā, lai nevienā no šiem kontiem dienas beigās nebūtu debeta atlikuma (tālāk tekstā – izlīdzināšana);

c)

vispārīgi norādījumi, saskaņā ar kuriem tiek veikta automātiskā izlīdzināšana, t.i., noteikta secība, kurā izlīdzināšanas laikā tiek debetēti AL grupas dalībnieku MM konti ar pieejamu likviditāti;

d)

ja AL grupas pārvaldnieks nepārprotami nesniedz b) un c) apakšpunktā izklāstītos norādījumus, automātisko izlīdzināšanu veic virzienā no MM konta ar lielāko kredīta atlikumu uz MM kontu ar lielāko debeta atlikumu.

Tādus pašus kritērijus, kā noteikts c) un d) apakšpunktā, izmanto piespiedu izpildes gadījumā, kas definēts [iekļaut atsauci uz aktu (aktiem), ar ko ievieš Saskaņotos noteikumus].

6. pants

Pārvaldītājas NCB loma

1.   Pārvaldītāja NCB parasti ir kontaktpunkts visos administratīvajos jautājumos saistībā ar AL grupu.

2.   Visas AL NCB nekavējoties sniedz pārvaldītājai NCB jebkuru ar AL grupas dalībnieku saistīto informāciju, kas var ietekmēt šā līguma spēkā esamību, izpildāmību un ieviešanu, t.sk. par jebkuru saistību neizpildes gadījumu [iekļaut atsauci uz attiecīgajām normām aktā (aktos), ar ko ievieš Saskaņotos noteikumus] izpratnē vai gadījumiem, kas var ietekmēt [iekļaut atsauci uz ķīlas, slēguma ieskaita normām vai citām attiecīgajām normām aktā (aktos), ar ko ievieš Saskaņotos noteikumus] spēkā esamību un/vai izpildāmību.

3.   Pārvaldītājai NCB ir pieeja visai saistītajai informācijai par visiem AL grupas dalībnieku MM kontiem, t.sk. informācijai par kredītlīnijām, atlikumu, kopējo apgrozījumu, izpildītajiem un rindā esošajiem maksājumiem, kā arī informācijai par AL grupas dalībnieku limitiem un rezervēto likviditāti.

7. pants

Līguma darbības laiks un tā izbeigšana

1.   Šā līguma darbības laiks ir neierobežots.

2.   Katrs AL grupas dalībnieks var vienpusēji izbeigt dalību šajā līgumā ar nosacījumu, ka tas 14 darbadienu iepriekš par to rakstiski paziņo AL NCB, kuras TARGET2 komponentsistēmas dalībnieks tas ir, kā arī pārvaldītājai NCB. Pārvaldītāja NCB AL grupas dalībniekam apstiprina datumu, kurā beidzas tā dalība AL līgumā, un šo datumu paziņo visām AL NCB, kas attiecīgi informē savus AL grupas dalībniekus. Ja šis AL grupas dalībnieks bijis AL grupas pārvaldnieks, atlikušie AL grupas dalībnieki nekavējoties ieceļ jaunu AL grupas pārvaldnieku.

3.   Šis līgums bez iepriekšēja brīdinājuma tiek nekavējoties automātiski izbeigts, ja dalībnieks vairs neatbilst AL režīma izmantošanas prasībām, kas aprakstītas [iekļaut atsauci uz aktu (aktiem), ar ko ievieš Saskaņotos noteikumus].

4.   Neraugoties uz 3. punktā aprakstīto gadījumu, maksājuma rīkojums, ko AL grupas dalībnieks jau iesniedzis attiecīgajā TARGET2 komponentsistēmā, paliek spēkā un ir izpildāms attiecībā pret visiem AL grupas dalībniekiem un AL NCB. [Iekļaut, ja attiecas: Turklāt [iekļaut atsauci uz ķīlas un/vai slēguma ieskaita, vai citiem attiecīgajiem nodrošinājuma noteikumiem] paliek spēkā pēc šā līguma izbeigšanas, kamēr AL grupas dalībnieki pilnībā nedzēš visas debeta pozīcijas MM kontos, kuru likviditāte tika apvienota.]

5.   Neaprobežojoties ar 3. punktu, pārvaldītāja NCB ar AL NCB piekrišanu var izbeigt šo līgumu, ja jebkurš AL grupas dalībnieks pārkāpj kādu no šā līguma noteikumiem. Šādu lēmumu AL grupas dalībniekiem paziņo rakstiski, izklāstot lēmuma pieņemšanas iemeslus.

6.   Pārvaldītāja NCB ar pārējo AL NCB piekrišanu var jebkurā laikā izbeigt šo līgumu, ja tā turpināšana apdraudētu TARGET2 kopējo stabilitāti un drošību vai AL NCB uzdevumu izpildi saskaņā ar Eiropas Centrālo banku sistēmas un Eiropas Centrālās bankas Statūtiem. Lēmumu izbeigt šo līgumu AL grupas dalībniekiem paziņo rakstiski, izklāstot lēmuma pieņemšanas iemeslus.

8. pants

Grozījumu procedūra

Šā līguma grozījumi, t.sk. AL grupas papildināšana ar citiem dalībniekiem, ir spēkā un izpildāmi tikai tad, ja tiem rakstiski un nepārprotami piekritušas visas Puses.

9. pants

Piemērojamais likums

Šis līgums izstrādāts, ieviests un tam piemēro [iekļaut atsauci uz likumu, ko piemēro AL grupas pārvaldnieka MM kontam]. Tas neskar:

a)

attiecības starp AL grupas dalībniekiem un to attiecīgajām AL NCB, kam piemēro attiecīgās AL NCB likumu, un

b)

AL NCB savstarpējās tiesības un pienākumus, kam piemēro tās AL NCB likumu, kas atvērusi MM kontu, kura pieejamo likviditāti izmanto kā nodrošinājumu.

10. pants

[Iekļaut atsauci uz aktu vai aktiem, ar ko ievieš Saskaņotos noteikumus] piemērošana

1.   Attiecībā uz katru AL grupas dalībnieku MM kontu jautājumos, ko nepārprotami neregulē šis līgums, piemēro [iekļaut atsauci uz aktu (aktiem), ar ko ievieš Saskaņotos noteikumus] attiecīgās normas.

2.   [Iekļaut atsauci uz aktu (aktiem), ar ko ievieš Saskaņotos noteikumus] un šis līgums ir vienu līgumtiesisko attiecību sastāvdaļa.

Sagatavots Pušu skaitam atbilstošā eksemplāru skaitā [datums].


(1)  OV L 166, 11.6.1998., 45. lpp.

(2)  OV L 166, 11.6.1998., 45. lpp.


III PIELIKUMS

DIENAS KREDĪTA NODROŠINĀŠANA

Definīcijas

Šajā pielikumā:

Banku direktīva (Banking Directive) ir Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 14. jūnija Direktīva 2006/48/EK par kredītiestāžu darbības sākšanu un veikšanu (pārstrādātā versija) (1),

kredītiestāde (credit institution) ir kredītiestāde Banku direktīvas 2. panta un 4. panta 1. punkta a) apakšpunkta, kā tie īstenoti nacionālajās tiesībās, izpratnē, kura atrodas kompetentās iestādes uzraudzībā,

aizdevuma iespēja uz nakti (marginal lending facility) ir Eurosistēmas pastāvīga iespēja, ko darījuma partneri var izmantot, lai saņemtu no NCB kredītu uz nakti ar iepriekš noteiktu aizdevumu uz nakti procentu likmi,

aizdevumu uz nakti procentu likme (marginal lending rate) ir procentu likme, kas piemērojama aizdevumiem uz nakti,

filiāle (branch) ir filiāle Banku direktīvas 4. panta 3. punkta izpratnē, kā tas īstenots nacionālajās tiesībās,

publiskā sektora struktūras (public sector body) ir valsts sektora iestādes (valsts sektora definīcija sniegta Padomes 1993. gada 13. decembra Regulas (EK) Nr. 3603/93, ar ko precizē definīcijas, lai piemērotu Līguma (2) 104. pantā un 104.b panta 1. punktā minētos aizliegumus (tagad 101. pants un 103. panta 1. punkts), 3. pantā),

ieguldījumu sabiedrība (investment firm) ir ieguldījumu sabiedrība Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 21. aprīļa Direktīvas 2004/39/EK par finanšu instrumentu tirgiem, ar ko grozītas Padomes Direktīvas 85/611/EEK un 93/6/EEK un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2000/12/EK un atcelta Padomes Direktīva 93/22/EEK (3), 4. panta 4. punkta 1. apakšpunkta izpratnē, izslēdzot institūcijas, kas minētas Direktīvas 2004/39/EK 2. panta 1. punktā, pie nosacījuma, ka attiecīgā ieguldījumu sabiedrība: a) ir licencēta un to uzrauga atzīta kompetentā iestāde, kas par tādu noteikta saskaņā ar Direktīvu 2004/39/EK; un b) tā ir tiesīga veikt darbības, kas minētas Direktīvas 2004/39/EK I. pielikuma A sadaļas 2., 3., 6. un 7. punktā,

ciešas saiknes (close links) ir ciešas saiknes 2000. gada 31. augusta Pamatnostādnes ECB/2000/7 par Eurosistēmas monetārās politikas instrumentiem un procedūrām I. pielikuma 6. nodaļas izpratnē (4),

maksātnespējas procedūras (insolvency proceedings) ir maksātnespējas procedūras Direktīvas 98/26/EK 2. panta j) apakšpunkta izpratnē,

saistību neizpildes gadījums (event of default) ir jebkurš pastāvošs vai nākotnē iespējams gadījums, kura iestāšanās var apdraudēt to iestādes saistību izpildi, kas paredzētas šo pamatnostādni īstenojošajos nacionālajos aktos vai jebkuros citos noteikumos, kuri piemērojami attiecībām starp iestādi un jebkuru Eurosistēmas CB, t. sk.:

a)

ja iestāde vairs nepilda II pielikumā noteiktos piekļuves nosacījumus un/vai tehniskās prasības;

b)

ja uzsākta iestādes maksātnespējas procedūra;

c)

ja iesniegts pieteikums saistībā ar procedūru, kas minēta b) apakšpunktā;

d)

ja iestāde izdevusi rakstisku deklarāciju par to, ka tā nespēj pilnībā vai daļēji samaksāt savus parādus vai pildīt savus pienākumus saistībā ar dienas kredītu;

e)

ja iestāde brīvprātīgi noslēgusi vispārēju līgumu vai vienošanos ar tās kreditoriem;

f)

ja iestāde ir vai pēc attiecīgās iesaistītās NCB domām var tikt uzskatīta par maksātnespējīgu vai tādu, kas nespēj apmaksāt savus parādus;

g)

ja iestādes kredīta atlikums tās MM kontā vai visa vai būtiska iestādes aktīvu daļa ir pakļauta rīkojumam par līdzekļu iesaldēšanu, aresta uzlikšanu, apķīlāšanu vai jebkādai citai procedūrai nolūkā aizsargāt publiskās intereses vai iestādes kreditoru tiesības;

h)

ja bloķēta vai izbeigta iestādes piedalīšanās TARGET2 komponentsistēmā un/vai papildsistēmā;

i)

ja jebkurš būtisks paziņojums vai pirmslīguma paziņojums, kuru sniegusi iestāde vai kuru saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem var uzskatīt par tādu, ko sniegusi iestāde, ir nepatiess vai nepilnīgs;

j)

ja cedēti visi iestādes aktīvi vai nozīmīga to daļa.

Atbilstīgās iestādes

1.

Katra iesaistītā NCB nodrošina dienas kredītu iestādēm, kuras minētas 2. punktā un kurām ir konts attiecīgajā iesaistītajā NCB. Dienas kredītu nevar piešķirt tādā valstī izveidotai iestādei, kas nav dalībvalsts, kurā atrodas iesaistītā NCB, kur šai iestādei ir konts.

2.

Dienas kredītu var piešķirt tikai šādām iestādēm:

a)

EEZ izveidotām kredītiestādēm, kuras ir atbilstīgi darījuma partneri Eurosistēmas monetārās politikas operāciju veikšanai un kurām ir pieejama aizdevumu iespēja uz nakti, ieskaitot, ja šīs kredītiestādes darbojas caur filiāli, kas nodibināta EEZ, un ieskaitot filiāles, kas nodibinātas EEZ un kas ir tādu kredītiestāžu filiāles, kuras nodibinātas ārpus EEZ;

b)

kredītiestādēm, kuras nodibinātas EEZ un kuras nav atbilstīgi darījuma partneri Eurosistēmas monetārās politikas operāciju veikšanai un/vai kurām nav pieejama aizdevumu iespēja uz nakti, ieskaitot, ja šīs kredītiestādes darbojas caur filiāli, kas nodibināta EEZ, un ieskaitot filiāles, kas nodibinātas EEZ un kas ir tādu kredītiestāžu filiāles, kuras nodibinātas ārpus EEZ;

c)

to dalībvalstu centrālo vai reģionālo valdību finanšu departamenti, kas darbojas naudas tirgos, un publiskā sektora struktūrām, kuras pilnvarotas turēt klientu kontus;

d)

ieguldījumu sabiedrībām, kuras izveidotas EEZ, ja tās noslēgušas vienošanos ar Eurosistēmas monetārās politikas darījuma partneriem, lai nodrošinātu, ka tiek segts debeta atlikums attiecīgās dienas beigās; un

e)

iestādēm, kuras nav a) un b) apakšpunktā minēto kategoriju iestādes, bet kuras sniedz Eiropas Ekonomiskā zonā izveidotus klīringa un norēķinu pakalpojumus un kuras atrodas kompetentu iestāžu pārraudzībā, pie nosacījuma, ja vienošanās par dienas kredītu piešķiršanu šādām iestādēm ir iepriekš iesniegtas Padomei, kura tās apstiprinājusi.

3.

Iestādēm, kuras minētas 2. punkta b)–e) apakšpunktā, dienas kredītu piešķir uz konkrēto dienu, un tā pagarināšana par aizdevumu uz nakti nav iespējama.

Atbilstīgs nodrošinājums

4.

Dienas kredītu izsniedz uz atbilstīga nodrošinājuma pamata kā nodrošinātus dienas overdraftus un/vai dienas repo darījumus, kuriem jāatbilst minimālajām pazīmēm, ko ECB Padome noteikusi Eurosistēmas monetārās politikas operācijām. Atbilstīgs nodrošinājums sastāv no tiem pašiem aktīviem un instrumentiem, kuri ir atbilstīgi aktīvi Eurosistēmas monetārās politikas operācijām, un tie pakļauti tādai pašai novērtēšanai un riska kontrolei, kāda noteikta Pamatnostādnes ECB/2000/7 I pielikumā.

5.

Debeta instrumenti, kurus izdevusi vai garantējusi iestāde vai jebkura cita trešā persona, ar ko iestādei ir ciešas saiknes, var tikt pieņemti kā atbilstīgs nodrošinājums tikai tajos gadījumos, kas minēti Pamatnostādnes ECB/2000/7 I pielikuma 6.2. punktā.

6.

Padome pēc attiecīgās iesaistītās NCB priekšlikuma var atbrīvot 2. punkta c) apakšpunktā minētos finanšu departamentus no pienākuma nodrošināt atbilstīgu nodrošinājumu dienas kredīta saņemšanai.

Kredīta pagarināšanas procedūra

7.

Pieeju dienas kredītam piešķir tikai darbadienās.

8.

Dienas kredīts ir bezprocentu kredīts.

9.

Ja 2. punkta a) apakšpunktā minētā iestāde neatmaksā dienas kredītu dienas beigās, tas automātiski uzskatāms par šīs iestādes lūgumu piešķirt aizdevuma iespēju uz nakti.

10.

Ja 2. punkta b), d) vai e) apakšpunktā minētā iestāde kāda iemesla dēļ neatmaksā dienas kredītu dienas beigās, tas uzliek šai iestādei pienākumu maksāt šādus līgumsodus:

a)

ja attiecīgai iestādei pirmo reizi jebkuru divpadsmit mēnešu periodā savā kontā dienas beigās ir debeta atlikums, šī iestāde maksā līgumsoda procentus, kurus aprēķina par šādu debeta atlikumu pēc likmes, kas vienāda ar aizdevumu uz nakti procentiem, pieskaitot tiem piecus procenta punktus;

b)

ja attiecīgai iestādei vismaz jau otro reizi šo pašu divpadsmit mēnešu periodā savā kontā dienas beigās ir debeta atlikums, tad a) apakšpunktā minētie līgumsoda procenti tiek palielināti par 2.5 procenta punktiem katru reizi, kas seko pēc tam, kad šo divpadsmit mēnešu periodā pirmo reizi parādījās debeta atlikums.

11.

ECB Padome var izlemt neprasīt vai samazināt līgumsodus, kuri uzlikti saskaņā ar 10. punktu, ja attiecīgai iestādei debeta atlikums dienas beigās radies force majeure un/vai TARGET2 tehniskas kļūdas (kura definēta II pielikumā) rezultātā.

Dienas kredīta apturēšana vai izbeigšana

12.

Eurosistēmas NCB aptur vai izbeidz pieeju dienas kredītam, ja iestājas saistību neizpildes gadījums un/vai viens no šādiem gadījumiem:

a)

ja attiecīgās iestādes konta iesaistītajā NCB darbība bloķēta vai tas slēgts;

b)

attiecīgā iestāde pārtrauc pildīt jebkuru šajā pielikumā minētu nosacījumu dienas kredīta saņemšanai.

13.

Ja iesaistītā NCB aptur vai izbeidz Eurosistēmas monetārās politikas darījuma partnera pieeju dienas kredītam, šāda apturēšana vai izbeigšana nav spēkā bez ECB apstiprinājuma.

14.

Neskatoties uz 13. punktā noteikto, steidzamos gadījumos iesaistītā NCB var nekavējoties apturēt Eurosistēmas monetārās politikas darījuma partnera pieeju dienas kredītam. Šādos gadījumos attiecīgā iesaistītā NCB nekavējoties rakstiski par to ziņo ECB. ECB ir tiesības anulēt iesaistītās NCB rīcību. Tomēr gadījumā, ja ECB nenosūta iesaistītai NCB paziņojumu par šādu anulēšanu desmit darba dienu laikā no dienas, kad ECB saņēmusi ziņojumu no šīs NCB, uzskatāms, ka ECB akceptējusi tās rīcību.


(1)  OV L 177, 30.6.2006., 1. lpp.

(2)  OV L 332, 31.12.1993., 1. lpp.

(3)  OV L 145, 30.4.2004., 1. lpp.

(4)  OV L 310, 11.12.2000., 1. lpp.


IV PIELIKUMS

PAPILDSISTĒMU NORĒĶINU PROCEDŪRAS

1.   Definīcijas

Papildinot 2. panta definīcijas, šajā pielikumā:

kredīta norādījums (credit instruction) ir maksājuma norādījums, ko iesniegusi PS un kas adresēts PSCB, lai debetētu vienu no kontiem, kuri PS atvērti un/vai kurus tā pārvalda maksājumu modulī, un lai kreditētu norēķinu bankas MM kontu vai subkontu par maksājuma norādījumā minēto summu,

debeta norādījums (debit instruction) ir maksājuma norādījums, kas adresēts norēķinu centrālajai bankai un ko iesniegusi PS, lai uz debeta pilnvaras pamata debetētu norēķinu bankas MM kontu vai subkontu par maksājuma norādījumā minēto summu un lai kreditētu kādu no PS kontiem maksājumu modulī vai citas norēķinu bankas kontu vai subkontu,

maksājuma norādījums (payment instruction) vai PS maksājuma norādījums (AS payment instruction) ir kredīta norādījums vai debeta norādījums,

papildsistēmas centrālā banka (PSCB) (ancillary system central bank (ASCB)) ir Eurosistēmas CB, ar kuru attiecīgajai PS ir divpusējs līgums par PS maksājuma norādījumu izpildi MM,

norēķinu centrālā banka (settlement central bank (SCB)) ir Eurosistēmas CB, kurā atvērts norēķinu bankas MM konts,

norēķinu banka (settlement bank) ir dalībnieks, kura MM konts vai subkonts tiek izmantots PS maksājuma norādījumu izpildei,

informācijas un kontroles modulis (IKM) (Information and Control Module (ICM)) ir SSP modulis, kas ļauj dalībniekiem saņemt tiešsaistes informāciju un dod tiem iespēju iesniegt likviditātes pārveduma rīkojumus, pārvaldīt likviditāti un iniciēt maksājuma rīkojumus ārkārtas situācijās,

IKM apraides ziņojums (ICM broadcast message) ir informācija, kas caur IKM vienlaicīgi kļūst pieejama visiem TARGET2 dalībniekiem vai atsevišķai dalībnieku grupai,

debeta pilnvarojums (debit mandate) ir Eurosistēmas CB statisko datu veidlapās noteiktajā veidā noformēta PS un norēķinu centrālajai bankai adresēta norēķinu bankas atļauja, kas PS dod tiesības iesniegt debeta norādījumus un norēķinu centrālajai bankai liek debetēt norēķinu bankas MM kontu vai subkontu saskaņā ar debeta norādījumiem,

īsa pozīcija (short) nozīmē to, ka PS maksājuma norādījumu izpildes laikā nauda jāatdod,

gara pozīcija (long) nozīmē to, ka PS maksājuma norādījumu izpildes laikā nauda jāsaņem.

2.   Norēķinu centrālās bankas loma

Katra Eurosistēmas CB rīkojas kā norēķinu centrālā banka attiecībā pret jebkuru norēķinu banku, kurai tajā atvērts MM konts.

3.   CB, PS un norēķinu banku attiecību pārvaldība

1)

PSCB nodrošina, ka PS, ar kurām tām noslēgti divpusēji līgumi, sniedz norēķinu banku sarakstu, kurā ir norēķinu banku MM kontu dati, ko PSCB glabā SSP statisko datu (pārvaldības) modulī. Jebkura PS, izmantojot IKM, var piekļūt tās attiecīgo norēķinu banku sarakstam.

2)

PSCB nodrošina, ka PS, ar kurām tām noslēgti divpusēji līgumi, nekavējoties informē PSCB par jebkurām izmaiņām norēķinu banku sarakstā. PSCB informē attiecīgo SCB par šādām izmaiņām, izmantojot IKM apraides ziņojumu.

3)

PSCB nodrošina, ka PS, ar kurām tām noslēgti divpusēji līgumi, no to attiecīgajām norēķinu bankām saņem debeta pilnvarojumus un citus vajadzīgos dokumentus un iesniedz tos PSCB. Šādus dokumentus sniedz angļu valodā un/vai PSCB valsts valodā (valodās). Ja PSCB valsts valoda (valodas) nav norēķinu centrālās bankas valsts valoda, vajadzīgos dokumentus sniedz tika angļu valodā vai angļu valodā un PSCB attiecīgajā valsts valodā (valodās). Gadījumā, ja PS norēķinus veic, izmantojot TARGET2 ECB, dokumentus sniedz angļu valodā.

4)

Ja norēķinu banka ir attiecīgās PSCB TARGET2 komponentsistēmas dalībniece, PSCB pārbauda norēķinu bankas sniegtā debeta pilnvarojuma derīgumu un veic vajadzīgos ierakstus Statisko datu (pārvaldības) modulī. Ja norēķinu banka nav attiecīgās PSCB TARGET2 komponentsistēmas dalībniece, PSCB debeta pilnvarojumu (vai tā elektronisku kopiju, ja par to vienojušās PSCB un norēķinu centrālā banka) nosūta attiecīgajai norēķinu centrālajai bankai debeta pilnvarojuma derīguma pārbaudei. Norēķinu centrālā banka (bankas) veic šādu pārbaudi un piecu darba dienu laikā no lūguma saņemšanas par pārbaudes rezultātiem paziņo attiecīgajai PSCB. Pēc pārbaudes pabeigšanas PSCB atjaunina norēķinu banku sarakstu IKM.

5)

PSCB veiktā pārbaude neierobežo PS atbildību maksājuma norādījumus attiecināt tikai uz 1) apakšpunktā minēto norēķinu banku sarakstu.

6)

Ja PSCB un norēķinu centrālā banka nav viena iestāde, PSCB un norēķinu centrālā banka sniedz viena otrai informāciju par jebkuriem nozīmīgiem notikumiem norēķinu procesa laikā.

4.   Maksājuma norādījumu iniciēšana, izmantojot PSI

1)

Visiem papildsistēmu, izmantojot PSI, iesniegtajiem maksājuma norādījumiem ir XML ziņojumu forma.

2)

Visi papildsistēmu, izmantojot PSI, iesniegtie maksājuma norādījumi tiek uzskatīti par “ļoti steidzamiem” un izpildīti saskaņā ar II pielikumā paredzētajiem noteikumiem.

3)

Maksājuma norādījumu uzskata par pieņemtu, ja:

a)

maksājuma norādījums atbilst noteikumiem, ko noteicis tīkla pakalpojumu sniedzējs;

b)

maksājuma norādījums atbilst PSCB TARGET2 komponentsistēmas noformējuma noteikumiem un nosacījumiem;

c)

norēķinu banka ir 3. punkta 1) apakšpunktā minētajā norēķinu banku sarakstā; un

d)

ja norēķinu bankas dalība TARGET2 ir bloķēta, saņemta nepārprotama piekrišana no norēķinu bankas, kuras dalība bloķēta, norēķinu centrālās bankas.

5.   Maksājuma norādījumu ievadīšana sistēmā un to neatsaucamība

1)

Uzskata, ka kredīta norādījumi attiecīgajā TARGET2 komponentsistēmā ievadīti brīdī un ka tie ir neatsaucami no brīža, kad tos akceptējusi PSCB. Uzskata, ka kredīta norādījumi attiecīgajā TARGET2 komponentsistēmā ievadīti brīdī, kad tos akceptējusi PSCB, un ka tie ir neatsaucami no šā brīža.

2)

Šī punkta 1) apakšpunkta piemērošana neietekmē jebkurus PS noteikumus, kuri nosaka ievades PS brīdi un/vai to maksājuma rīkojumu neatsaucamību, kas PS iesniegti pirms brīža, kad attiecīgais maksājuma norādījums ievadīts TARGET2 komponentsistēmā.

6.   Norēķinu procedūras

1)

Ja PS lūdz izmantot norēķinu procedūru, attiecīgā PSCB piedāvā vienu vai vairākas šādas norēķinu procedūras:

a)

1. norēķinu procedūra (“likviditātes pārvedums”);

b)

2. norēķinu procedūra (“reālā laika norēķini”);

c)

3. norēķinu procedūra (“divpusēji norēķini”);

d)

4. norēķinu procedūra (“standarta daudzpusēji norēķini”);

e)

5. norēķinu procedūra (“vienlaikus daudzpusēji norēķini”);

f)

6. norēķinu procedūra (“nodalītā likviditāte”).

2)

Norēķinu centrālās bankas palīdz izpildīt PS maksājuma norādījumus saskaņā izvēlēto 1) apakšpunkta norēķinu procedūru, tostarp izpildot maksājuma norādījumus norēķinu banku MM kontos vai subkontos.

3)

Detalizēti noteikumi attiecībā uz 1) apakšpunktā minētajām norēķinu procedūrām izklāstīti 9.–14. punktā.

7.   MM konta atvēršanas neobligātums

PS nav pienākuma kļūt par TARGET2 komponentsistēmas tiešajiem dalībniekiem vai atvērt MM kontu, izmantojot PSI.

8.   Konti norēķinu procedūru atbalstam

1)

PSCB, PS un norēķinu bankas 6. punkta 1) apakšpunktā minēto norēķinu procedūru vajadzībām papildus MM kontiem MM modulī var atvērt šādus kontus:

a)

tehnisko kontus,

b)

atbilstošos kontus (mirror accounts),

c)

garantijas fonda kontus,

d)

subkontus.

2)

Ja PSCB interfeisa modeļiem piedāvā 4., 5. vai 6. norēķinu procedūru, tā savā TARGET2 komponentsistēmā attiecīgajai PS atver tehnisko kontu. PSCB var piedāvāt šādus kontus kā izvēles iespēju attiecībā uz 2. un 3. norēķinu procedūru. Attiecībā uz 4. un 5. norēķinu procedūru atver atsevišķus tehniskos kontus. Attiecīgās PS norēķinu procesa beigās atlikums tehniskajos kontos ir vienāds ar nulli vai pozitīvs, un dienas beigu atlikums ir vienāds ar nulli. Tehniskos kontus identificē pēc attiecīgās PS BIC.

3)

Piedāvājot 1. vai 6. norēķinu procedūru integrētajiem modeļiem, PSCB savā TARGET2 komponentsistēmā jāatver atbilstošie konti, kā arī PSCB šādus kontus var atvērt, piedāvājot 3. vai 6. norēķinu procedūru interfeisa modeļiem. Atbilstošie konti ir īpaši MM konti, ko PSCB tās TARGET2 komponentsistēmā atvērusi PS lietošanai. Atbilstošos kontus identificē pēc attiecīgās PSCB BIC.

4)

Piedāvājot 4. vai 5. norēķinu procedūru, PSCB savā TARGET2 komponentsistēmā papildsistēmām var atvērt garantijas fonda kontu. Atlikumu šajos kontos izmanto PS maksājuma norādījumu izpildei, ja norēķinu bankas MM kontā nepietiek pieejamās likviditātes. Garantijas fonda konta īpašnieki var būt PSCB, PS vai garantijas devēji. Garantijas fonda kontus identificē pēc attiecīgā konta īpašnieka BIC.

5)

Ja PSCB interfeisa modeļiem piedāvā 6. norēķinu procedūru, norēķinu centrālās bankas savās TARGET2 komponentsistēmās norēķinu bankām atver vienu vai vairākus subkontus, kurus izmanto nodalītajai likviditātei. Subkontus identificē pēc tā MM konta BIC, ar kuru tie ir saistīti, kopā ar attiecīgā subkonta konta numuru. Konta numurs sastāv no valsts koda un ne vairāk kā 32 citām zīmēm (atkarībā no attiecīgās nacionālās banku kontu struktūras).

6)

kontus, kas minēti 1) apakšpunkta a)–d) apakšpunktā, nepublicē TARGET2 direktorijā. Ja dalībnieks to lūdzis, katras darbadienas beigās konta turētājam var sniegt visu šādu kontu attiecīgos konta izrakstus (MT 940 un MT 950).

7)

Detalizētus noteikumus par šajā punktā minēto kontu atvēršanu un izmantošanu norēķinu procedūru atbalstam, var paredzēt PS un PSCB divpusējos līgumos.

9.   1. norēķinu procedūra. Likviditātes pārvedums

1)

Piedāvājot 1. norēķinu procedūru, PSCB un norēķinu centrālās bankas atbalsta likviditātes pārvedumu no atbilstošā konta uz norēķinu bankas MM kontu, izmantojot PSI. Likviditātes pārvedumu var iniciēt PS vai PSCB, kura rīkojas PS vārdā.

2)

1. norēķinu procedūru izmanto vienīgi integrētajā modelī, kurā attiecīgajai PS jālieto atbilstošais konts, lai apkopotu vajadzīgo likviditāti, ko nodalījusi tās norēķinu banka, un lai pārvestu likviditāti atpakaļ uz norēķinu bankas MM kontu.

3)

PSCB var piedāvāt maksājuma norādījumu izpildi noteiktos 15. punkta 2) un 3) apakšpunktā minētajos termiņos, kurus nosaka PS.

4)

Norēķinu bankas un PS piekļūst informācijai, izmantojot IKM. PS saņem paziņojumu par izpildes pabeigšanu vai izpildes kļūdu. Ja PS iniciē likviditātes pārvedumu no atbilstošā konta un norēķinu bankas MM kontu, norēķinu banku par kreditēšanu informē, izmantojot SWIFT MT 202 ziņojumu.

10.   2. norēķinu procedūra. Reālā laika norēķini

1)

Piedāvājot 2. norēķinu procedūru, PSCB un norēķinu centrālās bankas atbalsta PS darījumu skaidrās naudas soļa izpildi, PS iesniegtos maksājuma norādījumus izpildot individuāli, neveicot pakešapstrādi. Ja maksājuma norādījums debetēt norēķinu bankas ar īso pozīciju MM kontu iekļauts rindā saskaņā ar II pielikumu, attiecīgā norēķinu centrālā banka informē norēķinu banku, izmantojot IKM apraides ziņojumu.

2)

2. norēķinu procedūru PS var piedāvāt arī daudzpusējo atlikumu norēķiniem, un šādos gadījumos PSCB šīm PS atver tehnisko kontu. Turklāt PSCB nepiedāvā PS ienākošo un izejošo maksājumu secību pārvaldības pakalpojumus, kas varētu būt vajadzīgi šādos daudzpusējos norēķinos. Par norēķinu secību atbild pati PS.

3)

PSCB var piedāvāt maksājuma norādījumu izpildi noteiktos 15. punkta 2) un 3) apakšpunktā minētajos termiņos, kurus nosaka PS.

4)

Norēķinu bankas un PS piekļūst informācijai, izmantojot IKM. PS saņem paziņojumu par izpildes pabeigšanu vai izpildes kļūdu. Ja norēķinu bankas to lūgušas, tām par norēķinu veiksmīgu izpildi paziņo, izmantojot SWIFT MT 900 vai MT 910 ziņojumu.

11.   3. norēķinu procedūra. Divpusēji norēķini

1)

Piedāvājot 3. norēķinu procedūru, PSCB un norēķinu centrālās bankas atbalsta PS darījumu skaidrās naudas soļa izpildi, PS iesniegtos maksājuma norādījumus izpildot ar pakešapstrādes palīdzību. Ja maksājuma norādījums debetēt norēķinu bankas ar īso pozīciju MM kontu iekļauts rindā saskaņā ar II pielikumu, attiecīgā norēķinu centrālā banka informē šo norēķinu banku, izmantojot IKM apraides ziņojumu.

2)

3. norēķinu procedūru PS var piedāvāt arī daudzpusējo atlikumu norēķiniem. 10. punkta 2) apakšpunktu piemēro mutatis mutandis, ņemot vērā šādus grozījumus:

a)

maksājuma norādījumi i) debetēt norēķinu banku ar īso pozīciju MM kontus un kreditēt PS tehnisko kontu, kā arī ii) debetēt PS tehnisko kontu un kreditēt norēķinu banku ar garo pozīciju MM kontus iesniegti kā atsevišķi faili; un

b)

norēķinu banku ar garo pozīciju MM kontus kreditē tikai pēc tam, kad debetēti visi norēķinu banku ar īso pozīciju MM konti.

3)

Ja daudzpusējais norēķins nenotiek (piemēram tāpēc, ka ne visas līdzekļu saņemšanas no norēķinu banku ar īso pozīciju kontiem ir veiksmīgas), PS iesniedz maksājuma norādījumus atgriezt jau izpildītos debeta darījumus.

4)

PSCB var piedāvāt:

a)

maksājuma norādījumu izpildi noteiktos 15. punkta 3) apakšpunktā minētajos termiņos, kurus nosaka PS; un/vai

b)

“informācijas perioda” funkciju, kas minēta 15. punkta 1) apakšpunktā.

5)

Norēķinu bankas un PS piekļūst informācijai, izmantojot IKM. PS saņem paziņojumu par izpildes pabeigšanu vai izpildes kļūdu. Ja norēķinu bankas to lūgušas, tām par norēķinu veiksmīgu izpildi paziņo, izmantojot SWIFT MT 900 vai MT 910 ziņojumu.

12.   4. norēķinu procedūra. Standarta daudzpusējie norēķini

1)

Piedāvājot 4. norēķinu procedūru, PSCB un norēķinu centrālās bankas atbalsta PS darījumu skaidrās naudas daudzpusējo atlikumu norēķinus, PS iesniegtos maksājuma norādījumus izpildot ar pakešapstrādes palīdzību. Šādām PS PSCB atver īpašus tehniskos kontus.

2)

PSCB un norēķinu centrālās bankas nodrošina maksājumu norādījumu secības noteikšanu. Kredītus tās grāmato vienīgi tad, ja veiksmīgi saņemti visi debeta maksājumi. Maksājuma norādījumi a) debetēt norēķinu banku ar īso pozīciju kontus un kreditēt PS tehnisko kontu, kā arī b) kreditēt norēķinu banku ar garo pozīciju kontus un debetēt PS tehnisko kontu tiek iesniegti vienā failā.

3)

Vispirms izpilda maksājuma norādījumus debetēt norēķinu banku ar īso pozīciju MM kontu un kreditēt PS tehnisko kontu; tikai pēc tam, kad izpildīti visi šādi maksājuma norādījumi (t.sk. iespējamā līdzekļu saņemšana tehniskajā kontā no garantijas fonda mehānisma), kreditē norēķinu banku ar garo pozīciju MM kontus.

4)

Ja maksājuma norādījums debetēt norēķinu bankas ar īso pozīciju MM kontu iekļauts rindā saskaņā ar II pielikumu, norēķinu centrālā banka informē šo norēķinu banku, izmantojot IKM apraides ziņojumu.

5)

Nepietiekot līdzekļiem norēķinu bankas ar īso pozīciju MM kontā, PSCB aktivizē garantijas fonda mehānismu, ja tas paredzēts PSCB un PS divpusējā līgumā.

6)

Ja garantijas fonda mehānisms nav paredzēts un visa norēķina izpilde nenotiek, uzskata, ka PSCB un norēķinu centrālajām bankām dots norādījums noraidīt visus failā esošos maksājuma norādījumus un atgriezt jau izpildītos maksājuma norādījumus.

7)

PSCB informē norēķinu bankas par izpildes kļūdu, izmantojot IKM apraides ziņojumu.

8)

PSCB var piedāvāt:

a)

maksājuma norādījumu izpildi noteiktos 15. punkta 3) apakšpunktā minētajos termiņos, kurus nosaka PS;

b)

“informācijas perioda” funkciju, kas minēta 15. punkta 1) apakšpunktā;

c)

garantijas fonda mehānismu, kas minēts 15. punkta 4) apakšpunktā.

9)

Norēķinu bankas un PS piekļūst informācijai, izmantojot IKM. PS saņem paziņojumu par izpildes pabeigšanu vai izpildes kļūdu. Ja norēķinu bankas to lūgušas, tām par norēķinu veiksmīgu izpildi paziņo, izmantojot SWIFT MT 900 vai MT 910 ziņojumu.

13.   5. norēķinu procedūra. Vienlaikus daudzpusējie norēķini

1)

Piedāvājot 5. norēķinu procedūru, PSCB un norēķinu centrālās bankas atbalsta PS darījumu skaidrās naudas daudzpusējo atlikumu norēķinus, izpildot PS iesniegtos maksājuma norādījumus. Lai izpildītu attiecīgos maksājuma norādījumus, izmanto 4. algoritmu (skat. II pielikuma I papildinājumu). Atšķirībā no 4. norēķinu procedūras 5. norēķinu procedūra darbojas saskaņā ar “visu vai neko” principu. Šajā procedūrā norēķinu banku ar īso pozīciju MM kontu debetēšanu un norēķinu banku ar garo pozīciju MM kontu kreditēšanu izdara vienlaikus (nevis pēc kārtas kā 4. norēķinu procedūrā). 12. punktu piemēro mutatis mutandis, ņemot vērā šādus grozījumus. Ja vienu vai vairākus maksājuma norādījumus nevar izpildīt, visus maksājuma norādījumus iekļauj rindā un 16. punkta 1) apakšpunktā minēto 4. algoritmu atkārto, lai izpildītu rindā esošos PS maksājuma norādījumus.

2)

PSCB var piedāvāt:

a)

maksājuma norādījumu izpildi noteiktos 15. punkta 3) apakšpunktā minētajos termiņos, kurus nosaka PS;

b)

“informācijas perioda” funkciju, kas minēta 15. punkta 1) apakšpunktā;

c)

garantijas fonda mehānismu, kas minēts 15. punkta 4) apakšpunktā.

3)

Norēķinu bankas un PS piekļūst informācijai, izmantojot IKM. PS saņem paziņojumu par izpildes pabeigšanu vai izpildes kļūdu. Ja norēķinu bankas to lūgušas, tām par norēķinu veiksmīgu izpildi paziņo, izmantojot SWIFT MT 900 vai MT 910 ziņojumu.

4)

Ja maksājuma norādījums debetēt norēķinu bankas ar īso pozīciju MM kontu iekļauts rindā saskaņā ar II pielikumu, attiecīgā norēķinu centrālā banka informē norēķinu bankas, izmantojot IKM apraides ziņojumu.

14.   6. norēķinu procedūra. Nodalītā likviditāte

1)

6. norēķinu procedūru var izmantot gan interfeisa, gan integrētajiem modeļiem, kas attiecīgi aprakstīti 3)–10) un 11)–13) apakšpunktā. Integrētā modeļa gadījumā attiecīgā PS izmanto atbilstošo kontu, lai saņemtu vajadzīgo likviditāti, ko nodalījušas tās norēķinu bankas. Interfeisa modeļa gadījumā norēķinu bankai jāatver vismaz viens subkonts, kas saistītas ar konkrētu PS.

2)

Ja norēķinu bankas to lūgušas, tām par to MM kontu vai, ja piemērojams, to subkontu kreditēšanu vai debetēšanu paziņo, izmantojot SWIFT MT 900 vai MT 910 ziņojumu.

A)   Interfeisa modelis

3)

Piedāvājot 6. norēķinu procedūru, PSCB un norēķinu centrālās bankas šādi atbalsta PS darījumu skaidrās naudas divpusējo vai daudzpusējo atlikumu norēķinus:

a)

pirms PS apstrādes ļauj norēķinu bankai iepriekš nodrošināt līdzekļus tās paredzamajām norēķinu saistībām, izmantojot likviditātes pārvedumus no tās MM konta uz tās subkontu (tālāk – nodalītā likviditāte); un

b)

pēc PS apstrādes pabeigšanas PS maksājuma norādījumus attiecībā uz norēķinu bankām ar īso pozīciju izpilda, debetējot to subkontus (ņemot vērā šādā kontā pieejamo līdzekļu limitus) un kreditējot PS tehnisko kontu, bet attiecībā uz norēķinu bankām ar garo pozīciju izpilda, kreditējot to subkontus un debetējot PS tehnisko kontu.

4)

Piedāvājot 6. norēķinu procedūru:

a)

norēķinu centrālā banka katrai norēķinu bankai atver vismaz vienu subkontu saistībā ar vienu PS; un

b)

PSCB atver PS tehnisko kontu, lai i) kreditētu līdzekļus, kas saņemti no norēķinu banku ar īso pozīciju subkontiem un lai ii) debetētu līdzekļus, kreditējot norēķinu banku ar garo pozīciju nodalītos subkontus.

5)

6. norēķinu procedūra tiek piedāvāta gan dienas apstrādei, gan PS nakts operācijām. Pēdējā gadījumā jauna darbadiena sākas tūlīt pēc obligāto rezervju prasību izpildes un jebkura attiecīgajos kontos veiktā debetēšana vai kreditēšana attiecas uz jauno darbadienu.

6)

Saskaņā ar 6. norēķinu procedūru attiecībā uz nodalīto likviditāti PSCB un norēķinu centrālās bankas piedāvā šādus likviditātes pārveduma pakalpojumus uz subkontiem un no tiem:

a)

tiešā debeta rīkojumi, ko norēķinu bankas var iesniegt vai grozīt jebkurā darbadienas laikā, izmantojot IKM (kad tas pieejams). Tiešā debeta rīkojumi, kas iesniegti pēc “procedūras sākuma” ziņojuma nosūtīšanas attiecīgajā darba dienā, ir spēkā tikai nākošajā darbadienā. Ja ir vairāki tiešā debeta rīkojumi par dažādu subkontu kreditēšanu, tos izpilda to summas secībā, sākot ar lielāko. Ja papildsistēmu nakts operāciju laikā ir tiešā debeta rīkojumi, kuriem nepietiek līdzekļu MM kontā, šādus rīkojumus izpilda pēc tam, kad proporcionāli samazināti visi rīkojumi.

b)

kārtējos rīkojumus, kurus var iesniegt norēķinu banka (izmantojot IKM) vai attiecīgā PS, izmantojot XML ziņojumu, 6. norēķinu procedūras darbības laikā (kas ir laiks starp “procedūras sākuma” ziņojumu un “procedūras beigu” ziņojumu) un kurus izpilda, kamēr vēl nav sācies PS apstrādes cikls. Ja PS iesniegusi kārtējo rīkojumu, kuram nepietiek līdzekļu MM kontā, šādu rīkojumu izpilda daļēji; un

c)

SWIFT rīkojumi, izmantojot MT 202 ziņojumu, kurus var iesniegt 6. norēķinu procedūras darbības laikā vienīgi dienas apstrādes posmā. Šādus rīkojumus izpilda nekavējoties. Cikla darbības laikā to dara, neziņojot PS.

7)

6. norēķinu procedūra sākas ar “procedūras sākuma” ziņojumu un beidzas ar “procedūras beigu” ziņojumu, kurus nosūta PS. Tomēr attiecībā uz papildsistēmas nakts operācijām “procedūras sākuma” ziņojumu nosūta PSCB. Ar “procedūras sākuma” ziņojumu sākas tiešā debeta rīkojumu izpilde likviditātes pārvešanai uz subkontiem. Ar “procedūras beigu” ziņojumu sākas likviditātes automātiska pārvešana atpakaļ no subkonta uz MM kontu.

8)

6. norēķinu procedūrā nodalītā likviditāte subkontos tiek iesaldēta uz laiku, kamēr norit PS apstrādes cikls (kas sākas ar “procedūras sākuma” ziņojumu un “procedūras beigu” ziņojumu, kurus nosūta PS), un atbrīvota pēc tā beigām.

9)

Katra PS apstrādes cikla ietvaros maksājuma norādījumus izpilda no nodalītās likviditātes, parasti izmantojot 5. algoritmu (kas minēts II pielikuma I papildinājumā).

10)

Katra PS apstrādes cikla ietvaros norēķinu bankas nodalīto likviditāti var palielināt, izmantojot dažu ienākošo maksājumu kreditēšanu tieši tās subkontos (t.i. kupona un vērtspapīru dzēšanas maksājumus). Šādos gadījumos likviditāti vispirms kreditē tehniskajā kontā un tad pirms likviditātes kreditēšanas subkontā (vai MM kontā) to debetē no šā tehniskā konta.

B)   Integrētais modelis

11)

PSCB un norēķinu centrālās bankas atbalsta šādus norēķinus, piedāvājot 6. norēķinu procedūru integrētajiem modeļiem. Ja 6. norēķinu procedūra tiek izmantota integrētajam modelim dienas apstrādes laikā, tiek piedāvātas ierobežotas funkcijas.

12)

Saskaņā ar 6. norēķinu procedūru attiecībā uz integrēto modeli PSCB un norēķinu centrālās bankas piedāvā šādus likviditātes pārveduma pakalpojumus uz atbilstošo kontu:

a)

tiešā debeta rīkojumus (dienas apstrādei un papildsistēmu nakts operācijām), ko norēķinu bankas var iesniegt vai grozīt jebkurā darbadienas laikā, izmantojot IKM (kad tas pieejams). Tiešā debeta rīkojumi, kas iesniegti pēc “procedūras sākuma” ziņojuma nosūtīšanas attiecīgajā darba dienā, ir spēkā tikai nākošajā darbadienā. Ja ir vairāki tiešā debeta rīkojumi, tos izpilda to summas secībā, sākot ar lielāko. Ja tiešā debeta rīkojums dienas apstrādei nav nodrošināts, to noraida. Ja papildsistēmu nakts operāciju laikā ir tiešā debeta rīkojumi, kuriem nepietiek līdzekļu MM kontā, šādus rīkojumus izpilda pēc tam, kad proporcionāli samazināti visi rīkojumi;

b)

kārtējos rīkojumus, kurus var iesniegt norēķinu banka (izmantojot IKM) vai attiecīgā PS, izmantojot XML ziņojumu, 6. norēķinu procedūras darbības laikā (kas ir laiks starp “procedūras sākuma” ziņojumu un “procedūras beigu” ziņojumu) un kurus izpilda tikai tad, ja vēl nav sācies PS apstrādes cikls. Ja iesniegts kārtējais rīkojums, kuram nepietiek līdzekļu MM kontā, šādu rīkojumu izpilda daļēji; un

c)

SWIFT rīkojumus, izmantojot MT 202 ziņojumu, kurus var iesniegt vienīgi dienas apstrādes laikā. Šādus rīkojumus izpilda nekavējoties.

13)

Interfeisa modeļa noteikumus par “procedūras sākuma” un “procedūras beigu” ziņojumiem, kā arī par cikla sākumu un beigām piemēro mutatis mutandis.

15.   Saistītie izvēles mehānismi

1)

PSCB 3., 4. un 5. procedūrai var piedāvāt saistīto izvēles mehānismu “Informācijas periods”. Ja PS (vai tās vārdā PSCB) norādījusi izvēles “informācijas perioda” laiku, norēķinu banka saņem IKM apraides ziņojumu, kurā norādīts laiks, līdz kuram norēķinu banka var lūgt attiecīgā maksājuma norādījuma atgriešanu. Norēķinu centrālā banka šādu lūgumu ņem vērā vienīgi tad, ja tas paziņots izmantojot PS un ir tās apstiprināts. Izpilde sākas tad, ja līdz “Informācijas perioda” beigām norēķinu centrālā banka šādu lūgumu nav saņēmusi. Norēķinu centrālajai bankai “Informācijas perioda” laikā saņemot šādu lūgumu:

a)

attiecīgo maksājuma rīkojumu atgriež, ja divpusējiem norēķiniem tiek izmantota 3. norēķinu procedūra; un

b)

visi maksājuma norādījumi failā tiek atgriezti un visas norēķinu bankas un PS tiek informētas, izmantojot IKM apraides ziņojumus, ja daudzpusējiem norēķiniem tiek izmantota 3. norēķinu procedūra vai ja 4. norēķinu procedūrā nenotiek viss norēķins.

2)

Ja PS norēķina norādījumus nosūta pirms paredzētā norēķinu laika (“no”), norādījumus glabā līdz brīdim, kad pienācis paredzētais laiks. Šajā gadījumā maksājuma norādījumus ievades pozīcijā iesniedz tikai tad, kad pienācis “no” laiks. Šo izvēles mehānismu var izmantot 1. un 2. norēķinu procedūrā.

3)

Norēķinu periods (“līdz”) ļauj noteikt ierobežotu laika posmu PS norēķiniem, lai neierobežotu vai nekavētu citu ar PS saistītu darījumu vai TARGET2 darījumu izpildi. Ja kāds maksājuma norādījums nav izpildīts līdz brīdim, kad pienācis “līdz” laiks, šos maksājuma norādījumus noraida, vai 4. un 5. norēķinu procedūras gadījumā var tikt aktivizēts fonda līdzekļu mehānisms. Norēķinu periodu (“līdz”) var noteikt attiecībā uz 1.–5. norēķinu procedūru.

4)

Garantijas fonda mehānismu var izmantot, ja norēķinu bankas likviditāte nav pietiekama, lai segtu tās saistības, kas izriet no PS norēķiniem. Šo mehānismu izmanto, lai nodrošinātu vajadzīgo papildu likviditāti, ar mērķi ļaut izpildīt visus ar PS norēķiniem saistītos maksājuma norādījumus. Šo mehānismu izmantot 4. un 5. norēķinu procedūrā. Ja tiek izmantots garantijas fonda mehānisms, nepieciešams atvērt īpašu garantijas līdzekļu kontu, kurā ir pieejama “ārkārtas likviditāte” vai tā pēc pieprasījuma var tikt darīta pieejama.

16.   Izmantotie algoritmi

1)

4. algoritms atbalsta 5. norēķinu procedūru. Lai veicinātu izpildi un samazinātu vajadzīgo likviditāti, tiek iekļauti visi PS maksājuma norādījumi (neatkarīgi no to prioritātes). PS maksājuma norādījumi, ko izpilda saskaņā ar 5. norēķinu procedūru, apiet ievades pozīciju un MM tiek turēti atsevišķi līdz kārtējā optimizācijas procesa beigām. Vienā 4. algoritma ciklā tiks iekļautas vairākas PS, kas izmanto 5. norēķinu procedūru, ja tās gatavojas veikt norēķinus tajā pašā laikā.

2)

6. norēķinu procedūrā norēķinu banka var nodalīt likviditātes apjomu to atlikumu norēķiniem, kas nāk no kādas konkrētas PS. Nodalīšanu veic, vajadzīgo likviditāti izvietojot konkrētā subkontā (interfeisa modelis). 5. algoritmu lieto gan papildsistēmu nakts operācijām gan dienas apstrādei. Izpildes process notiek, debetējot norēķinu banku ar īso pozīciju subkontus par labu PS tehniskajam kontam un tad debetējot PS tehnisko kontu par labu norēķinu banku ar garo pozīciju subkontiem. Kredīta atlikumu gadījumā grāmatošana var notikt tieši norēķinu bankas MM kontā, ja PS to norādījusi attiecīgajā darījumā. Ja viena vai vairāku debeta norādījumu izpilde ir neveiksmīga (t.i. PS kļūdas dēļ), attiecīgo maksājumu iekļauj subkonta rindā. 6. norēķinu procedūra var izmantot 5. algoritma piemērošanu attiecībā uz subkontiem. Turklāt 5. algoritmam nav jāņem vērā limiti vai rezervēšana. Aprēķina katras norēķinu bankas kopējo pozīciju, un visus darījumus izpilda, ja ir segtas visas kopējās pozīcijas. Nesegtos darījumus iekļauj atpakaļ rindā.

17.   Bloķēšanas vai izbeigšanas sekas

Ja PS veiktās PSI izmantošanas bloķēšana vai izbeigšana stājas spēkā PS maksājuma norādījumu izpildes cikla laikā, uzskata, ka PSCB ir pilnvarota pabeigt izpildes ciklu PS vārdā.

18.   Komisijas maksa un tās piemērošana

1)

Uz papildsistēmu, kura izmanto PSI vai Dalībnieka interfeisu, neatkarīgi no tā, cik kontu tai atvērti PSCB un/vai norēķinu centrālajā bankā, attiecas komisijas maksa, kuru veido trīs šādas sastāvdaļas.

a)

Katrai PS tiek noteikta fiksēta mēneša maksa 1 000 euro apmērā (I fiksētā maksa).

b)

Otra fiksētā mēneša maksa 417 euro līdz 4 167 euro apmērā, kas ir proporcionāla PS euro skaidras naudas norēķinu darījumu bruto vērtībai (II fiksētā maksa):

Kategorija

No (miljoni euro/dienā)

Līdz (miljoni euro/dienā)

Gada maksa

Mēneša maksa

1.

0

zem 1 000

EUR 5 000

EUR 417

2.

1 000

zem 2 500

EUR 10 000

EUR 833

3.

2 500

zem 5 000

EUR 20 000

EUR 1 667

4.

5 000

zem 10 000

EUR 30 000

EUR 2 500

5.

10 000

zem 50 000

EUR 40 000

EUR 3 333

6.

virs 50 000

EUR 50 000

EUR 4 167

PS euro skaidras naudas norēķinu darījumu bruto vērtību PSCB aprēķina reizi gadā, pamatojoties uz šādu bruto vērtību iepriekšējā gadā, un aprēķināto bruto vērtību piemēro komisijas maksas aprēķināšanai no katra gada 1. janvāra.

c)

Maksa par darījumu, kas aprēķināta tāpat kā maksa, kura TARGET2 dalībniekiem noteikta II pielikuma VI papildinājumā. PS var izvēlēties vienu no divām iespējām – maksāt fiksētu maksu par maksājuma norādījumu 0,80 euro apmērā (A izvēle) vai maksāt maksu, kuru aprēķina piemērojot samazinājumu (B izvēle), ņemot vērā šādus grozījumus:

B izvēles kategoriju limiti attiecībā uz maksājuma norādījumu apjomu tiek dalīti ar divi; un

papildus I fiksētajai maksai un II fiksētajai maksai jāmaksā 100 euro (A izvēles gadījumā) vai 1 250 euro (B izvēles gadījumā) fiksētā mēneša maksa.

2)

Jebkura maksa saistībā ar PS, izmantojot Dalībnieka interfeisu vai PSI, iesniegtu maksājuma norādījumu vai saņemtu maksājumu, jāmaksā vienīgi šai PS. ECB Padome var noteikt detalizētākus noteikumus attiecībā uz maksas darījumiem, kuri izpildīti izmantojot PSI.

3)

Katra PS no tās attiecīgās PSCB ne vēlāk kā nākošā mēneša piektajā darbadienā saņem iepriekšējā mēneša rēķinu, kas balstās uz 1) apakšpunktā minēto maksu. Ne vēlāk kā šā mēneša desmitajā darbadienā izdara maksājumus uz PSCB norādīto kontu vai arī tos debetē no PS norādīta konta.

4)

Šā punkta mērķiem katru PS, kas norādīta saskaņā ar Direktīvu 98/26/EK, uzskata par atsevišķu PS pat tad, ja viena juridiska persona ir divu vai vairāku PS operatore. Tas pats noteikums attiecas uz PS, kas nav norādītas saskaņā ar Direktīvu 98/26/EK, šādā gadījumā PS identificējot saskaņā ar šādiem kritērijiem: a) oficiāls regulējums, kas balstīts uz līgumtiesisku vai likumdošanas aktu (piem., dalībnieku un sistēmas operatora līgums); b) vairāki dalībnieki; c) kopēji noteikumi un standartizētas procedūras; un d) maksājumu un/vai vērtspapīru klīrings, netings un/vai norēķini dalībnieku starpā.


8.9.2007   

LV EN EN EN EN EN EN EN

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 237/71


EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS LĒMUMS

(2007. gada 24. jūlijs)

par TARGET2-ECB noteikumiem un nosacījumiem

(ECB/2007/7)

(2007/601/EK)

EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS VALDE,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu, un jo īpaši tā 105. panta 2. punkta ceturto ievilkumu,

ņemot vērā Eiropas Centrālo banku sistēmas un Eiropas Centrālās bankas Statūtus, un jo īpaši to 11.6. pantu, kā arī 17., 22. un 23. pantu,

tā kā:

(1)

Vienota monetārā politika rada vajadzību pēc tāda maksājumu organizēšanas veida, ar kura starpniecību var savlaicīgi un droši īstenot monetārās politikas operācijas starp nacionālajām centrālajām bankām (NCB) un kredītiestādēm un kas veicina euro zonas naudas tirgus vienoto raksturu.

(2)

Sākotnējo Eiropas automatizēto reālā laika bruto norēķinu sistēmu (TARGET) aizstāj ar TARGET2, kam raksturīga vienota tehniskā platforma – Vienotā platforma (SSP – Single Shares Platform). TARGET2 turpmāk kalpos tiem pašiem mērķiem kā TARGET, nodrošinot drošu un efektīvu mehānismu, kas darbojas uz SSP bāzes, lai veiktu maksājumus euro.

(3)

Padome pieņēmusi 2007. gada 26. aprīļa Pamatnostādni ECB/2007/2 par Eiropas automatizēto reālā laika bruto norēķinu sistēmu (TARGET2) (1).

(4)

Eiropas Centrālā banka (ECB) piedalīsies TARGET2, lai TARGET2 sistēmā apstrādātu ECB pašas un tās klientu maksājumus un lai ar TARGET2 starpniecību sniegtu norēķinu pakalpojumus klīringa un norēķinu iestādēm, tostarp ārpus Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) izveidotām iestādēm, ar nosacījumu, ka tās uzrauga kompetentā iestāde un ka to piekļuvi TARGET2-ECB apstiprinājusi ECB Padome.

(5)

ECB klienti var būt tikai centrālās bankas, kā arī Eiropas un starptautiskās organizācijas.

(6)

ECB var piešķirt dienas kredītus vienīgi saskaņā ar šo lēmumu klientiem, kas ir Eiropas vai starptautiskās organizācijas.

(7)

ECB Padome ir nolēmusi, ka TARGET2 komponentsistēmu noteikumi tiks pēc iespējas vairāk harmonizēti un darīti publiski pieejami,

PIEŅEM ŠĀDU LĒMUMU.

1. pants

Darbības joma

1.   TARGET2-ECB var vienīgi:

a)

apstrādāt ECB pašas maksājumus;

b)

apstrādāt ECB klientu maksājumus, un

c)

sniegt norēķinu pakalpojumus klīringa un norēķinu iestādēm, tostarp ārpus EEZ izveidotām iestādēm, ar nosacījumu, ka tās uzrauga kompetentā iestāde un ka to piekļuvi TARGET2-ECB apstiprinājusi ECB Padome.

2.   ECB klienti var būt tikai centrālās bankas, kā arī Eiropas un starptautiskās organizācijas.

2. pants

Dienas kredīts

1.   ECB var piešķirt dienas kredītu vienīgi klientiem, kas ir Eiropas vai starptautiskās organizācijas, nodrošinot overdraftus šādu klientu kontā(-os). Overdrafti dienas laikā nepārsniedz summu, kas līgumā ar klientu noteikta katram kontam. ECB dienas kredīts tiek piešķirts tikai uz attiecīgo dienu, un to nevar pagarināt par kredītu uz nakti.

2.   ECB piešķir dienas kredītus saskaņā ar noteikumiem par dienas kredītu piešķiršanu, kas paredzēti Pamatnostādnes ECB/2007/2 III pielikumā.

3. pants

TARGET2-ECB noteikumi un nosacījumi

TARGET2-ECB noteikumi un nosacījumi iekļauti šā lēmuma pielikumā.

4. pants

Stāšanās spēkā

1.   Šis lēmums stājas spēkā 2008. gada 19. maijā.

2.   No dienas, kad stājas spēkā šis lēmums, tiek atcelts 1999. gada 16. marta Lēmums ECB/1999/NP3 par Eiropas Centrālās bankas maksājumu mehānismu un 2003. gada 28. janvāra Lēmums ECB/2003/NP2, ar ko groza Lēmumu ECB/1999/NP3 par Eiropas Centrālās bankas maksājumu mehānismu, un atsauces uz Lēmumu ECB/1999/NP3 un ECB/2003/NP2 uzskata par atsaucēm uz šo lēmumu.

Frankfurtē pie Mainas, 2007. gada 24. jūlijā

ECB prezidents

Jean-Claude TRICHET


(1)  Skatīt šā Oficiālā Vēstneša 1 lpp.


ANNEX

TERMS AND CONDITIONS OF TARGET2-ECB

TITLE I

GENERAL PROVISIONS

Article 1

Definitions

For the purposes of these Terms and Conditions (hereinafter the ‘Conditions’), the following definitions apply:

‘addressable BIC holder’ means an entity which: (a) holds a Bank Identifier Code (BIC); (b) is not recognised as an indirect participant; and (c) is a correspondent or customer of a direct participant or a branch of a direct or indirect participant, and is able to submit payment orders to and receive payments from a TARGET2 component system via the direct participant,

‘ancillary system (AS)’ means a system managed by an entity that is subject to supervision and/or oversight by a competent authority, in which payments and/or financial instruments are exchanged and/or cleared while the resulting monetary obligations are settled in TARGET2 in accordance with Guideline ECB/2007/2 and a bilateral arrangement between the ancillary system and the relevant CB,

‘ancillary system central bank (ASCB)’ means the Eurosystem CB with which the relevant AS has a bilateral arrangement for the settlement of AS payment instructions in the PM,

‘Ancillary System Interface (ASI)’ means the technical device allowing an AS to use a range of special, predefined services for the submission and settlement of AS payment instructions,

‘available liquidity’ (or ‘liquidity’) means a credit balance on a TARGET2 participant's PM account and, if applicable, any intraday credit line granted by the relevant CB in relation to such account,

‘Banking Directive’ means Directive 2006/48/EC of the European Parliament and of the Council of 14 June 2006 relating to the taking up and pursuit of the business of credit institutions (recast) (1);

‘Bank Identifier Code (BIC)’ means a code as defined by ISO Standard No 9362,

‘branch’ means a branch within the meaning of § 24a of the Gesetz über das Kreditwesen (KWG, German Law on banking),

‘business day’ means any day on which TARGET2 is open for the settlement of payment orders, as set out in Appendix V,

‘capacity opinion’ means a participant-specific opinion that contains an assessment of a participant's legal capacity to enter into and carry out its obligations under these Conditions,

‘central banks (CBs)’ means the Eurosystem CBs and the connected CBs,

‘connected CB’ means a national central bank (NCB), other than a Eurosystem CB, which is connected to TARGET2 pursuant to a specific agreement,

‘Contingency Module’ means the SSP module enabling the processing of critical and very critical payments in contingency situations,

‘credit institution’ means a credit institution within the meaning of § 1(1) of the KWG,

‘credit instruction’ means a payment instruction submitted by an AS and addressed to the ASCB to debit one of the accounts kept and/or managed by the AS in the PM, and to credit a settlement bank's PM account or sub-account by the amount specified therein,

‘credit transfer order’ means an instruction by a payer to make funds available to a payee by means of a book entry on a PM account,

‘debit instruction’ means a payment instruction addressed to the SCB and submitted by an AS to debit a settlement bank's PM account or sub-account by the amount specified therein, on the basis of a debit mandate, and to credit either one of the AS's accounts in the PM or another settlement bank's PM account or sub-account,

‘direct debit authorisation’ means a general instruction by a payer to its CB entitling and obliging that CB to debit the payer's account upon a direct debit instruction from a payee,

‘direct debit instruction’ means an instruction from a payee submitted to its CB pursuant to which the CB of the payer debits the payer's account by the amount specified in the instruction, on the basis of a direct debit authorization,

‘debit mandate’ means an authorisation by a settlement bank in the form provided by the Eurosystem CBs in the static data forms addressed to both its AS and its SCB, entitling the AS to submit debit instructions, and instructing the SCB to debit the settlement bank's PM account or sub-account as a result of debit instructions,

‘entry disposition’ means a payment processing phase during which TARGET2-ECB attempts to settle a payment order which has been accepted pursuant to Article 12, by means of specific procedures, as described in Article 18,

‘Eurosystem CB’ means the ECB or the NCB of a Member State that has adopted the euro,

‘event of default’ means any impending or existing event, the occurrence of which may threaten the performance by a participant of its obligations under these Conditions or any other rules applying to the relationship between that participant and the ECB or any other CB, including:

(a)

where the participant no longer meets the access criteria laid down in Article 4 or the requirements laid down in Article 6(1)(i);

(b)

the opening of insolvency proceedings in relation to the participant;

(c)

the submission of an application relating to the proceedings referred to in subparagraph (b);

(d)

the issue by the participant of a written declaration of its inability to pay all or any part of its debts or to meet its obligations arising in relation to intraday credit;

(e)

the entry of the participant into a voluntary general agreement or arrangement with its creditors;

(f)

where the participant is, or is deemed by its CB to be, insolvent or unable to pay its debts;

(g)

where the participant's credit balance on its PM account or all or a substantial part of the participant's assets are subject to a freezing order, attachment, seizure or any other procedure that is intended to protect the public interest or the rights of the participant's creditors;

(h)

where participation of the participant in another TARGET2 component system and/or in an ancillary system has been suspended or terminated;

(i)

where any material representation or pre-contractual statement made by the participant or which is implied to have been made by the participant under the applicable law is incorrect or untrue; or

(j)

the assignment of all or a substantial part of the participant's assets;

‘Information and Control Module (ICM)’ means the SSP module that allows participants to obtain on-line information and gives them the possibility to submit liquidity transfer orders, manage liquidity and initiate backup payment orders in contingency situations,

‘ICM broadcast message’ means information made simultaneously available to all or a selected group of TARGET2 participants via the ICM,

‘indirect participant’ means a credit institution established in the European Economic Area (EEA), which has entered into an agreement with a direct participant to submit payment orders and receive payments via such direct participant's PM account, and which has been recognised by a TARGET2 component system as an indirect participant,

‘insolvency proceedings’ means insolvency proceedings within the meaning of Article 2(j) of the Settlement Finality Directive,

‘instructing participant’ means a TARGET2 participant that has initiated a payment order,

‘intraday credit’ means credit extended for a period of less than one business day,

‘liquidity transfer order’ means a payment order, the main purpose of which is to transfer liquidity between different accounts of the same participant,

‘marginal lending facility’ means a Eurosystem standing facility which counterparties may use to receive overnight credit from a Eurosystem CB at the pre-specified marginal lending rate,

‘marginal lending rate’ means the interest rate applicable to the marginal lending facility,

‘multi-addressee access’ means the facility by which branches or credit institutions established in the EEA can access the relevant TARGET2 component system by submitting payment orders and/or receiving payments directly to and from the TARGET2 component system; this facility authorises these entities to submit their payment orders through the direct participant's PM account without that participant's involvement,

‘network service provider’ means the undertaking appointed by the ECB's Governing Council to provide computerised network connections for the purpose of submitting payment messages in TARGET2,

‘non-settled payment order’ means a payment order that is not settled on the same business day as that on which it is accepted,

‘participant’ (or ‘direct participant’) means an entity that holds at least one PM account with the ECB,

‘Participant Interface (PI)’ means the technical device allowing direct participants to submit and settle payment orders via the services offered in the PM,

‘payee’ means a TARGET2 participant whose PM account will be credited as a result of a payment order being settled,

‘payer’ means a TARGET2 participant whose PM account will be debited as a result of a payment order being settled,

‘payment instruction’ or ‘AS payment instruction’ means a credit instruction or a debit instruction,

‘payment order’ means a credit transfer order, a liquidity transfer order or a direct debit instruction,

‘Payments Module (PM)’ means an SSP module in which payments of TARGET2 participants are settled on PM accounts,

‘PM account’ means an account held by a TARGET2 participant in the PM with a CB which is necessary for such TARGET2 participant to:

(a)

submit payment orders or receive payments via TARGET2; and

(b)

settle such payments with such CB;

‘public sector body’ means an entity within the ‘public sector’, the latter term as defined in Article 3 of Council Regulation (EC) No 3603/93 of 13 December 1993 specifying definitions for the application of the prohibitions referred to in Articles 104 and 104b(1) of the Treaty (2) (now Articles 101 and 103(1)),

‘settlement bank’ means a participant whose PM account or sub-account is used to settle AS payment instructions,

‘settlement central bank (SCB)’ means a Eurosystem CB holding a settlement bank's PM account,

‘Settlement Finality Directive’ means Directive 98/26/EC of the European Parliament and of the Council of 19 May 1998 on settlement finality in payment and securities settlement systems (3);

‘Single Shared Platform (SSP)’ means the single technical platform infrastructure provided by the SSP-providing CBs,

‘SSP-providing CBs’ means the Deutsche Bundesbank, the Banque de France and the Banca d'Italia in their capacity as the CBs building and operating the SSP for the Eurosystem's benefit,

‘static data collection form’ means a form developed by the ECB for the purpose of registering applicants for TARGET2-ECB services and registering any changes in relation to the provision of such services,

‘suspension’ means the temporary freezing of the rights and obligations of a participant for a period of time to be determined by the ECB,

‘TARGET2-ECB’ means the TARGET2 component system of the ECB,

‘TARGET2’ means the entirety resulting from all TARGET2 component systems of the CBs,

‘TARGET2 component system’ means any of the CBs' real-time gross settlement (RTGS) systems that form part of TARGET2,

‘TARGET2 CUG’ means a subset of the network service provider's customers grouped for the purpose of their use of the relevant services and products of the network service provider when accessing the PM,

‘TARGET2 participant’ means any participant in any TARGET2 component system,

‘technical malfunction of TARGET2’ means any difficulty, defect or failure in the technical infrastructure and/or the computer systems used by TARGET2-ECB, or any other event that makes it impossible to execute and complete the same-day processing of payments in TARGET2-ECB or, during the migration period, payments from national RTGS systems that have not yet migrated to TARGET2 and vice versa.

Article 2

Appendices

1.   The following Appendices form an integral part of these Conditions:

Appendix I

:

Technical specifications for the processing of payment orders

Appendix II

:

TARGET2 compensation scheme

Appendix III

:

Terms of reference for capacity and country opinions

Appendix IV

:

Business continuity and contingency procedures

Appendix V

:

Operating schedule

Appendix VI

:

Fee schedule and invoicing

2.   In the event of any conflict or inconsistency between the content of any appendix and the content of any other provision in these Conditions, the latter shall prevail.

Article 3

General description of TARGET2-ECB and TARGET2

1.   TARGET2 provides real-time gross settlement for payments in euro, with settlement in central bank money.

2.   The following payment orders are processed in TARGET2-ECB:

(a)

payment orders directly resulting from or made in connection with Eurosystem monetary policy operations;

(b)

settlement of the euro leg of foreign exchange operations involving the Eurosystem;

(c)

settlement of euro transfers resulting from transactions in cross-border large-value netting systems;

(d)

settlement of euro transfers resulting from transactions in euro retail payment systems of systemic importance; and

(e)

any other payment orders in euro addressed to TARGET2 participants.

3.   TARGET2 is established and functions on the basis of the SSP. The Eurosystem specifies the SSP's technical configuration and features. The SSP services are provided by the SSP-providing CBs for the benefit of the Eurosystem CBs, pursuant to separate agreements.

4.   The ECB is the provider of services under these Conditions. Acts and omissions of the SSP-providing CBs shall be considered acts and omissions of the ECB, for which it shall assume liability in accordance with Article 25 below. Participation pursuant to these Conditions shall not create a contractual relationship between participants and the SSP-providing CBs when the latter act in that capacity. Instructions, messages or information which a participant receives from, or sends to, the SSP in relation to the services provided under these Conditions are deemed to be received from, or sent to, the ECB.

5.   TARGET2 is legally structured as a multiplicity of payment systems composed of all the TARGET2 component systems, which are designated as ‘systems’ under the national laws implementing the Settlement Finality Directive. TARGET2-ECB is designated as a ‘system’ under § 1(16) of the KWG.

6.   Participation in TARGET2 takes effect via participation in a TARGET2 component system. These Conditions describe the mutual rights and obligations of participants in TARGET2-ECB and the ECB. The rules on the processing of payment orders (Title IV) refer to all payment orders submitted or payments received by any TARGET2 participant.

7.   No intraday credit is provided to participants in TARGET2-ECB.

TITLE II

PARTICIPATION

Article 4

Access criteria

Organisations providing clearing or settlement services (including entities established outside the EEA) that are subject to oversight by a competent authority and whose access to TARGET2-ECB has been approved by the Governing Council, shall be the only entities that are eligible for participation in TARGET2-ECB.

Article 5

Direct participants

Direct participants in TARGET2-ECB shall comply with the requirements set out in Article 6(1) and (2). They shall have at least one PM account with the ECB.

Article 6

Application procedure

1.   To join TARGET2-ECB, applicant participants shall fulfil the following technical and legal requirements:

(a)

install, manage, operate and monitor and ensure the security of the necessary IT infrastructure to connect to TARGET2-ECB and submit payment orders to it. In doing so, applicant participants may involve third parties, but retain sole liability. In particular, applicant participants shall enter into an agreement with the network service provider to obtain the necessary connection and admissions, in accordance with the technical specifications in Appendix I; and

(b)

have passed the tests required by the ECB;

(c)

provide a capacity opinion in the form specified in Appendix III, unless the information and representations to be provided in such capacity opinion have already been obtained by the ECB in another context; and

(d)

for entities established outside the EEA, provide a country opinion in the form specified in Appendix III, unless the information and representations to be provided in such country opinion have already been obtained by the ECB in another context.

2.   Applicants shall apply in writing to the ECB, as a minimum enclosing the following documents/information:

(a)

completed static data collection forms as provided by the ECB,

(b)

the capacity opinion, if required by the ECB, and

(c)

the country opinion, if required by the ECB.

3.   The ECB may also request any additional information it deems necessary to decide on the application to participate.

4.   The ECB shall reject the application to participate if:

(a)

access criteria referred to in Article 4 are not met;

(b)

one or more of the participation criteria referred to in paragraph 1 are not met; and/or

(c)

in the ECB's assessment, such participation would endanger the overall stability, soundness and safety of TARGET2-ECB or of any other TARGET2 component system, or would jeopardise the ECB's performance of its tasks as described in the Statute of the European System of Central Banks and of the European Central Bank.

5.   The ECB shall communicate its decision on the application to participate to the applicant within one month of the ECB's receipt of the application to participate. Where the ECB requests additional information pursuant to paragraph 3, the decision shall be communicated within one month of the ECB's receipt of this information from the applicant. Any rejection decision shall contain reasons for the rejection.

Article 7

TARGET2 directory

1.   The TARGET2 directory is the database of BICs used for the routing of payment orders addressed to:

(a)

TARGET2 participants and their branches with multi-addressee access;

(b)

indirect participants of TARGET2, including those with multi-addressee access; and

(c)

addressable BIC holders of TARGET2.

It shall be updated weekly.

2.   Unless otherwise requested by the participant, BICs shall be published in the TARGET2 directory.

3.   Participants may only distribute the TARGET2 directory to their branches and entities with multi-addressee access.

4.   Entities specified in paragraph 1(b) and (c) shall only use their BIC in relation to one direct participant.

TITLE III

OBLIGATIONS OF THE PARTIES

Article 8

Obligations of the ECB and the participants

1.   The ECB shall offer the services described in Title IV. Save where otherwise provided in these Conditions or required by law, the ECB shall use all reasonable means within its power to perform its obligations under these Conditions, without guaranteeing a result.

2.   Participants shall pay to the ECB the fees laid down in Appendix VI.

3.   Participants shall ensure that they are connected to TARGET2-ECB on business days, in accordance with the operating schedule in Appendix V.

4.   The participant represents and warrants to the ECB that the performance of its obligations under these Conditions does not breach any law, regulation or by-law applicable to it or any agreement by which it is bound.

Article 9

Cooperation and information exchange

1.   In performing their obligations and exercising their rights under these Conditions, the ECB and participants shall cooperate closely to ensure the stability, soundness and safety of TARGET2-ECB. They shall provide each other with any information or documents relevant for the performance of their respective obligations and the exercise of their respective rights under these Conditions, without prejudice to any banking secrecy obligations.

2.   The ECB shall establish and maintain a system support desk to assist participants in relation to difficulties arising in connection with system operations.

3.   Up-to-date information on the SSP's operational status shall be available on the TARGET2 Information System (T2IS). The T2IS may be used to obtain information on any event affecting the normal operation of TARGET2.

4.   The ECB may either communicate messages to participants by means of an ICM broadcast or by any other means of communication.

5.   Participants are responsible for the timely update of existing static data collection forms and the submission of new static data collection forms to the ECB. Participants are responsible for verifying the accuracy of information relating to them that is entered into TARGET2-ECB by the ECB.

6.   The ECB shall be deemed to be authorised to communicate to the SSP-providing CBs any information relating to participants which the SSP-providing CBs may need in their role as service administrators, in accordance with the contract entered into with the network service provider.

7.   Participants shall inform the ECB about any change in their legal capacity and relevant legislative changes affecting issues covered by the country opinion relating to them.

8.   Participants shall immediately inform the ECB if an event of default occurs in relation to them.

TITLE IV

MANAGEMENT OF PM ACCOUNTS AND PROCESSING OF PAYMENT ORDERS

Article 10

Opening and management of PM accounts

1.   The ECB shall open and operate at least one PM account and, if applicable, sub-accounts, for each participant.

2.   No debit balance shall be allowed on PM accounts.

3.   PM accounts and their sub-accounts shall be interest free.

4.   Participants shall use the ICM to obtain information on their liquidity position. The ECB shall provide a daily statement of accounts to any participant that has opted for such service.

Article 11

Types of payment orders

The following are classified as payment orders for the purposes of TARGET2:

(a)

credit transfer orders;

(b)

direct debit instructions carried out under a direct debit authorisation; and

(c)

liquidity transfer orders.

Article 12

Acceptance and rejection of payment orders

1.   Payment orders submitted by participants are deemed accepted by the ECB if:

(a)

the payment message complies with the rules established by the network service provider;

(b)

the payment message complies with the formatting rules and conditions of TARGET2-ECB and passes the double-entry check described in Appendix I; and

(c)

in cases where a payer or a payee has been suspended, the suspended participant's CB's explicit consent has been obtained.

2.   The ECB shall immediately reject any payment order that does not fulfil the conditions laid down in paragraph 1. The ECB shall inform the participant of any rejection of a payment order, as specified in Appendix I.

Article 13

Priority rules

1.   Instructing participants shall designate every payment order as one of the following:

(a)

normal payment order (priority class 2);

(b)

urgent payment order (priority class 1); or

(c)

highly urgent payment order (priority class 0).

If a payment order does not indicate the priority, it shall be treated as a normal payment order.

2.   Highly urgent payment orders may only be designated by:

(a)

CBs; and

(b)

participants, in cases of payments to and from CLS International Bank and liquidity transfers in favour of ancillary systems.

All payment instructions submitted by an ancillary system through the Ancillary System Interface to debit or credit the participants' PM accounts shall be deemed to be highly urgent payment orders.

3.   In the case of urgent and normal payment orders, the payer may change the priority via the ICM with immediate effect. It shall not be possible to change the priority of a highly urgent payment.

Article 14

Liquidity limits

1.   A participant may limit the use of available liquidity for payment orders in relation to other TARGET2 participants, except any of the CBs, by setting bilateral or multilateral limits. Such limits may only be set in relation to normal payment orders.

2.   By setting a bilateral limit, a participant instructs the ECB that an accepted payment order shall not be settled if the sum of its outgoing normal payment orders to another TARGET2 participant's PM account minus the sum of all incoming urgent and normal payments from such TARGET2 participant's PM account would exceed this bilateral limit.

3.   A participant may set a multilateral limit for any relationship that is not subject to a bilateral limit. A multilateral limit may only be set if the participant has set at least one bilateral limit. If a participant sets a multilateral limit, it instructs the ECB that an accepted payment order shall not be settled if the sum of its outgoing normal payment orders to all TARGET2 participants' PM accounts in relation to which no bilateral limit has been set, minus the sum of all incoming urgent and normal payments from such PM accounts would exceed this multilateral limit.

4.   The minimum amount of any of the limits shall be EUR 1 million. A bilateral or a multilateral limit with an amount of zero shall be treated as if no limit has been set. Limits between zero and EUR 1 million are not possible.

5.   Limits may be changed in real time with immediate effect or with effect from the next business day via the ICM. If a limit is changed to zero, it shall not be possible to change it again on the same business day. The setting of a new bilateral or multilateral limit shall only be effective from the next business day.

Article 15

Liquidity reservation facilities

1.   Participants may reserve liquidity for highly urgent or urgent payment orders via the ICM.

2.   By requesting to reserve a certain amount of liquidity for highly urgent payment orders, a participant instructs the ECB only to settle urgent and normal payment orders if there is available liquidity after the amount reserved for highly urgent payment orders has been deducted.

3.   By requesting to reserve a certain amount of liquidity for urgent payment orders, a participant instructs the ECB only to settle normal payment orders if there is available liquidity after the amount reserved for urgent and highly urgent payment orders has been deducted.

4.   After receipt of the reservation request the ECB shall check whether the amount of liquidity on the participant's PM account is sufficient for the reservation. If this is not the case, only the liquidity available on the PM account shall be reserved. The rest of the requested liquidity reservation shall not be reserved automatically at any later point in time, even if the amount of liquidity available on the participant's PM account reaches the level of the initial reservation request.

5.   The level of the liquidity reservation may be changed. Participants may make a request via the ICM to reserve new amounts with immediate effect or with effect from the next business day.

Article 16

Predetermined settlement times

1.   Instructing participants may predetermine the settlement time of the payment orders within a business day by using the Earliest Debit Time Indicator or the Latest Debit Time Indicator.

2.   When the Earliest Debit Time Indicator is used, the accepted payment order is stored and only entered into the entry disposition at the indicated time.

3.   When the Latest Debit Time Indicator is used, the accepted payment order shall be returned as non-settled if it cannot be settled by the indicated debit time. 15 minutes prior to the defined debit time, the instructing participant shall be sent an automatic notification via the ICM. Instructing participant may also use the Latest Debit Time Indicator solely as a warning indicator. In such cases, the payment order concerned shall not be returned.

4.   Instructing participants can change the Earliest Debit Time Indicator and the Latest Debit Time Indicator via the ICM.

5.   Further technical details are contained in Appendix I.

Article 17

Payment orders submitted in advance

1.   Payment orders may be submitted up to five business days before the specified settlement date (warehoused payment orders).

2.   Warehoused payment orders shall be accepted and entered into the entry disposition on the date specified by the instructing participant at the start of daytime processing, as referred to in Appendix V. They shall be placed in front of payment orders of the same priority.

3.   Articles 13(3), 20(2) and 23(1)(a) shall apply mutatis mutandis to warehoused payment orders.

Article 18

Settlement of payment orders in the entry disposition

1.   Unless instructing participants have indicated the settlement time in the manner described in Article 16, accepted payment orders shall be settled immediately or at the latest by the end of the business day on which they were accepted, provided that sufficient funds are available on the payer's PM account and taking into account any liquidity limits and liquidity reservations as referred to in Articles 14 and 15.

2.   Funding may be provided by:

(a)

the available liquidity on the PM account; or

(b)

incoming payments from other TARGET2 participants, subject to the applicable optimisation procedures.

3.   For highly urgent payment orders the ‘first in, first out’ (FIFO) principle shall apply. This means that highly urgent payment orders shall be settled in chronological order. Urgent and normal payment orders shall not be settled for as long as highly urgent payment orders are queued.

4.   For urgent payment orders the FIFO principle shall also apply. Normal payment orders shall not be settled if urgent and highly urgent payment orders are queued.

5.   By derogation from paragraphs 3 and 4, payment orders with a lower priority (or of the same priority but accepted later) may be settled before payment orders with a higher priority (or of the same priority which were accepted earlier), if the payment orders with a lower priority would net out with payments to be received and result on balance in a liquidity increase for the payer.

6.   Normal payment orders shall be settled in accordance with the FIFO by-passing principle. This means that they may be settled immediately (independently of other queued normal payments accepted at an earlier time) and may therefore breach the FIFO principle, provided that sufficient funds are available.

7.   Further details on the settlement of payment orders in the entry disposition are contained in Appendix I.

Article 19

Settlement and return of queued payment orders

1.   Payment orders that are not settled immediately in the entry disposition shall be placed in the queues in accordance with the priority to which they were designated by the relevant participant, as referred to in Article 13.

2.   To optimise the settlement of queued payment orders, the ECB may use the optimisation procedures described in Appendix I.

3.   The payer may change the queue position of payment orders in a queue (i.e. reorder them) via the ICM. Payment orders may be moved either to the front or to the end of the respective queue with immediate effect at any time during daytime processing, as referred to in Appendix V.

4.   Liquidity transfer orders initiated in the ICM shall be immediately returned as non-settled if there is insufficient liquidity. Other payment orders shall be returned as non-settled if they cannot be settled by the cut-off times for the relevant message type, as specified in Appendix V.

Article 20

Entry of payment orders into the system and their irrevocability

1.   For the purposes of the first sentence of Article 3(1) of the Settlement Finality Directive and the third sentence of § 116, § 96(2), § 82 and § 340(3) of the Insolvenzordnung (German Insolvency Code) and the sixth sentence of § 46a(1) of the KWG, payment orders are deemed entered into TARGET2-ECB at the moment that the relevant participant's PM account is debited.

2.   Payment orders may be revoked until they are entered into TARGET2-ECB in accordance with paragraph 1. Payment orders that are included in an algorithm, as referred to in Appendix I, may not be revoked during the period that the algorithm is running.

TITLE V

SECURITY REQUIREMENTS AND CONTINGENCY ISSUES

Article 21

Business continuity and contingency procedures

In the event of an abnormal external event or any other event which affects the operation of the SSP, the business continuity and contingency procedures described in Appendix IV shall apply.

Article 22

Security requirements

1.   Participants shall implement adequate security controls to protect their systems from unauthorised access and use. Participants shall be exclusively responsible for the adequate protection of the confidentiality, integrity and availability of their systems.

2.   Participants shall inform the ECB of any security-related incidents in their technical infrastructure and, where appropriate, security-related incidents that occur in the technical infrastructure of the third party providers. The ECB may request further information about the incident and, if necessary, request that the participant take appropriate measures to prevent a recurrence of such an event.

3.   The ECB may impose additional security requirements on all participants and/or on participants that are considered critical by the ECB.

TITLE VI

THE INFORMATION AND CONTROL MODULE

Article 23

Use of the ICM

1.   The ICM:

(a)

allows participants to access information relating to their accounts and to manage liquidity;

(b)

may be used to initiate liquidity transfer orders; and

(c)

allows participants to initiate backup lump sum and backup contingency payments in the event of a failure of the participant's payment infrastructure.

2.   Further technical details relating to the ICM are contained in Appendix I.

TITLE VII

COMPENSATION, LIABILITY REGIME AND EVIDENCE

Article 24

Compensation scheme

If a payment order cannot be settled on the same business day on which it was accepted due to a technical malfunction of TARGET2, the ECB shall offer to compensate the direct participants concerned in accordance with the special procedure laid down in Appendix II.

Article 25

Liability regime

1.   In performing their obligations pursuant to these Conditions, the ECB and the participants shall be bound by a general duty of reasonable care in relation to each other.

2.   The ECB shall be liable to its participants in cases of fraud (including but not limited to wilful misconduct) or gross negligence, for any loss arising out of the operation of TARGET2-ECB. In cases of ordinary negligence, the ECB's liability shall be limited to the participant's direct loss, i.e. the amount of the transaction in question and/or the loss of interest thereon, excluding any consequential loss.

3.   The ECB is not liable for any loss that results from any malfunction or failure in the technical infrastructure (including but not limited to the ECB's computer infrastructure, programmes, data, applications or networks), if such malfunction or failure arises in spite of the ECB having adopted those measures that are reasonably necessary to protect such infrastructure against malfunction or failure, and to resolve the consequences of such malfunction or failure (the latter including but not limited to initiating and completing the business continuity and contingency procedures referred to in Appendix IV).

4.   The ECB shall not be liable:

(a)

to the extent that the loss is caused by the participant; or

(b)

if the loss arises out of external events beyond the ECB's reasonable control (force majeure).

5.   Notwithstanding § § 676a, 676b, 676c, 676e and 676g of the Bürgerliches Gesetzbuch (German Civil Code), paragraphs 1 to 4 shall apply to the extent that the ECB's liability can be excluded.

6.   The ECB and the participants shall take all reasonable and practicable steps to mitigate any damage or loss referred to in this Article.

7.   In performing some or all of its obligations under these Conditions, the ECB may commission third parties in its own name, particularly telecommunications or other network providers or other entities, if this is necessary to meet the ECB's obligations or is standard market practice. The ECB's obligation shall be limited to the due selection and commissioning of any such third parties and the ECB's liability shall be limited accordingly. For the purposes of this paragraph, the SSP-providing CBs shall not be considered as third parties.

Article 26

Evidence

1.   Unless otherwise provided in these Conditions, all payment and payment processing-related messages in relation to TARGET2, such as confirmations of debits or credits, or statement messages, between the ECB and participants shall be made through the network service provider.

2.   Electronic or written records of the messages retained by the ECB or by the network service provider shall be accepted as a means of evidence of the payments processed through the ECB. The saved or printed version of the original message of the network service provider shall be accepted as a means of evidence, regardless of the form of the original message.

3.   If a participant's connection to the network service provider fails, the participant shall use the alternative means of transmission of messages laid down in Appendix IV. In such cases, the saved or printed version of the message produced by the ECB shall have the same evidential value as the original message, regardless of its form.

4.   The ECB shall keep complete records of payment orders submitted and payments received by participants for a period of 10 years from the time at which such payment orders are submitted and payments are received.

5.   The ECB's own books and records (whether kept on paper, microfilm, microfiche, by electronic or magnetic recording, in any other mechanically reproducible form or otherwise) shall be accepted as a means of evidence of any obligations of the participants and of any facts and events that the parties rely on.

TITLE VIII

TERMINATION OF PARTICIPATION AND CLOSURE OF ACCOUNTS

Article 27

Duration and ordinary termination of participation

1.   Without prejudice to Article 28, participation in TARGET2-ECB is for an indefinite period of time.

2.   A participant may terminate its participation in TARGET2-ECB at any time giving 14 business days' notice thereof, unless it agrees a shorter notice period with the ECB.

3.   The ECB may terminate a participant's participation in TARGET2-ECB at any time giving three months' notice thereof, unless it agrees a different notice period with that participant.

4.   On termination of participation, the confidentiality duties laid down in Article 32 remain in force for a period of five years starting on the date of termination.

5.   On termination of participation, the PM accounts of the participant concerned shall be closed in accordance with Article 29.

Article 28

Suspension and extraordinary termination of participation

1.   A participant's participation in TARGET2-ECB shall be immediately terminated without prior notice or suspended if one of the following events of default occurs:

(a)

the opening of insolvency proceedings; and/or

(b)

the participant no longer meets the access criteria laid down in Article 4.

2.   The ECB may terminate without prior notice or suspend the participant's participation in TARGET2-ECB if:

(a)

one or more events of default (other than those referred to in paragraph 1) occur;

(b)

the participant is in material breach of these Conditions;

(c)

the participant fails to carry out any material obligation to the ECB;

(d)

the participant is excluded from, or otherwise ceases to be a member of, a TARGET2 CUG; and/or

(e)

any other participant-related event occurs which, in the ECB's assessment, would threaten the overall stability, soundness and safety of TARGET2-ECB or of any other TARGET2 component system, or which would jeopardise the ECB's performance of its tasks as described in the Statute of the European System of Central Banks and of the European Central Bank.

3.   In exercising its discretion under paragraph 2, the ECB shall take into account, inter alia, the seriousness of the event of default or events mentioned in subparagraphs (a) to (c).

4.

(a)

In the event that the ECB suspends or terminates a participant's participation in TARGET2-ECB under paragraph 1 or 2, the ECB shall immediately inform that participant, other CBs and the other participants of such suspension or termination by means of an ICM broadcast message.

(b)

In the event that the ECB is informed by another CB of a suspension or termination of a participant in another TARGET2 component system, the ECB shall immediately inform its participants of such suspension or termination by means of an ICM broadcast message.

(c)

Once such an ICM broadcast message has been received by the participants, the latter shall be deemed informed of the termination/suspension of a participant's participation in TARGET2-ECB or another TARGET2 component system. The participants shall bear any losses arising from the submission of a payment order to participants whose participation has been suspended or terminated if such payment order was entered into TARGET2-ECB after receipt of the ICM broadcast message.

5.   Upon termination of a participant's participation, TARGET2-ECB shall not accept any new payment orders from such participant. Payment orders in the queue, warehoused payment orders or new payment orders in favour of such participant shall be returned.

6.   If a participant is suspended from TARGET2-ECB, all its incoming payments and outgoing payment orders shall be stored and only entered into the entry disposition after they have been explicitly accepted by the suspended participant's CB.

Article 29

Closure of PM accounts

1.   Participants may close their PM accounts at any time provided they give the ECB 14 business days' notice thereof.

2.   On termination of participation, pursuant to either Article 27 or 28, the ECB shall close the PM accounts of the participant concerned, after having:

(a)

settled or returned any queued payment orders; and

(b)

made use of its rights of pledge and set-off under Article 30.

TITLE IX

FINAL PROVISIONS

Article 30

The ECB's rights of pledge and set-off

1.   The ECB shall have a pledge over the participant's existing and future credit balances on its PM accounts, thereby collateralising any current and future claims arising out of the legal relationship between the parties.

2.   On the occurrence of:

(a)

an event of default referred to in Article 28(1); or

(b)

any other event of default or event referred to in Article 28(2) that has led to the termination or suspension of the participant's participation in TARGET2-ECB

notwithstanding the commencement of any insolvency proceedings in respect of a participant and notwithstanding any assignment, judicial or other attachment or other disposition of or in respect of the participant's rights, all obligations of the participant shall be automatically and immediately accelerated, without prior notice and without the need for any prior approval of any authority, so as to be immediately due. In addition, the mutual obligations of the participant and the ECB shall automatically be set off against each other, and the party owing the higher amount shall pay to the other the difference.

3.   The ECB shall promptly give the participant notice of any set-off pursuant to paragraph 2 after such set-off has taken place.

4.   The ECB may without prior notice debit any participant's PM account by any amount which the participant owes the ECB resulting from the legal relationship between the participant and the ECB.

Article 31

Security rights in relation to funds on sub-accounts

1.   The ECB shall have a pledge over the balance on a participant's sub-account opened for the settlement of AS-related payment instructions under the arrangements between the relevant ancillary system and its CB. Such balance shall collateralise the participant's obligation referred to in paragraph 7 towards the ECB in relation to such settlement.

2.   The ECB shall freeze the balance on the sub-account of the participant upon communication by the ancillary system (via a ‘start-of-cycle’ message). Such freezing shall expire upon communication by the ancillary system (via an ‘end-of-cycle’ message).

3.   By confirming the freezing of the balance on the participant's sub-account, the ECB guarantees to the ancillary system payment up to the amount of this particular balance. The guarantee shall be irrevocable, unconditional and payable on first demand. If the ECB is not the ancillary system's CB, the ECB shall be deemed instructed to issue the abovementioned guarantee to the ancillary system's CB.

4.   In the absence of any insolvency proceedings in relation to the participant, the AS-related payment instructions for the squaring of the participant's settlement obligation shall be settled without drawing on the guarantee and without recourse to the security right over the balance on the participant's sub-account.

5.   In the event of the participant's insolvency, the AS-related payment instruction for the squaring of the participant's settlement obligation shall be a first demand for payment under the guarantee; the debiting of the instructed amount from the participant's sub-account (and crediting of the AS's technical account) shall therefore equally involve the discharge of the guarantee obligation by the ECB and a realisation of its collateral right over the balance on the participant's sub-account.

6.   The guarantee shall expire upon communication by the ancillary system that the settlement has been completed (via an ‘end-of-cycle’ message).

7.   The participant shall be obliged to reimburse to the ECB any payment made by the latter under such guarantee.

Article 32

Confidentiality

1.   The ECB shall keep confidential all sensitive or secret information, including when such information relates to payment, technical or organisational information belonging to the participant or the participant's customers, unless the participant or its customer has given its written consent to disclose.

2.   By derogation from paragraph 1, the participant agrees that the ECB may disclose payment, technical or organisational information regarding the participant or the participant's customers obtained in the course of the operation of TARGET2-ECB to other CBs or third parties that are involved in the operation of TARGET2-ECB, to the extent that this is necessary for the efficient functioning of TARGET2, or to supervisory and oversight authorities of Member States and the Community, to the extent that this is necessary for the performance of their public tasks, and provided in all such cases that the disclosure is not in conflict with the applicable law. The ECB shall not be liable for the financial and commercial consequences of such disclosure.

3.   By derogation from paragraph 1 and provided this does not make it possible, whether directly or indirectly, to identify the participant or the participant's customers, the ECB may use, disclose or publish payment information regarding the participant or the participant's customers for statistical, historical, scientific or other purposes in the exercise of its public functions or of functions of other public entities to whom the information is disclosed.

4.   Information relating to the operation of TARGET2-ECB to which participants have had access, may only be used for the purposes laid down in these Conditions. Participants shall keep such information confidential, unless the ECB has explicitly given its written consent to disclose. Participants shall ensure that any third parties to whom they outsource, delegate or subcontract tasks which have or may have an impact on the performance of their obligations under these Conditions are bound by the confidentiality requirements in this Article.

5.   The ECB shall be authorised, in order to settle payment orders, to process and transfer the necessary data to the network service provider.

Article 33

Data protection, prevention of money laundering and related issues

1.   Participants shall be deemed to be aware of, and shall comply with, all obligations on them relating to legislation on data protection, prevention of money laundering and the financing of terrorism, in particular in terms of implementing appropriate measures concerning any payments debited or credited on their PM accounts. Participants shall also acquaint themselves with the network service provider's data retrieval policy prior to entering into the contractual relationship with the network service provider.

2.   Participants shall be deemed to have authorised the ECB to obtain any information relating to them from any financial or supervisory authority or trade body, whether national or foreign, if such information is necessary for the participant's participation in TARGET2-ECB.

Article 34

Notices

1.   Except where otherwise provided for in these Conditions, all notices required or permitted pursuant to these Conditions shall be sent by registered post, facsimile or otherwise in writing or by an authenticated message through the network service provider. Notices to the ECB shall be submitted to Director General of the ECB's Directorate General Payment Systems and Market Infrastructure, Kaiserstrasse 29, D-60311 Frankfurt am Main, Germany or to the SWIFT address of the ECB: ECBFDEFF. Notices to the participant shall be sent to it at the address, fax number or its SWIFT address as the participant may from time to time notify to the ECB.

2.   To prove that a notice has been sent, it shall be sufficient to prove that the notice was delivered to the relevant address or that the envelope containing such notice was properly addressed and posted.

3.   All notices shall be given in English.

4.   Participants shall be bound by all forms and documents of the ECB that the participants have filled in and/or signed, including but not limited to static data collection forms, as referred to in Article 6(2)(a), and information provided under Article 9(5), which were submitted in compliance with paragraphs 1 and 2 and which the ECB reasonably believes to have received from the participants, their employees or agents.

Article 35

Contractual relationship with network service provider

1.   For the purposes of these Conditions, the network service provider is SWIFT. Each participant shall enter into a separate agreement with SWIFT regarding the services to be provided by SWIFT in relation to the participant's use of TARGET2-ECB. The legal relationship between a participant and SWIFT shall be exclusively governed by SWIFT's terms and conditions.

2.   Each participant shall also participate in a TARGET2 CUG, as specified by the SSP-providing CBs acting as the SWIFT service administrator for the SSP. Admission and exclusion of a participant to or from a TARGET2 CUG shall take effect once communicated to SWIFT by the SWIFT service administrator.

3.   Participants shall comply with the TARGET2 SWIFT Service Profile, as made available by the ECB.

4.   The services to be provided by SWIFT shall not form part of the services to be performed by the ECB in respect of TARGET2.

5.   The ECB shall not be liable for any acts, errors or omissions of SWIFT (including its directors, staff and subcontractors) as provider of SWIFT services, or for any acts, errors or omissions of network providers selected by participants to gain access to the SWIFT network.

Article 36

Amendment procedure

The ECB may at any time unilaterally amend these Conditions, including its Appendices. Amendments to these Conditions, including its Appendices, shall be announced by means of communication in writing to the participants. Amendments shall be deemed to have been accepted unless the participant expressly objects within 14 days of being informed of such amendments. In the event that a participant objects to the amendment, the ECB is entitled immediately to terminate that participant's participation in TARGET2-ECB and close any of its PM accounts.

Article 37

Third party rights

1.   Any rights, interests, obligations, responsibilities and claims arising from or relating to these Conditions shall not be transferred, pledged or assigned by participants to any third party without the ECB's written consent.

2.   These Conditions do not create any rights in favour of or obligations in relation to any entity other than the ECB and participants in TARGET2-ECB.

Article 38

Governing law, jurisdiction and place of performance

1.   The bilateral relationship between the ECB and participants in TARGET2-ECB shall be governed by the law of the Federal Republic of Germany.

2.   Any dispute arising from a matter relating to the relationship referred to in paragraph 1 falls under the exclusive competence of the courts of Frankfurt am Main, without prejudice to the competence of the Court of Justice of the European Communities.

3.   The place of performance concerning the legal relationship between the ECB and the participants shall be Frankfurt am Main, Federal Republic of Germany.

Article 39

Severability

If any provision in these Conditions is or becomes invalid, this shall not prejudice the applicability of all the other provisions of these Conditions.

Article 40

Entry into force and binding nature

1.   These Conditions become effective from 19 May 2008, unless the ECB communicates another date of entry into force to the participants.

2.   By participating in TARGET2-ECB, participants automatically agree to these Conditions between themselves and in relation to the ECB.


(1)  OJ L 177, 30.6.2006, p. 1.

(2)  OJ L 332, 31.12.1993, p. 1.

(3)  OJ L 166, 11.6.1998, p. 45.

Appendix I

TECHNICAL SPECIFICATIONS FOR THE PROCESSING OF PAYMENT ORDERS

In addition to the terms and conditions of TARGET2-ECB, the following rules shall apply to the processing of payment orders:

1.   Technical requirements for participation in TARGET2-ECB regarding infrastructure, network and formats

(1)

TARGET2 uses SWIFT services for the exchange of messages. Each participant therefore needs a connection to SWIFT’s Secure IP Network. Each participant’s PM account shall be identified by an eight- or 11-digit SWIFT BIC. Furthermore, each participant shall pass a series of tests to prove its technical and operational competence before it may participate in TARGET2-ECB.

(2)

For the submission of payment orders and the exchange of payment messages in the PM the SWIFTNet FIN Y-copy service shall be used. A dedicated SWIFT Closed User Group (CUG) shall be set up for this purpose. Payment orders within such TARGET2 CUG shall be directly addressed to the receiving TARGET2 participant by entering its BIC in the header of the SWIFTNet FIN message.

(3)

For the information and control services the following SWIFTNet services may be used:

(a)

SWIFTNet InterAct;

(b)

SWIFTNet FileAct; and/or

(c)

SWIFTNet Browse.

(4)

The security of the message exchange between participants shall rely exclusively on SWIFT’s Public Key Infrastructure (PKI) service. Information on the PKI service is available in the documentation provided by SWIFT.

(5)

The ‘bilateral relationship management’ service provided by SWIFT’s Relationship Management Application (RMA) shall only be used with the central destination BIC of the SSP and not for payment messages between TARGET2 participants.

2.   Payment message types

(1)

The following SWIFTNet FIN/SWIFT system message types are processed:

Message Type

Type of use

Description

MT 103

Mandatory

Customer payment

MT 103+

Mandatory

Customer payment (Straight Through Processing)

MT 202

Mandatory

Bank-to-bank payment

MT 204

Optional

Direct debit payment

MT 011

Optional

Delivery notification

MT 012

Optional

Sender notification

MT 019

Mandatory

Abort notification

MT 900

Optional

Confirmation of debit

MT 910

Optional

Confirmation of credit

MT 940/950

Optional

(Customer) statement message

MT 011, MT 012 and MT 019 are SWIFT system messages.

(2)

When they register with TARGET2-ECB, direct participants shall declare which optional message types they will use, with the exception of MT 011 and MT 012 messages in relation to which direct participants shall decide from time to time whether or not to receive them with reference to specific messages.

(3)

Participants shall comply with the SWIFT message structure and field specifications, as defined in the SWIFT documentation and under the restrictions set out for TARGET2, as described in Chapter 9.1.2.2 of the User Detailed Functional Specifications (UDFS), Book 1.

(4)

Field contents shall be validated at the level of TARGET2-ECB in accordance with the UDFS requirements. Participants may agree among each other on specific rules regarding the field contents. However, in TARGET2-ECB there shall be no specific checks as to whether participants comply with any such rules.

3.   Double-entry check

(1)

All payment orders shall pass a double-entry check, the aim of which is to reject payment orders that have been submitted more than once by mistake.

(2)

The following fields of the SWIFT message types shall be checked:

Details

Part of the SWIFT message

Field

Sender

Basic Header

LT Address

Message Type

Application Header

Message Type

Receiver

Application Header

Destination Address

Transaction Reference Number (TRN)

Text Block

:20

Related Reference

Text Block

:21

Value Date

Text Block

:32

Amount

Text Block

:32

(3)

If all the fields described in subparagraph 2 in relation to a newly submitted payment order are identical to those in relation to a payment order that has already been accepted, the newly submitted payment order shall be returned.

4.   Error codes

If a payment order is rejected, the instructing participant shall receive an abort notification (MT 019) indicating the reason for the rejection by using error codes. The error codes are defined in Chapter 9.4.2 of the UDFS.

5.   Predetermined settlement times

(1)

For payment orders using the Earliest Debit Time Indicator, the codeword ‘/FROTIME/’shall be used.

(2)

For payment orders using the Latest Debit Time Indicator, two options shall be available.

(a)

Codeword ‘/REJTIME/’: if the payment order cannot be settled by the indicated debit time, the payment order shall be returned.

(b)

Codeword ‘/TILTIME/’: if the payment order cannot be settled by the indicated debit time, the payment order shall not be returned but shall be kept in the relevant queue.

Under both options, if a payment order with a Latest Debit Time Indicator is not settled 15 minutes prior to the time indicated therein, a notification shall automatically be sent via the ICM.

(3)

If the codeword ‘/CLSTIME/’ is used, the payment shall be treated in the same way as a payment order referred to in subparagraph 2(b).

6.   Settlement of payment orders in the entry disposition

(1)

Offsetting checks and, if appropriate, extended offsetting checks (both terms as defined in paragraphs 2 and 3) shall be carried out on payment orders entered into the entry disposition to provide quick, liquidity-saving gross settlement of payment orders.

(2)

An offsetting check shall determine whether the payee’s payment orders that are at the front of the highly urgent or, if inapplicable, the urgent queue are available to be offset against the payer’s payment order (hereinafter ‘offsetting payment orders’). If an offsetting payment order does not provide sufficient funds for the respective payer’s payment order in the entry disposition, it shall be determined whether there is sufficient available liquidity on the payer’s PM account.

(3)

If the offsetting check fails, the ECB may apply an extended offsetting check. An extended offsetting check determines whether offsetting payment orders are available in any of the payee’s queues regardless of when they joined the queue. However, if in the queue of the payee there are higher priority payment orders addressed to other TARGET2 participants, the FIFO principle may only be breached if settling such an offsetting payment order would result in a liquidity increase for the payee.

7.   Settlement of payment orders in the queue

(1)

The treatment of payment orders placed in queues depends on the priority class to which it was designated by the instructing participant.

(2)

Payment orders in the highly urgent and urgent queues shall be settled by using the offsetting checks described in paragraph 6, starting with the payment order at the front of the queue in cases where there is an increase in liquidity or there is an intervention at queue level (change of queue position, settlement time or priority, or revocation of the payment order).

(3)

Payments orders in the normal queue shall be settled on a continuous basis including all highly urgent and urgent payment orders that have not yet been settled. Different optimisation mechanisms (algorithms) are used. If an algorithm is successful, the included payment orders will be settled; if an algorithm fails, the included payment orders will remain in the queue. Three algorithms (1 to 3) shall be applied to offset payment flows. By means of Algorithm 4, settlement procedure 5 (as defined in Chapter 2.8.1 of the UDFS) shall be available for the settlement of payment instructions of ancillary systems. To optimise the settlement of highly urgent ancillary system transactions on participants’ sub-accounts, a special algorithm (Algorithm 5) shall be used.

(a)

Under Algorithm 1 (‘all-or-nothing’) the ECB shall, both for each relationship in respect of which a bilateral limit has been set and also for the total sum of relationships for which a multilateral limit has been set:

(i)

calculate the overall liquidity position of each TARGET2 participant’s PM account by establishing whether the aggregate of all outgoing and incoming payment orders pending in the queue is negative or positive and, if it is negative, check whether it exceeds that participant’s available liquidity (the overall liquidity position shall constitute the ‘total liquidity position’); and

(ii)

check whether limits and reservations set by each TARGET2 participant in relation to each relevant PM account are respected.

If the outcome of these calculations and checks is positive for each relevant PM account, the ECB and other CBs involved shall settle all payments simultaneously on the PM accounts of the TARGET2 participants concerned.

(b)

Under Algorithm 2 (‘partial’) the ECB shall:

(i)

calculate and check the liquidity positions, limits and reservations of each relevant PM account as under Algorithm 1; and

(ii)

if the total liquidity position of one or more relevant PM accounts is negative, extract single payment orders until the total liquidity position of each relevant PM account is positive.

Thereafter, the ECB and the other CBs involved shall, provided there are sufficient funds, settle all remaining payments (except the extracted payment orders) simultaneously on the PM accounts of the TARGET2 participants concerned.

When extracting payment orders, the ECB shall start from the TARGET2 participant’s PM account with the highest negative total liquidity position and from the payment order at the end of the queue with the lowest priority. The selection process shall only run for a short time, to be determined by the ECB at its discretion.

(c)

Under Algorithm 3 (‘multiple’) the ECB shall:

(i)

compare pairs of TARGET2 participants’ PM accounts to determine whether queued payment orders can be settled within the available liquidity of the two TARGET2 participants’ PM accounts concerned and within the limits set by them (by starting from the pair of PM accounts with the smallest difference between the payment orders addressed to each other), and the CB(s) involved shall book those payments simultaneously on the two TARGET2 participants’ PM accounts; and

(ii)

if, in relation to a pair of PM accounts as described under point (i), liquidity is insufficient to fund the bilateral position, extract single payment orders until there is sufficient liquidity. In this case the CB(s) involved shall settle the remaining payments, except the extracted ones, simultaneously on the two TARGET2 participants’ PM accounts.

After performing the checks specified under subparagraphs (i) to (ii), the ECB shall check the multilateral settlement positions (between a participant’s PM account and other TARGET2 participants’ PM accounts in relation to which a multilateral limit has been set). For this purpose, the procedure described under subparagraphs (i) to (ii) shall apply mutatis mutandis.

(d)

Under Algorithm 4 (‘partial plus ancillary system settlement’) the ECB shall follow the same procedure as for Algorithm 2, but without extracting payment orders in relation to the settlement of an ancillary system (which settles on a simultaneous multilateral basis).

(e)

Under Algorithm 5 (‘ancillary system settlement via sub-accounts’) the ECB shall follow the same procedure as for Algorithm 1, subject to the modification that the ECB shall start Algorithm 5 via the Ancillary System Interface and shall only check whether sufficient funds are available on participants’ sub-accounts. Moreover, no limits and reservations shall be taken into account. Algorithm 5 shall also run during night-time settlement.

(4)

Payment orders entered into the entry disposition after the start of any of algorithms 1 to 4 may nevertheless be settled immediately in the entry disposition if the positions and limits of the TARGET2 participants’ PM accounts concerned are compatible with both the settlement of these payment orders and the settlement of payment orders in the current optimisation procedure. However, two algorithms shall not run simultaneously.

(5)

During daytime processing the algorithms shall run sequentially. As long as there is no pending simultaneous multilateral settlement of an ancillary system, the sequence shall be as follows:

(a)

algorithm 1,

(b)

if algorithm 1 fails, then algorithm 2,

(c)

if algorithm 2 fails, then algorithm 3, or if algorithm 2 succeeds, repeat algorithm 1.

When simultaneous multilateral settlement (‘procedure 5’) in relation to an ancillary system is pending, Algorithm 4 shall run.

(6)

The algorithms shall run flexibly by setting a pre-defined time lag between the application of different algorithms to ensure a minimum interval between the running of two algorithms. The time sequence shall be automatically controlled. Manual intervention shall be possible.

(7)

While included in a running algorithm, a payment order shall not be reordered (change of the position in a queue) or revoked. Requests for reordering or revocation of a payment order shall be queued until the algorithm is complete. If the payment order concerned is settled while the algorithm is running, any request to reorder or revoke shall be rejected. If the payment order is not settled, the participant’s requests shall be taken into account immediately.

8.   Use of the ICM

(1)

The ICM may be used for obtaining information and managing liquidity. SWIFT’s Secure IP Network (SIPN) shall be the underlying technical communications network for exchanging information and running control measures.

(2)

With the exception of warehoused payment orders and static data information, only data in relation to the current business day shall be available via the ICM. The screens shall be offered in English only.

(3)

Information shall be provided in ‘pull’ mode, which means that each participant has to ask to be provided with information.

(4)

The following modes shall be available for using the ICM:

(a)

Application-to-application mode (A2A)

In A2A, information and messages are transferred between the PM and the participant’s internal application. The participant therefore has to ensure that an appropriate application is available for the exchange of XML messages (requests and responses) with the ICM via a standardised interface. Further details are contained in the ICM User Handbook and in Book 4 of the UDFS.

(b)

User-to-application mode (U2A)

U2A permits direct communication between a participant and the ICM. The information is displayed in a browser running on a PC system (SWIFT Alliance WebStation). For U2A access through the SWIFT Alliance WebStation the IT infrastructure has to be able to support cookies and JavaScript. Further details are described in the ICM User Handbook.

(5)

Each participant shall have at least one SWIFT Alliance WebStation to have access to the ICM via U2A.

(6)

Access rights to the ICM shall be granted by using SWIFT’s ‘Role Based Access Control’. The SWIFT ‘Non Repudiation of Emission’ (NRE) service, which may be used by participants, allows the recipient of an XML message to prove that such message has not been altered.

(7)

If a participant has technical problems and is unable to submit any payment order, it may generate preformatted backup lump sum and backup contingency payments by using the ICM. The ECB shall open such functionality upon request of the participant.

(8)

Participants may also use the ICM to transfer liquidity:

(a)

from their PM account to their account outside the PM;

(b)

between the PM account and the participant’s sub-accounts; and

(c)

from the PM account to the mirror account managed by the ancillary system.

9.   The UDFS and the ICM User Handbook

Further details and examples explaining the above rules are contained in the UDFS and the ICM User Handbook, as amended from time to time and published on the ECB’s website in English.

Appendix II

TARGET2 COMPENSATION SCHEME

1.   General principles

(a)

If there is a technical malfunction of TARGET2, direct participants may submit claims for compensation in accordance with the TARGET2 compensation scheme laid down in this Appendix.

(b)

Unless otherwise decided by the ECB's Governing Council, the TARGET2 compensation scheme shall not apply if the technical malfunction of TARGET2 arises out of external events beyond the reasonable control of the CBs concerned or as a result of acts or omissions by third parties.

(c)

Compensation under the TARGET2 compensation scheme shall be the only compensation procedure offered in the event of a technical malfunction of TARGET2. Participants may, however, use other legal means to claim for losses. If a participant accepts a compensation offer under the TARGET2 compensation scheme, this shall constitute the participant's irrevocable agreement that it thereby waives all claims in relation to the payment orders concerning which it accepts compensation (including any claims for consequential loss) it may have against any CB, and that the receipt by it of the corresponding compensation payment constitutes full and final settlement of all such claims. The participant shall indemnify the CBs concerned, up to a maximum of the amount received under the TARGET2 compensation scheme, in respect of any further claims which are raised by any other participant or any other third party in relation to the payment order or payment concerned.

(d)

The making of a compensation offer shall not constitute an admission of liability by the ECB or any other CB in respect of a technical malfunction of TARGET2.

2.   Conditions for compensation offers

(a)

A payer may submit a claim for an administration fee and interest compensation if, due to a technical malfunction of TARGET2:

(i)

a payment order was not settled on the business day on which it was accepted; or

(ii)

during the migration period a payer can show that it intended to submit a payment order to TARGET2-ECB, but was unable to do so due to the stop-sending status of a national RTGS system that had not yet migrated to TARGET2.

(b)

A payee may submit a claim for an administration fee if due to a technical malfunction of TARGET2 it did not receive a payment that it was expecting to receive on a particular business day. The payee may also submit a claim for interest compensation if one or more of the following conditions are met:

(i)

in the case of participants that have access to the marginal lending facility: due to a technical malfunction of TARGET2, a payee had recourse to the marginal lending facility; and/or

(ii)

in the case of all participants: it was technically impossible to have recourse to the money market or such refinancing was impossible on other, objectively reasonable grounds.

3.   Calculation of compensation

(a)

With respect to a compensation offer for a payer:

(i)

the administration fee shall be EUR 50 for the first non-settled payment order, EUR 25 for each of the next four such payment orders and EUR 12,50 for each further such payment order. The administration fee shall be calculated separately in relation to each payee;

(ii)

interest compensation shall be determined by applying a reference rate to be fixed from day to day. This reference rate shall be the lower of the euro overnight index average (EONIA) rate and the marginal lending rate. The reference rate shall be applied to the amount of the payment order not settled as a result of the technical malfunction of TARGET2 for each day in the period from the date of the actual or, in relation to payment orders referred to in paragraph 2(a)(ii), intended submission of the payment order until the date on which the payment order was or could have been successfully settled. Any proceeds made by placing funds resulting from non-settled payment orders on deposit with the Eurosystem shall be deducted from the amount of any compensation; and

(iii)

no interest compensation shall be payable if and in so far as funds resulting from non-settled payment orders were placed in the market or used to fulfil minimum reserve requirements.

(b)

With respect to a compensation offer for a payee:

(i)

the administration fee shall be EUR 50 for the first non-settled payment order, EUR 25 for each of the next four such payment orders and EUR 12,50 for each further such payment order. The administration fee shall be calculated separately in relation to each payer;

(ii)

the method set out in subparagraph (a)(ii) for calculating interest compensation shall apply except that interest compensation shall be payable at a rate equal to the difference between the marginal lending rate and the reference rate, and shall be calculated on the amount of any recourse to the marginal lending facility occurring as a result of the technical malfunction of TARGET2.

4.   Procedural rules

(a)

A claim for compensation shall be submitted on the claim form available on the website of the ECB in English (see www.ecb.int). Payers shall submit a separate claim form in respect of each payee and payees shall submit a separate claim form in respect of each payer. Sufficient additional information and documents shall be provided to support the information indicated in the claim form. Only one claim may be submitted in relation to a specific payment or payment order.

(b)

Within four weeks of a technical malfunction of TARGET2, participants shall submit their claim form(s) to the ECB. Any additional information and evidence requested by the ECB shall be supplied within two weeks of such request being made.

(c)

Unless otherwise decided by the ECB's Governing Council and communicated to the participants, all received claims shall be assessed no later than 14 weeks after the technical malfunction of TARGET2 occurs.

(d)

The ECB shall communicate the result of the assessment referred to in subparagraph (c) to the relevant participants. If the assessment entails a compensation offer, the participants concerned shall, within four weeks of the communication of such offer, either accept or reject it, in respect of each payment or payment order comprised within each claim, by signing a standard letter of acceptance (in the form available on the website of the ECB (see www.ecb.int). If such letter has not been received by the ECB within four weeks, the participants concerned shall be deemed to have rejected the compensation offer.

(e)

The ECB shall make compensation payments on receipt of a participant's letter of acceptance of compensation. No interest shall be payable on any compensation payment.

Appendix III

TERMS OF REFERENCE FOR CAPACITY AND COUNTRY OPINIONS

The European Central Bank

Kaiserstrasse 29

D-60311 Frankfurt am Main

Germany

Participation in TARGET2-ECB

[location], [date]

Dear Sir or Madam,

We have been asked to provide this Opinion as [in-house or external] legal advisers to [specify name of Participant or branch of Participant] in respect of issues arising under the laws of [jurisdiction in which the Participant is established; hereinafter the ‘jurisdiction’] in connection with the participation of [specify name of Participant] (hereinafter the ‘Participant’) in TARGET2-ECB (hereinafter the ‘System’).

This Opinion is confined to the laws of [jurisdiction] as they exist as on the date of this Opinion. We have made no investigation of the laws of any other jurisdiction as a basis for this Opinion, and do not express or imply any opinion in this regard. Each of the statements and opinions presented below applies with equal accuracy and validity under the laws of [jurisdiction], whether or not the Participant acts through its head office or one or more branches established inside or outside of [jurisdiction] in submitting payment orders and receiving payments.

I.   DOCUMENTS EXAMINED

For the purposes of this Opinion, we have examined:

(1)

a certified copy of the [specify relevant constitutional document(s)] of the Participant such as is/are in effect on the date hereof;

(2)

[if applicable] an extract from the [specify relevant company register] and [if applicable] [register of credit institutions or analogous register];

(3)

[to the extent applicable] a copy of the Participant's licence or other proof of authorisation to provide banking, investment, funds transfer or other financial services in [jurisdiction];

(4)

[if applicable] a copy of a resolution adopted by the board of directors or the relevant governing body of the Participant on [insert date], [insert year], evidencing the Participant's agreement to adhere to the System Documents, as defined below; and

(5)

[specify all powers of attorney and other documents constituting or evidencing the requisite power of the person or persons signing the relevant System Documents (as defined below) on behalf of the Participant];

and all other documents relating to the Participant's constitution, powers, and authorisations necessary or appropriate for the provision of this Opinion (hereinafter the ‘Participant Documents’).

For the purposes of this Opinion, we have also examined:

(1)

the terms and conditions of TARGET2-ECB dated [insert date] (hereinafter the ‘Rules’); and

(2)

[…].

The Rules and the […] shall be referred to hereinafter as the ‘System Documents’ (and collectively with the Participant Documents as the ‘Documents’).

II.   ASSUMPTIONS

For the purposes of this Opinion we have assumed in relation to the Documents that:

(1)

the System Documents with which we have been provided are originals or true copies;

(2)

the terms of the System Documents and the rights and obligations created by them are valid and legally binding under the laws of the Federal Republic of Germany by which they are expressed to be governed, and the choice of the laws of the Federal Republic of Germany to govern the System Documents is recognised by the laws of the Federal Republic of Germany;

(3)

the Participant Documents are within the capacity and power of and have been validly authorised, adopted or executed and, where necessary, delivered by the relevant parties; and

(4)

the Participant Documents are binding on the parties to which they are addressed, and there has been no breach of any of their terms.

III.   OPINIONS REGARDING THE PARTICIPANT

A.

The Participant is a corporation duly established and registered or otherwise duly incorporated or organised under the laws of [jurisdiction].

B.

The Participant has all the requisite corporate powers to execute and perform the rights and obligations under the System Documents to which it is party.

C.

The adoption or execution and the performance by the Participant of the rights and obligations under the System Documents to which the Participant is party will not in any way breach any provision of the laws or regulations of [jurisdiction] applicable to the Participant or the Participant Documents.

D.

No additional authorisations, approvals, consents, filings, registrations, notarisations or other certifications of or with any court or governmental, judicial or public authority that is competent in [jurisdiction] are required by the Participant in connection with the adoption, validity or enforceability of any of the System Documents or the execution or performance of the rights and obligations thereunder.

E.

The Participant has taken all necessary corporate action and other steps necessary under the laws of [jurisdiction] to ensure that its obligations under the System Documents are legal, valid and binding

This Opinion is stated as of its date and is addressed solely to the ECB and the [Participant]. No other persons may rely on this Opinion, and the contents of this Opinion may not be disclosed to persons other than its intended recipients and their legal counsel without our prior written consent, with the exception of the national central banks of the European System of Central Banks [and [the national central bank/relevant regulatory authorities] of [jurisdiction]].

Yours faithfully,

[signature]

The European Central Bank

Kaiserstrasse 29

D-60311 Frankfurt am Main

Germany

TARGET2-ECB

[location], [date]

Dear Sir or Madam,

We have been asked as [external] legal advisers to [specify name of Participant or branch of Participant] (the Participant) in respect of issues arising under the laws of [jurisdiction in which the Participant is established; hereinafter the ‘jurisdiction’] to provide this Opinion under the laws of [jurisdiction] in connection with the participation of the Participant in a system which is a component of TARGET2 (hereinafter the ‘System’). References herein to the laws of [jurisdiction] include all applicable regulations of [jurisdiction]. We express an opinion herein under the law of [jurisdiction], with particular regard to the Participant established outside the Federal Republic of Germany in relation to rights and obligations arising from participation in the System, as presented in the System Documents defined below.

This Opinion is confined to the laws of [jurisdiction] as they exist on the date of this Opinion. We have made no investigation of the laws of any other jurisdiction as a basis for this Opinion, and do not express or imply any opinion in this regard. We have assumed that there is nothing in the laws of another jurisdiction which affects this Opinion.

1.   DOCUMENTS EXAMINED

For the purposes of this Opinion, we have examined the documents listed below and such other documents as we have deemed necessary or appropriate:

(1)

the terms and conditions of TARGET2-ECB dated [insert date] (hereinafter the ‘Rules’); and

(2)

any other document governing the System and/or the relationship between the Participant and other participants in the System, and between the participants in the System and the ECB.

The Rules and the […] shall be referred to hereinafter as the ‘System Documents’.

2.   ASSUMPTIONS

For the purposes of this Opinion we have assumed in relation to the System Documents that:

(1)

the System Documents are within the capacity and power of and have been validly authorised, adopted or executed and, where necessary, delivered by the relevant parties;

(2)

the terms of the System Documents and the rights and obligations created by them are valid and legally binding under the laws of the Federal Republic of Germany, by which they are expressed to be governed, and the choice of the laws of the Federal Republic of Germany to govern the System Documents is recognised by the laws of the Federal Republic of Germany;

(3)

the participants in the System through which any payment orders are sent or payments are received, or through which any rights or obligations under the System Documents are executed or performed, are licensed to provide funds transfer services, in all relevant jurisdictions; and

(4)

the documents submitted to us in copy or as specimens conform to the originals.

3.   OPINION

Based on and subject to the foregoing, and subject in each case to the points set out below, we are of the opinion that:

3.1.   Country-specific legal aspects [to the extent applicable]

The following characteristics of the legislation of [jurisdiction] are consistent with and in no way set aside the obligations of the Participant arising out of the System Documents: [list of country-specific legal aspects].

3.2.   General insolvency issues

3.2.a   Types of insolvency proceedings

The only types of insolvency proceedings (including composition or rehabilitation) — which, for the purpose of this Opinion, shall include all proceedings in respect of the Participant's assets or any branch it may have in [jurisdiction] — to which the Participant may become subject in [jurisdiction], are the following: [list proceedings in original language and English translation] (together collectively referred to as ‘Insolvency Proceedings’).

In addition to Insolvency Proceedings, the Participant, any of its assets, or any branch it may have in [jurisdiction] may become subject in [jurisdiction] to [list any applicable moratorium, receivership, or any other proceedings as a result of which payments to and/or from the Participant may be suspended, or limitations can be imposed in relation to such payments, or similar proceedings in original language and English translation] (hereinafter collectively referred to as ‘Proceedings’).

3.2.b   Insolvency treaties

[jurisdiction] or certain political subdivisions within [jurisdiction], as specified, is/are party to the following insolvency treaties: [specify, if applicable which have or may have an impact on this Opinion].

3.3.   Enforceability of System Documents

Subject to the points set out below, all provisions of the System Documents will be binding and enforceable in accordance with their terms under the laws of [jurisdiction], in particular in the event of the opening of any Insolvency Proceedings or Proceedings with respect to the Participant.

In particular, we are of the opinion that:

3.3.a   Processing of payment orders

The provisions on processing of payment orders [list of sections] of the Rules are valid and enforceable. In particular, all payment orders processed pursuant to such sections will be valid, binding and will be enforceable under the laws of [jurisdiction]. The provision of the Rules which specifies the precise point in time at which payment orders submitted by the Participant to the System become enforceable and irrevocable (Article 20 of the Rules) is valid, binding and enforceable under the laws of [jurisdiction].

3.3.b   Authority of the ECB to perform its functions

The opening of Insolvency Proceedings or Proceedings in respect of the Participant will not affect the authority and powers of the ECB arising out of the System Documents. [Specify [to the extent applicable] that: the same opinion is also applicable in respect of any other entity which provides the Participants with services directly and necessarily required for participating in the System (e.g. network service provider)].

3.3.c   Remedies in the event of default

[Where applicable to the Participant, the provisions contained in Article 30 of the Rules regarding accelerated performance of claims which have not yet matured, the set-off of claims for using the deposits of the Participant, the enforcement of a pledge, suspension and termination of participation, claims for default interest, and termination of agreements and transactions (Articles 27-31 of the Rules) are valid and enforceable under the laws of [jurisdiction].]

3.3.d   Suspension and termination

Where applicable to the Participant, the provisions contained in Articles 27 and 28 of the Rules (in respect of suspension and termination of the Participant's participation in the System on the opening of Insolvency Proceedings or Proceedings or other events of default, as defined in the System Documents, or if the Participant represents any kind of systemic risk or has serious operational problems) are valid and enforceable under the laws of [jurisdiction].

3.3.e   Assignment of rights and obligations

The rights and obligations of the Participant cannot be assigned, altered or otherwise transferred by the Participant to third parties without the prior written consent of the ECB.

3.3.f   Choice of governing law and jurisdiction

The provisions contained in Articles 34 and 38 of the Rules, and in particular in respect of the governing law, the resolution of a dispute, competent courts, and service of process are valid and enforceable under the laws of [jurisdiction].

3.4.   Voidable preferences

We are of the opinion that no obligation arising out of the System Documents, the performance thereof, or compliance therewith prior to the opening of any Insolvency Proceedings or Proceedings in respect of the Participant may be set aside in any such proceedings as a preference, voidable transaction or otherwise under the laws of [jurisdiction].

In particular, and without limitation to the foregoing, we express this opinion in respect of any payment orders submitted by any participant in the System. In particular, we are of the opinion that the provisions of Article 20 of the Rules establishing the enforceability and irrevocability of payment orders will be valid and enforceable and that a payment order submitted by any participant and processed pursuant to Title IV of the Rules may not be set aside in any Insolvency Proceedings or Proceedings as a preference, voidable transaction or otherwise under the laws of [jurisdiction].

3.5.   Attachment

If a creditor of the Participant seeks an attachment order (including any freezing order, order for seizure or any other public or private law procedure that is intended to protect the public interest or the rights of the Participant's creditors) — hereinafter referred to as an ‘Attachment’ — under the laws of [jurisdiction] from a court or governmental, judicial or public authority that is competent in [jurisdiction], we are of the opinion that [insert the analysis and discussion].

3.6.   Collateral [if applicable]

3.6.a   Assignment of rights or deposit of assets for collateral purposes, pledge, repo and/or guarantee

Assignments for collateral purposes will be valid and enforceable under the laws of [jurisdiction]. Specifically, the creation and enforcement of a pledge or repo under the Rules will be valid and enforceable under the laws of [jurisdiction]. In the event that a guarantee from another legal entity is required for adherence of the Participant in the System, this guarantee will be binding on the guarantor and fully enforceable against it, without any limit with regard to the amount of the guarantee, whatever the Participant's situation.

3.6.b   Priority of assignees’, pledgees’ or repo purchasers’ interest over that of other claimants

In the event of Insolvency Proceedings or Proceedings in respect of the Participant, the rights or assets assigned for collateral purposes, or pledged by the Participant in favour of the ECB or other participants in the System, will rank in priority of payment above the claims of all other creditors of the Participant and will not be subject to priority or preferential creditors.

3.6.c   Enforcing title to security

Even in the event of Insolvency Proceedings or Proceedings in respect of the Participant, other participants in the System and the ECB as pledgees will still be free to enforce and collect the Participant's rights or assets through the action of the ECB pursuant to the Rules.

3.6.d   Form and registration requirements

There are no form requirements for the assignment for collateral purposes of, or the creation and enforcement of a pledge or repo over the Participant's rights or assets and it is not necessary for the assignment for collateral purposes, pledge or repo, as applicable, or any particulars of such assignment, pledge or repo, as applicable, to be registered or filed with any court or governmental, judicial or public authority that is competent in [jurisdiction].

3.7.   Branches [to the extent applicable]

3.7.a   Opinion applies to action through branches

Each of the statements and opinions presented above with regard to the Participant applies with equal accuracy and validity under the laws of [jurisdiction] in situations where the Participant acts through its one or more of its branches established outside [jurisdiction].

3.7.b   Conformity with law

Neither the execution and performance of the rights and obligations under the System Documents nor the submission, transmission or receipt of payment orders by a branch of the Participant will in any respect breach the laws of [jurisdiction].

3.7.c   Required authorisations

Neither the execution and performance of the rights and obligations under the System Documents nor the submission, transmission or receipt of payment orders by a branch of a Participant will require any additional authorisations, approvals, consents, filings, registrations, notarisations or other certifications of or with any court or governmental, judicial or public authority that is competent in [jurisdiction].

This Opinion is stated as of its date and is addressed solely to the ECB and the [Participant]. No other persons may rely on this Opinion, and the contents of this Opinion may not be disclosed to persons other than its intended recipients and their legal counsel without our prior written consent, with the exception of the national central banks of the European System of Central Banks [and [the national central bank/relevant regulatory authorities] of [jurisdiction]].

Yours faithfully,

[signature]

Appendix IV

BUSINESS CONTINUITY AND CONTINGENCY PROCEDURE

1.   General provisions

(a)

This Appendix sets out the arrangements between the ECB and participants, or ancillary systems, if one or more components of the SSP or the telecommunications network fail or are affected by an abnormal external event, or if the failure affects any participant or ancillary system.

(b)

All references to specific times in this Appendix refer to European Central Bank time, i.e. the local time at the seat of the ECB.

2.   Measures of business continuity and contingency processing

(a)

In the event that an abnormal external event occurs and/or there is a failure of the SSP or the telecommunications network which affects the normal operation of TARGET2, the ECB shall be entitled to adopt business continuity and contingency processing measures.

(b)

The following main business continuity and contingency processing measures shall be available in TARGET2:

(i)

relocating the operation of the SSP to an alternative site;

(ii)

changing the SSP's operating hours; and

(iii)

initiating contingency processing of very critical and critical payments, as defined in paragraph 6(c) and (d) respectively.

(c)

In relation to business continuity and contingency processing measures, the ECB shall have full discretion regarding whether and which measures are adopted to settle payment orders.

3.   Incident communication

(a)

Information about the failure of the SSP and/or an abnormal external event shall be communicated to participants through the domestic communication channels, the ICM and T2IS. In particular, communications to participants shall include the following information:

(i)

a description of the event;

(ii)

the anticipated delay in processing (if known);

(iii)

information on the measures already taken; and

(iv)

the advice to participants.

(b)

In addition, the ECB may notify participants of any other existing or anticipated event which has the potential to affect the normal operation of TARGET2.

4.   Relocation the operation of the SSP to an alternative site

(a)

In the event that any of the events referred to in paragraph 2(a) occurs, the operation of the SSP may be relocated to an alternative site, either within the same region or in another region.

(b)

In the event that the operation of the SSP is relocated to another region, the participants shall use best efforts to reconcile their positions up to the point of the failure or the occurrence of the abnormal external event and provide to the ECB all relevant information in this respect.

5.   Change of operating hours

(a)

The daytime processing of TARGET2 may be extended or the opening time of a new business day may be delayed. During any extended operating time of TARGET2, payment orders shall be processed in accordance with the terms and conditions of TARGET2-ECB, subject to the modifications contained in this Appendix.

(b)

Daytime processing may be extended and the closing time thereby delayed if an SSP failure has occurred during the day but has been resolved before 18.00. Such a closing time delay shall in normal circumstances not exceed two hours and shall be announced as early as possible to participants. If such a delay is announced before 16.50, the minimum period of one hour between the cut-off time for customer and interbank payment orders shall remain in place. Once such a delay is announced it may not be withdrawn.

(c)

The closing time shall be delayed in cases where an SSP failure has occurred before 18:00 and has not been resolved by 18.00. The ECB shall immediately communicate the delay of closing time to participants.

(d)

Upon recovery of the SSP, the following steps shall take place:

(i)

The ECB shall seek to settle all queued payments within one hour; this time is reduced to 30 minutes in the event that the SSP failure occurs at 17.30 or later (in cases where the SSP failure was ongoing at 18.00).

(ii)

Participants' final balances shall be established within one hour; this time shall be reduced to 30 minutes in the event that the SSP failure occurs at 17.30 or later, in cases where the SSP failure was ongoing at 18.00.

(iii)

At the cut-off time for interbank payments, the end-of-day processing, including recourse to the Eurosystem standing facilities shall take place.

(e)

Ancillary systems that require liquidity in the early morning need to have established means to cope with cases where the daytime processing cannot be started in time due to an SSP failure on the previous day.

6.   Contingency processing

(a)

If it deems it necessary to do so, the ECB shall initiate the contingency processing of payment orders in the Contingency Module of the SSP. In such cases, only a minimum service level shall be provided to participants. The ECB shall inform its participants of the start of contingency processing by means of any available means of communication.

(b)

In contingency processing, payment orders shall be processed manually by the ECB.

(c)

The following payments shall be considered as ‘very critical’ and the ECB shall use best efforts to process them in contingency situations:

(i)

CLS Bank International-related payments;

(ii)

end-of-day settlement of EURO1; and

(iii)

central counterparty margin calls.

(d)

The following types of payments shall be considered as ‘critical’ and the ECB may decide to initiate contingency processing in relation to them:

(i)

payments in relation to the real-time settlement of interfaced securities settlement systems; and

(ii)

additional payments, if required to avoid systemic risk.

(e)

Participants shall submit payment orders for contingency processing and information to payees shall be provided through encrypted and authenticated e-mail, as well as via authenticated fax. Information concerning account balances and debit and credit entries may be obtained via the ECB.

(f)

Payment orders that have already been submitted to TARGET2-ECB, but are queued, may also undergo contingency processing. In such cases the ECB shall endeavour to avoid the double processing of payment orders, but the participants shall bear the risk of such double processing if it occurred.

(g)

For contingency processing of payment orders, participants shall provide additional collateral. During contingency processing, incoming contingency payments may be used to fund outgoing contingency payments. For the purposes of contingency processing, participants' available liquidity may not be taken into account by the ECB.

7.   Failures linked to participants or ancillary systems

(a)

In the event that a participant has a problem that prevents it from settling payments in TARGET2 it shall be its responsibility to resolve the problem. In particular, a participant may use in-house solutions or the ICM functionality, i.e. backup lump sum payments and backup contingency payments (CLS, EURO1, STEP2 pre-fund).

(b)

If a participant decides to use the ICM functionality for making backup lump sum payments, the ECB shall, if the participant so requests, open this functionality via the ICM. If the participant so requests, the ECB shall transmit an ICM broadcast message to inform other participants about the participant's use of backup lump sum payments. The participant shall be responsible for sending such backup lump sum payments exclusively to other participants with which it has bilaterally agreed on the use of such payments and for any further steps in relation to such payments.

(c)

If the measures referred to in subparagraph (a) are exhausted or if they are inefficient, the participant may request support from the ECB.

(d)

In the event that a failure affects an ancillary system, that ancillary system shall be responsible for resolving the failure. If the ancillary system so requests, the ECB may act on its behalf. The ECB shall have discretion to decide what support it gives to the ancillary system, including during the night-time operations of the ancillary system. The following contingency measures may be taken:

(i)

the ancillary system initiates clean payments (i.e. payments that are not linked to the underlying transaction) via the Participant Interface;

(ii)

the ECB creates and/or processes XML instructions/files on behalf of the ancillary system; and/or

(iii)

the ECB makes clean payments on behalf of the ancillary system.

(e)

The detailed contingency measures with respect to ancillary systems shall be contained in the bilateral arrangements between the ECB and the relevant ancillary system.

8.   Other provisions

(a)

In the event that certain data are unavailable because one of the events referred to in paragraph 3(a) has occurred, the ECB is entitled to start or continue processing payment orders and/or operate TARGET2-ECB on the basis of the last available data, as determined by the ECB. If so requested by the ECB, participants and ancillary systems shall resubmit their FileAct/Interact messages or take any other action deemed appropriate by the ECB.

(b)

In the event of a failure of the ECB, some or all of its technical functions in relation to TARGET2-ECB may be performed by other Eurosystem CBs.

(c)

The ECB may require that the participants participate in regular or ad hoc testing of business continuity and contingency processing measures, training or any other preventive arrangements, as deemed necessary by the ECB. Any costs incurred by the participants as a result of such testing or other arrangements shall be borne solely by the participants.

Appendix V

OPERATING SCHEDULE

1.

TARGET2 is open on all days, except Saturdays, Sundays, New Year's Day, Good Friday and Easter Monday (according to the calendar applicable at the seat of the ECB), 1 May, Christmas Day and 26 December.

2.

The reference time for the system is European Central Bank time, i.e. the local time at the seat of the ECB.

3.

The current business day is opened during the evening of the previous business day and operates to the following schedule:

Time

Description

6.45-7.00

Business window to prepare daytime operations (1)

7.00-18.00

Daytime processing

17.00

Cut-off time for customer payments (i.e. payments where the originator and/or the beneficiary of a payment is not a direct or indirect participant as identified in the system by the use of an MT 103 or MT 103+ message)

18.00

Cut-off time for interbank payments (i.e. payments other than customer payments)

18.00-18.45 (2)

End-of-day processing

18.15 (2)

General cut-off time for the use of standing facilities

(Shortly after) 18.30 (3)

Data for the update of accounting systems are available to CBs

18.45-19.30 (3)

Start-of-day processing (new business day)

19.00 (3)-19.30 (2)

Provision of liquidity on the PM account

19.30 (3)

‘Start-of-procedure’ message and settlement of the standing orders to transfer liquidity from the PM accounts to the sub-account(s)/mirror account (ancillary system-related settlement)

19.30 (3)-22.00

Execution of additional liquidity transfers via the ICM before the ancillary system sends the ‘start-of-cycle’ message; settlement period of night-time ancillary system operations (only for ancillary system settlement procedure 6)

22.00-1.00

Technical maintenance period

1.00-6.45

Settlement procedure of night-time ancillary system operations (only for ancillary system settlement procedure 6)

4.

The ICM is available for liquidity transfers from 19.30 (4) until 18.00 the next day, except during the technical maintenance period from 22.00 until 1.00.

5.

The operating hours may be changed in the event that business continuity measures are adopted in accordance with paragraph 5 of Appendix IV.


(1)  Daytime operations means daytime processing and end-of-day processing.

(2)  Ends 15 minutes later on the last day of the reserve maintenance period.

(3)  Starts 15 minutes later on the last day of the reserve maintenance period.

(4)  Starts 15 minutes later on the last day of the reserve maintenance period.

Appendix VI

FEE SCHEDULE AND INVOICING

Fees and invoicing for direct participants

1.

The monthly fee for the processing of payment orders in TARGET2-ECB for direct participants, depending on which option the direct participant has chosen, shall be either:

(a)

EUR 100 per PM account plus a flat fee per transaction (debit entry) of EUR 0,80; or

(b)

EUR 1 250 per PM account plus a fee per transaction (debit entry) determined as follows, based on the volume of transactions (number of processed items) per month:

Band

From

To

Price

1

1

10 000

EUR 0,60

2

10 001

25 000

EUR 0,50

3

25 001

50 000

EUR 0,40

4

50 001

100 000

EUR 0,20

5

Above 100 000

EUR 0,125

Liquidity transfers between a participant's PM account and its sub-accounts shall not be subject to a charge.

2.

There shall be an additional monthly fee for direct participants who do not wish the BIC of their account to be published in the TARGET2 directory of EUR 30 per account.

3.

In the case of direct participants, the following invoicing rules apply. The direct participant shall receive the invoice for the previous month specifying the fees to be paid, no later than on the fifth business day of the following month. Payment shall be made at the latest on the tenth working day of that month to the account specified by the ECB and shall be debited from that participant's PM account.

Fees and invoicing for ancillary systems

4.

An ancillary system using the ASI or the Participant Interface, irrespective of the number of any accounts it may hold with the ASCB and/or the SCB, shall be subject to a fee schedule consisting of three elements, as set out below.

(a)

A fixed monthly fee of EUR 1 000 to be charged to each AS (Fixed Fee I).

(b)

A second monthly fixed fee of between EUR 417 and EUR 4 167, in proportion to the underlying gross value of the AS's euro cash settlement transactions (Fixed Fee II):

Band

From (EUR million/day)

To (EUR million/day)

Annual fee

Monthly fee

1

0

below 1 000

EUR 5 000

EUR 417

2

1 000

below 2 500

EUR 10 000

EUR 833

3

2 500

below 5 000

EUR 20 000

EUR 1 667

4

5 000

below 10 000

EUR 30 000

EUR 2 500

5

10 000

below 50 000

EUR 40 000

EUR 3 333

6

Above 50 000

EUR 50 000

EUR 4 167

The gross value of the AS's euro cash settlement transactions shall be calculated by the ASCB once a year on the basis of such gross value during the previous year and the calculated gross value shall be applied for calculating the fee as from 1 January of each calendar year.

(c)

A transaction fee calculated on the same basis as the schedule established for direct participants in paragraph 1 of this Appendix. The AS may choose one of the two options: either to pay a flat EUR 0,80 fee per payment instruction (Option A) or to pay a fee calculated on a degressive basis (Option B), subject to the following modifications:

for Option B, the limits of the bands relating to volume of payment instructions are divided by two, and

a monthly fixed fee of EUR 100 (under Option A) or EUR 1 250 (under Option B) shall be charged in addition to Fixed Fee I and Fixed Fee II.

5.

Any fee payable in relation to a payment instruction submitted or payment received by an AS, via either the Participant Interface or the ASI, shall be exclusively charged to this AS. The Governing Council may establish more detailed rules for the determination of billable transactions settled via the ASI.

6.

Each AS shall receive an invoice from its respective ASCB for the previous month based on the fees referred to in paragraph 4, no later than the fifth business day of the following month. Payments shall be made no later than the tenth business day of this month to the account specified by the ASCB or shall be debited from an account specified by the AS.

7.

For the purposes of this paragraph, each AS that has been designated under Directive 98/26/EC shall be treated separately, even if two or more of them are operated by the same legal entity. The same rule shall apply to the ASs that have not been designated under Directive 98/26/EC, in which case the ASs shall be identified by reference to the following criteria: (a) a formal arrangement, based on a contractual or legislative instrument (e.g. an agreement among the participants and the system operator); (b) with multiple membership; (c) common rules and standardised arrangements; and (d) for the clearing, netting and/or settlement of payments and/or securities between the participants.