ISSN 1725-5112

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 182

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

50. sējums
2007. gada 12. jūlijs


Saturs

 

I   Tiesību akti, kas pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana ir obligāta

Lappuse

 

 

REGULAS

 

*

Padomes Regula (EK) Nr. 809/2007 (2007. gada 28. jūnijs), ar ko groza Regulas (EK) Nr. 894/97, (EK) Nr. 812/2004 un (EK) Nr. 2187/2005 attiecībā uz driftertīkliem

1

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 810/2007 (2007. gada 11. jūlijs), ar kuru nosaka standarta ievešanas vērtības nolūkā noteikt ievešanas cenu atsevišķu veidu augļiem un dārzeņiem

3

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 811/2007 (2007. gada 11. jūlijs), ar ko groza Regulu (EK) Nr. 917/2004 par sīki izstrādātiem noteikumiem, lai īstenotu Padomes Regulu (EK) Nr. 797/2004 par pasākumiem, lai uzlabotu biškopības produktu ražošanas un tirdzniecības vispārējos nosacījumus

5

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 812/2007 (2007. gada 11. jūlijs), ar ko atver Amerikas Savienotajām Valstīm piešķirtu tarifa kvotu cūkgaļai un paredz tās pārvaldīšanu

7

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 813/2007 (2007. gada 11. jūlijs), ar ko nosaka piešķiršanas koeficientu ievešanas atļauju izsniegšanai, par kurām pieteikumi iesniegti no 2007. gada 2. līdz 6. jūlijam, lai ievestu cukura nozares produktus saskaņā ar tarifa kvotām un preferenču nolīgumiem

15

 

 

DIREKTĪVAS

 

*

Padomes Direktīva 2007/43/EK (2007. gada 28. jūnijs), ar ko nosaka obligātos noteikumus gaļas ražošanai audzētu cāļu aizsardzībai ( 1 )

19

 

 

II   Tiesību akti, kas pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana nav obligāta

 

 

LĒMUMI

 

 

Padome

 

 

2007/485/EK

 

*

Padomes Lēmums (2007. gada 10. jūlijs), ar ko Austrijai atļauj noslēgt nolīgumu ar Šveici, kurā iekļauti noteikumi, atkāpjoties no 2. panta 1. punkta d) apakšpunkta Direktīvā 2006/112/EK par kopējo pievienotās vērtības nodokļa sistēmu

29

 

 

Komisija

 

 

2007/486/EK

 

*

Komisijas Lēmums (2006. gada 20. decembris) par procedūru saskaņā ar Eiropas Ogļu un tērauda kopienas dibināšanas līguma 65. pantu (Lieta COMP/F/39.234 – Papildmaksa par sakausējumiem – atkārtota pieņemšana) (izziņots ar dokumenta numuru K(2006) 6765)

31

 

 

2007/487/EK

 

*

Komisijas Lēmums (2007. gada 6. jūlijs), ar ko Apvienotajai Karalistei iedala papildu dienas jūrā ICES VIIe rajonā (izziņots ar dokumenta numuru K(2007) 3212)

33

 

 

2007/488/EK

 

*

Komisijas Lēmums (2007. gada 11. jūlijs), ar ko Itālijai atbilstoši Padomes Direktīvai 92/119/EEK piešķir atkāpes kaujamu cūku pārvadāšanai pa valsts un privātiem ceļiem uz kautuvi, kas atrodas aizsargjoslās Kremonā (izziņots ar dokumenta numuru K(2007) 3314)

34

 

 

2007/489/EK

 

*

Komisijas Lēmums (2007. gada 11. jūlijs), ar ko nosaka Kopienas finansiālo atbalstu to izdevumu segšanai, kuri radušies saistībā ar ārkārtas pasākumiem, kas veikti, lai apkarotu Āzijas putnu mēri Dānijā 2005. gadā (izziņots ar dokumenta numuru K(2007) 3315)

36

 

 

NOLĪGUMI

 

 

Padome

 

*

Informācija par dienu, kad spēkā stājas Partnerattiecību nolīgums zivsaimniecības nozarē starp Eiropas Kopienu, no vienas puses, un Dānijas valdību un Grenlandes autonomās teritorijas valdību, no otras puses

37

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.


I Tiesību akti, kas pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana ir obligāta

REGULAS

12.7.2007   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 182/1


PADOMES REGULA (EK) Nr. 809/2007

(2007. gada 28. jūnijs),

ar ko groza Regulas (EK) Nr. 894/97, (EK) Nr. 812/2004 un (EK) Nr. 2187/2005 attiecībā uz driftertīkliem

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu, un jo īpaši tā 37. pantu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta atzinumu,

tā kā:

(1)

Padomes 1997. gada 29. aprīļa Regulā (EK) Nr. 894/97, ar kuru paredz dažus tehniskus pasākumus zvejas resursu saglabāšanai (1), noteikta apsaimniekošanas sistēma zvejas resursu saglabāšanai, izmantojot tehniskos līdzekļus, nosakot driftertīklu maksimālā garuma samazinājumu līdz 2,5 kilometriem, kā arī aizliegums izmantot vai turēt uz kuģa klāja driftertīklus, kas paredzēti dažu sugu zvejai, un šo aizliegumu attiecina uz visiem Kopienas zvejas kuģiem, izņemot kuģus, kuri veic darbību Baltijas jūrā, Beltos un Zunda šaurumā.

(2)

Padomes 2004. gada 26. aprīļa Regulā (EK) Nr. 812/2004, ar ko nosaka pasākumus attiecībā uz nejaušu vaļveidīgo nozveju zivsaimniecībās (2), ir noteiktas prasības attiecībā uz akustisko atbaidīšanas ierīču lietojumu un vaļveidīgo nejaušas nozvejas pārraudzību dažās zivsaimniecībās, kurās izmanto driftertīklus.

(3)

Padomes 2005. gada 21. decembra Regulā (EK) Nr. 2187/2005, ar ko nosaka tehniskus pasākumus zvejas resursu saglabāšanai Baltijas jūrā, Beltos un Zunda šaurumā (3), ir noteikti ierobežojumi un nosacījumi driftertīklu lietojumam šajā reglamentētajā apgabalā.

(4)

Tomēr minētajās regulās nav ietverta driftertīklu definīcija. Skaidrības labad un lai sekmētu dalībvalstu veiktās pārraudzības vienveidību, visos trīs tiesību aktos būtu jāievieš vienota driftertīklu definīcija.

(5)

Driftertīklu definīcijas noteikšana nepaplašina ierobežojumu piemērošanas jomu un driftertīklu lietojuma nosacījumus, kas noteikti Kopienas tiesību aktos.

(6)

Tādēļ attiecīgi būtu jāgroza Regulas (EK) Nr. 894/97, (EK) Nr. 812/2004 un (EK) Nr. 2187/2005,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants.

Regulas (EK) Nr. 894/97 11. pantu aizstāj ar šādu pantu:

“11. pants

1.   “Driftertīkls” ir ikviens žaunu tīkls, ko uz ūdens virsmas vai noteiktā dziļumā tur peldošas ierīces, kas brīvi dreifē straumē atsevišķi vai kopā ar kuģi, kuram tās piestiprinātas. Tas var būt aprīkots ar ierīcēm, kas stabilizē tīklu un/vai ierobežo tā dreifēšanu.

2.   Ne uz viena kuģa klāja nedrīkst atrasties viens vai vairāki driftertīkli, kuru atsevišķais vai kopējais garums pārsniedz 2,5 kilometrus, un neviens kuģis tādus driftertīklus nedrīkst izmantot zvejai.”

2. pants

Regulā (EK) Nr. 812/2004 iekļauj šādu 1.a pantu:

“1.a pants

Definīcija

“Driftertīkls” ir ikviens žaunu tīkls, ko uz ūdens virsmas vai noteiktā dziļumā tur peldošas ierīces, kas brīvi dreifē straumē atsevišķi vai kopā ar kuģi, kuram tās piestiprinātas. Tas var būt aprīkots ar ierīcēm, kas stabilizē tīklu un/vai ierobežo tā dreifēšanu.”

3. pants

Regulas (EK) Nr. 2187/2005 2. pantu papildina ar šādu o) apakšpunktu:

“o)

“driftertīkls” ir ikviens žaunu tīkls, ko uz ūdens virsmas vai noteiktā dziļumā tur peldošas ierīces, kas brīvi dreifē straumē atsevišķi vai kopā ar kuģi, kuram tās piestiprinātas. Tas var būt aprīkots ar ierīcēm, kas stabilizē tīklu un/vai ierobežo tā dreifēšanu.”

4. pants

Šī regula stājas spēkā septītajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Luksemburgā, 2007. gada 28. jūnijā

Padomes vārdā

priekšsēdētājs

S. GABRIEL


(1)  OV L 132, 23.5.1997., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1239/98 (OV L 171, 17.6.1998., 1. lpp.).

(2)  OV L 150, 30.4.2004., 12. lpp.

(3)  OV L 349, 31.12.2005., 1. lpp.


12.7.2007   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 182/3


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 810/2007

(2007. gada 11. jūlijs),

ar kuru nosaka standarta ievešanas vērtības nolūkā noteikt ievešanas cenu atsevišķu veidu augļiem un dārzeņiem

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1994. gada 21. decembra Regulu (EK) Nr. 3223/94 par sīki izstrādātiem augļu un dārzeņu ievešanas režīma izpildes noteikumiem (1), un jo īpaši tās 4. panta 1. punktu,

tā kā:

(1)

Regulā (EK) Nr. 3223/94, piemērojot Urugvajas kārtas daudzpusējo tirdzniecības sarunu iznākumus, paredzēti kritēriji, pēc kuriem Komisija nosaka standarta ievešanas vērtības pielikumā precizētajiem produktu ievedumiem no trešām valstīm un periodiem.

(2)

Piemērojot iepriekš minētos kritērijus, standarta ievešanas vērtības nosakāmas līmeņos, kas norādīti šīs regulas pielikumā,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Standarta ievešanas vērtības, kas paredzētas Regulas (EK) Nr. 3223/94 4. pantā, ir tādas, kā norādīts tabulā, kas pievienota pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2007. gada 12. jūlijā.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2007. gada 11. jūlijā

Komisijas vārdā

lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektors

Jean-Luc DEMARTY


(1)  OV L 337, 24.12.1994., 66. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 756/2007 (OV L 172, 30.6.2007., 41. lpp.).


PIELIKUMS

Komisijas 2007. gada 11. jūlija Regulai, ar kuru nosaka standarta ievešanas vērtības nolūkā noteikt ievešanas cenu atsevišķu veidu augļiem un dārzeņiem

(EUR/100 kg)

KN kods

Trešās valsts kods (1)

Standarta ievešanas vērtība

0702 00 00

MK

48,1

TR

83,4

XS

23,6

ZZ

51,7

0707 00 05

JO

151,2

TR

115,8

ZZ

133,5

0709 90 70

TR

86,4

ZZ

86,4

0805 50 10

AR

55,2

UY

51,0

ZA

56,7

ZZ

54,3

0808 10 80

AR

86,2

BR

88,2

CL

89,9

CN

99,5

NZ

101,4

US

103,8

UY

59,1

ZA

89,6

ZZ

89,7

0808 20 50

AR

76,7

CL

84,4

CN

59,8

NZ

99,0

ZA

103,7

ZZ

84,7

0809 10 00

TR

199,7

ZZ

199,7

0809 20 95

TR

283,7

US

481,7

ZZ

382,7

0809 30 10, 0809 30 90

TR

129,4

ZZ

129,4

0809 40 05

IL

124,1

ZZ

124,1


(1)  Valstu nomenklatūra, kas paredzēta Komisijas Regulā (EK) Nr. 1833/2006 (OV L 354, 14.12.2006., 19. lpp.). Kods “ZZ” nozīmē “citas izcelsmes vietas”.


12.7.2007   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 182/5


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 811/2007

(2007. gada 11. jūlijs),

ar ko groza Regulu (EK) Nr. 917/2004 par sīki izstrādātiem noteikumiem, lai īstenotu Padomes Regulu (EK) Nr. 797/2004 par pasākumiem, lai uzlabotu biškopības produktu ražošanas un tirdzniecības vispārējos nosacījumus

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2004. gada 26. aprīļa Regulu (EK) Nr. 797/2004 par pasākumiem, lai uzlabotu biškopības produktu ražošanas un tirdzniecības vispārējos nosacījumus (1), un jo īpaši tās 6. pantu,

tā kā:

(1)

Lai izvairītos no iespējamas neskaidrības, Komisijas Regulas (EK) Nr. 917/2004 (2) 2. panta 3. punktā ir skaidri jānosaka, ka biškopības programmas pasākumi ir jāpabeidz līdz tā gada beigām, uz kuru tā attiecas.

(2)

Pašlaik ir noteikts, ka biškopības programmas atsevišķa pasākuma finansējuma apjomu gada laikā var mainīt augstākais par 20 % no paredzētajiem finanšu ierobežojumiem, lai grozījumi nebūtu jāapstiprina atbilstoši Regulas (EK) Nr. 797/2004 5. pantā minētajai procedūrai.

(3)

Ir konstatēts, ka noteiktais 20 % limits ir pārāk ierobežojošs administratīvā ziņā, dalībvalstīm un Komisijai. Tāpēc tas ir jāatceļ.

(4)

Vienkāršības labad biškopības programmas pasākumu izmaiņu pieņemšana gada laikā ir jāpadara elastīgāka, un tāpēc ir jāatceļ ierobežojumi attiecībā uz katrai dalībvalstij piešķirtā budžeta jaunu sadalīšanu.

(5)

Ir jāparedz, ka biškopības programmas pasākumu izmaiņas paziņo Komisijai gadījumā, ja daži pasākumi nav iekļauti sākotnēji paziņotajā trīsgadu programmā.

(6)

Tādēļ attiecīgi jāgroza Regula (EK) Nr. 917/2004.

(7)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Mājputnu gaļas un olu pārvaldības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulu (EK) Nr. 917/2004 groza šādi.

1)

Regulas 2. pantu groza šādi:

a)

svītro 1. punkta otro daļu;

b)

minētā panta 3. punkta pirmo teikumu aizstāj ar šādu tekstu:

“Lauksaimniecības programmu pasākumi, kas trīs gadu periodā tiek noteikti attiecībā uz katru gadu ir jāīsteno līdz tā gada 31. augustam, kurā tie paredzēti.”

2)

Regulas 6. pantu aizstāj ar šādu tekstu

“6. pants

Biškopības programmu pasākumus var mainīt gada gaitā, ja vien tie atbilst Regulas (EK) Nr. 797/2004 2. pantam. Visu minēto pasākumu finansiālos ierobežojumus var grozīt, ja vien netiek pārsniegts plānoto gada izdevumu vispārējais maksimālais līmenis un ja Kopienas līdzdalība biškopības produktu finansēšanā nepārsniedz 50 % no izdevumiem, kas rodas attiecīgajai dalībvalstij.

Attiecīgā dalībvalsts ziņo Komisijai par pasākumu izmaiņu projektu gada gaitā atbilstoši šā panta pirmajam punktam, ja pasākums nav sākotnēji ieplānots un paziņots trīsgadu programmas ietvaros. Ja Komisija neiebilst, izmaiņas stājas spēkā otrā mēneša pirmajā dienā pēc šāda paziņojuma iesniegšanas.

Vēlākais divus mēnešus pēc katra programmas gada beigām dalībvalstis nosūta Komisijai kopsavilkumu par izdevumu izpildi pēc pasākumu veida.”

3)

Regulas 7. pantu svītro.

2. pants

Šī regula stājas spēkā septītajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2007. gada 11. jūlijā

Komisijas vārdā

Komisijas locekle

Mariann FISCHER BOEL


(1)  OV L 125 28.4.2004., 1. lpp.

(2)  OV L 163 30.4.2004., 83. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1913/2006 (OV L 365, 21.12.2006., 52. lpp.).


12.7.2007   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 182/7


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 812/2007

(2007. gada 11. jūlijs),

ar ko atver Amerikas Savienotajām Valstīm piešķirtu tarifa kvotu cūkgaļai un paredz tās pārvaldīšanu

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1975. gada 29. oktobra Regulu (EEK) Nr. 2759/75 par cūkgaļas tirgus kopējo organizāciju (1), un jo īpaši tās 11. panta 1. punktu,

tā kā:

(1)

Nolīgumā vēstuļu apmaiņas veidā starp Eiropas Kopienu un Amerikas Savienotajām Valstīm atbilstīgi 1994. gada Vispārējās vienošanās par tarifiem un tirdzniecību (VVTT) XXIV panta 6. punktam un XXVIII pantam par koncesiju izmaiņām grafikos, kas attiecas uz Čehijas Republiku, Igaunijas Republiku, Kipras Republiku, Latvijas Republiku, Lietuvas Republiku, Ungārijas Republiku, Maltas Republiku, Polijas Republiku, Slovēnijas Republiku un Slovākijas Republiku saistībā ar šo valstu pievienošanos Eiropas Savienībai (2), kas apstiprināts ar Padomes Lēmumu 2006/333/EK (3), ir paredzēts atvērt Amerikas Savienotajām Valstīm piešķirtu īpašu importa tarifa kvotu 4 722 tonnām cūkgaļas.

(2)

Komisijas 2006. gada 16. augusta Regula (EK) Nr. 1233/2006, ar ko atver Amerikas Savienotajām Valstīm piešķirtu importa tarifa kvotu cūkgaļai un paredz tās pārvaldīšanu (4) ir būtiski jāgroza. Tāpēc Regula (EK) Nr. 1233/2006 ir jāatceļ un jāaizstāj ar jaunu regulu.

(3)

Jāpiemēro Komisijas 2000. gada 9. jūnija Regula (EK) Nr. 1291/2000, ar ko nosaka sīki izstrādātus kopējus noteikumus, kas jāievēro, piemērojot importa un eksporta licenču un iepriekš noteiktas kompensācijas sertifikātu sistēmu lauksaimniecības produktiem (5) un Komisijas 2006. gada 31. augusta Regula (EK) Nr. 1301/2006, ar ko nosaka kopīgus noteikumus lauksaimniecības produktu importa tarifu kvotu administrēšanai, izmantojot ievešanas atļauju sistēmu (6), ja vien šajā regulā nav noteikts citādi.

(4)

Lai nodrošinātu regulārus ievedumus, kvotas periods no 1. jūlija līdz nākamā gada 30. jūnijam ir jāsadala vairākos apakšperiodos. Jebkurā gadījumā ar Regulu (EK) Nr. 1301/2006 ierobežo ievešanas atļauju (licenču) derīguma termiņu, nosakot, ka ievešanas atļaujas (licences) nav derīgas pēc importa tarifu kvotas laikposma pēdējās dienas.

(5)

Tarifa kvotas pārvaldīšana jānodrošina ar importa licenču palīdzību. Tādēļ ir jāpieņem sīki izstrādāti noteikumi attiecībā uz pieteikumu iesniegšanu un informāciju, kas norādāma pieteikumos un licencēs.

(6)

Ņemot vērā spekulācijas risku, ko šīs sistēmas piemērošana rada cūkgaļas nozarē, ir vajadzīgi skaidri nosacījumi, saskaņā ar kuriem uzņēmēji var izmantot tarifa kvotu sistēmu.

(7)

Lai nodrošinātu tarifa kvotas pienācīgu pārvaldīšanu, importa licencēm jāparedz nodrošinājums – EUR 20 par 100 kg.

(8)

Uzņēmēju interesēs jāparedz, ka Komisija nosaka neizmantotos daudzumus, kurus pārceļ uz nākamo kvotas apakšperiodu saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1301/2006 7. panta 4. punktu.

(9)

Lai izmantotu tarifa kvotu, ir jāuzrāda Amerikas Savienoto Valstu kompetento iestāžu izdots izcelsmes sertifikāts saskaņā ar Komisijas 1993. gada 2. jūlija Regulu (EEK) Nr. 2454/93, ar ko nosaka īstenošanas noteikumus Padomes Regulai (EEK) Nr. 2913/92 par Kopienas Muitas kodeksa izveidi (7).

(10)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Cūkgaļas pārvaldības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

1.   Ikgadējā tarifa kvota 4 722 tonnu Amerikas Savienoto Valstu izcelsmes cūkgaļas produktu ievešanai ir atvērta periodam no 1. jūlija līdz nākamā gada 30. jūnijam.

Minētās kvotas kārtas numurs ir 09.4170.

2.   Regulas I pielikumā ir noteikti KN kodi un muitas nodoklis, ko piemēro produktiem, uz kuriem attiecas 1. punktā minētā tarifa kvota.

2. pants

Piemēro Regulas (EK) Nr. 1291/2000 un Regulas (EK) Nr. 1301/2006 noteikumus, ja vien šajā regulā nav paredzēts citādi.

3. pants

Ikgadējās tarifa kvotas noteiktais daudzums ir šādi sadalīts četros apakšperiodos:

a)

no 1. jūlija līdz 30. septembrim – 25 %;

b)

no 1. oktobra līdz 31. decembrim – 25 %;

c)

no 1. janvāra līdz 31. martam – 25 %;

d)

no 1. aprīļa līdz 30. jūnijam – 25 %.

4. pants

1.   Piemērojot Regulas (EK) Nr. 1301/2006 5. pantu, importa licences pieteikuma iesniedzējs, iesniedzot savu pirmo pieteikumu attiecīgajam ikgadējam kvotas periodam, sniedz pierādījumu par to, ka tas abos Regulas (EK) Nr. 1301/2006 5. pantā minētajos periodos ir ievedis vai izvedis vismaz 50 tonnas produktu, kas ir minēti Regulas (EEK) Nr. 2759/75 1. pantā.

2.   Licences pieteikums var būt par vairākiem produktiem ar atšķirīgu KN kodu, bet to izcelsmei jābūt Amerikas Savienotajās Valstīs. Tādā gadījumā visus KN kodus un to nosaukumus norāda attiecīgi licences pieteikuma un licences 16. un 15. ailē.

Licences pieteikumā norādītais daudzums ir ne mazāks par 20 tonnām un ne lielāks par 20 % no daudzuma, kas pieejams attiecīgajā apakšperiodā.

3.   Licences uzliek pienākumu veikt importu no Amerikas Savienotajām Valstīm.

4.   Licences pieteikumā un licencē ir šādas norādes:

a)

8. ailē ieraksta izcelsmes valsti un ar krustiņu atzīmē “jā”;

b)

20. ailē ieraksta vienu no II pielikuma A daļā minētajām norādēm.

Licences 24. ailē jābūt vienai no II pielikuma B daļā minētajām norādēm.

5. pants

1.   Licences pieteikumu var iesniegt tikai iepriekšējā mēneša pirmajās septiņās dienās, pirms sākas kārtējais 3. pantā noteiktais apakšperiods.

2.   Iesniedzot licences pieteikumu, iemaksā nodrošinājumu EUR 20 apmērā par 100 kilogramiem.

3.   Dalībvalstis vēlākais trešajā darba dienā pēc pieteikumu iesniegšanas termiņa beigām ziņo Komisijai par pieprasīto kopējo daudzumu (kilogramos).

4.   Licences izdod no septītās darba dienas līdz vēlākais vienpadsmitajai darba dienai pēc 3. punktā noteiktās ziņošanas beigām.

5.   Komisija vajadzības gadījumā nosaka daudzumus, par kuriem nav iesniegti pieteikumi un kurus automātiski pieskaita nākamajā kvotas apakšperiodā noteiktajam daudzumam.

6. pants

1.   Atkāpjoties no Regulas (EK) Nr. 1301/2006 11. panta 1. punkta otrās daļas, dalībvalstis līdz katra kvotas apakšperioda pirmā mēneša beigām ziņo Komisijai par minētās regulas 11. panta 1. punkta b) apakšpunktā minēto kopējo daudzumu (kilogramos), par kuru izdotas licences.

2.   Dalībvalstis līdz ceturtā mēneša beigām pēc katra ikgadējā kvotas perioda ziņo Komisijai par daudzumiem (kilogramos), kas attiecīgajā periodā saskaņā ar šo regulu ir faktiski laisti brīvā apgrozībā.

3.   Atkāpjoties no Regulas (EK) Nr. 1301/2006 11. panta 1. punkta otrās daļas, dalībvalstis ziņo Komisijai par daudzumiem (kilogramos), uz kuriem attiecas neizmantotās vai daļēji izmantotās importa licences; pirmo reizi to ziņo vienlaikus ar pieteikumu par iepriekšējo apakšperiodu un otro reizi – līdz ceturtā mēneša beigām pēc katra ikgadējā perioda.

7. pants

1.   Atkāpjoties no Regulas (EK) Nr. 1291/2000 23. panta, importa licences derīguma termiņš ir simt piecdesmit dienas no tā apakšperioda pirmās dienas, par kuru licence izdota.

2.   Neskarot Regulas (EK) Nr. 1291/2000 9. panta 1. punktu, no licencēm izrietošās tiesības attiecas vienīgi uz personām, kas atbilst Regulas (EK) Nr. 1301/2006 5. panta un šīs regulas 4. panta 1. punkta nosacījumiem.

8. pants

Produktus drīkst laist brīvā apgrozībā tikai tad, ja tiek uzrādīts izcelsmes sertifikāts, ko izdevušas Amerikas Savienoto Valstu kompetentās iestādes saskaņā ar Regulas (EEK) Nr. 2454/93 55. līdz 65. pantu. Šajā regulā minēto produktu izcelsmi nosaka saskaņā ar Kopienā spēkā esošajiem noteikumiem.

9. pants

Atceļ Regulu (EK) Nr. 1233/2006.

Atsauces uz atcelto regulu uzskata par atsaucēm uz šo regulu, un tās jālasa saskaņā ar III pielikumā norādīto atbilstības tabulu.

10. pants

Šī regula stājas spēkā trešajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2007. gada 11. jūlijā

Komisijas vārdā

Komisijas locekle

Mariann FISCHER BOEL


(1)  OV L 282, 1.11.1975., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1913/2005 (OV L 307, 25.11.2005., 2. lpp.).

(2)  OV L 124, 11.5.2006., 15. lpp.

(3)  OV L 124, 11.5.2006., 13. lpp.

(4)  OV L 225, 17.8.2006., 14. lpp.

(5)  OV L 152, 24.6.2000., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1913/2006 (OV L 365, 21.12.2006., 52. lpp.).

(6)  OV L 238, 1.9.2006., 13. lpp. Regulā grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 289/2007 (OV L 78, 17.3.2007., 17. lpp.).

(7)  OV L 253, 11.10.1993., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 214/2007 (OV L 62, 1.3.2007., 6. lpp.).


I PIELIKUMS

Kārtas Nr.

KN kodi

Preces apraksts

Piemērojamais nodoklis

Daudzums tonnās

(produkta svars)

09.4170

ex 0203 19 55

ex 0203 29 55

Svaigi, dzesināti vai saldēti garie muguras gabali un šķiņķi bez kauliem

EUR 250 par tonnu

4 722


II PIELIKUMS

A   DAĻA

Norādes, kas minētas 4. panta 4. punkta pirmās daļas b) apakšpunktā

bulgāru valodā

:

Регламент (ЕО) № 812/2007.

spāņu valodā

:

Reglamento (CE) no 812/2007.

čehu valodā

:

Nařízení (ES) č. 812/2007.

dāņu valodā

:

Forordning (EF) nr. 812/2007.

vācu valodā

:

Verordnung (EG) Nr. 812/2007.

igauņu valodā

:

Määrus (EÜ) nr 812/2007.

grieķu valodā

:

Kανονισμός (ΕΚ) αριθ. 812/2007.

angļu valodā

:

Regulation (EC) No 812/2007.

franču valodā

:

Règlement (CE) no 812/2007.

itāliešu valodā

:

Regolamento (CE) n. 812/2007.

latviešu valodā

:

Regula (EK) Nr. 812/2007.

lietuviešu valodā

:

Reglamentas (EB) Nr. 812/2007.

ungāru valodā

:

812/2007/EK rendelet.

maltiešu valodā

:

Ir-Regolament (KE) Nru 812/2007.

holandiešu valodā

:

Verordening (EG) nr. 812/2007.

poļu valodā

:

Rozporządzenie (WE) nr 812/2007.

portugāļu valodā

:

Regulamento (CE) n.o 812/2007.

rumāņu valodā

:

Regulamentul (CE) nr. 812/2007.

slovāku valodā

:

Nariadenie (ES) č. 812/2007.

slovēņu valodā

:

Uredba (ES) št. 812/2007.

somu valodā

:

Asetus (EY) No: 812/2007.

zviedru valodā

:

Förordning (EG) nr 812/2007.

B   DAĻA

Norādes, kas minētas 4. panta 4. punkta otrajā daļā

bulgāru valodā

:

намаляване на общата митническа тарифа съгласно предвиденото в Регламент (ЕО) № 812/2007.

spāņu valodā

:

reducción del arancel aduanero común prevista en el Reglamento (CE) no 812/2007.

čehu valodā

:

snížení společné celní sazby tak, jak je stanoveno v nařízení (ES) č. 812/2007.

dāņu valodā

:

toldnedsættelse som fastsat i forordning (EF) nr. 812/2007.

vācu valodā

:

Ermäßigung des Zollsatzes nach dem GZT gemäß Verordnung (EG) Nr. 812/2007.

igauņu valodā

:

ühise tollitariifistiku maksumäära alandamine vastavalt määrusele (EÜ) nr 812/2007.

grieķu valodā

:

Μείωση του δασμού του κοινού δασμολογίου, όπως προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 812/2007.

angļu valodā

:

reduction of the common customs tariff pursuant to Regulation (EC) No 812/2007.

franču valodā

:

réduction du tarif douanier commun comme prévu au règlement (CE) no 812/2007.

itāliešu valodā

:

riduzione del dazio della tariffa doganale comune a norma del regolamento (CE) n. 812/2007.

latviešu valodā

:

Regulā (EK) Nr. 812/2007 paredzētais vienotā muitas tarifa samazinājums.

lietuviešu valodā

:

bendrojo muito tarifo muito sumažinimai, nustatyti Reglamente (EB) Nr. 812/2007.

ungāru valodā

:

a közös vámtarifában szereplő vámtétel csökkentése a 812/2007/EK rendelet szerint.

maltiešu valodā

:

tnaqqis tat-tariffa doganali komuni kif jipprovdi r-Regolament (KE) Nru 812/2007.

holandiešu valodā

:

Verlaging van het gemeenschappelijke douanetarief overeenkomstig Verordening (EG) nr. 812/2007.

poļu valodā

:

Cła WTC obniżone jak przewidziano w rozporządzeniu (WE) nr 812/2007.

portugāļu valodā

:

redução da Pauta Aduaneira Comum como previsto no Regulamento (CE) n.o 812/2007.

rumāņu valodā

:

reducerea tarifului vamal comun astfel cum este prevăzut de Regulamentul (CE) nr. 812/2007.

slovāku valodā

:

Zníženie spoločnej colnej sadzby, ako sa ustanovuje v nariadení (ES) č. 812/2007.

slovēņu valodā

:

znižanje skupne carinske tarife v skladu z Uredbo (ES) št. 812/2007.

somu valodā

:

Asetuksessa (EY) N:o 812/2007 säädetty yhteisen tullitariffin alennus.

zviedru valodā

:

nedsättning av den gemensamma tulltaxan i enlighet med förordning (EG) nr 812/2007.


III PIELIKUMS

Atbilstības tabula

Regula (EK) Nr. 1233/2006

Šī regula

1. pants

1. pants

2. pants

3. pants

3. pants

4. panta 1. punkta a) apakšpunkts

4. panta 1. punkts

4. panta 1. punkta b) apakšpunkts

4. panta 2. punkta pirmā daļa

4. panta 1. punkta c) apakšpunkts

4. panta 2. punkta otrā daļa

4. panta 1. punkta d) apakšpunkts

4. panta 3. punkts

4. panta 1. punkta e) apakšpunkts

4. panta 3. punkts

4. panta 1. punkta f) apakšpunkts

4. panta 3. punkts

4. panta 2. punkts

5. panta 1. punkta pirmā daļa

5. panta 1. punkts

5. panta 1. punkta otrā daļa

5. panta 2. punkts

5. panta 3. punkts

5. panta 2. punkts

5. panta 4. punkta pirmā daļa

5. panta 3. punkts

5. panta 4. punkta otrā daļa

5. panta 5. punkts

5. panta 6. punkts

5. panta 7. punkts

5. panta 8. punkta pirmā daļa

5. panta 4. punkts

5. panta 9. punkts

5. panta 10. punkts

6. panta 2. punkts

6. panta 1. punkta pirmā daļa

7. panta 1. punkts

6. panta 1. punkta otrā daļa

6. panta 2. punkts

7. pants

8. pants

8. panta pirmā daļa

2. pants

8. panta otrā daļa

9. pants

10. pants

I pielikums

I pielikums

II pielikums

II pielikuma A daļa

III pielikums

II pielikuma B daļa

IV pielikums

V pielikums

VI pielikums


12.7.2007   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 182/15


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 813/2007

(2007. gada 11. jūlijs),

ar ko nosaka piešķiršanas koeficientu ievešanas atļauju izsniegšanai, par kurām pieteikumi iesniegti no 2007. gada 2. līdz 6. jūlijam, lai ievestu cukura nozares produktus saskaņā ar tarifa kvotām un preferenču nolīgumiem

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2006. gada 20. februāra Regulu (EK) Nr. 318/2006 par cukura tirgu kopīgu organizāciju (1),

ņemot vērā Komisijas 2006. gada 28. jūnija Regulu (EK) Nr. 950/2006, ar ko 2006./2007., 2007./2008. un 2008./2009. tirdzniecības gadam nosaka sīki izstrādātus piemērošanas noteikumus cukura produktu ievešanai un rafinēšanai atbilstīgi dažām tarifu kvotām un preferenču nolīgumiem (2), un jo īpaši minētās regulas 5. panta 3. punktu,

tā kā:

(1)

Saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 950/2006 vai Komisijas 2006. gada 13. decembra Regulu (EK) Nr. 1832/2006, ar ko nosaka pārejas pasākumus cukura nozarē sakarā ar Bulgārijas un Rumānijas pievienošanos (3), kompetentajai iestādei nedēļā no 2007. gada 2. līdz 6. jūlijam tika iesniegti ievešanas atļauju pieteikumi par kopējo apjomu, kas ir vienāds vai lielāks par apjomu, kas pieejams saskaņā ar sērijas numuru 09.4343 (2006–2007).

(2)

Šādā gadījumā Komisijai ir jānosaka piešķiršanas koeficients, lai varētu izsniegt atļaujas proporcionāli pieejamajam daudzumam, un jāinformē dalībvalstis par to, ka ir sasniegta attiecīgā robeža,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Ņemot vērā ievešanas atļauju pieteikumus, kas saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 950/2006 4. panta 2. punktu vai Regulas (EK) Nr. 1832/2006 5. pantu iesniegti no 2007. gada 2. līdz 6. jūlijam, atļaujas izsniedz, ievērojot šīs regulas pielikumā norādītos daudzuma ierobežojumus.

2. pants

Šī regula stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2007. gada 11. jūlijā

Komisijas vārdā

lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektors

Jean-Luc DEMARTY


(1)  OV L 58, 28.2.2006., 1. lpp.

(2)  OV L 178, 1.7.2006., 1. lpp. Regulā grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 2006/2006 (OV L 379, 28.12.2006., 95. lpp.).

(3)  OV L 354, 14.12.2006., 8. lpp.


PIELIKUMS

ĀKK preferences cukurs – Indija

Regulas (EK) Nr. 950/2006 IV sadaļa

2006./2007. tirdzniecības gads

Sērijas numurs

Valsts

Procentos, ko piešķir no daudzumiem, kuri pieprasīti nedēļā no 2.7.2007-6.7.2007

Limits

09.4331

Barbadosa

100

 

09.4332

Beliza

100

 

09.4333

Kotdivuāra

0

Sasniegts

09.4334

Kongo Demokrātiskā Republika

0

Sasniegts

09.4335

Fidži

100

 

09.4336

Gviāna

100

 

09.4337

Indija

0

Sasniegts

09.4338

Jamaika

100

 

09.4339

Kenija

0

Sasniegts

09.4340

Madagaskara

0

Sasniegts

09.4341

Malāvija

100

 

09.4342

Maurīcija

100

 

09.4343

Mozambika

100

Sasniegts

09.4344

Sentkitsa-Nevisa

 

09.4345

Surinama

 

09.4346

Svazilenda

100

 

09.4347

Tanzānija

0

Sasniegts

09.4348

Trinidāda un Tobāgo

0

Sasniegts

09.4349

Uganda

 

09.4350

Zambija

100

 

09.4351

Zimbabve

100

 


ĀKK preferences cukurs – Indija

Regulas (EK) Nr. 950/2006 IV sadaļa

2007./2008. tirdzniecības gads

Sērijas numurs

Valsts

Procentos, ko piešķir no daudzumiem, kuri pieprasīti nedēļā no 2.7.2007-6.7.2007

Limits

09.4331

Barbadosa

100

 

09.4332

Beliza

100

 

09.4333

Kotdivuāra

100

 

09.4334

Kongo Demokrātiskā Republika

100

 

09.4335

Fidži

100

 

09.4336

Gviāna

100

 

09.4337

Indija

0

Sasniegts

09.4338

Jamaika

100

 

09.4339

Kenija

100

 

09.4340

Madagaskara

100

 

09.4341

Malāvija

100

 

09.4342

Maurīcija

100

 

09.4343

Mozambika

100

 

09.4344

Sentkitsa-Nevisa

 

09.4345

Surinama

 

09.4346

Svazilenda

100

 

09.4347

Tanzānija

100

 

09.4348

Trinidāda un Tobāgo

100

 

09.4349

Uganda

 

09.4350

Zambija

100

 

09.4351

Zimbabve

100

 


Papildu cukurs

Regulas (EK) Nr. 950/2006 V sadaļa

2006./2007. tirdzniecības gads

Sērijas numurs

Valsts

Procentos, ko piešķir no daudzumiem, kuri pieprasīti nedēļā no 2.7.2007-6.7.2007

Limits

09.4315

Indija

100

 

09.4316

Valstis, kas parakstījušas ĀKK Protokolu

100

 


CXL koncesiju cukurs

Regulas (EK) Nr. 950/2006 VI sadaļa

2006./2007. tirdzniecības gads

Sērijas numurs

Valsts

Procentos, ko piešķir no daudzumiem, kuri pieprasīti nedēļā no 2.7.2007-6.7.2007

Limits

09.4317

Austrālija

0

Sasniegts

09.4318

Brazīlija

0

Sasniegts

09.4319

Kuba

0

Sasniegts

09.4320

Citas trešās valstis

0

Sasniegts


Balkānu cukurs

Regulas (EK) Nr. 950/2006 VII sadaļa

2006./2007. tirdzniecības gads

Sērijas numurs

Valsts

Procentos, ko piešķir no daudzumiem, kuri pieprasīti nedēļā no 2.7.2007-6.7.2007

Limits

09.4324

Albānija

100

 

09.4325

Bosnija un Hercegovina

0

Sasniegts

09.4326

Serbija, Melnkalne un Kosova

100

 

09.4327

Bijusī Dienvidslāvijas Maķedonijas Republika

100

 

09.4328

Horvātija

100

 


Īpaša un rūpnieciska ieveduma cukurs

Regulas (EK) Nr. 950/2006 VIII sadaļa

2006./2007. tirdzniecības gads

Sērijas numurs

Veids

Procentos, ko piešķir no daudzumiem, kuri pieprasīti nedēļā no 2.7.2007-6.7.2007

Limits

09.4380

Īpašais

 

09.4390

Rūpnieciskais

100

 


Cukura imports saskaņā ar Bulgārijai un Rumānijai atvērtajām pārejas posma tarifu kvotām

Regulas (EK) Nr. 1832/2006 1. nodaļas 2. iedaļa

2006./2007. tirdzniecības gads

Kārtas numurs

Veids

Procentos, ko piešķir no daudzumiem, kuri pieprasīti nedēļā no 2.7.2007-6.7.2007

Limits

09.4365

Bulgārija

0

Sasniegts

09.4366

Rumānija

0

Sasniegts


DIREKTĪVAS

12.7.2007   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 182/19


PADOMES DIREKTĪVA 2007/43/EK

(2007. gada 28. jūnijs),

ar ko nosaka obligātos noteikumus gaļas ražošanai audzētu cāļu aizsardzībai

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu, un jo īpaši tā 37. pantu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta atzinumu (1),

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu (2),

apspriedusies ar Reģionu komiteju,

tā kā:

(1)

Eiropas Kopienas dibināšanas līgumam pievienotajā protokolā par dzīvnieku aizsardzību un labturību paredzēts, ka, nosakot un īstenojot lauksaimniecības politiku, Kopiena un dalībvalstis velta pienācīgu uzmanību dzīvnieku labturības prasībām, vienlaikus ievērojot dalībvalstu normatīvos vai administratīvos aktus un paražas, jo īpaši attiecībā uz reliģiskiem rituāliem, kultūras tradīcijām un reģionālās kultūras mantojumu.

(2)

Padomes Direktīvā 98/58/EK (1998. gada 20. jūlijs) par lauksaimniecībā izmantojamo dzīvnieku aizsardzību (3), kas izveidota uz Eiropas Konvencijas par lauksaimniecībā izmantojamo dzīvnieku aizsardzību (4) pamata (turpmāk “Konvencija”), noteikti lauksaimniecībā turēto vai audzējamo dzīvnieku aizsardzības obligātie standarti, tostarp noteikumi par izmitināšanu, barību, ūdeni un aprūpi atbilstīgi dzīvnieku fizioloģiskajām un etoloģiskajām vajadzībām.

(3)

Kopiena ir līgumslēdzēja puse Konvencijai un īpašajam ieteikumam par mājas vistām (Gallus gallus), kurā ir iekļauti arī papildu noteikumi par gaļas ražošanai audzētiem mājputniem un kas pieņemts atbilstīgi Konvencijai.

(4)

Dzīvnieku veselības un dzīvnieku labturības zinātniskās komitejas 2000. gada 21. marta ziņojumā par gaļas ražošanai audzētu cāļu (broileru) labturību ir secināts, ka pašreiz šim mērķim izmantojamo cāļu šķirņu ātrais augšanas temps nav saistīts ar apmierinošu dzīvnieku labturības un veselības līmeni un ka palielināta blīvuma negatīvā ietekme ir mazāka ēkās, kurās var uzturēt labus iekštelpu klimatiskos apstākļus.

(5)

Kad būs pieejami attiecīgi Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādes (EFSA) atzinumi, izstrādās īpašus noteikumus attiecībā uz nepakaisītām teritorijām, lai samazinātu ģenētisko parametru ietekmi vai lai iekļautu labturības rādītājus papildus pēdu spilventiņu dermatītam.

(6)

Ir jānosaka noteikumi Kopienas mērogā gaļas ražošanai audzētu cāļu aizsardzībai, lai izvairītos no konkurences kropļošanas, kura var kavēt kopējā tirgus organizācijas vienmērīgu darbību šajā nozarē, kā arī lai nodrošinātu nozares racionālu attīstību.

(7)

Lai sasniegtu galveno mērķi, proti, ieviestu uzlabojumus saistībā ar dzīvnieku labturību intensīvās vistkopības nozarē, saskaņā ar proporcionalitātes principu ir vajadzīgs un ir piemēroti noteikt obligātus aizsardzības noteikumus gaļas ražošanai audzētiem cāļiem. Saskaņā ar Līguma 5. panta trešo daļu šī direktīva paredz vienīgi tos pasākumus, kas ir vajadzīgi izvirzīto mērķu sasniegšanai.

(8)

Noteikumos galvenā uzmanība būtu jāvērš uz labturības problēmām intensīvas lauksaimniecības sistēmās. Lai izvairītos no nesamērīgu pasākumu piemērošanas nelielām cāļu saimēm, būtu jānosaka šīs direktīvas piemērošanas obligātā robežvērtība.

(9)

Ir svarīgi, lai personām, kas kopj cāļus, būtu izpratne par dzīvnieku labturības prasībām un lai tās būtu saņēmušas atbilstīgu apmācību savu uzdevumu veikšanai vai ieguvušas šādai apmācībai līdzvērtīgu pieredzi.

(10)

Nosakot noteikumus gaļas ražošanai audzētu cāļu aizsardzībai, būtu jāsaglabā līdzsvars starp dažādiem vērā ņemamajiem aspektiem attiecībā uz dzīvnieku labturību un veselību, ekonomiskajiem un sociālajiem apsvērumiem un ietekmi uz vidi.

(11)

Ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 854/2004 (2004. gada 29. aprīlis), ar ko paredz īpašus noteikumus par lietošanai pārtikā paredzētu dzīvnieku izcelsmes produktu oficiālas kontroles organizēšanu (5), un ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 882/2004 (2004. gada 29. aprīlis) par oficiālu kontroli, ko veic, lai pārbaudītu atbilstību barības un pārtikas likumam, dzīvnieku veselības un labturības noteikumiem (6), jau ir izveidota sistēma oficiālai kontrolei, tostarp lai pārbaudītu atbilstību dažiem dzīvnieku labturības noteikumiem. Turklāt Regulā (EK) Nr. 882/2004 noteikts, ka dalībvalstīm jāiesniedz gada ziņojumi par daudzgadu valsts kontroles plānu īstenošanu, tostarp uzrādot īstenoto kontroļu un revīziju rezultātus. Šajā nolūkā gan minētajās regulās, gan Lēmumā 90/424/EEK (1990. gada 26. jūnijs) par izdevumiem veterinārijas jomā (7) ir paredzēts finansiāls atbalsts.

(12)

Dažās dalībvalstīs jau pastāv dažādas brīvprātīgas sistēmas cāļu gaļas marķēšanai, pamatojoties uz atbilstību dzīvnieku labturības standartiem un citiem parametriem.

(13)

Ņemot vērā gūto pieredzi šāda veida brīvprātīgu marķējuma sistēmu piemērošanā, Komisijai būtu jāiesniedz ziņojums par īpaši saskaņotas obligātas marķējuma sistēmas iespējamu ieviešanu Kopienas mērogā cāļu gaļai, gaļas produktiem un izstrādājumiem, balstoties uz atbilstību dzīvnieku labturības standartiem, tostarp par šādas marķēšanas sistēmas iespējamo sociālekonomisko ietekmi, ietekmi uz Kopienas ekonomiskajiem partneriem un par tā atbilstību Pasaules Tirdzniecības organizācijas noteikumiem.

(14)

Komisijai būtu jāiesniedz uz jauniem zinātniskiem pierādījumiem balstīts ziņojums, ņemot vērā turpmāko izpēti un praktisko pieredzi, lai arī turpmāk uzlabotu gaļas ražošanai audzētu cāļu labturību, tostarp šādu cāļu izcelsmes saimi, jo īpaši saistībā ar tiem aspektiem, kas šajā direktīvā nav paredzēti. Šādā ziņojumā būtu īpaši jāizskata iespējas ieviest rādītājus, lai noteiktu sliktus labturības apstākļus, kas konstatēti pēcnāves izmeklēšanā, un ģenētisko parametru ietekme uz konstatētajiem trūkumiem, kas izraisa gaļas ražošanai audzētu cāļu sliktu labturību.

(15)

Dalībvalstīm būtu jānosaka noteikumi par sankcijām, kādas piemērojamas, ja ir pārkāpti šīs direktīvas noteikumi, un jānodrošina to piemērošana. Šīm sankcijām jābūt efektīvām, samērīgām un preventīvām.

(16)

Saskaņā ar 34. punktu Iestāžu nolīgumā par labāku likumdošanas procesu (8) Padomei būtu jāiesaka dalībvalstīm gan savām vajadzībām, gan Kopienas interesēs izstrādāt savas tabulas, kur pēc iespējas precīzāk atspoguļota atbilstība starp šo direktīvu un tās transponēšanas pasākumiem, un padarīt tās publiski pieejamas.

(17)

Šīs direktīvas īstenošanai vajadzīgie pasākumi būtu jāpieņem saskaņā ar Padomes Lēmumu 1999/468/EK (1999. gada 28. jūnijs), ar ko nosaka Komisijai piešķirto ieviešanas pilnvaru īstenošanas kārtību (9),

IR PIEŅĒMUSI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

Priekšmets un darbības joma

1.   Šo direktīvu piemēro gaļas ražošanai audzētiem cāļiem.

Taču to nepiemēro:

a)

novietnēm ar mazāk kā 500 cāļiem;

b)

novietnēm vienīgi ar vaislas cāļiem;

c)

inkubatoriem;

d)

cāļiem turēšanai galvenokārt telpās un cāļiem brīvā turēšanā, kā minēts IV pielikuma b), c), d), e) apakšpunktā Komisijas Regulā (EEK) Nr. 1538/91 (1991. gada 5. jūnijs), ar ko ievieš sīki izstrādātus noteikumus Regulas (EEK) Nr. 1906/90 par dažiem mājputnu tirdzniecības standartiem īstenošanai (10); un

e)

bioloģiski audzētiem cāļiem atbilstīgi Padomes Regulai (EEK) Nr. 2092/91 (1991. gada 24. jūnijs) par lauksaimniecības produktu bioloģisku ražošanu un norādēm par to uz lauksaimniecības produktiem un pārtikas produktiem (11).

2.   Šo direktīvu piemēro gaļas putnu saimēm novietnēs, kurās ir gan vaislas, gan gaļas putnu saimes.

Dalībvalstis var brīvi izvēlēties, vai piemērot stingrākus pasākumus jomā, uz ko attiecas šī direktīva.

Galvenais atbildīgais par dzīvnieku labturību ir dzīvnieku īpašnieks vai turētājs.

2. pants

Definīcijas

1.   Šajā direktīvā piemēro šādas definīcijas:

a)

“īpašnieks” ir jebkura fiziska vai juridiska persona vai personas, kam pieder novietne, kurā tur cāļus;

b)

“turētājs” ir jebkura fiziska vai juridiska persona, kura saskaņā ar līgumu vai tiesību aktiem pastāvīgi vai uz laiku ir atbildīga par cāļiem;

c)

“kompetentā iestāde” ir galvenā dalībvalsts varas iestāde, kura ir kompetenta veikt pārbaudes saistībā ar dzīvnieku labturību, veterinārās un zootehniskās pārbaudes, vai jebkura cita iestāde, kurai šīs pilnvaras ir piešķirtas reģionālā, vietējā vai citā mērogā;

d)

“valsts pilnvarots veterinārārsts” ir veterinārārsts, kas saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 854/2004 I pielikuma III sadaļas IV nodaļas A daļu ir kvalificēts darboties šādā amatā un kuru iecēlusi kompetentā iestāde;

e)

“cālis” ir Gallus gallus sugas dzīvnieks, ko audzē gaļas ražošanai;

f)

“novietne” ir ražošanas vieta, kurā tur cāļus;

g)

“mītne” ir novietnes ēka, kurā tur cāļu saimi;

h)

“izmantojamā teritorija” ir pakaisīta teritorija, kurai cāļi var piekļūt jebkurā laikā;

i)

“saimes blīvums” ir cāļu, kuri vienlaikus uzturas kādā mītnē, kopīgais dzīvsvars uz vienu izmantojamās teritorijas kvadrātmetru;

j)

“saime” ir cāļu grupa, kas izmitināti novietnes mītnē un vienlaikus uzturas šajā mītnē;

k)

“dienas mirstības koeficients” ir to cāļu skaits, kuri nomiruši vienā mītnē vienas dienas laikā, tostarp tie, kuri izbrāķēti un nokauti slimības vai citu iemeslu dēļ, kas dalīts ar kopīgo cāļu skaitu, kuri tajā dienā atradās mītnē, un reizināts ar 100;

l)

“dienas mirstības koeficientu kopsumma” ir dienas mirstības koeficientu summa.

2.   “Izmantojamās teritorijas” definīciju 1. punkta h) apakšpunktā drīkst papildināt, lai attiecinātu to uz nepakaisītām teritorijām, saskaņā ar 11. pantā minēto procedūru atbilstīgi Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādes sniegtam zinātniskam atzinumam par nepakaisītu teritoriju ietekmi uz cāļu labturību.

3. pants

Cāļu turēšanas prasības

1.   Dalībvalstis nodrošina, ka:

a)

visas mītnes atbilst I pielikumā norādītajām prasībām;

b)

kompetentā iestāde vai valsts pilnvarotais veterinārārsts veic pieprasītās pārbaudes, uzraudzību un papildu pasākumus, tostarp III pielikumā paredzētos.

2.   Dalībvalstis nodrošina, ka maksimālais saimes blīvums novietnē vai novietnes mītnē nekad nepārsniedz 33 kg/m2.

3.   Atkāpjoties no 2. punkta, dalībvalstis var noteikt, ka cāļus tur lielāka blīvuma saimēs, ja īpašnieks vai audzētājs papildus I pielikumā noteiktajām prasībām atbilst II pielikuma prasībām.

4.   Dalībvalstis nodrošina, ka, ja saskaņā ar 3. punktu piešķir atkāpi, tad maksimālais saimes blīvums novietnē vai novietnes mītnē nekad nepārsniedz 39 kg/m2.

5.   Ja ir izpildīti V pielikuma nosacījumi, dalībvalstis var atļaut palielināt 4. punktā minēto maksimālo saimes blīvumu novietnē ne vairāk kā par 3 kg/m2.

4. pants

Apmācība un norādījumi personām, kas strādā ar cāļiem

1.   Dalībvalstis gādā par to, lai turētāji, kas ir fiziskas personas, būtu saņēmuši pienācīgu apmācību savu pienākumu veikšanai un lai būtu pieejami atbilstīgi apmācību kursi.

2.   Panta 1. punktā minētajos apmācību kursos galveno uzmanību pievērš labturības aspektiem, un tie jo īpaši aptver IV pielikumā uzskaitītos jautājumus.

3.   Dalībvalstis nodrošina, ka tiek izveidota sistēma apmācību kursu kontrolei un apstiprināšanai. Cāļu turētājam ir attiecīgās dalībvalsts kompetentās iestādes atzīts sertifikāts, kas apliecina šādu apmācības kursu pabeigšanu vai to, ka ir iegūta šādām apmācībām līdzvērtīga pieredze.

4.   Dalībvalstis var atzīt pirms 2010. gada 30. jūnija iegūto pieredzi kā līdzvērtīgu dalībai šādos apmācību kursos un izsniedz sertifikātus, kas apliecina šādu līdzvērtību.

5.   Dalībvalstis var noteikt, ka 1. līdz 4. punktā noteiktās prasības piemēro arī īpašniekiem.

6.   Īpašnieks vai turētājs dod norādes un ieteikumus par atbilstīgām dzīvnieku labturības prasībām, tostarp saistībā ar novietnēs praktizētajām brāķēšanas un kaušanas metodēm, tām personām, kuras tie nodarbina vai nolīgst kopt cāļus vai arī tos ķert un iekraut.

5. pants

Putnu gaļas marķēšana

Ne vēlāk kā 2009. gada 31. decembrī Komisija iesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei ziņojumu par iespēju ieviest īpaši saskaņotu obligātu cāļu gaļas, gaļas produktu un izstrādājumu marķēšanas sistēmu, kas pamatota uz atbilstību dzīvnieku labturības standartiem.

Ziņojumā ņem vērā iespējamo sociālekonomisko saistību un ietekmi uz Kopienas saimnieciskajiem partneriem, kā arī šādas marķēšanas shēmas atbilstību Pasaules Tirdzniecības organizācijas noteikumiem.

Līdz ar ziņojumu iesniedz atbilstīgus tiesību aktu priekšlikumus, ņemot vērā dalībvalstu apsvērumus un gūto pieredzi, piemērojot brīvprātīgās marķēšanas sistēmas.

6. pants

Komisijas ziņojums Eiropas Parlamentam un Padomei

1.   Pamatojoties uz Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādes zinātnisko atzinumu, Komisija ne vēlāk kā 2010. gada 31. decembrī iesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei ziņojumu par ģenētisko parametru ietekmi uz konstatētajiem trūkumiem, kas izraisa cāļu sliktu labturību. Vajadzības gadījumā līdz ar šo ziņojumu iesniedz atbilstīgus tiesību aktu priekšlikumus.

2.   Dalībvalstis, pamatojoties uz vismaz viena gada laikā nokauto mājputnu saimju reprezentatīvā parauga kontroli, iesniedz Komisijai savākto datu rezultātus. Lai varētu veikt attiecīgu analīzi, III pielikumā minētajām prasībām attiecībā uz paraugiem un datiem vajadzētu būt zinātniski pamatotām, objektīvām un salīdzināmām un noteiktām saskaņā ar 11. pantā minēto procedūru.

Dalībvalstīm datu vākšanai šīs direktīvas mērķiem var būt vajadzīgs finansiāls Komisijas atbalsts.

3.   Pamatojoties uz pieejamiem datiem un ņemot vērā jaunus zinātniskus pierādījumus, vēlākais līdz 2012. gada 30. jūnijam Komisija iesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei ziņojumu par šīs direktīvas piemērošanu un tās ietekmi uz cāļu labturību, kā arī par labturības rādītāju izstrādi. Ziņojumā ņem vērā dažādos audzēšanas apstākļus un metodes. Tajā ņem vērā arī šīs direktīvas sociāli ekonomiskās un administratīvās sekas, tostarp attiecībā uz reģionāliem aspektiem.

7. pants

Pārbaudes

1.   To, vai tiek ievērotas šīs direktīvas prasības, kompetentā iestāde pārbauda, veicot nediskriminējošas pārbaudes.

Šādas pārbaudes veic atbilstīgi katrā dalībvalstī turēto dzīvnieku proporcijai saskaņā ar atbilstīgiem noteikumiem, kas izklāstīti Regulā (EK) Nr. 882/2004, un tās var veikt vienlaikus ar citām pārbaudēm.

Dalībvalstis ievieš atbilstīgas procedūras saimes blīvuma noteikšanai.

2.   Katru gadu līdz 30. jūnijam dalībvalstis iesniedz Komisijai gada pārskatu par iepriekšējā gadā veiktajām 1. punktā noteiktajām pārbaudēm. Pārskatam pievieno to atbilstošo darbību sarakstu, ko kompetentā iestāde veic, lai atrisinātu galvenās atklātās labturības problēmas.

8. pants

Labas pārvaldības prakses rokasgrāmatas

Dalībvalstis veicina labas pārvaldības prakses rokasgrāmatu izstrādi, kurās ietver ieteikumus attiecībā uz šīs direktīvas ievērošanu. Šādu rokasgrāmatu izplatīšana un izmantošana tiek veicināta.

9. pants

Sankcijas

Dalībvalstis pieņem noteikumus par sankcijām, kas piemērojamas par to valsts noteikumu pārkāpumiem, kuri pieņemti saskaņā ar šo direktīvu, un veic visus vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu sankciju īstenošanu. Sankcijas ir efektīvas, samērīgas un preventīvas. Dalībvalstis informē Komisiju par šiem noteikumiem vēlākais līdz 2010. gada 30. jūnijam, kā arī tūlīt informē to par katru turpmāk pieņemtu grozījumu, kas tos ietekmē.

10. pants

Īstenošanas pilnvaras

Pasākumus, kas vajadzīgi, lai nodrošinātu šīs direktīvas vienādu īstenošanu, var pieņemt saskaņā ar 11. pantā minēto procedūru.

11. pants

Komitejas procedūra

1.   Komisijai palīdz Pastāvīgā pārtikas aprites un dzīvnieku veselības komiteja, kas izveidota saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 178/2002 (2002. gada 28. janvāris), ar ko paredz pārtikas aprites tiesību aktu vispārīgus principus un prasības, izveido Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādi un paredz procedūras saistībā ar pārtikas nekaitīgumu (12) (“Komiteja”).

2.   Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro Lēmuma 1999/468/EK 5. un 7. pantu.

Lēmuma 1999/468/EK 5. panta 6. punktā paredzētais termiņš ir trīs mēneši.

12. pants

Transponēšana

Dalībvalstīs stājas spēkā normatīvie un administratīvie akti, kas ir vajadzīgi, lai vēlākais līdz 2010. gada 30. jūnijam izpildītu šīs direktīvas prasības.

Kad dalībvalstis pieņem minētos noteikumus, tajos ietver atsauci uz šo direktīvu vai arī šādu atsauci pievieno to oficiālajai publikācijai. Dalībvalstis nosaka, kā veicamas šādas atsauces.

13. pants

Stāšanās spēkā

Šī direktīva stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

14. pants

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Luksemburgā, 2007. gada 28. jūnijā

Padomes vārdā

priekšsēdētājs

S. GABRIEL


(1)  2006. gada 14. februāra Atzinums (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts).

(2)  2005. gada 26. oktobra Atzinums (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts).

(3)  OV L 221, 8.8.1998., 23. lpp. Direktīvā grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 806/2003 (OV L 122, 16.5.2003., 1. lpp.).

(4)  OV L 323, 17.11.1978., 14. lpp. Konvencijā grozījumi izdarīti ar Grozījumu protokolu (OV L 395, 31.12.1992., 22. lpp.).

(5)  OV L 139, 30.4.2004., 206. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Padomes Regulu (EK) Nr. 1791/2006 (OV L 363, 20.12.2006., 1. lpp.).

(6)  OV L 165, 30.4.2004., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Padomes Regulu (EK) Nr. 1791/2006.

(7)  OV L 224, 18.8.1990., 19. lpp. Lēmumā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1791/2006.

(8)  OV C 321, 31.12.2003., 1. lpp. Labotā redakcija OV C 4, 8.1.2004., 7. lpp.

(9)  OV L 184, 17.7.1999., 23. lpp. Lēmumā grozījumi izdarīti ar Lēmumu 2006/512/EK (OV L 200, 22.7.2006., 11. lpp.).

(10)  OV L 143, 7.6.1991., 11. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 2029/2006 (OV L 414, 30.12.2006., 29. lpp.).

(11)  OV L 198, 22.7.1991., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 394/2007 (OV L 98, 13.4.2007., 3. lpp.).

(12)  OV L 31, 1.2.2002., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 575/2006 (OV L 100, 8.4.2006., 3. lpp.).


I PIELIKUMS

PRASĪBAS, KO PIEMĒRO NOVIETNĒM

Papildus attiecīgajiem noteikumiem citos atbilstīgos Kopienas tiesību aktos piemēro arī šādas prasības:

Dzirdinātavass

1.

Dzirdinātavas novieto un izmanto tādā veidā, lai pēc iespējas samazinātu šķidruma izšļakstīšanos.

Barošana

2.

Barība ir pieejama nepārtraukti, vai arī to izsniedz īpašās ēdienreizēs, kā arī putnus nedrīkst atstāt bez barības vairāk nekā 12 stundas pirms paredzamās cāļu kaušanas.

Pakaiši

3.

Uz grīdas virsmas visu laiku ir visiem cāļiem pieejami sausi un irdeni pakaiši.

Ventilācija un apkure

4.

Lai telpas nepārkarstu, ir pietiekama ventilācija, vajadzības gadījumā to izmantojot kopā ar apkures sistēmu, lai atbrīvotos no pārāk liela mitruma.

Troksnis

5.

Trokšņa līmeni samazina līdz minimumam. Ventilatorus, barošanas iekārtas vai citas iekārtas konstruē, izvieto, ekspluatē un apkopj tā, lai tās radītu pēc iespējas mazāk trokšņa.

Apgaismojums

6.

Visās ēkās gaismas intensitāte apgaismošanas laikā ir vismaz 20 luksi, mērot putnu acu augstumā, un tā apgaismo vismaz 80 % izmantojamās teritorijas. Vajadzības gadījumā apgaismojumu var īslaicīgi samazināt, ievērojot veterinārārsta norādījumus.

7.

Septiņu dienu laikā no brīža, kad cāļi ir ievietoti ēkā, un līdz trim dienām pirms to paredzētās kaušanas apgaismojumam jādarbojas 24 stundu ciklā, kā arī jāiekļauj kopumā vismaz sešas stundas ilgi tumsas periodi ar vismaz vienu nepārtrauktu vismaz četras stundas ilgu tumsas periodu, neietverot krēslas periodus.

Pārbaudes

8.

Visi cāļi, ko tur novietnē, ir jāpārbauda vismaz divas reizes dienā. Īpaša uzmanība būtu jāpievērš pazīmēm, kas norāda uz dzīvnieku labturības un/vai dzīvnieku veselības pasliktināšanos.

9.

Cāļus, kuri ir smagi ievainoti vai kuriem ir nepārprotamas veselības traucējumu pazīmes, piemēram, tādus cāļus, kuriem staigāšana sagādā grūtības, kuriem ir ascīts smagā formā vai nopietni defekti, un tādus, kuri, iespējams, cieš sāpes, atbilstīgi ārstē vai nekavējoties izbrāķē un nogalina. Vajadzības gadījumā sazinās ar veterinārārstu.

Tīrīšana

10.

Katru reizi pēc depopulācijas un pirms jaunas saimes ievešanas mītnē tās mītnes, aprīkojuma vai piederumu daļas, kas nonāk kontaktā ar cāļiem, rūpīgi iztīra un dezinficē. Pēc depopulācijas no mītnes jāaizvāc visi pakaiši un jāsagādā tīri pakaiši.

Uzskaite

11.

Īpašnieks vai turētājs katrā novietnes mītnē veic uzskaiti par:

a)

ievesto cāļu skaitu;

c)

cāļu hibrīdiem vai šķirnēm, ja tas ir zināms;

d)

katrā pārbaudē – par mirušo putnu skaitu, norādot cēloņus, ja tādi ir zināmi, kā arī izbrāķēto putnu skaitu, pamatojot to;

e)

to cāļu skaitu, kas paliek saimē pēc cāļu aizvešanas pārdošanai vai kaušanai.

b)

izmantojamo teritoriju;

Minētās uzskaites pierakstus glabā vismaz trīs gadus, un tos dara pieejamus kompetentajai iestādei pārbaudes veikšanas laikā vai pēc cita šīs iestādes pieprasījuma.

Ķirurģiska iejaukšanās

12.

Ir aizliegta jebkāda ķirurģiska iejaukšanās, ko veic citiem, nevis ārstnieciskiem vai diagnostikas mērķiem un kā rezultātā tiek bojāta vai zaudēta ķermeņa jūtīgā daļa vai rodas kaulu struktūras izmaiņas.

Tomēr dalībvalstis var atļaut knābju apgriešanu, ja ir izmantoti visi citi pasākumi spalvu izknābšanas un kanibālisma novēršanai. Šādos gadījumos to veic tikai pēc konsultācijas ar veterinārārstu un saskaņā ar viņa norādījumiem, un to veic kvalificēts personāls cāļiem, kas nav vecāki par 10 dienām. Turklāt dalībvalstis var atļaut arī cāļu kastrāciju. Kastrāciju var veikt tikai veterinārārsta pārraudzībā un tikai personāls, kas ir saņēmis īpašu apmācību.


II PIELIKUMS

PRASĪBAS LIELĀKA SAIMES BLĪVUMA IZMANTOŠANAI

Paziņojums un dokumentācija

Piemēro šādas prasības:

1.

Īpašnieks vai turētājs paziņo kompetentajai iestādei par savu vēlmi turēt saimi, kuras blīvums pārsniedz 33 kg/m2 dzīvsvara.

Viņš norāda precīzu skaitli un informē kompetento iestādi par jebkādām saimes blīvuma izmaiņām vismaz 15 darba dienas pirms saimes ievešanas mītnē.

Ja kompetentā iestāde lūdz, tad paziņojumam pievieno dokumentu, kurā apkopota informācija no 2. punktā paredzētajiem dokumentiem.

2.

Īpašnieks vai turētājs saglabā un patur mītnē pieejamu apkopotu dokumentāciju, kurā sīki aprakstītas ražošanas sistēmas. Jo īpaši dokumentācijā iekļauj informāciju par mītnes un tās iekārtu sīku tehnisko raksturojumu, proti:

a)

mītnes plānu, tostarp cāļu apdzīvoto vietu izmērus;

b)

par ventilāciju un vajadzības gadījumā arī dzesēšanas un apkures sistēmas, tostarp to atrašanās vietas, ventilācijas plānu, kurā detalizēti norādīti gaisa kvalitātes rādītāji, kurus cenšas sasniegt, piemēram, gaisa plūsmas, gaisa ātruma un temperatūras rādītāji;

c)

par barošanas un ūdens nodrošināšanas sistēmām un to atrašanās vietu;

d)

signalizācijas sistēmām un rezerves sistēmām gadījumos, kad pārstāj darboties kāda automātiskā vai mehāniskā iekārta, kas ir būtiski svarīgas dzīvnieku veselībai un labsajūtai;

e)

grīdas veidu un parasti izmantojamo pakaišu veidu.

Dokumentācija ir pieejama kompetentajai iestādei pēc pieprasījuma, un to sistēmas tehniskās pārbaudes.

Īpašnieks vai turētājs nekavējoties paziņo kompetentajai iestādei par jebkādām izmaiņām aprakstītajā mītnē, iekārtās vai procedūrās, kas var ietekmēt putnu labturību.nepārtraukti atjauno. Jo īpaši jāreģistrē veiktās ventilācijas un signalizācijas

Prasības novietnēm – vides rādītāju kontrole

3.

Īpašnieks vai turētājs nodrošina, ka ikviena novietnes mītne ir aprīkota ar ventilācijas un vajadzības gadījumā arī ar apkures un dzesēšanas sistēmām, kuras ir projektētas, izveidotas un izmantojamas tādā veidā, ka:

a)

amonjaka (NH3) koncentrācija nepārsniedz 20 ppm un oglekļa dioksīda (CO2) koncentrācija nepārsniedz 3 000 ppm, mērot cāļu galvu augstumā;

b)

ja ārā temperatūra ēnā pārsniedz 30 °C, tad temperatūra telpās nepārsniedz āra temperatūru vairāk kā par 3 °C;

c)

vidējais relatīvais mitrums mītnes iekšienē 48 stundu laikā nepārsniedz 70 %, ja āra temperatūra ir mazāka par 10 °C.


III PIELIKUMS

UZRAUDZĪBA UN PAPILDU PASĀKUMI KAUTUVĒ

(saskaņā ar 3. panta 1. punktu)

1.   Mirstība

1.1.

Ja saimes blīvums pārsniedz 33 kg/m2, saimes pavaddokumentos norāda īpašnieka vai turētāja aprēķināto dienas mirstības koeficientu un dienas mirstības koeficientu kopsummu, un cāļu hibrīdus vai šķirnes.

1.2.

Valsts pilnvarotā veterinārārsta uzraudzībā šīs ziņas, kā arī ceļā mirušo broileru skaitu reģistrē, norādot novietni un novietnes mītni. Ziņu ticamību un dienas mirstības koeficientu kopsummu pārbauda, ņemot vērā nokauto broileru skaitu un ceļā uz kautuvi mirušo broileru skaitu.

2.   Pēcnāves pārbaude

Saistībā ar Regulas (EK) Nr. 854/2004 ietvaros veikto kontroli valsts pilnvarotais veterinārārsts novērtē pēcnāves pārbaudes rezultātus, lai noteiktu citas iespējamās pazīmes, kas liecinātu par sliktiem labturības apstākļiem, piemēram, par neparasti augstu kontaktdermatīta līmeni, parazitāro, sistēmisko slimību esamību saimes izcelsmes novietnē vai novietnes mītnē.

3.   Rezultātu paziņošana

Ja mirstības koeficients, kā norādīts 1. punktā, vai pēcnāves pārbaudes rezultāti, kā norādīts 2. punktā, liecina par sliktiem dzīvnieku labturības apstākļiem, valsts pilnvarotais veterinārārsts paziņo datus dzīvnieku īpašniekam vai turētājam un kompetentajai iestādei. Dzīvnieku īpašnieks vai turētājs un kompetentā iestāde veic atbilstīgus pasākumus.


IV PIELIKUMS

APMĀCĪBAS

Direktīvas 4. panta 2. punktā minētajos apmācību kursos sniedz pārskatu vismaz par Kopienas tiesību aktiem saistībā ar cāļu aizsardzību, un jo īpaši par šādiem jautājumiem:

a)

I un II pielikumu;

b)

fizioloģiju, jo īpaši par dzeršanas un barības uzņemšanas vajadzībām, dzīvnieku izturēšanos un stresa jēdzienu;

c)

praktiskiem aspektiem uzmanīgā darbā ar cāļiem un tos ķerot, iekraujot un pārvadājot;

d)

cāļu kopšanu ārkārtas gadījumos, nogalināšanu un brāķēšanu, un kaušanu ārkārtas gadījumos;

e)

profilaktiskiem bioloģiskās drošības pasākumiem.


V PIELIKUMS

KRITĒRIJI SAIMES BLĪVUMA PALIELINĀŠANAI

(minēti 3. panta 5. punktā)

1.   Kritēriji

a)

Turēšanas uzraudzība, ko kompetentā iestāde veica pēdējos divos gados, neatspoguļo trūkumus attiecībā uz šīs direktīvas prasību ievērošanu; un

b)

pārraugot savas novietnes, to īpašnieks vai turētājs izmanto 8. pantā minētās labas pārvaldības prakses rokasgrāmatas; un

c)

vismaz septiņās secīgi pārbaudītās saimēs attiecīgajā mītnē kopējais dienas mirstības koeficients bija zemāks par 1 % + 0,06 %, reizināts ar saimes kaušanas vecumu dienās.

Ja kompetentā iestāde pēdējos divos gados nav veikusi turēšanas uzraudzību, tad vismaz vienreiz ir jāveic kontrole, lai pārbaudītu, vai ir izpildīta a) punktā minētā prasība.

2.   Izņēmuma gadījumi

Atkāpjoties no 1. punkta c) apakšpunkta, kompetentā iestāde var izlemt palielināt saimes blīvumu, ja īpašnieks vai turētājs ir sniedzis pietiekamus paskaidrojumus par paaugstināta dienas kopējās mirstības rādītāja izņēmuma raksturu vai pierāda, ka tā iemesli ir ārpus viņa kontroles iespējām.


II Tiesību akti, kas pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana nav obligāta

LĒMUMI

Padome

12.7.2007   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 182/29


PADOMES LĒMUMS

(2007. gada 10. jūlijs),

ar ko Austrijai atļauj noslēgt nolīgumu ar Šveici, kurā iekļauti noteikumi, atkāpjoties no 2. panta 1. punkta d) apakšpunkta Direktīvā 2006/112/EK par kopējo pievienotās vērtības nodokļa sistēmu

(2007/485/EK)

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes Direktīvu 2006/112/EK (2006. gada 28. novembris) par kopējo pievienotās vērtības nodokļa sistēmu (1), un jo īpaši tās 396. pantu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu,

tā kā:

(1)

Atbilstīgi Direktīvas 2006/112/EK 396. panta 1. punktam Padome pēc Komisijas priekšlikuma ar vienprātīgu lēmumu var atļaut jebkurai dalībvalstij noslēgt ar kādu trešo valsti nolīgumu, kurā var būt atkāpes no minētās direktīvas.

(2)

Vēstulē, kas Komisijas Ģenerālsekretariātā reģistrēta 2005. gada 13. septembrī, Austrija lūdza atļauju noslēgt nolīgumu ar Šveici attiecībā uz pārrobežu elektrostaciju pāri Innas upei starp Prutz (Austrija) un Tschlin (Šveice).

(3)

Saskaņā ar Direktīvas 2006/112/EK 396. panta 2. punktu Komisija ar 2007. gada 1. marta vēstuli ir informējusi pārējās dalībvalstis par Austrijas lūgumu. Ar 2007. gada 6. marta vēstuli Komisija paziņoja Austrijai, ka tās rīcībā ir visa informācija, ko tā uzskata par vajadzīgu lūguma izvērtēšanai.

(4)

Šajā nolīgumā jāiekļauj noteikumi par pievienotās vērtības nodokli (PVN), atkāpjoties no Direktīvas 2006/112/EK 2. panta 1. punkta d) apakšpunkta attiecībā uz precēm, ko Austrijā importē saistībā ar pārrobežu elektrostaciju. Tām precēm, kuras no Šveices Austrijā importē nodokļa maksātāji ar pilnām atskaitīšanas tiesībām, PVN nepiemēros, lai panāktu līdzīgu vienošanos ar Šveici attiecībā uz precēm, ko no Austrijas importē Šveicē.

(5)

Tāpēc atkāpei nebūs negatīvas ietekmes uz Eiropas Kopienu pašu resursiem, ko veido PVN,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Ar šo Austrijai tiek atļauts noslēgt nolīgumu ar Šveici, kurā iekļauti noteikumi, atkāpjoties no Direktīvas 2006/112/EK attiecībā uz pierobežas elektrostacijas, kas šķērso Innas upi starp Prutz (Austrija) un Tschlin (Šveice), celtniecību, uzturēšanu, atjaunošanu un darbību.

Nolīguma noteikumi attiecībā uz PVN, kuros piemēro atkāpes, ir noteikti 2. pantā.

2. pants

Atkāpjoties no Direktīvas 2006/112/EK 2. panta 1. punkta d) apakšpunkta, precēm, ko nodokļa maksātāji ar pilnām atskaitīšanas tiesībām no Šveices importē Austrijā, nepiemēro PVN, ja minētās preces izmanto 1. pantā minētās pierobežas elektrostacijas celtniecībai, uzturēšanai, atjaunošanai un darbībai.

3. pants

Šis lēmums ir adresēts Austrijas Republikai.

Briselē, 2007. gada 10. jūlijā

Padomes vārdā

priekšsēdētājs

F. TEIXEIRA DOS SANTOS


(1)  OV L 347, 11.12.2006., 1. lpp. Direktīvā grozījumi izdarīti ar Direktīvu 2006/138/EK (OV L 384, 29.12.2006., 92. lpp.).


Komisija

12.7.2007   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 182/31


KOMISIJAS LĒMUMS

(2006. gada 20. decembris)

par procedūru saskaņā ar Eiropas Ogļu un tērauda kopienas dibināšanas līguma 65. pantu

(Lieta COMP/F/39.234 – Papildmaksa par sakausējumiem – atkārtota pieņemšana)

(izziņots ar dokumenta numuru K(2006) 6765)

(Autentisks ir tikai teksts vācu valodā)

(2007/486/EK)

Komisija 2006. gada 20. decembrī pieņēma lēmumu saistībā ar EOTK Līguma 65. pantā izklāstīto procedūru. Atbilstoši Padomes Regulas (EK) Nr. 1/2003 (1) 30. panta noteikumiem Komisija šajā dokumentā publicē pušu nosaukumus un lēmuma galveno saturu, tostarp uzliktās sodanaudas, vienlaikus ņemot vērā uzņēmumu likumīgās tiesības aizsargāt savas uzņēmējdarbības intereses. Lēmuma pilns teksts, no kura ir dzēsta informācija, ko uzņēmums var pamatoti pieprasīt uzskatīt par komercnoslēpumu, ir atrodams Konkurences ģenerāldirektorāta tīmekļa vietnē http://europa.eu.int/comm/competition/index_en.html lietas autentiskajā valodā.

ADRESĀTS, PĀRKĀPĒJS UN PĀRKĀPUMS

(1)

Šis lēmums ir adresēts TKS (ThyssenKrupp Stainless AG) attiecībā uz TS-AG (Thyssen Stahl AG) rīcību. TKS ar tiešu paziņojumu Komisijai 1997. gada 23. jūlijā brīvprātīgi uzņēmās atbildību par TS-AG rīcību 1993.–1994. gadā.

(2)

TS-AG no 1993. gada 16. decembra līdz saimnieciskās darbības pārtraukšanai nerūsējošā tērauda nozarē 1994. gada 31. decembrī piedalījās EOTK līguma 65. panta vienā un ilgstošā pārkāpumā, nosakot cenas Rietumeiropas nerūsējošā tērauda nozarē izmantotajiem sakausējumiem.

PROCEDŪRA

(3)

Šis lēmums skar Komisijas 1998. gada 21. janvāra Lēmuma 98/247/EOTK atkārtotu pieņemšanu (2). Tiesa šo lēmumu daļēji anulēja (3) procesuālu iemeslu dēļ. Tiesa konstatēja, ka Komisija 1998. gadā ir uzlikusi TKS sodanaudu par TS-AG rīcību, nedodot TKS iespēju izteikties par šo rīcību pirms sodanaudas uzlikšanas. Ar to tika pārkāptas TKS tiesības tikt uzklausītam.

(4)

Komisija 2006. gada 24. aprīlī pieņēma TKS adresētu iebildumu nolūkā labot Tiesas minēto procesuālo kļūdu.

KARTEĻA DARBĪBA

(5)

Papildmaksa par sakausējumiem ir cenas elements, kas tika aprēķināts, pamatojoties uz sakausējumu cenām, un pieskaitīts nerūsējošā tērauda pamatcenai. Izmaksas par sakausējumiem (niķelis, hroms un molibdēns), ko lietoja nerūsējošā tērauda ražotāji, veidoja ļoti lielu daļu no kopējām ražošanas izmaksām. Šo sakausējumu cenas bija ārkārtīgi svārstīgas.

(6)

Sakausējumu un nerūsējošā tērauda cenas 1993. gadā strauji kritās. Niķeļa cenas 1993. gada septembrī sāka kāpt, un ražotāju peļņa ievērojami samazinājās. Lai to kompensētu, nerūsējošo plakano velmējumu ražotāji vienojās par sanāksmes noturēšanu Madridē 1993. gada 16. decembrī. Pēc tam notika vairākas ražotāju sanāksmes par to, kā aprēķināt un ieviest papildmaksu par sakausējumiem.

(7)

Lēmumā ir konstatēts, ka TS-AG kopā ar citiem uzņēmumiem saskaņoti grozīja un piemēroja atsauces vērtību sakausējumu papildmaksas aprēķināšanai. Tas bija konkurences ierobežošanas un kropļošanas objekts kopējā tirgū un ietekmēja to.

EOTK LĪGUMA PIEMĒROŠANA

(8)

Komisija uzskata, ka karteļa pārkāpumiem jāpiemēro EOTK materiālās normas, jo EOTK līgums bija spēkā pārkāpuma izdarīšanas laikā (1993.–1994. gadā). Nebija nekādas norādes, ka būtu jāpiemēro lex mitior.

TKS ATBILDĪBA PAR TS-AG

(9)

Lēmumā ir noteikts, ka TKS atbild par TS-AG rīcību saskaņā ar TKS 1997. gada 23. jūlija paziņojumu, un tiek precizēts, ka šis apstāklis nav saistīts ar tiesisko vai ekonomisko pēctecību.

(10)

EKT spriedumā 1997. gada paziņojums netika apstrīdēts, un šāds paziņojums nav arī pretrunā vispārīgiem tiesiskiem principiem vai Komisijas lēmumu pieņemšanas praksei.

NOILGUMA TERMIŅŠ

(11)

Lēmumā ir secināts, ka nepastāv priekšraksti par noilguma termiņiem saistībā ar Tiesas procedūru atlikšanu.

SODANAUDAS

Pamatsumma

Pārkāpuma smagums

(12)

Lai nodrošinātu nediskriminējošu attieksmi pret Lēmuma 98/247/EOTK adresātiem, pārkāpumu uzskata par nopietnu (sākuma summa – 4 miljoni euro).

Ilgums

(13)

Sākuma summu paaugstina par 10 %, jo pārkāpums ir noticis ilgāk par vienu gadu (no 1993. gada 16. decembra līdz 1994. gada 31. decembrim).

Atbildību mīkstinoši apstākļi

(14)

Saskaņā ar Lēmumu 98/247/EOTK sākuma summa tiek samazināta par 10 %, jo nozarē bija kritiska ekonomiskā situācija.

1996. gada paziņojuma par iecietību piemērošana

(15)

Piemērojot 1996. gada “Paziņojumu par atbrīvojumu no sodanaudas un sodanaudas samazināšanu karteļu gadījumos un ņemot vērā Pirmās instances tiesas spriedumu” (4), sodanaudu samazina vēl par 20 %, jo uzņēmums TKS ir palīdzējis Komisijai noskaidrot faktus. Tāpēc sodanauda ir EUR 3 168 000.


(1)  OV L 1, 4.1.2003., 1. lpp.

(2)  Lieta IV.35.814, Papildmaksa par sakausējumiem (OV L 100, 1.4.1998., 55. lpp.).

(3)  Lietas T-45/98 un T-47/98, 13.12.2001., Krupp Thyssen Stainless GmbH und Acciai Terni SpA/Commission, ECR 2001, II-3757 un C-65/02 P, un C-73/02 P, 14.7.2005., ThyssenKrupp Stainless GmbH und ThyssenKrupp Acciai speciali Terni SpA/Commission.

(4)  281. punkts lietas T-45/98 spriedumā un lieta T-47/98, 13.12.2001., Krupp Thyssen Stainless GmbH und Acciai Terni SpA/Commission, ECR 2001, II-3757.


12.7.2007   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 182/33


KOMISIJAS LĒMUMS

(2007. gada 6. jūlijs),

ar ko Apvienotajai Karalistei iedala papildu dienas jūrā ICES VIIe rajonā

(izziņots ar dokumenta numuru K(2007) 3212)

(Autentisks ir tikai teksts angļu valodā)

(2007/487/EK)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2006. gada 21. decembra Regulu (EK) Nr. 41/2007, ar ko 2007. gadam nosaka konkrētu zivju krājumu un zivju krājumu grupu zvejas iespējas un ar tām saistītus nosacījumus, kuri piemērojami Kopienas ūdeņos un – attiecībā uz Kopienas kuģiem – ūdeņos, kur nepieciešami nozvejas ierobežojumi (1), un jo īpaši tās IIC pielikuma 9. punktu,

ņemot vērā Apvienotās Karalistes pieprasījumu,

tā kā:

(1)

Regulas (EK) Nr. 41/2007 IIC pielikuma 7. punktā noteikts maksimālais jūrā pavadītu dienu skaits (192), kas atbilst laikposmam no 2007. gada 1. februāra līdz 2008. gada 31. janvārim, kad ICES VIIe rajonā var atrasties Kopienas kuģi, kuru lielākais garums ir vienāds ar vai lielāks par 10 metriem un uz kuriem ir rāmja traļi ar linuma acs izmēru vienādu ar vai lielāku par 80 mm vai statiskie tīkli, tostarp žaunu tīkli, rāmju tīkli un iepinējtīkli, ar linuma acs izmēru mazāku par 220 mm.

(2)

Minētā pielikuma 9. punktā paredzēts, ka Komisija, pamatojoties uz zvejas darbību pastāvīgu pārtraukšanu, kas notikusi pēc 2004. gada 1. janvāra, var iedalīt jūrā pavadītas papildu dienas, kad attiecīgajā apgabalā var atrasties kuģis ar šādiem rāmja traļiem vai statiskiem tīkliem.

(3)

Apvienotā Karaliste iesniedza datus, kas pierāda, ka pēc 2004. gada 1. janvāra zvejas darbības pārtraukušie kuģi ir samazinājuši zvejas piepūli par 5,24 % salīdzinājumā ar 2003. gadu, ko pieņēma par atsauces periodu kuģiem, kuri atradās minētajā apgabalā un uz kuriem bija rāmja traļi ar linuma acs izmēru vienādu ar vai lielāku par 80 mm.

(4)

Ņemot vērā iesniegtos datus un piemērojot 9.1. punktā paredzēto aprēķina metodi, ir jāiedala Apvienotajai Karalistei desmit papildu dienas, kuras laikposmā no 2007. gada 1. februāra līdz 2008. gada 31. janvārim jūrā var pavadīt kuģi, uz kuriem ir šādi rāmja traļi.

(5)

Skaidrības labad šajā lēmumā ir norādīts Apvienotajai Karalistei iedalīto papildu dienu kopējais skaits un ņemtas vērā divpadsmit papildu dienas, kas iedalītas iepriekš ar Komisijas 2006. gada 26. jūnija Lēmumu 2006/461/EK par papildu zvejas dienu piešķiršanu Apvienotajai Karalistei ICES VIIe rajonā (2), jo šis papildu dienu piešķīrums attiecas arī uz 2007. gadu.

(6)

Šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Zvejniecības un akvakultūras komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Regulas (EK) Nr. 41/2007 IIC pielikuma I tabulā noteiktais maksimālais dienu skaits, ko zvejas kuģis, kurš peld ar Apvienotās Karalistes karogu un uz kura ir rāmja traļi ar linuma acs izmēru vienādu ar vai lielāku par 80 mm, var pavadīt ICES VIIe rajonā, pēc grozījumu izdarīšanas ir 214 dienas gadā.

2. pants

Šis lēmums ir adresēts Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotajai Karalistei.

Briselē, 2007. gada 6. jūlijā

Komisijas vārdā

Komisijas loceklis

Joe BORG


(1)  OV L 15, 20.1.2007., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 643/2007 (OV L 151, 13.6.2007., 1. lpp.).

(2)  OV L 180, 4.7.2006., 25. lpp.


12.7.2007   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 182/34


KOMISIJAS LĒMUMS

(2007. gada 11. jūlijs),

ar ko Itālijai atbilstoši Padomes Direktīvai 92/119/EEK piešķir atkāpes kaujamu cūku pārvadāšanai pa valsts un privātiem ceļiem uz kautuvi, kas atrodas aizsargjoslās Kremonā

(izziņots ar dokumenta numuru K(2007) 3314)

(Autentisks ir tikai teksts itāļu valodā)

(2007/488/EK)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1992. gada 17. decembra Direktīvu 92/119/EEK, ar ko ievieš vispārīgus Kopienas pasākumus noteiktu dzīvnieku slimību kontrolei un īpašus pasākumus saistībā ar cūku vezikulāro slimību (1), un jo īpaši tās II pielikuma 7. punkta 2. apakšpunkta d) daļu,

tā kā:

(1)

Itālijas kompetentā iestāde 2007. gada 7. un 15. maijā saskaņā ar Direktīvas 92/119/EEK 10. pantu noteica aizsargjoslas, tās izveidojot ap cūku vezikulārās slimības uzliesmojuma zonu Kremonas provinces Salvirolas un Fjesko pašvaldībā. 2007. gada 14. jūnijā aizsargjoslu izveidoja ap slimības uzliesmojuma zonu Ofanengo pašvaldībā Kremonas provincē. Aizsargjoslas daļēji pārklājas.

(2)

Tāpēc cūkas ir aizliegts pārvietot un pārvadāt pa valsts un privātiem ceļiem, kuri atrodas minētajās aizsargjoslās.

(3)

Tomēr Itālija iesniedza divus pieprasījumus piešķirt atkāpi no šā aizlieguma pārvadāt kaujamas cūkas, kuras no teritorijas, kas ir ārpus šīm aizsargjoslām, tiek ievestas pa valsts un privātiem ceļiem, kuri atrodas šajās aizsargjoslās, lai tās nogādātu kautuvēs, kuras atrodas minētajās aizsargjoslās.

(4)

Šīs divas atkāpes piešķirt ir lietderīgi ar nosacījumu, ka Itālija veic stingrus kontroles un profilakses pasākumus, kuri nodrošina, ka nav iespējama slimības izplatīšanās.

(5)

Lai piešķirtu līdzīgu atkāpi kautuvei, kas atrodas aizsargjoslā, kura izveidota ap cūku vezikulārās slimības uzliesmojuma zonu Itālijā, Bergāmo provinces Romāno di Lombardijas pašvaldībā, pieņēma Komisijas 2007. gada 20. februāra Lēmumu 2007/123/EK. Uz minēto aizsargjoslu attiecinātie pasākumi vairs nav spēkā. Tādēļ Lēmums 2007/123/EK ir jāatceļ.

(6)

Šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Itālija drīkst atļaut tādu kaujamu cūku (“cūkas”) pārvadāšanu, kuras no teritorijas, kas ir ārpus šīm aizsargjoslām, tiek ievestas aizsargjoslās, kuras 2007. gada 7. un 15. maijā izveidotas ap cūku vezikulārās slimības uzliesmojuma zonu Salvirolas un Fjesko pašvaldībā, un aizsargjoslā, kuru 2007. gada 14. jūnijā izveidoja ap slimības uzliesmojuma zonu Ofanengo pašvaldībā, pa valsts vai privātiem ceļiem, kuri atrodas minētajās aizsargjoslās, uz kautuvēm “2037 M/S” un “523M” (“kautuve”), kurām piemēro 2. pantā izklāstītos nosacījumus.

2. pants

Direktīvas 1. pantā noteiktajām atkāpēm piemēro šādus nosacījumus:

a)

valsts veterinārārsts, kurš atbildīgs par izcelsmes saimniecību, vismaz 24 stundas iepriekš paziņo valsts veterinārārstam, kurš atbildīgs par kautuvi, par cūku nosūtīšanu;

b)

cūkas uz kautuvi jāpārved pa koridoru; Itālijai jau iepriekš šis koridors ir jāprecizē;

c)

pirms iebraukšanas koridorā kompetentajai iestādei jāaizzīmogo transportlīdzekļi, kuros pārvadā cūkas. Aizzīmogošanas brīdī kompetentā iestāde reģistrē transportlīdzekļa reģistrācijas numuru un tajā pārvadāto cūku skaitu;

d)

pēc ierašanās kautuvē kompetentā iestāde:

i)

pārbauda un atzīmogo transportlīdzekli;

ii)

ir klāt, kad cūkas tiek izkrautas;

iii)

reģistrē transportlīdzekļa reģistrācijas numuru un tajā pārvadāto cūku skaitu;

e)

uzreiz pēc izkraušanas visus transportlīdzekļus, kuros cūkas nogādāja uz kautuvi, pirms to aizbraukšanas no kautuves tīra un dezinficē oficiālas kontroles laikā un saskaņā ar kompetentās iestādes norādījumiem.

3. pants

Lēmumu 2007/123/EK atceļ.

4. pants

Šis lēmums ir adresēts Itālijas Republikai.

Briselē, 2007. gada 11. jūlijā

Komisijas vārdā

Komisijas loceklis

Markos KYPRIANOU


(1)  OV L 62, 15.3.1993., 69. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Direktīvu 2007/10/EK (OV L 63, 1.3.2007., 24. lpp.).


12.7.2007   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 182/36


KOMISIJAS LĒMUMS

(2007. gada 11. jūlijs),

ar ko nosaka Kopienas finansiālo atbalstu to izdevumu segšanai, kuri radušies saistībā ar ārkārtas pasākumiem, kas veikti, lai apkarotu Āzijas putnu mēri Dānijā 2005. gadā

(izziņots ar dokumenta numuru K(2007) 3315)

(Autentisks ir tikai teksts dāņu valodā)

(2007/489/EK)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1990. gada 26. jūnija Lēmumu 90/424/EEK par izdevumiem veterinārijas jomā (1) un jo īpaši tā 3. panta 3. punktu un 4. panta 2. punktu,

tā kā:

(1)

Dānijā 2005. gadā konstatēja Āzijas putnu mēra uzliesmojumus. Šī slimība nopietni apdraudēja Kopienas mājputnus.

(2)

Lai novērstu slimības izplatīšanos un palīdzētu to izskaust iespējami ātri, Kopienai saskaņā ar Lēmumu 90/424/EEK finansiāli jāpiedalās to attaisnoto izdevumu segšanā, kas dalībvalstij radušies saistībā ar ārkārtas pasākumiem, kas veikti, lai apkarotu šo slimību.

(3)

Ar Komisijas 2006. gada 24. augusta Lēmumu 2006/579/EK par Kopienas finansiālo atbalstu Āzijas putnu mēra izskaušanai Dānijā 2005. gadā (2), piešķīra finansiālu atbalstu 50 % apmērā no izdevumiem, par ko ir tiesības saņemt Kopienas finansējumu to pasākumu īstenošanai, kas veikti, lai apkarotu šīs slimības uzliesmojumu.

(4)

Saskaņā ar minēto lēmumu Kopienas finansiālais atbalsts jāizmaksā, pamatojoties uz pieprasījumu, ko Dānija iesniedza 2006. gada 23. oktobrī, un apliecinājuma dokumentiem, kas minēti 7. pantā Komisijas 2005. gada 28. februāra Regulā (EK) Nr. 349/2005, ar ko paredz noteikumus Kopienas finansējuma piešķiršanai ārkārtas pasākumiem un cīņai pret noteiktām dzīvnieku slimībām atbilstīgi Padomes Lēmumam 90/424/EEK (3).

(5)

Ņemot vērā minētos apsvērumus, tagad jānosaka Kopienas finansiālā atbalsta kopējā summa, kas paredzēta to attaisnoto izdevumu segšanai, kuri radušies, izskaužot Āzijas putnu mēri Dānijā 2005. gadā.

(6)

Komisijas veikto pārbaužu rezultāti par Kopienas veterināro noteikumu ievērošanu un vajadzīgo nosacījumu izpildi attiecībā uz Kopienas finansiālā atbalsta piešķiršanu liecina, ka visus deklarētos izdevumus nevar atzīt par attaisnotiem.

(7)

Komisijas novērojumi, attaisnoto izdevumu aprēķina metode un galīgie secinājumi tika paziņoti Dānijas iestādēm ar 2007. gada 8. marta vēstuli.

(8)

Šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Kopienas finansiālā atbalsta kopējā summa, kas paredzēta to izdevumu segšanai, kuri radušies, izskaužot Āzijas putnu mēri Dānijā 2005. gadā, atbilstīgi Lēmumam 2006/579/EK tiek noteikta EUR 219 385,67 apmērā.

2. pants

Šis lēmums ir adresēts Dānijas Karalistei.

Briselē, 2007. gada 11. jūlijā

Komisijas vārdā

Komisijas loceklis

Markos KYPRIANOU


(1)  OV L 224, 18.8.1990., 19. lpp. Lēmumā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1791/2006 (OV L 363, 20.12.2006., 1. lpp.).

(2)  OV L 232, 25.8.2006., 40. lpp.

(3)  OV L 55, 1.3.2005., 12. lpp.


NOLĪGUMI

Padome

12.7.2007   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 182/37


Informācija par dienu, kad spēkā stājas Partnerattiecību nolīgums zivsaimniecības nozarē starp Eiropas Kopienu, no vienas puses, un Dānijas valdību un Grenlandes autonomās teritorijas valdību, no otras puses (1)

Eiropas Kopiena un Grenlandes autonomās teritorijas valdība ir paziņojušas viena otrai attiecīgi 2007. gada 28. jūnijā un 2007. gada 2. jūlijā, ka tās ir pabeigušas attiecīgās pieņemšanas procedūras.

Līgums attiecīgi stājās spēkā 2007. gada 2. jūlijā saskaņā ar tā 16. pantu.


(1)  OV L 172, 30.6.2007., 4. lpp.