ISSN 1725-5112

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 175

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

50. sējums
2007. gada 5. jūlijs


Saturs

 

I   Tiesību akti, kas pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana ir obligāta

Lappuse

 

 

REGULAS

 

*

Padomes Regula (EK) Nr. 783/2007 (2007. gada 25. jūnijs), ar ko Bulgārijai un Rumānijai piešķir atkāpes no dažiem Regulas (EK) Nr. 2371/2002 noteikumiem par zvejas flotēm noteiktajiem robežlīmeņiem

1

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 784/2007 (2007. gada 4. jūlijs), ar kuru nosaka standarta ievešanas vērtības nolūkā noteikt ievešanas cenu atsevišķu veidu augļiem un dārzeņiem

3

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 785/2007 (2007. gada 4. jūlijs) par atļauju izmantot 6-fitāzi EC 3.1.3.26 (Phyzyme XP 5000G/Phyzyme XP 5000L) kā barības piedevu ( 1 )

5

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 786/2007 (2007. gada 4. jūlijs) par atļauju izmantot endo-1,4-beta-mannanāzi EC 3.2.1.78 (Hemicell) kā barības piedevu ( 1 )

8

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 787/2007 (2007. gada 4. jūlijs), ar ko groza Komisijas Regulu (EK) Nr. 474/2006 par darbības aizliegumam Kopienā pakļauto gaisa pārvadātāju Kopienas saraksta izveidi ( 1 )

10

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 788/2007 (2007. gada 4. jūlijs), ar ko nosaka piešķīruma koeficientu, kurš jāpiemēro ievešanas atļauju pieteikumiem, kas iesniegti laikā no 2007. gada 25. jūnija līdz 2. jūlijam saskaņā ar Kopienas tarifa kvotu kukurūzai, kura atvērta ar Regulu (EK) Nr. 969/2006

26

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 789/2007 (2007. gada 4. jūlijs), ar kuru vienpadsmito reizi groza Regulu (EK) Nr. 1763/2004, ar ko nosaka dažus ierobežojošus pasākumus, atbalstot Starptautiskā Kara noziegumu tribunāla bijušajai Dienvidslāvijai (ICTY) pilnvaru sekmīgu īstenošanu

27

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 790/2007 (2007. gada 4. jūlijs), ar ko nosaka aizliegumu kuģiem, kuri peld ar Zviedrijas karogu, zvejot jūrasmēles IIIa zonā, EK ūdeņos IIIb, IIIc un IIId zonā

29

 

 

II   Tiesību akti, kas pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana nav obligāta

 

 

LĒMUMI

 

 

Padome

 

 

2007/460/EK

 

*

ĀKK un EK Ministru padomes Lēmums Nr. 1/2007 (2007. gada 25. maijs) par Devītā Eiropas Attīstības fonda (EAF) ilgtermiņa attīstības atbalsta dotācijas daļēju pārcelšanu uz Devītā EAF reģionālās sadarbības un integrācijas dotāciju ĀKK valstu savstarpējai sadarbībai

31

 

 

2007/461/EK

 

*

ĀKK-EK Ministru padomes Lēmums Nr. 2/2007 (2007. gada 25. maijs), ar ko paredz papildu divpusējas iemaksas, kas jāpārvalda Komisijai un ar ko atbalsta Āfrikas Miera nodrošināšanas fonda mērķus

35

 

 

2007/462/EK

 

*

ĀKK un EK Ministru padomes Lēmums Nr. 3/2007 (2007. gada 25. maijs), ar ko groza Lēmumu Nr. 3/2001 par līdzekļu piešķiršanu Somālijai no Astotā un Devītā Eiropas Attīstības fonda

36

 

 

Komisija

 

 

2007/463/EK

 

*

Komisijas Lēmums (2007. gada 4. jūlijs), ar ko groza Lēmumu 2005/942/EK, ar kuru saskaņā ar Padomes Direktīvu 1999/105/EK pilnvaro dalībvalstis pieņemt lēmumus par garantijām attiecībā uz meža reproduktīvo materiālu no trešām valstīm (izziņots ar dokumenta numuru K(2007) 3173)

37

 

 

Labojums

 

 

Labojums Komisijas Regulā (EK) Nr. 743/2007 (2007. gada 28. jūnijs), ar ko nosaka eksporta kompensācijas par baltā cukura un jēlcukura izvedumiem bez turpmākas apstrādes (OV L 169, 29.6.2007.)

39

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.


I Tiesību akti, kas pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana ir obligāta

REGULAS

5.7.2007   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 175/1


PADOMES REGULA (EK) Nr. 783/2007

(2007. gada 25. jūnijs),

ar ko Bulgārijai un Rumānijai piešķir atkāpes no dažiem Regulas (EK) Nr. 2371/2002 noteikumiem par zvejas flotēm noteiktajiem robežlīmeņiem

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Bulgārijas un Rumānijas Pievienošanās līgumu,

ņemot vērā Bulgārijas un Rumānijas Pievienošanās aktu, un jo īpaši tā 56. pantu,

tā kā:

(1)

Padomes 2002. gada 20. decembra Regulas (EK) Nr. 2371/2002 par zivsaimniecības resursu saglabāšanu un ilgtspējīgu izmantošanu saskaņā ar kopējo zivsaimniecības politiku (1) 12. pantā paredzēts, ka nosakāmie robežlīmeņi katras dalībvalsts flotei ir to mērķu summa, kuri katram flotes segmentam noteikti Vairākgadu virzības programmā 1997.–2002. gadam.

(2)

Bulgārijai un Rumānijai nav Regulas (EK) Nr. 2371/2002 12. pantā noteikto mērķu.

(3)

Zvejas kapacitātes robežlīmeņus šīm dalībvalstīm varētu noteikt, pamatojoties uz to flotes kapacitāti pievienošanās dienā. Tomēr šādā gadījumā Regulas (EK) Nr. 2371/2002 11. panta 2. un 4. punktā noteiktās saistības būtu pārmērīgas, jo daļēji sakristu ar tām, kas izriet no minētās regulas 13. pantā paredzētā iekļaušanas/izslēgšanas režīma.

(4)

Tāpēc nav lietderīgi attiecībā uz Bulgāriju un Rumāniju noteikt Regulas (EK) Nr. 2371/2002 12. pantā paredzētos robežlīmeņus vai piemērot tām minētās regulas 11. panta 2. un 4. punktu, jo tas nekādi neietekmētu šo dalībvalstu flotes pārvaldību.

(5)

Bulgārijai un Rumānijai attiecīgi būtu jāpiešķir atbrīvojumi no šiem Regulas (EK) Nr. 2371/2002 noteikumiem,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (EK) Nr. 2371/2002 11. panta 2. un 4. punktu un 12. pantu atkāpes veidā nepiemēro Bulgārijai un Rumānijai.

2. pants

Šī regula stājas spēkā trešajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2007. gada 1. janvāra.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Luksemburgā, 2007. gada 25. jūnijā

Padomes vārdā

priekšsēdētāja

A. SCHAVAN


(1)  OV L 358, 31.12.2002., 59. lpp.


5.7.2007   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 175/3


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 784/2007

(2007. gada 4. jūlijs),

ar kuru nosaka standarta ievešanas vērtības nolūkā noteikt ievešanas cenu atsevišķu veidu augļiem un dārzeņiem

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1994. gada 21. decembra Regulu (EK) Nr. 3223/94 par sīki izstrādātiem augļu un dārzeņu ievešanas režīma izpildes noteikumiem (1), un jo īpaši tās 4. panta 1. punktu,

tā kā:

(1)

Regulā (EK) Nr. 3223/94, piemērojot Urugvajas kārtas daudzpusējo tirdzniecības sarunu iznākumus, paredzēti kritēriji, pēc kuriem Komisija nosaka standarta ievešanas vērtības pielikumā precizētajiem produktu ievedumiem no trešām valstīm un periodiem.

(2)

Piemērojot iepriekš minētos kritērijus, standarta ievešanas vērtības nosakāmas līmeņos, kas norādīti šīs regulas pielikumā,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Standarta ievešanas vērtības, kas paredzētas Regulas (EK) Nr. 3223/94 4. pantā, ir tādas, kā norādīts tabulā, kas pievienota pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2007. gada 5. jūlijā.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2007. gada 4. jūlijā

Komisijas vārdā

lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektors

Jean-Luc DEMARTY


(1)  OV L 337, 24.12.1994., 66. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 386/2005 (OV L 62, 9.3.2005., 3. lpp.).


PIELIKUMS

Komisijas 2007. gada 4. jūlija Regulai, ar kuru nosaka standarta ievešanas vērtības nolūkā noteikt ievešanas cenu atsevišķu veidu augļiem un dārzeņiem

(EUR/100 kg)

KN kods

Trešās valsts kods (1)

Standarta ievešanas vērtība

0702 00 00

MA

36,7

TR

97,2

ZZ

67,0

0707 00 05

TR

107,1

ZZ

107,1

0709 90 70

IL

42,1

TR

89,1

ZZ

65,6

0805 50 10

AR

49,8

ZA

59,5

ZZ

54,7

0808 10 80

AR

92,0

BR

81,4

CA

99,5

CL

87,8

CN

74,2

NZ

103,7

US

124,1

UY

47,3

ZA

108,2

ZZ

90,9

0808 20 50

AR

82,9

CL

86,1

NZ

161,9

ZA

105,6

ZZ

109,1

0809 10 00

EG

88,7

TR

207,1

ZZ

147,9

0809 20 95

TR

263,6

US

422,9

ZZ

343,3

0809 30 10, 0809 30 90

US

120,3

ZZ

120,3

0809 40 05

IL

150,7

ZZ

150,7


(1)  Valstu nomenklatūra, kas paredzēta Komisijas Regulā (EK) Nr. 1833/2006 (OV L 354, 14.12.2006., 19. lpp.). Kods “ZZ” nozīmē “citas izcelsmes vietas”.


5.7.2007   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 175/5


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 785/2007

(2007. gada 4. jūlijs)

par atļauju izmantot 6-fitāzi EC 3.1.3.26 (Phyzyme XP 5000G/Phyzyme XP 5000L) kā barības piedevu

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. gada 22. septembra Regulu (EK) Nr. 1831/2003 par dzīvnieku ēdināšanā lietotām piedevām (1), un jo īpaši tās 9. panta 2. punktu,

tā kā:

(1)

Regulā (EK) Nr. 1831/2003 paredzēta atļauja dzīvnieku barības piedevu izmantošanai, kā arī pamatojums un kārtība šādas atļaujas piešķiršanai.

(2)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1831/2003 7. pantu iesniegts pieteikums, lai saņemtu atļauju šīs regulas pielikumā minētajam preparātam. Pieteikumam bija pievienotas ziņas un dokumenti, kas prasīti Regulas (EK) Nr. 1831/2003 7. panta 3. punktā.

(3)

Pieteikums attiecas uz atļauju preparāta 6-fitāzes EC 3.1.3.26, ko iegūst no Schizosaccharomyces pombe (ATCC 5233) (Phyzyme XP 5000G/Phyzyme XP 5000L) kā barības piedevas jaunam lietojumam gaļas cāļiem, gaļas tītariem, dējējvistām, gaļas pīlēm, atšķirtiem sivēniem, nobarojamām cūkām un sivēnmātēm, kas klasificējama kā piedeva kategorijā “zootehniskās piedevas”.

(4)

Ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 1743/2006 (2) piešķīra pastāvīgu atļauju 6-fitāzes EC 3.1.3.26, ko iegūst no Schizosaccharomyces pombe (ATCC 5233), izmantošanai gaļas cāļu barībā.

(5)

Jaunus datus pievienoja atļauju pieteikumiem attiecībā uz gaļas cāļiem, gaļas tītariem, dējējvistām, gaļas pīlēm, atšķirtiem sivēniem, nobarojamām cūkām un sivēnmātēm. Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde (turpmāk tekstā “iestāde”) 2006. gada 17. oktobra atzinumā secināja, ka 6-fitāzes EC 3.1.3.26 preparātam, ko iegūst no Schizosaccharomyces pombe (ATCC 5233) (Phyzyme XP 5000G/Phyzyme XP 5000L), nav kaitīgas iedarbības uz dzīvnieku veselību, cilvēku veselību vai vidi (3). Atzinumā minēts arī tas, ka preparāts nerada nekādu citu risku, kas atbilstīgi Regulas (EK) Nr. 1831/2003 5. panta 2. punktam būtu par pamatu minētās piedevas aizliegšanai. Atbilstīgi minētajam atzinumam šā preparāta izmantošanai nav kaitīgas iedarbības uz šīm dzīvnieku papildu kategorijām. Iestādes atzinumā ieteikts ieviest atbilstošus pasākumus lietotāju drošībai. Tā neuzskata, ka ir vajadzīgas īpašas uzraudzības prasības pēc pārdošanas. Turklāt minētajā atzinumā ir apstiprināts ziņojums par dzīvnieku barības piedevas analīzes metodi, ko iesniegusi Kopienas references laboratorija, kas izveidota ar Regulu (EK) Nr. 1831/2003.

(6)

Minētā preparāta novērtējums liecina par to, ka ir izpildīti Regulas (EK) Nr. 1831/2003 5. pantā paredzētie nosacījumi atļaujas saņemšanai. Attiecīgi ir jāatļauj šā preparāta izmantošana, kā norādīts šīs regulas pielikumā.

(7)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Pielikumā minēto preparātu, kas iekļauts barības piedevu kategorijā “zootehniskās piedevas” un funkcionālajā grupā “gremošanas veicinātāji”, ir atļauts izmantot kā dzīvnieku barības piedevu, uz kuru attiecina pielikumā izklāstītos nosacījumus.

2. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2007. gada 4. jūlijā

Komisijas vārdā

Komisijas loceklis

Markos KYPRIANOU


(1)  OV L 268, 18.10.2003., 29. lpp. Regulā grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 378/2005 (OV L 59, 5.3.2005., 8. lpp.).

(2)  OV L 329, 25.11.2006., 16. lpp.

(3)  Zinātnes ekspertu grupas piedevu un produktu vai dzīvnieku barībā izmantoto vielu jautājumos atzinums par fermentu preparātu Phyzyme™ XP 5000L un Phyzyme™ XP 5000G (6-fitāze) drošību un efektivitāti kā dzīvnieku barības piedevu gaļas cāļiem, gaļas tītariem, dējējvistām, gaļas pīlēm, atšķirtiem sivēniem, nobarojamām cūkām un sivēnmātēm saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1831/2003. Pieņemts 2006. gada 17. oktobrī. EPNI Vēstnesis (2006) 404, 1–20.


PIELIKUMS

Piedevas identifikācijas numurs

Atļaujas turētāja nosaukums

Piedeva

(tirdzniecības nosaukums)

Sastāvs, ķīmiskā formula, apraksts, analīzes metode

Dzīvnieku suga vai kategorija

Maksimālais vecums

Minimālais saturs

Maksimālais saturs

Citi noteikumi

Atļaujas derīguma termiņš

Aktīvās vienības/kg kompleksās dzīvnieku barības ar mitruma saturu 12 %

Zootehnisko piedevu kategorija. Funkcionālā grupa: gremošanas veicinātāji

4a1640

Danisco Animal Nutrition

6-fitāze

EC 3.1.3.26

(Phyzyme XP 5000G

/Phyzyme XP 5000L)

 

Piedevas sastāvs:

6-fitāzes preparāts (EC 3.1.3.26),

ko iegūst no Schizosaccharomyces pombe (ATCC 5233),

ar šādu minimālo aktivitāti:

 

cietā veidā: 5 000 FTU (1)/g

 

šķidrā veidā: 5 000 FTU/ml

 

Darbīgās vielas raksturojums:

 

6-fitāze (EC 3.1.3.26),

 

ko iegūst no Schizosaccharomyces pombe (ATCC 5233)

 

Analīzes metode (2):

Kolorimetriska metode, ar ko mēra neorganisko fosfātu, ko enzīms izdala no fitāta substrāta.

Gaļas cāļi

250 FTU

1.

Piedevas un premiksa lietošanas noteikumos norāda glabāšanas temperatūru, glabāšanas laiku un stabilitāti pēc granulēšanas.

2.

Izmantošanai dzīvnieku barībā, kas satur vairāk par 0,23 % ar fitīnu saistītā fosfora.

3.

Paredzēts lietot atšķirtiem sivēniem, kuru svars nepārsniedz 35 kg.

4.

Ieteicamās devas uz kilogramu kompleksās lopbarības:

gaļas cāļi: 500–750 FTU,

gaļas tītari: 250–1 000 FTU,

dējējvistas: 150–900 FTU;

gaļas pīles: 250–1 000 FTU;

sivēni (atšķirti): 500–1 000 FTU;

nobarojamas cūkas: 500–1 000 FTU;

sivēnmātes: 500 FTU.

2017. gada 25. jūlijs

Gaļas tītari

250 FTU

Dējējvistas

150 FTU

Gaļas pīles

250 FTU

Sivēni (atšķirti)

250 FTU

Nobarojamas cūkas

250 FTU

Sivēnmātes

500 FTU


(1)  1 FTU ir fermenta daudzums, kas 37 °C temperatūrā pie pH 5,5 vienā minūtē no nātrija fitāta substrāta šķeļ 1 (mikro)mol neorganiska fosfāta.

(2)  Sīka informācija par analīzes metodēm atrodama šādā Kopienas references laboratorijas tīmekļa vietnē: www.irmm.jrc.be/html/crlfaa/


5.7.2007   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 175/8


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 786/2007

(2007. gada 4. jūlijs)

par atļauju izmantot endo-1,4-beta-mannanāzi EC 3.2.1.78 (Hemicell) kā barības piedevu

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. gada 22. septembra Regulu (EK) Nr. 1831/2003 par dzīvnieku ēdināšanā lietotām piedevām (1) un jo īpaši tās 9. panta 2. punktu,

tā kā:

(1)

Ar Regulu (EK) Nr. 1831/2003 nosaka to, ar kādiem noteikumiem piešķir atļaujas lopbarības piedevu izmantošanai, kā arī pamatojumu un kārtību šādas atļaujas piešķiršanai.

(2)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1831/2003 7. pantu iesniegts pieteikums, lai saņemtu atļauju šīs regulas pielikumā minētajam preparātam. Pieteikumam bija pievienotas ziņas un dokumenti, kas prasīti Regulas (EK) Nr. 1831/2003 7. panta 3. punktā.

(3)

Pieteikums attiecas uz atļaujas saņemšanu preparātam endo-1,4-beta-mannanāzei EC 3.2.1.78 (Hemicell), ko iegūst no Bacillus lentus (ATCC 55045), kā dzīvnieku barības piedevai gaļas cāļiem, ko klasificē kā dzīvnieku barības piedevu kategorijā “zootehniskās piedevas”.

(4)

Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde (turpmāk tekstā “iestāde”) 2006. gada 21. novembra atzinumā secināja, ka endo-1,4-beta-mannanāzes EC 3.2.1.78 preparātam, ko iegūst no Bacillus lentus (ATCC 55045) (Hemicell), nav kaitīgas iedarbības uz dzīvnieku veselību, cilvēku veselību vai vidi (2). Atzinumā minēts arī tas, ka preparāts nerada nekādu citu risku, kas atbilstīgi Regulas (EK) Nr. 1831/2003 5. panta 2. punktam būtu par pamatu minētās piedevas aizliegšanai. Iestādes atzinumā ieteikts ieviest atbilstošus pasākumus lietotāju drošībai. Tā neuzskata, ka ir vajadzīgas īpašas uzraudzības prasības pēc pārdošanas. Minētajā atzinumā ir arī apstiprināts ziņojums par dzīvnieku barībā lietotās barības piedevas analīzes metodi, ko iesniegusi Kopienas references laboratorija, kas izveidota ar Regulu (EK) Nr. 1831/2003.

(5)

Minētā preparāta novērtējums liecina par to, ka ir izpildīti Regulas (EK) Nr. 1831/2003 5. pantā paredzētie nosacījumi atļaujas saņemšanai. Attiecīgi ir jāatļauj šā preparāta izmantošana, kā minēts šīs regulas pielikumā.

(6)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Pielikumā minēto preparātu, kas iekļauts barības piedevu kategorijā “zootehniskās piedevas” un funkcionālajā grupā “gremošanas veicinātāji”, ir atļauts izmantot kā dzīvnieku barības piedevu, uz kuru attiecina pielikumā izklāstītos nosacījumus.

2. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2007. gada 4. jūlijā

Komisijas vārdā

Komisijas loceklis

Markos KYPRIANOU


(1)  OV L 268, 18.10.2003., 29. lpp. Regulā grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 378/2005 (OV L 59, 5.3.2005., 8. lpp.).

(2)  Zinātnes ekspertu grupas piedevu un produktu vai dzīvnieku barībā izmantoto vielu jautājumos atzinums par fermentu preparāta Hemicell® Feed Enzyme (beta-D-mannanāze) drošību un efektivitāti kā dzīvnieku barības piedevu gaļas cāļiem saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1831/2003. Pieņemts 2006. gada 21. novembrī. EPNI Vēstnesis (2006) 412, 1–12.


PIELIKUMS

Piedevas identifikācijas numurs

Atļaujas turētāja nosaukums

Piedeva

(tirdzniecības nosaukums)

Sastāvs, ķīmiskā formula, apraksts, analīzes metode

Dzīvnieku suga vai kategorija

Maksimālais vecums

Minimālais saturs

Maksimālais saturs

Citi noteikumi

Atļaujas derīguma termiņš

Aktīvās vienības/kg kompleksās dzīvnieku barības ar mitruma saturu 12 %

Zootehnisko piedevu kategorija. Funkcionālā grupa: gremošanas veicinātāji

4a3

ChemGen Corp., ko pārstāv Disproquima S.L.

Endo-1,4-β-mannanāze

EC 3.2.1.78 (Hemicell)

 

Piedevas sastāvs.

No Bacillus lentus (ATCC 55045) iegūts endo-1,4-beta-mannanāzes preparāts ar minimālo aktivitāti:

Šķidrā veidā:

7,2 × 105 U (1)/ml

 

Aktīvās vielas raksturojums:

Endo-1,4-beta-mannanāze, ko iegūst no Bacillus lentus (ATCC 55045)

 

Analīzes metode: (2)

Endo-1,4-beta-mannanāzes reducējošos cukurus nosaka ar dinitrosalicilskābes reaģentu kolorimetrisko reakciju uz reducējošo cukuru daudzumu.

Gaļas cāļi

79 200 U

1.

Piedevas un premiksa lietošanas noteikumos norāda glabāšanas temperatūru, glabāšanas laiku un stabilitāti pēc granulēšanas.

2.

Apstrādes laikā jālieto elpceļu aizsardzība un aizsargbrilles.

3.

Izmantošanai barības maisījumos, kas satur daudz galaktomannāna, kurā ir hemiceluzes (piemēram, soja, kukurūza)

2017. gada 25. jūlijs


(1)  Viena aktīvā vienība ir fermenta daudzums, kas 40 °C temperatūrā pie pH 7,5 vienā minūtē šķeļ 0,72 mikrogramus reducējošo cukuru (mannozes ekvivalentos) no mannāna, kas satur substrātu (ceratoniju sēklu milti).

(2)  Sīka informācija par analītiskajām metodēm atrodama šādā Kopienas references laboratorijas tīmekļa vietnē: www.irmm.jrc.be/html/crlfaa/


5.7.2007   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 175/10


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 787/2007

(2007. gada 4. jūlijs),

ar ko groza Komisijas Regulu (EK) Nr. 474/2006 par darbības aizliegumam Kopienā pakļauto gaisa pārvadātāju Kopienas saraksta izveidi

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2005. gada 14. decembra Regulu (EK) Nr. 2111/2005 par darbības aizliegumam Kopienā pakļauto gaisa pārvadātāju Kopienas saraksta izveidi un gaisa transporta pasažieru informēšanu par apkalpojošā gaisa pārvadātāja identitāti un par Direktīvas 2004/36/EK 9. panta atcelšanu (1) un jo īpaši tās 4. pantu,

tā kā:

(1)

Ar Komisijas 2006. gada 22. marta Regulu (EK) Nr. 474/2006 (2) ir izveidots darbības aizliegumam Kopienā pakļauto gaisa pārvadātāju Kopienas saraksts, kas minēts Regulas (EK) Nr. 2111/2005 II nodaļā.

(2)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 2111/2005 4. panta 3. punktu dažas dalībvalstis ir paziņojušas Komisijai informāciju, kas attiecas uz Kopienas saraksta atjaunināšanu. Attiecīgu informāciju ir paziņojušas arī trešās valstis. Pamatojoties uz to, Kopienas saraksts būtu jāatjaunina.

(3)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 2111/2005 4. panta 2. punktu un 2. pantu Komisijas 2006. gada 22. marta Regulā (EK) Nr. 473/2006, ar kuru nosaka īstenošanas noteikumus darbības aizliegumam Kopienā pakļauto gaisa pārvadātāju Kopienas sarakstam, kas minēts Regulas (EK) Nr. 2111/2005 II nodaļā (3), kāda dalībvalsts ir pieprasījusi atjaunināt Kopienas sarakstu.

(4)

Komisija ir informējusi visus attiecīgos gaisa pārvadātājus vai nu tieši, vai, ja tas nav bijis iespējams, ar to iestāžu starpniecību, kuras atbild par gaisa pārvadātāju regulatīvo uzraudzību, norādot būtiskos faktus un apsvērumus, ar ko tā pamatotu lēmumu attiecināt uz tiem darbības aizliegumu Kopienā vai grozīt nosacījumus darbības aizliegumam, kas noteikts Kopienas sarakstā iekļautam gaisa pārvadātājam.

(5)

Komisija attiecīgajiem gaisa pārvadātājiem ir devusi iespēju iepazīties ar dalībvalstu iesniegtajiem dokumentiem, iesniegt rakstiskas piezīmes un mutiski izklāstīt savus apsvērumus Komisijai 10 darba dienās un Gaisa satiksmes drošības komitejai, kas izveidota ar Padomes 1991. gada 16. decembra Regulu (EEK) Nr. 3922/91 par tehnisko prasību un administratīvo procedūru saskaņošanu civilās aviācijas jomā (4).

(6)

Komisija un īpašos gadījumos arī dažas dalībvalstis ir apspriedušās ar iestādēm, kas atbild par attiecīgo gaisa pārvadātāju regulatīvo uzraudzību.

(7)

Pakistan International Airlines2007. gada 14. maijā ir iesniedzis Komisijai koriģējošas rīcības plānu un pierādījumus, kas apliecina vairāku koriģējošu pasākumu īstenošanu. Komisija ņem vērā, ka pēc iekļaušanas Kopienas sarakstā pārvadātājs ir panācis ievērojamu progresu un ka pārvadātājs ar pārraudzības iestāžu atbalstu ir apliecinājis to, ka daļā no tā gaisa kuģu flotes ir novērsti trūkumi drošuma jomā. Pakistānas kompetentās iestādes ir apstiprinājušas šos pasākumus.

(8)

Tā rezultātā, pamatojoties uz kopējiem kritērijiem, ir novērtēts, ka Pakistan International Airlines jāatļauj darboties Kopienā arī ar turpmāk minētajiem vienpadsmit gaisa kuģiem: trīs Boeing 747-300 tipa gaisa kuģi ar reģistrācijas zīmēm AP-BFU, AP-BGG un AP-BFX; divi Boeing 747-200 tipa gaisa kuģi ar reģistrācijas zīmēm AP-BAK un AP-BAT; seši Airbus A-310 tipa gaisa kuģi ar reģistrācijas zīmēm AP-BEU, AP-BGP, AP-BGR, AP-BGN, AP-BEC un AP-BEG. Minētie gaisa kuģi attiecīgi jāsvītro no B pielikuma.

(9)

Pakistānas Islāma Republikas kompetentās iestādes ir piekritušas pirms tam, kad katrs atsevišķs attiecīgais gaisa kuģis atsāks darbību, galamērķa lidostas dalībvalsts iestādēm, kā arī Komisijai iesniegt ziņojumu par gaisa kuģa drošuma pārbaudi, ko attiecīgās iestādes veikušas pirms gaisa kuģa darbības uzsākšanas. Pēc ziņojuma saņemšanas attiecīgā dalībvalsts vajadzības gadījumā drīkst noteikt gaisa kuģa darbības aizliegumu saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 2111/2005 6. pantu. Pēc ierašanās jāveic gaisa kuģa pilnīga pirmslidojuma/pēclidojuma pārbaude atbilstīgi SAFA programmai, un pārbaudes ziņojums nekavējoties jāiesniedz Komisijai, kas to pārsūtīs citām dalībvalstīm. Dalībvalstis grasās arī turpmāk pārbaudīt faktisko atbilstību attiecīgajiem drošuma standartiem, veicot šā pārvadātāja gaisa kuģu sistemātiskas pirmslidojuma/pēclidojuma pārbaudes.

(10)

Pārējie šā pārvadātāja flotes gaisa kuģi joprojām pilnībā neatbilst attiecīgajiem drošuma standartiem, tādēļ tie jāatstāj B pielikumā līdz novēroto trūkumu novēršanai. Pirms pārvadātājam noteikto darbības ierobežojumu turpmākas pārskatīšanas jāveic pārbaudes apmeklējums uz vietas, lai izvērtētu koriģējošas rīcības plāna pilnīgu īstenošanu un tās gaitu. Gan pārvadātājs, gan attiecīgās kompetentās iestādes ir apliecinājuši, ka piekrīt šādam apmeklējumam.

(11)

Pastāv pārbaudīti pierādījumi par nopietniem Angolā sertificētā TAAG Angola Airlines trūkumiem drošuma jomā. Šos trūkumus ir konstatējusi Francija, veicot pirmslidojuma/pēclidojuma pārbaudes atbilstīgi SAFA programmai. Atkārtota drošuma problēmu konstatācija pārbaužu laikā liecina par sistēmiskiem trūkumiem drošuma jomā (5).

(12)

TAAG Angola Airlines rīcība, atbildot uz Francijas pieprasījumiem, pierāda, ka, neskatoties uz pārvadātāja un attiecīgo kompetento iestāžu dotajām garantijām, pārvadātājs nespēj novērst trūkumus drošuma jomā, par ko liecina tas, ka trūkumi drošuma jomā ir pastāvīgi. Angolas kompetentās iestādes, neskatoties uz šo iestāžu dotajām garantijām, arī nespēj pietiekamā apmērā panākt attiecīgo drošuma standartu ievērošanu.

(13)

Angolas kompetento iestāžu rīcība pierādīja, ka tās nespēj ieviest attiecīgos drošuma standartus un nodrošināt to piemērošanu, kad tika izteiktas bažas par šajā valstī sertificētā TAAG darbības drošumu.

(14)

Atzīstot pārvadātāja centienus apzināt pasākumus, kas nepieciešami, lai uzlabotu stāvokli drošuma jomā, kā arī pārvadātāja un Angolas civilās aviācijas kompetento iestāžu izrādīto vēlmi sadarboties, Komisija tomēr uzskata, ka pārvadātājs nav spējis apmierinoši īstenot pienācīgu koriģējošas rīcības plānu.

(15)

Tādējādi, pamatojoties uz kopējiem kritērijiem, ir novērtēts, ka TAAG Angola Airlines neatbilst attiecīgajiem drošuma standartiem. Gaisa pārvadātāja darbība būtu pilnībā jāaizliedz, un tas jāiekļauj A pielikumā.

(16)

Nīderlande ir iesniegusi Komisijai pieprasījumu, kurā tā lūdz atjaunināt Kopienas sarakstu saskaņā ar 4. panta 2. punktu Regulā (EK) Nr. 2111/2005 nolūkā aizliegt visas Volare Aviation gaisa kuģu flotes darbību.

(17)

Pastāv pārbaudīti pierādījumi par nopietniem Ukrainā sertificētā Volare Aviation trūkumiem drošuma jomā. Šos trūkumus ir konstatējusi Nīderlande, veicot pirmslidojuma/pēclidojuma pārbaudes atbilstīgi SAFA programmai, un tie apstiprinājušies arī citās dalībvalstīs veiktās pirmslidojuma/pēclidojuma pārbaudēs. Atkārtota drošuma problēmu konstatācija pārbaužu laikā liecina par sistēmiskiem trūkumiem drošuma jomā (6).

(18)

Volare Aviation rīcība, atbildot uz Nīderlandes pieprasījumiem, pierāda, ka pārvadātājs nespēj novērst sistēmiskus trūkumus drošuma jomā, par ko liecina nepilnības koriģējošas rīcības plānā, kuru gaisa pārvadātājs iesniedza kā atbildi uz drošuma jomā konstatētajiem trūkumiem.

(19)

Ukrainas kompetento iestāžu rīcība pierādīja, ka tās nespēj ieviest attiecīgos drošuma standartus un nodrošināt to piemērošanu, kad tika izteiktas bažas par šajā valstī sertificētā Volare Aviation darbības drošumu.

(20)

Tādējādi, pamatojoties uz kopējiem kritērijiem, ir novērtēts, ka Volare Aviation neatbilst attiecīgajiem drošuma standartiem. Gaisa pārvadātāja darbība būtu pilnībā jāaizliedz, un tas jāiekļauj A pielikumā.

(21)

Pastāv pārbaudīti pierādījumi par visu Indonēzijā sertificēto gaisa pārvadātāju nopietniem trūkumiem drošuma jomā. Šie trūkumi konstatēti drošuma revīzijā, ko Indonēzijas civilās aviācijas iestāde veica pēc virknes negadījumu, un revīzijas rezultāti ir fiksēti ziņojumā, no kura var secināt, ka neviens no šīs valsts gaisa pārvadātājiem neatbilst attiecīgajiem drošuma standartiem.

(22)

Indonēzija neievēro Starptautiskās civilās aviācijas organizācijas (ICAO) noteiktos drošuma standartus, tādēļ ASV Transporta departamenta Federālās aviācijas administrācija (FAA) savā IASA programmā ir pazeminājusi Indonēzijas drošuma kategoriju. Tas faktiski nozīmē darbības aizliegumu visiem Indonēzijā sertificētiem gaisa pārvadātājiem. Tā rezultātā Indonēzijas gaisa pārvadātāji nevarēs iegūt atļauju uzsākt lidojumus uz Amerikas Savienotajām Valstīm.

(23)

ICAO Universālās drošuma uzraudzības revīzijas programmas (USOAP) jaunākajā ziņojumā un tam sekojošajā papildu ziņojumā ir minēti nopietni trūkumi, kas pierāda, ka Indonēzijas civilās aviācijas iestādes nespēj pienācīgi tikt galā ar saviem gaisa satiksmes drošuma uzraudzības pienākumiem.

(24)

Indonēzijas kompetento iestāžu rīcība pierādīja, ka tās nespēj pietiekamā apmērā ieviest attiecīgos drošuma standartus un nodrošināt to piemērošanu. Turklāt šīs iestādes nedeva pienācīgu un savlaicīgu atbildi, kad Komisija izteica bažas par Indonēzijā sertificēto gaisa pārvadātāju darbības drošumu.

(25)

Tādējādi, pamatojoties uz kopējiem kritērijiem, ir novērtēts, ka visu Indonēzijā sertificēto gaisa pārvadātāju darbība būtu jāaizliedz, un tie jāiekļauj A pielikumā.

(26)

Kirgizstānas Republikas iestādes ir informējušas Komisiju, ka tās piešķīrušas gaisa kuģa ekspluatanta apliecību turpmāk minētajiem gaisa pārvadātājiem: Eastok Avia, Kyrgyz Trans Avia un S Group Aviation. Tā kā šiem jaunajiem gaisa pārvadātājiem apliecību piešķīrušas Kirgizstānas Republikas iestādes, kuras nav spējušas veikt pienācīgu gaisa satiksmes drošuma uzraudzību, šie pārvadātāji jāiekļauj A pielikumā.

(27)

Kirgizstānas Republikas iestādes iesniegušas Komisijai pierādījumus par gaisa kuģa ekspluatanta apliecības anulēšanu turpmāk minētajiem gaisa pārvadātājiem: British Gulf International Airlines FEZ un Kyrgyz General Aviation. Šie pārvadātāji, kuriem apliecība bija piešķirta Kirgizstānas Republikā, pēc tās anulēšanas ir beiguši darbību, un tāpēc tie jāsvītro no A pielikuma.

(28)

ICAO Universālās drošuma uzraudzības revīzijas programmas (USOAP) jaunākais ziņojums, Eiropas kopējās gaisa telpas (ECAA) izveides kontekstā Albānijā nesen notikušā novērtējuma apmeklējuma rezultāti un Itālijas sniegtā informācija liecina par nopietniem trūkumiem, kas pierāda, ka Albānijas civilās aviācijas iestādes nespēj pienācīgi tikt galā ar saviem gaisa satiksmes drošuma uzraudzības pienākumiem.

(29)

Laikposmā no 2007. gada 4. līdz 8. jūnijam pēc Albānijas civilās aviācijas iestādes uzaicinājuma Eiropas speciālistu grupa faktu noskaidrošanas nolūkā ir apmeklējusi Albāniju. Grupas ziņojums liecina, ka par spīti lielajām pūlēm Albānijas civilās aviācijas iestādēm vēl arvien trūkst līdzekļu, tiesiskās sistēmas un speciālo zināšanu, bez kurām nav iespējams pienācīgi pildīt tām uzliktos gaisa satiksmes drošuma uzraudzības pienākumus.

(30)

Iepriekšminētais ziņojums liecina, ka abi Albānijā sertificētie pārvadātāji – Albanian Airlines un Belle Air – darbojas saskaņā ar attiecīgajiem drošuma standartiem un, ņemot vērā atzītos valsts civilās aviācijas iestāžu trūkumus drošuma uzraudzības jomā, īsteno arī paši savus papildu drošuma uzraudzības pasākumus.

(31)

Vairākās pirmslidojuma/pēclidojuma pārbaudēs atbilstīgi SAFA programmai, kas abu gaisa pārvadātāju gaisa kuģiem veiktas Eiropas lidostās, nav atklāti nopietni trūkumi drošuma jomā.

(32)

Albānijas civilās aviācijas iestādes ir piekritušas iesniegt visaptverošu koriģējošas rīcības plānu ar mērķi novērst visus drošuma uzraudzības trūkumus, kas konstatēti iepriekšminētajos ziņojumos, jo īpaši Eiropas speciālistu grupas ziņojumā pēc faktu noskaidrošanas brauciena uz Albāniju no 2007. gada 4. līdz 8. jūnijam.

(33)

Albānijas valdība atkārtoti apliecinājusi pilnīgu politisko apņemšanos īstenot tās civilās aviācijas iestādes nopietnas pārstrukturēšanas programmu, kā arī to, ka līdz minētās programmas sekmīgai īstenošanai vairs netiks piešķirtas citas gaisa kuģa ekspluatanta apliecības.

(34)

Pamatojoties uz kopējiem kritērijiem, ir novērtēts, ka gaisa pārvadātāji Albanian Airlines un Belle Air Kopienas sarakstā nav jāiekļauj, jo tie ievēro attiecīgos drošuma standartus. Albānijas kompetentajām iestādēm laikposmā, kas nepārsniedz trīs mēnešus, jāiesniedz Komisijai visa nepieciešamā informācija par koriģējošas rīcības plāna izstrādi un tā īstenošanas gaitu. Turklāt dalībvalstis grasās arī turpmāk pārbaudīt faktisko atbilstību attiecīgajiem drošuma standartiem, veicot šo pārvadātāju gaisa kuģu sistemātiskas pirmslidojuma/pēclidojuma pārbaudes.

(35)

Komisijas Regulas (EK) Nr. 235/2007 35. apsvērumā paredzēts rūpīgi uzraudzīt situāciju attiecībā uz pieciem Bulgārijas pārvadātājiem – Air Sofia, Bright Aviation Services, Heli Air Services, Scorpion Air un Vega Airlines. Tādēļ Bulgārijas civilās aviācijas iestāde kopīgi ar Komisijas, EASA un dalībvalstu speciālistiem ir apmeklējusi šos pārvadātājus pārbaudes nolūkā, lai noteiktu piemērotus pasākumus saistībā ar darbības ierobežojumiem, kas tiem noteikti kopš 2007. gada 21. februāra.

(36)

Ņemot vērā laikposmā no 27. maija līdz 2. jūnijam notikušā apmeklējuma rezultātus, ir novērtēts, ka pastāv pārbaudīti pierādījumi par nopietniem pārvadātāju Air Sofia, Bright Aviation Services, Scorpion Air un Vega Airlines trūkumiem drošuma jomā. Atkārtota drošuma problēmu konstatācija pārbaužu laikā liecina par sistēmiskiem trūkumiem drošuma jomā.

(37)

Turklāt pārbaudē ir konstatēti fakti, kas liecina, ka pārvadātāju Air Scorpio korporatīvi, administratīvi, finansiāli un tehniski vada un kontrolē pārvadātājs Scorpion Air un ka komerciālās gaisa satiksmes gaisa kuģi, kuru ekspluatants ir Air Scorpio, agrāk ir piederējuši Scorpion Air, kas ir bijis arī to ekspluatants. Pastāv pārbaudīti pierādījumi par nopietniem Air Scorpio trūkumiem drošuma jomā.

(38)

Komisija ir ņēmusi vērā, ka ar Bulgārijas kompetento iestāžu 2007. gada 21. jūnija lēmumu ir anulētas pārvadātāju Vega Airlines, Bright Aviation, Scorpion Air un Air Sofia gaisa kuģa ekspluatanta apliecības un apturēta pārvadātāja Air Scorpio gaisa kuģa ekspluatanta apliecības darbība. Tā kā šie gaisa pārvadātāji nevar sniegt nekādus gaisa satiksmes pakalpojumus, turpmāku iejaukšanos Komisija neuzskata par lietderīgu.

(39)

Komisija arī ir ņēmusi vērā, ka ar Bulgārijas kompetento iestāžu 2007. gada 21. jūnija lēmumu ir grozīta pārvadātāja Heli Air Service gaisa kuģa ekspluatanta apliecība, līdz turpmākam paziņojumam apturot šā pārvadātāja LET 410 tipa gaisa kuģu ar reģistrācijas zīmēm LZ-CCT, LZ-CCS, LZ-CCR, LZ-CCE, LZ-CCF un LZ-LSB darbību Eiropas Kopienā, Šveicē, Norvēģijā un Islandē. Šā pārvadātāja LET 410 tipa gaisa kuģim ar reģistrācijas zīmi LZ-CCP ir atļauts veikt lidojumus Kopienas iekšienē, jo tas ir vienīgais gaisa kuģis, kas šobrīd aprīkots ar nepieciešamajām obligātajām drošuma iekārtām (EGPWS un TCAS) un tādēļ spēj veikt drošu darbību Kopienā. Komisijai rūpīgi jāuzrauga situācija attiecībā uz šo pārvadātāju un kopīgi ar EASA un dalībvalstīm jāpārbauda, kā tas īsteno savu koriģējošas rīcības plānu.

(40)

Attiecībā uz Bulgārijas kompetento iestāžu veikumu Komisija atzīst Bulgārijas iestāžu panākto progresu savu pienākumu veikšanā. Komisija atbalsta Bulgārijas iestāžu centienus turpināt uzraudzības pienākumu izpildi. Tā kopīgi ar EASA un dalībvalstīm turpinās uzraudzīt šo procesu.

(41)

Kā noteikts Komisijas 2006. gada 20. jūnija Regulas (EK) Nr. 910/2006 (7) 36. apsvērumā, Eiropas speciālistu grupa laikposmā no 2007. gada 18. līdz 21. jūnijam ir atkārtoti apmeklējusi Mauritāniju, lai novērtētu jauno tiesību aktu, prasību un procedūru īstenošanu. Grupas ziņojums liecina, ka Agence Nationale de l'Aviation Civile (ANAC) pilda savas saistības un ir arī turpinājusi izstrādāt tehnisko regulējumu un darba procedūras, kas vajadzīgas civilās aviācijas nozares uzraudzības nodrošināšanai.

(42)

Turklāt pārvadātājs Air Mauritanie ir veicis nepieciešamos pasākumus, lai novērstu trūkumus, kas atklāti Kopienas lidostās veiktajās pirmslidojuma/pēclidojuma pārbaudēs, un lai uzlabotu tā darbības procesu.

(43)

Pamatojoties uz kopējiem kritērijiem, ir novērtēts, ka Mauritānija ir veikusi nepieciešamos pasākumus, lai pieņemamā līmenī pildītu uzraudzības pienākumus, nodrošinot Mauritānijas gaisa pārvadātāju atbilstību starptautiskajiem drošuma standartiem.

(44)

Pastāv pārbaudīti pierādījumi par nopietniem Moldovas Republikā sertificēto gaisa pārvadātāju Aeronordgroup, Aeroportul International Marculesti, Grixona, Jet Line International, Jetstream un Tiramavia trūkumiem drošuma jomā. Šos trūkumus ir konstatējusi Beļģija, Francija, Horvātija, Itālija, Lietuva, Malta, Nīderlande, Spānija, Turcija un Vācija, veicot pirmslidojuma/pēclidojuma pārbaudes atbilstīgi SAFA programmai. Atkārtota drošuma problēmu konstatācija pārbaužu laikā liecina par sistēmiskiem trūkumiem drošuma jomā (8).

(45)

Laikposmā no 2007. gada 4. līdz 8. jūnijam pēc Moldovas Republikas civilās aviācijas iestādes uzaicinājuma Eiropas speciālistu grupa faktu noskaidrošanas nolūkā ir apmeklējusi Moldovas Republiku. Grupas ziņojums liecina, ka attiecībā uz gaisa pārvadātājiem Valan International Cargo Charter, Aeronord Group, Grixona, Jet Line International, Jet Stream, Pecotox Air, Aeroportul International Marculesti un Tiramavia Moldovas civilās aviācijas iestāde nav pierādījusi pietiekamu spēju ieviest attiecīgos drošuma standartus un nodrošināt to piemērošanu atbilstīgi saistībām, ko paredz Čikāgas Konvencija.

(46)

Turklāt – pretēji Čikāgas Konvencijas 6. pielikuma prasībām – nevienam no astoņiem iepriekš minētajiem gaisa pārvadātājiem galvenā uzņēmējdarbības vieta nav Moldovas Republika, lai gan tiem ir Moldovas Republikā piešķirtas gaisa kuģa ekspluatanta apliecības.

(47)

Komisija ir ņēmusi vērā to, ka Moldovas Republikas iestādes ir anulējušas iepriekš minēto pārvadātāju gaisa kuģa ekspluatanta apliecības un tā rezultātā minētie pārvadātāji ir pārtraukuši darbību.

(48)

Turklāt Komisija ir ņēmusi vērā to, ka Moldovas Republikas iestādes ir apņēmušās nepiešķirt citas gaisa kuģa ekspluatanta apliecības līdz koriģējošas rīcības plāna sekmīgai īstenošanai un šādā nolūkā konsultēties ar Komisiju.

(49)

Moldovas Republikas civilās aviācijas iestāde ir piekritusi līdz 2007. gada septembra beigām iesniegt visaptverošu koriģējošas rīcības plānu ar programmu, kas izstrādāts, lai novērstu visus drošuma uzraudzības trūkumus, kuri atklāti Eiropas speciālistu grupas faktu noskaidrošanas apmeklējumā Moldovas Republikā laikposmā no 2007. gada 4. līdz 8. jūnijam.

(50)

Ievērojot dažādos Moldovas Republikas kompetentās iestādes veiktos pasākumus un gaidot koriģējošas rīcības plāna iesniegšanu, Komisija uzskata, ka citi pārvadātāji, kuriem gaisa kuģa ekspluatanta apliecība ir piešķirta Moldovas Republikā (Air Moldova, Moldavian Airlines, Tandem Aero un Nobil Air), nav jāiekļauj Kopienas sarakstā. Komisijai jāuzrauga šo pārvadātāju situācija drošuma jomā. Šajā nolūkā dalībvalstis grasās arī turpmāk pārbaudīt faktisko atbilstību attiecīgajiem drošuma standartiem, veicot šo pārvadātāju gaisa kuģu sistemātiskas pirmslidojuma/pēclidojuma pārbaudes.

(51)

Kā noteikts Komisijas Regulas (EK) Nr. 235/2007 36. un 39. apsvērumā, Komisija kopīgi ar dalībvalstu speciālistiem laikposmā no 2007. gada 15. līdz 21. aprīlim apmeklēja Krievijas Federāciju, lai noskaidrotu, kā pārvadātājs Rossyia (agrākais Pulkovo) īsteno koriģējošos pasākumus, un lai pārbaudītu, kādu situāciju drošuma jomā ir panākuši daži citi Krievijas gaisa pārvadātāji, kas saskaņā ar Krievijas Federācijas kompetento iestāžu lēmumu kopš 2007. gada 12. februāra ir pakļauti darbības ierobežojumiem, kā arī, lai pārbaudītu, kā Krievijas iestādes veic savus uzraudzības pienākumus.

(52)

Apmeklējuma rezultāti liecina, ka gaisa pārvadātājs Rossyia pilnveido iekšējās drošuma uzraudzības procedūras un uzlabo ICAO drošuma standartu piemērošanu. Notiek uzņēmuma kvalitātes vadības sistēmas veidošana. Krievijas Federācijas kompetentās iestādes 2007. gada 26. jūnijā ir sniegušas papildu informāciju. Tomēr visi koriģējošie pasākumi vēl nav pabeigti, tādēļ Krievijas Federācijas kompetentajām iestādēm būtu jāturpina rūpīgas šā gaisa pārvadātāja pārbaudes, uzraugot, kā tas turpina īstenot koriģējošās rīcības plānu.

(53)

Apmeklējuma rezultāti kopumā apstiprina, ka deviņi gaisa pārvadātāji, kas saskaņā ar Krievijas Federācijas kompetento iestāžu lēmumu no 2007. gada 12. februāra ir pakļauti darbības ierobežojumiem, kopš kompetento iestāžu noteikto darbības ierobežojumu un īpašo lidojuma atļauju ieviešanas tiek rūpīgi uzraudzīti. Šie pasākumi visos gadījumos ir devuši tūlītējus un labvēlīgus rezultātus. Tomēr apmeklējuma rezultāti arī liecina, ka būtu pāragri uzskatīt šos pozitīvos sasniegumus par ilgtspējīgiem un tādiem, kas nodrošinās pilnvērtīgu iekšējo drošuma sistēmu izveidi. Krievijas Federācijas kompetentās iestādes 2007. gada 2. maijā ir paziņojušas Komisijai par 2007. gada 27. aprīlī pieņemto lēmumu, ar ko atceļ ierobežojumus turpmāk minētajiem sešiem gaisa pārvadātājiem: Aero Rent, Gazpromavia, Lukoil, Tatarstan, Atlant Soyuz un Aviacon Zitotrans. Saskaņā ar šo pašu lēmumu paliek spēkā gaisa pārvadātājiem Centre Avia un Russian Sky (Russkoe Nebo) noteiktie darbības ierobežojumi; turklāt īpašo lidojuma atļauju sistēmu paplašina, attiecinot to arī uz regulārajiem reisiem, kurus veic Utair.

(54)

Apmeklējuma laikā tika apspriesti arī daži citi Krievijas pārvadātāji, proti, Krasnoyarsky Airlines  (9) un Kuban Airlines  (10), jo Komisijas rīcībā bija informācija par šo pārvadātāju sistēmiskiem trūkumiem drošuma jomā, turklāt to situācija drošuma jomā jau ir piesaistījusi arī Krievijas kompetento iestāžu uzmanību. Šo iestāžu 2007. gada 27. aprīļa lēmumā apstiprinātie pasākumi paredz veikt pastiprinātas šo pārvadātāju gaisa kuģu pirmslidojuma pārbaudes.

(55)

Apmeklējuma rezultāti liecina, ka Krievijas Federācijas kompetentajām iestādēm, pildot uzraudzības pienākumus, jāpaātrina Krievijas drošuma noteikumu saskaņošana ar ICAO standartiem un galvenā vērība jāvelta šo standartu ieviešanai un ICAO jaunākās drošuma revīzijas rezultātā izdarīto ieteikumu īstenošanai. Turklāt kompetentajām iestādēm vajadzētu ciešāk sadarboties ar Krievijas ražotājiem, lai nodrošinātu Krievijā projektēto gaisa kuģu atbilstību ICAO standartiem. To vajadzētu darīt arī, lai Krievijas Federācijā izvairītos no iekšējas dubultstandartu piemērošanas attiecībā uz lidojumderīgumu, proti, no situācijas, kad uz gaisa pārvadātājiem un gaisa kuģiem, kas veic lidojumus uz Kopienu, attiecas viens standarts, bet gaisa pārvadātājiem un gaisa kuģiem, kas darbojas Krievijas Federācijā vai NVS, piemēro citu (zemāku) standartu. Turklāt kompetentajām iestādēm jāpieliek vairāk pūļu, lai nodrošinātu lidojumderīguma nepārtrauktību, un, ņemot vērā, ka Krievijas pārvadātāji arvien biežāk iegādājas un ekspluatē Rietumos ražotus gaisa kuģus, jāgādā, lai attiecīgie uzņēmumi nodrošinātu pienācīgu šādu gaisa kuģu apkopi.

(56)

Kopš Krievijas Federācijas apmeklējuma veikto visu iepriekšminēto pārvadātāju gaisa kuģu pirmslidojuma/pēclidojuma pārbaužu rezultāti liecina, ka daži no darbības ierobežojumiem pakļautajiem gaisa pārvadātājiem lidojumus uz Kopienu vairs nav veikuši.

(57)

Pārvadātāji Gazpromavia un Atlant Soyuz, kam iepriekš bija noteikti darbības ierobežojumi, ir veikuši lidojumus uz Kopienu, un ir notikušas šo pārvadātāju gaisa kuģu pirmslidojuma/pēclidojuma pārbaudes (11). Šo pārbaužu rezultāti norāda uz nopietnu trūkumu atkārtotu konstatāciju tajās pašās jomās kā pirms darbības ierobežojumu noteikšanas, liecinot par sistēmiskiem trūkumiem drošuma jomā, turklāt konstatētās problēmas var būtiski ietekmēt darbības drošumu.

(58)

Ir pārbaudīts arī pārvadātājs UTAir  (12). Šo pārbaužu rezultāti norāda uz trūkumu atkārtotu konstatāciju tajās pašās jomās kā pirms darbības ierobežojumu noteikšanas, liecinot par to, ka pārvadātājs vēl nav pilnībā pabeidzis 2007. gada februārī ierosināto koriģējošo pasākumu īstenošanu. Šie rezultāti kopā ar pārbaudītiem pierādījumiem par nopietniem ar drošumu saistītiem trūkumiem aviokompānijās Airlines 400 (13), Kavminvodyavia (14), Ural Airlines (15), Yakutia Airlines (16)2007. gada 29. maijā un 5. jūnijā ir nosūtīti kompetentajām iestādēm.

(59)

Ievērojot visu iepriekš minēto un pamatojoties uz kopējiem kritērijiem, Komisija aicināja gaisa pārvadātājus Atlant Soyuz, Gazpromavia, UTAir, Krasnoyarsky Airlines, Kuban Airlines, Airlines 400, Kavminvodyavia, Ural Airlines un Yakutia Airlines iesniegt savus novērojumus saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 2111/2005 7. pantu un uzsāka apspriedes ar Krievijas Federācijas kompetentajām iestādēm. Pamatojoties uz gaisa pārvadātāju iesniegtajiem novērojumiem, kā arī uz Komisijas un Krievijas Federācijas kompetento iestāžu novērojumiem, Krievijas Federācijas kompetentās iestādes 2007. gada 23. jūnijā nolēma no 2007. gada 25. jūnija noteikt darbības ierobežojumus minētajiem 10 gaisa pārvadātājiem, līdz to trūkumi drošuma jomā tiks novērsti gan Krievijas Federācijas kompetentajām iestādēm, gan Komisijai pieņemamā veidā.

(60)

Krievijas Federācijas kompetentās iestādes attiecīgi nolēma aizliegt visus pārvadājumus uz Kopienu četriem no minētajiem gaisa pārvadātājiem: Kavminvodyavia, Kuban Airlines, Yakutia Airlines un Airlines 400. Jo īpaši Airlines 400 tika apturēta gaisa kuģa ekspluatanta apliecības darbība.

(61)

Krievijas Federācijas kompetentās iestādes arī nolēma ierobežot atsevišķu gaisa pārvadātāju darbību, atļaujot pārvadājumos uz Kopienu izmantot vienīgi konkrētus gaisa kuģus: Krasnoyarsky Airlines ir atļauts izmantot vienīgi gaisa kuģus Boeing-737 EI-DNH, EI-DNS, EI-DNT, EI-CBQ, EI-CLZ, EI-CLW, Boeing-757 EI-DUC, EI-DUE un Boeing-767 EI-DMH, EI-DMP; Ural Airlines ir atļauts izmantot vienīgi gaisa kuģus Airbus A 320 VP-BQY, VP-BQZ; Gazpromavia ir atļauts izmantot vienīgi gaisa kuģus Falcon Mystère 900 RA-09000, RA-09001, RA-09006, RA-09008; Atlant-Soyuz ir atļauts izmantot vienīgi gaisa kuģus Boeing 737 VP-BBL, VP-BBM; UTAir ir atļauts izmantot vienīgi gaisa kuģus ATR 42 VP-BCB, VP-BCF, VP-BPJ, VP-BPK, Gulfstream IV RA-10201, RA-10202 un Tu-154M RA-85805, RA-85808. Pārvadātājam Rossyia (bijušais Pulkovo) nav atļauts pārvadājumos uz Kopienu izmantot gaisa kuģi IL-62M (RA-86467).

(62)

Komisija ņem vērā Krievijas Federācijas kompetento iestāžu lēmumu un jo īpaši faktu, ka jebkādus šo ierobežojumu grozījumus šīs iestādes var pieņemt tikai, saskaņojot ar Komisiju. Komisija arī ņem vērā faktu, ka visi Krievijas gaisa pārvadātāji, kas veic starptautiskos pārvadājumus, tostarp uz Kopienu, ir informēti par to, ka jebkuras pirmslidojuma/pēclidojuma pārbaudes rezultātā atklāti ievērojami (2. kategorija) un lieli (3. kategorija) trūkumi, ja vien tie nav pienācīgi pamatoti, var izraisīt Krievijas iestāžu noteiktus darbības ierobežojumus.

(63)

Ievērojot iepriekš minēto, Komisija uzskata, ka Krievijas Federācijas kompetento iestāžu veiktie pasākumi ir pietiekami, lai īstermiņā novērstu nopietnos trūkumus drošuma jomā, kas atklāti atsevišķu gaisa pārvadātāju darbībā. Lai nodrošinātu, ka tiek veikti piemēroti koriģējoši pasākumi, ar kuru palīdzību var rast ilgtspējīgu, sistēmisku risinājumu šo trūkumu novēršanai, Komisija grasās pārbaudīt iepriekš minēto pārvadātāju situāciju drošuma jomā, pirms grozīt jebkādus ierobežojumus, kas ietverti Krievijas Federācijas kompetento iestāžu 2007. gada 23. jūnijā lēmumā. Šādā nolūkā Komisija ar dalībvalstu palīdzību grasās veikt apmeklējumu pirms šīs regulas nākamās atjaunināšanas. Dalībvalstīm jāpārbauda faktiskā atbilstība attiecīgajiem drošuma standartiem, veicot šo pārvadātāju gaisa kuģu sistemātiskas pirmslidojuma/pēclidojuma pārbaudes visās to darbībās.

(64)

Pārvadātāji, kas svītroti no saraksta sakarā ar paziņojumu par darbības beigšanu, var atkal uzsākt darbību ar citu identitāti vai valstspiederību, tādēļ Komisijai arī turpmāk būtu aktīvi jāuzrauga notikumu attīstība saistībā ar šiem uzņēmumiem.

(65)

Lai gan Komisija ir nosūtījusi īpašus pieprasījumus, līdz šim tā nav saņēmusi pierādījumus, kas apliecinātu, ka pārējie gaisa pārvadātāji, kas iekļauti 2007. gada 5. martā atjauninātajā Kopienas sarakstā, un par šo gaisa pārvadātāju regulatīvo uzraudzību atbildīgās iestādes būtu pilnā mērā īstenojušas atbilstošus konstatēto trūkumu novēršanas pasākumus. Tādēļ, pamatojoties uz kopējiem kritērijiem, ir novērtēts, ka šiem gaisa pārvadātājiem arī turpmāk vajadzētu piemērot darbības aizliegumu.

(66)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Gaisa satiksmes drošības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulu (EK) Nr. 474/2006 groza šādi.

1)

Regulas A pielikumu aizstāj ar šīs regulas A pielikumu.

2)

Regulas B pielikumu aizstāj ar šīs regulas B pielikumu.

2. pants

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2007. gada 4. jūlijā

Komisijas vārdā

Jacques BARROT

priekšsēdētāja vietnieks


(1)  OV L 344, 27.12.2005., 15. lpp.

(2)  OV L 84, 23.3.2006., 14. lpp. Regulā grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 235/2007 (OV L 66, 6.3.2007., 3. lpp.).

(3)  OV L 84, 23.3.2005, 8. lpp.

(4)  OV L 373, 31.12.1991., 4. lpp.

(5)  DGAC/F-2003-419, DGAC/F-2003-1026, DGAC/F-2005-394, DGAC/F-2005-1185, DGAC/F-2006-27, DGAC/F-2006-566, DGAC/F-2006-1598, DGAC/F-2006-1966, DGAC/F-2006-2087, DGAC/F-2006-2069, DGAC/F-2007-418, DGAC/F-2007-838, DGAC/F-2007-841, DGAC/F-2007-1113, DGAC/F-2007-1141.

(6)  BCAA-2004-58, CAA-N-2006-228, CAA-N-2007-56, CAA-N-2007-73, CAA-NL-2005-37, CAA-NL-2006-243, CAA-NL-2007-1, CAA-NL-2007-2, CAA-NL-2007-3, CAA-NL-2007-23, CAA-NL-2007-24, CAA-NL-2007-44, CAA-NL-2007-45, CAA-NL-2007-46, CAA-NL-2007-47, CAA-NL-2007-48, CAA-UK-2007-31, CAAFIN-2004-14, CAAFIN-2004-27, DGAC-E-2006-1131, DGAC-E-2006-1386, DGAC-E-2007-376, DGAC/F-2006-138, DGAC/F-2006-830, DGAC/F-2006-1041, DGAC/F-2006-1928, DGAC/F-2007-446, DGAC/F-2007-738, DGAC/F-2007-739, ENAC-IT-2004-477, ENAC-IT-2005-118, ENAC-IT-2006-299, ENAC-IT-2006-445, LBA/D-2004-425, LBA/D-2006-697, MOTLUX-2005-7.

(7)  Komisijas 2006. gada 20. jūnija Regula (EK) Nr. 910/2006, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 474/2006 par darbības aizliegumam Kopienā pakļauto gaisa pārvadātāju Kopienas saraksta izveidi, kas minēts Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 2111/2005 II nodaļā. OV L 168, 21.6.2006., 16. lpp.

(8)  BCAA-2006-64, BCAA-2007-9, CAA-NL-2005-227, CAA-NL-2006-262, CAA-NL-2007-4, CAACRO-2005-3, CAAMA-2005-12, CAIEY-2006-7, DGAC-E-2007-153, DGAC-E-2007-274, DGAC/F-2005-4, DGAC/F-2005-56, DGAC/F-2005-401, DGAC/F-2005-626, DGAC/F-2005-810, DGAC/F-2005-1204, DGAC/F-2005-1221, DGAC/F-2005-1266, DGAC/F-2005-1292, DGAC/F-2005-1465, DGAC/F-2006-34, DGAC/F-2006-41, DGAC/F-2006-249, DGAC/F-2006-333, DGAC/F-2006-465, DGAC/F-2006-819, DGAC/F-2006-1879, DGAC/F-2007-207, DGAC/F-2007-335, DGAC/F-2007-487, DGAC/F-2007-649, DGAC/F-2007-748, DGCATR-2006-29, DGCATR-2007-120, ENAC-IT-2005-74, ENAC-IT-2005-148, ENAC-IT-2005-455, ENAC-IT-2005-751, ENAC-IT-2006-74, ENAC-IT-2006-576, LBA/D-2005-672, LBA/D-2006-14, LBA/D-2006-100.

(9)  ACG-2007-1, ACG-2007-7, CAACRO-2004-35, CAACRO-2004-37, CAACRO-2004-38, CAACRO-2004-48, CAACRO-2004-50, CAO-2004-101, DGAC/F-2005-15, DGAC/F-2006-2105, DGAC/F-2007-477, DGAC/F-2007-481, DGCATR-2006-102, DGCATR-2007-112, ENAC-IT-2004-73, ENAC-IT-2004-110, ENAC-IT-2004-225, ENAC-IT-2004-237, ENAC-IT-2004-296, ENAC-IT-2004-366, ENAC-IT-2004-480, ENAC-IT-2004-487, ENAC-IT-2004-548, ENAC-IT-2005-24, ENAC-IT-2005-187, ENAC-IT-2005-188, ENAC-IT-2005-205, ENAC-IT-2005-454, ENAC-IT-2005-492, ENAC-IT-2005-694, ENAC-IT-2006-34, ENAC-IT-2006-117, ENAC-IT-2006-175, ENAC-IT-2006-180, ENAC-IT-2006-326, ENAC-IT-2006-403, ENAC-IT-2006-508, ENAC-IT-2006-674, ENAC-IT-2007-9, ENAC-IT-2007-24, ENAC-IT-2007-53, ENAC-IT-2007-66, ENAC-IT-2007-140, HCAAGR-2006-35, HCAAGR-2007-66, LBA/D-2006-66, LBA/D-2006-308, LBA/D-2006-354, OK-2004-4, OK-2004-8.

(10)  BCAA-2007-27, DGAC/F-2007-474, DGAC/F-2006-246, DGAC/F-2006-400, DGAC/F-2007-539, DGCATR-2006-79, ENAC-IT-2004-44, ENAC-IT-2004-494, ENAC-IT-2005-72, ENAC-IT-2005-114, FOCA-2004-225, LBA/D-2005-261, LBA/D-2006-4, LBA/D-2006-429, LBA/D-2007-125, LBA/D-2007-134.

(11)  Gazpromavia: CAA-NL-2007-43, 11.5.2007.; Atlant Soyuz: CAA-N-2007-86, 31.5.2007. un INAC/P-2007-12, 1.6.2007.

(12)  Utair: SDAT-2007-12, 24.5.2007., LBA/D-2007-308, 19.6.2007.

(13)  CAACRO-2004-44, DGAC-E-2006-853, DGAC-E-2006-1004, DGAC/F-2004-1011, DGAC/F-2005-19, DGAC/F-2005-883, DGAC/F-2005-1128, DGAC/F-2006-2008, DGAC/F-2007-24, ENAC-IT-2004-76, ENAC-IT-2004-86, ENAC-IT-2004-216, ENAC-IT-2004-259, ENAC-IT-2004-277, ENAC-IT-2004-297, ENAC-IT-2004-298, ENAC-IT-2006-195, ENAC-IT-2006-793, LBA/D-2005-185, RCAARO-2006-39.

(14)  BCAA-2007-25, BCAA-2007-29, CAACRO-2004-36, CAACRO-2004-46, CAACRO-2006-37, CAIEY-2005-6, CAIEY-2005-8, DGAC-E-2006-877, DGAC-E-2006-878, DGAC-E-2006-948, DGAC-E-2006-949, DGAC-E-2006-1122, DGAC-E-2006-1501, DGAC/F-2006-2102, ENAC-IT-2004-516, ENAC-IT-2004-573, ENAC-IT-2005-313, ENAC-IT-2005-446, ENAC-IT-2005-453, ENAC-IT-2006-184, ENAC-IT-2006-545, ENAC-IT-2006-570, ENAC-IT-2006-664, ENAC-IT-2007-107, EST-2006-2, FOCA-2007-25, LBA/D-2004-431, LBA/D-2007-238.

(15)  ACG-2007-6, CAACRO-2006-27, DGAC-E-2006-873, DGAC/F-2006-238, DGAC/F-2006-1709, ENAC-IT-2004-318, ENAC-IT-2006-392, ENAC-IT-2007-12, EST-2006-22, EST-2006-23, HCAAGR-2006-27, OK-2005-14, OK-2005-38, OK-2006-9, OK-2007-3.

(16)  BCAA-2006-54, DGAC/F-2007-135, ENAC-IT-2004-75 ENAC-IT-2006-604 ENAC-IT-2006-864 ENAC-IT-2006-867 ENAC-IT-2007-15.


A PIELIKUMS

PILNĪGAM DARBĪBAS AIZLIEGUMAM KOPIENĀ PAKĻAUTO GAISA PĀRVADĀTĀJU SARAKSTS (1)

Gaisa kuģa ekspluatanta apliecībā norādītais gaisa pārvadātāja kā tiesību subjekta nosaukums (un komercnosaukums, ja tas ir citāds)

Gaisa kuģa ekspluatanta apliecības (AOC) numurs vai darbības licences numurs

Aviokompānijas identifikācijas ICAO kods

Gaisa pārvadātāja valsts

AIR KORYO

Nav zināms

KOR

Korejas Tautas Demokrātiskā Republika (KTDR)

AIR WEST CO. LTD

004/A

AWZ

Sudāna

ARIANA AFGHAN AIRLINES

009

AFG

Afganistāna

BLUE WING AIRLINES

SRSH-01/2002

BWI

Surinama

SILVERBACK CARGO FREIGHTERS

Nav zināms

VRB

Ruanda

TAAG ANGOLA AIRLINES

001

DTA

Angola

VOLARE AVIATION ENTREPRISE

143

VRE

Ukraina

Visi gaisa pārvadātāji, kam apliecību piešķīrušas iestādes, kuras atbild par regulatīvo uzraudzību Kongo Demokrātiskajā Republikā (KDR), izņemot Hewa Bora Airways (2), tostarp šādi:

 

Kongo Demokrātiskā Republika (KDR)

AFRICA ONE

409/CAB/MIN/TC/0114/2006

CFR

Kongo Demokrātiskā Republika (KDR)

AFRICAN AIR SERVICES COMMUTER SPRL

409/CAB/MIN/TC/0005/2007

Nav zināms

Kongo Demokrātiskā Republika (KDR)

AIGLE AVIATION

409/CAB/MIN/TC/0042/2006

Nav zināms

Kongo Demokrātiskā Republika (KDR)

AIR BENI

409/CAB/MIN/TC/0019/2005

Nav zināms

Kongo Demokrātiskā Republika (KDR)

AIR BOYOMA

409/CAB/MIN/TC/0049/2006

Nav zināms

Kongo Demokrātiskā Republika (KDR)

AIR INFINI

409/CAB/MIN/TC/006/2006

Nav zināms

Kongo Demokrātiskā Republika (KDR)

AIR KASAI

409/CAB/MIN/TC/0118/2006

Nav zināms

Kongo Demokrātiskā Republika (KDR)

AIR NAVETTE

409/CAB/MIN/TC/015/2005

Nav zināms

Kongo Demokrātiskā Republika (KDR)

AIR TROPIQUES S.P.R.L.

409/CAB/MIN/TC/0107/2006

Nav zināms

Kongo Demokrātiskā Republika (KDR)

BEL GLOB AIRLINES

409/CAB/MIN/TC/0073/2006

Nav zināms

Kongo Demokrātiskā Republika (KDR)

BLUE AIRLINES

409/CAB/MIN/TC/0109/2006

BUL

Kongo Demokrātiskā Republika (KDR)

BRAVO AIR CONGO

409/CAB/MIN/TC/0090/2006

Nav zināms

Kongo Demokrātiskā Republika (KDR)

BUSINESS AVIATION S.P.R.L.

409/CAB/MIN/TC/0117/2006

Nav zināms

Kongo Demokrātiskā Republika (KDR)

BUTEMBO AIRLINES

409/CAB/MIN/TC/0056/2006

Nav zināms

Kongo Demokrātiskā Republika (KDR)

CARGO BULL AVIATION

409/CAB/MIN/TC/0106/2006

Nav zināms

Kongo Demokrātiskā Republika (KDR)

CETRACA AVIATION SERVICE

409/CAB/MIN/TC/037/2005

CER

Kongo Demokrātiskā Republika (KDR)

CHC STELLAVIA

409/CAB/MIN/TC/0050/2006

Nav zināms

Kongo Demokrātiskā Republika (KDR)

COMAIR

409/CAB/MIN/TC/0057/2006

Nav zināms

Kongo Demokrātiskā Republika (KDR)

COMPAGNIE AFRICAINE D’AVIATION (CAA)

409/CAB/MIN/TC/0111/2006

Nav zināms

Kongo Demokrātiskā Republika (KDR)

DOREN AIR CONGO

409/CAB/MIN/TC/0054/2006

Nav zināms

Kongo Demokrātiskā Republika (KDR)

EL SAM AIRLIFT

409/CAB/MIN/TC/0002/2007

Nav zināms

Kongo Demokrātiskā Republika (KDR)

ESPACE AVIATION SERVICE

409/CAB/MIN/TC/0003/2007

Nav zināms

Kongo Demokrātiskā Republika (KDR)

FILAIR

409/CAB/MIN/TC/0008/2007

Nav zināms

Kongo Demokrātiskā Republika (KDR)

FREE AIRLINES

409/CAB/MIN/TC/0047/2006

Nav zināms

Kongo Demokrātiskā Republika (KDR)

GALAXY INCORPORATION

409/CAB/MIN/TC/0078/2006

Nav zināms

Kongo Demokrātiskā Republika (KDR)

GOMA EXPRESS

409/CAB/MIN/TC/0051/2006

Nav zināms

Kongo Demokrātiskā Republika (KDR)

GOMAIR

409/CAB/MIN/TC/0023/2005

Nav zināms

Kongo Demokrātiskā Republika (KDR)

GREAT LAKE BUSINESS COMPANY

409/CAB/MIN/TC/0048/2006

Nav zināms

Kongo Demokrātiskā Republika (KDR)

I.T.A.B. – INTERNATIONAL TRANS AIR BUSINESS

409/CAB/MIN/TC/0022/2005

Nav zināms

Kongo Demokrātiskā Republika (KDR)

KATANGA AIRWAYS

409/CAB/MIN/TC/0088/2006

Nav zināms

Kongo Demokrātiskā Republika (KDR)

KIVU AIR

409/CAB/MIN/TC/0044/2006

Nav zināms

Kongo Demokrātiskā Republika (KDR)

LIGNES AÉRIENNES CONGOLAISES

Ministra paraksts (rīkojums (ordonnance) 78/205)

LCG

Kongo Demokrātiskā Republika (KDR)

MALU AVIATION

409/CAB/MIN/TC/0113/2006

Nav zināms

Kongo Demokrātiskā Republika (KDR)

MALILA AIRLIFT

409/CAB/MIN/TC/0112/2006

MLC

Kongo Demokrātiskā Republika (KDR)

MANGO AIRLINES

409/CAB/MIN/TC/0007/2007

Nav zināms

Kongo Demokrātiskā Republika (KDR)

PIVA AIRLINES

409/CAB/MIN/TC/0001/2007

Nav zināms

Kongo Demokrātiskā Republika (KDR)

RWAKABIKA BUSHI EXPRESS

409/CAB/MIN/TC/0052/2006

Nav zināms

Kongo Demokrātiskā Republika (KDR)

SAFARI LOGISTICS SPRL

409/CAB/MIN/TC/0076/2006

Nav zināms

Kongo Demokrātiskā Republika (KDR)

SAFE AIR COMPANY

409/CAB/MIN/TC/0004/2007

Nav zināms

Kongo Demokrātiskā Republika (KDR)

SERVICES AIR

409/CAB/MIN/TC/0115/2006

Nav zināms

Kongo Demokrātiskā Republika (KDR)

SUN AIR SERVICES

409/CAB/MIN/TC/0077/2006

Nav zināms

Kongo Demokrātiskā Republika (KDR)

TEMBO AIR SERVICES

409/CAB/MIN/TC/0089/2006

Nav zināms

Kongo Demokrātiskā Republika (KDR)

THOM'S AIRWAYS

409/CAB/MIN/TC/0009/2007

Nav zināms

Kongo Demokrātiskā Republika (KDR)

TMK AIR COMMUTER

409/CAB/MIN/TC/020/2005

Nav zināms

Kongo Demokrātiskā Republika (KDR)

TRACEP CONGO

409/CAB/MIN/TC/0055/2006

Nav zināms

Kongo Demokrātiskā Republika (KDR)

TRANS AIR CARGO SERVICE

409/CAB/MIN/TC/0110/2006

Nav zināms

Kongo Demokrātiskā Republika (KDR)

TRANSPORTS AERIENS CONGOLAIS (TRACO)

409/CAB/MIN/TC/0105/2006

Nav zināms

Kongo Demokrātiskā Republika (KDR)

VIRUNGA AIR CHARTER

409/CAB/MIN/TC/018/2005

Nav zināms

Kongo Demokrātiskā Republika (KDR)

WIMBI DIRA AIRWAYS

409/CAB/MIN/TC/0116/2006

WDA

Kongo Demokrātiskā Republika (KDR)

ZAABU INTERNATIONAL

409/CAB/MIN/TC/0046/2006

Nav zināms

Kongo Demokrātiskā Republika (KDR)

Visi gaisa pārvadātāji, kam apliecību piešķīrušas iestādes, kuras atbild par regulatīvo uzraudzību Ekvatoriālajā Gvinejā, tostarp šādi:

 

 

Ekvatoriālā Gvineja

EUROGUINEANA DE AVIACION Y TRANSPORTES

2006/001/MTTCT/DGAC/SOPS

EUG

Ekvatoriālā Gvineja

GENERAL WORK AVIACION

002/ANAC

n. p.

Ekvatoriālā Gvineja

GETRA – GUINEA ECUATORIAL DE TRANSPORTES AEREOS

739

GET

Ekvatoriālā Gvineja

GUINEA AIRWAYS

738

n. p.

Ekvatoriālā Gvineja

UTAGE – UNION DE TRANSPORT AEREO DE GUINEA ECUATORIAL

737

UTG

Ekvatoriālā Gvineja

Visi gaisa pārvadātāji, kam apliecību piešķīrušas iestādes, kuras atbild par regulatīvo uzraudzību Indonēzijā, tostarp šādi:

 

 

Indonēzija

ADAMSKY CONNECTION AIRLINES

Nav zināms

DHI

Indonēzija

AIR TRANSPORT SERVICES

Nav zināms

Nav zināms

Indonēzija

BALAI KALIBRASI PENERBANGAN

Nav zināms

Nav zināms

Indonēzija

EKSPRES TRANSPORTASI ANTARBENUA

Nav zināms

Nav zināms

Indonēzija

GARUDA

Nav zināms

GIA

Indonēzija

INDONESIA AIRASIA

Nav zināms

AWQ

Indonēzija

KARTIKA AIRLINES

Nav zināms

KAE

Indonēzija

LION MENTARI ARILINES

Nav zināms

LNI

Indonēzija

MANDALA AIRLINES

Nav zināms

MDL

Indonēzija

MANUNGGAL AIR SERVICE

Nav zināms

Nav zināms

Indonēzija

MEGANTARA

Nav zināms

Nav zināms

Indonēzija

MERPATI NUSANTARA AIRLINES

Nav zināms

MNA

Indonēzija

METRO BATAVIA

Nav zināms

BTV

Indonēzija

PELITA AIR SERVICE

Nav zināms

PAS

Indonēzija

PT. AIR PACIFIC UTAMA

Nav zināms

Nav zināms

Indonēzija

PT. AIRFAST INDONESIA

Nav zināms

AFE

Indonēzija

PT. ASCO NUSA AIR

Nav zināms

Nav zināms

Indonēzija

PT. ASI PUDJIASTUTI

Nav zināms

Nav zināms

Indonēzija

PT. AVIASTAR MANDIRI

Nav zināms

Nav zināms

Indonēzija

PT. ATLAS DELTASATYA

Nav zināms

Nav zināms

Indonēzija

PT. DABI AIR NUSANTARA

Nav zināms

Nav zināms

Indonēzija

PT. DERAYA AIR TAXI

Nav zināms

DRY

Indonēzija

PT. DERAZONA AIR SERVICE

Nav zināms

Nav zināms

Indonēzija

PT. DIRGANTARA AIR SERVICE

Nav zināms

DIR

Indonēzija

PT. EASTINDO

Nav zināms

Nav zināms

Indonēzija

PT. EKSPRES TRANSPORTASI ANTARBENUA

Nav zināms

Nav zināms

Indonēzija

PT. GATARI AIR SERVICE

Nav zināms

GHS

Indonēzija

PT. GERMANIA TRISILA AIR

Nav zināms

Nav zināms

Indonēzija

PT. HELIZONA

Nav zināms

Nav zināms

Indonēzija

PT. KURA-KURA AVIATION

Nav zināms

Nav zināms

Indonēzija

PT. INDONESIA AIR TRANSPORT

Nav zināms

IDA

Indonēzija

PT. INTAN ANGKASA AIR SERVICE

Nav zināms

Nav zināms

Indonēzija

PT. NATIONAL UTILITY HELICOPTER

Nav zināms

Nav zināms

Indonēzija

PT. PELITA AIR SERVICE

Nav zināms

Nav zināms

Indonēzija

PT. PENERBENGAN ANGKASA SEMESTA

Nav zināms

Nav zināms

Indonēzija

PT. PURA WISATA BARUNA

Nav zināms

Nav zināms

Indonēzija

PT. SAMPOERNA AIR NUSANTARA

Nav zināms

Nav zināms

Indonēzija

PT. SAYAP GARUDA INDAH

Nav zināms

Nav zināms

Indonēzija

PT. SMAC

Nav zināms

SMC

Indonēzija

PT. TRANSWISATA PRIMA AVIATION

Nav zināms

Nav zināms

Indonēzija

PT. TRAVIRA UTAMA

Nav zināms

Nav zināms

Indonēzija

PT. TRIGANA AIR SERVICE

Nav zināms

Nav zināms

Indonēzija

REPUBLIC EXPRESS AIRLINES

Nav zināms

RPH

Indonēzija

RIAU AIRLINES

Nav zināms

RIU

Indonēzija

SRIWIJAYA AIR

Nav zināms

SJY

Indonēzija

SURVEI UDARA PENAS

Nav zināms

PNS

Indonēzija

TRANS WISATA PRIMA AVIATION

Nav zināms

Nav zināms

Indonēzija

TRAVEL EXPRESS AVIATION SERVICE

Nav zināms

XAR

Indonēzija

TRI MG INTRA ASIA AIRLINES

Nav zināms

TMG

Indonēzija

TRIGANA AIR SERVICE

Nav zināms

TGN

Indonēzija

WING ABADI AIRLINES

Nav zināms

WON

Indonēzija

Visi gaisa pārvadātāji, kam apliecību piešķīrušas iestādes, kuras atbild par regulatīvo uzraudzību Kirgizstānas Republikā, tostarp šādi:

 

Kirgizstānas Republika

AIR CENTRAL ASIA

34

AAT

Kirgizstānas Republika

AIR MANAS

17

MBB

Kirgizstānas Republika

ASIA ALPHA AIRWAYS

32

SAL

Kirgizstānas Republika

AVIA TRAFFIC COMPANY

23

AVJ

Kirgizstānas Republika

BISTAIR-FEZ BISHKEK

08

BSC

Kirgizstānas Republika

BOTIR AVIA

10

BTR

Kirgizstānas Republika

CLICK AIRWAYS

11

CGK

Kirgizstānas Republika

DAMES

20

DAM

Kirgizstānas Republika

EASTOK AVIA

15

Nav zināms

Kirgizstānas Republika

ESEN AIR

2

ESD

Kirgizstānas Republika

GALAXY AIR

12

GAL

Kirgizstānas Republika

GOLDEN RULE AIRLINES

22

GRS

Kirgizstānas Republika

INTAL AVIA

27

INL

Kirgizstānas Republika

ITEK AIR

04

IKA

Kirgizstānas Republika

KYRGYZ TRANS AVIA

31

KTC

Kirgizstānas Republika

KYRGYZSTAN

03

LYN

Kirgizstānas Republika

KYRGYZSTAN AIRLINES

01

KGA

Kirgizstānas Republika

MAX AVIA

33

MAI

Kirgizstānas Republika

OHS AVIA

09

OSH

Kirgizstānas Republika

S GROUP AVIATION

6

Nav zināms

Kirgizstānas Republika

SKY GATE INTERNATIONAL AVIATION

14

SGD

Kirgizstānas Republika

SKY WAY AIR

21

SAB

Kirgizstānas Republika

TENIR AIRLINES

26

TEB

Kirgizstānas Republika

TRAST AERO

05

TSJ

Kirgizstānas Republika

WORLD WING AVIATION

35

WWM

Kirgizstānas Republika

Visi gaisa pārvadātāji, kam apliecību piešķīrušas iestādes, kuras atbild par regulatīvo uzraudzību Libērijā

 

Libērija

Visi gaisa pārvadātāji, kam apliecību piešķīrušas iestādes, kuras atbild par regulatīvo uzraudzību Sjerraleonē, tostarp šādi:

Sjerraleone

AIR RUM, LTD

Nav zināms

RUM

Sjerraleone

BELLVIEW AIRLINES (S/L) LTD

Nav zināms

BVU

Sjerraleone

DESTINY AIR SERVICES, LTD

Nav zināms

DTY

Sjerraleone

HEAVYLIFT CARGO

Nav zināms

Nav zināms

Sjerraleone

ORANGE AIR SIERRA LEONE LTD

Nav zināms

ORJ

Sjerraleone

PARAMOUNT AIRLINES, LTD

Nav zināms

PRR

Sjerraleone

SEVEN FOUR EIGHT AIR SERVICES LTD

Nav zināms

SVT

Sjerraleone

TEEBAH AIRWAYS

Nav zināms

Nav zināms

Sjerraleone

Visi gaisa pārvadātāji, kam apliecību piešķīrušas iestādes, kuras atbild par regulatīvo uzraudzību Svazilendā, tostarp šādi:

Svazilenda

AERO AFRICA (PTY) LTD

Nav zināms

RFC

Svazilenda

JET AFRICA SWAZILAND

Nav zināms

OSW

Svazilenda

ROYAL SWAZI NATIONAL AIRWAYS CORPORATION

Nav zināms

RSN

Svazilenda

SCAN AIR CHARTER, LTD

Nav zināms

Nav zināms

Svazilenda

SWAZI EXPRESS AIRWAYS

Nav zināms

SWX

Svazilenda

SWAZILAND AIRLINK

Nav zināms

SZL

Svazilenda


(1)  A pielikumā iekļautajiem gaisa pārvadātājiem var atļaut izmantot satiksmes tiesības ar gaisa kuģiem, kas kopā ar apkalpi nomāti no gaisa pārvadātāja, uz kuru neattiecas darbības aizliegums, ar noteikumu, ka tiek ievēroti attiecīgie drošuma standarti.

(2)  Hewa Bora Airways tā pašreizējai darbībai Eiropas Kopienā atļauts izmantot tikai konkrētus gaisa kuģus, kas minēti B pielikumā.


B PIELIKUMS

DARBĪBAS IEROBEŽOJUMIEM KOPIENĀ PAKĻAUTO GAISA PĀRVADĀTĀJU SARAKSTS (1)

Gaisa kuģa ekspluatanta apliecībā norādītais gaisa pārvadātāja kā tiesību subjekta nosaukums (un komercnosaukums, ja tas ir citāds)

Gaisa kuģa ekspluatanta apliecības numurs

Aviokompānijas identifikācijas ICAO kods

Gaisa pārvadātāja valsts

Gaisa kuģa tips

Reģistrācijas zīme(-s) un (ja zināms) konstrukcijas sērijas numurs(-i)

Reģistrācijas valsts

AIR BANGLADESH

17

BGD

Bangladeša

B747-269B

S2-ADT

Bangladeša

AIR SERVICE COMORES

06-819/TA-15/DGACM

KMD

Komoru salas

Visa flote, izņemot:

LET 410 UVP

Visa flote, izņemot:

D6-CAM (851336)

Komoru salas

HEWA BORA AIRWAYS (HBA) (2)

409/CAB/MIN/TC/0108/2006

ALX

Kongo Demokrātiskā Republika (KDR)

Visa flote, izņemot:

B767-266 ER

Visa flote, izņemot:

9Q-CJD (sērijos Nr. 23 178)

Kongo Demokrātiskā Republika (KDR)

PAKISTAN INTERNATIONAL AIRLINES

003/96 AL

PIA

Pakistānas Islāma Republika

Visa flote, izņemot:

visi B-777; 3 B-747-300; 2 B-747-200. 6 A-310

Visa flote, izņemot:

AP-BHV, AP-BHW, AP-BGJ, AP-BGK, AP-BGL, AP-BGY, AP-BGZ, AP-BFU, AP-BGG, AP-BFX, AP-BAK, AP-BAT, AP-BEU, AP-BGP, AP-BGR, AP-BGN, AP-BEC, AP-BEG

Pakistānas Islāma Republika


(1)  B pielikumā minētajiem gaisa pārvadātājiem var atļaut izmantot satiksmes tiesības ar gaisa kuģiem, kas kopā ar apkalpi nomāti no gaisa pārvadātāja, uz kuru neattiecas darbības aizliegums, ar noteikumu, ka tiek ievēroti attiecīgie drošuma standarti.

(2)  Hewa Bora Airways tā pašreizējai darbībai Eiropas Kopienā atļauts izmantot tikai konkrēti nosauktos gaisa kuģus.


5.7.2007   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 175/26


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 788/2007

(2007. gada 4. jūlijs),

ar ko nosaka piešķīruma koeficientu, kurš jāpiemēro ievešanas atļauju pieteikumiem, kas iesniegti laikā no 2007. gada 25. jūnija līdz 2. jūlijam saskaņā ar Kopienas tarifa kvotu kukurūzai, kura atvērta ar Regulu (EK) Nr. 969/2006

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2003. gada 29. septembra Regulu (EK) Nr. 1784/2003 par labības tirgus kopīgo organizāciju (1),

ņemot vērā Komisijas 2006. gada 31. augusta Regulu (EK) Nr. 1301/2006, ar ko nosaka kopīgus noteikumus lauksaimniecības produktu importa tarifu kvotu administrēšanai, izmantojot ievešanas atļauju sistēmu (2), un jo īpaši tās 7. panta 2. punktu,

tā kā:

(1)

Ar Regulu (EK) Nr. 969/2006 (3) ir atvērta gada tarifa kvota 242 074 tonnu apmērā kukurūzai (ar kārtas numuru 09.4131).

(2)

Regulas (EK) Nr. 969/2006 2. panta 1. punktā noteikts, ka 2. apakšperioda apjoms laikposmā no 2007. gada 1. jūlija līdz 31. decembrim ir 121 037 tonnas.

(3)

No paziņojuma, kas izdarīts saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 969/2006 4. panta 3. punktu, izriet, ka pieteikumi, kas saskaņā ar minētās regulas 4. panta 1. punktu iesniegti laikā no 2007. gada 25. jūnijā plkst. 13.00 lidz 2007. gada 2. jūlijam plkst. 13.00 pēc Briseles laika, attiecas uz daudzumiem, kas pārsniedz pieejamos daudzumus. Tāpēc ir jānosaka, cik lielā mērā var izdot ievešanas atļaujas, nosakot piešķīruma koeficientu, ko piemēro prasītajiem daudzumiem.

(4)

Tāpat jāpārtrauc izdot par kārtējo kvotas periodu ievešanas atļaujas saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 969/2006,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

1.   Par visiem atļauju pieteikumiem, kas no 2007. gada 25. jūnijā plkst. 13.00 lidz 2007. gada 2. jūlijam plkst. 13.00 pēc Briseles laika iesniegti tādas kukurūzas ievešanai, uz kuru attiecas Regulā (EK) Nr. 969/2006 minētā kvota, izdod atļauju pieprasīto daudzumu ievešanai, piemērojot tiem piešķīruma koeficientu 1,542232 % apmērā.

2.   Aptur ievešanas atļauju izdošanu par kārtējo kvotas periodu attiecībā uz kukurūzas daudzumiem, kas pieprasīti no 2007. gada 2. jūlijā plkst. 13.00 pēc Briseles laika.

2. pants

Šī regula stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2007. gada 4. jūlijā

Komisijas vārdā —

lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektors

Jean-Luc DEMARTY


(1)  OV L 270, 21.10.2003., 78. lpp. Regulā grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 1154/2005 (OV L 187, 19.7.2005., 11. lpp.).

(2)  OV L 238, 1.9.2006., 13. lpp. Regulā grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 289/2007 (OV L 78, 17.3.2007., 17. lpp.).

(3)  OV L 176, 30.6.2006., 44. lpp. Regulā grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 2022/2006 (OV L 384, 29.12.2006., 70. lpp.).


5.7.2007   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 175/27


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 789/2007

(2007. gada 4. jūlijs),

ar kuru vienpadsmito reizi groza Regulu (EK) Nr. 1763/2004, ar ko nosaka dažus ierobežojošus pasākumus, atbalstot Starptautiskā Kara noziegumu tribunāla bijušajai Dienvidslāvijai (ICTY) pilnvaru sekmīgu īstenošanu

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes Regulu (EK) Nr. 1763/2004, ar ko nosaka dažus ierobežojošus pasākumus, atbalstot Starptautiskā Kara noziegumu tribunāla bijušajai Dienvidslāvijai (ICTY) pilnvaru sekmīgu īstenošanu (1), un jo īpaši tās 10. panta a) punktu,

tā kā:

(1)

Regulas (EK) Nr. 1763/2004 I pielikumā ir uzskaitītas personas, uz kurām attiecas līdzekļu un saimniecisko resursu iesaldēšana saskaņā ar minēto regulu.

(2)

Komisijai ir tiesības grozīt minēto pielikumu, ņemot vērā Padomes lēmumus, ar ko īsteno Kopējo nostāju 2004/694/KĀDP par turpmākiem pasākumiem, atbalstot Starptautiskā Kara noziegumu tribunāla bijušajai Dienvidslāvijai (ICTY) pilnvaru sekmīgu īstenošanu (2). Minēto Kopējo nostāju īsteno ar Padomes 2007. gada 28. jūnija Lēmumu 2007/449/KĀDP (3). Tādēļ ir attiecīgi jāgroza Regulas (EK) Nr. 1763/2004 I pielikums,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (EK) Nr. 1763/2004 I pielikumu groza, kā noteikts šīs regulas pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2007. gada 4. jūlijā

Komisijas vārdā

ārējo attiecību ģenerāldirektors

Eneko LANDÁBURU


(1)  OV L 315, 14.10.2004., 14. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1791/2006 (OV L 363, 20.12.2006., 1. lpp.).

(2)  OV L 315, 14.10.2004., 52. lpp.

(3)  OV L 169, 29.6.2007., 75. lpp.


PIELIKUMS

No Regulas (EK) Nr. 1763/2004 I pielikuma svītro šādas personas:

1)

Tolimir, Zdravko. Dzimšanas datums: 27.11.1948.

2)

Djordjevic, Vlastimir. Dzimšanas datums: 1948. gads. Dzimšanas vieta: Vladicin Han, Serbija un Melnkalne. Valstspiederība: Serbija un Melnkalne.


5.7.2007   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 175/29


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 790/2007

(2007. gada 4. jūlijs),

ar ko nosaka aizliegumu kuģiem, kuri peld ar Zviedrijas karogu, zvejot jūrasmēles IIIa zonā, EK ūdeņos IIIb, IIIc un IIId zonā

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2002. gada 20. decembra Regulu (EK) Nr. 2371/2002 par zivsaimniecības resursu saglabāšanu un ilgtspējīgu izmantošanu saskaņā ar kopējo zivsaimniecības politiku (1) un jo īpaši tās 26. panta 4. punktu,

ņemot vērā Padomes 1993. gada 12. oktobra Regulu (EEK) Nr. 2847/93, ar kuru izveido kontroles sistēmu, kas piemērojama kopējai zivsaimniecības politikai (2), un jo īpaši tās 21. panta 3. punktu,

tā kā:

(1)

Padomes 2006. gada 21. decembra Regulā (EK) Nr. 41/2007, ar ko 2007. gadam nosaka konkrētu zivju krājumu un zivju krājumu grupu zvejas iespējas un ar tām saistītus nosacījumus, kuri piemērojami Kopienas ūdeņos un – attiecībā uz Kopienas kuģiem – ūdeņos, kur nepieciešami nozvejas (3), ir noteiktas kvotas 2007. gadam.

(2)

Saskaņā ar Komisijas rīcībā esošo informāciju kuģi, kas peld ar šīs regulas pielikumā minētās dalībvalsts karogu vai ir reģistrēti šajā dalībvalstī, ar nozveju no pielikumā norādītā krājuma ir pilnībā apguvuši 2007. gadam iedalīto kvotu.

(3)

Tāpēc jāaizliedz zveja no šā krājuma, nozvejas paturēšana uz kuģa, pārkraušana citā kuģī un izkraušana,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Kvotas pilnīga apguve

Nozvejas kvotu 2007. gadam, kura šīs regulas pielikumā minētajai dalībvalstij iedalīta pielikumā norādītajam krājumam, uzskata par pilnībā apgūtu no pielikumā noteiktās dienas.

2. pants

Aizliegumi

Zveja no šīs regulas pielikumā norādītā krājuma, ko veic kuģi, kuri peld ar pielikumā minētās dalībvalsts karogu vai ir reģistrēti šajā dalībvalstī, ir aizliegta no pielikumā noteiktās dienas. Pēc šīs dienas ir aizliegts paturēt uz kuģa, pārkraut citā kuģī vai izkraut nozveju no šā krājuma, ja to nozvejojuši minētie kuģi.

3. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2007. gada 4. jūlijā

Komisijas vārdā

zivsaimniecības un jūrlietu ģenerāldirektors

Fokion FOTIADIS


(1)  OV L 358, 31.12.2002., 59. lpp.

(2)  OV L 261, 20.10.1993., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1967/2006 (OV L 409, 30.12.2006., 11. lpp, labotā OV L 36, 8.2.2007., 6. lpp.).

(3)  OV L 15, 20.1.2007., 1. lpp. Regulā grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 444/2007 (OV L 106, 24.4.2007., 22. lpp.).


PIELIKUMS

Nr.

15

Dalībvalsts

ZVIEDRIJA

Krājums

SOL/3A/BCD

Suga

Jūrasmēle (Solea solea)

Zona

IIIa zona, EK ūdeņu IIIb, IIIc un IIId zona

Datums

11.6.2007


II Tiesību akti, kas pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana nav obligāta

LĒMUMI

Padome

5.7.2007   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 175/31


ĀKK UN EK MINISTRU PADOMES LĒMUMS Nr. 1/2007

(2007. gada 25. maijs)

par Devītā Eiropas Attīstības fonda (EAF) ilgtermiņa attīstības atbalsta dotācijas daļēju pārcelšanu uz Devītā EAF reģionālās sadarbības un integrācijas dotāciju ĀKK valstu savstarpējai sadarbībai

(2007/460/EK)

ĀKK UN EK MINISTRU PADOME,

ņemot vērā Kotonū 2000. gada 23. jūnijā parakstīto Āfrikas, Karību jūras reģiona un Klusā okeāna valstu grupas locekļu, no vienas puses, partnerattiecību nolīgumu ar Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm (1), no otras puses, kurš ir pārskatīts ar Luksemburgā 2005. gada 25. jūnijā parakstīto nolīgumu (2), ar ko groza minēto ĀKK un EK partnerattiecību nolīgumu, un jo īpaši tā I pielikuma 8. punktu,

tā kā:

(1)

Pēc Devītā EAF termiņa beigu pārbaudes atbilstoši ĀKK un EK partnerattiecību nolīguma IV pielikuma 5. un 11. pantam resursu piešķīrumu pārskata, ņemot vērā kārtējās vajadzības un darbības rezultātus.

(2)

Līdzekļi, kas paredzēti reģionālās sadarbības un integrācijas atbalsta finansējumam, un paredzamie saistību atcēlumi, ko uz šo rezervi pārcels līdz 2007. gada beigām, nav pietiekami, lai segtu jaunās vajadzības ĀKK valstu darbības efektivitātes palielināšanai.

(3)

Būtu jāpiešķir papildu līdzekļi, lai izveidotu ĀKK valstu FLEX finansēšanas mehānismu 2006. un 2007. gadam (pieteikuma gadi – attiecīgi 2005. un 2006.), tādējādi nodrošinot minimālo palīdzību tām valstīm, kas cieš no eksporta ieņēmumu nestabilitātes nelabvēlīgās ietekmes, neatkarīgi no neiedalīto atlikumu apjoma valstu B budžetos.

(4)

Neiedalītie atlikumi valstu B budžetos var būt nepietiekami paredzamo vajadzību segšanai, un šā lēmuma pieņemšanas dienā tos pārvieto uz ĀKK starpvalstu sadarbības rezervi, lai izveidotu piecus reģionālus B budžetus turpmākās humānās un ārkārtas palīdzības finansēšanai katrā no šiem reģioniem atbilstoši reģionālās solidaritātes principam, kā arī ĀKK starpvalstu sadarbības rezervi ārkārtas palīdzībai saskaņā ar ĀKK un EK partnerattiecību nolīguma 72. panta 3. punkta a) un b) apakšpunktu izņēmuma gadījumos, kad tādu palīdzību nav iespējams finansēt no Kopienas budžeta.

(5)

Austrumāfrikas, Dienvidāfrikas un Indijas okeāna reģionālo B budžetu veido tīrā summa pēc EUR 20 miljonu atskaitīšanas, lai kompensētu ad hoc palielinājumu Sudānas B budžetā, ko finansē no ilgtermiņa attīstības rezerves; Klusā okeāna reģionam neveido reģionālu B budžetu, jo B budžetu atlikumi lielā mērā jau ir izlietoti reģiona dabas katastrofu seku mazināšanas programmai.

(6)

Papildu resursi būtu jāpiešķir, lai 2007. gadā papildinātu Āfrikas Miera fondu.

(7)

Papildu resursi būtu jāpiešķir, lai finansētu daļu no ĀKK Sekretariāta kārtējām izmaksām 2008. gadā un nodrošinātu pārejas posmu līdz brīdim, kad stāsies spēkā 10. EAF.

(8)

Papildu resursi būtu jāpiešķir, lai nostiprinātu ĀKK starpvalstu tehniskās sadarbības instrumentu, ko galvenokārt izmanto tehniskās palīdzības vajadzību segšanai, jo īpaši projektu sagatavošanai.

(9)

Ir lūgts papildu ieguldījums Pasaules fondā, ko izmanto HIV/AIDS, tuberkulozes un malārijas apkarošanai (GFATM).

(10)

ĀKK un EK Padome 2006. gada 2. jūnijā atzina vajadzību vēl papildināt Karību jūras reģiona zināšanu un mācību tīkla resursus spēju palielināšanai un institucionālam atbalstam.

(11)

Jāizveido maza piesardzības rezerve, lai laikā līdz 2007. gada 31. decembrim varētu apmierināt jaunas un negaidītas ĀKK valstu vajadzības, tostarp iespējamās vajadzības sakarā ar tādiem atjaunošanas darbiem pēc dabas katastrofām Klusā okeāna reģionā, kurus var veikt līdz 2007. gada beigām un par ko nevar maksāt no reģionālā B budžeta neparedzētām vajadzībām, un lai apmierinātu iespējamās papildu pārejas posma vajadzības 2008. gadā.

(12)

Pēc 2007. gada 31. decembra uz Devītā EAF līdzekļiem vairs nevar attiecināt saistības, tostarp arī paredzamos saistību atcēlumus, un ir jāizveido mehānisms pieejamo atlikumu iedalīšanai pirms minētā datuma, lai lietderīgi un efektīvi atbalstītu ĀKK un EK partnerattiecību nolīguma mērķu sasniegšanu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Reģionālās sadarbības un integrācijas dotācijas ĀKK starpvalstu sadarbības rezerves papildināšana

1.   Visus līdzekļus, kas 2007. gada 31. martā bija pieejami ilgtermiņa attīstības rezervē un kas koriģēti saskaņā ar termiņa beigu lēmumu rezultātiem, kas šajā datumā vēl nebija atspoguļoti kontos, pārvieto uz reģionālās sadarbības un integrācijas dotācijas ĀKK starpvalstu sadarbības rezervi, izņemot līdzekļus Uzņēmuma attīstības centra (CDE) un Lauksaimniecības un lauku sadarbības tehniskā centra (CTA) budžeta papildināšanai 2008. gadā (EUR 32 miljoni), līdzekļus “augsta riska programmām” valstīs, kas parakstījušas valsts stratēģijas dokumentu (EUR 72,4 miljoni 2007. gada 1. martā), līdzekļus politiskajām prioritātēm valstīs, kas nav parakstījušas valsts stratēģijas dokumentu (EUR 30,2 miljoni 2007. gada 1. martā) un līdzekļus Somālijas īpašajai palīdzības programmai (EUR 36,1 miljons).

2.   Visus līdzekļus, kas ir rezervēti CDE un CTA budžeta papildināšanai 2008. gadā, lai finansētu “augsta riska programmas” valstīs, kas parakstījušas valsts stratēģijas dokumentu, un lai finansētu politiskās prioritātes valstīs, kas nav parakstījušas valsts stratēģijas dokumentu, kā minēts 1. punktā, kas nebūs iedalīti līdz 2007. gada 31. oktobrim, pārvieto uz reģionālās sadarbības un integrācijas dotācijas ĀKK starpvalstu sadarbības rezervi.

3.   Devītā EAF un iepriekšējo EAF saistību atcēlumus, ko Komisijas uzskaites sistēmā reģistrē no 2007. gada 1. aprīļa līdz 2007. gada 31. decembrim un ieskaita ilgtermiņa attīstības rezervē, pārvieto uz reģionālās sadarbības un integrācijas dotācijas ĀKK starpvalstu sadarbības rezervi.

4.   Visus atlikušos līdzekļus no valstu indikatīvajām programmām, kas ilgtermiņa attīstības rezervē kļūst pieejami no 2007. gada 1. augusta līdz 31. decembrim, pārvieto uz reģionālās sadarbības un integrācijas dotācijas ĀKK starpvalstu sadarbības rezervi.

2. pants

ĀKK starpvalstu sadarbības līdzekļu piešķiršana

1.   ĀKK starpvalstu sadarbības rezervē pieejamos līdzekļus izmanto, lai:

a)

izveidotu:

i)

ĀKK starpvalstu sadarbības rezervi ārkārtas palīdzībai saskaņā ar ĀKK un EK partnerattiecību nolīguma 72. panta 3. punkta a) un b) apakšpunktu izņēmuma gadījumos, kad šādu palīdzību nav iespējams finansēt no Kopienas budžeta; šā budžeta summa ir EUR 26 741 326, un to veido 15 % no summām, kas dienā, kad stājas spēkā saskaņā ar termiņa beigu pārbaudi pieņemtie lēmumi par līdzekļu pārdalīšanu, ir pieejami to valstu B budžetos, kas veido attiecīgos reģionus un kas minēti ii) apakšpunktā;

ii)

piecus reģionālos B budžetus (summas attiecīgi ir EUR 17 511 615 Dienvidāfrikas reģionam, EUR 48 920 391 Austrumāfrikas, Dienvidāfrikas un Indijas okeāna reģionam, EUR 31 945 340 Rietumāfrikas reģionam, EUR 16 139 355 Vidusāfrikas reģionam, EUR 35 422 478 Karību jūras reģionam), ko veido 85 % no summām, kas dienā, kad stājas spēkā saskaņā ar termiņa beigu pārbaudi pieņemtie lēmumi par līdzekļu pārdalīšanu, ir pieejami to valstu B budžetos, kas veido attiecīgos reģionus.

Reģionu B budžetus izmanto ieguldījumiem starptautiski saskaņotos parāda atvieglošanas pasākumos, kā paredzēts ĀKK un EK partnerattiecību nolīguma IV pielikuma 3. panta 2. punkta b) apakšpunktā, un, pamatojoties uz reģionālo solidaritāti, humānai un ārkārtas palīdzībai saskaņā ar ĀKK un EK partnerattiecību nolīguma 72. un 73. pantu izņēmuma gadījumos, kad šādu palīdzību nav iespējams finansēt no Kopienas budžeta;

b)

izveidotu ĀKK valstu FLEX programmu 2006. gadam (2005. gada pieteikums) ar kopējo summu EUR 50 miljoni, lai nodrošinātu minimālo palīdzību tām valstīm, kuras cieš no eksporta ieņēmumu nestabilitātes nelabvēlīgās ietekmes, neatkarīgi no neiedalīto atlikumu apjoma šo valstu B budžetos, pirms stājas spēkā lēmumi par pārnesumiem saskaņā ar termiņa beigu pārbaudi;

c)

papildinātu Āfrikas Miera fondu līdz EUR 100 miljoniem, kas būtu papildu EAF ieguldījums, lai pārvarētu finansiālo plaisu līdz laikam, kad stājas spēkā Desmitais EAF, paredzot dažāda veida atbalstu mieram, mācību un spēju palielināšanas pasākumiem, no kuriem EUR 45 miljonus papildinātu, pamatojoties uz pieejamiem ĀKK starpvalstu līdzekļiem pirms to papildināšanas, kā minēts 1. pantā, un EUR 35 miljonus pēc minētās papildināšanas, un papildu summu līdz EUR 20 miljoniem, ko varētu finansēt no nesaistītiem piesardzības rezervju līdzekļiem, kas minēti h) un i) apakšpunktā, vai atbrīvotiem līdzekļiem, kas pārnesti uz ĀKK starpvalstu rezervi saskaņā ar 1. panta 3. un 4. punktu sakarā ar pārāk lielām sākotnējām aplēsēm;

d)

papildinātu institucionālo atbalstu ĀKK Sekretariātam pārejas posmā līdz brīdim, kad stāsies spēkā Desmitais EAF, ar summu EUR 5,5 miljonu apmērā, kas sedz ĀKK Sekretariāta kārtējās izmaksas 2008. gadā;

e)

ar EUR 2,5 miljoniem papildinātu ĀKK starpvalstu tehniskās sadarbības līdzekli;

f)

piešķirtu EUR 4 miljonus kā ārkārtas pārnesumu liellopu mēra izskaušanas programmai Āfrikā (PACE);

g)

iešķirot papildu EUR 5 miljonus Karību jūras reģiona Zināšanu un mācību tīkla (CKLN) ieguldījumu fondam spēju palielināšanas un iestāžu darbības atbalsta nolūkā;

h)

izveidotu reģionālo piesardzības rezervi EUR 10 miljonu apmērā, lai papildinātu reģionālo indikatīvo programmu Dienvidāfrikas reģionam gadījumā, ja Milange–Mocuba autoceļa uzlabošanas programma (Mozambika) tiks apstiprināta un pārvaldes procedūra EAF Komitejā tiks pabeigta līdz 2007. gada 1. augustam; ja šo programmu nevarēs laikus apstiprināt, piesardzības rezerve jāpārvieto uz ĀKK starpvalstu rezervi;

i)

izveidojot EUR 15 miljonus lielu iekšējo ĀKK piesardzības rezervi jaunām un negaidītām vajadzībām, ko nevar finansēt no reģionālajiem B budžeta fondiem, tostarp atjaunošanas programmām pēc dabas katastrofām Klusā okeāna reģionā un iespējamām papildu prioritārām pārejas vajadzībām 2008. gadā;

j)

izveidotu ĀKK valstu FLEX programmu ar provizorisku summu EUR 35 miljoni 2007. gadam (2006. gada pieteikums), lai nodrošinātu minimālo palīdzību tām valstīm, kuras cieš no eksporta ieņēmumu nestabilitātes nelabvēlīgās ietekmes, pēc reģionālo B budžetu izveidošanas humānai un ārkārtas palīdzībai, kas minēta 1. punkta a) apakšpunktā; šo programmu varētu papildināt līdz EUR 15 miljoniem, izmantojot nesaistītus līdzekļus no h) un i) punktā minētajām piesardzības rezervēm vai atbrīvotas apropriācijas, kas pārnestas uz ĀKK iekšējo rezervi saskaņā ar 1. panta 3. un 4. punktu sakarā ar pārāk lielām sākotnējām aplēsēm un vajadzību ar EUR 20 miljoniem papildināt ieguldījumu Āfrikas Miera fondā, kā norādīts c) apakšpunktā;

k)

ar summu EUR 38 miljonu apmērā papildinātu atbalstu, ko sniedz Pasaules fondam HIV/AIDS, tuberkulozes un malārijas apkarošanai (GFATM).

2.   Ja ĀKK starpvalstu sadarbības rezervē uzkrātās summas nav pietiekamas visu konstatēto vajadzību segšanai, attiecīgi samazina 1. punkta j) apakšpunktā minētajai programmai paredzēto summu. Ja trūkstošo līdzekļu summa pārsniedz j) apakšpunktā minēto summu, attiecīgi samazina 1. punkta i) apakšpunktā minēto piesardzības rezervi. Turpmāka līdzekļu trūkuma gadījumā samazina 1. punkta c) apakšpunktā minēto summu.

3.   Ja summas, kas uzkrājušās ĀKK starpvalstu rezervē, pārsniedz sākotnējās aplēses vai ja 1. punkta c), d), e), g) un/vai i) apakšpunktā norādītie līdzekļi nav pilnībā iztērēti, papildu līdzekļus, kas kļūst pieejami virs 1. punkta c) un j) apakšpunktā minētajām programmām noteiktajām robežvērtībām, piešķir, lai, ja iespējams, ar papildu summu līdz EUR 5 miljoniem papildinātu CKLN ieguldījumu fondu un attiecīgi, ja vēl ir pieejami pārpalikuši līdzekļi, papildinātu ES un ĀKK Infrastruktūras ieguldījumu fondu kā iepriekšēju iemaksu Desmitajā EAF paredzētajiem piešķīrumiem.

3. pants

Atbalsta lūgums

Saskaņā ar ĀKK un EK partnerattiecību nolīguma IV pielikuma 13. panta 2. punktu ĀKK un EK Ministru padome aicina Komisiju finansēt 2. pantā minētos pasākumus.

4. pants

Stāšanās spēkā

Šis lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas dienā.

Briselē, 2007. gada 25. maijā

ĀKK un EK Ministru padomes vārdā —

priekšsēdētājs

Mohlabi K. TSEKOA


(1)  OV L 317, 15.12.2000., 3. lpp.

(2)  OV L 209, 11.8.2005., 27. lpp. Nolīgums provizoriski piemērots atbilstīgi Lēmumam Nr. 5/2005 (OV L 287, 28.10.2005., 1. lpp.).


5.7.2007   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 175/35


ĀKK-EK MINISTRU PADOMES LĒMUMS Nr. 2/2007

(2007. gada 25. maijs),

ar ko paredz papildu divpusējas iemaksas, kas jāpārvalda Komisijai un ar ko atbalsta Āfrikas Miera nodrošināšanas fonda mērķus

(2007/461/EK)

ĀKK-EK MINISTRU PADOME,

ņemot vērā Partnerattiecību nolīgumu starp Āfrikas, Karību jūras reģiona un Klusā okeāna valstu grupas locekļiem, no vienas puses, un Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, no otras puses, kas parakstīts Kotonū 2000. gada 23. jūnijā (1) un pārskatīts ar Nolīgumu (2), ar kuru groza minēto ĀKK-EK Partnerattiecību nolīgumu un kurš parakstīts Luksemburgā 2005. gada 25. jūnijā, un jo īpaši tā I pielikuma 8. punktu,

tā kā:

(1)

ĀKK-EK Ministru padomes Lēmumā Nr. 3/2003 (2003. gada 11. decembris) par Devītā EAF ilgtermiņa attīstības finansējuma līdzekļu izmantošanu, lai izveidotu Āfrikas Miera nodrošināšanas fondu (3), ir paredzēts vajadzīgais finanšu atbalsts Āfrikas Miera nodrošināšanas fonda izveidošanai.

(2)

Vispārējo lietu un ārējo attiecību padome 2007. gada 5. martā atzina, ka ir steidzami jāpievēršas Āfrikas Savienības miera uzturēšanas misijas Darfūrā/Sudānā (AMIS) finansēšanas vajadzībām.

(3)

Plānotie līdzekļi, kas ĀKK finansējumā paredzēti, lai papildinātu Āfrikas Miera nodrošināšanas fondu, līdz stājas spēkā Desmitais Eiropas Attīstības fonds (“EAF”), nav pietiekami AMIS darbībai līdz minētajai dienai. Tāpēc ES dalībvalstis ir izteikušas vēlmi veikt papildu divpusējas iemaksas. Šīs papildu iemaksas būtu jāapvieno Āfrikas Miera nodrošināšanas fondā, un tās būtu jāpārvalda Komisijai, lai uzlabotu līdzekļu izmantošanas koordinēšanu un uzraudzību, līdz stājas spēkā Desmitais EAF.

(4)

Padomē sanākušo dalībvalstu valdību pārstāvju Lēmumā 2005/446/EK (2005. gada 30. maijs), ar ko nosaka termiņu saistību attiecināšanai uz 9. Eiropas Attīstības fonda (EAF) līdzekļiem (4), 2007. gada 31. decembris ir noteikts kā diena, pēc kuras vairs nedrīkst uzņemties saistības attiecībā uz Devītā EAF līdzekļiem.

(5)

Tāpēc ir jāparedz ES dalībvalstu papildu iemaksas, kas jāpārvalda Komisijai un ar ko atbalsta Āfrikas Miera nodrošināšanas fonda mērķus,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Brīvprātīgās iemaksas

Līdz 2007. gada 30. septembrim ikviena ES dalībvalsts var sniegt Komisijai brīvprātīgas papildu iemaksas, lai atbalstītu Āfrikas Miera nodrošināšanas fondu saskaņā ar Finanšu protokolu.

Komisijai ir uzticēts pienākums pārvaldīt šīs iemaksas kā daļu no Āfrikas Miera nodrošināšanas fonda saskaņā ar Devītā Eiropas Attīstības fonda procedūrām, izņemot saistību atcēlumus, ko ES dalībvalstīm refinansēs proporcionāli to brīvprātīgajām papildu iemaksām.

2. pants

Stāšanās spēkā

Šis lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas dienā.

Briselē, 2007. gada 25. maijā

ĀKK-EK Ministru padomes vārdā

priekšsēdētājs

Mohlabi K. TSEKOA


(1)  OV L 317, 15.12.2000., 3. lpp.

(2)  OV L 209, 11.8.2005., 27. lpp. Nolīgumu provizoriski piemēro saskaņā ar Lēmumu Nr. 5/2005 (OV L 287, 28.10.2005., 1. lpp.).

(3)  OV L 345, 31.12.2003., 108. lpp.

(4)  OV L 156, 18.6.2005., 19. lpp.


5.7.2007   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 175/36


ĀKK UN EK MINISTRU PADOMES LĒMUMS Nr. 3/2007

(2007. gada 25. maijs),

ar ko groza Lēmumu Nr. 3/2001 par līdzekļu piešķiršanu Somālijai no Astotā un Devītā Eiropas Attīstības fonda

(2007/462/EK)

ĀKK UN EK MINISTRU PADOME,

ņemot vērā Partnerattiecību nolīgumu starp Āfrikas, Karību jūras reģiona un Klusā okeāna valstu grupas locekļiem, no vienas puses, un Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, no otras puses, kas parakstīts Kotonū 2000. gada 23. jūnijā (1) un pārskatīts ar Nolīgumu (2), ar ko groza minēto ĀKK un EK partnerattiecību nolīgumu un kas parakstīts Luksemburgā 2005. gada 25. jūnijā, un jo īpaši tā 93. panta 6. punktu,

tā kā:

(1)

ĀKK un EK partnerattiecību nolīguma 93. panta 6. punktā ir paredzēta iespēja ĀKK un EK Ministru padomei saskaņot īpašu atbalstu ĀKK valstīm, kuras ir iepriekšējo ĀKK un EK konvenciju puses un kuras normāli izveidotu valsts iestāžu neesamības gadījumā nevarēja parakstīt vai ratificēt ĀKK un EK partnerattiecību nolīgumu. Šis atbalsts var attiekties uz iestāžu izveidi un ekonomiskās un sociālās attīstības pasākumiem, īpaši ievērojot visneaizsargātākās iedzīvotāju daļas vajadzības. Šis noteikums attiecas uz Somāliju.

(2)

Ar 2001. gada 20. decembra Lēmumu Nr. 3/2001 (3) ĀKK un EK Ministru padome Somālijai no Devītā Eiropas Attīstības fonda (EAF) piešķīra EUR 149 miljonus finansiālās un tehniskās sadarbības īstenošanai. Valsts kredītrīkotāja funkcija attiecībā uz minētā piešķīruma plānošanu un īstenošanu tika uzticēta EAF galvenajam kredītrīkotājam.

(3)

ĀKK un EK partnerattiecību nolīguma IV pielikuma 3. panta 5. punktā Kopienai ir paredzēta iespēja palielināt līdzekļu piešķīrumu valstij, lai ņemtu vērā tās īpašās vajadzības vai izcilos rezultātus.

(4)

Minētā pielikuma 5. panta 2. punktā ir noteikta iespēja veikt pārbaudi ārkārtas apstākļos, kas minēti noteikumos par humāno un neatliekamo palīdzību. Ņemot vērā sadarbības programmas ar Somāliju īpašās pārbaudes rezultātus, ir vajadzīgi papildu līdzekļi no Devītā EAF, lai nodrošinātu atbalsta turpināšanu Somālijas iedzīvotājiem, līdz stāsies spēkā Desmitais EAF,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

ĀKK un EK Ministru padomes Lēmumā Nr. 3/2001 iekļauj šādu pantu:

“3.a pants

Pamatojoties uz īpašās pārbaudes rezultātiem, Somālijai piešķir papildu EUR 36 144 798 finansiālās un tehniskās sadarbības īstenošanai no Devītā EAF no dotācijas ilgtermiņa attīstības atbalstam, kas minēta Finanšu protokola 3. punkta a) apakšpunktā, kas ietverts ĀKK un EK partnerattiecību nolīguma I pielikumā.”

2. pants

Šis lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas dienā.

Briselē, 2007. gada 25. maijā

ĀKK un EK Ministru padomes vārdā

priekšsēdētājs

Mohlabi K. TSEKOA


(1)  OV L 317, 15.12.2000., 3. lpp.

(2)  OV L 209, 11.8.2005., 27. lpp. Nolīgums provizoriski piemērots atbilstīgi Lēmumam Nr. 5/2005 (OV L 287, 28.10.2005., 1. lpp.).

(3)  OV L 56, 27.2.2002., 23. lpp.


Komisija

5.7.2007   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 175/37


KOMISIJAS LĒMUMS

(2007. gada 4. jūlijs),

ar ko groza Lēmumu 2005/942/EK, ar kuru saskaņā ar Padomes Direktīvu 1999/105/EK pilnvaro dalībvalstis pieņemt lēmumus par garantijām attiecībā uz meža reproduktīvo materiālu no trešām valstīm

(izziņots ar dokumenta numuru K(2007) 3173)

(2007/463/EK)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1999. gada 22. decembra Direktīvu 1999/105/EK par meža reproduktīvā materiāla tirdzniecību (1) un jo īpaši tās 19. panta 3. punktu,

tā kā:

(1)

Komisijas Lēmums 2005/942/EK (2) pilnvaro dalībvalstis pieņemt lēmumus saskaņā ar Direktīvu 1999/105/EK par garantijām attiecībā uz norādītu sugu meža reproduktīvo materiālu no norādītām trešām valstīm.

(2)

Pašreizējā režīma darbības jomu jāpaplašina par tik, lai piešķirtu vajadzīgās garantijas.

(3)

Lietderīgi pievienot Jaunzēlandi apstiprinātām trešām valstīm attiecībā uz zināmas izcelsmes kategorijas meža reproduktīvo materiālu sugai Pinus radiata un pievienot minēto sugu Amerikas Savienoto Valstu sarakstam. Tādēļ attiecīgi jāgroza Lēmums 2005/942/EK.

(4)

Šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Lauksaimniecības, dārzkopības un mežsaimniecības sēklu un pavairošanas materiāla pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Lēmuma 2005/942/EK pielikumu groza tā, kā norādīts šā lēmuma pielikumā.

2. pants

Šis lēmums ir adresēts dalībvalstīm.

Briselē, 2007. gada 4. jūlijā

Komisijas vārdā

Komisijas loceklis

Markos KYPRIANOU


(1)  OV L 11, 15.1.2000., 17. lpp.

(2)  OV L 342, 24.12.2005., 92. lpp. Lēmumā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1792/2006 (OV L 362, 20.12.2006., 1. lpp.).


PIELIKUMS

Lēmuma 2005/942/EK pielikumā veic šādus grozījumus:

1)

Tabulā starp Horvātijas un Norvēģijas ierakstiem iestarpina:

“Izcelsmes valsts

Suga

Kategorija

Ieguves avota veids

Jaunzēlande

Pinus radiata D. Don

SI

SS, St”

2)

Ierakstu tabulā, kas attiecas uz Amerikas Savienotajām valstīm, aizstāj ar šādu:

“Izcelsmes valsts

Suga

Kategorija

Ieguves avota veids

Amerikas Savienotās Valstis (Vašingtona, Oregona, Kalifornija)

Abies grandis Lindl.

SI, Q, T

SS, St, SO, PF

Picea sitchensis Carr.

SI

SS, St

Pinus contorta Loud

SI

SS, St

Pinus radiata D. Don

SI

SS, St

Pseudotsuga menziesii Franco

SI, Q, T

SS, St, SO, PF”


Labojums

5.7.2007   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 175/39


Labojums Komisijas Regulā (EK) Nr. 743/2007 (2007. gada 28. jūnijs), ar ko nosaka eksporta kompensācijas par baltā cukura un jēlcukura izvedumiem bez turpmākas apstrādes

( Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis L 169, 2007. gada 29. jūnijs )

32. lappusē pielikumā NB:

galamērķi S00 lasīt šādi:

“S00

:

visi galamērķi, izņemot Albāniju, Horvātiju, Bosniju un Hercegovinu, Serbiju, Melnkalni, Kosovu un Bijušo Dienvidslāvijas Maķedonijas Republiku, Andoru, Gibraltāru, Seūtu, Meliļu, Svēto Krēslu (Vatikāna Pilsētvalsti), Lihtenšteinu, Itālijas administratīvās teritorijas Livinjo un Čampīno, Helgolandi, Grenlandi, Fēru salas un Kipras Republikas teritorijas, kuras Kipras Republikas valdība faktiski nepārvalda.”