ISSN 1725-5112

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 157

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

50. sējums
2007. gada 19. jūnijs


Saturs

 

I   Tiesību akti, kas pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana ir obligāta

Lappuse

 

 

REGULAS

 

*

Padomes Regula (EK) Nr. 676/2007 (2007. gada 11. jūnijs), ar ko izveido daudzgadu plānu zivsaimniecībām, kas izmanto jūras zeltplekstes un jūrasmēles krājumus Ziemeļjūrā

1

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 677/2007 (2007. gada 18. jūnijs), ar kuru nosaka standarta ievešanas vērtības nolūkā noteikt ievešanas cenu atsevišķu veidu augļiem un dārzeņiem

7

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 678/2007 (2007. gada 18. jūnijs) par konkursa atklāšanu nolūkā piešķirt sistēmas A3 izvešanas atļaujas augļu un dārzeņu nozarē (tomāti, apelsīni, citroni, galda vīnogas, āboli un persiki)

9

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 679/2007 (2007. gada 18. jūnijs), ar ko 2007./2008. tirdzniecības gadam nosaka atbalsta apjomu par persikiem, kas paredzēti pārstrādei

12

 

 

DIREKTĪVAS

 

*

Komisijas Direktīva 2007/35/EK (2007. gada 18. jūnijs), ar ko groza Padomes Direktīvu 76/756/EEK attiecībā uz apgaismes ierīču un gaismas signālierīču uzstādīšanu mehāniskajiem transportlīdzekļiem un to piekabēm, lai pielāgotu minēto direktīvu tehnikas attīstībai ( 1 )

14

 

 

II   Tiesību akti, kas pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana nav obligāta

 

 

LĒMUMI

 

 

Padome

 

 

2007/420/EK

 

*

Padomes Lēmums (2007. gada 11. jūnijs), ar ko ieceļ Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādes valdes locekli

17

 

 

Komisija

 

 

2007/421/EK

 

*

Komisijas Lēmums (2007. gada 14. jūnijs), ar ko atceļ Lēmumu 96/587/EK par to atzīto organizāciju saraksta publicēšanu, ko dalībvalstis paziņojušas saskaņā ar Padomes Direktīvu 94/57/EK (izziņots ar dokumenta numuru K(2007) 2379)  ( 1 )

18

 

 

2007/422/EK

 

*

Komisijas Lēmums (2007. gada 18. jūnijs), ar ko groza Lēmumu 92/452/EEK attiecībā uz dažām embriju ieguves un gatavošanas brigādēm Argentīnā, Austrālijā un Amerikas Savienotajās Valstīs (izziņots ar dokumenta numuru K(2007) 2498)  ( 1 )

19

 

 

III   Tiesību akti, kas pieņemti, piemērojot Līgumu par Eiropas Savienību

 

 

TIESĪBU AKTI, KAS PIEŅEMTI, PIEMĒROJOT LES V SADAĻU

 

*

Padomes Lēmums 2007/423/KĀDP (2007. gada 18. jūnijs), ar ko īsteno Kopējo nostāju 2004/239/KĀDP, ar kuru atjauno pasākumus, lai atbalstītu sekmīgu Starptautiskā Kara noziegumu tribunāla bijušajai Dienvidslāvijai (ICTY) mandāta īstenošanu

23

 

 

 

*

Paziņojums lasītājiem(sk. aizmugurējā vāka iekšpusē)

s3

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.


I Tiesību akti, kas pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana ir obligāta

REGULAS

19.6.2007   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 157/1


PADOMES REGULA (EK) Nr. 676/2007

(2007. gada 11. jūnijs),

ar ko izveido daudzgadu plānu zivsaimniecībām, kas izmanto jūras zeltplekstes un jūrasmēles krājumus Ziemeļjūrā

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu, un jo īpaši tā 37. pantu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta atzinumu (1),

tā kā:

(1)

Starptautiskās Jūras pētniecības padomes (ICES) nesen sniegtajā zinātniskajā atzinumā norādīts, ka Ziemeļjūrā jūras zeltplekstes un jūrasmēles krājumu zvejas izraisītās mirstības līmenis ir pārsniedzis ICES atbilstīgi piesardzības pieejai noteikto līmeni un pastāv risks, ka minēto krājumu nozveja nav ilgtspējīga.

(2)

Ieteikumā, ko izstrādājusi ekspertu komiteja, kas pēta daudzgadu apsaimniekošanas stratēģijas, ir norādīts, ka vislielāko jūrasmēles lomu var iegūt, ja divus līdz sešus gadus vecu zivju zvejas izraisītās mirstības līmenis ir 0,2.

(3)

Zivsaimniecības zinātnes, tehnikas un ekonomikas komiteja (STEFC) ir atzinusi, ka Ziemeļjūras jūras zeltplekstes krājumu drošam biomasas līmenim vajadzētu būt 230 000 tonnu, ka zvejas izraisītās mirstības līmenis, kas jāievēro, lai no zeltplekstes krājuma Ziemeļjūrā ilgstoši gūtu vislielāko lomu, ir 0,3 un ka Ziemeļjūras jūrasmēles krājumu drošam biomasas līmenim vajadzētu būt 35 000 tonnu.

(4)

Nepieciešams veikt pasākumus, lai izveidotu daudzgadu zivsaimniecības apsaimniekošanas plānu jūras zeltplekstes un jūrasmēles krājumiem Ziemeļjūrā. Tādus pasākumus attiecībā uz Ziemeļjūras jūras zeltplekstes krājumiem būtu jānosaka, ņemot vērā konsultācijas ar Norvēģiju.

(5)

Plāna mērķis ir nodrošināt, lai pirmajā posmā jūras zeltplekstes un jūrasmēles krājumus Ziemeļjūrā atjaunotu drošās bioloģiskās robežās un lai otrajā posmā, Padomei pienācīgi izvērtējot attiecīgās īstenošanas metodes, tos izmantotu, pamatojoties uz maksimālo ilgtspējīgo produktivitāti un ievērojot ilgtspējīgus ekonomiskos, vides un sociālos nosacījumus.

(6)

Padomes Regulā (EK) Nr. 2371/2002 (2002. gada 20. decembris) par zivsaimniecības resursu saglabāšanu un ilgtspējīgu izmantošanu saskaņā ar kopējo zivsaimniecības politiku (2) inter alia noteikts, ka Kopiena minētā mērķa sasniegšanai, veicot zivju krājuma aizsargāšanas un saglabāšanas pasākumus, izmanto piesardzības pieeju, lai nodrošinātu ilgtspējīgu krājumu izmantošanu un lai samazinātu zvejas ietekmi uz jūras ekosistēmām.

(7)

Ar šo regulu būtu jātiecas pakāpeniski īstenot ekosistēmu pieeju zivsaimniecības pārvaldībai un būtu jāveicina efektīvas zvejas darbības ekonomiski stabilā un konkurētspējīgā zivsaimniecības nozarē, nodrošinot pietiekami augstu dzīves līmeni tiem, kas ir atkarīgi no jūras zeltplekstes un jūrasmēles zvejas Ziemeļjūrā, un ņemot vērā patērētāju intereses. Kopienas politikas pamatā daļēji ir attiecīgās Reģionālās konsultatīvās komitejas (RKK) ieteiktā politika. Lielu daļu jūras zeltplekstes loma Ziemeļjūrā iegūst kopā ar jūrasmēles lomu. Jūras zeltplekstes krājumu pārvaldību nevar risināt neatkarīgi no jūrasmēles krājumu pārvaldības.

(8)

Tādējādi, izstrādājot ilgtermiņa plānu, būtu jāņem vērā arī tas, ka augstais zvejas izraisītās mirstības līmenis jūras zeltplekstei ir cieši saistīts ar lielo izmetumu apjomu no rāmja traļiem ar linuma acs izmēru 80 mm, kurus izmanto jūrasmēles zvejai Ziemeļjūras dienvidu daļā.

(9)

Šādu zvejas izraisītās mirstības līmeņa kontroli var panākt, ieviešot atbilstīgu metodi, ar ko noteiktu attiecīgo krājumu kopējās pieļaujamās nozvejas (KPN) līmeni, un ieviešot sistēmu, kas cita starpā paredzētu jūrā pavadīto dienu skaita ierobežošanu, lai attiecīgo krājumu zvejas piepūli ierobežotu līdz apjomam, kuru ievērojot maz ticams ir tas, ka pārsniedz KPN un paredzēto zvejas izraisītas mirstības līmeni, tomēr šis apjoms ir pietiekams, lai nozvejotu KPN, kas atļauts, pamatojoties uz plānā noteikto zvejas izraisītās mirstības līmeni.

(10)

Plānam būtu jāaptver visas tās plekstveidīgo zivju zivsaimniecības, kas ievērojami ietekmē zvejas izraisīto mirstību attiecīgajos jūras zeltplekstes un jūrasmēles krājumos. Dalībvalstīm, kuru kvotas attiecībā uz katru no krājumiem ir mazākas par 5 % no KPN Eiropas Kopienas daļas, tomēr nebūtu jāpiemēro plāna noteikumi par piepūles pārvaldību.

(11)

Šim plānam vajadzētu būt galvenajam instrumentam plekstveidīgo zivju krājumu pārvaldībai Ziemeļjūrā, un tam būtu jāpalīdz atjaunot citus krājumus, piemēram, mencu krājumus.

(12)

Lai nodrošinātu atbilstību šajā regulā paredzētajiem pasākumiem, tajos vajadzētu ietvert kontroles pasākumus papildus tiem, kas paredzēti Padomes Regulā (EEK) Nr. 2847/93 (1993. gada 12. oktobris), ar kuru izveido kontroles sistēmu, kas piemērojama kopējai zivsaimniecības politikai (3).

(13)

Komisija 2006. gadā sāka pārrunas par Kopienas stratēģiju pakāpeniskai zivju mirstības samazināšanai visās lielajās zivsaimniecībās, izmantojot paziņojumu par maksimālās ilgtspējīgās produktivitātes mērķu sasniegšanu līdz 2015. gadam. Komisija ir pieprasījusi RKK atzinumu par minēto paziņojumu.

(14)

Komisija lūgusi STECF ziņot par pamatelementiem ietekmes novērtējumā saistībā ar jūras zeltplekstes un jūrasmēles krājumu pārvaldību, kam būtu jābalstās uz precīzu, objektīvu un vispusīgu bioloģisko un finansiālo informāciju. Ietekmes novērtējumu pievienos Komisijas priekšlikumam par daudzgadu plāna otro posmu.

(15)

Daudzgadu plāns tā pirmajā posmā būtu jāuzskata par atjaunošanas plānu un – otrajā posmā – par apsaimniekošanas plānu Regulas (EK) Nr. 2371/2002 5. un 6. panta nozīmē,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

I   NODAĻA

PRIEKŠMETS UN MĒRĶIS

1. pants

Priekšmets

1.   Ar šo regulu izveido daudzgadu plānu zivsaimniecībām, kas izmanto Ziemeļjūrā dzīvojošo jūras zeltplekstes un jūrasmēles krājumus.

2.   Šajā regulā “Ziemeļjūra” ir jūras apgabals, ko Starptautiskā Jūras pētniecības padome ir iezīmējusi kā IV apakšapgabalu.

2. pants

Drošas bioloģiskās robežas

1.   Jūras zeltplekstes un jūrasmēles krājumi drošās bioloģiskās robežās šīs regulas nozīmē ir tikai tajos gados, kad tie saskaņā ar Zivsaimniecības zinātnes, ekonomikas un tehnikas komitejas (STECF) atzinumu atbilst šādiem kritērijiem:

a)

jūras zeltplekstes krājuma nārstojošo zivju biomasa pārsniedz 230 000 tonnu;

b)

jūras zeltplekstes krājumā zvejas izraisītās mirstības līmenis divus līdz sešus gadus vecām zivīm ir mazāks par 0,6 gadā;

c)

jūrasmēles krājuma nārstojošo zivju biomasa pārsniedz 35 000 tonnu;

d)

jūrasmēles krājumā zvejas izraisītās mirstības līmenis divus līdz sešus gadus vecām zivīm ir mazāks par 0,4 gadā.

2.   Ja STECF atzīst, ka drošu bioloģisko robežu noteikšanai izmantojami citi biomasas un zvejas izraisītās mirstības līmeņi, Komisija ierosina grozīt 1. punktu.

3. pants

Daudzgadu plāna pirmā posma mērķi

1.   Daudzgadu plāna pirmajā posmā nodrošina jūras zeltplekstes un jūrasmēles krājumu atjaunošanu drošās bioloģiskajās robežās.

2.   Panta 1. punktā minēto mērķi panāk, samazinot zvejas izraisīto jūras zeltplekstes un jūrasmēles mirstības līmeni par 10 % gadā un pieļaujot 15 % lielu maksimālo KPN svārstību gadā, līdz abos krājumos ir sasniegtas drošas bioloģiskās robežas.

4. pants

Daudzgadu plāna otrā posma mērķi

1.   Daudzgadu plāna otrajā posmā nodrošina jūras zeltplekstes un jūrasmēles krājumu izmantošanu, pamatojoties uz maksimālo ilgtspējīgo produktivitāti.

2.   Panta 1. punktā paredzēto mērķi sasniedz, saglabājot divus līdz sešus gadu vecu jūras zeltplekstes zvejas izraisītās mirstības līmeni vienādu ar vai ne mazāku par 0,3.

3.   Panta 1. punktā paredzēto mērķi sasniedz, saglabājot tādu jūrasmēles zvejas izraisītās mirstības līmeni vecumā no diviem līdz sešiem gadiem, kas vienāds ar vai nav mazāks par 0,2.

5. pants

Pārejas noteikumi

1.   Ja divus gadus pēc kārtas uzskata, ka jūras zeltplekstes un jūrasmēles krājumi atjaunojušies un ir drošās bioloģiskās robežās, Padome, pamatojoties uz Komisijas priekšlikumu, lemj par grozījumiem 4. panta 2. un 3. punktā un grozījumiem 7., 8. un 9. pantā, kas, ņemot vērā STECF jaunākos atzinumus, ļauj izmantot minētos krājumus tādā zvejas izraisītās zivju mirstības līmenī, kas ir saderīga ar maksimālo ilgtspējīgo produktivitāti.

2.   Komisijas pārskatīšanas priekšlikumam pievieno pilnu ietekmes novērtējumu un tajā ņem vērā Ziemeļjūras reģionālās konsultatīvās padomes atzinumu.

II   NODAĻA

KOPĒJĀ PIEĻAUJAMĀ NOZVEJA

6. pants

Kopējās pieļaujamās nozvejas (KPN) noteikšana

Padome saskaņā ar šīs regulas 7. un 8. pantu katru gadu, pamatojoties uz Komisijas priekšlikumu, ar kvalificētu balsu vairākumu pieņem lēmumu par jūras zeltplekstes un jūrasmēles krājumu KPN Ziemeļjūrā nākamajam gadam.

7. pants

Jūras zeltplekstes KPN noteikšanas procedūra

1.   Padome nosaka jūras zeltplekstes KPN līmenī, kas saskaņā ar STECF veikto zinātnisko novērtējumu ir augstākais no:

a)

KPN, kuras piemērošanas rezultātā piemērošanas gadā zvejas izraisītās mirstības līmenis salīdzinājumā ar iepriekšējā gada zvejas izraisītās mirstības līmeņa aplēsi samazinās par 10 %;

b)

KPN, kuras piemērošanas rezultātā piemērošanas gadā zvejas izraisītās mirstības līmenis divus līdz sešus gadu vecām zivīm ir 0,3.

2.   Ja 1. punkta piemērošanas rezultātā KPN pārsniedz iepriekšējā gada KPN vairāk nekā par 15 %, Padome nosaka KPN, kas ir par 15 % lielāka nekā minētā gada KPN.

3.   Ja 1. punkta piemērošanas rezultātā KPN ir vairāk nekā par 15 % mazāka nekā iepriekšējā gada KPN, Padome nosaka KPN, kas ir par 15 % mazāka nekā minētā gada KPN.

8. pants

Jūrasmēles KPN noteikšanas procedūra

1.   Padome nosaka KPN jūrasmēlei nozvejas līmenī, kas saskaņā ar STECF veikto zinātnisko novērtējumu ir augstākais no:

a)

KPN, kuras piemērošanas rezultātā piemērošanas gadā zvejas izraisītās mirstības līmenis divus līdz sešus gadus vecām zivīm ir 0,2;

b)

KPN, kuras piemērošanas rezultātā piemērošanas gadā zvejas izraisītās mirstības līmenis salīdzinājumā ar iepriekšējā gada zvejas izraisītās mirstības līmeņa aplēsi samazinās par 10 %.

2.   Ja 1. punkta piemērošanas rezultātā KPN pārsniedz iepriekšējā gada KPN vairāk nekā par 15 %, Padome nosaka KPN, kas ir par 15 % lielāka nekā minētā gada KPN.

3.   Ja 1. punkta piemērošanas rezultātā KPN ir vairāk nekā par 15 % mazāka nekā iepriekšējā gada KPN, Padome nosaka KPN, kas ir par 15 % mazāka nekā minētā gada KPN.

III   NODAĻA

ZVEJAS PIEPŪLES IEROBEŽOJUMI

9. pants

Zvejas piepūles ierobežojumi

1.   Šīs regulas II nodaļā minēto KPN papildina ar Kopienas tiesību aktos noteikto zvejas piepūles ierobežojumu sistēmu.

2.   Padome katru gadu, pamatojoties uz Komisijas priekšlikumu, ar kvalificētu balsu vairākumu lemj par to flotes izmantojamā maksimālā zvejas piepūles līmeņa pielāgojumu, kuru izkrāvumu būtisku daļu veido jūras zeltplekstes vai jūrasmēles, vai abas sugas vai kurām ir ievērojami nozveju izmetumi un uz kurām attiecas 1. punktā minētā zvejas piepūles ierobežojumu sistēma.

3.   Komisija lūdz STECF paredzēt maksimālo zvejas piepūles līmeni, kas nepieciešams jūras zeltplekstes un jūrasmēles nozvejai, kura atbilst saskaņā ar 6. pantu noteiktās KPN Eiropas Kopienas daļai. Minēto pieprasījumu formulē, ņemot vērā citus atbilstīgus Kopienas tiesību aktus, ar kuriem paredz nozvejas kvotu izmantošanas nosacījumus.

4.   Maksimālās zvejas piepūles ikgadējo pielāgojumu, kā norādīts 2. punktā, veic, ievērojot saskaņā ar 3. punktu sniegto STECF atzinumu.

5.   Komisija katru gadu lūdz STECF sniegt ziņojumu par ikgadējo zvejas piepūles līmeni, ko izmanto kuģi, kas zvejo jūras zeltplekstes un jūrasmēles, kā arī ziņojumu par zvejas rīkiem, ko izmanto tādās zivsaimniecībās.

6.   Neskarot 4. punktu, zvejas piepūle nepārsniedz 2006. gadā noteikto līmeni.

7.   Dalībvalstīm, kuru jūras zeltplekstes un jūrasmēles kvotas ir mazākas par 5 % no KPN Eiropas Kopienas daļas, piepūles pārvaldības sistēmu nepiemēro.

8.   Dalībvalstij, uz ko attiecas 7. punkta nosacījumi un kas, pamatojoties uz Regulas (EK) Nr. 2371/2002 20. panta 5. punktu, izmanto jebkādu jūras zeltplekstes un jūrasmēles kvotu apmaiņu, kuras rezultātā šai dalībvalstij piešķirto kvotu summa un nodoto jūras zeltplekstes un jūrasmēles daudzums pārsniedz 5 % no KPN Eiropas Kopienas daļas, piemēro piepūles pārvaldības sistēmu.

9.   Kuģiem, kuru veiktās nozvejas ievērojama daļa ir jūras zeltplekste un jūrasmēle un kas peld ar tādas dalībvalsts karogu, uz ko attiecas 7. punkts, zvejas piepūle nepārsniedz 2006. gadā atļauto līmeni.

IV   NODAĻA

KONTROLE, INSPEKCIJAS UN UZRAUDZĪBA

10. pants

Ziņojumi par zvejas piepūli

1.   Regulas (EEK) Nr. 2847/93 19.b, 19.c, 19.d, 19.e un 19.k pants attiecas uz kuģiem, kas darbojas attiecīgajā apgabalā. Kuģiem, kas aprīkoti ar kontroles sistēmām atbilstīgi 5. un 6. pantam Komisijas Regulā (EK) Nr. 2244/2003 (2003. gada 18. decembris), ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus attiecībā uz kuģu satelītnovērošanas sistēmām (4), ziņošanas prasības nepiemēro.

2.   Lai nodrošinātu 1. punktā noteikto saistību ievērošanu, dalībvalstis drīkst īstenot alternatīvus kontroles pasākumus, kas ir tikpat efektīvi un pārredzami kā šie ziņošanas pienākumi. Pirms šādus alternatīvus pasākumus īsteno, par tiem informē Komisiju.

11. pants

Pielaides robeža

1.   Atkāpjoties no 5. panta 2. punkta Komisijas Regulā (EEK) Nr. 2807/83 (1983. gada 22. septembris), kas nosaka sīki izstrādātus noteikumus par to, kā reģistrēt informāciju par dalībvalstu veikto zivju nozveju (5), pieļaujamā pielaides robeža, novērtējot dzīvsvara kilogramu daudzumus atsevišķi jūras zeltplekstei un jūrasmēlei, kas ir kuģos, kuri ir bijuši Ziemeļjūrā, ir 8 % no zvejas žurnālā ievadītā skaitļa. Ja Kopienas tiesību aktos nav noteikts konversijas koeficients, piemēro konversijas koeficientu, ko pieņēmusi dalībvalsts, ar kuras karogu kuģis peld.

2.   Šā panta 1. punktu nepiemēro ūdens organismiem, ja attiecīgās sugas īpatņu daudzums, kas ir uz klāja, ir mazāks par 50 kg.

12. pants

Izkrauto lomu svēršana

Dalībvalsts kompetentās iestādes nodrošina, lai katrs Ziemeļjūrā nozvejotas jūrasmēles daudzums, kas pārsniedz 300 kg, vai katrs jūras zeltplekstes daudzums, kas pārsniedz 500 kg, pirms pārdošanas tiktu nosvērts ar sertificētiem svariem.

13. pants

Iepriekšēja paziņošana

Tāda Kopienas zvejas kuģa kapteinis, kas bijis Ziemeļjūrā un kas vēlas izkraut jebkādu jūras zeltplekstes vai jūrasmēles daudzumu trešās valsts ostā vai izkraušanas vietā, vismaz 24 stundas pirms izkraušanas trešajā valstī karoga dalībvalsts kompetentajām iestādēm sniedz šādu informāciju:

a)

ostas vai izkraušanas vietas nosaukumu;

b)

laiku, kad paredzēta ienākšana minētajā ostā vai izkraušanas vietā;

c)

ja uz kuģa ir vairāk nekā 50 kg kādas sugas īpatņu, katras šīs sugas īpatņu daudzumu dzīvsvara kilogramos.

Ziņojumu var sniegt arī zvejas kuģa kapteiņa pārstāvis.

14. pants

Atsevišķa jūras zeltplekstes un jūrasmēles uzglabāšana

1.   Uz Kopienas zvejas kuģa ir aizliegts turēt jebkādu jūras zeltplekstes daudzumu vai jebkādu jūrasmēles daudzumu, kas konteineros sajauktas ar kādām citām jūras organismu sugām.

2.   Kopienas zvejas kuģu kapteiņi sniedz vajadzīgo palīdzību dalībvalstu inspektoriem, lai viņi varētu veikt žurnālā reģistrēto daudzumu un uz kuģa esošo jūras zeltplekstes un jūrasmēles lomu kontrolpārbaudi.

15. pants

Jūrasmēles un jūras zeltplekstes transportēšana

1.   Dalībvalsts kompetentās iestādes var pieprasīt, lai jebkāds 1. panta 2. punktā minētajā ģeogrāfiskajā apgabalā nozvejots jūras zeltplekstes daudzums, kas pārsniedz 500 kg, vai jebkāds jūrasmēles daudzums, kas pārsniedz 300 kg, ja to vispirms izkrauj attiecīgajā dalībvalstī, pirms transportēšanas no pirmās izkraušanas ostas tiktu nosvērts ar sertificētiem svariem.

2.   Atkāpjoties no Regulas (EEK) Nr. 2847/93 13. panta, jūras zeltplekstes daudzumu, kas pārsniedz 500 kg, un jūrasmēles daudzumu, kas pārsniedz 300 kg, transportējot uz vietu, kas nav izkraušanas vieta, ir vajadzīga Regulas (EEK) Nr. 2847/93 8. panta 1. punktā paredzētā deklarācija. Regulas (EEK) Nr. 2847/93 13. panta 4. punkta b) apakšpunktā paredzēto atbrīvojumu nepiemēro.

16. pants

Liegums jūras zeltpleksti un jūrasmēli pārkraut jūrā

Kopienas zvejas kuģis, kas atrodas Ziemeļjūrā, nedrīkst jūrā pārkraut uz citu kuģi nekādu jūras zeltplekstes vai jūrasmēles daudzumu.

V   NODAĻA

TURPMĀKIE PASĀKUMI

17. pants

Pārvaldības pasākumu novērtējums

1.   Komisija, pamatojoties uz STECF ieteikumu, otrajā šīs regulas piemērošanas gadā un pēc tam katru gadu novērtē pārvaldības pasākumu ietekmi uz attiecīgajiem zivju krājumiem un šo krājumu nozveju.

2.   Komisija trešajā šīs regulas piemērošanas gadā un pēc tam katru trešo šīs regulas piemērošanas gadu lūdz no STECF zinātnisku ieteikumu par sasniegtajiem panākumiem daudzgadu plāna mērķu izpildē. Attiecīgā gadījumā Komisija ierosina atbilstīgus pasākumus, un Padome ar kvalificētu balsu vairākumu lemj par alternatīviem pasākumiem, lai sasniegtu 3. un 4. pantā izklāstītos mērķus.

18. pants

Īpaši apstākļi

Ja STECF atzīst, ka vai nu jūras zeltplekstes vai jūrasmēles nārstojošo zivju krājuma, vai abu krājumu lielums liecina par samazinātu atražošanas spēju, Padome, pamatojoties uz Komisijas priekšlikumu, ar kvalificētu balsu vairākumu lemj par KPN jūras zeltplekstei, kas ir zemāka par 7. pantā noteikto, un par KPN jūrasmēlei, kas ir zemāka par 8. pantā noteikto, un par zvejas piepūles līmeņiem, kas ir mazāki par 9. pantā noteiktajiem.

VI   SADAĻA

NOBEIGUMA NOTEIKUMI

19. pants

Eiropas Zivsaimniecības fonda sniegtā palīdzība

1.   Pirmajā posmā, kas paredzēts 3. pantā, daudzgadu plānu uzskata par atjaunošanas plānu Regulas (EK) Nr. 2371/2002 5. panta nozīmē un saskaņā ar Padomes Regulas (EK) Nr. 1198/2006 (2006. gada 27. jūlijs) par Eiropas Zivsaimniecības fondu (6) 21. panta a) apakšpunkta i) daļu.

2.   Otrajā posmā, kas paredzēts 4. pantā, daudzgadu plānu uzskata par apsaimniekošanas plānu Regulas (EK) Nr. 2371/2002 6. panta nozīmē un saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1198/2006 21. panta a) apakšpunkta iv) daļu.

20. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Luksemburgā, 2007. gada 11. jūnijā

Padomes vārdā

priekšsēdētājs

H. SEEHOFER


(1)  Eiropas Parlamenta Atzinums sniegts 2006. gada 28. septembrī (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts).

(2)  OV L 358, 31.12.2002., 59. lpp.

(3)  OV L 261, 20.10.1993., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1967/2006 (OV L 409, 30.12.2006., 11. lpp.).

(4)  OV L 333, 20.12.2003., 17. lpp.

(5)  OV L 276, 10.10.1983., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1804/2005 (OV L 290, 4.11.2005., 10. lpp.).

(6)  OV L 223, 15.8.2006., 1. lpp.


19.6.2007   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 157/7


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 677/2007

(2007. gada 18. jūnijs),

ar kuru nosaka standarta ievešanas vērtības nolūkā noteikt ievešanas cenu atsevišķu veidu augļiem un dārzeņiem

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1994. gada 21. decembra Regulu (EK) Nr. 3223/94 par sīki izstrādātiem augļu un dārzeņu ievešanas režīma izpildes noteikumiem (1), un jo īpaši tās 4. panta 1. punktu,

tā kā:

(1)

Regulā (EK) Nr. 3223/94, piemērojot Urugvajas kārtas daudzpusējo tirdzniecības sarunu iznākumus, paredzēti kritēriji, pēc kuriem Komisija nosaka standarta ievešanas vērtības pielikumā precizētajiem produktu ievedumiem no trešām valstīm un periodiem.

(2)

Piemērojot iepriekš minētos kritērijus, standarta ievešanas vērtības nosakāmas līmeņos, kas norādīti šīs regulas pielikumā,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Standarta ievešanas vērtības, kas paredzētas Regulas (EK) Nr. 3223/94 4. pantā, ir tādas, kā norādīts tabulā, kas pievienota pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2007. gada 19. jūnijā.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2007. gada 18. jūnijā

Komisijas vārdā

lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektors

Jean-Luc DEMARTY


(1)  OV L 337, 24.12.1994., 66. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 386/2005 (OV L 62, 9.3.2005., 3. lpp.).


PIELIKUMS

Komisijas 2007. gada 18. jūnija Regulai, ar kuru nosaka standarta ievešanas vērtības nolūkā noteikt ievešanas cenu atsevišķu veidu augļiem un dārzeņiem

(EUR/100 kg)

KN kods

Trešās valsts kods (1)

Standarta ievešanas vērtība

0702 00 00

MA

30,8

TR

92,6

ZZ

61,7

0707 00 05

JO

151,2

TR

94,1

ZZ

122,7

0709 90 70

TR

94,8

ZZ

94,8

0805 50 10

AR

46,9

ZA

62,8

ZZ

54,9

0808 10 80

AR

91,9

BR

80,3

CL

92,9

CN

97,6

NZ

98,4

US

101,1

ZA

96,3

ZZ

94,1

0809 10 00

IL

156,1

TR

217,9

ZZ

187,0

0809 20 95

TR

287,1

US

303,4

ZZ

295,3

0809 30 10, 0809 30 90

CL

101,3

US

149,4

ZA

88,3

ZZ

113,0

0809 40 05

CL

134,4

IL

164,9

US

222,0

ZZ

173,8


(1)  Valstu nomenklatūra, kas paredzēta Komisijas Regulā (EK) Nr. 1833/2006 (OV L 354, 14.12.2006., 19. lpp.). Kods “ZZ” nozīmē “citas izcelsmes vietas”.


19.6.2007   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 157/9


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 678/2007

(2007. gada 18. jūnijs)

par konkursa atklāšanu nolūkā piešķirt sistēmas A3 izvešanas atļaujas augļu un dārzeņu nozarē (tomāti, apelsīni, citroni, galda vīnogas, āboli un persiki)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1996. gada 28. oktobra Regulu (EK) Nr. 2200/96 par augļu un dārzeņu tirgus kopējo organizāciju (1), un jo īpaši tās 35. panta 3. punkta trešo daļu,

tā kā:

(1)

Komisijas Regulā (EK) Nr. 1961/2001 (2) noteikti sīki izstrādāti noteikumi par eksporta kompensāciju piemērošanu augļu un dārzeņu nozarē.

(2)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 2200/96 35. panta 1. punktu, ciktāl tas ir vajadzīgs, lai nodrošinātu saimnieciski nozīmīgus izvedumus, attiecībā uz produktiem, ko izved Kopiena, var noteikt eksporta kompensācijas, ņemot vērā limitus, kas izriet no līgumiem, kas noslēgti saskaņā ar Līguma 300. pantu.

(3)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 2200/96 35. panta 2. punktu ir jāgādā par to, lai neizjauktu tirdzniecības plūsmas, kas, pateicoties kompensāciju režīmam, izveidojušās iepriekš. Šā iemesla dēļ, kā arī sakarā ar to, ka augļu un dārzeņu izvedumiem ir sezonas raksturs, ir jānosaka katram produktam paredzētie daudzumi, pamatojoties uz lauksaimniecības produktu nomenklatūru attiecībā uz eksporta kompensācijām, kas izveidota ar Komisijas Regulu (EEK) Nr. 3846/87 (3). Šie daudzumi būtu jāsadala, jo īpaši ņemot vērā to, ka attiecīgajiem produktiem raksturīgi vairāk vai mazāk bojāties.

(4)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 2200/96 35. panta 4. punktu kompensācijas nosakāmas, ņemot vērā, pirmkārt, augļu un dārzeņu cenu pašreizējo situāciju Kopienas tirgū un attīstības perspektīvas un pieejamos krājumus un, otrkārt, cenas, ko izmanto starptautiskajā tirdzniecībā. Jāņem vērā arī tirdzniecības un transporta cenas, kā arī paredzēto izvedumu saimnieciskais aspekts.

(5)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 2200/96 35. panta 5. punktu cenas Kopienas tirgū nosakāmas, ņemot vērā eksportam vislabvēlīgākās cenas.

(6)

Sakarā ar situāciju starptautiskajā tirdzniecībā vai īpašajām prasībām atsevišķos tirgos, iespējams, ka attiecībā uz kādu konkrētu produktu kompensācija ir jādiferencē pēc šā produkta galamērķa.

(7)

Tomāti, apelsīni, citroni, galda vīnogas, āboli un persiki, uz ko attiecināmas Kopienas tirdzniecības standartu kategorijas ekstra, I un II, pašreiz var tikt izvesti saimnieciski nozīmīgos daudzumos.

(8)

Lai nodrošinātu pieejamo resursu pēc iespējas efektīvāku izmantojumu un ņemot vērā Kopienas izvedumu struktūru, būtu jāīsteno konkurss un jānosaka orientējošā kompensāciju summa un paredzētie daudzumi attiecīgajā periodā.

(9)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Augļu un dārzeņu pārvaldības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

1.   Tiek atklāts konkurss sistēmas A3 izvešanas atļauju piešķiršanai. Attiecīgie produkti, piedāvājumu iesniegšanas periods, orientējošās kompensācijas likmes un paredzētie daudzumi ir noteikti pielikumā.

2.   Saskaņā ar pārtikas atbalstu izdotās atļaujas, kas paredzētas Komisijas Regulas (EK) Nr. 1291/2000 (4) 16. pantā, neattiecina uz daudzumiem, kas paredzēti šīs regulas pielikumā.

3.   Neskarot Regulas (EK) Nr. 1961/2001 5. panta 6. punkta piemērojumu, A3 tipa atļauju derīguma termiņš ir četri mēneši.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2007. gada 2. jūlijā.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2007. gada 18. jūnijā

Komisijas vārdā

Komisijas locekle

Mariann FISCHER BOEL


(1)  OV L 297, 21.11.1996., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 47/2003 (OV L 7, 11.1.2003., 64. lpp.).

(2)  OV L 268, 9.10.2001., 8. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 548/2007 (OV L 130, 22.5.2007., 3. lpp.).

(3)  OV L 366, 24.12.1987., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 532/2007 (OV L 125, 15.5.2007., 7. lpp.).

(4)  OV L 152, 24.6.2000., 1. lpp.


PIELIKUMS

Komisijas regulai par konkursa atklāšanu nolūkā piešķirt sistēmas A3 izvešanas atļaujas augļu un dārzeņu nozarē (tomāti, apelsīni, citroni, galda vīnogas, āboli un persiki)

Piedāvājumu iesniegšanas periods: no 2007. gada 2. jūlija līdz 3. jūlijam

Produktu kods (1)

Galamērķis (2)

Orientējošā kompensāciju summa

(EUR/t tīrsvara)

Paredzētie daudzumi

(t)

0702 00 00 9100

A00

30

3 333

0805 10 20 9100

A00

36

20 000

0805 50 10 9100

A00

60

10 000

0806 10 10 9100

A00

23

23 333

0808 10 80 9100

F04, F09

32

53 333

0809 30 10 9100

0809 30 90 9100

F03

17

23 333


(1)  Produktu kodi definēti Komisijas Regulā (EEK) Nr. 3846/87 (OV L 366, 24.12.1987., 1. lpp.).

(2)  A sērijas galamērķu kodi definēti Regulas (EEK) Nr. 3846/87 II pielikumā. Skaitliskie galamērķu kodi definēti Komisijas Regulā (EK) Nr. 2081/2003 (OV L 313, 28.11.2003., 11. lpp.). Pārējie galamērķi definēti šādi:

F03

:

Visi galamērķi, izņemot Šveici.

F04

:

Honkonga, Singapūra, Malaizija, Šrilanka, Indonēzija, Taizeme, Taivāna, Papua-Jaungvineja, Laosa, Kambodža, Vjetnama, Japāna, Urugvaja, Paragvaja, Argentīna, Meksika, Kostarika.

F09

:

Norvēģija, Īslande, Grenlande, Fēru salas, Albānija, Bosnija un Hercegovina, Horvātija, Bijusī Dienvidslāvijas Maķedonijas Republika, Serbija, Melnkalne, Armēnija, Azerbaidžāna, Baltkrievija, Gruzija, Kazahstāna, Kirgizstāna, Moldova, Krievija, Tadžikistāna, Turkmenistāna, Uzbekistāna, Ukraina, Saūda Arābija, Bahreina, Katara, Omāna, Apvienotie Arābu Emirāti (Abū Dabī, Dubaija, Sārdža, Ajmana, Ummalkavaina, Rāselheima un Fudžaira), Kuveita, Jemena, Sīrija, Irāna, Jordānija, Bolīvija, Brazīlija, Venecuēla, Peru, Panama, Ekvadora un Kolumbija; Āfrikas valstis un teritorijas, izņemot Dienvidāfriku; galamērķi norādīti Komisijas Regulas (EK) Nr. 800/1999 36. pantā (OV L 102, 17.4.1999., 11. lpp.).


19.6.2007   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 157/12


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 679/2007

(2007. gada 18. jūnijs),

ar ko 2007./2008. tirdzniecības gadam nosaka atbalsta apjomu par persikiem, kas paredzēti pārstrādei

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Bulgārijas un Rumānijas Pievienošanās līgumu,

ņemot vērā Bulgārijas un Rumānijas Pievienošanās aktu, un jo īpaši tā 41. pantu,

ņemot vērā Padomes 1996. gada 28. oktobra Regulu (EK) Nr. 2201/96 par augļu un dārzeņu pārstrādes produktu tirgus kopējo organizāciju (1), un jo īpaši tās 6. panta 1. punktu,

tā kā:

(1)

3. panta 3. punkts Komisijas 2003. gada 29. augusta Regulā (EK) Nr. 1535/2003, ar ko paredz sīki izstrādātus noteikumus par to, kā piemērot Padomes Regulu (EK) Nr. 2201/96 attiecībā uz atbalsta programmu augļu un dārzeņu pārstrādes produktiem (2), paredzēts, ka Komisija ne vēlāk kā 31. maijā publicē atbalsta apjomu, kas piemērojams par persikiem, kuri paredzēti pārstrādei.

(2)

Tām dalībvalstīm, kas bija Kopienas sastāvā 2006. gada 31. decembrī, Kopienas un attiecīgās valsts persiku pārstrādes sliekšņa ievērošanu, kas minēts Regulas (EK) Nr. 2201/96 5. panta 1. punktā, nosaka, pamatojoties uz atbalstītajiem daudzumiem trīs pēdējos tirdzniecības gados, par ko ir pieejami galīgie dati par visām attiecīgajām dalībvalstīm.

(3)

Caurmērā saskaņā ar atbalsta shēmu pārstrādāto persiku daudzums pēdējo triju tirdzniecības gadu laikā ir bijis mazāks par Kopienas slieksni. Tātad tirdzniecības gadam piemērojamais atbalsts 2007./2008. katrā dalībvalstī ir jāaprēķina atbilstoši Regulas (EK) Nr. 2201/96 4. panta 2. punktā paredzētajam daudzumam.

(4)

Regulas (EK) Nr. 2201/96 5. pantā paredzētais mehānisms valstu pārstrādes sliekšņu ievērošanas pārbaudei nav nekavējoties jāpiemēro Bulgārijai un Rumānijai. Tādēļ jānosaka pārejas posma pasākumi tā piemērošanai. Par 2007./2008. tirdzniecības gadu, attiecībā uz kuru nav pieejamu datu valsts un Kopienas persiku pārstrādes sliekšņu ievērošanas pārbaudei šajās dalībvalstīs, kā piesardzības pasākums jāveic atbalsta apjoma iepriekšējs samazinājums, kuru atmaksā, ja minētā tirdzniecības gada beigās nav pārsniegts limits.

(5)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Augļu un dārzeņu pārstrādes produktu pārvaldības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

1.   Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 2201/96 2. pantu 2007./2008. tirdzniecības gadam nosaka atbalstu persikiem 47,70 euro apmērā par tonnu visām dalībvalstīm, kas bija Kopienas sastāvā 2006. gada 31. decembrī.

2.   Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 2201/96 2. pantu tirdzniecības gadam Bulgārijai un Rumānijai nosaka atbalstu par persikiem 35,78 euro apmērā par tonnu.

2. pants

1.   Ja aprēķini, lai pārbaudītu Kopienas sliekšņa ievērošanu 2007./2008. tirdzniecības gadā, liecina, ka Kopienas slieksnis nav pārsniegts, Bulgārijā un Rumānijā pēc 2007./2008. tirdzniecības gada beigām izmaksā papildu summu, kas ir 25 % no Regulas (EK) Nr. 2201/96 4. panta 2. punktā paredzētā atbalsta apjoma.

2.   Ja tiek konstatēts, ka Kopienas slieksnis ir pārsniegts un ja Bulgārijā un Rumānijā slieksnis nav pārsniegts vai slieksnis ir pārsniegts par mazāk nekā 25 %, papildu summu šajās dalībvalstīs izmaksā pēc 2007./2008. tirdzniecības gada beigām.

Pirmajā daļā paredzēto papildu summu nosaka, pamatojoties uz faktisko apjomu, par kādu pārsniegts attiecīgās valsts slieksnis, nepārsniedzot 25 % no atbalsta apjoma, kas noteikts Regulas (EK) Nr. 2201/96 4. panta 2. punktā.

3.   Lai pārbaudītu attiecīgās valsts pārstrādes sliekšņu ievērošanu Bulgārijā un Rumānijā, par 2007./2008. tirdzniecības gadu aprēķinu izdara, pamatojoties uz atbalstītajiem daudzumiem 2007./2008. tirdzniecības gada laikā.

3. pants

Šī regula stājas spēkā trešajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2007. gada 18. jūnijā

Komisijas vārdā

Komisijas locekle

Mariann FISCHER BOEL


(1)  OV L 297, 21.11.1996., 29. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 386/2004 (OV L 64, 2.3.2004., 25. lpp.).

(2)  OV L 218, 30.8.2003., 14. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1663/2005 (OV L 267, 12.10.2005., 22. lpp.).


DIREKTĪVAS

19.6.2007   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 157/14


KOMISIJAS DIREKTĪVA 2007/35/EK

(2007. gada 18. jūnijs),

ar ko groza Padomes Direktīvu 76/756/EEK attiecībā uz apgaismes ierīču un gaismas signālierīču uzstādīšanu mehāniskajiem transportlīdzekļiem un to piekabēm, lai pielāgotu minēto direktīvu tehnikas attīstībai

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1970. gada 6. februāra Direktīvu 70/156/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju tipa apstiprinājumu (1), un jo īpaši tās 13. panta 2. punkta otro ievilkumu,

ņemot vērā Padomes 1976. gada 27. jūlija Direktīvu 76/756/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz apgaismes ierīču un gaismas signālierīču uzstādīšanu mehāniskajiem transportlīdzekļiem un to piekabēm (2), un jo īpaši tās 4. pantu,

tā kā:

(1)

Direktīva 76/756/EEK ir viena no atsevišķajām direktīvām par EK tipa apstiprināšanas procedūru, kas noteikta ar Direktīvu 70/156/EEK. Tāpēc Direktīvas 70/156/EEK noteikumus attiecībā uz transportlīdzekļu sistēmām, detaļām un atsevišķām tehniskām vienībām piemēro Direktīvai 76/756/EEK.

(2)

Lai palielinātu ceļu satiksmes drošību, uzlabojot lielu kravas automašīnu un to piekabju redzamību, Direktīvā 76/756/EEK jāievieš prasība aprīkot šādus transportlīdzekļus ar atstarotājiem.

(3)

Lai ņemtu vērā turpmākus grozījumus ANO/EEK Noteikumos Nr. 48 (3), par ko Kopiena jau ir vienojusies, ir lietderīgi pielāgot Direktīvu 76/756/EEK tehnikas attīstībai, saskaņojot to ar minēto noteikumu tehniskajām prasībām. Skaidrības labad jāaizstāj Direktīvas 76/756/EEK II pielikums.

(4)

Tāpēc attiecīgi jāgroza Direktīva 76/756/EEK.

(5)

Šajā direktīvā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Tehniskās attīstības pielāgošanas komitejas sniegto atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

Direktīvas 76/756/EEK II pielikumu aizstāj ar šīs direktīvas pielikumu.

2. pants

No 2011. gada 10. jūlija, ja nav ievērotas ar šo direktīvu grozītās Direktīvas 76/756/EEK prasības, dalībvalstis, pamatojoties uz iemesliem, kas saistīti ar apgaismes ierīču un gaismas signālierīču uzstādīšanu, uzskata, ka atbilstības sertifikāti, kas pievienoti jauniem transportlīdzekļiem saskaņā ar Direktīvas 70/156/EEK noteikumiem, vairs nav derīgi šīs direktīvas 7. panta 1. punkta nolūkā.

3. pants

1.   Dalībvalstīm vēlākais līdz 2008. gada 9. jūlijam jāpieņem un jāpublicē šīs direktīvas izpildīšanai nepieciešamie likumi, regulas un administratīvie akti. Dalībvalstis tūlīt dara Komisijai zināmus minēto aktu noteikumus un minēto aktu un šīs direktīvas atbilstības tabulu.

Tās piemēro minētos noteikumus no 2008. gada 10. jūlija.

Pieņemot minētos noteikumus, dalībvalstis tajos ietver atsauci uz šo direktīvu vai arī pievieno šādu atsauci to oficiālajai publikācijai. Dalībvalstis nosaka to, kā izdarīt šādu atsauci.

2.   Dalībvalstis dara Komisijai zināmus valsts tiesību aktu galvenos noteikumus, ko tās pieņem jomā, uz kuru attiecas šī direktīva.

4. pants

Šī direktīva stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

5. pants

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Briselē, 2007. gada 18. jūnijā

Komisijas vārdā

priekšsēdētāja vietnieks

Günter VERHEUGEN


(1)  OV L 42, 23.2.1970., 1. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Direktīvu 2006/96/EK (OV L 363, 20.12.2006., 81. lpp.).

(2)  OV L 262, 27.9.1976., 1. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Direktīvu 97/28/EK (OV L 171, 30.6.1997., 1. lpp.).

(3)  OV L 137, 30.5.2007., 1. lpp.


PIELIKUMS

“II PIELIKUMS

1.

Tehniskās prasības ir noteiktas 2., 5. un 6. punktā un 3. līdz 9. pielikumā ANO/EEK Noteikumos Nr. 48 (1).

2.

Piemērojot 1. punktā minēto noteikumu, ievēro šādus nosacījumus:

a)

“transportlīdzeklis bez kravas” ir transportlīdzeklis, kura masa ir minēta šīs direktīvas I pielikuma 1. papildinājuma 2.6. punktā, bez vadītāja;

b)

“paziņojuma veidlapa” ir “tipa apstiprinājuma sertifikāts”, kā noteikts šīs direktīvas I pielikuma 2. papildinājumā;

c)

ar “attiecīgo noteikumu līgumslēdzējām pusēm” saprot “dalībvalstis”;

d)

ar atsauci uz Noteikumiem Nr. 3 saprot atsauci uz Direktīvu 76/757/EEK;

e)

2. zemsvītras piezīmi 2.7.25. punktā nepiemēro;

f)

8. zemsvītras piezīmi 6.19. punktā nepiemēro;

g)

5. pielikuma 1. zemsvītras piezīmi saprot šādi: “Kategoriju definīcijas skatīt Direktīvas 70/156/EEK II pielikuma A iedaļā.”

3.

Neskarot Direktīvas 70/156/EEK 8. panta 2.a, 2.c un 3. punkta prasības, šā pielikuma prasības un citas atsevišķo direktīvu prasības, aizliegts uzstādīt apgaismes ierīces un gaismas signālierīces, kas atšķiras no ierīcēm, kuras definētas ANO/EEK Noteikumu Nr. 48 2.7. punktā.


(1)  OV L 137, 30.5.2007., 1. lpp.”


II Tiesību akti, kas pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana nav obligāta

LĒMUMI

Padome

19.6.2007   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 157/17


PADOMES LĒMUMS

(2007. gada 11. jūnijs),

ar ko ieceļ Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādes valdes locekli

(2007/420/EK)

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 178/2002 (2002. gada 28. janvāris), ar ko paredz pārtikas aprites tiesību aktu vispārīgus principus un prasības, izveido Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādi un paredz procedūras saistībā ar pārtikas nekaitīgumu (1), un jo īpaši tās 25. panta 1. punktu,

ņemot vērā kandidātu sarakstu, ko Padomei iesniegusi Eiropas Kopienu Komisija,

ņemot vērā viedokļus, ko ir izteicis Eiropas Parlaments,

tā kā:

(1)

Ir ļoti svarīgi nodrošināt Eiropas Pārtikas drošības iestādes (“Iestāde”) neatkarību, augstu zinātnisko kvalitāti, pārskatāmību un efektivitāti. Nepieciešama arī sadarbība ar dalībvalstīm.

(2)

Pēc Iestādes valdes, kas iecelta uz laikposmu līdz 2008. gada 30. jūnijam, locekļa atkāpšanās ir atbrīvojusies viena valdes locekļa vieta.

(3)

Kandidatūras ir pārbaudītas ar mērķi iecelt jaunu valdes locekli, pamatojoties uz dokumentiem, ko iesniegusi Komisija, un ņemot vērā Eiropas Parlamenta izteiktos viedokļus, lai nodrošinātu augstāko kompetences standartu, plašu attiecīgās pieredzes spektru, piemēram, vadībā un valsts pārvaldē, kā arī pēc iespējas plašāku ģeogrāfisko izplatību Eiropas Savienībā,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Ar šo uz laikposmu no 2007. gada 1. jūlija līdz 2008. gada 30. jūnijam par Eiropas pārtikas nekaitīguma iestādes valdes locekli tiek iecelts Milan POGAČNIK kungs.

2. pants

Šo lēmumu publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Luksemburgā, 2007. gada 11. jūnijā

Padomes vārdā

priekšsēdētājs

H. SEEHOFER


(1)  OV L 31, 1.2.2002., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 575/2006 (OV L 100, 8.4.2006., 3. lpp.).


Komisija

19.6.2007   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 157/18


KOMISIJAS LĒMUMS

(2007. gada 14. jūnijs),

ar ko atceļ Lēmumu 96/587/EK par to atzīto organizāciju saraksta publicēšanu, ko dalībvalstis paziņojušas saskaņā ar Padomes Direktīvu 94/57/EK

(izziņots ar dokumenta numuru K(2007) 2379)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(2007/421/EK)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1994. gada 22. novembra Direktīvu 94/57/EK par kopīgiem noteikumiem un standartiem attiecībā uz organizācijām, kas pilnvarotas veikt kuģu pārbaudes un apsekojumus, un attiecīgajām darbībām, kuras veic valsts administrācijas jūras lietu jomā (1), un jo īpaši tās 4. panta 4. punktu,

tā kā:

(1)

Komisijas Lēmumā 96/587/EK (2) ir uzskaitītas organizācijas, ko dalībvalstis atzinušas atbilstīgi Direktīvai 94/57/EK.

(2)

Atbilstīgi Direktīvas 94/57/EK 4. panta 5. punktam tās organizācijas, kuras 2002. gada 22. janvārī jau ir atzītas, pamatojoties uz minēto direktīvu, tiek uzskatītas par atzītām arī turpmāk.

(3)

Ar Komisijas Lēmumu 2005/623/EK (3) uz trīs gadiem pagarināta sabiedrības Hellenic Register of Shipping ierobežota atzīšana, attiecinot to uz Grieķiju un Kipru.

(4)

Ar Komisijas Lēmumu 2006/382/EK (4) pagarināta sabiedrības Hellenic Register of Shipping ierobežota atzīšana, attiecinot to uz Maltu.

(5)

Ar Komisijas Lēmumu 2006/660/EK (5) uz trīs gadiem piešķirta Kopienas atzīšana Polijas Kuģu reģistram, attiecinot to uz Čehiju, Kipru, Lietuvu, Maltu, Poliju un Slovākiju.

(6)

Lēmums 96/587/EK ir novecojis, tādēļ tas ir jāatceļ. Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī regulāri jāpublicē atbilstīgi Direktīvai 94/57/EK atzīto organizāciju atjaunināts saraksts,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Lēmumu 96/587/EK atceļ.

2. pants

Transporta un enerģētikas ģenerāldirektors katru gadu līdz 1. jūlijam publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī atbilstīgi Direktīvai 94/57/EK atzīto organizāciju sarakstu.

3. pants

Šis lēmums ir adresēts dalībvalstīm.

Briselē, 2007. gada 14. jūnijā

Komisijas vārdā

priekšsēdētāja vietnieks

Jacques BARROT


(1)  OV L 319, 12.12.1994., 20. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2002/84/EK (OV L 324, 29.11.2002., 53. lpp.).

(2)  OV L 257, 10.10.1996., 43. lpp. Lēmumā jaunākie grozījumi izdarīti ar Lēmumu 2002/221/EK (OV L 73, 15.3.2002., 30. lpp.).

(3)  OV L 219, 24.8.2005., 43. lpp.

(4)  OV L 151, 6.6.2006., 31. lpp.

(5)  OV L 272, 3.10.2006., 17. lpp.


19.6.2007   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 157/19


KOMISIJAS LĒMUMS

(2007. gada 18. jūnijs),

ar ko groza Lēmumu 92/452/EEK attiecībā uz dažām embriju ieguves un gatavošanas brigādēm Argentīnā, Austrālijā un Amerikas Savienotajās Valstīs

(izziņots ar dokumenta numuru K(2007) 2498)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(2007/422/EK)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1989. gada 25. septembra Direktīvu 89/556/EEK par dzīvnieku veselības nosacījumiem, kas reglamentē Kopienas iekšējo tirdzniecību ar liellopu sugu mājdzīvnieku embrijiem un to importu no trešām valstīm (1), un jo īpaši tās 8. panta 1. punktu,

tā kā:

(1)

Komisijas 1992. gada 30. jūlija Lēmumā 92/452/EEK, ar ko izveido to embriju ieguves un embriju gatavošanas brigāžu sarakstus, kuras apstiprinātas trešās valstīs liellopu embriju izvešanai uz Kopienu (2), noteikts, ka dalībvalstis ieved embrijus no trešām valstīm tikai tad, ja tos ir ieguvušas, apstrādājušas un uzglabājušas minētajā lēmumā uzskaitītās embriju ieguves un embriju gatavošanas brigādes.

(2)

Argentīna un Amerikas Savienotās Valstis ir pieprasījušas, lai sarakstos tiktu veiktas minēto valstu ierakstu izmaiņas attiecībā uz dažām embriju ieguves un gatavošanas brigādēm.

(3)

Argentīna un Amerikas Savienotās Valstis ir sniegušas garantijas par atbilstību attiecīgajām Direktīvā 89/556/EEK noteiktajām prasībām, un šo valstu veterinārie dienesti ir oficiāli apstiprinājuši attiecīgās embriju ieguves un gatavošanas brigādes embriju izvešanai uz Kopienu.

(4)

Austrālija ir pieprasījusi svītrot sarakstos atsevišķus ierakstus par savu valsti.

(5)

Tāpēc attiecīgi jāgroza Lēmums 92/452/EEK.

(6)

Šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Lēmuma 92/452/EEK pielikumu groza saskaņā ar šā lēmuma pielikumu.

2. pants

Šo lēmumu piemēro no trešās dienas pēc tā publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

3. pants

Šis lēmums ir adresēts dalībvalstīm.

Briselē, 2007. gada 18. jūnijā

Komisijas vārdā

Komisijas loceklis

Markos KYPRIANOU


(1)  OV L 302, 19.10.1989., 1. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Lēmumu 2006/60/EK (OV L 31, 3.2.2006., 24. lpp.).

(2)  OV L 250, 29.8.1992., 40. lpp. Lēmumā jaunākie grozījumi izdarīti ar Lēmumu 2007/237/EK (OV L 103, 20.4.2007., 49. lpp.).


PIELIKUMS

Lēmuma 92/452/EEK pielikumu groza šādi:

1.

Aili par Argentīnas embriju ieguves brigādi Nr. LE/UT/BE-18 svītro.

2.

Aili par Argentīnas embriju ieguves brigādi Nr. LE/UT/BE-22 svītro.

3.

Ailes par Argentīnas embriju ieguves brigādēm Nr. LE/UT/BE-24 un Nr. LE/UT/BE-25 svītro.

4.

Aili par Argentīnas embriju ieguves brigādi Nr. LE/UT/BE-28 svītro.

5.

Pievieno šādas ailes par Argentīnu:

“AR

 

LE/UT/BE-31

 

CENTRO BIOTECNOLÓGICO SANTA RITA

Saladillo - Buenos Aires

Dr. Carlos Hansen

AR

 

LE/UT/BE-42

 

CENTRO ESTACIÓN ZOOTÉCNICA SANTA JULIA

Córdoba

Dr. Leonel Alisio

AR

 

LE/UT/BE-43

 

CENTRO GENÉTICO BOVINO EOLIA

Marcos Paz - Buenos Aires

Dr. Guillermo Brogliatti

AR

 

LE/UT/BE-44

 

CENTRO GENÉTICO DEL LITORAL

Margarita Belén - Chaco

Dr. Gustavo Balbin

AR

 

LE/UT/BE-45

 

CENTRO DE TRANSFERENCIA EMBRIONARIA SAN JOAQUIN

Carmen de Areco - Buenos Aires

Dr. Mariano Medina

AR

 

LE/UT/BE-46

 

CENTRO DE INSEMINACIÓN ARTIFICIAL LA LILIA

Colonia Aldao - Santa Fe

Dr. Fabian Barberis

AR

 

LE/UT/BE-51

 

Dres. J. INDA Y J. TEGLI

Union - San Luis

Dr. J. Inda

Dr. J. Tegli

AR

 

LE/UT/BE-52

 

IRAC – BIOGEN

Córdoba

Dr. Gabriel Bo

Dr. H. Tribulo

AR

 

LE/UT/BE-53

 

UNIDAD MOVIL DE TRANSFERENCIAS DE EMBRIONES CABA

Carhue - Buenos Aires

Dr. Juan Martin Narbaitz

AR

 

LE/UT/BE-54

 

CENTRO DE TRANSFERENCIAS EMBRIONARIAS CABAÑA LA CAPILLITA

Corrientes

Dr. Agustin Arreseigor

AR

 

LE/UT/BE-56

 

CENTRO DE TRANSFERENCIAS EMBRIONARIAS EL QUEBRACHO

Reconquista - Santa Fe

Dr. Mauro E. Venturini

AR

 

LE/UT/BE-57

 

CENTRO DE TRANSFERENCIAS EMBRIONARIAS MARIO ANDRES NIGRO

La Plata - Buenos Aires

Dr. Mario Andres Nigro

AR

 

LE/UT/BE-58

 

CENTRO DE TRANSFERENCIAS EMBRIONARIAS GENETICA CHIVILCOY

Chivilcoy - Buenos Aires

Dr. Ruben Osvaldo Chilan

AR

 

LE/UT/BE-60

 

CENTRO DE TRANSFERENCIA EMBRIONARIA C.I.A.T.E.B.

Rio Cuarto - Córdoba

Dr. Ariel Doso

AR

 

LE/UT/BE-61

 

CENTRO DE TRANSFERENCIA VALDES & LAURENTI S.H.

Capitán Sarmiento - Buenos Aires

Dr. Ariel M. Valdes

AR

 

LE/UT/BE-62

 

CENTRO DE TRANSFERENCIA EMBRIONARIA MARCELO F. MIRANDA

Capital Federal

Dr. Marcelo F. Miranda

AR

 

LE/UT/BE-63

 

CENTRO DE TRANSFERENCIA EMBRIONARIA SYNCHROPAMPA S.R.L.

Santa Rosa - La Pampa

Dr. Jose Luis Franco

AR

 

LE/UT/BE-64

 

DR. CESAR J. ARESEIGOR

Corrientes

Dr. Cesar J. Areseigor

AR

 

LE/UT/BE-65

 

UNIDAD MOVIL DE TRANSFERENCIA EMBRIONARIA RICARDO ALBERTO VAUTIER

Corrientes

Dr. Ricardo Alberto Vautier

AR

 

LE/UT/BE-66

 

CENTRO DE TRANSFERENCIA EMBRIONARIA SOLUCIONES REPRODUCTIVAS INTEGRALES LA RESERVA

Coronel Dorrego - Buenos Aires

Dr. Silvio Mariano Castro

AR

 

LE/UT/BE-67

 

CENTRO DE TRANSFERENCIA EMBRIONARIA SANTA RITA

Corrientes

Dr. Gabriel Bo”

6.

Aili par Austrālijas embriju ieguves brigādi Nr. ETV0002 svītro.

7.

Aili par Austrālijas embriju ieguves brigādi Nr. ETV0005 svītro.

8.

Ailes par Austrālijas embriju ieguves brigādēm Nr. ETV0008, ETV0009, ETV0010, ETV0011, ETV0012 un ETV0013 svītro.

9.

Aili par Amerikas Savienoto Valstu embriju ieguves brigādi Nr. 91CA035 E689 aizstāj ar šādu aili:

“US

 

91CA035 E689

 

RuAnn Dairy

7285 W Davis AVE

Riverdale, CA 93656

Dr. Kenneth Halback”

10.

Aili par Amerikas Savienoto Valstu embriju ieguves brigādi Nr. 04MT111 E1127 svītro.

11.

Ailes par Amerikas Savienoto Valstu embriju ieguves brigādēm Nr. 05NC114 E705 un 05NC117 E705 aizstāj ar šādām ailēm:

“US

 

05NC114 E705

 

Kingsmill Farm II

5914 Kemp Road

Durham, NC 27703

Dr. Samuel P. Galphin

US

 

05NC117 E705

 

S. Galphin Services

6509 Saddle Path Circle

Raleigh, NC 27606

Dr. Samuel P. Galphin”

12.

Pievieno šādas ailes par Amerikas Savienotajām Valstīm:

“US

 

07CA133 E1664

 

RuAnn Dairy

7285 W Davis AVE

Riverdale, CA 93656

Dr. Alvaro Magalhaes

US

 

07ID134 E1127

 

Pat Richards, DVM

1215E 200S

Bliss, ID 83314

Dr. Pat Richards

US

 

07MO131 E608

 

Trans Ova Genetics

12425 LIV 224

Chillicothe, MO 64601

Dr. Tim Reimer

US

 

07TX130 E640

 

K Bar C Ranch

3424 FR 2095

Cameron, TX 76520

Dr. Boyd Bien”


III Tiesību akti, kas pieņemti, piemērojot Līgumu par Eiropas Savienību

TIESĪBU AKTI, KAS PIEŅEMTI, PIEMĒROJOT LES V SADAĻU

19.6.2007   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 157/23


PADOMES LĒMUMS 2007/423/KĀDP

(2007. gada 18. jūnijs),

ar ko īsteno Kopējo nostāju 2004/239/KĀDP, ar kuru atjauno pasākumus, lai atbalstītu sekmīgu Starptautiskā Kara noziegumu tribunāla bijušajai Dienvidslāvijai (ICTY) mandāta īstenošanu

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Padomes Kopējo nostāju 2004/293/KĀDP (1), un jo īpaši tās 2. pantu saistībā ar Līguma par Eiropas Savienību 23. panta 2. punktu,

tā kā:

(1)

Ar Kopējo nostāju 2004/293/KĀDP Padome pieņēma pasākumus, lai liegtu ieceļošanu dalībvalstu teritorijās un tranzītu caur dalībvalstu teritorijām personām, kas ir iesaistītas darbībās, kuras brīvībā esošiem indivīdiem palīdz turpināt izvairīšanos no tiesas par noziegumiem, par ko viņus apsūdzējis Starptautiskais Kara noziegumu tribunāls bijušajai Dienvidslāvijai (ICTY), vai kas darbojas citādā veidā, kas traucē ICTY pilnvaru sekmīgu īstenošanu.

(2)

Pēc Ante Gotovina pārvietošanas ICTY apcietinājumā no saraksta būtu jāsvītro dažas personas, kas minētas Kopējās nostājas 2. pantā un saistītas ar Gotovina kungu. Ir vajadzīga arī pārējo sarakstā esošo personu datu atjaunināšana.

(3)

Turklāt sarakstā būtu jāiekļauj citas personas, kas ir iesaistītas tādās darbībās, kuras palīdz brīvībā esošiem indivīdiem turpināt izvairīšanos no tiesas par noziegumiem, par ko viņus apsūdzējis ICTY, vai kuras darbojas citādā veidā, kas traucē ICTY pilnvaru sekmīgu īstenošanu.

(4)

Attiecīgi būtu jāgroza saraksts, kas ietverts Kopējās nostājas 2004/293/KĀDP pielikumā,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Kopējās nostājas 2004/293/KĀDP pielikumā iekļauto personu sarakstu aizstāj ar šā lēmuma pielikumā pievienoto sarakstu.

2. pants

Šis lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas dienā.

3. pants

Šo lēmumu publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Luksemburgā, 2007. gada 18. jūnijā

Padomes vārdā

priekšsēdētājs

F.-W. STEINMEIER


(1)  OV L 94, 31.3.2004., 65. lpp. Kopējā nostājā jaunākie grozījumi izdarīti ar Kopējo nostāju 2007/150/KĀDP (OV L 66, 6.3.2007., 21. lpp.).


PIELIKUMS

1.

BILBIJA Milorad

Svetko BILBIJA dēls

Dzimšanas datums/dzimšanas vieta: 13.8.1956., Sanski Most, Bosnija un Hercegovina

Pases Nr.: 3715730

Identitātes kartes Nr.: 03GCD9986

Personas apliecības Nr.: 1308956163305

Pseidonīmi:

Adrese: Brace Pantica 7, Banja Luka, Bosnija un Hercegovina

2.

BJELICA Milovan

Dzimšanas datums/dzimšanas vieta: 19.10.1958., Rogatica, Bosnija un Hercegovina

Pases Nr.: 0000148, izdota 26.7.1998. Srpsko Sarajevo (anulēta)

Identitātes kartes Nr.: 03ETA0150

Personas apliecības Nr.: 1910958130007

Pseidonīmi: Cicko

Adrese: CENTREK Company, Pale, Bosnija un Hercegovina

3.

DJORDJEVIC Jelena (uzvārds pēc laulībām: GLUSICA Jelena)

Vlastimir un Sojka DJORDJEVIC meita

Dzimšanas datums/dzimšanas vieta: 7.2.1977., Zajecar, Serbija

Pases Nr.:

Identitātes kartes Nr.:

Pseidonīmi:

Adrese: Beogradskog Bataljona Street No. 39, Belgrada, Serbija

Saistība ar personu, kas apsūdzēta kara noziegumos: Vlastimir DJORDJEVIC meita

4.

DJORDJEVIC Sojka

Dzimšanas datums/dzimšanas vieta: 29.9.1949., Knjazevac pašvaldība, Serbija

Pases Nr.:

Identitātes kartes Nr.:

Pseidonīmi:

Adrese: Beogradskog Bataljona Street No. 39, Belgrada, Serbija

Saistība ar personu, kas apsūdzēta kara noziegumos: Vlastimir DJORDJEVIC sieva

5.

ECIM Ljuban

Dzimšanas datums/dzimšanas vieta: 6.1.1964., Sviljanac, Bosnija un Hercegovina

Pases Nr.: 0144290, izdota 21.11.1998., Banja Luka (anulēta)

Identitātes kartes Nr.: 03GCE3530

Personas apliecības Nr.: 0601964100083

Pseidonīmi:

Adrese: Ulica Stevana Mokranjca 26, Banja Luka, Bosnija un Hercegovina

6.

HADZIC Goranka

Branko un Milena HADZIC meita

Dzimšanas datums/dzimšanas vieta: 18.6.1962., Vinkovci pašvaldība, Horvātija

Pases Nr.:

Identitātes kartes Nr.: 1806962308218 (JMBG); identitātes kartes Nr.: 569934/03

Pseidonīmi:

Adrese: Aranj Janosa Street No 9, Novi Sad, Serbija

Saistība ar personu, kas apsūdzēta kara noziegumos: Goran HADZIC māsa

7.

HADZIC Ivana

Goran un Zivka HADZIC meita

Dzimšanas datums/dzimšanas vieta: 25.2.1983., Vukovar, Horvātija

Pases Nr.:

Identitātes kartes Nr.:

Pseidonīmi:

Adrese: Aranj Janosa Street No 9, Novi Sad, Serbija

Saistība ar personu, kas apsūdzēta kara noziegumos: Goran HADZIC meita

8.

HADZIC Srecko

Goran un Zivka HADZIC dēls

Dzimšanas datums/dzimšanas vieta: 8.10.1987., Vukovar, Horvātija

Pases Nr.:

Identitātes kartes Nr.:

Pseidonīmi:

Adrese: Aranj Janosa Street No 9, Novi Sad, Serbija

Saistība ar personu, kas apsūdzēta kara noziegumos: Goran HADZIC dēls

9.

HADZIC Zivka

Branislav NUDIC meita

Dzimšanas datums/dzimšanas vieta: 9.6.1957., Vinkovici, Horvātija

Pases Nr.:

Identitātes kartes Nr.:

Pseidonīmi:

Adrese: Aranj Janosa Street No 9, Novi Sad, Serbija

Saistība ar personu, kas apsūdzēta kara noziegumos: Goran HADZIC sieva

10.

JOVICIC Predrag

Desmir JOVICIC dēls

Dzimšanas datums/dzimšanas vieta: 1.3.1963., Pale, Bosnija un Hercegovina

Pases Nr.: 4363551

Identitātes kartes Nr.: 03DYA0852

Personas apliecības Nr.: 0103963173133

Pseidonīmi:

Adrese: Milana Simovica 23, Pale, Bosnija un Hercegovina

11.

KARADZIC Aleksandar

Dzimšanas datums/dzimšanas vieta: 14.5.1973., Sarajevo Centar, Bosnija un Hercegovina

Pases Nr.: 0036395 (derīga līdz 12.10.1998.)

Identitātes kartes Nr.:

Personas apliecības Nr.:

Pseidonīmi: Sasa

Adrese:

12.

KARADZIC Ljiljana (pirmslaulību uzvārds: ZELEN)

Vojo un Anka meita

Dzimšanas datums/dzimšanas vieta: 27.11.1945., Sarajevo Centar, Bosnija un Hercegovina

Pases Nr.:

Identitātes kartes Nr.:

Personas apliecības Nr.:

Pseidonīmi:

Adrese:

13.

KARADZIC Luka

Vuko un Jovanka KARADZIC dēls

Dzimšanas datums/dzimšanas vieta: 31.7.1951., Savnik pašvaldība, Melnkalne

Pases Nr.:

Identitātes kartes Nr.:

Pseidonīmi:

Adrese: Dubrovacka Street No 14, Belgrada, Serbija un Janka Vukotica Street No 24, Rastoci, Niksic pašvaldība, Melnkalne

Saistība ar personu, kas apsūdzēta kara noziegumos: Radovan KARADZIC brālis

14.

KARADZIC-JOVICEVIC Sonja

Radovan KARADZIC un Ljiljana ZELEN-KARADZIC meita

Dzimšanas datums/dzimšanas vieta: 22.5.1967., Sarajeva, Bosnija un Hercegovina

Pases Nr.:

Identitātes kartes Nr.: 2205967175003 (JMBG); identitātes kartes Nr.: 04DYB0041

Pseidonīmi: Seki

Adrese: Dobroslava Jevdjevica No 9, Pale, Bosnija un Hercegovina

Saistība ar personu, kas apsūdzēta kara noziegumos: Radovan KARADZIC meita

15.

KESEROVIC Dragomir

Slavko dēls

Dzimšanas datums/dzimšanas vieta: 8.6.1957., Piskavica/Banja Luka, Bosnija un Hercegovina

Pases Nr.: 4191306

Identitātes kartes Nr.: 04GCH5156

Personas apliecības Nr.: 0806957100028

Pseidonīmi:

Adrese:

16.

KIJAC Dragan

Dzimšanas datums/dzimšanas vieta: 6.10.1955., Sarajeva, Bosnija un Hercegovina

Pases Nr.:

Identitātes kartes Nr.:

Personas apliecības Nr.:

Pseidonīmi:

Adrese:

17.

KOJIC Radomir

Milanko un Zlatana dēls

Dzimšanas datums/dzimšanas vieta: 23.11.1950., Bijela Voda, Sokolac, Bosnija un Hercegovina

Pases Nr.: 4742002, izdota 2002. gadā Sarajevā (derīga līdz 2007. gadam)

Identitātes kartes Nr.: 03DYA1935, izdota 7.7.2003. Sarajevā

Personas apliecības Nr.: 2311950173133

Pseidonīmi: Mineur vai Ratko

Adrese: 115 Trifka Grabeza, Pale vai Hotel KRISTAL, Jahorina, Bosnija un Hercegovina

18.

KOVAC Tomislav

Vaso dēls

Dzimšanas datums/dzimšanas vieta: 4.12.1959., Sarajeva, Bosnija un Hercegovina

Pases Nr.:

Identitātes kartes Nr.:

Personas apliecības Nr.: 0412959171315

Pseidonīmi: Tomo

Adrese: Bijela, Melnkalne un Pale, Bosnija un Hercegovina

19.

KUJUNDZIC Predrag

Vasilija dēls

Dzimšanas datums/dzimšanas vieta: 30.1.1961., Suho Pole, Doboj, Bosnija un Hercegovina

Pases Nr.:

Identitātes kartes Nr.: 03GFB1318

Personas apliecības Nr.: 3001961120044

Pseidonīmi: Predo

Adrese: Doboj, Bosnija un Hercegovina

20.

LUKOVIC Milorad Ulemek

Dzimšanas datums/dzimšanas vieta: 15.5.1968., Belgrada, Serbija

Pases Nr.:

Identitātes kartes Nr.:

Personas apliecības Nr.:

Pseidonīmi: Legija (viltota identitātes karte ar IVANIC Zeljko vārdu)

Adrese: ieslodzījumā (Belgradas apgabala cietums, Bacvanska 14, Belgrada)

21.

MALIS Milomir

Dejan Malis dēls

Dzimšanas datums/dzimšanas vieta: 3.8.1966., Bjelice

Pases Nr.:

Identitātes kartes Nr.:

Personas apliecības Nr.: 0308966131572

Pseidonīmi:

Adrese: Vojvode Putnika, Foca, Bosnija un Hercegovina

22.

MANDIC Momcilo

Dzimšanas datums/dzimšanas vieta: 1.5.1954., Kalinovik, Bosnija un Hercegovina

Pases Nr.: 0121391, izdota 12.5.1999. Srpsko Sarajevo, Bosnijā un Hercegovinā (anulēta)

Identitātes kartes Nr.:

Personas apliecības Nr.: 0105954171511

Pseidonīmi: Momo

Adrese: ieslodzījumā

23.

MARIC Milorad

Vinko Maric dēls

Dzimšanas datums/dzimšanas vieta: 9.9.1957., Visoko, Bosnija un Hercegovina

Pases Nr.: 4587936

Identitātes kartes Nr.: 04GKB5268

Personas apliecības Nr.: 0909957171778

Pseidonīmi:

Adrese: Vuka Karadzica 148, Zvornik, Bosnija un Hercegovina

24.

MICEVIC Jelenko

Luka un Desanka (pirmslaulību uzvārds: Simic) dēls

Dzimšanas datums/dzimšanas vieta: 8.8.1947., Borci netālu no Konjic, Bosnija un Hercegovina

Pases Nr.: 4166874

Identitātes kartes Nr.: 03BIA3452

Personas apliecības Nr.: 0808947710266

Pseidonīmi: Filaret

Adrese: Milesevo klosteris, Serbija

25.

MLADIC Biljana (pirmslaulību uzvārds: STOJCEVSKA)

Strahilo STOJCEVSKI un Svetlinka STOJCEVSKA meita

Dzimšanas datums/dzimšanas vieta: 30.5.1972., Skopje, Bijusī Dienvidslāvijas Maķedonijas Republika

Pases Nr.:

Identitātes kartes Nr.: 3005972455086 (JMBG)

Pseidonīmi:

Adrese: pierakstīta Blagoja Parovica 117a, Belgradā, bet dzīvo Vidikovacki venac 83, Belgradā, Serbijā

Saistība ar personu, kas apsūdzēta kara noziegumos: Ratko MLADIC vedekla

26.

MLADIC Darko

Ratko un Bosiljka MLADIC dēls

Dzimšanas datums/dzimšanas vieta: 19.8.1969., Skopje, Bijusī Dienvidslāvijas Maķedonijas Republika

Pases Nr.: SCG pase # 003220335, izdota 26.2.2002.

Identitātes kartes Nr.: 1908969450106 (JMBG); personas apliecības Nr.: B112059, izdevusi SUP Belgrada 8.4.1994.

Pseidonīmi:

Adrese: Vidikovacki venac 83, Belgrada, Serbija

Saistība ar personu, kas apsūdzēta kara noziegumos: Ratko MLADIC dēls

27.

NINKOVIC Milan

Simo dēls

Dzimšanas datums/dzimšanas vieta: 15.6.1943., Doboj, Bosnija un Hercegovina

Pases Nr.: 3944452

Identitātes kartes Nr.: 04GFE3783

Personas apliecības Nr.: 1506943120018

Pseidonīmi:

Adrese:

28.

OSTOJIC Velibor

Jozo dēls

Dzimšanas datums/dzimšanas vieta: 8.8.1945., Celebici, Foca, Bosnija un Hercegovina

Pases Nr.:

Identitātes kartes Nr.:

Personas apliecības Nr.:

Pseidonīmi:

Adrese:

29.

OSTOJIC Zoran

Mico OSTOJIC dēls

Dzimšanas datums/dzimšanas vieta: 29.3.1961., Sarajeva, Bosnija un Hercegovina

Pases Nr.:

Identitātes kartes Nr.: 04BSF6085

Personas apliecības Nr.: 2903961172656

Pseidonīmi:

Adrese: Malta 25, Sarajeva, Bosnija un Hercegovina

30.

PAVLOVIC Petko

Milovan PAVLOVIC dēls

Dzimšanas datums/dzimšanas vieta: 6.6.1957., Ratkovici, Bosnija un Hercegovina

Pases Nr.: 4588517

Identitātes kartes Nr.: 03GKA9274

Personas apliecības Nr.: 0606957183137

Pseidonīmi:

Adrese: Vuka Karadjica 148, Zvornik, Bosnija un Hercegovina

31.

PETROVIC Tamara (pirmslaulību uzvārds: DJORDJEVIC)

Vlastimir un Sojka DJORDJEVIC meita

Dzimšanas datums/dzimšanas vieta: 3.10.1971., Zajecar, Serbija

Pases Nr.:

Identitātes kartes Nr.:

Pseidonīmi:

Adrese: Beogradskog Bataljona Street No 39, Belgrada, Serbija

Saistība ar personu, kas apsūdzēta kara noziegumos: Vlastimir DJORDJEVIC meita

32.

POPOVIC Cedomir

Radomir POPOVIC dēls

Dzimšanas datums/dzimšanas vieta: 24.3.1950., Petrovici

Pases Nr.:

Identitātes kartes Nr.: 04FAA3580

Personas apliecības Nr.: 2403950151018

Pseidonīmi:

Adrese: Crnogorska 36, Bileca, Bosnija un Hercegovina

33.

PUHALO Branislav

Djuro dēls

Dzimšanas datums/dzimšanas vieta: 30.8.1963., Foca, Bosnija un Hercegovina

Pases Nr.:

Identitātes kartes Nr.:

Personas apliecības Nr.: 3008963171929

Pseidonīmi:

Adrese:

34.

RADOVIC Nade

Milorad RADOVIC dēls

Dzimšanas datums/dzimšanas vieta: 26.1.1951., Foca, Bosnija un Hercegovina

Pases Nr.: vecā 0123256 (anulēta)

Identitātes kartes Nr.: 03GJA2918

Personas apliecības Nr.: 2601951131548

Pseidonīmi:

Adrese: Stepe Stepanovica 12, Foca/Srbinje, Bosnija un Hercegovina

35.

RATIC Branko

Dzimšanas datums/dzimšanas vieta: 26.11.1957., MIHALJEVCI SLAVONSKA POZEGA, Bosnija un Hercegovina

Pases Nr.: 0442022, izdota 17.9.1999. Banja Luka

Identitātes kartes Nr.: 03GCA8959

Personas apliecības Nr.: 2611957173132

Pseidonīmi:

Adrese: Ulica Krfska 42, Banja Luka, Bosnija un Hercegovina

36.

ROGULJIC Slavko

Dzimšanas datums/dzimšanas vieta: 15.5.1952., SRPSKA CRNJA HETIN, Serbija

Pases Nr.: derīga pase 3747158, izdota 12.4.2002. Banja Luka, derīga līdz 12.4.2007.; nederīga pase 0020222, izdota 25.8.1988. Banja Luka, derīga līdz 25.8.2003.

Identitātes kartes Nr.: 04EFA1053

Personas apliecības Nr.: 1505952103022

Pseidonīmi:

Adrese: 21 Vojvode Misica, Laktasi, Bosnija un Hercegovina

37.

SAROVIC Mirko

Dzimšanas datums/dzimšanas vieta: 16.9.1956., Rusanovici-Rogatica, Bosnija un Hercegovina

Pases Nr.: 4363471, izdota Srpsko Sarajevo, derīga līdz 8.10.2008.

Identitātes kartes Nr.: 04PEA4585

Personas apliecības Nr.: 1609956172657

Pseidonīmi:

Adrese: Bjelopoljska 42, 71216 Srpsko Sarajevo, Bosnija un Hercegovina

38.

SKOCAJIC Mrksa

Dejan SKOCAJIC dēls

Dzimšanas datums/dzimšanas vieta: 5.8.1953., Blagaj, Bosnija un Hercegovina

Pases Nr.: 3681597

Identitātes kartes Nr.: 04GDB9950

Personas apliecības Nr.: 0508953150038

Pseidonīmi:

Adrese: Trebinjskih Brigade, Trebinje, Bosnija un Hercegovina

39.

VRACAR Milenko

Dzimšanas datums/dzimšanas vieta: 15.5.1956., Nisavici, Prijedor, Bosnija un Hercegovina

Pases Nr.: derīga pase 3865548, izdota 29.8.2002. Banja Luka, derīga līdz 29.8.2007.; nederīgas pases 0280280, izdota 4.12.1999. Banja Luka (derīga līdz 4.12.2004.) un 0062130, izdota 16.9.1998. Banja Luka, Bosnijā un Hercegovinā

Identitātes kartes Nr.: 03GCE6934

Personas apliecības Nr.: 1505956160012

Pseidonīmi:

Adrese: 14 Save Ljuboje, Banja Luka, Bosnija un Hercegovina

40.

ZOGOVIC Milan

Jovan dēls

Dzimšanas datums/dzimšanas vieta: 7.10.1939., Dobrusa

Pases Nr.:

Identitātes kartes Nr.:

Personas apliecības Nr.:

Pseidonīmi:

Adrese:

41.

ZUPLJANIN Divna (pirmslaulību uzvārds: STOISAVLJEVIC)

Dobrisav un Zorka STOISAVLJEVIC meita

Dzimšanas datums/dzimšanas vieta: 15.11.1956., Maslovare, Kotor Varos pašvaldība, Bosnija un Hercegovina

Pases Nr.: Bosnijas un Hercegovinas pase 0256552, izdota 26.4.1999.

Identitātes kartes Nr.: identitātes numurs 04GCM2618, izdots 5.11.2004.; vadītāja apliecība 05GCF8710, izdota 3.1.2005.

Pseidonīmi:

Adrese: Stevana Markovica 3, Banja Luka, Bosnija un Hercegovina

Saistība ar personu, kas apsūdzēta kara noziegumos: Stojan ZUPLJANIN sieva

42.

ZUPLJANIN Mladen

Stojan un Divna ZUPLJANIN dēls

Dzimšanas datums/dzimšanas vieta: 21.7.1980., Banja Luka, Bosnija un Hercegovina

Pases Nr.: Bosnijas un Hercegovinas pase 4009608, izdota 7.2.2003.

Identitātes kartes Nr.: 04GCG6605; vadītāja apliecība 04GCC6937, izdota 8.3.2004.

Pseidonīmi:

Adrese: Stevana Markovica 3, Banja Luka, Bosnija un Hercegovina

Saistība ar personu, kas apsūdzēta kara noziegumos: Stojan ZUPLJANIN dēls

43.

ZUPLJANIN Pavle

Stojan un Divna ZUPLJANIN dēls

Dzimšanas datums/dzimšanas vieta: 18.7.1984., Banja Luka, Bosnija un Hercegovina

Pases Nr.: Bosnijas un Hercegovinas pase 5049445, izdota 26.4.2006.

Identitātes kartes Nr.: 03GCB5148, izdots 10.6.2003.; vadītāja apliecība 04GCF5074, izdota 30.11.2004.

Pseidonīmi:

Adrese: Stevana Markovica 3, Banja Luka, Bosnija un Hercegovina

Saistība ar personu, kas apsūdzēta kara noziegumos: Stojan ZUPLJANIN dēls

44.

ZUPLJANIN Slobodan

Stanko un Cvijeta ZUPLJANIN dēls

Dzimšanas datums/dzimšanas vieta: 17.11.1957., Banja Luka, Bosnija un Hercegovina

Pases Nr.: Bosnijas un Hercegovinas pase 0023955, izdota 24.8.1998.

Identitātes kartes Nr.: 04GCL4072; vadītāja apliecība 04GCE8351, izdota 18.9.2004.

Pseidonīmi: Bebac

Adrese: Vojvode Momica 9a, Banja Luka, Bosnija un Hercegovina

Saistība ar personu, kas apsūdzēta kara noziegumos: Stojan ZUPLJANIN brālēns


19.6.2007   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 157/s3


PAZIŅOJUMS LASĪTĀJIEM

Sakarā ar ES paplašināšanās izraisīto situāciju dažus 2006. gada 27., 29. un 30. decembraOficiālā Vēstneša izdevumus publicēja vienkāršotā salikumā un uz to brīdi spēkā esošajās oficiālajās valodās.

Tika nolemts tiesību aktus, kas atrodami šajos Oficiālajos Vēstnešos, publicēt atkārtoti – kā labojumu un Oficiālā Vēstneša tradicionālajā salikumā.

Šā iemesla dēļ Oficiālā Vēstneša izdevumi, kas satur tikai šos labojumus, ir publicēti valodās, kuras bija spēkā pirms paplašināšanās. Tiesību aktu tulkojumi jauno dalībvalstu valodās tiks publicēti Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša īpašajā izdevumā, kurā būs atrodami institūciju un Eiropas Centrālās bankas teksti, kas pieņemti pirms 2007. gada 1. janvāra.

Turpmāk sarakstā ir norādīti Oficiālā Vēstneša izdevumi, kas tika publicēti 2006. gada 27., 29. un 30. decembrī, un to attiecīgie labojumi.

2006. gada 27. decembra OV

Labotais OV (2007)

L 370

L 30

L 371

L 45

L 373

L 121

L 375

L 70


2006. gada 29. decembra OV

Labotais OV (2007)

L 387

L 34


2006. gada 30. decembra OV

Labotais OV (2007)

L 396

L 136

L 400

L 54

L 405

L 29

L 407

L 44

L 408

L 47

L 409

L 36

L 410

L 40

L 411

L 27

L 413

L 50