ISSN 1725-5112

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 141

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

50. sējums
2007. gada 2. jūnijs


Saturs

 

I   Tiesību akti, kas pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana ir obligāta

Lappuse

 

 

REGULAS

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 604/2007 (2007. gada 1. jūnijs), ar kuru nosaka standarta ievešanas vērtības nolūkā noteikt ievešanas cenu atsevišķu veidu augļiem un dārzeņiem

1

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 605/2007 (2007. gada 1. jūnijs), ar ko nosaka pagaidu pasākumus saistībā ar dažām importa un eksporta licencēm attiecībā uz lauksaimniecības produktu tirdzniecību starp Kopienu tās 2006. gada 31. decembra sastāvā un Bulgāriju un Rumāniju

3

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 606/2007 (2007. gada 1. jūnijs), ar ko groza II pielikumu Padomes Regulā (EK) Nr. 980/2005 par vispārējo tarifa preferenču sistēmas piemērošanu

4

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 607/2007 (2007. gada 1. jūnijs) par Padomes Regulas (EK) Nr. 1788/2003 I pielikumā 2006./2007. gadam noteikto valsts references daudzumu sadalīšanu piegādēs un tiešajā tirdzniecībā

28

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 608/2007 (2007. gada 1. jūnijs), ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 795/2004, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus par to, kā īstenot vienreizējo maksājumu shēmu, kura paredzēta Padomes Regulā (EK) Nr. 1782/2003, ar ko izveido kopīgus tiešā atbalsta shēmu noteikumus saskaņā ar kopējo lauksaimniecības politiku un izveido dažas atbalsta shēmas lauksaimniekiem

31

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 609/2007 (2007. gada 1. jūnijs), ar ko pielāgo konkrētas nozvejas kvotas 2007. gadam atbilstīgi Padomes Regulai (EK) Nr. 847/96, kas ievieš papildu nosacījumus ikgadējai kopējās pieļaujamās nozvejas (KPN) un kvotu pārvaldei

33

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 610/2007 (2007. gada 1. jūnijs), ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 1725/2003, ar ko pieņem noteiktus starptautiskos grāmatvedības standartus saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1606/2002, attiecībā uz Starptautisko finanšu pārskatu interpretācijas komitejas (SFPIK) 10. interpretāciju ( 1 )

46

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 611/2007 (2007. gada 1. jūnijs), ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 1725/2003, ar ko pieņem noteiktus starptautiskos grāmatvedības standartus saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1606/2002, attiecībā uz Starptautisko finanšu pārskatu interpretācijas komitejas (SFPIK) 11. interpretāciju ( 1 )

49

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 612/2007 (2007. gada 1. jūnijs), ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 596/2007, ar ko nosaka ievedmuitas nodokli labības nozarē no 2007. gada 1. jūnija

53

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 613/2007 (2007. gada 1. jūnijs), ar ko groza Padomes Regulu (EK) Nr. 2368/2002 par Kimberli procesa sertifikācijas sistēmas īstenošanu starptautiskajā tirdzniecībā ar neapstrādātiem dimantiem

56

 

 

DIREKTĪVAS

 

*

Komisijas Direktīva 2007/32/EK (2007. gada 1. jūnijs), ar ko groza VI pielikumu Padomes Direktīvā 96/48/EK par Eiropas ātrgaitas dzelzceļu sistēmas savstarpēju izmantojamību un VI pielikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2001/16/EK par Eiropas parasto dzelzceļu sistēmas savstarpēju izmantojamību ( 1 )

63

 

 

II   Tiesību akti, kas pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana nav obligāta

 

 

LĒMUMI

 

 

Padome

 

 

2007/376/EK

 

*

Padomes Lēmums (2007. gada 15. februāris), lai parakstītu un provizoriski piemērotu Otro papildprotokolu Ekonomikas partnerattiecību, politikas koordinācijas un sadarbības nolīgumam starp Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Meksikas Savienotajām Valstīm, no otras puses, lai ņemtu vērā Bulgārijas Republikas un Rumānijas pievienošanos Eiropas Savienībai

67

Otrais papildprotokols Ekonomikas partnerattiecību, politikas koordinācijas un sadarbības nolīgumam starp Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Meksikas Savienotajām Valstīm, no otras puses, lai ņemtu vērā Bulgārijas Republikas un Rumānijas pievienošanos Eiropas Savienībai

69

 

 

2007/377/EK

 

*

Padomes Lēmums (2007. gada 7. maijs), ar ko ieceļ Reģionu komitejas locekļa aizstājēju no Spānijas

74

 

 

2007/378/EK, Euratom

 

*

Padomes Lēmums (2007. gada 14. maijs), ar ko ieceļ Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas locekli no Francijas

75

 

 

Komisija

 

 

2007/379/EK

 

*

Komisijas Lēmums (2007. gada 25. maijs) neiekļaut fenitrotionu Padomes Direktīvas 91/414/EEK I pielikumā un atsaukt atļaujas augu aizsardzības līdzekļiem, kuros ir minētā viela (izziņots ar dokumenta numuru K(2007) 2164)  ( 1 )

76

 

 

2007/380/EK

 

*

Komisijas Lēmums (2007. gada 30. maijs), ar ko principā atzīst tās dokumentācijas pilnīgumu, kura iesniegta sīkākai izskatīšanai saistībā ar iespējamo Candida oleophila (O celms) iekļaušanu Padomes Direktīvas 91/414/EEK I pielikumā (izziņots ar dokumenta numuru K(2007) 2213)  ( 1 )

78

 

 

2007/381/EK

 

*

Komisijas Lēmums (2007. gada 1. jūnijs), ar ko 2006./2007. tirdzniecības gadam nosaka sākotnējo finanšu asignējumu Bulgārijai un Rumānijai par noteikta lieluma platību hektāros, ņemot vērā vīna dārzu pārstrukturēšanu un pārveidi saskaņā ar Padomes Regulu (EK) Nr. 1493/1999 (izziņots ar dokumenta numuru K(2007) 2272)

80

 

 

Labojums

 

*

Labojums Apvienoto Nāciju Organizācijas Eiropas Ekonomikas komitejas (ANO/EEK) Noteikumos Nr. 48 – Vienoti noteikumi transportlīdzekļu apstiprināšanai attiecībā uz apgaismes ierīču un gaismas signālierīču uzstādīšanu (OV L 137, 30.5.2007.)

82

 

*

Labojums Apvienoto Nāciju Organizācijas Eiropas Ekonomikas komitejas (ANO/EEK) Noteikumos Nr. 51 – Vienotie nosacījumi par motorizēto transportlīdzekļu ar vismaz četriem riteņiem apstiprināšanu attiecībā uz to radīto troksni (OV L 137, 30.5.2007.)

82

 

*

Labojums Padomes Lēmumā 2007/252/TI (2007. gada 19. aprīlis), ar ko laikposmam no 2007. līdz 2013. gadam izveido īpašu programmu Pamattiesības un pilsonība kā daļu no vispārējās programmas Pamattiesības un tiesiskums (OV L 110, 27.4.2007.)

83

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.


I Tiesību akti, kas pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana ir obligāta

REGULAS

2.6.2007   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 141/1


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 604/2007

(2007. gada 1. jūnijs),

ar kuru nosaka standarta ievešanas vērtības nolūkā noteikt ievešanas cenu atsevišķu veidu augļiem un dārzeņiem

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1994. gada 21. decembra Regulu (EK) Nr. 3223/94 par sīki izstrādātiem augļu un dārzeņu ievešanas režīma izpildes noteikumiem (1), un jo īpaši tās 4. panta 1. punktu,

tā kā:

(1)

Regulā (EK) Nr. 3223/94, piemērojot Urugvajas kārtas daudzpusējo tirdzniecības sarunu iznākumus, paredzēti kritēriji, pēc kuriem Komisija nosaka standarta ievešanas vērtības pielikumā precizētajiem produktu ievedumiem no trešām valstīm un periodiem.

(2)

Piemērojot iepriekš minētos kritērijus, standarta ievešanas vērtības nosakāmas līmeņos, kas norādīti šīs regulas pielikumā,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Standarta ievešanas vērtības, kas paredzētas Regulas (EK) Nr. 3223/94 4. pantā, ir tādas, kā norādīts tabulā, kas pievienota pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2007. gada 2. jūnijā.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2007. gada 1. jūnijā

Komisijas vārdā

lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektors

Jean-Luc DEMARTY


(1)  OV L 337, 24.12.1994., 66. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 386/2005 (OV L 62, 9.3.2005., 3. lpp.).


PIELIKUMS

Komisijas 2007. gada 1. jūnija Regulai, ar kuru nosaka standarta ievešanas vērtības nolūkā noteikt ievešanas cenu atsevišķu veidu augļiem un dārzeņiem

(EUR/100 kg)

KN kods

Trešās valsts kods (1)

Standarta ievešanas vērtība

0702 00 00

MA

38,5

TR

106,6

ZZ

72,6

0707 00 05

JO

151,2

TR

140,1

ZZ

145,7

0709 90 70

TR

91,6

ZZ

91,6

0805 50 10

AR

40,9

ZA

65,6

ZZ

53,3

0808 10 80

AR

94,9

BR

78,7

CL

79,5

CN

73,4

NZ

110,2

US

128,6

UY

46,9

ZA

93,3

ZZ

88,2

0809 20 95

TR

433,4

US

265,6

ZZ

349,5


(1)  Valstu nomenklatūra, kas paredzēta Komisijas Regulā (EK) Nr. 1833/2006 (OV L 354, 14.12.2006., 19. lpp.). Kods “ZZ” nozīmē “citas izcelsmes vietas”.


2.6.2007   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 141/3


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 605/2007

(2007. gada 1. jūnijs),

ar ko nosaka pagaidu pasākumus saistībā ar dažām importa un eksporta licencēm attiecībā uz lauksaimniecības produktu tirdzniecību starp Kopienu tās 2006. gada 31. decembra sastāvā un Bulgāriju un Rumāniju

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Bulgārijas un Rumānijas Pievienošanās līgumu,

ņemot vērā Bulgārijas un Rumānijas Pievienošanās aktu, un jo īpaši tā 41. pantu,

tā kā:

(1)

Līdz 2006. gada 31. decembrim lauksaimniecības produktu tirdzniecība starp Kopienu un Bulgāriju un Rumāniju notika, uzrādot importa vai eksporta licenci. Sākot ar 2007. gada 1. janvāri, šīs licences šādai tirdzniecībai vairs nav derīgas.

(2)

Dažas licences, kuru derīguma termiņš pārsniedz 2007. gada 1. janvāri, pilnībā vai daļēji netika izmantotas. Šajās licencēs noteiktās saistības ir jāievēro, lai nezaudētu iemaksāto drošības naudu. Ņemot vērā to, ka pēc Bulgārijas un Rumānijas pievienošanās šādas saistības vairs nevar ievērot, sākot ar šo divu valstu pievienošanās dienu nepieciešams noteikt pārejas pasākumu, ar ko paredz iemaksātās drošības naudas atbrīvošanu.

(3)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar visu attiecīgo pārvaldības komiteju atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Pēc ieinteresēto pušu lūguma iemaksāto drošības naudu attiecībā uz importa un eksporta licenču un iepriekš noteiktas kompensācijas apliecību izdošanu atbrīvo ar šādiem nosacījumiem:

a)

licencēs vai sertifikātos atzīmētā galamērķa vai izcelsmes valsts ir Bulgārija vai Rumānija;

b)

licenču vai sertifikātu derīguma termiņš nav beidzies pirms 2007. gada 1. janvāra;

c)

licences vai sertifikāti tika izmantoti tikai daļēji vai vispār netika izmantoti līdz 2007. gada 1. janvārim.

2. pants

Šī regula stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2007. gada 1. janvāra.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2007. gada 1. jūnijā

Komisijas vārdā

Komisijas locekle

Mariann FISCHER BOEL


2.6.2007   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 141/4


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 606/2007

(2007. gada 1. jūnijs),

ar ko groza II pielikumu Padomes Regulā (EK) Nr. 980/2005 par vispārējo tarifa preferenču sistēmas piemērošanu

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2005. gada 27. jūnija Regulu (EK) Nr. 980/2005 par vispārējo tarifa preferenču sistēmas piemērošanu (1), un jo īpaši tās 26. pantu,

apspriežoties ar Vispārējo preferenču komiteju,

tā kā:

(1)

Komisijas 2006. gada 17. oktobra Regulā (EK) Nr. 1549/2006, ar ko groza I pielikumu Padomes Regulā (EEK) Nr. 2658/87 par tarifu un statistikas nomenklatūru un kopējo muitas tarifu (2), sniegti dati, kas ietekmē Regulas (EK) Nr. 980/2005 II pielikuma sarakstu.

(2)

Tādēļ Regulas (EK) Nr. 980/2005 II pielikuma saraksts attiecīgi jāgroza,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (EK) Nr. 980/2005 II pielikumu aizstāj ar šīs regulas pielikuma tekstu.

2. pants

Šī regula stājas spēkā trešajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2007. gada 1. jūnijā

Komisijas vārdā

Komisijas loceklis

Peter MANDELSON


(1)  OV L 169, 30.6.2005., 1. lpp.

(2)  OV L 301, 31.10.2006., 1. lpp.


PIELIKUMS

“II PIELIKUMS

Ražojumi, uz kuriem attiecas 1. panta 2. punkta a) un b) apakšpunktā minētie režīmi

Neatkarīgi no kombinētās nomenklatūras interpretācijas noteikumiem ražojumu apraksts jāuzskata par norādošu, un tarifa preferences nosaka KN kodi. Ja ir norādīti ex KN kodi, tarifa preferences jānosaka, pamatojoties gan uz KN kodu, gan aprakstu.

Tādus ražojumus, kuru KN kods ir apzīmēts ar zvaigznīti, iekļauj saskaņā ar nosacījumiem, kas paredzēti attiecīgajos Kopienas noteikumos.

Sleja “paaugstināts risks/zems risks” attiecas uz ražojumiem, uz kuriem attiecas vispārējais režīms (7. pants) un īpašais veicināšanas režīms ilgtspējīgai attīstībai un labai pārvaldībai (8. pants). Šie ražojumi ir uzskaitīti vai nu kā NS (zema riska ražojumi – 7. panta 1. punkta nozīmē), vai arī S (paaugstināta riska ražojumi – 7. panta 2. punkta nozīmē).

Vienkāršības labad ražojumi ir uzskaitīti pa grupām. To starpā var būt ražojumi, kuri atbrīvoti no kopējā muitas tarifa nodokļiem vai kuriem šie nodokļi ir atcelti.

KN kods

Apraksts

Paaugstināts risks/zems risks

0101 10 90

Dzīvi tīršķirnes vaislas ēzeļi un citi

S

0101 90 19

Dzīvi zirgi, izņemot tīršķirnes vaislas dzīvniekus, kas nav paredzēti kaušanai

S

0101 90 30

Dzīvi ēzeļi, kas nav tīršķirnes vaislas dzīvnieki

S

0101 90 90

Dzīvi ēzeļi un zirgēzeļi

S

0104 20 10 *

Dzīvas tīršķirnes vaislas kazas

S

0106 19 10

Dzīvi mājas truši

S

0106 39 10

Dzīvi baloži

S

0205 00

Svaiga, dzesināta vai saldēta zirgu, ēzeļu, mūļu vai zirgēzeļu gaļa

S

0206 80 91

Svaigi vai dzesināti ēdami zirgu, ēzeļu, mūļu vai zirgēzeļu subprodukti, kas nav paredzēti farmaceitisku produktu ražošanai

S

0206 90 91

Saldēti ēdami zirgu, ēzeļu, mūļu vai zirgēzeļu subprodukti, kas nav paredzēti farmaceitisku produktu ražošanai

S

0207 14 91

Saldētas Gallus domesticus sugas vistu aknas

S

0207 27 91

Saldētas tītaru aknas

S

0207 36 89

Saldētas pīļu, zosu, pērļu vistiņu aknas, kas nav treknās pīļu vai zosu aknas

S

ex 0208 (1)

Citāda gaļa un gaļas subprodukti, svaigi, dzesināti vai saldēti, izņemot apakšpozīcijas 0208 90 55 ražojumus (izņemot apakšpozīcijas 0208 90 70 ražojumus, kam zemsvītras piezīmi nepiemēro)

S

0208 90 70

Varžu kājiņas

NS

0210 99 10

Sālīta, sālījumā vai žāvēta zirgu gaļa

S

0210 99 59

Liellopu subprodukti, sālīti, sālījumā, žāvēti vai kūpināti, kas nav diafragmas biezā un plānā daļa

S

0210 99 60

Aitu vai kazu subprodukti, sālīti, sālījumā, žāvēti vai kūpināti

S

0210 99 80

Subprodukti, sālīti, sālījumā, žāvēti vai kūpināti, kas nav mājputnu aknas, kas nav mājas cūku, liellopu vai aitu, vai kazu subprodukti

S

ex 3. nodaļa (2)

Zivis un vēžveidīgie, moluski un citi ūdens bezmugurkaulnieki, izņemot apakšpozīcijas 0301 10 90 ražojumus

S

0301 10 90

Dzīvas dekoratīvās jūras zivis

NS

0403 10 51

0403 10 53

0403 10 59

0403 10 91

0403 10 93

0403 10 99

Jogurts, aromatizēts vai ar augļiem, riekstiem vai kakao

S

0403 90 71

0403 90 73

0403 90 79

0403 90 91

0403 90 93

0403 90 99

Paniņas, rūgušpiens un krējums; kefīrs un raudzēts vai skābēts piens un krējums, aromatizēts vai ar augļu, riekstu vai kakao piedevām

S

0405 20 10

0405 20 30

Ziežami piena produkti ar tauku saturu 39 % vai vairāk, bet nepārsniedzot 75 %

S

0407 00 90

Putnu olas ar čaumalu, svaigas, konservētas vai vārītas, kas nav mājputnu olas

S

0409 00 00 (3)

Dabiskais medus

S

0410 00 00

Dzīvnieku izcelsmes pārtikas produkti, kas citur nav minēti un iekļauti

S

0511 99 39

Dzīvnieku izcelsmes dabiskie sūkļi, kas nav apstrādāti

S

ex 6. nodaļa

Veģetējoši koki un citi augi; sīpoli, saknes un tamlīdzīgas augu daļas; griezti ziedi un dekoratīvi zaļumi, izņemot apakšpozīcijas 0604 91 40 ražojumus

S

0604 91 40

Skujkoku zari, svaigi

NS

0701

Kartupeļi, svaigi vai dzesināti

S

0703 10

Sīpoli un šalotes, svaigi vai dzesināti

S

0703 90 00

Puravi un citi ķiploku dārzeņi, svaigi vai dzesināti

S

0704

Galviņkāposti, ziedkāposti, kolrābji, lapu kāposti un citi pārtikā lietojami kāpostu dzimtas augi, svaigi vai dzesināti

S

0705

Dārza salāti (Lactuca sativa) un cigoriņi (Cichorium spp.), svaigi vai dzesināti

S

0706

Burkāni, galda rāceņi un kāļi, galda bietes, auzu saknes (puravlapu plostbārži), sakņu selerijas, redīsi un tiem līdzīgi sakņu dārzeņi, svaigi vai dzesināti

S

ex 0707 00 05

Gurķi, svaigi vai dzesināti, no 16. maija līdz 31. oktobrim

S

0708

Pākšaugu dārzeņi, lobīti vai nelobīti, svaigi vai dzesināti

S

0709 20 00

Sparģeļi, svaigi vai dzesināti

S

0709 30 00

Svaigi vai dzesināti baklažāni (olaugi)

S

0709 40 00

Selerijas, kas nav selerijas saknes, svaigas vai dzesinātas

S

0709 51 00

0709 59

Sēnes, svaigas vai dzesinātas, izņemot apakšpozīcijas 0709 59 50 ražojumus

S

0709 60 10

Paprika, svaiga vai dzesināta

S

0709 60 99

Capsicum ģints vai Pimenta ģints dārzeņi, svaigi vai dzesināti, kas nav paprika, kas nav paredzēti kapsicīna vai Capsicum oleoresin krāsvielu ražošanai un ēterisko eļļu vai rezinoīdu rūpnieciskai ražošanai

S

0709 70 00

Spināti, tetragoni (Jaunzēlandes spināti) un arroches (milzu spināti), svaigi vai dzesināti

S

0709 90 10

Salātu dārzeņi, izņemot dārza salātus (Lactuca sativa) un cigoriņus (Cichorium spp.)

S

0709 90 20

Mangoldi jeb lapu bietes un lapu artišoki, svaigi vai dzesināti

S

0709 90 31 *

Olīvas, svaigas vai dzesinātas, kas nav paredzētas eļļas ražošanai

S

0709 90 40

Kaperi, svaigi vai dzesināti

S

0709 90 50

Dilles, svaigas vai dzesinātas

S

0709 90 70

Tumšzaļie kabači, svaigi vai dzesināti

S

ex 0709 90 80

Dzeloņainie artišoki, svaigi vai dzesināti, no 1. jūlija līdz 31. oktobrim

S

0709 90 90

Citādi svaigi vai dzesināti dārzeņi

S

ex 0710

Dārzeņi (termiski neapstrādāti vai pagatavoti, tvaicējot vai vārot ūdenī), saldēti, izņemot apakšpozīcijas 0710 80 85 ražojumus

S

0710 80 85 (4)

Sparģeļi (termiski neapstrādāti vai apstrādāti, tvaicējot vai vārot ūdenī), saldēti

S

ex 0711

Dārzeņi īslaicīgai glabāšanai iekonservēti (piemēram, ar sēra dioksīdu, sālījumā, sērūdenī vai citā konservējošā šķīdumā), kas nav derīgi tūlītējai lietošanai, izņemot apakšpozīcijas 0711 20 90 ražojumus

S

ex 0712

Žāvēti veseli, sagriezti gabaliņos vai šķēlītēs, sasmalcināti vai saberzti, bet tālāk neapstrādāti dārzeņi, izņemot olīvas un apakšpozīcijas 0712 90 19 ražojumus

S

0713

Kaltēti lobīti pākšu dārzeņi, arī mizoti vai šķelti

S

0714 20 10 *

Batātes, svaigas, veselas, lietošanai pārtikā

NS

0714 20 90

Batātes, svaigas, dzesinātas, saldētas vai žāvētas, arī šķeltas vai granulās, kas nav svaigas un veselas, un nav paredzētas lietošanai pārtikā

S

0714 90 90

Topinambūri un tamlīdzīgas saknes un bumbuļi ar augstu inulīna saturu, svaigi, dzesināti, saldēti vai kaltēti, arī šķēlītēs vai zirnīšos; sāgo palmas serdes

NS

0802 11 90

0802 12 90

Mandeles, svaigas vai kaltētas, izlobītas vai nelobītas, izņemot rūgtās mandeles

S

0802 21 00

0802 22 00

Lazdu rieksti vai dižlazdu rieksti (Corylus spp.), svaigi vai kaltēti, izlobīti vai nelobīti

S

0802 31 00

0802 32 00

Valrieksti, svaigi vai kaltēti, izlobīti vai neizlobīti

S

0802 40 00

Ēdamie kastaņi (Castanea spp.), svaigi vai kaltēti, arī izlobīti vai mizoti

S

0802 50 00

Pistācijas, svaigas vai kaltētas, arī izlobītas vai mizotas

NS

0802 60 00

Makadāmiju rieksti, svaigi vai kaltēti, arī izlobīti vai mizoti

NS

0802 90 50

Priežu rieksti, svaigi vai kaltēti, arī izlobīti vai mizoti

NS

0802 90 85

Citādi rieksti, svaigi vai kaltēti, arī lobīti vai mizoti

NS

0803 00 11

Plantāni (miltu banāni), svaigi

S

0803 00 90

Banāni, tostarp plantāni (miltu banāni), žāvēti

S

0804 10 00

Dateles, svaigas vai žāvētas

S

0804 20 10

0804 20 90

Vīģes, svaigas vai žāvētas

S

0804 30 00

Ananasi, svaigi vai žāvēti

S

0804 40 00

Avokado, svaigi vai žāvēti

S

ex 0805 20

Mandarīni (tai skaitā tanžerīni un sacumas) un klementīni, vilkingi un citi līdzīgi citrusaugļu hibrīdi, svaigi vai žāvēti, no 1. marta līdz 31. oktobrim

S

0805 40 00

Greipfrūti, tai skaitā pampelmūzes, svaigi vai žāvēti

NS

0805 50 90

Laimi (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia), svaigi vai žāvēti

S

0805 90 00

Citādi citrusaugļi, svaigi vai žāvēti

S

ex 0806 10 10

Galda vīnogas, svaigas, no 1. janvāra līdz 20. jūlijam un no 21. novembra līdz 31. decembrim, izņemot Emperor (Vitis viniferac.v.) šķirnes vīnogas, no 1. līdz 31. decembrim

S

0806 10 90

Citādas vīnogas, svaigas

S

ex 0806 20

Žāvētas vīnogas, izņemot apakšpozīcijas ex 0806 20 30 ražojumus, tiešajā iepakojumā ar tīro svaru vairāk nekā 2 kg

S

0807 11 00

0807 19 00

Melones (tai skaitā arbūzi), svaigas

S

0808 10 10

Sidra āboli, svaigi, bez taras, no 16. septembra līdz 15. decembrim

S

0808 20 10

Vīna bumbieri, svaigi, bez taras, no 1. augusta līdz 31. decembrim

S

ex 0808 20 50

Citi bumbieri, svaigi, no 1. maija līdz 30. jūnijam

S

0808 20 90

Cidonijas, svaigas

S

ex 0809 10 00

Aprikozes, svaigas, no 1. janvāra līdz 31. maijam un no 1. augusta līdz 31. decembrim

S

0809 20 05

Skābie ķirši (Prunus cerasus), svaigi

S

ex 0809 20 95

Ķirši, izņemot skābos ķiršus (Prunus cerasus), svaigi, no 1. janvāra līdz 20. maijam un no 11. augusta līdz 31. decembrim

S

ex 0809 30

Persiki, tostarp nektarīni, no 1. janvāra līdz 10. jūnijam un no 1. oktobra līdz 31. decembrim

S

ex 0809 40 05

Plūmes, svaigas, no 1. janvāra līdz 10. jūnijam un no 1. oktobra līdz 31. decembrim

S

0809 40 90

Ērkšķu plūmes, svaigas

S

ex 0810 10 00

Zemenes, svaigas, no 1. janvāra līdz 30. aprīlim un no 1. augusta līdz 31. decembrim

S

0810 20

Avenes, kazenes, zīdkoka ogas un kazeņavenes, svaigas

S

0810 40 30

Mellenes (Vaccinium myrtillus), svaigas

S

0810 40 50

Lielogu dzērvenes (Vaccinium macrocarpon) un krūmmellenes (Vaccinium corymbosum), svaigas

S

0810 40 90

Citādi Vaccinium ģints augļi, svaigi

S

0810 50 00

Kivi, svaigi

S

0810 60 00

Duriāni, svaigi

S

0810 90 50

0810 90 60

0810 90 70

Upenes, baltās vai sarkanās jāņogas un ērkšķogas, svaigas

S

0810 90 95

Citādi augļi, svaigi

S

ex 0811

Saldēti augļi un rieksti, termiski neapstrādāti vai termiski apstrādāti, tvaicējot vai vārot ūdenī, arī ar cukura vai citu saldinātāju piedevu, izņemot apakšpozīcijā 0811 10 un 0811 20 minētos ražojumus

S

0811 10 un 0811 20 (5)

Zemenes, avenes, kazenes, zīdkoka ogas, kazeņavenes, upenes, baltās vai sarkanās jāņogas un ērkšķogas

S

ex 0812

Īslaicīgai glabāšanai iekonservēti augļi un rieksti (piemēram, ar sēra dioksīdu, sālījumā, sērūdenī vai citā konservējošā šķīdumā), kas nav derīgi tūlītējai lietošanai, izņemot apakšpozīcijas 0812 90 30 ražojumus

S

0812 90 30

Papaijas

NS

0813 10 00

Žāvētas aprikozes

S

0813 20 00

Plūmes

S

0813 30 00

Žāvēti āboli

S

0813 40 10

Žāvēti persiki, arī nektarīni

S

0813 40 30

Žāvēti bumbieri

S

0813 40 50

Žāvētas papaijas

NS

0813 40 95

Citādi žāvēti augļi, izņemot pozīcijās 0801–0806 minētos

NS

0813 50 12

Žāvētu papaiju, tamarindu, kešjukoku augļu, ličī, džekfrūtu, sapodillu, pasifloru augļu, karambolu un pitahaju maisījumi, kas nesatur plūmes (izņemot pozīcijās 0801–0806 minētos)

S

0813 50 15

Citādi žāvētu augļu maisījumi, izņemot pozīcijās 0801–0806 minētos augļus, kas nesatur plūmes

S

0813 50 19

Žāvētu augļu maisījumi, izņemot pozīcijās 0801–0806 minētos augļus, ar plūmju saturu

S

0813 50 31

Maisījumi, kas sastāv tikai no žāvētiem tropu riekstiem, kuri minēti pozīcijās 0801 un 0802

S

0813 50 39

Maisījumi, kas sastāv tikai no žāvētiem riekstiem, kuri minēti pozīcijās 0801 un 0802

S

0813 50 91

Citādi riekstu un žāvētu augļu maisījumi, kas minēti 8. nodaļā, kas nesatur plūmes vai vīģes

S

0813 50 99

Citādi 8. nodaļas riekstu un žāvētu augļu maisījumi

S

0814 00 00

Citrusaugļu vai meloņu un arbūzu mizas, svaigas, saldētas, kaltētas vai īslaicīgai glabāšanai konservētas sālījumā, sērūdenī vai citā konservējošā šķīdumā

NS

ex 9. nodaļa

Kafija, tēja, mate un garšvielas, izņemot apakšpozīcijas 0901 12 00, 0901 21 00, 0901 22 00, 0901 90 90 un 0904 20 10, pozīcijas 0905 00 00 un 0907 00 00 un apakšpozīcijas 0910 91 90, 0910 99 33, 0910 99 39, 0910 99 50 un 0910 99 99 ražojumus

NS

0901 12 00

Kafija, negrauzdēta, ar samazinātu kofeīna saturu

S

0901 21 00

Kafija, grauzdēta, ar nesamazinātu kofeīna saturu

S

0901 22 00

Kafija, grauzdēta, ar samazinātu kofeīna saturu

S

0901 90 90

Kafijas aizstājēji, kas satur kafiju jebkurā samērā

S

0904 20 10

Žāvēti dārzeņpipari, negrūsti un nemalti

S

0905 00 00

Vaniļa

S

0907 00 00

Krustnagliņas (veseli augļi, ziedi un stublāji)

S

0910 91 90

Divu vai vairāku atšķirīgu pozīciju (0904–0910) ražojumu maisījumi, saberzti un malti

S

0910 99 33

0910 99 39

0910 99 50

Timiāns; lauru lapas

S

0910 99 99

Citādas garšvielas, kas nav divu vai vairāku atšķirīgu pozīciju (0904–0910) ražojumu maisījumi, saberztas un maltas

S

ex 1008 90 90

Balanda

S

1105

Kartupeļu milti, pulveris, pārslas, granulas un zirnīši

S

1106 10 00

Pozīcijas 0713 kaltētu pākšu dārzeņu milti un pulveris

S

1106 30

8. nodaļā minēto ražojumu milti un pulveris

S

1108 20 00

Inulīns

S

ex 12. nodaļa

Eļļas augu sēklas un augļi; dažādi graudi, sēklas un augļi, izņemot apakšpozīcijā 1209 21 00, 1209 23 80, 1209 29 50, 1209 29 80, 1209 30 00, 1209 91 10, 1209 91 90 un 1209 99 91 minētos ražojumus; rūpniecībai paredzēti augi vai ārstniecības augi, izņemot pozīcijā 1210 un apakšpozīcijā 1211 90 30, un apakšpozīcijā 1212 91 un 1212 99 20 minētos ražojumus; salmi un rupjā barība

S

1209 21 00

Sējas lucernas sēklas, sējai

NS

1209 23 80

Citādas auzeņu sēklas, sējai

NS

1209 29 50

Lupīnas sēklas, sējai

NS

1209 29 80

Citādas lopbarības augu sēklas, sējai

NS

1209 30 00

Galvenokārt ziedu iegūšanai audzējamo zālaugu sēklas, sējai

NS

1209 91 10

1209 91 90

Citādas dārzeņu sēklas, sējai

NS

1209 99 91

Galvenokārt ziedu iegūšanai audzējamo augu sēklas, izņemot apakšpozīcijā 1209 30 00 minētās

NS

1210 (6)

Apiņu rogas, svaigas vai žāvētas, arī maltas, pulverī vai granulās; apiņu milti

S

1211 90 30

Tunkas pupas, svaigas vai žāvētas, sagrieztas vai nesagrieztas, sagrūstas vai saberztas pulverī

NS

ex 13. nodaļa

Šellaka; mastika, sveķi un citas augu sulas un ekstrakti, izņemot apakšpozīcijā 1302 12 00 minētos ražojumus

S

1302 12 00

Lakricas augu sulas un ekstrakti

NS

1501 00 90

Mājputnu tauki, kas nav minēti pozīcijā 0209 vai 1503

S

1502 00 90

Liellopu, aitu vai kazu tauki, kas nav iekļauti pozīcijā 1503 un rūpnieciskām vajadzībām, izņemot pārtikas produktu ražošanu

S

1503 00 19

Tauku stearīns un oleostearīns, kas nav rūpnieciskām vajadzībām

S

1503 00 90

Tauku eļļa, oleostearīns, oleoeļļa un taleļļa, neemulģēta, nesajaukta un citādi nesagatavota, kas nav taleļļa rūpnieciskām vajadzībām, izņemot pārtikas produktu ražošanu

S

1504

Zivju vai jūras zīdītāju tauki un eļļas un to frakcijas, rafinētas vai nerafinētas, bet bez ķīmiskā sastāva izmaiņām

S

1505 00 10

Neapstrādāti vilnas tauki

S

1507

Sojas pupu eļļa un tās frakcijas, rafinētas vai nerafinētas, bet bez ķīmiskā sastāva izmaiņām

S

1508

Zemesriekstu eļļa un tās frakcijas, rafinētas vai nerafinētas, bet bez ķīmiskā sastāva izmaiņām

S

1511 10 90

Neapstrādāta palmu eļļa, izņemot tehniskām vai rūpnieciskām vajadzībām, izņemot pārtikas produktu ražošanu

S

1511 90

Palmu eļļa un tās frakcijas, rafinētas vai nerafinētas, bet bez ķīmiskā sastāva izmaiņām

S

1512

Saulespuķu eļļa, saflora eļļa vai kokvilnas eļļa un to frakcijas, rafinētas vai nerafinētas, bet bez ķīmiskā sastāva izmaiņām

S

1513

Kokosriekstu (kopras), palmu kodolu vai babasū eļļa un tās frakcijas, rafinētas vai nerafinētas, bet bez ķīmiskā sastāva izmaiņām

S

1514

Rapšu, ripšu vai sinepju eļļa un to frakcijas, rafinētas vai nerafinētas, bet bez ķīmiskā sastāva izmaiņām

S

1515

Citādas negaistošās augu eļļas un tauki (ieskaitot jojobas eļļu) un to frakcijas, rafinētas vai nerafinētas, bet bez ķīmiskā sastāva izmaiņām

S

ex 1516

Dzīvnieku vai augu tauki un eļļas un to frakcijas, pilnīgi vai daļēji hidrogenētas, esterificētas, pāresterificētas vai elaidinētas, rafinētas vai nerafinētas, bet tālāk neapstrādātas, izņemot apakšpozīcijas 1516 20 10 ražojumus

S

1516 20 10

Hidrogenēta rīcineļļa, t. s. “opālvasks”

NS

1517

Margarīns; pārtikas maisījumi vai izstrādājumi no dzīvnieku vai augu taukiem vai eļļām, vai dažādu 15. nodaļā minētu tauku vai eļļu frakcijām, izņemot pozīcijā 1516 iekļautos pārtikas taukus vai eļļas vai to frakcijas

S

1518 00

Dzīvnieku vai augu tauki un eļļas un to frakcijas, kausētas, oksidētas, dehidrētas, sulfurētas, izpūstas, polimerizētas ar siltumu vakuumā vai inertā gāzē vai ķīmiski modificētas ar kādu citu paņēmienu, izņemot pozīcijas 1516 ražojumus; dzīvnieku vai augu tauku un eļļu vai dažādu tauku un eļļu 15. nodaļā minēto frakciju nepārtikas maisījumi vai produkti, kas nav minēti vai iekļauti citur

S

1521 90 99

Rafinēts vai nerafinēts, iekrāsots vai nekrāsots bišu vasks un citu kukaiņu vaski, izņemot jēlvasku

S

1522 00 10

Degra

S

1522 00 91

Eļļas nogulsnes; ziepju pamatvielas, kuru sastāvā ir eļļa, kam piemīt olīveļļas īpašības

S

1601 00 10

Desas un tamlīdzīgi izstrādājumi no aknām, un pārtikas izstrādājumi uz aknu bāzes

S

1602 20 11

1602 20 19

Zosu vai pīļu aknas, sagatavotas vai konservētas

S

1602 41 90

Šķiņķi un to izcirtņi, sagatavoti vai konservēti, kas nav no mājas cūkām

S

1602 42 90

Pleci un to izcirtņi, sagatavoti vai konservēti, kas nav no mājas cūkām

S

1602 49 90

Citāda sagatavota vai konservēta gaļa vai gaļas subprodukti, ieskaitot maisījumus, kas nav no mājas cūkām

S

1602 50 31, 1602 50 39 un 1602 50 80 (7)

Citādi pārstrādes produkti vai konservi no liellopu gaļas vai gaļas subproduktiem, vārīti, arī hermētiskā tarā

S

1602 90 31

Citādi gatavi izstrādājumi vai konservi no medījuma vai truša gaļas vai subprodukti

S

1602 90 41

Citādi sagatavota vai saglabāta ziemeļbrieža gaļa vai subprodukti

S

1602 90 69

1602 90 72

1602 90 74

1602 90 76

1602 90 78

1602 90 98

Citādi sagatavota aitu vai kazu un pārējo dzīvnieku gaļa vai subprodukti, kas nesatur termiski neapstrādātu liellopu gaļu vai subproduktus un mājas cūkas gaļu vai subproduktus

S

1603 00 10

Gaļas, zivju vai vēžveidīgo, molusku un citu ūdens bezmugurkaulnieku ekstrakti un sulas tiešajā iepakojumā ar neto svaru līdz 1 kg

S

1604

Sagatavotas vai konservētas zivis; no zivju ikriem gatavots kaviārs un kaviāra aizstājēji

S

1605

Gatavi izstrādājumi vai konservi no vēžveidīgajiem, mīkstmiešiem un citiem ūdens bezmugurkaulniekiem

S

1702 50 00

Ķīmiski tīra fruktoze

S

1702 90 10

Ķīmiski tīra maltoze

S

1704 (8)

Cukura konditorejas izstrādājumi (ieskaitot balto šokolādi) bez kakao piedevas

S

18. nodaļa

Kakao un kakao izstrādājumi

S

ex 19. nodaļa

Labības, miltu, cietes vai piena izstrādājumi; miltu konditorejas izstrādājumi, izņemot apakšpozīcijā 1901 20 00 un 1901 90 91 minētos izstrādājumus

S

1901 20 00

Maisījumi un mīklas pozīcijā 1905 minēto konditorejas izstrādājumu ražošanai

NS

1901 90 91

Citādi izstrādājumi, kas nesatur piena taukus, saharozi, izoglikozi, glikozi vai cieti vai satur mazāk nekā 1,5 % piena tauku, 5 % saharozes (tostarp invertcukurs) vai izoglikozes, 5 % glikozes vai cietes, izņemot pozīciju 0401–0404 pārtikas izstrādājumus pulvera veidā

NS

ex 20. nodaļa

Dārzeņu, augļu, riekstu vai citu augu daļu izstrādājumi, izņemot pozīcijā 2002 un apakšpozīcijā 2005 80 00, 2008 20 19, 2008 20 39, ex 2008 40 un ex 2008 70 minētos izstrādājumus

S

2002 (9)

Bez etiķa vai etiķskābes sagatavoti vai konservēti tomāti

S

2005 80 00 (10)

Bez etiķa vai etiķskābes sagatavota vai konservēta, nesasaldēta cukurkukurūza (Zea mays var. saccharata), izņemot pozīcijā 2006 minētos ražojumus

S

2008 20 19

2008 20 39

Citādi sagatavoti vai konservēti ananasi ar spirta piedevu, kas citur nav norādīti vai iekļauti

NS

ex 2008 40 (11)

Bumbieri, citādi sagatavoti vai konservēti, kam ir vai nav pievienots cukurs vai cits saldinātājs, vai alkohols un kas nav citur minēti vai iekļauti (izņemot apakšpozīcijā 2008 40 11, 2008 40 21, 2008 40 29 un 2008 40 39 minētos, kam nepiemēro zemsvītras piezīmi)

S

ex 2008 70 (12)

Persiki, tai skaitā nektarīni, citādi sagatavoti vai konservēti, kam ir vai nav pievienots cukurs vai cits saldinātājs, vai alkohols un kas nav citur minēti vai iekļauti (izņemot apakšpozīcijā 2008 70 11, 2008 70 31, 2008 70 39 un 2008 70 59 minētos, kam nepiemēro zemsvītras piezīmi)

S

ex 21. nodaļa

Dažādi pārtikas produkti, izņemot apakšpozīcijā 2101 20 un 2102 20 19 minētos produktus un izņemot apakšpozīcijā 2106 10, 2106 90 30, 2106 90 51, 2106 90 55 un 2106 90 59 minētos produktus

S

2101 20

Tējas vai mates ekstrakti, esences un koncentrāti un izstrādājumi uz ekstraktu, esenču un koncentrātu bāzes vai uz tējas vai mates bāzes

NS

2102 20 19

Citi neaktīvi raugi

NS

ex 22. nodaļa

Dzērieni, alkoholiski šķidrumi un etiķis, izņemot pozīcijā 2207 minētos ražojumus un izņemot apakšpozīcijā 2204 10 11–2204 30 10 un apakšpozīcijā 2208 40 minētos ražojumus

S

2207 (13)

Nedenaturēts etilspirts ar spirta tilpumkoncentrāciju 80 tilp. % vai vairāk; etilspirts un citi jebkāda stipruma spirti, denaturēti

S

2302 50 00

Atliekas un tamlīdzīgi atkritumi, granulētas vai negranulētas, kas iegūtas, maļot vai citādi apstrādājot pākšaugus

S

2307 00 19

Citādas vīnu atliekas

S

2308 00 19

Citādas vīnogu spiedpaliekas

S

2308 00 90

Augu izcelsmes materiāli un augu atkritumi, atliekas un blakusprodukti, granulēti vai negranulēti, izmantojami dzīvnieku barībai, kas citur nav minēti un iekļauti

NS

2309 10 90

Citāda suņu vai kaķu barība, safasēta mazumtirdzniecībai, kas nesatur cieti vai glikozi, glikozes sīrupu, maltodekstrīnu vai maltodekstrīna sīrupu (apakšpozīcija 1702 30 51–1702 30 99, 1702 40 90, 1702 90 50 un 2106 90 55) vai piena produktus

S

2309 90 10

Zivju vai jūras zīdītāju šķīstošās atliekas, ko izmanto dzīvnieku barošanai

NS

2309 90 91

Biešu mīkstums ar pievienotu melasi, ko izmanto dzīvnieku barošanai

S

2309 90 95

2309 90 99

Citādi izstrādājumi, ko izmanto dzīvnieku barošanai, kas satur 49 % no svara vai vairāk holīna hlorīdu uz organiskas vai neorganiskas bāzes

S

24. nodaļa

Tabaka un tabakas rūpnieciski aizstājēji

S

2519 90 10

Magnija oksīds, izņemot dedzinātu dabisko magnija karbonātu

NS

2522

Nedzēstie, dzēstie un hidrauliskie kaļķi, izņemot kalcija oksīdu un hidroksīdu, kas minēti pozīcijā 2825

NS

2523

Portlandcements, aluminātcements, sārņu, sulfātizturīgais un tamlīdzīgi hidrauliskie cementi, nekrāsoti vai iekrāsoti vai klinkeru veidā

NS

27. nodaļa

Minerāldegvielas, minerāleļļas un to pārtvaices produkti; bitumenvielas, minerālvaski

NS

2801

Fluors, hlors, broms, jods

NS

2802 00 00

Sērs, sublimēts vai izgulsnēts; koloidālais sērs

NS

ex 2804

Ūdeņradis, inertās gāzes un citi nemetāli, izņemot apakšpozīcijas 2804 69 00 ražojumus

NS

2806

Hlorūdeņradis (sālsskābe); hlorsulfoskābe

NS

2807 00

Sērskābe; oleums

NS

2808 00 00

Slāpekļskābe; sulfoslāpekļskābes

NS

2809

Fosfora (V) oksīds; fosforskābe; polifosforskābes ar noteiktu vai nenoteiktu ķīmisko sastāvu

NS

2810 00 90

Bora oksīdi, kas nav dibora trioksīds; borskābes

NS

2811

Citādas neorganiskās skābes un citādi neorganiskie nemetālu savienojumi ar skābekli

NS

2812

Nemetālu halogenīdi un oksihalogenīdi

NS

2813

Nemetālu sulfīdi; tehniskais fosfors trisulfīds

NS

2814

Bezūdens amonjaks vai amonjaka ūdens šķīdums

S

2815

Nātrija hidroksīds (kaustiskā soda); kālija hidroksīds (kaustiskais potašs); nātrija vai kālija peroksīdi

S

2816

Magnija hidroksīds un peroksīds; stroncija vai bārija oksīdi, hidroksīdi un peroksīdi

NS

2817 00 00

Cinka oksīds; cinka peroksīds

S

2818 10

Mākslīgais korunds, arī ar nenoteiktu ķīmisko sastāvu

S

2819

Hroma oksīdi un hidroksīdi

S

2820

Mangāna oksīdi

S

2821

Dzelzs oksīdi un hidroksīdi; krāszemes, kas pēc svara satur 70 % vai vairāk saistītās dzelzs, kas izteikta kā Fe2O3

NS

2822 00 00

Kobalta oksīdi un hidroksīdi; tehniskie kobalta oksīdi

NS

2823 00 00

Titāna oksīdi

S

2824

Svina oksīdi; sarkanais un oranžais svina mīnijs

NS

ex 2825

Hidrazīns un hidroksilamīns un to neorganiskie sāļi; citādas neorganiskās bāzes; citādi metālu oksīdi, hidroksīdi un peroksīdi, izņemot pozīcijā 2825 10 00 un 2825 80 00 minētos ražojumus

NS

2825 10 00

Hidrazīns un hidroksilamīns un to neorganiskie sāļi

S

2825 80 00

Atimona oksīdi

S

2826

Fluorīdi; fluorsilikāti, fluoralumināti un citi kompleksie fluora sāļi

NS

ex 2827

Hlorīdi, oksihlorīdi un hidroksihlorīdi, izņemot apakšpozīcijā 2827 10 00 un 2827 32 00 minētos ražojumus; bromīdi un oksibromīdi; jodīdi un oksijodīdi

NS

2827 10 00

Amonija hlorīds

S

2827 32 00

Alumīnija hlorīds

S

2828

Hipohlorīti; tehniskais kalcija hipohlorīts; hlorīti; hipobromīti

NS

2829

Hlorāti un perhlorāti; bromāti un perbromāti; jodāti un perjodāti

NS

ex 2830

Sulfīdi, izņemot apakšpozīcijā 2830 10 00 minētos ražojumus; noteikta vai nenoteikta ķīmiska sastāva polisulfīdi

NS

2830 10 00

Nātrija sulfīdi

S

2831

Ditionīti un sulfoksilāti

NS

2832

Sulfīti; tiosulfāti

NS

2833

Sulfāti; alauni; peroksisulfāti (persulfāti)

NS

2834 10 00

Nitrīti

S

2834 21 00

2834 29

Nitrāti

NS

2835

Fosfināti (hipofosfīti), fosfonāti (fosfīti) un fosfāti; polifosfāti, noteikta vai nenoteikta ķīmiskā sastāva

S

ex 2836

Karbonāti, izņemot apakšpozīcijā 2836 20 00, 2836 40 00 un 2836 60 00 minētos ražojumus; peroksikarbonāti (perkarbonāti); tehniskais amonija karbonāts, kas satur amonija karbamātu

NS

2836 20 00

Dinātrija karbonāts

S

2836 40 00

Kālija karbonāti

S

2836 60 00

Bārija karbonāts

S

2837

Cianīdi, oksicianīdi un kompleksie cianīdi

NS

2839

Silikāti; tehniskie sārmu metālu silikāti

NS

2840

Borāti; peroksiborāti (perborāti)

NS

ex 2841

Metālu oksiskābju vai peroksiskābju sāļi, izņemot apakšpozīcijā 2841 61 00 minēto ražojumu

NS

2841 61 00

Kālija permanganāts

S

2842

Citi neorganisko skābju vai peroksiskābju sāļi (tostarp alumosilikāti ar vai bez noteikta ķīmiskā sastāva), bet ne azīdi

NS

2843

Koloidālie dārgmetāli; dārgmetālu organiskie un neorganiskie savienojumi vai noteikta vai nenoteikta ķīmiska sastāva; dārgmetālu amalgamas

NS

ex 2844 30 11

Metālkeramika, kurā ir urāns ar samazinātu urāna-235 saturu vai šā ražojuma savienojumi, kas nav neapstrādāta

NS

ex 2844 30 51

Metālkeramika, kas satur toriju vai tā savienojumus, kas nav neapstrādāta

NS

2845 90 90

Izotopi, izņemot pozīcijā 2844 minētos, un šādu izotopu savienojumi, neorganiski un organiski, noteikta vai nenoteikta ķīmiska sastāva, izņemot deiteriju un tā savienojumus, ūdeņradi un tā savienojumus, kas bagātināti ar deiteriju, vai šos ražojumus saturoši maisījumi un šķīdumi

NS

2846

Retzemju metālu, itrija, skandija un šo metālu maisījumu organiskie un neorganiskie savienojumi

NS

2847 00 00

Ūdeņraža peroksīds, arī stabilizēts ar urīnvielu

NS

2848 00 00

Noteikta vai nenoteikta ķīmiska sastāva fosfīdi, izņemot dzelzs fosforus

NS

ex 2849

Karbīdi, noteikta vai nenoteikta ķīmiska sastāva, izņemot apakšpozīcijā 2849 20 00 un 2849 90 30 minētos ražojumus

NS

2849 20 00

Noteikta vai nenoteikta ķīmiska sastāva silikona karbīdi

S

2849 90 30

Noteikta vai nenoteikta ķīmiska sastāva volframa karbīdi

S

ex 2850 00

Hidrīdi, nitrīdi, azīdi, silicīdi un borīdi, arī noteikta vai nenoteikta ķīmiska sastāva, kas nav pozīcijā 2849 minētie karbīdi un izņemot apakšpozīcijas 2850 00 70 ražojumus

NS

2850 00 70

Noteikta vai nenoteikta ķīmiska sastāva silicīdi

S

2852 00 00

Organiskie vai neorganiskie dzīvsudraba savienojumi, izņemot amalgamas

NS

2853 00

Citādi neorganiskie savienojumi (ieskaitot destilēto ūdeni vai vadītspējīgu ūdeni un līdzīgas tīrības ūdeni); sašķidrināts gaiss (ar atdalītām vai neatdalītām cēlgāzēm); saspiests gaiss; amalgamas, bet ne dārgmetālu amalgamas

NS

2903

Halogenētie ogļūdeņražu atvasinājumi

S

ex 2904

Sulfurēti, nitrēti vai nitrozēti ogļūdeņražu atvasinājumi, halogenēti vai nehalogenēti, izņemot apakšpozīcijā 2904 20 00 minētos ražojumus

NS

2904 20 00

Atvasinājumi, kas satur tikai nitrogrupas vai nitrozogrupas

S

ex 2905

Acikliskie spirti un to halogenētie, sulfurētie, nitrētie vai nitrozētie atvasinājumi, izņemot apakšpozīcijā 2905 45 00 un apakšpozīcijā 2905 43 00 un 2905 44 minētos ražojumus

S

2905 45 00

Glicerīns

NS

2906

Cikliskie spirti un to halogenētie, sulfurētie, nitrētie vai nitrozētie atvasinājumi

NS

ex 2907

Fenoli, izņemot apakšpozīcijā 2907 15 90 un ex 2907 22 00 minētos ražojumus; fenolu spirti

NS

2907 15 90

Naftoli un to sāļi, izņemot 1-naftolu

S

ex 2907 22 00

Hidrohinons (hinols)

S

2908

Fenolu vai fenolu spirtu halogenētie, sulfurētie, nitrētie vai nitrozētie atvasinājumi

NS

2909

Ēteri, hidroksiēteri, alkoksifenoli, alkoksifenolspirti, spirtu peroksīdi, ēteru peroksīdi, ketonu peroksīdi (noteikta vai nenoteikta ķīmiskā sastāva) un to halogenētie, sulfurētie, nitrētie vai nitrozētie atvasinājumi

S

2910

Trīslocekļu cikla epoksīdi, epoksispirti, epoksifenoli un epoksiēteri un to halogenētie, sulfurētie, nitrētie un nitrozētie atvasinājumi

NS

2911 00 00

Acetāli un pusacetāli ar vēl kādu skābekļa funkcionālo grupu vai bez tās un to halogenētie, sulfurētie, nitrētie vai nitrozētie atvasinājumi

NS

ex 2912

Aldehīdi, ar vai bez funkcionālām grupām ar skābekli; cikliskie aldehīdu polimēri; paraformaldehīds, izņemot apakšpozīcijā 2912 41 00 minēto ražojumu;

NS

2912 41 00

Vanilīns (4-hidroksi-3-metoksibenzaldehīds)

S

2913 00 00

Pozīcijā 2912 minēto ražojumu halogenētie, sulfurētie, nitrētie un nitrozētie atvasinājumi

NS

ex 2914

Ketoni un hinoni, ar vai bez skābekļa funkcionālām grupām, un to halogenētie, sulfurētie, nitrētie vai nitrozētie atvasinājumi, izņemot apakšpozīcijas 2914 11 00, 2914 21 00 un 2914 22 00 ražojumus

NS

2914 11 00

Acetons

S

2914 21 00

Kampars

S

2914 22 00

Cikloheksanons un metilcikloheksanoni

S

2915

Piesātinātas acikliskās monokarbonskābes un to anhidrīdi, halogenīdi, peroksīdi un peroksiskābes; to halogenētie, sulfurētie, nitrētie un nitrozētie atvasinājumi

S

ex 2916

Nepiesātinātās acikliskās monokarbonskābes, cikliskās monokarbonskābes un to anhidrīdi, halogenīdi, peroksīdi un peroksiskābes un to halogenētie, sulfurētie, nitrētie vai nitrozētie atvasinājumi, izņemot apakšpozīcijā ex 2916 11 00, 2916 12 un 2916 14 minētos atvasinājumus

NS

ex 2916 11 00

Akrilskābe

S

2916 12

Akrilskābes esteri

S

2916 14

Metakrilskābes esteri

S

ex 2917

Polikarbonskābes un to anhidrīdi, halogenīdi, peroksīdi un peroksiskābes, un to halogenētie, sulfurētie, nitrētie un nitrozētie atvasinājumi, izņemot apakšpozīcijā 2917 11 00, 2917 12 10, 2917 14 00, 2917 32 00, 2917 35 00 un 2917 36 00 minētos ražojumus

NS

2917 11 00

Skābeņskābe, tās sāļi un esteri

S

2917 12 10

Adipīnskābe un tās sāļi

S

2917 14 00

Maleīnskābes anhidrīds

S

2917 32 00

Dioktilortoftalāti

S

2917 35 00

Ftalskābes anhidrīds

S

2917 36 00

Tereftalskābe un tās sāļi

S

ex 2918

Karbonskābes, kas satur papildu skābekļa funkcionālās grupas, un to anhidrīdi, halogenīdi, peroksīdi un peroksiskābes; to halogenētie, sulfurētie, nitrētie vai nitrozētie atvasinājumi, izņemot apakšpozīcijās 2918 14 00, 2918 15 00, 2918 21 00, 2918 22 00 un 2918 29 10 minētos ražojumus

NS

2918 14 00

Citronskābe

S

2918 15 00

Citronskābes sāļi un esteri

S

2918 21 00

Salicilskābe un tās sāļi

S

2918 22 00

O-acetilsalicilskābe, tās sāļi un esteri

S

2918 29 10

Sulfosalicilskābes, hidroksinaftoskābes; to sāļi un esteri

S

2919

Fosforskābes esteri un to sāļi, ieskaitot laktofosfātu; to halogenētie, sulfurētie, nitrētie vai nitrozētie atvasinājumi

NS

2920

Nemetālu pārējo neorganisko skābju esteri (izņemot halogēnūdeņražu esterus) un to sāļi; to halogenētie, sulfurētie, nitrētie vai nitrozētie atvasinājumi

NS

2921

Savienojumi ar amīnu funkcionālajām grupām

S

2922

Aminosavienojumi, kas satur skābekļa funkcionālo grupu

S

2923

Četraizvietotie amonija sāļi un hidroksīdi; lecitīni un citi fosfoaminolipīdi, ar vai bez noteikta ķīmiskā sastāva

NS

ex 2924

Savienojumi, kas satur karboksiamīda funkcionālo grupu, un ogļskābes savienojumi, kas satur amīda funkcionālo grupu, izņemot apakšpozīcijā 2924 23 00 minētos ražojumus

S

2924 23 00

2-acetamidobenzoskābe (N-acetilantranilskābe) un tās sāļi

NS

2925

Savienojumi, kas satur karboksiamīda funkcionālo grupu (ieskaitot saharīnu un tā sāļus), un savienojumi, kas satur imīna funkcionālo grupu

NS

ex 2926

Savienojumi, kas satur nitrila funkcionālo grupu, izņemot apakšpozīcijā 2926 10 00 minēto ražojumu

NS

2926 10 00

Akrilonitrils

S

2927 00 00

Diazosavienojumi, azosavienojumi vai azoksisavienojumi

S

2928 00 90

Citādi hidrazīna vai hidroksilamīna organiskie atvasinājumi

NS

2929 10

Izocianāti

S

2929 90 00

Citādi savienojumi, kas satur citas slāpekļa funkcionālās grupas

NS

2930 20 00

2930 30 00

ex 2930 90 85

Tiokarbamāti un ditiokarbamāti, un tiurāma monosulfīdi, -disulfīdi vai -tetrasulfīdi; ditiokarbonāti (ksantāti)

NS

2930 40 90

2930 50 00

2930 90 13

2930 90 16

2930 90 20

ex 2930 90 85

Metionīns, katafols (ISO), metamidofoss (ISO) un citi sēra organiskie savienojumi, izņemot ditiokarbonātus (ksantātus)

S

2931 00

Citādi elementorganiskie savienojumi

NS

ex 2932

Heterocikliskie savienojumi, kas satur tikai slāpekļa heteroatomu(-us), izņemot apakšpozīcijā 2932 12 00, 2932 13 00 un 2932 21 00 minētos ražojumus

NS

2932 12 00

2-furaldehīds (furfuraldehīds)

S

2932 13 00

Furfurilspirts un tetrahidrofurfurilspirts

S

2932 21 00

Kumarīns, metilkumarīni un etilkumarīni

S

ex 2933

Heterocikliskie savienojumi, kas satur tikai slāpekļa heteroatomu(-us), izņemot apakšpozīcijā 2933 61 00 minēto ražojumu

NS

2933 61 00

Melamīns

S

2934

Nukleīnskābes un to sāļi, noteikta vai nenoteikta ķīmiska sastāva; citi heterocikliskie savienojumi

NS

2935 00 90

Citādi sulfonamīdi

S

2938

Dabiskie vai sintezētie glikozīdi un to sāļi, ēteri un esteri un citādi atvasinājumi

NS

ex 2940 00 00

Cukuri, ķīmiski tīri, bet ne saharoze, laktoze, maltoze, glikoze un fruktoze, un izņemot ramnozi, rafinozi un mannozi; cukuru ēteri, cukuru acetāli un cukuru esteri un to sāļi, izņemot pozīcijā 2937, 2938 un 2939 minētos ražojumus

S

ex 2940 00 00

Ramnoze, rafinoze un mannoze

NS

2941 20 30

Dihidrostreptomicīns, tā sāļi, esteri un hidrāti

NS

2942 00 00

Citādi organiskie savienojumi

NS

3102 (14)

Minerālie vai ķīmiskie slāpekļa mēslošanas līdzekļi

S

3103 10

Superfosfāti

S

3105

Minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur divus vai trīs barojošus elementus: slāpekli, fosforu un kāliju; citādi mēslošanas līdzekļi; 31. nodaļā minētās preces tablešu vai līdzīgās formās, vai iesaiņojumā, kura bruto svars ir līdz 10 kg

S

ex 32. nodaļa

Miecvielu un krāsošanas ekstrakti; miecvielas un to atvasinājumi; pigmenti un citas krāsvielas; krāsas un lakas; špakteļtepes, tepes un citas mastikas; tintes, izņemot pozīcijās 3204 un 3206 minētos ražojumus un izņemot apakšpozīcijās 3201 20 00, 3201 90 20, ex 3201 90 90 (eikalipta miecvielu ekstrakti), ex 3201 90 90 (no gambīra un mirobalana augļiem iegūtu miecvielu ekstrakti) un ex 3201 90 90 (citi miecvielu ekstrakti, kas iegūti no augiem) minētos ražojumus

NS

3204

Sintētiskās organiskās krāsvielas ar noteiktu vai nenoteiktu ķīmisko sastāvu; 32. nodaļas 3. piezīmē minētie preparāti uz sintētisko organisko krāsvielu bāzes; sintētiskie organiskie ražojumi, ko izmanto par fluorescējošiem balinātājiem vai luminoforiem, ar noteiktu vai nenoteiktu ķīmisko sastāvu

S

3206

Citādas krāsvielas; preparāti, kas minēti 32. nodaļas 3. piezīmē, izņemot pozīcijās 3203, 3204 vai 3205 minētos; neorganiskie ražojumi, ko izmanto kā luminoforus, ar vai bez noteikta ķīmiskā sastāva

S

33. nodaļa

Ēteriskās eļļas un rezinoīdi; parfīmi, kosmētiskie un ķermeņa kopšanas līdzekļi

NS

34. nodaļa

Ziepes, organiskās virsmaktīvās vielas, mazgāšanas līdzekļi, eļļošanas līdzekļi, mākslīgie vaski, gatavi vaski, spodrināšanas vai tīrīšanas līdzekļi, sveces un tamlīdzīgi izstrādājumi, veidošanas pastas, zobtehnikas vaski un izstrādājumi zobārstniecībai uz ģipša bāzes

NS

3501

Kazeīni, kazeināti un citi kazeīna atvasinājumi; kazeīna līmes

S

3502 90 90

Albumināti un citādi albumīna atvasinājumi

NS

3503 00

Želatīns (ieskaitot želatīnu taisnstūrveida, arī kvadrātveida, plāksnēs, ar apstrādātu vai neapstrādātu virsmu, iekrāsots vai nekrāsots) un želatīna atvasinājumi; zivju līme; citādas dzīvnieku izcelsmes līmes, izņemot kazeīna līmes, kas minētas pozīcijā 3501

NS

3504 00 00

Peptoni un to atvasinājumi; citādas olbaltumvielas un to atvasinājumi, kas nav minēti vai iekļauti citur; hromētas vai nehromētas ādas pulveris

NS

3505 10 50

Esterificētas vai ēterificētas cietes

NS

3506

Gatavas līmes un citādas gatavās līmvielas, kas citur nav minētas vai iekļautas; ražojumi, kas paredzēti izmantošanai kā līmes vai līmvielas, safasēti pārdošanai mazumtirdzniecībā kā līmes vai līmvielas, ar tīro svaru līdz 1 kg

NS

3507

Fermenti; gatavi fermenti, kas nav minēti vai iekļauti citur

S

36. nodaļa

Sprāgstvielas; pirotehnikas izstrādājumi; sērkociņi; pirofori sakausējumi; daži degmaisījumi

NS

37. nodaļa

Fotopreces un kinopreces

NS

ex 38. nodaļa

Dažādi ķīmiski produkti, izņemot pozīcijā 3802 un 3817 00, apakšpozīcijā 3823 12 00 un 3823 70 00, un pozīcijā 3825 minētos ražojumus, un izņemot apakšpozīcijā 3809 10 un 3824 60 minētos ražojumus

NS

3802

Aktivētā ogle; aktivēti dabiskie minerālprodukti; dzīvnieku ogle, tostarp izmantota dzīvnieku ogle

S

3817 00

Jaukti alkilbenzoli un jaukti alkilnaftalīni, izņemot pozīcijās 2707 vai 2902 minētos

S

3823 12 00

Oleīnskābe

S

3823 70 00

Rūpnieciskie alifātiskie spirti

S

3825

Citur neminēti ķīmijas un saskarnozaru rūpniecības atlikumi; sadzīves atkritumi; kanalizācijas dūņas, citādi atkritumi, kas minēti 38. nodaļas 6. piezīmē

S

ex 39. nodaļa

Plastmasas un to izstrādājumi, izņemot pozīcijā 3901, 3902, 3903 un 3904, apakšpozīcijā 3906 10 00, 3907 10 00, 3907 60 un 3907 99, pozīcijā 3908 un 3920 un apakšpozīcijā 3921 90 19 un 3923 21 00 minētos ražojumus

NS

3901

Etilēna polimēri pirmformās

S

3902

Propilēna vai citu olefīnu polimēri pirmformās

S

3903

Stirola polimēri pirmformās

S

3904

Vinilhlorīda vai citu halogenēto olefīnu polimēri pirmformās

S

3906 10 00

Poli(metilmetakrilāts)

S

3907 10 00

Poliacetāli

S

3907 60

Poli(etilēntereftalāts)

S

3907 99

Citādi poliesteri, kas nav nepiesātināti

S

3908

Poliamīdi pirmformās

S

3920

Citādas plastmasas plātnes, loksnes, plēves, folijas un lentes, bez porām, nestiegrotas, kārtainas, uz pamatnes vai tamlīdzīgi savienotas ar citiem materiāliem

S

3921 90 19

Citādas poliesteru plātnes, loksnes, plēves, folijas un lentes, bet ne ar porām un ne gofrētas loksnes un plātnes

S

3923 21 00

Maisi un maisiņi (tostarp tūtas) no etilēna polimēriem

S

ex 40. nodaļa

Kaučuks un tā izstrādājumi, izņemot pozīcijā 4010 minētos ražojumus

NS

4010

Transportieru lentes un dzensiksnas vai transmisijas siksnas vai dzensiksnas no vulkanizēta kaučuka

S

ex 4104

Miecētas vai miecētas un žāvētas liellopu (tostarp bifeļu) un zirgu ādas bez apmatojuma, šķeltas vai nešķeltas, bet tālāk neapstrādātas, izņemot apakšpozīcijas 4104 41 19 un 4104 49 19 ražojumus

S

ex 4106 31

4106 32

Miecētas vai miecētas un žāvētas cūku ādas bez apmatojuma, mitrā veidā (arī mitri hroma pusfabrikāti), šķeltas, bet tālāk neapstrādātas, vai kaltētā veidā (miecētas un žāvētas), šķeltas vai nešķeltas, bet tālāk neapstrādātas, izņemot apakšpozīcijā 4106 31 10 minētos ražojumus

NS

4107

Pēc miecēšanas vai miecēšanas un izžāvēšanas tālāk apstrādāta vēršāda un zirgu āda, ieskaitot pergamentētu ādu bez apmatojuma, šķelta vai nešķelta, izņemot ādu, kas iekļauta pozīcijā 4114

S

4112 00 00

Pēc miecēšanas vai miecēšanas un izžāvēšanas tālāk apstrādāta aitāda vai jērāda, ieskaitot pergamentētu ādu bez apmatojuma, šķelta vai nešķelta, izņemot ādu, kas iekļauta pozīcijā 4114

S

ex 4113

Pēc miecēšanas vai miecēšanas un izžāvēšanas tālāk apstrādāta citu dzīvnieku āda, ieskaitot pergamentētu ādu bez apmatojuma, šķelta vai nešķelta, izņemot ādu, kas iekļauta pozīcijā 4114, izņemot apakšpozīcijā 4113 10 00 minētos ražojumus

NS

4113 10 00

Kazu vai kazlēnu āda

S

4114

Zamšāda (ieskaitot mākslīgo zamšādu); lakāda un lakādas imitācija; metalizēta āda

S

4115 10 00

Mākslīgā āda ar ādas vai ādas šķiedru pamatni, gabalos, loksnēs vai sloksnēs, arī ruļļos

S

ex 42. nodaļa

Ādas izstrādājumi, zirglietas un iejūgi; ceļojuma piederumi, rokassomas un tamlīdzīgas preces; izstrādājumi no dzīvnieku zarnām (izņemot zīdvērpēja pavedienu), izņemot pozīcijā 4202 un 4203 minētos ražojumus

NS

4202

Koferi, somas, tualetes maciņi, diplomātportfeļi, portfeļi, skolassomas, briļļu futrāļi, binokļu somas, fotosomas, mūzikas instrumentu futrāļi, ieroču makstis un tamlīdzīgi izstrādājumi; ceļojuma somas, izolēti pārtikas vai dzērienu maisiņi, kosmētikas somas, mugursomas, rokassomas, iepirkumu somas, kabatas portfeļi, maki, karšu futrāļi, cigarešu etvijas, tabakmaki, rīku somas, sporta somas, futrāļi pudelēm, dārglietu lādītes, pūdernīcas, asu priekšmetu futrāļi un tamlīdzīgi izstrādājumi no ādas vai mākslīgās ādas, no plastmasas plēves, no tekstilmateriāliem, no vulkanizētas šķiedras vai no kartona, vai arī pilnīgi vai lielākoties pārklāti ar šādiem materiāliem vai papīru

S

4203

Apģērba gabali un apģērba piederumi no ādas vai mākslīgās ādas

S

43. nodaļa

Kažokādas un mākslīgās kažokādas, to izstrādājumi

NS

ex 44. nodaļa

Koks un koka izstrādājumi, izņemot pozīcijā 4410, 4411, 4412, apakšpozīcijā 4418 10, 4418 20 10, 4418 71 00, 4420 10 11, 4420 90 10 un 4420 90 91 minētos ražojumus; kokogles

NS

4410

Kokskaidu plātnes, orientētās kokskaidu plātnes (OSB) un tamlīdzīgas plātnes (piemēram, vafeļplātnes) no koksnes vai citiem koksnveida materiāliem, aglomerētiem vai neaglomerētiem ar sveķiem vai citām organiskām saistvielām

S

4411

Kokšķiedru vai citu koksnveida materiālu plātnes, kam ir vai nav pievienoti sveķi vai citas organiskas vielas

S

4412

Saplāksnis, finierētas plātnes un līdzīgi materiāli no kārtaini līmētas koksnes

S

4418 10

Koka logi, stiklotas durvis un to rāmji

S

4418 20 10

Durvis, to rāmji un sliekšņi no tropu koku koksnes, kā noteikts 44. nodaļas 2. papildpiezīmē

S

4418 71 00

Salikti grīdas koka dēļi mozaīkas grīdām

S

4420 10 11

4420 90 10

4420 90 91

Tropu koku statuetes un citi dekoratīvi izstrādājumi, kā precizēts 44. nodaļas 2. papildu piezīmē; koka izstrādājumi ar mozaīku un intarsijas; lādītes un kārbiņas juvelierizstrādājumiem vai galda piederumiem un tamlīdzīgiem priekšmetiem; koka mēbeles, kas nav minētas 94. nodaļā, no tropu koka, kā precizēts 44. nodaļas 2. papildu piezīmē

S

ex 45. nodaļa

Korķis un korķa izstrādājumi, izņemot pozīcijā 4503 minētos ražojumus

NS

4503

Dabiskā korķa izstrādājumi

S

46. nodaļa

Izstrādājumi no salmiem, esparto un citiem pinamiem materiāliem; pīti grozi un pīti izstrādājumi

S

50. nodaļa

Zīds

S

ex 51. nodaļa

Vilna, smalka vai rupja spalva, izņemot pozīcijā 5105 minētos ražojumus; astru dzija un austs audums

S

52. nodaļa

Kokvilna

S

53. nodaļa

Citādas augu tekstilšķiedras; papīra pavedieni un audumi no papīra pavedieniem

S

54. nodaļa

Ķīmiskie pavedieni; lentes un tamlīdzīgi ķīmiskie tekstilmateriāli

S

55. nodaļa

Ķīmiskās štāpeļšķiedras

S

56. nodaļa

Vate, filcs un neaustas drānas; speciāla dzija; auklas, tauvas, virves, troses un to izstrādājumi

S

57. nodaļa

Paklāji un citādas tekstilmateriālu grīdsegas

S

58. nodaļa

Speciāli audumi; tekstildrānas ar šūtām plūksnām; mežģīnes; gobelēni; apdares materiāli; izšuvumi

S

59. nodaļa

Impregnētas, pārklātas vai laminētas tekstildrānas; rūpniecībā izmantojami tekstilizstrādājumi

S

60. nodaļa

Trikotāžas drānas

S

61. nodaļa

Trikotāžas apģērba gabali un apģērba piederumi

S

62. nodaļa

Apģērba gabali un apģērba piederumi, kas nav no trikotāžas

S

63. nodaļa

Citādi gatavie tekstilizstrādājumi; komplekti; valkātas drēbes un lietoti tekstilizstrādājumi; lupatas

S

64. nodaļa

Apavi, getras un tamlīdzīgi izstrādājumi; šādu izstrādājumu daļas

S

65. nodaļa

Galvassegas un to daļas

NS

66. nodaļa

Lietussargi, saulessargi, spieķi, sēžamspieķi, pātagas, pletnes un to daļas

S

67. nodaļa

Apstrādātas spalvas un dūnas un spalvu un dūnu izstrādājumi; mākslīgās puķes; izstrādājumi no cilvēku matiem

NS

68. nodaļa

Akmens, ģipša, cementa, azbesta, vizlas un tamlīdzīgu materiālu izstrādājumi

NS

69. nodaļa

Keramikas izstrādājumi

S

70. nodaļa

Stikls un stikla izstrādājumi

S

ex 71. nodaļa

Dabiskas vai kultivētas pērles, dārgakmeņi un pusdārgakmeņi, dārgmetāli, ar dārgmetālu plaķēti metāli un to izstrādājumi; bižutērija; monētas, izņemot pozīcijā 7117 minētos ražojumus

NS

7117

Bižutērija

S

7202

Ferosakausējumi

S

73. nodaļa

Dzelzs vai tērauda izstrādājumi

NS

74. nodaļa

Varš un tā izstrādājumi

S

7505 12 00

Niķeļa sakausējumu stieņi un profili

NS

7505 22 00

Niķeļa sakausējumu stieple

NS

7506 20 00

Niķeļa sakausējumu plāksnes, loksnes, sloksnes un folija

NS

7507 20 00

Niķeļa cauruļu savienotājelementi

NS

ex 76. nodaļa

Alumīnijs un tā izstrādājumi, izņemot pozīcijā 7601 minētos ražojumus

S

ex 78. nodaļa

Svins un tā izstrādājumi, izņemot pozīcijā 7801 minētos ražojumus

S

ex 79. nodaļa

Cinks un tā izstrādājumi, izņemot pozīcijā 7901 un 7903 minētos ražojumus

S

ex 81. nodaļa

Pārējie parastie metāli; metālkeramika; to izstrādājumi, izņemot apakšpozīcijā 8101 10 00, 8101 94 00, 8102 10 00, 8102 94 00, 8104 11 00, 8104 19 00, 8107 20 00, 8108 20 00, 8108 30 00, 8109 20 00, 8110 10 00, 8112 21 90, 8112 51 00, 8112 59 00, 8112 92 un 8113 00 20 minētos

S

82. nodaļa

Parasto metālu darbarīki, ierīces, galda piederumi, karotes un dakšiņas; to daļas no parastajiem metāliem

S

83. nodaļa

Dažādi parasto metālu izstrādājumi

S

ex 84. nodaļa

Kodolreaktori, katli, mehānismi un mehāniskas ierīces; to detaļas, izņemot apakšpozīcijā 8401 10 00 un 8407 21 10 minētos ražojumus

NS

8401 10 00

Kodolreaktori

S

8407 21 10

Kuģu dzinēji, piekarināmie motori, kuru darba tilpums nepārsniedz 325 cm3

S

ex 85. nodaļa

Elektroierīces un elektroiekārtas un to detaļas; skaņu ierakstīšanas un atskaņošanas aparatūra, televīzijas attēla un skaņas ierakstīšanas un reproducēšanas aparatūra un šādu izstrādājumu detaļas un piederumi, izņemot apakšpozīcijā 8516 50 00, 8517 69 39, 8517 70 15, 8517 70 19, 8519 20, 8519 30, 8519 81 11 līdz 8519 81 45, 8519 81 85, no 8519 89 11 līdz 8519 89 19, pozīcijā 8521, 8525 un 8527, apakšpozīcijā 8528 49, 8528 59 un no 8528 69 līdz 8528 72, pozīcijā 8529 un apakšpozīcijā 8540 11 un 8540 12 minētos ražojumus

NS

8516 50 00

Mikroviļņu krāsnis

S

8517 69 39

Radiofonijas, radiotelefona vai radiotelegrāfa sakaru uztvērējaparatūra, kas nav portatīvie uztvērēji izsaukšanai, brīdināšanai un peidžeru sistēmas uztvērēji

S

8517 70 15

8517 70 19

Visu veidu antenas un reflektori, kas nav antenas radiotelegrāfa vai radiotelefona aparātiem; daļas, kas izmantojamas kopā ar šiem izstrādājumiem

S

8519 20

8519 30

Aparāti, kas iedarbināmi ar monētu, banknoti, bankas karti, žetonu vai citādiem maksāšanas līdzekļiem; atskaņotāju diski

S

8519 81 11–8519 81 45

Citāda atskaņošanas aparatūra (tostarp kasešu atskaņotāji), kurai nav skaņu ierakstīšanas ierīču

S

8519 81 85

Citādi magnetofoni ar atskaņotājierīci, kas nav kasešu audioiekārtas

S

8519 89 11–8519 89 19

Citāda atskaņošanas aparatūra bez skaņas ierakstīšanas ierīces

S

8521

Videoieraksta vai video reproducēšanas aparatūra, ar skaņotāju vai bez tā

S

8525

Radiotelefona, radio vai televīzijas raidaparatūra, kas ietver vai neietver uztveršanas, skaņas ierakstīšanas vai atskaņošanas aparatūru; televīzijas kameras; ciparu kameras un videokameru magnetofoni

S

8527

Radiofonijas uztvērējaparatūra, kas atrodas vai neatrodas vienā korpusā ar skaņas ierakstīšanas vai atskaņošanas aparatūru vai pulksteni

S

8528 49

8528 59

8528 69–8528 72

Monitori un projektori, kas neietver televīzijas uztveršanas iekārtas, ko neizmanto tikai vai galvenokārt automātiskā datu apstrādes sistēmā, kas minēta pozīcijā 8471; televizori, arī apvienoti ar radiouztvērēju vai skaņas vai attēla ierakstīšanas vai reproducēšanas aparatūru

S

8529

Detaļas, kas piemērotas lietošanai vienīgi vai galvenokārt kopā ar aparatūru pozīcijās 8525–8528

S

8540 11

8540 12 00

Elektronstaru lampas televīzijas pārraidei, ieskaitot videomonitoru katodstaru lampas, krāsu, melnbalta vai cita monohromatiska attēla

S

86. nodaļa

Vilcienu lokomotīves un tramvaju vilcējvagoni, ritošais sastāvs un tā daļas; dzelzceļa vai tramvaju ceļa aprīkojums un tā daļas; visu veidu mehāniskās (ieskaitot elektromehāniskās) satiksmes signalizācijas iekārtas

NS

ex 87. nodaļa

Sauszemes transportlīdzekļi, izņemot dzelzceļa vai tramvaju ritošo sastāvu, un to daļas un piederumi, izņemot pozīcijās 8702, 8703, 8704, 8705, 8706 00, 8707, 8708, 8709, 8711, 8712 00 un 8714 minētos ražojumus

NS

8702

Mehāniskie transportlīdzekļi 10 vai vairāk cilvēku pārvadāšanai, ieskaitot vadītāju

S

8703

Automobiļi un citi mehāniskie transportlīdzekļi, kas paredzēti galvenokārt cilvēku pārvadāšanai (izņemot pozīcijā 8702 minētos transportlīdzekļus), ieskaitot kravas un pasažieru autofurgonus un sacīkšu automobiļus

S

8704

Mehāniskie transportlīdzekļi preču pārvadāšanai

S

8705

Īpaši mehāniskie transportlīdzekļi, kas principā nav konstruēti pasažieru vai preču pārvadāšanai (piemēram, tehniskās palīdzības automobiļi, autoceltņi, ugunsdzēsības automobiļi, autobetonmaisītāji, ielu tīrītājautomobiļi, laistītājautomobiļi, darbnīcautomobiļi, automobiļi ar rentgena iekārtām)

S

8706 00

Šasijas ar dzinējiem mehāniskajiem transportlīdzekļiem, kas minēti pozīcijās 8701–8705

S

8707

Virsbūves (tostarp kabīnes) mehāniskajiem transportlīdzekļiem, kas minēti pozīcijās 8701–8705

S

8708

Detaļas un piederumi mehāniskajiem transportlīdzekļiem, kas minēti pozīcijās 8701–8705

S

8709

Ar celšanas un takelāžas ierīcēm neaprīkoti kravas transportētāji ar piedziņu, kādus izmanto rūpnīcās, noliktavās, ostās vai lidostās kravu pārvadāšanai nelielos attālumos; vilcēji, kādus izmanto uz dzelzceļa staciju peroniem; minēto transportlīdzekļu detaļas

S

8711

Motocikli (tostarp mopēdi) un velosipēdi ar motoru, ar vai bez blakusvāģa; blakusvāģi

S

8712 00

Divriteņi un citi velosipēdi (ieskaitot kravas trīsriteņus), bez motora

S

8714

Detaļas un piederumi transportlīdzekļiem pozīcijās 8711–8713

S

88. nodaļa

Gaisa kuģi, kosmosa kuģi un to daļas

NS

89. nodaļa

Kuģi, laivas un peldošas būves

NS

90. nodaļa

Optiski instrumenti un aparāti, fotoaparāti, kinoaparāti un instrumenti, mērinstrumenti, kontroles instrumenti un aparāti, precīzijas instrumenti un aparāti, medicīnas vai ķirurģijas instrumenti un aparāti, to daļas un piederumi

S

91. nodaļa

Pulksteņi un to daļas

S

92. nodaļa

Mūzikas instrumenti, šo izstrādājumu daļas un piederumi

NS

ex 94. nodaļa

Mēbeles; gultu sastāvdaļas, matrači, matraču balsti, dīvānu spilveni un līdzīgi polsterēti mēbeļu piederumi; lampas un apgaismes piederumi, kas nav minēti vai iekļauti citur; izgaismotas izkārtnes, tablo un līdzīgi priekšmeti; saliekamās būvkonstrukcijas, izņemot pozīcijā 9405 minētos ražojumus

NS

9405

Lampas un apgaismes piederumi, tostarp prožektori, starmeši un to detaļas, kas nav minētas un iekļautas citur; apgaismotas zīmes, izkārtnes un līdzīgi izstrādājumi, kuros atrodas pastāvīgs fiksēts gaismas avots, to detaļas, kas nav minētas vai ietvertas citur

S

ex 95. nodaļa

Rotaļlietas, spēles un sporta piederumi; to daļas un piederumi, izņemot apakšpozīcijās 9503 00 30–9503 00 99 minētos ražojumus

NS

9503 00 30–9503 00 99

Pārējās rotaļlietas; samazināti (“mēroga”) modeļi un tiem līdzīgi izklaidei paredzēti modeļi, kustīgi vai nekustīgi; visu veidu saliekamie attēli

S

96. nodaļa

Dažādi rūpniecības izstrādājumi

NS


(1)  Šīs pozīcijas ražojumiem II nodaļas 1. iedaļā minēto režīmu nepiemēro.

(2)  Saskaņā ar II nodaļas 2. iedaļā minēto režīmu 0306 13 apakšpozīcijas ražojumiem piemēro maksājumu – 3,6 %.

(3)  Šīs apakšpozīcijas ražojumiem II nodaļas 1. iedaļā minēto režīmu nepiemēro.

(4)  Šīs apakšpozīcijas ražojumiem II nodaļas 1. iedaļā minēto režīmu nepiemēro.

(5)  Šīs apakšpozīcijas ražojumiem II nodaļas 1. iedaļā minēto režīmu nepiemēro.

(6)  Šīs pozīcijas ražojumiem II nodaļas 1. iedaļā minēto režīmu nepiemēro.

(7)  Šīs apakšpozīcijas ražojumiem II nodaļas 1. iedaļā minēto režīmu nepiemēro.

(8)  Atbilstīgi II nodaļas 2. iedaļā minētajam režīmam apakšpozīcijas 1704 10 91 un 1704 10 99 ražojumiem piemēroto īpašo nodokli nosaka 16 % apmērā no muitas vērtības.

(9)  Šīs pozīcijas ražojumiem II nodaļas 1. iedaļā minēto režīmu nepiemēro.

(10)  Šīs apakšpozīcijas ražojumiem II nodaļas 1. iedaļā minēto režīmu nepiemēro.

(11)  Šīs apakšpozīcijas ražojumiem II nodaļas 1. iedaļā minēto režīmu nepiemēro.

(12)  Šīs apakšpozīcijas ražojumiem II nodaļas 1. iedaļā minēto režīmu nepiemēro.

(13)  Šīs pozīcijas ražojumiem II nodaļas 1. iedaļā minēto režīmu nepiemēro.

(14)  Šīs pozīcijas ražojumiem II nodaļas 1. iedaļā minēto režīmu nepiemēro.”


2.6.2007   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 141/28


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 607/2007

(2007. gada 1. jūnijs)

par Padomes Regulas (EK) Nr. 1788/2003 I pielikumā 2006./2007. gadam noteikto valsts references daudzumu sadalīšanu “piegādēs” un “tiešajā tirdzniecībā”

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2003. gada 29. septembra Regulu (EK) Nr. 1788/2003, ar ko nosaka maksājumu piena un piena produktu nozarē (1), un jo īpaši tās 8. panta 4. punktu,

tā kā:

(1)

Regulas (EK) Nr. 1788/2003 6. pantā paredzēts, ka dalībvalstīm jānosaka ražotāju individuālie references daudzumi. Ražotājiem var būt viens vai divi individuālie references daudzumi – viens piegādēm un otrs tiešai tirdzniecībai –, un šos daudzumus no viena references daudzuma otrā var pārvērst pēc ražotāja pienācīgi pamatota pieprasījuma.

(2)

Komisijas 2006. gada 2. jūnija Regulā (EK) Nr. 832/2006 par Padomes Regulas (EK) Nr. 1788/2003 I pielikumā 2005./2006. gadam noteikto valsts references daudzumu sadalīšanu “piegādēs” un “tiešajā tirdzniecībā” (2) ir izklāstīts sadalījums “piegādēs” un “tiešajā tirdzniecībā” laika posmā no 2005. gada 1. aprīļa līdz 2006. gada 31. martam Beļģijai, Čehijai, Dānijai, Vācijai, Igaunijai, Īrijai, Grieķijai, Spānijai, Francijai, Itālijai, Kiprai, Latvijai, Lietuvai, Luksemburgai, Ungārijai, Maltai, Nīderlandei, Austrijai, Polijai, Portugālei, Slovēnijai, Slovākijai, Somijai, Zviedrijai un Apvienotajai Karalistei.

(3)

Saskaņā ar 25. panta 2. punktu Komisijas 2004. gada 30. marta Regulā (EK) Nr. 595/2004, ar kuru paredz sīki izstrādātus noteikumus par to, kā piemērojama Padomes Regula (EK) Nr. 1788/2003, ar ko nosaka maksājumu piena un piena produktu nozarē (3), Beļģija, Čehija, Dānija, Vācija, Igaunija, Īrija, Grieķija, Spānija, Francija, Itālija, Kipra, Latvija, Lietuva, Luksemburga, Ungārija, Nīderlande, Austrija, Polija, Portugāle, Slovēnija, Slovākija, Somija, Zviedrija un Apvienotā Karaliste ir darījušas Komisijai zināmus daudzumus, kas pēc ražotāju pieprasījuma ir neatgriezeniski pārvērsti, sadalot tos piegādēm un tiešajai tirdzniecībai paredzētos individuālos references daudzumos.

(4)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1788/2003 I pielikumu kopējais valsts references daudzums Beļģijai, Dānijai, Vācijai, Francijai, Luksemburgai, Nīderlandei, Austrijai, Portugālei, Somijai, Zviedrijai un Apvienotajai Karalistei 2006./2007. gadam ir lielāks par to kopējo valsts references daudzumu 2005./2006. gadam, un šīs dalībvalstis ir paziņojušas Komisijai par papildu references daudzumu sadalīšanu “piegādēs” un “tiešajā tirdzniecībā”.

(5)

Saskaņā ar Komisijas 2006. gada 22. jūnija Regulu (EK) Nr. 927/2006 par Padomes Regulas (EK) Nr. 1788/2003 1. panta 4. punktā minētās īpašās restrukturizācijas rezerves piešķiršanu (4) papildu references daudzumi, kas atbrīvoti, sākot no 2006. gada 1. aprīļa, attiecībā uz Čehiju, Igauniju, Latviju, Lietuvu, Ungāriju, Poliju, Slovēniju un Slovākiju, tiek piešķirti “piegādēm” attiecīgajos valstu references daudzumos.

(6)

Tāpēc ir lietderīgi noteikt, ka valsts references daudzumi, ko piemēro laika posmā no 2006. gada 1. aprīļa līdz 2007. gada 31. martam un kas noteikti Regulas (EK) Nr. 1788/2003 I pielikumā, jāsadala “piegādēs” un “tiešajā tirdzniecībā”.

(7)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Piena un piena produktu pārvaldības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Tas, kā valsts references daudzumus, ko piemēro laika posmā no 2006. gada 1. aprīļa līdz 2007. gada 31. martam un kas noteikti Regulas (EK) Nr. 1788/2003 I pielikumā, sadalīt “piegādēs” un “tiešajā tirdzniecībā”, ir izklāstīts šīs regulas pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā trešajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2007. gada 1. jūnijā

Komisijas vārdā

Komisijas locekle

Mariann FISCHER BOEL


(1)  OV L 270, 21.10.2003., 123. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 336/2007 (OV L 88, 29.3.2007., 43. lpp.).

(2)  OV L 150, 3.6.2006., 6. lpp. Regulā grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1611/2006 (OV L 299, 28.10.2006., 13. lpp.).

(3)  OV L 94, 31.3.2004., 22. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1913/2006 (OV L 365, 21.12.2006., 52. lpp.).

(4)  OV L 170, 23.6.2006., 12. lpp.


PIELIKUMS

(tonnās)

Dalībvalstis

Piegādes

Tiešā tirdzniecība

Beļģija

3 262 989,617

63 993,383

Čehija

2 735 310,008

2 620,992

Dānija

4 477 305,428

318,572

Vācija

27 908 872,018

94 274,406

Igaunija

633 434,407

12 933,593

Īrija

5 393 313,962

2 450,038

Grieķija

819 561,000

952,000

Spānija

6 050 260,675

66 689,325

Francija

24 006 673,257

350 303,743

Itālija

10 280 493,532

249 566,468

Kipra

142 776,881

2 423,119

Latvija

715 403,768

13 244,232

Lietuva

1 586 145,968

118 693,032

Luksemburga

269 899,000

495,000

Ungārija

1 879 678,121

110 381,879

Malta

48 698,000

0,000

Nīderlande

11 052 450,000

77 616,000

Austrija

2 653 537,288

110 604,373

Polija

9 192 243,429

187 899,571

Portugāle (1)

1 920 947,814

8 876,186

Slovēnija

553 477,272

23 160,728

Slovākija

1 030 036,592

10 751,408

Somija

2 412 009,654

7 800,353

Zviedrija

3 316 415,000

3 100,000

Apvienotā Karaliste

14 554 079,916

128 617,085


(1)  Izņemot Madeiru.


2.6.2007   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 141/31


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 608/2007

(2007. gada 1. jūnijs),

ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 795/2004, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus par to, kā īstenot vienreizējo maksājumu shēmu, kura paredzēta Padomes Regulā (EK) Nr. 1782/2003, ar ko izveido kopīgus tiešā atbalsta shēmu noteikumus saskaņā ar kopējo lauksaimniecības politiku un izveido dažas atbalsta shēmas lauksaimniekiem

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2003. gada 29. septembra Regulu (EK) Nr. 1782/2003, ar ko izveido kopīgus tiešā atbalsta shēmu noteikumus saskaņā ar kopējo lauksaimniecības politiku un izveido dažas atbalsta shēmas lauksaimniekiem, un groza Regulas (EEK) Nr. 2019/93, (EK) Nr. 1452/2001, (EK) Nr. 1453/2001, (EK) Nr. 1454/2001, (EK) Nr. 1868/94, (EK) Nr. 1251/1999, (EK) Nr. 1254/1999, (EK) Nr. 1673/2000, (EEK) Nr. 2358/71 un (EK) Nr. 2529/2001 (1), un jo īpaši tās 51. panta b) punkta otro daļu,

tā kā:

(1)

Ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 795/2004 (2) ir ieviesti īstenošanas noteikumi vienreizējo maksājumu shēmai, kas stājās spēkā no 2005. gada.

(2)

Regulas (EK) Nr. 795/2004 I pielikumā noteikts datums, no kura, atbilstīgi Regulas (EK) Nr. 1782/2003 51. panta b) punktam, sekundāro kultūraugu audzēšana var īslaicīgi tikt atļauta reģionos, kuros graudaugus klimatisko apstākļu dēļ parasti novāc agrāk. Pēc Francijas lūguma šis datums ir jāmaina šīs dalībvalsts vienam reģionam un diviem departamentiem.

(3)

Tāpēc attiecīgi jāgroza Regula (EK) Nr. 795/2004.

(4)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Tiešo maksājumu pārvaldības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (EK) Nr. 795/2004 I pielikumu aizstāj ar šīs regulas pielikumu.

2. pants

Šī regula stājas spēkā trešajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2007. gada 1. jūnijā

Komisijas vārdā

Komisijas locekle

Mariann FISCHER BOEL


(1)  OV L 270, 21.10.2003., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 2013/2006 (OV L 384, 29.12.2006., 13. lpp.).

(2)  OV L 141, 30.4.2004., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 411/2007 (OV L 101, 18.4.2007., 3. lpp.).


PIELIKUMS

“I PIELIKUMS

Dalībvalsts

Datums

Beļģija

15. jūlijs

Dānija

15. jūlijs

Vācija

15. jūlijs

Grieķijas dienviddaļa (Peloponēsa, Jonijas jūras salas, Rietumgrieķija, Atika, Dienvidegeja un Krēta)

20. jūnijs

Centrālā un Ziemeļgrieķija (Austrummaķedonija un Trāķija, Centrālā Maķedonija, Rietummaķedonija, Ēpeira, Tesālija, Kontinentālā Grieķija (Sterea) un Ziemeļegeja)

10. jūlijs

Spānija

1. jūlijs

Francija: Akvitānija, Viduspireneji un Langedoka-Rusijona

1. jūlijs

Francija: Elzasa, Overņa, Burgundija, Bretaņa, Vidusfrancija, Šampaņa-Ardēni, Korsika, Franškontē, Ildefransa, Limuzēna, Lotringa, Ziemeļfrancija–Padekalē, Lejasnormandija, Augšnormandija, Luāras apgabals (izņemot Atlantijas Luāras un Vandē departamentu), Pikardija, Puatū-Šarente, Provansa–Alpi–Azūra krasts un Rona–Alpi

15. jūlijs

Francija: Atlantijas Luāras un Vandē departamenti

15. oktobris

Itālija

11. jūnijs

Austrija

30. jūnijs

Portugāle

1. marts”


2.6.2007   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 141/33


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 609/2007

(2007. gada 1. jūnijs),

ar ko pielāgo konkrētas nozvejas kvotas 2007. gadam atbilstīgi Padomes Regulai (EK) Nr. 847/96, kas ievieš papildu nosacījumus ikgadējai kopējās pieļaujamās nozvejas (KPN) un kvotu pārvaldei

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2002. gada 20. decembra Regulu (EK) Nr. 2371/2002 par zivsaimniecības resursu saglabāšanu un ilgtspējīgu izmantošanu saskaņā ar kopējo zivsaimniecības politiku (1), un jo īpaši tās 23. panta 4. punktu,

ņemot vērā Padomes 1996. gada 6. maija Regulu (EK) Nr. 847/96, kas ievieš papildu nosacījumus ikgadējai kopējās pieļaujamās nozvejas (KPN) un kvotu pārvaldei (2), un jo īpaši tās 4. panta 2. punktu, 5. panta 1. punktu un 5. panta 2. punktu,

tā kā:

(1)

Padomes 2004. gada 22. decembra Regulā (EK) Nr. 2270/2004, ar ko 2005. un 2006. gadam nosaka zvejas iespējas attiecībā uz konkrētiem dziļūdens krājumiem (3), Padomes 2005. gada 22. decembra Regulā (EK) Nr. 52/2006, ar ko 2006. gadam nosaka zvejas iespējas un ar tām saistītos nosacījumus konkrētiem zivju krājumiem un zivju krājumu grupām, kuri piemērojami Baltijas jūrā (4), un Padomes 2005. gada 22. decembra Regulā (EK) Nr. 51/2006, ar ko 2006. gadam nosaka zvejas iespējas un ar tām saistītus nosacījumus konkrētiem zivju krājumiem un zivju krājumu grupām, kuri piemērojami Kopienas ūdeņos un attiecībā uz Kopienas kuģiem – ūdeņos, kur nepieciešami nozvejas ierobežojumi (5), ir precizēts, uz kuriem krājumiem var attiecināt Regulā (EK) Nr. 847/96 paredzētos pasākumus.

(2)

Padomes 2006. gada 19. decembra Regulā (EK) Nr. 2015/2006, ar ko 2007. un 2008. gadam Kopienas zvejas kuģiem nosaka zvejas iespējas attiecībā uz konkrētiem dziļūdens zivju krājumiem (6), Padomes 2006. gada 11. decembra Regulā (EK) Nr. 1941/2006, ar ko 2007. gadam nosaka zvejas iespējas un ar tām saistītus nosacījumus konkrētiem zivju krājumiem un zivju krājumu grupām, kuri piemērojami Baltijas jūrā (7), Padomes 2006. gada 21. decembra Regulā (EK) Nr. 41/2007, ar ko 2007. gadam nosaka konkrētu zivju krājumu un zivju krājumu grupu zvejas iespējas un ar tām saistītus nosacījumus, kuri piemērojami Kopienas ūdeņos un – attiecībā uz Kopienas kuģiem – ūdeņos, kur nepieciešami nozvejas ierobežojumi (8), ir noteiktas kvotas konkrētiem krājumiem 2007. gadam.

(3)

Komisijas 2007. gada 15. februāra Regulā (EK) Nr. 147/2007, ar kuru 2007.–2012. gadam pielāgo konkrētas nozvejas kvotas saskaņā ar 23. panta 4. punktu Padomes Regulā (EK) Nr. 2371/2002 par zivsaimniecības resursu saglabāšanu un ilgtspējīgu izmantošanu saskaņā ar kopējo zivsaimniecības politiku (9), ir samazinātas atsevišķas Apvienotajai Karalistei un Īrijai paredzētās nozvejas kvotas laikposmam no 2007. līdz 2012. gadam.

(4)

Dažas dalībvalstis atbilstīgi Regulai (EK) Nr. 847/96 lūdza daļu no to 2006. gada kvotām pārnest uz nākamo gadu. Ieturētie daudzumi minētajā regulā noteiktajās robežās jāpievieno 2007. gada kvotai.

(5)

Pamatojoties uz Regulas (EK) Nr. 847/96 5. panta 1. punktu, atvilkumiem no valsts kvotām 2006. gadam jābūt līdzvērtīgiem pieļautajam kvotu pārsniegumam. Pamatojoties uz Regulas (EK) Nr. 847/96 5. panta 2. punktu, valsts kvotām 2007. gadam piemēro svērtus atvilkumus, ja pārsniegti Regulā (EK) Nr. 51/2006 un Regulā (EK) Nr. 52/2006 2006. gadam paredzētiem konkrētiem krājumiem atļautie izkrāvumi. Šos atvilkumus piemēro, ņemot vērā konkrētos noteikumus, kas attiecas uz krājumiem, kuri ietilpst reģionālo zivsaimniecības organizāciju darbības jomā.

(6)

Dažas dalībvalstis saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 847/96 lūdza atļauju 2006. gadā izkraut papildu nozveju no konkrētiem krājumiem. Tie izkrāvumi, kas pārsniedz atļautos izkrāvumus, ir jāatvelk no dalībvalstu kvotām 2007. gadam.

(7)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Zvejniecības un akvakultūras komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Neskarot Regulu (EK) Nr. 147/2007, kvotas, kas noteiktas Regulā (EK) Nr. 2015/2006, Regulā (EK) Nr. 1941/2006 un Regulā (EK) Nr. 41/2007, palielina, kā norādīts I pielikumā, vai samazina, kā norādīts II pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā septītajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2007. gada 1. jūnijā

Komisijas vārdā

Komisijas loceklis

Joe BORG


(1)  OV L 358, 31.12.2002., 59. lpp.

(2)  OV L 115, 9.5.1996., 3. lpp.

(3)  OV L 396, 31.12.2004., 4. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1782/2006 (OV L 345, 8.12.2006., 10. lpp.).

(4)  OV L 16, 20.1.2006., 184. lpp. Regulā grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 742/2006 (OV L 130, 18.5.2006., 7. lpp.).

(5)  OV L 16, 20.1.2006., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 2017/2006 (OV L 384, 29.12.2006., 44. lpp.).

(6)  OV L 384, 29.12.2006., 28. lpp.

(7)  OV L 367, 22.12.2006., 1. lpp.

(8)  OV L 15, 20.1.2007., 1. lpp. Regulā grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 444/2007 (OV L 106, 24.4.2007., 22. lpp.).

(9)  OV L 46, 16.2.2007., 10. lpp.


I PIELIKUMS

PĀRNESUMI UZ KVOTĀM 2007. GADAM

Valsts kods

Krājuma kods

Suga

Zona

Sākotnējā kvota 2006. gadam

Robeža

Pielāgotā kvota 2006. gadam

Nozveja 2006. gadā

Nozveja 2006. gadā, ievērojot īpašus nosacījumus (SC (1))

Pielāgotā kvota, %

Pārnesumi uz 2007. gadu

Sākotnējā kvota 2007. gadam

Pārskatītā kvota 2007. gadam

Jaunais kods

BEL

ANF/07.

Jūrasvelni

VII

2 445

 

1 962

826,3

0,8

42,2

196

2 595

2 791

 

BEL

ANF/561214

Jūrasvelni

Vb (EK), VI, XII, XIV

168

 

103

0,1

 

0,1

10

185

195

 

BEL

ANF/8ABDE.

Jūrasvelni

VIIIa, b, d, e

0

0,8

205

128,8

 

62,6

21

0

21

 

BEL

COD/07A.

Menca

VIIa

24

 

138

55,5

 

40,2

14

19

33

 

BEL

COD/7X7A34

Menca

VIIb–k, VIII, IX, X, CECAF 34.1.1. (EK)

236

 

188

168,6

 

89,7

19

197

216

 

BEL

HAD/5BC6A.

Pikša

Vb, VIa (EK)

18

 

20

0,0

 

0,0

2

15

17

 

BEL

HKE/2AC4-C

Heks

IIa (EK), IV (EK)

22

 

55

51,5

 

93,6

4

26

30

 

BEL

HKE/571214

Heks

Vb (EK), VI, VII, XII, XIV

226

 

44

14,7

7,5

50,5

4

272

276

 

BEL

HKE/8ABDE.

Heks

VIIIa, b, d, e

7

7,5

7

8,8

 

60,7

1

9

10

 

BEL

LEZ/07.

Megrimi

VII

494

 

541

89,2

 

16,5

54

494

548

 

BEL

LEZ/8ABDE.

Megrimi

VIIIa, b, d, e

0

 

6

1,8

 

30,0

1

0

1

 

BEL

NEP/07.

Norvēģijas omārs

VII

0

 

43

5,2

 

12,1

4

0

4

 

BEL

NEP/2AC4-C

Norvēģijas omārs

IIa (EK), IV (EK)

1 472

 

1 079

204,9

 

19,0

108

1 368

1 476

 

BEL

PLE/07A.

Rietumatlantijas plekste

VIIa

41

7

766

287,2

 

37,2

77

47

124

 

BEL

PLE/7DE.

Rietumatlantijas plekste

VIId, e

843

 

995

971,3

 

97,6

24

826

850

 

BEL

PLE/7FG.

Rietumatlantijas plekste

VIIf, g

118

 

186

157,3

 

84,6

19

58

77

 

BEL

SOL/07A.

Jūrasmēle

VIIa

474

 

677

367,5

 

54,3

68

403

471

 

BEL

SOL/07D.

Jūrasmēle

VIId

1 540

 

1 711

1 415,0

 

82,7

171

1 675

1 846

 

BEL

SOL/24.

Jūrasmēle

II, IV (EK)

1 456

 

1 638

959,5

 

58,6

164

1 243

1 407

 

BEL

SOL/7FG.

Jūrasmēle

VIIf, g

594

 

621

535,3

 

86,2

62

558

620

 

BEL

SOL/8AB.

Jūrasmēle

VIIIa, b

50

 

355

330,3

 

93,0

25

56

81

 

BEL

WHG/07A.

Merlangs

VIIa

1

 

12

3,5

 

29,2

1

1

2

 

BEL

WHG/7X7A.

Merlangs

VIIb-k

195

 

222

181,5

 

81,8

22

195

217

 

DEU

ANF/07.

Jūrasvelni

VII

273

 

240

30,7

 

12,8

24

289

313

 

DEU

ANF/561214

Jūrasvelni

Vb (EK), VI, XII, XIV

192

 

192

64,1

 

33,4

19

212

231

 

DEU

COD/3BC+24

Menca

22.–24. apakšapgabals (EK ūdeņi)

6 061

 

7 957

7 522,0

 

94,5

435

5 697

6 132

 

DEU

HAD/5BC6A.

Pikša

Vb, VIa (EK)

21

 

21

4,3

 

20,5

2

18

20

 

DEU

HER/3BC+24

Siļķe

22.–24. apakšapgabals

26 207

 

23 630

22 942,1

 

97,1

688

27 311

27 999

 

DEU

HER/5B6ANB

Siļķe

Vb, VIaN (EK), VIb

3 727

 

3 194

3 152,5

 

98,7

41

3 727

3 769

 

DEU

HER/7G-K.

Siļķe

VIIg, h, j, k

123

 

273

266,4

 

97,6

7

104

111

 

DEU

HKE/2AC4-C

Heks

IIa (EK), IV (EK)

102

 

92

76,9

 

83,6

9

123

132

 

DEU

JAX/578/14

Stavridas

Vb (EK), VI, VII, VIIIa, b, d, e, XII, XIV

9 809

 

16 329

11 454,9

 

70,2

1 633

9 828

11 461

 

DEU

NEP/2AC4-C

Norvēģijas omārs

IIa (EK), IV (EK)

22

 

317

285,8

 

90,2

31

20

51

 

DEU

NEP/3A/BCD

Norvēģijas omārs

IIIa (EK), IIIb, c, d (EK)

11

 

11

6,2

 

56,4

1

11

12

 

DEU

PLE/03AS.

Rietumatlantijas plekste

Kategats

19

 

19

11,6

 

61,1

2

21

23

 

DEU

PLE/3BCD-C

Rietumatlantijas plekste

IIIb, c, d (EK ūdeņi)

300

 

300

230,1

 

76,7

30

300

330

 

DEU

POK/561214

Saida

Vb (EK), VI, XII, XIV

798

 

896

524,8

 

58,6

90

798

888

 

DEU

SOL/24.

Jūrasmēle

II, IV (EK)

1 165

 

1 091

469,6

 

43,0

109

995

1 104

 

DEU

SOL/3A/BCD

Jūrasmēle

IIIa, IIIb, c, d (EK)

44

 

44

41,9

 

95,2

2

44

46

 

DEU

WHB/1X14

Putasu

I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, b, d, e, XII, XIV (EK un starptautiskie ūdeņi)

20 424

 

38 987

35 070,7

 

90,0

3 899

16 565

20 464

 

DEU

WHG/561214

Merlangs

Vb (EC), VI, XII, XIV

8

 

8

0,2

 

2,5

1

6

7

 

DNK

BLI/03-

Zilā jūras līdaka

III (EK un starptautiskie ūdeņi)

10

 

10

5,2

 

52,0

1

8

9

 

DNK

BLI/245-

Zilā jūras līdaka

II, IV, V (EK un starptautiskie ūdeņi)

9

 

9

0,3

 

3,3

1

7

8

 

DNK

COD/3BC+24

Menca

22.–24. apakšapgabals (EK ūdeņi)

12 395

 

14 717

12 814,8

 

87,1

1 472

11 653

13 125

 

DNK

HER/3BC+24

Siļķe

22.–24. apakšapgabals

6 658

 

7 715

5 854,7

 

75,9

772

6 939

7 711

 

DNK

HKE/2AC4-C

Heks

IIa (EK), IV (EK)

891

 

928

695,2

 

74,9

93

1 070

1 163

 

DNK

HKE/3A/BCD

Heks

IIIa, IIIb, c, d (EK)

1 219

 

1 327

234,4

 

17,7

133

1 463

1 596

 

DNK

JAX/578/14

Stavridas

Vb (EK), VI, VII, VIIIa, b, d, e, XII, XIV

12 273

 

10 884

8 439,6

 

77,5

1 088

12 296

13 384

 

DNK

NEP/2AC4-C

Norvēģijas omārs

IIa (EK), IV (EK)

1 472

 

1 554

1 040,2

 

66,9

155

1 368

1 523

 

DNK

NEP/3A/BCD

Norvēģijas omārs

IIIa (EK), IIIb, c, d (EK)

3 800

 

4 144

2 471,8

 

59,6

414

3 800

4 214

 

DNK

PLE/03AS.

Rietumatlantijas plekste

Kategats

1 709

 

1 719

1 355,4

 

78,8

172

1 891

2 063

 

DNK

PLE/3BCD-C

Rietumatlantijas plekste

IIIb, c, d (EK ūdeņi)

2 698

 

2 698

1 552,6

 

57,5

270

2 698

2 968

 

DNK

RNG/03-

Strupdeguna garaste

III (EK un starptautiskie ūdeņi)

1 504

 

2 687

2 506,2

 

93,3

181

1 003

1 184

RNG/3A/BCD

DNK

SAN/2A3A4.

Tūbītes

IIa (EK), IIIa, IV (EK)

282 989

 

259 989

255 369,8

 

98,2

4 619

 

4 619

 

DNK

SOL/24.

Jūrasmēle

II, IV (EK)

666

 

841

573,6

 

68,2

84

568

652

 

DNK

SOL/3A/BCD

Jūrasmēle

IIIa, IIIb, c, d (EK)

755

 

809

779,3

 

96,3

30

755

785

 

DNK

USK/03-

Brosme

III (EK un starptautiskie ūdeņi)

20

 

20

1,7

 

8,5

2

15

17

USK/3EI.

DNK

USK/04-

Brosme

IV (EK un starptautiskie ūdeņi)

85

 

85

4,9

 

5,8

9

69

78

USK/4EI.

DNK

WHB/1X14

Putasu

I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, b, d, e, XII, XIV (EK un starptautiskie ūdeņi)

52 529

 

54 819

49 144,5

337,5

90,3

5 337

42 605

47 942

 

ESP

ANF/561214

Jūrasvelni

Vb (EC), VI, XII, XIV

180

 

172

138,4

 

80,5

17

198

215

 

ESP

ANF/8ABDE.

Jūrasvelni

VIIIa, b, d, e

1 137

 

1 057

977,9

 

92,5

79

1 206

1 285

 

ESP

ANF/8C3411

Jūrasvelni

VIIIc, IX, X, CECAF 34.1.1. (EK)

1 629

 

1 576

1 574,3

 

99,9

2

1 629

1 631

 

ESP

HKE/8ABDE.

Heks

VIIIa, b, d, e

5 052

 

7 997

7 468,6

23,4

93,7

505

6 062

6 567

 

ESP

HKE/8C3411

Heks

VIIIc, IX, X CECAF 34.1.1. (EK)

4 263

 

4 263

4 256,1

 

99,8

7

3 922

3 929

 

ESP

JAX/578/14

Stavridas

Vb (EK), VI, VII, VIIIa, b, d, e, XII, XIV

13 396

 

1 196

1 049,7

 

87,8

120

13 422

13 542

 

ESP

JAX/8C9.

Stavridas

VIIIc, IX

29 587

 

31 087

31 052,2

 

99,9

35

29 587

29 622

 

ESP

LEZ/07.

Megrimi

VII

5 490

 

6 249

5 571,4

 

89,2

625

5 490

6 115

 

ESP

LEZ/8ABDE.

Megrimi

VIIIa, b, d, e

1 176

 

1 307

420,1

 

32,1

131

1 176

1 307

 

ESP

LEZ/8C3411

Megrimi

VIIIc, IX, X

1 171

 

1 199

931,9

 

77,7

120

1 330

1 450

 

ESP

NEP/07.

Norvēģijas omārs

VII

1 290

 

1 102

875,8

 

79,5

110

1 509

1 619

 

ESP

NEP/08C.

Norvēģijas omārs

VIIIc

140

 

134

88,5

 

66,0

13

126

139

 

ESP

NEP/5BC6.

Norvēģijas omārs

Vb (EK), VI

36

 

32

1,1

 

3,4

3

40

43

 

ESP

NEP/8ABDE.

Norvēģijas omārs

VIIIa, b, d, e

242

 

6

3,0

 

50,0

1

259

260

 

ESP

NEP/9/3411

Norvēģijas omārs

IX, X, CECAF 34.1.1. (EK)

122

 

136

104,6

 

76,9

14

109

123

 

ESP

WHB/1X14

Putasu

I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, b, d, e, XII, XIV (EK un starptautiskie ūdeņi)

44 533

 

4 048

4 026,2

 

99,5

22

36 119

36 141

 

ESP

WHB/8C3411

Putasu

VIIIc, IX, X, CECAF 34.1.1. (EK)

46 795

 

57 533

44 405,0

 

77,2

5 753

37 954

43 707

 

EST

HER/03D.RG

Siļķe

28.1. apakšapgabals

18 472

 

18 472

11 924,4

 

64,6

1 847

17 317

19 164

 

FIN

HER/30/31.

Siļķe

30.–31. apakšapgabals

75 099

 

77 099

67 873,5

 

88,0

7 710

75 099

82 809

 

FRA

ANF/07.

Jūrasvelni

VII

15 688

 

16 285

11 325,8

 

69,5

1 629

16 651

18 280

 

FRA

ANF/561214

Jūrasvelni

Vb (EK), VI, XII, XIV

2 073

 

2 280

1 399,7

 

61,4

228

2 280

2 508

 

FRA

ANF/8ABDE.

Jūrasvelni

VIIIa, b, d, e

6 325

 

6 189

5 487,9

 

88,7

619

6 714

7 333

 

FRA

ANF/8C3411

Jūrasvelni

VIIIc, IX, X, COPACE 3411

2

 

53

51,2

 

96,6

2

2

4

 

FRA

COD/07A.

Menca

VIIa

67

 

75

17,2

 

22,9

8

54

62

 

FRA

COD/561214

Menca

Vb (EK), VI, XII, XIV

97

 

119

109,5

 

92,0

10

78

88

 

FRA

COD/7X7A34

Menca

VIIb–k, VIII, IX, X, CECAF 34.1.1. (EK)

4 053

 

4 305

3 044,8

 

70,7

431

3 377

3 808

 

FRA

HAD/5BC6A.

Pikša

Vb, VIa (EK)

862

 

896

304,4

 

34,0

90

738

828

 

FRA

HAD/6B1214

Pikša

VIb, XII, XIV

66

 

62

0,1

 

0,2

6

509

515

 

FRA

HER/5B6ANB

Siļķe

Vb, VIaN (EK), VIb

705

 

730

704,4

 

96,5

26

705

731

 

FRA

HER/7G-K.

Siļķe

VIIg, h, j, k

682

 

691

683,8

 

99,0

7

580

587

 

FRA

HKE/2AC4-C

Heks

IIa (EK), IV (EK)

197

 

199

137,0

 

68,8

20

237

257

 

FRA

HKE/571214

Heks

Vb (EK), VI, VII, XII, XIV

11 206

 

9 919

6 189,5

 

62,4

992

13 448

14 440

 

FRA

HKE/8ABDE.

Heks

VIIIa, b, d, e

11 345

 

9 371

3 773,7

 

40,3

937

13 612

14 549

 

FRA

HKE/8C3411

Heks

VIIIc, IX, X CECAF 34.1.1. (EK)

409

 

153

136,8

 

89,4

15

376

391

 

FRA

JAX/578/14

Stavridas

Vb (EK), VI, VII, VIIIa, b, d, e, XII, XIV

6 482

 

15 445

12 424,9

 

80,4

1 545

6 494

8 039

 

FRA

JAX/8C9.

Stavridas

VIIIc, IX

377

 

377

29,8

 

7,9

38

377

415

 

FRA

LEZ/07.

Megrimi

VII

6 663

 

7 256

2 080,9

 

28,7

726

6 663

7 389

 

FRA

LEZ/8ABDE.

Megrimi

VIIIa, b, d, e

949

 

1 058

590,2

 

55,8

106

949

1 055

 

FRA

LEZ/8C3411

Megrimi

VIIIc, IX, X

59

 

63

27,8

 

44,1

6

66

72

 

FRA

NEP/07.

Norvēģijas omārs

VII

5 228

 

5 803

2 857,3

 

49,2

580

6 116

6 696

 

FRA

NEP/08C.

Norvēģijas omārs

VIIIc

6

 

28

20,9

 

74,6

3

5

8

 

FRA

NEP/2AC4-C

Norvēģijas omārs

IIa (EK), IV (EK)

43

 

43

0,0

 

0,0

4

40

44

 

FRA

NEP/5BC6.

Norvēģijas omārs

Vb (EK), VI

143

 

150

0,2

 

0,1

15

161

176

 

FRA

NEP/8ABDE.

Norvēģijas omārs

VIIIa, b, d, e

3 788

 

3 479

3 295,9

 

94,7

183

4 061

4 244

 

FRA

PLE/07A.

Rietumatlantijas plekste

VIIa

18

 

20

2,4

 

12,0

2

21

23

 

FRA

PLE/7DE.

Rietumatlantijas plekste

VIId, e

2 810

 

2 991

1 689,6

 

56,5

299

2 755

3 054

 

FRA

PLE/7FG.

Rietumatlantijas plekste

VIIf, g

213

 

163

100,2

 

61,5

16

104

120

 

FRA

POK/561214

Saida

Vb (EK), VI, XII, XIV

7 930

 

9 043

6 280,5

 

69,5

904

7 930

8 834

 

FRA

SOL/07A.

Jūrasmēle

VIIa

6

 

7

0,7

 

10,0

1

5

6

 

FRA

SOL/07D.

Jūrasmēle

VIId

3 080

 

3 420

1 823,0

 

53,3

342

3 349

3 691

 

FRA

SOL/24.

Jūrasmēle

II, IV (EK)

291

 

692

593,7

 

85,8

69

249

318

 

FRA

SOL/7FG.

Jūrasmēle

VIIf, g

59

 

83

70,2

 

84,6

8

56

64

 

FRA

WHB/1X14

Putasu

I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, b, d, e, XII, XIV (EK un starptautiskie ūdeņi)

36 556

 

32 728

16 387,0

 

50,1

3 273

29 649

32 922

 

FRA

WHG/07A.

Merlangs

VIIa

15

 

17

4,2

 

24,7

2

13

15

 

FRA

WHG/561214

Merlangs

Vb (EK), VI, XII, XIV

166

 

180

5,8

 

3,2

18

124

142

 

FRA

WHG/7X7A.

Merlangs

VIIb–k

11 964

 

13 326

8 236,1

 

61,8

1 333

11 964

13 297

 

GBR

ANF/07.

Jūrasvelni

VII

4 757

 

4 904

3 553,2

44,4

73,4

490

5 050

5 540

 

GBR

ANF/561214

Jūrasvelni

Vb (EK), VI, XII, XIV

1 442

 

1 819

1 424,5

 

78,3

182

1 586

1 768

 

GBR

COD/07A.

Menca

VIIa

527

 

1 028

586,5

 

57,1

103

421

524

 

GBR

COD/561214

Menca

Vb (EK), VI, XII, XIV

368

 

456

359,3

 

78,8

46

294

340

 

GBR

COD/7X7A34

Menca

VIIb–k, VIII, IX, X, CECAF 34.1.1. (EK)

439

 

689

618,2

 

89,7

69

366

435

 

GBR

HAD/5BC6A.

Pikša

Vb, VIa (EK)

6 294

 

6 951

4 933,3

 

71,0

695

5 392

6 087

 

GBR

HAD/6B1214

Pikša

VIb, XII, XIV

481

 

481

439,7

 

91,4

41

3 721

3 762

 

GBR

HER/07A/MM

Siļķe

VIIa

3 550

 

4 238

3 821,3

 

90,2

417

3 550

3 967

 

GBR

HER/7G-K.

Siļķe

VIIg, h, j, k

14

 

16

5,0

 

31,3

2

12

14

 

GBR

HKE/2AC4-C

Heks

IIa (EK), IV (EK)

278

 

327

316,2

 

96,7

11

333

344

 

GBR

HKE/571214

Heks

Vb (EK), VI, VII, XII, XIV

4 424

 

3 850

2 854,8

42,3

75,2

385

5 309

5 694

 

GBR

JAX/578/14

Stavridas

Vb (EK), VI, VII, VIIIa, b, d, e, XII, XIV

13 266

 

11 301

10 514,4

 

93,0

787

13 292

14 079

 

GBR

LEZ/07.

Megrimi

VII

2 624

 

2 918

1 602,6

 

54,9

292

2 624

2 916

 

GBR

NEP/07.

Norvēģijas omārs

VII

7 052

 

7 925

6 584,8

 

83,1

793

8 251

9 044

 

GBR

NEP/2AC4-C

Norvēģijas omārs

IIa (EK), IV (EK)

24 380

 

24 432

20 861,1

 

85,4

2 443

22 644

25 087

 

GBR

NEP/5BC6.

Norvēģijas omārs

Vb (EK), VI

17 257

 

18 505

13 569,5

 

73,3

1 851

19 415

21 266

 

GBR

PLE/07A.

Rietumatlantijas plekste

VIIa

485

73

634

338,9

 

47,9

63

558

621

 

GBR

PLE/7DE.

Rietumatlantijas plekste

VIId, e

1 498

 

1 644

1 498,0

 

91,1

146

1 469

1 615

 

GBR

PLE/7FG.

Rietumatlantijas plekste

VIIf, g

112

 

119

86,8

 

72,9

12

54

66

 

GBR

POK/561214

Saida

Vb (EK), VI, XII, XIV

3 592

 

4 002

2 609,8

 

65,2

400

3 592

3 992

 

GBR

SAN/2A3A4.

Tūbītes

IIa (EK), IIIa, IV (EK)

0

 

6 186

677,9

 

11,0

619

 

619

 

GBR

SOL/07A.

Jūrasmēle

VIIa

213

 

226

70,0

 

31,0

23

181

204

 

GBR

SOL/07D.

Jūrasmēle

VIId

1 100

 

1 215

659,6

 

54,3

122

1 196

1 318

 

GBR

SOL/07E.

Jūrasmēle

VIIe

553

 

566

563,7

 

99,6

2

529

531

 

GBR

SOL/24.

Jūrasmēle

II, IV (EK)

749

 

1 262

897,5

 

71,1

126

639

765

 

GBR

SOL/7FG.

Jūrasmēle

VIIf, g

267

 

274

231,9

 

84,6

27

251

278

 

GBR

WHB/1X14

Putasu

I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, b, d, e, XII, XIV (EK un starptautiskie ūdeņi)

68 161

 

80 179

78 429,1

 

97,8

1 750

55 283

57 033

 

GBR

WHG/07A.

Merlangs

VIIa

169

 

189

21,9

 

11,6

19

144

163

 

GBR

WHG/561214

Merlangs

Vb (EK), VI, XII, XIV

780

 

872

179,3

 

20,6

87

585

672

 

GBR

WHG/7X7A.

Merlangs

VIIb-k

2 140

 

2 289

479,0

 

20,9

229

2 140

2 369

 

IRL

ANF/07.

Jūrasvelni

VII

2 005

 

3 005

2 962,7

 

98,6

42

2 128

2 170

 

IRL

ANF/561214

Jūrasvelni

Vb (EK), VI, XII, XIV

469

 

524

417,0

 

79,6

52

516

568

 

IRL

BLI/67-

Zilā jūras līdaka

VI, VII (EK un starptautiskie ūdeņi)

9

 

5

4,3

 

86,0

1

7

8

 

IRL

BSF/56712-

Ogļzivs

V, VI, VII, XII (EK un starptautiskie ūdeņi)

87

 

87

73,5

 

84,5

9

87

96

 

IRL

COD/07A.

Menca

VIIa

1 204

 

803

273,4

 

34,0

80

963

1 043

 

IRL

COD/561214

Menca

Vb (EK), VI, XII, XIV

138

 

102

40,9

 

40,1

10

110

120

 

IRL

COD/7X7A34

Menca

VIIb–k, VIII, IX, X, CECAF 34.1.1. (EK)

818

 

901

869,4

 

96,5

32

775

807

 

IRL

DWS/12-

Dziļjūras haizivis

XII (EK un starptautiskie ūdeņi)

10

 

10

0,0

 

0,0

1

4

5

 

IRL

DWS/56789-

Dziļjūras haizivis

V, VI, VII, VIII, IX (EK un starptautiskie ūdeņi)

448

 

448

112,6

 

25,1

45

164

209

 

IRL

GFB/567-

Diegspuru vēdzeles

V, VI, VII (EK un starptautiskie ūdeņi)

260

 

160

90,5

 

56,6

16

260

276

 

IRL

HAD/5BC6A.

Pikša

Vb, VIa (EK)

615

 

675

521,4

 

77,2

68

1 037

1 105

 

IRL

HAD/6B1214

Pikša

VIb, XII, XIV

47

 

47

40,7

 

86,6

5

363

368

 

IRL

HER/07A/MM

Siļķe

VIIa

1 250

 

687

580,6

 

84,5

69

1 250

1 319

 

IRL

HER/5B6ANB

Siļķe

Vb, VIaN (EK), VIb

5 036

 

4 242

4 225,7

 

99,6

16

5 036

5 052

 

IRL

HER/6AS7BC

Siļķe

VIaS, VIIb, c

14 000

 

15 046

14 932,5

 

99,2

114

12 600

12 714

 

IRL

HER/7G-K.

Siļķe

VIIg, h, j, k

9 549

 

10 421

8 654,5

 

83,0

1 042

8 117

9 159

 

IRL

HKE/571214

Heks

Vb (EK), VI, VII, XII, XIV

1 358

 

1 362

1 101,1

 

80,8

136

1 629

1 765

 

IRL

JAX/578/14

Stavridas

Vb (EK), VI, VII, VIIIa, b, d, e, XII, XIV

31 934

 

29 440

26 823,2

 

91,1

2 617

31 996

34 613

 

IRL

LEZ/07.

Megrimi

VII

3 029

 

3 348

1 746,2

 

52,2

335

3 029

3 364

 

IRL

NEP/07.

Norvēģijas omārs

VII

7 928

 

8 077

6 220,5

 

77,0

808

9 277

10 085

 

IRL

NEP/5BC6.

Norvēģijas omārs

Vb (EK), VI

239

 

258

132,1

 

51,2

26

269

295

 

IRL

ORY/06-

Strupdeguna garaste

VI (EK un starptautiskie ūdeņi)

10

 

10

1,2

 

12,0

1

6

7

 

IRL

ORY/07-

Strupdeguna garaste

VII (EK un starptautiskie ūdeņi)

255

 

245

37,2

 

15,2

25

43

68

 

IRL

PLE/07A.

Rietumatlantijas plekste

VIIa

1 051

 

348

176,1

 

50,6

35

1 209

1 244

 

IRL

PLE/7FG.

Rietumatlantijas plekste

VIIf, g

33

 

51

47,5

 

93,1

4

201

205

 

IRL

POK/561214

Saida

Vb (EK), VI, XII, XIV

467

 

467

243,1

 

52,1

47

467

514

 

IRL

RNG/5B67-

Strupdeguna garaste

Vb, VI, VIII (EK un starptautiskie ūdeņi)

341

 

241

141,3

 

58,6

24

299

323

 

IRL

RNG/8X14-

Strupdeguna garaste

VIII, IX, X, XII, XIV (EK un starptautiskie ūdeņi)

10

 

10

0,0

 

0,0

1

9

10

 

IRL

SBR/678-

Sarkanā zobaine

VI, VII, VIII (EK un starptautiskie ūdeņi)

9

 

9

0,0

 

0,0

1

9

10

 

IRL

SOL/07A.

Jūrasmēle

VIIa

117

 

122

82,5

 

67,6

12

99

111

 

IRL

SOL/7FG.

Jūrasmēle

VIIf, g

30

 

40

35,8

 

89,5

4

28

32

 

IRL

USK/567-

Brosme

V, VI, VII (EK un starptautiskie ūdeņi)

34

 

24

14,5

 

60,4

2

27

29

USK/567EI.

IRL

WHB/1X14

Putasu

I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, b, d, e, XII, XIV (EK un starptautiskie ūdeņi)

40 677

 

60 979

52 185,0

 

85,6

6 098

32 992

39 090

 

IRL

WHG/07A.

Merlangs

VIIa

252

 

271

55,3

 

20,4

27

213

240

 

IRL

WHG/561214

Merlangs

Vb (EK), VI, XII, XIV

406

 

454

298,3

 

65,7

45

305

350

 

IRL

WHG/7X7A.

Merlangs

VIIb–k

5 544

 

5 783

4 557,1

 

78,8

578

5 544

6 122

 

LTU

JAX/578/14

Stavridas

Vb (EK), VI, VII, VIIIa, b, d, e, XII, XIV

0

 

7 570

6 810,2

 

90,0

757

0

757

 

LTU

WHB/1X14

Putasu

I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, b, d, e, XII, XIV (EK un starptautiskie ūdeņi)

0

 

5 110

4 635,7

 

90,7

474

0

474

 

NLD

ANF/07.

Jūrasvelni

VII

317

 

17

16,2

 

95,3

1

336

337

 

NLD

ANF/561214

Jūrasvelni

Vb (EK), VI, XII, XIV

162

 

37

0,0

 

0,0

4

178

182

 

NLD

COD/7X7A34

Menca

VIIb–k, VIII, IX, X, CECAF 34.1.1. (EK)

34

 

27

11,2

 

41,5

3

28

31

 

NLD

HER/5B6ANB

Siļķe

Vb, VIaN (EK), VIb

3 727

95,4

6 725

6 622,5

 

97,1

198

3 727

3 925

 

NLD

HER/6AS7BC

Siļķe

VIaS, VIIbc

1 400

 

652

636,1

 

97,6

16

1 260

1 276

 

NLD

HER/7G-K.

Siļķe

VIIg, h, j, k

682

 

547

517,1

 

94,5

30

580

610

 

NLD

HKE/2AC4-C

Heks

IIa (EK), IV (EK)

51

 

51

35,6

 

69,8

5

61

66

 

NLD

JAX/578/14

Stavridas

Vb (EK), VI, VII, VIIIa, b, d, e, XII, XIV

46 801

 

48 852

42 607,0

 

87,2

4 885

46 891

51 776

 

NLD

NEP/2AC4-C

Norvēģijas omārs

IIa (EK), IV (EK)

758

 

1 127

981,3

 

87,1

113

704

817

 

NLD

PLE/7DE.

Rietumatlantijas plekste

VIId, e

0

 

20

16,1

 

80,5

2

0

2

 

NLD

SOL/24.

Jūrasmēle

II, IV (EK)

13 143

 

13 805

8 277,5

 

60,0

1 381

11 226

12 607

 

NLD

WHB/1X14

Putasu

I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, b, d, e, XII, XIV (EK un starptautiskie ūdeņi)

64 053

 

105 905

94 678,5

788,2

90,1

10 438

51 951

62 389

 

NLD

WHG/7X7A.

Merlangs

VIIb–k

97

 

215

130,8

 

60,8

22

97

119

 

POL

COD/3BC+24

Menca

22.–24. apakšapgabals (EK ūdeņi)

3 317

 

1 685

799,7

 

47,5

169

3 118

3 287

 


(1)  SC = Īpašs nosacījums.


II PIELIKUMS

ATVILKUMI NO KVOTĀM 2007. GADAM

Valsts kods

Suga

Apgabals

Suga

Apgabals

Sods

Pielāgotā kvota 2006. gadam

Robeža

Kopējā pielāgotā kvota 2006. gadam

 (1) Nozveja 2006. gadā, ievērojot īpašus nosacījumus

Nozveja 2006. gadā

Kopā – nozveja 2006. gadā

%

Atvilkumi

Sākotnējā kvota 2007. gadam

Pārskatītā kvota 2007. gadam

DEU

ANF

04-N.

Jūrasvelni

IV (Norvēģijas ūdeņi)

22,0

0,0

22,0

0,0

23,40

23,40

106,4

–1,4

432

431

DEU

COD

03AN.

Menca

Kategats

75,0

0,0

75,0

0,0

78,90

78,90

105,2

–3,9

57

53

DEU

HAD

2AC4.

Pikša

IIa (EK ūdeņi), IV

752,0

0,0

752,0

0,0

757,00

757,00

100,7

–5,0

2 180

2 175

DEU

HER

4CXB7D

Siļķe

IV c, VII d

7 245

0,0

7 245

0,0

7 553,20

7 553,20

104,3

– 308,2

441

133

DEU

HER

1/2.

Siļķe

EK Norvēģijas ūdeņi un starptautiskie ūdeņi I un II zonā

9 959

0,0

9 959

0,0

9 963,50

9 963,50

100,0

–4,5

4 200

4 196

DEU

HER

3D-R31

Siļķe

25.–27., 28.2., 29. un 32. apakšapgabals

3 234

0,0

3 234

0,0

3 583,20

3 583,20

110,8

– 351,8

774

422

DEU

HKE

3A/BCD

Heks

IIIa, IIIb, c, d EK ūdeņi7

7

0,0

7

0,0

7,80

7,80

111,4

–0,8

0

–1

DEU

NOP

2A3A4.

Esmarka menca

IIa (EK ūdeņi), IIIa, IV (EK ūdeņi)

13,0

0,0

13,0

0,0

33,50

33,50

257,7

–20,5

0

–21

DEU

POK

2A34.

Saida

IIa (EK ūdeņi), IIIa, IIIb, c, d (EK ūdeņi), IV

14 519,0

0,0

14 519,0

0,0

14 555,50

14 555,50

100,3

–36,5

12 906

12 870

DNK

PLE

03AN.

Rietumatlantijas plekste

Skageraks

6 150,0

0,0

6 150,0

0,0

6 333,30

6 333,30

103,0

– 183,3

6 617

6 434

ESP

ANF

07.

Jūrasvelni

VII

2 013,0

0,0

2 013,0

0,0

2 028,40

2 028,40

100,8

–15,4

1 031

1 016

ESP

BLI

67-

Zilā jūras līdaka

VI, VII (Kopienas ūdeņi un starptautiskie ūdeņi)

79,0

0,0

79,0

0,0

91,40

91,40

115,7

–12,4

83

71

ESP

MAC

2CX14-

Makrele

IIa (ārpus EK ūdeņiem), Vb (EK ūdeņi) VI, VII, VIIIa, b, d, e, XII, XIV

20,0

1 337,1

1 357,1

0,0

1 475,20

1 475,20

108,7

– 118,1

20

–98

ESP

MAC

8C3411

Makrele

VIIIc, IX, X, CECAF 34.1.1.

15 217,0

0,0

15 217,0

1 337,1

13 882,70

15 219,80

100,0

–2,8

24 405

24 402

ESP

POK

7X1034

Saida

VII, VIII, IX, X CECAF 34.1.1.

20,0

0,0

20,0

0,0

20,70

20,70

103,5

–0,7

0

–1

ESP

RED

51214

Sarkanasari

V, XII, XIV

1 498,0

0,0

1 498,0

0,0

1 547,90

1 547,90

103,3

–49,9

749

699

ESP

WHG

7X7A.

Merlangs

VII b–k

85,0

0,0

85,0

0,0

87,10

87,10

102,5

–2,1

0

–2

FRA

GFB

89-

Diegspuru vēdzeles

VIII, IX (Kopienas ūdeņi un starptautiskie ūdeņi)

31,0

0,0

31,0

0,0

34,90

34,90

112,6

–3,9

15

11

FRA

HER

4CXB7D

Siļķe

IV c, VII d

13 437,0

0,0

13 437,0

0,0

13 762,90

13 762,90

102,4

– 325,9

9 014

8 688

FRA

SOL

8AB.

Jūrasmēle

VIIIa, b

3 625,0

0,0

3 625,0

0,0

3 764,20

3 764,20

103,8

– 139,2

4 162

4 023

GBR

BLI

67-

Zilā jūras līdaka

VI, VII (Kopienas ūdeņi un starptautiskie ūdeņi)

422,0

0,0

422,0

0,0

470,40

470,40

111,5

–48,4

482

434

GBR

MAC

2AC4.

Makrele

IIa (EK ūdeņi), IIIa, IIIb, c, d (EK ūdeņi), IV

424,0

31 876,1

32 300,1

0,0

32 359,60

32 359,60

100,2

–59,5

1 092

1 033

LTU

MAC

2CX14-

Makrele

II (ārpus EK ūdeņiem), Vb (EK ūdeņi), VI, VII, VIIIa, b, d, e, XII, XIV

47,0

0,0

47,0

0,0

92,40

92,40

196,6

–45,4

100

55

PRT

ANF

8C4311

Jūrasvelni

VIIIc, IX, X, CECAF 34.1.1. (EK ūdeņi)

310,0

0,0

310,0

0,0

319,40

319,40

103,0

–9,4

324

315

PRT

HKE

8C3411

Heks

VIIIc, IX, X, CECAF 34.1.1. (EK ūdeņi)

2 202,0

0,0

2 202,0

0,0

2 291,90

2 291,90

104,1

–89,9

1 830

1 740


(1)  Īpašs nosacījums.


2.6.2007   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 141/46


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 610/2007

(2007. gada 1. jūnijs),

ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 1725/2003, ar ko pieņem noteiktus starptautiskos grāmatvedības standartus saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1606/2002, attiecībā uz Starptautisko finanšu pārskatu interpretācijas komitejas (SFPIK) 10. interpretāciju

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2002. gada 19. jūlija Regulu (EK) Nr. 1606/2002 par starptautisko grāmatvedības standartu piemērošanu (1), un jo īpaši tās 3. panta 1. punktu,

tā kā:

(1)

Ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 1725/2003 (2) tika pieņemti noteikti starptautiski standarti un to interpretācijas, kas joprojām bija spēkā 2002. gada 14. septembrī.

(2)

Starptautisko finanšu pārskatu interpretācijas komiteja (SFPIK) 2006. gada 20. jūlijā publicēja SFPIK 10. interpretāciju Starpposma finanšu pārskati un vērtības mazināšanās, turpmāk tekstā – “SFPIK 10. interpretācija”. SFPIK 10. interpretācija paskaidro, ka vērtības mazināšanās tai uzņēmuma nemateriālai vērtībai un noteiktiem finanšu aktīviem (“pārdošanai pieejamie” pašu kapitāla ieguldījumi un nekotēti pašu kapitāla instrumenti, kas novērtēti izmaksās), ko uzrāda starpposma finanšu pārskatā, nav jāreversē nākamajā starpposma vai gada finanšu pārskatā. Interpretācija bija nepieciešama, jo rodas acīmredzams konflikts starp 34. Starptautiskā grāmatvedības standarta (SGS) Starpposma finanšu pārskati prasībām un tām prasībām, kas iekļautas 36. SGS Aktīvu vērtības mazināšanās un 39. SGS Finanšu instrumenti: atzīšana un novērtēšana vērtības mazināšanās noteikumos, kas attiecas uz noteiktiem finanšu aktīviem.

(3)

Apspriešanās ar Eiropas Finanšu pārskatu padomdevējas grupas (EFRAG) tehnisko ekspertu grupu (TEG) apstiprina, ka SFPIK 10. interpretācija atbilst Regulas (EK) Nr. 1606/2002 3. panta 2. punktā izklāstītajiem pieņemšanas tehniskajiem kritērijiem.

(4)

Tādēļ attiecīgi jāgroza Regula (EK) Nr. 1725/2003.

(5)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Grāmatvedību regulējošās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (EK) Nr. 1725/2003 pielikumā iekļauj Starptautisko finanšu pārskatu interpretācijas komitejas (SFPIK) 10. interpretāciju Starpposma finanšu pārskati un vērtības mazināšanās, kā izklāstīts šīs regulas pielikumā.

2. pants

Katrs uzņēmums piemēro SFPIK 10. interpretāciju, kā izklāstīts šīs regulas pielikumā, vēlākais no sava 2007. finanšu gada sākuma; tas neattiecas uz uzņēmumiem, kuru finanšu gads sākas novembrī vai decembrī – tie piemēro SFPIK 10. interpretāciju vēlākais no sava 2006. finanšu gada sākuma.

3. pants

Šī regula stājas spēkā trešajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2007. gada 1. jūnijā

Komisijas vārdā

Komisijas loceklis

Charlie McCREEVY


(1)  OV L 243, 11.9.2002., 1. lpp.

(2)  OV L 261, 13.10.2003., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1329/2006 (OV L 247, 9.9.2006., 3. lpp.).


PIELIKUMS

STARPTAUTISKIE FINANŠU PĀRSKATU STANDARTI

“SFPIK 10. interpretācija

SFPIK 10. interpretācija Starpposma finanšu pārskati un vērtības mazināšanās

“Pavairošana atļauta Eiropas ekonomikas zonā. Visas esošās tiesības saglabātas ārpus EEZ, izņemot tiesības pavairot personīgai lietošanai vai cita godīga darījuma nolūkā. Papildu informāciju var saņemt no Starptautisko grāmatvedības standartu padomes šādā tīmekļa vietnē: www.iasb.org”

SFPIK 10. INTERPRETĀCIJA

Starpperioda finanšu pārskati un vērtības samazināšanās

Atsauces

SGS 34 Starpperioda finanšu pārskati

SGS 36 Aktīvu vērtības samazināšanās

SGS 39 Finanšu instrumenti: atzīšana un novērtēšana

Vispārēja informācija

1.

Katrā pārskata iesniegšanas datumā uzņēmumi aprēķina vērtības samazinājumu attiecībā uz nemateriālajām vērtībām, lai novērtētu ieguldījumus pašu kapitāla instrumentos un finanšu aktīvos, kas katrā bilances datumā uzskaitīti pēc vērtības samazināšanās, un, ja vajadzīgs, atzītu zaudējumus no vērtības samazināšanās konkrētajā datumā saskaņā ar SGS 36 un SGS 39. Tomēr turpmākos pārskata vai bilances datumos apstākļi var būt mainījušies tā, ka zaudējumi no vērtības samazināšanās ir sarukuši vai to nav vispār, ja vērtības samazināšanās novērtējums būtu veikts tikai attiecīgajā datumā. Interpretācija izskaidro, vai šādi zaudējumi no vērtības samazināšanās ir jāreversē.

2.

Interpretācija attiecas uz SGS 34 prasību mijiedarbību ar SGS 36 minēto vērtības samazināšanās rezultātā radušos zaudējumu atzīšanu attiecībā uz nemateriālām vērtībām un dažiem finanšu aktīviem, kas minēti SGS 39, kā arī šīs mijiedarbības ietekmi uz turpmākiem starpperioda un gada finanšu pārskatiem.

Jautājums

3.

SGS 34 28. pantā noteikts, ka uzņēmumam savos starpperioda finanšu pārskatos jāpiemēro tās pašas grāmatvedības politikas, kas lietotas gada finanšu pārskatos. Šajā pantā arī minēts, ka “uzņēmuma pārskatu sniegšanas biežums (reizi gadā, pusgadā vai ceturksnī) nedrīkst ietekmēt tā gada rezultātu. Šā mērķa sasniegšanai novērtēšana starpperioda pārskatu sagatavošanas nolūkā jāveic, pamatojoties uz datiem no gada sākuma līdz konkrētajam datumam”.

4.

SGS 36 124. pantā noteikts, ka “nemateriālajai vērtībai atzītos zaudējumus no vērtības samazināšanās turpmākajos periodos nedrīkst reversēt”.

5.

SGS 39 69. pantā noteikts, ka “tāda ieguldījuma pašu kapitāla instrumentos peļņā vai zaudējumos atzītie zaudējumi no vērtības samazināšanās, kurš tiek klasificēts kā paredzēts pārdošanai, nevar tikt reversēti caur peļņu vai zaudējumiem”.

6.

SGS 39 66. pantā paredzēts, ka aprēķinātie zaudējumi no vērtības samazināšanās (piemēram, nekotēta kapitāla instrumenta vērtības samazināšanas, kas netiek bilancē uzskaitīts pēc patiesās vērtības, jo tā patiesā vērtība nav ticami nosakāma) netiek reversēti.

7.

Interpretācijā aplūkots šāds jautājums:

Vai uzņēmumam jāreversē starpperiodā atzītie zaudējumi no vērtības samazināšanās, kas aprēķināti attiecībā uz nemateriālajām vērtībām un investīcijām pašu kapitāla instrumentos, ja, aprēķinot zaudējumus no vērtības samazināšanās tikai nākamajā bilances datumā, nebūtu atzītu zaudējumu vai tie būtu mazāki?

Konsenss

8.

Uzņēmums nereversē iepriekšējā starpperiodā atzītos zaudējumus no vērtības samazināšanās, kas aprēķināti attiecībā uz nemateriālajām vērtībām vai investīcijām pašu kapitāla instrumentos vai finanšu aktīvos.

9.

Uzņēmums pēc analoģijas neattiecina šo konsensu uz citām iespējamām pretrunām starp SGS 34 un citiem standartiem.

Spēkā stāšanās datums un pāreja

10.

Uzņēmums piemēro šo interpretāciju gada periodiem, kuri sākas 2006. gada 1. novembrī vai pēc šā datuma. Ieteicama agrāka piemērošana. Ja uzņēmums piemēro interpretāciju periodam, kas sākas pirms 2006. gada 1. novembra, tas paziņo šo faktu. Uzņēmums piemēro šo interpretāciju attiecībā uz visām turpmākajām nemateriālajām vērtībām, sākot no dienas, kad tas sāk piemērot SGS 36; interpretācija attiecas uz visām investīcijām pašu kapitāla instrumentos vai finanšu aktīvos, ko turpmāk aprēķina, sākot no dienas, kad uzsāk piemērot SGS 39 vērtēšanas kritērijus.


2.6.2007   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 141/49


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 611/2007

(2007. gada 1. jūnijs),

ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 1725/2003, ar ko pieņem noteiktus starptautiskos grāmatvedības standartus saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1606/2002, attiecībā uz Starptautisko finanšu pārskatu interpretācijas komitejas (SFPIK) 11. interpretāciju

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2002. gada 19. jūlija Regulu (EK) Nr. 1606/2002 par starptautisko grāmatvedības standartu piemērošanu (1), un jo īpaši tās 3. panta 1. punktu,

tā kā:

(1)

Ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 1725/2003 (2) tika pieņemti noteikti starptautiski standarti un to interpretācijas, kas bija spēkā 2002. gada 14. septembrī.

(2)

Starptautisko finanšu pārskatu interpretācijas komiteja (SFPIK) 2006. gada 2. novembrī publicēja SFPIK 11. interpretāciju 2. SFPS – Maksājumi ar grupas un valdes akcijām, turpmāk tekstā – “SFPIK 11. interpretācija”. SFPIK 11. interpretācija izklāsta, kā piemērot 2. Starptautisko finanšu pārskatu standartu (SFPS) Maksājumi ar akcijām maksājumiem ar akcijām, kuros izmanto uzņēmuma paša kapitāla instrumentus vai tās pašas grupas cita uzņēmuma kapitāla instrumentus (piemēram, mātesuzņēmuma kapitāla instrumentus). Interpretācija bija nepieciešama, jo līdz šim nebija paskaidrots, kā maksājumi ar akcijām, kuru rezultātā uzņēmums saņem preces vai pakalpojumus kā atlīdzību par mātesuzņēmuma kapitāla instrumentiem, jāuzskaita uzņēmuma finanšu pārskatos.

(3)

Apspriešanās ar Eiropas Finanšu pārskatu padomdevējas grupas (EFRAG) tehnisko ekspertu grupu (TEG) apstiprina, ka SFPIK 11. interpretācija atbilst Regulas (EK) Nr. 1606/2002 3. panta 2. punktā izklāstītajiem pieņemšanas tehniskajiem kritērijiem.

(4)

Tāpēc attiecīgi jāgroza Regula (EK) Nr. 1725/2003.

(5)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Grāmatvedību regulējošās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (EK) Nr. 1725/2003 pielikumā iekļauj Starptautisko finanšu pārskatu interpretācijas komitejas (SFPIK) 11. interpretāciju 2. SFPS – Maksājumi ar grupas un valdes akcijām, kā izklāstīts šīs regulas pielikumā.

2. pants

Katrs uzņēmums piemēro SFPIK 11. interpretāciju, kā izklāstīts šīs regulas pielikumā, vēlākais no sava 2008. finanšu gada sākuma; tas neattiecas uz uzņēmumiem, kuru finanšu gads sākas janvārī vai februārī – tie piemēro SFPIK 11. interpretāciju vēlākais no sava 2009. finanšu gada sākuma.

3. pants

Šī regula stājas spēkā trešajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2007. gada 1. jūnijā

Komisijas vārdā

Komisijas loceklis

Charlie McCREEVY


(1)  OV L 243, 11.9.2002., 1. lpp.

(2)  OV L 261, 13.10.2003., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1329/2006 (OV L 247, 9.9.2006., 3. lpp.).


PIELIKUMS

STARPTAUTISKIE FINANŠU PĀRSKATU STANDARTI

“SFPIK 11. interpretācija

SFPIK 11. interpretācija 2. SFPS – Maksājumi ar grupas un valdes akcijām

“Pavairošana atļauta Eiropas Ekonomikas zonā. Visas esošās tiesības saglabātas ārpus EEZ, izņemot tiesības pavairot personīgai lietošanai vai cita godīga darījuma nolūkā. Papildu informāciju var saņemt no Starptautisko grāmatvedības standartu padomes šādā tīmekļa vietnē: www.iasb.org”

SFPIK 11. INTERPRETĀCIJA

2. SFPS – Darījumi ar grupu akcijām un atpirktajām akcijām

Atsauces

8. SGS Grāmatvedības politikas, izmaiņas grāmatvedības aplēsēs un kļūdas

32. SGS Finanšu instrumenti: Informācijas sniegšana

2. SFPS Maksājums ar akcijām

Jautājumi

1.

Šajā interpretācijā ir skaidroti divi jautājumi. Pirmais jautājums ir par to, vai saskaņā ar 2. SFPS turpmāk minētie darījumi ir jāuzskaita kā darījumi ar pašu kapitālu vai kā naudas darījumi:

a)

uzņēmums piešķir saviem darbiniekiem tiesības uz uzņēmuma pašu kapitāla instrumentiem (piemēram, akciju iespējas līgumi), un tam ir iespēja vai pienākums iegādāties pašu kapitāla instrumentus (piemēram, atpirktās pašu akcijas) no trešās puses, lai izpildītu saistības pret saviem darbiniekiem; kā arī

b)

uzņēmums vai tā akcionāri ir piešķīruši uzņēmuma darbiniekiem tiesības uz uzņēmuma pašu kapitāla instrumentiem (piemēram, akciju iespējas līgumi), un uzņēmuma akcionāri nodrošina vajadzīgos pašu kapitāla instrumentus.

2.

Otrs jautājums skar vienošanos par maksājumu ar akcijām, ja ir iesaistīti vienas grupas divi vai vairāki uzņēmumi. Piemēram, meitasuzņēmuma darbiniekiem ir piešķirtas tiesības uz mātesuzņēmuma pašu kapitāla instrumentiem kā atlīdzība par meitasuzņēmumam sniegtajiem pakalpojumiem. 2. SFPS 3. punktā ir teikts:

Šī SFPS mērķiem uzņēmuma akcionāru pašu kapitāla instrumentu pārvešana personām, kas uzņēmumam ir piegādājušas preces vai pakalpojumus (ieskaitot darbiniekus), ir maksājumi ar akcijām, ja vien nav skaidrs, ka pārvešanas mērķis nav maksājums par uzņēmumam piegādātām precēm vai pakalpojumiem. Tas attiecas arī uz mātesuzņēmuma pašu kapitāla instrumentu pārvešanu vai cita grupas uzņēmuma pašu kapitāla instrumentu pārvešanu citām personām, kas ir uzņēmumam piegādājušas preces vai pakalpojumus. [Izcēlums pievienots.]

Tomēr 2. SFPS nav sniegti norādījumi par šādu darījumu uzskaiti katra grupas uzņēmuma individuālos vai atsevišķos finanšu pārskatos.

3.

Tādējādi otrais jautājumus skar šādas vienošanās par maksājumiem ar akcijām:

a)

mātesuzņēmums tieši piešķir sava meitasuzņēmuma darbiniekiem tiesības uz saviem pašu kapitāla instrumentiem: mātesuzņēmuma (nevis meitasuzņēmuma) pienākums ir nodrošināt meitasuzņēmuma darbiniekiem vajadzīgos pašu kapitāla instrumentus; kā arī

b)

meitasuzņēmums piešķir saviem darbiniekiem tiesības uz sava mātesuzņēmuma pašu kapitāla instrumentiem: meitasuzņēmuma pienākums ir nodrošināt saviem darbiniekiem vajadzīgos pašu kapitāla instrumentus.

4.

Šajā interpretācijā ir skaidrots, kā 3. punktā aprakstītās vienošanās par maksājumiem ar akcijām jāuzskaita meitasuzņēmuma, kas saņem pakalpojumus no darbiniekiem, finanšu pārskatos.

5.

Meitasuzņēmums un mātesuzņēmums var vienoties, ka meitasuzņēmums maksā mātesuzņēmumam par pašu kapitāla instrumentu nodrošināšanu darbiniekiem. Šajā interpretācijā nav skaidrots, kā uzskaitīt šādas iekšējās grupas vienošanās par maksājumiem.

6.

Kaut arī šajā interpretācijā galvenokārt tiek apskatīti darījumi ar darbiniekiem, to piemēro arī līdzīgiem akciju maksājumu darījumiem ar preču vai pakalpojumu piegādātājiem, kas nav darbinieki.

Konsenss

Vienošanās par maksājumiem ar akcijām, kuros izmanto uzņēmuma pašu kapitāla instrumentus (1. punkts)

7.

Akciju maksājumu darījumus, kuros uzņēmums saņem pakalpojumus kā atlīdzību par pašu kapitāla instrumentiem, uzskaita kā darījumus ar pašu kapitālu. Šo noteikumu piemēro neatkarīgi no tā, vai uzņēmumam ir iespēja vai pienākums iegādāties pašu kapitāla instrumentus no trešās puses, lai izpildītu saistības pret saviem darbiniekiem saskaņā ar vienošanos par akciju maksājumiem. To piemēro arī neatkarīgi no tā, vai:

a)

tiesības uz uzņēmuma pašu kapitāla instrumentiem darbiniekiem ir piešķīris pats uzņēmums vai tā akcionārs(-i); vai

b)

vienošanos par maksājumu ar akcijām kārto pats uzņēmums vai tā akcionārs(-i).

Vienošanās par maksājumiem ar akcijām, kuros izmanto mātesuzņēmuma pašu kapitāla instrumentus

Mātesuzņēmums piešķir sava meitasuzņēmuma darbiniekiem tiesības uz saviem pašu kapitāla instrumentiem (3. punkta a) apakšpunkts)

8.

Ja vienošanos ar akcijām mātesuzņēmuma konsolidētajos finanšu pārskatos uzskaita kā darījumu ar pašu kapitālu, meitasuzņēmums aprēķina no darbiniekiem saņemto pakalpojumu vērtību atbilstīgi prasībām, ko piemēro akciju maksājumu pašu kapitāla darījumiem, attiecīgi atzīstot palielinājumu pašu kapitālā kā mātesuzņēmuma ieguldījumu.

9.

Mātesuzņēmums var piešķirt sava meitasuzņēmuma darbiniekiem tiesības uz saviem pašu kapitāla instrumentiem ar noteikumu, ka norādītā laika posmā grupas ietvaros pastāvīgi tiek sniegti pakalpojumi. Viena meitasuzņēmuma darbinieks var turpināt darbu otrā meitasuzņēmumā norādītā garantēšanas perioda laikā, neietekmējot darbinieka tiesības uz mātesuzņēmuma pašu kapitāla instrumentiem, kas piešķirti saskaņā ar sākotnējo vienošanos par maksājumu ar akcijām. Katrs meitasuzņēmums aprēķina no darbiniekiem saņemto pakalpojumu vērtību, kā atsauces vērtību izmantojot pašu kapitāla instrumentu patieso vērtību dienā, kad mātesuzņēmums sākotnēji piešķīra šīs tiesības uz pašu kapitāla instrumentiem, kā definēts 2. SFPS A pielikumā, un garantēšanas perioda daļu, ko darbinieks ir strādājis katrā meitasuzņēmumā.

10.

Darbinieks pēc pāriešanas no viena grupas uzņēmuma uz otru var neizpildīt garantijas nosacījumus, kas nav 2. SFPS A pielikumā definētie tirgus apstākļi, piemēram, darbinieks atstāj grupu pirms pakalpojuma perioda beigām. Šajā gadījumā katrs meitasuzņēmums pielāgo summu, kas iepriekš aprēķināta par darbinieka sniegtajiem pakalpojumiem, saskaņā ar 2. SFPS 19. punktā noteiktajiem principiem. Tāpēc, ja mātesuzņēmuma piešķirtās tiesības uz pašu kapitāla instrumentiem netiek garantētas, jo darbinieks nav izpildījis garantijas nosacījumus, kas nav tirgus apstākļi, neviena meitasuzņēmuma finanšu pārskatos netiek kumulatīvi atzītas nekādas summas par darbinieka sniegtajiem pakalpojumiem.

Meitasuzņēmums piešķir saviem darbiniekiem tiesības uz sava mātesuzņēmuma pašu kapitāla instrumentiem (3. punkta b) apakšpunkts)

11.

Meitasuzņēmums darījumu ar saviem darbiniekiem uzskaita kā naudas darījumu. Šo prasību piemēro neatkarīgi no tā, kā meitasuzņēmums iegūst pašu kapitāla instrumentus, lai izpildītu saistības pret saviem darbiniekiem.

Spēkā stāšanās datums

12.

Uzņēmums piemēro šo interpretāciju gada periodiem, kuri sākas 2007. gada 1. martā vai pēc šā datuma. Ir atļauta agrāka piemērošana. Ja uzņēmums piemēro interpretāciju periodam, kurš sākas pirms 2007. gada 1. marta, tas informē par šo faktu.

Pāreja

13.

Uzņēmums piemēro šo interpretāciju ar atpakaļejošu spēku saskaņā ar 8. SGS atbilstoši 2. SFPS pārejas noteikumiem.


2.6.2007   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 141/53


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 612/2007

(2007. gada 1. jūnijs),

ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 596/2007, ar ko nosaka ievedmuitas nodokli labības nozarē no 2007. gada 1. jūnija

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2003. gada 29. septembra Regulu (EK) Nr. 1784/2003 par labības tirgus kopīgo organizāciju (1),

ņemot vērā Komisijas 1996. gada 28. jūnija Regulu (EK) Nr. 1249/96 par Padomes Regulas (EEK) Nr. 1766/92 piemērošanas noteikumiem (ievedmuitas nodokļi labības nozarē) (2), un jo īpaši tās 2. panta 1. punktu,

tā kā:

(1)

Ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 596/2007 (3) noteica ievedmuitas nodokli labības nozarē no 2007. gada 1. jūnija.

(2)

Ņemot vērā, ka aprēķinātā vidējā ievedmuitas nodokļa likme par 5 euro tonnā atšķīrās no noteiktās likmes, jāizdara korekcija atbilstīgi ievedmuitas nodoklim, kas noteikts ar Regulu (EK) Nr. 596/2007.

(3)

Tādēļ ir jāgroza Regula (EK) Nr. 596/2007,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (EK) Nr. 596/2007 I un II pielikumu aizstāj ar šīs regulas pielikuma tekstu.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2007. gada 2. jūnijā.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2007. gada 1. jūnijā

Komisijas vārdā

lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektors

Jean-Luc DEMARTY


(1)  OV L 270, 29.9.2003., 78. lpp. Regulā grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 1154/2005 (OV L 187, 19.7.2005., 11. lpp.).

(2)  OV L 161, 29.6.1996., 125. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1110/2003 (OV L 158, 27.6.2003., 12. lpp.).

(3)  OV L 140, 1.6.2007., 24. lpp.


PIELIKUMS

I PIELIKUMS

Regulas (EK) Nr. 1784/2003 10. panta 2. punktā minēto produktu ievedmuitas nodoklis, ko piemēro no 2007. gada 2. jūnijā

KN kods

Preču apraksts

Ievedmuitas nodoklis (1)

(euro par tonnu)

1001 10 00

Cietie KVIEŠI (augsta kvalitāte)

0,00

(vidēji augsta kvalitāte)

0,00

(zema kvalitāte)

0,00

1001 90 91

Mīkstie KVIEŠI (sēklas)

0,00

ex 1001 90 99

Mīkstie KVIEŠI (augsta kvalitāte, nav paredzēti sēšanai)

0,00

1002 00 00

RUDZI

0,00

1005 10 90

KUKURŪZA (sēklas, izņemot hibrīdu sēklas)

0,00

1005 90 00

KUKURŪZA, izņemot sēklas (2)

0,00

1007 00 90

Graudu SORGO (izņemot sēšanai paredzētus hibrīdus)

0,00

II PIELIKUMS

Dati I pielikumā noteiktā ievedmuitas nodokļa aprēķināšanai

(2007. gada 31. maijs)

1.

Vidējie rādītāji par laika posmu, kas minēts Regulas (EK) Nr. 1249/96 2. panta 2. punktā.

(EUR/t)

 

Mīkstie kvieši (3)

Kukurūza

Cietie kvieši (augsta kvalitāte)

Cietie kvieši (vidēji augsta kvalitāte) (4)

Cietie kvieši (zema kvalitāte) (5)

Mieži

Birža

Minneapolis

Chicago

Kotējums

153,89

114,21

FOB cena, ASV

179,70

169,70

149,70

129,46

Piemaksa par Persijas līča reģionu