ISSN 1725-5112

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 129

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

50. gadagājums
2007. gada 17. maijs


Saturs

 

I   Tiesību akti, kas pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana ir obligāta

Lappuse

 

 

REGULAS

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 541/2007 (2007. gada 16. maijs), ar kuru nosaka standarta ievešanas vērtības nolūkā noteikt ievešanas cenu atsevišķu veidu augļiem un dārzeņiem

1

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 542/2007 (2007. gada 16. maijs), ar ko nosaka piešķiršanas koeficientu ievešanas atļauju izsniegšanai, par kurām pieteikumi iesniegti no 2007. gada 7. līdz 11. maijam, lai ievestu cukura nozares produktus saskaņā ar tarifa kvotām un preferenču nolīgumiem

3

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 543/2007 (2007. gada 16. maijs) par rīsu ievešanas atļauju izsniegšanu saskaņā ar tarifu kvotām, kas atvērtas apakšperiodam no 2007. gada maija ar Regulu (EK) Nr. 2021/2006

7

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 544/2007 (2007. gada 16. maijs), ar ko apstiprina izmaiņas, kas nav maznozīmīgas, tāda nosaukuma specifikācijā, kas reģistrēts aizsargātu cilmes vietas nosaukumu un aizsargātu ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu reģistrā Baena (ACVN)

10

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 545/2007 (2007. gada 16. maijs), ar ko atver pārstrādei paredzētas saldētas liellopu gaļas importa tarifu kvotu un paredz tās pārvaldību (no 2007. gada 1. jūlija līdz 2008. gada 30. jūnijam)

14

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 546/2007 (2007. gada 16. maijs), ar ko nosaka aizliegumu kuģiem, kuri peld ar Vācijas karogu, zvejot siļķes Baltijas jūras 25.–27., 28.2., 29. un 32. apakšrajonā

23

 

 

II   Tiesību akti, kas pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana nav obligāta

 

 

LĒMUMI

 

 

Padome

 

 

2007/340/EK

 

*

Padomes Lēmums (2007. gada 19. aprīlis), lai noslēgtu Nolīgumu starp Eiropas Kopienu un Krievijas Federāciju par īstermiņa vīzu atvieglinātu izsniegšanu

25

 

*

Nolīgums starp Eiropas Kopienu un Krievijas Federāciju par vīzu atvieglinātu izsniegšanu Eiropas Savienības un Krievijas Federācijas pilsoņiem

27

 

*

Nolīguma Protokols par dalībvalstīm, kas pilnībā nepiemēro Šengenas acquis

35

 

 

2007/341/EK

 

*

Padomes Lēmums (2007. gada 19. aprīlis), lai noslēgtu Nolīgumu starp Eiropas Kopienu un Krievijas Federāciju par atpakaļuzņemšanu

38

 

*

Nolīgums starp Eiropas Kopienu un Krievijas Federāciju par atpakaļuzņemšanu

40

 

 

Komisija

 

 

2007/342/EK

 

*

Komisijas Lēmums (2007. gada 15. maijs), ar ko Beļģijai piešķir papildu dienas jūrā ICES IV, VIIa un VIId zonā (izziņots ar dokumenta numuru K(2007) 2072)  ( 1 )

61

 

 

2007/343/EK

 

*

Komisijas Lēmums (2007. gada 15. maijs), ar ko atļauj laist tirgū eļļu, kam pievienoti fitosterīni/fitostanoli, kā jaunu pārtikas produktu sastāvdaļu saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 258/97 (izziņots ar dokumenta numuru K(2007) 2073)

63

 

 

2007/344/EK

 

*

Komisijas Lēmums (2007. gada 16. maijs) par harmonizētu informācijas pieejamību attiecībā uz radiofrekvenču spektra izmantošanu Kopienā (izziņots ar dokumenta numuru K(2007) 2085)  ( 1 )

67

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.


I Tiesību akti, kas pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana ir obligāta

REGULAS

17.5.2007   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 129/1


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 541/2007

(2007. gada 16. maijs),

ar kuru nosaka standarta ievešanas vērtības nolūkā noteikt ievešanas cenu atsevišķu veidu augļiem un dārzeņiem

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1994. gada 21. decembra Regulu (EK) Nr. 3223/94 par sīki izstrādātiem augļu un dārzeņu ievešanas režīma izpildes noteikumiem (1), un jo īpaši tās 4. panta 1. punktu,

tā kā:

(1)

Regulā (EK) Nr. 3223/94, piemērojot Urugvajas kārtas daudzpusējo tirdzniecības sarunu iznākumus, paredzēti kritēriji, pēc kuriem Komisija nosaka standarta ievešanas vērtības pielikumā precizētajiem produktu ievedumiem no trešām valstīm un periodiem.

(2)

Piemērojot iepriekš minētos kritērijus, standarta ievešanas vērtības nosakāmas līmeņos, kas norādīti šīs regulas pielikumā,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Standarta ievešanas vērtības, kas paredzētas Regulas (EK) Nr. 3223/94 4. pantā, ir tādas, kā norādīts tabulā, kas pievienota pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2007. gada 17. maijā.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2007. gada 16. maijā

Komisijas vārdā

lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektors

Jean-Luc DEMARTY


(1)  OV L 337, 24.12.1994., 66. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 386/2005 (OV L 62, 9.3.2005., 3. lpp.).


PIELIKUMS

Komisijas 2007. gada 16. maija Regulai, ar kuru nosaka standarta ievešanas vērtības nolūkā noteikt ievešanas cenu atsevišķu veidu augļiem un dārzeņiem

(EUR/100 kg)

KN kods

Trešās valsts kods (1)

Standarta ievešanas vērtība

0702 00 00

MA

41,8

TN

81,0

TR

117,0

ZZ

79,9

0707 00 05

JO

171,8

MK

35,1

TR

119,1

ZZ

108,7

0709 90 70

TR

109,9

ZZ

109,9

0805 10 20

EG

43,1

IL

59,1

MA

44,9

ZZ

49,0

0805 50 10

AR

58,2

ZZ

58,2

0808 10 80

AR

82,9

BR

76,2

CL

81,4

CN

93,3

NZ

116,2

US

126,0

UY

75,1

ZA

89,1

ZZ

92,5


(1)  Valstu nomenklatūra, kas paredzēta Komisijas Regulā (EK) Nr. 1833/2006 (OV L 354, 14.12.2006., 19. lpp.). Kods “ZZ” nozīmē “citas izcelsmes vietas”.


17.5.2007   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 129/3


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 542/2007

(2007. gada 16. maijs),

ar ko nosaka piešķiršanas koeficientu ievešanas atļauju izsniegšanai, par kurām pieteikumi iesniegti no 2007. gada 7. līdz 11. maijam, lai ievestu cukura nozares produktus saskaņā ar tarifa kvotām un preferenču nolīgumiem

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2006. gada 20. februāra Regulu (EK) Nr. 318/2006 par cukura tirgu kopīgu organizāciju (1),

ņemot vērā Komisijas 2006. gada 28. jūnija Regulu (EK) Nr. 950/2006, ar ko 2006./2007., 2007./2008. un 2008./2009. tirdzniecības gadam nosaka sīki izstrādātus piemērošanas noteikumus cukura produktu ievešanai un rafinēšanai atbilstīgi dažām tarifu kvotām un preferenču nolīgumiem (2), un jo īpaši minētās regulas 5. panta 3. punktu,

tā kā:

(1)

Saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 950/2006 vai Komisijas 2006. gada 13. decembra Regulu (EK) Nr. 1832/2006, ar ko nosaka pārejas pasākumus cukura nozarē sakarā ar Bulgārijas un Rumānijas pievienošanos (3), kompetentajai iestādei nedēļā no 2007. gada 7. līdz 11. maijam tika iesniegti ievešanas atļauju pieteikumi par kopējo apjomu, kas ir vienāds vai lielāks par apjomu, kas pieejams saskaņā ar sērijas numuriem 09.4335 un 09.4336 (2006–2007).

(2)

Šādā gadījumā Komisijai ir jānosaka piešķiršanas koeficients, lai varētu izsniegt atļaujas proporcionāli pieejamajam daudzumam, un jāinformē dalībvalstis par to, ka ir sasniegta attiecīgā robeža,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Ņemot vērā ievešanas atļauju pieteikumus, kas saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 950/2006 4. panta 2. punktu vai Regulas (EK) Nr. 1832/2006 5. pantu iesniegti no 2007. gada 7. līdz 11. maijam, atļaujas izsniedz, ievērojot šīs regulas pielikumā norādītos daudzuma ierobežojumus.

2. pants

Šī regula stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2007. gada 16. maijā

Komisijas vārdā

lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektors

Jean-Luc DEMARTY


(1)  OV L 58, 28.2.2006., 1. lpp.

(2)  OV L 178, 1.7.2006., 1. lpp. Regulā grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 2006/2006 (OV L 379, 28.12.2006., 95. lpp.).

(3)  OV L 354, 14.12.2006., 8. lpp.


PIELIKUMS

ĀKK preferences cukurs – Indija

Regulas (EK) Nr. 950/2006 IV sadaļa

2006./2007. tirdzniecības gads

Sērijas numurs

Valsts

Procentos, ko piešķir no daudzumiem, kuri pieprasīti nedēļā no 2007. gada 7. maija līdz 11. maijam

Limits

09.4331

Barbadosa

100

 

09.4332

Beliza

0

Sasniegts

09.4333

Kotdivuāra

100

 

09.4334

Kongo Demokrātiskā Republika

100

 

09.4335

Fidži

100

Sasniegts

09.4336

Gviāna

100

Sasniegts

09.4337

Indija

0

Sasniegts

09.4338

Jamaika

100

 

09.4339

Kenija

100

 

09.4340

Madagaskara

100

 

09.4341

Malāvija

100

 

09.4342

Maurīcija

100

 

09.4343

Mozambika

0

Sasniegts

09.4344

Sentkitsa-Nevisa

 

09.4345

Surinama

 

09.4346

Svazilenda

100

 

09.4347

Tanzānija

0

Sasniegts

09.4348

Trinidāda un Tobāgo

100

 

09.4349

Uganda

 

09.4350

Zambija

100

 

09.4351

Zimbabve

100

 


ĀKK preferences cukurs – Indija

Regulas (EK) Nr. 950/2006 IV sadaļa

2007./2008. tirdzniecības gads

Sērijas numurs

Valsts

Procentos, ko piešķir no daudzumiem, kuri pieprasīti nedēļā no 2007. gada 7. maija līdz 11. maijam

Limits

09.4331

Barbadosa

 

09.4332

Beliza

100

 

09.4333

Kotdivuāra

 

09.4334

Kongo Demokrātiskā Republika

 

09.4335

Fidži

 

09.4336

Gviāna

 

09.4337

Indija

100

 

09.4338

Jamaika

 

09.4339

Kenija

 

09.4340

Madagaskara

 

09.4341

Malāvija

 

09.4342

Maurīcija

 

09.4343

Mozambika

100

 

09.4344

Sentkitsa-Nevisa

 

09.4345

Surinama

 

09.4346

Svazilenda

 

09.4347

Tanzānija

100

 

09.4348

Trinidāda un Tobāgo

 

09.4349

Uganda

 

09.4350

Zambija

 

09.4351

Zimbabve

 


Papildu cukurs

Regulas (EK) Nr. 950/2006 V sadaļa

2006./2007. tirdzniecības gads

Sērijas numurs

Valsts

Procentos, ko piešķir no daudzumiem, kuri pieprasīti nedēļā no 2007. gada 7. maija līdz 11. maijam

Limits

09.4315

Indija

100

 

09.4316

Valstis, kas parakstījušas ĀKK Protokolu

100

 


CXL koncesiju cukurs

Regulas (EK) Nr. 950/2006 VI sadaļa

2006./2007. tirdzniecības gads

Sērijas numurs

Valsts

Procentos, ko piešķir no daudzumiem, kuri pieprasīti nedēļā no 2007. gada 7. maija līdz 11. maijam

Limits

09.4317

Austrālija

0

Sasniegts

09.4318

Brazīlija

0

Sasniegts

09.4319

Kuba

0

Sasniegts

09.4320

Citas trešās valstis

0

Sasniegts


Balkānu cukurs

Regulas (EK) Nr. 950/2006 VII sadaļa

2006./2007. tirdzniecības gads

Sērijas numurs

Valsts

Procentos, ko piešķir no daudzumiem, kuri pieprasīti nedēļā no 2007. gada 7. maija līdz 11. maijam

Limits

09.4324

Albānija

100

 

09.4325

Bosnija un Hercegovina

0

Sasniegts

09.4326

Serbija, Melnkalne un Kosova

100

 

09.4327

Bijusī Dienvidslāvijas Maķedonijas Republika

100

 

09.4328

Horvātija

100

 


Īpaša un rūpnieciska ieveduma cukurs

Regulas (EK) Nr. 950/2006 VIII sadaļa

2006./2007. tirdzniecības gads

Sērijas numurs

Veids

Procentos, ko piešķir no daudzumiem, kuri pieprasīti nedēļā no 2007. gada 7. maija līdz 11. maijam

Limits

09.4380

Īpašais

 

09.4390

Rūpnieciskais

100

 


Cukura imports saskaņā ar Bulgārijai un Rumānijai atvērtajām pārejas posma tarifu kvotām

Regulas (EK) Nr. 1832/2006 1. nodaļas 2. iedaļa

2006./2007. tirdzniecības gads

Kārtas numurs

Veids

Procentos, ko piešķir no daudzumiem, kuri pieprasīti nedēļā no 2007. gada 7. maija līdz 11. maijam

Limits

09.4365

Bulgārija

0

Sasniegts

09.4366

Rumānija

100

 


17.5.2007   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 129/7


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 543/2007

(2007. gada 16. maijs)

par rīsu ievešanas atļauju izsniegšanu saskaņā ar tarifu kvotām, kas atvērtas apakšperiodam no 2007. gada maija ar Regulu (EK) Nr. 2021/2006

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2003. gada 29. septembra Regulu (EK) Nr. 1785/2003 par rīsu tirgus kopīgo organizāciju (1),

ņemot vērā Komisijas 2006. gada 31. augusta Regulu (EK) Nr. 1301/2006, ar ko nosaka kopīgus noteikumus lauksaimniecības produktu importa tarifu kvotu administrēšanai, izmantojot ievešanas atļauju sistēmu (2), un jo īpaši tās 7. panta 2. punktu,

ņemot vērā Komisijas 2006. gada 22. decembra Regulu (EK) Nr. 2021/2006, ar ko atver Kopienas tarifa kvotas rīsiem, kuru izcelsme ir ĀKK valstis un aizjūras zemes un teritorijas (AZT) (3), un paredz šo kvotu pārvaldību, un jo īpaši tās 15. panta 1. punktu,

tā kā:

(1)

Ar Regulu (EK) Nr. 2021/2006 tika atvērta ikgadēja tarifa kvota, lai ievestu 160 000 tonnu rīsu, kas izteikti lobītu rīsu ekvivalentā, no kuriem 125 000 tonnu ir ar izcelsmi ĀKK valstīs (kārtas numurs 09.4187), 25 000 tonnu ar izcelsmi Nīderlandes Antiļu salās un Arubā (kārtas numurs 09.4189) un 10 000 tonnu ar izcelsmi vismazāk attīstītajās aizjūras zemēs un teritorijās (kārtas numurs 09.4190), un ikgadēja tarifa kvota 20 000 tonnu šķelto rīsu, ar izcelsmi ĀKK valstīs, ievešanai (kārtas numurs 09.4188).

(2)

Kvotām, kas paredzētas Regulas (EK) Nr. 2021/2006 1. panta 1. punkta a) un b) apakšpunktā, otrais kvotas apakšperiods ir maijs.

(3)

No paziņojuma, kas sniegts saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 2021/2006 17. panta a) punktu, izriet, ka atbilstīgi minētās regulas 13. panta 1. punktam 2007. gada maija pirmo piecu darbdienu laikā iesniegtie pieteikumi par kvotām ar numuriem 09.4187, 09.4188 un 09.4189 attiecas uz daudzumiem lobītu rīsu ekvivalentā, kuri pārsniedz pieejamos daudzumus. Tāpēc ir jānosaka, cik lielā mērā atļaujas var izdot, nosakot piešķīruma koeficientu, ko piemēro attiecīgo kvotu prasītajiem daudzumiem.

(4)

Turklāt no minētā paziņojuma izriet, ka atbilstīgi minētās Regulas 13. panta 1. punktam 2007. gada maija pirmo piecu darbdienu laikā iesniegtajos pieteikumos par kvotu ar numuru 09.4190 norādītais daudzums lobītu rīsu ekvivalentā ir mazāks par pieejamo daudzumu.

(5)

Tāpēc atbilstīgi Regulas (EK) Nr. 2021/2006 15. panta 1. punktam ir jānosaka kopējie daudzumi, kas būs pieejami nākamajā kvotas apakšperiodā,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

1.   Izsniedzot rīsu ievešanas atļaujas atbilstoši pieteikumiem, kas 2007. gada maija pirmo piecu darbdienu laikā iesniegti par Regulā (EK) Nr. 2021/2006 minēto kvotu ar numuriem 09.4187, 09.4188 un 09.4189 pieprasītajiem daudzumiem, piemēro šīs regulas pielikumā noteiktos piešķīruma koeficientus.

2.   Šīs regulas pielikumā ir noteikti kopējie daudzumi, kas būs pieejami saskaņā ar Regulā (EK) Nr. 2021/2006 nākamajam kvotas apakšperiodam paredzētajām kvotām, kuru numuri ir 09.4187, 09.4188, 09.4189 un 09.4190.

2. pants

Šī regula stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2007. gada 16. maijā

Komisijas vārdā

lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektors

Jean-Luc DEMARTY


(1)  OV L 270, 21.10.2003., 96. lpp. Regulā grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 797/2006 (OV L 144, 31.5.2006., 1. lpp.).

(2)  OV L 238, 1.9.2006., 13. lpp. Regulā grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 289/2007 (OV L 78, 17.3.2007., 17. lpp.).

(3)  OV L 384, 29.12.2006., 61. lpp.


PIELIKUMS

2007. gada maija apakšperiodā piešķiramie daudzumi un nākamajā apakšperiodā pieejamie daudzumi saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 2021/2006

Izcelsme/produkts

Kvotas numurs

Piešķīruma koeficients 2007. gada maija apakškvotas periodā

Apakškvotas periodā (2007. gada septembris) pieejamie daudzumi

(kg)

ĀKK [Regulas (EK) Nr. 2021/2006 2. un 3. pants]

09.4187

29,237747  %

41 666 004

KN kods 1006 10 21 līdz 1006 10 98 , 1006 20 un 1006 30

 

 

 

ĀKK [Regulas (EK) Nr. 2021/2006 4. un 5. pants]

09.4188

91,620043  %

0

KN kods 1006 40 00

 

 

 

AZT [Regulas (EK) Nr. 2021/2006 8. pants un 9. panta 1. punkta a) un b) apakšpunkts]

 

 

 

KN kods 1006

 

 

 

a)

Nīderlandes Antiļu salas un Aruba

09.4189

67,574812  %

8 333 001

b)

Mazāk attīstītās AZT

09.4190

 (1)

10 000 000


(1)  Šim apakšperiodam nav noteikts piešķīruma koeficients: Komisijai nav iesniegts neviens atļaujas pieteikums.


17.5.2007   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 129/10


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 544/2007

(2007. gada 16. maijs),

ar ko apstiprina izmaiņas, kas nav maznozīmīgas, tāda nosaukuma specifikācijā, kas reģistrēts aizsargātu cilmes vietas nosaukumu un aizsargātu ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu reģistrā Baena (ACVN)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2006. gada 20. marta Regulu (EK) Nr. 510/2006 par lauksaimniecības produktu un pārtikas produktu ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu un cilmes vietu nosaukumu aizsardzību (1), un jo īpaši tās 7. panta 4. punkta pirmo daļu,

tā kā:

(1)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 510/2006 9. panta 1. punkta pirmo daļu un minētās regulas 17. panta 2. punktu Komisija izvērtēja Spānijas lūgumu apstiprināt grozījumu specifikācijas elementos aizsargātam cilmes vietas nosaukumam Baena, kas reģistrēts ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 1107/96 (2).

(2)

Tā kā minētais grozījums nebija maznozīmīgs Regulas (EK) Nr. 510/2006 9. panta nozīmē, Komisija, piemērojot minētās regulas 6. pantu, publicēja grozījuma pieteikumu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī (3). Komisijai nav iesniegts neviens paziņojums par iebildumiem saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 510/2006 7. pantu, tāpēc šis grozījums ir jāapstiprina,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Cilmes vietas nosaukuma Baena specifikāciju groza atbilstīgi šīs regulas I pielikumam.

2. pants

Specifikācijas galveno elementu kopsavilkums ir pievienots šīs regulas II pielikumā.

3. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2007. gada 16. maijā

Komisijas vārdā

Komisijas locekle

Mariann FISCHER BOEL


(1)  OV L 93, 31.3.2006., 12. lpp. Regulā grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1791/2006 (OV L 363, 20.12.2006., 1. lpp.).

(2)  OV L 148, 21.6.1996., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 2156/2005 (OV L 342, 24.12.2005., 54. lpp.).

(3)  OV C 321, 31.12.2003., 49. lpp. un OV C 139, 14.6.2006., 21. lpp.


I PIELIKUMS

GROZĪJUMA PIETEIKUMS

PADOMES REGULA (EK) Nr. 510/2006

Pieteikums grozījuma reģistrācijai saskaņā ar 9. pantu un 17. panta 2. punktu

BAENA

EK Nr.: ES/PDO/117/0069/07.10.2003

ACVN (X) AĢIN ( )

Pieprasītais(-ie) grozījums(-i)

Specifikācijas ieraksts(-i)

Attiecīgā specifikācijas pozīcija

Nosaukums

Apraksts

Image 1

Ģeogrāfiskais apgabals

Izcelsmes apliecinājums

Ražošanas metode

Saikne

Marķējums

Valsts prasības

Grozījumi

Rindkopā par “ražošanu”, kur rakstīts:

“Cilmes vietas nosaukumā Baena ietverto olīveļļu ražošanas apgabalu veido zemes, kas atrodas Baena, Castro del Río, Doña Mencia, Luque, Nueva Carteya un Zuheros komūnās,” ir jāpievieno “Cabra”.


II PIELIKUMS

KOPSAVILKUMS

Padomes Regula (EK) Nr. 510/2006 par ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu un cilmes vietu nosaukumu aizsardzību

BAENA

EK Nr.: ES/PDO/117/0069/07.10.2003

ACVN (X) AĢIN ( )

Informācijas nolūkā šajā kopsavilkumā ir minēti galvenie produkta specifikācijas elementi.

1.

    Atbildīgais departaments dalībvalstī

Nosaukums

:

Subdirección General de Calidad y Promoción Agroalimentaria. Dirección General de Industria Agroalimentaria y Alimentación. Secretaría General de Agricultura y Alimentación. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación

Adrese

:

Infanta Isabel 1o E 20871 Madrid

Tālr.

:

34 - 913 475 394

Fakss

:

34 - 91 347 5410

E-pasts

:

sgcaproagro@mapya.es

2.

    Grupa

Nosaukums

:

Consejo Regulador de la D.O.Baena

Adrese

:

Avda. de la Constitución, s/n 1485 Municipio – Baena (Córdoba)

Tālr.

:

957691121

Fakss

:

957691110

E-pasts

:

olivavirgen@dobaena.com

Sastāvs

:

Ražotāji/pārstrādātāji (X) Citi ( )

3.

    Produkta veids Kategorija 1.5. – Taukvielas – augstākā labuma neapstrādāta olīveļļa

4.

    Specifikācija (Regulas (EK) Nr. 510/2006 4. panta 2. punkta prasību kopsavilkums)

4.1.    Nosaukums

Baena

4.2.    Apraksts Augstākā labuma neapstrādāta olīveļļa, ko iegūst no olīvu šķirnēm “Picudo”, “Carrasqueño de Córdoba”, “Lechin”, “Chorrúo” vai “Jarduo”, “Pajarero”, “Hojiblanco” un “Picual”. Skābums ir no 0,4 līdz 1o. Maksimālais peroksīda skaitlis ir 15. Mitrums: 0,1 %. Piemaisījumi: līdz 0,1 %. Patīkama, maiga garša, kas atgādina mandeles.

4.3.    Ģeogrāfiskais apgabals Ietver Córdoba provinces Baena, Cabra, Castro del Río, Doña Mencía, Luque, Nueva Carteya un Zuheros komūnas.

4.4.    Izcelsmes apliecinājums Atļauto šķirņu olīvas no reģistrētām olīvu audzēm; eļļu iegūst un fasē Consejo regulador (Regulatīvā padome) reģistrētos un tās uzraudzītos uzņēmumos. Uz iepakojuma ir Regulatīvās padomes izsniegta kvalitātes garantijas etiķete.

4.5.    Ražošanas metode Eļļu iegūst no veselīgām un tīrām olīvām, izmantojot piemērotas ekstrakcijas metodes, kuru rezultātā netiek mainītas produkta īpašības.

4.6.    Saikne Brūna, kaļķaina, dubļaina augsne, kuras sastāvā ir triasa merģelis. Kontinentālais, mērenais klimats. Audzēšana un ražas ievākšana ar rokām notraucot vai purinot, tiek pārraudzīta.

4.7.    Pārbaudes struktūra

Nosaukums

:

Consejo Regulador de la Denominación Origen “Baena”

Adrese

:

Carretera de Fuentidueña, s/n. Apartado de Correos 92 14850 Baena (Córdoba)

Tālr.

:

Fakss

:

E-pasts

:

Aizsargātā cilmes vietas nosaukuma Baena regulatīvā padome atbilst standartam EN-45011.

4.8.    Marķējums Vārdiem Denominación de Origen “Baena” (Cilmes vietas nosaukums Baena) ir jābūt redzamā vietā. Etiķetes apstiprina Regulatīvā padome, kas numurē un izsniedz arī kvalitātes garantijas etiķetes.


17.5.2007   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 129/14


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 545/2007

(2007. gada 16. maijs),

ar ko atver pārstrādei paredzētas saldētas liellopu gaļas importa tarifu kvotu un paredz tās pārvaldību (no 2007. gada 1. jūlija līdz 2008. gada 30. jūnijam)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1999. gada 17. maija Regulu (EK) Nr. 1254/1999 par liellopu un teļa gaļas tirgus kopīgo organizāciju (1), un jo īpaši tās 32. panta 1. punktu,

tā kā:

(1)

Saskaņā ar Pasaules Tirdzniecības organizācijas CXL grafiku Kopienai jāatver gada importa tarifa kvota pārstrādei paredzētai saldētai liellopu gaļai 50 700 tonnu apmērā. Turklāt pēc sarunām, kuru rezultātā tika noslēgts Nolīgums vēstuļu apmaiņas veidā starp Eiropas Kopienu un Austrāliju atbilstīgi 1994. gada Vispārējās vienošanās par tarifiem un tirdzniecību (VVTT) XXIV panta 6. punktam un XXVIII pantam par koncesiju izmaiņām grafikos, kas attiecas uz Čehijas Republiku, Igaunijas Republiku, Kipras Republiku, Latvijas Republiku, Lietuvas Republiku, Ungārijas Republiku, Maltas Republiku, Polijas Republiku, Slovēnijas Republiku un Slovākijas Republiku saistībā ar šo valstu pievienošanos Eiropas Savienībai (2), kas apstiprināts saskaņā ar Padomes Lēmumu Nr. 2006/106/EK (3), Kopiena apņēmās ar 2006. gada 1. jūliju iekļaut savā sarakstā šīs importa tarifu kvotas palielinājumu par 4 003 tonnām attiecībā uz visām dalībvalstīm.

(2)

Jānosaka īstenošanas noteikumi 2007./2008. kvotas gadam, kurš sākas 2007. gada 1. jūlijā.

(3)

Uz tarifa kvotā noteiktās saldētās liellopu gaļas importu attiecas ievedmuitas nodokļi un nosacījumi, kas izklāstīti ar 7. pielikuma 13. kārtas numuru I pielikuma trešajā daļā Padomes 1987. gada 23. jūlija Regulā (EEK) Nr. 2658/87 par tarifu un statistikas nomenklatūru un kopējo muitas tarifu (4).

(4)

Veicot tarifa kvotā paredzēto importu Kopienā, saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1254/1999 29. panta 1. punkta pirmo daļu jāuzrāda ievešanas atļauja. Ievešanas atļaujām, kas izsniegtas saskaņā ar šo regulu, jāpiemēro noteikumi, ko paredz Komisijas 1995. gada 26. jūnija Regula (EK) Nr. 1445/95 par importa un eksporta licenču piemērošanas noteikumiem liellopu gaļas nozarē un par Regulas (EEK) Nr. 2377/80 atcelšanu (5), un Komisijas 2000. gada 9. jūnija Regula (EK) Nr. 1291/2000, ar ko nosaka sīki izstrādātus kopējus noteikumus, kas jāievēro, piemērojot importa un eksporta licenču un iepriekš noteiktas kompensācijas sertifikātu sistēmu lauksaimniecības produktiem (6), neierobežojot minētajā regulā noteiktos papildu nosacījumus.

(5)

Komisijas 2006. gada 31. augusta Regulā (EK) Nr. 1301/2006, ar ko nosaka kopīgus noteikumus lauksaimniecības produktu importa tarifu kvotu administrēšanai, izmantojot ievešanas atļauju sistēmu (7), jo īpaši noteikti sīki izstrādāti nosacījumi attiecībā uz pieteikumu iesniegšanu ievešanas tiesību saņemšanai, pieteikumu iesniedzēju statusu un ievešanas atļauju izsniegšanu. Regulas (EK) Nr. 1301/2006 nosacījumi jāpiemēro no 2007. gada 1. jūlija attiecībā uz ievešanas atļaujām, kas izsniegtas saskaņā ar šo regulu, neskarot šajā regulā noteiktos papildu nosacījumus.

(6)

Ir lietderīgi pārvaldīt šo importa tarifu kvotu, vispirms piešķirot ievešanas tiesības un tad izsniedzot ievešanas atļaujas atbilstīgi Regulas (EK) Nr. 1301/2006 6. panta 3. punktam. Tādējādi uzņēmumi, kuriem ir piešķirtas ievešanas tiesības, kvotas perioda laikā varētu izlemt, kurā brīdī tie vēlas pieteikties ievešanas atļaujām, ņemot vērā faktisko tirgus plūsmu. Jāparedz iespēja atļaujas izsniegt pēc ievešanas tiesību piešķiršanas, pamatojoties uz to pārstrādātāju pieteikumiem, kuriem ir tiesības saņemt minētās atļaujas. Jebkurā gadījumā Regula (EK) Nr. 1301/2006 ierobežo atļauju derīguma termiņu līdz importa tarifu kvotas perioda pēdējai dienai.

(7)

Lai nepieļautu spekulāciju, kvotu jāļauj izmantot tikai aktīviem pārstrādātājiem, kas pārstrādi veic pārstrādes uzņēmumā, kurš apstiprināts saskaņā ar 4. pantu Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 29. aprīļa Regulā (EK) Nr. 853/2004, ar ko nosaka īpašus higiēnas noteikumus attiecībā uz dzīvnieku izcelsmes pārtiku (8), vai Bulgārijas un Rumānijas pārstrādes uzņēmumiem, kuri ir apstiprināti, lai importētu Kopienā pārstrādātus gaļas produktus saskaņā ar 12. pantu Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 29. aprīļa Regulā (EK) Nr. 854/2004, ar ko paredz īpašus noteikumus par lietošanai pārtikā paredzētu dzīvnieku izcelsmes produktu oficiālās kontroles organizēšanu (9), pirms minēto valstu pievienošanās Eiropas Savienībai 2007. gada 1. janvārī.

(8)

Lai nepieļautu spekulāciju, ievešanas atļaujas pārstrādātājiem jāizsniedz tikai par tiem daudzumiem, par kuriem tiem piešķirtas importa tiesības. Turklāt tajā pašā nolūkā jāiesniedz nodrošinājums kopā ar pieteikumu ievešanas tiesībām. Pieteikumam ieviešanas atļauju saņemšanai, kas atbilst piešķirtajām ievešanas tiesībām, jābūt pamatprasībai atbilstīgi Komisijas 1985. gada 22. jūlija Regulai (EEK) Nr. 2220/85, ar ko nosaka kopējus sīki izstrādātus noteikumus garantijas ķīlu sistēmas piemērošanai lauksaimniecības produktiem (10).

(9)

Piemērojot tarifa kvotas, stingri jāuzrauga imports un efektīvi jāpārbauda šo kvotu izmantošana un galamērķis. Tāpēc pārstrādi drīkst veikt tikai ievešanas atļaujā norādītajā uzņēmumā.

(10)

Lai nodrošinātu importētās gaļas izmantošanu saskaņā ar tarifa kvotas specifikācijām, jāiesniedz nodrošinājums. Nodrošinājuma apjoms jānosaka, ņemot vērā atšķirību starp muitas nodokļiem, kurus piemēro saskaņā ar kvotu, un muitas nodokļiem, kurus piemēro ārpus tās.

(11)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Liellopu gaļas pārvaldības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Ar šo atver 54 703 tonnu importa tarifu kvotu tādas neatkaulotas, saldētas liellopu gaļas ekvivalentam, uz kuru attiecas KN kodi 0202 20 30, 0202 30 10, 0202 30 50, 0202 30 90 vai 0206 29 91 un kura paredzēta pārstrādei Kopienā (še turpmāk – “kvota”) laikposmam no 2007. gada 1. jūlija līdz 2008. gada 30. jūnijam atbilstīgi šajā regulā paredzētajiem nosacījumiem.

2. pants

1.   Šajā regulā A produkts ir pārstrādāts produkts, uz kuru attiecas KN kodi 1602 10, 1602 50 31, 1602 50 39 vai 1602 50 80, kura sastāvā ir tikai tāda liellopu sugas dzīvnieku gaļa, kurā kolagēna/proteīnu attiecība nepārsniedz 0,45 un kura svara izteiksmē satur vismaz 20 % liesas gaļas, izņemot subproduktus un taukus, un kuras kopējā tīrsvarā ir vismaz 85 % tauku ar gaļu un želejas.

Kolagēna saturs ir hidroksiprolīna saturs, kas reizināts ar koeficientu 8. Hidroksiprolīna saturu noteic saskaņā ar ISO metodi 3496-1994.

Saturu liesajai liellopu gaļai bez taukiem nosaka saskaņā ar Komisijas Regulas (EEK) Nr. 2429/86 (11) pielikumā paredzēto procedūru.

Subprodukti ir: galvas un to izcirtņi (ieskaitot ausis), kājas, astes, sirdis, tesmeņi, aknas, nieres, dziedzeri (aizkrūts dziedzeri), aizkuņģa dziedzeris, galvas smadzenes, plaušas, rīkles, diafragmu biezās daļas, liesa, mēles, taukplēves, mugurkaula smadzenes, ādas ēdamā daļa, reproduktīvie orgāni (t. i., dzemdes, olnīcas un sēklinieki), vairogdziedzeri, hipofīzes.

Produktu pietiekami termiski apstrādā, lai visā produktā nodrošinātu gaļas proteīnu koagulāciju, un tas nozīmē, ka uz griezuma virsmas nedrīkst būt sārta šķidruma pēdu, kad produktu pārgriež tā biezākajā daļā.

2.   Šajā regulā B produkts ir pārstrādāts produkts, kas satur liellopu gaļu, izņemot:

a)

Regulas (EK) Nr. 1254/1999 1. panta 1. punkta a) apakšpunktā norādītos produktus vai

b)

šā panta 1. punktā minētos produktus.

Par B produktu tomēr uzskata pārstrādātu produktu ar KN kodu 0210 20 90, kas ir žāvēts vai kūpināts tā, ka svaigās gaļas krāsa un konsistence ir pilnīgi izzudusi un ūdens/proteīnu attiecība nepārsniedz 3,2.

3. pants

1.   Šīs regulas 1. pantā minēto kopējo daudzumu sadala divās daļās:

a)

43 000 tonnu A produktu ražošanai paredzētas saldētas liellopu gaļas;

b)

11 703 tonnas B produktu ražošanai paredzētas saldētas liellopu gaļas.

2.   Kvotai ir šādi kārtas numuri:

a)

1. punkta a) apakšpunktā minētajiem daudzumiem – 09.4057;

b)

1. punkta b) apakšpunktā minētajiem daudzumiem – 09.4058.

3.   Saldētai liellopu gaļai piemērojamie ievedmuitas nodokļi norādīti I pielikumā.

4. pants

1.   Kvotu pārvalda, vispirms piešķirot ievešanas tiesības un tad izsniedzot ievešanas atļaujas.

2.   Piemēro Regulu (EK) Nr. 1445/95, Regulu (EK) Nr. 1291/2000 un Regulu (EK) Nr. 1301/2006, ja vien šajā regulā nav paredzēts citādi.

5. pants

1.   Atkāpjoties no Regulas (EK) Nr. 1301/2006 5. panta, tā vietā, lai iesniegtu pierādījumu par tirdzniecību ar trešām valstīm atbilstīgi minētajam pantam, ievešanas tiesību pieteikumu iesniedzēji pierāda, ka tie ir apstiprināti kā pārstrādes uzņēmumi saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 853/2004 4. pantu un ka tie ir ražojuši liellopu gaļu saturošus pārstrādes produktus katrā no Regulas (EK) Nr. 1301/2006 5. pantā minētajiem diviem pārskata periodiem.

Bulgārijas un Rumānijas pārstrādes uzņēmumi, kuriem saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 854/2004 12. pantu ir atļauts eksportēt uz Kopienu un kuri ir ražojuši liellopu gaļu saturošus pārstrādes produktus katrā no Regulas (EK) Nr. 1301/2006 5. pantā minētajiem diviem pārskata periodiem, var pieteikties uz ievešanas tiesībām atbilstīgi kvotai.

Ievešanas tiesību pieteikums nevar pārsniegt 10 % no katra daudzuma, kas minēts 3. panta 1. punktā.

2.   Kopā ar ievešanas tiesību pieteikumu ir jāiesniedz apliecinājums par 1. punkta pirmajā daļā paredzēto nosacījumu ievērošanu.

Atkāpjoties no Regulas (EK) Nr. 1301/2006 5. panta, kompetentā valsts iestāde izlemj, kāds dokumentārs apliecinājums atzīstams par atbilstīgu šiem nosacījumiem.

6. pants

1.   Katru importa tiesību pieteikumu A produktu vai B produktu ražošanai izsaka ar neatkaulotas gaļas ekvivalentu.

Šajā punktā 100 kilogrami neatkaulotas liellopu gaļas ir līdzvērtīgi 77 kilogramiem atkaulotas liellopu gaļas.

2.   Ievešanas tiesību pieteikumus attiecībā uz A vai B produktu ražošanu iesniedz vēlākais līdz pulksten 13.00 pēc Briseles laika 2007. gada 8. jūnijā.

3.   Iesniedzot ievešanas tiesību pieteikumu, ir jāiesniedz nodrošinājums EUR 6 par 100 kg.

4.   Vēlākais līdz pulksten 13.00 pēc Briseles laika otrajā piektdienā pēc 2. punktā minēto pieteikumu iesniegšanas termiņa beigām dalībvalstis informē Komisiju par kopējiem pieteiktajiem daudzumiem uz katru no divām produktu kategorijām.

7. pants

1.   Ievešanas tiesības piešķir, sākot ar septīto, bet ne vēlāk kā sešpadsmitajā darba dienā pēc 6. panta 4. punktā minētā paziņojuma termiņa beigām.

2.   Ja Regulas (EK) Nr. 1301/2006 7. panta 2. punktā minētā piešķiršanas koeficienta piemērošanas rezultātā ievešanas tiesības piešķir mazākā apmērā, nekā minēts pieteikumā, tūlīt atmaksā atbilstīgi minētās regulas 6. panta 3. punktam iemaksātā nodrošinājuma proporcionālu daļu.

8. pants

1.   Lai laistu brīvā apgrozībā daudzumus, kas piešķirti saskaņā ar kvotu, ir jāuzrāda ievešanas atļauja.

2.   Ievešanas atļaujas pieteikumus iesniedz par kopējo piešķirto daudzumu. Minētais pienākums ir pamatprasība Regulas (EEK) Nr. 2220/85 20. panta 2. punkta nozīmē.

9. pants

1.   Atļaujas pieteikumus drīkst iesniegt tikai tajā dalībvalstī, kurā pieteikumu iesniedzējs ir pieteicies uz ievešanas tiesībām un saņēmis tās saskaņā ar šo kvotu.

Izsniedzot ievešanas atļauju, attiecīgi samazina iegūtās ievešanas tiesības un tūlīt atmaksā atbilstīgi 4. panta 2. punktam proporcionālu iemaksātā nodrošinājuma daļu.

2.   Ievešanas atļaujas izsniedz uz tā uzņēmēja vārda, kuram ir piešķirtas ievešanas tiesības.

3.   Atļaujas pieteikumā un atļaujā norāda šādu informāciju:

a)

8. ailē – izcelsmes valsti;

b)

16. ailē – vienu no 1. pantā minētajiem piemērotajiem KN kodiem;

c)

20. ailē – kvotas kārtas numuru, vismaz vienu no I pielikumā paredzētajām norādēm un pārstrādes uzņēmuma adresi.

4.   Ievešanas atļaujas ir derīgas 120 dienas no faktiskās izsniegšanas dienas Regulas (EK) Nr. 1291/2000 23. panta 2. punkta nozīmē.

10. pants

Dalībvalstis izveido fizisku un dokumentāru pārbaužu sistēmu, lai nodrošinātu to, ka trīs mēnešu laikā pēc ievešanas dienas visa gaļa pārstrādes uzņēmumā būtu pārstrādāta tādā produkta kategorijā, kāda norādīta attiecīgajā ievešanas atļaujā.

Sistēmā iekļauj fiziskas daudzuma un kvalitātes pārbaudes pārstrādes sākumā, pārstrādes laikā un pēc pārstrādes beigām. Tāpēc pārstrādātājiem vienmēr jāspēj pierādīt importētās gaļas identitāti un izmantojumu, uzrādot atbilstīgus ražošanas dokumentus.

Kompetentā iestāde, veicot ražošanas metodes tehnisko pārbaudi, var nepieciešamajā apmērā pieļaut nopilējušās sulas zudumus un atgriezumus.

Lai pārbaudītu gatavā produkta kvalitāti un noteiktu tā atbilstību ražotāja receptei, dalībvalstis ņem reprezentatīvus produktu paraugus un analizē tos. Šo darbību izmaksas sedz attiecīgais pārstrādātājs.

11. pants

1.   Nodrošinājumu kompetentajai iestādei iesniedz dienā, kad tiek veikts imports, nodrošinot to, ka pārstrādātājs, kam piešķirtas ievešanas tiesības, savā uzņēmumā, kurš norādīts ievešanas atļaujas pieteikumā, visu importētās gaļas daudzumu pārstrādā noteiktajos gatavajos produktos trīs mēnešu laikā no importa dienas.

Nodrošinājuma summas ir noteiktas III pielikumā.

2.   Šīs regulas 1. pantā minēto nodrošinājumu atmaksā proporcionāli daudzumam, par kuru septiņu mēnešu laikā kopš importa dienas kompetentajai iestādei ir iesniegts apliecinājums par to, ka visa importētā gaļa vai daļa no tās trīs mēnešu laikā no importa dienas norādītajā uzņēmumā ir pārstrādāta attiecīgajos produktos.

Ja pārstrāde tomēr notikusi pēc šā punkta pirmajā daļā minētā triju mēnešu termiņa, tad nodrošinājumu atmaksā, ieturot 15 %, kā arī 2 % no atlikušā daudzuma par katru kavējuma dienu, ar kuru ir pārsniegts termiņš.

Ja apliecinājums par pārstrādi ir sagatavots šā punkta pirmajā daļā minētajā septiņu mēnešu termiņā un ir iesniegts 18 mēnešu laikā pēc šiem septiņiem mēnešiem, tad ieturēto nodrošinājumu atmaksā, ieturot 15 % no nodrošinājuma summas.

3.   Regulas 1. pantā minētā nodrošinājuma neatmaksāto summu atsavina.

12. pants

Šī regula stājas spēkā trešajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2007. gada 16. maijā

Komisijas vārdā

Komisijas locekle

Mariann FISCHER BOEL


(1)  OV L 160, 26.6.1999., 21. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1913/2005 (OV L 307, 25.11.2005., 2. lpp.).

(2)  OV L 47, 17.2.2006., 54. lpp.

(3)  OV L 47, 17.2.2006., 52. lpp.

(4)  OV L 256, 7.9.1987., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 301/2007 (OV L 81, 22.3.2007., 11. lpp.).

(5)  OV L 143, 27.6.1995., 35. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1965/2006 (OV L 408, 30.12.2006., 26. lpp.).

(6)  OV L 152, 24.6.2000., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1913/2006 (OV L 365, 21.12.2006., 52. lpp.).

(7)  OV L 238, 1.9.2006., 13. lpp. Regulā grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 289/2007 (OV L 78, 17.3.2007., 17. lpp.).

(8)  OV L 139, 30.4.2004., 55. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Padomes Regulu (EK) Nr. 1791/2006 (OV L 363, 20.12.2006, 1. lpp.).

(9)  OV L 139, 30.4.2004., 206. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1791/2006.

(10)  OV L 205, 3.8.1985., 5. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1913/2006.

(11)  OV L 210, 1.8.1986., 39. lpp.


I PIELIKUMS

Ievedmuitas nodokļi

Ražojums

(KN kods)

A produktu ražošanai

B produktu ražošanai

0202 20 30

20  %

20 % + 994,5 EUR/1 000 tīrsvara kg

0202 30 10

20  %

20 % + 1 554,3 EUR/1 000 tīrsvara kg

0202 30 50

20  %

20 % + 1 554,3 EUR/1 000 tīrsvara kg

0202 30 90

20  %

20 % + 2 138,4 EUR/1 000 tīrsvara kg

0206 29 91

20  %

20 % + 2 138,4 EUR/1 000 tīrsvara kg


II PIELIKUMS

9. panta 3. punkta c) apakšpunktā minētie ieraksti

:

bulgāru valodā

:

Лицензия, валидна в … (държава-членка издател)_/месо, предназначено за преработка в … [продукти А] [продукти Б] (ненужното се зачертава) в … (точно наименование и номер на одобрението на предприятието, където ще се извърши преработката) / Регламент (ЕО) № 545/2007

:

spāņu valodā

:

Certificado válido en … (Estado miembro expedidor)/carne destinada a la transformación … [productos A] [productos B] (táchese lo que no proceda) en … (designación exacta y número de registro del establecimiento en el que vaya a procederse a la transformación)/Reglamento (CE) no 545/2007

:

čehu valodā

:

Licence platná v … (vydávající členský stát) / Maso určené ke zpracování … [výrobky A] [výrobky B] (nehodící se škrtněte) v (přesné určení a číslo schválení zpracovatelského zařízení, v němž se má zpracování uskutečnit)/ nařízení (ES) č. 545/2007

:

dāņu valodā

:

Licens gyldig i … (udstedende medlemsstat) / Kød bestemt til forarbejdning til (A-produkter) (B-produkter) (det ikke gældende overstreges) i … (nøjagtig betegnelse for den virksomhed, hvor forarbejdningen sker) / forordning (EF) nr. 545/2007

:

vācu valodā

:

In … (ausstellender Mitgliedstaat) gültige Lizenz / Fleisch für die Verarbeitung zu [A-Erzeugnissen] [B-Erzeugnissen] (Unzutreffendes bitte streichen) in … (genaue Bezeichnung des Betriebs, in dem die Verarbeitung erfolgen soll) / Verordnung (EG) Nr. 545/2007

:

igauņu valodā

:

Litsents on kehtiv … (välja andev liikmesriik) / Liha töötlemiseks … [A toode] [B toode] (kustuta mittevajalik) … (ettevötte asukoht ja loanumber, kus toimub töötlemine / määrus (EÜ) nr. 545/2007

:

grieķu valodā

:

Η άδεια ισχύει … (κράτος μέλος έκδοσης) / Κρέας που προορίζεται για μεταποίηση … [προϊόντα Α] [προϊόντα Β] (διαγράφεται η περιττή ένδειξη) … (ακριβής περιγραφή και αριθμός έγκρισης της εγκατάστασης όπου πρόκειται να πραγματοποιηθεί η μεταποίηση) / Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 545/2007

:

angļu valodā

:

Licence valid in … (issuing Member State) / Meat intended for processing … [A-products] [B-products] (delete as appropriate) at … (exact designation and approval No of the establishment where the processing is to take place) / Regulation (EC) No. 545/2007

:

franču valodā

:

Certificat valable … (État membre émetteur) / viande destinée à la transformation de … [produits A] [produits B] (rayer la mention inutile) dans … (désignation exacte et numéro d’agrément de l’établissement dans lequel la transformation doit avoir lieu) / règlement (CE) no 545/2007

:

itāliešu valodā

:

Titolo valido in … (Stato membro di rilascio) / Carni destinate alla trasformazione … [prodotti A] [prodotti B] (depennare la voce inutile) presso … (esatta designazione e numero di riconoscimento dello stabilimento nel quale è prevista la trasformazione) / Regolamento (CE) n. 545/2007

:

latviešu valodā

:

Atļauja derīga … (dalībvalsts, kas izsniedz ievešanas atļauju) / pārstrādei paredzēta gaļa … [A produktu] [B produktu] ražošanai (nevajadzīgo nosvītrot) … (precīzs tā uzņēmuma apzīmējums un apstiprinājuma numurs, kurā notiks pārstrāde) / Regula (EK) Nr. 545/2007

:

lietuviešu valodā

:

Licencija galioja … (išdavusioji valstybė narė) / Mėsa skirta perdirbimui … [produktai A] [produktai B] (ištrinti nereikalingą) … (tikslus įmonės, kurioje bus perdirbama, pavadinimas ir registracijos Nr.) / Reglamentas (EB) Nr. 545/2007

:

ungāru valodā

:

Az engedély … (kibocsátó tagállam) területén érvényes. / Feldolgozásra szánt hús … [A-termék] [B-termék] (a nem kívánt törlendő) … (pontos rendeltetési hely és a feldolgozást végző létesítmény engedélyezési száma) 545/2007/EK rendelet

:

maltiešu valodā

:

Liċenzja valida fi … (Stat Membru tal-ħruġ) / Laħam maħsub għall- ipproċessar … [Prodotti-A] [Prodotti-B] (ħassar skond kif ikun xieraq) fi … (deżinjazzjoni eżatta u Nru. ta' l-istabbiliment fejn se jsir l-ipproċessar) / Ir-Regolament (KE) Nru 545/2007

:

holandiešu valodā

:

Certificaat geldig in … (lidstaat van afgifte) / Vlees bestemd voor verwerking tot [A-producten] [B-producten] (doorhalen wat niet van toepassing is) in … (nauwkeurige aanduiding en toelatingsnummer van het bedrijf waar de verwerking zal plaatsvinden) / Verordening (EG) nr. 545/2007

:

poļu valodā

:

Pozwolenie ważne w … (wystawiające Państwo Członkowskie) / Mięso przeznaczone do przetworzenia … [produkty A] [produkty B] (niepotrzebne skreślić) w … (dokładne miejsce przeznaczenia i nr zatwierdzenia zakładu, w któreym ma mieć miejsce przetwarzanie) / rozporządzenie (WE) nr 545/2007

:

portugāļu valodā

:

Certificado válido em … (Estado-Membro emissor) / carne destinada à transformação … [produtos A] [produtos B] (riscar o que não interessa) em … (designação exacta e número de aprovação do estabelecimento em que a transformação será efectuada) / Regulamento (CE) n.o 545/2007

:

rumāņu valodā

:

Licență valabilă în … (statul membru emitent) / Carne destinată procesării … [produse-A] [produse-B] (se șterge unde este cazul) la … (desemnarea exactă și nr. de aprobare al stabilimentului unde va avea loc procesarea) / Regulamentul (CE) nr. 545/2007

:

slovāku valodā

:

Licencia platná v … (vydávajúci členský štát) / Mäso určené na spracovanie … [výrobky A] [výrobky B] (nehodiace sa prečiarknite) v … (presné určenie a číslo schválenia zariadenia, v ktorom spracovanie prebehne) / nariadenie (ES) č. 545/2007

:

slovēņu valodā

:

Dovoljenje velja v … (država članica, ki ga je izdala) / Meso namenjeno predelavi … [proizvodi A] [proizvodi B] (črtaj neustrezno) v … (točno namembno območje in št. odobritve obrata, kjer bo predelava potekala) / Uredba (ES) št. 545/2007

:

somu valodā

:

Todistus on voimassa … (myöntäjäjäsenvaltio) / Liha on tarkoitettu [A-luokan tuotteet] [B-luokan tuotteet] (tarpeeton poistettava) jalostukseen …:ssa (tarkka ilmoitus laitoksesta, jossa jalostus suoritetaan, hyväksyntänumero mukaan lukien) / Asetus (EY) N:o 545/2007

:

zviedru valodā

:

Licensen är giltig i … (utfärdande medlemsstat) / Kött avsett för bearbetning … [A-produkter] [B-produkter] (stryk det som inte gäller) vid … (exakt angivelse av och godkännandenummer för anläggningen där bearbetningen skall ske) / Förordning (EG) nr 545/2007


III PIELIKUMS

Nodrošinājuma summas (1)

(EUR/1000 tīrsvara kg)

Ražojums

(KN kods)

A produktu ražošanai

B produktu ražošanai

0202 20 30

1 414

420

0202 30 10

2 211

657

0202 30 50

2 211

657

0202 30 90

3 041

903

0206 29 91

3 041

903


(1)  Jāpiemēro maiņas kurss, kas ir spēkā dienu pirms nodrošinājuma iemaksāšanas.


17.5.2007   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 129/23


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 546/2007

(2007. gada 16. maijs),

ar ko nosaka aizliegumu kuģiem, kuri peld ar Vācijas karogu, zvejot siļķes Baltijas jūras 25.–27., 28.2., 29. un 32. apakšrajonā

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2002. gada 20. decembra Regulu (EK) Nr. 2371/2002 par zivsaimniecības resursu saglabāšanu un ilgtspējīgu izmantošanu saskaņā ar kopējo zivsaimniecības politiku (1), un jo īpaši tās 26. panta 4. punktu,

ņemot vērā Padomes 1993. gada 12. oktobra Regulu (EEK) Nr. 2847/93, ar ko izveido kontroles sistēmu, kas piemērojama kopējai zivsaimniecības politikai (2), un jo īpaši tās 21. panta 3. punktu,

tā kā:

(1)

Padomes 2006. gada 11. decembra Regulā (EK) Nr. 1941/2006, ar ko 2007. gadam nosaka zvejas iespējas un ar tām saistītus nosacījumus konkrētiem zivju krājumiem un zivju krājumu grupām, kuri piemērojami Baltijas jūrā (3), ir noteiktas kvotas 2007. gadam.

(2)

Saskaņā ar Komisijas rīcībā esošo informāciju kuģi, kas peld ar šīs regulas pielikumā minētās dalībvalsts karogu vai ir reģistrēti šajā dalībvalstī, ar nozveju no pielikumā norādītā krājuma ir pilnībā apguvuši 2007. gadam iedalīto kvotu.

(3)

Tāpēc jāaizliedz zveja no šā krājuma, nozvejas paturēšana uz kuģa, pārkraušana citā kuģī un izkraušana,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Kvotas pilnīga apguve

Nozvejas kvotu 2007. gadam, kura šīs regulas pielikumā minētajai dalībvalstij iedalīta pielikumā norādītajam krājumam, uzskata par pilnībā apgūtu no pielikumā noteiktās dienas.

2. pants

Aizliegumi

Zveja no šīs regulas pielikumā norādītā krājuma, ko veic kuģi, kuri peld ar pielikumā minētās dalībvalsts karogu vai ir reģistrēti šajā dalībvalstī, ir aizliegta no pielikumā noteiktās dienas. Pēc šīs dienas ir aizliegts paturēt uz kuģa, pārkraut citā kuģī vai izkraut nozveju no šā krājuma, ja to nozvejojuši minētie kuģi.

3. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2007. gada 16. maijā

Komisijas vārdā

zivsaimniecības un jūrlietu ģenerāldirektors

Fokion FOTIADIS


(1)  OV L 358, 31.12.2002., 59. lpp.

(2)  OV L 261, 20.10.1993., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1967/2006 (OV L 409, 30.12.2006., 11. lpp. Labotā redakcija OV L 36, 8.2.2007., 6. lpp.).

(3)  OV L 367, 22.12.2006., 1. lpp.


PIELIKUMS

Nr.

09

Dalībvalsts

Vācija

Krājums

HER/3D-R31

Suga

Siļķe (Clupea harengus)

Zona

Baltijas jūra – 25.–27., 28.2., 29. un 32. apakšrajons

Datums

2007. gada 20. aprīlis


II Tiesību akti, kas pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana nav obligāta

LĒMUMI

Padome

17.5.2007   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 129/25


PADOMES LĒMUMS

(2007. gada 19. aprīlis),

lai noslēgtu Nolīgumu starp Eiropas Kopienu un Krievijas Federāciju par īstermiņa vīzu atvieglinātu izsniegšanu

(2007/340/EK)

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu, un jo īpaši tā 62. panta 2. punkta b) apakšpunkta i) un ii) daļu saistībā ar 300. panta 2. punkta pirmās daļas pirmo teikumu un 300. panta 3. punkta pirmo daļu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta atzinumu,

tā kā:

(1)

Komisija Eiropas Kopienas vārdā ir apspriedusi Nolīgumu ar Krievijas Federāciju par vīzu atvieglinātu izsniegšanu Eiropas Savienības un Krievijas Federācijas pilsoņiem.

(2)

Saskaņā ar 2006. gada 22. maijā pieņemto Padomes lēmumu Nolīgums Eiropas Kopienas vārdā ir parakstīts 2006. gada 25. maijā, ņemot vērā tā iespējamu noslēgšanu vēlāk.

(3)

Nolīgums būtu jāapstiprina.

(4)

Ar Nolīgumu izveido Apvienoto komiteju Nolīguma pārvaldībai, kas var pieņemt savu reglamentu. Tādēļ ir lietderīgi paredzēt vienkāršotu procedūru Kopienas nostājas izstrādāšanai šajā jautājumā.

(5)

Saskaņā ar Protokolu par Apvienotās Karalistes un Īrijas nostāju un protokolu, ar ko iekļauj Šengenas acquis Eiropas Savienības sistēmā, Apvienotā Karaliste un Īrija nepiedalās šā lēmuma pieņemšanā, un tādēļ tā noteikumi tām nav saistoši un nav jāpiemēro.

(6)

Saskaņā ar Protokolu par Dānijas nostāju, kas pievienots Līgumam par Eiropas Savienību un Eiropas Kopienas dibināšanas līgumam, Dānija nepiedalās šā lēmuma pieņemšanā, un šis lēmums nav tai saistošs un nav jāpiemēro,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Ar šo Kopienas vārdā tiek apstiprināts Nolīgums starp Eiropas Kopienu un Krievijas Federāciju par vīzu atvieglinātu izsniegšanu Eiropas Savienības un Krievijas Federācijas pilsoņiem.

Nolīguma teksts ir pievienots šim lēmumam.

2. pants

Padomes priekšsēdētājs sniedz Nolīguma 15. panta 1. punktā paredzēto paziņojumu (1).

3. pants

Komisija, kurai palīdz dalībvalstu eksperti, pārstāv Kopienu Apvienotajā ekspertu komitejā, kas izveidota ar Nolīguma 13. pantu.

4. pants

Kopienas nostāju Apvienotajā ekspertu komitejā attiecībā uz tās reglamenta pieņemšanu, kā paredzēts Nolīguma 13. panta 4. punktā, pieņem Komisija, iepriekš apspriežoties ar Padomes norīkotu īpašu komiteju.

5. pants

Šo lēmumu publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Luksemburgā, 2007. gada 19. aprīlī

Padomes vārdā

priekšsēdētāja

B. ZYPRIES


(1)  Šā nolīguma spēkā stāšanās datumu Padomes Ģenerālsekretariāts publicēs Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.


17.5.2007   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 129/27


NOLĪGUMS

starp Eiropas Kopienu un Krievijas Federāciju par vīzu atvieglinātu izsniegšanu Eiropas Savienības un Krievijas Federācijas pilsoņiem

PUSES,

EIROPAS KOPIENA,

turpmāk – “Kopiena”, un

KRIEVIJAS FEDERĀCIJA,

VĒLOTIES padarīt vieglākus cilvēku savstarpējos sakarus, kas ir būtisks nosacījums noturīgu ekonomisko, humanitāro, kultūras, zinātnisko un citu attiecību attīstībā, uz savstarpīguma pamata atvieglinot vīzu izsniegšanu Eiropas Savienības un Krievijas Federācijas pilsoņiem,

ŅEMOT VĒRĀ 2003. gada 31. maijā Sanktpēterburgas Augstākā līmeņa sanāksmē pieņemto Kopīgo paziņojumu, kurā ir teikts, ka Eiropas Savienība un Krievijas Federācija vienojas izskatīt nosacījumus bezvīzu režīmam kā ilgtermiņa perspektīvu,

VĒLREIZ APSTIPRINOT nodomu ieviest bezvīzu režīmu starp Krievijas Federāciju un Eiropas Savienību,

PATUROT PRĀTĀ 1994. gada 24. jūnija Partnerības un sadarbības nolīgumu, ar ko izveido partnerību starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Krievijas Federāciju, no otras puses,

ŅEMOT VĒRĀ 2004. gada 27. aprīlī pieņemto Kopīgo paziņojumu par ES paplašināšanos un ES–Krievijas attiecībām, kurā apstiprināts Eiropas Savienības un Krievijas Federācijas nodoms uz savstarpīguma pamata atvieglināt vīzu izsniegšanu Eiropas Savienības un Krievijas Federācijas pilsoņiem un sākt sarunas, lai noslēgtu nolīgumu,

ATZĪSTOT, ka šī atvieglināšana nedrīkstētu izraisīt nelikumīgu migrāciju, un pievēršot īpašu uzmanību drošībai un atpakaļuzņemšanai,

ŅEMOT VĒRĀ Protokolu par Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes un Īrijas nostāju un Protokolu par Šengenas acquis iekļaušanu Eiropas Savienības sistēmā, kas pievienoti 1992. gada 7. februāra Līgumam par Eiropas Savienību un 1957. gada 25. marta Eiropas Kopienas dibināšanas līgumam, un apstiprinot, ka šā nolīguma noteikumi neattiecas uz Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienoto Karalisti un Īriju,

ŅEMOT VĒRĀ Protokolu par Dānijas nostāju, kas pievienots 1992. gada 7. februāra Līgumam par Eiropas Savienību un 1957. gada 25. marta Eiropas Kopienas dibināšanas līgumam, un apstiprinot, ka šā nolīguma noteikumi neattiecas uz Dānijas Karalisti,

IR VIENOJUŠĀS PAR TURPMĀKO.

1. pants

Piemērošanas joma un mērķis

Šā nolīguma mērķis, pamatojoties uz savstarpīgumu, ir atvieglināt vīzu izsniegšanu Eiropas Savienības un Krievijas Federācijas pilsoņiem, ja paredzētā uzturēšanās nepārsniedz 90 dienas 180 dienu laikposmā.

2. pants

Vispārējs noteikums

1.   Šajā nolīgumā paredzētos atvieglinājumus attiecībā uz vīzām piemēro Eiropas Savienības un Krievijas Federācijas pilsoņiem, ja tie jau nav atbrīvoti no vīzas prasības ar Krievijas Federācijas, Kopienas vai dalībvalstu normatīvajiem aktiem, šo nolīgumu vai citiem starptautiskiem nolīgumiem.

2.   Krievijas Federācijas, dalībvalstu vai Kopienas tiesību akti attiecas uz jautājumiem, ko nereglamentē šis nolīgums, piemēram, uz atteikumu piešķirt vīzu, ceļošanas dokumentu atzīšanu, pierādījumiem par pietiekamiem iztikas līdzekļiem, kā arī ieceļošanas aizlieguma un izraidīšanas pasākumiem.

3. pants

Definīcijas

Šajā nolīgumā:

a)

“dalībvalsts” ir jebkura Eiropas Savienības dalībvalsts, izņemot Dānijas Karalisti, Īriju un Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienoto Karalisti;

b)

“Eiropas Savienības pilsonis” ir dalībvalsts pilsonis saskaņā ar a) punktā paredzēto definīciju;

c)

“Krievijas Federācijas pilsonis” ir persona, kurai ir Krievijas Federācijas pilsonība vai kura to ir ieguvusi saskaņā ar tās tiesību aktiem;

d)

“vīza” ir dalībvalsts vai Krievijas Federācijas izsniegta pilnvara/atļauja vai pieņemts lēmums, kas vajadzīgs, lai:

ieceļotu attiecīgajā dalībvalstī vai vairākās dalībvalstīs, vai Krievijas Federācijā, ja paredzētā uzturēšanās nepārsniedz 90 dienas,

ieceļotu nolūkā tranzītā šķērsot attiecīgās dalībvalsts vai vairāku dalībvalstu, vai Krievijas Federācijas teritoriju;

e)

“persona, kas likumīgi uzturas valstī” ir:

attiecībā uz Krievijas Federāciju – Eiropas Savienības pilsonis, kas ir saņēmis Krievijas Federācijas uzturēšanās atļauju, pastāvīgās uzturēšanās atļauju, mācību vai darba vīzu uz laikposmu, kas ir vairāk nekā 90 dienas,

attiecībā uz Eiropas Savienību – Krievijas Federācijas pilsonis, kam, pamatojoties uz Kopienas vai attiecīgās dalībvalsts tiesību aktiem, ir atļauja vai tiesības vairāk nekā 90 dienas uzturēties dalībvalsts teritorijā.

4. pants

Dokumentāri pierādījumi par brauciena mērķi

1.   Turpmāk norādīto kategoriju Eiropas Savienības un Krievijas Federācijas pilsoņiem attiecīgi norādītie dokumenti ir pietiekami, lai pamatotu mērķi ieceļošanai otras Puses teritorijā:

a)

oficiālu delegāciju dalībniekiem, kuri pēc oficiāla ielūguma, kas adresēts dalībvalstīm, Eiropas Savienībai vai Krievijas Federācijai, piedalīsies sanāksmēs, apspriedēs, sarunās vai apmaiņas programmās, kā arī pasākumos, ko starpvaldību organizācijas rīko Krievijas Federācijas vai kādas dalībvalsts teritorijā:

dalībvalsts vai Krievijas Federācijas kompetentās iestādes vai Eiropas iestādes vēstule, kura apliecina, ka pieprasītājs ir delegācijas loceklis, kas ieceļo otras Puses teritorijā, lai piedalītos iepriekšminētajos pasākumos, un kurai pievienota oficiālā ielūguma kopija;

b)

darījumu cilvēkiem un uzņēmējdarbības organizāciju pārstāvjiem:

rakstisks uzaicinājums no uzņēmējas juridiskās personas vai uzņēmuma, organizācijas, biroja vai to filiālēm, no Krievijas Federācijas vai dalībvalstu valsts vai vietējām iestādēm vai no Krievijas Federācijas vai kādas dalībvalsts teritorijā notiekošu tirdzniecības un rūpniecības izstāžu, konferenču un simpoziju organizācijas komitejām;

c)

autovadītājiem, kas sniedz starptautiskus kravu un pasažieru pārvadājumu pakalpojumus starp Krievijas Federācijas un dalībvalstu teritorijām, izmantojot transportlīdzekļus, kas reģistrēti kādā dalībvalstī vai Krievijas Federācijā:

rakstisks uzaicinājums no Krievijas Federācijas vai dalībvalsts starptautisko autopārvadātāju nacionālās apvienības, norādot braucienu mērķi, ilgumu un biežumu;

d)

starptautisku vilcienu, refrižeratoru un lokomotīvju apkalpju locekļiem, kas ceļo starp dalībvalstu un Krievijas Federācijas teritorijām:

rakstisks uzaicinājums no Krievijas Federācijas vai dalībvalsts kompetentā dzelzceļa uzņēmuma, norādot braucienu mērķi, ilgumu un biežumu;

e)

žurnālistiem:

apliecība vai cits dokuments, ko izsniegusi profesionālā organizācija un kas apliecina, ka attiecīgā persona ir kvalificēts žurnālists, kā arī dokuments, ko izdevis viņa darba devējs un kas apliecina, ka brauciena mērķis ir veikt žurnālista darbu;

f)

personām, kas piedalās zinātnes, kultūras un mākslas pasākumos, tostarp universitātēs un citās apmaiņas programmās:

uzņēmējas organizācijas rakstisks uzaicinājums piedalīties minētajos pasākumos;

g)

skolēniem, studentiem, pēcdiploma studentiem un pavadošiem pedagogiem, kas ceļo ar mērķi mācīties vai izglītoties, tostarp saistībā ar apmaiņas programmām un citiem ar skolu saistītiem pasākumiem:

rakstisks uzaicinājums vai uzņemšanas apliecinājums no uzņēmējas universitātes, akadēmijas, institūta, koledžas vai skolas vai studenta apliecība, vai apliecinošs dokuments par apmeklējamiem kursiem;

h)

starptautisku sporta pasākumu dalībniekiem un personām, kas tos profesionālā statusā pavada:

rakstisks uzaicinājums no uzņēmējas organizācijas: kompetentās iestādes, dalībvalsts vai Krievijas Federācijas sporta federācijas vai Krievijas Federācijas vai dalībvalsts Nacionālās Olimpiskās komitejas;

i)

sadraudzības pilsētu organizēto oficiālo apmaiņas programmu dalībniekiem:

attiecīgās pilsētas administrācijas/mēra rakstisks uzaicinājums;

j)

tuviem radiniekiem – laulātajiem, bērniem (tostarp adoptētiem), vecākiem (tostarp aizbildņiem), vecvecākiem un mazbērniem –, kas apmeklē Eiropas Savienības vai Krievijas Federācijas pilsoņus, kuri likumīgi uzturas Krievijas Federācijas vai dalībvalstu teritorijā:

uzņēmējas personas rakstisks uzaicinājums;

k)

lai apmeklētu militārās un civilās apbedījumu vietas:

oficiāls dokuments, kas apliecina kapa esamību un ģimenes vai cita veida saikni starp pieprasītāju un apglabāto personu.

2.   Šā panta 1. punktā minētajā rakstiskajā uzaicinājumā ir šādi dati:

a)

par uzaicināto personu – vārds un uzvārds, dzimšanas datums, dzimums, pilsonība, personu apliecinoša dokumenta numurs, brauciena laiks un mērķis, ieceļošanas reižu skaits, kā arī vārdi nepilngadīgajiem bērniem, kas pavada uzaicināto personu;

b)

par personu, kas uzaicina, – vārds, uzvārds un adrese, vai

c)

ja uzaicinātājs ir juridiska persona, uzņēmums vai organizācija – pilns nosaukums un adrese, un

ja uzaicinātājs ir organizācija – vārds un ieņemamais amats personai, kas paraksta uzaicinājumu,

ja uzaicinātājs ir juridiska persona, uzņēmums, birojs vai to filiāle, kas darbojas kādas dalībvalsts teritorijā – reģistrācijas numurs, kā to prasa attiecīgās dalībvalsts tiesību akti,

ja uzaicinātājs ir juridiska persona, uzņēmums, birojs vai to filiāle, kas darbojas Krievijas Federācijas teritorijā, – nodokļu identifikācijas numurs.

3.   Šā panta 1. punktā minēto kategoriju pilsoņiem visu kategoriju vīzas izsniedz saskaņā ar vienkāršotu procedūru, neprasot citu ceļojuma mērķa pamatojumu, ielūgumu vai apstiprinājumu, kas paredzēts Pušu tiesību aktos.

5. pants

Daudzkārtējo ieceļošanas vīzu izsniegšana

1.   Dalībvalstu un Krievijas Federācijas diplomātiskās un konsulārās pārstāvniecības izsniedz daudzkārtējās ieceļošanas vīzas ar derīguma termiņu līdz pieciem gadiem šādu kategoriju pilsoņiem:

a)

valstu un reģionālo valdību un parlamentu locekļiem, konstitucionālo un augstāko tiesu locekļiem, pildot viņu dienesta pienākumus, – ar derīguma termiņu, kas nepārsniedz šo personu amata pilnvaru termiņu, ja tas ir īsāks par pieciem gadiem – ja tās ar šo nolīgumu jau nav atbrīvotas no vīzas prasības;

b)

laulātajiem, bērniem (tostarp adoptētiem), kas ir jaunāki par 21 gadu vai atrodas apgādībā, kas apmeklē Eiropas Savienības un Krievijas Federācijas pilsoņus, kuri likumīgi uzturas Krievijas Federācijas vai dalībvalstu teritorijā – ar derīguma termiņu, kas nepārsniedz termiņu, līdz kuram minētajām personām atļauts likumīgi uzturēties.

2.   Dalībvalstu un Krievijas Federācijas diplomātiskās un konsulārās pārstāvniecības izsniedz daudzkārtējās ieceļošanas vīzas ar derīguma termiņu līdz vienam gadam turpmāk norādīto kategoriju pilsoņiem, ja iepriekšējā gadā tie ir saņēmuši vismaz vienu vīzu, izmantojuši to saskaņā ar tiesību aktiem par ieceļošanu un uzturēšanos apmeklētās valsts teritorijā un ja ir pamats daudzkārtējās ieceļošanas vīzas pieprasīšanai:

a)

oficiālu delegāciju dalībniekiem, kuri pēc oficiāla ielūguma, kas adresēts dalībvalstīm, Eiropas Savienībai vai Krievijas Federācijai, piedalīsies sanāksmēs, apspriedēs, sarunās vai apmaiņas programmās, kā arī pasākumos, ko starpvaldību organizācijas rīko Krievijas Federācijas vai kādas dalībvalsts teritorijā;

b)

darījumu cilvēkiem un uzņēmējdarbības organizāciju pārstāvjiem, kas regulāri ceļo uz Krievijas Federāciju vai dalībvalstīm;

c)

autovadītājiem, kas sniedz starptautiskus kravu un pasažieru pārvadājumu pakalpojumus starp Krievijas Federācijas un dalībvalstu teritorijām, izmantojot transportlīdzekļus, kas reģistrēti kādā dalībvalstī vai Krievijas Federācijā;

d)

starptautisku vilcienu, refrižeratoru un lokomotīvju apkalpju locekļiem, kas ceļo starp dalībvalstu un Krievijas Federācijas teritorijām;

e)

personām, kas piedalās zinātnes, kultūras un mākslas pasākumos, tostarp universitātēs un citās apmaiņas programmās, un kas regulāri ceļo uz Krievijas Federāciju vai dalībvalstīm;

f)

starptautisku sporta pasākumu dalībniekiem un personām, kas tos profesionālā statusā pavada;

g)

žurnālistiem;

h)

sadraudzības pilsētu organizēto oficiālo apmaiņas programmu dalībniekiem.

3.   Šā panta 2. punktā minēto kategoriju pilsoņiem dalībvalstu un Krievijas Federācijas diplomātiskās un konsulārās pārstāvniecības izsniedz daudzkārtējās ieceļošanas vīzas ar derīguma termiņu no diviem līdz pieciem gadiem, ja iepriekšējos divos gados tie ir izmantojuši uz vienu gadu izsniegto daudzkārtējo ieceļošanas vīzu saskaņā ar tiesību aktiem par ieceļošanu un uzturēšanos apmeklētās valsts teritorijā un ja joprojām ir pamats daudzkārtējās ieceļošanas vīzas pieprasīšanai.

4.   Šā panta 1. līdz 3. punktā minētajām personām kopējais uzturēšanās ilgums dalībvalstu vai Krievijas Federācijas teritorijā nepārsniedz 90 dienas 180 dienu laikposmā.

6. pants

Maksa par vīzu pieteikumu izskatīšanu

1.   Maksa par vīzu pieteikumu izskatīšanu ir EUR 35.

Saskaņā ar 15. panta 4. punktā noteikto procedūru iepriekšminēto summu var pārskatīt.

2.   Ja vīzas pieprasītājs vīzas pieprasījumu un pamatojuma dokumentus iesniedz trīs dienas vai mazāk pirms paredzētās izbraukšanas dienas, Puses par vīzas pieteikuma izskatīšanu iekasē EUR 70. Tas neattiecas uz 6. panta 3. punkta b), e) un f) apakšpunktā un 7. panta 3. punktā paredzētajiem gadījumiem.

3.   Šādu kategoriju personas ir atbrīvotas no maksas par vīzu pieteikumu izskatīšanu:

a)

Eiropas Savienības vai Krievijas Federācijas pilsoņu, kas likumīgi uzturas Krievijas Federācijas vai dalībvalstu teritorijā, tuvi radinieki – laulātie, bērni (tostarp adoptēti), vecāki (tostarp aizbildņi), vecvecāki un mazbērni;

b)

oficiālu delegāciju dalībnieki, kuri pēc oficiāla ielūguma, kas adresēts dalībvalstīm, Eiropas Savienībai vai Krievijas Federācijai, piedalīsies sanāksmēs, apspriedēs, sarunās vai apmaiņas programmās, kā arī pasākumos, ko starpvaldību organizācijas rīko Krievijas Federācijas vai kādas dalībvalsts teritorijā;

c)

valstu un reģionālo valdību un parlamentu locekļi, konstitucionālo un augstāko tiesu locekļi, ja tie ar šo nolīgumu jau nav atbrīvoti no vīzas prasības;

d)

skolēni, studenti, pēcdiploma studenti un pavadošie pedagogi, kas ceļo ar mērķi mācīties vai izglītoties;

e)

invalīdi un, ja vajadzīgs, viņus pavadošās personas;

f)

personas, kas iesniegušas dokumentus, kas pierāda viņu vajadzību ceļot humanitāru apsvērumu dēļ, tostarp, lai saņemtu neatliekamu ārstniecisko palīdzību, un persona, kas pavada šādu personu, vai arī lai piedalītos tuva radinieka bēres vai apmeklētu smagi slimu tuvu radinieku;

g)

starptautisku jaunatnes sporta pasākumu dalībnieki un personas, kas tos pavada;

h)

personas, kas piedalās zinātnes, kultūras un mākslas pasākumos, tostarp universitātēs un citās apmaiņas programmās;

i)

sadraudzības pilsētu organizēto oficiālo apmaiņas programmu dalībnieki.

7. pants

Vīzu pieteikumu izskatīšanas procedūru ilgums

1.   Dalībvalstu un Krievijas Federācijas diplomātiskās un konsulārās pārstāvniecības lēmumu par vīzas pieprasījumu pieņem10 kalendārajās dienās no dienas, kad saņemts pieprasījums un vīzas izsniegšanai nepieciešamie dokumenti.

2.   Atsevišķos gadījumos termiņu lēmuma pieņemšanai par vīzas pieprasījumu var pagarināt līdz 30 dienām, jo īpaši, ja vajadzīga papildu pārbaude.

3.   Steidzamos gadījumos termiņu lēmuma pieņemšanai par vīzas pieprasījumu var samazināt līdz trim dienām vai mazāk.

8. pants

Izceļošana dokumentu nozaudēšanas vai zādzības gadījumā

Eiropas Savienības un Krievijas Federācijas pilsoņi, kas ir nozaudējuši savus personu apliecinošus dokumentus vai kam šie dokumenti ir nozagti, uzturoties Krievijas Federācijas vai dalībvalstu teritorijā, var attiecīgo teritoriju atstāt bez vīzas vai citas atļaujas, pamatojoties uz dalībvalsts vai Krievijas Federācijas diplomātiskās vai konsulārās pārstāvniecības izdotiem derīgiem personu apliecinošiem dokumentiem, kas dod tiesības šķērsot robežu.

9. pants

Vīzas pagarināšana ārkārtas apstākļos

Eiropas Savienības un Krievijas Federācijas pilsoņiem, kuriem force majeure apstākļu dēļ nav iespējas atstāt Krievijas Federācijas vai dalībvalstu teritoriju līdz vīzā norādītajam termiņam, vīzas termiņu saskaņā ar uzņēmējas valsts attiecīgajiem tiesību aktiem bez maksas pagarina par laikposmu, kas vajadzīgs, lai atgrieztos savā dzīvesvietas valstī.

10. pants

Reģistrācijas procedūras

Puses vienojas iespējami īsā laikā veikt pasākumus reģistrācijas procedūru vienkāršošanai, lai saistībā ar reģistrācijas procedūrām Krievijas Federācijas un Eiropas Savienības pilsoņiem nodrošinātu vienlīdzīgu attieksmi, viņiem uzturoties, attiecīgi, Krievijas Federācijas vai dalībvalsts teritorijā.

11. pants

Diplomātiskās pases

1.   Krievijas Federācijas vai dalībvalstu pilsoņi, kas ir derīgu diplomātisko pasu turētāji, var bez vīzas ieceļot dalībvalstu vai Krievijas Federācijas teritorijā, izceļot no tās vai tranzītā to šķērsot.

2.   Šā panta 1. punktā minētie pilsoņi var uzturēties Krievijas Federācijas vai dalībvalstu teritorijā ne ilgāk kā 90 dienas 180 dienu laikposmā.

12. pants

Vīzu teritoriālais derīgums

Ievērojot Krievijas Federācijas un dalībvalstu normatīvos aktus par valsts drošību un ievērojot ES noteikumus par vīzām ar ierobežotu teritoriālo derīgumu, Krievijas Federācijas un Eiropas Savienības pilsoņiem ir tādas pašas tiesības ceļot dalībvalstu vai Krievijas Federācijas teritorijā kā Eiropas Savienības un Krievijas Federācijas pilsoņiem.

13. pants

Apvienotā komiteja nolīguma pārvaldībai

1.   Puses izveido Apvienoto komiteju nolīguma pārvaldībai (turpmāk – “Komiteja”), kurā ir Eiropas Kopienas un Krievijas Federācijas pārstāvji. Kopienu pārstāv Eiropas Komisija, kurai palīdz dalībvalstu eksperti.

2.   Komitejas uzdevumi ir jo īpaši šādi:

a)

uzraudzīt šā nolīguma īstenošanu;

b)

ierosināt šā nolīguma grozījumus vai papildinājumus;

c)

pārbaudīt šo nolīgumu un, vajadzības gadījumā, ierosināt tajā grozījumus, ja Eiropas Savienībai pievienojas jaunas dalībvalstis.

3.   Komiteja sanāk pēc vajadzības, ja to lūdz viena no Pusēm, un vismaz vienu reizi gadā.

4.   Komiteja pieņem savu reglamentu.

14. pants

Šā nolīguma saistība ar nolīgumiem starp dalībvalstīm un Krievijas Federāciju

Stājoties spēkā, šis nolīgums prevalē pār jebkuru divpusēju vai daudzpusēju nolīgumu vai vienošanos, kas noslēgta starp dalībvalstīm un Krievijas Federāciju, ciktāl šādi nolīgumi vai vienošanās attiecas uz jautājumiem, kas ir reglamentēti šajā nolīgumā.

15. pants

Nobeiguma noteikumi

1.   Šo nolīgumu Puses ratificē vai apstiprina saskaņā ar to attiecīgajām procedūrām, un tas stājas spēkā otrā mēneša pirmajā dienā pēc tam, kad Puses paziņojušas viena otrai, ka ir pabeigtas iepriekšminētās procedūras.

2.   Atkāpjoties no šā panta 1. punkta, šis nolīgums stājas spēkā vienīgi dienā, kad stājas spēkā Nolīgums starp Krievijas Federāciju un Eiropas Kopienu par atpakaļuzņemšanu, ja šī diena ir pēc šā panta 1. punktā paredzētās dienas.

3.   Nolīgums ir noslēgts uz neierobežotu laiku, ja vien tas netiek izbeigts saskaņā ar šā panta 6. punktu.

4.   Šo nolīgumu var grozīt ar Pušu rakstisku vienošanos. Grozījumi stājas spēkā pēc tam, kad Puses paziņojušas viena otrai par šim nolūkam vajadzīgo iekšējo procedūru pabeigšanu.

5.   Katra Puse var šo nolīgumu pilnīgi vai daļēji apturēt sabiedriskās kārtības, valsts drošības aizsardzības vai sabiedrības veselības aizsardzības iemeslu dēļ. Lēmumu par apturēšanu otrai Pusei paziņo ne vēlāk kā 48 stundas pirms tā stāšanās spēkā. Puse, kas apturējusi šā nolīguma piemērošanu, nekavējoties informē otru Pusi, tiklīdz apturēšanas iemesli vairs nepastāv.

6.   Katra Puse var izbeigt šo nolīgumu, par to rakstiski paziņojot otrai Pusei. Šis nolīgums zaudē spēku 90 dienas pēc šāda paziņojuma saņemšanas dienas.

Sočos, divtūkstoš sestā gada divdesmit piektajā maijā dienā divos oriģināleksemplāros angļu, čehu, dāņu, franču, grieķu, holandiešu, igauņu, itāliešu, latviešu, lietuviešu, maltiešu, poļu, portugāļu, slovāku, slovēņu, somu, spāņu, ungāru, vācu, zviedru valodā un krievu valodā, un visi teksti ir vienlīdz autentiski.

Hecho en Sochi, el veinticinco de mayo del dos mil seis.

V Soči dne dvacátého pátého května dva tisíce šest.

Udfærdiget i Sotji den femogtyvende maj to tusind og seks.

Geschehen zu Sotschi am fünfundzwanzigsten Mai zweitausendsechs.

Kahe tuhande kuuenda aasta maikuu kahekümne viiendal päeval Sotšis.

'Εγινε στο Σότσι, στις είκοσι πέντε Μαΐου δύο χιλιάδες έξι.

Done at Sochi on the twenty fifth day of May in the year two thousand and six.

Fait à Sotchi, le vingt cinq mai deux mille six.

Fatto a Soci, addì venticinque maggio duemilasei.

Sočos, divtūkstoš sestā gada divdesmit piektajā maijā.

Priimta du tūkstančiai šeštų metų gegužės dvidešimt penktą dieną Sočyje.

Kelt Szocsiban, a kettőezer hatodik év május huszonötödik napján.

Magħmul f'Sochi, fil-ħamsa u għoxrin jum ta' Mejju tas-sena elfejn u sitta.

Gedaan te Sotsji, de vijfentwintigste mei tweeduizend zes.

Sporządzono w Soczi dnia dwudziestego piątego maja roku dwutysięcznego szóstego.

Feito em Sotchi, em vinte e cinco de Maio de dois mil e seis.

V Soči dňa dvadsiateho piateho mája dvetisícšesť.

V Soči, petindvajsetega maja leta dva tisoč šest.

Tehty Sotšissa kahdentenakymmenentenäviidentenä päivänä toukokuuta vuonna kaksituhattakuusi.

Som skedde i Sotji den tjugofemte maj tjugohundrasex.

Adoptată la Sochi, la douăzeci și cinci mai două mii șase.

Совершено в г. Сочи двадцать пятого мая две тысячи шестого года.

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

Az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

Pentru Comunitatea Europeană

За Европейское сообщество

Image 2

Por la Federación de Rusia

Za Ruskou federaci

For Den Russiske Føderation

Für die Russische Föderation

Venemaa Föderatsiooni nimel

Για τη Ρωσική Ομοσπονδία

For the Russian Federation

Pour la Fédération de Russie

Per la Federazione russa

Krievijas Federācijas vārdā

Rusijos Federacijos vardu

Az Orosz Föderáció részéről

Għall-Federazzjoni Russa

Voor de Russische Federatie

W imieniu Federacji Rosyjskiej

Pela Federação da Rússia

Za Ruskú federáciu

Za Rusko federacijo

Venäjän federaation puolesta

På ryska federationen vägnar

Pentru Federația Rusă

За Российскую Федерацию

Image 3


17.5.2007   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 129/35


Nolīguma

PROTOKOLS

par dalībvalstīm, kas pilnībā nepiemēro Šengenas acquis

Tās dalībvalstis, kam ir saistošs Šengenas acquis, bet kas vēl neizsniedz Šengenas vīzas, gaidot attiecīgu Padomes lēmumu par šo jautājumu, izsniedz attiecīgās valsts vīzas, kuras ir derīgas vienīgi šo valstu teritorijā.

Eiropas Kopiena iespējami īsā laikā veiks pasākumus, lai Šengenas vīzu vai uzturēšanas atļauju turētājiem vienkāršotu tranzītu caur to dalībvalstu teritorijām, kuras pašlaik vēl pilnībā nepiemēro Šengenas acquis.


Kopīgā deklarācija par Nolīguma 6. panta 2. punktu attiecībā uz vīzu pieteikumu izskatīšanas maksu

Puses pārbaudīs Nolīguma 6. panta 2. punkta īstenošanu Komitejā, kas izveidota ar Nolīgumu.


Kopīgā deklarācija par Nolīguma 11. pantu attiecībā uz diplomātiskajām pasēm

Jebkurai no Pusēm saskaņā ar procedūru, kas noteikta šā nolīguma 15. panta 5. punktā, ir tiesības daļēji apturēt šo nolīgumu, un jo īpaši tā 11. pantu, ja otra Puse, īstenojot 11. pantu, ir rīkojusies ļaunprātīgi vai tas var radīt apdraudējumu sabiedrības drošībai.

Ja 11. panta īstenošana tiek apturēta, abas Puses Komitejā, kas izveidota ar šo nolīgumu, sāk apspriedes, lai atrisinātu problēmas, kas izraisīja šo apturēšanu.

Abas puses par prioritāti pasludina savu apņemšanos panākt augsta līmeņa dokumentu drošību diplomātiskajām pasēm, jo īpaši ietverot biometriskos rādītājus. No Eiropas Savienības puses tas tiks nodrošināts saskaņā ar Regulā (EK) Nr. 2252/2004 izklāstītajām prasībām.


Kopīgā deklarācija par īstermiņa vīzu izsniegšanu, lai apmeklētu militārās un civilās apbedījumu vietas

Puses vienojas, ka parasti īstermiņa vīzas personām, kas apmeklēs militārās vai civilās apbedījumu vietas, tiks izsniegtas laikposmam līdz 14 dienām.


Kopīgā deklarācija par informācijas saskaņošanu attiecībā uz īstermiņa vīzu izsniegšanas procedūrām un par dokumentiem, kas iesniedzami, pieprasot īstermiņa vīzu

Atzīstot to, cik nozīmīga vīzu pieprasītājiem ir pārskatāmība, šā nolīguma Puses uzskata, ka būtu jāveic attiecīgi pasākumi:

kopumā, lai sagatavotu pieprasītājiem pamatinformāciju par procedūrām un nosacījumiem, lai pieprasītu vīzu, par vīzām un par izdoto vīzu derīgumu,

katrai Pusei atsevišķi, lai izstrādātu minimālo prasību sarakstu nolūkā nodrošināt, ka pieprasītājiem tiek sniegta vienota un saskaņota pamatinformācija un ka principā viņiem tiek prasīts iesniegt vienus un tos pašus pamatojuma dokumentus.

Iepriekšminētā informācija jāizplata pēc iespējas plaši (konsulātu ziņojumu dēļi, brošūras, interneta tīmekļa vietnes u. c.).


Kopīgā deklarācija attiecībā uz Dānijas Karalisti

Puses ņem vērā, ka šo nolīgumu nepiemēro Dānijas Karalistes diplomātisko un konsulāro pārstāvniecību vīzu izsniegšanas procedūrām.

Šādos apstākļos ir lietderīgi, ka Dānijas Karalistes un Krievijas Federācijas iestādes nekavējoties noslēdz divpusēju nolīgumu par īstermiņa vīzu atvieglinātu izsniegšanu ar līdzīgiem noteikumiem kā Nolīgumā starp Eiropas Kopienu un Krievijas Federāciju.


Kopīgā deklarācija attiecībā uz Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienoto Karalisti un Īriju

Puses ņem vērā, ka šo nolīgumu nepiemēro Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes un Īrijas teritorijai.

Šādos apstākļos ir lietderīgi, ka Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes, Īrijas un Krievijas Federācijas iestādes nekavējoties noslēdz divpusējus nolīgumus par vīzu atvieglinātu izsniegšanu.


Kopīgā deklarācija attiecībā uz Islandes Republiku un Norvēģijas Karalisti

Puses ņem vērā ciešās attiecības starp Eiropas Kopienu un Islandes Republiku un Norvēģijas Karalisti, jo īpaši pamatojoties uz 1999. gada 18. maija Nolīgumu par minēto valstu iesaistīšanos Šengenas acquis īstenošanā, piemērošanā un izstrādē.

Šādos apstākļos ir lietderīgi, ka Islandes Republikas, Norvēģijas Karalistes un Krievijas Federācijas iestādes nekavējoties noslēdz divpusējus nolīgumus par īstermiņa vīzu atvieglinātu izsniegšanu ar līdzīgiem noteikumiem kā šajā nolīgumā.


17.5.2007   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 129/38


PADOMES LĒMUMS

(2007. gada 19. aprīlis),

lai noslēgtu Nolīgumu starp Eiropas Kopienu un Krievijas Federāciju par atpakaļuzņemšanu

(2007/341/EK)

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu, un jo īpaši tā 63. panta 3. punkta b) apakšpunktu saistībā ar 300. panta 2. punkta pirmās daļas pirmo teikumu un 300. panta 3. punkta pirmo daļu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta atzinumu,

tā kā:

(1)

Komisija Eiropas Kopienas vārdā ir apspriedusi Nolīgumu ar Krievijas Federāciju par atpakaļuzņemšanu.

(2)

Saskaņā ar 2006. gada 22. maijā pieņemto Padomes lēmumu Nolīgums Eiropas Kopienas vārdā ir parakstīts 2006. gada 25. maijā, ņemot vērā tā iespējamu noslēgšanu vēlāk.

(3)

Nolīgums būtu jāapstiprina.

(4)

Ar Nolīgumu izveido Apvienoto atpakaļuzņemšanas komiteju, kas var pieņemt savu reglamentu. Tādēļ ir lietderīgi paredzēt vienkāršotu procedūru Kopienas nostājas izstrādāšanai šajā jautājumā.

(5)

Saskaņā ar 3. pantu Protokolā par Apvienotās Karalistes un Īrijas nostāju, kas pievienots Līgumam par Eiropas Savienību un Eiropas Kopienas dibināšanas līgumam, Apvienotā Karaliste ir paziņojusi, ka tā vēlas piedalīties šā lēmuma pieņemšanā un piemērošanā.

(6)

Saskaņā ar 1. un 2. pantu Protokolā par Apvienotās Karalistes un Īrijas nostāju, kas pievienots Līgumam par Eiropas Savienību un Eiropas Kopienas dibināšanas līgumam, un neskarot minētā protokola 4. pantu, Īrija nepiedalās šā lēmuma pieņemšanā, un šis lēmums nav tai saistošs un nav jāpiemēro.

(7)

Saskaņā ar 1. un 2. pantu Protokolā par Dānijas nostāju, kas pievienots Līgumam par Eiropas Savienību un Eiropas Kopienas dibināšanas līgumam, Dānija nepiedalās šā lēmuma pieņemšanā, un šis lēmums nav tai saistošs un nav jāpiemēro,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Ar šo Kopienas vārdā tiek apstiprināts Nolīgums starp Eiropas Kopienu un Krievijas Federāciju par atpakaļuzņemšanu.

Nolīguma teksts ir pievienots šim lēmumam.

2. pants

Padomes priekšsēdētājs sniedz Nolīguma 23. panta 2. punktā paredzēto paziņojumu (1).

3. pants

Komisija, kurai palīdz dalībvalstu eksperti, pārstāv Kopienu Apvienotajā atpakaļuzņemšanas komitejā, kas izveidota ar Nolīguma 19. pantu.

4. pants

Kopienas nostāju Apvienotajā atpakaļuzņemšanas komitejā attiecībā uz tās reglamenta pieņemšanu, kā paredzēts Nolīguma 19. panta 5. punktā, pieņem Komisija, iepriekš apspriežoties ar Padomes norīkotu īpašu komiteju.

5. pants

Šo lēmumu publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Luksemburgā, 2007. gada 19. aprīlī

Padomes vārdā

priekšsēdētāja

B. ZYPRIES


(1)  Atpakaļuzņemšanas nolīguma spēkā stāšanās datumu Padomes Ģenerālsekretariāts publicēs Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.


17.5.2007   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 129/40


NOLĪGUMS

starp Eiropas Kopienu un Krievijas Federāciju par atpakaļuzņemšanu

PUSES,

EIROPAS KOPIENA, turpmāk “Kopiena”,

un

KRIEVIJAS FEDERĀCIJA

APŅĒMUŠĀS veicināt savu sadarbību, lai efektīvāk apkarotu nelikumīgu imigrāciju,

ATSAUCOTIES uz Partnerības un sadarbības nolīgumu starp Kopienu un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Krievijas Federāciju, no otras puses, kas tika noslēgts 1994. gada 24. jūnijā Korfu, un jo īpaši uz tā 84. pantu, un uz kopīgo paziņojumu attiecībā uz Nobeiguma akta 26., 32. un 37. pantu.

ŅEMOT VĒRĀ2003. gada 31. maijā Sanktpēterburgas galotņu sanāksmē pieņemto kopīgo paziņojumu, kurā ir teikts, ka Eiropas Savienība un Krievijas Federācija vienojas savlaicīgi pabeigt sarunas par atpakaļuzņemšanas nolīgumu.

VĒLOTIES ar šo nolīgumu, pamatojoties uz savstarpīguma principu, izveidot ātras un efektīvas procedūras tādu personu identifikācijai un izraidīšanai, kuras neatbilst vai vairs neatbilst iebraukšanas, atrašanās vai uzturēšanās nosacījumiem Krievijas Federācijas teritorijā vai kādas Eiropas Savienības dalībvalsts teritorijā, un sadarbības garā atvieglot šādu personu tranzītu.

UZSVEROT, ka šis nolīgums neskar Kopienas, Eiropas Savienības dalībvalstu un Krievijas Federācijas tiesības, saistības un atbildību atbilstīgi starptautiskajām tiesībām, ieskaitot starptautiskā cilvēktiesību likuma noteikumus, kā apstiprināts, jo īpaši, ar Vispārējo cilvēktiesību deklarāciju 1948. gada 10. decembrī, Starptautisko paktu par pilsoņu un politiskajām tiesībām 1966. gada 16. decembrī, Konvenciju par bēgļu statusu 1951. gada 28. jūlijā un Protokolu par bēgļu statusu 1967. gada 31. janvārī, Eiropas Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvenciju 1950. gada 4. novembrī un tās Protokolu Nr. 4 1963. gada 16. septembrī, un Konvenciju pret spīdzināšanu un citu nežēlīgu, necilvēcīgu vai pazemojošu izturēšanos vai sodīšanu 1984. gada 10. decembrī.

IEVĒROJOT Protokolu par Dānijas nostāju, kas pievienots 1992. gada 7. februāra Līgumam par Eiropas Savienību un 1957. gada 25. marta Eiropas Kopienas dibināšanas līgumam, un apstiprinot, ka šā nolīguma noteikumi neattiecas uz Dānijas Karalisti,

IR VIENOJUŠĀS PAR TURPMĀKO.

1. pants

Definīcijas

Šajā nolīgumā:

a)

Atpakaļuzņemšana” ir process, kad pieprasījuma iesniedzēja valsts nodod un pieprasījuma saņēmēja valsts saņem personas (pieprasījuma saņēmēja valsts pilsoņi, trešo valstu pilsoņi vai bezvalstnieki), kuras ir nelikumīgi ieradušās, atrodas vai uzturas pieprasījuma iesniedzēja valstī, saskaņā ar šā nolīguma noteikumiem.

b)

Dalībvalsts” ir jebkura Eiropas Savienības dalībvalsts, izņemot Dānijas Karalisti.

c)

Dalībvalsts pilsonis” ir jebkura persona, kurai ir kādas dalībvalsts pilsonība, kā noteikts Kopienā.

d)

Krievijas Federācijas pilsonis” vai “Krievijas pilsonis” ir jebkura persona, kurai ir Krievijas Federācijas pilsonība saskaņā ar tās tiesību aktiem.

e)

Trešās valsts pilsonis” ir jebkura persona, kurai ir tādas valsts pilsonība, kas nav Krievijas Federācija vai kāda dalībvalsts.

f)

Bezvalstnieks” ir jebkura persona, kurai nav Krievijas Federācijas pilsonības vai kādas dalībvalsts pilsonība, un kurai nav pierādījumu par kādas citas valsts pilsonību.

g)

Uzturēšanās atļauja” ir Krievijas Federācijas vai kādas dalībvalsts izsniegta jebkura veida oficiāla atļauja, kas personai dod tiesības uzturēties Krievijas Federācijas vai kādas dalībvalsts teritorijā. Tas neietver pagaidu atļaujas, ar ko atļauj uzturēties minēto valstu teritorijā saistībā ar patvēruma pieteikuma vai uzturēšanās atļaujas pieteikuma izskatīšanu.

h)

Vīza” ir Krievijas Federācijas vai kādas dalībvalsts izsniegta atļauja vai pieņemts lēmums, kas ir nepieciešams, lai ieceļotu Krievijas Federācijas vai kādas dalībvalsts teritorijā vai šķērsotu to. Tas neietver lidostas tranzīta vīzu.

i)

Pieprasījuma iesniedzēja valsts” ir valsts (Krievijas Federācija vai kāda dalībvalsts), kura iesniedz atpakaļuzņemšanas pieprasījumu saskaņā ar nolīguma III iedaļu vai tranzīta pieteikumu saskaņā ar nolīguma IV iedaļu.

j)

Pieprasījuma saņēmēja valsts” ir valsts (Krievijas Federācija vai kāda dalībvalsts), kurai iesniedz atpakaļuzņemšanas pieprasījumu saskaņā ar nolīguma III iedaļu vai tranzīta pieteikumu saskaņā ar nolīguma IV iedaļu.

k)

Kompetentā iestāde” ir Krievijas Federācijas vai kādas dalībvalsts valsts iestāde, kurai ir uzticēta nolīguma īstenošana, kā ir noteikts abpusējā īstenošanas protokolā, kas saskaņā ar nolīguma 20. panta 1. punkta a) apakšpunktu ir noslēgts starp Krievijas Federāciju un katru dalībvalsti.

l)

Pierobežas apgabals” ir 30 km josla no kopīgās sauszemes robežas starp dalībvalsti un Krievijas Federāciju, kā arī jūras ostu teritorijas, ieskaitot muitas zonas, un dalībvalstu un Krievijas Federācijas starptautiskās lidostas.

m)

Robežšķērsošanas vieta” ir vietas, kur dalībvalsts vai Krievijas Federācija ir atļāvusi šķērsot savas attiecīgās sauszemes un jūras robežas, ieskaitot starptautiskās lidostas un jūras ostas.

n)

Tranzīts” ir pieprasījuma saņēmējas valsts teritorijas šķērsošana, ko veic trešās valsts pilsonis vai bezvalstnieks, kad viņš dodas no pieprasījuma iesniedzējas valsts uz galamērķa valsti.

I   IEDAĻA

KRIEVIJAS FEDERĀCIJAS ATPAKAĻUZŅEMŠANAS PIENĀKUMI

2. pants

Krievijas pilsoņu atpakaļuzņemšana

1.   Dalībvalstij iesniedzot pieprasījumu, Krievijas Federācija saskaņā ar šajā nolīgumā noteiktām procedūrām uzņem atpakaļ jebkuru personu, kura neatbilst vai vairs neatbilst spēkā esošajiem ieceļošanas, atrašanās vai uzturēšanās nosacījumiem attiecībā uz pieprasījuma iesniedzējas dalībvalsts teritoriju, ja ir pierādīts saskaņā ar šā nolīguma 9. pantu, ka šī persona ir Krievijas Federācijas pilsonis.

Tas pats attiecas uz personām, kuras nelikumīgi atrodas vai uzturas dalībvalstī, kurām bija Krievijas Federācijas pilsonība, kad tās ieradās dalībvalsts teritorijā, bet pēc tam atteicās no Krievijas Federācijas pilsonības saskaņā ar tās tiesību aktiem, neiegūstot attiecīgās dalībvalsts vai citas valsts pilsonību vai uzturēšanās atļauju.

2.   Pēc tam, kad Krievijas Federācija ir devusi pozitīvu atbildi uz atpakaļuzņemšanas pieprasījumu, Krievijas Federācijas kompetentā diplomātiskā pārstāvniecība vai konsulārais birojs, neatkarīgi no personas, kura ir jāuzņem atpakaļ, vēlmēm, nekavējoties izsniedz ceļošanas dokumentu, kas ir derīgs 30 kalendārās dienas, kas ir vajadzīgs, lai šo personu varētu nosūtīt atpakaļ. Ja kādu iemeslu dēļ attiecīgo personu nevar pārvietot sākotnēji izsniegtā ceļošanas dokumenta derīguma termiņa laikā, Krievijas Federācijas kompetentā diplomātiskā pārstāvniecība vai konsulārais birojs nekavējoties izsniedz jaunu ceļošanas dokumentu ar tādu pašu derīguma termiņu.

3. pants

Trešās valsts pilsoņu un bezvalstnieku atpakaļuzņemšana

1.   Dalībvalstij iesniedzot pieprasījumu, Krievijas Federācija saskaņā ar šajā nolīgumā noteiktām procedūrām uzņem atpakaļ jebkuru trešās valsts pilsoni vai bezvalstnieku, kurš neatbilst vai vairs neatbilst spēkā esošajiem ieceļošanas, atrašanās vai uzturēšanās nosacījumiem attiecībā uz pieprasījuma iesniedzējas dalībvalsts teritoriju, ja ir pierādīts saskaņā ar šā nolīguma 10. pantu, ka:

a)

atpakaļuzņemšanas pieprasījuma iesniegšanas laikā attiecīgajai personai ir derīga vīza, ko izsniegusi Krievijas Federācija, un tā ieceļojusi dalībvalsts teritorijā tieši no Krievijas Federācijas teritorijas; vai,

b)

atpakaļuzņemšanas pieprasījuma iesniegšanas laikā attiecīgajai personai ir derīga uzturēšanās atļauja, ko izsniegusi Krievijas Federācija; vai

c)

attiecīgā persona ieceļojusi dalībvalsts teritorijā tieši no Krievijas Federācijas teritorijas.

2.   Šā panta 1. punktā noteikto atpakaļuzņemšanas pienākumu nepiemēro, ja:

a)

trešās valsts pilsonis vai bezvalstnieks bijis tikai gaisa ceļojuma tranzītā caur Krievijas Federācijas starptautisko lidostu; vai

b)

pieprasījuma iesniedzēja dalībvalsts vai cita dalībvalsts trešās valsts pilsonim vai bezvalstniekam ir izsniegusi vīzu vai uzturēšanās atļauju, izņemot gadījumus, kad šai personai ir vīza vai uzturēšanās atļauja, ko izsniegusi Krievijas Federācija un kam ir garāks derīguma termiņš;

c)

trešās valsts pilsonis vai bezvalstnieks ir varējis ieceļot pieprasījuma iesniedzējas dalībvalsts teritorijā bez vīzas.

3.   Pēc tam, kad Krievijas Federācija ir devusi pozitīvu atbildi uz atpakaļuzņemšanas pieprasījumu, pieprasījuma iesniedzēja dalībvalsts attiecīgajai personai izsniedz Krievijas Federācijas atzītu ceļošanas dokumentu (ES standarta ceļošanas dokuments saistībā ar izraidīšanu saskaņā ar ES Padomes 1994. gada 30. novembra ieteikumos noteikto formu).

II   IEDAĻA

KOPIENAS ATPAKAĻUZŅEMŠANAS PIENĀKUMI

4. pants

Dalībvalstu pilsoņu atpakaļuzņemšana

1.   Krievijas Federācijai iesniedzot pieprasījumu, dalībvalsts saskaņā ar šajā nolīgumā noteiktām procedūrām uzņem atpakaļ jebkuru personu, kura neatbilst vai vairs neatbilst spēkā esošajiem ieceļošanas, atrašanās vai uzturēšanās nosacījumiem attiecībā uz Krievijas Federācijas teritoriju, ja ir pierādīts saskaņā ar šā nolīguma 9. pantu, ka šī persona ir konkrētās dalībvalsts pilsonis.

Tas pats attiecas uz personām, kuras nelikumīgi atrodas vai uzturas Krievijas Federācijā, kurām bija dalībvalsts pilsonība, kad tās ieradās Krievijas Federācijas teritorijā, bet pēc tam atteicās no dalībvalsts pilsonības saskaņā ar tās tiesību aktiem, neiegūstot Krievijas Federācijas vai citas valsts pilsonību vai uzturēšanās atļauju.

2.   Pēc tam, kad dalībvalsts ir devusi pozitīvu atbildi uz atpakaļuzņemšanas pieprasījumu, attiecīgās dalībvalsts kompetentā diplomātiskā pārstāvniecība vai konsulārais birojs, neatkarīgi no personas, kura ir jāuzņem atpakaļ, vēlmēm, nekavējoties izsniedz ceļošanas dokumentu, kas ir derīgs 30 kalendārās dienas, kas ir vajadzīgs, lai šo personu varētu nosūtīt atpakaļ. Ja kādu iemeslu dēļ attiecīgo personu nevar pārvietot sākotnēji izsniegtā ceļošanas dokumenta derīguma termiņa laikā, attiecīgā dalībvalsts nekavējoties izsniedz jaunu ceļošanas dokumentu ar tādu pašu derīguma termiņu.

5. pants

Trešās valsts pilsoņu un bezvalstnieku atpakaļuzņemšana

1.   Krievijas Federācijai iesniedzot pieprasījumu, dalībvalsts saskaņā ar šajā nolīgumā noteiktām procedūrām uzņem atpakaļ jebkuru trešās valsts pilsoni vai bezvalstnieku, kurš neatbilst vai vairs neatbilst spēkā esošajiem ieceļošanas, atrašanās vai uzturēšanās nosacījumiem attiecībā uz Krievijas Federācijas teritoriju, ja ir pierādīts saskaņā ar šā nolīguma 10. pantu, ka:

a)

atpakaļuzņemšanas pieprasījuma iesniegšanas laikā attiecīgajai personai ir derīga vīza, ko izsniegusi pieprasījuma saņēmēja dalībvalsts, un tā ieceļojusi Krievijas Federācijas teritorijā tieši no dalībvalsts teritorijas; vai

b)

atpakaļuzņemšanas pieprasījuma iesniegšanas laikā attiecīgajai personai ir derīga uzturēšanās atļauja, ko izsniegusi pieprasījuma saņēmēja dalībvalsts; vai

c)

attiecīgā persona ieceļojusi Krievijas Federācijas teritorijā tieši no pieprasījuma saņēmējas dalībvalsts teritorijas.

2.   Šā panta 1. punktā noteikto atpakaļuzņemšanas pienākumu nepiemēro, ja:

a)

trešās valsts pilsonis vai bezvalstnieks bijis tikai gaisa ceļojuma tranzītā caur starptautisko lidostu dalībvalstī, kas saņēmusi pieprasījumu;

b)

Krievijas Federācija trešās valsts pilsonim vai bezvalstniekam ir izsniegusi vīzu vai uzturēšanās atļauju, izņemot gadījumus, kad šai personai ir vīza vai uzturēšanās atļauja, ko izsniegusi pieprasījuma saņēmēja dalībvalsts un kam ir garāks derīguma termiņš;

c)

trešās valsts pilsonis vai bezvalstnieks ir varējis ieceļot Krievijas Federācijas teritorijā bez vīzas.

3.   Šā panta 1. punktā minētais atpakaļuzņemšanas pienākums attiecas uz dalībvalsti, kas izsniegusi vīzu vai uzturēšanās atļauju. Ja divas vai vairākas dalībvalstis izsniegušas vīzu vai uzturēšanās atļauju, šā panta 1. punktā minētais atpakaļuzņemšanas pienākums attiecas uz dalībvalsti, kas izsniegusi dokumentu, kuram ir garāks derīguma laikposms, vai, ja vienam vai vairākiem no tiem jau beidzies derīguma termiņš, dokumentu, kas ir joprojām derīgs. Ja visiem dokumentiem beidzies derīguma termiņš, šā panta 1. punktā minētais atpakaļuzņemšanas pienākums attiecas uz dalībvalsti, kas izsniegusi dokumentu, kuram ir nesenākais derīguma termiņš.

4.   Pēc tam, kad pieprasījuma saņēmēja dalībvalsts ir devusi pozitīvu atbildi uz atpakaļuzņemšanas pieprasījumu, Krievijas Federācija personai, kas jāuzņem atpakaļ, izsniedz attiecīgās dalībvalsts atzītu ceļošanas dokumentu.

III   IEDAĻA

ATPAKAĻUZŅEMŠANAS KĀRTĪBA

6. pants

Atpakaļuzņemšanas pieprasījums

1.   Ievērojot 2. punktu, pārsūtot personu, kas jāuzņem atpakaļ, balstoties uz vienu no šā nolīguma 2. līdz 5. pantā minētajiem pienākumiem, atpakaļuzņemšanas pieprasījums jāiesniedz pieprasījuma saņēmējas valsts kompetentajai iestādei.

2.   Atkāpjoties no šā nolīguma 2. līdz 5. panta, atpakaļuzņemšanas pieprasījums nav vajadzīgs, ja personai, kas jāuzņem atpakaļ, ir derīga pilsoņa pase un arī ja šādai personai, kas ir trešās valsts pilsonis vai bezvalstnieks, ir tās valsts izdota derīga vīza vai uzturēšanās atļauja, kurai šī persona ir jāuzņem atpakaļ.

3.   Ja persona ir aizturēta pieprasījuma iesniedzējas valsts pierobežas apgabalā pēc nelikumīgi šķērsotas robežas, personai ierodoties tieši no pieprasījuma saņēmējas valsts teritorijas, pieprasījuma iesniedzēja valsts var iesniegt atpakaļuzņemšanas pieprasījumu 2 darbadienu laikā pēc šīs personas aizturēšanas (paātrinātā procedūra).

7. pants

Atpakaļuzņemšanas pieprasījuma saturs

1.   Visos atpakaļuzņemšanas pieprasījumos jāiekļauj šādas ziņas:

a)

attiecīgās personas dati (piemēram, vārdi, uzvārdi, dzimšanas datums un, ja iespējams, dzimšanas vieta un pēdējā dzīvesvieta);

b)

norādījums par pierādījumiem attiecībā uz pilsonību, nelikumīgu ieceļošanu un uzturēšanos un pamatojums trešās valsts pilsoņa vai bezvalstnieka atpakaļuzņemšanai, kā noteikts šā nolīguma 3. panta 1. punktā un 5. panta 1. punktā.

2.   Ciktāl tas ir iespējams, atpakaļuzņemšanas pieprasījumā iekļauj arī šādu informāciju:

a)

norāde par to, ka pārvietojamai personai var būt vajadzīga palīdzība vai aprūpe, ja attiecīgā persona ir skaidri izteikusi piekrišanu šādai norādei;

b)

jebkurš cits aizsardzības vai drošības pasākums, kas varētu būt vajadzīgs atsevišķā pārsūtīšanas gadījumā.

3.   Kopēja veidlapa, kas izmantojama atpakaļuzņemšanas pieprasījumiem, ir pievienota šim nolīgumam kā 1. pielikums.

8. pants

Atbilde uz atpakaļuzņemšanas pieprasījumu

Atbildi uz atpakaļuzņemšanas pieprasījumu sniedz rakstiski.

9. pants

Pierādījumi attiecībā uz pilsonību

1.   Saskaņā ar šā nolīguma 2. panta 1. punktu un 4. panta 1. punktu pilsonību var noteikt, izmantojot vismaz vienu no šā nolīguma 2. pielikumā minētajiem dokumentiem, pat ja to derīguma termiņš ir beidzies. Ja tādus dokumentus uzrāda, dalībvalstis un Krievijas Federācija savstarpēji atzīst attiecīgo pilsonību, neprasot papildu pārbaudi.

2.   Ja nevar uzrādīt nevienu no šā nolīguma 2. pielikumā minētajiem dokumentiem, tad saskaņā ar šā nolīguma 2. panta 1. punktu un 4. panta 1. punktu pilsonību var noteikt, izmantojot vismaz vienu no šā nolīguma 3. pielikumā minētajiem dokumentiem, pat ja to derīguma termiņš ir beidzies.

Ja uzrāda šā nolīguma 3. A pielikumā minētos dokumentus, dalībvalstis un Krievijas Federācija savstarpēji atzīst attiecīgo pilsonību par noteiktu, ja vien tās nevar pierādīt citādi.

Ja uzrāda šā nolīguma 3. B pielikumā minētos dokumentus, dalībvalstis un Krievijas Federācija savstarpēji atzīst attiecīgo pilsonību kā pamatu atbilstošas pārbaudes uzsākšanai.

3.   Pilsonību nevar noteikt, pamatojoties uz viltotiem dokumentiem.

4.   Ja nevar uzrādīt nevienu no šā nolīguma 2. vai 3. pielikumā minētajiem dokumentiem, Krievijas Federācijas vai attiecīgās dalībvalsts kompetentā diplomātiskā pārstāvniecība vai konsulārais dienests, pēc pieprasījuma vienojas ar pieprasījuma iesniedzējas valsts kompetento iestādi, lai bez liekas kavēšanās intervētu personu, kura jāuzņem atpakaļ, lai konstatētu viņa vai viņas pilsonību. Intervēšanas kārtība tiks noteikta īstenošanas protokolos, kā noteikts šā nolīguma 20. pantā.

10. pants

Pierādījumi attiecībā uz trešo valstu pilsoņiem un bezvalstniekiem

1.   Šā nolīguma 3. panta 1. punktā un 5. panta 1. punktā norādītos pierādījumus par to, ka ir pamatojums trešās valsts pilsoņu un bezvalstnieku atpakaļuzņemšanai, var nodrošināt ar vismaz vienu no dokumentiem, kas minēti šā nolīguma 4. pielikumā. Dalībvalstis un Krievijas Federācija savstarpēji atzīst jebkuru tādu pierādījumu, neprasot papildu pārbaudi.

2.   Šā nolīguma 3. panta 1. punktā un 5. panta 1. punktā norādītos netiešos pierādījumus par to, ka ir pamatojums trešās valsts pilsoņu un bezvalstnieku atpakaļuzņemšanai, var nodrošināt ar vismaz vienu no dokumentiem, kas minēti šā nolīguma 5. pielikumā.

Ja uzrāda šā nolīguma 5. A pielikumā minētos pierādīšanas līdzekļus, dalībvalstis un Krievijas Federācija savstarpēji atzīst, ka nosacījumi ir izpildīti, ja vien tās nevar pierādīt citādi.

Ja uzrāda šā nolīguma 5. B pielikumā minētos pierādīšanas līdzekļus, dalībvalstis un Krievijas Federācija savstarpēji atzīst to par pamatu atbilstošas pārbaudes uzsākšanai.

3.   Pamatojumu trešo valstu pilsoņu vai bezvalstnieku atpakaļuzņemšanai nevar pierādīt ar viltotiem dokumentiem.

4.   Ieceļošanas, atrašanās vai uzturēšanās nelikumību konstatē pēc attiecīgās personas ceļošanas dokumentiem, kuros trūkst vajadzīgās vīzas vai uzturēšanās atļaujas attiecībā uz pieprasījuma iesniedzējas valsts teritoriju. Pieprasījuma iesniedzējas valsts attiecīgi pamatots paziņojums, ka attiecīgajai personai nav vajadzīgu ceļošanas dokumentu, vīzas vai uzturēšanas atļaujas, tāpat ir nelikumīgas ieceļošanas, atrašanās vai uzturēšanās prima facie pierādījums.

11. pants

Termiņi

1.   Atpakaļuzņemšanas pieprasījums ir jāiesniedz pieprasījuma saņēmējas valsts kompetentajai iestādei ne vēlāk kā 180 kalendāro dienu laikā no dienas, kad pieprasījuma iesniedzējas valsts kompetentā iestāde ir ieguvusi informāciju par to, ka trešās valsts pilsonis vai bezvalstnieks neatbilst vai vairs neatbilst ieceļošanas, atrašanās vai uzturēšanās spēkā esošajiem nosacījumiem.

2.   Uz atpakaļuzņemšanas pieprasījumu ir jāatbild ne vēlāk kā 25 kalendāro dienu laikā no atpakaļuzņemšanas pieprasījuma apstiprinātā saņemšanas datuma. Neierobežojot īpašus pasākumus, par kuriem saskaņā ar 20. pantu ir jāvienojas īstenošanas protokolos, ja juridiski vai faktiski šķēršļi traucē termiņā iesniegt atbildi uz pieprasījumu, termiņu pēc pamatota lūguma var pagarināt līdz 60 kalendārām dienām.

3.   Ja atpakaļuzņemšanas pieprasījumu iesniedz, piemērojot paātrināto procedūru saskaņā ar šā nolīguma 6. panta 3. punktu, atbilde ir jāsniedz 2 darbadienu laikā (noteikts saskaņā ar pieprasījuma saņēmējas valsts tiesību aktiem) no atpakaļuzņemšanas pieprasījuma apstiprinātā saņemšanas datuma.

4.   Pēc šā panta 2. un 3. punktā noteikto termiņu beigām uzskata, ka atpakaļuzņemšana ir akceptēta.

5.   Attiecīgo personu pārvieto 90 kalendāro dienu laikā. Ja personu pārvieto, piemērojot paātrināto procedūru saskaņā ar šā nolīguma 6. panta 3. punktu, attiecīgo personu pārvieto 2 darbadienu laikā. Pēc pamatota lūguma šo termiņu var pagarināt uz tik ilgu laiku, cik nepieciešams juridisko vai praktisko šķēršļu novēršanai. Šajā punktā minētos termiņus sāk skaitīt no pozitīvas atbildes uz atpakaļuzņemšanas pieprasījumu saņemšanas dienas.

12. pants

Atpakaļuzņemšanas pieprasījuma noraidījums

Atpakaļuzņemšanas pieprasījuma noraidījums ir jāpamato.

13. pants

Pārsūtīšanas kārtība un transportēšanas veidi

1.   Pirms personu pārsūta, Krievijas Federācijas un attiecīgās dalībvalsts kompetentās iestādes iepriekš rakstveidā vienojas par pārvietošanas dienu, robežšķērsošanas vietu un iespējamo eskortu.

2.   Ir pieļaujami visi transportēšanas veidi – pa gaisu, sauszemi vai jūru. Atpakaļnosūtīšanai ar gaisa transportu nav obligāti jāizmanto pieprasījuma iesniedzējas valsts aviopārvadātāji vai darbinieki un šim nolūkam var tikt izmantoti gan regulārie reisi, gan līgumreisi.

IV   IEDAĻA

TRANZĪTA OPERĀCIJAS

14. pants

Vispārēji principi

1.   Dalībvalstīm un Krievijas Federācijai ir jācenšas trešo valstu pilsoņu vai bezvalstnieku tranzītu veikt tikai tajos gadījumos, kad šādas personas nevar pārvietot tieši uz galamērķa valsti.

2.   Krievijas Federācija atļauj trešo valstu pilsoņu vai bezvalstnieku tranzītu, ja to lūdz dalībvalsts, un dalībvalsts dod atļauju trešo valstu pilsoņu vai bezvalstnieku tranzītam, ja to lūdz Krievijas Federācija, ja ir nodrošināts turpmākais ceļojums iespējamās citās tranzītvalstīs un atpakaļuzņemšana galamērķa valstī.

3.   Krievijas Federācija vai dalībvalsts var atteikt tranzītu:

a)

ja trešās valsts pilsonim vai bezvalstniekam galamērķa valstī vai citā tranzītvalstī draud spīdzināšana vai necilvēcīga vai pazemojoša apiešanās vai sods, vai nāves sods, vai vajāšana dēļ viņa rases, reliģijas, pilsonības, piederības kādai sociālai grupai vai dēļ viņa politiskās pārliecības; vai

b)

ja trešās valsts pilsonim vai bezvalstniekam galamērķa valstī vai citā tranzītvalstī draud kriminālvajāšana vai sankcijas; vai

c)

sabiedrības veselības, iekšējās drošības, sabiedriskās kārtības un citu pieprasījuma saņēmējas valsts interešu dēļ.

4.   Krievijas Federācija vai dalībvalsts var atcelt jebkādu izsniegtu atļauju, ja šā panta 3. punktā minētie apstākļi rodas vai atklājas vēlāk, izraisot šķēršļus tranzīta operācijai, vai ja turpmākais ceļojums iespējamās tranzītvalstīs vai atpakaļuzņemšana galamērķa valstī vairs nav nodrošināta. Šādā gadījumā pieprasījuma iesniedzēja valsts nekavējoties pieņem atpakaļ šo trešās valsts pilsoni vai bezvalstnieku.

15. pants

Tranzīta procedūra

1.   Pieprasījums par tranzīta operāciju jāiesniedz kompetentajai iestādei rakstiskā veidā, un tajā jābūt šādai informācijai:

a)

tranzīta veids (pa gaisu, sauszemi vai jūru), citas iespējamās tranzītvalstis un paredzētais galamērķis;

b)

attiecīgās personas dati (piemēram, vārds, uzvārds, dzimšanas datums un, ja iespējams, dzimšanas vieta, pilsonība, ceļošanas dokumenta veids un numurs);

c)

plānotā robežšķērsošanas vieta, pārvietošanas laiks un iespējamā eskorta izmantošana;

d)

apliecinājums, ka pēc pieprasījuma iesniedzēja valsts domām nosacījumi saskaņā ar šā nolīguma 14. panta 2. punktu ir izpildīti un ka nav zināmi nekādi noraidīšanas iemesli saskaņā ar šā nolīguma 14. panta 3. punktu.

Kopēja veidlapa, kas izmantojama tranzīta pieprasījumiem, ir pievienota šim nolīgumam kā 6. pielikums.

2.   Pieprasījuma saņēmēja valsts rakstiski informē pieprasījuma iesniedzējas valsts kompetentās iestādes par piekrišanu uzņemšanai, apstiprinot robežšķērsošanas vietu un paredzēto uzņemšanas laiku, vai arī informē to par uzņemšanas atteikumu un šāda atteikuma iemesliem.

3.   Ja tranzīta operācija notiek pa gaisu, personu, kas ir jāuzņem atpakaļ, un iespējamos konvojus atbrīvo no pienākuma saņemt lidostas tranzītvīzu.

4.   Pieprasījuma saņēmējas valsts kompetentas iestādes pēc abpusējām apspriedēm palīdz veikt tranzīta operācijas, jo īpaši sniedzot palīdzību attiecīgo personu novērošanā un nodrošinot šim nolūkam piemērotus līdzekļus.

V   IEDAĻA

IZMAKSAS

16. pants

Transporta un tranzīta izmaksas

Neskarot kompetento iestāžu tiesības atgūt ar atpakaļuzņemšanu saistītās izmaksas no personas, kas ir jāuzņem atpakaļ, vai trešām personām, visas tās transporta izmaksas līdz pieprasījuma saņēmējas valsts robežšķērsošanas vietai, kas radušās saistībā ar atpakaļuzņemšanu un tranzītu, sedz pieprasījuma iesniedzēja valsts.

VI   IEDAĻA

DATU AIZSARDZĪBA

17. pants

Datu aizsardzība

Personas datu paziņošana notiek tikai tad, ja šāda paziņošana ir vajadzīga Krievijas Federācijas vai dalībvalsts kompetentajām iestādēm šā nolīgumā īstenošanai. Pārsūtot, apstrādājot vai izmantojot personas datus konkrētā gadījumā, Krievijas Federācijas kompetentās iestādes ievēro attiecīgus Krievijas Federācijas tiesību aktus un dalībvalsts kompetentās iestādes ievēro Direktīvas 95/46/EK noteikumus un dalībvalsts tiesību aktus, kas pieņemti saskaņā ar minēto direktīvu. Papildus piemēro šādus principus:

a)

personas dati jāapstrādā godīgi un likumīgi;

b)

personas dati jāvāc konkrētam, skaidri izteiktam un likumīgam nolūkam, lai īstenotu šo nolīgumu, un tos nedrīkst apstrādāt tālāk šiem nolūkiem neatbilstošā veidā;

c)

personas datiem jābūt adekvātiem, atbilstīgiem un samērīgiem apjoma ziņā ar nolūkiem, kādiem tie savākti un/vai tālāk apstrādāti; jo īpaši, paziņotie personas dati var skart tikai:

personas, kura jāuzņem atpakaļ, datus (piemēram, uzvārds, vārds, jebkādi iepriekšējie vārdi, citi lietotie vārdi vai pieņemtie vārdi, dzimšanas datums un vieta, dzimums, pašreizējā un jebkāda iepriekšējā pilsonība),

personas apliecību vai pasi (numurs, derīguma termiņš, izdošanas datums, izdevēja iestāde, izdošanas vieta),

pieturvietas un maršrutus,

citu informāciju, kas vajadzīga personas, kura jāuzņem atpakaļ, identificēšanai vai atpakaļuzņemšanas prasību izskatīšanai saskaņā ar šo nolīgumu;

d)

personas datiem jābūt precīziem un nepieciešamības gadījumā atjauninātiem;

e)

personas datiem jābūt saglabātiem veidā, kas pieļauj datu subjektu identifikāciju ne ilgāk, kā tas nepieciešams nolūkiem, kuriem dati ir savākti vai kuriem tos turpmāk apstrādā;

f)

gan kompetentā iestāde, kas izplata personas datus, gan kompetentā iestāde, kas saņem personas datus, veic visus pamatotos pasākumus, lai nodrošinātu pienācīgu personas datu izlabošanu, izdzēšanu vai bloķēšanu, ja apstrāde neatbilst šā panta c) un d) apakšpunktos minētiem noteikumiem, jo īpaši, ja dati nav adekvāti, atbilstīgi, precīzi vai ja tie ir pārlieku apjomīgi apstrādes nolūkam. Šis pienākums ietver arī paziņošanu otrai pusei par jebkuru veikto šādu datu izlabošanu, dzēšanu vai piekļuves noslēgšanu;

g)

kompetentā iestāde, kas saņem personas datus, pēc pieprasījuma informē kompetento iestādi, kas izplata personas datus, par izplatīto datu izmantošanu un par iegūtajiem rezultātiem;

h)

personas dati var tikt izplatīti tikai kompetentām iestādēm, kurām ir uzticēta šā nolīguma īstenošana. Tālāka izplatīšana citām struktūrām notiek tikai ar kompetentās iestādes, kas izplatīja personas datus, iepriekšēju piekrišanu;

i)

kompetentās iestādes, kas izplata personas datus, un kompetentās iestādes, kas saņem personas datus, pienākums ir veikt personas datu izplatīšanas un saņemšanas rakstisku reģistrāciju.

VII   IEDAĻA

ĪSTENOŠANA UN PIEMĒROŠANA

18. pants

Saistība ar citiem starptautiskiem pienākumiem

1.   Šis nolīgums neierobežo tiesības, pienākumus un atbildību, kas izriet no starptautiskiem tiesību aktiem, kuri ir piemērojami attiecībā uz Kopienu, dalībvalstīm un Krievijas Federāciju, un jo īpaši no:

a)

1951. gada 28. jūlija konvencijas un 1967. gada 31. janvāra protokola par bēgļu statusu;

b)

1950. gada 4. novembra Eiropas Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas;

c)

1984. gada 10. decembra konvencijas pret spīdzināšanu un citu nežēlīgu, necilvēcīgu vai pazemojošu izturēšanos vai sodīšanu;

d)

starptautiskiem līgumiem par izdošanu un tranzītu;

e)

daudzpusējiem starptautiskiem līgumiem, kuros ir ietverti noteikumi par citu valstu pilsoņu atpakaļuzņemšanu, kā 1944. gada 7. decembra konvencija par starptautisko civilo aviāciju.

2.   Šā nolīguma noteikumi ir prioritāri attiecībā pret jebkuru divpusēju nolīgumu vai vienošanos par atpakaļuzņemšanu, kas saskaņā ar šā nolīguma 20. pantu ir noslēgta vai var būt noslēgta starp atsevišķu dalībvalsti un Krievijas Federāciju, ciktāl šādu divpusēju nolīgumu vai vienošanās noteikumi aptver jautājumus, kas ir noteikti šajā nolīgumā.

3.   Nekas šajā nolīgumā neaizkavē personas atgriešanos saskaņā ar citiem formāliem vai neformāliem pasākumiem.

19. pants

Apvienotā atpakaļuzņemšanas komiteja

1.   Puses izveido apvienoto atpakaļuzņemšanas komiteju (še turpmāk “komiteja”), kas jo īpaši:

a)

uzraudzīs šā nolīguma piemērošanu;

b)

lems par pasākumiem, kas vajadzīgi šā nolīguma vienādai piemērošanai;

c)

nodrošinās regulāro informācijas apmaiņu par īstenošanas protokoliem, kurus noslēdz atsevišķas dalībvalstis un Krievijas Federācija saskaņā ar šā nolīguma 20. pantu;

d)

lems par šā nolīguma pielikumu grozījumiem;

e)

ierosinās grozījumus šim nolīgumam;

f)

pārbaudīs un, ja izrādīsies vajadzīgs, ierosinās grozījumus šim nolīgumam saistībā ar jaunu valstu pievienošanos Eiropas Savienībai.

2.   Komitejas lēmumi ir saistoši Pusēm.

3.   Komiteju veido Kopienas un Krievijas Federācijas pārstāvji. Kopienu pārstāv Eiropas Komisija, kurai palīdz dalībvalstu eksperti.

4.   Komiteju sasauc vajadzības gadījumā, ja to lūdz viena no pusēm.

5.   Komiteja pieņem savu reglamentu.

20. pants

Īstenošanas protokoli

1.   Krievijas Federācija un dalībvalstis noslēdz īstenošanas protokolus, kuros ietverti noteikumi par:

a)

kompetentām iestādēm, robežšķērsošanas vietām, informācijas apmaiņu par kontaktpunktiem un sazināšanās valodām;

b)

atpakaļuzņemšanas kārtību paātrinātās procedūras gadījumā;

c)

nosacījumiem nosūtīšanai ar konvoju, tostarp trešo valstu pilsoņu un bezvalstnieku tranzītam konvoja pavadībā;

d)

pierādījumiem papildus tiem, kas ietverti šā nolīguma 2. līdz 5. pielikumā;

e)

intervēšanas kārtību, kas noteikta šā nolīguma 9. pantā;

f)

ja vajadzīgs, īpašiem pasākumiem attiecībā uz termiņiem atbildei uz atpakaļuzņemšanas pieprasījumu saskaņā ar šā nolīguma 11. panta 2. punktu.

2.   Īstenošanas protokoli, kas minēti šā panta 1. punktā, stājas spēkā tikai pēc tam, kad par tiem ir paziņots komitejai.

3.   Krievijas Federācija piekrīt piemērot jebkuru noteikumu, kas ietverts īstenošanas protokolā ar vienu dalībvalsti, arī attiecībās ar jebkuru citu dalībvalsti, ja šī dalībvalsts to lūdz, un, ņemot vērā praktisko iespējamību šo noteikumu piemērošanai attiecībā uz Krievijas Federāciju. Dalībvalstis piekrīt piemērot jebkuru noteikumu, kas ietverts īstenošanas protokolā, kas noslēgts ar vienu dalībvalsti, arī attiecībās ar Krievijas Federāciju, ja Krievijas Federācija to lūdz, un, ņemot vērā praktisko iespējamību šo noteikumu piemērošanai attiecībā uz citam dalībvalstīm.

Šo nepiemēro noteikumiem par īpašiem pasākumiem, kas minēti šā panta 1. punkta f) apakšpunktā.

VIII   IEDAĻA

NOBEIGUMA NOTEIKUMI

21. pants

Piemērošanas teritorija

1.   Ievērojot šā panta 2. punktu, šo nolīgumu piemēro attiecībā uz Krievijas Federācijas teritoriju un teritoriju, kurā ir piemērojams Eiropas Kopienas dibināšanas līgums.

2.   Šo nolīgumu nepiemēro Dānijas Karalistes teritorijā.

22. pants

Pielikumi

Šā nolīguma 1. līdz 6. pielikums ir tā sastāvdaļa.

23. pants

Spēkā stāšanās, ilgums un izbeigšanās

1.   Šo nolīgumu ratificē vai apstiprina puses saskaņā ar to iekšējām procedūrām.

2.   Ievērojot šā panta 3. punktu, šis nolīgums stājas spēkā otrā mēneša pirmajā dienā pēc tam, kad puses paziņojušas viena otrai, ka šā panta 1. punktā minētās procedūras ir pabeigtas. Ja šis datums ir pirms nolīguma starp Krievijas Federāciju un Eiropas Kopienu par atvieglotu vīzu izsniegšanu Krievijas Federācijas un Eiropas Savienības pilsoņiem stāšanās spēkā, tad šis nolīgums stājas spēkā tikai tajā dienā, kad stājas spēkā minētais otrais nolīgums.

3.   Šā nolīguma 3. un 5. pantā minētās saistības sāk piemērot pēc 3 gadiem no datuma, kas minēts šā panta 2. punktā. Šā 3 gadu perioda laikā saistības sāk piemērot tikai attiecībā uz bezvalstniekiem un to trešo valstu pilsoņiem, ar kurām Krievijas Federācija ir noslēgusi divpusējus atpakaļuzņemšanas līgumus vai režīmus.

4.   Šis nolīgums ir noslēgts uz neierobežotu laiku.

5.   Katra Līgumslēdzēja puse var denonsēt šo nolīgumu, oficiāli paziņojot par to otrai Līgumslēdzējai pusei. Šis nolīgums zaudē spēku sešus mēnešus pēc šāda paziņojuma saņemšanas dienas.

Sočos, divtūkstoš sestā gada divdesmit piektajā maijā dienā divos oriģināleksemplāros angļu, čehu, dāņu, franču, grieķu, holandiešu, igauņu, itāliešu, latviešu, lietuviešu, maltiešu, poļu, portugāļu, slovāku, slovēņu, somu, spāņu, ungāru, vācu, zviedru valodā un krievu valodā, un visi teksti ir vienlīdz autentiski.

Hecho en Sochi, el veinticinco de mayo del dos mil seis.

V Soči dne dvacátého pátého května dva tisíce šest.

Udfærdiget i Sotji den femogtyvende maj to tusind og seks.

Geschehen zu Sotschi am fünfundzwanzigsten Mai zweitausendsechs.

Kahe tuhande kuuenda aasta maikuu kahekümne viiendal päeval Sotšis.

'Εγινε στο Σότσι, στις είκοσι πέντε Μαΐου δύο χιλιάδες έξι.

Done at Sochi on the twenty fifth day of May in the year two thousand and six.

Fait à Sotchi, le vingt cinq mai deux mille six.

Fatto a Soci, addì venticinque maggio duemilasei.

Sočos, divtūkstoš sestā gada divdesmit piektajā maijā.

Priimta du tūkstančiai šeštų metų gegužės dvidešimt penktą dieną Sočyje.

Kelt Szocsiban, a kettőezer hatodik év május huszonötödik napján.

Magħmul f'Sochi, fil-ħamsa u għoxrin jum ta' Mejju tas-sena elfejn u sitta.

Gedaan te Sotsji, de vijfentwintigste mei tweeduizend zes.

Sporządzono w Soczi dnia dwudziestego piątego maja roku dwutysięcznego szóstego.

Feito em Sotchi, em vinte e cinco de Maio de dois mil e seis.

V Soči dňa dvadsiateho piateho mája dvetisícšesť.

V Soči, petindvajsetega maja leta dva tisoč šest.

Tehty Sotšissa kahdentenakymmenentenäviidentenä päivänä toukokuuta vuonna kaksituhattakuusi.

Som skedde i Sotji den tjugofemte maj tjugohundrasex.

Adoptată la Sochi, la douăzeci și cinci mai două mii șase.

Совершено в г. Сочи двадцать пятого мая две тысячи шестого года.

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

Az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

Pentru Comunitatea Europeană

За Европейское сообщество

Image 4

Por la Federación de Rusia

Za Ruskou federaci

For Den Russiske Føderation

Für die Russische Föderation

Venemaa Föderatsiooni nimel

Για τη Ρωσική Ομοσπονδία

For the Russian Federation

Pour la Fédération de Russie

Per la Federazione russa

Krievijas Federācijas vārdā

Rusijos Federacijos vardu

Az Orosz Föderáció részéről

Għall-Federazzjoni Russa

Voor de Russische Federatie

W imieniu Federacji Rosyjskiej

Pela Federação da Rússia

Za Ruskú federáciu

Za Rusko federacijo

Venäjän federaation puolesta

På ryska federationen vägnar

Pentru Federația Rusă

За Российскую Федерацию

Image 5


1. PIELIKUMS NOLĪGUMAM STARP EIROPAS KOPIENU UN KRIEVIJAS FEDERĀCIJU PAR ATPAKAĻUZŅEMŠANU

Image 6

Teksts attēlu

Image 7

Teksts attēlu