ISSN 1725-5112

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 128

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

50. sējums
2007. gada 16. maijs


Saturs

 

I   Tiesību akti, kas pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana ir obligāta

Lappuse

 

 

REGULAS

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 534/2007 (2007. gada 15. maijs), ar kuru nosaka standarta ievešanas vērtības nolūkā noteikt ievešanas cenu atsevišķu veidu augļiem un dārzeņiem

1

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 535/2007 (2007. gada 15. maijs), ar ko labības nozarē nosaka ievedmuitas nodokli, kuru piemēro no 2007. gada 16. maija

3

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 536/2007 (2007. gada 15. maijs), ar ko atver Amerikas Savienotajām Valstīm piešķirtu tarifu kvotu mājputnu gaļai un paredz tās pārvaldīšanu

6

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 537/2007 (2007. gada 15. maijs) par atļaujas piešķiršanu fermentācijas produktam Aspergillus oryzae (NRRL 458) (Amaferm) kā lopbarības piedevai ( 1 )

13

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 538/2007 (2007. gada 15. maijs) par jauna lopbarības piedevas Enterococcus faecium DSM 7134 (Bonvital) izmantošanas veida atļauju ( 1 )

16

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 539/2007 (2007. gada 15. maijs) par tarifu kvotas atvēršanu un pārvaldīšanu olu un olu albumīna nozarē

19

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 540/2007 (2007. gada 15. maijs), ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1483/2006 attiecībā uz apjomu, uz kuru attiecas pastāvīgais konkurss dalībvalstu intervences aģentūru rīcībā esošās labības atkalpārdošanai Kopienas tirgū

26

 

 

DIREKTĪVAS

 

*

Komisijas Direktīva 2007/27/EK (2007. gada 15. maijs), ar ko groza dažus Padomes Direktīvas 86/362/EEK, 86/363/EEK un 90/642/EEK pielikumus attiecībā uz maksimāli pieļaujamajiem etoksazola, indoksakarba, mezosulfurona, 1-metilciklopropēna, MCPA un MCPB, tolilfluanīda un tritikonazola atliekvielu daudzumiem ( 1 )

31

 

 

II   Tiesību akti, kas pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana nav obligāta

 

 

LĒMUMI

 

 

Komisija

 

 

2007/335/EK

 

*

Komisijas Lēmums (2007. gada 21. marts) par valsts atbalsta shēmu C 18/2006 (ex N 524/2005), kuru Itālija bija plānojusi īstenot par labu maziem uzņēmumiem un mikrouzņēmumiem (izziņots ar dokumenta numuru K(2007) 1175)  ( 1 )

43

 

 

2007/336/EK

 

*

Komisijas Lēmums (2007. gada 8. maijs) par Kopienas finansiālo atbalstu 2007. gadā atsevišķām Kopienas references laboratorijām dzīvnieku veselības un dzīvu dzīvnieku jomā (izziņots ar dokumenta numuru K(2007) 1930)

45

 

 

2007/337/EK

 

*

Komisijas Lēmums (2007. gada 15. maijs), ar ko apstiprina Dānijas, Vācijas un Apvienotās Karalistes izstrādātās sistēmas zvejas licenču automātiskai apturēšanai par izdarītiem pārkāpumiem (izziņots ar dokumenta numuru K(2007) 2036)

49

 

 

III   Tiesību akti, kas pieņemti, piemērojot Līgumu par Eiropas Savienību

 

 

TIESĪBU AKTI, KAS PIEŅEMTI, PIEMĒROJOT LES V SADAĻU

 

*

Padomes Kopējā nostāja 2007/338/KĀDP (2007. gada 14. maijs), ar ko atjaunina dažus ierobežojošos pasākumus pret Uzbekistānu

50

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.


I Tiesību akti, kas pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana ir obligāta

REGULAS

16.5.2007   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 128/1


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 534/2007

(2007. gada 15. maijs),

ar kuru nosaka standarta ievešanas vērtības nolūkā noteikt ievešanas cenu atsevišķu veidu augļiem un dārzeņiem

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1994. gada 21. decembra Regulu (EK) Nr. 3223/94 par sīki izstrādātiem augļu un dārzeņu ievešanas režīma izpildes noteikumiem (1), un jo īpaši tās 4. panta 1. punktu,

tā kā:

(1)

Regulā (EK) Nr. 3223/94, piemērojot Urugvajas kārtas daudzpusējo tirdzniecības sarunu iznākumus, paredzēti kritēriji, pēc kuriem Komisija nosaka standarta ievešanas vērtības pielikumā precizētajiem produktu ievedumiem no trešām valstīm un periodiem.

(2)

Piemērojot iepriekš minētos kritērijus, standarta ievešanas vērtības nosakāmas līmeņos, kas norādīti šīs regulas pielikumā,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Standarta ievešanas vērtības, kas paredzētas Regulas (EK) Nr. 3223/94 4. pantā, ir tādas, kā norādīts tabulā, kas pievienota pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2007. gada 16. maijā.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2007. gada 15. maijā

Komisijas vārdā

lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektors

Jean-Luc DEMARTY


(1)  OV L 337, 24.12.1994., 66. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 386/2005 (OV L 62, 9.3.2005., 3. lpp.).


PIELIKUMS

Komisijas 2007. gada 15. maija Regulai, ar kuru nosaka standarta ievešanas vērtības nolūkā noteikt ievešanas cenu atsevišķu veidu augļiem un dārzeņiem

(EUR/100 kg)

KN kods

Trešās valsts kods (1)

Standarta ievešanas vērtība

0702 00 00

MA

41,9

TN

81,0

TR

102,4

ZZ

75,1

0707 00 05

JO

171,8

MK

35,1

TR

124,8

ZZ

110,6

0709 90 70

TR

110,7

ZZ

110,7

0805 10 20

EG

43,3

IL

65,0

MA

44,8

ZZ

51,0

0805 50 10

AR

51,4

ZZ

51,4

0808 10 80

AR

108,9

BR

75,1

CL

85,1

CN

94,5

NZ

119,2

US

126,5

UY

64,3

ZA

86,7

ZZ

95,0


(1)  Valstu nomenklatūra, kas paredzēta Komisijas Regulā (EK) Nr. 1833/2006 (OV L 354, 14.12.2006., 19. lpp.). Kods “ZZ” nozīmē “citas izcelsmes vietas”.


16.5.2007   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 128/3


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 535/2007

(2007. gada 15. maijs),

ar ko labības nozarē nosaka ievedmuitas nodokli, kuru piemēro no 2007. gada 16. maija

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2003. gada 29. septembra Regulu (EK) Nr. 1784/2003 par labības tirgus kopīgo organizāciju (1),

ņemot vērā Komisijas 1996. gada 28. jūnija Regulu (EK) Nr. 1249/96 par Padomes Regulas (EEK) Nr. 1766/92 piemērošanas noteikumiem attiecībā uz ievedmuitas nodokļiem labības nozarē (2), un jo īpaši tās 2. panta 1. punktu,

tā kā:

(1)

Regulas (EK) Nr. 1784/2003 10. panta 2. punktā paredzēts, ka produktiem ar KN kodu 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 (augstas kvalitātes mīkstie kvieši), 1002, ex 1005, izņemot hibrīdu sēklas, un ex 1007, izņemot hibrīdu sēklas materiālu, ievedmuitas nodoklis ir vienāds ar intervences cenu šādu produktu ievešanai, kura palielināta par 55 % un no kuras atskaitīta attiecīgajam sūtījumam piemērojamā CIF importa cena. Šis nodoklis tomēr nedrīkst pārsniegt kopējā muitas tarifa nodokļu likmi.

(2)

Regulas (EK) Nr. 1784/2003 10. panta 3. punktā paredzēts, ka šā panta 2. punktā minētā ievedmuitas nodokļa aprēķināšanas nolūkā attiecīgajiem produktiem regulāri jānosaka reprezentatīvas CIF importa cenas.

(3)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1249/96 2. panta 2. punktu izmantojamā cena ievedmuitas nodokļa aprēķināšanai produktiem ar KN kodu 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 (augstas kvalitātes mīkstie kvieši), 1002 00, 1005 10 90, 1005 90 00 un 1007 00 90 ir reprezentatīvā ikdienas CIF importa cena, kas noteikta pēc minētās regulas 4. pantā paredzētās metodes.

(4)

Tādēļ laikposmam no 2007. gada 16. maija jānosaka ievedmuitas nodoklis, ko piemēro līdz tam laikam, kamēr stājas spēkā jauns ievedmuitas nodoklis,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Sākot no 2007. gada 16. maija, Regulas (EK) Nr. 1784/2003 10. panta 2. punktā minētais ievedmuitas nodoklis labības nozarē, pamatojoties uz šīs regulas II pielikumā norādīto informāciju, ir noteikts I pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2007. gada 16. maijā.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2007. gada 15. maija

Komisijas vārdā

lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektors

Jean-Luc DEMARTY


(1)  OV L 270, 21.10.2003., 78. lpp. Regulā grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 1154/2005 (OV L 187, 19.7.2005., 11. lpp.).

(2)  OV L 161, 29.6.1996., 125. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1816/2005 (OV L 292, 8.11.2005., 5. lpp.).


I PIELIKUMS

Regulas (EK) Nr. 1784/2003 10. panta 2. punktā minēto produktu ievedmuitas nodoklis, ko piemēro no 2007. gada 16. maija

KN kods

Preču apraksts

Ievedmuitas nodoklis (1)

(EUR/t)

1001 10 00

Cietie KVIEŠI, augsta kvalitāte

0,00

vidēji augsta kvalitāte

0,00

zema kvalitāte

0,00

1001 90 91

Mīkstie KVIEŠI, sēklas

0,00

ex 1001 90 99

Mīkstie KVIEŠI, augsta kvalitāte, nav paredzēti sēšanai

0,00

1002 00 00

RUDZI

0,00

1005 10 90

KUKURŪZA, sēklas, izņemot hibrīdu sēklas

9,15

1005 90 00

KUKURŪZA, izņemot sēklas (2)

9,15

1007 00 90

Graudu SORGO, izņemot sēšanai paredzētus hibrīdus

0,00


(1)  Par precēm, ko Kopienā ieved pāri Atlantijas okeānam vai pa Suecas kanālu, importētājs saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1249/96 2. panta 4. punkta noteikumiem var saņemt šādu nodokļa samazinājumu:

3 EUR/t, ja izkraušanas osta atrodas Vidusjūras piekrastē,

2 EUR/t, ja izkraušanas osta atrodas Dānijā, Igaunijā, Īrijā, Latvijā, Lietuvā, Polijā, Somijā, Zviedrijā, Apvienotajā Karalistē vai Ibērijas pussalas Atlantijas piekrastē.

(2)  Importētājs var saņemt vienotas likmes samazinājumu, kura apmērs ir 24 EUR/t, ja ir izpildīti Regulas (EK) Nr. 1249/96 2. panta 5. punktā paredzētie nosacījumi.


II PIELIKUMS

Dati I pielikumā noteiktā ievedmuitas nodokļa aprēķināšanai

1.5.–14.5.2007

1.

Vidējie rādītāji par laika posmu, kas minēts Regulas (EK) Nr. 1249/96 2. panta 2. punktā.

(EUR/t)

 

Mīkstie kvieši (1)

Kukurūza

Cietie kvieši, augsta kvalitāte

Cietie kvieši, vidēji augsta kvalitāte (2)

Cietie kvieši, zema kvalitāte (3)

Mieži

Birža

Minneapolis

Chicago

Kotējums

156,40

108,73

FOB cena, ASV

177,62

167,62

147,62

132,40

Piemaksa par Persijas līča reģionu

8,07

Piemaksa par Lielo Ezeru reģionu

12,35

2.

Vidējie rādītāji par laika posmu, kas minēts Regulas (EK) Nr. 1249/96 2. panta 2. punktā.

Fraktēšanas izmaksas: Meksikas līcis–Roterdama

36,07 EUR/t

Fraktēšanas izmaksas: Lielo Ezeru reģions–Roterdama

35,88 EUR/t


(1)  Ietverta piemaksa 14 EUR/t apmērā (Regulas (EK) Nr. 1249/96 4. panta 3. punkts).

(2)  Atlaide 10 EUR/t apmērā (Regulas (EK) Nr. 1249/96 4. panta 3. punkts).

(3)  Atlaide 30 EUR/t apmērā (Regulas (EK) Nr. 1249/96 4. panta 3. punkts).


16.5.2007   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 128/6


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 536/2007

(2007. gada 15. maijs),

ar ko atver Amerikas Savienotajām Valstīm piešķirtu tarifu kvotu mājputnu gaļai un paredz tās pārvaldīšanu

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1975. gada 29. oktobra Regulu (EEK) Nr. 2777/75 par mājputnu gaļas tirgus kopīgo organizāciju (1), un jo īpaši tās 6. panta 1. punktu,

tā kā:

(1)

Nolīgumā vēstuļu apmaiņas veidā starp Eiropas Kopienu un Amerikas Savienotajām Valstīm atbilstīgi 1994. gada Vispārējās vienošanās par tarifiem un tirdzniecību (VVTT) XXIV panta 6. punktam un XXVIII pantam par koncesiju izmaiņām grafikos, kas attiecas uz Čehijas Republiku, Igaunijas Republiku, Kipras Republiku, Latvijas Republiku, Lietuvas Republiku, Ungārijas Republiku, Maltas Republiku, Polijas Republiku, Slovēnijas Republiku un Slovākijas Republiku saistībā ar šo valstu pievienošanos Eiropas Savienībai (2), kas apstiprināts ar Padomes Lēmumu 2006/333/EK (3), ir paredzēts iekļaut ASV piešķirto īpašu importa tarifu kvotu mājputnu gaļai 16 665 tonnu apjomā.

(2)

Jāpiemēro Komisijas 2000. gada 9. jūnija Regula (EK) Nr. 1291/2000, ar ko nosaka sīki izstrādātus kopējus noteikumus, kas jāievēro, piemērojot importa un eksporta licenču un iepriekš noteiktas kompensācijas sertifikātu sistēmu lauksaimniecības produktiem (4), un Komisijas 2006. gada 31. augusta Regula (EK) Nr. 1301/2006, ar ko nosaka kopīgus noteikumus lauksaimniecības produktu importa tarifu kvotu administrēšanai, izmantojot ievešanas atļauju sistēmu (5), ja vien šajā regulā nav noteikts citādi.

(3)

Komisijas 2006. gada 16. augusta Regula (EK) Nr. 1232/2006, ar ko atver Amerikas Savienotajām Valstīm piešķirtu importa tarifu kvotu mājputnu gaļai un paredz tās pārvaldīšanu (6), ir būtiski jāgroza. Tāpēc Regula (EK) Nr. 1232/2006 ir jāatceļ un jāaizstāj ar jaunu regulu.

(4)

Lai nodrošinātu regulārus ievedumus, kvotas periods no 1. jūlija līdz nākamā gada 30. jūnijam ir jāsadala vairākos apakšperiodos. Jebkurā gadījumā Regula (EK) Nr. 1301/2006 ierobežo licenču derīguma termiņu, nosakot, ka licences nav derīgas pēc tarifu kvotas perioda pēdējās dienas.

(5)

Tarifu kvotas pārvaldīšana jānodrošina ar importa licenču palīdzību. Tādēļ ir jāpieņem sīki izstrādāti noteikumi attiecībā uz pieteikumu iesniegšanu un informāciju, kas norādāma pieteikumā un licencēs.

(6)

Ņemot vērā spekulācijas risku, ko šīs sistēmas piemērošana rada mājputnu gaļas nozarē, ir vajadzīgi skaidri nosacījumi, saskaņā ar kuriem uzņēmēji var izmantot tarifu kvotu sistēmu.

(7)

Lai nodrošinātu tarifu kvotas pienācīgu pārvaldīšanu, importa licencēm jāparedz nodrošinājums – EUR 20 par 100 kg.

(8)

Uzņēmēju interesēs jāparedz, ka Komisija nosaka neizmantotos daudzumus, kurus pārceļ uz nākamo kvotas apakšperiodu saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1301/2006 7. panta 4. punktu.

(9)

Lai izmantotu tarifu kvotu, jāuzrāda Amerikas Savienoto Valstu kompetento iestāžu izdotu izcelsmes sertifikātu saskaņā ar Komisijas 1993. gada 2. jūlija Regulu (EEK) Nr. 2454/93, ar ko nosaka īstenošanas noteikumus Padomes Regulai (EEK) Nr. 2913/92 par Kopienas Muitas kodeksa izveidi (7).

(10)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Mājputnu gaļas un olu pārvaldības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

1.   Ar šo atver I pielikumā minēto importa tarifu kvotu ASV izcelsmes mājputnu gaļas nozares produktiem ar I pielikumā minētajiem KN kodiem.

Ikgadējā tarifu kvota ir atvērta periodam no 1. jūlija līdz nākamā gada 30. jūnijam.

2.   Produktu daudzums, uz ko attiecas 1. punktā minētā kvota, piemērojamais muitas nodoklis, kā arī kārtas numurs ir noteikts I pielikumā.

2. pants

Piemēro Regulas (EK) Nr. 1291/2000 un Regulas (EK) Nr. 1301/2006 noteikumus, ja vien šajā regulā nav paredzēts citādi.

3. pants

Ikgadējās tarifu kvotas noteiktais daudzums ir šādi sadalīts četros apakšperiodos:

a)

no 1. jūlija līdz 30. septembrim – 25 %,

b)

no 1. oktobra līdz 31. decembrim – 25 %,

c)

no 1. janvāra līdz 31. martam – 25 %,

d)

no 1. aprīļa līdz 30. jūnijam – 25 %.

4. pants

1.   Piemērojot Regulas (EK) Nr. 1301/2006 5. pantu, importa licences pieteikuma iesniedzējs, iesniedzot savu pirmo pieteikumu attiecīgajam kvotas periodam, sniedz pierādījumu par to, ka tas abos Regulas (EK) Nr. 1301/2006 5. pantā minētajos periodos ir ievedis vai izvedis vismaz 50 tonnas produktu, uz kuriem attiecas Regula (EEK) Nr. 2777/75.

2.   Licences pieteikums var būt par vairākiem produktiem ar atšķirīgu KN kodu, bet to izcelsmei jābūt Amerikas Savienotajās Valstīs. Tādā gadījumā visus KN kodus un to nosaukumus norāda attiecīgi licences pieteikuma un licences 16. un 15. ailē.

Licences pieteikumā norādītais daudzums ir ne mazāks par 10 tonnām un ne lielāks par 10 % no daudzuma, kas pieejams attiecīgajā apakšperiodā.

3.   Licences uzliek pienākumu veikt importu no Amerikas Savienotajām Valstīm.

Licences pieteikumā un licencē ir šādas norādes:

a)

8. ailē – izcelsmes valsts;

b)

20. ailē – viena no II pielikuma A daļā minētajām norādēm.

Licences 24. ailē jābūt vienai no II pielikuma B daļā minētajām norādēm.

5. pants

1.   Licences pieteikumu var iesniegt tikai iepriekšējā mēneša pirmajās septiņās dienās, pirms sākas kārtējais 3. pantā noteiktais apakšperiods.

2.   Iesniedzot licences pieteikumu, iemaksā nodrošinājumu EUR 20 apmērā par 100 kilogramiem.

3.   Dalībvalstis vēlākais piektajā dienā pēc pieteikumu iesniegšanas termiņa beigām ziņo Komisijai par pieprasīto kopējo daudzumu (kilogramos).

4.   Licences izdod no septītās darba dienas līdz vēlākais vienpadsmitajai darba dienai pēc 3. punktā noteiktās paziņošanas beigām.

5.   Vajadzības gadījumā Komisija nosaka daudzumus, par kuriem nav iesniegti pieteikumi un kurus automātiski pievieno nākamajā kvotas apakšperiodā noteiktajam daudzumam.

6. pants

1.   Atkāpjoties no Regulas (EK) Nr. 1301/2006 11. panta 1. punkta otrās daļas, dalībvalstis līdz kvotas apakšperioda pirmā mēneša beigām ziņo Komisijai par minētās regulas 11. panta 1. punkta b) apakšpunktā minēto kopējo daudzumu (kilogramos), par kuru izdotas licences.

2.   Dalībvalstis līdz ceturtā mēneša beigām pēc attiecīgā ikgadējā perioda ziņo Komisijai par daudzumiem (kilogramos), kas attiecīgajā periodā saskaņā ar šo regulu ir faktiski laisti brīvā apgrozībā.

3.   Atkāpjoties no Regulas (EK) Nr. 1301/2006 11. panta 1. punkta otrās daļas, dalībvalstis ziņo Komisijai par daudzumiem, uz kuriem attiecas neizmantotās vai daļēji izmantotās importa licences, pirmo reizi to ziņo vienlaicīgi ar pieteikumu par iepriekšējo apakšperiodu, un otro reizi – līdz ceturtā mēneša beigām pēc katra ikgadējā perioda.

7. pants

1.   Atkāpjoties no Regulas (EK) Nr. 1291/2000 23. panta, importa licenču derīguma termiņš ir simts piecdesmit dienas no apakšperioda, par kuru tā izdota, pirmās dienas.

2.   Neierobežojot Regulas (EK) Nr. 1291/2000 9. panta 1. punktu, no licencēm izrietošās tiesības attiecas vienīgi uz personām, kas atbilst Regulas (EK) Nr. 1301/2006 5. panta un šīs regulas 4. panta 1. punkta nosacījumiem.

8. pants

Lai izmantotu tarifu kvotu, jāuzrāda izcelsmes sertifikāts, ko izdevušas Amerikas Savienoto Valstu kompetentās iestādes saskaņā ar Regulas (EEK) Nr. 2454/93 55. līdz 65. pantu. Šajā regulā minēto produktu izcelsmi nosaka saskaņā ar Kopienā spēkā esošajiem noteikumiem.

9. pants

Atceļ Regulu (EK) Nr. 1232/2006.

Atsauces uz atcelto regulu uzskata par atsaucēm uz šo regulu, un tās jālasa saskaņā ar III pielikumā norādīto atbilstības tabulu.

10. pants

Šī regula stājas spēkā trešajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2007. gada 1. jūnija.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2007. gada 15. maijā

Komisijas vārdā

Komisijas locekle

Mariann FISCHER BOEL


(1)  OV L 282, 1.11.1975., 77. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 679/2006 (OV L 119, 4.5.2006., 1. lpp.).

(2)  OV L 124, 11.5.2006., 15. lpp.

(3)  OV L 124, 11.5.2006., 13. lpp.

(4)  OV L 152, 24.6.2000., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1913/2006 (OV L 365, 21.12.2006., 52. lpp.).

(5)  OV L 238, 1.9.2006., 13. lpp. Regulā grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 289/2007 (OV L 78, 17.3.2007., 17. lpp.).

(6)  OV L 225, 17.8.2006., 5. lpp.

(7)  OV L 253, 11.10.1993., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 214/2007 (OV L 62, 1.3.2007., 6. lpp.).


I PIELIKUMS

Kārtas numurs

KN kods

Piemērojamais nodoklis

Kopējais daudzums (tonnās) no 2006. gada 1. jūlija

09.4169

0207 11 10

131 EUR/t

16 665

0207 11 30

149 EUR/t

0207 11 90

162 EUR/t

0207 12 10

149 EUR/t

0207 12 90

162 EUR/t

0207 13 10

512 EUR/t

0207 13 20

179 EUR/t

0207 13 30

134 EUR/t

0207 13 40

93 EUR/t

0207 13 50

301 EUR/t

0207 13 60

231 EUR/t

0207 13 70

504 EUR/t

0207 14 10

795 EUR/t

0207 14 20

179 EUR/t

0207 14 30

134 EUR/t

0207 14 40

93 EUR/t

0207 14 50

0 %

0207 14 60

231 EUR/t

0207 14 70

0 %

0207 24 10

170 EUR/t

0207 24 90

186 EUR/t

0207 25 10

170 EUR/t

0207 25 90

186 EUR/t

0207 26 10

425 EUR/t

0207 26 20

205 EUR/t

0207 26 30

134 EUR/t

0207 26 40

93 EUR/t

0207 26 50

339 EUR/t

0207 26 60

127 EUR/t

0207 26 70

230 EUR/t

0207 26 80

415 EUR/t

0207 27 10

0 %

0207 27 20

0 %

0207 27 30

134 EUR/t

0207 27 40

93 EUR/t

0207 27 50

339 EUR/t

0207 27 60

127 EUR/t

0207 27 70

230 EUR/t

0207 27 80

0 %


II PIELIKUMS

A.

Norādes, kas minētas 4. panta 3. punkta otrās daļas b) apakšpunktā

bulgāru valodā

:

Регламент (ЕО) № 536/2007.

spāņu valodā

:

Reglamento (CE) no 536/2007.

čehu valodā

:

Nařízení (ES) č. 536/2007.

dāņu valodā

:

Forordning (EF) nr. 536/2007.

vācu valodā

:

Verordnung (EG) Nr. 536/2007.

igauņu valodā

:

Määrus (EÜ) nr 536/2007.

grieķu valodā

:

Kανονισμός (ΕΚ) αριθ. 536/2007.

angļu valodā

:

Regulation (EC) No 536/2007.

franču valodā

:

Règlement (CE) no 536/2007.

itāliešu valodā

:

Regolamento (CE) n. 536/2007.

latviešu valodā

:

Regula (EK) Nr. 536/2007.

lietuviešu valodā

:

Reglamentas (EB) Nr. 536/2007.

ungāru valodā

:

536/2007/EK rendelet.

maltiešu valodā

:

Ir-Regolament (KE) Nru 536/2007.

holandiešu valodā

:

Verordening (EG) nr. 536/2007.

poļu valodā

:

Rozporządzenie (WE) nr 536/2007.

portugāļu valodā

:

Regulamento (CE) n.o 536/2007.

rumāņu valodā

:

Regulamentul (CE) nr. 536/2007.

slovāku valodā

:

Nariadenie (ES) č. 536/2007.

slovēņu valodā

:

Uredba (ES) št. 536/2007.

somu valodā

:

Asetus (EY) N:o 536/2007.

zviedru valodā

:

Förordning (EG) nr 536/2007.

B.

Norādes, kas minētas 4. panta 3. punkta trešajā daļā

bulgāru valodā

:

намаляване на Oбщата митническа тарифа съгласно предвиденото в Регламент (ЕО) № 536/2007.

spāņu valodā

:

reducción del arancel aduanero común prevista en el Reglamento (CE) no 536/2007.

čehu valodā

:

snížení společné celní sazby tak, jak je stanoveno v nařízení (ES) č. 536/2007.

dāņu valodā

:

toldnedsættelse som fastsat i forordning (EF) nr. 536/2007.

vācu valodā

:

Ermäßigung des Zollsatzes nach dem GZT gemäß der Verordnung (EG) Nr. 536/2007.

igauņu valodā

:

ühise tollitariifistiku maksumäära alandamine vastavalt määrusele (EÜ) nr 536/2007.

grieķu valodā

:

Μείωση του δασμού του κοινού δασμολογίου, όπως προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 536/2007.

angļu valodā

:

reduction of the common customs tariff pursuant to Regulation (EC) No 536/2007.

franču valodā

:

réduction du tarif douanier commun comme prévu au règlement (CE) no 536/2007.

itāliešu valodā

:

riduzione del dazio della tariffa doganale comune a norma del regolamento (CE) n. 536/2007.

latviešu valodā

:

Regulā (EK) Nr. 536/2007 paredzētais vienotā muitas tarifa samazinājums.

lietuviešu valodā

:

bendrojo muito tarifo muito sumažinimai, nustatyti Reglamente (EB) Nr. 536/2007.

ungāru valodā

:

a közös vámtarifában szereplő vámtétel csökkentése a 536/2007/EK rendelet szerint.

maltiešu valodā

:

tnaqqis tat-tariffa doganali komuni kif jipprovdi r-Regolament (KE) Nru 536/2007.

holandiešu valodā

:

Verlaging van het gemeenschappelijke douanetarief overeenkomstig Verordening (EG) nr. 536/2007.

poļu valodā

:

Cła WTC obniżone jak przewidziano w rozporządzeniu (WE) nr 536/2007.

portugāļu valodā

:

redução da Pauta Aduaneira Comum como previsto no Regulamento (CE) n.o 536/2007.

rumāņu valodā

:

reducerea Tarifului Vamal Comun astfel cum este prevăzut în Regulamentul (CE) nr. 536/2007.

slovāku valodā

:

Zníženie spoločnej colnej sadzby, ako sa ustanovuje v nariadení (ES) č. 536/2007.

slovēņu valodā

:

znižanje skupne carinske tarife v skladu z Uredbo (ES) št. 536/2007.

somu valodā

:

Asetuksessa (EY) N:o 536/2007 säädetty yhteisen tullitariffin alennus.

zviedru valodā

:

nedsättning av den gemensamma tulltaxan i enlighet med förordning (EG) nr 536/2007.


III PIELIKUMS

Atbilstības tabula

Regula (EK) Nr. 1232/2006

Šī regula

1. pants

1. pants

2. pants

3. pants

3. pants

4. panta 1. punkta a) apakšpunkts

4. panta 1. punkts

4. panta 1. punkta b) apakšpunkts

4. panta 2. punkta pirmā daļa

4. panta 1. punkta c) apakšpunkts

4. panta 2. punkta otrā daļa

4. panta 1. punkta d) apakšpunkts

4. panta 3. punkts

4. panta 1. punkta e) apakšpunkts

4. panta 3. punkts

4. panta 1. punkta f) apakšpunkts

4. panta 3. punkts

4. panta 2. punkts

5. panta 1. punkta pirmā daļa

5. panta 1. punkts

5. panta 1. punkta otrā daļa

5. panta 2. punkts

5. panta 3. punkts

5. panta 2. punkts

5. panta 4. punkta pirmā daļa

5. panta 3. punkts

5. panta 4. punkta otrā daļa

5. panta 5. punkts

5. panta 6. punkts

5. panta 7. punkts

5. panta 8. punkta pirmā daļa

5. panta 4. punkts

5. panta 9. punkts

5. panta 10. punkts

6. panta 2. punkts

6. panta 1. punkta pirmā daļa

7. panta 1. punkts

6. panta 1. punkta otrā daļa

6. panta 2. punkts

7. pants

8. pants

8. panta pirmā daļa

2. pants

8. panta otrā daļa

9. pants

10. pants

I pielikums

I pielikums

II pielikums

II pielikuma A daļa

III pielikums

II pielikuma B daļa

IV pielikums

V pielikums

VI pielikums


16.5.2007   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 128/13


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 537/2007

(2007. gada 15. maijs)

par atļaujas piešķiršanu fermentācijas produktam Aspergillus oryzae (NRRL 458) (Amaferm) kā lopbarības piedevai

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. gada 22. septembra Regulu (EK) Nr. 1831/2003 par dzīvnieku ēdināšanā lietotām piedevām (1), un jo īpaši tās 9. panta 2. punktu,

tā kā:

(1)

Regulā (EK) Nr. 1831/2003 noteikts, ka jāsaņem atļauja, lai piedevas varētu izmantot lopbarībā, kā arī paredzēts pamatojums un kārtība šādas atļaujas piešķiršanai.

(2)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1831/2003 7. pantu tika iesniegts pieteikums, lai saņemtu atļauju šīs regulas pielikumā minētajam preparātam. Pieteikumam bija pievienoti sīkāki dati un dokumenti, kas vajadzīgi saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1831/2003 7. panta 3. punktu.

(3)

Pieteikums attiecas uz atļauju Aspergillus oryzae NRRL 458 (Amaferm) fermentācijas produktam kā piena govju barības piedevai, kas jāklasificē piedevu kategorijā “zootehniskās piedevas”.

(4)

Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde (“iestāde”) 2006. gada 8. marta atzinumā secināja, ka Aspergillus oryzae NRRL 458 (Amaferm) fermentācijas produktam nav kaitīgas iedarbības uz dzīvnieku veselību, cilvēku veselību vai vidi (2). Atzinumā minēts arī tas, ka fermentācijas produkts nerada nekādu citu risku, kas būtu par pamatu, lai nepiešķirtu atļauju atbilstīgi Regulas (EK) Nr. 1831/2003 5. panta 2. punktam. Pierādīts, ka Amaferm labvēlīgi ietekmē piena govju izslaukumu. Iestādes atzinumā ir ieteikti atbilstoši pasākumi lietotāju drošībai. Iestāde uzskata, ka īpašas realizēto produktu uzraudzības prasības nav vajadzīgas. Minētā atzinuma vajadzībām tika pārbaudīts arī ziņojums par lopbarībā lietotās lopbarības piedevas analīzes metodi, ko iesniegusi Kopienas references laboratorija, kas izveidota ar Regulu (EK) Nr. 1831/2003.

(5)

Minētā preparāta novērtējums liecina par to, ka ir izpildīti Regulas (EK) Nr. 1831/2003 5. pantā paredzētie nosacījumi atļaujas saņemšanai. Tāpēc minēto preparātu jāļauj izmantot, kā noteikts šīs regulas pielikumā.

(6)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Pielikumā minēto preparātu, kas iekļauts barības piedevu kategorijā “zootehniskās piedevas” un funkcionālajā grupā “zarnu floras stabilizatori”, ir atļauts izmantot kā dzīvnieku barības piedevu, uz ko attiecina pielikumā izklāstītos nosacījumus.

2. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2007. gada 15. maijā

Komisijas vārdā

Komisijas loceklis

Markos KYPRIANOU


(1)  OV L 268, 18.10.2003., 29. lpp. Regulā grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 378/2005 (OV L 59, 5.3.2005., 8. lpp.).

(2)  Opinion of the Scientific Panel on Additives and Products or Substances used in Animal Feed on the safety and efficacy of the product Amaferm authorised as a feed additive for dairy cows and cattle for fattening in accordance with Regulation (EC) No 1831/2003. Adopted on 18 March 2006. The EFSA Journal (2006) 337, p. 1–17.


PIELIKUMS

Piedevas identifikācijas numurs

Atļaujas turētāja nosaukums

Piedeva

(tirdzniecības nosaukums)

Sastāvs, ķīmiskā formula, apraksts, analīzes metode

Dzīvnieku suga vai kategorija

Maksimālais vecums

Minimālais saturs

Maksimālais saturs

Citi noteikumi

Atļaujas derīguma termiņš

Piedevas mg uz kg kompleksās barības ar mitruma saturu 12 %

Zootehnisko piedevu kategorija. Funkcionālā grupa: gremošanas veicinātāji

4a2

Trouw Nutrition B

Aspergillus oryzae fermentācijas produkts

NRRL 458

(Amaferm)

 

Piedevas sastāvs

Aspergillus oryzae fermentācijas produkts NRRL 458: 4–5 %

Kviešu klijas: 94–95 %

Nerūsējošā tērauda pulveris ar 5 % kobalta karbonāta 1 %

 

Aktīvās vielas raksturojums

Aspergillus oryzae fermentācijas produkts (NRRL 458), kurā ietilpst

endo-1,4-beta-glikanāze EK 3.2.1.4: 3 IU (1)/g;

alfa-amilāze EK 3.2.1.1: 40 IU (2)/g.

 

Analīzes metode

Alfa amilāze AOAC 17. izlaidums, 2002.01.

Endo-1,4-beta-glikanāze (balstoties uz olbaltumvielu augšējo slāni un anaerobās sēnes celulāzes aktivitāti (Neocallimastix frontalis EB 188) (Barichievich, EB, Calza RE (1990)).

Piena govis

85

300

1.

Ieteicamā deva: piedevas daudzumam dienas devā jābūt 3–5 g vienai govij dienā.

2.

Lietotāju drošībai: lietošanas laikā izmanto elpošanas aizsargu un aizsargbrilles.

2017. gada 5. jūnijs


(1)  1 IU ir celulāzes daudzums, kas vajadzīgs, lai pH 6,5 vidē un 39 °C temperatūrā atbrīvotu 1 glikozes mikromolu minūtē no karboksimetilcelulozes.

(2)  1 IU ir amilāzes daudzums, kas vajadzīgs, lai pH 6,5 vidē un 39 °C temperatūrā atbrīvotu 1 glikozes mikromolu minūtē no kartupeļu cietes.


16.5.2007   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 128/16


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 538/2007

(2007. gada 15. maijs)

par jauna lopbarības piedevas Enterococcus faecium DSM 7134 (Bonvital) izmantošanas veida atļauju

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. gada 22. septembra Regulu (EK) Nr. 1831/2003 (1) par dzīvnieku ēdināšanā lietotām piedevām, un jo īpaši tās 9. panta 2. punktu,

tā kā:

(1)

Regulā (EK) Nr. 1831/2003 paredzēts, ka jāsaņem atļauja piedevu izmantošanai dzīvnieku ēdināšanā, kā arī tajā paredzēts pamatojums un procedūras šādas atļaujas piešķiršanai.

(2)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1831/2003 7. pantu tika iesniegts pieteikums, lai saņemtu atļauju piedevai, kas minēta šīs regulas pielikumā. Pieteikumam bija pievienoti dati un dokumenti, kas vajadzīgi saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1831/2003 7. panta 3. punktu.

(3)

Pieteikums attiecas uz atļauju jaunā veidā izmantot preparātu Enterococcus faecium DSM 7134 (Bonvital) kā barības piedevu sivēniem (atšķirtiem) un nobarojamām cūkām; preparāts jāklasificē piedevu kategorijā “zootehniskās piedevas”.

(4)

Preparātu Enterococcus faecium DSM 7134 (Bonvital) atļāva lietot sivēniem un nobarojamām cūkām ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 666/2003, ar ko pagaidām dzīvnieku barībā atļauj izmantot noteiktus mikroorganismus (2), sivēnmātēm ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 2154/2003 (3), ar ko pagaidām dzīvnieku barībā atļauj izmantot dažus mikroorganismus (Enterococcus faecium un Lactobacillus acidophilus), nobarojamiem cāļiem ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 521/2005 (4) par pastāvīgu piedevas izmantošanas atļauju un pagaidu atļauju tādu konkrētu piedevu jaunam izmantojumam, kuras jau ir atļauts lietot dzīvnieku barībā.

(5)

Jaunus datus pievienoja atļauju pieteikumiem attiecībā uz sivēniem (atšķirtiem) un nobarojamām cūkām. Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde (“iestāde”) 2007. gada 23. janvāra atzinumā secināja, ka preparātam Enterococcus faecium DSM 7134 (Bonvital) nav negatīvas ietekmes uz dzīvnieku veselību, cilvēku veselību vai vidi (5). Saskaņā ar šo atzinumu šā preparāta izmantošana ir efektīva produktivitātes rādītāju uzlabošanai atbilstoši devām, ko attiecībā uz sivēniem un nobarojamām cūkām ieteikusi iestāde. Iestāde neuzskata, ka būtu vajadzīga īpaša prasība veikt uzraudzību pēc pārdošanas. Šajā atzinumā pārbaudīja arī ziņojumu par barībā izmantojamās lopbarības piedevas analīzes metodi, ko iesniedza ar Regulu (EK) Nr. 1831/2003 izveidotā Kopienas references laboratorija.

(6)

Šā preparāta novērtējums liecina, ka Regulas (EK) Nr. 1831/2003 5. pantā paredzētie atļaujas piešķiršanas nosacījumi ir izpildīti. Tādējādi šo preparātu jāļauj izmantot, kā norādīts šīs regulas pielikumā.

(7)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Pielikumā norādīto preparātu, kas iekļauts piedevu kategorijā “zootehniskās piedevas” un funkcionālajā grupā “zarnu floras stabilizatori”, ir atļauts izmantot kā piedevu dzīvnieku ēdināšanā saskaņā ar minētajā pielikumā ietvertajiem nosacījumiem.

2. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2007. gada 15. maijā

Komisijas vārdā

Komisijas loceklis

Markos KYPRIANOU


(1)  OV L 268, 18.10.2003., 29. lpp. Regulā grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 378/2005 (OV L 59, 5.3.2005., 8. lpp.).

(2)  OV L 96, 12.4.2003., 11. lpp.

(3)  OV L 324, 11.12.2003., 11. lpp.

(4)  OV L 84, 2.4.2005., 3. lpp.

(5)  Opinion of the Scientific Panel on Additives and Products or Substances used in Animal Feed on the safety and efficacy of the product “Bonvital”, a preparation of Enterococcus faecium as a feed additive for piglets and pigs for fattening. Pieņemts 2007. gada 23. janvārī. EFSA Vēstnesis (2007) 440, 1.–9. lpp.


PIELIKUMS

Piedevas identifikācijas numurs

Atļaujas turētāja nosaukums

Piedeva

(tirdzniecības nosaukums)

Sastāvs, ķīmiskā formula, apraksts, analītiskā metode

Dzīvnieku suga vai kategorija

Maksimālais vecums

Minimālais saturs

Maksimālais saturs

Citi noteikumi

Atļaujas derīguma termiņš

KVV/kg kompleksās lopbarības ar 12 % mitruma saturu

Zootehnisko piedevu kategorija. Funkcionālā grupa: zarnu floras stabilizators.

4b1841

Lactosan Starterkulturen GmbH & Co KG

Enterococcus faecium DSM 7134

(Bonvital)

 

Piedevas sastāvs

Preparāts Enterococcus faecium DSM 7134,

kas satur vismaz:

 

pulveri: 1 × 1010 KVV/g no piedevas

 

granulas (mikroiekapsulētā formā): 1 × 1010 KVV/g no piedevas.

 

Aktīvās vielas raksturojums

Enterococcus faecium DSM 7134

 

Analītiskā metode (1)

Skaitīšanas metode, kurā izmanto žults eskulīna azīda agaru kopā ar lauka gēla elektroforēzi (PFGE), un saskaita to izvietojumu uz plāksnītes.

Sivēni

(atšķirti)

0,5 × 109

4 × 109

1.

Norādījumos par piedevas un premiksa lietošanu jānorāda uzglabāšanas temperatūra, uzglabāšanas ilgums un stabilitāte pēc granulēšanas.

2.

Ieteicamās devas uz kilogramu kompleksās lopbarības:

sivēniem (atšķirtiem) – līdz 35 kg no ķermeņa svara 1 × 109 KVV

nobarojamām cūkām 0,5 × 109 KVV

2017. gada 5. jūnijs

Nobarojamas cūkas

0,2 × 109

1 × 109


(1)  Sīkāka informācija par analītisko metodi ir pieejama Kopienas references laboratorijas tīmekļa vietnē: www.irmm.jrc.be/html/crlfaa/


16.5.2007   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 128/19


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 539/2007

(2007. gada 15. maijs)

par tarifu kvotas atvēršanu un pārvaldīšanu olu un olu albumīna nozarē

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1975. gada 29. oktobra Regulu (EEK) Nr. 2771/75 par olu tirgus kopīgo organizāciju (1), un jo īpaši tās 6. panta 1. punktu,

ņemot vērā Padomes 1975. gada 29. oktobra Regulu (EEK) Nr. 2783/75 par vienotu sistēmu tirdzniecībai ar ovalbumīnu un laktalbumīnu (2), un jo īpaši tās 4. panta 1. punktu,

tā kā:

(1)

Kopiena Pasaules Tirdzniecības organizācijā ir apņēmusies atvērt tarifu kvotas dažiem olu nozares un olu albumīna produktiem. Tāpēc ir jānosaka šo kvotu pārvaldīšanas sīki izstrādāti noteikumi.

(2)

Jāpiemēro Komisijas 2000. gada 9. jūnija Regula (EK) Nr. 1291/2000, ar ko nosaka sīki izstrādātus kopējus noteikumus, kas jāievēro, piemērojot importa un eksporta licenču un iepriekš noteiktas kompensācijas sertifikātu sistēmu lauksaimniecības produktiem (3), un Komisijas 2006. gada 31. augusta Regula (EK) Nr. 1301/2006, ar ko nosaka kopējus noteikumus lauksaimniecības produktu importa tarifu kvotu administrēšanai, izmantojot ievešanas atļauju sistēmu (4), ja vien šajā regulā nav noteikts citādi.

(3)

Komisijas 2004. gada 30. marta Regula (EK) Nr. 593/2004, ar ko atver tarifu kvotas olu nozarē un olu albumīnam (5), ir būtiski jāmaina. Tāpēc Regula (EK) Nr. 593/2004 ir jāatceļ un jāaizstāj ar jaunu regulu.

(4)

Lai nodrošinātu regulārus ievedumus, kvotas periods no 1. jūlija līdz nākamā gada 30. jūnijam ir jāsadala vairākos apakšperiodos. Jebkurā gadījumā Regula (EK) Nr. 1301/2006 ierobežo licenču derīguma termiņu, nosakot, ka licences nav derīgas pēc tarifu kvotas perioda pēdējās dienas.

(5)

Tarifu kvotas pārvaldīšana jānodrošina ar importa licenču palīdzību. Tāpēc ir jāpieņem sīki izstrādāti noteikumi attiecībā uz pieteikumu iesniegšanu un informāciju, kas norādāma pieteikumā un licencēs.

(6)

Ņemot vērā spekulācijas risku, ko šīs sistēmas piemērošana rada olu un olu albumīna nozarē, ir vajadzīgi skaidri nosacījumi, saskaņā ar kuriem uzņēmēji var izmantot tarifu kvotu sistēmu.

(7)

Lai nodrošinātu tarifu kvotas pienācīgu pārvaldīšanu, importa licencēm jāparedz nodrošinājums – EUR 20 par 100 kg.

(8)

Uzņēmēju interesēs jāparedz, ka Komisija nosaka neizmantoto daudzumu, kuru pārceļ uz nākamo kvotas apakšperiodu saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1301/2006 7. panta 4. punkta otro daļu.

(9)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Mājputnu gaļas un olu pārvaldības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

1.   Ar šo atver I pielikumā minētās importa tarifu kvotas olu un olu albumīna nozares produktiem ar I pielikumā minētajiem KN kodiem.

Ikgadējās tarifu kvotas ir atvērtas periodam no 1. jūlija līdz nākamā gada 30. jūnijam.

2.   Produktu daudzums, uz ko attiecas 1. punktā minētās kvotas, piemērojamie muitas nodokļi, kārtas numuri, kā arī attiecīgās grupas numuri ir noteikti I pielikumā.

2. pants

Piemēro Regulā (EK) Nr. 1291/2000 un Regulā (EK) Nr. 1301/2006 paredzētos noteikumus, ja vien šajā regulā nav noteikts citādi.

3. pants

1.   E1 grupas numura ikgadējās tarifu kvotas noteiktais daudzums ir šādi sadalīts četros apakšperiodos:

a)

no 1. jūlija līdz 30. septembrim – 20 %;

b)

no 1. oktobra līdz 31. decembrim – 30 %;

c)

no 1. janvāra līdz 31. martam – 30 %;

d)

no 1. aprīļa līdz 30. jūnijam – 20 %.

2.   E2 un E3 grupas ikgadējās tarifu kvotas noteiktais daudzums ir šādi sadalīts četros apakšperiodos:

a)

no 1. jūlija līdz 30. septembrim – 25 %;

b)

no 1. oktobra līdz 31. decembrim – 25 %;

c)

no 1. janvāra līdz 31. martam – 25 %;

d)

no 1. aprīļa līdz 30. jūnijam – 25 %.

3.   Šajā regulā svara pārrēķinu olu čaumalā ekvivalentā veic pēc standarta ieguves normām, kas noteiktas Komisijas Regulas (EEK) Nr. 2454/93 (6) 69. pielikumā.

4. pants

1.   Piemērojot Regulas (EK) Nr. 1301/2006 5. pantu, importa licences pieteikuma iesniedzējs, iesniedzot savu pirmo pieteikumu attiecīgajam kvotas periodam, sniedz pierādījumu par to, ka tas abos 5. pantā minētajos periodos ir ievedis vai izvedis vismaz 50 tonnas produktu (olu čaumalā ekvivalentā), uz kuriem attiecas Regula (EEK) Nr. 2771/75 vai Regula (EEK) Nr. 2783/75, vai ka tas ir apstiprināts attiecībā uz olu produktu apstrādi saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 853/2004 (7) 4. pantu.

2.   Licences pieteikumā drīkst norādīt tikai vienu no šīs regulas I pielikumā noteiktajiem kārtas numuriem; pieteikums var būt par vairākiem produktiem ar atšķirīgu KN kodu. Tādā gadījumā visus KN kodus un to nosaukumus attiecīgi norāda licences pieteikuma un licences 16. un 15. ailē. E2 un E3 grupas kopējos daudzumus pārrēķina olu čaumalā ekvivalentā.

Licences pieteikumā norādītais daudzums ir ne mazāks par vienu tonnu un ne lielāks par 10 % no daudzuma, kas attiecīgajai kvotai pieejams attiecīgajā apakšperiodā.

3.   Licences pieteikumā un licencē ir šādas norādes:

a)

8. ailē – izcelsmes valsts;

b)

20. ailē – viena no II pielikuma A daļā minētajām norādēm.

Licences 24. ailē jābūt vienai no II pielikuma B daļā minētajām norādēm.

5. pants

1.   Licences pieteikumu var iesniegt tikai iepriekšējā mēneša pirmajās septiņās dienās, pirms sākas kārtējais 3. pantā noteiktais apakšperiods.

2.   Iesniedzot licences pieteikumu, iemaksā nodrošinājumu EUR 20 apmērā par 100 kilogramiem.

3.   Atkāpjoties no Regulas (EK) Nr. 1301/2006 6. panta 1. punkta, ikviens pieteikuma iesniedzējs var iesniegt vairākus importa licences pieteikumus produktiem ar vienu kārtas numuru, ja šo produktu izcelsme ir dažādās valstīs. Dalībvalsts kompetentajai iestādei vienlaikus iesniedz visus pieteikumus, no kuriem katrs attiecas uz vienu izcelsmes valsti. Tos izskata kā vienu pieteikumu attiecībā uz šīs regulas 4. panta 2. punkta 2. daļā minēto maksimālo daudzumu.

4.   Dalībvalstis vēlākais piektajā dienā pēc pieteikumu iesniegšanas termiņa beigām ziņo Komisijai par katrā grupā pieprasīto kopējo daudzumu, kas izteikts kilogramos (olu čaumalā svara ekvivalentā).

5.   Licences izdod no septītās darba dienas līdz vēlākais vienpadsmitajai darba dienai pēc 4. punktā noteiktās paziņošanas beigām.

6.   Vajadzības gadījumā Komisija nosaka daudzumus, par kuriem nav iesniegti pieteikumi un kurus automātiski pievieno nākamajā kvotas apakšperiodā noteiktajam daudzumam.

6. pants

1.   Atkāpjoties no Regulas (EK) Nr. 1301/2006 11. panta 1. punkta otrās daļas, dalībvalstis līdz katra kvotas apakšperioda pirmā mēneša beigām ziņo Komisijai par minētās regulas 11. panta 1. punkta b) apakšpunktā minēto kopējo daudzumu, kas izteikts kilogramos (olu čaumalā svara ekvivalentā), par kuru izdotas licences.

2.   Dalībvalstis līdz ceturtā mēneša beigām pēc attiecīgā kvotas ikgadējā perioda ziņo Komisijai par katra kārtas numura, pēc KN kodiem un pēc to izcelsmes, attiecīgajiem daudzumiem, kas izteikti kilogramos (olu čaumalā svara ekvivalentā) un kas attiecīgajā periodā saskaņā ar šo regulu ir faktiski laisti brīvā apgrozībā.

3.   Atkāpjoties no Regulas (EK) Nr. 1301/2006 11. panta 1. punkta otrās daļas, dalībvalstis ziņo Komisijai par daudzumiem, kuri izteikti kilogramos (olu čaumalā svara ekvivalentā) un uz kuriem attiecas neizmantotās vai daļēji izmantotās importa licences, pirmo reizi to ziņo vienlaikus ar pieteikumu par iepriekšējo apakšperiodu un otro reizi – līdz ceturtā mēneša beigām pēc katra ikgadējā perioda.

7. pants

1.   Atkāpjoties no Regulas (EK) Nr. 1291/2000 23. panta, importa licenču derīguma termiņš ir simt piecdesmit dienu no apakšperioda, par kuru tā izsniegta, pirmās dienas.

2.   Neierobežojot Regulas (EK) Nr. 1291/2000 9. panta 1. punktu, no licencēm izrietošās tiesības attiecas vienīgi uz personām, kas atbilst Regulas (EK) Nr. 1301/2006 5. panta un šīs regulas 4. panta 1. punkta nosacījumiem.

8. pants

Atceļ Regulu (EK) Nr. 593/2004.

Atsauces uz atcelto regulu uzskata par atsaucēm uz šo regulu, un tās jālasa saskaņā ar III pielikumā norādīto atbilstības tabulu.

9. pants

Šī regula stājas spēkā trešajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2007. gada 1. jūnija.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2007. gada 15. maijā

Komisijas vārdā

Komisijas locekle

Mariann FISCHER BOEL


(1)  OV L 282, 1.11.1975., 49. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 679/2006 (OV L 119, 4.5.2006., 1. lpp.).

(2)  OV L 282, 1.11.1975., 104. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 2916/95 (OV L 305, 19.12.1995., 49. lpp.).

(3)  OV L 152, 24.6.2000., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1913/2006 (OV L 365, 21.12.2006., 52. lpp.).

(4)  OV L 238, 1.9.2006., 13. lpp. Regulā grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 289/2007 (OV L 78, 17.3.2007., 17. lpp.).

(5)  OV L 94, 31.3.2004., 10. lpp. Regulā grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1722/2006 (OV L 322, 22.11.2006., 3. lpp.).

(6)  OV L 253, 11.10.1993., 1. lpp.

(7)  OV L 139, 30.4.2004., 55. lpp.


I PIELIKUMS

(tonnās)

Grupas numurs

Kārtas numurs

KN kods

Piemērojamais kopējā muitas tarifa nodoklis EUR par produkta tonnu

Ikgadējās tarifu kvotas

E1

09.4015

0407 00 30

152

135 000

E2

09.4401

0408 11 80

711

7 000 (1)

0408 19 81

310

0408 19 89

331

0408 91 80

687

0408 99 80

176

E3

09.4402

3502 11 90

617

15 500 (1)

3502 19 90

83


(1)  Olu čaumalās ekvivalentā. Pārrēķinu veic pēc standarta ieguves normām, kas noteiktas Regulas (EEK) Nr. 2454/93 (OV L 253, 11.10.1993., 1. lpp.) 69. pielikumā.


II PIELIKUMS

A.

Norādes, kas minētas 4. panta 3. punkta pirmās daļas b) apakšpunktā:

bulgāru valodā

:

Регламент (ЕО) № 539/2007.

spāņu valodā

:

Reglamento (CE) no 539/2007.

čehu valodā

:

Nařízení (ES) č. 539/2007.

dāņu valodā

:

Forordning (EF) nr. 539/2007.

vācu valodā

:

Verordnung (EG) Nr. 539/2007.

igauņu valodā

:

Määrus (EÜ) nr 539/2007.

grieķu valodā

:

Kανονισμός (ΕΚ) αριθ. 539/2007.

angļu valodā

:

Regulation (EC) No 539/2007.

franču valodā

:

Règlement (CE) no 539/2007.

itāliešu valodā

:

Regolamento (CE) n. 539/2007.

latviešu valodā

:

Regula (EK) Nr. 539/2007.

lietuviešu valodā

:

Reglamentas (EB) Nr. 539/2007.

ungāru valodā

:

539/2007/EK rendelet.

maltiešu valodā

:

Ir-Regolament (KE) Nru 539/2007.

holandiešu valodā

:

Verordening (EG) nr. 539/2007.

poļu valodā

:

Rozporządzenie (WE) nr 539/2007.

portugāļu valodā

:

Regulamento (CE) n.o 539/2007.

rumāņu valodā

:

Regulamentul (CE) nr. 539/2007.

slovāku valodā

:

Nariadenie (ES) č. 539/2007.

slovēņu valodā

:

Uredba (ES) št. 539/2007.

somu valodā

:

Asetus (EY) N:o 539/2007.

zviedru valodā

:

Förordning (EG) nr 539/2007.

B.

Norādes, kas minētas 4. panta 3. punkta otrajā daļā:

bulgāru valodā

:

намаляване на Общата митническа тарифа съгласно предвиденото в Регламент (ЕО) № 539/2007.

spāņu valodā

:

reducción del arancel aduanero común prevista en el Reglamento (CE) no 539/2007.

čehu valodā

:

snížení společné celní sazby tak, jak je stanoveno v nařízení (ES) č. 539/2007.

dāņu valodā

:

toldnedsættelse som fastsat i forordning (EF) nr. 539/2007.

vācu valodā

:

Ermäßigung des Zollsatzes nach dem GZT gemäß der Verordnung (EG) Nr. 539/2007.

igauņu valodā

:

ühise tollitariifistiku maksumäära alandamine vastavalt määrusele (EÜ) nr 539/2007.

grieķu valodā

:

Μείωση του δασμού του κοινού δασμολογίου, όπως προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 539/2007.

angļu valodā

:

reduction of the Common Customs Tariff pursuant to Regulation (EC) No 539/2007.

franču valodā

:

réduction du tarif douanier commun comme prévu au règlement (CE) no 539/2007.

itāliešu valodā

:

riduzione del dazio della tariffa doganale comune a norma del regolamento (CE) n. 539/2007.

latviešu valodā

:

Regulā (EK) Nr. 539/2007 paredzētais vienotā muitas tarifa samazinājums.

lietuviešu valodā

:

bendrojo muito tarifo muito sumažinimai, nustatyti Reglamente (EB) Nr. 539/2007.

ungāru valodā

:

a közös vámtarifában szereplő vámtétel csökkentése a 539/2007/EK rendelet szerint.

maltiešu valodā

:

tnaqqis tat-tariffa doganali komuni kif jipprovdi r-Regolament (KE) Nru 539/2007.

holandiešu valodā

:

Verlaging van het gemeenschappelijke douanetarief overeenkomstig Verordening (EG) nr. 539/2007.

poļu valodā

:

Cła WTC obniżone jak przewidziano w rozporządzeniu (WE) nr 539/2007.

portugāļu valodā

:

redução da Pauta Aduaneira Comum como previsto no Regulamento (CE) n.o 539/2007.

rumāņu valodā

:

reducerea Tarifului Vamal Comun astfel cum este prevăzut în Regulamentul (CE) nr. 539/2007.

slovāku valodā

:

Zníženie spoločnej colnej sadzby, ako sa ustanovuje v nariadení (ES) č. 539/2007.

slovēņu valodā

:

znižanje skupne carinske tarife v skladu z Uredbo (ES) št. 539/2007.

somu valodā

:

Asetuksessa (EY) N:o 539/2007 säädetty yhteisen tullitariffin alennus.

zviedru valodā

:

nedsättning av den gemensamma tulltaxan i enlighet med förordning (EG) nr. 539/2007.


III PIELIKUMS

Atbilstības tabula

Regula (EK) Nr. 593/2004

Šī regula

1. pants

1. pants

2. pants

3. pants

3. pants

4. panta 1. punkta a) apakšpunkts

4. panta 1. punkts

4. panta 1. punkta b) apakšpunkts

4. panta 2. punkts

4. panta 1. punkta c) apakšpunkts

4. panta 3. punkts

4. panta 1. punkta d) apakšpunkts

4. panta 3. punkts

4. panta 1. punkta e) apakšpunkts

4. panta 3. punkts

5. panta 1. punkta pirmā daļa

5. panta 1. punkts

5. panta 1. punkta otrā daļa

5. panta 2. punkts

5. panta 2. punkta trešā daļa

4. panta 2. punkts

5. panta 3. punkts

5. panta 2. punkts

5. panta 4. punkta pirmā daļa

4. panta 4. punkts

5. panta 4. punkta otrā daļa

5. panta 5. punkts

5. panta 6. punkts

5. panta 5. punkts

5. panta 7. punkts

5. panta 8. punkta pirmā daļa

6. panta 2. punkts

5. panta 8. punkta otrā daļa

6. panta pirmā daļa

5. panta 1. punkts

6. panta otrā daļa

7. panta pirmā daļa

7. panta 2. punkts

7. panta otrā daļa

8. panta pirmā daļa

8. panta otrā daļa

2. pants

I pielikums

I pielikums

II pielikums

III pielikums

IV pielikums

V pielikums

VI pielikums

III pielikums


16.5.2007   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 128/26


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 540/2007

(2007. gada 15. maijs),

ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1483/2006 attiecībā uz apjomu, uz kuru attiecas pastāvīgais konkurss dalībvalstu intervences aģentūru rīcībā esošās labības atkalpārdošanai Kopienas tirgū

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2003. gada 29. septembra Regulu (EK) Nr. 1784/2003 par labības tirgus kopīgo organizāciju (1), un jo īpaši tās 6. pantu,

tā kā:

(1)

Ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 1483/2006 (2) tika atvērti pastāvīgie konkursi dalībvalstu intervences aģentūru pārziņā esošās labības atkalpārdošanai Kopienas tirgū.

(2)

Ņemot vērā situāciju Kopienas kukurūzas tirgū un izmaiņas pieprasījumā pēc labības, kuras konstatētas pēdējo nedēļu laikā dažādos reģionos, atsevišķās dalībvalstīs ir kļuvis nepieciešams darīt pieejamus jaunus intervences aģentūru rīcībā esošus labības krājumus. Tāpēc attiecīgo dalībvalstu intervences aģentūrām jāatļauj konkursa kārtībā palielināt pārdošanai paredzētos daudzumus. Šādi palielinājumi attiecas uz kukurūzu: 500 000 tonnas Ungārijā.

(3)

Tāpēc ir jāgroza Regula (EK) Nr. 1483/2006.

(4)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Labības pārvaldības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (EK) Nr. 1483/2006 I pielikumu aizstāj ar šīs regulas pielikumu.

2. pants

Šī regula stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2007. gada 15. maijā

Komisijas vārdā

Komisijas locekle

Mariann FISCHER BOEL


(1)  OV L 270, 21.10.2003., 78. lpp. Regulā grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 1154/2005 (OV L 187, 19.7.2005., 11. lpp.).

(2)  OV L 276, 7.10.2006., 58. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 385/2007 (OV L 96, 11.4.2007., 9. lpp.).


PIELIKUMS

“I PIELIKUMS

KONKURSU SARAKSTS

Dalībvalsts

Daudzumi, kas tiek nodoti pārdošanai iekšējā tirgū (tonnas)

Intervences aģentūra

Nosaukums, adrese un kontaktinformācija

Parastie kvieši

Mieži

Kukurūza

Rudzi

Belgique/België

51 859

6 340

Bureau d'intervention et de restitution belge

Rue de Trèves, 82

B-1040 Bruxelles

Tālr.: (32-2) 287.24.78

Fakss: (32-2) 287.25.24

e-pasts: webmaster@birb.be

Tīmekļa vietne: www.birb.be

БЪЛГАРИЯ

State Fund Agriculture

136, Tzar Boris III Blvd.

1618, Sofia, Bulgaria

Tālr.: (+359 2) 81 87 202

Fakss: (+359 2) 81 87 267

e-pasts: dfz@dfz.bg

Tīmekļa vietne: www.mzgar.government.bg

Česká republika

0

0

0

Statní zemědělsky intervenční fond

Odbor rostlinných komodit

Ve Smečkách 33

CZ-110 00, Praha 1

Tālr.: (420) 222 871 667 – 222 871 403

Fakss: (420) 296 806 404

e-pasts: dagmar.hejrovska@szif.cz

Tīmekļa vietne: www.szif.cz

Danmark

174 021

28 830

Direktoratet for FødevareErhverv

Nyropsgade 30

DK-1780 København

Tālr.: (45) 33 95 88 07

Fakss: (45) 33 95 80 34

e-pasts: mij@dffe.dk and pah@dffe.dk

Tīmekļa vietne: www.dffe.dk

Deutschland

1 948 269

767 343

432 715

Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung

Deichmanns Aue 29

D-53179 Bonn

Tālr.: (49-228) 6845-3704

Fakss 1: (49-228) 6845-3985

Fakss 2: (49-228) 6845-3276

e-pasts: pflanzlErzeugnisse@ble.de

Tīmekļa vietne: www.ble.de

Eesti

0

0

Pŏllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet

Narva mnt. 3, 51009 Tartu

Tālr.: (372) 7371 200

Fakss: (372) 7371 201

e-pasts: pria@pria.ee

Tīmekļa vietne: www.pria.ee

Eire/Ireland

0

Intervention Operations, OFI, Subsidies & Storage Division,

Department of Agriculture & Food

Johnstown Castle Estate, County Wexford

Tālr.: 353 53 91 63400

Fakss: 353 53 91 42843

Tīmekļa vietne: www.agriculture.gov.ie

Elláda

Payment and Control Agency for Guidance and Guarantee Community Aids (O.P.E.K.E.P.E)

241, Archarnon str., GR-104 46 Athens

Tālr.: (30-210) 212.4787 & 4754

Fakss: (30-210) 212.4791

e-pasts: ax17u073@minagric.gr

Tīmekļa vietne: www.opekepe.gr

España

S. Gral. Intervención de Mercados (FEGA)

C/Almagro 33 — 28010 Madrid — España

Tālr.: (34-91) 3474765

Fakss: (34-91) 3474838

e-pasts: sgintervencion@fega.mapa.es

Tīmekļa vietne: www.fega.es

France

28 724

318 778

Office national interprofessionnel des grandes cultures (ONIGC)

21, avenue Bosquet

F-75326 Paris Cedex 07

Tālr.: (33-1) 44 18 22 29 un 23 37

Fakss: (33-1) 44 18 20 08 – (33 1) 44 18 20 80

e-pasts: f.abeasis@onigc.fr

Tīmekļa vietne: www.onigc.fr

Italia

Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura — AGEA

Via Torino, 45, 00184 Roma

Tālr.: (39) 0649499755

Fakss: (39) 0649499761

e-pasts: d.spampinato@agea.gov.it

Tīmekļa vietne: www.enterisi.it

Kypros/Kibris

 

Latvija

27 020

0

Lauku atbalsta dienests

Republikas laukums 2,

Rīga, LV – 1981

Tālr.: (371) 702 7893

Fakss: (371) 702 7892

e-pasts: lad@lad.gov.lv

Tīmekļa vietne: www.lad.gov.lv

Lietuva

0

35 492

The Lithuanian Agricultural and Food Products Market regulation Agency

L. Stuokos-Guceviciaus Str. 9–12,

Vilnius, Lithuania

Tālr.: (370-5) 268 5049

Fakss: (370-5) 268 5061

e-pasts: info@litfood.lt

Tīmekļa vietne: www.litfood.lt

Luxembourg

Office des licences

21, rue Philippe II,

Boîte postale 113

L-2011 Luxembourg

Tālr.: (352) 478 23 70

Fakss: (352) 46 61 38

Telekss: 2 537 AGRIM LU

Magyarország

450 000

19 011

2 400 000

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal

Soroksári út. 22–24

H-1095 Budapest

Tālr.: (36) 1 219 45 76

Fakss: (36) 1 219 89 05

e-pasts: ertekesites@mvh.gov.hu

Tīmekļa vietne: www.mvh.gov.hu

Malta

 

Nederland

Dienst Regelingen Roermond

Postbus 965, NL-6040 AZ Roermond

Tālr.: (31) 475 355 486

Fakss: (31) 475 318 939

e-pasts: p.a.c.m.van.de.lindeloof@minlnv.nl

Tīmekļa vietne: www9.minlnv.nl

Österreich

0

22 461

0

AMA (Agrarmarkt Austria)

Dresdnerstraße 70

A-1200 Wien

Tālr.:

(43-1) 33151 258

(43-1) 33151 328

Fakss:

(43-1) 33151 4624

(43-1) 33151 4469

e-pasts: referat10@ama.gv.at

Tīmekļa vietne: www.ama.at/intervention

Polska

44 440

41 927

0

Agencja Rynku Rolnego

Biuro Produktów Roślinnych

Nowy Świat 6/12

PL-00-400 Warszawa

Tālr.: (48) 22 661 78 10

Fakss: (48) 22 661 78 26

e-pasts: cereals-intervention@arr.gov.pl

Tīmekļa vietne: www.arr.gov.pl

Portugal

Instituto Nacional de Intervenção e Garantia Agrícola (INGA)

R. Castilho, n.o 45-51,

1269-163 Lisboa

Tālr.:

(351) 21 751 85 00

(351) 21 384 60 00

Fakss: (351) 21 384 61 70

e-pasts:

inga@inga.min-agricultura.pt

edalberto.santana@inga.min-agricultura.pt

Tīmekļa vietne: www.inga.min-agricultura.pt

România

Agenția de Plați și Intervenție pentru Agricultura

B-dul Carol I, nr. 17, sector 2

București 030161

România

Tālr.: +40 21 3054802 +40 21 3054842

Fakss: +40 21 3054803

Tīmekļa vietne: www.apia.org.ro

Slovenija

Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja

Dunajska 160, 1000 Ljubjana

Tālr.: (386) 1 580 76 52

Fakss: (386) 1 478 92 00

e-pasts: aktrp@gov.si

Tīmekļa vietne: www.arsktrp.gov.si

Slovensko

0

0

227 699

Pôdohospodárska platobná agentúra

Oddelenie obilnín a škrobu

Dobrovičova 12

SK-815 26 Bratislava

Tālr.: (421-2) 58 243 271

Fakss: (421-2) 53 412 665

e-pasts: jvargova@apa.sk

Tīmekļa vietne: www.apa.sk

Suomi/Finland

30 000

95 332

Maa- ja metsätalousministeriö (MMM)

Interventioyksikkö – Intervention Unit

Malminkatu 16, Helsinki

PL 30

FIN-00023 Valtioneuvosto

Tālr.: (358-9) 16001

Fakss:

(358-9) 1605 2772

(358-9) 1605 2778

e-pasts: intervention.unit@mmm.fi

Tīmekļa vietne: www.mmm.fi

Sverige

172 272

58 004

Statens Jordbruksverk

SE-55182 Jönköping

Tālr.: (46) 36 15 50 00

Fakss: (46) 36 19 05 46

e-pasts: jordbruksverket@sjv.se

Tīmekļa vietne: www.sjv.se

United Kingdom

24 825

Rural Payments Agency

Lancaster House

Hampshire Court

Newcastle upon Tyne

NE4 7YH

Tālr.: (44) 191 226 5882

Fakss: (44) 191 226 5824

e-pasts: cerealsintervention@rpa.gsi.gov.uk

Tīmekļa vietne: www.rpa.gov.uk

Zīme “—” nozīmē, ka attiecīgajā dalībvalstī nav šīs labības intervences krājumu.”


DIREKTĪVAS

16.5.2007   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 128/31


KOMISIJAS DIREKTĪVA 2007/27/EK

(2007. gada 15. maijs),

ar ko groza dažus Padomes Direktīvas 86/362/EEK, 86/363/EEK un 90/642/EEK pielikumus attiecībā uz maksimāli pieļaujamajiem etoksazola, indoksakarba, mezosulfurona, 1-metilciklopropēna, MCPA un MCPB, tolilfluanīda un tritikonazola atliekvielu daudzumiem

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1986. gada 24. jūlija Direktīvu 86/362/EEK par pesticīdu atliekvielu maksimāli pieļaujamā daudzuma noteikšanu labībā un uz tās (1), un jo īpaši tās 10. pantu,

ņemot vērā Padomes 1986. gada 24. jūlija Direktīvu 86/363/EEK par maksimāli pieļaujamā pesticīdu atlieku daudzuma noteikšanu dzīvnieku izcelsmes produktos un uz tiem (2), un jo īpaši tās 10. pantu,

ņemot vērā Padomes 1990. gada 27. novembra Direktīvu 90/642/EEK par pesticīdu atlieku maksimāli pieļaujamā daudzuma noteikšanu konkrētos augu izcelsmes produktos un uz tiem, ieskaitot augļus un dārzeņus (3), un jo īpaši tās 7. pantu,

ņemot vērā Padomes 1991. gada 15. jūlija Direktīvu 91/414/EEK par augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū (4), un jo īpaši tās 4. panta 1. punkta f) apakšpunktu,

tā kā:

(1)

Direktīvas 91/414/EEK I pielikumā ir iekļautas šādas esošās aktīvās vielas: MCPA un MCPB – ar Komisijas Direktīvu 2005/57/EK (5), tolilfluanīds – ar Komisijas Direktīvu 2006/6/EK (6), tritikonazols – ar Komisijas Direktīvu 2006/39/EK (7).

(2)

Direktīvas 91/414/EEK I pielikumā ir iekļautas šādas jaunas aktīvās vielas: etoksazols – ar Komisijas Direktīvu 2005/34/EK (8), mezosulfurons – ar Komisijas Direktīvu 2003/119/EK (9), indoksakarbs – ar Komisijas Direktīvu 2006/10/EK (10) un 1-metilciklopropēns – ar Komisijas Direktīvu 2006/19/EK (11).

(3)

Attiecīgās aktīvās vielas iekļāva Direktīvas 91/414/EEK I pielikumā, pamatojoties uz tās informācijas izvērtējumu, kura iesniegta attiecībā uz ierosināto izmantošanas veidu. Dažas dalībvalstis saskaņā ar minētās direktīvas 4. panta 1. punkta f) apakšpunktu ir iesniegušas informāciju attiecībā uz šo izmantošanas veidu. Pieejamo informāciju pārskatīja, un tā ir pietiekama, lai varētu noteikt dažus maksimāli pieļaujamos atliekvielu daudzumus (MRL).

(4)

Ja nav noteikts Kopienas MRL vai pagaidu MRL, dalībvalstis augu aizsardzības līdzekļus, kuros ir attiecīgās aktīvās vielas, var atļaut tikai tad, ja saskaņā ar Direktīvas 91/414/EEK 4. panta 1. punkta f) apakšpunktu ir noteikti valsts pagaidu MRL.

(5)

Kopienas maksimāli pieļaujamos atliekvielu daudzumus (MRL), kā arī Pārtikas kodeksā ieteiktos daudzumus nosaka un novērtē, ievērojot līdzīgas procedūras. Kodeksā minēti vairāki tolilfluanīda MRL, kas tika ņemti vērā. MRL, kas noteikti, pamatojoties uz kodeksu, novērtēja attiecībā uz iespējamo risku patērētājiem. Izmantojot toksikoloģiskos beigu punktus saskaņā ar Komisijai pieejamajiem pētījumiem, nepieļaujams risks netika konstatēts.

(6)

Komisijas pārskata ziņojumos, ko sagatavoja, lai attiecīgās aktīvās vielas iekļautu Direktīvas 91/414/EEK I pielikumā, noteica minēto vielu pieļaujamo dienas devu (PDD) un vajadzības gadījumam – akūto standartdevu (ASD). Ar attiecīgo aktīvo vielu apstrādāto pārtikas produktu iedarbība uz patērētājiem ir pārbaudīta atbilstīgi Kopienas procedūrām. Tika ņemtas vērā arī Pasaules Veselības organizācijas publicētās pamatnostādnes (12) un Augu zinātniskās komitejas atzinums (13) par izmantotajām metodēm. Tiek secināts, ka ieteiktie MRL neizraisa minēto PDD vai ASD pārsniegšanu.

(7)

Lai nodrošinātu, ka patērētājs ir pienācīgi pasargāts no tādu atliekvielu iedarbības, kas rodas neatļauta augu aizsardzības līdzekļu lietojuma dēļ, attiecīgo līdzekļu/pesticīdu kombinācijām pagaidu MRL jānosaka atbilstoši analītiskās noteikšanas zemākajai robežai.

(8)

Šādu pagaidu MRL noteikšana Kopienas līmenī nekavē dalībvalstis noteikt pagaidu MRL attiecībā uz minētajām vielām saskaņā ar Direktīvas 91/414/EEK 4. panta 1. punkta f) apakšpunktu un minētās direktīvas VI pielikumu. Četru gadu periods ir uzskatāms par pietiekamu, lai apstiprinātu turpmākus attiecīgās aktīvās vielas izmantošanas veidus. Pēc tam pagaidu maksimāli pieļaujamajam atlieku līmenim jākļūst par galīgo.

(9)

Tāpēc MRL, kas norādīti Direktīvas 86/362/EEK, 86/363/EEK un 90/642/EEK pielikumos, ir jāgroza, lai atbilstoši uzraudzītu un kontrolētu to izmantošanas veidu aizliegumu un aizsargātu patērētāju.

(10)

Tāpēc attiecīgi jāgroza Direktīva 86/362/EEK, 86/363/EEK un 90/642/EEK.

(11)

Šajā direktīvā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

Direktīvu 86/362/EEK groza saskaņā ar šīs direktīvas I pielikumu.

2. pants

Direktīvu 86/363/EEK groza saskaņā ar šīs direktīvas II pielikumu.

3. pants

Direktīvu 90/642/EEK groza saskaņā ar šīs direktīvas III pielikumu.

4. pants

1.   Dalībvalstis vēlākais līdz 2007. gada 16. novembrim pieņem un publicē normatīvos un administratīvos aktus, kas vajadzīgi, lai izpildītu šīs direktīvas prasības. Tās tūlīt iesniedz Komisijai minēto tiesību aktu tekstus un minēto tiesību aktu un šās direktīvas atbilstības tabulu.

Dalībvalstis piemēro minētos tiesību aktus no 2007. gada 17. novembra.

Pieņemot minētos tiesību aktus, dalībvalstis tajos ietver atsauci uz šo direktīvu vai attiecīgu atsauci pievieno to oficiālajai publikācijai. Dalībvalstis nosaka to, kā izdarīt šādas atsauces.

2.   Dalībvalstis dara zināmus Komisijai to valsts tiesību aktu galvenos noteikumus, kurus tās pieņem jomā, uz kuru attiecas šī direktīva.

5. pants

Šī direktīva stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

6. pants

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Briselē, 2007. gada 15. maijā

Komisijas vārdā

Komisijas loceklis

Markos KYPRIANOU


(1)  OV L 221, 7.8.1986., 37. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Direktīvu 2007/11/EK (OV L 63, 1.3.2007., 26. lpp.).

(2)  OV L 221, 7.8.1986., 43. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Direktīvu 2007/11/EK.

(3)  OV L 350, 14.12.1990., 71. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Direktīvu 2007/12/EK (OV L 59, 27.2.2007., 75. lpp.).

(4)  OV L 230, 19.8.1991., 1. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Direktīvu 2007/25/EK (OV L 106, 24.4.2007., 34. lpp.).

(5)  OV L 246, 22.9.2005., 14. lpp.

(6)  OV L 12, 18.1.2006., 21. lpp.

(7)  OV L 104, 13.4.2006., 30. lpp.

(8)  OV L 125, 18.5.2005., 5. lpp.

(9)  OV L 325, 12.12.2003., 41. lpp.

(10)  OV L 25, 28.5.2006., 24. lpp.

(11)  OV L 44, 15.2.2006., 15. lpp.

(12)  Pamatnostādnes par to, kā noteikt pesticīdu atliekvielu uzņemšanu ar uzturu (pārskatītas), kuras sagatavojusi GEMS/Pārtikas programma sadarbībā ar Pesticīdu atlieku kodeksa komiteju un 1997. gadā publicējusi Pasaules Veselības organizācija (WHO/FSF/FOS/97.7).

(13)  Augu zinātniskās komitejas atzinums par jautājumiem attiecībā uz Padomes Direktīvas 86/362/EEK, 86/363/EEK un 90/642/EEK pielikumu grozīšanu. (Atzinumu sniegusi Augu zinātniskā komiteja 1998. gada 14. jūlijā.) (http://europa.eu.int/comm/food/fs/sc/index_en.html)


I PIELIKUMS

Direktīvas 86/362/EEK II pielikuma A daļai pievieno šādas ailes:

“Pesticīdu atliekas

Maksimāli pieļaujamie atliekvielu daudzumi (mg/kg)

Etoksazols

0,02 (1)  (2)

labībai

Indoksakarbs kā izomēru S un R summa

0,02 (1)  (2)

labībai

MCPA, MCPB un to sāļi, esteri un konjugāti, kas izteikti kā MCPA

0,05 (1)  (2)

labībai

Tolilfluanīds (tolilfluanīda un dimetilaminosulfotoluidīda summa, izteikta kā tolilfluanīds)

0,05 (1)  (2)

labībai

Mezosulfuronmetils, kas izteikts kā mezosulfurons

0,01 (1)  (2)

labībai

Tritikonazols

0,01 (1)  (2)

labībai

1-metilciklopropēns

0,01 (1)  (2)

labībai


(1)  Norāda zemāko analītiski nosakāmo daudzumu.

(2)  Norāda atliekvielu pagaidu maksimāli pieļaujamo daudzumu saskaņā ar Direktīvas 91/414/EEK 4. panta 1. punkta f) apakšpunktu; ja nav grozījumu, tad šis daudzums kļūst par galīgo daudzumu, kas piemērojams no 2011. gada 5. jūnija.”


II PIELIKUMS

Direktīvas 86/363/EEK II pielikuma A daļai pievieno šādas ailes:

 

Maksimāli pieļaujamie atliekvielu daudzumi (mg/kg)

Pesticīdu atliekvielas

Gaļā, arī taukos, gaļas izstrādājumos, subproduktos un dzīvnieku taukos, kas uzskaitīti I pielikumā pozīcijā ex 0201, 0202, 0203, 0204, 0205, 0206, 0207, ex 0208, 0209, 0210, 1601 un 1602

Pienā un piena produktos, kas uzskaitīti I pielikumā pozīcijā 0401, 0402, 0405 un 0406

Svaigās olās bez čaumalām, putnu olās un olu dzeltenumos, kas uzskaitīti I pielikumā pozīcijā 0407 un 0408

“Indoksakarbs kā izomēru S un R summa

Gaļā un pārtikas subproduktos: 0,01 (1)  (2); taukos: 0,3 (2)

Pienā: 0,02 (2); piena krējumā 0,3 (2)

0,01 (1)  (2)

MCPA, MCPB un MCPA tioetils, kas izteikts kā MCPA

0,1 (1)  (2); pārtikas subproduktos: 0,5 (1)  (2)

0,05 (1)  (2)

0,05 (1)  (2)

Tolilfluanīds (tolilfluanīds, kas analizēts kā dimetilaminosulfotoluidīds un izteikts kā tolilfluanīds)

0,1 (1)  (2)

0,02 (1)  (2)

0,1 (1)  (2)


(1)  Norāda zemāko analītiski nosakāmo daudzumu.

(2)  Norāda atliekvielu pagaidu maksimāli pieļaujamo daudzumu saskaņā ar Direktīvas 91/414/EEK 4. panta 1. punkta f) apakšpunktu: ja nav grozījumu, tad šis daudzums kļūst par galīgo daudzumu, kas piemērojams no 2011. gada 5. jūnija.”


III PIELIKUMS

Direktīvas 90/642/EEK pielikumus groza šādi:

1)

Direktīvas I pielikumā grupā “2. Svaigi vai termiski neapstrādāti, saldēti vai žāvēti dārzeņi”, iedaļas “(v) Lapu dārzeņi un svaigi garšaugi” apakšiedaļā “(a) Dārza salāti un tamlīdzīgi” ierakstu “Krustziežu dzimtas dārzeņu lapas un stublāji” aizstāj ar ierakstu “Krustziežu dzimtas dārzeņu lapas un stublāji, tostarp rāceņu laksti”.

2)

Direktīvas II pielikumā attiecībā uz etoksazolu, indoksakarbu, MCPA, MCPB, mezosulfuronu, tolilfluanīdu, tritikonazolu un 1-metilciklopropēnu iekļauj šādas ailes:

 

Pesticīdu atliekas un atliekvielu maksimāli pieļaujamie daudzumi (mg/kg)

Produktu grupas un atsevišķu produktu piemēri, kam piemēro maksimāli pieļaujamos atliekvielu daudzumus

Etoksazols

Indoksakarbs kā izomēru S un R summa

MCPA, MCPB un to sāļi, esteri un konjugāti, kas izteikti kā MCPA

Tolilfluanīds (tolilfluanīda un dimetilaminosulfotoluidīda summa, izteikta kā tolilfluanīds)

Mezosulfuronmetils, kas izteikts kā mezosulfurons

Tritikonazols

1-metilciklopropēns

“1.

Svaigi, žāvēti vai termiski neapstrādāti augļi, kas iekonservēti sasaldējot, bez cukura piedevas; rieksti

 

 

0,05 (1)  (2)

 

0,01 (1)  (2)

0,01 (1)  (2)

0,01 (1)  (2)

(i)

CITRUSAUGĻI

0,1 (2)

0,02 (1)  (2)

 

0,05 (1)  (2)

 

 

 

Greipfrūti

 

 

 

 

 

 

 

Citroni

 

 

 

 

 

 

 

Laimi

 

 

 

 

 

 

 

Mandarīni (ieskaitot klementīnus un citus hibrīdus)

 

 

 

 

 

 

 

Apelsīni

 

 

 

 

 

 

 

Pampelmūzes

 

 

 

 

 

 

 

Citi

 

 

 

 

 

 

 

(ii)

KOKU RIEKSTI (lobīti vai nelobīti)

0,02 (1)  (2)

0,05 (2)

 

0,05 (1)  (2)

 

 

 

Mandeles

 

 

 

 

 

 

 

Brazīlijas rieksti

 

 

 

 

 

 

 

Indijas rieksti

 

 

 

 

 

 

 

Ēdamie kastaņi

 

 

 

 

 

 

 

Kokosrieksti

 

 

 

 

 

 

 

Lazdu rieksti

 

 

 

 

 

 

 

Makadāmijas rieksti

 

 

 

 

 

 

 

Pekanrieksti

 

 

 

 

 

 

 

Priežu rieksti

 

 

 

 

 

 

 

Pistācijas

 

 

 

 

 

 

 

Valrieksti

 

 

 

 

 

 

 

Citi

 

 

 

 

 

 

 

(iii)

SĒKLEŅI

0,02 (1)  (2)

 

 

3 (2)

 

 

 

Āboli

 

0,5 (2)

 

 

 

 

 

Bumbieri

 

 

 

 

 

 

 

Cidonijas

 

 

 

 

 

 

 

Citi

 

0,3 (2)

 

 

 

 

 

(iv)

KAULEŅI

 

 

 

 

 

 

 

Aprikozes

0,1 (2)

0,3 (2)

 

 

 

 

 

Ķirši

 

 

 

1 (2)

 

 

 

Persiki (ieskaitot nektarīnus un tamlīdzīgus hibrīdus)

0,1 (2)

0,3 (2)

 

 

 

 

 

Plūmes

 

 

 

0,5 (2)

 

 

 

Citi

0,02 (1)  (2)

0,02 (1)  (2)

 

0,05 (1)  (2)

 

 

 

(v)

OGAS UN SĪKIE AUGĻI

 

 

 

 

 

 

 

(a)

Galda un vīna vīnogas

0,02 (1)  (2)

2 (2)

 

5 (2)

 

 

 

Galda vīnogas

 

 

 

 

 

 

 

Vīna vīnogas

 

 

 

 

 

 

 

(b)

Zemenes (izņemot meža zemenes)

0,2 (2)

0,02 (1)  (2)

 

5 (2)

 

 

 

(c)

Ogas uz dzinumiem (izņemot savvaļas)

0,02 (1)  (2)

0,02 (1)  (2)

 

5 (2)

 

 

 

Kazenes

 

 

 

 

 

 

 

Ziemeļu kaulenes

 

 

 

 

 

 

 

Kazeņavenes

 

 

 

 

 

 

 

Avenes

 

 

 

 

 

 

 

Citi

 

 

 

 

 

 

 

(d)

Pārējie sīkaugļi un ogas (izņemot savvaļas)

0,02 (1)  (2)

 

 

5 (2)

 

 

 

Mellenes

 

 

 

 

 

 

 

Dzērvenes

 

 

 

 

 

 

 

Jāņogas sarkanās un baltās) un upenes

 

1 (2)

 

 

 

 

 

Ērkšķogas

 

1 (2)

 

 

 

 

 

Citi

 

0,02 (1)  (2)

 

 

 

 

 

(e)

Savvaļas ogas un augļi

0,02 (1)

0,02 (1)  (2)

 

0,05 (1)  (2)

 

 

 

(vi)

DAŽĀDI

0,02 (1)  (2)

0,02 (1)  (2)

 

0,05 (1)  (2)

 

 

 

Avokado

 

 

 

 

 

 

 

Banāni

 

 

 

 

 

 

 

Dateles

 

 

 

 

 

 

 

Vīģes

 

 

 

 

 

 

 

Kivi

 

 

 

 

 

 

 

Kumkvati

 

 

 

 

 

 

 

Ličī

 

 

 

 

 

 

 

Mango

 

 

 

 

 

 

 

Olīvas (patēriņam pārtikā)

 

 

 

 

 

 

 

Olīvas eļļas ekstrakcijai

 

 

 

 

 

 

 

Papaijas

 

 

 

 

 

 

 

Pasifloru augļi

 

 

 

 

 

 

 

Ananasi

 

 

 

 

 

 

 

Granāti

 

 

 

 

 

 

 

Citi

 

 

 

 

 

 

 

2.

Svaigi vai termiski neapstrādāti, saldēti vai žāvēti dārzeņi

 

 

 

 

0,01 (1)  (2)

0,01 (1)  (2)

0,01 (1)  (2)

(i)

SAKŅU UN BUMBUĻU DĀRZEŅI

0,02 (1)  (2)

0,02 (1)  (2)

0,05 (1)  (2)

0,05 (1)  (2)

 

 

 

Galda bietes

 

 

 

 

 

 

 

Burkāni

 

 

 

 

 

 

 

Manioka

 

 

 

 

 

 

 

Sakņu selerijas

 

 

 

 

 

 

 

Mārrutki

 

 

 

 

 

 

 

Topinambūri

 

 

 

 

 

 

 

Pastinaki

 

 

 

 

 

 

 

Sakņu pētersīļi

 

 

 

 

 

 

 

Redīsi

 

 

 

 

 

 

 

Puravlapu plostbārži

 

 

 

 

 

 

 

Batātes

 

 

 

 

 

 

 

Kāļi

 

 

 

 

 

 

 

Rāceņi

 

 

 

 

 

 

 

Jamsi

 

 

 

 

 

 

 

Citi

 

 

 

 

 

 

 

(ii)

SĪPOLU DĀRZEŅI

0,02 (1)  (2)

0,02 (1)  (2)

0,05 (1)  (2)

 

 

 

 

Ķiploki

 

 

 

0,5 (2)

 

 

 

Sīpoli

 

 

 

0,5 (2)

 

 

 

Šalotes

 

 

 

0,5 (2)

 

 

 

Lielie loksīpoli

 

 

 

 

 

 

 

Citi

 

 

 

0,05 (1)  (2)

 

 

 

(iii)

AUGĻU DĀRZEŅI

 

 

 

 

 

 

 

(a)

Nakteņu dzimtas augi

 

 

0,05 (1)  (2)

 

 

 

 

Tomāti

0,1 (2)

0,5 (2)

 

3 (2)

 

 

 

Pipari

 

0,3 (2)

 

2 (2)

 

 

 

Baklažāni

0,1 (2)

0,5 (2)

 

3 (2)

 

 

 

Okras

 

 

 

 

 

 

 

Citi

0,02 (1)  (2)

0,02 (1)  (2)

 

0,05 (1)  (2)

 

 

 

(b)

Ķirbjaugi ar ēdamu mizu

0,02 (1)  (2)

0,2 (2)

0,05 (1)  (2)

2 (2)

 

 

 

Garaugļu gurķi

 

 

 

 

 

 

 

Īsaugļu gurķi

 

 

 

 

 

 

 

Kabači

 

 

 

 

 

 

 

Citi

 

 

 

 

 

 

 

(c)

Ķirbjaugi ar neēdamu mizu

0,05 (2)

0,1 (2)

0,05 (1)  (2)

0,3 (2)

 

 

 

Melones

 

 

 

 

 

 

 

Ķirbji

 

 

 

 

 

 

 

Arbūzi

 

 

 

 

 

 

 

Citi

 

 

 

 

 

 

 

(d)

Cukurkukurūza

0,02 (1)  (2)

0,02 (1)  (2)

0,05 (1)  (2)

0,05 (1)  (2)

 

 

 

(iv)

KRUSTZIEŽU DZIMTAS DĀRZEŅI

0,02 (1)  (2)

 

0,05 (1)  (2)

 

 

 

 

(a)

Ziedošie krustziežu dzimtas dārzeņi

 

0,3 (2)

 

 

 

 

 

Brokoļi ieskaitot sparģeļkāpostus)

 

 

 

1 (2)

 

 

 

Ziedkāposti

 

 

 

 

 

 

 

Citi

 

 

 

0,05 (1)  (2)

 

 

 

(b)

Krustziežu dzimtas galviņdārzeņi

 

 

 

0,05 (1)  (2)

 

 

 

Briseles kāposti

 

 

 

 

 

 

 

Galviņkāposti

 

3 (2)

 

 

 

 

 

Citi

 

0,2 (1)  (2)

 

 

 

 

 

(c)

Krustziežu dzimtas lapu dārzeņi

 

 

 

0,05 (1)  (2)

 

 

 

Ķīnas kāposti

 

0,2 (2)

 

 

 

 

 

Lapu kāposti

 

0,2 (2)

 

 

 

 

 

Citi

 

0,02 (1)  (2)

 

 

 

 

 

(d)

Kolrābji

 

0,02 (1)  (2)

 

0,05 (1)  (2)

 

 

 

(v)

LAPU DĀRZEŅI UN SVAIGI GARŠAUGI

0,02 (1)  (2)

 

0,05 (1)  (2)

 

 

 

 

(a)

Dārza salāti un tamlīdzīgi

 

 

 

20 (2)

 

 

 

Kressalāti

 

 

 

 

 

 

 

Salātu baldriņi

 

 

 

 

 

 

 

Dārza salāti

 

2 (2)

 

 

 

 

 

Eskariolas (platlapu endīvijas)

 

2 (2)

 

 

 

 

 

Rukolas salāti

 

 

 

 

 

 

 

Krustziežu dzimtas dārzeņu lapas un stublāji, tostarp rāceņu laksti

 

 

 

 

 

 

 

Citi

 

0,02 (1)  (2)

 

 

 

 

 

(b)

Spināti un tamlīdzīgi

 

0,02 (1)  (2)

 

0,05 (1)  (2)

 

 

 

Dārza spināti

 

 

 

 

 

 

 

Lapu bietes mangoldi)

 

 

 

 

 

 

 

Citi

 

 

 

 

 

 

 

(c)

Ūdenskreses

 

0,02 (1)  (2)

 

0,05 (1)  (2)

 

 

 

(d)

Lapu cigoriņi

 

0,02 (1)  (2)

 

0,05 (1)  (2)

 

 

 

(e)

Garšaugi

 

2 (2)

 

0,05 (1)  (2)

 

 

 

Kārveles

 

 

 

 

 

 

 

Maurloki

 

 

 

 

 

 

 

Pētersīļi

 

 

 

 

 

 

 

Lapu selerijas

 

 

 

 

 

 

 

Citi

 

 

 

 

 

 

 

(vi)

PĀKŠAUGU DĀRZEŅI (svaigi)

0,02 (1)  (2)

0,02 (1)  (2)

 

 

 

 

 

Pupas (ar pākstīm)

 

 

 

3 (2)

 

 

 

Pupas (bez pākstīm)

 

 

0,1 (2)

 

 

 

 

Zirņi (ar pākstīm)

 

 

0,1 (2)

3 (2)

 

 

 

Zirņi (bez pākstīm)

 

 

0,1 (2)

 

 

 

 

Citi

 

 

0,05 (1)  (2)

0,05 (1)  (2)

 

 

 

(vii)

STUBLĀJU DĀRZEŅI (svaigi)

0,02 (1)  (2)

 

0,05 (1)  (2)

 

 

 

 

Sparģeļi

 

 

 

 

 

 

 

Lapu artišoki

 

 

 

 

 

 

 

Selerijas

 

 

 

 

 

 

 

Fenhelis

 

 

 

 

 

 

 

Artišoki

 

0,1 (2)

 

 

 

 

 

Puravi

 

 

 

3 (2)

 

 

 

Rabarberi

 

 

 

 

 

 

 

Citi

 

0,02 (1)  (2)

 

0,05 (1)  (2)

 

 

 

(viii)

SĒNES

0,02 (1)  (2)

0,02 (1)  (2)

0,05 (1)  (2)

0,05 (1)  (2)

 

 

 

(a)

Kultivētas sēnes

 

 

 

 

 

 

 

(b)

Savvaļas sēnes

 

 

 

 

 

 

 

3.

Pākšaugi

0,02 (1)  (2)

0,02 (1)  (2)

 

0,05 (1)  (2)

0,01 (1)

0,01 (1)  (2)

0,01 (2)

Pupas

 

 

0,1 (2)

 

 

 

 

Lēcas

 

 

 

 

 

 

 

Zirņi

 

 

0,1 (2)

 

 

 

 

Lupīnas

 

 

 

 

 

 

 

Citi

 

 

0,05 (1)  (2)

 

 

 

 

4.

Eļļas augu sēklas

0,05 (1)  (2)

 

0,1 (1)  (2)

0,1 (1)  (2)

0,02 (1)  (2)

0,02 (1)  (2)

0,02 (1)  (2)

Linsēklas

 

 

 

 

 

 

 

Zemesrieksti

 

 

 

 

 

 

 

Magoņu sēklas

 

 

 

 

 

 

 

Sezama sēklas

 

 

 

 

 

 

 

Saulespuķu sēklas

 

 

 

 

 

 

 

Rapšu sēklas

 

 

 

 

 

 

 

Sojas pupas

 

0,5 (2)

 

 

 

 

 

Sinepju sēklas

 

 

 

 

 

 

 

Kokvilnas sēklas

 

 

 

 

 

 

 

Kaņepju sēklas

 

 

 

 

 

 

 

Citi

 

0,05 (1)  (2)

 

 

 

 

 

5.

Kartupeļi

0,02 (1)  (2)

0,02 (1)  (2)

0,05 (1)  (2)

0,05 (1)  (2)

0,01 (1)  (2)

0,01 (1)  (2)

0,01 (1)  (2)

Agrie kartupeļi

 

 

 

 

 

 

 

Galda kartupeļi

 

 

 

 

 

 

 

6.

Tēja (fermentētas vai citādi apstrādātas, kaltētas Camellia sinensis lapas un stiebri)

0,05 (1)  (2)

0,05 (1)  (2)

0,1 (1)  (2)

0,1 (1)  (2)

0,02 (1)  (2)

0,02 (1)  (2)

0,02 (1)  (2)

7.

Apiņi (kaltēti), arī apiņu granulas un nekoncentrēts pulveris

0,05 (1)  (2)

0,05 (1)  (2)

0,1 (1)  (2)

50 (2)

0,02 (1)  (2)

0,02 (1)  (2)

0,02 (1)  (2)


(1)  Norāda zemāko analītiski nosakāmo daudzumu.

(2)  Norāda atliekvielu pagaidu maksimāli pieļaujamo daudzumu saskaņā ar Direktīvas 91/414/EEK 4. panta 1. punkta f) apakšpunktu: ja nav grozījumu, tad šis daudzums kļūst par galīgo daudzumu, kas piemērojams no 2011. gada 5. jūnija.”


II Tiesību akti, kas pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana nav obligāta

LĒMUMI

Komisija

16.5.2007   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 128/43


KOMISIJAS LĒMUMS

(2007. gada 21. marts)

par valsts atbalsta shēmu C 18/2006 (ex N 524/2005), kuru Itālija bija plānojusi īstenot par labu maziem uzņēmumiem un mikrouzņēmumiem

(izziņots ar dokumenta numuru K(2007) 1175)

(Autentisks ir vienīgi teksts itāļu valodā)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(2007/335/EK)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu, un jo īpaši tā 88. panta 2. punkta pirmo daļu,

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas zonas līgumu, un jo īpaši tā 62. panta 1. punkta a) apakšpunktu,

pēc tam, kad ieinteresētās personas aicinātas iesniegt savus apsvērumus atbilstīgi minētajiem pantiem (1),

tā kā:

I.   PROCEDŪRA

(1)

Itālijas iestādes 2005. gada 18. oktobra vēstulē paziņoja Komisijai par minēto atbalsta shēmu. Tās sniedza Komisijai turpmāku informāciju 2005. gada 20. decembra, 2006. gada 13. marta un 2006. gada 27. marta vēstulē. Komisija 2005. gada 10. novembra vēstulē un 2006. gada 8. februāra vēstulē pieprasīju papildu informāciju.

(2)

Komisija 2006. gada 16. maija vēstulē informēja Itāliju par savu lēmumu uzsākt EK Līguma 88. panta 2. punktā paredzēto procedūru attiecībā uz minēto atbalsta pasākumu.

(3)

Komisijas lēmums uzsākt procedūru tika publicēts Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī  (2). Komisija aicināja ieinteresētās personas iesniegt savus apsvērumus.

(4)

Itālija iesniedza savus apsvērumus 2006. gada 23. jūnija vēstulē, kurā tā paziņoja savu nodomu iesniegt papildu apsvērumus par konkrētu aspektu.

(5)

Procedūras gaitā citas ieinteresētās personas apsvērumus nav iesniegušas.

(6)

Komisija 2006. gada 21. septembra vēstulē un 2007. gada 10. janvāra vēstulē pieprasīja papildu informāciju.

(7)

Itālija 2007. gada 30. janvāra vēstulē, kuras saņemšana reģistrēta Komisijā 2007. gada 2. februārī, Komisijai darīja zināmu, ka paziņotais pasākums ir atsaukts.

II.   PASĀKUMA SĪKS APRAKSTS

(8)

Pasākuma mērķis bija ar nodokļu atvieglojumu palīdzību veicināt mazo uzņēmumu un mikrouzņēmumu palielināšanu, kas rodas konsolidācijas procesā (saplūšana ar citiem mazajiem uzņēmumiem vai mikrouzņēmumiem vai to pārņemšana). Paziņotajam pasākumam tika paredzēti līdzekļi EUR 120 miljoni 2006. gadā, EUR 242 miljoni 2007. gadā un EUR 122 miljoni 2008. gadā.

(9)

Pasākuma juridiskais pamats ir 2. pants 2005. gada 17. jūnija dekrētā Nr. 106, kas pārveidots par 2005. gada 31. jūlija likumu Nr. 156. Juridiskais pamats satur pārtraukšanas klauzulu. Atbalsta shēma nav tikusi piemērota.

(10)

Itālija 2005. gadā jau ir piemērojusi līdzīgu pasākumu (3) saskaņā ar Grupālā atbrīvojuma regulu par valsts atbalstu MVU (4). Minētajā variantā nodokļu atvieglojumi ir ierobežoti līdz 50 % no saplūšanas un pārņemšanas procesa konsultāciju izmaksām. Itālijas iestādes norādīja, ka, ņemot vērā šo ierobežojumu, pasākuma sekmes bija ierobežotas un tajā tika saņemti 132 nodokļu atvieglojumu pieteikumi attiecībā uz nodokļiem kopsummā par EUR 3 442 261, no kuriem tika pieņemti tikai 46 pieteikumi attiecībā uz nodokļiem kopsummā par EUR 415 306.

III.   ITĀLIJAS IESNIEGTIE APSVĒRUMI

(11)

Itālijas iestādes 2007. gada 30. janvāra vēstulē Komisijai darīja zināmu, ka minētā pasākuma budžets ir ticis izlietots citiem mērķiem un ka minētais pasākums nav īstenots, jo tas tika atsaukts.

IV.   NOVĒRTĒJUMS

(12)

Pēc paziņojuma atsaukšanas vairs nav procedūras priekšmeta.

V.   SLĒDZIENS

(13)

Tādēļ Komisija ir nolēmusi izbeigt EK Līguma 88. panta 2. punktā paredzēto procedūru, jo pēc tam, kad Itālija ir atsaukusi pasākumu, procedūrai vairs nav priekšmeta,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Pēc paziņotā pasākuma atsaukšanas, ko veica Itālija, vairs nav procedūras priekšmeta. Tādēļ Komisija ir nolēmusi izbeigt EK Līguma 88. panta 2. punktā paredzēto procedūru.

2. pants

Šis lēmums ir adresēts Itālijas Republikai.

Briselē, 2007. gada 21. martā

Komisijas vārdā

Komisijas locekle

Neelie KROES


(1)  OV C 146, 22.6.2006., 18. lpp.

(2)  Skatīt 1. zemsvītras piezīmi.

(3)  Pamatojoties uz 9. pantu dekrētā Nr. 35/2005, kas pārveidots par likumu Nr. 80/2005, kurš Komisijā reģistrēts 2005. gada 21. aprīlī ar atsauces numuru XS 89/05.

(4)  Komisijas 2001. gada 12. janvāra Regula (EK) Nr. 70/2001 par EK Līguma 87. un 88. panta piemērošanu, sniedzot valsts atbalstu maziem un vidējiem uzņēmumiem (OV L 10, 13.1.2001., 33. lpp.).


16.5.2007   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 128/45


KOMISIJAS LĒMUMS

(2007. gada 8. maijs)

par Kopienas finansiālo atbalstu 2007. gadā atsevišķām Kopienas references laboratorijām dzīvnieku veselības un dzīvu dzīvnieku jomā

(izziņots ar dokumenta numuru K(2007) 1930)

(Autentisks ir tikai teksts angļu, dāņu, franču, spāņu, vācu un zviedru valodā)

(2007/336/EK)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1990. gada 26. jūnija Lēmumu 90/424/EEK par izdevumiem veterinārijas jomā (1), un jo īpaši tā 28. panta 2. punktu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 29. aprīļa Regulu (EK) Nr. 882/2004 par oficiālo kontroli, ko veic, lai nodrošinātu atbilstības pārbaudi saistībā ar dzīvnieku barības un pārtikas aprites tiesību aktiem un dzīvnieku veselības un dzīvnieku labturības noteikumiem (2), un jo īpaši tās 32. panta 7. punktu,

tā kā:

(1)

Saskaņā ar Lēmuma 90/424/EEK 28. panta 1. punktu Kopienas references laboratorijām dzīvnieku veselības un dzīvu dzīvnieku jomā var piešķirt Kopienas atbalstu.

(2)

Komisijas 2006. gada 28. novembra Regulā (EK) Nr. 1754/2006, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus par Kopienas finansiālā atbalsta piešķiršanu Kopienas references laboratorijām dzīvnieku barības, pārtikas un dzīvnieku veselības nozarē (3), ir paredzēts, ka Kopienas finansiālo atbalstu piešķir, ja apstiprinātās darba programmas tiek īstenotas efektīvi un ja saņēmējs iesniedz visu vajadzīgo informāciju noteiktos termiņos.

(3)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1754/2006 2. pantu Komisijas un Kopienas references laboratoriju savstarpējās attiecības ir noteiktas partnerattiecību nolīgumā, kam pievienota daudzgadu darba programma.

(4)

Komisija ir novērtējusi Kopienas references laboratoriju iesniegtās darba programmas un tām atbilstošās budžeta tāmes 2007. gadam.

(5)

Attiecīgi Kopienas finansiālais atbalsts jāpiešķir Kopienas references laboratorijām, kuras izraudzītas, lai izpildītu funkcijas un uzdevumus, kas paredzēti šādos tiesību aktos:

Padomes 2001. gada 23. oktobra Direktīvā 2001/89/EK par Kopienas pasākumiem klasiskā cūku mēra kontrolei (4),

Padomes 1992. gada 14. jūlija Direktīvā 92/66/EEK, ar ko ievieš Kopienas pasākumus Ņūkāslas slimības kontrolei (5),

Padomes 1992. gada 19. maija Direktīvā 92/40/EEK, ar ko ievieš Kopienas pasākumus putnu gripas kontrolei (6),

Padomes 1992. gada 17. decembra Direktīvā 92/119/EEK, ar ko ievieš vispārīgus Kopienas pasākumus noteiktu dzīvnieku slimību kontrolei un īpašus pasākumus saistībā ar cūku vezikulāro slimību (7),

Padomes 1993. gada 24. jūnija Direktīvā 93/53/EEK, ar ko ievieš obligātos Kopienas pasākumus noteiktu zivju slimību kontrolei (8),

Padomes 1995. gada 22. decembra Direktīvā 95/70/EK, ar ko ievieš Kopienas obligātos pasākumus noteiktu gliemeņu slimību kontrolei (9),

Padomes 1992. gada 29. aprīļa Direktīvā 92/35/EEK, ar ko paredz kontroles noteikumus un pasākumus Āfrikas zirgu mēra apkarošanai (10),

Padomes 2000. gada 20. novembra Direktīvā 2000/75/EK, ar ko paredz īpašus noteikumus infekciozā katarālā drudža kontrolei un apkarošanai (11),

Padomes 2000. gada 20. marta Lēmumā 2000/258/EK, ar ko tiek izraudzīta īpaša iestāde, kas atbildīga par tādu kritēriju noteikšanu, kas vajadzīgi, lai standartizētu seroloģiskos testus trakumsērgas vakcīnu efektivitātes pārraudzīšanai (12),

Padomes 2002. gada 27. jūnija Direktīvā 2002/60/EK, ar ko paredz īpašus noteikumus cīņai pret Āfrikas cūku mēri un groza Direktīvu 92/119/EEK attiecībā uz Tešenas slimību un Āfrikas cūku mēri (13),

Padomes 1996. gada 23. jūlija Lēmumā 96/463/EK, ar ko nosaka references struktūru, kas atbild par sadarbību liellopu sugas tīršķirnes vaislas dzīvnieku testēšanas metožu un rezultātu novērtējuma unificēšanā (14),

Padomes 2003. gada 29. septembra Direktīvā 2003/85/EK par Kopienas pasākumiem mutes un nagu sērgas kontrolei, ar kuru atceļ Direktīvu 85/511/EEK un Lēmumus 89/531/EEK un 91/665/EEK un groza Direktīvu 92/46/EEK (15),

Regulā (EK) Nr. 882/2004 attiecībā uz brucelozi.

(6)

Finansiālais atbalsts Kopienas references laboratoriju darbībai un semināru organizēšanai jāpiešķir arī atbilstoši Regulas (EK) Nr. 1754/2006 noteikumiem par attaisnotiem izdevumiem.

(7)

Saskaņā ar 3. panta 2. punkta a) apakšpunktu Padomes 2005. gada 21. jūnija Regulā (EK) Nr. 1290/2005 par kopējās lauksaimniecības politikas finansēšanu (16) dzīvnieku slimību izskaušanas un kontroles programmas (veterināros pasākumus) finansē Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonds. Finanšu kontrolei jāpiemēro minētās regulas 9., 36. un 37. pants.

(8)

Šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Attiecībā uz klasisko cūku mēri Kopiena piešķir finansiālo atbalstu Institut für Virologie der Tierärztlichen Hochschule, Hannover, Vācijā Direktīvas 2001/89/EK IV pielikumā minēto funkciju un uzdevumu izpildei.

Kopienas finansiālais atbalsts sedz 100 % attaisnoto izmaksu, kā noteikts Regulā (EK) Nr. 1754/2006, kas minētajam institūtam radušās saistībā ar darba programmu, un laika posmam no 2007. gada 1. janvāra līdz 31. decembrim tā maksimālā summa ir EUR 232 000, no kuras ne vairāk kā EUR 18 000 izmanto, organizējot praktisko darbsemināru par klasiskā cūku mēra diagnostikas paņēmieniem.

2. pants

Attiecībā uz Ņūkāslas slimību Kopiena piešķir finansiālo atbalstu Central Veterinary Laboratory, Addlestone, Apvienotajā Karalistē Direktīvas 92/66/EEK V pielikumā minēto funkciju un uzdevumu izpildei.

Kopienas finansiālais atbalsts sedz 100 % attaisnoto izmaksu, kā noteikts Regulā (EK) Nr. 1754/2006, kas minētajai laboratorijai radušās saistībā ar darba programmu, un maksimālā summa laika posmam no 2007. gada 1. janvāra līdz 31. decembrim ir EUR 77 000.

3. pants

Attiecībā uz putnu gripu Kopiena piešķir finansiālo atbalstu Central Veterinary Laboratory, Addlestone, Apvienotajā Karalistē Direktīvas 92/40/EEK V pielikumā minēto funkciju un uzdevumu izpildei.

Kopienas finansiālais atbalsts sedz 100 % attaisnoto izmaksu, kas minētajai laboratorijai radušās saistībā ar darba programmu, un maksimālā summa laika posmam no 2007. gada 1. janvāra līdz 31. decembrim ir EUR 406 000.

4. pants

Attiecībā uz cūku vezikulāro slimību Kopiena piešķir finansiālo atbalstu Pirbright Laboratory Apvienotajā Karalistē Direktīvas 92/119/EEK III pielikumā minēto funkciju un uzdevumu izpildei.

Kopienas finansiālais atbalsts sedz 100 % attaisnoto izmaksu, kā noteikts Regulā (EK) Nr. 1754/2006, kas minētajai laboratorijai radušās saistībā ar darba programmu, un maksimālā summa laika posmam no 2007. gada 1. janvāra līdz 31. decembrim ir EUR 126 000.

5. pants

Attiecībā uz mutes un nagu sērgu Kopiena piešķir finansiālo atbalstu Pirbright Laboratory Apvienotajā Karalistē Direktīvas 2003/85/EK XVI pielikumā minēto funkciju un uzdevumu izpildei.

Kopienas finansiālais atbalsts sedz 100 % attaisnoto izmaksu, kā noteikts Regulā (EK) Nr. 1754/2006, kas minētajai laboratorijai radušās saistībā ar darba programmu, un maksimālā summa laika posmam no 2007. gada 1. janvāra līdz 31. decembrim ir EUR 274 000.

6. pants

Attiecībā uz zivju slimībām Kopiena piešķir finansiālo atbalstu Dānijas veterinārajam institūtam Aarhus, Dānijā Direktīvas 93/53/EEK C pielikumā minēto funkciju un uzdevumu izpildei.

Kopienas finansiālais atbalsts sedz 100 % attaisnoto izmaksu, kā noteikts Regulā (EK) Nr. 1754/2006, kas minētajam institūtam radušās saistībā ar darba programmu, un maksimālā summa laika posmam no 2007. gada 1. janvāra līdz 31. decembrim ir EUR 150 000.

7. pants

Attiecībā uz gliemeņu slimībām Kopiena piešķir finansiālo atbalstu IFREMER, La Tremblade, Francijā Direktīvas 95/70/EK B pielikumā minēto funkciju un uzdevumu izpildei.

Kopienas finansiālais atbalsts sedz 100 % attaisnoto izmaksu, kā noteikts Regulā (EK) Nr. 1754/2006, kas minētajam institūtam radušās saistībā ar darba programmu, un maksimālā summa laika posmam no 2007. gada 1. janvāra līdz 31. decembrim ir EUR 90 000.

8. pants

Attiecībā uz Āfrikas zirgu mēri Kopiena piešķir finansiālo atbalstu Laboratorio central de veterinaria de Madrid, Algete, Spānijā Direktīvas 92/35/EEK I pielikumā minēto funkciju un uzdevumu izpildei.

Kopienas finansiālais atbalsts sedz 100 % attaisnoto izmaksu, kā noteikts Regulā (EK) Nr. 1754/2006, kas minētajai laboratorijai radušās saistībā ar darba programmu, un laika posmam no 2007. gada 1. janvāra līdz 31. decembrim tā maksimālā summa ir EUR 98 000, no kuras ne vairāk kā EUR 38 000 izmanto, organizējot praktisko darbsemināru par Āfrikas zirgu mēra diagnostikas paņēmieniem.

9. pants

Attiecībā uz infekciozo katarālo drudzi Kopiena piešķir finansiālo atbalstu Pirbright Laboratory Apvienotajā Karalistē Direktīvas 2000/75/EK II pielikumā minēto funkciju un uzdevumu izpildei.

Kopienas finansiālais atbalsts sedz 100 % attaisnoto izmaksu, kā noteikts Regulā (EK) Nr. 1754/2006, kas minētajai laboratorijai radušās saistībā ar darba programmu, un laika posmam no 2007. gada 1. janvāra līdz 31. decembrim tā maksimālā summa ir EUR 373 000, no kuras ne vairāk kā EUR 45 000 izmanto, organizējot praktisko darbsemināru par infekciozā katarālā drudža diagnostikas paņēmieniem.

10. pants

Attiecībā uz trakumsērgas seroloģiju Kopiena piešķir finansiālo atbalstu AFSSA laboratorijai Nancy, Francijā Direktīvas 2000/258/EK II pielikumā minēto funkciju un uzdevumu izpildei.

Kopienas finansiālais atbalsts sedz 100 % attaisnoto izmaksu, kā noteikts Regulā (EK) Nr. 1754/2006, kas minētajai laboratorijai radušās saistībā ar darba programmu, un maksimālā summa laika posmam no 2007. gada 1. janvāra līdz 31. decembrim ir EUR 200 000.

11. pants

Attiecībā uz brucelozi Kopiena piešķir finansiālo atbalstu AFSSA – Laboratoire d’études et de recherches en pathologie animale et zoonoses, Maisons-Alfort, Francijā Regulas 882/2004 32. panta 2. punktā minēto funkciju un uzdevumu izpildei.

Kopienas finansiālais atbalsts sedz 100 % attaisnoto izmaksu, kā noteikts Regulā (EK) Nr. 1754/2006, kas minētajai laboratorijai radušās saistībā ar darba programmu, un laika posmam no 2007. gada 1. janvāra līdz 31. decembrim tā maksimālā summa ir EUR 250 000, no kuras ne vairāk kā EUR 35 000 izmanto, organizējot praktisko darbsemināru par brucelozes diagnostikas paņēmieniem.

12. pants

Attiecībā uz Āfrikas cūku mēri Kopiena piešķir finansiālo atbalstu Centro de Investigación en Sanidad Animal, Valdeolmos, Madrid, Spānijā Direktīvas 2002/60/EK V pielikumā minēto funkciju un uzdevumu izpildei.

Kopienas finansiālais atbalsts sedz 100 % attaisnoto izmaksu, kā noteikts Regulā (EK) Nr. 1754/2006, kas minētajam pētniecības centram radušās saistībā ar darba programmu, un maksimālā summa laika posmam no 2007. gada 1. janvāra līdz 31. decembrim ir EUR 120 000.

13. pants

Lai novērtētu liellopu sugu tīršķirnes vaislas dzīvnieku testēšanas metožu rezultātus un saskaņotu dažādās testēšanas metodes, Kopiena piešķir finansiālo atbalstu INTERBULL Centre, Uppsala, Zviedrijā Lēmuma 96/463/EK II pielikumā minēto funkciju un uzdevumu izpildei.

Kopienas finansiālais atbalsts sedz 100 % izmaksu, kas minētajam centram radušās saistībā ar darba programmu, un maksimālā summa laika posmam no 2007. gada 1. janvāra līdz 31. decembrim ir EUR 80 000.

14. pants

Šis lēmums ir adresēts:

Institut für Virologie der Tierärztlichen Hochschule, Hannover, Vācijā;

Central Veterinary Laboratory, Addlestone, Apvienotajā Karalistē;

Pirbright Laboratory, Apvienotajā Karalistē;

Dānijas veterinārajam institūtam Aarhus, Dānijā;

IFREMER, La Tremblade, Francijā;

Laboratorio central de veterinaria de Madrid, Algete, Spānijā;

AFSSA laboratorijai Nancy, Francijā;

AFSSALaboratoire d’études et de recherches en pathologie animale et zoonoses, Maisons-Alfort, Francijā;

Centro de Investigacin en Sanidad Animal, Valdeolmos, Madrid, Spānijā;

INTERBULL Centre, Uppsala, Zviedrijā.

Briselē, 2007. gada 8. maijā

Komisijas vārdā

Komisijas loceklis

Markos KYPRIANOU


(1)  OV L 224, 18.8.1990., 19. lpp. Lēmumā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1791/2006 (OV L 363, 20.12.2006., 1. lpp.).

(2)  OV L 165, 30.4.2004., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1791/2006.

(3)  OV L 331, 29.11.2006., 8. lpp.

(4)  OV L 316, 1.12.2001., 5. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Direktīvu 2006/104/EK (OV L 363, 20.12.2006., 352. lpp.).

(5)  OV L 260, 5.9.1992., 1. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Direktīvu 2006/104/EK.

(6)  OV L 167, 22.6.1992., 1. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Direktīvu 2006/104/EK.

(7)  OV L 62, 15.3.1993., 69. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Direktīvu 2007/10/EK (OV L 63, 1.3.2007., 24. lpp.).

(8)  OV L 175, 19.7.1993., 23. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Direktīvu 2006/104/EK.

(9)  OV L 332, 30.12.1995., 33. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Direktīvu 2006/104/EK.

(10)  OV L 157, 10.6.1992., 19. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Direktīvu 2006/104/EK.

(11)  OV L 327, 22.12.2000., 74. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Direktīvu 2006/104/EK.

(12)  OV L 79, 30.3.2000., 40. lpp. Lēmumā grozījumi izdarīti ar Komisijas Lēmumu 2003/60/EK (OV L 23, 28.1.2003., 30. lpp.).

(13)  OV L 192, 20.7.2002., 27. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Direktīvu 2006/104/EK.

(14)  OV L 192, 2.8.1996., 19. lpp.

(15)  OV L 306, 22.11.2003., 1. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Direktīvu 2006/104/EK.

(16)  OV L 209, 11.8.2005., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 378/2007 (OV L 95, 5.4.2007., 1. lpp.).


16.5.2007   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 128/49


KOMISIJAS LĒMUMS

(2007. gada 15. maijs),

ar ko apstiprina Dānijas, Vācijas un Apvienotās Karalistes izstrādātās sistēmas zvejas licenču automātiskai apturēšanai par izdarītiem pārkāpumiem

(izziņots ar dokumenta numuru K(2007) 2036)

(Autentisks ir tikai teksts dāņu, vācu un angļu valodā)

(2007/337/EK)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2006. gada 21. decembra Regulu (EK) Nr. 41/2007, ar ko 2007. gadam nosaka konkrētu zivju krājumu un zivju krājumu grupu zvejas iespējas un ar tām saistītus nosacījumus, kuri piemērojami Kopienas ūdeņos un – attiecībā uz Kopienas kuģiem – ūdeņos, kur nepieciešami nozvejas ierobežojumi (1), un jo īpaši tās IIA pielikuma 8.1. punkta h) apakšpunktu,

ņemot vērā Dānijas, Vācijas un Apvienotās Karalistes iesniegtos pieprasījumus,

tā kā:

(1)

Saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 41/2007 dalībvalstu izstrādātās sistēmas zvejas licenču automātiskai apturēšanai par izdarītiem pārkāpumiem ir nosacījums, uz kura pamata palielina maksimālo dienu skaitu, ko zvejas kuģis var pavadīt minētās regulas IIA pielikumā noteiktajā ģeogrāfiskajā apgabalā laikposmā no 2007. gada 1. februāra līdz 2008. gada 31. janvārim.

(2)

Dānija, Vācija un Apvienotā Karaliste ir sniegušas Komisijai informāciju par sistēmām, ko zvejas licenču automātiskai apturēšanai par izdarītiem pārkāpumiem piemēro kuģiem, uz kuriem ir Regulas (EK) Nr. 41/2007 IIA pielikuma 4.1. punkta a) apakšpunkta v) daļā minētie zvejas rīki, proti, traļi, bugurvadi un līdzīgi zvejas rīki, izņemot rāmja traļus, kuru linuma acs izmērs ir vienāds vai lielāks par 120 mm.

(3)

Ņemot vērā minēto informāciju, jāapstiprina šo dalībvalstu izstrādātās sistēmas, ko zvejas licenču automātiskai apturēšanai piemēro šādiem kuģiem,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Dānijas, Vācijas un Apvienotās Karalistes izstrādātās sistēmas zvejas licenču automātiskai apturēšanai par izdarītiem pārkāpumiem ir apstiprinātas, lai Regulas (EK) Nr. 41/2007 IIA pielikuma 8.1. punkta h) apakšpunktu varētu piemērot kuģiem, uz kuriem ir traļi, bugurvadi un līdzīgi zvejas rīki, izņemot rāmja traļus, kuru linuma acs izmērs ir vienāds vai lielāks par 120 mm.

2. pants

Šis lēmums ir adresēts Dānijas Karalistei, Vācijas Federatīvajai Republikai un Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotajai Karalistei.

Briselē, 2007. gada 15. maijā

Komisijas vārdā

Komisijas loceklis

Joe BORG


(1)  OV L 15, 20.1.2007., 1. lpp. Regulā grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 444/2007 (OV L 106, 24.4.2007., 22. lpp.).


III Tiesību akti, kas pieņemti, piemērojot Līgumu par Eiropas Savienību

TIESĪBU AKTI, KAS PIEŅEMTI, PIEMĒROJOT LES V SADAĻU

16.5.2007   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 128/50


PADOMES KOPĒJĀ NOSTĀJA 2007/338/KĀDP

(2007. gada 14. maijs),

ar ko atjaunina dažus ierobežojošos pasākumus pret Uzbekistānu

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienību, un jo īpaši tā 15. pantu,

tā kā:

(1)

Padome 2005. gada 14. novembrī pieņēma Kopējo nostāju 2005/792/KĀDP par ierobežojošiem pasākumiem pret Uzbekistānu (1), atbildot uz Uzbekistānas drošības spēku pārmērīgo, nesamērīgo un vispārējo spēka lietošanu 2005. gada maija notikumu laikā Andižanā. Dažus ierobežojošus pasākumus atjaunoja ar 2006. gada 13. novembra Kopējo nostāju 2006/787/KĀDP (2).

(2)

Ņemot vērā novērtējumu par situāciju Uzbekistānā, Padome nolēma atjaunināt ierobežojošus pasākumus attiecībā uz konkrētu personu ieceļošanu uz sešiem mēnešiem. Šajā laikposmā Padome pasākumus pārskatīs, ņemot vērā jebkādas nozīmīgas izmaiņas pašreizējā situācijā, jo īpaši attiecībā uz elementiem, kas minēti Kopējās nostājas 2005/792/KĀDP 7. apsvērumā,

IR PIEŅĒMUSI ŠO KOPĒJO NOSTĀJU.

1. pants

Ar šo pasākumus, kas noteikti Kopējās nostājas 2005/792/KĀDP 3. pantā, pagarina uz sešiem mēnešiem. Tos piemēro personām, kas minētas šīs kopējās nostājas pielikumā, kuras ir tieši atbildīgas par nesamērīgo un vispārējo spēka lietošanu Andižanā, kā arī par neatkarīgas izmeklēšanas kavēšanu.

2. pants

Šo kopējo nostāju regulāri pārskata. To atjaunina vai vajadzības gadījumā groza, ja Padome uzskata, ka tās mērķi nav sasniegti.

3. pants

Šī kopējā nostāja stājas spēkā tās pieņemšanas dienā.

4. pants

Šo Kopējo nostāju publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Briselē, 2007. gada 14. maijā

Padomes vārdā

priekšsēdētājs

F.-W. STEINMEIER


(1)  OV L 299, 16.11.2005., 72. lpp.

(2)  OV L 318, 17.11.2006., 43. lpp.


PIELIKUMS

Kopējās nostājas 1. pantā minēto personu saraksts

1.

Uzvārds, vārds:

Almatov, Zakirjan

Dzimums: vīrietis

Tituls, amats: bijušais iekšlietu ministrs

Adrese: Taškenta, Uzbekistāna

Dzimšanas datums:

1949. gada 10. oktobris

Dzimšanas vieta: Taškenta, Uzbekistāna

Pases vai personas apliecības Nr.: pases Nr. DA 0002600 (Diplomātiskā pase)

Valstspiederība: uzbeks

2.

Uzvārds, vārds:

Mullajonov, Tokhir Okhunovich

Pseidonīms: uzvārda cita rakstība: Mullajanov

Dzimums: vīrietis

Tituls, amats: bijušais iekšlietu ministra pirmais vietnieks

Adrese: Taškenta, Uzbekistāna

Dzimšanas datums:

1950. gada 10. oktobris

Dzimšanas vieta: Ferghana, Uzbekistāna

Pases vai personas apliecības Nr.: pases Nr. DA 0003586 (Diplomātiskā pase), derīga līdz 5.11.2009.

Valstspiederība: uzbeks

3.

Uzvārds, vārds:

Mirzaev, Ruslan

Dzimums: vīrietis

Tituls, amats: aizsardzības ministrs, bijušais Valsts drošības padomes padomnieks

4.

Uzvārds, vārds:

Ergashev, Pavel Islamovich

Dzimums: vīrietis

Tituls, amats: pulkvedis, Center militārās brigādes komandieris

5.

Uzvārds, vārds:

Mamo, Vladimir Adolfovich

Dzimums: vīrietis

Tituls, amats: ģenerālmajors, komandiera vietnieks, Aizsardzības ministrijas īpašo spēku brigāde

6.

Uzvārds, vārds:

Pak, Gregori

Dzimums: vīrietis

Tituls, amats: pulkvedis, Iekšlietu ministrijas ātrās reaģēšanas brigādes komandieris (vienība 7332)

7.

Uzvārds, vārds:

Tadzhiev, Valeri

Dzimums: vīrietis

Tituls, amats: pulkvedis, Iekšlietu ministrijas īpašo spēku autonomās nodaļas komandieris (vienība 7351)

8.

Uzvārds, vārds:

Inoyatov, Rustam Raulovich

Dzimums: vīrietis

Tituls, amats: SNB (Valsts drošības iestāde) vadītājs

Adrese: Taškenta, Uzbekistāna

Dzimšanas datums:

1944. gada 22. jūnijs

Dzimšanas vieta: Sherabad, Uzbekistāna

Pases vai personas apliecības Nr.: pases Nr. DA 0003171 (Diplomātiskā pase); arī diplomātiskā pase Nr. 0001892 (derīga līdz 15.9.2004.)

Valstspiederība: uzbeks