ISSN 1725-5112

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 99

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

50. sējums
2007. gada 14. aprīlis


Saturs

 

I   Tiesību akti, kas pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana ir obligāta

Lappuse

 

 

REGULAS

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 402/2007 (2007. gada 13. aprīlis), ar kuru nosaka standarta ievešanas vērtības nolūkā noteikt ievešanas cenu atsevišķu veidu augļiem un dārzeņiem

1

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 403/2007 (2007. gada 13. aprīlis), ar ko labības nozarē nosaka ievedmuitas nodokli, kuru piemēro no 2007. gada 16. aprīla

3

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 404/2007 (2007. gada 13. aprīlis), ar ko nosaka maksimālo atbalsta apjomu par krējumu, sviestu un koncentrētu sviestu sakarā ar 29. individuālo uzaicinājumu uz saskaņā ar Regulā (EK) Nr. 1898/2005 paredzēto pastāvīgo konkursu

6

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 405/2007 (2007. gada 13. aprīlis), ar ko nosaka maksimālo atbalstu par koncentrētu sviestu pirmajā individuālajā uzaicinājumā uz 29. konkursu, kas paredzēts Regulā (EK) Nr. 1898/2005

8

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 406/2007 (2007. gada 12. aprīlis), ar ko nosaka aizliegumu kuģiem, kuri peld ar Apvienotās Karalistes karogu, zvejot siļķes EK un starptautiskajos ūdeņos ICES I un II zonā

9

 

 

II   Tiesību akti, kas pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana nav obligāta

 

 

LĒMUMI

 

 

Komisija

 

 

2007/229/EK

 

*

Komisijas Lēmums (2007. gada 11. aprīlis), ar kuru groza Lēmumu 2004/452/EK, ar ko nosaka to struktūru sarakstu, kuru pētniekiem zinātniskiem nolūkiem atļauts piekļūt konfidenciāliem datiem (izziņots ar dokumenta numuru K(2007) 1546)  ( 1 )

11

 

 

2007/230/EK

 

*

Komisijas Lēmums (2007. gada 12. aprīlis) par veidlapu saistībā ar sociālās jomas tiesību aktiem, kas attiecas uz darbībām autotransporta jomā (izziņots ar dokumenta numuru K(2007) 1470)

14

 

 

2007/231/EK

 

*

Komisijas Lēmums (2007. gada 12. aprīlis), ar kuru groza Lēmumu 2006/502/EK, ar ko dalībvalstīm pieprasa veikt pasākumus, kas atļautu tirgot tikai bērniem drošas šķiltavas un aizliegtu tirgot jaunrades šķiltavas (izziņots ar dokumenta numuru K(2007) 1567)  ( 1 )

16

 

 

Labojums

 

*

Labojums Padomes Regulā (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 (2002. gada 25. jūnijs) par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam (OV L 248, 16.9.2002.) (Īpašais izdevums latviešu valodā, 1. nodaļa, 4. sējums, 74. lpp.)

18

 

*

Labojums Padomes Pamatlēmumā 2005/667/TI (2005. gada 12. jūlijs) par krimināltiesiskā pamata stiprināšanu, lai īstenotu tiesību aktus attiecībā uz kuģu radītu piesārņojumu (OV L 255, 30.9.2005.)

18

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.


I Tiesību akti, kas pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana ir obligāta

REGULAS

14.4.2007   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 99/1


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 402/2007

(2007. gada 13. aprīlis),

ar kuru nosaka standarta ievešanas vērtības nolūkā noteikt ievešanas cenu atsevišķu veidu augļiem un dārzeņiem

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1994. gada 21. decembra Regulu (EK) Nr. 3223/94 par sīki izstrādātiem augļu un dārzeņu ievešanas režīma izpildes noteikumiem (1), un jo īpaši tās 4. panta 1. punktu,

tā kā:

(1)

Regulā (EK) Nr. 3223/94, piemērojot Urugvajas kārtas daudzpusējo tirdzniecības sarunu iznākumus, paredzēti kritēriji, pēc kuriem Komisija nosaka standarta ievešanas vērtības pielikumā precizētajiem produktu ievedumiem no trešām valstīm un periodiem.

(2)

Piemērojot iepriekš minētos kritērijus, standarta ievešanas vērtības nosakāmas līmeņos, kas norādīti šīs regulas pielikumā,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Standarta ievešanas vērtības, kas paredzētas Regulas (EK) Nr. 3223/94 4. pantā, ir tādas, kā norādīts tabulā, kas pievienota pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2007. gada 14. aprīlī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2007. gada 13. aprīlī

Komisijas vārdā

lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektors

Jean-Luc DEMARTY


(1)  OV L 337, 24.12.1994., 66. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 386/2005 (OV L 62, 9.3.2005., 3. lpp.).


PIELIKUMS

Komisijas 2007. gada 13. aprīla Regulai, ar kuru nosaka standarta ievešanas vērtības nolūkā noteikt ievešanas cenu atsevišķu veidu augļiem un dārzeņiem

(EUR/100 kg)

KN kods

Trešās valsts kods (1)

Standarta ievešanas vērtība

0702 00 00

MA

85,6

TN

143,7

TR

159,0

ZZ

129,4

0707 00 05

JO

171,8

MA

78,8

TR

150,0

ZZ

133,5

0709 90 70

MA

60,6

TR

119,3

ZZ

90,0

0709 90 80

IL

84,1

ZZ

84,1

0805 10 20

EG

45,9

IL

41,3

MA

43,7

TN

63,5

TR

74,9

ZZ

53,9

0805 50 10

IL

65,6

TR

38,7

ZZ

52,2

0808 10 80

AR

83,0

BR

84,1

CA

124,4

CL

89,6

CN

78,8

NZ

118,6

US

129,1

UY

79,6

ZA

92,5

ZZ

97,7

0808 20 50

AR

79,1

CL

99,1

ZA

79,3

ZZ

85,8


(1)  Valstu nomenklatūra, kas paredzēta Komisijas Regulā (EK) Nr. 1833/2006 (OV L 354, 14.12.2006., 19. lpp.). Kods “ZZ” nozīmē “citas izcelsmes vietas”.


14.4.2007   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 99/3


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 403/2007

(2007. gada 13. aprīlis),

ar ko labības nozarē nosaka ievedmuitas nodokli, kuru piemēro no 2007. gada 16. aprīla

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2003. gada 29. septembra Regulu (EK) Nr. 1784/2003 par labības tirgus kopīgo organizāciju (1),

ņemot vērā Komisijas 1996. gada 28. jūnija Regulu (EK) Nr. 1249/96 par Padomes Regulas (EEK) Nr. 1766/92 piemērošanas noteikumiem attiecībā uz ievedmuitas nodokļiem labības nozarē (2), un jo īpaši tās 2. panta 1. punktu,

tā kā:

(1)

Regulas (EK) Nr. 1784/2003 10. panta 2. punktā paredzēts, ka produktiem ar KN kodu 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 (augstas kvalitātes mīkstie kvieši), 1002, ex 1005, izņemot hibrīdu sēklas, un ex 1007, izņemot hibrīdu sēklas materiālu, ievedmuitas nodoklis ir vienāds ar intervences cenu šādu produktu ievešanai, kura palielināta par 55 % un no kuras atskaitīta attiecīgajam sūtījumam piemērojamā CIF importa cena. Šis nodoklis tomēr nedrīkst pārsniegt kopējā muitas tarifa nodokļu likmi.

(2)

Regulas (EK) Nr. 1784/2003 10. panta 3. punktā paredzēts, ka šā panta 2. punktā minētā ievedmuitas nodokļa aprēķināšanas nolūkā attiecīgajiem produktiem regulāri jānosaka reprezentatīvas CIF importa cenas.

(3)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1249/96 2. panta 2. punktu izmantojamā cena ievedmuitas nodokļa aprēķināšanai produktiem ar KN kodu 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 (augstas kvalitātes mīkstie kvieši), 1002 00, 1005 10 90, 1005 90 00 un 1007 00 90 ir reprezentatīvā ikdienas CIF importa cena, kas noteikta pēc minētās regulas 4. pantā paredzētās metodes.

(4)

Tādēļ laikposmam no 2007. gada 16. aprīla jānosaka ievedmuitas nodoklis, ko piemēro līdz tam laikam, kamēr stājas spēkā jauns ievedmuitas nodoklis,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Sākot no 2007. gada 16. aprīla, Regulas (EK) Nr. 1784/2003 10. panta 2. punktā minētais ievedmuitas nodoklis labības nozarē, pamatojoties uz šīs regulas II pielikumā norādīto informāciju, ir noteikts I pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2007. gada 16. aprīla.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2007. gada 13. aprīla

Komisijas vārdā

lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektors

Jean-Luc DEMARTY


(1)  OV L 270, 21.10.2003., 78. lpp. Regulā grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 1154/2005 (OV L 187, 19.7.2005., 11. lpp.).

(2)  OV L 161, 29.6.1996., 125. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1816/2005 (OV L 292, 8.11.2005., 5. lpp.).


I PIELIKUMS

Regulas (EK) Nr. 1784/2003 10. panta 2. punktā minēto produktu ievedmuitas nodoklis, ko piemēro no 2007. gada 16. aprīļa

KN kods

Preču apraksts

Ievedmuitas nodoklis (1)

(EUR/t)

1001 10 00

Cietie KVIEŠI, augsta kvalitāte

0,00

vidēji augsta kvalitāte

0,00

zema kvalitāte

0,00

1001 90 91

Mīkstie KVIEŠI, sēklas

0,00

ex 1001 90 99

Mīkstie KVIEŠI, augsta kvalitāte, nav paredzēti sēšanai

0,00

1002 00 00

RUDZI

0,00

1005 10 90

KUKURŪZA, sēklas, izņemot hibrīdu sēklas

16,39

1005 90 00

KUKURŪZA, izņemot sēklas (2)

16,39

1007 00 90

Graudu SORGO, izņemot sēšanai paredzētus hibrīdus

0,00


(1)  Par precēm, ko Kopienā ieved pāri Atlantijas okeānam vai pa Suecas kanālu, importētājs saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1249/96 2. panta 4. punkta noteikumiem var saņemt šādu nodokļa samazinājumu:

3 EUR/t, ja izkraušanas osta atrodas Vidusjūras piekrastē,

2 EUR/t, ja izkraušanas osta atrodas Dānijā, Igaunijā, Īrijā, Latvijā, Lietuvā, Polijā, Somijā, Zviedrijā, Apvienotajā Karalistē vai Ibērijas pussalas Atlantijas piekrastē.

(2)  Importētājs var saņemt vienotas likmes samazinājumu, kura apmērs ir 24 EUR/t, ja ir izpildīti Regulas (EK) Nr. 1249/96 2. panta 5. punktā paredzētie nosacījumi.


II PIELIKUMS

Dati I pielikumā noteiktā ievedmuitas nodokļa aprēķināšanai

Laika posms no 30. marta–12. aprīlim 2007.

1.

Vidējie rādītāji par laika posmu, kas minēts Regulas (EK) Nr. 1249/96 2. panta 2. punktā.

(EUR/t)

 

Mīkstie kvieši (1)

Kukurūza

Cietie kvieši, augsta kvalitāte

Cietie kvieši, vidēji augsta kvalitāte (2)

Cietie kvieši, zema kvalitāte (3)

Mieži

Birža

Minneapolis

Chicago

Kotējums

149,53

106,17

FOB cena, ASV

179,81

169,81

149,81

137,06

Piemaksa par Persijas līča reģionu

7,52

Piemaksa par Lielo Ezeru reģionu

12,98

2.

Vidējie rādītāji par laika posmu, kas minēts Regulas (EK) Nr. 1249/96 2. panta 2. punktā.

Fraktēšanas izmaksas: Meksikas līcis–Roterdama

31,23 EUR/t

Fraktēšanas izmaksas: Lielo Ezeru reģions–Roterdama

31,29 EUR/t


(1)  Ietverta piemaksa 14 EUR/t apmērā (Regulas (EK) Nr. 1249/96 4. panta 3. punkts).

(2)  Atlaide 10 EUR/t apmērā (Regulas (EK) Nr. 1249/96 4. panta 3. punkts).

(3)  Atlaide 30 EUR/t apmērā (Regulas (EK) Nr. 1249/96 4. panta 3. punkts).


14.4.2007   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 99/6


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 404/2007

(2007. gada 13. aprīlis),

ar ko nosaka maksimālo atbalsta apjomu par krējumu, sviestu un koncentrētu sviestu sakarā ar 29. individuālo uzaicinājumu uz saskaņā ar Regulā (EK) Nr. 1898/2005 paredzēto pastāvīgo konkursu

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1999. gada 17. maija Regulu (EK) Nr. 1255/1999 par piena un piena produktu tirgus kopīgo organizāciju (1), un jo īpaši tās 10. pantu,

tā kā:

(1)

Saskaņā ar Komisijas 2005. gada 9. novembra Regulu (EK) Nr. 1898/2005, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus Padomes Regulas (EK) Nr. 1255/1999 ieviešanai attiecībā uz pasākumiem krējuma, sviesta un koncentrēta sviesta realizācijai Kopienas tirgū (2), intervences aģentūras pastāvīgos konkursos var pārdot zināmus to rīcībā esošus sviesta intervences krājumus, un var piešķirt atbalstu par krējumu, sviestu un koncentrētu sviestu. Šīs regulas 25. pantā noteikts, ka, ņemot vērā saņemtos piedāvājumus, atbildot uz katru individuālo uzaicinājumu, nosaka minimālo pārdošanas cenu sviestam un maksimālo atbalsta apmēru par krējumu, sviestu un koncentrētu sviestu. Tālāk tiek noteikts, ka cena vai atbalsts var atšķirties sakarā ar iecerēto sviesta izmantošanas veidu, tā tauku saturu un pārstrādes procedūrām. Atbilstīgi jānosaka Regulā (EK) Nr. 1898/2005 paredzētais pārstrādes garantiju apmērs.

(2)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Piena un piena produktu pārvaldības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

29. individuālajam uzaicinājumam saskaņā ar pastāvīgo konkursu, kas paredzēts Regulā (EK) Nr. 1898/2005, šīs regulas pielikumā tiek noteikti maksimālā atbalsta apjomi par krējumu, sviestu un koncentrētu sviestu, kā arī 25. un 28. pantā minētais pārstrādes garantiju apjoms.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2007. gada 14. aprīlī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2007. gada 13. aprīlī

Komisijas vārdā

lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektors

Jean-Luc DEMARTY


(1)  OV L 160, 26.6.1999., 48. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1913/2005 (OV L 307, 25.11.2005., 2. lpp.).

(2)  OV L 308, 25.11.2005., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 2107/2005 (OV L 337, 22.12.2005., 20. lpp.).


PIELIKUMS

Maksimālais atbalsta apjoms par krējumu, sviestu un koncentrētu sviestu, kā arī pārstrādes garantijas 29. individuālajam uzaicinājumam uz saskaņā ar Regulā (EK) Nr. 1898/2005 paredzēto pastāvīgo konkursu

(EUR/100 kg)

Formula

A

B

Iekļaušanas procedūra

Ar marķieri

Bez marķiera

Ar marķieri

Bez marķiera

Maksimālais atbalsts

Sviests ≥ 82 %

11,5

8

8

Sviests < 82 %

7,7

Koncentrēts sviests

13

9,5

13

9,75

Krējums

6

3,4

Pārstrādes garantijas

Sviests

13

Koncentrēts sviests

14

14

Krējums

7


14.4.2007   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 99/8


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 405/2007

(2007. gada 13. aprīlis),

ar ko nosaka maksimālo atbalstu par koncentrētu sviestu pirmajā individuālajā uzaicinājumā uz 29. konkursu, kas paredzēts Regulā (EK) Nr. 1898/2005

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1999. gada 17. maija Regulu (EK) Nr. 1255/1999 par piena un piena produktu tirgus kopīgo organizāciju (1), un jo īpaši tās 10. pantu,

tā kā:

(1)

Saskaņā ar Komisijas 2005. gada 9. novembra Regulu (EK) Nr. 1898/2005, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus Regulas (EK) Nr. 1255/1999 ieviešanai attiecībā uz pasākumiem krējuma, sviesta un koncentrēta sviesta realizācijai Kopienas tirgū (2) intervences aģentūras ar pastāvīga uzaicinājuma uz konkursu palīdzību uzsāk konkursu par atbalsta piešķiršanu koncentrētam sviestam. Šīs regulas 54. pantā paredzēts, ka, ņemot vērā piedāvājumus konkursam, kas saņemti atbildē uz katru individuālo uzaicinājumu, nosaka maksimālo atbalstu koncentrētam sviestam, kurā minimālais tauku saturs sasniedz 96 %.

(2)

Regulas (EK) Nr. 1898/2005 53. panta 4. punktā paredzētā gala lietotāju drošība ir jāizvirza, lai nodrošinātu, ka koncentrēto sviestu pārņem mazumtirdzniecības tirgotāji.

(3)

Atbilstīgi saņemtiem piedāvājumiem attiecīgā līmenī jānosaka maksimālais atbalsta apjoms, kā arī tādā pašā veidā jānosaka garantijas gala lietotājiem.

(4)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Piena un piena produktu pārvaldības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

29. individuālajam piedāvājumam saskaņā ar pastāvīgo konkursu saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1898/2005, maksimālais atbalsts, kas sniedzams par koncentrētu sviestu, kurā minimālais tauku saturs ir 96 %, kā noteikts šīs regulas 47. panta 1. apakšpunktā, sasniedz 12,00 EUR/100 kg.

Regulas (EK) Nr. 1898/2005 53. panta 4. punktā paredzēto gala patērētāju garantiju maksu nosaka 13 EUR/100 kg apmērā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2007. gada 14. aprīlī

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2007. gada 13. aprīlī

Komisijas vārdā —

lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektors

Jean-Luc DEMARTY


(1)  OV L 160, 26.6.1999., 48. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1913/2005 (OV L 307, 25.11.2005., 2. lpp.).

(2)  OV L 308, 25.11.2005., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 2107/2005 (OV L 337, 22.12.2005., 20. lpp.).


14.4.2007   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 99/9


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 406/2007

(2007. gada 12. aprīlis),

ar ko nosaka aizliegumu kuģiem, kuri peld ar Apvienotās Karalistes karogu, zvejot siļķes EK un starptautiskajos ūdeņos ICES I un II zonā

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2002. gada 20. decembra Regulu (EK) Nr. 2371/2002 par zivsaimniecības resursu saglabāšanu un ilgtspējīgu izmantošanu saskaņā ar kopējo zivsaimniecības politiku (1), un jo īpaši tās 26. panta 4. punktu,

ņemot vērā Padomes 1993. gada 12. oktobra Regulu (EEK) Nr. 2847/93, ar kuru izveido kontroles sistēmu, kas piemērojama kopējai zivsaimniecības politikai (2), un jo īpaši tās 21. panta 3. punktu,

tā kā:

(1)

Padomes 2006. gada 21. decembra Regulā (EK) Nr. 41/2007, ar ko nosaka 2007. gada zvejas iespējas un ar tām saistītos nosacījumus konkrētiem zivju krājumiem un zivju krājumu grupām, kas piemērojami Kopienas ūdeņos un – attiecībā uz Kopienas kuģiem – ūdeņos, kur nepieciešami nozvejas ierobežojumi (3), ir noteiktas kvotas 2007. gadam.

(2)

Saskaņā ar Komisijas rīcībā esošo informāciju kuģi, kas peld ar šīs regulas pielikumā minētās dalībvalsts karogu vai ir reģistrēti šajā dalībvalstī, ar nozveju no pielikumā norādītā krājuma ir pilnībā apguvuši 2007. gadam iedalīto kvotu.

(3)

Tāpēc jāaizliedz zveja no šā krājuma, nozvejas paturēšana uz kuģa, pārkraušana citā kuģī un izkraušana,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Kvotas pilnīga apguve

Nozvejas kvotu 2007. gadam, kura šīs regulas pielikumā minētajai dalībvalstij iedalīta pielikumā norādītajam krājumam, uzskata par pilnībā apgūtu no pielikumā noteiktās dienas.

2. pants

Aizliegumi

Zveja no šīs regulas pielikumā norādītā krājuma, ko veic kuģi, kuri peld ar pielikumā minētās dalībvalsts karogu vai ir reģistrēti šajā dalībvalstī, ir aizliegta no pielikumā noteiktās dienas. Pēc šīs dienas ir aizliegts paturēt uz kuģa, pārkraut citā kuģī vai izkraut nozveju no šā krājuma, ja to nozvejojuši minētie kuģi.

3. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2007. gada 12. aprīlī

Komisijas vārdā

zivsaimniecības un jūrlietu ģenerāldirektors

Fokion FOTIADIS


(1)  OV L 358, 31.12.2002., 59. lpp.

(2)  OV L 261, 20.10.1993., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1967/2006 (OV L 409, 30.12.2006., 11. lpp. Labotā nedokcija OV L 36, 8.2.2007., 6. lpp.).

(3)  OV L 15, 20.1.2007., 11. lpp.


PIELIKUMS

Nr.

02

Dalībvalsts

Apvienotā Karaliste

Krājums

HER/1/2.

Suga

Siļķe (Clupea harengus)

Zona

EK un starptautiskie ūdeņi, ICES I un II zona

Datums

2007. gada 9. marts


II Tiesību akti, kas pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana nav obligāta

LĒMUMI

Komisija

14.4.2007   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 99/11


KOMISIJAS LĒMUMS

(2007. gada 11. aprīlis),

ar kuru groza Lēmumu 2004/452/EK, ar ko nosaka to struktūru sarakstu, kuru pētniekiem zinātniskiem nolūkiem atļauts piekļūt konfidenciāliem datiem

(izziņots ar dokumenta numuru K(2007) 1546)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(2007/229/EK)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1997. gada 17. februāra Regulu (EK) Nr. 322/97 par Kopienas statistiku (1), un jo īpaši tās 20. panta 1. punktu,

tā kā:

(1)

Komisijas 2002. gada 17. maija Regulā (EK) Nr. 831/2002, ar ko Padomes Regulu (EK) Nr. 322/97 par Kopienas statistiku īsteno attiecībā uz konfidenciālu datu pieejamību zinātniskiem nolūkiem (2), ir noteikti nosacījumi, atbilstoši kuriem var piešķirt piekļuvi konfidenciāliem datiem, kas nosūtīti Kopienas iestādei, lai zinātniskiem nolūkiem varētu iegūt statistikas secinājumus, un ir izstrādāti Kopienas un valstu iestāžu sadarbības noteikumi, lai šo piekļuvi atvieglotu.

(2)

Komisijas Lēmumā 2004/452/EK (3) ir sniegts to struktūru saraksts, kuru pētniekiem zinātniskiem nolūkiem atļauts piekļūt konfidenciāliem datiem.

(3)

Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija (ESAO), Kanādas Ģimenes un darbaspēka statistikas izpētes nodaļa, Otavā, Ontario, Kanādā, Eiropas Komisijas Kopīgā pētniecības centra ģenerāldirektorāta Krāpšanas apkarošanas nodaļas Ekonometrijas un statistikas atbalsta grupa (ESAF) un Eiropas Komisijas Kopīgā pētniecības centra ģenerāldirektorāta Eiropas pētniecības telpas atbalsta nodaļa (SERA) ir uzskatāmas par struktūrām, kuras atbilst izvirzītajiem nosacījumiem, tāpēc tās jāiekļauj Regulas (EK) Nr. 831/2002 3. panta 1. punkta c) apakšpunktā minēto struktūru, iestāžu un organizāciju sarakstā.

(4)

Šajā lēmumā noteiktie pasākumi ir saskaņā ar Statistikas datu konfidencialitātes nodrošināšanas komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Lēmuma 2004/452/EK pielikumu aizstāj ar šā lēmuma pielikuma tekstu.

2. pants

Šis lēmums ir adresēts dalībvalstīm.

Briselē, 2007. gada 11. aprīlī

Komisijas vārdā

Komisijas loceklis

Joaquín ALMUNIA


(1)  OV L 52, 22.2.1997., 1. lpp. Regulā grozījumi izdarīti ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1882/2003 (OV L 284, 31.10.2003., 1. lpp.).

(2)  OV L 133, 18.5.2002., 7. lpp. Regulā grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1104/2006 (OV L 197, 19.7.2006., 3. lpp.).

(3)  OV L 156, 30.4.2004., 1. lpp. Lēmumā jaunākie grozījumi izdarīti ar Lēmumu 2007/81/EK (OV L 28, 3.2.2007., 23. lpp.).


PIELIKUMS

“PIELIKUMS

STRUKTŪRAS, KURU PĒTNIEKIEM ZINĀTNISKIEM NOLŪKIEM ATĻAUTS PIEKĻŪT KONFIDENCIĀLIEM DATIEM

Eiropas Centrālā banka

Spānijas Centrālā banka

Itālijas Centrālā banka

Kornelas Universitāte (Ņujorkas štats, Amerikas Savienotās Valstis)

Politikas zinātņu departaments, Baruhas (Baruch) koledža, Ņujorkas pilsētas Universitāte (Ņujorkas štats, Amerikas Savienotās Valstis)

Vācijas Centrālā banka

Eiropas Komisijas Nodarbinātības, sociālo lietu un vienādu iespēju ģenerāldirektorāta Nodarbinātības analizēšanas nodaļa

Telavivas Universitāte (Izraēla)

Pasaules Banka

Prinstonas Universitātes Vudrova Vilsona Valsts un starptautisko lietu skolas Veselības un labklājības centrs, Ņūdžersija, Amerikas Savienotās Valstis

Čikāgas Universitāte, Ilinoisa, Amerikas Savienotās Valstis

Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija (ESAO)

Ģimenes un darbaspēka statistikas izpētes nodaļa, Otava, Ontario, Kanāda

Eiropas Komisijas Kopīgā pētniecības centra ģenerāldirektorāta Krāpšanas apkarošanas nodaļas Ekonometrijas un statistikas atbalsta grupa (ESAF)

Eiropas Komisijas Kopīgā pētniecības centra ģenerāldirektorāta Eiropas pētniecības telpas atbalsta nodaļa (SERA)


14.4.2007   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 99/14


KOMISIJAS LĒMUMS

(2007. gada 12. aprīlis)

par veidlapu saistībā ar sociālās jomas tiesību aktiem, kas attiecas uz darbībām autotransporta jomā

(izziņots ar dokumenta numuru K(2007) 1470)

(2007/230/EK)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 15. marta Direktīvu 2006/22/EK par minimālajiem nosacījumiem Padomes Regulu (EEK) Nr. 3820/85 un Nr. 3821/85 īstenošanai saistībā ar sociālās jomas tiesību aktiem attiecībā uz darbībām autotransporta jomā un par Padomes Direktīvas 88/599/EEK atcelšanu (1), un jo īpaši tās 11. panta 3. punktu,

tā kā:

(1)

Saskaņā ar Direktīvu 2006/22/EK Komisijai ir jāizstrādā elektroniska un izdrukājama veidlapa, kas izmantojama gadījumā, ja transportlīdzekļa vadītājs ir bijis slimības atvaļinājumā vai ikgadējā atvaļinājumā vai ja transportlīdzekļa vadītājs ir vadījis transportlīdzekli, uz kuru neattiecas Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 15. marta Regula (EK) Nr. 561/2006, ar ko paredz dažu sociālās jomas tiesību aktu saskaņošanu saistībā ar autotransportu, groza Padomes Regulu (EEK) Nr. 3821/85 un Padomes Regulu (EK) Nr. 2135/98 un atceļ Padomes Regulu (EEK) Nr. 3820/85 (2).

(2)

Šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar atzinumu, ko sniegusi Komiteja, kas izveidota saskaņā ar Padomes Regulas (EEK) Nr. 3821/85 (3) 18. panta 1. punktu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Direktīvas 2006/22/EK 11. panta 3. punktā minētā veidlapa ir tāda, kā noteikts šā lēmuma pielikumā.

2. pants

Šis lēmums ir adresēts dalībvalstīm.

Briselē, 2007. gada 12. aprīlī

Komisijas vārdā

priekšsēdētāja vietnieks

Jacques BARROT


(1)  OV L 102, 11.4.2006., 35. lpp.

(2)  OV L 102, 11.4.2006., 1. lpp.

(3)  OV L 370, 31.12.1985., 8. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1791/2006 (OV L 363, 20.12.2006., 1. lpp.).


PIELIKUMS

Image


14.4.2007   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 99/16


KOMISIJAS LĒMUMS

(2007. gada 12. aprīlis),

ar kuru groza Lēmumu 2006/502/EK, ar ko dalībvalstīm pieprasa veikt pasākumus, kas atļautu tirgot tikai bērniem drošas šķiltavas un aizliegtu tirgot jaunrades šķiltavas

(izziņots ar dokumenta numuru K(2007) 1567)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(2007/231/EK)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2001. gada 3. decembra Direktīvu 2001/95/EK par vispārējo produktu drošību (1), un jo īpaši tās 13. pantu,

tā kā:

(1)

Saskaņā ar Komisijas Lēmumu 2006/502/EK (2) dalībvalstīm jāveic pasākumi, kas atļautu laist tirgū tikai bērniem drošas šķiltavas un aizliegtu laist tirgū jaunrades šķiltavas.

(2)

Lēmumu 2006/502/EK piemēro tikai 12 mēnešus no tā izziņošanas dienas. Tomēr saskaņā ar Direktīvas 2001/95/EK 13. panta 2. punktu tā spēkā esību var apstiprināt arī attiecībā uz papildu laikposmiem.

(3)

Ņemot vērā līdz šim gūto pieredzi, kā arī to, ka nav pastāvīgu Kopienas tiesību aktu šķiltavu drošuma jomā, lēmuma spēkā esības termiņš ir jāapstiprina uz turpmākiem 12 mēnešiem.

(4)

Ar Lēmumu 2006/502/EK no 2007. gada 11. marta ir aizliegts laist tirgū bērniem nedrošas šķiltavas un jaunrades šķiltavas. Tomēr pēc minētā datuma patērētājiem joprojām drīkst piegādāt bērniem nedrošas šķiltavas un jaunrades šķiltavas, kamēr izbeidzas to krājumi. Bērniem nedrošas šķiltavas un jaunrades šķiltavas rada nopietnu apdraudējumu, tādēļ ir jāaizliedz šādu šķiltavu piegāde patērētājiem.

(5)

Šajā lēmumā noteikto pasākumu piemērošanai jāparedz iespējami īsāks pārejas laikposms, ņemot vērā vajadzību novērst turpmākus negadījumus, vienlaikus ievērojot tehniskos ierobežojumus un nodrošinot proporcionalitāti. Pārejas periodi vajadzīgi arī dalībvalstīm, lai nodrošinātu, ka pasākumi tiek piemēroti efektīvi. Tādēļ aizliegumam piegādāt bērniem nedrošas šķiltavas un jaunrades šķiltavas jāstājas spēkā vienu gadu pēc dienas, kad stājies spēkā aizliegums laist tirgū šādus izstrādājumus.

(6)

Tādēļ Lēmums 2006/502/EK ir attiecīgi jāgroza.

(7)

Šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar atzinumu, ko sniegusi ar Direktīvu 2001/95/EK izveidotā komiteja,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Lēmumu 2006/502/EK groza šādi:

1)

Lēmuma 2. pantu papildina ar 3. un 4. punktu:

“3.   Dalībvalstis nodrošina, ka no 2008. gada 11. marta patērētājiem tiek piegādātas tikai bērniem drošas šķiltavas.

4.   Dalībvalstis no 2008. gada 11. marta aizliedz jaunrades šķiltavu piegādi patērētājiem.”

2)

Lēmuma 6. panta 2. punktu aizstāj ar šādu punktu:

“2.   Šo lēmumu piemēro līdz 2008. gada 11. maijam.”

2. pants

Dalībvalstis vēlākais līdz 2007. gada 11. maijam veic pasākumus, kas vajadzīgi šā lēmuma izpildei, un publicē tos. Dalībvalstis nekavējoties par tiem informē Komisiju.

3. pants

Šis lēmums ir adresēts dalībvalstīm.

Briselē, 2007. gada 12. aprīlī

Komisijas vārdā

Komisijas locekle

Meglena KUNEVA


(1)  OV L 11, 15.1.2002., 4. lpp.

(2)  OV L 198, 20.7.2006., 41. lpp.


Labojums

14.4.2007   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 99/18


Labojums Padomes Regulā (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 (2002. gada 25. jūnijs) par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam

( Eiropas Kopienu Oficiālais Vēstnesis L 248, 2002. gada 16. septembris )

(Īpašais izdevums latviešu valodā, 1. nodaļa, 4. sējums, 74. lpp.)

40. lappusē (Īpašā izdevuma 113. lappuse) 179. panta 2. punktā:

teksts:

“2.   Administratīvus izdevumus, kuri …”

jālasa:

“2.   Darbības izdevumus, kuri …”.


14.4.2007   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 99/18


Labojums Padomes Pamatlēmumā 2005/667/TI (2005. gada 12. jūlijs) par krimināltiesiskā pamata stiprināšanu, lai īstenotu tiesību aktus attiecībā uz kuģu radītu piesārņojumu

( Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis L 255, 2005. gada 30. septembris )

165. lappusē, 4. panta 4. un 6. punktā:

tekstu:

“… ja šie nodarījumi ir izraisījuši nozīmīgu un plaši izplatītu kaitējumu ūdens kvalitātei, dzīvnieku un augu sugām vai to daļām vai personu nāvi vai smagus ievainojumus.”

lasīt šādi:

“… ja šie nodarījumi ir izraisījuši nozīmīgu un plaši izplatītu kaitējumu ūdens kvalitātei, dzīvnieku un augu sugām vai to daļām un personu nāvi vai smagus ievainojumus.”