ISSN 1725-5112

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 90

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

50. sējums
2007. gada 30. marts


Saturs

 

I   Tiesību akti, kas pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana ir obligāta

Lappuse

 

 

REGULAS

 

*

Padomes Regula (EK, Euratom) Nr. 337/2007 (2007. gada 27. marts), ar ko no 2007. gada 1. janvāra pielāgo tabulu, kas piemērojama Eiropas Kopienu ierēdņu un pārējo darbinieku komandējumiem uz Bulgāriju un Rumāniju

1

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 338/2007 (2007. gada 29. marts), ar kuru nosaka standarta ievešanas vērtības nolūkā noteikt ievešanas cenu atsevišķu veidu augļiem un dārzeņiem

3

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 339/2007 (2007. gada 29. marts), ar ko nosaka kompensācijas likmes, kas piemērojamas dažiem piena produktiem, ko eksportē kā preces, uz kurām neattiecas Līguma I pielikums

5

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 340/2007 (2007. gada 29. marts), ar ko nosaka kompensācijas likmes dažiem labības un rīsu produktiem, kurus eksportē kā preces, uz kurām neattiecas Līguma I pielikums

8

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 341/2007 (2007. gada 29. marts), ar ko atver tarifu kvotas un nosaka to administrēšanu, un ievieš ievešanas atļauju un izcelsmes sertifikātu sistēmu attiecībā uz ķiplokiem un dažiem citiem lauksaimniecības produktiem, kas ievesti no trešām valstīm

12

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 342/2007 (2007. gada 29. marts), ar ko groza Regulu (EK) Nr. 489/2005 attiecībā uz intervences centru noteikšanu un to, kā intervences aģentūras pārņem nelobītus rīsus, saistībā ar Bulgārijas un Rumānijas pievienošanos Eiropas Savienībai

23

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 343/2007 (2007. gada 29. marts), ar ko nosaka eksporta kompensācijas par baltā cukura un jēlcukura izvedumiem bez turpmākas apstrādes

26

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 344/2007 (2007. gada 29. marts), ar ko nosaka eksporta kompensācijas par sīrupa un noteiktu citu cukura produktu izvedumiem bez turpmākas apstrādes

28

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 345/2007 (2007. gada 29. marts), ar ko nosaka maksimālo eksporta kompensāciju baltajam cukuram pastāvīgā konkursā, kuru paredz Regula (EK) Nr. 958/2006

30

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 346/2007 (2007. gada 29. marts), ar ko nosaka eksporta kompensācijas par pienu un piena produktiem

31

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 347/2007 (2007. gada 29. marts), ar kuru nosaka maksimālo eksporta kompensāciju sviestam saistībā ar uzaicinājumu piedalīties pastāvīgā konkursā, ko paredz Regula (EK) Nr. 581/2004

35

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 348/2007 (2007. gada 29. marts), ar ko nosaka eksporta kompensācijas par produktiem, kuri pārstrādāti no labības un rīsiem

37

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 349/2007 (2007. gada 29. marts), ar ko nosaka eksporta kompensācijas par dzīvnieku barības maisījumu uz labības bāzes

40

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 350/2007 (2007. gada 29. marts), ar ko nosaka ražošanas kompensācijas labības nozarēs

42

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 351/2007 (2007. gada 29. marts) par olīveļļas ievešanas atļauju izsniegšanu saskaņā ar Tunisijas tarifa kvotu

43

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 352/2007 (2007. gada 29. marts), ar ko nosaka maksimālo eksporta kompensāciju baltajam cukuram pastāvīgā konkursā, kuru paredz Regula (EK) Nr. 38/2007

44

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 353/2007 (2007. gada 29. marts), ar ko nosaka kompensācijas likmes, kas piemērojamas dažiem cukura nozares produktiem, ko eksportē kā preces, uz kurām neattiecas Līguma I pielikums

45

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 354/2007 (2007. gada 29. marts), ar ko groza Regulu (EK) Nr. 195/2007, ar kuru sāk sviesta iepirkšanu dažās dalībvalstīs laika posmam no 2007. gada 1. marta līdz 31. augustam

47

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 355/2007 (2007. gada 29. marts), ar ko nosaka kompensācijas par labības un kviešu vai rudzu miltu, putraimu vai rupja maluma miltu eksportu

48

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 356/2007 (2007. gada 29. marts), ar ko nosaka korektīvo summu kompensācijai par labību

50

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 357/2007 (2007. gada 29. marts), ar ko nosaka iesala eksportam piemērojamās kompensācijas

52

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 358/2007 (2007. gada 29. marts), ar ko nosaka kompensācijai par iesalu piemērojamu korekciju

54

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 359/2007 (2007. gada 29. marts), ar ko nosaka kompensācijas, kuras piemērojamas labības un rīsa nozares produktiem, kurus piegādā Kopienas un valstu pārtikas palīdzības pasākumos

56

 

 

II   Tiesību akti, kas pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana nav obligāta

 

 

LĒMUMI

 

 

Padome

 

 

2007/198/Euratom

 

*

Padomes Lēmums (2007. gada 27. marts), ar ko izveido Eiropas Kopuzņēmumu ITER un kodolsintēzes enerģētikas attīstības vajadzībām un piešķir tam priekšrocības

58

 

 

Komisija

 

 

2007/199/EK

 

*

Komisijas Lēmums (2006. gada 6. decembris) par atbalsta shēmu pētniecībai un attīstībai aeronautikas jomā, ko īstenojusi Beļģija (izziņots ar dokumenta numuru K(2006) 5792)  ( 1 )

73

 

 

2007/200/EK

 

*

Komisijas Lēmums (2006. gada 6. decembris) par valsts atbalstu pētniecībai un attīstībai, ko Beļģija piešķīrusi sabiedrībai Techspace aero (izziņots ar dokumenta numuru K(2006) 5799)  ( 1 )

79

 

 

2007/201/EK

 

*

Komisijas Lēmums (2007. gada 27. marts), ar ko groza Lēmumu 2002/757/EK par pagaidu neatliekamiem fitosanitāriem pasākumiem, lai novērstu Phytophthora ramorum Werres, De Cock & Man in ’t Veld sp. nov. ievešanu un izplatību Kopienā (izziņots ar dokumenta numuru K(2007) 1292)

83

 

 

2007/202/EK

 

*

Komisijas Lēmums (2007. gada 27. marts), ar ko groza 2003. gada Pievienošanās akta XII pielikuma B papildinājumu attiecībā uz dažiem Polijas gaļas, zivsaimniecības un piena nozares uzņēmumiem (izziņots ar dokumenta numuru K(2007) 1305)  ( 1 )

86

 

 

NOLĪGUMI

 

 

Padome

 

*

Informācija par to, ka stājies spēkā Nolīgums vēstuļu apmaiņas veidā starp Eiropas Kopienu un Ķīnas Tautas Republiku atbilstīgi 1994. gada Vispārējās vienošanās par tarifiem un tirdzniecību (VVTT) XXIV panta 6. punktam un XXVIII pantam

92

 

*

Informācija par to, ka stājies spēkā Nolīgums vēstuļu apmaiņas veidā starp Eiropas Kopienu un Taivānas, Penhu, Kinmenas un Macu atsevišķo muitas teritoriju atbilstīgi 1994. gada Vispārējās vienošanās par tarifiem un tirdzniecību (VVTT) XXIV panta 6. punktam un XXVIII pantam

92

 

*

Informācija par to, ka stājies spēkā Nolīgums vēstuļu apmaiņas veidā starp Eiropas Kopienu un Malaiziju atbilstīgi 1994. gada Vispārējās vienošanās par tarifiem un tirdzniecību (VVTT) XXIV panta 6. punktam un XXVIII pantam

92

 

*

Informācija par to, ka stājies spēkā Nolīgums vēstuļu apmaiņas veidā starp Eiropas Kopienu un Argentīnas Republiku par koncesiju grozījumu Čehijas Republikas, Igaunijas Republikas, Kipras Republikas, Latvijas Republikas, Lietuvas Republikas, Ungārijas Republikas, Maltas Republikas, Polijas Republikas, Slovēnijas Republikas un Slovākijas Republikas saistību sarakstos, tām pievienojoties Eiropas Kopienai

92

 

*

Informācija par to, ka stājies spēkā Nolīgums vēstuļu apmaiņas veidā starp Eiropas Kopienu un Brazīliju par koncesiju korekcijām Čehijas Republikas, Igaunijas Republikas, Kipras Republikas, Latvijas Republikas, Lietuvas Republikas, Ungārijas Republikas, Maltas Republikas, Polijas Republikas, Slovēnijas Republikas un Slovākijas Republikas saistību sarakstos, tām pievienojoties Eiropas Kopienai

93

 

*

Informācija par to, ka stājies spēkā Nolīgums vēstuļu apmaiņas veidā starp Eiropas Kopienu un Urugvaju par koncesiju izmaiņām grafikos, kas attiecas uz Čehijas Republiku, Igaunijas Republiku, Kipras Republiku, Latvijas Republiku, Lietuvas Republiku, Ungārijas Republiku, Maltas Republiku, Polijas Republiku, Slovēnijas Republiku un Slovākijas Republiku saistībā ar šo valstu pievienošanos Eiropas Kopienai

93

 

 

III   Tiesību akti, kas pieņemti, piemērojot Līgumu par Eiropas Savienību

 

 

TIESĪBU AKTI, KAS PIEŅEMTI, PIEMĒROJOT LES V SADAĻU

 

*

Padomes Vienotā rīcība 2007/203/KĀDP (2007. gada 27. marts), ar ko pagarina ES grupas pilnvaras, lai palīdzētu sagatavot iespējamas Kosovā izvietotas Starptautiskas civilas misijas izveidi, ietverot Eiropas Savienības Īpašā pārstāvja aspektu (SCM/ESĪP Plānošanas grupa)

94

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.


I Tiesību akti, kas pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana ir obligāta

REGULAS

30.3.2007   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 90/1


PADOMES REGULA (EK, EURATOM) Nr. 337/2007

(2007. gada 27. marts),

ar ko no 2007. gada 1. janvāra pielāgo tabulu, kas piemērojama Eiropas Kopienu ierēdņu un pārējo darbinieku komandējumiem uz Bulgāriju un Rumāniju

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Eiropas Atomenerģijas kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Eiropas Kopienu Civildienesta noteikumus un Pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtību, kas noteikti ar Regulu (EEK, Euratom, EOTK) Nr. 259/68 (1), un jo īpaši to VII pielikuma 13. pantu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu,

tā kā:

ņemot vērā Bulgārijas Republikas un Rumānijas pievienošanos Eiropas Savienībai 2007. gada 1. janvārī, tādu izdevumu atmaksāšanai ierēdņiem un pārējiem darbiniekiem, kuri radušies saistībā ar komandējumiem šajās valstīs, no minētās dienas būtu jāpiemēro noteikumi, kas izklāstīti Civildienesta noteikumu VII pielikuma 13. pantā,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Ar šo Civildienesta noteikumu VII pielikuma 13. panta 2. punkta a) apakšpunktā paredzēto komandējumu izdevumu tabulu aizstāj ar šādu tabulu:

(EUR)

Galamērķis

Viesnīcas izmaksu maksimālais apjoms

Dienas nauda

Beļģija

140

92

Bulgārija

169

58

Čehija

155

75

Dānija

150

120

Vācija

115

93

Igaunija

110

71

Grieķija

140

82

Spānija

125

87

Francija

150

95

Īrija

150

104

Itālija

135

95

Kipra

145

93

Latvija

145

66

Lietuva

115

68

Luksemburga

145

92

Ungārija

150

72

Malta

115

90

Nīderlande

170

93

Austrija

130

95

Polija

145

72

Portugāle

120

84

Rumānija

170

52

Slovēnija

110

70

Slovākija

125

80

Somija

140

104

Zviedrija

160

97

Apvienotā Karaliste

175

101

2. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2007. gada 1. janvāra.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2007. gada 27. martā

Padomes vārdā

priekšsēdētājs

P. STEINBRÜCK


(1)  OV L 56, 4.3.1968., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK, Euratom) Nr. 1066/2006 (OV L 194, 14.7.2006., 1. lpp.).


30.3.2007   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 90/3


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 338/2007

(2007. gada 29. marts),

ar kuru nosaka standarta ievešanas vērtības nolūkā noteikt ievešanas cenu atsevišķu veidu augļiem un dārzeņiem

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1994. gada 21. decembra Regulu (EK) Nr. 3223/94 par sīki izstrādātiem augļu un dārzeņu ievešanas režīma izpildes noteikumiem (1), un jo īpaši tās 4. panta 1. punktu,

tā kā:

(1)

Regulā (EK) Nr. 3223/94, piemērojot Urugvajas kārtas daudzpusējo tirdzniecības sarunu iznākumus, paredzēti kritēriji, pēc kuriem Komisija nosaka standarta ievešanas vērtības pielikumā precizētajiem produktu ievedumiem no trešām valstīm un periodiem.

(2)

Piemērojot iepriekš minētos kritērijus, standarta ievešanas vērtības nosakāmas līmeņos, kas norādīti šīs regulas pielikumā,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Standarta ievešanas vērtības, kas paredzētas Regulas (EK) Nr. 3223/94 4. pantā, ir tādas, kā norādīts tabulā, kas pievienota pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2007. gada 30. martā.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2007. gada 29. martā

Komisijas vārdā

lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektors

Jean-Luc DEMARTY


(1)  OV L 337, 24.12.1994., 66. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 386/2005 (OV L 62, 9.3.2005., 3. lpp.).


PIELIKUMS

Komisijas 2007. gada 29. martā Regulai, ar kuru nosaka standarta ievešanas vērtības nolūkā noteikt ievešanas cenu atsevišķu veidu augļiem un dārzeņiem

(EUR/100 kg)

KN kods

Trešās valsts kods (1)

Standarta ievešanas vērtība

0702 00 00

IL

175,4

MA

101,9

SN

320,6

TN

162,2

TR

123,6

ZZ

176,7

0707 00 05

JO

171,8

MA

99,2

TR

117,3

ZZ

129,4

0709 90 70

MA

60,6

TR

109,1

ZZ

84,9

0709 90 80

EG

242,2

IL

80,8

ZZ

161,5

0805 10 20

CU

38,6

EG

43,5

IL

49,2

MA

49,9

TN

53,5

TR

53,8

ZZ

48,1

0805 50 10

IL

62,2

TR

52,4

ZZ

57,3

0808 10 80

AR

84,9

BR

78,1

CA

101,7

CL

84,3

CN

78,3

NZ

114,6

US

110,9

UY

78,7

ZA

82,6

ZZ

90,5

0808 20 50

AR

70,6

CL

117,6

CN

54,5

ZA

77,0

ZZ

79,9


(1)  Valstu nomenklatūra, kas paredzēta Komisijas Regulā (EK) Nr. 1833/2006 (OV L 354, 14.12.2006., 19. lpp.). Kods “ZZ” nozīmē “citas izcelsmes vietas”.


30.3.2007   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 90/5


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 339/2007

(2007. gada 29. marts),

ar ko nosaka kompensācijas likmes, kas piemērojamas dažiem piena produktiem, ko eksportē kā preces, uz kurām neattiecas Līguma I pielikums

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1999. gada 17. maija Regulu (EK) Nr. 1255/1999 par piena un piena produktu tirgus kopīgo organizāciju (1), un jo īpaši tās 31. panta 3. punktu,

tā kā:

(1)

Regulas (EK) Nr. 1255/1999 31. panta 1. punktā paredzēts, ka starpību starp minētās regulas 1. panta a), b), c), d), e) un g) punktā minēto produktu cenām pasaules tirgū un cenām Kopienā var segt ar eksporta kompensāciju.

(2)

Komisijas 2005. gada 30. jūnija Regula (EK) Nr. 1043/2005, ar kuru īsteno Padomes Regulu (EK) Nr. 3448/93 attiecībā uz eksporta kompensāciju piešķiršanas sistēmu noteiktiem lauksaimniecības produktiem, ko eksportē tādu preču veidā, kuras neaptver Līguma I pielikums, kā arī šo kompensāciju apjoma noteikšanas kritērijus (2), precizē produktus, kuriem jānosaka kompensācijas likme, ko piemēro, ja šos produktus eksportē kā preces, kas minētas Regulas (EK) Nr. 1255/1999 II pielikumā.

(3)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1043/2005 14. panta 1. punktu katru mēnesi ir jānosaka kompensācijas likme par 100 kg katra attiecīgā pamatprodukta.

(4)

Tomēr gadījumā, kad dažus piena produktus eksportē kā preces, uz kurām neattiecas Līguma I pielikums, rodas risks, ka augstu kompensācijas likmju iepriekšēja noteikšana var apdraudēt saistības, kas noslēgtas attiecībā uz šīm kompensācijām. Lai izvairītos no šā riska, jāveic attiecīgi piesardzības pasākumi, tomēr nodrošinot, lai tie nekavētu ilgtermiņa līgumu slēgšanu. Konkrētu kompensācijas likmju noteikšana kompensāciju iepriekšējas noteikšanas gadījumos ir pasākums, kas ļauj sasniegt abus šos mērķus.

(5)

Regulas (EK) Nr. 1043/2005 15. panta 2. punktā paredzēts, ka, nosakot kompensācijas likmi, vajadzības gadījumā jāņem vērā ražošanas kompensācijas, atbalsts vai citi pasākumi ar līdzvērtīgām sekām, ko visās dalībvalstīs saskaņā ar regulu par attiecīgā produkta kopīgā tirgus organizāciju piemēro Regulas (EK) Nr. 1043/2005 I pielikumā minētajiem pamatproduktiem vai pielīdzinātiem produktiem.

(6)

Regulas (EK) Nr. 1255/1999 12. panta 1. punktā paredzēts atbalsts par Kopienā ražotu vājpienu, kas pārstrādāts kazeīnā, ja šāds piens un no tā ražots kazeīns atbilst attiecīgajiem standartiem.

(7)

Komisijas 2005. gada 9. novembra Regula (EK) Nr. 1898/2005, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus Padomes Regulas (EK) Nr. 1255/1999 īstenošanai attiecībā uz pasākumiem krējuma, sviesta, un koncentrēta sviesta realizācijai Kopienas tirgū (3), paredz, ka nozarēm, kas ražo noteiktas preces, sviests un krējums ir jāpiedāvā par pazeminātām cenām.

(8)

Piena un piena produktu pārvaldības komiteja nav sniegusi atzinumu tās priekšsēdētāja noteiktajā termiņā,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Kompensācijas likmes, ko piemēro Regulas (EK) Nr. 1043/2005 I pielikumā un Regulas (EK) Nr. 1255/1999 1. pantā minētajiem pamatproduktiem, ko eksportē kā preces, kas minētas Regulas (EK) Nr. 1255/1999 II pielikumā, nosaka, kā norādīts šīs regulas pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2007. gada 30. martā.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2007. gada 29. martā

Komisijas vārdā —

priekšsēdētāja vietnieks

Günter VERHEUGEN


(1)  OV L 160, 26.6.1999., 48. lpp. Regulā grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 1913/2005 (OV L 307, 25.11.2005., 2. lpp.).

(2)  OV L 172, 5.7.2005., 24. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 1713/2006 (OV L 321, 21.11.2006., 11. lpp.).

(3)  OV L 308, 25.11.2005., 1. lpp. Regulā grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 2107/2005 (OV L 337, 22.12.2005., 20. lpp.).


PIELIKUMS

Kompensācijas likmes, ko no 2007. gada 30. marta piemēro dažiem piena produktiem, ko eksportē kā preces, uz kurām neattiecas Līguma I pielikums (1)

(EUR/100 kg)

KN kods

Apraksts

Kompensācijas likmes

Kompensācijas nosakot iepriekš

Citos gadījumos

ex 0402 10 19

Piens pulverī, granulās vai citā cietā veidā, bez cukura un citiem saldinātājiem, ar tauku saturu, kas nepārsniedz 1,5 % no svara (PG 2):

 

 

a)

eksportējot preces ar KN kodu 3501

b)

eksportējot citas preces

0,00

0,00

ex 0402 21 19

Piens pulverī, granulās vai citā cietā veidā, bez cukura un citiem saldinātājiem, ar tauku saturu 26 % no svara (PG 3):

 

 

a)

eksportējot preces, kuru sastāvā PG 3 pielīdzināto produktu veidā ir pazeminātas cenas sviests vai krējums, kas iegūts saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1898/2005

20,02

21,09

b)

eksportējot citas preces

0,00

0,00

ex 0405 10

Sviests ar tauku saturu 82 % no svara (PG 6):

 

 

a)

eksportējot preces, kas satur pazeminātas cenas sviestu vai krējumu, kas izgatavots saskaņā ar Regulā (EK) Nr. 1898/2005 izklāstītajiem nosacījumiem

63,14

66,50

b)

eksportējot preces, kas atbilst KN kodam 2106 90 98 un kuru piena tauku saturs ir 40 % vai vairāk no svara

81,61

85,96

c)

eksportējot citas preces

79,75

84,00


(1)  Šajā pielikumā noteiktās likmes nav piemērojamas eksportam uz Andoru, Gibraltāru, Seūtu, Meliļu, Vatikānu (Svēto Krēslu), Lihtenšteinu, Itālijas administratīvo teritoriju Livinjo un Čampīno pašvaldībām, Helgolandi, Grenlandi, Fēru salām un Amerikas Savienotajām Valstīm, kā arī precēm, kas minētas Eiropas Kopienas un Šveices Konfederācijas 1972. gada 22. jūlija Nolīguma 2. protokola I un II tabulā un ko eksportē uz Šveices Konfederāciju.


30.3.2007   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 90/8


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 340/2007

(2007. gada 29. marts),

ar ko nosaka kompensācijas likmes dažiem labības un rīsu produktiem, kurus eksportē kā preces, uz kurām neattiecas Līguma I pielikums

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienu dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2003. gada 29. septembra Regulu (EK) Nr. 1784/2003 par labības tirgus kopīgo organizāciju (1), un jo īpaši tās 13. panta 3. punktu,

ņemot vērā Padomes 2003. gada 29. septembra Regulu (EK) Nr. 1785/2003 par rīsu tirgus kopīgo organizāciju (2), un jo īpaši tās 14. panta 3. punktu,

tā kā:

(1)

Regulas (EK) Nr. 1784/2003 13. panta 1. punkts un Regulas (EK) Nr. 1785/2003 14. panta 1. punkts paredz, ka starpību starp šo regulu 1. pantā minēto produktu kotācijām vai to cenām pasaules tirgū un Kopienas cenām var segt ar eksporta kompensāciju;

(2)

Komisijas 2005. gada 30. jūnija Regulā (EK) Nr. 1043/2005, ar ko īsteno Padomes Regulu (EK) Nr. 3448/1993, attiecībā uz eksporta kompensāciju piešķiršanas sistēmu noteiktiem lauksaimniecības produktiem, ko eksportē tādu preču veidā, kuras neaptver Līguma I pielikums, kā arī šo kompensāciju apjoma noteikšanas kritērijus (3), precizēti produkti, kuriem jānosaka kompensācijas likme, ko piemēro, ja šos produktus eksportē kā preces, kas minētas attiecīgi Regulas (EK) Nr. 1784/2003 III pielikumā vai Regulas (EK) Nr. 1785/2003 IV pielikumā;

(3)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1043/2005 14. panta 1. punktu kompensācijas likme par 100 kg katra attiecīgā pamatprodukta ir jānosaka katru mēnesi;

(4)

Saistības, kas noslēgtas attiecībā uz kompensācijām, kuras var piešķirt, eksportējot lauksaimniecības produktus, kas ir tādu preču sastāvā, uz kurām neattiecas Līguma I pielikums, var apdraudēt augstu kompensācijas likmju iepriekšēja noteikšana. Tādēļ šādās situācijas jāveic piesardzības pasākumi, tomēr nodrošinot, lai tie nekavētu ilgtermiņa līgumu slēgšanu. Konkrētas kompensācijas likmes noteikšana piemērošanai kompensāciju iepriekšējas noteikšanas gadījumos ir pasākums, kas ļauj sasniegt šos dažādos mērķus;

(5)

Ņemot vērā izlīgumu starp Eiropas Kopienu un Amerikas Savienotajām Valstīm attiecībā uz Kopienas pastas izstrādājumu eksportu uz Amerikas Savienotajām Valstīm, kas apstiprināts ar Padomes Lēmumu 87/482/EEK (4), jānošķir kompensācija par precēm ar KN kodu 1902 11 00 un 1902 19 atbilstoši to galamērķim;

(6)

Atbilstoši Regulas (EK) Nr. 1043/2005 15. panta 2. un 3. punktam jānosaka pazemināta eksporta kompensācijas likme, ņemot vērā ražošanas kompensācijas summu, ko atbilstoši Komisijas Regulai (EEK) Nr. 1722/93 (5) piemēro attiecīgajam pamatproduktam, kas izmantots pieņemtajā preču ražošanas periodā;

(7)

Uzskata, ka alkoholiskos dzērienus mazāk ietekmē to ražošanā izmantotās labības cena. Tomēr Apvienotās Karalistes, Īrijas un Dānijas Pievienošanās akta 19. protokolā paredzēts, ka jāpieņem lēmums par pasākumiem, kas nepieciešami, lai veicinātu Kopienas labības izmantošanu, ražojot alkoholiskos dzērienus, ko iegūst no labības. Tādēļ jāpielāgo kompensācijas likme, ko piemēro labībai, kuru eksportē alkoholisko dzērienu veidā;

(8)

Labības pārvaldības komiteja nav sniegusi atzinumu tās priekšsēdētāja noteiktajā termiņā,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Kompensācijas likmes, ko piemēro pamatproduktiem, kuri minēti Regulas (EK) Nr. 1043/2005 I pielikumā un Regulas (EK) Nr. 1784/2003 1. pantā vai Regulas (EK) Nr. 1785/2003 1. pantā un kurus eksportē kā preces, kas minētas attiecīgi Regulas (EK) Nr. 1784/2003 III pielikumā vai Regulas (EK) Nr. 1785/2003 IV pielikumā, ir noteiktas šīs regulas pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2007. gada 30. martā.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2007. gada 29. martā

Komisijas vārdā

priekšsēdētāja vietnieks

Günter VERHEUGEN


(1)  OV L 270, 21.10.2003., 78. lpp. Regulā grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 1154/2005 (OV L 187, 19.7.2005., 11. lpp.).

(2)  OV L 270, 21.10.2003., 96. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 797/2006 (OV L 144, 31.5.2006., 1. lpp.).

(3)  OV L 172, 5.7.2005., 24. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1713/2006 (OV L 321, 21.11.2006., 8. lpp.).

(4)  OV L 275, 29.9.1987., 36. lpp.

(5)  OV L 159, 1.7.1993., 112. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1584/2004 (OV L 280, 31.8.2004., 11. lpp.).


PIELIKUMS

Kompensāciju likmes, ko no 2007. gada 30. marta piemēro dažiem labības un rīsu produktiem, kurus eksportē kā preces, uz kurām neattiecas Līguma I pielikums (1)

(EUR par 100 kg)

KN kods

Produktu apraksts (2)

Kompensācijas likme par 100 kg pamatprodukta

Kompensācijas nosakot iepriekš

Citi

1001 10 00

Cietie kvieši:

– eksportējot preces ar KN kodiem 1902 11 un 1902 19 uz Amerikas Savienotajām Valstīm

– citos gadījumos

1001 90 99

Parastie kvieši un labības maisījums:

– eksportējot preces ar KN kodiem 1902 11 un 1902 19 uz Amerikas Savienotajām Valstīm

– citos gadījumos

– – gadījumos, uz kuriem attiecas Regulas (EK) Nr. 1043/2005 15. panta 3. punkts (3)

– – eksportējot preces, uz kurām attiecas apakšpozīcija 2208 (4)

– – citos gadījumos

1002 00 00

Rudzi

1003 00 90

Mieži

– eksportējot preces, uz kurām attiecas apakšpozīcija 2208 (4)

– citos gadījumos

1004 00 00

Auzas

1005 90 00

Kukurūza, ko izmanto šādā veidā:

– ciete:

– – gadījumos, uz kuriem attiecas Regulas (EK) Nr. 1043/2005 15. panta 3. punkts (3)

– – eksportējot preces, uz kurām attiecas apakšpozīcija 2208 (4)

– – citos gadījumos

– glikoze, glikozes sīrups, maltodekstrīns, maltodekstrīna sīrups ar KN kodiem 1702 30 51, 1702 30 59, 1702 30 91, 1702 30 99, 1702 40 90, 1702 90 50, 1702 90 75, 1702 90 79, 2106 90 55 (5)

– – gadījumos, uz kuriem attiecas Regulas (EK) Nr. 1043/2005 15. panta 3. punkts (3)

– – eksportējot preces, uz kurām attiecas apakšpozīcija 2208 (4)

– – citos gadījumos

– – eksportējot preces, uz kurām attiecas apakšpozīcija 2208 (4)

– citā veidā (tostarp nepārstrādāts)

Kartupeļu ciete ar KN kodu 1108 13 00, kas līdzīga produktam, ko iegūst no pārstrādātas kukurūzas:

– gadījumos, uz kuriem attiecas Regulas (EK) Nr. 1043/2005 15. panta 3. punkts (3)

– eksportējot preces, uz kurām attiecas apakšpozīcija 2208 (4)

– citos gadījumos

ex 1006 30

Pilnīgi slīpēti rīsi:

– apaļgraudu

– vidējgraudu

– garengraudu

1006 40 00

Šķeltie rīsi

1007 00 90

Graudu sorgo, izņemot hibrīda sēklas, sēšanai


(1)  Šajā pielikumā noteiktās likmes nav piemērojamas precēm, kas minētas Eiropas Kopienas un Šveices Konfederācijas 1972. gada 22. jūlija Nolīguma 2. protokola I un II tabulā un ko eksportē uz Šveices Konfederāciju vai uz Lihtenšteinas Firstisti.

(2)  Attiecībā uz lauksaimniecības produktiem, ko iegūst no pamatprodukta vai/un pielīdzināto produktu pārstrādes, piemēro koeficientus, kas noteikti Komisijas Regulas (EK) Nr. 1043/2005 V pielikumā.

(3)  Attiecīgajām precēm ir KN kods 3505 10 50.

(4)  Preces, kas minētas Regulas (EK) Nr. 1784/2003 III pielikumā vai Regulas (EEK) Nr. 2825/93 2. pantā (OV L 258, 16.10.1993., 6. lpp.).

(5)  Attiecībā uz sīrupiem ar KN kodiem NC 1702 30 99, 1702 40 90 un 1702 60 90, ko iegūst, jaucot glikozi un fruktozes sīrupu, eksporta kompensāciju var piešķirt tikai glikozes sīrupam.


30.3.2007   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 90/12


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 341/2007

(2007. gada 29. marts),

ar ko atver tarifu kvotas un nosaka to administrēšanu, un ievieš ievešanas atļauju un izcelsmes sertifikātu sistēmu attiecībā uz ķiplokiem un dažiem citiem lauksaimniecības produktiem, kas ievesti no trešām valstīm

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1996. gada 28. oktobra Regulu (EK) Nr. 2200/96 par augļu un dārzeņu tirgus kopējo organizāciju (1), un jo īpaši tās 31. panta 2. punktu un 34. panta 1. punktu,

tā kā:

(1)

No 2001. gada 1. jūnija parasto muitas nodokli tādu ķiploku importam, uz ko attiecas KN kods 0703 20 00, ir veidojis procentuālais (ad valorem) muitas nodoklis 9,6 % apmērā un īpaša summa EUR 1 200 par tonnu tīrsvara. Tomēr, pamatojoties uz vēstuļu apmaiņas veidā noslēgto Eiropas Kopienas un Argentīnas Republikas nolīgumu, ievērojot 1994. gada Vispārējās vienošanās par tarifiem un tirdzniecību (VVTT) XXVIII pantu, par koncesiju, kas paredzētas VVTT pievienotajā CXL grafikā, pārveidojumiem attiecībā uz ķiplokiem (2), kurš apstiprināts ar Padomes Lēmumu 2001/404/EK (3), tika atvērta ar īpašu nodokli neapliekama kvota 38 370 tonnu apmērā.

(2)

Nolīgums vēstuļu apmaiņas veidā starp Eiropas Kopienu un Ķīnas Tautas Republiku atbilstīgi 1994. gada Vispārējās vienošanās par tarifiem un tirdzniecību (VVTT) XXIV panta 6. punktam un XXVIII pantam par koncesiju izmaiņām grafikos, kas attiecas uz Čehijas Republiku, Igaunijas Republiku, Kipras Republiku, Latvijas Republiku, Lietuvas Republiku, Ungārijas Republiku, Maltas Republiku, Polijas Republiku, Slovēnijas Republiku un Slovākijas Republiku saistībā ar šo valstu pievienošanos Eiropas Savienībai (4), kurš apstiprināts ar Padomes Lēmumu 2006/398/EK (5), paredz ķiploku tarifu kvotas palielinājumu Ķīnai par 20 500 tonnām.

(3)

Šo kvotu (turpmāk – VVTT kvotas) administrēšanas nosacījumi ir noteikti Komisijas 2005. gada 16. novembra Regulā (EK) Nr. 1870/2005, ar ko atver un nosaka tarifu kvotu administrēšanu un ievieš ievešanas atļauju un izcelsmes sertifikātu sistēmu attiecībā uz ķiplokiem, kas ievesti no trešām valstīm (6). Skaidrības labad minētā regula jāatceļ un no 2007. gada 1. aprīļa jāaizstāj ar jaunu regulu. Tomēr Regula (EK) Nr. 1870/2005 jāatstāj spēkā attiecībā uz ievešanas atļaujām, kas izdotas saskaņā ar minēto regulu attiecībā uz importa tarifu kvotas periodu līdz 2007. gada 31. maijam.

(4)

Ķiplokus var ievest arī, nepiemērojot VVTT kvotu ar parasto nodevu, bet piemērojot atvieglotus noteikumus un saskaņā ar nolīgumiem, kas noslēgti starp Kopienu un atsevišķām trešām valstīm.

(5)

Ķiploki ir svarīgs Kopienas augļu un dārzeņu nozares produkts, kura gada produkcija ES ir aptuveni 250 000 tonnu. No trešām valstīm ik gadu arī ieved ievērojamu šā produkta daudzumu, proti, no 60 000 līdz 80 000 tonnām. Divas galvenās trešās piegādātājvalstis ir Ķīna (30 000 līdz 40 000 tonnu gadā) un Argentīna (aptuveni 15 000 tonnu gadā).

(6)

Ievešanas atļaujām par importa tarifu kvotu periodu no 2007. gada 1. janvāra piemēro Komisijas 2006. gada 31. augusta Regulu (EK) Nr. 1301/2006, ar ko nosaka kopīgus noteikumus lauksaimniecības produktu importa tarifu kvotu administrēšanai, izmantojot ievešanas atļauju sistēmu (7). Regulā (EK) Nr. 1301/2006 jo īpaši noteikti sīki izstrādāti noteikumi attiecībā uz pieteikumu iesniegšanu ievešanas atļauju saņemšanai, pieteikumu iesniedzēju statusu un atļauju izdošanu. Minētā regula ierobežo atļauju derīguma termiņu līdz importa tarifu kvotas perioda pēdējai dienai. Regulas (EK) Nr. 1301/2006 noteikumi jāpiemēro importa tarifu kvotām, kas noteiktas saskaņā ar šo regulu, neskarot šajā regulā noteiktos papildu nosacījumus un atkāpes attiecībā uz pieteikuma iesniedzējiem un paziņojumiem Komisijai.

(7)

Ņemot vērā to, ka pastāv īpaša nodeva par nepreferenciālu ievešanu ārpus VVTT kvotas, VVTT kvotas administrēšanai ir jāievieš ievešanas atļauju sistēma. Šāda sistēma ļautu arī rūpīgi uzraudzīt visu ķiploku ievešanu. Šīs sistēmas sīki izstrādātajiem noteikumiem ir jāpapildina tie noteikumi vai arī jāatkāpjas no tiem noteikumiem, kuri paredzēti Komisijas 2000. gada 9. jūnija Regulā (EK) Nr. 1291/2000, ar ko nosaka sīki izstrādātus kopējus noteikumus, kas jāievēro, piemērojot importa un eksporta licenču un iepriekš noteiktas kompensācijas sertifikātu sistēmu lauksaimniecības produktiem (8).

(8)

Lai iespējami rūpīgāk pārraudzītu visus ievedumus, jo īpaši ņemot vērā nesenos krāpšanas gadījumus, kas bijuši iespējami, sniedzot maldinošu aprakstu par produktu izcelsmi, visiem ķiploku ievedumiem un citiem tādu produktu ievedumiem, par kuriem varētu būt maldinošs ķiploku apraksts, jāparedz ievešanas atļaujas izdošana. Ir jāievieš arī divu veidu ievešanas atļaujas visiem ķiploku ievedumiem: atļaujas ievedumiem saskaņā ar VVTT kvotu un atļaujas visiem citiem ievedumiem.

(9)

Pašreizējo importētāju, kuri parasti ieved ievērojamus ķiploku daudzumus, kā arī jauno importētāju, kuri ir pievienojušies tirgum un kuriem jādod vienlīdzīgas iespējas pieprasīt atļaujas ķiplokiem saskaņā ar tarifu kvotām, interesēs ir, lai tradicionālie un jaunie importētāji tiktu šķirti. Ir jānodrošina skaidra šo divu importētāju kategoriju definīcija un jānosaka konkrēti kritēriji attiecībā uz pieteicēju statusu un iedalīto ievešanas atļauju izmantošanu.

(10)

Šo kategoriju importētājiem piešķiramie daudzumi būtu jānosaka, pamatojoties uz faktiski ievesto daudzumu, nevis uz izdotajām ievešanas atļaujām.

(11)

Jāparedz īpaši noteikumi, lai ļautu importētājiem no Bulgārijas, Čehijas, Igaunijas, Kipras, Latvijas, Lietuvas, Ungārijas, Maltas, Polijas, Rumānijas, Slovēnijas un Slovākijas izmantot priekšrocības, ko nodrošina importa kvotu mehānisms. Tiklīdz importētāji spēs izpildīt parastos noteikumus, īpašie noteikumi jāaizstāj ar šādiem noteikumiem.

(12)

Lai ņemtu vērā dažādos tirdzniecības modeļus Bulgārijā, Čehijā, Igaunijā, Kiprā, Latvijā, Lietuvā, Ungārijā, Maltā, Polijā, Rumānijā, Slovēnijā un Slovākijā, šo valstu kompetentajām iestādēm ir jādod iespēja izvēlēties vienu no divām metodēm, ar kurām nosaka atskaites daudzumu attiecīgās valsts tradicionālajiem importētājiem.

(13)

Katras kategorijas importētāju iesniegtajiem atļauju pieteikumiem ķiploku ievešanai no trešām valstīm būtu jāpiemēro daži ierobežojumi. Šādi ierobežojumi vajadzīgi, lai ne tikai nodrošinātu importētāju konkurences aizsardzību, bet arī to, ka importētāji, kas faktiski darbojas augļu un dārzeņu tirgū, var aizstāvēt savas likumīgās tirdzniecības pozīcijas attiecībā uz citiem importētājiem, un lai neviens importētājs nevarētu kontrolēt tirgu.

(14)

Lai aizsargātu godīgu importētāju konkurenci un novērstu spekulācijas ievešanas atļauju piešķiršanā par ķiplokiem atbilstoši VVTT kvotai, kā arī lai novērstu sistēmas ļaunprātīgu izmantošanu, kas darbotos pret jauno un tradicionālo importētāju likumīgajām tirdzniecības pozīcijām, ir jāievieš stingrāka ievešanas atļauju pareizas izmantošanas kontrole. Tāpēc būtu jāaizliedz ievešanas atļauju nodošana citām personām un jāparedz sods gadījumiem, kad tiek iesniegti vairāki atļauju pieteikumi.

(15)

Ir jāparedz arī pasākumi, kas vajadzīgi, lai līdz minimumam samazinātu ievešanas atļauju spekulatīvu pieteikumu iesniegšanu, kas var izraisīt tarifu kvotu nepilnīgu izmantošanu. Ņemot vērā produkta dabu un vērtību, ir jāparedz drošības naudas iemaksāšana par katru ķiploku tonnu, par kuru tiek iesniegts ievešanas atļaujas pieteikums. Drošības naudai būtu jābūt pietiekami lielai, lai neveicinātu spekulatīvus pieteikumus, bet vienlaikus – ne pārlieku augstai, lai neatbaidītu tos importētājus, kas faktiski ir iesaistīti ķiploku tirdzniecībā. Vispiemērotākais objektīvais drošības naudas apmērs ir 5 % no vidējās papildnodevas, kas piemērojama to ķiploku ievešanai, kuru KN kods ir 0703 20 00.

(16)

Lai uzlabotu kontroli un izvairītos no tirdzniecības plūsmu novirzes neprecīzas dokumentācijas dēļ, attiecībā uz ķiplokiem, ko ieved no konkrētām trešām valstīm, ir jāsaglabā esošā izcelsmes sertifikātu sistēma un prasība, ka šie ķiploki jātransportē tieši no izcelsmes trešās valsts uz Kopienu, un jāpaplašina valstu saraksts, ņemot vērā papildu informāciju. Šādus izcelsmes sertifikātus izdod kompetentās iestādes saskaņā ar 55. līdz 62. pantu Komisijas 1993. gada 2. jūlija Regulā (EEK) Nr. 2454/93, ar ko nosaka īstenošanas noteikumus Padomes Regulai (EEK) Nr. 2913/92 par Kopienas Muitas kodeksa izveidi (9).

(17)

Līdztekus Regulā (EK) Nr. 1301/2006 paredzētajam ir jāprecizē, kādai ir jābūt dalībvalstu un Komisijas saziņai, jo īpaši attiecībā uz tarifu kvotu pārvaldību, krāpšanas novēršanas un tirgus uzraudzības pasākumiem.

(18)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Svaigu augļu un dārzeņu pārvaldības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

I   NODAĻA

VISPĀRĪGI NOTEIKUMI

1. pants

Tarifu kvotu atvēršana un piemērojamās nodevas

1.   Saskaņā ar vienošanos, kas apstiprināta ar Lēmumu 2001/404/EK un 2006/398/EK, ar šo atver tarifu kvotas tādu svaigu vai dzesinātu ķiploku ievešanai Kopienā, kuru KN kods ir 0703 20 00 (turpmāk tekstā – “ķiploki”), ievērojot šajā regulā paredzētos nosacījumus. Šīs regulas I pielikumā ir norādīts katras tarifu kvotas apjoms, importa tarifu kvotas periods un apakšperiodi, uz kuriem tā attiecas, kā arī kvotas kārtas numurs.

2.   Procentuālais (ad valorem) nodoklis ķiplokiem, kas ievesti atbilstīgi 1. punktā minētajām kvotām, ir 9,6 %.

2. pants

Regulas (EK) Nr. 1291/2000 un (EK) Nr. 1301/2006 piemērošana

Piemēro Regulu (EK) Nr. 1291/2000 un Regulu (EK) Nr. 1301/2006, ja vien šajā regulā nav paredzēts citādi.

3. pants

Definīcijas

Šajā regulā piemēro šādas definīcijas:

1)

“importa tarifu kvotas periods” ir laikposms no 1. jūnija līdz nākamā gada 31. maijam;

2)

“kompetentā iestāde” ir iestāde vai iestādes, kuras šīs regulas īstenošanai izraudzījusi dalībvalsts.

4. pants

Importētāju kategorijas

1.   Atkāpjoties no Regulas (EK) Nr. 1301/2006 5. panta, pretendentiem uz “A” atļaujām 5. panta 2. punkta nozīmē ir jāatbilst attiecīgajām prasībām, kas noteiktas šā panta 2., 3. un 4. punktā.

2.   “Tradicionālie importētāji” ir importētāji, kuri var pierādīt, ka tie:

a)

ir ieguvuši un izmantojuši ievešanas atļaujas ķiplokiem atbilstoši Komisijas Regulai (EK) Nr. 565/2002 vai “A” atļaujas atbilstoši Regulai (EK) Nr. 1870/2005 vai šai regulai visos trīs iepriekšējos pabeigtos importa tarifu kvotas periodos un

b)

Kopienā ir ieveduši vismaz 50 tonnu augļu un dārzeņu, kā minēts Regulas (EK) Nr. 2200/96 1. panta 2. punktā, pēdējā pabeigtā importa tarifu kvotas periodā pirms pieteikumu iesniegšanas.

Attiecībā uz 2007./2008. gada importa tarifu kvotas periodu Čehijai, Igaunijai, Kiprai, Latvijai, Lietuvai, Ungārijai, Maltai, Polijai, Slovēnijai un Slovākijai jāievēro šādi nosacījumi:

a)

pirmā punkta a) apakšpunktu nepiemēro un

b)

“ievešana Kopienā” nozīmē importu no tādām produkta izcelsmes valstīm, kuras nav Kopienas dalībvalstis 2006. gada 31. decembrī.

Attiecībā uz 2007./2008., 2008./2009., 2009./2010. un 2010./2011. importa tarifu kvotas periodu Bulgārijai un Rumānijai jāievēro šādi nosacījumi:

a)

pirmā punkta a) apakšpunktu nepiemēro un

b)

“ievešana Kopienā” nozīmē ievešanu no tādām produkta izcelsmes valstīm, kas nav Kopienas dalībvalstis 2007. gada 1. janvārī.

3.   “Jaunie importētāji” ir importētāji, kuri nav 2. punktā minētie importētāji un kuri ir ieveduši Kopienā vismaz 50 tonnu augļu un dārzeņu, kā minēts Regulas (EK) Nr. 2200/96 1. panta 2. punktā, divos iepriekšējos pabeigtos importa tarifu kvotu periodos vai divos iepriekšējos kalendāra gados.

Jaunās dalībvalstis izvēlas un piemēro vienu no divām pirmajā apakšpunktā minētajām metodēm attiecībā uz visiem jaunajiem importētājiem, ievērojot objektīvus kritērijus un tā, lai nodrošinātu vienādu attieksmi pret uzņēmējiem.

4.   Tradicionālajiem un jaunajiem importētājiem jāiesniedz pierādījums, ka laikā, kad tie iesnieguši pirmo ievešanas atļaujas pieteikumu attiecībā uz jebkuru importa tarifu kvotas periodu kompetentajām iestādēm tajā dalībvalstī, kurā tie ir dibināti un reģistrēti PVN maksātāju reģistrā, viņi ir bijuši atbilstīgi 2. un 3. punktā noteiktajiem kritērijiem.

Tirdzniecību ar trešām valstīm pierāda, vienīgi iesniedzot muitas dokumentus par laišanu brīvā apgrozībā, kurus pienācīgi vizējušas muitas iestādes un kuros attiecīgais pieteikuma iesniedzējs ir norādīts kā saņēmējs.

5. pants

Ievešanas atļauju uzrādīšana

1.   Ievestos ķiplokus vai II pielikumā minētos produktus laiž brīvā apgrozībā Kopienā, uzrādot ievešanas atļauju, kas izdota atbilstīgi šai regulai.

2.   Ievešanas atļaujas ķiplokiem, kas laisti brīvā apgrozībā atbilstoši I pielikumā minētajām kvotām, turpmāk tekstā sauc par “A” atļaujām.

Citas ievešanas atļaujas turpmāk tekstā sauc par “B” atļaujām.

II   NODAĻA

“A” ATĻAUJAS

6. pants

Vispārīgi noteikumi par “A” atļauju pieteikumiem un atļaujām

1.   Atkāpjoties no Regulas (EK) Nr. 1291/2000 23. panta, “A” atļaujas ir derīgas tikai attiecībā uz to apakšperiodu, kuram tās izdotas. Atļauju 24. ailē atzīmē vienu no III pielikumā minētajām norādēm.

2.   Regulas (EK) Nr. 1291/2000 15. panta 2. punktā minētās drošības naudas apmērs ir EUR 50 par tonnu.

3.   Izcelsmes valsti norāda “A” atļauju pieteikumu un atļauju 8. ailē, un vārdu “jā” atzīmē ar krustiņu. Ievešanas atļauja ir derīga tikai ievedumiem, kuru izcelsme ir norādītajā valstī.

4.   Atkāpjoties no Regulas (EK) Nr. 1291/2000 9. panta 1. punkta, tiesības, ko dod “A” atļaujas, nav nododamas citām personām.

7. pants

Kopējā daudzuma iedalījums tradicionālajiem un jaunajiem importētājiem

Kopējo daudzumu, kas piešķirts Argentīnai, Ķīnai un citām trešām valstīm, ievērojot I pielikumu, sadala šādi:

a)

70 % tradicionālajiem importētājiem;

b)

30 % jaunajiem importētājiem.

8. pants

Atskaites daudzums tradicionālajiem importētājiem

Šajā nodaļā “atskaites daudzums” ir šāds tradicionālā importētāja 4. panta nozīmē ievestais ķiploku daudzums:

a)

tradicionālajiem importētājiem, kuri no 1998. līdz 2000. gadam ieveda ķiplokus valstīs, kas 1995. gada 1. janvārī bija Kopienas sastāvā, – maksimālais vienā gadā ievesto ķiploku daudzums 1998., 1999. un 2000. kalendāra gadā;

b)

tradicionālajiem importētājiem, kuri ieveduši ķiplokus laikā no 2001. gada līdz 2003. gadam Čehijā, Igaunijā, Kiprā, Latvijā, Lietuvā, Ungārijā, Maltā, Polijā, Slovēnijā vai Slovākijā, – maksimālais ievesto ķiploku daudzums šādos laikposmos:

i)

vai nu 2001., 2002. vai 2003. kalendārajā gadā;

ii)

vai 2001./2002., 2002./2003. vai 2003./2004. gada importa tarifu kvotas periodā;

c)

tradicionālajiem importētājiem, kuri no 2003. līdz 2005. gadam ieveda ķiplokus Bulgārijā vai Rumānijā, – maksimālais ķiploku daudzums, kas ievests:

i)

vai nu 2003., 2004. vai 2005. kalendārajā gadā;

ii)

vai 2003./2004., 2004./2005. vai 2005./2006. gada importa tarifu kvotas periodā;

d)

tradicionālajiem importētājiem, uz kuriem neattiecas a), b) vai c) apakšpunkts, – maksimālais ķiploku daudzums, kas ievests vienā no pirmajiem trim pabeigtajiem importa tarifu kvotas periodiem, kuros tie saņēmuši ievešanas atļaujas atbilstīgi Regulai (EK) Nr. 565/2002 (10), Regulai (EK) Nr. 1870/2005 vai šai regulai.

Aprēķinot atskaites daudzumu, neņem vērā to ķiploku ievedumus, kuru izcelsme ir dalībvalstīs, kas 2007. gada 1. janvārī ir Kopienas sastāvā.

Čehija, Igaunija, Kipra, Latvija, Lietuva, Ungārija, Malta, Polija, Slovēnija un Slovākija izvēlas un piemēro vienu no divām pirmā punkta b) apakšpunktā minētajām metodēm visiem tradicionālajiem importētājiem atbilstīgi objektīviem kritērijiem un tā, lai nodrošinātu vienādu attieksmi pret uzņēmējiem.

Bulgārija un Rumānija izvēlas un piemēro vienu no divām pirmā punkta c) apakšpunktā minētajām metodēm visiem tradicionālajiem importētājiem atbilstīgi objektīviem kritērijiem un tā, lai nodrošinātu vienādu attieksmi pret uzņēmējiem.

9. pants

“A” atļauju pieteikumiem piemērojamie ierobežojumi

1.   Tradicionālā importētāja iesniegtajos “A” atļaujas pieteikumos pieprasītais kopējais daudzums jebkurā importa tarifu kvotas periodā nedrīkst pārsniegt attiecīgajam importētājam noteikto atskaites daudzumu. Kompetentās iestādes noraida pieteikumus, kas neatbilst šim noteikumam.

2.   Jaunā importētāja iesniegtajos “A” atļaujas pieteikumos pieprasītais kopējais daudzums nedrīkst pārsniegt 10 % no I pielikumā minētā daudzuma, kas norādīts attiecīgajam apakšperiodam un izcelsmes valstij. Kompetentās iestādes noraida pieteikumus, kas neatbilst šim noteikumam.

10. pants

“A” atļauju pieteikumu iesniegšana

1.   Importētāji iesniedz “A” atļauju pieteikumus pirmajās piecās aprīļa, jūlija, oktobra un janvāra darba dienās pirms attiecīgā apakšperioda.

2.   “A” atļauju pieteikumu 20. ailē norāda attiecīgi “tradicionālais importētājs” vai “jaunais importētājs”.

3.   “A” atļauju pieteikumus nevar iesniegt attiecībā uz konkrētu apakšperiodu un konkrētu izcelsmes valsti, ja I pielikumā attiecībā uz šo ceturksni un šo izcelsmes valsti nav norādīts nekāds daudzums.

4.   Ja pieteikuma iesniedzējs iesniedz vairāk nekā vienu pieteikumu, tad neviens no tiem netiek izskatīts, un pieteikuma iesniegšanas laikā iemaksātā drošības nauda paliek attiecīgās dalībvalsts rīcībā.

5.   “B” atļauju nedrīkst izdot “A” atļaujas pieteikumam.

11. pants

“A” atļauju izdošana

Kompetentās iestādes izdod “A” atļaujas septītajā darba dienā pēc 12. panta 1. punktā paredzētā paziņojumu iesniegšanas termiņa.

12. pants

Komisijai sniedzamie paziņojumi

1.   Līdz katra mēneša 15. datumam, kā norādīts 10. panta 1. punktā, dalībvalstis informē Komisiju par daudzumiem (kg), tostarp nulles paziņojumiem, uz kuriem attiecas attiecīgajā apakšperiodā iesniegtie “A” atļaujas pieteikumi.

Atkāpjoties no Regulas (EK) Nr. 1301/2006 11. panta 1. punkta otrās daļas prasībām, dalībvalstis paziņo minētajā daļā paredzēto informāciju līdz tam pašam datumam.

Paziņojumus sadala atbilstīgi to izcelsmei. Paziņojumos attiecīgi nodala tradicionālo importētāju un jauno importētāju pieprasītos ķiploku daudzumus.

2.   Dalībvalstis Komisijai dara zināmu to tradicionālo un jauno importētāju sarakstu, kuri piesakās “A” atļauju saņemšanai attiecībā uz atbilstīgajiem apakšperiodiem līdz 10. panta 1. punktā minētā mēneša pēdējai dienai. Ja ir uzņēmēju grupas, kas izveidotas atbilstīgi valsts likumiem, uzskaita arī grupas dalībniekus. Minētos datus paziņo elektroniski, izmantojot paraugu, kuru Komisija ir sniegusi dalībvalstīm.

III   NODAĻA

“B” ATĻAUJAS

13. pants

Noteikumi par “B” atļauju pieteikumiem un atļaujām

1.   Pieteikumus “B” atļauju saņemšanai pretendenti var iesniegt tikai to dalībvalstu kompetentajām iestādēm, kurās attiecīgie uzņēmumi ir dibināti un reģistrēti PVN maksātāju reģistrā.

2.   “B” atļaujām pēc analoģijas piemēro 6. panta 2., 3. un 4. punktu.

3.   “B” atļaujas izdod nekavējoties.

4.   “B” atļaujas derīguma termiņš ir trīs mēneši.

14. pants

Komisijai sniedzamie paziņojumi

Dalībvalstis informē Komisiju par kopējiem daudzumiem, ieskaitot nulles paziņojumus, kas pieprasīti “B” atļauju pieteikumos, ik nedēļu līdz otrajai darba dienai attiecībā uz iepriekšējā nedēļā saņemtajiem pieteikumiem.

Attiecīgos daudzumus sadala pēc ievešanas atļaujas pieteikuma datuma, izcelsmes un KN koda. Attiecībā uz tiem produktiem, kas nav ķiploki, ir jāpaziņo produkta nosaukums, kā prasīts ievešanas atļaujas pieteikuma 14. ailē.

Minētos datus paziņo elektroniski, izmantojot paraugu, kuru Komisija ir sniegusi dalībvalstīm.

IV   NODAĻA

IZCELSMES SERTIFIKĀTI UN TIEŠĀ TRANSPORTĒŠANA

15. pants

Izcelsmes sertifikāti

Ķiplokus, kuru izcelsme ir kādā no IV pielikumā uzskaitītajām trešām valstīm, var laist brīvā apgrozībā Kopienā tikai tad, ja ir ievēroti šādi nosacījumi:

a)

ir uzrādīts izcelsmes sertifikāts, ko izdevušas attiecīgās valsts kompetentās iestādes saskaņā ar Regulas (EEK) Nr. 2454/93 55. līdz 62. pantu;

b)

produkts no attiecīgās valsts atbilstīgi 16. pantam ir tieši transportēts uz Kopienu.

16. pants

Tiešā transportēšana

1.   Šādi transportētus produktus uzskata par tieši transportētiem uz Kopienu no IV pielikumā uzskaitītajām trešām valstīm:

a)

produktus, ko transportē, nešķērsojot kādas citas trešās valsts teritoriju;

b)

produktus, kurus transportē caur vienu vai vairākām trešām valstīm, kas nav izcelsmes valsts, ar pārkraušanu vai īslaicīgu uzglabāšanu šajās valstīs vai bez tās, ja vien šo pārvešanu attaisno ģeogrāfiski iemesli vai transporta prasības un ja vien šie produkti atbilst šādiem nosacījumiem:

i)

tie ir palikuši muitas iestāžu pārraudzībā tranzīta valstī vai valstīs, vai valstīs, kurās veic uzglabāšanu;

ii)

tie šajās valstīs nav laisti tirgū vai nodoti patēriņam;

iii)

ar tiem šajās valstīs nav veiktas citas darbības, izņemot vienīgi izkraušanu un pārkraušanu vai darbības, kas saistītas ar to uzturēšanu labā stāvoklī.

2.   Apliecinājumu tam, ka 1. punkta b) apakšpunktā minētie nosacījumi ir izpildīti, iesniedz dalībvalsts kompetentajām iestādēm kopā ar:

a)

izcelsmes valstī izdotu vienotu transporta dokumentu par transportēšanu caur vienu vai vairākām tranzītvalstīm vai

b)

vienas vai vairāku tranzītvalstu muitas iestāžu izdotu apliecību, kurā ir:

i)

precīzs preču apraksts;

ii)

to izkraušanas un pārkraušanas datumi, norādot izmantotos transporta līdzekļus;

iii)

apstiprinājums par apstākļiem, kādos preces ir turētas, vai

c)

ja nevar sagādāt a) un b) apakšpunktā minētos pierādījumus, tad jāiesniedz jebkuri citi pamatojoši dokumenti.

17. pants

Administratīvā sadarbība ar konkrētām trešām valstīm

1.   Tiklīdz visas IV pielikumā uzskaitītās trešās valstis būs nosūtījušas informāciju, kas vajadzīga, lai noteiktu administratīvās sadarbības procedūru atbilstīgi Regulas (EEK) Nr. 2454/93 63., 64. un 65. pantam, paziņojumu par šīs informācijas nosūtīšanu publicē Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša C sērijā.

2.   “A” atļaujas ķiploku ievešanai, kuru izcelsme ir IV pielikumā uzskaitītajās valstīs, var izdot tikai tad, ja attiecīgā valsts Komisijai ir iesniegusi 1. punktā minēto informāciju. Minēto informāciju uzskata par nosūtītu dienā, kad to publicē, kā paredzēts 1. punktā.

V   NODAĻA

NOBEIGUMA NOTEIKUMI

18. pants

Atcelšana

Ar šo atceļ Regulu (EK) Nr. 1870/2005.

Tomēr Regulu (EK) Nr. 1870/2005 atstāj spēkā attiecībā uz ievešanas atļaujām, kas izdotas saskaņā ar minēto regulu attiecībā uz importa tarifu kvotas periodu, kurš beidzas 2007. gada 31. maijā.

19. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā trešajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2007. gada 1. aprīļa.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2007. gada 29. martā

Komisijas vārdā

Komisijas locekle

Mariann FISCHER BOEL


(1)  OV L 297, 21.11.1996., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 47/2003 (OV L 7, 11.1.2003., 64. lpp.).

(2)  OV L 142, 29.5.2001., 8. lpp.

(3)  OV L 142, 29.5.2001., 7. lpp.

(4)  OV L 154, 8.6.2006., 24. lpp.

(5)  OV L 154, 8.6.2006., 22. lpp.

(6)  OV L 300, 17.11.2005., 19. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 2000/2006 (OV L 379, 28.12.2006., 37. lpp.).

(7)  OV L 238, 1.9.2006., 13. lpp. Regulā grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 289/2007 (OV L 78, 17.3.2007., 17. lpp.).

(8)  OV L 152, 24.6.2000., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1913/2006 (OV L 365, 21.12.2006., 52. lpp.).

(9)  OV L 253, 11.10.1993., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 214/2007 (OV L 62, 1.3.2007., 6. lpp.).

(10)  OV L 86, 3.4.2002., 11. lpp. Regula atcelta ar Regulu (EK) Nr. 1870/2005.


I PIELIKUMS

Tarifu kvotas, kas atvērtas saskaņā ar Lēmumu 2001/404/EK un 2006/398/EK tādu ķiploku ievešanai, uz kuriem attiecas KN kods 0703 20 00

Izcelsme

Kārtas numurs

Kvota (tonnās)

Pirmais apakšperiods

(jūnijs – augusts)

Otrais apakšperiods

(septembris – novembris)

Trešais apakšperiods

(decembris – februāris)

Ceturtais apakšperiods

(marts – maijs)

Kopā

Argentīna

 

 

 

19 147

Tradicionālie importētāji

09.4104

9 590

3 813

Jaunie importētāji

09.4099

4 110

1 634

Kopā

 

13 700

5 447

Ķīna

 

 

 

 

 

33 700

Tradicionālie importētāji

09.4105

6 108

6 108

5 688

5 688

Jaunie importētāji

09.4100

2 617

2 617

2 437

2 437

Kopā

 

8 725

8 725

8 125

8 125

Citas trešās valstis

 

 

 

 

 

6 023

Tradicionālie importētāji

09.4106

941

1 960

929

386

Jaunie importētāji

09.4102

403

840

398

166

Kopā

 

1 344

2 800

1 327

552

Kopā

10 069

11 525

23 152

14 124

58 870


II PIELIKUMS

Regulas 5. panta 1. punktā minēto preču saraksts

KN kods

Apraksts

0703 20 00

Ķiploki, svaigi vai dzesināti

ex 0703 90 00

Citi sīpolu dārzeņi, svaigi vai dzesināti

ex 0710 80 95

Ķiploki (1) un Allium ampeloprasum (zaļi vai termiski apstrādāti, tvaicējot vai vārot ūdenī), saldēti

ex 0710 90 00

Dārzeņu maisījums, kura sastāvā ir ķiploki (1) un/vai Allium ampeloprasum (termiski neapstrādāts vai apstrādāts, tvaicējot vai vārot ūdenī), saldēts

ex 0711 90 80

Ķiploki (1) un Allium ampeloprasum, kas konservēti īslaicīgai glabāšanai (piemēram, ar sēra dioksīda gāzi, sālījumā, sērūdenī vai citā konservējošā šķīdumā), bet nav derīgi tūlītējai lietošanai pārtikā

ex 0711 90 90

Dārzeņu maisījums, kura sastāvā ir ķiploki (1) un/vai Allium ampeloprasum, kas konservēti īslaicīgai glabāšanai (piemēram, ar sēra dioksīda gāzi, sālījumā, sērūdenī vai citā konservējošā šķīdumā), bet nav derīgi tūlītējai lietošanai pārtikā

ex 0712 90 90

Kaltēti ķiploki (1) un Allium ampeloprasum un kaltētu dārzeņu maisījumi, kuros ir ķiploki (1) un/vai Allium ampeloprasum, veseli, sagriezti, šķēlītēs, sadrupināti vai sasmalcināti pulverī, bet kuri nav tālāk sagatavoti


(1)  Tas attiecas arī uz sīpolu ģints dārzeņiem, kuru nosaukumā angļu valodā ietilpst vārds “ķiploks” (garlic). Šādi apzīmējumi varētu būt: “solo garlic”, “elephant garlic”, “single clove garlic” vai “great-headed garlic”, kā arī citi.


III PIELIKUMS

Regulas 5. panta 2. punktā minētie ieraksti

:

bulgāru valodā

:

Лицензия, издадена и валидна само за под-периода от 1 месец/година до 28/29/30/31 (месец/година).

:

spāņu valodā

:

certificado expedido y válido solamente para el subperiodo comprendido entre el 1 [mes y año] y el 28/29/30/31 [mes y año].

:

čehu valodā

:

Licence vydaná a platná pouze pro podobdobí od 1. [měsíc/rok] do 28./29./30./31. [měsíc/rok].

:

dāņu valodā

:

Licens, der kun er udstedt og gyldig for delperioden 1. [måned/år] – 28./29./30./31. [måned/år]

:

vācu valodā

:

Lizenz nur erteilt und gültig für den Teilzeitraum vom 1. [Monat/Jahr] bis zum 28./29./30./31. [Monat/Jahr].

:

igauņu valodā

:

Litsents on välja antud üheks alaperioodiks alates 1. [kuu/aasta] kuni 28./29./30./31. [kuu/aasta] ja kehtib selle aja jooksul

:

grieķu valodā

:

Πιστοποιητικό εκδοθέν και ισχύον μόνο για την υποπερίοδο από την 1η [μήνας/έτος] έως τις 28/29/30/31 [μήνας/έτος]

:

angļu valodā

:

licence issued and valid only for the subperiod 1 [month/year] to 28/29/30/31 [month/year]

:

franču valodā

:

certificat émis et valable seulement pour la sous-période du 1er [mois/année] au 28/29/30/31 [mois/année]

:

īru valodā

:

ceadúnas a eiseofar don fhotréimhse ón 1[mí/bliain] go dtí an 28/29/30/31[mí/bliain] nach bailí dó ach ar feadh na fotréimhse sin

:

itāliešu valodā

:

titolo rilasciato e valido unicamente per il sottoperiodo dal 1o [mese/anno] al 28/29/30/31 [mese/anno]

:

latviešu valodā

:

atļauja izdota un derīga tikai attiecībā uz vienu apakšperiodu no 1. [mēnesis/gads] līdz 28./29./30./31. [mēnesis/gads]

:

lietuviešu valodā

:

Licencija išduota ir galioja tik vieną laikotarpio dalį nuo [metai, mėnuo] 1 d. iki [metai, mėnuo] 28/29/30/31 d.

:

ungāru valodā

:

Az engedélyt kizárólag a [év/hó] 1-jétől [év/hó] 28/29/30/31-ig terjedő alidőszakra állították ki és kizárólag erre az időszakra érvényes

:

maltiešu valodā

:

Liċenzja maħruġa u valida biss għas-subperjodu mill-1 ta’ (xahar/sena) sa’ 28/29/30/31 ta’ (xahar/sena)

:

holandiešu valodā

:

certificaat afgegeven voor en slechts geldig in de deelperiode van 1 [maand/jaar] tot en met 28/29/30/31 [maand/jaar]

:

poļu valodā

:

Pozwolenie wydane i ważne tylko na podokres od dnia 1 [miesiąc/rok] r. do dnia 28/29/30/31 [miesiąc/rok] r.

:

portugāļu valodā

:

certificado emitido e válido apenas para o subperíodo de 1 de [mês/ano] a 28/29/30/31 de [mês/ano]

:

rumāņu valodā

:

licență emisă și valabilă numai pentru subperioada de la 1 [lună/an] până la 28/29/30/31[lună/an]

:

slovāku valodā

:

licencia vydaná a platná len pre podobdobie od 1. [mesiac/rok] do 28./29./30./31. [mesiac/rok]

:

slovēņu valodā

:

dovoljenje, izdano in veljavno izključno za podobdobje od 1. (mesec/leto) do 28./29./30./31. (mesec/leto)

:

somu valodā

:

todistus on myönnetty osakiintiökaudeksi 1 päivästä [kuukausi/vuosi] 28/29/30/31 päivään [kuukausi/vuosi] ja se on voimassa ainoastaan kyseisenä osakiintiökautena

:

zviedru valodā

:

licens utfärdad och giltig endast för delperioden den 1 [månad/år] till den 28/29/30/31 [månad/år]


IV PIELIKUMS

Regulas 15., 16. un 17. pantā minēto trešo valstu saraksts

 

Irāna

 

Libāna

 

Malaizija

 

Apvienotie Arābu Emirāti

 

Vjetnama


30.3.2007   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 90/23


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 342/2007

(2007. gada 29. marts),

ar ko groza Regulu (EK) Nr. 489/2005 attiecībā uz intervences centru noteikšanu un to, kā intervences aģentūras pārņem nelobītus rīsus, saistībā ar Bulgārijas un Rumānijas pievienošanos Eiropas Savienībai

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2003. gada 29. septembra Regulu (EK) Nr. 1785/2003 par rīsu tirgus kopīgo organizāciju (1), un jo īpaši tās 6. panta 3. punktu un 7. panta 5. punktu,

tā kā:

(1)

Regulas (EK) Nr. 1785/2003 6. panta 2. punktā paredzēts, ka Komisija pēc apspriešanās ar dalībvalstīm nosaka to intervences centru sarakstu, kas pārņem nelobītus rīsus. Šis saraksts ir iekļauts I pielikumā Komisijas 2005. gada 29. marta Regulai (EK) Nr. 489/2005, ar ko nosaka piemērošanas kārtību Padomes Regulai (EK) Nr. 1785/2003 attiecībā uz intervences centru noteikšanu un to, kā intervences aģentūras pārņem nelobītus rīsus (2). Pēc Bulgārijas un Rumānijas pievienošanās Eiropas Savienībai 2007. gada 1. janvārī ir jānosaka intervences centri šajās jaunajās dalībvalstīs un tie jāiekļauj minētajā sarakstā.

(2)

Ar Regulas (EK) Nr. 1785/2003 7. panta 1. punktu ir noteikts, ka rīsu daudzums, ko var iepirkt intervences aģentūras visā Kopienā, ir 75 000 tonnu. Lai vienmērīgi sadalītu šo daudzumu, ar Regulu (EK) Nr. 489/2005 tika noteikti daudzumi pa ražotājām dalībvalstīm, ņemot vērā valsts pamatplatības, kas noteiktas ar Padomes 2003. gada 29. septembra Regulu (EK) Nr. 1782/2003, ar ko izveido kopīgus tiešā atbalsta shēmu noteikumus saskaņā ar kopējo lauksaimniecības politiku un izveido dažas atbalsta shēmas lauksaimniekiem (3), un minētās regulas VII pielikumā sniegtos datus par vidējo ražu. Pēc Bulgārijas un Rumānijas pievienošanās ir jāpārskata šis sadalījums pa ražotājām dalībvalstīm, piemērojot tādus pašus sadalījuma kritērijus, kas ir izmantoti, pieņemot Regulu (EK) Nr. 489/2005, bet ņemot vērā Bulgārijas un Rumānijas valsts pamatplatības.

(3)

Tādēļ attiecīgi jāgroza Regula (EK) Nr. 489/2005.

(4)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Labības pārvaldības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulu (EK) Nr. 489/2005 groza šādi.

1)

Regulas I pielikumu groza saskaņā ar šīs regulas pielikumu.

2)

Regulas V pielikumu aizstāj ar šās regulas II pielikuma tekstu.

2. pants

Šī regula stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2007. gada 29. martā

Komisijas vārdā

Komisijas locekle

Mariann FISCHER BOEL


(1)  OV L 270, 21.10.2003., 96. lpp. Regulā grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 797/2006 (OV L 144, 31.5.2006., 1. lpp.).

(2)  OV L 81, 30.3.2005., 26. lpp.

(3)  OV L 270, 21.10.2003., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 2013/2006 (OV L 384, 29.12.2006., 13. lpp.).


I PIELIKUMS

Regulas (EK) Nr. 489/2005 I pielikumā pievieno šādu 7. un 8. punktu:

“7.   Bulgārija

Reģioni

Centru nosaukumi

Пазарджишка област

Пазарджик

Пловдивска област

Пловдив

Старозагорска област

Стара Загора


8.   Rumānija

Reģioni

Centru nosaukumi

Ialomita

Slobozia”


II PIELIKUMS

“V PIELIKUMS

5. pantā paredzētā daļa Nr. 1

Dalībvalsts

Daļa Nr. 1

Bulgārija

584 t

Grieķija

4 636 t

Spānija

20 320 t

Francija

4 148 t

Itālija

40 432 t

Ungārija

305 t

Portugāle

4 549 t

Rumānija

26 t”


30.3.2007   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 90/26


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 343/2007

(2007. gada 29. marts),

ar ko nosaka eksporta kompensācijas par baltā cukura un jēlcukura izvedumiem bez turpmākas apstrādes

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2006. gada 20. februāra Regulu (EK) Nr. 318/2006 par cukura tirgus kopējo organizāciju (1), un jo īpaši tās 33. panta 2. punkta otro daļu,

tā kā:

(1)

Regulas (EK) Nr. 318/2006 32. pantā noteikts, ka starpību starp minētās regulas 1. panta 1. punkta b) apakšpunktā norādīto produktu cenu pasaules tirgū un šo produktu cenu Kopienā var atlīdzināt, piešķirot eksporta kompensāciju.

(2)

Ņemot vērā pašreizējo stāvokli cukura tirgū, eksporta kompensācijas ir jānosaka atbilstīgi Regulas (EK) Nr. 318/2006 32. un 33. pantā paredzētajiem noteikumiem un noteiktiem kritērijiem.

(3)

Regulas (EK) Nr. 318/2006 33. panta 2. punkta pirmajā daļā paredzēts, ka stāvoklis pasaules tirgū vai konkrētu tirgu īpašās prasības var radīt nepieciešamību noteikt dažādu kompensācijas lielumu atkarībā no galamērķa.

(4)

Kompensācijas jāpiešķir vienīgi par produktiem, kurus atļauts laist brīvā apgrozībā Kopienas tirgū un kas atbilst Regulā (EK) Nr. 318/2006 noteiktajām prasībām.

(5)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Cukura pārvaldības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Eksporta kompensācijas, kā paredzēts Regulas (EK) Nr. 318/2006 32. pantā, piešķir par šīs Regulas pielikumā minētajiem produktiem un daudzumiem.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2007. gada 30. martā.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2007. gada 29. martā

Komisijas vārdā

lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektors

Jean-Luc DEMARTY


(1)  OV L 58, 28.2.2006., 1. lpp. Regulā grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 1585/2006 (OV L 294, 25.10.2006., 19 lpp.).


PIELIKUMS

Kompensācijas, kas no 2007. gada 30. marta (1) piemērojamas par baltā cukura un jēlcukura izvedumiem bez turpmākas apstrādes

Produkta kods

Galamērķis

Mērvienība

Kompensācijas apmērs

1701 11 90 9100

S00

EUR/100 kg

22,61 (2)

1701 11 90 9910

S00

EUR/100 kg

22,61 (2)

1701 12 90 9100

S00

EUR/100 kg

22,61 (2)

1701 12 90 9910

S00

EUR/100 kg

22,61 (2)

1701 91 00 9000

S00

EUR/1 % saharozes × 100 kg produkta tīrā svara

0,2458

1701 99 10 9100

S00

EUR/100 kg

24,58

1701 99 10 9910

S00

EUR/100 kg

24,58

1701 99 10 9950

S00

EUR/100 kg

24,58

1701 99 90 9100

S00

EUR/1 % saharozes × 100 kg produkta tīrā svara

0,2458

NB: Galamērķi ir noteikti šādi:

S00

:

visi galamērķi, izņemot Albāniju, Horvātiju, Bosniju un Hercegovinu, Serbiju, Melnkalni, Kosovu un Bijušo Dienvidslāvijas Maķedonijas Republiku, Andoru, Gibraltāru, Seūtu, Meliļu, Svēto Krēslu (Vatikāna Pilsētvalsti), Lihtenšteinu, Itālijas administratīvās teritorijas Livinjo un Čampīno, Helgolandi, Grenlandi, Fēru salas un Kipras Republikas teritorijas, kuras Kipras Republikas valdība faktiski nepārvalda.


(1)  Pielikumā noteiktās likmes nav piemērojamas no 2005. gada 1. februāra saskaņā ar Padomes 2004. gada 22. decembra Lēmumu 2005/45/EK par Eiropas Kopienas un Šveices Konfederācijas nolīguma, ar kuru groza Eiropas Ekonomikas Kopienas un Šveices Konfederācijas 1972. gada 22. jūlija nolīgumu par noteikumiem, kas piemērojami apstrādātiem lauksaimniecības produktiem, noslēgšanu un pagaidu piemērošanu (OV L 23, 26.1.2005., 17. lpp.).

(2)  Šo likmi piemēro jēlcukuram, kura iznākums ir 92 %. Ja izvestā jēlcukura iznākums nav 92 %, piemērojamo kompensācijas likmi katrai attiecīgajai izvešanas darbībai reizina ar pārrēķina koeficientu, ko iegūst, dalot saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 318/2006 I pielikuma III iedaļas 3. punktu aprēķināto izvestā jēlcukura iznākumu ar 92.


30.3.2007   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 90/28


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 344/2007

(2007. gada 29. marts),

ar ko nosaka eksporta kompensācijas par sīrupa un noteiktu citu cukura produktu izvedumiem bez turpmākas apstrādes

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2006. gada 20. februāra Regulu (EK) Nr. 318/2006 par cukura tirgus kopējo organizāciju (1), un jo īpaši tās 33. panta 2. punkta otro daļu,

tā kā:

(1)

Regulas (EK) Nr. 318/2006 32. pantā noteikts, ka starpību starp minētās regulas 1. panta 1. punkta c) d) g) apakšpunktā norādīto produktu cenu pasaules tirgū un šo produktu cenu Kopienā var atlīdzināt, piešķirot eksporta kompensāciju.

(2)

Ņemot vērā pašreizējo stāvokli cukura tirgū, eksporta kompensācijas ir jānosaka atbilstīgi Regulas (EK) Nr. 318/2006 32. un 33. pantā paredzētajiem noteikumiem un noteiktiem kritērijiem.

(3)

Regulas (EK) Nr. 318/2006 33. panta 2. punkta pirmajā daļā paredzēts, ka stāvoklis pasaules tirgū vai konkrētu tirgu īpašās prasības var radīt nepieciešamību noteikt dažādu kompensācijas lielumu atkarībā no galamērķa.

(4)

Kompensācijas jāpiešķir vienīgi par produktiem, kurus atļauts laist brīvā apgrozībā Kopienas tirgū un kuri atbilst prasībām, kas paredzētas Komisijas 2006. gada 30. jūnija Regulā (EK) Nr. 951/2006, ar ko paredz sīki izstrādātus noteikumus par to, kā īstenot Regulu (EK) Nr. 318/2006 saistībā ar tirdzniecību ar trešām valstīm cukura nozarē (2).

(5)

Eksporta kompensācijas var noteikt, lai izlīdzinātu konkurētspējas atšķirību starp Kopienas un trešās valsts eksportu. Kopienas eksportam uz dažiem tuviem galamērķiem un uz trešām valstīm, kuras Kopienas produktiem piemēro preferenciālu importa režīmu, pašlaik ir īpaši labvēlīgi konkurētspējas apstākļi. Tādēļ kompensācijas par eksportu uz minētajiem galamērķiem jāatceļ.

(6)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Cukura pārvaldības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

1.   Eksporta kompensācijas, kā paredzēts Regulas (EK) Nr. 318/2006 32. pantā, piešķir par šīs Regulas pielikumā minētajiem produktiem un daudzumiem saskaņā ar šā panta 2. punktā paredzētajiem nosacījumiem

2.   Lai par tiem varētu saņemt kompensāciju atbilstīgi 1. punktam, produktiem jāatbilst attiecīgām prasībām, kas noteiktas Regulas (EK) Nr. 951/2006 3. un 4. pantā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2007. gada 30. martā.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2007. gada 29. martā

Komisijas vārdā

lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektors

Jean-Luc DEMARTY


(1)  OV L 58, 28.2.2006., 1. lpp. Regulā grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 1585/2006 (OV L 294, 25.10.2006., 19 lpp.).

(2)  OV L 178, 1.7.2006., 24. lpp.


PIELIKUMS

Eksporta kompensācijas, kas no 2007. gada 30. marts (1) piemērojamas par sīrupu un noteiktu citu cukura produktu izvedumiem bez turpmākas apstrādes

Produkta kods

Galamērķis

Mērvienība

Kompensācijas apmērs

1702 40 10 9100

S00

EUR/100 kg sausnas

24,58

1702 60 10 9000

S00

EUR/100 kg sausnas

24,58

1702 60 95 9000

S00

EUR/1 % saharozes × 100 kg produkta tīrā svara

0,2458

1702 90 30 9000

S00

EUR/100 kg sausnas

24,58

1702 90 60 9000

S00

EUR/1 % saharozes × 100 kg produkta tīrā svara

0,2458

1702 90 71 9000

S00

EUR/1 % saharozes × 100 kg produkta tīrā svara

0,2458

1702 90 99 9900

S00

EUR/1 % saharozes × 100 kg produkta tīrā svara

0,2458 (2)

2106 90 30 9000

S00

EUR/100 kg sausnas

24,58

2106 90 59 9000

S00

EUR/1 % saharozes × 100 kg produkta tīrā svara

0,2458

NB: Galamērķi ir noteikti šādi:

S00

:

visi galamērķi, izņemot Albāniju, Horvātiju, Bosniju un Hercegovinu, Serbiju, Melnkalni, Kosovu un bijušo Dienvidslāvijas Maķedonijas Republiku, Andoru, Gibraltāru, Seūtu, Meliļu, Svēto Krēslu (Vatikāna Pilsētvalsti), Lihtenšteinu, Itālijas administratīvās teritorijas Livinjo un Čampīno, Helgolandi, Grenlandi, Fēru salas un Kipras Republikas teritorijas, kuras Kipras Republikas valdība faktiski nepārvalda.


(1)  Pielikumā noteiktās likmes nav piemērojamas no 2005. gada 1. februāra saskaņā ar Padomes 2004. gada 22. decembra Lēmumu 2005/45/EK par Eiropas Kopienas un Šveices Konfederācijas nolīguma, ar kuru groza Eiropas Ekonomikas kopienas un Šveices Konfederācijas 1972. gada 22. jūlija nolīgumu par noteikumiem, kas piemērojami apstrādātiem lauksaimniecības produktiem, noslēgšanu un pagaidu piemērošanu (OV L 23, 26.1.2005., 17. lpp.).

(2)  Pamatlikme nav piemērojama Komisijas Regulas (EEK) Nr. 3513/92 (OV L 355, 5.12.1992., 12. lpp.) pielikuma 2. punktā definētajiem produktiem.


30.3.2007   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 90/30


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 345/2007

(2007. gada 29. marts),

ar ko nosaka maksimālo eksporta kompensāciju baltajam cukuram pastāvīgā konkursā, kuru paredz Regula (EK) Nr. 958/2006

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2006. gada 20. februāra Regulu (EK) Nr. 318/2006 par cukura tirgu kopīgo organizāciju (1), un jo īpaši tās 33. panta 2. punkta otro daļu un trešās daļas b) apakšpunktu,

tā kā:

(1)

Komisijas 2006. gada 28. jūnija Regula (EK) Nr. 958/2006 par pastāvīgo konkursu 2006./2007. tirdzniecības gadam, lai noteiktu eksporta kompensācijas par balto cukuru (2), prasa izsludināt uzaicinājumus uz konkursa daļām.

(2)

Atbilstoši Regulas (EK) Nr. 958/2006, 8. panta 1. punktam un pēc to pieteikumu izskatīšanas, kas iesniegti pēc izsludinātā uzaicinājuma uz konkursa daļu ar termiņu 2007. gada 29. marts, ir lietderīgi noteikt maksimālo eksporta kompensāciju šajā uzaicinājuma uz konkursu daļā.

(3)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Cukura pārvaldības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Uzaicinājumā uz konkursa daļu ar termiņu 2007. gada 29. marts Regulas (EK) Nr. 958/2006 1. panta 1. punktā minētajiem produktiem maksimālā eksporta kompensācija ir 29,583 EUR/100 kg.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2007. gada 30. martā.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2007. gada 29. martā

Komisijas vārdā

lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektors

Jean-Luc DEMARTY


(1)  OV L 58, 28.2.2006., 1. lpp. Regulā grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 1585/2006 (OV L 294, 25.10.2006., 19 lpp.).

(2)  OV L 175, 29.6.2006., 49. lpp.


30.3.2007   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 90/31


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 346/2007

(2007. gada 29. marts),

ar ko nosaka eksporta kompensācijas par pienu un piena produktiem

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienu dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1999. gada 17. maija Regulu (EK) Nr. 1255/1999 par piena un piena produktu tirgus kopīgo organizāciju (1), un jo īpaši tās 31. panta 3. punktu,

tā kā:

(1)

Regulas (EK) Nr. 1255/1999 31. panta 1. punktā paredzēts, ka starpību starp minētās regulas 1. pantā uzskaitīto produktu cenu pasaules tirgū un šo produktu cenu Kopienas tirgū var atlīdzināt ar eksporta kompensāciju.

(2)

Ņemot vērā pašreizējo stāvokli piena un piena produktu tirgū, ir jānosaka eksporta kompensācijas saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1255/1999 31. pantā paredzētajiem noteikumiem un noteiktiem kritērijiem.

(3)

Regulas (EK) Nr. 1255/1999 31. panta 3. punkta otrajā daļā paredzēts, ka stāvoklis pasaules tirgū vai dažu tirgu īpašās prasības var radīt nepieciešamību noteikt dažādu kompensācijas lielumu atkarībā no galamērķa.

(4)

Saskaņā ar Saprašanās memorandu starp Eiropas Kopienu un Dominikānas Republiku par sausā piena ievešanas aizsardzību Dominikānas Republikā (2), kas apstiprināts ar Padomes Lēmumu 98/486/EK (3), noteiktam Kopienas piena produktu apjomam, ko eksportē uz Dominikānas Republiku, var piemērot samazinātus muitas nodokļus. Tādēļ par noteiktu procentuālo daļu ir jāsamazina eksporta kompensācijas, kas piešķirtas par produktiem, kurus eksportē atbilstīgi šim režīmam.

(5)

Piena un piena produktu pārvaldības komiteja nav sniegusi atzinumu tās priekšsēdētāja noteiktajā termiņā,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Eksporta kompensācijas, kā paredzēts Regulas (EK) Nr. 1255/1999 31. pantā, piešķir par šīs Regulas pielikumā minētajiem produktiem un daudzumiem saskaņā ar nosacījumiem, kas paredzēti Komisijas Regulas (EK) Nr. 1282/2006 (4) 3. panta 2. punktā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2007. gada 30. martā.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2007. gada 29. martā

Komisijas vārdā

lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektors

Jean-Luc DEMARTY


(1)  OV L 160, 26.6.1999., 48. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1913/2005 (OV L 307, 25.11.2005., 2. lpp.).

(2)  OV L 218, 6.8.1998., 46. lpp.

(3)  OV L 218, 6.8.1998., 45. lpp.

(4)  OV L 234, 29.8.2006., 4. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1919/2006 (OV L 380, 28.12.2006., 1 lpp.).


PIELIKUMS

No 2007. gada 30. marta piemērojamās eksporta kompensācijas par pienu un piena produktiem

Produkta kods

Galamērķis

Mērvienība

Kompensāciju summa

0401 30 31 9100

L20

EUR/100 kg

15,71

0401 30 31 9400

L20

EUR/100 kg

24,54

0401 30 31 9700

L20

EUR/100 kg

27,07

0401 30 39 9100

L20

EUR/100 kg

15,71

0401 30 39 9400

L20

EUR/100 kg

24,54

0401 30 39 9700

L20

EUR/100 kg

27,07

0401 30 91 9100

L20

EUR/100 kg

30,86

0401 30 99 9100

L20

EUR/100 kg

30,86

0401 30 99 9500

L20

EUR/100 kg

45,35

0402 10 11 9000

L20 (1)

EUR/100 kg

0402 10 19 9000

L20 (1)

EUR/100 kg

0402 10 99 9000

L20

EUR/100 kg

0402 21 11 9200

L20

EUR/100 kg

0402 21 11 9300

L20

EUR/100 kg

0402 21 11 9500

L20

EUR/100 kg

0402 21 11 9900

L20 (1)

EUR/100 kg

0402 21 17 9000

L20

EUR/100 kg

0402 21 19 9300

L20

EUR/100 kg

0402 21 19 9500

L20

EUR/100 kg

0402 21 19 9900

L20 (1)

EUR/100 kg

0402 21 91 9100

L20

EUR/100 kg

0402 21 91 9200

L20 (1)

EUR/100 kg

0402 21 91 9350

L20

EUR/100 kg

0402 21 99 9100

L20

EUR/100 kg

0402 21 99 9200

L20 (1)

EUR/100 kg

0402 21 99 9300

L20

EUR/100 kg

0402 21 99 9400

L20

EUR/100 kg

0402 21 99 9500

L20

EUR/100 kg

0402 21 99 9600

L20

EUR/100 kg

0402 21 99 9700

L20

EUR/100 kg

0402 29 15 9200

L20

EUR/100 kg

0402 29 15 9300

L20

EUR/100 kg

0402 29 15 9500

L20

EUR/100 kg

0402 29 19 9300

L20

EUR/100 kg

0402 29 19 9500

L20

EUR/100 kg

0402 29 19 9900

L20

EUR/100 kg

0402 29 99 9100

L20

EUR/100 kg

0402 29 99 9500

L20

EUR/100 kg

0402 91 11 9370

L20

EUR/100 kg

0402 91 19 9370

L20

EUR/100 kg

0402 91 31 9300

L20

EUR/100 kg

0402 91 39 9300

L20

EUR/100 kg

0402 91 99 9000

L20

EUR/100 kg

18,97

0402 99 11 9350

L20

EUR/100 kg

0402 99 19 9350

L20

EUR/100 kg

0402 99 31 9300

L20

EUR/100 kg

11,35

0403 90 11 9000

L20

EUR/100 kg

0403 90 13 9200

L20

EUR/100 kg

0403 90 13 9300

L20

EUR/100 kg

0403 90 13 9500

L20

EUR/100 kg

0403 90 13 9900

L20

EUR/100 kg

0403 90 33 9400

L20

EUR/100 kg

0403 90 59 9310

L20

EUR/100 kg

15,71

0403 90 59 9340

L20

EUR/100 kg

22,99

0403 90 59 9370

L20

EUR/100 kg

22,99

0404 90 21 9120

L20

EUR/100 kg

0404 90 21 9160

L20

EUR/100 kg

0404 90 23 9120

L20

EUR/100 kg

0404 90 23 9130

L20

EUR/100 kg

0404 90 23 9140

L20

EUR/100 kg

0404 90 23 9150

L20

EUR/100 kg

0404 90 81 9100

L20

EUR/100 kg

0404 90 83 9110

L20

EUR/100 kg

0404 90 83 9130

L20

EUR/100 kg

0404 90 83 9150

L20

EUR/100 kg

0404 90 83 9170

L20

EUR/100 kg

0405 10 11 9500

L20

EUR/100 kg

83,00

0405 10 11 9700

L20

EUR/100 kg

84,00

0405 10 19 9500

L20

EUR/100 kg

83,00

0405 10 19 9700

L20

EUR/100 kg

84,00

0405 10 30 9100

L20

EUR/100 kg

83,00

0405 10 30 9300

L20

EUR/100 kg

84,00

0405 10 30 9700

L20

EUR/100 kg

84,00

0405 10 50 9500

L20

EUR/100 kg

81,96

0405 10 50 9700

L20

EUR/100 kg

84,00

0405 10 90 9000

L20

EUR/100 kg

87,10

0405 20 90 9500

L20

EUR/100 kg

76,84

0405 20 90 9700

L20

EUR/100 kg

79,91

0405 90 10 9000

L20

EUR/100 kg

104,82

0405 90 90 9000

L20

EUR/100 kg

83,83

0406 10 20 9640

L04

EUR/100 kg

18,12

L40

EUR/100 kg

22,66

0406 10 20 9650

L04

EUR/100 kg

15,11

L40

EUR/100 kg

18,88

0406 10 20 9830

L04

EUR/100 kg

5,61

L40

EUR/100 kg

7,00

0406 10 20 9850

L04

EUR/100 kg

6,79

L40

EUR/100 kg

8,49

0406 20 90 9913

L04

EUR/100 kg

13,46

L40

EUR/100 kg

16,81

0406 20 90 9915

L04

EUR/100 kg

18,26

L40

EUR/100 kg

22,83

0406 20 90 9917

L04

EUR/100 kg

19,41

L40

EUR/100 kg

24,26

0406 20 90 9919

L04

EUR/100 kg

21,68

L40

EUR/100 kg

27,11

0406 30 31 9730

L04

EUR/100 kg

2,42

L40

EUR/100 kg

5,67

0406 30 31 9930

L04

EUR/100 kg

2,42

L40

EUR/100 kg

5,67

0406 30 31 9950

L04

EUR/100 kg

3,51

L40

EUR/100 kg

8,25

0406 30 39 9500

L04

EUR/100 kg

2,42

L40

EUR/100 kg

5,67

0406 30 39 9700

L04

EUR/100 kg

3,51

L40

EUR/100 kg

8,25

0406 30 39 9930

L04

EUR/100 kg

3,51

L40

EUR/100 kg

8,25

0406 30 39 9950

L04

EUR/100 kg

3,98

L40

EUR/100 kg

9,33

0406 40 50 9000

L04

EUR/100 kg

21,31

L40

EUR/100 kg

26,63

0406 40 90 9000

L04

EUR/100 kg

21,89

L40

EUR/100 kg

27,36

0406 90 13 9000

L04

EUR/100 kg

24,26

L40

EUR/100 kg

34,72

0406 90 15 9100

L04

EUR/100 kg

25,08

L40

EUR/100 kg

35,89

0406 90 17 9100

L04

EUR/100 kg

25,08

L40

EUR/100 kg

35,89

0406 90 21 9900

L04

EUR/100 kg

24,38

L40

EUR/100 kg

34,80

0406 90 23 9900

L04

EUR/100 kg

21,85

L40

EUR/100 kg

31,42

0406 90 25 9900

L04

EUR/100 kg

21,43

L40

EUR/100 kg

30,67

0406 90 27 9900

L04

EUR/100 kg

19,41

L40

EUR/100 kg

27,78

0406 90 32 9119

L04

EUR/100 kg

17,94

L40

EUR/100 kg

25,72

0406 90 35 9190

L04

EUR/100 kg

25,55

L40

EUR/100 kg

36,75

0406 90 35 9990

L04

EUR/100 kg

25,55

L40

EUR/100 kg

36,75

0406 90 37 9000

L04

EUR/100 kg

24,26

L40

EUR/100 kg

34,72

0406 90 61 9000

L04

EUR/100 kg

27,62

L40

EUR/100 kg

39,97

0406 90 63 9100

L04

EUR/100 kg

27,21

L40

EUR/100 kg

39,24

0406 90 63 9900

L04

EUR/100 kg

26,15

L40

EUR/100 kg

37,90

0406 90 69 9910

L04

EUR/100 kg

26,54

L40

EUR/100 kg

38,46

0406 90 73 9900

L04

EUR/100 kg

22,33

L40

EUR/100 kg

31,99

0406 90 75 9900

L04

EUR/100 kg

22,78

L40

EUR/100 kg

32,74

0406 90 76 9300

L04

EUR/100 kg

20,22

L40

EUR/100 kg

28,94

0406 90 76 9400

L04

EUR/100 kg

22,64

L40

EUR/100 kg

32,42

0406 90 76 9500

L04

EUR/100 kg

20,97

L40

EUR/100 kg

29,76

0406 90 78 9100

L04

EUR/100 kg

22,18

L40

EUR/100 kg

32,40

0406 90 78 9300

L04

EUR/100 kg

21,97

L40

EUR/100 kg

31,38

0406 90 79 9900

L04

EUR/100 kg

18,14

L40

EUR/100 kg

26,08

0406 90 81 9900

L04

EUR/100 kg

22,64

L40

EUR/100 kg

32,42

0406 90 85 9930

L04

EUR/100 kg

24,82

L40

EUR/100 kg

35,74

0406 90 85 9970

L04

EUR/100 kg

22,78

L40

EUR/100 kg

32,74

0406 90 86 9200

L04

EUR/100 kg

22,02

L40

EUR/100 kg

32,63

0406 90 86 9400

L04

EUR/100 kg

23,58

L40

EUR/100 kg

34,49

0406 90 86 9900

L04

EUR/100 kg

24,82

L40

EUR/100 kg

35,74

0406 90 87 9300

L04

EUR/100 kg

20,50

L40

EUR/100 kg

30,29

0406 90 87 9400

L04

EUR/100 kg

20,93

L40

EUR/100 kg

30,59

0406 90 87 9951

L04

EUR/100 kg

22,24

L40

EUR/100 kg

31,83

0406 90 87 9971

L04

EUR/100 kg

22,24

L40

EUR/100 kg

31,83

0406 90 87 9973

L04

EUR/100 kg

21,83

L40

EUR/100 kg

31,26

0406 90 87 9974

L04

EUR/100 kg

23,39

L40

EUR/100 kg

33,33

0406 90 87 9975

L04

EUR/100 kg

23,19

L40

EUR/100 kg

32,78

0406 90 87 9979

L04

EUR/100 kg

21,85

L40

EUR/100 kg

31,42

0406 90 88 9300

L04

EUR/100 kg

18,10

L40

EUR/100 kg

26,66

0406 90 88 9500

L04

EUR/100 kg

18,66

L40

EUR/100 kg

26,67

Galamērķi ir noteikti šādi:

L20

:

Visi galamērķi, izņemot Andoru, Gibraltāru, Seūtu, Meliļu, Svēto Krēslu (Vatikāna Pilsētvalsts), Lihtenšteinu, Itālijas Livigno un Campione komūnas, Grenlandes Helgolandi, Farēru salas, Amerikas Savienotās Valstis un Kipras Republikas apgabalus, kurus faktiski nekontrolē Kipras Republikas valdība.

L04

:

Albānija, Bosnija un Hercegovina, Kosova, Serbija, Melnkalne un Bijusī Dienvidslāvijas Maķedonijas Republika.

L40

:

Visi galamērķi, izņemot, L04, Andoru, Gibraltāru, Seūtu, Meliļu, Islandi, Lihtenšteinu, Norvēģiju, Šveici, Svēto Krēslu (Vatikāna Pilsētvalsts), Itālijas Livigno un Campione komūnas, Grenlandes Helgolandi, Farēru salas, Amerikas Savienotās Valstis, Horvātiju, Turciju, Austrāliju, Kanādu, Jaunzēlandi un Kipras Republikas apgabalus, kurus faktiski nekontrolē Kipras Republikas valdība.


(1)  Attiecīgajiem produktiem, kas paredzēti eksportam uz Dominikānas Republiku atbilstīgi Lēmumā 98/486/EK minētajai 2007./2008. gada kvotai un kas atbilst nosacījumiem, kuri izklāstīti Regulas (EK) Nr. 1282/2006 III daļas, piemēro šādas likmes:

a)

produkti, kas atbilst KN kodiem 0402 10 11 9000 un 0402 10 19 9000

0,00 EUR/100 kg

b)

produkti, kas atbilst KN kodiem 0402 21 11 9900, 0402 21 19 9900, 0402 21 91 9200 un 0402 21 99 9200

0,00 EUR/100 kg

Galamērķi ir noteikti šādi:

L20

:

Visi galamērķi, izņemot Andoru, Gibraltāru, Seūtu, Meliļu, Svēto Krēslu (Vatikāna Pilsētvalsts), Lihtenšteinu, Itālijas Livigno un Campione komūnas, Grenlandes Helgolandi, Farēru salas, Amerikas Savienotās Valstis un Kipras Republikas apgabalus, kurus faktiski nekontrolē Kipras Republikas valdība.

L04

:

Albānija, Bosnija un Hercegovina, Kosova, Serbija, Melnkalne un Bijusī Dienvidslāvijas Maķedonijas Republika.

L40

:

Visi galamērķi, izņemot, L04, Andoru, Gibraltāru, Seūtu, Meliļu, Islandi, Lihtenšteinu, Norvēģiju, Šveici, Svēto Krēslu (Vatikāna Pilsētvalsts), Itālijas Livigno un Campione komūnas, Grenlandes Helgolandi, Farēru salas, Amerikas Savienotās Valstis, Horvātiju, Turciju, Austrāliju, Kanādu, Jaunzēlandi un Kipras Republikas apgabalus, kurus faktiski nekontrolē Kipras Republikas valdība.


30.3.2007   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 90/35


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 347/2007

(2007. gada 29. marts),

ar kuru nosaka maksimālo eksporta kompensāciju sviestam saistībā ar uzaicinājumu piedalīties pastāvīgā konkursā, ko paredz Regula (EK) Nr. 581/2004

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1999. gada 17. maijā Regulu (EK) Nr. 1255/1999 par kopējo piena un piena produktu tirgus organizāciju (1), un it īpaši tās 31. panta 3. punkta trešo apakšpunktu,

tā kā:

(1)

Komisijas 2004. gada 26. martā Regula (EK) Nr. 581/2004, ar kuru izsludina uzaicinājumu iesniegt pieteikumus uz pastāvīgo konkursu par eksporta kompensācijām saistībā ar dažiem sviesta veidiem (2) paredz pastāvīgu konkursu.

(2)

Ievērojot Komisijas 2004. gada 26. martā Regulas (EK) Nr. 580/2004 5. pantu, ar kuru ir noteikta konkursa procedūra saistībā ar eksporta kompensācijām dažiem piena produktiem (3), kā arī pēc konkursam iesniegto pieteikumu izskatīšanas ir jānosaka maksimālā kompensācija konkursa periodam, kas beidzas 2007. gada 27. martā.

(3)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Piena un piena produktu pārvaldības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Saistībā ar pastāvīgo konkursu, kas izsludināts ar Regulu (EK) Nr. 581/2004 konkursa periodam līdz 2007. gada 27. martam, produktiem un galamērķiem, kas minēti šīs regulas 1. panta 1. punktā, nosaka šādu maksimālo kompensāciju, kas norādīta šīs regulas pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2007. gada 30. martā.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2007. gada 29. martā

Komisijas vārdā

lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektors

Jean-Luc DEMARTY


(1)  OV L 160, 26.6.1999., 48. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1913/2005 (OV L 307, 25.11.2005., 2. lpp.).

(2)  OV L 90, 27.3.2004., 64. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 276/2007 (OV L 76, 16.3.2007., 16. lpp.).

(3)  OV L 90, 27.3.2004., 58. lpp. Regulā grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 128/2007 (OV L 41, 13.2.2007., 6. lpp.).


PIELIKUMS

(EUR/100 kg)

Produkts

Eksporta kompensācijas nomenklatūras kods

Maksimālais eksporta kompensācijas apjoms eksportam uz galamērķi, kas minēts Regulas (EK) Nr. 581/2004 1. panta 1. punkta otrajā paragrāfā

Sviests

ex ex 0405 10 19 9700

90,00

Sviesta eļļa

ex ex 0405 90 10 9000

110,00


30.3.2007   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 90/37


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 348/2007

(2007. gada 29. marts),

ar ko nosaka eksporta kompensācijas par produktiem, kuri pārstrādāti no labības un rīsiem

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2003. gada 29. septembra Regulu (EK) Nr. 1784/2003 par labības tirgus kopējās organizācijas izveidi (1), un jo īpaši tās 13. panta 3. punktu,

ņemot vērā Padomes 2003. gada 29. septembra Regulu (EK) Nr. 1785/2003 par rīsu tirgus kopējo organizāciju (2), un jo īpaši tās 14. panta 3. punktu,

tā kā:

(1)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1784/2003 13. pantu un Regulas (EK) Nr. 1785/2003 14. pantu starpību starp minēto regulu 1. pantā minēto produktu kursiem vai cenām pasaules tirgū un šo produktu cenām Kopienā var segt ar eksporta kompensāciju.

(2)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1785/2003 14. pantu kompensācijas jānosaka, ņemot vērā, no vienas puses, situāciju un nākotnes tendences attiecībā uz labības, rīsu un šķeltu rīsu pieejamību, kā arī to cenas Kopienas tirgū, un labības, rīsu, šķeltu rīsu un labības nozares produktu cenas pasaules tirgū, no otras puses. Minētajos pantos arī paredzēts, ka jānodrošina līdzsvars labības un rīsu tirgū un dabiska cenu un tirdzniecības attīstība, lai ņemtu vērā paredzētā eksporta ekonomisko aspektu un vajadzību izvairīties no traucējumiem Kopienas tirgū.

(3)

Komisijas Regulas (EK) Nr. 1518/95 (3) par no labības un rīsiem pārstrādātu produktu importa un eksporta režīmu 4. pantā ir noteikti īpaši kritēriji, kas jāņem vērā, aprēķinot kompensāciju par šiem produktiem.

(4)

Jāgraduē kompensācija, ko piešķir par noteiktiem pārstrādātiem produktiem, atkarībā no to sastāvā esošu pelnu, celulozes, apvalka, proteīna, taukvielu vai cietes līmeņa, kas ir īpaši nozīmīgs rādītājs attiecībā uz pamatprodukta daudzumu, kas faktiski ietverts pārstrādātajā produktā.

(5)

Šobrīd nav jānosaka eksporta kompensācijas par manioku un citām tropu saknēm un gumiem, kā arī to miltiem, ņemot vērā paredzamā eksporta ekonomisko aspektu, un jo īpaši šo produktu raksturu un izcelsmi. Šobrīd arī attiecībā uz dažiem no labības pārstrādātiem produktiem Kopienas maznozīmīgā dalība pasaules tirdzniecībā nerada nepieciešamību pēc eksporta kompensācijas noteikšanas.

(6)

Pasaules tirgus situācija vai atsevišķu tirgu īpašas prasības var radīt nepieciešamību pēc kompensācijas diferenciācijas noteiktiem produktiem atkarībā no to galamērķa.

(7)

Kompensācija jānosaka reizi mēnesī. Tā var tikt mainīta starplaikā.

(8)

Dažus no kukurūzas pārstrādātus produktus var pakļaut termiskai apstrādei, un pēc tam var piešķirt tādu kompensāciju, kas neatbilst produkta kvalitātei. Jāprecizē, ka par šiem produktiem, kas satur uzbriedinātu cieti, eksporta kompensācijas saņemt nevar.

(9)

Labības pārvaldības komiteja nav sniegusi atzinumu tās priekšsēdētāja noteiktajā termiņā,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Eksporta kompensācijas par produktiem, kas minēti Regulas (EK) Nr. 1518/95 1. pantā, nosaka saskaņā ar šīs regulas pielikumu.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2007. gada 30. martā.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2007. gada 29. martā

Komisijas vārdā —

lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektors

Jean-Luc DEMARTY


(1)  OV L 270, 21.10.2003., 78. lpp. Regulā grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 1154/2005 (OV L 187, 19.7.2005., 11. lpp.).

(2)  OV L 270, 21.10.2003., 96. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 1549/2004 (OV L 280, 31.8.2004., 13. lpp.).

(3)  OV L 147, 30.6.1995., 55. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 2993/95 (OV L 312, 23.12.1995., 25 lpp.).


PIELIKUMS

Komisijas 2007. gada 29. martā Regulai, ar ko nosaka eksporta kompensācijas par produktiem, kuri pārstrādāti no labības un rīsiem

Produkta kods

Galamērķis

Mērvienība

Kompensāciju summa

1102 20 10 9200 (1)

C10

EUR/t

0,00

1102 20 10 9400 (1)

C10

EUR/t

0,00

1102 20 90 9200 (1)

C10

EUR/t

0,00

1102 90 10 9100

C10

EUR/t

0,00

1102 90 10 9900

C10

EUR/t

0,00

1102 90 30 9100

C10

EUR/t

0,00

1103 19 40 9100

C10

EUR/t

0,00

1103 13 10 9100 (1)

C10

EUR/t

0,00

1103 13 10 9300 (1)

C10

EUR/t

0,00

1103 13 10 9500 (1)

C10

EUR/t

0,00

1103 13 90 9100 (1)

C10

EUR/t

0,00

1103 19 10 9000

C10

EUR/t

0,00

1103 19 30 9100

C10

EUR/t

0,00

1103 20 60 9000

C10

EUR/t

0,00

1103 20 20 9000

C10

EUR/t

0,00

1104 19 69 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 12 90 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 12 90 9300

C10

EUR/t

0,00

1104 19 10 9000

C10

EUR/t

0,00

1104 19 50 9110

C10

EUR/t

0,00

1104 19 50 9130

C10

EUR/t

0,00

1104 29 01 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 29 03 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 29 05 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 29 05 9300

C10

EUR/t

0,00

1104 22 20 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 22 30 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 23 10 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 23 10 9300

C10

EUR/t

0,00

1104 29 11 9000

C10

EUR/t

0,00

1104 29 51 9000

C10

EUR/t

0,00

1104 29 55 9000

C10

EUR/t

0,00

1104 30 10 9000

C10

EUR/t

0,00

1104 30 90 9000

C10

EUR/t

0,00

1107 10 11 9000

C10

EUR/t

0,00

1107 10 91 9000

C10

EUR/t

0,00

1108 11 00 9200

C10

EUR/t

0,00

1108 11 00 9300

C10

EUR/t

0,00

1108 12 00 9200

C10

EUR/t

0,00

1108 12 00 9300

C10

EUR/t

0,00

1108 13 00 9200

C10

EUR/t

0,00

1108 13 00 9300

C10

EUR/t

0,00

1108 19 10 9200

C10

EUR/t

0,00

1108 19 10 9300

C10

EUR/t

0,00

1109 00 00 9100

C10

EUR/t

0,00

1702 30 51 9000 (2)

C10

EUR/t

0,00

1702 30 59 9000 (2)

C10

EUR/t

0,00

1702 30 91 9000

C10

EUR/t

0,00

1702 30 99 9000

C10

EUR/t

0,00

1702 40 90 9000

C10

EUR/t

0,00

1702 90 50 9100

C10

EUR/t

0,00

1702 90 50 9900

C10

EUR/t

0,00

1702 90 75 9000

C10

EUR/t

0,00

1702 90 79 9000

C10

EUR/t

0,00

2106 90 55 9000

C14

EUR/t

0,00

N.B.: Produktu kodi, kā arī “A” sērijas galamērķu kodi ir grozītajā Komisijas Regulā (EEK) Nr. 3846/87 (OV L 366, 24.12.1987., 1. lpp.).

Skaitliskie galamērķu kodi ir noteikti Regulā (EK) Nr. 2081/2003 (OV L 313, 28.11.2003., 11. lpp.).

Pārējie galamērķi ir šādi:

C10

:

visi galamērķi.

C14

:

visi galamērķi, izņemot Šveici un Lihtenšteinu.


(1)  Kompensāciju nepiešķir par produktiem, kas pakļauti termiskai apstrādei, kura veicina cietes pārtapšanu želejā.

(2)  Kompensācijas piešķir saskaņā ar grozīto Padomes Regulu (EEK) Nr. 2730/75 (OV L 281, 1.11.1975., 20. lpp.).

N.B.: Produktu kodi, kā arī “A” sērijas galamērķu kodi ir grozītajā Komisijas Regulā (EEK) Nr. 3846/87 (OV L 366, 24.12.1987., 1. lpp.).

Skaitliskie galamērķu kodi ir noteikti Regulā (EK) Nr. 2081/2003 (OV L 313, 28.11.2003., 11. lpp.).

Pārējie galamērķi ir šādi:

C10

:

visi galamērķi.

C14

:

visi galamērķi, izņemot Šveici un Lihtenšteinu.


30.3.2007   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 90/40


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 349/2007

(2007. gada 29. marts),

ar ko nosaka eksporta kompensācijas par dzīvnieku barības maisījumu uz labības bāzes

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2003. gada 29. septembris Regulu (EK) Nr. 1784/2003 par labības tirgus kopējās organizācijas izveidi (1), un jo īpaši tās 13. panta 3. punktu,

tā kā:

(1)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1784/2003 13. pantu starpību starp minēto regulas 1. pantā minēto produktu kursu vai cenām pasaules tirgū un šo produktu cenām Kopienā var segt ar eksporta kompensāciju.

(2)

Komisijas 1995. gada 29. jūnija Regulas (EK) Nr. 1517/95, ar ko pieņem sīki izstrādātus noteikumus Regulas (EK) Nr. 1784/2003 piemērošanai attiecībā uz importa un eksporta režīmu dzīvnieku barības maisījumiem uz labības bāzes un groza Regulu (EK) Nr. 1162/95 par sīki izstrādātiem noteikumiem ievešanas un izvešanas atļauju režīma piemērošanai labības un rīsu nozarē (2), 2. pantā ir izstrādāti īpaši kritēriji, kas jāņem vērā, aprēķinot šīs kompensācijas.

(3)

Šaja aprēķinā jāņem vērā arī labības produktu sastāvs. Vienkāršošanas nolūkā kompensācija jāizmaksā par divām “labības produktu” kategorijām, tas ir, kukurūzu, t.i., graudaugu, kas tiek visplašāk izmantoti eksportētu kombinēto pārtikas produktu un produktu uz kukurūzas bāzes ražošanai, no vienas puses, kā arī par “citiem graudaugiem”, no otras puses, kas ir iekļaujami labības produkti, izņemot kukurūzu un produktus uz kukurūzas bāzes. Kompensācija jāpiešķir par labības produktu daudzumu, ko satur dzīvniekiem paredzētie barības maisījumi.

(4)

Turklāt kompensācijas noteikšanā jāņem vērā arī iespējas šo produktu pārdošanai pasaules tirgū, nepieciešamība izvairīties no traucējumiem Kopienas tirgū un eksporta ekonomiskais aspekts.

(5)

Pašreizējā situācija labības tirgū, un jo īpaši apgādes perspektīvas, liek šobrīd atcelt eksporta kompensācijas.

(6)

Labības pārvaldības komiteja nav sniegusi atzinumu tās priekšsēdētāja noteiktajā termiņā,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Eksporta kompensācijas par barības maisījumiem, ko aptver Regula (EK) Nr. 1784/2003 un uz ko attiecas Regula (EK) Nr. 1517/95, nosaka saskaņā ar šīs regulas pielikumu.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2007. gada 30. martā.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2007. gada 29. martā

Komisijas vārdā —

lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektors

Jean-Luc DEMARTY


(1)  OV L 270, 21.10.2003., 78. lpp. Regulā grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 1154/2005 (OV L 187, 19.7.2005., 11. lpp.).

(2)  OV L 147, 30.6.1995., 51. lpp.


PIELIKUMS

Komisijas 2007. gada 29. marta Regulai, ar ko nosaka eksporta kompensācijas par barības maisījumiem uz labības bāzes

Produktu kodi par ko var saņemt eksporta kompensāciju:

 

2309 10 11 9000,

 

2309 10 13 9000,

 

2309 10 31 9000,

 

2309 10 33 9000,

 

2309 10 51 9000,

 

2309 10 53 9000,

 

2309 90 31 9000,

 

2309 90 33 9000,

 

2309 90 41 9000,

 

2309 90 43 9000,

 

2309 90 51 9000,

 

2309 90 53 9000.


Labības produkti

Galamērķis

Mērvienība

Kompensāciju summa

Kukurūza un produkti uz kukurūzas bāzes:

KN kodi 0709 90 60, 0712 90 19, 1005, 1102 20, 1103 13, 1103 29 40, 1104 19 50, 1104 23, 1904 10 10

C10

EUR/t

0,00

Labības produkti, izņemot kukurūzu un produktus uz kukurūzas bāzes

C10

EUR/t

0,00

N.B.: Produktu kodi, kā arī “A” sērijas galamērķu kodi, ir grozītajā Komisijas Regulā (EEK) Nr. 3846/87 (OV L 366, 24.12.1987., 1. lpp.).

C10

:

Visi galamērķi.


30.3.2007   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 90/42


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 350/2007

(2007. gada 29. marts),

ar ko nosaka ražošanas kompensācijas labības nozarēs

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2003. gada 29. septembra Regulu (EK) Nr. 1784/2003 par labības tirgus kopējās organizācijas izveidi (1), un jo īpaši tās 8. panta 2. punktu,

tā kā:

(1)

Komisijas Regulā (EEK) Nr. 1722/93 (1993. gada 30. jūnijs) izstrādāti detalizēti noteikumi Komisijas Regulu (EEK) Nr. 1766/92 un (EEK) Nr. 1418/76 piemērošanai ražošanas kompensācijas piešķiršanai labības un rīsu nozarēs (2), lai atbilstoši noteiktu kompensāciju režīma apstākļus. Aprēķina pamats norādīts šīs regulas 3. pantā. Tādējādi aprēķinātā kompensācija, kas nepieciešamības gadījumā diferencēta kartupeļu cietei, jānosaka reizi mēnesī, un to var grozīt, ja ievērojami mainās kukurūzas un/vai kviešu cenas.

(2)

Šajā regulā noteiktajām ražošanas kompensācijām jāpiemēro Regulas (EEK) Nr. 1722/93 II pielikumā norādītie koeficienti, lai noteiktu precīzu maksājamo summu.

(3)

Labības pārvaldības komiteja nav sniegusi atzinumu tās priekšsēdētāja noteiktajā termiņā,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Ražošanas kompensācija, kas izteikta par tonnu kukurūzas, kviešu, miežu, auzu, kartupeļu, rīsu vai šķeltu rīsu cietes un ir minēta Regulas (EEK) Nr. 1722/93 ir noteikta šāda:

a)

EUR/t 0,00 kukurūzas, kviešu, miežu un auzu cietei;

b)

EUR/t 0,00 kartupeļu cietei.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2007. gada 30. martā.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2007. gada 29. martā

Komisijas vārdā —

lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektors

Jean-Luc DEMARTY


(1)  OV L 270, 21.10.2003., 78. lpp. Regulā grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 1154/2005 (OV L 187, 19.7.2005, 11. lpp.).

(2)  OV L 159, 1.7.1993., 112. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1950/2005 (OV L 312, 29.11.2005., 18. lpp.).


30.3.2007   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 90/43


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 351/2007

(2007. gada 29. marts)

par olīveļļas ievešanas atļauju izsniegšanu saskaņā ar Tunisijas tarifa kvotu

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2000. gada 22. decembra Lēmumu 2000/822/EK par nolīguma noslēgšanu vēstuļu apmaiņas veidā starp Eiropas Kopienu un Tunisijas Republiku attiecībā uz abpusējiem liberalizācijas pasākumiem un EK/Tunisijas Republikas asociācijas nolīguma lauksaimniecības protokolu grozījumiem (1),

ņemot vērā Komisijas 2006. gada 31. augusta Regulu (EK) Nr. 1301/2006, ar ko nosaka kopīgus noteikumus lauksaimniecības produktu importa tarifu kvotu administrēšanai, izmantojot ievešanas atļauju sistēmu (2), un jo īpaši tās 7. panta 2. punktu,

tā kā:

(1)

Ar 1. protokola 3. panta 1. un 2. punktu Eiropas un Vidusjūras valstu nolīgumā par asociācijas izveidošanu starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Tunisijas Republiku, no otras puses (3), atver tarifa kvotu ar nulles nodokļa likmi, lai ievestu Tunisijas izcelsmes neapstrādātu olīveļļu ar KN kodu 1509 10 10 un 1509 10 90, ko tieši no Tunisijas nogādā Kopienā, nepārsniedzot katram gadam noteikto normu.

(2)

Komisijas 2006. gada 20. decembra Regulas (EK) Nr. 1918/2006 par tarifa kvotas atvēšanu un pārvaldīšanu Tunisijas izcelsmes olīveļļai (4) 2. panta punktā attiecībā uz atļauju izsniegšanu paredzēti arī daudzuma ierobežojumi mēriesī.

(3)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1918/2006 3. panta 1. punktu kompetentajām iestādēm ir iesniegti ievešanas atļauju pieteikumi, kuros norādītais kopējais daudzums pārsniedz martam paredzētās 5 000 tonnas.

(4)

Šajā gadījumā Komisijai jānosaka samazinājuma koeficients, lai varētu izsniegt atļaujas proporcionāli pieejamajam daudzumam,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Ievešanas atļauju pieteikumus, kas 2007. gada 26. un 27. martā iesniegti saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1918/2006 3. panta 1. punktu, pieņem, piešķirot apmērā, kas nepārsniedz 24,897202 % no pieprasītā daudzuma. martam paredzētā 5 000 tonnu norma ir izpildīta.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2007. gada 30. martā.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2007. gada 29. martā

Komisijas vārdā

lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektors

Jean-Luc DEMARTY


(1)  OV L 336, 30.12.2000., 92. lpp.

(2)  OV L 238, 1.9.2006., 13. lpp.

(3)  OV L 97, 30.3.1998., 1. lpp.

(4)  OV L 365, 21.12.2006., 84. lpp.


30.3.2007   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 90/44


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 352/2007

(2007. gada 29. marts),

ar ko nosaka maksimālo eksporta kompensāciju baltajam cukuram pastāvīgā konkursā, kuru paredz Regula (EK) Nr. 38/2007

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2006. gada 20. februāra Regulu (EK) Nr. 318/2006 par cukura tirgu kopīgo organizāciju (1), un jo īpaši tās 33. panta 2. punkta otro daļu un trešās daļas b) apakšpunktu,

tā kā:

(1)

Komisijas 2007. gada 17. janvāra Regula (EK) Nr. 38/2007, ar ko izsludina pastāvīgu uzaicinājumu uz konkursu Beļģijas, Čehijas, Spānijas, Īrijas, Itālijas, Ungārijas, Polijas, Slovākijas un Zviedrijas intervences aģentūru rīcībā esošā cukura tālākai pārdošanai, lai to izvestu (2), prasa izsludināt uzaicinājumus uz konkursa daļām.

(2)

Atbilstoši Regulas (EK) Nr. 38/2007, 4. panta 1. punktam un pēc to pieteikumu izskatīšanas, kas iesniegti pēc izsludinātā uzaicinājuma uz konkursa daļu ar termiņu 2007. gada 28. marts, ir lietderīgi noteikt maksimālo eksporta kompensāciju šajā uzaicinājuma uz konkursu daļā.

(3)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Cukura pārvaldības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Uzaicinājumā uz konkursa daļu ar termiņu 2007. gada 28. marts Regulas (EK) Nr. 38/2007 1. panta 1. punktā minētajiem produktiem maksimālā eksporta kompensācija ir 363,50 EUR/tonna.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2007. gada 30. martā.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2007. gada 29. martā

Komisijas vārdā

lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektors

Jean-Luc DEMARTY


(1)  OV L 58, 28.2.2006., 1. lpp. Regulā grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 1585/2006 (OV L 294, 25.10.2006., 19 lpp.).

(2)  OV L 11, 18.1.2007., 4. lpp.


30.3.2007   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 90/45


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 353/2007

(2007. gada 29. marts),

ar ko nosaka kompensācijas likmes, kas piemērojamas dažiem cukura nozares produktiem, ko eksportē kā preces, uz kurām neattiecas Līguma I pielikums

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienu dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2006. gada 20. februāra Regulu (EK) Nr. 318/2006 par cukura tirgu kopīgo organizāciju (1), un jo īpaši tās 33. panta 2. punkta a) apakšpunktu un 4. punktu,

tā kā:

(1)

Regulas (EK) Nr. 318/2006 32. panta 1. un 2. punktā paredzēts, ka starpību starp šīs regulas 1. panta 1. punkta b), c), d) un g) apakšpunktā minēto produktu cenām starptautiskajā tirgū un Kopienā var segt ar eksporta kompensāciju, ja šos produktus eksportē kā preces, kas noteiktas šīs regulas VII pielikumā.

(2)

Komisijas 2005. gada 30. jūnija Regula (EK) Nr. 1043/2005, ar kuru īsteno Padomes Regulu (EK) Nr. 3448/93 attiecībā uz eksporta kompensāciju piešķiršanas sistēmu noteiktiem lauksaimniecības produktiem, ko eksportē tādu preču veidā, kuras neaptver Līguma I pielikums, kā arī šo kompensāciju apjoma noteikšanas kritērijus (2), precizē produktus, kuriem jānosaka kompensācijas likme, ko piemēro, ja šos produktus eksportē kā Regulas (EK) Nr. 318/2006 V pielikumā minētās preces.

(3)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1043/2005 14. panta 1. punkta pirmo daļu kompensācijas likme par 100 kg katra attiecīgā pamatprodukta ir jānosaka katru mēnesi.

(4)

Regulas (EK) Nr. 318/2006 32. panta 4. punktā noteikts, ka eksporta kompensācija par preces sastāvā esošu produktu nedrīkst pārsniegt kompensāciju, ko piemēro par šā produkta eksportu neapstrādātā veidā.

(5)

Kompensācijas, ko nosaka saskaņā ar šo regulu, var noteikt iepriekš, jo šobrīd nevar paredzēt tirgus situāciju turpmākajos mēnešos.

(6)

Saistības, kas noslēgtas attiecībā uz kompensācijām, kuras var piešķirt, eksportējot lauksaimniecības produktus, kas ir tādu preču sastāvā, uz kurām neattiecas Līguma I pielikums, var apdraudēt augstu kompensācijas likmju iepriekšēja noteikšana. Tādēļ šādās situācijās ir jāveic piesardzības pasākumi, nodrošinot, lai tie nekavētu ilgtermiņa līgumu slēgšanu. Konkrētas kompensācijas likmes noteikšana piemērošanai kompensāciju iepriekšējas noteikšanas gadījumos ir pasākums, kas ļauj sasniegt šos dažādos mērķus.

(7)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Cukura pārvaldības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Kompensācijas likmes, ko piemēro par pamatproduktiem, kuri minēti Regulas (EK) Nr. 1043/2005 I pielikumā un Regulas (EK) Nr. 318/2006 1. panta un 2. panta 1. punktā un kurus eksportē kā preces, kas minētas Regulas (EK) Nr. 318/2006 VII pielikumā, ir noteiktas šīs regulas pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2007. gada 30. martā.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2007. gada 29. martā

Komisijas vārdā —

priekšsēdētāja vietnieks

Günter VERHEUGEN


(1)  OV L 58, 28.2.2006., 1. lpp. Regulā grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 1585/2006 (OV L 294, 25.10.2006., 19 lpp.).

(2)  OV L 172, 5.7.2005., 24. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1713/2006 (OV L 321, 21.11.2006., 11. lpp.).


PIELIKUMS

Kompensācijas likmes, ko no 2007. gada 30. marta piemēro dažiem cukura nozares produktiem, ko eksportē kā preces, uz kurām neattiecas Līguma I pielikums (1)

KN kods

Apraksts

Kompensācijas likme, EUR par 100 kg

Kompensācijas nosakot iepriekš

Citos gadījumos

1701 99 10

Baltais cukurs

24,58

24,58


(1)  Šajā pielikumā noteiktās likmes nav piemērojamas eksportam uz Albāniju, Horvātiju, Bosniju un Hercegovinu, Serbiju, Melnkalni, Kosovu, Bijušo Dienvidslāvijas Maķedonijas Republiku, Andoru, Gibraltāru, Seūtu, Meliļu, Svēto Krēslu (Vatikānu), Lihtenšteinu, Livinjo un Kampione d'Italia pašvaldībām, Helgolandi, Grenlandi, Farēru salām, kā arī precēm, kas minētas Eiropas Kopienas un Šveices Konfederācijas 1972. gada 22. jūlija Nolīguma 2. protokola I un II tabulā un ko eksportē uz Šveices Konfederāciju.


30.3.2007   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 90/47


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 354/2007

(2007. gada 29. marts),

ar ko groza Regulu (EK) Nr. 195/2007, ar kuru sāk sviesta iepirkšanu dažās dalībvalstīs laika posmam no 2007. gada 1. marta līdz 31. augustam

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1999. gada 17. maija Regulu (EK) Nr. 1255/1999 par piena un piena produktu tirgus kopīgo organizāciju (1),

ņemot vērā Komisijas 1999. gada 16. decembra Regulu (EK) Nr. 2771/1999, ar kuru paredz sīki izstrādātus noteikumus par to, kā piemērot Padomes Regulu (EK) Nr. 1255/1999 attiecībā uz intervenci sviesta un krējuma tirgū (2), un jo īpaši tās 2. pantu,

tā kā:

(1)

Komisijas Regulā (EK) Nr. 195/2007 (3) ir noteikts to dalībvalstu saraksts, kurās sāk sviesta iepirkšanu, kā paredzēts Regulas (EK) Nr. 1255/1999 6. panta 1. punktā.

(2)

Pamatojoties uz jaunāko informāciju, kuru sniegusi Spānijā, Komisija konstatēja, ka cenas sviesta tirgū bija vienādas vai augstākas par 92 % no intervences cenas divas nedēļas pēc kārtas. Tāpēc Īrijā jāpārtrauc sviesta iepirkšana intervencē. Spānijā jāsvītro no saraksta, kas noteikts Regulā (EK) Nr. 195/2007.

(3)

Tādēļ attiecīgi jāgroza Regula (EK) Nr. 195/2007,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (EK) Nr. 195/2007 1. pantu aizstāj ar šādu:

“1. pants

Ar šo paziņo par Regulas (EK) Nr. 1255/1999 6. panta 1. punktā paredzēto sviesta iepirkšanu šādās dalībvalstīs:

Portugālē.”

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2007. gada 30. martā.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2007. gada 29. martā

Komisijas vārdā

lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektors

Jean-Luc DEMARTY


(1)  OV L 160, 26.6.1999., 48. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1913/2005 (OV L 307, 25.11.2005., 2. lpp.).

(2)  OV L 333, 24.12.1999., 11. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 2107/2005 (OV L 337, 22.12.2005., 20. lpp.).

(3)  OV L 59, 27.2.2007., 62. lpp.


30.3.2007   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 90/48


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 355/2007

(2007. gada 29. marts),

ar ko nosaka kompensācijas par labības un kviešu vai rudzu miltu, putraimu vai rupja maluma miltu eksportu

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2003. gada 29. septembris Regulu (EK) Nr. 1784/2003 par labības tirgus kopējās organizācijas izveidi (1), un jo īpaši tās 13. panta 3. punktu,

tā kā:

(1)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1784/2003 13. pantu starpību starp Regulas 1. pantā minēto produktu kursu vai cenām pasaules tirgū un šo produktu cenām Kopienā var segt ar eksporta kompensāciju.

(2)

Kompensācijas jānosaka, ņemot vērā faktorus, kas minēti 1. pantā Komisijas 1995. gada 29. jūnija Regulā (EK) Nr. 1501/95 par dažiem Padomes Regulas (EEK) Nr. 1766/92 piemērošanas noteikumiem attiecībā uz eksporta kompensāciju piešķiršanu, kā arī uz pasākumiem, kas veicami labības nozares traucējumu gadījumā (2).

(3)

Attiecībā uz kviešu un rudzu miltiem, putraimiem un rupja maluma miltiem, šiem produktiem piemērojamo kompensāciju aprēķina, ņemot vērā attiecīgo produktu ražošanai nepieciešamo labības daudzumu. Šie daudzumi ir noteikti Regulā (EK) Nr. 1501/95.

(4)

Situācija pasaules tirgū vai dažu tirgu īpašas prasības var prasīt kompensācijas diferenciāciju dažiem produktiem atkarībā no to galamērķa.

(5)

Kompensāciju nosaka reizi mēnesī. To starplaikā var mainīt.

(6)

Šo noteikumu piemērošana pašreizējai tirgus situācijai labības nozarē un jo īpaši šo produktu kursiem vai cenām Kopienā un pasaules tirgū liek noteikt kompensāciju kā norādīts pielikumā.

(7)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Labības pārvaldības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Eksporta kompensācijas Regulas (EK) Nr. 1784/2003 1. panta a), b) un c) apakšpunktā minētajiem produktiem, kurus izved dabīgā veidā, izņemot iesalu, ir norādītas pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2007. gada 1. aprīlī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2007. gada 29. martā

Komisijas vārdā —

lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektors

Jean-Luc DEMARTY


(1)  OV L 270, 21.10.2003., 78. lpp. Regulā grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 1154/2005 (OV L 187, 19.7.2005., 11. lpp.).

(2)  OV L 147, 30.6.1995., 7. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 777/2004 (OV L 123, 27.4.2004., 50. lpp.).


PIELIKUMS

Komisijas 2007. gada 29. marta Regulai, ar ko nosaka kompensācijas par labības un kviešu vai rudzu miltu, putraimu vai rupja maluma miltu eksportu

Produkta kods

Galamērķis

Mērvienība

Kompensāciju summa

1001 10 00 9200

EUR/t

1001 10 00 9400

A00

EUR/t

0

1001 90 91 9000

EUR/t

1001 90 99 9000

A00

EUR/t

1002 00 00 9000

A00

EUR/t

0

1003 00 10 9000

EUR/t

1003 00 90 9000

A00

EUR/t

1004 00 00 9200

EUR/t

1004 00 00 9400

A00

EUR/t

0

1005 10 90 9000

EUR/t

1005 90 00 9000

A00

EUR/t

0

1007 00 90 9000

EUR/t

1008 20 00 9000

EUR/t

1101 00 11 9000

EUR/t

1101 00 15 9100

C01

EUR/t

0

1101 00 15 9130

C01

EUR/t

0

1101 00 15 9150

C01

EUR/t

0

1101 00 15 9170

C01

EUR/t

0

1101 00 15 9180

C01

EUR/t

0

1101 00 15 9190

EUR/t

1101 00 90 9000

EUR/t

1102 10 00 9500

A00

EUR/t

0

1102 10 00 9700

A00

EUR/t

0

1102 10 00 9900

EUR/t

1103 11 10 9200

A00

EUR/t

0

1103 11 10 9400

A00

EUR/t

0

1103 11 10 9900

EUR/t

1103 11 90 9200

A00

EUR/t

0

1103 11 90 9800

EUR/t

NB: Produktu kodi, kā arī “A” sērijas galamērķu kodi ir grozītajā Komisijas Regulā (EEK) Nr. 3846/87 (OV L 366, 24.12.1987., 1. lpp.).

C01

:

Visas trešās valstis, izņemot Albāniju, Horvātiju, Bosniju-Hercegovinu, Melnkalni, Serbiju, Bijušo Dienvidslāvijas Maķedonijas Republiku, Lihtenšteinu un Šveici.


30.3.2007   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 90/50


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 356/2007

(2007. gada 29. marts),

ar ko nosaka korektīvo summu kompensācijai par labību

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2003. gada 29. septembra Regulu (EK) Nr. 1784/2003 par labības tirgus kopējās organizācijas izveidi (1), un jo īpaši tās 15. panta 2. punktu,

tā kā:

(1)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1784/2003 14. panta 2. punktu kompensācija, ko labības eksportam piemēro izvešanas atļaujas pieprasījuma iesniegšanas dienā, pēc lūguma ir jāpiemēro eksportam visā atļaujas derīguma laikposmā. Šajā gadījumā kompensāciju var koriģēt.

(2)

Komisijas 1995. gada 29. jūnija Regula (EK) Nr. 1501/95, ar ko nosaka Padomes Regulas (EEK) Nr. 1766/92 piemērošanas dažus nosacījumus jautājumā par eksporta kompensāciju piešķiršanu un pasākumiem, kas jāveic traucējumu gadījumā labības nozarē (2), ļauj noteikt korektīvo summu attiecībā uz produktiem, kuri minēti Regulas (EK) Nr. 1784/2003 1. panta a), b) un c) punktā. Šo korekciju aprēķina, ņemot vērā faktorus, kas minēti Regulas (EK) Nr. 1501/95 1. pantā.

(3)

Situācija pasaules tirgū vai noteiktu tirgu īpašas prasības var likt noteikt dažādu korektīvo summu atkarībā no galamērķa.

(4)

Korektīvā summa jānosaka saskaņā ar tādu pašu procedūru kā kompensācija. To var mainīt laikposmā starp divām noteikšanām.

(5)

Saskaņā ar minētajiem punktiem korektīvā summa jānosaka atbilstīgi šīs regulas pielikumam.

(6)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Labības pārvaldības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Korektīvā summa iepriekš noteiktajām kompensācijām to produktu eksportam, kuri minēti Regulas (EK) Nr. 1784/2003 1. panta a), b) un c) punktā, izņemot iesalu, ir noteikta šīs regulas pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2007. gada 1. aprīlā.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2007. gada 29. martā

Komisijas vārdā

lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektors

Jean-Luc DEMARTY


(1)  OV L 270, 21.10.2003., 78. lpp. Regulā grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 1154/2005 (OV L 187, 19.7.2005., 11. lpp.).

(2)  OV L 147, 30.6.1995., 7. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 777/2004 (OV L 123, 27.4.2004., 50. lpp.).


PIELIKUMS

Komisijas 2007. gada 29. marts Regulai, ar ko nosaka korektīvo summu kompensācijai par labību

(EUR/t)

Produkta kods

Galamērķis

Laikposms

4

1. termiņš

5

2. termiņš

6

3. termiņš

7

4. termiņš

8

5. termiņš

9

6. termiņš

10

1001 10 00 9200

1001 10 00 9400

A00

0

0

0

0

0

1001 90 91 9000

1001 90 99 9000

C01

0

0

0

0

0

1002 00 00 9000

A00

0

0

0

0

0

1003 00 10 9000

1003 00 90 9000

C02

0

0

0

0

0

1004 00 00 9200

1004 00 00 9400

C03

0

0

0

0

0

1005 10 90 9000

1005 90 00 9000

A00

0

0

0

0

0

1007 00 90 9000

1008 20 00 9000

1101 00 11 9000

1101 00 15 9100

C01

0

0

0

0

0

1101 00 15 9130

C01

0

0

0

0

0

1101 00 15 9150

C01

0

0

0

0

0

1101 00 15 9170

C01

0

0

0

0

0

1101 00 15 9180

C01

0

0

0

0

0

1101 00 15 9190

1101 00 90 9000

1102 10 00 9500

A00

0

0

0

0

0

1102 10 00 9700

A00

0

0

0

0

0

1102 10 00 9900

1103 11 10 9200

A00

0

0

0

0

0

1103 11 10 9400

A00

0

0

0

0

0

1103 11 10 9900

1103 11 90 9200

A00

0

0

0

0

0

1103 11 90 9800

N.B.: Produktu kodi, kā arī “A” sērijas galamērķu kodi ir grozītajā Komisijas Regulā (EEK) Nr. 3846/87 (OV L 366, 24.12.1987., 1. lpp.).

Skaitliskie galamērķu kodi ir Regulā (EK) Nr. 2081/2003 (OV L 313, 28.11.2003., 11. lpp.).

C01

:

Visas trešās valstis, izņemot Albāniju, Horvātiju, Bosniju-Hercegovinu, Melnkalni, Serbiju, Bijušo Dienvidslāvijas Maķedonijas Republiku, Lihtenšteinu un Šveici.

C02

:

Alžīrija, Saūda Arābija, Bahreina, Ēgipte, Apvienotie Arābu Emirāti, Irāna, Irāka, Izraēla, Jordānija, Kuveita, Libāna, Lībija, Maroka, Mauritānija, Omāna, Katara, Sīrija, Tunisija un Jemena.

C03

:

Visas valstis, izņemot Norvēġiju, Šveici un Lihtenšteinu.


30.3.2007   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 90/52


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 357/2007

(2007. gada 29. marts),

ar ko nosaka iesala eksportam piemērojamās kompensācijas

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2003. gada 29. septembra Regulu (EK) Nr. 1784/2003 par labības tirgus kopējās organizācijas izveidi (1), un jo īpaši tās 13. panta 3. punktu,

tā kā:

(1)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1784/2003 13. pantu starpību starp minētās regulas 1. pantā uzskaitīto produktu cenām pasaules tirgū un šo produktu cenām Kopienā var segt ar eksporta kompensāciju.

(2)

Kompensācijas jānosaka, ņemot vērā faktorus, kas minēti 1. pantā Komisijas 1995. gada 29. jūnija Regulā (EK) Nr. 1501/95 par dažiem Padomes Regulas (EEK) Nr. 1766/92 piemērošanas noteikumiem attiecībā uz eksporta kompensāciju piešķiršanu, kā arī uz pasākumiem, kas veicami labības nozares traucējumu gadījumā (2).

(3)

Iesalam piemērojamā kompensācija jāaprēķina, ņemot vērā attiecīgo produktu ražošanai nepieciešamo labības daudzumu. Šie daudzumi ir noteikti Regulā (EK) Nr. 1501/95.

(4)

Situācija pasaules tirgū vai dažu tirgu īpašas prasības var prasīt kompensācijas diferenciāciju dažiem produktiem atkarībā no to galamērķa.

(5)

Kompensācija jānosaka reizi mēnesī. Tā var tikt mainīta starplaikā.

(6)

Šo noteikumu piemērošana pašreizējai tirgus situācijai labības nozarē un jo īpaši šo produktu kursiem vai cenām Kopienā un pasaules tirgū liek noteikt kompensāciju, kā norādīts pielikumā.

(7)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Labības pārvaldības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Eksporta kompensācijas par iesalu, kas minēts Regulas (EK) Nr. 1784/2003 1. panta c) punktā, ir noteiktas kā norādīts, pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2007. gada 1. aprīļa.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2007. gada 29. martā

Komisijas vārdā

lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektors

Jean-Luc DEMARTY


(1)  OV L 270, 21.10.2003., 78. lpp. Regulā grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 1154/2005 (OV L 187, 19.7.2005., 11. lpp.).

(2)  OV L 147, 30.6.1995., 7. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 777/2004 (OV L 123, 27.4.2004., 50. lpp.).


PIELIKUMS

Komisijas 2007. gada 29. martā Regulai, ar ko nosaka iesala eksportam piemērojamās kompensācijas

Produktu kods

Galamērķis

Mērvienība

Kompensāciju summa

1107 10 19 9000

A00

EUR/t

0,00

1107 10 99 9000

A00

EUR/t

0,00

1107 20 00 9000

A00

EUR/t

0,00

N.B.: Produktu kodi, kā arī “A” sērijas galamērķu kodi ir grozītajā Komisijas Regulā (EEK) Nr. 3846/87 (OV L 366, 24.12.1987., 1. lpp.).

Galamērķu skaitliskie kodi ir Regulā (EK) Nr. 2081/2003 (OV L 313, 28.11.2003., 11. lpp.).


30.3.2007   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 90/54


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 358/2007

(2007. gada 29. marts),

ar ko nosaka kompensācijai par iesalu piemērojamu korekciju

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2003. gada 29. septembra Regulu (EK) Nr. 1784/2003 par labības tirgus kopējās organizācijas izveidi (1), un jo īpaši tās 15. panta 2. punktu,

tā kā:

(1)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1784/2003 14. panta 2. punktu, kompensācija, ko labības eksportam piemēro izvešanas atļaujas pieprasījuma iesniegšanas dienā, pēc lūguma ir jāpiemēro eksportam visā atļaujas derīguma laikposmā. Šajā gadījumā kompensāciju var koriģēt.

(2)

Komisijas 1995. gada 29. jūnija Regula (EK) Nr. 1501/95 par dažiem Padomes Regulas (EEK) Nr. 1766/92 piemērošanas noteikumiem attiecībā uz eksporta kompensāciju piešķiršanu, kā arī uz pasākumiem, kas veicami labības nozares traucējumu gadījumā (2), ļauj noteikt korekcijas summu attiecībā uz iesalu, kas minēts Regulas (EK) Nr. 1784/2003 1. panta 1. punkta c) apakšpunktā. Šo korekciju aprēķina, ņemot vērā faktorus, kas minēti Regulas (EK) Nr. 1501/95 1. pantā.

(3)

Atbilstīgi minētajiem noteikumiem jānosaka korekcija saskaņā ar šās regulas pielikumu.

(4)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Labības pārvaldības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (EK) Nr. 1784/2003 15. panta 3. punktā minētā korekcija, kas piemērojama iepriekš noteiktajām eksporta kompensācijām par iesalu, ir noteikta pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2007. gada 1. aprīlī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2007. gada 29. martā

Komisijas vārdā

lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektors

Jean-Luc DEMARTY


(1)  OV L 270, 21.10.2003., 78. lpp. Regulā grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 1154/2005 (OV L 187, 19.7.2005., 11. lpp.).

(2)  OV L 147, 30.6.1995., 7. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 777/2004 (OV L 123, 27.4.2004., 50. lpp.).


PIELIKUMS

Komisijas 2007. gada 29. martā Regulai, ar ko nosaka kompensācijai par iesalu piemērojamu korekciju

N.B.: Produktu kodi, kā arī “A” sērijas galamērķu kodi ir grozītajā Komisijas Regulā (EEK) Nr. 3846/87 (OV L 366, 24.12.1987., 1. lpp.).

Galamērķu skaitliskie kodi ir Komisijas Regulā (EK) Nr. 2081/2003 (OV L 313, 28.11.2003., 11. lpp.).

(EUR/t)

Produktu kods

Galamērķis

Laika posms

4

1. termiņš

5

2. termiņš

6

3. termiņš

7

4. termiņš

8

5. termiņš

9

1107 10 11 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 10 19 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 10 91 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 10 99 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 20 00 9000

A00

0

0

0

0

0

0


(EUR/t)

Produktu kods

Galamērķis

6. termiņš

10

7. termiņš

11

8. termiņš

12

9. termiņš

1

10. termiņš

2

11. termiņš

3

1107 10 11 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 10 19 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 10 91 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 10 99 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 20 00 9000

A00

0

0

0

0

0

0


30.3.2007   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 90/56


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 359/2007

(2007. gada 29. marts),

ar ko nosaka kompensācijas, kuras piemērojamas labības un rīsa nozares produktiem, kurus piegādā Kopienas un valstu pārtikas palīdzības pasākumos

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2003. gada 29. septembra Regulu (EK) Nr. 1784/2003 par labības tirgus kopējās organizācijas izveidi (1), un jo īpaši tās 13. panta 3. punkta,

ņemot vērā Padomes 2003. gada 29. septembra Regulu (EK) Nr. 1785/2003 par rīsu tirgus kopējo organizāciju (2), un jo īpaši tās 14. panta 3. punktu,

tā kā:

(1)

Padomes 1974. gada 21. oktobra Regulas (EEK) Nr. 2681/74 par Kopienas finansējumu izdevumiem, kas saistīti ar lauksaimniecības produktu piegādi pārtikas palīdzībā (3), 2. pantā paredzēts, ka Eiropas Lauksaimniecības virzības un garantiju fonda Garantiju nodaļa sedz to izdevumu daļu, kas atbilst eksporta kompensācijām, kādas attiecīgajā jomā noteiktas saskaņā ar Kopienas noteikumiem.

(2)

Lai vienkāršotu budžeta izstrādi un pārvaldīšanu attiecībā uz Kopienas darbībām pārtikas palīdzībā un ļautu dalībvalstīm būt informētām par Kopienas iesaistes līmeni valsts darbībās pārtikas palīdzības jomā, ir jānosaka par šīm darbībām piešķiramo kompensāciju apjoms.

(3)

Regulas (EK) Nr. 1784/2003 13. pantā un Regulas (EK) Nr. 1785/2003 13. pantā paredzētos vispārējos noteikumus un piemērošanas noteikumus attiecībā uz eksporta kompensācijām minētajās operācijās piemēro mutatis mutandis.

(4)

Īpašie kritēriji, kas jāņem vērā rīsu eksporta kompensācijas aprēķināšanā, ir definēti Regulas (EK) Nr. 1785/2003 14. pantā.

(5)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Labības pārvaldības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Attiecībā uz Kopienas un valstu pārtikas palīdzības pasākumiem, kas paredzēti starptautisku konvenciju vai citu papildu programmu, kā arī citu Kopienas bezmaksas piegāžu ietvaros, labības un rīsu nozares produktiem piemērojamās kompensācijas ir noteiktas pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2007. gada 1. aprīlī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2007. gada 29. martā

Komisijas vārdā

lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektors

Jean-Luc DEMARTY


(1)  OV L 270, 21.10.2003., 78. lpp. Regulā grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 1154/2005 (OV L 187, 19.7.2005., 11. lpp.).

(2)  OV L 270, 21.10.2003., 96. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 797/2006 (OV L 144, 31.5.2006., 1. lpp.).

(3)  OV L 288, 25.10.1974., 1. lpp.


PIELIKUMS

Komisijas 2007. gada 29. marta Regulai, ar ko nosaka kompensācijas, kuras piemērojamas labības un rīsa nozares produktiem, kurus piegādā Kopienas un valstu pārtikas palīdzības pasākumos

(EUR/t)

Produkta kods

Kompensāciju summa

1001 10 00 9400

0,00

1001 90 99 9000

0,00

1002 00 00 9000

0,00

1003 00 90 9000

0,00

1005 90 00 9000

0,00

1006 30 92 9100

0,00

1006 30 92 9900

0,00

1006 30 94 9100

0,00

1006 30 94 9900

0,00

1006 30 96 9100

0,00

1006 30 96 9900

0,00

1006 30 98 9100

0,00

1006 30 98 9900

0,00

1006 30 65 9900

0,00

1007 00 90 9000

0,00

1101 00 15 9100

0,00

1101 00 15 9130

0,00

1102 10 00 9500

0,00

1102 20 10 9200

0,00

1102 20 10 9400

0,00

1103 11 10 9200

0,00

1103 13 10 9100

0,00

1104 12 90 9100

0,00

NB: Produktu kodi ir definēti grozītajā Komisijas Regulā (EEK) Nr. 3846/87 (OV L 366, 24.12.1987., 1. lpp.).


II Tiesību akti, kas pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana nav obligāta

LĒMUMI

Padome

30.3.2007   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 90/58


PADOMES LĒMUMS

(2007. gada 27. marts),

ar ko izveido Eiropas Kopuzņēmumu ITER un kodolsintēzes enerģētikas attīstības vajadzībām un piešķir tam priekšrocības

(2007/198/Euratom)

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Atomenerģijas kopienas dibināšanas līgumu, un jo īpaši tā 47. panta trešo un ceturto daļu un 48. pantu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu,

tā kā:

(1)

Kopiena ar spēcīgu, nepārtrauktu un koordinētu Eiropas Atomenerģijas kopienas (turpmāk – “Euratom”) pētījumu un apmācību programmu atbalstu, vienlaikus attīstot zināšanas un cilvēkresursus valstu kodolsintēzes laboratorijās, jo īpaši sadarbojoties sakarā ar Eiropas Kodolsintēzes attīstības nolīgumu (EFDA), ir izveidojusi vienotu un pilnībā integrētu kodolsintēzes pētniecības programmu, kurai ir starptautiski vadošā loma kodolsintēzes kā potenciāli neierobežota, droša, ilgtspējīga, videi nekaitīga un ekonomiski konkurētspējīga enerģijas avota attīstīšanā.

(2)

Vadāmās kodolsintēzes izpētes programmas (Joint European Torus – JET) pētniecības projekts, ko uzsāka 1978. gadā (1) un kas ir sasniedzis vai pārsniedzis visus projekta mērķus, tostarp uzskatāmi parādot ievērojamu enerģijas daudzumu izdalīšanos vadāmas kodolsintēzes rezultātā, un kam vēl joprojām pieder pasaules rekords gan kodolsintēzes rezultātā iegūtās jaudas, gan enerģijas jomā, skaidri parāda papildu vērtību, ko dod resursu un zināšanu apvienošana Kopienas mērogā kopuzņēmuma veidā.

(3)

Kopiena devusi nozīmīgu ieguldījumu nākamajā starptautiskajā kodolsintēzes projekta posmā – ITER, ko uzsāka 1988. gadā, izstrādājot projekta koncepciju (2), turpināja 1992. gadā, īstenojot inženiertehniskās projektēšanas darbības (3), kuras pagarināja uz trīs gadiem līdz 1998. gadam (4) un kam 1994. gadā (5) sekoja otrs nolīgums, kā rezultātā 2001. gadā izstrādāja detalizētu, gatavu un pilnīgi integrētu inženiertehnisko projektu pētniecības iekārtai, kuras mērķis ir pierādīt, ka pastāv iespēja izmantot kodolsintēzi kā enerģijas avotu, no kura Kopiena varētu gūt nozīmīgu labumu jo īpaši saistībā ar energoapgādes drošības un daudzveidības nodrošināšanu ilgtermiņā.

(4)

Septiņas ITER sarunu puses (Euratom, Ķīnas Tautas Republika, Indija, Japāna, Dienvidkoreja, Krievija un Amerikas Savienotās Valstis), kas pārstāv vairāk nekā pusi pasaules iedzīvotāju, ir noslēgušas Nolīgumu par ITER starptautisko kodolsintēzes enerģētikas organizāciju ITER projekta kopīgai īstenošanai (6) (“ITER nolīgums”), ar ko izveido ITER starptautisko kodolsintēzes enerģētikas organizāciju (“ITER organizācija”), kuras galvenā mītne atrodas Saint-Paul-lès-Durance (Bouches-du-Rhône) (Francijā). ITER organizācija ir pilnībā atbildīga par ITER objektu būvi, darbību, ekspluatāciju un dezaktivāciju.

(5)

Saskaņā ar ITER nolīgumu visām pusēm ir jāveic ieguldījumi ITER organizācijā ar atbilstošu juridisku personu, t.i., “vietējo aģentūru”, starpniecību. Lai nekavējoties varētu uzsākt ITER celtniecību un tā kā Euratom kā uzņēmējai pusei būs īpaši pienākumi kā ITER organizācijas loceklei, tostarp uzņemties ieguldījumu lielāko daļu un atbildību par celtniecības vietas sagatavošanu, Euratom vietējā aģentūra būtu jāveido pēc iespējas drīz.

(6)

Euratom un Japāna ir noslēgušas divpusēju Nolīgumu par plašākas pieejas darbību kopīgu īstenošanu (“Plašākas pieejas nolīgums ar Japānu”), kurā papildu kopīgie pētījumi kodolsintēzes jomā ir minēti kā daļa no “plašākas pieejas” enerģijas drīzākai ieguvei kodolsintēzes rezultātā, par ko panāca vienošanos ITER nolīguma sarunu laikā. Plašākas pieejas nolīgumā ar Japānu ir paredzēts, ka Euratom būtu jāveic šādas plašākas pieejas darbības ar Euratom vietējās aģentūras kā izpildaģentūras starpniecību.

(7)

Lai panāktu maksimālu sinerģiju un apjoma ekonomiju, Euratom vietējai aģentūrai sakarā ar “operatīvo” pieeju kodolsintēzei, ko Beļģijas prezidentūras laikā pēc zinātnes ministru pieprasījuma izskatīja neatkarīgu ekspertu grupa, būtu jāīsteno arī ilgtermiņa darbību programma, lai sagatavotos demonstrējumu kodolsintēzes reaktoru un ar to saistītu objektu celtniecībai ar mērķi stiprināt Eiropas rūpniecisko konkurētspēju šajā jomā.

(8)

Eiropadomes 2003. gada 26. un 27. novembra Secinājumos Komisiju ar vienbalsīgu lēmumu pilnvaroja noteikt Franciju par ITER uzņēmējvalsti un Kadarašu (Cadarache) par ITER atrašanās vietu un nolēma, ka Euratom vietējai aģentūrai būtu jāatrodas Spānijā.

(9)

ITER projekta un plašākas pieejas darbību būtiskā nozīme kodolsintēzes kā potenciāli neierobežota, droša, ilgtspējīga, videi nekaitīga un ekonomiski konkurētspējīga enerģijas avota izmantošanā nosaka vajadzību Euratom vietējo aģentūru izveidot kā kopuzņēmumu atbilstīgi Euratom līguma 5. nodaļai.

(10)

Kopuzņēmums, kam būtu jāuzņemas atbildība par Eiropas un starptautiskas nozīmes publiskajiem pētījumiem un jāpilda starptautiskos nolīgumos paredzētās saistības, būtu jāuzskata par starptautisku struktūru nozīmē, kāda paredzēta 151. panta 1. punkta b) apakšpunktā Padomes Direktīvā 2006/112/EK (2006. gada 28. novembris) par kopējo pievienotās vērtības nodokļa sistēmu (7), un par starptautisku organizāciju nozīmē, kāda paredzēta 23. panta 1. punkta otrajā ievilkumā Padomes Direktīvā 92/12/EEK (1992. gada 25. februāris) par vispārēju režīmu akcīzes precēm un par šādu preču glabāšanu, apriti un uzraudzību (8), 22. pantā Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2004/17/EK (2004. gada 31. marts), ar ko koordinē iepirkuma procedūras, kuras piemēro subjekti, kas darbojas ūdensapgādes, enerģētikas, transporta un pasta pakalpojumu nozarēs (9), un 15. pantā Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2004/18/EK (2004. gada 31. marts) par to, kā koordinēt būvdarbu valsts līgumu, piegādes valsts līgumu un pakalpojumu valsts līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanas procedūras (10).

(11)

Ar šo lēmumu kopuzņēmuma paredzētajam darbības laikam nosaka bāzes finansējumu, kas atspoguļo likumdevēja vēlmi un kas neietekmēs budžeta lēmējinstitūcijas pilnvaras, kas noteiktas Līgumā.

(12)

Kopuzņēmumam pēc iepriekšējas apspriešanās ar Komisiju būtu jāpieņem pašam savs finanšu nolikums, pamatojoties uz principiem, kas izklāstīti Komisijas Regulā (EK, Euratom) Nr. 2343/2002 (2002. gada 19. novembris) par pamata Finanšu regulu struktūrām, kas minētas 185. pantā Padomes Regulā (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam (11) (“Finanšu pamatregula”), ņemot vērā tā darbības konkrētās vajadzības, kas jo īpaši izriet no starptautiskām saistībām.

(13)

Lai nostiprinātu starptautisko sadarbību pētniecības jomā, kopuzņēmumam vajadzētu būt gatavam uzņemt citas valstis, kas ar Euratom ir noslēgušas sadarbības līgumus kodolsintēzes jomā, saistot savas attiecīgās programmas ar Euratom programmām.

(14)

Priekšlikumā Padomes Lēmumam par Eiropas Atomenerģijas kopienas (Euratom) Septīto pamatprogrammu pētniecības un mācību darbībām kodolenerģijas jomā (2007. līdz 2011. gads) un īpašo programmu, ar kuru īsteno minēto pamatprogrammu (“FP7”), paredzēts, ka ITER ieņem centrālo vietu Eiropas kodolsintēzes stratēģijā, un noteikts, ka Euratom ar kopuzņēmuma starpniecību veic ieguldījumus ITER organizācijā, plašākas pieejas darbībās un citās saistītās darbībās, gatavojoties demonstrējumu kodolsintēzes reaktoru ekspluatēšanai.

(15)

Lai nodrošinātu stabilus nodarbinātības apstākļus un vienādu attieksmi pret darbiniekiem ar mērķi piesaistīt augstākā līmeņa zinātniskos un tehniskos speciālistus, ņemot vērā JET kopuzņēmumā gūto pieredzi, visam kopuzņēmumā nodarbinātajam personālam ir jāpiemēro Eiropas Kopienu Civildienesta noteikumi un Eiropas Kopienu Pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtība, kuri noteikti ar Regulu (EEK, Euratom, EOTK) Nr. 259/68 (12) (“Civildienesta noteikumi”).

(16)

Ņemot vērā, ka kopuzņēmums nav paredzēts saimnieciskiem mērķiem un ir atbildīgs par Euratom dalības pārvaldību starptautiskā pētniecības projektā sabiedrības interesēs, tā uzdevumu izpildei ir nepieciešams, lai uz kopuzņēmumu, tā direktoru un darbiniekiem attiektos 1965. gada 8. aprīļa Protokols par privilēģijām un imunitāti Eiropas Kopienās (13).

(17)

Ņemot vērā kopuzņēmuma veikto darbību specifiku un tā nozīmi kodolsintēzes pētījumu attīstībā, kā arī lai nodrošinātu kopuzņēmumam piešķirtā publiskā finansējuma pareizu un ekonomiski pamatotu pārvaldību, kopuzņēmumam būtu jāpiešķir visas Līguma III pielikumā noteiktās priekšrocības.

(18)

Kā struktūrai, kura ir tiesību subjekts, kopuzņēmumam vajadzētu būt atbildīgam par savu darbību. Attiecībā uz domstarpību izšķiršanu līgumsaistību jautājumos vajadzētu būt iespējai kopuzņēmuma noslēgtajos līgumos noteikt, ka Tiesai ir jurisdikcija attiecībā uz tiem.

(19)

Ņemot vērā Līguma II sadaļas 2. nodaļā noteiktās Kopienas tiesības un pienākumus par informācijas izplatīšanu, kopuzņēmumam šajā sakarā būtu attiecīgi jāvienojas ar Komisiju.

(20)

Starp kopuzņēmumu un Spāniju būtu jānoslēdz uzņemšanas nolīgums par biroja telpām, privilēģijām un neaizskaramību, kā arī cita veida atbalstu, ko kopuzņēmumam sniegtu Spānija.

(21)

Šajā lēmumā ir ņemti vērā Komisijas veiktās situācijas izpētes rezultāti, jo īpaši labvēlīgais atzinums, ko par priekšlikumiem sniegusi Euratom īpašās programmas kodolenerģijas (kodolsintēzes) pētniecības un apmācību jomā padomdevēja komiteja,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Kopuzņēmuma izveide

1.   Ar šo lēmumu uz 35 gadiem no 2007. gada 19. aprīļa tiek izveidots Eiropas Kopuzņēmums ITER un kodolsintēzes enerģētikas attīstības vajadzībām (“Kopuzņēmums”).

2.   Kopuzņēmumam ir šādi uzdevumi:

a)

nodrošināt Eiropas Atomenerģijas kopienas (“Euratom”) ieguldījumu ITER Starptautiskajā kodolsintēzes enerģētikas organizācijā;

b)

nodrošināt Euratom ieguldījumu plašākas pieejas darbībās, ko veic kopīgi ar Japānu, enerģijas drīzākai ieguvei kodolsintēzes rezultātā;

c)

sagatavot un koordinēt darbību programmu, lai sagatavotos demonstrējumu kodolsintēzes reaktoru un ar tiem saistītu objektu, tostarp Starptautiskās kodolsintēzes materiālu apstarošanas iekārtas (IFMIF), celtniecībai.

3.   Kopuzņēmuma atrašanās vieta ir Barselonā, Spānijā.

4.   Kopuzņēmumu uzskata par starptautisku struktūru nozīmē, kāda paredzēta Direktīvas 2006/112/EK 151. panta 1. punkta b) apakšpunktā, un par starptautisku organizāciju nozīmē, kāda paredzēta Direktīvas 92/12/EEK 23. panta 1. punkta otrajā ievilkumā, Direktīvas 2004/17/EK 22. panta c) punktā un Direktīvas 2004/18/EK 15. panta c) punktā.

2. pants

Dalībnieki

Kopuzņēmumam ir šādi dalībnieki:

a)

Euratom, kuru pārstāv Komisija;

b)

Euratom dalībvalstis;

c)

trešās valstis, kas ar Euratom ir noslēgušas sadarbības nolīgumus vadāmas kodolsintēzes jomā, saistot savas attiecīgās pētījumu programmas ar Euratom programmām, un kas ir izteikušas vēlmi kļūt par Kopuzņēmuma dalībniecēm.

3. pants

Statūti

Ar šo lēmumu tiek pieņemti Kopuzņēmuma statūti, kā tie izklāstīti pielikumā.

4. pants

Finansējums

1.   Resursus, kas Kopuzņēmumam vajadzīgi tā uzdevumu veikšanai, nosaka šādi:

a)

uzdevumiem, kas minēti 1. panta 2. punkta a) apakšpunktā – saskaņā ar ITER nolīgumu;

b)

uzdevumiem, kas minēti 1. panta 2. punkta b) apakšpunktā – saskaņā ar Plašākas pieejas nolīgumu ar Japānu;

c)

uzdevumiem, kas minēti 1. panta 2. punkta c) apakšpunktā – saskaņā ar pētniecības un mācību programmām, kas pieņemtas atbilstīgi Līguma 7. pantam.

2.   Kopuzņēmuma resursus veido Euratom ieguldījums, ITER uzņēmējvalsts ieguldījums, gada dalības maksas un Kopuzņēmuma dalībnieku, kas nav Euratom dalībnieki, brīvprātīgi ieguldījumi, kā arī papildu resursi.

3.   Kopuzņēmumam vajadzīgo resursu orientējošā kopsumma saskaņā ar 1. punktu ir EUR 9 653 miljoni (14). Sīkāk to iedala šādi:

(miljonos EUR)

2007.–2016.

2017.–2041.

2007.–2041.

 

no tiem 2007.–2011. gadam

 

Nemainīgās vērtības

Kopā

4 127

1 717

5 526

3 544

9 653

4.   Euratom orientējošais kopējais ieguldījums 3. punktā minētajos resursos ir EUR 7 649 miljoni, no kuriem administratīviem izdevumiem paredzēti ne vairāk kā 15 %. Sīkāk to iedala šādi:

(miljonos EUR)

2007.–2016.

2017.–2041.

2007.–2041.

 

no tiem FP7 (2007.–2011.)

 

Nemainīgās vērtības

Kopā

3 147

1 290

4 502

2 887

7 649

5. pants

Finanšu nolikums

1.   Kopuzņēmumam ir atsevišķs finanšu nolikums, kura pamatā ir Finanšu pamatregulas principi. Kopuzņēmuma finanšu nolikumā (“finanšu nolikumā”) var būt atkāpes no Finanšu pamatregulas, ja tas vajadzīgs Kopuzņēmuma īpašu darbības apstākļu dēļ un iepriekš apspriežoties ar Komisiju.

2.   Kopuzņēmumā izveido iekšējās revīzijas dienestu.

3.   Atbrīvojumu no atbildības par Kopuzņēmuma budžeta izpildi piešķir Eiropas Parlaments pēc Padomes ieteikuma.

6. pants

Darbinieki

Kopuzņēmuma darbiniekiem piemēro Civildienesta noteikumus, kā arī Eiropas Kopienu iestāžu kopīgi pieņemtos noteikumus Civildienesta noteikumu piemērošanai.

7. pants

Privilēģijas un imunitāte

Kopuzņēmumam, tā direktoram un darbiniekiem piemēro Protokolu par privilēģijām un imunitāti Eiropas Kopienās.

8. pants

Priekšrocības

Dalībvalstis piešķir Kopuzņēmumam visas Līguma III pielikumā noteiktās priekšrocības attiecībā uz visām tā oficiālajām darbībām visā Kopuzņēmuma pastāvēšanas laikā.

9. pants

Atbildība un Tiesas jurisdikcija

1.   Kopuzņēmuma līgumisko atbildību reglamentē attiecīgie līgumu noteikumi un attiecīgajam līgumam piemērojamie tiesību akti.

Eiropas Kopienu Tiesas kompetencē ir pieņemt spriedumus saskaņā ar jebkuru šķīrējtiesas klauzulu, kas ietverta Kopuzņēmuma noslēgtā līgumā.

2.   Attiecībā uz ārpuslīgumiskajām saistībām Kopuzņēmums saskaņā ar vispārējiem tiesību principiem, kas ir kopīgi visu dalībvalstu tiesību sistēmām, atlīdzina jebkādu kaitējumu, ko tā darbinieki radījuši, pildot amata pienākumus.

Eiropas Kopienu Tiesas jurisdikcijā ir domstarpības par kompensāciju saistībā ar šādu kaitējumu.

3.   Tiesas jurisdikcijā ir lietas, kas ierosinātas pret Kopuzņēmumu, tostarp pret Kopuzņēmuma valdes lēmumiem, saskaņā ar Līguma 146. un 148. pantā paredzētajiem nosacījumiem.

4.   Jebkuru Kopuzņēmuma maksājumu par 1. un 2. punktā minētajām saistībām un izmaksas un izdevumus, kas rodas šai sakarā, uzskata par Kopuzņēmuma izdevumiem un sedz no tā resursiem.

10. pants

Informācijas izplatīšana

Kopuzņēmums piekrīt attiecīgajiem Komisijas noteikumiem, kas dos iespēju Kopienai īstenot savas tiesības un pildīt pienākumus saskaņā ar Līguma II sadaļas 2. nodaļu.

11. pants

Uzņemšanas nolīgums

Uzņemšanas nolīgumu starp Kopuzņēmumu un Spāniju noslēdz trīs mēnešos no Kopuzņēmuma izveidošanas.

12. pants

Piemērošana

Šo lēmumu piemēro no divdesmitās dienas pēc tā publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šis lēmums ir adresēts dalībvalstīm.

Briselē, 2007. gada 27. martā

Padomes vārdā

priekšsēdētājs

P. STEINBRÜCK


(1)  Padomes Lēmums 78/471/Euratom (1978. gada 30. maijs), ar ko izveido Vadāmās kodolsintēzes izpētes programmas (JET) kopuzņēmumu (OV L 151, 7.6.1978., 10. lpp.). Lēmumā jaunākie grozījumi izdarīti ar Lēmumu 98/585/Euratom (OV L 282, 20.10.1998., 65. lpp.).

(2)  Komisijas Lēmums 88/229/Euratom (OV L 102, 21.4.1988., 31. lpp.).

(3)  Komisijas Lēmums 92/439/Euratom (OV L 244, 26.8.1992., 13. lpp.).

(4)  Padomes Lēmums 98/704/Euratom (OV L 335, 10.12.1998., 61. lpp.).

(5)  Komisijas Lēmums 94/267/Euratom (OV L 114, 5.5.1994., 25. lpp.).

(6)  OV L 358, 16.12.2006., 62. lpp.

(7)  OV L 347, 11.12.2006., 1. lpp. Direktīvā grozījumi izdarīti ar Direktīvu 2006/138/EK (OV L 384, 29.12.2006., 92. lpp.).

(8)  OV L 76, 23.3.1992., 1. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Direktīvu 2004/106/EK (OV L 359, 4.12.2004., 30. lpp.).

(9)  OV L 134, 30.4.2004., 1. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Direktīvu 2006/97/EK (OV L 363, 20.12.2006., 107. lpp.).

(10)  OV L 134, 30.4.2004., 114. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Direktīvu 2006/97/EK.

(11)  OV L 357, 31.12.2002., 72. lpp.

(12)  OV L 56, 4.3.1968., 1. lpp., Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK, Euratom) Nr. 1895/2006 (OV L 397, 30.12.2006., 6. lpp.).

(13)  OV 152, 13.7.1967., 13. lpp. Protokolā grozījumi izdarīti ar Amsterdamas Līgumu un Nicas Līgumu.

(14)  Visi norādītie skaitļi ir izteikti pašreizējās cenās, ja vien nav norādīts citādi, un tie var mainīties, pieņemot attiecīgos Kopienas pētniecības un apmācību programmu budžetus saskaņā ar Līguma 7. pantu.


PIELIKUMS

EIROPAS KOPUZŅĒMUMA ITER UN KODOLSINTĒZES ENERĢĒTIKAS ATTĪSTĪBAS VAJADZĪBĀM STATŪTI

1. pants

Nosaukums, atrašanās vieta, dalībnieki

1.   Kopuzņēmuma nosaukums ir “Eiropas Kopuzņēmums ITER un kodolsintēzes enerģētikas attīstības vajadzībām (Kodolsintēze enerģijas ieguvei)” (“Kopuzņēmums”).

2.   Kopuzņēmuma atrašanās vieta ir Barselonā, Spānijā.

3.   Kopuzņēmumam ir šādi dalībnieki:

a)

Eiropas Atomenerģijas kopiena (“Euratom”), ko pārstāv Komisija;

b)

Euratom dalībvalstis;

c)

trešās valstis, kas ar Euratom ir noslēgušas sadarbības nolīgumu vadāmas kodolsintēzes jomā, saistot savas attiecīgās pētījumu programmas ar Euratom programmām, un izteikušas vēlmi kļūt par Kopuzņēmuma dalībniecēm.

2. pants

Mērķi

Kopuzņēmuma mērķi ir šādi:

1)

nodrošināt Euratom ieguldījumu ITER Starptautiskajā kodolsintēzes enerģētikas organizācijā (“ITER organizācija”) saskaņā ar nolīgumu par ITER Starptautiskās kodolsintēzes enerģētikas organizācijas izveidi ITER projekta kopīgai īstenošanai (“ITER nolīgums”);

2)

nodrošināt Euratom ieguldījumu plašākas pieejas darbībās, ko kopīgi ar Japānu veic enerģijas drīzai ieguvei kodolsintēzes rezultātā (“plašākas pieejas darbības”) saskaņā ar divpusējo Nolīgumu par plašākas pieejas darbību kopīgu īstenošanu (“Plašākas pieejas nolīgums ar Japānu”);

3)

sagatavot un koordinēt darbību programmu, lai sagatavotos demonstrējumu kodolsintēzes reaktoru un saistītu objektu, tostarp Starptautiskās kodolsintēzes materiālu apstarošanas iekārtas (IFMIF), celtniecībai.

3. pants

Darbības

1.   Kopuzņēmums kā Euratom vietējā aģentūra ITER nolīguma darbības laikā pilda Euratom saistības pret ITER organizāciju, kā tās noteiktas ITER nolīgumā. Jo īpaši tā pienākumi ir šādi:

a)

pārraudzīt ITER projekta vietas sagatavošanu;

b)

nodrošināt ITER organizāciju ar sastāvdaļām, iekārtām, materiāliem un citiem resursiem;

c)

vadīt ar ITER organizāciju saistītos iepirkuma procesus un jo īpaši ar to saistītās kvalitātes nodrošināšanas procedūras;

d)

sagatavot un koordinēt Euratom dalību ITER projekta zinātniskajā un tehniskajā ekspluatācijā;

e)

koordinēt zinātniskās un tehnoloģiskās pētniecības un attīstības darbības, atbalstot Euratom ieguldījumu ITER organizācijā;

f)

nodrošināt Euratom finanšu ieguldījumu ITER organizācijā;

g)

veikt pasākumus, lai nodrošinātu cilvēkresursus ITER organizācijai;

h)

sadarboties ar ITER organizāciju un veikt citas darbības ITER nolīguma īstenošanai.

2.   Plašākas pieejas nolīguma ar Japānu sakarā Kopuzņēmums kā izpildaģentūra pilda Euratom saistības plašākas pieejas darbību īstenošanā. Jo īpaši tā pienākumi ir šādi:

a)

nodrošināt sastāvdaļas, iekārtas, materiālus un citus resursus plašākas pieejas darbībām;

b)

sagatavot un koordinēt Euratom dalību plašākas pieejas darbību īstenošanā;

c)

koordinēt zinātniskās un tehnoloģiskās pētniecības un attīstības darbības;

d)

nodrošināt Euratom finanšu ieguldījumu plašākas pieejas darbībās;

e)

veikt pasākumus, lai nodrošinātu cilvēkresursus plašākas pieejas darbībām;

f)

veikt jebkādas citas darbības, kas vajadzīgas Euratom saistību pildīšanai, īstenojot Plašākas pieejas nolīgumu ar Japānu.

3.   Gatavojoties demonstrējumu kodolsintēzes reaktoru un saistītu objektu, tostarp IFMIF, celtniecībai, Kopuzņēmums līdztekus ITER un plašākas pieejas darbībām gatavojas citu pētniecības, attīstības un projektēšanas darbību programmai un koordinē to.

4.   Kopuzņēmums veic jebkuras citas darbības 2. pantā izklāstīto vispārējo mērķu sasniegšanai, tostarp darbības, lai veicinātu sabiedrības informētību par Kopuzņēmumu un tā uzdevumu.

4. pants

Tiesībsubjektība

Kopuzņēmums ir tiesību subjekts. Katra dalībnieka teritorijā Kopuzņēmumam ir visplašākā tiesībspēja un rīcībspēja, ko šo valstu tiesību akti piešķir juridiskām personām. Jo īpaši tas var slēgt līgumus, saņemt licences, iegūt vai atsavināt kustamu un nekustamu īpašumu, saņemt aizdevumus un būt par pusi tiesas procesā.

5. pants

Struktūras

1.   Kopuzņēmuma struktūras ir valde un direktors.

2.   Valdei saskaņā ar 7. pantu palīdz izpildu komiteja.

3.   Valde un direktors saskaņā ar 9. pantu konsultējas ar zinātniskās programmas valdi vai valdēm.

6. pants

Valde

1.   Valde ir atbildīga par Kopuzņēmuma uzraudzību tā virzībā uz 2. pantā paredzētajiem mērķiem un valde nodrošina ciešu sadarbību starp Kopuzņēmumu un tā dalībniekiem Kopuzņēmuma darbību īstenošanā.

2.   Katru Kopuzņēmuma dalībnieku valdē pārstāv divi locekļi, no kuriem viens ir kompetents zinātnes un/vai tehnikas jomā, kas saistīta ar Kopuzņēmuma veiktajām darbībām.

3.   Valde sniedz ieteikumus un lemj par jebkuriem tās kompetencē esošiem jautājumiem, lietām vai problēmām saskaņā ar šiem statūtiem. Jo īpaši valdei ir šādi pienākumi:

a)

apstiprināt priekšlikumus grozījumiem šajos statūtos saskaņā ar 21. pantu;

b)

lemt par visiem jautājumiem, ko izpildu komiteja tai nodod izskatīšanai;

c)

iecelt izpildu komitejas priekšsēdētāju un locekļus;

d)

pieņemt projekta plānu, darba programmas, resursu tāmi, personāla komplektēšanas plānu un personāla politikas plānu;

e)

pieņemt gada budžetu, apstiprināt gada pārskatus, tostarp tās vietas, kas veltītas konkrēti administratīvajām un personāla izmaksām, kā arī atbrīvot direktoru no atbildības par budžeta īstenošanu saskaņā ar finanšu nolikumu;

f)

īstenot 10. panta 3. punktā minētās pilnvaras attiecībā uz direktoru;

g)

apstiprināt Kopuzņēmuma organizatorisko pamatstruktūru;

h)

pieņemt finanšu nolikumu un tā īstenošanas noteikumus saskaņā ar 13. panta 1. punktu;

i)

pieņemt 10 panta 2. punkta otrajā daļā un 10. panta 4. punktā minētos īstenošanas noteikumus attiecībā uz personālu;

j)

pieņemt īstenošanas noteikumus, lai nodrošinātu cilvēkresursus ITER organizācijai un plašākās pieejas darbībām;

k)

pieņemt un piemērot pasākumus un pamatnostādnes krāpšanas un pārkāpumu apkarošanai, kā arī potenciālu interešu konfliktu novēršanai;

l)

apstiprināt 18. pantā paredzēto uzņemšanas nolīgumu starp Kopuzņēmumu un Spāniju (“uzņēmējvalsts”);

m)

lemt par zemes un cita nekustāmā īpašuma tiesību iegādi, pārdošanu un ieķīlāšanu, kā arī par piešķiramajiem galvojumiem vai garantijām, akciju iegūšanu citos uzņēmumos vai institūcijās un aizdevumu ņemšanu vai piešķiršanu;

n)

apstiprināt noslēgtos nolīgumus vai vienošanās par sadarbību ar trešām valstīm un trešo valstu iestādēm, uzņēmumiem vai personām, vai ar starptautiskām organizācijām;

o)

apstiprināt Kopuzņēmuma gada darbības pārskatus saistībā ar tā darba programmām un resursiem;

p)

vienojoties ar Eiropas Komisiju, pieņemt noteikumus par nozares politiku, intelektuālā īpašuma tiesībām un informācijas izplatīšanu;

q)

izveidot zinātniskās programmas valdi vai valdes un iecelt to locekļus;

r)

īstenot citas pilnvaras un veikt citas funkcijas, tostarp vajadzības gadījumā palīgstruktūru izveidi, kas ļauj tai pildīt savas funkcijas savu mērķu sasniegšanai.

4.   Kopuzņēmuma dalībnieku balsstiesības ir izklāstītas I pielikumā. Katra dalībnieka balsis ir nedalāmas.

5.   Valdes lēmumus saskaņā ar 3. punkta a) apakšpunktu pieņem vienprātīgi.

Valdes lēmumus saskaņā ar 3. punkta b) līdz m) apakšpunktu pieņem ar divu trešdaļu balsu vairākumu no kopējā balsu skaita.

Ja nav noteikts citādi, visus pārējos lēmumus valde pieņem ar vienkāršu balsu vairākumu no kopējā balsu skaita.

6.   Euratom ir tiesības iesniegt atrunu par valdes lēmumu, ja tas uzskata, ka attiecīgais lēmums varētu būt pretrunā ar Kopienas tiesību aktiem, tostarp jo īpaši ar tās starptautiskajām saistībām, kas izriet no ITER nolīguma. Euratom šādu atrunu pienācīgi juridiski pamato.

Šādā gadījumā lēmumu atliek un jautājumu līdz ar valdes viedokli nodod Komisijai, lai tā izskatītu lēmuma tiesiskumu.

Komisija var pieņemt lēmumu par valdes lēmuma tiesiskumu viena mēneša laikā, kopš jautājums nodots Komisijai; pretējā gadījumā valdes lēmumu uzskata par atbalstītu.

Valde atkārtoti izskata savu lēmumu, ņemot vērā Komisijas viedokli, un pieņem galīgo lēmumu.

7.   Valde pēc Euratom ierosinājuma ievēl priekšsēdētāju no savu locekļu vidus ar divu trešdaļu balsu vairākumu no kopējā balsu skaita. Priekšsēdētāja pilnvaru laiks ir divi gadi, un viņu var vienu reizi pārvēlēt.

8.   Valde, ko sasauc tās priekšsēdētājs, sanāk vismaz divas reizes gadā. Valdi var sasaukt, ja to pieprasa tās locekļu vienkāršs vairākums vai direktors, vai Euratom. Sanāksmes norises vieta parasti ir Kopuzņēmuma atrašanās vieta.

9.   Ja īpašos gadījumos nav noteikts citādi, Kopuzņēmuma direktors un izpildu komitejas priekšsēdētājs piedalās valdes sanāksmēs.

10.   Valde pieņem savu reglamentu un apstiprina izpildu komitejas reglamentu ar divu trešdaļu balsu vairākumu no kopējā balsu skaita.

7. pants

Izpildu komiteja

1.   Izpildu komiteja palīdz valdei tās lēmumu sagatavošanā un veic jebkurus citus uzdevumus, ko tai deleģējusi valde.

2.   Izpildu komitejā ir trīspadsmit locekļi, kurus valde ieceļ no personām ar atzītu reputāciju un šai pantā izklāstīto funkciju veikšanai būtisku profesionālo pieredzi zinātnes, tehnikas un finanšu jautājumos. Viens izpildu komitejas loceklis pārstāv Euratom.

3.   Izpildu komitejai jo īpaši ir šādi pienākumi:

a)

apstiprināt līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanu saskaņā ar finanšu nolikumu;

b)

paust viedokli un sniegt ieteikumus valdei par priekšlikumiem saistībā ar projekta plānu, darba programmām, resursu tāmi, gada budžetu un finanšu pārskatiem, ko sagatavojis direktors;

c)

pēc Euratom vai dalībnieku vairākuma pieprasījuma iesniegt valdei lēmumus par līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanu vai citus tai uzticētus lēmumus.

4.   Katram izpildu komitejas loceklim ir viena balss.

5.   Ja nav noteikts citādi, izpildu komiteja pieņem lēmumus ar deviņu balsu vairākumu.

6.   Izpildu komitejas locekļu pilnvaru laiks ir divi gadi, ko var atjaunot vienu reizi. Reizi divos gados aizstāj vismaz pusi locekļu.

7.   Beidzoties pilnvaru laikam, locekļi turpina pildīt amata pienākumus līdz atkārtotai iecelšanai vai aizstāšanai. Ja loceklis atkāpjas no amata, viņš turpina pildīt savus amata pienākumus, līdz tiek iecelts aizstājējs.

8.   Izpildu komitejas priekšsēdētāju valde ieceļ uz diviem gadiem, viņa pilnvaras var atjaunot vienu reizi.

9.   Izpildu komiteja, ko sasauc priekšsēdētājs, sanāk vismaz sešas reizes gadā. Izpildu komiteju var sasaukt arī, ja to pieprasa vismaz trīs tās locekļi vai ja to pieprasa direktors vai Euratom. Sanāksmes norises vieta parasti ir Kopuzņēmuma atrašanās vieta.

10.   Ja valde nav lēmusi citādi, izpildu komitejas priekšsēdētājs piedalās valdes sanāksmēs.

11.   Saskaņā ar valdes iepriekšēju apstiprinājumu izpildu komiteja pieņem savu reglamentu.

8. pants

Direktors

1.   Direktors ir galvenā izpildu amatpersona, kas atbild par Kopuzņēmuma ikdienas vadību, un ir tā juridiskais pārstāvis.

2.   Direktoru ieceļ Valde, pamatojoties uz kandidātu sarakstu, kuru ieteikusi Komisija pēc tam, kad Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī un citos periodiskos izdevumos vai interneta vietnēs ir publicēts uzaicinājums pieteikties. Direktoru ieceļ amatā uz pieciem gadiem. Pēc Euratom veiktas izvērtēšanas attiecībā uz direktora sniegumu minētajā periodā un pēc Euratom ierosinājuma valde var pagarināt direktora pilnvaras vienu reizi uz laiku, kas nepārsniedz piecus gadus.

3.   Ja vien šajos statūtos nav noteikts citādi, uz direktoru attiecas Eiropas Kopienu Civildienesta noteikumi un Eiropas Kopienu Pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtība, kuri noteikti ar Regulu (EEK, Euratom, EOTK) Nr. 259/68 (“Civildienesta noteikumi”), kā arī Eiropas Kopienu iestāžu kopīgi pieņemtos noteikumus Civildienesta noteikumu piemērošanai.

4.   Direktors īsteno darba programmas un vada 3. pantā noteikto darbību izpildi. Viņš sniedz valdei, izpildu komitejai, zinātnisko programmu valdēm un jebkurām palīgstruktūrām visu informāciju, kas vajadzīga to funkciju izpildei.

Direktors jo īpaši:

a)

organizē, vada un pārrauga darbiniekus un attiecībā uz darbiniekiem īsteno pilnvaras, kas piešķirtas iecēlējinstitūcijai;

b)

nosaka Kopuzņēmuma organizatorisko pamatstruktūru un iesniedz to valdei apstiprināšanai;

c)

sastāda un regulāri atjaunina projekta plānu, Kopuzņēmuma darba programmas un personāla politikas plānu;

d)

saskaņā ar ITER nolīgumu un Plašākas pieejas nolīgumu ar Japānu izstrādā īstenošanas noteikumus, lai nodrošinātu cilvēkresursus ITER organizācijai un plašākas pieejas darbībām;

e)

saskaņā ar finanšu nolikumu sagatavo resursu tāmi un gada budžeta projektu, tostarp Kopuzņēmuma personāla komplektēšanas plānu;

f)

izpilda budžetu, veic uzskaiti un sagatavo gada finanšu pārskatus saskaņā ar finanšu nolikumu;

g)

nodrošina pareizu finanšu pārvaldību un iekšējo kontroli;

h)

izstrādā intelektuālā īpašuma tiesību un nozares politikas, un informācijas izplatīšanas noteikumus;

i)

sagatavo gada darbības pārskatu par to Kopuzņēmuma darbību izpildi, kas izklāstītas darba programmās un iekļautas resursu tāmē;

j)

sagatavo citus pārskatus saskaņā ar valdes vai izpildu komitejas pieprasījumu;

k)

palīdz valdei, izpildu komitejai un visām palīgstruktūrām, nodrošinot tām sekretariātu;

l)

piedalās valdes sanāksmēs, ja vien valde nav lēmusi citādi, kā arī izpildu komitejas sanāksmēs;

m)

nodrošina, lai Kopuzņēmumam būtu pieejamas speciālās zinātniskās un tehniskās zināšanas tā darbību īstenošanai;

n)

veic citas darbības un vajadzības gadījumā ierosina valdei citus priekšlikumus, lai sekmētu Kopuzņēmuma mērķu sasniegšanu.

9. pants

Zinātniskās programmas valde (valdes)

1.   Valde ieceļ zinātniskās programmas valdes (valžu) locekļus. Zinātniskās programmas valdes (valžu) priekšsēdētāju ievēl no tās locekļiem.

2.   Zinātniskās programmas valde (valdes) pēc vajadzības sniedz ieteikumus valdei un direktoram par projekta plāna un darba programmu pieņemšanu un īstenošanu.

10. pants

Darbinieki

1.   Kopuzņēmuma personāls palīdz direktoram viņa pienākumu veikšanā, un parasti personāla locekļi ir Kopuzņēmuma dalībvalstu valstspiederīgie.

2.   Uz Kopuzņēmuma darbiniekiem attiecas Civildienesta noteikumi, kā arī Eiropas Kopienas iestāžu kopīgi pieņemtie noteikumi Civildienesta noteikumu piemērošanai.

Valde, vienojoties ar Komisiju, pieņem vajadzīgos īstenošanas noteikumus saskaņā ar civildienesta noteikumu 110. pantā paredzēto kārtību.

3.   Kopuzņēmums attiecībā uz darbiniekiem īsteno pilnvaras, kas piešķirtas iecēlējinstitūcijai.

4.   Valde var pieņemt noteikumus, kas ļauj Kopuzņēmuma dalībvalstu ekspertus norīkot darbā Kopuzņēmumā.

11. pants

Darba programmas un resursu tāme

Direktors katru gadu sagatavo iesniegšanai valdē projekta plānu, resursu tāmi un sīki izstrādātas gada darba programmas un budžetu. Katrai no 3. pantā norādītajām Kopuzņēmuma darbību grupām sagatavo atsevišķu darba programmu.

12. pants

Resursi

1.   Kopuzņēmuma resursus veido Euratom ieguldījums, gada dalības maksa un brīvprātīgie ieguldījumi no dalībniekiem, kas nav Euratom, ITER uzņēmējvalsts ieguldījumi un papildu resursi:

a)

Euratom ieguldījumus dara pieejamus ar Kopienas pētniecības un apmācību programmu starpniecību, kas pieņemtas saskaņā ar Līguma 7. pantu;

b)

gada dalības maksu veic finansiālu ieguldījumu veidā, un to dara pieejamu II pielikumā noteiktajā kārtībā;

c)

brīvprātīgus ieguldījumus var veikt naudā vai natūrā, un tos neieskaita gada dalības maksā;

d)

ITER uzņēmējvalsts ieguldījumi;

e)

papildu resursus var gūt saskaņā ar valdes apstiprinātiem noteikumiem.

2.   Kopuzņēmuma resursus izmanto vienīgi 2. pantā noteikto mērķu sasniegšanai. Kopuzņēmums nosaka natūrā veikto ieguldījumu vērtību. Neskarot 19. pantu, Kopuzņēmuma dalībniekiem netiek veiktas nekādas izmaksas, sadalot resursus, kas pārsniedz izdevumus.

13. pants

Finanšu nolikums

1.   Valde pieņem finanšu nolikumu un tā īstenošanas noteikumus.

2.   Finanšu nolikumā paredzēti noteikumi Kopuzņēmuma budžeta izveidei un izpildei.

3.   Finanšu nolikums atbilst III pielikumā izklāstītajiem vispārējiem principiem.

14. pants

Gada darbības pārskats

Gada darbības pārskatā fiksē Kopuzņēmuma darba programmu īstenošanu. Tajā jo īpaši atzīmē Kopuzņēmuma veiktās darbības un novērtē rezultātus, ņemot vērā mērķus un noteikto grafiku, ar veiktajām darbībām saistītos apdraudējumus, resursu izmantojumu un Kopuzņēmuma vispārējo darbību. Gada darbības pārskatu sagatavo direktors, to apstiprina valde un to nosūta dalībniekiem, Komisijai, Eiropas Parlamentam un Eiropas Savienības Padomei.

15. pants

Gada finanšu pārskati un uzraudzība

1.   Divus mēnešus pēc katra finanšu gada beigām Kopuzņēmuma provizoriskos finanšu pārskatus iesniedz Komisijai un Eiropas Kopienu Revīzijas palātai (“Revīzijas palāta”).

Pēc katra finanšu gada beigām Revīzijas palāta līdz 15. jūnijam sagatavo savus komentārus par Kopuzņēmuma provizoriskajiem pārskatiem.

Sešus mēnešus pēc katra finanšu gada beigām direktors Kopuzņēmuma galīgos finanšu pārskatus iesniedz Komisijai, Padomei, Eiropas Parlamentam un Revīzijas palātai.

Eiropas Parlaments pēc Padomes ieteikuma, lēmumu pieņemot ar kvalificētu balsu vairākumu, līdz n+2 gada 30. aprīlim atbrīvo direktoru no atbildības par Kopuzņēmuma n gada budžeta izpildi.

2.   Ar Komisijas Lēmumu 1999/352/EK, EOTK, Euratom  (1) izveidotajam Eiropas Birojam krāpšanas apkarošanai (OLAF) attiecībā uz Kopuzņēmumu un tā darbiniekiem ir tādas pašas pilnvaras kā attiecībā uz Komisijas struktūrvienībām. Tūlīt pēc Kopuzņēmuma izveides tas pievienojas Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas Iestāžu nolīgumam (1999. gada 25. maijs) par iekšējo izmeklēšanu, ko veic Eiropas Birojs krāpšanas apkarošanai (OLAF) (2). Valde apstiprina šo pievienošanos un pieņem pasākumus, kas vajadzīgi, lai sekmētu OLAF veiktu iekšējo izmeklēšanu.

3.   Visos Kopuzņēmuma pieņemtajos lēmumos un noslēgtajos līgumos ir skaidri norādīts, ka OLAF un Revīzijas palāta var veikt dokumentu pārbaudi uz vietas visiem līgumslēdzējiem un apakšuzņēmējiem, kas ir saņēmuši Kopienas līdzekļus, tostarp arī tiešo saņēmēju telpās.

16. pants

Pievienošanās

1.   Pievienojoties Euratom, jebkura jauna Eiropas Savienības dalībvalsts kļūst par Kopuzņēmuma dalībnieci.

2.   Par Kopuzņēmuma dalībnieci kļūst arī jebkura trešā valsts, kas noslēdz sadarbības nolīgumu ar Euratom vadāmas kodolsintēzes jomā, saistot savas attiecīgās pētniecības programmas ar Euratom programmām, un izsaka vēlēšanos kļūt par Kopuzņēmuma dalībnieku.

17. pants

Darbības ilgums

Kopuzņēmums ir izveidots uz 35 gadiem no 2007. gada 19. aprīļa.

18. pants

Uzņēmējvalsts atbalsts

Starp Kopuzņēmumu un uzņēmējvalsti slēdz uzņemšanas nolīgumu, jo īpaši par tam nodrošināmo atrašanās vietu un sniedzamo atbalstu.

19. pants

Likvidācija

1.   Šo statūtu 17. pantā noteiktā perioda beigās vai pēc Padomes pieņemta lēmuma Kopuzņēmumu likvidē.

2.   Ar Kopuzņēmuma likvidāciju saistīto procedūru veikšanai valde ieceļ vienu vai vairākus likvidatorus, kas darbojas saskaņā ar valdes dotajiem norādījumiem.

3.   Kad Kopuzņēmumu likvidē, tas atdod uzņēmējvalstij jebkuru fizisku objektu, ko uzņēmējvalsts tam ir darījusi pieejamu saskaņā ar uzņemšanas nolīgumu, kā tas paredzēts 18. pantā.

4.   Kad fiziskie objekti ir atdoti saskaņā ar 3. punkta noteikumiem, pārējos aktīvus izmanto Kopuzņēmuma saistību nokārtošanai un likvidācijas izdevumu segšanai. Visus pārpalikumus vai iztrūkumu sadala starp visiem likvidācijas brīdī esošiem Kopuzņēmuma dalībniekiem proporcionāli to faktiskajam kopējam ieguldījumam Kopuzņēmumā.

20. pants

Īpašumtiesības un tiesību piešķiršana

1.   Kopuzņēmumam pieder visi tā izveidotie vai gūtie resursi, materiālie un nemateriālie, un finanšu aktīvi, ja vien Komisija un Kopuzņēmums nav vienojušies citādi.

2.   Dalībnieki un to pārstāvēto valstu sintēzes organizācijas bez maksas nodod Kopuzņēmuma rīcībā jebkuras īpašumtiesības, tiesības un saistības, kas izriet no līgumiem vai pasūtījumiem, ko, attiecīgi, noslēdzis vai izdarījis Euratom vai kas noslēgti vai izdarīti ar Euratom atbalstu saistībā ar Kopuzņēmuma darbību pirms tā izveides.

3.   Kopuzņēmums var pārņemt jebkuru 2. punktā minēto līgumu vai pasūtījumu.

21. pants

Grozījumi

1.   Jebkurš Kopuzņēmuma dalībnieks var izteikt valdei priekšlikumu izdarīt grozījumus šajos statūtos.

Tomēr priekšlikumus veikt grozījumus balsošanas sistēmā un tiesībās, kā arī noteikt jaunu dalībnieku balsstiesības iesniedz Euratom.

2.   Pēc tam, kad priekšlikumu ir apstiprinājusi valde, to iesniedz Komisijai.

3.   Komisija iesniegs Padomei priekšlikumu par šādu grozījumu apstiprināšanu saskaņā ar Līguma 50. pantu.

22. pants

Domstarpību izšķiršana

1.   Neskarot Līguma 154. pantu, jebkuras domstarpības starp Kopuzņēmuma dalībniekiem vai starp vienu vai vairākiem dalībniekiem un Kopuzņēmumu saistībā ar šo statūtu interpretāciju vai piemērošanu, ko nevar atrisināt ar valdes starpniecību, pēc jebkuras puses pieprasījuma var nodot izskatīšanai šķīrējtiesā.

2.   Šķīrējtiesu izveido katrai lietai atsevišķi. Šķīrējtiesu veido trīs locekļi, ko kopīgi iecēlušas domstarpības puses. Šķīrējtiesas locekļi no sava vidus ievēl priekšsēdētāju.

3.   Ja domstarpības puses divos mēnešos pēc pieprasījuma par jautājuma nodošanu izskatīšanai šķīrējtiesā nav iecēlušas šķīrējtiesas locekļus vai ja vienu mēnesi pēc šo locekļu iecelšanas šie locekļi nav ievēlējuši priekšsēdētāju, locekli vai locekļus, vai priekšsēdētāju pēc vienas puses pieprasījuma ieceļ Eiropas Kopienu Tiesas priekšsēdētājs.

4.   Šķīrējtiesa pieņem lēmumus ar balsu vairākumu. Šie lēmumi ir saistoši un galīgi.


(1)  OV L 136, 31.5.1999., 20. lpp.

(2)  OV L 136, 31.5.1999., 15. lpp.

I PIELIKUMS

KOPUZŅĒMUMA STATŪTIEM VALDES BALSSTIESĪBAS

Valdes locekļiem ir šāds balsu skaits:

Euratom

5

Austrija

2

Beļģija

2

Bulgārija

1

Kipra

1

Čehijas Republika

2

Dānija

2

Igaunija

1

Somija

2

Francija

5

Grieķija

2

Vācija

5

Ungārija

2

Īrija

2

Itālija

5

Latvija

2

Lietuva

2

Luksemburga

1

Malta

1

Polija

3

Portugāle

2

Rumānija

2

Slovākija

2

Slovēnija

2

Zviedrija

2

Šveice

2

Spānija

3

Nīderlande

2

Apvienotā Karaliste

5

II PIELIKUMS KOPUZŅĒMUMA STATŪTIEM

GADA DALĪBAS MAKSA

1.

Dalībnieki, kas nav Euratom, ik gadu iemaksā dalības maksu Kopuzņēmumā.

2.

Kopējo gada dalības maksas summu n gadam aprēķina, pamatojoties uz gadā nepieciešamajiem līdzekļiem, kas ir vajadzīgi Kopuzņēmuma pārvaldīšanai attiecīgajā gadā, kā to noteikusi valde.

3.

Gada dalības maksu kopsumma nepārsniedz 10 % no gadā nepieciešamās summas Kopuzņēmuma pārvaldīšanai, kā noteikts 2. punktā.

4.

Katra dalībnieka gada dalības maksu, ja vien valde nav vienbalsīgi lēmusi citādi, veido:

a)

minimālā iemaksa, kas līdzinās 0,1 % no 2. punktā norādītās gada dalības maksu kopsummas;

b)

papildu iemaksa, ko aprēķina proporcionāli Euratom finanšu līdzdalībai (1) (izteikta EUR) dalībnieka izdevumos saistībā ar Kopienas kodolsintēzes programmu n–2 gadā, neieskaitot brīvprātīgo ieguldījumu Euratom saistībās, kas ietverts Plašākas pieejas nolīgumā ar Japānu.


(1)  Neskaitot Euratom finanšu līdzdalību JET operācijā.

III PIELIKUMS KOPUZŅĒMUMA STATŪTIEM

FINANŠU NOLIKUMS: VISPĀRĪGIE PRINCIPI

1.

Finanšu nolikumā ievēro šādus budžeta principus:

a)

vienotības un budžeta precizitātes princips;

b)

gada pārskata princips;

c)

līdzsvara princips;

d)

norēķinu vienības princips;

e)

universāluma princips;

f)

specifikācijas princips;

g)

pareizas finanšu pārvaldības princips;

h)

pārredzamības princips.

2.

Kopuzņēmumam ir jānodrošina iekšējās kontroles standarti un mehānismi, tostarp noteikumi par finanšu plūsmu un finanšu darījumu kārtību.

3.

Kopuzņēmumā izveido iekšējās revīzijas struktūrvienību.

4.

Neskarot 1. punkta c) apakšpunktā minēto līdzsvarotības principu, Kopuzņēmums var ņemt aizdevumus saskaņā ar šo statūtu 4. pantu, ja tos apstiprinājusi valde, un saskaņā ar finanšu nolikumā paredzētajiem nosacījumiem.

5.

Finanšu nolikumā īpaši norāda šādu informāciju:

a)

finanšu gadu, kas sākas janvāra pirmajā dienā un beidzas decembra pēdējā dienā;

b)

noteikumus un procedūras daudzgadu projekta plāna un resursu tāmes sagatavošanai, to noformējumu un struktūru, tostarp budžeta noteikumus un aprēķinus piecu gadu ilgam laikposmam;

c)

noteikumus un procedūras ikgadējo darba programmu un resursu tāmes sagatavošanai, un to noformējumu un struktūru, tostarp budžeta noteikumus un aprēķinus divu gadu ilgam laikposmam;

d)

noteikumus un procedūras gada budžeta sagatavošanai un pieņemšanai un tā izpildei, tostarp saistību un maksājumu veikšanas procedūras;

e)

atgūto līdzekļu iekasēšanas principus un principus saistībā ar procentu ieņēmumiem no dalībnieku ieguldītajiem resursiem;

f)

noteikumus un procedūras attiecībā uz iekšējo finanšu kontroli, tostarp deleģētajām pilnvarām, jo īpaši attiecībā uz maksimālajiem apjoma ierobežojumiem, līdz kuriem direktors var piešķirt līgumu slēgšanas tiesības ar izpildu komitejas apstiprinājumu vai bez tā;

g)

noteikumus un procedūras Kopuzņēmuma dalībnieku ieguldījumu aprēķināšanai un maksājumu pārskaitīšanai;

h)

noteikumus un procedūras resursu pārvaldībai, tostarp materiālo un nemateriālo aktīvu pirkšanai, pārdošanai un vērtības noteikšanai;

i)

noteikumus un procedūras finanšu pārskatu un uzskaites veikšanai un noformēšanai, un gada bilances sagatavošanai un noformēšanai;

j)

noteikumus un procedūras interešu konfliktu risināšanai un ziņošanai par nelikumībām un krāpšanu aizdomu gadījumos.

6.

Kopuzņēmums veic uzkrājumu grāmatvedību saskaņā ar starptautiskajiem grāmatvedības un finanšu pārskatu standartiem. Ieņēmumu un izdevumu uzskaiti veic atsevišķi un atsevišķi uzrāda gada pārskatos, kuros atspoguļo saistību un maksājumu budžeta izpildi kopā ar administratīvajiem izdevumiem. Kopuzņēmumam nav atsevišķu kontu katram dalībniekam, bet tas atskaitās par saņemtajām gada dalības maksām un veiktajām darbībām.

7.

Kopuzņēmuma izveides plānu sagatavo, vienojoties ar Komisiju un saskaņā ar 46. pantu Padomes Regulā (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 (2002. gada 25. jūnijs) par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam (1).

8.

Ieņēmumu un izdevumu tāmes kopā ar darbības pārskatiem un Kopuzņēmuma bilanci par katru finanšu gadu iesniedz Komisijai, Padomei un Eiropas Parlamentam.

9.

Kopuzņēmums pieņem noteikumus un procedūras, kas veido ar ITER organizācijas iepirkumu sistēmu savietojamu un integrētu iepirkumu sistēmu, kurā ir ņemtas vērā Kopuzņēmuma īpašās darbības vajadzības, kas cita starpā izriet no starptautiskām saistībām, tādējādi dodot Kopuzņēmumam iespēju efektīvi un laikus veikt paredzētos iepirkumus.


(1)  OV L 248, 16.9.2002., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK, Euratom) Nr. 1995/2006.


Komisija

30.3.2007   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 90/73


KOMISIJAS LĒMUMS

(2006. gada 6. decembris)

par atbalsta shēmu pētniecībai un attīstībai aeronautikas jomā, ko īstenojusi Beļģija

(izziņots ar dokumenta numuru K(2006) 5792)

(Autentisks ir tikai teksts franču un holandiešu valodā)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(2007/199/EK)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu, un jo īpaši tā 88. panta 2. punkta pirmo daļu,

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas zonas līgumu, un jo īpaši tā 62. panta 1. punkta a) apakšpunktu,

ņemot vērā Padomes 1999. gada 22. marta Regulu (EK) Nr. 659/1999, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus EK Līguma 93. panta piemērošanai (1), un jo īpaši tās 7. pantu,

ņemot vērā Komisijas 2006. gada 22. jūnija lēmumu (2), ar kuru Komisija uzsāka 88. panta 2. punktā paredzēto procedūru attiecībā uz atbalstu C 27/2006 (iepriekš NN 22/2004),

pēc tam, kad ieinteresētās personas aicinātas iesniegt savus apsvērumus saskaņā ar minēto pantu,

tā kā:

1.   PROCEDŪRA

(1)

Beļģija ar 2004. gada 13. februāra vēstuli, kas reģistrēta Komisijā 2004. gada 18. februārī, paziņoja par atbalsta shēmu pētniecībai un attīstībai aeronautikas jomā. Ar 2004. gada 23. decembra un 2005. gada 1. jūlija vēstulēm, kas Komisijā reģistrētas attiecīgi 2005. gada 3. janvārī un 5. jūlijā, Beļģija paziņoja papildu informāciju.

(2)

Komisija ar 2006. gada 22. jūnija vēstuli informēja Beļģiju par lēmumu attiecībā uz minēto atbalstu uzsākt EK Līguma 88. panta 2. daļā paredzēto procedūru.

(3)

Beļģija ar 2006. gada 11. septembra vēstuli, kas reģistrēta tajā pašā dienā, Komisijai iesniedza savus apsvērumus.

(4)

Komisija ar 2006. gada 2. oktobra vēstuli Beļģijai lūdza papildu informāciju, ko tā iesniedza ar 2006. gada 23. un 24. novembra vēstulēm, kas reģistrētas attiecīgi tajās pašās dienās.

(5)

Komisijas lēmums uzsākt procedūru tika publicēts Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī  (3). Komisija aicināja ieinteresētās personas iesniegt savus apsvērumus par minēto pasākumu.

(6)

Komisija par minēto atbalstu nesaņēma nekādus ieinteresēto personu apsvērumus.

2.   APRAKSTS

2.1.   Shēmas mērķis, tiesiskais pamats, ilgums un budžets

(7)

Pasākuma mērķis ir nostiprināt civilās aviācijas attīstības programmā piedalošos Beļģijas aeronautikas nozares uzņēmumu tehnoloģiskās spējas, kā arī uzturēt un veicināt nodarbinātību šajā nozarē. Beļģijas iestādes uzskata, ka atbalsta shēmas rezultātā tuvāko 20 gadu laikā varētu tikt radītas 2 500 līdz 3 000 jaunas darba vietas.

(8)

Beļģijas Ministru padome 2000. gada 1. decembrī nolēma piešķirt finansējumu atbalsta shēmai, kas paredzēta pētniecībai un attīstībai aeronautikas jomā. Šo atbalstu piešķir federālā valdība saskaņā ar 2001. gada 20. novembrī noslēgto nolīgumu starp valsti un reģioniem, balstoties uz budžeta likumu (Likums par pirmajām korekcijām 2001. gada izdevumu kopbudžetā – 2001. gada 27. jūlija likums, Moniteur belge, 14.5.2002.).

(9)

Saskaņā ar šo shēmu valsts laikā no 2002. līdz 2006. gadam var piešķirt aizdevumus atbalsta saņēmējiem uzņēmumiem. Ministru padomes 2000. gada 1. decembra lēmumā norādīts, ka budžets, kura kopsumma ir EUR 195 038 000, dalās šādi: EUR 112 457 000 lidaparātu korpusu ražotājiem, EUR 41 307 000 iekārtu ražotājiem un EUR 41 274 000 motoru ražotājiem.

2.2.   Atbalsta saņēmēji, pētniecības darbības un attaisnotās izmaksas

(10)

Shēma paredzēta Beļģijā reģistrētiem uzņēmumiem, kas ir civilās aviācijas attīstības programmai paredzētu motoru vai iekārtu piegādātāju partneri vai apakšuzņēmēji. Šo uzņēmumu rīcībā jābūt tādai tehnoloģijai, kas spēj piesaistīt būvētāju vai to partneru interesi un var tikt izmantota attiecīgajam lidaparātu veidam.

(11)

Beļģijas valsts atbalsts izpaužas kā atbalsts rūpnieciskās pētniecības un pirmskonkurences attīstības izmaksām Kopienas pamatnostādņu par valsts atbalstu pētniecībai un attīstībai (4) 1. pielikuma nozīmē (tālāk tekstā – “pētniecības un attīstības pamatnostādnes”).

(12)

Pētniecības un attīstības attaisnotās izmaksas ir tieši ar projektu saistītās izmaksas, izņemot līgumslēgšanas tiesību iegūšanai vajadzīgās komerciālās un/vai tirgvedības izmaksas, ar nosacījumu, ka šīs izmaksas radušās pēc 2000. gada 1. decembra, ka attiecīgais uzņēmums tās pamatojis, ka federālā valdība tās pārbaudījusi un akceptējusi un ka tās ir vajadzīgas iepriekš definēto pētniecības un attīstības uzdevumu izpildei. Attaisnotajām izmaksām jāatbilst pētniecības un attīstības pamatnostādņu 2. pielikuma definīcijām. Sertifikācijas izmaksas nav attaisnotas.

2.3.   Atbalsta instruments, intensitāte un apvienošana

(13)

Atbalstu piešķir aizdevumu veidā, kurus valstij atmaksā, balstoties uz koeficientu, ko piemēro attiecīgo produktu vai tehnoloģiju pārdošanas ieņēmumiem, un atbalsta maksimālā intensitāte ir 75 % no rūpnieciskās pētniecības izmaksām (bāze ir 60 %, bet tai var pieskaitīt papildu atbalstu, kopā nepārsniedzot 75 %) un 50 % no pirmskonkurences attīstības izmaksām (bāze ir 40 %, bet tai var pieskaitīt papildu atbalstu, kopā nepārsniedzot 50 %).

(14)

Aizdevumu atmaksā pēc principa, ka maksājumus veic no projekta rezultātā radītā apgrozījuma, līdz aizdevums pilnībā atmaksāts. Starp Beļģijas valsti un atbalsta saņēmēju uzņēmumu noslēdzamais standartlīgums paredz, ka attiecīgajam uzņēmumam par saņemto aizdevumu nekādā gadījumā nav jāmaksā procenti. Maksājumus beidz veikt, līdzko atmaksāta aizdevuma pamatsumma.

(15)

Beļģijas iestādes apņemas ievērot atbalsta apvienošanas noteikumus un gādāt, lai atbalsta intensitāte nepārsniegtu pētniecības un attīstības pamatnostādnēs noteiktos maksimālos lielumus. Attiecīgajam projektam netiks piešķirts nekāds cits valsts atbalsts papildus federālās valdības atbalstam.

2.4.   Atbalsta stimulējošā iedarbība un saistības

(16)

Saskaņā ar shēmu piešķirtajam atbalstam jābūt nepieciešamam un ar stimulējošu iedarbību. Lai projekts varētu tikt atbalstīts, tam jābūt saistītam ar zināmu tehnisko un finansiālo risku, kas liedz projektu pilnībā finansēt pašam uzņēmumam, kurš piesakās uz atbalstu. Ieinteresētajam uzņēmumam jāiesniedz pilnībā sagatavots tehniskais un finansiālais pieteikums, un tikai uz tā pamata var piešķirt atbalstu. Katru pieteikumu atsevišķi izvērtē ministrija, kas atbild par ekonomiku un zinātnes politiku. Beļģijas iestādes arī apņemas pārliecināties par atbalsta stimulējošo iedarbību, balstoties uz atbalstu saņēmušo uzņēmumu apsekojumiem, kā arī pierādīt šīs stimulējošās iedarbības esību, iesniedzot ikgadējus ziņojumus Komisijai.

(17)

Beļģijas iestādes apņemas saskaņā ar pētniecības un attīstības pamatnostādņu 4.7. punktu atsevišķi paziņot par ikvienu lielo projektu. Tās paziņoja Komisijai par atbalstu, kas piešķirts uzņēmumam Techspace Aero par motora GP7000 zemspiediena sūkni (atbalsts C 28/2006, iepriekš NN 23/2004).

2.5.   Procedūras uzsākšanas iemesli

(18)

Savā 2006. gada 22. jūnija lēmumā Komisija atbalsta pasākumu bija izvērtējusi, ņemot vērā pētniecības un attīstības pamatnostādnes, un pauda šaubas, vai atbalsts atbilst tām.

(19)

Komisija ņēma vērā to, ka atbalsts tika piešķirts kā aizdevums, kura atmaksāšanas noteikumi paredzēja atmaksāšanu piesaistīt pētniecības rezultātā izstrādātā projekta noietam. Šāda veida aizdevumi, kas atmaksājami projekta izdošanās gadījumā, aeronautikas jomā ir plaši izplatīti.

(20)

Pētniecības un attīstības pamatnostādņu 5.6. punkts skaidri paredz šāda veida aizdevumus. Tajās norādīts, ka attiecībā uz šāda veida atbalsta instrumentiem var tikt pieļauts, ka atbalsta parasto intensitāti (25 % pirmskonkurences attīstībai un 50 % rūpnieciskajai pētniecībai) pārsniedz, atmaksāšanas nosacījumus novērtējot katrā gadījumā atsevišķi.

(21)

Kopš pētniecības un attīstības pamatnostādņu stāšanās spēkā Komisijai ir paziņoti daudzi gadījumi, kuros atbalsts piešķirts kā aizdevums, kas atmaksājams projekta izdošanās gadījumā. Šāda veida gadījumiem Komisija ir izstrādājusi praksi, kā interpretēt minēto pamatnostādņu 5.6. punktu (5).

(22)

Komisijas līdz šim analizētajos gadījumos aizdevumu atmaksāšanas noteikumi paredzēja, ka projekta izdošanās gadījumā atmaksā ne tikai aizdevuma pamatsummu, bet arī procentus, ko aprēķina, piemērojot pamatlikmi un diskonta likmi, ko Komisija attiecīgajai dalībvalstij noteikusi laikā, kad atbalsts piešķirts. Atmaksājamā summa dažos gadījumos bija pat lielāka – ja programma bija īpaši izdevusies.

(23)

Ņemot to vērā, Komisija ieviesa praksi ierobežot aizdevuma attiecību pret attaisnotajām izmaksām līdz 40 % par pirmskonkurences attīstības pasākumiem un 60 % par rūpnieciskās pētniecības pasākumiem, nosakot, ka šai bāzes intensitātei var pieskaitīt papildu procentu punktus saskaņā ar pētniecības un attīstības pamatnostādņu 5.10. punktu.

(24)

Savukārt, vērtējot šo konkrēto atbalsta shēmu, Komisija konstatē, ka Beļģijas iestādes ir piemērojušas minētos maksimālos līmeņus, proti, 40 % un 60 % (plus iespējamos papildu procentu punktus saskaņā ar pētniecības un attīstības pamatnostādņu 5.10. punktu), taču vienlaikus piešķirtā aizdevuma atmaksāšanas noteikumos nav paredzēts maksāt procentus, pat tad, ja programma būtu veiksmīga.

(25)

Tādējādi šā konkrētā atbalsta atmaksāšanas noteikumi ir ievērojami izdevīgāki uzņēmumiem, kuri saņem atbalstu saskaņā ar šo shēmu, nekā parastie atmaksāšanas noteikumi, kas tikuši piemēroti atbalsta saņēmējiem citos Komisijas līdz šim izskatītajos gadījumos. Tā kā procenti nav jāmaksā, atbalsta saņēmēji var būt droši, ka jebkurā gadījumā saņems zināmu atbalstu, lai gan saskaņā ar parastajiem atmaksāšanas noteikumiem projekta izdošanās gadījumā var būt, ka atbalstu nemaz nesaņem (un īpaši veiksmīgu projektu gadījumā tas var būt pat negatīvs – uzņēmums valstij var palīdzēt nopelnīt, pat reālā izteiksmē).

3.   BEĻĢIJAS PIEZĪMES

3.1.   Pasākuma budžets

(26)

Atsaucoties uz 2006. gada 22. jūnija lēmumu, Beļģijas iestādes precizēja, ka attiecīgā atbalsta shēma nav paredzēta korpusu ražotāju atbalstam. Ministru padomes 2000. gada 1. decembra lēmumā korpusu ražotājiem paredzētais budžets ir nošķirts no iekārtu un motoru ražotājiem paredzētā budžeta. Korpusu ražotājiem paredzētā atbalsta piešķiršanas noteikumi pilnībā atšķiras no noteikumiem attiecībā uz iekārtu un motoru ražotājiem. Ar Ministru padomes 2000. gada 1. decembra lēmumu ieviestais atbalsts paredzēts tikai iekārtu un motoru ražotājiem.

3.2.   Iekārtu un motoru ražotājiem piešķirtā atbalsta pielāgošana

(27)

Beļģijas iestādes ir ierosinājušas pielāgot atbalstu, kas piešķirts iekārtu un motoru ražotājiem, saskaņā ar līguma paraugiem, kuri Komisijai iesniegti 2006. gada 23. novembrī. Tika piedāvātas divas pielāgojumu alternatīvas. Attiecībā uz katru atbalstīto projektu izraudzīta tikai viena no alternatīvām.

(28)

Pirmā alternatīva ir atgūt daļu piešķirtā atbalsta, lai tādējādi pazeminātu tā intensitāti līdz pētniecības un attīstības pamatnostādnēs noteiktajam subsīdiju līmenim (maksimāli 50 % par rūpnieciskās pētniecības (RP) pasākumiem un 25 % par pirmskonkurences attīstības (PA) pasākumiem, ar iespēju pieskaitīt papildu procentu punktus). Beļģijas iestādes apņemas atbalsta pārsniegto daļu atgūt vēlākais līdz 2007. gada 31. martam, piemērojot pamatlikmi un diskonta likmi, ko Komisija bija noteikusi laikā, kad atbalsts piešķirts. Papildus šim pirmajam maksājumam, gadījumā, ja projekts būs veiksmīgs, Beļģijas iestādes saskaņā ar atbalsta piešķiršanas līgumā noteikto prasīs bez procentiem atmaksāt uzņēmumam palikušā atbalsta daļu.

1.   tabula

Aizdevumi, kuru summa samazināta līdz pieļaujamajai intensitātei

Atbalsta saņēmējs

Attaisnotās izmaksas

(tūkstošos euro)

Galīgā intensitāte

Piešķirtais aizdevums

(tūkstošos euro)

Atgūstamā summa, iesk. procentus

(tūkstošos euro)

Likme

RP

PA

RP

PA

Septentrio

(…) (6)

(…)

60 %

35 %

5 454

912

3,95 %

ASCO

(…)

(…)

50 %

25 %

1 473

407

3,95 %

ASCO

(…)

(…)

50 %

25 %

2 434

988

3,95 %

ASCO

(…)

(…)

50 %

25 %

3 308

1 180

3,70 %

LMS

(…)

(…)

50 %

25 %

3 264

782

4,43 %

BARCO

(…)

(…)

50 %

25 %

0

0

BARCO

(…)

(…)

50 %

25 %

2 120

575

3,95 %

BARCO

(…)

(…)

50 %

25 %

904

189

4,08 %

Advanced Products

(…)

(…)

60 %

35 %

23

8

4,43 %

(29)

Otrā alternatīva paredz saglabāt atmaksājamo aizdevumu tikai tad, ja projekts ir veiksmīgs, un tā atmaksāšanu veikt saskaņā ar Komisijas praksi. Beļģijas iestāžu piemērotie atmaksāšanas noteikumi ir progresīvi un projekta izdošanās gadījumā ļauj atgūt pamatsummu un procentus, piemērojot pamatlikmi un diskonta likmi, ko Komisija bija noteikusi laikā, kad atbalsts piešķirts.

2.   tabula

Aizdevumi, kuru atmaksāšanu veic saskaņā ar Kopienas praksi

Atbalsta saņēmējs

Attaisnotās izmaksas

(tūkstošos euro)

Atbalsta intensitāte

Aizdevums

(tūkstošos euro)

Procenti

(tūkstošos euro) (7)

Likme

Rezultāti (pārdotie komplekti)

RP

PA

RP

PA

Europlasma

(…)

(…)

75 %

50 %

1 262

525

4,80 %

(…)

Europlasma

(…)

(…)

75 %

50 %

719

290

4,80 %

(…)

Europlasma

(…)

(…)

75 %

50 %

1 202

362

4,80 %

(…)

Electronic Apparatus

(…)

(…)

70 %

50 %

8 131

3 062

4,08 %

(…)

Samtech

(…)

(…)

70 %

50 %

1 075

305

4,36 %

(…)

XenICS/FOS & S

(…)

(…)

70 %

50 %

8 214

3 482

4,08 %

(…)

(30)

Projektu komerciālo izdošanos vērtē pēc noieta prognozēm atbalsta piešķiršanas brīdī. Aprēķinot aizdevuma atmaksājamo summu, ņem vērā kopējo pārdošanas apjomu.

(31)

Attiecībā uz Electronic Apparatus un XenICS/FOS & S atmaksājamā summa par katru pārdevumu ir nemainīga. Ar šiem nemainīgajiem maksājumiem atgūst daļu pamatsummas un procentus.

(32)

Savukārt attiecībā uz Europlasma un Samtech atmaksājamā summa par katru pārdevumu ir mainīga. Mainīgie maksājumi sastāv no:

nemainīgas summas, kas iegūta, pamatsummu dalot ar pārdošanas apjomu, kas noteikts kā izdošanās kritērijs, un

mainīgas summas, ko aprēķina atkarībā no noieta un ar ko sedz procentus no atlikušās aizdevuma pamatsummas.

(33)

Attiecībā uz Europlasma maksājumi ir lineāri.

(34)

Attiecībā uz Electronic Apparatus maksājumi tiek veikti pa posmiem. Paredzēti 5 posmi, katrā pa […] komplektiem (shipsets). Ja programma tiek pārtraukta kāda posma vidū, nesasniedzot paredzēto rezultātu, uzņēmums pēdējo maksājumu veic proporcionāli noietam pēc iepriekšējā posma noslēguma.

(35)

Visbeidzot, attiecībā uz Samtech un XenICS/FOS & S maksājumi ir eksponenciāli. Atmaksāšanai paredzēti trīs posmi:

pirmais posms atbilst pirmajai noieta trešdaļai;

otrajā posmā, kas atbilst otrajai noieta trešdaļai, maksājumi ir divreiz lielāki nekā pirmajā posmā;

trešajā posmā, kas atbilst trešajai noieta trešdaļai, maksājumi ir trīsreiz lielāki nekā pirmajā posmā.

(36)

Tā kā atbalsts piešķirts tikai nesen, Beļģijas iestādes par atmaksāšanas termiņu attiecībā uz visiem 2. tabulā minētajiem līgumiem ir noteikušas 2018. gada 31. decembri, izņemot līgumu ar Samtech, kuram termiņš ir 2021. gada 31. decembris.

3.3.   Saistības

(37)

Beļģijas iestādes apņemas:

līdz 2006. gada 31. decembrim grozīt sākotnējos līgumus tā, lai tie atbilstu 2006. gada 23. novembrī nosūtītajiem līguma paraugiem un šā lēmuma 28. līdz 36. apsvērumā izklāstītajiem atmaksāšanas nosacījumiem;

līdz 2006. gada 31. decembrim nosūtīt grozītos un parakstītos līgumus;

ievērot Komisijas praksi attiecībā uz atmaksāšanas noteikumiem, ja līdz 2006. gada 31. decembrim tiek piešķirti jauni aizdevumi, kuru intensitāte ir lielāka par pētniecības un attīstības pamatnostādnēs noteikto;

veikt attiecīgus pasākumus, ja saskaņā ar šo shēmu tiek piešķirts jauns atbalsts pēc tam, kad stājušās spēkā Kopienas nostādnes par valsts atbalstu pētniecībai, tehnoloģiju attīstībai un novatorismam.

4.   NOVĒRTĒJUMS

4.1.   Valsts atbalsta esība

(38)

Atbalsta shēma tiek finansēta no Beļģijas federālās valdības līdzekļiem. Atbalsts paredzēts noteiktiem iekārtu un motoru ražotājiem aeronautikas jomā. Aizdevumi ir jāatmaksā tikai tad, ja produkts, par ko tiek veikti pētījumi, ir komerciāli veiksmīgs, un atsevišķos gadījumos aizdevumi tiek atmaksāti bez procentiem. Tādējādi šie aizdevumi ir izdevīgāki salīdzinājumā ar aizdevumiem, ko piešķir tirgus apstākļos. Visbeidzot, šī atbalsta shēma var radīt konkurences traucējumus un iespaidot tirdzniecību starp dalībvalstīm, jo šajā jomā arī citās dalībvalstīs darbojas iekārtu un motoru ražotāji. Līdz ar to atbalsta pasākums atbilst visiem kritērijiem, kas raksturo valsts atbalstu EKL 87. panta 1. punkta izpratnē.

(39)

Saskaņā ar šo shēmu kopā piešķirts atbalsts EUR 82 581 000 apmērā – EUR 41 307 000 iekārtu ražotājiem un EUR 41 274 000 motoru ražotājiem.

4.2.   Valsts atbalsta nelikumīgums

(40)

Atbalsts saskaņā ar atbalsta shēmu tika piešķirts, balstoties uz līgumiem starp valsti un attiecīgajiem uzņēmumiem. Beļģijas iestāžu iesniegtajā līguma paraugā nav ietverta līguma darbības apturēšanas klauzula, ar kuru būtu noteikts, ka aizdevuma izmaksāšana ir atkarīga no Komisijas veiktās atbalsta pasākuma analīzes saskaņā ar Kopienas noteikumiem par valsts atbalstu. Tā kā atbalsta pasākums jau ir īstenots, tas uzskatāms par nelikumīgu Regulas (EK) Nr. 659/1999 1. panta b) un f) apakšpunkta nozīmē.

4.3.   Valsts atbalsta saderība ar noteikumiem

(41)

Grozījumi saskaņā ar pirmo alternatīvu, kas aprakstīta 28. apsvērumā, paredz samazināt saņēmējiem sākotnēji piešķirto atbalstu, pazeminot tā intensitāti līdz pētniecības un attīstības pamatnostādnēs noteiktajam subsīdiju līmenim (maksimāli 50 % par rūpnieciskās pētniecības pasākumiem un 25 % par pirmskonkurences attīstības pasākumiem, ar iespēju pieskaitīt papildu procentu punktus). Papildus atbalsta pārsniegtās daļas atgūšanai kopā ar attiecīgajiem procentiem, atlikušā atbalsta atmaksāšana pat pārsniedz pētniecības un attīstības pamatnostādņu prasības. Līdz ar to šādi pielāgotais atbalsts kļūst saderīgs ar minētajām pamatnostādnēm.

(42)

Piešķirtā atbalsta pielāgojumi saskaņā ar otro alternatīvu, kas aprakstīta 29. līdz 36. apsvērumā, atmaksāšanas noteikumus padara atbilstīgus Komisijas praksei – atmaksāšana notiek progresīvi, un projekta izdošanās gadījumā atmaksājamā summa palielinās līdz aizdevuma pamatsummai, kam pieskaitīti uzkrātie procenti. Līdz ar to šādi pielāgotais atbalsts kļūst saderīgs ar Komisijas praksi.

(43)

Uzņēmumi, kas līdz šim saņēmuši atbalstu saskaņā ar šo shēmu, ir norādīti 1. un 2. tabulā. Beļģijas iestādes apņemas anulēt papildu priekšrocības, ko tās uz laiku bija piešķīrušas minētajiem uzņēmumiem, ņemot vērā Komisijas līdz šim izskatītos gadījumus, kuros atbalsts piešķirts atmaksājama aizdevuma veidā. Papildus tam Beļģijas iestādes apņemas ievērot Komisijas praksi attiecībā uz atmaksāšanas noteikumiem, ja līdz 2006. gada 31. decembrim tiktu piešķirti jauni aizdevumi, kuru intensitāte ir lielāka par pētniecības un attīstības pamatnostādnēs noteikto. Tās arī apņemas veikt attiecīgus pasākumus, ja saskaņā ar šo shēmu tiktu piešķirts jauns atbalsts pēc tam, kad stājušās spēkā jaunās Kopienas nostādnes par valsts atbalstu pētniecībai, tehnoloģiju attīstībai un novatorismam.

5.   SECINĀJUMS

(44)

Komisija konstatē, ka Beļģija atbalsta shēmu pētniecībai un attīstībai aeronautikas jomā, saskaņā ar kuru tā piešķīra atbalstu iekārtu un motoru ražotājiem, ir īstenojusi nelikumīgi, pārkāpjot EK Līguma 88. panta 3. punktu. Tomēr Beļģija apņemas līdz 2006. gada 31. decembrim pielāgot piešķirto valsts atbalstu tā, lai tas atbilstu Kopienas pamatnostādnēm par valsts atbalstu pētniecībai un attīstībai un Komisijas praksei,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Valsts atbalsts, ko Beļģija ir piešķīrusi iekārtu un motoru ražotājiem saskaņā ar atbalsta shēmu pētniecībai un attīstībai aeronautikas jomā, ir saderīgs ar kopējo tirgu, ja ir ievēroti 2. pantā minētie nosacījumi.

2. pants

Beļģija 1. pantā minētās atbalsta shēmas atbalsta saņēmējiem prasa atmaksāt izsniegtos aizdevumus saskaņā ar vienu no 28. līdz 36. apsvērumā aprakstītajām metodēm.

Šajā nolūkā Beļģija līdz 2006. gada 31. decembrim, izmantojot Komisijai 2006. gada 23. novembrī iesniegtos līguma paraugus, kuros iestrādāti jaunie atmaksāšanas noteikumi, kas aprakstīti 28. līdz 36. apsvērumā, groza līgumus, ko tā noslēgusi ar atbalsta saņēmējiem saskaņā ar 1. pantā minēto atbalsta shēmu.

Grozītie un parakstītie līgumi tiek nosūtīti Komisijai līdz 2006. gada 31. decembrim.

3. pants

Beļģija divu mēnešu laikā no šā lēmuma saņemšanas dienas informē Komisiju par pasākumiem, kas veikti, lai panāktu atbilstību šim lēmumam.

4. pants

Šis lēmums ir adresēts Beļģijas Karalistei.

Briselē, 2006. gada 6. decembrī

Komisijas vārdā

Komisijas locekle

Neelie KROES


(1)  OV L 83, 27.3.1999., 1. lpp., Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1791/2006 (OV L 363, 20.12.2006., 1. lpp.).

(2)  OV C 196, 19.8.2006., 7. lpp.

(3)  Sk. 2. zemsvītras piezīmi.

(4)  OV C 45, 17.2.1996., 5. lpp.

(5)  Sk. gadījumus, kas minēti 5. parindē Komisijas 2006. gada 22. jūnija lēmumā (OV C 196, 19.8.2006., 7. lpp.).

(6)  Biznesa noslēpums.

(7)  Atgūst aizdevuma atmaksāšanas gaitā.


30.3.2007   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 90/79


KOMISIJAS LĒMUMS

(2006. gada 6. decembris)

par valsts atbalstu pētniecībai un attīstībai, ko Beļģija piešķīrusi sabiedrībai Techspace aero

(izziņots ar dokumenta numuru K(2006) 5799)

(Autentisks ir tikai teksts franču un nīderlandiešu valodā)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(2007/200/EK)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu, un jo īpaši tā 88. panta 2. punkta pirmo daļu,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Ekonomikas zonu, un jo īpaši tā 62. panta 1. punkta a) apakšpunktu,

ņemot vērā Padomes 1999. gada 22. marta Regulu (EK) Nr. 659/1999, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus EK līguma 93. panta piemērošanai (1), un jo īpaši tās 7. pantu,

ņemot vērā 2006. gada 22. jūnija lēmumu (2), ar kuru Komisija uzsāk 88. panta 2. punktā paredzēto procedūru attiecībā uz atbalstu C 28/2006 (ex NN 23/2004),

pēc tam, kad ieinteresētajām personām ir lūgts iesniegt savus apsvērumus saskaņā ar minēto pantu,

tā kā:

1.   PROCEDŪRA

(1)

Beļģija 2004. gada 13. februāra vēstulē, kas reģistrēta Komisijā 18. februārī, paziņoja par atbalstu pētniecībai un attīstībai sabiedrībai Techspace Aero. Beļģija sniedza Komisijai papildu informāciju 2004. gada 23. decembra, 2005. gada 1. jūlija un 2006. gada 8. marta vēstulēs, kas reģistrētas Komisijā attiecīgi 2005. gada 3. janvārī un 5. jūlijā un 2006. gada 13. martā.

(2)

Šis paziņojums bija pievienots paziņojumam par pētniecības un attīstības atbalsta shēmu aviācijas nozarē, jo šim pasākumam bija piešķirta lielākā daļa minētās shēmas līdzekļu, un tāpēc bija vajadzīgs atsevišķs paziņojums saskaņā ar 4.7. punktu Kopienas pamatnostādnēs par valsts atbalstu pētniecībai un attīstībai (3) (turpmāk tekstā – “pētniecības un attīstības pamatnostādnes”). Par minēto shēmu tika sākta atsevišķa formāla izmeklēšanas procedūra, kuras atbalsta numurs ir C 27/2006 (ex NN 22/2004).

(3)

Komisija 2006. gada 22. jūnija vēstulē informēja Beļģiju par lēmumu uzsākt EK Līguma 88. panta 2. daļā paredzēto procedūru attiecībā uz individuālo atbalstu, kas piešķirts Techspace Aero.

(4)

Beļģija iesniedza apsvērumus ar 2006. gada 11. septembra vēstuli, kas reģistrēta Komisijā tajā pašā dienā.

(5)

Komisija 2006. gada 2. oktobra vēstulē pieprasīja Beļģijai sniegt papildu paskaidrojumus, kas tika darīts 2006. gada 23. un 24. novembra vēstulēs, kas reģistrētas tajā pašā dienā.

(6)

Komisijas lēmums uzsākt procedūru tika publicēts Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī  (4). Komisija aicināja ieinteresētās personas sniegt savus apsvērumus par minēto atbalstu.

(7)

Komisija šajā jautājumā nav saņēmusi ieinteresēto personu apsvērumus.

2.   APRAKSTS

2.1.   Atbalsta saņēmējs

(8)

Techspace Aero ir Beļģijas sabiedrība, kas specializējusies gaisa un kosmosa kuģu motoriem paredzētu detaļu bloku ražošanā. Saskaņā ar datiem, ko minētā sabiedrība sniedz savā tīmekļa vietnē, 51 % tās akciju pieder Francijas grupai Safran, 28,4 % Valonijas reģionam, 19 % ASV sabiedrībai Pratt & Whitney un 1,6 % Société Wallonne d’Investissement. 2004. gadā tajā strādāja 1 230 darbinieki, un tās apgrozījums bija 271 miljons euro.

(9)

Techspace Aero ir īpaši specializējusies zemspiediena kompresoru jomā. Tā piedalās vairākos nozīmīgos civilās aviācijas motoru izstrādes projektos kopā ar tādiem uzņēmumiem kā General Electric, Pratt & Whitney vai sabiedrību SNECMA.

2.2.   Atbalstu saņēmušais pētniecības un attīstības projekts

(10)

Techspace Aero piedalās pasažieru lidmašīnas motora GP7000 izstrādes projektā. Šis motors ir izstrādāts, sadarbojoties ar diviem ASV rūpniecības uzņēmumiem, proti, General Electric un Pratt & Whitney. Projektā piedalās arī citi Eiropas uzņēmumi kā MTU (Vācija) vai SNECMA (Francija).

(11)

Techspace Aero ziņā ir GP7000 zemspiediena kompresora izveide. Sabiedrības kopējās attaisnotās pētniecības un attīstības izmaksas šajā projektā ir […] (5), kas sadalītas laikā no 2002. līdz 2006. gadam. Saskaņā ar Beļģijas iestāžu sniegtajām ziņām projekta kopējās izmaksas veido […] par rūpnieciskās izpētes (RI) darbībām un […] par pirmskonkurences attīstības (PKA) darbībām pētniecības un attīstības pamatnostādņu I pielikuma nozīmē.

(12)

Rūpnieciskās izpētes darbībās ietilpst projekta posmi pirms pirmās motora testēšanas. Pirmskonkurences attīstības darbības atbilst motora testēšanas posmam. Uz sertifikācijas izmaksām atbalsts neattiecas.

2.3.   Atbalsta veids

(13)

Techspace Aero 2000. gadā lūdza atbalstu no Beļģijas valdības, lai īstenotu šo projektu. Beļģijas iestādes piešķīra šo atbalstu 2003. gada 1. oktobrī.

(14)

Atbalsts tika piešķirts kā atmaksājams aizdevums par maksimālo summu 41 274 000euro, un tas atbilst 65 % rūpnieciskās izpētes izmaksu un 45 % pirmskonkurences attīstības izmaksu.

(15)

Aizdevums tiek atlīdzināts pēc principa, kad par katru pārdoto gatavo elementu tiek atlīdzināta summa, kas atkarīga no šā elementa klasifikācijas, turklāt tiek veikti maksājumi atkarībā no apgrozījuma, ko veido rezerves daļu pārdošanas apjoms un remonta izmaksas. Līgumā, ko parakstījusi Beļģijas valsts un Techspace Aero, paredzēts, ka sabiedrībai nekādos apstākļos nav jāatlīdzina procenti par aizdevuma summu. Bez aizdevuma pamatsummas nekas vairs nav jāatlīdzina.

(16)

Atbilstoši scenārijam, kuru Beļģijas iestādes aprakstīja sarakstē ar Komisiju un kura pamatā cita starpā ir prognoze, ka līdz 2018. gadam tiks pārdotas […] sagataves (shipsets), Techspace Aero pilnībā atdos šo aizdevumu līdz 2019. gadam.

2.4.   Atbalsta stimulējošā ietekme

(17)

Saskaņā ar Beļģijas iestāžu sniegtajām ziņām Techspace Aero pētniecības un attīstības izdevumi pirms programmas uzsākšanas bija […] gadā, taču 2005. budžeta gadā tie sasniedza […]. Tāpat arī pētniecības un attīstības izdevumu proporcija sabiedrības apgrozījumā palielinājās no […] līdz […].

2.5.   Procedūras uzsākšanas iemesli

(18)

Komisija 2006. gada 22. jūnija lēmumā analizēja pasākumu no pētniecības un attīstības pamatnostādņu viedokļa un apšaubīja atbalsta saderīgumu ar tām.

(19)

Komisija norādīja, ka atbalsts tika piešķirts kā aizdevums, kura atdošanas noteikumi ir atkarīgi no tā produkta noieta, kas iegūts pētniecības darbības rezultātā. Šis aizdevuma veids, ko atmaksā produkta veiksmīga noieta gadījumā, ir visai tradicionāls aviācijas nozarē.

(20)

Pētniecības un attīstības pamatnostādņu 5.6. punktā ir konkrēti paredzēta šāda aizdevuma veida iespēja. Tur norādīts, ka šādus instrumentus, kuru maksimālā atbalsta intensitāte pārsniedz parasto līmeni (25 % pirmskonkurences izmaksām un 50 % rūpnieciskās izpētes izmaksām), iespējams apstiprināt, taču katrā konkrētajā gadījumā jāpārbauda aizdevuma atmaksāšanas nosacījumi.

(21)

Komisija kopš pētniecības un attīstības pamatnostādņu stāšanās spēkā ir saņēmusi vairākus paziņojumus par atbalstu aizdevuma veidā, ko atmaksā veiksmīga noieta gadījumā. Šajā nolūkā Komisija ir izstrādājusi minēto pamatnostādņu 5.6. punkta interpretācijas praksi (6).

(22)

Komisijas līdz šim analizētajās lietās aizdevumu atmaksas noteikumos bija paredzēts, ka veiksmīga projekta gadījumā jāatlīdzina ne tikai aizdevuma pamatsumma, bet arī procenti, ko aprēķina, piemērojot bāzes likmi un diskonta likmi, ko Komisija noteikusi attiecīgajai dalībvalstij atbalsta piešķiršanas laikā. Īpaši veiksmīga projekta gadījumā atmaksāšanas līmenis bija pat augstāks.

(23)

Šādos apstākļos Komisijas prakse bija tāda, ka “atbalsta attaisnoto izmaksu apjoms” tika ierobežots līdz ne vairāk kā 40 % no pirmskonkurences darbībām un 60 % no rūpnieciskās izpētes darbībām, turklāt bija iespējams šīs bāzes likmes palielināt par pētniecības un attīstības pamatnostādņu 5.10. punktā paredzēto procentu apjomu.

(24)

Pārbaudot šo gadījumu, Komisija konstatē, ka Beļģijas iestādes ir piemērojušas 40 % un 60 % maksimālās robežas (tām jāpieskaita 5 % saskaņā ar pētniecības un attīstības pamatnostādņu 5.10.2. punkta otro daļu), taču aizdevuma atmaksas noteikumi neparedz procentu maksājumus pat projekta veiksmīga noieta gadījumā.

(25)

Tāpēc Komisija 2006. gada 22. jūnija lēmumā norāda, ka aizdevuma atmaksas noteikumi Techspace Aero bija ievērojami izdevīgāki nekā tradicionālie aizdevuma atmaksas noteikumi, kādus ievēroja to atbalstu saņēmēji, kurus Komisija bija pārbaudījusi līdz šim. Tā kā procenti nav jāmaksā, tas atbalsta saņēmējiem garantē, ka noteiktu atbalstu daļu tie saņems jebkurā gadījumā, lai gan saskaņā ar tradicionālajiem aizdevumu atmaksas nosacījumiem šīs atbalsta daļas var vispār nebūt projekta veiksmīgas realizācijas gadījumā (un tā pat var kļūt negatīva īpaši veiksmīgas projekta realizācijas gadījumā, kad valsts gūst reālu peļņu no uzņēmuma).

3.   BEĻĢIJAS PIEZĪMES

(26)

Beļģijas iestādes mainīja Techspace Aero piešķirtā atbalsta piešķiršanas noteikumus, pusēm parakstot līguma papildinājumu, kas tika iesniegti Komisijai 2006. gada 24. novembrī. Tajos paredzēts atgūt daļu piešķirtā atbalsta, lai tā intensitāte atbilstu pētniecības un attīstības pamatnostādnēs subsīdijām paredzētajam līmenim (ne vairāk par 50 % izpētes darbībām un 25 % pirmskonkurences attīstības darbībām, pieskaitot šai intensitātei 5 %, jo šo projektu īsteno reģionā, uz kuru attiecas 87. panta 3. punkta c) apakšpunkts). Beļģijas iestādes atgūs summu, kas pārsniedz šo apjomu, ne vēlāk kā līdz 2007. gada 31. martam, piemērojot procentu likmi, kas vienāda ar Komisijas bāzes un diskonta procentu likmi, kura bija spēkā atbalsta piešķiršanas brīdī. Papildus tam un saskaņā ar līgumu par atbalsta piešķiršanu Beļģijas iestādes veiksmīgas projekta īstenošanas gadījumā pieprasīs tās atbalsta daļas bezprocentu atmaksu, ko paturējis uzņēmums.

Tabula

Aizdevums, kura intensitāte pielīdzināta subsīdijām

Saņēmējs

Attaisnotās izmaksas

(tūkst. euro)

Beigu intensitāte

Pārskaitītais aizdevums (tūkst. euro)

Atgūtā summa ar procentiem (tūkst. euro)

Likme

RI

PKA

RI

PKA

Techspace Aero

[…]

[…]

55 %

30 %

34 800

8 397

3,95 %

(27)

Galīgais Techspace Aero piešķirtais atbalsts ir 31 978 850 euro, tas atbilst […] lielai atbalsta intensitātei, kura savukārt vienāda ar vidējo svērto intensitāti atbalstos, ko piešķir saistībā ar rūpnieciskās izpētes un pirmskonkurences attīstības darbību izdevumiem.

4.   NOVĒRTĒJUMS

4.1.   Valsts atbalsta esamība

(28)

Avansu piešķir no Beļģijas federālās valsts līdzekļiem. Tas attiecas tikai uz vienu uzņēmumu. To atlīdzina tikai tad, ja pētījumu rezultātā iegūtajam produktam ir veiksmīgs noiets. Tās ir priekšrocības salīdzinājumā ar aizdevumu, kas atbilst tirgus nosacījumiem. Visbeidzot, sabiedrība Techspace Aero strādā nozarē, kur notiek intensīva tirdzniecība starp dalībvalstīm. Tāpēc paziņotais pasākums atbilst kumulatīvajiem valsts atbalsta kritērijiem EK Līguma 87. panta 1. punkta nozīmē.

4.2.   Valsts atbalsta nelikumīgums

(29)

Atbalsts tika piešķirts 2003. gada 1. oktobrī vēl pirms tā paziņošanas Komisijai, tātad arī pirms tā apstiprināšanas Komisijā. Nav noteikuma, ka aizdevuma izmaksu var apturēt, pamatojoties uz analīzi, ko Komisija veikusi saskaņā ar Kopienas noteikumiem par valsts atbalstu. Tā kā pasākums jau ir īstenots, tas jāuzskata par nelikumīgu Regulas (EK) Nr. 659/1999 1. panta b) un f) punkta nozīmē.

4.3.   Valsts atbalsta saderīgums

(30)

Izmaiņas, kas aprakstītas 26. un 27. apsvērumā, atņem saņēmējam sākotnēji piešķirtās priekšrocības, jo atbalsta intensitāte pielīdzināta pētniecības un attīstības pamatnostādnēs subsīdijām paredzētajam līmenim (50 % rūpnieciskās izpētes darbībām un 25 % pirmskonkurences attīstības darbībām, pieskaitot šai intensitātei 5 %, jo projektu īsteno reģionā, uz kuru attiecas 87. panta 3. punkta c) apakšpunkts). Starpība starp sākotnējo un šādi noteikto galīgo atbalstu tiks atgūta ar procentiem, turklāt atbalsta atlikuma atlīdzināšana pārsniedz pētniecības un attīstības pamatnostādņu prasības. Šādi pielāgojot, atbalsts kļūst saderīgs ar minētajām pamatnostādnēm.

(31)

Beļģijas iestādes tādējādi ir likvidējušas papildu priekšrocības, kuras uz laiku baudīja Techspace Aero un kuru nebija Komisijas līdz šim pārbaudīto atbalstu saņēmējiem, kam bija piešķirti atlīdzināmi aizdevumus.

5.   SECINĀJUMS

(32)

Komisija konstatē, ka Beļģija ir nelikumīgi piešķīrusi pētniecības un attīstības atbalstu sabiedrībai Techspace Aero, pārkāpjot EK Līguma 88. panta 3. punktu. Tomēr Beļģija ir pielāgojusi piešķirto valsts atbalstu, lai tas atbilstu Kopienas pamatnostādnēm par valsts atbalstu pētniecībai un attīstībai,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Pētniecības un attīstības atbalsts, ko Beļģija ir piešķīrusi Techspace Aero par sākotnējo summu 41 274 000euro un pielāgojusi saskaņā ar 26. un 27. apsvērumā aprakstīto kārtību, ir saderīgs ar kopējo tirgu.

2. pants

Šis lēmums ir adresēts Beļģijas Karalistei.

Briselē, 2006. gada 6. decembrī

Komisijas vārdā

Komisijas locekle

Neelie KROES


(1)  OV L 83, 27.3.1999., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar 2003. gada Regulu (EK) Nr. 1791/2006 (OV L 363, 20.12.2006., 1. lpp.).

(2)  OV C 196, 19.8.2006., 16. lpp.

(3)  OV C 45, 17.2.1996., 5. lpp.

(4)  Sk. 2. zemsvītras piezīmi.

(5)  Biznesa noslēpums.

(6)  Skatīt gadījumus, kas minēti Komisijas 2006. gada 22. jūnija lēmuma 18. lappuses 4. zemsvītras piezīmē (OV C 196, 19.8.2006., 16. lpp.).


30.3.2007   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 90/83


KOMISIJAS LĒMUMS

(2007. gada 27. marts),

ar ko groza Lēmumu 2002/757/EK par pagaidu neatliekamiem fitosanitāriem pasākumiem, lai novērstu Phytophthora ramorum Werres, De Cock & Man in ’t Veld sp. nov. ievešanu un izplatību Kopienā

(izziņots ar dokumenta numuru K(2007) 1292)

(2007/201/EK)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2000. gada 8. maija Direktīvu 2000/29/EK par aizsardzības pasākumiem pret tādu organismu ievešanu, kas kaitīgi augiem vai augu produktiem, un pret to izplatību Kopienā (1), un jo īpaši tās 16. panta 3. punkta ceturto teikumu,

tā kā:

(1)

Ar Komisijas Lēmumu 2002/757/EK (2) dalībvalstīm bija noteikts pagaidu pienākums veikt neatliekamus fitosanitāros pasākumus, lai novērstu Phytophthora ramorum Werres, De Cock & Man in ’t Veld sp. nov. (še turpmāk “kaitīgais organisms”) ievešanu un izplatību Kopienā.

(2)

Jaunākā zinātniskā informācija par iespējamiem zaudējumiem, ko varētu radīt kaitīgais organisms, liecina, ka ir jāpapildina un jāatjaunina tādu augu, koksnes un koku mizu saraksts, kas ir uzņēmīgas pret kaitīgo organismu.

(3)

Lai novērstu pārpratumus, ir skaidri jānosaka, ka, lai veiktu jebkādu uzņēmīgo augu konkrēto sugu pārvietošanu Kopienā, ir vajadzīgas augu pases.

(4)

Saskaņā ar Lēmumu 2002/757/EK veiktie oficiālie apsekojumi liecina, ka katru gadu augšanas periodā audzēšanas vietās ir vajadzīgi vismaz divi oficiāli konkrēto uzņēmīgo augu sugu apsekojumi, lai apstiprinātu kaitīgā organisma neesamību. Šo nosacījumu būtu jāpiemēro no 2007. gada 1. maija, paredzot pietiekami ilgu laiku, lai pielāgotos šim noteikumam.

(5)

No pieredzes, kas gūta, īstenojot apkarošanas pasākumus slimības uzliesmojumu vietās, var secināt, ka pasākumi jāpiemēro ne tikai augiem, bet arī saistītajiem augšanas starpniekiem un augu atliekām. Šiem pasākumiem jāietver arī fitosanitārie pasākumi uz augšanas virsmas un ap šādām vietām.

(6)

Turklāt ir lietderīgi turpināt dalībvalstu veiktos apsekojumus attiecībā uz pierādījumiem par inficēšanos ar kaitīgo organismu un katru gadu paziņot to rezultātus.

(7)

Pēc nākamā augšanas perioda ieteicams novērtēt šo pasākumu rezultātus un iespējamos turpmākos pasākumus, ņemot vērā šā novērtējuma rezultātus. Turpmākajos pasākumos jāņem vērā arī informācija un zinātniskie atzinumi, ko sniegs dalībvalstis.

(8)

Tādēļ Lēmums 2002/757/EK ir attiecīgi jāgroza.

(9)

Šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Augu veselības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Lēmumu 2002/757/EK groza šādi.

1)

Lēmuma 1. panta 2., 3. un 4. punktu aizstāj ar šādiem punktiem:

“2.   “uzņēmīgie augi” ir Acer macrophyllum Pursh, Acer pseudoplatanus L., Adiantum aleuticum (Rupr.) Paris, Adiantum jordanii C. Muell., Aesculus californica (Spach) Nutt., Aesculus hippocastanum L., Arbutus menziesii Pursch., Arbutus unedo L., Arctostaphylos spp. Adans, Calluna vulgaris (L.) Hull, Camellia spp. L., Castanea sativa Mill., Fagus sylvatica L., Frangula californica (Eschsch.) Gray, Frangula purshiana (DC.) Cooper, Fraxinus excelsior L., Griselinia littoralis (Raoul), Hamamelis virginiana L., Heteromeles arbutifolia (Lindley) M. Roemer, Kalmia latifolia L., Laurus nobilis L., Leucothoe spp. D. Don, Lithocarpus densiflorus (Hook. & Arn.) Rehd., Lonicera hispidula (Lindl.) Dougl. ex Torr. & Gray, Magnolia spp. L., Michelia doltsopa Buch.-Ham. ex DC, Nothofagus obliqua (Mirbel) Blume, Osmanthus heterophyllus (G. Don) P. S. Green, Parrotia persica (DC) C.A. Meyer, Photinia x fraseri Dress, Pieris spp. D. Don, Pseudotsuga menziesii (Mirbel) Franco, Quercus spp. L., Rhododendron spp. L. augi., izņemot Rhododendron simsii Planch., Rosa gymnocarpa Nutt., Salix caprea L., Sequoia sempervirens (Lamb. ex D. Don) Endl., Syringa vulgaris L., Taxus spp. L., Trientalis latifolia (Hook), Umbellularia californica (Hook. & Arn.) Nutt., Vaccinium ovatum Pursh un Viburnum spp. L., kas nav augļi un sēklas;

3.   “uzņēmīga koksne” ir Acer macrophyllum Pursh, Aesculus californica (Spach) Nutt., Lithocarpus densiflorus (Hook. & Arn.) Rehd., Quercus spp. L. un Taxus brevifolia Nutt. koksne;

4.   “uzņēmīga miza” ir Acer macrophyllum Pursh, Aesculus californica (Spach) Nutt., Lithocarpus densiflorus (Hook. & Arn.) Rehd., Quercus spp. L. un Taxus brevifolia Nutt. miza.”

2)

Lēmuma 5. pantā vārdus “no to audzēšanas vietas” aizstāj ar vārdiem “Kopienā”.

3)

Lēmuma 6. panta 2. punktu aizstāj ar šādu punktu:

“2.   Neskarot Direktīvas 2000/29/EK 16. panta 1. punktu, pirmajā punktā norādīto apsekojumu rezultātus paziņo Komisijai un pārējām dalībvalstīm līdz katra gada 1. decembrim.”

4)

Lēmuma 8. pantā vārdus “2004. gada 31. decembrim” aizstāj ar vārdiem “2008. gada 31. janvārim”.

5)

Pielikumu groza saskaņā ar šā lēmuma pielikumu.

2. pants

Šis lēmums ir adresēts dalībvalstīm.

Briselē, 2007. gada 27. martā

Komisijas vārdā

Komisijas loceklis

Markos KYPRIANOU


(1)  OV L 169, 10.7.2000., 1. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Direktīvu 2006/35/EK (OV L 88, 25.3.2006., 9. lpp.).

(2)  OV L 252, 20.9.2002., 37. lpp. Lēmumā grozījumi izdarīti ar Lēmumu 2004/426/EK (OV L 154, 30.4.2004., 1. lpp).


PIELIKUMS

Lēmuma 2002/757/EK pielikuma 3. punktu groza šādi:

1)

Pirmajā teikumā vārdus “pārvietot no audzēšanas vietas” aizstāj ar vārdiem “pārvietot Kopienā”.

2)

Punkta b) apakšpunktā pirms “vai” iestarpina šādu teikumu:

“un, sākot no 2007. gada 1. maija, tās ir veiktas vismaz divas reizes augšanas perioda laikā noteiktos laikos, kad augiem ir aktīvās augšanas periods; šo pārbaužu biežums ir atkarīgs no konkrētās augu lauksaimniecības sistēmas”.

3)

c) punktu aizstāj ar šādu punktu:

“c)

gadījumos, kad audzēšanas vietā uz augiem tiek konstatētas kaitīgā organisma pazīmes, kaitīgā organisma iznīcināšanai ir veikti attiecīgi pasākumi, kas obligāti ietver:

i)

inficēto augu iznīcināšanu un visu uzņēmīgo augu 2 m rādiusā no inficētajiem augiem, tostarp arī saistīto augšanas starpnieku un augu atlieku iznīcināšanu;

ii)

attiecībā uz visiem uzņēmīgajiem augiem 10 m rādiusā ap inficētajiem augiem un visiem augiem, kas atlikuši no skartā zemes gabala:

augi ir atstāti audzēšanas vietā,

vismaz divas reizes trijos mēnešos pēc iznīcināšanas pasākumu veikšanas augu aktīvās augšanas periodā ir izdarītas oficiālas papildu pārbaudes,

šajā triju mēnešu periodā nav izdarīta nekāda apstrāde, kas var apspiest kaitīgā organisma simptomus,

šajās oficiālajās pārbaudēs ir konstatēts, ka augos nav kaitīgā organisma;

iii)

attiecībā uz visiem pārējiem uzņēmīgajiem augiem audzēšanas vietā pēc konstatētās inficēšanās ir veikta intensīva atkārtota oficiāla pārbaude, kurā konstatēts, ka šajos augos nav kaitīgo organismu;

iv)

uz augšanas virsmas 2 m rādiusā ap inficētajiem augiem ir veikti atbilstoši fitosanitārie pasākumi.”


30.3.2007   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 90/86


KOMISIJAS LĒMUMS

(2007. gada 27. marts),

ar ko groza 2003. gada Pievienošanās akta XII pielikuma B papildinājumu attiecībā uz dažiem Polijas gaļas, zivsaimniecības un piena nozares uzņēmumiem

(izziņots ar dokumenta numuru K(2007) 1305)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(2007/202/EK)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Čehijas, Igaunijas, Kipras, Latvijas, Lietuvas, Ungārijas, Maltas, Polijas, Slovēnijas un Slovākijas Pievienošanās aktu, un jo īpaši tā XII pielikuma 6. nodaļas B iedaļas I apakšiedaļas 1. punkta e) apakšpunktu,

tā kā:

(1)

Polijai piešķirts pārejas laiks attiecībā uz dažiem uzņēmumiem, kas minēti 2003. gada Pievienošanās akta XII pielikuma B papildinājumā (1).

(2)

Attiecīgais 2003. gada Pievienošanās akta XII pielikuma B papildinājums ir grozīts ar Komisijas Lēmumu 2004/458/EK (2), 2004/471/EK (3), 2004/474/EK (4), 2005/271/EK (5), 2005/591/EK (6), 2005/854/EK (7), 2006/14/EK (8), 2006/196/EK (9), 2006/404/EK (10), 2006/555/EK (11) un 2006/935/EK (12).

(3)

Saskaņā ar Polijas kompetentās iestādes oficiālo deklarāciju daži gaļas, zivsaimniecības un piena nozares uzņēmumi ir pabeiguši modernizācijas procesu un tagad pilnībā atbilst Kopienas tiesību aktiem. Turklāt vēl daži uzņēmumi ir pārtraukuši darbību jomās, kurās tiem bija noteikts pārejas posms. Tāpēc minētie uzņēmumi jāsvītro no to uzņēmumu saraksta, kuriem noteikts pārejas posms.

(4)

Tāpēc attiecīgi jāgroza 2003. gada Pievienošanās akta XII pielikuma B papildinājums.

(5)

Šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Šā lēmuma pielikumā minētos uzņēmumus svītro no 2003. gada Pievienošanās akta XII pielikuma B papildinājuma.

2. pants

Šis lēmums ir adresēts dalībvalstīm.

Briselē, 2007. gada 27. martā

Komisijas vārdā

Komisijas loceklis

Markos KYPRIANOU


(1)  OV L 236, 23.9.2003., 33. lpp.

(2)  OV L 156, 30.4.2004., 53. lpp.

(3)  OV L 160, 30.4.2004., 56. lpp.

(4)  OV L 160, 30.4.2004., 73. lpp.

(5)  OV L 86, 5.4.2005., 13. lpp.

(6)  OV L 200, 30.7.2005., 96. lpp.

(7)  OV L 316, 2.12.2005., 17. lpp.

(8)  OV L 10, 14.1.2006., 66. lpp.

(9)  OV L 70, 9.3.2006., 80. lpp.

(10)  OV L 156, 9.6.2006., 16. lpp.

(11)  OV L 218, 9.8.2006., 17. lpp.

(12)  OV L 355, 15.12.2006., 105. lpp.


PIELIKUMS

Uzņēmumi, kas svītrojami no 2003. gada Pievienošanās akta XII pielikuma B papildinājuma

Gaļas nozares uzņēmumi

Sākotnējais saraksts

Nr.

Veterinārais Nr.

Uzņēmuma nosaukums

63

12070108

Zakład Uboju Zwierząt Rzeźnych

91

14170305

Zakład Garmażeryjny sp.j.

105

14250310

Zakład Masarski “Sadełko” – Czapla-Świniarski sp.j.

197

30020201

Gminna Spółdzielnia “SCH” Masarnia Osuch


Mazjaudas gaļas nozares uzņēmumi

Sākotnējais saraksts

Nr.

Veterinārais Nr.

Uzņēmuma nosaukums

4

 

FHU “Pierożki-smakoszki”, ul. Parkowa 15, 30-014 Kraków


Gaļas nozares uzņēmumi

Papildsaraksts

Nr.

Veterinārais Nr.

Uzņēmuma nosaukums

12

06080302

IMPERIAL sp. z o.o.

14

10010205

Zakład Przetwórstwa Mięsnego J.S.A.J. Mielczarek, sp.j.

15

10030201

Zakład Przetwórstwa Mięsnego Krzysztof Bartos

17

10030204

Zakład Mięsny Wacław Szaflik

26

10184001

Zakład Produkcji Konserw “Marko-Pek” sp. z o.o.

27

10190201

Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska

28

10190204

ZPHU Ubojnia Masarnia, J. Karczmarek

30

10200322

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe ALFA, Jan Chrzęst, Ignacy Karolak sp.j.

31

12070104

Bogdan Grabiec i Wspólnicy sp.j.

35

12100103

Ubojnia Zwierząt Kazimierz Mółka

36

12100104

Zakład Usługowo-Handlowy Zakup Żywca, Ubój i Sprzedaż Mięsa, Mieczysław Gawlik

37

12100105

Obrót Zwierzętami Rzeźnymi Skup i Ubój oraz Sprzedaż Mięsa, Ireneusz Bieniek

43

12120131

Ubój Zwierząt Rzeźnych, Skup, Sprzedaż Żywca i Mięsa, Stanisław Ogonek

44

12120218

Z.P.M. Edmund Barczyk

49

14230102

Rzeźnia Ubojnia, ZUH Jan Tomczyk

51

14250104

Zakład Masarski “SADEŁKO” sp.j.

52

14250205

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe “DURO” sp. z o.o.

60

18030105

Zakład Handlowo-Produkcyjno-Przetwórczy A. Leja i Wspólnicy sp.j. w Jodłowej

62

18060302

Zakład Uboju i Przetwórstwa Mięsnego “Radikal”

67

20070205

APIS sp.j.

70

22020201

Zakład Rzeźnicko-Wędliniarski, W. Gierszewski

71

22070301

Zakład Przetwórstwa Mięsnego W. Zieliński i Spółka, sp.j.

74

24060212

ZPU Ubój i Przetwórstwo Mięsa, Jan Matyja

87

28030202

ZPHU sp.j., R.S.M. Kamińscy

88

28030203

Zakład Przetwórstwa Mięsnego Karscy sp.j., Filia Uzdowo

90

28070202

Masarnia Matis, sp. z o.o.

92

28120102

GOLDMAS sp.j. Szafarnia

93

28140313

BIO-LEGIZ SA, ul. Głowackiego 28, 10-448 Olsztyn, Zakład w Jezioranach

103

06080302

Zakład Przetwórstwa Mięsnego w Kamionce firmy “IMPERIAL” SA, 20-211 Lublin, ul. Gospodarcza 27

105

08030201