ISSN 1725-5112

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 88

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

50. sējums
2007. gada 29. marts


Saturs

 

I   Tiesību akti, kas pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana ir obligāta

Lappuse

 

 

REGULAS

 

*

Padomes Regula (EK) Nr. 329/2007 (2007. gada 27. marts) par ierobežojošiem pasākumiem attiecībā uz Korejas Tautas Demokrātisko Republiku

1

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 330/2007 (2007. gada 28. marts), ar kuru nosaka standarta ievešanas vērtības nolūkā noteikt ievešanas cenu atsevišķu veidu augļiem un dārzeņiem

12

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 331/2007 (2007. gada 28. marts), ar kuru groza ar Regulu (EK) Nr. 1002/2006 noteiktās reprezentatīvās cenas un papildu ievedmuitas nodokļus atsevišķiem cukura nozares produktiem 2006./2007. saimnieciskajā gadā

14

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 332/2007 (2007. gada 27. marts) par tehniskajiem pasākumiem dzelzceļa transporta statistikas nosūtīšanai ( 1 )

16

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 333/2007 (2007. gada 28. marts), ar ko nosaka paraugu ņemšanas un analīzes metodes svina, kadmija, dzīvsudraba, neorganiskās alvas, 3-MHPD un benzopirēna koncentrācijas oficiālajai kontrolei pārtikas produktos ( 1 )

29

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 334/2007 (2007. gada 28. marts), ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1592/2002 par kopīgiem noteikumiem civilās aviācijas jomā un par Eiropas Aviācijas drošības aģentūras izveidi ( 1 )

39

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 335/2007 (2007. gada 28. marts), ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1702/2003 attiecībā uz īstenošanas noteikumiem par sertifikāciju attiecībā uz gaisa kuģu un ar tiem saistīto ražojumu, daļu un ierīču atbilstību vides aizsardzības prasībām ( 1 )

40

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 336/2007 (2007. gada 28. marts), ar kuru groza II pielikumu Padomes Regulai (EK) Nr. 1788/2003, ar ko nosaka maksājumu piena un piena produktu nozarē, attiecībā uz Rumānijai noteikto references tauku saturu

43

 

 

II   Tiesību akti, kas pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana nav obligāta

 

 

LĒMUMI

 

 

Komisija

 

 

2007/193/EK

 

*

Komisijas Lēmums (2006. gada 26. aprīlis), ar ko koncentrāciju atzīst par saderīgu ar kopējo tirgu un EEZ līguma darbību (Lieta Nr. COMP/M.3916 – T-Mobile Austria/tele.ring) (izziņots ar dokumenta numuru K(2006) 1695)

44

 

 

2007/194/EK

 

*

Komisijas Lēmums (2006. gada 14. novembris), ar kuru koncentrāciju atzīst par saderīgu ar kopējo tirgu un EEZ līguma darbību (Lieta Nr. COMP/M.4180 – Gaz de France/Suez) (izziņots ar dokumenta numuru K(2006) 5419)

47

 

 

2007/195/EK

 

*

Komisijas Lēmums (2007. gada 27. marts), ar ko nosaka mehānismu kvotu piešķiršanai hlorfluorogļūdeņražu ražotājiem un importētājiem 2003. līdz 2009. gadam saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 2037/2000 (izziņots ar dokumenta numuru K(2007) 819_2)

51

 

 

IETEIKUMI

 

 

2007/196/EK

 

*

Komisijas Ieteikums (2007. gada 28. marts) par uzraudzību attiecībā uz furāna sastopamību pārtikas produktos ( 1 )

56

 

 

III   Tiesību akti, kas pieņemti, piemērojot Līgumu par Eiropas Savienību

 

 

TIESĪBU AKTI, KAS PIEŅEMTI, PIEMĒROJOT LES V SADAĻU

 

 

2007/197/KĀDP

 

*

Eiropas Savienības Kopējais militāro preču saraksts (ko Padome pieņēmusi 2007. gada 19. martā) (ekipējums, uz ko attiecas Eiropas Savienības Rīcības kodekss attiecībā uz ieroču eksportu) (ar ko atjaunina un aizvieto Eiropas Savienības Kopējo militāro preču sarakstu, ko Padome pieņēmusi 2006. gada 27. februārī)

58

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.


I Tiesību akti, kas pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana ir obligāta

REGULAS

29.3.2007   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 88/1


PADOMES REGULA (EK) Nr. 329/2007

(2007. gada 27. marts)

par ierobežojošiem pasākumiem attiecībā uz Korejas Tautas Demokrātisko Republiku

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu, un jo īpaši tā 60. un 301. pantu,

ņemot vērā Padomes Kopējo nostāju 2006/795/KĀDP (2006. gada 20. novembris) par ierobežojošiem pasākumiem attiecībā uz Korejas Tautas Demokrātisko Republiku (1),

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu,

tā kā:

(1)

ANO Drošības padome 2006. gada 14. oktobrī pieņēma Rezolūciju Nr. 1718 (2006), kurā nosodīja 2006. gada 9. oktobrī Korejas Tautas Demokrātiskās Republikas (turpmāk – “Ziemeļkoreja”) veikto kodolizmēģinājumu, konstatējot, ka pastāv nepārprotami draudi starptautiskajam mieram un drošībai, un liekot visām ANO dalībvalstīm piemērot vairākus ierobežojošus pasākumus.

(2)

Kopējā nostāja 2006/795/KĀDP paredz īstenot Rezolūcijā Nr. 1718 (2006) noteiktos ierobežojošos pasākumus un jo īpaši aizliegumu eksportēt tādas preces un tehnoloģijas, kas varētu sekmēt Ziemeļkorejas kodolieroču un citu masu iznīcināšanas ieroču vai ballistisko raķešu programmas, kā arī ar tām saistītu pakalpojumu sniegšanu, aizliegumu iepirkt preces un tehnoloģijas no Ziemeļkorejas, aizliegumu eksportēt luksuspreces uz Ziemeļkoreju, kā arī iesaldēt tādu personu, organizāciju vai struktūru naudas līdzekļus un saimnieciskos resursus, kuras ir iesaistījušās minētajās Ziemeļkorejas programmās vai atbalsta tās.

(3)

Šie pasākumi ietilpst Eiropas Kopienas dibināšanas līguma darbības jomā, un ir vajadzīgi Kopienas tiesību akti, lai tos īstenotu, ciktāl tie skar Kopienu, jo īpaši tādēļ, lai nodrošinātu, ka uzņēmēji visās dalībvalstīs tos piemēro vienādi.

(4)

Šajā regulā ir paredzēts atkāpties no spēkā esošajiem Kopienas tiesību aktiem, kuros paredzēti vispārēji noteikumi par importu un eksportu no trešām valstīm un uz tām, un jo īpaši no Padomes Regulas (EK) Nr. 1334/2000 (2000. gada 22. jūnijs), ar ko nosaka Kopienas režīmu divējāda lietojuma preču un tehnoloģiju eksporta kontrolei (2); šai regulai būtu jāattiecas uz lielāko daļu šo preču un tehnoloģiju.

(5)

Ir lietderīgi noskaidrot procedūru, kas būtu jāievēro, lai saņemtu atļaujas preču un tehnoloģiju eksportam un ar to saistītas tehniskas palīdzības sniegšanai.

(6)

Praktisku apsvērumu dēļ Komisijai būtu jāpiešķir pilnvaras publicēt preču un tehnoloģiju sarakstu, ko pieņems Sankciju komiteja vai ANO Drošības padome, un vajadzības gadījumā papildināt atsauces numurus, kas doti kombinētajā nomenklatūrā, kā izklāstīts I pielikumā Padomes Regulai (EEK) Nr. 2658/87 (1987. gada 23. jūlijs) par tarifu un statistikas nomenklatūru un kopējo muitas tarifu (3).

(7)

Komisijai arī būtu jāpiešķir pilnvaras vajadzības gadījumā grozīt luksuspreču sarakstu, ņemot vērā definīcijas vai pamatnostādnes, ko Sankciju komiteja var sniegt, lai sekmētu ar luksusprecēm saistīto ierobežojumu īstenošanu, ņemot vērā citu kompetenču sagatavotos luksuspreču sarakstus.

(8)

Praktisku apsvērumu dēļ Komisijai arī būtu jāpiešķir pilnvaras grozīt to personu, organizāciju un struktūru sarakstu, kuru naudas līdzekļi un saimnieciskie resursi būtu jāiesaldē, pamatojoties uz Sankciju komitejas vai Apvienoto Nāciju Organizācijas Drošības padomes konstatējumiem.

(9)

Dalībvalstīm būtu jānosaka sankcijas, kas piemērojamas par šīs regulas pārkāpumiem. Paredzētajām sankcijām vajadzētu būt iedarbīgām, samērīgām un preventīvām.

(10)

Lai nodrošinātu šajā regulā paredzēto pasākumu efektivitāti, tai būtu jāstājas spēkā tūlīt,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Šajā regulā ir lietotas šādas definīcijas:

1)

“Sankciju komiteja” ir Apvienoto Nāciju Organizācijas Drošības padomes komiteja, kas izveidota saskaņā ar Rezolūcijas Nr. 1718 (2006) 12. punktu;

2)

“Ziemeļkoreja” ir Korejas Tautas Demokrātiskā Republika;

3)

“tehniska palīdzība” ir jebkāds tehnisks atbalsts, kas saistīts ar remontu, izstrādi, ražošanu, montāžu, pārbaudi, profilaksi vai jebkādu citu tehnisku pakalpojumu, un tā var būt, piemēram, sagatavošana, konsultācijas, mācības, darba zināšanu vai prasmju nodošana vai konsultatīvi pakalpojumi; tostarp mutiska palīdzība;

4)

“līdzekļi” ir jebkādi finanšu aktīvi un labumi, kas ietver turpmāk minētos, bet neaprobežojas ar tiem:

a)

skaidra nauda, čeki, skaidras naudas prasības, vekseļi, maksājumu uzdevumi un citi maksāšanas instrumenti;

b)

noguldījumi finanšu iestādēs vai citās iestādēs, kontu bilances, parādi un parādsaistības;

c)

publiski vai privāti tirgojami vērtspapīri un parādu instrumenti, kā arī vērtspapīri un parādu instrumenti, ko netirgo biržā, tostarp akcijas un daļas, vērtspapīru apliecības, obligācijas, parādzīmes, garantijas vērtspapīri, ķīlu zīmes un derivatīvu līgumi;

d)

procentu maksājumi, dividendes vai citi ienākumi no aktīviem, vai to uzkrātā vai radītā vērtība;

e)

kredīti, tiesības uz atlīdzinājumu, garantijas, saistību izpildes garantijas vai citas finanšu saistības;

f)

akreditīvi, konosamenti, pavadzīmes; un

g)

dokumenti, kas apliecina līdzdalību fondos vai finanšu resursos;

5)

“līdzekļu iesaldēšana” ir tādas naudas līdzekļu pārsūtīšanas, pārskaitīšanas, maiņas, izmantošanas un pieejas tiem vai ar tiem veiktu darbību nepieļaušana, kas jebkā varētu mainīt to apjomu, summu, atrašanās vietu, īpašnieku, valdītāju, formu, mērķi vai izraisīt citas pārmaiņas, kā dēļ naudas līdzekļi varētu kļūt izmantojami, ietverot vērtspapīru portfeļa apsaimniekošanu;

6)

“saimnieciski resursi” ir jebkādi materiāli vai nemateriāli, kustami vai nekustami aktīvi, kas nav līdzekļi, bet ko var izmantot, lai iegūtu līdzekļus, preces vai pakalpojumus;

7)

“saimniecisku resursu iesaldēšana” ir aizliegums izmantot saimnieciskos resursus, lai iegūtu līdzekļus, preces vai pakalpojumus, tostarp – bet ne tikai – pārdodot, iznomājot vai ieķīlājot šos saimnieciskos resursus;

8)

“Kopienas teritorija” ir dalībvalstu teritorijas, arī to gaisa telpa, kur piemēro Līgumu saskaņā ar tā nosacījumiem.

2. pants

1.   Ir aizliegts:

a)

tieši vai netieši pārdot, piegādāt, sūtīt vai eksportēt I pielikumā minētās preces un tehnoloģijas, arī programmatūru – neatkarīgi no tā, vai tādu iekārtu izcelsme ir Kopiena – jebkurai fiziskai vai juridiskai personai, organizācijai vai struktūrai Ziemeļkorejā vai izmantošanai Ziemeļkorejā;

b)

apzināti un tīši piedalīties darbībās, kuru mērķis vai sekas ir a) punktā minētā aizlieguma apiešana.

2.   Šīs regulas I pielikumā ir iekļauti visi izstrādājumi, materiāli, iekārtas, preces un tehnoloģijas, tostarp programmatūra, kas ir divējādi lietojamas preces, kā definēts Regulā (EK) Nr. 1334/2000, un kas varētu sekmēt ar kodolieročiem un citiem masu iznīcināšanas ieročiem vai ar ballistiskām raķetēm saistītas Ziemeļkorejas programmas, kā noteikusi Sankciju komiteja vai ANO Drošības padome. Tajā neiekļauj ES Kopējā militārā ekipējuma sarakstā iekļautās preces un tehnoloģijas (4).

3.   Ir aizliegts pirkt, ievest vai pārvadāt I pielikumā dotajā sarakstā minētās preces un tehnoloģijas no Ziemeļkorejas, neatkarīgi no tā, vai attiecīgo preču izcelsme ir Ziemeļkoreja.

3. pants

1.   Ir aizliegts:

a)

jebkurai fiziskai vai juridiskai personai, organizācijai vai struktūrai Ziemeļkorejā vai izmantošanai Ziemeļkorejā tieši vai netieši sniegt tehnisku palīdzību saistībā ar ES Kopējā militārā ekipējuma sarakstā vai I pielikumā minētajām precēm un tehnoloģijām, kā arī nodrošināt, izgatavot, veikt profilaksi un lietot ES Kopējā militārā ekipējuma sarakstā vai I pielikumā minētās preces;

b)

tieši vai netieši nodrošināt finansējumu vai finanšu palīdzību saistībā ar ES Kopējā militārā ekipējuma sarakstā vai I pielikumā uzskaitītajām precēm un tehnoloģijām, konkrēti – arī dotācijas, aizdevumus, un eksporta kredītu apdrošināšanu jebkādai tādu preču pārdošanai, piegādei, nodošanai vai eksportam, vai ar tām saistītas tehniskas palīdzības sniegšanai – visam fiziskām vai juridiskām personām, struktūrām vai organizācijām Ziemeļkorejā, vai izmantošanai Ziemeļkorejā;

c)

apzināti un tīši piedalīties darbībās, kuru mērķis vai sekas ir a) vai b) punktā minēto aizliegumu apiešana.

2.   Šā panta 1. punktā ietvertais aizliegums neattiecas uz militāriem mērķiem neizmantojamiem transportlīdzekļiem, kas ir izgatavoti ar materiāliem, kuri nodrošina ballistisku aizsardzību vai uz kā uzstādīti tādi materiāli, un kuri ir paredzēti tikai ES un tās dalībvalstu personāla aizsardzībai Ziemeļkorejā.

4. pants

Ir aizliegts:

a)

Ziemeļkorejā tieši vai netieši pārdot, tai piegādāt, vai uz to pārsūtīt un eksportēt III pielikumā uzskaitītās luksuspreces;

b)

apzināti un tīši piedalīties darbībās, kuru mērķis vai sekas ir a) punktā minēto aizliegumu apiešana.

5. pants

1.   Ja konkrētā gadījumā atzīst, ka ir vajadzīga atkāpe no 2. panta 1. punkta a) apakšpunkta vai 3. panta 1. punkta a) vai b) apakšpunkta, vai 4. panta a) apakšpunkta, attiecīgais pārdevējs, piegādātājs, nodošanā iesaistītā puse, eksportētājs vai pakalpojumu sniedzējs var iesniegt pienācīgi motivētu lūgumu dalībvalsts kompetentajai iestādei, kā norādīts II pielikumā uzskaitītajās tīmekļa vietnēs. Ja dalībvalsts, kurai iesniedz pieteikumu, atzīst, ka tāda atkāpe ir attaisnojama, tā iesniedz īpašu lūgumu apstiprināt atļauju ANO Drošības padomē.

2.   Attiecīgā dalībvalsts informē pārējās dalībvalstis un Komisiju par visiem atļauju lūgumiem, kas saskaņā ar 1. punktu ir iesniegti ANO Drošības padomei.

3.   Dalībvalstu kompetentās iestādes, kā norādīts II pielikumā uzskaitītajās tīmekļa vietnēs, var atļaut pārdot, piegādāt, nodot vai eksportēt, vai sniegt saistītu tehnisku palīdzību saskaņā ar nosacījumiem, ko tās atzīst par piemērotiem, ja ANO Drošības padome ir apstiprinājusi konkrētās atļaujas lūgumu.

6. pants

1.   Tiek iesaldēti visi līdzekļi un saimnieciskie resursi, kas ir tādu personu, organizāciju un struktūru īpašumā, valdījumā vai turējumā, kuras ir uzskaitītas IV pielikumā. IV pielikumā ir iekļautas personas, iestādes un organizācijas, ko Sankciju komiteja vai ANO Drošības padome raksturojusi saskaņā ar ANO DP Rezolūcijas Nr. 1718 (2006) 8. punkta d) apakšpunktu.

2.   Ir liegta pieeja visiem līdzekļiem vai saimnieciskiem resursiem, kas tieši vai netieši dod labumu fiziskām vai juridiskām personām, organizācijām vai struktūrām, kas uzskaitītas IV pielikumā.

3.   Ir aizliegta apzināta un tīša dalība darbībās, kuru mērķis vai iznākums ir tieša vai netieša 1. un 2. punktā minēto pasākumu apiešana.

7. pants

1.   Atkāpjoties no 6. panta, dalībvalstu kompetentās iestādes, kā norādīts II pielikumā uzskaitītajās tīmekļa vietnēs, ar tādiem nosacījumiem, kādus tās uzskata par atbilstīgiem, var atļaut atbrīvot konkrētus iesaldētus līdzekļus vai saimnieciskos resursus vai padarīt pieejamus konkrētus iesaldētus līdzekļus vai saimnieciskos resursus, ja iepriekš pārliecinājušās, ka šie līdzekļi vai saimnieciskie resursi ir:

a)

vajadzīgi, lai apmierinātu IV pielikumā minēto personu un to apgādājamo ģimenes locekļu pamatvajadzības, tostarp maksājumus par pārtikas produktiem, īri vai hipotēku, medikamentiem un ārstniecisko palīdzību, nodokļu, apdrošināšanas prēmijas un komunālo pakalpojumu maksājumus;

b)

paredzēti vienīgi atbilstīgu honorāru samaksai un atlīdzībai par izdevumiem saistībā ar juridiskajiem pakalpojumiem; vai

c)

paredzēti vienīgi komisijas maksai vai apkalpošanas maksai par iesaldēto līdzekļu vai saimniecisko resursu parastu turēšanu vai glabāšanu; un

ar nosacījumu, ka attiecīgā dalībvalsts ir ziņojusi Sankciju komitejai par minēto pārbaudi un plānoto atļaujas piešķiršanu un ka Sankciju komiteja piecās darbadienās pēc paziņojuma iesniegšanas nav iebildusi pret minēto rīcību.

2.   Atkāpjoties no 6. panta, dalībvalstu kompetentās iestādes, kā norādīts II pielikumā uzskaitītajās tīmekļa vietnēs, var atļaut atsevišķu iesaldēto līdzekļu vai saimniecisko resursu atbrīvošanu vai darīt tos pieejamus, ja tās ir konstatējušas, ka līdzekļi vai saimnieciskie resursi ir vajadzīgi ārkārtas izdevumiem, ar nosacījumu, ka dalībvalsts par šo nodomu ir paziņojusi Sankciju komitejai un šī komiteja to ir apstiprinājusi.

3.   Attiecīgā dalībvalsts informē pārējās dalībvalstis un Komisiju par visām atļaujām, kas piešķirtas saskaņā ar 1. un 2. punktu.

8. pants

Atkāpjoties no 6. panta, dalībvalstu kompetentās iestādes, kā norādīts II pielikumā uzskaitītajās tīmekļa vietnēs, var atļaut atsevišķu iesaldētu līdzekļu vai saimniecisko resursu atbrīvošanu, ja ievēroti šādi nosacījumi:

a)

uz līdzekļiem vai saimnieciskajiem resursiem attiecas tiesvedībā, administratīvā tiesvedībā vai šķīrējtiesā noteiktas aizturējuma tiesības, kas noteiktas pirms 2006. gada 14. oktobra, vai tiesvedībā, administratīvā tiesvedībā vai šķīrējtiesā pieņemts spriedums, kas pasludināts pirms minētās dienas;

b)

līdzekļus vai saimnieciskos resursus izmantos vienīgi tādu prasījumu dzēšanai, kurus nodrošina tāds arests vai kuri šādā spriedumā atzīti par pamatotiem, saskaņā ar attiecīgiem normatīviem aktiem, kas reglamentē to personu tiesības, kurām ir tādi prasījumi;

c)

aizturējuma tiesības vai spriedums nav pieņemts par labu kādai no personām, organizācijām vai struktūrām, kas uzskaitītas IV pielikumā;

d)

aizturējuma tiesību vai sprieduma atzīšana nav pretrunā attiecīgās dalībvalsts sabiedriskajai kārtībai;

e)

dalībvalsts ir paziņojusi par aizturējuma tiesībām vai spriedumu Sankciju komitejai.

9. pants

1.   Šīs regulas 6. panta 2. punkts neliedz finanšu iestādēm vai kredītiestādēm Kopienā kreditēt iesaldētos kontus, saņemot līdzekļus, ko sarakstā iekļautās fiziskās vai juridiskās personas, organizācijas vai struktūras kontā ieskaita trešās personas, ar noteikumu, ka visus šo kontu papildinājumus arī iesaldē. Finanšu iestāde vai kredītiestāde par šādiem darījumiem tūlīt informē kompetentās iestādes.

2.   Šīs regulas 6. panta 2. punktu nepiemēro šādiem ieskaitījumiem iesaldētajos kontos:

a)

procentiem vai citiem ietaupījumiem no šiem kontiem; vai

b)

maksājumiem, kas paredzēti līgumos, nolīgumos vai saistībās, kas noslēgtas vai radušās pirms 2006. gada 14. oktobra,

ja šādi procenti, citi ieņēmumi un maksājumi ir iesaldēti saskaņā ar 6. panta 1. punktu.

10. pants

1.   Neskarot piemērojamos noteikumus par ziņošanu, konfidencialitāti un dienesta noslēpumu, fiziskās un juridiskās personas, organizācijas un struktūras:

a)

tūlīt sniedz kompetentajām iestādēm - kā norādīts II pielikumā uzskaitītajās tīmekļa vietnēs - dalībvalstīs, kurās tās pastāvīgi dzīvo vai atrodas, visas ziņas, kas veicina šīs regulas ievērošanu, piemēram, par kontiem un summām, kas iesaldētas saskaņā ar 6. pantu, un šīs ziņas tieši vai ar attiecīgo dalībvalstu starpniecību pārsūta Komisijai;

b)

sadarbojas ar kompetentajām iestādēm, kā norādīts II pielikumā uzskaitītajās tīmekļa vietnēs, ja minētās ziņas tiek pārbaudītas.

2.   Papildu ziņas, ko Komisija saņem tieši, nododamas attiecīgās dalībvalsts rīcībā.

3.   Visas ziņas, kas sniegtas vai saņemtas saskaņā ar šo pantu, izmantojamas tikai tām vajadzībām, kādām tās sniegtas vai saņemtas.

11. pants

Naudas līdzekļu un saimniecisko resursu iesaldēšana vai atteikums tiem piekļūt, kas izdarīts labā ticībā, pamatojoties uz to, ka tāda darbība ir saskaņā ar šo regulu, nav par pamatu nekādai šādu darbību īstenotāju fizisko vai juridisko personu vai struktūru vai organizāciju vai to vadītāju vai darbinieku saukšanai pie atbildības, ja vien netiek pierādīts, ka līdzekļi un saimnieciskie resursi iesaldēti vai aizturēti neuzmanības dēļ.

12. pants

Komisija un dalībvalstis nekavējoties informē cita citu par pasākumiem, kas veikti atbilstīgi šai regulai, un sniedz cita citai to rīcībā esošo visu citu attiecīgo informāciju saistībā ar šo regulu, jo īpaši ziņas par pārkāpumiem un izpildes problēmām, un valstu tiesu spriedumiem.

13. pants

Komisija ir pilnvarota:

a)

grozīt I pielikumu, pamatojoties uz Apvienoto Nāciju Organizācijas Drošības padomes vai Sankciju komitejas konstatējumiem, un vajadzības gadījumā pievienot atsauces numurus, kas doti kombinētajā nomenklatūrā, kā izklāstīts Regulas (EEK) Nr. 2658/87 I pielikumā;

b)

grozīt II pielikumu, pamatojoties uz dalībvalstu sniegto informāciju;

c)

grozīt III pielikumu, lai sīkāk izstrādātu vai pielāgotu tajā ietverto preču sarakstu, ņemot vērā definīcijas vai pamatnostādnes, ko Sankciju komiteja varētu izdot, un citu jurisdikciju sagatavotos luksuspreču sarakstus vai lai papildinātu atsauces numurus, kas doti kombinētajā nomenklatūrā, kā izklāstīts Regulas (EEK) Nr. 2658/87 I pielikumā, ja tas būtu vajadzīgs vai lietderīgi;

d)

grozīt IV pielikumu, pamatojoties uz Sankciju komitejas vai Apvienoto Nāciju Organizācijas Drošības padomes konstatējumiem; un

e)

grozīt I vai IV pielikumu saskaņā ar jebkuru lēmumu, ko Padome pieņēmusi, pamatojoties uz Kopējo nostāju 2006/795/KĀDP.

14. pants

1.   Dalībvalstis paredz noteikumus par sankcijām, ko piemēro par šīs regulas noteikumu pārkāpumiem, un veic visus pasākumus, kuri vajadzīgi, lai nodrošinātu to īstenošanu. Paredzētās sankcijas ir iedarbīgas, samērīgas un preventīvas.

2.   Dalībvalstis šos noteikumus paziņo Komisijai tūlīt pēc šās regulas stāšanās spēkā, kā arī paziņo tai par jebkādiem turpmākiem grozījumiem.

15. pants

1.   Dalībvalstis norīko šajā regulā minētās kompetentās iestādes un norāda tās II pielikumā uzskaitītajās tīmekļa vietnēs.

2.   Dalībvalstis savas kompetentās iestādes dara zināmas Komisijai tūlīt pēc šīs regulas stāšanās spēkā un paziņo Komisijai par jebkādām turpmākām izmaiņām.

16. pants

Šo regulu piemēro:

a)

Kopienas teritorijā;

b)

visos gaisa kuģos vai kuģos, kas ir kādas dalībvalsts jurisdikcijā;

c)

visām personām Kopienas teritorijā vai ārpus tās, kuras ir kādas dalībvalsts valstspiederīgie;

d)

visām juridiskām personām, organizācijām vai struktūrām, kas reģistrētas vai izveidotas saskaņā ar kādas dalībvalsts tiesību aktiem;

e)

visām juridiskām personām, organizācijām vai struktūrām saistībā ar jebkādiem darījumiem, ko tās pilnīgi vai daļēji veic Kopienā.

17. pants

Šī regula stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2007. gada 27. martā

Padomes vārdā

priekšsēdētājs

P. STEINBRÜCK


(1)  OV L 322, 22.11.2006., 32. lpp.

(2)  OV L 159, 30.6.2000., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 394/2006 (OV L 74, 13.3.2006., 1. lpp.).

(3)  OV L 256, 7.9.1987., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 129/2007 (OV L 56, 23.2.2007., 1. lpp.).

(4)  Saraksta pašreizējā redakcija ir publicēta šā OV 58 lpp.


I PIELIKUMS

Regulas 2. un 3. pantā minētās preces un tehnoloģija

A.

Preces

(tiks attiecīgi precizēts)

B.

Tehnoloģija

(tiks attiecīgi precizēts)


II PIELIKUMS

Tīmekļa vietnes informācijai par 5., 7., 8., 10. un 15. pantā minētajām kompetentajām iestādēm un adrese paziņojumu sniegšanai Komisijai

 

BEĻĢIJA

http://www.diplomatie.be/eusanctions

 

BULGĀRIJA

(tiks papildināts)

 

ČEHIJAS REPUBLIKA

http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce

 

DĀNIJA

http://www.um.dk/da/menu/Udenrigspolitik/FredSikkerhedOgInternationalRetsorden/Sanktioner/

 

VĀCIJA

http://www.bmwi.de/BMWi/Navigation/Aussenwirtschaft/Aussenwirtschaftsrecht/embargos.html

 

IGAUNIJA

http://web-visual.vm.ee/est/kat_622/

 

GRIEĶIJA

http://www.ypex.gov.gr/www.mfa.gr/en-US/Policy/Multilateral+Diplomacy/International+Sanctions/

 

SPĀNIJA

www.mae.es/es/MenuPpal/Asuntos/Sanciones+Internacionales

 

FRANCIJA

http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/

 

ĪRIJA

www.dfa.ie/un_eu_restrictive_measures_ireland/competent_authorities

 

ITĀLIJA

http://www.esteri.it/UE/deroghe.html

 

KIPRA

http://www.mfa.gov.cy/sanctions

 

LATVIJA

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

 

LIETUVA

http://www.urm.lt

 

LUKSEMBURGA

http://www.mae.lu/sanctions

 

UNGĀRIJA

http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/nemzetkozi_szankciok.htm

 

MALTA

http://www.doi.gov.mt/EN/bodies/boards/sanctions_monitoring.asp

 

NĪDERLANDE

http://www.minbuza.nl/sancties

 

AUSTRIJA

(tiks papildināts)

 

POLIJA

http://www.msz.gov.pl

 

PORTUGĀLE

http://www.min-nestrangeiros.pt

 

RUMĀNIJA

http://www.mae.ro/index.php?unde=doc&id=32311&idlnk=1&cat=3

 

SLOVĒNIJA

http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ukrepi/

 

SLOVĀKIJA

http://www.foreign.gov.sk

 

SOMIJA

http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet

 

ZVIEDRIJA

(tiks papildināts)

 

APVIENOTĀ KARALISTE

www.fco.gov.uk/competentauthorities

Adrese paziņojumu nosūtīšanai Eiropas Komisijai:

European Commission

DG External Relations

Directorate A. Crisis Platform and Policy Coordination in CFSP

Unit A2. Crisis Management and Conflict Prevention

CHAR 12/106

B-1049 Bruxelles/Brussel (Belgium)

E-pasts: relex-sanctions@ec.europa.eu

Tālr.: (32 2) 295 55 85, 299 11 76

Fakss: (32 2) 299 08 73


III PIELIKUMS

Regulas 4. pantā minētās preces

1.

Tīršķirnes zirgi

2.

Kaviārs un kaviāra aizstājēji

3.

Trifeles un to izstrādājumi

4.

Kvalitatīvi vīni (tostarp dzirkstoši vīni), stipri alkoholiski dzērieni un citi alkoholiski dzērieni

5.

Kvalitatīvi cigāri un cigarillas

6.

Luksusa smaržas, odekoloni un kosmētika, arī skaistumkopšanas un dekoratīvas kosmētikas produkti

7.

Kvalitatīvi ādas izstrādājumi, zirglietas un ceļojumu piederumi, rokassomas un līdzīgi izstrādājumi

8.

Kvalitatīvi apģērbi, apģērbu piederumi un apavi (neatkarīgi no to izgatavošanas materiāla)

9.

Ar rokām mezgloti paklāji, ar rokām austi paklāji un gobelēni

10.

Pērles, dārgakmeņi un pusdārgakmeņi, pērļu izstrādājumi, juvelierizstrādājumi, zeltkaļu un sudrabkaļu izstrādājumi

11.

Banknotes un monētas, kas nav likumīgi maksāšanas līdzekļi

12.

Dārgmetālu vai ar dārgmetāliem pārklātu vai plaķētu metālu galda piederumi

13.

Kvalitatīvi porcelāna, keramikas, akmens vai fajansa vai smalkkeramikas trauki

14.

Kvalitatīvi stikla trauki no svina kristāla

15.

Elektroniskas high-end mājsaimniecības preces

16.

High-end elektriska/elektroniska vai optiska skaņu vai attēlu ierakstīšanas un atskaņošanas aparatūra

17.

Luksusa transportlīdzekļi cilvēku pārvadāšanai pa zemi, gaisu vai jūru, kā arī to piederumi un rezerves daļas

18.

Luksusa pulksteņi un rokas pulksteņi un to daļas

19.

Kvalitatīvi mūzikas instrumenti

20.

Mākslas darbi, kolekciju priekšmeti un senlietas

21.

Izstrādājumi un piederumi slēpošanai, golfam, niršanai un ūdenssportam

22.

Izstrādājumi un piederumi biljardam, automātiskajam boulingam, kazino spēlēm un spēļu aparātiem, kuros izmanto monētas vai banknotes


IV PIELIKUMS

Regulas 6. pantā minēto personu, struktūru un organizāciju saraksts

A.

Fiziskās personas

(tiks attiecīgi precizēts)

B.

Juridiskās personas, struktūras un organizācijas

(tiks attiecīgi precizēts)


29.3.2007   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 88/12


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 330/2007

(2007. gada 28. marts),

ar kuru nosaka standarta ievešanas vērtības nolūkā noteikt ievešanas cenu atsevišķu veidu augļiem un dārzeņiem

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1994. gada 21. decembra Regulu (EK) Nr. 3223/94 par sīki izstrādātiem augļu un dārzeņu ievešanas režīma izpildes noteikumiem (1), un jo īpaši tās 4. panta 1. punktu,

tā kā:

(1)

Regulā (EK) Nr. 3223/94, piemērojot Urugvajas kārtas daudzpusējo tirdzniecības sarunu iznākumus, paredzēti kritēriji, pēc kuriem Komisija nosaka standarta ievešanas vērtības pielikumā precizētajiem produktu ievedumiem no trešām valstīm un periodiem.

(2)

Piemērojot iepriekš minētos kritērijus, standarta ievešanas vērtības nosakāmas līmeņos, kas norādīti šīs regulas pielikumā,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Standarta ievešanas vērtības, kas paredzētas Regulas (EK) Nr. 3223/94 4. pantā, ir tādas, kā norādīts tabulā, kas pievienota pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2007. gada 29. martā.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2007. gada 28. martā

Komisijas vārdā

lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektors

Jean-Luc DEMARTY


(1)  OV L 337, 24.12.1994., 66. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 386/2005 (OV L 62, 9.3.2005., 3. lpp.).


PIELIKUMS

Komisijas 2007. gada 28. martā Regulai, ar kuru nosaka standarta ievešanas vērtības nolūkā noteikt ievešanas cenu atsevišķu veidu augļiem un dārzeņiem

(EUR/100 kg)

KN kods

Trešās valsts kods (1)

Standarta ievešanas vērtība

0702 00 00

IL

271,1

MA

100,0

SN

320,6

TN

137,2

TR

178,4

ZZ

201,5

0707 00 05

JO

171,8

MA

64,1

TR

160,8

ZZ

132,2

0709 90 70

MA

59,7

TR

111,8

ZZ

85,8

0709 90 80

EG

242,2

IL

80,8

ZZ

161,5

0805 10 20

CU

47,3

EG

45,4

IL

50,3

MA

51,0

TN

57,6

TR

54,2

ZZ

51,0

0805 50 10

IL

64,2

TR

52,4

ZZ

58,3

0808 10 80

AR

77,0

BR

77,2

CA

101,7

CL

89,3

CN

73,9

NZ

114,6

US

106,8

UY

65,8

ZA

87,2

ZZ

88,2

0808 20 50

AR

75,0

CL

95,8

CN

54,5

ZA

77,3

ZZ

75,7


(1)  Valstu nomenklatūra, kas paredzēta Komisijas Regulā (EK) Nr. 1833/2006 (OV L 354, 14.12.2006., 19. lpp.). Kods “ZZ” nozīmē “citas izcelsmes vietas”.


29.3.2007   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 88/14


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 331/2007

(2007. gada 28. marts),

ar kuru groza ar Regulu (EK) Nr. 1002/2006 noteiktās reprezentatīvās cenas un papildu ievedmuitas nodokļus atsevišķiem cukura nozares produktiem 2006./2007. saimnieciskajā gadā

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2006. gada 20. februāra Regulu (EK) Nr. 318/2006 par cukura nozares tirgus kopējo organizāciju (1),

ņemot vērā Komisijas 2006. gada 30. jūnija Regulu (EK) Nr. 318/2006, ar ko paredz sīki izstrādātus noteikumus par to, kā īstenot Padomes Regulu (EK) Nr. 318/2006 saistībā ar tirdzniecību ar trešām valstīm cukura nozarē (2), importa kārtību, un jo īpaši tās 36. pantu,

tā kā:

(1)

Reprezentatīvās cenas un papildu ievedmuitas nodokļi, kas 2006./2007. saimnieciskajā gadā piemērojami baltajam cukuram, jēlcukuram un atsevišķu veidu sīrupam, tika noteikti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 1002/2006 (3). Šajās cenās un nodokļos jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 262/2007 (4).

(2)

Saskaņā ar datiem, kas patlaban ir Komisijas rīcībā, pašreiz spēkā esošās summas ir jāgroza atbilstīgi Regulā (EK) Nr. 951/2006 norādītajiem noteikumiem un kārtībai,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Ar Regulu (EK) Nr. 951/2006 noteiktās reprezentatīvās cenas un papildu ievedmuitas nodokļi, kas piemērojami Regulas (EK) Nr. 1002/2006 36. pantā minētajiem produktiem 2006./2007. saimnieciskajā gadā, ir grozīti un sniegti pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2007. gada 29. martā.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2007. gada 28. martā

Komisijas vārdā

lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektors

Jean-Luc DEMARTY


(1)  OV L 58, 28.2.2006., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 2011/2006 (OV L 384, 29.12.2006., 1. lpp.).

(2)  OV L 178, 1.7.2006., 24. lpp. Regulā grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 2031/2006 (OV L 414, 30.12.2006., 43. lpp.).

(3)  OV L 179, 1.7.2006., 36. lpp.

(4)  OV L 72, 13.3.2007., 12. lpp.


PIELIKUMS

Grozītās reprezentatīvās cenas un papildu ievedmuitas nodokļi, kas no 2007. gada 29. marta piemērojami baltajam cukuram, jēlcukuram un KN koda 1702 90 99 produktiem

(EUR)

KN kods

Reprezentatīvā cena par attiecīgā produkta 100 tīrsvara kilogramiem

Papildu ievedmuitas nodoklis par attiecīgā produkta 100 tīrsvara kilogramiem

1701 11 10 (1)

20,09

6,26

1701 11 90 (1)

20,09

11,88

1701 12 10 (1)

20,09

6,07

1701 12 90 (1)

20,09

11,37

1701 91 00 (2)

26,55

11,96

1701 99 10 (2)

26,55

7,44

1701 99 90 (2)

26,55

7,44

1702 90 99 (3)

0,27

0,38


(1)  Standarta kvalitātei, kas noteikta Padomes Regulas (EK) Nr. 318/2006 I pielikuma III punktā (OV L 58, 28.2.2006., 1. lpp.).

(2)  Standarta kvalitātei, kas noteikta Regulas (EK) Nr. 318/2006 I pielikuma II punktā.

(3)  Aprēķins uz 1 % saharozes satura.


29.3.2007   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 88/16


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 332/2007

(2007. gada 27. marts)

par tehniskajiem pasākumiem dzelzceļa transporta statistikas nosūtīšanai

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2002. gada 16. decembra Regulu (EK) Nr. 91/2003 par dzelzceļa transporta statistiku (1), un jo īpaši tās 6. panta 2. punktu,

tā kā:

(1)

Ir pietiekami sīki jāprecizē formāts, kādā dati par dzelzceļa transportu nosūtāmi Komisijai (Eiropas Kopienu Statistikas birojam), lai nodrošinātu datu ātru un efektīvu apstrādi.

(2)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar atzinumu, ko sniegusi Statistikas programmu komiteja, kas izveidota ar Padomes Lēmumu 89/382/EEK, Euratom  (2),

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Komisijai (Statistikas birojam) nosūtāmo datu tehniskais formāts ir noteikts pielikumā.

Dalībvalstis izmanto šo formātu datiem, kas attiecas uz 2007. pārskata gadu un turpmākajiem pārskata gadiem.

2. pants

Visas organizācijas, ko ir izraudzījušās dalībvalstu iestādes, atbilstīgi Regulai (EK) Nr. 91/2003 sniedzamos datus un metadatus elektroniski nosūta Komisijai (Statistikas birojam) uz vienu datu saņemšanas vietu. Nosūtīšanu veic atbilstoši Statistikas biroja norādītajam datu apmaiņas standartam.

3. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2007. gada 27. martā

Komisijas vārdā

Komisijas loceklis

Joaquín ALMUNIA


(1)  OV L 14, 21.1.2003., 1. lpp. Regulā grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 1192/2003 (OV L 167, 4.7.2003., 13. lpp.).

(2)  OV L 181, 28.6.1989., 47. lpp.


PIELIKUMS

DATU NOSŪTĪŠANAS TEHNISKAIS FORMĀTS

1.   DATU STRUKTŪRA

Atsevišķos datu ierakstus, kas nosūtāmi Statistikas birojam par katru ceturksni, gadu vai piecu gadu laikposmu, veido 9 datu kopas, kas katra atbilst vienam no Regulas (EK) Nr. 91/2003 pielikumiem. Tāpēc šajās datu kopās ir šādi dati:

ikgadējā statistika par kravu pārvadājumiem – sīki izstrādāts ziņojums (A pielikums),

ikgadējā statistika par kravu pārvadājumiem – vienkāršots ziņojums (B pielikums),

ikgadējā statistika par pasažieru pārvadājumiem – sīki izstrādāts ziņojums (C pielikums),

ikgadējā statistika par pasažieru pārvadājumiem – vienkāršots ziņojums (D pielikums),

ceturkšņa statistika par kravu un pasažieru pārvadājumiem (E pielikums),

piecu gadu reģionālā statistika par kravu un pasažieru pārvadājumiem (F pielikums),

piecu gadu statistika par satiksmes plūsmām pa dzelzceļa tīklu (G pielikums),

statistika par negadījumiem (H pielikums),

to dzelzceļa uzņēmumu saraksts, par kuriem sniedz statistiku (I pielikums).

B un D pielikumā ir izklāstītas prasības vienkāršotu ziņojumu sniegšanai, ko dalībvalstis drīkst izmantot kā alternatīvu A un C pielikumā izklāstītajai ierastajai, sīki izstrādātajai ziņojumu sniegšanai par uzņēmumiem, kuru robežvērtības ir zemākas nekā Regulas (EK) Nr. 91/2003 4. panta 2. punktā noteiktās.

2.   LAUKU SARAKSTS

Atbilstīgi Regulai (EK) Nr. 91/2003 par katru pielikumu jāsniedz viena datu kopa izplātās datnes veidā, par lauka atdalītāju izmantojot semikolu “;”. Katrā datu kopā, izņemot C datu kopu, jāietver dati attiecībā uz visām obligātajām pielikumā prasītajām tabulām. Katrā datu kopā ir noteikts lauku skaits. Proti, visiem laukiem datu kopā jābūt pat tad, ja tie ir tukši (divi secīgi lauku atdalītāji norāda uz to, ka lauks ir tukšs).

Atsevišķie lauki tālāk ir aprakstīti šādi:

“lauka numurs” norāda lauka atrašanās vietu datu ierakstā,

“lauka nosaukums” attiecas uz mainīgo lielumu Regulā (EK) Nr. 91/2003 vai uz iekšējo identifikatoru, ko izmanto ieraksta identificēšanai,

“apraksts” īsumā apraksta lauka saturu,

“kodēšana”: atsevišķi lauki tabulās A2 un A4 jākodē atbilstīgi Regulas (EK) Nr. 91/2003 J–K pielikumam. Šeit atzīmē papildu kodēšanas noteikumus. Statistikas birojs sniedz sīkākus paskaidrojumus un ieteikumus par kodēšanu vadlīnijās, kas paredzētas Regulas (EK) Nr. 91/2003 īstenošanai,

“lauka veids” norāda, vai lauks satur ciparus vai tekstu, visi cipari jānorāda kā vesels skaitlis,

“maksimālais garums” ir maksimālais paredzamais datu virknes garums konkrētā laukā. Nav iespējams ievadīt pārāk garas datu virknes,

“konfidencialitātes apzīmējums” (FlagC) norāda, vai dalībvalstis ierakstu uzskata par konfidenciālu (Padomes Regulas (EK) Nr. 322/97 (1) 13. panta 1. punkts un Regulas (Euratom, EEK) Nr. 1588/90 (2) 2. pants),

“apzīmējums, ar ko atļauj konfidenciālu datu izplatīšanu” (FlagD) norāda, vai dalībvalstu sniegtos konfidenciālos datus var izplatīt (Padomes Regulas (EK) Nr. 322/97 13. panta 2. punkts un Regulas (Euratom, EEK) Nr. 1588/90 5. panta 4. punkts). Tomēr pamatotos gadījumos Komisijai ir atļauts mainīt dalībvalsts lēmumu. To veic, FlagD=1 nomainot uz FlagD=0, ja FlagC=1.

A pielikuma datu kopa. Ikgadējā statistika par kravu pārvadājumiem – sīki izstrādāts ziņojums

Lauka numurs

Lauka nosaukums

Apraksts

Kodēšana

Lauka veids

Maks. garums

Īpaši kodi trūkstošajām vērtībām

1

RCount

Ziņotāja valsts

ISO-3166 divburtu nomenklatūra, izņemot “UK” Apvienotajai Karalistei

Teksts

2

 

2

DsetID

Datu kopas identifikators

A1 līdz A9

Teksts

2

 

3

Year

Datu kopas gads

4 cipari

Teksts

4

 

4

Period

Pārskata periods

A0

Teksts

2

 

5

TransID

Pārvadājumu veids

0

:

pārvadājumi kopā

1

:

iekšzemes pārvadājumi

2

:

starptautiskie pārvadājumi – kopā

3

:

starptautiskie pārvadājumi – izejošie

4

:

starptautiskie pārvadājumi – ienākošie

5

:

tranzītpārvadājumi

Teksts

1

 

6

Goods

Preču veids

Regulas J pielikums

Teksts

2

 

7

DGoods

Bīstamu kravu veids

Regulas K pielikums

Teksts

3

 

8

LDG

Iekraušanas valsts

ISO-3166 divburtu nomenklatūra, izņemot “UK” Apvienotajai Karalistei

Teksts

2

XX

9

UNL

Izkraušanas valsts

ISO-3166 divburtu nomenklatūra, izņemot “UK” Apvienotajai Karalistei

Teksts

2

XX

10

Consgmt

Sūtījuma veids

1

:

ar pilnīgi piekrautu vilcienu

2

:

ar pilnīgi piekrautiem vagoniem

3

:

cita veida

9

:

nav zināms

Teksts

1

 

11

TTU

Transporta vienības veids

1

:

konteineri un maināmas virsbūves

2

:

puspiekabes (bez pavadības)

3

:

ceļu transportlīdzeklis (ar pavadību)

9

:

nav zināms

Teksts

1

 

12

Tonnes

Kopējais kravu pārvadājumu apjoms

Tonnas

Skaitlis

10

 

13

Tkm

Kopējais kravu pārvadājumu apjoms 1 000 tonnkilometros

1 000 tonnkilometri

Skaitlis

10

 

14

NbrITU

Vairākveidu transporta vienību skaits

VTV skaits

Skaitlis

8

 

15

TeuITU

Vairākveidu transporta vienības, ko pārvadā TEU

TEU

Skaitlis

8

 

16

TrainKM

Preču vilcienu kustība 1 000 km

1 000 vilcienkilometri

Skaitlis

8

 

17

FlagC

Konfidencialitātes apzīmējums

1

:

konfidenciāli

0

:

nav konfidenciāli

Teksts

1

 

18

FlagD

Apzīmējums, ar ko atļauj izplatīšanu

1

:

izplatīšana nav atļauta

0

:

izplatīšana ir atļauta

Teksts

1

 

Izplātajā datnē, kurā ir A pielikumam paredzētie dati, katrā ierakstā ir 18 lauki. Nākamajā tabulā pelēkā krāsā ir iezīmēti lauki, kuri jāaizpilda attiecībā uz dažādajām A pielikuma tabulām. Baltās rūtiņas atbilst ieraksta laukiem, kuri ir tukši. Ar zvaigznīti apzīmē galveno lauku. Ieraksta galveno lauku vērtību kombinācijai jāveido unikāla atslēgas vērtība attiecīgajā datnē. Konstatējot divas atslēgas vērtības, datne tiks ielādēta nepareizi.

 

DsetID

Lauka numurs

Lauka nosaukums

A1

A2

A3

A4

A5 (3)

A6

A7

A8

A9

1

RCount

*

*

*

*

*

*

*

*

*

2

DsetID

*

*

*

*

*

*

*

*

*

3

Year

*

*

*

*

*

*

*

*

*

4

Period

*

*

*

*

*

*

*

*

*

5

TransID

*

 

*

 

 

*

*

*

 

6

Goods

 

*

 

 

 

 

 

 

 

7

DGoods

 

 

 

*

 

 

 

 

 

8

LDG

 

 

*

 

 

 

 

 

 

9

UNL

 

 

*

 

 

 

 

 

 

10

Consgmt

 

 

 

 

*

 

 

 

 

11

TTU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Tonnes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

Tkm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

NbrITU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

TeuITU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

TrainKM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

FlagC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

FlagD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B pielikuma datu kopa. Ikgadējā statistika par kravu pārvadājumiem – sīki izstrādāts ziņojums

Lauka numurs

Lauka nosaukums

Apraksts

Kodēšana

Lauka veids

Maks. garums

Īpaši kodi trūkstošajām vērtībām

1

RCount

Ziņotāja valsts

ISO-3166 divburtu nomenklatūra, izņemot “UK” Apvienotajai Karalistei

Teksts

2

 

2

DsetID

Datu kopas identifikators

B1 līdz B2

Teksts

2

 

3

Year

Datu kopas gads

4 cipari

Teksts

4

 

4

Period

Pārskata periods

A0

Teksts

2

 

5

TransID

Pārvadājumu veids

0

:

pārvadājumi kopā

1

:

iekšzemes pārvadājumi

2

:

starptautiskie pārvadājumi – kopā

3

:

starptautiskie pārvadājumi – izejošie

4

:

starptautiskie pārvadājumi – ienākošie

5

:

tranzītpārvadājumi

Teksts

1

 

6

Tonnes

Kopējais kravu pārvadājumu apjoms

Tonnas

Skaitlis

10

 

7

Tkm

Kopējais kravu pārvadājumu apjoms 1 000 tonnkilometros

1 000 tonnkilometri

Skaitlis

10

 

8

TrainKm

Preču vilcienu kustība 1 000 vilcienkilometros

1 000 vilcienkilometri

Skaitlis

8

 

9

FlagC

Konfidencialitātes apzīmējums

1

:

konfidenciāli

0

:

nav konfidenciāli

Teksts

1

 

10

FlagD

Apzīmējums, ar ko atļauj izplatīšanu

1

:

izplatīšana nav atļauta

0

:

izplatīšana ir atļauta

Teksts

1

 

Izplātajā datnē, kurā ir B pielikumam paredzētie dati, katrā ierakstā ir 10 lauki. Nākamajā tabulā pelēkā krāsā ir iezīmēti lauki, kuri jāaizpilda attiecībā uz dažādajām B pielikuma tabulām. Baltās rūtiņas atbilst ieraksta laukiem, kuri ir tukši. Ar zvaigznīti apzīmē galveno lauku. Ieraksta galveno lauku vērtību kombinācijai jāveido unikāla atslēgas vērtība attiecīgajā datnē. Konstatējot divas atslēgas vērtības, datne tiks ielādēta nepareizi.

 

DsetID

Lauka numurs

Lauka nosaukums

B1

B2

1

RCount

*

*

2

DsetID

*

*

3

Year

*

*

4

Period

*

*

5

TransID

*

 

6

Tonnes

 

 

7

Tkm

 

 

8

TrainKM

 

 

9

FlagC

 

 

10

FlagD

 

 

C pielikuma datu kopa. Ikgadējā statistika par pasažieru pārvadājumiem – sīki izstrādāts ziņojums

Lauka numurs

Lauka nosaukums

Apraksts

Kodēšana

Lauka veids

Maks. garums

Īpaši kodi trūkstošajām vērtībām

1

RCount

Ziņotāja valsts

ISO-3166 divburtu nomenklatūra, izņemot “UK” Apvienotajai Karalistei

Teksts

2

 

2

DsetID

Datu kopas identifikators

C1 līdz C5

Teksts

2

 

3

Year

Datu kopas gads

4 cipari

Teksts

4

 

4

Period

Pārskata periods

A0

Teksts

2

 

5

TransID

Pārvadājumu veids

1

:

iekšzemes pārvadājumi

2

:

starptautiskie pārvadājumi – kopā

3

:

starptautiskie pārvadājumi – izejošie

4

:

starptautiskie pārvadājumi – ienākošie

Teksts

1

 

6

LDG

Iekāpšanas valsts

ISO-3166 divburtu nomenklatūra, izņemot “UK” Apvienotajai Karalistei

Teksts

2

XX

7

UNL

Izkāpšanas valsts

ISO-3166 divburtu nomenklatūra, izņemot “UK” Apvienotajai Karalistei

Teksts

2

XX

8

Pass

Kopējais pasažieru pārvadājumu apjoms

Pasažieri

Skaitlis

10

 

9

Passkm

Kopējais pasažieru pārvadājumu apjoms 1 000 pasažierkilometros

1 000 pasažierkilometri

Skaitlis

10

 

10

TrainKm

Pasažieru vilcienu kustība 1 000 vilcienkilometros

1 000 vilcienkilometri

Skaitlis

8

 

11

FlagC

Konfidencialitātes apzīmējums

1

:

konfidenciāli

0

:

nav konfidenciāli

Teksts

1

 

12

FlagD

Apzīmējums, ar ko atļauj izplatīšanu

1

:

izplatīšana nav atļauta

0

:

izplatīšana ir atļauta

Teksts

1

 

Izplātajā datnē, kurā ir C pielikumam paredzētie dati, katrā ierakstā ir 12 lauki. Nākamajā tabulā pelēkā krāsā ir iezīmēti lauki, kuri jāaizpilda attiecībā uz dažādajām C pielikuma tabulām. Baltās rūtiņas atbilst ieraksta laukiem, kuri ir tukši. Ar zvaigznīti apzīmē galveno lauku. Ieraksta galveno lauku vērtību kombinācijai jāveido unikāla atslēgas vērtība attiecīgajā datnē. Konstatējot divas atslēgas vērtības, datne tiks ielādēta nepareizi.

Provizoriskie (C1 un C2 tabula) un galīgie konsolidētie dati (C3 un C4 tabula) jānosūta dažādos laikos, ievērojot vienu un to pašu struktūru.

 

DsetID

Lauka numurs

Lauka nosaukums

C1 (4)

C2 (4)

C3 (5)

C4 (5)

C5

1

RCount

*

*

*

*

*

2

DsetID

*

*

*

*

*

3

Year

*

*

*

*

*

4

Period

*

*

*

*

*

5

TransID

* 1 & 2

* 3 & 4

* 1 & 2

* 3 & 4

 

6

LDG

 

*

 

*

 

7

UNL

 

*

 

*

 

8

Pass

 

 

 

 

 

9

Passkm

 

 

 

 

 

10

TrainKM

 

 

 

 

 

11

FlagC

 

 

 

 

 

12

FlagD

 

 

 

 

 

D pielikuma datu kopa. Ikgadējā statistika par pasažieru pārvadājumiem – sīki izstrādāts ziņojums

Lauka numurs

Lauka nosaukums

Apraksts

Kodēšana

Lauka veids

Maks. garums

Īpaši kodi trūkstošajām vērtībām

1

RCount

Ziņotāja valsts

ISO-3166 divburtu nomenklatūra, izņemot “UK” Apvienotajai Karalistei

Teksts

2

 

2

DsetID

Datu kopas identifikators

D1 līdz D2

Teksts

2

 

3

Year

Datu kopas gads

4 cipari

Teksts

4

 

4

Period

Pārskata periods

A0

Teksts

2

 

5

Pass

Kopējais pasažieru pārvadājumu apjoms

Pasažieri

Skaitlis

10

 

6

Passkm

Kopējais pasažieru pārvadājumu apjoms 1 000 pasažierkilometros

1 000 pasažierkilometri

Skaitlis

10

 

7

TrainKm

Pasažieru vilcienu kustība 1 000 vilcienkilometros

1 000 vilcienkilometri

Skaitlis

8

 

8

FlagC

Konfidencialitātes apzīmējums

1

:

konfidenciāli

0

:

nav konfidenciāli

Teksts

1

 

9

FlagD

Apzīmējums, ar ko atļauj izplatīšanu

1

:

izplatīšana nav atļauta

0

:

izplatīšana ir atļauta

Teksts

1

 

Izplātajā datnē, kurā ir D pielikumam paredzētie dati, katrā ierakstā ir 9 lauki. Nākamajā tabulā pelēkā krāsā ir iezīmēti lauki, kuri jāaizpilda attiecībā uz dažādajām D pielikuma tabulām. Baltās rūtiņas atbilst ieraksta laukiem, kuri ir tukši. Ar zvaigznīti apzīmē galveno lauku. Ieraksta galveno lauku vērtību kombinācijai jāveido unikāla atslēgas vērtība attiecīgajā datnē. Konstatējot divas atslēgas vērtības, datne tiks ielādēta nepareizi.

 

DsetID

Lauka numurs

Lauka nosaukums

D1

D2

1

RCount

*

*

2

DsetID

*

*

3

Year

*

*

4

Period

*

*

5

Pass

 

 

6

Passkm

 

 

7

TrainKM

 

 

8

FlagC

 

 

9

FlagD

 

 

E pielikuma datu kopa. Ceturkšņa statistika par kravu un pasažieru pārvadājumiem

Lauka numurs

Lauka nosaukums

Apraksts

Kodēšana

Lauka veids

Maks. garums

Īpaši kodi trūkstošajām vērtībām

1

RCount

Ziņotāja valsts

ISO-3166 divburtu nomenklatūra, izņemot “UK” Apvienotajai Karalistei

Teksts

2

 

2

DsetID

Datu kopas identifikators

E1 līdz E2

Teksts

2

 

3

Year

Datu kopas gads

4 cipari

Teksts

4

 

4

Period

Pārskata periods

Q1 līdz Q4

Teksts

2

 

5

Tonnes

Kopējais kravu pārvadājumu apjoms

Tonnas

Skaitlis

10

 

6

Tkm

Kopējais kravu pārvadājumu apjoms 1 000 tonnkilometros

1 000 tonnkilometri

Skaitlis

10

 

7

Pass

Kopējais pasažieru pārvadājumu apjoms

Pasažieri

Skaitlis

10

 

8

Passkm

Kopējais pasažieru pārvadājumu apjoms 1 000 pasažierkilometros

1 000 pasažierkilometri

Skaitlis

10

 

9

FlagC

Konfidencialitātes apzīmējums

1

:

konfidenciāli

0

:

nav konfidenciāli

Teksts

1

 

10

FlagD

Apzīmējums, ar ko atļauj izplatīšanu

1

:

izplatīšana nav atļauta

0

:

izplatīšana ir atļauta

Teksts

1

 

Izplātajā datnē, kurā ir E pielikumam paredzētie dati, katrā ierakstā ir 10 lauki. Nākamajā tabulā pelēkā krāsā ir iezīmēti lauki, kuri jāaizpilda attiecībā uz dažādajām E pielikuma tabulām. Baltās rūtiņas atbilst ieraksta laukiem, kuri ir tukši. Ar zvaigznīti apzīmē galveno lauku. Ieraksta galveno lauku vērtību kombinācijai jāveido unikāla atslēgas vērtība attiecīgajā datnē. Konstatējot divas atslēgas vērtības, datne tiks ielādēta nepareizi.

 

DsetID

Lauka numurs

Lauka nosaukums

E1

E2

1

RCount

*

*

2

DsetID

*

*

3

Year

*

*

4

Period

*

*

5

Tonnes

 

 

6

Tkm

 

 

7

Pass

 

 

8

Passkm

 

 

9

FlagC

 

 

10

FlagD

 

 

H pielikuma datu kopa. Statistika par negadījumiem

Lauka numurs

Lauka nosaukums

Apraksts

Kodēšana

Lauka veids

Maks. garums

Īpaši kodi trūkstošajām vērtībām

1

RCount

Ziņotāja valsts

ISO-3166 divburtu nomenklatūra, izņemot “UK” Apvienotajai Karalistei

Teksts

2

 

2

DsetID

Datu kopas identifikators

H1 līdz H4

Teksts

2

 

3

Year

Datu kopas gads

4 cipari

Teksts

4

 

4

Period

Pārskata periods

A0

Teksts

2

 

5

AccID

Negadījuma veids

1

:

Sadursmes

2

:

Noskriešana no sliedēm

3

:

Negadījumi, kas saistīti ar dzelzceļa pārbrauktuvēm

4

:

Negadījumi attiecībā uz personām, ko kustībā izraisījusi ritošā daļa

5

:

Ugunsgrēks ritošajā sastāvā

6

:

Citi

7

:

Kopā

9

:

Nav zināmi

Teksts

1

 

6

PersID

Personu kategorija

1

:

Pasažieri

2

:

Darbinieki

3

:

Citi

4

:

Kopā

[5:

Dzelzceļa pārbrauktuvju lietotāji]

[6:

Nepiederošas personas dzelzceļa telpās]

9

:

Nav zināmi

Teksts

1

 

7

NbAccSign

Nopietnu negadījumu skaits

Skaits

Skaitlis

8

 

8

NbAccInj

To negadījumu skaits, kuros gūti smagi miesas bojājumi

Skaits

Skaitlis

8

 

9

NbAccDGIn

To negadījumu skaits, kas saistīti ar bīstamu kravu pārvadājumiem

Skaits

Skaitlis

8

 

10

NbAccDGRe

To negadījumu skaits, kuros iesaistītas bīstamas kravas

Skaits

Skaitlis

8

 

11

NbPersK

Bojāgājušo skaits

Skaits

Skaitlis

8

 

12

NbPersI

To personu skaits, kas guvušas smagus miesas bojājumus

Skaits

Skaitlis

8

 

Izplātajā datnē, kurā ir H pielikumam paredzētie dati, katrā ierakstā ir 12 lauki. Nākamajā tabulā pelēkā krāsā ir iezīmēti lauki, kuri jāaizpilda attiecībā uz dažādajām H pielikuma tabulām. Baltās rūtiņas atbilst ieraksta laukiem, kuri ir tukši. Ar zvaigznīti apzīmē galveno lauku. Ieraksta galveno lauku vērtību kombinācijai jāveido unikāla atslēgas vērtība attiecīgajā datnē. Konstatējot divas atslēgas vērtības, datne tiks ielādēta nepareizi.

Tabulā ir divas papildu personu kategorijas, kuras var būt vajadzīgas turpmāk: “5: Dzelzceļa pārbrauktuvju lietotāji” un “6: Nepiederošas personas dzelzceļa telpās”.

 

DsetID

Lauka numurs

Lauka nosaukums

H1

H2

H3

H4

1

RCount

*

*

*

*

2

DsetID

*

*

*

*

3

Year

*

*

*

*

4

Period

*

*

*

*

5

AccID

*

 

*

*

6

PersID

 

 

*

*

7

NbAccSign

 

 

 

 

8

NbAccInj  (6)

 

 

 

 

9

NbAccDGIn

 

 

 

 

10

NbAccDGRe

 

 

 

 

11

NbPersK

 

 

 

 

12

NbPersI

 

 

 

 

I pielikuma datu kopa

Lauka numurs

Lauka nosaukums

Apraksts

Kodēšana

Lauka veids

Maks. garums

Īpaši kodi trūkstošajām vērtībām

1

RCount

Ziņotāja valsts

ISO-3166 divburtu nomenklatūra, izņemot “UK” Apvienotajai Karalistei

Teksts

2

 

2

DsetID

Datu kopas identifikators

I1

Teksts

2

 

3

Year

Datu kopas gads

4 cipari

Teksts

4

 

4

UCode

Uzņēmuma kods (gadu laikā nemainās)

ISO-3166 divburtu nomenklatūra, izņemot “UK” Apvienotajai Karalistei + trīsciparu skaitlis

Teksts

5

XX

5

UName

Uzņēmuma nosaukums

 

Teksts

100

 

6

CountID

Valsts, kurā atrodas uzņēmums

ISO-3166 divburtu nomenklatūra, izņemot “UK” Apvienotajai Karalistei

Teksts

2

XX

7

IntFret

Kravu pārvadājumi: starptautiskie

1

:

IR

0

:

NAV

Teksts

1

 

8

Natfret

Kravu pārvadājumi: iekšzemes

1

:

IR

0

:

NAV

Teksts

1

 

9

Intpass

Pasažieru pārvadājumi: starptautiskie

1

:

IR

0

:

NAV

Teksts

1

 

10

Natpass

Pasažieru pārvadājumi: iekšzemes

1

:

IR

0

:

NAV

Teksts

1

 

11

DsetA

A pielikumā ietvertie dati

1

:

IR

0

:

NAV

Teksts

1

 

12

DsetB

B pielikumā ietvertie dati

1

:

IR

0

:

NAV

Teksts

1

 

13

DsetC

C pielikumā ietvertie dati

1

:

IR

0

:

NAV

Teksts

1

 

14

DsetD

D pielikumā ietvertie dati

1

:

IR

0

:

NAV

Teksts

1

 

15

DsetE

E pielikumā ietvertie dati

1

:

IR

0

:

NAV

Teksts

1

 

16

DsetF

F pielikumā ietvertie dati

1

:

IR

0

:

NAV

Teksts

1

 

17

DsetG

G pielikumā ietvertie dati

1

:

IR

0

:

NAV

Teksts

1

 

18

DsetH

H pielikumā ietvertie dati

1

:

IR

0

:

NAV

Teksts

1

 

19

Tonnes

Kopējais kravu pārvadājumu apjoms (tonnās)

Tonnas

Skaitlis

10

 

20

Tkm

TKopējais kravu pārvadājumu apjoms (1 000 tonnkilometri)

1 000 tonnkilometri

Skaitlis

10

 

21

Pass

Kopējais pasažieru pārvadājumu apjoms (pasažieri)

Pasažieru skaits

Skaitlis

10

 

22

Passkm

Kopējais pasažieru pārvadājumu apjoms (1 000 pasažierkilometri)

1 000 pasažierkilometri

Skaitlis

10

 

Izplātajā datnē, kurā ir I pielikumam paredzētie dati, katrā ierakstā ir 22 lauki. Nākamajā tabulā visi lauki ir pelēki, jo I pielikumā ir tikai viena tabula. Fakultatīvos laukus var atstāt tukšus. Ar zvaigznīti apzīmē galveno lauku. Ieraksta galveno lauku vērtību kombinācijai jāveido unikāla atslēgas vērtība attiecīgajā datnē. Konstatējot divas atslēgas vērtības, datne tiks ielādēta nepareizi.

Lauka numurs

Lauka nosaukums

DsetID I1

1

RCount

*

2

DsetID

*

3

Year

*

4

UCode

*

5

UName  (7)

 

6

CountID

 

7

IntFret

 

8

Natfret

 

9

Intpass

 

10

Natpass

 

11

DsetA

 

12

DsetB

 

13

DsetC

 

14

DsetD

 

15

DsetE

 

16

DsetF

 

17

DsetG

 

18

DsetH

 

19

Tonnes  (8)

 

20

Tkm  (9)

 

21

Pass  (10)

 

22

Passkm  (11)

 

3.   TRŪKSTOŠĀS VĒRTĪBAS

Dažiem laukiem Statistikas birojs var ieteikt izmantot īpašus kodus trūkstošajām vērtībām vai citām īpašām vērtībām (skatīt aili “īpaši kodi trūkstošajām vērtībām”).

Papildu informācija ir sniegta vadlīnijās, kas paredzētas Regulas (EK) Nr. 91/2003 īstenošanai.

4.   CITI STANDARTA FORMĀTI

Dalībvalstis var izmantot citus standartizētus formātus, kas savietojami ar iepriekšminētajām datu struktūrām, ja tos ir piedāvājis Statistikas birojs.

5.   DATU PĀRBAUDE, KO VEIC STATISTIKAS BIROJS

Pirms datu ievadīšanas ražošanas datu bāzē Statistikas birojs veic dažas dalībvalstu atsūtīto datu pārbaudes. Ja ievērojams skaits ierakstu neiztur šīs pārbaudes, Statistikas birojs informē dalībvalsti par kļūdainajiem ierakstiem un norāda nepieņemšanas iemeslus. Dalībvalsti lūdz izlabot atklātās kļūdas un tad atkārtoti iesniegt aizpildīto datu kopu (ne tikai kļūdainos ierakstus). Šī procedūra ir nepieciešama, lai garantētu datu pareizību dažādās datu kopās un starp tām.

6.   DATU KOPAS DATNES NOSAUKŠANA

Datnes nosaukums ir veidojams šādi:

RAIL_annex_frequency_CC_YYYY_period[_OptionalField].format”, kur:

RAIL

Attiecībā uz RAIL datiem

Annex

Datu kopas identifikācija (t. i., regulas pielikums):

A.

Ikgadējā statistika par kravu pārvadājumiem – sīki izstrādāts ziņojums

B.

Ikgadējā statistika par kravu pārvadājumiem – sīki izstrādāts ziņojums

C.

Ikgadējā statistika par pasažieru pārvadājumiem – sīki izstrādāts ziņojums

D.

Ikgadējā statistika par pasažieru pārvadājumiem – sīki izstrādāts ziņojums

E.

Ceturkšņa statistika par kravu un pasažieru pārvadājumiem

F.

Reģionālā statistika par kravu un pasažieru pārvadājumiem

G.

Statistika par satiksmes plūsmām dzelzceļa tīklā

H.

Statistika par negadījumiem

I.

Dzelzceļa uzņēmumu saraksts

Frequency

A reizi gadā

Q reizi ceturksnī

5 reizi piecos gados

CC

Ziņotāja valsts: lietot ISO-3166 divburtu kodu, izņemot “UK” Apvienotajai Karalistei

YYYY

Pārskata gads (piemēram, 2004)

Period

“0000” par katru gadu

“0001” par pirmo ceturksni

“0002” par otro ceturksni

“0003” par trešo ceturksni

“0004” par ceturto ceturksni

“0005” par pieciem gadiem

[_OptionalField]

Tajā var būt virkne, kas sastāv no 1 līdz 220 simboliem (ir atļauts tikai “A” līdz “Z”, “0” līdz “9” vai “_”). Šis lauks ar Statistikas biroja līdzekļiem netiek interpretēts.

.format

Datnes formāts: (piemēram, ar “CSV” apzīmē ar komatu atdalītu vērtību, ar “GES” – GESMES)

Par katru regulas pielikumu un periodu ir jānosūta viena datne.

Piemērs:

Datne “RAIL_E_Q_FR_2004_0002.csv” ir datu datne, kurā atrodami Francijas sniegtie dati par regulas E pielikumu, kas aptver 2004. gada otro ceturksni.

7.   NOSŪTĪŠANAS METODE

Datus nosūta vai Statistikas birojā augšupielādē elektroniski vienā datu saņemšanas vietā. Ar šīs metodes palīdzību tiek nodrošināta droša konfidenciālu datu nosūtīšana.


(1)  OV L 52, 22.2.1997., 1. lpp.

(2)  OV L 151, 15.6.1990., 1. lpp.

(3)  Tabula A5 ir fakultatīva tabula.

(4)  Provizoriskie dati.

(5)  Galīgie konsolidētie dati.

(6)  Negadījumu, kuros gūti smagi miesas bojājumi (NbAccInj), skaits H1 tabulā ir fakultatīvs mainīgais lielums.

(7)  Uzņēmuma nosaukums (UName) ir fakultatīva vērtība.

(8)  Kopējais kravu pārvadājumu apjoms (tonnās) ir fakultatīvs mainīgais lielums.

(9)  Kopējais kravu pārvadājumu apjoms (1 000 tkm) (Tkm) ir fakultatīvs mainīgais lielums.

(10)  Kopējais pasažieru pārvadājumu apjoms (pasažieri) (Pass) ir fakultatīvs mainīgais lielums.

(11)  Kopējais pasažieru pārvadājumu apjoms (1 000 pkm) (Passkm) ir fakultatīvs mainīgais lielums.


29.3.2007   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 88/29


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 333/2007

(2007. gada 28. marts),

ar ko nosaka paraugu ņemšanas un analīzes metodes svina, kadmija, dzīvsudraba, neorganiskās alvas, 3-MHPD un benzopirēna koncentrācijas oficiālajai kontrolei pārtikas produktos

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 29. aprīļa Regulu (EK) Nr. 882/2004 par oficiālo kontroli, ko veic, lai nodrošinātu atbilstības pārbaudi saistībā ar dzīvnieku barības un pārtikas aprites tiesību aktiem un dzīvnieku veselības un dzīvnieku labturības noteikumiem (1), un jo īpaši tās 11. panta 4. punktu,

tā kā:

(1)

Saskaņā ar Padomes 1993. gada 8. februāra Regulu (EEK) Nr. 315/93, ar ko nosaka Kopienas procedūras attiecībā uz piesārņotājiem pārtikā (2), sabiedrības veselības aizsardzības nolūkā ir jānosaka atsevišķu piesārņotāju maksimāli pieļaujamā koncentrācija pārtikas produktos.

(2)

Komisijas 2006. gada 19. decembra Regulā (EK) Nr. 1881/2006, ar ko nosaka konkrētu piesārņotāju maksimāli pieļaujamo koncentrāciju pārtikas produktos (3), ir noteikta svina, kadmija, dzīvsudraba, neorganiskās alvas, 3-MHPD un benzopirēna maksimāli pieļaujamā koncentrācija atsevišķos pārtikas produktos.

(3)

Regulā (EK) Nr. 882/2004 ir izklāstīti pārtikas produktu oficiālās kontroles vispārīgie principi. Tomēr dažos gadījumos ir vajadzīgi konkrētāki noteikumi, lai saskaņotā veidā nodrošinātu oficiālo kontroles pasākumu veikšanu Kopienā.

(4)

Paraugu ņemšanas un analīzes metodes, kas izmantojamas svina, kadmija, dzīvsudraba, 3-MHPD, neorganiskās alvas un benzopirēna koncentrācijas oficiālajai kontrolei atsevišķos pārtikas produktos, ir attiecīgi noteiktas Komisijas 2001. gada 8. marta Direktīvā 2001/22/EK, ar ko nosaka paraugu ņemšanas metodes un analīzes metodes svina, kadmija, dzīvsudraba un 3-MHPD satura oficiālajai kontrolei pārtikas produktos (4), Komisijas 2004. gada 12. februāra Direktīvā 2004/16/EK, ar ko nosaka paraugu ņemšanas metodes un analīzes metodes alvas satura oficiālai kontrolei konservētos pārtikas produktos (5), un Komisijas 2005. gada 4. februāra Direktīvā 2005/10/EK, ar ko nosaka paraugu ņemšanas metodes un analīzes metodes, lai oficiāli kontrolētu benzopirēna saturu pārtikas produktos (6).

(5)

Daudzie noteikumi par paraugu ņemšanu un analīzi svina, kadmija, dzīvsudraba, neorganiskās alvas, 3-MHPD un benzopirēna koncentrācijas oficiālajai kontrolei pārtikas produktos ir līdzīgi. Tāpēc tiesību aktu skaidrības labad minētos noteikumus ir lietderīgi apvienot vienā tiesību aktā.

(6)

Tāpēc Direktīva 2001/22/EK, 2004/16/EK un 2005/10/EK ir jāatceļ un jāaizstāj ar jaunu regulu.

(7)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

1.   Paraugu ņemšanu un analīzi Regulas (EK) Nr. 1881/2006 pielikuma 3., 4. un 6. sadaļā minētā svina, kadmija, dzīvsudraba, neorganiskās alvas, 3-MHPD un benzopirēna koncentrācijas oficiālajai kontrolei veic saskaņā ar šīs regulas pielikumu.

2.   Šā panta 1. punktu piemēro, neskarot Regulas (EK) Nr. 882/2004 noteikumus.

2. pants

Ar šo atceļ Direktīvu 2001/22/EK, 2004/16/EK un 2005/10/EK.

Atsauces uz atceltajām direktīvām uzskata par atsaucēm uz šo regulu.

3. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2007. gada 1. jūnija.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2007. gada 28. martā

Komisijas vārdā

Komisijas loceklis

Markos KYPRIANOU


(1)  OV L 165, 30.4.2004., 1. lpp. Regulā grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 1791/2006 (OV L 363, 20.12.2006., 1. lpp.).

(2)  OV L 37, 13.2.1993., 1. lpp. Regulā grozījumi izdarīti ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1882/2003 (OV L 284, 31.10.2003., 1. lpp.).

(3)  OV L 364, 20.12.2006., 5. lpp.

(4)  OV L 77, 16.3.2001., 14. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Direktīvu 2005/4/EK (OV L 19, 21.1.2005., 50. lpp.).

(5)  OV L 42, 13.2.2004., 16. lpp.

(6)  OV L 34, 8.2.2005., 15. lpp.


PIELIKUMS

A.   DAĻA

DEFINĪCIJAS

Šajā pielikumā izmanto šādas definīcijas:

“partija”

:

identificējams tādu pārtikas preču daudzums, kas piegādātas vienā reizē un kam ir oficiāli noteikti kopīgi raksturlielumi, piemēram, izcelsme, šķirne, iepakojuma veids, fasētājs, nosūtītājs vai marķējums. Attiecībā uz zivīm arī zivju lielumam jābūt salīdzināmam;

“apakšpartija”

:

lielas partijas daļa, kas izraudzīta paraugu ņemšanai, izmantojot noteiktu paraugu ņemšanas metodi. Katrai apakšpartijai jābūt fiziski nodalītai un identificējamai;

“elementārparaugs”

:

materiāla daudzums, kas ņemts vienā partijas vai apakšpartijas vietā;

“kopparaugs”

:

visu no partijas vai apakšpartijas ņemto elementārparaugu kopums; kopparaugi uzskatāmi par raksturīgiem partijām vai apakšpartijām, no kurām tie paņemti;

“laboratorijas paraugs”

:

paraugs, kas paredzēts laboratorijai.

B.   DAĻA

PARAUGU ŅEMŠANAS METODES

B.1.   VISPĀRĪGI NOTEIKUMI

B.1.1.   Personāls

Paraugu ņemšanu veic pilnvarota persona, kuru izraudzījusies dalībvalsts.

B.1.2.   Materiāls, no kura ņem paraugus

No katras pārbaudāmās partijas vai apakšpartijas paraugus ņem atsevišķi.

B.1.3.   Veicamie piesardzības pasākumi

Ņemot paraugus, jāveic piesardzības pasākumi, lai novērstu jebkādas pārmaiņas, kas varētu ietekmēt piesārņotāju koncentrāciju, nelabvēlīgi ietekmēt analītisko noteikšanu vai kuru dēļ kopparaugus vairs nevarētu uzskatīt par reprezentatīviem.

B.1.4.   Elementārparaugi

Cik vien iespējams, elementārparaugus ņem dažādās partijas vai apakšpartijas vietās. Atkāpes no šīs procedūras jāreģistrē šā pielikuma B.1.8. punktā paredzētajā paraugu ņemšanas protokolā.

B.1.5.   Kopparauga sagatavošana

Kopparaugu veido, apvienojot elementārparaugus.

B.1.6.   Paraugi prasību izpildes, aizstāvības un arbitrāžas nolūkos

Paraugus prasību izpildes, aizstāvības un arbitrāžas nolūkos ņem no homogenizētā kopparauga, ja tas nav pretrunā dalībvalstu noteikumiem saistībā ar pārtikas nozares uzņēmēju tiesībām.

B.1.7.   Paraugu iepakošana un nosūtīšana

Katru paraugu ievieto tīrā inerta materiāla traukā, kas pietiekami pasargā no piesārņojuma, analizējamo vielu zuduma, kas rodas, tiem adsorbējoties uz trauka iekšējās sienas, kā arī pret bojājumiem, kas rodas transportēšanas laikā. Ir jāievēro visi piesardzības pasākumi, kas vajadzīgi, lai novērstu jebkādas pārmaiņas parauga sastāvā, kas varētu rasties transportēšanas vai uzglabāšanas laikā.

B.1.8.   Paraugu aizzīmogošana un marķēšana

Katru oficiālam lietojumam ņemtu paraugu aizplombē parauga ņemšanas vietā un marķē saskaņā ar dalībvalstīs spēkā esošajiem noteikumiem.

Par katru paraugu ņemšanu raksta protokolu, nodrošinot to, ka katru partiju vai apakšpartiju var nepārprotami identificēt, norādot partijas numuru un paraugu ņemšanas dienu un vietu, kā arī visu analīžu veicējiem noderīgo papildu informāciju.

B.2.   PARAUGU ŅEMŠANAS PLĀNI

Lielas partijas sadala apakšpartijās ar nosacījumu, ka apakšpartiju var fiziski nošķirt. Ražojumiem, ko pārdod beztaras sūtījumos (piemēram, graudaugus), piemēro 1. tabulu. Citiem ražojumiem piemēro 2. tabulu. Ņemot vērā to, ka partijas svars ne vienmēr precīzi atbilst apakšpartiju svara reizinājumam, apakšpartijas svars var pārsniegt minēto svaru ne vairāk kā par 20 %.

Kopparauga svars ir vismaz 1 kilograms vai 1 litrs, izņemot gadījumus, kad tas nav iespējams, piemēram, tad, ja paraugu veido viens iepakojums vai viena vienība.

Elementārparaugu minimālo skaitu, ko ņem no partijas vai apakšpartijas, norāda atbilstoši 3. tabulā minētajam.

Šķidro beztaras ražojumu partija vai apakšpartija tieši pirms paraugu ņemšanas ir kārtīgi jāsamaisa manuāli vai mehāniski, bet tikai tik daudz, lai nepasliktinātu ražojuma kvalitāti. Šādi attiecīgajā partijā vai apakšpartijā var iegūt vienmērīgu piesārņotāju koncentrāciju. Tādēļ kopparauga veidošanai pietiek ar trijiem no partijas vai apakšpartijas ņemtiem elementārparaugiem.

Visu elementārparaugu svars ir vienāds. Viena elementārparauga svars ir vismaz 100 gramu vai 100 mililitru, bet iegūtā kopparauga svars ir vismaz 1 kilograms vai 1 litrs. Atkāpes no šīs metodes reģistrē šā pielikuma B.1.8. punktā paredzētajā paraugu ņemšanas protokolā.

1.   tabula

Partiju sadalīšana apakšpartijās (beztaras sūtījumos tirgoti ražojumi)

Partijas svars (tonnās)

Apakšpartiju svars vai skaits

≥ 1 500

500 tonnas

> 300 un < 1 500

3 apakšpartijas

≥ 100 un ≤ 300

100 tonnas

< 100


2.   tabula

Partiju sadalīšana apakšpartijās (citi ražojumi)

Partijas svars (tonnās)

Apakšpartiju svars vai skaits

≥ 15

15–30 tonnu

< 15


3.   tabula

No partijas vai apakšpartijas ņemamo elementārparaugu minimālais skaits

Partijas/apakšpartijas svars vai tilpums (kilogramos vai litros)

Ņemamo elementārparaugu minimālais skaits

< 50

3

≥ 50 un ≤ 500

5

> 500

10

Ja partija vai apakšpartija sastāv no atsevišķiem iepakojumiem vai vienībām, tad kopparauga izveidošanai ņem tādu iepakojumu vai vienību skaitu, kāds norādīts 4. tabulā.

4.   tabula

Iepakojumu vai vienību (elementārparaugu) skaits, ko ņem, lai izveidotu kopparaugu, ja partija vai apakšpartija sastāv no atsevišķiem iepakojumiem vai vienībām

Iepakojumu vai vienību skaits partijā/apakšpartijā

Ņemamo iepakojumu vai vienību skaits

≤ 25

vismaz 1 iepakojums vai 1 vienība

26–100

apmēram 5 %, vismaz 2 iepakojumi vai 2 vienības

> 100

apmēram 5 %, ne vairāk kā 10 iepakojumi vai 10 vienības

Maksimāli pieļaujamā neorganiskās alvas koncentrācija attiecas uz katras kārbas saturu, bet praktisku iemeslu dēļ ir jāizmanto kopparauga pieeja. Ja kopparauga testēšanas rezultātā iegūtā koncentrācija ir nedaudz mazāka nekā maksimāli pieļaujamā neorganiskās alvas koncentrācija un ja ir aizdomas, ka atsevišķās kārbās maksimāli pieļaujamā koncentrācija varētu būt pārsniegta, tad var būt nepieciešami turpmāki pētījumi.

B.3.   PARAUGU ŅEMŠANA MAZUMTIRDZNIECĪBAS POSMĀ

Pārtikas produktu paraugu ņemšanu mazumtirdzniecības posmā pēc iespējas veic saskaņā ar šā pielikuma B.1. un B.2. punktā izklāstītajiem paraugu ņemšanas noteikumiem.

Ja tas nav iespējams, mazumtirdzniecības posmā var izmantot alternatīvu paraugu ņemšanas metodi, ja tā nodrošina pietiekami reprezentatīvu paraugu iegūšanu no tās partijas vai apakšpartijas, no kuras ņem paraugus.

C.   DAĻA

PARAUGU SAGATAVOŠANA UN ANALĪZE

C.1.   LABORATORIJAS KVALITĀTES STANDARTI

Laboratorijas atbilst Regulas (EK) Nr. 882/2004 (1) 12. panta noteikumiem.

Laboratorijas piedalās attiecīgās piemērotības pārbaudes shēmās, kas atbilst “Starptautiskajam saskaņotajam protokolam (ķīmisko) analītisko laboratoriju piemērotības pārbaudei” (2), kurš izstrādāts IUPAC/ISO/AOAC vadībā.

Laboratorijām jāspēj apliecināt, ka tajās ir ieviestas iekšējās kvalitātes kontroles procedūras. To piemēri ir “ISO/AOAC/IUPAC Pamatnostādnes par iekšējo kvalitātes kontroli analītiskās ķīmijas laboratorijās” (3).

Tomēr, kad vien iespējams, analīžu ticamību novērtē, analīzē izmantojot atbilstošus sertificētus standartmateriālus.

C.2.   PARAUGU SAGATAVOŠANA

C.2.1.   Piesardzības pasākumi un vispārīgi apsvērumi

Pamatprasība ir iegūt reprezentatīvu un homogēnu laboratorijas paraugu bez sekundāra piesārņojuma.

Laboratorijas parauga sagatavošanā jāizmanto viss laboratorijā saņemtais paraugmateriāls.

Atbilstību Regulā (EK) Nr. 1881/2006 paredzētajai maksimāli pieļaujamajai koncentrācijai nosaka, pamatojoties uz laboratorijas paraugos noteikto koncentrāciju.

C.2.2.   Īpašas paraugu sagatavošanas procedūras

C.2.2.1.   Īpašas svinam, kadmijam, dzīvsudrabam un neorganiskajai alvai paredzētās procedūras

Analīžu veicēji raugās, lai paraugu sagatavošanas posmā paraugi netiktu piesārņoti. Ja iespējams, ierīcēs un iekārtās, kas nonāk saskarsmē ar paraugu, nevar būt šo minēto metālu un tām jābūt izgatavotām no inertiem materiāliem, piemēram, no tādām plastmasām kā polipropilēns, politetrafluoretilēns (PTFE) u. c. Tām jābūt notīrītām ar skābi, lai maksimāli samazinātu piesārņojuma risku. Augstas kvalitātes nerūsējošu tēraudu var izmantot, lai grieztu šķautnes.

Ir daudzas apmierinošas specifiskas paraugu sagatavošanas procedūras, ko var izmantot attiecīgajiem ražojumiem. Par apmierinošām uzskata CEN standartā “Pārtikas produkti–mikroelementu noteikšana–izpildes kritēriji, vispārīgie apsvērumi un paraugu sagatavošana” (4) aprakstītās, bet vienlīdz līdzvērtīgas var būt arī citas procedūras.

Izmantojot neorganisko alvu, jānodrošina, lai šķīdumā būtu ietverts viss materiāls, jo ir zināms, ka viegli rodas zudumi, jo īpaši hidrolīzes dēļ, kas notiek attiecībā uz nešķīstošo oksīdu hidrātu Sn(IV).

C.2.2.2.   Īpašas benzopirēnam paredzētās procedūras

Analīžu veicējiem jānodrošina, lai paraugu sagatavošanas posmā paraugi netiktu piesārņoti. Lai maksimāli samazinātu piesārņojuma risku, trauki pirms lietošanas ir jāskalo ar augstas tīrības pakāpes acetonu vai heksānu. Ja iespējams, ierīcēm un iekārtām, kas nonāk saskarē ar paraugu, jābūt izgatavotām no inertiem materiāliem, piemēram, no alumīnija, stikla vai pulēta nerūsējošā tērauda. Jāizvairās no tādu plastmasu kā polipropilēns vai PTFE lietošanas, jo nosakāmā viela var adsorbēties uz šiem materiāliem.

C.2.3.   Laboratorijā saņemtā parauga apstrāde

Visu kopparaugu (vajadzības gadījumā) sasmalcina un rūpīgi sajauc, izmantojot pārbaudītu procesu, kas nodrošina pilnīgu homogenizāciju.

C.2.4.   Paraugi prasību izpildes, aizstāvības un arbitrāžas nolūkos

Paraugus prasību izpildes, aizstāvības un arbitrāžas nolūkos ņem no homogenizētā materiāla, ja vien tas nav pretrunā dalībvalstu noteikumiem par paraugu ņemšanu saistībā ar pārtikas nozares uzņēmēju tiesībām.

C.3.   ANALĪZES METODES

C.3.1.   Definīcijas

Piemēro šādas definīcijas:

r

=

atkārtojamība ir vērtība, par kuru zemāka ir noteiktas varbūtības robežās esošā (parasti 95 %), atkārtojamības apstākļos (t. i., tas pats uzņēmējs to ieguvis ar to pašu paraugu, to pašu iekārtu, tajā pašā laboratorijā un pēc īsa pārtraukuma) iegūto pārbaudes rezultātu sagaidāmā absolūtā starpība, un tāpēc r = 2,8 × sr.

sr

=

standartnovirze, ko aprēķina pēc atkārtojamības apstākļos iegūtiem rezultātiem.

RSDr

=

relatīvā standartnovirze, ko aprēķina pēc atkārtojamības apstākļos iegūtiem rezultātiem [(sr/

Image

) × 100].

R

=

reproducējamība ir vērtība, par kuru zemāka ir noteiktas varbūtības robežās (parasti 95 %) esošā, reproducējamības apstākļos (t. i., izmantojot standartizētu pārbaudes metodi, no identiska materiāla dažādās laboratorijās) iegūto rezultātu sagaidāmā absolūtā starpība; R = 2,8 × sR.

sR

=

standartnovirze, ko aprēķina no reproducējamības apstākļos iegūtiem rezultātiem.

RSDR

=

relatīvā standartnovirze, ko aprēķina pēc reproducējamības apstākļos iegūtajiem rezultātiem [(sR/

Image

) × 100].

LOD

=

noteikšanas robeža, mazākā noteiktā koncentrācija, no kuras ar pietiekamu statistisku ticamību iespējams konstatēt analizējamās vielas klātbūtni. Noteikšanas robeža ir skaitliski vienāda ar trīskāršu nejaušās analīzes rezultāta vidējās vērtības standartnovirzi (n > 20).

LOQ

=

noteikšanas robeža, zemākā analizējamās vielas koncentrācija, ko ar pietiekamu statistisku ticamību var izmērīt. Ja pareizība un precizitāte koncentrācijas diapazonā ap noteikšanas robežu nemainās, tad kvantitatīvās noteikšanas robeža skaitliski ir vienāda ar seškārtīgu vai desmitkārtīgu nejaušās analīzes rezultāta vidējās vērtības standartnovirzi (n > 20).

HORRATr

=

novērotā RSDr vērtība, dalīta ar RSDr vērtību, kas aprēķināta no Horvica vienādojuma (5), izmantojot pieņēmumu r = 0,66R.

HORRATR

=

ovērotā RSDR vērtība, dalīta ar RSDR vērtību, kas aprēķināta no Horvica vienādojuma.

u

=

standarta mērījumu nenoteiktība.

U

=

izvērstā mērījumu nenoteiktība, izmantojot paplašinājuma koeficientu 2, kas nodrošina apmēram 95 % ticamības līmeni (U = 2u).

Uf

=

maksimālā standarta mērījumu nenoteiktība.

C.3.2.   Vispārīgās prasības

Pārtikas produktu kontroles nolūkā izmantotās analīžu metodes atbilst Regulas (EK) Nr. 882/2004 III pielikuma 1. un 2. punkta noteikumiem.

Kopējās alvas koncentrācijas analīzes metodes ir piemērotas neorganiskās alvas koncentrācijas oficiālajai kontrolei.

Attiecībā uz svina analīzi vīnā izmantojama Komisijas Regulas (EEK) Nr. 2676/90 (6) pielikuma 35. nodaļā noteiktā metode.

C.3.3.   Īpašās prasības

C.3.3.1.   Izpildes kritēriji

Ja Kopienas līmenī nav noteiktas īpašas pārtikas produktos esošo piesārņotāju noteikšanas metodes, tad laboratorijas var izvēlēties jebkuru apstiprinātu analīzes metodi (ja iespējams, apstiprinātam jābūt arī sertificētajam standartmateriālam) ar noteikumu, ka izvēlētā metode atbilst īpašajiem 5.–7. tabulā noteiktajiem izpildes kritērijiem.

5.   tabula

Svina, kadmija, dzīvsudraba un neorganiskās alvas analīzes metožu izpildes kritēriji

Parametrs

Vērtība/komentārs

Piemērojamība

Regulā (EK) Nr. 1881/2006 norādītie pārtikas produkti

LOD

Neorganiskajai alvai mazāk nekā 5 mg/kg.

Citiem elementiem mazāk nekā viena desmitdaļa no Regulā (EK) Nr. 1881/2006 noteiktās maksimāli pieļaujamās koncentrācijas, izņemot gadījumus, kad svina maksimāli pieļaujamā koncentrācija ir mazāka par 100 μg/kg. Attiecībā uz svinu – mazāk nekā viena piektdaļa no maksimāli pieļaujamās koncentrācijas

LOQ

Neorganiskajai alvai mazāk nekā 10 mg/kg.

Citiem elementiem mazāk nekā viena piektdaļa no Regulā (EK) Nr. 1881/2006 noteiktās maksimāli pieļaujamās koncentrācijas, izņemot gadījumus, kad svina maksimāli pieļaujamā koncentrācija ir mazāka par 100 μg/kg. Attiecībā uz svinu – mazāk nekā divas piektdaļas no maksimāli pieļaujamās koncentrācijas

Precizitāte

HORRATr vai HORRATR vērtības, kas mazākas par 2

Atgūšana

Piemēro D.1.2. punkta noteikumus

Specifiskums

Nav matricas vai spektrālo piejaukumu


6.   tabula

3-MHPD analīzes metožu izpildes kritēriji

Kritērijs

Ieteicamā vērtība

Koncentrācija

Tukšie lauki

Mazāk nekā LOD

Atgūšana

7–110 %

visi

LOD

5 μg/kg (vai mazāk), vielai esot sausā veidā

 

LOQ

10 μg/kg (vai mazāk), vielai esot sausā veidā

Precizitāte

< 4 μg/kg

20 μg/kg

< 6 μg/kg

30 μg/kg

< 7 μg/kg

40 μg/kg

< 8 μg/kg

50 μg/kg

< 15 μg/kg

100 μg/kg


7.   tabula

Benzopirēna analīzes metožu izpildes kritēriji

Parametrs

Vērtība/komentārs

Piemērojamība

Regulā (EK) Nr. 1881/2006 norādītie pārtikas produkti

LOD

Mazāk nekā 0,3 μg/kg

LOQ

Mazāk nekā 0,9 μg/kg

Precizitāte

HORRATr vai HORRATR vērtības, kas mazākas par 2

Atgūšana

50–120 %

Specifiskums

Nav matricas vai spektrālo piejaukumu, pozitīvās noteikšanas pārbaude

C.3.3.2.   “Mērķatbilstības” pieeja

Ja pilnībā apstiprinātu analīzes metožu skaits ir ierobežots, tad kā alternatīvu var izmantot “mērķatbilstības” pieeju, lai izvērtētu analīzes metodes piemērotību. Izmantojot metodes, kas piemērotas oficiālas kontroles veikšanai, jāiegūst rezultāti ar standarta mērījumu nenoteiktību, kas mazāki nekā maksimālā standarta mērījumu nenoteiktība, ko aprēķina, lietojot šādu formulu:

Formula

kur:

 

Uf ir maksimālā standarta nenoteiktība (μg/kg);

 

LOD ir metodes noteikšanas robeža (μg/kg);

 

C ir nosakāmā koncentrācija (μg/kg);

 

α ir skaitliskais koeficients, ko izmanto atkarībā no lieluma C. Izmantojamie lielumi ir norādīti 8. tabulā.

8.   tabula

Skaitliskās vērtības α, ko izmanto kā konstanti šajā punktā sniegtajā formulā atkarībā no nosakāmās koncentrācijas

C (μg/kg)

α

≤ 50

0,2

51–500

0,18

500–1 000

0,15

1 001–10 000

0,12

> 10 000

0,1

D.   DAĻA

REZULTĀTU ZIŅOŠANA UN INTERPRETĒŠANA

D.1.   ZIŅOŠANA

D.1.1.   Rezultātu izteikšana

Rezultāti jāizsaka tādās pašās vienībās un ar tādu pašu nozīmīgu rādītāju skaitu kā maksimāli pieļaujamā koncentrācija, kas noteikta Regulā (EK) Nr. 1881/2006.

D.1.2.   Atgūšanas aprēķini

Analītiskajā metodē piemērojot ekstrakciju, analītisko rezultātu koriģē, ņemot vērā atgūšanu. Šādā gadījumā jāziņo atgūšanas līmenis.

Ja analītiskajā metodē nepiemēro ekstrakciju (piemēram, gadījumā ar metāliem), tad attiecībā uz atgūšanu var ziņot nekoriģētu rezultātu, ja, optimāli izmantojot piemērotu sertificētu standartmateriālu, ir sniegti pierādījumi par tādas sertificētas koncentrācijas iegūšanu, ar kuru var panākt mērījumu nenoteiktību (piemēram, ļoti precīzs mērījums). Ja attiecībā uz atgūšanu tiek ziņots nekoriģēts rezultāts, tas ir jānorāda.

D.1.3.   Mērījuma nenoteiktība

Analītiskais rezultāts jāpaziņo kā x +/– U, kur x ir analītiskais rezultāts un U ir paplašinātā mērījumu nenoteiktība, izmantojot paplašinājuma koeficientu 2, kas dod aptuveni 95 % ticamības pakāpi (U = 2u).

Analīžu veicējiem jāsagatavo “Ziņojums par attiecībām starp analītiskajiem rezultātiem, mērījumu nenoteiktību, atgūšanas faktoriem un ES tiesību aktu noteikumiem pārtikas un barības jomā” (7).

D.2.   REZULTĀTU INTERPRETĒŠANA

D.2.1.   Partijas/apakšpartijas pieņemšana

Partiju vai apakšpartiju pieņem, ja laboratorijas parauga analītiskais rezultāts nepārsniedz attiecīgo Regulā (EK) Nr. 1881/2006 noteikto maksimāli pieļaujamo koncentrāciju, ņemot vērā izvērsto mērījumu nenoteiktību un attiecībā uz atgūšanu koriģēto rezultātu, ja izmantotajai analītiskajai metodei ir piemērota ekstrakcija.

D.2.2.   Partijas/apakšpartijas noraidīšana

Partiju vai apakšpartiju noraida, ja laboratorijas parauga analītiskais rezultāts neapšaubāmi pārsniedz attiecīgo Regulā (EK) Nr. 1881/2006 noteikto maksimāli pieļaujamo koncentrāciju, ņemot vērā izvērsto mērījumu nenoteiktību un attiecībā uz atgūšanu koriģēto rezultātu, ja izmantotajai analītiskajai metodei ir piemērota ekstrakcija.

D.2.3.   Piemērojamība

Šos interpretācijas noteikumus piemēro analīžu rezultātam, kas iegūts izpildei izmantotajā paraugā. Analīzēm, kas vajadzīgas aizstāvības vai arbitrāžas vajadzībām, piemēro attiecīgās valsts tiesību normas.


(1)  Grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulas (EK) Nr. 2076/2005 18. pantu (OV L 338, 22.12.2005., 83. lpp.).

(2)  “The international harmonized protocol for the proficiency testing of analytical chemistry laboratories”, M. Thompson, S.L.R. Ellison and R. Wood, Pure Appl. Chem., 2006, 78, 145–96.

(3)  Tās rediģēja M. Thompson un R. Wood, Pure Appl. Chem., 1995, 67, 649–666.

(4)  Standarts EN 13804:2002, “Pārtikas produkti – Mikroelementu noteikšana – Izpildes kritēriji, vispārīgi apsvērumi un paraugu sagatavošana”, CEN, Rue de Stassart 36, B-1050, Brisele.

(5)  M. Thompson, Analyst, 2000, 125, 385–386.

(6)  OV L 272, 3.10.1990., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1293/2005 (OV L 205, 6.8.2005., 12. lpp.).

(7)  http://europa.eu.int/comm/food/food/chemicalsafety/contaminants/sampling_en.htm


29.3.2007   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 88/39


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 334/2007

(2007. gada 28. marts),

ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1592/2002 par kopīgiem noteikumiem civilās aviācijas jomā un par Eiropas Aviācijas drošības aģentūras izveidi

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2002. gada 15. jūlija Regulu (EK) Nr. 1592/2002 par kopīgiem noteikumiem civilās aviācijas jomā un par Eiropas Aviācijas drošības aģentūras izveidi (1), un jo īpaši tās 6. panta 2. punktu,

tā kā:

(1)

Regulas (EK) Nr. 1592/2002 6. panta 1. punkts nosaka, ka ražojumi, daļas un ierīces atbilst vides aizsardzības prasībām, kas ietvertas 16. pielikuma I sējumā (2002. gada marta izdevums) Starptautiskajai Civilās aviācijas konvencijai (turpmāk – “Čikāgas Konvencija”) un II sējumā (1999. gada novembra izdevums), izņemot pielikuma papildinājumus.

(2)

Kopš Regulas (EK) Nr. 1592/2002 pieņemšanas Čikāgas Konvencija un tās pielikumi ir grozīti.

(3)

Tāpēc jāgroza arī Regula (EK) Nr. 1592/2002, ievērojot regulas 54. panta 3. punktā paredzēto kārtību.

(4)

Šajā regulā noteiktie pasākumi ir saskaņā ar atzinumu, ko sniegusi ar Regulas (EK) Nr. 1592/2002 54. pantu izveidotā Eiropas Aviācijas drošības aģentūras komiteja,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (EK) Nr. 1592/2002 6. panta 1. punktu aizstāj ar šādu tekstu:

“1.   Ražojumi, daļas un ierīces atbilst vides aizsardzības prasībām, kas paredzētas Čikāgas Konvencijas 16. pielikuma I sējuma 8. grozījumā un II sējuma 5. grozījumā, ko piemēro no 2005. gada 24. novembra, izņemot attiecībā uz 16. pielikuma papildinājumiem.”

2. pants

Šī regula stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2007. gada 28. martā

Komisijas vārdā

priekšsēdētāja vietnieks

Jacques BARROT


(1)  OV L 240, 7.9.2002., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 1701/2003 (OV L 243, 27.9.2003., 5. lpp.).


29.3.2007   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 88/40


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 335/2007

(2007. gada 28. marts),

ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1702/2003 attiecībā uz īstenošanas noteikumiem par sertifikāciju attiecībā uz gaisa kuģu un ar tiem saistīto ražojumu, daļu un ierīču atbilstību vides aizsardzības prasībām

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2002. gada 15. jūlija Regulu (EK) Nr. 1592/2002 par kopīgiem noteikumiem civilās aviācijas jomā un par Eiropas Aviācijas drošības aģentūras izveidi (1), un jo īpaši tās 5. un 6. pantu,

tā kā:

(1)

Viens no Regulas (EK) Nr. 1592/2002 mērķiem ir palīdzēt dalībvalstīm izpildīt to saistības atbilstoši Čikāgas Konvencijai, paredzot kopīgu un vienotu tās noteikumu īstenošanu.

(2)

Regula (EK) Nr. 1592/2002 tika īstenota ar Komisijas 2003. gada 24. septembra Regulu (EK) Nr. 1702/2003, ar ko paredz īstenošanas noteikumus par sertifikāciju attiecībā uz gaisa kuģu un ar tiem saistīto ražojumu, daļu un ierīču lidojumderīgumu un atbilstību vides aizsardzības prasībām, kā arī projektēšanas un ražošanas organizāciju sertifikāciju (2).

(3)

Regulas (EK) Nr. 1702/2003 2. panta 1. punkts nosaka, ka ražojumiem, daļām un ierīcēm izdod sertifikātus, kā precizēts regulas pielikumā (21. daļā).

(4)

Regulas (EK) Nr. 1702/2003 pielikuma (21. daļas) VI papildinājumā ir EASA 45. veidlapa, kura jāizmanto, izsniedzot trokšņa līmeņa sertifikātus.

(5)

Čikāgas Konvencijas 16. pielikuma I sējums 2005. gada 23. februārī tika grozīts attiecībā uz standartiem un vadlīnijām par trokšņa līmeņa sertifikācijai nepieciešamo dokumentāciju.

(6)

Regulas (EK) Nr. 1702/2003 noteikumos ir nepieciešami daži grozījumi, lai regulas pielikumi atbilstu grozījumiem Konvencijas 16. pielikuma I sējumā.

(7)

Tāpēc Regula (EK) Nr. 1702/2003 ir attiecīgi jāgroza.

(8)

Šajā regulā paredzēto pasākumu pamatā ir atzinums, ko sniegusi Eiropas Aviācijas drošības aģentūra saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1592/2002 12. panta 2. punkta b) apakšpunktu un 14. panta 1. punktu.

(9)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar atzinumu, ko sniegusi komiteja, kura izveidota atbilstoši Regulas (EK) Nr. 1592/2002 54. panta 3. punktam,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (EK) Nr. 1702/2003 pielikumu (21. daļu) groza šādi:

1)

21A.204. daļas b) apakšpunkta 1. punkta ii) ievilkumā svītro teikumu “Šīs ziņas iekļauj gaisa kuģa lidojumu rokasgrāmatā, ja konkrētam gaisa kuģim gaisa kuģa lidojumu rokasgrāmatu paredz piemērojamā lidojumderīguma norma.”

2)

21A.204. daļas b) apakšpunkta 2. punkta i) ievilkumā svītro teikumu “Šīs ziņas iekļauj gaisa kuģa lidojumu rokasgrāmatā, ja konkrētam gaisa kuģim gaisa kuģa lidojumu rokasgrāmatu paredz piemērojamā lidojumderīguma norma.”

3)

Regulas VI pielikumu aizstāj ar šīs regulas pielikumu.

2. pants

Šī regula stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2007. gada 28. martā

Komisijas vārdā

priekšsēdētāja vietnieks

Jacques BARROT


(1)  OV L 240, 7.9.2002., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 1701/2003 (OV L 243, 27.9.2003., 5. lpp.).

(2)  OV L 243, 27.9.2003., 6. lpp. Regula grozīta ar Regulu (EK) Nr. 706/2006 (OV L 122, 9.5.2006., 16. lpp.).


PIELIKUMS

VI pielikums – EASA 45. veidlapu attiecībā uz trokšņa līmeņa sertifikātiem pielikumā (21. daļa) aizstāj ar šādu:

Image


29.3.2007   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 88/43


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 336/2007

(2007. gada 28. marts),

ar kuru groza II pielikumu Padomes Regulai (EK) Nr. 1788/2003, ar ko nosaka maksājumu piena un piena produktu nozarē, attiecībā uz Rumānijai noteikto references tauku saturu

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2003. gada 29. septembra Regulu (EK) Nr. 1788/2003, ar ko nosaka maksājumu piena un piena produktu nozarē (1), un jo īpaši tās 9. panta 5. punkta otro daļu,

tā kā:

(1)

Lai pārskatītu references tauku saturu, kas noteikts II pielikumā Regulai (EK) Nr. 1788/2003, ar ko nosaka maksājumu piena un piena produktu nozarē, atbilstīgi tās 9. panta 5. punktam, Rumānija iesniedza Komisijai ziņojumu, kurā sīki izklāstīti 2004. gada faktiskās piena ražošanas tauku satura rezultāti un tendences saskaņā ar oficiāla apsekojuma datiem.

(2)

Saskaņā ar šo ziņojumu un pamatojoties uz Komisijas dienestu veikto pārbaudi, ir lietderīgi pielāgot Rumānijai references tauku saturu, kas noteikts Regulas (EK) Nr. 1788/2003 II pielikumā.

(3)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Piena un piena produktu pārvaldības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (EK) Nr. 1788/2003 II pielikumā reference “35,93” attiecībā uz Rumāniju ir aizstāta ar referenci “38,5”.

2. pants

Šī regula stājas spēkā trešajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2007. gada 1. aprīļa.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2007. gada 28. martā

Komisijas vārdā

Komisijas locekle

Mariann FISCHER BOEL


(1)  OV L 270, 21.10.2003., 123. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1406/2006 (OV L 265, 26.9.2006., 8. lpp.).


II Tiesību akti, kas pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana nav obligāta

LĒMUMI

Komisija

29.3.2007   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 88/44


KOMISIJAS LĒMUMS

(2006. gada 26. aprīlis),

ar ko koncentrāciju atzīst par saderīgu ar kopējo tirgu un EEZ līguma darbību

(Lieta Nr. COMP/M.3916 – T-Mobile Austria/tele.ring)

(izziņots ar dokumenta numuru K(2006) 1695)

(Autentisks ir tikai teksts vācu valodā)

(2007/193/EK)

Komisija 2006. gada 26. aprīlī pieņēma lēmumu apvienošanās lietā saskaņā ar Padomes 2004. gada 20. janvāra Regulu (EK) Nr. 139/2004 par kontroli pār uzņēmumu koncentrāciju (1), un jo īpaši minētās regulas 8. panta 2. punktu. Pilns lēmuma nekonfidenciālais teksts lietas autentiskajā valodā un Komisijas darba valodās ir pieejams šādā Konkurences ģenerāldirektorāta tīmekļa vietnes adresē: http://ec.europa.eu/comm/competition/index_en.html

LĒMUMA KOPSAVILKUMS

(1)

Šī lieta attiecas uz ierosināto darbību saskaņā ar Padomes Regulas (EK) Nr. 139/2004 (“Apvienošanās regula”) 4. pantu, ar ko uzņēmums T-Mobile Austria GmbH (“T-Mobile”, Austrija), kas ir Vācijas koncerna Deutsche Telekom AG (“Deutsche Telekom”) daļa, Padomes Regulas 3. panta 1. punkta b) apakšpunkta nozīmē iegūst pilnu kontroli pār uzņēmumu tele.ring Unternehmensgruppe (“tele.ring”, Austrija).

(2)

T-Mobile un tele.ring pārvalda mobilo sakaru tīklus Austrijā un ir aktīvi arī saistītos mazumtirdzniecības un vairumtirdzniecības tirgos.

(3)

Ierosinātajā darījumā T-Mobile iegūst visas tele.ring akcijas.

(4)

Tirgus izpētē tika atklāts, ka Austrijas tirgū mobilo telekomunikāciju pakalpojumu sniegšanai galapatērētājiem minētā koncentrācija radītu būtisku šķērsli efektīvai konkurencei, galvenokārt saistībā ar vienpusēju ietekmi. Taču pušu piedāvātās saistības ir piemērotas, lai novērstu bažas attiecībā uz konkurenci.

1.   Konkrētie produktu tirgi

(5)

Tirgus izpēte par konkrēto produktu tirgu noteikšanu apstiprināja, ka attiecībā uz tirgu mobilo telekomunikāciju pakalpojumu sniegšanai galapatērētājiem pastāv vienots tirgus šādu pakalpojumu sniegšanai galapatērētājiem un ka nav jāveic papildu nodalīšana, piemēram, pa patērētāju veidiem, balss telefonijas un datu pakalpojumiem, 2G un 3G tīkliem.

(6)

Attiecībā uz savienojumu pabeigšanas pakalpojumu vairumtirdzniecību katra operatora tīkls ir viņa vienotais tirgus, kā to Komisija ir secinājusi savos iepriekšējos lēmumos un atspoguļojusi Komisijas Ieteikumā 2003/311/EK (2) par konkrētajiem produktu un pakalpojumu tirgiem elektronisko sakaru nozarē.

(7)

Attiecībā uz starptautiskās viesabonēšanas vairumtirdzniecības pakalpojumiem abi uzņēmumi saviem patērētājiem piedāvā starptautiskās viesabonēšanas pakalpojumus un tādēļ ir noslēguši starptautiskās viesabonēšanas līgumus ar ārzemju mobilo sakaru operatoriem. Dažādi Austrijas mobilo sakaru tīkli konkurē viens ar otru gan par ienākošo, gan izejošo datu plūsmu.

2.   Konkrētie ģeogrāfiskie tirgi

(8)

Tirgus izpēte par konkrēto ģeogrāfisko tirgu noteikšanu apstiprināja, ka ģeogrāfiskais pārklājums mobilo telekomunikāciju pakalpojumu sniegšanai galapatērētājiem, tāpat kā savienojumu pabeigšanas pakalpojumiem vairumtirdzniecībā un starptautiskās viesabonēšanas vairumtirdzniecības pakalpojumiem, aptver valsti, t. i., Austriju.

3.   Ietekmētie tirgi un konkurences analīze

(9)

Paziņotā koncentrācija ietekmē tirgu mobilo telekomunikāciju pakalpojumu sniegšanai galapatērētājiem, kurā mobilo sakaru tīklus pašreiz nodrošina četri uzņēmumi, pamatojoties uz 2G/GSM un 3G/UMTS tehnoloģiju, un viens uzņēmums Hutchison (“H3G”), pamatojoties tikai uz 3G/UMTS tehnoloģiju. Minētie pieci operatori saviem klientiem piedāvā plašu pakalpojumu spektru. Pēc darījuma jaunais uzņēmums T-Mobile/tele.ring palielinātu savu tirgus daļu līdz līmenim (aptuveni [30–40] (3) % atkarībā no tā, vai vērtē pēc apgrozījuma vai klientu skaita), kas ir līdzīgs Mobilkom  (4), atstājot abus pārējos uzņēmumus trešajā un ceturtajā vietā (attiecīgi ar tirgus daļu aptuveni [10–20] * % ONE un [0–10] * % H3G). Neatkarīgiem pakalpojumu sniedzējiem ir niecīga ietekme Austrijas tirgū. Arī YESSS!, kas ir ONE zemākas kvalitātes produkts, aizņem ļoti mazu tirgus daļu, un to nevar uzskatīt par tādu, kas konkurē vienā līmenī ar pārējiem operatoriem, jo tas piedāvā tikai atsevišķus pakalpojumus.

(10)

Ierosinātais darījums izraisītu nekoordinētu ietekmi pat tad, ja T-Mobile pēc apvienošanās nekļūtu par lielāko pakalpojumu sniedzēju. No analīzes par tirgus daļām var secināt, ka pēdējo trīs gadu laikā tele.ring ir ļoti aktīvi darbojies tirgū, veiksmīgi veicot agresīvu cenu politiku. Tāpēc tas ir ievērojami palielinājis savu tirgus daļu, kamēr citu operatoru tirgus daļa palika nemainīga vai pat nedaudz samazinājās. Aprēķinot HHI, atklājās, ka koncentrācijas līmenis ir augsts jau šobrīd un ka tas vēl būtiski palielinātos pēc darījuma. Kamēr T-Mobile argumentē ar rentabilitāti, puses nevarēja pierādīt, ka tas būtu izdevīgi klientiem.

(11)

Analizējot operatoru nomaiņu, tika atklāts, ka puse no klientiem, kas mainīja operatoru, pārgāja pie tele.ring, un turklāt vairāk nekā puse no klientiem, kas atteicās no T-Mobile un Mobilkom, pārgāja pie tele.ring. Minētā analīze apstiprina, ka tele.ring izdarīja nopietnu konkurences spiedienu uz abiem lielajiem operatoriem.

(12)

Analizējot vidējo minūtes cenu, pamatojoties uz visiem tarifiem, ko piemēro dažādi tīkla operatori, izmantojot Austrijas regulatora un patērētāju asociācijas AK Wien datus, atklājās, ka tele.ring tirgū ir bijis visaktīvākais. Tā cenas bija starp viszemākajām, kas radīja konkurences spiedienu, jo īpaši uz T-Mobile un Mobilkom […] *. H3G cieši pieturējās tele.ring cenu politikai, turpretim ONE kā trešais tirgus dalībnieks vairāk saplūda ar lielajiem tirgus dalībniekiem T-Mobile un Mobilkom.

(13)

Kopumā operatora vēlmi esošam tīklam piesaistīt jaunus klientus, veicot agresīvu cenu politiku, nosaka esošo klientu skaits. Jebkuram operatoram, pieņemot lēmumu par to, vai pielietot vai nepielietot agresīvu cenu politiku, vismaz vidējā un ilgtermiņā ir jāizvērtē plānotie ieguvumi no papildu ieņēmumiem, ko saņems no jaunajiem klientiem, kurus piesaistīs zemie tarifi, pret risku peļņas samazinājumam saistībā ar cenu samazinājumu, ko nevarēs atteikt esošajiem klientiem. Kopumā peļņas zaudējuma risks ir jo lielāks, jo lielāks ir operatora esošo klientu skaits. Rezultātā tele.ring sāka ar nelielu klientu skaitu, ko tam vajadzēja palielināt ar agresīvu cenu politiku, lai iegūtu vajadzīgo skaitu. Turpretī ne Mobilkom, ne T-Mobile pagātnē nav veikuši šādus soļus, piedāvājot klientiem īpaši izdevīgus piedāvājumus.

(14)

Cits faktors, kas ietekmē cenas, ir tīkla struktūra un tīkla kapacitāte. Tīkla pārklājumā valstī nav būtisku atšķirību starp Mobilkom, T-Mobile, ONE un tele.ring, taču atšķirība ir būtiska salīdzinājumā ar H3G, kura tīkls pašreiz aptver aptuveni 50 % Austrijas iedzīvotāju. Lai aptvertu pārējo teritoriju, H3G ir atkarīgs no vietējas viesabonēšanas līguma ar Mobilkom. Tādēļ H3G nevar sasniegt apjomradītus ietaupījumus ārpus sava tīkla, un tas savukārt ietekmē tā cenu veidošanas politiku.

(15)

Pēc darījuma T-Mobile apņemas […] * tele.ring pakalpojumu sniegšanas vietu un […] *. Tāpēc darījums ne tikai […] *, bet kritēriju analīze ir parādījusi, ka […] *. Tomēr […] * pieejamā apjomā varētu būt negatīva ietekme uz konkurenci.

(16)

Taču neviens no pārējiem konkurentiem, šķiet, nevar pārņemt tele.ring lomu pēc apvienošanās. H3G pašreiz nav uzskatāms par pilnīgu tīkla operatoru, jo tam ir tikai daļējs tīkla pārklājums un tas ir atkarīgs no vietējas viesabonēšanas līguma ar Mobilkom. Turklāt uzņēmumu ierobežo tam pašreiz pieejamais 3G/UMTS frekvenču diapazons. ONE ar tā galveno produktu līdz šim nav pielietojis agresīvu cenu politiku. Nesen tas atklāja savu zemākas kvalitātes produktu YESSS!, kas piedāvā zemākus tarifus, bet ietver tikai atsevišķus mobilās telefonijas pakalpojumus, un tāpēc to nevar uzskatīt par vienā līmenī konkurējošu ar citiem operatoriem.

(17)

Lai gan puses pieņem, ka tele.ring agresīvās cenu politikas stratēģija drīz beigtos, attiecīgi tele.ring iekšējie dokumenti liecina […] *. Savās atbildēs SO puses argumentē, ka […] *. Tomēr […] * neietekmēja tele.ring agresīvas cenu politikas īstenošanu.

(18)

Savienojumu pabeigšanas pakalpojumu vairumtirdzniecības tirgū ierosinātais darījums neradītu konkurences bažas ne horizontālā, ne vertikālā līmenī. Nav pārklāšanās, jo katrs tīkls veido atsevišķu tirgu, un nepastāv pieejas ierobežošanas risks, jo īpaši tāpēc, ka šo cenu veidošanos regulē Austrijas regulators, un tās slīd lejup, sasniedzot zemāko punktu 2009. gadā attiecībā uz visiem operatoriem.

(19)

Attiecībā uz starptautiskās viesabonēšanas vairumtirdzniecības pakalpojumiem no ierosinātā darījuma nerastos konkurences bažas, jo puses un arī to konkurenti ir noslēguši vairākus starptautiskās viesabonēšanas līgumus, piedāvājot saviem klientiem gan izejošo, gan ienākošo datu plūsmu. Lai gan notiek viesabonēšanas partneru iepriekšēja atlase, neviens no Austrijas tīkla operatoriem nav ieguvis būtisku pozīciju attiecībā uz starptautisko viesabonēšanu Austrijā.

Secinājums

(20)

No tā var secināt, ka ierosinātā koncentrācija tās pasludinātajā formā, šķiet, radīs būtiskus šķēršļus efektīvai konkurencei Austrijas tirgū mobilo telekomunikāciju pakalpojumu sniegšanai galapatērētājiem.

4.   Pušu piedāvātās saistības

(21)

Lai novērstu iepriekšminētās konkurences bažas tirgū attiecībā uz mobilo telekomunikāciju pakalpojumu sniegšanu galapatērētājiem, puses iesniedza turpmāk aprakstītās saistības.

(22)

Kopumā minētās saistības paredz, ka T-Mobile pārdod divus 5 MHz 3G/UMTS frekvenču blokus, kuru licences šobrīd pieder tele.ring, konkurentiem ar mazāko tirgus daļu, kas ir jāapstiprina Austrijas regulatoram un Komisijai. Vismaz viens frekvenču bloks būs pieejams H3G  (5). Turklāt T-Mobile atbrīvosies no daudzām tele.ring mobilo sakaru pakalpojumu sniegšanas vietām, bet tiks saglabātas tikai aptuveni [10–20] * % tele.ring pakalpojumu sniegšanas vietas, iekļaujot tās T-Mobile, lai integrētu tele.ring klientus. Aptuveni […] * tele.ring pakalpojumu sniegšanas vietas būs pieejamas H3G, un […] * pakalpojumu sniegšanas vietas būs pieejamas ONE, ja ONE būs ieinteresēts. Turklāt H3G saņems no T-Mobile […] *.

(23)

Uzņēmumi T-Mobile un H3G2006. gada 28. februārī noslēdza savstarpēji saistošus “noteikumus” un ir vienojušies par būtiskajiem noteikumiem attiecībā uz frekvenču bloka un […] * mobilo sakaru pakalpojumu sniegšanas vietu nodošanu.

5.   Iesniegto saistību novērtējums

(24)

Kā liecina Komisijas veiktās tirgus pārbaudes rezultāti, šīs saistības var uzskatīt par pietiekamām, lai kliedētu bažas attiecībā uz konkurenci tirgū mobilo telekomunikāciju pakalpojumu sniegšanai galapatērētājiem.

(25)

Tādēļ var secināt, ka, pamatojoties uz pušu iesniegtajām saistībām, paziņotā koncentrācija nopietni neietekmēs konkurenci kopējā tirgū vai ievērojamā tā daļā attiecībā uz tirgu mobilo telekomunikāciju pakalpojumu sniegšanai galapatērētājiem. Tādēļ ierosināto koncentrāciju atzīst par saderīgu ar kopējo tirgu saskaņā ar Apvienošanās regulas 8. panta 2. punktu un ar EEZ līguma 57. pantu.


(1)  OV L 24, 29.1.2004., 1. lpp.

(2)  OV L 114, 8.5.2003., 45. lpp.

(3)  Daļa no šā teksta ir labota, lai nodrošinātu, ka netiek atklāta konfidenciāla informācija; minētie labojumi ir ieslēgti kvadrātiekavās un atzīmēti ar zvaigznīti.

(4)  Pieder Telekom Austria.

(5)  Skatīt 24. apsvērumu.


29.3.2007   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 88/47


KOMISIJAS LĒMUMS

(2006. gada 14. novembris),

ar kuru koncentrāciju atzīst par saderīgu ar kopējo tirgu un EEZ līguma darbību

(Lieta Nr. COMP/M.4180 – Gaz de France/Suez)

(izziņots ar dokumenta numuru K(2006) 5419)

(Autentisks ir tikai teksts franču valodā)

(2007/194/EK)

Komisija 2006. gada 14. novembrī pieņēma lēmumu apvienošanās lietā saskaņā ar Padomes 2004. gada 20. janvāra Regulu (EK) Nr. 139/2004 par kontroli pār uzņēmumu koncentrāciju (1), un jo īpaši minētās regulas 8. panta 2. punktu. Pilns lēmuma nekonfidenciālās versijas teksts lietas autentiskajā valodā atrodams Konkurences ģenerāldirektorāta tīmekļa vietnē: http://ec.europa.eu/comm/competition/index_fr.html

A.   PUSES

(1)

GDF ir enerģētikas grupa, kas aptver visus gāzes apgādes ķēdes posmus un ar to saistītos enerģētikas pakalpojumus un darbojas dabasgāzes izpētes, ieguves, transporta, uzglabāšanas, sadales un pārdošanas jomās galvenokārt Francijā, kā arī Beļģijā, Vācijā, Apvienotajā Karalistē, Luksemburgā, Ungārijā un Spānijā. Beļģijā Gaz de France kopā ar Centrica pieder kontrolpakete SPE  (2), kas darbojas Beļģijas elektroenerģijas un dabasgāzes tirgos un sniedz pakalpojumus enerģētikas jomā.

(2)

Suez grupa darbojas komunālās saimniecības un pakalpojumu jomā. Grupas darbība ir organizēta četrās nodaļās divās darbības jomās, proti, enerģētikā un vidē. Galvenās Suez grupas struktūras, kas darbojas enerģētikas jomā, ir Electrabel (elektroenerģija un gāze), Distrigaz (gāze), Fluxys (gāzes transportēšana un uzglabāšana), Elyo (kas 2006. gada janvārī kļuva par Suez Energy Services), Fabricom, GTI, Axima un Tractebel Engineering enerģētikas pakalpojumu jomā. Saskaņā ar pušu sniegto informāciju Suez Energie Europe pieder mazākuma daļa 27,5 % apmērā uzņēmumā Elia, kas pārvalda elektroenerģijas pārvades tīklu Beļģijā.

B.   DARĪJUMS

(3)

Ar paziņoto darījumu GDF pārņems Suez, kas beigs pastāvēt kā juridiska persona. Priekšlikumu par apvienošanos iesniegs apstiprināšanai ar kvalificētu balsu vairākumu abu grupu ārkārtas pilnsapulcēs, un tā sakarā nebūs nepieciešams izsludināt publisko piedāvājumu iegādāties Suez akcijas. Abu grupu administratīvās padomes jau ir apstiprinājušas apvienošanos – 2006. gada 25. februārī to izdarīja Suez, bet 2006. gada 26. februārī – GDF. Tā notiks ar akciju apmaiņu viens pret vienu.

(4)

Minēto darījumu var veikt vienīgi tad, ja Francijas parlaments izdara grozījumus 2004. gada 9. augusta likumā, lai samazinātu valsts daļu GDF kapitālā līdz mazāk nekā 50 %.

(5)

Ņemot vērā iepriekš minēto, paziņotais darījums ir koncentrācija Apvienošanās Regulas (EK) Nr. 139/2004 3. panta 1. punkta a) apakšpunkta izpratnē.

C.   KONKURENCES ANALĪZE

1.   Koncentrācijas izraisītās konkurences problēmas

(6)

Komisija savā lēmumā pauž viedokli, ka koncentrācija ievērojami kaitētu efektīvai konkurencei četrās nozarēs: gāzes nozarē Beļģijā, gāzes nozarē Francijā, elektroenerģijas nozarē Beļģijā un siltumapgādes tīklos Francijā.

Gāzes nozare Beļģijā

(7)

Attiecībā uz gāzes nozari Beļģijā būtiskus šķēršļus efektīvai konkurencei konstatēja šādos H gāzes un/vai L gāzes piegādes tirgos (kas noteikti valsts mērogā):

starpniekizplatītājiem (t. i., “intercommunales”, “piegādātājiem, kas nodrošina padevi”, piemēram, ECS (Electrabel Customer Solutions)) un jaunpienācējiem gāzes piegādes tirgū Beļģijā, piemēram, Essent un Nuon,

lielajiem rūpnieciskajiem patērētājiem,

mazajiem rūpnieciskajiem un komerciālajiem patērētājiem,

privātiem patērētājiem; lēmumā nav precizēts, vai ģeogrāfiskie tirgi ir valsts līmenī vai šaurākā nozīmē (trīs reģioni, Brisele, Flandrija un Valonija, kas izmanto dažādus liberalizācijas grafikus),

ar gāzi darbināmām spēkstacijām.

Visos šajos tirgos pusēm būtu ļoti lielas apvienotās tirgus daļas un tām būtu dominējošs stāvoklis.

(8)

Apvienošanās likvidētu vēsturiskā operatora reālāko konkurentu. Turklāt neviens cits uzņēmums nespētu radīt tāda paša līmeņa konkurences pretsvaru GDF. Var uzskatīt, ka GDF būtisko tirgus daļu izpausme ir virkne īpašu priekšrocību, kādas bauda GDF un kādas tikpat lielā mērā nepiemīt nevienam jaunam konkurentam. Piemēram, GDF ir vēsturiskais operators lielā kaimiņvalstī, kam pieejams liels un diversificēts gāzes piedāvājuma portfelis, ieskaitot sašķidrināto dabasgāzi, GDF ir prioritāra piekļuve H gāzes krājumiem Beļģijā, tam pieder L gāzes krātuve Francijā netālu no Beļģijas robežas, tas ir līdzīpašnieks noteiktiem gāzes cauruļvadiem, kas iet caur Beļģiju, un īsteno kopīgu kontroli pār noteiktām iekļuves vietām un līdz ar to jaudas rezervēšanu noteiktās iekļuves vietās. Piemēram, attiecībā uz L gāzi, jauni konkurenti Beļģijas tirgū, piemēram, Nuon un Essent, var iepirkt gāzi tikai no Suez un GDF, kam ir ilgtermiņa līgumi ar […] (3), kas aptver visu […] * eksportu uz Beļģiju un Franciju.

(9)

Visbeidzot lēmumā uzsvērts, ka pastāv lieli šķēršļi ienākšanai tirgū, kas pastiprina ar iepriekš aprakstīto tirgus daļu pievienošanu radīto horizontālo ietekmi. Šie šķēršļi ir saistīti ar piekļuvi gāzei (apvienošanās darījumā iesaistītajām pusēm ir piekļuve lielākajai daļai Beļģijā importētās gāzes un tām ir gandrīz visi ilgtermiņa importa līgumi), piekļuvi infrastruktūrai (tai skaitā pušu kontroli pār tīkla operatoru Fluxys, tranzīta tīklu pārvaldību, ko veic Distrigaz, nepietiekamu iekļuves jaudu, tīklu pārslogojumu), piekļuvi sašķidrinātai dabasgāzei (vienīgo Beļģijas termināli, kas atrodas Zēbrigē, pārvalda Suez meitasuzņēmums Fluxys LNG), piekļuvi H gāzes krātuvei Beļģijā (GDF piederošā Francijas krātuve ir labākais alternatīvais risinājums ārpus Beļģijas), kvalitātes specifikācijām un likviditātes trūkumu terminālim Zēbrigē. Kaut arī liela daļa šo šķēršļu pastāvēja jau pirms apvienošanās, vairākus no tiem šāds darījums pastiprina (piemēram, gāzes vadu īpašumtiesības, kā arī jaudas un krājumu rezervēšanu).

Gāzes nozare Francijā

(10)

Attiecībā uz gāzes nozari Francijā vērā ņemtie ģeogrāfiskie tirgi balstās uz valsts sadalījumu piecās līdzsvarojošās zonās – ziemeļu, rietumu, austrumu, dienvidu un dienvidrietumu; pēdējās minētās zonas galveno transporta tīklu pārvalda Total Infrastructure Gaz France (TIGF), kas ir 100 % Total meitasuzņēmums, bet pārējās četrās zonās – GDF Réseau transport (GRT gaz), kas ir 100 % GDF meitasuzņēmums. Saskaņā ar tirgus apsekojumu šīm piecām līdzsvarojošajām zonām raksturīgi atšķirīgi konkurences nosacījumi, kā to īpaši labi parāda esošie sastrēgumi starp dažādām zonām.

(11)

Ņemot vērā šo ģeogrāfisko apakšiedalījumu piecās zonās, lēmumā konstatēti būtiski šķēršļi efektīvai konkurencei šādos tirgos:

H gāzes piegādes tirgos lielajiem patērētājiem, kas ir izmantojuši savas tiesības izvēlēties piegādātāju ziemeļu, austrumu, rietumu un dienvidu zonās, kā arī attiecībā uz L gāzi ziemeļu zonā,

H gāzes piegādes tirgos mazajiem patērētājiem, kas ir izmantojuši savas tiesības izvēlēties piegādātāju visās piecās zonās, kā arī attiecībā uz L gāzi ziemeļu zonā,

H gāzes piegādes tirgos vietējiem izplatītājiem, kas ir izmantojuši savas tiesības izvēlēties piegādātāju ziemeļu un austrumu zonās, kā arī attiecībā uz L gāzi ziemeļu zonā,

H gāzes piegādes tirgos privātiem patērētājiem, sākot no 2007. gada 1. jūlija, visās piecās ģeogrāfiskajās zonās, kā arī attiecībā uz L gāzi ziemeļu zonā; šie tirgi vēl joprojām noteiktu mēnešu skaitu ir potenciāli, tomēr jaunas struktūras izveidošanās rezultātā, Suez  (4) beidzot pastāvēt kā GDF konkurentam, būtu apgrūtināta citu potenciālo konkurentu rašanās un tādējādi palielinātos jau tāpat lielie šķēršļi ienākšanai šajā tirgū,

H gāzes piegādes tirgos ar gāzi darbināmām spēkstacijām ziemeļu un austrumu zonās, kā arī attiecībā uz L gāzi ziemeļu zonā. Šie tirgi saglabā potenciālu (5), tomēr attiecībā uz priekšlikumiem uzsākt šādu staciju darbību tuvāko gadu laikā šāda darījuma rezultātā tiktu likvidēts GDF reālākais konkurents.

GDF ir dominējošs stāvoklis visos šajos tirgos. Visos gadījumos Suez (Distrigaz) aiziešana no tirgus stiprina dominējošo dalībnieku, likvidējot vienu no reālākajiem un spēcīgākajiem konkurentiem.

(12)

Tāpat kā Beļģijas gadījumā lēmumā izskaidrots, kā būtiskie šķēršļi ienākšanai tirgū attiecībā uz piekļuvi gāzei un infrastruktūrai pastiprina apvienošanās horizontālo ietekmi. Attiecībā uz piekļuvi gāzei apvienošanās darījumā iesaistītajām pusēm ir piekļuve lielākajai daļai Francijā importētās gāzes, un tām ir gandrīz visi ilgtermiņa importa līgumi. Attiecībā uz gāzes infrastruktūru tā gandrīz visa (izņemot dienvidrietumu zonu, kur tās īpašnieks un pārvaldītājs ir Total) pieder GDF vai nu tieši, vai ar tā 100 % meitasuzņēmuma GRT gaz starpniecību.

Elektroenerģijas nozare Beļģijā

(13)

Lēmumā konstatēti būtiski šķēršļi efektīvai konkurencei šādos tirgos:

Beļģijas valsts mēroga elektroenerģijas ražošanas un vairumtirdzniecības tirgū: apvienošanās ietvaros Beļģijas vēsturiskais piegādātājs Electrabel (Suez) pārņem savu nozīmīgāko konkurentu, kura spēkstacijas atrodas piedāvājuma līknes vidējā un augšējā sektorā (6); tas vēl vairāk stiprina apvienotās struktūras spējas noteikt cenas Beļģijas elektroenerģijas vairumtirgū,

valsts papildpakalpojumu un elektroenerģijas jaudas līdzsvarošanas tirgū, kurā koncentrācija apvieno abus vienīgos lielākās pakalpojumu daļas sniedzējus pārvades tīkla operatoram Elia,

valsts elektroenerģijas piegādes tirgū lielajiem rūpnieciskajiem un komerciālajiem patērētājiem (> 70 kV), kurā bez Electrabel (Suez) pašlaik darbojas vēl tikai RWE un EDF (SPE (GDF) nesen uzsāka darbību); šajā tirgū dominējošo stāvokli, kādā pašlaik ir Electrabel (Suez), stiprina tas, ka tiek likvidēts viens no diviem vienīgajiem reālajiem konkurentiem (SPE (GDF) un EDF),

valsts elektroenerģijas piegādes tirgū mazajiem rūpnieciskajiem un komerciālajiem patērētājiem (< 70 kV), kurā SPE (GDF) tirgus daļa stiprina Suez jau tāpat dominējošo stāvokli,

elektroenerģijas piegādē privātiem patērētājiem, kas var izvēlēties piegādātāju, – šajā tirgū puses patur un nostiprina savu dominējošo stāvokli, pamatojoties uz attiecīgā ģeogrāfiskā tirgus dalījumu gan reģionālajā, gan valsts līmenī.

(14)

Līdztekus apvienošanās horizontālajai ietekmei lēmumā tiek konstatēta virkne šāda darījuma vertikālu ietekmju, kas nostiprina Suez dominējošo stāvokli Beļģijas elektroenerģijas tirgū.

(15)

Tā kā gāze ir izejviela elektroenerģijas ražošanā, lēmumā tiek konstatēta pušu spēja un ieinteresētība paaugstināt gāzes cenu, jo īpaši elastīgās piegādes cenu ar gāzi darbināmām spēkstacijām.

(16)

Lēmumā turklāt uzsvērts, ka puses būs sīki informētas par svarīgāko cenas elementu konkurentu ar gāzi darbināmās spēkstacijās un līdz ar to – par to cenu un ražošanas politiku.

(17)

Tā kā puses ir galvenās papildpakalpojumu un elektroenerģijas jaudas līdzsvarošanas nodrošinātājas uzņēmumam ELIA, lēmumā konstatēta pušu spēja un ieinteresētība paaugstināt papildpakalpojumu un elektroenerģijas jaudas līdzsvarošanas cenas konkurentiem.

(18)

Ceturtā problēma vertikālā plānā, kas izklāstīta lēmumā, ir tā, ka tiek likvidēts vienīgais Suez konkurents, kas pašlaik spēj sniegt dubultpiedāvājumu (gāze + elektroenerģija) mazajiem uzņēmumiem un privātiem patērētājiem.

(19)

Lēmumā izskaidrots, kādēļ būtiski šķēršļi ienākšanai tirgū attiecībā uz i) piekļuvi elektroenerģijas ražošanas jaudām, ii) zaļajiem un kombinētas siltuma – elektroenerģijas ražošanas sertifikātiem, iii) elektroenerģijas tirdzniecības nelikviditāti un iv) piekļuvi pārvades un sadales infrastruktūrai pastiprina koncentrācijas horizontālo ietekmi.

Siltumapgādes tīkli Francijā

(20)

Starp dažādiem “ar enerģiju saistītiem pakalpojumiem”, ko sniedz abas puses, šis darījums rada konkurences problēmas vienā tirgū: tas ir valsts līmenī noteiktais tirgus sabiedriskā pakalpojuma deleģēšanai Francijas komunālās apkures (“siltumapgādes tīkla”) jomā.

(21)

Ilgtermiņa līgumus (no 12 līdz 24 gadiem) par siltumapgādes tīklu pārvaldību slēdz attiecīgās pašvaldības, izmantojot piedāvājumu konkursus, kuros praktiski piedalās vienīgi nedaudzi specializēti Francijas uzņēmumi. Tie ir šādi piegādātāji: Dalkia (Veolia grupa), SES-Elyo (Suez grupa), Soccram (Thion grupa) un Cogac (Cofathec-Coriance, GDF grupa). Cogac (GDF grupa) pieder ievērojama akciju daļa uzņēmumā Soccram (Thion grupa) un iespējams minētā uzņēmuma kopīgā kontrole.

(22)

Pēc apvienošanās puses būs tirgus lielākie dalībnieki. Darījuma rezultātā tiks likvidēts Cogac (GDF grupa), kam tirgū bijusi “savrupnieka” loma, tādējādi izraisot koordinācijas trūkumu tirgū.

(23)

Turklāt GDF dominējošā gāzes piegādātāja stāvoklis attiecībā uz visiem konkursa par Francijas siltumapgādes tīkla pārvaldību dalībniekiem ir vēl papildu faktors, kas samazina konkurences spiedienu šajā tirgū.

2.   Pušu piedāvātās saistības

(24)

Lai novērstu Komisijas norādītās konkurences problēmas, puses 2006. gada 20. septembrī iesniedza savas saistības.

(25)

Komisijas uzrunāto tirgus dalībnieku atbildes liecināja, ka lielais vairākums no tiem uzskata, ka šīs saistības ir nepietiekamas, lai atrisinātu tās konkurences problēmas, ko rada paziņotais darījums.

(26)

Pēc tam, kad Komisija paziņoja pusēm, kādi bija apspriešanās ar tirgus dalībniekiem rezultāti, puses 2006. gada 13. oktobrī izdarīja grozījumus saistībās.

2006. gada 13. oktobrī iesniegto saistību saturs

(27)

Pušu iesniegtajās saistībās ir pieci galvenie elementi:

Suez grupas akciju daļas uzņēmumā Distrigaz pārdošana. Līdz ar to apvienotā struktūra var lūgt Distrigaz piegādāt gāzi tās spēkstaciju un ECS klientu vajadzībām. Tomēr šīs piegādes apjomi būs ierobežoti un laika gaitā tiks samazināti, tā kā attiecīgo līgumu ilgums par lielāko daļu attiecīgo apjomu ir […] * gadi (skaitot no Distrigaz akciju pārdošanas dienas),

Gaz de France piederošo 25,5 % SPE akciju pārdošana,

pušu atsacīšanās no jebkādas kontroles – de facto un de jure – pār Fluxys SA, kas pēc savas darbības reorganizācijas būs vienīgais operators visai regulētās gāzes infrastruktūrai Beļģijā (transporta/tranzīta tīkliem, krātuvēm, sašķidrinātās dabasgāzes terminālim Zēbrigē). Līdz ar to Fluxys SA, ko puses nevarēs kontrolēt, būs ekskluzīvs lēmumu pieņēmējs par globālām ieguldījumu programmām attiecībā uz regulēto gāzes infrastruktūru,

virkne papildu pasākumu attiecībā uz gāzes infrastruktūru Beļģijā un Francijā,

Cofathec Coriance, kā arī Cofathec Service siltumapgādes tīklu akciju pārdošana, izņemot Cofathec Coriance piederošās daļas Climespace un SESAS.

Komisijas veiktais saistību novērtējums

(28)

Pamatojoties uz tās informācijas izvērtējumu, kas jau iegūta apsekojuma ietvaros, konkrēti, rezultātiem, kas iegūti no iepriekšējas apspriešanās ar tirgus dalībniekiem, Komisija uzskata, ka pušu 2006. gada 13. oktobrī ierosinātās grozītās saistības tai ļāvušas, nerīkojot atkārtotu tirgus dalībnieku apspriešanos, skaidri noteikt, ka šīs saistības ir pietiekamas, lai novērstu paziņotā darījuma radītās konkurences problēmas gan Beļģijā, gan Francijā šādu iemeslu dēļ:

Distrigaz akciju pārdošana, GDF piederošo SPE akciju pārdošana, Cofathec Coriance, kā arī Cofathec Service siltumtīklu akciju pārdošana novērš pušu darbības pārklāšanos visos tirgos, kur tā radīja konkurences problēmas. Tās arī atrisina vertikālās tirgus piekļuves ierobežošanas problēmas starp gāzes un elektroenerģijas tirgiem,

pušu kontroles zaudēšana pār Fluxys s.a. un koriģējošie pasākumi attiecībā uz gāzes infrastruktūru Beļģijā un Francijā ir pietiekami pasākumi, lai samazinātu šķēršļus ienākšanai tirgū tiktāl, ka ir iespējams izvērst efektīvu konkurenci.

D.   SECINĀJUMS

(29)

Paziņotā koncentrācija būtiski ierobežotu konkurenci vairākos tirgos. Pušu grozītās saistības, kas tika ierosinātas 2006. gada 13. oktobrī, ir pietiekamas, lai novērstu konstatētās konkurences problēmas. Šā iemesla dēļ lēmumā tiek konstatēts, ka ar nosacījumu, ka tiek ievērotas saistības, kuras puses ierosināja 2006. gada 13. oktobrī un kuras tika atkārtoti paustas 2006. gada 6. novembrī, koncentrācija ir saderīga ar kopējo tirgu.

(30)

Tādējādi paziņotais darījums ar šo Komisijas lēmumu tiek atzīta par saderīgu ar kopējo tirgu un EEZ līguma darbību, piemērojot Apvienošanās regulas 8. panta 2. punktu.


(1)  OV L 24, 29.1.2004., 1. lpp.

(2)  GDF un Centrica katrai pieder 50 % akciju kontrolakciju sabiedrībā, kas 2005. gadā iegādājās 51 % SPE akciju. Tās kopā kontrolē SPE. Agrākajiem SPE īpašniekiem – ALG un Publilum – ar citas kontrolakciju sabiedrības starpniecību pieder 49 % SPE akciju, taču tie uzņēmumu nekontrolē.

(3)  Atsevišķas šā dokumenta daļas ir izņemtas, lai netiktu publicēta konfidenciāla informācija; tās aizstātas ar daudzpunkti kvadrātiekavās un atzīmētas ar zvaigznīti.

(4)  Suez grupa ir nostiprinājusi savu stāvokli attiecībā uz lielajiem gāzes piegādes rūpnieciskajiem klientiem (caur Distrigaz), un tā jau ir nodibinājusi kontaktus ar vairākiem miljoniem privāto patērētāju kā ūdens piegādātājs Francijā (caur Lyonnaise des Eaux), kas to padara par vienu no GDF reālākajiem konkurentiem pēc tam, kad 2007. gada 1. jūlijā tiks atvērts privāto patērētāju tirgus.

(5)  Laikā, kad tika pieņemts šis lēmums, GDF ekspluatēja Francijā vienīgo ar gāzi darbināmo spēkstaciju un piegādāja tai nepieciešamo gāzi.

(6)  Konkurences tirgū elektroenerģijas cenas nosaka spēkstacija, kas konkrētajā brīdī elektroenerģiju ražo ar augstākajām robežizmaksām, t. i., ražotājs, kas atrodas piedāvājuma līknes (elektroenerģijas nozarē bieži dēvētas par merit curve) augšgalā.


29.3.2007   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 88/51


KOMISIJAS LĒMUMS

(2007. gada 27. marts),

ar ko nosaka mehānismu kvotu piešķiršanai hlorfluorogļūdeņražu ražotājiem un importētājiem 2003. līdz 2009. gadam saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 2037/2000

(izziņots ar dokumenta numuru K(2007) 819_2)

(Autentisks ir tikai teksts angļu, franču, grieķu, holandiešu, igauņu, itāliešu, lietuviešu, poļu, slovēņu, somu, spāņu, ungāru, vācu un zviedru valodā)

(2007/195/EK)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2000. gada 29. jūnija Regulu (EK) Nr. 2037/2000 par vielām, kas noārda ozona slāni (1), un jo īpaši tās 4. panta 3. punkta ii) apakšpunktu,

tā kā:

(1)

Kopienas pasākumi, kas jo īpaši ietverti Padomes 1994. gada 15. decembra Regulā (EK) Nr. 3093/94 par vielām, kas noārda ozona slāni (2), kuru aizstāja ar Regulu (EK) Nr. 2037/2000, vairāku gadu laikā ir izraisījuši hlorfluorogļūdeņražu (HCFC) vispārējā patēriņa samazinājumu.

(2)

Ņemot vērā šo samazinājumu, kvotas individuāliem ražotājiem un importētājiem noteica, pamatojoties uz vēsturisko tirgus daļu, un aprēķināja saskaņā ar šo vielu ozona noārdīšanas potenciālu.

(3)

Kopš 1997. gada šo vielu tirgus to dažādo izmantošanas veidu ziņā ir bijis stabils. Gandrīz divas trešdaļas HCFC tika izmantotas putu ražošanai, līdz 2003. gada 1. janvārī šāds HCFC izmantojums tika aizliegts.

(4)

Lai no 2003. gada 1. janvāra neradītu neizdevīgu stāvokli putas neražojošajiem HCFC izmantotājiem, kā notiktu, ja piešķiršanas sistēmas pamatā būtu putu izstrādājumu ražošanai izmantoto HCFC vēsturiskā tirgus daļa, pēc minētā datuma ir lietderīgi paredzēt jaunu piešķiršanas mehānismu HCFC izmantošanai tādu izstrādājumu ražošanai, kas nav putas. Attiecībā uz 2004. līdz 2009. gadu par atbilstošāko piešķiršanas sistēmu uzskatīja tādu, kuras pamatā bija tikai to HCFC vidējā vēsturiskā tirgus daļa, ko izmanto izstrādājumu, kas nav putas, ražošanai.

(5)

Kaut gan ir lietderīgi ierobežot importētājiem pieejamās kvotas līdz to attiecīgajām tirgus daļām 1999. gadā un attiecībā uz dalībvalstīm, kas pievienojās ES 2004. gada 1. maijā, līdz to vidējām tirgus daļām 2002. un 2003. gadā, jāparedz arī to importa kvotu pārdalījums reģistrētajiem HCFC importētājiem, kas attiecīgajā gadā nav pieprasītas un piešķirtas.

(6)

Komisijas Lēmums 2005/103/EK (3), ar ko nosaka mehānismu kvotu piešķiršanai hlorfluorogļūdeņražu ražotājiem un importētājiem 2003. līdz 2009. gadam saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 2037/2000, ir jāgroza, lai ņemtu vērā pārskatītos pamatdatus par ražotājiem un importētājiem dalībvalstīs, kas pievienojās ES 2004. gada 1. maijā, un hlorfluorogļūdeņražiem (VIII grupa) palielinātās kvotas, kas noteiktas III pielikumā Regulai (EK) Nr. 2037/2000, kura grozīta ar 2005. gada Pievienošanās aktu, kā arī lai ņemtu vērā uzņēmumu vēsturisko tirgus daļu dalībvalstīs, kas pievienojās 2007. gada 1. janvārī.

(7)

Juridiskās skaidrības un pārredzamības labad Lēmums 2005/103/EK ir jāaizstāj.

(8)

Šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar tās komitejas atzinumu, kas izveidota ar Regulas (EK) Nr. 2037/2000 18. panta 1. punktu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Definīcijas

Šajā lēmumā piemēro šādas definīcijas:

a)

“tirgus daļa izmantošanai saldēšanā” ir ražotāja vidējā hlorfluorogļūdeņražu, kas paredzēti izmantošanai saldēšanā, noieta tirgus daļa 1997., 1998. un 1999. gadā kā procentuālā daļa no visa saldēšanas izmantojuma tirgus;

b)

“tirgus daļa izmantošanai putu ražošanā” ir ražotāja vidējā hlorfluorogļūdeņražu, kas paredzēti putu ražošanai, noieta tirgus daļa 1997., 1998. un 1999. gadā kā procentuālā daļa no visa putu ražošanas tirgus; un

c)

“tirgus daļa izmantošanai šķīdinātājos” ir ražotāja vidējā hlorfluorogļūdeņražu, kas paredzēti šķīdinātājiem, noieta tirgus daļa 1997., 1998. un 1999. gadā kā procentuālā daļa no visa šķīdinātāju izmantojuma tirgus.

2. pants

Kvotu aprēķina pamats

Orientējošie daudzumi, kas piešķirti hlorfluorogļūdeņražu patēriņam saldēšanā, putu ražošanā un šķīdinātājos no ražotāja daļas aprēķinātajā daudzumā, kas noteikts Regulas (EK) Nr. 2037/2000 4. panta 3. punkta i) apakšpunkta e) un f) ievilkumā, ir noteikti šā lēmuma I pielikumā.

Tirgus daļas katram ražotājam attiecīgajos tirgos ir noteiktas II pielikumā (4).

3. pants

Kvotas ražotājiem

1.   2007. gadā katram ražotājam hlorfluorogļūdeņražu kvota no aprēķinātā daudzuma, kas noteikts Regulas (EK) Nr. 2037/2000 4. panta 3. punkta i) apakšpunkta e) ievilkumā un ko tas laiž tirgū vai izmanto savām vajadzībām, nepārsniedz šādu elementu summu:

a)

ražotāja tirgus daļa izmantošanai saldēšanā no kopējā orientējošā daudzuma, kas piešķirts izmantošanai saldēšanā 2004. gadā;

b)

ražotāja tirgus daļa izmantošanai šķīdinātājos no kopējā orientējošā daudzuma, kas piešķirts izmantošanai šķīdinātājos 2004. gadā.

2.   2008. un 2009. gadā katram ražotājam hlorfluorogļūdeņražu kvota no aprēķinātā daudzuma, kas noteikts Regulas (EK) Nr. 2037/2000 4. panta 3. punkta i) apakšpunkta f) ievilkumā un ko tas laiž tirgū vai izmanto savām vajadzībām, proporcionāli nepārsniedz šādu elementu summu:

a)

ražotāja tirgus daļa izmantošanai saldēšanā no kopējā orientējošā daudzuma, kas piešķirts izmantošanai saldēšanā 2004. gadā;

b)

ražotāja tirgus daļa izmantošanai šķīdinātājos no kopējā orientējošā daudzuma, kas piešķirts izmantošanai šķīdinātājos 2004. gadā.

4. pants

Kvotas importētājiem

Hlorfluorogļūdeņražiem aprēķinātais daudzums, ko katrs importētājs var laist tirgū vai izmantot savām vajadzībām, kā procentuālā daļa no aprēķinātā daudzuma, kas noteikts Regulas (EK) Nr. 2037/2000 4. panta 3. punkta i) apakšpunkta d), e) un f) ievilkumā, nepārsniedz tam 1999. gadā piešķirto procentuālo daļu.

Piemēro šādu atkāpi: hlorfluorogļūdeņražiem aprēķinātais daudzums, ko katrs Čehijas, Igaunijas, Kipras, Latvijas, Lietuvas, Maltas, Polijas, Slovākijas, Slovēnijas un Ungārijas importētājs var laist tirgū vai izmantot savām vajadzībām, kā procentuālā daļa no aprēķinātā daudzuma, kas noteikts Regulas (EK) Nr. 2037/2002 4. panta 3. punkta i) apakšpunkta d), e) un f) ievilkumā, nepārsniedz tā vidējo tirgus daļu 2002. un 2003. gadā.

Tomēr jebkurus daudzumus, ko nevar laist tirgū, jo importētāji, kam bija tiesības to darīt, nepieteicās uz importa kvotu, pārdala starp importētājiem, kam piešķirta importa kvota.

Nepiešķirto daudzumu sadala starp visiem importētājiem un aprēķina proporcionāli pēc to kvotu lieluma, kas jau noteiktas minētajiem importētājiem.

5. pants

Lēmumu 2005/103/EK atceļ.

Norādes uz atcelto lēmumu saprot kā norādes uz šo lēmumu.

6. pants

Šis lēmums ir adresēts šādiem uzņēmumiem:

 

Arkema S.A.

Cours Michelet — La Défense 10

F-92091 Paris-La Défense

 

Arkema Química SA

Avenida de Burgos 12, planta 7

E-28036 Madrid

 

DuPont de Nemours (Nederland) bv

Baanhoekweg 22

3313 LA Dordrecht

Nederland

 

Honeywell Fluorine Products Europe bv

Laarderhoogtweg 18,

1101 EA Amsterdam

Nederland

 

Ineos Fluor Ltd

PO Box 13

The Heath

Runcorn Cheshire WA7 4QF

United Kingdom

 

Phosphoric Fertilizers Industry S.A.

Thessaloniki Plant

P.O. Box 10183

GR-541 10 Thessaloniki

 

Rhodia UK Ltd

PO Box 46 — St Andrews Road

Avonmouth, Bristol BS11 9YF

United Kingdom

 

Solvay Électrolyse France

12, cours Albert 1er

F-75383 Paris

 

Solvay Fluor GmbH

Hans-Böckler-Allee 20

D-30173 Hannover

 

Solvay Ibérica SL

C/ Mallorca 269

E-08008 Barcelona

 

Solvay Solexis SpA

Viale Lombardia, 20

I-20021 Bollate (MI)

 

AB Ninolab

P.O. Box 137

S-194 22 Upplands Väsby

 

Advanced Chemical SA

C/ Balmes 69, pral. 3o

E-08007 Barcelona

 

Alcobre SA

C/ Luis I, Nave 6-B

Polígono Industrial Vallecas

E-28031 Madrid

 

AGC Chemicals Europe

World Trade Center

Zuidplein 80

H-Tower, Level 9

1077 XV Amsterdam

Nederland

 

Avantec

26, avenue du Petit-Parc

F-94683 Vincennes Cedex

 

BaySystems Iberia S/A

Crta. Vilaseca

La Pineda s/n

E-43006 Tarragona

 

Blye Engineering Co. Ltd

Naxxar Road

San Gwann SGN 07

Malta

 

BOC Gazy

ul. Pory 59

02-757 Warzawa

Polska

 

Boucquillon nv

Nijverheidslaan 38

B-8540 Deerlijk

 

Calorie Fluor

503, rue Hélène-Boucher

Z.I. Buc

B.P. 33

F-78534 Buc Cedex

 

Caraibes Froids SARL

B.P. 6033

Sainte-Thérèse

4,5 km, route du Lamentin

F-97219 Fort-de-France (Martinique)

 

Celotex Limited

Lady Lane Industrial Estate

Hadleigh, Ipswich, Suffolk,

IP7 6BA

United Kingdom

 

Efisol

14/24, rue des Agglomérés

F-92024 Nanterre Cedex

 

Empor d.o.o.

Leskoškova 9a

SI-1000 Ljubljana

 

Etis d.o.o.

Tržaška 333

SI-1000 Ljubljana

 

Fibran S.A.

6th km Thessaloniki

Oreokastro

P.O. Box 40306

GR-560 10 Thessaloniki

 

Fiocco Trade SL

C/ Molina 16, pta. 5

E-46006 Valencia

 

Freolitus JSC

Centrinė g. 1D

LT-54464 Ramučiai, Kauno raj.

Lietuva

 

G.AL.Cycle-Air Ltd

3, Sinopis Str., Strovolos

P.O. Box 28385

Nicosia, Cyprus

 

Galco S.A.

Avenue Carton de Wiart 79

B-1090 Bruxelles

 

Galex S.A.

B.P. 128

F-13321 Marseille Cedex 16

 

UAB “Genys”

Lazdijų 20

LT-46393 Kaunas

Lietuva

 

GU Thermo Technology Ltd

Greencool Refrigerants

Unit 12

Park Gate Business Centre

Chandlers Way, Park Gate

Southampton SO31 1FQ

United Kingdom

 

Harp International

Gellihirion Industrial Estate

Rhondda Cynon Taff

Pontypridd CF37 5SX

United Kingdom

 

H&H International Ltd.

Richmond Bridge House

419 Richmond Road

Richmond TW1 2EX

United Kingdom

 

ICC Chemicals Ltd.

Northbridge Road

Berkhamsted

Hertfordshire HP4 1EF

United Kingdom

 

Kal y Sol

P.I. Can Roca

C/ Sant Martí s/n

E-08107 Martorell (Barcelona)

 

Linde Gaz Polska Sp. z o.o.

ul. Jana Pawła II 41a

31-864 Kraków

Polska

 

Matero Ltd

37 St. Kyriakides Ave.

CY-3508 Limassol

 

Mebrom

Assenedestraat 4

B-9940 Rieme-Ertvelde

 

Nagase Europe Ltd

Berliner Allee 59

D-40212 Düsseldorf

 

OU A Sektor

Kasteheina 6-9

EE-31024 Kohtla-Järve

 

Plasfi SA

Ctra. Montblanc s/n

E-43420 Sta. Coloma de Queralt

(Tarragona)

 

Prodex-System sp. z o.o.

ul. Artemidy 24

01-497 Warszawa

Polska

 

PW Gaztech

ul. Kopernika 5

11-200 Bartoszyce

Polska

 

Quimidroga SA

C/ Tuset 26

E-08006 Barcelona

 

Refrigerant Products Ltd.

Banyard road

Portbury West

Bristol BS 20 7XH

United Kingdom

 

Resina Chemie bv

Korte Groningerweg 1A

9607 PS Foxhol

Nederland

 

Sigma Aldrich Chimie SARL

80, rue de Luzais

L’isle d’abeau-Chesnes

F-38297 Saint-Quentin-Fallavier

 

Sigma Aldrich Company Ltd

The Old Brickyard

New Road

Gillingham SP8 4XT

United Kingdom

 

SJB Chemical Products bv

Slagveld 15

3230 AG Brielle

Nederland

 

Solquimia Iberia SL

C/ Mexico 9, P.I. Centrovía

E-50196 La Muela (Zaragoza)

 

Synthesia Española SA

C/ Conde Borrell 62

E-08015 Barcelona

 

Tazzetti Fluids Srl

Corso Europa, 600/a

I-10088 Volpiano (TO)

 

Termo-Schiessl Sp. z o.o.

ul. Raszyńska 13

05-500 Piaseczno

Polska

 

Universal Chemistry & Technology SpA

Viale A. Filippetti, 20

I-20122 Milano

 

Vrec-Co Export-Import Kft.

Kossuth u. 12

H-6763 Szatymaz

 

Vuoksi Yhtiö Oy

Lappeentie 12

FI-55100 Imatra

 

Wigmors

ul. Irysowa 5

51-117 Wrocław

Polska

Briselē, 2007. gada 27. martā

Komisijas vārdā

Komisijas loceklis

Stavros DIMAS


(1)  OV L 244, 29.9.2000., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1791/2006 (OV L 363, 20.12.2006., 1. lpp.).

(2)  OV L 333, 22.12.1994., 1. lpp.

(3)  OV L 33, 5.2.2005., 65. lpp.

(4)  II pielikums nav publicēts un nav paziņots visiem adresātiem, jo tas satur konfidenciālu informāciju.


I PIELIKUMS

Orientējošie daudzumi, kas piešķirti 2006., 2007. un 2008. gadā, tonnās attiecībā pret ozona noārdīšanās potenciālu

Tirgus

2006

2007

2008

Saldēšana

2 054,47

2 094,63

1 744,59

Putu ražošana

0,00

0,00

0,00

Šķīdinātāji

66,17

67,01

55,81

Kopā

2 120,64

2 161,64

1 800,40


IETEIKUMI

29.3.2007   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 88/56


KOMISIJAS IETEIKUMS

(2007. gada 28. marts)

par uzraudzību attiecībā uz furāna sastopamību pārtikas produktos

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(2007/196/EK)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu, un jo īpaši tā 211. panta otro ievilkumu,

tā kā:

(1)

ASV Pārtikas un zāļu pārvalde (FDA) 2004. gada maijā publicēja apsekojuma rezultātus par furāna sastopamību termiski apstrādājamos produktos. Dažādos pārtikas produktos konstatēja furāna saturu (piemēram, konservētos pārtikas produktos, mazu bērnu pārtikā, kafijā, zupās un mērcēs u. c.).

(2)

Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādes (EPNI) zinātnes ekspertu grupa jautājumos, kas saistīti ar piesārņojumu pārtikas apritē uzskatīja, ka šie rezultāti liecina par steidzami risināmu problēmu, un 2004. gada 7. decembrī sastādīja zinātnisko ziņojumu.

(3)

Šajā ziņojumā EPNI secināja, ka pašlaik pieejamie dati liecina par salīdzinoši nelielu atšķirību starp iespējamu iedarbību uz cilvēkiem un devām, ko izmanto eksperimentos ar dzīvniekiem, ar kancerogēnu iedarbību, un ka ir vajadzīgi papildu dati par toksiskumu un iedarbību, lai varētu veikt ticamu riska novērtējumu.

(4)

Lai EPNI varētu veikt ticamu riska novērtējumu, Eiropas Kopienā jāsavāc ticami dati par furāna saturu termiski apstrādātos pārtikas produktos. 2007. un 2008. gadā jāveltī īpaša uzmanība datu vākšanai. Pēc tam dati jāvāc ierastā kārtībā.

(5)

Jāvāc dati par pārdošanā esošiem pārtikas produktiem, neņemot vērā to turpmāku apstrādi (piemēram, šķīstošā kafija, sulas, konservēti produkti, ko patērē nekarsētus), un pārdošanā esošiem pārtikas produktiem, ko patērē pēc turpmākas apstrādes, ko analizē laboratorijā (piemēram, malta kafija, konservēti produkti, ko patērē karsētus). Pēdējie no minētajiem produktiem jāsagatavo, ievērojot uz etiķetes norādīto lietošanas pamācību, ja tāda ir. Šī uzraudzības programma neattiecas uz ēdienu, ko pagatavo mājās no svaigām izejvielām (piemēram, dārzeņu zupa no svaigiem dārzeņiem, mājās gatavots gaļas sautējums), jo mājas kulinārijas paradumus saistībā ar furāna saturu pārtikas produktos var labāk izpētīt pētniecības projektā.

(6)

Lai nodrošinātu partijai reprezentatīvu paraugu iegūšanu, jāievēro paraugu ņemšanas procedūras, kas paredzētas B daļā pielikumā Komisijas 2007. gada 28. marta Regulai (EK) Nr. 333/2007, ar ko nosaka paraugu ņemšanas un analīzes metodes svina, kadmija, dzīvsudraba, neorganiskās alvas, 3-MHPD un benzopirēna koncentrācijas oficiālajai kontrolei pārtikas produktos (1). Paraugu analīze jāveic atbilstoši 1. un 2. punktam III pielikumā Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 29. aprīļa Regulai (EK) Nr. 882/2004 par oficiālo kontroli, ko veic, lai nodrošinātu atbilstības pārbaudi saistībā ar dzīvnieku barības un pārtikas aprites tiesību aktiem un dzīvnieku veselības un dzīvnieku labturības noteikumiem (2).

(7)

Ir svarīgi, lai EPNI regulāri tiktu paziņoti rezultātu novērtēšanai vajadzīgie analīžu rezultāti un īpaša papildu informācija. Veidu, kā šo informāciju paziņo, nosaka EPNI. Minēto datu apkopošanu datubāzē nodrošinās EPNI,

AR ŠO IESAKA:

1)

Dalībvalstīm 2007. un 2008. gadā veikt uzraudzību par furāna sastopamību termiski apstrādātos pārtikas produktos. Uzraudzība attiecas arī uz pārdošanā esošiem pārtikas produktiem, neņemot vērā to turpmāku apstrādi (3), un laboratorijas analīzes datiem par pārdošanā esošiem pārtikas produktiem, ko patērē pēc turpmākas apstrādes (4).

2)

Dalībvalstīm regulāri nodrošināt EPNI uzraudzības datus un informāciju veidā, ko nosaka EPNI.

3)

Lai nodrošinātu partijai reprezentatīvu paraugu iegūšanu, dalībvalstīm ievērot paraugu ņemšanas procedūras, kas paredzētas B daļā pielikumā Regulai (EK) Nr. 333/2007. Paraugi jāsagatavo analīzei ar vajadzīgo rūpību, lai nemainītu furāna saturu paraugā.

4)

Dalībvalstīm veikt furāna analīzi atbilstoši Regulas (EK) Nr. 882/2004 III pielikuma 1. un 2. punktam.

Briselē, 2007. gada 28. martā

Komisijas vārdā

Komisijas loceklis

Markos KYPRIANOU


(1)  Skatīt šā Oficiālā Vēstneša 29 lpp.

(2)  OV L 191, 28.5.2004., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Padomes Regulu (EK) Nr. 1791/2006 (OV L 363, 20.12.2006., 1. lpp.).

(3)  Pārdošanā esoši pārtikas produkti, neņemot vērā to turpmāku apstrādi: piemēram, šķīstošā kafija, sulas un konservēti produkti, ko patērē nekarsētus.

(4)  Pārdošanā esoši pārtikas produkti, ko patērē pēc turpmākas apstrādes, ko analizē laboratorijā: piemēram, malta kafija, konservēti produkti, ko patērē karsētus. Produkti jāsagatavo, ievērojot uz etiķetes norādīto lietošanas pamācību, ja tāda ir. Šī uzraudzības programma neattiecas uz ēdienu, ko pagatavo mājās no svaigām izejvielām (piemēram, dārzeņu zupa no svaigiem dārzeņiem, mājās gatavots gaļas sautējums).


III Tiesību akti, kas pieņemti, piemērojot Līgumu par Eiropas Savienību

TIESĪBU AKTI, KAS PIEŅEMTI, PIEMĒROJOT LES V SADAĻU

29.3.2007   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 88/58


EIROPAS SAVIENĪBAS KOPĒJAIS MILITĀRO PREČU SARAKSTS

(ko Padome pieņēmusi 2007. gada 19. martā)

(ekipējums, uz ko attiecas Eiropas Savienības Rīcības kodekss attiecībā uz ieroču eksportu)

(ar ko atjaunina un aizvieto Eiropas Savienības Kopējo militāro preču sarakstu, ko Padome pieņēmusi 2006. gada 27. februārī)

(2007/197/KĀDP)

1. piezīme: Termini “pēdiņās” ir definēti termini. Skatīt “Šajā sarakstā lietoto terminu definīcijas”, kas pievienots sarakstam.

2. piezīme: Ķimikālijas ir uzskaitītas pēc nosaukuma un CAS numura. Ķimikālijas ar vienādu struktūrformulu (tostarp hidrāti) ir uzskaitīti neatkarīgi no nosaukuma vai CAS numura. CAS numuri ir uzrādīti, lai neatkarīgi no nomenklatūras varētu secināt, vai konkrētai ķimikālijai vai maisījumam ir paredzēta kontrole. CAS numurus nevar izmantot kā vienīgos ķimikāliju identifikatorus, jo dažām uzskaitīto ķimikāliju formām ir dažādi CAS numuri, tāpat arī maisījumiem, kas sastāv no uzskaitītajām ķimikālijām, var būt dažādi CAS numuri.

ML1

Gludstobra ieroči ar kalibru līdz 20 mm, citi ieroči un automātiskie ieroči ar 12,7 mm (0,50 collu kalibrs) vai mazāku kalibru un piederumi, kā arī šiem ieročiem īpaši izstrādātas sastāvdaļas:

a.

šautenes, karabīnes, revolveri, pistoles, automāti un ložmetēji;

Piezīme Pozīcijā ML1.a. kontrole nav paredzēta:

1.

musketēm, šautenēm un karabīnēm, kas ražotas pirms 1938. gada;

2.

pirms 1890. gada ražotu muskešu, šauteņu un karabīņu kopijām;

3.

pirms 1890. gada ražotiem revolveriem, pistolēm un ložmetējiem, un to kopijām.

b.

gludstobra ieroči:

1.

militāram lietojumam īpaši izstrādāti gludstobra ieroči;

2.

citi gludstobra ieroči:

a.

pilnībā automātiski;

b.

pusautomātiski vai pumpja darbības tipa;

c.

šaujamieroči, kuros izmanto bezčaulu munīciju;

d.

ieroču klusinātāji, ieroču balsti, aptveres, ieroču tēmēkļi un liesmu slāpētāji, kuri uzskaitīti punktos ML1.a., ML1.b. vai ML1.c. un to apakšpunktos.

1. piezīme Pozīcija ML1 neparedz kontroli gludstobra ieročiem, kurus izmanto medībās vai sportā. Tādi ieroči nedrīkst būt īpaši izstrādāti militāram lietojumam vai pilnībā automātiski.

2. piezīme Pozīcija ML1 neparedz kontroli ieročiem, kuri īpaši izstrādāti lietošanai ar tukšu munīciju un kurus nevar izmantot šaušanai ar munīciju, uz kuru attiecināta kontrole.

3. piezīme Pozīcijā ML1 nav paredzēta kontrole ieročiem, kuros izmanto apmales (rantes) kapsulas munīciju, ja tie nav pilnībā automātiski.

4. piezīme Pozīcijā ML1.d. nav paredzēta kontrole optiskiem tēmēkļiem, kam nav elektroniskas attēlu apstrādes ierīču, ar palielinājumu līdz četrām reizēm, ja vien tie nav īpaši paredzēti vai pielāgoti militāram lietojumam.

ML2

Gludstobra ieroči ar 20 mm vai lielāku kalibru, citi ieroči vai bruņojums ar lielāku kalibru par 12,7 mm (0,50 collu kalibrs), palaišanas ierīces un piederumi, kā arī tādiem ieročiem īpaši izstrādātas sastāvdaļas:

a.

lielgabali, haubices, artilērijas ieroči, mīnmetēji, prettanku ieroči, granātu metēji, militārie liesmu metēji, bises, bezatsitiena šautenes, gludstobra ieroči un šiem ieročiem paredzētas raksturinformācijas slāpēšanas ierīces;

1. piezīme Pozīcijā ML2.a. ietilpst inžektori, mērierīces, rezervuāri un citas īpaši izstrādātas sastāvdaļas, ko lietot ar šķidras degvielas dzītiem lādiņiem ierīcēs, kuras uzskaitītas ML2.a.

2. piezīme Pozīcijā ML2.a. neietilpst:

1.

pirms 1938. gada ražotas musketes, bises un karabīnes;

2.

pirms 1890. gada ražotu muskešu, bisu un karabīņu kopijas.

b.

dūmu aizsegi, gāze un pirotehnikas metēji vai ģeneratori;

Piezīme Pozīcija ML2.b. neattiecas uz raķešpistolēm.

c.

optiski tēmēkļi.

ML3

Munīcija un detonācijas iekārtas, un tām īpaši izstrādātas sastāvdaļas:

a.

munīcija ieročiem, kuru kontrole ir paredzēta pozīcijās ML1, ML2 vai ML12;

b.

degļi, kas īpaši izstrādāti munīcijai, kura uzskaitīta ML3.a.

1. piezīme Īpaši izstrādātas sastāvdaļas ir:

a.

metāla vai plastmasas izstrādājumi, aizdedzes kapseles, ložu čaulas, patronlentes, rotējošas lentes, rotējošās lentes un munīcijas metāla daļas;

b.

uzspridzinātājiekārtu drošinātāji un uzvilkšanas ierīces, degļi, sensori un ieroses ierīces;

c.

enerģijas avoti, kas nodrošina vienreizēju operatīvo augstas enerģijas izlādi;

d.

munīcijas kastes no ugunsnedrošiem materiāliem;

e.

submunīcija, piemēram, mazkalibra lādiņi, mīnas un vadāmi mazkalibra šāviņi.

2. piezīme ML3.a. neattiecas uz salūta patronām bez lodes un munīcijas maketiem ar caurdurtām patronām.

3. piezīme Pozīcija ML3.a. neparedz kontroli patronām, kuras īpaši izstrādātas šādiem nolūkiem:

a.

signalizēšanai;

b.

munīcija putnu biedēšanai; vai

c.

munīcija gāzes aizdedzināšanai naftas atradnēs.

ML4

Militāram lietojumam īpaši izstrādātas bumbas, torpēdas, raķetes, citas spridzināšanas ierīces un lādiņi, un ar tiem saistītas ierīces un piederumi, un tiem īpaši izstrādātas sastāvdaļas:

N. B. Vadības un navigācijas ierīces sk. ML11 pozīcijas 7. paskaidrojumā.

a.

bumbas, torpēdas, granātas, dūmu granātas, raķetes, mīnas, dziļumbumbas, grāvējlādiņi, grāvējiekārtas un graušanas komplekti, “pirotehnikas” ierīces, lādiņi un simulatori (t. i., ierīces, kas simulē šo priekšmetu īpašības);

Piezīme Pozīcijā ML4.a. iekļauts:

1.

dūmu granātas, degbumbas, aizdedzināšanas bumbas un spridzekļi;

2.

raķešu sprauslas un daudzkārt lietojamo raķešu uzgaļi.

b.

ierīces, kas īpaši izstrādātas lai rīkotos, kontrolētu, aktivētu, apgādātu ar enerģiju no vienreizējā operatīvā enerģijas avota, palaistu, izvietotu, savāktu, izlādētu, izdarītu mānu manevrus, traucētu, detonētu vai atklātu kādu no priekšmetiem, kuru kontrole paredzēta pozīcijā ML4.a.

Piezīme ML4.b. ietilpst:

1.

Pārvietojamas gāzes šķidrināšanas iekārtas, kuras dienas laikā var saražot 1 000 vai vairāk kg sašķidrinātas gāzes.

2.

Peldoši elektrokabeļi magnētisku mīnu meklēšanai.

Tehnisks paskaidrojums

Pārnēsājamas ierīces, kas pēc savas konstrukcijas ir domātas tikai metālisku priekšmetu atklāšanai un nespēj atšķirt mīnas no citiem metāliskiem objektiem, netiek uzskatītas par īpaši izstrādātām, lai atklātu priekšmetus, kuru kontrole ir paredzēta pozīcijā ML4.a.

ML5

Militāram lietojumam īpaši izstrādātas apšaudes koriģēšanas un ar to saistītas trauksmes un brīdinājuma ierīces un sistēmas, pārbaudes un regulēšanas, un pretdarbības ierīces, kā arī tām īpaši izstrādātas sastāvdaļas un piederumi:

a.

optiski tēmēkļi, bombardēšanas vadības datori, tēmēšanas iekārtas un ieroču kontrolsistēmas;

b.

mērķu izvēles, mērķēšanas, attāluma mērīšanas, novērošanas vai sekošanas sistēmas; atklāšanas, datu apkopošanas, atpazīšanas vai identificēšanas ierīces un sensoru integrācijas iekārtas;

c.

pretpasākumu ierīces priekšmetiem, kuru kontrole paredzēta pozīcijās ML5.a. vai ML5.b.;

d.

pārbaudes un regulēšanas ierīces, kas īpaši izstrādātas priekšmetiem, kuru kontrole paredzēta pozīcijās ML5.a. vai ML5.b.

ML6

Sauszemes transportlīdzekļi un to sastāvdaļas:

N. B. Vadības un navigācijas ierīces sk. ML11 pozīcijas 7. paskaidrojumā.

a.

sauszemes transportlīdzekļi un to sastāvdaļas, kas īpaši izstrādāti vai pielāgoti militāram lietojumam;

Tehnisks paskaidrojums

Pozīcijā ML6.a. termins sauszemes transportlīdzekļi attiecas arī uz treileriem.

b.

pilnpiedziņas transportlīdzekļi, derīgi braukšanai bezceļa apstākļos un ražoti ar vismaz III līmeņa (NIJ 0108.01, 1985. gada septembris, vai līdzvērtīgs attiecīgas valsts standarts) vai labākiem ballistiskās aizsardzības materiāliem – vai tādi uz tiem uzstādīti.

N. B. Sk. arī pozīciju ML13.a.

1. piezīme Pozīcijā ML6.a. iekļauts:

a.

tanki un citi bruņoti kaujas transportlīdzekļi un militāri transportlīdzekļi, kam uzstādītas ieroču platformas vai ierīces, ar ko izvietot mīnas vai palaist munīciju, ko paredzēts kontrolēt pozīcijā ML4;

b.

bruņumašīnas;

c.

amfībijas un transportlīdzekļi dziļu ūdensšķēršļu pārvarēšanai;

d.

glābšanas transportlīdzekļi un transportlīdzekļi munīcijas un ieroču sistēmu vilkšanai vai pārvadāšanai, un ar tiem saistītas iekrāvējierīces.

2. piezīme Sauszemes transportlīdzekļu pielāgošana militāram lietojumam, lai to kontrole būtu paredzēta pozīcijā ML6.a., ir strukturāla, elektriska vai mehāniska pielāgošana, izmantojot vienu vai vairākas militārām vajadzībām īpaši izstrādātas sastāvdaļas. Tādas sastāvdaļas ir:

a.

īpaši izstrādātas ložu necaurlaidīgas pneimatiskas riepas vai riepas, ar ko var braukt, ja tajās nav spiediena;

b.

riepu spiediena kontrolsistēmas, ko darbina no braucoša transportlīdzekļa iekšpuses;

c.

bruņas vitāli svarīgiem mezgliem (piem., transportlīdzekļu degvielas tvertnēm vai kabīnēm);

d.

īpaši ieroču kronšteini vai uzstādīšanas platformas;

e.

maskēšanās apgaismes ierīces.

3. piezīme Pozīcijā ML6 kontrole nav paredzēta bruņotiem vai ar ballistisko aizsardzību aprīkotiem civiliem automobiļiem vai kravas transporta līdzekļiem, kas ir izstrādāti vai pielāgoti naudas vai vērtslietu pārvadāšanai.

ML7

Ķīmiskas kaujasvielas vai bioloģiski toksiski aģenti, “vielas nekārtību novēršanai”, radioaktīvi materiāli, ar tiem saistītas ierīces, to sastāvdaļas un materiāli:

a.

bioloģiski toksiski aģenti un radioaktīvi materiāli, kas “piemēroti militārām vajadzībām”, lai cilvēkiem vai dzīvniekiem, iekārtām, ražai vai apkārtējai videi nodarītu kaitējumu vai postījumus;

b.

ķīmisko ieroču vielas, tostarp:

1.

neiroparalītiskas ķīmiskas vielas:

a.

O-Alkil- (kas līdzinās C10 vai mazāks par to, arī cikloalkils) alkil- (metil-, etil-, n-propil- vai izopropil-) fluorofosfonāti:

 

zarīns (GB), O-izopropilmetilfluorfosfonāts (CAS 107-44-8); un

 

zomāns (GD), o-pinakolilmetilfluorfosfonāts (CAS 96-64-0);

b.

O-Alkil- (kas līdzinās C10 vai mazāks par to, arī cikloalkil-) N,N dialkil- (metil-, etil-, n-propil- vai izopropil-) amidociānfosfāti:

tabūns (GA), O-etil-N,N-dimetilamīnciānfosfāts (CAS 77-81-6);

c.

O-Alkil (H vai kas līdzinās C10, vai mazāks par to, arī cikloalkil) S-2-dialkil (metil, etil, n-propil vai izopropil) amīnetilalkil (metil, etil, n-propil vai izopropil) tiofosfonāti un attiecīgi alkilēti un protonēti sāļi:

VX: O-etil S-2-S-diizopropilamīnetilmetiltiofosfonāts (CAS 50782-69-9);

2.

ķīmiskas kairinātājvielas:

a.

sēra iprīti, piemēram:

1.

2-hloretilhlormetilsulfīds (CAS 2625-76-5);

2.

bis(2-hloretil) sulfīds (iprīts) (CAS 505-60-2);

3.

bis(2-hloretiltio) metāns (CAS 63869-13-6);

4.

1,2-bis (2-hloretiltio) etāns (CAS 3563-36-8);

5.

1,3-bis (2-hloretiltio) -n-propāns (CAS 63905-10-2);

6.

1,4-bis (2-hloretiltio) -n-butāns (CAS 142868-93-7);

7.

1,5-bis (2-hloretiltio) -n-pentāns (CAS 142868-94-8);

8.

bis(2-hloretiltiometil) ēteris (CAS 63918-90-1);

9.

bis(2-hloretiltioetil) ēteris (CAS 63918-89-8);

b.

luizīti:

1.

2-hlorvinildihlorarsīns (CAS 541-25-3);

2.

tris (2-hlorvinil) arsīns (CAS 40334-70-1);

3.

bis (2-hlorvinil) hlorarsīns (CAS 40334-69-8);

c.

slāpekļa iprīti:

1.

HN1: bis (2-hloretil) etilamīns (CAS 538-07-8);

2.

HN2: bis (2-hloretil) metilamīns (CAS 51-75-2);

3.

HN3: tris (2-hloretil) amīns (CAS 555-77-1);

3.

ķīmiskas paralizētājvielas, piemēram:

a.

3-hinuklidinilbenzilāts (BZ) (CAS 6581-06-2);

4.

ķīmiski defolianti, piemēram:

a.

butil 2-hlor-4-fluorofenooksiacetāts (LNF);

b.

2,4,5-trihlorfenoksi- etiķskābes maisījums ar 2,4-dihlorfenoksi- etiķskābi (Agent Orange);

c.

ķīmisko kaujasvielu binārie prekursori un pamatprekursori:

1.

alkil (metil, etil, n-opil vai izopropil) fosfonildifluorīdi:

DF: metilfosfonildifluorīds (CAS 676-99-3);

2.

O-alkils (H vai līdzinās C10, vai ir mazāks par to, arī cikloalkils) O-2-dialkils (metil, etil, n-propil vai izopropil) aminoetilalkils (metil, etil, n-propil vai izopropil) fosfonāti un attiecīgi alkilu un protonu sāļi, piemēram:

QL: O-etil-2-di-izopropilaminoetilmetilfosfonīts (CAS 57856-11-8);

3.

hlorzarīns: O-izopropilmetilhlorfosfonāts (CAS 1445-76-7);

4.

hlorzomāns: O-pinakolilmetilhlorfosfonāts (CAS 7040-57-5);

d.

“vielas nekārtību novēršanai”, tajās ietilpstošās aktīvās ķimikālijas un to kombinācijas, tostarp:

1.

α-Brombenzenacetonitrīls, (brombenzilcianīds) (CA) (CAS 5798-79-8);

2.

[(2-hlorfenil) metilēn] propāndinitrils (o-hlorobenzilmalononitris) (CS)(CAS 2698-41-1);

3.

2-hlor-1-feniletanons, fenacilhlorīds (ω-hloracetofenons) (CN) (CAS 532-27-4);

4.

dibenz-(b, f)-1,4-oksazepīns (CR) (CAS 257-07-8);

5.

10-hlor-5,10-dihidrofenarsazīns (fenarsazīnhlorīds) (Adamsite) (DM) (CAS 578-94-9);

6.

N-nonanoilmorfolīns (MPA) (CAS 5299-64-9);

1. piezīme Pozīcijā ML7.d. kontrole nav paredzēta “vielām nekārtību novēršanai”, ja tās ir iesaiņotas individuālām, pašaizsardzības vajadzībām.

2. piezīme Pozīcijā ML.7.d. kontrole nav paredzēta vielu sastāvā ietilpstošām aktīvām ķimikālijām un to kombinācijām, ja tās ir atpazīstamas kā vajadzīgas pārtikas ražošanai vai medicīnai un attiecīgi iesaiņotas;

e.

militāram lietojumam īpaši izstrādātas vai pielāgotas iekārtas, ar ko izsmidzināt jebkuru no šīm vielām, un īpaši izstrādātas to sastāvdaļas:

1.

vielas vai materiāli, kuru kontrole paredzēta pozīcijā ML7.a., ML7.b. vai ML7.d.; vai

2.

no pozīcijā ML7.c. uzskaitītajiem prekursoriem izgatavotās ķīmiskas kaujasvielas;

f.

dezaktivācijas un aizsardzības iekārtas un tām īpaši izstrādātas sastāvdaļas, kā arī īpaši izstrādāti ķīmiski maisījumi:

1.

militāram lietojumam īpaši izstrādātas vai pielāgotas iekārtas un tām īpaši izstrādātas sastāvdaļas, lai aizsargātos pret materiāliem, kuru kontrole paredzēta pozīcijā ML7.a., ML7.b. vai ML7.d.;

2.

militāram lietojumam īpaši izstrādātas vai pielāgotas iekārtas un tām īpaši izgatavotas sastāvdaļas, lai dezaktivētu objektus, kas piesārņoti ar materiāliem, kuru kontrole paredzēta pozīcijā ML7.a. vai ML7.b.;

3.

ķimikāliju maisījumi, īpaši izstrādāti, lai dezaktivētu objektus, kas piesārņoti ar materiāliem, kuru kontrole paredzēta pozīcijā ML7.a. vai ML7.b.;

Piezīme Pozīcijā ML7.f.1. iekļauts:

a.

īpaši izstrādātas gaisa kondicionēšanas sistēmas, lai filtrētu radioaktīvu, bioloģisku vai ķīmisku piesārņojumu;

b.

aizsargtērpi;

N. B. Civilām vajadzībām paredzētas gāzmaskas, aizsargiekārtas un dezaktivācijas iekārtas – sk. arī pozīciju 1A004 ES Divējāda lietojuma preču sarakstā.

g.

militāram lietojumam īpaši izstrādātas vai pielāgotas iekārtas un tām īpaši izgatavotas sastāvdaļas, lai atklātu vai identificētu materiālus, kuru kontrole paredzēta pozīcijā ML7.a., ML7.b. vai ML7.d.;

Piezīme Pozīcijā ML7.g. nav paredzēta kontrole personālajiem radiācijas dozimetriem.

N. B. Sk. arī pozīciju 1A004 ES Divējāda lietojuma preču sarakstā.

h.

īpaši izstrādāti vai apstrādāti “biopolimēri”, kā arī īpašas to ražošanai izmantotas šūnu kultūras, lai atklātu vai identificētu ķīmisko ieroču vielas, kuru kontrole paredzēta pozīcijā ML7.b.;

i.

“biokatalizatori” ķīmisku kaujasvielu dezaktivācijai vai noārdīšanai un attiecīgas bioloģiskas sistēmas:

1.

tiešas laboratoriskas selekcijas ceļā vai ģenētiski iedarbojoties uz bioloģiskām sistēmām, īpaši izstrādāti “biokatalizatori”, lai deaktivētu vai degradētu ķīmisko ieroču vielas, kuru kontrole paredzēta pozīcijā ML7.b.;

2.

bioloģiskās sistēmas: Ģenētisko informāciju saturoši “ekspresijas vektori”, vīrusi vai šūnu kultūras, lai ražotu “biokatalizatorus”, kuru kontrole paredzēta pozīcijā ML7.i.1.

1. piezīme Pozīcijās ML7.b. un ML7.d. kontrole nav paredzēta:

a.

hlorciānam (CAS 506-77-4); sk. arī pozīciju 1C450.a.5. ES Divējāda lietojuma preču sarakstā;

b.

cianīdūdeņražskābei (zilskābei) (CAS 74-90-8);

c.

hloram (CAS 7782-50-5);

d.

karbonilhlorīdam (fosgēnam) (CAS 75-44-5); sk. pozīciju 1C450.a.4. ES Divējāda lietojuma preču sarakstā;

e.

difosgēnam (trihlormetilhlorformiātam) (CAS 503-38-8);

f.

svītrots;

g.

ksililbromīdam: orto (CAS 89-92-90), meta (CAS 620-13-3), para (CAS 104-81-4);

h.

benzilbromīdam (CAS 100-39-0);

i.

benziljodīdam (CAS 620-05-3);

j.

bromacetonam (CAS 598-31-2);

k.

bromciānam (CAS 506-68-3);

l.

brommetiletilketonam (CAS 816-40-0);

m.

hloracetonam (CAS 78-95-5);

n.

jodetiķskābes etilēsterim (CAS 623-48-3);

o.

jodacetonam (CAS 3019-04-3);

p.

hlorpikrīnam (CAS 76-06-2); sk. pozīciju 1C450.a.7. ES Divējāda lietojuma preču sarakstā.

2. piezīme Specifiskas šūnu kultūras, bioloģiskās sistēmas un to “tehnoloģijas”, kuru kontrole paredzēta pozīcijās ML7.h. un ML7.i.2., neietver tādas šūnu kultūras, bioloģiskās sistēmas un to “tehnoloģijas”, kuras izmanto civiliem mērķiem – lauksaimniecībā, farmācijā, medicīnā, vides aizsardzībā, atkritumu pārstrādē vai pārtikas rūpniecībā.

ML8

“Energoietilpīgi materiāli” un ar tiem saistītas vielas:

N. B. Sk. arī pozīciju 1C011 ES Divējāda lietojuma preču sarakstā.

Tehniski paskaidrojumi

1.

Ar maisījumu šajā sadaļā saprot vienu vai vairāku vielu sajaukumu, no kurām vismaz viena viela minēta apakšpunktā ML8.

2.

Ar šo sarakstu kontrole ir paredzēta jebkurai pozīcijā ML8 minētai vielai, pat ja to izmanto citādi, nekā norādīts (piemēram, TAGN galvenokārt lieto kā sprāgstvielu, bet to var lietot arī kā degvielu vai oksidētāju).

a.

“sprāgstvielas” un to maisījumi:

1.

ADNBF (amino dinitrobenzofurozāns vai 7-amino-4,6-dinitrobenzofurazān-1-oksīds) (CAS 97096-78-1);

2.

BNCP (cis-bis(5-nitrotetrazolats) tetraamīnkobalt(III) perhlorāts) (CAS 117412-28-9);

3.

CL-14 (diamīnodinitrobenzofurozāns vai 5,7-diamino-4,6-dinitrobenzofurazān-1-oksīds) (CAS 117907-74-1);

4.

CL-20 (HNIW vai heksanitroheksaazavurcitāns) (CAS 135285-90-4); CL-20 klarīti (sk. arī tā “prekursorus” pozīcijās ML8.g.3. un ML8.g.4.);

5.

CP (2-(5-ciāntetrazolāts) pentamīnkobalt (III) perhlorāts) (CAS 70247-32-4);

6.

DADE (1,1 diamīn-2,2-dinitroetilēns, FOX7);

7.

DATB (diamīntrinitrolbenzols) (CAS 1630-08-6);

8.

DDFP (1,4-dinitrodifurazānpiperazīns);

9.

DDPO (2,6-diamīn-3,5-dinitropirazīn-1-oksīds, PZO) (CAS 194486-77-6);

10.

DIPAM (3,3’-diamīn-2,2’,4,4’,6,6’-heksanitrobifenils jeb dipikramīds) (CAS 17215-44-0);

11.

DNGU (DINGU jeb dinitroglikolurils) (CAS 55510-04-8);

12.

furazāni:

a.

DAAOF (diaminoazoksifurazāns);

b.

DAAzF (diamīnazofurazāns) (CAS 78644-90-3);

13.

HMX un tā atvasinājumi (sk. arī tā “prekursorus” pozīcijā ML8.g.5.):

a.

HMX (ciklotetrametilēntetranitroamīns, oktahidro-1,3,5,7-tetranitro-1,3,5,7-tetrazīns, 1,3,5,7-tetranitro-1,3,5,7-tetraazaciklooktāns, otogēns) (CAS 2691-41-0);

b.

difluoraminēti HMX analogi;

c.

K-55 (2,4,6,8-tetranitro-2,4,6,8-tetraazadiciklo [3,3,0]-oktanons-3, tetranitrosemiglikurīls jeb ketobiciklisks HMX) (CAS 130256-72-3);

14.

HNAD (heksanitroadamantāns) (CAS 143850-71-9);

15.

HNS (heksanitrostilbēns) (CAS 20062-22-0);

16.

imidazoli:

a.

BNNII (oktahidro-2,5-bis(nitroimīn)imidazo [4,5-d]imidazols);

b.

DNI (2,4-dinitroimidazols) (CAS 5213-49-0);

c.

FDIA (1-fluoro-2,4-dinitroimidazols);

d.

NTDNIA (N-(2-nitrotriazol)-2,4-dinitroimidazols);

e.

PTIA (1-pikril-2,4,5-trinitroimidazols);

17.

NTNMH (1-(2-nitrotriazol)-2-dinitrometilēnhidrazīns);

18.

NTO (ONTA vai 3-nitro-1,2,4-triazol-5-ons) (CAS 932-64-9);

19.

polinitrokubāns ar vairāk nekā četrām nitrogrupām;

20.

PYX (2,6-bis(pikrilamīn)-3,5-dinitropiridīns) (CAS 38082-89-2);

21.

RDX un atvasinājumi:

a.

RDX (ciklotrimetilēntrinitramīns, ciklonīts, T4, heksahidro-1,3,5-trinitro-1,3,5-triazīns, 1,3,5-trinitro-1,3,5-triazacikloheksāns vai heksogēns; (CAS 121-82-4);

b.

Keto-RDX (K-6 vai 2,4,6-trinitro-2,4,6-triazacikloheksanons) (CAS 115029-35-1);

22.

TAGN (triaminoguanidīna nitrāts) (CAS 4000-16-2);

23.

TATB (triaminonitrobenzols) (CAS 3058-38-6) (sk. arī tā “prekursorus” pozīcijā ML8.g.7.);

24.

TEDDZ (3,3,7,7-tetrabis(difluoramīns) oktahidro-1,5dinitro-1,5-diazocīns);

25.

tetrazoli:

a.

NTAT (nitrotriazolaminotetrazols);

b.

NTNT (1-N-(2-nitrotriazolo)-4-nitrotetrazols);

26.

tetrils (trinitrofenilmetilnitramīns) (CAS 479-45-8);

27.

TNAD (1,4,5,8-tetranitro-1,4,5,8-tetraazadekalīns) (CAS 135877-16-6) (sk. arī pozīciju ML8.g.6. – tur uzskaitīti tā “prekursori”);

28.

TNAZ (1,3,3-trinitroazetidīns) (CAS 97645-24-4) (sk. arī pozīciju ML8.g.2. – tur uzskaitīti tā “prekursori”);

29.

TNGU (SORGUILS jeb tetranitroglikolurils) (CAS 55510-03-7);

30.

TNP (1,4,5,8-tetranitro-piridazīn[4,5-d]piridazīns) (CAS 229176-04-9);

31.

triazīni:

a.

DNAM (2-oksi-4,6-dinitroamīn-s-triazīns) (CAS 19899-80-0);

b.

NNHT (2-nitroimīn-5-nitro-heksahidro-1,3,5-triazīns) (CAS 130400-13-4);

32.

triazoli:

a.

5-azido-2-nitrotriazols;

b.

ADHTDN (4-amīn-3,5-dihidrazīn-1,2,4-triazola dinitramīds) (CAS 1614-08-0);

c.

ADNT (1-amīn-3,5-dinitro-1,2,4-triazols);

d.

BDNTA ([bis-dinitrotriazol]amīns);

e.

DBT (3,3’-dinitro-5,5-di-1,2,4-triazols) (CAS 30003-46-4);

f.

DNBT (dinitrobistriazols) (CAS 70890-46-9);

g.

NTDNA (2-nitrotriazola 5-dinitramīds) (CAS 75393-84-9);

h.

NTDNT (1-N-(2-nitrotriazol) 3,5-dinitrotriazols);

i.

PDNT (1-pikril-3,5-dinitrotriazols);

j.

TACOT (tetranitrobenzotriazolbenzotriazols) (CAS 25243-36-1);

33.

visas sprāgstvielas, kas nav uzskaitītas citur pozīcijā ML8.a., kuru detonācijas ātrums maksimālā blīvumā pārsniedz 8 700 m/s – jeb detonācijas spiediens pārsniedz 34 GPa (340 kilobārus);

34.

citas organiskas sprāgstvielas, kas nav uzskaitītas citur pozīcijā ML8.a., kuru detonācijas spiediens ir 25 GPa (250 kilobāri) vai lielāks, un kas 5 minūtes vai ilgāku laiku saglabā stabilitāti 523 K (250 °C) vai augstākā temperatūrā.

b.

“propelenti”:

1.

visi ANO klasifikatora 1.1. klasē ietvertie cietie “propelenti” ar īpatnējo teorētisko impulsu, kas (standartapstākļos) ir ilgāks par 250 sekundēm nemetalizētām, vai ilgāks par 270 sekundēm – aluminizētām kompozīcijām;

2.

visi ANO klasifikatora 1.3. klasē ietvertie cietie “propelenti” ar īpatnējo teorētisko impulsu, kas (standartapstākļos) ir ilgāks par 230 sekundēm nehalogenizētām, 250 sekundes nemetalizētām un 266 sekundes – metalizētām kompozīcijām;

3.

“propelenti”, kam spēka konstante ir lielāka par 1 200 kJ/kg;

4.

“propelenti”, kas standartapstākļos var uzturēt nemainīgu degšanas ātrumu, lielāku par 38 mm/s (mērot kā vienu inhibētu šķiedru) 6,89 MPa (68,9 bāru) spiedienā un 294 K (21 °C) temperatūrā;

5.

ar elastomeriem pārveidoti lietas dubultbāzes (Elastomer modified cast double base – EMCDB) “propelenti”, kam maksimālā slodzē, 233 K (– 40 °C) temperatūrā elastība pieaug vairāk par 5 %;

6.

visi “propelenti”, kuros ir pozīcijā ML8.a. uzskaitītās vielas;

c.

“pirotehnikas materiāli”, degvielas un tām radniecīgas vielas un to maisījumi:

1.

īpaši militārām vajadzībām izstrādātas aviodegvielas;

2.

alans (alumīnija hidrīds) (CAS 7784-21-6);

3.

karborāni; dekaborāns (CAS 17702-41-9); pentaborāni (CAS 19624-22-7 un 18433-84-6) un to atvasinājumi;

4.

hidrazīns un atvasinājumi (sk. arī pozīciju ML8.d.8. un ML8.d.9. – hidrazīna atvasinājumi kā oksidētāji):

a.

hidrazīns (CAS 302-01-2) 70 % vai lielākās koncentrācijās;

b.

monometilhidrazīns (CAS 60-34-4);

c.

simetrisks dimetilhidrazīns (CAS 540-73-8);

d.

asimetrisks dimetilhidrazīns (CAS 57-14-7);

5.

pulverizētas metāla degvielas (to daļiņas ir vai nu sfēriskas, putekļveida, sferoīdas, vai maltas), kas gatavotas no materiāliem, kam sastāvā ir 99 % vai vairāk jebkuras šīs vielas:

a.

metāli un to maisījumi:

1.

berīlijs (CAS 7440-41-7), ja daļiņas nav lielākas par 60 μm;

2.

dzelzs pulveris (CAS 7439-89-6), ja daļiņas ir 3 μm vai mazākas, iegūts, dzelzs oksīdu reducējot ar ūdeņradi;

b.

maisījumi, kuros ir jebkura šī viela:

1.

cirkonijs (CAS 7440-67-7), magnijs (CAS 7439-95-4) vai to sakausējumi, ja daļiņas nav lielākas par 60 μm;

2.

bora (CAS 7440-42-8) vai bora karbīda (CAS 12069-32-8) degvielas, 85 % tīras vai tīrākas un ja daļiņas nav lielākas 60 μm;

6.

karamateriāli ar ogļūdeņraždegvielu biezinātājiem, īpaši izstrādāti lietojumam liesmumetējos vai aizdedzes munīcijā, metālu stearāti vai rīcinolāti (piemēram, oktols (CAS 637-12-7)) un M1, M2, un M3 biezinātāji;

7.

perhlorāti, hlorāti un hromāti kompozīcijās ar pulverizētiem metāliem vai citiem energoietilpīgiem degkomponentiem;

8.

alumīnija pulveris (CAS 7429-90-5), kā sfēriskās daļiņas ir 60 μm vai mazākas, izgatavots no materiāla ar 99 % vai lielāku alumīnija saturu;

9.

titāna subhidrīds (TiHn) ar stehiometrisko ekvivalentu n = 0,65–1,68;

1. piezīme Aviodegvielas, kam paredzēta kontrole pozīcijā ML8.c.1., ir gatavi ražojumi, nevis to sastāvdaļas.

2. piezīme Pozīcijā ML8.c.4.a. kontrole nav paredzēta hidrazīna maisījumiem, kas īpaši izstrādāti korozijas ierobežošanai.

3. piezīme Uz ML8.c.5. pozīcijā minētajiem metāliem vai sakausējumiem kontrole ir attiecināma neatkarīgi no tā, vai tie ir vai nav iekapsulēti alumīnijā, magnijā, cirkonijā vai berilijā.

4. piezīme Pozīcijā ML8.c.5.b.2. kontrole nav paredzēta boram un bora karbīdam, kas bagātināts ar boru-10 (ar 20 % vai lielāku kopējo bora-10 saturu).

d.

oksidētāji un to maisījumi:

1.

ADN (amonija dinitramīds jeb SR 12) (CAS 140456-78-6);

2.

AP (amonija perhlorāts) (CAS 7790-98-9);

3.

fluora kompaundi ar jebkuru šo elementu:

a.

ar citiem halogēniem;

b.

ar skābekli; vai

c.

ar slāpekli;

1. piezīme Pozīcijā ML8.d.3. kontrole nav paredzēta hlora trifluoram. Sk. pozīciju 1C238 ES Divējāda lietojuma preču sarakstā.

2. piezīme Pozīcijā ML8.d.3. kontrole nav paredzēta slāpekļa trifluoram gāzes stāvoklī.

4.

DNAD (1,3-dinitro-1,3-diazetidīns) (CAS 78246-06-7);

5.

HAN (hidroksilamīna nitrāts) (CAS 13465-08-2);

6.

HAP (hidrokslilamīna perhlorāts) (CAS 15588-62-2);

7.

HNF (hidrazīna nitroformiāts) (CAS 20773-28-8);

8.

hidrazīna nitrāts (CAS 37836-27-4);

9.

hidrazīna perhlorāts (CAS 27978-54-7);

10.

šķidri oksidētāji, kas sastāv no inhibētās kūpošās slāpekļskābes (IRFNA) (CAS 8007-58-7) vai to satur;

Piezīme Pozīcijā ML8.d.10. kontrole nav paredzēta neinhibētai kūpošai slāpekļskābei.

e.

saistvielas, plastifikatori, monomēri, polimēri:

1.

AMMO (azidometilmetiloksietāns un tā polimēri) (CAS 90683-29-7) (sk. arī pozīciju ML8.g.1. – tur uzskaitīti tā “prekursori”);

2.

BAMO (bisazidometiloksietāns un tā polimēri) (CAS 17607-20-4) (sk. arī pozīciju ML8.g.1. – tur uzskaitīti tā “prekursori”);

3.

BDNPA (bis (2,2-dinitropropil)acetāls) (CAS 5108-69-0);

4.

BDNPF (bis (2,2-dinitropropil)formiāls) (CAS 5917-61-3);

5.

BTTN (butāntrioltrinitrāts) (CAS 6659-60-5) (sk. arī pozīciju ML8.g.8. – tur uzskaitīti tā “prekursori”);

6.

militāram lietojumam īpaši izstrādāti enerģētiski monomēri, plastifikatori un polimēri, kuros ir slāpekļa, azīda, nitrāta, nitraza vai difluoramīngrupas;

7.

FAMAO (3-difluoramīnmetil-3-azidometiloksietāns) un tā polimēri;

8.

FEFO (bis-(2-fluor-2,2-dinitroetil) formiāls) (CAS 17003-79-1);

9.

FPF-1 (poli-2,2,3,3,4,4-heksafluorpentān-1,5-diola formiāls) (CAS 376-90-9);

10.

FPF-3 (poli-2,4,4,5,5,6,6-heptafluor-2-tri-fluormetil-3-oksaheptān-1,7-diola formiāls);

11.

GAP (glicilazīda polimērs) (CAS 143178-24-9) un tā atvasinājumi;

12.

HTPB (hidroksilterminēts polibutadiēns) ar hidroksilgrupu funkcionalitāti, kas līdzinās 2,2 vai ir lielāka par to un mazāka par 2,4 vai līdzinās tai, ar hidroksilgrupu vērtību, kas nepārsniedz 0,77 meq/g, un par 47 puāziem mazāku viskozitāti 30 °C temperatūrā (CAS 69102-90-5);

13.

zemmolekulārs (mazāk par 10 000) poli(epihlorohidrīns) ar spirta funkcionālām grupām; poli(epihlorohdrīndiols) un triols; poli(epihlorohidrindiols) un triols;

14.

NENA (nitrātetilnitramīna savienojumi) (CAS 17096-47-8, 85068-73-1, 82486-83-7, 82486-82-6 un 85954-06-9);

15.

PGN (poli-GLYN, poliglicidilnitrāts vai poli(nitrātmetiloksirāns) (CAS 27814-48-8);

16.

poli-NIMMO (polinitrātmetilmetiloksietāns) vai poli-NMMO (poli[3-nitrātmetil-3-metiloksietāns]) (CAS 84051-81-0);

17.

polinitroortokarbonāti;

18.

TVOPA (1,2,3-tris[1,2-bis(difluoramīn)etoksi] propāns vai trisvīnksipropāna pievienošanās produkts) (CAS 53159-39-0);

f.

piedevas:

1.

bāzisks vara salicilāts (CAS 62320-94-9);

2.

BHEGA (bis-(2-hidroksietil) glikolamīds) (CAS 17409-41-5);

3.

BNO (butadiēnnitrila oksīds) (CAS 9003-18-3);

4.

ferocēna atvasinājumi:

a.

butacēns (CAS 125856-62-4);

b.

katocēns (2,2-bis-etilferrocenilpropāns) (CAS 37206-42-1);

c.

ferrocēna karbonskābes;

d.

n-butil-ferrocēns (CAS 31904-29-7);

e.

citi ferocēna polimēru pievienošanās produktu atvasinājumi:

5.

svina beta-rezorcilāts (CAS 20936-32-7);

6.

svina citrāts (CAS 14450-60-3);

7.

svina un vara helāti ar beta-rezorcilskābi vai salicilskābi (CAS 68411-07-4);

8.

svina maleāts (CAS 19136-34-6);

9.

svina salicilāts (CAS 15748-73-9);

10.

svina stannāts (CAS 12036-31-6);

11.

MAPO (tris-1-(2-metil)aziridinilfosfīna oksīds) (CAS 57-39-6); BOBBA 8 (bis(2-metilaziridinil) 2-(2-hidroksipropānoksi) propilamīnofosfīna oksīds); un citi MAPO atvasinājumi;

12.

metilBAPO (bis(2-metilaziridinil) metilamīnfosfīna oksīds) (CAS 85068-72-0);

13.

N-metil-p-nitroanilīns (CAS 100-15-2);

14.

3-nitraza-1,5-pentāndiizocianāts (CAS 7406-61-9);

15.

metālorganiski kondensācijas reaģenti:

a.

neopentil[diallil]oksi, tri[dioktil]fosfāta titanāts (CAS 103850-22-2); ko sauc arī par titāna IV 2,2[bis 2-propenolato-metilbutanolāta, tris(dioktil)fosfātu] (CAS 110438-25-0); jeb LICA 12 (CAS 103850-22-2); jeb LICA 12 (CAS 103850-22-2);

b.

titāna IV [(2-propenolāta-1) metil, n-propanolatometil]butanolāta-1, tris[dioktil]pirofosfāts jeb KR3538;

c.

titāna IV [(2-propenolāta-1)metil, n-propanolatometil] butanolāta-1, tris(dioktil)fosfāts;

16.

policiāndifluoramīnetilēna oksīds;

17.

daudzfunkcionāli aziridīnamīdi ar isoftālskābes, trimezīnskābes (BITA vai butilēnimīna trimezamīda) izocianūrskābes vai trimetiladipīnskābes struktūru 2-metil- vai 2-etilaizvietojumiem aziridīna gredzenā;

18.

propilēnimīns (2-metilaziridīns) (CAS 75-55-8);

19.

supersmalks dzelzs oksīds (Fe2O3) ar īpatnējo virsmu, lielāku par 250 m2/g un daļiņu vidējo lielumu 3,0 nm vai mazāku;

20.

TEPAN (tetraetilēnpentaamīnakrilnitrils) (CAS 68412-45-3); ciānetilēti poliamīni un to sāļi;

21.

TEPANOL (tetraetilēnpentaamīnakrilnitrilglicidols) (CAS 68412-46-4); ar glicidola pievienošanās produktiem ciānetilēti poliamīni un to sāļi;

22.

TPB (trifenilbismuts) (CAS 603-33-8);