ISSN 1725-5112

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 84

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

50. sējums
2007. gada 24. marts


Saturs

 

I   Tiesību akti, kas pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana ir obligāta

Lappuse

 

 

REGULAS

 

*

Padomes Regula (EK) Nr. 315/2007 (2007. gada 19. marts), ar ko nosaka pārejas posma pasākumus, atkāpjoties no Regulas (EK) Nr. 2597/97 attiecībā uz Igaunijā ražotu dzeramo pienu

1

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 316/2007 (2007. gada 23. marts), ar kuru nosaka standarta ievešanas vērtības nolūkā noteikt ievešanas cenu atsevišķu veidu augļiem un dārzeņiem

2

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 317/2007 (2007. gada 23. marts), ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 936/97, ar ko atver tarifu kvotas augstas kvalitātes svaigai, atdzesētai un saldētai liellopu gaļai un saldētai bifeļu gaļai un ar ko nosaka šo kvotu pārvaldību

4

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 318/2007 (2007. gada 23. marts), ar ko nosaka dzīvnieku veselības nosacījumus dažu putnu ievešanai Kopienā un attiecīgos karantīnas nosacījumus ( 1 )

7

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 319/2007 (2007. gada 22. marts), ar ko nosaka aizliegumu kuģiem, kuri peld ar Polijas karogu, zvejot ziemeļu garneles NAFO zonā 3L

30

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 320/2007 (2007. gada 22. marts), ar ko nosaka aizliegumu kuģiem, kuri peld ar Īrijas karogu, zvejot putasu ICES I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe, XII un XIV zonā

32

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 321/2007 (2007. gada 23. marts), ar ko groza Regulu (EEK) Nr. 396/92 par atsevišķu preču klasifikāciju kombinētajā nomenklatūrā

34

 

 

II   Tiesību akti, kas pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana nav obligāta

 

 

LĒMUMI

 

 

Padome

 

 

2007/180/EK

 

*

Padomes Lēmums (2007. gada 19. marts), ar ko ieceļ Reģionu komitejas locekli no Itālijas un divus komitejas locekļu aizstājējus no Itālijas

35

 

 

2007/181/EK

 

*

Padomes Lēmums (2007. gada 19. marts), ar ko ieceļ Reģionu komitejas locekļa aizstājēju no Nīderlandes

36

 

 

Komisija

 

 

2007/182/EK

 

*

Komisijas Lēmums (2007. gada 19. marts) par apsekojumu saistībā ar briežu dzimtas dzīvnieku hronisko novājēšanas slimību (izziņots ar dokumenta numuru K(2007) 860)  ( 1 )

37

 

 

2007/183/EK

 

*

Komisijas Lēmums (2007. gada 23. marts), ar ko groza Lēmumu 2005/760/EK par dažiem aizsardzības pasākumiem attiecībā uz nebrīvē turētu putnu ievešanu saistībā ar aizdomām par ļoti patogēno putnu gripu dažās trešās valstīs (izziņots ar dokumenta numuru K(2007) 1259)  ( 1 )

44

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.


I Tiesību akti, kas pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana ir obligāta

REGULAS

24.3.2007   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 84/1


PADOMES REGULA (EK) Nr. 315/2007

(2007. gada 19. marts),

ar ko nosaka pārejas posma pasākumus, atkāpjoties no Regulas (EK) Nr. 2597/97 attiecībā uz Igaunijā ražotu dzeramo pienu

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu, un jo īpaši tā 37. pantu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta atzinumu,

tā kā:

(1)

Atkāpjoties no Padomes Regulas (EK) Nr. 2597/97 (1997. gada 18. decembris), ar ko paredz papildu noteikumus piena un piena produktu tirgus kopīgajai organizācijai attiecībā uz dzeramo pienu (1), Komisijas Regula (EK) Nr. 749/2004 (2004. gada 22. aprīlis), ar kuru nosaka pārejas posma pasākumus attiecībā uz Igaunijā ražoto dzeramo pienu (2), paredz iespēju Igaunijā piegādāt un pārdot Igaunijā ražotu dzeramo pienu ar 2,5 % tauku saturu. Minētā atkāpe zaudē spēku 2007. gada 30. aprīlī.

(2)

Ņemot vērā Igaunijas patērētāju paradumus un grūtības piemēroties Kopienas noteikumiem un ņemot vērā faktu, ka līdzīgas atkāpes vairākās citās dalībvalstīs zaudēs spēku 2009. gada 30. aprīlī, ir lietderīgi pagarināt darbības termiņu atkāpei, kas atļauj Igaunijā piegādāt un pārdot Igaunijā ražotu dzeramo pienu ar 2,5 % tauku saturu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Atkāpjoties no Regulas (EK) Nr. 2597/97 3. panta 1. punkta b) apakšpunkta, Igaunijā ražotu dzeramo pienu ar 2,5 % tauku saturu var piegādāt un pārdot Igaunijā saskaņā ar minētās regulas 2. panta 1. punktu.

2. pants

Šī regula stājas spēkā trešajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro līdz 2009. gada 30. aprīlim.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2007. gada 19. martā

Padomes vārdā

priekšsēdētājs

Horst SEEHOFER


(1)  OV L 351, 23.12.1997., 13. lpp. Regulā grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1602/1999 (OV L 189, 22.7.1999., 43. lpp.).

(2)  OV L 118, 23.4.2004., 5. lpp.


24.3.2007   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 84/2


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 316/2007

(2007. gada 23. marts),

ar kuru nosaka standarta ievešanas vērtības nolūkā noteikt ievešanas cenu atsevišķu veidu augļiem un dārzeņiem

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1994. gada 21. decembra Regulu (EK) Nr. 3223/94 par sīki izstrādātiem augļu un dārzeņu ievešanas režīma izpildes noteikumiem (1), un jo īpaši tās 4. panta 1. punktu,

tā kā:

(1)

Regulā (EK) Nr. 3223/94, piemērojot Urugvajas kārtas daudzpusējo tirdzniecības sarunu iznākumus, paredzēti kritēriji, pēc kuriem Komisija nosaka standarta ievešanas vērtības pielikumā precizētajiem produktu ievedumiem no trešām valstīm un periodiem.

(2)

Piemērojot iepriekš minētos kritērijus, standarta ievešanas vērtības nosakāmas līmeņos, kas norādīti šīs regulas pielikumā,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Standarta ievešanas vērtības, kas paredzētas Regulas (EK) Nr. 3223/94 4. pantā, ir tādas, kā norādīts tabulā, kas pievienota pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2007. gada 24. martā.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2007. gada 23. martā

Komisijas vārdā

lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektors

Jean-Luc DEMARTY


(1)  OV L 337, 24.12.1994., 66. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 386/2005 (OV L 62, 9.3.2005., 3. lpp.).


PIELIKUMS

Komisijas 2007. gada 23. martā Regulai, ar kuru nosaka standarta ievešanas vērtības nolūkā noteikt ievešanas cenu atsevišķu veidu augļiem un dārzeņiem

(EUR/100 kg)

KN kods

Trešās valsts kods (1)

Standarta ievešanas vērtība

0702 00 00

IL

180,4

MA

96,0

TN

143,7

TR

117,9

ZZ

134,5

0707 00 05

JO

171,8

TR

126,0

ZZ

148,9

0709 90 70

MA

63,5

TR

117,1

ZZ

90,3

0805 10 20

CU

47,3

EG

47,2

IL

56,3

MA

51,3

TN

52,1

TR

63,2

ZZ

52,9

0805 50 10

EG

58,7

IL

62,3

TR

52,4

ZZ

57,8

0808 10 80

AR

81,1

BR

78,6

CL

82,1

CN

72,7

US

114,1

UY

60,8

ZA

106,4

ZZ

85,1

0808 20 50

AR

70,7

CL

92,7

CN

73,6

UY

70,9

ZA

75,0

ZZ

76,6


(1)  Valstu nomenklatūra, kas paredzēta Komisijas Regulā (EK) Nr. 1833/2006 (OV L 354, 14.12.2006., 19. lpp.). Kods “ZZ” nozīmē “citas izcelsmes vietas”.


24.3.2007   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 84/4


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 317/2007

(2007. gada 23. marts),

ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 936/97, ar ko atver tarifu kvotas augstas kvalitātes svaigai, atdzesētai un saldētai liellopu gaļai un saldētai bifeļu gaļai un ar ko nosaka šo kvotu pārvaldību

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1999. gada 17. maija Regulu (EK) Nr. 1254/1999 par liellopu un teļa gaļas tirgus kopīgo organizāciju (1), un jo īpaši tās 32. panta 1. punkta pirmo daļu,

tā kā:

(1)

Ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 936/97 (2) atver un pārvalda ilggadējā laikposmā virkni augstas kvalitātes liellopu gaļas kvotu.

(2)

Importa licencēm importa tarifu kvotu periodā no 2007. gada 1. janvāra piemēro Komisijas 2006. gada 31. augusta Regulu (EK) Nr. 1301/2006, ar ko nosaka kopīgus noteikumus lauksaimniecības produktu importa tarifu kvotu administrēšanai, izmantojot ievešanas atļauju sistēmu (3). Regulā (EK) Nr. 1301/2006 jo īpaši noteikti sīki izstrādāti noteikumi attiecībā uz pieteikumu iesniegšanu importa licenču saņemšanai, pieteikumu iesniedzēju statusu un licenču izdošanu. Minētā regula ierobežo licenču derīguma termiņu līdz importa tarifu kvotas perioda pēdējai dienai. Sākot ar 2007. gada 1. jūliju, Regulas (EK) Nr. 1301/2006 noteikumi jāpiemēro importa licencēm, kuras izdotas saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 936/97, neskarot minētajā regulā izklāstītos papildu nosacījumus. Vajadzības gadījumā Regulas (EK) Nr. 936/97 noteikumi jāsaskaņo ar Regulu (EK) Nr. 1301/2006.

(3)

Regulas (EK) Nr. 936/97 5. panta 2. punkts paredz, ka otrajā darba dienā pēc pieteikumu iesniegšanas termiņa beigām dalībvalstis Komisijai paziņo pieteikumu aptverto kopējo daudzumu. Tās pašas regulas 5. panta 4. punkts paredz, ka licences izsniedz katra mēneša vienpadsmitajā datumā, ja Komisija pieņem lēmumu pieteikumus pieņemt. Praktisku apsvērumu dēļ ir jāparedz, ka licences izsniedz katra mēneša piecpadsmitajā datumā. Ņemot vērā brīvdienas 2007. gadā, šis grozījums jāpiemēro no 2007. gada aprīļa.

(4)

Regulas (EK) Nr. 936/97 noteikumi par importa tarifu kvotu periodiem ir novecojuši. Skaidrības labad šie noteikumi jāsvītro.

(5)

Turklāt 5. panta 1. punktā Komisijas 1995. gada 26. jūnija Regulā (EK) Nr. 1445/95 par importa un eksporta licenču piemērošanas noteikumiem liellopu gaļas nozarē un par Regulas (EEK) Nr. 2377/80 atcelšanu (4) paredzēts, ka, neskarot konkrētākus noteikumus, licenču pieteikumi iesniedzami attiecībā uz produktiem, kas iekļauti vienā kombinētās nomenklatūras apakšnodaļā vai vienā no minētās regulas I pielikumā uzskaitīto kombinēto nomenklatūras apakšnodaļu grupām. Ņemot vērā produktu klāstu, ko var ievest saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 936/97, pieteikumu iesniedzējiem jābūt tiesīgiem sīkāk iedalīt vienam un tam pašam kvotas kārtas numuram iesniegto vienīgo pieteikumu atbilstoši KN kodam vai KN kodu grupai.

(6)

Tādēļ attiecīgi jāizdara grozījumi Regulā (EK) Nr. 936/97.

(7)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Liellopu gaļas pārvaldības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulu (EK) Nr. 936/97 groza šādi:

1)

Regulas 1. panta 1. punktu aizstāj ar šādu punktu:

“1.   Ar šo katru gadu laika periodam no 1. jūlija līdz nākošā gada 30. jūnijam, turpmāk tekstā “importa tarifu kvotas periods”, tiek atvērtas šādas tarifu kvotas:

60 250 tonnas attiecībā uz augstas kvalitātes svaigu, atdzesētu vai saldētu liellopu gaļu, kas atbilst KN kodiem 0201 un 0202, kā arī produktiem, kas atbilst KN kodiem 0206 10 95 un 0206 29 91. Šīs kvotas sērijas numurs ir 09.4002,

2 250 tonnas attiecībā uz saldētu bifeļa gaļu bez kauliem, kas atbilst KN kodam 0202 30 90 un kas ir izteiktas gaļas bez kauliem svarā. Šīs kvotas sērijas numurs ir 09.4001.

Minētās kvotas piešķiršanā 100 kg gaļas ar kauliem ir līdzvērtīgi 77 kg gaļas bez kauliem.”

2)

Regulas 2. pantu groza šādi:

a)

tiek svītrota b) apakšpunkta piektā daļa;

b)

tiek svītrota e) apakšpunkta trešā daļa.

3)

Regulas 3. panta 2. punktu aizstāj ar šādu punktu:

“2.   Attiecībā uz 2. panta f) punktā noteikto importa daudzumu importa tarifu kvotas periods tiek sadalīts 12 apakšperiodos, nu kuriem katrs ir viens mēnesis. Katra apakšperioda daudzums atbilst vienai divpadsmitajai daļai no kopējā daudzuma.”

4)

Regulas 4. pantu groza šādi:

a)

svītro a) un b) apakšpunktu;

b)

c) apakšpunktu aizstāj ar šādu tekstu:

“c)

licences pieteikuma un licences 8. iedaļā norāda izcelsmes valsti vai muitas teritoriju, un norādi “jā” atzīmē ar krustiņu. Licences ietver saistības importēt no norādītās valsts;”

5)

Regulas 5. pantu aizstāj ar šādu:

“5. pants

1.   Atļaujas pieteikumus, kā minēts 4. pantā, var iesniegt tikai katra importa tarifu kvotas perioda katra mēneša pirmajās piecās dienās.

Neatkarīgi no Regulas (EK) Nr. 1445/95 5. panta 1. punkta pieteikumi vienam un tam pašam kvotas kārtas numuram var attiekties uz vienu vai vairākiem produktiem, kas atbilst KN kodam vai KN kodu grupai, kuri uzskaitīti minētās regulas I pielikumā. Ja pieteikumi attiecas uz vairākiem KN kodiem, jāprecizē pieteikumā norādītais attiecīgais daudzums atbilstīgi KN kodam vai KN kodu grupai. Jebkurā gadījumā visi KN kodi un to nosaukumi attiecīgi jānorāda licenču pieteikumu un licenču 16. un 15. iedaļā.

2.   Otrajā darba dienā pēc pieteikumu iesniegšanas termiņa beigām, ne vēlāk kā pulksten 16:00 pēc Briseles laika, dalībvalstis Komisijai paziņo pieteikumu aptverto kopējo daudzumu uz katru izcelsmes valsti.

3.   Importa licences izdod katra mēneša piecpadsmitajā dienā.

Katrā izsniegtajā licencē precizē attiecīgo daudzumu atbilstīgi KN kodam vai KN kodu grupai.”

6)

Regulas 8. panta 2. punkta a) apakšpunktu aizstāj ar šādu tekstu:

“a)

Autentiskuma sertifikāta oriģinālu, kas sastādīts saskaņā ar 6. un 7. pantu, un tā kopiju kompetentajai iestādei iesniedz kopā ar pieteikumu uz pirmo importa licenci, kas saistās ar autentiskuma sertifikātu.”

7)

Regulas 9. pantu aizstāj ar šādu:

“9. pants

Autentiskuma sertifikāti un importa licences ir spēkā trīs mēnešus no to izsniegšanas datuma. To derīguma termiņš tomēr beidzas vēlākais 30. jūnijā pēc izsniegšanas datuma.”

8)

Regulas 10. pantu aizstāj ar šādu:

“10. pants

Attiecībā uz šīs regulas 2. panta f) apakšpunktā minētajiem daudzumiem piemēro Regulas (EK) Nr. 1445/95, Komisijas Regulas (EK) Nr. 1291/2000 (5) un Komisijas Regulas (EK) Nr. 1301/2006 (6) noteikumus, ja vien šī regula neparedz citādi.

Attiecībā uz šīs regulas 1. panta 1. punkta otrajā ievilkumā un 2. panta a), b), c), d), e) un g) apakšpunktā minētajiem daudzumiem tiek piemēroti Regulas (EK) Nr. 1445/95, Regulas (EK) Nr. 1291/2000 un Regulas (EK) Nr. 1301/2006 III nodaļas noteikumi, ja vien šī regula neparedz citādi.

2. pants

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šo regulu piemēro no 2007. gada 1. jūlija. Tomēr Regulas (EK) Nr. 936/97 5. panta 3. punktu, kurā grozījumi izdarīti ar šo regulu, piemēro no 2007. gada 1. aprīļa.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2007. gada 23. martā

Komisijas vārdā

Komisijas locekle

Mariann FISCHER BOEL


(1)  OV L 160, 26.6.1999., 21. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1913/2005 (OV L 307, 25.11.2005., 2. lpp.).

(2)  OV L 137, 28.5.1997., 10. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1965/2006 (OV L 408, 30.12.2006., 26. lpp.).

(3)  OV L 238, 1.9.2006., 13. lpp.

(4)  OV L 143, 27.6.1995., 35. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1965/2006.

(5)  OV L 152, 24.6.2000., 1. lpp.

(6)  OV L 238, 1.9.2006., 13. lpp.”


24.3.2007   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 84/7


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 318/2007

(2007. gada 23. marts),

ar ko nosaka dzīvnieku veselības nosacījumus dažu putnu ievešanai Kopienā un attiecīgos karantīnas nosacījumus

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1991. gada 15. jūlija Direktīvu 91/496/EEK, ar ko nosaka principus attiecībā uz tādu dzīvnieku veterināro pārbaužu organizēšanu, kurus Kopienā ieved no trešām valstīm, un ar ko groza Direktīvu 89/662/EEK, Direktīvu 90/425/EEK un Direktīvu 90/675/EEK (1), un jo īpaši tās 10. panta 3. punkta otro daļu un 10. panta 4. punkta pirmo daļu,

ņemot vērā Padomes 1992. gada 13. jūlija Direktīvu 92/65/EEK, ar ko paredz dzīvnieku veselības prasības attiecībā uz tādu dzīvnieku, spermas, olšūnu un embriju tirdzniecību un importu Kopienā, uz kuriem neattiecas dzīvnieku veselības prasības, kas paredzētas īpašos Kopienas noteikumos, kuri minēti Direktīvas 90/425/EEK (2) A I pielikumā, un jo īpaši tās 17. panta 2. punkta b) apakšpunktu, 17. panta 3. punktu un 18. panta 1. punkta pirmo un ceturto ievilkumu,

tā kā:

(1)

Komisijas 2000. gada 16. oktobra Lēmumā 2000/666/EK, ar ko nosaka dzīvnieku veselības nosacījumus un veterināro sertifikāciju attiecībā uz putnu ievedumiem, izņemot mājputnus, kā arī karantīnas nosacījumus (3), ir noteikti dzīvnieku veselības nosacījumi attiecībā uz dažu putnu, izņemot mājputnus, ievešanu, kas precizēti minētajā lēmumā, un karantīnas nosacījumi tādiem putniem.

(2)

Pēc ļoti patogēnās putnu gripas vīrusa Āzijas celma izraisīta slimības uzliesmojuma Dienvidaustrumāzijā 2004. gadā Komisija pieņēma vairākus lēmumus, ar ko aizliedza no skartajām trešām valstīm citu preču starpā ievest putnus, izņemot mājputnus.

(3)

Pēc tam, kad līdz ar gājputnu pārvietošanos putnu gripas vīrusa Āzijas celma izraisīta putnu gripa izplatījās Eiropā un šīs slimības gadījums tika atklāts karantīnas punktā Apvienotajā Karalistē, tika pieņemts Komisijas 2005. gada 27. oktobra Lēmums 2005/760/EK par dažiem aizsardzības pasākumiem attiecībā uz nebrīvē turētu putnu ievešanu saistībā ar aizdomām par ļoti patogēno putnu gripu dažās trešās valstīs (4). Minētais lēmums aptur putnu, izņemot mājputnus, ievešanu no visām trešām valstīm, ņemot vērā gripas skarto savvaļas putnu radītos draudus.

(4)

Lai uzskaitītu draudus, ko rada nebrīvē esošu putnu ievešana, Komisija 2005. gada 13. aprīlī pieprasīja, lai Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde (EPNI) sniegtu zinātnisku atzinumu par draudiem, ko rada savvaļā notvertu putnu un nebrīvē audzētu putnu ievešana no trešām valstīm.

(5)

Pēc minētā pieprasījuma EPNI Dzīvnieku veselības un labturības zinātnes ekspertu grupa savā 2006. gada 26. un 27. oktobra sanāksmē pieņēma zinātnisku atzinumu par draudiem dzīvnieku veselībai un labturībai, kas saistīti ar savvaļas putnu, izņemot mājputnus, ievešanu Kopienā. Minētais zinātniskais atzinums identificē iespējamos instrumentus un iespējamos risinājumus, ar ko var samazināt identificētos draudus dzīvnieku veselībai saistībā ar putnu, izņemot mājputnus, ievešanu.

(6)

Ņemot vērā EPNI zinātniskajā atzinumā iekļautos secinājumus un ieteikumus, jāpārskata Lēmumā 2000/666/EK noteiktās prasības.

(7)

EPNI zinātniskais atzinums īpaši norāda, ka ir maz datu par tādu putnu ievešanu. Tāpēc jāapsver papildu datu vākšana par tādu putnu ievešanu.

(8)

Viens no EPNI zinātniskā atzinuma ieteikumiem attiecas uz kontroli, ko veic trešās valstīs, kuras uz Kopienu eksportē putnus, izņemot mājputnus. Uzlabojumiem eksporta punktā visvairāk būtu jāsamazina iespēja, ka konstatēs inficētus putnus, ko paredzēts ievest Kopienā. Minētā apsvēruma dēļ šajā regulā jānosaka ievešanas nosacījumi, kas atļautu ievešanu tikai no trešām valstīm, kam ir atļauja ievest Kopienā tādus putnus.

(9)

Cits EPNI ieteikums attiecas uz savvaļā notverto putnu ievešanu. Zinātniskais atzinums norāda uz draudiem, ko izraisa putni, kas var inficēties laterālās izplatīšanās rezultātā no citiem inficētiem savvaļas putniem no inficētās vides, kā arī no inficētiem mājputniem. Ņemot vērā savvaļas gājputnu būtisko ietekmi uz putnu gripas izplatīšanos no Āzijas uz Eiropu 2005. un 2006. gadā, ir lietderīgi ierobežot putnu, izņemot mājputnus, ievešanu, atļaujot ievest tikai putnus, kas audzēti nebrīvē.

(10)

Reti ir iespējams droši atšķirt savvaļā notvertus putnus no nebrīvē audzētiem putniem. Abu veidu putniem iespējams piemērot tādas marķēšanas metodes, ka tos nav iespējams atšķirt. Tāpēc ir lietderīgi ierobežot putnu, izņemot mājputnus, ievešanu, atļaujot ievešanu tikai no audzēšanas uzņēmumiem, kurus ir apstiprinājusi eksportētājas trešās valsts kompetentā iestāde, un noteikt zināmus obligātos nosacījumus tāda apstiprinājuma saņemšanai.

(11)

Dažu putnu ievešanu regulē citi Kopienas tiesību akti. Tāpēc tie jāizslēdz no šīs regulas darbības jomas.

(12)

Ņemot vērā draudus dzīvnieku veselībai, ko rada pasta baloži, kurus ieved Kopienā, lai palaistu brīvībā un tie atkal atgrieztos izcelsmes punktā, šie putni jāizslēdz no šīs regulas darbības jomas.

(13)

Turklāt dažās trešās valstīs ir paredzēti dzīvnieku veselības nosacījumi, kas ir līdzvērtīgi Kopienas tiesību aktos noteiktajiem. Tāpēc putnu ievešana no minētajām valstīm jāizslēdz no šīs regulas darbības jomas.

(14)

Dalībvalstīm jāpaziņo Komisijai noteikta informācija par apstiprinātiem karantīnas punktiem un centriem, lai Komisija varētu publicēt apstiprināto karantīnas punktu un centru sarakstu un pastāvīgi to atjaunināt. Minēto sarakstu ir lietderīgi iekļaut šīs regulas pielikumā.

(15)

Ir lietderīgi noteikt turpmākas ievešanas procedūras saistībā ar pārvešanu no Kopienas robežkontroles punkta uz apstiprinātajiem karantīnas punktiem vai centriem, lai nodrošinātu, ka ievestos putnus uz noteikto apstiprināto karantīnas punktu vai centru atved saprātīgā laika periodā.

(16)

Padomes 2005. gada 20. decembra Direktīvu 2005/94/EK, ar ko paredz Kopienas pasākumus putnu gripas kontrolei un atceļ Direktīvu 92/40/EEK (5), pieņēma, lai ņemtu vērā pēdējos gados gūto pieredzi putnu gripas kontrolē. Pamatojoties uz minēto direktīvu, tika pieņemts Komisijas 2006. gada 4. augusta Lēmums 2006/437/EK, ar ko apstiprina Padomes Direktīvā 2005/94/EK (6) paredzēto putnu gripas diagnostikas rokasgrāmatu (diagnostikas rokasgrāmata), Kopienas līmenī nosakot diagnostikas procedūras, paraugu ņemšanas metodes un kritērijus laboratorijas testu rezultātu novērtēšanai, lai apstiprinātu putnu gripas uzliesmojumu. Šajā regulā, nosakot putnu gripas testēšanas režīmus apstiprinātos karantīnas punktos un centros, jāņem vērā minētais lēmums.

(17)

Jāapsver arī dažas atkāpes attiecībā uz tiem putniem, kam apstiprinātā karantīnas punktā vai centrā konstatēta inficēšanās ar viegli patogēno putnu gripu un Ņūkāslas slimību gadījumos, kad slimība neapdraud Kopienas dzīvnieku veselības statusu.

(18)

Kopienas tiesību aktu skaidrības labad Lēmums 2000/666/EK jāatceļ un jāaizstāj ar šo regulu.

(19)

Šajā regulā noteikti stingrāki dzīvnieku veselības nosacījumi, tāpēc Lēmums 2005/760/EK jāatceļ.

(20)

Jānosaka pārejas pasākumi tiem karantīnas punktiem vai centriem, kas ir apstiprināti saskaņā ar Lēmumu 2000/666/EK, lai varētu turpināt ievešanu caur tādiem punktiem vai centriem, līdz tiek piešķirts apstiprinājums atbilstīgi šai regulai.

(21)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Priekšmets

Šajā regulā ir noteikti dzīvnieku veselības nosacījumi dažu putnu ievešanai Kopienā no trešām valstīm un to daļām, kas minētas I pielikumā, un karantīnas nosacījumi šādai ievešanai.

2. pants

Darbības joma

Šī regula attiecas uz putnu sugu dzīvniekiem.

Tomēr tā neattiecas uz:

a)

vistām, tītariem, pērļu vistiņām, pīlēm, zosīm, paipalām, baložiem, fazāniem, irbēm un skrējējputniem (Ratitae), ko audzē vai tur nebrīvē pavairošanai, pārtikā lietojamas gaļas vai olu ražošanai vai medījamo putnu resursu atjaunošanai (“mājputniem”);

b)

putniem, kas ievesti saglabāšanas programmām, ko apstiprinājusi galamērķa dalībvalsts kompetentā iestāde;

c)

mājdzīvniekiem, kas minēti Direktīvas 92/65/EEK 1. panta trešajā daļā un pavada savus saimniekus;

d)

putniem, kas paredzēti zooloģiskajiem dārziem, cirkiem, izklaides parkiem vai eksperimentiem;

e)

putniem, kas paredzēti iestādēm, institūtiem vai centriem, kas apstiprināti atbilstīgi Direktīvas 92/65/EEK 13. pantam;

f)

pasta baložiem, kas ievesti Kopienas teritorijā no trešās kaimiņvalsts, kur tie parasti dzīvo, un tad tūlīt palaisti brīvībā, sagaidot, ka tie lidos atpakaļ uz minēto trešo valsti;

g)

putniem, kas ievesti no Andoras, Lihtenšteinas, Monako, Norvēģijas, Sanmarīno, Šveices un Vatikāna.

3. pants

Definīcijas

Šajā regulā piemēro Direktīvā 2005/94/EK noteiktās definīcijas.

Piemēro arī šādas definīcijas:

a)

“putni” ir putnu sugu dzīvnieki, kas nav minēti 2. panta a) līdz g) punktā;

b)

“apstiprināts audzēšanas uzņēmums” ir:

i)

uzņēmums, ko izmanto tikai putnu audzēšanai un

ii)

ko eksportētājas trešās valsts kompetentā iestāde ir pārbaudījusi un apstiprinājusi tā atbilstību nosacījumiem, kas paredzēti 4. pantā un II pielikumā;

c)

“nebrīvē audzēti putni” ir putni, kas nav notverti savvaļā, bet ir dzimuši un audzēti nebrīvē no vecākiem, kas sapārojās vai saņēma nebrīvē citā veidā nodotas gametas;

d)

“bez šuves noslēgts gredzens” ir gredzens vai lente nepārtrauktā aplī bez pārrāvuma vai savienojuma, kas nav nekādā veidā labots un ir tik liels, lai to, uzliktu putna dzīves pirmajās dienās, nevarētu noņemt, kad putna kāja ir pilnīgi izaugusi, un kas ir rūpnieciski ražots šim mērķim;

e)

“apstiprināts karantīnas punkts” ir telpas, kas nav karantīnas centri un:

i)

kurās veic ievesto putnu karantīnu;

ii)

ko kompetentā iestāde ir pārbaudījusi un apstiprinājusi tā atbilstību obligātajam nosacījumu minimumam, kas noteikts 6. pantā un IV pielikumā;

f)

“apstiprināts karantīnas centrs” ir telpas:

i)

kurās veic ievesto putnu karantīnu;

ii)

ko veido vairākas vienības, kas funkcionāli un fiziski nošķirtas cita no citas un kur katrā vienībā atrodas tikai viena sūtījuma putni ar vienādu veselības statusu, un kas tādējādi ir vienota epidemioloģiska vienība;

iii)

ko kompetentā iestāde ir pārbaudījusi un apstiprinājusi uz atbilstību obligātajam nosacījumu minimumam, kas paredzēts 6. pantā un IV pielikumā;

g)

“kontrolputni” ir mājputni, kuri jāizmanto kā diagnostikas līdzeklis karantīnas laikā;

h)

“diagnostikas rokasgrāmata” ir putnu gripas diagnostikas rokasgrāmata, kā noteikts Lēmuma 2006/437/EK pielikumā;

i)

“vietējā veterinārā vienība (VVV)” ir jebkura vietējā dalībvalsts iestāde, kas par tādu iecelta.

4. pants

Apstiprināti audzēšanas uzņēmumi

Putnu ievešana no apstiprinātiem audzēšanas uzņēmumiem ir atļauta, ja tie atbilst šādiem nosacījumiem:

a)

audzēšanas uzņēmumam jābūt kompetentās iestādes apstiprinātam atbilstīgi nosacījumiem, kas izklāstīti II pielikumā, un ar piešķirtu apstiprinājuma numuru;

b)

minētajai iestādei šis apstiprinājuma numurs jāpaziņo Komisijai;

c)

audzēšanas uzņēmuma nosaukumam un apstiprinājuma numuram jābūt Komisijas sastādītajā audzēšanas uzņēmumu sarakstā;

d)

kompetentajai iestādei tūlīt jāatsauc vai jāatceļ apstiprinājums audzēšanas uzņēmumam, kas vairs neatbilst II pielikumā izklāstītajiem nosacījumiem, un tūlīt jāinformē par to Komisija.

5. pants

Ievešanas nosacījumi

Putnu ievešana no apstiprinātiem audzēšanas uzņēmumiem saskaņā ar 4. pantu atbilst šādiem nosacījumiem:

a)

putni ir nebrīvē audzēti;

b)

putnu izcelsmei jābūt I pielikumā minētās trešās valstīs vai to daļās;

c)

no 7 līdz 14 dienām pirms nosūtīšanas putniem tika veikti laboratorijas vīrusu noteikšanas testi, un tie uzrādīja negatīvu rezultātu uz jebkuru putnu gripas un Ņūkāslas slimības vīrusu;

d)

putni nav vakcinēti pret putnu gripu;

e)

putnu sūtījumam ir pievienots dzīvnieku veselības sertifikāts saskaņā ar III pielikumā esošo paraugu (“dzīvnieku veselības sertifikāts”);

f)

putnus identificē ar individuālu identifikācijas numuru, izmantojot unikāli marķētu bez šuves noslēgtu gredzenu vai mikroshēmu atbilstīgi Komisijas Regulas (EK) Nr. 865/2006 66. panta 2. punktam (7);

g)

f) punktā paredzētajā gredzenu vai mikroshēmu individuālajā identifikācijas numurā jābūt vismaz šādai informācijai:

tās eksportētājas trešās valsts ISO kodam, kura veic identifikāciju,

vienreizējam sērijas numuram,

h)

individuālais identifikācijas numurs, kas noteikts f) punktā, jānorāda dzīvnieka veselības sertifikātā;

i)

putnus pārvadā jaunos konteineros, kam ārpusē ir norādīts individuālais identifikācijas numurs, kam jāatbilst dzīvnieku veselības sertifikātā norādītajam identifikācijas numuram.

6. pants

Apstiprināti karantīnas punkti un centri

1.   Karantīnas punktu un centru saraksts, kas atbilst IV pielikumā minētajam obligātajam nosacījumu minimumam, ir sniegts V pielikumā.

2.   Dalībvalstis nosūta Komisijai un pārējām dalībvalstīm sarakstu ar:

a)

to teritorijā esošo apstiprināto karantīnas punktu un centru apstiprinājuma numuriem un

b)

tās VVV nosaukumu un TRACES numuru, kas atbild par minētajiem punktiem vai centriem.

7. pants

Putnu tieša pārvešana uz apstiprinātiem karantīnas punktiem vai centriem

Putnus pārved tieši no robežkontroles punkta uz apstiprinātu karantīnas punktu vai centru redeļu kastēs vai būros.

Kopējais brauciena laiks no minētā robežkontroles punkta uz minēto karantīnas punktu vai centru parasti nedrīkst pārsniegt deviņas stundas.

Ja šādam braucienam izmanto transportlīdzekļus, tad kompetentām iestādēm tie jāaizplombē ar plombu, kas droša pret viltojumiem.

8. pants

Apliecinājums

Ievedēji vai viņu aģenti iesniedz rakstisku apliecinājumu, kas ir sagatavots ievešanas dalībvalsts oficiālā valodā un ko ir parakstījusi par karantīnas punktu vai centru atbildīgā persona, par to, ka putni tiks pieņemti karantīnai.

Apliecinājumā:

a)

ir skaidri norādīts karantīnas punkta vai centra nosaukums, adrese un apstiprinājuma numurs;

b)

to nosūta robežkontroles punktam pa e-pastu vai faksu pirms sūtījuma ierašanās šajā robežkontroles punktā, vai arī ievedējs vai viņa aģents to uzrāda, pirms putnus izlaiž no robežkontroles punkta.

9. pants

Putnu tranzīts Kopienā

Ja putnus ieved Kopienā caur dalībvalsti, kas nav galamērķa dalībvalsts, tad veic visus pasākumus, lai nodrošinātu, ka sūtījums sasniedz paredzēto galamērķa dalībvalsti.

10. pants

Putnu pārvadāšanas uzraudzība

1.   Ja Kopienas tiesību aktos ir paredzēts uzraudzīt putnus no robežkontroles punkta līdz apstiprinātajam karantīnas punktam vai centram galamērķī, tad apmainās ar šādu informāciju:

a)

valsts pilnvarotais veterinārārsts, kas atbild par robežkontroles punktu, ar TRACES tīkla starpniecību paziņo par putnu izcelsmes vietu un galamērķi kompetentajai iestādei, kura atbild par apstiprināto karantīnas punktu vai centru sūtījuma galamērķī;

b)

persona, kas atbild par apstiprināto galamērķa karantīnas punktu vai centru, pa e-pastu vai faksu vienas darba dienas laikā pēc sūtījuma ierašanās karantīnas punktā vai centrā paziņo par sūtījuma ierašanos galamērķī valsts pilnvarotajam veterinārārstam, kurš atbild par apstiprināto karantīnas punktu vai centru galamērķī;

c)

valsts pilnvarotais veterinārārsts, kas atbild par apstiprināto karantīnas punktu vai centru sūtījuma galamērķī, ar TRACES tīkla starpniecību trīs darba dienu laikā pēc sūtījuma ierašanās karantīnas punktā vai centrā paziņo par sūtījuma ierašanos galamērķī valsts pilnvarotajam veterinārārstam, kurš atbild par robežkontroles punktu, kas paziņoja viņam par sūtījuma nosūtīšanu.

2.   Ja par robežkontroles punktu atbildīgajai kompetentajai iestādei tiek iesniegts apstiprinājums, ka putni, par kuriem paziņots, ka tos plānots nogādāt apstiprinātā karantīnas punktā vai centrā, nav atvesti līdz galamērķim trīs darba dienu laikā pēc sūtījuma plānotās ierašanās dienas karantīnas punktā vai centrā, tad kompetentā iestāde veic atbilstīgus pasākumus attiecībā pret personu, kas atbild par sūtījumu.

11. pants

Karantīnas noteikumi

1.   Putni jātur karantīnā apstiprinātā karantīnas punktā vai centrā (“karantīna”) vismaz 30 dienas.

2.   Vismaz katra sūtījuma karantīnas sākumā un beigās valsts pilnvarotais veterinārārsts pārbauda karantīnas nosacījumus, jo īpaši veicot mirstības reģistru pārbaudi un putnu klīnisku pārbaudi apstiprinātajā karantīnas punktā vai katrā apstiprinātā karantīnas centra vienībā.

Tomēr valsts pilnvarotais veterinārārsts veic pārbaudes biežāk, ja to prasa slimības stāvoklis.

12. pants

Pārbaude, paraugu ņemšana un testēšana, kas jāveic sūtījumam karantīnas laikā

1.   Pārbaudes, paraugu ņemšanas un testēšanas procedūras attiecībā uz putnu gripu un Ņūkāslas slimību, kā noteikts VI pielikumā, veic pēc putnu ievešanas karantīnā.

2.   Ja izmanto kontrolputnus, tad izmanto vismaz 10 kontrolputnus apstiprinātajā karantīnas punktā vai katrā apstiprinātā karantīnas centra vienībā.

3.   Kontrolputni, ko izmanto pārbaudes, paraugu ņemšanas un testēšanas procedūrām, ir:

a)

vismaz trīs nedēļas veci un minētajiem nolūkiem izmantoti tikai vienreiz;

b)

apgredzenoti identifikācijas nolūkos vai identificēti ar citu nenoņemamu identifikāciju;

c)

nevakcinēti un seronegatīvi uz putnu gripu un Ņūkāslas slimību 14 dienas pirms karantīnas sākuma dienas;

d)

ievietoti apstiprinātā karantīnas punktā vai apstiprinātā karantīnas centra vienībā pirms putnu atvešanas uz kopējo gaisa telpu, un pēc iespējas tuvāk putniem, lai tiktu nodrošināta cieša saskare starp kontrolputniem un karantīnā esošo putnu ekskrementiem.

13. pants

Rīcība gadījumā, ja ir aizdomas par slimību apstiprinātā karantīnas punktā vai centrā

1.   Ja karantīnas laikā apstiprinātā karantīnas punktā rodas aizdomas, ka viens vai vairāki putni un/vai kontrolputni ir inficēti ar putnu gripu vai Ņūkāslas slimību, tad veic šādus pasākumus:

a)

no minētajiem putniem un kontrolputniem paņem paraugus virusoloģiskajai pārbaudei, kā noteikts VI pielikuma 2. punktā, un attiecīgi izanalizē;

b)

visus minētos putnus un kontrolputnus nokauj un iznīcina;

c)

apstiprināto karantīnas punktu iztīra un dezinficē;

d)

apstiprinātajā karantīnas punktā putnus neieved 21 dienu pēc galīgās tīrīšanas un dezinfekcijas.

2.   Ja apstiprinātā karantīnas centrā karantīnas laikā rodas aizdomas, ka viens vai vairāki putni un/vai kontrolputni karantīnas centra vienībā ir inficēti ar putnu gripu vai Ņūkāslas slimību, tad veic šādus pasākumus:

a)

no minētajiem putniem un kontrolputniem paņem paraugus virusoloģiskajai pārbaudei, kā noteikts VI pielikuma 2. punktā, un attiecīgi izanalizē;

b)

visus minētos putnus un kontrolputnus nokauj un iznīcina;

c)

attiecīgo vienību iztīra un dezinficē;

d)

paņem šādus paraugus:

i)

ja izmanto kontrolputnus, tad ne agrāk kā 21 dienu pēc attiecīgās vienības galīgās tīrīšanas un dezinfekcijas no kontrolputniem citās karantīnas vienībās jāpaņem paraugi seroloģiskajai pārbaudei, kā noteikts VI pielikumā, vai

ii)

ja neizmanto kontrolputnus, tad no 7 līdz 15 dienām pēc galīgās tīrīšanas un dezinfekcijas no putniem citās karantīnas vienībās jāpaņem paraugi virusoloģiskajai pārbaudei, kā noteikts VI pielikuma 2. punktā;

e)

nevienu putnu neizved no attiecīgā apstiprinātā karantīnas centra, kamēr nav apstiprināts, ka d) apakšpunktā paredzēto paraugu ņemšanas rezultāti ir negatīvi.

3.   Dalībvalstis informē Komisiju par jebkuriem pasākumiem, kas veikti atbilstīgi šim pantam.

14. pants

Atkāpes attiecībā uz gadījumiem, kad apstiprinātā karantīnas punktā vai centrā tiek konstatēta viegli patogēnā putnu gripa vai Ņūkāslas slimība

1.   Ja karantīnas laikā konstatē, ka viens vai vairāki putni un/vai kontrolputni ir inficēti ar viegli patogēno putnu gripu vai Ņūkāslas slimību, tad kompetentās iestādes, pamatojoties uz riska novērtējumu, var piešķirt atkāpes no pasākumiem, kas paredzēti 13. panta 1. punkta b) apakšpunktā un 2. punkta b) apakšpunktā, ja tādi pasākumi neapdraud slimību kontroli (“atkāpe”).

Dalībvalstis nekavējoties informē Komisiju par jebkuru šādu atkāpi.

2.   Ja valsts pilnvarots veterinārārsts pārbauda apstiprinātu karantīnas punktu vai centru, kam piešķirta atkāpe, un konstatē, ka viens vai vairāki putni un/vai kontrolputni ir inficēti ar viegli patogēno putnu gripu vai Ņūkāslas slimību, tad veic 3. līdz 7. punktā noteiktos pasākumus.

Dalībvalstis nekavējoties informē Komisiju par jebkuru šādu pasākumu.

3.   Viegli patogēnās putnu gripas konstatācijas gadījumā diagnostikas rokasgrāmatā paredzēto standarta paraugu vietā laboratorijas testēšanai jāņem šādi paraugi 21 dienu kopš pēdējā konstatētā viegli patogēnās putnu gripas gadījuma apstiprinātajā karantīnas punktā vai no katras vienības apstiprinātajā karantīnas centrā un ar 21 dienas intervālu:

a)

paraugi no jebkuriem beigtiem kontrolputniem vai citiem putniem, kas ir klāt paraugu ņemšanas laikā;

b)

trahejas/orofaringālie un kloākas nokasījumi no vismaz 60 putniem vai no visiem putniem, ja apstiprinātajā karantīnas punktā vai attiecīgajā apstiprinātā karantīnas centra vienībā ir mazāk nekā 60 putnu, vai ja putni ir mazi, eksotiski un nav pieraduši doties cilvēkiem rokās, vai ja to turēšana rokās būtu cilvēkiem bīstama, tad jāsavāc svaigu fēču paraugi; tādu paraugu ņemšana un laboratorijas testēšana jāturpina, līdz tiek saņemti divi secīgi negatīvi laboratorijas rezultāti, kam jānotiek ar vismaz 21 dienas intervālu.

Tomēr kompetentā iestāde var piešķirt atkāpes no šajā punktā paredzētā parauga lieluma, pamatojoties uz riska novērtējuma rezultātu.

4.   Ņūkāslas slimības konstatācijas gadījumā kompetentā iestāde var piešķirt atkāpi tikai tad, ja 30 dienās pēc nāves vai klīniskas atveseļošanās kopš pēdējā minētās slimības gadījuma ir veikta paraugu ņemšana saskaņā ar VI pielikuma 1. un 2. punktu, neņemot vērā atsauci uz precizēto laika posmu, un tai ir negatīvi rezultāti.

5.   Putnus neatbrīvo no karantīnas vismaz tik ilgi, kamēr nav pagājis 3. punktā paredzētais laboratorijas testēšanas periods.

6.   Apstiprināto karantīnas punktu vai apstiprinātā karantīnas centra vienību pēc iztukšošanas iztīra un dezinficē. Jebkuru iespējami inficēto vielu vai atkritumus aizvāc tā, lai nodrošinātu, ka patogēns netiek izplatīts, un iznīcina tādā veidā, kas garantē, ka tiek iznīcināts klāt esošais viegli patogēnās putnu gripas vai Ņūkāslas slimības vīruss, kā arī visi atkritumi, kas uzkrājušies 3. punktā minētajā laboratorijas testēšanas periodā, kad tas beidzies.

7.   Populācijas atjaunošana apstiprinātajā karantīnas punktā vai centrā nenotiek 21 dienu pēc dienas, kad ir pabeigta galīgā tīrīšana un dezinfekcija, kā paredzēts 6. punktā.

15. pants

Rīcība gadījumā, ja ir aizdomas par hlamidiozi

Ja karantīnas laikā apstiprinātā karantīnas punktā vai centrā rodas aizdomas, ka papagaiļveidīgie ir inficējušies ar Chlamydophyla psittaci, vai tiek apstiprināta tāda infekcija, tad visus sūtījuma putnus ārstē ar kompetentās iestādes apstiprinātu metodi un karantīnu pagarina vismaz par diviem mēnešiem pēc pēdējā reģistrētā gadījuma.

16. pants

Atbrīvošana no karantīnas

Putnus atbrīvo no karantīnas apstiprinātos karantīnas punktos vai centros tikai ar valsts pilnvarota veterinārārsta rakstisku atļauju.

17. pants

Prasība par paziņošanu un ziņojumu sniegšanu

1.   Dalībvalstis 24 stundu laikā paziņo Komisijai par jebkuru putnu gripas vai Ņūkāslas slimības gadījumu, kas konstatēts apstiprinātā karantīnas punktā vai centrā.

2.   Dalībvalstis ik gadu paziņo Komisijai šādu informāciju:

a)

putnu skaits, kas ievests caur apstiprinātiem karantīnas punktiem un centriem, norādot to sadalījumu pa sugām un apstiprinātajiem izcelsmes audzēšanas uzņēmumiem;

b)

informācija par ievesto putnu mirstības koeficientu laikā no dzīvnieku veselības sertifikācijas procedūras izcelsmes valstī līdz karantīnas perioda beigām;

c)

šādu slimību konstatācijas gadījumu skaits apstiprinātajos karantīnas punktos vai centros: putnu gripa, Ņūkāslas slimība un Chlamydophyla psittaci.

18. pants

Izmaksas saistībā ar karantīnu

Ievedējs apmaksā visus karantīnas izdevumus, kas rodas, piemērojot šo regulu.

19. pants

Atcelšana

Lēmums 2000/666/EK un Lēmums 2005/760/EK ir atcelts.

20. pants

Stāšanās spēkā un piemērojamība

Šī regula stājas spēkā trešajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2007. gada 1. jūlija.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2007. gada 23. martā

Komisijas vārdā

Komisijas loceklis

Markos KYPRIANOU


(1)  OV L 268, 24.9.1991., 56. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Direktīvu 2006/104/EK (OV L 363, 20.12.2006., 352. lpp.).

(2)  OV L 268, 14.9.1992., 54. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Direktīvu 2004/68/EK (OV L 139, 30.4.2004., 321. lpp.).

(3)  OV L 278, 31.10.2000., 26. lpp. Lēmumā jaunākie grozījumi izdarīti ar Lēmumu 2002/279/EK (OV L 99, 16.4.2002., 17. lpp.).

(4)  OV L 285, 28.10.2005., 60. lpp. Lēmumā jaunākie grozījumi izdarīti ar Lēmumu 2007/183/EK. Skatīt šā Oficiālā Vēstneša 44. lpp.

(5)  OV L 10, 14.1.2006., 16. lpp.

(6)  OV L 237, 31.8.2006., 1. lpp.

(7)  OV L 166, 19.6.2006., 1. lpp.


I PIELIKUMS

TO TREŠO VALSTU SARAKSTS, KURAS VAR IZMANTOT III PIELIKUMĀ MINĒTO DZĪVNIEKU VESELĪBAS SERTIFIKĀTU

Trešās valstis vai to daļas, kas uzskaitītas Komisijas Lēmuma 2006/696/EK (1) I pielikuma I daļas tabulā 1. un 3. slejā, ja minētās tabulas 4. slejā ir paredzēts veterinārās apliecības paraugs vaislas vai produktīvajiem mājputniem, kas nav skrējējputni, (BPP).


(1)  OV L 295, 25.10.2006., 1. lpp.


II PIELIKUMS

NOSACĪJUMI, KAS REGLAMENTĒ AUDZĒŠANAS UZŅĒMUMU APSTIPRINĀJUMU TREŠĀ IZCELSMES VALSTĪ, KĀ PAREDZĒTS 4. PANTĀ

1.   NODAĻA

Audzēšanas uzņēmumu apstiprinājums

Lai audzēšanas uzņēmumam piešķirtu 4. pantā paredzēto apstiprinājumu, tas atbilst šajā nodaļā izklāstītiem nosacījumiem:

1)

audzēšanas uzņēmumam jābūt skaidri nodalītam un nošķirtam no apkārtnes, vai arī dzīvniekiem jābūt norobežotiem un tā izvietotiem, lai neradītu veselības draudus dzīvnieku saimniecībām, kuru veselības statuss var tikt apdraudēts;

2)

tam jābūt pienācīgiem līdzekļiem dzīvnieku noķeršanai, norobežošanai un izolēšanai un jābūt pieejamiem piemērotiem apstiprinātiem karantīnas punktiem un apstiprinātām procedūrām attiecībā uz dzīvniekiem, kurus atved no neapstiprinātiem uzņēmumiem;

3)

personai, kas atbild par audzēšanas uzņēmumu, jābūt ar atbilstīgu pieredzi putnu audzēšanā;

4)

audzēšanas uzņēmumam jābūt bez putnu gripas, Ņūkāslas slimības un Chlamydophyla psittaci vīrusa; lai to varētu pasludināt par brīvu no minētajām slimībām, kompetentā iestāde novērtē dzīvnieku veselības statusa reģistru par vismaz trīs gadiem pirms dienas, kad uzņēmums pieteicies uz apstiprinājumu, un tur esošajiem dzīvniekiem veikto klīnisko un laboratorijas testu rezultātus. Tomēr jaunus audzēšanas uzņēmumus apstiprina tikai, pamatojoties uz to klīnisko un laboratorijas testu rezultātiem, kas dzīvniekiem veikti šādos uzņēmumos;

5)

tam pastāvīgi jāatjaunina uzskaite, norādot:

a)

uzņēmumā esošu katras sugas dzīvnieku skaitu un identitāti (vecumu, dzimumu, sugu un individuālo identifikācijas numuru, ja tas iespējams);

b)

to dzīvnieku skaitu un identitāti (vecumu, dzimumu, sugu un individuālo identifikācijas numuru, ja tas iespējams), kurus ieved audzēšanas uzņēmumā vai izved no tā, kā arī informāciju par to izcelsmi vai galamērķi, par transportu no audzēšanas uzņēmuma vai uz to, un dzīvnieku veselības statusu;

c)

asins analīžu vai jebkuru citu diagnostikas procedūru rezultātus;

d)

slimību gadījumus un vajadzības gadījumā attiecīgi nozīmēto ārstēšanu;

e)

to dzīvnieku, tostarp nedzīvi dzimušo dzīvnieku, pēcnāves pārbaužu rezultātus kas nobeigušies audzēšanas uzņēmumā;

f)

novērojumus, kas izdarīti jebkurā izolācijas vai karantīnas periodā;

6)

audzēšanas uzņēmumam vai nu jānoslēdz vienošanās ar kompetentu laboratoriju pēcnāves pārbaužu veikšanai, vai jābūt vienai vai vairākām atbilstīgām telpām, kur kompetenta persona var veikt tādas pārbaudes apstiprināta veterinārārsta uzraudzībā;

7)

audzēšanas uzņēmumam vai nu jānoslēdz atbilstīga vienošanās, vai jābūt struktūrām uz vietas, lai pienācīgi likvidētu to dzīvnieku ķermeņus, kuri nobeigušies no slimības vai kam veikta eitanāzija;

8)

audzēšanas uzņēmumam ar līgumu vai juridisku instrumentu jānodrošina tāda veterinārārsta pakalpojumi, kura kvalifikāciju ir apstiprinājusi eksportētājas trešās valsts kompetentā iestāde un kas darbojas tās uzraudzībā, kurš:

a)

nodrošina, lai kompetentā iestāde apstiprinātu un audzēšanas uzņēmumā piemērotu atbilstīgus slimības uzraudzības un kontroles pasākumus attiecībā uz slimības stāvokli attiecīgajā valstī. Tādos pasākumos ietilpst:

i)

ikgadējs slimības kontroles plāns, tostarp atbilstīga dzīvnieku zoonozes kontrole;

ii)

klīniskās, laboratorijas un pēcnāves pārbaudes tiem dzīvniekiem, par kuriem ir aizdomas, ka tos skārušas transmisīvās slimības;

iii)

uzņēmīgo dzīvnieku atbilstīga vakcinācija pret infekcijas slimībām atbilstīgi Pasaules Dzīvnieku veselības organizācijas (OIE) Sauszemes dzīvnieku slimību diagnostikas un vakcīnu rokasgrāmatai;

b)

nodrošina, lai trešās valsts kompetentajai iestādei nekavējoties tiktu paziņots par jebkuru aizdomīgu nobeigšanos vai jebkuriem citiem simptomiem, kas liecina, ka dzīvnieki ir saslimuši ar putnu gripu, Ņūkāslas slimību vai Chlamydophyla psittaci;

c)

nodrošina, lai audzēšanas uzņēmumā ievestos dzīvniekus pienācīgi izolētu saskaņā ar šīs regulas prasībām un, attiecīgā gadījumā, jebkurām kompetentās iestādes izdotām instrukcijām;

d)

atbild par to dzīvnieku veselības nosacījumu ievērošanu ikdienā, kas ietverti šajā regulā un Kopienas tiesību aktos par dzīvnieku labturību pārvadāšanas laikā;

9)

ja audzēšanas uzņēmumos audzē dzīvniekus, kas paredzēti eksperimentu veikšanai laboratorijās, tad tādu dzīvnieku vispārējai aprūpei un izmitināšanai jānotiek saskaņā ar prasībām, kas ietvertas Padomes Direktīvas 86/609/EEK (1) 5. pantā.

2.   NODAĻA

Audzēšanas uzņēmumu apstiprinājuma saglabāšana

Audzēšanas uzņēmums paliek apstiprināts tik ilgi, kamēr tas atbilst šajā nodaļā izklāstītajiem nosacījumiem:

1)

tā telpas atrodas kompetentās iestādes nozīmēta valsts pilnvarota veterinārārsta kontrolē, kurš:

a)

nodrošina, lai tiktu ievēroti šajā regulā noteiktie nosacījumi;

b)

vismaz reizi gadā apmeklē audzēšanas uzņēmuma telpas;

c)

revidē apstiprinātā veterinārārsta darbību un ikgadēja slimību kontroles plāna izpildi;

d)

apliecina, ka dzīvnieku klīnisko, pēcnāves un laboratorijas testu rezultāti neuzrāda putnu gripu, Ņūkāslas slimību vai Chlamydophyla psittaci;

2)

audzēšanas uzņēmumā ieved tikai dzīvniekus no cita apstiprināta audzēšanas uzņēmuma saskaņā ar šajā regulā noteiktajiem nosacījumiem;

3)

audzēšanas uzņēmums glabā 1. nodaļas 5. punktā minēto uzskaiti vismaz desmit gadus pēc apstiprināšanas dienas.

3.   NODAĻA

Tādu putnu karantīna, kas ievesti no citiem avotiem, nevis apstiprinātiem audzēšanas uzņēmumiem

Atkāpjoties no 2. nodaļas 2. punkta, putnus, ko ieved no citiem avotiem, nevis apstiprinātiem audzēšanas uzņēmumiem, var ievest audzēšanas uzņēmumā pēc tam, kad kompetentā iestāde ir apstiprinājusi šādu ievešanu, ja minētie dzīvnieki, pirms to pievienošanas pārējiem dzīvniekiem, ir izgājuši karantīnu saskaņā ar kompetentās iestādes izdotajām instrukcijām. Karantīnas periodam jābūt vismaz 30 dienas.

4.   NODAĻA

Audzēšanas uzņēmumu apstiprinājuma apturēšana, atsaukšana vai atkārtota piešķiršana

Procedūras audzēšanas uzņēmumu apstiprinājuma daļējai vai pilnīgai apturēšanai, atsaukšanai vai atkārtotai piešķiršanai atbilst šajā nodaļā izklāstītajiem nosacījumiem:

1)

ja kompetentā iestāde konstatē, ka audzēšanas uzņēmums vairs neatbilst 1. un 2. nodaļā noteiktajiem nosacījumiem, vai ir notikušas pārmaiņas izmantošanā tā, ka uzņēmumu vairs neizmanto tikai putnu audzēšanai, tad tā aptur vai atsauc tāda uzņēmuma apstiprinājumu;

2)

ja kompetentā iestāde ir saņēmusi paziņojumu par aizdomām par putnu gripu, Ņūkāslas slimību vai Chlamydophyla psittaci, tad tā aptur audzēšanas uzņēmuma apstiprinājumu, kamēr aizdomas nav oficiāli atceltas. Tā nodrošina vajadzīgo pasākumu veikšanu, lai apstiprinātu vai izslēgtu aizdomas un novērstu jebkādu slimības izplatīšanos, ievērojot Kopienas tiesību aktus, kas reglamentē pret konkrēto slimību veicamos pasākumus, un Kopienas tiesību aktus par dzīvnieku tirdzniecību;

3)

ja aizdomas par slimības eksistenci tiek apstiprinātas, tad kompetentā iestāde var atkal apstiprināt audzēšanas uzņēmumu saskaņā ar 1. nodaļu tikai pēc šādu darbību veikšanas:

a)

slimības un infekcijas avota apkarošana audzēšanas uzņēmumā;

b)

audzēšanas uzņēmuma pienācīga iztīrīšana un dezinfekcija;

c)

šā pielikuma 1. nodaļā noteikto nosacījumu izpilde, izņemot 4. punktu;

4)

kompetentā iestāde nekavējoties informē Komisiju par jebkura audzēšanas uzņēmuma apstiprinājuma apturēšanu, atsaukšanu vai atkārtotu piešķiršanu.


(1)  OV L 358, 18.12.1986., 1. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2003/65/EK (OV L 230, 16.9.2003., 32. lpp.).


III PIELIKUMS

kā minēts 5. panta e) punktā

DZĪVNIEKU VESELĪBAS SERTIFIKĀTS

noteiktu putnu ievešanai, izņemot mājputnus, un kas paredzēti nosūtīšanai uz Kopienu

Image

Image

Image


IV PIELIKUMS

kā minēts 6. pantā

OBLIGĀTAIS NOSACĪJUMU MINIMUMS APSTIPRINĀTIEM PUTNU KARANTĪNAS PUNKTIEM UN CENTRIEM

Apstiprināti karantīnas punkti un centri atbilst nosacījumiem, kas izklāstīti 1. un 2. nodaļā.

1.   NODAĻA

Karantīnas punktu vai centru uzbūve un iekārtas

1.

Karantīnas punktam vai centram jābūt atsevišķai ēkai vai ēkām, kas atrodas tādā attālumā no citām mājputnu saimniecībām un citām putnu saimniecībām, kā noteikusi kompetentā iestāde, pamatojoties uz riska novērtējumu, kur ņemta vērā putnu gripas un Ņūkāslas slimības epidemioloģija. Uz ieejas/izejas durvīm jābūt zīmēm, kas norāda: “KARANTĪNA – Nepiederošām personām ieeja aizliegta”.

2.

Katrai karantīnas centra karantīnas vienībai jāaizņem atsevišķa gaisa telpa.

3.

Karantīnas punktam vai centram jābūt drošam un noslēgtam pret putniem, mušām un parazītiem un aizplombējamam, lai varētu veikt kvēpināšanu.

4.

Apstiprinātajam karantīnas punktam un katrai apstiprinātā karantīnas centra vienībai jābūt aprīkotai ar roku mazgāšanas iekārtām.

5.

Apstiprinātā karantīnas punkta un katras apstiprinātā karantīnas centra vienības ieejas un izejas durvīm jābūt dubultdurvju sistēmām.

6.

Pie visām apstiprinātā karantīnas punkta un dažādo apstiprinātā karantīnas centra vienību ieejām/izejām jāuzstāda higiēnas barjeras.

7.

Visam aprīkojumam jābūt izgatavotam tā, lai to var tīrīt un dezinficēt.

8.

Barības glabātavai jābūt drošai pret putniem un grauzējiem un aizsargātai pret kukaiņiem.

9.

Jābūt pieejamam konteineram pakaišu glabāšanai, un tam jābūt drošam pret putniem un grauzējiem.

10.

Ir jābūt ledusskapim un/vai saldētavai, kur paredzēts glabāt beigto putnu ķermeņus.

2.   NODAĻA

Pārvaldības prasības

1.

Apstiprinātos karantīnas punktos un centros:

a)

jābūt efektīvai kontroles sistēmai, lai nodrošinātu pienācīgu dzīvnieku uzraudzību;

b)

jābūt valsts pilnvarotam veterinārārstam, kas uzņemas kontroles un atbildības saistības;

c)

tie jātīra un jādezinficē saskaņā ar kompetentās iestādes apstiprinātu programmu, pēc kā jāparedz atbilstīgs atpūtas periods; minētajam nolūkam jāizmanto kompetentās iestādes apstiprināti dezinfekcijas līdzekļi.

2.

Katram karantīnā turēto putnu sūtījumam:

a)

vismaz septiņas dienas pirms ievesto putnu atvešanas apstiprinātais karantīnas punkts vai apstiprināta karantīnas centra vienība jāiztīra un jādezinficē, un tad jātur tukša;

b)

putnu sūtījumam jābūt no vienota apstiprināta audzēšanas uzņēmuma trešā izcelsmes valstī, un tas jāieved ne ilgāk kā 48 stundās;

c)

karantīnas periodam jāsākas pēc pēdējā putna ievešanas;

d)

karantīnas perioda beigās apstiprinātais karantīnas punkts vai apstiprinātā karantīnas centra vienības jāatbrīvo no putniem, jāiztīra un jādezinficē.

3.

Jāveic drošības pasākumi, lai novērstu ienākošo un izejošo sūtījumu savstarpēju inficēšanos.

4.

Nepiederošām personām ieeja apstiprinātajā karantīnas punktā vai centrā aizliegta.

5.

Personām, kas ieiet apstiprinātajā karantīnas punktā vai centrā, jāvalkā aizsargtērps, ieskaitot aizsargapavus.

6.

Personāla starpā nenotiek saskare, kas varētu radīt inficēšanos starp apstiprinātajiem karantīnas punktiem vai apstiprināto karantīnas centru vienībām.

7.

Jābūt pieejamam atbilstīgam aprīkojumam tīrīšanai un dezinfekcijai.

8.

Ja izmanto identifikāciju ar mikroshēmu, tad apstiprinātajam karantīnas punktam vai centram jābūt pieejamam atbilstīgam mikroshēmu lasītājam.

9.

Pārvadāšanai izmantoto redeļu kastu un būru tīrīšana un dezinfekcija jāveic apstiprinātajā karantīnas punktā vai centrā, ja vien tos neiznīcina. Ja tos izmanto atkārtoti, tad tiem jābūt no materiāla, kas pieļauj efektīvu tīrīšanu un dezinfekciju. Redeļu kastes un būri jāiznīcina tā, lai novērstu slimības ierosinātāju izplatīšanos.

10.

Pakaišus un atkritumvielas savāc regulāri, uzglabā atkritumu tvertnē un vēlāk apstrādā tā, lai novērstu slimības ierosinātāju izplatīšanos.

11.

Beigto putnu ķermeņi jāpārbauda oficiālā kompetentās iestādes ieceltā laboratorijā.

12.

Vajadzīgās analīzes un ārstēšana putniem jāveic, apspriežoties ar valsts pilnvaroto veterinārārstu un viņa kontrolē.

13.

Valsts pilnvarotais veterinārārsts jāinformē par putnu un/vai kontrolputnu slimībām un nobeigšanās gadījumiem karantīnas laikā.

14.

Personai, kas atbild par apstiprināto karantīnas punktu vai centru, jāved uzskaite ar šādiem datiem:

a)

attiecībā uz katru ienākošo un izejošo sūtījumu – datums, putnu sugas un to skaits;

b)

dzīvnieku veselības sertifikātu un Kopīgo veterināro ievešanas dokumentu, kas pievienoti ievesto putnu sūtījumiem, kopijas;

c)

ievesto putnu individuālie identifikācijas numuri un, ja identifikāciju nodrošina ar mikroshēmu, tad reģistrē sīku informāciju par mikroshēmas veidu un izmantoto lasītāju;

d)

ja karantīnas punktā vai centrā izmanto kontrolputnus, tad karantīnas punktā vai centrā esošo kontrolputnu skaits un novietojums;

e)

visi svarīgie novērojumi – saslimšanas gadījumi un beigto putnu skaits katru dienu;

f)

testēšanas datumi un rezultāti;

g)

ārstēšanas veidi un datumi;

h)

personas, kas ienāk karantīnas punktā vai centrā vai iziet no tā.

15.

14. punktā minēto uzskaiti glabā vismaz desmit gadus.

3.   NODAĻA

Karantīnas punktu un centru apstiprinājuma apturēšana, atsaukšana vai atkārtota piešķiršana

Karantīnas punktu un centru apstiprinājuma daļējai vai pilnīgai apturēšanai, atsaukšanai vai atkārtotai piešķiršanai noteiktās procedūras atbilst šajā nodaļā izklāstītajiem nosacījumiem.

1.

Ja kompetentā iestāde konstatē, ka karantīnas punkts vai centrs vairs neatbilst 1. un 2. nodaļā izklāstītajiem nosacījumiem, vai ir notikušas pārmaiņas izmantošanā, un uz to vairs neattiecas 3. panta e) un f) punkts, tad tā par šo faktu informē Komisiju. Saskaņā ar minēto dokumentu tādus karantīnas punktus vai centrus neizmanto ievešanai.

2.

Apstiprinājumu karantīnas punktam vai centram atkārtoti piešķir tikai tad, kad no jauna ir izpildīti 1. un 2. nodaļā noteiktie nosacījumi.


V PIELIKUMS

APSTIPRINĀTO PUNKTU UN CENTRU SARAKSTS, KĀ MINĒTS 6. PANTA 1. PUNKTĀ

Valsts ISO kods

Valsts nosaukums

Karantīnas punkta vai centra apstiprinājuma numurs

AT

AUSTRIJA

AT OP Q1

AT

AUSTRIJA

AT-NK-Q-1

AT

AUSTRIJA

AT-KO-Q1

AT

AUSTRIJA

AT-3-ME-Q1

AT

AUSTRIJA

AT-4-KI-Q1

AT

AUSTRIJA

AT 4 WL Q 1

AT

AUSTRIJA

AT-4-VB-Q1

AT

AUSTRIJA

AT 6 10 Q 1

AT

AUSTRIJA

AT 6 04 Q 1

BE

BEĻĢIJA

BE VQ 1003

BE

BEĻĢIJA

BE VQ 1010

BE

BEĻĢIJA

BE VQ 1011

BE

BEĻĢIJA

BE VQ 1012

BE

BEĻĢIJA

BE VQ 1013

BE

BEĻĢIJA

BE VQ 1016

BE

BEĻĢIJA

BE VQ 1017

BE

BEĻĢIJA

BE VQ 3001

BE

BEĻĢIJA

BE VQ 3008

BE

BEĻĢIJA

BE VQ 3014

BE

BEĻĢIJA

BE VQ 3015

BE

BEĻĢIJA

BE VQ 4009

BE

BEĻĢIJA

BE VQ 4017

BE

BEĻĢIJA

BE VQ 7015

CY

KIPRA

CB 0011

CY

KIPRA

CB 0012

CY

KIPRA

CB 0061

CY

KIPRA

CB 0013

CY

KIPRA

CB 0031

CZ

ČEHIJA

21750005

CZ

ČEHIJA

21750016

CZ

ČEHIJA

21750027

CZ

ČEHIJA

21750038

CZ

ČEHIJA

32750007

CZ

ČEHIJA

61750009

CZ

ČEHIJA

62750011

CZ

ČEHIJA

71750000

CZ

ČEHIJA

71750011

DE

VĀCIJA

BW-1

DE

VĀCIJA

BY-1

DE

VĀCIJA

BY-2

DE

VĀCIJA

BY-3

DE

VĀCIJA

BY-4

DE

VĀCIJA

HE-1

DE

VĀCIJA

NI-1

DE

VĀCIJA

NI-2

DE

VĀCIJA

NI-3

DE

VĀCIJA

NW-1

DE

VĀCIJA

NW-2

DE

VĀCIJA

NW-3

DE

VĀCIJA

NW-4

DE

VĀCIJA

NW-5

DE

VĀCIJA

NW-6

DE

VĀCIJA

NW-7

DE

VĀCIJA

NW-8

DE

VĀCIJA

RP-1

DE

VĀCIJA

SN-1

DE

VĀCIJA

SN-2

DE

VĀCIJA

ST-1

DE

VĀCIJA

SH-1

DE

VĀCIJA

TH-1

DE

VĀCIJA

TH-2

DK

DĀNIJA

DK-VQB-2002-001

ES

SPĀNIJA

ES01/02/05

ES

SPĀNIJA

ES01/02/01

ES

SPĀNIJA

ES05/02/12

ES

SPĀNIJA

ES05/03/13

ES

SPĀNIJA

ES07/02/02

ES

SPĀNIJA

ES08/02/03

ES

SPĀNIJA

ES09/02/09

ES

SPĀNIJA

ES09/02/10

ES

SPĀNIJA

ES13/02/08

ES

SPĀNIJA

ES15/02/06

ES

SPĀNIJA

ES17/02/07

ES

SPĀNIJA

ES04/03/11

ES

SPĀNIJA

ES04/03/14

ES

SPĀNIJA

ES09/03/15

ES

SPĀNIJA

ES01/04/16

ES

SPĀNIJA

ES09/04/17

ES

SPĀNIJA

ES09/06/18

FR

FRANCIJA

38.193.01

GR

GRIEĶIJA

GR.1

GR

GRIEĶIJA

GR.2

HU

UNGĀRIJA

HU12MK001

IE

ĪRIJA

IRL-HBQ-1-2003 Unit A

IT

ITĀLIJA

003AL707

IT

ITĀLIJA

305/B/743

IT

ITĀLIJA

132BG603

IT

ITĀLIJA

170BG601

IT

ITĀLIJA

233BG601

IT

ITĀLIJA

068CR003

IT

ITĀLIJA

006FR601

IT

ITĀLIJA

054LCO22

IT

ITĀLIJA

I – 19/ME/01

IT

ITĀLIJA

119RM013

IT

ITĀLIJA

006TS139

IT

ITĀLIJA

133VA023

MT

MALTA

BQ 001

NL

NĪDERLANDE

NL-13000

NL

NĪDERLANDE

NL-13001

NL

NĪDERLANDE

NL-13002

NL

NĪDERLANDE

NL-13003

NL

NĪDERLANDE

NL-13004

NL

NĪDERLANDE

NL-13005

NL

NĪDERLANDE

NL-13006

NL

NĪDERLANDE

NL-13007

NL

NĪDERLANDE

NL-13008

NL

NĪDERLANDE

NL-13009

NL

NĪDERLANDE

NL-13010

PL

POLIJA

14084501

PT

PORTUGĀLE

05.01/CQA

PT

PORTUGĀLE

01.02/CQA


VI PIELIKUMS

PĀRBAUDES, PARAUGU ŅEMŠANAS UN TESTĒŠANAS PROCEDŪRAS ATTIECĪBĀ UZ PUTNU GRIPU UN ŅŪKĀSLAS SLIMĪBU

1)

Karantīnas laikā kontrolputniem vai, ja kontrolputnus neizmanto, tad ievestiem putniem veic šādas procedūras:

a)

ja izmanto kontrolputnus:

i)

asins paraugi seroloģiskajai pārbaudei jāņem no visiem kontrolputniem ne mazāk kā 21 dienu pēc to ievešanas karantīnā un vismaz trīs dienas pirms karantīnas beigām;

ii)

ja kontrolputni uzrāda pozitīvus vai neskaidrus seroloģiskos rezultātus attiecībā uz i) ievilkumā minētajiem paraugiem, tad ievestie putni jāpakļauj virusoloģiskajai pārbaudei; kloākas nokasījumi (vai fēces) un trahejas/orofaringālie nokasījumi jāpaņem no vismaz 60 putniem vai no visiem putniem, ja sūtījumā ir mazāk nekā 60 putnu;

b)

ja kontrolputnus neizmanto, tad ievestie putni jāpārbauda virusoloģiski (seroloģiskā testēšana nav piemērota). Trahejas/orofaringālie un/vai kloākas nokasījumi (vai fēces) jāpaņem no vismaz 60 putniem vai no visiem putniem, ja sūtījumā ir mazāk nekā 60 putnu, pirmajās 7 līdz 15 karantīnas dienās.

2)

Papildu 1. punktā izklāstītajai testēšanai, virusoloģiskai pārbaudei jāņem šādi paraugi:

a)

kloākas nokasījumi (vai fēces) un trahejas/orofaringālie nokasījumi, ja iespējams no klīniski slimiem putniem vai slimiem kontrolputniem;

b)

no zarnu satura, smadzenēm, trahejas, plaušām, aknām, liesas, nierēm un citiem redzami skartiem orgāniem pēc iespējas drīzāk pēc nobeigšanās vai nu:

i)

no beigtiem kontrolputniem un visiem putniem, kas atvesti beigti, un tiem, kas nobeigušies karantīnas laikā, vai

ii)

gadījumā, ja ir liela mazo putnu mirstība lielos sūtījumos, no vismaz 10 % beigto putnu.

3)

Visa karantīnas laikā ņemto paraugu virusoloģiskā un seroloģiskā testēšana jāveic kompetentās iestādes norādītās oficiālās laboratorijās, izmantojot diagnostikas procedūras saskaņā ar diagnostikas rokasgrāmatu attiecībā uz putnu gripu un Pasaules Dzīvnieku veselības organizācijas (OIE) Sauszemes dzīvnieku slimību diagnostikas un vakcīnu rokasgrāmatu attiecībā uz Ņūkāslas slimību. Virusoloģiskajām pārbaudēm ir atļauta paraugu apkopošana, apkopojot ne vairāk kā piecu individuālu putnu paraugus vienā. Fēču materiāls jāapkopo atsevišķi no citu orgānu un audu paraugiem.

4)

Vīrusa izolāti jāiesniedz valsts references laboratorijai.


24.3.2007   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 84/30


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 319/2007

(2007. gada 22. marts),

ar ko nosaka aizliegumu kuģiem, kuri peld ar Polijas karogu, zvejot ziemeļu garneles NAFO zonā 3L

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2002. gada 20. decembra Regulu (EK) Nr. 2371/2002 par zivsaimniecības resursu saglabāšanu un ilgtspējīgu izmantošanu saskaņā ar kopējo zivsaimniecības politiku (1), un jo īpaši tās 26. panta 4. punktu,

ņemot vērā Padomes 1993. gada 12. oktobra Regulu (EEK) Nr. 2847/93, ar kuru izveido kontroles sistēmu, kas piemērojama kopējai zivsaimniecības politikai (2), un jo īpaši tās 21. panta 3. punktu,

tā kā:

(1)

Padomes 2006. gada 21. decembra Regulā (EK) Nr. 41/2007, ar ko nosaka 2007. gada zvejas iespējas un ar tām saistītos nosacījumus konkrētiem zivju krājumiem un zivju krājumu grupām, kas piemērojami Kopienas ūdeņos un – attiecībā uz Kopienas kuģiem – ūdeņos, kur nepieciešami nozvejas ierobežojumi (3), ir noteiktas kvotas 2007. gadam.

(2)

Saskaņā ar Komisijas rīcībā esošo informāciju kuģi, kas peld ar šīs regulas pielikumā minētās dalībvalsts karogu vai ir reģistrēti šajā dalībvalstī, ar nozveju no pielikumā norādītā krājuma ir pilnībā apguvuši 2007. gadam iedalīto kvotu.

(3)

Tāpēc jāaizliedz zveja no šā krājuma, nozvejas paturēšana uz kuģa, pārkraušana citā kuģī un izkraušana,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Kvotas pilnīga apguve

Nozvejas kvotu 2007. gadam, kura šīs regulas pielikumā minētajai dalībvalstij iedalīta pielikumā norādītajam krājumam, uzskata par pilnībā apgūtu no pielikumā noteiktās dienas.

2. pants

Aizliegumi

Zveja no šīs regulas pielikumā norādītā krājuma, ko veic kuģi, kuri peld ar pielikumā minētās dalībvalsts karogu vai ir reģistrēti šajā dalībvalstī, ir aizliegta no pielikumā noteiktās dienas. Pēc šīs dienas ir aizliegts paturēt uz kuģa, pārkraut citā kuģī vai izkraut nozveju no šā krājuma, ja to nozvejojuši minētie kuģi.

3. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2007. gada 22. martā

Komisijas vārdā

zivsaimniecības un jūrlietu ģenerāldirektors

Fokion FOTIADIS


(1)  OV L 358, 31.12.2002., 59. lpp.

(2)  OV L 261, 20.10.1993., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1967/2006 (OV L 409, 30.12.2006., 11. lpp. Labotā redakcija OV L 36, 8.2.2007., 6. lpp.).

(3)  OV L 15, 20.1.2007., 1. lpp.


PIELIKUMS

Nr.

03

Dalībvalsts

Polija

Krājums

PRA/N3L.

Suga

Ziemeļu garnele (Pandalus borealis)

Zona

NAFO 3L

Datums

2007. gada 7. marts


24.3.2007   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 84/32


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 320/2007

(2007. gada 22. marts),

ar ko nosaka aizliegumu kuģiem, kuri peld ar Īrijas karogu, zvejot putasu ICES I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe, XII un XIV zonā

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2002. gada 20. decembra Regulu (EK) Nr. 2371/2002 par zivsaimniecības resursu saglabāšanu un ilgtspējīgu izmantošanu saskaņā ar kopējo zivsaimniecības politiku (1), un jo īpaši tās 26. panta 4. punktu,

ņemot vērā Padomes 1993. gada 12. oktobra Regulu (EEK) Nr. 2847/93, ar kuru izveido kontroles sistēmu, kas piemērojama kopējai zivsaimniecības politikai (2), un jo īpaši tās 21. panta 3. punktu,

tā kā:

(1)

Padomes 2006. gada 21. decembra Regulā (EK) Nr. 41/2007, ar ko nosaka 2007. gada zvejas iespējas un ar tām saistītos nosacījumus konkrētiem zivju krājumiem un zivju krājumu grupām, kas piemērojami Kopienas ūdeņos un – attiecībā uz Kopienas kuģiem – ūdeņos, kur nepieciešami nozvejas ierobežojumi (3), ir noteiktas kvotas 2007. gadam.

(2)

Saskaņā ar Komisijas rīcībā esošo informāciju kuģi, kas peld ar šīs regulas pielikumā minētās dalībvalsts karogu vai ir reģistrēti šajā dalībvalstī, ar nozveju no pielikumā norādītā krājuma ir pilnībā apguvuši 2007. gadam iedalīto kvotu.

(3)

Tāpēc jāaizliedz zveja no šā krājuma, nozvejas paturēšana uz kuģa, pārkraušana citā kuģī un izkraušana,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Kvotas pilnīga apguve

Nozvejas kvotu 2007. gadam, kura šīs regulas pielikumā minētajai dalībvalstij iedalīta pielikumā norādītajam krājumam, uzskata par pilnībā apgūtu no pielikumā noteiktās dienas.

2. pants

Aizliegumi

Zveja no šīs regulas pielikumā norādītā krājuma, ko veic kuģi, kuri peld ar pielikumā minētās dalībvalsts karogu vai ir reģistrēti šajā dalībvalstī, ir aizliegta no pielikumā noteiktās dienas. Pēc šīs dienas ir aizliegts paturēt uz kuģa, pārkraut citā kuģī vai izkraut nozveju no šā krājuma, ja to nozvejojuši minētie kuģi.

3. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2007. gada 22. martā

Komisijas vārdā

zivsaimniecības un jūrlietu ģenerāldirektors

Fokion FOTIADIS


(1)  OV L 358, 31.12.2002., 59. lpp.

(2)  OV L 261, 20.10.1993., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1967/2006 (OV L 409, 30.12.2006., 11. lpp. Labotā redakcija OV L 36, 8.2.2007., 6. lpp.).

(3)  OV L 15, 20.1.2007., 1. lpp.


PIELIKUMS

Nr.

04

Dalībvalsts

Īrija

Krājums

WHB/1X14

Suga

Putasu (Micromesistius poutassou)

Zona

EK un starptautiskie ūdeņi ICES I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe, XII un XIV zonā

Datums

2007. gada 27. februāris


24.3.2007   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 84/34


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 321/2007

(2007. gada 23. marts),

ar ko groza Regulu (EEK) Nr. 396/92 par atsevišķu preču klasifikāciju kombinētajā nomenklatūrā

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1987. gada 23. jūlija Regulu (EEK) Nr. 2658/87 par tarifu un statistikas nomenklatūru un kopējo muitas tarifu (1), un jo īpaši tās 9. panta 1. punkta a) apakšpunktu,

tā kā:

(1)

Komisijas Regulas (EEK) Nr. 396/92 (2) pielikuma 4. punktā atsevišķi transportlīdzekļi, kam uzstādīta armētā bezbortu platforma ar hidraulisko izgāšanas ierīci, klasificēti atbilstīgi kombinētās nomenklatūras KN kodam 8704 31 91. Saskaņā ar minēto punktu bezbortu platformas, kas aprīkota ar izgāšanas ierīci, daudzveidības un sarežģītās konstrukcijas dēļ šo izstrādājumu nevar uzskatīt par pašizgāzēju, uz kuru attiecas KN kods 8704 10.

(2)

Lietas C-396/02 (3) spriedumā Eiropas Kopienu Tiesa nosprieda: fakts, ka automobilis ar bezbortu platformu ir aprīkots ar sarežģītu, daudzfunkcionālu un precīzu izgāšanas ierīci, nerada šķēršļus to klasificēt kā pašizgāzēju kombinētās nomenklatūras apakšpozīcijas 8704 10 izpratnē.

(3)

Tā kā Regulā (EEK) Nr. 396/92 noteiktais klasifikācijas pasākums nav saskaņā ar minēto Tiesas spriedumu, kurā konstatēts, ka 4. punkts ir nepareizs, šajā Regulā jāizdara grozījumi, kas paredzētu, ka automobiļi ar hidraulisko izgāšanas ierīci tiek klasificēti atbilstīgi KN kodam 8704 31. Līdz ar to, atbilstoši ir jāsvītro 4. punkts un tas jāatsauc no 1992. gada 10. marta.

(4)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Muitas kodeksa komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (EEK) Nr. 396/92 pielikumā svītro 4. punktu.

2. pants

Šī regula stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 1992. gada 10. marta.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2007. gada 23. martā

Komisijas vārdā

Komisijas loceklis

László KOVÁCS


(1)  OV L 256, 7.9.1987, 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 129/2007 (OV L 56, 23.2.2007., 1. lpp.).

(2)  OV L 44, 20.2.1992., 9. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 705/2005 (OV L 118, 5.5.2005., 18. lpp.).

(3)  2004. gada 16. septembra spriedums, lieta C-396/02, DFDS, [2004] ECR I-8439.


II Tiesību akti, kas pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana nav obligāta

LĒMUMI

Padome

24.3.2007   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 84/35


PADOMES LĒMUMS

(2007. gada 19. marts),

ar ko ieceļ Reģionu komitejas locekli no Itālijas un divus komitejas locekļu aizstājējus no Itālijas

(2007/180/EK)

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu, un jo īpaši tā 263. pantu,

ņemot vērā Itālijas valdības priekšlikumu,

tā kā:

(1)

Padome 2006. gada 24. janvārī pieņēma Lēmumu 2006/116/EK, ar ko laikposmam no 2006. gada 26. janvāra līdz 2010. gada 25. janvārim ieceļ amatā Reģionu komitejas locekļus un to aizstājējus (1).

(2)

Pēc Guido MILANA kunga atkāpšanās no amata Reģionu komitejā ir atbrīvojusies viena locekļa vieta, un pēc Salvatore CUFFARO kunga un Giovanni MASTROCINQUE kunga atkāpšanās no amata ir atbrīvojušās divas locekļa aizstājēja amata vietas,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Ar šo Reģionu komitejā uz atlikušo amata pilnvaru laiku, proti, līdz 2010. gada 25. janvārim, tiek iecelti:

a)

komitejas loceklis:

Guido MILANA kungs, Consigliere comunale di Olevano ROMANO, nomainot Guido MILANA kungu, Consiglio provinciale di Roma;

b)

komitejas locekļa aizstājēji:

Francesco SCOMA kungs, Consigliere dell’Assemblea regionale siciliana, nomainot Salvatore CUFFARO kungu,

Graziano MILIA kungs, Presidente della Provincia di Cagliari, nomainot Giovanni MASTROCINQUE kungu.

2. pants

Šis lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas dienā.

Briselē, 2007. gada 19. martā

Padomes vārdā

priekšsēdētājs

Horst SEEHOFER


(1)  OV L 56, 25.2.2006., 75. lpp.


24.3.2007   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 84/36


PADOMES LĒMUMS

(2007. gada 19. marts),

ar ko ieceļ Reģionu komitejas locekļa aizstājēju no Nīderlandes

(2007/181/EK)

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu, un jo īpaši tā 263. pantu,

ņemot vērā Nīderlandes valdības priekšlikumu,

tā kā:

(1)

Padome 2006. gada 24. janvārī pieņēma Lēmumu 2006/116/EK, ar ko laikposmam no 2006. gada 26. janvāra līdz 2010. gada 25. janvārim ieceļ amatā Reģionu komitejas locekļus un komitejas locekļa aizstājējus (1).

(2)

Pēc Pauline KRIKKE kundzes atkāpšanās no amata komitejā ir atbrīvojusies viena komitejas locekļa aizstājēja vieta,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Ar šo uz atlikušo pilnvaru laiku, proti, līdz 2010. gada 25. janvārim, par Reģionu komitejas locekļa aizstājēju tiek iecelts:

Bas VERKERK kungs, burgemeester van Delft,

nomainot Pauline KRIKKE kundzi.

2. pants

Šis lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas dienā.

Briselē, 2007. gada 19. martā

Padomes vārdā

priekšsēdētājs

Horst SEEHOFER


(1)  OV L 56, 25.2.2006., 75. lpp.


Komisija

24.3.2007   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 84/37


KOMISIJAS LĒMUMS

(2007. gada 19. marts)

par apsekojumu saistībā ar briežu dzimtas dzīvnieku hronisko novājēšanas slimību

(izziņots ar dokumenta numuru K(2007) 860)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(2007/182/EK)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2001. gada 22. maija Regulu (EK) Nr. 999/2001, ar ko paredz noteikumus dažu transmisīvo sūkļveida encefalopātiju profilaksei, kontrolei un apkarošanai (1), un jo īpaši tās 6. panta 1. punktu,

tā kā:

(1)

Hroniskā novājēšanas slimība ir transmisīva sūkļveida encefalopātija (TSE), ar ko slimo briežu dzimtas dzīvnieki un kas ir izplatīta Ziemeļamerikā, bet pagaidām nav reģistrēta Kopienā.

(2)

2004. gada 3. jūnijā Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde (EPNI) publicēja atzinumu, iesakot, ka jāveic mērķtiecīga briežu dzimtas dzīvnieku uzraudzība Kopienā. Šādas uzraudzības mērķis būtu noteikt iespējamo briežu dzimtas dzīvnieku saslimšanu ar TSE. Attiecīgi jāpieņem noteikumi, lai dalībvalstis veiktu apsekojumus saskaņā ar šo atzinumu.

(3)

Regulā (EK) Nr. 999/2001 paredzēti noteikumi dzīvnieku transmisīvo sūkļveida encefalopātiju profilaksei, kontrolei un apkarošanai. Regulā, kurā grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1923/2006, ir izklāstīti noteikumi attiecībā uz briežu dzimtas dzīvnieku TSE monitoringa programmām. Attiecīgi tagad ir iespējams šajā lēmumā noteikt dalībvalstīs veikt TSE apsekojumus briežu dzimtas dzīvniekiem.

(4)

Minētajos apsekojumos jāiekļauj savvaļas un saimniecībā audzētu briežu sugas. Tā kā savvaļas briežu atlase ir jāveic medību sezonā, kam ir ierobežots termiņš, un lai dalībvalstīm atvēlētu pietiekamu laiku atlasīt paredzēto paraugu skaitu, kā iepriekš minēts, šo lēmumu piemēro pēc tam, kad ir stājusies spēkā Regula (EK) Nr. 1923/2006.

(5)

Dalībvalstīm jāiesniedz gada ziņojums par minēto briežu dzimtas dzīvnieku apsekojumu rezultātiem. Ja konstatē pozitīvu TSE rezultātu briežu dzimtas dzīvniekiem, par to nekavējoties ir jāziņo Komisijai.

(6)

Dalībvalstīm jānodrošina tas, ka tirdzniecības pārtikas ķēdē nenonāk briežu dzimtas dzīvnieki, kuriem veic TSE pārbaudes, kamēr netiek saņemts negatīvs rezultāts.

(7)

Šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Darbības joma

Šajā lēmumā paredzēti noteikumi attiecībā uz apsekojumu, lai noteiktu hroniskās novājēšanas slimību (HNS) briežu dzimtas dzīvniekiem (“apsekojums”).

2. pants

Definīcijas

Šā lēmuma vajadzībām definīcijas ir izklāstītas I pielikumā.

3. pants

Apsekojuma darbības joma

1.   Dalībvalstīm jāveic apsekojums, lai noteiktu HNS briežu dzimtas dzīvniekiem saskaņā ar II pielikuma obligātajām prasībām.

2.   Dalībvalstīm jāpabeidz apsekojumi vēlākais līdz 2007. gada medību sezonas beigām.

4. pants

Pasākumi, kas jāveic dalībvalstīm pēc HNS pārbaudēm

Pēc HNS pārbaudes dalībvalstīm jāveic pasākumi, kas izklāstīti III pielikumā.

5. pants

Ziņojumi, ko dalībvalstis sniedz Komisijai

Dalībvalstis iesniedz Komisijai šādus ziņojumus:

a)

ziņojums, ko nekavējoties iesniedz pēc pozitīva vai neskaidra transmisīvās sūkļveida encefalopātijas konstatējuma briežu dzimtas dzīvniekiem;

b)

gada ziņojums par apsekojumu rezultātiem, kā izklāstīts IV pielikumā.

6. pants

Ziņojumu kopsavilkums, ko Komisija sniedz dalībvalstīm

Komisijai jāsniedz dalībvalstīm ziņojumu kopsavilkums, kā noteikts 5. pantā.

7. pants

Adresāti

Šis lēmums ir adresēts dalībvalstīm.

Briselē, 2007. gada 19. martā

Komisijas vārdā

Komisijas loceklis

Markos KYPRIANOU


(1)  OV L 147, 31.5.2001., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1923/2006 (OV L 404, 30.12.2006., 1. lpp.).


I PIELIKUMS

Definīcijas

Šajā lēmumā piemēro šādas definīcijas:

a)

“mērķsugas” ir savvaļas un saimniecībā audzēti staltbrieži (Cervus elaphus) un/vai savvaļas baltastes brieži (Odocoileus virginianus);

b)

“mērķdalībvalstis” ir tās dalībvalstis, kurās ir pietiekoša sugu populācija, lai varētu apsekot statistikai vajadzīgo paraugu skaitu; dalībvalstis atšķiras atkarībā no mērķsugām un no tā, vai savvaļas vai saimniecībā audzētās mērķsugas ir minētas II pielikuma 1. un 2. tabulā;

c)

“klīniski slimi briežu dzimtas dzīvnieki” ir briežu dzimtas dzīvnieki, kuriem ir anomālas uzvedības pazīmes un/vai motoriski traucējumi un/vai kopumā slikts veselības stāvoklis;

d)

“satiksmes negadījumā ievainoti vai miruši briežu dzimtas dzīvnieki” ir briežu dzimtas dzīvnieki, ko notriecis transporta līdzeklis un kuru pirmsnāves veselības stāvokli nevar pārbaudīt;

e)

“krituši/izbrāķēti briežu dzimtas dzīvnieki” ir saimniecībā vai savvaļā atrasti miruši briežu dzimtas dzīvnieki un veselības/vecuma dēļ saimniecībā nokauti briežu dzimtas dzīvnieki;

f)

“nokauti veselīgi briežu dzimtas dzīvnieki” ir veseli, saimniecībā audzēti briežu dzimtas dzīvnieki, kas nokauti kautuvē vai saimniecībā;

g)

“nošauti veselīgi briežu dzimtas dzīvnieki” ir veseli briežu dzimtas dzīvnieki, kas nošauti medību sezonā;

h)

“mērķgrupas” ir briežu dzimtas dzīvnieki, kas definēti c) līdz g) punktā.


II PIELIKUMS

Obligātās prasības saistībā ar apsekojumu, lai noteiktu briežu dzimtas dzīvnieku saslimšanu ar hronisko novājēšanas slimību

1.   Paraugu ņemšana no mērķsugām mērķdalībvalstīs

a)

Mērķdalībvalstis ņem paraugus, lai veiktu hroniskās novājēšanas slimības (HNS) pārbaudes staltbriežiem un baltastes briežiem saskaņā ar 1. tabulu un saimniecībā audzēto staltbriežu populācijai saskaņā ar 2. tabulu.

Mērķdalībvalstīs minētos paraugus var ņemt visās mērķgrupās.

b)

Mērķdalībvalstu kompetentām iestādēm, lemjot par mērķsugu paraugu atlasi, ir jāņem vērā šādi kritēriji:

i)

visiem briežu dzimtas dzīvniekiem jābūt vecākiem par 18 mēnešiem; vecumu nosaka pēc zobu stāvokļa, acīm redzamām brieduma pazīmēm vai citas drošas informācijas;

ii)

ja nošauti veselīgi briežu dzimtas dzīvnieki, paraugi jāņem no briežu dzimtas vīriešu dzimuma dzīvniekiem;

iii)

ja nokauti veselīgi briežu dzimtas dzīvnieki, paraugi jo īpaši jāņem no vecākiem briežu dzimtas vīriešu un sieviešu dzimuma dzīvniekiem.

c)

Mērķdalībvalstu kompetentajām iestādēm, lemjot par mērķsugu paraugu atlasi, vajadzības gadījumā ir jāņem vērā šādu potenciālo riska faktoru iedarbība:

i)

briežu blīvi apdzīvotas vietas;

ii)

augsta saslimstība ar skrepi slimību;

iii)

augsta saslimstība ar GSE;

iv)

briežu dzimtas dzīvnieki, kas ir lietojuši, iespējams, ar TSE inficētu barību;

v)

briežu dzimtas dzīvnieki saimniecībās vai reģionos, kur iepriekš ir reģistrēts imports no reģioniem, ko skārusi briežu dzimtas dzīvnieku vai to izcelsmes produktu HNS.

d)

Lai atlasītu mērķsugas paraugu ņemšanai, mērķdalībvalstu kompetentās iestādes veic paraugu ņemšanu izlases veidā.

2.   Paraugu ņemšana HNS noteikšanai visām briežu dzimtas dzīvnieku sugām visās dalībvalstīs

Lai konstatētu HNS, kā prioritāte visās dalībvalstīs ir paraugu ņemšana no visiem briežu dzimtas dzīvniekiem, kas klīniski slimi, krituši/izbrāķēti, kā arī satiksmes negadījumā ievainoti vai miruši. Dalībvalstu kompetentās iestādes cenšas maksimāli palielināt to, ka šie briežu dzimtas dzīvnieki ir apzināti, un nodrošināt, ka pēc iespējas vairāk šādu dzīvnieku ir pārbaudīti attiecībā uz HNS.

1.   tabula

Savvaļas staltbrieži (Cervus elaphus) un baltastes brieži (Odocoileus virginianus)

 

Mērķsugu populācija

Paraugu lielums

Čehija

25 000

598

Vācija

150 000

598

Spānija

No 220 000 līdz 290 000

598

Francija

100 000

598

Itālija

44 000

598

Latvija

28 000

598

Ungārija

74 000

598

Austrija

150 000

598

Polija

600 000

598

Slovākija

38 260

598

Somija

30 000

598

Apvienotā Karaliste

382 500

598


2.   tabula

Saimniecībā audzēti staltbrieži (Cervus elaphus elaphus)

 

Mērķsugu populācija

Paraugu lielums

Čehija

> 9 000

576

Vācija

11 500

598

Francija

17 000

598

Īrija

10 000

581

Austrija

10 000

581

Apvienotā Karaliste

28 000

598

3.   Paraugu ņemšana un laboratorijas pārbaudes

Obex paraugu ievāc un pārbauda katram briežu dzimtas dzīvniekam no šā pielikuma 1. un 2. punktā minētajiem paraugiem. Vismaz daļa no katra parauga jāsaglabā svaiga vai sasaldēta, kamēr nav saņemts negatīvs rezultāts, gadījumam, ja būs vajadzīgs biotests.

Attiecībā uz ieteikumiem par metodēm un protokoliem dalībvalstu kompetentajām iestādēm jāatsaucas uz Regulas (EK) Nr. 999/2001 X pielikuma C nodaļas 3. punktu.

Ātrās pārbaudes, kas minētas Regulas (EK) Nr. 999/2001 X pielikuma C nodaļas 4. punktā un ko pielieto transmisīvās sūkļveida encefalopātijas (TSE) noteikšanai liellopu vai mazu atgremotāju obex, uzskata par piemērotām, lai izmantotu paraugu ņemšanā, kas minēta šā pielikuma 1. un 2. punktā. Skrīninga vajadzībām dalībvalstis drīkst izmantot arī imūnhistoķīmiju, bet ir jāveic kvalifikācijas pārbaude Kopienas references laboratorijā. Ja dalībvalsts nevar apstiprināt pozitīvu rezultātu, veicot ātro pārbaudi, tā sūta atbilstošus audus uz Kopienas references laboratoriju apstiprināšanai. Ja rezultāti attiecībā uz TSE ir pozitīvi, piemēro protokolu, kas minēts Regulas (EK) Nr. 999/2001 X pielikuma C nodaļas 3.2. punkta c) apakšpunkta i) un ii) daļā.

4.   Genotipa noteikšana

Konstatējot pozitīvu TSE rezultātu briežu dzimtas dzīvniekiem, priona proteīna genotips jānosaka katrā gadījumā saskaņā ar Kopienas references laboratorijas pamatnostādnēm attiecībā uz TSE.


III PIELIKUMS

Pasākumi pēc briežu dzimtas dzīvnieku pārbaudēm

1.

Ja briežu dzimtas dzīvnieks, ko paredzēts laist tirgū lietošanai pārtikā, ir atlasīts HNS pārbaudei, dalībvalstīm jānodrošina tā kautķermeņa izsekojamība, kā arī tas, ka to nerealizē komerciālai tirdzniecībai, kamēr nav saņemts negatīvs rezultāts, veicot ātro pārbaudi.

2.

Iespēju robežās un ja piemēro 1. punktu, mednieku, medību pārzini vai lauksaimnieku, ja zināms, informē par paraugiem, kas iesniegti HNS pārbaudēm, un pēc iespējas ātrāk oficiāli ziņo par pozitīvu rezultātu gadījumiem, veicot ātro pārbaudi.

3.

Dalībvalstīm ir tiesības paturēt parauga materiālu turpmākai diagnostikai vai izpētei, kamēr nav saņemti negatīvi HNS pārbaudes rezultāti.

4.

Iespēju robežās, izņemot materiālu, ko patur turpmākai diagnostikai vai izpētei, visas to briežu dzimtas dzīvnieku ķermeņa daļas, kuriem bija pozitīvs HNS rezultāts, veicot ātro pārbaudi, ieskaitot ādu, jāiznīcina saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1774/2002 (1) 4. panta 2. punkta a), b) vai e) apakšpunktu.


(1)  OV L 273, 10.10.2002., 1. lpp.


IV PIELIKUMS

Prasības attiecībā uz ziņojumu iesniegšanu un reģistrēšanu

1.   Prasības dalībvalstīm

Informācija, kas jāsniedz dalībvalstīm gada ziņojumā par apsekojuma rezultātiem attiecībā uz HNS

a)

Briežu dzimtas dzīvnieku paraugu skaits pēc mērķgrupas, kas iesniegti pārbaudei, atbilst šādiem kritērijiem:

suga,

saimniecībā audzēti vai savvaļas briežu dzimtas dzīvnieki,

mērķgrupa,

dzimums,

vecums.

b)

Ātrās pārbaudes un apstiprinošās pārbaudes (pozitīvo un negatīvo rezultātu skaits), un vajadzības gadījumā diferencējošās pārbaudes, audu paraugs un pielietotā ātrā pārbaude un apstiprinošā metode.

c)

Ģeogrāfiskā atrašanās vieta, ieskaitot izcelsmes valsti, ja tā nav ziņotājdalībvalsts, kur konstatēti TSE pozitīvi gadījumi.

d)

Ikviena briežu dzimtas dzīvnieka genotips un suga, kuram konstatēta TSE.

2.   Ziņojumu iesniegšanas periodi

Rezultātus par paraugu ņemšanu HNS noteikšanai iepriekšējā gadā sniedz gada ziņojumā.

Minēto ziņojumu iesniedz pēc iespējas ātrāk, bet ne vēlāk kā sešus mēnešus pēc katra ikgadējā apsekojuma beigām.

2007. gada ziņojumā iekļauj 2007. gada medību sezonas rezultātus, pat ja daži paraugi ir ņemti 2008. gadā.


24.3.2007   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 84/44


KOMISIJAS LĒMUMS

(2007. gada 23. marts),

ar ko groza Lēmumu 2005/760/EK par dažiem aizsardzības pasākumiem attiecībā uz nebrīvē turētu putnu ievešanu saistībā ar aizdomām par ļoti patogēno putnu gripu dažās trešās valstīs

(izziņots ar dokumenta numuru K(2007) 1259)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(2007/183/EK)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1990. gada 26. jūnija Direktīvu 90/425/EEK par veterinārajām un zootehniskajām pārbaudēm, kas piemērojamas Kopienā iekšējā tirdzniecībā ar noteiktiem dzīviem dzīvniekiem un produktiem, lai izveidotu iekšējo tirgu (1), un jo īpaši tās 10. panta 4. punktu,

ņemot vērā Padomes 1991. gada 15. jūlija Direktīvu 91/496/EEK, ar ko nosaka principus attiecībā uz tādu dzīvnieku veterināro pārbaužu organizēšanu, kurus Kopienā ieved no trešām valstīm, un ar ko groza Direktīvu 89/662/EEK, Direktīvu 90/425/EEK un Direktīvu 90/675/EEK (2), un jo īpaši tās 18. panta 7. punktu,

ņemot vērā Padomes 1997. gada 18. decembra Direktīvu 97/78/EK, ar ko nosaka principus, kuri reglamentē veterināro pārbaužu organizēšanu attiecībā uz produktiem, ko ieved Kopienā no trešām valstīm (3), un jo īpaši tās 22. panta 6. punktu,

tā kā:

(1)

Pēc putnu gripas uzliesmojumiem 2004. gadā Āzijas dienvidaustrumos, ko izraisīja ļoti patogēns vīrusa celms, Komisija pieņēma vairākus aizsardzības pasākumus. Viens no šiem pasākumiem bija Komisijas 2005. gada 27. oktobra Lēmums 2005/760/EK par dažiem aizsardzības pasākumiem attiecībā uz nebrīvē turētu putnu ievešanu saistībā ar aizdomām par ļoti patogēno putnu gripu dažās trešās valstīs (4). Šis lēmums pašlaik ir spēkā līdz 2007. gada 31. martam.

(2)

Komisijas 2000. gada 16. oktobra Lēmums 2000/666/EK, ar ko nosaka dzīvnieku veselības nosacījumus un veterināro sertifikāciju attiecībā uz putnu ievedumiem, izņemot mājputnus, kā arī karantīnas nosacījumus (5), nosaka dzīvnieku veselības nosacījumus attiecībā uz dažu tādu putnu ievedumiem, izņemot mājputnus, kuri norādīti minētajā lēmumā, kā arī karantīnas nosacījumus šādiem putniem.

(3)

Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādes (EPNI) Dzīvnieku veselības un labturības ekspertu grupa 2006. gada 27. oktobrī pieņēma zinātnisku atzinumu par draudiem dzīvnieku veselībai un labturībai, kas saistīti ar savvaļas putnu, izņemot mājputnus, ievešanu Kopienā (“atzinums”). Atzinumā ir noteiktas vairākas jomas, kurās, mainot Kopienas dzīvnieku veselības nosacījumus šādu putnu ievedumiem, varētu ievērojami samazināt konstatētos draudus veselībai, kas saistīti ar šādiem ievedumiem. Pamatojoties uz atzinumu, ir pārskatīti dzīvnieku veselības nosacījumi šādiem ievedumiem un atcelts Lēmums 2000/666/EK, aizstājot to ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 318/2007 (6).

(4)

Regulā (EK) Nr. 318/2007 paredzētie jaunie dzīvnieku veselības nosacījumi ir stingrāki nekā noteikumi, kas pašlaik ir spēkā, tāpēc minētā regula stāsies spēkā ne agrāk kā 2007. gada 1. jūlijā, lai dotu laiku dalībvalstīm un trešām valstīm, kas eksportē šādus putnus uz Kopienu, pielāgoties jaunajiem pasākumiem.

(5)

Ņemot vērā atzinumu un pašreizējo dzīvnieku veselības stāvokli pasaulē saistībā ar putnu gripu, nedrīkst pieļaut šādu putnu ievešanu, nenosakot stingras prasības šādiem ievedumiem.

(6)

Tāpēc līdz 2007. gada 30. jūnijam jāturpina piemērot Lēmumā 2005/760/EK paredzētos aizsardzības pasākumus. Attiecīgi jāgroza minētā lēmuma piemērošanas datums.

(7)

Tāpēc attiecīgi jāgroza Lēmums 2005/760/EK.

(8)

Šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Lēmuma 2005/760/EK 6. pantā datumu “[līdz] 2007. gada 31. martam” aizstāj ar datumu “[līdz] 2007. gada 30. jūnijam”.

2. pants

Dalībvalstis nekavējoties veic vajadzīgos pasākumus, lai izpildītu šo lēmumu, un šos pasākumus publicē. Dalībvalstis par to nekavējoties informē Komisiju.

3. pants

Šis lēmums ir adresēts dalībvalstīm.

Briselē, 2007. gada 23. martā

Komisijas vārdā

Komisijas loceklis

Markos KYPRIANOU


(1)  OV L 224, 18.8.1990., 29. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2002/33/EK (OV L 315, 19.11.2002., 14. lpp.).

(2)  OV L 268, 24.9.1991., 56. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Direktīvu 2006/104/EK (OV L 363, 20.12.2006., 352. lpp.).

(3)  OV L 24, 30.1.1998., 9. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Direktīvu 2006/104/EK.

(4)  OV L 285, 28.10.2005., 60. lpp. Lēmumā jaunākie grozījumi izdarīti ar Lēmumu 2007/21/EK (OV L 7, 12.1.2007., 44. lpp.).

(5)  OV L 278, 31.10.2000., 26. lpp. Lēmumā jaunākie grozījumi izdarīti ar Lēmumu 2002/279/EK (OV L 99, 16.4.2002., 17. lpp.).

(6)  Sk. šā Oficiālā Vēstneša 7. lpp.