ISSN 1725-5112

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 72

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

50. sējums
2007. gada 13. marts


Saturs

 

I   Tiesību akti, kas pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana ir obligāta

Lappuse

 

 

REGULAS

 

*

Padomes Regula (EK) Nr. 260/2007 (2007. gada 9. marts), ar ko piemēro galīgu antidempinga maksājumu un galīgi iekasē pagaidu maksājumu, kurš noteikts konkrētu Ķīnas Tautas Republikas izcelsmes volframa elektrodu importam

1

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 261/2007 (2007. gada 12. marts), ar kuru nosaka standarta ievešanas vērtības nolūkā noteikt ievešanas cenu atsevišķu veidu augļiem un dārzeņiem

10

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 262/2007 (2007. gada 12. marts), ar kuru groza ar Regulu (EK) Nr. 1002/2006 noteiktās reprezentatīvās cenas un papildu ievedmuitas nodokļus atsevišķiem cukura nozares produktiem 2006./2007. saimnieciskajā gadā

12

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 263/2007 (2007. gada 12. marts), ar ko nosaka galīgo kompensācijas likmi un procentus B sistēmas izvešanas atļauju piešķiršanai augļu un dārzeņu nozarē (tomāti, apelsīni, citroni, galda vīnogam un āboliem)

14

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 264/2007 (2007. gada 9. marts), ar ko nosaka aizliegumu kuģiem, kuri peld ar Francijas karogu, zvejot jūrasvelnus ICES VIIIc, IX un X zonā; CECAF 34.1.1. EK ūdeņos

16

 

 

II   Tiesību akti, kas pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana nav obligāta

 

 

LĒMUMI

 

 

Komisija

 

 

2007/163/EK

 

*

Komisijas Lēmums (2006. gada 10. jūlijs), ar ko koncentrāciju atzīst par saderīgu ar kopējo tirgu un EEZ līguma darbību (Lieta Nr. COMP/M.4000 – INCO/Falconbridge) (izziņots ar dokumenta numuru K(2006) 3052)  ( 1 )

18

 

 

2007/164/EK

 

*

Komisijas Lēmums (2006. gada 19. jūlijs), ar ko koncentrāciju atzīst par saderīgu ar kopējo tirgu un EEZ līguma darbību (Lieta Nr. COMP/M.3796 – OMYA/J.M. HUBER PCC) (izziņots ar dokumenta numuru K(2006) 3163)  ( 1 )

24

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.


I Tiesību akti, kas pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana ir obligāta

REGULAS

13.3.2007   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 72/1


PADOMES REGULA (EK) Nr. 260/2007

(2007. gada 9. marts),

ar ko piemēro galīgu antidempinga maksājumu un galīgi iekasē pagaidu maksājumu, kurš noteikts konkrētu Ķīnas Tautas Republikas izcelsmes volframa elektrodu importam

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes Regulu (EK) Nr. 384/96 (1995. gada 22. decembris) par aizsardzību pret importu par dempinga cenām no valstīm, kas nav Eiropas Kopienas dalībvalstis (1) (“pamatregula”), un jo īpaši tās 9. pantu,

ņemot vērā priekšlikumu, ko Komisija iesniedza pēc apspriešanās ar Padomdevēju komiteju,

tā kā:

A.   PAGAIDU PASĀKUMI

(1)

Komisija ar Regulu (EK) Nr. 1350/2006 (2) (“pagaidu regula”) ir piemērojusi antidempinga pagaidu maksājumu konkrētu tādu Ķīnas Tautas Republikas izcelsmes (“ĶTR”) izcelsmes volframa elektrodu importam, kurus patlaban klasificē ar KN kodu ex 8101 99 10 un ex 8515 90 00 (KN kods kopš 2007. gada 1. janvāra).

(2)

Jāatgādina, ka dempinga un kaitējuma izmeklēšana aptvēra laikposmu no 2005. gada 1. janvāra līdz 2005. gada 31. decembrim (“izmeklēšanas periods” vai “IP”). Attiecībā uz tendencēm saistībā ar kaitējuma novērtējumu Komisija izanalizēja datus par laikposmu no 2001. gada 1. janvāra līdz izmeklēšanas perioda beigām (“attiecīgais periods”).

B.   TURPMĀKĀ PROCEDŪRA

(3)

Pēc tam, kad bija noteikts antidempinga pagaidu maksājums konkrētu ĶTR izcelsmes volframa elektrodu importam, dažas ieinteresētās personas sniedza rakstiskus komentārus. Visām personām, kas to pieprasīja, tika sniegta iespēja tikt uzklausītām mutiski.

(4)

Komisija turpināja vākt un pārbaudīt visu informāciju, ko tā uzskatīja par vajadzīgu galīgajiem secinājumiem. Mutiski paustie un rakstiskie komentāri, ko sniedza attiecīgās personas, tika pārbaudīti, un, ja uzskatīja par vajadzīgu, pagaidu secinājumi tika attiecīgi grozīti. Tāpēc Komisija veica pārbaudes apmeklējumus šādos uzņēmumos.

a)

Nesaistītais importētājs Kopienā

Comptoir Lyonnais de Soudage SA, Lyon, Francija

b)

Saistītie uzņēmumi Kopienā

Alexander Binzel Schweißtechnik GmbH & Co., KG, Buseck, Vācija

Binzel France Sarl, Strasbourg, Francija

(5)

Visas personas tika informētas par būtiskajiem faktiem un apsvērumiem, pamatojoties uz kuriem plānoja ieteikt galīgā antidempinga maksājuma noteikšanu konkrētu ĶTR izcelsmes volframa elektrodu importam un tādu summu galīgo iekasēšanu, kuras galvo ar pagaidu maksājumu. Tika noteikts arī termiņš, kurā tās pēc šīs informācijas paziņošanas varēja sniegt iebildes.

(6)

Mutiski paustie un rakstiskie komentāri, ko sniedza minētās personas, tika izskatīti, un vajadzības gadījumā secinājumi tika attiecīgi grozīti.

C.   ATTIECĪGAIS RAŽOJUMS UN LĪDZĪGI RAŽOJUMI

(7)

Attiecīgais ražojums ir volframa elektrodi (“VE”), tostarp volframa metināšanas stieņi un stiegras, kuru sastāvā volframs ir 94 % no svara vai vairāk, izņemot tādus, kas iegūti saķepinot, neatkarīgi no tā, vai tie ir vai nav sagriezti vajadzīgajā garumā. To patlaban klasificē ar KN kodu ex 8101 99 10 un ex 8515 90 00 (KN kods no 2007. gada 1. janvāra). Attiecīgo ražojumu izmanto metināšanas un tai līdzīgos procesos, tostarp volframa elektrodu loka metināšanai inertās gāzes aizsardzībā, plazmas loka metināšanai un griešanai un termiskajai uzsmidzināšanai.

(8)

Viens importētājs apšaubīja pagaidu regulas 13. apsvērumā izklāstīto secinājumu par to, ka šajā procedūrā visus VE uzskata par vienu ražojumu. Šis importētājs uzsvēra VE dažādu veidu, un jo īpaši viena veida, kuru importētājs ir pats patentējis, atšķirīgās īpašības.

(9)

Tomēr kopš izmeklēšanas sākuma Komisijai ir bijis zināms, ka ir vairāki VE veidi un ka tos pārdod dažādos garumos un biezumos un ka VE var būt izgatavoti no tīra volframa vai sakausēti ar nelielu procentuālo daudzumu tāda metāla, kā, piemēram, torijs, lantāns, cerijs, cirkonijs, vai ar to apvienojumu. Šī sakausēšana ietekmē elektrodu raksturīgās īpašības, proti, uzliesmošanas spēju, stabilitāti un izturību, sniedzot iespēju tos labāk pielāgot īpašajiem izmantošanas mērķiem. Neraugoties uz dažādo veidu VE tehnisko īpašību atšķirībām, uzskata, ka to kopējās galvenās fiziskās īpašības un aizstājamības līmenis ir pietiekams, lai šīs izmeklēšanas vajadzībām tos uzskatītu par vienu ražojumu, jo tiem ir vienas un tās pašas galvenās fiziskās un ķīmiskās īpašības.

(10)

Tomēr būtu jāatzīmē, ka dažādie VE veidi, kā minēts iepriekš, ir ņemti vērā, aprēķinot dempinga starpību un kaitējuma apmēru.

(11)

Šā dokumenta 8. apsvērumā minētais importētājs arī norādīja uz ražošanas procesa atšķirībām starp Eiropas un ĶTR ražotājiem un apgalvoja, ka ĶTR VE esot augstāka kvalitāte. Turklāt ražotājs eksportētājs apgalvoja, ka viņa elektrodiem ir labāka kvalitāte nekā konkurentu ražotajiem elektrodiem, un tie jebkurā gadījumā ir labāk pielāgoti grupas ražotajam ražojumam – TIG metināšanas deglim. Attiecībā uz pēdējo apgalvojumu būtu jāuzsver, ka atbilstīgi pieejamajiem pierādījumiem neviena kvalitatīvā atšķirība nav tāda, lai nevarētu izmantot citu uzņēmumu ražotos elektrodus šajā īpašajā izmantošanas jomā, pat ja tie nenodrošinātu optimālu piestiprinājumu degļiem. Attiecībā uz apgalvojumu par būtiskām kvalitātes atšķirībām, kā norādīja importētājs, starp VE, ko Kopienā ražoja un pārdeva Kopienas ražošanas nozare, un VE, ko importēja Kopienā no ĶTR, nebija pieejama objektīva informācija, kas apstiprinātu vai ar ko noteiktu šādas pamanāmas būtiskas kvalitātes atšķirības. Tāpēc VE, ko ražoja un pārdeva Kopienā, un VE, ko importēja Kopienā no ĶTR, uzskatīja par līdzīgiem pamatregulas 1. panta 4. punkta nozīmē, un šajā ziņā netika izdarītas korekcijas kaitējuma aprēķinos.

(12)

Tā kā citi komentāri par attiecīgo ražojumu un līdzīgo ražojumu nav saņemti, ar šo apstiprina pagaidu regulas 12. līdz 15. apsvērumu.

D.   DEMPINGS

1.   Tirgus ekonomikas režīms (“TER”)

(13)

Ražotājs eksportētājs, kuram atteica TER, jo tas neatbilda TER otrajam kritērijam, kā izklāstīts pamatregulas 2. panta 7. punkta c) apakšpunktā, apgalvoja, ka grāmatvedības sistēmā konstatētās neatbilstības skāra tikai dažus gadījumus un ka pa to laiku uzņēmuma grāmatvedības sistēma ir uzlabota, lai izpildītu starptautiskos grāmatvedības standartus. Tomēr šis uzņēmums savu apgalvojumu nepamatoja vai nesniedza nekādus pierādījumus. Turklāt no pierādījumiem, kas tika gūti pārbaudē, kuru veica uzņēmumā, ir skaidrs, ka konstatētā prakse bija acīmredzams starptautisko grāmatvedības standartu, kā arī ĶTR grāmatvedības noteikumu pārkāpums, pat ja tā pēc IP tiktu labota.

(14)

Ievērojot to, ka attiecībā uz TER piešķiršanu nebija citu apsvērumu, ar šo apstiprina secinājumus, kas izklāstīti pagaidu regulas 16. līdz 21. apsvērumā.

2.   Atsevišķs režīms (“AR”)

(15)

Pēc provizoriskas informācijas sniegšanas Kopienas ražošanas nozare apstrīdēja AR piešķiršanu 13. apsvērumā minētajam ražotājam eksportētājam, jo uzņēmuma grāmatvedībā tika atklātas neatbilstības arī attiecībā uz eksporta preču pārdošanas apjomu uzskaiti. Šajā ziņā būtu jāatzīmē, ka uzņēmums atbilda visiem pamatregulas 9. panta 5. punktā izklāstītajiem kritērijiem, un tādēļ nebija pamata tam atteikt AR pieprasījumu. Turklāt visus pierādījumus saistībā ar eksporta darījumiem uz Kopienu, kurus uzņēmums veica IP ļoti nelielā apmērā, varēja iegūt uzņēmuma galvenās antidempinga anketas pārbaudes apmeklējumā, un nekavējoties varēja izdarīt vienu eksporta datu labojumu, kas bija vajadzīgs. Tādēļ Kopienas ražošanas nozares apgalvojums tika noraidīts.

(16)

Ievērojot to, ka nebija citu apsvērumu, ar šo apstiprina secinājumus attiecībā uz AR, kā izklāstīts pagaidu regulas 22. līdz 25. apsvērumā.

3.   Normālā vērtība

a)   Normālās vērtības noteikšana ĶTR ražotājam eksportētājam, kam piešķirts TER

(17)

Pēc provizoriskas informācijas sniegšanas attiecīgais ražotājs eksportētājs iesniedza ikmēneša normālo vērtību, saistot IP pārbaudīto, vidējo normālo vērtību ar galvenās izejvielas, amonija paravolframa (“APV”), cenu attīstību, lai parādītu, ka, salīdzinot ikmēneša eksporta cenas, IP beigās dempinga vairs nebija. Turklāt šī ikmēneša normālā vērtība netieši norādīja uz to, ka pagaidu secinājumu par dempingu būtībā bija radījusi krasa APV cenu palielināšanās, uz ko uzņēmums, paaugstinot APV eksporta pārdošanas cenu, reaģēja nevis tūlīt, bet IP beigās. Uzņēmums lūdza Komisiju ņemt vērā šo risinājumu un to, ka dempinga starpības aprēķināšanas pamatā bija vienīgi IP pēdējo sešu mēnešu vai pēdējā ceturkšņa rādītāji. Tomēr šis apgalvojums bija jānoraida, jo IP nesaskanība būtu diskriminējoša pret citiem uzņēmumiem, kuros veica izmeklēšanu un kurus tādā pašā veidā skāra APV vispārējā cenu paaugstināšanās. Turklāt minētais pieprasījums neatbilst izmeklēšanas perioda jēdzienam. Patiešām, tas liecināja par to, ka dati pēc izvēles bija atlasīti tikai par daļu no izmeklēšanas perioda.

(18)

Šajā sakarā līdz ar provizoriskās informācijas sniegšanu Kopienas ražošanas nozare apgalvoja, ka jākoriģē to izejvielu izmaksas, kuras izmantoja uzņēmuma, kam piešķirts TER, normālās vērtības noteikšanai. Attiecībā uz Kopienas ražošanas nozari šāda korekcija būtu pamatota saskaņā ar pamatregulas 2. panta 3. un 5. punktu, jo uz ĶTR volframa tirgu attiecina valsts intervenci makroekonomiskajā līmenī un tādējādi galvenās izejvielas, APV, cenas iekšzemes tirgū pastāvīgi ir saglabājušās zemākas nekā APV eksporta cenas.

(19)

Iepriekšminētais apgalvojums tika pārbaudīts, analizējot ĶTR valdības politiku ietekmi makroekonomiskajā līmenī, kas varētu radīt atšķirīgus APV cenu līmeņus iekšzemes tirgū un eksporta tirgos. Izmeklēšanā atklāja, ka ĶTR pievienotās vērtības nodokļa (PVN) atmaksāšanas politika zināmā mērā mazina volframa un tā ražojumu, piemēram, APV, eksportu, jo eksportētājiem atmaksā tikai to PVN daļu, kas samaksāta par iekšzemes tirgū iepirktajām izejvielām. Turklāt tas nozīmē, ka VE ražotājiem eksportējot rodas papildu izmaksas. Tāpēc saskaņā ar pamatregulas 2. panta 10. punkta b) apakšpunktu normālā vērtība tika koriģēta, lai atspoguļotu kopējās izmaksas, kas radušās iepriekšminētās PVN shēmas izmantošanas rezultātā. Tiek uzskatīts, ka papildu korekcijas nav nepieciešamas.

(20)

Neatkarīgi no iepriekšminētās korekcijas attiecībā uz normālo vērtību ar šo apstiprina vispārējo metodiku, kā izklāstīts pagaidu regulas 26. līdz 33. apsvērumā.

b)   Normālās vērtības noteikšana ĶTR ražotājiem eksportētājiem, kam nav piešķirts TER

i)   Analogā valsts

(21)

Tā kā nav attiecīgu komentāru par ASV kā analogās valsts izmantošanu, ar šo apstiprina pagaidu regulas 34. līdz 38. apsvērumu.

ii)   Normālā vērtība

(22)

Tā kā nav komentāru par normālās vērtības noteikšanu ražotājiem eksportētājiem, kuriem nav piešķirts TER, ar šo pilnībā apstiprina pagaidu regulas 39. līdz 46. apsvērumu.

4.   Eksporta cenas

(23)

Attiecībā uz eksporta cenām vienam uzņēmumam, kuram bija piešķirts AR, kā arī uzņēmumam, kurš sadarbojās, kuram nebija piešķirts TER/AR un kura dempinga starpību izmantoja par pamatu dempinga starpības noteikšanai visā valstī, kā skaidrots pagaidu regulas 54. līdz 56. apsvērumā, tās tika pārskatītas, neiekļaujot divus darījumus, kas nav veikti IP.

(24)

Pēc provizoriskās informācijas sniegšanas ražotājs eksportētājs, kuram bija piešķirts TER un kura preču pārdošana eksportam uz Kopienu tika veikta, izmantojot saistītu importētāju, un pēc tam tika veikta preču tālākpārdošana saistītiem un nesaistītiem uzņēmumiem Kopienā, apgalvoja, ka saistīto uzņēmumu pārdošanas, vispārējās un administratīvās (PV un A) izmaksas, ko izmantoja eksporta cenas noteikšanai saskaņā ar pamatregulas 2. panta 9. punktu, bija novērtētas par augstu un neatspoguļoja izmaksas, kas radušās VE pārdošanā. Ražotājs eksportētājs lūdza Komisiju izmantot sākotnējās PV un A izmaksas, kas norādītas saistīto izplatītāju atbildēs uz anketas jautājumiem, kuras sākotnēji nevarēja atzīt par pareizām, jo trūka pierādījumu par izmaksu sadales metodi. Uzņēmums sniedza apstiprinošus pierādījumus par sākotnēji izmantoto sadales metodi, kuras pamatā bija uzņēmumu pašā sākumā izmantotais iekšējais standarts. Sniegtos pierādījumus pēc tam nekavējoties pārbaudīja un konstatēja, ka sākotnējā sadales metode atbilst ar VE pārdošanu saistītajām izmaksām. Tādējādi apgalvojums tika apstiprināts, un saistīto izplatītāju PV un A izmaksas tika attiecīgi koriģētas.

(25)

Attiecībā uz abu nesaistīto importētāju peļņas normu, no kuriem viens tika sākotnēji izmantots iepriekšminētā ražotāja eksportētāja saliktās eksporta cenas aprēķināšanai, konstatēja, ka minētās peļņas normas nebūtu jāizmanto, jo šo uzņēmumu saimnieciskā darbība nav pietiekami salīdzināma ar attiecīgā saistītā importētāja darbību. Patiešām, lielāko daļu VE, ko importējis šis saistītais importētājs, turpmāk ieļauj galvenajā ražojumā – metināšanas deglī, ko izgatavo minētā grupa. Būtu jānorāda arī tas, ka VE vērtība ir mazāka salīdzinājumā ar galaproduktu. Pamatojoties uz to, secināja, ka paša saistītā importētāja peļņas norma radītu precīzāku peļņas normas pamatvērtību, lai noteiktu eksporta cenu.

(26)

Citi komentāri par eksporta cenām netika saņemti, un tādējādi ar šo apstiprina vispārējo metodoloģiju, kas izklāstīta pagaidu regulas 47. un 48. apsvērumā, izņemot paša saistītā importētāja peļņas normas izmantošanu tā ražotāja saliktās eksporta cenas aprēķināšanai, kuram bija piešķirts TER, kā aprakstīts iepriekš.

5.   Salīdzināšana

(27)

Iepriekš 17. līdz 20. un 22. apsvērumā minētās normālās vērtības un eksporta cenas, kas pārskatītas atbilstīgi 23. līdz 26. apsvērumā minētajam, tika salīdzinātas, pamatojoties uz cenu no rūpnīcas. Lai nodrošinātu taisnīgu normālās vērtības un eksporta cenas salīdzinājumu, saskaņā ar pamatregulas 2. panta 10. punktu ņēma vērā to faktoru atšķirības, par kuriem apgalvoja un pierādīja, ka tie ietekmē cenas un cenu salīdzināmību. Faktori, attiecībā uz kuriem tika apstiprinātas korekcijas, bija netiešie nodokļi, kā aprakstīts 19. apsvērumā, transporta, apdrošināšanas un papildu izmaksas, iepakošanas izmaksas, kredīta procenti un bankas komisijas maksas.

6.   Dempinga starpība

a)   Ražotājam eksportētājam, kurš sadarbojās un kuram ir piemērots TER

(28)

Ņemot vērā iepriekšminēto, galīgā dempinga starpība, kas izteikta kā procenti no CIF cenas līdz Kopienas robežai pirms nodokļu samaksas, ir šāda:

Uzņēmums

Galīgā dempinga starpība

Shandong Weldstone Tungsten Industry Co., Ltd

17 %

b)   Ražotājam eksportētājam, kurš sadarbojās un kuram ir piemērots TER

(29)

Pēc tam, kad tika koriģēta tā otra uzņēmuma eksporta cena, kuram bija piešķirts AR, galīgās dempinga starpības, kas izteiktas kā procenti no CIF cenas līdz Kopienas robežai pirms nodokļu samaksas, ir šādas:

Uzņēmums

Galīgā dempinga starpība

Shaanxi Yuheng Tungsten & Molybdenum Industrial Co., Ltd

107,3 %

Beijing Advanced Metal Materials Co., Ltd

128,4 %

c)   Visiem pārējiem ražotājiem eksportētājiem

(30)

Pēc tam, kad tika koriģēta tā ražotāja eksportētāja eksporta cena, kuram nebija piešķirts TER/AR, galīgo dempinga līmeni visas valsts mērogā noteica 160,2 % apmērā no CIF cenas līdz Kopienas robežai pirms nodokļu samaksas.

E.   KAITĒJUMS

1.   Kopienas produkcija

(31)

Tā kā nav nekādu komentāru par Kopienas produkciju, ar šo apstiprina pagaidu regulas 57. un 58. apsvērumu.

2.   Kopienas ražošanas nozares definīcija

(32)

Tā kā nav nekādu komentāru par Kopienas ražošanas nozares definīciju, ar šo apstiprina pagaidu regulas 59. apsvērumu.

3.   Patēriņš Kopienā

(33)

Tā kā nav nekādu komentāru par patēriņu Kopienā, ar šo apstiprina pagaidu regulas 60. apsvērumu.

4.   Imports Kopienā no attiecīgās valsts

(34)

Tā kā nav nekādu komentāru par importu no attiecīgās valsts, ar šo apstiprina pagaidu regulas 61. līdz 66. apsvērumu.

5.   Stāvoklis Kopienas ražošanas nozarē

(35)

Tā kā nav nekādu komentāru par stāvokli Kopienas ražošanas nozarē, ar šo apstiprina pagaidu regulas 67. līdz 93. apsvērumu.

F.   CĒLOŅSAKARĪBA

(36)

Tā kā par šo jautājumu nav jaunas un pamatotas informācijas vai argumentu, ar šo apstiprina pagaidu regulas 94. līdz 114. apsvērumu.

G.   KOPIENAS INTERESES

(37)

Trīs eksportētāji, viena eksportētāju apvienība un viens importētājs vairākkārt pauda bažas par to, ka ar pagaidu maksājumiem panāktu ĶTR eksportētāju izstumšanu no Kopienas tirgus. Ņemot vērā, ka ir tikai divi Kopienas ražotāji un faktiski nav importa no citām valstīm, tas, iespējams, likvidētu konkurenci Kopienas tirgū un kaitētu lietotājiem. Turklāt tika apgalvots, ka divi Kopienas ražotāji, izmantojot pret konkurenci vērstu praksi, jau agrāk ir kontrolējuši cenas Kopienas tirgū. Tomēr šīs personas nesniedza nekādus papildu pieradījumus tam, lai pamatotu apgalvojumus, kā arī izmeklēšanas gaitā neatzina, ka ir pazīmes, kas norādītu uz šādu praksi.

(38)

Kā noteikts pagaidu regulā, antidempinga pasākuma mērķis ir atjaunot līdzvērtīgus konkurences apstākļus, ko ir pārveidojusi negodīga tirdzniecības prakse, nevis liegt trešo valstu eksportētājiem piekļuvi Kopienas tirgum.

(39)

Izmeklēšanā netika gūti pierādījumi par iespējamu rīcību, kas būtu vērsta pret konkurenci, kā arī Kopienas ražošanas nozarei nebija pārmērīgi augstas peļņas, pat pirms tam, kad ĶTR imports bija ieguvis diezgan stabilu stāvokli Kopienas tirgū. Neņemot vērā abus pašreizējos Kopienas ražotājus, piemēroto pasākumu līmenim vajadzētu būt tādam, lai vismaz dažiem ĶTR eksportētājiem turpmāk būtu iespējams pārdot attiecīgo ražojumu Kopienas tirgū. Patiešām, maksājumu mērķis, pamatojoties uz nodarīto kaitējumu, ir vienīgi paaugstināt importa cenas līdz tādam līmenim, kas Kopienas ražošanas nozarei dotu iespēju gūt normālu peļņu.

(40)

Turklāt viens importētājs apgalvoja, ka šie maksājumi apdraud uzņēmuma pastāvēšanu. Turklāt šis importētājs pārdod vienu vienīgu augstas kvalitātes elektrodu veidu, un ja šim importētajam būtu jābeidz saimnieciskā darbība, kā tiek apgalvots, tad VE tiešie patērētāji nonāktu nelabvēlīgos apstākļos jauninājumu un pakalpojumu kvalitātes ziņā.

(41)

Tomēr, kā noteikts pagaidu regulā, attiecīgā ražojuma importa cenu palielinājuma radītā vispārējā ietekme uz importētājiem būtu tāda, ka jāatjauno godīga konkurence ar Kopienas ražotājiem, nevis jāliedz importētājiem iespēja pārdot attiecīgo ražojumu. Turklāt augstas peļņas normas, kas tika konstatētas importētājiem, kuri sadarbojās, padara maz ticamu iespēju, ka šos importētājus izspiedīs no tirgus pat tad, ja importa apjoms pasākumu piemērošanas rezultātā samazināsies. Izplatītāja/starpnieka loma metināšanas elektrodu tirgū ir nozīmīga, jo tas piedāvā tiešajam patērētājam vienota informācijas un realizācijas centra iespējas, kas apmierina visas tā vajadzības attiecībā uz metināšanu. Tāpēc minētie starpnieki, ļoti iespējams, joprojām būs svarīga tirgus iezīme pat pēc tam, kad pasākumi būs noteikti.

(42)

Viena persona arī iebilda, ka VE, ko importēja uzņēmumu grupa, ir komplektējošais izstrādājums metināšanas degļiem, ko ražo tas pats uzņēmums. Ja lietotājiem šo antidempinga pasākumu rezultātā būtu jāizvēlas lētāki elektrodi no citiem piegādātājiem, pasliktinātos uzņēmuma ražoto degļu kvalitāte un izturība, un tas kopumā negatīvi ietekmētu tā saimniecisko darbību. Tomēr uzskata, ka pat tad, ja šo lietotāju klientiem nebūtu zināmas šādas negatīvas sekas tehniskā ziņā, šim eksportētājam ierosināto maksājumu relatīvi zemais līmenis, šķiet, nestimulētu lietotājus izmantot citus piegādes avotus. Turklāt netika sniegti nekādi pierādījumi tam, lai pamatotu apgalvojumu par negatīvajām sekām.

(43)

Tā kā nav būtiski jaunas informācijas vai argumentu par šo konkrēto jautājumu, ar šo apstiprina pagaidu regulas 115. līdz 132. apsvērumu.

H.   GALĪGIE ANTIDEMPINGA PASĀKUMI

1.   Kaitējuma novēršanas līmenis

(44)

Pēc provizorisku secinājumu sniegšanas Kopienas ražošanas nozare apgalvoja, ka pagaidu regulas 136. apsvērumā minēto importētāju darbību koriģēšana ir lieka divu iemeslu dēļ:

ne visi importētāji veiks visas minētajā apsvērumā uzskaitītās darbības, proti, iepakošanu, uzglabāšanu noliktavā, ražojuma marķēšanu, kvalitātes kontroli, un dažos gadījumos – elektrodu fizisku apstrādi; dažos gadījumos elektrodi no ĶTR tiks eksportēti ar noteikumu, ka importētājam nav jāveic lielākā daļa šo darbību.

pat tad, ja konkrētais importētājs šādas darbības veiktu, tā izmaksas atbilstīgi Kopienas ražošanas nozares aplēsēm būtu ievērojami mazākas nekā korekcijas apmērs, ko provizoriski ir noteikusi Komisija.

(45)

Šo jautājumu Komisija ir izmeklējusi pamatīgāk, cita starpā, iegūstot sīku informāciju no vēl viena nesaistītā importētāja. Izmeklēšanā atklāja, ka gan Kopienā ražotos, gan tajā importētos elektrodus pārdod, izmantojot visdažādākos kanālus, un bieži vien posmā starp ražotāju un tiešo patērētāju tos tālākpārdod vairākas reizes. Šajā tirgū iesaistītie dalībnieki dažādā mērā veic atbilstīgas darbības, piemēram, kvalitātes kontroli, uzglabāšanu, atkārtotu iepakošanu, tirdzniecību, un sniedz pēcpārdošanas pakalpojumus. Pārbaudījusi visu pieejamo informāciju, tā uzskatīja, ka importētāju darbības jāņem vērā vēl sistemātiskāk un vienotāk, lai importa cenas salīdzinātu ar Kopienas ražošanas nozares cenām, kuras bija koriģētas atbilstīgi kopējam tirdzniecības līmenim.

(46)

Šim nolūkam līdzīgā ražojuma pārdošanas apjomus, ko Kopienas tirgū pārdeva Kopienas ražošanas nozare, izmantoja kā pamatu, lai aprēķinātu cenu atšķirības dažādos tirdzniecības līmeņos, t. i., tirgotājiem, tiešajiem patērētājiem un oriģinālo iekārtu ražotājiem. Tāpēc veica tirdzniecības līmeņa koriģēšanu, nevis pagaidu regulas 136. apsvērumā minēto procedūru.

(47)

Viens eksportētājs norādīja uz kļūdu pārdošanas datos, ko izmantoja kaitējuma starpības aprēķināšanai. Tika izlabotas arī citas pārrakstīšanās kļūdas datos, ko izmantoja kaitējuma starpību aprēķināšanai. Šo labojumu rezultātā tika samazināta viena eksportētāja kaitējuma starpība un valsts mēroga kaitējuma starpība.

(48)

Tika arī secināts, ka dažu ĶTR eksportētāju veiktā eksporta neregularitātes dēļ un pēc USD/EUR maiņas kursa attīstības IP valūtas maiņas ikmēneša kursu izmantošana sniedza precīzāku rezultātu, nekā vienīgi valūtas maiņas gada kursa izmantošana. Attiecīgi tika pārskatīti aprēķini attiecībā uz visiem eksportētājiem.

(49)

Viens eksportētājs un viena eksportētāju apvienība pierādīja, ka ĶTR eksportētājiem vajadzīgais laikposms starp izejvielu iepirkšanu un gatavu VE pārdošanu starpniekam ir ievērojami garāks nekā Kopienas ražošanas nozarei, jo ir ilgāks transportēšanas laiks un muitas procedūras. Tas varētu nozīmēt, ka ĶTR eksportētājiem cenu ziņā, protams, būtu vajadzīgs ilgāks laiks, lai reaģētu uz izejvielu cenu palielinājumu, nekā Kopienas ražošanas nozarei, un importētājs apgalvoja, ka šis apstāklis jāņem vērā, aprēķinot kaitējumu.

(50)

Lai gan ir atzīts, ka novirze laika ziņā starp ražojuma izgatavošanu un piegādi klientam ĶTR eksportētājiem ir lielāka, to nevar uzskatīt par būtisku faktoru, nosakot kaitējumu. Izmeklēšanā izmantotos datus nosaka pēc rēķina datuma, kas parasti atbilst datumam, kad preces ir nosūtītas no rūpnīcas. Novirze laika ziņā ir arī starp laiku, kad apspriež cenu, pamatojoties uz izejvielu pašreizējo cenu līmeni, un nosūtīšanas datumu, bet nav pamata pieņemt, ka ĶTR ražotājiem tā būtu lielāka nekā Kopienas ražotājiem. Tādēļ minētais apgalvojums bija jānoraida.

(51)

Attiecīgi galīgā vidējā svērtā kaitējuma starpība uzņēmumiem, kuriem bija piešķirts AR vai TER, bija šāda:

Uzņēmums

Galīgā kaitējuma starpība

Shandong Weldstone Tungsten Industry Co. Ltd.

22,7 %

Shaanxi Yuheng Tungsten & Molybdenum Industrial Co. Ltd.

41,0 %

Beijing Advanced Metal Materials Co. Ltd.

38,8 %

Visi pārējie uzņēmumi

63,5 %

2.   Maksājumu veids un apjoms

(52)

Ņemot vērā iepriekš minēto un saskaņā ar pamatregulas 9. panta 4. punktu galīgais antidempinga maksājums būtu jānosaka tādā līmenī, kas būtu pietiekams, lai novērstu importa radīto kaitējumu, nepārsniedzot konstatēto dempinga starpību.

(53)

Pamatojoties uz iepriekš minēto, galīgo maksājumu likmes ir šādas:

Uzņēmums

Galīgais maksājums

Shandong Weldstone Tungsten Industry Co., Ltd.

17,0 %

Shaanxi Yuheng Tungsten & Molybdenum Industrial Co., Ltd.

41,0 %

Beijing Advanced Metal Materials Co. Ltd.

38,8 %

Visi pārējie uzņēmumi

63,5 %

(54)

Šajā regulā minētās atsevišķo uzņēmumu antidempinga maksājumu likmes tika noteiktas, pamatojoties uz pašreizējās izmeklēšanas secinājumiem. Tādējādi tās atspoguļo stāvokli, kāds attiecībā uz šiem uzņēmumiem tika konstatēts minētajā izmeklēšanā. Šīs maksājuma likmes (pretēji valsts mēroga maksājumam, kas piemērojams “visiem pārējiem uzņēmumiem”) tādējādi ir piemērojamas vienīgi tādu attiecīgās valsts izcelsmes ražojumu importam, kurus ražo minētie uzņēmumi un tādējādi – konkrētās minētās juridiskās personas. Visu citu uzņēmumu importētie ražojumi, kuri nav īpaši minēti šīs regulas rezolutīvajā daļā, norādot tā nosaukumu un adresi, ietverot uzņēmumus, kuri saistīti ar šiem īpaši minētajiem uzņēmumiem, nevar gūt labumu no šīm likmēm, un uz tiem attiecina maksājuma likmi, kas piemērojama “visiem pārējiem uzņēmumiem”.

(55)

Jebkurš pieprasījums piemērot šīs atsevišķam uzņēmumam noteiktās antidempinga maksājuma likmes (piemēram, pēc uzņēmuma nosaukuma maiņas vai pēc jaunu ražošanas vai tirdzniecības struktūrvienību izveidošanas) nekavējoties būtu jāadresē Komisijai (3), pievienojot visu attiecīgo informāciju, jo īpaši informāciju par jebkurām izmaiņām uzņēmuma darbībā, kas saistītas ar ražošanu, pārdošanas apjomiem iekšzemes tirgū un pārdošanu eksportam, piemēram, saistībā ar minēto uzņēmuma nosaukuma maiņu vai pārmaiņām ražošanas un tirdzniecības struktūrvienībās. Tad vajadzības gadījumā regulā izdarīs attiecīgos grozījumos, atjauninot to uzņēmumu sarakstu, kuri gūst labumu no atsevišķām maksājuma likmēm.

(56)

Lai nodrošinātu pareizu antidempinga maksājuma piemērošanu, atlikušo maksājuma likmi piemēro ne tikai eksportētājiem, kas nesadarbojās, bet arī tiem uzņēmumiem, kuri IP neveica eksportu. Tomēr aicinām uzņēmumus, kuri izmeklēšanas periodā neeksportēja, ja tie izpilda pamatregulas 11. panta 4. punkta otrās daļas prasības, iesniegt pieprasījumu veikt pārskatīšanu saskaņā ar minēto pantu, lai šo uzņēmumu stāvokli pārbaudītu atsevišķi.

3.   Saistības

(57)

Pēc tādu būtisku faktu un apsvērumu izpaušanas, pamatojoties uz kuriem plānoja ieteikt galīgo antidempinga maksājumu noteikšanu, divi ĶTR ražotāji eksportētāji piedāvāja cenu saistības saskaņā ar pamatregulas 8. panta 1. punktu.

(58)

Attiecīgajam ražojumam ir raksturīgs ievērojams skaits ražojuma veidu, kuru cenas būtiski atšķiras. Abi ražotāji eksportētāji visiem ražojuma veidiem piedāvāja tikai vienu minimālo importa cenu (“MIC”) tādā līmenī, kas negarantētu kaitējošā dempinga novēršanu attiecībā uz visiem ražojumiem. Jānorāda arī tas, ka lielais skaits šādu ražojuma veidu faktiski padara par neiespējamu tādas saprātīgas MIC noteikšanu katram ražojuma veidam, ko Komisija varētu atbilstīgi uzraudzīt, pat tad, ja ražotāji eksportētāji par katru no tiem būtu piedāvājuši atšķirīgas MIC.

(59)

Turklāt attiecīgā ražojuma cenas IP bija ļoti nepastāvīgas, un tāpēc nemainīgas cenu saistības nav piemērotas. Lai novērstu šo problēmu, abi uzņēmumi piedāvāja indeksēt MIC, pamatojoties uz APV cenu svārstībām, un to, cik svārstīgas IP ir VE cenas, varētu noteikt vienam no šiem ražotājiem eksportētajiem, taču MIC indeksācija, izmantojot APV cenas, šim konkrētajam ražotājam eksportētājam nebija iespējama.

(60)

Turklāt vienam ražotājam eksportētājam ir vairāki saistītie uzņēmumi EK, un šie saistītie uzņēmumi tiem pašiem klientiem arī pārdod citus ražojumus. Šī sarežģītā pārdošanas struktūra paaugstina apiešanas risku.

(61)

Pamatojoties uz iepriekš minēto, secināja, ka šie saistību piedāvājumi ir jānoraida.

4.   Pagaidu maksājumu galīgā iekasēšana un īpašā uzraudzība

(62)

Ņemot vērā konstatēto dempinga starpību lielumu un Kopienas ražošanas nozarei nodarītā kaitējuma apmēru, uzskata par vajadzīgu atbilstīgi galīgā antidempinga maksājuma līmenim galīgi iekasēt summas, kuras nodrošinātas ar pagaidu antidempinga maksājumiem, kas noteikti ar pagaidu regulu, t. i., Regulu (EK) Nr. 1350/2006. Gadījumos, kad galīgie maksājumi ir zemāki par pagaidu maksājumiem, provizoriski nodrošinātās summas, kas pārsniedz galīgo antidempinga maksājumu apmēru, atmaksā. Ja galīgie maksājumi ir lielāki nekā pagaidu maksājumi, galīgi jāiekasē vienīgi tās summas, kas nodrošinātas pagaidu maksājumu līmenī.

(63)

Lai mazinātu apiešanas risku maksājuma likmju lielās atšķirības dēļ, uzskata, ka šajā gadījumā vajadzīgi īpaši pasākumi, lai nodrošinātu pienācīgu antidempinga maksājumu piemērošanu. Šie īpašie pasākumi, kurus piemēro tikai uzņēmumiem, kuriem ir ieviesta atsevišķā maksājuma likme, ir šādi: dalībvalstu muitas iestādēm tiek uzrādīts derīgs rēķins, kurš atbilst šīs regulas pielikumā izklāstītajām prasībām. Importam, kam nav pievienots šāds rēķins, uzliek atlikušo antidempinga maksājumu, kas piemērojams visiem pārējiem eksportētājiem.

(64)

Turklāt jāatgādina, ka gadījumā, ja to uzņēmumu eksporta apjoms, kuri gūst labumu no zemākām atsevišķām maksājumu likmēm, pēc antidempinga pasākumu piemērošanas būtiski palielinās, tad šādu apjoma palielinājumu varētu uzskatīt par tirdzniecības modeļa izmaiņām, ko radījusi pasākumu piemērošana pamatregulas 13. panta 1. punkta nozīmē. Šādos apstākļos un ar noteikumu, ka ir ievēroti nosacījumi, var sākt izmeklēšanu, lai novērstu pasākumu apiešanu. Šajā izmeklēšanā, inter alia, var pārbaudīt vajadzību atcelt atsevišķās maksājumu likmes un attiecīgo valsts mēroga maksājuma piemērošanu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

1.   Ar šo piemēro galīgu antidempinga maksājumu tādu volframa metināšanas elektrodu, tostarp volframa metināšanas stieņu un stiegru, importam, kuru sastāvā volframs ir vismaz 94 % no svara vai vairāk, izņemot ar vienkāršu saķepināšanu izgatavotus stieņus, neatkarīgi no tā, vai tie ir vai nav sagriezti vajadzīgajā garumā, un kas atbilst KN kodam ex 8101 99 10 un ex 8515 90 00 (TARIC kods 8101991010 un 8515900010) un kuru izcelsme ir Ķīnas Tautas Republikā.

2.   Turpmāk uzskaitītajos uzņēmumos izgatavoto ražojumu galīgā antidempinga maksājuma likme, ko piemēro neto cenai ar piegādi līdz Kopienas robežai pirms nodokļa samaksas, ir šāda:

Uzņēmums

Antidempinga maksājums

TARIC papildu kods

Shandong Weldstone Tungsten Industry Co., Ltd.

17,0 %

A754

Shaanxi Yuheng Tungsten & Molybdenum Industrial Co., Ltd.

41,0 %

A755

Beijing Advanced Metal Materials Co. Ltd.

38,8 %

A756

Visi pārējie uzņēmumi

63,5 %

A999

3.   Šā panta 2. punktā minētajiem uzņēmumiem noteiktās atsevišķās maksājumu likmes piemēro, ja dalībvalstu muitas iestādēm ir uzrādīts derīgs rēķins, kas atbilst pielikumā izklāstītajām prasībām. Ja šāds rēķins netiek iesniegts, tad ir spēkā maksājuma likme, kas piemērojama visiem pārējiem uzņēmumiem.

4.   Ja nav noteikts citādi, tad piemēro spēkā esošos noteikumus par muitas nodokļiem.

2. pants

Summas, kas nodrošinātas, izmantojot pagaidu antidempinga maksājumus saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1350/2006 par konkrētu volframa metināšanas elektrodu veidu, tostarp volframa metināšanas stieņu un stiegru, importu, kuru sastāvā volframs ir vismaz 94 % no svara vai vairāk, izņemot ar vienkāršu saķepināšanu izgatavotus stieņus, neatkarīgi no tā, vai tie ir vai nav sagriezti vajadzīgajā garumā, un kas atbilst KN kodam ex 8101 99 10 un ex 8515 90 00 (TARIC kods 8101991010 un 8515900010) un kuru izcelsme ir Ķīnas Tautas Republikā, iekasē galīgi. Nodrošinātās summas, kuras pārsniedz galīgos antidempinga maksājumus, atmaksā. Ja galīgie maksājumi ir lielāki nekā pagaidu maksājumi, tad galīgi iekasē vienīgi pagaidu maksājumu līmenī nodrošinātās summas.

3. pants

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2007. gada 9. martā

Padomes vārdā

priekšsēdētājs

F.-W. STEINMEIER


(1)  OV L 56, 6.3.1996., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 2117/2005 (OV L 340, 23.12.2005., 17. lpp.).

(2)  OV L 250, 14.9.2006., 10. lpp.

(3)  

European Commission

Directorate-General for Trade

Direction H, office J-79 5/16

1049 Brussels/Belgium


PIELIKUMS

Šīs regulas 1. panta 3. punktā minētajam derīgajam rēķinam jāpievieno uzņēmuma amatpersonas parakstīta šāda veida deklarācija:

1)

tās uzņēmuma amatpersonas vārds, uzvārds un ieņemamais amats, kura izsniedz rēķinu.

2)

Šāda deklarācija: “Es, apakšā parakstījies, apliecinu, ka šajā rēķinā norādītie volframa elektrodi (apjoms) (TARIC papildu kods), ko pārdod eksportam uz Eiropas Kopienu, ir ražoti (uzņēmuma nosaukums un adrese), (attiecīgā valsts). Ar šo apliecinu, ka šajā rēķinā sniegtā informācija ir pilnīga un pareiza.”


13.3.2007   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 72/10


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 261/2007

(2007. gada 12. marts),

ar kuru nosaka standarta ievešanas vērtības nolūkā noteikt ievešanas cenu atsevišķu veidu augļiem un dārzeņiem

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1994. gada 21. decembra Regulu (EK) Nr. 3223/94 par sīki izstrādātiem augļu un dārzeņu ievešanas režīma izpildes noteikumiem (1), un jo īpaši tās 4. panta 1. punktu,

tā kā:

(1)

Regulā (EK) Nr. 3223/94, piemērojot Urugvajas kārtas daudzpusējo tirdzniecības sarunu iznākumus, paredzēti kritēriji, pēc kuriem Komisija nosaka standarta ievešanas vērtības pielikumā precizētajiem produktu ievedumiem no trešām valstīm un periodiem.

(2)

Piemērojot iepriekš minētos kritērijus, standarta ievešanas vērtības nosakāmas līmeņos, kas norādīti šīs regulas pielikumā,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Standarta ievešanas vērtības, kas paredzētas Regulas (EK) Nr. 3223/94 4. pantā, ir tādas, kā norādīts tabulā, kas pievienota pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2007. gada 13. martā.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2007. gada 12. martā

Komisijas vārdā

lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektors

Jean-Luc DEMARTY


(1)  OV L 337, 24.12.1994., 66. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 386/2005 (OV L 62, 9.3.2005., 3. lpp.).


PIELIKUMS

Komisijas 2007. gada 12. martā Regulai, ar kuru nosaka standarta ievešanas vērtības nolūkā noteikt ievešanas cenu atsevišķu veidu augļiem un dārzeņiem

(EUR/100 kg)

KN kods

Trešās valsts kods (1)

Standarta ievešanas vērtība

0702 00 00

IL

111,0

MA

70,1

TN

143,7

TR

124,1

ZZ

112,2

0707 00 05

JO

171,8

MA

96,3

TR

181,9

ZZ

150,0

0709 90 70

MA

76,4

TR

108,7

ZZ

92,6

0709 90 80

EG

223,0

IL

119,7

ZZ

176,4

0805 10 20

CU

36,7

EG

49,0

IL

53,9

MA

46,0

TN

49,5

TR

64,6

ZZ

50,0

0805 50 10

EG

58,9

IL

61,6

TR

52,3

ZZ

57,6

0808 10 80

AR

86,1

BR

78,9

CA

81,5

CL

109,6

CN

93,8

US

110,5

UY

80,5

ZA

90,3

ZZ

91,4

0808 20 50

AR

73,8

CL

84,3

CN

75,5

US

110,6

ZA

76,7

ZZ

84,2


(1)  Valstu nomenklatūra, kas paredzēta Komisijas Regulā (EK) Nr. 1833/2006 (OV L 354, 14.12.2006., 19. lpp.). Kods “ZZ” nozīmē “citas izcelsmes vietas”.


13.3.2007   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 72/12


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 262/2007

(2007. gada 12. marts),

ar kuru groza ar Regulu (EK) Nr. 1002/2006 noteiktās reprezentatīvās cenas un papildu ievedmuitas nodokļus atsevišķiem cukura nozares produktiem 2006./2007. saimnieciskajā gadā

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2006. gada 20. februāra Regulu (EK) Nr. 318/2006 par cukura nozares tirgus kopējo organizāciju (1),

ņemot vērā Komisijas 2006. gada 30. jūnija Regulu (EK) Nr. 318/2006, ar ko paredz sīki izstrādātus noteikumus par to, kā īstenot Padomes Regulu (EK) Nr. 318/2006 saistībā ar tirdzniecību ar trešām valstīm cukura nozarē (2), importa kārtību, un jo īpaši tās 36. pantu,

tā kā:

(1)

Reprezentatīvās cenas un papildu ievedmuitas nodokļi, kas 2006./2007. saimnieciskajā gadā piemērojami baltajam cukuram, jēlcukuram un atsevišķu veidu sīrupam, tika noteikti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 1002/2006 (3). Šajās cenās un nodokļos jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 237/2007 (4).

(2)

Saskaņā ar datiem, kas patlaban ir Komisijas rīcībā, pašreiz spēkā esošās summas ir jāgroza atbilstīgi Regulā (EK) Nr. 951/2006 norādītajiem noteikumiem un kārtībai,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Ar Regulu (EK) Nr. 951/2006 noteiktās reprezentatīvās cenas un papildu ievedmuitas nodokļi, kas piemērojami Regulas (EK) Nr. 1002/2006 36. pantā minētajiem produktiem 2006./2007. saimnieciskajā gadā, ir grozīti un sniegti pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2007. gada 13. martā.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2007. gada 12. martā

Komisijas vārdā

lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektors

Jean-Luc DEMARTY


(1)  OV L 58, 28.2.2006., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 2011/2006 (OV L 384, 29.12.2006., 1. lpp.).

(2)  OV L 178, 1.7.2006., 24. lpp. Regulā grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 2031/2006 (OV L 414, 30.12.2006., 43. lpp.).

(3)  OV L 179, 1.7.2006., 36. lpp.

(4)  OV L 66, 6.3.2007., 17. lpp.


PIELIKUMS

Grozītās reprezentatīvās cenas un papildu ievedmuitas nodokļi, kas no 2007. gada 13. marta piemērojami baltajam cukuram, jēlcukuram un KN koda 1702 90 99 produktiem

(EUR)

KN kods

Reprezentatīvā cena par attiecīgā produkta 100 tīrsvara kilogramiem

Papildu ievedmuitas nodoklis par attiecīgā produkta 100 tīrsvara kilogramiem

1701 11 10 (1)

21,39

5,61

1701 11 90 (1)

21,39

10,97

1701 12 10 (1)

21,39

5,42

1701 12 90 (1)

21,39

10,46

1701 91 00 (2)

26,55

11,96

1701 99 10 (2)

26,55

7,44

1701 99 90 (2)

26,55

7,44

1702 90 99 (3)

0,27

0,38


(1)  Standarta kvalitātei, kas noteikta Padomes Regulas (EK) Nr. 318/2006 I pielikuma III punktā (OV L 58, 28.2.2006., 1. lpp.).

(2)  Standarta kvalitātei, kas noteikta Regulas (EK) Nr. 318/2006 I pielikuma II punktā.

(3)  Aprēķins uz 1 % saharozes satura.


13.3.2007   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 72/14


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 263/2007

(2007. gada 12. marts),

ar ko nosaka galīgo kompensācijas likmi un procentus B sistēmas izvešanas atļauju piešķiršanai augļu un dārzeņu nozarē (tomāti, apelsīni, citroni, galda vīnogam un āboliem)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1996. gada 28. oktobra Regulu (EK) Nr. 2200/96 par augļu un dārzeņu tirgus kopējo organizāciju (1),

ņemot vērā Komisijas 2001. gada 8. oktobra Regulu (EK) Nr. 1961/2001 par sīki izstrādātiem izpildes noteikumiem Padomes Regulai (EK) Nr. 2200/96 attiecībā uz eksporta kompensācijām augļu un dārzeņu nozarē (2), un jo īpaši tās 6. panta 7. punktu,

tā kā:

(1)

Komisijas Regulā (EK) Nr. 1510/2006 (3) noteikti orientējošie daudzumi, attiecībā uz ko var piešķirt B sistēmas izvešanas atļaujas.

(2)

B sistēmas atļaujām, kas laikā no 2006. gada 1. novembra līdz 2007. gada 28. februārim oktobrim pieprasītas attiecībā uz tomātiem, apelsīniem, citroniem, galda vīnogām un āboliem galīgā kompensācijas likme jānosaka orientējošās likmes līmenī un jānosaka piešķīruma procentuālās daļas pieprasītajiem daudzumiem,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

B sistēmas izvešanas atļauju pieteikumiem, kas saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1510/2006 1. pantu iesniegti laikposmā no 2006. gada 1. novembra līdz 2007. gada 28. februārim, piešķīruma procentuālās daļas un piemērojamās kompensācijas likmes noteiktas šīs regulas pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2007. gada 13. martā.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2007. gada 12. martā

Komisijas vārdā —

lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektors

Jean-Luc DEMARTY


(1)  OV L 297, 21.11.1996., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 47/2003 (OV L 7, 11.1.2003., 64. lpp.).

(2)  OV L 268, 9.10.2001., 8. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 386/2005 (OV L 62, 9.3.2005., 3. lpp.).

(3)  OV L 280, 12.10.2006., 16. lpp.


PIELIKUMS

Pieprasīto daudzumu piešķīruma procentuālās daļas un kompensācijas likme, kas piemērojama B sistēmas atļaujām, kas pieprasītas laikā no 2006. gada 1. novembra līdz 2007. gada 28. februārim (tomātiem, apelsīniem, citroniem, galda vīnogām un āboliem)

Produkts

Kompensācijas likme

(EUR/t tīrsvara)

Pieprasīto daudzumu piešķīruma procentuālās daļas

Tomāti

20

100 %

Apelsīni

29

100 %

Citroni

50

100 %

Galda vīnogas

13

100 %

Āboli

23

100 %


13.3.2007   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 72/16


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 264/2007

(2007. gada 9. marts),

ar ko nosaka aizliegumu kuģiem, kuri peld ar Francijas karogu, zvejot jūrasvelnus ICES VIIIc, IX un X zonā; CECAF 34.1.1. EK ūdeņos

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2002. gada 20. decembra Regulu (EK) Nr. 2371/2002 par zivsaimniecības resursu saglabāšanu un ilgtspējīgu izmantošanu saskaņā ar kopējo zivsaimniecības politiku (1), un jo īpaši tās 26. panta 4. punktu,

ņemot vērā Padomes 1993. gada 12. oktobra Regulu (EEK) Nr. 2847/93, ar ko izveido kontroles sistēmu, kas piemērojama kopējai zivsaimniecības politikai (2), un jo īpaši tās 21. panta 3. punktu,

tā kā:

(1)

Padomes 2006. gada 21. decembra Regulā (EK) Nr. 41/2007, ar ko 2007. gadam nosaka konkrētu zivju krājumu un zivju krājumu grupu zvejas iespējas un ar tām saistītus nosacījumus, kuri piemērojami Kopienas ūdeņos un – attiecībā uz Kopienas kuģiem – ūdeņos, kur nepieciešami nozvejas ierobežojumi (3), ir noteiktas kvotas 2007. gadam.

(2)

Saskaņā ar Komisijas rīcībā esošo informāciju kuģi, kas peld ar šīs regulas pielikumā minētās dalībvalsts karogu vai ir reģistrēti šajā dalībvalstī, ar nozveju no pielikumā norādītā krājuma ir pilnībā apguvuši 2007. gadam iedalīto kvotu.

(3)

Tāpēc jāaizliedz zveja no šā krājuma, nozvejas paturēšana uz kuģa, pārkraušana citā kuģī un izkraušana,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Kvotas pilnīga apguve

Nozvejas kvotu 2007. gadam, kura šīs regulas pielikumā minētajai dalībvalstij iedalīta pielikumā norādītajam krājumam, uzskata par pilnībā apgūtu no pielikumā noteiktās dienas.

2. pants

Aizliegumi

Zveja no šīs regulas pielikumā norādītā krājuma, ko veic kuģi, kuri peld ar pielikumā minētās dalībvalsts karogu vai ir reģistrēti šajā dalībvalstī, ir aizliegta no pielikumā noteiktās dienas. Pēc šīs dienas ir aizliegts paturēt uz kuģa, pārkraut citā kuģī vai izkraut nozveju no šā krājuma, ja to nozvejojuši minētie kuģi.

3. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2007. gada 9. martā

Komisijas vārdā

zivsaimniecības un jūrlietu ģenerāldirektors

Fokion FOTIADIS


(1)  OV L 358, 31.12.2002., 59. lpp.

(2)  OV L 261, 20.10.1993., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1967/2006 (OV L 409, 30.12.2006., 11. lpp. Labotā redakcija OV L 36, 8.2.2007., 6. lpp.).

(3)  OV L 15, 20.1.2007., 1. lpp.


PIELIKUMS

Nr.

01

Dalībvalsts

FRANCIJA

Krājumi

ANF/8C3411

Suga

Jūrasvelns (Lophiidae)

Zona

VIIIc, IX un X zona; CECAF 34.1.1. EK ūdeņi

Datums

2007. gada 7. februāris


II Tiesību akti, kas pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana nav obligāta

LĒMUMI

Komisija

13.3.2007   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 72/18


KOMISIJAS LĒMUMS

(2006. gada 10. jūlijs),

ar ko koncentrāciju atzīst par saderīgu ar kopējo tirgu un EEZ līguma darbību

(Lieta Nr. COMP/M.4000 – INCO/Falconbridge)

(izziņots ar dokumenta numuru K(2006) 3052)

(Autentisks ir tikai teksts angļu valodā)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(2007/163/EK)

Komisija 2006. gada 4. jūlijā pieņēma lēmumu apvienošanās lietā saskaņā ar Padomes 2004. gada 20. janvāra Regulu (EK) Nr. 139/2004 par kontroli pār uzņēmumu koncentrāciju (1), un jo īpaši minētās regulas 8. panta 2. punktu. Visa lēmuma nekonfidenciāls variants lietas autentiskajā valodā un Komisijas darba valodās ir pieejams Konkurences ģenerāldirektorāta tīmekļa vietnē šādā adresē: http://ec.europa.eu/comm/competition/index_en.html

I.   KOPSAVILKUMS

(1)

Šī lieta attiecas uz Falconbridge Limited (“Falconbridge”, Kanāda) iegādi, ko veic Inco Limited (“Inco”, Kanāda). Abi uzņēmumi darbojas pasaulē dažādu niķeļa izstrādājumu, vara, kobalta un dārgmetālu ieguvē, apstrādē, pārstrādē un pārdošanā.

(2)

Inco ir starptautisks ieguves uzņēmums, kas galvenokārt darbojas dažādu niķeļa izstrādājumu, vara, kobalta un dārgmetālu, kā arī sēra izstrādājumu ieguvē, apstrādē, pārstrādē un pārdošanā. Inco pārdošanas apjoms pasaulē 2004. gadā bija 3 439 miljoni euro. Inco darbības ir galvenokārt saistītas ar niķeli, kas veidoja 83 % no tā pārdošanas kopapjoma, turpretim varš veidoja 9 %, kobalts 1 % un dārgmetāli 5 %.

(3)

Falconbridge ir starptautisks ieguves uzņēmums, kas galvenokārt darbojas dažādu niķeļa izstrādājumu, vara, kobalta, svina, cinka, alumīnija un dārgmetālu, kā arī sēra izstrādājumu ieguvē, apstrādē, pārstrādē un pārdošanā. Falconbridge pārdošanas apjoms pasaulē 2004. gadā bija 5 610 miljoni euro. Puse no tā pārdošanas apjoma bija saistīta ar varu, 26 % ar niķeli, 14 % ar alumīniju, 6 % ar cinku un 2 % ar kobaltu.

(4)

Inco2005. gada 11. oktobrī paziņoja par savu nodomu iegādāties publiskā piedāvājumā visas Falconbridge neapmaksātās kapitāla daļas. Ierosinātajā darījumā Inco iegūs vienpersonisku kontroli pār Falconbridge. Tādēļ tā ir koncentrācija Apvienošanās regulas 3. panta 1. punkta b) apakšpunkta nozīmē. Tādēļ paziņotā darbība ir koncentrācija.

(5)

Tirgus izpēte ir atklājusi, ka darījums, kā paziņots, ievērojami traucētu efektīvu konkurenci tirgū attiecībā uz niķeļa piegādi EEZ galvanizācijas un galvanoplastikas nozarei un globālajos tirgos attiecībā uz augstas tīrības pakāpes niķeļa piegādi supersakausējumu/tādu supersakausējumu ražošanai, ko izmanto drošību noteicošās detaļās, un attiecībā uz augstas tīrības pakāpes kobalta piegādi supersakausējumu ražošanai, ko izmanto drošību noteicošās detaļās. Pēc apvienošanās jaunais uzņēmums kļūtu par ievērojami lielāko niķeļa izstrādājumu piegādātāju EEZ galvanizācijas un galvanoplastikas nozarei un supersakausējumos izmantojama augstas tīrības pakāpes niķeļa un tādu supersakausējumu, ko izmanto drošību noteicošās detaļās, augstas tīrības pakāpes kobalta gandrīz monopolpiegādātāju. Izpēte ir norādījusi, ka jaunajam uzņēmumam būtu spēja un stimuls paaugstināt cenas šajos tirgos nozīmīga konkurences ierobežojuma neesamības gadījumā. Tika konstatēts arī, ka ierosinātā darījuma radītie efektivitātes ieguvumi, visticamāk, nedotu labumu tieši patērētājiem un tādējādi neneitralizētu negatīvo ietekmi uz konkurenci.

(6)

Lai kliedētu procedūras laikā radušās bažas par konkurenci, puses 2006. gada 16. martā iesniedza saistību paketi. Pēc plašām pārrunām ar Komisiju puses pēc tam 2006. gada 5. aprīlī iesniedza pārskatītu aizsardzības līdzekļu paketi. Pārskatītā aizsardzības līdzekļu pakete bija tirgus pārbaudes priekšmets ar trešām personām. Puses 2006. gada 7. jūnijā iesniedza pārskatītu aizsardzības līdzekļu paketi. Pēc tam šīs saistības tika nedaudz grozītas. Puses 2006. gada 26. jūnijā iesniedza galīgo variantu.

(7)

Pušu iesniegtajās galīgajās saistībās puses apņemas nodalīt Falconbridge piederošo Nikkelverk pārstrādes rūpnīcu Norvēģijā kopā ar saistītiem aktīviem (“Nodalītā uzņēmējdarbība”) par labu uzņēmumam, kas darbojas metālu ieguvē un/vai apstrādē, ar pietiekamiem niķeļa resursiem, lai uzturētu pārstrādes rūpnīcas dzīvotspēju. Turklāt 2006. gada 7. jūnijāFalconbridge noslēdza saistošu līgumu ar LionOre Mining International Ltd (“LionOre”) par Nodalītās uzņēmējdarbības pārdošanu. Puses 2006. gada 7. jūnijā pieprasīja Komisijai apstiprināt LionOre par Nodalītās uzņēmējdarbības piemērotu pircēju. Komisija uzskata, ka apņemšanās ir pietiekamas, lai kliedētu bažas par konkurences ierobežošanu, kas rodas no darījuma, un ka LionOre ir Nodalītās uzņēmējdarbības piemērots pircējs.

(8)

Tādēļ tiek ierosināts pieņemt apstiprināšanas lēmumu ar nosacījumiem un saistībām saskaņā ar Apvienošanās regulas 8. panta 2. punktu.

II.   PASKAIDROJUMA RAKSTS

1.   Attiecīgie produktu tirgi

(9)

Ierosinātais darījums attiecas uz niķeļa un kobalta nozarēm. Puses apgalvo, ka attiecīgie produktu tirgi ir niķeļa piegāde un kobalta piegāde. Tomēr tirgus izpēte ir skaidri parādījusi, ka ir lietderīgi noteikt attiecīgos niķeļa un kobalta produktu tirgus atbilstīgi galaproduktiem. Pirmkārt, pieprasījuma modeļi starp galaproduktiem ievērojami atšķiras jo īpaši produktu tīrības, izmēra un formas, piegādes prasību un pieprasījuma struktūras ziņā; otrkārt, niķeļa ražotāji lielā mērā ir specializējušies atsevišķu galaproduktu piegādē, un, treškārt, gatavo niķeļa izstrādājumu cenas, šķiet, atšķiras atbilstīgi produktam.

(10)

Tirgus izpēte apstiprināja, ka attiecīgie produktu tirgi ir šādi:

i)

niķeļa piegāde galvanizācijas un galvanoplastikas nozarei;

ii)

augstas tīrības pakāpes niķeļa piegāde supersakausējumu/tādu supersakausējumu ražošanai, ko izmanto drošību noteicošās detaļās;

iii)

augstas tīrības pakāpes kobalta piegāde tādu supersakausējumu ražošanai, ko izmanto drošību noteicošās detaļās.

A.   Niķeļa piegāde galvanizācijas un galvanoplastikas nozarei

(11)

Galvanizācijas procesu izmanto, lai pārklātu priekšmetu ar vēlamo metālu, laižot elektrisko strāvu caur piemērotu šķīdumu (elektrolītu). Galvanoplastika ļauj pārklāt dažādu veidu formas ar kontūrām vai plānas metāla nogulsnes.

(12)

Tirgus izpēte ir parādījusi, ka tikai speciālus gatavos niķeļa izstrādājumus var izmantot galvanizācijai un galvanoplastikai. Galvanizācijas klientiem ir speciālas prasības attiecībā uz tīrību, formu, izmēru un iesaiņojumu. Niķeļa izstrādājumu pārdošanu galvanizācijai un galvanoplastikai parasti veic ar izplatītāju starpniecību. Tirgus izpēte ir parādījusi, ka pieprasījuma sadrumstalotā struktūra nozīmē nepieciešamību niķeļa piegādātājam attīstīt un uzturēt pārdošanas izplatītāju tīklu.

(13)

No piedāvājuma puses perspektīvas ne visi niķeļa piegādātāji var piegādāt niķeļa izstrādājumus galvanizācijas un galvanoplastikas nozarei, un atsevišķi ražotāji, jo īpaši puses, ir attīstījuši speciālus izstrādājumus šim galaproduktam. Niķeļa piegādātājam, kas vēl nenodarbojas ar šo uzņēmējdarbību, būtu jāveic nozīmīgi ieguldījumi, lai varētu piedāvāt plašu niķeļa izstrādājumu diapazonu, ko izmanto galvanizācijas un galvanoplastikas produktos.

(14)

Turklāt pušu iekšējos dokumentos ir norādīts arī uz atšķirīga produktu tirgus esību ar cenu noteikšanas un tirdzniecības politikām, kas atšķiras no citiem niķeļa produktiem.

B.   Augstas tīrības pakāpes niķeļa piegāde supersakausējumu/tādu supersakausējumu ražošanai, ko izmanto drošību noteicošās detaļās

(15)

Supersakausējumus izmanto produktos, kuriem jādarbojas augstas temperatūras un augsta sprieguma vidēs. Šādi produkti ir jo īpaši kosmosa, elektroenerģijas izstrādes un medicīnas nozarēs. Speciāla supersakausējumu kategorija ir supersakausējumi, ko izmanto drošību noteicošās rotējošās detaļās, piemēram, turbīnu dzinēju asmeņi un diski reaktīvajām lidmašīnām.

(16)

Tirgus izpēte ir parādījusi, ka ne visus jebkura piegādātāja gatavos niķeļa izstrādājumus var izmantot kā savstarpēji aizstājamus supersakausējumu ražošanai un vēl mazāk supersakausējumiem, ko izmanto drošību noteicošās detaļās, sakarā ar nepieciešamo niķeļa augsto tīrības pakāpi (ļoti zems piemaisījumu un mikroelementu līmenis) un sertifikācijas un izsekojamības nepieciešamību.

(17)

Attiecībā uz piedāvājuma puses aizstājamību ne visi niķeļa ražotāji var izgatavot augstas tīrības pakāpes niķeli, kas ir piemērots supersakausējumu/tādu supersakausējumu ražošanai, ko izmanto drošību noteicošās detaļās. Daudzu niķeļa piegādātāju gatavo niķeļa izstrādājumu specifikāciju salīdzinājums ar specifikācijām, kas ir nepieciešamas daudziem supersakausējumu ražotājiem, rāda, ka tikai ļoti nedaudzi piegādātāji, tostarp puses, var izgatavot pietiekamas tīrības pakāpes gatavos niķeļa izstrādājumus, lai atbilstu supersakausējumu ražotāju specifikācijām. Tirgus izpēte ir atklājusi arī, ka ir lieli šķēršļi, lai iekļūtu šajā produktu tirgū.

C.   Augstas tīrības pakāpes kobalta piegāde tādu supersakausējumu ražošanai, ko izmanto drošību noteicošās detaļās

(18)

Īpašs kobalta galaprodukts ir supersakausējumu ražošana, kuru speciāla kategorija ir supersakausējumi, ko izmanto drošību noteicošos produktos. Supersakausējumi ir viens no galvenajiem kobalta galaproduktiem, kas veido 20–25 % no kopējā pieprasījuma pēc kobalta.

(19)

Tirgus izpēte ir parādījusi, ka ne visi kobalta izstrādājumi, kas ir piemēroti izmantošanai supersakausējumos, atbilst specifikācijām augstas tīrības pakāpes kobaltam, kas paredzēts supersakausējumiem, ko izmanto drošību noteicošos produktos. Ir ļoti specifisks pieprasījums pēc augstas tīrības pakāpes kobalta, kuru nosaka tā precīzais ķīmiskais sastāvs un zemie piemaisījumu līmeņi un kuru lieto supersakausējumu ražošanai, ko izmanto noteicošos produktos. Noteicošos produktos izmantoto supersakausējumu ražotāji nevar aizstāt jebkuru citu kobalta izstrādājumu ar zemākas kvalitātes un/vai atšķirīgu ķīmisko sastāvu.

2.   Attiecīgie ģeogrāfiskie tirgi

(20)

Tirgus izpēte apstiprināja, ka attiecīgie ģeogrāfiskie tirgi ir šādi:

i)

tirgum niķeļa izstrādājumu piegādei galvanizācijas un galvanoplastikas nozarei ir reģionāla ģeogrāfiskā dimensija (EEZ mērogs);

ii)

tirgum augstas tīrības pakāpes niķeļa piegādei supersakausējumu/tādu supersakausējumu ražošanai, ko izmanto drošību noteicošās detaļās, ir pasaules ģeogrāfiskā dimensija;

iii)

tirgum augstas tīrības pakāpes kobalta piegādei tādu supersakausējumu ražošanai, ko izmanto drošību noteicošās detaļās, ir pasaules ģeogrāfiska dimensija.

3.   Ietekmētie tirgi

A.   Niķeļa piegāde galvanizācijas un galvanoplastikas nozarei

(21)

Pēc darījuma New Inco kļūs par ievērojami lielāko niķeļa izstrādājumu piegādātāju galvanizācijas un galvanoplastikas nozarei ar apvienoto EEZ mēroga tirgus daļu (70–80) % un vairāk nekā piecas reizes lielāku pārdošanas apjomu nekā tā tuvākajam konkurentam (2).

(22)

Tirgus izpēte ir parādījusi, ka citi niķeļa ražotāji galvanizācijai un galvanoplastikai nevar radīt konkurences ierobežojumus uzņēmumam New Inco, jo tiem trūkst pietiekamas jaudas un piemērotas tehnoloģijas vai tie nedarbojas EEZ. Izplatītāji un klienti ir apstiprinājuši, ka OMG būtu vienīgais reālais alternatīvais piegādātājs uzņēmumam New Inco. Tomēr OMG grūtības atrast starpproduktu (“materiālu”) avotus un tā atlīdzības līgums ar Inco ievērojami samazina konkurences ierobežojumu, ko OMG varētu radīt uzņēmumam New Inco.

(23)

Pušu sniegtie iekšējie dokumenti norāda arī, ka Inco un Falconbridge ir vistuvākie konkurenti to niķeļa izstrādājumu piegādei, ko izmanto galvanizācijas un galvanoplastikas nozarē. Turklāt šie dokumenti apstiprina arī to, ka puses ir tirgus dzinējspēki, tām ir vislielākais niķeļa izstrādājumu diapazons galvanizācijai un galvanoplastikai (dažādas formas un izmēri) un zīmoli ar izcilu reputāciju tirgū (“obligāti nepieciešamie” zīmoli).

(24)

Tādējādi New Inco kļūs par vienīgo piegādātāju, kas var piedāvāt izstrādājumu unikālu diapazonu galvanizācijas un galvanoplastikas nozarei. Tādēļ pēc darījuma New Inco būs spējīgs vienpusēji paaugstināt niķeļa izstrādājumu cenas, izjūtot ierobežotu konkurences spiedienu no jebkuriem citiem esošiem vai potenciāliem niķeļa izstrādājumu piegādātājiem galvanizācijas un galvanoplastikas nozarei.

B.   Augstas tīrības pakāpes niķeļa piegāde supersakausējumu/tādu supersakausējumu ražošanai, ko izmanto drošību noteicošās detaļās

(25)

New Inco kļūs par supersakausējumos izmantotā augstas tīrības pakāpes niķeļa ievērojami lielāko un gandrīz monopolpiegādātāju, kura tirgus daļa globāli būs 80–95 %. Konkurenci supersakausējumu tirgū būtībā ir virzījusi konkurence starp Inco un Falconbridge. New Inco stāvoklis būs ļoti spēcīgs, jo neviens cits niķeļa piegādātājs nevar vai nevarēs sacensties ar New Inco unikālajām priekšrocībām produktu kvalitātes, ražošanas jaudas un reputācijas ziņā tirgū augstas tīrības pakāpes niķeļa piegādei, kuru lieto supersakausējumu/to supersakausējumu ražošanai, ko izmanto drošību noteicošās detaļās. Lielākā daļa supersakausējumu ražotāju un klientu pauda bažas par darījumu, kas samazinās augstas tīrības pakāpes niķeļa piegādātāju skaitu no trim līdz diviem, atstājot New Inco tikai galvenokārt pret Eramet.

(26)

Ņemot vērā šķēršļu nozīmīgumu, lai iekļūtu augstas tīrības pakāpes niķeļa tirgū (ko īpaši apstiprina iekļuves trūkums vismaz pēdējo desmit gadu laikā), potenciālās konkurences radītie New Inco turpmākās rīcības ierobežojumi, iespējams, būs minimāli. Apvienošanās rezultātā New Inco varēs vienpusēji paaugstināt augstas tīrības pakāpes niķeļa cenas. Tas īpaši ir kontekstā, kad pieprasījums pēc augstas tīrības pakāpes niķeļa stipri palielinās un augstas tīrības pakāpes niķeļa piedāvājums ir ārkārtīgi nepietiekams sakarā ar citu piegādātāju jaudas ierobežojumiem.

C.   Augstas tīrības pakāpes kobalta piegāde tādu supersakausējumu ražošanai, ko izmanto drošību noteicošās detaļās

(27)

New Inco kļūs par augstas tīrības pakāpes kobalta gandrīz monopolpiegādātāju supersakausējumiem, ko izmanto drošību noteicošos produktos. Tāpat kā augstas tīrības pakāpes niķeļa piegādes tirgū konkurenci tā augstas tīrības pakāpes kobalta piegādes tirgū, ko izmanto supersakausējumos drošību noteicošām detaļām, virza konkurence starp Inco un Falconbridge.

(28)

New Inco stāvoklis būs ļoti spēcīgs, jo ļoti nedaudzi piegādātāji ražo augstas tīrības pakāpes kobaltu, kas atbilst to supersakausējumu ražotāju stingrajām specifikācijām, ko izmanto drošību noteicošos produktos. Tirgus izpēte ir atklājusi, ka neviens cits kobalta ražotājs nevar un nevarēs sacensties ar New Inco unikālajām priekšrocībām tā kobalta izstrādājumu augstās tīrības pakāpes un konsekventās kvalitātes, tā ražošanas jaudas un izcilās reputācijas ziņā augstas tīrības pakāpes kobalta piegādes tirgū supersakausējumu ražošanai, ko izmanto drošību noteicošās detaļās. Tādēļ neviens cits kobalta ražotājs nevarēs radīt nozīmīgu konkurences ierobežojumu uzņēmumam New Inco.

(29)

Ir nozīmīgi šķēršļi, lai iekļūtu tā augstas tīrības pakāpes kobalta piegādes tirgū, kas ir piemērots to supersakausējumu ražošanai, ko izmanto noteicošos produktos. Ņemot vērā šo šķēršļu nozīmi, potenciālās konkurences radītie New Inco turpmākās rīcības ierobežojumi, iespējams, būs minimāli. Tādējādi apvienošanās rezultātā New Inco varēs vienpusēji paaugstināt to augstas tīrības pakāpes kobalta izstrādājumu cenas, kas ir nepieciešami supersakausējumiem, ko izmanto noteicošos produktos.

D.   Niķeļa globālā piedāvājuma ierobežojums

(30)

Atsevišķas trešās personas apgalvoja, ka New Inco būtu spēja un stimuls aizkavēt daļu tā niķeļa ieguves projektu, jo īpaši Koniambo projektu, un ka tas ietekmētu Londonas Metālu biržas (LMB) cenas niķelim. Tomēr tirgus izpēte ir parādījusi, ka New Inco nebūtu ekonomiski ieinteresēts nedz aizkavēt ieguves projektu progresīvā attīstības posmā (kurš pastiprināts vai kuru uzņēmies) sakarā ar nozīmīgām finanšu izmaksām, nedz aizkavēt sākumposma ieguves projektu (potenciālu), jo ieguvumi no šāda paziņojuma LMB augstāku cenu izteiksmē ir ļoti spekulatīvi un, protams, ļoti ierobežoti laikā.

E.   Efektivitāte

(31)

Puses atzīst, ka ierosinātais darījums radītu efektivitātes guvumus, kas rodas galvenokārt no to attiecīgo raktuvju/apstrādes objektu tuvuma Sudbury baseinā, kas palīdzētu tām optimizēt to ieguves un apstrādes darbības. Tas palielinātu ražošanu par zemākām izmaksām un dotu labumu visiem niķeļa pircējiem. Tomēr puses nav parādījušas, ka ierosinātā darījuma radītā efektivitāte nav sasniedzama ar mazāk konkurenci kropļojošu alternatīvu un dotu labumu tieši galapatērētājiem trijos attiecīgajos produktu tirgos, kuros ir konstatētas bažas par konkurenci. Šo iemeslu dēļ nevar uzskatīt, ka pušu minētā efektivitāte kompensē ierosinātā darījuma nelabvēlīgo ietekmi uz konkurenci.

F.   Secinājums

(32)

Tādēļ pievienotajā lēmumā secināts, ka paziņotā koncentrācija, iespējams, radīs būtisku šķērsli efektīvai konkurencei, jo īpaši dominējošā stāvokļa izveidošanas rezultātā, un, šķiet, nav saderīga ar kopējo tirgu un EEZ līguma darbību attiecībā uz katru no trim attiecīgajiem tirgiem.

4.   Pušu piedāvātās saistības

(33)

Lai kliedētu iepriekšminētās bažas par konkurenci niķeļa piegādes tirgos EEZ galvanizācijas un galvanoplastikas nozarei, augstas tīrības pakāpes niķeļa piegādei supersakausējumiem/tādiem supersakausējumiem, ko izmanto drošību noteicošās detaļās pasaulē, un augstas tīrības pakāpes kobalta piegādei supersakausējumiem, ko izmanto drošību noteicošās detaļās pasaulē, puses ir iesniegušas turpmāk aprakstītās saistības.

(34)

Saskaņā ar saistībām puses apņemas nodalīt Falconbridge vienīgo pārstrādes rūpnīcu – Nikkelverk pārstrādes rūpnīcu Norvēģijā kopā ar saistīto materiālu iepirkuma uzņēmumu un esošajiem trešo personu materiālu piegādes līgumiem, saistītām tirdzniecības organizācijām un esošajiem klientu līgumiem, Falconbridge patentēto pārstrādes tehnoloģiju un preču zīmēm (Nodalītā uzņēmējdarbība) par labu piemērotam pircējam, kuram ir pieejami pietiekami materiālu resursi, lai uzturētu Nikkelverk ekonomisko dzīvotspēju. Turklāt puses apņemas piedāvāt pircējam uz 10 gadiem noslēgt materiālu piegādes elastīgu līgumu par Nikkelverk nepieciešamo materiālu nozīmīgu daļu.

(35)

Turklāt Falconbridge noslēdza saistošu līgumu ar trešās personas uzņēmumu LionOre par Nodalītās uzņēmējdarbības pārdošanu. Puses pieprasīja Komisijai apstiprināt LionOre par Nodalītās uzņēmējdarbības piemērotu pircēju.

5.   Iesniegto saistību novērtējums

(36)

Nikkelverk ir Falconbridge vienīgā pārstrādes rūpnīca un ražo visus niķeļa izstrādājumus, ko Falconbridge piegādā galvanizācijas un galvanoplastikas nozarei, visus augstas tīrības pakāpes niķeļa izstrādājumus, ko Falconbridge pārdod supersakausējumu ražošanai, un visus augstas tīrības pakāpes kobalta izstrādājumus, kurus Falconbridge piegādā supersakausējumu ražošanai, ko izmanto drošību noteicošās detaļās. Turklāt Nodalītajā uzņēmējdarbībā ietilpst visas Falconbridge struktūras, kas ir atbildīgas par šo niķeļa un kobalta izstrādājumu mārketingu un pārdošanu.

(37)

Tādēļ ierosinātais aizsardzības līdzeklis likvidē visu kvantitatīvo pārklāšanos starp Inco un Falconbridge trīs tirgos, kuros ir konstatētas bažas par konkurenci. Ja Nodalītā uzņēmējdarbība būs dzīvotspējīgs un konkurētspējīgs uzņēmums, tas tādējādi pārņems Falconbridge stāvokli trīs attiecīgajos tirgos un atjaunos efektīvo konkurenci, kas tajos bija pirms ierosinātā darījuma.

(38)

Tomēr izpēte ir parādījusi, ka ierosinātā aizsardzības līdzekļa novērtēšanai svarīgs jautājums ir Nodalītās uzņēmējdarbības spēja pastāvīgi nodrošināt tāda niķeļa materiālu ilgtermiņa avotu, kas ir piemērots augstas tīrības pakāpes niķeļa ražošanai, ar ekonomiski izdevīgiem nosacījumiem. Ja šis nosacījums netiek izpildīts, iespējams, ka Nodalītā uzņēmējdarbība būs vājš un neaizsargāts konkurents attiecīgajos tirgos un nespēs efektīvi konkurēt ar New Inco.

(39)

Niķeļa nozares pašreizējās struktūras novērtējums ir parādījis, ka ieguves, apstrādes un pārstrādes objektu vertikālā integrācija bija dominējošs uzņēmējdarbības modelis. Patlaban nav nevienas patstāvīgas pārstrādes rūpnīcas niķeļa nozarē, un nedaudzajām pārstrādes rūpnīcām, kas nodrošina materiālus trešām personām, arī pieder līdzdalība ieguves un apstrādes objektos. Nav paredzams, ka šī situācija būtiski mainīsies līdz 2015. gadam, jo vertikāli integrētais uzņēmējdarbības modelis ir efektīva reakcija uz pārstrādes rūpnīcu vajadzību ilgstoši nodrošināt stabilus materiālu avotus.

(40)

Tādēļ tikai pircējs, kuram ir pieredze niķeļa ieguvē un apstrādē un piekļuve raktuvēm un pietiekamiem niķeļa starpproduktiem, varētu radīt pietiekamu pārliecību par Nodalītās uzņēmējdarbības pircēja spēju un stimulu ilgstoši atjaunot konkurenci. To nepārprotami apliecina Komisijas veiktās tirgus izpētes rezultāti par aizsardzības līdzekļiem.

(41)

Attiecībā uz kobaltu pretstatā niķeļa nozarei vertikāla integrācija nav dominējošais uzņēmējdarbības modelis kobalta nozarē, ar kobalta starpproduktu nozīmīgu tirdzniecību. Vairāk nekā 50 % Nikkelverk kobalta izstrādājumu nāk no trešām personām. Falconbridge pārstrādā klientu materiālus, tostarp kobaltu, kas ir no BCL iepirktajos kušņos, un kobalta starpproduktus no Austrālijas un Āfrikas saskaņā ar materiālu pirkuma un pārstrādes pret atlīdzību līgumiem. Turklāt laika posmā līdz desmit gadiem New Inco ir apņēmies apgādāt Nodalīto uzņēmējdarbību ar kobalta materiālu daudzumiem, kas ir līdzīgi tiem, ko Falconbridge patlaban piegādā Nikkelverk.

(42)

Galīgās saistības paredz, ka Nodalītā uzņēmējdarbība tiks pārdota tikai uzņēmumam, kurš darbojas metālu ieguvē un/vai apstrādē un kuram ir pietiekami niķeļa resursi, lai uzturētu Nodalītās uzņēmējdarbības ekonomisko dzīvotspēju, kad beigsies kušņu piegādes līguma ar New Inco termiņš. Inco kā attiecīgu kritēriju min līmeni 55 000MT gadā, ko Falconbridge patlaban piegādā Nikkelverk.

(43)

Šis noteikums pilnībā pievēršas Komisijas bažām par Nodalītās uzņēmējdarbības dzīvotspēju un konkurētspēju, jo tā skaidri paredzēja pietiekamu pārliecību par Nodalītās uzņēmējdarbības niķeļa materiālu piegādi. Tādēļ saistības ir piemērotas, lai pilnībā kliedētu visas iepriekš norādītās bažas par konkurenci.

(44)

Turklāt ir konstatēts, ka 10 gadu elastīgas materiālu piegādes nosacījumi un cenu noteikšanas mehānisms, kas ierosināts saistību galīgajā variantā, ir pietiekams, lai aizsargātu Nodalītās uzņēmējdarbības dzīvotspēju un konkurētspēju, ja to pārdod uzņēmumam, kurš jau darbojas metālu ieguvē.

6.   Ierosinātā pircēja piemērotība

(45)

LionOre Mining International Ltd (“LionOre”) ir vidējs niķeļa ražotājs ar raktuvēm Botsvānā, Dienvidāfrikā un Austrālijā un vairākiem ieguves projektiem šajos reģionos. LionOre pašreizējās raktuves un ieguves projekti visas ir sulfīda raktuves. Uzņēmums darbojas niķeļa nozarē kopš 1996. gada, 2005. gadā saražojot aptuveni 29 000 MT niķeļa, un ir desmitais lielākais niķeļa ražotājs pasaulē.

(46)

LionOre pieder līdzdalības daļas četrās ražojošās niķeļa raktuvēs un vienā zelta raktuvē. Āfrikā uzņēmums kontrolē 85 % uzņēmumā Tati Nickel Botsvānā un 50 % Nkomati niķeļa raktuvē Dienvidāfrikā. Austrālijas rietumos LionOre pieder 100 % līdzdalība Lake Johnston niķeļa uzņēmumā, 80 % līdzdalība Black Swan niķeļa uzņēmumā un 100 % līdzdalība Thunderbox zelta raktuvē. Turklāt LionOre plāno attīstīt Honeymoon Well nogulu Austrālijas rietumos. Lai gan uzņēmums strādā, lai kļūtu par pilnībā integrētu niķeļa ražotāju, izmantojot savu Activox tehnoloģiju, LionOre patlaban ražo tikai niķeļa koncentrātu (3), un tam nav pārstrādes iespēju. LionOre kopējie pierādītie niķeļa resursi 2005. gada beigās bija 2,3 miljoni MT.

(47)

Atbilstīgi vispārējiem principiem un kritērijiem, kas izklāstīti saistībās, ir jānovērtē, vai pēc Nodalītās uzņēmējdarbības iegādes LionOre kļūs par neatkarīgu konkurentu tirgos, kuros ir konstatētas bažas par konkurenci. Jo īpaši tika novērtēts, vai LionOre ir/paliks neatkarīgs no Inco/New Inco un tam ir pietiekami finanšu resursi, lai iegādātos Nodalīto uzņēmējdarbību. Tas nozīmē, ka uzmanība ir jāpievērš tam, kā LionOre varētu integrēt savas esošās un turpmākās niķeļa ieguves darbības ar Nikkelverk un vai LionOre varētu piegādāt pietiekamus materiālu daudzumus Nikkelverk, lai uzturētu Nodalītās uzņēmējdarbības ekonomisko dzīvotspēju, kad beigsies kušņu piegādes līguma termiņš, kā paredzēts saistībās.

(48)

LionOre atbilst visiem kritērijiem saistībās attiecībā uz pircēja piemērotību un Komisijas noteiktajiem vispārējiem nosacījumiem attiecībā uz pircēja piemērotību nodalīšanas aizsardzības līdzeklī. Tādēļ secināts, ka LionOre ir piemērots Nodalītās uzņēmējdarbības pircējs un ka tas nodrošinās ilgstošu Nodalītās uzņēmējdarbības neatkarību, dzīvotspēju un konkurētspēju. LionOre apvieno vairākas īpašības, kas tika noteiktas par svarīgām, lai atbilstu šiem nosacījumiem: i) plaša pieredze un zināšanas niķeļa nozarē; ii) līdzdalība raktuvēs un ieguves projektos, kas jau dod/dos Nikkelverk piemērotus materiālus, un iii) zināšanas par Nikkelverk pārstrādes procesu un jaudu.

7.   Secinājums

(49)

Iepriekš minēto iemeslu dēļ pušu iesniegtās saistības ir pietiekamas, lai kliedētu šīs koncentrācijas radītās bažas par konkurenci.

(50)

Tādēļ lēmuma projektā ierosināts atzīt paziņoto darījumu par saderīgu ar kopējo tirgu un EEZ līguma darbību saskaņā ar Apvienošanās regulas 8. panta 2. punktu.


(1)  OV L 24, 29.1.2004., 1. lpp.

(2)  EEZ patlaban pusēm ļoti ierobežotu konkurenci rada OMG (14 %), Eramet (5 %) un mazākā mērā Anglo American (2 %).

(3)  LionOre pieder arī 20 % līdzdalība Botsvānā esošajā BCL lietuvē (niķeļa apstrāde).


13.3.2007   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 72/24


KOMISIJAS LĒMUMS

(2006. gada 19. jūlijs),

ar ko koncentrāciju atzīst par saderīgu ar kopējo tirgu un EEZ līguma darbību

(Lieta Nr. COMP/M.3796 – OMYA/J.M. HUBER PCC)

(izziņots ar dokumenta numuru K(2006) 3163)

(Autentisks ir tikai teksts angļu valodā)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(2007/164/EK)

2006. gada 19. jūlijā Komisija pieņēma lēmumu par apvienošanās lietu saskaņā ar Padomes 2004. gada 20. janvāra Regulu (EK) Nr. 139/2004 par kontroli pār uzņēmumu koncentrāciju (1), un jo īpaši tās 8. panta 2. punktu. Lēmuma pilna nekonfidenciāla versija autentiskā valodā pieejama http://ec.europa.eu/comm/competiton/index_en.html

I.   KOPSAVILKUMS

(1)

Komisija 2005. gada 4. aprīlī saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 139/2004 (“Apvienošanās regula”) 22. panta 1. punktu no Somijas konkurences iestādes saņēma pieprasījumu izskatīt lietu, kuram vēlāk 2005. gada 22. aprīlī pievienojās kompetentās iestādes Zviedrijā, 2005. gada 26. aprīlī Austrijā un 2005. gada 28. aprīlī Francijā.

(2)

Komisija konstatēja, ka paziņotais darījums uzskatāms par koncentrāciju Apvienošanās regulas 3. panta 1. punkta b) apakšpunkta nozīmē un pieprasījums atbilst Apvienošanās regulas 22. panta 3. punkta prasībām. Tādēļ Komisija nolēma pārbaudīt koncentrāciju un 2005. gada 18. maijā pieņēma lēmumu saskaņā Apvienošanās regulas 22. panta 3. punktu, ko attiecīgi nosūtīja Somijai, Zviedrijai, Austrijai un Francijai. Minētās dalībvalstis iesniedza Komisijai savā rīcība esošus dokumentus. Informāciju papildināja uzņēmums Omya, iesniedzot paziņojumu 2005. gada 4. augustā.

(3)

Komisija šajā lietā 2005. gada 23. septembrī uzsāka procesu. Ziņotājām pusēm 2006. gada 2. maijā tika nosūtīts iebildums. Uzņēmums Omya iesniedza atbildi 2006. gada 16. maijā. Komisijas iebildumu nekonfidenciālā versija bija pieejama divām ieinteresētajām personām – uzņēmumiem SMI un Imerys, kas iesniedza komentārus.

(4)

Lietas mutiskā uzklausīšana notika 2006. gada 18. maijā.

(5)

Lai dotu pietiekami daudz laika uzņēmumam Omya izvērtēt aizsardzības līdzekļus, 10. panta 3. punkta lēmums, kas adresēts ziņotājai pusei, tika pieņemts 2006. gada 17. maijā, pagarinot aizsardzības līdzekļu iesniegšanas termiņu par divām dienām.

(6)

Pēc sīkas izmeklēšanas Komisija secināja, ka paziņotā procedūra rada bažas par saderību ar kopējo tirgu.

(7)

Lai novērstu bažas par horizontālo konkurenci izgulsnēta kalcija karbonāta tirgū, uzņēmumi Omya un J.M. uzņēmums Huber Corporation2006. gada 23. maijā (papildināts 2006. gada 3. jūlijā) iesniedza Komisijai saistību paketi, ko uzskatīja par pietiekamu, lai risinātu koncentrācijas bažas saistībā ar minēto koncentrāciju.

(8)

Tādēļ bija priekšlikums izmeklēt paziņoto darījumu saskaņā ar Apvienošanās regulas 8. panta 2. punkta nosacījumiem un saistībām.

II.   TREŠĀS PERSONAS UN DARĪJUMS

(9)

Uzņēmums Omya AG (“Omya”) ir Šveices ģimenes uzņēmums, kas darbojas rūpniecisko minerālu (2) ražošanas un pārdošanas jomā, ieskaitot kalcija karbonātus (3), ko izmanto dažādās ražošanas nozarēs, t.i., papīra, krāsu, plastmasas, tērauda, stikla un lauksaimniecības nozarēs. Lielāko daļu ieņēmumu uzņēmums Omya gūst no papīra ražošanas.

(10)

Eiropas Ekonomikas zonā ASV uzņēmums J.M. Huber Corporation aktīvi nodarbojas ar kaolīna, PCC, nogulsnēta kvarca un silikātu (“PSS”) piegādi. Huber meitasuzņēmumi, uz kuriem attiecas šis darījums, ir daļa no uzņēmuma J.M. uzņēmējdarbības visā pasaulē. Huber Corporation (“Huber PCC”) papīra ražošanas procesā izmantojamās nogulsnēta kalcija karbonāta pildvielas ražošana un piegāde. Iegūtais uzņēmums sastāv no divpadsmit nogulsnētā kalcija karbonāta rūpnīcām visā pasaulē, sešas no kurām atrodas EEZ. Huber PCC rūpnīcas EEZ atrodas Somijā (trīs rūpnīcas), Zviedrijā, Francijā un Portugālē (katrā pa vienai rūpnīcai).

III.   ATTIECĪGIE TIRGI

A.   Attiecīgi produktu tirgi

(11)

Piedāvātais darījums ietekmē šādu materiālu piegādi:

i)

GCC pildījums tirgū;

ii)

GCC pārklājums tirgū;

iii)

PCC pildījums tirgū;

iv)

PCC uzpilde uz vietas; kā arī

iv)

PCC pārklājums tirgū.

(12)

Lai novērtētu šo darījumu, Komisija secina, ka ražošanas minerālu ražošana un piegāde papīra rūpniecībai, kalcija karbonāti pārklājumiem (PCC, GCC un GCC/PCC maisījumi) un kalcija karbonāti uzpildei (PCC, GCC un GCC/PCC maisījumi) pārstāv divus atšķirīgus attiecīgu preču tirgus.

B.   Attiecīgi ģeogrāfiski tirgi

(13)

Komisija secināja, ka lai novērtētu šo lietu, attiecīgos ģeogrāfiskos tirgus nosaka pēc papīrfabrikām ar līdzīgām piegādes iespējām. Rūpnīcas tiek uzskatītas par reālu piegādes iespējas vietu papīrfabrikām atkarībā no to loģistikas un attāluma no konkrētās papīrfabrikas. Attālums, pēc kura minerālu rūpnīcu vairs nevar uzskatīt par reālu piegādes iespējamo vietu, ir atkarīgs no katras rūpnīcas iepriekšējām piegādēm, pieejamiem transporta veidiem (sauszemes transports, dzelzceļš, jūras ceļš vai to kombinācijas) un saražoto kalcija karbonātu veidiem (PCC, GCC).

(14)

Attiecīgie ģeogrāfiskie tirgi:

a)

uzpildes kalcija karbonātiem attiecīgo ģeogrāfisko tirgu nosaka pēc attāluma no minerālu rūpnīcas līdz klientam, tas var svārstīties no 400 km līdz 2 000 km atkarībā no rūpnīcas, produkta, transporta veida;

b)

pārklājuma kalcija karbonātiem attiecīgo ģeogrāfisko tirgu nosaka ar to pašu metodoloģiju kā uzpildes kalcija karbonātiem, ar attālumiem starp 400 km un 3 000 km; kā arī

c)

klientiem, kuriem ir iespēja iegadāties kalcija karbonātu no ražošanas vietas, ģeogrāfiskais tirgus ir vismaz EEZ.

IV.   IETEKMES UZ KONKURENCI NOVĒRTĒJUMS

1.   Kalcija karbonāti uzpildei

(15)

Komisija uzskata, ka karbonātu konkurences cenas papīra ražošanai ir pilnībā atkarīgas no vislabākās iespējamās alternatīvās saņemšanas vietas katram klientam.

(16)

Ja pusēm, kas apvienojas, pieder konkurējošas rūpnīcas ar noieta reģioniem, kas pārklājas, apvienošanās var izraisīt cenu celšanos. Ja vienam no apvienošanās pušu klientiem atrodas tuvu minerālu rūpnīca, pusēm, kas apvienojas būs pamudinājums un iespējas pacelt cenas. Taču, ja uzņēmums, kas konkurē ar uzņēmumiem, kas apvienojas, atrodas tuvu pircējam, šāda alternatīva var radīt pietiekamu konkurences ierobežojumu, ka cenu celšanās efektam nebūs nozīmes. Dažām papīrfabrikām konkurences analīzi ietekmē iespēja izvietot PCC uzpildes rūpnīcu savā teritorijā. Taču šajā gadījumā konkurenci neietekmē tas, vai Komisija uzskata PCC uzpildi uz vietas par reālu alternatīvu, kas ierobežo PCC vai GCC uzpildes materiālu piegādi.

(17)

Komisija ir identificējusi divas lielas klientu kategorijas. Pirmajā kategorijā ir papīrfabrikas, kuras apgādā no PCC uzpildes rūpnīcas. Otrajā kategorijā ir papīrfabrikas, kuras iegādājas materiālus tirgū. Komisija galveno uzmanību vērsa uz konkurences novērtējumu uz uzņēmumu, kas apvienojas, klientiem.

(18)

Komisija katram klientam identificēja alternatīvas minerālu rūpnīcas, balstoties uz katras rūpnīcas maksimālo piegādes attālumu. Šos attālumus ieguva no plašas datu bāzes, ko izveidojusi Komisija. Izmantojot 2004. gada piegādes datus par PCC un GCC  (4), Komisija veica ekonometrisku pētījumu (diskrētu modeļu izvēle), lai paredzētu varbūtību, kad klients izvēlēsies citu minerālu rūpnīcu, ja tā pašreizējais piegādātājs paceltu cenas. Rezultāti ļāva Komisijai noteikt aizvietošanas iespējas dažādiem kalcija karbonāta ražotājiem papīra rūpniecībai.

Klienti, kas iegādājas minerālu izejvielas rūpnīcās

(19)

Attiecība uz pašreizējo PCC uzpildes materiālu piegādi, neskatoties uz to vai piegādātājs ir Huber vai Omya, lietā netika konstatēta tūlītēja ietekme. PCC uzpildes materiālu piegādātājiem no rūpnīcas ir ekskluzīvi ilgtermiņa līgumi ar galvenajām papīrfabrikām (kopumā no 7 līdz 10 gadiem), kas garantē apjomu PCC rūpnīcai. Formula, kas pieņemta cenas noteikšanai par pamatu ņemot pamata cenu, par kuru panākta vienošanās pirms līguma noslēgšanas, nosaka cenas izmaiņu gada laikā visam līguma darbības laikam. Parasti formula ir atkarīga no izmaksu faktoriem, piemēram, kaļķakmens izmaksas, elektrība, algas un inflācija, kurus šis darījums neietekmē. Tomēr paliek jautājums vai darījumam būtu negatīva ietekme uz šiem klientiem, kad ilgtermiņa līgums beigsies. Izmeklēšanā noskaidrojās, ka darījumam visticamāk nebūs ietekmes uz PCC uzpildes uz vietas rūpnīcā līgumu pagarināšanu.

(20)

Nākamajiem minerālu pircējiem no rūpnīcām darījums liedz vienu piegādātāju, kurš pierādījis, ka var organizēt un vadīt projektus par PCC uzpildes materiālu piegādi no rūpnīcas EEZ. Tomēr pētījumā norādīts, ka darījums neieviesīs būtiskas cenu izmaiņas klientiem, jo uzticamu klientu, kas pērk PCC uzpildes materiālu no rūpnīcas, būs pietiekami, lai ietekmētu konkurenci. Tas attiecas arī uz pārklājumu, ko piegādā no rūpnīcas.

Esošie tirgus klienti

(21)

Klienti, kuri tiek apkalpoti no tirgus, pat ja viņiem ir iespēja paļauties uz PCC uzpildes piegādi no rūpnīcas, Komisija uzskatīja, ka minerālu rūpnīca, kas atrodas noteiktā attālumā no papīrfabrikas ir reāla alternatīva PCC uzpildei vai GCC uzpildei. Pēc esošo uzņēmuma Omya uzpildes PCC klientu iespēju izpētes Komisija ir nonākusi pie secinājuma, ka šos klientus darījums visticamāk negatīvi neietekmēs, jo, jebkurā gadījumā, šiem klientiem ir citas PCC alternatīvas. Tādēļ ir maz ticams, ka Huber izslēgšana no konkurentu loka būtiski apdraudēs uzņēmuma Omya PCC uzpildes materiālu klientu konkurenci.

(22)

Turklāt uzņēmuma Omya GCC uzpildes materiālu klientiem uzņēmums Huber visticamāk nav labākā piegādes alternatīva. Šiem klientiem ir iespēja pirkt GCC uzpildes materiālu vai citus PCC uzpildes materiālus, kuri nav neizdevīgā konkurences situācijā salīdzinājumā ar Huber PCC uzpildes materiālu rūpnīcām. Turklāt ekonometriskā pētījuma rezultāti liecina, ka Huber visumā nav labākā alternatīva. Tādēļ ir maz ticams, ka uzņēmuma Huber izslēgšana no konkurentu loka būtiski apdraudēs uzņēmuma Omya GCC uzpildes materiālu klientu konkurenci.

(23)

Huber PCC uzpildes materiālu klientiem citas uzņēmuma Omya GCC uzpildes materiālu rūpnīcas var būt reālas alternatīvas. Tomēr uzņēmums Imerys darbojas Zviedrijā gan kā PCC uzpildes materiālu ražotājs Husum pilsētā, gan GCC materiālu ražotājs Tunadal pilsētā. Turklāt SMI piederošās PCC uzpildes materiālu rūpnīcas Somijā Lappeenranta, Myllykoski un Äänekoski. Visi minētie alternatīvie risinājumi neveido konkurences traucējumus, ja tos salīdzina ar Huber PCC uzpildes materiālu rūpnīcām Zviedrijā un Somijā. Turklāt ekonometriskais pētījums norāda, ka konkurence, ko veido GCC uzpildes materiālu tirgus piegādātāji, būs mazāka nekā PCC uzpildes materiālu tirgus piegādātāju konkurence citiem tirgus uzpildes piegādātājiem. Tādēļ ir maz ticams, ka uzņēmuma Huber izslēgšana no konkurentu loka būtiski apdraudēs uzņēmuma Omya PCC uzpildes materiālu klientu konkurenci.

2.   Kalcija karbonāti pārklājumiem

(24)

Paziņojumā par piedāvāto darījumu uzņēmums Omya ieņēma pozīciju, ka papīra pārklājumu tirgu šis darījums neietekmēs, jo Huber pašlaik nav aktīvs šajā tirgū. Tomēr Komisijas veiktajā tirgus izpētē atklāts, ka Huber attīsta piemērojamu PCC, lai to izmantotu GCC/PCC pārklājuma maisījumiem un piedāvājis piegādāt PCC pārklājuma produktus.

(25)

Tādējādi Komisija uzskata uzņēmumu Huber par potenciālu konkurentu kalcija karbonātu tirgū, kas paredzēti papīra pārklājumam, kas iespējams kļūtu par nopietnu konkurences spēku pārklājuma kalcija karbonātu tirgū.

(26)

Tādēļ Komisija secina, ka piedāvātais darījums nopietni apdraudēs konkurenci, jo īpaši dēļ uzņēmuma Omya dominējošās pozīcijas stiprināšanu pārklājuma kalcija karbonātu tirgū, klientiem Dienvidsomijā.

(27)

Komisijas secinājums balstās uz šādiem argumentiem:

(28)

Pirmkārt, uzņēmums Omya jau ir dominējošais pārklājuma kalcija karbonātu piegādātājs klientiem Eiropā un Somijā. Omya piegādāja lielu daļu pārklājuma kalcija karbonātus papīra rūpniecībai EEZ 2004. gadā. Uzņēmumam pieder vai tas kontrolē lielu daļu no EEZ izejmateriālu rezervēm, kas nepieciešamas pārklājuma GCC materiālu ražošanai un piegādei papīrfabrikām visā EEZ. Ņemot vērā uzņēmuma dominējošo stāvokli izejmateriālu piegādē, Omya ir neizbēgams tirdzniecības partneris papīrfabrikām, kurām nepieciešams iepirkt kalcija karbonātus Eiropā, jo īpaši Somijā.

(29)

Otrkārt, uzņēmumam Huber ir iespēja iekļūt papīra pārklājumu tirgū ar PCC pārklājumu piedevu tehnoloģiju. Komisija novērtēja cik liela mērā 1) uzņēmuma Huber PCC piedevu tehnoloģija bija gatava komercializācijai, 2) uzņēmums Huber uzskatīja, ka var tirdznieciski izmantot savu piedāvājumu plašākā mērogā un 3) uzņēmums Huber varēja sasniegt pietiekamu ražošanas kapacitāti, kas pieejama Kuusankoski PCC rūpnīcā, lai iekļūtu tirgū. Komisijas pētījums arī ņēma vērā 4) Huber izmaksas, lai iekļūtu kalcija karbonātu tirgū. Komisija izteica viedokli, ka iepriekšēja iesaistīšanās apvienošanās sarunās ar Omya uzņēmums Huber plānoja neiekļūt papīra pārklājuma tirgū un to īsā laikā būtu izdarījis ar PCC pārklājuma piedevu tehnoloģiju.

(30)

Kuusankoski uzņēmuma atrašanās ļautu rūpnīcai Huber apgādāt arī nelielu skaitu citus Omya klientus Dienvidsomijā. Šie klienti, kas pašreiz saņem kalcija karbonātus no uzņēmuma Omya, var apsvērt iespēju vismaz daļu materiālu saņemt no uzņēmuma Huber Kuusankoski rūpnīcas. Komisija noskaidroja vairākus klientus, kuriem Huber uzņēmuma Kuusankoski rūpnīca būtu ievērojami tuvāk nekā uzņēmuma SMI vai Imerys (“ieinteresētie saņēmēji”).

(31)

Treškārt, Huber būtu efektīvs konkurences spēks, kas būtiski ietekmētu Omya rīcību kalcija karbonātu tirgū papīra pārklājumam. Ņemot vērā tirgus struktūru Somijā un faktu, ka vienīgais konkurents uzņēmums SMI uzskatāms par mazu uzņēmumu tirgus daļas un neizdevīga ģeogrāfiskā stāvokļa ziņā, Komisija uzskata, ka Huber kapacitāte Kuusankoski rūpnīcā radītu spriedzi uzņēmumam Omya kalcija karbonātu pārklājuma piedāvājumā Somijas klientiem. Komisija arī uzskata, ka nav citu potenciālu konkurentu, kas varētu saglabāt pietiekamu konkurences spiedienu Dienvidsomijā.

(32)

Tādēļ Komisija secina, ka piedāvātais darījums nopietni apdraudēs konkurenci, jo īpaši dēļ uzņēmuma Omya dominējošās pozīcijas stiprināšanu pārklājuma kalcija karbonātu tirgū, klientiem Dienvidsomijā.

3.   Koordinētu vai uzkrātu darbību seku neesamība

(33)

Nobeigumā Komisija secina, ka minētais darījums nerada bažas par uzkrājumiem vai varbūtību, ka uzņēmumi varētu koordinēt savu rīcību un pacelt cenas virs konkurences līmeņa.

V.   SAISTĪBAS

(34)

Lai novērstu bažas par horizontālo konkurenci izgulsnēta kalcija karbonāta tirgū, uzņēmumi Omya un J.M. uzņēmums Huber2006. gada 23. maijā iesniedza Komisijai saistību paketi. Šajā saistību paketē ir divas alternatīvas saistību paketes, pirmajā ir Kuusankoski PCC rūpnīcas iegāde un pārklājuma un tehnoloģijas iegāde, otrajā tikai tehnoloģijas iegāde.

(35)

Komisija nolēma pārbaudīt tirgū pirmo alternatīvo saistību paketi (Kuusankoski PCC rūpnīcas iegāde, Somija un PCC pārklājuma un Huber tehnoloģiju iegāde). Tirgus testam tika nosūtīti 11 pircēji un 4 konkurenti, kas bija iesaistīti šā darījuma izmeklēšanā un atbilde tika saņemta no visiem (5). Atbildes uz testu bija dažādas. Pircēji vairumā gadījumu uzskatīja, ka saistības var novērst bažas par konkurenci, uz ko norādīja Komisija, konkurenti izteica uzskatu, ka piedāvātā kompensācija un ierosinātie uzlabojumi saistībām atrisināt Komisijas paustās bažas (6).

(36)

Attiecībā uz alternatīvajām saistībām Komisija novērtēja vai Kuusankoski PCC uzpildes rūpnīcas iegāde līdz ar tehnoloģiju dod iespēju piemērotam pircējam, kas ir pārstāvēts PCC pārklājuma karbonātu tirgū, kas ir salīdzināms ar uzņēmumu Huber.

(37)

Komisija secināja, ka pirmā saistību alternatīva (Kuusankoski PCC uzpildes rūpnīcas un tehnoloģijas iegāde), ja piemērotam pircējam ir pieeja gan brīvai ražošanas kapacitātei, nepieciešamai tehnoloģijai un tuvai sadarbībai ar papīrfabriku, nostāda pircēju tādā pašā stāvoklī kā uzņēmums Huber, piegādātāja priekšrocības, kuram nebūs jāceļ jauna rūpnīca gadījumā, ja veiksmīgi noslēgs līgumu pēc konkursa. Tādēļ šī alternatīva būtu visracionālākā no noieta efektivitātes viedokļa un nodrošinātu ticamu konkurences produktu pārklājumam paredzētu kalcija karbonātu tirgū.

(38)

Komisija turklāt uzskata, ka novērtējot spēju Kuusankoski PCC rūpnīcā un tās tehnoloģija, kas ļautu darboties turpmāk kā konkurētspējīgam spēkam un atjaunot konkurenci tigrū ar uzņēmumu Omya un citiem konkurentiem lielā mērā ir atkarīgs no pircēja identitātes. Tādēļ piemērots pircējs šajā gadījumā būtu ražotājs, kam ir pietiekami resursi un pierādīta pieredze.

(39)

Attiecīgi Komisija secina, ka piedāvātās pirmās alternatīvās saistības, Kuusankoski PCC rūpnīcas un Huber pārklājuma tehnoloģijas iegāde (ņemot vērā uzlabojumus, kas ierosināti 2006. gada 3. jūlijā), atjaunos efektīvu konkurenci pārklājuma kalcija karbonātu tirgū pircējiem Dienvidsomijā, atjaunojot konkurenci uzņēmuma Omya pārklājuma kalcija karbonātam, kas nāk no Huber PCC papildu tehnoloģijas, kuru saplūšanas gadījuma nāktos zaudēt, kā jau iepriekš norādīts.

VI.   SECINĀJUMS

(40)

Dēļ iepriekš minētajiem iemesliem, uztverot atsevišķi vai kopā, Komisija secina, ka Omya un J.M. iesniedz saistības. Uzņēmums Huber var risināt konkurences bažas, ko izraisa šī koncentrācija.

(41)

Tādēļ Komisija paziņo savā lēmumā, ka paziņotais darījums ir saderīgs ar kopējo tirgu un EEZ līguma darbību saskaņā ar Apvienošanās regulas 8. panta 2. punktu.


(1)  OV L 24, 29.1.2004., 1. lpp.

(2)  Ražošanas minerālu skaitā ir izgulsnēts kalcija karbonāts (“PCC”), augsnes kalcija karbonāts (“GCC”), kaolīna talks un dolomīts.

(3)  Ar terminu “karbonāti” apzīmēti PCC un GCC.

(4)  Komisija izveidoja plašu minerālu piegādes datu bāzi, kurā ietverti visi galvenie konkurentu gada PCC un GCC piegādes papīru uzpildei un pārklājumam EEZ 2002., 2003. un 2004. gadam (dati par minerālu veidu, izcelsmes minerālu rūpnīcu, saņēmēju papīrfabriku, papīra veidu, piegādes attālumu, piegādes apjomiem, cena par tonnu sausnas, transportēšanas veidu un maksu).

(5)  Turklāt arī Somijas konkurences iestāde iesniedza atbildi.

(6)  Attiecībā uz otro alternatīvo saistību paketi, kura ir tikai tehnoloģiju iegūšana, Komisija novērtēja piedāvāto risinājumu un uzskatīja, ka tas nerisina bažas par konkurenci, ko izteica Komisija un tāpēc to nepakļāva tirgus testam.