ISSN 1725-5112

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 70

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

50. sējums
2007. gada 9. marts


Saturs

 

Lappuse

 

*

Paziņojums lasītājiem

1

 

 

Labojums

 

*

Labojums Apvienoto Nāciju Organizācijas Eiropas Ekonomikas komisijas (ANO/EEK) Noteikumos Nr. 49 — Vienotajos noteikumos par kompresijaizdedzes (C.I.) motoru un dabasgāzes (NG) motoru, kā arī dzirksteļaizdedzes (P.I.) motoru, ko darbina ar sašķidrinātu naftas gāzi (LPG), un transportlīdzekļu ar C.I. un NG motoriem, kā arī P.I. motoriem, ko darbina ar LPG, apstiprināšanu attiecībā uz piesārņotāju emisiju no motora (OV L 375, 27.12.2006.)

3

 

*

Labojums Apvienoto Nāciju Organizācijas Eiropas Ekonomikas komisijas (ANO/EEK) Noteikumos Nr. 83 — Vienotajos noteikumos par transportlīdzekļu apstiprināšanu attiecībā uz piesārņojošo vielu emisiju atkarībā no motoram nepieciešamās degvielas veida (OV L 375, 27.12.2006.)

171

 

*

Labojums Apvienoto Nāciju Organizācijas Eiropas Ekonomikas komisijas (ANO/EEK) Noteikumos Nr. 123 — Vienotajos noteikumos par mehānisko transportlīdzekļu adaptīvo priekšējā apgaismojuma sistēmu (AFS) apstiprināšanu (OV L 375, 27.12.2006.)

355

 

*

Labojums Apvienoto Nāciju Organizācijas Eiropas Ekonomikas komisijas (ANO/EEK) Noteikumos Nr. 124 — Vienotajos noteikumos par riteņu apstiprināšanu vieglajiem automobiļiem un to piekabēm (OV L 375, 27.12.2006.)

413

 

*

Labojumi Komisijas Regulā (EK) Nr. 2286/2003 (2003. gada 18. decembris) par grozījumiem Regulā (EEK) Nr. 2454/93, kas nosaka īstenošanas noteikumus Padomes Regulai (EEK) Nr. 2913/92 par Kopienu Muitas kodeksa izveidi (OV L 343, 31.12.2003.)

439

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.


9.3.2007   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 70/1


PAZIŅOJUMS LASĪTĀJIEM

BG

:

Настоящият брой на Официален вестник е публикуван на испански, чешки, датски, немски, естонски, гръцки, английски, френски, италиански, латвийски, литовски, унгарски, малтийски, нидерландски, полски, португалски, словашки, словенски, фински и шведски език.

Поправката, включена в него, се отнася до актове, публикувани преди разширяването на Европейския съюз от 1 януари 2007 г.

ES

:

El presente Diario Oficial se publica en español, checo, danés, alemán, estonio, griego, inglés, francés, italiano, letón, lituano, húngaro, maltés, neerlandés, polaco, portugués, eslovaco, esloveno, finés y sueco.

Las correcciones de errores que contiene se refieren a los actos publicados con anterioridad a la ampliación de la Unión Europea del 1 de enero de 2007.

CS

:

Tento Úřední věstník se vydává ve španělštině, češtině, dánštině, němčině, estonštině, řečtině, angličtině, francouzštině, italštině, lotyštině, litevštině, maďarštině, maltštině, nizozemštině, polštině, portugalštině, slovenštině, slovinštině, finštině a švédštině.

Oprava zde uvedená se vztahuje na akty uveřejněné před rozšířením Evropské unie dne 1. ledna 2007.

DA

:

Denne EU-Tidende offentliggøres på dansk, engelsk, estisk, finsk, fransk, græsk, italiensk, lettisk, litauisk, maltesisk, nederlandsk, polsk, portugisisk, slovakisk, slovensk, spansk, svensk, tjekkisk, tysk og ungarsk.

Berigtigelserne heri henviser til retsakter, som blev offentliggjort før udvidelsen af Den Europæiske Union den 1. januar 2007.

DE

:

Dieses Amtsblatt wird in Spanisch, Tschechisch, Dänisch, Deutsch, Estnisch, Griechisch, Englisch, Französisch, Italienisch, Lettisch, Litauisch, Ungarisch, Maltesisch, Niederländisch, Polnisch, Portugiesisch, Slowakisch, Slowenisch, Finnisch und Schwedisch veröffentlicht.

Die darin enthaltenen Berichtigungen beziehen sich auf Rechtsakte, die vor der Erweiterung der Europäischen Union am 1. Januar 2007 veröffentlicht wurden.

ET

:

Käesolev Euroopa Liidu Teataja ilmub hispaania, tšehhi, taani, saksa, eesti, kreeka, inglise, prantsuse, itaalia, läti, leedu, ungari, malta, hollandi, poola, portugali, slovaki, slovneeni, soome ja rootsi keeles.

Selle parandustega viidatakse aktidele, mis on avaldatud enne Euroopa Liidu laienemist 1. jaanuaril 2007.

EL

:

Η παρούσα Επίσημη Εφημερίδα δημοσιεύεται στην ισπανική, τσεχική, δανική, γερμανική, εσθονική, ελληνική, αγγλική, γαλλική, ιταλική, λεττονική, λιθουανική, ουγγρική, μαλτέζικη, ολλανδική, πολωνική, πορτογαλική, σλοβακική, σλοβενική, φινλανδική και σουηδική γλώσσα.

Τα διορθωτικά που περιλαμβάνει αναφέρονται σε πράξεις που δημοσιεύθηκαν πριν από τη διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης την 1η Ιανουαρίου 2007.

EN

:

This Official Journal is published in Spanish, Czech, Danish, German, Estonian, Greek, English, French, Italian, Latvian, Lithuanian, Hungarian, Maltese, Dutch, Polish, Portuguese, Slovak, Slovenian, Finnish and Swedish.

The corrigenda contained herein refer to acts published prior to enlargement of the European Union on 1 January 2007.

FR

:

Le présent Journal officiel est publié dans les langues espagnole, tchèque, danoise, allemande, estonienne, grecque, anglaise, française, italienne, lettone, lituanienne, hongroise, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, slovaque, slovène, finnoise et suédoise.

Les rectificatifs qu'il contient se rapportent à des actes publiés antérieurement à l'élargissement de l'Union européenne du 1er janvier 2007.

IT

:

La presente Gazzetta ufficiale è pubblicata nelle lingue spagnola, ceca, danese, tedesca, estone, greca, inglese, francese, italiana, lettone, lituana, ungherese, maltese, olandese, polacca, portoghese, slovacca, slovena, finlandese e svedese.

Le rettifiche che essa contiene si riferiscono ad atti pubblicati anteriormente all'allargamento dell'Unione europea del 1o gennaio 2007.

LV

:

Šis Oficiālais Vēstnesis publicēts spāņu, čehu, dāņu, vācu, igauņu, grieķu, angļu, franču, itāļu, latviešu, lietuviešu, ungāru, maltiešu, holandiešu, poļu, portugāļu, slovāku, slovēņu, somu un zviedru valodā.

Šeit minētie labojumi attiecas uz tiesību aktiem, kas publicēti pirms Eiropas Savienības paplašināšanās 2007. gada 1. janvārī.

LT

:

Šis Oficialusis leidinys išleistas ispanų, čekų, danų, vokiečių, estų, graikų, anglų, prancūzų, italų, latvių, lietuvių, vengrų, maltiečių, olandų, lenkų, portugalų, slovakų, slovėnų, suomių ir švedų kalbomis.

Čia išspausdintas teisės aktų, paskelbtų iki Europos Sąjungos plėtros 2007 m. sausio 1 d., klaidų ištaisymas.

HU

:

Ez a Hivatalos Lap spanyol, cseh, dán, német, észt, görög, angol, francia, olasz, lett, litván, magyar, máltai, holland, lengyel, portugál, szlovák, szlovén, finn és svéd nyelven jelenik meg.

Az itt megjelent helyesbítések elsősorban a 2007. január 1-jei európai uniós bővítéssel kapcsolatos jogszabályokra vonatkoznak.

MT

:

Dan il-Ġurnal Uffiċjali hu ppubblikat fil-ligwa Spanjola, Ċeka, Daniża, Ġermaniża, Estonjana, Griega, Ingliża, Franċiża, Taljana, Latvjana, Litwana, Ungeriża, Maltija, Olandiża, Pollakka, Portugiża, Slovakka, Slovena, Finlandiża u Żvediża.

Il-corrigenda li tinstab hawnhekk tirreferi għal atti ppubblikati qabel it-tkabbir ta' l-Unjoni Ewropea fl-1 ta' Jannar 2007.

NL

:

Dit Publicatieblad wordt uitgegeven in de Spaanse, de Tsjechische, de Deense, de Duitse, de Estse, de Griekse, de Engelse, de Franse, de Italiaanse, de Letse, de Litouwse, de Hongaarse, de Maltese, de Nederlandse, de Poolse, de Portugese, de Slowaakse, de Sloveense, de Finse en de Zweedse taal.

De rectificaties in dit Publicatieblad hebben betrekking op besluiten die vóór de uitbreiding van de Europese Unie op 1 januari 2007 zijn gepubliceerd.

PL

:

Niniejszy Dziennik Urzędowy jest wydawany w językach: hiszpańskim, czeskim, duńskim, niemieckim, estońskim, greckim, angielskim, francuskim, włoskim, łotewskim, litewskim, węgierskim, maltańskim, niderlandzkim, polskim, portugalskim, słowackim, słoweńskim, fińskim i szwedzkim.

Sprostowania zawierają odniesienia do aktów opublikowanych przed rozszerzeniem Unii Europejskiej dnia 1 stycznia 2007 r.

PT

:

O presente Jornal Oficial é publicado nas línguas espanhola, checa, dinamarquesa, alemã, estónia, grega, inglesa, francesa, italiana, letã, lituana, húngara, maltesa, neerlandesa, polaca, portuguesa, eslovaca, eslovena, finlandesa e sueca.

As rectificações publicadas neste Jornal Oficial referem-se a actos publicados antes do alargamento da União Europeia de 1 de Janeiro de 2007.

RO

:

Prezentul Jurnal Oficial este publicat în limbile spaniolă, cehă, daneză, germană, estonă, greacă, engleză, franceză, italiană, letonă, lituaniană, maghiară, malteză, olandeză, polonă, portugheză, slovacă, slovenă, finlandeză şi suedeză.

Rectificările conţinute în acest Jurnal Oficial se referă la acte publicate anterior extinderii Uniunii Europene din 1 ianuarie 2007.

SK

:

Tento úradný vestník vychádza v španielskom, českom, dánskom, nemeckom, estónskom, gréckom, anglickom, francúzskom, talianskom, lotyšskom, litovskom, maďarskom, maltskom, holandskom, poľskom, portugalskom, slovenskom, slovinskom, fínskom a švédskom jazyku.

Korigendá, ktoré obsahuje, odkazujú na akty uverejnené pred rozšírením Európskej únie 1. januára 2007.

SL

:

Ta Uradni list je objavljen v španskem, češkem, danskem, nemškem, estonskem, grškem, angleškem, francoskem, italijanskem, latvijskem, litovskem, madžarskem, malteškem, nizozemskem, poljskem, portugalskem, slovaškem, slovenskem, finskem in švedskem jeziku.

Vsebovani popravki se nanašajo na akte objavljene pred širitvijo Evropske unije 1. januarja 2007.

FI

:

Tämä virallinen lehti on julkaistu espanjan, tšekin, tanskan, saksan, viron, kreikan, englannin, ranskan, italian, latvian, liettuan, unkarin, maltan, hollannin, puolan, portugalin, slovakin, sloveenin, suomen ja ruotsin kielellä.

Lehden sisältämät oikaisut liittyvät ennen Euroopan unionin laajentumista 1. tammikuuta 2007 julkaistuihin säädöksiin.

SV

:

Denna utgåva av Europeiska unionens officiella tidning publiceras på spanska, tjeckiska, danska, tyska, estniska, grekiska, engelska, franska, italienska, lettiska, litauiska, ungerska, maltesiska, nederländska, polska, portugisiska, slovakiska, slovenska, finska och svenska.

Rättelserna som den innehåller avser rättsakter som publicerades före utvidgningen av Europeiska unionen den 1 januari 2007.


Labojums

9.3.2007   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 70/3


Labojums Apvienoto Nāciju Organizācijas Eiropas Ekonomikas komisijas (ANO/EEK) Noteikumos Nr. 49 — Vienotajos noteikumos par kompresijaizdedzes (C.I.) motoru un dabasgāzes (NG) motoru, kā arī dzirksteļaizdedzes (P.I.) motoru, ko darbina ar sašķidrinātu naftas gāzi (LPG), un transportlīdzekļu ar C.I. un NG motoriem, kā arī P.I. motoriem, ko darbina ar LPG, apstiprināšanu attiecībā uz piesārņotāju emisiju no motora

( “Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis” L 375, 2006. gada 27. decembris )

Noteikumus Nr. 49 lasīt šādi:

Apvienoto Nāciju Organizācijas Eiropas Ekonomikas komisijas (ANO/EEK) Noteikumi Nr. 49 — Vienoti noteikumi par kompresijaizdedzes (C.I.) motoru un dabasgāzes (NG) motoru, kā arī dzirksteļaizdedzes (P.I.) motoru, ko darbina ar sašķidrinātu naftas gāzi (LPG), un transportlīdzekļu ar C.I. un NG motoriem, kā arī P.I. motoriem, ko darbina ar LPG, apstiprināšanu attiecībā uz piesārņotāju emisiju no motora

3. pārstrādātais izdevums

Ietverti:

01. grozījumu sērija — spēkā stāšanās diena: 1990. gada 14. maijs

02. grozījumu sērija — spēkā stāšanās diena: 1992. gada 30. decembris

1. labojums grozījumu 02. sērijai, uz ko attiecas depozitārija paziņojums

C.N.232.1992.TREATIES-32, datēts ar 1992. gada 11. septembri

2. labojums grozījumu 02. sērijai, uz ko attiecas depozitārija paziņojums

C.N.353.1995.TREATIES-72 datēts ar 1995. gada 13. novembri

2. pārstrādātā izdevuma 1. kļūdu labojums (kļūdu labojums tikai angļu valodā)

1. papildinājums 02. grozījumu sērijai — spēkā stāšanās diena: 1996. gada 18. maijs

2. papildinājums 02. grozījumu sērijai — spēkā stāšanās diena: 1996. gada 28. augusts

1. labojums grozījumu 02. sērijas 1. papildinājumam, uz ko attiecas depozitārija paziņojums

C.N.426.1997.TREATIES-96, datēts ar 1997. gada 21. novembri

2. labojums grozījumu 02. sērijas 1. papildinājumam, uz ko attiecas depozitārija paziņojums

C.N.272.1999.TREATIES-2, datēts ar 1999. gada 12. aprīli

1. labojums grozījumu 02. sērijas 2. papildinājumam, uz ko attiecas depozitārija paziņojums

C.N.271.1999.TREATIES-1, datēts ar 1999. gada 12. aprīli

03. grozījumu sērija — spēkā stāšanās diena: 2001. gada 27. decembris

04. grozījumu sērija — spēkā stāšanās diena: 2003. gada 31. janvāris

1.   DARBĪBAS JOMA

Šie noteikumi attiecas uz gāzveida un daļiņveida piesārņotāju emisiju no C.I. un NG motoriem un ar LPG darbināmiem P.I. motoriem, ko izmanto tādu mehānisko transportlīdzekļu darbināšanai, kuru projektētais ātrums pārsniedz 25 km/h un kuri ietilpst tādu transportlīdzekļu kategorijās (1)  (2) M1, kuru kopējā masa pārsniedz 3,5 tonnas, M2, M3, N1, N2 un N3.

2.   DEFINĪCIJAS UN SAĪSINĀJUMI

Šajos noteikumos:

2.1.   “testa cikls” ir testēšanas stadiju secība, kur katrā stadijā motoram jādarbojas ar noteiktiem apgriezieniem un griezes momentu vienmērīgas darbības režīmā (ESC tests) vai pārejas ekspluatācijas apstākļos (ETC, ELR tests);

2.2.   “motora (motoru saimes) apstiprinājums” ir motoru tipa (motoru saimes) apstiprinājums, kas attiecas uz gāzveida un daļiņveida piesārņotāju emisiju;

2.3.   “dīzeļmotors” ir motors, kas darbojas pēc kompresijaizdedzes principa;

“gāzes motors” ir motors, ko darbina ar dabasgāzi (NG) vai sašķidrinātu naftas gāzi (LPG);

2.4.   “motoru tips” ir motoru kategorija, kas neatšķiras pēc tādiem būtiskiem rādītājiem kā šo noteikumu 1. pielikumā dotie motora raksturlielumi;

2.5.   “motoru saime” ir izgatavotāju noteikta tādu motoru grupa, kam pēc šo noteikumu 1. pielikuma 2. papildinājumā noteiktās konstrukcijas ir līdzīgi izplūdes gāzu emisijas raksturlielumi; visiem vienas saimes motoriem jāatbilst piemērojamām emisijas robežvērtībām;

2.6.   “standarta motors” ir motors, kas no motoru saimes atlasīts tā, ka tā emisijas parametri ir raksturīgi visiem attiecīgās saimes motoriem;

2.7.   “gāzveida piesārņotāji” ir oglekļa monoksīds, ogļūdeņraži (pieņemot CH1,85 attiecību dīzeļmotoriem, CH2,525 LPG motoriem un nosacītu CH3O0,5 molekulu etanola dīzeļmotoriem), nemetāna ogļūdeņraži (pieņemot CH1,85 attiecību dīzeļmotoriem, CH2,525 LPG motoriem un CH2,93 NG motoriem), metāns (pieņemot attiecību CH4 NG motoriem) un slāpekļa oksīdi, pēdējos izsakot kā slāpekļa dioksīda (NO2) ekvivalentu;

“daļiņveida piesārņotāji” ir jebkura viela, kas sakrājas norādītā filtrējošajā vidē pēc izplūdes gāzu atšķaidīšanas ar tīru filtrētu gaisu tā, ka temperatūra nepārsniedz 325K (52 °C);

2.8.   “dūmi” ir dīzeļmotora izplūdes plūsmā suspendētas daļiņas, kas absorbē, atstaro vai lauž gaismu;

2.9.   “lietderīgā jauda” ir EEK kW izteikta jauda, ko izmēģinājumu stendā iegūst kloķvārpstas galā, vai tās ekvivalents, kuru mēra saskaņā ar jaudas mērīšanas metodi, kas izklāstīta Noteikumos Nr. 24;

2.10.   “deklarētā maksimālā jauda (Pmaks.)” ir EEK kW izteikta maksimālā jauda (lietderīgā jauda), ko izgatavotājs deklarējis apstiprinājuma pieteikumā;

2.11.   “procentuālā slodze” ir iegūstamā maksimālā griezes momenta attiecība pret motora apgriezienu skaitu;

2.12.   “ESC tests” ir testa cikls, kurā saskaņā ar šo noteikumu 5.2. punktu piemēro 13 režīmus ar vienmērīgiem motora apgriezieniem;

2.13.   “ELR tests” ir testa cikls, kurā saskaņā ar šo noteikumu 5.2. punktu nemainīgiem motora apgriezieniem secīgi piemēro slodzes pakāpes;

2.14.   “ETC tests” ir testa cikls, kurā saskaņā ar šo noteikumu 5.2. punktu piemēro 1 800 vienas sekundes ekspluatācijas pārbaudes režīmus;

2.15.   “motora ekspluatācijas apgriezienu diapazons” ir motora apgriezienu skaita diapazons, ko visbiežāk izmanto, motoru ekspluatējot, un kas saskaņā ar šo noteikumu 4. pielikumu ir starp mazo apgriezienu skaitu un lielo apgriezienu skaitu;

2.16.   “mazie apgriezieni (nlo)” ir motora mazākais apgriezienu skaits, kas dod 50 procentus no deklarētās maksimālās jaudas;

2.17.   “lielie apgriezieni (nhi)” ir motora lielākais apgriezienu skaits, kas dod 70 procentus no deklarētās maksimālās jaudas;

2.18.   “motora A, B un C apgriezieni” ir testa apgriezienu skaits motora ekspluatācijas apgriezienu diapazonā, kas jāizmanto ESC un ELR testā, kurš izklāstīts šo noteikumu 4. pielikuma 1. papildinājumā;

2.19.   “kontroles diapazons” ir diapazons starp motora A un C apgriezieniem un starp 25 – 100 procentu slodzi;

2.20.   “nominālie apgriezieni (nref)” ir 100 procenti to apgriezienu vērtības, kas jāizmanto, lai denormalizētu relatīvās apgriezienu vērtības, kas iegūtas ETC testā, kā izklāstīts šo noteikumu 4. pielikuma 2. papildinājumā;

2.21.   “dūmmērs” ir ierīce, kas paredzēta dūmu daļiņu radītas dūmainības mērīšanai pēc gaismas dzēšanas principa;

2.22.   “NG gāzu grupa” ir H vai L grupa saskaņā ar Eiropas 1993. gada novembra standartu EN 437;

2.23.   “pašregulācija” ir jebkura motora funkcija, kas dod iespēju uzturēt nemainīgu gaisa/degvielas attiecību;

2.24.   “atkārtota kalibrēšana” ir NG motora regulēšana, lai tādu pašu darbību (jaudu, degvielas patēriņu) nodrošinātu ar citas grupas dabasgāzi;

2.25.   “Wobbe indekss (apakšējais W1 vai augšējais Wu)” ir tilpuma vienības gāzes sadegšanas siltuma un tās relatīvā blīvuma kvadrātsaknes attiecība vienādos standarta apstākļos:

Formula

2.26.   “λ-nobīdes koeficients (Sλ)” ir izteiksme, kas raksturo vajadzīgo motora vadības sistēmas elastību attiecībā uz liekā gaisa attiecības “λ” izmaiņu, ja motoru darbina ar gāzu maisījumu, kurš atšķiras no tīra metāna (Sλ aprēķinu skatīt 8. pielikumā).

2.27.   “EEV” ir uzlabots, videi mazāk kaitīgs transportlīdzeklis, kas pieder pie tāda tipa transportlīdzekļiem, kurus darbina ar motoru, kas atbilst pieļaujamām emisijas robežvērtībām, kuras iekļautas šo noteikumu 5.2.1. punkta tabulu C rindā;

2.28.   “izslēgšanas ierīce” ir ierīce, ar ko mēra vai kas rāda vai reaģē uz ekspluatācijas mainīgajiem lielumiem (piemēram, transportlīdzekļa ātrums, motora apgriezieni, pārnesums, temperatūra, ieplūdes spiediens vai kāds cits parametrs), lai iedarbinātu, regulētu, aizkavētu vai izslēgtu kādu emisijas kontroles sistēmas detaļu, mazinot emisijas kontroles sistēmas efektivitāti parastos transportlīdzekļa ekspluatācijas apstākļos, ja vien šādas ierīces izmantošana nav pamatoti iekļauta izmantotajās emisiju sertifikācijas testa procedūrās;

2.29.   “kontroles papildierīce” ir sistēma, funkcija vai kontroles stratēģija, kas uzstādīta motorā vai transportlīdzeklī, kuru izmanto, lai aizsargātu motoru un/vai tā papildaprīkojumu tādos ekspluatācijas apstākļos, kas var izraisīt bojājumu vai atteici, vai kuru izmanto, lai atvieglotu motora iedarbināšanu. Kontroles papildierīce var būt arī stratēģija vai mērierīce, par ko pārliecinoši pierādīts, ka tā nav izslēgšanas ierīce.

2.30.   “neracionāla emisijas kontroles stratēģija” ir jebkura stratēģija vai mērierīce, kas, transportlīdzeklim darbojoties normālos ekspluatācijas apstākļos, samazina emisijas kontroles sistēmas efektivitāti tā, ka tā ir mazāka par to, kura gaidāma piemērojamās testa procedūrās.

Image

2.31.   Simboli un saīsinājumi

2.31.1.   Testu parametru simboli

Simbols

Vienība

Termins

AP

m2

Izokinētiskās zondes šķērsgriezuma laukums

AT

m2

Izplūdes caurules šķērsgriezuma laukums

CEE

Etāna efektivitāte/lietderība

CEM

Metāna efektivitāte

C1

Oglekļa 1 atomam ekvivalents ogļūdeņradis

conc

ppm/vol%

Indekss, ar ko norāda koncentrāciju

D0

m3/s

PDP kalibrēšanas funkcijas leņķis

DF

Atšķaidījuma koeficients

D

Besela funkcijas konstante

E

Besela funkcijas konstante

EZ

g/kWh

Interpolētā NOx emisija kontrolpunktā

fa

Laboratorijas gaisa korekcijas koeficients

fc

s–1

Besela filtra atslēgšanās frekvence/robežfrekvence

FFH

Degvielai specifisks koeficients mitra stāvokļa koncentrācijas attiecināšanai pret sausa stāvokļa koncentrāciju

FS

Stehiometriskais koeficients

GAIRW

kg/h

Ieplūdes gaisa masas caurplūdums, rēķinot uz mitru gaisu

GAIRD

kg/h

Ieplūdes gaisa masas caurplūdums, rēķinot uz sausu gaisu

GDILW

kg/h

Atšķaidīšanas gaisa masas caurplūdums, rēķinot uz mitru gaisu

GEDFW

kg/h

Ekvivalentais atšķaidīto izplūdes gāzu masas caurplūdums, rēķinot uz mitrām gāzēm

GEXHW

kg/h

Izplūdes gāzu masas caurplūdums, rēķinot uz mitrām gāzēm

GFUEL

kg/h

Degvielas masas caurplūdums

GTOTW

kg/h

Atšķaidītu izplūdes gāzu masas caurplūdums, rēķinot uz mitrām gāzēm

H

MJ/m3

Sadegšanas siltuma vērtība

HREF

g/kg

Absolūtā mitruma nominālā vērtība (10,71 g/kg)

Ha

g/kg

Ieplūdes gaisa absolūtais mitrums

Hd

g/kg

Atšķaidīšanas gaisa absolūtais mitrums

HTCRAT

mol/mol

Ūdeņraža attiecība pret oglekli

I

Indekss atsevišķa režīma apzīmēšanai

K

Besela konstante

K

m–1

Gaismas absorbcijas koeficients

KH,D

NOx mitruma korekcijas koeficients dīzeļmotoriem

KH,G

NOx mitruma korekcijas koeficients gāzes motoriem

KV

 

CFV kalibrēšanas funkcija

KW,a

Korekcijas koeficients ieplūdes gaisa pārrēķināšanai no sausa uz mitru

KW,d

Korekcijas koeficients atšķaidīšanas gaisa pārrēķināšanai no sausa uz mitru

KW,e

Korekcijas koeficients atšķaidītu izplūdes gāzu pārrēķināšanai no sausām uz mitrām

KW,r

Korekcijas koeficients neatšķaidītu izplūdes gāzu pārrēķināšanai no sausām uz mitrām

L

%

Griezes moments procentos no testa ātruma maksimālā griezes momentā

La

m

Optiskā ceļa lietderīgais garums

M

 

PDP kalibrēšanas funkcijas slīpums

Mass

g/h vai g

Indekss izmešu masas plūsmas ātruma apzīmēšanai

MDIL

kg

Caur daļiņu parauga ņemšanas filtriem izgājušā atšķaidīšanas gaisa parauga masa

Md

mg

Atšķaidīšanas gaisā savākto daļiņu parauga masa

Mf

mg

Savākto daļiņu parauga masa

Mf,p

mg

Rupjajā filtrā savākto daļiņu parauga masa

Mf,b

mg

Palīgfiltrā savākto daļiņu parauga masa

MSAM

kg

Caur daļiņu parauga ņemšanas filtriem izgājušā atšķaidīta izplūdes gāzu parauga masa

MSEC

kg

Otrējā atšķaidīšanas gaisa masa

MTOTW

kg

Kopējā CVS masa visā ciklā, rēķinot uz mitru bāzi

MTOTW,i

kg

Momentānās CVS masa, rēķinot uz mitru bāzi

N

%

Dūmainība

NP

PDP kopējie apgriezieni visā ciklā

NP,i

PDP apgriezieni laika intervālā

N

min–1

Motora apgriezieni

nP

s–1

PDP ātrums

nhi

min–1

Lieli motora apgriezieni

nlo

min–1

Mazi motora apgriezieni

nref

min–1

Motora standarta/nominālie apgriezieni ETC testā

pa

kPa

Motora ieplūdes gaisa piesātināta tvaika spiediens

pA

kPa

Absolūtais spiediens

pB

kPa

Kopējais gaisa spiediens

pd

kPa

Atšķaidīšanas gaisa piesātināta tvaika spiediens

ps

kPa

Sausas atmosfēras spiediens

p1

kPa

Retinājuma spiediens sūkņa ieplūdes atverē

P(a)

kW

Jauda, ko absorbē palīgierīces, kuras jāuzstāda testa nolūkā

P(b)

kW

Jauda, ko absorbē palīgierīces, kuras jānoņem testa nolūkā

P(n)

kW

Lietderīgā jauda bez korekcijas

P(m)

kW

Izmēģinājuma stendā izmērītā jauda

Ω

Besela konstante

Qs

m3/s

CVS tilpuma caurplūdums

q

Atšķaidījuma pakāpe

r

Izokinētiskās zondes un izplūdes caurules šķērsgriezumu laukumu attiecība

Ra

%

Ieplūdes gaisa relatīvais mitrums

Rd

%

Atšķaidīšanas gaisa relatīvais mitrums

Rf

FID atbildes koeficients

ρ

kg/m3

Blīvums

S

kW

Dinamometra iestatījums

Si

m–1

Momentāno dūmu vērtība

Sλ

λ-nobīdes koeficients

T

K

Absolūtā temperatūra

Ta

K

Ieplūdes gaisa absolūtā temperatūra

t

s

Mērīšanas laiks

te

s

Elektriskās reakcijas laiks

tf

s

Filtra reakcijas laiks Besela funkcijai

tp

s

Fizikālās reakcijas laiks

Δt

s

Laika intervāls starp secīgiem dūmu datiem (= 1/parauga ņemšanas frekvence)

Δti

s

Laika intervāls momentānai CFV plūsmai

τ

%

Dūmu caurlaidība

V0

m3/rev

PDP tilpuma caurplūdums faktiskos apstākļos

W

Wobbe indekss

Wact

kWh

ETC cikla faktiskais darbs

Wref

kWh

ETC standarta cikla darbs

WF

Svēruma koeficients

WFE

Efektīvais svēruma koeficients

X0

m3/rev

PDP tilpuma caurplūduma kalibrēšanas funkcija

Yi

m–1

Besela vidējā 1 s dūmu vērtība

2.31.2.   Ķīmisko sastāvdaļu simboli

CH4

Metāns

C2H6

Etāns

C2H5OH

Etanols

C3H8

Propāns

CO

Oglekļa monoksīds

DOP

Dioktilftalāts

CO2

Oglekļa dioksīds

HC

Ogļūdeņraži

NMHC

Ogļūdeņraži, izņemot metānu

NOx

Slāpekļa oksīdi

NO

Slāpekļa (II) oksīds

NO2

Slāpekļa dioksīds

PT

Makrodaļiņas

2.31.3.   Saīsinājumi

CFV

Kritiskās plūsmas Venturi caurule

CLD

Hemiluminiscences detektors

ELR

Eiropā pieņemtais slodzes reakcijas tests

ESC

Eiropā pieņemtais vienmērīgas darbības cikls

ETC

Eiropā pieņemtais mainīgas darbības cikls

FID

Liesmas jonizācijas detektors

GC

Gāzu hromatogrāfs

HCLD

Karsēts hemiluminiscences detektors

HFID

Karsētas liesmas jonizācijas detektors

LPG

Sašķidrināta naftas gāze

NDIR

Nedispersīvs infrasarkanais analizators

NG

Dabasgāze

NMC

Gāzu, izņemot metānu, nošķīrējs

3.   APSTIPRINĀJUMA PIETEIKUMS

3.1.   Motora kā atsevišķas tehniskas vienības apstiprinājuma pieteikums

3.1.1.   Pieteikumus motora tipa apstiprinājumam attiecībā uz gāzveida un daļiņveida piesārņotāju emisijas līmeni iesniedz motora ražotājs vai tā attiecīgi pilnvarots pārstāvis.

3.1.2.   Tam pievieno šādus vajadzīgus dokumentus trijos eksemplāros. Tie ietver vismaz motora būtiskākos parametrus, kas minēti šo noteikumu 1. pielikumā.

3.1.3.   Motoru, kas atbilst “motoru tipa” parametriem, kuri aprakstīti 1. pielikumā, nodod tehniskajam dienestam, kas atbild par apstiprinājuma testiem, kuri noteikti 5. punktā.

3.2.   Transportlīdzekļa tipa apstiprinājuma pieteikums attiecībā uz tā motoru

3.2.1.   Pieteikumus transportlīdzekļa tipa apstiprinājumam attiecībā uz gāzveida un daļiņveida piesārņotāju emisiju no motoriem iesniedz transportlīdzekļa ražotājs vai tā attiecīgi pilnvarots pārstāvis.

Tam pievieno šādus vajadzīgus dokumentus trijos eksemplāros. Tie ietver vismaz šādus datus:

3.2.2.1.   motora būtiskie parametri, kas minēti 1. pielikumā;

3.2.2.2.   ar motoru saistītu daļu apraksts, kā minēts 1. pielikumā;

3.2.2.3.   tipa apstiprinājuma paziņojuma veidlapas kopija (2.A pielikums) attiecībā uz uzstādīto motora tipu.

3.3.   Tāda transportlīdzekļa tipa apstiprinājuma pieteikums, kura motors ir apstiprināts

3.3.1.   Transportlīdzekļa tipa apstiprinājuma pieteikumu attiecībā uz gāzveida un daļiņveida piesārņotāju emisiju apstiprinātiem dīzeļmotoriem vai to saimei un attiecībā uz gāzveida piesārņotāju emisiju apstiprinātiem gāzes motoriem vai to saimei iesniedz transportlīdzekļa izgatavotājs vai attiecīgi pilnvarots pārstāvis.

Tam pievieno vajadzīgos dokumentus trijos eksemplāros un šādas ziņas:

3.3.2.1.   transportlīdzekļu tipa un ar motoru saistīto transportlīdzekļa daļu aprakstu, pēc vajadzības iekļaujot ziņas, kas minētas 1. pielikumā, un motoru tipa vai motoru saimes kā uz transportlīdzekļa tipa uzstādītas atsevišķas tehniskas vienības apstiprinājuma paziņojuma veidlapas (2.A pielikums) kopiju, ja vajadzīgs.

4.   APSTIPRINĀJUMS

4.1.   Universāls degvielas apstiprinājums

Universālo degvielas apstiprinājumu piešķir, ja ir izpildītas šādas prasības:

4.1.1.   Ja lieto dīzeļdegvielu: ja saskaņā ar šo noteikumu 3.1., 3.2. vai 3.3. punktu motors vai transportlīdzeklis atbilst 5., 6. un 7. punktā minētajām prasībām par standarta degvielu, kas izklāstītas šo noteikumu 5. pielikumā, jāpiešķir šā motora vai transportlīdzekļa tipa apstiprinājums.

Ja lieto dabasgāzi, tad jāpierāda, ka standarta motoru var pielāgot jebkurai tāda sastāva degvielai, kas var būt tirgū. Dabasgāzi parasti lieto divu veidu degvielā — degvielā ar lielu sadegšanas siltumu (H gāzē) un degvielā ar mazu sadegšanas siltumu (L gāzē) —, bet ar ievērojamu izplešanos abos diapazonos/grupās, tās ievērojami atšķiras pēc enerģijas ietilpības, ko izsaka ar Wobbe indeksu, un pēc λ-nobīdes koeficienta (Sλ). Wobbe indeksa un Sλ aprēķināšanas formulas ir iekļautas 2.25. un 2.26. punktā. Dabasgāzes, kuru λ-nobīdes koeficients ir no 0,89 līdz 1,08 (0,89 ≤ Sλ ≤ 1,08) ietilpst H diapazonā/grupā, savukārt dabasgāzes, kuru λ-nobīdes koeficients ir no 1,08 līdz 1,19 (1,08 ≤ Sλ ≤ 1,19) ietilpst L diapazonā/grupā. Standarta degvielu sastāvs atspoguļo Sλ galējās atšķirības.

Standarta motoram jāatbilst šo noteikumu prasībām attiecībā uz standarta degvielām GR (1. degviela) un G25 (2. degviela), kas norādītas 6. pielikumā, degvielas padevi starp abiem testiem atkārtoti neregulējot. Tomēr pēc degvielas maiņas ir pieļaujams viens regulācijas režīma ETC cikls bez mērījumiem. Pirms testa standarta motoru piestrādā, izmantojot procedūru, kas aprakstīta 4. pielikuma 2. papildinājuma 3. punktā.

4.1.2.1.   Pēc izgatavotāja lūguma motoru var testēt ar kādu trešo degvielu (3. degvielu), ja λ-nobīdes koeficients (Sλ) ir starp 0,89 (t.i., GR degvielas zemāko koeficientu) un 1,19 (t.i., G25 degvielas augstāko koeficientu), piemēram, ja 3. degviela ir tirgus degviela. Šā testa rezultātus var izmantot par pamatu ražojuma atbilstības vērtējumam.

Ja motors pats pielāgojas darbināšanai ar H grupas dabasgāzi, no vienas puses, un ar L grupas dabasgāzi, no otras puses, un ar slēdzi pārslēdzas no H grupas uz L grupu un otrādi, tad standarta motoru katrā slēdža stāvoklī testē ar standarta degvielu, kas atbilst slēdža stāvoklim, kas katrai grupai norādīts 6. pielikumā. Minētās degvielas ir GR (1. degviela) un G23 (3. degviela) H gāzu grupā, G25 (2. degviela) un G23 (3. degviela) L gāzu grupā. Standarta motoram jāatbilst šo noteikumu prasībām abos slēdža stāvokļos, neregulējot degvielas padevi starp abiem testiem katrā slēdža stāvoklī. Tomēr pēc degvielas maiņas ir pieļaujams viens regulācijas režīma ETC cikls bez mērījumiem. Pirms testa standarta motoru piestrādā, izmantojot procedūru, kas aprakstīta 4. pielikuma 2. papildinājuma 3. punktā.

4.1.3.1.   Pēc izgatavotāja lūguma motoru var testēt ar kādu trešo degvielu G23 (3. degvielas) vietā, ja λ-nobīdes koeficients (Sλ) ir starp 0,89 (t.i., GR degvielas zemāko koeficientu) un 1,19 (t.i., G25 degvielas augstāko koeficientu), piemēram, ja 3. degviela ir tirgus degviela. Šā testa rezultātus var izmantot par pamatu ražojuma atbilstības vērtējumam.

4.1.4.   Attiecībā uz dabasgāzes motoriem emisijas rezultātu attiecību “r” katram piesārņotājam nosaka šādi:

Formula

vai

Formula

un

Formula

Lietojot LPG, jāpierāda, ka standarta motors ir noregulējams atbilstīgi jebkura sastāva degvielai, kāda var būt tirgū. Lietojot LPG, atšķiras C3/C4 sastāvs. Šīs atšķirības atspoguļojas standarta degvielās. No jauna neregulējot degvielas padevi starp abiem testiem, standarta motoram jāatbilst emisijas prasībām, kas attiecas uz A un B standarta degvielu, kā norādīts 7. pielikumā. Tomēr pēc degvielas maiņas ir pieļaujams viens regulācijas režīma ETC cikls bez mērījumiem. Pirms testa standarta motoru piestrādā, izmantojot procedūru, kas aprakstīta 4. pielikuma 2. papildinājuma 3. punktā.

4.1.5.1.   Emisijas rezultātu attiecību “r” katram piesārņotājam nosaka šādi:

Formula

4.2.   Ar degvielas grupu ierobežota apstiprinājuma piešķiršana

Ar degvielas grupu ierobežotu apstiprinājumu piešķir, ja ir izpildītas šādas prasības:

Izplūdes gāzu emisijas apstiprinājums motoram, ko darbina ar dabasgāzi un kas paredzēts darbināšanai ar H grupas vai L grupas gāzēm.

Standarta motoru testē ar attiecīgo standarta degvielu, kas 6. pielikumā norādīta attiecīgajai grupai. Minētās degvielas ir GR (1. degviela) un G23 (3. degviela) H gāzu grupā, G25 (2. degviela) un G23 (3. degviela) L gāzu grupā. Standarta motoram jāatbilst šo noteikumu prasībām, degvielas padevi starp abiem testiem atkārtoti neregulējot. Tomēr pēc degvielas maiņas ir pieļaujams viens regulācijas režīma ETC cikls bez mērījumiem. Pirms testa standarta motoru piestrādā, izmantojot procedūru, kas aprakstīta 4. pielikuma 2. papildinājuma 3. punktā.

4.2.1.1.   Pēc izgatavotāja lūguma motoru var testēt ar kādu trešo degvielu G23 (3. degvielas) vietā, ja λ-nobīdes koeficients (Sλ) ir starp 0,89 (t.i., GR degvielas zemāko koeficientu) un 1,19 (t.i., G25 degvielas augstāko koeficientu), piemēram, ja 3. degviela ir tirgus degviela. Šā testa rezultātus var izmantot par pamatu ražojuma atbilstības vērtējumam.

4.2.1.2.   Emisijas rezultātu attiecību “r” katram piesārņotājam nosaka šādi:

Formula

vai

Formula

un

Formula

4.2.1.3.   Motoru piegādājot pircējam, uz tā jābūt marķējumam (skatīt 4.11. punktu) ar norādi, attiecībā uz kuras grupas gāzēm motors ir apstiprināts.

Izplūdes gāzu emisijas apstiprinājums motoram, ko darbina ar dabasgāzi vai LPG un kas paredzēts darbināšanai ar viena specifiska sastāva degvielu.

4.2.2.1.   Standarta motoram, kā norādīts 7. pielikumā, jāatbilst emisijas prasībām, kas attiecas uz GR un G25 standarta degvielu, ja motoru darbina ar dabasgāzi, vai uz A un B standarta degvielu, ja motoru darbina ar LPG. Starp testiem ir atļauts regulēt degvielas padeves sistēmu.

Šī regulēšana sastāv no degvielas padeves datu bāzes atkārtotas kalibrēšanas, neizmainot kontroles pamatstratēģiju vai datu bāzes pamatstruktūru. Ir atļauts pēc vajadzības nomainīt daļas, kas tieši saistītas ar degvielas plūsmas daudzumu (piemēram, iesmidzināšanas sprauslas).

4.2.2.2.   Pēc izgatavotāja lūguma motoru var pārbaudīt ar GR un G23 standarta degvielu vai G25 un G23 standarta degvielu, un tādā gadījumā apstiprinājums ir derīgs tikai, motoru darbinot attiecīgi ar H grupas vai L grupas gāzi.

4.2.2.3.   Motoru piegādājot pircējam, uz tā jābūt marķējumam (skatīt 4.11. punktu) ar norādi, uz kuras grupas gāzēm motors ir kalibrēts.

AR DABASGĀZI DARBINĀMU MOTORU APSTIPRINĀŠANA

 

4.1. punkts

Universālā degvielas apstiprinājuma piešķiršana

Testa ciklu skaits

“r” aprēķins

4.2. punkts

Ar degvielas grupu ierobežota apstiprinājuma piešķiršana

Testa ciklu skaits

“r” aprēķins

Sk. 4.1.2. punktu. NG motors, kas pielāgojams jebkādam degvielas sastāvam

GR (1) un G25 (2)

pēc izgatavotāja lūguma motoru var testēt ar vēl vienu tirgus degvielu (3),

ja Sλ = 0,89 – 1,19

2

(maks. 3)

Formula

un, ja testē ar papildu degvielu

Formula

un

Formula

 

 

 

Sk. 4.1.3. punktu. NG motors, kas pats pielāgojas darbināšanai ar slēdzi

GR (1) un G23 (3) paredzēta H,

un

G25 (2) un G23 (3) paredzēta L,

pēc izgatavotāja lūguma motoru var testēt ar tirgus degvielu (3) G23 vietā,

ja Sλ = 0,89 – 1,19

2H grupai un

2 L grupai

attiecīgajā slēdža stāvoklī

4

Formula

un

Formula

 

 

 

Sk. 4.2.1.punktu. NG motors, kas paredzēts darbināšanai ar H grupas vai L grupas gāzi

 

 

 

GR (1) un G23 (3) paredzēta H,

vai

G25 (2) un G23 (3) paredzēta L,

pēc izgatavotāja lūguma motoru var testēt ar tirgus degvielu (3) G23 vietā,

ja Sλ = 0,89 – 1,19

2 H grupai

vai

2 L grupai

2

Formula

H grupai

vai

Formula

L grupai

Sk. 4.2.2. punktu. NG motors, kas paredzēts darbināšanai ar vienu specifisku degvielas sastāvu

 

 

 

GR (1) un G25 (2),

starp testiem ir atļauts regulēt degvielas padeves sistēmu.

Pēc izgatavotāja lūguma motoru var testēt ar

GR (1) un G23 (3) H grupai

vai

G25 (2) un G23 (3) L grupai

2

vai

2 H grupai,

vai

2 L grupai

2

 

LPG MOTORU APSTIPRINĀJUMS

 

4.1. punkts

Universālā degvielas apstiprinājuma piešķiršana

Testa ciklu skaits

“r” aprēķins

4.2.

Ar degvielas grupu ierobežota apstiprinājuma piešķiršana

Testa ciklu skaits

“r” aprēķins

Sk. 4.1.5. punktu.

LPG motors, kas pielāgojams jebkādam degvielas sastāvam

A degviela un B degviela

2

Formula

 

 

 

Sk. 4.2.2. punktu.

LPG motors, kas paredzēts darbināšanai ar vienu specifisku degvielas sastāvu

 

 

 

A degviela un B degviela,

starp testiem ir atļauts regulēt degvielas padeves sistēmu

2

 

4.3.   Vienas motoru saimes motora izplūdes gāzu emisijas apstiprinājums

4.3.1.   Izņemot 4.3.2. punktā minēto gadījumu, standarta motora apstiprinājums bez turpmākas testēšanas jāattiecina uz visiem saimes motoriem to darbināšanai ar jebkura tāda sastāva degvielu, kas ietilpst grupā, uz kuru ir apstiprināts standarta motors (ciktāl tas attiecas uz motoriem, kas aprakstīti 4.2.2. punktā) vai tajā pašā degvielu grupā (ciktāl tas attiecas uz motoriem, kuri aprakstīti 4.1. vai 4.2. punktā), attiecībā uz ko ir apstiprināts standarta motors.

4.3.2.   Motors sekundārajam testam

Iesniedzot motora apstiprinājuma pieteikumu vai transportlīdzekļa tipa apstiprinājuma pieteikumu attiecībā uz tā motoru par to, ka attiecīgais motors pieder pie kādas motoru saimes, ja apstiprinātāja iestāde nosaka, ka attiecībā uz izvēlēto standarta motoru iesniegtais pieteikums pilnībā nepārstāv noteikumu 1. papildinājumā noteikto motoru saimi, tad apstiprinātāja iestāde var alternatīvi un pēc vajadzības izvēlēties un testēt kādu papildu standarta testa motoru.

4.4.   Apstiprinājuma numuru piešķir katram apstiprinātajam tipam. Tā pirmie divi cipari (pašlaik 04, kas atbilst 04 grozījumu sērijai) norāda grozījumu sēriju, ietverot jaunākos būtiskākos tehniskos grozījumus, kas šajos noteikumos izdarīti apstiprinājuma izsniegšanas laikā. Viena un tā pati Līgumslēdzēja puse nepiešķir tādu pašu numuru citam motora tipam vai transportlīdzekļa tipam.

4.5.   Paziņojumu par motora tipa vai transportlīdzekļa tipa apstiprinājumu, apstiprinājuma attiecinājumu uz citu tipu, atteikumu vai ražošanas galīgu pārtraukšanu saskaņā ar šiem noteikumiem nosūta 1958. gada nolīguma Līgusmlēdzējām pusēm, kas piemēro šos noteikumus, izmantojot paziņojuma veidlapu, kas atbilst paraugam attiecīgi šo noteikumu 2A vai 2B pielikumā. Norāda tipa testos iegūtās vērtības.

Katram motoram, kas atbilst motora tipam, kurš apstiprināts saskaņā ar šiem noteikumiem, vai katram transportlīdzeklim, kas atbilst transportlīdzekļa tipam, kurš apstiprināts saskaņā ar šiem noteikumiem, skaidri redzamā un viegli pieejamā vietā piestiprina starptautiski atzītu zīmi, kuru veido

4.6.1.   aplis, kurā ir burts “E”, kam seko tās valsts pazīšanas numurs, kura piešķīrusi tipa apstiprinājumu (3);

4.6.2.   šo noteikumu numurs, kam seko burts “R”, domuzīme un apstiprinājuma numurs, pa labi no 4.1.1. punktā aprakstītā apļa.

Tomēr apstiprinājuma zīmē jāietver papildu rakstzīme aiz burta “R”, lai varētu atšķirt emisijas ierobežojuma vērtības, kādām apstiprinājums piešķirts. Attiecībā uz apstiprinājumiem, kas piešķirti, lai norādītu atbilstību ierobežojumiem, kuri minēti 5.2.1. punkta attiecīgās(-o) tabulas(-u) A rindā, aiz burta “R” seko romiešu cipars “I”. Attiecībā uz apstiprinājumiem, kas piešķirti, lai norādītu atbilstību ierobežojumiem, kuri minēti 5.2.1. punkta attiecīgās(-o) tabulas(-u) B1 rindā, aiz burta “R” seko romiešu cipars “II”. Attiecībā uz apstiprinājumiem, kas piešķirti, lai norādītu atbilstību ierobežojumiem, kuri minēti 5.2.1. punkta attiecīgās(-o) tabulas(-u) B2 rindā, aiz burta “R” seko romiešu cipars “III”. Attiecībā uz apstiprinājumiem, kas piešķirti, lai norādītu atbilstību ierobežojumiem, kuri minēti 5.2.1. punkta attiecīgās(-o) tabulas(-u) C rindā, aiz burta “R” seko romiešu cipars “IV”.

Attiecībā uz motoriem, ko darbina ar dabasgāzi, apstiprinājuma zīmē jāietver sufikss aiz valsts simbola, lai varētu atšķirt, kādām gāzu grupām apstiprinājums piešķirts. Šī zīme ir šāda.

4.6.3.1.1.   H, ja motors apstiprināts un kalibrēts attiecībā uz H grupas gāzēm;

4.6.3.1.2.   L, ja motors apstiprināts un kalibrēts attiecībā uz L grupas gāzēm;

4.6.3.1.3.   HL, ja motors apstiprināts un kalibrēts attiecībā uz H grupas gāzēm un L grupas gāzēm;

4.6.3.1.4.   Ht, ja motors apstiprināts un kalibrēts attiecībā uz specifiska sastāva gāzi H gāzu grupā un, regulējot motora degvielas padevi, pārveidojams atbilstīgi citai specifiskai gāzei H gāzu grupā;

4.6.3.1.5.   Lt, ja motors apstiprināts un kalibrēts attiecībā uz specifiska sastāva gāzi L gāzu grupā un, regulējot motora degvielas padevi, pārveidojams atbilstīgi citai specifiskai gāzei L gāzu grupā;

4.6.3.1.6.   HLt, ja motors apstiprināts un kalibrēts attiecībā uz specifiska sastāva gāzi H gāzu grupā vai L gāzu grupā un, regulējot motora degvielas padevi, pārveidojams atbilstīgi citai specifiskai gāzei H vai L gāzu grupā.

4.7.   Ja transportlīdzeklis vai motors atbilst apstiprinātajam transportlīdzekļa tipam saskaņā ar vienu vai vairākiem citiem noteikumiem, kas pievienoti Nolīgumam, valstī, kas piešķīrusi apstiprinājumu saskaņā ar šiem noteikumiem, 4.6.1. punktā paredzētais simbols nav jāatkārto. Tādā gadījumā noteikumu un apstiprinājuma numurus un visu to noteikumu papildu simbolus, pēc kuriem piešķirts apstiprinājums saskaņā ar šiem noteikumiem, novieto vertikālās kolonās pa labi no 4.6.1. punktā paredzētā simbola.

4.8.   Apstiprinājuma zīmi novieto uz apstiprinātā tipa izgatavotāja piestiprinātās datu plāksnītes vai tās tuvumā.

4.9.   Šo noteikumu 3. pielikumā sniegti apstiprinājuma zīmju izvietojuma piemēri.

Uz motora, kas apstiprināts kā tehniska vienība, papildus apstiprinātajai zīmei ir jābūt:

4.10.1.   motora izgatavotāja preču zīmei vai tirdzniecības nosaukumam;

4.10.2.   izgatavotāja komercapzīmējumam.

4.11.   Etiķetes

Uz motoriem, kurus darbina ar NG un LPG un kuru tipa apstiprinājums ir ierobežots ar degvielas grupu, lieto šādas etiķetes:

4.11.1.   Saturs

Jāsniedz šāda informācija:

Ja piemērojams 4.2.1.3. punkts, tad uz etiķetes jābūt: “TIKAI EKSPLUATĀCIJAI AR H GRUPAS DABASGĀZI”. Pēc vajadzības “H” aizstāj ar “L”.

Ja piemērojams 4.2.2.3. punkts, tad uz etiķetes attiecīgi jābūt: “TIKAI EKSPLUATĀCIJAI AR SPECIFISKU H GRUPAS DABASGĀZI…” vai “TIKAI EKSPLUATĀCIJAI AR SPECIFISKU SAŠĶIDRINĀTU NAFTAS GĀZI…”. Visu informāciju attiecīgajās 6. vai 7. pielikuma tabulās sniedz, norādot atsevišķās sastāvdaļas un robežas, ko noteicis motora izgatavotājs.

Burtiem un cipariem jābūt vismaz 4 mm augstiem.

Piezīme Ja šādu etiķeti nevar piestiprināt vietas trūkuma dēļ, tad var lietot vienkāršotu kodu. Tādā gadījumā jebkurai personai, kas uzpilda degvielas tvertni vai apkopj vai remontē motoru un tā palīgierīces, un attiecīgajām iestādēm jābūt viegli pieejamiem paskaidrojumiem, kuros iekļauta visa iepriekšminētā informācija. Šo paskaidrojumu vietu un saturu nosaka ar vienošanos starp izgatavotāju un apstiprinātāju iestādi.

4.11.2.   Īpašības

Etiķetēm jābūt izturīgām, lai saglabātos visu motora ekspluatācijas laiku. Etiķetēm jābūt skaidri salasāmām, un burtiem un cipariem uz tām jābūt neizdzēšamiem. Turklāt etiķetes jāpiestiprina tā, lai arī stiprinājums iztur visu motora ekspluatācijas laiku un lai etiķetes nevar noņemt, tās neiznīcinot vai nesabojājot.

4.11.3.   Novietojums

Etiķetes jāpiestiprina motora daļai, kas ir nepieciešama motora normālai darbībai un kas parasti motora mūžā nav jānomaina. Turklāt šīs etiķetes ir jānovieto tā, lai tās ir viegli saredzamas vidēja auguma cilvēkam pēc tam, kad motors ir nokomplektēts ar visām motora darbībai vajadzīgām palīgierīcēm.

4.12.   Iesniedzot transportlīdzekļa tipa apstiprinājuma pieteikumu attiecībā uz tā motoru, degvielas uzpildes atveres tuvumā novieto arī 4.11. punktā norādīto marķējumu.

4.13.   Iesniedzot tāda transportlīdzekļa tipa apstiprinājuma pieteikumu, kura motors ir apstiprināts, degvielas uzpildes atveres tuvumā novieto arī 4.11. punktā norādīto marķējumu.

5.   SPECIFIKĀCIJAS UN TESTI

5.1.   Vispārīgi noteikumi

5.1.1.   Emisijas kontroles iekārtas

5.1.1.1.   Detaļas, kas var ietekmēt gāzveida un daļiņveida piesārņotāju emisiju no dīzeļmotoriem un gāzveida piesārņotāju emisiju no gāzes motoriem, projektē, izgatavo, montē un uzstāda tā, lai motors, to normāli ekspluatējot, atbilstu šajos noteikumos izklāstītajām prasībām.

5.1.2.   Emisijas kontroles iekārtas funkcijas

5.1.2.1.   Aizliegts lietot izslēgšanas ierīci un/vai neracionālu emisijas kontroles stratēģiju.

Uz motora vai transportlīdzekļa var uzstādīt papildu kontroles ierīci ar nosacījumu, ka šī ierīce:

5.1.2.2.1.   darbojas tikai apstākļos, kas neatbilst 5.1.2.4. punktā norādītajiem, vai

5.1.2.2.2.   ir iedarbināma tikai īslaicīgi saskaņā ar nosacījumiem, kas noteikti 5.1.2.4. iedaļā, tādiem nolūkiem kā motora bojājumu novēršanai, gaisa apstrādes ierīces aizsardzībai, dūmu apstrādei, aukstai iedarbināšanai vai iesildīšanai, vai

5.1.2.2.3.   ir iedarbināma tikai ar transportlīdzekļa iekšējo signalizāciju tādiem nolūkiem kā ekspluatācijas drošībai un avārijas gadījuma stratēģijai;

5.1.2.3.   Motora kontroles ierīce, funkcija, sistēma vai mērierīce, kas darbojas nosacījumos, kuri paredzēti 5.1.2.4. iedaļā, un kas nosaka tāda cita vai pārveidota motora kontroles stratēģijas izmantošanu, kurš nav piemērojamos emisijas testa ciklos, parasti izmantojamā stratēģija, ir pieļaujama, ja atbilstīgi 5.1.3. un/vai 5.1.4. punkta prasībām pilnībā pierādīts, ka mērierīce nesamazina emisijas kontroles sistēmas efektivitāti. Visos pārējos gadījumos šādas ierīces jāuzskata par izslēgšanas ierīcēm.

5.1.2.4.   Noteiktie ekspluatācijas apstākļi, kas atbilst vienmērīgas darbības un īslaicīgas darbības nosacījumiem, 5.1.2.2. iedaļas nozīmē ir šādi:

(i)

absolūtais augstums nepārsniedz 1 000 metrus (vai līdzvērtīgu 90 kPa atmosfēras spiedienu),

(ii)

vides temperatūra ir no 283 līdz 303°K (no 10 līdz 30°C),

(iii)

motora dzesētājvielas temperatūra ir no 343 līdz 368°K (no 70 līdz 95°C).

5.1.3.   Īpašas prasības elektroniskajām emisiju kontroles sistēmām

5.1.3.1.   Dokumentācijas prasības

Izgatavotājam jāiesniedz dokumentācijas pakete, pēc kuras var spriest par sistēmas pamatkonstrukciju un līdzekļiem, tās izvades mainīgo vērtību kontrolei, kas var būt tieša vai netieša.

Dokumentācijai jābūt pieejamai divās daļās:

(a)

oficiālās dokumentācijas paketē, ko iesniedz tehniskajam dienestam reizē ar tipa apstiprinājuma pieteikumu, iekļauj sistēmas pilnīgu aprakstu. Minētā dokumentācija var būt īsa ar noteikumu, ka tajā ir pierādījums tam, ka visa matricas pieļautā izvade iegūta no kontroles diapazona identificēto atsevišķo vienību ievades. Šādu informāciju pievieno dokumentācijai, kas prasīta šo noteikumu 3. punktā;

(b)

papildu materiālā, kur noteikti parametri, kurus pārveido kāda motora kontroles palīgierīce, un robežnosacījumi, saskaņā ar kuriem ierīce darbojas. Papildu materiālā iekļauj degvielas padeves sistēmas vadības loģikas, iesmidzināšanas iestatīšanas stratēģiju un pārslēgšanas punktu aprakstu visiem ekspluatācijas režīmiem.

Papildu materiālā iekļauj arī pamatojumu jebkuras kontroles palīgierīces lietojumam, ietver papildu materiālu un testa datus, ar ko pierāda katras šādas transportlīdzeklim uzstādītas ierīces ietekmi uz izplūdes gāzu emisiju.

Šāds papildu materiāls paliek stingri konfidenciāls, un to glabā izgatavotājs, bet tas tiek darīts pieejams inspekcijai, kad apstiprina tipu, vai jebkurā laikā tipa apstiprinājuma derīguma termiņā.

Lai pārbaudītu, vai kāda stratēģija vai mērierīce saskaņā ar definīcijām 2.28. un 2.30. punktā jāuzskata par izslēgšanas ierīci vai neracionālu emisijas kontroles stratēģiju, tipa apstiprinātāja iestāde un/vai tehniskais dienests var pieprasīt papildu NOx skrīninga testu, izmantojot ETC, ko var izdarīt kopā ar tipa apstiprināšanas testu vai procedūrām, kuras paredzētas ražojumu atbilstības pārbaudei.

5.1.4.1.   Alternatīvi noteikumu 4. pielikuma 4. papildinājuma prasībām ETC NOx emisijas skrīninga testa paraugus var ņemt no neapstrādātajām izplūdes gāzēm, un jāievēro 2001. gada 15. septembra ISO FDIS 16 183 tehniskie priekšraksti.

5.1.4.2.   Pārbaudot, vai kāda stratēģija vai mērierīce saskaņā ar definīcijām 2.28. un 2.30. punktā jāuzskata par izslēgšanas ierīci vai neracionālu emisijas kontroles stratēģiju, jāpieņem 10 procentu papildu pielaide, kas attiecas uz attiecīgo NOx robežvērtību.

Apstiprināšanai atbilstīgi 5.2.1. punkta tabulu A rindai emisijas jānosaka ESC un ELR testos ar standarta dīzeļmotoriem, to skaitā ar tiem, kas aprīkoti ar elektronisku degvielas iesmidzināšanas iekārtu, izplūdes gāzu recirkulācijas (EGR) un/vai oksidācijas katalizatoriem. Dīzeļmotorus, kas aprīkoti ar progresīvām izplūdes pēcapstrādes sistēmām, to skaitā NOx katalizatoriem un/vai makrodaļiņu filtriem, papildus pārbauda ETC testā.

Apstiprināšanai atbilstīgi 5.2.1. punkta tabulu B1 vai B2, vai C rindai emisija jānosaka ESC, ELR un ETC testos.

Gāzes motoriem gāzveida emisiju nosaka ETC testā.

ESC un ELR testa procedūras ir aprakstītas 4. pielikuma 1. papildinājumā, un ETC testa procedūra ir aprakstīta 4. pielikuma 2. un 3. papildinājumā.

Testēšanai nodotā motora gāzveida piesārņotāju un daļiņveida piesārņotāju emisija pēc vajadzības jāmēra ar metodi, kas aprakstīta 4. pielikumā. Ieteicamās gāzveida piesārņotāju un daļiņveida piesārņotāju analīzes metodes un ieteicamās makrodaļiņu paraugu ņemšanas sistēmas ir aprakstītas 4. pielikuma 4. papildinājumā. Tehniskais dienests drīkst apstiprināt citas analīžu sistēmas, ja izrādās, ka ar tām iegūst līdzvērtīgus rezultātus. Atsevišķai laboratorijai līdzvērtību definē kā testa rezultātus, kas no testa rezultātiem, kuri iegūti, izmantojot šajā dokumentā aprakstītās standarta sistēmas, neatšķiras vairāk kā par ± 5 procentiem. Attiecībā uz makrodaļiņu emisiju par standarta sistēmu atzīst tikai pilnas plūsmas atšķaidīšanas sistēmu. Jaunas sistēmas ieviešanai noteikumos līdzvērtības noteikšanas pamatā jābūt atkārtojamības un reproducējamības aprēķinam, veicot starplaboratoriju testu, kas aprakstīts ISO 5725.

5.2.1.   Robežvērtības

Oglekļa monoksīda, kopējo ogļūdeņražu, slāpekļa oksīdu un makrodaļiņu īpatnējā masa, ko nosaka ESC testā, un dūmainība, kuru nosaka ELR testā, nedrīkst pārsniegt 1. tabulā norādītās vērtības.

Dīzeļmotoriem, ko papildus testē ETC testā, un īpaši gāzes motoriem oglekļa monoksīda, ogļūdeņražu, izņemot metānu, arī metāna (pēc vajadzības), slāpekļa oksīdu un makrodaļiņu (pēc vajadzības) īpatnējā masa nedrīkst pārsniegt 2. tabulā norādītās vērtības.

1. tabula.

Robežvērtības ESC un ELR testā

Rinda

Oglekļa monoksīdamasa (CO) g/kWh

Ogļūdeņražu masa (HC) g/kWh

Slāpekļa oksīdu masa (NOx) g/kWh

Makrodaļiņu masa (PT) g/kWh

Dūmi

m–1

A (2000)

2,1

0,66

5,0

0,10

0,13 (4)

0,8

B1 (2005)

1,5

0,46

3,5

0,02

0,5

B2 (2008)

1,5

0,46

2,0

0,02

0,5

C (EEV)

1,5

0,25

2,0

0,02

0,15


2. tabula.

Robežvērtības ETC testos (6)

Rinda

Oglekļa monoksīda masa (CO) g/kWh

To ogļūdeņražu masa, kas nav metāns (NMHC)g/kWh

Metāna masa (CH4) (7) g/kWh

Slāpekļa oksīdu masa (NOx) g/kWh

Makrodaļiņu masa (PT) (8) g/kWh

A (2000)

5,45

0,78

1,6

5,0

0,16

0,21 (5)

B1 (2005)

4,0

0,55

1,1

3,5

0,03

B2 (2008)

4,0

0,55

1,1

2,0

0,03

C (EEV)

3,0

0,40

0,65

2,0

0,02

5.2.2.   Ogļūdeņražu mērījumi dīzeļmotoriem un ar gāzi darbināmiem motoriem

5.2.2.1.   Pēc izgatavotāja izvēles ETC testā to ogļūdeņražu masas vietā, kas nav metāns, var mērīt kopējo ogļūdeņražu (THC) masu. Šajā gadījumā kopējās ogļūdeņražu masas robeža sakrīt ar 2. tabulā norādīto to ogļūdeņražu masas robežu, kas nav metāns.

5.2.3.   Īpašas prasības dīzeļmotoriem

5.2.3.1.   ESC testā nejaušajos kontrolpunktos kontroles diapazonā izmērītā slāpekļa oksīdu īpatnējā masa nedrīkst vairāk par 10 procentiem pārsniegt vērtības, kas interpolētas no blakus esošajiem testa režīmiem (4. pielikuma 1. papildinājuma 4.6.2. un 4.6.3. punkts).

5.2.3.2.   Dūmu vērtība, kas atbilst nejaušajiem apgriezieniem ELR testā, nedrīkst vairāk par 20 procentiem pārsniegt dūmu lielāko vērtību, kura atbilst diviem blakus esošajiem apgriezieniem, vai vairāk par 5 % robežvērtības — atkarībā no tā, kurš no šiem skaitļiem ir lielāks.

6.   UZSTĀDĪŠANA TRANSPORTLĪDZEKLĪ

Uzstādot motoru transportlīdzeklī, nodrošina atbilstību šādiem raksturlielumiem attiecībā uz motora tipa apstiprinājumu:

6.1.1.   ieplūdes retinājums nedrīkst pārsniegt apstiprināta tipa motoram 2.A pielikumā norādīto;

6.1.2.   izplūdes pretspiediens nedrīkst pārsniegt apstiprināta tipa motoram 2.A pielikumā norādīto;

6.1.3.   motora darbībai vajadzīgo palīgierīču absorbētā jauda nedrīkst pārsniegt apstiprināta tipa motoram 2.A pielikumā norādīto.

7.   MOTORU SAIME

7.1.   Parametri, pēc kuriem nosaka motoru saimi

Motoru saimi, ko noteicis izgatavotājs, var noteikt pēc galvenajiem parametriem, kuriem jābūt kopējiem visiem saimes motoriem. Dažreiz parametri var mijiedarboties. Šīs ietekmes jāņem vērā arī, lai nodrošinātu to, ka motoru saimē iekļauj tikai motorus ar līdzīgiem izplūdes gāzu emisijas parametriem.

Lai varētu uzskatīt, ka motori pieder pie vienas motoru saimes, tiem jābūt šādiem kopējiem galvenajiem parametriem:

7.1.1.   Sadedzes cikls:

divtaktu,

četrtaktu.

7.1.2.   Dzesētājvide:

gaiss,

ūdens,

eļļa.

7.1.3.   Gāzes motoriem un motoriem ar pēcapstrādes iekārtu:

cilindru skaits,

(var uzskatīt, ka citi dīzeļmotori, kam ir mazāk cilindru nekā standarta motoram, pieder pie tās pašas motoru saimes, ja degvielas padeves sistēma mēra degvielu katram cilindram atsevišķi).

7.1.4.   Atsevišķu cilindru darba tilpums:

motori ar kopējo izplešanos līdz 15 procentiem.

7.1.5.   Gaisa ieplūdes veids:

dabīgā iesūkšana,

ievadīšana ar spiedienu/ar uzpūti,

motori, kuros spiedienu rada ar uzpūtes gaisa dzesētāju.

7.1.6.   Degkameras tips/konstrukcija:

priekškamera,

virpuļkamera,

atvērtā kamera.

7.1.7.   Vārsts un atvere — konfigurācija, izmērs un skaits:

cilindra galva,

cilindra siena,

karteris.

7.1.8.   Degvielas iesmidzināšanas sistēma (dīzeļmotoriem):

sūknis–sprausla,

rindsūknis,

sadalītājsūknis,

vienots elements,

vienības smidzinātājs.

7.1.9.   Degvielas padeves sistēma (gāzes motoriem):

jaucējs,

gāzes ieplūdes/iesmidzināšana (vienā punktā, vairākos punktos),

šķidruma iesmidzināšana (vienā punktā, vairākos punktos).

7.1.10.   Aizdedzes sistēma (gāzes motoriem).

7.1.11.   Dažādas funkcijas/aprīkojums:

izplūdes gāzu recirkulācija,

ūdens iesmidzināšana/emulģēšana,

sekundārā gaisa iesmidzināšana,

uzpūtes dzesēšanas sistēma.

7.1.12.   Izplūdes pēcapstrāde:

triju veidu katalizators,

oksidācijas katalizators,

reducēšanas katalizators,

termoreaktors,

makrodaļiņu filtrs.

7.2.   Standarta motora izvēle

7.2.1.   Dīzeļmotori

Attiecīgās saimes standarta motora izvēlē galvenais kritērijs ir lielākā degvielas padeve taktī atbilstīgi deklarētajiem maksimālajiem apgriezieniem. Ja šim galvenajam kritērijam atbilst divi vai vairāki motori, tad standarta motors jāizraugās pēc sekundārā kritērija — lielākās degvielas padeves taktī atbilstīgi nominālajiem apgriezieniem. Noteiktos apstākļos apstiprinātāja iestāde var secināt, ka lielāko emisiju saimē vislabāk var noteikt, testējot otru motoru. Tā apstiprinātāja iestāde var izraudzīties papildu motoru testam, pamatojoties uz aprīkojumu, kas liecina, ka šim motoram var būt vislielākā emisija attiecīgajā saimē.

Ja attiecīgās saimes motoriem ir cits maināms aprīkojums, kas var ietekmēt izplūdes gāzu emisiju, tad tāds aprīkojums arī jānosaka un jāņem vērā standarta motora izvēlē.

7.2.2.   Gāzes motori

Saimes standarta motora izvēlē galvenais kritērijs ir cilindru darba lielākais tilpums. Ja šim galvenajam kritērijam atbilst divi vai vairāki motori, tad standarta motoru izraugās pēc sekundārā kritērija šādā kārtībā:

pēc lielākās degvielas padeves taktī atbilstīgi deklarētajiem nominālajiem apgriezieniem;

pēc agrākās aizdedzes;

pēc mazākā EGR ātruma;

pēc gaisa sūkņa neesamības vai gaisa sūkņa ar mazāko faktisko gaisa plūsmu.

Noteiktos apstākļos apstiprinātāja iestāde var secināt, ka lielāko emisiju saimē vislabāk var noteikt, testējot otru motoru. Tā apstiprinātāja iestāde var izraudzīties papildu motoru testam, pamatojoties uz aprīkojumu, kas liecina, ka šim motoram var būt vislielākā emisija attiecīgajā saimē.

8.   RAŽOJUMU ATBILSTĪBA

Ražojumu atbilstības procedūras atbilst procedūrām, kas izklāstītas Nolīguma 2. papildinājumā (E/ECE/324-E/ECE/TRANS/505/Rev.2) ar šādām prasībām.

8.1.   Ikvienu motoru vai transportlīdzekli, uz kura ir šajos noteikumos paredzētā apstiprinājuma zīme, izgatavo tā, lai tas atbilstu apstiprinātajam tipam attiecībā uz apstiprinājuma veidlapā un tās pielikumos sniegto aprakstu.

8.2.   Parasti ražojumu atbilstību prasībām par emisijas ierobežojumiem pārbauda, pamatojoties uz paziņojuma veidlapā un tās pielikumos sniegto aprakstu.

Ja jāizmēra piesārņotāju emisija un motoru apstiprinājums ir attiecināts uz vienu vai vairākiem tipiem, tad testē to motoru(-us), kas aprakstīts(-i) šā attiecinājuma uz citu tipu informācijas paketē.

Piesārņotāju testam pakļautā motora atbilstība:

Pēc motora nodošanas iestādēm izgatavotājs izraudzītos motorus nedrīkst regulēt.

8.3.1.1.   No sērijas nejauši izvēlas trīs motorus. Uz motoriem, uz ko attiecas tikai ESC un ELR testi vai tikai ETC tests apstiprinājumam atbilstīgi 5.2.1. punkta tabulu A rindai, attiecas testi, kuri piemērojami ražojumu atbilstības pārbaudei. Ar iestādes piekrišanu uz visiem pārējiem motoriem, kas apstiprināti atbilstīgi 5.2.1. punkta tabulu A, B1 vai B2, vai C rindai, attiecas ESC un ELR cikla tests vai ETC cikla tests, lai pārbaudītu ražojuma atbilstību. Robežvērtības ir noteiktas šā pielikuma 5.2.1. punktā.

8.3.1.2.   Testus izdara saskaņā ar šo noteikumu 1. papildinājumu, ja kompetentā iestāde ir apmierināta ar ražojuma standarta novirzi, ko deklarē izgatavotājs.

Testus izdara saskaņā ar šo noteikumu 2. papildinājumu, ja kompetentā iestāde nav apmierināta ar ražojuma standarta novirzi, ko deklarē izgatavotājs.

Pēc izgatavotāja lūguma testus var izdarīt saskaņā ar šo noteikumu 3. papildinājumu.

8.3.1.3.   Pamatojoties uz motora testu, ņemot paraugus, sērijas ražojumu uzskata par atbilstīgu, ja saskaņā ar piemērojamiem attiecīgā papildinājuma kritērijiem ir pieņemts labvēlīgs lēmums par visiem piesārņotājiem, un par neatbilstīgu, ja ir pieņemts nelabvēlīgs lēmums par vienu piesārņotāju.

Ja par vienu piesārņotāju ir pieņemts labvēlīgs lēmums, tad šo lēmumu nedrīkst mainīt nekādos papildu testos, ko izdara, lai lemtu par pārējiem piesārņotājiem.

Ja par visiem piesārņotājiem nav pieņemts labvēlīgs lēmums un ja ne par vienu piesārņotāju nav pieņemts nelabvēlīgs lēmums, tad testē citu motoru (skatīt 2. attēlu).

Ja lēmums nav pieņemts, tad izgatavotājs jebkurā laikā drīkst izlemt, ka testēšana jāaptur. Tādā gadījumā reģistrē nelabvēlīgu lēmumu.

Pārbauda jaunizgatavotus motorus. Ar gāzi darbināmos motorus piestrādā saskaņā ar procedūru, kas noteikta 4. pielikuma 2. papildinājuma 3. punktā.

8.3.2.1.   Tomēr pēc izgatavotāja lūguma testējamos dīzeļmotorus vai gāzes motorus var piestrādāt ilgāk nekā minēts 8.4.2.2. punktā, nepārsniedzot 100 stundas. Šajā gadījumā piestrādes procedūru izpilda izgatavotājs, kam jāapņemas minētos motorus neregulēt.

8.3.2.2.   Ja izgatavotājs lūdz izpildīt piestrādes procedūru saskaņā ar 8.4.2.2.1. punktu, to var izpildīt:

visiem testējamajiem motoriem,

vai

pirmajam testējamajam motoram, nosakot evolūcijas koeficientu šādi:

pirmajam testējamajam motoram piesārņotāju emisiju mēra nulles un “x” stundā,

emisijas evolūcijas koeficientu no nulles līdz “x” stundai aprēķina katram piesārņotājamFormula

Tas var būt mazāks par vienu.

Uz turpmāk testējamajiem motoriem neattiecas piestrādes procedūra, bet to nulles stundas emisiju koriģē ar evolūcijas koeficientu.

Šajā gadījumā jānosaka šādas vērtības:

vērtības, kas “x” stundās noteiktas pirmajam motoram,

nulles stundā noteikto vērtību reizinājums ar evolūcijas koeficientu pārējiem motoriem.

8.3.2.3.   Dīzeļmotoriem un ar LPG darbināmiem motoriem visus šos testus var izdarīt ar komercdegvielu. Tomēr pēc izgatavotāja lūguma var lietot standarta degvielas, kas aprakstītas 5. vai 7. pielikumā. Tas attiecas uz testiem, kuri aprakstīti šo noteikumu 4. punktā un kuros katrā gāzes motorā lieto vismaz divas standarta degvielas.

8.3.2.4.   Ar NG darbināmiem motoriem visus šos testus, izmantojot komercdegvielu, var izdarīt šādi:

(i)

motoriem, kas marķēti ar H, ar H grupas (0,89 ≤ Sλ ≤ 1,00) komercdegvielu,

(ii)

motoriem, kas marķēti ar L, ar L grupas (1,00 ≤ Sλ ≤ 1,19) komercdegvielu,

(iii)

motoriem, kas marķēti ar HL, ar komercdegvielu, kuras λ novirzes koeficienta galējās robežas ir (0,89 ≤ Sλ ≤ 1,19).

Tomēr pēc izgatavotāja lūguma var lietot standarta degvielas, kas aprakstītas 6. pielikumā. Tas attiecas uz testiem, kas aprakstīti šo noteikumu 4. punktā.

8.3.2.5.   Ja par gāzes motoru neatbilstību, lietojot komercdegvielu, rodas strīds, tad motori jātestē ar standarta degvielu, ar ko testēts standarta motors, vai ar iespējamo papildu 3. degvielu, kura minēta 4.1.3.1. un 4.2.1.1. punktā un ar kuru var būt testēts standarta motors. Tad rezultāts jāpārrēķina, piemērojot attiecīgo “r”, “ra”, vai “rb” koeficientu, kā aprakstīts 4.1.3.2., 4.1.5.1. un 4.2.1.2. punktā. Ja “r”, “r” vai “rb” ir mazāks par 1, tas nav jākoriģē. Mērījumu rezultātiem un aprēķinu rezultātiem jāliecina, ka motors atbilst robežvērtībām ar visām attiecīgajām degvielām (dabasgāzes motori ar 1., 2. un pēc vajadzības 3. degvielu un LPG motori ar A un B degvielu).

8.3.2.6.   Ražojuma atbilstības tests ar gāzi darbināmam motoram, kas paredzēts darbināšanai ar viena specifiska sastāva degvielu, jāizdara ar to degvielu, kurai tas ir kalibrēts.

Image

9.   SANKCIJAS PAR RAŽOJUMU NEATBILSTĪBU

9.1.   Apstiprinājumu, kas saskaņā ar šiem noteikumiem piešķirts attiecībā uz motora vai transportlīdzekļu tipu, var atcelt, ja netiek izpildītas 8.1. punktā noteiktās prasības vai arī izvēlētais motors(-i) vai transportlīdzeklis(-ļi) neiztur 8.3. punktā paredzētos testus.

9.2.   Ja 1958. gada nolīguma Līgusmlēdzēja puse, kas piemēro šos noteikumus, atceļ apstiprinājumu, kuru tā iepriekš piešķīrusi, tā nekavējoties par to informē pārējās Līgumslēdzējas puses, kas piemēro šos noteikumus, izmantojot paziņojuma veidlapu, kura atbilst paraugam šo noteikumu 2.A vai 2.B pielikumā.

10.   APSTIPRINĀTĀ TIPA APSTIPRINĀJUMA GROZĪŠANA UN ATTIECINĀŠANA UZ CITU TIPU

Par jebkuru apstiprinātā tipa pārveidojumu jāpaziņo tai apstiprinātājai iestādei, kas tipu apstiprinājusi. Šī iestāde var vai nu:

10.1.1.   atzīt, ka izdarītajām izmaiņām nevarētu būt ievērojamas negatīvas sekas un pārveidotais tips vēl joprojām atbilst prasībām, vai

10.1.2.   pieprasīt ziņojumu par papildu testiem no tehniskā dienesta, kas veic testus.

10.2.   Par apstiprinājumu vai apstiprinājuma atteikumu, precizējot izmaiņas, saskaņā ar 4.5. punktā noteikto procedūru paziņo nolīguma Līgusmlēdzējām pusēm, kuras piemēro šos noteikumus.

10.3.   Kompetentā iestāde, kas izsniedz apstiprinājuma attiecinājumu uz citu tipu, šādam attiecinājumam piešķir sērijas numuru un informē pārējās 1958. gada nolīguma Līgumslēdzējas puses, kuras piemēro šos noteikumus, izmantojot paziņojuma veidlapu, kas atbilst paraugam šo noteikumu 2.A vai 2.B pielikumā.

11.   RAŽOŠANAS GALĪGA PĀRTRAUKŠANA

Ja apstiprinājuma turētājs pilnībā pārtrauc saskaņā ar šiem noteikumiem apstiprinātā tipa ražošanu, viņam par to jāinformē iestāde, kas apstiprinājumu piešķīrusi. Pēc atbilstoša paziņojuma saņemšanas šī iestāde par to informē pārējās 1958. gada nolīguma Līgusmlēdzējas puses, kas piemēro šos noteikumus, izmantojot paziņojuma veidlapu, kura atbilst paraugam šo noteikumu 2.A vai 2.B pielikumā.

12.   PĀREJAS NOTEIKUMI

12.1.   Vispārīgi noteikumi

12.1.1.   No dienas, kad oficiāli stājas spēkā 04. grozījumu sērija, neviena Līgumslēdzēja puse, kas piemēro šos noteikumus, nevar atteikties piešķirt EEK apstiprinājumu saskaņā ar šiem noteikumiem, kas grozīti ar 04. grozījumu sēriju.

12.1.2.   No dienas, kad oficiāli stājas spēkā 04. grozījumu sērija, Līgumslēdzējām pusēm, kas piemēro šos noteikumus, jāpiešķir EEK apstiprinājums tikai tādā gadījumā, ja motors atbilst prasībām šajos noteikumos, kas grozīti ar 04. grozījumu sēriju.

Ar motoru jāveic attiecīgie testi, kas paredzēti šo noteikumu 5.2. punktā, un saskaņā ar tālāk minēto 12.2.1., 12.2.2. un 12.2.3. punktu tam jāatbilst attiecīgajiem emisijas ierobežojumiem, kuri izklāstīti šo noteikumu 5.2.1. punktā.

12.2.   Jauni tipa apstiprinājumi

12.2.1.   Saskaņā ar 12.4.1. punkta noteikumiem Līgumslēdzējām pusēm, kas piemēro šos noteikumus, no dienas, kad stājas spēkā šo noteikumu 04. grozījumu sērija, jāpiešķir EEK apstiprinājums motoram tikai tādā gadījumā, ja motors atbilst attiecīgajiem emisijas ierobežojumiem, kuri izklāstīti šo noteikumu 5.2.1. punkta tabulu A, B1, B2 vai C rindā.

12.2.2.   Saskaņā ar 12.4.1. punkta noteikumiem Līgumslēdzējām pusēm, kas piemēro šos noteikumus, no 2005. gada 1. oktobra jāpiešķir EEK apstiprinājums motoram tikai tādā gadījumā, ja motors atbilst attiecīgajiem emisijas ierobežojumiem, kuri izklāstīti šo noteikumu 5.2.1. punkta tabulu B1, B2 vai C rindā.

12.2.3.   Saskaņā ar 12.4.1. punkta noteikumiem Līgumslēdzējām pusēm, kas piemēro šos noteikumus, no 2008. gada 1. oktobra jāpiešķir EEK apstiprinājums motoram tikai tādā gadījumā, ja motors atbilst attiecīgajiem emisijas ierobežojumiem, kuri izklāstīti šo noteikumu 5.2.1. punkta tabulu B2 vai C rindā.

12.3.   Vecā tipa apstiprinājumu derīguma ierobežojums

12.3.1.   Izņemot 12.3.2. un 12.3.3. punkta noteikumus, no dienas, kad oficiāli stājas spēkā 04. grozījumu sērija, tipa apstiprinājumi, kas piešķirti saskaņā ar šiem noteikumiem, kas grozīti ar 03. grozījumu sēriju, vairs nav spēkā, izņemot gadījumu, ja Līgumslēdzēja puse, kas piešķīrusi apstiprinājumu, pārējām Līgumslēdzējām pusēm, kas piemēro šo noteikumu, paziņo, ka apstiprinātais motora tips atbilst prasībām šajos noteikumos, kas grozīti ar 04. grozījumu sēriju, saskaņā ar iepriekš minēto 12.2.1. punktu.

12.3.2.   Tipa apstiprinājuma attiecināšana uz citu tipu

12.3.2.1.   Tālāk minētais 12.3.2.2. un 12.3.2.3. punkts attiecas tikai uz jauniem kompresijaizdedzes motoriem un jauniem kompresijaizdedzes motora transportlīdzekļiem, kuru tips ir apstiprināts saskaņā ar prasībām, kas noteiktas A rindā tabulās, kuras ir šo noteikumu 5.2.1. punktā.

12.3.2.2.   Alternatīvi 5.1.3. un 5.1.4. punkta prasībām izgatavotājs tehniskajam dienestam var iesniegt NOx skrīninga testa rezultātus pēc ETC izpildes motoram, kas atbilst 1. pielikumā aprakstītā standarta motora parametriem, ņemot vērā 5.1.4.1. un 5.1.4.2. punkta noteikumus. Izgatavotājs iesniedz arī rakstveida deklarāciju par to, ka motoram nav nekādas izslēgšanas ierīces vai neracionālas emisijas kontroles stratēģijas, kā noteikts šo noteikumu 2. punktā.

12.3.2.3.   Izgatavotājs iesniedz arī rakstveida deklarāciju par to, ka arī 5.1.4. punktā minētie NOX skrīninga testa rezultāti un deklarācija par standarta motoru attiecas uz visu 1. pielikumā aprakstīto saimes tipu motoriem.

12.3.3.   Gāzes motori

No 2003. gada 1. oktobra tipa apstiprinājumi, kas piešķirti gāzes motoriem saskaņā ar šiem noteikumiem, kas grozīti ar 03. grozījumu sēriju, vairs nav spēkā, izņemot gadījumu, ja Līgumslēdzēja puse, kas piešķīrusi apstiprinājumu, pārējām Līgumslēdzējām pusēm, kas piemēro šos noteikumus, paziņo, ka apstiprinātais motora tips atbilst prasībām šajos noteikumos, kas grozīti ar 04. grozījumu sēriju, saskaņā ar iepriekš minēto 12.2.1. punktu.

12.3.4.   No 2006. gada 1. oktobra tipa apstiprinājumi, kas piešķirti saskaņā ar šiem noteikumiem, kas grozīti ar 04. grozījumu sēriju, vairs nav spēkā, izņemot gadījumu, ja līgusmlēdzēja puse, kas piešķīrusi apstiprinājumu, pārējām Līgumslēdzējām pusēm, kas piemēro šos noteikumus, paziņo, ka apstiprinātais motora tips atbilst prasībām šajos noteikumos, kas grozīti ar 04. grozījumu sēriju, saskaņā ar iepriekš minēto 12.2.2. punktu.

12.3.5.   No 2009. gada 1. oktobra tipa apstiprinājumi, kas piešķirti saskaņā ar šiem noteikumiem, kas grozīti ar 04. grozījumu sēriju, vairs nav spēkā, izņemot gadījumu, ja Līgumslēdzēja puse, kas piešķīrusi apstiprinājumu, pārējām Līgumslēdzējām pusēm, kas piemēro šos noteikumus, paziņo, ka apstiprinātais motora tips atbilst prasībām šajos noteikumos, kas grozīti ar 04. grozījumu sēriju, saskaņā ar iepriekš minēto 12.2.3. punktu.

12.4.   Ekspluatācijā esošu transportlīdzekļu rezerves daļas

12.4.1.   Līgumslēdzējas puses, kas piemēro šos noteikumus, var turpināt piešķirt apstiprinājumu tādiem motoriem, kas atbilst prasībām šajos noteikumos, kas grozīti ar kādu no iepriekšējām grozījumu sērijām, vai jebkura līmeņa prasībām noteikumos, kas grozīti ar 04. grozījumu sēriju, ja motoru paredzēts izmantot kā rezerves daļu ekspluatācijā esošam transportlīdzeklim un attiecībā uz kuru minētais iepriekšējais standarts bija piemērojams dienā, kad uzsākta transportlīdzekļa ekspluatācija.

13.   TO TEHNISKO DIENESTU NOSAUKUMI UN ADRESES, KAS ATBILDĪGI PAR APSTIPRINĀŠANAS TESTU VEIKŠANU, KĀ ARĪ ADMINISTRATĪVO IESTĀŽU NOSAUKUMI UN ADRESES

1958. gada nolīguma Līgusmlēdzējas puses, kas piemēro šos noteikumus, paziņo Apvienoto Nāciju Organizācijas sekretariātam nosaukumus un adreses tiem tehniskajiem dienestiem, kuri veic apstiprināšanas testus, un administratīvajām iestādēm, kuras piešķir apstiprinājumu un kam jānosūta veidlapas, ar ko apstiprina citās valstīs izdotu apstiprinājumu, attiecinājumu uz citu tipu vai atteikumu, vai apstiprinājuma atsaukumu.

1. papildinājums

PROCEDŪRA RAŽOJUMA ATBILSTĪBAS TESTAM, JA STANDARTA NOVIRZE IR APMIERINOŠA

1.   Šajā papildinājumā ir aprakstīta procedūra, kas jāizmanto, lai verificētu ražojuma atbilstību attiecībā uz piesārņotāju emisiju, ja izgatavotāja ražojuma standarta novirze ir apmierinoša.

2.   Ar minimālo paraugu skaitu, t.i. trīs motoriem, paraugu ņemšanas procedūra ir tāda, ka testu izturējušā partijā ar 40 procentu varbūtību ir 0,95 defektīvi motori (ražotāja risks = 5 procenti), bet pieņemtā partijā ar 65 procentu varbūtību ir 0,10 defektīvi motori (patērētāja risks = 10 procenti).

3.   Katru piesārņotāju, kas minēts noteikumu 5.2.1. punktā, nosaka pēc šādas procedūras (sk. 2. att.).

Ja:

L

=

piesārņotāja robežvērtības naturāllogaritms;

xi

=

izlases i-tā motora mērījuma naturāllogaritms;

s

=

aprēķinātā ražojuma standarta novirze (pēc mērījumu naturāllogaritma noteikšanas);

n

=

paraugu skaits.

4.   Katram paraugam standarta noviržu summu pret robežu aprēķina pēc šādas formulas:

Formula

5.   Tad:

ja testa statistiskais rezultāts ir lielāks par labvēlīgā lēmuma skaitli attiecībā uz 3. tabulā noteiktā lieluma izlasi/paraugu, tad par piesārņotāju pieņem labvēlīgu lēmumu;

ja testa statistiskais rezultāts ir mazāks par nelabvēlīgā lēmuma skaitli attiecībā uz 3. tabulā noteiktā lieluma izlasi/paraugu, tad par piesārņotāju pieņem nelabvēlīgu lēmumu;

pārējos gadījumos saskaņā ar noteikumu 8.3.1. punktu testē papildu motoru un aprēķina procedūru piemēro par vienu vienību palielinātajai izlasei.

3. tabula.

Labvēlīgā un nelabvēlīgā lēmuma skaitļi 1. papildinājuma paraugu ņemšanas plānā

Minimālais izlases lielums: 3

Testēto motoru kumulatīvais skaits (parauga lielums)

Labvēlīgo lēmumu skaits An

Nelabvēlīgo lēmumu skaits Bn

3

3,327

–4,724

4

3,261

–4,790

5

3,195

–4,856

6

3,129

–4,922

7

3,063

–4,988

8

2,997

–5,054

9

2,931

–5,120

10

2,865

–5,185

11

2,799

–5,251

12

2,733

–5,317

13

2,667

–5,383

14

2,601

–5,449

15

2,535

–5,515

16

2,469

–5,581

17

2,403

–5,647

18

2,337

–5,713

19

2,271

–5,779

20

2,205

–5,845

21

2,139

–5,911

22

2,073

–5,977

23

2,007

–6,043

24

1,941

–6,109

25

1,875

–6,175

26

1,809

–6,241

27

1,743

–6,307

28

1,677

–6,373

29

1,611

–6,439

30

1,545

–6,505

31

1,479

–6,571

32

–2,112

–2,112

2. papildinājums

PROCEDŪRA RAŽOJUMA ATBILSTĪBAS TESTAM, JA STANDARTA NOVIRZE IR NEAPMIERINOŠA VAI NAV ZINĀMA

1.   Šajā papildinājumā ir aprakstīta procedūra, kas jāizmanto, lai verificētu ražojuma atbilstību attiecībā uz piesārņotāju emisiju, ja izgatavotāja ražojuma standarta novirze ir neapmierinoša vai nav zināma.

2.   Ar minimālo paraugu skaitu, t.i. trīs motoriem, paraugu ņemšanas procedūra ir tāda, ka testu izturējušā partijā ar 40 procentu varbūtību ir 0,95 defektīvi motori (ražotāja risks = 5 procenti), bet pieņemtā partijā ar 65 procentu varbūtību ir 0,10 defektīvi motori (patērētāja risks = 10 procenti).

3.   Piesārņotāju vērtības, kas noteiktas noteikumu 5.2.1. punktā, uzskata par logaritmiski normāli sadalītām, un tās pārveido, aprēķinot to naturāllogaritmu.

Ar m0 un m attiecīgi apzīmē izlases/parauga minimālo un maksimālo lielumu (m0 = 3 un m = 32) un ar n apzīmē paraugu skaitu.

4.   Ja x1, x2, …, xi ir izmērīto sērijas vērtību naturāllogaritmi un L ir piesārņotāja robežvērtības naturāllogaritms, tad nosaka

un

di = xi – L

Formula

Formula

5.   Vērtības labvēlīga (An) un nelabvēlīga (Bn) lēmuma skaitļiem attiecībā pret paraugu skaitu ir noteiktas 4. tabulā. Šī attiecība ir testa statistiskais rezultāts, un to izmanto, Formula lai labvēlību vai nelabvēlību sērijai noteiktu šādi.

Attiecībā uz m0 ≤ n ≤ m:

par sēriju pieņem labvēlīgu lēmumu, ja Formula

par sēriju pieņem nelabvēlīgu lēmumu, ja Formula

izdara papildu mērījumu, ja Formula.

6.   Piezīmes:

Testa statistikas secīgo vērtību aprēķināšanai ir derīgas šādas rekursīvas formulas:

Formula

Formula

Formula

4. tabula

Labvēlīgā un nelabvēlīgā lēmuma skaitļi 2. papildinājuma paraugu ņemšanas plānā

Minimālais izlases lielums: 3

Testēto motoru kumulatīvais skaits (parauga lielums)

Labvēlīgo lēmumu skaits An

Nelabvēlīgo lēmumu skaits Bn

3

–0,80381

16,64743

4

–0,76339

7,68627

5

–0,72982

4,67136

6

–0,69962

3,25573

7

–0,67129

2,45431

8

–0,64406

1,94369

9

–0,61750

1,59105

10

–0,59135

1,33295

11

–0,56542

1,13566

12

–0,53960

0,97970

13

–0,51379

0,85307

14

–0,48791

0,74801

15

–0,46191

0,65928

16

–0,43573

0,58321

17

–0,40933

0,51718

18

–0,38266

0,45922

19

–0,35570

0,40788

20

–0,32840

0,36203

21

–0,30072

0,32078

22

–0,27263

0,28343

23

–0,24410

0,24943

24

–0,21509

0,21831

25

–0,18557

0,18970

26

–0,15550

0,16328

27

–0,12483

0,13880

28

–0,09354

0,11603

29

–0,06159

0,09480

30

–0,02892

0,07493

31

–0,00449

0,05629

32

0,03876

0,03876

3. papildinājums

PROCEDŪRA RAŽOJUMA ATBILSTĪBAS PĀRBAUDEI PĒC IZGATAVOTĀJA LŪGUMA

1.   Šajā papildinājumā ir aprakstīta procedūra, kas jāizmanto, lai pēc izgatavotāja lūguma verificētu ražojuma atbilstību attiecībā uz piesārņotāju emisiju.

2.   Ar minimālo paraugu skaitu, t.i. trīs motoriem, paraugu ņemšanas procedūra ir tāda, ka testu izturējušā partijā ar 30 % varbūtību ir 0,90 defektīvi motori (ražotāja risks = 10 %), bet pieņemtā partijā ar 65 %varbūtību ir 0,10 defektīvi motori (patērētāja risks = 10 %).

3.   Katru piesārņotāju, kas minēts noteikumu 5.2.1. punktā, nosaka pēc šādas procedūras (sk. 2. att.).

Ja:

L

=

piesārņotāja robežvērtība,

xi

=

izlases i–tā motora mērījuma vērtība,

n

=

aktuālā parauga numurs.

4.   Nosaka testa parauga statistisko pārbaudes vērtību, aprēķinot neatbilstīgo motoru skaitu, tas ir, xi ≥ L.

5.   Tad:

ja testa statistiskais rezultāts ir mazāks par labvēlīgā lēmuma skaitli vai vienāds ar to attiecībā uz 5. tabulā noteiktā lieluma izlasi/paraugu, tad par piesārņotāju pieņem labvēlīgu lēmumu;

ja testa statistiskais rezultāts ir lielāks par nelabvēlīgā lēmuma skaitli vai vienāds ar to attiecībā uz 5. tabulā noteiktā lieluma izlasi/paraugu, tad par piesārņotāju pieņem nelabvēlīgu lēmumu;

pārējos gadījumos saskaņā ar noteikumiem 8.3.1. punktu testē papildu motoru un aprēķina procedūru piemēro par vienu vienību palielinātajai izlasei.

Labvēlīgo un nelabvēlīgo lēmumu skaitļi 5. tabulā ir aprēķināti pēc Starptautiskā standarta ISO 8422:1991.

5. tabula

Labvēlīgā un nelabvēlīgā lēmuma skaitļi 3. papildinājuma paraugu ņemšanas plānā

Minimālais paraugu skaits: 3

Testēto motoru kumulatīvais skaits (parauga lielums)

Labvēlīgo lēmumu skaits

Nelabvēlīgo lēmumu skaits

3

3

4

0

4

5

0

4

6

1

5

7

1

5

8

2

6

9

2

6

10

3

7

11

3

7

12

4

8

13

4

8

14

5

9

15

5

9

16

6

10

17

6

10

18

7

11

19

8

9

1. PIELIKUMS

(STANDARTA MOTORA) MOTORA GALVENIE PARAMETRI UN INFORMĀCIJA PAR TESTA NORISI (9)

1.   MOTORA APRAKSTS

1.1.   Izgatavotājs: …

1.2.   Motora kods, ko piešķir izgatavotājs: …

1.3.   Cikls: četrtaktu/divtaktu (10)

Cilindru skaits un novietojums: …

1.4.1.   Cilindra diametrs: … mm

1.4.2.   Virzuļa gājiens: … mm

1.4.3.   Cilindru darbības secība: …

1.5.   Motora darba tilpums: … cm3

1.6.   Tilpuma kompresijas pakāpe (11): …

1.7.   Degkameras un virzuļa galviņas rasējums(-i): …

1.8.   Ieplūdes un izplūdes atveru minimālais šķērsgriezuma laukums: … cm2

1.9.   Brīvgaitas apgriezienu skaits: … min–1

1.10.   Maksimālā lietderīgā jauda: … kW, kas atbilst apgriezieniem … min–1

1.11.   Atļautie maksimālie motora apgriezieni: … min–1

1.12.   Maksimālais lietderīgais griezes moments: … Nm, kas atbilst apgriezieniem … min–1

1.13.   Sadedzes sistēma: kompresijaizdedze/dzirksteļaizdedze (10)

1.14.   Degviela: dīzeļdegviela/LPG/NG-H/NG-L/NG-HL/etanols (9)

Dzesēšanas sistēma

Šķidrums

1.15.1.1.   Šķidruma veids: …

1.15.1.2.   Cirkulācijas sūknis(-ņi) ir/nav (10)

1.15.1.3.   Raksturojums vai marka(-as) un tips(-i) (pēc vajadzības): …

1.15.1.4.   Piedziņas pārnesumskaitlis(-ļi) (pēc vajadzības): …

Gaiss

1.15.2.1.   Ventilators: ir/nav (10)

1.15.2.2.   Raksturojums vai marka(-as) un tips(-i) (pēc vajadzības): …

1.15.2.3.   Piedziņas pārnesumskaitlis(-ļi) (pēc vajadzības): …

Izgatavotāja atļautā temperatūra

1.16.1.   Dzesēšana ar šķidrumu: maksimālā izplūdes: … K

1.16.2.   Gaisdzese: … atskaites punkts: …

Maksimālā temperatūra atskaites punktā: … K

1.16.3.   Maksimālā gaisa temperatūra ieplūdes starpdzesētāja izplūdes atverē (pēc vajadzības): … K

1.16.4.   Maksimālā izplūdes temperatūra izplūdes caurulē, tieši blakus izplūdes kolektora ārējam atlokam

vai turbokompresoram: … K

1.16.5.   Degvielas temperatūra: minimālā … K, maksimālā … K

dīzeļmotoriem degvielas sūkņa ieplūdes atverē, ar gāzi darbināmo motoru spiediena regulatora pēdējā posmā.

1.16.6.   Degvielas spiediens: minimālais … kPa, maksimālais … kPa

spiediena regulatora pēdējā posmā, tikai ar NG darbināmiem gāzes motoriem.

1.16.7.   Smēreļļas temperatūra: minimālā … K, maksimālā … K

Uzpūtes iekārta: ir/nav (10)

1.17.1.   Marka: …

1.17.2.   Tips: …

1.17.3.   Sistēmas apraksts

(piemēram, maksimālais uzpūtes spiediens, izlaišanas vārsts, ja vajadzīgs): …

1.17.4.   Starpdzesētājs: ir/nav (10)

1.18.   Ieplūdes sistēma

Pieļaujamais maksimālais ieplūdes retinājums, kas atbilst motora nominālajiem apgriezieniem un 100 % slodzei, kas norādīta

Noteikumos Nr. 24, un turpat noteiktajiem darbības nosacījumiem: … kPa

1.19.   Izplūdes sistēma

Pieļaujamais maksimālais izplūdes pretspiediens, kas atbilst motora nominālajiem apgriezieniem un 100 % slodzei, kas norādīta

Noteikumos Nr. 24, un turpat noteiktajiem darbības nosacījumiem: … kPa

Izplūdes sistēmas tilpums: … dm3

2.   PASĀKUMI GAISA PIESĀRŅOJUMA SAMAZINĀŠANAI

2.1.   Ierīce kartera gāzu pārstrādei (apraksts un rasējumi): …

Papildu piesārņojuma novēršanas ierīces (ja tādas ir un ja uz tām neattiecas cita pozīcija)

Katalītiskais pārveidotājs: ir/nav (10)

2.2.1.1.   Marka(-as): …

2.2.1.2.   Tips(-i): …

2.2.1.3.   Katalītisko pārveidotāju un elementu skaits: …

2.2.1.4.   Katalītiskā(-o) pārveidotāja(-u) izmēri, forma un: …

2.2.1.5.   Katalītiskās darbības veids: …

2.2.1.6.   Kopējais dārgmetālu saturs: …

2.2.1.7.   Relatīvā koncentrācija: …

2.2.1.8.   Substrāts (struktūra un viela): …

2.2.1.9.   Elementa blīvums: …

2.2.1.10.   Katalītiskā(-o) pārveidotāja(-u) korpusa veids: …

2.2.1.11.   Katalītiskā pārveidotāja novietojums (vieta izplūdes vadā un standarta attālums): …

Skābekļa devējs: ir/nav (10)

2.2.2.1.   Marka(-as): …

2.2.2.2.   Tips: …

2.2.2.3.   Novietojums: …

Gaisa iesmidzināšana: ir/nav (10)

2.2.3.1.   Veids (ar gaisa impulsu, ar gaisa sūkni u.tml.): …

EGR: ir/nav (10)

2.2.4.1.   Parametri (caurplūdums u.c.): …

Makrodaļiņu filtrs: ir/nav (10)

2.2.5.1.   Makrodaļiņu filtra izmēri, forma un tilpums: …

2.2.5.2.   Makrodaļiņu filtra veids un konstrukcija: …

2.2.5.3.   Novietojums (standarta attālums izplūdes vadā): …

2.2.5.4.   Reģenerēšanas metodes vai sistēmas apraksts un/vai rasējums: …

Citas sistēmas: ir/nav (10)

2.2.6.1.   Apraksts un darbība: …

3.   DEGVIELAS PADEVE

Dīzeļmotoriem

3.1.1.   Padeves sūknis

Spiediens (11): … kPa vai parametru diagramma (10): …

Iesmidzināšanas sistēma

Sūknis

3.1.2.1.1.   Marka(-as): …

3.1.2.1.2.   Tips(-i): …

3.1.2.1.3.   Padeve: … mm3  (11) uz vienu takti, motoram darbojoties ar ātrumu … min–1 un pilnīgu iesmidzināšanu, vai raksturīga diagramma (10)  (11): …

Minēt izmantoto metodi: motorā/sūkņa stendā (10)

Ja izmanto padeves vadību, norādīt raksturīgo degvielas padevi un padeves spiedienu attiecībā pret motora apgriezieniem.

Iesmidzināšanas apsteidze

3.1.2.1.4.1.   Iesmidzināšanas apsteidzes līkne (11): …

3.1.2.1.4.2.   Statiskās iesmidzināšanas regulējums (11): …

Iesmidzināšanas cauruļu sistēma

3.1.2.2.1.   Garums … mm

3.1.2.2.2.   Iekšējais diametrs: … mm

Smidzinātājs(-i)

3.1.2.3.1.   Marka(-as): …

3.1.2.3.2.   Tips(-i): …

3.1.2.3.3.   Atvēršanas spiediens: … kPa (11)

vai raksturīga diagramma (10)  (11): …

Regulators

3.1.2.4.1.   Marka(-as): …

3.1.2.4.2.   Tips(-i): …

3.1.2.4.3.   Apgriezieni, kurus sasniedzot, iedarbojas ierobežotājs, ja ir pilna slodze: … min–1

3.1.2.4.4.   Maksimālie apgriezieni bez slodzes: … min–1

3.1.2.4.5.   Apgriezieni brīvgaitā: … min–1

Aukstās palaišanas sistēma

3.1.3.1.   Marka(-as): …

3.1.3.2.   Tips(-i): …

3.1.3.3.   Apraksts: …

Palaišanas palīgierīce: …

3.1.3.4.1.   Marka: …

3.1.3.4.2.   Tips: …

Ar gāzi darbināmiem motoriem (12)

3.2.1.   Degviela: dabasgāze/LPG (10)

Spiediena regulators(-i) vai iztvaikotājs/spiediena regulators(-i) (11)

3.2.2.1.   Marka(-as): …

3.2.2.2.   Tips(-i): …

3.2.2.3.   Spiediena samazināšanas pakāpes: …

3.2.2.4.   Spiediens pēdējā pakāpē: minimālais … kPa, maksimālais … kPa

3.2.2.5.   Galveno regulēšanas punktu skaits: …

3.2.2.6.   Brīvgaitas apgriezienu regulēšanas punktu skaits: …

3.2.2.7.   Apstiprinājuma numurs saskaņā ar Noteikumiem Nr.: …

Degvielas padeves sistēma: ar jaucējagregātu/ar gāzes iesmidzināšanu/ar šķidruma iesmidzināšanu/ar tiešo iesmidzināšanu (10)

3.2.3.1.   Maisījuma koncentrācijas regulēšana: …

3.2.3.2.   Sistēmas apraksts un/vai shēma un rasējumi: …

3.2.3.3.   Apstiprinājuma numurs saskaņā ar Noteikumiem Nr. …

Jaucējagregāts

3.2.4.1.   Skaits: …

3.2.4.2.   Marka(-as): …

3.2.4.3.   Tips(-i): …

3.2.4.4.   Novietojums: …

3.2.4.5.   Regulēšanas iespējas: …

3.2.4.6.   Apstiprinājuma numurs saskaņā ar Noteikumiem Nr. …

Iesmidzināšana ar ieplūdes kolektoru

3.2.5.1.   Iesmidzināšana: vienā punktā/vairākos punktos (10)

3.2.5.2.   Iesmidzināšana: nepārtrauktā/sinhronā/secīgā (10)

Iesmidzināšanas iekārta

3.2.5.3.1.   Marka(-as): …

3.2.5.3.2.   Tips(-i): …

3.2.5.3.3.   Regulēšanas iespējas: …

3.2.5.3.4.   Apstiprinājuma numurs saskaņā ar Noteikumiem Nr. …

Degvielas sūknis (ja ir): …

3.2.5.4.1.   Marka(-as): …

3.2.5.4.2.   Tips(-i): …

3.2.5.4.3.   Apstiprinājuma numurs saskaņā ar Noteikumiem Nr. …

Smidzinātājs(-i) …

3.2.5.5.1.   Marka(-as): …

3.2.5.5.2.   Tips(-i): …

3.2.5.5.3.   Apstiprinājuma numurs saskaņā ar Noteikumiem Nr. …

Tiešā iesmidzināšana

Degvielas sūknis/spiediena regulators (10)

3.2.6.1.1.   Marka(-as): …

3.2.6.1.2.   Tips(-i): …

3.2.6.1.3.   Iesmidzināšanas regulējums: …

3.2.6.1.4.   Apstiprinājuma numurs saskaņā ar Noteikumiem Nr. …

Smidzinātājs(-i)

3.2.6.2.1.   Marka(-as): …

3.2.6.2.2.   Tips(-i): …

3.2.6.2.3.   Atvēršanas spiediens vai raksturīga diagramma (11): …

3.2.6.2.4.   Apstiprinājuma numurs saskaņā ar Noteikumiem Nr. …

Elektroniskās vadības vienība (ECU)

3.2.7.1.   Marka(-as): …

3.2.7.2.   Tips(-i): …

3.2.7.3.   Regulēšanas iespējas: …

NG degvielai atbilstīga iekārta

Iekārtas 1. variants (tikai, apstiprinot motoru atbilstību vairāku specifisku sastāvu degvielām)

3.2.8.1.1.   Degvielas sastāvs:

metāns (CH4):

bāze: … molu %

min … molu %

maks … molu %

etāns (C2H6):

bāze: … molu %

min … molu %

maks … molu %

propāns (C3H8):

bāze: … molu %

min … molu %

maks … molu %

butāns (C4H10):

bāze: … molu %

min … molu %

maks … molu %

C5/C5+:

bāze: … molu %

min … molu %

maks … molu %

skābeklis (O2):

bāze: … molu %

min … molu %

maks … molu %

inertās gāzes (N2, He utt.):

bāze: … molu %

min … molu %

maks … molu %

Smidzinātājs(-i)

3.2.8.1.2.1.   Marka(-as):

3.2.8.1.2.2.   Tips(-i):

3.2.8.1.3.   Citi (pēc vajadzības)

3.2.8.2.   Iekārtas 2. variants (tikai, apstiprinot motoru atbilstību vairāku specifisku sastāvu degvielām)

4.   VĀRSTU IESTATĪJUMS

4.1.   Maksimālais vārsta gājiens un atvēruma un aizvēruma leņķis attiecībā pret nāves punktiem vai līdzvērtīgi dati …

4.2.   Atskaites un/vai iestatījuma diapazoni (10): …

5.   AIZDEDZES SISTĒMA (TIKAI DZIRKSTEĻAIZDEDZES MOTORIEM)

5.1.   Aizdedzes sistēmas tips:

ar kopēju spoli un kontaktiem/ar atsevišķu spoli un kontaktiem/cits (norādīt) (10)

Aizdedzes vadības ierīce

5.2.1.   Marka(-as): …

5.2.2.   Tips(-i): …

5.3.   Aizdedzes apsteidzes līkne/apsteidzes karte (10)  (11): …

5.4.   Aizdedzes iestatījums (11): … grādi pirms TDC, ja ātrums ir … min–1 un MAP … kPa

Aizdedzes sveces

5.5.1.   Marka(-as): …

5.5.2.   Tips(-i): …

5.5.3.   Atstarpes iestatījums: … mm

Indukcijas spole(s)

5.6.1.   Marka(-as): …

5.6.2.   Tips(-i): …

6.   MOTORA DARBINĀTS APRĪKOJUMS

Motors testam jānodod kopā ar palīgierīcēm, kas vajadzīgas motora darbībai (piemēram, ventilatoru, ūdens sūkni u.c.), kā norādīts Noteikumos Nr. 24 un saskaņā ar turpat noteiktajiem darbības nosacījumiem.

6.1.   Palīgierīces, ar ko motors jāaprīko testēšanas nolūkā

Ja nav iespējams vai nav lietderīgi palīgierīces uzstādīt testēšanas stendā, tad jauda, ko tās absorbē, jānosaka un jāatskaita no visā darbības diapazonā testa ciklā izmērītās motora jaudas.

6.2.   Palīgierīces, kas jānoņem no motora testēšanas nolūkā

Palīgierīces, kas vajadzīgas tikai transportlīdzekļa ekspluatācijai (piemēram, gaisa kompresors, gaisa kondicionēšanas sistēma u.c.), testēšanas nolūkā jānoņem. Ja palīgierīces nevar noņemt, tad jaudu, ko tās absorbē, drīkst noteikt un pieskaitīt motora jaudai, kura izmērīta visā darbības diapazonā testa ciklā(-os).

7.   PAPILDU INFORMĀCIJA PAR TESTA NOSACĪJUMIEM

Izmantotās smēreļļas

7.1.1.   Marka: …

7.1.2.   Tips: …

(norādīt eļļas procentus maisījumā, ja smēreļļu un degvielu sajauc): …

Ar motoru darbināms aprīkojums (pēc vajadzības)

Jauda, ko absorbē palīgierīces, jānosaka tikai,

ja motors nav aprīkots ar palīgierīcēm, kas vajadzīgas motora darbībai,

un/vai

ja motors ir aprīkots ar palīgierīcēm, kas nav vajadzīgas motora darbībai.

7.2.1.   Uzskaitījums un identifikācijas dati: …

7.2.2.   Jauda, kas absorbē atbilstīgi dažādiem norādītajiem motora apgriezieniem:

Aprīkojums

Absorbētā jauda (kW), kas atbilst dažādiem motora apgriezieniem

Brīvgaitā

Ar maziem apgriezieniem

Ar lieliem apgriezieniem

A apgriezieni (13)

B apgriezieni (13)

C apgriezieni (13)

Standarta apgriezieni (14)

P(a)

Palīgierīces, kas vajadzīgas motora darbībai

(jāatskaita no izmērītās motora jaudas).

Sk. 6.1. punktu

 

 

 

 

 

 

 

P(b)

Palīgierīces, kas vajadzīgas motora darbībai

(jāpieskaita izmērītajai motora jaudai).

Sk. 6.2. punktu

 

 

 

 

 

 

 

8.   MOTORA DARBĪBA

8.1.   Motora apgriezieni (15)

Mazi apgriezieni (nlo): … min–1

Lieli apgriezieni (nhi): … min–1

ESC un ELR ciklos

Brīvgaitā: … min–1

Motora A apgriezieni: … min–1

Motora B apgriezieni: … min–1

Motora C apgriezieni: … min–1

ETC ciklā

Nominālie apgriezieni: … min–1

8.2.   Motora jauda kilovatos (ko mēra saskaņā ar Noteikumu Nr. 24 nosacījumiem), kW

 

Motora apgriezieni

Brīvgaitā

A apgriezieni (13)

B apgriezieni (13)

C apgriezieni (13)

Standarta apgriezieni (14)

P(m)

Testēšanas stendā izmērītā jauda

 

 

 

 

 

P(a)

Jauda, ko absorbē palīgierīces, kuras jāuzstāda testēšanas nolūkā

ja palīgierīces ir uzstādītas

ja palīgierīces nav uzstādītas

0

0

0

0

0

P(b)

Jauda, ko absorbē palīgierīces, kuras jānoņem testēšanas nolūkā

ja palīgierīces ir uzstādītas

ja palīgierīces nav uzstādītas

0

0

0

0

0

P(n)

Motora lietderīgā jauda

= P(m) – P(a) + P(b)

 

 

 

 

 

Dinamometra iestatījumi (kW)

Dinamometra iestatījumiem ESC un ELR testos un ETC testa standarta ciklā jāpamatojas uz motora lietderīgo jaudu P(n), kas noteikta 8.2. punktā. Ieteicams motoru testēšanas stendā uzstādīt atbilstīgi lietderīgās jaudas iestatījumiem. Šajā gadījumā P(m) un P(n) ir identiski. Ja ar šādiem nosacījumiem nav lietderīgi vai nav iespējams motoru darbināt atbilstīgi lietderīgās jaudas iestatījumiem, tad dinamometra iestatījumi jākoriģē atbilstīgi lietderīgās jaudas iestatījumiem pēc iepriekšminētās formulas.

8.3.1.   ESC un ELR testi

Dinamometra iestatījumi jāaprēķina pēc formulas, kas ir 4. pielikuma 1. papildinājuma 1.2. punktā.

Procentuālā slodze

Motora apgriezieni

Brīvgaitā

A apgriezieni

B apgriezieni

C apgriezieni

10

 

 

 

25

 

 

 

50

 

 

 

75

 

 

 

100

 

 

 

 

8.3.2.   ETC tests

Ja motors nav testēts lietderīgās jaudas nosacījumos, tad motora izgatavotājam jāiesniedz un tehniskajam dienestam jāapstiprina korekcijas formula, pēc kuras izmērīto jaudu vai izmērīto cikla darbu, kas noteikts saskaņā ar 4. pielikuma 2. papildinājuma 2. punktu, pārrēķina lietderīgajā jaudā vai lietderīgajā cikla darbā visā cikla darbības diapazonā.

1. PIELIKUMS

1. Papildinājums

AR MOTORU SAISTĪTO TRANSPORTLĪDZEKĻA DAĻU PARAMETRI

1.   Ieplūdes sistēmas retinājums, kas atbilst motora nominālajiem apgriezieniem

un 100 procentu slodzei: … kPa

2.   Izplūdes sistēmas pretspiediens, kas atbilst motora nominālajiem apgriezieniem

un 100 procentu slodzei: … kPa

3.   Izplūdes sistēmas tilpums: … cm3

4.   Jauda, ko absorbē palīgierīces, kuras vajadzīgas motora darbībai, kā norādīts Noteikumos Nr. 24 un turpat noteiktajos darbības nosacījumos.

Aprīkojums

Absorbētā jauda (kW), kas atbilst dažādiem motora apgriezieniem

Brīvgaitā

Mazi apgriezieni

Lieli apgriezieni

A apgriezieni (16)

B apgriezieni (16)

C apgriezieni (16)

Nominālie apgriezieni (17)

P(a)

Palīgierīces, kas vajadzīgas motora darbībai

(jāatskaita no izmērītās motora jaudas)

Sk. 1. pielikuma 6.1. punktu

 

 

 

 

 

 

 

1. PIELIKUMS

2. papildinājums

MOTORU SAIMES GALVENIE PARAMETRI

1.   KOPĒJIE PARAMETRI

1.1.   Sadedzes cikls: …

1.2.   Dzesētājvide: …

1.3.   Cilindru skaits (18): …

1.4.   Atsevišķu cilindru darba tilpums: …

1.5.   Gaisa ieplūdes metode: …

1.6.   Degkameras tips/konstrukcija: …

1.7.   Vārsts un atveres — konfigurācija, izmērs un skaits: …

1.8.   Degvielas padeves sistēma: …

1.9.   Aizdedzes sistēma (gāzes motoriem): …

1.10.   Dažādas funkcijas:

uzpūtes dzesēšanas sistēma (18): …

izplūdes gāzu recirkulācija (18): …

ūdens iesmidzināšana/emulģēšana (18): …

gaisa iesmidzināšana (18)

1.11.   Izplūdes pēcapstrāde (18): …

Pierādījums identiskai (vai mazākajai standarta motora gadījumā) attiecībai:

sistēmas kapacitāte pret degvielas padevi virzuļa gājienam, ievērojot diagrammas numuru(-us): …

2.   MOTORU SAIMES APRAKSTS

Dīzeļmotoru saimes nosaukums: …

2.1.1.   Šīs saimes motoru specifikācija:

 

 

 

 

 

Standarta motors

Motora tips

 

 

 

 

 

Cilindru skaits

 

 

 

 

 

Nominālais apgriezienu skaits (min–1)

 

 

 

 

 

Degvielas padeve virzuļa gājienam (mm3)

 

 

 

 

 

Nominālā lietderīgā jauda (kW)

 

 

 

 

 

Apgriezienu skaits maksimālajā griezes momentā (min–1)

 

 

 

 

 

Degvielas padeve virzuļa gājienam (mm3)

 

 

 

 

 

Maksimālais griezes moments (Nm)

 

 

 

 

 

Mazākais brīvgaitas apgriezienu skaits (min–1)

 

 

 

 

 

Cilindra darba tilpums

(% no standarta motora)

 

 

 

 

100

Gāzes motoru saimes nosaukums: …

2.2.1   Šīs saimes motoru specifikācija:

 

 

 

 

 

Standarta motors

Motora tips

 

 

 

 

 

Cilindru skaits

 

 

 

 

 

Nominālais apgriezienu skaits (min–1)

 

 

 

 

 

Degvielas padeve virzuļa gājienam (mm3)

 

 

 

 

 

Nominālā lietderīgā jauda (kW)

 

 

 

 

 

Apgriezienu skaits maksimālajā griezes momentā (min–1)

 

 

 

 

 

Degvielas padeve virzuļa gājienam (mm3)

 

 

 

 

 

Maksimālais griezes moments (Nm)

 

 

 

 

 

Mazākais brīvgaitas apgriezienu skaits (min–1)

 

 

 

 

 

Cilindra darba tilpums (% no standarta motora)

 

 

 

 

100

Aizdedzes iestatījums

 

 

 

 

 

EGR plūsma

 

 

 

 

 

Gaisa sūknis ir/nav

 

 

 

 

 

Gaisa sūkņa faktiskais caurplūdums

 

 

 

 

 

PIELIKUMS 1.

3. Papildinājums

VIENAS MOTORU SAIMES MOTORU TIPA GALVENIE PARAMETRI (19)

1.   MOTORA APRAKSTS

1.1.   Izgatavotājs: …

1.2.   Motora kods, ko piešķir izgatavotājs: …

1.3.   Cikls: četrtaktu/divtaktu (20)

Cilindru skaits un novietojums: …

1.4.1.   Cilindra diametrs: … mm

1.4.2.   Virzuļa gājiens: … mm

1.4.3.   Cilindru darbības secība: …

1.5.   Motora darba tilpums: … cm3

1.6.   Tilpuma kompresijas pakāpe (21): …

1.7.   Degkameras un virzuļa galvas rasējums(-i): …

1.8.   Ieplūdes un izplūdes atveru minimālais šķērsgriezuma laukums: … cm2

1.9.   Brīvgaitas apgriezieni: … min–1

1.10.   Maksimālā lietderīgā jauda: … kW … min–1

1.11.   Maksimālie atļautie motora apgriezieni: … min–1

1.12.   Maksimālais lietderīgais griezes moments: … Nm … min–1

1.13.   Iekšdedzes sistēma:: kompresijaizdedze/dzirksteļaizdedze (20)

1.14.   Degviela: dīzeļdegviela/LPG/NG-H/NG-L/NG-HL/etanols (19)

Dzesēšanas sistēma

Ar šķidrumu

1.15.1.1.   Šķidruma raksturojums: …

1.15.1.2.   Cirkulācijas sūknis: ir/nav (20)

1.15.1.3.   Raksturojums vai marka(-as) un tips(-i) (ja ir): …

1.15.1.4.   Piedziņas pārnesumskaitlis(-ļi) (pēc vajadzības): …

Ar gaisu

1.15.2.1.   Ventilators: ir/nav (20)

1.15.2.2.   Raksturojums vai marka(-as) un tips(-i) (ja ir): …

1.15.2.3.   Piedziņas pārnesumskaitlis(-ļi) (pēc vajadzības): …

Izgatavotāja atļautā temperatūra

1.16.1.   Dzesēšana ar šķidrumu: maksimālā izplūdes temperatūra: … K

1.16.2.   Gaisdzese: atskaites punkts: …

Maksimālā temperatūra atskaites punktā: … K

1.16.3.   Maksimālā gaisa temperatūra ieplūdes starpdzesētāja izplūdes atverē (pēc vajadzības): … K

1.16.4.   Maksimālā izplūdes temperatūra izplūdes caurulē(-ēs), tieši blakus izplūdes kolektora ārējam atlokam(-iem) vai turbokompresoram(-iem): … K

1.16.5.   Degvielas temperatūra: minimālā … K, maksimālā … K

dīzeļmotoriem degvielas sūkņa ieplūdes atverē, ar gāzi darbināmo motoru spiediena regulatora pēdējā posmā

1.16.6.   Degvielas spiediens: minimālais … kPa, maksimālais … kPa

spiediena regulatora pēdējā posmā, tikai ar NG darbināmiem motoriem

1.16.7.   Smēreļļas temperatūra: minimālā … K, maksimālā … K

Uzpūtes iekārta: ir/nav (20)

1.17.1.   Marka: …

1.17.2.   Tips: …

1.17.3.   Sistēmas apraksts (piemēram, maksimālais uzpūtes spiediens, izlaišanas vārsts, ja vajadzīgs): …

1.17.4.   Starpdzesētājs: ir/nav (20)

1.18.   Ieplūdes sistēma

Pieļaujamais maksimālais ieplūdes retinājums, kas atbilst motora nominālajiem apgriezieniem un 100 procentu slodzei, kā norādīts Noteikumu Nr. 24 darbības nosacījumos un saskaņā ar tiem: … kPa

1.19.   Izplūdes sistēma

Pieļaujamais maksimālais izplūdes pretspiediens, kas atbilst motora nominālajiem apgriezieniem un 100 procentu slodzei, kā norādīts Noteikumu Nr. 24 darbības nosacījumos un saskaņā ar tiem: … kPa

Izplūdes sistēmas tilpums: … cm3

2.   PASĀKUMI GAISA PIESĀRŅOJUMA SAMAZINĀŠANAI

2.1.   Ierīce kartera gāzu pārstrādei (apraksts un rasējumi): …

Papildu piesārņojuma novēršanas ierīces (ja tādas ir un ja uz tām neattiecas cita pozīcija)

Katalītiskais pārveidotājs: ir/nav (20)

2.2.1.1.   Katalītisko pārveidotāju un elementu skaits: …

2.2.1.2.   Katalītiskā pārveidotāja(-u) izmēri, forma un tilpums: …

2.2.1.3.   Katalītiskās darbības veids: …

2.2.1.4.   Kopējais dārgmetālu saturs: …

2.2.1.5.   Relatīvā koncentrācija: …

2.2.1.6.   Substrāts (struktūra un viela): …

2.2.1.7.   Elementa blīvums: …

2.2.1.8.   Katalītiskā pārveidotāja(-u) korpusa veids: …

2.2.1.9.   Katalītiskā pārveidotāja(-u) novietojums (vieta izplūdes vadā un standarta attālums): …

Skābekļa devējs: ir/nav (20)

2.2.2.1.   Tips: …

Gaisa iesmidzināšana: ir/nav (20)

2.2.3.1.   Tips (ar gaisa impulsu, ar gaisa sūkni u.tml.): …

EGR: ir/nav (20)

2.2.4.1.   Parametri (caurplūdums u.c.): …

Makrodaļiņu filtrs: ir/nav (20)

2.2.5.1.   Makrodaļiņu filtra izmēri, forma un tilpums: …

2.2.5.2.   Makrodaļiņu filtra tips un konstrukcija: …

2.2.5.3.   Novietojums (standarta attālums izplūdes vadā): …

2.2.5.4.   Reģenerēšanas metodes vai sistēmas apraksts un/vai rasējums: …

Citas sistēmas: ir/nav (20)

2.2.6.1.   Apraksts un darbība: …

3.   DEGVIELAS PADEVE

Dīzeļmotoriem

3.1.1.   Padeves sūknis

Spiediens (21): … kPa vai raksturīga diagramma (20): …

Iesmidzināšanas sistēma

Sūknis

3.1.2.1.1.   Marka(-as): …

3.1.2.1.2.   Tips(-i): …

3.1.2.1.3.   Padeve: … mm3  (21) uz vienu takti, motoram darbojoties ar ātrumu … min–1 un pilnīgu iesmidzināšanu, vai raksturīga diagramma (20)  (21): …

Minēt izmantoto metodi: motorā/sūkņa stendā (20)

Ja izmanto padeves vadību, norādīt raksturīgo degvielas padevi un padeves spiedienu attiecībā pret motora apgriezieniem.

Iesmidzināšanas apsteidze

3.1.2.1.4.1.   Iesmidzināšanas apsteidzes līkne (21): …

3.1.2.1.4.2.   Statiskās iesmidzināšanas regulējums (21): …

Iesmidzināšanas cauruļu sistēma

3.1.2.2.1.   Garums: … mm

3.1.2.2.2.   Iekšējais diametrs: … mm

Smidzinātājs(-i)

3.1.2.3.1.   Marka(-as): …

3.1.2.3.2.   Tips(-i): …

3.1.2.3.3.   Atvēršanas spiediens: … kPa (21)

vai raksturīgā diagramma (20)  (21): …

Regulators

3.1.2.4.1.   Marka(-as): …

3.1.2.4.2.   Tips(-i): …

3.1.2.4.3.   Apgriezieni, kurus sasniedzot, iedarbojas ierobežotājs, ja ir pilna slodze: … min–1

3.1.2.4.4.   Maksimālie apgriezieni bez slodzes: … min–1

3.1.2.4.5.   Apgriezieni brīvgaitā: … min–1

Aukstās palaišanas sistēma

3.1.3.1.   Marka(-as): …

3.1.3.2.   Tips(-i): …

3.1.3.3.   Apraksts: …

Palaišanas palīgierīce: …

3.1.3.4.1.   Marka: …

3.1.3.4.2.   Tips: …

Ar gāzi darbināmiem motoriem

3.2.1.   Degviela: dabasgāze/LPG  (20)

Spiediena regulators(-i) vai tvaicētājs/spiediena regulators(-i) (20)

3.2.2.1.   Marka(-as): …

3.2.2.2.   Tips(-i): …

3.2.2.3.   Spiediena samazināšanas pakāpes: …

3.2.2.4.   Spiediens pēdējā pakāpē: minimālais … kPa, maksimālais … kPa

3.2.2.5.   Galveno regulēšanas punktu skaits: …

3.2.2.6.   Brīvgaitas apgriezienu regulēšanas punktu skaits: …

3.2.2.7.   Apstiprinājuma numurs: …

Degvielas padeves sistēma: ar jaucējagregātu/ar gāzes iesmidzināšanu/ar šķidruma iesmidzināšanu/ar tiešo iesmidzināšanu (20)

3.2.3.1.   Maisījuma koncentrācijas regulēšana: …

3.2.3.2.   Sistēmas apraksts un/vai shēma, un rasējumi: …

3.2.3.3.   Apstiprinājuma numurs: …

Jaucējagregāts

3.2.4.1.   Skaits: …

3.2.4.2.   Marka(-as): …

3.2.4.3.   Tips(-i): …

3.2.4.4.   Novietojums: …

3.2.4.5.   Regulēšanas iespējas: …

3.2.4.6.   Apstiprinājuma numurs: …

Iesmidzināšana ar ieplūdes kolektoru

3.2.5.1.   Iesmidzināšana: vienā punktā/vairākos punktos (20)

3.2.5.2.   Iesmidzināšana: nepārtrauktā/sinhronā/secīgā (20)

Iesmidzināšanas iekārta

3.2.5.3.1.   Marka(-as): …

3.2.5.3.2.   Tips(-i): …

3.2.5.3.3.   Regulēšanas iespējas: …

3.2.5.3.4.   Apstiprinājuma numurs: …

Degvielas sūknis (ja ir): …

3.2.5.4.1.   Marka(-as): …

3.2.5.4.2.   Tips(-i): …

3.2.5.4.3.   Apstiprinājuma numurs: …

Smidzinātājs(-i): …

3.2.5.5.1.   Marka(-as): …

3.2.5.5.2.   Tips(-i): …

3.2.5.5.3.   Apstiprinājuma numurs: …

Tiešā iesmidzināšana

Degvielas sūknis/spiediena regulators (20)

3.2.6.1.1.   Marka(-as): …

3.2.6.1.2.   Tips(-i): …

3.2.6.1.3.   Iesmidzināšanas regulējums: …

3.2.6.1.4.   Apstiprinājuma numurs: …

Smidzinātājs(-i)

3.2.6.2.1.   Marka(-as): …

3.2.6.2.2.   Tips(-i): …

3.2.6.2.3.   Atvēršanas spiediens vai raksturīgā diagramma (21): …

3.2.6.2.4.   Apstiprinājuma numurs: …

Elektroniskā vadības vienība (ECU)

3.2.7.1.   Marka(-as): …

3.2.7.2.   Tips(-i): …

3.2.7.3.   Regulēšanas iespējas: …

NG degvielai atbilstīga iekārta

Smidzinātāja 1. variants (tikai, apstiprinot motoru atbilstību vairāku specifisku sastāvu degvielām)

3.2.8.1.1.   Degvielas sastāvs:

metāns (CH4):

bāze: … molu %

min … molu %

maks … molu %

etāns (C2H6):

bāze: … molu %

min … molu %

maks … molu %

propāns (C3H8):

bāze: … molu %

min … molu %

maks … molu %

butāns (C4H10):

bāze: … molu %

min … molu %

maks … molu %

C5/C5+:

bāze: … molu %

min … molu %

maks … molu %

skābeklis (O2):

bāze: … molu %

min … molu %

maks … molu %

inertā gāze (N2, He u.c.):

bāze: … molu %

min … molu %

maks … molu %

Smidzinātājs(-i)

3.2.8.1.2.1.   Marka(-as): …

3.2.8.1.2.2.   Tips(-i): …

3.2.8.1.3.   Citi (pēc vajadzības)

3.2.8.2.   Smidzinātāja 2. variants (tikai, apstiprinot motoru atbilstību vairāku specifisku sastāvu degvielām)

4.   VĀRSTU IESTATĪJUMS

4.1.   Maksimālais vārsta gājiens un atvēruma un aizvēruma leņķis attiecībā pret nāves punktiem vai līdzvērtīgi dati: …

4.2.   Atskaites un/vai iestatījuma diapazoni (20): …

5.   AIZDEDZES SISTĒMA (TIKAI DZIRKSTEĻAIZDEDZES MOTORIEM)

5.1.   Aizdedzes sistēmas tips: ar kopēju spoli un kontaktiem/ar atsevišķu spoli un kontaktiem/spole uz kontakta/cits (norādīt) (20)

Aizdedzes vadības ierīce

5.2.1.   Marka(-as): …

5.2.2.   Tips(-i): …

5.3.   Aizdedzes apsteidzes līkne/apsteidzes karte (20)  (21): …

5.4.   Aizdedzes iestatījums (21): … grādi pirms TDC, ja apgriezienu skaits ir … min–1 un MAP … kPa

Aizdedzes sveces

5.5.1.   Marka(-as): …

5.5.2.   Tips(-i): …

5.5.3.   Atstarpes iestatījums: … mm

Indukcijas spole(-s)

5.6.1.   Marka(-as): …

5.6.2.   Tips(-i): …

2.A PIELIKUMS

Image

Image

2.B PIELIKUMS

Image

Image

3. PIELIKUMS

APSTIPRINĀJUMA MARĶĒJUMU IZVIETOJUMS

(Skatīt šo noteikumu 4.6. punktu)

APSTIPRINĀJUMS “I” (A rinda).

(Skatīt šo noteikumu 4.6.3. punktu)

A paraugs

Motori, kas apstiprināti attiecībā uz emisijas ierobežojumiem A rindā un ko darbina ar dīzeļdegvielu vai sašķidrinātu naftas gāzi (LPG).

Image

B paraugs

Motori, kas apstiprināti attiecībā uz emisijas ierobežojumiem A rindā un ko darbina ar dabasgāzi (NG). Sufikss aiz valsts simbola norāda degvielas kvalifikāciju, kas noteikta saskaņā ar šo noteikumu 4.6.3.1. punktu.

Image

Iepriekš attēlotās motoram/ transportlīdzeklim piestiprinātās apstiprinājuma zīmes norāda, ka attiecīgais motora/ transportlīdzekļa tips ir apstiprināts Apvienotajā Karalistē (E11) saskaņā ar Noteikumiem Nr. 49 un ar apstiprinājuma numuru 042439. Šis apstiprinājums norāda, ka apstiprinājums piešķirts saskaņā ar Noteikumiem Nr. 49, kuros ietverta 04. grozījumu sērija, un tas atbilst attiecīgajiem ierobežojumiem, kas izklāstīti šo noteikumu 5.2.1. punktā.

APSTIPRINĀJUMS “II” (B1 rinda).

(Skatīt šo noteikumu 4.6.3. punktu)

C paraugs

Motori, kas apstiprināti attiecībā uz emisijas ierobežojumiem B1 rindā un ko darbina ar dīzeļdegvielu vai sašķidrinātu naftas gāzi (LPG).

Image

D paraugs

Motori, kas apstiprināti attiecībā uz emisijas ierobežojumiem B1 rindā un ko darbina ar dabasgāzi (NG). Sufikss aiz valsts simbola norāda degvielas kvalifikāciju, kas noteikta saskaņā ar šo noteikumu 4.6.3.1. punktu.

Image

Iepriekš attēlotā motoram/transportlīdzeklim piestiprinātā apstiprinājuma zīme norāda, ka attiecīgais motora/transportlīdzekļa tips ir apstiprināts Apvienotajā Karalistē (E11) saskaņā ar Noteikumiem Nr. 49 un ar apstiprinājuma numuru 042439. Šis apstiprinājums norāda, ka apstiprinājums piešķirts saskaņā ar Noteikumiem Nr. 49, kuros ietverta 04. grozījumu sērija, un tas atbilst attiecīgajiem ierobežojumiem, kas izklāstīti šo noteikumu 5.2.1. punktā.

APSTIPRINĀJUMS “III” (B2 rinda).

(Skatīt šo noteikumu 4.6.3. punktu)

E paraugs

Motori, kas apstiprināti attiecībā uz emisijas ierobežojumiem B2 rindā un ko darbina ar dīzeļdegvielu vai sašķidrinātu naftas gāzi (LPG).

Image

F paraugs

Motori, kas apstiprināti attiecībā uz emisijas ierobežojumiem B2 rindā un ko darbina ar dabasgāzi (NG). Sufikss aiz valsts simbola norāda degvielas kvalifikāciju, kas noteikta saskaņā ar šo noteikumu 4.6.3.1. punktu.

Image

Iepriekš attēlotā motoram/transportlīdzeklim piestiprinātā apstiprinājuma zīme norāda, ka attiecīgais motora/transportlīdzekļa tips ir apstiprināts Apvienotajā Karalistē (E11) saskaņā ar Noteikumiem Nr. 49 un ar apstiprinājuma numuru 042439. Šis apstiprinājums norāda, ka apstiprinājums piešķirts saskaņā ar Noteikumiem Nr. 49, kuros ietverta 04. grozījumu sērija, un tas atbilst attiecīgajiem ierobežojumiem, kas izklāstīti šo noteikumu 5.2.1. punktā.

APSTIPRINĀJUMS “IV” (C rinda).

(Skatīt šo noteikumu 4.6.3. punktu)

G paraugs

Motori, kas apstiprināti attiecībā uz emisijas ierobežojumiem C rindā un ko darbina ar dīzeļdegvielu vai sašķidrinātu naftas gāzi (LPG).

Image

H paraugs

Motori, kas apstiprināti attiecībā uz emisijas ierobežojumiem C rindā un ko darbina ar dabasgāzi (NG). Sufikss aiz valsts simbola norāda degvielas kvalifikāciju, kas noteikta saskaņā ar šo noteikumu 4.6.3.1. punktu.

Image

Iepriekš attēlotā motoram/transportlīdzeklim piestiprinātā apstiprinājuma zīme norāda, ka attiecīgais motora/transportlīdzekļa tips ir apstiprināts Apvienotajā Karalistē (E11) saskaņā ar Noteikumiem Nr. 49 un ar apstiprinājuma numuru 042439. Šis apstiprinājums norāda, ka apstiprinājums piešķirts saskaņā ar Noteikumiem Nr. 49, kuros ietverta 04. grozījumu sērija, un tas atbilst attiecīgajiem ierobežojumiem, kas izklāstīti šo noteikumu 5.2.1. punktā.

MOTORS/TRANSPORTLĪDZEKLIS, KAS APSTIPRINĀTS SASKAŅĀ AR VIENU VAI VAIRĀKIEM NOTEIKUMIEM

(Skatīt šo noteikumu 4.7. punktu)

I paraugs

Image

Šī motoram/transportlīdzeklim piestiprinātā apstiprinājuma zīme norāda, ka attiecīgais motora/transportlīdzekļa tips ir apstiprināts Apvienotajā Karalistē (E11) saskaņā ar Noteikumiem Nr. 49 (IV emisijas līmenis) un Noteikumiem Nr. 24 (22). Pirmie divi apstiprinājuma numura cipari norāda, ka dienā, kad piešķirti attiecīgie apstiprinājumi, Noteikumos Nr. 49 bija ietverta 04. grozījumu sērija un Noteikumos Nr. 24 – 03. grozījumu sērija.

4. PIELIKUMS

TESTA PROCEDŪRA

1.   IEVADS

Šajā pielikumā aprakstīts, kā testējamajiem motoriem nosaka gāzveida un daļiņveida piesārņotāju sastāvdaļu un dūmu emisiju. Ir aprakstīti trīs testa cikli, kas jāpiemēro saskaņā ar noteikumu 5.2. punkta nosacījumiem:

1.1.1.   ESC, kas sastāv no 13 vienmērīgas darbības režīmiem,

1.1.2.   ELR, kas sastāv no testiem ar īslaicīgām slodzes pakāpēm atbilstīgi dažādiem apgriezieniem; šie testi ir vienas testa procedūras neatņemamas sastāvdaļas un tās izdara vienlaicīgi/vienā paņēmienā,

1.1.3.   ETC, kas sastāv no secīgiem īslaicīgiem vienas sekundes ekspluatācijas pārejas režīmiem.

1.2.   Jātestē motors, kas uzmontēts izmēģinājumu stendam un savienots ar dinamometru.

1.3.   Mērīšanas princips

Motora izplūdes gāzu emisijās mēra gāzveida sastāvdaļas (oglekļa monoksīds, kopējie ogļūdeņraži dīzeļmotoriem tikai ESC testā; ogļūdeņraži, izņemot metānu, dīzeļmotoriem un gāzes motoriem tikai ETC testā; metāns gāzes motoriem tikai ETC testā un slāpekļa oksīdi), makrodaļiņas (dīzeļmotoriem, tikai gāzes motoriem C pakāpē) un dūmi (dīzeļmotoriem tikai ELR testā). Turklāt oglekļa dioksīdu bieži izmanto par marķiergāzi, lai noteiktu atšķaidījuma pakāpi daļējas un pilnas plūsmas atšķaidīšanas sistēmā. Saskaņā ar labu inženierijas praksi oglekļa dioksīda vispārīgais mērījums ir lielisks līdzeklis mērīšanas problēmu atklāšanai testā.

1.3.1.   ESC tests

Paredzētajos iesildīta motora dažādajos ekspluatācijas apstākļos iepriekšminētie izplūdes gāzu emisijas daudzumi nepārtraukti jāpārbauda, ņemot paraugu no neapstrādātas izplūdes gāzes. Testa cikls sastāv no vairākiem apgriezienu un jaudas režīmiem, kas atbilst tipiskajam dīzeļmotoru ekspluatācijas diapazonam. Katrā režīmā jānosaka katra gāzveida piesārņotāja koncentrācija, izplūdes gāzu plūsma un jauda un jāsver mērījumu vērtības. Makrodaļiņu paraugs jāatšķaida ar kondicionētu apkārtējo gaisu. Visā testā jāņem viens paraugs, ko sakrāj piemērotos filtros. Katra piesārņotāja emisija gramos uz kilovatstundu (kWh) jāaprēķina, kā aprakstīts šā pielikuma 1. papildinājumā. Turklāt slāpekļa oksīdi jāmēra trijās testa stadijās kontroles diapazonā, ko izraugās tehniskais dienests (23), un mērījumu vērtības jāsalīdzina ar vērtībām, kuras aprēķinātas pēc tiem testa cikla režīmiem, kas attiecas uz izraudzītajām testa stadijām. NOx kontroles tests nodrošina motora emisijas kontroles efektivitāti motora tipiskajā ekspluatācijas diapazonā.

1.3.2.   ELR tests

Paredzētā slodzes izturības testā ar dūmmēru jānosaka iesildīta motora dūmi. Testā motoru noslogo ar nemainīgiem apgriezieniem no 10 procentu līdz 100 procentu slodzes atbilstīgi trijiem dažādiem motora apgriezieniem. Papildus jāpiemēro viena slodzes pakāpe, ko izvēlas tehniskais dienests (23), un tās vērtība jāsalīdzina ar iepriekšējo slodzes pakāpju vērtībām. Dūmu maksimums jānosaka, izmantojot vidējā noteikšanas algoritmu, kā aprakstīts šā pielikuma 1. papildinājumā.

1.3.3.   ETC tests

Paredzētā īslaicīgā iesildīta motora ekspluatācijas testa ciklā, kurā apstākļi ir līdzīgi tiem ceļa apstākļiem, kādos ekspluatē lieljaudas motorus, kas uzstādīti kravas automobiļos un autobusos, iepriekšminētie piesārņotāji jāpārbauda pēc kopējo izplūdes gāzu atšķaidīšanas ar kondicionētu gaisu. Izmantojot motora griezes momenta un apgriezienu atgriezeniskās saites signālus, ko dod motora dinamometrs, jauda jāintegrē attiecībā pret cikla laiku, un rezultāts rāda motora padarīto darbu ciklā. NOx un HC koncentrācija ciklā jānosaka, integrējot analizatora signālu. CO, CO2 un NMHC koncentrāciju var noteikt, integrējot analizatora signālu vai ņemot paraugu no filtra. Makrodaļiņu samērīgs paraugs jāsakrāj piemērotos filtros. Jānosaka atšķaidītu izplūdes gāzu caurplūdums ciklā, lai aprēķinātu piesārņotāju masas emisijas vērtības. Masas emisijas vērtības jāattiecina pret motora darbu, lai iegūtu katra piesārņotāja gramus kilovatstundā (kWh), kā aprakstīts šā pielikuma 2. papildinājumā.

2.   TESTA NOSACĪJUMI

2.1.   Motora testa nosacījumi

2.1.1.   Jāizmēra motora ieplūdes gaisa absolūtā temperatūra (Ta), kas izteikta kelvinos, un sausas atmosfēras spiediens (ps), kas izteikts kPa, un F parametrs jānosaka saskaņā ar šādiem noteikumiem.

(a)

Dīzeļmotoriem:

dabiskas velkmes un mehāniskas kompresijas motoriem:

Formula

turbokompresoru motoriem ar ieplūdes gaisa dzesēšanu vai bez tās:

Formula

(b)

Gāzes motoriem:

Formula

2.1.2.   Testa derīgums

Lai testu atzītu par derīgu, F parametram jābūt:

0,96 ≤ F ≤ 1,06

2.2.   Motori ar uzpūtes gaisa dzesēšanu

Uzpūtes gaisa temperatūra jāreģistrē, un, kad apgriezieni atbilst deklarētajai maksimālajai jaudai un pilnai slodzei, tad tai jābūt ± 5 K robežās no maksimālās uzpūtes gaisa temperatūras, kas norādīta 1. pielikuma 1.16.3. punktā. Dzesētājvides temperatūrai jābūt vismaz 293 K (20 °C).

Izmantojot testa ceha sistēmu vai ārējo ventilatoru, saspiestā gaisa temperatūrai jābūt ± 5 K robežās no maksimālās saspiestā gaisa temperatūras, kas 1. pielikuma 1. papildinājuma 1.16.3. punktā norādīta atbilstīgi apgriezieniem, kuri atbilst deklarētajai maksimālajai jaudai un pilnai slodzei. Uzpūtes gaisa dzesētāja iestatījums, kas atbilst iepriekšminētajiem nosacījumiem, testa ciklā nav jāmaina.

2.3.   Motora gaisa ieplūdes sistēma

Motora gaisa ieplūdes sistēmai jāpiemēro gaisa ieplūdes ierobežojums ± 100 Pa no augšējās robežas, motoram darbojoties ar apgriezieniem, kas atbilst deklarētajai maksimālajai jaudai un pilnai slodzei.

2.4.   Motora izplūdes sistēma

Izplūdes sistēmā izmanto izplūdes pretspiedienu, kura augšējā robeža ir ±1 000 Pa, motoram darbojoties ar apgriezieniem, kas atbilst deklarētajai maksimālajai jaudai un pilnai slodzei, un tilpumam ± 40 % robežās no izgatavotāja norādītā. Var izmantot testa ceha sistēmu, ja tā nodrošina motora faktiskās ekspluatācijas apstākļus. Izplūdes sistēmai jāatbilst 4. pielikuma 4. papildinājuma 3.4. iedaļas un 4. pielikuma 6. papildinājuma 2.2.1. punkta prasībām izplūdes caurulei (EP) un 2.3.1. punkta prasībām EP, kas attiecas uz izplūdes gāzu paraugu ņemšanu.

Ja motors ir aprīkots ar izplūdes pēcapstrādes ierīci, tad izplūdes caurules diametram faktiski jābūt vienādam vismaz ar četrkāršu to caurules diametru, kurš ir augšpus vietas, kur sākas ieplūde izplešanās posmā, kurā ir pēcapstrādes ierīce. Attālumam no izplūdes kolektora atloka vai turbokompresora izplūdes atveres līdz izplūdes pēcapstrādes ierīcei jābūt vienādam ar attiecīgo attālumu transportlīdzekļa konfigurācijā vai ar izgatavotāja norādīto. Izplūdes pretspiedienam vai ierobežojumam jāatbilst tiem pašiem iepriekšminētajiem kritērijiem, un to var regulēt ar vārstu. Maketa testos un motora kartēšanā pēcapstrādes trauku var noņemt un aizstāt ar līdzvērtīgu trauku, kurā ir neaktīvs katalizatora nesējs.

2.5.   Dzesēšanas sistēma

Motora dzesēšanas sistēmai jābūt pietiekami jaudīgai, lai nodrošinātu normālu motora darba temperatūru, ko noteicis izgatavotājs.

2.6   Smēreļļa

Testā lietojamās smēreļļas specifikācijas jāreģistrē un jāuzrāda kopā ar testa rezultātiem, kā norādīts 1. pielikuma 7.1. punktā.

2.7.   Degviela

Degvielai jābūt 5., 6. vai 7. pielikumā norādītajai standarta degvielai.

Degvielas temperatūra un mērījumu punkts 1. pielikuma 1.16.5. punktā noteiktajās robežās jānorāda izgatavotājam. Degvielas temperatūra nedrīkst būt zemāka par 306 K (33 °C). Ja nav norādīts citādi, tad degvielas ieplūdē tai jābūt 311 K ± 5 K (38 °C ± 5 °C).

Ar NG un LPG darbināmos motoros degvielas temperatūrai un mērīšanas punktam jābūt 1. pielikuma 1.16.5. punktā noteiktajās robežās vai 1. pielikuma 3. papildinājuma 1.16.5. punktā noteiktajās robežās, ja motors nav standarta motors.

2.8.   Izplūdes pēcapstrādes sistēmu testēšana

Ja motors ir aprīkots ar izplūdes pēcapstrādes sistēmu, tad testa ciklā izmērītajai emisijai reprezentatīvi jāraksturo emisija dabā. Ja to nevar sasniegt vienā testa ciklā (piemēram, attiecībā uz makrodaļiņu filtriem ar periodisku reģenerāciju), tad jāizpilda vairāki testa cikli un jānosaka un/vai jāsver vidējais rezultāts. Par konkrēto procedūru motora izgatavotājam un tehniskajam dienestam jāvienojas, pamatojoties uz labu inženiervērtējumu.

4. PIELIKUMS

1. papildinājums

ESC UN ELR TESTA CIKLI

1.   MOTORA UN DINAMOMETRA IESTATĪJUMI

1.1.   Motora A, B un C apgriezienu noteikšana

Izgatavotājam motora A, B un C apgriezieni jādeklarē saskaņā ar šādiem nosacījumiem.

Lielie apgriezieni nhi jānosaka, aprēķinot 70 procentus no deklarētās maksimālās lietderīgās jaudas P(n), kā noteikts 1. pielikuma 1. papildinājuma 8.2. punktā. Lielākie motora apgriezieni ar šo jaudas vērtību uz jaudas līknes ir nhi.

Mazie apgriezieni nlo jānosaka, aprēķinot 50 procentus no deklarētās maksimālās lietderīgās jaudas P(n), kā noteikts 1. pielikuma 1. papildinājuma 8.2. punktā. Mazākie motora apgriezieni ar šo jaudas vērtību uz jaudas līknes ir nlo.

Motora A, B un C apgriezieni jāaprēķina šādi:

A apgriezieni

=

nlo + 25 % (nhi – nlo)

B apgriezieni

=

nlo + 50 % (nhi – nlo)

C apgriezieni

=

nlo + 75 % (nhi – nlo)

Motora A, B un C apgriezienus var pārbaudīt ar vienu no šīm metodēm:

(a)

apstiprinot motora jaudu saskaņā ar Noteikumiem Nr. 24, lai precīzi noteiktu nhi un nlo, jāizdara mērījumi papildu testa punktos. Maksimālā jauda, nhi un nlo jānosaka pēc jaudas līknes, un motora A, B un C apgriezieni jāaprēķina saskaņā ar iepriekšminētajiem noteikumiem;

(b)

motors jākartē pa visu jaudas līkni no maksimālās jaudas apgriezieniem bez slodzes līdz brīvgaitas apgriezieniem, izmantojot vismaz 5 mērījumu punktus uz 1 000 min–1 intervāliem un mērījumu punktus ± 50 min–1 ar deklarētās maksimālās jaudas apgriezieniem. Maksimālā jauda, nhi un nlo jānosaka pēc šīs kartēšanas līknes, un motora A, B un C apgriezieni jāaprēķina saskaņā ar iepriekšminētajiem noteikumiem.

Ja izmērītie motora A, B un C apgriezieni ir ± 3 procentu robežās no izgatavotāja deklarētajiem motora apgriezieniem, tad deklarētie motora apgriezieni jāizmanto emisijas testā. Ja kādu motora apgriezienu pielaide ir pārsniegta, tad emisijas testā jāizmanto izmērītie motora apgriezieni.

1.2.   Dinamometra iestatījumu noteikšana

Pilnas jaudas griezes līkne jānosaka eksperimentējot, lai aprēķinātu griezes vērtības, kas atbilst norādītajiem testa režīmiem saskaņā ar lietderības nosacījumiem, kas norādīti 1. pielikuma 1. papildinājuma 8.2 punktā. Pēc vajadzības jāņem vērā jauda, ko absorbē aprīkojums, kuru piedzen ar motoru. Dinamometra iestatījums katram testa režīmam, izņemot brīvgaitas režīmu, jāaprēķina pēc formulas:

Formula

ja testē lietderības nosacījumos,

Formula

ja netestē lietderības nosacījumos,

kur:

s

=

dinamometra iestatījums, kW,

P(n)

=

motora lietderīgā jauda, kas norādīta 1. pielikuma 1. papildinājuma 8.2. punktā, kW,

L

=

procentuālā slodze, kas norādīta 2.7.1. punktā,

P(a)

=

jauda, ko absorbē palīgierīces, ar kurām motors jāaprīko, kā norādīts 1. pielikuma 1. papildinājuma 6.1. punktā,

P(b)

=

jauda, ko absorbē palīgierīces, kuras jānoņem, kā norādīts 1. pielikuma 1. papildinājuma 6.2. punktā.

2.   ESC TESTS

Pēc izgatavotāja lūguma motora un izplūdes sistēmas kondicionēšanai pirms mērīšanas cikla var izdarīt maketa testu.

2.1.   Paraugu ņemšanas filtru sagatavošana

Vismaz vienu stundu pirms testa katrs filtrs (pāris) jāieliek slēgtā, bet ne hermētiski slēgtā Petri traukā un jāieliek svaru telpā stabilizēšanai. Stabilizēšanas beigās katrs filtrs (pāris) jānosver un jāreģistrē taras masa. Pēc tam filtrs (pāris) jāglabā slēgtā Petri traukā vai hermētiski noslēgtā filtru turētājā, līdz tas vajadzīgs testam. Ja filtru (pāri) nelieto astoņas stundas pēc izņemšanas no svaru telpas, tas pirms lietošanas jākondicionē un jānosver vēlreiz.

2.2.   Mēraparatūras uzstādīšana

Ierīces un paraugu ņemšanas zondes jāuzstāda pēc vajadzības. Ja izplūdes gāzu atšķaidīšanai izmanto pilnas plūsmas atšķaidīšanas sistēmu, izplūdes caurule jāpievieno sistēmai.

2.3.   Atšķaidīšanas sistēmas un motora palaišana

Atšķaidīšanas sistēma un motors jāpalaiž un jāiesilda, līdz visas temperatūras un spiedieni maksimālās jaudas apstākļos nostabilizējas saskaņā ar izgatavotāja ieteikumu un labu inženierijas praksi.

2.4.   Makrodaļiņu paraugu ņemšanas sistēmas palaišana

Makrodaļiņu paraugu ņemšanas sistēma jāpalaiž un jādarbina apvadā. Atšķaidīšanas gaisa makrodaļiņu fona koncentrāciju var noteikt, laižot atšķaidīšanas gaisu cauri makrodaļiņu filtriem. Ja lieto filtrētu atšķaidīšanas gaisu, tad vienu mērījumu var izdarīt pirms vai pēc testa. Ja atšķaidīšanas gaiss nav filtrēts, tad mērījumus var izdarīt cikla sākumā un beigās un noteikt to vidējo vērtību.

2.5.   Atšķaidījuma pakāpes regulēšana

Atšķaidīšanas gaisam jābūt tādam, lai atšķaidītu izplūdes gāzu temperatūra, ko mēra tieši pirms rupjā filtra, nevienā režīmā nepārsniedz 325 K (52 °C). Atšķaidījuma pakāpe (q) nedrīkst būt mazāka par 4.

Sistēmām, kurās atšķaidīšanas pakāpes kontroles nolūkā mēra CO2 vai NOx koncentrāciju, CO2 vai NOx saturs atšķaidīšanas gaisā jāmēra katra testa sākumā un beigās. Pirms un pēc testa atšķaidīšanas gaisa fona CO2 vai NOx koncentrācijas mērījumi attiecīgi nedrīkst atšķirties vairāk par 100 ppm vai 5 ppm.

2.6.   Analizatoru pārbaude

Emisijas analizatori jāiestata uz nulli un jāpārbauda.

2.7.   Testa cikls

2.7.1.   Dinamometra darbībai uz testa motora jāpiemēro šāds 13 režīmu cikls:

Režīma numurs

Motora apgriezieni

Procentuālā slodze

Svēruma koeficients

Režīma ilgums

1

brīvgaitā

0,15

4 minūtes

2

A

100

0,08

2 minūtes

3

B

50

0,10

2 minūtes

4

B

75

0,10

2 minūtes

5

A

50

0,05

2 minūtes

6

A

75

0,05

2 minūtes

7

A

25

0,05

2 minūtes

8

B

100

0,09

2 minūtes

9

B

25

0,10

2 minūtes

10

C

100

0,08

2 minūtes

11

C

25

0,05

2 minūtes

12

C

75

0,05

2 minūtes

13

C

50

0,05

2 minūtes

2.7.2.   Testa secība

Sāk testu. Testi jāizdara tādā režīmu numuru kārtībā, kāda noteikta 2.7.1. punktā.

Motors noteikto laiku jādarbina katrā režīmā, motora apgriezienu un slodzes maiņas pabeidzot pirmajās 20 sekundēs. Norādītie apgriezieni jāuztur ± 50 min–1 robežās, un norādītais griezes moments jāuztur ± 2 procentu robežās no testa apgriezienu maksimālā griezes momenta.

Pēc izgatavotāja lūguma testu var secīgi atkārtot tik reižu, cik vajadzīgs, lai filtrā savāktu vairāk makrodaļiņu masas parauga. Izgatavotājam jāiesniedz sīki izstrādāts datu vērtēšanas un aprēķinu procedūru apraksts. Gāzveida emisija jānosaka tikai pirmajā ciklā.

2.7.3.   Analizatora reakcija

Analizatoru izejas signāls jāreģistrē uz diagrammas lentes vai jāizmēra ar līdzvērtīgu datu ieguves sistēmu, laižot izplūdes gāzu plūsmu cauri analizatoriem visā testa ciklā.

2.7.4.   Makrodaļiņu paraugu ņemšana

Visā testa procedūrā jālieto viens filtru pāris (rupjais filtrs un palīgfiltrs, skatīt 4. pielikuma 4. papildinājumu). Testa cikla procedūrai norādītie režīma svēruma koeficienti jāņem vērā, ņemot tādu paraugu, kas ir proporcionāls izplūdes masas plūsmai katrā atsevišķā cikla režīmā. To var panākt, attiecīgi noregulējot parauga caurplūdumu, parauga ņemšanas laiku un/vai atšķaidījuma pakāpi tā, lai tā atbilst efektīvo svēruma koeficientu kritērijam, kas noteikts 5.6. punktā.

Parauga ņemšanas laikam vienā režīmā jābūt vismaz 4 sekundēm uz svēruma koeficientu 0,01. Paraugs katrā režīmā jāņem iespējami vēlu. Makrodaļiņu parauga ņemšanu nebeidz agrāk kā 5 sekundes pirms katra režīma beigām.

2.7.5.   Motora darbības apstākļi

Motora apgriezieni un slodze, ieplūdes gaisa temperatūra un retinājums, izplūdes temperatūra un pretspiediens, degvielas plūsma un gaisa vai izplūdes plūsma, uzpūtes gaisa temperatūra, degvielas temperatūra un mitrums jāreģistrē katrā režīmā atbilstīgi apgriezienu un slodzes prasībām (skatīt 2.7.2. punktu) makrodaļiņu paraugu ņemšanas laikā, bet jebkurā gadījumā katra režīma pēdējā minūtē.

Visi aprēķinam vajadzīgie papildu dati jāreģistrē (skatīt 4. un 5. punktu).

2.7.6.   NOx pārbaude kontroles diapazonā

NOx kontroles diapazonā jāpārbauda tieši 13. režīma beigās. Pirms mērīšanas motors trīs minūtes jākondicionē 13. režīmā. Kontroles diapazonā, dažādās vietās, jāizdara trīs mērījumi pēc tehniskā dienesta izvēles (24). Katra mērījuma laiks ir 2 minūtes.

Mērīšanas procedūra ir identiska NOx mērīšanai 13 režīmu ciklā, un tā jāizpilda saskaņā ar šā papildinājuma 2.7.3., 2.7.5. un 4.1. punktu, kā arī 4. pielikuma 4. papildinājuma 3. punktu.

Aprēķins jāizdara saskaņā ar 4. punktu.

2.7.7.   Analizatoru atkārtota pārbaude

Pēc emisijas testa analizatori atkārtoti jāpārbauda ar nulles gāzi un to pašu standarta gāzi. Testu uzskata par pieņemamu, ja starpība starp priekštesta un pēctesta rezultātiem ir mazāka par 2 procentiem no standarta gāzes vērtības.

3.   ELR TESTS

3.1.   Mēraparatūras uzstādīšana

Dūmmērs un paraugu ņemšanas zondes, ja tādas ir, jāuzstāda aiz izplūdes klusinātāja vai visām pēcapstrādes ierīcēm, ja tādas ir, saskaņā ar vispārīgajām uzstādīšanas procedūrām, ko noteicis ierīces izgatavotājs. Turklāt attiecīgos gadījumos jāievēro ISO IDS 11614 10. punkta prasības.

Pirms visām nulles un pilnas skalas pārbaudēm dūmmērs jāiesilda un jāstabilizē saskaņā ar ierīces izgatavotāja ieteikumiem. Ja dūmmērs ir aprīkots ar gaisa izpūšanas sistēmu, lai novērstu dūmmēra optikas apkvēpšanu, tad arī šī sistēma jāiedarbina un jānoregulē saskaņā ar izgatavotāja ieteikumiem.

3.2.   Dūmmēra pārbaude

Nulles un pilnas skalas pārbaudes jāizdara dūmainības nolasīšanas režīmā, jo uz dūmainības skalas var noteikt divus ticami nosakāmus kalibrēšanas punktus, proti, 0 procentu dūmainību un 100 procentu dūmainību. Pēc tam pareizi aprēķina gaismas absorbcijas koeficientu, pamatojoties uz izmērīto dūmainību un dūmmēra izgatavotāja iesniegto LA, kas attiecas uz ierīces k nolasījuma režīmu, kurā atgriežas pirms testa.

Ja dūmmēra staru kūlim šķēršļu nav, tad nolasījums jānoregulē uz 0,0 % ± 1,0 % dūmainību. Ja gaismas nokļuve līdz uztvērējam ir traucēta, tad nolasījums jānoregulē uz 100,0 % ± 1,0 % dūmainību.

3.3.   Testa cikls

3.3.1.   Motora sagatavošana

Motors un sistēma jāiesilda ar maksimālajiem apgriezieniem, lai motora parametrus stabilizētu saskaņā ar izgatavotāja ieteikumu. Ar iepriekšēju sagatavošanu jānodrošina arī tas, lai faktisko mērījumu neietekmē nosēdumi, kas palikuši izplūdes sistēmā pēc iepriekšējās testa.

Kad motors ir stabilizēts, tad cikls jāsāk 20 ± 2 s pēc iepriekšējās sagatavošanas. Pēc izgatavotāja lūguma papildu sagatavošanas nolūkā pirms mērīšanas cikla var testēt maketu.

3.3.2.   Testa secība

Testā ietilpst trīs secīgas slodzes pakāpes katrā motora apgriezienu grupā — A (1. cikls), B (2. cikls) un C (3. cikls) —, ko nosaka saskaņā ar 4. pielikuma 1.1. punktu, pēc tam 4. cikls ar 10 – 100 procentu slodzi un tādiem apgriezieniem kontroles diapazonā, kādus izraugās tehniskais dienests (24). Motora aprīkojumā esošā dinamometra darbībā jāievēro 3. attēlā parādītā secība.

Image

(a)

Motors jādarbina ar A apgriezieniem un 10 procentu slodzi 20 ± 2 s. Norādītie apgriezieni jāuztur ± 20 min–1 robežās un norādītais griezes moments jāuztur ± 2 procentu robežās no maksimālā griezes momenta, kas atbilst testa apgriezieniem.

(b)

Iepriekšējā segmenta beigās apgriezienu kontroles svira ātri jāpārvieto plaši atvērtajā stāvoklī un jānotur tajā 10 ± 1 s. Lai motora apgriezienus uzturētu ± 150 min–1 robežās pirmās 3 s un ± 20 min–1 robežās pārējā segmentā, jāpieliek vajadzīgā dinamometra slodze.

(c)

Secība, kas aprakstīta a) un b) punktā, jāatkārto divas reizes.

(d)

Trešās slodzes pakāpes beigās motors jānoregulē uz B apgriezieniem un 10 procentu slodzi 20 ± 2 s.

(e)

Darbinot motoru ar B apgriezieniem, secīgi jāizpilda a) līdz c) punkts.

(f)

Trešās slodzes pakāpes beigās motors jānoregulē uz C apgriezieniem un 10 procentu slodzi 20 ± 2 s.

(g)

Darbinot motoru ar C apgriezieniem, secīgi jāizpilda a) līdz c) punkts.

(h)

Trešās slodzes pakāpes beigās motors jānoregulē uz izraudzītajiem apgriezieniem un jebkuru slodzi, kas pārsniedz 10 procentus 20 ± 2 s.

(i)

Darbinot motoru ar izraudzītajiem apgriezieniem, secīgi jāizpilda a) līdz c) punkts.

3.4.   Cikla validācija

Dūmu vidējo vērtību relatīvajām standartnovirzēm katrā apgriezienu grupā (SVA, SVB, SVC, ko saskaņā ar šā papildinājuma 6.3.3. punktu aprēķina pēc trijām secīgajām slodzes pakāpēm atbilstīgi katrai testa apgriezienu grupai) jābūt mazākām par 15 procentiem no vidējās vērtības vai 10 procentiem no robežvērtības, kas norādīta noteikumu 1. tabulā, atkarībā no tā, kura vērtība ir lielāka. Ja starpība ir lielāka, tad secīgās darbības jāatkārto, līdz 3 slodzes pakāpēs pēc kārtas konstatē atbilstību validācijas kritērijiem.

3.5.   Dūmmēra atkārtota pārbaude

Pēc testa dūmmēra nulles svārstību vērtība nedrīkst pārsniegt ± 5,0 procentus no robežvērtības, kas noteikta noteikumu 1. tabulā.

4.   GĀZVEIDA EMISIJU APRĒĶINS

4.1.   Datu izvērtēšana

Gāzveida emisija jānovērtē pēc katra režīma pēdējo 30 sekunžu vidējiem nolasījumiem no diagrammas, un pēc vidējiem diagrammas nolasījumiem un attiecīgajiem kalibrēšanas datiem katrā režīmā jānosaka vidējās HC, CO, NOx koncentrācijas (conc). Var izmantot citu reģistrēšanas metodi, ja tā nodrošina līdzvērtīgu datu ieguvi.

NOx pārbaudē kontroles diapazonā iepriekšminētās prasības piemēro tikai NOx.

Izplūdes gāzu plūsma GEXHW vai atšķaidīto izplūdes gāzu plūsma GTOTW, ja to izmanto pēc izvēles, jānosaka saskaņā ar 4. pielikuma 4. papildinājuma 2.3. punktu.

4.2.   Korekcija pārejai no sausa stāvokļa uz mitru

Izmērītā koncentrācija jāpārrēķina atbilstīgi mitram stāvoklim saskaņā ar šādām formulām, ja mērījumi jau nav izdarīti mitrā stāvoklī.

conc(mitrs) = KW × conc(sauss)

Neatšķaidītām izplūdes gāzēm:

Formula

un

Formula

Atšķaidītām izplūdes gāzēm:

Formula

vai

Formula

Atšķaidīšanas gaisam:

Ieplūdes gaisam:

(ja tas atšķiras no atšķaidīšanas gaisa)

KW, d = 1 – KW1

KW, a = 1 – KW2

Formula

Formula

Formula

Formula

kur:

Ha, Hd

=

g ūdens uz kg sausa gaisa

Rd, Ra

=

atšķaidīšanas/ieplūdes gaisa relatīvais mitrums, %

pd, pa

=

atšķaidīšanas/ieplūdes gaisa piesātināta tvaika spiediens, kPa

pB

=

kopējais atmosfēras spiediens, kPa.

4.3.   NOx korekcija atbilstīgi mitrumam un temperatūrai

Tā kā NOx emisija ir atkarīga no apkārtējā gaisa apstākļiem, NOx koncentrācija atbilstīgi apkārtējā gaisa temperatūrai un mitrumam jākoriģē ar koeficientiem pēc šādām formulām:

Formula

kur:

A

=

0,309 GFUEL/GAIRD – 0,0266

B

=

–0,209 GFUEL/GAIRD + 0,00954

Ta

=

gaisa temperatūra, K

Ha

=

ieplūdes gaisa mitrums, g ūdens uz kg sausa gaisa

Formula

Ra

=

ieplūdes gaisa relatīvais mitrums, %

pa

=

ieplūdes gaisa piesātināta tvaika spiediens, kPa

ρB

=

kopējais atmosfēras spiediens, kPa.

4.4.   Daļiņu masas caurplūduma aprēķins

Daļiņu masas caurplūdums (g/h) katram režīmam jāaprēķina šādi, pieņemot, ka izplūdes gāzes blīvums ir 1,293 kg/m3 pie 273 K (0 °C) un 101,3 kPa:

(1)

=

NOx mass

=

0,001587 × NOx conc × KH,D × GEXHW

(2)

=

COmass

=

0,000966 × COconc × GEXHW

(3)

=

HCmass

=

0,000479 × HCconc × GEXHW

kur NOx conc, COconc, HCconc  (25) ir vidējās koncentrācijas (ppm) neapstrādātajās izplūdes gāzēs, un tās nosaka saskaņā ar 4.1. punktu.

Ja pēc izvēles gāzveida emisiju nosaka ar pilnas plūsmas atšķaidīšanas sistēmu, tad jāizmanto šādas formulas:

(1)

=

NOx mass

=

0,001587 × NOx conc × KH,D × GTOTW

(2)

=

COmass

=

0,000966 × COconc × GTOTW

(3)

=

HCmass

=

0,000479 × HCconc× GTOTW

kur NOx conc, COconc, HCconc  (25) ir vidējās koriģētās fona koncentrācijas (ppm) atšķaidītajā izplūdes gāzē katrā režīmā, un tās nosaka saskaņā ar 4. pielikuma 2. papildinājuma 4.3.1.1. punktu.

4.5.   Īpatnējās emisijas aprēķins

Visu atsevišķo sastāvdaļu īpatnējā emisija (g/kWh) jāaprēķina šādi:

Formula

Formula

Formula

Iepriekšminētajā aprēķinā izmanto svēruma koeficientus (WF) saskaņā ar 2.7.1. punktu.

4.6.   Diapazona kontroles vērtību aprēķins

Trijos kontroles punktos, kas izraudzīti saskaņā ar 2.7.6. punktu, NOx emisija jāmēra un jāaprēķina saskaņā ar 4.6.1. punktu, un jānosaka arī interpolējot pēc testa cikla režīmiem, kuri ir vistuvāk kontroles punktam saskaņā ar 4.6.2. punktu. Izmērītās vērtības salīdzina ar interpolētajām vērtībām saskaņā ar 4.6.3. punktu.

4.6.1.   Īpatnējās emisijas aprēķins

NOx emisija katrā kontroles punktā (Z) jāaprēķina šādi:

NOx mass, Z

=

0,001587 × NOx conc, Z × KH,D × GEXHW

NOx,Z

=

NOx mass, Z / P(n)Z

4.6.2.   Emisijas vērtības noteikšana pēc testa cikla

NOx emisija katram kontroles punktam jāinterpolē pēc četriem tuvākajiem testa cikla režīmiem, kuri aptver izraudzīto kontroles punktu Z, kā parādīts 4. attēlā. Šiem režīmiem (R, S, T, U) piemēro šādas definīcijas:

apgriezieni (R) = apgriezieni (T) = nRT

apgriezieni (S) = apgriezieni (U) = nSU

procentuālā slodze (R) = procentuālā slodze (S)

procentuālā slodze (T) = procentuālā slodze (U).

NOx emisija izraudzītajā kontroles punktā (Z) jāaprēķina šādi:

EZ

=

ERS + (ETU – ERS) · (MZ – MRS) / (MTU – MRS)

un:

ETU

=

ET + (EU – ET) · (nZ – nRT) / (nSU – nRT)

ERS

=

ER + (ES – ER) · (nZ – nRT) / (nSU – nRT)

MTU

=

MT + (MU – MT) · (nZ – nRT) / (nSU – nRT)

MRS

=

MR + (MS – MR) · (nZ – nRT) / (nSU – nRT)

kur:

ER, ES, ET, EU

=

aptverošo režīmu īpatnējā NOx emisija, ko aprēķina saskaņā ar 4.6.1. punktu.

MR, MS, MT, MU

=

motora aptverošo režīmu griezes moments

Image

4.6.3.   NOx emisijas vērtību salīdzinājums

Izmērīto īpatnējo NOx emisiju kontroles punktā Z (NOx,Z) ar interpolēto vērtību (EZ) salīdzina šādi:

NOx,diff = 100 × (NOx,z – Ez) / Ez

5.   DAĻIŅVEIDA PIESĀRŅOTĀJU EMISIJAS APRĒĶINS

5.1.   Datu izvērtēšana

Lai novērtētu makrodaļiņu emisiju, katrā režīmā jāreģistrē kopējās paraugu masas (MSAM, i) filtros.

Filtri jāliek atpakaļ svaru telpā un jākondicionē vismaz vienu stundu, bet ne ilgāk par 80 stundām, pēc tam jānosver. Jāreģistrē filtru bruto masa un jāatskaita taras masa (skatīt šā papildinājuma 1. punktu). Makrodaļiņu masa Mf ir rupjajos filtros un palīgfiltros uzkrāto makrodaļiņu masu summa.

Ja jāpiemēro fona korekcija, tad jāreģistrē caur filtriem izplūdušā atšķaidīšanas gaisa masa (MDIL) un makrodaļiņu masa (Md). Ja ir izdarīts vairāk nekā viens mērījums, tad katram atsevišķam mērījumam ir jāaprēķina Md/MDIL attiecība un jānosaka vidējā vērtība.

5.2.   Daļējas plūsmas atšķaidīšanas sistēma

Makrodaļiņu emisijas testa rezultāti nobeiguma ziņojumam jānosaka šādās stadijās. Tā kā var izmantot dažādu veidu atšķaidījuma pakāpes kontroli, attiecīgi piemēro dažādas GEDFW aprēķina metodes. Visu aprēķinu pamatā jābūt atsevišķo režīmu vidējām vērtībām parauga ņemšanas laikā.

5.2.1.   Izokinētiskās sistēmas

GEDFW, i = GEXHW, i × qI

Formula

kur r atbilst izokinētiskās zondes un izplūdes caurules šķērsgriezumu laukumu attiecībai:

Formula

5.2.2.   Sistēmas ar CO2 vai NOx koncentrācijas mērīšanu

GEDFW, i = GEXHW, i × qi

Formula

kur:

concE

=

mitras marķiergāzes koncentrācija neapstrādātās izplūdes gāzēs,

concD

=

mitras marķiergāzes koncentrācija atšķaidītās izplūdes gāzēs,

concA

=

mitras marķiergāzes koncentrācija atšķaidīšanas gaisā.

Sausā stāvoklī izmērītās koncentrācijas jāpārrēķina atbilstīgi mitram stāvoklim saskaņā ar šā papildinājuma 4.2. punktu.

5.2.3.   Sistēmas ar CO2 mērīšanu un oglekļa bilances metodi (26)

Formula

kur:

CO2D

=

CO2 koncentrācija atšķaidītās izplūdes gāzēs,

CO2A

=

CO2 koncentrācija atšķaidīšanas gaisā,

(koncentrācijas tilpuma % mitrā stāvoklī).

Šā vienādojuma pamatā ir oglekļa bilances pieņēmums (motoram pievadītos oglekļa atomus emitē CO2 veidā), un to iegūst šādās stadijās:

GEDFW, i = GEXHW, i × qi

Formula

un,

5.2.4.   Sistēmas ar plūsmas mērīšana

GEDFW, i = GEXHW, i × qi

Formula

5.3.   Pilnas plūsmas atšķaidīšanas sistēma

Makrodaļiņu emisijas testa rezultāti ziņojumam jānosaka šādās stadijās. Visu aprēķinu pamatā jābūt atsevišķo režīmu vidējām vērtībām parauga ņemšanas laikā.

GEDFW, i = GTOTW, i

5.4.   Makrodaļiņu masas plūsmas caurplūduma aprēķins

Makrodaļiņu masas caurplūdums jāaprēķina šādi:

Formula

kur:

Formula

Formula

i = 1,…n

ko nosaka testa ciklā, summējot atsevišķo režīmu vidējās vērtības paraugu ņemšanas laikā.

Makrodaļiņu masas caurplūduma fona korekciju var izdarīt šādi:

Formula

Ja ir izdarīts vairāk nekā viens mērījums, tad (Md/MDIL) jāaizstāj ar (Md/MDIL) vidējo vērtību.

DFi = 13,4 / (conc CO2 + (conc CO + conc HC) × 10–4)) atsevišķajos režīmos

vai

DFi = 13,4 / concCO2 atsevišķajos režīmos.

5.5.   Īpatnējās emisijas aprēķins

Makrodaļiņu emisija jāaprēķina šādi:

Formula

5.6.   Efektīvais svēruma koeficients

Efektīvais svēruma koeficients WFE,i katram režīmam jāaprēķina šādi:

Formula

Efektīvo svēruma koeficientu vērtībai jābūt ± 0,003 robežās (± 0,005 brīvgaitas režīmam) no svēruma koeficientiem, kas iekļauti 2.7.1. punktā.

6.   DŪMU VĒRTĪBU APRĒĶINS

6.1.   Besela algoritms

Lai pēc momentāno dūmu nolasījumiem, kas pārrēķināti saskaņā ar 6.3.1. punktu, aprēķinātu 1 s vidējās vērtības, jāizmanto Besela algoritms. Algoritms ir pielīdzināms mazas caurlaidības otrās šķiras/pakāpes filtram, un, to izmantojot, jāveic atkārtoti aprēķini, lai noteiktu koeficientus. Šie koeficienti ir dūmmēra sistēmas reakcijas laika un parauga ņemšanas frekvences funkcija. Tāpēc 6.1.1. punkts jāizpilda atkārtoti, ja mainās sistēmas reakcijas laiks un/vai parauga ņemšanas frekvence.

6.1.1.   Filtra reakcijas laika un Besela konstanšu aprēķins

Vajadzīgais Besela reakcijas laiks (tF) ir dūmmēra sistēmas fizikālās un elektriskās reakcijas laika funkcija, kas norādīta 4. pielikuma 4. papildinājuma 5.2.4. punktā, un tas jāaprēķina pēc šāda vienādojuma:

Formula

kur:

tp

=

fizikālās reakcijas laiks, s

te

=

elektriskās reakcijas laiks, s

Filtra atslēgšanās frekvences/robežfrekvences (fc) novērtējuma aprēķini pamatojas uz pakāpjveida ievadi no 0 līdz 1 ≤ 0,01s (skatīt 8. pielikumu). Reakcijas laiku definē ar laiku no brīža, kad Besela izvade sasniedz 10 procentus (t10), līdz brīdim, kad tā sasniedz 90 procentus (t90) no šīs pakāpjveida funkcijas. Tas jāsasniedz, atkārtojot ar fc līdz t90 – t10 ≈ tf. Pirmo atkārtojumu fc izsaka ar šādu formulu:

fc = π / (10 × tF)

Besela E un K konstantes jāaprēķina pēc šāda vienādojuma:

Formula

K = 2 × E × (D × Ω2 – 1) – 1

kur:

D

=

0,618034

Δt

=

1 / parauga ņemšanas frekvence

Ω

=

1 / [tan(π × Δt × fc)]

6.1.2.   Besela algoritma aprēķins

Izmantojot E un K vērtību, 1 s Besela vidējā reakcija uz pakāpjveida Si ievadi jāaprēķina šādi:

Yi

=

Yi–1 + E × (Si + 2 × Si–1 + Si–2 – 4 × Yi–2) + K × (Yi–1 – Yi–2)

kur:

Si–2 = Si–1 = 0

Si = 1

Yi–2 = Yi–1 = 0

t10 un t90 laiks jāinterpolē. Nobīde laikā starp t90 un t10 ir reakcijas laiks tF, kas atbilst attiecīgajai fc vērtībai. Ja šis reakcijas laiks nav pietiekami tuvs vajadzīgajam reakcijas laikam, tad atkārtošana šādi jāturpina, līdz faktiskais reakcijas laiks ir 1 procenta robežās no vajadzīgās reakcijas:

Formula

6.2.   Datu izvērtēšana

Dūmu mērījumu vērtību paraugu ņemšanas minimālajai frekvencei ir jābūt 20 Hz.

6.3.   Dūmu noteikšana

6.3.1.   Datu pārrēķins

Tā kā visu dūmmēru pamatmērvienība ir caurlaidība, dūmu vērtības šādi jāpārrēķina no caurlaidības (τ) gaismas absorbcijas koeficientā (k):

Formula

un: N = 100 – τ

kur:

k

=

gaismas absorbcijas koeficients, m–1

LA

=

optiskā ceļa lietderīgais garums, ko noteicis ierīces izgatavotājs, m

N

=

dūmainība, %

τ

=

caurlaidība, %

Pārrēķins jāizdara pirms visas turpmākās datu apstrādes.

6.3.2.   Besela vidējās dūmu vērtības aprēķins

Pareizā atslēgšanās frekvence/robežfrekvence (fc) nodrošina vajadzīgo filtra reakcijas laiku tf. Kad šī frekvence ir noteikta atkārtojuma procesā, kas aprakstīts 6.1.1. punktā, jāaprēķina attiecīgā Besela algoritma E un K konstante. Pēc tam Besela algoritms jāpiemēro momentāno dūmu zīmei (k vērtībai), kā aprakstīts 6.1.2. punktā:

Yi

=

Yi–1 + E × (Si + 2 × Si–1 + Si–2 – 4 × Yi–2) + K × (Yi–1 – Yi–2)

Besela algoritms ir rekursīvs. Tātad ir vajadzīgas dažas sākotnējas ievades Si–1 un Si–2 vērtības un sākotnējas izvades Yi–1 un Yi–2 vērtības, lai sāktu algoritmu. Tās var pieņemt par 0.

Katrai slodzes pakāpei ar A, B un C apgriezieniem no katras dūmu zīmes atsevišķajām Yi vērtībām jāizraugās maksimālā 1 s vērtību Ymax.

6.3.3.   Galīgais rezultāts

Vidējās dūmu vērtības (SV) pēc katra cikla (testa apgriezieniem) jāaprēķina šādi:

testa A apgriezieniem:

=

SVA

=

(Ymax1, A + Ymax2, A + Ymax3, A) / 3

testa B apgriezieniem:

=

SVB

=

(Ymax1, B + Ymax2, B + Ymax3, B) / 3

testa C apgriezieniem:

=

SVC

=

(Ymax1, C + Ymax2, C + Ymax3, C) / 3

kur:

Ymax1, Ymax2, Ymax3

=

lielākā 1 s Besela vidējā dūmu vērtība katrā no trijām slodzes pakāpēm.

Galīgā vērtība jāaprēķina šādi:

SV

=

(0,43 × SVA) + (0,56 × SVB) + (0,01 × SVC)

4. PIELIKUMS

2. papildinājums

ETC TESTA CIKLS

1.   MOTORA KARTĒŠANAS PROCEDŪRA

1.1.   Kartēšanas apgriezienu diapazona noteikšana

Lai testa nodalījumā nodrošinātu ETC, motors pirms testa cikla jākartē, lai noteiktu apgriezienu un griezes momenta attiecības līkni. Minimālos un maksimālos kartēšanas apgriezienus nosaka šādi:

minimālie kartēšanas apgriezieni

=

brīvgaitas apgriezieni

maksimālie kartēšanas apgriezieni

=

nhi × 1.02 vai apgriezieni, kurus sasniedzot, pilnas slodzes nokrītas līdz nullei, atkarībā no tā, kuri apgriezieni ir mazāki

1.2.   Motora jaudas kartēšana

Motors jāiesilda ar maksimālo jaudu, lai motora parametrus stabilizētu saskaņā ar izgatavotāja ieteikumu un labu inženierijas praksi. Kad motors ir stabilizēts, motors jākartē šādi:

motors jāatslogo un jādarbina ar brīvgaitas apgriezieniem;

motors jādarbina ar pilnu degvielas sūkņa slodzi un minimālajiem kartēšanas apgriezieniem;

motora apgriezieni jāpalielina no minimālajiem līdz maksimālajiem kartēšanas apgriezieniem vidēji ar normu 8 ± 1 min–1/s. Motora apgriezienu un griezes momenta punkti jāreģistrē ar vismaz viena punkta parauga ņemšanas normu sekundē.

1.3.   Kartēšanas līknes veidošana

Visi punkti, kas reģistrēti saskaņā ar 1.2. punktu, jāsavieno, izmantojot lineāru interpolāciju starp punktiem. Iegūtā griezes momenta līkne ir kartēšanas līkne, un tā jāizmanto, lai normalizētās motora cikla griezes vērtības pārrēķinātu testa cikla faktiskajās griezes vērtībās, kā aprakstīts 2. punktā.

1.4.   Alternatīvā kartēšana

Ja izgatavotājs uzskata, ka iepriekš aprakstītā kartēšanas metode nav droša vai reprezentatīva attiecībā uz visiem motoriem, tad var izmantot alternatīvu kartēšanas metodi. Alternatīvajai metodei jāatbilst norādīto kartēšanas procedūru mērķim, lai noteiktu maksimāli iespējamo griezes momentu atbilstīgi visiem motora apgriezieniem, ko sasniedz testa ciklos. Novirzes no kartēšanas metodes, kas norādīta šajā punktā, drošības vai reprezentativitātes nolūkos kopā ar to izmantošanas pamatojumu jāapstiprina tehniskajam dienestam. Tomēr regulējamiem vai turbokompresora motoriem nekādā gadījumā nedrīkst izmantot dilstošas nepārtrauktas motora apgriezienu frekvences.

1.5.   Atkārtoti testi

Motors nav jākartē pirms katra testa cikla. Motors pirms testa cikla jākartē, ja:

kopš iepriekšējās kartēšanas, pēc labas inženierijas apsvēruma, ir pagājis pārāk ilgs laiks,

vai,

motoram ir izdarīti fizikāli pārveidojumi vai atkārtota kalibrēšana, kas var būt ietekmējusi motora darbību.

2.   STANDARTA TESTA CIKLS

Pārejas ekspluatācijas testa cikls ir aprakstīts šā pielikuma 3. papildinājumā. Normalizētās griezes momenta un apgriezienu vērtības jāpārrēķina faktiskajās vērtībās, tā iegūstot standarta ciklu.

2.1.   Faktiskie apgriezieni

Nenormalizētie apgriezieni jāiegūst pēc šāda vienādojuma:

Formula

Nominālie apgriezieni (nref) atbilst 100 procentu apgriezienu vērtībām, kas norādītas motora dinamometra grafikā 3. papildinājumā. To nosaka šādi (skatīt noteikumu 1. attēlu):

nref = nlo + 95 % × (nhi – nlo)

kur nhi un nlo ir norādīti saskaņā ar Noteikumu 2. punktu vai noteikti saskaņā ar 4. pielikuma 1. papildinājuma 1.1. punktu.

2.2.   Faktiskais griezes moments

Griezes momentu normalizē ar maksimālo griezes momentu atbilstīgi attiecīgajiem apgriezieniem. Standarta cikla griezes vērtības nenormalizē, izmantojot kartēšanas līkni, ko saskaņā ar 1.3. iedaļu nosaka šādi:

Formula

attiecīgajiem faktiskajiem apgriezieniem, kas noteikti 2.1. punktā.

Ar negatīvajām griezes momenta vērtībām motora apgriezienu punktos (“m”) standarta cikla izveides nolūkos jāpapildina nenormalizētās vērtības, ko nosaka vienā no šiem veidiem:

atskaitot 40 procentus no pozitīvā griezes momenta, kas iespējams attiecīgajā apgriezienu punktā;

kartējot negatīvo griezes momentu, kas vajadzīgs, lai motoru grieztu no minimālajiem līdz maksimālajiem kartēšanas apgriezieniem;

nosakot negatīvo griezes momentu, kas vajadzīgs, lai motoru grieztu ar brīvgaitas un nominālajiem apgriezieniem, un lineāru interpolāciju starp šiem diviem punktiem.

2.3.   Nenormalizēšanas procedūras piemērs

Šāda testa punkta nenormalizēšanas piemērs:

% apgriezieni

=

43

% griezes moments

=

82

Ja:

nominālie apgriezieni

=

2 200 min–1

brīvgaitas apgriezieni

=

600 min–1,

tad

faktiskie apgriezieni

=

Formula

faktiskais griezes moments

=

Formula

ja pēc kartēšanas līknes noteiktais maksimālais griezes moments, kas atbilst 1 288 min–1 apgriezieniem, ir 700 Nm.

3.   EMISIJAS TESTS

Pēc izgatavotāja lūguma motora un izplūdes sistēmas kondicionēšanai pirms mērīšanas cikla var izdarīt maketa testu.

Ar NG un LPG darbināmi motori pirms ETC testa jāpiestrādā. Motors jādarbina vismaz divus ETC ciklus un līdz brīdim, kad CO emisija, ko mēra vienā veselā ETC ciklā, vairāk par 10 procentiem nepārsniedz CO emisiju, kura izmērīta iepriekšējā ETC ciklā.

3.1.   Paraugu ņemšanas filtru sagatavošana (ja vajadzīgs)

Vismaz vienu stundu pirms testa katrs filtrs (pāris) jāieliek slēgtā, bet ne hermētiski slēgtā Petri traukā un jāieliek svaru telpā stabilizēšanai. Stabilizēšanas beigās katrs filtrs (pāris) jānosver un jāreģistrē taras masa. Pēc tam filtrs (pāris) jāglabā slēgtā Petri traukā vai hermētiski noslēgtā filtru turētājā, līdz tas vajadzīgs testam. Ja filtru (pāri) nelieto astoņas stundas pēc izņemšanas no svaru telpas, tas pirms lietošanas jākondicionē un jānosver vēlreiz.

3.2.   Mēraparatūras uzstādīšana

Ierīces un paraugu ņemšanas zondes jāuzstāda pēc vajadzības. Izplūdes caurule jāsavieno ar pilnas plūsmas atšķaidīšanas sistēmu.

3.3.   Atšķaidīšanas sistēmas un motora palaišana

Atšķaidīšanas sistēma un motors jāpalaiž un jāiesilda, līdz visas temperatūras un spiedieni maksimālās jaudas apstākļos nostabilizējas saskaņā ar izgatavotāja ieteikumu un labu inženierijas praksi.

3.4.   Makrodaļiņu paraugu ņemšanas sistēmas palaišana (ja vajadzīgs)

Makrodaļiņu paraugu ņemšanas sistēma jāpalaiž un jādarbina apvadā. Atšķaidīšanas gaisa makrodaļiņu fona koncentrāciju var noteikt, laižot atšķaidīšanas gaisu cauri makrodaļiņu filtriem. Ja lieto filtrētu atšķaidīšanas gaisu, tad vienu mērījumu var izdarīt pirms vai pēc testa. Ja atšķaidīšanas gaiss nav filtrēts, tad mērījumus var izdarīt cikla sākumā un beigās un noteikt to vidējo vērtību.

3.5.   Pilnas plūsmas atšķaidīšanas sistēmas regulēšana

Kopējā atšķaidītās izplūdes gāzu plūsma jānoregulē tā, lai novērstu ūdens kondensēšanos sistēmā un iegūtu maksimālo filtra virsmas temperatūru, kas ir 325 K (52 °C) vai mazāka (skatīt 4. pielikuma 6. papildinājuma 2.3.1. punkta prasības atšķaidīšanas kanālam (DT)).

3.6.   Analizatoru pārbaude

Emisijas analizatori jāiestata uz nulli un jāpārbauda. Ja lieto paraugu maisiņus, tie jāiztukšo.

3.7.   Motora palaišanas procedūra

Stabilizētais motors, izmantojot standarta palaidējmotoru vai dinamometru, jāpalaiž saskaņā ar palaišanas procedūru, ko izgatavotājs ieteicis lietotāja rokasgrāmatā. Pēc izvēles testu var sākt tieši no motora iepriekšējas kondicionēšanas stadijas, motoru neizslēdzot, kad tas ir sasniedzis brīvgaitas apgriezienus.

3.8.   Testa cikls

3.8.1.   Testa secība

Testa secīga izpilde jāsāk, ja motors ir sasniedzis brīvgaitas apgriezienus. Tests jāizdara saskaņā ar standarta ciklu, kas noteikts šā papildinājuma 2. punktā. Motora apgriezienu un izraudzīto griezes momenta uzstādījuma punktu frekvencei ir jābūt 5 Hz (ieteicams 10 Hz) vai lielākai. Atgriezeniskie motora apgriezieni un griezes moments jāreģistrē vismaz vienu reizi sekundē visā testa ciklā un signālus var elektroniski filtrēt.

3.8.2.   Analizatora reakcija

Palaižot motoru vai sākot secīgi izpildīt testu, ja ciklu sāk tieši no iepriekšējas kondicionēšanas, vienlaicīgi jāiedarbina mēraparatūra, lai:

sāktu atšķaidīšanas gaisa savākšanu vai analīzi;

sāktu atšķaidītu izplūdes gāzu savākšanu vai analīzi;

sāktu atšķaidītu izplūdes gāzu (CVS) daudzuma, vajadzīgās temperatūras un spiediena mērīšanu;

sāktu reģistrēt apgriezienu un griezes momenta atgriezeniskos dinamometra datus.

HC un NOx atšķaidīšanas kanālā jāmēra nepārtraukti ar 2 Hz frekvenci. Vidējās koncentrācijas jānosaka, integrējot analizatora signālus visā testa ciklā. Sistēmas reakcijas laiks nedrīkst pārsniegt 20 s, un tas jāsaskaņo ar CVS plūsmas svārstībām un parauga ņemšanas laiku/testa cikla nobīdēm, ja vajadzīgs. CO, CO2, NMHC un CH4 jānosaka, integrējot vai analizējot koncentrācijas maisiņā savāktajā paraugā. Gāzveida piesārņotāju koncentrācijas atšķaidīšanas gaisā jānosaka, integrējot vai savācot fona maisiņā. Visu pārējo vērtību reģistrēšanas minimālajai frekvencei jābūt vienam mērījumam sekundē (1 Hz).

3.8.3.   Makrodaļiņu paraugu ņemšana (pēc vajadzības)

Palaižot motoru vai sākot secīgi izpildīt testu, ja ciklu sāk tieši no iepriekšējas kondicionēšanas, daļiņu paraugu ņemšanas sistēma jāpārslēdz no apvada režīma uz daļiņu savākšanas režīmu.

Ja neizmanto plūsmas kompensāciju, tad parauga sūknis jānoregulē tā, lai caurplūdums daļiņu parauga zondē vai pārvades caurulē ir ± 5 procenti no iestatītā caurplūduma. Ja izmanto plūsmas kompensāciju (t.i., samērīgu/proporcionālu parauga plūsmas kontroli), tad jāpierāda, ka attiecība starp plūsmu galvenajā kanālā un makrodaļiņu plūsmu nemainās vairāk kā par ± 5 procentiem no uzstādītās vērtības (izņemot parauga ņemšanas pirmās 10 sekundes).

Piezīme: Divkārši atšķaidot, parauga plūsma ir tīrā starpība starp caurplūdumu paraugu filtros un otrējā atšķaidīšanas gaisa caurplūdumu.

Jāreģistrē vidējā temperatūra un spiediens ieplūdē gāzes skaitītājā vai plūsmas mērierīcē. Ja iestatīto caurplūdumu (± 5 procentu robežās) nevar uzturēt visā ciklā tāpēc, ka filtrā uzkrājies daudz makrodaļiņu, tad tests uzskatāms par nederīgu. Tests jāatkārto ar mazāku caurplūdumu un/vai lielāka diametra filtru.

3.8.4.   Motora apgriezienu samazināšanās

Ja testa ciklā motora apgriezieni samazinās, tad jāveic motora iepriekšēja kondicionēšana, motors atkārtoti jāiedarbina un tests jāatkārto. Ja darbības traucējums testa ciklā rodas testam vajadzīgajā aprīkojumā, tad tests uzskatāms par nederīgu.

3.8.5.   Darbības pēc testa

Beidzot testu, jāaptur atšķaidītu izplūdes gāzu tilpuma un savākšanas maisiņos ieplūstošās gāzes plūsmas mērīšana un makrodaļiņu parauga sūknis. Integrēšanas analizatora sistēmā parauga ņemšana jāturpina līdz sistēmas reakcijas laiku beigām.

Koncentrācijas savākšanas maisiņos, ja tos izmanto, jāanalizē pēc iespējas agrāk un ne vēlāk kā 20 minūtes pēc testa cikla beigām.

Pēc emisijas testa ar nulles gāzi un to pašu standarta gāzi atkārtoti jāpārbauda analizatori. Testu uzskata par pieņemamu, ja starpība starp priekštesta un pēctesta rezultātiem ir mazāka par 2 procentiem no standarta gāzes vērtības.

Tikai dīzeļmotoru makrodaļiņu filtri vēlākais vienu stundu pēc testa beigām jāliek atpakaļ svaru telpā un jākondicionē slēgtā, bet ne hermētiski slēgtā Petri traukā vismaz vienu stundu, bet ne vairāk kā 80 stundas pirms svēršanas.

3.9.   Testa verifikācija

3.9.1.   Datu nobīde

Lai līdz minimumam samazinātu laika novirzes efektu starp atgriezeniskajām standarta cikla vērtībām, visu motora apgriezienu un griezes momenta atgriezenisko signālu secību var nobīdīt, to aizturot vai apsteidzot laikā nominālo apgriezienu un griezes momentu secību. Ja atgriezeniskos signālus nobīda, tad tajā pašā virzienā tikpat daudz jānobīda apgriezieni un griezes moments.

3.9.2.   Cikla darba aprēķins

Cikla faktiskais darbs Wact (kWh) jāaprēķina, izmantojot visu reģistrēto motora atgriezenisko apgriezienu un griezes momenta pāru vērtības. Tas jādara pēc katras atgriezenisko datu nobīdes, ja ir izraudzīta šī izvēle. Cikla faktisko darbu Wact izmanto salīdzināšanai ar standarta cikla darbu Wref un īpatnējās emisijas aprēķināšanai (skatīt 4.4. un 5.2. punktu). Šī pati metodoloģija jāizmanto motora standarta un faktiskās jaudas integrēšanai. Ja jānosaka vērtības starp blakus standarta vai blakus mērījumu vērtībām, jāizmanto lineārā interpolācija.

Integrējot cikla standarta un faktisko darbu, visas negatīvās griezes momenta vērtības jāpielīdzina nullei un jāiekļauj integrēšanā. Ja integrēšanas frekvence ir mazāka par 5 Hz un ja attiecīgā laika segmentā griezes momenta vērtība mainās no pozitīvas uz negatīvu vai no negatīvas uz pozitīvu, tad negatīvā daļa jāaprēķina un jāpielīdzina nullei. Pozitīvā daļa jāiekļauj integrētajā vērtībā.

Wact jābūt no –15 % līdz +5 % no Wref.

3.9.3.   Testa cikla validācijas statistika

Atgriezenisko vērtību lineārā regresija pret standarta vērtībām jānosaka attiecībā uz apgriezieniem, griezes momentu un jaudu. Tas jādara pēc katras atgriezenisko datu nobīdes, ja ir izraudzīta šī izvēle. Jāizmanto mazāko kvadrātu metode ar piemērotāko vienādojumu šādā formā:

y = mx + b

kur:

y

=

atgriezeniskā (faktiskā) apgriezienu (min–1), griezes momenta (Nm) vai jaudas (kW) vērtība,

m

=

regresijas taisnes kritums/slīpums,

x

=

apgriezienu (min–1), griezes momenta (Nm) vai jaudas (kW) standarta vērtība,

b

=

y krustošanās ar regresijas taisni.

y pret x standartkļūdas novērtējums (SE) un noteiktības koeficients (r2) jāaprēķina katrai regresijas taisnei.

Šo analīzi ieteicams izdarīt ar 1 Hz frekvenci. Visas negatīvās standarta griezes momenta vērtības un attiecīgās atgriezeniskās vērtības jāsvītro no cikla griezes momenta un jaudas validācijas statistiskā aprēķina. Lai testu uzskatītu par derīgu, tam jāatbilst kritērijiem, kas iekļauti 6. tabulā.

6. tabula

Regresijas taisnes pielaides

 

Apgriezieni

Griezes moments

Jauda

Y pret X aprēķina standartnovirze (SE)

maksimāli 100 min–1

maksimāli 13 % (15 %) motora maksimālā griezes momenta pēc jaudas kartes

maksimāli 8 % (15 %) motora maksimālās jaudas pēc jaudas kartes

Regresijas taisnes slīpums, m

0,95 līdz 1,03

0,83 – 1,03

0,89 – 1,03

(0,83 – 1,03)

Noteikšanas koeficients, r2

min 0,9700

(min 0,9500)

min 0,8800

(min 0,7500)

min 0,9100

(min 0,7500)

Y krustošanās ar regresijas taisni, b

± 50 min–1

± 20 Nm vai ± 2 % (± 20 Nm vai ± 3 %) maksimālā griezes momenta, izvēloties to, kurš ir lielākais

± 4 kW vai ± 2 % (± 4 Kw vai ± 3 %) maksimālās jaudas, izvēloties to, kura ir lielākā

Līdz 2005. gada 1. oktobrim gāzes motoru tipa apstiprināšanas testos drīkst izmantot iekavās norādītās vērtības.

7. tabula

Atļautie punktu svītrojumi no regresijas analīzes

Nosacījumi

Punkti, kas jāsvītro

Pilnas slodzes un griezes momenta atdeve ≠ standarta griezes moments

Griezes moments un/vai jauda

Bezslodzes, kas nav brīvgaitas punkts, un griezes momenta atdeve > standarta griezes moments

Griezes moments un/vai jauda

Bezslodzes/ar aizvērtu droseļvārstu, brīvgaitas punkts un apgriezieni > standarta brīvgaitas apgriezieni

Apgriezieni un/vai jauda

4.   GĀZVEIDA EMISIJAS APRĒĶINS

4.1.   Atšķaidītu izplūdes gāzu plūsmas noteikšana

Kopējā atšķaidītu izplūdes gāzu plūsma visā ciklā (kg/testā) jāaprēķina pēc visa cikla mērījumu vērtībām un atbilstīgajiem plūsmas mērīšanas ierīces kalibrēšanas datiem (V0 attiecībā uz PDP vai KV attiecībā uz CFV, kā noteikts 4. pielikuma 5. papildinājuma 2. punktā). Šādas formulas jāpiemēro, ja ar siltummaini visā ciklā atšķaidīto izplūdes gāzu temperatūru uztur nemainīgu (± 6 K attiecībā uz PDP-CVS, ± 11 K attiecībā uz CFV-CVS, skatīt 4. pielikuma 6. papildinājuma 2.3. punktu).

PDP-CVS sistēmai

MTOTW

=

1,293 × V0 × NP × (pB – p1) × 273 / (101,3 × T)

kur:

MTOTW

=

atšķaidīto izplūdes gāzu masa mitrā stāvoklī visā ciklā, kg,

V0

=

gāzes tilpums, uz vienu sūkņa apgriezienu testa nosacījumos, m3/apgr.,

NP

=

sūkņa kopējie apgriezieni testā,

pB

=

atmosfēras spiediens testa nodalījumā, kPa,

p1

=

retinājuma spiediens, kas ir mazāks par atmosfēras spiedienu, sūkņa ieplūdes atverē, kPa,

T

=

atšķaidītu izplūdes gāzu vidējā temperatūra visā ciklā sūkņa ieplūdes atverē, K.

CFV-CVS sistēmai

MTOTW = 1,293 × t × Kv × pA/T 0,5

kur:

MTOTW

=

atšķaidīto izplūdes gāzu masa mitrā stāvoklī visā ciklā, kg,

t

=

cikla laiks, s,

KV

=

kritiskās plūsmas Venturi caurules kalibrēšanas koeficients standarta nosacījumiem,

pA

=

absolūtais ieplūdes spiediens Venturi caurulē, kPa,

T

=

ieplūdes temperatūra Venturi caurulē, K.

Ja sistēmā plūsmu kompensē (t. i., nelieto siltummaini), tad momentānā emisijas masa jāaprēķina un jāintegrē visā ciklā. Šajā gadījumā atšķaidīto izplūdes gāzu momentānā masa jāaprēķina šādi.

PDP-CVS sistēmai:

MTOTW, i = 1,293 × V0 × NP, i × (pB – p1) × 273 / (101,3 ≅ T)

kur:

MTOTW, i

=

atšķaidītu izplūdes gāzu momentānā masa mitrā stāvoklī, kg,

NP, i

=

sūkņa kopējie apgriezieni laika intervālā.

CFV-CVS sistēmai:

MTOTW, i

=

1,293 × Δti × KV × pA / T 0,5

kur:

MTOTW, i

=

atšķaidītu izplūdes gāzu momentānā masa mitrā stāvoklī, kg,

Δti

=

laika intervāls, s.

Ja parauga daļiņveida un gāzveida piesārņotāju kopējā masa (MSAM) pārsniedz 0,5 procentus no kopējās CVS plūsmas (MTOTW), tad CVS plūsma jākoriģē atbilstīgi MSAM vai makrodaļiņu parauga plūsma jānovirza atpakaļ uz CVS pirms plūsmas mērierīces (PDP vai CFV).

4.2.   NOx mitruma korekcija

Tā kā NOx emisija ir atkarīga no apkārtējā gaisa apstākļiem, NOx koncentrācija atbilstīgi gaisa mitrumam jākoriģē ar koeficientiem, kas iekļauti šajās formulās:

(a)

dīzeļmotoriem:

Formula

(b)

gāzes motoriem:

Formula

kur:

Ha

=

ieplūdes gaisa mitrums, grami ūdens uz kg sausa gaisa,

kur:

Formula

Ra

=

ieplūdes gaisa relatīvais mitrums, %

pa

=

ieplūdes gaisa piesātināta tvaika spiediens, kPa

pB

=

kopējais atmosfēras spiediens, kPa

4.3.   Emisijas masas plūsmas aprēķins

4.3.1.   Nemainīgas masas plūsmas sistēmas

Sistēmām ar siltummaini piesārņotāju masa (g/testā) jānosaka pēc šādiem vienādojumiem:

(1)

NOx mass

=

0,001587 · NOx conc · KH, D · MTOTW

(dīzeļmotoriem)

(2)

NOx mass

=

0,001587 · NOx conc · KH, G · MTOTW

(gāzes motoriem)

(3)

COmass

=

0,000966 · COconc · MTOTW

 

(4)

HCmass

=

0,000479 · HCconc · MTOTW′

(dīzeļmotoriem)

(5)

HCmass

=

0,000502 · HCconc · MTOTW′

(ar LPG darbināmiem motoriem)

(6)

HCmass

=

0,000552 · HCconc · MTOTW′

(ar NG darbināmiem motoriem)

(7)

NMHCmass

=

0,000479 · NMHCconc · MTOTW′

(dīzeļmotoriem)

(8)

NMHCmass

=

0,000502 · NMHCconc · MTOTW′

(ar LPG darbināmiem motoriem)

(9)

NMHCmass

=

0,000516 × NMHCconc × MTOTW′

(ar NG darbināmiem motoriem)

(10)

CH4 mass

=

0,000552 × CH4 conc × MTOTW

(ar NG darbināmiem motoriem)

kur:

NOx conc, COconc, HCconc  (27), NMHCconc, CH4 conc = vidējās koncentrācijas, kas koriģētas atbilstīgi fonam visā ciklā pēc integrēšanas (obligāti attiecībā uz NOx un HC) vai maisiņu mērījuma, ppm,

MTOTW

=

atšķaidītu izplūdes gāzu kopējā masa ciklā, kā noteikts 4.1. punktā, kg,

KH, D

=

mitruma korekcijas koeficients dīzeļmotoriem, kā noteikts 4.2. punktā, pamatojoties uz vidējo ieplūdes gaisa mitrumu ciklā,

KH, G

=

mitruma korekcijas koeficients gāzes motoriem, kā noteikts 4.2. punktā, pamatojoties uz vidējo ieplūdes gaisa mitrumu ciklā.

Sausā stāvoklī mērītās koncentrācijas jāpārrēķina mitra stāvokļa koncentrācijās saskaņā ar 4. pielikuma 1. papildinājuma 4.2. punktu.

NMHCconc un CH4 conc noteikšana ir atkarīga no izmantotās metodes (skatīt 4. pielikuma 4. papildinājuma 3.3.4. punktu). Abas koncentrācijas jānosaka šādi, atskaitot CH4 no HC, lai noteiktu NMHCconc:

(a)

GC metode

NMHCconc = HCconc – CH4 conc

CH4 conc = saskaņā ar mērījumu

(b)

NMC metode

Formula Formula

kur:

HC(w/Cutter)

=

HC koncentrācija, parauga gāzei plūstot cauri NMC,

HC(w/o Cutter)

=

HC koncentrācija, parauga gāzei plūstot garām NMC,

CEM

=

metāna efektivitāte, kas noteikta 4. pielikuma 5. papildinājuma 1.8.4.1. punktā,

CEE

=

etāna efektivitāte, kas noteikta 4. pielikuma 5. papildinājuma 1.8.4.2. punktā.

4.3.1.1.   Atbilstīgi fonam koriģēto koncentrāciju noteikšana

Gāzveida piesārņotāju vidējā fona koncentrācija atšķaidīšanas gaisā jāatskaita no izmērītajām koncentrācijām, lai iegūtu piesārņotāju tīrās koncentrācijas. Fona koncentrāciju vidējās vērtības var noteikt ar paraugu maisiņu metodi vai ar nepārtrauktiem mērījumiem un integrēšanu. Izmanto šādu formulu.

conc = conce – concd · (1 – (1/DF))

kur:

conc

=

tā attiecīgā piesārņotāja koncentrācija atšķaidītajās izplūdes gāzēs, kas koriģēta atbilstīgi attiecīgā piesārņotāja daudzumam atšķaidīšanas gaisā, ppm,

conce

=

attiecīgā piesārņotāja koncentrācija, ko mēra atšķaidītajās izplūdes gāzēs, ppm,

concd

=

attiecīgā piesārņotāja koncentrācija, ko mēra atšķaidīšanas gaisā, ppm,

DF

=

atšķaidījuma pakāpe.

Atšķaidījuma pakāpi aprēķina šādi:

Formula

kur:

CO2, conce

=

CO2 koncentrācija atšķaidītajās izplūdes gāzēs, tilpuma %,

HCconce

=

HC koncentrācija atšķaidītajās izplūdes gāzēs, ppm C1,

COconce

=

cCO koncentrācija atšķaidītajās izplūdes gāzēs, ppm

FS

=

stehiometriskais koeficients.

Sausā stāvoklī mērītās koncentrācijas jāpārrēķina mitra stāvokļa koncentrācijās saskaņā ar 4. pielikuma 1. papildinājuma 4.2. punktu.

Stehiometriskais koeficients jāaprēķina šādi:

Formula

kur:

x, y

=

degvielas sastāvs CxHy

Ja degvielas sastāvs nav zināms, tad alternatīvi var lietot šādus stehiometriskos koeficientus:

FS (dīzeļdegvielai)

=

13,4

FS (LPG)

=

11,6

FS (NG)

=

9,5

4.3.2.   Plūsmas kompensācijas sistēmas

Sistēmās bez siltummaiņa piesārņotāju masa (g/testā) jānosaka, aprēķinot momentāno emisijas masu un integrējot momentānās vērtības visā ciklā. Arī fona korekcija jāpiemēro tieši momentānās koncentrācijas vērtībai. Piemēro šādas formulas/

(1)

=

NOx mass

=

Formula (dīzeļmotoriem)

(2)

=

NOx mass

=

Formula (gāzes motoriem)

(3)

=

COmass

=

Formula

(4)

=

HCmass

=

Formula (dīzeļmotoriem)

(5)

=

HCmass

=

Formula (LPG motoriem)

(6)

=

HCmass

=

Formula (NG motoriem)

(7)

=

NMHCmass

=

Formula (dīzeļmotoriem)

(8)

=

NMHCmass

=

Formula (LPG motoriem)

(9)

=

NMHCmass

=

Formula (NG motoriem)

(10)

=

CH4 mass

=

Formula (NG motoriem)

kur:

conce

=

attiecīgā piesārņotāja koncentrācija, ko mēra atšķaidītajās izplūdes gāzēs, ppm,

concd

=

attiecīgā piesārņotāja koncentrācija, ko mēra atšķaidīšanas gaisā, ppm,

MTOTW, i

=

atšķaidīto izplūdes gāzu momentānā masa (skatīt 4.1. punktu), kg,

MTOTW

=

atšķaidīto izplūdes gāzu kopējā masa ciklā (skatīt 4.1. punktu), kg,

KH, D

=

mitruma korekcijas koeficients dīzeļmotoriem, kas noteikts 4.2. punktā, pamatojoties uz vidējo ieplūdes gaisa mitrumu ciklā,

KH, G

=

mitruma korekcijas koeficients gāzes motoriem, kas noteikts 4.2. punktā, pamatojoties uz vidējo ieplūdes gaisa mitrumu ciklā,

DF

=

atšķaidījuma pakāpe, kas noteikta 4.3.1.1. punktā.

4.4.   Īpatnējās emisijas aprēķins

Šādi jāaprēķina visu atsevišķo sastāvdaļu īpatnējā emisija (g/kWh), kā paredzēts 5.2.1. un 5.2.2. punktā attiecīgajai motoru tehnoloģijai:

Formula

=

NOxmass / Wact

(dīzeļmotoriem un gāzes motoriem)

Formula

=

COmass / Wact

(dīzeļmotoriem un gāzes motoriem)

Formula

=

HCmass / Wact

(dīzeļmotoriem un gāzes motoriem)

Formula

=

NMHCmass / Wact

(dīzeļmotoriem un gāzes motoriem)

Formula

=

CH4mass / Wact

(ar NG darbināmiem gāzes motoriem)

kur:

Wact

=

cikla faktiskais darbs, kas noteikts 3.9.2. punktā, kWh.

5.   MAKRODAĻIŅU EMISIJAS APRĒĶINS (JA VAJADZĪGS)

5.1.   Plūsmas masas aprēķins

Makrodaļiņu plūsmas masa (g/testā) jāaprēķina šādi:

Formula

kur:

Mf

=

visā ciklā savāktā makrodaļiņu parauga masa, mg,

MTOTW

=

atšķaidītu izplūdes gāzu kopējā masa ciklā, kā noteikts 4.1. punktā, kg,

MSAM

=

tā atšķaidītu izplūdes gāzu masa, ko ņem no atšķaidīšanas kanāla makrodaļiņu savākšanai, kg,

un?

Mf

=

Mf, p + Mf, b, ja sver atsevišķi, mg,

Mf, p

=

rupjajā filtrā savākto makrodaļiņu masa, mg,

Mf, b

=

palīgfiltrā savākto makrodaļiņu masa, mg.

Ja izmanto divkāršās atšķaidīšanas sistēmu, tad otrējās atšķaidīšanas gaisa masa jāatskaita no kopējās divkārt atšķaidītās makrodaļiņu filtros filtrētās izplūdes gāzu masas.

MSAM = MTOT – MSEC

kur:

MTOT

=

tā divkārt atšķaidītās izplūdes gāzu masa, ko filtrē makrodaļiņu filtrā, kg,

MSEC

=

otrējā atšķaidīšanas gaisa masa, kg.

Ja atšķaidīšanas gaisa makrodaļiņu fona koncentrāciju nosaka saskaņā ar 3.4. punktu, tad makrodaļiņu masu var koriģēt atbilstīgi fonam. Šajā gadījumā makrodaļiņu masa (g/testā) jāaprēķina šādi:

Formula

kur:

Mf, MSAM, MTOTW

=

skatīt iepriekš,

MDIL

=

tā pirmējā atšķaidīšanas gaisa masa, kura paraugu ņem ar fona makrodaļiņu paraugu ņemšanas ierīci, kg,

Md

=

savākto pirmējā atšķaidīšanas gaisa fona makrodaļiņu masa, mg,

DF

=

atšķaidījuma pakāpe, kas noteikta 4.3.1.1. punktā.

5.2.   Īpatnējās emisijas aprēķins

Makrodaļiņu emisija (g/kWh) jāaprēķina šādi:

Formula

kur:

Wact = cikla faktiskais darbs, kas noteikts 3.9.2. punktā, kWh.

4. PIELIKUMS

3. papildinājums

ETC MOTORA DINAMOMETRA GRAFIKS

Laiks

Nom. apgr.

Norm. griezes

s

%

%

1

0

0

2

0

0

3

0

0

4

0

0

5

0

0

6

0

0

7

0

0

8

0

0

9

0

0

10

0

0

11

0

0

12

0

0

13

0

0

14

0

0

15

0

0

16

0,1

1,5

17

23,1

21,5

18

12,6

28,5

19

21,8

71

20

19,7

76,8

21

54,6

80,9

22

71,3

4,9

23

55,9

18,1

24

72

85,4

25

86,7

61,8

26

51,7

0

27

53,4

48,9

28

34,2

87,6

29

45,5

92,7

30

54,6

99,5

31

64,5

96,8

32

71,7

85,4

33

79,4

54,8

34

89,7

99,4

35

57,4

0

36

59,7

30,6

37

90,1

“m”

38

82,9

“m”

39

51,3

“m”

40

28,5

“m”

41

29,3

“m”

42

26,7

“m”

43

20,4

“m”

44

14,1

0

45

6,5

0

46

0

0

47

0

0

48

0

0

49

0

0

50

0

0

51

0

0

52

0

0

53

0

0

54

0

0

55

0

0

56

0

0

57

0

0

58

0

0

59

0

0

60

0

0

61

0

0

62

25,5

11,1

63

28,5

20,9

64

32

73,9

65

4

82,3

66

34,5

80,4

67

64,1

86

68

58

0

69

50,3

83,4

70

66,4

99,1

71

81,4

99,6

72

88,7

73,4

73

52,5

0

74

46,4

58,5

75

48,6

90,9

76

55,2

99,4

77

62,3

99

78

68,4

91,5

79

74,5

73,7

80

38

0

81

41,8

89,6

82

47,1

99,2

83

52,5

99,8

84

56,9

80,8

85

58,3

11,8

86

56,2

“m”

87

52

“m”

88

43,3

“m”

89

36,1

“m”

90

27,6

“m”

91

21,1

“m”

92

8

0

93

0

0

94

0

0

95

0

0

96

0

0

97

0

0

98

0

0

99

0

0

100

0

0

101

0

0

102

0

0

103

0

0

104

0

0

105

0

0

106

0

0

107

0

0

108

11,6

14,8

109

0

0

110

27,2

74,8

111

17

76,9

112

36

78

113

59,7

86

114

80,8

17,9

115

49,7

0

116

65,6

86

117

78,6

72,2

118

64,9

“m”

119

44,3

“m”

120

51,4

83,4

121

58,1

97

122

69,3

99,3

123

72

20,8

124

72,1

“m”

125

65,3

“m”

126

64

“m”

127

59,7

“m”

128

52,8

“m”

129

45,9

“m”

130

38,7

“m”

131

32,4

“m”

132

27

“m”

133

21,7

“m”

134

19,1

0,4

135

34,7

14

136

16,4

48,6

137

0

11,2

138

1,2

2,1

139

30,1

19,3

140

30

73,9

141

54,4

74,4

142

77,2

55,6

143

58,1

0

144

45

82,1

145

68,7

98,1

146

85,7

67,2

147

60,2

0

148

59,4

98

149

72,7

99,6

150

79,9

45

151

44,3

0

152

41,5

84,4

153

56,2

98,2

154

65,7

99,1

155

74,4

84,7

156

54,4

0

157

47,9

89,7

158

54,5

99,5

159

62,7

96,8

160

62,3

0

161

46,2

54,2

162

44,3

83,2

163

48,2

13,3

164

51

“m”

165

50

“m”

166

49,2

“m”

167

49,3

“m”

168

49,9

“m”

169

51,6

“m”

170

49,7

“m”

171

48,5

“m”

172

50,3

72,5

173

51,1

84,5

174

54,6

64,8

175

56,6

76,5

176

58

“m”

177

53,6

“m”

178

40,8

“m”

179

32,9

“m”

180

26,3

“m”

181

20,9

“m”

182

10

0

183

0

0

184

0

0

185

0

0

186

0

0

187

0

0

188

0

0

189

0

0

190

0

0

191

0

0

192

0

0

193

0

0

194

0

0

195

0

0

196

0

0

197

0

0

198

0

0

199

0

0

200

0

0

201

0

0

202

0

0

203

0

0

204

0

0

205

0

0

206

0

0

207

0

0

208

0

0

209

0

0

210

0

0

211

0

0

212

0

0

213

0

0

214

0

0

215

0

0

216

0

0

217

0

0

218

0

0

219

0

0

220

0

0

221

0

0

222

0

0

223

0

0

224

0

0

225

21,2

62,7

226

30,8

75,1

227

5,9

82,7

228

34,6

80,3

229

59,9

87

230

84,3

86,2

231

68,7

“m”

232

43,6

“m”

233

41,5

85,4

234

49,9

94,3

235

60,8

99

236

70,2

99,4

237

81,1

92,4

238

49,2

0

239

56

86,2

240

56,2

99,3

241

61,7

99

242

69,2

99,3

243

74,1

99,8

244

72,4

8,4

245

71,3

0

246

71,2

9,1

247

67,1

“m”

248

65,5

“m”

249

64,4

“m”

250

62,9

25,6

251

62,2

35,6

252

62,9

24,4

253

58,8

“m”

254

56,9

“m”

255

54,5

“m”

256

51,7

17

257

56,2

78,7

258

59,5

94,7

259

65,5

99,1

260

71,2

99,5

261

76,6

99,9

262

79

0

263

52,9

97,5

264

53,1

99,7

265

59

99,1

266

62,2

99

267

65

99,1

268

69

83,1

269

69,9

28,4

270

70,6

12,5

271

68,9

8,4

272

69,8

9,1

273

69,6

7

274

65,7

“m”

275

67,1

“m”

276

66,7

“m”

277

65,6

“m”

278

64,5

“m”

279

62,9

“m”

280

59,3

“m”

281

54,1

“m”

282

51,3

“m”

283

47,9

“m”

284

43,6

“m”

285

39,4

“m”

286

34,7

“m”

287

29,8

“m”

288

20,9

73,4

289

36,9

“m”

290

35,5

“m”

291

20,9

“m”

292

49,7

11,9

293

42,5

“m”

294

32

“m”

295

23,6

“m”

296

19,1

0

297

15,7

73,5

298

25,1

76,8

299

34,5

81,4

300

44,1

87,4

301

52,8

98,6

302

63,6

99

303

73,6

99,7

304

62,2

“m”

305

29,2

“m”

306

46,4

22

307

47,3

13,8

308

47,2

12,5

309

47,9

11,5

310

47,8

35,5

311

49,2

83,3

312

52,7

96,4

313

57,4

99,2

314

61,8

99

315

66,4

60,9

316

65,8

“m”

317

59

“m”

318

50,7

“m”

319

41,8

“m”

320

34,7

“m”

321

28,7

“m”

322

25,2

“m”

323

43

24,8

324

38,7

0

325

48,1

31,9

326

40,3

61

327

42,4

52,1

328

46,4

47,7

329

46,9

30,7

330

46,1

23,1

331

45,7

23,2

332

45,5

31,9

333

46,4

73,6

334

51,3

60,7

335

51,3

51,1

336

53,2

46,8

337

53,9

50

338

53,4

52,1

339

53,8

45,7

340

50,6

22,1

341

47,8

26

342

41,6

17,8

343

38,7

29,8

344

35,9

71,6

345

34,6

47,3

346

34,8

80,3

347

35,9

87,2

348

38,8

90,8

349

41,5

94,7

350

47,1

99,2

351

53,1

99,7

352

46,4

0

353

42,5

0,7

354

43,6

58,6

355

47,1

87,5

356

54,1

99,5

357

62,9

99

358

72,6

99,6

359

82,4

99,5

360

88

99,4

361

46,4

0

362

53,4

95,2

363

58,4

99,2

364

61,5

99

365

64,8

99

366

68,1

99,2

367

73,4

99,7

368

73,3

29,8

369

73,5

14,6

370

68,3

0

371

45,4

49,9

372

47,2

75,7

373

44,5

9

374

47,8

10,3

375

46,8

15,9

376

46,9

12,7

377

46,8

8,9

378

46,1

6,2

379

46,1

“m”

380

45,5

“m”

381

44,7

“m”

382

43,8

“m”

383

41

“m”

384

41,1

6,4

385

38

6,3

386

35,9

0,3

387

33,5

0

388

53,1

48,9

389

48,3

“m”

390

49,9

“m”

391

48

“m”

392

45,3

“m”

393

41,6

3,1

394

44,3

79

395

44,3

89,5

396

43,4

98,8

397

44,3

98,9

398

43

98,8

399

42,2

98,8

400

42,7

98,8

401

45

99

402

43,6

98,9

403

42,2

98,8

404

44,8

99

405

43,4

98,8

406

45

99

407

42,2

54,3

408

61,2

31,9

409

56,3

72,3

410

59,7

99,1

411

62,3

99

412

67,9

99,2

413

69,5

99,3

414

73,1

99,7

415

77,7

99,8

416

79,7

99,7

417

82,5

99,5

418

85,3

99,4

419

86,6

99,4

420

89,4

99,4

421

62,2

0

422

52,7

96,4

423

50,2

99,8

424

49,3

99,6

425

52,2

99,8

426

51,3

100

427

51,3

100

428

51,1

100

429

51,1

100

430

51,8

99,9

431

51,3

100

432

51,1

100

433

51,3

100

434

52,3

99,8

435

52,9

99,7

436

53,8

99,6

437

51,7

99,9

438

53,5

99,6

439

52

99,8

440

51,7

99,9

441

53,2

99,7

442

54,2

99,5

443

55,2

99,4

444

53,8

99,6

445

53,1

99,7

446

55

99,4

447

57

99,2

448

61,5

99

449

59,4

5,7

450

59

0

451

57,3

59,8

452

64,1

99

453

70,9

90,5

454

58

0

455

41,5

59,8

456

44,1

92,6

457

46,8

99,2

458

47,2

99,3

459

51

100

460

53,2

99,7

461

53,1

99,7

462

55,9

53,1

463

53,9

13,9

464

52,5

“m”

465

51,7

“m”

466

51,5

52,2

467

52,8

80

468

54,9

95

469

57,3

99,2

470

60,7

99,1

471

62,4

“m”

472

60,1

“m”

473

53,2

“m”

474

44

“m”

475

35,2

“m”

476

30,5

“m”

477

26,5

“m”

478

22,5

“m”

479

20,4

“m”

480

19,1

“m”

481

19,1

“m”

482

13,4

“m”

483

6,7

“m”

484

3,2

“m”

485

14,3

63,8

486

34,1

0

487

23,9

75,7

488

31,7

79,2

489

32,1

19,4

490

35,9

5,8

491

36,6

0,8

492

38,7

“m”

493

38,4

“m”

494

39,4

“m”

495

39,7

“m”

496

40,5

“m”

497

40,8

“m”

498

39,7

“m”

499

39,2

“m”

500

38,7

“m”

501

32,7

“m”

502

30,1

“m”

503

21,9

“m”

504

12,8

0

505

0

0

506

0

0

507

0

0

508

0

0

509

0

0

510

0

0

511

0

0

512

0

0

513

0

0

514

30,5

25,6

515

19,7

56,9

516

16,3

45,1

517

27,2

4,6

518

21,7

1,3

519

29,7

28,6

520

36,6

73,7

521

61,3

59,5

522

40,8

0

523

36,6

27,8

524

39,4

80,4

525

51,3

88,9

526

58,5

11,1

527

60,7

“m”

528

54,5

“m”

529

51,3

“m”

530

45,5

“m”

531

40,8

“m”

532

38,9

“m”

533

36,6

“m”

534

36,1

72,7

535

44,8

78,9

536

51,6

91,1

537

59,1

99,1

538

66

99,1

539

75,1

99,9

540

81

8

541

39,1

0

542

53,8

89,7

543

59,7

99,1

544

64,8

99

545

70,6

96,1

546

72,6

19,6

547

72

6,3

548

68,9

0,1

549

67,7

“m”

550

66,8

“m”

551

64,3

16,9

552

64,9

7

553

63,6

12,5

554

63

7,7

555

64,4

38,2

556

63

11,8

557

63,6

0

558

63,3

5

559

60,1

9,1

560

61

8,4

561

59,7

0,9

562

58,7

“m”

563

56

“m”

564

53,9

“m”

565

52,1

“m”

566

49,9

“m”

567

46,4

“m”

568

43,6

“m”

569

40,8

“m”

570

37,5

“m”

571

27,8

“m”

572

17,1

0,6

573

12,2

0,9

574

11,5

1,1

575

8,7

0,5

576

8

0,9

577

5,3

0,2

578

4

0

579

3,9

0

580

0

0

581

0

0

582

0

0

583

0

0

584

0

0

585

0

0

586

0

0

587

8,7

22,8

588

16,2

49,4

589

23,6

56

590

21,1

56,1

591

23,6

56

592

46,2

68,8

593

68,4

61,2

594

58,7

“m”

595

31,6

“m”

596

19,9

8,8

597

32,9

70,2

598

43

79

599

57,4

98,9

600

72,1

73,8

601

53

0

602

48,1

86

603

56,2

99

604

65,4

98,9

605

72,9

99,7

606

67,5

“m”

607

39

“m”

608

41,9

38,1

609

44,1

80,4

610

46,8

99,4

611

48,7

99,9

612

50,5

99,7

613

52,5

90,3

614

51

1,8

615

50

“m”

616

49,1

“m”

617

47

“m”

618

43,1

“m”

619

39,2

“m”

620

40,6

0,5

621

41,8

53,4

622

44,4

65,1

623

48,1

67,8

624

53,8

99,2

625

58,6

98,9

626

63,6

98,8

627

68,5

99,2

628

72,2

89,4

629

77,1

0

630

57,8

79,1

631

60,3

98,8

632

61,9

98,8

633

63,8

98,8

634

64,7

98,9

635

65,4

46,5

636

65,7

44,5

637

65,6

3,5

638

49,1

0

639

50,4

73,1

640

50,5

“m”

641

51

“m”

642

49,4

“m”

643

49,2

“m”

644

48,6

“m”

645

47,5

“m”

646

46,5

“m”

647

46

11,3

648

45,6

42,8

649

47,1

83

650

46,2

99,3

651

47,9

99,7

652

49,5

99,9

653

50,6

99,7

654

51

99,6

655

53

99,3

656

54,9

99,1

657

55,7

99

658

56

99

659

56,1

9,3

660

55,6

“m”

661

55,4

“m”

662

54,9

51,3

663

54,9

59,8

664

54

39,3

665

53,8

“m”

666

52

“m”

667

50,4

“m”

668

50,6

0

669

49,3

41,7

670

50

73,2

671

50,4

99,7

672

51,9

99,5

673

53,6

99,3

674

54,6

99,1

675

56

99

676

55,8

99

677

58,4

98,9

678

59,9

98,8

679

60,9

98,8

680

63

98,8

681

64,3

98,9

682

64,8

64

683

65,9

46,5

684

66,2

28,7

685

65,2

1,8

686

65

6,8

687

63,6

53,6

688

62,4

82,5

689

61,8

98,8

690

59,8

98,8

691

59,2

98,8

692

59,7

98,8

693

61,2

98,8

694

62,2

49,4

695

62,8

37,2

696

63,5

46,3

697

64,7

72,3

698

64,7

72,3

699

65,4

77,4

700

66,1

69,3

701

64,3

“m”

702

64,3

“m”

703

63

“m”

704

62,2

“m”

705

61,6

“m”

706

62,4

“m”

707

62,2

“m”

708

61

“m”

709

58,7

“m”

710

55,5

“m”

711

51,7

“m”

712

49,2

“m”

713

48,8

40,4

714

47,9

“m”

715

46,2

“m”

716

45,6

9,8

717

45,6

34,5

718

45,5

37,1

719

43,8

“m”

720

41,9

“m”

721

41,3

“m”

722

41,4

“m”

723

41,2

“m”

724

41,8

“m”

725

41,8

“m”

726

43,2

17,4

727

45

29

728

44,2

“m”

729

43,9

“m”

730

38

10,7

731

56,8

“m”

732

57,1

“m”

733

52

“m”

734

44,4

“m”

735

40,2

“m”

736

39,2

16,5

737

38,9

73,2

738

39,9

89,8

739

42,3

98,6

740

43,7

98,8

741

45,5

99,1

742

45,6

99,2

743

48,1

99,7

744

49

100

745

49,8

99,9

746

49,8

99,9

747

51,9

99,5

748

52,3

99,4

749

53,3

99,3

750

52,9

99,3

751

54,3

99,2

752

55,5

99,1

753

56,7

99

754

61,7

98,8

755

64,3

47,4

756

64,7

1,8

757

66,2

“m”

758

49,1

“m”

759

52,1

46

760

52,6

61

761

52,9

0

762

52,3

20,4

763

54,2

56,7

764

55,4

59,8

765

56,1

49,2

766

56,8

33,7

767

57,2

96

768

58,6

98,9

769

59,5

98,8

770

61,2

98,8

771

62,1

98,8

772

62,7

98,8

773

62,8

98,8

774

64

98,9

775

63,2

46,3

776

62,4

“m”

777

60,3

“m”

778

58,7

“m”

779

57,2

“m”

780

56,1

“m”

781

56

9,3

782

55,2

26,3

783

54,8

42,8

784

55,7

47,1

785

56,6

52,4

786

58

50,3

787

58,6

20,6

788

58,7

“m”

789

59,3

“m”

790

58,6

“m”

791

60,5

9,7

792

59,2

9,6

793

59,9

9,6

794

59,6

9,6

795

59,9

6,2

796

59,9

9,6

797

60,5

13,1

798

60,3

20,7

799

59,9

31

800

60,5

42

801

61,5

52,5

802

60,9

51,4

803

61,2

57,7

804

62,8

98,8

805

63,4

96,1

806

64,6

45,4

807

64,1

5

808

63

3,2

809

62,7

14,9

810

63,5

35,8

811

64,1

73,3

812

64,3

37,4

813

64,1

21

814

63,7

21

815

62,9

18

816

62,4

32,7

817

61,7

46,2

818

59,8

45,1

819

57,4

43,9

820

54,8

42,8

821

54,3

65,2

822

52,9

62,1

823

52,4

30,6

824

50,4

“m”

825

48,6

“m”

826

47,9

“m”

827

46,8

“m”

828

46,9

9,4

829

49,5

41,7

830

50,5

37,8

831

52,3

20,4

832

54,1

30,7

833

56,3

41,8

834

58,7

26,5

835

57,3

“m”