ISSN 1725-5112

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 57

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

50. sējums
2007. gada 24. februāris


Saturs

 

I   Tiesību akti, kas pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana ir obligāta

Lappuse

 

 

REGULAS

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 187/2007 (2007. gada 23. februāris), ar kuru nosaka standarta ievešanas vērtības nolūkā noteikt ievešanas cenu atsevišķu veidu augļiem un dārzeņiem

1

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 188/2007 (2007. gada 23. februāris) par atļauju preparāta Saccharomyces cerevisiae (Biosaf SC 47) kā barības piedevas jaunam lietojumam ( 1 )

3

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 189/2007 (2007. gada 23. februāris), ar ko 2006./2007. tirdzniecības gadam aptur ievedmuitas nodokļa piemērošanu attiecībā uz konkrētiem rūpnieciskā cukura daudzumiem

6

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 190/2007 (2007. gada 23. februāris), ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 1819/2004, ar ko atkāpjas no Regulas (EK) Nr. 1342/2003 par rūpīgo pārbaužu posmu attiecībā uz labības, rīsu un graudaugu produktu izvešanas atļauju izsniegšanu

8

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 191/2007 (2007. gada 23. februāris) par B sistēmas izvešanas atļauju izdošanu augļu un dārzeņu nozarē (citroni)

9

 

 

II   Tiesību akti, kas pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana nav obligāta

 

 

LĒMUMI

 

 

Padome

 

 

2007/132/EK

 

*

Padomes Lēmums (2007. gada 30. janvāris), ar kuru pagarina termiņu Lēmumam 2000/91/EK, ar ko Dānijas Karalistei un Zviedrijas Karalistei atļauj piemērot pasākumu, atkāpjoties no 17. panta Padomes Sestajā direktīvā 77/388/EEK par to, kā saskaņojami dalībvalstu tiesību akti par apgrozījuma nodokļiem

10

 

 

2007/133/EK

 

*

Padomes Lēmums (2007. gada 30. janvāris), ar ko Igaunijai, Slovēnijai, Zviedrijai un Apvienotajai Karalistei atļauj piemērot īpašu pasākumu, atkāpjoties no 167. panta Direktīvā 2006/112/EEK par kopējo pievienotās vērtības nodokļa sistēmu

12

 

 

Komisija

 

 

2007/134/EK

 

*

Komisijas Lēmums (2007. gada 2. februāris), ar ko izveido Eiropas Pētniecības padomi ( 1 )

14

 

 

2007/135/EK

 

*

Komisijas Lēmums (2007. gada 23. februāris) grozīt Lēmumu 2003/135/EK attiecībā uz grozījumiem klasiskā cūku mēra izskaušanas plānos savvaļas cūkām un savvaļas cūku ārkārtas vakcināciju pret klasisko cūku mēri atsevišķos Reinzemes-Pfalcas zemes (Vācija) apgabalos (izziņots ar dokumenta numuru K(2007) 527)

20

 

 

2007/136/EK

 

*

Komisijas Lēmums (2007. gada 23. februāris), ar ko nosaka pārejas posma pasākumus aitu un kazu identifikācijas un reģistrācijas sistēmai Bulgārijā, kā noteikts Padomes Regulā (EK) Nr. 21/2004 (izziņots ar dokumenta numuru K(2007) 533)  ( 1 )

23

 

 

2007/137/EK

 

*

Komisijas Lēmums (2007. gada 23. februāris), ar ko groza Lēmumu 2006/805/EK par klasiskā cūku mēra kontroles pasākumiem Vācijā (izziņots ar dokumenta numuru K(2007) 535)  ( 1 )

25

 

 

Labojums

 

 

Labojums Komisijas 2007. gada 22. februāra Regulā (EK) Nr. 175/2007, ar ko nosaka eksporta kompensācijas par sīrupa un noteiktu citu cukura produktu izvedumiem bez turpmākas apstrādes (OV L 55, 23.2.2007.)

27

 

 

Labojums Komisijas 2007. gada 22. februāra Regulā (EK) Nr. 177/2007, ar ko nosaka eksporta kompensācijas par produktiem, kuri pārstrādāti no labības un rīsiem (OV L 55, 23.2.2007.)

28

 

*

Labojums Padomes Lēmumā 2006/969/EK (2006. gada 18. decembris) par Eiropas Atomenerģijas kopienas (Euratom) Septīto pamatprogrammu pētniecības un mācību darbībām kodolenerģijas jomā (2007. līdz 2011. gads) (OV L 391, 30.12.2006.)

28

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.


I Tiesību akti, kas pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana ir obligāta

REGULAS

24.2.2007   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 57/1


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 187/2007

(2007. gada 23. februāris),

ar kuru nosaka standarta ievešanas vērtības nolūkā noteikt ievešanas cenu atsevišķu veidu augļiem un dārzeņiem

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1994. gada 21. decembra Regulu (EK) Nr. 3223/94 par sīki izstrādātiem augļu un dārzeņu ievešanas režīma izpildes noteikumiem (1), un jo īpaši tās 4. panta 1. punktu,

tā kā:

(1)

Regulā (EK) Nr. 3223/94, piemērojot Urugvajas kārtas daudzpusējo tirdzniecības sarunu iznākumus, paredzēti kritēriji, pēc kuriem Komisija nosaka standarta ievešanas vērtības pielikumā precizētajiem produktu ievedumiem no trešām valstīm un periodiem.

(2)

Piemērojot iepriekš minētos kritērijus, standarta ievešanas vērtības nosakāmas līmeņos, kas norādīti šīs regulas pielikumā,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Standarta ievešanas vērtības, kas paredzētas Regulas (EK) Nr. 3223/94 4. pantā, ir tādas, kā norādīts tabulā, kas pievienota pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2007. gada 24. februārī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2007. gada 23. februārī

Komisijas vārdā

lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektors

Jean-Luc DEMARTY


(1)  OV L 337, 24.12.1994., 66. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 386/2005 (OV L 62, 9.3.2005., 3. lpp.).


PIELIKUMS

Komisijas 2007. gada 23. februāra Regulai, ar kuru nosaka standarta ievešanas vērtības nolūkā noteikt ievešanas cenu atsevišķu veidu augļiem un dārzeņiem

(EUR/100 kg)

KN kods

Trešās valsts kods (1)

Standarta ievešanas vērtība

0702 00 00

IL

124,2

JO

96,5

MA

65,2

TN

148,3

TR

155,0

ZZ

117,8

0707 00 05

JO

178,3

MA

206,0

TR

175,4

ZZ

186,6

0709 90 70

MA

41,6

TR

116,5

ZZ

79,1

0805 10 20

CU

37,4

EG

50,1

IL

57,8

MA

44,6

TN

50,5

TR

65,3

ZZ

51,0

0805 20 10

IL

105,5

MA

94,8

ZZ

100,2

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

AR

112,1

IL

71,3

MA

132,8

PK

58,0

TR

68,5

ZZ

88,5

0805 50 10

EG

63,5

TR

55,7

ZZ

59,6

0808 10 80

AR

90,7

CA

95,4

CN

95,5

US

114,8

ZZ

99,1

0808 20 50

AR

80,9

CL

78,4

CN

66,5

US

96,9

ZA

108,5

ZZ

86,2


(1)  Valstu nomenklatūra, kas paredzēta Komisijas Regulā (EK) Nr. 1833/2006 (OV L 354, 14.12.2006., 19. lpp.). Kods “ZZ” nozīmē “citas izcelsmes vietas”.


24.2.2007   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 57/3


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 188/2007

(2007. gada 23. februāris)

par atļauju preparāta Saccharomyces cerevisiae (Biosaf SC 47) kā barības piedevas jaunam lietojumam

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. gada 22. septembra Regulu (EK) Nr. 1831/2003 par dzīvnieku ēdināšanā lietotām piedevām (1), un jo īpaši tās 9. panta 2. punktu,

tā kā:

(1)

Ar Regulu (EK) Nr. 1831/2003 reglamentē atļauju dzīvnieku barības piedevu izmantošanai, kā arī pamatojumu un kārtību šādas atļaujas piešķiršanai.

(2)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1831/2003 7. pantu tika iesniegts pieteikums, lai saņemtu atļauju preparātam, kas minēts pielikumā. Pieteikumam bija pievienotas vajadzīgās ziņas un dokumenti atbilstīgi minētās regulas 7. panta 3. punktam.

(3)

Pieteikums attiecas uz atļauju preparāta Saccharomyces cerevisiae (NCYC Sc 47) (Biosaf SC 47) kā barības piedevas jaunam lietojumam piena kazām un piena aitām, kas klasificējama kā piedeva kategorijā “zootehniskās piedevas”.

(4)

Analīzes metode, kas saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1831/2003 7. panta 3. punkta c) apakšpunktu ir iekļauta pieteikumā atļaujas saņemšanai, skar barībā izmantotās barības piedevas aktīvās vielas noteikšanu. Tāpēc šīs regulas pielikumā minētā analīzes metode nav uzskatāma par Kopienas analīzes metodi tādā nozīmē, kas noteikta ar 11. pantu Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 29. aprīļa Regulā (EK) Nr. 882/2004 par oficiālo kontroli, ko veic, lai nodrošinātu atbilstības pārbaudi saistībā ar dzīvnieku barības un pārtikas aprites tiesību aktiem un dzīvnieku veselības un dzīvnieku labturības noteikumiem (2).

(5)

Preparāta Saccharomyces cerevisiae (NCYC Sc 47) lietojums bija atļauts nobarojamiem liellopiem ar Komisijas 2003. gada 19. februāra Regulu (EK) Nr. 316/2003 par pastāvīgu atļauju piedevas pielietošanai dzīvnieku barībā un pagaidu atļauju par jau atļautas jaunas piedevas pielietošanu dzīvnieku barībā (3), sivēniem (atšķirtiem) ar Komisijas 2004. gada 16. decembra Regulu (EK) Nr. 2148/2004 par pastāvīgu un pagaidu atļauju izmantot dzīvnieku barībā konkrētas piedevas un atļauju izmantot jau atļautu jaunu piedevu (4), sivēnmātēm ar Komisijas 2004. gada 20. decembra Regulu (EK) Nr. 1288/2004 par pastāvīgu atļauju izmantot dzīvnieku barībā dažas piedevas un pagaidu atļauju izmantot jau atļautu jaunu dzīvnieku barības piedevu (5), nobarojamiem trušiem ar Komisijas 2006. gada 29. septembra Regulu (EK) Nr. 600/2005 par jaunu atļauju uz desmit gadiem izmantot kokcidiostatu par lopbarības piedevu, provizorisko atļauju piedevai un pastāvīgo atļauju dažām lopbarības piedevām (6), piena govīm ar Komisijas 2005. gada 4. novembra Regulu (EK) Nr. 1811/2005 (7) par pastāvīgu atļauju izmantot dažas dzīvnieku barības piedevas un par pagaidu atļauju jau atļautas dzīvnieku barības piedevas jaunam lietojumam un nobarojamiem jēriem ar Komisijas 2005. gada 18. aprīļa Regulu Nr. 1447/2006 par atļauju preparāta Saccharomyces cerevisiae (Biosaf SC 47) kā barības piedevas jaunam lietojumam (8).

(6)

Iesniedza jaunas ziņas, lai pamatotu atļauju par preparātu lietojumu piena kazām un piena aitām. Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde (še turpmāk “iestāde”) 2006. gada 12. jūlija atzinumā secināja, ka Bacillus subtilis C-47 (Calsporin) nav kaitīgas iedarbības uz dzīvnieku veselību, cilvēku veselību vai vidi (9). Tā arīdzan secināja, ka preparāts Saccharomyces cerevisiae (NCYC Sc 47) neietekmē šo dzīvnieku papildu kategoriju, kas saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1831/2003 5. panta 2. punktu nozīmē atļaujas nepiešķiršanu. Saskaņā ar šo atzinumu preparāta izmantošana var būtiski uzlabot piena kazu un piena aitu izslaukumu. Iestāde neuzskata, ka būtu nepieciešamas īpašas pēcpārdošanas uzraudzības prasības. Minētajā atzinumā ir arī apstiprināts ziņojums par dzīvnieku barībā lietotās barības piedevas analīzes metodi, ko iesniegusi Kopienas references laboratorija, kas izveidota ar Regulu (EK) Nr. 1831/2003. Minētā preparāta novērtējumā ir norādīts, ka ir izpildīti Regulas (EK) Nr. 1831/2003 5. pantā paredzētie nosacījumi atļaujas saņemšanai. Attiecīgi minēto preparātu jāļauj izmantot atbilstoši šīs regulas pielikumā noteiktajam.

(7)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Pielikumā minēto preparātu, kas ietilpst barības piedevu kategorijā “zootehniskās piedevas” un funkcionālajā grupā “zarnu floras stabilizatori”, ir atļauts izmantot kā dzīvnieku barības piedevu atbilstīgi pielikumā izklāstītajiem nosacījumiem.

2. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2007. gada 23. februārī

Komisijas vārdā

Komisijas loceklis

Markos KYPRIANOU


(1)  OV L 268, 18.10.2003., 29. lpp. Regulā grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 378/2005 (OV L 59, 5.3.2005., 8. lpp.).

(2)  OV L 165, 30.4.2004., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Padomes Regulu (EK) Nr. 1791/2006 (OV L 363, 20.12.2006., 1. lpp.).

(3)  OV L 46, 20.2.2003., 15. lpp.

(4)  OV L 370, 17.12.2004., 24. lpp. Regula grozīta ar Regulu (EK) Nr. 1980/2005 (OV L 318, 6.12.2005., 3. lpp.).

(5)  OV L 243, 15.7.2004., 10. lpp. Regula grozīta ar Regulu (EK) Nr. 1812/2005 (OV L 291, 5.11.2005., 18. lpp.).

(6)  OV L 99, 19.4.2005., 5. lpp. Regula grozīta ar Regulu (EK) Nr. 2028/2006 (OV L 414, 30.12.2006., 26. lpp.).

(7)  OV L 291, 5.11.2005., 12. lpp.

(8)  OV L 271, 30.9.2006., 28. lpp.

(9)  Zinātnes ekspertu grupas piedevu un produktu vai dzīvnieku barībā izmantoto vielu jautājumos atzinums par preparāta Saccharomyces cerevisiae produkta “Biosaf Sc 47” kā barības piedevu mazajiem atgremotājiem, no kuriem iegūst pienu. Pieņemts 2006. gada 12. jūlijā, The EFSA Journal (2006) 379, 1. lpp.


PIELIKUMS

Piedevas reģistrācijas numurs

Atļaujas turētāja nosaukums

Piedeva

(tirdzniecības nosaukums)

Sastāvs, ķīmiskā formula, apraksts, analītiskā metode

Dzīvnieka suga vai kategorija

Maksimālais vecums

Minimālais saturs

Maksimālais saturs

Citi noteikumi

Atļaujas termiņš

CFU/kg no kompleksās barības ar mitruma saturu 12 %

Zootehnisko piedevu kategorija. Funkcionālā grupa: zarnu floras stabilizatori.

4b1702

Société Industrielle Lesaffre

Saccharomyces cerevisiae

NCYC Sc 47

(Biosaf Sc 47)

 

Piedevas sastāvs

Saccharomyces cerevisiae preparāts, kas satur vismaz 5 × 109 KVV/g piedevas

 

Darbīgās vielas raksturojums

Saccharomyces cerevisiae (NCYC Sc 47)

 

Analīzes metodes  (1)

Uzlietās plates metode, kurā, balstoties uz ISO 7954 metodi, izmanto rauga ekstrakta hloramfenikola agaru

Polimerāzes ķēdes reakcija (PĶR)

Piena kazas un piena aitas

7 × 108

7,5 × 109

Piedevas un premiksa lietošanas instrukcijās norāda glabāšanas temperatūru, derīguma termiņu un stabilitāti pēc granulēšanas.

Ieteicamās devas:

Piena kazām: 3 × 109 KVV par dzīvnieku un par dienu.

Piena aitām: 2 × 109 KVV par dzīvnieku un par dienu.

16.3.2017.


(1)  Sīka informācija par analīzes metodēm atrodama šādā Kopienas references laboratorijas adresē: www.irmm.jrc.be/html/crlfaa/


24.2.2007   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 57/6


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 189/2007

(2007. gada 23. februāris),

ar ko 2006./2007. tirdzniecības gadam aptur ievedmuitas nodokļa piemērošanu attiecībā uz konkrētiem rūpnieciskā cukura daudzumiem

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2006. gada 20. februāra Regulu (EK) Nr. 318/2006 par cukura tirgus kopējo organizāciju (1), un jo īpaši tās 40. panta 1. punkta c) apakšpunktu un e) apakšpunkta i) daļu,

tā kā:

(1)

Regulas (EK) Nr. 318/2006 26. panta 3. punktā paredzēts, ka, lai nodrošinātu nepieciešamās piegādes šīs regulas 13. panta 2. punktā minēto produktu ražošanai, Komisija var pilnībā vai daļēji apturēt ievedmuitas nodokļa piemērošanu attiecībā uz konkrētiem cukura daudzumiem.

(2)

Lai nodrošinātu nepieciešamās piegādes Regulas (EK) Nr. 318/2006 13. panta 2. punktā minēto produktu ražošanai, Kopienas interesēs ir pilnībā apturēt ievedmuitas nodokļa piemērošanu attiecībā uz rūpniecisko cukuru minēto produktu ražošanai 2006./2007. tirdzniecības gadā.

(3)

Noteikumus Komisijas 2006. gada 31. augusta Regulā (EK) Nr. 1301/2006, ar ko nosaka kopīgus noteikumus lauksaimniecības produktu importa tarifu kvotu administrēšanai, izmantojot ievešanas atļauju sistēmu (2), piemēro, neskarot papildu nosacījumus vai atkāpes, kas varētu tikt paredzētas attiecīgās nozaru regulās. Konkrēti, lai nodrošinātu Kopienas tirgus vienmērīgu apgādi, ir jāsaglabā intervāli, kādos iesniedzami ievešanas atļauju pieteikumi, kas paredzēti Komisijas 2006. gada 28. jūnija Regulā (EK) Nr. 950/2006, ar ko 2006./2007., 2007./2008. un 2008./2009. tirdzniecības gadam nosaka sīki izstrādātus piemērošanas noteikumus cukura produktu ievešanai un rafinēšanai atbilstīgi dažām tarifu kvotām un preferenču nolīgumiem (3), un tādējādi jāparedz attiecīgas atkāpes no Regulas (EK) Nr. 1301/2006 6. panta 1. punkta.

(4)

Lai atvieglotu pārvaldību un nodrošinātu ievesto daudzumu uzraudzību un kontroli, tā cukura ievešanas atļauju derīguma termiņš, uz kuru attiecas ievedmuitas nodokļa piemērošanas apturēšana, jāierobežo līdz 2006./2007. tirdzniecības gada beigām un ievešanas atļaujas jāizsniedz tikai rūpnieciskā cukura izlietotājiem. Tā kā pēdējie nav noteikti iesaistīti tirdzniecībā ar trešām valstīm, tad jāatkāpjas no Regulas (EK) Nr. 1301/2006 5. panta.

(5)

Noteikumi par šīs rūpnieciskās izejvielas pārvaldību un pārstrādātāju pienākumi, kurus tiem uzliek ar Komisijas 2006. gada 29. jūnija Regulu (EK) Nr. 967/2006, ar ko nosaka sīki izstrādātus piemērošanas noteikumus Padomes Regulai (EK) Nr. 318/2006 attiecībā uz cukura produkciju, kura pārsniedz kvotu (4), jāpiemēro tiem cukura daudzumiem, ko ieved saskaņā ar šo regulu.

(6)

Cukura pārvaldības komiteja nav sniegusi atzinumu tās priekšsēdētāja noteiktajā termiņā,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Ievedmuitas nodokļa iekasēšanas apturēšana

1.   Par 2006./2007. tirdzniecības gadu aptur ievedmuitas nodokļa piemērošanu attiecībā uz 200 000 tonnām baltā cukura ar KN kodu 1701 99 10.

2.   Cukuru, ko ieved saskaņā ar šo regulu, tieši izlieto to produktu ražošanai, kuri uzskaitīti Regulas (EK) Nr. 967/2006 pielikumā.

2. pants

Ievešanas atļaujas

1.   Ja vien šajā regulā nav noteikts citādi, cukura ievedumiem, kas veikti saskaņā ar šo regulu, piemēro tos noteikumus par ievešanas atļaujām, kuri noteikti ar Regulu (EK) Nr. 950/2006, un Regulas (EK) Nr. 1301/2006 noteikumus.

Tomēr ievešanas atļaujas ir derīgas līdz otrā mēneša beigām pēc to faktiskās izdošanas Komisijas Regulas (EK) Nr. 1291/2000 (5) 23. panta 2. punkta nozīmē un vēlākais līdz 2007. gada 30. septembrim.

2.   Atkāpjoties no Regulas (EK) Nr. 1301/2006 5. panta, ievešanas atļaujas pieteikumu attiecībā uz daudzumu, kas minēts 1. panta 1. punktā, var iesniegt tikai pārstrādātājs Regulas (EK) Nr. 967/2006 2. panta d) punkta nozīmē.

3.   Atkāpjoties no Regulas (EK) Nr. 1301/2006 6. panta 1. punkta, ievešanas atļaujas pieteikumus iesniedz katru nedēļu, no pirmdienas līdz piektdienai, no Regulas (EK) Nr. 950/2006 4. panta 5. punktā minētās dienas līdz dienai, kad tiek pārtraukta atļauju izdošana, kā norādīts minētās regulas 5. panta 3. punkta otrajā daļā. Pieteikuma iesniedzējs var iesniegt tikai vienu atļaujas pieteikumu nedēļā.

3. pants

Regulas (EK) Nr. 967/2006 piemērošana

Regulas (EK) Nr. 967/2006 11., 12. un 13. pantu piemēro attiecībā uz cukura daudzumiem, kas ievesti saskaņā ar šo regulu.

4. pants

Pārstrādātāja pienākumi

1.   Pārstrādātājs iesniedz attiecīgās dalībvalsts kompetentajām iestādēm apliecinājumu par to, ka daudzumi, kas ievesti saskaņā ar šo regulu, ir tikuši izlietoti to produktu ražošanai, kuri minēti 1. panta 2. punktā, un saskaņā ar apstiprinājumu, kas minēts Regulas (EK) Nr. 967/2006 5. pantā. Apliecinājumam konkrēti jāizmanto tas reģistros iekļautais ieraksts par attiecīgo produktu daudzumiem, ko izdara automātiski ražošanas procesa laikā vai pēc tā pabeigšanas.

2.   Ja pārstrādātājs nav sniedzis 1. punktā minēto apliecinājumu pirms trešā mēneša beigām pēc ieveduma veikšanas, tad par katru kavējuma dienu tam jāsamaksā 5 euro liela soda nauda par vienu attiecīgā ievestā daudzuma tonnu.

3.   Ja pārstrādātājs nav iesniedzis 1. punktā minēto apliecinājumu pirms piektā mēneša beigām pēc ieveduma veikšanas, tad attiecīgo daudzumu Regulas (EK) Nr. 967/2006 13. panta piemērošanas nolūkos uzskata par tādu deklarētu daudzumu, kas pārsniedz faktisko daudzumu.

5. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā trešajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2007. gada 23. februārī

Komisijas vārdā

Komisijas locekle

Mariann FISCHER BOEL


(1)  OV L 58, 28.2.2006., 1. lpp. Regulā grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 2011/2006 (OV L 384, 29.12.2006., 1. lpp.).

(2)  OV L 238, 1.9.2006., 13. lpp.

(3)  OV L 178, 1.7.2006., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 2031/2006 (OV L 414, 30.12.2006., 43. lpp.).

(4)  OV L 176, 30.6.2006., 22. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1913/2006 (OV L 365, 21.12.2006., 52. lpp.).

(5)  OV L 152, 24.6.2000., 1. lpp.


24.2.2007   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 57/8


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 190/2007

(2007. gada 23. februāris),

ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 1819/2004, ar ko atkāpjas no Regulas (EK) Nr. 1342/2003 par rūpīgo pārbaužu posmu attiecībā uz labības, rīsu un graudaugu produktu izvešanas atļauju izsniegšanu

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2003. gada 29. septembra Regulu (EK) Nr. 1784/2003 par labības nozares tirgus kopīgo organizāciju (1), un jo īpaši tās 9. panta 2. punktu un tās 18. pantu,

ņemot vērā Padomes 2003. gada 29. septembra Regulu (EK) Nr. 1785/2003 par rīsu tirgus kopīgo organizāciju (2), un jo īpaši tās 10. panta 2. punktu un tās 19. pantu,

tā kā:

(1)

Saskaņā ar 8. panta 1. punkta pirmo daļu Komisijas 2003. gada 28. jūlija Regulā (EK) Nr. 1342/2003 par īpašiem sīki izstrādātiem noteikumiem ievešanas un izvešanas atļauju sistēmas piemērošanai attiecībā uz labību un rīsiem (3) izvešanas atļaujas šajā pantā minētajiem produktiem izsniedz trešajā darba dienā pēc pieteikuma iesniegšanas ar nosacījumu, ka šajā laikā netiek veikti nekādi īpaši pasākumi. Lai ņemtu vērā apgādes situāciju Kopienas graudaugu un rīsu tirgū 2004./2005. tirdzniecības gadā, ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 1819/2004 (4) ieviesa atkāpi no šā noteikuma. Saskaņā ar šo atkāpi, ja kompensācijas summa ir vienāda ar nulli, minētās atļaujas izsniedz pieteikuma iesniegšanas dienā.

(2)

Ņemot vērā to, ka tirgus apstākļi, kuri attaisnoja šo atkāpi, ir mainījušies, jāatceļ Regula (EK) Nr. 1819/2004.

(3)

Labības pārvaldības komiteja nav sniegusi atzinumu tās priekšsēdētāja noteiktajā termiņā,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Atceļ Regulu (EK) Nr. 1819/2004.

2. pants

Šī regula stājas spēkā trešajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2007. gada 23. februārī

Komisijas vārdā

Komisijas locekle

Mariann FISCHER BOEL


(1)  OV L 270, 21.10.2003., 78. lpp. Regulā grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 1154/2005 (OV L 187, 19.7.2005., 11. lpp.).

(2)  OV L 270, 21.10.2003., 96. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 797/2006 (OV L 144, 31.5.2006., 1. lpp.).

(3)  OV L 189, 29.7.2003., 12. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1996/2006 (OV L 398, 30.12.2006., 1. lpp.).

(4)  OV L 320, 21.10.2004., 13. lpp.


24.2.2007   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 57/9


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 191/2007

(2007. gada 23. februāris)

par B sistēmas izvešanas atļauju izdošanu augļu un dārzeņu nozarē (citroni)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1996. gada 28. oktobra Regulu (EK) Nr. 2200/96 par augļu un dārzeņu tirgus kopējo organizāciju (1),

ņemot vērā Komisijas 2001. gada 8. oktobra Regulu (EK) Nr. 1961/2001 par sīki izstrādātiem izpildes noteikumiem Padomes Regulai (EK) Nr. 2200/96 attiecībā uz eksporta kompensācijām augļu un dārzeņu tirgus nozarē (2), un jo īpaši tās 6. panta 6. punktu,

tā kā:

(1)

Komisijas Regulā (EK) Nr. 1510/2006 (3) noteikti orientējošie daudzumi, attiecībā uz ko var piešķirt B sistēmas izvešanas atļaujas.

(2)

Ņemot vērā informāciju, kas uz šodienu ir Komisijas rīcībā, attiecībā uz citroniem orientējošie daudzumi, kas paredzēti tekošajam izvešanas periodam, drīzumā var tikt pārsniegti. Šis pārsniegums kaitētu eksporta kompensāciju režīma nevainojamai darbībai augļu un dārzeņu nozarē.

(3)

Lai izlabotu šo situāciju, būtu jānoraida B sistēmas atļauju pieteikumi attiecībā uz citroniem, kas izvesti pēc 2007. gada 23. februāra, līdz tekošā izvešanas perioda beigām,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Attiecībā uz citroniem B sistēmas izvešanas atļauju pieteikumus, kas iesniegti saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1510/2006 1. pantu, kam produktu izvešanas deklarācija pieņemta pēc 2007. gada 23. februāra un pirms 1. marta, noraida.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2007. gada 24. februārī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2007. gada 23. februārī

Komisijas vārdā —

lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektors

Jean-Luc DEMARTY


(1)  OV L 297, 21.11.1996., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 47/2003 (OV L 7, 11.1.2003., 64. lpp.).

(2)  OV L 268, 9.10.2001., 8. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 386/2005 (OV L 62, 9.3.2005., 3. lpp.).

(3)  OV L 280, 12.10.2006., 16. lpp.


II Tiesību akti, kas pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana nav obligāta

LĒMUMI

Padome

24.2.2007   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 57/10


PADOMES LĒMUMS

(2007. gada 30. janvāris),

ar kuru pagarina termiņu Lēmumam 2000/91/EK, ar ko Dānijas Karalistei un Zviedrijas Karalistei atļauj piemērot pasākumu, atkāpjoties no 17. panta Padomes Sestajā direktīvā 77/388/EEK par to, kā saskaņojami dalībvalstu tiesību akti par apgrozījuma nodokļiem

(2007/132/EK)

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes Direktīvu 2006/112/EK (2006. gada 28. novembris) par kopējo pievienotās vērtības nodokļa sistēmu (1), un jo īpaši tās 395. panta 1. punktu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu,

tā kā:

(1)

Dānija un Zviedrija vēstulēs, kas 2006. gada 22. martā reģistrētas Komisijas Ģenerālsekretariātā, lūdza atļauju pagarināt termiņu atkāpei, kas piešķirta ar Padomes Lēmumu 2000/91/EK (2000. gada 24. janvāris), ar ko Dānijas Karalistei un Zviedrijas Karalistei atļauj piemērot pasākumu, atkāpjoties no 17. panta Padomes Sestajā direktīvā (77/388/EEK) par to, kā saskaņojami dalībvalstu tiesību akti par apgrozījuma nodokļiem (2).

(2)

Saskaņā ar 27. panta 2. punktu Padomes Sestajā direktīvā (77/388/EEK) (1977. gada 17. maijs) par to, kā saskaņojami dalībvalstu tiesību akti par apgrozījuma nodokļiem – Kopēja pievienotās vērtības nodokļu sistēma: vienota aprēķinu bāze (3), Komisija ar 2006. gada 4. oktobra vēstuli informēja citas dalībvalstis par Dānijas un Zviedrijas lūgumu. Komisija ar 2006. gada 5. oktobra vēstuli Dānijai un Zviedrijai paziņoja, ka tās rīcībā ir visa informācija, ko tā uzskata par vajadzīgu lūguma izvērtēšanai.

(3)

Minētie termiņi attiecas uz pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – “PVN”) atgūšanu, kas ieturēts no maksas par Dāniju un Zviedriju savienojošā Ērezunda tilta izmantošanu. Saskaņā ar PVN noteikumiem par pakalpojuma sniegšanas vietu attiecībā uz nekustamo īpašumu daļu no PVN, kas ieturēts no maksas par Ērezunda tilta izmantošanu, saņem Dānija, bet daļu – Zviedrija.

(4)

Atkāpjoties no Direktīvas 77/388/EEK 17. panta noteikumiem, kā izklāstīts tās 28.f panta redakcijā, kurā paredzēts, ka ar nodokli apliekamām personām tiesības atskaitīt PVN vai saņemt tā kompensāciju jāīsteno dalībvalstī, kurā samaksāts PVN, Dānijai un Zviedrijai piešķīra atļauju ieviest īpašu pasākumu, ar ko nodokļu maksātājiem tiek nodrošināta iespēja PVN atgūt no vienas pārvaldes iestādes.

(5)

Tā kā līdz minētajam datumam nebūs iespējams pieņemt noteikumus saskaņā ar Komisijas priekšlikumu Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvu 77/388/EEK attiecībā uz noteikumiem par tiesībām veikt PVN atskaitījumus, pamatojoties uz Direktīvas 77/388/EEK 17. panta 6. punkta pirmo daļu, un uzskatot, ka juridiskā situācija un fakti, uz kuru pamata ar Lēmumu 2000/91/EK piešķirta atļauja, nav mainījušies, atļauja ir jāpagarina.

(6)

Direktīva 77/388/EEK ir pārstrādāta un atcelta ar Direktīvu 2006/112/EK. Atsauces uz pirmo no minētajām direktīvām uzskata par atsaucēm uz otro no minētajām direktīvām.

(7)

Atkāpei nav negatīvas ietekmes uz Kopienas pašu resursiem, ko veido PVN ieņēmumi.

(8)

Ņemot vērā jautājuma steidzamību un nolūkā izvairīties no juridiskām nepilnībām, ir obligāti jāpiešķir izņēmums attiecībā uz sešu nedēļu termiņu, kas minēts I daļas 3. punktā Protokolā par valstu parlamentu lomu Eiropas Savienībā, kurš pievienots Līgumam par Eiropas Savienību un Eiropas Kopienu dibināšanas līgumiem,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Lēmuma 2000/91/EK 2. pantu aizstāj ar šādu tekstu:

“2. pants

Šī atļauja zaudē spēku 2013. gada 31. decembrī.”

2. pants

Šo lēmumu piemēro no 2007. gada 1. janvāra.

3. pants

Šis lēmums ir adresēts Dānijas Karalistei un Zviedrijas Karalistei.

Briselē, 2007. gada 30. janvārī

Padomes vārdā

priekšsēdētājs

P. STEINBRÜCK


(1)  OV L 347, 11.12.2006., 1. lpp. Direktīvā grozījumi izdarīti ar Direktīvu 2006/138/EK (OV L 384, 29.12.2006., 92. lpp.).

(2)  OV L 28, 3.2.2000., 38. lpp. Lēmumā jaunākie grozījumi izdarīti ar Lēmumu 2003/65/EK (OV L 25, 30.1.2003., 40. lpp.).

(3)  OV L 145, 13.6.1977., 1. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Direktīvu 2006/98/EK (OV L 363, 20.12.2006., 129. lpp.).


24.2.2007   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 57/12


PADOMES LĒMUMS

(2007. gada 30. janvāris),

ar ko Igaunijai, Slovēnijai, Zviedrijai un Apvienotajai Karalistei atļauj piemērot īpašu pasākumu, atkāpjoties no 167. panta Direktīvā 2006/112/EEK par kopējo pievienotās vērtības nodokļa sistēmu

(2007/133/EK)

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes Direktīvu 2006/112/EEK (2006. gada 28. novembris) par kopējo pievienotās vērtības nodokļa sistēmu (1), un jo īpaši tās 395. panta 1. punktu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu,

tā kā:

(1)

Saskaņā ar 27. pantu Padomes Sestajā direktīvā 77/388/EEK (1977. gada 17. maijs) par to, kā saskaņojami dalībvalstu tiesību akti par apgrozījuma nodokļiem – Kopēja pievienotās vērtības nodokļu sistēma: vienota aprēķinu bāze (2), ar Padomes Lēmumu 97/375/EK (3) Apvienotajai Karalistei atļauj, atkāpjoties no minētās direktīvas 17. panta 1. punkta, un lai kā izvēles iespēju izmantotu shēmu, atbilstīgi kurai nodokli uzskaita, pamatojoties uz samaksātajiem un saņemtajiem naudas līdzekļiem (naudas līdzekļu uzskaite), atlikt tiesības atskaitīt PVN kā priekšnodokli nodokļa maksātājiem, kuri uzskaita par veiktajām piegādēm budžetā maksājamo PVN pēc tam, kad no klienta saņemts maksājums par noteikto cenu, saskaņā ar minētās direktīvas 10. panta 2. punkta trešās daļas otro ievilkumu, kamēr piegādātājam nav samaksāts priekšnodoklis.

(2)

Apvienotā Karaliste vēstulē, kas 2006. gada 26. janvārī reģistrēta Komisijas Ģenerālsekretariātā, lūdza uz trīs gadiem pagarināt minēto atkāpi no Direktīvas 77/388/EEK 17. panta 1. punkta. Apvienotā Karaliste lūdza arī palielināt apgrozījuma ierobežojumu naudas līdzekļu uzskaites shēmai no GBP 660 000 līdz GBP 1 350 000.

(3)

Igaunija vēstulē, kas 2006. gada 31. augustā reģistrēta Komisijas Ģenerālsekretariātā, lūdza atļauju piemērot atkāpi no Direktīvas 77/388/EEK 17. panta 1. punkta, lai ļautu nodokļa maksātājam atskaitīt PVN pēc tam, kad ir samaksāts piegādātājam. Šo atskaitīšanas atlikšanu saskaņā ar minētās direktīvas 10. panta 2. punkta trešo daļu piemēros tikai saistībā ar vienkāršoto naudas līdzekļu uzskaites shēmu, saskaņā ar kuru nodokļa maksātāji uzskaita par veiktajām piegādēm budžetā maksājamo PVN pēc tam, kad saņēmušas maksājumus no klientiem. Igaunija lūdza, lai naudas līdzekļu uzskaites shēmu attiecinātu tikai uz nodokļa maksātājiem, kas atbilstīgi Igaunijas tiesību aktiem atzīti par viena īpašnieka uzņēmumu.

(4)

Slovēnija vēstulē, kas 2006. gada 27. jūnijā reģistrēta Komisijas Ģenerālsekretariātā, lūdza atļauju piemērot atkāpi no Direktīvas 77/388/EEK 17. panta 1. punkta, lai ļautu nodokļa maksātājam atskaitīt PVN pēc tam, kad ir samaksāts piegādātājam. Šo atskaitīšanas atlikšanu saskaņā ar minētās direktīvas 10. panta 2. punkta trešo daļu piemēros tikai saistībā ar vienkāršoto naudas līdzekļu uzskaites shēmu, saskaņā ar kuru nodokļa maksātāji uzskaita par veiktajām piegādēm budžetā maksājamo PVN pēc tam, kad saņēmušas maksājumus no klientiem. Slovēnija lūdza, lai apgrozījuma ierobežojums vienkāršotajai naudas līdzekļu uzskaites shēmai tiktu noteikts EUR 208 646 apmērā.

(5)

Zviedrija vēstulē, kas 2006. gada 6. aprīlī reģistrēta Komisijas Ģenerālsekretariātā, lūdza atļauju piemērot atkāpi no Direktīvas 77/388/EEK 17. panta 1. punkta, lai ļautu nodokļa maksātājam atskaitīt PVN pēc tam, kad ir samaksāts piegādātājam. Šo atskaitīšanas atlikšanu saskaņā ar minētās direktīvas 10. panta 2. punkta trešo daļu piemēros tikai saistībā ar vienkāršoto naudas līdzekļu uzskaites shēmu, saskaņā ar kuru nodokļa maksātāji uzskaita par veiktajām piegādēm budžetā maksājamo PVN pēc tam, kad saņēmušas maksājumus no klientiem. Zviedrija lūdza, lai apgrozījuma ierobežojums vienkāršotajai naudas līdzekļu uzskaites shēmai tiktu noteikts SEK 3 000 000 apmērā.

(6)

Saskaņā ar Direktīvas 77/388/EEK 27. panta 2. punktu Komisija informēja pārējās dalībvalstis 2006. gada 6. oktobra vēstulē par Igaunijas izteikto lūgumu, 2006. gada 6. oktobra vēstulē par Slovēnijas izteikto lūgumu, 2006. gada 4. oktobra vēstulē par Zviedrijas izteikto lūgumu un 2006. gada 6. oktobra vēstulē par Apvienotās Karalistes izteikto lūgumu. Komisija 2006. gada 6. oktobra vēstulē paziņoja Zviedrijai un 2006. gada 9. oktobra vēstulē – Igaunijai, Slovēnijai un Apvienotajai Karalistei par to, ka Komisijas rīcībā ir visa informācija, ko tā uzskata par nepieciešamu šo valstu izteikto lūgumu novērtēšanai.

(7)

Direktīva 77/388/EEK ir pārstrādāta un atcelta ar Direktīvu 2006/112/EK. Atsauces uz pirmo no minētajām direktīvām uzskata par atsaucēm uz otro no minētajām direktīvām.

(8)

Naudas līdzekļu uzskaites shēma ir vienkāršošanas pasākums maziem un vidējiem uzņēmumiem. Attiecībā uz Apvienoto Karalisti vienkāršotās shēmas apgrozījuma ierobežojuma palielināšana ļaus lielākam skaitam uzņēmumu izvēlēties šo shēmu. Ar šo palielināšanu iespēja izmantot shēmu tiktu dota vēl 57 000 uzņēmumiem. Igaunijas lūgtā atkāpe 5 700 uzņēmumiem dotu iespēju izmantot naudas līdzekļu uzskaites shēmu. Slovēnijas gadījumā 62 000 uzņēmumi varēs izvēlēties iespēju izmantot naudas līdzekļu uzskaites shēmu. Zviedrijā shēma būs pieejama 630 000 uzņēmumiem.

(9)

Igaunijas, Slovēnijas, Zviedrijas un Apvienotās Karalistes atkāpes var pieņemt, ņemot vērā to uzņēmumu procentuālo daļu, kuri būtu tiesīgi izvēlēties šo vienkāršoto shēmu, un ierobežoto darbības termiņu.

(10)

Tā kā nodokļa maksātājiem, kas līdz tam piemērojuši izvēles iespējas shēmu, vajadzētu būt iespējai turpināt izmantot to bez pārtraukuma, Apvienotajai Karalistei dotā atļauja būtu jāpiemēro no Lēmuma 97/375/EK termiņa beigām. Attiecīgajām dalībvalstīm izvēles iespējas shēmu būtu jāļauj darīt pieejamu no 2007. gada 1. janvāra, jo tas arī ļautu vairāk nodokļa maksātājiem pielāgot shēmu no uzskaites gada sākuma.

(11)

Šī atkāpe neietekmē dalībvalstu nodokļu ieņēmumu kopējo apjomu, kas iekasēts galīgā patēriņa posmā, un tādējādi tai nav negatīvas ietekmes uz Eiropas Kopienu pašu resursiem, kas uzkrāti no PVN.

(12)

Ņemot vērā jautājuma steidzamību un nolūkā izvairīties no juridiskām nepilnībām, ir obligāti jāpiešķir izņēmums attiecībā uz sešu nedēļu termiņu, kas minēts I daļas 3. punktā Protokolā par valstu parlamentu lomu Eiropas Savienībā, kurš pievienots Līgumam par Eiropas Savienību un Eiropas Kopienu dibināšanas līgumiem,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Atkāpjoties no 167. panta Direktīvā 2006/112/EEK, Igaunijai, Slovēnijai, Zviedrijai un Apvienotajai Karalistei atļauts atlikt priekšnodokļa atskaitīšanas tiesības nodokļa maksātājiem, kā noteikts otrajā daļā, kamēr priekšnodoklis nav samaksāts to piegādātājiem.

Attiecīgajiem nodokļa maksātājiem jāizmanto shēma, saskaņā ar kuru tie uzskaita par veiktajām piegādēm budžetā maksājamo PVN pēc tam, kad saņēmuši maksājumus no klientiem. To gada apgrozījums nedrīkst pārsniegt EUR 208 646 Slovēnijā, SEK 3 000 000 Zviedrijā un GBP 1 350 000 Apvienotajā Karalistē, vai – Igaunijas gadījumā – tiem jābūt reģistrētiem kā viena īpašnieka uzņēmumiem.

2. pants

Lēmums 97/375/EK tiek atcelts.

3. pants

Šo lēmumu piemēro no 2007. gada 1. janvāra līdz 2009. gada 31. decembrim.

4. pants

Šis lēmums ir adresēts Igaunijas Republikai, Slovēnijas Republikai, Zviedrijas Karalistei un Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotajai Karalistei.

Briselē, 2007. gada 30. janvārī

Padomes vārdā

priekšsēdētājs

P. STEINBRÜCK


(1)  OV L 347, 11.12.2006., 1. lpp. Direktīvā grozījumi izdarīti ar Direktīvu 2006/138/EK (OV L 384, 29.12.2006., 92. lpp.).

(2)  OV L 145, 13.6.1977., 1. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Direktīvu 2006/98/EK (OV L 363, 20.12.2006., 129. lpp.).

(3)  OV L 158, 17.6.1997., 43. lpp. Lēmumā jaunākie grozījumi izdarīti ar Lēmumu 2003/909/EK (OV L 342, 30.12.2003., 49. lpp.).


Komisija

24.2.2007   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 57/14


KOMISIJAS LĒMUMS

(2007. gada 2. februāris),

ar ko izveido Eiropas Pētniecības padomi

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(2007/134/EK)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 18. decembra Lēmumu Nr. 1982/2006/EK par Eiropas Kopienas Septīto pamatprogrammu pētniecībai, tehnoloģiju attīstībai un demonstrējumu pasākumiem (2007.–2013. gads) (1), un jo īpaši tā 2. un 3. pantu,

ņemot vērā Padomes 2006. gada 19. decembra Lēmumu 2006/972/EK par īpašo programmu “Idejas”, ar ko īsteno Eiropas Kopienas Septīto pamatprogrammu pētniecībai, tehnoloģiju attīstībai un demonstrāciju pasākumiem (2007.–2013.) (2), un jo īpaši tā 4. panta 2. un 3. punktu,

tā kā:

(1)

Saskaņā ar Septīto pamatprogrammu īpašās programmas “Idejas” mērķis ir visās zinātnes, tehnoloģiju un pētniecības jomās atbalstīt pētnieku ierosinātus “progresīvus” pētījumus, ko tie veic par tēmām pēc savas izvēles.

(2)

Lēmums 2006/972/EK nosaka, ka Komisijai ir jāizveido Eiropas Pētniecības padome (turpmāk tekstā “EPP”), kas būs līdzeklis īpašās programmas “Idejas” īstenošanai.

(3)

Saskaņā ar 4. panta 3. punktu Lēmumā 2006/972/EK EPP sastāv no neatkarīgas zinātniskās padomes (turpmāk tekstā “zinātniskā padome”), kuru atbalsta īpaša īstenošanas struktūra.

(4)

Zinātniskās padomes sastāvā strādā Komisijas iecelti vispieredzējušākie zinātnieki, inženieri un pētnieki, kuri darbojas kā privātpersonas un nav atkarīgi no jebkādas ārējās ietekmes. Tā darbojas saskaņā ar pilnvarām, kas paredzētas 5. pantā Padomes Lēmumā 2006/972/EK, un vienīgi īpašās programmas “Idejas” zinātnisko, tehnoloģisko un pētniecisko mērķu sasniegšanai.

(5)

Zinātniskā padome neatkarīgi ievēlēs ģenerālsekretāru, kurš darbosies tās pakļautībā. Ģenerālsekretārs cita starpā palīdzēs zinātniskajai padomei nodrošināt efektīvu sadarbību ar īpašo īstenošanas struktūru un Komisiju, uzraudzīt to, cik efektīvi īpašā īstenošanas struktūra īsteno tās stratēģiju un nostāju.

(6)

Zinātniskā padome darbosies saskaņā ar zinātnes izcilības, autonomijas, efektivitātes un pārskatāmības principiem. Komisijai jāgarantē zinātniskās padomes autonomija un integritāte un jānodrošina tās pienācīga darbība.

(7)

Noteikumi par to, kā zinātniskās padomes locekļi var izpaust informāciju, ir jāparedz, neierobežojot Komisijas noteikumus par drošību, kuri izklāstīti pielikumā Komisijas Lēmumam 2001/844/EK, EOTK, Euratom  (3).

(8)

Personas datus par zinātniskās padomes locekļiem apstrādā saskaņā ar noteikumiem, kas izklāstīti Eiropas Parlamenta un Padomes 2000. gada 18. decembra Regulā (EK) Nr. 45/2001 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi Kopienas iestādēs un struktūrās un par šādu datu brīvu apriti (4).

(9)

Tika izveidota neatkarīga augsta līmeņa ekspertu komiteja, lai noteiktu zinātniskās padomes dibinātājus. Pēc plašām konsultācijām zinātnieku un pētnieku aprindās šī komiteja sagatavoja ieteikumus, pirmkārt, par nosacījumiem un kritērijiem, kas piemērojami zinātniskās padomes locekļu izvirzīšanai, un otrkārt, par dibinātāju kandidatūrām.

(10)

Īpašā īstenošanas struktūra ir jānodibina kā ārēja struktūra – izpildaģentūra, kas jāizveido ar atsevišķu tiesību aktu saskaņā ar Padomes 2002. gada 19. decembra Regulu (EK) Nr. 58/2003, ar ko nosaka statūtus izpildaģentūrām, kurām uztic konkrētus Kopienas programmu pārvaldības uzdevumus (5).

(11)

Līdz šīs izpildaģentūras izveidošanai un darbības uzsākšanai tās īstenošanas uzdevumus veiks īpašs Komisijas dienests.

(12)

Šā lēmuma ietekmi uz budžetu ņems vērā, pieņemot lēmumu par finansējumu saistībā ar īpašo programmu “Idejas” un izstrādājot tiesību akta finanšu pārskatu Komisijas priekšlikumam par ārējo struktūru,

IR NOLĒMUSI ŠĀDI.

1.   NODAĻA

EIROPAS PĒTNIECĪBAS PADOME

1. pants

Izveidošana

Ar šo laika posmam no šā lēmuma spēkā stāšanās dienas līdz 2013. gada 31. decembrim izveido Eiropas Pētniecības padomi īpašās programmas “Idejas” īstenošanai. Tā sastāv no zinātniskās padomes un īpašas īstenošanas struktūras, kā norādīts turpmāk.

2.   NODAĻA

ZINĀTNISKĀ PADOME

2. pants

Izveidošana

Ar šo izveido zinātnisko padomi.

3. pants

Uzdevumi

1.   Zinātniskās padomes uzdevumi ir minēti Lēmuma 2006/972/EK 5. panta 3. punktā.

2.   Zinātniskā padome cita starpā izstrādās vispārējo zinātnisko stratēģiju, tā ir pilnvarota pieņemt lēmumus par finansējamiem pētniecības veidiem saskaņā ar Lēmuma 2006/972/EK 6. panta 6. punktu un garantēs darbības kvalitāti no zinātniskā viedokļa. Tās uzdevumi ir jo īpaši ikgadējās darba programmas izstrāde, salīdzinošā novērtējuma procesa izveide, kā arī īpašās programmas “Idejas” īstenošanas uzraudzība un kvalitātes kontrole, neierobežojot Komisijas atbildību.

4. pants

Dalība

1.   Zinātniskajā padomē ir ne vairāk kā 22 locekļi.

2.   Zinātniskajā padomē darbosies Eiropas zinātnes aprindu vispieredzējušākie pārstāvji ar attiecīgām zināšanām, nodrošinot pētniecības veidu dažādību, un tie darbosies kā privātpersonas neatkarīgi no politiskajām vai citām interesēm.

3.   Zinātniskās padomes dibinātāji, kas ir izvirzīti, pamatojoties uz I pielikumā minētajiem noteikumiem un kritērijiem, un ir minēti II pielikumā, ar šo ir iecelti.

4.   Nākamos locekļus ieceļ Komisija, pamatojoties uz I pielikumā minētajiem nosacījumiem un kritērijiem, kandidātu noteikšanā ievērojot neatkarīgu un pārskatāmu procedūru, kas ir saskaņota ar zinātnisko padomi un paredz konsultēšanos ar zinātnieku aprindām un ziņojumu Parlamentam un Padomei. Nākamo iecelto padomes locekļu vārdus publicē saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 45/2001.

5.   Padomes locekļiem ir jāpilda pienākumi neatkarīgi no jebkādas ārējās ietekmes. Viņiem ir savlaicīgi jāinformē Komisija par jebkādu interešu konfliktu, kas varētu apdraudēt viņu objektivitāti.

6.   Padomes locekļus ieceļ uz četriem gadiem, šo termiņu var pagarināt vienu reizi rotācijas kārtībā, kas nodrošina zinātniskās padomes darba nepārtrauktību. Tomēr padomes locekli var iecelt uz mazāku termiņu, lai nodrošinātu padomes locekļu pakāpenisku rotāciju. Padomes locekļi saglabā amatu līdz brīdim, kad tos nomaina vai beidzas to pilnvaru termiņš.

7.   Ja padomes loceklis atkāpjas no amata vai beidzas viņa pilnvaru termiņš, ko nevar pagarināt, Komisijai ir jāieceļ jauns padomes loceklis.

8.   Izņēmuma gadījumos, lai nodrošinātu zinātniskās padomes vienotību un/vai nepārtrauktību, Komisija pēc savas ierosmes var pārtraukt padomes locekļa pilnvaru termiņu.

9.   Zinātniskās padomes locekļi nesaņem atlīdzību par savu darbību.

5. pants

Darbības principi un metodes

1.   Zinātniskā padome darbojas autonomi un neatkarīgi.

2.   Vajadzības gadījumā zinātniskā padome konsultējas ar zinātnieku, inženieru un pētnieku aprindām.

3.   Zinātniskā padome darbojas vienīgi, lai sasniegtu īpašās programmas “Idejas” mērķus zinātnes, tehnoloģiju un pētniecības jomās. Tā darbojas godīgi un godprātīgi, pilda savus pienākumus efektīvi un ar vislielāko iespējamo pārskatāmību.

4.   Zinātniskā padome par savu darbību ir atbildīga Komisijai, nepārtraukti uztur ciešus sakarus ar to un īpašo īstenošanas struktūru, veic visus tam vajadzīgos pasākumus.

5.   Padomes darbības laikā iegūto informāciju nedrīkst izpaust, ja Komisija vai zinātniskās padomes priekšsēdētājs uzskata, ka minētā informācija attiecas uz konfidenciāliem jautājumiem.

6.   Komisija sniedz informāciju un atbalstu, kas vajadzīgs zinātniskās padomes darbībai un ļauj tai darboties autonomi un neatkarīgi.

7.   Zinātniskā padome regulāri sniedz pārskatu Komisijai un nodrošina informāciju un palīdzību, kas nepieciešama Komisijas obligāto pārskatu (t.i., gada pārskats, gada darbības pārskats) sagatavošanai.

6. pants

Darbība

1.   Zinātniskā padome no tās locekļu vidus ievēl vienu priekšsēdētāju un divus priekšsēdētāja vietniekus, kuri saskaņā ar padomes reglamentu pārstāv padomi un vada un palīdz tās darba organizācijā, tostarp sagatavojot sēžu dienas kārtību un dokumentus.

2.   Zinātniskās padomes priekšsēdētājs un priekšsēdētāja vietnieki ir tiesīgi ieņemt attiecīgi Eiropas pētniecības padomes priekšsēdētāja un priekšsēdētāja vietnieka amatus.

3.   Zinātniskā padome pieņem savu reglamentu, kurā ir ietverti sīki izstrādāti noteikumi attiecībā uz 1. pantā minētajām vēlēšanām, kā arī rīcības kodeksu, kurā paredzēta rīcība iespējamā interešu konflikta gadījumā.

4.   Zinātniskā padome tiekas sēdēs tik bieži, cik vajadzīgs tās darbam.

5.   Zinātniskās padomes priekšsēdētājs var pieņemt lēmumu sasaukt sēdes slēgtam dalībnieku lokam.

7. pants

EPP ģenerālsekretārs

1.   Zinātniskā padome neatkarīgi ievēl ģenerālsekretāru, kurš darbojas tās pakļautībā. Ģenerālsekretārs cita starpā palīdzēs zinātniskajai padomei efektīvu sakaru uzturēšanā ar Komisiju un īpašo īstenošanas struktūru.

2.   Ģenerālsekretāra pienākumus nosaka zinātniskā padome. Viņa pienākums ir uzraudzīt, cik efektīvi īpašā īstenošanas struktūra īsteno zinātniskās padomes pieņemto stratēģiju un nostāju.

3.   Atbalsts ģenerālsekretāra amata izveidei un tā darbībai jāsniedz ar īpašās programmas “Idejas” palīdzību.

4.   Ģenerālsekretāra pilnvaru termiņš nepārsniedz 30 mēnešus, un to var pagarināt vienu reizi.

8. pants

Sanāksmju izdevumu segšana

1.   Atbilstīgi Komisijas noteikumiem par kompensācijām neatkarīgiem ekspertiem Komisija zinātniskās padomes locekļiem atlīdzina ceļa izdevumus un vajadzības gadījumā – uzturēšanās izdevumus, kas nepieciešami to darbības veikšanai. Ceļa izdevumus un uzturēšanās izdevumus saistībā ar citām sanāksmēm, kas vajadzīgas zinātniskās padomes darbībai, var atlīdzināt arī Komisija, iepriekš apstiprinot šādus izdevumus; tas attiecas uz sanāksmēm, kurās piedalās zinātniskās padomes locekļi un neatkarīgie eksperti, un ieinteresētās personas.

2.   Sanāksmju izdevumus atlīdzina, pamatojoties uz zinātniskās padomes ikgadēju pieprasījumu, neierobežojot Komisijas atbildību.

3.   NODAĻA

9. pants

Īpašā īstenošanas struktūra

Īpašo īstenošanas struktūru nodibina kā ārēju struktūru; līdz ārējas struktūras izveidošanai un darbības uzsākšanai tās īstenošanas uzdevumus veiks īpašs Komisijas dienests.

4.   NODAĻA

VISPĀRĪGI NOTEIKUMI

10. pants

Stāšanās spēkā

Šis lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas dienā.

Briselē, 2007. gada 2. februārī

Komisijas vārdā

Komisijas loceklis

Janez POTOČNIK


(1)  OV L 412, 30.12.2006., 1. lpp.

(2)  OV L 400, 30.12.2006., 243. lpp.

(3)  OV L 317, 3.12.2001., 1. lpp. Lēmumā jaunākie grozījumi izdarīti ar Lēmumu 2006/548/EK, Euratom (OV L 215, 5.8.2006., 38. lpp.).

(4)  OV L 8, 12.1.2001., 1. lpp.

(5)  OV L 11, 16.1.2003., 1. lpp.


I PIELIKUMS

Nosacījumi un kritēriji zinātniskās padomes locekļu izvirzīšanai.

Zinātniskās padomes sastāvam jāatspoguļo tas, ka padome var uzņemties vadošo lomu zinātnes jomā, būt nozīmīga un pilnīgi neatkarīga, apvienojot gudrību un pieredzi ar iztēli un izdomu. Zinātniskās padomes darba ticamība pamatosies uz tās locekļu kvalitatīvo īpašību līdzsvaru, un kopā tiem ir jāatspoguļo visu Eiropas pētniecības aprindu daudzveidība. Katram zinātniskās padomes loceklim ir jābūt ar neapstrīdamu līdera reputāciju pētniecības jomā, neatkarīgam un apņēmības pilnam darboties pētniecības jomā. Pamatā tiem jābūt šobrīd vai agrāk praktizējošiem pētniekiem, kā arī personām, kuras zinātnes jomā ir ieņēmušas vadošus amatus Eiropas vai pasaules līmenī. Jāņem vērā arī jaunās paaudzes vadītāji.

Padomes locekļiem jāatspoguļo arī pētniecības jomu plašais kopums, kas aptver eksaktās zinātnes un tehnoloģijas, kā arī sociālās un humanitārās zinātnes. Tomēr padomes locekļi nav jāuztver kā vienas jomas vai pētniecības virziena pārstāvji, arī viņiem pašiem nevajadzētu sevi par tādiem uzskatīt; viņiem jābūt ar plašu redzējumu, visiem kopīgi apliecinot izpratni par svarīgākajiem attīstības virzieniem pētniecībā, tostarp starpdisciplīnu un daudzdisciplīnu pētniecību, un par pētniecības vajadzībām Eiropas līmenī.

Papildu apliecinātai zinātnieku un pētnieku reputācijai padomes locekļiem kopīgi ir jānodrošina plašāks pieredzes loks, kas gūts ne tikai Eiropā, bet arī citās pasaules daļās, kur tiek veikta intensīva pētniecība. Tā varētu būt pieredze tādās jomās kā pamatizpētes atbalstīšana un veicināšana, pētniecības organizēšana un vadīšana un zināšanu nodošana universitātēs, akadēmijās un rūpniecībā, izpratne par valsts un starptautiskām zinātniskām darbībām, attiecīgajām pētniecības finansēšanas shēmām un plašo politisko kontekstu, kurā darbojas Eiropas Pētniecības padome.

Padomes sastāvam ir jāatspoguļo pētnieku aprindu daudzveidība un zinātnisko iestāžu kopums, kuras nodarbojas ar pētniecību; tostarp, piemēram, speciālisti ar darba pieredzi universitātēs, zinātniskās pētniecības institūtos, akadēmijās, fondos, pētniecībā uzņēmumos un rūpniecībā. Padomes sastāvā jābūt speciālistiem ar pieredzi, kas gūta vairākās valstīs, un daži speciālisti jāiesaista no pētnieku aprindām ārpus Eiropas.


II PIELIKUMS

Zinātniskās padomes 22 dibinātāju saraksts

 

Dr. Claudio BORDIGNON, San Raffaele Scientific Institute, Milan

 

Prof. Manuel CASTELLS, Open University of Catalonia

 

Prof. Paul J. CRUTZEN, Max Planck Institute for Chemistry, Mainz

 

Prof. Mathias DEWATRIPONT, Université Libre de Bruxelles

 

Dr. Daniel ESTEVE, CEA Saclay

 

Prof. Pavel EXNER, Doppler Institute, Prague

 

Prof. Hans-Joachim FREUND, Fritz-Haber-Institute, Berlin

 

Prof. Wendy HALL, University of Southampton

 

Prof. Carl-Henrik HELDIN, Ludwig Institute for Cancer Research

 

Prof. Fotis C. KAFATOS, Imperial College London

 

Prof. Michal KLEIBER, Polish Academy of Sciences

 

Prof. Norbert KROO, Hungarian Academy of Sciences

 

Prof. Maria Teresa V.T. LAGO, University of Porto

 

Dr. Oscar MARIN PARRA, Instituto de Neurociencias de Alicante

 

Prof. Lord MAY, University of Oxford

 

Prof. Helga NOWOTNY, Wissenschaftszentrum, Wien

 

Prof. Christiane NÜSSLEIN-VOLHARD, Max-Planck-Institute for Developmental Biology, Tübingen

 

Prof. Leena PELTONEN-PALOTIE, University of Helsinki & National Public Health Institute

 

Prof. Alain PEYRAUBE, CNRS, Paris

 

Dr. Jens R. ROSTRUP-NIELSEN, Haldor Topsoe A/S

 

Prof. Salvatore SETTIS, Scuola Normale Superiore, Pisa

 

Prof. Rolf M. ZINKERNAGEL, University of Zurich


24.2.2007   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 57/20


KOMISIJAS LĒMUMS

(2007. gada 23. februāris)

grozīt Lēmumu 2003/135/EK attiecībā uz grozījumiem klasiskā cūku mēra izskaušanas plānos savvaļas cūkām un savvaļas cūku ārkārtas vakcināciju pret klasisko cūku mēri atsevišķos Reinzemes-Pfalcas zemes (Vācija) apgabalos

(izziņots ar dokumenta numuru K(2007) 527)

(Autentisks ir tikai teksts vācu un franču valodā)

(2007/135/EK)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2001. gada 23. oktobra Direktīvu 2001/89/EK (1) par Kopienas pasākumiem klasiskā cūku mēra kontrolei, un jo īpaši tās 16. panta 1. punktu un 20. panta 2. punktu,

tā kā:

(1)

Komisijas 2003. gada 27. februāra Lēmums 2003/135/EK, ar ko apstiprina klasiskā cūku mēra izskaušanas plānu un savvaļas cūku ārkārtas vakcināciju pret klasisko cūku mēri Vācijas federālajās zemēs Lejassaksijā, Ziemeļreinā-Vestfālenē, Reinzemē-Pfalcā un Sārzemē (2), tika pieņemts kā viens no pasākumiem klasiskā cūku mēra apkarošanā.

(2)

Vācijas iestādes ir informējušas Komisiju par pēdējā laika norisēm slimības attīstībā savvaļas cūku vidū atsevišķos Reinzemes-Pfalcas apgabalos, kas robežojas ar Ziemeļreinu-Vestfāleni.

(3)

Vācijas un Francijas iestādes ir informējušas Komisiju par pēdējā laika norisēm slimības attīstībā savvaļas cūku vidū atsevišķos Reinzemes-Pfalcas apgabalos un tiem piegulošajos Francijas apgabalos.

(4)

Informācija vēstī, ka klasiskais cūku mēris savvaļas cūku vidū Vācijas teritorijā ir izskausts un savvaļas cūku vakcinācija un sērgas izskaušanas plāns vairs minētajos Vācijas teritorijas apgabalos nav jāpiemēro.

(5)

Tādēļ Lēmums 2003/135/EK ir attiecīgi jāgroza.

(6)

Šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Lēmuma 2003/135/EK pielikumu aizstāj ar šā lēmuma pielikuma tekstu.

2. pants

Šis lēmums ir adresēts Vācijas Federatīvajai Republikai un Francijas Republikai.

Briselē, 2007. gada 23. februārī

Komisijas vārdā

Komisijas loceklis

Markos KYPRIANOU


(1)  OV L 316, 1.12.2001., 5. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Direktīvu 2006/104/EK (OV L 363, 20.12.2006., 352. lpp.).

(2)  OV L 53, 28.2.2003., 47. lpp. Lēmumā jaunākie grozījumi izdarīti ar Lēmumu 2006/285/EK (OV L 104, 13.4.2006., 51. lpp.).


PIELIKUMS

“PIELIKUMS

1.   APGABALI, KUROS IR SLIMĪBAS IZSKAUŠANAS PLĀNI

A.   Reinzemes-Pfalcas zemē

1.

“Eifeles” daļā:

a)

Ahrweiler apriņķī: Adenau un Altenahr pašvaldības;

b)

Daun apriņķī: pašvaldības Obere Kyll un Hillesheim, pašvaldībā Daun – apdzīvotās vietas Betteldorf, Dockweiler, Dreis-Brück, Hinterweiler un Kirchweiler, pašvaldībā Kelberg – apdzīvotās vietas Beinhausen, Bereborn, Bodenbach, Bongard, Borler, Boxberg, Brücktal, Drees, Gelenberg, Kelberg, Kirsbach, Mannebach, Neichen, Nitz, Reimerath un Welcherath, pašvaldībā Gerolstein – apdzīvotās vietas Berlingen, Duppach, Hohenfels-Essingen, Kalenborn-Scheuern, Neroth, Pelm un Rockeskyll un pilsēta Gerolstein;

c)

Bitburg-Prüm apriņķī: pašvaldībā Prüm – apdzīvotās vietas Büdesheim, Kleinlangenfeld, Neuendorf, Olzheim, Roth bei Prüm, Schwirzheim un Weinsheim.

2.

“Pfalcas” daļā:

a)

Pirmasens pilsētā;

b)

Südwestpfalz apriņķī: pašvaldības Pirmasens-Land, Thaleischweiler-Fröschen, Dahner Felsenland, Hauenstein bez Exklave zu Wilgartswiesen, apdzīvotās vietas Herschberg, Schauerberg, Schmitshausen, Weselberg, Wallhalben, Knopp-Labach, Hettenhausen, Saalstadt, Hermersberg, Höheinöd, Donsieders, Clausen, Rodalben, Münchweiler a. d. Rodalb, Merzalben, Waldfischbach-Burgalben;

c)

Südliche Weinstraße apriņķī: apdzīvotās vietas Annweiler am Trifels bez Exklave, dienvidrietumu Exklave zu Landau in der Pfalz, Rinnthal, Wernersberg, Völkersweiler, Gossersweiler-Stein, Oberschlettenbach, Vorderweidenthal, Silz, Münchweiler am Klingbach, Klingenmünster, Gleiszellen-Gleishorbach, Pleisweiler-Oberhofen, Bad Bergzabern, Birkenhördt, Böllenborn, Dörrenbach, Oberotterbach, Schweigen-Rechtenbach, Schweighofen, Ilbesheim bei Landau in der Pfalz, Leinsweiler, Eschbach, Waldhambach, Waldrohrbach.

B.   Ziemeļreinas-Vestfālenes zemē

a)

Aachen pilsētā: uz dienvidiem no autoceļa A 4, A 544 un Bundesstrasse B1;

b)

Bonn pilsētā: uz dienvidiem no Bundesstrasse 56 un autoceļa A 565 (no Bonn-Endenich uz Bonn-Poppelsdorf) un uz dienvidrietumiem no Bundesstrasse 9;

c)

Aachen apriņķī: Monschau un Stolberg pilsētas, Simmerath un Roetgen pašvaldības;

d)

Düren apriņķī: Heimbach un Nideggen pilsētas, Hürtgenwald un Langerwehe pašvaldības;

e)

Euskirchen apriņķī: pilsētas Bad Münstereifel, Mechernich, Schleiden un apdzīvotas vietas Billig, Euenheim, Euskirchen, Flamersheim, Kirchheim, Kuchenheim, Kreuzweingarten, Niederkastenholz, Palmersheim, Rheder, Roitzheim, Schweinheim, Stotzheim, Wißkirchen (Euskirchen pilsētā), pašvaldības Blankenheim, Dahlem, Hellenthal, Kall un Nettersheim;

f)

Rhein-Sieg apriņķī: pilsētas Meckenheim un Rheinbach, Wachtberg pašvaldība, apdzīvotās vietas Witterschlick, Volmershofen, Heidgen (Alfter pašvaldībā) un apdzīvotās vietas Buschhoven, Morenhoven, Miel un Odendorf (Swisttal pašvaldībā).

2.   APGABALI, KUROS TIEK VEIKTA ĀRKĀRTAS VAKCINĀCIJA

A.   Reinzemes-Pfalcas zemē

1.

“Eifeles” daļā:

a)

Ahrweiler apriņķī: Adenau un Altenahr pašvaldības;

b)

Daun apriņķī: pašvaldības Obere Kyll un Hillesheim, pašvaldībā Daun – apdzīvotās vietas Betteldorf, Dockweiler, Dreis-Brück, Hinterweiler un Kirchweiler, pašvaldībā Kelberg – apdzīvotās vietas Beinhausen, Bereborn, Bodenbach, Bongard, Borler, Boxberg, Brücktal, Drees, Gelenberg, Kelberg, Kirsbach, Mannebach, Neichen, Nitz, Reimerath un Welcherath, pašvaldībā Gerolstein – apdzīvotās vietas Berlingen, Duppach, Hohenfels-Essingen, Kalenborn-Scheuern, Neroth, Pelm un Rockeskyll un pilsēta Gerolstein;

c)

Bitburg-Prüm apriņķī: pašvaldībā Prüm – apdzīvotās vietas Büdesheim, Kleinlangenfeld, Neuendorf, Olzheim, Roth bei Prüm, Schwirzheim un Weinsheim.

2.

“Pfalcas” daļā:

a)

Pirmasens pilsētā;

b)

Südwestpfalz apriņķī: pašvaldības Pirmasens-Land, Thaleischweiler-Fröschen, Dahner Felsenland, Hauenstein bez Exklave zu Wilgartswiesen, apdzīvotās vietas Herschberg, Schauerberg, Schmitshausen, Weselberg, Wallhalben, Knopp-Labach, Hettenhausen, Saalstadt, Hermersberg, Höheinöd, Donsieders, Clausen, Rodalben, Münchweiler a. d. Rodalb, Merzalben, Waldfischbach-Burgalben;

c)

Südliche Weinstraße apriņķī: apdzīvotās vietas Annweiler am Trifels bez ,Exklave dienvidrietumu Exklave zu Landau in der Pfalz, Rinnthal, Wernersberg, Völkersweiler, Gossersweiler-Stein, Oberschlettenbach, Vorderweidenthal, Silz, Münchweiler am Klingbach, Klingenmünster, Gleiszellen-Gleishorbach, Pleisweiler-Oberhofen, Bad Bergzabern, Birkenhördt, Böllenborn, Dörrenbach, Oberotterbach, Schweigen-Rechtenbach, Schweighofen, Ilbesheim bei Landau in der Pfalz, Leinsweiler, Eschbach, Waldhambach, Waldrohrbach.

B.   Ziemeļreinas-Vestfālenes zemē

a)

Aachen pilsētā: uz dienvidiem no autoceļa A 4, A 544 un Bundesstrasse B1;

b)

Bonn pilsētā: uz dienvidiem no Bundesstrasse 56 un autoceļa A 565 (no Bonn-Endenich uz Bonn-Poppelsdorf) un uz dienvidrietumiem no Bundesstrasse 9;

c)

Aachen apriņķī: Monschau un Stolberg pilsētas, Simmerath un Roetgen pašvaldības;

d)

Düren apriņķī: pilsētas Heimbach un Nideggen, pašvaldības Hürtgenwald un Langerwehe;

e)

Euskirchen apriņķī: pilsētas Bad Münstereifel, Mechernich, Schleiden un apdzīvotas vietas Billig, Euenheim, Euskirchen, Flamersheim, Kirchheim, Kuchenheim, Kreuzweingarten, Niederkastenholz, Palmersheim, Rheder, Roitzheim, Schweinheim, Stotzheim, Wißkirchen (Euskirchen pilsētā), pašvaldības Blankenheim, Dahlem, Hellenthal, Kall un Nettersheim;

f)

Rhein-Sieg apriņķī: pilsētas Meckenheim un Rheinbach, Wachtberg pašvaldība, apdzīvotās vietas Witterschlick, Volmershofen, Heidgen (Alfter pašvaldībā) un apdzīvotās vietas Buschhoven, Morenhoven, Miel un Odendorf (Swisttal pašvaldībā).”


24.2.2007   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 57/23


KOMISIJAS LĒMUMS

(2007. gada 23. februāris),

ar ko nosaka pārejas posma pasākumus aitu un kazu identifikācijas un reģistrācijas sistēmai Bulgārijā, kā noteikts Padomes Regulā (EK) Nr. 21/2004

(izziņots ar dokumenta numuru K(2007) 533)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(2007/136/EK)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Bulgārijas un Rumānijas Pievienošanās līgumu, un jo īpaši tā 4. panta 3. punktu,

ņemot vērā Bulgārijas un Rumānijas Pievienošanās aktu, un jo īpaši tā 42. pantu,

tā kā:

(1)

Padomes 2003. gada 17. decembra Regulā (EK) Nr. 21/2004, ar ko izveido aitu un kazu identifikācijas un reģistrācijas sistēmu un ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1782/2003 un Direktīvas 92/102/EEK un 64/432/EEK (1), minēti noteikumi aitu un kazu identifikācijas un reģistrācijas sistēmu izveidei. Regulā noteikts, ka visus tos dzīvniekus, kas dzimuši Bulgārijā pēc 2007. gada 1. janvāra, ir jāidentificē ar krotāliju un otru identifikācijas līdzekli, kas ir ar tādu pašu identifikācijas kodu kā uz krotālijas, sešu mēnešu laikā un jebkurā gadījumā pirms to aizvešanas no dzimšanas saimniecības.

(2)

Bulgārija pievienojās Kopienai 2007. gada 1. janvārī. Bulgārija 2006. gada 17. novembra vēstulē saistībā ar aitu un kazu identifikāciju ir lūgusi pārejas posma pasākumus uz vienu gadu, šajā laikā dzīvniekus identificēs tikai ar krotāliju, izņemot dzīvniekus, kas nonāk Kopienas iekšējā tirdzniecībā vai paredzēti eksportam uz trešām valstīm. Šādus dzīvniekus jāidentificē saskaņā ar Kopienas noteikumiem, izņemot to, ka identifikācijas līdzekļus, kas minēti Regulā (EK) Nr. 21/2004, drīkst piemērot saimniecībās, kas nav šīs regulas 4. panta 1. punktā minētās dzimšanas saimniecības.

(3)

Lai vienkāršotu pāreju no Bulgārijā pastāvošā režīma uz to režīmu, kas rodas, piemērojot Regulu (EK) Nr. 21/2004, ir lietderīgi noteikt pārejas pasākumus aitu un kazu identifikācijai Bulgārijā.

(4)

Šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Darbības joma

Šis lēmums attiecas uz jebkuru aitu un kazu sugu dzīvniekiem, kas turēti saimniecībās Bulgārijā (“dzīvnieki”).

2. pants

Dzīvnieku identifikācija Bulgārijā

Visi dzīvnieki pirms to aizvešanas no dzimšanas saimniecības vai deviņu mēnešu laikā no viņu dzimšanas dienas, atkarībā no tā, kas ir agrāk, ir jāidentificē ar vismaz vienu krotāliju, uz kuras ir individuāls katra dzīvnieka kods saskaņā ar valsts noteikumiem.

3. pants

Tādu dzīvnieku identifikācija, kas paredzēti Kopienas iekšējai tirdzniecībai vai eksportam uz trešām valstīm

Visi dzīvnieki, kas paredzēti Kopienas iekšējai tirdzniecībai vai eksportam uz trešām valstīm, ir jāidentificē saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 21/2004 attiecīgajiem noteikumiem papildus krotālijām, ko piemēro saskaņā ar šā lēmuma 2. pantu.

Atkāpjoties no Regulas (EK) Nr. 21/2004 4. panta 1. punkta, identifikācijas līdzekļus, kas minēti šajā noteikumā, drīkst piemērot izcelsmes saimniecībā, kā noteikts Padomes Direktīvas 91/68/EEK 2. panta 8. punktā (2).

4. pants

Prasība iesniegt pavaddokumentu

Pavaddokumentā, kas minēts Regulas (EK) Nr. 21/2004 3. panta 1. punkta c) apakšpunktā, jābūt katra dzīvnieka individuālajam kodam, kā noteikts šā lēmuma 2. un 3. pantā.

5. pants

Piemērojamība

Šo lēmumu piemēro no Pievienošanās akta spēkā stāšanās dienas līdz 2007. gada 31. decembrim.

6. pants

Adresāts

Šis lēmums ir adresēts dalībvalstīm.

Briselē, 2007. gada 23. februārī

Komisijas vārdā

Komisijas loceklis

Markos KYPRIANOU


(1)  OV L 5, 9.1.2004., 8. lpp. Regulā grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1791/2006 (OV L 363, 20.12.2006., 1. lpp.).

(2)  OV L 46, 19.2.1991., 19. lpp.


24.2.2007   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 57/25


KOMISIJAS LĒMUMS

(2007. gada 23. februāris),

ar ko groza Lēmumu 2006/805/EK par klasiskā cūku mēra kontroles pasākumiem Vācijā

(izziņots ar dokumenta numuru K(2007) 535)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(2007/137/EK)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1990. gada 26. jūnija Direktīvu 90/425/EEK par veterinārajām un zootehniskajām pārbaudēm, kas piemērojamas Kopienā iekšējā tirdzniecībā ar noteiktiem dzīviem dzīvniekiem un produktiem, lai izveidotu iekšējo tirgu (1), un jo īpaši tās 10. panta 4. punktu,

ņemot vērā Padomes 1989. gada 11. decembra Direktīvu 89/662/EEK par veterinārajām pārbaudēm Kopienas iekšējā tirdzniecībā, lai izveidotu iekšējo tirgu (2), un jo īpaši tās 9. panta 4. punktu,

tā kā:

(1)

Reaģējot uz klasiskā cūku mēra uzliesmojumiem dažās dalībvalstīs, Komisija 2006. gada 24. novembrī pieņēma Lēmumu 2006/805/EK par dzīvnieku veselības kontroles pasākumiem saistībā ar klasisko cūku mēri dažās dalībvalstīs (3). Ar minēto lēmumu noteica dažus klasiskā cūku mēra kontroles pasākumus šajās dalībvalstīs.

(2)

Vācija informēja Komisiju, ka slimības izplatība dažos Reinzemes-Pfalcas federālās zemes apgabalos ir samazinājusies. Tādēļ Lēmumā 2006/805/EK noteiktie aizsardzības pasākumi minētajām valstīm vairs nav jāpiemēro.

(3)

Tādēļ Lēmums 2006/805/EK ir attiecīgi jāgroza.

(4)

Šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Lēmuma 2006/805/EK pielikumu aizstāj ar šā lēmuma pielikuma tekstu.

2. pants

Šis lēmums ir adresēts dalībvalstīm.

Briselē, 2007. gada 23. februārī

Komisijas vārdā

Komisijas loceklis

Markos KYPRIANOU


(1)  OV L 224, 18.8.1990., 29. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2002/33/EK (OV L 315, 19.11.2002., 14. lpp.).

(2)  OV L 395, 30.12.1989., 13. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2004/41/EK (OV L 157, 30.4.2004., 33. lpp.).

(3)  OV L 329, 25.11.2006., 67. lpp.


PIELIKUMS

“PIELIKUMS

I   DAĻA

1.   Vācija

A.   Reinzeme-Pfalcaa

a)

Kreis Ahrweiler: Adenau un Altenahr pašvaldībās;

b)

Kreis Euskirchen: Obere Kyll un Hillesheim pašvaldībās, Daun pašvaldībā Betteldorf, Dockweiler, Dreis-Brück, Hinterweiler un Kirchweiler apdzīvotās vietas, Kelberg pašvaldībā Beinhausen, Bereborn, Bodenbach, Bongard, Borler, Boxberg, Brücktal, Drees, Gelenberg, Kelberg, Kirsbach, Mannebach, Neichen, Nitz, Reimerath un Welcherath apdzīvotās vietas, Gerolstein pašvaldībā Berlingen, Duppach, Hohenfels-Essingen, Kalenborn-Scheuern, Neroth, Pelm un Rockeskyll apdzīvotās vietas un Gerolstein pilsēta;

c)

Kreis Bitburg-Prüm: Prüm pašvaldībā Büdesheim, Kleinlangenfeld, Neuendorf, Olzheim, Roth bei Prüm, Schwirzheim un Weinsheim apdzīvotās vietas.

B.   Ziemeļreina-Vestfālene

a)

Kreis Euskirchen: Bad Münstereifel, Mechernich, Schleiden pilsētas un apdzīvotas vietas Billig, Euenheim, Euskirchen, Flamersheim, Kirchheim, Kuchenheim, Kreuzweingarten, Niederkastenholz, Palmersheim, Rheder, Roitzheim, Schweinheim, Stotzheim, Wißkirchen (Euskirchen pilsētā), pašvaldības Blankenheim, Dahlem, Hellenthal, Kall un Nettersheim;

b)

Kreis Rhein-Sieg: Meckenheim un Rheinbach pilsētas, Wachtberg pašvaldība, apdzīvotas vietas Witterschlick, Volmershofen, Heidgen (Alfter pašvaldībā) un apdzīvotas vietas Buschhoven, Morenhoven, Miel un Odendorf (Swisttal pašvaldība);

c)

Aachen pilsēta: uz ziemeļiem no autoceļa A4, A544 un Bundesstrasse B1;

d)

Bonnas pilsēta: uz dienvidiem no Bundesstrasse 56 un autoceļa A 565 (no Bonn-Endenich uz Bonn-Poppelsdorf) un uz dienvidrietumiem no Bundesstrasse 9;

e)

Kreis Aachen: Monschau un Stolberg pilsētas, Simmerath un Roetgen pašvaldības;

f)

Kreis Düren: Heimbach un Nideggen pilsētas un Hürtgenwald un Langerwehe pašvaldības.

2.   Francijā

Lejasreinas un Mozeles departamenta teritorija uz rietumiem no Reinas un Reinas-Marnas kanāla, uz ziemeļiem no autoceļa A 4 , austrumiem no Sāres upes un uz dienvidiem no robežas ar Vāciju un Holtzheim, Lingolsheim un Eckbolsheim pašvaldības.

II   DAĻA

1.   Slovākijā

rajonu veterinārās un pārtikas pārvalžu (DVFA) teritorijas Trenčín (ko veido Trenčín un Bánovce nad Bebravou rajons), Prievidza (ko veido Prievidza un Partizánske rajons), Púchov (ko veido tikai Ilava rajons), Žiar nad Hronom (ko veido Žiar nad Hronom, Žarnovica un Banská Štiavnica rajons), Zvolen (ko veido Zvolen, Krupina un Detva rajons), Lučenec (ko veido Lučenec un Poltár rajons) un Veľký Krtíš.

III   DAĻA

1.   Bulgārija

visa Bulgārijas teritorija.”


Labojums

24.2.2007   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 57/27


Labojums Komisijas 2007. gada 22. februāra Regulā (EK) Nr. 175/2007, ar ko nosaka eksporta kompensācijas par sīrupa un noteiktu citu cukura produktu izvedumiem bez turpmākas apstrādes

( Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis L 55, 2007. gada 23. februāris )

12. lappusē, pielikumu lasīt šādi:

“PIELIKUMS

Eksporta kompensācijas, kas no 2007. gada 23. februāra (1) piemērojamas par sīrupu un noteiktu citu cukura produktu izvedumiem bez turpmākas apstrādes

Produkta kods

Galamērķis

Mērvienība

Kompensācijas apmērs

1702 40 10 9100

S00

EUR/100 kg sausnas

18,13

1702 60 10 9000

S00

EUR/100 kg sausnas

18,13

1702 60 95 9000

S00

EUR/1 % saharozes × 100 kg produkta tīrā svara

0,1813

1702 90 30 9000

S00

EUR/100 kg sausnas

18,13

1702 90 60 9000

S00

EUR/1 % saharozes × 100 kg produkta tīrā svara

0,1813

1702 90 71 9000

S00

EUR/1 % saharozes × 100 kg produkta tīrā svara

0,1813

1702 90 99 9900

S00

EUR/1 % saharozes × 100 kg produkta tīrā svara

0,1813 (2)

2106 90 30 9000

S00

EUR/100 kg sausnas

18,13

2106 90 59 9000

S00

EUR/1 % saharozes × 100 kg produkta tīrā svara

0,1813

NB: Galamērķi ir noteikti šādi:

S00

:

visi galamērķi, izņemot Albāniju, Horvātiju, Bosniju un Hercegovinu, Serbiju, Melnkalni, Kosovu un bijušo Dienvidslāvijas Maķedonijas Republiku, Andoru, Gibraltāru, Seūtu, Meliļu, Svēto Krēslu (Vatikāna Pilsētvalsti), Lihtenšteinu, Itālijas administratīvās teritorijas Livinjo un Čampīno, Helgolandi, Grenlandi, Fēru salas un Kipras Republikas teritorijas, kuras Kipras Republikas valdība faktiski nepārvalda.


(1)  Pielikumā noteiktās likmes nav piemērojamas no 2005. gada 1. februāra saskaņā ar Padomes 2004. gada 22. decembra Lēmumu 2005/45/EK par Eiropas Kopienas un Šveices Konfederācijas nolīguma, ar kuru groza Eiropas Ekonomikas kopienas un Šveices Konfederācijas 1972. gada 22. jūlija nolīgumu par noteikumiem, kas piemērojami apstrādātiem lauksaimniecības produktiem, noslēgšanu un pagaidu piemērošanu (OV L 23, 26.1.2005., 17. lpp.).

(2)  Pamatlikme nav piemērojama Komisijas Regulas (EEK) Nr. 3513/92 (OV L 355, 5.12.1992., 12. lpp.) pielikuma 2. punktā definētajiem produktiem.”


24.2.2007   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 57/28


Labojums Komisijas 2007. gada 22. februāra Regulā (EK) Nr. 177/2007, ar ko nosaka eksporta kompensācijas par produktiem, kuri pārstrādāti no labības un rīsiem

( Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis L 55, 2007. gada 23. februāris )

16. lappusē, pielikumā, otrajā slejā galamērķis, tabulā:

tekstu:

“C13”

lasīt šādi:

“C10”.


24.2.2007   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 57/28


Labojums Padomes Lēmumā 2006/969/EK (2006. gada 18. decembris) par Eiropas Atomenerģijas kopienas (Euratom) Septīto pamatprogrammu pētniecības un mācību darbībām kodolenerģijas jomā (2007. līdz 2011. gads)

( Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis L 391, 2006. gada 30. decembris )

Tiek atcelta lēmuma publikācija iepriekšminētajā Oficiālajā Vēstnesī.

Tas pats teksts, kas kā “Lēmums 2006/970/Euratom (2006. gada 18. decembris)” publicēts OV L 400, 30.12.2006., 60. lpp., paliek spēkā.

(Tehnisku iemeslu dēļ pēdējā minētā regula ir atkārtoti publicēta OV L 54, 22.2.2007., 21. lpp.)