ISSN 1725-5112

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 55

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

50. sējums
2007. gada 23. februāris


Saturs

 

I   Tiesību akti, kas pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana ir obligāta

Lappuse

 

 

REGULAS

 

*

Padomes Regula (EK) Nr. 172/2007 (2007. gada 16. februāris), ar ko groza V pielikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 850/2004 par noturīgiem organiskajiem piesārņotājiem ( 1 )

1

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 173/2007 (2007. gada 22. februāris), ar kuru nosaka standarta ievešanas vērtības nolūkā noteikt ievešanas cenu atsevišķu veidu augļiem un dārzeņiem

7

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 174/2007 (2007. gada 22. februāris), ar ko nosaka eksporta kompensācijas par baltā cukura un jēlcukura izvedumiem bez turpmākas apstrādes

9

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 175/2007 (2007. gada 22. februāris), ar ko nosaka eksporta kompensācijas par sīrupa un noteiktu citu cukura produktu izvedumiem bez turpmākas apstrādes

11

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 176/2007 (2007. gada 22. februāris), ar ko nosaka maksimālo eksporta kompensāciju baltajam cukuram pastāvīgā konkursā, kuru paredz Regula (EK) Nr. 958/2006

13

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 177/2007 (2007. gada 22. februāris), ar ko nosaka eksporta kompensācijas par produktiem, kuri pārstrādāti no labības un rīsiem

14

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 178/2007 (2007. gada 22. februāris), ar ko nosaka eksporta kompensācijas par dzīvnieku barības maisījumu uz labības bāzes

17

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 179/2007 (2007. gada 22. februāris), ar ko nosaka ražošanas kompensācijas labības nozarēs

19

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 180/2007 (2007. gada 22. februāris), ar ko nosaka kompensācijas likmes dažiem labības un rīsu produktiem, kurus eksportē kā preces, uz kurām neattiecas Līguma I pielikums

20

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 181/2007 (2007. gada 22. februāris), ar ko nosaka kompensācijas likmes, kas piemērojamas dažiem cukura nozares produktiem, ko eksportē kā preces, uz kurām neattiecas Līguma I pielikums

24

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 182/2007 (2007. gada 22. februāris) par iesniegtajiem piedāvājumiem parasto kviešu eksportam Regulā (EK) Nr. 936/2006 minētajā konkursā

26

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 183/2007 (2007. gada 22. februāris), ar ko nosaka maksimālo eksporta kompensāciju baltajam cukuram pastāvīgā konkursā, kuru paredz Regula (EK) Nr. 38/2007

27

 

 

II   Tiesību akti, kas pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana nav obligāta

 

 

LĒMUMI

 

 

Komisija

 

 

2007/129/EK

 

*

Komisijas Lēmums (2007. gada 16. februāris), ar ko nosaka metilbromīda daudzumu, kuru no 2006. gada 1. jūnija līdz 31. decembrim Grieķijā atļauts izmantot kritiskām vajadzībām saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 2037/2000 par vielām, kas noārda ozona slāni (izziņots ar dokumenta numuru K(2007) 448)

28

 

 

2007/130/EK

 

*

Komisijas Lēmums (2007. gada 20. februāris), ar ko groza Lēmumu 2003/71/EK, pagarinot tā piemērošanas termiņu, un atceļ Lēmumu 2003/70/EK (izziņots ar dokumenta numuru K(2007) 492)  ( 1 )

31

 

 

2007/131/EK

 

*

Komisijas Lēmums (2007. gada 21. februāris) par atļauju Kopienā harmonizēti izmantot radiofrekvenču spektru iekārtām, kurās izmantota ultraplatjoslas tehnoloģija (izziņots ar dokumenta numuru K(2007) 522)  ( 1 )

33

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.


I Tiesību akti, kas pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana ir obligāta

REGULAS

23.2.2007   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 55/1


PADOMES REGULA (EK) Nr. 172/2007

(2007. gada 16. februāris),

ar ko groza V pielikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 850/2004 par noturīgiem organiskajiem piesārņotājiem

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 850/2004 (2004. gada 29. aprīlis) par noturīgiem organiskajiem piesārņotājiem (1), un jo īpaši tās 7. panta 5. punkta pirmo daļu, 7. panta 6. punktu un 14. panta 3. punktu,

tā kā:

(1)

Komisija veikusi pētījumu par Regulas (EK) Nr. 850/2004 to noteikumu īstenošanu, kas attiecas uz atkritumiem. Pētījumā noteiktas maksimāli pieļaujamās koncentrācijas robežas Regulas (EK) Nr. 850/2004 V pielikuma 2. daļas mērķiem. Pārsniedzot šīs robežas, iespējama kaitīga iedarbība uz cilvēka organismu un vidi.

(2)

Maksimāli pieļaujamo koncentrāciju polihlordibenzo-p-dioksīniem un dibenzofurāniem (“PCDF/PCDD”) izsaka kā toksiskuma ekvivalentu koncentrāciju (“TEK”), izmantojot Pasaules Veselības organizācijas 1998. gadā pieņemtos toksiskuma ekvivalences faktorus (“TEF”). Par dioksīniem līdzīgajiem polihlorbifeniliem (“PHB”) nav iegūts pietiekami daudz datu, lai iekļautu šos savienojumus TEK.

(3)

Heksahlorcikloheksāns (“HCH”) ir tehnisks produkts, kas satur dažādu izomēru maisījumu. Pūliņi, kas nepieciešami, lai veiktu to pilnīgu analīzi, varētu būt nesamērīgi. Toksiski ir tikai heksahlorcikloheksāna alfa-, beta- un gamma- izomēri. Tāpēc pieļaujamajai koncentrācijai būtu jāattiecas tikai uz tiem. Lielākā daļa gatavu nopērkamo analītisko standartu maisījumu, kas paredzēti šo savienojumu grupas analīzēm, ir piemēroti tikai minēto izomēru noteikšanai.

(4)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir piemērotākie augsta līmeņa aizsardzības nodrošināšanai.

(5)

Tāpēc Regula (EK) Nr. 850/2004 būtu attiecīgi jāgroza.

(6)

Komiteja, kas izveidota saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 850/2004 17. panta 1. punktu, pēc apspriedes 2006. gada 25. janvārī nav sniegusi atzinumu atbilstīgi minētās regulas 17. panta 2. punktā noteiktajai kārtībai,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (EK) Nr. 850/2004 V pielikumu groza, kā noteikts šīs regulas pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2007. gada 16. februārī

Padomes vārdā

priekšsēdētāja

A. SCHAVAN


(1)  OV L 158, 30.4.2004., 7. lpp.


PIELIKUMS

Regulas (EK) Nr. 850/2004 V pielikuma 2. daļu aizstāj ar šo:

“2. daļa.   Atkritumi un darbības, kam piemērojams 7. panta 4. punkta b) apakšpunkts

Šādas darbības ir atļautas 7. panta 4. punkta b) apakšpunkta nolūkos attiecībā uz norādītajiem atkritumiem, kas apzīmēti ar sešciparu kodu, kā klasificēts Komisijas Lēmumā 2000/532/EK (1)

Atkritumi, kas klasificēti Komisijas Lēmumā 2000/532/EK

IV pielikumā uzskaitīto vielu maksimālās koncentrācijas robežas (2)

Darbība

10

TERMISKO PROCESU NEORGANISKIE ATKRITUMI

aldrīns: 5 000 mg/kg;

hlordāns: 5 000 mg/kg;

dieldrīns: 5 000 mg/kg;

endrīns: 5 000 mg/kg

heptahlors: 5 000 mg/kg;

heksahlorbenzols: 5 000 mg/kg;

mirekss: 5 000 mg/kg;

toksafens: 5 000 mg/kg;

polihlorbifenili (PHB) (4): 50 mg/kg

DDT (1,1,1-trihlor-2,2-bis-(4-hlorfenil)etāns): 5 000 mg/kg;

hlordekons: 5 000 mg/kg;

polihlordibenz-p-dioksīni un dibenzfurāni (PCDD/PCDF) (7): 5 mg/kg;

heksahlorcikloheksāna (HCH) alfa-, beta- un gamma-izomēru summārais saturs: 5 000 mg/kg;

heksabrombifenils: 5 000 mg/kg

Pastāvīga glabāšana tikai:

drošos, dziļos, pazemes cieto iežu veidojumos,

sāls raktuvēs vai

bīstamo atkritumu poligonos (ar nosacījumu, ka atkritumi ir sacietējuši vai stabilizēti, ja tas tehniski izdarāms, kā nepieciešams atkritumu klasificēšanai Lēmuma 2000/532/EK 19 03. apakšnodaļā),

ar ko ir jāievēro Padomes Direktīvas 1999/31/EK (5) un Padomes Lēmuma 2003/33/EK (6) noteikumi un ar ko ir parādīts, ka videi vēlamāka ir izraudzītā darbība

10 01

Atkritumi, kas radušies spēkstacijās un citās sadedzināšanas iekārtās (izņemot 19. pozīcijā minētos)

10 01 14 * (3)

Līdzsadedzināšanas iekārtās radušies smagie pelni, izdedži un sodrēji, kas satur bīstamas vielas

10 01 16 *

Līdzsadedzināšanas iekārtās radušies vieglie pelni, kas satur bīstamas vielas

10 02

Atkritumi, kas radušies dzelzs un tērauda ražošanā

10 02 07 *

Gāzu attīrīšanas cietie atkritumi, kas satur bīstamas vielas

10 03

Atkritumi, kas radušies alumīnija termometalurģijā

10 03 04 *

Izdedži, kas radušies primārajā ražošanā

10 03 08 *

Sāļu sārņi, kas radušies sekundārajā ražošanā

10 03 09 *

Melnie izdedži, kas radušies sekundārajā ražošanā

10 03 19 *

Dūmgāzu putekļi, kas satur bīstamas vielas

10 03 21 *

Citas cietās daļiņas un putekļi, kas satur bīstamas vielas (ieskaitot putekļus no bumbu dzirnavām)

10 03 29 *

Sāļu sārņu un melno izdedžu apstrādē radušies atkritumi, kas satur bīstamas vielas

 

 

10 04

Atkritumi, kas radušies svina termometalurģijā

10 04 01 *

Izdedži, kas radušies primārajā un sekundārajā ražošanā

10 04 02 *

Izdedži un apdedži, kas radušies primārajā un sekundārajā ražošanā

10 04 04 *

Dūmgāzu putekļi

10 04 05 *

Citas cietās daļiņas un putekļi

10 04 06 *

Gāzu attīrīšanā radušies cietie atkritumi

10 05

Atkritumi, kas radušies cinka termometalurģijā

10 05 03 *

Dūmgāzu putekļi

10 05 05 *

Cietie atkritumi, kas radušies gāzu attīrīšanā

10 06

Atkritumi, kas radušies vara termometalurģijā

10 06 03 *

Dūmgāzu putekļi

10 06 06 *

Gāzu attīrīšanā radušies cietie atkritumi

10 08

Atkritumi, kas radušies citu krāsaino metālu termometalurģijā

10 08 08 *

Sāļu sārņi, kas radušies primārajā un sekundārajā ražošanā

10 08 15 *

Dūmgāzu putekļi, kas satur bīstamas vielas

10 09

Atkritumi, kas radušies melno metālu izstrādājumu liešanā

10 09 09 *

Dūmgāzu putekļi, kas satur bīstamas vielas

16

ATKRITUMI, KAS NAV MINĒTI CITUR

16 11

Oderējuma un ugunsizturīgo materiālu atkritumi

16 11 01 *

Metalurģiskajos procesos izmantotais oderējums un ugunsizturīgie materiāli uz oglekļa bāzes, kas satur bīstamas vielas

16 11 03 *

Cits metalurģiskajos procesos izmantotais oderējums un ugunsizturīgie materiāli, kas satur bīstamas vielas

17

BŪVNIECĪBĀ UN ĒKU NOJAUKŠANĀ RADUŠIES ATKRITUMI (TOSTARP NO PIESĀRŅOTĀM VIETĀM IZŅEMTA AUGSNE)

17 01

Betons, ķieģeļi, flīzes un keramika

17 01 06 *

Betona, ķieģeļu, flīžu un keramikas maisījumi vai to atsevišķas daļas, kas satur bīstamas vielas

17 05

Augsne, iekļaujot izrakto augsni no piesārņotām vietām, akmeņus un bagarēšanas grunti

17 05 03 *

Augsnes neorganiskā daļa un akmeņi, kas satur bīstamas vielas

17 09

Citi būvdarbos un ēku nojaukšanā radušies atkritumi

17 09 02 *

Būvdarbu un ēku nojaukšanas atkritumi, kas satur PHB, izņemot PHB saturošas iekārtas

17 09 03 *

Citi būvdarbos un ēku nojaukšanā radušies atkritumi, kas satur bīstamas vielas

19

ATKRITUMI, KAS RADUŠIES ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANAS IEKĀRTĀS, NOTEKŪDEŅU ATTĪRĪŠANAS IEKĀRTĀS, DZERAMĀ ŪDENS UN TEHNISKĀM VAJADZĪBĀM LIETOJAMĀ ŪDENS SAGATAVOŠANAS IEKĀRTĀS

19 01

Atkritumi, kas radušies atkritumu sadedzināšanā vai pirolīzē

19 01 07 *

Gāzu attīrīšanā radušies cietie atkritumi

19 01 11 *

Smagie pelni un izdedži, kas satur bīstamas vielas

19 01 13 *

Vieglie pelni, kas satur bīstamas vielas

19 01 15 *

Sodrēji, kas satur bīstamas vielas

19 04

Pārstikloti atkritumi un pārstiklošanas atkritumi

19 04 02 *

Vieglie pelni un citi atkritumi, kas radušies dūmvadu gāzu attīrīšanā

 

 

19 04 03 *

Nepārstiklota cietā fāze

 

 


(1)  Komisijas Lēmums 2000/532/EK (2000. gada 3. maijs), ar ko aizstāj Lēmumu 94/3/EK, ar kuru izveidots atkritumu saraksts saskaņā ar 1. panta a) punktu Padomes Direktīvā 75/442/EEK par atkritumiem, un Padomes Lēmumu 94/904/EK, ar kuru izveidots bīstamo atkritumu saraksts saskaņā ar 1. panta 4. punktu Padomes Direktīvā 91/689/EEK par bīstamajiem atkritumiem (OV L 226, 6.9.2000., 3. lpp.). Lēmumā jaunākie grozījumi izdarīti ar Padomes Lēmumu 2001/573/EK (OV L 203, 28.7.2001., 18. lpp.).”

(2)  Šīs robežas attiecas tikai uz bīstamo atkritumu poligoniem, un tās neattiecas uz pastāvīgām bīstamo atkritumu pazemes glabātavām, ietverot sāls raktuves.

(3)  Visi ar zvaigznīti * atzīmētie atkritumi tiek uzskatīti par bīstamiem atkritumiem saskaņā ar Direktīvu 91/689/EEK, un uz tiem attiecas minētās direktīvas noteikumi.

(4)  Attiecīgos gadījumos izmanto Eiropas standartos EN 12766-1 un EN 12766-2 noteikto aprēķinu metodi.

(5)  Padomes Direktīva 1999/31/EK (1999. gada 26. aprīlis) par atkritumu poligoniem (OV L 182, 16.7.1999., 1. lpp.). Direktīvā grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1882/2003.

(6)  Padomes Lēmums 2003/33/EK (2002. gada 19. decembris), ar ko nosaka kritērijus un procedūras atkritumu pieņemšanai poligonos saskaņā ar Direktīvas 1999/31/EK 16. pantu un II pielikumu (OV L 11, 16.1.2003., 27. lpp.).

(7)  Robeža aprēķināta kā PCDD un PCDF, izmantojot šādus toksiskuma ekvivalences koeficientus (TEF):

 

TEF

PCDD

2,3,7,8-TeCDD

1

1,2,3,7,8-PeCDD

1

1,2,3,4,7,8-HxCDD

0,1

1,2,3,6,7,8-HxCDD

0,1

1,2,3,7,8,9-HxCDD

0,1

1,2,3,4,6,7,8-HpCDD

0,01

OCDD

0,0001

PCDF

2,3,7,8-TeCDF

0,1

1,2,3,7,8-PeCDF

0,05

2,3,4,7,8-PeCDF

0,5

1,2,3,4,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,6,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,7,8,9-HxCDF

0,1

2,3,4,6,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,4,6,7,8-HpCDF

0,01

1,2,3,4,7,8,9-HpCDF

0,01

OCDF

0,0001


23.2.2007   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 55/7


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 173/2007

(2007. gada 22. februāris),

ar kuru nosaka standarta ievešanas vērtības nolūkā noteikt ievešanas cenu atsevišķu veidu augļiem un dārzeņiem

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1994. gada 21. decembra Regulu (EK) Nr. 3223/94 par sīki izstrādātiem augļu un dārzeņu ievešanas režīma izpildes noteikumiem (1), un jo īpaši tās 4. panta 1. punktu,

tā kā:

(1)

Regulā (EK) Nr. 3223/94, piemērojot Urugvajas kārtas daudzpusējo tirdzniecības sarunu iznākumus, paredzēti kritēriji, pēc kuriem Komisija nosaka standarta ievešanas vērtības pielikumā precizētajiem produktu ievedumiem no trešām valstīm un periodiem.

(2)

Piemērojot iepriekš minētos kritērijus, standarta ievešanas vērtības nosakāmas līmeņos, kas norādīti šīs regulas pielikumā,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Standarta ievešanas vērtības, kas paredzētas Regulas (EK) Nr. 3223/94 4. pantā, ir tādas, kā norādīts tabulā, kas pievienota pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2007. gada 23. februārī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2007. gada 22. februārī

Komisijas vārdā

lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektors

Jean-Luc DEMARTY


(1)  OV L 337, 24.12.1994., 66. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 386/2005 (OV L 62, 9.3.2005., 3. lpp.).


PIELIKUMS

Komisijas 2007. gada 22. februāra Regulai, ar kuru nosaka standarta ievešanas vērtības nolūkā noteikt ievešanas cenu atsevišķu veidu augļiem un dārzeņiem

(EUR/100 kg)

KN kods

Trešās valsts kods (1)

Standarta ievešanas vērtība

0702 00 00

IL

93,3

JO

96,5

MA

63,1

TN

148,3

TR

156,8

ZZ

111,6

0707 00 05

JO

178,3

MA

206,0

TR

189,0

ZZ

191,1

0709 90 70

MA

37,9

TR

123,3

ZZ

80,6

0805 10 20

CU

34,2

EG

44,0

IL

56,7

MA

45,1

TN

52,1

TR

66,2

ZZ

49,7

0805 20 10

IL

103,3

MA

93,1

ZZ

98,2

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

AR

108,5

IL

70,4

MA

109,7

PK

58,0

TR

58,1

ZZ

80,9

0805 50 10

EG

63,5

TR

50,2

ZZ

56,9

0808 10 80

AR

105,0

CA

95,4

CN

93,8

US

117,6

ZZ

103,0

0808 20 50

AR

86,0

CL

89,1

CN

66,5

US

105,7

ZA

79,8

ZZ

85,4


(1)  Valstu nomenklatūra, kas paredzēta Komisijas Regulā (EK) Nr. 1833/2006 (OV L 354, 14.12.2006., 19. lpp.). Kods “ZZ” nozīmē “citas izcelsmes vietas”.


23.2.2007   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 55/9


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 174/2007

(2007. gada 22. februāris),

ar ko nosaka eksporta kompensācijas par baltā cukura un jēlcukura izvedumiem bez turpmākas apstrādes

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2006. gada 20. februāra Regulu (EK) Nr. 318/2006 par cukura tirgus kopējo organizāciju (1), un jo īpaši tās 33. panta 2. punkta otro daļu,

tā kā:

(1)

Regulas (EK) Nr. 318/2006 32. pantā noteikts, ka starpību starp minētās regulas 1. panta 1. punkta b) apakšpunktā norādīto produktu cenu pasaules tirgū un šo produktu cenu Kopienā var atlīdzināt, piešķirot eksporta kompensāciju.

(2)

Ņemot vērā pašreizējo stāvokli cukura tirgū, eksporta kompensācijas ir jānosaka atbilstīgi Regulas (EK) Nr. 318/2006 32. un 33. pantā paredzētajiem noteikumiem un noteiktiem kritērijiem.

(3)

Regulas (EK) Nr. 318/2006 33. panta 2. punkta pirmajā daļā paredzēts, ka stāvoklis pasaules tirgū vai konkrētu tirgu īpašās prasības var radīt nepieciešamību noteikt dažādu kompensācijas lielumu atkarībā no galamērķa.

(4)

Kompensācijas jāpiešķir vienīgi par produktiem, kurus atļauts laist brīvā apgrozībā Kopienas tirgū un kas atbilst Regulā (EK) Nr. 318/2006 noteiktajām prasībām.

(5)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Cukura pārvaldības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Eksporta kompensācijas, kā paredzēts Regulas (EK) Nr. 318/2006 32. pantā, piešķir par šīs Regulas pielikumā minētajiem produktiem un daudzumiem.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2007. gada 23. februārī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2007. gada 22. februārī

Komisijas vārdā

lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektors

Jean-Luc DEMARTY


(1)  OV L 58, 28.2.2006., 1. lpp. Regulā grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 1585/2006 (OV L 294, 25.10.2006., 19 lpp.).


PIELIKUMS

Kompensācijas, kas no 2007. gada 23. februāra (1) piemērojamas par baltā cukura un jēlcukura izvedumiem bez turpmākas apstrādes

Produkta kods

Galamērķis

Mērvienība

Kompensācijas apmērs

1701 11 90 9100

S00

EUR/100 kg

16,67 (2)

1701 11 90 9910

S00

EUR/100 kg

16,67 (2)

1701 12 90 9100

S00

EUR/100 kg

16,67 (2)

1701 12 90 9910

S00

EUR/100 kg

16,67 (2)

1701 91 00 9000

S00

EUR/1 % saharozes × 100 kg produkta tīrā svara

0,1813

1701 99 10 9100

S00

EUR/100 kg

18,13

1701 99 10 9910

S00

EUR/100 kg

18,13

1701 99 10 9950

S00

EUR/100 kg

18,13

1701 99 90 9100

S00

EUR/1 % saharozes × 100 kg produkta tīrā svara

0,1813

NB: Galamērķi ir noteikti šādi:

S00

:

visi galamērķi, izņemot Albāniju, Horvātiju, Bosniju un Hercegovinu, Serbiju, Melnkalni, Kosovu un Bijušo Dienvidslāvijas Maķedonijas Republiku, Andoru, Gibraltāru, Seūtu, Meliļu, Svēto Krēslu (Vatikāna Pilsētvalsti), Lihtenšteinu, Itālijas administratīvās teritorijas Livinjo un Čampīno, Helgolandi, Grenlandi, Fēru salas un Kipras Republikas teritorijas, kuras Kipras Republikas valdība faktiski nepārvalda.


(1)  Pielikumā noteiktās likmes nav piemērojamas no 2005. gada 1. februāra saskaņā ar Padomes 2004. gada 22. decembra Lēmumu 2005/45/EK par Eiropas Kopienas un Šveices Konfederācijas nolīguma, ar kuru groza Eiropas Ekonomikas Kopienas un Šveices Konfederācijas 1972. gada 22. jūlija nolīgumu par noteikumiem, kas piemērojami apstrādātiem lauksaimniecības produktiem, noslēgšanu un pagaidu piemērošanu (OV L 23, 26.1.2005., 17. lpp.).

(2)  Šo likmi piemēro jēlcukuram, kura iznākums ir 92 %. Ja izvestā jēlcukura iznākums nav 92 %, piemērojamo kompensācijas likmi katrai attiecīgajai izvešanas darbībai reizina ar pārrēķina koeficientu, ko iegūst, dalot saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 318/2006 I pielikuma III iedaļas 3. punktu aprēķināto izvestā jēlcukura iznākumu ar 92.


23.2.2007   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 55/11


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 175/2007

(2007. gada 22. februāris),

ar ko nosaka eksporta kompensācijas par sīrupa un noteiktu citu cukura produktu izvedumiem bez turpmākas apstrādes

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2006. gada 20. februāra Regulu (EK) Nr. 318/2006 par cukura tirgus kopējo organizāciju (1), un jo īpaši tās 33. panta 2. punkta otro daļu,

tā kā:

(1)

Regulas (EK) Nr. 318/2006 32. pantā noteikts, ka starpību starp minētās regulas 1. panta 1. punkta c) d) g) apakšpunktā norādīto produktu cenu pasaules tirgū un šo produktu cenu Kopienā var atlīdzināt, piešķirot eksporta kompensāciju.

(2)

Ņemot vērā pašreizējo stāvokli cukura tirgū, eksporta kompensācijas ir jānosaka atbilstīgi Regulas (EK) Nr. 318/2006 32. un 33. pantā paredzētajiem noteikumiem un noteiktiem kritērijiem.

(3)

Regulas (EK) Nr. 318/2006 33. panta 2. punkta pirmajā daļā paredzēts, ka stāvoklis pasaules tirgū vai konkrētu tirgu īpašās prasības var radīt nepieciešamību noteikt dažādu kompensācijas lielumu atkarībā no galamērķa.

(4)

Kompensācijas jāpiešķir vienīgi par produktiem, kurus atļauts laist brīvā apgrozībā Kopienas tirgū un kuri atbilst prasībām, kas paredzētas Komisijas 2006. gada 30. jūnija Regulā (EK) Nr. 951/2006, ar ko paredz sīki izstrādātus noteikumus par to, kā īstenot Regulu (EK) Nr. 318/2006 saistībā ar tirdzniecību ar trešām valstīm cukura nozarē (2).

(5)

Eksporta kompensācijas var noteikt, lai izlīdzinātu konkurētspējas atšķirību starp Kopienas un trešās valsts eksportu. Kopienas eksportam uz dažiem tuviem galamērķiem un uz trešām valstīm, kuras Kopienas produktiem piemēro preferenciālu importa režīmu, pašlaik ir īpaši labvēlīgi konkurētspējas apstākļi. Tādēļ kompensācijas par eksportu uz minētajiem galamērķiem jāatceļ.

(6)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Cukura pārvaldības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

1.   Eksporta kompensācijas, kā paredzēts Regulas (EK) Nr. 318/2006 32. pantā, piešķir par šīs Regulas pielikumā minētajiem produktiem un daudzumiem saskaņā ar šā panta 2. punktā paredzētajiem nosacījumiem

2.   Lai par tiem varētu saņemt kompensāciju atbilstīgi 1. punktam, produktiem jāatbilst attiecīgām prasībām, kas noteiktas Regulas (EK) Nr. 951/2006 3. un 4. pantā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2007. gada 23. februārī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2007. gada 22. februārī

Komisijas vārdā

lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektors

Jean-Luc DEMARTY


(1)  OV L 58, 28.2.2006., 1. lpp. Regulā grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 1585/2006 (OV L 294, 25.10.2006., 19 lpp.).

(2)  OV L 178, 1.7.2006., 24. lpp.


PIELIKUMS

Eksporta kompensācijas, kas no 2007. gada 23. februāra (1) piemērojamas par sīrupu un noteiktu citu cukura produktu izvedumiem bez turpmākas apstrādes

Produkta kods

Galamērķis

Mērvienība

Kompensācijas apmērs

1702 40 10 9100

S00

EUR/100 kg sausnas

18,13

1702 60 10 9000

S00

EUR/100 kg sausnas

18,13

1702 60 95 9000

S00

EUR/1 % saharozes × 100 kg produkta tīrā svara

0,1813

1702 90 30 9000

S00

EUR/100 kg sausnas

18,13

1702 90 60 9000

S00

EUR/1 % saharozes × 100 kg produkta tīrā svara

0,1813

1702 90 71 9000

S00

EUR/1 % saharozes × 100 kg produkta tīrā svara

0,1813

1702 90 99 9900

S00

EUR/1 % saharozes × 100 kg produkta tīrā svara

0,1813 (2)

2106 90 30 9000

S00

EUR/100 kg sausnas

18,13

2106 90 59 9000

S00

EUR/1 % saharozes × 100 kg produkta tīrā svara

0,1813

NB: Galamērķi ir noteikti šādi:

S00

:

visi galamērķi, izņemot Albāniju, Horvātiju, Bosniju un Hercegovinu, Bulgāriju, Rumāniju, Serbiju, Melnkalni, Kosovu un bijušo Dienvidslāvijas Maķedonijas Republiku, Andoru, Gibraltāru, Seūtu, Meliļu, Svēto Krēslu (Vatikāna Pilsētvalsti), Lihtenšteinu, Itālijas administratīvās teritorijas Livinjo un Čampīno, Helgolandi, Grenlandi, Fēru salas un Kipras Republikas teritorijas, kuras Kipras Republikas valdība faktiski nepārvalda.


(1)  Pielikumā noteiktās likmes nav piemērojamas no 2005. gada 1. februāra saskaņā ar Padomes 2004. gada 22. decembra Lēmumu 2005/45/EK par Eiropas Kopienas un Šveices Konfederācijas nolīguma, ar kuru groza Eiropas Ekonomikas kopienas un Šveices Konfederācijas 1972. gada 22. jūlija nolīgumu par noteikumiem, kas piemērojami apstrādātiem lauksaimniecības produktiem, noslēgšanu un pagaidu piemērošanu (OV L 23, 26.1.2005., 17. lpp.).

(2)  Pamatlikme nav piemērojama Komisijas Regulas (EEK) Nr. 3513/92 (OV L 355, 5.12.1992., 12. lpp.) pielikuma 2. punktā definētajiem produktiem.


23.2.2007   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 55/13


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 176/2007

(2007. gada 22. februāris),

ar ko nosaka maksimālo eksporta kompensāciju baltajam cukuram pastāvīgā konkursā, kuru paredz Regula (EK) Nr. 958/2006

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2006. gada 20. februāra Regulu (EK) Nr. 318/2006 par cukura tirgu kopīgo organizāciju (1), un jo īpaši tās 33. panta 2. punkta otro daļu un trešās daļas b) apakšpunktu,

tā kā:

(1)

Komisijas 2006. gada 28. jūnija Regula (EK) Nr. 958/2006 par pastāvīgo konkursu 2006./2007. tirdzniecības gadam, lai noteiktu eksporta kompensācijas par balto cukuru (2), prasa izsludināt uzaicinājumus uz konkursa daļām.

(2)

Atbilstoši Regulas (EK) Nr. 958/2006, 8. panta 1. punktam un pēc to pieteikumu izskatīšanas, kas iesniegti pēc izsludinātā uzaicinājuma uz konkursa daļu ar termiņu 2007. gada 22. februāris, ir lietderīgi noteikt maksimālo eksporta kompensāciju šajā uzaicinājuma uz konkursu daļā.

(3)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Cukura pārvaldības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Uzaicinājumā uz konkursa daļu ar termiņu 2007. gada 22. februāris Regulas (EK) Nr. 958/2006 1. panta 1. punktā minētajiem produktiem maksimālā eksporta kompensācija ir 28,125 EUR/100 kg.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2007. gada 23. februārī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2007. gada 22. februārī

Komisijas vārdā

lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektors

Jean-Luc DEMARTY


(1)  OV L 58, 28.2.2006., 1. lpp. Regulā grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 1585/2006 (OV L 294, 25.10.2006., 19 lpp.).

(2)  OV L 175, 29.6.2006., 49. lpp.


23.2.2007   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 55/14


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 177/2007

(2007. gada 22. februāris),

ar ko nosaka eksporta kompensācijas par produktiem, kuri pārstrādāti no labības un rīsiem

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2003. gada 29. septembra Regulu (EK) Nr. 1784/2003 par labības tirgus kopējās organizācijas izveidi (1), un jo īpaši tās 13. panta 3. punktu,

ņemot vērā Padomes 2003. gada 29. septembra Regulu (EK) Nr. 1785/2003 par rīsu tirgus kopējo organizāciju (2), un jo īpaši tās 14. panta 3. punktu,

tā kā:

(1)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1784/2003 13. pantu un Regulas (EK) Nr. 1785/2003 14. pantu starpību starp minēto regulu 1. pantā minēto produktu kursiem vai cenām pasaules tirgū un šo produktu cenām Kopienā var segt ar eksporta kompensāciju.

(2)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1785/2003 14. pantu kompensācijas jānosaka, ņemot vērā, no vienas puses, situāciju un nākotnes tendences attiecībā uz labības, rīsu un šķeltu rīsu pieejamību, kā arī to cenas Kopienas tirgū, un labības, rīsu, šķeltu rīsu un labības nozares produktu cenas pasaules tirgū, no otras puses. Minētajos pantos arī paredzēts, ka jānodrošina līdzsvars labības un rīsu tirgū un dabiska cenu un tirdzniecības attīstība, lai ņemtu vērā paredzētā eksporta ekonomisko aspektu un vajadzību izvairīties no traucējumiem Kopienas tirgū.

(3)

Komisijas Regulas (EK) Nr. 1518/95 (3) par no labības un rīsiem pārstrādātu produktu importa un eksporta režīmu 4. pantā ir noteikti īpaši kritēriji, kas jāņem vērā, aprēķinot kompensāciju par šiem produktiem.

(4)

Jāgraduē kompensācija, ko piešķir par noteiktiem pārstrādātiem produktiem, atkarībā no to sastāvā esošu pelnu, celulozes, apvalka, proteīna, taukvielu vai cietes līmeņa, kas ir īpaši nozīmīgs rādītājs attiecībā uz pamatprodukta daudzumu, kas faktiski ietverts pārstrādātajā produktā.

(5)

Šobrīd nav jānosaka eksporta kompensācijas par manioku un citām tropu saknēm un gumiem, kā arī to miltiem, ņemot vērā paredzamā eksporta ekonomisko aspektu, un jo īpaši šo produktu raksturu un izcelsmi. Šobrīd arī attiecībā uz dažiem no labības pārstrādātiem produktiem Kopienas maznozīmīgā dalība pasaules tirdzniecībā nerada nepieciešamību pēc eksporta kompensācijas noteikšanas.

(6)

Pasaules tirgus situācija vai atsevišķu tirgu īpašas prasības var radīt nepieciešamību pēc kompensācijas diferenciācijas noteiktiem produktiem atkarībā no to galamērķa.

(7)

Kompensācija jānosaka reizi mēnesī. Tā var tikt mainīta starplaikā.

(8)

Dažus no kukurūzas pārstrādātus produktus var pakļaut termiskai apstrādei, un pēc tam var piešķirt tādu kompensāciju, kas neatbilst produkta kvalitātei. Jāprecizē, ka par šiem produktiem, kas satur uzbriedinātu cieti, eksporta kompensācijas saņemt nevar.

(9)

Labības pārvaldības komiteja nav sniegusi atzinumu tās priekšsēdētāja noteiktajā termiņā,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Eksporta kompensācijas par produktiem, kas minēti Regulas (EK) Nr. 1518/95 1. pantā, nosaka saskaņā ar šīs regulas pielikumu.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2007. gada 23. februārī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2007. gada 22. februārī

Komisijas vārdā —

lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektors

Jean-Luc DEMARTY


(1)  OV L 270, 21.10.2003., 78. lpp. Regulā grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 1154/2005 (OV L 187, 19.7.2005., 11. lpp.).

(2)  OV L 270, 21.10.2003., 96. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 1549/2004 (OV L 280, 31.8.2004., 13. lpp.).

(3)  OV L 147, 30.6.1995., 55. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 2993/95 (OV L 312, 23.12.1995., 25 lpp.).


PIELIKUMS

Komisijas 2007. gada 22. februāra Regulai, ar ko nosaka eksporta kompensācijas par produktiem, kuri pārstrādāti no labības un rīsiem

Produkta kods

Galamērķis

Mērvienība

Kompensāciju summa

1102 20 10 9200 (1)

C13

EUR/t

0,00

1102 20 10 9400 (1)

C13

EUR/t

0,00

1102 20 90 9200 (1)

C13

EUR/t

0,00

1102 90 10 9100

C13

EUR/t

0,00

1102 90 10 9900

C13

EUR/t

0,00

1102 90 30 9100

C13

EUR/t

0,00

1103 19 40 9100

C13

EUR/t

0,00

1103 13 10 9100 (1)

C13

EUR/t

0,00

1103 13 10 9300 (1)

C13

EUR/t

0,00

1103 13 10 9500 (1)

C13

EUR/t

0,00

1103 13 90 9100 (1)

C13

EUR/t

0,00

1103 19 10 9000

C13

EUR/t

0,00

1103 19 30 9100

C13

EUR/t

0,00

1103 20 60 9000

C13

EUR/t

0,00

1103 20 20 9000

C13

EUR/t

0,00

1104 19 69 9100

C13

EUR/t

0,00

1104 12 90 9100

C13

EUR/t

0,00

1104 12 90 9300

C13

EUR/t

0,00

1104 19 10 9000

C13

EUR/t

0,00

1104 19 50 9110

C13

EUR/t

0,00

1104 19 50 9130

C13

EUR/t

0,00

1104 29 01 9100

C13

EUR/t

0,00

1104 29 03 9100

C13

EUR/t

0,00

1104 29 05 9100

C13

EUR/t

0,00

1104 29 05 9300

C13

EUR/t

0,00

1104 22 20 9100

C13

EUR/t

0,00

1104 22 30 9100

C13

EUR/t

0,00

1104 23 10 9100

C13

EUR/t

0,00

1104 23 10 9300

C13

EUR/t

0,00

1104 29 11 9000

C13

EUR/t

0,00

1104 29 51 9000

C13

EUR/t

0,00

1104 29 55 9000

C13

EUR/t

0,00

1104 30 10 9000

C13

EUR/t

0,00

1104 30 90 9000

C13

EUR/t

0,00

1107 10 11 9000

C13

EUR/t

0,00

1107 10 91 9000

C13

EUR/t

0,00

1108 11 00 9200

C13

EUR/t

0,00

1108 11 00 9300

C13

EUR/t

0,00

1108 12 00 9200

C13

EUR/t

0,00

1108 12 00 9300

C13

EUR/t

0,00

1108 13 00 9200

C13

EUR/t

0,00

1108 13 00 9300

C13

EUR/t

0,00

1108 19 10 9200

C13

EUR/t

0,00

1108 19 10 9300

C13

EUR/t

0,00

1109 00 00 9100

C13

EUR/t

0,00

1702 30 51 9000 (2)

C13

EUR/t

0,00

1702 30 59 9000 (2)

C13

EUR/t

0,00

1702 30 91 9000

C13

EUR/t

0,00

1702 30 99 9000

C13

EUR/t

0,00

1702 40 90 9000

C13

EUR/t

0,00

1702 90 50 9100

C13

EUR/t

0,00

1702 90 50 9900

C13

EUR/t

0,00

1702 90 75 9000

C13

EUR/t

0,00

1702 90 79 9000

C13

EUR/t

0,00

2106 90 55 9000

C14

EUR/t

0,00

N.B.: Produktu kodi, kā arī “A” sērijas galamērķu kodi ir grozītajā Komisijas Regulā (EEK) Nr. 3846/87 (OV L 366, 24.12.1987., 1. lpp.).

Skaitliskie galamērķu kodi ir noteikti Regulā (EK) Nr. 2081/2003 (OV L 313, 28.11.2003., 11. lpp.).

Pārējie galamērķi ir šādi:

C10

:

visi galamērķi.

C14

:

visi galamērķi, izņemot Šveici un Lihtenšteinu.


(1)  Kompensāciju nepiešķir par produktiem, kas pakļauti termiskai apstrādei, kura veicina cietes pārtapšanu želejā.

(2)  Kompensācijas piešķir saskaņā ar grozīto Padomes Regulu (EEK) Nr. 2730/75 (OV L 281, 1.11.1975., 20. lpp.).

N.B.: Produktu kodi, kā arī “A” sērijas galamērķu kodi ir grozītajā Komisijas Regulā (EEK) Nr. 3846/87 (OV L 366, 24.12.1987., 1. lpp.).

Skaitliskie galamērķu kodi ir noteikti Regulā (EK) Nr. 2081/2003 (OV L 313, 28.11.2003., 11. lpp.).

Pārējie galamērķi ir šādi:

C10

:

visi galamērķi.

C14

:

visi galamērķi, izņemot Šveici un Lihtenšteinu.


23.2.2007   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 55/17


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 178/2007

(2007. gada 22. februāris),

ar ko nosaka eksporta kompensācijas par dzīvnieku barības maisījumu uz labības bāzes

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2003. gada 29. septembris Regulu (EK) Nr. 1784/2003 par labības tirgus kopējās organizācijas izveidi (1), un jo īpaši tās 13. panta 3. punktu,

tā kā:

(1)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1784/2003 13. pantu starpību starp minēto regulas 1. pantā minēto produktu kursu vai cenām pasaules tirgū un šo produktu cenām Kopienā var segt ar eksporta kompensāciju.

(2)

Komisijas 1995. gada 29. jūnija Regulas (EK) Nr. 1517/95, ar ko pieņem sīki izstrādātus noteikumus Regulas (EK) Nr. 1784/2003 piemērošanai attiecībā uz importa un eksporta režīmu dzīvnieku barības maisījumiem uz labības bāzes un groza Regulu (EK) Nr. 1162/95 par sīki izstrādātiem noteikumiem ievešanas un izvešanas atļauju režīma piemērošanai labības un rīsu nozarē (2), 2. pantā ir izstrādāti īpaši kritēriji, kas jāņem vērā, aprēķinot šīs kompensācijas.

(3)

Šaja aprēķinā jāņem vērā arī labības produktu sastāvs. Vienkāršošanas nolūkā kompensācija jāizmaksā par divām “labības produktu” kategorijām, tas ir, kukurūzu, t.i., graudaugu, kas tiek visplašāk izmantoti eksportētu kombinēto pārtikas produktu un produktu uz kukurūzas bāzes ražošanai, no vienas puses, kā arī par “citiem graudaugiem”, no otras puses, kas ir iekļaujami labības produkti, izņemot kukurūzu un produktus uz kukurūzas bāzes. Kompensācija jāpiešķir par labības produktu daudzumu, ko satur dzīvniekiem paredzētie barības maisījumi.

(4)

Turklāt kompensācijas noteikšanā jāņem vērā arī iespējas šo produktu pārdošanai pasaules tirgū, nepieciešamība izvairīties no traucējumiem Kopienas tirgū un eksporta ekonomiskais aspekts.

(5)

Pašreizējā situācija labības tirgū, un jo īpaši apgādes perspektīvas, liek šobrīd atcelt eksporta kompensācijas.

(6)

Labības pārvaldības komiteja nav sniegusi atzinumu tās priekšsēdētāja noteiktajā termiņā,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Eksporta kompensācijas par barības maisījumiem, ko aptver Regula (EK) Nr. 1784/2003 un uz ko attiecas Regula (EK) Nr. 1517/95, nosaka saskaņā ar šīs regulas pielikumu.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2007. gada 23. februārī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2007. gada 22. februārī

Komisijas vārdā —

lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektors

Jean-Luc DEMARTY


(1)  OV L 270, 21.10.2003., 78. lpp. Regulā grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 1154/2005 (OV L 187, 19.7.2005., 11. lpp.).

(2)  OV L 147, 30.6.1995., 51. lpp.


PIELIKUMS

Komisijas 2007. gada 22. februāra Regulai, ar ko nosaka eksporta kompensācijas par barības maisījumiem uz labības bāzes

Produktu kodi par ko var saņemt eksporta kompensāciju:

 

2309 10 11 9000,

 

2309 10 13 9000,

 

2309 10 31 9000,

 

2309 10 33 9000,

 

2309 10 51 9000,

 

2309 10 53 9000,

 

2309 90 31 9000,

 

2309 90 33 9000,

 

2309 90 41 9000,

 

2309 90 43 9000,

 

2309 90 51 9000,

 

2309 90 53 9000.


Labības produkti

Galamērķis

Mērvienība

Kompensāciju summa

Kukurūza un produkti uz kukurūzas bāzes:

KN kodi 0709 90 60, 0712 90 19, 1005, 1102 20, 1103 13, 1103 29 40, 1104 19 50, 1104 23, 1904 10 10

C10

EUR/t

0,00

Labības produkti, izņemot kukurūzu un produktus uz kukurūzas bāzes

C10

EUR/t

0,00

N.B.: Produktu kodi, kā arī “A” sērijas galamērķu kodi, ir grozītajā Komisijas Regulā (EEK) Nr. 3846/87 (OV L 366, 24.12.1987., 1. lpp.).

C10

:

Visi galamērķi.


23.2.2007   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 55/19


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 179/2007

(2007. gada 22. februāris),

ar ko nosaka ražošanas kompensācijas labības nozarēs

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2003. gada 29. septembra Regulu (EK) Nr. 1784/2003 par labības tirgus kopējās organizācijas izveidi (1), un jo īpaši tās 8. panta 2. punktu,

tā kā:

(1)

Komisijas Regulā (EEK) Nr. 1722/93 (1993. gada 30. jūnijs) izstrādāti detalizēti noteikumi Komisijas Regulu (EEK) Nr. 1766/92 un (EEK) Nr. 1418/76 piemērošanai ražošanas kompensācijas piešķiršanai labības un rīsu nozarēs (2), lai atbilstoši noteiktu kompensāciju režīma apstākļus. Aprēķina pamats norādīts šīs regulas 3. pantā. Tādējādi aprēķinātā kompensācija, kas nepieciešamības gadījumā diferencēta kartupeļu cietei, jānosaka reizi mēnesī, un to var grozīt, ja ievērojami mainās kukurūzas un/vai kviešu cenas.

(2)

Šajā regulā noteiktajām ražošanas kompensācijām jāpiemēro Regulas (EEK) Nr. 1722/93 II pielikumā norādītie koeficienti, lai noteiktu precīzu maksājamo summu.

(3)

Labības pārvaldības komiteja nav sniegusi atzinumu tās priekšsēdētāja noteiktajā termiņā,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Ražošanas kompensācija, kas izteikta par tonnu kukurūzas, kviešu, miežu, auzu, kartupeļu, rīsu vai šķeltu rīsu cietes un ir minēta Regulas (EEK) Nr. 1722/93 ir noteikta šāda:

a)

EUR/t 0,00 kukurūzas, kviešu, miežu un auzu cietei;

b)

EUR/t 0,00 kartupeļu cietei.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2007. gada 23. februārī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2007. gada 22. februārī

Komisijas vārdā —

lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektors

Jean-Luc DEMARTY


(1)  OV L 270, 21.10.2003., 78. lpp. Regulā grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 1154/2005 (OV L 187, 19.7.2005, 11. lpp.).

(2)  OV L 159, 1.7.1993., 112. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1950/2005 (OV L 312, 29.11.2005., 18. lpp.).


23.2.2007   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 55/20


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 180/2007

(2007. gada 22. februāris),

ar ko nosaka kompensācijas likmes dažiem labības un rīsu produktiem, kurus eksportē kā preces, uz kurām neattiecas Līguma I pielikums

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienu dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2003. gada 29. septembra Regulu (EK) Nr. 1784/2003 par labības tirgus kopīgo organizāciju (1), un jo īpaši tās 13. panta 3. punktu,

ņemot vērā Padomes 2003. gada 29. septembra Regulu (EK) Nr. 1785/2003 par rīsu tirgus kopīgo organizāciju (2), un jo īpaši tās 14. panta 3. punktu,

tā kā:

(1)

Regulas (EK) Nr. 1784/2003 13. panta 1. punkts un Regulas (EK) Nr. 1785/2003 14. panta 1. punkts paredz, ka starpību starp šo regulu 1. pantā minēto produktu kotācijām vai to cenām pasaules tirgū un Kopienas cenām var segt ar eksporta kompensāciju;

(2)

Komisijas 2005. gada 30. jūnija Regulā (EK) Nr. 1043/2005, ar ko īsteno Padomes Regulu (EK) Nr. 3448/1993, attiecībā uz eksporta kompensāciju piešķiršanas sistēmu noteiktiem lauksaimniecības produktiem, ko eksportē tādu preču veidā, kuras neaptver Līguma I pielikums, kā arī šo kompensāciju apjoma noteikšanas kritērijus (3), precizēti produkti, kuriem jānosaka kompensācijas likme, ko piemēro, ja šos produktus eksportē kā preces, kas minētas attiecīgi Regulas (EK) Nr. 1784/2003 III pielikumā vai Regulas (EK) Nr. 1785/2003 IV pielikumā;

(3)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1043/2005 14. panta 1. punktu kompensācijas likme par 100 kg katra attiecīgā pamatprodukta ir jānosaka katru mēnesi;

(4)

Saistības, kas noslēgtas attiecībā uz kompensācijām, kuras var piešķirt, eksportējot lauksaimniecības produktus, kas ir tādu preču sastāvā, uz kurām neattiecas Līguma I pielikums, var apdraudēt augstu kompensācijas likmju iepriekšēja noteikšana. Tādēļ šādās situācijas jāveic piesardzības pasākumi, tomēr nodrošinot, lai tie nekavētu ilgtermiņa līgumu slēgšanu. Konkrētas kompensācijas likmes noteikšana piemērošanai kompensāciju iepriekšējas noteikšanas gadījumos ir pasākums, kas ļauj sasniegt šos dažādos mērķus;

(5)

Ņemot vērā izlīgumu starp Eiropas Kopienu un Amerikas Savienotajām Valstīm attiecībā uz Kopienas pastas izstrādājumu eksportu uz Amerikas Savienotajām Valstīm, kas apstiprināts ar Padomes Lēmumu 87/482/EEK (4), jānošķir kompensācija par precēm ar KN kodu 1902 11 00 un 1902 19 atbilstoši to galamērķim;

(6)

Atbilstoši Regulas (EK) Nr. 1043/2005 15. panta 2. un 3. punktam jānosaka pazemināta eksporta kompensācijas likme, ņemot vērā ražošanas kompensācijas summu, ko atbilstoši Komisijas Regulai (EEK) Nr. 1722/93 (5) piemēro attiecīgajam pamatproduktam, kas izmantots pieņemtajā preču ražošanas periodā;

(7)

Uzskata, ka alkoholiskos dzērienus mazāk ietekmē to ražošanā izmantotās labības cena. Tomēr Apvienotās Karalistes, Īrijas un Dānijas Pievienošanās akta 19. protokolā paredzēts, ka jāpieņem lēmums par pasākumiem, kas nepieciešami, lai veicinātu Kopienas labības izmantošanu, ražojot alkoholiskos dzērienus, ko iegūst no labības. Tādēļ jāpielāgo kompensācijas likme, ko piemēro labībai, kuru eksportē alkoholisko dzērienu veidā;

(8)

Labības pārvaldības komiteja nav sniegusi atzinumu tās priekšsēdētāja noteiktajā termiņā,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Kompensācijas likmes, ko piemēro pamatproduktiem, kuri minēti Regulas (EK) Nr. 1043/2005 I pielikumā un Regulas (EK) Nr. 1784/2003 1. pantā vai Regulas (EK) Nr. 1785/2003 1. pantā un kurus eksportē kā preces, kas minētas attiecīgi Regulas (EK) Nr. 1784/2003 III pielikumā vai Regulas (EK) Nr. 1785/2003 IV pielikumā, ir noteiktas šīs regulas pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2007. gada 23. februārī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2007. gada 22. februārī

Komisijas vārdā

priekšsēdētāja vietnieks

Günter VERHEUGEN


(1)  OV L 270, 21.10.2003., 78. lpp. Regulā grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 1154/2005 (OV L 187, 19.7.2005., 11. lpp.).

(2)  OV L 270, 21.10.2003., 96. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 797/2006 (OV L 144, 31.5.2006., 1. lpp.).

(3)  OV L 172, 5.7.2005., 24. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1713/2006 (OV L 321, 21.11.2006., 8. lpp.).

(4)  OV L 275, 29.9.1987., 36. lpp.

(5)  OV L 159, 1.7.1993., 112. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1584/2004 (OV L 280, 31.8.2004., 11. lpp.).


PIELIKUMS

Kompensāciju likmes, ko no 2007. gada 23. februāra piemēro dažiem labības un rīsu produktiem, kurus eksportē kā preces, uz kurām neattiecas Līguma I pielikums (1)

(EUR par 100 kg)

KN kods

Produktu apraksts (2)

Kompensācijas likme par 100 kg pamatprodukta

Kompensācijas nosakot iepriekš

Citi

1001 10 00

Cietie kvieši:

– eksportējot preces ar KN kodiem 1902 11 un 1902 19 uz Amerikas Savienotajām Valstīm

– citos gadījumos

1001 90 99

Parastie kvieši un labības maisījums:

– eksportējot preces ar KN kodiem 1902 11 un 1902 19 uz Amerikas Savienotajām Valstīm

– citos gadījumos

– – gadījumos, uz kuriem attiecas Regulas (EK) Nr. 1043/2005 15. panta 3. punkts (3)

– – eksportējot preces, uz kurām attiecas apakšpozīcija 2208 (4)

– – citos gadījumos

1002 00 00

Rudzi

1003 00 90

Mieži

– eksportējot preces, uz kurām attiecas apakšpozīcija 2208 (4)

– citos gadījumos

1004 00 00

Auzas

1005 90 00

Kukurūza, ko izmanto šādā veidā:

– ciete:

– – gadījumos, uz kuriem attiecas Regulas (EK) Nr. 1043/2005 15. panta 3. punkts (3)

– – eksportējot preces, uz kurām attiecas apakšpozīcija 2208 (4)

– – citos gadījumos

– glikoze, glikozes sīrups, maltodekstrīns, maltodekstrīna sīrups ar KN kodiem 1702 30 51, 1702 30 59, 1702 30 91, 1702 30 99, 1702 40 90, 1702 90 50, 1702 90 75, 1702 90 79, 2106 90 55 (5)

– – gadījumos, uz kuriem attiecas Regulas (EK) Nr. 1043/2005 15. panta 3. punkts (3)

– – eksportējot preces, uz kurām attiecas apakšpozīcija 2208 (4)

– – citos gadījumos

– – eksportējot preces, uz kurām attiecas apakšpozīcija 2208 (4)

– citā veidā (tostarp nepārstrādāts)

Kartupeļu ciete ar KN kodu 1108 13 00, kas līdzīga produktam, ko iegūst no pārstrādātas kukurūzas:

– gadījumos, uz kuriem attiecas Regulas (EK) Nr. 1043/2005 15. panta 3. punkts (3)

– eksportējot preces, uz kurām attiecas apakšpozīcija 2208 (4)

– citos gadījumos

ex 1006 30

Pilnīgi slīpēti rīsi:

– apaļgraudu

– vidējgraudu

– garengraudu

1006 40 00

Šķeltie rīsi

1007 00 90

Graudu sorgo, izņemot hibrīda sēklas, sēšanai


(1)  Šajā pielikumā noteiktās likmes nav piemērojamas precēm, kas minētas Eiropas Kopienas un Šveices Konfederācijas 1972. gada 22. jūlija Nolīguma 2. protokola I un II tabulā un ko eksportē uz Šveices Konfederāciju vai uz Lihtenšteinas Firstisti.

(2)  Attiecībā uz lauksaimniecības produktiem, ko iegūst no pamatprodukta vai/un pielīdzināto produktu pārstrādes, piemēro koeficientus, kas noteikti Komisijas Regulas (EK) Nr. 1043/2005 V pielikumā.

(3)  Attiecīgajām precēm ir KN kods 3505 10 50.

(4)  Preces, kas minētas Regulas (EK) Nr. 1784/2003 III pielikumā vai Regulas (EEK) Nr. 2825/93 2. pantā (OV L 258, 16.10.1993., 6. lpp.).

(5)  Attiecībā uz sīrupiem ar KN kodiem NC 1702 30 99, 1702 40 90 un 1702 60 90, ko iegūst, jaucot glikozi un fruktozes sīrupu, eksporta kompensāciju var piešķirt tikai glikozes sīrupam.


23.2.2007   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 55/24


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 181/2007

(2007. gada 22. februāris),

ar ko nosaka kompensācijas likmes, kas piemērojamas dažiem cukura nozares produktiem, ko eksportē kā preces, uz kurām neattiecas Līguma I pielikums

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienu dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2006. gada 20. februāra Regulu (EK) Nr. 318/2006 par cukura tirgu kopīgo organizāciju (1), un jo īpaši tās 33. panta 2. punkta a) apakšpunktu un 4. punktu,

tā kā:

(1)

Regulas (EK) Nr. 318/2006 32. panta 1. un 2. punktā paredzēts, ka starpību starp šīs regulas 1. panta 1. punkta b), c), d) un g) apakšpunktā minēto produktu cenām starptautiskajā tirgū un Kopienā var segt ar eksporta kompensāciju, ja šos produktus eksportē kā preces, kas noteiktas šīs regulas VII pielikumā.

(2)

Komisijas 2005. gada 30. jūnija Regula (EK) Nr. 1043/2005, ar kuru īsteno Padomes Regulu (EK) Nr. 3448/93 attiecībā uz eksporta kompensāciju piešķiršanas sistēmu noteiktiem lauksaimniecības produktiem, ko eksportē tādu preču veidā, kuras neaptver Līguma I pielikums, kā arī šo kompensāciju apjoma noteikšanas kritērijus (2), precizē produktus, kuriem jānosaka kompensācijas likme, ko piemēro, ja šos produktus eksportē kā Regulas (EK) Nr. 318/2006 V pielikumā minētās preces.

(3)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1043/2005 14. panta 1. punkta pirmo daļu kompensācijas likme par 100 kg katra attiecīgā pamatprodukta ir jānosaka katru mēnesi.

(4)

Regulas (EK) Nr. 318/2006 32. panta 4. punktā noteikts, ka eksporta kompensācija par preces sastāvā esošu produktu nedrīkst pārsniegt kompensāciju, ko piemēro par šā produkta eksportu neapstrādātā veidā.

(5)

Kompensācijas, ko nosaka saskaņā ar šo regulu, var noteikt iepriekš, jo šobrīd nevar paredzēt tirgus situāciju turpmākajos mēnešos.

(6)

Saistības, kas noslēgtas attiecībā uz kompensācijām, kuras var piešķirt, eksportējot lauksaimniecības produktus, kas ir tādu preču sastāvā, uz kurām neattiecas Līguma I pielikums, var apdraudēt augstu kompensācijas likmju iepriekšēja noteikšana. Tādēļ šādās situācijās ir jāveic piesardzības pasākumi, nodrošinot, lai tie nekavētu ilgtermiņa līgumu slēgšanu. Konkrētas kompensācijas likmes noteikšana piemērošanai kompensāciju iepriekšējas noteikšanas gadījumos ir pasākums, kas ļauj sasniegt šos dažādos mērķus.

(7)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Cukura pārvaldības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Kompensācijas likmes, ko piemēro par pamatproduktiem, kuri minēti Regulas (EK) Nr. 1043/2005 I pielikumā un Regulas (EK) Nr. 318/2006 1. panta un 2. panta 1. punktā un kurus eksportē kā preces, kas minētas Regulas (EK) Nr. 318/2006 VII pielikumā, ir noteiktas šīs regulas pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2007. gada 23. februārī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2007. gada 22. februārī

Komisijas vārdā —

priekšsēdētāja vietnieks

Günter VERHEUGEN


(1)  OV L 58, 28.2.2006., 1. lpp. Regulā grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 1585/2006 (OV L 294, 25.10.2006., 19 lpp.).

(2)  OV L 172, 5.7.2005., 24. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1713/2006 (OV L 321, 21.11.2006., 11. lpp.).


PIELIKUMS

Kompensācijas likmes, ko no 2007. gada 23. februāra piemēro dažiem cukura nozares produktiem, ko eksportē kā preces, uz kurām neattiecas Līguma I pielikums (1)

KN kods

Apraksts

Kompensācijas likme, EUR par 100 kg

Kompensācijas nosakot iepriekš

Citos gadījumos

1701 99 10

Baltais cukurs

18,13

18,13


(1)  Šajā pielikumā noteiktās likmes nav piemērojamas eksportam uz Albāniju, Horvātiju, Bosniju un Hercegovinu, Serbiju, Melnkalni, Kosovu, Bijušo Dienvidslāvijas Maķedonijas Republiku, Andoru, Gibraltāru, Seūtu, Meliļu, Svēto Krēslu (Vatikānu), Lihtenšteinu, Livinjo un Kampione d'Italia pašvaldībām, Helgolandi, Grenlandi, Farēru salām, kā arī precēm, kas minētas Eiropas Kopienas un Šveices Konfederācijas 1972. gada 22. jūlija Nolīguma 2. protokola I un II tabulā un ko eksportē uz Šveices Konfederāciju.


23.2.2007   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 55/26


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 182/2007

(2007. gada 22. februāris)

par iesniegtajiem piedāvājumiem parasto kviešu eksportam Regulā (EK) Nr. 936/2006 minētajā konkursā

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2003. gada 29. septembra Regulu (EK) Nr. 1784/2003 par labības tirgus kopējās organizācijas izveidi (1) un jo īpaši tās 13. panta 3. panta pirmo daļu,

tā kā:

(1)

Ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 936/2006 ir atvērts konkurss par kompensācijas piešķiršanu par parasto kviešu eksportu uz dažām trešām valstīm (2).

(2)

Saskaņā ar 7. pantu Komisijas 1995. gada 29. jūnija Regulā (EK) Nr. 1501/95 par dažiem Padomes Regulas (EEK) Nr. 1766/92 piemērošanas noteikumiem attiecībā uz eksporta kompensāciju piešķiršanu, kā arī uz pasākumiem, kas veicami labības nozares traucējumu gadījumā (3), Komisija uz iesniegto piedāvājumu pamata var nolemt nepiešķirt līgumtiesības.

(3)

Ņemot vērā jo īpaši Regulas (EK) Nr. 1501/95 1. pantā minētos kritērijus, nav jānosaka maksimālā kompensācija.

(4)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Labības pārvaldības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Netiek piešķirtas līgumtiesības saistībā ar piedāvājumiem, kas iesniegti no 2007. gada 16. līdz 22. februārim Regulā (EK) Nr. 936/2006 paredzētajā konkursā par parasto kviešu eksporta kompensāciju.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2007. gada 23. februārī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2007. gada 22. februārī

Komisijas vārdā

lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektors

Jean-Luc DEMARTY


(1)  OV L 270, 21.10.2003., 78. lpp. Regulā grozīta ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 1154/2005 (OV L 187, 19.7.2005., 11. lpp.).

(2)  OV L 172, 24.6.2006., 6. lpp.

(3)  OV L 147, 30.6.1995., 7. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 777/2004 (OV L 123, 27.4.2004., 50. lpp.).


23.2.2007   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 55/27


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 183/2007

(2007. gada 22. februāris),

ar ko nosaka maksimālo eksporta kompensāciju baltajam cukuram pastāvīgā konkursā, kuru paredz Regula (EK) Nr. 38/2007

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2006. gada 20. februāra Regulu (EK) Nr. 318/2006 par cukura tirgu kopīgo organizāciju (1), un jo īpaši tās 33. panta 2. punkta otro daļu un trešās daļas b) apakšpunktu,

tā kā:

(1)

Komisijas 2007. gada 17. janvāra Regula (EK) Nr. 38/2007, ar ko izsludina pastāvīgu uzaicinājumu uz konkursu Beļģijas, Čehijas, Spānijas, Īrijas, Itālijas, Ungārijas, Polijas, Slovākijas un Zviedrijas intervences aģentūru rīcībā esošā cukura tālākai pārdošanai, lai to izvestu (2), prasa izsludināt uzaicinājumus uz konkursa daļām.

(2)

Atbilstoši Regulas (EK) Nr. 38/2007, 4. panta 1. punktam un pēc to pieteikumu izskatīšanas, kas iesniegti pēc izsludinātā uzaicinājuma uz konkursa daļu ar termiņu 2007. gada 21. februāris, ir lietderīgi noteikt maksimālo eksporta kompensāciju šajā uzaicinājuma uz konkursu daļā.

(3)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Cukura pārvaldības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Uzaicinājumā uz konkursa daļu ar termiņu 2007. gada 21. februāris Regulas (EK) Nr. 38/2007 1. panta 1. punktā minētajiem produktiem maksimālā eksporta kompensācija ir 359,14 EUR/tonna.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2007. gada 23. februārī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2007. gada 22. februārī

Komisijas vārdā

lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektors

Jean-Luc DEMARTY


(1)  OV L 58, 28.2.2006., 1. lpp. Regulā grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 1585/2006 (OV L 294, 25.10.2006., 19 lpp.).

(2)  OV L 11, 18.1.2007., 4. lpp.


II Tiesību akti, kas pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana nav obligāta

LĒMUMI

Komisija

23.2.2007   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 55/28


KOMISIJAS LĒMUMS

(2007. gada 16. februāris),

ar ko nosaka metilbromīda daudzumu, kuru no 2006. gada 1. jūnija līdz 31. decembrim Grieķijā atļauts izmantot kritiskām vajadzībām saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 2037/2000 par vielām, kas noārda ozona slāni

(izziņots ar dokumenta numuru K(2007) 448)

(Autentisks ir vienīgi teksts grieķu valodā)

(2007/129/EK)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2000. gada 29. jūnija Regulu (EK) Nr. 2037/2000 par vielām, kas noārda ozona slāni (1), un jo īpaši tās 3. panta 2. punkta ii) apakšpunktu,

tā kā:

(1)

Regulas (EK) Nr. 2037/2000 3. panta 2. punkta i) apakšpunkta d) daļā un 4. panta 2. punkta i) apakšpunkta d) daļā noteikts aizliegums pēc 2004. gada 31. decembra ražot, importēt un laist tirgū metilbromīdu jebkādiem izmantošanas veidiem, izņemot, cita starpā (2), tā izmantošanu kritiskām vajadzībām saskaņā ar minētās regulas 3. panta 2. punkta ii) apakšpunktu un Monreālas Protokola pušu Lēmumā IX/6 noteiktajiem kritērijiem, kā arī citiem būtiskiem kritērijiem, par ko Protokola puses ir vienojušās. Izņēmumi izmantošanai kritiskām vajadzībām ir uzskatāmi par ierobežotām atkāpēm, lai piešķirtu īsu laika posmu alternatīvu pieņemšanai.

(2)

Lēmumā IX/6 noteikts, ka metilbromīdu var uzskatīt par “kritiski svarīgu” tikai tad, ja tā pieprasītājs skaidri parāda, ka metilbromīda resursu trūkums noteiktam izmantošanas veidam radītu nopietnus traucējumus tirgū un ka tā lietotājam nav tehnisku un ekonomisku alternatīvu vai aizvietotāju, kas būtu pieņemami no vides un veselības viedokļa un piemēroti attiecīgajām augkopības kultūrām un apstākļiem. Turklāt metilbromīda ražošana un, ja nepieciešams, izmantošana kritiskām vajadzībām ir pieļaujama tikai tādā gadījumā, ja ir veikti visi tehniski un ekonomiski iespējamie pasākumi, lai mazinātu tā izmantošanu kritiskām vajadzībām un ar to saistīto metilbromīda emisiju. Pieprasītājam arī jāpierāda, ka tiek veikti attiecīgi pasākumi, lai novērtētu un ieviestu tirgū alternatīvas un aizvietotājus metilbromīdam, kā arī nodrošinātu tiem valsts pārvaldes institūciju apstiprinājumu, un ka eksistē pētniecības programmas alternatīvu izstrādāšanai un ieviešanai.

(3)

Komisija 2006. gada 18. janvārī saņēma Grieķijas pieprasījumu par metilbromīda izmantošanu kritiskām vajadzībām kopumā par 113 081 kg laikā no 2006. gada 1. janvāra līdz 31. decembrim.

(4)

Komisija piemēroja Lēmumā IX/6 un Regulas (EK) Nr. 2037/2000 3. panta 2. punkta ii) apakšpunktā ietvertos kritērijus, lai noteiktu metilbromīda daudzumu, par kura izmantošanu kritiskām vajadzībām Grieķijā var piešķirt atļaujas 2006. gadā. Komisija konstatēja, ka zināmos apstākļos ir pieejamas atbilstīgas alternatīvas un ka 2006. gadā var izmantot 46 771 kg metilbromīda, lai apmierinātu pieprasījumu kritiskām vajadzībām Grieķijā. Kategorijas izmantošanai kritiskām vajadzībām ir līdzīgas tām, kas noteiktas Grieķijai Monreālas Protokola pušu septiņpadsmitā sanāksmē pieņemtā Lēmuma XVII/9 A tabulā (3).

(5)

Minētās regulas 3. panta 2. punkta ii) apakšpunktā paredzēts, ka Komisijai jānosaka, kuriem lietotājiem var piešķirt atbrīvojumu attiecībā uz izmantošanu kritiskām vajadzībām. Tā kā minētās regulas 17. panta 2. punktā paredzēts, ka dalībvalstīm jānosaka kvalifikācijas prasību minimums metilbromīda izmantošanā iesaistītajiem darbiniekiem, un tā kā fumigācija ir vienīgais metilbromīda izmantošanas veids, Komisija ir noteikusi, ka metilbromīda fumigatori ir vienīgie lietotāji, ko dalībvalsts ierosinājusi un Komisija apstiprinājusi metilbromīda izmantošanai kritiskām vajadzībām. Fumigatori ir pietiekami kvalificēti, lai droši lietotu metilbromīdu; turpretī, piemēram, lauksaimnieki vai dzirnavu īpašnieki parasti nav apmācīti metilbromīda lietošanā, bet viņiem pieder īpašumi, kur tas tiek lietots. Turklāt dalībvalstis ir ieviesušas kārtību, kā to teritorijā noteikt fumigatorus, kuriem atļauta metilbromīda izmantošana kritiskām vajadzībām.

(6)

Minētās regulas 4. panta 2. punkta ii) apakšpunktā noteikts, ka pēc 2005. gada 31. decembra ir aizliegta metilbromīda laišana tirgū un izmantošana saskaņā ar 4. panta 4. punktu, ko veic uzņēmumi, kas nav ražotāji vai importētāji. Minētās regulas 4. panta 4. punktā noteikts, ka 4. panta 2. punktu nepiemēro ierobežojamo vielu laišanai tirgū un izmantošanai, ja minētās vielas izmanto, lai apmierinātu to lietotāju licencētus pieprasījumus kritiskām vajadzībām, kas noteikti 3. panta 2. punktā.

Tādēļ līdztekus ražotājiem un importētājiem pēc 2005. gada 31. decembra arī fumigatoriem, kurus Komisija reģistrēs 2006. gadā, būs atļauts laist tirgū metilbromīdu un izmantot to kritiskām vajadzībām. Fumigatori parasti uztic importētājam gan metilbromīda ievešanu, gan piegādi.

(7)

Fumigatoriem, kurus Komisija 2005. gadā reģistrējusi metilbromīda izmantošanai kritiskām vajadzībām, 2006. gadā atļaus izmantot atlikušo metilbromīdu, kas nav izmantots 2005. gadā (še turpmāk – “krājumi”). Eiropas Komisija ir ieviesusi licencēšanas procedūras, lai atskaitītu šādus metilbromīda krājumus, pirms ir ievests vai saražots papildu daudzums metilbromīda, lai apmierinātu licencētus pieprasījumus izmantošanai kritiskām vajadzībām 2006. gadā. Lēmumā IX/6 noteikts, ka metilbromīda ražošana un patēriņš kritiskām vajadzībām ir pieļaujams vienīgi tad, ja minēto vielu nevar iegūt no esošajiem uzkrātā vai otrreizēji pārstrādātā metilbromīda krājumiem. Minētās regulas 3. panta 2. punkta ii) apakšpunktā noteikts, ka metilbromīda ražošana un imports ir atļauts vienīgi tad, ja nevienai no pusēm nav pieejams otrreizēji pārstrādāts vai reģenerēts metilbromīds. Atbilstīgi Lēmuma IX/6 3. panta 2. punkta ii) apakšpunktam un informācijai, ko Grieķija sniegusi Komisijai, Grieķijā metilbromīda krājumi nav pieejami kritiskām vajadzībām.

(8)

Komisijas Lēmumā 2006/350/EK (4) Komisija apstiprināja 1 607 587 kg lielu metilbromīda daudzumu izmantošanai kritiskām vajadzībām astoņās dalībvalstīs laikā no 2006. gada 1. janvāra līdz 31. decembrim, pamatojoties uz 2005. gada jūlijā saņemtajiem pieteikumiem no minētajām dalībvalstīm. Grieķijai apstiprinātais metilbromīda daudzums šajā lēmumā noteikts, ņemot vērā daudzumu, kas vajadzīgs, lai apmierinātu pieprasījumu kritiskām vajadzībām laikā no 2006. gada 1. jūnija līdz 31. decembrim.

(9)

Šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar atzinumu, ko sniegusi komiteja, kura izveidota saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 2037/2000 18. pantu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Grieķijas Republikai no 2006. gada 1. jūnija līdz 31. decembrim atļauj kritiskām vajadzībām izmantot pavisam 46 771 kg metilbromīda atbilstīgi konkrētajiem daudzumiem un izmantošanas kategorijām, kas norādītas 1. pielikumā.

2. pants

Grieķijas deklarētos, izmantošanai kritiskām vajadzībām pieejamos krājumus pēc 2006. gada 1. jūnija atskaita no tā apjoma, ko var importēt vai saražot minētajā dalībvalstī, lai apmierinātu pieprasījumu pēc izmantošanas kritiskām vajadzībām.

3. pants

Šo lēmumu piemēro no 2006. gada 1. jūnija, un tā darbība beidzas 2006. gada 31. decembrī.

4. pants

Šis lēmums ir adresēts Grieķijas Republikai.

Briselē, 2007. gada 16. februārī

Komisijas vārdā

Komisijas loceklis

Stavros DIMAS


(1)  OV L 244, 29.9.2000., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Padomes Regulu (EK) Nr. 1791/2006 (OV L 363, 20.12.2006., 1. lpp.).

(2)  Citi veidi ir izmantošana karantīnas vajadzībām un kravu pirmsnosūtīšanas apstrādei, izmantošana par izejvielu un laboratoriskām un analītiskām vajadzībām.

(3)  UNEP/OzL.Pro.17/11. Ziņojums par vielām, kas noārda ozona slāni, Monreālas Protokola pušu septiņpadsmitajā sanāksmē, kura notika 2005. gada 12.–16. decembrī Dakārā, Senegālā. www.unep.org/ozone/Meeting_Documents/mop/index.asp

(4)  OV L 130, 18.5.2006., 29. lpp.


PIELIKUMS

Grieķijas Republika

Izmantošanai kritiskām vajadzībām atļautās kategorijas

Kg

Kaltēti augļi (rozīnes un vīģes)

1 347

Dzirnavas miltu malšanai un pārtikas pārstrādes uzņēmumi

8 000

Rīsi un dārzeņi

924

Tomāti un gurķi (aizsargāti)

36 500

Kopā

46 771

Dalībvalstī pieejamie izmantošanai kritiskām vajadzībām paredzētā metilbromīda krājumi ir 0 kg.


23.2.2007   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 55/31


KOMISIJAS LĒMUMS

(2007. gada 20. februāris),

ar ko groza Lēmumu 2003/71/EK, pagarinot tā piemērošanas termiņu, un atceļ Lēmumu 2003/70/EK

(izziņots ar dokumenta numuru K(2007) 492)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(2007/130/EK)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1991. gada 15. jūlija Direktīvu 91/496/EEK, ar ko nosaka principus attiecībā uz tādu dzīvnieku veterināro pārbaužu organizēšanu, kurus Kopienā ieved no trešām valstīm, un ar ko groza Direktīvu 89/662/EEK, Direktīvu 90/425/EEK un Direktīvu 90/675/EEK (1), un jo īpaši tās 18. panta 7. punktu,

ņemot vērā Padomes 1997. gada 18. decembra Direktīvu 97/78/EK, ar ko nosaka principus, kuri reglamentē veterināro pārbaužu organizēšanu attiecībā uz produktiem, ko ieved Kopienā no trešām valstīm (2), un jo īpaši tās 22. panta 6. punktu,

tā kā:

(1)

Sakarā ar lašu infekciozās anēmijas (LIA) izplatīšanos Farēru salās Komisija 2003. gada 29. janvārī pieņēma Lēmumu 2003/71/EK par dažiem aizsardzības pasākumiem attiecībā uz lašu infekciozo anēmiju Farēru salās (3). Minētais lēmums jāpiemēro līdz 2007. gada 31. janvārim.

(2)

EK un Farēru salu Apvienotās Komitejas 2005. gada 8. decembra Lēmumā Nr. 2/2005, ar kuru groza Lēmumu Nr. 1/2001, ar ko paredz noteikumus, lai īstenotu Protokolu par veterinārajiem jautājumiem, kurš papildina Nolīgumu starp Eiropas Kopienu, no vienas puses, un Dānijas valdību un Farēru salu autonomijas valdību, no otras puses (4), apstiprināts Farēru salu iesniegtais ārkārtas rīcības plāns saistībā ar dažām zivju slimībām, tostarp zivīm, kas inficētas ar lašu infekciozo anēmiju, saskaņā ar 15. pantu Padomes 1993. gada 24. jūnija Direktīvā 93/53/EEK, ar ko ievieš obligātos Kopienas pasākumus noteiktu zivju slimību kontrolei (5) (“ārkārtas rīcības plāns”).

(3)

Ārkārtas rīcības plānā iekļauti likvidācijas pasākumi saskaņā ar Direktīvas 93/53/EEK 6. pantu un vakcinācijas procedūra. Vakcināciju joprojām izmanto kā slimības ierobežošanas stratēģiju. Lai novērstu slimības izplatīšanos uz vēl neinficētām teritorijām, Lēmumā 2003/71/EK paredzētajiem aizsardzības pasākumiem jāpaliek spēkā, kamēr tiek veikta vakcinācija.

(4)

Padomes 2006. gada 24. oktobra Direktīvā 2006/88/EK par akvakultūras dzīvniekiem un to produktiem izvirzītajām dzīvnieku veselības prasībām, kā arī par konkrētu ūdensdzīvnieku slimību profilaksi un kontroli (6) paredzēts, ka transponēšanas pasākumi, kurus dalībvalstis pieņem atbilstīgi minētajai direktīvai, jāpiemēro no 2008. gada 1. augusta. Attiecīgi līdz minētajam datumam jāpārskata Lēmums 2003/71/EK.

(5)

Tādēļ Lēmums 2003/71/EK jāgroza, lai pagarinātu tā piemērošanas termiņu no 2007. gada 31. janvāra līdz 2008. gada 31. jūlijam.

(6)

Sakarā ar lašu infekciozās anēmijas (LIA) izplatīšanos Norvēģijā Komisija 2003. gada 29. janvārī pieņēma Lēmumu 2003/70/EK par dažiem aizsardzības pasākumiem attiecībā uz lašu infekciozo anēmiju Norvēģijā (7). Šo lēmumu piemēroja līdz 2004. gada 1. februārim. Skaidrības labad minētais lēmums ir jāatceļ.

(7)

Šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Lēmuma 2003/71/EK 6. pantā vārdus “līdz 2007. gada 31. janvārim” aizstāj ar vārdiem “līdz 2008. gada 31. jūlijam”.

2. pants

Lēmumu 2003/70/EK atceļ.

3. pants

Šis lēmums ir adresēts dalībvalstīm.

Briselē, 2007. gada 20. februārī

Komisijas vārdā

Komisijas loceklis

Markos KYPRIANOU


(1)  OV L 268, 24.9.1991., 56. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Direktīvu 2006/104/EK (OV L 363, 20.12.2006., 352. lpp.).

(2)  OV L 24, 30.1.1998., 9. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Direktīvu 2006/104/EK.

(3)  OV L 26, 31.1.2003., 80. lpp. Lēmumā jaunākie grozījumi izdarīti ar Lēmumu 2005/86/EK (OV L 30, 3.2.2005., 19. lpp.).

(4)  OV L 8, 13.1.2006., 46. lpp.

(5)  OV L 175, 19.7.1993., 23. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Direktīvu 2006/104/EK.

(6)  OV L 328, 24.11.2006., 14. lpp.

(7)  OV L 26, 31.1.2003., 76. lpp. Lēmumā grozījumi izdarīti ar Lēmumu 2003/392/EK (OV L 135, 3.6.2003., 27. lpp.).


23.2.2007   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 55/33


KOMISIJAS LĒMUMS

(2007. gada 21. februāris)

par atļauju Kopienā harmonizēti izmantot radiofrekvenču spektru iekārtām, kurās izmantota ultraplatjoslas tehnoloģija

(izziņots ar dokumenta numuru K(2007) 522)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(2007/131/EK)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2002. gada 7. marta Lēmumu Nr. 676/2002/EK par normatīvo bāzi radiofrekvenču spektra politikai Eiropas Kopienā (Radiofrekvenču spektra lēmums) (1), un jo īpaši tā 4. panta 3. punktu,

tā kā:

(1)

Eiropas Padome ir atzinusi, cik svarīga izaugsmei un nodarbinātībai ir visietverošas informācijas sabiedrības izveide, kas balstās uz informācijas un sakaru tehnoloģiju (IST) plašu izmantošanu valsts iestādēs, mazos un vidējos uzņēmumos un mājsaimniecībās (2). Komisija iniciatīvā i2010 uzsvēra, ka IST ir konkurētspējas, izaugsmes un nodarbinātības galvenais virzītājspēks (3).

(2)

IST izvēršanai būtiski svarīgi ir izveidot Kopienā informācijas sabiedrības iekārtu un saziņas līdzekļu pakalpojumu atklātu un konkurētspējīgu vienoto tirgu. Elektronisko sakaru pakalpojumu un iekārtu tiesiskais regulējums Kopienā var uzlabot konkurētspēju un veicināt konkurenci IST nozarē, cita starpā, nodrošinot jaunu tehnoloģiju savlaicīgu ieviešanu.

(3)

Ultraplatjoslas tehnoloģiju, kam parasti raksturīgs ļoti zemas jaudas izstarojums ļoti platā radiofrekvenču spektra joslā, varētu izmantot daudzos sakaru, mērīšanas, pozicionēšanas, medicīnas, novērošanas un attēlveidošanas lietojumos, kas dotu labumu dažādās Kopienas politikas jomās, tostarp informācijas sabiedrības jomā un iekšējā tirgū. Šajā kontekstā ir svarīgi izveidot reglamentējošus nosacījumus, kas veicinās ekonomiski dzīvotspējīgu tirgu izveidi ultraplatjoslas tehnoloģiju lietojumiem, kad radīsies komerciālas iespējas.

(4)

Ultraplatjoslas tehnoloģiju lietojumu savlaicīgu izvēršanu un ieviešanu Kopienā atbalstīs ar radiofrekvenču spektra izmantošanas noteikumu harmonizēšanu visā Kopienā, tādējādi izveidojot šo lietojumu efektīvu vienoto tirgu, kā rezultātā tiks panākti apjomradīti ietaupījumi un priekšrocības patērētājiem.

(5)

Lai gan ultraplatjoslas signālu jauda parasti ir ļoti zema, pastāv iespēja, ka tie varētu radīt kaitīgus traucējumus pašreizējiem radiosakaru dienestiem, un šī problēma ir jārisina. Tādēļ tiesiskajā regulējumā radiofrekvenču spektra izmantošanai ultraplatjoslas tehnoloģijas vajadzībām jāņem vērā tiesības uz aizsardzību pret kaitīgiem traucējumiem (tostarp radioastronomijas, Zemes izpētes mākslīgo pavadoņu un izplatījuma pētniecības sistēmu piekļuve radiofrekvenču spektram) un jālīdzsvaro vēsturiski izveidojušos dienestu intereses salīdzinājumā ar vispārējo politikas mērķi nodrošināt labvēlīgus nosacījumus jaunu tehnoloģiju ieviešanai sabiedrības interesēs.

(6)

Uz radiofrekvenču spektra izmantošanu attiecas Kopienas tiesību aktu prasības sabiedrības veselības aizsardzības jomā, jo īpaši Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 29. aprīļa Direktīva 2004/40/EK par minimālajām drošības un veselības aizsardzības prasībām attiecībā uz darba ņēmēju pakļaušanu riskam, ko rada fizikāli faktori (elektromagnētiskie lauki) (4) un Padomes 1999. gada 12. jūlija Ieteikums par ierobežojumiem plašas sabiedrības pakļaušanai elektromagnētisko lauku (0 Hz līdz 300 GHz) iedarbībai (5). Radioiekārtu atbilstību veselības aizsardzības prasībām nodrošina šo iekārtu atbilstība pamatprasībām saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 1999. gada 9. marta Direktīvu 1999/5/EK par radioiekārtām un telekomunikāciju termināla iekārtām [telesakaru galiekārtām] un to atbilstības savstarpējo atzīšanu (“RTTI direktīva”) (6).

(7)

Komisija saskaņā ar Radiofrekvenču spektra lēmuma 4. panta 2. punktu ir piešķīrusi Eiropas Pasta un telesakaru administrāciju konferencei (turpmāk “CEPT”) trīs pilnvarojumus (7) veikt visu nepieciešamo darbu, lai izstrādātu vispiemērotākos tehniskos un darbības kritērijus uz ultraplatjoslas tehnoloģiju pamatotu lietojumu harmonizētai ieviešanai Eiropas Savienībā.

(8)

Šis lēmums pamatots uz tehniskajiem pētījumiem, ko CEPT veica saskaņā ar EK pilnvarojumu. Šajā saderības izpētē cita starpā ietverts pieņēmums, ka iekārtas, kurās izmantota ultraplatjoslas tehnoloģija, galvenokārt darbosies telpās un ka tās pārtrauks pārraidi pēc desmit sekundēm, ja vien nesaņems apstiprinājumu no attiecīgās uztveršanas iekārtas, ka pārraidītais signāls tiek uztverts. Bez tam videosignālus pārraidīs, galvenokārt izmantojot augsti efektīvu kodēšanu.

(9)

Iekārtu, kurās izmantota ultraplatjoslas tehnoloģija, uz ko attiecas šis lēmums, izmantojumā ārpus telpām nav jāietver izmantojums fiksētā vietā ārpus telpām vai pieslēgšana fiksētai antenai ārpus telpām, vai izmantojums transportlīdzekļos. Šādu izmantojumu iespējamie izraisītie traucējumi vēl jāpēta.

(10)

Iekārtas, kurās izmantota ultraplatjoslas tehnoloģija, uz ko attiecas šis lēmums, ietilpst RTTI direktīvas darbības jomā. Tomēr uz radiofrekvenču joslu izmantošanu iekārtām, kurās izmantota ultraplatjoslas tehnoloģija un kuras paredzētas gaisa satiksmes vadības sakariem gaisa kuģos un dzīvības drošības lietojumiem kuģos, neattiecas RTTI direktīva, un jebkuru šādu iekārtu izmantojumu minētajos nolūkos, kas attiecas uz dzīvības drošību, jānosaka ar atbilstīgu nozarei specifisku regulējumu.

(11)

Saskaņā ar RTTI direktīvu Eiropas Komisija ir piešķīrusi Eiropas standartizācijas organizācijām pilnvarojumu (M/329) izveidot harmonizētu standartu kopumu, kas attiecas uz ultraplatjoslas lietojumiem, kuri atzīstami saskaņā ar minēto direktīvu, un kā rezultātā rodas pieņēmums par atbilstību minētās direktīvas prasībām.

(12)

Atbilstīgi EK pilnvarojumam M/329 ETSI izstrādā Eiropas standartus, piemēram, harmonizēto standartu EN 302 065 ultraplatjoslas tehnoloģijai, kurā ņems vērā iespējamo kopējo ietekmi, ja šāda ietekme varētu izraisīt kaitīgus traucējumus, un CEPT veikto saderības izpēti. Harmonizētie standarti laika gaitā jāatjaunina un jāattīsta, lai nodrošinātu aizsardzību jaunizveidotiem dienestiem, kuriem vēl nav piešķirtas radiofrekvenču joslas.

(13)

Bez tam, ja dalībvalsts uzskata, ka iekārtas, kurās izmantota ultraplatjoslas tehnoloģija, uz ko attiecas RTTI direktīva un jebkurš no atbilstīgi pieņemtiem harmonizētiem standartiem, neatbilst iepriekšminētās direktīvas prasībām, var piemērot aizsardzības pasākumus attiecīgi saskaņā ar direktīvas 9. un 5. pantu.

(14)

Iekārtām, kurās izmantota ultraplatjoslas tehnoloģija, uz ko attiecas šis lēmums, radiofrekvenču spektru jāatļauj izmantot uz beztraucējumu un bezaizsardzības pamata, un tādēļ uz šādu izmantojumu attiecas 5. panta 1. punkts Eiropas Parlamenta un Padomes 2002. gada 7. marta Direktīvā 2002/20/EK par elektronisko komunikāciju [elektronisko sakaru] tīklu un pakalpojumu atļaušanu (8).

(15)

Lai nodrošinātu šajā lēmumā paredzēto nosacījumu ilgstošu atbilstību un, ņemot vērā straujās izmaiņas radiofrekvenču spektra vidē, valstu pārvaldes iestādēm, ja iespējams, jāuzrauga radiofrekvenču spektra izmantošana iekārtām, kurās izmantota ultraplatjoslas tehnoloģija, lai varētu aktīvi pārskatīt šo lēmumu. Šādā pārskatīšanā jāņem vērā tehnoloģiju attīstība un tirgus situācijas izmaiņas un jāpārbauda, vai sākotnējie pieņēmumi par iekārtu, kurās izmantota ultraplatjoslas tehnoloģija, darbību radiofrekvenču diapazonā, kas norādīts šajā lēmumā, vēl arvien atbilst patiesajai situācijai.

(16)

Lai nodrošinātu esošo dienestu pienācīgu aizsardzību, šajā lēmumā jāparedz nosacījumi, kas uzskatāmi par piemērotiem šobrīd darbojošos dienestu aizsardzībai.

(17)

Piemēroti traucējumu mazināšanas paņēmieni (tostarp “atklāšanas un izvairīšanās” (detect-and-avoid) vai “zema darbības cikla” (low-duty-cycle) metode), kurus pašlaik pēta un izstrādā CEPT un ETSI atbilstīgi attiecīgiem EK pilnvarojumiem, jāiekļauj harmonizētajos standartos atbilstīgi RTTI direktīvai, kad tie būs nostabilizējušies un būs pierādīta to spēja nodrošināt aizsardzību, kas līdzvērtīga šajā lēmumā noteiktajiem emisijas līmeņiem.

(18)

Jāierobežo darbības termiņš nosacījumiem, kas attiecas uz iekārtu, kurās izmantota ultraplatjoslas tehnoloģija, darbību 4,2 līdz 4,8 GHz frekvenču joslā bez piemērotiem traucējumu mazināšanas paņēmieniem, un pēc 2010. gada 31. decembra šie nosacījumi jāaizstāj ar vairāk ierobežojošiem nosacījumiem, jo ir paredzams, ka šāda veida iekārtas ilgtermiņā darbosies vienīgi frekvenču joslā virs 6 GHz.

(19)

Šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Radiofrekvenču spektra komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Šā lēmuma mērķis ir atļaut Kopienā izmantot radiofrekvenču spektru iekārtām, kurās izmantota ultraplatjoslas tehnoloģija, un harmonizēt šāda izmantojuma nosacījumus.

Šo lēmumu piemēro, neskarot Direktīvu 1999/5/EK (RTTI direktīva) un jebkurus citus Kopienas noteikumus, ar ko atļauj izmantot radiofrekvenču spektru konkrētu veidu iekārtām, kurās izmantota ultraplatjoslas tehnoloģija.

2. pants

Šajā lēmumā:

1)

“Iekārtas, kurās izmantota ultraplatjoslas tehnoloģija,” ir iekārtas, kurās kā sastāvdaļa vai kā palīgierīce ietverta maza darbības attāluma radiosakaru tehnoloģija, ar kā palīdzību paredzēts apzināti ģenerēt un pārraidīt augstfrekvences enerģiju, kas izkliedēta frekvenču joslā, kuras platums ir lielāks nekā 50 MHz un kura var daļēji sakrist ar vairākām frekvenču joslām, kas sadalītas radiosakaru dienestiem.

2)

“Beztraucējumu un bezaizsardzības” nozīmē, ka nedrīkst radīt kaitīgus traucējumus jebkuram radiosakaru dienestam un nedrīkst prasīt šo iekārtu aizsardzību no kaitīgiem traucējumiem, ko rada radiosakaru dienesti.

3)

“Telpās” nozīmē ēku iekšienē vai vietās, kur ekranizācija parasti nodrošinās nepieciešamo vājinājumu, lai aizsargātu radiosakaru dienestus pret kaitīgiem traucējumiem.

4)

“Autotransporta līdzeklis” ir jebkurš transportlīdzeklis, kā definēts Padomes Direktīvā 70/156/EEK (9).

5)

“Dzelzceļa transportlīdzeklis” ir jebkurš transportlīdzeklis, kā definēts Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 91/2003 (10).

6)

“EIRP” ir ekvivalentā izotropi izstarotā jauda.

7)

“Vidējais EIRP blīvums” ir vidējā jauda, kas izmērīta 1 MHz izšķirtspējas platā joslā, ar vidējo kvadrātisko vērtību detektoru un vidējošanas laiku 1 ms vai mazāk.

8)

“Galotnes EIRP blīvums” ir galotnes līmenis raidījumā, kuru fiksē 50 MHz platā joslā, centrētā uz frekvenci, kur parādās augstākā vidējā izstarotā jauda. Ja šo līmeni izmēra x MHz platā joslā, tas ir jāsamazina, izmantojot koeficientu 20log(50/x)dB.

9)

“Maksimālais EIRP blīvums” ir signāla augstākā intensitāte, kas izmērīta jebkurā virzienā un jebkurā noteiktās joslas frekvencē.

3. pants

Dalībvalstis pēc iespējas ātrāk, bet ne vēlāk kā sešus mēnešus pēc šā lēmuma stāšanās spēkā atļauj izmantot radiofrekvenču spektru uz beztraucējumu un bezaizsardzības pamata iekārtām, kurās izmantota ultraplatjoslas tehnoloģija, ja šādas iekārtas atbilst šā lēmuma pielikumā izklāstītajiem nosacījumiem un ja tās izmanto vai nu telpās, vai, ja iekārtas izmanto ārpus telpām, tās nav piesaistītas fiksētai instalācijai, fiksētai infrastruktūrai, fiksētai antenai ārpus telpām, autotransporta līdzeklim vai dzelzceļa transportlīdzeklim.

4. pants

Dalībvalstis rūpīgi uzrauga pielikumā norādīto radiofrekvenču joslu izmantojumu iekārtām, kurās izmantota ultraplatjoslas tehnoloģija, jo īpaši attiecībā uz 3. pantā paredzēto nosacījumu ilgstošu atbilstību, un ziņo Komisijai par rezultātiem, lai ļautu savlaicīgi pārskatīt šo lēmumu.

5. pants

Šis lēmums ir adresēts dalībvalstīm.

Brisele, 2007. gada 21. februārī

Komisijas vārdā

Komisijas locekle

Viviane REDING


(1)  OV L 108, 24.4.2002., 1. lpp.

(2)  Eiropas Padomes 2005. gada 23. marta Secinājumi 7619/1/05, 1. redakcija.

(3)  COM(2005) 229.

(4)  OV L 159, 30.4.2004., 1. lpp.

(5)  OV L 199, 30.7.1999., 59. lpp.

(6)  OV L 91, 7.4.1999., 10. lpp. Direktīvā grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1882/2003 (OV L 284, 31.10.2003., 1. lpp.).

(7)  Pilnvarojums CEPT harmonizēt radiofrekvenču spektra izmantošanu ultraplatjoslas sistēmu vajadzībām Eiropas Savienībā (“1. pilnvarojums”); pilnvarojums CEPT izstrādāt nosacījumus, kas nepieciešami radiofrekvenču spektra harmonizētai izmantošanai ultraplatjoslas sistēmu vajadzībām Eiropas Savienībā (“2. pilnvarojums”); pilnvarojums CEPT izstrādāt nosacījumus tādu radiofrekvenču spektra lietojumu, kas pamatojas uz ultraplatjoslas (UWB) tehnoloģiju, harmonizētai ieviešanai Eiropas Savienībā (“3. pilnvarojums”).

(8)  OV L 108, 24.4.2002., 21. lpp.

(9)  OV L 42, 23.2.1970., 1. lpp.

(10)  OV L 14, 21.1.2003., 1. lpp.


PIELIKUMS

1.   Maksimālais eirp blīvums, ja neizmanto piemērotus traucējumu mazināšanas paņēmienus

Frekvenču josla

(GHz)

Maksimālais vidējais EIRP blīvums

(dBm/MHz)

Maksimālais galotnes EIRP blīvums

(dBm/50 MHz)

zem 1,6

–90,0

–50,0

1,6 līdz 3,4

–85,0

–45,0

3,4 līdz 3,8

–85,0

–45,0

3,8 līdz 4,2

–70,0

–30,0

4,2 līdz 4,8

–41,3

(līdz 2010. gada 31. decembrim)

0,0

(līdz 2010. gada 31. decembrim)

–70,0

(pēc 2010. gada 31. decembra)

–30,0

(pēc 2010. gada 31. decembra)

4,8 līdz 6,0

–70,0

–30,0

6,0 līdz 8,5

–41,3

0,0

8,5 līdz 10,6

–65,0

–25,0

virs 10,6

–85,0

–45,0

2.   Piemēroti traucējumu mazināšanas paņēmieni

3,4 līdz 4,8 GHz frekvenču joslā ir atļauts maksimālais vidējais EIRP blīvums – 41,3 dBm/MHz, ja piemēro zema darbības cikla (low duty cycle) ierobežojumu, kad visu pārraidīto signālu summa ir mazāka nekā 5 % no laika katrā sekundē un mazāka nekā 0,5 % no laika katrā stundā, un ja katrs pārraidītais signāls nepārsniedz 5 milisekundes.

Iekārtām, kurās izmantota ultraplatjoslas tehnoloģija, var arī atļaut izmantot radiofrekvenču spektru ar citām EIRP robežvērtībām, nekā norādīts šā pielikuma 1. punktā ietvertajā tabulā, ja tiek izmantoti citi piemēroti traucējumu mazināšanas paņēmieni nekā šā punkta pirmajā daļā norādītie, kā rezultātā iekārta nodrošina aizsardzības līmeni, kas ir vismaz līdzvērtīgs aizsardzības līmenim, kuru nodrošina ar šā pielikuma 1. punktā ietvertajā tabulā norādītajām robežvērtībām.