ISSN 1725-5112

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 25

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

50. sējums
2007. gada 1. februāris


Saturs

 

I   Tiesību akti, kas pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana ir obligāta

Lappuse

 

 

REGULAS

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 94/2007 (2007. gada 31. janvāris), ar kuru nosaka standarta ievešanas vērtības nolūkā noteikt ievešanas cenu atsevišķu veidu augļiem un dārzeņiem

1

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 95/2007 (2007. gada 31. janvāris), ar ko labības nozarē nosaka ievedmuitas nodokli, kuru piemēro no 2007. gada 1. februāra

3

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 96/2007 (2007. gada 31. janvāris), ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1898/2005 par atbalsta piešķiršanu bezpeļņas iestāžu un organizāciju sviesta iepirkumiem

6

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 97/2007 (2007. gada 31. janvāris), ar ko nosaka apmēru, kādā var pieņemt 2007. gada janvārī iesniegtos dažu mājputnu un olu nozares produktu importa atļauju pieteikumus, saskaņā ar shēmām, kas ir paredzētas Regulās (EK) Nr. 593/2004 un (EK) Nr. 1251/96

7

 

 

DIREKTĪVAS

 

*

Komisijas Direktīva 2007/1/EK (2007. gada 29. janvāris), ar ko groza Padomes Direktīvu 76/768/EEK par kosmētikas līdzekļiem, lai tās II pielikumu pielāgotu tehnikas attīstībai ( 1 )

9

 

 

Labojums

 

*

Labojums Komisijas 2003. gada 23. decembra Lēmumā 2004/90/EK par tehniskajām prasībām attiecībā uz 3. panta īstenošanu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2003/102/EK, kas attiecas uz gājēju un citu ievainojamu satiksmes dalībnieku aizsardzību pirms sadursmes ar transportlīdzekli un sadursmes gadījumā un ar ko groza Padomes Direktīvu 70/156/EEK (OV L 31, 4.2.2004.)

12

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.


I Tiesību akti, kas pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana ir obligāta

REGULAS

1.2.2007   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 25/1


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 94/2007

(2007. gada 31. janvāris),

ar kuru nosaka standarta ievešanas vērtības nolūkā noteikt ievešanas cenu atsevišķu veidu augļiem un dārzeņiem

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1994. gada 21. decembra Regulu (EK) Nr. 3223/94 par sīki izstrādātiem augļu un dārzeņu ievešanas režīma izpildes noteikumiem (1), un jo īpaši tās 4. panta 1. punktu,

tā kā:

(1)

Regulā (EK) Nr. 3223/94, piemērojot Urugvajas kārtas daudzpusējo tirdzniecības sarunu iznākumus, paredzēti kritēriji, pēc kuriem Komisija nosaka standarta ievešanas vērtības pielikumā precizētajiem produktu ievedumiem no trešām valstīm un periodiem.

(2)

Piemērojot iepriekš minētos kritērijus, standarta ievešanas vērtības nosakāmas līmeņos, kas norādīti šīs regulas pielikumā,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Standarta ievešanas vērtības, kas paredzētas Regulas (EK) Nr. 3223/94 4. pantā, ir tādas, kā norādīts tabulā, kas pievienota pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2007. gada 1. februārī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2007. gada 31. janvārī

Komisijas vārdā

lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektors

Jean-Luc DEMARTY


(1)  OV L 337, 24.12.1994., 66. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 386/2005 (OV L 62, 9.3.2005., 3. lpp.).


PIELIKUMS

Komisijas 2007. gada 31. janvāra Regulai, ar kuru nosaka standarta ievešanas vērtības nolūkā noteikt ievešanas cenu atsevišķu veidu augļiem un dārzeņiem

(EUR/100 kg)

KN kods

Trešās valsts kods (1)

Standarta ievešanas vērtība

0702 00 00

IL

198,4

MA

65,5

TN

142,7

TR

173,0

ZZ

144,9

0707 00 05

JO

178,8

MA

58,1

TR

182,9

ZZ

139,9

0709 90 70

MA

53,1

TR

137,9

ZZ

95,5

0709 90 80

EG

26,8

ZZ

26,8

0805 10 20

EG

44,6

IL

54,4

MA

51,2

TN

47,0

TR

68,5

ZZ

53,1

0805 20 10

MA

82,1

TR

21,5

ZZ

51,8

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

EG

88,0

IL

67,0

MA

59,5

TR

68,4

ZZ

70,7

0805 50 10

TR

55,8

ZZ

55,8

0808 10 80

CA

103,5

CN

83,7

TR

99,7

US

126,4

ZZ

103,3

0808 20 50

CN

44,7

US

103,8

ZA

103,8

ZZ

84,1


(1)  Valstu nomenklatūra, kas paredzēta Komisijas Regulā (EK) Nr. 1833/2006 (OV L 354, 14.12.2006., 19. lpp.). Kods “ZZ” nozīmē “citas izcelsmes vietas”.


1.2.2007   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 25/3


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 95/2007

(2007. gada 31. janvāris),

ar ko labības nozarē nosaka ievedmuitas nodokli, kuru piemēro no 2007. gada 1. februāra

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2003. gada 29. septembra Regulu (EK) Nr. 1784/2003 par labības tirgus kopīgo organizāciju (1),

ņemot vērā Komisijas 1996. gada 28. jūnija Regulu (EK) Nr. 1249/96 par Padomes Regulas (EEK) Nr. 1766/92 piemērošanas noteikumiem attiecībā uz ievedmuitas nodokļiem labības nozarē (2), un jo īpaši tās 2. panta 1. punktu,

tā kā:

(1)

Regulas (EK) Nr. 1784/2003 10. panta 2. punktā paredzēts, ka produktiem ar KN kodu 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 (augstas kvalitātes mīkstie kvieši), 1002, ex 1005, izņemot hibrīdu sēklas, un ex 1007, izņemot hibrīdu sēklas materiālu, ievedmuitas nodoklis ir vienāds ar intervences cenu šādu produktu ievešanai, kura palielināta par 55 % un no kuras atskaitīta attiecīgajam sūtījumam piemērojamā CIF importa cena. Šis nodoklis tomēr nedrīkst pārsniegt kopējā muitas tarifa nodokļu likmi.

(2)

Regulas (EK) Nr. 1784/2003 10. panta 3. punktā paredzēts, ka šā panta 2. punktā minētā ievedmuitas nodokļa aprēķināšanas nolūkā attiecīgajiem produktiem regulāri jānosaka reprezentatīvas CIF importa cenas.

(3)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1249/96 2. panta 2. punktu izmantojamā cena ievedmuitas nodokļa aprēķināšanai produktiem ar KN kodu 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 (augstas kvalitātes mīkstie kvieši), 1002 00, 1005 10 90, 1005 90 00 un 1007 00 90 ir reprezentatīvā ikdienas CIF importa cena, kas noteikta pēc minētās regulas 4. pantā paredzētās metodes.

(4)

Tādēļ laikposmam no 2007. gada 1. februāra jānosaka ievedmuitas nodoklis, ko piemēro līdz tam laikam, kamēr stājas spēkā jauns ievedmuitas nodoklis,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Sākot no 2007. gada 1. februāra, Regulas (EK) Nr. 1784/2003 10. panta 2. punktā minētais ievedmuitas nodoklis labības nozarē, pamatojoties uz šīs regulas II pielikumā norādīto informāciju, ir noteikts I pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2007. gada 1. februārī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2007. gada 31. janvārī

Komisijas vārdā

lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektors

Jean-Luc DEMARTY


(1)  OV L 270, 21.10.2003., 78. lpp. Regulā grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 1154/2005 (OV L 187, 19.7.2005., 11. lpp.).

(2)  OV L 161, 29.6.1996., 125. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1816/2005 (OV L 292, 8.11.2005., 5. lpp.).


I PIELIKUMS

Regulas (EK) Nr. 1784/2003 10. panta 2. punktā minēto produktu ievedmuitas nodoklis, ko piemēro no 2007. gada 1. februāris

KN kods

Preču apraksts

Ievedmuitas nodoklis (1)

(EUR/t)

1001 10 00

Cietie KVIEŠI, augsta kvalitāte

0,00

vidēji augsta kvalitāte

0,00

zema kvalitāte

0,00

1001 90 91

Mīkstie KVIEŠI, sēklas

0,00

ex 1001 90 99

Mīkstie KVIEŠI, augsta kvalitāte, nav paredzēti sēšanai

0,00

1002 00 00

RUDZI

0,00

1005 10 90

KUKURŪZA, sēklas, izņemot hibrīdu sēklas

0,00

1005 90 00

KUKURŪZA, izņemot sēklas (2)

0,00

1007 00 90

Graudu SORGO, izņemot sēšanai paredzētus hibrīdus

0,00


(1)  Par precēm, ko Kopienā ieved pāri Atlantijas okeānam vai pa Suecas kanālu, importētājs saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1249/96 2. panta 4. punkta noteikumiem var saņemt šādu nodokļa samazinājumu:

3 EUR/t, ja izkraušanas osta atrodas Vidusjūras piekrastē,

2 EUR/t, ja izkraušanas osta atrodas Dānijā, Igaunijā, Īrijā, Latvijā, Lietuvā, Polijā, Somijā, Zviedrijā, Apvienotajā Karalistē vai Ibērijas pussalas Atlantijas piekrastē.

(2)  Importētājs var saņemt vienotas likmes samazinājumu, kura apmērs ir 24 EUR/t, ja ir izpildīti Regulas (EK) Nr. 1249/96 2. panta 5. punktā paredzētie nosacījumi.


II PIELIKUMS

Dati I pielikumā noteiktā ievedmuitas nodokļa aprēķināšanai

Laika posms no 17.–30. janvārī 2007.

1.

Vidējie rādītāji par laika posmu, kas minēts Regulas (EK) Nr. 1249/96 2. panta 2. punktā.

(EUR/t)

 

Mīkstie kvieši (1)

Kukurūza

Cietie kvieši, augsta kvalitāte

Cietie kvieši, vidēji augsta kvalitāte (2)

Cietie kvieši, zema kvalitāte (3)

Mieži

Birža

Minneapolis

Chicago

Kotējums

154,84

123,34

FOB cena, ASV

191,66

181,66

161,66

160,95

Piemaksa par Persijas līča reģionu

26,53

11,00

Piemaksa par Lielo Ezeru reģionu

2.

Vidējie rādītāji par laika posmu, kas minēts Regulas (EK) Nr. 1249/96 2. panta 2. punktā.

Fraktēšanas izmaksas: Meksikas līcis–Roterdama

26,52 EUR/t

Fraktēšanas izmaksas: Lielo Ezeru reģions–Roterdama

00,00 EUR/t


(1)  Ietverta piemaksa 14 EUR/t apmērā (Regulas (EK) Nr. 1249/96 4. panta 3. punkts).

(2)  Atlaide 10 EUR/t apmērā (Regulas (EK) Nr. 1249/96 4. panta 3. punkts).

(3)  Atlaide 30 EUR/t apmērā (Regulas (EK) Nr. 1249/96 4. panta 3. punkts).


1.2.2007   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 25/6


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 96/2007

(2007. gada 31. janvāris),

ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1898/2005 par atbalsta piešķiršanu bezpeļņas iestāžu un organizāciju sviesta iepirkumiem

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1999. gada 17. maija Regulu (EK) Nr. 1255/1999 par piena un piena produktu tirgus kopīgo organizāciju (1), un jo īpaši tās 15. pantu,

tā kā:

(1)

Komisijas 2005. gada 9. novembra Regulas (EK) Nr. 1898/2005, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus Padomes Regulas (EK) Nr. 1255/1999 īstenošanai attiecībā uz pasākumiem krējuma, sviesta un koncentrēta sviesta realizācijai Kopienas tirgū (2), IV nodaļā paredzēta atbalsta piešķiršana bezpeļņas iestāžu un organizāciju sviesta iepirkumiem. Ņemot vērā sviesta intervences cenas samazināšanu un tā rezultātā radušos atbalsta samazinājumu citās sviesta atbalsta shēmās, ir jāsamazina minētā atbalsta apjoms.

(2)

Tādēļ attiecīgi jāgroza Regula (EK) Nr. 1898/2005.

(3)

Piena un piena produktu pārvaldības komiteja tās priekšsēdētāja noteiktajā termiņā nav sniegusi atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (EK) Nr. 1898/2005 74. panta 1. punktā summu “EUR 60” aizstāj ar summu “EUR 40”.

2. pants

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2007. gada 31. janvārī

Komisijas vārdā

Komisijas locekle

Mariann FISCHER BOEL


(1)  OV L 160, 26.6.1999., 48. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1913/2005 (OV L 307, 25.11.2005., 2. lpp.).

(2)  OV L 308, 25.11.2005., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1919/2006 (OV L 380, 28.12.2006., 1. lpp.).


1.2.2007   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 25/7


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 97/2007

(2007. gada 31. janvāris),

ar ko nosaka apmēru, kādā var pieņemt 2007. gada janvārī iesniegtos dažu mājputnu un olu nozares produktu importa atļauju pieteikumus, saskaņā ar shēmām, kas ir paredzētas Regulās (EK) Nr. 593/2004 un (EK) Nr. 1251/96

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Komisijas 2004. gada 30. marta Regulu (EK) Nr. 593/2004 par tarifu kvotu atvēršanu un to vadību olu un olu albumīna nozarē (1), un jo īpaši tās 5. panta 5. punktu,

ņemot vērā Komisijas 1996. gada 28. jūnija Regulu (EK) Nr. 1251/96 par tarifu kvotu atvēršanu un to vadību mājputnu gaļas nozarē (2), un jo īpaši tās 5. panta 5. punktu,

tā kā:

Laikposmam no 2007. gada 1. janvāra līdz 31. martam iesniegtie importa atļauju pieteikumi ietver daudzumu, kas ir mazāks par pieejamo daudzumu vai ir vienāds ar to, tādēļ tos var pilnībā pieņemt, savukārt citiem produktiem pieteikumos pieprasītais daudzums pārsniedz pieejamo daudzumu un tādēļ ir jāsamazina, lietojot noteiktu procentu likmi, lai nodrošinātu godīgu sadali,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

1.   Importa atļauju pieteikumi laikposmam no 2007. gada 1. janvāra līdz 31. martam, kas iesniegti saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 593/2004 un Regulu (EK) Nr. 1251/96, ir jāpieņem atbilstīgi šīs regulas pielikumam.

2.   Importa atļauju pieteikumus laikposmam no 2007. gada 1. aprīļa līdz 30. jūnijam var iesniegt saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 593/2004 un Regulu (EK) Nr. 1251/96 par kopējo daudzumu, kas minēts šīs regulas pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2007. gada 1. februārī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2007. gada 31. janvārī

Komisijas vārdā

lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektors

Jean-Luc DEMARTY


(1)  OV L 94, 31.3.2004., 10. lpp.

(2)  OV L 161, 29.6.1996., 136. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1179/2006 (OV L 212, 2.8.2006., 7. lpp.).


PIELIKUMS

Grupa

Laikposmā no 2007. gada 1. janvāra līdz 31. martam iesniegto importa atļauju pieteikumu pieškiršanas koeficients

Laikposmā no 2007. gada 1. aprīļa līdz 30. jūnijam kopējais pieejamais daudzums

(t)

E1

100,0

132 003,200

E2

26,768294

1 750,000

E3

100,0

10 703,009

P1

100,0

1 978,275

P2

100,0

5 495,050

P3

1,688112

576,250

P4

100,0

550,475

“—”

:

Komisijai netika nodots neviens atļaujas pieteikums.


DIREKTĪVAS

1.2.2007   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 25/9


KOMISIJAS DIREKTĪVA 2007/1/EK

(2007. gada 29. janvāris),

ar ko groza Padomes Direktīvu 76/768/EEK par kosmētikas līdzekļiem, lai tās II pielikumu pielāgotu tehnikas attīstībai

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1976. gada 27. jūlija Direktīvu 76/768/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz kosmētikas līdzekļiem (1), un jo īpaši tās 8. panta 2. punktu,

apspriedusies ar Zinātnisko komiteju patērētājiem paredzēto preču jautājumos (ZKPPJ),

tā kā:

(1)

Saskaņā ar ZKPPJ atzinumiem, kas sniegti, pamatojoties uz zinātniskiem pētījumiem, Komisija kopā ar dalībvalstīm un ieinteresētajām personām vienojās par vispārējo matu krāsu regulējuma stratēģiju, saskaņā ar kuru ražotāji iesniedz ZKPPJ novērtēšanai dokumentus ar zinātnisku informāciju par matu krāsu sastāvdaļām.

(2)

Vielas, par kurām publiskajā apspriešanā netika skaidri izteikta vēlme izmantot tās matu krāsās un par kurām nav iesniegti atjaunināti drošības dokumenti, lai varētu veikt atbilstīgu riska novērtējumu, ir jāiekļauj II pielikumā.

(3)

Līdz šim tika uzskatīts, ka uz 4-amino-3-fluorfenolu attiecas vispārējais ieraksts ar 22. atsauces numuru, kas attiecas uz anilīnu, tā sāļiem un tā atvasinājumiem, kas satur halogēnus un sēru. Taču, tā kā nav pašsaprotami, ka 4-amino-3-fluorfenols pieder šai anilīnu grupai, attiecībā uz šo vielu II pielikumā ir jāiekļauj atsevišķs ieraksts.

(4)

Skaidrības labad epoksikonazols no atsevišķās atsauces Nr. 1182 ir jāpārvieto uz Direktīvas 76/768/EEK II pielikuma 663. atsauces numuru.

(5)

Tā kā līdz 2006. gada 31. jūlijam ZKPPJ nav saņēmusi jaunu zinātnisko informāciju attiecībā uz N,N′-diheksadecil-N,N′-bis(2-hidroksietil)propāndiamīda novērtējumu, šo vielu ir jāiekļauj II pielikumā.

(6)

Tādēļ attiecīgi jāgroza Direktīva 76/768/EEK.

(7)

Šajā direktīvā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Kosmētisko līdzekļu pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

Direktīvas 76/768/EEK II pielikumu groza saskaņā ar šīs direktīvas pielikumu.

2. pants

Dalībvalstis nodrošina, ka no 2008. gada 21. februāra kosmētikas līdzekļi, kuri neatbilst šīs direktīvas prasībām, netiek tirgoti vai nodoti galapatērētājiem.

3. pants

1.   Dalībvalstis vēlākais līdz 2007. gada 21. augustam pieņem un publicē šīs direktīvas izpildīšanai nepieciešamos likumus, noteikumus un administratīvos aktus. Dalībvalstis tūlīt dara zināmus Komisijai minēto tiesību aktu noteikumus un minēto aktu un šīs direktīvas atbilstības tabulu.

Tās piemēro minētos noteikumus no 2007. gada 21. novembra.

Kad dalībvalstis pieņem minētos noteikumus, tajos ietver atsauci uz šo direktīvu vai arī šādu atsauci pievieno to oficiālajai publikācijai. Dalībvalstis nosaka, kā izdarāma šāda atsauce.

2.   Dalībvalstis nosūta Komisijai galveno valsts tiesību aktu tekstus, ko tās pieņem jomās, uz kurām attiecas šī direktīva.

4. pants

Šī direktīva stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

5. pants

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Briselē, 2007. gada 29. janvārī

Komisijas vārdā

priekšsēdētāja vietnieks

Günter VERHEUGEN


(1)  OV L 262, 27.9.1976., 169. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Direktīvu 2006/78/EK (OV L 271, 30.9.2006., 56. lpp.).


PIELIKUMS

Direktīvas 76/768/EEK II pielikumu groza šādi:

1)

Iekļauj šādus atsauces numurus 1234 līdz 1243:

Atsauces Nr.

Ķīmiskais nosaukums/INCI nosaukums

CAS Nr.

“1234

PEG-3,2′,2′-di-p-fenilēndiamīns

144644-13-3

1235

6-nitro-o-toluidīns

570-24-1

1236

HC dzeltenais Nr. 11

73388-54-2

1237

HC oranžais Nr. 3

81612-54-6

1238

HC zaļais Nr. 1

52136-25-1

1239

HC sarkanais Nr. 8 un tā sāļi

97404-14-3, 13556-29-1

1240

Tetrahidro-6-nitrohinoksalīns un tā sāļi

158006-54-3, 41959-35-7

1241

Izkliedētais sarkanais 15, izņemot kā piemaisījums izkliedētajā violetajā 1

116-85-8

1242

4-amino-3-fluorfenols

399-95-1

1243

N,N′-diheksadecil-N,N′-bis(2-hidroksietil)propāndiamīds

Bishidroksietilbiscetilmalonamīds

149591-38-8”

2)

Svītro ierakstu ar atsauces numuru 1182.

3)

Atsauces numuru 663 aizstāj ar šādu: “(2RS,3RS)-3-(2-Hlorofenil)-2-(4-fluorofenil)-[1H-1,2,4-triazol-1-yl)metil]oksirāns; epoksikonazols (CAS Nr. 133855-98-8)”.


Labojums

1.2.2007   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 25/12


Labojums Komisijas 2003. gada 23. decembra Lēmumā 2004/90/EK par tehniskajām prasībām attiecībā uz 3. panta īstenošanu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2003/102/EK, kas attiecas uz gājēju un citu ievainojamu satiksmes dalībnieku aizsardzību pirms sadursmes ar transportlīdzekli un sadursmes gadījumā un ar ko groza Padomes Direktīvu 70/156/EEK

( Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis L 31, 2004. gada 4. februāris )

23. lappusē pielikuma I daļas 2.2. punkta otrās daļas otrajā teikumā:

tekstu:

“Ja šis nosacījums ir izpildīts, tad vai nu transportlīdzekli pielāgo projektētajai pozīcijai, vai arī pielāgo visus turpmākos mērījumus, un veic testus, lai modelētu transportlīdzekli projektētajā pozīcijā.”

aizstāj ar šādu:

“Ja šis nosacījums nav izpildīts, tad vai nu transportlīdzekli pielāgo projektētajai pozīcijai, vai arī pielāgo visus turpmākos mērījumus, un veic testus, lai modelētu transportlīdzekli projektētajā pozīcijā.”