ISSN 1725-5112

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 8

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

50. sējums
2007. gada 13. janvāris


Saturs

 

I   Tiesību akti, kas pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana ir obligāta

Lappuse

 

 

REGULAS

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 24/2007 (2007. gada 12. janvāris), ar kuru nosaka standarta ievešanas vērtības nolūkā noteikt ievešanas cenu atsevišķu veidu augļiem un dārzeņiem

1

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 25/2007 (2007. gada 12. janvāris), ar ko nosaka minimālās pārdošanas cenas 23. individuālajam uzaicinājumam uz konkursu, kas paredzēts Regulā (EK) Nr. 1898/2005

3

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 26/2007 (2007. gada 12. janvāris), ar ko nosaka maksimālo atbalsta apjomu par krējumu, sviestu un koncentrētu sviestu sakarā ar 23. individuālo uzaicinājumu uz saskaņā ar Regulā (EK) Nr. 1898/2005 paredzēto pastāvīgo konkursu

5

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 27/2007 (2007. gada 12. janvāris), ar ko nosaka maksimālo atbalstu par koncentrētu sviestu pirmajā individuālajā uzaicinājumā uz 23. konkursu, kas paredzēts Regulā (EK) Nr. 1898/2005

7

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 28/2007 (2007. gada 12. janvāris), ar kuru nosaka minimālo sviesta pārdošanas cenu attiecībā uz 55. atsevišķo konkursa uzaicinājumu, kas izsludināts saskaņā ar Regulā (EK) Nr. 2771/1999 minēto pastāvīgo konkursu

8

 

 

II   Tiesību akti, kas pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana nav obligāta

 

 

LĒMUMI

 

 

Komisija

 

 

2007/23/EK

 

*

Komisijas Lēmums (2006. gada 22. decembris), ar ko groza 2005. gada Pievienošanās akta VII pielikuma B papildinājumu attiecībā uz dažiem gaļas, piena un zivju nozares uzņēmumiem Rumānijā (izziņots ar dokumenta numuru K(2006) 6801)  ( 1 )

9

 

 

2007/24/EK

 

*

Komisijas Lēmums (2006. gada 22. decembris), ar ko apstiprina ārkārtas rīcības plānus putnu gripas un Ņūkāslas slimības kontrolei (izziņots ar dokumenta numuru K(2006) 6806)  ( 1 )

26

 

 

2007/25/EK

 

*

Komisijas Lēmums (2006. gada 22. decembris) par dažiem aizsardzības pasākumiem saistībā ar īpaši patogēno putnu gripu un tādu lolojumputnu ievešanu Kopienā, kas ir kopā ar to īpašniekiem (izziņots ar dokumenta numuru K(2006) 6958)  ( 1 )

29

 

 

2007/26/EK

 

*

Komisijas Lēmums (2006. gada 22. decembris), ar ko groza Bulgārijas un Rumānijas Pievienošanās akta VI pielikuma papildinājumu attiecībā uz dažiem piena pārstrādes uzņēmumiem Bulgārijā (izziņots ar dokumenta numuru K(2006) 6960)  ( 1 )

35

 

 

2007/27/EK

 

*

Komisijas Lēmums (2006. gada 22. decembris), ar ko pieņem dažus pārejas posma pasākumus attiecībā uz svaigpiena piegādēm pārstrādes uzņēmumiem un šā svaigpiena pārstrādi Rumānijā, ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 852/2004 un Regulas (EK) Nr. 853/2004 prasības (izziņots ar dokumenta numuru K(2006) 6963)  ( 1 )

45

 

 

2007/28/EK

 

*

Komisijas Lēmums (2006. gada 22. decembris), ar ko groza Lēmumu 2005/393/EK par aizliegtajām zonām attiecībā uz infekciozo katarālo drudzi (izziņots ar dokumenta numuru K(2006) 6970)  ( 1 )

51

 

 

2007/29/EK

 

*

Komisijas Lēmums (2006. gada 22. decembris), ar ko nosaka pārejas posma pasākumus dažiem dzīvnieku izcelsmes produktiem, uz kuriem attiecas Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 853/2004 un kuri līdz 2007. gada 1. janvārim ir ievesti Bulgārijā un Rumānijā no trešām valstīm (izziņots ar dokumenta numuru K(2006) 7019)  ( 1 )

57

 

 

2007/30/EK

 

*

Komisijas Lēmums (2006. gada 22. decembris), ar ko nosaka pārejas posma pasākumus dažu Bulgārijā un Rumānijā iegūtu dzīvnieku izcelsmes produktu tirdzniecībai (izziņots ar dokumenta numuru K(2006) 7028)  ( 1 )

59

 

 

2007/31/EK

 

*

Komisijas Lēmums (2006. gada 22. decembris), ar ko nosaka pārejas pasākumus attiecībā uz tādu dažu gaļas un piena nozares produktu sūtīšanu no Bulgārijas uz pārējām dalībvalstīm, uz kuriem attiecas Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 853/2004 (izziņots ar dokumenta numuru K(2006) 7029)  ( 1 )

61

 

 

Tiesību akti, kas pieņemti, piemērojot Līgumu par Eiropas Savienību

 

 

TIESĪBU AKTI, KAS PIEŅEMTI, PIEMĒROJOT LES VI SADAĻU

 

 

2007/32/EK

 

*

Eiropola valdes Akts (2006. gada 29. novembris), ar ko groza Eiropola amatu sarakstu Eiropola Civildienesta noteikumu 1. papildinājumā

66

 

 

2007/33/EK

 

*

Eiropola valdes Lēmums (2006. gada 5. decembris), piekrītot Eiropola noteikumiem un procesiem, pieņemot summas, kas minētas Eiropola Valdes 1999. gada 16. novembra lēmuma pielikumā attiecībā uz nodokļiem, kas piemērojami algām un atalgojumiem, ko izmaksā Eiropola darbiniekiem par darbu Eiropolā

69

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.


I Tiesību akti, kas pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana ir obligāta

REGULAS

13.1.2007   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 8/1


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 24/2007

(2007. gada 12. janvāris),

ar kuru nosaka standarta ievešanas vērtības nolūkā noteikt ievešanas cenu atsevišķu veidu augļiem un dārzeņiem

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1994. gada 21. decembra Regulu (EK) Nr. 3223/94 par sīki izstrādātiem augļu un dārzeņu ievešanas režīma izpildes noteikumiem (1), un jo īpaši tās 4. panta 1. punktu,

tā kā:

(1)

Regulā (EK) Nr. 3223/94, piemērojot Urugvajas kārtas daudzpusējo tirdzniecības sarunu iznākumus, paredzēti kritēriji, pēc kuriem Komisija nosaka standarta ievešanas vērtības pielikumā precizētajiem produktu ievedumiem no trešām valstīm un periodiem.

(2)

Piemērojot iepriekš minētos kritērijus, standarta ievešanas vērtības nosakāmas līmeņos, kas norādīti šīs regulas pielikumā,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Standarta ievešanas vērtības, kas paredzētas Regulas (EK) Nr. 3223/94 4. pantā, ir tādas, kā norādīts tabulā, kas pievienota pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2007. gada 13. janvārī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2007. gada 12. janvārī

Komisijas vārdā

lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektors

Jean-Luc DEMARTY


(1)  OV L 337, 24.12.1994., 66. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 386/2005 (OV L 62, 9.3.2005., 3. lpp.).


PIELIKUMS

Komisijas 2007. gada 12. janvāra Regulai, ar kuru nosaka standarta ievešanas vērtības nolūkā noteikt ievešanas cenu atsevišķu veidu augļiem un dārzeņiem

(EUR/100 kg)

KN kods

Trešās valsts kods (1)

Standarta ievešanas vērtība

0702 00 00

MA

84,9

TN

167,8

TR

118,2

ZZ

123,6

0707 00 05

MA

78,7

TR

111,1

ZZ

94,9

0709 90 70

MA

67,5

TR

115,3

ZZ

91,4

0709 90 80

EG

337,4

ZZ

337,4

0805 10 20

EG

52,0

IL

57,2

MA

52,4

TR

67,4

ZZ

57,3

0805 20 10

IL

93,9

MA

81,1

TR

73,2

ZZ

82,7

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

IL

65,6

MA

59,4

TR

65,8

ZZ

63,6

0805 50 10

EG

135,9

TR

46,1

ZZ

91,0

0808 10 80

CA

104,7

CN

86,8

US

118,8

ZA

144,1

ZZ

113,6

0808 20 50

CN

72,1

US

98,8

ZA

135,6

ZZ

102,2


(1)  Valstu nomenklatūra, kas paredzēta Komisijas Regulā (EK) Nr. 1833/2006 (OV L 354, 14.12.2006., 19. lpp.). Kods “ZZ” nozīmē “citas izcelsmes vietas”.


13.1.2007   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 8/3


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 25/2007

(2007. gada 12. janvāris),

ar ko nosaka minimālās pārdošanas cenas 23. individuālajam uzaicinājumam uz konkursu, kas paredzēts Regulā (EK) Nr. 1898/2005

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1999. gada 17. maija Regulu (EK) Nr. 1255/1999 par piena un piena produktu tirgus kopīgo organizāciju (1), un jo īpaši tās 10. pantu,

tā kā:

(1)

Saskaņā ar Komisijas 2005. gada 9. novembra Regulu (EK) Nr. 1898/2005, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus Padomes Regulas (EK) Nr. 1255/1999 ieviešanai attiecībā uz pasākumiem krējuma, sviesta un koncentrēta sviesta realizācijai Kopienas tirgū (2), intervences aģentūras ar pastāvīga uzaicinājuma uz konkursu palīdzību var pārdot zināmus to rīcībā esošus sviesta intervences krājumus un var piešķirt atbalstu par krējumu, sviestu un koncentrētu sviestu. Šīs regulas 25. pantā noteikts, ka, ņemot vērā saņemtos piedāvājumus konkursam atbildē uz katru individuālo uzaicinājumu, nosaka minimālo pārdošanas cenu sviestam un maksimālo atbalsta apmēru krējumam, sviestam un koncentrētam sviestam. Tālāk tiek noteikts, ka cena vai atbalsts var atšķirties sakarā ar iecerēto sviesta izmantošanas veidu, tā tauku saturu un pārstrādes procedūrām. Atbilstīgi jānosaka Regulas (EK) Nr. 1898/2005 28. pantā paredzētais pārstrādes garantiju apjoms.

(2)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Piena un piena produktu pārvaldības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

23. individuālajam uzaicinājumam saskaņā ar pastāvīgo konkursu, kas paredzēts Regulā (EK) Nr. 1898/2005, tiek noteiktas minimālās pārdošanas cenas sviestam un intervences krājumiem un tā pārstrādes garantiju apjoms, kā noteikts šīs regulas pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2007. gada 13. janvārī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2007. gada 12. janvārī

Komisijas vārdā —

lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektors

Jean-Luc DEMARTY


(1)  OV L 160, 26.6.1999., 48. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1913/2005 (OV L 307, 25.11.2005., 2. lpp.).

(2)  OV L 308, 25.11.2005., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 2107/2005 (OV L 337, 22.12.2005., 20. lpp.).


PIELIKUMS

Minimālās pārdošanas cenas sviestam un pārstrādes garantijas 23. individuālajā uzaicinājumā uz pastāvīgo konkursu saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1898/2005

(EUR/100 kg)

Formula

A

B

Iekļaušanas procedūra

Ar marķieri

Bez marķiera

Ar marķieri

Bez marķiera

Minimālā pārdošanas cena

Sviests ≥ 82 %

Nepārveidots

212

213,7

Koncentrēts

206,1

Pārstrādes garantijas

Nepārveidots

45

45

Koncentrēts

45


13.1.2007   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 8/5


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 26/2007

(2007. gada 12. janvāris),

ar ko nosaka maksimālo atbalsta apjomu par krējumu, sviestu un koncentrētu sviestu sakarā ar 23. individuālo uzaicinājumu uz saskaņā ar Regulā (EK) Nr. 1898/2005 paredzēto pastāvīgo konkursu

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1999. gada 17. maija Regulu (EK) Nr. 1255/1999 par piena un piena produktu tirgus kopīgo organizāciju (1), un jo īpaši tās 10. pantu,

tā kā:

(1)

Saskaņā ar Komisijas 2005. gada 9. novembra Regulu (EK) Nr. 1898/2005, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus Padomes Regulas (EK) Nr. 1255/1999 ieviešanai attiecībā uz pasākumiem krējuma, sviesta un koncentrēta sviesta realizācijai Kopienas tirgū (2), intervences aģentūras pastāvīgos konkursos var pārdot zināmus to rīcībā esošus sviesta intervences krājumus, un var piešķirt atbalstu par krējumu, sviestu un koncentrētu sviestu. Šīs regulas 25. pantā noteikts, ka, ņemot vērā saņemtos piedāvājumus, atbildot uz katru individuālo uzaicinājumu, nosaka minimālo pārdošanas cenu sviestam un maksimālo atbalsta apmēru par krējumu, sviestu un koncentrētu sviestu. Tālāk tiek noteikts, ka cena vai atbalsts var atšķirties sakarā ar iecerēto sviesta izmantošanas veidu, tā tauku saturu un pārstrādes procedūrām. Atbilstīgi jānosaka Regulā (EK) Nr. 1898/2005 paredzētais pārstrādes garantiju apmērs.

(2)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Piena un piena produktu pārvaldības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

23. individuālajam uzaicinājumam saskaņā ar pastāvīgo konkursu, kas paredzēts Regulā (EK) Nr. 1898/2005, šīs regulas pielikumā tiek noteikti maksimālā atbalsta apjomi par krējumu, sviestu un koncentrētu sviestu, kā arī 25. un 28. pantā minētais pārstrādes garantiju apjoms.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2007. gada 13. janvārī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2007. gada 12. janvārī

Komisijas vārdā

lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektors

Jean-Luc DEMARTY


(1)  OV L 160, 26.6.1999., 48. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1913/2005 (OV L 307, 25.11.2005., 2. lpp.).

(2)  OV L 308, 25.11.2005., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 2107/2005 (OV L 337, 22.12.2005., 20. lpp.).


PIELIKUMS

Maksimālais atbalsta apjoms par krējumu, sviestu un koncentrētu sviestu, kā arī pārstrādes garantijas 23. individuālajam uzaicinājumam uz saskaņā ar Regulā (EK) Nr. 1898/2005 paredzēto pastāvīgo konkursu

(EUR/100 kg)

Formula

A

B

Iekļaušanas procedūra

Ar marķieri

Bez marķiera

Ar marķieri

Bez marķiera

Maksimālais atbalsts

Sviests ≥ 82 %

17,5

14

12

14

Sviests < 82 %

13,65

13,65

Koncentrēts sviests

20

16,5

20

16,5

Krējums

9

6

Pārstrādes garantijas

Sviests

19

13

Koncentrēts sviests

22

22

Krējums

10


13.1.2007   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 8/7


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 27/2007

(2007. gada 12. janvāris),

ar ko nosaka maksimālo atbalstu par koncentrētu sviestu pirmajā individuālajā uzaicinājumā uz 23. konkursu, kas paredzēts Regulā (EK) Nr. 1898/2005

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1999. gada 17. maija Regulu (EK) Nr. 1255/1999 par piena un piena produktu tirgus kopīgo organizāciju (1), un jo īpaši tās 10. pantu,

tā kā:

(1)

Saskaņā ar Komisijas 2005. gada 9. novembra Regulu (EK) Nr. 1898/2005, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus Regulas (EK) Nr. 1255/1999 ieviešanai attiecībā uz pasākumiem krējuma, sviesta un koncentrēta sviesta realizācijai Kopienas tirgū (2) intervences aģentūras ar pastāvīga uzaicinājuma uz konkursu palīdzību uzsāk konkursu par atbalsta piešķiršanu koncentrētam sviestam. Šīs regulas 54. pantā paredzēts, ka, ņemot vērā piedāvājumus konkursam, kas saņemti atbildē uz katru individuālo uzaicinājumu, nosaka maksimālo atbalstu koncentrētam sviestam, kurā minimālais tauku saturs sasniedz 96 %.

(2)

Regulas (EK) Nr. 1898/2005 53. panta 4. punktā paredzētā gala lietotāju drošība ir jāizvirza, lai nodrošinātu, ka koncentrēto sviestu pārņem mazumtirdzniecības tirgotāji.

(3)

Atbilstīgi saņemtiem piedāvājumiem attiecīgā līmenī jānosaka maksimālais atbalsta apjoms, kā arī tādā pašā veidā jānosaka garantijas gala lietotājiem.

(4)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Piena un piena produktu pārvaldības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

23. individuālajam piedāvājumam saskaņā ar pastāvīgo konkursu saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1898/2005, maksimālais atbalsts, kas sniedzams par koncentrētu sviestu, kurā minimālais tauku saturs ir 96 %, kā noteikts šīs regulas 47. panta 1. apakšpunktā, sasniedz 19,27 EUR/100 kg.

Regulas (EK) Nr. 1898/2005 53. panta 4. punktā paredzēto gala patērētāju garantiju maksu nosaka 21 EUR/100 kg apmērā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2007. gada 13. janvārī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2007. gada 12. janvārī

Komisijas vārdā —

lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektors

Jean-Luc DEMARTY


(1)  OV L 160, 26.6.1999., 48. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1913/2005 (OV L 307, 25.11.2005., 2. lpp.).

(2)  OV L 308, 25.11.2005., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 2107/2005 (OV L 337, 22.12.2005., 20. lpp.).


13.1.2007   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 8/8


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 28/2007

(2007. gada 12. janvāris),

ar kuru nosaka minimālo sviesta pārdošanas cenu attiecībā uz 55. atsevišķo konkursa uzaicinājumu, kas izsludināts saskaņā ar Regulā (EK) Nr. 2771/1999 minēto pastāvīgo konkursu

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1999. gada 17. maija Regulu (EK) Nr. 1255/1999 par piena un piena produktu tirgus kopīgo organizāciju (1) un jo īpaši tās 10. panta c) punktu,

tā kā:

(1)

Saskaņā ar 21. pantu Komisijas 1999. gada 16. decembra Regulā (EK) Nr. 2771/1999, ar ko paredz sīki izstrādātus noteikumus par to, kā piemērot Padomes Regulu (EK) Nr. 1255/1999 attiecībā uz intervenci sviesta un krējuma tirgū (2), intervences aģentūras, izmantojot pastāvīgu konkursu, ir laidušas pārdošanā noteiktu to glabāšanā esošā sviesta daudzumu.

(2)

Ņemot vērā piedāvājumus, kas saņemti pēc katra atsevišķā konkursa uzaicinājuma, saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 2771/1999 24.a pantu nosaka minimālo pārdošanas cenu vai nolemj piedāvājumus noraidīt.

(3)

Ņemot vērā saņemtos piedāvājumus, nosaka minimālo pārdošanas cenu.

(4)

Piena un piena produktu pārvaldības komiteja nav sniegusi atzinumu tās priekšsēdētāja noteiktajā termiņā,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

55. atsevišķajā konkursā saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 2771/1999, kurā termiņš konkursa piedāvājumu iesniegšanai beidzās 2007. gada 9. janvārī, minimālo sviesta pārdošanas cenu nosaka 236,50 EUR/100 kg.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2007. gada 13. janvārī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2007. gada 12. janvārī

Komisijas vārdā —

lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektors

Jean-Luc DEMARTY


(1)  OV L 160, 26.6.1999., 48. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 1913/2005 (OV L 307, 25.11.2005., 2. lpp.).

(2)  OV L 333, 24.12.1999., 11. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1802/2005 (OV L 290, 4.11.2005., 3. lpp.).


II Tiesību akti, kas pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana nav obligāta

LĒMUMI

Komisija

13.1.2007   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 8/9


KOMISIJAS LĒMUMS

(2006. gada 22. decembris),

ar ko groza 2005. gada Pievienošanās akta VII pielikuma B papildinājumu attiecībā uz dažiem gaļas, piena un zivju nozares uzņēmumiem Rumānijā

(izziņots ar dokumenta numuru K(2006) 6801)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(2007/23/EK)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Bulgārijas un Rumānijas Pievienošanās līgumu un jo īpaši tā 4. panta 3. punktu,

Ņemot vērā Bulgārijas un Rumānijas Pievienošanās aktu un jo īpaši tā VII pielikuma 5. nodaļas B iedaļas I apakšiedaļas e) apakšpunktu,

tā kā:

(1)

Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 29. aprīļa Regulā (EK) Nr. 852/2004 par pārtikas produktu higiēnu (1) un Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 29. aprīļa Regulā (EK) Nr. 853/2004, ar ko nosaka īpašus higiēnas noteikumus attiecībā uz dzīvnieku izcelsmes pārtiku (2), paredzētas dažas strukturālas prasības uzņēmumiem, uz kuriem attiecas minēto regulu darbības joma.

(2)

Ņemot vērā to, ka Bulgārija un Rumānija pievienosies Kopienai 2007. gada 1. janvārī, Bulgārijas un Rumānijas Pievienošanās akta VII pielikuma 5. nodaļas B iedaļas I apakšiedaļas a) apakšpunktā paredzēts, ka dažas minētajās regulās noteiktās strukturālās prasības līdz 2009. gada 31. decembrim neattiecina uz tiem Rumānijas uzņēmumiem, kas minēti Pievienošanās akta VII pielikuma B papildinājumā (“uzņēmumu saraksts”), ja tiek ievēroti konkrēti nosacījumi.

(3)

Daži gaļas un piena nozares uzņēmumi Rumānijā ir pabeiguši pārkārtošanās procesu un patlaban pilnībā atbilst Kopienas likumdošanai. Turklāt daži uzņēmumi ir pārtraukuši darbību. Ņemot vērā šīs izmaiņas, attiecīgi ir jāgroza uzņēmumu saraksts.

(4)

Turklāt dažiem gaļas, piena un zivju nozares uzņēmumiem Rumānijā tehnisku ierobežojumu dēļ ir problēmas saistībā ar atbilstību attiecīgajām strukturālajām prasībām, kas noteiktas Regulā (EK) Nr. 852/2004 un Regulā (EK) Nr. 853/2004. Šiem uzņēmumiem nepieciešams ilgāks laikposms pārkārtošanās procesa pabeigšanai, lai minētajās regulās noteiktās strukturālās prasības tiktu pilnībā ievērotas. Tādēļ minētie uzņēmumi jāiekļauj to uzņēmumu sarakstā, kuriem noteikts pārejas posms.

(5)

Daudzi no šiem Rumānijas uzņēmumiem ir saņēmuši finansējumu no Speciālās pirmspievienošanās programmas lauksaimniecībai un lauku attīstībai. Visi minētie uzņēmumi ir garantējuši, ka tiem ir vajadzīgie līdzekļi, lai pārejas perioda laikā novērstu atlikušos trūkumus. Ir pieejama detalizēta informācija par katra uzņēmuma trūkumiem. Tādēļ ir pamatoti paredzēt pārejas periodu šiem uzņēmumiem.

(6)

Kopienas tiesību aktu skaidrības labad ir lietderīgi aizstāt uzņēmumu sarakstu, kas iekļauts Bulgārijas un Rumānijas Pievienošanās akta VII pielikuma B papildinājumā, ar šā lēmuma pielikumu.

(7)

Šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Bulgārijas un Rumānijas Pievienošanās akta VII pielikuma B papildinājumu aizstāj ar šā lēmuma pielikuma tekstu.

2. pants

Šo lēmumu piemēro saskaņā ar Bulgārijas un Rumānijas Pievienošanās līgumu un no tā spēkā stāšanās dienas.

3. pants

Šis lēmums ir adresēts dalībvalstīm.

Briselē, 2006. gada 22. decembrī

Komisijas vārdā —

Komisijas loceklis

Markos KYPRIANOU


(1)  OV L 139, 30.4.2004., 1. lpp.

(2)  OV L 139, 30.4.2004., 55. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 1662/2006 (OV L 320, 18.11.2006., 1. lpp.).


PIELIKUMS

“VII pielikuma B papildinājums

Gaļas, putnu gaļas, zivju, piena un piena produktu nozares uzņēmumu saraksts, kas minēts VII pielikuma 5. nodaļas B iedaļas I apakšiedaļā

Gaļas nozares uzņēmumi

Nr.

Sanitāri veterinārais apstiprinājums

Uzņēmuma nosaukums

Adrese

1

AB 2771

S.C. Montana Popa SRL

Blaj, Str. Gh. Barițiu, jud. Alba, 515400

2

AB 2957

S.C. Miacarn SRL

Mirăslău, Str. Abatorului nr. 1, jud. Alba, 517470

3

AB 3263

S.C. Transeuro SRL

Ighiu, str. Principală nr. 205 A jud. Alba, 517360

4

AG 013 IC

S.C. Radic Star SRL

Ștefănești Str. Cavalerului nr. 893, jud. Argeș, 117715

5

AG 017 IC

S.C. Coșcovele SRL

Rucăr Str. Industriașilor nr. 1, jud. Argeș, 117630

6

AG 024 IC

S.C. Rador A&E SRL

Bascov, str. Serelor nr. 48, jud. Argeș, 117045

7

AR 2146

S.C. Maier Com SRL

Pecica, FN, jud. Arad, 317235

8

AR 4798

S.C. Crimona SRL

Arad, Str. M. Tabacovici, nr. 5 jud. Arad, 310249

9

AR 4927

S.C. Prodalim SRL

Arad, Str. Feleacului, nr. 1, jud. Arad, 310396

10

AR 4930

S.C. Filip D Impex SRL

Arad, Str. Lacrimioarelor, nr. 4/A, jud. Arad, 310445

11

AR 5065

S.C. RB Prod SRL

Arad, Str. Constituției, jud. Arad, 310227

12

AR 5307

S.C. Chibax SRL

Arad, Calea Bodrogului, nr. 20, jud. Arad, 310059

13

AR 5806

S.C. Combinatul Agroind Curtici

Curtici, Str. Revoluției nr. 33, jud. Arad, 315200

14

AR 6119

S.C. Ropilin Impex SRL

Arad, Calea Bodrogului nr. 20, jud. Arad, 310059

15

B 40632

S.C. Medeus & Co Prodimpex SRL

București, Str. Parcului nr. 20, sector 1, București, 012329

16

B 70304

S.C. Vericom 2001 SRL

Str. Turnu Măgurele nr. 17, București, 041706

17

BC 1022

S.C. Carmun SRL

Loc. Oituz, Poiana Sărată, jud. Bacău, cod 607371

18

BC 1306

S.C. Bunghez Prodcom SRL

Onești, Str. Cașinului nr. 2, jud. Bacău, 601007

19

BC 3178

S.C. Nicbac SRL

Loc. N. Bălcescu, jud. Bacău, cod 607355

20

BC 4165

S.C. Tiberias 2000 SRL

Răcăciuni, jud. Bacău, 607480

21

BC 5196

S.C. Miralex SRL

Loc. Bacău, str. Bicaz, nr. 8, jud. Bacău, cod 600293

22

BC 5733

S.C. Alimenta SA

Bacău, Str. Arinilor nr. 13, jud. Bacău, 600351

23

BH 102

S.C. Prodaliment SA

Salonta, Str. Republicii, nr. 101, jud. Bihor, 415500

24

BH 110

S.C. Nutrientul SA

Oradea, str. Cazaban nr. 134, jud. Bihor, 410276

25

BH 223

S.C. Florian Impex SRL

Oradea, str. Morii nr. 11/B, jud. Bihor, 410577

26

BH 704

S.C. Carmangerie Tavi-Bogdan SRL

Oradea, str. Dobrogei nr. 21, jud. Bihor, 410526

27

BH 1534

S.C. Columbia Romimpex SRL

Oradea, str. Arțarilor nr. 13/A, jud. Bihor, 410258

28

BH 2010

S.C. Sarilma Com SRL

Loc. Șumugiu nr. 15, jud. Bihor, 417279

29

BH 2029

S.C. Cominca SA

Oradea, str. Octavian Goga nr. 4, jud. Bihor, 410221

30

BH 2227

S.C. Andromi Com SRL

Oradea, str. Fagurelui nr. 18, jud. Bihor 410222

31

BH 3001

S.C. Global Agro Prod SRL

Sârbi nr. 469, jud. Bihor, 417520

32

BH 3092

S.C. Inter Prod Com SRL

Săcueni, str. Leta Mare, jud. Bihor, 417435

33

BH 5122

S.C. Abrumar SRL

Sântandrei, nr. 62/B, jud. Bihor, 417515

34

BH 5185

S.C. Carmangerie Tavi-Bogdan SRL

Loc. Mihai Bravu nr. 169, jud. Bihor, 417237

35

BN 2041

S.C. Sonil Impex SRL

Feldru, str. Ridul Zavoi, nr. 1209, jud. Bistrițaț-Năsăud, 427080

36

BN 2097

S.C. Agroinvest Prod SRL

Bistrița, str. Liberțații, nr. 41, jud. Bistrița-Năsăud, 420155

37

BN 2184

S.C. Caraiman SRL

Bistrița, str. Tărpiului, nr. 26A, jud. Bistrița-Năsăud, cod 420062

38

BN 2207

S.C. Rebrisoreana Trans SRL

Bistrița, Drumul Cetății nr. 7A, jud. Bistrița-Năsăud, 420063

39

BN 2227

S.C. Unic Cremona SRL

Bistrita, str. Tărpiului, F.N., jud. Bistrița-Năsăud, cod 420062

40

BR 405

S.C. Dany Vio SRL

Brăila, Str. Milcov 166, jud. Brăila, 810335

41

BR 406

S.C. Cento Trading SRL

Brăila, Str. Milcov 166, jud. Brăila, 810335

42

BR 574

S.C. Electiv Prod SRL

Comuna Romănu, jud. Brăila, 817115

43

BR 629

S.C. Melkart SRL

Brăila, Str. Barbu Ștefănescu 1, Brăila, jud. Brăila, 810186

44

BR 774

S.C. Tazz Trade SRL

Brăila, Str. Fața Portului, nr. 2, jud. Brăila 810015

45

BT 112

S.C. Ancal SRL

Saucenița, jud. Botoșani, 717447

46

BT 125

S.C. Impex Dona SRL

Băisa, jud. Botoșani, 717246

47

BT 132

S.C. Petanic Prod SRL

Flămânzi, jud. Botoșani, 717155

48

BT 133

AF Fediuc Aurel

Curtești, jud. Botoșani, 717110

49

BT 138

S.C. Sagrod SRL

Darabani, Str. Muncitorului, jud. Botoșani, 715100

50

BT 140

S.C. Raffaello SRL

Dângeni, jud. Botoșani, 717120

51

BT 144

S.C. Agrocarn Company SRL

Botoșani, Str. Pod de Piatră nr. 89, jud. Botoșani, 710350

52

BT 188

S.C. Mary Com Impex SRL

Str. Stegari, nr. 24, Botoșani, jud. Botoșani 710021

53

BT 194

S.C. Practic Comerț SRL

Darabani, Str. 1 Decembrie nr. 168, jud. Botoșani 715100

54

BT 196

S.C. Carne Com SRL

Dracșani, jud. Botoșani, 717374

55

BT 198

S.C. Emanuel Com SRL

Răchiți, jud. Botoșani, 717310

56

BT 202

S.C. Zacom SRL

Bajura, jud. Botoșani, 715101

57

BV 1593

S.C. Panfil SRL

Brașov str. Plevnei nr. 13, jud. Brașov 500187

58

BV 1931

S.C. Sergiana Prod Impex SRL

Poiana Mărului str. Principală nr. 339 B, jud. Brașov 507160

59

BV 2807

S.C. Duprod SRL

Codlea str. Halchiului nr 4, jud. Brașov 505100

60

BZ 101

S.C. Frasinu SA

Buzău, Șos. Sloboziei km 2, jud. Buzău 120360

61

BZ 103

S.C. Neptun Rămnic SRL

Râmnicu Sărat, Str. Eroilor nr. 1, jud. Buzău, 125300

62

BZ 104

S.C. N 2001 SRL

Cochirleanca, jud. Buzău, 127190

63

BZ 109

S.C. Ferma Cătălin-Anicom SRL

Pogoanele, Str. N. Bălcescu, jud. Buzău, 125200

64

BZ 110

S.C. Carmozimbrul

Râmnicu Sărat, Str. Lt. Sava Rosescu 140, jud. Buzău 125300

65

BZ 112

S.C. Tri 94 Prod Com SRL

Com Berca, Sat Valea Nucului, jud. Buzău, 127048

66

BZ 115

S.C. Ferm Com Prod SRL

Căldărăști, jud. Buzău, 125201

67

BZ 204

S.C. Comsoradi SRL

Buzău, Str. Bucegi 14, jud. Buzău, 120208

68

CJ 108

S.C. Turism Vâlcele SRL

Vâlcele FN, jud. Cluj, 407274

69

CJ 122

S.C. Riana Servprodcom SRL

Iclod FN, jud. Cluj, 407335

70

CJ 135

S.C. Maxialiment SRL

Turda, str. Clujului, nr. 194, jud. Cluj 401180

71

CJ 140

S.C. Maria Cris SRL

Huedin, str. Horea, FN, jud. Cluj 405400

72

CJ 474

S.C. Xamus SRL

Baciu, str. Principală, nr. 294, jud. Cluj 407055

73

CJ 793

S.C. Ind. Maestro Prodcom SRL

Cluj-Napoca, str. Gheorghe Asachi, nr. 6-8, jud. Cluj 400263

74

CJ 1483

S.C. Agroalim Distribution SRL

Cluj-Napoca, B-dul Muncii, nr. 8, jud. Cluj 400641

75

CJ 2741

S.C. Oncos Impex SRL

Florești, str. Abatorului, nr. 2, jud. Cluj 407280

76

CJ 3261

S.C. Flora SA

Gârbău, FN, jud. Cluj 407295

77

CJ 4168

S.C. Cina Carmangerie SRL

Sâmpaul nr. 298, jud. Cluj 407530

78

CJ 4462

S.C. Eximal Impex SRL

Cluj-Napoca, str. Pasteur, nr. 74, jud. Cluj 400335

79

CJ 4644

S.C. Marema Company SRL

Cluj-Napoca, B-dul Muncii, nr. 83, jud. Cluj, 400641

80

CJ 4811

S.C. Napolact SA

Cluj-Napoca, Calea Baciului, nr. 2-4 jud. Cluj 400230

81

CJ 5219

S.C. Prostnic Prodcom SRL

Cluj-Napoca, str. I.C. Frimu , nr. 28, jud. Cluj 400146

82

CJ 5519

S.C. 2 T Prod SRL

Cluj-Napoca, Str. Taberei nr. 3A, jud. Cluj, 400512

83

CJ 7967

S.C. Ind. Maestro Prodcom SA

Cluj-Napoca, str. Traian Vuia, nr. 222, jud. Cluj, 400397

84

CL 0182

S.C. Agrosud SRL

Oltenița, str. 1 Decembrie, nr. 1 E, jud. Călărași, 915400

85

CL 0560

S.C. Dragomir Impex SRL

Com. Cuza Vodă, jud. Călărași, 917045

86

CL 1388

S.C. Donald’s SRL

Com. Dorobanțu, jud. Călărași, 917065

87

CL 1446

S.C. Izocom MC SA

Cuza Vodă, jud. Călărași, 917045

88

CL 1598

S.C. Comaro SRL

Oltenița, str. Cuza Vodă, nr. 131, jud. Călărași 915400

89

CS 33

S.C. Stauber SRL

Caransebeș, Str. Șesu Roșu nr. 5, jud. Caraș 325400

90

CS 40

S.C. Palaloga Carneprep SRL

Bocșa, Str. Binișului nr. 1, jud. Caraș 325300

91

CS 47

S.C. Gospodarul SRL

Reșița, Str. Țerovei, F.N. jud. Caraș 320044

92

CS 55

S.C. Simon Prod Com SRL

Berzovia, Str. Fizeșului, F.N. jud. Caraș 327030

93

CS 541

S.C. Agrokraft SRL

Berzovia, Str. Timișorii nr. 2, jud. Caraș 327030

94

CS 2147

S.C. Cavarantana Comp. SA

C-tin Daicoviciu 1A, jud. Caraș, 327090

95

CS 2506

S.C. Marbek Impex SRL

Reșita, Str. Țerovei, nr. 10, jud. Caraș 320044

96

CT 5

S.C. Carmeco SA

Constanța, Șos. Mangaliei nr. 74, jud. Constanta, 900116

97

CT 19

S.C. Carnob SRL

Lumina, Str. Lebedelor nr. 1A, jud. Constanța 907175

98

CV 123

S.C. Torro Impex SRL

Loc. Lemnia, Str. Principală 375, jud. Covasna, 527110

99

CV 154

S.C. Casalco SA

Sf. Gheorghe, Str. Jókai Mór nr. 9-11, jud. Covasna 520046

100

CV 158

S.C. Agrochem SRL

Câmpu Frumos 5, jud. Covasna, 520072

101

CV 1776

S.C. Lefrumarin 2000 SRL

Micloșoara, Str. Laterală nr. 201, jud. Covasna, 525104

102

CV 2544

S.C. Prod Com Tib-Giz SRL

Sf. Gheorghe, Str. Mikes Kelemen nr. 39, jud. Covasna, 520028

103

DB 94

S.C. Agroalim Distribution SRL

Târgoviște, str. Cooperației, nr. 5, jud. Dâmbovița, 130086

104

DB 3451

S.C. Libertatea SRL

Brănești, jud. Dambovița, 137055

105

DB 3457

S.C. Neval SRL

Pietroșița, jud. Dâmbovița, 137360

106

DJ 312

S.C. Olas Prod SRL

Craiova, Str. N. Romanescu nr. 130, jud. Dolj, 200738

107

GJ 5

S.C. Lexi Star SRL

Sat Bucureasa, Com. Dănești, jud. Gorj, 217200

108

GJ 2234

S.C. Atos Garant SRL

Sat Urechești com. Drăguțesti, jud. Gorj, 217225

109

GL 0369

S.C. Serbănești Livada SRL

Com. Liești, jud. Galați, 807180

110

GL 0853

S.C. Atfab SRL

Tecuci, str. Mihail Kogălniceanu nr. 64, jud. Galați, 805300

111

GL 3026

S.C. Top Fish Food SRL

Galați, str. Traian nr. 437, jud. Galați, 800179

112

GL 3330

S.C. Karomtec SRL

Tecuci, str. Mihail Kogalniceanu nr. 48 jud. Galați, 805300

113

GR 5663

S.C. Carnig SRL

Giurgiu, Șos. București km 3, jud. Giurgiu, 080301

114

HD 28

S.C. Alexcom SRL

Orăștie, str. Erou O. Munteanu, nr. 15 jud. Hunedoara, 335700

115

HD 66

S.C. Agrocompany SRL

Com. Certeju de Sus, sat Nojag, nr. 1A, jud. Hunedoara, 337196

116

HD 78

S.C. Carman DC Prest SRL

Orăștie, str. Luncii, nr. 3, jud. Hunedoara, 335700

117

HD 89

S.C. Rotina Product SRL

Hunedoara, str. Libertății, nr. 4, jud. Hunedoara, 331128

118

HD 143

S.C. Lorialba Prest SRL

Brad, Str. Crișul Alb nr. 1, jud. Hunedoara, 335200

119

HD 147

S.C. Agrocompany SRL

Sântuhalm, nr. 123, jud. Hunedoara, 330004

120

HR 73

S.C. Elan Trident SRL

Odorheiu Secuiesc, Str. Rákóczi Ferenc 90, jud. Harghita, 535600

121

HR 153

S.C. Arterimpex SRL

Gheorgheni, Str. Kossuth Lajos nr. 211, jud. Harghita, 535500

122

HR 255

S.C. Madra SRL

Gheorgheni, Str. Kossuth Lajos nr. 206, jud. Harghita 535500

123

HR 263

S.C. Avicoopex SRL

Cristuru Secuiesc, Str. Orban Balays, jud. Harghita, 535400

124

HR 281

S.C. Palcaro SRL

Frumoasa, jud. Harghita, 537115

125

IF 2789

S.C. Mario T General Com SRL

Voluntari, str. Ghe. Dinida, nr. 5 jud. Ilfov, 077190

126

IF 2831

S.C. Picovit Rom Impex SRL

Popești Leordeni, Str. Olteniței nr. 220, jud. Ilfov 077160

127

IF 2872

S.C. Popas Turistic Apollo SRL

Afumați, Șos. Buc.-Urziceni, nr. 1672, jud. Ilfov, 077010

128

IF 2873

S.C. Romsuintest SA

Periș, jud. Ilfov, 077150

129

IF 3384

S.C. Overseas 2000 SRL

Glina, str. Abatorului, nr. 5, jud. Ilfov, 077105

130

IL 0254

S.C. Glina SA

Glina, str. Abatorului, nr. 5, jud. Ilfov, 077105

131

IL 0166

S.C. Atalanta International SRL

Slobozia, Șos. Buc-Constanța, km 2-4, jud. Ialomița, 920051

132

IL 702

S.C. Hiros SRL

Alexeni, jud. Ialomița, 927015

133

IL 1060

S.C. Ovicom SRL

Slobozia, Șos. Buc-Constanța, km 2-4, jud. Ialomița, 920086

134

IL 1122

S.C. Albora SRL

Coșereni, jud. Ialomița, 927095

135

IS 260

S.C. Agroalim Distribution SRL

B-dul Chimiei nr. 14, Iași, jud. Iași cod 700294

136

IS 578

S.C. AJC Ana Maria SRL

Iasi, Șos. Nicolina nr. 150, jud. Iași, 700243

137

IS 607

S.C. Sturion SRL

Tg. Frumos, str. Buznei 3 a, jud. Iași, 705300

138

IS 1354

S.C. Razana SRL

Hârlău, str. Abatorului nr. 1, jud. Iași, cod 705100

139

MM 22

S.C. Agroalim Distribution SRL

Baia Mare, Str. Mărgeanului, nr. 6 jud. Maramureș 430014

140

MM 892

S.C. Carmangeria Dalia SRL

Baia Mare, B-dul București 49, jud. Maramureș 430013

141

MM 1609

S.C. Carmangeria B SRL

Baia Mare, Str. Gh. Șincai 14, jud. Maramureș 430311

142

MM 3054

S.C. Aunda Carn SRL

Sighetu Marmației, Str. A. Iancu 19a, jud. Maramureș 435500

143

MM 3671

S.C. Gelsor SRL

Baia Mare, B-dul Unirii 37a, jud. Maramureș 430232

144

MM 4420

S.C. Mezelco SRL

Ardusat, nr. 30/A jud. Maramureș, 437005

145

MS 91

S.C. Prima Com SRL

Tg. Mureș str. Barajului 5 jud. Mureș 540101

146

MS 138

S.C. Prodcarni SRL

Tg. Mureș str. Libertatii 4 jud. Mureș 540031

147

MS 198

S.C. Dealul Mare SRL

Sighișora str. Parangului 100 jud. Mureș 545400

148

MS 1560

S.C. Nor Dan Deservire SRL

Santana de Mureș 593, jud. Mureș 547565

149

MS 2585

S.C. Cazadela SRL

Reghin, Str. Oltului nr. 34, jud. Mureș 545300

150

MS 3180

S.C. Prodimpex Albert’s Mixed Goods SRL

Tg. Mureș str. Mureșului 8 jud. Mureș 540252

151

MS 4048

S.C. Coniflor SRL

Gurghiu, Str. Petru Maior 128, jud. Mureș 547295

152

MS 4228

S.C. Dealul Mare SRL

Sighișoara str. Parangului 100 jud. Mureș 545400

153

MS 4294

S.C. Talimur SRL

Valea nr. 108, jud. Mureș 547629

154

MS 4585

S.C. Agro Prod Com Dosa SRL

Chibed, Str. Principală nr. 759, jud. Mureș 547268

155

MS 5044

S.C. Ponderoza Companny SRL

Tg. Mureș, str. Viile Dealul Mic jud. Mureș 540417

156

MS 5536

S.C. Alymony SRL

Bolintineni 53 jud. Mureș 547456

157

MS 5552

S.C. Prodimex Monica SRL

Reghin str. Viilor 65 jud. Mureș 545300

158

MS 5670

S.C. Bujoobo SRL

Luduș, Str. Republicii nr. 6, jud. Mureș 545200

159

NT 24

S.C. Nefmar Prod Serv SRL

Dumbrava Roșie, jud. Neamț, 617185

160

NT 31

S.C. Dustim SRL

Piatra Neamț, Str. G-ral Dăscălescu nr. 254, jud. Neamț, 610201

161

NT 32

S.C. Carmduofast SRL

Săvinești, jud. Neamț, 617410

162

NT 33

S.C. Cord Company SRL

Roman, Str. Bogdan Dragoș nr. 111, jud. Neamț, 611160

163

NT 422

S.C. Prodprosper SRL

Dumbrava Roșie, Str. Dumbravei nr. 18, jud. Neamț, 617185

164

NT 445

S.C. Azo SRL

Tg. Neamț, str. Nemțisor 59, jud. Neamț, 615200

165

NT 549

S.C. TCE 3 Brazi SRL

Zănești, jud. Neamț, 617515

166

OT 24

S.C. Spar SRL

Potcoava, Str. Gării nr. 10, jud. Olt, 237355

167

OT 26

S.C. Matra SRL

Scornicești, B-dul Muncii, jud. Olt, 235600

168

OT 2076

S.C. Simona SRL

Balș, Str. Popa Șapcă nr. 105, jud. Olt, 235100

169

OT 2091

S.C. Avi Iancu SRL

Slatina, str. Textilistului, nr. 4 jud. Olt, 230126

170

OT 2093

S.C. Comagrimex SRL

Slatina, str. Grigore Alexandrescu, nr. 19 jud. Olt, 230049

171

OT 2094

S.C. Malitext SRL

Scornicești, str. Tudor Vladimirescu, jud. Olt, 235600

172

PH 34

S.C. Salsi SA

Sinaia, Str. Republicii nr. 20, jud. Prahova, 106100

173

PH 180

S.C. Panex Ion SNC

Bucov, str. Văleanca, jud. Prahova, cod 107110

174

PH 3618

S.C. Brutus Impex SRL

Mănesți, jud. Prahova, cod 107375

175

PH 3960

S.C. Filip Prod Carn SRL

Filipeștii de Pădure, Str. Minei nr. 1, jud. Prahova, 107245

176

PH 4417

S.C. Gopa SRL

Ploiești, Str. Gheorghe Doja, nr. 124, jud. Prahova, 100141

177

PH 4987

S.C. Ana & Cornel SNC

Mizil, str. Amarului, nr. 1, jud. Prahova, cod 105800

178

PH 5410

S.C. Nicolin SRL

Târgșoru Vechi, sat Strejnic, jud. Prahova, cod 107592

179

PH 5451

S.C. Filipescarom SRL

Filipeștii de Pădure, Str. Rotărești 839, jud. Prahova, 107245

180

PH 5644

S.C. Maraget Prod SRL

Ploiești, str. Corlătești, nr. 15, jud. Prahova, cod 100532

181

PH 5775

S.C. Domidene SRL

Posești, jud. Prahova, 107440

182

PH 5878

S.C. Comnilis SRL

Măgureni, str. Filipestii de Pădure, tarla 24, jud. Prahova, cod 107350

183

PH 6012

S.C. Carnsan Prod SRL

Filipeștii de Pădure, str. Principală, nr. 941, jud. Prahova, cod 107245

184

SB 111

S.C. M & C Import Export SRL

Copșa Mică, Sat Tirnăvioara, nr. 90, jud. Sibiu, 555400

185

SB 126

S.C. Capa Prod SRL

Sibiu, Calea Turnișorului, nr. 150, jud. Sibiu, 550048

186

SB 138

S.C. Muvi Impex SRL

Sibiu, Str. Drumul Ocnei, nr. 4, jud. Sibiu, 550092

187

SB 157

S.C. Lactofarm SRL

Hamba nr. 335, jud. Sibiu, 557266

188

SJ 86

S.C. Universal SRL

Crișeni, jud. Sălaj, 457105

189

SM 104

S.C Rosacom Import-Export SRL

Satu Mare, str. Careiului, nr. 146, jud. Satu Mare, 440187

190

SM 105

S.C. Clara Prod Com SRL

Carei, DN 19, Ferma Ianculești, jud. Satu Mare, 445100

191

SM 3897

S.C. Arca SRL

Satu Mare, str. Șoimoșeni, nr. 32, jud. Satu Mare, 440111

192

SV 139

S.C. Apollo SRL

Rădăuți, Str. Constantin Brâncoveanu, jud. Suceava, 725400

193

SV 217

S.C. Rogelya SRL

Fălticeni, Str. Ion Creangă nr. 69, jud. Suceava, 725200

194

SV 5661

S.C. Harald SRL

Măzănăești, jud. Suceava, 727219

195

SV 5666

S.C. Superstar SRL

Rădăuți, Str. Francei 24, jud. Suceava, 725400

196

SV 5819

S.C. Mara Alex SRL

Bădeuți, jud. Suceava, 727361

197

SV 5943

S.C. Scuza Prod SRL

Forăști 96, jud. Suceava, 727235

198

SV 5962

S.C. Carpatis SRL

Suceava, Str. Mirăuți nr. 72, jud. Suceava, 720028

199

SV 5963

S.C. Danielevici SRL

Gura Humorului, Str. Fundătura Ghiocei 2, jud. Suceava, 725300

200

SV 5965

S.C. Killer SRL

Horodnic de Jos, jud. Suceava, 727301

201

SV 6066

S.C Raitar SRL

Cornu Luncii, jud. Suceava, 727140

202

SV 6067

S.C. Andelvero SRL

Câmpulung Moldovenesc, Str. Eudoxiu Hurmuzachi 6, jud. Suceava, 725100

203

SV 6071

S.C. Ancarol SRL

Gura Humorului, B-dul Bucovina FN, jud. Suceava, 725300

204

SV 6102

S.C. Avastar SRL

Liteni, jud. Suceava, 727335

205

TL 019

S.C. Tabco Campofrio SA

Tulcea, Str. Prislav nr. 177, jud. Tulcea, 820013

206

TL 020

S.C. Carniprod SRL

Tulcea, Șos. Murighiol km 4-5, jud. Tulcea, 820004

207

TL 782

S.C. Prodimport CDC SRL

Frecăței, jud. Tulcea, 827075

208

TM 1683

S.C. Carnexim Banat SRL

Dumbrăvița, str. M. Eminescu 87 A, jud. Timiș, 307160

209

TM 1931

S.C. Agil SRL

Timișoara, Aleea Viilor nr. 24 A, jud. Timiș, 303700

210

TM 2725

S.C. Recosemtract SRL

Recaș, Calea Bazoșului nr. 1, jud. Timiș, 307340

211

TM 4187

S.C. Femadar SRL

Giroc str. Gloria nr. 4, jud. Timiș, 307220

212

TM 4297

S.C. Kendo SRL

Victor Vlad Delamarina, jud. Timiș, 307460

213

TM 7438

S.C. Ambax SRL

Timișoara, Calea Buziașului nr. 14, jud. Timiș, 300693

214

TM 9568

S.C. Komoviand SRL

Jebel, f.n., jud. Timiș, 307235

215

TM 9595

S.C. Pastorel SRL

Carani, f.n., jud. Timiș, 307376

216

TR 36

S.C. Avicola Costești SA

Roșiori de Vede, Str. Vadu Vezii 1 jud. Teleorman, 145100

217

TR 93

S.C. Mara Prod Com SRL

Alexandria, Str. Abatorului nr. 1 bis, jud. Teleorman, 140106

218

VL 1

S.C. Diana SRL

Bujoreni, jud. Vâlcea, 247065

219

VL 6

S.C. Diana Prod SRL

Vlădești, jud. Vâlcea, 247740

220

VL 4174

S.C. Marsto Prod SRL

Rm. Vâlcea, Str. Știrbei Vodă 77, jud. Vâlcea, 240588

221

VN 2694

S.C. Comind Thomas SRL

Focșani, Str. Sihleanu 5, jud. Vrancea, 620165

222

VN 2796

S.C. Luky Comprod SRL

Homocea, jud. Vrancea, 627175,

223

VN 2954

S.C Aurora Com SRL

Odobești, Str. Libertății nr. 38, jud. Vrancea, 625300

224

VS 2232

S.C. Prodcyp Impex SRL

Huși, Str. Huși-Stănilești 2, jud. Vaslui, 735100

225

VS 2234

S.C. Vascar SA

Vaslui, Str. Agroindustrială nr. 4, jud. Vaslui, 730217

226

VS 2243

S.C. CIB SA

Bârlad, Fundătura Elena Doamna nr. 2, jud. Vaslui, 731018

227

VS 2268

S.C. Viorom Impex SRL

Com Oltenești, Localitatea Târzii, jud. Vaslui, 737380


Putnu gaļas nozares uzņēmumi

Nr.

Sanitāri veterinārais apstiprinājums

Uzņēmuma nosaukums

Adrese

1

AR 6078

S.C. Petra Prod SA

Arad, Str. Meșterul Manole, nr. 16, jud. Arad, 310493

2

BH 103

S.C. Avicola Salonta SA

Salonta, Str. Ghestului, nr. 7, jud. Bihor, 415500

3

BR 456

S.C. Bona Avis SRL

Oraș Ianca, Str. Șos. Brăilei nr. 3, jud. Brăila, 817200

4

BV 11

S.C. Avicod SA

Codlea extravilan, jud. Brasov, 505100

5

CJ 109

S.C. Oncos Impex SRL

Florești, Str. Abatorului, nr. 2, jud. Cluj, 407280

6

CS 42

S.C. Food 2000 SRL

Bocșa, Str. Binișului nr. 10, jud. Caraș Severin, 325300

7

CV 210

S.C. Nutricod SA

Sf. Gheorghe, Str. Paraului nr. 6, jud. Covasna, 520033

8

GJ 2117

S.C. Aviinstant SRL

Tg. Jiu, Str. Mărgăritarului, jud. Gorj, 210223

9

GR 2951

S.C. Agronutrisco SRL

Drăgănescu, Com. Mihăilesti, jud. Giurgiu, 085200

10

HD 73

S.C. Avis 3000 SA

Bălata, Șoimuș, jud. Hunedoara, 337451

11

IL 0745

S.C. Avicola Slobozia SA

Slobozia, Șos. Buc.-Constanța km 5-6, jud. Ialomița 920150

12

IS 1376

S.C. Avicola SA

Tg. Frumos, jud. Iași, 705300

13

IS 461

S.C. Avitop SA

Iași, Șos. Iasi-Tg, Frumos km 10, jud. Iași, 707410

14

MS 3896

S.C. Oprea Avicom SRL

Crăiești, nr. 5, jud. Mureș, 547180


Zivju nozares uzņēmumi

Nr.

Sanitāri veterinārais apstiprinājums

Uzņēmuma nosaukums

Adrese

1

BC 1662

S.C. Bonito S.R.L.

Bacău, Str. 22 Decembrie, nr. 38, jud. Bacău 600374

2

BC 4978

S.C. Salmar Prod S.R.L.

Comănești, str. 1 Mai, Complex Zavoi, jud. Bacău, 605200

3

BR 184

S.C. Tazz Trade S.R.L.

Str. Fața Portului nr. 2, Brăila, jud. Brăila, 810015

4

BR 185

S.C. Tazz Trade S.R.L.

Str. Fața Portului nr. 2, Brăila, jud. Brăila, 810015

5

PH 1817

S.C. Divertas S.R.L.

Comuna Fântânele nr. 578, jud. Prahova, 107240

6

TM 4675

S.C. Sabiko Impex S.R.L.

Calea Șagului nr. 141-143, Timișoara, jud. Timiș, 300514

7

VS 156

S.C. Pescom S.R.L.

Str. Gării nr. 4, Vaslui, jud. Vaslui, 730232


Piena un piena produktu nozares uzņēmumi

Nr.

Sanitāri veterinārais apstiprinājums

Uzņēmuma nosaukums

Adrese

1

AB 641

S.C. Biomilk SRL

Lopadea Nouă, jud. Alba, 517395

2

AB 999

S.C. Albalact SA

Alba Iulia, str. Gh. Șincai nr. 4, jud. Alba, 510200

3

AB 1256

S.C. Binal Mob SRL

Rimetea jud. Alba, 517610

4

AB 3386

S.C. Lactate C.H. SRL

Sânmiclăus, jud. Alba, 517761

5

AR 412

S.C. Helvetica Milk SRL

Pecica, jud. Arad, 317235

6

AR 563

S.C. Silmar Prod SRL

Sântana, jud. Arad, 317280

7

AG 11

S.C. Agrolact Costesti SRL

Costești, jud. Arges, 115200

8

BC 5042

S.C. Almera International SRL

Bacău, jud. Bacău, 600324

9

BC 5219

S.C. Prodsec SRL

Livezi, jud. Bacău 607285

10

BH 4020

S.C. Moisi Serv Com SRL

Borsa, nr. 8, jud. Bihor, 417431

11

BH 5158

S.C. Biolact Bihor SRL

Paleu, jud. Bihor, 417166

12

BN 209

S.C. Calatis Group Prod SRL

Bistrița, Calea Moldovei, nr. 16, jud. Bistrița-Năsăud, 427006

13

BN 2100

S.C. Bendear Cris Prod Com SRL

Miceștii de Câmpie, nr. 202 A, jud. Bistrița-Năsăud, 427160

14

BN 2125

S.C. Sinelli SRL

Milaș, jud. Bistrița-Năsăud, 427165

15

BN 2126

S.C. G&B Lumidan SRL

Rodna, nr. 1196, jud. Bistrița-Năsăud, 427245

16

BN 2145

S.C. Lech Lacto SRL

Lechința, Str. Independenței, nr. 387, jud. Bistrița-Năsăud, 427105

17

BN 2192

S.C. Simcodrin Com SRL

Budești-Fânațe, nr. 122, jud. Bistrița-Năsăud, 427021

18

BN 2377

S.C. Romfulda SA

Beclean, jud. Bistrița-Năsăud, 425100

19

BN 2399

S.C. Carmo-Lact Prod SRL

Monor, nr. 153/B, jud. Bistrița-Năsăud, 427175

20

BT 8

S.C. General Suhardo SRL

Păltiniș, jud. Botoșani, 717295

21

BT 11

S.C. Portas Com SRL

Vlăsinesți, jud. Botoșani, 717465

22

BT 50

S.C. Pris Com Univers SRL

Flămânzi, jud. Botoșani, 717155

23

BT 55

S.C. Ram SRL

Ibanești, jud. Botoșani, 717215

24

BT 109

S.C. Lacto Mac SRL

Bucecea, jud. Botoșani, 717045

25

BT 115

S.C. Comintex SRL

Darabani, nr. 115, jud. Botoșani, 715100

26

BT 139

S.C. Milk SRL

Mihai Eminescu, jud. Botoșani, 717252

27

BT 154

S.C. Gerard SRL

Coțușca, jud. Botoșani, 717090

28

BT 263

S.C. Cosmi SRL

Săveni, jud. Botoșani 715300

29

BT 547

S.C. Orizont 2000 SRL

Vorona, jud. Botoșani, 717475

30

BT 572

S.C. Elavel SRL

Vlădeni, jud. Botoșani, 717460

31

BV 8

S.C. Prodlacta SA Homorod

Homorod, Str. Gării nr. 403, jud. Brașov, 507105

32

BV 2451

S.C. Prodlacta SA Fagaras

Făgăraș, Str. Ilieni nr. 1, jud. Brașov, 505200

33

BV 2701

S.C. Prodlacta SA Brasov

Brașov, Str. Ecaterina Teodoroiu nr. 5, jud. Brașov, 500001

34

BR 36

S.C. Hatman SRL

Vădeni, jud. Brăila, 817200

35

BR 63

S.C. Cas SRL

Brăila, Str. Roșiori, nr. 158, jud. Brăila, 810224

36

BR 92

S.C. Nomad SRL

Însurăței, jud. Brăila, 815300

37

BR 121

S.C. Nichifor Com SRL

Făurei, jud. Brăila, 815100

38

BR 356

S.C. Lacto Silcos SRL

Ulmu, jud. Brăila, 817190

39

BR 502

S.C. Sanir Impex SRL

Jirlău, jud. Brăila, 817075

40

BR 581

S.C. Teobir Prod SRL

Șutești, jud. Brăila, 817037

41

BR 616

S.C. Danyan Lact SRL

Tufești, jud. Brăila, 817185

42

BZ 0591

S.C. Stercu, Marinarul, Donca SRL

Balta Albă, jud. Buzău, 127-15, 127015

43

BZ 0593

S.C. Levistar SRL

Cochirleanca, jud. Buzău, 127190

44

BZ 2012

S.C. Zguras Lacto SRL

Pogoanele, jud. Buzău, cod poștal 125200

45

CL 0044

S.C. Ianis Dim SRL

Lehliu Gară, jud. Călărași, 915300

46

CL 0120

S.C. Marys Lux SRL

Lehliu, Săpunari, jud. Călărași, 917150

47

CL 0132

S.C. Lio Prest SRL

Călărași, jud. Călărași, 910040

48

CL 0368

S.C. Lacto GMG SRL

Jegălia, jud. Călărași, 917145

49

CJ 560

S.C. Napolact SA

Țaga, jud. Cluj, 407565

50

CJ 739

S.C. Napolact SA Cluj

Cluj-Napoca, str. Calea Baciului, nr. 2-4, jud. Cluj, 400236

51

CT 225

S.C. Mih Prod SRL

Cobadin, jud. Constanta, 907065

52

CT 227

S.C. Theo Mihail SRL

Lipnița, jud. Constanța, 907165

53

CT 256

S.C. Ian Prod SRL

Târgușor, jud. Constanța, 907275

54

CT 258

S.C. Binco Lact SRL

Săcele, jud. Constanța, 907260

55

CT 311

S.C. Alltocs Market SRL

Pietreni, jud. Constanța, 907112

56

CT 11988

S.C. Lacto Baron SRL

Hârșova, Str. Plantelor nr. 44, jud. Constanța, 905400

57

CT 12201

S.C. Lacto Moni SRL

Vulturul, jud. Constanța, 907305

58

CT 12203

S.C. Lacto Genimico SRL

Hârșova, Str. Casarei, jud. Constanța, 905400

59

CV 23

S.C. MBI SRL

Chichis, jud. Covasna, 527075

60

CV 688

S.C. Meotis SRL

Ilieni, jud. Covasna, 527105

61

CV 1717

S.C. GOLF SRL

Ghidfalău, jud. Covasna 527095

62

DB 716

S.C. Marion Invest SRL

Cranguri, jud. Dâmbovița, 137170

63

DJ 80

S.C. Duvadi Prod Com SRL

Breasta, jud. Dolj, 207115

64

DJ 730

S.C. Lactido SA

Craiova, str. Nicolae Romanescu, nr. 112, jud. Dolj, 200378

65

GL 4136

S.C. Galmopan SA

Galați, Str. G. Coșbuc, nr. 257, jud. Galați, 800506

66

GL 4432

S.C. Lactoprod Com SRL

Cudalbi, jud. Galați, 807105

67

GR 5610

S.C. Lacta SA

Giurgiu, Str. Gloriei nr. 2, jud. Giurgiu, 080556

68

GJ 231

S.C. Sekam Prod SRL

Novaci, jud. Gorj, 215300

69

GJ 2202

S.C. Arte Import Export

Tg. Jiu, jud. Gorj, 210112

70

HR 119

S.C. Bomilact SRL

Mădăraș, nr. 119, jud. Harghita, 537071

71

HR 213

S.C. Paulact SA

Mărtiniș, Sânpaul, nr. 28, Harghita, 537175

72

HR 625

S.C. Lactis SRL

Odorheiu Secuiesc, Str. Beclean, nr. 31, Harghita, 535600

73

HD 1014

S.C. Sorilact SA

Rișculița, nr. 4, jud. Hunedoara, 337012

74

IL 0270

S.C. Five Continents SRL

Fetești, jud. Ialomița, 925100

75

IL 0569

S.C. Electrotranscom SRL

Balaciu, jud. Ialomița, 927040

76

IL 0750

S.C. Balsam Med SRL

Țăndărei, jud. Ialomița, 925200

77

IL 1127

S.C. Sami Ian SRL

Grindu, jud. Ialomița, 927140

78

IL 1167

S.C. Sanalact SRL

Slobozia, Str. General Magheru, nr. 73, jud. Ialomița, 920002

79

IS 1012

S.C. Agrocom SA

Strunga, jud. Iași, 707465

80

IS 1540

S.C. Promilch SRL

Podu Iloaiei, jud. Iași, 707365

81

IS 2008

S.C. Romlacta SA

Pașcani, jud. Iași, 705200

82

IF 3260

S.C. DO & DO SRL

Pantelimon, jud. Ilfov, 077145

83

MM 1795

S.C. Calitatea SRL

Tăuții Magherăuș, Merișor, nr. 70, jud. Maramureș, 437349

84

MM 4547

S.C. De Luxe SRL

Salsig, nr. 196, jud. Maramures, 437300

85

MM 4714

S.C. Saturil SRL

Giulesti, Feresti, nr. 13, jud. Maramureș, 437162

86

MM 6413

S.C. Multilact SRL

Baia Mare, Str. Speranței, nr. 4, jud. Maramureș, 430015

87

MH 1304

S.C. IL SA Mehedinti

Drobeta Turnu Severin, jud. Mehedinți, 220167

88

MS 142

S.C. Indlacto SRL

Târgu Mureș, jud. Mureș, 540374

89

MS 207

S.C. Mirdatod Prod SRL

Ibănești, Isticeu nr. 273, jud. Mureș, 547325

90

MS 231

S.C. Lintuca Prodcom SRL

Breaza, nr. 64, jud. Mureș, 547135

91

MS 293

S.C. Sanlacta SA

Santana de Mureș, Str. Principală nr. 1, jud. Mureș, 547565

92

MS 297

S.C. Rodos SRL

Fărăgău, nr. 275, jud. Mureș, 547225

93

MS 483

S.C. Heliantus Prod

Reghin, jud. Mureș, 545300

94

MS 532

S.C. Horuvio Service SRL

Lunca, Sântu, jud. Mureș, 547375

95

MS 618

S.C. IL Mures SA

Târgu Mureș, Str. Bega nr. 1, jud. Mureș, 540390

96

MS 913

S.C. Lactex Reghin SRL

Solovastru, Jabenița nr. 33, jud. Mureș, 547571

97

MS 2462

S.C. Lucamex Com SRL

Gornești, jud. Mureș, 547280

98

MS 4217

S.C. Agrotranscomex SRL

Miercurea Nirajului, Str. Sântandrei, nr. 25, jud. Mureș, 547410

99

MS 5554

S.C. Globivetpharm SRL

Batos, nr. 404, jud. Mureș, 547085

100

NT 189

S.C. 1 Decembrie SRL

Târgu Neamț, Str. Libertații nr. 1, jud. Neamț, 615235

101

NT 247

S.C. Rapanu SR COM SRL

Petricani, jud. Neamț, 617315

102

NT 313

S.C. Prod ABC Company SRL

Grumăzesți, jud. Neamț, 617235

103

OT 1055

S.C. Oltina SA

Slatina, B-dul A. I. Cuza, nr. 153, jud. Olt, 230062

104

PH 3868

S.C. Micolact SRL

Mizil, jud. Prahova, 105800

105

PH 4625

S.C. Palex 97 SRL

Ciorani, jud. Prahova, 107155

106

SJ 240

Societatea Agricola Bodia

Bodia, nr. 108, jud. Sălaj, 457051

107

SJ 282

S.C. Calion SRL

Jibou, Str. Gheorghe Doja, nr. 39, jud. Sălaj, 455200

108

SM 3676

S.C. Friesland România SA

Satu Mare, jud. Satu Mare, 440122

109

SB 1134

S.C. Valirom SRL

Smig, jud. Sibiu, 557024

110

SB 2706

S.C. Tom Sib SRL

Alămor, jud. Sibiu, 557121

111

SV 1085

S.C. Bucovina SA Falticeni

Fălticeni, Str. Izvor nr. 5, jud. Suceava, 725200

112

SV 1176

S.C. Tudia SRL

Grămești, jud. Suceava, 727285

113

SV 1205

S.C. Pro Putna SRL

Putna, jud. Suceava, 727455

114

SV 1562

S.C. Bucovina SA Suceava

Suceava, Str. Humorului nr. 4, jud. Suceava, 720290

115

SV 1888

S.C. Tocar Prod SRL

Frătăuții Vechi, jud. Suceava, 727255

116

SV 2070

S.C. Balaceana SRL

Ciprian Porumbescu, jud. Suceava, 727125

117

SV 3834

S.C. Niro Serv Com SRL

Gura Humorului, Str. Parcului nr. 15 A, jud. Suceava, 725300

118

SV 4540

S.C. Kinetas SRL

Boroaia, jud. Suceava, 727040

119

SV 4909

S.C. Zada Prod SRL

Horodnic de Jos nr. 1 C, jud. Suceava, 727301

120

SV 5325

S.C. Cetina Prod SRL

Saru Dornei, jud. Suceava, 727515

121

SV 5386

S.C. Gapa Lact SRL

Dolhesti, jud. Suceava, 727180

122

SV 5398

S.C. Chitriuc Impex SRL

Bălcăuți, jud. Suceava, 727025

123

SV 5614

S.C. Cozarux SRL

Suceava, Str. Calea Burdujeni nr. 11 A, jud. Suceava, 720158

124

SV 6101

S.C. Prodal Holding SRL

Vatra Dornei, jud. Suceava, 725700

125

SV 6118

S.C. Real SRL

Pătrăuți nr. 21, jud. Suceava, 727420

126

SV 6159

S.C. Ecolact SRL

Milisăuți, jud. Suceava, 727360

127

SV 6207

S.C. Prolact SRL

Vicovu de Sus, jud. Suceava, 727610

128

SV 6322

S.C. Aida SRL

Bilca, jud. Suceava, 727030

129

SV 6356

S.C. Colacta SRL

Sadova, jud. Suceava, 727470

130

SV 673

S.C. Mi-Li-Anc SRL

Voitinel, jud. Suceava, 727282

131

SV 737

S.C. Cavior SRL

Forăști, jud. Suceava, 727235

132

TR 27

S.C. Violact SRL

Putineiu, jud. Teleorman, 147285

133

TR 81

S.C. Big Family SRL

Videle, jud. Teleorman, 145300

134

TR 239

S.C. Comalact SRL

Nanov, jud. Teleorman, 147215

135

TR 241

S.C. Investrom SRL

Sfințești, jud. Teleorman, 147340

136

TM 5254

S.C. Simultan SRL

Orțișoara, nr. 280, jud. Timiș, cod postal 307515

137

TM 6014

S.C. Friesland Romania SA

Deta, jud. Timiș, 305200

138

TL 661

S.C. Bioaliment SRL

Macin, jud. Tulcea, 825300

139

TL 908

S.C. Favorit SRL

Stejaru, jud. Tulcea, 827215

140

VN 231

S.C. Vranlact SA

Focșani, Calea Munteniei nr. 1, jud. Vrancea, 620122

141

VN 348

S.C. Stercus Lacto SRL

Ciorăști, loc. Mihălceni, jud. Vrancea, 627082”


13.1.2007   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 8/26


KOMISIJAS LĒMUMS

(2006. gada 22. decembris),

ar ko apstiprina ārkārtas rīcības plānus putnu gripas un Ņūkāslas slimības kontrolei

(izziņots ar dokumenta numuru K(2006) 6806)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(2007/24/EK)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Bulgārijas un Rumānijas Pievienošanās līgumu un jo īpaši tā 4. panta 3. punktu,

ņemot vērā Bulgārijas un Rumānijas Pievienošanās aktu un jo īpaši tā 56. pantu,

ņemot vērā Padomes 1992. gada 19. maija Direktīvu 92/40/EEK, ar ko ievieš Kopienas pasākumus putnu gripas kontrolei (1), un jo īpaši tās 17. panta 4. punkta otro daļu,

ņemot vērā Padomes 1992. gada 14. jūlija Direktīvu 92/66/EEK, ar ko ievieš Kopienas pasākumus Ņūkāslas slimības kontrolei (2), un jo īpaši tās 21. panta 4. punkta otro daļu,

tā kā:

(1)

Direktīvā 92/40/EEK un Direktīvā 92/66/EEK ir noteikti kontroles pasākumi, kas jāpiemēro attiecīgi putnu gripas un Ņūkāslas slimības uzliesmojuma gadījumā, un daži profilakses pasākumi, kuru mērķis ir vairot kompetento iestāžu un lauku iedzīvotāju informētību par minētajām slimībām un sagatavotību tām. Saskaņā ar šīm direktīvām Komisijai jāapstiprina dalībvalstu ārkārtas rīcības plāni putnu gripas un Ņūkāslas slimības kontrolei.

(2)

Ar Komisijas 2004. gada 26. aprīļa Lēmumu 2004/402/EK, ar ko apstiprina ārkārtas rīcības plānus putnu gripas un Ņūkāslas slimības kontrolei (3), ir apstiprināti esošo dalībvalstu ārkārtas rīcības plāni. Minētā lēmuma pielikumā uzskaitītas dalībvalstis, kuru rīcības plāni ir apstiprināti.

(3)

Bulgārija un Rumānija pievienosies Kopienai 2007. gada 1. janvārī. Attiecīgi Bulgārija un Rumānija ir iesniegusi Komisijai apstiprināšanai ārkārtas rīcības plānus putnu gripas un Ņūkāslas slimības kontrolei.

(4)

Šie ārkārtas rīcības plāni, ko Bulgārija un Rumānija grozīja, ņemot vērā to novērtēšanas laikā saņemtos ieteikumus, atbilst Direktīvā 92/40/EEK un Direktīvā 92/66/EEK paredzētajiem kritērijiem un, tos regulāri atjauninot un efektīvi īstenojot, šie plāni ļauj sasniegt minēto direktīvu vēlamos mērķus, un tādēļ tie ir jāapstiprina.

(5)

Kopienas tiesību aktu skaidrības labad Lēmums 2004/402/EK ir jāatceļ un jāaizstāj ar šo lēmumu.

(6)

Šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

2006. gada 7. novembrī Komisijai iesniegtie Bulgārijas ārkārtas rīcības plāni putnu gripas un Ņūkāslas slimības kontrolei ir apstiprināti.

2. pants

2006. gada 9. novembrī Komisijai iesniegtie Rumānijas ārkārtas rīcības plāni putnu gripas un Ņūkāslas slimības kontrolei ir apstiprināti.

3. pants

Pielikumā iekļauts to dalībvalstu saraksts, kuru ārkārtas rīcības plāni putnu gripas un Ņūkāslas slimības kontrolei ir apstiprināti.

4. pants

Lēmums 2004/402/EK ir atcelts.

5. pants

Šo lēmumu piemēro, tikai stājoties spēkā Bulgārijas un Rumānijas Pievienošanās līgumam un no tā spēkā stāšanās dienas.

6. pants

Šis lēmums ir adresēts dalībvalstīm.

Briselē, 2006. gada 22. decembrī

Komisijas vārdā

Komisijas loceklis

Markos KYPRIANOU


(1)  OV L 167, 22.6.1992., 1. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar 2004. gada Aktu (OV L 236, 23.9.2004., 33. lpp.).

(2)  OV L 260, 5.9.1992., 1. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar 2004. gada Aktu.

(3)  OV L 123, 27.4.2004., 111. lpp.


PIELIKUMS

Lēmuma 3. pantā minēto dalībvalstu saraksts

Kods

Valsts

AT

Austrija

BE

Beļģija

BG

Bulgārija

CY

Kipra

CZ

Čehija

DE

Vācija

DK

Dānija

EE

Igaunija

EL

Grieķija

ES

Spānija

FI

Somija

FR

Francija

HU

Ungārija

IE

Īrija

IT

Itālija

LV

Latvija

LT

Lietuva

LU

Luksemburga

MT

Malta

NL

Nīderlande

PL

Polija

PT

Portugāle

RO

Rumānija

SE

Zviedrija

SI

Slovēnija

SK

Slovākija

UK

Apvienotā Karaliste


13.1.2007   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 8/29


KOMISIJAS LĒMUMS

(2006. gada 22. decembris)

par dažiem aizsardzības pasākumiem saistībā ar īpaši patogēno putnu gripu un tādu lolojumputnu ievešanu Kopienā, kas ir kopā ar to īpašniekiem

(izziņots ar dokumenta numuru K(2006) 6958)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(2007/25/EK)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. gada 26. maija Regulu (EK) Nr. 998/2003 par dzīvnieku veselības prasībām, kas piemērojamas lolojumdzīvnieku nekomerciālai pārvietošanai, un ar kuru groza Padomes Direktīvu 92/65/EEK (1), un jo īpaši tās 18. pantu,

tā kā:

(1)

Pēc putnu gripas epidēmijas uzliesmojuma, ko izraisīja īpaši patogēns vīrusa celms un kas sākās 2004. gadā Āzijas dienvidaustrumos, Komisija pieņēma vairākus aizsardzības pasākumus saistībā ar šo slimību. Konkrētāk, šie pasākumi ietver Komisijas 2005. gada 27. oktobra Lēmumu 2005/759/EK par dažiem aizsardzības pasākumiem saistībā ar īpaši patogēnu putnu gripu dažās trešās valstīs un putnu, kas ir kopā ar saviem īpašniekiem, pārvietošanu no trešām valstīm (2). Lēmums 2005/759/EK pašlaik ir spēkā līdz 2006. gada 31. decembrim.

(2)

Dažās Pasaules dzīvnieku veselības organizācijas (OIE) dalībvalstīs, tostarp valstīs, kurās pirms tam uzliesmojumu nebija, joprojām tiek regulāri konstatēti īpaši patogēnā putnu gripas vīrusa celma H5N1 izraisīti putnu gripas uzliesmojumi. Tātad slimība vēl nav apturēta. Turklāt dažādās pasaules valstīs turpina konstatēt cilvēku saslimšanas gadījumus un pat nāvi, ko izraisa ciešs kontakts ar inficētiem putniem.

(3)

Pēc Komisijas pieprasījuma EPNI Dzīvnieku veselības un labturības zinātnes ekspertu grupa 2006. gada 26./27. oktobra sanāksmē pieņēma zinātnisku atzinumu par dzīvnieku veselības un labturības riskiem, kas saistīti ar savvaļas putnu (izņemot mājputnu) ievešanu Kopienā. Šajā atzinumā norādīts uz vīrusu slimību, piemēram, putnu gripas un Āzijas putnu mēra izplatīšanās riskiem, ievedot putnus, kas nav mājputni, un noteikti iespējamie instrumenti un iespējas, ar ko var samazināt jebkādus konstatētus dzīvnieku veselības riskus, kas saistīti ar šo putnu importu. Turklāt atzinumā norādīts, ka ļoti reti iespējams precīzi nošķirt “savvaļā notvertos” un “nebrīvē turētos” putnus, jo marķēšanas metodes var piemērot dažāda veida putniem, neparedzot iespēju atšķirt tos vienu no otra.

(4)

Šos secinājumus var attiecināt arī uz lolojumputnu pārvietošanu no trešām valstīm. Lai nodrošinātu skaidru atšķirību starp lolojumputniem un nebrīvē turētiem putniem, kas notverti savvaļā un paredzēti komerciālai ievešanai, dzīvu lolojumputnu pārvietošanai neatkarīgi no izcelsmes valsts jāturpina piemērot stingri nosacījumi, lai apstiprinātu lolojumputnu statusu un nepieļautu minēto vīrusu slimību izplatīšanos. Tādēļ ir lietderīgi pagarināt Lēmumā 2005/759/EK paredzētā pasākuma piemērošanu līdz 2007. gada 31. decembrim.

(5)

Kopš Lēmuma 2005/759/EK stāšanās spēkā tas ir vairākas reizes grozīts. Kopienas tiesību aktu skaidrības labad Lēmums 2005/759/EK ir jāatceļ un jāaizstāj ar šo lēmumu.

(6)

Šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Pārvietošana no trešām valstīm

1.   Dalībvalstis atļauj pārvietot dzīvus lolojumputnus no trešām valstīm tikai tad, ja sūtījumā ir ne vairāk par pieciem putniem un

a)

ja putnus pārvieto no OIE dalībvalsts, kas ietilpst I pielikuma A daļā minētas reģionālās komisijas kompetencē, vai

b)

ja putnus pārvieto no OIE dalībvalsts, kas ietilpst I pielikuma B daļā minētas reģionālās komisijas kompetencē, ar šādu nosacījumu:

i)

putni 30 dienas pirms izvešanas bijuši izolēti izvešanas vietā trešā valstī, kas minēta Padomes Lēmumā 79/542/EEK (3), vai

ii)

putni 30 dienas pēc ievešanas galamērķa dalībvalstī atrodas karantīnā telpās, kas apstiprinātas saskaņā ar Komisijas Lēmuma 2000/666/EK (4) 3. panta 4. punktu, vai

iii)

putni pēdējo sešu mēnešu laikā un ne vēlāk kā 60 dienas pirms to nosūtīšanas no trešās valsts ir vakcinēti un vismaz vienu reizi revakcinēti pret putnu gripu ar vakcīnu H5, kas apstiprināta attiecīgajai sugai, atbilstīgi ražotāja norādījumiem, vai

iv)

putni vismaz 10 dienas pirms izvešanas ir bijuši izolēti un tiem veikti testi uz H5N1 antigēnu vai genomu, kā noteikts “Sauszemes dzīvnieku slimību diagnostikas rokasgrāmatas” (Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals) 2.1.14. nodaļā, un šie testi veikti paraugam, kas ņemts ne agrāk kā trešajā izolēšanas dienā.

2.   Valsts pilnvarots veterinārārsts apliecina, ka ir ievēroti 1. punkta nosacījumi – attiecībā uz 1. punkta b) apakšpunkta ii) iedaļā paredzētajiem nosacījumiem, pamatojoties uz īpašnieka apliecinājumu – nosūtīšanas trešā valstī atbilstoši II pielikumā iekļautajam apliecības paraugam.

3.   Veterinārajam sertifikātam pievieno īpašnieka vai tā pārstāvja deklarāciju saskaņā ar III pielikumu.

2. pants

Veterinārā kontrole

1.   Dalībvalstis veic vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu, ka kompetentās iestādes ceļotāja iebraukšanas vietā Kopienas teritorijā pārbauda lolojumputnu, ko Kopienas teritorijā ieved no trešām valstīm, dokumentus un identitāti.

2.   Dalībvalstis nosaka 1. punktā minētās iestādes, kas atbild par šīm pārbaudēm, un par to tūlīt informē Komisiju.

3.   Katra dalībvalsts sastāda 1. punktā minēto iebraukšanas vietu sarakstu un nosūta to pārējām dalībvalstīm un Komisijai.

4.   Ja šajās pārbaudēs atklājas, ka dzīvnieki neatbilst šajā lēmumā noteiktajām prasībām, piemēro Regulas (EK) Nr. 998/2003 14. panta trešo daļu.

3. pants

Šo lēmumu nepiemēro, ja putnus, kas ir kopā ar saviem īpašniekiem, Kopienas teritorijā ieved no Andoras, Farēru salām, Grenlandes, Horvātijas, Islandes, Lihtenšteinas, Monako, Norvēģijas, Sanmarīno, Šveices un Vatikāna Pilsētvalsts.

4. pants

Dalībvalstis nekavējoties veic pasākumus, kas vajadzīgi šā lēmuma izpildei, un šos pasākumus publicē. Dalībvalstis par to nekavējoties informē Komisiju.

5. pants

Lēmums 2005/759/EK ir atcelts.

6. pants

Šo lēmumu piemēro līdz 2007. gada 31. decembrim.

7. pants

Šis lēmums ir adresēts dalībvalstīm.

Briselē, 2006. gada 22. decembrī

Komisijas vārdā

Komisijas loceklis

Markos KYPRIANOU


(1)  OV L 146, 13.6.2003., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 1467/2006 (OV L 274, 5.10.2006., 3. lpp.).

(2)  OV L 285, 28.10.2005., 52. lpp. Lēmumā jaunākie grozījumi izdarīti ar Lēmumu 2006/522/EK (OV L 205, 27.7.2006., 28. lpp.).

(3)  OV L 146, 14.6.1979., 15. lpp. Lēmumā jaunākie grozījumi izdariti ar Komisijas Lēmumu 2006/463/EK (OV L 183, 5.7.2006., 20. lpp.).

(4)  OV L 278, 31.10.2006., 26. lpp. Lēmumā jaunākie grozījumi izdariti ar Komisijas Lēmumu 2002/279/EK (OV L 99, 16.4.2002., 17. lpp.).


I PIELIKUMS

A   DAĻA

OIE dalībvalstis, kas ietilpst 1. panta 1. punkta a) apakšpunktā minēto OIE reģionālo komisiju kompetencē:

B   DAĻA

OIE dalībvalstis, kas ietilpst 1. panta 1. punkta b) apakšpunktā minēto OIE reģionālo komisiju kompetencē:

Āfrika,

Amerika,

Āzija, Tālie Austrumi un Okeānija,

Eiropa un

Tuvie Austrumi.


II PIELIKUMS

Image

Image


III PIELIKUMS

Lolojumputnu īpašnieka vai īpašnieka pārstāvja deklarācija

Es, apakšā parakstījies īpašnieks (1)/īpašnieka pārstāvis (1), deklarēju turpmāko.

1.

Putnus pārvietošanas laikā pavadīs persona, kas atbild par šiem dzīvniekiem.

2.

Dzīvnieki nav paredzēti komerciāliem mērķiem.

3.

Laikā no veterinārās apskates pirms pārvietošanas un faktiskās aizvešanas putni paliks izolēti no jebkādas varbūtējas saskares ar citiem putniem.

4.

Dzīvnieki ir bijuši izolācijā 30 dienas pirms pārvietošanas, tiem nenonākot saskarē ar citiem putniem, uz kuriem neattiecas šī apliecība. (1)

5.

Esmu noorganizējis 30 dienu karantīnu pēc ievešanas karantīnas telpās … , kā norādīts sertifikāta I 12. punktā. (1)

… …

Datums un vieta Paraksts


(1)  Lieko svītrot.


13.1.2007   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 8/35


KOMISIJAS LĒMUMS

(2006. gada 22. decembris),

ar ko groza Bulgārijas un Rumānijas Pievienošanās akta VI pielikuma papildinājumu attiecībā uz dažiem piena pārstrādes uzņēmumiem Bulgārijā

(izziņots ar dokumenta numuru K(2006) 6960)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(2007/26/EK)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Bulgārijas un Rumānijas Pievienošanās līgumu un jo īpaši tā 4. panta 3. punktu,

ņemot vērā Bulgārijas un Rumānijas Pievienošanās aktu un jo īpaši tā VI pielikuma 4. nodaļas B iedaļas f) apakšpunkta pirmo daļu,

tā kā:

(1)

Ar Bulgārijas un Rumānijas Pievienošanās aktu Bulgārijai ir noteikti pārejas posmi, lai daži piena pārstrādes uzņēmumi izpildītu prasības, kas noteiktas Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 29. aprīļa Regulā (EK) Nr. 853/2004, ar ko nosaka īpašus higiēnas noteikumus attiecībā uz dzīvnieku izcelsmes pārtiku (1). Daži uzņēmumi, kuriem ir atļauts pārstrādāt prasībām neatbilstošu pienu, ir minēti šā akta VI pielikuma papildinājuma I nodaļā, un daži uzņēmumi, kuriem ir atļauts pārstrādāt prasībām atbilstošu un prasībām neatbilstošu pienu, nodrošinot, ka tiek izmantotas atsevišķas ražošanas līnijas, ir minēti II nodaļā.

(2)

Vairāki attiecīgā papildinājuma I nodaļā patlaban minētie uzņēmumi ir pārtraukuši darbības, uz kurām attiecas pārejas posms. Tādēļ šie uzņēmumi ir jāsvītro no minētā saraksta.

(3)

Ņemot vērā svaigpiena kvalitātes uzlabošanos un tāda svaigpiena pašreizējo ražošanas daļu Bulgārijā, kas neatbilst Regulas (EK) Nr. 853/2004 prasībām, Pievienošanās akta VI pielikuma papildinājuma I nodaļā minētajā sarakstā ir jāiekļauj daži uzņēmumi.

(4)

Turklāt dažiem piena pārstrādes uzņēmumiem Bulgārijā ir pietiekama jauda un iekārtas, lai pārstrādātu prasībām atbilstošu un neatbilstošu pienu, izmantojot atsevišķas ražošanas līnijas. Šie uzņēmumi ir jāiekļauj sarakstā, kas minēts attiecīgā papildinājuma II nodaļā.

(5)

Tādēļ ir jāgroza Pievienošanās akta VI pielikuma papildinājums. Skaidrības labad papildinājumu jāaizstāj ar šā lēmuma pielikuma tekstu.

(6)

Šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Bulgārijas un Rumānijas Pievienošanās akta VI pielikuma papildinājumu aizstāj ar šā lēmuma pielikuma tekstu.

2. pants

Šo lēmumu piemēro, ja stājas spēkā Bulgārijas un Rumānijas Pievienošanās līgums, un no tā spēkā stāšanās dienas.

3. pants

Šis lēmums ir adresēts dalībvalstīm.

Briselē, 2006. gada 22. decembrī

Komisijas vārdā

Komisijas loceklis

Markos KYPRIANOU


(1)  OV L 139, 30.4.2004., 55. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 2076/2005 (OV L 338, 22.12.2005., 83. lpp.).


PIELIKUMS

“VI pielikuma papildinājums

I   NODAĻA

VI pielikuma 4. nodaļas B iedaļas a) apakšpunktā minētais tādu piena pārstrādes uzņēmumu saraksts, kuri pārstrādā prasībām neatbilstošu pienu

Nr.

Vet. Nr.

Uzņēmuma nosaukums un adrese

Attiecīgo telpu atrašanās vieta

Blagoevgrad apgabals – Nr. 1

1

0112003

ET “Vekir”

s. Godlevo

2

0112013

ET “Ivan Kondev” Stopanski dvor

gr. Razlog

3

0112014

ET “Veles-Kostadin Velev” ul. “Golak” 14

gr. Razlog

Burgas apgabals – Nr. 2

4

0212005

ET “Dinadeks DN 76” ul. “Industrialna” 1

gr. Burgas

5

0212028

“Vester” OOD

s. Sigmen

6

0212037

“Megakomers” OOD

s. Lyulyakovo obsht. Ruen

7

0212038

“Klas” OOD

s. Galabets obsht. Pomorie

8

0212047

“Komplektstroy” EOOD

s. Veselie

Varna apgabals – Nr. 3

9

0312002

ET “Mario”

gr. Suvorovo

10

0312025

“Dzhenema” EOOD

s. Gen. Kiselovo

Veliko Tarnovo apgabals – Nr. 4

11

0412003

“Laktima” AD ul. “Magistralna” 5

gr. Veliko Tarnovo

12

0412005

“Varosha” EOOD

s. Kamen obsht. Strazhitsa

Vidin apgabals – Nr. 5

13

0512003

SD “LAF-Velizarov i sie”

s. Dabravka obsht. Belogradchik

Vratza apgabals – Nr. 6

14

0612010

“Hadzhiyski i familiya” EOOD

s. Gradeshnitsa mestnost “Lakata”

15

0612035

OOD “Nivego”

s. Chiren

16

0612041

ET “Ekoprodukt-Megiya-Bogorodka Dobrilova” ul. “Ilinden” 3

gr. Vratsa

17

0612042

ET “Mlechen puls – 95 – Tsvetelina Tomova” ul. “Vasil Levski”

gr. Krivodol

Gabrovo apgabals – Nr. 7

18

0712001

“Ben Invest” OOD

s. Kostenkovtsi obsht. Gabrovo

19

0712003

“Elvi” OOD

s. Velkovtsi obsht. Gabrovo

20

0712004

“Cheh-99 ”OOD

s. Sokolovo obsht. Dryanovo

21

0712015

“Rosta” EOOD

s. M. Varshets

22

0712028

ET “Mik” ul. “Shipka” 226

gr. Dryanovo

23

0712029

“ViV Partnyori” EOOD

s. Gostilitsa obsht. Dryanovo

Dobrich apgabals – Nr. 8

24

0812032

“Roles-milk” OOD

s. Kardam

Kardzhali apgabals – Nr. 9

25

0912003

“Koveg-mlechni produkti” OOD Promishlena zona

gr. Kardzhali

26

0912012

ET “Geomag”

s. Dobromirtsi obsht. Kirkovo

27

0912015

“Anmar” OOD

s. Padina obsht. Ardino

28

0912016

SD “Salik V.A i SIE”

s. Zhaltusha obsht. Ardino

Kyustendil apgabals – Nr. 10

29

1012008

“Kentavar” OOD

s. Konyavo obsht. Kyustendil

30

1012014

ET “Georgi Gushterov DR”

s. Yahinovo

31

1012018

“Evro miyt end milk” EOOD

gr. Kocherinovo obsht. Kocherinovo

Lovech apgabals – Nr. 11

32

1112004

“Matev-Mlekoprodukt” OOD

s. Goran

33

1112012

“Stilos” OOD

s. Lesidren

34

1112017

ET “Rima-Rumen Borisov”

s. Vrabevo

35

1112026

“ABLAMILK” EOOD ul. “Yordan Yovkov” 13

gr. Lukovit

Montana apgabals – Nr. 12

36

1212022

“Milkkomm” EOOD ul. “Al. Stamboliyski” 149

gr. Lom

37

1212031

“ADL” OOD

s. Vladimirovo obsht. Boychinovtsi

Pazardzhik apgabals – Nr. 13

38

1312002

“Milk Grup” EOOD

s. Yunatsite

39

1312005

“Ravnogor” OOD

s. Ravnogor

40

1312006

SD “Antei – PITD” OOD

s. Aleko Konstantinovo

41

1312023

“Inter-D” OOD

s. Kozarsko

42

1312024

ET “Mezmedin Halil-46”

s. Sarnitsa

Pernik apgabals – Nr. 14

43

1412015

ET “Boycho Videnov – Elbokada 2000”

s. Stefanovo obsht. Radomir

Pleven apgabals – Nr. 15

44

1512003

“Mandra-1” OOD

s. Tranchovitsa, obsht. Levski

45

1512006

“Mandra” OOD

s. Obnova obsht. Levski

46

1512008

ET “Petar Tonovski-Viola” ul. “Hr. Botev” 14

gr. Koynare

47

1512010

ET “Militsa Lazarova-90” ul. “Asen Zlatarev” 2

gr. Slavyanovo,

48

1512012

ET “Ahmed Tatarla”

s. Dragash voyvoda, obsht. Nikopol

Plovdiv apgabals – Nr. 16

49

1612024

SD “Kostovi – EMK” ul. “L. Karavelov” 5

gr. Saedinenie

50

1612043

ET “Dimitar Bikov”

s. Karnare obsht. Sopot

51

1612049

“Alpina-Milk” EOOD

s. Zhelyazno

Razgrad apgabals – Nr. 17

52

1712002

ET “Rosver-Krastyo Krastev” ul. “Sofia” 41

gr. Tsar Kaloyan

53

1712006

“Mesomania” EOOD

s. Vladimirovtsi

54

1712009

“Stil-EA” EOOD

s. Dyankovo

55

1712010

“Bulagrotreyd-chastna kompaniya” EOOD Industrialen kvartal

s. Yuper

56

1712012

ET “Veras 90”

s. Yasenovets

57

1712013

ET “Deniz”

s. Ezerche

58

1712017

“Diva 02” OOD ul. “An. Kanchev”

gr. Isperih

59

1712018

“Imdo” OOD Stopanski dvor

s. Lipnik

60

1712019

ET “Ivaylo-Milena Stancheva” Parvi stopanski dvor

gr. Isperih

61

1712032

“Trio-milk” OOD

s. Kichenitsa

62

1712037

ET “Ali Isliamov”

s. Yasenovets

63

1712039

“Stil-EA” EOOD

s. Dyankovo

64

1712040

ET “Meri-Ahmed Chakar”

s. Ezerche

65

1712043

“Gyuchlyu” OOD

s. Samuil

66

1712045

ET “AN-Nezhdet Ali”

s. Mortagonovo

67

1712046

ET “Stem-Tezdzhan Ali” ul. “Knyaz Boris” 23

gr.Razgrad

Ruse apgabals – Nr. 18

68

1812005

“DAV – Viktor Simonov” EOOD ul. “Han Kubrat” 52

gr. Vetovo

69

1812009

“Lakten” OOD ul. “Slivnitsa”

gr. Vetovo

Silistra apgabals – Nr. 19

70

1912002

“Laktokom” EOOD

s. Kalipetrovo

71

1912003

“Hrista Treyd” OOD

s. Yordanovo

72

1912009

ET “Interes 2000 – Musa Musov”

s. Sitovo

73

1912016

“Destan” OOD

s. Iskra

Sliven apgabals – Nr. 20

74

2012007

“Deltalakt” OOD

s. Stoil voyvoda

75

2012008

“Raftis” EOOD

s. Byala

76

2012010

“Saray” OOD

s. Mokren

77

2012011

ET “Ivan Gardev 52” ul. “Hadzhi Dimitar” 2

gr. Kermen

78

2012012

ET “Olimp-P. Gurtsov” mestnost “Matsulka”

gr. Sliven

79

2012024

ET “Denyo Kalchev 53” ul. “Samuilovsko shose” 17

gr. Sliven

80

2012029

“Eko asorti” EOOD

s. Mechkarevo

81

2012032

“Kiveks” OOD

s. Kovachite

Smolyan apgabals – Nr. 21

82

2112002

“KOS” ul. “Nevyastata” 25

gr. Smolyan

83

2112003

“Milk-inzhenering” OOD ul. “Chervena skala” 21

gr. Smolyan

84

2112008

MK “Rodopa milk”

s. Smilyan obsht. Smolyan

85

2112010

“Chaya” OOD Stopanski dvor

gr. Chepelare

86

2112015

“Rozhen Milk” OOD

s. Davidkovo, obsht. Banite

87

2112023

ET “Iliyan Isakov”

s. Trigrad obsht. Devin

88

2112024

ET “Ulan-Dzh. Ulanov”

s. Borino

89

2112026

ET “Vladimir Karamitev”

s. Varbina obsht. Madan

90

2112027

“Keri” OOD

s. Borino, obsht. Borino

Sofia grad apgabals – Nr. 22

91

2212023

“EL BI BULGARIKUM” EAD ul. “Malashevska” 12 A

gr. Sofia

92

2212027

“Ekobalkan” OOD bul “Evropa” 138

gr. Sofia

Kostinbrod apgabals – Nr. 23

93

2312007

ET “Agropromilk” ul. “P. Slaveikov” 19

gr. Ihtiman

94

2312013

ET “Dobrev”

s. Dragushinovo

95

2312016

AD “Bovis”

s. Trudovets

96

2312020

“MAH 2003” EOOD bul. “Al. Stamboliyski” 21

gr. Etropole

97

2312023

“Mogila” OOD ul. “Ruse” 4

gr. Godech

98

2312026

“Dyado Liben” OOD bul. “H. Nencho Palaveev”

gr. Koprivshtitsa

99

2312028

ET “Sisi Lyubomir Semkov”

s. Anton

100

2312030

ET “Favorit-D. Grigorov”

s. Aldomirovtsi

101

2312031

ET “Belite kamani”

s. Dragotintsi

102

2312033

“Balkan spetsial” OOD

s. Gorna Malina

103

2312039

EOOD “Laktoni”

s. Ravno pole, obl. Sofiyska

104

2312041

“Danim-D. Stoyanov” EOOD mestnost Mansarovo

gr. Elin Pelin

Stara Zagora apgabals – Nr. 24

105

2412003

“ODIT 2002” OOD

s. Kaloyanovets obsht. Stara Zagora

106

2412007

“Inikom” OOD

s. Sarnevo obsht. Radnevo

107

2412019

“Dekada” OOD

s. Elhovo obsht. Stara Zagora

108

2412023

Zemedelski institut

gr. St. Zagora

109

2412038

“Elit Milk 2000” OOD

s. Mirovo obsht. Br. Daskalovi

110

2412039

“Penchev” EOOD ul. “Septemvriytsi” 58

gr. Chirpan

111

2412040

“Inikom” OOD ul. “G. S. Rakovski” 11

gr. Galabovo

112

2412041

“Mlechen svyat 2003” OOD

s. Bratya Daskalovi obsht. Bratya Daskalovi

Targovishte apgabals – Nr. 25

113

2512006

“Hadad” OOD

s. Makariopolsko obsht. Targovishte

114

2512011

ET “Sevi 2000 – Sevie Ibryamova”

s. Krepcha obsht. Opaka

115

2512016

“Milktreyd-BG” OOD

s. Saedinenie obl. Targovishte

116

2512018

“Biomak” EOOD ul. “Rodopi” 2

gr. Omurtag

117

2512021

“Keya-Komers-03” EOOD

s. Svetlen

Haskovo apgabals – Nr. 26

118

2612002

ET “Rusalka-Iv. Genev”

s. Kolarovo obl. Haskovska

119

2612015

ET “Detelina 39”

s. Brod

120

2612022

ET “Shampion 13-Deyan Panev”

s. Krepost obl. Haskovska

121

2612027

“Byala mechka” OOD

s. Min. bani obl. Haskovska

122

2612049

ET “Todorovi-53” ul. “Bulgaria” 65

gr. Topolovgrad

Shumen apgabals – Nr. 27

123

2712005

“Nadezhda” OOD

s. Kliment

124

2712009

“Ekselans” OOD

s. Todor Ikonomovo obsht. Kaolinovo

125

2712010

“Kamadzhiev-milk” EOOD

s. Kriva reka obsht. N. Kozlevo

126

2712013

“Ekselans” OOD

s. Osmar, obsht. V. Preslav

Yambol apgabals – Nr. 28

127

2812002

“Arachievi” OOD

s. Kirilovo, obl. Yambolska

128

2812010

ET “Mladost-2-Yanko Yanev” ul. “Yambolen” 13

gr. Yambol,

129

2812018

ET “Bulmilk-Nikolay Nikolov”

s. General Inzovo, obl. Yambolska

130

2812022

“Karil i Tania” OOD ul. “Gr. Ignatiev” 189

gr. Yambol

II   NODAĻA

Prasībām atbilstoša un neatbilstoša piena pārstrādes uzņēmumu saraksts, kas minēts VI pielikuma 4. nodaļas B iedaļas a) un c) apakšpunktā

Nr.

Vet. Nr.

Uzņēmuma nosaukums un adrese

Attiecīgo telpu atrašanās vieta

Blagoevgrad apgabals – Nr. 1

1

BG 0112004

“Matand” EOOD

s. Eleshnitsa

2

BG 0112008

ET “Svetoslav Kyuchukov-Bobo”

s. Harsovo

Burgas apgabals – Nr. 2

3

BG 0212013

ET “Marsi-Mincho Bakalov” ul. “Baykal” 9

gr. Burgas

4

BG 0212048

“Bilding Zah” EOOD

s. Shivarovo obsht. Ruen

Veliko Tarnovo apgabals – Nr. 4

5

BG 0412009

“Milki-luks” EOOD

s. B. Cherkva obsht. Strazhitsa

6

BG 0412010

“Bi Si Si Handel” OOD ul. “Treti mart” 19

gr. Elena

Vidin apgabals – Nr. 5

7

BG 0512025

“El Bi Bulgarikum” EAD YUPZ

gr. Vidin

Vratza apgabals – Nr. 6

8

BG 0612012

OOD “Zorov-97”

gr. Vratsa

9

BG 0612027

“Mlechen ray – 99” EOOD

gr. Vratsa

10

BG 0612043

ET “Zorov-91-Dimitar Zorov”

gr. Vratsa

Gabrovo apgabals – Nr. 7

11

BG 0712008

“Milkieks” OOD zh. k. “Atanas Moskov”

gr. Sevlievo

Dobrich apgabals – Nr. 8

12

BG 0812009

“Serdika – 90” AD ul. “25 septemvri” 100

gr. Dobrich

13

BG 0812029

“Akurat mlechna promishlenost” OOD kv. Riltsi

gr. Dobrich

14

BG 0812030

“FAMA” AD bul. “Dobrudzha” 2

gr. Dobrich

Montana apgabals – Nr. 12

15

BG 1212001

“S i S – 7” EOOD ul. “Vrachansko shose” 1

gr. Montana

16

BG 1212029

SD “Voynov i sie” ul. “N. Yo. Vaptsarov” 8

gr. Montana

Pazardzhik apgabals – Nr. 13

17

BG 1312001

“Lakrima” AD ul. “Tsaritsa Yoana” 29

gr. Pazardzhik

Plovdiv apgabals – Nr. 16

18

BG 1612001

“OMK” AD bul. “Dunav” 3

gr. Plovdiv

19

BG 1612011

“Em Dzhey Deriz” EOOD bul. “Osvobozhdenie” 69

gr. Karlovo

20

BG 1612013

“Polidey – 2” OOD

s. Domlyan

21

BG 1612020

ET “Bor-Chvor”

s. Dalbok izvor obsht. Parvomay

22

BG 1612040

“Mlechni produkti” OOD

s. Manole

23

BG 1612065

ET “Bonitreks”

s. Dolnoslav obsht. Asenovgrad

Ruse apgabals – Nr. 18

24

BG 1812003

“Sirma Prista” AD bul. “3-ti mart” 51

gr. Ruse

Silistra apgabals – Nr. 19

25

BG 1912013

“ZHOSI” OOD

s. Chernolik

Sliven apgabals – Nr. 20

26

BG 2012009

“Vangard” OOD

s. Zhelyo voyvoda

27

BG 2012019

“Hemus-Milk komers” OOD Promishlena zona Zapad

gr. Sliven

28

BG 2012020

“Yotovi” OOD kv. “Rechitsa”

gr. Sliven

29

BG 2012022

“Bratya Zafirovi” OOD Promishlena zona Zapad

gr. Sliven

30

BG 2012036

“Minchevi” OOD

s. Korten

31

BG 2012043

“Agroprodukt” OOD kv. Industrialen

gr. Sliven

Smolyan apgabals – Nr. 21

32

BG 2112001

“Rodopeya-Belev” EOOD ul. “Trakya” 15

gr. Smolyan

33

BG 2112018

“Laktena” OOD

s. Kutela

Sofia grad apgabals – Nr. 22

34

BG 2212001

“Danon-Serdika” AD ul. “Ohridsko ezero” 3

gr. Sofia

35

BG 2212022

“Megle-Em Dzhey” OOD ul. “Probuda” 12-14

gr. Sofia

Kostinbrod apgabals – Nr. 23

36

BG 2312036

ET “Rosen Deyanski-DEYA”

s. Opitsvet, obsht. Kostinbrod

Stara Zagora apgabals – Nr. 24

37

BG 2412033

“Gospodinovi” OOD

s. Yulievo obsht. Maglizh

Targovishte apgabals – Nr. 25

38

BG 2512001

“Mladost-2002” OOD bul. “29-ti yanuari” 7

gr. Targovishte

39

BG 2512003

“Si Vi Es” OOD Promishlena zona

gr. Omurtag

40

BG 2512004

“Pip Treyd” OOD

s. Davidovo obsht. Targovishte

41

BG 2512017

“YUES-Komers” OOD ul. “Radetski” 2

s. Golyamo Gradishte

42

BG 2512020

“Mizia-Milk” OOD Industrialna zona

gr. Targovishte

Haskovo apgabals – Nr. 26

43

BG 2612047

“Balgarsko sirene” OOD bul. “Saedinenie”94

gr. Haskovo

Shumen apgabals – Nr. 27

44

BG 2712001

“Vakom MP” OOD Industrialna zona

gr. Shumen

45

BG 2712014

“Stars kampani” OOD ul. “Trakiyska” 3

gr. Shumen

Yambol apgabals – Nr. 28

46

BG 2812003

“Balgarski yogurt” OOD

s. Veselinovo, obl. Yambolska

47

BG 2812025

“Sakarela” OOD ul. “Preslav” 269

gr. Yambol”


13.1.2007   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 8/45


KOMISIJAS LĒMUMS

(2006. gada 22. decembris),

ar ko pieņem dažus pārejas posma pasākumus attiecībā uz svaigpiena piegādēm pārstrādes uzņēmumiem un šā svaigpiena pārstrādi Rumānijā, ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 852/2004 un Regulas (EK) Nr. 853/2004 prasības

(izziņots ar dokumenta numuru K(2006) 6963)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(2007/27/EK)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Bulgārijas un Rumānijas Pievienošanās līgumu un jo īpaši tā 4. panta 3. punktu,

ņemot vērā Bulgārijas un Rumānijas Pievienošanās aktu un jo īpaši tā 42. pantu,

tā kā:

(1)

Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 29. aprīļa Regulā (EK) Nr. 852/2004 par pārtikas produktu higiēnu (1) ir izklāstīti vispārējie noteikumi pārtikas apritē iesaistītiem tirgus dalībniekiem attiecībā uz pārtikas produktu higiēnu, pamatojoties uz risku un kritisko kontroles punktu analīzes principiem. Tajā paredzēts, ka pārtikas apritē iesaistītajiem tirgus dalībniekiem jāizpilda strukturālās prasības, kuru pamatā ir minētie principi. Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 29. aprīļa Regula (EK) Nr. 853/2004, ar ko nosaka īpašus higiēnas noteikumus attiecībā uz dzīvnieku izcelsmes pārtiku (2), papildina Regulā (EK) Nr. 852/2004 paredzētos noteikumus. Regulā (EK) Nr. 853/2004 izklāstītajos noteikumos ir iekļautas īpašas prasības piena pārstrādes uzņēmumiem, kā arī higiēnas prasības attiecībā uz svaigpienu un piena produktiem.

(2)

Rumānija 2007. gada 1. janvārī pievienosies Kopienai. Minētās pievienošanās sagatavošanās laikā piena pārstrādes uzņēmumos veic vajadzīgos strukturālos uzlabojumus, lai izpildītu Regulā (EK) Nr. 852/2004 paredzētās strukturālās prasības. Kopš 2004. gada tādu uzņēmumu skaits, kuri atbilst strukturālajām prasībām, ir palielinājies no 12 līdz 123.

(3)

Tomēr tikai nedaudz ir palielinājusies tāda svaigpiena apjoma daļa, kas atbilst Regulā (EK) Nr. 853/2004 noteiktajām prasībām un ko piegādā piena pārstrādes uzņēmumiem, kuri atbilst Regulā (EK) Nr. 852/2004 noteiktajām strukturālajām prasībām. 2005. gadā no kopējās svaiga govs piena produkcijas 5,6 milj. t/gadā piena pārstrādes uzņēmumiem piegādāja 0,38 milj. tonnu prasībām atbilstoša svaigpiena.

(4)

Ņemot vērā pašreizējo stāvokli, ir lietderīgi paredzēt pārejas pasākumus attiecībā uz piena nozares organizāciju Rumānijā.

(5)

Saistībā ar šo Bulgārijas un Rumānijas Pievienošanās akta VII pielikuma 5. nodaļas I apakšiedaļas c) punktā dažiem piena pārstrādes uzņēmumiem, kas neatbilst Regulā (EK) Nr. 852/2004 noteiktajām strukturālajām prasībām, uz laiku ir atļauts saņemt svaigpiena piegādes, kas neatbilst attiecīgajām higiēnas prasībām, kā paredzēts Regulā (EK) Nr. 853/2004 (“prasībām neatbilstošs piens”).

(6)

Piena ražošanas saimniecības, kas neatbilst Regulā (EK) Nr. 852/2004 noteiktajām higiēnas prasībām, un piena pārstrādes uzņēmumi, kas neatbilst Regulā (EK) Nr. 852/2004 noteiktajām strukturālajām prasībām, ir visā Rumānijas teritorijā. Attiecīgi daži prasībām atbilstoši uzņēmumi saņem svaigpienu, kas atbilst attiecīgajām Regulā (EK) Nr. 853/2004 noteiktajām higiēnas prasībām (“prasībām atbilstošs piens”), kā arī prasībām neatbilstošu pienu. Tādēļ prasībām atbilstošu uzņēmumu galaproduktu tirdzniecība Rumānijā jāierobežo. Papildus tam šajā lēmumā jānosaka šo prasībām atbilstošo uzņēmumu saraksts.

(7)

Turklāt daži prasībām atbilstoši uzņēmumi paredz atsevišķi pārstrādāt prasībām atbilstošu un prasībām neatbilstošu pienu. Tādēļ jāparedz nosacījumi attiecībā uz šāda piena savākšanu un apstrādi un to galaproduktu tirdzniecību. Šajā lēmumā jānosaka arī to prasībām atbilstošo uzņēmumu saraksts, kuri pārstrādā šo divu veidu pienu.

(8)

Piešķirtais pārejas periods nedrīkst būt ilgāks par 18 mēnešiem. Piena nozares stāvoklis Rumānijā ir jāpārskata pirms šis periods beidzas. Tādēļ ir lietderīgi, ka Rumānija iesniedz Komisijai gada ziņojumus par to piena ražošanas saimniecību modernizēšanas gaitu, kuri piegādā svaigpienu prasībām atbilstošiem uzņēmumiem.

(9)

Šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Prasībām atbilstošo uzņēmumu saraksti

Šā lēmuma pielikuma I un II nodaļā ir noteikti to Rumānijā esošu piena pārstrādes uzņēmumu saraksti, kas atbilst strukturālajām prasībām Regulas (EK) Nr. 852/2004 II pielikuma II nodaļā (“prasībām atbilstoši uzņēmumi”) un kuriem atļauts saņemt un pārstrādāt svaigpienu, kas neatbilst prasībām Regulas (EK) Nr. 853/2004 III pielikuma IX sadaļas I nodaļas II daļas 3. punktā un II nodaļas III daļā (“prasībām neatbilstošs piens”).

2. pants

Prasībām neatbilstoša piena piegādes un pārstrāde prasībām atbilstošos uzņēmumos, kas noteikti pielikuma I nodaļā

1.   Šā lēmuma pielikuma I nodaļā minētie prasībām atbilstošie uzņēmumi var saņemt un pārstrādāt prasībām neatbilstošu svaigpienu.

2.   Kamēr 1. punktā minētie uzņēmumi izmanto minētā punkta noteikumu priekšrocības, produktus, kuru izcelsme ir pielikuma I nodaļā minētajos prasībām atbilstošos uzņēmumos,

a)

laiž tikai vietējā tirgū vai izmanto turpmākai apstrādei citos prasībām atbilstošos uzņēmumos, kas noteikti pielikuma I nodaļā, neatkarīgi no tirdzniecības datuma;

b)

marķē ar citādu identifikācijas marķējumu nekā to, kas noteikts Regulas (EK) Nr. 853/2004 5. panta 1. punktā.

3. pants

Prasībām atbilstoša un neatbilstoša piena piegādes un pārstrāde prasībām atbilstošos uzņēmumos, kas noteikti pielikuma II nodaļā

Šā lēmuma pielikuma II nodaļā noteiktie prasībām atbilstošie uzņēmumi var saņemt un atsevišķās ražošanas līnijās pārstrādāt svaigpienu, kas atbilst prasībām Regulas (EK) Nr. 853/2004 III pielikuma IX sadaļas I nodaļas III daļas 3. punktā un II nodaļas III daļā (“prasībām atbilstošs piens”), un prasībām neatbilstošu pienu, ja šo uzņēmumu pārtikas apritē iesaistītie tirgus dalībnieki:

a)

ievēro Regulas (EK) Nr. 852/2004 5. panta prasības;

b)

pierāda, ka spēj ievērot šādus nosacījumus, tostarp uzstādīt atsevišķas ražošanas līnijas:

i)

veikt visus vajadzīgos pasākumus, lai pareizi ievērotu iekšējās procedūras attiecībā uz svaiga piena nodalīšanu – no piena savākšanas līdz gala produkta posmam – tostarp piena savākšanas maršrutus, atsevišķas uzglabāšanas vietas un apstrādi prasībām atbilstošam un neatbilstošam pienam, kā arī piena produktu īpašu iepakojumu un marķējumu, neatkarīgi no tā, vai tie iegūti no prasībām atbilstoša vai neatbilstoša piena, un šāda piena atsevišķu glabāšanu;

ii)

izstrādāt procedūru, lai nodrošinātu svaigpiena izsekojamību, ietverot vajadzīgos dokumentāros pierādījumus attiecībā uz produktu apriti, piena produktu uzskaiti, kā arī prasībām atbilstoša un prasībām neatbilstoša piena saskaņošanu ar saražoto piena produktu kategorijām;

iii)

veikt vismaz 15 sekunžu ilgu svaigpiena termisku apstrādi ne mazāk kā 71,7 °C temperatūrā;

iv)

veikt visus atbilstīgos pasākumus, lai nodrošinātu, ka Regulas (EK) Nr. 853/2004 II pielikuma I sadaļā minēto identifikācijas marķējumu neizmanto krāpnieciskā veidā.

4. pants

Rumānijas kompetento iestāžu pienākumi attiecībā uz prasībām atbilstošiem uzņēmumiem, kas noteikti pielikuma II nodaļā

1.   Rumānijas kompetentās iestādes:

a)

Nodrošina, ka pielikuma II nodaļā noteikto prasībām atbilstošo uzņēmumu pārtikas apritē iesaistītie tirgus dalībnieki veic visus vajadzīgos pasākumus, lai pareizi ievērotu iekšējās procedūras attiecībā uz svaigpiena un piena produktu nodalīšanu;

b)

Veic pārbaudes un iepriekš nepaziņotu kontroli pielikuma II nodaļā noteiktajos prasībām atbilstošos uzņēmumos attiecībā uz to, kā tiek ievērota svaigpiena un piena produktu nodalīšana;

c)

Apstiprinātās laboratorijās veic visa svaigpiena un galaproduktu testus no prasībām atbilstošajiem uzņēmumiem, kas noteikti šā lēmuma pielikuma II nodaļā, lai pārbaudītu to atbilstību Regulas (EK) Nr. 853/2004 III pielikuma IX sadaļas II nodaļas prasībām, tostarp piena produktu mikrobioloģiskajiem kritērijiem.

2.   Pienu un piena produktus, kuru izcelsme ir prasībām atbilstošos uzņēmumos, kas noteikti šā lēmuma pielikuma II nodaļā, un kuri iegūti, pārstrādājot prasībām neatbilstošu svaigpienu, var laist tikai vietējā tirgū vai izmantot turpmākai pārstrādei citos šādos uzņēmumos vai uzņēmumos, kas noteikti I nodaļā, un tos marķē ar citādu identifikācijas marķējumu nekā tie, kas noteikti Regulas (EK) Nr. 853/2004 5. panta 1. punktā.

3.   Tikai tos piena produktus, ko ražo prasībām atbilstošos piena pārstrādes uzņēmumos, kas noteikti šā lēmuma pielikuma II nodaļā, un atbilst šā panta 1. punktam un prasībām Regulas (EK) Nr. 853/2004 III pielikuma IX sadaļā, var pārdot kā atbilstošus produktus, kas atbilst šīs regulas prasībām.

5. pants

Atbilstība un ziņojumi

1.   Rumānija pakāpeniski nodrošina šā lēmuma 2. panta 1. punktā minēto piena ražošanas saimniecību atbilstību Regulas (EK) Nr. 853/2004 III pielikuma IX sadaļas I nodaļas II un III daļas prasībām.

2.   Rumānija iesniedz Komisijai gada ziņojumus par attīstību, kāda panākta piena ražošanas saimniecību un piena savākšanas sistēmas modernizēšanā.

6. pants

Attiecībā uz pienu un piena produktiem, kas ražoti atbilstīgi šā lēmuma 3. un 4. pantā minētajiem noteikumiem, atbalstu, kurš paredzēts Padomes Regulas (EK) Nr. 1255/1999 (3) I sadaļas II un III nodaļā, izņemot tās 11. pantu, un II sadaļā, var piešķirt vienīgi tad, ja tiem ir Regulas (EK) Nr. 853/2004 II pielikuma I sadaļā paredzētais ovālais identifikācijas marķējums.

7 pants

Piemērojamība

Šo lēmumu piemēro, stājoties spēkā Bulgārijas un Rumānijas Pievienošanās līgumam, un no tā spēkā stāšanās dienas.

To piemēro līdz 2008. gada 30. jūnijam.

8. pants

Adresāts

Šis lēmums ir adresēts dalībvalstīm.

Briselē, 2006. gada 22. decembrī

Komisijas vārdā

Komisijas loceklis

Markos KYPRIANOU


(1)  OV L 139, 30.4.2004., 1. lpp.

(2)  OV L 139, 30.4.2004., 55. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 1662/2006 (OV L 320, 18.11.2006., 1. lpp.).

(3)  OV L 160, 26.6.1999., 48. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1913/2005 (OV L 307, 25.11.2005., 2. lpp.).


PIELIKUMS

I   NODAĻA

To piena pārstrādes uzņēmumu saraksts, kas atbilst Kopienas strukturālajām prasībām un kuriem ir atļauts saņemt un bez nodalīšanas pārstrādāt prasībām atbilstošu un prasībām neatbilstošu pienu

1

AR 473

SC Octavian Impex SRL

Dezna, County of Arad, 317110

2

BT 17

SC Spicul 2 SRL

Dorohoi, County of Botosani, 715200

3

BT 176

SC Lacto Solomonescu SRL

Miron Costin, County of Botosani, 717466

4

BR 24

S.C. Lacta Prod SRL

Braila, County of Braila, 810224

5

CJ 7879

SC Comlact SRL

Corusu, County of Cluj, 407056

6

DB 59

SC Industrializarea Laptelui SA

Targoviste, County of Dambovita, 130062

7

NT 241

SC Pro Com Pascal SRL

Pastraveni, County of Neamt, 617300

8

NT 556

SC Stefanos SRL

Trifesti, County of Neamt, 617475

9

SB 237

SC Carpalat SRL

Mandra, County of Sibiu, 557124

10

SB 298

SC Gefa Impex SRL

Talmaciu, County of Sibiu, 555700

11

L 56

SC Camy Lact SRL

Panaci-Vatra Dornei, County of Suceava, 727405

12

VN 25

SC Vitaprod SRL

Dumitresti, County of Vrancea, 727110

13

BC 4826

S.C. Marlact SRL

Buhoci, County of Bacau, 607085

14

BH 4646

SC Abacus Trade SRL

Toboliu, County of Bihor, 417273

15

BH 2980

SC Cîmpaneii Prest SRL

Mierlău, County of Bihor, 417277

16

BT 342

SC Indagrovet SRL

Coțușca, County of Botosani, 717090

17

BT 240

SC Geny Com SRL

Vf. Câmpului, County of Botosani, 717450

18

BT 205

SC Cicos SRL

George Enescu, County of Botosani, 717170

19

BR 215

S.C. Android Trading SRL

Maxineni, County of Braila, 817090

20

BZ 0627

SC Ianis Cos Lact SRL

C.A. Rosetti, County of Buzau, 127120

21

BZ 0298

SC Camen Tas SRL

Smeeni, County of Buzau, 127595

22

CJ 4185

SC Bonas Import Export SRL

Dezmir, County of Cluj, 407039

23

CV 56

SC Milk COM SRL

Saramas, County of Covasna, 527012

24

CV 690

SC Mark SRL

Brates, County of Covasna, 527050

25

CV 234

SC Zugo SRL

Belin, County of Covasna, 527030

26

HR 383

S.C. Lactate Harghita SA

Cristuru Secuiesc, County of Harghita, 535400

27

HR 70

S.C. Primulact SRL

Miercurea Ciuc, County of Harghita, 530242

28

NT 607

S.C. D. A Secuieni

Secuieni, County of Neamt, 617405

29

OT 2836

SC Bourella Maris SRL

Babiciu, County of Olt, 237015

30

PH 6448

SC Rusara Prodcom SRL

Valea Calugareasca, County of Prahova, 107620

31

PH 212

S.C. Vitoro SRL

Ploiesti, County of Prahova, 100537

32

PH 6067

S.C. Zoe Gab SRL

Fulga, County of Prahova, 107260

33

SJ 52

SC Sanolact

Maeriste, County of Salaj, 457235

34

SV 4162

SC Malinul SRL

Malini, County of Suceava, 727350

35

SV 5355

SC Lacto Zaharia

Frumosu, County of Suceava, 727260

36

SV 6394

SC Martin's European Food Products Comimpex SRL

Bosanci, County of Suceava, 727045

37

TL 1328

SC Izacos Lact SRL

Topolog, County of Tulcea, 827220

38

VN 35

SC Monaco SRL

Vrâncioaia, County of Vrancea, 627445

39

AG 6

SC Bradet SRL

Bradulet, County of Arges, 117145

40

L 57

SC Hochland Romania SRL

Sovata, County of Mures, 545500

41

AG 4

S.C. Dincudana SRL

Bradu, County of Arges, 117148

42

BH 1705

SC Dorlact SRL

Beznea, County of Bihor, 417081

43

CS 116

SC Fabrica de Produse Lactate

Oravita, County of Caras Severin, 325600

44

NT 900

S.C. Complex Agroalimentar SRL

Bicaz, County of Neamt, 615100

45

TL 965

SC Mineri SRL

Mineri, County of Tulcea, 827211

46

CJ 41

SC Kazal SRL

Dej, County of Cluj, 405200

47

L 40

SC Napolact SA

Huedin, County of Cluj, 405400

48

SM 3876

S.C. Schwaben Molkerei

Carei, County of Satu Mare, 445100

II   NODAĻA

To piena pārstrādes uzņēmumu saraksts, kas atbilst Kopienas strukturālajām prasībām un kuriem ir atļauts saņemt un atsevišķi pārstrādāt prasībām atbilstošu un prasībām neatbilstošu pienu

1

AB 3508

SC Unichim Romania SRL

Unirea, County of Alba, 517785

2

L 81

SC Raraul SA

Campulung Moldovenesc, County of Suceava, 725100

3

AG 5

S.C. Lactag SA Fabrica Costesti

Costesti, County of Arges, 115200

4

BC 6100

SC Depcoinf MBD SRL

Targu Trotus, County of Bacau, 607630

5

BT 60

SC Five Continents Group SRL

Rachiti, County of Botosani, 717310

6

BR 65

S.C. Brailact SRL

Braila, County of Braila, 810224

7

L 35

S.C.Danone PDPA Romania SRL

Bucuresti, 032451

8

CT 30

SC Niculescu Prod SRL

Cumpana, County of Constanta, 907105

9

CT 15

SC Nic Costi Trade SRL

Dorobantu, County Constanta, 907211

10

L 9

SC Covalact SA

Sfantu Gheorghe, County of Covasna, 520076

11

L 22

SC Dorna Lactate SA

Dorna Candrenilor — Floreni, County of Suceava, 727190

12

L 53

S.C. Friesland România SA

Carei, County of Satu Mare, 445100

13

TR 78

SC Interagro SRL

Zimnicea, County of Teleorman, 145400

14

VS 2196

SC Ilvas SA

Vaslui, County of Vaslui, 730040

15

SV 001

SC La Dorna Agri SA

Dorna Candreni, County of Suceava, 727190

16

SV 6352

SC La Dorna Chesse SA

Dorna Arini, County of Suceava, 727200

17

BH 5206

SC Prolacta SRL

Copacel, County of Bihor, 417205

18

BZ 0098

SC Meridian Agroind

Ramnicu Sarat, County of Buzau, 125300

19

CT 299

SC Nascu SRL

Indepenta, County of Constanta, 907145

20

CT 294

SC Suflaria Import Export SRL

Cheia, County of Constanta, 907277

21

MM 4758

SC Milk-Humana SRL

Baia Mare, County of Maramures, 430306

22

MM 521

SC Oblaza SRL

Birsana, County of Maramures, 437035

23

MM 725

SC Avi Seb Impex SRL

Tirgu Lapus, County of Maramures, 435600

24

TL 855

SC Deltalact SA

Tulcea, County of Tulcea, 820009


13.1.2007   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 8/51


KOMISIJAS LĒMUMS

(2006. gada 22. decembris),

ar ko groza Lēmumu 2005/393/EK par aizliegtajām zonām attiecībā uz infekciozo katarālo drudzi

(izziņots ar dokumenta numuru K(2006) 6970)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(2007/28/EK)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2000. gada 20. novembra Direktīvu 2000/75/EK, ar ko paredz īpašus noteikumus infekciozā katarālā drudža kontrolei un apkarošanai (1), jo īpaši tās 8. panta 3. punktu,

tā kā:

(1)

Direktīvā 2000/75/EK ir noteikti kontroles noteikumi un pasākumi, lai apkarotu infekciozo katarālo drudzi Kopienā, ieskaitot aizsardzības un uzraudzības zonu izveidi un aizliegumu izvest dzīvniekus no šīm zonām.

(2)

Ar Komisijas 2005. gada 23. maija Lēmumu 2005/393/EK par aizsardzības un uzraudzības zonām saistībā ar infekciozo katarālo drudzi un par nosacījumiem, ko piemēro pārvadājumiem no šīm zonām vai caur tām (2), ir paredzēts norobežot vispārējās ģeogrāfiskās teritorijas, kurās dalībvalstīm jāizveido aizsardzības un uzraudzības zonas (“aizliegtās zonas”) saistībā ar infekciozo katarālo drudzi.

(3)

Spānija 2006. gada 20. novembrī paziņoja Komisijai par to, ka aizliegtās E zonas nomaļā rajonā ir konstatēta 4. serotipa vīrusa izplatīšanās. Tādēļ minētā zona jāpaplašina, ņemot vērā pieejamos datus par vīrusa pārnēsātāja vidi un pašreizējo meteoroloģisko situāciju.

(4)

Vācija 2006. gada 21. novembrī paziņoja Komisijai par jauniem infekciozā katarālā drudža uzliesmojumiem Lejassaksijā. Ņemot vērā šos jaunos konstatējumus, ir lietderīgi grozīt aizliegtās zonas noteikto robežu Vācijā.

(5)

Pēc paziņojumiem par jauna serotipa infekciozā katarālā drudža uzliesmojumiem 2006. gada novembra sākumā Itālijā Lēmuma 2005/393/EK I pielikumā ar Lēmumu 2006/858/EK tika pievienota jauna aizliegtā zona G, kura ietver trīs skartās Sardīnijas dienvidu provinces. Bet attiecīgajos Lēmuma 2005/393/EK noteikumos nav pievienota atsauce uz šo zonu. Tādēļ skaidrības labad Lēmuma 2005/393/EK 2. pantā minētais zonu saraksts ir jāpapildina.

(6)

Tādēļ Lēmums 2005/393/EK ir attiecīgi jāgroza.

(7)

Šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Lēmumu 2005/393/EK groza šādi.

1)

Ar šādu tekstu aizstāj 2. panta pirmo daļu:

“Aizliegtās zonas norobežo vispārējās ģeogrāfiskajās teritorijās, kas minētas I pielikumā norādītajās zonās.”

2)

Lēmuma I pielikumu groza saskaņā ar šā lēmuma pielikumu.

2. pants

Šis lēmums ir adresēts dalībvalstīm.

Briselē, 2006. gada 22. decembrī

Komisijas vārdā

Komisijas loceklis

Markos KYPRIANOU


(1)  OV L 327, 22.12.2000., 74. lpp.

(2)  OV L 130, 24.5.2005., 22. lpp. Lēmumā jaunākie grozījumi izdarīti ar Lēmumu 2006/858/EK (OV L 332, 30.11.2006., 26. lpp.).


PIELIKUMS

Lēmuma 2005/393/EK I pielikumu groza šādi.

1.

To aizliegto zonu sarakstu E zonai (4. serotips), kas attiecas uz Spāniju, aizstāj ar šādu sarakstu:

“Spānija:

Ekstremaduras autonomais reģions: Cáceres, Badajoz provinces;

Andalūzijas autonomais reģions: Cádiz, Córdoba, Huelva, Jaén (rajoni: Alcalá la Real, Andájar, Huelma, Jaén, Linares, Santiesteban del Puerto, Ubeda), Málaga, Sevilla provinces;

Kastīlijas-Lamančas autonomais reģions: Albacete (Alcaraz rajons), Ciudad Real, Toledo provinces;

Kastīlijas un Leonas autonomais reģions: Avila (rajoni: Arenas de San Pedro, Candeleda, Cebreros, El Barco De Ávila, Las Navas del Marqués, Navaluenga, Sotillo de la Adrada), Salamanca(rajoni: Béjar, Ciudad Rodrigo un Sequeros) provinces;

Madrides autonomais reģions: Madrides province (rajoni: Alcalá de Henares, Aranjuez, Arganda del Rey, Colmenar Viejo, El Escorial, Grinon, Municipio de Madrid, Navalcarnero, San Martín de Valdeiglesias, Torrelaguna, Villarejo de Salvanés).”

2.

To aizliegto zonu sarakstu F zonai (8. serotips), kas attiecas uz Vāciju, aizstāj ar šādu sarakstu:

“Vācija:

Bādene-Virtemberga

Stadtkreis Baden-Baden

Im Landkreis Enzkreis: Birkenfeld, Eisingen, Illingen, Ispringen, Kämpfelbach, Keltern, Kieselbronn, Knittlingen, Königsbach-Stein, Maulbronn, Mühlacker Neuenbürg, Neulingen, Ölbronn-Dürrn, Ötisheim, Remchingen, Sternenfels, Straubenhardt

Stadtkreis Heidelberg

Stadtkreis Heilbronn

Im Landkreis Heilbronn: Bad Friedrichshall, Bad Rappenau, Bad Wimpfen, Brackenheim, Eppingen, Gemmingen, Güglingen, Gundelsheim, Ittlingen, Kirchardt, Leingarten, Möckmühl, Massenbachhausen, Neckarsulm, Neudenau, Offenau, Pfaffenhofen, Roigheim, Schwaigern, Siegelsbach, Untereisesheim, Zaberfeld

Landkreis Karlsruhe

Stadtkreis Karlsruhe

Stadtkreis Mannheim

Im Main-Tauber-Kreis: Freudenberg, Königheim, Külsheim, Tauberbischofsheim, Werbach, Wertheim

Im Neckar-Odenwald-Kreis: Aglasterhausen, Billigheim, Binau, Buchen, Elztal, Fahrenbach, Hardheim, Haßmersheim, Höpfingen, Hüffenhardt, Limbach, Mosbach, Mudau, Neckargerach, Neckarzimmern, Neunkirchen, Obrigheim, Osterburken, Schefflenz, Schwarzach, Seckach, Waldbrunn, Walldürn, Zwingenberg

Im Ortenaukreis: Achern, Appenweier, Kappelrodeck, Kehl, Lauf, Neuried, Oberkirch, Offenburg, Renchen, Rheinau, Sasbach, Sasbachwalden, Schutterwald, Willstätt

Stadtkreis Pforzheim

Landkreis Rastatt

Rhein-Neckar-Kreis

Bavārija

Landkreis und Stadt Aschaffenburg

Im Landkreis Bad Kissingen: Aura, Bad Bocklet, Bad Brückenau, Bad Kissingen, Burkardroth, Dreistelzer Forst, Elfershausen, Euerdorf, Forst Detter-Süd, Fuchsstadt, Geiersnest Ost, Geiersnest West, Geroda, Großer Auersberg, Hammelburg, Kälberberg, Klauswald-Süd, Motten, Mottener Forst-Süd, Neuwirtshauser Forst, Oberleichtersbach, Oberthulba, Omerz u. Roter Berg, Riedenberg, Römershager Forst-Nord, Römershager Forst-Ost, Roßbacher Forst, Schondra, Waldfensterer Forst, Wartmannsroth, Wildflecken, Zeitlofs

Landkreis Main-Spessart

Landkreis Miltenberg

Im Landkreis Rhön-Grabfeld: Bastheim, Bischofsheim a.d.Rhön, Burgwallbacher Forst, Fladungen, Forst Schmalwasser Nord, Forst Schmalwasser Süd, Hausen, Mellrichstadter Forst, Nordheim v.d.Rhön, Oberelsbach, Ostheim v.d.Rhön, Sandberg, Schönau a.d. Brend, Sondheim a.d.Rhön, Steinbacher Forst r.d.Saale, Willmars

Im Landkreis Schweinfurt: Wasserlosen

Im Landkreis Würzburg: Erlabrunn, Greußenheim, Helmstadt, Holzkirchen, Neubrunn, Remlingen, Thüngersheim, Uettingen, Leinach, Waldbüttelbrunn

Hanzas brīvpilsēta Brēmene

Gesamtes Landesgebiet

Hanzas brīvpilsēta Hamburga

Im Bezirk Harburg die Ortsteile Eißendorf, Gut Moor, Harburg, Hausbruch, Heimfeld, Langenbek, Marmstorf, Neugraben-Fischbek, Neuland, Rönneburg, Sinstorf, Wilstorf

Im Bezirk Bergedorf die Ortsteile Kirchwerder, Neuengamme, Ochsenwerder

Hesene

Gesamtes Landesgebiet

Lejassaksija

Landkreis Ammerland

Im Landkreis Aurich: Aurich, Berumbur, Dornum, Großefehn, Großheide, Hage, Hagermarsch, Halbemond, Hinte, Ihlow, Krummhörn, Leetzdorf, Lütetsburg, Marienhafe, Norden, Nordseeinsel Memmert, Ostseel, Rechtsupweg, Südbrookmerland, Upgant-Schott, Wiesmoor, Wirdum

Stadt Braunschweig

Landkreis Celle

Landkreis Cloppenburg

Im Landkreis Cuxhaven: Appeln, Beverstedt, Bokel, Bramstedt, Driftsethe, Elmlohe, Frelsdorf, Hagen im Bremischen, Heerstedt, Hollen, Kirchwistedt, Köhlen, Kührstedt, Loxstedt, Lunestedt, Ringstedt, Sandstedt, Schiffdorf, Stubben, Uthlede, Wulsbüttel

Stadt Delmenhorst

Landkreis Diepholz

Stadt Emden

Landkreis Emsland

Im Landkreis Friesland: Bockhorn, Jever, Sande, Schortens, Varel, Wangerland, Zetel

Landkreis Gifhorn

Landkreis Goslar

Stadt Göttingen

Landkreis Göttingen

Landkreis Grafschaft Bentheim

Landkreis Hameln-Pyrmont

Landeshauptstadt Hannover

Region Hannover

Landkreis Harburg

Landkreis Helmstedt

Landkreis Hildesheim

Landkreis Holzminden

Landkreis Leer

Im Landkreis Lüchow-Dannenberg: Bergen (Dumme), Clenze, Dannenberg (Elbe), Göhrde, Göhrde (gemeindefreies Gebiet), Gusborn, Hitzacker (Elbe), Jameln, Karwitz, Küsten, Lemgow, Lübbow, Lüchow (Wendland), Luckau (Wendland), Neu-Darchau, Schnega, Trebel, Waddeweitz, Woltersdof, Wustrow (Wendland), Zernien

Im Landkreis Lüneburg: Adendorf, Amelinghausen, Artlenburg, Bardowick, Barendorf, Barnstedt, Barum, Betzendorf, Brietlingen, Broitze, Dahlem, Dahlenburg, Deutsch Evern, Echem, Embsen, Handorf, Hittbergen, Hohnstorf (Elbe), Kirchgellersen, Lüdersburg, Lüneburg, Mechtersen, Melbeck, Nahrendorf, Neetze, Oldendorf (Luhe), Radbruch, Rehlingen, Reinstorf, Reppenstedt, Rullstorf, Scharnebeck, Soderstorf, Südergellersen, Thomasburg, Tosterglope, Vastorf, Vögelsen, Wendisch Evern, Westergellersen, Wittorf

Landkreis Nienburg (Weser)

Landkreis Northeim

Landkreis Oldenburg

Stadt Oldenburg

Landkreis Osnabrück

Stadt Osnabrück

Landkreis Osterholz

Landkreis Osterode am Harz

Landkreis Peine

Landkreis Rotenburg (Wümme)

Stadt Salzgitter

Landkreis Schaumburg

Landkreis Soltau-Fallingbostel

Im Landkreis Stade: Apensen, Ahlerstedt, Bargstedt, Beckdorf, Bliedersdorf, Brest, Buxtehude, Deinste, Fredenbeck, Harsefeld, Horneburg, Jork, Kutenholz, Nottensdorf, Sauensiek

Landkreis Uelzen

Landkreis Vechta

Landkreis Verden

Landkreis Wesermarsch

Stadt Wilhelmshaven

Im Landkreis Wittmund: Blomberg, Dunum, Esens, Eversmeer, Friedeburg, Holtgast, Moorweg, Nenndorf, Neuschoo, Ochtersum, Schweindorf, Stedesdorf, Utarp, Westerholt, Wittmund

Landkreis Wolfenbüttel

Stadt Wolfsburg

Ziemeļreina-Vestfālene

Gesamtes Landesgebiet

Reinzeme-Pfalca

Gesamtes Landesgebiet

Sārzeme

Gesamtes Landesgebiet

Saksija-Anhalte

Im Altmarkkreis Salzwedel: Ahlum, Algenstedt, Altensalzwedel, Altmersleben, Flecken Apenburg, Badel, Bandau, Beetzendorf, Benkendorf, Berge, Bierstedt, Binde, Bonese, Bornsen, Breitenfeld, Brietz, Brunau, Chüden, Dähre, Dambeck, Dannefeld, Flecken Diesdorf, Dönitz, Ellenberg, Engersen, Estedt, Fleetmark, Gardelegen, Gieseritz, Gischau, Güssefeld, Hanum, Hemstedt, Henningen, Hohentramm, Hottendorf, Immekath, Jävenitz, Jahrstedt, Jeeben, Jeetze, Jeggau, Jeggeleben, Jerchel, Jeseritz, Jübar, Kahrstedt, Kakerbeck, Kalbe (Milde), Kassieck, Kerkau, Klein Gartz, Klötze, Kloster Neuendorf, Köckte, Kuhfelde, Kunrau, Kusey, Lagendorf, Langenapel, Letzlingen, Liesten, Lindstedt, Lüdelsen, Mahlsdorf, Mechau, Mehmke, Mellin, Mieste, Miesterhorst, Nettgau, Neuekrug, Neuendorf, Neuendorf am Damm, Neuferchau, Osterwohle, Peckfitz, Potzehne, Pretzier, Püggen, Rademin, Riebau, Ristedt, Röwitz, Rohrberg, Roxförde, Sachau, Salzwedel, Sanne-Kerkuhn, Schenkenhorst, Schwiesau, Seebenau, Seethen, Sichau, Siedenlangenbeck, Solpke, Stappenbeck, Steimke, Steinitz, Tangeln, Tylsen, Valfitz, Vienau, Vissum, Wallstawe, Wannefeld, Wenze, Wernstedt, Wieblitz-Eversdorf, Wiepke, Winkelstedt, Winterfeld, Zethlingen, Zichtau

Kreis Aschersleben-Staßfurt

Im Kreis Bernburg: Güsten

Bördekreis Kreis Halberstadt

Landeshauptstadt Magdeburg

Im Kreis Mansfelder Land: Abberode, Ahlsdorf, Alterode, Annarode, Arnstedt, Benndorf, Biesenrode, Bräunrode, Braunschwende, Friesdorf, Gorenzen, Greifenhagen, Großörner, Harkerode, Hergisdorf, Hermerode, Hettstedt, Klostermansfeld, Mansfeld, Möllendorf, Molmerswende, Piskaborn, Quenstedt, Ritterode, Ritzgerode, Siebigerode, Stangerode, Sylda, Ulzigerode, Vatterode, Walbeck, Welbsleben, Wiederstedt, Wippra

Im Ohre-Kreis: Ackendorf, Alleringersleben, Altenhausen, Barleben, Bartensleben, Bebertal, Beendorf, Behnsdorf, Belsdorf, Berenbrock, Böddensell, Bösdorf, Born, Bornstedt, Bregenstedt, Bülstringen, Burgstall, Calvörde, Colbitz, Cröchern, Dahlenwarsleben, Döhren, Dolle, Dorst, Ebendorf, Eichenbarleben, Eickendorf, Eimersleben, Emden, Erxleben, Eschenrode, Etingen, Everingen, Farsleben, Flechtingen, Glindenberg, Grauingen, Groß Ammensleben, Groß Santersleben, Gutenswegen, Hakenstedt, Haldensleben, Hermsdorf, Hillersleben, Hödingen, Hörsingen, Hohenwarsleben, Irxleben, Ivenrode, Jersleben, Kathendorf, Klein Ammensleben, Klüden, Loitsche, Mannhausen, Meitzendorf, Meseberg, Morsleben, Neuenhofe, Niederndodeleben, Nordgermersleben, Ochtmersleben, Oebisfelde, Ostingersleben, Rätzlingen, Rottmersleben, Samswegen, Schackensleben, Schwanefeld, Seggerde, Siestedt, Süplingen, Uhrsleben, Vahldorf, Velsdorf, Walbeck, Flecken Weferlingen, Wegenstedt, Wellen, Wieglitz, Wolmirstedt, Zielitz, Zobbenitz

Kreis Quedlinburg Im Kreis Sangerhausen: Bennungen, Berga, Beyernaumburg, Blankenheim, Breitenbach, Breitenstein, Breitungen, Brücken (Helme), Dietersdorf, Drebsdorf, Edersleben, Emseloh, Gonna, Grillenberg, Großleinungen, Hackpfüffel, Hainrode, Hayn (Harz), Horla, Kelbra (Kyffhäuser), Kleinleinungen, Lengefeld, Martinsrieth, Morungen, Niederröblingen (Helme), Nienstedt, Oberröblingen, Obersdorf, Pölsfeld, Questenberg, Riestedt, Riethnordhausen, Roßla, Rotha, Rottleberode, Sangerhausen, Schwenda, Stolberg (Harz), Tilleda (Kyffhäuser), Uftrungen, Wallhausen, Wettelrode, Wickerode, Wolfsberg

Im Kreis Schönebeck: Atzendorf, Biere, Eickendorf, Förderstedt, Löbnitz (Bode), Schönebeck (Elbe), Welsleben

Im Kreis Stendal: Badingen, Berkau, Bismark (Altmark), Büste, Holzhausen, Käthen, Könnigde, Kremkau, Querstedt, Staats, Uchtspringe, Volgfelde, Windberge, Wittenmoor

Kreis Wernigerode

Tīringene

Stadt Eisenach

Kreis Eichsfeld

Im Kreis Gotha: Aspach, Ballstädt, Bienstädt, Brüheim, Bufleben, Dachwig, Döllstädt, Ebenheim, Emleben, Emsetal, Ernstroda, Eschenbergen, Finsterbergen, Friedrichroda, Friedrichswerth, Friemar, Fröttstädt, Georgenthal/Thür. Wald, Gierstädt, Goldbach, Gotha, Großfahner, Haina, Hochheim, Hörselgau, Laucha, Leinatal, Mechterstädt, Metebach, Molschleben, Remstädt, Sonneborn, Tabarz/Thür. Wald, Teutleben, Tonna, Tröchtelborn, Trügleben, Waltershausen, Wangenheim, Warza, Weingarten, Westhausen

Im Kyffhäuserkreis: Abtsbessingen, Artern/Unstrut, Bad Frankenhausen/Kyffhäuser, Badra, Bellstedt, Bendeleben, Borxleben, Bretleben, Clingen, Ebeleben, Esperstedt, Freienbessingen, Göllingen, Greußen, Großenehrich, Günserode, Hachelbich, Helbedündorf, Heldrungen, Holzsußra, Ichstedt, Niederbösa, Oberbösa, Oldisleben, Ringleben, Rockstedt, Rottleben, Schernberg, Seega, Sondershausen, Steinthaleben, Thüringenhausen, Topfstedt, Trebra, Voigtstedt, Wasserthaleben, Westgreußen, Wolferschwenda

Kreis Nordhausen

Im Kreis Schmalkalden-Meiningen: Aschenhausen, Birx, Breitungen/Werra, Brotterode, Erbenhausen, Fambach, Floh-Seligenthal, Frankenheim/Rhön, Friedelshausen, Heßles, Hümpfershausen, Kaltensundheim, Kaltenwestheim, Kleinschmalkalden, Mehmels, Melpers, Oberkatz, Oberweid, Oepfershausen, Rhönblick, Rosa, Roßdorf, Schmalkalden, Schwallungen, Stepfershausen, Trusetal, Unterkatz, Unterweid, Wahns, Wasungen, Wernshausen

Im Kreis Sömmerda: Andisleben, Bilzingsleben, Frömmstedt, Gangloffsömmern, Gebesee, Günstedt, Herrnschwende, Kannawurf, Kindelbrück, Riethgen, Schwerstedt, Straußfurt, Walschleben, Weißensee

Unstrut-Hainich-Kreis

Wartburgkreis


13.1.2007   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 8/57


KOMISIJAS LĒMUMS

(2006. gada 22. decembris),

ar ko nosaka pārejas posma pasākumus dažiem dzīvnieku izcelsmes produktiem, uz kuriem attiecas Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 853/2004 un kuri līdz 2007. gada 1. janvārim ir ievesti Bulgārijā un Rumānijā no trešām valstīm

(izziņots ar dokumenta numuru K(2006) 7019)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(2007/29/EK)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Bulgārijas un Rumānijas Pievienošanās līgumu un jo īpaši tā 4. panta 3. punktu,

ņemot vērā Bulgārijas un Rumānijas Pievienošanās aktu un jo īpaši tā 42. pantu,

tā kā:

(1)

Bulgārija un Rumānija pievienosies Kopienai 2007. gada 1. janvārī. Daži trešo valstu dzīvnieku izcelsmes produkti, kas ir ievesti Bulgārijā un Rumānijā no trešām valstīm pirms šā datuma, neatbilst attiecīgajiem Kopienas noteikumiem, kas ir izklāstīti Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 29. aprīļa Regulā (EK) Nr. 853/2004, ar ko nosaka īpašus higiēnas noteikumus attiecībā uz dzīvnieku izcelsmes pārtiku (1).

(2)

Daži no šiem produktiem ir laisti brīvā apgrozībā Bulgārijā un Rumānijā, bet citiem muitas procedūra vēl nav piemērota, un tie šajās valstīs joprojām atrodas muitas uzraudzībā.

(3)

Lai vienkāršotu pāreju no Bulgārijā un Rumānijā pastāvošā režīma uz to režīmu, kas rodas, piemērojot Kopienas tiesību aktus, ir lietderīgi šo produktu tirdzniecībai noteikt pārejas posma pasākumus.

(4)

Ir arī lietderīgi nodrošināt, lai produkti, kas neatbilst Kopienas tiesību aktiem, netiek ievesti citās dalībvalstīs. Tos var laist vienīgi Bulgārijas un Rumānijas vietējā tirgū vai ar attiecīgiem nosacījumiem izvest uz trešo valsti. Turklāt, ņemot vērā to, ka pašreizējā izsekojamības sistēma nav pietiekama, šos neatbilstošos produktus nedrīkst apstrādāt uzņēmumos, kuriem ir atļauts nosūtīt produktus uz Kopienu.

(5)

Produkti, kuri pēc viena gada no pievienošanas datuma vēl nav laisti brīvā apgrozībā šajās divās valstīs vai nav izvesti un atrodas noliktavā muitas uzraudzībā, ir jāiznīcina.

(6)

Šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Darbības joma

Šo lēmumu piemēro dzīvnieku izcelsmes produktiem, kas:

a)

ietilpst Regulas (EK) Nr. 853/2004 darbības jomā, bet neatbilst minētās regulas noteikumiem un

b)

līdz 2007. gada 1. janvārim ir ievesti Bulgārijā un Rumānijā no trešām valstīm.

2. pants

Dzīvnieku izcelsmes produkti, kas laisti brīvā apgrozībā līdz 2007. gada 1. janvārim

1.   Lēmuma 1. pantā minētos produktus (“dzīvnieku izcelsmes produkti”), kas līdz 2007. gada 1. janvārim ir laisti brīvā apgrozībā Bulgārijā un Rumānijā (“jaunās dalībvalstīs”), var laist attiecīgās valsts tirgū tikai līdz 2007. gada 31. decembrim.

Dzīvnieku izcelsmes produktus

a)

nedrīkst apstrādāt uzņēmumos, kuriem ir atļauts nosūtīt savus produktus uz citām dalībvalstīm un,

b)

tie ir jāapgādā ar valsts atšķirības zīmi, kas saskaņā ar attiecīgās dalībvalsts noteikumiem ir spēkā brīvā apgrozībā laišanas dienā.

2.   Saskaņā ar Padomes Direktīvu 89/662/EEK (2) un jo īpaši tās 3. pantu dalībvalstis nodrošina, ka dzīvnieku izcelsmes produktus netirgo citām dalībvalstīm.

3.   Atkāpjoties no 1. punkta, jaunās dalībvalstis līdz 2007. gada 31. decembrim var atļaut dzīvnieku izcelsmes produktu izvešanu uz trešo valsti ar šādiem nosacījumiem:

a)

izvešana jāveic atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 178/2002 12. pantam (3);

b)

katrs sūtījums ir jāpārvadā kompetentas iestādes uzraudzībā tieši uz trešo valsti, nešķērsojot citu dalībvalstu teritoriju;

c)

katrs sūtījums ir jāpārvadā transportlīdzeklī, ko ir aizplombējusi kompetentā iestāde, un, izbraucot no jaunās dalībvalsts, plombas ir jāpārbauda.

3. pants

Dzīvnieku izcelsmes produkti, kas ir ievesti jaunajās dalībvalstīs, bet nav laisti brīvā apgrozībā līdz 2007. gada 1. janvārim

1.   Dzīvnieku izcelsmes produktiem, kas ir ievesti jaunajās dalībvalstīs, bet līdz 2007. gada 1. janvārim nav laisti brīvā apgrozībā jaunajās dalībvalstīs, piemēro prasības, kas noteiktas 2. un 3. punktā.

2.   Dzīvnieku izcelsmes produktus laiž brīvā apgrozībā jaunajās dalībvalstīs vai nosūta uz trešo valsti saskaņā ar 2. pantā noteiktajiem nosacījumiem.

3.   No 2008. gada 1. janvāra visi sūtījumi ar dzīvnieku izcelsmes produktiem, kas ir muitas uzraudzībā, ir jāiznīcina kompetentas iestādes kontrolē.

Visas šādas iznīcināšanas izmaksas sedz sūtījuma īpašnieks.

4. pants

Piemērošana

Šo lēmumu sāk piemērot dienā, kad stājas spēkā Bulgārijas un Rumānijas Pievienošanās akts.

5. pants

Adresāti

Šis lēmums ir adresēts dalībvalstīm.

Briselē, 2006. gada 22. decembrī

Komisijas vārdā

Komisijas loceklis

Markos KYPRIANOU


(1)  OV L 139, 30.4.2004., 55. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 2076/2005 (OV L 338, 22.12.2005., 83. lpp.).

(2)  OV L 395, 30.12.1989., 13. lpp.

(3)  OV L 31, 1.2.2002., 1. lpp.


13.1.2007   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 8/59


KOMISIJAS LĒMUMS

(2006. gada 22. decembris),

ar ko nosaka pārejas posma pasākumus dažu Bulgārijā un Rumānijā iegūtu dzīvnieku izcelsmes produktu tirdzniecībai

(izziņots ar dokumenta numuru K(2006) 7028)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(2007/30/EK)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Bulgārijas un Rumānijas Pievienošanās līgumu (1) un jo īpaši tā 4. panta 3. punktu,

ņemot vērā Bulgārijas un Rumānijas Pievienošanās aktu (2) un jo īpaši tā 42. pantu,

tā kā:

(1)

No 2007. gada 1. janvāra dzīvnieku izcelsmes produkti, kas iegūti Bulgārijā un Rumānijā (jaunajās dalībvalstīs), būs jālaiž tirgū saskaņā ar attiecīgajiem Kopienas noteikumiem, jo īpaši attiecībā uz uzņēmumu struktūru un higiēnu tajos, kā arī attiecībā uz produktu kontroli un veselības marķējumu.

(2)

Šiem produktiem jo īpaši ir jāatbilst prasībām, kas noteiktas Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 29. aprīļa Regulā (EK) Nr. 852/2004 par pārtikas produktu higiēnu (3) un Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 29. aprīļa Regulā (EK) Nr. 853/2004, ar ko nosaka īpašus higiēnas noteikumus attiecībā uz dzīvnieku izcelsmes pārtiku (4).

(3)

Daži dzīvnieku izcelsmes produkti, kas iegūti Bulgārijā un Rumānijā pirms 2007. gada 1. janvāra, var būt krājumos pēc šā datuma. Tomēr šie dzīvnieku izcelsmes produkti var neatbilst visām Kopienas veterinārajām prasībām.

(4)

Lai vienkāršotu pāreju no Bulgārijā un Rumānijā pastāvošā režīma uz to režīmu, kas rodas, piemērojot Kopienas tiesību aktus veterinārijas jomā, ir lietderīgi šo produktu tirdzniecībai noteikt pārejas posma pasākumus.

(5)

Šajos pasākumos jāņem vērā šo dzīvnieku izcelsmes produktu izcelsme, kā arī iepakojuma, iesaiņojuma un etiķešu materiāla krājumi, uz kuriem ir drukātas atšķirības zīmes.

(6)

Šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Šo lēmumu piemēro dzīvnieku izcelsmes produktiem, kas:

a)

ietilpst Regulas (EK) Nr. 853/2004 darbības jomā, un

b)

ir iegūti Bulgārijas un Rumānijas uzņēmumos līdz 2006. gada 31. decembrim.

2. pants

1.   Šā lēmuma 1. punktā minētos produktus no 2007. gada 1. janvāra līdz 2007. gada 31. decembrim var laist jaunās izcelsmes dalībvalsts tirgū, ja uz tiem ir valsts atšķirības zīme, kas attiecīgajā jaunajā dalībvalstī līdz 2007. gada 1. janvārim ir noteikta dzīvnieku izcelsmes produktiem, kas ir derīgi lietošanai cilvēku pārtikā.

2.   Saskaņā ar Padomes Direktīvu 89/662/EEK (5) un jo īpaši tās 3. pantu dalībvalstis nodrošina, ka 1. punktā minētos produktus netirgo citām dalībvalstīm.

3. pants

Atkāpjoties no 2. panta 1. punkta, dalībvalstis no 2007. gada 1. janvāra līdz 31. decembrim atļauj tādu 1. punktā minēto produktu tirdzniecību, kas iegūti uzņēmumos, kuriem atļauts eksportēt uz Kopienu, ja šiem produktiem:

a)

ir attiecīgo uzņēmumu veselības marķējums Kopienas eksportam vai identifikācijas marķējums, kā norādīts Regulas (EK) Nr. 853/2004 5. panta 1. punktā;

b)

ir pievienots dokuments, kurā saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 854/2004 14. pantu (6) ir šāds jaunās izcelsmes dalībvalsts kompetentās iestādes apliecinājums.

“Izgatavots pirms 2007. gada 1. janvāra, saskaņā ar Komisijas Lēmumu 2007/30/EK”.

4. pants

Kā noteikts 2. pantā, līdz 2007. gada 31. decembrim laišanai vietējā tirgū var izmantot drukāta iepakojuma un iesaiņojuma materiāla un etiķešu krājumus, uz kuriem ir atšķirības zīme, kas pirms 2007. gada 1. janvāra attiecīgajā jaunajā izcelsmes dalībvalstī ir noteikta dzīvnieku izcelsmes produktiem, kuri ir derīgi lietošanai cilvēku pārtikā.

5. pants

Šo lēmumu piemēro, ja stājas spēkā Bulgārijas un Rumānijas Pievienošanās līgums, un no tā spēkā stāšanās dienas.

6. pants

Šis lēmums ir adresēts dalībvalstīm.

Briselē, 2006. gada 22. decembrī

Komisijas vārdā

Komisijas loceklis

Markos KYPRIANOU


(1)  OV L 157, 21.6.2005., 11. lpp.

(2)  OV L 157, 21.6.2005., 203. lpp.

(3)  OV L 139, 30.4.2004., 1. lpp.

(4)  OV L 139, 30.4.2004., 55. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 1662/2006 (OV L 320, 18.11.2006., 1. lpp.).

(5)  OV L 395, 30.12.1989., 13. lpp.

(6)  OV L 139, 30.4.2004., 206. lpp.


13.1.2007   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 8/61


KOMISIJAS LĒMUMS

(2006. gada 22. decembris),

ar ko nosaka pārejas pasākumus attiecībā uz tādu dažu gaļas un piena nozares produktu sūtīšanu no Bulgārijas uz pārējām dalībvalstīm, uz kuriem attiecas Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 853/2004

(izziņots ar dokumenta numuru K(2006) 7029)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(2007/31/EK)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Bulgārijas un Rumānijas Pievienošanās līgumu un jo īpaši tā 4. panta 3. punktu,

ņemot vērā Bulgārijas un Rumānijas Pievienošanās aktu un jo īpaši tā 42. pantu,

ņemot vērā Padomes 1989. gada 11. decembra Direktīvu 89/662/EEK par veterinārajām pārbaudēm Kopienas iekšējā tirdzniecībā, lai izveidotu iekšējo tirgu (1), jo īpaši tās 9. panta 4. punktu,

tā kā:

(1)

Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 29. aprīļa Regulā (EK) Nr. 852/2004 par pārtikas produktu higiēnu (2) izklāstīti vispārējie noteikumi pārtikas apritē iesaistītiem tirgus dalībniekiem par pārtikas produktu higiēnu, pamatojoties uz riska analīzes un kritisko kontrolpunktu principiem. Regulā noteikts, ka pārtikas apritē iesaistītiem tirgus dalībniekiem jāievēro strukturālās prasības, kas pamatojas uz minētajiem principiem. Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 29. aprīļa Regula (EK) Nr. 853/2004, ar ko nosaka īpašus higiēnas noteikumus attiecībā uz dzīvnieku izcelsmes pārtiku (3), papildina Regulas (EK) Nr. 852/2004 noteikumus. Noteikumi, kas minēti Regulā (EK) Nr. 853/2004, paredz arī īpašas prasības attiecībā uz gaļas un piena pārstrādes uzņēmumiem.

(2)

Saskaņā ar Pārtikas un veterinārā biroja (PVB) gūtajiem rezultātiem vizītē, kas notika Bulgārijā no 2006. gada 27. novembra līdz 1. decembrim, daži gaļas un piena nozares pārstrādes uzņēmumi neatbilst Regulas (EK) Nr. 852/2004 un (EK) Nr. 853/2004 noteikumiem.

(3)

Turklāt pašreizējā izsekojamības sistēma Bulgārijā pietiekami neatbilst valsts vajadzībām apstākļos, kad tās teritorijā ir ievesta gaļa no trešām valstīm, gaļa, kas iegūta Bulgārijā pirms 2007. gada 1. janvāra, un svaigpiens, kas neatbilst minēto regulu prasībām.

(4)

Ņemot vērā pašreizējo situāciju Bulgārijā, ir lietderīgi noteikt pārejas posma pasākumus attiecībā uz dažiem gaļas un piena nozares produktiem.

(5)

Pārejas periodā jāizvērtē situācija visos gaļas un piena nozares pārstrādes uzņēmumos, lai nodrošinātu pārkārtošanās procesa pabeigšanu noteiktos uzņēmumos, un to, ka tie atbilstu Kopienas prasībām. Turklāt izsekojamības sistēma ir jāuzlabo, lai tā atbilstu Kopienas standartam.

(6)

Pārejas periodā ir jānosaka aizliegums dažu gaļas un piena nozares produktu sūtīšanai no Bulgārijas uz pārējām dalībvalstīm. Tomēr ir lietderīgi paredzēt atkāpi dažiem pārstrādes uzņēmumiem atbilstīgi Kopienas tiesību aktiem, lai eksportētu minētos produktus Kopienā pirms 2007. gada 1. janvāra, ņemot vērā minētajiem uzņēmumiem pieejamās garantijas.

(7)

Pārejas periods, kas noteikts šajā lēmumā, nedrīkst būt ilgāks par vienu gadu. Minētā perioda beigās situācija Bulgārijā gaļas un piena nozarē ir jāpārskata, jo īpaši ņemot vērā 2007. gada janvārī PVB paredzēto jauno pārbaužu rezultātus.

(8)

Šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Šo lēmumu piemēro tiem gaļas un piena nozares produktiem, kas minēti Regulas (EK) Nr. 853/2004 III pielikuma sadaļās:

a)

I sadaļa (mājas nagaiņu gaļa);

b)

II sadaļa (mājputnu un zaķveidīgo gaļa);

c)

III sadaļa (saimniecībā audzētu medījamo dzīvnieku gaļa);

d)

IV sadaļa (savvaļas dzīvnieku gaļa);

e)

V sadaļa (maltā gaļa, gaļas izstrādājumi un mehāniski atdalīta gaļa);

f)

VI sadaļa (gaļas produkti); un

g)

IX sadaļa (svaigpiens un piena produkti).

2. pants

1.   Lēmuma 1. pantā minētos produktus (“produkti”) no Bulgārijas uz pārējām dalībvalstīm nesūta.

2.   Saskaņā ar Direktīvu 89/662/EEK un jo īpaši tās 3. pantu dalībvalstis nodrošina, ka dalībvalstu starpā nenotiek minēto produktu tirdzniecība.

3. pants

Atkāpjoties no 2. panta 1. punkta, dalībvalstis atļauj tirgot tos produktus, kas ir iegūti pārstrādes uzņēmumā, kas minēts pielikuma sarakstā, nosakot, ka produktiem ir:

a)

attiecīgo pārstrādes uzņēmumu Kopienas veselības marķējums vai identifikācijas marķējums, kā norādīts Regulas (EK) Nr. 853/2004 5. panta 1. punkta a) un b) apakšpunktā;

b)

pievienots dokuments, kurā saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 854/2004 (4) 14. pantu ir Bulgārijas kompetentās iestādes apliecinājums:

“Produkti atbilst Komisijas Lēmumam 2007/31/EK galīgais variants”.

4. pants

Šo lēmumu piemēro saskaņā ar Bulgārijas un Rumānijas Pievienošanās aktu un no tā spēkā stāšanās dienas.

To piemēro līdz 2007. gada 31. decembrim.

Šo lēmumu pārskata pirms minētā datuma, jo īpaši ņemot vērā 2007. gada janvārī PVB veikto jauno pārbaužu rezultātus.

5. pants

Šis lēmums ir adresēts dalībvalstīm.

Briselē, 2006. gada 22. decembrī

Komisijas vārdā

Komisijas loceklis

Markos KYPRIANOU


(1)  OV L 395, 30.12.1989., 13. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2004/41/EK (OV L 157, 30.4.2004., 33. lpp.).

(2)  OV L 139, 30.4.2004., 1. lpp.

(3)  OV L 139, 30.4.2004., 22. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 2076/2005 (OV L 338, 22.12.2005., 83. lpp.).

(4)  OV L 139, 30.4.2004., 206. lpp.


PIELIKUMS

Pārstrādes uzņēmumu saraksts, kuriem atļauts sūtīt 1. pantā minēto nozaru produktus no Bulgārijas uz pārējām dalībvalstīm

GAĻAS NOZARES UZŅĒMUMI

Nr.

Vet. Nr.

Uzņēmuma nosaukums un adrese

Attiecīgo telpu atrašanās vieta

1

BG 0201028

“Debelt Indastriys” OOD

s. Debelt obl. Burgas

2

BG 0401028

“Mesokombinat–Svishtov” EOOD

gr. Svishtov ul. “33-ti Svishtovski polk” 91

3

BG 0404013

“Dakor” OOD

gr. G. Oriahovitsa ul. “Tsar Osvoboditel” 60

4

BG 0601031

“Mesodobivna kompaniya–Vratsa” OOD

gr. Vratsa ul. “Ilinden”

5

BG 0901005

“Baydano-Komers” OOD

gr. Momchilgrad Promishlena zona

6

BG 1201011

“Mesotsentrala–Montana” OOD

gr. Montana bul. “Treti mart” 216

7

BG 1204013

“Kompas” OOD

s. Komarevo obsht. Berkovitsa

8

BG 1604037

“Dil TUR” AD

“Dil TUR” AD

9

BG 1604039

“Evropimel” OOD

gr. Plovdiv bul. “V. Aprilov”

10

BG 1701003

“Mesokombinat–Razgrad” AD

gr. Razgrad, Industrialen kvartal, ul. “Beli Lom” 1

11

ВG 1901021

“Mekom” AD

gr. Silistra Industrialna zona – Zapad

12

BG 2204099

“Tandem – V” OOD

gr. Sofia bul. “Iliantsi” 23

13

BG 2304002

“Nikas” AD

gr. Botevgrad ul. “Tsar Ivan Shishman” 39

14

BG 2501002

“Tandem – Popovo” OOD

s. Drinovo obsht. Popovo

15

BG 2701013

“Rodopa Shumen 1884” AD

gr. Shumen ul. “Industrialna”


PUTNU GAĻAS RAŽOŠANAS UZŅĒMUMI

Nr.

Vet. Nr.

Uzņēmuma nosaukums un adrese

Attiecīgo telpu atrašanās vieta

1

BG 0202074

“Pticeklanitsa – Chubra” OOD

s. Chubra obl. Burgaska

2

BG 0402052

“Zornitsa Kesarevo” AD

s. Kesarevo obsht. Strazhitsa

3

BG 0702006

“Hrinad” OOD

gr. Sevlievo

4

BG 0802069

“Agroplasment 92V” AD

gr. Dobrich-okolovrastno shose-yug

5

BG 1102073

“Amon-Ra” OOD

s. Yoglav obl. Lovetch

6

BG 1602001

“Galus – 2004” EOOD

s. Hr. Milevo obl. Plovdiv

7

BG 1602045

“Deniz 2001” EOOD

gr. Parvomay ul. “Al. Stamboliiski” 23

8

BG 1602071

“Brezovo” AD

gr. Brezovo ul. “Marin Domuschiev” 2

9

BG 2402001

“Gradus-1” OOD

gr. Stara Zagora kv. “Industrialen”

10

BG 2402002

“Ekarisazh Zagore” AD

gr. Stara Zagora kv. Industrialen

11

BG 2802076

“Alians Agrikol” OOD

s. Okop obl. Yambolska


PIENA PĀRSTRĀDES UZŅĒMUMI

Nr.

Vet. Nr.

Uzņēmuma nosaukums un adrese

Attiecīgo telpu atrašanās vieta

1

BG 0412010

“Bi Si Si Handel” OOD

gr. Elena ul. “Treti mart” 19

2

BG 0512025

“El Bi Bulgarikum” EAD

“El Bi Bulgarikum” EAD

3

BG 0612012

OOD “Zorov – 97”

gr. Vratsa

4

BG 0612027

“Mlechen ray – 99” EOOD

gr. Vratsa

5

BG 0612043

ET “Zorov-91-Dimitar Zorov”

gr. Vratsa

6

BG 0712008

“Milkieks” OOD

gr. Sevlievo zh. k. “Atanas Moskov”

7

BG 0812009

“Serdika – 90” AD

gr. Dobrich ul. “25 septemvri” 100

8

BG 0812029

“Akurat mlechna promishlenost” OOD

gr. Dobrich kv. Riltsi

9

BG 0812030

“FAMA” AD

gr. Dobrich bul. “Dobrudzha” 2

10

BG 0912004

“Rodopchanka” OOD

s. Byal izvor obsht. Ardino

11

BG 0912011

ET Alada–Mohamed Banashak

s. Byal izvor obsht. Ardino

12

BG 1112006

“Kondov Ekoproduktsia” OOD

s. Staro selo

13

BG 1312001

“Lakrima” AD

gr. Pazardzhik ul. “Tsaritsa Yoana” 29

14

BG 1312011

“Eko-F” EAD

s. Karabunar

15

BG 1612001

“OMK” AD

gr. Plovdiv bul. “Dunav” 3

16

BG 1612002

“Shipka 99” AD

gr. Parvomay ul. “Vasil Levski” 47

17

BG 1612011

“Em Dzhey Deriz” EOOD

gr. Karlovo bul. “Osvobozhdenie” 69

18

BG 1612037

“Filipopolis–RK” OOD

gr. Plovdiv ul. “Prosveta” 2A

19

BG 1712042

ET“Madar”

s. Terter

20

BG 1912013

“ZHOSI” OOD

s. Chernolik

21

BG 1912024

“Buldeks” OOD

s. Belitsa

22

BG 2012009

“Vangard” OOD

s. Zhelyo voyvoda

23

BG 2012020

“Yotovi” OOD

gr. Sliven kv. “Rechitsa”

24

BG 2012042

“Tirbul” EAD

gr. Sliven Industrialna zona

25

BG 2112018

“Laktena” OOD

s. Kutela

26

BG 2212001

“Danon–Serdika” AD

gr. Sofia ul. “Ohridsko ezero” 3

27

BG 2212003

“Darko” AD

gr. Sofia ul. “Ohridsko ezero” 3

28

BG 2212022

“Megle–Em Dzhey” OOD

gr. Sofia ul. “Probuda” 12–14

29

BG 2512004

“Pip Treyd” OOD

s. Davidovo obsht. Targovishte

30

BG 2512020

“Mizia-Milk” OOD

gr. Targovishte Industrialna zona

31

BG 2612047

“Balgarsko sirene” OOD

gr. Haskovo bul. “Saedinenie” 94

32

BG 2812003

“Balgarski yogurt” OOD

s. Veselinovo, obl. Yambolska

33

BG 2812022

“Karil i Tania” OOD

gr. Yambol ul. “Gr. Ignatiev” 189

34

BG 2812025

“Sakarela” OOD

gr. Yambol ul. “Preslav” 269


Tiesību akti, kas pieņemti, piemērojot Līgumu par Eiropas Savienību

TIESĪBU AKTI, KAS PIEŅEMTI, PIEMĒROJOT LES VI SADAĻU

13.1.2007   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 8/66


EIROPOLA VALDES AKTS

(2006. gada 29. novembris),

ar ko groza Eiropola amatu sarakstu Eiropola Civildienesta noteikumu 1. papildinājumā

(2007/32/EK)

VALDE,

ņemot vērā Padomes 1998. gada 3. decembra aktu, ar ko nosaka Eiropola darbiniekiem piemērojamos Civildienesta noteikumus (1), (turpmāk tekstā – “Civildienesta noteikumi”), un jo īpaši tā 1. pantu,

tā kā Eiropola amatu sarakstu Personāla nolikuma 1. pielikumā drīkst grozīt tikai valde, pieņemot vienprātīgu lēmumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠĀDU LĒMUMU.

1. pants

Eiropola Civildienesta noteikumu 1. papildinājuma pirmo daļu aizstāj ar šādu:

“1. PAPILDINĀJUMS

Eiropola amatu saraksts

1.

Ievērojot 3. punktu, Eiropola amatu sarakstā cita starpā ir šādi amati:

Direktors

Direktora vietnieki

Direktora palīgi

Finanšu kontrolieris

Valdes sekretārs

Vienības vadītājs

Atbalsts direktorātam/Administratīvās vadības departamenta sekretariāts

Analītiskā izpēte

Konkrētas tiesībaizsardzības jomas

Smago noziegumu apkarošanas departamenta sekretariāts

Personāls

Iekšējā komunikācija/sabiedriskās attiecības

Drošība

Vienības vadītājs

Finanses

Tieslietas

Valsts iepirkumi

Konkrētas informācijas pārvaldības un tehnoloģijas jomas

Informācijas pārvaldības un tehnoloģijas departamenta sekretariāts

Vispārējie pakalpojumi

Informācijas integritāte

Finanšu kontroliera palīgs(-i)

Vecākie palīgi

Konkrētas tiesībaizsardzības jomas

Smago noziegumu apkarošanas departamenta sekretariāts

Analītiskā izpēte

Personāls – pieņemšana darbā

Iekšējā komunikācija/sabiedriskās attiecības

Iekšējie standarti un datu integritāte

Vecākie palīgi

Valdes sekretariāts

Konkrētas informācijas pārvaldības un tehnoloģijas jomas

Informācijas pārvaldības un tehnoloģijas departamenta sekretariāts

Informācijas integritāte

Atbalsts direktorātam/Administratīvās vadības departamenta sekretariāts

Iekšējā komunikācija/sabiedriskās attiecības

Tieslietas

Valsts iepirkumi

Finanses

Personāls – konkrētas personāla vadības jomas

[Drošība] (2)

Vispārējie pakalpojumi

Tulkotājs

Jaunākie palīgi

Konkrētas tiesībaizsardzības jomas

Smago noziegumu apkarošanas departamenta sekretariāts

Analītiskā izpēte

Jaunākie palīgi

Finanšu kontroliera birojs

Valdes sekretariāts

Konkrētas informācijas pārvaldības un tehnoloģijas jomas

Informācijas pārvaldības un tehnoloģijas departamenta sekretariāts

Informācijas integritāte

Atbalsts direktorātam/Administratīvās vadības departamenta sekretariāts

Tieslietas

Personāls

Finanses

Valsts iepirkumi

Iekšējā komunikācija/sabiedriskās attiecības

[Drošība] (2)

Vispārējie pakalpojumi

Tulkotājs

Palīgi direktorātā

Direktora un direktora vietnieku palīgi

Palīgi

Administratīvie palīgi (attiecīgos departamentos un vienībās)

Administratīvie palīgi Finanšu kontroliera birojā un Valdes sekretariātā

Tehniskie palīgi (3) *

Pagaidu palīgi (4)

Palīgi

Analītiķi palīgi

Citi darbinieki

Īpašas kvalifikācijas šoferi *

Šoferi *

[Drošības darbinieki] (2) *

Operatori *

Kvalificēts strādnieks *

Šo sarakstu drīkst grozīt valde ar vienprātīgu lēmumu (5).

2. pants

Šo lēmumu publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī, un tas stājas spēkā nākamajā dienā pēc publicēšanas.

Hāgā, 2006. gada 29. novembrī

Valdes priekšsēdētājs —

Kari RANTAMA


(1)  OV C 26, 30.1.1999., 23. lpp. Aktā grozījumi izdarīti ar Padomes 2006. gada 4. decembra Aktu (OV C 311, 19.12.2006., 1. lpp.).

(2)  Apsardzes darbinieki arī turpmāk saņems algu saskaņā ar attiecīgās valsts nosacījumiem, ja šīs kategorijas darbinieku darbu galvenokārt apmaksā Nīderlandes valdība. Uzskatāmības labad šie amati ir norādīti kvadrātiekavās.

(3)  Paskaidrojums: saskaņā ar Civildienesta noteikumu 1. papildinājuma 5. punktu visi amati, kas atzīmēti ar zvaigznīti, uzskatāmi par amata vietām, ko ieņem vietējie darbinieki atbilstoši Civildienesta noteikumu 3. pantam.

(4)  Līgumi, kuru ilgums nepārsniedz vienu gadu (pagaidu amati, kas radīti steidzamu, ārkārtas un neparedzētu vajadzību dēļ Eiropola budžeta ietvaros un atbilst Eiropola štatu sarakstam) principā ir pieļaujami tikai gadījumos, kad nav izdevies pieņemt darbā darbiniekus, ievērojot parasto procedūru, vai pieņemtie darbinieki ilgu laiku kavē darbu slimības dēļ.

(5)  Punkts aizstāts ar Padomes 2001. gada 15. marta Aktu (OV C 112, 12.4.2001., 1. lpp.).”


13.1.2007   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 8/69


EIROPOLA VALDES LĒMUMS

(2006. gada 5. decembris),

piekrītot Eiropola noteikumiem un procesiem, pieņemot summas, kas minētas Eiropola Valdes 1999. gada 16. novembra lēmuma pielikumā attiecībā uz nodokļiem, kas piemērojami algām un atalgojumiem, ko izmaksā Eiropola darbiniekiem par darbu Eiropolā

(2007/33/EK)

EIROPOLA VALDE,

Ņemot vērā protokolu, kas sastādīts, pamatojoties uz Līguma par Eiropas Savienību K.3 pantu un Eiropas Konvencijas 41. panta 3. punktu par Eiropola priekšrocībām un atbrīvošanu no nodokļiem, tā institūciju locekļi, direktoru vietnieki un Eiropola darbinieki (1), un jo īpaši tā 10. pantu;

tā kā:

(1)

Padome 2006. gada 4. decembrī nolēma Eiropola amatpersonām piemērot algas un atalgojumus ar 1,6 % ar atpakaļejošu datumu, sākot ar 2005. gada 1. jūliju.

(2)

2006. gada 5. decembrī Valde nolēma veikt paaugstinājumu attiecībā uz summām, kas minētas Valdes 1999. gada 16. novembra lēmuma pielikuma 4. pantā (2) par tikpat procentiem un sākot ar to pašu datumu, ko nosaka Padomes 2006. gada 4. decembra lēmums, kā minēts 1. punktā.

(3)

Saskaņā ar to pašu Valdes 2006. gada 5. decembra lēmumu vērtības, kas noteiktas tādā veidā ir jāpublicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

IR NOLĒMUSI ŠĀDI.

1. pants

Sākot ar 2005. gada 1. jūliju:

1)

Vērtība, kas minēta Eiropola Valdes 1999. gada 16. novembra lēmuma pielikuma 4. panta pirmajā teikumā, ir jāaizvieto ar EUR 112,00.

2)

Tabulā norādītās euro vienību vērtības, kas ietvertas Eiropola Valdes 1999. gada 16. novembra lēmuma pielikuma 4. pantā, ir jāaizvieto ar sekojošo:

 

8 % klāt summām starp EUR 112,00 un EUR 1 972,82

 

10 % klāt summām starp EUR 1 972,83 un EUR 2 717,25

 

12,5 % klāt summām starp EUR 2 717,26 un EUR 3 114,12

 

15 % klāt summām starp EUR 3 114,13 un EUR 3 536,55

 

17,5 % klāt summām starp EUR 3 536,56 un EUR 3 933,45

 

20 % klāt summām starp EUR 3 933,46 un EUR 4 318,14

 

22,5 % klāt summām starp EUR 4 318,15 un EUR 4 715,00

 

25 % klāt summām starp EUR 4 715,01 un EUR 5 099,71

 

27,5 % klāt summām starp EUR 5 099,72 un EUR 5 496,58

 

30 % klāt summām starp EUR 5 496,59 un EUR 5 881,29

 

32,5 % klāt summām starp EUR 5 881,30 un EUR 6 278,16

 

35 % klāt summām starp EUR 6 278,17 un EUR 6 663,47

 

40 % klāt summām starp EUR 6 663,48 un EUR 7 060,35

 

45 % klāt summām virs EUR 7 060,36.

2. pants

Šo lēmumu publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

3. pants

Šis lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā pieņemšanas.

Hāgā, 2006. gada 5. decembrī

Kari RANTAMA

Valdes priekšsēdētājs


(1)  OV C 221, 19.7.1997., 2. lpp.

(2)  OV C 65, 28.2.2001., 8. lpp.