ISSN 1725-5112

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 2

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

50. sējums
2007. gada 5. janvāris


Saturs

 

I   Tiesību akti, kas pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana ir obligāta

Lappuse

 

 

REGULAS

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 3/2007 (2007. gada 4. janvāris), ar kuru nosaka standarta ievešanas vērtības nolūkā noteikt ievešanas cenu atsevišķu veidu augļiem un dārzeņiem

1

 

*

Eiropas Centrālās bankas Regula (EK) Nr. 4/2007 (2006. gada 14. decembris), ar ko groza Regulu (EK) Nr. 2423/2001 (ECB/2001/13) par monetāro finanšu iestāžu nozares konsolidēto bilanci (ECB/2006/20)

3

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.


I Tiesību akti, kas pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana ir obligāta

REGULAS

5.1.2007   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 2/1


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 3/2007

(2007. gada 4. janvāris),

ar kuru nosaka standarta ievešanas vērtības nolūkā noteikt ievešanas cenu atsevišķu veidu augļiem un dārzeņiem

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1994. gada 21. decembra Regulu (EK) Nr. 3223/94 par sīki izstrādātiem augļu un dārzeņu ievešanas režīma izpildes noteikumiem (1), un jo īpaši tās 4. panta 1. punktu,

tā kā:

(1)

Regulā (EK) Nr. 3223/94, piemērojot Urugvajas kārtas daudzpusējo tirdzniecības sarunu iznākumus, paredzēti kritēriji, pēc kuriem Komisija nosaka standarta ievešanas vērtības pielikumā precizētajiem produktu ievedumiem no trešām valstīm un periodiem.

(2)

Piemērojot iepriekš minētos kritērijus, standarta ievešanas vērtības nosakāmas līmeņos, kas norādīti šīs regulas pielikumā,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Standarta ievešanas vērtības, kas paredzētas Regulas (EK) Nr. 3223/94 4. pantā, ir tādas, kā norādīts tabulā, kas pievienota pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2007. gada 5. janvārī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2007. gada 4. janvārī

Komisijas vārdā

lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektors

Jean-Luc DEMARTY


(1)  OV L 337, 24.12.1994., 66. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 386/2005 (OV L 62, 9.3.2005., 3. lpp.).


PIELIKUMS

Komisijas 2007. gada 4. janvāra Regulai, ar kuru nosaka standarta ievešanas vērtības nolūkā noteikt ievešanas cenu atsevišķu veidu augļiem un dārzeņiem

(EUR/100 kg)

KN kods

Trešās valsts kods (1)

Standarta ievešanas vērtība

0702 00 00

MA

71,6

TN

167,8

TR

151,0

ZZ

130,1

0707 00 05

MA

59,7

TR

151,4

ZZ

105,6

0709 90 70

MA

51,4

TR

125,8

ZZ

88,6

0805 10 20

EG

58,9

IL

55,2

MA

55,1

TR

62,3

ZZ

57,9

0805 20 10

IL

95,7

MA

66,4

ZZ

81,1

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

IL

74,1

TR

64,5

ZZ

69,3

0805 50 10

AR

35,5

TR

48,6

ZZ

42,1

0808 10 80

CA

100,2

CN

85,8

US

126,5

ZZ

104,2

0808 20 50

US

97,0

ZZ

97,0


(1)  Valstu nomenklatūra, kas paredzēta Komisijas Regulā (EK) Nr. 1833/2006 (OV L 354, 14.12.2006., 19. lpp.). Kods “ZZ” nozīmē “citas izcelsmes vietas”.


5.1.2007   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 2/3


EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS REGULA (EK) Nr. 4/2007

(2006. gada 14. decembris),

ar ko groza Regulu (EK) Nr. 2423/2001 (ECB/2001/13) par monetāro finanšu iestāžu nozares konsolidēto bilanci

(ECB/2006/20)

EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS PADOME,

ņemot vērā Padomes 1998. gada 23. novembra Regulu (EK) Nr. 2533/98 par statistiskās informācijas vākšanu, ko veic Eiropas Centrālā banka (1), un jo īpaši tās 5. panta 1. punktu un 6. panta 4. punktu,

tā kā:

(1)

Eiropas Centrālās bankas 2001. gada 22. novembra Regula (EK) Nr. 2423/2001 par monetāro finanšu iestāžu nozares konsolidēto bilanci (ECB/2001/13) (2) prasa monetārajām finanšu iestādēm ziņot ceturkšņa statistikas datus, kas iedalīti pēc valsts un valūtas. Regula (EK) Nr. 2423/2001 (ECB/2001/13) jāgroza, lai ziņošanas prasībās iekļautu datus par Bulgāriju un Rumāniju, kas Eiropas Savienībai pievienosies 2007. gada 1. janvārī.

(2)

Saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 2423/2001 (ECB/2001/13) ceturkšņa datu ziņošana ir obligāta par pozīcijām attiecībā uz darījumu partneriem, kas ir rezidenti tādu dalībvalstu teritorijās, kuras ieviesušas euro. Regula (EK) Nr. 2423/2001 (ECB/2001/13) tādēļ jāgroza, lai ņemtu vērā euro ieviešanu Slovēnijā,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulu (EK) Nr. 2423/2001 (ECB/2001/13) groza šādi:

1)

Regulas 4. panta 2. punktā vārdus “ar simbolu #” aizstāj ar vārdiem “ar simbolu “#” vai “*” ”.

2)

Regulas I un V pielikumu groza saskaņā ar šīs regulas pielikumu.

2. pants

Šī regula stājas spēkā trešajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Frankfurtē pie Mainas, 2006. gada 14. decembrī

ECB Padomes vārdā

ECB priekšsēdētājs

Jean-Claude TRICHET


(1)  OV L 318, 27.11.1998., 8. lpp.

(2)  OV L 333, 17.12.2001., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 2181/2004 (ECB/2004/21) (OV L 371, 18.12.2004., 42. lpp.).


PIELIKUMS

Šādi groza Regulas (EK) Nr. 2423/2001 (ECB/2001/13) I un V pielikumu:

1)

Šādi groza I pielikumu:

a)

šādi groza 1. daļas IV iedaļu:

i)

6.a punkta pirmajā un otrajā teikumā vārdus “ar simbolu #” aizstāj ar vārdiem “ar simbolu “#” vai “*” ”;

ii)

7.a punkta pirmajā un otrajā teikumā vārdus “ar simbolu #” aizstāj ar vārdiem “ar simbolu “#” vai “*” ”;

iii)

9.a punkta pirmajā teikumā vārdus “ar simbolu #” aizstāj ar vārdiem “ar simbolu “#” vai “*” ”;

b)

šādi groza 2. daļu:

i)

3. tabulā “Iedalījums pēc valstīm”:

pozīcijā “B. Citas iesaistītās dalībvalstis (t. i., izņemot mājsaimniecību nozari) + daļa no C. Pārējā pasaule (dalībvalstis)” pēc pēdējās slejas iekļauj divas slejas ar nosaukumiem “BG” un “RO”. Katru aili katrā no šīm divām slejām apzīmē ar simbolu “*”,

slejā ar nosaukumu “SI” katrā ailē svītro simbolu “#”,

“Vispārīgajā piezīmē” vārdus “ar simbolu #” aizstāj ar vārdiem “ar simbolu “#” vai “*” ”;

ii)

4. tabulā “Iedalījums pēc valūtām”:

pozīcijā “Citas dalībvalstu valūtas” pēc pēdējās slejas iekļauj divas slejas ar nosaukumiem “BGN” un “RON”. Katru aili katrā no šīm divām slejām apzīmē ar simbolu “*”,

svītro sleju ar nosaukumu “SIT”,

“Vispārīgajā piezīmē” vārdus “ar simbolu #” aizstāj ar vārdiem “ar simbolu “#” vai “*” ”.

2)

Šādi groza V pielikumu:

a)

iekļauj šādus 1.c, 1.d un 1.e punktus:

“1c.

Neierobežojot 1. punkta noteikumus, pirmā ziņošana saskaņā ar šo regulu attiecībā uz ailēm, kas apzīmētas ar simbolu “*”, sākas ar ceturkšņa datiem par periodu, kas beidzas 2007. gada martā.

1d.

Ja attiecīgā VCB nolemj neprasīt nenozīmīgo datu pirmo ziņošanu, sākot ar ceturkšņa datiem par periodu, kurš beidzas 2007. gada martā, ziņošanu sāk 12 mēnešus pēc tam, kad VCB informē ziņotājiestādes, ka dati ir vajadzīgi.

1e.

Neierobežojot 1. punkta noteikumus, pirmā ziņošana saskaņā ar šo regulu attiecībā uz 3. tabulas sleju “SI” pozīcijā “B. Citas iesaistītās dalībvalstis (t. i., izņemot mājsaimniecību nozari) + daļa no C. Pārējā pasaule (dalībvalstis)” sākas ar ceturkšņa datiem par periodu, kas beidzas 2007. gada martā.”;

b)

2.a punktā vārdus “ar simbolu #” aizstāj ar vārdiem “ar simbolu “#” vai “*” ”.