ISSN 1725-5112

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 414

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

49. sējums
2006. gada 30. decembris


Saturs

 

I   Tiesību akti, kuru publicēšana ir obligāta

 

*

Padomes Regula (EK) Nr. 2027/2006 (2006. gada 19. decembris), lai noslēgtu Partnerattiecību nolīgumu zivsaimniecības nozarē starp Eiropas Kopienu un Kaboverdes Republiku

Partnerattiecību nolīgums zivsaimniecības nozarē starp Eiropas Kopienu un Kaboverdes Republiku

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 2028/2006 (2006. gada 18. decembris), ar ko groza Regulu (EK) Nr. 600/2005 attiecībā uz dzīvnieku barības piedevas Bacillus licheniformis DSM 5749 un Bacillus subtilis DSM 5750, kas pieder pie mikroorganismu grupas, izmantošanas atļauju ( 1 )

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 2029/2006 (2006. gada 22. decembris), ar kuru saistībā ar Bulgārijas un Rumānijas pievienošanos Eiropas Savienībai izdara pielāgojumus Regulā (EEK) Nr. 1538/91, ar ko ievieš sīki izstrādātus noteikumus Padomes Regulas (EEK) Nr. 1906/90 par dažiem mājputnu tirdzniecības standartiem īstenošanai

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 2030/2006 (2006. gada 21. decembris), ar ko groza Regulas (EK) Nr. 1607/2000, (EK) Nr. 1622/2000 un (EK) Nr. 2729/2000, kuras attiecas uz vīna nozari, sakarā ar Bulgārijas un Rumānijas pievienošanos Eiropas Savienībai

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 2031/2006 (2006. gada 22. decembris), ar ko sakarā ar Bulgārijas un Rumānijas pievienošanos Eiropas Savienībai pielāgo vairākas regulas, kas attiecas uz cukura tirgu

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 2032/2006 (2006. gada 21. decembris), ar ko 2007. zvejas gadam nosaka Kopienas izņemšanas un pārdošanas cenas Padomes Regulas (EK) Nr. 104/2000 I pielikumā uzskaitītajiem zvejniecības produktiem

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 2033/2006 (2006. gada 21. decembris), ar ko 2007. zvejas gadam nosaka Kopienas pārdošanas cenas Padomes Regulas (EK) Nr. 104/2000 II pielikumā uzskaitītajiem zvejniecības produktiem

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 2034/2006 (2006. gada 21. decembris), ar ko nosaka dažu zvejniecības produktu salīdzināmās cenas 2007. zvejas gadam

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 2035/2006 (2006. gada 21. decembris), ar ko nosaka pārejošās uzglabāšanas atbalsta summu un vienotas likmes atbalsta summu 2007. zvejas gadam par atsevišķiem zvejniecības produktiem

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 2036/2006 (2006. gada 21. decembris), ar ko nosaka privātās uzglabāšanas atbalsta summu atsevišķiem zvejniecības produktiem 2007. zvejas gadā

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 2037/2006 (2006. gada 21. decembris), ar ko nosaka standarta vērtības, kas izmantojamas, aprēķinot finansiālo kompensāciju un ar to saistīto avansu par zvejniecības produktiem, kuri izņemti no tirgus 2007. zvejas gadā

 

*

Komisijas Direktīva 2006/140/EK (2006. gada 20. decembris), ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 98/8/EK, lai iekļautu tās I pielikumā aktīvo vielu sulfurilfluorīdu ( 1 )

 

 

II   Tiesību akti, kuru publicēšana nav obligāta

 

 

Padome

 

*

Padomes Lēmums (2006. gada 28. novembris), ar ko atbilstīgi 104. panta 8. punktam nosaka, ka Polijas darbības, reaģējot uz Padomes ieteikumu saskaņā ar Eiropas Kopienas dibināšanas līguma 104. panta 7. punktu, ir nepietiekamas

 

*

Padomes Lēmums (2006. gada 19. decembris), lai parakstītu un provizoriski piemērotu Nolīgumu starp Eiropas Kopienu un Malaizijas valdību par dažiem gaisa pārvadājumu pakalpojumu aspektiem

Nolīgums starp Eiropas Kopienu un Malaizijas valdību par dažiem gaisa pārvadājumu pakalpojumu aspektiem

 

*

Padomes Lēmums (2006. gada 19. decembris), ar ko Eiropas Investīciju bankai paredz Kopienas garantiju attiecībā uz zaudējumiem, ko var radīt ārpus Kopienas īstenotiem projektiem piešķirti aizdevumi un aizdevumu garantijas

 

 

 

*

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.


I Tiesību akti, kuru publicēšana ir obligāta

30.12.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 414/1


PADOMES REGULA (EK) Nr. 2027/2006

(2006. gada 19. decembris),

lai noslēgtu Partnerattiecību nolīgumu zivsaimniecības nozarē starp Eiropas Kopienu un Kaboverdes Republiku

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu un jo īpaši tā 37. pantu saistībā ar 300. panta 2. punktu un 3. punkta pirmo daļu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta atzinumu (1),

tā kā:

(1)

Kopiena un Kaboverdes Republika ir apspriedušas un parafējušas Partnerattiecību nolīgumu zivsaimniecības nozarē, ar kuru Kopienas zvejniekiem piešķir zvejas iespējas ūdeņos, uz ko attiecas Kaboverdes Republikas suverenitāte.

(2)

Šo nolīgumu būtu jāapstiprina.

(3)

Būtu jānosaka zvejas iespēju sadalījums starp dalībvalstīm,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Ar šo Kopienas vārdā apstiprina Partnerattiecību nolīgumu zivsaimniecības nozarē starp Eiropas Kopienu un Kaboverdes Republiku.

Nolīguma teksts ir pievienots šai regulai.

2. pants

Nolīguma protokolā noteiktās zvejas iespējas starp dalībvalstīm sadala šādi.

Zvejas kategorija

Kuģa tips

Dalībvalsts

Zvejas licences vai kvota

Tunzivju zveja

Kuģi zvejai ar peldošām āķu jedām

Spānija

41

Portugāle

7

Tunzivju zveja

Tunzivju saldētājseineri

Spānija

12

Francija

13

Tuna fishing

Kuģi tunzivju zvejai ar makšķerēm un kuģi zvejai ar peldošām āķu jedām

Spānija

7

Francija

4

Ja šo dalībvalstu iesniegtie licences pieprasījumi neaptver visas protokolā noteiktās zvejas iespējas, Komisija var izskatīt jebkuras citas dalībvalsts iesniegtus licences pieprasījumus.

3. pants

Dalībvalstis, kuru kuģi zvejo saskaņā ar minēto nolīgumu, paziņo Komisijai daudzumus, kas no katra krājuma nozvejoti Kaboverdes zvejas zonā saskaņā ar kārtību, kura paredzēta Komisijas 2001. gada 14. marta Regulā (EK) Nr. 500/2001, kas nosaka sīki izstrādātus piemērošanas noteikumus Padomes Regulai (EEK) Nr. 2847/93 par to lomu pārraudzību, kurus nozvejojuši Kopienas zvejas kuģi trešo valstu ūdeņos un atklātā jūrā (2).

4. pants

Ar šo Padomes priekšsēdētājs tiek pilnvarots norīkot personu vai personas, kas tiesīgas parakstīt nolīgumu, lai uzliktu saistības Eiropas Kopienai (3).

5. pants

Šī regula stājas spēkā septītajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2006. gada 19. decembrī

Padomes vārdā

priekšsēdētājs

J. KORKEAOJA


(1)  Atzinums sniegts 2006. gada 30. novembrī (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts).

(2)  OV L 73, 15.3.2001., 8. lpp.

(3)  Nolīguma spēkā stāšanās dienu Padomes Ģenerālsekretariāts publicēs Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.


30.12.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 414/3


PARTNERATTIECĪBU

nolīgums zivsaimniecības nozarē starp Eiropas Kopienu un Kaboverdes Republiku

EIROPAS KOPIENA, turpmāk “Kopiena”,

no vienas puses, un

KABOVERDES REPUBLIKA, turpmāk “Kaboverde”,

no otras puses,

abas kopā turpmāk “Puses”,

IEVĒROJOT ciešo sadarbību starp Kopienu un Kaboverdi, jo īpaši saistībā ar Kotonū konvenciju, kā arī Pušu kopējo vēlmi šo sadarbību pastiprināt;

IEVĒROJOT Pušu vēlēšanos sadarbojoties veicināt zvejas resursu atbildīgu izmantošanu;

ŅEMOT VĒRĀ Apvienoto Nāciju Organizācijas Jūras tiesību konvenciju;

ATZĪSTOT Kaboverdes suverenitātes vai jurisdikcijas tiesību izmantošanu zonā, kura plešas 200 jūras jūdzes aiz bāzes līnijām, ko nosaka atbilstīgi ANO Jūras tiesību konvencijai;

APŅEMOTIES ievērot Starptautiskās Atlantijas tunzivju saglabāšanas komisijas (turpmāk ICCAT) lēmumus un ieteikumus;

APZINOTIES to, cik svarīgi ir principi, kas noteikti ar Pārtikas un lauksaimniecības organizācijas 1995. gada konferencē pieņemto Rīcības kodeksu atbildīgai zvejai;

APŅEMOTIES ar savstarpēji izdevīgu sadarbību veicināt atbildīgu zveju, lai nodrošinātu jūras ūdeņu dzīvo resursu saglabāšanu ilgtermiņā un ilgtspējīgu izmantošanu;

PĀRLIECĪBĀ par to, ka šai sadarbībai jāizpaužas tādu iniciatīvu un pasākumu veidā, kas gan kopā, gan atsevišķi viens otru papildina, nodrošinot politikas saskanību un pasākumu sinerģismu;

APŅEMOTIES tādēļ sākt dialogu par Kaboverdes īstenoto zvejniecības politiku un noteikt piemērotākos līdzekļus šīs politikas efektīvai īstenošanai, kā arī uzņēmēju un sabiedrības iesaistei;

VĒLOTIES pieņemt noteikumus, ar kādiem Kopienas kuģi var zvejot Kaboverdes ūdeņos un ar kādiem var saņemt Kopienas atbalstu atbildīgas zvejas nodrošināšanai minētajos ūdeņos;

APŅEMOTIES panākt ciešāku ekonomisko sadarbību zvejniecības nozarē un ar to saistītajās darbībās un tādēļ dibināt un nostiprināt kopuzņēmumus, kuros iesaistās abu Pušu uzņēmumi,

IR VIENOJUŠĀS PAR TURPMĀKO.

1. pants

Priekšmets

Ar šo nolīgumu paredz principus, noteikumus un procedūras, kas reglamentē:

ekonomisko, finansiālo, tehnisko un zinātnisko sadarbību zivsaimniecības nozarē, lai Kaboverdes ūdeņos veicinātu atbildīgu zveju, kas nodrošina zvejas resursu saglabāšanu un ilgtspējīgu izmantošanu, un lai attīstītu Kaboverdes zivsaimniecības nozari,

Kopienas zvejas kuģu piekļuvi Kaboverdes ūdeņiem,

sadarbību zvejas uzraudzībā Kaboverdes ūdeņos, lai nodrošinātu iepriekšminēto noteikumu un nosacījumu ievērošanu, zvejas resursu saglabāšanas un pārvaldības pasākumu efektivitāti un lai novērstu nelegālu, nedeklarētu un nereglamentētu zveju,

uzņēmumu partnerību, kopējās interesēs izvēršot saimniecisku darbību zivsaimniecības nozarē un ar to saistītajās jomās.

2. pants

Definīcijas

Šajā nolīgumā:

a)

“Kaboverdes iestādes” ir Kaboverdes valdība;

b)

“Kopienas iestādes” ir Eiropas Komisija;

c)

“Kaboverdes ūdeņi” ir ūdeņi, uz kuriem attiecas Kaboverdes suverenitāte vai jurisdikcija;

d)

“zvejas kuģis” ir kuģis, kas aprīkots ūdeņu dzīvo resursu komerciālai izmantošanai;

e)

“Kopienas kuģis” ir Kopienā reģistrēts zvejas kuģis, kas kuģo ar kādas Kopienas dalībvalsts karogu;

f)

“kopuzņēmums” ir komerciāls uzņēmums, ko Pušu kuģu īpašnieki vai valsts uzņēmumi Kaboverdē nodibinājuši zvejas vai ar to saistīto darbību veikšanai;

g)

“Apvienotā komiteja” ir komiteja, kuras sastāvā ir Kopienas un Kaboverdes pārstāvji un kura veic šā nolīguma 9. pantā noteiktās funkcijas;

h)

“pārkraušana” ir ostā vai jūrā notiekoša visas nozvejas vai nozvejas daļas pārvietošana no viena zvejas kuģa otrā zvejas kuģī;

i)

“kuģa īpašnieks” ir par zvejas kuģi juridiski atbildīgā persona, kas šo kuģi pārvalda un uzrauga;

j)

“ĀKK jūrnieki” ir jūrnieki no ārpuseiropas valstīm, kas parakstījušas Kotonū nolīgumu. Tādējādi Kaboverdes jūrnieks ir ĀKK jūrnieks.

3. pants

Šā nolīguma īstenošanas principi un mērķi

1.   Puses apņemas veicināt atbildīgu zveju Kaboverdes ūdeņos, pamatojoties uz principiem, kas noteikti FAO Rīcības kodeksā atbildīgai zvejai, un ievērojot nediskriminēšanas principu attiecībā uz dažādām minētajos ūdeņos zvejojošajām flotēm.

2.   Puses sadarbojas, lai nodrošinātu Kaboverdes zivsaimniecības nozares politikas īstenošanas uzraudzību, un iesaistās politiskā dialogā par vajadzīgajiem pārkārtojumiem. Puses apspriežas, lai šajā jomā pieņemtu attiecīgus pasākumus.

3.   Puses turklāt sadarbojas, vērtējot atbilstīgi šim nolīgumam veiktos pasākumus, programmas un darbības. Veikto novērtējumu rezultātus analizē 9. pantā paredzētā Apvienotā komiteja.

4.   Puses apņemas nodrošināt šā nolīguma īstenošanu saskaņā ar labas ekonomiskās un sociālās vadības principiem un ievērojot zvejas resursu stāvokli.

5.   Kaboverdes un/vai ĀKK jūrnieku nodarbināšanu uz Kopienas kuģiem reglamentē ar Starptautiskās Darba organizācijas (ILO) Deklarāciju par pamatprincipiem un pamattiesībām darbā, kuru piemēro atbilstīgajiem darba līgumiem un vispārējiem darba nosacījumiem. Tas jo īpaši attiecas uz apvienošanās brīvību un darba koplīguma slēgšanas tiesību faktisku atzīšanu, kā arī diskriminācijas novēršanu attiecībā uz nodarbinātību un profesijām.

4. pants

Zinātniskā sadarbība

1.   Šā nolīguma darbības laikā Kopiena un Kaboverde veic resursu stāvokļa novērošanu Kaboverdes zvejas zonā.

2.   Pamatojoties uz Starptautiskajā Atlantijas tunzivju saglabāšanas komisijā (ICCAT) pieņemtajiem ieteikumiem un rezolūcijām un ņemot vērā precīzāko pieejamo zinātnisko informāciju, Puses apspriežas 9. pantā paredzētajā Apvienotajā komitejā vai – attiecīgā gadījumā – sasauc zinātnisku apspriedi. Kaboverde ar Kopienas piekrišanu var pieņemt pasākumus zvejas resursu ilgtspējīgai pārvaldībai.

3.   Puses apņemas – tieši vai kompetentās starptautiskajās organizācijās – apspriesties par to, kā nodrošināt dzīvo resursu pārvaldību un saglabāšanu Atlantijas okeānā, un par sadarbību attiecīgajā zinātniskajā izpētē.

5. pants

Kaboverdes ūdeņos atrodošos zvejas zonu pieejamība Kopienas kuģiem

1.   Kaboverde apņemas ļaut Kopienas kuģiem zvejot Kaboverdes zvejas zonā saskaņā ar šo nolīgumu un tam pievienoto protokolu un pielikumu.

2.   Zvejas darbības, uz kurām attiecas šis nolīgums, veic saskaņā ar Kaboverdes tiesību aktiem. Kaboverdes iestādes paziņo Kopienai par visiem minēto tiesību aktu grozījumiem, kā arī par visiem citiem tiesību aktiem, kas var ietekmēt zvejniecības tiesību aktus.

3.   Kaboverde uzņemas atbildību par šā nolīguma protokolā paredzēto zvejas novērošanas noteikumu faktisko piemērošanu. Kopienas kuģi sadarbojas ar Kaboverdes iestādēm, kas atbild par minētās novērošanas veikšanu.

4.   Kopiena apņemas veikt visus attiecīgos pasākumus, lai nodrošinātu to, ka tās kuģi ievēro šā nolīguma noteikumus, kā arī tiesību aktus, ar kuriem reglamentē zveju ūdeņos, uz kuriem attiecas Kaboverdes jurisdikcija.

6. pants

Licences

1.   Kopienas kuģi var zvejot Kaboverdes zvejas zonā tikai tad, ja tiem ir saskaņā ar šo nolīgumu izdota zvejas licence.

2.   Kuģa zvejas licences saņemšanas procedūra, no kuģa īpašnieka iekasējamās maksas un to samaksas veids ir noteikts šā nolīguma protokola pielikumā.

7. pants

Finansiālais ieguldījums

1.   Kopiena piešķir Kaboverdei finansiālu ieguldījumu saskaņā ar šā nolīguma protokolā un pielikumā paredzētajiem noteikumiem. Šis ieguldījums ir vienreizējs, un to veido divas saistītas daļas, proti:

a)

Kopienas kuģu piekļuve Kaboverdes zvejas zonai, un

b)

Kopienas sniegts finansiāls atbalsts atbildīgas zvejas un zvejas resursu ilgtspējīga izmantojuma veicināšanai Kaboverdes ūdeņos.

2.   Iepriekšējā punktā minēto finansiālā ieguldījuma daļu nosaka un pārvalda, ņemot vērā mērķus, par kuriem Puses vienojas saskaņā ar šā nolīguma protokolā paredzētajiem noteikumiem un kurus ir paredzēts sasniegt ar Kaboverdes zivsaimniecības politikas un tās īstenošanas gada un daudzgadu programmu palīdzību.

3.   Kopienas piešķirto finansiālo ieguldījumu izmaksā ik gadu, ievērojot šā nolīguma protokolā paredzēto maksāšanas kārtību un piemērojot šo nolīgumu un minēto protokolu katru reizi, kad maksājamās summas apjomu maina šādu iemeslu dēļ:

a)

netipiski apstākļi, kas nav dabas parādības un kas traucē zvejot Kaboverdes ūdeņos;

b)

Kopienas zvejas kuģiem piešķirto zvejas iespēju samazināšana, ko pēc abpusējas vienošanās veic, piemērojot attiecīgo krājumu pārvaldības pasākumus, kurus, pamatojoties uz precīzāko pieejamo zinātnisko informāciju, uzskata par vajadzīgiem resursu saglabāšanai un ilgtspējīgai izmantošanai;

c)

Kopienas zvejas kuģiem piešķirto zvejas iespēju palielināšana, ko pēc abpusējas vienošanās veic tad, ja precīzākā pieejamā zinātniskā informācija ļauj secināt, ka krājumu stāvoklis to ļauj;

d)

Kaboverdes zivsaimniecības politikas īstenošanai piešķirtā Kopienas finansiālā atbalsta nosacījumu pārvērtēšana, ja tās pamatā ir Pušu konstatētie gada un daudzgadu programmu rezultāti;

e)

šā nolīguma darbības izbeigšana saskaņā ar 12. pantu;

f)

šā nolīguma darbības apturēšana saskaņā ar 13. pantu.

8. pants

Sadarbības veicināšana uzņēmēju vidū un sabiedrībā

1.   Puses atbalsta ekonomisku, zinātnisku un tehnisku sadarbību zivsaimniecības nozarē un ar to saistītajās nozarēs. Tās apspriežas, lai saskaņotu dažādos iespējamos pasākumus.

2.   Puses atbalsta informācijas apmaiņu par zvejas paņēmieniem un rīkiem, zvejniecības produktu uzglabāšanas veidiem un rūpniecisko pārstrādi.

3.   Puses tiecas radīt labvēlīgus apstākļus Pušu uzņēmumu tehniskās, ekonomiskās un komerciālās sadarbības veicināšanai, atbalstot uzņēmējdarbībai un ieguldījumiem labvēlīgas vides radīšanu.

4.   Puses apņemas īstenot uz Kaboverdes un Kopienas uzņēmējiem orientētu rīcības plānu, kura mērķis ir veicināt to, lai Kopienas kuģi nozvejotos daudzumus izkrautu vietējās ostās.

5.   Puses jo īpaši atbalsta kopuzņēmumu veidošanu, kas ir abpusējās interesēs, un šādi uzņēmumi atbilst gan Kaboverdes, gan Kopienas tiesību aktiem.

9. pants

Apvienotā komiteja

1.   Šā nolīguma piemērošanas novērošanai izveido Apvienoto komiteju. Apvienotā komiteja veic šādas funkcijas:

a)

novēro nolīguma izpildi, interpretāciju un piemērošanu, jo īpaši 7. panta 2. punktā minēto gada un daudzgadu programmu izstrādi un to izpildes novērtēšanu;

b)

nodrošina nepieciešamo saziņu Puses interesējošajos jautājumos, kas saistīti ar zvejniecību;

c)

darbojas kā forums izlīguma panākšanai strīdos par šā nolīguma interpretēšanu vai piemērošanu;

d)

vajadzības gadījumā no jauna novērtē zvejas iespēju izmantojumu un līdz ar to – finansiālā ieguldījuma apmēru;

e)

veic citas funkcijas, par kurām Puses savstarpēji vienojas.

2.   Apvienotā komiteja sanāk vismaz reizi gadā, pārmaiņus Kaboverdē un Kopienā, un sanāksmi vada tās rīkotāja Puse. Ja kāda no Pusēm to pieprasa, Apvienotā komiteja pulcējas ārkārtējā sanāksmē.

10. pants

Piemērošanas ģeogrāfiskais apgabals

Šo nolīgumu piemēro, no vienas puses, teritorijās, uz kurām attiecas Eiropas Kopienas dibināšanas līgums, un ar minētajā līgumā paredzētajiem nosacījumiem un, no otras puses, Kaboverdes teritorijā.

11. pants

Nolīguma termiņš

Šo nolīgumu piemēro 5 gadus, sākot no tā spēkā stāšanās dienas; to pagarina uz turpmākiem 5 gadu laikposmiem, ja vien nolīguma darbība nav izbeigta saskaņā ar 12. pantu.

12. pants

Nolīguma darbības izbeigšana

1.   Jebkura no Pusēm var izbeigt šā nolīguma darbību, ja izveidojas netipiski apstākļi, piemēram, ja ir samazinājušies attiecīgie krājumi vai ja konstatēts, ka samazinājies Kopienas kuģiem piešķirto zvejas iespēju izmantojums, vai ja Puses nepilda apņemšanos apkarot nelegālu, nedeklarētu un nereglamentētu zveju.

2.   Ja kāda no Pusēm vēlas izbeigt nolīguma darbību, tā vismaz sešus mēnešus pirms sākotnējā vai katra nākamā termiņa beigām rakstveidā paziņo otrai Pusei par savu nodomu.

3.   Ar iepriekšējā punktā minētā paziņojuma nosūtīšanu sākas Pušu apspriedes.

4.   Šā nolīguma 7. pantā minēto finansiālo ieguldījumu gadam, kurā tiek izbeigta nolīguma darbība, samazina samērīgi un proporcionāli laikam.

13. pants

Nolīguma darbības apturēšana

1.   Pēc vienas Puses pieprasījuma šā nolīguma darbību var apturēt, ja radušās nopietnas nesaskaņas par nolīgumā paredzēto noteikumu piemērošanu. Lai nolīguma darbību apturētu, attiecīgajai Pusei vismaz trīs mēnešus pirms dienas, kad apturēšanai jāstājas spēkā, rakstveidā jāpaziņo par savu nodomu. Pēc šāda paziņojuma saņemšanas Puses apspriežas, lai nesaskaņas atrisinātu, brīvprātīgi vienojoties.

2.   Finansiālo ieguldījumu, kas minēts 7. pantā, samērīgi un proporcionāli laikam samazina atkarībā no nolīguma darbības apturēšanas ilguma.

14. pants

Protokols un pielikums

Protokols un pielikums ir šā nolīguma sastāvdaļa.

15. pants

Piemērojamie valsts tiesību akti

Kopienas zvejas kuģu darbību Kaboverdes ūdeņos reglamentē Kaboverdes tiesību akti, izņemot, ja šajā nolīgumā, protokolā, pielikumā un tā papildinājumos paredzēts citādi.

16. pants

Atcelšana

Šā nolīguma spēkā stāšanās dienā ar to atceļ un aizstāj Eiropas Ekonomikas kopienas un Kaboverdes Republikas Zvejniecības nolīgumu par zveju pie Kaboverdes krastiem, kurš stājās spēkā 1990. gada 24. jūlijā.

17. pants

Stāšanās spēkā

Šis nolīgums, kas sagatavots divos eksemplāros angļu, čehu, dāņu, franču, grieķu, holandiešu, igauņu, itāļu, latviešu, lietuviešu, maltiešu, poļu, portugāļu, slovāku, slovēņu, somu, spāņu, ungāru, vācu un zviedru valodā, visiem tekstiem esot vienlīdz autentiskiem, stājas spēkā dienā, kad Puses viena otrai ir paziņojušas par vajadzīgo procedūru pabeigšanu.


PROTOKOLS,

ar kuru nosaka zvejas iespējas un finansiālo ieguldījumu, kas paredzēts Eiropas Kopienas un Kaboverdes Republikas partnerattiecību nolīgumā par zveju pie Kaboverdes krastiem laikposmā no 2006. gada 1. septembra līdz 2011. gada 31. augustam

1. pants

Piemērošanas laikposms un zvejas iespējas

1.   Zvejas iespējas, kas no 2006. gada 1. septembra uz 5 gadiem piešķirtas saskaņā ar nolīguma 5. pantu, ir šādas.

Tālu migrējošajām sugām (sugām, kas minētas ANO 1982. gada konvencijas 1. pielikumā)

tunzivju saldētājseineri: 25 kuģi,

kuģi tunzivju zvejai ar makšķerēm: 11 kuģi,

kuģi zvejai ar peldošām āķu jedām: 48 kuģi.

2.   Šā panta 1. punktu piemēro, ievērojot šā protokola 4. un 5. pantu.

3.   Kuģi ar Kopienas dalībvalsts karogu Kaboverdes zvejas zonā var zvejot tikai tad, ja tiem ir zvejas licence, kas izdota saskaņā ar šo protokolu un tam pievienoto pielikumu.

2. pants

Finansiālais ieguldījums – Maksāšanas kārtība

1.   Nolīguma 7. pantā minēto finansiālo ieguldījumu veido – no vienas puses – 1. pantā noteiktajam laikposmam paredzēta ikgadēja summa EUR 325 000 apmērā, kas gadā atbilst 5 000 t lielam atskaites daudzumam, un – no otras puses – īpaša ikgadēja atbalsta summa EUR 60 000 apmērā, kas paredzēta Kaboverdes zivsaimniecības politikas iniciatīvu izstrādei un īstenošanai. Šī īpašā atbalsta summa ir nolīguma 7. pantā definētā vienreizējā finansiālā ieguldījuma neatņemama daļa.

2.   Šā panta 1. punktu piemēro atbilstīgi šā protokola 4., 5. un 7. pantam.

3.   Šā panta 1. punktā minētās summas – kopā EUR 385 000 – Kopiena maksā ik gadu šā protokola piemērošanas laikposmā.

4.   Ja kopējais daudzums, kuru Kopienas kuģi nozvejojuši Kaboverdes ūdeņos, pārsniedz 5 000 tonnas gadā, katra nozvejotā papildu tonna EUR 325 000 lielā finansiālā ieguldījuma apmēru palielina par EUR 65. Tomēr Kopienas šādi samaksātā kopējā ikgadējā summa nedrīkst būt lielāka par divkāršotu 1. punktā minēto ikgadējo summu jeb EUR 650 000. Ja Kopienas kuģu nozvejotais daudzums pārsniedz daudzumu, kas atbilst divkāršotai ikgadējai summai, tad summu, kura jāmaksā par pārsniegto daudzumu, izmaksā nākamajā gadā.

5.   Šā panta 1. punktā minēto finansiālo ieguldījumu izmaksā vēlākais 2006. gada 30. novembrī par pirmo gadu un vēlākais 2007., 2008., 2009. un 2010. gada 30. jūnijā par nākamajiem gadiem.

6.   Ievērojot 6. pantu, Kaboverdes iestādēm ir tiesības brīvi lemt par šā finansiālā ieguldījuma izlietošanu.

7.   Finansiālo ieguldījumu pārskaita Valsts kases kontā, kuru atvērusi Kaboverdes iestāžu izraudzīta finanšu iestāde.

3. pants

Sadarbība atbildīgas zvejas nodrošināšanai – Ikgadējā zinātniskā sanāksme

1.   Puses apņemas veicināt atbildīgu zveju Kaboverdes ūdeņos, pamatojoties uz principiem, kas noteikti FAO Rīcības kodeksā atbildīgai zvejai, un ievērojot nediskriminēšanas principu attiecībā uz dažādām minētajos ūdeņos zvejojošajām flotēm.

2.   Šā protokola darbības laikā Kopiena un Kaboverdes iestādes veic resursu stāvokļa novērošanu Kaboverdes zvejas zonā.

3.   Kā paredzēts nolīguma 4. pantā, pamatojoties uz Starptautiskajā Atlantijas tunzivju saglabāšanas komisijā (ICCAT) pieņemtajiem ieteikumiem un rezolūcijām un ņemot vērā precīzāko pieejamo zinātnisko informāciju, Puses apspriežas nolīguma 9. pantā paredzētajā Apvienotajā komitejā vai – attiecīgā gadījumā – sasauc zinātnisku apspriedi. Kaboverde ar Kopienas piekrišanu var pieņemt zvejas resursu ilgtspējīgas pārvaldības pasākumus, kas ietekmē Kopienas kuģu darbību.

4. pants

Zvejas iespēju pārskatīšana savstarpēji vienojoties

1.   Zvejas iespējas, kas minētas 1. pantā, pēc savstarpējas vienošanās var palielināt, ciktāl 3. panta 3. punktā minētās zinātniskās apspriedes secinājumi apstiprina to, ka šāds palielinājums neapdraudēs Kaboverdes resursu ilgtspējīgu pārvaldību. Tādā gadījumā 2. panta 1. punktā minēto finansiālo ieguldījumu samērīgi un proporcionāli laikam palielina. Tomēr Kopienas samaksātā finansiālā ieguldījuma kopējā summa nedrīkst būt lielāka par divkāršotu pārskatīto 2. panta 1. punktā minēto ikgadējo summu. Ja Kopienas kuģu nozvejotais daudzums pārsniedz pārskatīto daudzumu, kas atbilst divkāršotai pārskatītajai ikgadējai summai, tad summu, kura jāmaksā par pārsniegto daudzumu, izmaksā nākamajā gadā.

2.   Ja Puses vienojas samazināt 1. pantā minētās zvejas iespējas, finansiālo ieguldījumu samērīgi un proporcionāli laikam samazina.

3.   Var pārskatīt arī zvejas iespēju sadalījumu starp dažādu tipu kuģiem, ja Puses par to vienojas un ievēro 3. pantā minētās zinātniskās apspriedes ieteikumus par to krājumu pārvaldību, kurus pārskatītais sadalījums var ietekmēt. Puses vienojas par attiecīgām finansiālā ieguldījuma korekcijām, ja tās vajadzīgas pārskatītā zvejas iespēju sadalījuma dēļ.

5. pants

Jaunas zvejas iespējas

1.   Ja Kopienas zvejas kuģi vēlas saņemt 1. pantā neminētas zvejas iespējas, Puses apspriežas, pirms Kaboverdes iestādes lemj par šādas atļaujas piešķiršanu. Attiecīgā gadījumā Puses vienojas par jauno zvejas iespēju piešķiršanas nosacījumiem un – ja vajadzīgs – izdara grozījumus šajā protokolā un tā pielikumā.

2.   Pusēm jāveicina pētnieciskā zveja, jo īpaši attiecībā uz Kaboverdes ūdeņos sastopamajām grunts sugu zivīm. Tālab, ja kāda no Pusēm to pieprasa, Puses apspriežas, lai katrā atsevišķā gadījumā noteiktu attiecīgās sugas, apstākļus un citus parametrus.

Pētniecisko zveju Puses veic atbilstīgi parametriem, kurus tās vajadzības gadījumā nosaka ar administratīviem noteikumiem. Pētnieciskās zvejas atļauju dod uz laiku, kas nepārsniedz 6 mēnešus.

Ja pētnieciskās zvejas rezultātus Puses atzīst par labvēlīgiem, Kaboverde var piešķirt Kopienas flotei jaunu sugu zvejas iespējas, kuras paliek spēkā līdz šā protokola darbības beigām. Attiecīgi palielina šā protokola 2. panta 1. punktā minēto finansiālo kompensāciju.

6. pants

Finansiālā ieguldījuma maksājumu pārtraukšana un pārskatīšana nepārvaramas varas gadījumā

1.   Ja rodas netipiski apstākļi, kuri nav dabas parādības un traucē zvejot Kaboverdes ekskluzīvajā ekonomikas zonā (EEZ), pēc Pušu apspriešanās, kas notikusi vēlākais divus mēnešus pēc vienas Puses pieprasījuma, un ar noteikumu, ka Kopiena ir izmaksājusi visas summas, kuras pienācās izmaksāt līdz maksājumu pārtraukšanas dienai, Kopiena var pārtraukt 2. panta 1. punktā minētā finansiālā ieguldījuma maksājumus.

2.   Finansiālā ieguldījuma maksājumus atsāk, tiklīdz Puses pēc apspriešanās ir vienojušās par to, ka zveju traucējošie apstākļi vairs nepastāv un/vai ka ir iespējams zveju atsākt.

3.   Derīguma termiņu licencēm, kas Kopienas kuģiem izdotas saskaņā ar nolīguma 6. pantu, pagarina uz laiku, kas atbilst zvejas pārtraukuma ilgumam.

7. pants

Atbildīgas zvejas veicināšana Kaboverdes ūdeņos

1.   No 2. pantā noteiktās finansiālā ieguldījuma kopējās summas astoņdesmit procentus (80 %) ik gadu novirza tādu Kaboverdes valdības noteiktu zivsaimniecības politikas iniciatīvu atbalstam un īstenošanai, kas paredzētas ilgtspējīgas zvejniecības un atbildīgas zvejas veicināšanai.

Attiecīgo summu Kaboverde pārvalda saskaņā ar mērķiem, kas izvirzīti, Pusēm vienojoties, un ar tiem saistītajām gada un daudzgadu programmām.

2.   Lai piemērotu 1. punktu, iespējami drīz, bet vēlākais trīs mēnešus pēc šā protokola stāšanās spēkā Kopiena un Kaboverde nolīguma 9. pantā paredzētajā Apvienotajā komitejā vienojas par nozares daudzgadu programmu un sīki izstrādātiem tās izpildes noteikumiem, jo īpaši attiecībā uz šādiem jautājumiem:

a)

gada un daudzgadu pamatnostādnes par to, kā izmantot 1. punktā minēto finansiālā ieguldījuma procentuālo daudzumu un 2007. gadā plānotajām iniciatīvām īpaši atvēlētās summas;

b)

gada un daudzgadu mērķi, kas jāsasniedz, lai ar laiku nodrošinātu ilgtspējīgu zvejniecību un atbildīgu zveju, ņemot vērā Kaboverdes zivsaimniecības politikas prioritātes vai prioritātes citās politikas jomās, kas ir saistītas ar atbildīgas zvejas un ilgtspējīgas zvejniecības veicināšanu vai ietekmē to;

c)

ikgadējo rezultātu novērtēšanas kritēriji un procedūras.

3.   Visi ierosinātie grozījumi nozares daudzgadu programmā vai 2007. gadā plānotajām iniciatīvām īpaši atvēlēto summu izmantojumā Pusēm jāapstiprina Apvienotajā komitejā.

4.   Ik gadu Kaboverde lemj par to, kādu daļu no 1. punktā minētā procentuālā daudzuma piešķirt daudzgadu programmas īstenošanai. Protokola piemērošanas pirmajā gadā par minēto piešķīrumu Kopiena jāinformē laikā, kad Apvienotajā komitejā notiek nozares daudzgadu programmas apstiprināšana. Attiecībā uz katru turpmāko protokola piemērošanas gadu Kaboverde Kopienai par minēto piešķīrumu paziņo vēlākais 1. maijā iepriekšējā protokola piemērošanas gadā.

5.   Ja nozares daudzgadu programmas īstenošanas ikgadējais novērtējums dod attiecīgu pamatojumu, Eiropas Kopiena var pieprasīt šā protokola 2. panta 1. punktā minētā finansiālā ieguldījuma atkārtotu pārskatīšanu, lai programmas īstenošanai faktiski piešķirto finansējumu izlietotu saskaņā ar novērtējuma rezultātiem.

8. pants

Domstarpības – protokola piemērošanas apturēšana

1.   Visas Pušu domstarpības par šā protokola interpretāciju vai piemērošanu risina, Pusēm apspriežoties nolīguma 9. pantā paredzētajā Apvienotajā komitejā, kuru vajadzības gadījumā sapulcina ārkārtas sanāksmē.

2.   Neskarot 9. pantu, protokola piemērošanu var apturēt pēc vienas Puses iniciatīvas, ja Pušu domstarpības uzskata par nopietnám un ja apspriedēs Apvienotajā komitejā, kā paredzēts 1. punktā, nav panākts izlīgums.

3.   Lai apturētu protokola piemērošanu, ieinteresētajai Pusei vismaz trīs mēnešus pirms dienas, kad apturēšanai jāstājas spēkā, rakstveidā jāpaziņo par savu nodomu.

4.   Apturēšanas gadījumā Puses turpina apspriesties, lai domstarpības atrisinātu ar izlīgumu. Ja tas izdodas, protokola piemērošanu atsāk un finansiālo ieguldījumu samērīgi un proporcionāli laikam samazina atkarībā no laikposma, kurā protokola piemērošana bija apturēta.

9. pants

Protokola piemērošanas apturēšana nemaksāšanas gadījumā

Ievērojot 6. pantu, ja Kopiena neveic 2. pantā paredzētos maksājumus, šā protokola darbību var apturēt ar šādiem nosacījumiem:

a)

Kaboverdes kompetentās iestādes paziņo Eiropas Komisijai par nemaksāšanu. Pēdējā izdara vajadzīgās pārbaudes un attiecīgā gadījumā ne vēlāk kā 60 darbdienās pēc paziņojuma saņemšanas veic maksājumu;

b)

ja maksājums nav veikts un tas nav ticis pienācīgi pamatots šā protokola 2. panta 5. punktā paredzētajā termiņā, kompetentajām Kaboverdes iestādēm ir tiesības apturēt protokola piemērošanu. Par to tās tūlīt informē Eiropas Komisiju;

c)

protokola piemērošanu atsāk, tiklīdz ir veikts attiecīgais maksājums.

10. pants

Piemērojamie valsts tiesību akti

Kopienas zvejas kuģu darbību, kas notiek Kaboverdes ūdeņos un saskaņā ar šo protokolu, reglamentē Kaboverdes tiesību akti, izņemot tad, ja nolīgumā, šajā protokolā, protokola pielikumā un tā papildinājumos paredzēts citādi.

11. pants

Pārskatīšanas klauzula

Piemērošanas termiņa vidū Puses var pārskatīt šā protokola, tā pielikuma un pielikuma papildinājumu noteikumus un attiecīgā gadījumā tos grozīt.

12. pants

Atcelšana

Ar šo atceļ pielikumu Eiropas Ekonomikas kopienas un Kaboverdes Republikas Nolīgumam par zveju pie Kaboverdes krastiem, un to aizstāj ar šā protokola pielikumu.

13. pants

Stāšanās spēkā

1.   Šis protokols un tā pielikums stājas spēkā dienā, kad Puses viena otrai ir paziņojušas par vajadzīgo procedūru pabeigšanu.

2.   Tos piemēro no 2006. gada 1. septembra.

30.12.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 414/26


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 2028/2006

(2006. gada 18. decembris),

ar ko groza Regulu (EK) Nr. 600/2005 attiecībā uz dzīvnieku barības piedevas Bacillus licheniformis DSM 5749 un Bacillus subtilis DSM 5750, kas pieder pie mikroorganismu grupas, izmantošanas atļauju

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. gada 22. septembra Regulu (EK) Nr. 1831/2003 par dzīvnieku ēdināšanā lietotām piedevām (1), un jo īpaši tās 9. panta 2. punktu,

tā kā:

(1)

Ar Regulu (EK) Nr. 1831/2003 paredz atļauju dzīvnieku barības piedevu izmantošanai, kā arī pamatojumu un kārtību šādas atļaujas piešķiršanai.

(2)

Saskaņā ar Padomes Direktīvu 70/524/EEK (2) Bacillus licheniformis DSM 5749 un Bacillus subtilis DSM 5750 preparātu, kas pieder pie mikroorganismu grupas, bez laika ierobežojuma atļāva izmantot kā barības piedevu sivēnmātēm atbilstīgi Komisijas Regulai (EK) Nr. 1453/2004 (3), gaļas tītariem un līdz trīs mēnešus veciem teļiem atbilstīgi Komisijas Regulai (EK) Nr. 600/2005 (4), gaļas cūkām un sivēniem atbilstīgi Komisijas Regulai (EK) Nr. 2148/2004 (5). Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1831/2003 10. pantu minētā piedeva pēc tam esošs produkts tika iekļauta Kopienas reģistrā par lopbarības piedevām.

(3)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1831/2003 7. pantu tika iesniegts pieteikums, lai grozītu minētā preparāta atļauju, attiecinot to arī uz gaļas tītaru barībā, kas satur atļauto kokcidiostatu – maduramicīna amoniju. Pieteikumam bija pievienotas vajadzīgās ziņas un dokumenti atbilstīgi minētās regulas 7. panta 3. punktam.

(4)

Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde (“iestāde”) 2006. gada 12. jūlija atzinumā secināja, ka ir konstatēta Bacillus licheniformis DSM 5749 un Bacillus subtilis DSM 5750 piedevas preparāta savietojamība ar maduramicīna amoniju. Iestāde atzinumā pārbauda arī ziņojumu par barībā lietotās dzīvnieku barības piedevas analīzes metodi, ko iesniegusi Kopienas references laboratorija, kas izveidota ar Regulu (EK) Nr. 1831/2003.

(5)

Minētā preparāta novērtējumā ir norādīts, ka Regulas (EK) Nr. 1831/2003 5. pantā minētie nosacījumi ir ievēroti.

(6)

Tāpēc Regula (EK) Nr. 600/2005 ir attiecīgi jāgroza.

(7)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (EK) Nr. 600/2005 III pielikumu groza saskaņā ar šīs regulas pielikumu.

2. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2006. gada 18. decembrí

Komisijas vārdā

Komisijas loceklis

Markos KYPRIANOU


(1)  OV L 268, 18.10.2003., 29. lpp. Regulā grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 378/2005 (OV L 59, 5.3.2005., 8. lpp.).

(2)  OV L 270, 14.12.1970., 1. lpp. Direktīva atcelta ar Regulu (EK) Nr. 1831/2003.

(3)  OV L 269, 17.8.2004., 3. lpp.

(4)  OV L 99, 19.4.2005., 5. lpp.

(5)  OV L 370, 17.12.2004., 24. lpp.


PIELIKUMS

Regulas (EK) Nr. 600/2005 III pielikumā ierakstu attiecībā uz E 1700, Bacillus licheniformis DSM 5749 un Bacillus subtilis DSM 5750 dzīvnieku sugai – gaļas tītariem, aizstāj ar šādu tekstu

EK Nr.

Piedeva

Ķīmiskā formula, apraksts

Dzīvnieku suga vai kategorija

Maksimālais vecums

Minimālais saturs

Maksimālais saturs

Citi noteikumi

Atļaujas derīguma termiņš

KVV/kg kompleksās lopbarības

Mikroorganismi

“E 1700

Bacillus licheniformis DSM 5749 un Bacillus subtilis DSM 5750

(attiecībā 1 pret 1)

Bacillus licheniformis un Bacillus subtilis maisījums, kura sastāvā ir ne vairāk kā 3,2 × 109 KVV/g piedevas (1,6 × 109 katra veida baktēriju)

Gaļas tītari

1,28 × 109

1,28 × 109

Piedevas un premiksa lietošanas norādījumos norāda glabāšanas temperatūru, derīguma termiņu un stabilitāti pēc granulēšanas.

Var izmantot barības maisījumā, kas satur atļautos kokcidiostatus:

diklazurils, halofuginons, monenzīnnātrijs, robenidīns un maduramicīna amonijs.

Neierobežots”


30.12.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 414/29


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 2029/2006

(2006. gada 22. decembris),

ar kuru saistībā ar Bulgārijas un Rumānijas pievienošanos Eiropas Savienībai izdara pielāgojumus Regulā (EEK) Nr. 1538/91, ar ko ievieš sīki izstrādātus noteikumus Padomes Regulas (EEK) Nr. 1906/90 par dažiem mājputnu tirdzniecības standartiem īstenošanai

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Bulgārijas un Rumānijas Pievienošanās līgumu un jo īpaši tā 4. panta 3. punktu,

ņemot vērā Bulgārijas un Rumānijas Pievienošanās aktu un jo īpaši tā 56. pantu,

tā kā:

(1)

Saistībā ar Bulgārijas un Rumānijas pievienošanos Eiropas Savienībai ir jāizdara noteikti tehniski grozījumi Komisijas Regulā (EEK) Nr. 1538/91 (1).

(2)

Regulas (EEK) Nr. 1538/91 14.a panta 7. punktā, kā arī tās I, II un III pielikumā ir vairāki ieraksti visās Kopienas valodās atbilstoši tās dalībvalstu skaitam 2006. gada 31. decembrī. Šajās tiesību akta teksta daļās jāietver ieraksti arī bulgāru un rumāņu valodās.

(3)

Regulas (EEK) Nr. 1538/91 VIII pielikumā ietverts to valsts references laboratoriju saraksts, kas pilnvarotas pārbaudīt ūdens saturu mājputnu gaļā. Šajā sarakstā jāiekļauj arī Bulgārijas un Rumānijas valsts references laboratorijas.

(4)

Tālab Regula (EEK) Nr. 1538/91 ir attiecīgi jāgroza,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulu (EEK) Nr. 1538/91 groza šādi.

1)

Regulas 14.a panta 7. punkta pirmajā daļā uzskaitījumu ar ierakstiem visās dalībvalstu valodās aizstāj ar šādu sarakstu:

“—

Съдържанието на вода превишава нормите на ЕИО

Contenido en agua superior al límite CEE

Obsah vody překračuje limit EHS

Vandindhold overstiger EØF-Normen

Wassergehalt über dem EWG-Höchstwert

Veesisaldus ületab EMÜ normi

Περιεκτικότητα σε νερό ανώτερη του ορίου ΕΟΚ

Water content exceeds EEC limit

Teneur en eau supérieure à la limite CEE

Tenore d'acqua superiore al limite CEE

Ūdens saturs pārsniedz EEK noteikto normu

Vandens kiekis viršija EEB nustatytą ribą

Víztartalom meghaladja az EGK által előírt határértéket

Il-kontenut ta’ l-ilma superjuri għal-limitu KEE

Watergehalte hoger dan het EEG-maximum

Zawartość wody przekracza normę EWG

Teor de água superior ao limite CEE

conținutul de apă depășește limita CEE

Obsah vody presahuje limit EHS

Vsebnost vode presega EES omejitev

Vesipitoisuus ylittää ETY-normin

Vattenhalten överstiger den halt som är tillåten inom EEG.”

2)

Regulas (EEK) Nr. 1538/91 I, II un III pielikumu aizstāj ar šīs regulas I pielikuma tekstu.

3)

Regulas (EEK) Nr. 1538/91 VIII pielikumu aizstāj ar šīs regulas II pielikumu.

2. pants

Ja stājas spēkā Bulgārijas un Rumānijas Pievienošanās līgums, šī regula stājas spēkā minētā līguma spēkā stāšanās dienā.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2006. gada 22. decembrī

Komisijas vārdā

Komisijas locekle

Mariann FISCHER BOEL


(1)  OV L 143, 7.6.1991., 11. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 433/2006 (OV L 79, 16.3.2006., 16. lpp.).


I PIELIKUMS

I PIELIKUMS

1. PANTA 1. PUNKTS – MĀJPUTNU LIEMEŅU NOSAUKUMI

 

bg

es

cs

da

de

et

el

en

fr

it

lv

1.

Пиле, бройлер

Pollo (de carne)

Kuře, brojler

Kylling, slagtekylling

Hähnchen

Masthuhn

Tibud, broiler

Κοτόπουλο

Πετεινοί και κότες (κρεατοπαραγωγής)

Chicken, broiler

Poulet (de chair)

Pollo, “Broiler

Cālis, broilers

2.

Петел, кокошка

Gallo, gallina

Kohout, slepice, drůbež na pečení, nebo vaření

Hane, høne, suppehøne

Suppenhuhn

Kuked, kanad, hautamiseks või keetmiseks mõeldud kodulinnud

Πετεινοί και κότες

(για βράσιμο)

Cock, hen, casserole, or boiling fowl

Coq, poule (à bouillir)

Gallo, gallina Pollame da brodo

Gailis, vista, sautēta vai vārīta mājputnu gaļa

3.

Петел (угоен, скопен)

Capón

Kapoun

Kapun

Kapaun

Kohikukk

Καπόνια

Capon

Chapon

Cappone

Kapauns

4.

Ярка, петле

Polluelo

Kuřátko, Kohoutek

Poussin, Coquelet

Stubenküken

Kana- ja kukepojad

Νεοσσός, πετεινάρι

Poussin, Coquelet

Poussin, coquelet

Galletto

Cālītis

5.

Млад петел

Gallo joven

Mladý kohout

Unghane

Junger Hahn

Noor kukk

Πετεινάρι

Young cock

Jeune coq

Giovane gallo

Jauns gailis

1.

(Млада) пуйка

Pavo (joven)

(Mladá) krůta

(Mini) kalkun

(Junge) Pute, (Junger) Truthahn

(Noor) kalkun

(Νεαροί) γάλοι και γαλοπούλες

(Young) turkey

Dindonneau, (jeune) dinde

(Giovane) tacchino

(Jauns) tītars

2.

Пуйка

Pavo

Krůta

Avlskalkun

Pute, Truthahn

kalkun

Γάλοι και γαλοπούλες

Turkey

Dinde (à bouillir)

Tacchino/a

Tītars

1.

(Млада) патица, пате, (млада) Мускусна патица, (млад) Mюлар

Pato (joven o anadino), pato de Barbaria (joven), Pato cruzado (joven)

(Mladá) kachna, kachně, (Mladá) Pižmová kachna, (Mladá) Kachna Mulard

(Ung) and (Ung) berberand (Ung) mulardand

Frühmastente, Jungente, (Junge) Barbarieente (Junge) Mulardente

(Noor) part, pardipoeg, (noor) muskuspart, (noor), (noor) mullard

(Νεαρές) πάπιες ή παπάκια, (νεαρές) πάπιες βαρβαρίας, (νεαρές) πάπιες mulard

(Young) duck, duckling, (Young) Muscovy duck (Young) Mulard duck

(Jeune) canard, caneton, (jeune) canard de Barbarie, (jeune) canard mulard

(Giovane) anatra (Giovane) Anatra muta (Giovane) Anatra “mulard

(Jauna) pīle, pīlēns, (Jauna) Muskuss pīle, (Jauna) Mullard pīle

2.

Патица, Мускусна патица, Мюлар

Pato, pato de Barbaria, Pato cruzado

Kachna, Pižmová kachna, Kachna Mulard

Avlsand Berberand Mulardand

Ente, Barbarieente Mulardente

Part, muskuspart, mullard

Πάπιες, πάπιες βαρβαρίας πάπιες mulard

Duck, Muscovy duck, Mulard duck

Canard, canard de Barbarie (à bouillir), canard mulard (à bouillir)

Anatra Anatra muta Anatra “mulard

Pīle, Muskuss pīle, Mullard pīle

1.

(Млада) гъска, гъсе

Oca (joven), ansarón

Mladá husa, house

(Ung) gås

Frühmastgans, (Junge) Gans, Jungmastgans

(Noor) hani, hanepoeg

(Νεαρές) χήνες ή χηνάκια

(Young) goose, gosling

(Jeune) oie ou oison

(Giovane) oca

(Jauna) zoss, zoslēns

2.

Гъска

Oca

Husa

Avlsgås

Gans

Hani

Χήνες

Goose

Oie

Oca

Zoss

1.

(Млада) токачка

Pintada (joven)

Mladá perlička

(Ung) perlehøne

(Junges) Perlhuhn

(Noor) pärlkana

(Νεαρές) φραγκόκοτες

(Young) guinea fowl

(Jeune) pintade Pintadeau

(Giovane) faraona

(Jauna) pērļu vistiņa

2.

Токачка

Pintada

Perlička

Avlsperlehøne

Perlhuhn

Pärlkana

Φραγκόκοτες

Guinea fowl

Pintade

Faraona

Pērļu vistiņa


 

lt

hu

mt

nl

pl

pt

ro

sk

sl

fi

sv

1.

Viščiukas broileris

Brojler csirke, pecsenyecsirke

Fellus, brojler

Kuiken, braadkuiken

Kurczę, broiler

Frango

Pui de carne, broiler

Kurča, brojler

Pitovni piščanec-brojler

Broileri

Kyckling, slaktkyckling (broiler)

2.

Gaidys, višta, skirti troškinti arba virti

Kakas és tyúk (főznivaló baromfi)

Serduk, tiġieġa (tal-brodu)

Haan, hen, soep- of stoofkip

Kura rosołowa

Galo, galinha

Cocoș, găină sau carne de pasăre pentru fiert

Kohút, sliepka

Petelin, kokoš, perutnina za pečenje ali kuhanje

Kukko, kana

Tupp, höna, gryt- eller kokhöna

3.

Kaplūnas

Kappan

Ħasi

Kapoen

Kapłon

Capão

Clapon

Kapún

Kopun

Chapon (syöttökukko)

Kapun

4.

Viščiukas

Minicsirke

Għattuqa, coquelet

Piepkuiken

Kurczątko

Franguitos

Pui tineri

Kuriatko

Mlad piščanec, mlad petelin (kokelet)

Kananpoika, kukonpoika

Poussin, Coquelet

5.

Gaidžiukas

Fiatal kakas

Serduk żgħir fl-eta

Jonge haan

Młody kogut

Galo jovem

Cocoș tânăr

Mladý kohút

Mlad petelin

Nuori kukko

Ung tupp

1.

Kalakučiukas

Pecsenyepulyka, gigantpulyka, növendék pulyka

Dundjan (żgħir fl-eta)

(Jonge) kalkoen

(Młody) indyk

Peru

Curcan (tânăr)

Mladá morka

(Mlada) pura

(Nuori) kalkkuna

(Ung) kalkon

2.

Kalakutas

Pulyka

Dundjan

Kalkoen

Indyk

Peru adulto

Curcan

Morka

Pura

Kalkkuna

Kalkon

1.

Ančiukai, Muskusinės anties ančiukai, Mulardinės anties ančiukai

Pecsenyekacsa, Pecsenye pézsmakacsa, Pecsenye mulard -kacsa

Papra (żgħira fl-eta), papra żgħira (fellus ta’ papra), papra muskovy (żgħira fl-eta), papra mulard

(Jonge) eend, (Jonge) Barbarijse eend (Jonge) „Mulard”-eend

(Młoda) kaczka tuczona, (Młoda) kaczka piżmowa, (Młoda) kaczka mulard

Pato, Pato Barbary, Pato Mulard

Rață (tânără), rață (tânără) din specia Cairina moschata, rață (tânără) Mulard

(Mladá kačica), kačiatko, (Mladá) pyžmová kačica, (Mladý) mulard

(Mlada) raca, račka, (Mlada) muškatna raca, (Mlada) mulard raca

(Nuori) ankka, (Nuori) myskiankka

(Ung) anka, ankunge, (ung) mulardand (ung) myskand

2.

Antis, Muskusinė antis, Mulardinė antis

Kacsa, Pézsma kacsa, Mulard kacsa

Papra, papra muscovy, papra mulard

Eend Barbarijse eend „Mulard”-eend

Kaczka, Kaczka piżmowa, Kaczka mulard

Pato adulto, pato adulto Barbary, pato adulto Mulard

Rață, rață din specia Cairina moschata, rață Mulard

Kačica, Pyžmová kačica, Mulard

Raca, Muškatna raca, Mulard raca

Ankka, myskiankka

Anka, mulardand, myskand

1.

Žąsiukas

Fiatal liba, pecsenye liba

Wiżża (żgħira fl-eta), fellusa ta’ wiżża

(Jonge) gans

Młoda gęś

Ganso

Gâscă (tânără)

(Mladá) hus, húsatko

(Mlada) gos, goska

(Nuori) hanhi

(Ung) gås, gåsunge

2.

Žąsis

Liba

Wiżża

Gans

Gęś

Ganso adulto

Gâscă

Hus

Gos

Hanhi

Gås

1.

Perlinių vištų viščiukai

Pecsenyegyöngyös

Fargħuna (żgħira fl-eta)

(Jonge) parelhoen

(Młoda) perliczka

Pintada

Bibilică adultă

(Mladá) perlička

(Mlada) pegatka

(Nuori) helmikana

(Ung) pärlhöna

2.

Perlinės vištos

Gyöngytyúk

Fargħuna

Parelhoen

Perlica

Pintada adulta

Bibilică

Perlička

Pegatka

Helmikana

Pärlhöna

1. PANTA 2. PUNKTS – MĀJPUTNU IZCIRTŅU NOSAUKUMI

 

bg

es

cs

da

de

et

el

en

fr

it

lv

a)

Половинка

Medio

Půlka

Halvt

Hälfte oder Halbes

Pool

Μισά

Half

Demi ou moitié

Metà

Puse

b)

Четвъртинка

Charto

Čtvrtka

Kvart

(Vorder-, Hinter-) Viertel

Veerand

Τεταρτημόριο

Quarter

Quart

Quarto

Ceturdaļa

c)

Неразделени четвъртинки с бутчетата

Cuartos traseros unidos

Neoddělená zadní čtvrtka

Sammenhængende lårstykker

Hinterviertel am Stück

Lahtilõikamata koivad

Αδιαχώριστα τεταρτημόρια ποδιών

Unseparated leg quarters

Quarts postérieurs non séparés

Cosciotto

Nesadalītas kāju ceturdaļas

d)

Гърди, бяло месо или филе с кост

Pechuga

Prsa

Bryst

Brust, halbe Brust, halbierte Brust

Rind

Στήθος

Breast

Poitrine, blanc ou filet sur os

Petto con osso

Krūtiņa

e)

Бутче

Muslo y contramuslo

Stehno

Helt lår

Schenkel, Keule

Koib

Πόδι

Leg

Cuisse

Coscia

Kāja

f)

Бутче с част от гърба, прикрепен към него

Charto trasero de pollo

Stehno kuřete s částí zad

Kyllingelår med en del af ryggen

Hähnchenschenkel mit Rückenstück, Hühnerkeule mit Rückenstück

Koib koos seljaosaga

Πόδι από κοτόπουλο με ένα κομμάτι της ράχης

Chicken leg with a portion of the back

Cuisse de poulet avec une portion du dos

Coscetta

Cāļa kāja ar muguras daļu

g)

Бедро

Contramuslo

Horní stehno

Overlår

Oberschenkel, Oberkeule

Reis

Μηρός (μπούτι)

Thigh

Haut de cuisse

Sovraccoscia

Šķiņkis

h)

Подбедрица

Muslo

Dolní stehno (Palička)

Underlår

Unterschenkel, Unterkeule

Sääretükk

Κνήμη

Drumstick

Pilon

Fuso

Stilbs

i)

Крило

Ala

Křídlo

Vinge

Flügel

Tiib

Φτερούγα

Wing

Aile

Ala

Spārns

j)

Неразделени крила

Alas unidas

Neoddělená křídla

Sammenhængende vinger

Beide Flügel, ungetrennt

Lahtilõikamata tiivad

Αδιαχώριστες φτερούγες

Unseparated wings

Ailes non séparées

Ali non separate

Nesadalīti spārni

k)

Филе от гърдите, бяло месо

Filete de pechuga

Prsní řízek

Brystfilet

Brustfilet, Filet aus der Brust, Filet

Rinnafilee

Φιλέτο στήθους

Breast fillet

Filet de poitrine, blanc, filet, noix

Filetto, fesa (tacchino)

Krūtiņas fileja

l)

Филе от гърдите с “ядеца”

Filete de pechuga con clavícula

Filety z prsou (Klíční kost s chrupavkou prsní kosti včetně svaloviny v přirozené souvislosti, klíč. kost a chrupavka max. 3 % z cel. hmotnosti)

Brystfilet med ønskeben

Brustfilet mit Schlüsselbein

Rinnafilee koos harkluuga

Φιλέτο στήθους με κλειδοκόκαλο

Breast fillet with wishbone

Filet de poitrine avec clavicule

Petto (con forcella), fesa (con forcella)

Krūtiņas fileja ar krūšukaulu

m)

Нетлъсто филе

Magret, maigret

Magret, maigret (Filety z prsou kachen a hus s kůží a podkožním tukem pokrývajícím prsní sval, bez hlubokého svalu prsního)

Magret, maigret

Magret, Maigret

Rinnaliha (“magret” või “maigret”)

Maigret, magret

Magret, maigret

Magret, maigret

Magret, maigret

Pīles krūtiņa


 

lt

hu

mt

nl

pl

pt

ro

sk

sl

fi

sv

a)

Pusė

Fél baromfi

Nofs

Helft

Połówka

Metade

Jumătăți

Polená hydina

Polovica

Puolikas

Halva

b)

Ketvirtis

Negyed baromfi

Kwart

Kwart

Ćwiartka

Quarto

Sferturi

Štvrťka hydiny

Četrt

Neljännes

Kvart

c)

Neatskirti kojų ketvirčiai

Összefüggő (egész) combnegyedek

Il-kwarti ta’ wara tas-saqajn, mhux separati

Niet-gescheiden achterkwarten

Ćwiartka tylna w całości

Quartos de coxa não separados

Sferturi posterioare neseparate

Neoddelené hydinové stehná

Neločene četrti nog

Takaneljännes

Bakdelspart

d)

Krūtinėlė

Mell

Sidra

Borst

Pierś, połówka piersi

Peito

Piept

Prsia

Prsi

Rinta

Bröst

e)

Koja

Comb

Koxxa

Hele poot, hele dij

Noga

Perna inteira

Pulpă

Hydinové stehno

Bedro

Koipireisi

Klubba

f)

Viščiuko koja su neatskirta nugaros dalimi

Csirkecomb a hát egy részével

Koxxa tat-tiġieġa b’porzjon tad-dahar

Poot/dij met rugdeel (bout)

Noga kurczęca z częścią grzbietu

Perna inteira de frango com uma porção do dorso

Pulpă de pui cu o porțiune din spate atașată

Kuracie stehno s panvou

Piščančja bedra z delom hrbta

Koipireisi, jossa selkäosa

Kycklingklubba med del av ryggben

g)

Šlaunelė

Felsőcomb

Il-biċċa ta’ fuq tal-koxxa

Bovenpoot, bovendij

Udo

Coxa

Pulpă superioară

Horné hydinové stehno

Stegno

Reisi

Lår

h)

Blauzdelė

Alsócomb

Il-biċċa t’isfel tal-koxxa (drumstick)

Onderpoot, onderdij (Drumstick)

Podudzie

Perna

Pulpă inferioară

Dolné hydinové stehno

Krača

Koipi

Ben

i)

Sparnas

Szárny

Ġewnaħ

Vleugel

Skrzydło

Asa

Aripi

Hydinové krídelko

Peruti

Siipi

Vinge

j)

Neatskirti sparnai

Összefüggő (egész) szárnyak

Ġwienaħ mhux separate

Niet-gescheiden vleugels

Skrzydła w całości

Asas não separadas

Aripi neseparate

Neoddelené hydinové krídla

Neločene peruti

Siivet kiinni toisissaan

Sammanhängande vingar

k)

Krūtinėlės filė

Mellfilé

Flett tas-sidra

Borstfilet

Filet z piersi

Carne de peito

Piept dezosat

Hydinový rezeň

Prsni file

Rintafilee

Bröstfilé

l)

Krūtinėlės filė su raktikauliu ir krūtinkauliu

Mellfilé szegycsonttal

Flett tas-sidra bil-wishbone

Borstfilet met vorkbeen

Filet z piersi z obojczykiem

Carne de peito com fúrcula

Piept dezosat cu osul iadeș

Hydinový rezeň s kosťou

Prsni file s prsno kostjo

Rintafilee solisluineen

Bröstfilé med nyckelben

m)

Krūtinėlės filė be kiliojo raumens (magret)

Bőrös libamell-filé, (maigret)

Magret, maigret

Magret

Magret

Magret, maigret

Tacâm de pasăre, Spinări de pasăre

Magret

Magret

Magret, maigret

Magret, maigret

II PIELIKUMS

9. PANTS – DZESĒŠANAS METODES

 

bg

es

cs

da

de

et

el

en

fr

it

lv

1.

Въздушно охлаждане

Refrigeración por aire

Vzduchem (Chlazení vzduchem)

Luftkøling

Luftkühlung

Õhkjahutus

Ψύξη με αέρα

Air chilling

Refroidissement à l'air

Raffreddamento ad aria

Dzesēšana ar gaisu

2.

Въздушно-душово охлаждане

Refrigeración por aspersión ventilada

Vychlazeným proudem vzduchu s postřikem

Luftspraykøling

Luft-Sprühkühlung

Õhkpiserdusjahutus

Ψύξη με ψεκασμό

Air spray chilling

Refroidissement par aspersion ventilée

Raffreddamento per aspersione e ventilazione

Dzesēšana ar izsmidzinātu gaisu

3.

Охлаждане чрез потапяне

Refrigeración por immersión

Ve vodní lázni ponořením

Neddypningskøling

Gegenstrom-Tauchkühlung

Sukeljahutus

Ψύξη με βύθιση

Immersion chilling

Refroidissement par immersion

Raffreddamento per immersione

Dzesēšana iegremdējot


 

lt

hu

mt

nl

pl

pt

ro

sk

sl

fi

sv

1.

Atšaldymas ore

Levegős hűtés

Tkessiħ bl-arja

Luchtkoeling

Owiewowa

Refrigeração por ventilação

Refrigerare în aer

Chladené vzduchom

Zračno hlajenje

Ilmajäähdytys

Luftkylning

2.

Atšaldymas pučiant orą

Permetezéses hűtés

Tkessiħ b’air spray

Lucht-sproeikoeling

Owiewowo-natryskowa

Refrigeração por aspersão e ventilação

Refrigerare prin dușare cu aer

Chladené sprejovaním

Hlajenje s pršenjem

Ilmasprayjäähdytys

Evaporativ kylning

3.

Atšaldymas panardinant

Bemerítéses hűtés

Tkessiħ b’immersjoni

Dompelkoeling

Zanurzeniowa

Refrigeração por imersão

Refrigerare prin imersiune

Chladené vo vode

Hlajenje s potapljanjem

Vesijäähdytys

Vattenkylning

III PIELIKUMS

10. PANTA 1. PUNKTS – TURĒŠANAS VEIDI

 

bg

es

cs

da

de

et

el

en

fr

it

lv

a)

Хранена с … % …

гъска, хранена с овес

Alimentado con … % de …

Oca engordada con avena

Krmena (čím) … % (čeho) …

Husa krmená ovšem

Fodret med … % …

Havrefodret gås

Mast mit … % …

Hafermastgans

Söödetud …, mis sisaldab … % …

Kaeraga toidetud hani

Έχει τραφεί με … % …

Χήνα που παχαίνεται με βρώμη

Fed with … % of …

Oats fed goose

Alimenté avec … % de …

Oie nourrie à l'avoine

Alimentato con il … % di …

Oca ingrassata con avena

Barība ar … % …

ar auzām barotas zosis

b)

Екстензивно закрито

(отгледан на закрито)

Sistema extensivo en gallinero

Extenzivní v hale

Ekstensivt staldopdræt (skrabe …)

Extensive Bodenhaltung

Ekstensiivne seespidamine (lindlas pidamine)

Εκτατικής εκτροφής

Extensive indoor (barnreared)

Élevé à l'intérieur: système extensif

Estensivo al coperto

Turēšana galvenokārt telpās (“Audzēti kūtī”)

c)

Свободен начин на отглеждане

Gallinero con salida libre

Volný výběh

Fritgående

Auslaufhaltung

Vabapidamine

Ελεύθερης βοσκής

Free range

Sortant à l'extérieur

All'aperto

Brīvā turēšana

d)

Традиционен свободен начин на отглеждане

Granja al aire libre

Tradiční volný výběh

Frilands …

Bäuerliche Auslaufhaltung

Traditsiooniline vabapidamine

Πτηνοτροφείο παραδοσιακά ελεύθερης βοσκής

Traditional free range

Fermier-élevé en plein air

Rurale all'aperto

Tradicionālā brīvā turēšana

e)

Свободен начин на отглеждане – пълна свобода

Granja de cría en libertad

Volný výběh – úplná volnost

Frilands … opdrættet i fuld frihed

Bäuerliche Freilandhaltung

Täieliku liikumisvabadusega traditsiooniline vabapidamine

Πτηνοτροφείο απεριόριστης τροφής

Free-range — total freedom

Fermier-élevé en liberté

Rurale in libertà

Pilnīgā brīvība


 

lt

hu

mt

nl

pl

pt

ro

sk

sl

fi

sv

a)

Lesinta … % …

Avižomis penėtos žąsys

…%-ban …-val etetett

Zabbal etetett liba

Mitmugħa b’…% ta’ …

Wiżża mitmugħa bil-ħafur

Gevoed met … % …

Met haver vetgemeste gans

Żywione z udziałem … % …

tucz owsiany (gęsi)

Alimentado com … % de …

Ganso engordado com aveia

Furajate cu un % de …

Gâște furajate cu ovăz

Kŕmené … % …

husi kŕmené ovsom

Krmljeno s/z ……. %

gos krmljena z ovsom

Ruokittu … % …

Kauralla ruokittu hanhi

Utfodrad med … % …

Havreutfodrad gås

b)

Patalpose laisvai auginti paukščiai

(Auginti tvartuose)

Istállóban külterjesen tartott

Mrobbija ġewwa: sistema estensiva

Scharrel … binnengehouden

Ekstensywny chów ściółkowy

Produção extensiva em interior

Creștere în interior sistem extensiv

Extenzívne v halách

Ekstenzivna zaprta reja

Laajaperäinen sisäkasvatus

Extensivt uppfödd inomhus

c)

Laisvai laikomi paukščiai

Szabadtartás

Barra (free range)

Scharrel … met uitloop

Chów wybiegowy

Produção em semiliberdade

Creștere liberă

Chované vo voľnom výbehu

Prosta reja

Ulkoilumahdollisuus

Tillgång till utomhusvistelse

d)

Tradiciškai laisvai laikomi paukščiai

Hagyományos szabadtartás

Barra (free range) tradizzjonali

Boerenscharrel … met uitloop

Hoeve … met uitloop

Tradycyjny chów wybiegowy

Produção ao ar livre

Creștere liberă tradițională

Chované tradičným spôsobom v halách

Tradicionalna prosta reja

Ulkoiluvapaus

Traditionell utomhusvistelse

e)

Visiškoje laisvėje laikomi paukščiai

Teljes szabadtartás

Barra (free range) – liberta totali

Boerenscharrel … met vrije uitloop

Hoeve … met vrije uitloop

Chów wybiegowy bez ograniczeń

Produção em liberdade

Creștere liberă – libertate totală –

Chované na paši

Prosta reja – neomejen izpust

Vapaa kasvatus

Uppfödd i full frihet


II PIELIKUMS

“VIII PIELIKUMS

VALSTS REFERENCES LABORATORIJU SARAKSTS

 

Beļģija

Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO)

Eenheid Technologie en Voeding

Productkwaliteit en voedselveiligheid

Brusselsesteenweg 370

B-9090 Melle

 

Bulgārija

Национален Диагностичен Научно-изследователски Ветеринарно-Медицински Институт

(National Diagnostic Research Veterinary Medicine Institute)

бул. „Пенчо Славейков“ 15

(15, Pencho Slaveikov str.)

София – 1606

(Sofia – 1606)

 

Čehija

Státní veterinární ústav Jihlava

Národní referenční laboratoř pro mikrobiologické, chemické a senzorické analýzy masa a masných výrobků

Rantířovská 93

CZ-586 05 Jihlava

 

Dānija

Fødevarestyrelsen

Fødevareregion Øst

Afdeling for Fødevarekemi

Søndervang 4

DK-4100 Ringsted

 

Vācija

Bundesforschungsanstalt für Ernährung und Lebensmittel

Standort Kulmbach

E.C.-Baumann-Straße 20

D-95326 Kulmbach

 

Igaunija

Veterinaar- ja Toidulaboratoorium

Kreutzwaldi 30

EE-51006 Tartu

 

Grieķija

Ministry of Rural Development & Food

Veterinary Laboratory of Larisa

7th km Larisa-Trikalοn st.

GR-411 10 Larisa

 

Spānija

Laboratorio Arbitral Agroalimentario

Carretera de La Coruña, km 10,700

E-28023 Madrid

 

Francija

Unité hygiène et qualité des produits avicoles

Laboratoire central de recherches avicoles et porcines

Centre National d'études vétérinaires et alimentaires

Beaucemaine — B.P. 53

F-22400 Ploufragan

 

Ireland

National Food Centre

Teagasc

Dunsinea

Castleknock

IE-Dublin 15

 

Itālija

Ministero Politiche Agricole e Forestali

Ispettorato Centrale Repressione Frodi — Laboratorio di Modena

Via Jacopo Cavedone n. 29

I-41100 Modena

 

Kipra

Agricultural Laboratory

Department of Agriculture

Loukis Akritas Ave; 14

CY-Lefcosia (Nicosia)

 

Latvija

Pārtikas un veterinārā dienesta

Nacionālais diagnostikas centrs

Lejupes iela 3,

Rīga, LV-1076

 

Lietuva

Nacionalinė veterinarijos laboratorija

J.Kairiūkščio g. 10

LT-2021 Vilnius

 

Luksemburga

Laboratoire National de Santé

Rue du Laboratoire, 42

L-1911 Luxembourg

 

Ungārija

Országos Élelmiszervizsgáló Intézet

Budapest 94. Pf. 1740

Mester u. 81.

HU-1465

 

Malta

Malta National Laboratory

UB14, San Gwann Industrial Estate

San Gwann, SGN 09

Malta

 

Nīderlande

RIKILT — Instituut voor Voedselveiligheid

Bornsesteeg 45, gebouw 123

NL-6708 AE Wageningen

 

Austrija

Österreichische Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit GmbH

Institut für Lebensmitteluntersuchung Wien

Abteilung 6 — Fleisch und Fleischwaren

Spargelfeldstraße 191

A-1226 Wien

 

Polija

Centralne Laboratorium Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych

ul. Reymonta 11/13

PL-60-791 Poznań

 

Portugāle

Autoridade de Segurança Alimentar e Económica — ASAE

Laboratório Central da Qualidade Alimentar — LCQA

Av. Conde Valbom, 98

P-1050-070 LISBOA

 

Rumānija

Institutul de Igienă și Sănătate Publică Veterinară

Str. Câmpul Moșilor, nr. 5, Sector 2

București

 

Slovēnija

Univerza v Ljubljani

Veterinarska fakulteta

Nacionalni veterinarski inštitut

Gerbičeva 60

SI-1115 Ljubljana

 

Slovākija

Štátny veterinárny a potravinový ústav

Botanická 15

SK-842 52 Bratislava

 

Somija

Elintarviketurvallisuusvirasto Evira

Mustialankatu 3

FIN-00710 Helsinki

 

Zviedrija

Livsmedelsverket

Box 622

S-75126 Uppsala

 

Apvienotā Karaliste

Laboratory of the Government Chemist

Queens Road

Teddington

TW11 0LY”


30.12.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 414/40


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 2030/2006

(2006. gada 21. decembris),

ar ko groza Regulas (EK) Nr. 1607/2000, (EK) Nr. 1622/2000 un (EK) Nr. 2729/2000, kuras attiecas uz vīna nozari, sakarā ar Bulgārijas un Rumānijas pievienošanos Eiropas Savienībai

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1999. gada 17. maija Regulu (EK) Nr. 1493/1999 par vīna tirgus kopīgo organizāciju (1) un jo īpaši tās 58. pantu, 46. panta 1. punktu un 72. panta 4. punktu,

tā kā:

(1)

Komisijas 2000. gada 24. jūlija Regulas (EK) Nr. 1607/2000, ar ko nosaka sīki izstrādātus īstenošanas noteikumus Padomes Regulai (EK) Nr. 1493/1999 par vīna tirgus kopīgo organizāciju, jo īpaši attiecībā uz sadaļu par noteiktos reģionos ražotu kvalitatīvo vīnu (2), IV pielikumā ietverts to NRR kvalitatīvo dzirkstošo vīnu saraksts, kuru cuvée var būt ar spirta koncentrāciju mazāk par 9,5 % tilpuma. Pielikums jāgroza, lai sarakstā ietvertu Rumānijā ražotos vīnus.

(2)

Saskaņā ar XIII pielikumu Komisijas 2000. gada 24. jūlija Regulā (EK) Nr. 1622/2000, kas nosaka konkrētus sīki izstrādātus noteikumus Regulas (EK) Nr. 1493/1999 par vīna tirgus kopējo organizāciju ieviešanai un kas izveido Kopienas enoloģiskās prakses un procesu kodeksu (3), ir noteiktas atkāpes attiecībā uz gaistošās skābes saturu vīnā, kas noteikts Padomes Regulas (EK) Nr. 1493/1999 V pielikuma B daļas 1. punktā. Šis Pielikums ir jāgroza sakarā ar Rumānijas pievienošanos.

(3)

Ar 11. panta 2. punktu Komisijas 2000. gada 14. decembra Regulā (EK) Nr. 2729/2000, kurā sīki izklāstīti ieviešanas noteikumi attiecībā uz kontroli vīnu nozarē (4), paredz minimālo paraugu skaitu, kas katru gadu jāņem analītiskās datu bankas vajadzībām, kā noteikts šīs regulas 10. pantā. Pēc Bulgārijas un Rumānijas pievienošanās jānosaka no šīm valstīm nosūtāmais paraugu skaits.

(4)

Tādēļ jāgroza Regulas (EK) Nr. 1607/2000, (EK) Nr. 1622/2000 un (EK) Nr. 2729/2000.

(5)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Vīna pārvaldības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (EK) Nr. 1607/2000 IV pielikumu aizstāj ar šīs regulas pielikuma tekstu.

2. pants

Regulas (EK) Nr. 1622/2000 XIII pielikumu papildina ar šādu o) punktu:

“o)

Rumānijas vīniem:

25 miliekvivalenti litrā īpašos apvidos ražotiem kvalitatīvajiem vīniem, kas atbilst tādām prasībām, lai tos varētu aprakstīt kā DOC–CT.

30 miliekvivalenti litrā īpašos apvidos ražotiem kvalitatīvajiem vīniem, kas atbilst tādām prasībām, lai tos varētu aprakstīt kā DOC–CIB.”

3. pants

Regulas (EK) Nr. 2729/2000 11. panta 2. punkta otro daļu aizstāj ar šādu tekstu:

“—

30 paraugi Spānijā,

20 paraugi Čehijā,

200 paraugi Vācijā,

50 paraugi Grieķijā,

200 paraugi Spānijā,

400 paraugi Francijā,

400 paraugi Itālijā,

10 paraugi Kiprā,

4 paraugi Luksemburgā,

50 paraugi Ungārijā,

4 paraugi Maltā,

50 paraugi Austrijā,

50 paraugi Portugālē,

70 paraugi Rumānijā,

20 paraugi Slovēnijā,

15 paraugi Slovākijā,

4 paraugi Apvienotajā Karalistē.”

4. pants

Šī regula stājas spēkā dienā, kad stājas spēkā Bulgārijas un Rumānijas Pievienošanās Līgums, ja tas stājas spēkā.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2006. gada 21. decembrī

Komisijas vārdā

Komisijas locekle

Mariann FISCHER BOEL


(1)  OV L 179, 14.7.1999., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 2165/2005 (OV L 345, 28.12.2005., 1. lpp.).

(2)  OV L 185, 25.7.2000., 17. lpp.

(3)  OV L 194, 31.7.2000., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1507/2006 (OV L 280, 12.10.2006., 9. lpp.).

(4)  OV L 316, 15.12.2000., 16. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 262/2006 (OV L 46, 16.2.2006., 22. lpp.).


PIELIKUMS

“IV PIELIKUMS

To NRR kvalitatīvo dzirkstošo vīnu saraksts, kuru cuvée var būt ar spirta koncentrāciju mazāk nekā 9,5 % tilpuma

ITĀLIJA

Prosecco di Conegliano-Valdobbiadene

Montello e Colli Asolani.

RUMĀNIJA

Muscat Spumant Bucium

Muscat Spumant Dealu Mare

Muscat Spumant Murfatlar

Muscat Spumant Alba Iulia

Muscat Spumant Iași

Muscat Spumant Huși

Muscat Spumant Panciu

Muscat Spumant Șimleul Silvaniei

Muscat Spumant Sebeș Apold

Muscat Spumant Târnave”


30.12.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 414/43


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 2031/2006

(2006. gada 22. decembris),

ar ko sakarā ar Bulgārijas un Rumānijas pievienošanos Eiropas Savienībai pielāgo vairākas regulas, kas attiecas uz cukura tirgu

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Bulgārijas un Rumānijas Pievienošanās līgumu un jo īpaši tā 4. panta 3. punktu,

ņemot vērā Bulgārijas un Rumānijas Pievienošanās aktu un jo īpaši tā 56. pantu,

tā kā:

(1)

Vairākās Komisijas regulās par cukura tirgus kopīgo organizāciju ir jāizdara konkrēti tehniski grozījumi, lai sakarā ar Bulgārijas un Rumānijas pievienošanos Eiropas Savienībai tajās ieviestu vajadzīgos pielāgojumus.

(2)

Komisijas 2002. gada 31. janvāra Regulā (EK) Nr. 192/2002, ar ko paredz sīki izstrādātus noteikumus attiecībā uz importa licenču izsniegšanu par ĀKK/AZT vai EK/AZT kumulatīvās izcelsmes cukuru un cukura un kakao maisījumiem (1), noteikti vairāki ieraksti visās dalībvalstu valodās. Minētajā regulā jāiekļauj ieraksti arī bulgāru un rumāņu valodā.

(3)

Komisijas 2006. gada 28. jūnija Regulā (EK) Nr. 950/2006, ar ko 2006./2007., 2007./2008. un 2008./2009. tirdzniecības gadam nosaka sīki izstrādātus piemērošanas noteikumus cukura produktu ievešanai un rafinēšanai atbilstīgi dažām tarifu kvotām un preferenču nolīgumiem (2), noteikti vairāki ieraksti visās dalībvalstu valodās. Minētajā regulā jāiekļauj ieraksti arī bulgāru un rumāņu valodā.

(4)

Komisijas 2006. gada 30. jūnija Regulā (EK) Nr. 951/2006, ar ko paredz sīki izstrādātus noteikumus par to, kā īstenot Padomes Regulu (EK) Nr. 318/2006 saistībā ar tirdzniecību ar trešām valstīm cukura nozarē (3), noteikti vairāki ieraksti visās dalībvalstu valodās. Minētajā regulā jāiekļauj ieraksti arī bulgāru un rumāņu valodā.

(5)

Tādēļ Regulas (EK) Nr. 192/2002, (EK) Nr. 950/2006 un (EK) Nr. 951/2006 ir attiecīgi jāgroza,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulu (EK) Nr. 192/2002 groza šādi.

1)

Regulas 4. panta c) punktu aizstāj ar šādu punktu:

“c)

licences 20. ailē vienu no II pielikumā minētajiem ierakstiem.”

2)

Regulas (EK) Nr. 192/2002 pielikumu numurē kā I pielikumu.

3)

Šīs regulas pielikuma tekstu pievieno kā II pielikumu.

2. pants

Regulas (EK) Nr. 950/2006 III pielikumu aizstāj ar šīs regulas II pielikumu.

3. pants

Regulu (EK) Nr. 951/2006 groza šādi.

1)

Regulas 6. panta 2. un 3. punktu aizstāj ar šādiem punktiem:

“2.   Licences pieteikuma un licences 20. iedaļā ir jābūt vienai no pielikuma A daļā minētajām norādēm.

3.   Eksporta licenci izsniedz par daudzumu, kas norādīts attiecīgajā paziņojumā par konkursa piedāvājumu iesniegšanu. Licences 22. iedaļā ieraksta minētajā paziņojumā norādīto eksporta kompensācijas likmi, kas izteikta euro. Minētajā iedaļā jābūt vienai no pielikuma B daļā minētajām norādēm.”;

2)

Regulas 7. pantu aizstāj ar šādu pantu:

“7. pants

Licence cukura, izoglikozes un inulīna sīrupa eksportam bez eksporta kompensācijas

Ja cukurs, izoglikoze vai inulīna sīrups ir brīvā apgrozījumā Kopienas tirgū un netiek uzskatīti par “ārpuskvotu” produkciju, tos eksportē bez kompensācijas, un vajadzības gadījumā atbilstoši konkrētajam produktam licences pieteikuma un licences 22. iedaļā jābūt vienai no pielikuma C daļā minētajām norādēm.”;

3)

Ar šādu tekstu aizstāj 14. panta 3. punkta pirmo daļu:

“Baltā cukura eksporta licences pieteikuma un licences 20. iedaļā un attiecīgi arī jēlcukura importa licences pieteikuma un licences 20. iedaļā jābūt vienai no pielikuma D daļā minētajām norādēm.”;

4)

Regulas I pielikumu aizstāj ar šīs regulas III pielikumu.

4. pants

Ja stājas spēkā Bulgārijas un Rumānijas Pievienošanās līgums, šī regula stājas spēkā minētā līguma spēkā stāšanās dienā.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2006. gada 22. decembrī

Komisijas vārdā

Komisijas locekle

Mariann FISCHER BOEL


(1)  OV L 31, 1.2.2002., 55. lpp. Regulā grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 96/2004 (OV L 15, 22.1.2004., 3. lpp.).

(2)  OV L 178, 1.7.2006., 1. lpp.

(3)  OV L 178, 1.7.2006., 24. lpp.


I PIELIKUMS

“II PIELIKUMS

Šīs regulas 4. panta c) apakšpunktā minētās norādes:

:

bulgāru valodā

:

Освободено от вносно мито (Решение 2001/822/ЕО, член 35) пореден номер на квотата …

:

spāņu valodā

:

Exención de derechos de importación (Decisión 2001/822/CE, artículo 35) número de orden …

:

čehu valodā

:

Osvobozeno od dovozního cla (Rozhodnutí 2001/822/ES, čl. 35), sériové číslo …

:

dāņu valodā

:

Fritages for importafgifter (artikel 35 i afgørelse 2001/822/EF), løbenummer …

:

vācu valodā

:

Frei von Einfuhrabgaben (Beschluss 2001/822/EG, Artikel 35), Ordnungsnummer …

:

igauņu valodā

:

Impordimaksust vabastatud (otsus 2001/822/EÜ, artikkel 35), järjekorranumber …

:

grieķu valodā

:

Δασμολογική απαλλαγή (απόφαση 2001/822/ΕΚ, άρθρο 35), αύξων αριθμός …

:

angļu valodā

:

Free from import duty (Decision 2001/822/EC, Article 35), serial No …

:

franču valodā

:

Exemption du droit d'importation (décision 2001/822/CE, article 35), numéro d'ordre …

:

itāliešu valodā

:

Esenzione dal dazio all'importazione (decisione 2001/822/CE, articolo 35), numero d'ordine …

:

latviešu valodā

:

Atbrīvots no importa nodokļa (Lēmuma 2001/822/EK 35. pants), sērijas numurs …

:

lietuviešu valodā

:

Atleista nuo importo muito (Nutarimo 2001/822/EB 35 straipsnis), serijos numeris …

:

ungāru valodā

:

Mentes a behozatali vám alól (2001/822/EK határozat, 35. cikk), sorozatszám …

:

maltiešu valodā

:

Eżenzjoni minn dazju fuq l-importazzjoni (Deċiżjoni 2001/822/KE, Artikolu 35), numru tas-serje …

:

holandiešu valodā

:

Vrij van invoerrechten (Besluit 2001/822/EG, artikel 35), volgnummer …

:

poļu valodā

:

Zwolnione z należności przywozowych (art. 35 decyzji 2001/822/WE), numer porządkowy …

:

portugāļu valodā

:

Isenção de direitos de importação (Decisão 2001/822/CE, artigo 35.o), número de ordem …

:

rumāņu valodā

:

Scutit de drepturi de import (Decizia 2001/822/CE, articolul 35), nr. de ordine …

:

slovāku valodā

:

Oslobodený od dovozného cla (Rozhodnutie 2001/822/ES, čl. 35), sériové číslo …

:

slovēņu valodā

:

brez uvozne carine (Uredba 2001/822/ES, člen 35), serijska številka …

:

somu valodā

:

Vapaa tuontitulleista (päätöksen 2001/822/EY 35 artikla), järjestysnumero …

:

zviedru valodā

:

Importtullfri (beslut 2001/822/EG, artikel 35), löpnummer …”


II PIELIKUMS

“III PIELIKUMS

A.

Norādes, kas minētas 16. panta 1. punkta c) apakšpunktā, 17. panta 1. punkta a) apakšpunktā un 18. panta 2. punkta a) apakšpunktā:

:

bulgāru valodā

:

В приложение на Регламент (ЕО) № 950/2006, захар АКТБ/Индия. Пореден номер на квотата (да бъде вписан съгласно Приложение I)

:

spāņu valodā

:

Aplicación del Reglamento (CE) no 950/2006, azúcar ACP-India. Número de orden (insértese con arreglo al anexo I)

:

čehu valodā

:

Podle nařízení (ES) č. 950/2006, cukr ze zemí AKT/Indie. Pořadové číslo (pořadové číslo vložte podle přílohy I)

:

dāņu valodā

:

Anvendelse af forordning (EF) nr. 950/2006, AVS-/indisk sukker. Løbenummer (løbenummer indsættes ifølge bilag I)

:

vācu valodā

:

Anwendung der Verordnung (EG) Nr. 950/2006, AKP-/indischer Zucker. Laufende Nummer (laufende Nummer gemäß Anhang I einfügen)

:

igauņu valodā

:

Kohaldatakse määrust (EÜ) nr 950/2006, AKV/India suhkur. Järjekorranumber (lisatakse vastavalt I lisale)

:

grieķu valodā

:

Εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 950/2006, ζάχαρη ΑΚΕ/Ινδίας. Αύξων αριθμός (να τοποθετηθεί ο αύξων αριθμός σύμφωνα με το παράρτημα Ι)

:

angļu valodā

:

Application of Regulation (EC) No 950/2006, ACP/India sugar. Serial No (serial number to be inserted in accordance with Annex I)

:

franču valodā

:

Application du règlement (CE) no 950/2006, sucre ACP/Inde. Numéro d'ordre (numéro d'ordre à insérer selon l'annexe I)

:

itāliešu valodā

:

Applicazione del regolamento (CE) n. 950/2006, zucchero ACP/India. Numero d'ordine (inserire in base all'allegato I)

:

latviešu valodā

:

Regulas (EK) Nr. 950/2006 piemērošana, ĀKK un Indijas cukurs. Sērijas numurs (ievietot sērijas numuru saskaņā ar I pielikumu)

:

lietuviešu valodā

:

Taikomas Reglamentas (EB) Nr. 950/2006, AKR ir Indijos cukrus. Eilės numeris (eilės numeris įrašytinas pagal I priedą)

:

ungāru valodā

:

A 950/2006/EK rendelet alkalmazása, AKCS-országokból/Indiából származó cukor. Tételszám (a tételszámot az I. mellékletnek megfelelően kell beilleszteni)

:

maltiešu valodā

:

Applikazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 950/2006, zokkor AKP/Indja. Nru tas-serje (in-numru tasserje għandu jiddaħħal skond l-Anness I)

:

holandiešu valodā

:

Toepassing van Verordening (EG) nr. 950/2006, ACS-/Indiase suiker. Volgnummer (zie bijlage I)

:

poļu valodā

:

Zastosowanie rozporządzenia (WE) nr 950/2006, cukier z AKP/Indii. Numer porządkowy (numer porządkowy zostanie wpisany zgodnie z załącznikiem I)

:

portugāļu valodā

:

Aplicação do Regulamento (CE) n.o 950/2006, açúcar ACP/da Índia. Número de ordem (número de ordem a inserir de acordo com o anexo I)

:

rumāņu valodā

:

Aplicare a Regulamentului (CE) nr. 950/2006, zahăr ACP/India. Nr. serial (de inserat numărul de ordine conform Anexei I)

:

slovāku valodā

:

Uplatňovanie nariadenia (ES) č. 950/2006, cukor AKT-India. Poradové číslo (uviesť poradové číslo podľa prílohy I)

:

slovēņu valodā

:

Uporaba Uredbe (ES) št. 950/2006, sladkor iz držav AKP/Indije. Zaporedna številka: (vstaviti zaporedno številko v skladu s Prilogo I)

:

somu valodā

:

Asetuksen (EY) N:o 950/2006 soveltaminen, AKT-maista/Intiasta peräisin oleva sokeri. Järjestysnumero (lisätään järjestysnumero liitteen I mukaisesti)

:

zviedru valodā

:

Tillämpning av förordning (EG) nr 950/2006, AVS/Indien-socker. Löpnummer (löpnummer skall anges enligt bilaga I).

B.

Norādes, kas minētas 21. panta 1. punkta c) apakšpunktā:

:

bulgāru valodā

:

Допълнителна захар, сурова захар, предназначена за рафиниране, внесена съгласно член 29, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 318/2006. Пореден номер на квотата (да бъде вписан съгласно Приложение I)

:

spāņu valodā

:

Azúcar adicional, azúcar en bruto para refinar, importado de conformidad con el artículo 29, apartado 4, del Reglamento (CE) no 318/2006. Número de orden (insértese con arreglo al anexo I)

:

čehu valodā

:

Doplňkový cukr, surový cukr určený k rafinaci a dovezený podle čl. 29 odst. 4 nařízení (ES) č. 318/2006. Pořadové číslo (pořadové číslo vložte podle přílohy I)

:

dāņu valodā

:

Supplerende sukker; råsukker til raffinering importeret i henhold til artikel 29, stk. 4, i forordning (EF) nr. 318/2006. Løbenummer (løbenummer indsættes ifølge bilag I)

:

vācu valodā

:

Zusätzlicher Zucker, zur Raffination bestimmter Rohzucker, eingeführt in Anwendung von Artikel 29 Absatz 4 der Verordnung (EG) Nr. 318/2006. Laufende Nummer (laufende Nummer gemäß Anhang I einfügen)

:

igauņu valodā

:

Lisasuhkur, vastavalt määruse (EÜ) nr 318/2006 artikli 29 lõikele 4 imporditud rafineerimiseks ettenähtud toorsuhkur. Järjekorranumber (lisatakse vastavalt I lisale)

:

grieķu valodā

:

Συμπληρωματική ζάχαρη, ακατέργαστη ζάχαρη που προορίζεται για ραφινάρισμα, εισαγόμενη σύμφωνα με το άρθρο 29 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 318/2006. Αύξων αριθμός (να τοποθετηθεί ο αύξων αριθμός σύμφωνα με το παράρτημα Ι)

:

angļu valodā

:

Complementary sugar, raw sugar for refining, imported in accordance with Article 29(4) of Regulation (EC) No 318/2006. Serial No (serial number to be inserted in accordance with Annex I)

:

franču valodā

:

Sucre complémentaire, sucre brut destiné à être raffiné, importé conformément à l'article 29, paragraphe 4, du règlement (CE) no 318/2006. Numéro d'ordre (numéro d'ordre à insérer selon l'annexe I)

:

itāliešu valodā

:

Zucchero complementare, zucchero greggio destinato alla raffinazione importato ai sensi dell'articolo 29, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 318/2006. Numero d'ordine (inserire in base all'allegato I)

:

latviešu valodā

:

Papildu cukurs, rafinējamais jēlcukurs, kas importēts saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 318/2006 29. panta 4. punktu. Sērijas numurs (ievietot sērijas numuru saskaņā ar I pielikumu)

:

lietuviešu valodā

:

Pagal Reglamento (EB) Nr. 318/2006 29 straipsnio 4 dalį importuotas papildomas cukrus, rafinuoti skirtas žaliavinis cukrus. Eilės numeris (eilės numeris įrašytinas pagal I priedą)

:

ungāru valodā

:

A 318/2006/EK rendelet 29. cikke (4) bekezdésének megfelelően behozott kiegészítő cukor, finomításra szánt nyerscukor. Tételszám (a tételszámot az I. mellékletnek megfelelően kell beilleszteni)

:

maltiešu valodā

:

Zokkor komplimentarju, zokkor mhux ipproċessat għall-irfinar, importat skond l-Artikolu 29(4) tar-Regolament (KE) Nru 318/2006. Nru tas-serje (in-numru tas-serje għandu jiddaħħal skond l-Anness I)

:

holandiešu valodā

:

Aanvullende suiker, voor raffinage bestemde ruwe suiker, ingevoerd overeenkomstig artikel 29, lid 4, van Verordening (EG) nr. 318/2006. Volgnummer (zie bijlage I)

:

poļu valodā

:

Cukier uzupełniający, cukier surowy do rafinacji, przywieziony zgodnie z art. 29 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 318/2006. Numer porządkowy (numer porządkowy zostanie wpisany zgodnie z załącznikiem I)

:

portugāļu valodā

:

Açúcar complementar, açúcar bruto para refinação, importado em conformidade com o n.o 4 do artigo 29.o do Regulamento (CE) n.o 318/2006. Número de ordem (número de ordem a inserir de acordo com o anexo I)

:

rumāņu valodā

:

Zahăr complementar, zahăr brut destinat rafinării, importat conform articolului 29, alineatul 4 din Regulamentul (CE) nr. 318/2006. Număr de ordine (de inserat numarul de ordine conform Anexei I)

:

slovāku valodā

:

Doplnkový cukor, surový cukor určený na rafináciu, dovezený v súlade s článkom 29 ods. 4 nariadenia (ES) č. 318/2006. Poradové číslo (uviesť poradové číslo podľa prílohy I)

:

slovēņu valodā

:

Dopolnilni sladkor, surovi sladkor za prečiščevanje, uvožen v skladu s členom 29(4) Uredbe (ES) št. 318/2006. Zaporedna številka: (vstaviti zaporedno številko v skladu s Prilogo I)

:

somu valodā

:

Täydentävä sokeri, puhdistettavaksi tarkoitettu raakasokeri, tuotu asetuksen (EY) N:o 318/2006 29 artiklan 4 kohdan mukaisesti. Järjestysnumero (lisätään järjestysnumero liitteen I mukaisesti)

:

zviedru valodā

:

Tilläggssocker, råsocker för raffinering importerat i enlighet med artikel 29.4 i förordning (EG) nr 318/2006. Löpnummer (löpnummer skall anges enligt bilaga I).

C.

Norādes, kas minētas 22. panta 1. punkta a) apakšpunktā un 23. panta 2. punktā:

:

bulgāru valodā

:

В приложение на Регламент (ЕО) № 950/2006, допълнителна захар. Пореден номер на квотата (да бъде вписан съгласно Приложение I)

:

spāņu valodā

:

Aplicación del Reglamento (CE) no 950/2006, azúcar complementario. Número de orden (insértese con arreglo al anexo I)

:

čehu valodā

:

Podle nařízení (ES) č. 950/2006, doplňkový cukr. Pořadové číslo (pořadové číslo vložte podle přílohy I)

:

dāņu valodā

:

Anvendelse af forordning (EF) nr. 950/2006, supplerende sukker. Løbenummer (løbenummer indsættes ifølge bilag I)

:

vācu valodā

:

Anwendung der Verordnung (EG) Nr. 950/2006, zusätzlicher Zucker. Laufende Nummer (laufende Nummer gemäß Anhang I einfügen)

:

igauņu valodā

:

Kohaldatakse määrust (EÜ) nr 950/2006, lisasuhkur. Järjekorranumber (lisatakse vastavalt I lisale)

:

grieķu valodā

:

Εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 950/2006, συμπληρωματική ζάχαρη. Αύξων αριθμός (να τοποθετηθεί ο αύξων αριθμός σύμφωνα με το παράρτημα Ι)

:

angļu valodā

:

Application of Regulation (EC) No 950/2006, complementary sugar. Serial No (serial number to be inserted in accordance with Annex I)

:

franču valodā

:

Application du règlement (CE) no 950/2006, sucre complémentaire. Numéro d'ordre (numéro d'ordre à insérer selon l'annexe I)

:

itāliešu valodā

:

Applicazione del regolamento (CE) n. 950/2006, zucchero complementare. Numero d'ordine (inserire in base all'allegato I)

:

latviešu valodā

:

Regulas (EK) Nr. 950/2006 piemērošana, papildu cukurs. Sērijas numurs (ievietot sērijas numuru saskaņā ar I pielikumu)

:

lietuviešu valodā

:

Taikomas Reglamentas (EB) Nr. 950/2006, papildomas cukrus. Eilės numeris (eilės numeris įrašytinas pagal I priedą)

:

ungāru valodā

:

A 950/2006/EK rendelet alkalmazása, kiegészítő cukor. Tételszám (a tételszámot az I. mellékletnek megfelelően kell beilleszteni)

:

maltiešu valodā

:

Applikazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 950/2006, zokkor komplimentarju. Nru tas-serje (in-numru tas-serje għandu jiddaħħal skond l-Anness I)

:

holandiešu valodā

:

Toepassing van Verordening (EG) nr. 950/2006, aanvullende suiker. Volgnummer (zie bijlage I)

:

poļu valodā

:

Zastosowanie rozporządzenia (WE) nr 950/2006, cukier uzupełniający. Numer porządkowy (numer porządkowy zostanie wpisany zgodnie z załącznikiem I)

:

portugāļu valodā

:

Aplicação do Regulamento (CE) n.o 950/2006, açúcar complementar. Número de ordem (número de ordem a inserir de acordo com o anexo I)

:

rumāņu valodā

:

Aplicare a Regulamentului (CE) nr. 950/2006, zahăr complementar. Număr de ordine (de inserat numărul de ordine conform Anexei I)

:

slovāku valodā

:

Uplatňovanie nariadenia (ES) č. 950/2006, doplnkový cukor. Poradové číslo (uviesť poradové číslo podľa prílohy I)

:

slovēņu valodā

:

Uporaba Uredbe (ES) št. 950/2006, dopolnilni sladkor. Zaporedna številka: (vstaviti zaporedno številko v skladu s Prilogo I)

:

somu valodā

:

Asetuksen (EY) N:o 950/2006 soveltaminen, täydentävä sokeri. Järjestysnumero (lisätään järjestysnumero liitteen I mukaisesti)

:

zviedru valodā

:

Tillämpning av förordning (EG) nr 950/2006, tilläggssocker. Löpnummer (löpnummer skall anges enligt bilaga I).

D.

Norādes, kas minētas 25. panta c) apakšpunktā:

:

bulgāru valodā

:

Захар с отстъпки CXL, сурова захар, предназначена за рафиниране, внесена съгласно член 24, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 950/2006. Пореден номер на квотата (да бъде вписан съгласно Приложение I)

:

spāņu valodā

:

Azúcar «concesiones CXL», azúcar en bruto para refinar, importado de conformidad con el artículo 24, apartado 1, del Reglamento (CE) no 950/2006. Número de orden (insértese con arreglo al anexo I)

:

čehu valodā

:

Koncesní cukr CXL, surový cukr určený k rafinaci a dovezený podle čl. 24 odst. 1 nařízení (ES) č. 950/2006. Pořadové číslo (pořadové číslo vložte podle přílohy I)

:

dāņu valodā

:

CXL-indrømmelsessukker; råsukker til raffinering, importeret i henhold til artikel 24, stk. 1, I forordning (EF) nr. 950/2006. Løbenummer (løbenummer indsættes ifølge bilag I)

:

vācu valodā

:

„Zucker Zugeständnisse CXL“, zur Raffination bestimmter Rohzucker, eingeführt in Anwendung von Artikel 24 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 950/2006. Laufende Nummer (laufende Nummer gemäß Anhang I einfügen)

:

igauņu valodā

:

Kontsessioonisuhkur, vastavalt määruse (EÜ) nr 950/2006 artikli 24 lõikele 1 imporditud rafineerimiseks ettenähtud toorsuhkur. Järjekorranumber (lisatakse vastavalt I lisale)

:

grieķu valodā

:

Ζάχαρη παραχωρήσεων CXL, ακατέργαστη ζάχαρη που προορίζεται για ραφινάρισμα, εισαγόμενη σύμφωνα με το άρθρο 24 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 950/2006. Αύξων αριθμός (να τοποθετηθεί ο αύξων αριθμός σύμφωνα με το παράρτημα Ι)

:

angļu valodā

:

CXL concessions sugar, raw sugar for refining, imported in accordance with Article 24(1) of Regulation (EC) No 950/2006. Serial No (serial number to be inserted in accordance with Annex I)

:

franču valodā

:

Sucre concessions CXL, sucre brut destiné à être raffiné, importé conformément à l'article 24, paragraphe 1, du règlement (CE) no 950/2006. Numéro d'ordre (numéro d'ordre à insérer selon l'annexe I)

:

itāliešu valodā

:

Zucchero concessioni CXL, zucchero greggio destinato alla raffinazione, importato ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 950/2006. Numero d'ordine (inserire in base all'allegato I)

:

latviešu valodā

:

CXL koncesiju cukurs, rafinējamais jēlcukurs, kas importēts saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 950/2006 24. panta 1. punktu. Sērijas numurs (ievietot sērijas numuru saskaņā ar I pielikumu)

:

lietuviešu valodā

:

„CXL lengvatinis cukrus“, rafinuoti skirtas žaliavinis cukrus, importuotas pagal Reglamento (EB) Nr. 950/2006 24 straipsnio 1 dalį. Eilės numeris (eilės numeris įrašytinas pagal I priedą)

:

ungāru valodā

:

A 950/2006/EK rendelet 24. cikkének (1) bekezdésével összhangban behozott CXL engedményes cukor, finomításra szánt nyerscukor. Tételszám (a tételszámot az I. mellékletnek megfelelően kell beilleszteni)

:

maltiešu valodā

:

Zokkor tal-konċessjonijiet CXL, zokkor mhux ipproċessat għall-irfinar, importat skond l-Artikolu 24(1) tar-Regolament (KE) Nru 950/2006. Nru tas-serje (in-numru tas-serje għandu jiddaħħal skond l-Anness I)

:

holandiešu valodā

:

Suiker CXL-concessies, voor raffinage bestemde ruwe suiker, ingevoerd overeenkomstig artikel 24, lid 1, van Verordening (EG) nr. 950/2006. Volgnummer (zie bijlage I)

:

poļu valodā

:

Cukier wymieniony na liście koncesyjnej CXL, cukier surowy do rafinacji, przywieziony zgodnie z art. 24 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 950/2006. Numer porządkowy (numer porządkowy zostanie wpisany zgodnie z załącznikiem I)

:

portugāļu valodā

:

Açúcar «concessões CXL», açúcar bruto para refinação, importado em conformidade com o n.o 1 do artigo 24.o do Regulamento (CE) n.o 950/2006. Número de ordem (número de ordem a inserir de acordo com o anexo I)

:

rumāņu valodā

:

Zahăr concesionări CXL, zahăr brut destinat rafinării, importat conform articolului 24, alineatul 1 din Regulamentul (CE) nr. 950/2006. Număr de ordine (de inserat numărul de ordine conform Anexei I)

:

slovāku valodā

:

Koncesný cukor CXL, surový cukor určený na rafináciu, dovezený v súlade s článkom 24 ods. 1 nariadenia (ES) č. 950/2006. Poradové číslo (uviesť poradové číslo podľa prílohy I)

:

slovēņu valodā

:

Sladkor iz koncesij CXL, surovi sladkor za prečiščevanje, uvožen v skladu s členom 24(1) Uredbe (ES) št. 950/2006. Zaporedna številka: (vstaviti zaporedno številko v skladu s Prilogo I)

:

somu valodā

:

CXL-myönnytyksiin oikeutettu sokeri, puhdistettavaksi tarkoitettu raakasokeri, tuotu asetuksen (EY) N:o 950/2006 24 artiklan 1 kohdan mukaisesti. Järjestysnumero (lisätään järjestysnumero liitteen I mukaisesti)

:

zviedru valodā

:

Socker enligt CXL-medgivande, råsocker för raffinering importerat i enlighet med artikel 24.1 I förordning (EG) nr 950/2006. Löpnummer (löpnummer skall anges enligt bilaga I).

E.

Norādes, kas minētas 25. panta d) apakšpunktā:

:

bulgāru valodā

:

Внос при мито от 98 EUR за тон сурова захар със стандартно качество съгласно член 24, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 950/2006. Пореден номер на квотата (да бъде вписан съгласно Приложение I)

:

spāņu valodā

:

Importación sujeta a un derecho de 98 EUR por tonelada de azúcar en bruto de la calidad tipo en aplicación del artículo 24, apartado 1, del Reglamento (CE) no 950/2006. Número de orden (insértese con arreglo al anexo I)

:

čehu valodā

:

Dovoz s celní sazbou ve výši 98 EUR za tunu surového cukru standardní jakosti podle čl. 24 odst. 1 nařízení (ES) č. 950/2006. Pořadové číslo (pořadové číslo vložte podle přílohy I)

:

dāņu valodā

:

Import til en told på 98 EUR pr. ton råsukker af standardkvalitet i henhold til artikel 24, stk. 1, I forordning (EF) nr. 950/2006. Løbenummer (løbenummer indsættes ifølge bilag I)

:

vācu valodā

:

Einfuhr zum Zollsatz von 98 EUR je Tonne Rohzucker der Standardqualität in Anwendung von Artikel 24 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 950/2006. Laufende Nummer (laufende Nummer gemäß Anhang I einfügen)

:

igauņu valodā

:

Vastavalt määruse (EÜ) nr 950/2006 artikli 24 lõikele 1 tollimaksumääraga 98 eurot tonni kohta imporditud standardkvaliteediga toorsuhkur. Järjekorranumber (lisatakse vastavalt I lisale)

:

grieķu valodā

:

Εισαγωγή με δασμό 98 ευρώ ανά τόνο ακατέργαστης ζάχαρης ποιοτικού τύπου κατ' εφαρμογή του άρθρου 24 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 950/2006. Αύξων αριθμός (να τοποθετηθεί ο αύξων αριθμός σύμφωνα με το παράρτημα Ι)

:

angļu valodā

:

Import at a duty of EUR 98 per tonne of standard-quality raw sugar in accordance with Article 24(1) of Regulation (EC) No 950/2006. Serial No (serial number to be inserted in accordance with Annex I)

:

franču valodā

:

Importation à droit de 98 EUR par tonne de sucre brut de la qualité type en application de l'article 24, paragraphe 1, du règlement (CE) no 950/2006. Numéro d'ordre (numéro d'ordre à insérer selon l'annexe I)

:

itāliešu valodā

:

Importazione al dazio di 98 EUR/t di zucchero greggio della qualità tipo in applicazione dell' articolo 24, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 950/2006. Numero d'ordine (inserire in base all'allegato I)

:

latviešu valodā

:

Regulas (EK) Nr. 950/2006 24. panta 1. punktā definētā standarta kvalitātes jēlcukura ievešana, piemērojot nodokļa likmi EUR 98 par tonnu. Sērijas numurs (ievietot sērijas numuru saskaņā ar I pielikumu)

:

lietuviešu valodā

:

Už 98 eurų muitą už toną pagal Reglamento (EB) Nr. 950/2006 24 straipsnio 1 dalį importuotas standartinis žaliavinis cukrus. Eilės numeris (eilės numeris įrašytinas pagal I priedą)

:

ungāru valodā

:

A 950/2006/EK rendelet 24. cikkének (1) bekezdése alapján tonnánként 98 eurós vámtétellel behozott szabványminőségű nyerscukor. Tételszám (a tételszámot az I. mellékletnek megfelelően kell beilleszteni)

:

maltiešu valodā

:

Importazzjoni b'dazju ta' EUR 98 għal kull tunnellata metrika ta' zokkor mhux ipproċessat ta' kwalità standard skond l-Artikolu 24(1) tar-Regolament (KE) Nru 950/2006. Numru tas-serje (in-numru tas-serje għandu jiddaħħal skond l-Anness I)

:

holandiešu valodā

:

Invoer tegen een recht van 98 euro per ton ruwe suiker van standaardkwaliteit overeenkomstig artikel 24, lid 1, van Verordening (EG) nr. 950/2006. Volgnummer (zie bijlage I)

:

poļu valodā

:

Przywóz objęty stawką celną 98 EUR za tonę cukru surowego jakości standardowej, zgodnie z zastosowaniem art. 24 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 950/2006. Numer porządkowy (numer porządkowy zostanie wpisany zgodnie z załącznikiem I)

:

portugāļu valodā

:

Importação a direito de 98 euros por tonelada de açúcar bruto da qualidade-tipo, em aplicação do n.o 1 do artigo 24.o do Regulamento (CE) n.o 950/2006. Número de ordem (número de ordem a inserir de acordo com o anexo I)

:

rumāņu valodā

:

Import la o taxă de 98 EUR per tona de zahăr brut de calitate standard, conform articolului 24, alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 950/2006. Nr. de ordine (de inserat numărul de ordine conform Anexei I)

:

slovāku valodā

:

Dovoz s clom 98 EUR za tonu surového cukru štandardnej kvality v zmysle článku 24 ods. 1 nariadenia (ES) č. 950/2006. Poradové číslo (uviesť poradové číslo podľa prílohy I)

:

slovēņu valodā

:

Uvozna dajatev 98 EUR na tono surovega sladkorja standardne kakovosti na podlagi člena 24(1) Uredbe (ES) št. 950/2006. Zaporedna številka: (vstaviti zaporedno številko v skladu s Prilogo I)

:

somu valodā

:

Asetuksen (EY) N:o 950/2006 24 artiklan 1 kohdan mukaisesti 98 euron tullilla tonnia kohden tuotava vakiolaatua oleva raakasokeri. Järjestysnumero (lisätään järjestysnumero liitteen I mukaisesti)

:

zviedru valodā

:

Import till en tullsats av 98 euro per ton råsocker av standardkvalitet med tillämpning av artikel 24.1 i förordning (EG) nr 950/2006. Löpnummer (löpnummer skall anges enligt bilaga I).

F.

Norādes, kas minētas 26. panta 2. punktā:

:

bulgāru valodā

:

В приложение на Регламент (ЕО) № 950/2006, захар с отстъпки CXL. Пореден номер на квотата (да бъде вписан съгласно Приложение I)

:

spāņu valodā

:

Aplicación del Reglamento (CE) no 950/2006, azúcar «concesiones CXL». Número de orden (insértese con arreglo al anexo I)

:

čehu valodā

:

Podle nařízení (ES) č. 950/2006, koncesní cukr CXL. Pořadové číslo (pořadové číslo vložte podle přílohy I)

:

dāņu valodā

:

Anvendelse af forordning (EF) nr. 950/2006, CXL-indrømmelsessukker. Løbenummer (løbenummer indsættes ifølge bilag I)

:

vācu valodā

:

Anwendung der Verordnung (EG) Nr. 950/2006, „Zucker Zugeständnisse CXL“. Laufende Nummer (laufende Nummer gemäß Anhang I einfügen)

:

igauņu valodā

:

Kohaldatakse määrust (EÜ) nr 950/2006, CXL kontsessioonisuhkur. Järjekorranumber (lisatakse vastavalt I lisale)

:

grieķu valodā

:

Εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 950/2006, ζάχαρη παραχωρήσεων CXL. Αύξων αριθμός (να τοποθετηθεί ο αύξων αριθμός σύμφωνα με το παράρτημα Ι)

:

angļu valodā

:

Application of Regulation (EC) No 950/2006, CXL concessions sugar. Serial No (serial number to be inserted in accordance with Annex I)

:

franču valodā

:

Application du règlement (CE) no 950/2006, sucre concessions CXL. Numéro d'ordre (numéro d'ordre à insérer selon l'annexe I)

:

itāliešu valodā

:

Applicazione del regolamento (CE) n. 950/2006, zucchero concessioni CXL. Numero d'ordine (inserire in base all'allegato I)

:

latviešu valodā

:

Regulas (EK) Nr. 950/2006 piemērošana, CXL koncesiju cukurs. Sērijas numurs (ievietot sērijas numuru saskaņā ar I pielikumu)

:

lietuviešu valodā

:

Taikomas Reglamentas (EB) Nr. 950/2006, CXL lengvatinis cukrus. Eilės numeris (eilės numeris įrašytinas pagal I priedą)

:

ungāru valodā

:

A 950/2006/EK rendelet alkalmazása, CXL engedményes cukor. Tételszám (a tételszámot az I. mellékletnek megfelelően kell beilleszteni)

:

maltiešu valodā

:

Applikazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 950/2006, zokkor tal-konċessjonijiet CXL. Nru tas-serje (innumru tas-serje għandu jiddaħħal skond l-Anness I)

:

holandiešu valodā

:

Toepassing van Verordening (EG) nr. 950/2006, suiker CXL-concessies. Volgnummer (zie bijlage I)

:

poļu valodā

:

Zastosowanie rozporządzenia (WE) nr 950/2006, cukier wymieniony na liście koncesyjnej CXL. Numer porządkowy (numer porządkowy zostanie wpisany zgodnie z załącznikiem I)

:

portugāļu valodā

:

Aplicação do Regulamento (CE) n.o 950/2006, açúcar «concessões CXL». Número de ordem (número de ordem a inserir de acordo com o anexo I)

:

rumāņu valodā

:

Aplicare a Regulamentului (CE) nr. 950/2006, zahăr concesionări CXL. Nr. de ordine (de inserat numărul de ordine conform Anexei I)

:

slovāku valodā

:

Uplatňovanie nariadenia (ES) č. 950/2006, koncesný cukor CXL. Poradové číslo (uviesť poradové číslo podľa prílohy I)

:

slovēņu valodā

:

Uporaba Uredbe (ES) št. 950/2006, sladkor iz koncesij CXL. Zaporedna številka: (vstaviti zaporedno številko v skladu s Prilogo I)

:

somu valodā

:

Asetuksen (EY) N:o 950/2006 soveltaminen, CXL-myönnytyksiin oikeutettu sokeri. Järjestysnumero (lisätään järjestysnumero liitteen I mukaisesti)

:

zviedru valodā

:

Tillämpning av förordning (EG) nr 950/2006, socker enligt CXL-medgivande. Löpnummer (löpnummer skall anges enligt bilaga I).

G.

Norādes, kas minētas 29. panta 1. punkta c) apakšpunktā:

:

bulgāru valodā

:

В приложение на Регламент (ЕО) № 950/2006, захар Балкани. Пореден номер на квотата (да бъде вписан съгласно Приложение I)

:

spāņu valodā

:

Aplicación del Reglamento (CE) no 950/2006, azúcar «Balcanes». Número de orden (insértese con arreglo al anexo I)

:

čehu valodā

:

Podle nařízení (ES) č. 950/2006, cukr z balkánských zemí. Pořadové číslo (pořadové číslo vložte podle přílohy I)

:

dāņu valodā

:

Anvendelse af forordning (EF) nr. 950/2006, Balkan-sukker. Løbenummer (løbenummer indsættes ifølge bilag I)

:

vācu valodā

:

Anwendung der Verordnung (EG) Nr. 950/2006, Balkan-Zucker. Laufende Nummer (laufende Nummer gemäß Anhang I einfügen)

:

igauņu valodā

:

Kohaldatakse määrust (EÜ) nr 950/2006, Balkani suhkur. Järjekorranumber (lisatakse vastavalt I lisale)

:

grieķu valodā

:

Εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 950/2006, ζάχαρη Βαλκανίων. Αύξων αριθμός (να τοποθετηθεί ο αύξων αριθμός σύμφωνα με το παράρτημα Ι)

:

angļu valodā

:

Application of Regulation (EC) No 950/2006, Balkans sugar. Serial No (serial number to be inserted in accordance with Annex I)

:

franču valodā

:

Application du règlement (CE) no 950/2006, sucre Balkans. Numéro d'ordre (numéro d'ordre à insérer selon l'annexe I)

:

itāliešu valodā

:

Applicazione del regolamento (CE) n. 950/2006, zucchero Balcani. Numero d'ordine (inserire in base all'allegato I)

:

latviešu valodā

:

Regulas (EK) Nr. 950/2006 piemērošana, Balkānu cukurs. Sērijas numurs (ievietot sērijas numuru saskaņā ar I pielikumu)

:

lietuviešu valodā

:

Taikomas Reglamentas (EB) Nr. 950/2006, Balkanų cukrus. Eilės numeris (eilės numeris įrašytinas pagal I priedą)

:

ungāru valodā

:

A 950/2006/EK rendelet alkalmazása, balkáni cukor. Tételszám (a tételszámot az I. mellékletnek megfelelően kell beilleszteni)

:

maltiešu valodā

:

Applikazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 950/2006, zokkor tal-Balkani. Nru tas-serje (in-numru tasserje għandu jiddaħħal skond l-Anness I)

:

holandiešu valodā

:

Toepassing van Verordening (EG) nr. 950/2006, Balkansuiker. Volgnummer (zie bijlage I)

:

poļu valodā

:

Zastosowanie rozporządzenia (WE) nr 950/2006, cukier z Bałkanów. Numer porządkowy (numer porządkowy zostanie wpisany zgodnie z załącznikiem I)

:

portugāļu valodā

:

Aplicação do Regulamento (CE) n.o 950/2006, açúcar dos Balcãs. Número de ordem (número de ordem a inserir de acordo com o anexo I)

:

rumāņu valodā

:

Aplicare a Regulamentului (CE) nr. 950/2006, zahăr Balcani. Nr. de ordine (de inserat numărul de ordine conform Anexei I)

:

slovāku valodā

:

Uplatňovanie nariadenia (ES) č. 950/2006, cukor z Balkánu. Poradové číslo (uviesť poradové číslo podľa prílohy I)

:

slovēņu valodā

:

Uporaba Uredbe (ES) št. 950/2006, balkanski sladkor. Zaporedna številka: (vstaviti zaporedno številko v skladu s Prilogo I)

:

somu valodā

:

Asetuksen (EY) N:o 950/2006 soveltaminen, Balkanin maista peräisin oleva sokeri. Järjestysnumero (lisätään järjestysnumero liitteen I mukaisesti)

:

zviedru valodā

:

Tillämpning av förordning (EG) nr 950/2006, Balkansocker. Löpnummer (löpnummer skall anges enligt bilaga I).

H.

Norādes, kas minētas 31. panta c) punkta ii) apakšpunkta pirmajā ievilkumā:

:

bulgāru valodā

:

В приложение на Регламент (ЕО) № 950/2006, захар извънреден внос. Пореден номер на квотата (да бъде вписан съгласно Приложение I)

:

spāņu valodā

:

Aplicación del Reglamento (CE) no 950/2006, azúcar «importación excepcional». Número de orden (insértese con arreglo al anexo I)

:

čehu valodā

:

Podle nařízení (ES) č. 950/2006, cukr výjimečného dovozu. Pořadové číslo (pořadové číslo vložte podle přílohy I)

:

dāņu valodā

:

Anvendelse af forordning (EF) nr. 950/2006, sukker — undtagelsesvis import. Løbenummer (løbenummer indsættes ifølge bilag I)

:

vācu valodā

:

Anwendung der Verordnung (EG) Nr. 950/2006, „Zucker — außerordentliche Einfuhr“. Laufende Nummer (laufende Nummer gemäß Anhang I einfügen)

:

igauņu valodā

:

Kohaldatakse määrust (EÜ) nr 950/2006, erakorraline importsuhkur. Järjekorranumber (lisatakse vastavalt I lisale)

:

grieķu valodā

:

Εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 950/2006, ζάχαρη εξαιρετικής εισαγωγής. Αύξων αριθμός (να τοποθετηθεί ο αύξων αριθμός σύμφωνα με το παράρτημα Ι)

:

angļu valodā

:

Application of Regulation (EC) No 950/2006, exceptional import sugar. Serial No (serial number to be inserted in accordance with Annex I)

:

franču valodā

:

Application du règlement (CE) no 950/2006, sucre importation exceptionnelle. Numéro d'ordre (numéro d'ordre à insérer selon l'annexe I)

:

itāliešu valodā

:

Applicazione del regolamento (CE) n. 950/2006, zucchero di importazione eccezionale. Numero d'ordine (inserire in base all'allegato I)

:

latviešu valodā

:

Regulas (EK) Nr. 950/2006 piemērošana, īpaša ieveduma cukurs. Sērijas numurs (ievietot sērijas numuru saskaņā ar I pielikumu)

:

lietuviešu valodā

:

Taikomas Reglamentas (EB) Nr. 950/2006, išskirtinio importo cukrus. Eilės numeris (eilės numeris įrašomas pagal I priedą)

:

ungāru valodā

:

A 950/2006/EK rendelet alkalmazása, kivételes behozatalból származó cukor. Tételszám (a tételszámot az I. mellékletnek megfelelően kell beilleszteni)

:

maltiešu valodā

:

Applikazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 950/2006, zokkor ta' importazzjoni eċċezzjonali. Numru tas-serje (in-numru tas-serje għandu jiddaħħal skond l-Anness I)

:

holandiešu valodā

:

Toepassing van Verordening (EG) nr. 950/2006, suiker voor uitzonderlijke invoer. Volgnummer (zie bijlage I)

:

poļu valodā

:

Zastosowanie rozporządzenia (WE) nr 950/2006, przywieziony cukier pozakwotowy. Numer porządkowy (numer porządkowy zostanie wpisany zgodnie z załącznikiem I)

:

portugāļu valodā

:

Aplicação do Regulamento (CE) n.o 950/2006, açúcar importado a título excepcional. Número de ordem (número de ordem a inserir de acordo com o anexo I)

:

rumāņu valodā

:

Aplicare a Regulamentului (CE) nr. 950/2006, zahăr import excepțional. Nr. de ordine (de inserat numărul de ordine conform Anexei I)

:

slovāku valodā

:

Uplatňovanie nariadenia (ES) č. 950/2006, mimoriadne dovezený cukor. Poradové číslo (uviesť poradové číslo podľa prílohy I)

:

slovēņu valodā

:

Uporaba Uredbe (ES) št. 950/2006, sladkor iz posebnega uvoza. Zaporedna številka: (vstaviti zaporedno številko v skladu s Prilogo I)

:

somu valodā

:

Asetuksen (EY) N:o 950/2006 soveltaminen, poikkeustuonnin alainen sokeri. Järjestysnumero (lisätään järjestysnumero liitteen I mukaisesti)

:

zviedru valodā

:

Tillämpning av förordning (EG) nr 950/2006, socker för exceptionell import. Löpnummer (löpnummer skall anges enligt bilaga I).

I.

Norādes, kas minētas 31. panta c) punkta ii) apakšpunkta otrajā ievilkumā:

:

bulgāru valodā

:

В приложение на Регламент (ЕО) № 950/2006, захар промишлен внос. Пореден номер на квотата (да бъде вписан съгласно Приложение I)

:

spāņu valodā

:

Aplicación del Reglamento (CE) no 950/2006, azúcar «importación industrial». Número de orden (insértese con arreglo al anexo I)

:

čehu valodā

:

Podle nařízení (ES) č. 950/2006, cukr průmyslového dovozu. Pořadové číslo (pořadové číslo vložte podle přílohy I)

:

dāņu valodā

:

Anvendelse af forordning (EF) nr. 950/2006, sukker — import til industrien. Løbenummer (løbenummer indsættes ifølge bilag I)

:

vācu valodā

:

Anwendung der Verordnung (EG) Nr. 950/2006, „Zucker — industrielle Einfuhr“. Laufende Nummer (laufende Nummer gemäß Anhang I einfügen)

:

igauņu valodā

:

Kohaldatakse määrust (EÜ) nr 950/2006, tööstuslik importsuhkur. Järjekorranumber (lisatakse vastavalt I lisale)

:

grieķu valodā

:

Εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 950/2006, ζάχαρη βιομηχανικής εισαγωγής. Αύξων αριθμός (να τοποθετηθεί ο αύξων αριθμός σύμφωνα με το παράρτημα Ι)

:

angļu valodā

:

Application of Regulation (EC) No 950/2006, industrial import sugar. Serial No (serial number to be inserted in accordance with Annex I)

:

franču valodā

:

Application du règlement (CE) no 950/2006, sucre importation industrielle. Numéro d'ordre (numéro d'ordre à insérer selon l'annexe I)

:

itāliešu valodā

:

Applicazione del regolamento (CE) n. 950/2006, zucchero di importazione industriale. Numero d'ordine (inserire in base all'allegato I)

:

latviešu valodā

:

Regulas (EK) Nr. 950/2006 piemērošana, rūpnieciska ieveduma cukurs. Sērijas numurs (ievietot sērijas numuru saskaņā ar I pielikumu)

:

lietuviešu valodā

:

Taikomas Reglamentas (EB) Nr. 950/2006, pramoninio importo cukrus. Eilės numeris (eilės numeris įrašytinas pagal I priedą)

:

ungāru valodā

:

A 950/2006/EK rendelet alkalmazása, ipari behozatalból származó cukor. Tételszám (a tételszámot az I. mellékletnek megfelelően kell beilleszteni)

:

maltiešu valodā

:

Applikazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 950/2006, zokkor ta' importazzjoni industrijali. Numru tasserje (in-numru tas-serje għandu jiddaħħal skond l-Anness I)

:

holandiešu valodā

:

Toepassing van Verordening (EG) nr. 950/2006, suiker voor industriële invoer. Volgnummer (zie bijlage I)

:

poļu valodā

:

Zastosowanie rozporządzenia (WE) nr 950/2006, przywieziony cukier przemysłowy. Numer porządkowy (numer porządkowy zostanie wpisany zgodnie z załącznikiem I)

:

portugāļu valodā

:

Aplicação do Regulamento (CE) n.o 950/2006, açúcar importado para fins industriais. Número de ordem (número de ordem a inserir de acordo com o anexo I)

:

rumāņu valodā

:

Aplicare a Regulamentului (CE) nr. 950/2006, import zahăr industrial. Număr de ordine (de inserat numărul de ordine conform Anexei I)

:

slovāku valodā

:

Uplatňovanie nariadenia (ES) č. 950/2006, cukor na priemyselné spracovanie. Poradové číslo (uviesť poradové číslo podľa prílohy I)

:

slovēņu valodā

:

Uporaba Uredbe (ES) št. 950/2006, sladkor iz industrijskega uvoza. Zaporedna številka: (vstaviti zaporedno številko v skladu s Prilogo I)

:

somu valodā

:

Asetuksen (EY) N:o 950/2006 soveltaminen, teollisuuden tarpeisiin tuotava sokeri. Järjestysnumero (lisätään järjestysnumero liitteen I mukaisesti)

:

zviedru valodā

:

Tillämpning av förordning (EG) nr 950/2006, socker för industriell import. Löpnummer (löpnummer skall anges enligt bilaga I).”


III PIELIKUMS

“PIELIKUMS

A.

Norādes, kas minētas 6. panta 2. punktā:

:

bulgāru valodā

:

„Регламент (ЕО) № 951/2006 (ОВ L 178, 1.7.2006 г., стр. 24), срок за подаване на офертите: …“

:

spāņu valodā

:

«Reglamento (CE) no 951/2006 (DO L 178 de 1.7.2006, p. 24), plazo para la presentación de ofertas: …»

:

čehu valodā

:

„Nařízení (ES) č. 951/2006 (Úř. věst. L 178, 1.7.2006, s. 24), lhůta pro předložení nabídek vyprší: …“

:

dāņu valodā

:

»Forordning (EF) nr. 951/2006 (EUT L 178 af 1.7.2006, s. 24), frist for indgivelse af tilbud: …«

:

vācu valodā

:

„Verordnung (EG) Nr. 951/2006 (ABl. L 178 vom 1.7.2006, S. 24), Ablauf der Angebotsfrist am: …“

:

igauņu valodā

:

“Määrus (EÜ) nr 951/2006 (ELT L 178, 1.7.2006, lk 24), pakkumiste esitamise tähtaeg: …”

:

grieķu valodā

:

«Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 951/2006 (ΕΕ L 178 της 1.7.2006, σ. 24), προθεσμία για την υποβολή προσφορών: …»

:

angļu valodā

:

“Regulation (EC) No 951/2006 (OJ L 178, 1.7.2006, p. 24), time limit for submission of tenders: …”

:

franču valodā

:

«Règlement (CE) no 951/2006 (JO L 178 du 1.7.2006, p. 24), délai de présentation des offres: …»

:

itāliešu valodā

:

«Regolamento (CE) n. 951/2006 (GU L 178 del 1.7.2006, pag. 24), termine per la presentazione delle offerte: …»

:

latviešu valodā

:

“Regula (EK) Nr. 951/2006 (OV L 178, 1.7.2006., 24. lpp.), piedāvājumu iesniegšanas termiņš: …”

:

lietuviešu valodā

:

„Reglamentas (EB) Nr. 951/2006 (OL L 178, 2006 7 1, p. 24), galutinis paraiškų pateikimo terminas: …“

:

ungāru valodā

:

„951/2006/EK rendelet (HL L 178, 2006.7.1., 24. o.), a pályázatok benyújtásának határideje: …”

:

holandiešu valodā

:

„Verordening (EG) nr. 951/2006 (PB L 178 van 1.7.2006, blz. 24), termijn voor het indienen van de aanbiedingen: …”

:

poļu valodā

:

„Rozporządzenie (WE) nr 951/2006 (Dz.U. L 178 z 1.7.2006, str. 24), termin składania ofert: …”

:

portugāļu valodā

:

«Regulamento (CE) n.o 951/2006 (JO L 178 de 1.7.2006, p. 24), prazo para apresentação de propostas: …»

:

rumāņu valodā

:

„Regulamentul (CE) nr. 951/2006 (JO L 178 din 1.7.2006, p. 24), termen de depunere a ofertelor: …”

:

slovāku valodā

:

„Nariadenie (ES) č. 951/2006 (Ú. v. EÚ L 178, 1.7.2006, s. 24), lehota na predkladanie ponúk: …“

:

slovēņu valodā

:

„Uredba (ES) št. 951/2006 (UL L 178, 1.7.2006, str. 24), rok za oddajo predlogov: …“

:

somu valodā

:

”Asetus (EY) N:o 951/2006 (EUVL L 178, 1.7.2006, s. 24), tarjousten tekemiselle asetettu määräaika päättyy: …”

:

zviedru valodā

:

”Förordning (EG) nr 951/2006 (EUT L 178, 1.7.2006, s. 24), tidsgräns för inlämnande av anbudsinfordran: …”

B.

Norādes, kas minētas 6. panta 3. punktā:

:

bulgāru valodā

:

„Ставка на приложимо възстановяване“

:

spāņu valodā

:

«Tasa de la restitución aplicable: …»

:

čehu valodā

:

„sazba použitelné náhrady“

:

dāņu valodā

:

»Restitutionssats«

:

vācu valodā

:

„Anwendbarer Erstattungssatz“

:

igauņu valodā

:

“Kohaldatav toetuse määr”

:

grieķu valodā

:

«Ύψος της ισχύουσας επιστροφής»

:

angļu valodā

:

“rate of applicable refund”

:

franču valodā

:

«Taux de la restitution applicable»

:

itāliešu valodā

:

«Tasso della restituzione applicabile: …»

:

latviešu valodā

:

“Piemērojamā eksporta kompensācijas likme”

:

lietuviešu valodā

:

„Taikoma grąžinamosios išmokos norma“

:

ungāru valodā

:

„Alkalmazandó visszatérítés mértéke: …”

:

holandiešu valodā

:

„Toe te passen restitutiebedrag: …”

:

poļu valodā

:

„stawka stosowanej refundacji”

:

portugāļu valodā

:

«Taxa da restituição aplicável: …»

:

rumāņu valodā

:

„Rata restituirii aplicabile”

:

slovāku valodā

:

„výška uplatniteľnej náhrady“

:

slovēņu valodā

:

„višina nadomestila“

:

somu valodā

:

”Tuen määrä …”

:

zviedru valodā

:

”Exportbidragssatsen: …”

C.

Norādes, kas minētas 7. pantā:

:

bulgāru valodā

:

„(Захар) или (изоглюкоза) или (сироп от инулин), които не се разглеждат „извън квотата“ за износ без възстановяване“

:

spāņu valodā

:

«[Azúcar] o [Isoglucosa] o [Jarabe de inulina] no considerado “al margen de cuota” para la exportación sin restitución»

:

čehu valodā

:

„(Cukr) nebo (Isoglukosa) nebo (Inulinový sirup), (který/která) se nepovažuje za produkt ‚mimo rámec kvót‘, pro vývoz bez náhrady“

:

dāņu valodā

:

»[Sukker] eller [Isoglucose] eller [Inulinsirup], der ikke anses for at være »uden for kvote« til eksport uden restitution«

:

vācu valodā

:

„[Nicht als ‚Nichtquotenerzeugung‘ geltender Zucker]/[Nicht als ‚Nichtquotenerzeugung‘ geltende Isoglukose]/[Nicht als ‚Nichtquotenerzeugung‘ geltender Inulinsirup] für die Ausfuhr ohne Erstattung“

:

igauņu valodā

:

“Kvoodivälisena mittekäsitatava (suhkru) või (isoglükoosi) või (inuliinisiirupi) eksportimiseks ilma toetuseta”

:

grieķu valodā

:

«[Ζάχαρη] ή [Ισογλυκόζη] ή [Σιρόπι ινουλίνης] που δεν θεωρείται “εκτός ποσόστωσης” προς εξαγωγή χωρίς επιστροφή»

:

angļu valodā

:

“(Sugar) or (Isoglucose) or (Inulin syrup) not considered as “out-of-quota” for export without refund”

:

franču valodā

:

«[Sucre] ou [isoglucose] ou [sirop d'inuline] non considéré “hors quota” pour les exportations sans restitution»

:

itāliešu valodā

:

«[Zucchero] o [isoglucosio] o [sciroppo di inulina] non considerato “fuori quota” per le esportazioni senza restituzione»

:

latviešu valodā

:

“(Cukurs) vai (izoglikoze) vai (inulīna sīrups), kas nav uzskatāms par “ārpuskvotu” produkciju eksportam bez kompensācijas”

:

lietuviešu valodā

:

„Virškvotiniu nelaikomas (cukrus) ar (izogliukozė) ar (inulino sirupas) eksportui be grąžinamosios išmokos“

:

ungāru valodā

:

„A [cukrot] vagy az [izoglükózt] vagy az [inulinszirupot] nem tekintik »kvótán felülinek« a visszatérítés nélküli kivitel tekintetében”

:

holandiešu valodā

:

„[Suiker] of [Isoglucose] of [Inulinestroop] die niet als „buiten het quotum geproduceerd” wordt beschouwd, bestemd voor uitvoer zonder restitutie”

:

poļu valodā

:

„[Cukier] lub [Izoglukoza] lub [Syrop inulinowy] niezaliczany/-a do produktów »pozakwotowych«, przeznaczony/-a do wywozu bez refundacji”

:

portugāļu valodā

:

«[Açúcar] ou [Isoglucose] ou [Xarope de inulina] não considerado(a) “extra-quota” para exportação sem restituição»

:

rumāņu valodā

:

„(Zahăr) sau (izoglucoză) sau (sirop de inulină) nefiind considerate «peste cotă» pentru exporturile fără restituire”

:

slovāku valodā

:

„[Cukor] alebo [izoglukóza] alebo [inulínový sirup], ktorý sa nepovažuje za ‚nad rámec kvóty” na vývoz bez náhrady“

:

slovēņu valodā

:

„(Sladkor) ali (izoglukoza) ali (inulinski sirup) se ne štejejo kot ‚izven kvote‘ za izvoz brez nadomestila“

:

somu valodā

:

”Tuetta vietävä [sokeri] tai [isoglukoosi] tai [inuliinisiirappi], jota ei pidetä kiintiön ulkopuolisena”

:

zviedru valodā

:

”[Socker] eller [isoglukos] eller [inulinsirap] som inte anses vara ’utomkvotsprodukter” för export utan bidrag”

D.

Norādes, kas minētas 14. panta 3. punktā:

:

bulgāru valodā

:

„EX/IM, член 116 от Регламент (ЕО) № 2913/92 – лицензия, валидна в … (държава-членка издател)“

:

spāņu valodā

:

«EX/IM, artículo 116 del Reglamento (CEE) no 2913/92 — certificado válido en … (Estado miembro de emisión)»

:

čehu valodā

:

„EX/IM, článek 116 nařízení (EHS) č. 2913/92 – licence platná v … (vydávající členský stát)“

:

dāņu valodā

:

»EX/IM, artikel 116 i forordning (EØF) nr. 2913/92 — licens gyldig i … (udstedende medlemsstat)«

:

vācu valodā

:

„EX/IM, Artikel 116 der Verordnung (EWG) Nr. 2913/92 — Lizenz gültig in … (erteilender Mitgliedstaat)“

:

igauņu valodā

:

“EX/IM, määruse (EMÜ) nr 2913/92 artikkel 116 – litsents kehtib … (väljaandev liikmesriik)”

:

grieķu valodā

:

«EX/IM, άρθρο 116 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 — πιστοποιητικό που ισχύει στ … (κράτος μέλος έκδοσης)»

:

angļu valodā

:

“EX/IM, Article 116 of Regulation (EEC) No 2913/92 — licence valid in … (issuing Member State)”

:

franču valodā

:

«EX/IM, article 116 du règlement (CEE) no 2913/92 — certificat valable au/en (État membre d'émission)»

:

itāliešu valodā

:

«EX/IM, articolo 116 del regolamento (CEE) n. 2913/92 — titolo valido in … (Stato membro di rilascio)»

:

latviešu valodā

:

“EX/IM, Regulas (EEK) Nr. 2913/92 116. pants – licence ir derīga … (izsniedzēja dalībvalsts)”

:

lietuviešu valodā

:

„EX/IM, Reglamento (EEB) Nr. 2913/92 116 straipsnis – licencija galioja … (išduodanti valstybė narė)“

:

ungāru valodā

:

„EX/IM, a 2913/92/EGK rendelet 116. cikke – az engedély …-ban/-ben (kibocsátó tagállam) érvényes”

:

holandiešu valodā

:

„EX/IM, artikel 116 van Verordening (EEG) nr. 2913/92 — certificaat geldig in … (lidstaat van afgifte)”

:

poļu valodā

:

„EX/IM, art. 116 rozporządzenia (EWG) nr 2913/92 – pozwolenie ważne w (państwo członkowskie wydające pozwolenie)”

:

portugāļu valodā

:

«EX/IM, Artigo 116.o do Regulamento (CEE) n.o 2913/92 — certificado eficaz em … (Estado-Membro de emissão)»

:

rumāņu valodā

:

„EX/IM, articolul 116 din Regulamentul (CEE) nr. 2913/92 – licență valabilă în … (statul membru emitent)”

:

slovāku valodā

:

„vývoz/dovoz, článok 116 nariadenia (EHS) č. 2913/92 – licencia platná v … (vydávajúci členský štát)“

:

slovēņu valodā

:

„IZ/UV, člen 116 Uredbe (EGS) št. 2913/92 – dovoljenje veljavno v … (država članica izdajateljica)“

:

somu valodā

:

”EX/IM, asetuksen (ETY) N:o 2913/92 116 artikla – Todistus on voimassa … (myöntäjäjäsenvaltio)”

:

zviedru valodā

:

”EX/IM, artikel 116 i förordning (EEG) nr 2913/92 – licens giltig i … (utfärdande medlemsstat)””


30.12.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 414/58


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 2032/2006

(2006. gada 21. decembris),

ar ko 2007. zvejas gadam nosaka Kopienas izņemšanas un pārdošanas cenas Padomes Regulas (EK) Nr. 104/2000 I pielikumā uzskaitītajiem zvejniecības produktiem

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1999. gada 17. decembra Regulu (EK) Nr. 104/2000 par zivsaimniecības un akvakultūras produktu tirgu kopīgu organizāciju (1), un jo īpaši tās 20. panta 3. punktu un 22. pantu,

tā kā:

(1)

Regula (EK) Nr. 104/2000 paredz, ka Kopienas izņemšanas un pārdošanas cenas katram no I pielikumā uzskaitītajiem produktiem ir jānosaka, pamatojoties uz svaigumu, lielumu vai svaru un produkta piedāvājuma veidu, piemērojot pārrēķina koeficientu attiecīgajai produktu kategorijai apjomā, kas nepārsniedz 90 % no attiecīgās vadošās cenas.

(2)

Izņemšanas cenas var reizināt ar pielāgošanas koeficientiem izkraušanas vietās, kas ir ļoti tālu no galvenajiem Kopienas patēriņa centriem. Vadošās cenas 2007. zvejas gadam visiem attiecīgajiem produktiem tika noteiktas ar Padomes Regulu (EK) Nr. …/… (2).

(3)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Zvejniecības produktu pārvaldības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Pārrēķina koeficienti, ko izmanto, lai aprēķinātu Regulas (EK) Nr. 104/2000 20. un 22. pantā minētās Kopienas atpirkšanas un pārdošanas cenas minētās regulas I pielikumā uzskaitītajiem produktiem 2007. zvejas gadā, ir noteikti šīs regulas I pielikumā.

2. pants

Kopienas izņemšanas un pārdošanas cenas, kas piemērojamas 2007. zvejas gadā, un produkti, uz kuriem tās attiecas, ir noteikti II pielikumā.

3. pants

Izņemšanas cenas, kas piemērojamas 2007. zvejas gadā izkraušanas vietās, kas ir ļoti tālu no Kopienas galvenajiem patēriņa centriem, un produkti, uz kuriem tās attiecas, ir noteiktas III pielikumā.

4. pants

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2007. gada 1. janvāra.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2006. gada 21. decembrī

Komisijas vārdā

Komisijas loceklis

Joe BORG


(1)  OV L 17, 21.1.2000., 22. lpp. Regulā grozījumi izdarīti ar 2003. gada Pievienošanās aktu.

(2)  Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts.


I PIELIKUMS

Pārrēķina koeficienti produktiem, kas uzskaitīti Regulas (EK) Nr. 104/2000 I pielikuma A, B un C punktā

Suga

Izmērs (1)

Pārrēķina koeficienti

Ķidāta zivs, ar galvu (1)

Vesela zivs (1)

Ekstra, A (1)

Ekstra, A (1)

Clupea harengus

sugas siļķes

1

0,00

0,47

2

0,00

0,72

3

0,00

0,68

4a

0,00

0,43

4b

0,00

0,43

4c

0,00

0,90

5

0,00

0,80

6

0,00

0,40

7a

0,00

0,40

7b

0,00

0,36

8

0,00

0,30

Sardina pilchardus

sugas sardīnes

1

0,00

0,51

2

0,00

0,64

3

0,00

0,72

4

0,00

0,47

Dzelkņu haizivs

Squalus acanthias

1

0,60

0,60

2

0,51

0,51

3

0,28

0,28

Dzelkņu haizivis

Scyliorhinus spp.

1

0,64

0,60

2

0,64

0,56

3

0,44

0,36

Sarkanasari

Sebastes spp.

1

0,00

0,81

2

0,00

0,81

3

0,00

0,68

Gadus morhua

sugas mencas

1

0,72

0,52

2

0,72

0,52

3

0,68

0,40

4

0,54

0,30

5

0,38

0,22

Saida

Pollachius virens

1

0,72

0,56

2

0,72

0,56

3

0,71

0,55

4

0,61

0,30

Pikša

Melanogrammus aeglefinus

1

0,72

0,56

2

0,72

0,56

3

0,62

0,43

4

0,52

0,36

Merlangs

Merlangius merlangus

1

0,66

0,50

2

0,64

0,48

3

0,60

0,44

4

0,41

0,30

Jūraslīdakas

Molva spp.

1

0,68

0,56

2

0,66

0,54

3

0,60

0,48

Scomber scombrus

sugas makreles

1

0,00

0,72

2

0,00

0,71

3

0,00

0,69

Scomber japonicus

sugas makreles

1

0,00

0,77

2

0,00

0,77

3

0,00

0,63

4

0,00

0,47

Anšovi

Engraulis spp.

1

0,00

0,68

2

0,00

0,72

3

0,00

0,60

4

0,00

0,25

Jūras zeltplekste

Pleuronectes platessa

1

0,75

0,41

2

0,75

0,41

3

0,72

0,41

4

0,52

0,34

Merluccius merluccius

sugas heks

1

0,90

0,71

2

0,68

0,53

3

0,68

0,52

4

0,56

0,43

5

0,52

0,41

Megrimi

Lepidorhombus spp.

1

0,68

0,64

2

0,60

0,56

3

0,54

0,49

4

0,34

0,29

Limanda

Limanda limanda

1

0,71

0,58

2

0,54

0,42

Baltijas plekste

Platichthys flesus

1

0,66

0,58

2

0,50

0,42

Garspuru tunzivs

Thunnus alalunga

1

0,90

0,81

2

0,90

0,77

Sēpija

Sepia officinalis un Rossia macrosoma

1

0,00

0,64

2

0,00

0,64

3

0,00

0,40


Suga

Lielums (2)

Pārrēķina koeficients

 

Veselas zivis

Ķidātas zivis, ar galvu (2)

Veselas zivis (2)

Ekstra, A (2)

Ekstra, A (2)

Jūrasvelni

Lophius spp.

1

0,61

0,77

 

2

0,78

0,72

 

3

0,78

0,68

 

4

0,65

0,60

 

5

0,36

0,43

 

 

 

Visi piedāvājuma veidi

 

Ekstra, A (2)

Crangon crangon

sugas garneles

1

0,59

 

2

0,27

 

 

 

Vārītas ūdenī

Svaigas vai atvēsinātas

 

Ekstra, A (2)

Ekstra, A (2)

Ziemeļu garneles

Pandalus borealis

1

0,77

0,68

 

2

0,27

 

 

 

Veseli (2)

 

Ēdamais krabis

Cancer pagurus

1

0,72

 

2

0,54

 

 

 

Veseli (2)

Astes (2)

E' (2)

Ekstra, A (2)

Ekstra, A (2)

Norvēģijas omārs

Nephrops norvegicus

1

0,86

0,86

0,81

2

0,86

0,59

0,68

3

0,77

0,59

0,50

4

0,50

0,41

0,41

 

 

Ķidātas zivis, ar galvu (2)

Veselas zivis (2)

 

Ekstra, A (2)

Ekstra, A (2)

Jūrasmēles

Solea spp.

1

0,75

0,58

 

2

0,75

0,58

 

3

0,71

0,54

 

4

0,58

0,42

 

5

0,50

0,33

 


(1)  Svaiguma kategorijas, lielumi un piedāvājuma veidi noteikti, ievērojot Regulas (EK) Nr. 104/2000 2. pantu.

(2)  Svaiguma kategorijas, lielumi un piedāvājuma veidi noteikti, ievērojot Regulas (EK) Nr. 104/2000 2. pantu.


II PIELIKUMS

Izņemšanas un pārdošanas cenas Kopienā produktiem, kas uzskaitīti Regulas (EK) Nr. 104/2000 I pielikuma A, B un C punktā

Suga

Lielums (1)

Izņemšanas cena (EUR/t)

Ķidātas zivis, ar galvu (1)

Veselas zivis (1)

Ekstra, A (1)

Ekstra, A (1)

sugas siļķes

Clupea harengus

1

0

128

2

0

197

3

0

186

4a

0

117

4b

0

117

4c

0

246

5

0

218

6

0

109

7a

0

109

7b

0

98

8

0

82

sugas sardīnes

Sardina pilchardus

1

0

287

2

0

360

3

0

405

4

0

265

Dzelkņu haizivs

Squalus acanthias

1

654

654

2

556

556

3

305

305

Dzelkņu haizivis

Scyliorhinus spp.

1

474

444

2

474

414

3

326

266

Sarkanasari

Sebastes spp.

1

0

925

2

0

925

3

0

777

sugas mencas

Gadus morhua

1

1 169

844

2

1 169

844

3

1 104

649

4

876

487

5

617

357

Saida

Pollachius virens

1

554

431

2

554

431

3

546

423

4

469

231

Pikša

Melanogrammus aeglefinus

1

740

576

2

740

576

3

637

442

4

535

370


Suga

Lielums (2)

Izņemšanas cena (EUR/t)

Ķidātas zivis, ar galvu (2)

Veselas zivis (2)

Ekstra, A (2)

Ekstra, A (2)

Merlangs

Merlangius merlangus

1

624

473

2

605

454

3

568

416

4

388

284

Jūraslīdakas

Molva spp.

1

813

670

2

789

646

3

718

574

sugas makrele

Scomber scombrus

1

0

237

2

0

234

3

0

227

sugas makrele

Scomber japonicus

1

0

229

2

0

229

3

0

188

4

0

140

Anšovi

Engraulis spp.

1

0

907

2

0

960

3

0

800

4

0

334

Jūras zeltplekste

Pleuronectes platessa

no 2007. gada 1. janvāra līdz 2007. gada 30. aprīlim

1

809

442

2

809

442

3

777

442

4

561

367

no 2007. gada 1. maija līdz 2007. gada 31. decembrim

1

1 124

615

2

1 124

615

3

1 079

615

4

779

510

sugas heks

Merluccius merluccius

1

3 308

2 609

2

2 499

1 948

3

2 499

1 911

4

2 058

1 580

5

1 911

1 507

Megrimi

Lepidorhombus spp.

1

1 728

1 626

2

1 525

1 423

3

1 372

1 245

4

864

737

Limanda

Limanda limanda

1

613

501

2

466

362


Suga

Lielums (3)

Izņemšanas cena (EUR/t)

Ķidātas zivis, ar galvu (3)

Veselas zivis (3)

Ekstra, A (3)

Ekstra, A (3)

Baltijas plekste

Platichtys flesus

1

343

301

2

260

218

Garspuru tunzivs

Thunnus alalunga

1

2 196

1 771

2

2 196

1 684

Sēpija

Sepia officinalis un Rossia macrosoma

1

0

1 069

2

0

1 069

3

0

668

 

 

Veselas zivis Ķidātas zivis, ar galvu (3)

Zivis bez galvas (3)

Ekstra, A (3)

Ekstra, A (3)

Jūrasvelni

Lophius spp.

1

1 784

4 656

2

2 281

4 354

3

2 281

4 112

4

1 901

3 628

5

1 053

2 600

 

 

Visi veidi

Ekstra, A (3)

sugas garneles

Crangon crangon

1

1 396

2

639

 

 

Vārītas ūdenī

Svaigas vai atvēsinātas

Ekstra, A (3)

Ekstra, A (3)

Ziemeļu garneles

Pandalus borealis

1

4 936

1 092

2

1 731


Suga

Lielums (4)

Pārdošanas cenas (EUR/t)

 

Veselas (4)

 

Ēdamais krabis

Cancer pagurus

1

1 272

 

 

2

954

 

 

 

 

Veseli (4)

Astes (4)

E' (4)

Ekstra, A (4)

Ekstra, A (4)

Norvēģijas omārs

Nephrops norvegicus

1

4 590

4 590

3 466

2

4 590

3 149

2 910

3

4 109

3 149

2 140

4

2 669

2 188

1 754

 

 

Ķidātas zivis, ar galvu (4)

Veselas zivis (4)

 

Ekstra, A (4)

Ekstra, A (4)

Jūrasmēles

Solea spp.

1

5 110

3 952

 

2

5 110

3 952

 

3

4 837

3 679

 

4

3 952

2 861

 

5

3 407

2 248

 


(1)  Svaiguma kategorijas, lielumi un piedāvājuma veidi noteikti, ievērojot Regulas (EK) Nr. 104/2000 2. pantu.

(2)  Svaiguma kategorijas, lielumi un piedāvājuma veidi noteikti, ievērojot Regulas (EK) Nr. 104/2000 2. pantu.

(3)  Svaiguma kategorijas, lielumi un piedāvājuma veidi noteikti, ievērojot Regulas (EK) Nr. 104/2000 2. pantu.

(4)  Svaiguma kategorijsa, lielumi un piedāvājuma veidi noteikti, ievērojot Regulas (EK) Nr. 104/2000 2. pantu.


III PIELIKUMS

Izņemšanas cenas izkraušanas vietās, kas ir ļoti tālu no galvenajiem patēriņa centriem

Suga

Izkraušanas vieta

Pārrēķina koeficients

Lielums (1)

Izņemšanas cena (EUR/t)

Ķidātas zivis, (1)

Veselas zivis (1)

Ekstra, A (1)

Ekstra, A (1)

Sugas siļķes

Clupea harengus

Īrijas piekrastes reģioni un salas

0,90

1

0

115

2

0

177

3

0

167

4a

0

106

Austrumanglijas piekrastes reģioni no Bervikas līdz Duvrai

Skotijas piekrastes reģioni no Portpatrikas līdz Aimutai un salas, kas atrodas uz rietumiem un

ziemeļiem no šiem reģioniem Daunas grāfistes piekrastes reģioni (Ziemeļīrija)

0,90

1

0

115

2

0

177

3

0

167

4a

0

106

Sugas makrele

Scomber scombrus

Īrijas piekrastes reģioni un salas

0,96

1

0

227

2

0

224

3

0

218

Kornvolas un Devonas piekrastes eģioni Apvienotajā Karalistē

0,95

1

0

225

2

0

222

3

0

216

Sugas heks

Merluccius merluccius

Piekrastes reģioni no Trūnas (Skotijas dienvidrietumos) līdz Vikai (Skotijas ziemeļaustrumos) un salas, kas atrodas uz rietumiem un ziemeļiem no šiem reģioniem

0,75

1

2 481

1 957

2

1 874

1 461

3

1 874

1 433

4

1 544

1 185

5

1 433

1 130

Garspuru tunzivs

Thunnus alalunga

Azoru salas un Madeira

0,48

1

1 054

850

2

1 054

808

sugas sardīnes

Sardina pilchardus

Kanāriju salas

0,48

1

0

138

2

0

173

3

0

195

4

0

127

Kornvolas un Devonas piekrastes reģioni un salas Apvienotajā Karalistē

0,74

1

0

212

2

0

267

3

0

300

4

0

196

Atlantijas okeāna piekrastes reģioni Portugālē

0,93

2

0

335

0,81

3

0

328


(1)  Svaiguma kategorijas, lielumi un piedāvājuma veidi noteikti, ievērojot Regulas (EK) Nr. 104/2000 2. pantu.


30.12.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 414/66


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 2033/2006

(2006. gada 21. decembris),

ar ko 2007. zvejas gadam nosaka Kopienas pārdošanas cenas Padomes Regulas (EK) Nr. 104/2000 II pielikumā uzskaitītajiem zvejniecības produktiem

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1999. gada 17. decembra Regulu (EK) Nr. 104/2000 par zivsaimniecības un akvakultūras produktu tirgu kopīgu organizāciju (1), un jo īpaši tās 25. panta 1. un 6. punktu,

tā kā:

(1)

Kopienas pārdošanas cena ir jānosaka katram no Regulas (EK) Nr. 104/2000 II pielikumā uzskaitītajiem produktiem līdz zvejas gada sākumam tādā apmērā, kas ir vismaz 70 % un nepārsniedz 90 % no vadošās cenas.

(2)

Padomes Regula (EK) Nr. …/… (2) nosaka 2007. zvejas gada vadošās cenas visiem attiecīgajiem produktiem.

(3)

Tirgus cenas būtiski atšķiras atkarībā no sugas un no tā, kā produkti tiek piedāvāti, īpaši kalmāra un heka gadījumā.

(4)

Tāpēc ir jānosaka pārrēķina koeficienti Kopienā izkrautu dažādu sugu un piedāvājuma veidu saldētiem produktiem, lai noteiktu cenu līmeni, kas veido Regulas (EK) Nr. 104/2000 25. panta 2. punktā minētos intervences pasākumus.

(5)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Zvejniecības produktu pārvaldības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Kopienas pārdošanas cenas, kas minētas Regulas (EK) Nr. 104/2000 25. panta 1. punktā un kas 2007. zvejas gadā piemērojamas minētās regulas II pielikumā uzskaitītajiem produktiem, to noformējumu veidi un pārrēķina koeficienti, uz ko tās attiecas, ir noteiktas šīs regulas pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2007. gada 1. janvāra.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2006. gada 21. decembrī

Komisijas vārdā —

Komisijas loceklis

Joe BORG


(1)  OV L 17, 21.1.2000., 22. lpp. Regulā grozījumi izdarīti ar 2003. gada Pievienošanās aktu.

(2)  Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts.


PIELIKUMS

PĀRDOŠANAS CENAS UN PĀRRĒĶINA KOEFICIENTI

Suga

Piedāvājuma veids

Pārrēķina koeficients

Intervences līmenis

Pārdošanas cena

(EUR par tonnu)

Grenlandes paltuss (Reinhardtius hippoglossoides)

veseli, ķidāti, ar galvu vai bez tās

1,0

0,85

1 654

Heki (Merluccius spp.)

veseli, ķidāti, ar galvu vai bez tās

1,0

0,85

1 022

Atsevišķas filejas

 

 

 

— ar ādu

1,0

0,85

1 243

— bez ādas

1,1

0,85

1 367

Zobaine un pageles

(Dentex dentex un Pagellus spp.)

veseli, ķidāti, ar galvu vai bez tās

1,0

0,85

1 335

Zobenzivs (Xiphias gladius)

veselas, ķidātas, ar galvu vai bez tās

1,0

0,85

3 467

Garneles un ziemeļu garneles Penaeidae

Saldētas

 

 

 

a)

Parapenaeus Longirostris

1,0

0,85

3 533

b)

citas Penaeidae sugas

1,0

0,85

6 782

Sēpijas (Sepia officinalis, Rossia macrosoma un Sepiola rondeletti)

Saldētas

1,0

0,85

1 605

Kalmāri (Loligo spp.)

 

 

 

 

a)

Loligo patagonica

— veseli, netīrīti

1,00

0,85

993

— tīrīti

1,20

0,85

1 191

b)

Loligo vulgaris

— veseli, netīrīti

2,50

0,85

2 482

— tīrīti

2,90

0,85

2 879

Astoņkāji (Octopus spp.)

Saldēti

1,00

0,85

1 792

Illex argentinus

— veseli, netīrīti

1,00

0,80

717

— čaula

1,70

0,80

1 219

Tirdzniecībai piedāvāto produktu veidi:

:

veseli, netīrīti

:

produkti, kam nav veikta nekāda apstrāde

:

tīrīti

:

produkts ir vismaz ķidāts

:

čaula

:

kalmāra ķermenis, kas ir vismaz ķidāts un bez galvas.


30.12.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 414/68


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 2034/2006

(2006. gada 21. decembris),

ar ko nosaka dažu zvejniecības produktu salīdzināmās cenas 2007. zvejas gadam

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1999. gada 17. decembra Regulu (EK) Nr. 104/2000 par zivsaimniecības un akvakultūras produktu tirgu kopīgo organizāciju (1), un jo īpaši tās 29. panta 1. un 5. punktu,

tā kā:

(1)

Regula (EK) Nr. 104/2000 paredz, ka tiem produktiem, uz kuriem, ievērojot 28. panta 1. punktu, attiecina tarifu atcelšanu, katru gadu pēc produktu kategorijām var noteikt salīdzināmās cenas, kas ir spēkā Kopienā. Tas pats attiecas uz produktiem, kuriem PTO ir noteikusi saistošu tarifu samazinājumu vai citus atvieglojumu pasākumus, tiem ir jāatbilst salīdzināmajai cenai.

(2)

Regulas (EK) Nr. 104/2000 I pielikuma A un B daļā uzskaitīto produktu salīdzināmā cena ir tāda pati kā izņemšanas cena, kas noteikta saskaņā ar minētās regulas 20. panta 1. punktu.

(3)

Kopienas izņemšanas un pārdošanas cenas attiecīgajiem produktiem 2006. zvejas gadam ir noteiktas Komisijas Regulā (EK) Nr. 2032/2006 (2).

(4)

To produktu salīdzināmo cenu, kas nav minēti Regulas (EK) Nr. 104/2000 I un II pielikumā, nosaka, pamatojoties uz vidējo svērto muitas vērtību, kas reģistrēta importa tirgos vai ievešanas ostās pēdējo trīs gadu laikā pirms datuma, kurā nosaka salīdzināmo cenu.

(5)

Nav jānosaka salīdzināmās cenas visām sugām, uz kurām attiecas Regulā (EK) Nr. 104/2000 noteiktie kritēriji, un jo īpaši tām sugām, ko nenozīmīgos apjomos ieved no trešām valstīm.

(6)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Zvejniecības produktu pārvaldības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Šīs regulas pielikumā ir noteiktas zvejniecības produktu salīdzināmās cenas 2007. zvejas gadam, kā paredzēts Regulas (EK) Nr. 104/2000 29. pantā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2007. gada 1. janvāra.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2006. gada 21. decembrī

Komisijas vārdā —

Komisijas loceklis

Joe BORG


(1)  OV L 17, 21.1.2000., 22. lpp. Regulā grozījumi izdarīti ar 2003. gada Pievienošanās aktu.

(2)  Sk. šā Oficiālā Vēstneša 58. lpp.


PIELIKUMS (1)

1.   Padomes Regulas (EK) Nr. 104/2000 29. panta 3. punkta a) apakšpunktā minēto produktu salīdzināmās cenas

Suga

Lielums (2)

Salīdzināmā cena (EUR par tonnu)

Ķidātas zivis ar galvu (2)

Veselas zivis (2)

Papildu Taric kods

Ekstra, A (2)

Papildu Taric kods

Ekstra, A (2)

Clupea harengus sugas siļķes

ex03024000

1

 

F011

128

2

F012

197

3

F013

186

4a

F016

117

4b

F017

117

4c

F018

246

5

F015

218

6

F019

109

7a

F025

109

7b

F026

98

8

F027

82

Sarkanasari (Sebastes spp.)

ex03026931 un ex03026933

1

 

F067

925

2

F068

925

3

F069

777

Gadus morhua sugas mencas

ex03025010

1

F073

1 169

F083

844

2

F074

1 169

F084

844

3

F075

1 104

F085

649

4

F076

876

F086

487

5

F077

617

F087

357

 

 

Vārītas ūdenī

Svaigas vai atdzesētas

Papildu Taric kods

Ekstra, A (2)

Papildu Taric kods

Ekstra, A (2)

Ziemeļu garneles (Pandalus borealis)

ex03062310

1

F317

4 936

F321

1 092

2

F318

1 731

2.   Regulas (EK) Nr. 104/2000 29. panta 3. punkta d) apakšpunktā minēto zvejniecības produktu salīdzināmās cenas

Produkts

Papildu Taric kods

Veids

Salīdzināmā cena

(EUR par tonnu)

1.   

Sarkanasari (Sebastes spp.)

 

 

Veseli

 

ex03037935

ex03037937

F411

ar galvu vai bez tās

960

ex03042935

ex03042939

 

Filejas:

 

F412

ar asakām (standarts)

1 934

F413

bez asakām

2 117

F414

bloki tiešā iepakojumā, kas sver ne vairāk kā 4 kg

2 285

2.   

Mencas (Gadus morhua, Gadus ogac un Gadus macrocephalus) un Boreogadus saida sugas zivis

ex03035210, ex03035230, ex03035290, ex03037941

F416

Veselas, ar galvu vai bez tās

1 106

ex03042929

 

Filejas:

 

F417

ar papīra starplikām vai rūpnieciskos blokos, ar asakām (standarts)

2 428

F418

ar papīra starplikām vai rūpnieciskos blokos, bez asakām

2 664

F419

atsevišķas vai ar papīra starplikām pilnībā atdalītas filejas, ar ādu

2 602

F420

atsevišķas vai ar papīra starplikām pilnībā atdalītas filejas, bez ādas

2 943

F421

bloki tiešā iepakojumā, kas sver ne vairāk kā 4 kg

2 903

ex03049933

F422

Gabali un pārējā gaļa, izņemot maltas gaļas blokus

1 434

3.   

Saidas (Pollachius virens)

ex03042931

 

Filejas:

 

F424

ar papīra starplikām vai rūpnieciskos blokos, ar asakām (standarts)

1 518

F425

ar papīra starplikām vai rūpnieciskos blokos, bez asakām

1 672

F426

atsevišķas vai ar papīra starplikām pilnībā atdalītas filejas, ar ādu

1 476

F427

atsevišķas vai ar papīra starplikāim pilnībā atdalītas, bez ādas

1 680

F428

bloki tiešā iesaiņojumā, kas sver ne vairāk kā 4 kg

1 733

ex03049941

F429

Gabali un pārējā gaļa, izņemot maltas gaļas blokus

986

4.   

Pikšas (Melanogrammus aeglefinus)

ex03042933

 

Filejas:

 

F431

ar papīra starplikām vai rūpnieciskos blokos, ar asakām (standarts)

2 264

F432

ar papīra papīra starplikām vai rūpnieciskos blokos, bez asakām

2 606

F433

atsevišķas vai ar papīra starplikām pilnībā atdalītas filejas, ar ādu

2 537

F434

atsevišķas vai ar papīra starplikām pilnībā atdalītas filejas, bez ādas

2 710

F435

bloki tiešā iesaiņojumā, kas sver ne vairāk kā 4 kg

2 960

5.   

Mintajs (Theragra chalcogramma)

 

 

Filejas:

 

ex03042985

F441

ar papīra starplikām vai rūpnieciskos blokos, ar asakām (standarts)

1 159

F442

ar papīra starplikām vai rūpnieciskos blokos, bez asakām

1 324

6.   

Siļķes (Clupea harengus, Clupea pallasii)

 

 

Siļķu dubultfilejas

 

ex03041997

ex03049923

F450

gabala svars pārsniedz 80 g

510

F450

gabala svars pārsniedz 80 g

464


(1)  Visām kategorijām, kas nav atsevišķi minētas pielikuma 1. un 2. punktā, papildus kods ir “F499: Citi”.

(2)  Svaiguma, lieluma un veida kategorijas ir tās, kas noteiktas saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 104/2000 2. pantu.


30.12.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 414/72


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 2035/2006

(2006. gada 21. decembris),

ar ko nosaka pārejošās uzglabāšanas atbalsta summu un vienotas likmes atbalsta summu 2007. zvejas gadam par atsevišķiem zvejniecības produktiem

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas Dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1999. gada 17. decembra Regulu (EK) Nr. 104/2000 par zivsaimniecības un akvakultūras produktu tirgus kopīgo organizāciju (1),

ņemot vērā Komisijas 2000. gada 21. decembra Regulu (EK) Nr. 2814/2000, kas nosaka sīki izstrādātus noteikumus Padomes Regulas (EK) Nr. 104/2000 piemērošanai par pārejošo uzglabāšanas atbalsta piešķiršanu attiecībā uz atsevišķiem zvejniecības produktiem (2), un jo īpaši tās 5. pantu,

ņemot vērā Komisijas 2001. gada 14. maija Regulu (EK) Nr. 939/2001, kas nosaka sīki izstrādātus noteikumus Padomes Regulas (EK) Nr. 104/2000 piemērošanai par vienotas likmes atbalsta piešķiršanu attiecībā uz atsevišķiem zvejniecības produktiem (3), un jo īpaši tās 5. pantu,

tā kā:

(1)

Regula (EK) Nr. 104/2000 paredz, ka par atsevišķu svaigu produktu daudzumiem, kas ir izņemti no tirgus un ko saglabāšanas nolūkos pārstrādā un uzglabā vai arī konservē, var piešķirt atbalstu.

(2)

Šāda atbalsta mērķis ir ierosināt ražotāju organizācijas veikt no tirgus izņemto produktu pārstrādi vai konservēšanu, lai izvairītos no to iznīcināšanas.

(3)

Atbalsta līmenim jābūt tādam, lai tas neizjauktu attiecīgo produktu tirgus līdzsvaru vai nekropļotu konkurenci.

(4)

Atbalsta līmenis nedrīkstētu pārsniegt tehniskās un finansiālās izmaksas, kas saistītas ar saglabāšanai un uzglabāšanai nepieciešamām darbībām, un kuras reģistrētas Kopienā zvejas gadā pirms attiecīgā gada.

(5)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Zvejniecības produktu pārvaldības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (EK) Nr. 104/2000 23. pantā minētās pārejošās uzglabāšanas atbalsta summas un minētās regulas 24. panta 4. punktā minētās vienotās likmes atbalsta summas 2007. zvejas gadam ir noteiktas šīs regulas pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2007. gada 1. janvāra.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2006. gada 21. decembrī

Komisijas vārdā

Komisijas loceklis

Joe BORG


(1)  OV L 17, 21.1.2000., 22. lpp. Regulā grozījumi izdarīti ar 2003. gada Pievienošanās aktu.

(2)  OV L 326, 22.12.2000., 34. lpp.

(3)  OV L 132, 15.5.2001., 10. lpp.


PIELIKUMS

1.   Pārejošās uzglabāšanas atbalsta summa par produktiem, kas uzskaitīti Regulas (EK) Nr. 104/2000 I pielikuma A un B daļā, un par jūrasmēlēm (Solea spp.), kas uzskaitītas minētās regulas I pielikuma C daļā

Pārstrādes metodes, kas uzskaitītas Regulas (EK) Nr. 104/2000 23. pantā

Atbalsta summa

(EUR par tonnu)

1

2

I.   

Veselu produktu, izķidātu un ar galvām, vai gabalos sagrieztu produktu sasaldēšana un uzglabāšana

— Sardina pilchardus sugas sardīnes

345

— citas sugas

280

II.

Fileju gatavošana, sasaldēšana un uzglabāšana

365

III.

Veselu produktu, izķidātu un ar galvām, vai gabalos sagrieztu, vai filetētu produktu sālīšana un/vai žāvēšana un uzglabāšana

265

IV.

Marinēšana un uzglabāšana

245

2.   Pārejošās uzglabāšanas atbalsta summa par pārējiem produktiem, kas uzskaitīti Regulas (EK) Nr. 104/2000 I pielikuma C daļā

Pārstrādes un/vai saglabāšanas metodes, kas uzskaitītas Regulas (EK) Nr. 104/2000 23. pantā

Produkti

Atbalsta summa

(EUR par tonnu)

1

2

3

I.

Sasaldēšana un uzglabāšana

Norvēģijas omārs

Nephrops norvegicus

305

Norvēģijas omāru astes

Nephrops norvegicus

230

II.

Galvas atdalīšana, produkta sasaldēšana un uzglabāšana

Norvēģijas omārs

Nephrops norvegicus

285

III.

Vārīšana, sasaldēšana un uzglabāšana

Norvēģijas omārs

Nephrops norvegicus

305

Ēdamie krabji

Cancer pagurus

230

IV.

Pasterizācija un uzglabāšana

Ēdamie krabji

Cancer pagurus

365

V.

Uzglabāšana dzīvā veidā stacionārās cisternās vai akvārijos

Ēdamie krabji

Cancer pagurus

210

3.   Vienotās likmes atbalsta summa par produktiem, kas uzskaitīti Regulas (EK) Nr. 104/2000 IV pielikumā

Pārstrādes metodes

Atbalsta summa

(EUR par tonnu)

I.

Veselu produktu, izķidātu un ar galvām, vai gabalos sagrieztu produktu sasaldēšana un uzglabāšana

280

II.

Fileju gatavošana, sasaldēšana un uzglabāšana

365


30.12.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 414/74


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 2036/2006

(2006. gada 21. decembris),

ar ko nosaka privātās uzglabāšanas atbalsta summu atsevišķiem zvejniecības produktiem 2007. zvejas gadā

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas Dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1999. gada 17. decembra Regulu (EK) Nr. 104/2000 par zivsaimniecības un akvakultūras produktu tirgus kopīgo organizāciju (1),

ņemot vērā Komisijas 2000. gada 21. decembra Regulu (EK) Nr. 2813/2000, kas nosaka sīki izstrādātus noteikumus Padomes Regulas (EK) Nr. 104/2000 piemērošanai par privātās uzglabāšanas atbalsta piešķiršanu atsevišķiem zvejniecības produktiem (2), un jo īpaši tās 1. pantu,

tā kā:

(1)

Atbalsts nedrīkst pārsniegt tehnisko un finansiālo izmaksu summu, kas reģistrēta Kopienā zvejas gadā pirms attiecīgā gada.

(2)

Lai izvairītos no ilgtermiņa uzglabāšanas, saīsinātu samaksas laiku un samazinātu kontroļu nastu, privātais uzglabāšanas atbalsts ir jāsamaksā vienā iemaksas reizē.

(3)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Zvejniecības produktu pārvaldības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (EK) Nr. 104/2000 25. pantā minētā privātās uzglabāšanas atbalsta summa produktiem, kas uzskaitīti minētās regulas II pielikumā, 2007. zvejas gadā ir šāda:

:

pirmais mēnesis

:

EUR 210 par tonnu

:

otrais mēnesis

:

EUR 0 par tonnu.

2. pants

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2007. gada 1. janvāra.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2006. gada 21. decembrī

Komisijas vārdā

Komisijas loceklis

Joe BORG


(1)  OV L 17, 21.1.2000., 22. lpp. Regulā grozījumi izdarīti ar 2003. gada Pievienošanās aktu.

(2)  OV L 326, 22.12.2000., 30. lpp.


30.12.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 414/75


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 2037/2006

(2006. gada 21. decembris),

ar ko nosaka standarta vērtības, kas izmantojamas, aprēķinot finansiālo kompensāciju un ar to saistīto avansu par zvejniecības produktiem, kuri izņemti no tirgus 2007. zvejas gadā

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas Dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1999. gada 17. decembra Regulu (EK) Nr. 104/2000 par zivsaimniecības un akvakultūras produktu tirgus kopīgo organizāciju (1), un jo īpaši tās 21. panta 5. un 8. punktu,

tā kā:

(1)

Regula (EK) Nr. 104/2000 paredz izmaksāt finansiālu kompensāciju ražotāju organizācijām, kas noteiktos apstākļos izņem no tirgus minētās regulas I pielikuma A un B daļā uzskaitītos produktus. Šādas finansiālas kompensācijas apjomu ir jāsamazina par standarta vērtību, ja produkti ir domāti citiem mērķiem, nevis lietošanai pārtikā.

(2)

Komisijas 2001. gada 19. decembra Regulā (EK) Nr. 2493/2001 par dažu no tirgus izņemtu zvejniecības produktu realizāciju (2) norādīti veidi, kā realizēt no tirgus izņemtos produktus. Šādu produktu vērtība ir jānosaka standarta līmenī katram no šiem realizācijas veidiem, ņemot vērā vidējos ienākumus, ko no šādas realizācijas varētu iegūt dažādās dalībvalstīs.

(3)

Saskaņā ar 7. pantu Komisijas 2000. gada 15. novembra Regulā (EK) Nr. 2509/2000, kas nosaka sīki izstrādātus noteikumus Padomes Regulas (EK) Nr. 104/2000 piemērošanai attiecībā uz finansiālas kompensācijas piešķiršanu par atsevišķu zivsaimniecības produktu (3) izņemšanu, īpaši noteikumi paredz, ka, ja ražotāju organizācija vai viens no tās dalībniekiem laiž savus produktus pārdošanā citā dalībvalstī, kurā minētais dalībnieks nav atzīts, ir jāinformē iestāde, kas ir atbildīga par finansiālās kompensācijas piešķiršanu. Minētā iestāde ir iestāde dalībvalstī, kurā ražotāju organizācija ir atzīta. Tādēļ atskaitāmajai standarta vērtībai ir jābūt vērtībai, ko piemēro attiecīgajā dalībvalstī.

(4)

Tā pati aprēķina metode ir jāpiemēro finansiālās kompensācijas avansam, kā paredzēts Regulas (EK) Nr. 2509/2000 6. pantā.

(5)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Zvejniecības produktu pārvaldības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

2007. zvejas gadam standarta vērtības, kas izmantojamas, aprēķinot finansiālo kompensāciju un ar to saistīto avansu par zvejniecības produktiem, kurus no tirgus izņēmušas ražotāju organizācijas un kuri ir paredzēti citiem mērķiem, nevis lietošanai pārtikā, kā noteikts Regulas (EK) Nr. 104/2000 21. panta 5. punktā, ir paredzētas šīs regulas pielikumā.

2. pants

Standarta vērtība, kas jāatskaita no finansiālās kompensācijas un ar to saistītā avansa, ir tāda, kādu piemēro dalībvalstī, kurā attiecīgā ražotāju organizācija ir atzīta.

3. pants

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2007. gada 1. janvāra.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2006. gada 21. decembrī

Komisijas vārdā —

Komisijas loceklis

Joe BORG


(1)  OV L 17, 21.1.2000., 22. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar 2003. gada Pievienošanās aktu.

(2)  OV L 337, 20.12.2001., 20. lpp.

(3)  OV L 289, 16.11.2000., 11. lpp.


PIELIKUMS

Standarta vērtības

No tirgus izņemto produktu izmantošana

EUR par tonnu

1.   

Izmantošana pēc to pārstrādes miltos (dzīvnieku barība):

a)   

Clupea harengus sugas siļķes un Scomber scombrus un Scomber japonicus sugas makreles:

Dānija un Zviedrija

60

Apvienotā Karaliste

50

citas dalībvalstis

17

Francija

2

b)   

Crangon crangon sugas garneles un ziemeļgarneles (Pandalus borealis):

Dānija un Zviedrija

0

citas dalībvalstis

10

c)   

citi produkti:

Dānija

40

Zviedrija, Portugāle un Īrija

17

Apvienotā Karaliste

28

citas dalībvalstis

1

2.   

Izmantošana svaigā vai konservētā veidā (dzīvnieku barībai):

a)   

Sardina pilchardus sugas sardīnes un anšovi (Engraulis spp.):

visas dalībvalstis

8

b)   

citi produkti:

Zviedrija

0

Francija

30

citas dalībvalstis

30

3.   

Izmantošana par ēsmu

Francija

45

citas dalībvalstis

20

4.

Izmantošana citiem mērķiem, nevis dzīvnieku barībai

0


30.12.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 414/78


KOMISIJAS DIREKTĪVA 2006/140/EK

(2006. gada 20. decembris),

ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 98/8/EK, lai iekļautu tās I pielikumā aktīvo vielu sulfurilfluorīdu

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 1998. gada 16. februāra Direktīvu 98/8/EK par biocīdo produktu laišanu tirgū (1) un jo īpaši tās 16. panta 2. punkta otro daļu,

tā kā:

(1)

Komisijas 2003. gada 4. novembra Regulā (EK) Nr. 2032/2003 par 10 gadu darba programmas otro fāzi, kas minēta 16. panta 2. punktā Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 98/8/EK par biocīdu laišanu tirgū un ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1896/2000 (2), noteikts novērtējamo aktīvo vielu saraksts to iespējamai iekļaušanai Direktīvas 98/8/EK I, IA vai IB pielikumā. Minētajā sarakstā ir sulfurilfluorīds.

(2)

Saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 2032/2003 sulfurilfluorīds novērtēts atbilstoši Direktīvas 98/8/EK 11. panta 2. punktam izmantošanai koksnes konservantos, kas ir Direktīvas 98/8/EK V pielikumā definētais 8. produktu veids.

(3)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 2032/2003 5. panta 2. punktu par ziņotāju dalībvalsti tika izraudzīta Zviedrija. Saskaņā ar minētās regulas 10. panta 5. un 7. punktu Zviedrija 2005. gada 19. aprīlī ir iesniegusi Komisijai kompetentas iestādes sagatavotu ziņojumu un attiecīgu ieteikumu.