ISSN 1725-5112

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 406

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

49. sējums
2006. gada 30. decembris


Saturs

 

I   Tiesību akti, kuru publicēšana ir obligāta

 

*

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1927/2006 (2006. gada 20. decembris) par Eiropas Globalizācijas pielāgošanas fonda izveidi

 

*

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1928/2006 (2006. gada 20. decembris), ar ko groza Padomes Regulu (EEK) Nr. 571/88 par Kopienas lauku saimniecību struktūras apsekojumu organizēšanu saistībā ar finanšu līdzekļu apjomu laikposmam no 2007. līdz 2009. gadam un maksimālo Kopienas ieguldījumu Bulgārijai un Rumānijai

 

*

Padomes Regula (EK) Nr. 1929/2006 (2006. gada 23. oktobris), ar ko īsteno Nolīgumu vēstuļu apmaiņas veidā starp Eiropas Kopienu un Urugvaju atbilstīgi 1994. gada Vispārējās vienošanās par tarifiem un tirdzniecību (VVTT) XXIV panta 6. punktam un ar ko groza I pielikumu Regulai (EEK) Nr. 2658/87 par tarifu un statistikas nomenklatūru un kopējo muitas tarifu

 

*

Padomes Regula (EK) Nr. 1930/2006 (2006. gada 20. decembris) ar ko groza I pielikumu Regulai (EEK) Nr. 2658/87 par tarifu un statistikas nomenklatūru un kopējo muitas tarifu

 

 

II   Tiesību akti, kuru publicēšana nav obligāta

 

 

Padome

 

*

2006/997/EK:Padomes Lēmums (2006. gada 23. oktobris), lai noslēgtu Nolīgumu vēstuļu apmaiņas veidā starp Eiropas Kopienu un Urugvaju

Nolīgums vēstuļu apmaiņas veidā starp Eiropas Kopienu un Urugvaju par koncesiju izmaiņām grafikos, kas attiecas uz Čehijas Republiku, Igaunijas Republiku, Kipras Republiku, Latvijas Republiku, Lietuvas Republiku, Ungārijas Republiku, Maltas Republiku, Polijas Republiku, Slovēnijas Republiku un Slovākijas Republiku saistībā ar šo valstu, pievienošanos Eiropas Kopienai

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.


I Tiesību akti, kuru publicēšana ir obligāta

30.12.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 406/1


EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (EK) Nr. 1927/2006

(2006. gada 20. decembris)

par Eiropas Globalizācijas pielāgošanas fonda izveidi

EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu, jo īpaši 159. panta trešo daļu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu,

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu (1),

ņemot vērā Reģionu komitejas atzinumu (2),

saskaņā ar 251. pantā noteikto procedūru (3),

tā kā:

(1)

Lai gan globalizācijai ir pozitīva ietekme uz izaugsmi, nodarbinātību un labklājību, kā arī uz nepieciešamību ar strukturālām izmaiņām vēl vairāk palielināt Eiropas konkurētspēju, tā var radīt arī negatīvas sekas dažu nozaru vismazāk aizsargātajiem un vismazāk kvalificētajiem darbiniekiem. Tādēļ ir lietderīgi izveidot Eiropas Globalizācijas pielāgošanas fondu (še turpmāk – “EGF”), kas pieejams visām dalībvalstīm un ar ko Kopiena varēs izrādīt savu solidaritāti darbiniekiem, kurus ietekmējusi atlaišana, kas ir pasaules tirdzniecības modeļa izmaiņu rezultāts.

(2)

Ir jāsaglabā Eiropas vērtību sistēma un jāveicina godīga ārējā tirgus attīstība. Globalizācijas negatīvo ietekmi pirmām kārtām jāmazina ar stabilu ilgtermiņa Kopienas tirdzniecības politikas stratēģiju, kuras mērķis ir augstu pasaules sociālo un ekoloģisko standartu ievērošanu. EGF sniegtajai palīdzībai būtu jābūt dinamiskai un spējīgai pielāgoties nepārtraukti mainīgajiem un bieži vien neparedzamajiem tirgus apstākļiem.

(3)

EGF būtu jāsniedz īpašs vienreizējs finansiāls pabalsts, kas atvieglotu reintegrāciju nodarbinātībā darbiniekiem reģionos, nozarēs, teritorijās vai darba tirgus reģionos, kuri cieš no ievērojamiem ekonomikas traucējumiem. EGF jāveicina uzņēmējdarbība, piemēram, piešķirot mikrokredītus vai izveidojot sadarbības projektus.

(4)

Rīcība atbilstīgi šai regulai būtu jānosaka stingri atbilstīgi iejaukšanās kritērijiem, kas attiecas uz ekonomikas izvietojuma mērogu un ietekmi un konkrēto nozari vai ģeogrāfisko rajonu, lai nodrošinātu, ka EGF finansiālie pabalsti tiek koncentrēti uz darba ņēmējiem Kopienas vissmagāk skartajos reģionos un tautsaimniecības nozarēs. Tie ne vienmēr ir atrodas vienā dalībvalstī. Izņēmuma gadījumos dalībvalstis var iesniegt kopīgus pieprasījumus EGF palīdzībai.

(5)

EGF darbībai jābūt saskaņotai un salīdzināmai ar pārējo Kopienas politiku un jāatbilst tās acquis, jo īpaši strukturālo fondu intervencēm, vienlaikus sniedzot reālu ieguldījumu Kopienas sociālajā politikā.

(6)

Iestāžu nolīgums par budžeta disciplīnu un pareizu finanšu pārvaldību, ko 2006. gada 17. maijā pieņēma Eiropas Parlaments, Padome un Komisija (4) (Iestāžu nolīgums) ir saistošs no 2007. gada 1. janvāra, un tā 28. punkts nosaka Eiropas Globalizācijas pielāgošanas fonda budžeta apjomu.

(7)

Par konkrētu darbību, ko finansē saskaņā ar šo regulu, nevar saņemt finansiālu palīdzību, izmantojot citus Kopienas finanšu instrumentus. Taču saskaņošana ar pašreizējiem vai plānotiem modernizācijas un pārveidošanas pasākumiem reģionālajā attīstībā ir nepieciešama, lai gan šāda saskaņošana nedrīkst radīt paralēlas vai papildu vadības struktūras darbībai, kuru finansē EGF.

(8)

Lai atvieglotu regulas īstenošanu, līdzekļiem ir jābūt pieejamiem no dienas, kad dalībvalsts sāk sniegt individualizētus pakalpojumus skartajiem darbiniekiem. Ir jānosaka termiņa ierobežojumi EGF finansējuma izmantošanai, kas atspoguļo vajadzību pēc efektīvas rīcības, kas īpaši vērsta uz reintegrāciju nodarbinātībā.

(9)

Saskaņā ar Padomes 2002. gada 25. jūnija Regulu (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu kopbudžetam (5), dalībvalstij jāsaglabā arī atbildība par palīdzības īstenošanu un par to darbību pārvaldību un kontroli, kuras atbalsta ar Kopienas finansējumu. Dalībvalstij jāsniedz pārskats par saņemtā finansiālā pabalsta izlietojumu.

(10)

Dublinā izvietotais Eiropas Novērošanas centrs pārmaiņu jautājumos var sniegt Eiropas Komisijai un attiecīgajai dalībvalstīj kvalitatīvas un kvantitatīvas analīzes, lai palīdzētu novērtēt EGF fondu pieprasījumus.

(11)

Tā kā dalībvalstis nespēj pilnībā sasniegt paredzētās darbības mērķus un paredzētās darbības apjoma vai rezultātu dēļ tos var vieglāk sasniegt Kopienas mērogā, tad Kopiena var noteikt pasākumus saskaņā ar subsidiaritātes principu, kā izklāstīts Līguma 5. pantā. Saskaņā ar minētajā pantā noteikto proporcionalitātes principu šī regula nosaka tikai to, kas vajadzīgs minēto mērķu sasniegšanai,

(12)

Tā kā EGF īstenošanas laiks sakrīt ar 2007. gada 1. janvāra – 2013. gada 31. decembra finanšu shēmas ilgumu, atbalstam ar tirdzniecību saistīto izmaiņu dēļ atlaistajiem darbiniekiem ir jābūt pieejamam no 2007. gada 1. janvāra,

IR PIEŅĒMUŠI ŠO REGULU.

1. pants

Priekšmets un darbības joma

1.   Lai veicinātu ekonomisko izaugsmi un radītu vairāk darba vietu Eiropas Savienībā, ar šo regulu izveido EGF, kas ļaus Kopienai sniegt atbalstu darbiniekiem, kuri atlaisti tādēļ, ka globalizācijas dēļ ir notikušas lielas strukturālas izmaiņas pasaules tirdzniecības modeļos, ja šīs izmaiņas ievērojami negatīvi ietekmē reģionālo vai vietējo ekonomiku.

Tā īstenošanas laiks sakrīt ar 2007. gada janvāra – 2013. gada decembra finanšu shēmas ilgumu.

2.   Šī regula nosaka EGF darbības noteikumus, lai atvieglotu reintegrāciju nodarbinātībā tiem darbiniekiem, kuri atlaisti ar tirdzniecību saistīto izmaiņu rezultātā.

2. pants

Intervences kritēriji

EGF finansiālās iemaksas veiks gadījumos, kad lielas strukturālas izmaiņas pasaules tirdzniecības modelī noved pie nopietniem ekonomikas traucējumiem, piemēram, ievērojamas importa palielināšanās, ES tirgus daļas straujas samazināšanās attiecīgajā nozarē, ekonomikas pārvietošanās uz trešām valstīm, kas izraisa:

a)

vismaz 1 000 štata vietu samazināšanu 4 mēnešu laikā uzņēmumā, kas atrodas dalībvalstī, ieskaitot darbiniekus, ko atlaiž piegādes uzņēmumos vai pakārtotās ražošanas uzņēmumos, vai

b)

vismaz 1 000 štata vietu samazināšanu 9 mēnešu laikā, jo īpaši mazajos un vidējos uzņēmumos NUTS II viena reģiona vai divu kaimiņu reģionu NACE 2. nozarē,

c)

Mazā darba tirgū vai izņēmuma gadījumos, kurus pienācīgi pamato attiecīgā(-s) dalībvalsts(-is), EGF ieguldījuma pieprasījumus var uzskatīt par atbilstīgiem, lai arī pilnībā nav izpildīti a) un b) apakšpunkta nosacījumi, ja štata vietu samazināšana īpaši negatīvi ietekmēs nodarbinātību un vietējo ekonomiku. Izņēmuma gadījumos ieguldīto līdzekļu apjoms nedrīkst pārsniegt 15 % no EGF gada izdevumiem.

3. pants

Piemērotas darbības

Atbilstīgi šai regulai var sniegt finansiālu ieguldījumu aktīvos darba tirgus pasākumos, kas ir daļa no saskaņotās individualizēto pakalpojumu paketes attiecīgo atlaisto darbinieku reintegrēšanai darba tirgū, ieskaitot:

a)

atbalsts darba meklēšanā, profesionālā orientācija, individuāli pielāgota apmācība un pārkvalifikācija, tostarp IKT prasmju iegūšana un iegūtās pieredzes dokumentāla apliecināšana, pārcelšanas atbalsts un uzņēmējdarbības veicināšana vai atbalsts pašnodarbinātībai,

b)

īpaši ierobežota termiņa pasākumi, piemēram, darba meklētāja pabalsti, pārcelšanās pabalsti vai pabalsti cilvēkiem, kas piedalās mūžizglītības programmās un apmācībā;

c)

veicināšanas pasākumi jo īpaši attiecībā uz neizdevīgākā situācijā esošiem vai gados vecākiem darba ņēmējiem, lai tie paliktu vai atgrieztos darba tirgū.

EGF nesedz pasīvus sociālās aizsardzības pasākumus.

Pēc dalībvalsts iniciatīvas ar EGF var finansēt sagatavošanas, pārvaldības, informēšanas un reklāmas pasākumus, kā arī fonda īstenošanas kontroles pasākumus.

4. pants

Finansiālā ieguldījuma veids

Komisija piešķir finansiālu pabalstu viena maksājuma veidā, kurš īstenojams dalītās vadības sistēmā starp dalībvalstīm un Komisiju, atbilstoši Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 53. panta 1. punkta b) daļai un 5. un 6. punktam.

5. pants

Pieteikumi

1.   Dalībvalstij jāiesniedz Komisijā pieteikums pabalsta saņemšanai no EGF 10 nedēļu laikā no dienas, kad ir parādījušies 2. pantā minētie nosacījumi EGF mobilizēšanai. Šo pieteikumu dalībvalsts (- is) var turpmāk papildināt.

2.   Pieteikumā jāietver šāda informācija:

a)

pamatota analīze par saistību starp plānotu atlaišanu un lielām strukturālām izmaiņām pasaules tirdzniecības modeļos un atlaisto skaita pierādījums; paskaidrojums par atlaišanas neparedzēto raksturu;

b)

to uzņēmumu identifikācija, kuri atlaiž darbiniekus (valsts vai starptautiski), piegādes uzņēmumi vai pakārtotās ražošanas uzņēmumi, nozares, darbinieku mērķa kategorijas;

c)

attiecīgās teritorijas un tās iestāžu, kā arī citu ieinteresēto pušu raksturojums un sagaidāmā atlaišanas ietekme uz nodarbinātību vietēji, reģionā vai valstī;

d)

saskaņota individualizēto pakalpojumu pakete, kas jāfinansē, un tās paredzamo izmaksu sadalījums, ieskaito tās papildināmību ar struktūrfondu finansētām darbībām, kā arī informāciju par darbībām, kas ir obligātas saskaņā ar valsts tiesību aktiem vai atbilstīgi koplīgumiem;

e)

diena (-s), kad tika uzsākta individualizētu pakalpojumu sniegšana skartajiem darbiniekiem vai plānots to sākt;

f)

procedūras, kādas ievēro, apspriežoties ar sociālajiem partneriem;

g)

iestāde, kas atbild par vadību un finansiālo kontroli atbilstīgi 18. pantam.

3.   Ņemot vērā dalībvalsts, reģiona, sociālo partneru un uzņēmumu, kas iesaistīti atbilstīgi valsts likumiem vai kolektīvajiem līgumiem, īstenotos pasākumus un pievēršot īpašu uzmanību darbībām, ko finansē Eiropas Sociālais fonds (ESF), informācijai, kas minēta 2. pantā, jāietver kopsavilkums par valsts iestādes un attiecīgo uzņēmumu veiktajiem un plānotajiem pasākumiem, ieskaitot to izmaksu novērtējumu.

4.   Attiecīgā(-s) dalībvalsts(-is) sniedz tādu statistikas un citu informāciju visatbilstošākajā teritoriālajā līmenī, kādu Komisija pieprasa, lai novērtētu intervences kritēriju izpildi.

5.   Pamatojoties uz 2. pantā minēto informāciju un jebkuru citu attiecīgās dalībvalsts vai dalībvalstu iesniegto informāciju, Komisija, apspriežoties ar dalībvalsti, novērtēs, vai ir izpildīti šīs regulas noteikumi par finansiālā ieguldījuma sniegšanu.

6. pants

Papildināmība, atbilstība un koordinācija

1.   EGF palīdzība neaizvieto darbību, par ko atbild uzņēmumi atbilstīgi valsts likumiem vai kolektīvajiem līgumiem.

2.   EGF palīdzība papildina dalībvalstu darbību valsts, reģionālā vai vietējā līmenī, tostarp tos pasākumus, kuriem līdzfinansējumu saņem no struktūrfondiem.

3.   EGF palīdzība izrādīs solidaritāti un sniegs atbalstu individuāliem darba ņēmējiem, kuri atlaisti tādēļ, ka ir notikušas lielas strukturālas izmaiņas pasaules tirdzniecības modeļos. EGF nefinansēs uzņēmumu vai nozaru pārstrukturēšanu.

4.   Atbilstoši saviem pienākumiem Komisija un dalībvalstis nodrošina Kopienas fondu palīdzības koordināciju.

5.   Dalībvalstis nodrošina, ka konkrētā darbība, kas saņem EGF palīdzību, nesaņem palīdzību no citiem Kopienas finanšu instrumentiem.

7. pants

Sieviešu un vīriešu līdztiesība un nediskriminēšana

Komisija un dalībvalstis nodrošina, ka vīriešu un sieviešu līdztiesība un dzimumu perspektīvas integrācija tiek veicināta dažādos EGF īstenošanas posmos. Komisija un dalībvalstis veic piemērotus pasākumus, lai novērstu jebkādu diskrimināciju pēc dzimuma, rases, tautības, reliģijas vai ticības, invaliditātes, vecuma vai dzimumorientācijas EGF īstenošanas dažādajos posmos un jo īpaši attiecībā uz piekļuvi tam.

8. pants

Tehniskā palīdzība pēc Komisijas iniciatīvas

1.   Pēc Komisijas iniciatīvas EGF var izmantot uzraudzības, informācijas, administratīvā un tehniskā atbalsta, revīzijas, kontroles un novērtēšanas pasākumiem, kas nepieciešami regulas īstenošanai, bet ne vairāk kā 0,35 % no tajā gadā pieejamajiem finanšu resursiem.

2.   Šādus uzdevumus veic saskaņā ar Regulu (EK, Euratom) Nr. 1605/2002, kā arī ar tās īstenošanas noteikumiem, kas attiecas uz šo budžeta izpildes veidu.

9. pants

Informācija un publicitāte

1.   Dalībvalstis sniedz informāciju un publicē finansētos pasākumus. Informācija jāadresē attiecīgajiem darbiniekiem, vietējām un reģionālām atbildīgajām iestādēm, sociālajiem partneriem, plašsaziņas līdzekļiem un plašai sabiedrībai. Tai jāizceļ Kopienas loma un jānodrošina, ka ir redzams EGF ieguldījums.

2.   Komisija internetā izveido tīmekļa vietni, visās Kopienas valodās sniedzot informāciju par EGF, kā arī norādījumus par pieprasījumu iesniegšanu, jaunāko informāciju par apstiprinātajiem un noraidītajiem pieprasījumiem un uzsverot budžeta lēmējinstitūcijas lomu.

10. pants

Finansiālā ieguldījuma noteikšana

1.   Komisija, pamatojoties uz atbilstīgi 5. panta 5. punktam veikto novērtējumu, jo īpaši ņemot vērā atbalstāmo darba ņēmēju skaitu, piedāvātos pasākumus un novērtētās izmaksas, cik ātri iespējams aprēķina finansiālo ieguldījumu un izsaka priekšlikumu par tā apjomu, ko vajadzības gadījumā varētu sniegt pieejamo resursu robežās.

Apjoms nedrīkst pārsniegt 50 % no kopējām novērtētām izmaksām, kas minētas 5. panta 2. punkta d) apakšpunktā.

2.   Ja, pamatojoties uz novērtējumu, kas veikts atbilstīgi 5. panta 5. punktam, Komisija ir secinājusi, ka, atbilstīgi šai regulai, ir izpildīti nosacījumi finansiālajam ieguldījumam, tā nekavējoties uzsāk 12. pantā izklāstīto procedūru.

3.   Ja, pamatojoties uz novērtējumu, kas veikts atbilstīgi 5. panta 5. punktam, Komisija ir secinājusi, ka, atbilstīgi šai regulai, nav izpildīti nosacījumi finansiālajam ieguldījumam, tā cik ātri iespējams paziņo attiecīgajai dalībvalstij.

11. pants

Tiesības uz attaisnoto izdevumu segšanu

Tiesības segt izdevumus no EGF ir no dienas(-ām), kad dalībvalsts sāk sniegt individualizētos pakalpojumus skartajiem darbiniekiem, kā noteikts 5. panta 2. punkta e) apakšpunktā.

12. pants

Budžeta procedūra

1.   EGF pasākumiem jābūt saskaņā ar Iestāžu nolīguma 28. punktu un ar jebkādiem šā punkta grozījumiem.

2.   EGF paredzētās apropriācijas iekļauj Eiropas Savienības vispārējā budžetā kā uzkrājumu, izmantojot parasto budžeta procedūru, tiklīdz Komisija ir noteikusi pietiekamas rezerves un/vai atcēlusi saistības.

3.   Ja Komisija ir secinājusi, ka finansiālās iemaksas jāveic no EGF, tā iesniedz budžeta lēmējinstitūcijai priekšlikumu apstiprināt apropriācijas, kas atbilst apjomam, kas noteikts atbilstīgi 10. pantam un prasību pārcelt šo līdzekļu apjomu uz EGF budžeta pozīciju. Priekšlikumus var sadalīt porcijās.

Pārcelšanu EGF vajadzībām veic atbilstīgi Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 24. panta 4. punktam.

4.   Priekšlikumā atbilstīgi 1. pantam jāiekļauj:

a)

novērtējums, kas veikts atbilstīgi 5. panta 5. punktam, līdz ar informācijas kopsavilkumu, uz kura pamatojas novērtējums.

b)

pierādījumus, ka izpildītas 2. un 6. pantā noteiktās prasības;

c)

priekšlikumā minētās summas pamatojums.

5.   Iesniedzot priekšlikumu, Komisija vienlaikus uzsāk trialoga procedūru, ja nepieciešams, vienkāršotā formā, lai panāktu abu budžeta lēmējiestāžu vienošanos par EGF izmantošanu un vajadzīgo līdzekļu apjomu.

6.   Katru gadu 1. septembrī vismaz vienai ceturtdaļai no EGF maksimālā gada apjoma ir jāpaliek pieejamai līdz gada beigām parādījušos vajadzību segšanai.

7.   Kad budžeta lēmējinstitūcija asignējumus piešķīrusi, Komisija pieņem lēmumu par finansiālo iemaksu.

13. pants

Maksājumi un finansiālā ieguldījuma izmantošana

1.   Pēc lēmuma pieņemšanas atbilstīgi 12. panta 3. punktam Komisija principā 15 dienu laikā vienā maksājumā izmaksā dalībvalstij finansiālo iemaksu.

2.   Dalībvalsts izmanto finansiālo iemaksu, kā arī visus nopelnītos procentus 12 mēnešu laikā no piemērošanas dienas atbilstīgi 5. pantam.

14. pants

Euro izmantošana

Pieteikumos, lēmumos par finansiālo iemaksu un atskaitēs atbilstīgi šai regulai, kā arī citos saistītos dokumentos visi apjomi jāizsaka euro.

15. pants

Nobeiguma ziņojums un noteikumi

1.   Ne vēlāk kā sešus mēnešus pēc 13. panta 2. punktā minētā termiņa beigām attiecīgajai dalībvalstij jāiesniedz Komisijai pārskats par finansiālo iemaksu izmantojumu, ieskaitot informāciju par pasākumu veidu un galvenajiem rezultātiem, kā arī deklarāciju, kur attaisnoti izdevumi, un norādīti, ja bijuši, papildu pasākumi tiem, ko finansē ESF.

2.   Ne vēlāk kā sešus mēnešus pēc tam, kad Komisija saņēmusi visu 1. punktā pieprasīto informāciju, tā izbeidz finansiālās iemaksas no EGF.

16. pants

Gada pārskats

1.   Pirmo reizi 2008. gadā un katru gadu līdz 1. jūlijam Komisija iesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei kvantitatīvu un kvalitatīvu pārskatu par darbībām, kas iepriekšējā gadā veiktas saskaņā ar šo regulu. Šajā pārskatā galvenokārt koncentrējas uz EGF sasniegtajiem rezultātiem un jo īpaši ietver informāciju, kas saistīta ar iesniegtajiem pieprasījumiem, pieņemtajiem lēmumiem, finansētajiem pasākumiem, tostarp to, kā tie papildina strukurālo fondu, jo īpaši ESF, finansētās darbības, un piešķirtās finansiālās palīdzības izbeigšanu. Turklāt tajā dokumentē pieprasījumus, kurus noraidīja nepietiekama apriopriāciju apjoma vai neatbilstības dēļ.

2.   Pārskatu informācijas nolūkos nosūtīs Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai, Reģionu komitejai un sociālajiem partneriem.

17. pants

Novērtēšana

1.   Komisija pēc savas iniciatīvas un ciešā sadarbībā ar dalībvalstīm veic:

a)

starpposma izvērtēšanu par to rezultātu efektivitāti un stabilitāti, kuri sasniegti līdz 2011. gada 31. decembrim;

b)

ex-post novērtēšanu līdz 2014. gada 31. decembrim ar ārējo ekspertu palīdzību, lai noteiktu EGF ietekmi un tā pievienoto vērtību.

2.   Novērtējuma rezultātus informācijas nolūkos nosūtīs Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai, Reģionu komitejai un sociālajiem partneriem.

18. pants

Vadība un finanšu kontrole

1.   Neietekmējot Komisijas atbildību par Eiropas Kopienu kopbudžeta izpildi, dalībvalstis pirmās uzņemas atbildību par EGF atbalstīto darbību vadību un darbību finansiālo kontroli. Šajā nolūkā veicamie pasākumi ietver:

a)

apstiprinājumu, ka vadības un kontroles pasākumi ir izveidoti un tiek īstenoti tā, lai nodrošinātu, ka Kopienas fondus izmanto efektīvi un pareizi, saskaņā ar racionālas finanšu vadības principiem;

b)

apstiprinājumu, ka finansētās darbības pienācīgi īstenotas;

c)

nodrošinājumu, ka izdevumi pamatojas uz pārbaudāmiem apliecinošajiem dokumentiem, tie ir pareizi un patiesi;

d)

trūkumu novēršanu, atrašanu un labošanu, kā noteikts Regulas (EK) Nr. 1083/2006 (2006. gada 11. jūlijs), ar ko paredz vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu un atceļ Regulu (EK) Nr. 1260/1999 (6) 70. pantā, un nepienācīgi izmaksāto summu atgūšanu kopā ar procentiem par novēlotiem maksājumiem saskaņā ar to pašu pantu. Par tiem pienācīgā laikā jāziņo Komisijai un jāinformē Komisiju par progresu administratīvajos un juridiskajos jautājumos.

2.   Dalībvalstij jāveic vajadzīgās finansiālās korekcijas, ja novēroti trūkumi. Korekcijas izpaužas kā visu Kopienas iemaksu vai to daļas atcelšana. Dalībvalstij jāatgūst visas summas, kas zaudētas atklāto trūkumu rezultātā, jāatmaksā tās Komisijai un, ja attiecīgā dalībvalsts summu laikus neatmaksā, tad automātiski piemēro procentus.

3.   Komisija atbild par Eiropas Kopienu kopbudžeta izpildi, tā spers vajadzīgos soļus, kas apliecina, ka finansētās darbības ir īstenotas, vadoties pēc veselīgas un efektīvas finanšu vadības principiem, atbilstīgi Regulai (EK, Euratom) Nr. 1605/2002. Katras dalībvalsts pienākums ir nodrošināt, lai tai būtu vienmērīgi darbojošās vadības un kontroles sistēmas; Komisija pārliecinās, ka šādas sistēmas pastāv.

Ar šādu nolūku, neskarot Revīzijas palātas pilnvaras vai dalībvalsts veiktās pārbaudes atbilstīgi valsts likumiem, Komisijas ierēdņi vai darbinieki var veikt pārbaudes uz vietas, ieskaitot paraugu ņemšanu, par fonda finansētajiem pasākumiem, brīdinot par to vismaz vienu darba dienu iepriekš. Komisija paziņo attiecīgajai dalībvalstij, lai tā varētu dabūt visu vajadzīgo palīdzību. Attiecīgās dalībvalsts ierēdņi vai darbinieki var piedalīties šajās pārbaudēs.

4.   Dalībvalsts nodrošina, ka visi izdevumus apliecinošie dokumenti glabājas Komisijai un Revīzijas palātai pieejami trīs gadus pēc EGF finansiālo iemaksu izbeigšanas.

19. pants

Finansiālo iemaksu atmaksāšana

1.   Gadījumos, kad kopējā pasākuma izmaksu summa ir mazāka par provizorisko summu, kas paziņota saskaņā ar 12. pantu, Komisija var pieprasīt, lai dalībvalsts atmaksā attiecīgo saņemto finansiālo iemaksu summu.

2.   Ja dalībvalsts nav izpildījusi saistības, kas noteiktas lēmumā par finansiālo pabalstu, Komisija var spert vajadzīgos soļus, lai pieprasītu, lai saņēmējvalsts atmaksā visu saņemto finansiālo iemaksu summu vai daļu no tās.

3.   Pirms lēmuma pieņemšanas saskaņā ar 1. vai 2. punktu Komisija veic piemērotu lietas pārbaudi un īpaši paredz noteiktu termiņu, kurā dalībvalsts var iesniegt piezīmes.

4.   Ja pēc vajadzīgo apliecinājumu saņemšanas Komisija secina, ka dalībvalsts neizpilda savas saistības atbilstīgi 18. panta 1. punktam, ja nav panākta vienošanās un dalībvalsts nav Komisijas dotajā laikā veikusi korekcijas, un ņemot vērā dalībvalsts paskaidrojumus, Komisija trīs mēnešu laikā pēc minētā termiņa beigām izlemj veikt vajadzīgās finansiālās korekcijas, atceļot visus vai daļu no fonda pabalstiem šim pasākumam. Jebkura summa, kas zaudēta atklāto trūkumu rezultātā, ir jāatgūst, un ja attiecīgā dalībvalsts summu laikus neatmaksā, tad automātiski piemēro procentus.

20. pants

Klauzula par pārskatīšanu

Pamatojoties uz 16. punktā minēto pirmo ikgadējo pārskatu, Eiropas Parlaments un Padome, pamatojoties uz Komisijas priekšlikumu, var pārskatīt šo regulu, lai nodrošinātu, ka EGF ievēro solidaritātes mērķus un tās noteikumi pienācīgi ievēro visu dalībvalstu ekonomiskās, sociālās un teritoriālās iezīmes.

Eiropas Parlaments un Padome jebkurā gadījumā pārskata šo Regulu līdz 2013. gada 31. decembrim.

21. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2007. gada 1. janvāra.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2006. gada 20. decembris.

Eiropas Parlamenta vārdā -

priekšsēdētājs

J. BORRELL FONTELLES

Padomes vārdā -

priekšsēdētājs

J. KORKEAOJA


(1)  Atzinums sniegts 2006. gada 13. septembrī (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts).

(2)  Atzinums sniegts 2006. gada 11. oktobrī (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts).

(3)  Eiropas Parlamenta 2006. gada 13. decembra Atzinums (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts) un Padomes 2006. gada 19. decembra Lēmums.

(4)  OV C 139, 14.6.2006., 1. lpp

(5)  OV L 248, 16.9.2002, 1. lpp.

(6)  OV L 210, 31.7.2006., 25. lpp.


30.12.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 406/7


EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (EK) Nr. 1928/2006

(2006. gada 20. decembris),

ar ko groza Padomes Regulu (EEK) Nr. 571/88 par Kopienas lauku saimniecību struktūras apsekojumu organizēšanu saistībā ar finanšu līdzekļu apjomu laikposmam no 2007. līdz 2009. gadam un maksimālo Kopienas ieguldījumu Bulgārijai un Rumānijai

EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu un jo īpaši tā 285. panta 1. punktu,

ņemot vērā Bulgārijas un Rumānijas Pievienošanās aktu un jo īpaši tā 56. pantu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu,

saskaņā ar Līguma 251. pantā noteikto kārtību (1),

tā kā:

(1)

Padomes Regulā (EEK) Nr. 571/88 (2) ir paredzēts atlīdzināt dalībvalstīm summu, kas nepārsniedz maksimālo summu par apsekojumu, kā ieguldījumu radušos izdevumu segšanai.

(2)

Lai veiktu lauku saimniecību struktūras apsekojumus, būs vajadzīgs ievērojams Kopienas un dalībvalstu finansējums, lai izpildītu Kopienas iestāžu izvirzītās prasības informācijai.

(3)

Ņemot vērā Bulgārijas un Rumānijas pievienošanos un 2007. gadā veicot lauku saimniecību struktūras apsekojumus šajās jaunajās dalībvalstīs, ir jāparedz maksimālais Kopienas ieguldījums par apsekojumu; šis pielāgojums ir vajadzīgs pievienošanās dēļ, jo tas nav paredzēts Pievienošanās aktā.

(4)

Šajā regulā ir paredzēts finansējums atlikušajam programmas laikposmam, kas budžeta lēmējinstitūcijai ir galvenā atsauce ikgadējās budžeta procedūras laikā Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas Iestāžu nolīguma (2006. gada 17. maijs) par budžeta disciplīnu un pareizu finanšu pārvaldību (3) 37. punkta nozīmē,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas 14. panta regulu (EEK) Nr. 571/88 groza šādi:

1.

1. punkta pirmajai daļai pievieno šādus ievilkumus:

“—

EUR 2 000 000 Bulgārijai un Rumānijai.

EUR 2 000 000 Rumānijai.”

2.

1. punkta trešo, ceturto un piekto daļu aizstāj ar šādu:

“Finansējumu šīs programmas īstenošanai, ieskaitot apropriācijas, kas vajadzīgas Eurofarm projekta vadīšanai, 2007.–2009. gadam nosaka EUR 20 400 000 apmērā.

Gada apropriācijas apstiprina budžeta lēmējinstitūcija finanšu plāna robežās.”

2. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Tās 1. panta 1. punktu piemēro no 2007. gada 1. janvāra.

Šī regula uzliek saistības kopumā un tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2006. gada 20. decembris.

Eiropas Parlamenta vārdā -

priekšsēdētājs

J. BORRELL FONTELLES

Padomes vārdā -

priekšsēdētājs

J. KORKEAOJA


(1)  Eiropas Parlamenta 2006. gada 12. decembra Atzinums (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts) un Padomes 2006. gada 20. decembra Lēmums.

(2)  OV L 56, 2.3.1988., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 204/2006 (OV L 34, 7.2.2006., 3. lpp.).

(3)  OV C 139, 14.6.2006., 1. lpp.


30.12.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 406/8


PADOMES REGULA (EK) NR. 1929/2006

(2006. gada 23. oktobris),

ar ko īsteno Nolīgumu vēstuļu apmaiņas veidā starp Eiropas Kopienu un Urugvaju atbilstīgi 1994. gada Vispārējās vienošanās par tarifiem un tirdzniecību (VVTT) XXIV panta 6. punktam un ar ko groza I pielikumu Regulai (EEK) Nr. 2658/87 par tarifu un statistikas nomenklatūru un kopējo muitas tarifu

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu un jo īpaši tā 133. pantu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu,

tā kā:

(1)

Ar Padomes Regulu (EEK) Nr. 2658/871 (1) ir izveidota preču nomenklatūra, turpmāk– “Kombinētā nomenklatūra”, kā arī noteiktas kopējā muitas tarifa līgtās nodokļu likmes.

(2)

Ar Lēmumu 2006/997/EK (... gada ...) (2), lai noslēgtu Nolīgumu vēstuļu apmaiņas veidā starp Eiropas Kopienu un Urugvaju, Padome Kopienas vārdā ir apstiprinājusi iepriekš minēto nolīgumu nolūkā noslēgt sarunas, kas sāktas saskaņā ar VVTT 1994 XXIV panta 6. punktu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (EEK) Nr. 2658/87 I pielikuma trešās daļas III sadaļas 7. pielikumu (PTO kvotas, ko var atklāt Kopienas kompetentās iestādes) attiecība uz KN kodu 0201 30 00 groza šādi:

1)

definīciju tarifa likmes kvotai attiecībā uz 4 000 tonnām “Atkaulota augstākā labuma gaļa, svaiga, dzesināta vai saldēta, kas atbilst šādai definīcijai: īpašas vai labas kvalitātes liellopu gaļas izcirtņi, kas iegūti no tikai ganībās ganītiem lopiem, kuru kaušanas dzīvsvars nepārsniedz 460 kilogramus; tie ir īpaši izcirtņi kartona kārbā special boxed beef. Uz šiem izcirtņiem var būt burti “sc” (special cuts, īpaši izcirtņi)” aizstāj ar šādu tekstu:

“Atkaulota augstākā labuma liellopu gaļa, svaiga, dzesināta vai saldēta”;

2)

sadaļā “Citi noteikumi un nosacījumi” iekļauj šādus tekstu: “Piegādātājvalsts: Urugvaja”.

2. pants

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Luksemburgā, 2006. gada 23. oktobris.

Padomes vārdā —

priekšsēdētājs

J.-E. ENESTAM


(1)  OV L 256, 7.9.1987., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1758/2006 (OV L 335, 1.12.2006., 1. lpp.).

(2)  Skatīt šā Oficiālā Vēstneša 10. lpp.


30.12.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 406/9


PADOMES REGULA (EK) Nr. 1930/2006

(2006. gada 20. decembris)

ar ko groza I pielikumu Regulai (EEK) Nr. 2658/87 par tarifu un statistikas nomenklatūru un kopējo muitas tarifu

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu un jo īpaši tā 26. pantu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu,

tā kā:

(1)

Ņemot vērā Urugvajas kārtas sarunas, Padomes Regulas (EEK) Nr. 2658/87 (1) I pielikumā iekļautajā kombinētajā nomenklatūrā (KN) tika paredzēts atbrīvot no muitas nodokļa farmācijas produktus, kuri ietverti KN 30. nodaļā.

(2)

Sterilus absorbējošos vai neabsorbējošos ķirurģijas un stomatoloģijas līdzekļus asiņošanas apturēšanai un ierīces, kas paredzētas stomas šķidruma savākšanai, pašlaik klasificē dažādās KN nodaļās, un tiem piemēro 6,5 % muitas nodokli. Tomēr pēc 2007. gada 1. janvāra tie klasificējami KN 30. nodaļā, ņemot vērā nomenklatūras grozījumus, ko pielikuma veidā pievienoja Starptautisko preču aprakstīšanas un kodēšanas harmonizētās sistēmas konvencijai, kas pieņemta saskaņā ar Muitas sadarbības padomes 2004. gada 26. jūnija ieteikumu.

(3)

Ņemot vērā sabiedrības veselības apsvērumus, Kopienas interesēs ir autonomi attiecināt KN 30. nodaļā ietvertajiem farmācijas produktiem paredzēto atbrīvojumu no muitas nodokļa arī uz šiem produktiem. Tas būtu izdarāms, uz nenoteiktu laiku atliekot nodokļu piemērošanu.

(4)

Tādēļ būtu attiecīgi jāgroza Regula (EEK) Nr. 2658/87.

(5)

Tā kā šajā regulā paredzētais grozījums ir jāpiemēro no tās pašas dienas, kad jāpiemēro 2007. gada KN, kas noteikta Regulā (EK) Nr. 1549/2006 (2), šai regulai būtu jāstājas spēkā nekavējoties un to piemēro no 2007. gada 1. janvāra.

(6)

Ņemot vērā šīs regulas ekonomisko svarīgumu, ir jābalstās uz steidzamības pamatojumu, kas paredzēts I.3 punktā Protokolā par valstu parlamentu nozīmi Eiropas Savienībā, kurš pievienots Līgumam par Eiropas Savienību un Eiropas Kopienu dibināšanas līgumiem,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Padomes Regulas (EEK) Nr. 2658/87 I pielikuma otrās daļas 30. nodaļas VI sadaļu (Muitas nodokļu saraksts) ar šo groza šādi:

1)

ierakstā KN 3006 10 30 pozīcijā trešās slejas tekstu aizstāj ar šādu tekstu:

“6,5 (3)

2)

ierakstā KN 3006 91 00 pozīcijā trešās slejas tekstu aizstāj ar šādu tekstu:

“6,5 (4)

2. pants

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2007. gada 1. janvāra.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2006. gada 20. decembris.

Padomes vārdā —

priekšsēdētājs

J. KORKEAOJA


(1)  OV L 256, 7.9.1987., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 1549/2006 (OV L 301, 31.10.2006., 1. lpp.).

(2)  OV L 301, 31.10.2006., 1. lpp.

(3)  Muitas nodoklis ir autonomi atcelts uz nenoteiktu laiku.”.

(4)  Muitas nodoklis ir autonomi atcelts uz nenoteiktu laiku.”.


II Tiesību akti, kuru publicēšana nav obligāta

Padome

30.12.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 406/10


PADOMES LĒMUMS

(2006. gada 23. oktobris),

lai noslēgtu Nolīgumu vēstuļu apmaiņas veidā starp Eiropas Kopienu un Urugvaju

(2006/997/EK)

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu un jo īpaši tā 133. pantu saistībā ar 300. panta 2. punkta pirmās daļas pirmo teikumu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu,

tā kā:

(1)

Padome 2004. gada 22. martā pilnvaroja Komisiju saskaņā ar 1994. gada VVTT XXIV panta 6. punktu sākt sarunas ar dažām citām PTO dalībvalstīm saistībā ar Čehijas Republikas, Igaunijas Republikas, Kipras Republikas, Latvijas Republikas, Lietuvas Republikas, Ungārijas Republikas, Maltas Republikas, Polijas Republikas, Slovēnijas Republikas un Slovākijas Republikas pievienošanos Eiropas Savienībai.

(2)

Komisija vadīja sarunas, apspriežoties ar komiteju, kas izveidota ar Līguma 133. pantu, un pamatojoties uz Padomes pieņemtajiem norādījumiem par sarunām.

(3)

Komisija ir pabeigusi sarunas par nolīgumu vēstuļu apmaiņas veidā starp Eiropas Kopienu un Urugvaju. Šis nolīgums būtu jāapstiprina,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Ar šo Kopienas vārdā tiek apstiprināts Nolīgums vēstuļu apmaiņas veidā starp Eiropas Kopienu un Urugvaju par koncesiju izmaiņām grafikos, kas attiecas uz Čehijas Republiku, Igaunijas Republiku, Kipras Republiku, Latvijas Republiku, Lietuvas Republiku, Ungārijas Republiku, Maltas Republiku, Polijas Republiku, Slovēnijas Republiku un Slovākijas Republiku saistībā ar šo valstu pievienošanos Eiropas Kopienai.

Nolīguma teksts ir pievienots šim lēmumam.

2. pants

Ar šo Padomes priekšsēdētājs tiek pilnvarots norīkot personu(-as), kam ir tiesības parakstīt nolīgumu vēstuļu apmaiņas veidā, lai tas kļūtu saistošs Kopienai.

Luksemburgā, 2006. gada 23. oktobris.

Padomes vārdā —

priekšsēdētājs

J.-E. ENESTAM


30.12.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 406/11


NOLĪGUMS

vēstuļu apmaiņas veidā starp Eiropas Kopienu un Urugvaju par koncesiju izmaiņām grafikos, kas attiecas uz Čehijas Republiku, Igaunijas Republiku, Kipras Republiku, Latvijas Republiku, Lietuvas Republiku, Ungārijas Republiku, Maltas Republiku, Polijas Republiku, Slovēnijas Republiku un Slovākijas Republiku saistībā ar šo valstu, pievienošanos Eiropas Kopienai

Ženēvā,

Godātais kungs!

Pēc sarunu sākšanas starp Eiropas Kopienu (EK) un Urugvaju atbilstīgi 1994. gada VVTT XXIV panta 6. punktam un XXVIII pantam par koncesiju izmaiņām grafikos, kas attiecas uz Čehijas Republiku, Igaunijas Republiku, Kipras Republiku, Latvijas Republiku, Lietuvas Republiku, Ungārijas Republiku, Maltas Republiku, Polijas Republiku, Slovēnijas Republiku un Slovākijas Republiku saistībā ar šo valstu pievienošanos EK, ir panākta šāda EK un Urugvajas vienošanās, lai noslēgtu sarunas, kas pēc EK 2004. gada 19. janvāra paziņojuma PTO tika sāktas saskaņā ar 1994. gada VVTT XXIV panta 6. punktu.

Koncesijas, kuras bija ietvertas iepriekšējā grafikā, EK iekļauj CLX grafikā, kas attiecas uz EK – 25 valstu muitas teritoriju.

EK precizē tās EK tarifa likmes kvotas definīciju, kas 4 000 tonnu apjomā piešķirta Urugvajai attiecībā uz “augstākā labuma liellopu gaļu, svaigu, dzesinātu vai saldētu”.

Šis nolīgums stājas spēkā dienā, kad to paraksta, pēc tam, kad puses saskaņā ar pašu procedūrām to ir apstiprinājušas.

Eiropas Kopienas vārdā —

Image

Ženēvā,

Godātais kungs!

Atsaucos uz Jūsu vēstuli, kuras teksts ir šāds:

“Pēc sarunu sākšanas starp Eiropas Kopienu (EK) un Urugvaju atbilstīgi 1994. gada VVTT XXIV panta 6. punktam un XXVIII pantam par koncesiju izmaiņām grafikos, kas attiecas uz Čehijas Republiku, Igaunijas Republiku, Kipras Republiku, Latvijas Republiku, Lietuvas Republiku, Ungārijas Republiku, Maltas Republiku, Polijas Republiku, Slovēnijas Republiku un Slovākijas Republiku saistībā ar šo valstu pievienošanos EK, ir panākta šāda EK un Urugvajas vienošanās, lai noslēgtu sarunas, kas pēc EK 2004. gada 19. janvāra paziņojuma PTO tika sāktas saskaņā ar 1994. gada VVTT XXIV panta 6. punktu.

Koncesijas, kuras bija ietvertas iepriekšējā grafikā, EK iekļauj CLX grafikā, kas attiecas uz EK – 25 valstu muitas teritoriju.

EK precizē tās EK tarifa likmes kvotas definīciju, kas 4 000 tonnu apjomā piešķirta Urugvajai attiecībā uz “augstākā labuma liellopu gaļu, svaigu, dzesinātu vai saldētu”.

Šis nolīgums stājas spēkā dienā, kad to paraksta, pēc tam, kad puses saskaņā ar pašu procedūrām to ir apstiprinājušas.”

Ar šo man ir tas gods izteikt manas valdības piekrišanu.

Urugvajas vārdā —

Image