ISSN 1725-5112

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 398

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

49. sējums
2006. gada 30. decembris


Saturs

 

I   Tiesību akti, kuru publicēšana ir obligāta

Lappuse

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 1996/2006 (2006. gada 22. decembris), ar ko pieņem vairākas regulas par labības un rīsu tirgu saistībā ar Bulgārijas un Rumānijas pievienošanos Eiropas Savienībai

1

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.


I Tiesību akti, kuru publicēšana ir obligāta

30.12.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 398/1


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1996/2006

(2006. gada 22. decembris),

ar ko pieņem vairākas regulas par labības un rīsu tirgu saistībā ar Bulgārijas un Rumānijas pievienošanos Eiropas Savienībai

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Bulgārijas un Rumānijas Pievienošanās līgumu un jo īpaši tā 4. panta 3. punktu,

ņemot vērā Bulgārijas un Rumānijas Pievienošanās aktu un jo īpaši tā 56. pantu,

tā kā:

(1)

Bulgārijas un Rumānijas pievienošanās Eiropas Savienībai rezultātā vairākās Komisijas regulās par labības un rīsu tirgu ir jāveic daži tehniski pielāgojumi.

(2)

Vairākās labības nozares regulās ir ieraksti visās Kopienas valodās. Šie saraksti ir jāpapildina ar ierakstiem bulgāru un rumāņu valodā, un attiecīgi jāgroza Komisijas Regula (EEK) Nr. 2622/71 (1), (EEK) Nr. 1722/93 (2), (EEK) Nr. 2131/93 (3), (EK) Nr. 1501/95 (4), (EK) Nr. 1839/95 (5), (EK) Nr. 2058/96 (6), (EK) Nr. 196/97 (7), (EK) Nr. 327/98 (8), (EK) Nr. 1342/2003 (9), (EK) Nr. 2236/2003 (10), (EK) Nr. 955/2005 (11), (EK) Nr. 972/2006 (12) un (EK) Nr. 1482/2006 (13).

(3)

Komisijas 1992. gada 29. jūlija Regulā (EEK) Nr. 2145/92, kas pārdefinē galapunkta zonas eksporta kompensācijām, eksporta maksājumiem un dažām eksporta licencēm par labību un rīsiem (14), pēc pievienošanās ir jāsvītro atsauces uz Bulgāriju un Rumāniju kā galapunkta valstīm eksporta kompensācijām un maksājumiem.

(4)

Pēc Rumānijas pievienošanās Konstanca kļūst par Kopienas ostu. Līdz ar to Regulas (EEK) Nr. 2131/1993 7. panta 2.a punkta otrajā daļā paredzētais izņēmums vairs nav aktuāls un tādēļ attiecīgi jāpielāgo.

(5)

Pēc Bulgārijas pievienošanās Kopienas tarifa kvotas ar Bulgāriju, kuras atvērtas ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 2133/2001 (15) un Regulu (EK) Nr. 958/2003 (16), kļūst spēkā neesošas. Tādēļ šīs kvotas ir jāatceļ.

(6)

Pēc pievienošanās Kopienas tarifa kvotas ar Rumāniju, kas noteiktas Komisijas Regulā (EK) Nr. 573/2003 (17), kļūst spēkā neesošas. Tādēļ šīs kvotas ir jāatceļ.

(7)

Pēc tirdzniecības līgumu noslēgšanas starp Kopienu un Bulgāriju un Rumāniju, Regula (EK) Nr. 1342/2003 izveidoja īpašu shēmu labības produktu eksportam uz šīm valstīm. Šie noteikumi ir jāpielāgo, lai ņemtu vērā šo abu valstu pievienošanos Eiropas Savienībai.

(8)

Pēc Bulgārijas un Rumānijas pievienošanās Komisijas Regulas (EK) Nr. 936/2006 (18) 1. panta 2. punkta noteikumi kļūst spēkā neesoši attiecībā uz Bulgārijas un Rumānijas izslēgšanu no konkursa par Kopienas parasto kviešu eksportu uz trešām valstīm, un līdz ar to tie jāsvītro.

(9)

Pēc Bulgārijas un Rumānijas pievienošanās Regulas (EK) Nr. 1278/2006 (19) 1. panta 1. punkta un 2. panta 2. punkta, kā arī pielikuma noteikumi kļūst spēkā neesoši attiecībā uz Bulgārijas un Rumānijas izslēgšanu no to trešu valstu saraksta, uz kurām no Somijas un Zviedrijas eksportē auzas, un tie ir jāsvītro,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulu (EEK) Nr. 2622/71 groza šādi.

1)

Regulas 1. pantu aizstāj ar šādu tekstu:

“1. pants

Pierādījumu tam, ka ir samaksāts īpašais izvedmuitas nodoklis, kas noteikts Regulas (EEK) Nr. 1234/71 2. un 3. pantā, sniedz kompetentajai iestādei ievešanas dalībvalstī, uzrādot preču pārvadājumu sertifikātu A.TR.1. Šādā gadījumā kompetentā iestāde iedaļā “Piezīmes” izdara vienu no šīs regulas pielikuma ierakstiem.”

2)

Šīs regulas I pielikuma tekstu regulai pievieno kā pielikumu.

2. pants

Regulas (EEK) Nr. 2145/92 pielikumā svītro vārdus “Bulgārija” un “Rumānija”.

3. pants

Regulas (EEK) Nr. 1722/93 IV pielikumu aizstāj ar šīs regulas II pielikuma tekstu.

4. pants

Regulu (EEK) Nr. 2131/93 groza šādi.

1)

Regulas 7. panta 2.a punkta otro daļu aizstāj ar šādu:

“Šajā punktā par izvešanas vietām var uzskatīt Rijekas un Splitas ostu Horvātijā.”

2)

Regulas 17.a panta otro daļu aizstāj ar šādu:

“Tādu pierādījumu sniedz ar vienu no pielikumā minētajiem ierakstiem, kuru apstiprinājusi kompetentā iestāde un kas izdarīts uz Regulas (EK) Nr. 800/1999 8. pantā minētās kontrolkopijas, uz vienotā administratīvā dokumenta vai uz valsts dokumenta, kurš pierāda, ka preces ir aizvestas no Kopienas muitas teritorijas.”

3)

Šīs regulas III pielikuma tekstu regulai pievieno kā pielikumu.

5. pants

Regulu (EK) Nr. 1501/95 groza šādi.

1)

Regulas 13. panta otro daļu aizstāj ar šādu:

“Tādu pierādījumu sniedz ar vienu no III pielikumā minētajiem ierakstiem, kuru apstiprinājusi kompetentā iestāde un kas izdarīts uz Regulas (EK) Nr. 800/1999 8. pantā minētās kontrolkopijas, uz vienotā administratīvā dokumenta vai uz valsts dokumenta, kurš pierāda, ka preces ir aizvestas no Kopienas muitas teritorijas.”

2)

Šīs regulas IV pielikuma tekstu regulai pievieno kā III pielikumu.

6. pants

Regulu (EK) Nr. 1839/95 groza šādi.

1)

Regulas 8. panta 2. punktu aizstāj ar šādu:

“2.   Licenču pieprasījumu un licenču 24. ailē ieraksta vienu no Ia pielikumā minētajiem ierakstiem.”

2)

Šīs regulas V pielikuma tekstu iekļauj kā Ia pielikumu.

7. pants

Regulas (EK) Nr. 2058/96 I, II, III un IV pielikumu aizstāj ar šīs regulas VI pielikuma tekstu.

8. pants

Regulas (EK) Nr. 196/97 pielikumu aizstāj ar šīs regulas VII pielikuma tekstu.

9. pants

Regulu (EK) Nr. 327/98 groza šādi.

1)

Regulas V, VI, VII, VIII pielikumu aizstāj ar šīs regulas VIII pielikuma A daļas tekstu.

2)

Regulas XI pielikumu aizstāj ar šīs regulas VIII pielikuma B daļas tekstu.

10. pants

Regulu (EK) Nr. 2133/2001 groza šādi.

1)

Regulas 2. panta 1. punktu svītro.

2)

Regulas I pielikumā norādes uz kvotu ar kārtas numuru 09.5732 svītro.

11. pants

Ar šo atceļ Regulu (EK) Nr. 573/2003.

12. pants

Ar šo atceļ Regulu (EK) Nr. 958/2003.

13. pants

Regulu (EK) Nr. 1342/2003 groza šādi.

1)

Regulas 3. pantu aizvieto ar šādu:

“3. pants

1.   Ja eksporta kompensācijas nosaka konkursa kārtā, kompensācijas likme, ko uzrāda līguma piešķiršanas aktā, jānorāda ar burtiem un cipariem atļaujas 22. iedaļā. Šo likmi izsaka euro, un pirms tās izdara vienu no VII pielikumā minētajiem ierakstiem.

2.   Ja izvedmuitas nodokli nosaka konkursa kārtā, izvedmuitas nodokļa likme, ko uzrāda līguma piešķiršanas aktā, jānorāda ar burtiem un cipariem atļaujas 22. iedaļā. Šo likmi izsaka euro, un pirms tās izdara vienu no VIII pielikumā minētajiem ierakstiem.”

2)

Regulas 5. pantu aizvieto ar šādu:

“5. pants

Piemērojot Komisijas Regulas (EK) Nr. 1501/95 (20) 15. panta otro daļu un Regulas (EK) Nr. 3072/95 16. panta 10. punktu, izvešanas atļauju 22. iedaļā iekļauj vienu no šīs regulas IX pielikuma ierakstiem.

3)

Regulas 7. panta 2. punkta ceturto daļu aizstāj ar šādu:

“Atļauju 22. iedaļā iekļauj vienu no X pielikuma ierakstiem.”

4)

Regulas 8. panta 2. punkta ceturto daļu aizstāj ar šādu:

“Atļauju 22. iedaļā iekļauj vienu no XI pielikuma ierakstiem.”

5)

Regulas 9. panta 3. punkta pirmās daļas e) un f) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

“e)

20. ailē – vienu no regulas XII pielikuma ierakstiem.

f)

22. ailē – papildus 8. panta 2. punktā paredzētajam tekstam un, vajadzības gadījumā, 7. panta 2. punktā paredzētajam ierakstam vienu no XIII pielikuma ierakstiem.”

6)

Svītro IV pielikumu.

7)

Šīs regulas IX pielikuma tekstu pievieno kā VII, VIII, IX, X, XI, XII un XIII pielikumu.

14. pants

Regulas (EK) Nr. 2236/2003 pielikumu aizstāj ar šīs regulas X pielikuma tekstu.

15. pants

Regulas (EK) Nr. 955/2005 pielikumu aizstāj ar šīs regulas XI pielikuma tekstu.

16. pants

Regulas (EK) Nr. 936/2006 1. panta 2 punktu aizstāj ar šādu:

“2.   Konkurss attiecas uz mīkstajiem kviešiem, kurus eksportē uz trešām valstīm, izņemot Albāniju, Horvātiju, Bosniju un Hercegovinu, Lihtenšteinu, Bijušo Dienvidslāvijas Maķedonijas Republiku, Melnkalni (21), Serbiju un Šveici.

17. pants

Regulu (EK) Nr. 972/2006 groza šādi.

1)

Regulas I pielikumu aizstāj ar šīs regulas XII pielikuma A daļas tekstu.

2)

Regulas IV pielikumu aizstāj ar šīs regulas XII pielikuma B daļas tekstu.

18. pants

Regulu (EK) Nr. 1278/2006 groza šādi.

1)

Regulas 1. panta 1. punkta pirmo daļu aizstāj ar šādu:

“Somijā un Zviedrijā audzētajām 100 000 tonnām auzu, kas paredzētas izvešanai no Somijas un Zviedrijas uz trešām valstīm, izņemot Norvēģiju un Šveici, piemēro īpašu intervences pasākumu eksporta kompensācijas veidā.”

2)

Regulas 2. panta 2. punktu aizstāj ar šādu:

“2.   Konkurss attiecas uz 1. panta 1. punktā minētajiem auzu daudzumiem, kas jāizved uz trešām valstīm, izņemot Norvēģiju un Šveici.”

3)

Pielikuma nosaukumu aizstāj ar šādu tekstu:

“Konkurss eksporta kompensācijas saņemšanai par auzām, kas no Somijas un Zviedrijas izvestas uz trešām valstīm, izņemot Norvēģiju un Šveici”

19. pants

Regulas (EK) Nr. 1482/2006 III pielikumu aizstāj ar šīs regulas XIII pielikuma tekstu.

20. pants

Šī regula stājas spēkā dienā, kad stājas spēkā Bulgārijas un Rumānijas Pievienošanās līgums Eiropas Savienībai.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2006. gada 22. decembris.

Komisijas vārdā —

Mariann FISCHER BOEL

Komisijas loceklis


(1)  OV L 271, 10.12.1971., 22. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 777/2004 (OV L 123, 27.4.2004., 50. lpp.).

(2)  OV L 159, 1.7.1993., 112. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1950/2005 (OV L 312, 29.11.2005., 18. lpp.).

(3)  OV L 191, 31.7.1993., 76. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1465/2006 (OV L 273, 4.10.2006., 3. lpp.).

(4)  OV L 147, 30.6.1995., 7. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 777/2004 (OV L 123, 27.4.2004., 50. lpp.).

(5)  OV L 177, 28.7.1995., 4. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1558/2005 (OV L 249, 24.9.2005., 6. lpp.).

(6)  OV L 276, 29.10.1996., 7. lpp. Regulā grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1950/2005.

(7)  OV L 31, 1.2.1997., 53. lpp. Regulā grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1950/2005.

(8)  OV L 37, 11.2.1998., 5. lpp. Regulā grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 965/2006 (OV L 176, 30.6.2006., 12. lpp.).

(9)  OV L 189, 29.7.2003., 12. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1713/2006 (OV L 321, 21.11.2006., 11. lpp.).

(10)  OV L 339, 23.12.2003., 45. lpp. Regulā grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1950/2005.

(11)  OV L 164, 24.6.2005., 5. lpp.

(12)  OV L 176, 30.6.2006., 53. lpp.

(13)  OV L 276, 7.10.2006., 51. lpp.

(14)  OV L 214, 30.7.1992., 20. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1950/2005.

(15)  OV L 287, 31.10.2001., 12. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 899/2006 (OV L 167, 20.6.2006., 18. lpp.).

(16)  OV L 136, 4.6.2003., 3. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1023/2006 (OV L 184, 6.7.2006., 5. lpp.).

(17)  OV L 82, 29.3.2003., 25. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1024/2006 (OV L 184, 6.7.2006., 7. lpp.).

(18)  OV L 172, 24.6.2006., 6. lpp.

(19)  OV L 233, 16.8.2006., 6. lpp.

(20)  OV L 147, 30.6.1995., 7. lpp.

(21)  Ieskaitot Kosovu, kā noteikts Apvienoto Nāciju Organizācijas Drošības padomes 1999. gada 10. jūnija Rezolūcijā Nr. 1244.”


I PIELIKUMS

“PIELIKUMS

Ieraksti, kas minēti 1. pantā

bulgāru valodā: Платена специална износна такса съгласно Регламент (ЕИО) № 1234/71 в размер на …

spāņu valodā: Tasa especial aplicable a la exportación según el Reglamento (CEE) no 1234/71 satisfecha con la suma de …

čehu valodā: Zvláštní vývozní poplatek podle nařízení č. 1234/71 zaplacen ve výši …

dāņu valodā: Særlig udførselsafgift i henhold til forordning (EØF) nr. 1234/71, betalt med et beløb på …

vācu valodā: Besondere Ausfuhrabgabe gemäß Verordnung (EWG) Nr. 1234/71 in Höhe von … entrichtet

igauņu valodā: Ekspordi erimaks makstud summas … vastavalt määrusele (EMÜ) nr 1234/71

grieķu valodā: Ειδικός φόρος κατά την εξαγωγή σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕOK) αριθ. 1234/71 που πληρώθηκε για ποσό …

angļu valodā: Special export tax under Regulation (EEC) No 1234/71 paid to an amount of …

franču valodā: Taxe spéciale à l'exportation selon le règlement (CEE) no 1234/71 acquittée pour un montant de …

itāliešu valodā: Tassa speciale per l'esportazione pagata, secondo regolamento (CEE) n. 1234/71, per un importo di …

latviešu valodā: Saskaņā ar Regulu (EEK) Nr. 1234/71, samaksāta speciālā izvešanas nodeva … apmērā

lietuviešu valodā: Vadovaujantis reglamentu (EEB) Nr. 1234/71, sumokėtas … dydžio specialusis eksporto mokestis.

ungāru valodā: Az 1234/71/EGK rendelet szerinti különleges exportadó … összegben megfizetve

maltiešu valodā: Taxxa speċjali fuq l-esportazzjoni, skond ir-Regolament (KEE) Nru 1234/71, imħallsa għall-ammont ta' …

holandiešu valodā: Speciale heffing bij uitvoer bedoeld in Verordening (EEG) nr. 1234/71 ten bedrage van … voldaan

poļu valodā: Specjalny podatek eksportowy według rozporządzenia (EWG) nr 1234/71 zapłacony w wysokości …

portugāļu valodā: Imposição especial de exportação, nos termos do Regulamento (CEE) n.o 1234/71, paga num montante de …

rumāņu valodā: Taxă specială de export, conform Regulamentului (CEE) nr. 1234/71, achitată pentru o valoare de ….

slovāku valodā: Osobitný vývozný poplatok podľa nariadenia (EHS) č. 1234/71 vo výške …

slovēņu valodā: Posebni izvozni davek v Uredbi št. 1234/71, plačilo za znesek …

somu valodā: Asetuksen (ETY) N:o 1234/71 mukainen erityisvientivero määrältään …

zviedru valodā: Särskild exportskatt i enlighet med förordning (EEG) nr 1234/71, betalt med ett belopp på …”


II PIELIKUMS

“IV PIELIKUMS

Ieraksti, kas minēti 10. panta 6. punktā

bulgāru valodā: Предназначено за преработка или доставка съгласно Регламент (ЕИО) № 1722/93, или за износ извън митническата територия на Общността.

spāņu valodā: Se utilizará para la transformación o la entrega, de conformidad con el artículo 10 del Reglamento (CEE) no 1722/93 o para la exportación a partir del territorio aduanero de la Comunidad.

čehu valodā: Použije se pro zpracování nebo dodávku v souladu s článkem 10 nařízení Komise (EHS) č. 1722/93 nebo pro vývoz z celního území Společenství.

dāņu valodā: Til forarbejdning eller levering i overensstemmelse med artikel 10 i forordning (EØF) nr. 1722/93 eller til udførsel fra Fællesskabets toldområde.

vācu valodā: Zur Verarbeitung oder Lieferung gemäß Artikel 10 der Verordnung (EWG) Nr. 1722/93 oder zur Ausfuhr aus dem Zollgebiet der Gemeinschaft bestimmt.

igauņu valodā: Kasutatakse töötlemiseks või tarnimisekskomisjoni määruse (EMÜ) nr 1722/93 artikli 10 kohaselt või ekspordiks ühenduse tolliterritooriumilt.

grieķu valodā: Προς χρήση για μεταποίηση ή παράδοση σύμφωνα με το άρθρο 10 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1722/93 ή για εξαγωγή από το τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας.

angļu valodā: To be used for processing or delivery in accordance with Article 10 of Commission Regulation (EEC) No 1722/93 or for export from the customs territory of the Community.

franču valodā: À utiliser pour la transformation ou la livraison, conformément à l'article 10 du règlement (CEE) no 1722/93, ou pour l'exportation à partir du territoire douanier de la Communauté.

itāliešu valodā: Da utilizzare per la trasformazione o la consegna, conformemente all'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 1722/93, o per l'esportazione dal territorio doganale della Comunità.

latviešu valodā: Izmantošanai pārstrādei vai piegādei saskaņā ar Komisijas Regulas (EEK) Nr. 1722/93 10. pantu, vai arī eksportam no Kopienu teritorijas.

lietuviešu valodā: Naudoti perdirbimui arba pristatymui pagal Komisijos reglamento (EEB) Nr. 1722/93 10 straipsnį, arba eksportui iš Bendrijos muitų teritorijos.

ungāru valodā: Az 1722/93/EGK bizottsági rendelet 10. cikkével összhangban történő feldolgozásra vagy szállításra vagy a Közösség vámterületéről történő kivitelre irányuló felhasználásra.

maltiešu valodā: Biex jintuża’ għall-ipproċessar jew ikkunsenjar b’konformità ma’ l-Artikolu 10 tar-Regolament tal- Kummissjoni (KEE) Nru 1722/93 jew għall-esportazzjoni mit-territorju doganali tal-Komunità.

holandiešu valodā: Bestemd voor verwerking of levering overeenkomstig artikel 10 van Verordening (EEG) nr. 1722/93 of voor uitvoer uit het douanegebied van de Gemeenschap.

poļu valodā: Do przetwarzania lub dostaw, zgodnie z art. 10 rozporządzenia Komisji (EWG) nr 1722/93, lub do wywozu z terytorium celnego Wspólnoty.

portugāļu valodā: A utilizar para transformação ou entrega, em conformidade com o disposto no artigo 10.o do Regulamento (CEE) n.o 1722/93, ou para exportação a partir do território aduaneiro da Comunidade.

rumāņu valodā: A se folosi pentru procesare sau livrare, conform articolului 10 din Regulamentul (CEE) nr. 1722/93, sau pentru export de pe teritoriul vamal al Comunităţii

slovāku valodā: Na použitie pri spracovaní alebo dodávke v súlade s článkom 10 nariadenia Komisie (EHS) č. 1722/93 alebo na vývoz z colného územia Spoločenstva.

slovēņu valodā: Za predelavo ali dobavo v skladu s členom 10 Uredbe Komisije (EGS) št. 1722/93 ali za izvoz iz carinskih območij Skupnosti.

somu valodā: Käytetään jalostamiseen tai toimittamiseen asetuksen (ETY) N:o 1722/93 10 artiklan mukaisesti taikka vientiin yhteisön tullialueelta.

zviedru valodā: Avsedd för bearbetning eller leverans i enlighet med artikel 10 i kommissionens förordning (EEG) nr 1722/93 eller för export från gemenskapens tullområde.”


III PIELIKUMS

“PIELIKUMS

Apstiprinājumi, kas minēti 17.a panta otrajā daļā

bulgāru valodā: Износ на зърнени култури по море – член 17а от Регламент (ЕИО) № 2131/93

spāņu valodā: Exportación de cereales por vía marítima; artículo 17 bis del Reglamento (CEE) no 2131/93

čehu valodā: Vývoz obilovin po moři — čl. 17 a nařízení (EHS) č. 2131/93

dāņu valodā: Eksport af korn ad søvejen — Artikel 17 a i forordning (EØF) nr. 2131/93

vācu valodā: Getreideausfuhr auf dem Seeweg — Verordnung (EWG) Nr. 2131/93 Artikel 17 a

igauņu valodā: Teravilja eksport meritsi — määruse (EMÜ) nr 2131/93 artikkel 17 a

grieķu valodā: Εξαγωγή σιτηρών διά θαλάσσης — Άρθρο 17 α του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2131/93

angļu valodā: Export of cereals by sea — Article 17 a of Regulation (EEC) No 2131/93

franču valodā: Exportation de céréales par voie maritime — Règlement (CEE) no 2131/93, article 17 bis

itāliešu valodā: Esportazione di cereali per via marittima — articolo 17 bis del regolamento (CEE) n. 2131/93

latviešu valodā: Graudu izvešana pa jūras ceļiem — Regulas (EEK) Nr. 2131/93 17.a pants

lietuviešu valodā: Grūdų eksportas jūra — reglamento (EEB) Nr. 2131/93 17 a straipsnis

ungāru valodā: Gabonafélék exportja tengeri úton – 2131/93/EGK rendelet 17. a cikk

maltiešu valodā: Esportazzjoni ta' ċereali bil-baħar — Artikolu 17a tar-Regolament (KEE) Nru 2131/93

holandiešu valodā: Uitvoer van graan over zee — Artikel 17bis van Verordening (EEG) nr. 2131/93

poļu valodā: Wywóz zbóż drogą morską — Art. 17a rozporzadzenia (EWG) nr 2131/93

portugāļu valodā: Exportação de cereais por via marítima — Artigo 17.oA, Regulamento (CEE) n.o 2131/93

rumāņu valodā: Export de cereale pe cale maritimă — Regulamentul (CEE) nr. 2131/93, articolul 17a

slovāku valodā: Vývoz obilnín po mori — článok 17a nariadenia (EHS) č. 2131/93

slovēņu valodā: Izvoz žit s pomorskim prometom — člen 17a Uredbe (EGS) št. 2131/93

somu valodā: Viljan vienti meriteitse — Asetus (ETY) N:o 2131/93 17a artikla

zviedru valodā: Export av spannmål genom sjötransport — Artikel 17a i förordning (EEG) nr 2131/93”


IV PIELIKUMS

“III PIELIKUMS

Vīzas, kas minētas 13. panta otrajā daļā

bulgāru valodā: Износ на зърнени култури по море – член 13 от Регламент (ЕО) № 1501/95

spāņu valodā: Exportación de cereales por vía marítima; artículo 13 del Reglamento (CE) no 1501/95

čehu valodā: Vývoz obilovin po mori — cl. 13 narízení (ES) c. 1501/95

dāņu valodā: Eksport af korn ad søvejen — Artikel 13 i forordning (EF) nr. 1501/95

vācu valodā: Ausfuhr von Getreide auf dem Seeweg — Verordnung (EG) Nr. 1501/95 Artikel 13

igauņu valodā: Teravilja eksport meritsi — määruse (EÜ) nr 1501/95 artikkel 13

grieķu valodā: Εξαγωγή σιτηρών διά θαλάσσης — Άρθρo 13 τoυ κανoνισμoύ (ΕΚ) αριθ. 1501/95

angļu valodā: Export of cereals by sea — Article 13 of Regulation (EC) No 1501/95

franču valodā: Exportation de céréales par voie maritime — Règlement (CE) no 1501/95, article 13

itāliešu valodā: Esportazione di cereali per via marittima — Regolamento (CE) n. 1501/95, articolo 13

latviešu valodā: Graudu izvešana pa jūras ceļiem — Regulas (EK) Nr. 1501/95 13. pants

lietuviešu valodā: Grudu eksportas jura — reglamento (EB) Nr. 1501/95 13 straipsnis

ungāru valodā: Gabonafélék exportja tengeri úton – 1501/95/EK rendelet 13. cikk

maltiešu valodā: Esportazzjoni ta' cereali bil-bahar — Artikolu 13 tar-Regolament (KE) Nru 1501/95

holandiešu valodā: Uitvoer van graan over zee — Verordening (EG) nr. 1501/95, artikel 13

poļu valodā: Wywóz zbóz droga morska — Art. 13 rozporzadzenia (WE) nr 1501/95

portugāļu valodā: Exportação de cereais por via marítima — Artigo 13.o, Regulamento (CE) n.o 1501/95

rumāņu valodā: Export de cereale pe cale maritimă – Regulamentul (CE) nr. 1501/95 articolul 13

slovāku valodā: Vývoz obilnín po mori — clánok 13 nariadenia (ES) c. 1501/95

slovēņu valodā: Izvoz žit s pomorskim prometom - clen 13 Uredbe (EGS) št. 1501/95

somu valodā: Viljan vienti meriteitse — Asetus (EY) N:o 1501/95 13 artikla

zviedru valodā: Export av spannmål sjövägen – Artikel 13 i förordning (EG) nr 1501/95”


V PIELIKUMS

“Ia PIELIKUMS

Ieraksti, kas minēti 8. panta 2. punktā

bulgāru valodā: Намаляване ставката на митото: лицензия, валидна единствено в Испания [Регламент (ЕО) № 1839/95]

Намаляване ставката на митото: лицензия, валидна единствено в Португалия [Регламент (ЕО) № 1839/95]

spāņu valodā: Reducción del derecho: certificado válido únicamente en España [Reglamento (CE) no 1839/95]

Reducción del derecho: certificado válido únicamente en Portugal [Reglamento (CE) no 1839/95]

čehu valodā: Snížení cla: licence platná pouze ve Španělsku [nařízení (ES) č. 1839/95]

Snížení cla: licence platná pouze v Portugalsku [nařízení (ES) č. 1839/95]

dāņu valodā: Nedsættelse af tolden: licensen er kun gyldig i Spanien (Forordning (EF) nr. 1839/95)

Nedsættelse af tolden: licensen er kun gyldig i Portugal (Forordning (EF) nr. 1839/95)

vācu valodā: Ermäßigte Abgabe: Lizenz nur in Spanien gültig (Verordnung (EG) Nr. 1839/95)

Ermäßigte Abgabe: Lizenz nur in Portugal gültig (Verordnung (EG) Nr. 1839/95)

igauņu valodā: Tollimaksu vähendamine: litsents kehtib ainult Hispaanias (määrus (EÜ) nr 1839/95)

Tollimaksu vähendamine: litsents kehtib ainult Portugalis (määrus (EÜ) nr 1839/95)

grieķu valodā: Μείωση τoυ δασμoύ: πιστoπoιητικό πoυ ισχύει μόνo στην Iσπανία [κανoνισμός (ΕΚ) αριθ. 1839/95]

Μείωση τoυ δασμoύ: πιστoπoιητικό πoυ ισχύει μόνo στην Πoρτoγαλία [κανoνισμός (ΕΚ) αριθ. 1839/95]

angļu valodā: Duty reduction: licence valid only in Spain (Regulation (EC) No 1839/95)

Duty reduction: licence valid only in Portugal (Regulation (EC) No 1839/95)

franču valodā: Abattement du droit: certificat valable uniquement en Espagne [règlement (CE) no 1839/95]

Abattement du droit: certificat valable uniquement au Portugal [règlement (CE) no 1839/95]

itāliešu valodā: Riduzione del dazio: titolo valido unicamente in Spagna [regolamento (CE) n. 1839/95]

Riduzione del dazio: titolo valido unicamente in Portogallo [regolamento (CE) n. 1839/95]

latviešu valodā: Muitas samazinājums: licence ir derīga tikai Spānijā [Regula (EK) Nr. 1839/95]

Muitas samazinājums: licence ir derīga tikai Portugālē [Regula (EK) Nr. 1839/95]

lietuviešu valodā: Muito sumažinimas: licencija galioja tik Ispanijoje [Reglamentas (EB) Nr. 1839/95]

Muito sumažinimas: licencija galioja tik Portugalijoje [Reglamentas (EB) Nr. 1839/95]

ungāru valodā: Vámcsökkentés: az engedély kizárólag Spanyolországban érvényes (1839/95/EK rendelet)

Vámcsökkentés: az engedély kizárólag Portugáliában érvényes (1839/95/EK rendelet)

maltiešu valodā: Tnaqqis tad-dazju: liċenzja valida biss fi Spanja [Regolament (KE) Nru 1839/95]

Tnaqqis tad-dazju: liċenzja valida biss fil-Portugall [Regolament (KE) Nru 1839/95]

holandiešu valodā: Korting op het invoerrecht: certificaat uitsluitend geldig in Spanje (Verordening (EG) nr. 1839/95)

Korting op het invoerrecht: certificaat uitsluitend geldig in Portugal (Verordening (EG) nr. 1839/95)

poļu valodā: Obniżenie stawki celnej: pozwolenie ważne wyłącznie w Hiszpanii (rozporządzenie (WE) nr 1839/95)

Obniżenie stawki celnej: pozwolenie ważne wyłącznie w Portugalii (rozporządzenie (WE) nr 1839/95)

portugāļu valodā: Redução do direito: certificado válido apenas em Espanha [Regulamento (CE) n.o 1839/95]

Redução do direito: certificado válido apenas em Portugal [Regulamento (CE) n.o 1839/95]

rumāņu valodā: Reducere de taxă vamală: licenţă valabilă doar în Spania [Regulamentul (CE) nr. 1839/95]

Reducere de taxă vamală: licenţă valabilă doar în Portugalia [Regulamentul (CE) nr. 1839/95]

slovāku valodā: Zníženie cla: licencia platná iba v Španielsku [Nariadenie (ES) č. 1839/95]

Zníženie cla: licencia platná iba v Portugalsku [Nariadenie (ES) č. 1839/95]

slovēņu valodā: Znižanje dajatve: dovoljenje veljavno samo v Španiji (Uredba (ES) št. 1839/95

Znižanje dajatve: dovoljenje veljavno samo v Portugalski (Uredba (ES) št. 1839/95

somu valodā: Tullinalennus: todistus voimassa ainoastaan Espanjassa (Asetus (EY) N:o 1839/95)

Tullinalennus: todistus voimassa ainoastaan Portugalissa (Asetus (EY) N:o 1839/95)

zviedru valodā: Nedsättning av tull: intyg endast gällande i Spanien (Förordning (EG) nr 1839/95)

Nedsättning av tull: intyg endast gällande i Portugal (Förordning (EG) nr 1839/95)”


VI PIELIKUMS

I PIELIKUMS

Ieraksti, kas minēti 2. panta 4. punkta a) apakšpunktā

bulgāru valodā: Натрошен ориз с код по КН 1006 40 00, предназначен за производство на хранителни заготовки с код по КН 1901 10

spāņu valodā: Partidos de arroz, del código NC 1006 40 00, destinados a la producción de preparaciones alimenticias del código NC 1901 10

čehu valodā: Zlomková rýže kódu KN 1006 40 00 pro výrobu potravinových přípravků kódu KN 1901 10

dāņu valodā: Brudris, henhørende under KN-kode 1006 40 00, bestemt til fremstilling af tilberedte næringsmidler, henhørende under KN-kode 1901 10

vācu valodā: Bruchreis des KN-Codes 1006 40 00, bestimmt zur Herstellung von Lebensmittelzubereitungen des KN-Codes 1901 10

igauņu valodā: CN-koodi 1006 40 00 alla kuuluv purustatud riis CN-koodi 1901 10 alla kuuluvate toiduainete tootmiseks

grieķu valodā: Θραύσματα ρυζιού υπαγόμενα στον κωδικό ΣΟ 1006 40 00, που προορίζονται για την παραγωγή παρασκευασμάτων διατροφής του κωδικού ΣΟ 1901 10

angļu valodā: Broken rice of CN code 1006 40 00 for production of food preparations of CN code 1901 10

franču valodā: Brisures de riz, relevant du code NC 1006 40 00, destinées à la production de préparations alimentaires du code NC 1901 10

itāliešu valodā: Rotture di riso, di cui al codice NC 1006 40 00, destinate alla produzione di preparazioni alimentari del codice NC 1901 10

latviešu valodā: Šķeltie rīsi, uz kuriem attiecas KN kods 1006 40 00, kas paredzēti to pārtikas produktu ražošanai, uz kuriem attiecas KN kods 1901 10

lietuviešu valodā: KN kodu 1006 40 00 klasifikuojami skaldyti ryžiai, skirti KN kodu 1901 10 klasifikuojamų maisto produktų gamybai

ungāru valodā: A 1901 10 KN-kód alá tartozó élelmiszerkészítmények előállítására szánt, a 1006 40 00 KN-kód alá tartozó törmelékrizs

maltiešu valodā: Ross miksur tal-kodiċi NK 1006 40 00 għall-produzzjoni ta’ preparazzjonijiet alimentari tal-kodiċi NK 1901 10

holandiešu valodā: Breukrijst van GN-code 1006 40 00, voor de produktie van voor voeding bestemde bereidingen van GN-code 1901 10

poļu valodā: Ryż łamany objęty kodem NC 1006 40 00 do produkcji przetworów spożywczych objętych kodem NC 1901 10

portugāļu valodā: Trincas de arroz do código NC 1006 40 00, destinadas à produção de preparações alimentares do código NC 1901 10

rumāņu valodā: brizură de orez având codul NC 1006 40 00 destinat producţiei de preparate alimentare având codul NC 1901 10

slovāku valodā: Zlomková ryža spadajúca do kódu KN 1006 40 00 na výrobu potravinových prípravkov spadajúcich do kódu KN 1901 10

slovēņu valodā: Lomljen riž z oznako KN 1006 40 00 za proizvodnjo živilskih izdelkov z oznako KN 1901 10

somu valodā: CN-koodiin 1006 40 00 kuuluvat rikkoutuneet riisinjyvät CN-koodiin 1901 10 kuuluvien elintarvikevalmisteiden valmistamiseksi

zviedru valodā: Brutet ris som omfattas av KN-nummer 1006 40 00, avsett för produktion av livsmedelsberedningar som omfattas av KN-nummer 1901 10.

II PIELIKUMS

Ieraksti, kas minēti 2. panta 4. punkta b) apakšpunktā

bulgāru valodā: Освободено от мито [Регламент (ЕО) № 2058/96]

spāņu valodā: Exención del derecho de aduana [Reglamento (CE) no 2058/96]

čehu valodā: Osvobozeno od cla (nařízení (ES) č. 2058/96)

dāņu valodā: Toldfri (Forordning (EF) nr. 2058/96)

vācu valodā: Zollfrei (Verordnung (EG) Nr. 2058/96)

igauņu valodā: Tollimaksuvaba (Määrus (EÜ) nr 2058/96)

grieķu valodā: Απαλλαγή δασμού [κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2058/96]

angļu valodā: Free of customs duty (Regulation (EC) No 2058/96)

franču valodā: Exemption du droit de douane [règlement (CE) no 2058/96]

itāliešu valodā: Esenzione dal dazio doganale [Regolamento (CE) n. 2058/96]

latviešu valodā: Atbrīvots no muitas nodokļa (Regula (EK) Nr. 2058/96)

lietuviešu valodā: Muitas netaikomas (Reglamentas (EB) Nr. 2058/96)

ungāru valodā: Vámmentes (2058/96/EK rendelet)

maltiešu valodā: Eżenti mid-dazju doganali (Regolament (KE) Nru 2058/96)

holandiešu valodā: Vrijgesteld van douanerecht (Verordening (EG) nr. 2058/96)

poļu valodā: Wolne od opłat celnych (rozporządzenie (WE) nr 2058/96)

portugāļu valodā: Isenção de direito aduaneiro [Regulamento (CE) n.o 2058/96]

rumāņu valodā: Scutit de drepturi vamale [Regulamentul (CE) nr. 2058/96]

slovāku valodā: Oslobodené od cla (nariadenie (ES) č. 2058/96)

slovēņu valodā: Carine prosto (Uredba (ES) št. 2058/96)

somu valodā: Tullivapaa (asetuksen (EY) N:o 2058/96)

zviedru valodā: Tullfri (Förordning (EG) nr 2058/96).

III PIELIKUMS

Ieraksti, kas minēti 5. panta 3. punkta a) apakšpunktā

bulgāru valodā: Предназначени за производство на хранителни заготовки с код по КН 1901 10

spāņu valodā: Destinadas a la producción de preparaciones alimenticias del código NC 1901 10

čehu valodā: Pro výrobu potravinových přípravků kódu KN 1901 10

dāņu valodā: Bestemt til fremstilling af tilberedte næringsmidler, henhørende under KN-kode 1901 10

vācu valodā: Bestimmt zur Herstellung von Lebensmittelzubereitungen des KN-Codes 1901 10

igauņu valodā: CN-koodi 1901 10 alla kuuluvate toiduainete tootmiseks

grieķu valodā: Προορίζονται για την παραγωγή παρασκευασμάτων διατροφής του κωδικού ΣΟ 1901 10

angļu valodā: For production of food preparations of CN code 1901 10

franču valodā: Destinées à la production de préparations alimentaires du code NC 1901 10

itāliešu valodā: Destinate alla produzione di preparazioni alimentari del codice NC 1901 10

latviešu valodā: Paredzēti to pārtikas produktu ražošanai, uz kuriem attiecas KN kods 1901 10

lietuviešu valodā: Skirti KN kodu 1901 10 klasifikuojamų maisto produktų gamybai

ungāru valodā: A 1901 10 KN-kód alá tartozó élelmiszerkészítmények előállítására szánt

maltiešu valodā: Għall-produzzjoni ta’ preparazzjonijiet alimentari tal-kodiċi KN 1901 10

holandiešu valodā: Bestemd voor de produktie van voor voeding bestemde bereidingen van GN-code 1901 10

poļu valodā: Do produkcji przetworów spożywczych objętych kodem NC 1901 10

portugāļu valodā: Destinadas à produção de preparações alimentares do código NC 1901 10

rumāņu valodā: Destinat producţiei de preparate alimentare având codul NC 1901 10

slovāku valodā: Na výrobu potravinových prípravkov spadajúcich do kódu KN 1901 10

slovēņu valodā: Za proizvodnjo živilskih izdelkov z oznako KN 1901 10

somu valodā: Tarkoitettu CN-koodiin 1901 10 kuuluvien elintarvikevalmisteiden valmistukseen

zviedru valodā: Avsett för produktion av livsmedelsberedningar som omfattas av KN-nummer 1901 10.

IV PIELIKUMS

Ieraksti, kas minēti 5. panta 3. punkta b) apakšpunktā

bulgāru valodā: Член 4 от Регламент (ЕО) № 2058/96

spāņu valodā: Reglamento (CE) no 2058/96 - artículo 4

čehu valodā: Článek 4 nařízení (ES) č. 2058/96

dāņu valodā: Forordning (EF) nr. 2058/96 - artikel 4

vācu valodā: Verordnung (EG) Nr. 2058/96 - Artikel 4

igauņu valodā: Määruse (EÜ) nr 2058/96 artikkel 4

grieķu valodā: Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2058/96 - άρθρο 4

angļu valodā: Article 4 of Regulation (EC) No 2058/96

franču valodā: Règlement (CE) no 2058/96 - article 4

itāliešu valodā: Regolamento (CE) n. 2058/96 - articolo 4

latviešu valodā: Regulas (EK) Nr. 2058/96 4. pants

lietuviešu valodā: Reglamento (EB) Nr. 2058/96 4 straipsnis

ungāru valodā: A 2058/96/EK rendelet – 4. cikk

maltiešu valodā: Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 2058/96

holandiešu valodā: Verordening (EG) nr. 2058/96, artikel 4

poļu valodā: Art. 4 rozporządzenia (WE) nr 2058/96

portugāļu valodā: Regulamento (CE) n.o 2058/96 - artigo 4.o

rumāņu valodā: Regulamentul (CE) nr. 2058/96, articolul 4

slovāku valodā: Článok 4 nariadenia (ES) č. 2058/96

slovēņu valodā: Člen 4 Uredbe (ES) št. 2058/96

somu valodā: Asetuksen (EY) N:o 2058/96 - 4 artikla

zviedru valodā: Förordning (EG) nr 2058/96 - artikel 4.


VII PIELIKUMS

“PIELIKUMS

Ieraksti, kas minēti 3. panta 1. punkta b) apakšpunktā

bulgāru valodā: Ставка на мито, намалена с 25 % [Регламент (ЕО) № 196/97]

spāņu valodā: Derecho de aduana reducido de 25 % [Reglamento (CE) no 196/97]

čehu valodā: Clo snížené o 25 % (nařízení (ES) č. 196/97)

dāņu valodā: Told nedsat med 25 % (Forordning (EF) nr. 196/97)

vācu valodā: Um 25 % ermäßigter Zollsatz (Verordnung (EG) Nr. 196/97)

igauņu valodā: 25 % võrra vähendatud tollimaks (Määrus (EÜ) nr 196/97)

grieķu valodā: Δασμός μειωμένος κατά 25 % [Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 196/97]

angļu valodā: Reduced duty by 25 % (Regulation (EC) No 196/97)

franču valodā: Droit réduit de 25 % [règlement (CE) no 196/97]

itāliešu valodā: Dazio ridotto del 25 % [Regolamento (CE) n. 196/97]

latviešu valodā: Nodoklis, kas samazināts par 25 % (Regula (EK) Nr. 196/97)

lietuviešu valodā: 25 % sumažintas muitas (Reglamentas (EB) Nr. 196/97)

ungāru valodā: 25 %-kal csökkentett vámtétel (196/97/EK rendelet)

maltiešu valodā: Dazju mnaqqas b’ 25 % (Regolament (KE) Nru 196/97)

holandiešu valodā: Douanerecht verminderd met 25 % (Verordening (EG) nr. 196/97)

poļu valodā: Opłata obniżona o 25 % (rozporządzenie (WE) nr 196/97)

portugāļu valodā: Direito reduzido em 25 % [Regulamento (CE) n.o 196/97]

rumāņu valodā: Drept redus cu 25 % [Regulamentul (CE) nr. 196/97]

slovāku valodā: Znížené clo o 25 % (nariadenie (ES) č. 196/97)

slovēņu valodā: Znižana dajatev za 25 % (Uredba (ES) št. 196/97)

somu valodā: Tulli, jota on alennettu 25 % (Asetus (EY) N:o 196/97)

zviedru valodā: Tullsatsen nedsatt med 25 % (Förordning (EG) nr 196/97).”


VIII PIELIKUMS

A DAĻA

V PIELIKUMS

Ieraksti, kas minēti 8. panta 2. punktā

bulgāru valodā: Освободено от мито до максимално количество, посочено в графи 17 и 18 от настоящата лицензия [Регламент (ЕО) № 327/98]

spāņu valodā: Exención del derecho de aduana hasta la cantidad indicada en las casillas 17 y 8 del presente certificado [Reglamento (CE) no 327/98]

čehu valodā: Osvobozeno od cla až do množství uvedeného v kolonkách 17 a 18 této licence (nařízení (ES) č. 327/98)

dāņu valodā: Toldfri op til den mængde, der er angivet i rubrik 17 og 18 i denne licens (Forordning (EF) nr. 327/98)

vācu valodā: Zollfrei bis zu der in den Feldern 17 und 18 dieser Lizenz angegebenen Menge (Verordnung (EG) Nr. 327/98)

igauņu valodā: Tollimaksuvabastus kuni käesoleva litsentsi lahtrites 17 ja 18 osutatud koguseni (Määrus (EÜ) nr 327/98)

grieķu valodā: Ατελώς μέχρι την ποσότητα που ορίζεται στα τετραγωνίδια 17 και 18 του παρόντος πιστοποιητικού [κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 327/98]

angļu valodā: Exemption from customs duty up to the quantity indicated in sections 17 and 18 of this licence (Regulation (EC) No 327/98)

franču valodā: Exemption du droit de douane jusqu'à la quantité indiquée dans les cases 17 et 18 du présent certificat [règlement (CE) no 327/98]

itāliešu valodā: Esenzione dal dazio doganale limitatamente alla quantità indicata nelle caselle 17 e 18 del presente titolo [regolamento (CE) n. 327/98]

latviešu valodā: Atbrīvojums no muitas nodokļa līdz daudzumam, kas norādīts šīs licences 17. un 18. iedaļā (Regula (EK) Nr. 327/98)

lietuviešu valodā: Muitas netaikomas mažesniems kiekiams nei nurodyta šios licenzijos 17 ir 18 skirsniuose

ungāru valodā: Az ezen engedély 17. és 18. rovatában megjelölt mennyiségig vámmentes (327/98/EK rendelet)

maltiešu valodā: Eżenzjoni mid-dwana sal-kwantità murija fit-taqsimiet 17 u 18 ta' din il-liċenzja (Regolament (KE) Nru 327/98)

holandiešu valodā: Vrijgesteld van douanerecht voor ten hoogste de in de vakken 17 en 18 van dit certificaat vermelde hoeveelheid (Verordening (EG) nr. 327/98)

poļu valodā: Zwolnienie z opłaty celnej ilości określonej w sekcji 17 i 18 niniejszego pozwolenia (rozporządzenie (WE) nr 327/98)

portugāļu valodā: Isenção de direito aduaneiro até à quantidade indicada nas casas 17 e 18 do presente certificado [Regulamento (CE) n.o 327/98]

rumāņu valodā: Scutit de drepturi vamale până la concurenţa cantităţii menţionate în căsuţele 17 si 18 din prezenta licenţă [Regulamentul (CE) nr. 327/98]

slovāku valodā: Oslobodenie od cla do množstva uvedeného v oddieloch 17 a 18 tejto licencie (nariadenie (ES) č. 327/98)

slovēņu valodā: Oprostitev carin do količine, navedene v oddelkih 17 in 18 tega dovoljenja (Uredba (ES) št. 327/98)

somu valodā: Tullivapaa tämän todistuksen kohdissa 17 ja 18 esitettyyn määrään asti (asetus (EY) N:o 327/98)

zviedru valodā: Tullfri upp till den mängd som anges i fält 17 och 18 i denna licens (förordning (EG) nr 327/98)

VI PIELIKUMS

Ieraksti, kas minēti 4. panta 4. punkta b) apakšpunktā

bulgāru valodā: Мита, ограничени до 15 % ad valorem до максимално количество, посочено в графи 17 и 18 от настоящата лицензия [Регламент (ЕО) № 327/98]

spāņu valodā: Derechos de aduana limitados al 15 % ad valorem hasta la cantidad indicada en las casillas 17 y 18 del presente certificado [Reglamento (CE) no 327/98]

čehu valodā: Cla omezená na valorickou sazbu ve výši 15 % až do množství uvedeného v kolonkách 17 a 18 této licence (nařízení (ES) č. 327/98)

dāņu valodā: Toldsatsen begrænses til 15 % af værdien op til den mængde, der er angivet i rubrik 17 og 18 i denne licens (forordning (EF) nr. 327/98)

vācu valodā: Zollsatz beschränkt auf 15 % des Zollwerts bis zu der in den Feldern 17 und 18 dieser Lizenz angegebenen Menge (Verordnung (EG) Nr. 327/98)

igauņu valodā: Väärtuseline tollimaks piiratud 15 protsendini käesoleva sertifikaadi lahtrites 17 ja 18 märgitud kogusteni (määrus (EÜ) nr 327/98)

grieķu valodā: Τελωνειακός δασμός κατ’ ανώτατο όριο 15 % κατ’ αξία έως την ποσότητα που ορίζεται στα τετραγωνίδια 17 και 18 του παρόντος πιστοποιητικού [κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 327/98]

angļu valodā: Customs duties limited to 15 % ad valorem up to the quantity indicated in boxes 17 and 18 of this licence (Regulation (EC) No 327/98)

franču valodā: Droits de douane limités à 15 % ad valorem jusqu'à la quantité indiquée dans les cases 17 et 18 du présent certificat [règlement (CE) no 327/98]

itāliešu valodā: Dazio limitato al 15 % ad valorem fino a concorrenza del quantitativo indicato nelle caselle 17 e 18 del presente titolo [regolamento (CE) n. 327/98]

latviešu valodā: Muitas nodoklis 15 % ad valorem par daudzumu, kas norādīts šīs atļaujas (Regula (EK) Nr. 327/98) 17. un 18. ailē

lietuviešu valodā: Ne didesnis nei 15 % muitas ad valorem neviršijant šios licencijos 17 ir 18 langeliuose nurodyto kiekio (Reglamentas (EB) Nr. 327/98)

ungāru valodā: 15 %-os értékvám az ezen engedély 17. és 18. rovatában feltüntetett mennyiségig (327/98/EK rendelet)

maltiešu valodā: Id-dazji doganali huma stipulati għal 15 % ad valorem sal-kwantità indicata fil-kaxxi 17 u 18 ta' din il-liċenzja (Regolament (KE) Nru 327/98)

holandiešu valodā: Douanerecht beperkt tot 15 % ad valorem voor hoeveelheden die niet groter zijn dan de in de vakken 17 en 18 van dit certificaat vermelde hoeveelheid (Verordening (EG) nr. 327/98)

poļu valodā: Cło ograniczone do 15 % ad valorem do ilości wskazanej w polach 17 i 18 niniejszego pozwolenia (rozporządzenie (WE) nr 327/98)

portugāļu valodā: Direito aduaneiro limitado a 15 % ad valorem até à quantidade indicada nas casas 17 e 18 do presente certificado [Regulamento (CE) n.o 327/98]

rumāņu valodā: Drepturi vamale limitate la 15 % ad valorem până la concurenţa cantităţii menţionate în căsuţele 17 şi 18 din prezenta licenţă [Regulamentul (CE) nr. 327/98]

slovāku valodā: Clá znížené na 15 % ad valorem až po množstvo uvedené v kolónkach 17 a 18 tejto licencie [nariadenie (ES) č. 327/98]

slovēņu valodā: Carinska dajatev, omejena na 15 % ad valorem do količine, navedene v rubrikah 17 in 18 tega dovoljenja (Uredba (ES) št. 327/98)

somu valodā: Arvotulli rajoitettu 15 prosenttiin tämän todistuksen 17 ja 18 artiklassa ilmoitettuun määrään asti (asetus (EY) N:o 327/98)

zviedru valodā: Tull begränsad till 15 % av värdet upp till den kvantitet som anges i fält 17 och 18 i den här licensen (förordning (EG) nr 327/98)

VII PIELIKUMS

Ieraksti, kas minēti 3. panta 1. punkta b) apakšpunktā

bulgāru valodā: Ставка на мито, намалена с 30,77 % от ставката на митото, определено в член 11г от Регламент (ЕО) № 1785/2003, приложима до максимално количество, посочено в графи 17 и 18 от настоящата лицензия [Регламент (ЕО) № 327/98]

spāņu valodā: Derecho reducido en un 30,77 % del derecho fijado en el artículo 11 quinquies del Reglamento (CE) no 1785/2003, hasta la cantidad indicada en las casillas 17 y 18 del presente certificado [Reglamento (CE) no 327/98]

čehu valodā: Clo snížené o 30,77 % cla stanoveného v článku 11d nařízení (ES) č. 1785/2003 až na množství uvedené v kolonkách 17 a 18 této licence (nařízení (ES) č. 327/98)

dāņu valodā: Nedsættelse på 30,77 % af den told, der er fastsat i artikel 11d i forordning (EF) nr. 1785/2003, op til den mængde, der er angivet i rubrik 17 og 18 i denne licens (forordning (EF) nr. 327/98)

vācu valodā: Zollsatz ermäßigt um 30,77 % des in Artikel 11d der Verordnung (EG) Nr. 1785/2003 festgesetzten Zollsatzes bis zu der in den Feldern 17 und 18 dieser Lizenz angegebenen Menge (Verordnung (EG) Nr. 327/98)

igauņu valodā: Määruse (EÜ) nr 1785/2003 artiklis 11d kindlaks määratud tollimaks, mida on alandatud 30,77 % võrra käesoleva sertifikaadi lahtrites 17 ja 18 märgitud kogusteni (määrus (EÜ) nr 327/98)

grieķu valodā: Δασμός μειωμένος κατά 30,77 % του δασμού που καθορίζεται στο άρθρο 11δ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1785/2003, έως την ποσότητα που αναγράφεται στα τετραγωνίδια 17 και 18 του παρόντος πιστοποιητικού [κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 327/98]

angļu valodā: Reduced rate of duty of 30,77 % of the duty set in Article 11d of Regulation (EC) No 1785/2003 up to the quantity indicated in boxes 17 and 18 of this licence (Regulation (EC) No 327/98)

franču valodā: Droit réduit de 30,77 % du droit fixé à l'article 11 quinquies du règlement (CE) no 1785/2003 jusqu'à la quantité indiquée dans les cases 17 et 18 du présent certificat [règlement (CE) no 327/98]

itāliešu valodā: Dazio ridotto in ragione del 30,77 % del dazio fissato all'articolo 11 quinquies del regolamento (CE) n. 1785/2003 fino a concorrenza del quantitativo indicato nelle caselle 17 e 18 del presente titolo [regolamento (CE) n. 327/98]

latviešu valodā: Ievedmuitas nodoklis samazināts par 30,77 %, salīdzinot ar nodokli, kas noteikts Regulas (EK) Nr. 1785/2003 11.d pantā, līdz šīs atļaujas 17. un 18. ailē norādītajam daudzumam (Regula (EK) Nr. 327/98)

lietuviešu valodā: Reglamento (EB) Nr. 1785/2003 11d straipsnyje nustatyto muito mokesčio sumažinimas 30,77 % mažesniems kiekiams nei nurodyta šios licencijos 17 ir 18 skirsniuose (Reglamentas (EB) Nr. 327/98)

ungāru valodā: Az 1785/2003/EK rendelet 11.d. cikkében meghatározott vám 30,77 %-os csökkentett vámja az ezen bizonyítvány 17. és 18. rovatában megjelölt mennyiségig (327/98/EK rendelet)

maltiešu valodā: Dazju mnaqqas ta' 30.77 % tat-dazju fiss fl-Artikolu 11(d) tar-Regolament (KE) Nru 1785/2003 sal-kwantità indikata fis-sezzjoni 17 u 18 ta' dan iċ-ċertifikat (ir-Regolament (KE) Nru 327/98)

holandiešu valodā: Recht verlaagd met 30,77 % van het in artikel 11 quinquies van Verordening (EG) nr. 1785/2003 vastgestelde recht voor hoeveelheden die niet groter zijn dan de in de vakken 17 en 18 van dit certificaat vermelde hoeveelheid (Verordening (EG) nr. 327/98)

poļu valodā: Obniżona stawka celna odpowiadająca 30,77 % stawki określonej w art. 11d rozporządzenia (WE) nr 1785/2003 do ilości wskazanej w sekcjach 17 i 18 niniejszego pozwolenia (rozporządzenie (WE) nr 327/98)

portugāļu valodā: Direito reduzido de 30,77 % do direito fixado no artigo 11.o-D do Regulamento (CE) n.o 1785/2003 até à quantidade indicada nas casas 17 e 18 do presente certificado [Regulamento (CE) n.o 327/98]

rumāņu valodā: Drept redus cu 30,77 % din dreptul stabilit de articolul 11 litera (d) din Regulamentul (CE) nr. 1785/2003 până la concurenţa cantităţii menţionate în căsuţele 17 şi 18 din prezenta licenţă [Regulamentul (CE) nr. 327/98]

slovāku valodā: Clo znížené o 30,77 % cla stanoveného článkom 11d nariadenia (ES) č. 1785/2003 až na množstvo uvedené v kolónkach 17 a 18 tejto licencie [nariadenie (ES) č. 327/98]

slovēņu valodā: Dajatev, znižana za 30,77 % od dajatve iz člena 11(d) Uredbe (ES) št. 1785/2003 do količine, navedene v rubrikah 17 in 18 tega potrdila (Uredba (ES) št. 327/98)

somu valodā: Tulli, jonka määrää on alennettu 30,77 % asetuksen (EY) N:o 1785/2003 11 d artiklassa vahvistetusta tullista tämän todistuksen kohdissa 17 ja 18 ilmoitettuun määrään asti (asetus (EY) N:o 327/98)

zviedru valodā: Tullsatsen nedsatt med 30,77 % av den tullsats som anges i artikel 11d i förordning (EG) nr 1785/2003 upp till den mängd som anges i fält 17 och 18 i denna licens (förordning (EG) nr 327/98).

VIII PIELIKUMS

Ieraksti, kas minēti 4. panta 4. punkta a) apakšpunktā

bulgāru valodā: Освободено от мито до максимално количество, посочено в графи 17 и 18 от настоящата лицензия [член 1, параграф 1, буква г) от Регламент (ЕО) № 327/98]

spāņu valodā: Exención del derecho de aduana hasta la cantidad indicada en las casillas 17 y 18 del presente certificado [Reglamento (CE) no 327/98, artículo 1, apartado 1, letra d)]

čehu valodā: Osvobození od cla až do množství stanoveného v kolonkách 17 a 18 této licence (čl. 1 odst. 1 písm. d) nařízení (ES) č. 327/98)

dāņu valodā: Toldfri op til den mængde, der er angivet i rubrik 17 og 18 i denne licens (forordning (EF) nr. 327/98, artikel 1, stk. 1, litra d))

vācu valodā: Zollfrei bis zu der in den Feldern 17 und 18 dieser Lizenz angegebenen Menge (Verordnung (EG) Nr. 327/98, Artikel 1 Absatz 1 Buchstabe d)

igauņu valodā: Tollimaksuvabastus kuni käesoleva litsentsi lahtrites 17 ja 18 näidatud koguseni (määruse (EÜ) nr 327/98 artikli 1 lõike 1 punkt d)

grieķu valodā: Απαλλαγή από τον τελωνειακό δασμό έως την ποσότητα που αναγράφεται στα τετραγωνίδια 17 και 18 του παρόντος πιστοποιητικού [κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 327/98 άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχείο δ)]

angļu valodā: Exemption from customs duty up to the quantity indicated in boxes 17 and 18 of this licence (Regulation (EC) No 327/98, Article 1(1)(d))

franču valodā: Exemption du droit de douane jusqu'à la quantité indiquée dans les cases 17 et 18 du présent certificat [règlement (CE) no 327/98, article 1er, paragraphe 1, point d)]

itāliešu valodā: Esenzione dal dazio doganale fino a concorrenza del quantitativo indicato nelle caselle 17 e 18 del presente titolo [regolamento (CE) n. 327/98, articolo 1, paragrafo 1, lettera d)]

latviešu valodā: Atbrīvojumi no muitas nodokļa līdz šīs atļaujas 17. un 18. ailē norādītajam daudzumam (Regulas (EK) Nr. 327/98 1. panta 1. punkta d) apakšpunkts)

lietuviešu valodā: Atleidimas nuo muito mokesčio neviršijant šios licencijos 17 ir 18 langeliuose nurodyto kiekio (Reglamento (EB) Nr. 327/98 1 straipsnio 1 dalies d punktas)

ungāru valodā: Vámmentes az ezen engedély 17. és 18. rovatában feltüntetett mennyiségig (327/98/EK rendelet 1. cikk (1) bekezdés d) pont)

maltiešu valodā: Eżenzjoni tad-dazju tad-dwana sal-kwantità indikata fil-każi 17 u 18 taċ-ċertifikat preżenti [Artikolu 1, paragrafu 1, punt d) tar-Regolament (KE) Nru 327/98]

holandiešu valodā: Vrijstelling van douanerecht voor hoeveelheden die niet groter zijn dan de in de vakken 17 en 18 van dit certificaat vermelde hoeveelheid (artikel 1, lid 1, onder d), van Verordening (EG) nr. 327/98)

poļu valodā: Zwolnienie z cła ilości do wysokości wskazanej w sekcjach 17 i 18 niniejszego pozwolenia (art. 1 ust. 1 lit. d) rozporządzenia (WE) nr 327/98)

portugāļu valodā: Isenção do direito aduaneiro até à quantidade indicada nas casas 17 e 18 do presente certificado [Regulamento (CE) n.o 327/98, alínea d) do n.o 1 do artigo 1.o]

rumāņu valodā: Scutit de drepturi vamale până la concurenţa cantităţii menţionate în căsuţele 17 şi 18 din prezenta licenţă [Regulamentul (CE) nr. 327/98, articolul 1, alineatul (1), litera (d)

slovāku valodā: Oslobodenie od cla až po množstvo uvedené v kolónkach 17 a 18 tejto licencie [článok 1 ods. 1 písm. d) nariadenia (ES) č. 327/98]

slovēņu valodā: Oprostitev uvozne dajatve do količine, navedene v poljih 17 in 18 tega dovoljenja (člen 1(1)(d) Uredbe (ES) št. 327/98)

somu valodā: Tullivapaa tämän todistuksen 17 ja 18 artiklassa ilmoitettuun määrään asti (asetuksen (EY) N:o 327/98 1 artiklan 1 kohdan d alakohta)

zviedru valodā: Tullfri upp till den mängd som anges i fälten 17 och 18 i denna licens (förordning (EG) nr 327/98, artikel 1.1 d)

B DAĻA

“XI PIELIKUMS

Ieraksti, kas minēti 4. panta 4. punkta e) apakšpunktā

bulgāru valodā: Освободено от мито до максимално количество, посочено в графи 17 и 18 от настоящата лицензия [член 1, параграф 1, буква д) от Регламент (ЕО) № 327/98]

spāņu valodā: Exención del derecho de aduana hasta la cantidad indicada en las casillas 17 y 18 del presente certificado [Reglamento (CE) no 327/98, artículo 1, apartado 1, letra e)]

čehu valodā: Osvobození od cla až do množství uvedeného v kolonkách 17 a 18 této licence (čl. 1 odst. 1 písm. e) nařízení (ES) č. 327/98)

dāņu valodā: Toldfri op til den mængde, der er angivet i rubrik 17 og 18 i denne licens (forordning (EF) nr. 327/98, artikel 1, stk. 1, litra e))

vācu valodā: Zollfrei bis zu der in den Feldern 17 und 18 dieser Lizenz angegebenen Menge (Verordnung (EG) Nr. 327/98, Artikel 1 Absatz 1 Buchstabe e)

igauņu valodā: Tollimaksuvabastus kuni käesoleva litsentsi lahtrites 17 ja 18 näidatud koguseni (määruse (EÜ) nr 327/98 artikli 1 lõike 1 punkt e))

grieķu valodā: Απαλλαγή από τον τελωνειακό δασμό έως την ποσότητα που αναγράφεται στα τετραγωνίδια 17 και 18 του παρόντος πιστοποιητικού [κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 327/98, άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχείο ε)]

angļu valodā: Exemption from customs duty up to the quantity indicated in boxes 17 and 18 of this licence (Regulation (EC) No 327/98, Article 1(1)(e))

franču valodā: Exemption du droit de douane jusqu'à la quantité indiquée dans les cases 17 et 18 du présent certificat [règlement (CE) no 327/98, article 1er, paragraphe 1, point e)]

itāliešu valodā: Esenzione dal dazio doganale fino a concorrenza del quantitativo indicato nelle caselle 17 e 18 del presente titolo [regolamento (CE) n. 327/98, articolo 1, paragrafo 1, lettera e)]

latviešu valodā: Atbrīvojumi no muitas nodokļa līdz šīs atļaujas 17. un 18. ailē norādītajam daudzumam (Regulas (EK) Nr. 327/98 1. panta 1. punkta e) apakšpunkts)

lietuviešu valodā: Atleidimas nuo muito mokesčio neviršijant šios licencijos 17 ir 18 langeliuose nurodyto kiekio (Reglamentas (EB) Nr. 327/98, 1 straipsnio 1 dalies e) punktas)

ungāru valodā: Vámmentes az ezen engedély 17. és 18. rovatában feltüntetett mennyiségig (327/98/EK rendelet 1. cikk (1) bekezdés e) pont)

maltiešu valodā: Eżenzjoni tad-dazju tad-dwana sal-kwantità indikata fil-każi 17 u 18 taċ-ċertifikat preżenti (Artikolu 1, paragrafu 1, punt e) tar-Regolament (KE) Nru 327/98)

holandiešu valodā: Vrijstelling van douanerecht voor hoeveelheden die niet groter zijn dan de in de vakken 17 en 18 van dit certificaat vermelde hoeveelheid (artikel 1, lid 1, onder e), van Verordening (EG) nr. 327/98)

poļu valodā: Zwolnienie z cła ilości do wysokości wskazanej w sekcjach 17 i 18 niniejszego pozwolenia (rozporządzenie (WE) nr 327/98, art. 1 ust. 1 lit. e))

portugāļu valodā: Isenção do direito aduaneiro até à quantidade indicada nas casas 17 e 18 do presente certificado [Regulamento (CE) n.o 327/98, alínea e) do n.o 1 do artigo 1.o]

rumāņu valodā: Scutit de drepturi vamale până la concurenţa cantităţii menţionate în căsuţele 17 şi 18 din prezenta licenţă [Regulamentul (CE) nr. 327/98, articolul 1, alineatul (1) litera (e)]

slovāku valodā: Oslobodenie od cla až po množstvo uvedené v kolónkach 17 a 18 tejto licencie [článok 1 ods. 1 písm. e) nariadenia (ES) č. 327/98]

slovēņu valodā: Oprostitev carinske dajatve do količine, navedene v poljih 17 in 18 tega dovoljenja (, člen 1(1)(e) Uredbe (ES) št. 327/98)

somu valodā: Tullivapaa tämän todistuksen 17 ja 18 artiklassa ilmoitettuun määrään asti (asetuksen (EY) N:o 327/98 1 artiklan 1 kohdan e) alakohta)

zviedru valodā: Tullfri upp till den mängd som anges i fälten 17 och 18 i denna licens (Förordning (EG) nr 327/98, artikel 1.1.e)).”


IX PIELIKUMS

VII PIELIKUMS

Ieraksti, kas minēti 3. panta 1. punktā

bulgāru valodā: Офериран размер на основното възстановяване при износ

spāņu valodā: Tipo de la restitución de base a la exportación adjudicado

čehu valodā: Nabídková výše pro základní vývozní náhradu

dāņu valodā: Tilslagssats for basiseksportrestitutionen

vācu valodā: Zugeschlagener Satz der Grundausfuhrerstattung

igauņu valodā: Pakkumiskutsega kinnitatud eksporditoetus

grieķu valodā: Ποσοστό της κατακυρωθείσας επιστροφής βάσεως κατά την εξαγωγή

angļu valodā: Tendered rate of basic export refund

franču valodā: Taux de la restitution de base à l'exportation adjugé

itāliešu valodā: Tasso della restituzione di base all'esportazione aggiudicato

latviešu valodā: Pamata izvešanas kompensācijas likme

lietuviešu valodā: Pagrindinės eksporto grąžinamosios išmokos dydis

ungāru valodā: Az alap export-visszatérítés megítélt hányada

maltiešu valodā: Rata aġġudikata ta' rifużjoni bażika fuq l-esportazzjoni

holandiešu valodā: Gegunde basisrestitutie bij uitvoer

poļu valodā: Przyznana stawka podstawowej refundacji wywozowej

portugāļu valodā: Taxa de restituição de base à exportação adjudicada

rumāņu valodā: Rată de restituire de bază la exportul adjudecat

slovāku valodā: Základná sadzba vývoznej náhrady ustanovená v rámci výberového konania

slovēņu valodā: Dodatna stopnja dajatve na osnovi izvoznih nadomestil

somu valodā: Tarjouskilpailutetun perusvientituen määrä

zviedru valodā: Anbudssats för exportbidrag

VIII PIELIKUMS

Ieraksti, kas minēti 3. panta 2. punktā

bulgāru valodā: Офериран размер на износна такса

spāņu valodā: “Tipo del gravamen a la exportación adjudicado”

čehu valodā: Nabídková výše vývozního cla

dāņu valodā: Tilslagssats for eksportafgiften

vācu valodā: Zugeschlagener Satz der Ausfuhrabgabe

igauņu valodā: Pakkumiskutsega kinnitatud ekspordimaks

grieķu valodā: -Ύψος φόρου κατά την εξαγωγή

angļu valodā: Tendered rate of export tax

franču valodā: Taux de la taxe à l'exportation adjugé

itāliešu valodā: Aliquota della tassa all'esportazione aggiudicata

latviešu valodā: Izvešanas muitas nodevas likme

lietuviešu valodā: Eksporto muito mokesčio dydis

ungāru valodā: Az exportadó megítélt mértéke

maltiešu valodā: Rata aġġudikata ta' taxxa fuq l-esportazzjoni

holandiešu valodā: Gegunde belasting bij uitvoer

poļu valodā: Przyznana stawka podatku eksportowego

portugāļu valodā: Taxa de exportação adjudicada

rumāņu valodā: Rată din taxa de export adjudecată

slovāku valodā: Vývozný poplatok ustanovený v rámci výberového konania

slovēņu valodā: Dodatna stopnja dajatve za izvozno pristojbino

somu valodā: Tarjouskilpailutetusta viennistä kannettavan maksun määrä

zviedru valodā: Anbudssats för exportavgift

IX PIELIKUMS

Ieraksti, kas minēti 5. pantā

bulgāru valodā: Не се прилага износна такса

spāņu valodā: Gravamen a la exportación no aplicable

čehu valodā: Vývozní clo se nepoužije

dāņu valodā: Eksportafgift ikke anvendelig

vācu valodā: Ausfuhrabgabe nicht anwendbar

igauņu valodā: Ekspordimaksu ei kohaldata

grieķu valodā: Μη εφαρμοζόμενος φόρος κατά την εξαγωγή

angļu valodā: Export tax not applicable

franču valodā: Taxe à l'exportation non applicable

itāliešu valodā: Exportadó nem alkalmazandó

latviešu valodā: Izvešanas muita netiek piemērota

lietuviešu valodā: Eksporto muitas netaikytinas

ungāru valodā: Izvešanas muita netiek piemērota

maltiešu valodā: Taxxa fuq l-esportazzjoni mhux applikabbli

holandiešu valodā: Uitvoerbelasting niet van toepassing

poļu valodā: Podatku eksportowego nie stosuje się

portugāļu valodā: Taxa de exportação não aplicável

rumāņu valodā: Taxă la export neaplicabilă

slovāku valodā: Vývozný poplatok sa neuplatňuje

slovēņu valodā: Izvozni davek ni sprejemljiv

somu valodā: Vientimaksua ei sovelleta

zviedru valodā: Exportavgift icke tillämplig

X PIELIKUMS

Ieraksti, kas minēti 7. panta 2. punkta ceturtajā daļā

bulgāru valodā: Ограничение, предвидено в член 7, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1342/2003

spāņu valodā: Limitación establecida en apartado 2 del artículo 7 del Reglamento (CE) no 1342/2003

čehu valodā: Omezení dle čl. 7 ods. 2 nařízení (ES) č. 1342/2003

dāņu valodā: Begrænsning, jf. artikel 7, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1342/2003

vācu valodā: Kürzung der Gültigkeitsdauer nach Artikel 7 Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 1342/2003

igauņu valodā: Piirang vastavalt määruse (EÜ) nr 1342/2003 artikli 7 lõikele 2

grieķu valodā: Περιορισμός που προβλέπεται στο άρθρο 7 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1342/2003

angļu valodā: Limitation provided for in Article 7(2) of Regulation (EC) No 1342/2003

franču valodā: Limitation prévue à l'article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1342/2003

itāliešu valodā: Limitazione prevista all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1342/2003

latviešu valodā: Ierobežojumi noteikti Regulas (EK) Nr. 1342/2003 7. panta 2. daļā

lietuviešu valodā: Apribojimai numatyti reglamento (EB) Nr. 1342/2003 7 straipsnio 2 dalyje

ungāru valodā: Az 1342/2003/EK rendelet 7. cikk (2) bek. szerinti korlátozás

maltiešu valodā: Limitazzjoni maħsuba fl-Artikolu 7(2) tar-Regolament (KE) Nru 1342/2003

holandiešu valodā: Beperking als bepaald in artikel 7, lid 2, van Verordening (EG) nr. 1342/2003

poļu valodā: Ograniczenie przewidziane w art. 7 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1342/2003

portugāļu valodā: Limitação estabelecida no n.o 2 do artigo 7.o do Regulamento (CE) n.o 1342/2003

rumāņu valodā: Limitare prevăzută la articolul 7, alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1342/2003

slovāku valodā: Obmedzenie v súlade s článkom 7 odsek 2 nariadenia (ES) č. 1342/2003

slovēņu valodā: Omejitev določena v členu 7(2) Uredbe (ES) št. 1342/2003

somu valodā: Asetuksen (EY) N:o 1342/2003 7 artiklan 2 kohdassa säädetty rajoitus

zviedru valodā: Begränsning enligt artikel 7.2 i förordning (EG) nr 1342/2003

XI PIELIKUMS

Ieraksti, kas minēti 8. panta 2. punktā

bulgāru valodā: Ограничение, предвидено в член 8, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1342/2003

spāņu valodā: Limitación establecida en el apartado 2 del artículo 8 del Reglamento (CE) no 1342/2003

čehu valodā: Omezení dle čl. 8 ods. 2 nařízení č. 1342/2003

dāņu valodā: Begrænsning, jf. artikel 8, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1342/2003

vācu valodā: Kürzung der Gültigkeitsdauer nach Artikel 8 Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 1342/2003

igauņu valodā: Piirang vastavalt määruse (EÜ) nr 1342/2003 artikli 8 lõikele 2

grieķu valodā: Περιορισμός που προβλέπεται στο άρθρο 8 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1342/2003

angļu valodā: Limitation provided for in Article 8(2) of Regulation (EC) No 1342/2003

franču valodā: Limitation prévue à l'article 8, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1342/2003

itāliešu valodā: Limitazione prevista all'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1342/2003

latviešu valodā: Ierobežojumi noteikti Regulas (EK) Nr. 1342/2003 8. panta 2. daļā

lietuviešu valodā: Apribojimai numatyti reglamento (EB) Nr. 1342/2003 8 straipsnio 2 dalyje

ungāru valodā: Az 1342/2003/EK rendelet 8. cikk (2) bek. szerinti korlátozás

maltiešu valodā: Limitazzjoni maħsuba fl-Artikolu 8(2) tar-Regolament (KE) Nru 1342/2003

holandiešu valodā: Beperking als bepaald in artikel 8, lid 2, van Verordening (EG) nr. 1342/2003

poļu valodā: Ograniczenie przewidziane w art. 8 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1342/2003

portugāļu valodā: Limitação estabelecida no n.o 2 do artigo 8.o do Regulamento (CE) n.o 1342/2003

rumāņu valodā: Limitare prevăzută la articolul 8, alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1342/2003

slovāku valodā: Obmedzenie v súlade s článkom 8 odsek 2 nariadenia (ES) č. 1342/2003

slovēņu valodā: Omejitev določena v členu 8(2) Uredbe (ES) št. 1342/2003

somu valodā: Asetuksen (EY) N:o 1342/2003 8 artiklan 2 kohdassa säädetty rajoitus

zviedru valodā: Begränsning enligt artikel 8.2 i förordning (EG) nr 1342/2003

XII PIELIKUMS

Ieraksti, kas minēti 9. panta 3. punkta e) apakšpunktā

bulgāru valodā: Износ съгласно член 9 от Регламент (ЕО) № 1342/2003

spāņu valodā: Exportación conforme al artículo 9 del Reglamento (CE) no 1342/2003

čehu valodā: Vývoz v souladu s čl. 9 nařízení (ES) č. 1342/2003

dāņu valodā: Udførsel i overensstemmelse med artikel 9 i forordning (EF) nr. 1342/2003

vācu valodā: Ausfuhr in Übereinstimmung mit Artikel 9 der Verordnung (EG) Nr. 1342/2003

igauņu valodā: Eksport vastavalt määruse (EÜ) nr 1342/2003 artiklile 9

grieķu valodā: Περιορισμός που προβλέπεται στο άρθρο 9 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1342/2003

angļu valodā: Export in accordance with Article 9 of Regulation (EC) No 1342/2003

franču valodā: Exportation conformément à l'article 9 du règlement (CE) no 1342/2003

itāliešu valodā: Esportazione in conformità all'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1342/2003

latviešu valodā: Izvešana saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1342/2003 9. pantu

lietuviešu valodā: Eksportas vadovaujantis reglamento (EB) Nr. 1342/2003 9 straipsniu

ungāru valodā: Az 1342/2003/EK rendelet 9. cikkével összhangban bonyolított export

maltiešu valodā: Esportazzjoni b'mod konformi ma' l-Artikolu 9 tar-Regolament (KE) Nru 1342/2003

holandiešu valodā: Uitvoer op grond van artikel 9 van Verordening (EG) nr. 1342/2003

poļu valodā: Wywóz w myśl art. 9 rozporządzenia (WE) nr 1342/2003

portugāļu valodā: Exportação conforme o artigo 9.o do Regulamento (CE) n.o 1342/2003

rumāņu valodā: Export în conformitate cu articolul 9 din Regulamentul (CE) nr. 1342/2003

slovāku valodā: Vývoz v súlade s článkom 9 nariadenia (ES) č. 1342/2003

slovēņu valodā: Izvoz v skladu s členom 9 Uredbe (ES) št. 1342/2003

somu valodā: Asetuksen (EY) N:o 1342/2003 9 artiklan mukainen vienti

zviedru valodā: Export i överensstämmelse med artikel 9 i förordning (EG) nr 1342/2003

XIII PIELIKUMS

Ieraksti, kas minēti 9. panta 3. punkta f) apakšpunktā

bulgāru valodā: Без възстановяване при износ

spāņu valodā: Sin restitución por exportación

čehu valodā: Žádná vývozní náhrada

dāņu valodā: Uden eksportrestitution

vācu valodā: Ohne Ausfuhrerstattung

igauņu valodā: Eksporditoetuseta

grieķu valodā: Χωρίς επιστροφή κατά την εξαγωγή

angļu valodā: No export refund

franču valodā: Sans restitution à l'exportation

itāliešu valodā: Senza restituzione all'esportazione

latviešu valodā: Izvešanas kompensācijas nav

lietuviešu valodā: Eksporto grąžinamosios išmokos nėra

ungāru valodā: Export-visszatérítés nélkül

maltiešu valodā: Mingħajr rifużjoni fuq l-esportazzjoni

holandiešu valodā: Zonder uitvoerrestitutie

poļu valodā: Bez refundacji wywozowej

portugāļu valodā: Sem restituição à exportação

rumāņu valodā: Fără restituire la export.

slovāku valodā: Bez vývoznej náhrady

slovēņu valodā: Brez izvoznih nadomestil

somu valodā: Ilman vientitukea

zviedru valodā: Utan exportbidrag


X PIELIKUMS

“PIELIKUMS

Piezīmes, kas minētas 13. panta 3. punkta a) apakšpunktā

bulgāru valodā: За износ без възстановяване в съответствие с член 6 от Регламент (ЕО) № 1868/94

spāņu valodā: Para exportación sin restitución, de conformidad con el artículo 6 del Reglamento (CE) no 1868/94

čehu valodā: K vývozu bez náhrady podle článku 6 nařízení (ES) č. 1868/94

dāņu valodā: Skal eksporteres uden restitution, jf. artikel 6 i forordning (EF) nr. 1868/94

vācu valodā: Ausfuhr ohne Erstattung gemäß Artikel 6 der Verordnung (EG) Nr. 1868/94

igauņu valodā: Eksportimiseks ilma eksporditoetuseta määruse (EÜ) nr 1868/94 artikli 6 kohaselt

grieķu valodā: Προς εξαγωγή χωρίς επιστροφή σύμφωνα με το άρθρο 6 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1868/94

angļu valodā: For export without refund under Article 6 of Regulation (EC) No 1868/94

franču valodā: À exporter sans restitution conformément à l'article 6 du règlement (CE) no 1868/94

itāliešu valodā: Da esportare senza restituzione a norma dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1868/94

latviešu valodā: Eksportam bez kompensācijas saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1868/94 6. pantu

lietuviešu valodā: Eksportui be grąžinamosios išmokos pagal Reglamento (EB) Nr. 1868/94 6 straipsnį

ungāru valodā: Visszatérítés nélkül exportálandó az 1868/94/EK rendelet 6. cikke szerint

maltiešu valodā: Għall-esportazzjoni mingħajr rifużjoni skond l-Artikolu 6 tar-Regolament (KE) Nru 1868/94

holandiešu valodā: Overeenkomstig artikel 6 van Verordening (EG) nr. 1868/94 zonder restitutie uit te voeren

poļu valodā: Wywóz bez refundacji zgodnie z art. 6 rozporządzenia (WE) nr 1868/94

portugāļu valodā: A exportar sem restituição em conformidade com o artigo 6.o do Regulamento (CE) n.o 1868/94

rumāņu valodā: Pentru export fără restituire conform articolului 6 din Regulamentul (CE) nr. 1868/94

slovāku valodā: Na vývoz bez náhrady podľa článku 6 nariadenia (ES) č. 1868/94

slovēņu valodā: Za izvoz brez nadomestila v skladu s členom 6 Uredbe (ES) št. 1868/94

somu valodā: Viedään tuetta asetuksen (EY) N:o 1868/94 6 artiklan mukaisesti

zviedru valodā: För export utan exportbidrag enligt artikel 6 i förordning (EG) nr 1868/94”


XI PIELIKUMS

“PIELIKUMS

Norādes, kas minētas 3. panta 1. punkta b) apakšpunktā

bulgāru valodā: Нулева ставка на митото [Регламент (ЕО) № 955/2005]

spāņu valodā: Derecho cero [Reglamento (CE) no 955/2005]

čehu valodā: Nulové clo (nařízení (ES) č. 955/2005)

dāņu valodā: Nultold (forordning (EF) nr. 955/2005)

vācu valodā: Zollsatz Null (Verordnung (EG) Nr. 955/2005)

igauņu valodā: Nullmääraga tollimaks (määrus (EÜ) nr 955/2005)

grieķu valodā: Μηδενικός δασμός [κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 955/2005]

angļu valodā: Zero duty (Regulation (EC) No 955/2005)

franču valodā: Droit zéro [règlement (CE) no 955/2005]

itāliešu valodā: Dazio zero [regolamento (CE) n. 955/2005]

latviešu valodā: Nodokļa nulles likme (Regula (EK) Nr. 955/2005)

lietuviešu valodā: Nulinis muito tarifas (Reglamentas (EB) Nr. 955/2005)

ungāru valodā: Nulla vámtétel (955/2005/EK rendelet)

maltiešu valodā: Bla dazju (Regolament (KE) Nru 955/2005)

holandiešu valodā: Nulrecht (Verordening (EG) nr. 955/2005)

poļu valodā: Stawka zerowa (rozporządzenie (WE) nr 955/2005)

portugāļu valodā: Direito nulo [Regulamento (CE) n.o 955/2005]

rumāņu valodā: Taxă zero [Regulamentul (CE) nr. 995/2005]

slovāku valodā: Nulové clo (nariadenie (ES) č. 955/2005)

slovēņu valodā: Dajatev nič (Uredba (ES) št. 955/2005)

somu valodā: Tullivapaa (asetus (EY) N:o 955/2005)

zviedru valodā: Nolltull (förordning (EG) nr 955/2005).”


XII PIELIKUMS

A DAĻA

“I PIELIKUMS

Norādes, kas minētas 2. panta 1. punkta b) apakšpunktā

bulgāru valodā: Ориз Basmati с код по КН 1006 20 17 или 1006 20 98, внесен с нулева ставка на митото в съответствие с Регламент (ЕО) № 972/2006, придружен със сертификат за автентичност № … издаден от [име на компетентния орган]

spāņu valodā: Arroz Basmati del código NC 1006 20 17 o 1006 20 98 importado con derecho cero en aplicación del Reglamento (CE) no 972/2006, acompañado del certificado de autenticidad no … expedido por [nombre de la autoridad competente]

čehu valodā: rýže Basmati kódu KN 1006 20 17 nebo 1006 20 98, která se dováží za nulové clo na základě nařízení (ES) č. 972/2006, a ke které se připojí osvědčení o pravosti č. … vydané [název příslušného subjektu]

dāņu valodā: Basmati-ris henhørende under KN-kode 1006 20 17 eller 1006 20 98 importeres med nultold i henhold til forordning (EF) nr. 972/2006, ledsaget af ægthedscertifikat nr. … udstedt af [den kompetente myndigheds navn]

vācu valodā: Basmati-Reis des KN-Codes 1006 20 17 oder 1006 20 98, eingeführt zum Zollsatz Null gemäß der Verordnung (EG) Nr. 972/2006 und begleitet von einem Echtheitszeugnis Nr. …, ausgestellt durch [Name der zuständigen Behörde]

igauņu valodā: basmati riis CN-koodiga 1006 20 17 või 1006 20 98, mis on imporditud tollimaksu nullmääraga vastavalt määrusele (EÜ) nr 972/2006 ning millega on kaasas [pädeva asutuse nimi] välja antud autentsussertifikaat nr …

grieķu valodā: Ρύζι μπασμάτι του κωδικού 1006 20 17 ή 1006 20 98 εισαγόμενο με μηδενικό δασμό κατ’ εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 972/2006, συνοδευόμενο με το πιστοποιητικό γνησιότητας αριθ. … που εκδόθηκε από [ονομασία της αρμόδιας αρχής]

angļu valodā: basmati rice falling within code of CN 1006 20 17 or 1006 20 98 and imported at a zero rate of duty under Regulation (EC) No 972/2006, accompanied by authenticity certificate No … drawn up by [name of the competent authority]

franču valodā: riz Basmati du code NC 1006 20 17 ou 1006 20 98 importé à droit nul en application du règlement (CE) no 972/2006, accompagné du certificat d’authenticité no … établi par [nom de l’autorité compétente]

itāliešu valodā: Riso Basmati di cui al codice NC 1006 20 17 o 1006 20 98 importato a dazio zero ai sensi del regolamento (CE) n. 972/2006, corredato del certificato di autenticità n. … rilasciato da [nome dell’autorità competente]

latviešu valodā: Basmati rīsi ar KN kodu 1006 20 17 vai 1006 20 98, ko importē bez ievedmuitas nodokļa saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 972/2006, kuriem pievienota autentiskuma apliecība Nr. …, ko izsniegusi [kompetentās iestādes nosaukums]

lietuviešu valodā: Basmati ryžiai klasifikuojami KN kodu 1006 20 17 arba 1006 20 98, įvežti pagal nulinį muito mokestį pagal Reglamentas (EB) Nr. 972/2006, prie kurio pridėtas autentiškumo sertifikatas Nr. …, išduotas [kompetentingos institucijos pavadinimas]

ungāru valodā: az 1006 20 17 vagy az 1006 20 98 KN-kód alá sorolt, a/az 972/2006/EK rendelet alkalmazásában nulla vámtétel mellett behozott basmati rizs, a/az [illetékes hatóság neve] által kiállított, … számú eredetiségigazolással együtt

holandiešu valodā: Basmati-rijst van GN-code 1006 20 17 of 1006 20 98, ingevoerd met nulrecht overeenkomstig Verordening (EG) nr. 972/2006, vergezeld van het echtheidscertificaat nr. …, opgesteld door [naam van de bevoegde instantie]

poļu valodā: Ryż Basmati objęty kodem CN 1006 20 17 lub 1006 20 98, do którego przywiezienia zastosowano zerową stawkę celną zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 972/2006, z załączonym do niego certyfikatem autentyczności nr … sporządzonym przez [nazwa właściwego organu]

portugāļu valodā: Arroz Basmati do código NC 1006 20 17 ou 1006 20 98 importado com direito nulo em aplicação do Regulamento (CE) n.o 972/2006, acompanhado do certificado de autenticidade n.o … estabelecido por [nome da autoridade competente]

rumāņu valodā: Orez Basmati având codul NC 1006 20 17 sau 1006 20 98 şi importat cu taxe vamale zero, în baza Regulamentului (CE) nr. 972/2006, însoţit de certificatul de autenticitate nr. …. eliberat de (numele autorităţii competente)

slovāku valodā: ryža Basmati s kódom KN 1006 20 17 alebo 1006 20 98 dovážaná s nulovou sadzbou cla v súlade s nariadením (ES) č. 972/2006, sprevádzaná osvedčením o pravosti č. … vystavenom [názov príslušného orgánu]

slovēņu valodā: Riž basmati s kodo KN 1006 20 17 ali 1006 20 98, uvožen po stopnji nič ob uporabi Uredbe (ES) št. 972/2006, s priloženim potrdilom o pristnosti št. …, ki ga je izdal [naziv pristojnega organa]

somu valodā: Asetuksen (EY) N:o 972/2006 mukaisesti tullivapaasti tuotu CN-koodiin 1006 20 17 tai 1006 20 98 kuuluva Basmati-riisi, jonka mukana on ….:n [toimivaltaisen viranomaisen nimi] myöntämän aitoustodistuksen N:o …

zviedru valodā: Basmatiris med KN-nummer 1006 20 17 eller 1006 20 98 som importeras tullfritt i enlighet med förordning (EG) nr 972/2006, åtföljt av äkthetsintyg nr … som utfärdats av [den behöriga myndighetens namn].”

B DAĻA

“IV PIELIKUMS

Norādes, kas minētas 4. panta 1. punkta b) apakšpunktā

bulgāru valodā: Ориз Basmati с код по КН 1006 20 17 или 1006 20 98, внесен с нулева ставка на митото в съответствие с Регламент (ЕО) № 972/2006, придружен с копие от сертификат за автентичност № … издаден от [име на компетентния орган]

spāņu valodā: Arroz Basmati del código NC 1006 20 17 o 1006 20 98 importado con derecho cero en aplicación del Reglamento (CE) no 972/2006, acompañado de una copia del certificado de autenticidad no … expedido por [nombre de la autoridad competente]

čehu valodā: Rýže Basmati kódu KN 1006 20 17 nebo 1006 20 98, která se dováží za nulové clo na základě nařízení (ES) č. 972/2006, a ke které se připojí kopie osvědčení o pravosti č. … vydané [název příslušného subjektu]

dāņu valodā: Basmati-ris henhørende under KN-kode 1006 20 17 eller 1006 20 98 importeres med nultold i henhold til forordning (EF) nr. 972/2006, ledsaget af en kopi af ægthedscertifikat nr. … udstedt af [den kompetente myndigheds navn]

vācu valodā: Basmati-Reis des KN-Codes 1006 20 17 oder 1006 20 98, eingeführt zum Zollsatz Null gemäß der Verordnung (EG) Nr. 972/2006 und begleitet von einer Kopie des Echtheitszeugnisses Nr. …, ausgestellt durch [Name der zuständigen Behörde]

igauņu valodā: Basmati riis CN-koodiga 1006 20 17 või 1006 20 98, mis on imporditud tollimaksu nullmääraga vastavalt määrusele (EÜ) nr 972/2006 ning millega on kaasas [pädeva asutuse nimi] välja antud autentsussertifikaadi nr … koopia

grieķu valodā: Ρύζι μπασμάτι του κωδικού 1006 20 17 ή 1006 20 98 εισαγόμενο με μηδενικό δασμό με εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 972/2006, συνοδευόμενο με αντίγραφο του πιστοποιητικού γνησιότητας αριθ. … που εκδόθηκε από [ονομασία της αρμόδιας αρχής]

angļu valodā: Basmati rice falling within code of CN 1006 20 17 or 1006 20 98 and imported at a zero rate of duty under Regulation (EC) No 972/2006, accompanied by a copy of authenticity certificate No … drawn up by [name of the competent authority]

franču valodā: Riz Basmati du code NC 1006 20 17 ou 1006 20 98 importé à droit nul en application du règlement (CE) no 972/2006, accompagné d’une copie du certificat d’authenticité no … établi par [nom de l’autorité compétente]

itāliešu valodā: Riso Basmati di cui al codice NC 1006 20 17 o 1006 20 98 importato a dazio zero ai sensi del regolamento (CE) n. 972/2006, corredato di una copia del certificato di autenticità n. … rilasciato da [nome dell’autorità competente]

latviešu valodā: Basmati rīsi ar KN kodu 1006 20 17 vai 1006 20 98, ko importē bez ievedmuitas nodokļa saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 972/2006, kuriem pievienota autentiskuma apliecības Nr. … kopija, ko izsniegusi [kompetentās iestādes nosaukums]

lietuviešu valodā: Basmati ryžiai klasifikuojami KN kodu 1006 20 17 arba 1006 20 98, įvežti pagal nulinį muito mokestį pagal Reglament (EB) Nr. 972/2006, prie kurio pridėta autentiškumo sertifikato Nr. …, išduoto [kompetentingos institucijos pavadinimas], kopija

ungāru valodā: Az 1006 20 17 vagy az 1006 20 98 KN-kód alá sorolt, a 972/2006/EK rendelet alkalmazásában nulla vámtétel mellett behozott basmati rizs, a/az [illetékes hatóság neve] által kiállított, … számú eredetiségigazolás másolatával együtt

holandiešu valodā: Basmati-rijst van GN-code 1006 20 17 of 1006 20 98, ingevoerd met nulrecht overeenkomstig Verordening (EG) nr. 972/2006, vergezeld van een kopie van het echtheidscertificaat nr. …, opgesteld door [naam van de bevoegde instantie]

poļu valodā: Ryż Basmati objęty kodem CN 1006 20 17 lub 1006 20 98, do którego przywiezienia zastosowano zerową stawkę celną zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 972/2006, z załączoną do niego kopią certyfikatu autentyczności nr … sporządzonego przez [nazwa właściwego organu]

portugāļu valodā: Arroz Basmati do código NC 1006 20 17 ou 1006 20 98 importado com direito nulo em aplicação do Regulamento (CE) n.o 972/2006, acompanhado de uma cópia do certificado de autenticidade n.o … estabelecido por [nome da autoridade competente]

rumāņu valodā: Orez Basmati având codul CN 1006 20 17 sau 1006 20 98 importat cu taxe vamale zero în baza Regulamentului (CE) nr. 972/2006, însoţit de certificatul de autenticitate nr. ….. eliberat de (numele autorităţii competente)

slovāku valodā: Ryža Basmati s kódom KN 1006 20 17 alebo 1006 20 98 dovážaná s nulovou sadzbou cla v súlade s nariadením (ES) č. 972/2006, sprevádzaná kópiou osvedčenia o pravosti č. … vystavenom [názov príslušného orgánu]

slovēņu valodā: Riž basmati s kodo KN 1006 20 17 ali 1006 20 98, uvožen po stopnji nič ob uporabi Uredbe (ES) št. 972/2006, s priloženo kopijo potrdila o pristnosti št. …, ki ga je izdal [naziv pristojnega organa]

somu valodā: Asetuksen (EY) N:o 972/2006 mukaisesti tullivapaasti tuotu CN-koodiin 1006 20 17 tai 1006 20 98 kuuluva Basmati-riisi, jonka mukana on ….:n [toimivaltaisen viranomaisen nimi] myöntämän aitoustodistuksen N:o … jäljennös

zviedru valodā: Basmatiris med KN-nummer 1006 20 17 eller 1006 20 98 som importeras tullfritt i enlighet med förordning (EG) nr 972/2006, åtföljt av en kopia av äkthetsintyg nr … som utfärdats av [den behöriga myndighetens namn].”


XIII PIELIKUMS

“III PIELIKUMS

Norādes, kas minētas 8. panta 2. punktā

bulgāru valodā: Продукт, предназначен за преработка, както е предвидено в член 3, букви б) и в) от Регламент (ЕО) № 1482/2006

spāņu valodā: Producto destinado a la transformación prevista en las letras b) y c) del artículo 3 del Reglamento (CE) no 1482/2006

čehu valodā: Produkt určený ke zpracování podle čl. 3 písm. b) a c) nařízení (ES) č. 1482/2006

dāņu valodā: Produkt til forarbejdning som fastsat i artikel 3, litra b) og c), i forordning (EF) nr. 1482/2006

vācu valodā: Erzeugnis zur Verarbeitung gemäß Artikel 3 Buchstaben b und c der Verordnung (EG) Nr. 1482/2006

igauņu valodā: määruse (EÜ) nr 1482/2006 artikli 3 punktides b ja c viiadatud töötlemiseks mõeldud toode

grieķu valodā: Προϊόν προς μεταποίηση όπως προβλέπεται στο άρθρο 3, στοιχεία β) και γ), του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1482/2006

angļu valodā: Product intended for processing referred to in Article 3(b) and (c) of Regulation (EC) No 1482/2006

franču valodā: Produit destiné à la transformation prévue à l'article 3, points b) et c) du règlement (CE) no 1482/2006

itāliešu valodā: Prodotto destinato alla trasformazione di cui all’articolo 3, lettere b) e c), del regolamento (CE) n.1482/2006

latviešu valodā: Produkts paredzēts pārstrādei, kā noteikts Regulas (EK) Nr. 1482/2006 3. panta b) un c) punktā

lietuviešu valodā: Produktas, kurio perdirbimas numatytas Reglamento (EB) Nr. 1482/2006 3 straipsnio b ir c punktuose

ungāru valodā: A 1482/2006/EK rendelet 3. cikkének b) és c) pontja szerinti feldolgozásra szánt termék

holandiešu valodā: Product bestemd voor de verwerking bedoeld in artikel 3, onder b) en c), van Verordening (EG) nr. 1482/2006

poļu valodā: Produkt przeznaczony do przetworzenia przewidzianego w art. 3 lit. b) i c) rozporządzenia (WE) nr 1482/2006

portugāļu valodā: Produto para a transformação estabelecida no Regulamento (CE) n.o 1482/2006

rumāņu valodā: Produs destinat prelucrării menţionate la articolul 3, literele (b) şi (c) din Regulamentul (CE) nr. 1482/2006.

slovāku valodā: Produkt určeny na spracovanie podľa článku 3 písm. b) a c) nariadenia (ES) č. 1482/2006

slovēņu valodā: Proizvod za predelavo iz člena 3(b) in (c) Uredbe (ES) št. 1482/2006

somu valodā: Asetuksen (EY) N:o 1482/2006 3 artiklan b ja c alakohdan mukaiseen jalostukseen tarkoitettu tuote

zviedru valodā: Produkt avsedd för bearbetning enligt artikel 3 b och c i förordning (EG) nr 1482/2006.”