ISSN 1725-5112

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 397

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

49. sējums
2006. gada 30. decembris


Saturs

 

I   Tiesību akti, kuru publicēšana ir obligāta

Lappuse

 

*

Padomes Regula (EK) Nr. 1894/2006 (2006. gada 18. decembris), par to, lai īstenotu Nolīgumu vēstuļu apmaiņas veidā starp Eiropas Kopienu un Brazīliju par koncesiju korekcijām Čehijas Republikas, Igaunijas Republikas, Kipras Republikas, Latvijas Republikas, Lietuvas Republikas, Ungārijas Republikas, Maltas Republikas, Polijas Republikas, Slovēnijas Republikas un Slovākijas Republikas saistību sarakstos, tām pievienojoties Eiropas Kopienai, un ar ko groza un papildina I pielikumu Regulai (EEK) Nr. 2658/87 par tarifu un statistikas nomenklatūru un kopējo muitas tarifu

1

 

*

Padomes Regula (EK, Euratom) Nr. 1895/2006 (2006. gada 19. decembris), ar ko no 2006. gada 1. jūlija pielāgo Eiropas Kopienu ierēdņu un pārējo darbinieku atalgojumu un pensijas un tām piemērojamos korekcijas koeficientus

6

 

 

II   Tiesību akti, kuru publicēšana nav obligāta

 

 

Padome

 

*

Padomes Lēmums (2006. gada 18. decembris), lai noslēgtu Nolīgumu vēstuļu apmaiņas veidā starp Eiropas Kopienu un Brazīliju par koncesiju korekcijām Čehijas Republikas, Igaunijas Republikas, Kipras Republikas, Latvijas Republikas, Lietuvas Republikas, Ungārijas Republikas, Maltas Republikas, Polijas Republikas, Slovēnijas Republikas un Slovākijas Republikas saistību sarakstos, tām pievienojoties Eiropas Kopienai

10

Nolīgums vēstuļu apmaiņas veidā starp Eiropas Kopienu un Brazīliju par koncesiju korekcijām Čehijas Republikas, Igaunijas Republikas, Kipras Republikas, Latvijas Republikas, Lietuvas Republikas, Ungārijas Republikas, Maltas Republikas, Polijas Republikas, Slovēnijas Republikas un Slovākijas Republikas saistību sarakstos, tām pievienojoties Eiropas Kopienai

11

 

*

Padomes Lēmums (2006. gada 18. decembris), lai noslēgtu Nolīgumu starp Eiropas Kopienu un Kanādas valdību, ar ko izveido sadarbības programmu augstākās izglītības, apmācības un jaunatnes jomā

14

Nolīgums starp Eiropas Kopienu un Kanādas valdību, ar ko izveido sadarbības programmu augstākās izglītības, apmācības un jaunatnes jomā

15

 

*

Padomes Lēmums (2006. gada 19. decembris), ar ko groza Padomes Lēmumu 90/424/EEK par izdevumiem veterinārijas jomā

22

 

 

Komisija

 

*

Komisijas Lēmums (2006. gada 18. decembris) par alakhlora neiekļaušanu Padomes Direktīvas 91/414/EEK I pielikumā un atļaujas atsaukšanu augu aizsardzības līdzekļiem, kuri satur šo aktīvo vielu (izziņots ar dokumenta numuru K(2006) 6567)  ( 1 )

28

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ.

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.


I Tiesību akti, kuru publicēšana ir obligāta

30.12.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 397/1


PADOMES REGULA (EK) Nr. 1894/2006

(2006. gada 18. decembris),

par to, lai īstenotu Nolīgumu vēstuļu apmaiņas veidā starp Eiropas Kopienu un Brazīliju par koncesiju korekcijām Čehijas Republikas, Igaunijas Republikas, Kipras Republikas, Latvijas Republikas, Lietuvas Republikas, Ungārijas Republikas, Maltas Republikas, Polijas Republikas, Slovēnijas Republikas un Slovākijas Republikas saistību sarakstos, tām pievienojoties Eiropas Kopienai, un ar ko groza un papildina I pielikumu Regulai (EEK) Nr. 2658/87 par tarifu un statistikas nomenklatūru un kopējo muitas tarifu

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu un jo īpaši tā 133. pantu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu,

tā kā:

(1)

Ar Regulu (EEK) Nr. 2658/87 (1) ir izveidota preču nomenklatūra, turpmāk “kombinētā nomenklatūra” vai “KN”, un ir noteiktas kopējā muitas tarifa līgtās nodokļu likmes.

(2)

Ar Lēmumu 2006/1894/EK (2) Padome Kopienas vārdā ir apstiprinājusi Nolīgumu vēstuļu apmaiņas veidā starp Eiropas Kopienu un Brazīliju par koncesiju korekcijām Čehijas Republikas, Igaunijas Republikas, Kipras Republikas, Latvijas Republikas, Lietuvas Republikas, Ungārijas Republikas, Maltas Republikas, Polijas Republikas, Slovēnijas Republikas un Slovākijas Republikas saistību sarakstos, tām pievienojoties Eiropas Kopienai, lai pabeigtu sarunas, kas sāktas saskaņā ar 1994. gada VVTT XXIV panta 6. punktu.

(3)

Tādējādi būtu attiecīgi jāgroza un jāpapildina Regula (EEK) Nr. 2658/87,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (EEK) Nr. 2658/87 I pielikumu (Kombinētā nomenklatūra) groza šādi:

a)

Otro daļu (Muitas nodokļu saraksts) un trešo daļu (Tarifa pielikumi) groza un papildina ar nodokļiem un apjomiem, kas norādīti šīs regulas pielikumā;

b)

KN kodus 0201 30 00, 0202 30 90, 0206 10 95, 0206 29 91 trešās daļas III iedaļas 7. pielikumā (PTO kvotas, ko atklāj Kopienas kompetentās iestādes) groza šādi:

i)

EK tarifa likmes kvotas aprakstu attiecībā uz 5 000 tonnām “Atkaulota augstākā labuma gaļa svaiga, dzesināta vai saldēta, kas atbilst šādai definīcijai: Liellopu gaļas izcirtņi no jauniem vēršiem (novilhos) vai telēm (novilhas) vecumā no 20 līdz 24 mēnešiem, kas ir ganīti tikai ganībās, ir zaudējuši priekšējos centrālos piena zobus, bet kam nav vairāk kā četri pastāvīgi priekšējie zobi, kas ir nobrieduši un atbilst šādām liellopu kautķermeņa klasifikācijas prasībām: gaļa no B vai R klases pilnīgas vai normālas kompleksijas liemeņiem, kuri atbilst 2. vai 3. treknuma kategorijai; izcirtņi ar burtiem “sc” (special cuts) vai uzlīmi “sc” (special cuts), kas apzīmē augstu kvalitāti, liekami kartona kastēs ar uzrakstu “high quality beef” (“augstākā labuma liellopu gaļa”) aizstāj ar “Boneless high quality meat of bovine animals fresh, chilled or frozen” (“Atkaulota augstākā labuma liellopu gaļa, svaiga, dzesināta vai saldēta”)”;

ii)

sadaļā ar nosaukumu “Citi noteikumi un nosacījumi” iekļauj tekstu: “Piegādātājvalsts – Brazīlija”.

2. pants

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2006. gada 18. decembrī.

Padomes vārdā –

priekšsēdētājs

J.-E.ENESTAM


(1)  OV L 256, 7.9.1987., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1549/2006 (OV L 301, 31.10.2006., 1. lpp.)

(2)  Skat. šā Oficiālā Vēstneša 1. lappusi.


PIELIKUMS

Neatkarīgi no noteikumiem par kombinētās nomenklatūras interpretāciju, uzskatāms, ka ražojumu apraksts ir pievienots kā orientējoša norāde, jo saistībā ar šo pielikumu koncesijas tiek noteiktas, izmantojot KN kodus, kas bijuši spēkā šīs regulas pieņemšanas dienā. Ja ir norādīti ex KN kodi, koncesijas nosaka, piemērojot gan KN kodu, gan attiecīgo aprakstu.

Otrā daļa

Muitas nodokļu saraksts

KN kods

Apraksts

Nodokļa likme

2106 10 80

Proteīna koncentrāti

Īsteno ar Padomes Regulu (EK) Nr. 711/2006 (OV L 124, 11.5.2006.,1. lpp)

2401 10 90

Tabaka

Pazemina EK obligāto nodokli EUR 11,2 MIN 22,0/100 kg/net MAX EUR 56,0/100 kg/net uz EUR10 MIN 22,0/100 kg/net MAX EUR 56,0/kg/net


Trešā daļa

Tarifa pielikumi

KN kods

Apraksts

Nodokļa likme

1701 11 10

Niedru jēlcukurs rafinēšanai

Valstij (Brazīlijai) piešķirta tarifa likmes kvota 10 124 t ar kvotas likmi EUR 98/t

0207 14 10

0207 14 50

0207 14 70

Saldēti vistas (Gallus domesticus) gaļas gabali

Valstij (Brazīlijai) piešķirta tarifa likmes kvota 2 332 t ar kvotas likmi 0 %

0207 11 10

0207 11 30

0207 11 90

0207 12 10

0207 12 90

Svaigi, dzesināti vai saldēti vistu liemeņi

Īsteno ar Padomes Regulu (EK) Nr. 711/2006 (OV L 124, 11.5.2006., 1. lpp)

0207 13 10

0207 13 20

0207 13 30

0207 13 40

0207 13 50

0207 13 60

0207 13 70

0207 14 20

0207 14 30

0207 14 40

0207 14 60

Svaigi, dzesināti vai saldēti cāļu gabali

Īsteno ar Padomes Regulu (EK) Nr. 711/2006 (OV L 124, 11.5.2006., 1. lpp)

0207 14 10

Mājputnu gabali

Īsteno ar Padomes Regulu (EK) Nr. 711/2006 (OV L 124, 11.5.2006., 1. lpp)

0207 24 10

0207 24 90

0207 25 10

0207 25 90

0207 26 10

0207 26 20

0207 26 30

0207 26 40

0207 26 50

0207 26 60

0207 26 70

0207 26 80

0207 27 30

0207 27 40

0207 27 50

0207 27 60

0207 27 70

Svaiga, dzesināta vai saldēta tītaru gaļa

Īsteno ar Padomes Regulu (EK) Nr. 711/2006 (OV L 124, 11.5.2006., 1. lpp)

0207 27 10

0207 27 20

0207 27 80

Saldēti tītaru gabali

Īsteno ar Padomes Regulu (EK) Nr. 711/2006 (OV L 124, 11.5.2006., 1. lpp)

1005 90 00

1005 10 90

Kukurūza

Īsteno ar Padomes Regulu (EK) Nr. 711/2006 (OV L 124, 11.5.2006., 1. lpp)

2008 20 11

2008 20 19

2008 20 31

2008 20 39

2008 20 71

2008 30 11

2008 30 19

2008 30 31

2008 30 39

2008 30 79

2008 40 11

2008 40 19

2008 40 21

2008 40 29

2008 40 31

2008 40 39

2008 50 11

2008 50 19

2008 50 31

2008 50 39

2008 50 51

2008 50 59

2008 50 71

2008 60 11

2008 60 19

2008 60 31

2008 60 39

2008 60 60

2008 70 11

2008 70 19

2008 70 31

2008 70 39

2008 70 51

2008 70 59

2008 80 11

2008 80 19

2008 80 31

2008 80 39

2008 80 70

Konservēti ananasi, citrusaugļi, bumbieri, aprikozes, ķirši, persiki un zemenes

Īsteno ar Padomes Regulu (EK) Nr. 711/2006 (OV L 124, 11.5.2006., 1. lpp)

2009 11 11

2009 11 19

2009 19 11

2009 19 19

2009 29 11

2009 29 19

2009 39 11

2009 39 19

2009 49 11

2009 49 19

2009 79 11

2009 79 19

2009 80 11

2009 80 19

2009 80 34

2009 80 35

2009 80 36

2009 80 38

2009 90 11

2009 90 19

2009 90 21

2009 90 29

Augļu sulas

Īsteno ar Padomes Regulu (EK) Nr. 711/2006 (OV L 124, 11.5.2006., 1. lpp)

1806

Šokolāde

Īsteno ar Padomes Regulu (EK) Nr. 711/2006 (OV L 124, 11.5.2006., 1. lpp)

EK 15 valstu precīzu tarifu aprakstu piemēro visām iepriekš minētajām tarifa pozīcijām un kvotām.


30.12.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 397/6


PADOMES REGULA (EK, Euratom) Nr. 1895/2006

(2006. gada 19. decembris),

ar ko no 2006. gada 1. jūlija pielāgo Eiropas Kopienu ierēdņu un pārējo darbinieku atalgojumu un pensijas un tām piemērojamos korekcijas koeficientus

EIROPAS KOPIENU PADOME,

ņemot Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Protokolu par privilēģijām un imunitāti Eiropas Kopienās un jo īpaši tā 13. pantu,

ņemot vērā Eiropas Kopienu Civildienesta noteikumus un Pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtību, kas noteikti ar Padomes Regulu (EEK, Euratom, EOTK) Nr. 259/68 (1), un jo īpaši Civildienesta noteikumu 63., 64., 65. un 82. pantu un VII, XI un XIII pielikumu, kā arī Pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtības 20. panta pirmo daļu, 64. un 92. pantu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu,

tā kā:

(1)

Lai garantētu to, ka pārmaiņas Kopienu ierēdņu un pārējo darbinieku pirktspējā notiek paralēli ar pārmaiņām dalībvalstu ierēdņu pirktspējā, Kopienu ierēdņu un pārējo darbinieku atalgojums un pensijas būtu jāpielāgo atbilstīgi 2006. gada izvērtējumam.

(2)

Pēc Bulgārijas un Rumānijas pievienošanās Eiropas Savienībai, kas stājas spēkā 2007. gada 1. janvārī, attiecībā uz minētajām dalībvalstīm saskaņā ar Civildienesta noteikumu XI pielikumu būtu jānosaka korekcijas koeficienti, kas attiecas uz Eiropas Kopienu ierēdņu un pārējo darbinieku atalgojumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

No 2006. gada 1. jūlija Civildienesta noteikumu 63. panta otrajā daļā datumu “2005. gada 1. jūlijs” aizstāj ar datumu “2006. gada 1. jūlijā”.

2. pants

No 2006. gada 1. jūlija Civildienesta noteikumu 66. pantā doto tabulu ar ikmēneša pamatalgām, kas piemērojamas atalgojuma un pensiju aprēķināšanai, aizstāj ar šādu tabulu:

Image

3. pants

No 2006. gada 16. maija korekcijas koeficienti, ko piemēro turpmāk minētajās valstīs vai vietās nodarbināto ierēdņu un pārējo darbinieku atalgojumam, ir šādi:

Slovēnija –86,8.

4. pants

No 2006. gada 1. jūlija korekcijas koeficienti, ko saskaņā ar Civildienesta noteikumu 64. pantu piemēro ierēdņu un pārējo darbinieku atalgojumam, ir tādi, kā norādīts 2. slejā turpmāk dotajā tabulā. Tomēr Bulgārijai un Rumānijai norādīto korekcijas koeficientu spēkā stāšanās diena ir 2007. gada 1. janvāris.

No 2007. gada 1. janvāra korekcijas koeficienti, ko saskaņā ar Civildienesta noteikumu VII pielikuma 17. panta 3. punktu piemēro ierēdņu un pārējo darbinieku pārskaitījumiem, ir tādi, kā norādīts 3. slejā turpmāk dotajā tabulā.

No 2006. gada 1. jūlija korekcijas koeficienti, ko saskaņā ar Civildienesta noteikumu VIII pielikuma 20. panta 2. punktu piemēro pensijām, ir tādi, kā norādīts 4. slejā turpmāk dotajā tabulā. Tomēr Bulgārijai un Rumānijai norādīto korekcijas koeficientu spēkā stāšanās diena ir 2007. gada 1. janvāris.

No 2007. gada 1. maija korekcijas koeficienti, ko saskaņā ar Civildienesta noteikumu XIII pielikuma 20. panta 2. punktu piemēro pensijām, ir tādi, kā norādīts 5. slejā turpmāk dotajā tabulā.

Image

5. pants

No 2006. gada 1. jūlija Civildienesta noteikumu 42.a pantā minētais bērna kopšanas pabalsts ir EUR 840,97 un EUR 1 121,28 vientuļajiem vecākiem.

6. pants

No 2006. gada 1. jūlija Civildienesta noteikumu VII pielikuma 1. panta 1. punktā minētā apgādnieka pabalsta pamatsumma ir EUR 157,29.

No 2006. gada 1. jūlija Civildienesta noteikumu VII pielikuma 2. panta 1. punktā minētais apgādājamā bērna pabalsts ir EUR 343,69.

No 2006. gada 1. jūlija Civildienesta noteikumu VII pielikuma 3. panta 1. punktā minētais pabalsts izglītībai ir EUR 233,20.

No 2006. gada 1. jūlija Civildienesta noteikumu VII pielikuma 3. panta 2. punktā minētais pabalsts izglītībai ir EUR 83,96.

No 2006. gada 1. jūlija Civildienesta noteikumu 69. pantā un VII pielikuma 4. panta 1. punkta otrajā daļā minētā ekspatriācijas pabalsta minimālais apjoms ir EUR 466,17.

7. pants

No 2007. gada 1. janvāra Civildienesta noteikumu VII pielikuma 8. pantā minēto pabalstu par attālumu pielāgo šādi:

EUR 0 par kilometru tad, ja attālums ir šādās robežās: 0 līdz 200 km

EUR 0,3496 par kilometru tad, ja attālums ir šādās robežās: 201 līdz 1 000 km

EUR 0,5826 par kilometru tad, ja attālums ir šādās robežās: 1 001 līdz 2 000 km

EUR 0,3496 par kilometru tad, ja attālums ir šādās robežās: 2 001 līdz 3 000 km

EUR 0,1165 par kilometru tad, ja attālums ir šādās robežās: 3 001 līdz 4 000 km

EUR 0,0561 par kilometru tad, ja attālums ir šādās robežās: 4 001 un 10 000 km

EUR 0 par kilometru tad, ja attālums pārsniedz: 10 000 km.

Iepriekš norādītajam pabalstam par attālumu pievieno vienotas likmes piemaksu, kas ir:

EUR 174,77, ja ar vilcienu veikta brauciena attālums starp darba vietu un izcelsmes vietu ir robežās no 725 km līdz 1 450 km;

EUR 349,52, ja ar vilcienu veikta brauciena attālums starp darba vietu un izcelsmes vietu ir vienāds ar 1 450 km vai lielāks.

8. pants

No 2006. gada 1. jūlija Civildienesta noteikumu VII pielikuma 10. panta 1. punktā minētā dienas nauda ir:

EUR 36,12 ierēdnim, kam ir tiesības uz apgādnieka pabalstu;

EUR 29,12 ierēdnim, kam nav tiesību uz apgādnieka pabalstu.

9. pants

No 2006. gada 1. jūlija Pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtības 24. panta 3. punktā minētā iekārtošanās pabalsta minimālais apjoms ir:

EUR 1 028,45 darbiniekam, kam ir tiesības uz apgādnieka pabalstu;

EUR 611,52 darbiniekam, kam nav tiesību uz apgādnieka pabalstu.

10. pants

No 2006. gada 1. jūlija Pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtības 28.a panta 3. punkta otrajā daļā minētā bezdarbnieka pabalsta minimālais apjoms ir EUR 1 233,40, maksimālais apjoms - EUR 2 466,81 un standarta pabalsts ir EUR 1 121,28.

11. pants

No 2006. gada 1. jūlija Pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtības 63. pantā doto ikmēneša pamatalgu tabulu aizstāj ar šādu tabulu:

Image

12. pants

No 2006. gada 1. jūlija Pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtības 93. pantā doto ikmēneša pamatalgu tabulu aizstāj ar šādu tabulu:

Image

13. pants

No 2006. gada 1. jūlija Pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtības 94. pantā minētā iekārtošanās pabalsta minimālais apjoms ir:

EUR 773,57 darbiniekam, kam ir tiesības uz apgādnieka pabalstu;

EUR 458,63 darbiniekam, kam nav tiesību uz apgādnieka pabalstu.

14. pants

No 2006. gada 1. jūlija Pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtības 96. panta 3. punkta otrajā daļā minētā bezdarbnieka pabalsta minimālais apjoms ir EUR 925,06, maksimālais apjoms EUR 1 850,11 un standarta pabalsts ir EUR 840,97.

15. pants

No 2006. gada 1. jūlija pabalsti par maiņu darbu, kas paredzēti Padomes Regulā (EOTK, EEK, Euratom) Nr. 300/76 (2) ir EUR 352,51, EUR 532,06, EUR 581,74 un EUR 793,10.

16. pants

No 2006. gada 1. jūlija summām Regulas (EEK, Euratom, EOTK) Nr. 260/68 (3) 4. pantā piemēro koeficientu 5,088579.

17. pants

No 2006. gada 1. jūlija tabulu Civildienesta noteikumu XIII pielikuma 8. panta 1. punktā aizstāj ar šādu tabulu:

Image

18. pants

No 2006. gada 1. jūlija Civildienesta noteikumu XIII pielikuma 14. panta 1. punktā minētais apgādājamā bērna pabalsts ir šāds:

1.7.06-31.12.06

302,32

1.1.07-31.12.07

316,11

1.1.08-31.12.08

329,89

19. pants

No 2006. gada 1. jūlija Civildienesta noteikumu XIII pielikuma 15. panta 1. punktā minētais pabalsts izglītībai ir šāds:

1.7.06-31.8.06

33,59

1.9.06-31.8.07

50,361

1.9.07-31.8.08

67,16

20. pants

No 2006. gada 1. jūlija Civildienesta noteikumu XIII pielikuma 18. panta piemērošanas nolūkā nemainīgais pabalsts, uz ko norādīts līdz 2004. gada 1. maijs spēkā esošo Civildienesta noteikumu VII pielikuma 4.a pantā, ir:

EUR 121,61 mēnesī C4 vai C5 pakāpes ierēdņiem;

EUR 186,45 mēnesī C1, C2 vai C3 pakāpes ierēdņiem.

21. pants

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2006. gada 19. decembrī.

Padomes vārdā

priekšsēdētājs

J. KORKEAOJA


(1)  OV L 56, 4.3.1968., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK, Euratom) Nr. 1066/2006 (OV L 194, 14.7.2006., 1. lpp.).

(2)  Padomes Regula (EOTK, EEK, Euratom) Nr. 300/76 (1976. gada 9. februāris), ar ko nosaka to ierēdņu kategorijas, kuriem ir tiesības saņemt pabalstus par maiņu darbu, kā arī šo pabalstu likmes un nosacījumus (OV L 38, 13.2.1976., 1. lpp.). Regula papildināta ar Regulu (Euratom, EOTK, EEK) Nr. 1307/87 (OV L 124, 13.5.1987., 6. lpp); regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK, EOTK, Euratom) Nr. 860/2004 (OV L 161, 30.4.2004., 26. lpp.).

(3)  Padomes Regula (EEK, Euratom, EOTK) Nr. 260/68 (1968. gada 29. februāris), ar ko paredz Eiropas Kopienu nodokļa piemērošanas nosacījumus un procedūru (OV L 56, 4.3.1968., 8. lpp.). Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (Euratom, EOTK, EK) Nr. 1750/2002 (OV L 264, 2.10.2002., 15. lpp.).


II Tiesību akti, kuru publicēšana nav obligāta

Padome

30.12.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 397/10


PADOMES LĒMUMS

(2006. gada 18. decembris),

lai noslēgtu Nolīgumu vēstuļu apmaiņas veidā starp Eiropas Kopienu un Brazīliju par koncesiju korekcijām Čehijas Republikas, Igaunijas Republikas, Kipras Republikas, Latvijas Republikas, Lietuvas Republikas, Ungārijas Republikas, Maltas Republikas, Polijas Republikas, Slovēnijas Republikas un Slovākijas Republikas saistību sarakstos, tām pievienojoties Eiropas Kopienai

(2006/963/EK)

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu un jo īpaši tā 133. pantu saistībā ar 300. panta 2. punkta pirmās daļas pirmo teikumu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu,

tā kā:

(1)

Padome 2004. gada 22. martā pilnvaroja Komisiju saskaņā ar 1994. gada VVTT XXIV panta 6. punktu sākt sarunas ar dažām citām PTO dalībvalstīm saistībā ar Čehijas Republikas, Igaunijas Republikas, Kipras Republikas, Latvijas Republikas, Lietuvas Republikas, Ungārijas Republikas, Maltas Republikas, Polijas Republikas, Slovēnijas Republikas un Slovākijas Republikas pievienošanos Eiropas Savienībai.

(2)

Komisija vadīja sarunas, apspriežoties ar komiteju, kas izveidota ar Līguma 133. pantu, un pamatojoties uz Padomes izdotajiem norādījumiem par sarunām.

(3)

Komisija ir pabeigusi sarunas par nolīgumu vēstuļu apmaiņas veidā starp Eiropas Kopienu un Brazīliju.

(4)

Šis nolīgums vēstuļu apmaiņas veidā būtu jāapstiprina,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Ar šo Kopienas vārdā tiek apstiprināts Nolīgums vēstuļu apmaiņas veidā starp Eiropas Kopienu un Brazīliju par koncesiju korekcijām attiecībā uz Čehijas Republikas, Igaunijas Republikas, Kipras Republikas, Latvijas Republikas, Lietuvas Republikas, Ungārijas Republikas, Maltas Republikas, Polijas Republikas, Slovēnijas Republikas un Slovākijas Republikas saistību sarakstos, tām pievienojoties Eiropas Kopienai.

Nolīguma vēstuļu apmaiņas veidā teksts ir pievienots šim lēmumam.

2. pants

Ar šo Padomes priekšsēdētājs tiek pilnvarots norīkot personu vai personas, kas tiesīgas parakstīt nolīgumu vēstuļu apmaiņas veidā, lai tas kļūtu saistošs Kopienai.

Briselē, 2006. gada 18. decembrī.

Padomes vārdā –

priekšsēdētājs

J.-E. ENESTAM


NOLĪGUMS

vēstuļu apmaiņas veidā starp Eiropas Kopienu un Brazīliju par koncesiju korekcijām Čehijas Republikas, Igaunijas Republikas, Kipras Republikas, Latvijas Republikas, Lietuvas Republikas, Ungārijas Republikas, Maltas Republikas, Polijas Republikas, Slovēnijas Republikas un Slovākijas Republikas saistību sarakstos, tām pievienojoties Eiropas Kopienai

Ženēvā, 2006. gada 18. decembrī

Godātais kungs!

Pēc Eiropas Kopienu (EK) un Brazīlijas sarunu sākšanas saskaņā ar 1994. gada VVTT XXIV panta 6. punktu un XXVIII pantu par koncesiju korekcijām Čehijas Republikas, Igaunijas Republikas, Kipras Republikas, Latvijas Republikas, Lietuvas Republikas, Ungārijas Republikas, Maltas Republikas, Polijas Republikas, Slovēnijas Republikas un Slovākijas Republikas saistību sarakstos, tām pievienojoties EK, ir panākta šāda EK un Brazīlijas vienošanās, lai noslēgtu sarunas, kas sāktas pēc EK 2004. gada 19. janvāra paziņojuma PTO saskaņā ar 1994. gada VVTT XXIV panta 6. punktu.

EK piekrīt iepriekšējā EK 15 valstu sarakstā ietvertās koncesijas iekļaut sarakstā, kas attiecas uz EK 25 valstu muitas teritoriju.

EK piekrīt sarakstā, kas attiecas uz EK 25 valstīm, iekļaut šā nolīguma pielikumā ietvertās koncesijas.

Šis nolīgums stājas spēkā tajā dienā, kad EK un Brazīlija ir apmainījušās ar nolīguma vēstulēm, pēc tam kad abas puses saskaņā ar to attiecīgajām procedūrām ir to izskatījušas. EK veic visu iespējamo, lai nodrošinātu, ka attiecīgie īstenošanas pasākumi tiek pieņemti līdz 1. novembrim, bet ne vēlāk kā līdz 2007. gada 1. janvārim.

Eiropas Kopienas vārdā –

Image

PIELIKUMS

valsts (Brazīlija), kurai piešķirta tarifa likmes kvota 10 124 t niedru cukura rafinēšanai (tarifa pozīcijas numurs 1701 1110), ar kvotas likmi EUR 98 par t,

valsts (Brazīlija), kurai piešķirta tarifa likmes kvota 2 332 t “saldēti vistas (Gallus domesticus) gaļas gabali” (tarifa pozīciju numuri 0207 1410, 0207 1450, 0207 1470), ar kvotas likmi 0 %,

pievieno 49 t (erga omnes) EK tarifa likmes kvotā “svaigi, dzesināti vai saldēti cāļu liemeņi” (tarifa pozīciju numuri 0207 1110, 0207 1130, 0207 1190, 0207 1210, 0207 1290), ar kvotas likmi 131–162 EUR/t,

pievieno 4 070 t (erga omnes) EK tarifa likmes kvotā “svaigi, dzesināti vai saldēti cāļu gabali” (tarifa pozīciju numuri 0207 1310, 0207 1320, 0207 1330, 0207 1340, 0207 1350, 0207 1360, 0207 1370, 0207 1420, 0207 1430, 0207 1440, 0207 1460), ar kvotas likmi 93–512 EUR/t,

pievieno 1 605 t (erga omnes) EK tarifa likmes kvotā “vistu gabali” (tarifa pozīcijas numurs 0207 1410), ar kvotas likmi 795 EUR/t,

pievieno 201 t (erga omnes) EK tarifa likmes kvotā “svaiga, dzesināta vai saldēta tītara gaļa” (tarifa pozīciju numuri 0207 2410, 0207 2490, 0207 2510, 0207 2590, 0207 2610, 0207 2620, 0207 2630, 0207 2640, 0207 2650, 0207 2660, 0207 2670, 0207 2680, 0207 2730, 0207 2740, 0207 2750, 0207 2760, 0207 2770), ar kvotas likmi 93–425 EUR/t,

pievieno 2 485 t (erga omnes) EK tarifa likmes kvotā “saldēti tītara gabali” (tarifa pozīciju numuri 0207 2710, 0207 2720, 0207 2780), ar kvotas likmi 0 %,

atklāj tarifa likmes kvotu 242 074 t (erga omnes) kukurūzai (tarifa pozīciju numuri 1005 9000, 1005 1090), ar kvotas likmi 0 %,

atklāj tarifa likmes kvotu 2 838 t (erga omnes) konservētiem ananasiem, citrusaugļiem, bumbieriem, aprikozēm, ķiršiem, persikiem un zemenēm (tarifa pozīciju numuri 2008 2011, 2008 2019, 2008 2031, 2008 2039, 2008 2071, 2008 3011, 2008 3019, 2008 3031, 2008 3039, 2008 3079, 2008 4011, 2008 4019, 2008 4021, 2008 4029, 2008 4031, 2008 4039, 2008 5011, 2008 5019, 2008 5031, 2008 5039, 2008 5051, 2008 5059, 2008 5071, 2008 6011, 2008 6019, 2008 6031, 2008 6039, 2008 6060, 2008 7011, 2008 7019, 2008 7031, 2008 7039, 2008 7051, 2008 7059, 2008 8011, 2008 8019, 2008 8031, 2008 8039, 2008 8070), ar kvotas likmi 20 %,

atklāj tarifa likmes kvotu 7 044 t (erga omnes) augļu sulām (tarifa pozīciju numuri 2009 1111, 2009 1119, 2009 1911, 2009 1919, 2009 2911, 2009 2919, 2009 3911, 2009 3919, 2009 4911, 2009 4919, 2009 7911, 2009 7919, 2009 8011, 2009 8019, 2009 8032, 2009 8033, 2009 8035, 2009 8036, 2009 8038, 2009 9011, 2009 9019, 2009 9021, 2009 9029), ar kvotas likmi 20 %,

atceļ procentuālo nodokli 9 % proteīna koncentrātiem (tarifa pozīcijas numurs 2106 1080),

atklāj tarifa likmes kvotu 107 t (erga omnes) šokolādei (tarifa pozīcijas numurs 1 806), ar kvotas likmi 43 %,

pazemina EK obligāto nodokli EUR 11,2 MIN 22/100 kg/net MAX EUR 56/100 kg/net uz EUR 10 MIN 22/100 kg/net MAX EUR 56/kg/net tabakai (tarifa pozīcijas numurs 2401 1090),

koriģē EK tarifa likmes kvotu augstas kvalitātes liellopu gaļai (5 000 t): “augstākā labuma liellopu gaļa bez kauliem, svaiga, dzesināta vai saldēta”, uzrādot piegādātājvalsti Brazīliju.

Ženēvā, 2006. gada 18. decembrī

Godātais kungs!

Rakstu, atsaucoties uz Jūsu vēstuli, kurā minēts:

“Pēc Eiropas Kopienu (EK) un Brazīlijas sarunu sākšanas saskaņā ar 1994. gada VVTT XXIV panta 6. punktu un XXVIII pantu par koncesiju korekcijām Čehijas Republikas, Igaunijas Republikas, Kipras Republikas, Latvijas Republikas, Lietuvas Republikas, Ungārijas Republikas, Maltas Republikas, Polijas Republikas, Slovēnijas Republikas un Slovākijas Republikas saistību sarakstos, tām pievienojoties EK, ir panākta šāda EK un Brazīlijas vienošanās, lai noslēgtu sarunas, kas sāktas pēc EK 2004. gada 19. janvāra paziņojuma PTO saskaņā ar 1994. gada VVTT XXIV panta 6. punktu.

EK piekrīt iepriekšējā EK 15 valstu sarakstā ietvertās koncesijas iekļaut sarakstā, kas attiecas uz EK 25 valstu muitas teritoriju.

EK piekrīt sarakstā, kas attiecas uz EK 25 valstīm, iekļaut šā nolīguma pielikumā ietvertās koncesijas.

Šis nolīgums stājas spēkā tajā dienā, kad EK un Brazīlija ir apmainījušās ar nolīguma vēstulēm, pēc tam kad abas puses saskaņā ar to attiecīgajām procedūrām ir to izskatījušas. EK veic visu iespējamo, lai nodrošinātu, ka attiecīgie īstenošanas pasākumi tiek pieņemti līdz 1. novembrim, bet ne vēlāk kā līdz 2007. gada 1. janvārim.”.

Man ir gods informēt, ka mana valdība piekrīt Jūsu vēstulē paustajam.

Brazīlijas Federatīvās Republikas valdības vārdā –

Image


30.12.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 397/14


PADOMES LĒMUMS

(2006. gada 18. decembris),

lai noslēgtu Nolīgumu starp Eiropas Kopienu un Kanādas valdību, ar ko izveido sadarbības programmu augstākās izglītības, apmācības un jaunatnes jomā

(2006/964/EK)

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu un jo īpaši tā 149. un 150. pantu saistībā ar 300. panta 2. punkta pirmās daļas pirmo teikumu un 300. panta 3. punkta pirmo daļu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta atzinumu,

tā kā:

(1)

Padome ar 2005. gada 24. oktobra lēmumu pilnvaroja Komisiju vest sarunas ar Kanādas valdību par nolīgumu, ar ko pagarina sadarbības programmu augstākās izglītības, apmācības un jaunatnes jomā.

(2)

Komisija Kopienas vārdā veda sarunas ar Kanādas valdību par nolīgumu saskaņā ar norādījumiem minētā lēmuma pielikumā.

(3)

Kopiena un Kanāda paredz gūt savstarpēju labumu no šādas sadarbības, kurai no Kopienas puses jābūt papildinājumam divpusējam programmām starp dalībvalstīm un Kanādas valdību un jānodrošina Eiropas pievienotā vērtība.

(4)

Nolīgums Kopienas vārdā tika parakstīts 2006. gada 5. decembrī, ņemot vērā tā iespējamo noslēgšanu vēlāk.

(5)

Šis nolīgums būtu jāapstiprina,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

1.   Nolīgums starp Eiropas Kopienu un Kanādas valdību, ar ko izveido sadarbības programmu augstākās izglītības, apmācības un jaunatnes jomā, Kopienas vārdā ir apstiprināts.

2.   Nolīguma teksts ir pievienots šim lēmumam.

2. pants

Eiropas Kopienas delegācijas apvienoto komiteju, kas minēta nolīguma 6. pantā, veido Komisijas pārstāvis, kam palīdz pārstāvis no katras dalībvalsts.

3. pants

Padomes priekšsēdētājs tiek pilnvarots iecelt personu, kura ir tiesīga veikt nolīguma 12. panta 1. punktā paredzēto paziņošanu.

Briselē, 2006. gada 18. decembris.

Padomes vārdā –

priekšsēdētājs

J.-E. ENESTAM


NOLĪGUMS

starp Eiropas Kopienu un Kanādas valdību, ar ko izveido sadarbības programmu augstākās izglītības, apmācības un jaunatnes jomā

EIROPAS KOPIENA,

no vienas puses, un

KANĀDAS VALDĪBA,

no otras puses,

turpmāk abas kopā – “puses”,

IEVĒROJOT, ka Eiropas Kopienas un Kanādas attiecību deklarācijā, ko Eiropas Kopiena un tās dalībvalstis un Kanādas valdība pieņēma 1990. gada 22. novembrī, ir īpaša atsauce uz savstarpējās sadarbības stiprināšanu dažādās jomās, kuras tieši ietekmē šo valstu pilsoņu pašreizējo un turpmāko labklājību, piemēram, apmaiņas un kopīgi izglītības un kultūras projekti, tostarp akadēmiskās un jaunatnes apmaiņas.

IEVĒROJOT, ka 1996. gada 17. decembrī pieņemtajā Kanādas un ES Kopīgajā politiskajā deklarācijā un rīcības plānā norādīts, ka nolūkā atjaunot saiknes, kuru pamatā ir kopīgas kultūras un vērtības, puses veicinās kontaktus starp pilsoņiem ikvienā līmenī, īpaši jaunatnes vidū, un ka kopīgais rīcības plāns deklarācijas pielikumā mudina puses turpmāk stiprināt sadarbību, noslēdzot nolīgumu starp Eiropas Kopienu un Kanādas valdību, ar ko izveido sadarbības programmu augstākās izglītības un apmācības jomā, kuru ratificēja 1996. gadā.

IEVĒROJOT, ka ES un Kanādas partnerības darba kārtība, ko pieņēma 2004. gada 18. martā ES un Kanādas galotņu tikšanās laikā, skar vajadzību meklēt jaunus veidus, lai atbalstītu saiknes starp attiecīgajiem iedzīvotājiem, īpaši paplašinot Kanādas un Eiropas Kopienas jauniešu apmaiņas programmu saturu un izmēģinot iespējas, lai stiprinātu un paplašinātu EK un Kanādas sadarbības jomas, pagarinot 2001. gada martā ratificēto nolīgumu starp Eiropas Kopienas un Kanādas valdību, ar ko atjauno sadarbības programmu augstākajā izglītībā un apmācībā.

IEVĒROJOT, ka kopīgā deklarācija, kas pieņemta ES un Kanādas galotņu tikšanas laikā 2005. gada 19. jūnijā, turklāt skar ES un Kanādas līderu ieceri atjaunot, stiprināt un paplašināt darbības jomu 2001. gadā ratificētajam nolīgumam, ar ko atjauno sadarbības programmu augstākajā izglītībā un apmācībā, īpaši papildinot jaunatnes sadarbību, lai stiprinātu akadēmisko sadarbību un transatlantisko apmaiņu starp pilsoņiem.

ŅEMOT VĒRĀ, ka tiek pilnībā ievēroti Eiropas Kopienas dalībvalstu pienākumi un Kanādas provinču un apgabalu likumdevēja vara izglītības un apmācības jomā, kā arī augstākās izglītības un apmācības iestāžu autonomija.

ŅEMOT VĒRĀ, ka, noslēdzot un īstenojot 1996. un 2001. gada nolīgumus par augstāko izglītību un apmācību, tiek izpildītas ES un Kanādas deklarācijās paredzētās saistības un ka sadarbība ir bijusi ļoti pozitīva abām pusēm.

ATZĪSTOT augstākās izglītības un apmācības izšķirīgo ieguldījumu tādu cilvēkresursu attīstībā, kuri spēj piedalīties globālā, uz zināšanām balstītā ekonomikā.

APZINOTIES, ka sadarbībai augstākajā izglītībā, apmācībā un jaunatnes jomā jāpapildina citas svarīgas Eiropas Kopienas un Kanādas sadarbības iniciatīvas.

ATZĪSTOT, ka ir svarīgi ņemt vērā to, ko augstākās izglītības un apmācības jomā ir paveikušas tādas starptautiskās organizācijas kā ESAO, UNESCO un Eiropas Padome.

APZINOTIES, ka pusēm ir kopīgas intereses, kas skar sadarbību augstākās izglītības, apmācības un jaunatnes jomā, un tā ir Eiropas Kopienas un Kanādas plašākas sadarbības daļa.

PAREDZOT gūt savstarpēju labumu no sadarbības augstākās izglītības un apmācības un jaunatnes jomā.

APZINOTIES, ka jāpaplašina piekļuve pasākumiem, kurus atbalsta saskaņā ar šo nolīgumu, jo īpaši pasākumiem apmācības un jaunatnes jomā.

VĒLOTIES atjaunot pamatu tam, lai turpinātu sadarbību augstākajā izglītībā un apmācībā,

IR VIENOJUŠĀS PAR TURPMĀKO.

1. Pants

Mērķis

Ar šo nolīgumu izveido sadarbības programmu augstākās izglītības, apmācības un jaunatnes jomā starp Eiropas Kopienu un Kanādu.

2. Pants

Definīcijas

Šajā nolīgumā:

1.

“augstākās izglītības iestāde” ir ikviena iestāde, kas atbilstīgi katrā no pusēm spēkā esošajiem tiesību aktiem vai praksei piedāvā iegūt augstākās izglītības kvalifikāciju vai diplomu neatkarīgi no nosaukuma;

2.

“apmācības iestāde” ir jebkura veida valsts, daļēji valsts vai privāta struktūra, kas neatkarīgi no nosaukuma saskaņā ar katrā no pusēm spēkā esošajiem tiesību aktiem un praksi plāno vai veic profesionālo izglītošanu vai apmācību, papildu profesionālo apmācību, piedāvā kvalifikācijas celšanas vai pārkvalificēšanas kursus, veicinot profesionālo kvalifikāciju, ko ir atzinušas kompetentās iestādes;

3.

“studenti” ir visas tās personas, kuras apmeklē mācību vai apmācības kursus vai programmas, ko īsteno šajā pantā definētās augstākās izglītības vai profesionalās izglītības iestādes, un kuras atzīst vai finansiāli atbalsta kompetentās iestādes;

4.

“jaunatne” ir tādu darbību jomas, kas ir saistītas ar neformālo izglītību un neobligātajām mācībām, kurās ir iesaistītas jaunatnes organizācijas un citas asociācijas, kā arī jaunatnes lietu speciālisti, vadītāji no jaunatnes vidus un citas personas, kas darbojas jaunatnes jomā vai saistībā to.

3. Pants

Mērķi

1.   Šā nolīguma vispārīgie mērķi ir:

a)

veicināt savstarpēju sapratni starp eiropiešiem un kanādiešiem, arī sekmēt pilnīgākas valodu prasmes un vairot zināšanas par šo valstu kultūru un iestādēm;

b)

pilnveidot cilvēkresursu kvalitāti gan Eiropas Kopienā, gan Kanādā, veicinot vajadzīgo prasmju apguvi, lai pielāgotos izaicinājumiem, ko sniedz globālā, uz zināšanām balstītā ekonomika.

2.   Šā nolīguma konkrētie mērķi ir šādi:

a)

stiprināt Eiropas Kopienas un Kanādas transatlantiskās sadarbības pievienotās vērtības dimensiju augstākajā izglītībā, apmācībā un jaunatnes jomā;

b)

veicināt transatlantiskās apmaiņas programmas gan starp Eiropas Savienības, gan Kanādas pilsoņiem;

c)

veicināt augstākās izglītības un apmācības iestāžu, kā arī jaunatnes struktūru un organizāciju attīstību;

d)

sekmēt un/vai uzlabot partnerības tādu ieinteresēto personu vidū, kuras Eiropas Kopienā un Kanādā aktīvi darbojas augstākās izglītības, apmācības un jaunatnes jomā;

e)

sasniedzot nolīguma vispārīgos mērķus, veicināt personu profesionālo attīstību;

f)

pilnveidot dialoga un apmaiņas iespējas jaunatnes politikas un jaunatnes darba jomā.

3.   Šā nolīguma darbības mērķi ir šādi:

a)

atbalstīt sadarbību starp augstākās izglītības un apmācības iestādēm, lai sekmētu un attīstītu kopīgas studiju un/vai apmācības programmas un studentu mobilitāti;

b)

uzlabot transatlantiskās studentu mobilitātes kvalitāti, veicinot pārredzamību, savstarpēju kvalifikācijas, kā arī studiju un apmācības ilguma atzīšanu un, ja vajadzīgs, iespēju pārnest kredītpunktus;

c)

atbalstīt sadarbību starp tām valsts un privātām organizācijām, kuras aktīvi darbojas augstākās izglītības, apmācības un jaunatnes jomā, lai rosinātu diskusiju un pieredzes apmaiņu saistībā ar politikas jautājumiem;

d)

atbalstīt speciālistu (tostarp apmācības speciālistu) transatlantisko mobilitāti, lai uzlabotu savstarpējo izpratni un zināšanas par jautājumiem saistībā ar Eiropas Savienības un Kanādas attiecībām;

e)

atbalstīt sadarbību starp jaunatnes struktūrām un organizācijām, kā arī jaunatnes lietu speciālistiem, vadītājiem no jaunatnes vidus un citām personām, kas darbojas jaunatnes jomā, lai veicinātu paraugprakses apmaiņu un pilnveidotu sadarbības tīklus.

4. Pants

Principi

Ar šo nolīgumu paredzēto sadarbību īsteno, pamatojoties uz šādiem principiem:

1)

pilnībā ievērot Eiropas Kopienas dalībvalstu pienākumus un augstākās izglītības un Kanādas provinču un apgabalu likumdevēja varu izglītības un apmācības jomā, kā arī augstākās izglītības un apmācības iestāžu autonomiju;

2)

veikt ar šo nolīgumu paredzētos pasākumus, gūstot samērīgu izdevīgumu;

3)

plaši piedalīties pasākumos dažādās Eiropas Kopienas dalībvalstīs un Kanādas provincēs un apgabalos;

4)

atzīt Eiropas Kopienas un Kanādas kultūras, sociālo un ekonomisko daudzveidību;

5)

uzlabot sadarbību starp Eiropas Kopienu un Kanādu un papildināmību ar divpusējām programmām starp Eiropas Kopienas dalībvalstīm un Kanādu, kā arī ar citām Eiropas Kopienas un Kanādas programmām un iniciatīvām augstākās izglītības, apmācības un jaunatnes jomā.

5. Pants

Sadarbība

Programmu īsteno saskaņā ar pasākumiem, kas aprakstīti pielikumā, kurš ir šā nolīguma neatņemama sastāvdaļa.

6. Pants

Apvienotā komiteja

1.   Ar šo izveido apvienoto komiteju. Tajā darbojas katras puses pārstāvji.

2.   Apvienotās komitejas uzdevumi ir šādi:

a)

pārskatīt šajā nolīgumā paredzēto sadarbību;

b)

sniegt pusēm pārskatus par sadarbības līmeni, stāvokli un efektivitāti saskaņā ar ša nolīguma mērķiem un principiem;

c)

dalīties informācijā par jaunākajiem notikumiem, politikām, jaunākajām tendencēm vai novatorisku praksi saistībā ar augstāko izglītību, apmācību un jaunatnes jomu.

3.   Apvienotā komiteja cenšas tikties katru otro gadu, šādas sanāksmes organizējot pārmaiņus Eiropas Savienībā un Kanādā. Citas sanāksmes var rīkot pēc savstarpējas vienošanās.

4.   Apvienotās komitejas lēmumus pieņem vienprātīgi. Sanāksmes protokolu saskaņo tās personas, kuras katra puse ir iecēlusi, lai kopīgi vadītu sanāksmi, un to kopā ar ziņojumu dara pieejamu apvienotajai sadarbības komitejai, kas izveidota saskaņā ar 1976. gada pamatnolīgumu par tirdzniecisko un ekonomisko sadarbību starp Eiropas Kopienu un Kanādu, kā arī katras puses attiecīgajiem ministriem.

7. Pants

Uzraudzība un novērtēšana

Programmu uzrauga un novērtē, attiecīgi sadarbojoties, tādējādi vajadzības gadījumā paredzot iespēju pārorientēt sadarbības pasākumus, ņemot vērā visas vajadzības vai iespējas, kas atklājušās to īstenojot.

8. Pants

Finansējums

1.   Sadarbību īsteno, ievērojot piešķirto finansējumu un spēkā esošo tiesisko regulējumu, kā arī Eiropas Kopienas un Kanādas politikas un programmas. Finansēšanu veic, ievērojot atbilstīgu līdzekļu ieguldījumu starp pusēm.

2.   Katra puse piešķir līdzekļus, lai nodrošinātu tiešu labumu:

Eiropas Kopienai, pilsoņiem kādā no Eiropas Kopienas dalībvalstīm vai personām, attiecībā uz kurām dalībvalsts ir atzinusi, ka tām ir oficiāls pastāvīgo iedzīvotāju statuss;

Kanādai, tās pilsoņiem un pastāvīgajiem iedzīvotājiem, kā noteikts Kanādas tiesību aktos.

3.   Izmaksas, kas apvienotajai komitejai vai tās vārdā ir radušās, sedz tā puse, kuras attiecīgajam pārstāvim šīs izmaksas ir radušās. Izmaksas, izņemot ceļa un uzturēšanās izdevumus, kas tieši saistīti ar apvienotās komitejas sanāksmēm, sedz tā puse, kas organizē sanāksmi.

9. Pants

Personāla iebraukšana

Katra puse ar vislielāko rūpību veic visu iespējamo, lai saskaņā ar attiecīgo tiesisko regulējumu veicinātu gan to otras puses darbinieku un studentu iebraukšanu attiecīgās valsts teritorijā un izbraukšanu no tās, kuri atbilstīgi šim nolīgumam iekļauti sadarbībā vai saistīti ar to, gan izmantojamo materiālu un aprīkojuma ievešanu un izvešanu.

10. Pants

Citi nolīgumi

1.   Šis nolīgums neskar sadarbību, ko var veikt atbilstīgi citiem nolīgumiem starp pusēm.

2.   Šis nolīgums neskar spēkā esošos vai turpmākos divpusējos nolīgumus starp atsevišķām Eiropas Kopienas dalībvalstīm un Kanādu tajās jomās, uz kurām tas attiecas.

11. Pants

Nolīguma teritoriālā piemērošana

Šo nolīgumu piemēro, no vienas puses, teritorijās, kurās piemēro Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu, un saskaņā ar minētajā līgumā izklāstītajiem noteikumiem, un, no otras puses, Kanādas teritorijā.

12. Pants

Nobeiguma noteikumi

1.   Katra puse rakstiski paziņo otrai pusei, ka tā piekrīt šā nolīguma saistībām. Šis nolīgums stājas spēkā nākamā mēneša pirmajā dienā pēc tam, kad pēdējā no pusēm par to paziņo otrai pusei.

2.   Šis nolīgums ir spēkā astoņus gadus, un to var pagarināt, pusēm rakstiski vienojoties.

3.   Šo nolīgumu var grozīt, pusēm savstarpēji rakstiski vienojoties.

4.   Nolīguma grozījumus vai termiņa pagarināšanu izdara rakstiski, un tie/tas stājas spēkā dienā, par kuru puses vienojas.

5.   Katra no pusēm jebkurā laikā var izbeigt šo nolīgumu, par to rakstiski paziņojot divpadsmit mēnešus iepriekš. Šā nolīguma termiņa izbeigšanās vai tā izbeigšana neietekmē tādu pasākumu spēkā esību vai darbības laiku, kuri ir veikti atbilstīgi tam vai saistībām, kuras ir nodibinātas saskaņā ar šā nolīguma pielikumu.

TO APLIECINOT, apakšā parakstījušies ir noslēguši šo nolīgumu.

Nolīgums sastādīts Helsinkos 2006. gada 5. decembrī divos oriģināleksemplāros angļu, čehu, dāņu, franču, grieķu, holandiešu, igauņu, itāļu, latviešu, lietuviešu, maltiešu, poļu, portugāļu, slovāku, slovēņu, somu, spāņu, ungāru, vācu un zviedru valodā, visi teksti ir vienlīdz autentiski.

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

Az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

För Europeiska gemenskapens vägnar

Image

Image

Por el Gobierno de Canadá

Za vládu Kanady

For Canadas regering

Für die Regierung Kanadas

Kanada valitsuse nimel

Για την Κυβέρνηση του Καναδά

For the Government of Canada

Pour le gouvernement du Canada

Per il governo del Canada

Kanādas valdības vārdā

Kanados Vyriausybės vardu

Kanada Kormánya részéről

Għall-Gvern tal-Kanada

Voor de Regering van Canada

W imieniu Rządu Kanady

Pelo Governo do Canadá

Za vládu Kanady

Za vlado Kanade

Kanadan hallituksen puolesta

För Kanadas regering

Image

PIELIKUMS

RĪCĪBAS

1.   Rīcība augstākās izglītības un apmācības jomā

1.1.   Puses sniedz atbalstu augstākās izglītības un apmācības iestādēm, kuras veido kopīgus EK un Kanādas konsorcijus, lai veiktu kopīgus projektus augstākās izglītības un apmācības jomā.

1.2.   Katrs kopīgais konsorcijs jāveido, izmantojot daudzpusīgu partnerību, kurā ir iestādes no vismaz divām Eiropas Kopienas dalībvalstīm un vismaz diviem Kanādas apgabaliem vai teritorijām.

1.3.   Kopīgos konsorciju pasākumos parasti jāietver studentu transatlantiskā mobilitāte, īstenojot kopīgas studiju programmas, savstarpēja kredītpunktu atzīšana, valodas un kultūras apguve, paritātes nolūkā darbojoties abos virzienos.

1.4.   Prioritārās un par veicinamām atzītās tematiskās jomas, kurās sadarbojas EK un Kanādas konsorciji, savstarpēji saskaņo ar katras puses attiecīgajām iestādēm.

1.5.   Puses var sniegt finansiālu atbalstu studentu mobilitātei tādiem kopīgiem augstākās izglītības un/vai profesionālās izglītības iestāžu konsorcijiem, kuriem ir izcili sasniegumi pušu finansēto kopīgu projektu īstenošanā.

2.   Rīcība jaunatnes jomā

Puses var finansiāli atbalstīt pasākumus, kuros piedalās jaunatnes struktūras, organizācijas, jaunatnes lietu speciālisti, vadītaji no jaunatnes vidus un citas personas, kas darbojas jaunatnes jomā. Šo pasākumu klāstā varētu būt būtu semināri, apmācības kursi, praktiskā apmācība/pieredzes apmaiņa un izpētes vizītes par mērķtiecīgi izvēlētām tēmām, piemēram, pilsonība, kultūras daudzveidība, sabiedriskais darbs/brīvprātīgo darbs un neformālās izglītības atzīšana.

3.   Papildu rīcības

3.1.   Puses saskaņā ar šā nolīguma mērķiem var atbalstīt ierobežotu skaitu papildu pasākumu, tostarp pieredzes apmaiņas un paraugprakses, apvienojot līdzekļus un elektroniskās datu apstrādes materiālus augstākās izglītības, apmācības un jaunatnes jomā.

3.2.   Puses var finansiāli atbalstīt uz politiku orientētus pasākumus, kuros piedalās organizācijas, kas darbojas augstakās izglītības, apmācības un jaunatnes jomā. Šie pasākumi var būt pētījumi, konferences, semināri, komandas darbs, profesionālās izaugsmes darbsemināri, salīdzinošā novērtēšana, un tie skar augstākās izglītības un profesionālās izglītības horizontālos jautājumus, tostarp kvalifikācijas atzīšanu un kredītpunktu pārnesi saskaņā ar Eiropas Kredītpunktu pārneses sistēmu (ECTS).

3.3.   Puses var finansiāli atbalstīt tādu speciālistu (tostarp augstskolu beidzēju un apmācības speciālistu) mobilitāti, kuri vēlas beigt īslaicīgas studijas vai apmācības programmas, lai vairotu pieredzi EK un Kanādas attiecību īpaši svarīgās jomās, ko puses nosaka.

3.4.   Puses var finansiāli atbalstīt arī absolventu asociāciju, kurā darbojas studenti, kas ir piedalījušies ES un Kanādas īstenotajās konsorciju programmās augstākās izglītības un profesionālās izglītības jomā. Šo absolventu asociāciju var vadīt viena vai vairākas organizācijas, ko puses kopīgi nosaka.

Rīcību pārvaldība

1.   Katra puse var finansiāli atbalstīt šajā nolīgumā paredzētos pasākumus.

2.   Šo rīcību pārvaldību īsteno katras puses kompetentās amatpersonas. Šie uzdevumi var būt:

lemt par noteikumiem un kārtību, kādā iesniedzami priekšlikumi, arī sagatavot vienotas pamatnostādnes priekšlikumu iesniedzējiem;

sastādīt grafiku, pēc kura publicē uzaicinājumus iesniegt priekšlikumus, kā arī noteikt to iesniegšanas un atlases termiņus;

sniegt informāciju par šajā nolīgumā paredzētajiem pasākumiem un to īstenošanu;

iecelt augstskolu konsultantus un ekspertus, lai sniegtu arī neatkarīgu priekšlikuma novērtējumu;

sniegt ieteikumus katras puses attiecīgajām iestādēm par to, kurus projektus finansēt;

pārvaldīt finanses;

veicināt vienotu pieeju pasākumu uzraudzībai un novērtēšanai.

3.   Parasti Eiropas Kopiena sniegs atbalstu (arī stipendijas) EK projektos iesaistītajiem partneriem; Kanāda atbalstīs Kanādas projektu partnerus.

Tehniskā atbalsta pasākumi

Puses piešķir līdzekļus pakalpojumu iepirkšanai, lai nodrošinātu nolīguma optimālu īstenošanu; puses jo īpaši var organizēt seminārus, konferences vai citas ekspertu sanāksmes, vadīt novērtēšanu, sagatavot publikācijas vai izplatīt attiecīgu informāciju.


30.12.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 397/22


PADOMES LĒMUMS

(2006. gada 19. decembris),

ar ko groza Padomes Lēmumu 90/424/EEK par izdevumiem veterinārijas jomā

(2006/965/EK)

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu, un jo īpaši tā 37. pantu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta atzinumu (1),

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu (2),

tā kā:

(1)

Kopiena līdzfinansē dalībvalstu aktivitātes dzīvnieku slimību un zoonožu izskaušanas, kontroles un uzraudzības jomā, balstoties uz ikgadējām programmām, ko apstiprina saskaņā ar prasībām un kārtību, kura noteikta Padomes Lēmuma 90/424/EEK (1990. gada 26. jūnijs) par izdevumiem veterinārijas jomā (3) 24. pantā.

(2)

Pārskats par procedūrām, ar kurām piešķir Kopienas līdzfinansējumu dzīvnieku slimību un zoonožu izskaušanai, kontrolei un uzraudzības programmām, jo īpaši ņemot vērā tās darba grupas slimību izskaušanas uzraudzībai dalībvalstīs gūto pieredzi, kas izveidota saskaņā ar Baltās grāmatas par pārtikas nekaitīgumu 29. rīcību, parādīja, ka labāku rezultātu iegūšanai nepieciešama daudzgadu programmu pieeja un jauns slimību un zoonožu saraksts. Daudzgadu pieeja dzīvnieku slimību un zoonožu izskaušanas, kontroles un uzraudzības programmām nodrošinās produktīvāku un efektīvāku šo programmu mērķu sasniegšanu, labāku un pārredzamāku pārvaldību un palielinās pārbaudes iespējas, tādējādi padarot efektīvāku Kopienas līdzekļu izmantošanu. Tādējādi ir atbilstīgi grozīt noteikumus, kas reglamentē šīs programmas, paredzot iespēju finansēt daudzgadu programmas.

(3)

Minētais pārskats tāpat parādīja, ka to dzīvnieku slimību un zoonožu saraksta, kuru izskaušanai iespējams saņemt līdzfinansējumu, saīsināšana palielinās izskaušanas, kontroles un uzraudzības programmu efektivitāti un produktivitāti. To slimību un zoonožu saraksts, kas atspoguļo Kopienas prioritātes un kuru izskaušana notiek ar Kopienas finansiālo atbalstu, būtu jāveido, ņemot vērā šo slimību un zoonožu potenciālo ietekmi uz sabiedrības veselību un starptautisko un Kopienas iekšējo tirdzniecību ar dzīvniekiem vai dzīvnieku izcelsmes produktiem. Tādēļ būtu jāsvītro īpašie noteikumi attiecībā uz zoonožu kontroli. Būtu jāparedz iespēja sarakstu grozīt, izmantojot komitoloģijas procedūru, lai atspoguļotu jaunās dzīvnieku slimības vai jaunus epidemioloģiskus un zinātniskus atzinumus.

(4)

Lai vienkāršotu to izskaušanas, kontroles un uzraudzības programmu apstiprināšanas kārtību, kuras dalībvalstis iesniedz Komisijai, būtu jāievieš noteikums, ka nepieciešams viens lēmums, lai apstiprinātu uz Kopienas finansiālo atbalstu pretendējošas programmas, aizvietojot divus pašreiz nepieciešamos lēmumus — vienu, kurā uzskaita programmas, kas var pretendēt uz finansiālo atbalstu, otru — par programmu apstiprināšanu.

(5)

Lai Komisijai dotu iespēju uzraudzīt programmu ieviešanu, dalībvalstīm būtu regulāri jāatskaitās Komisijai par veiktajiem pasākumiem, sasniegtajiem rezultātiem un veiktajiem izdevumiem.

(6)

Padomes Lēmums 90/638/EEK (1990. gada 27. novembris), ar ko nosaka Kopienas kritērijus noteiktu dzīvnieku slimību izskaušanai un kontrolei (4), nosaka tehniskās un informācijas prasības izskaušanas, kontroles un uzraudzības programmām, kam tiek lūgts Kopienas finansējums. Šīs tehniskās prasības un informācija būtu regulāri un laicīgi jāatjaunina un jāprecizē, lai tā atbilstu tehniskajam un zinātniskajam progresam un atsauksmēm, kuru pamatā ir pieredze, kas gūta, ieviešot programmas. Tādējādi ir jādod iespēja Komisijai pieņemt un, ja nepieciešams, atjaunināt šīs tehniskās prasības. Attiecīgi būtu jāatceļ Padomes Lēmums 90/638/EEK.

(7)

Komisijas Lēmums 2004/292/EK (2004. gada 30. marts) par TRACES sistēmas ieviešanu (5), paredz sākotnējo datorizēto sistēmu (ANIMO un SHIFT) apvienošanu vienā sistēmā. Tādējādi ir jāņem vērā tehniskā attīstība, kas sasniegta veterināro procedūru datorizācijā, un jānodrošina nepieciešamie resursi integrēto datorizēto veterināro sistēmu mitināšanai, pārvaldībai un uzturēšanai, atbilstīgā gadījumā ņemot vērā valstu datu bāzu pastāvēšanu.

(8)

Informācijas apkopošanas aktivitātes ir nepieciešamas labākai tiesību aktu izstrādāšanai un ieviešanai dzīvnieku veselības un pārtikas nekaitīguma jomā. Turklāt ir ārkārtīgi svarīgi iespējami plaši izplatīt informāciju par dzīvnieku veselību un pārtikas nekaitīgumu visā Kopienā. Tādējādi ir vēlams paplašināt Lēmuma 90/424/EEK darbības jomu, lai finansējumā iekļautu informācijas politiku dzīvnieku aizsardzības jomā, dzīvnieku veselības un dzīvnieku izcelsmes pārtikas produktu nekaitīguma jomā.

(9)

Ar Padomes Lēmumu 2006/53/EK noteica, ka tiek piešķirts Kopienas finansiālais ieguldījums, lai dalībvalstis veiktu izskaušanas pasākumus putnu gripas apkarošanai. Šajā ieguldījumā vēlams iekļaut izdevumus, kas radušies dalībvalstīm, kompensējot lauksaimniecības dzīvnieku īpašniekiem to zaudējumus par iznīcinātajām olām.

(10)

Turklāt Lēmumā 90/424/EEK noteikts, ka dalībvalstīm sniedz tehnisko un zinātnisko atbalstu Kopienas veterināro tiesību aktu izstrādei un apmācībām. Ņemot vērā iepriekšējo pieredzi, vēlams šāda atbalsta iespēju attiecināt arī uz starptautiskām organizācijām, piemēram, uz Pasaules Dzīvnieku veselības organizāciju (OIE) un Pārtikas un lauksaimniecības organizācija (FAO).

(11)

Skaidrības labad ir atbilstīgi grozīt Lēmumu 90/424, lai dalībvalstīm ļautu informēt Komisiju, ka tās tieši apdraud dzīvnieku slimību parādīšanās trešā valstī vai citā dalībvalstī, un dzīvnieku slimības, kas norādītas minētā lēmuma 6. pantā, papildināt ar tām, kas paredzētas pielikumā.

(12)

Tādēļ attiecīgi būtu jāgroza Lēmums 90/424/EEK,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Lēmumu 90/424/EEK groza šādi.

1)

Lēmuma 1. panta trešo ievilkumu aizstāj ar šādu ievilkumu:

“—

dzīvnieku slimību un zoonožu izskaušanas, kontroles un uzraudzības programmām”.

2)

Lēmuma 3a. panta 3. punktu aizstāj ar šādu punktu:

“—

50 % no dalībvalsts izmaksām, kas veidojušās, kompensējot lauksaimniecības dzīvnieku īpašniekus par mājputnu vai citu nebrīvē turētu putnu izkaušanu un kompensējot iznīcināto olu vērtību.”.

3)

Lēmuma 6. panta 1. punktu aizstāj ar šādu tekstu:

“1.   Gadījumos, kad dalībvalsti tieši apdraud trešās valsts vai dalībvalsts teritorijā izcēlusies vai attīstījusies kāda no 3. panta 1. punktā, 3a. panta 1. punktā, 4 panta 1. un 2. punktā vai 11. panta 1. punktā vai pielikumā minētajām slimībām, tā informē Komisiju un citas dalībvalstis par pasākumiem, kurus tā aizsardzības nolūkā gatavojas veikt.”.

4)

Lēmuma I sadaļas 3. nodaļas nosaukumu aizstāj ar šādu nosaukumu:

5)

Lēmuma 16. pantu aizstāj ar šādu pantu:

“16. pants

Kopiena sniedz finansiālu ieguldījumu informācijas politikas izveidē dzīvnieku veselības, dzīvnieku labturības un dzīvnieku izcelsmes pārtikas produktu nekaitīguma jomā, ietverot

a)

informācijas rīku ieviešanu un attīstību, tostarp attiecīgu datu bāzi, lai

i)

apkopotu un glabātu visu informāciju, kas saistīta ar Kopienas tiesību aktiem par dzīvnieku veselību, dzīvnieku labturību un dzīvnieku izcelsmes pārtikas produktu nekaitīgumu,

ii)

sniegtu i) punktā minēto informāciju kompetentām iestādēm, ražotājiem un patērētājiem, vajadzības gadījumā ņemot vērā mijiedarbību ar valstu datu bāzēm,

b)

pētījumu veikšanu, kas nepieciešami tiesību aktu sagatavošanai un izstrādei dzīvnieku labturības jomā.”.

6)

Lēmuma 19. pantu aizstāj ar šādu pantu:

“Kopiena var uzņemties veikt vai palīdzēt dalībvalstīm vai starptautiskām organizācijām uzņemties veikt tehniskos un zinātniskos pasākumus, kas vajadzīgi, lai izstrādātu Kopienas tiesību aktus veterinārijas jomā un attīstītu izglītību vai apmācības veterinārijas jomā.”.

7)

Lēmuma II sadaļas nosaukumu aizstāj ar šādu nosaukumu:

8)

Lēmuma 24. pantu aizstāj ar šādu pantu:

“24. pants

1.   Kopienas finansiālo pasākumu ievieš, lai kompensētu dalībvalstīm radušos izdevumus, finansējot valsts dzīvnieku slimību un zoonožu izskaušanas, kontroles un uzraudzības programmas, kas uzskaitītas pielikumā (“programmas”).

Pielikumā ietverto sarakstu var grozīt saskaņā ar 41. pantā noteikto kārtību, īpaši attiecībā uz jaunām dzīvnieku slimībām, kas rada apdraudējumu dzīvnieku veselībai un netieši arī sabiedrības veselībai, vai arī, ņemot vērā jaunus epidemioloģiskus vai zinātniskus atzinumus.

2.   Katru gadu vēlākais līdz 30. aprīlim dalībvalstis iesniedz Komisijai ikgadējās vai daudzgadējās programmas, ko uzsāks nākamajā gadā, par kuru tās vēlas saņemt finansiālu atbalstu no Kopienas.

Programmas, kas iesniegtas pēc 30. aprīļa, nākamajā gadā nav tiesīgas saņemt finansējumu.

Programmās, ko iesniedz dalībvalstis, iekļauj vismaz turpmāk norādīto:

a)

slimības epidemioloģiskās situācijas apraksts pirms programmas uzsākšanas dienas;

b)

programmas īstenošanas ģeogrāfiskās un administratīvās teritorijas apraksts un demarkācija;

c)

programmas paredzamais ilgums, īstenojamie pasākumi un mērķis, kas jāsasniedz līdz programmas beigām;

d)

programmas paredzamo izmaksu un sagaidāmo ieguvumu analīze.

Sīki izstrādātus kritērijus, tostarp tos, kas skar vairāk nekā vienu dalībvalsti, pieņem saskaņā ar 41. pantā noteikto kārtību.

Katrā daudzgadu programmā, ko iesniedz dalībvalsts, sniegtā informācija, kas nepieciešama saskaņā ar šajā punktā minētajiem kritērijiem, jāiesniedz par katru programmas īstenošanas gadu.

3.   Komisija var lūgt dalībvalstis iesniegt daudzgadu programmas vai vajadzības gadījumā pagarināt apstiprinātas ikgadējās programmas termiņu, ja daudzgadu programma tiek uzskatīta par nepieciešamu efektīvākai un produktīvākai konkrētās slimības izskaušanai, kontrolei un uzraudzībai, jo īpaši, ja radies potenciāls apdraudējums dzīvnieku veselībai un netieši - sabiedrības veselības aizsardzībai.

Komisija sadarbībā ar attiecīgo dalībvalsti var koordinēt reģionālās programmas, kurās iesaista vairāk par vienu dalībvalsti.

4.   Komisija dalībvalstu iesniegtās programmas novērtē gan no veterinārā, gan no finansiālā viedokļa.

Dalībvalstis sniedz Komisijai jebkādu atbilstīgu papildu informāciju, ko Komisija prasa programmas novērtēšanai.

Visu informāciju par programmām apkopo katru gadu līdz 15. septembrim.

5.   Katru gadu līdz 30. novembrim saskaņā ar 42. pantā noteikto kārtību apstiprina:

a)

programmas, kas vajadzības gadījumā grozītas saskaņā ar 4. punktā paredzēto novērtējumu,

b)

Kopienas finansiālā ieguldījuma apjomu,

c)

Kopienas finansiālā ieguldījuma maksimālo apjomu,

d)

jebkādus nosacījumus, kas skar Kopienas finansiālo ieguldījumu.

Programmas apstiprina uz laikposmu, kas nepārsniedz 6 gadus.

6.   Grozījumus programmās var apstiprināt saskaņā ar 42. pantā noteikto kārtību.

7.   Par katru apstiprināto programmu dalībvalsts Komisijai iesniedz turpmāk norādītos ziņojumus:

a)

starpposma finanšu un tehniskie ziņojumi,

b)

katru gadu vēlākais līdz 30. aprīlim - ikgadējais sīki izstrādāts tehniskais ziņojums, iekļaujot sasniegto rezultātu novērtējumu un sīki izstrādātu iepriekšējā gada izdevumu pārskatu.

8.   Maksājumu pieteikumi attiecībā uz dalībvalstu izdevumiem saistībā ar programmu iepriekšējā gadā iesniedz Komisijai vēlākais līdz 30. aprīlim.

Ja maksājumu pieteikumus iesniedz vēlāk, Kopienas finansiālo ieguldījumu konkrētajā gadā samazina par 25 % 1. jūnijā, par 50 % 1. augustā, par 75 % 1. septembrī un par 100 % 1. oktobrī.

Katru gadu vēlākais līdz 30. oktobrim Komisija pieņem lēmumu par Kopienas maksājumiem, ņemot vērā saskaņā ar 7. punktu dalībvalstu iesniegtos finanšu un tehniskos ziņojumus.

9.   Komisijas eksperti var veikt pārbaudes uz vietas kopā ar kompetento iestādi tiktāl, ciktāl tas ir nepieciešams, lai nodrošinātu vienotu šā lēmuma piemērošanu saskaņā ar 45. pantu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā Nr. 882/2004 (EK) (2004. gada 29. aprīlis) par oficiālo kontroli, ko veic, lai nodrošinātu atbilstības pārbaudi saistībā ar dzīvnieku barības un pārtikas aprites tiesību aktiem un dzīvnieku veselības un dzīvnieku labturības noteikumiem (6).

Veicot šādas pārbaudes, Komisijas ekspertiem var palīdzēt ekspertu grupa, kas izveidota saskaņā ar 41. pantā noteikto kārtību.

10.   Sīki izstrādātus noteikumus šā panta piemērošanai pieņem saskaņā ar 41. pantā noteikto kārtību.

11.   Dalībvalstis var piešķirt līdzekļus no darbības programmām, kas ir izveidotas atbilstīgi Regulas (EK) Nr. 1198/2006 (7) 17. pantam, lai izskaustu pielikumā minētās akvakultūras dzīvnieku slimības.

Līdzekļus piešķir saskaņā ar šajā pantā izklāstīto kārtību, piemērojot šādas korekcijas:

a)

palīdzības likme ir saskaņā ar likmi, kas noteikta Regulā (EK) Nr. 1198/2006;

b)

šā panta 8. punktu nepiemēro.

Slimību izskaušanu veic atbilstīgi Direktīvas 2006/88EK (2006. gada 24. oktobris) par akvakultūras dzīvniekiem un to produktiem izvirzītajām dzīvnieku veselības prasībām, kā arī par konkrētu ūdensdzīvnieku slimību profilaksi un kontroli (8), 38. panta 1. punktam vai saskaņā ar vai saskaņā ar slimību izskaušanas programmu, kas izstrādāta, apstiprināta un īstenota saskaņā ar minētās direktīvas 44. panta 2. punktu.

9)

Lēmuma 26. pantu aizstāj ar šādu pantu:

“26. pants

Kopienas budžeta saistības programmu līdzfinansēšanā pārskata katru gadu. Izdevumu saistības daudzgadu programmu ieviešanai pieņem saskaņā ar Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 (9) 76. panta 3. punktu. Attiecībā uz daudzgadu programmām pirmās budžeta saistības veic pēc to apstiprināšanas. Katras turpmākās saistības veic Komisija, pamatojoties uz lēmumu piešķirt ieguldījumu, kas minēts 24. panta 5. punktā.

10)

Svītro lēmuma 29., 29.a, 32. un 33. pantu.

11)

Lēmuma 37.a panta 1. punktu aizstāj ar šādu punktu:

“1.   Kopienas finansiālo ieguldījumu var piešķirt veterināro procedūru datorizācijai saistībā ar:

a)

dzīvu dzīvnieku un dzīvnieku izcelsmes produktu importu un tirdzniecību Kopienas iekšienē;

b)

integrēto datorizēto veterināro sistēmu mitināšanai, pārvaldībai un uzturēšanai, atbilstīgā gadījumā ņemot vērā valstu datu bāzu pastāvēšanu.”.

12)

Lēmuma 43.a pantu aizstāj ar šādu pantu:

“43.a pants

Komisija reizi četros gados iesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei ziņojumu par dzīvnieku veselības stāvokli un programmu īstenošanas izmaksu lietderību dažādās dalībvalstīs, ietverot sīkas ziņas par pieņemtajiem kritērijiem.”.

13)

Pielikumu aizstāj ar šā lēmuma pielikuma tekstu.

2. pants

Lēmumu 90/638/EEK atceļ no dienas, kad spēkā stājas Lēmums, kurā noteikti kritēriji, kas minēti Lēmuma 90/424/EEK 24. panta 2. punkta ceturtajā apakšpunktā, un sīki izstrādātie noteikumi, kas uzskaitīti šā lēmuma 24. panta 10. punktā.

3. pants

Attiecībā uz programmām, kas apstiprinātas pirms šā lēmuma stāšanās spēkā, ir spēkā attiecīgie noteikumi Lēmumā 90/424/EEK, pirms to groza ar šo lēmumu. Neatkarīgi no 24. panta 1. punkta programmas attiecībā uz govju enzootisko leikozi un Aujeski slimību var finansēt līdz 2010. gada 31. decembrim.

4. pants

Šis lēmums ir adresēts dalībvalstīm.

Briselē, 2006. gada 19. decembris

Padomes vārdā —

priekšsēdētājs

J. KORKEAOJA


(1)  2006. gada 12. decembra Atzinums (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts).

(2)  2006. gada 26. oktobra Atzinums (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts).

(3)  OV L 224, 18.08.1990., 19. lpp. Lēmumā jaunākie grozījumi izdarīti ar Lēmumu 2006/782/EK (OV L 328, 24.11.2006., 57. lpp.).

(4)  OV L 347, 12.12.1990., 27. lpp. Lēmumā jaunākie grozījumi izdarīti ar Direktīvu 92/65/EEK (OV L 268, 14.9.1992., 54. lpp.).

(5)  OV L 94, 31.03.2004., 63. lpp. Lēmumā jaunākie grozījumi izdarīti ar Lēmumu 2005/123/EK (OV L 39, 11.2.2005., 53. lpp.).

(6)  OV L 165, 30.4.2004., 1. lpp.

(7)  Padomes Regula (EK) Nr. 1198/2006 (2006. gada 27. jūlijs) par Eiropas Zivsaimniecības fondu (OV L 223, 15.8.2006., 1. lpp.).

(8)  OV L 328, 24.11.2006., 14. lpp..”

(9)  OV L 248, 16.9.2002., 1. lpp.”.


PIELIKUMS

Dzīvnieku slimības un zoonozes

Govju tuberkuloze

Govju bruceloze

Aitu un kazu bruceloze (B. melitensis)

Infekciozais katarālais drudzis endēmiskās vai paaugstināta riska zonās

Āfrikas cūku mēris

Cūku vezikulārā slimība

Klasiskais cūku mēris

Hematopoētiskā nekrozes infekcija

Lašu infekciozā anēmija

Liesas sērga

Govju infekciozā pleiropneimonija

Putnu gripa

Trakumsērga

Ehinokokoze

Transmisīvā sūkļveida encefalopātija (TSE)

Kampilobakterioze

Listerioze

Salmoneloze (zoonotiskā salmonella)

Trihineloze

Verotoksigēnie E. Coli

Karpu pavasara virēmija (SVC)

Virālā hemorāģiskā septicēmija (VHS)

Koi herpes vīrusa infekcija (KHV)

Bonamia exitiosa infekcija

Marteilia refringens infekcija

vēžveidīgo White spot slimība.


Komisija

30.12.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 397/28


KOMISIJAS LĒMUMS

(2006. gada 18. decembris)

par alakhlora neiekļaušanu Padomes Direktīvas 91/414/EEK I pielikumā un atļaujas atsaukšanu augu aizsardzības līdzekļiem, kuri satur šo aktīvo vielu

(izziņots ar dokumenta numuru K(2006) 6567)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(2006/966/EK)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1991. gada 15. jūlija Direktīvu 91/414/EEK par augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū (1), un jo īpaši tās 8. panta 2. punkta ceturto daļu,

tā kā:

(1)

Direktīvas 91/414/EEK 8. panta 2. punkts paredzēja, ka Komisijai ir jāīsteno darba programma, lai pārbaudītu aktīvās vielas augu aizsardzības līdzekļos, kas 1993. gada 25. jūlijā jau bija tirdzniecībā. Sīki izstrādāti noteikumi šīs programmas īstenošanai ir noteikti 1992. gada 11. decembra Regulā (EEK) Nr. 3600/92, kura nosaka sīki izstrādātus noteikumus Padomes Direktīvas 91/414/EEK 8. panta 2. punktā minētās darba programmas pirmā posma ieviešanai attiecībā uz augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū (2).

(2)

Komisijas 1994. gada 27. aprīļa Regula (EK) Nr. 933/94, kas nosaka augu aizsardzības līdzekļu aktīvās vielas un izraugās ziņotājdalībvalstis Komisijas Regulas (EEK) Nr. 3600/92 (3) īstenošanai, norādīja tās aktīvās vielas, kas ir jānovērtē saistībā ar Regulu (EEK) Nr. 3600/92, nozīmēja ziņotājdalībvalsti attiecībā uz katras vielas novērtēšanu un noteica katras aktīvās vielas ražotājus, kas laikus iesniedza pieteikumu.

(3)

Alakhlors ir viena no 89 aktīvajām vielām, kas minētas Regulā (EK) Nr. 933/94.

(4)

Saskaņā ar Regulas (EEK) Nr. 3600/92 7. panta 1. punkta c) apakšpunktu Spānija, kas izraudzīta par ziņotājdalībvalsti, 1999. gada 20. jūlijā ir iesniegusi Komisijai novērtējuma ziņojumu par informāciju, ko iesnieguši dokumentācijas iesniedzēji saskaņā ar minētās regulas 6. panta 1. punktu.

(5)

Saņemot ziņotājdalībvalsts ziņojumu, Komisija apspriedās ar dalībvalstu ekspertiem, kā arī ar galvenajiem pretendentiem atbilstīgi Regulas (EEK) Nr. 3600/92 7. panta 3. punktam. Tika noskaidrots, ka nepieciešami papildu dati. Ar Komisijas Lēmumu 2001/810/EK (4) par termiņu, līdz kuram pretendentam bija jāiesniedz dati, tika noteikts 2002. gada 25. maijs. Tajā pašā lēmumā par īpašu ilgtermiņa pētījumu termiņu noteikts 2002. gada 31. decembris.

(6)

2003. gada 19. decembrī Komisija par šo aktīvo vielu organizēja trīspusēju sanāksmi, kurā piedalījās galvenie datu iesniedzēji un ziņotājdalībvalsts.

(7)

Spānijas sagatavoto novērtējuma ziņojumu dalībvalstis un Komisija izskatīja Pastāvīgajā pārtikas aprites un dzīvnieku veselības komitejā. Minēto pārskatu pabeidza 2006. gada 4. aprīlī kā Komisijas pārskata ziņojumu par alakhloru.

(8)

Pārskats par alakhloru atklāja vairākus neatbildētus jautājumus, ar kuriem nodarbojās Zinātnes ekspertu grupa par augu veselību, augu aizsardzības līdzekļiem un to atliekvielām. Zinātnes ekspertu grupai lūdza izteikties par diviem jautājumiem. Pirmais jautājums bija, vai žurku kancerogenitātes pētījumos novērotie deguna gliemežnīcas audzēji ir attiecināmi arī uz cilvēkiem, un vai tādā gadījumā ir saikne ar genotoksisku mehānismu. Otrais jautājums bija par to, vai informācija, kas sniegta par to 65., 85., 54., 25., 76. un 51. metabolītu, kuri pārsniedz 0,1 µg/l līmeni, ir pietiekama, lai pierādītu, ka tie nav būtiski. Atbildot uz pirmo jautājumu (5), zinātnes ekspertu grupa secināja, ka fakti rosina domāt, ka attiecībā uz deguna gliemežnīcas audzējiem, kas novēroti, veicot žurku kancerogenitātes izpēti, saikne ar genotoksiskumu nepastāv. Lai gan šis iedarbības veids varētu būt būtisks attiecībā uz cilvēkiem, ir ļoti maz iespējams, ka aktīvais metabolīts varētu sasniegt to koncentrāciju, lai šis process izraisītu vēzi. Attiecībā uz otro jautājumu zinātnes ekspertu grupa secināja, ka 65., 54. un 25. metabolīta toksiskums ir atbilstoši pārbaudīts, taču attiecībā uz 85., 76. un 51. augsnes metabolītu nav atbilstošas toksiskuma datu bāzes. Arī attiecībā uz 85., 76. un 51. augsnes metabolītu gēnu toksiskuma datu bāze nav atbilstoša. Attiecībā uz 25. metabolītu zinātnes ekspertu grupa nevarēja pieņemt secinājumu, ka šis metabolīts genotoksiskuma sakarā ir nekaitīgs. Tika secināts, ka informācija, kas sniegta par 65. un 54. metabolītu ir pietiekama, lai pierādītu, ka tie nav būtiski, taču līdzīgus secinājumus nevar izdarīt par 85., 76., 51. un 25. metabolītu.

(9)

Šīs aktīvās vielas novērtēšanas gaitā radās bažas par vairākiem aspektiem. Tika konstatēts, ka dažu iepriekš minēto metabolītu paredzamā koncentrācija gruntsūdenī pārsniedza 0,1 µg/l maksimālo pieļaujamo robežu. Turklāt nevar izslēgt, ka alakhlors ir potenciāli kancerogēns. Šai sakarā Komisijas 2004. gada 29. aprīļa Direktīva 2004/73/EK (6), ar ko divdesmit devīto reizi tehnikas attīstībai pielāgo Padomes Direktīvu 67/548/EEK (7) par to normatīvo un administratīvo aktu tuvināšanu, kas attiecas uz bīstamu vielu klasifikāciju, iepakojumu un marķēšanu, alakhloru klasificēja kā 3. kategorijas kancerogēnu vielu. Šai gadījumā uzskatīja, ka, nosakot pieļaujamās iedarbības līmeni uz operatoru, ir lietderīgi palielināt drošības koeficientu. Iedarbība, kas rodas, darbojoties ar vielu un izmantojot to pretendenta ieteiktajā daudzumā, t. i., paredzētajās devās uz vienu hektāru, pārsniegtu šo līmeni un līdz ar to radītu operatoriem nepieļaujamu apdraudējumu.

(10)

Tā kā šie jautājumi ir palikuši neatrisināti, dotais novērtējums, pamatojoties uz iesniegto informāciju, nav pierādījis, ka, ņemot vērā ieteiktos lietošanas nosacījumus, varētu pieņemt, ka alakhloru saturošie augu aizsardzības līdzekļi visumā atbilst Direktīvas 91/414/EEK 5. panta 1. punkta a) un b) apakšpunkta prasībām.

(11)

Tādēļ alakhlors nebūtu iekļaujams Direktīvas 91/414/EEK I pielikumā.

(12)

Ir jāveic pasākumi, lai nodrošinātu, ka pašreizējās atļaujas augu aizsardzības līdzekļiem, kas satur alakhloru, noteiktajā laika posmā atsauc, un tās nav atjaunojamas un šādiem līdzekļiem nepiešķir jaunas atļaujas.

(13)

Jebkurš dalībvalstu atļautais papildperiods pašreizējo, alakhloru saturošo augu aizsardzības līdzekļu likvidācijai, glabāšanai, laišanai tirgū un pašreizējo krājumu izmantošanai būtu jānosaka ne ilgāk par divpadsmit mēnešiem, lai ļautu izmantot pašreizējos krājumus ne ilgāk kā viena turpmākā veģetācijas perioda laikā.

(14)

Šis lēmums neierobežo Komisijas darbības, ko tā attiecībā uz šo aktīvo vielu var veikt vēlāk, ņemot vērā Padomes 1978. gada 21. decembra Direktīvu 79/117/EEK, kas aizliedz laist tirgū un izmantot dažas aktīvas vielas saturošus augu aizsardzības līdzekļus (8) un kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 850/2004 (9).

(15)

Saskaņā ar Direktīvas 91/414/EEK 6. panta 2. punkta noteikumiem šis lēmums neierobežo alakhlora pieteikuma iesniegšanu tā iespējamai iekļaušanai minētās Direktīvas I pielikumā.

(16)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Pastāvīgās pārtikas aprites un dzīvnieku veselības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU

1. pants

Alakhlors kā aktīva viela nav iekļaujams Direktīvas 91/414/EEK I pielikumā.

2. pants

Dalībvalstis nodrošina, ka:

a)

alakhloru saturošās augu aizsardzības līdzekļu atļaujas atsauc līdz 2007. gada 18. jūnijam;

b)

no 2006. gada 19. decembra alakhloru saturošiem augu aizsardzības līdzekļiem saskaņā ar Direktīvā 91/414/EEK 8. panta 2. punktā paredzēto izņēmumu atļaujas nepiešķir un neatjauno.

3. pants

Ikviens papildperiods, ko dalībvalstis piešķir saskaņā ar Direktīvas 91/414/EEK 4. panta 6. punkta noteikumiem, ir iespējami īss, un tas beidzas ne vēlāk kā 2008. gada 18. jūnijā.

4. pants

Šis lēmums ir adresēts dalībvalstīm.

Briselē, 2006. gada 18. decembrī

Komisijas vārdā –

Komisijas loceklis

Markos KYPRIANOU


(1)  OV L 230, 19.8.1991., 1. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Direktīvu 2006/75/EK (OV L 248, 12.9.2006., 3. lpp.).

(2)  OV L 366, 15.12.1992., 10. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 2266/2000 (OV L 259, 13.10.2000., 27. lpp.).

(3)  OV L 107, 28.4.1994., 8. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 2230/95 (OV L 225, 22.9.1995., 1. lpp.).

(4)  OV L 305, 22.11.2001., 32. lpp.

(5)  Augu veselības, augu aizsardzības līdzekļu un to atliekvielu jautājumu zinātnes ekspertu grupas atzinums pēc Komisijas pieprasījuma novērtēt alakhloru Padomes Direktīvas 91/414/EEK kontekstā (jautājums N° EFSA-Q-2004-48), pieņemts 2004. gada 28. oktobrī.

(6)  OV L 152, 30.4.2004., 1. lpp.

(7)  OV 196, 16.8.1967., 1. lpp.

(8)  OV L 33, 8.2.1979., 36. lpp.

(9)  OV L 158, 30.4.2004., 7. lpp.