ISSN 1725-5112

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 380

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

49. sējums
2006. gada 28. decembris


Saturs

 

I   Tiesību akti, kuru publicēšana ir obligāta

Lappuse

 

*

Komisijas regula (EK) Nr. 1919/2006 (2006. gada 11. decembra), ar ko pielāgo dažas regulas par piena un piena produktu tirgus kopējo organizāciju saistībā ar Bulgārijas un Rumānijas pievienošanos Eiropas Savienībai

1

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.


I Tiesību akti, kuru publicēšana ir obligāta

28.12.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 380/1


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1919/2006

(2006. gada 11. decembris),

ar ko pielāgo dažas regulas par piena un piena produktu tirgus kopējo organizāciju saistībā ar Bulgārijas un Rumānijas pievienošanos Eiropas Savienībai

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Bulgārijas Republikas un Rumānijas Republikas pievienošanos Eiropas Savienībai, un jo īpaši tā 4. panta 3. punktu,

ņemot vērā Bulgārijas Republikas un Rumānijas Republikas Pievienošanās aktu, un jo īpaši tā 56. pantu,

tā kā:

(1)

Vairākās Komisijas regulās jāveic atsevišķi tehniski grozījumi attiecībā uz piena un piena produktu tirgus kopējo organizāciju, lai veiktu nepieciešamos pielāgojumus saistībā ar Bulgārijas un Rumānijas pievienošanos Eiropas Savienībai.

(2)

Komisijas 1999. gada 16. decembra Regulas (EK) Nr. 2771/1999, ar ko paredz sīki izstrādātus noteikumus par to, kā piemērot Padomes Regulu (EK) Nr. 1255/1999 attiecībā uz intervenci sviesta un krējuma tirgū (1), V pielikumā norādītas valsts kvalitātes kategorijas sviestam, kas ražots dalībvalstīs un par kuru var pretendēt uz privātas uzglabāšanas atbalstu. Minētajā pielikumā jāiekļauj Bulgārijas un Rumānijas valsts kvalitātes kategorijas.

(3)

Komisijas 1999. gada 17. decembra Regulas (EK) Nr. 2799/1999, kas nosaka sīki izstrādātus noteikumus Regulas (EK) Nr. 1255/1999 piemērošanai par atbalsta piešķiršanu barības vājpienam un vājpiena pulverim un šāda vājpiena pulvera tirdzniecībai (2), II pielikumā minēti produkti, kurus noteikušas dalībvalstis un par kuru tirgus cenām regulāri jāziņo Komisijai ar nosacījumu, ka saistībā ar definētajiem produktiem noris tirdzniecība. Minētais pielikums jāpapildina ar attiecīgo produktu sarakstu Rumānijas un Bulgārijas tirgū.

(4)

Komisijas 2001. gada 14. decembra Regulā (EK) Nr. 2535/2001, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus par to, kā piemērot Padomes Regulu (EK) Nr. 1255/1999 attiecībā uz piena un piena produktu importa režīmu un tarifu kvotu atvēršanu (3), iekļautas kvotas, kas atvērtas attiecībā uz Rumāniju un Bulgāriju, kā arī ar kvotu piemērošanu saistītie nosacījumi. Tādēļ ir lietderīgi svītrot minētās regulas 5. panta b) apakšpunktu, 19. panta 1. punkta a) apakšpunktu un I B pielikumu.

(5)

Turklāt Regulas (EK) Nr. 2535/2001 18. panta 1. punkta d) apakšpunktā, 21. panta 1. punkta d) apakšpunktā, 28. panta 1. punkta d) apakšpunktā, 37. pantā un 44. panta 3. punktā paredzēti atsevišķi ieraksti visās Kopienas valodās. Šajos pantos jāietver ieraksti arī bulgāru un rumāņu valodā.

(6)

Komisijas 2004. gada 26. marta Regulas (EK) Nr. 580/2004, ar ko nosaka konkursa procedūru attiecībā uz eksporta kompensācijām par noteiktiem piena produktiem (4), 2. pantā noteikti sīki izstrādāti noteikumi, ar ko nosaka pastāvīgu uzaicinājumu uz konkursu. Komisijas 2004. gada 26. marta Regulā (EK) Nr. 581/2004, ar ko izsludina pastāvīgu konkursu uz eksporta kompensācijām par noteiktu veidu sviestu (5), un Komisijas 2004. gada 26. marta Regulā (EK) Nr. 582/2004, ar ko izsludina pastāvīgu konkursu par sausā vājpiena eksporta kompensācijām (6), paredzēti uzaicinājumi uz konkursu katram minētajam produktam atsevišķi. Regulā (EK) Nr. 581/2004 un Regulā (EK) Nr. 582/2004 iekļautas atsauces uz tirdzniecību ar Bulgāriju un Rumāniju. Šādas atsauces jāsvītro no šo valstu pievienošanās dienas. Turklāt jāiekļauj arī to kompetento iestāžu nosaukumi un adreses, kuras ir atbildīgas par konkursa procedūru Bulgārijā un Rumānijā.

(7)

Komisijas 2005. gada 9. novembra Regulas (EK) Nr. 1898/2005, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus Padomes Regulas (EK) Nr. 1255/1999 īstenošanai attiecībā uz pasākumiem krējuma, sviesta un koncentrēta sviesta realizācijai Kopienas tirgū (7), VII, XIII, XV un XVI pielikumā iekļauti vairāki ieraksti visās Kopienas valodās. Šajos pielikumos jāietver ieraksti arī bulgāru un rumāņu valodā.

(8)

Komisijas 2006. gada 17. augusta Regulas (EK) Nr. 1282/2006, ar ko nosaka īpašus sīki izstrādātus noteikumus par to, kā piemērot Padomes Regulu (EK) Nr. 1255/1999 attiecībā uz piena un piena produktu eksporta licencēm un eksporta kompensācijām (8), IV pielikumā iekļauti atsevišķi ieraksti visās Kopienas dalībvalstu valodās. Šajos noteikumos jāiekļauj ieraksti arī bulgāru un rumāņu valodā.

(9)

Tādēļ attiecīgi jāgroza Regulas (EK) Nr. 2771/1999, (EK) Nr. 2799/1999, (EK) Nr. 2535/2001, (EK) Nr. 581/2004, (EK) Nr. 582/2004, (EK) Nr. 1898/2005 un (EK) Nr. 1282/2006,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (EK) Nr. 2771/1999 V pielikumu aizstāj ar šīs regulas I pielikuma tekstu.

2. pants

Regulas (EK) Nr. 2799/1999 II pielikumu aizstāj ar šīs regulas II pielikuma tekstu.

3. pants

Regulu (EK) Nr. 2535/2001 groza šādi:

1)

Regulas 5. pantā svītro b) apakšpunktu.

2)

Regulas 18. panta 1. punkta d) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

“d)

20. ailē – kvotas numuru un vienu no XV pielikumā minētajiem ierakstiem”.

3)

Svītro 19. panta 1. punkta a) apakšpunktu.

4)

Regulas 21. panta 1. punkta d) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

“d)

20. ailē norāda vienu no ierakstiem, kas minēti XVI pielikumā”.

5)

Regulas 28. panta 1. punkta d) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

“d)

20. ailē vajadzības gadījumā norāda kvotas numuru, IMA 1 sertifikāta numuru un tā izsniegšanas datumu vienā no ierakstiem, kas minēti XVII pielikumā”.

6)

Regulas 37. panta pirmo daļu aizstāj ar šādu tekstu:

“Atkāpjoties no Regulas (EK) Nr. 1291/2000 26. panta, kompetentā licenču izdevējiestāde licences 20. ailē izdara vienu no ierakstiem, kas minēts XVIII pielikumā”.

7)

Regulas 44. panta 3. punkta pirmo daļu aizstāj ar šādu daļu:

“Ja veic fizisku pārbaudi, importa licenču 32. ailē vai elektronisko licenču ziņojumu ailē iekļauj vienu no ierakstiem, kas minēti XIX pielikumā”.

8)

Svītro I B pielikumu.

9)

Šīs regulas III pielikuma tekstu pievieno kā XV līdz XIX pielikumu.

4. pants

Regulu (EK) Nr. 581/2004 groza šādi:

1)

Regulas 1. panta 1. punkta otro daļu aizstāj ar šādu:

“Pirmajā daļā minētos produktus ir paredzēts eksportēt uz visiem galamērķiem, izņemot Andoru, Seūtu un Meliļu, Gibraltāru, Amerikas Savienotās Valstis un Vatikānu.”

2)

Regulas pielikumu aizstāj ar šīs regulas IV pielikuma tekstu.

5. pants

Regulu (EK) Nr. 582/2004 groza šādi:

1)

Regulas 1. panta 1. punktu aizstāj ar šādu punktu:

“1.   Izsludina pastāvīgu konkursu, lai noteiktu eksporta kompensācijas par Komisijas Regulas (EEK) Nr. 3846/87 (9) I pielikuma 9. sadaļā minēto vājpiena pulveri, kas fasēts pakās, kuru tīrsvars ir vismaz 25 kilogrami, un kas satur ne vairāk kā 0,5 % svara pienskābi nesaturošas vielas piedevas, uz ko attiecas produkta kods ex ex 0402 10 199 000, un ko paredzēts eksportēt uz visiem galamērķiem, izņemot Andoru, Seūtu un Meliļu, Gibraltāru, Amerikas Savienotās Valstis un Vatikānu.

2)

Regulas pielikumu aizstāj ar šīs regulas V pielikuma tekstu.

6. pants

Regulu (EK) Nr. 1898/2005 groza šādi:

1)

Regulas VII pielikumu aizstāj ar šīs regulas VI pielikuma tekstu.

2)

Regulas XIII pielikumu aizstāj ar šīs regulas VII pielikuma tekstu.

3)

Regulas XV un XVI pielikumu aizstāj ar šīs regulas VIII pielikuma tekstu.

7. pants

Regulas (EK) Nr. 1282/2006 IV pielikumu aizstāj ar šīs regulas IX pielikuma tekstu.

8. pants

Šī regula stājas spēkā dienā, kad stājas spēkā Bulgārijas un Rumānijas Pievienošanās Līgums.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2006. gada 11. decembrī.

Komisijas vārdā –

Komisijas locekle

Mariann FISCHER BOEL


(1)  OV L 333, 24.12.1999., 11. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1633/2006 (OV L 305, 4.11.2006., 3. lpp.).

(2)  OV L 340, 31.12.1999., 3. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1558/2006 (OV L 288, 19.10.2006., 21. lpp.).

(3)  OV L 341, 22.12.2001., 29. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 926/2006 (OV L 170, 23.6.2006., 8. lpp.).

(4)  OV L 90, 27.3.2004., 58. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1814/2005 (OV L 292, 8.11.2005., 3. lpp.).

(5)  OV L 90, 27.3.2004., 64. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 975/2006 (OV L 176, 30.6.2006., 69. lpp.).

(6)  OV L 90, 27.3.2004., 67. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 975/2006.

(7)  OV L 308, 25.11.2005., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1474/2006 (OV L 275, 6.10.2006., 44. lpp.).

(8)  OV L 234, 29.8.2006., 4. lpp.

(9)  OV L 366, 24.12.1987., 1. lpp.


I PIELIKUMS

V PIELIKUMS

VALSTS KVALITĀTES KATEGORIJAS

“beurre de laiterie; qualité extra; melkerijboter; extra kwaliteit” attiecībā uz Beļģijas sviestu,

“Екстра качество” attiecībā uz Bulgārijas sviestu,

“České stolní máslo” attiecībā uz Čehijas Republikas sviestu,

“smør af første kvalitet” attiecībā uz Dānijas sviestu,

“Markenbutter” attiecībā uz Vācijas sviestu,

“Ekstra kvaliteet” attiecībā uz Igaunijas sviestu,

“προϊόν προερχόμενο αποκλειστικά από κρέμα γάλακτος που υπέστη επεξεργασία φυγοκεντρήσεως και παστεριώσεως” attiecībā uz Grieķijas sviestu,

“producto exclusivamente a partir de leche de vaca o de nata de leche pasteurizada” attiecībā uz Spānijas sviestu,

“pasteurisé A” attiecībā uz Francijas sviestu,

“Irish creamery butter” attiecībā uz Īrijas sviestu,

“prodotto esclusivamente con crema di latte sottoposta ad un trattamento di centrifugazione e pastorizzazione” attiecībā uz Itālijas sviestu,

“Ekstra klases sviests” attiecībā uz Latvijas sviestu,

“A klasės sviestas” attiecībā uz Lietuvas sviestu,

“Marque Rose” vai “Beurre de première qualité” attiecībā uz Luksemburgas sviestu,

“Márkázott vaj” attiecībā uz Ungārijas sviestu,

“Extra kwaliteit” attiecībā uz Dānijas sviestu,

“Teebutter” attiecībā uz Austrijas sviestu,

“masło ekstra; masło delikatesowe; masło wyborowe” attiecībā uz Polijas sviestu,

“produto exclusivamente a partir de leite ou de nata de leite de vaca pasteurizados” attiecībā uz Portugāles sviestu,

“unt extra” attiecībā uz Rumānijas sviestu,

“Surovo maslo I. vrste” attiecībā uz Slovēnijas sviestu,

“Slovenské výberové maslo” attiecībā uz Slovākijas sviestu,

“perinteinen meijerivoi/traditionellt mejerismör” attiecībā uz Somijas sviestu,

“svensk smör” attiecībā uz Zviedrijas sviestu,

“Extra selected” attiecībā uz Lielbritānijas sviestu un “Premium” attiecībā uz Ziemeļīrijas sviestu.


II PIELIKUMS

II PIELIKUMS

A.

Informācija, kas jānorāda uz maisījumu iesaiņojuma

bulgāru valodā: Смес, предназначена за производство на комбинирани фуражи – Регламент (ЕО) No 2799/1999

spāņu valodā: Mezcla destinada a la fabricación de piensos compuestos – Reglamento (CE) no 2799/1999

čehu valodā: Směs určená k výrobě krmných směsí – nařízení (ES) č. 2799/1999

dāņu valodā: Blanding bestemt til fremstilling af foderblandinger – Forordning (EF) nr. 2799/1999

vācu valodā: Mischung zur Herstellung von Mischfutter – Verordnung (EG) Nr. 2799/1999

igauņu valodā: Segasööda valmistamiseks ettenähtud segud – määrus (EÜ) nr 2799/1999

grieķu valodā: Μείγμα που προορίζεται για την παρασκευή συνθέτων ζωοτροφών – Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2799/1999

angļu valodā: Mixture intended for the manufacture of compound feedingstuffs – Regulation (EC) No 2799/1999

franču valodā: Mélange destiné à la fabrication d'aliments composés – Règlement (CE) no 2799/1999

itāliešu valodā: Miscela destinata alla fabbricazione di alimenti composti – Regolamento (CE) n. 2799/1999

latviešu valodā: Kombinētās dzīvnieku barības ražošanai paredzēts maisījums – Regula (EK) Nr. 2799/1999

lietuviešu valodā: Mišinys, skirtas kombinuotųjų pašarų gamybai – Reglamentas (EB) Nr. 2799/1999

ungāru valodā: Összetett takarmány előállítására szánt keverék – 2799/1999/EK rendelet

maltiešu valodā: Taħlita maħsuba għall-fabrikazzjoni ta' l-alimenti komposti – Regolament (KE) Nru 2799/1999

holandiešu valodā: Voor de vervaardiging van mengvoeders bestemd mengsel – Verordening (EG) nr. 2799/1999

poļu valodā: “Mieszanka przeznaczona do wytwarzania pasz złożonych – Rozporządzenie (WE) nr 2799/1999”

portugāļu valodā: Mistura destinada ao fabrico de alimentos compostos – Regulamento (CE) n.o 2799/1999

rumāņu valodā: Amestec destinat fabricării alimentelor compuse – Regulamentul (CE) nr. 2799/1999

slovaku valodā: Zmesi určené na výrobu kŕmnych zmesí – nariadenie (ES) č. 2799/1999

slovēņu valodā: Zmes za proizvodnjo sestavljenih krmnih mešanic – Uredba (ES) št. 2799/1999

somu valodā: Rehuseosten valmistukseen tarkoitettu esiseos – asetus (EY) N:o 2799/1999

zviedru valodā: Blandning avsedd för framställning av foderblandningar – Förordning (EG) nr 2799/1999

B.

Informācija, kas ir jānorāda uz barības maisījumu iesaiņojuma

bulgāru valodā: Комбинирани фуражи, съдържащи обезмаслено сухо мляко на прах – Регламент (ЕО) No 2799/1999

spāņu valodā: Pienso compuesto que contiene leche desnatada en polvo – Reglamento (CE) no 2799/1999

čehu valodā: Krmné směsi obsahující sušené odstředěné mléko – nařízení (ES) č. 2799/1999

dāņu valodā: Foderblanding med indhold af skummetmælkspulver – Forordning (EF) nr. 2799/1999

vācu valodā: Magermilchpulver enthaltendes Mischfutter – Verordnung (EG) Nr. 2799/1999

igauņu valodā: Lõssipulbrit sisaldavad segasöödad – määrus (EÜ) nr 2799/1999

grieķu valodā: Σύνθετη ζωοτροφή που περιέχει αποκορυφωμένο γάλα σε σκόνη – Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2799/1999

angļu valodā: Compound feedingstuff containing skimmed-milk powder – Regulation (EC) No 2799/1999

franču valodā: Aliment composé pour animaux contenant du lait écrémé en poudre – Règlement (CE) no 2799/1999

itāliešu valodā: Alimento composto per animali contenente latte scremato in polvere – Regolamento (CE) n. 2799/1999

latviešu valodā: Kombinētā dzīvnieku barība, kas satur vājpiena pulveri – Regula (EK) Nr. 2799/1999

lietuviešu valodā: Kombinuotieji pašarai, kuriuose yra nugriebto pieno miltelių – Reglamentas (EB) Nr. 2799/1999

ungāru valodā: Sovány tejport tartalmazó összetett takarmányok – 2799/1999/EK rendelet

maltiešu valodā: Alimenti komposti li jikontjenu trab tal-ħalib xkumat – Regolament (KE) Nru 2799/1999

holandiešu valodā: Mageremelkpoeder bevattend mengvoeder – Verordening (EG) nr. 2799/1999

poļu valodā:“Pasze złożone zawierające odtłuszczone mleko w proszku – Rozporządzenie (WE) nr 2799/1999”

portugāļu valodā: Alimento composto para animais com leite em pó desnatado – Regulamento (CE) n.o 2799/1999

rumāņu valodā: Aliment compus pentru animale care conţine lapte praf degresat – Regulamentul (CE) nr. 2799/1999

slovaku valodā: Kŕmne zmesi obsahujúce sušené odstredené mlieko – nariadenie (ES) č. 2799/1999

slovēņu valodā: Sestavljene krmne mešanice z vsebnostjo posnetega mleka v prahu – Uredba (ES) No 2799/1999

somu valodā: Rasvatonta maitojauhetta sisältavä rehuseos – asetus (EY) N:o 2799/1999

zviedru valodā: Foderblandning innehållande skummjölkspulver – Förordning (EG) nr 2799/1999

C.

Specifiska informācija, kas ir jāuzrāda T5 kontroleksemplāra 104. iedaļā, ja produktu piegādā tvertnē vai konteinerā

bulgāru valodā: Комбинирани фуражи, предназначени за ферма или развъдно стопанство или стопанство за угояване, които използват фуражи – Регламент (ЕО) No 2799/1999

spāņu valodā: Piensos compuestos destinados a una explotación agraria o una explotación pecuaria o de engorde que utilice los piensos compuestos – Reglamento (CE) no 2799/1999

čehu valodā: Krmné směsi určené zemědělskému podniku, nebo podniku zabývajícímu se chovem nebo výkrmem zvířat, který krmné směsi používá – nařízení (ES) č. 2799/1999

dāņu valodā: Foderblanding til brug på en landbrugsbedrift, en opdrætnings- eller en opfedningsvirksomhed – Forordning (EF) nr. 2799/1999

vācu valodā: Für landwirtschaftliche Betriebe bzw. Aufzucht- oder Mastbetriebe bestimmtes Mischfutter – Verordnung (EG) Nr. 2799/1999

igauņu valodā: Segasöödad, mis on ettenähtud põllumajandus-, aretus- või nuumloomadele – määrus (EÜ) nr 2799/1999

grieķu valodā: Σύνθετες ζωοτροφές που θα χρησιμοποιηθούν από γεωργική εκμετάλλευση ή κτηνοτροφική εκμετάλλευση εκτροφής ή πάχυνσης – Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2799/1999

angļu valodā: Compound feedingstuffs bound for a farm or breeding or fattening concern which uses feedingstuffs – Regulation (EC) No 2799/1999

franču valodā: Aliments composés pour animaux destinés à une exploitation agricole ou à une exploitation d'élevage ou d'engraissement utilisatrice – Règlement (CE) no 2799/1999

itāliešu valodā: Alimenti composti per animali destinati ad un'azienda agricola o ad un'azienda dedita all'allevamento o all'ingrasso che utilizzano gli alimenti composti – Regolamento (CE) n. 2799/1999

latviešu valodā: Kombinētā dzīvnieku barība, ko paredzēts izmantot kā lopbarību lauku saimniecībās vai vaislas dzīvnieku audzētavās, vai nobarošanas saimniecībās – Regula (EK) Nr. 2799/1999

lietuviešu valodā: Kombinuotieji pašarai, skirti tiekti ūkiui arba pašarus naudojančiai veisimo arba penėjimo įmonei – Reglamentas (EB) Nr. 2799/1999

ungāru valodā: Takarmányokat használó gazdaságba illetve tenyésztő vagy hizlaló vállalkozásba szánt összetett takarmányok – 2799/1999/EK rendelet

maltiešu valodā: Alimenti komposti maħsuba għall-bdiewa u t-tobbija u t-tismin konċernat li jużaw l-alimenti – Regolament (KE) Nru 2799/1999

holandiešu valodā: Mengvoeder, bestemd voor een dit voeder gebruikend landbouwbedrijf of veeteelt- of veemesterijbedrijf – Verordening (EG) nr. 2799/1999

poļu valodā:“Pasze złożone przeznaczone na potrzeby gospodarstw lub na potrzeby zakładów hodowlanych lub tuczu – Rozporządzenie (WE) nr 2799/1999”

portugāļu valodā: Alimentos compostos para animais destinados a uma exploração agrícola, pecuária ou de engorda utilizadora – Regulamento (CE) n.o 2799/1999

rumāņu valodā: Alimente compuse pentru animale destinate unei exploatări agricole sau unei exploatări de creştere sau de îngrăşare care utilizează alimentele compuse – Regulamentul (CE) nr. 2799/1999

slovaku valodā: Kŕmne zmesi určené pre podnik zaoberajúci sa chovom alebo výkrmom zvierat, ktoré používajú kŕmne zmesi – nariadenie (ES) č. 2799/1999

slovēņu valodā: Sestavljene krmne mešanice za kmetije oziroma objekte za vzrejo ali pitanje, kjer uporabljajo krmne mešanice – Uredba (ES) št. 2799/1999

somu valodā: Maatilalle, jalostuskarjatilalle tai lihakarjatilalle tarkoitettu rehuseos – asetus (EY) N:o 2799/1999

zviedru valodā: Foderblandningar avsedda att användas i ett jordbruksföretag, eller för uppfödning eller gödning – Förordning (EG) nr 2799/1999

D.

Specifiska informācija, kas ir jāuzrāda T5 kontroleksemplāra 104. iedaļā, ja vājpiena pulveri pārdod no valsts rezervēm

bulgāru valodā: За преработка под формата на комбинирани фуражи или за денатуриране – Регламент (ЕО) No 2799/1999

spāņu valodā: Debe transformarse en piensos compuestos o desnaturalizarse – Reglamento (CE) no 2799/1999

čehu valodā: Ke zpracování do krmných směsí nebo k denaturaci – nařízení (ES) č. 2799/1999

dāņu valodā: Skal forarbejdes til foderblandinger eller denatureres – Forordning (EF) nr. 2799/1999

vācu valodā: Zur Verarbeitung zu Mischfutter oder zur Denaturierung – Verordnung (EG) Nr. 2799/1999

igauņu valodā: Ette nähtud segasöödaks töötlemiseks või denatureerimiseks – määrus (EÜ) nr 2799/1999

grieķu valodā: Προς μεταποίηση σε σύνθετες ζωοτροφές ή μετουσίωση – Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2799/1999

angļu valodā: To be processed into compound feedingstuffs or denatured – Regulation (EC) No 2799/1999

franču valodā: À transformer en aliments composés pour animaux ou à dénaturer – Règlement (CE) no 2799/1999

itāliešu valodā: Da trasformare in alimenti composti per animali o da denaturare – Regolamento (CE) n. 2799/1999

latviešu valodā: Pārstrādei barības maisījumos (kombinētā dzīvnieku barībā) vai denaturēšanai – Regula (EK) Nr. 2799/1999

lietuviešu valodā: Perdirbti į kombinuotuosius pašarus arba denatūruoti – Reglamentas (EB) Nr. 2799/1999

ungāru valodā: Denaturált vagy összetett takarmánnyá feldolgozandó – 2799/1999/EK rendelet

maltiešu valodā: Biex ikunu pproċessati f'alimenti ta' l-ikel jew dinaturat – Regolament (KE) Nru 2799/1999

holandiešu valodā: Moet tot mengvoeder worden verwerkt of worden gedenatureerd – Verordening (EG) nr. 2799/1999

poļu valodā: Do przetworzenia na pasze złożone lub do denaturacji – Rozporządzenie (WE) nr 2799/1999

portugāļu valodā: Para transformação em alimentos compostos para animais ou desnaturação – Regulamento (CE) n.o 2799/1999

rumāņu valodā: De transformat în alimente compuse pentru animale sau de denaturat – Regulamentul (CE) nr. 2799/1999

slovaku valodā: Na spracovanie na kŕmne zmesi alebo denaturovanie -nariadenie (ES) č. 2799/1999

slovēņu valodā: Za predelavo v sestavljeno krmno mešanico ali za denaturacijo– Uredba (ES) št. 2799/1999

somu valodā: Rehuseoksiksi jalostettavaksi tai denaturoitavaksi – asetus (EY) N:o 2799/1999

zviedru valodā: För bearbetning till foderblandningar eller denaturering – Förordning (EG) nr 2799/1999


III PIELIKUMS

XV PIELIKUMS

Regulas 18. panta 1. punkta d) apakšpunktā minētie ieraksti

bulgāru valodā: Регламент (ЕО) No 2535/2001, член 5,

spāņu valodā: Reglamento (CE) no 2535/2001, artículo 5,

čehu valodā: Článek 5 nařízení (ES) č. 2535/2001,

dāņu valodā: Forordning (EF) nr. 2535/2001, artikel 5,

vācu valodā: Verordnung (EG) Nr. 2535/2001, Artikel 5,

igauņu valodā: Määruse (EÜ) nr 2535/2001 artikkel 5,

grieķu valodā: Κανονισμός (ΕΚ) αριθ 2535/2001, άρθρο 5,

angļu valodā: Article 5 of Regulation (EC) No 2535/2001,

franču valodā: Règlement (CE) no 2535/2001, article 5,

itāliešu valodā: Regolamento (CE) n. 2535/2001, articolo 5,

latviešu valodā: Regulas (EK) Nr. 2535/2001 5. pants,

lietuviešu valodā: Reglamento (EB) Nr. 2535/2001 5 straipsnis,

ungāru valodā: 2535/2001/EK rendelet 5. cikk,

maltiešu valodā: Artikolu 5 tar-Regolament (KE) Nru 2535/2001,

holandiešu valodā: Verordening (EG) nr 2535/2001, artikel 5,

poļu valodā: Artykuł 5 Rozporządzenia (WE) nr 2535/2001,

portugāļu valodā: Regulamento (CE) no 2535/2001 artigo 5.o,

rumāņu valodā: Regulamentul (CE) nr. 2535/2001, articolul 5,

slovaku valodā: Článok 5 nariadenia (ES) č. 2535/2001,

slovēņu valodā: Člen 5 Uredbe (ES) št. 2535/2001,

somu valodā: Asetus (EY) N:o 2535/2001 artikla 5,

zviedru valodā: Förordning (EG) nr 2535/2001 artikel 5.

XVI PIELIKUMS

Regulas 21. panta 1. punkta d) apakšpunktā minētie ieraksti

bulgāru valodā: Регламент (ЕO) No 2535/2001, член 20,

spāņu valodā: Reglamento (CE) no 2535/2001 artículo 20,

čehu valodā: Článek 20 nařízení (ES) č. 2535/2001,

dāņu valodā: Forordning (EF) nr 2535/2001, artikel 20,

vācu valodā: Verordnung (EG) Nr. 2535/2001, Artikel 20,

igauņu valodā: Määruse (EÜ) nr 2535/2001 artikkel 20,

grieķu valodā: Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2535/2001, άρθρο 20,

angļu valodā: Article 20 of Regulation (EC) No 2535/2001,

franču valodā: Règlement (CE) no 2535/2001, article 20,

itāliešu valodā: Regolamento (CE) n. 2535/2001, articolo 20,

latviešu valodā: Regulas (EK) Nr. 2535/2001 20. pants,

lietuviešu valodā: Reglamento (EB) Nr. 2535/2001 20 straipsnis,

ungāru valodā: 2535/2001/EK rendelet 20. cikk,

maltiešu valodā: Artikolu 20 tar-Regolament (KE) Nru 2535/2001,

holandiešu valodā: Verordening (EG) nr 2535/2001, artikel 20,

poļu valodā: Artykuł 20 Rozporządzenia (WE) nr 2535/2001,

portugāļu valodā: Regulamento (CE) no 2535/2001, artigo 20o,

rumāņu valodā: Regulamentul (CE) nr. 2535/2001, articolul 20,

slovaku valodā: Clánok 20 nariadenia (ES) č. 2535/2001,

slovēņu valodā: Člen 20 Uredbe (ES) št. 2535/2001,

somu valodā: Asetus (EY) N:o 2535/2001, artikla 20,

zviedru valodā: Förordning (EG) nr 2535/2001, artikel 20.

XVII PIELIKUMS

Regulas 28. panta 1. punkta d) apakšpunktā minētie ieraksti

bulgāru valodā: Валидно, ако е придружено от IMA 1 сертификат No ..., издаден на ...,

spāņu valodā: Válido si va acompañado del certificado IMA 1 no … expedido el …,

čehu valodā: Platné pouze při současném předložení osvědčení IMA 1 č. …. Vydaného dne ….,

dāņu valodā: Kun gyldig ledsaget af IMA 1-certifikat nr. …, udstedt den …,

vācu valodā: Nur gültig in Verbindung mit der Bescheinigung IMA 1 Nr. …, ausgestellt am …,

igauņu valodā: Kehtiv, kui on kaasas IMA 1 sertifikaat nr …, välja antud …,

grieķu valodā: Έγκυρο μόνο εφόσον συvοδεύεται από το πιστοποιητικό IMA 1 αριθ. … που εξεδόθη στις …,

angļu valodā: Valid if accompanied by the IMA 1 certificate No ... issued on ...,

franču valodā: Valable si accompagné du certificat IMA no ..., délivré le ...,

itāliešu valodā: Valido se accompagnato dal certificato IMA 1 n. …, rilasciato il …,

latviešu valodā: Derīgs kopā ar IMA 1 sertifikātu Nr. …, kas izdots …,

lietuviešu valodā: Galioja tik kartu su IMA 1 sertifikatu Nr. …, išduotu …,

ungāru valodā: Csak a … -án/én kiállított … számú IMA 1 bizonyítvánnyal együtt érvényes,

maltiešu valodā: Validu jekk akkumpanjat b'ċertifikat IMA 1 Nru ... maħruġ fl-...,

holandiešu valodā: Geldig indien vergezeld van een certificaat IMA nr. … dat is afgegeven op …,

poļu valodā: Ważne razem z certyfikatem IMA 1 nr ... wydanym dnia...,

portugāļu valodā: Válido quando acompanhado do certificado IMA 1 com o número … emitido …,

rumāņu valodā: Valabil doar însoţit de certificatul IMA 1 nr. ….. eliberat la ……

slovaku valodā: Platné v prípade, že je pripojené osvedčenie IMA 1 č. … vydané dňa…,

slovēņu valodā: Veljavno, če ga spremlja potrdilo IMA 1 št. …., izdano dne….,

somu valodā: Voimassa vain … myönnetyn IMA 1-todistuksen N:o.. kanssa,

zviedru valodā: Gäller endast tillsammans med IMA 1-intyg nr … utfärdat den …

XVIII PIELIKUMS

Regulas 37. panta pirmajā daļā minētie ieraksti

bulgāru valodā: Сертификат за внос при намалено мито за продукта, съответстващ на нареждане N°…, превърнат в сертификат за внос при пълно мито, за който ставката на приложимото мито от …/100 кг е била начислена и е платена; сертификатът вече е издаден,

spāņu valodā: Certificado de importación con tipo reducido para el producto con el número de orden … que se ha convertido en un certificado de importación con tipo pleno para el que se adeudaba, y se ha abonado, el tipo de derecho de …/100 kg; certificado ya anotado,

čehu valodā: Změněno z dovozní licence se sníženým clem pro produkt pod pořadovým č. … na dovozní licenci s plným clem, na základě které bylo vyměřeno a uhrazeno clo v hodnotě …/100 kg; licence již byla započtena,

dāņu valodā: Ændret fra en importlicens med nedsat toldsats for et produkt under nr … til en importlicens med fuld toldsats, hvor den skyldige importtold på …/100 kg er betalt; licensen er allerede afskrevet,

vācu valodā: Umwandlung einer Einfuhrlizenz zum ermäßigten Zollsatz für das Erzeugnis mit der lfd. Nr. … in eine Einfuhrlizenz zum vollen Zollsatz von …/100 kg, der entrichtet wurde; Lizenz abgeschrieben,

igauņu valodā: Ümber arvestatud vähendatud tollimaksuga impordilitsentsist, mis on välja antud tellimusele nr … vastavale tootele, täieliku tollimaksuga impordilitsentsiks, mille puhul tuli maksta ja on makstud tollimaks … 100 kilogrammi kohta; litsents juba lisatud,

grieķu valodā: Μετατροπή από πιστοποιητικό εισαγωγής με μειωμένο δασμό για προϊόν βάσει του αύξοντος αριθμού … της ποσόστωσης, σε πιστοποιητικό εισαγωγής με πλήρη δασμό για το οποίο το ποσοστό δασμού ποσού …/100 kg οφείλετο και πληρώθηκε· Το πιστοποιητικό ήδη χορηγήθηκε,

angļu valodā: Converted from a reduced duty import licence for product under order No … to a full duty import licence on which the rate of duty of …/100 kg was due and has been paid; licence already attributed,

franču valodā: Certificat d'importation à droit réduit pour le produit correspondant au contingent …, converti en un certificat d'importation à taux plein, pour lequel le taux du droit applicable de …/100 kg a été acquitté; certificat déjà imputé,

itāliešu valodā: Conversione da un titolo d'importazione a dazio ridotto per il prodotto corrispondente al contingente … ad un titolo d'importazione a dazio pieno, per il quale è stata pagata l'aliquota di …/100 kg; titolo già imputato,

latviešu valodā: Pāreja no samazināta nodokļa importa licences par produktu ar kārtas Nr. … uz pilna apjoma nodokļa importa licenci ar nodokļu likmi …/100 kg, kas ir samaksāta; licence jau izdota,

lietuviešu valodā: Licencija, pagal kurią taikomas sumažintas importo muitas, išduota produktui, kurio užsakymo Nr. …, pakeista į licenciją, pagal kurią taikomas visas importo muitas, kurio norma yra …/100 kg, muitas sumokėtas; licencija jau priskirta,

ungāru valodā: …kontingensszámú termék csökkentett vám hatálya alá tartozó importengedélye teljes vám hatálya alá tartozó importengedéllyé átalakítva, melyen a …/100 kg vámtétel kiszabva és leróva, az engedély már kiadva,

maltiešu valodā: Konvertit minn liċenzja tad-dazju fuq importazzjoni mnaqqsa għall-prodott li jaqa' taħt in-Nru … għal dazju sħiħ fuq importazzjoni bir-rata tad-dazju ta’ …/100 kg kien dovut u ġie imħallas; liċenzja diġà attribwita,

holandiešu valodā: Invoercertificaat met verlaagd recht voor onder volgnummer … vallend product omgezet in een invoercertificaat met volledig recht waarvoor het recht van …/100 kg verschuldigd was en is betaald; hoeveelheid reeds op het certificaat afgeschreven,

poļu valodā: Pozwolenie na przywóz produktu nr … po obniżonej stawce należności celnych zmienione na pozwolenie na przywóz po pełnej stawce należności celnych, która to stawka wynosi …/100kg i została uiszczona; pozwolenie zostało już przyznane,

portugāļu valodā: Obtido por conversão de um certificado de importação com direito reduzido para o produto com o número de ordem … num certificado de importação com direito pleno, relativamente ao qual a taxa de direito aplicável de …/100 kg foi paga; certificado já imputado,

rumāņu valodā: Licenţă de import cu taxe vamale reduse pentru produsul din contingentul … transformată în licenţă de import cu taxe vamale întregi, pentru care taxa vamală aplicabilă de …/100 kg a fost achitată; licenţă atribuită deja,

slovaku valodā: Osvedčenie na znížené dovozné clo na tovar č. …zmenené na osvedčenie na riadne dovozné clo, ktorého sadzba za…/100 kg bola zaplatená; osvedčenie udelené,

slovēņu valodā: Spremenjeno iz uvoznega dovoljenja z znižanimi dajatvami za proizvod iz naročila št. … v uvozno dovoljenje s polnimi dajatvami, v katerem je stopnja dajatev v višini …/100 kg zapadla in bila plačana; dovoljenje že podeljeno,

somu valodā: Muutettu etuuskohteluun oikeuttavasta kiintiötuontitodistuksesta vakiotuontitodistukseksi tavaralle, joka kuuluu järjestysnumeroon … ja josta on kannettu tariffin mukainen tulli …/100 kg; vähennysmerkinnät tehty,

zviedru valodā: Omvandlad från importlicens med sänkt tull för produkt med löpnummer … till importlicens med hel tullavgift för vilken gällande tullsats …/100 kg har betalats. Redan avskriven licens.

XIX PIELIKUMS

Regulas 44. panta 3. punktā minētie ieraksti

bulgāru valodā: Извършена физическа проверка [Регламент (ЕО) No 2535/2001],

spāņu valodā: Se ha realizado el control material [Reglamento (CE) no 2535/2001],

čehu valodā: Fyzická kontrola provedena [nařízení (ES) č. 2535/2001],

dāņu valodā: Fysisk kontrol [forordning (EF) nr. 2535/2001],

vācu valodā: Warenkontrolle durchgeführt [Verordnung (EG) Nr. 2535/2001],

igauņu valodā: Füüsiline kontroll tehtud [määrus (EÜ) nr 2535/2001],

grieķu valodā: Πραγματοποιήθηκε φυσικός έλεγχος [Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2535/2001],

angļu valodā: Physical check carried out [Regulation (EC) No 2535/2001],

franču valodā: Contrôle physique effectué [règlement (CE) no 2535/2001],

itāliešu valodā: Controllo fisico effettuato [regolamento (CE) n. 2535/2001],

latviešu valodā: Veikta fiziska pārbaude [Regula (EK) Nr. 2535/2001],

lietuviešu valodā: Fizinis patikrinimas atliktas [Reglamentas (EB) Nr. 2535/2001],

ungāru valodā: Fizikai ellenőrzés elvégezve [2535/2001/EK rendelet],

maltiešu valodā: Iċċekjar fiżiku mwettaq [Regolament (KE) Nru 2535/2001],

holandiešu valodā: Fysieke controle uitgevoerd [Verordening (EG) nr. 2535/2001],

poļu valodā: Przeprowadzono kontrolę fizyczną [Rozporządzenie (WE) nr 2535/2001],

portugāļu valodā: Controlo físico em conformidade com [Regulamento (CE) no 2535/2001],

rumāņu valodā: Control fizic efectuat [Regulamentul (CE) nr. 2535/2001],

slovaku valodā: Fyzická kontrola vykonaná [Nariadenie (ES) č. 2535/2001],

slovēņu valodā: Fizični pregled opravljen [Uredba (ES) št. 2535/2001],

somu valodā: Fyysinen tarkastus suoritettu [asetus (EY) N:o 2535/2001],

zviedru valodā: Fysisk kontroll utförd [förordning (EG) nr 2535/2001].


IV PIELIKUMS

PIELIKUMS

Regulā (EK) Nr. 580/2004 un šajā regulā minētās dalībvalstu kompetentās iestādes, kurās jāiesniedz piedāvājumi:

BE

Bureau d'intervention et de restitution belge

Belgisch Interventie- en Restitutiebureau

Rue de Trèves 82/Trierstraat 82

B-1040 Bruxelles/Brussel

Tél./Tel. (32-2) 287 24 11

Télécopieur/Fax (32-2) 230 25 33/(32-2) 281 03 07

BG

STATE FUND “AGRICULTURE” – PAYING AGENCY

136, Tsar Boris III Blvd.

1618 Sofia

Bulgaria

Tel.: + 359 2 81 87 100

Tel./fax : + 359 2 81 87 167

CZ

Státní zemědělský intervenční fond (SZIF)

Ve Smečkách 33

110 00, Praha 1

Czech Republic

Tel: + 42 0 222 871 452

Fax: + 42 0 222 871 769

Email: info@szif.cz

DK

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Direktoratet for FødevareErhverv

Eksportstøttekontoret

Nyropsgade 30

DK-1780 København V

Tlf. (45) 33 95 80 00

Fax (45) 33 95 80 18

DE

Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE)

D-53168 Bonn

oder

Deichmanns Aue 29

D-53179 Bonn

Tel. (49-228) 6845 – 3732, 3774, 3884

Fax (49-228) 6845 – 3874, 3792

EE

Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (PRIA)

Narva mnt 3

Tartu 51009

Estonia

Tel: +37 27371200

Fax: +37 27371201

EL

O.P.E.K.E.P.E. – Direction Dilizo

Rue Acharnon 241

GR-10446 Athènes

Tel.: (30-210)212 49 03 – (30-210)212 49 11

Fax.: (30-210) 86 70 503

ES

Ministerio de Economia

Secretaria General de Comercio Exterior

Paseo de la Castellana, 162

E – 28071 Madrid

Tel.: (3491) 349 3780

Fax.: (3491) 349 3806

FR

Office de l'élevage

80, avenue des Terroirs de France

75607 Paris CEDEX 12

Tél.: (33-1) 73 00 50 00/Fax.: (33-1) 73 00 50 50

Unité de stockage

2, rue Saint-Charles

75740 Paris CEDEX 15

Tél.: (33-1)73 00 52 67/Fax : (33-1)73 00 53 91

IE

Department of Agriculture and Food

Johnstown Castle Estate

Wexford

Ireland

Tel. (353) 53 63 400

Fax (353) 53 42 843

IT

Ministero Del Commercio Internazionale

Direzione Generale Per La Politica Commerciale

DIV. II

Viale Boston 25

00142 ROMA

TEL: 390659932220

FAX: 390659932141

CY

Ministry of Commerce, Industry and Tourism

Import & Export Licensing Unit

1421 Lefkosia (Nicosia)

Cyprus

Tel: +357 22867 100

Fax: +357 22375 120

LV

Lauku atbalsta dienests (LAD)

Republikas laukums 2

Rīga, LV-1981

Latvija

Tel: (371) 7027542

Fax: (371) 7027120

LT

Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

Blindžių 17

08111 Vilnius

Lithuania

Tel: + 370 5 25 26 703

Fax: + 370 5 25 26 945

LU

OFFICE DES LICENCES

21, Rue Philippe II

L – 2011 Luxembourg

Tél.: (35-2) 478 2370

Télécopieur: (35-2) 466138

HU

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH)

Soroksári út 22-24.

H – 1095 Budapest

Hungary

Tel: + 36 1 37 43 603

Fax: + 36 1 47 52 114

MT

Ministry for Rural Affairs and Environment

Barriera Wharf

Valletta – CMR 02

Tel: +356 2295 2228

NL

PRODUCTSCHAP ZUIVEL

Louis Braillelaan 80

NL – 2719 EK Zoetermeer

Tel.: (31)-(0)79 368 1534

Fax.: (31) (0)79 368 1955

E-mail: HR@PZ.AGRO.NL

AT

Agrarmarkt Austria

Dresdner Straße 70

A – 1200 Wien

Tel.: (43-1) 331 51 0

Fax.: (43-1) 331 51 396

E-mail: bereich.MILCH@AMA.GV.AT

PL

Agencja Rynku Rolnego

Nowy Swiat 6/12

00-400 Warszawa

Poland

Tel: + 4822 661-75-90

Fax: + 4822 661-76-04

PT

Ministério das Finanças

Direcção Geral das Alfândegas e dos Impostos Especiais sobre o Consumo

Direcção de Serviços de Licenciamento

Rua Terreiro do Trigo – Edifício da Alfândega

P – 1149 – 060 Lisboa

Tel.: (351-21) 881 42 62

Fax.:(351-21) 881 42 61

RO

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură

B-dul Carol I, nr. 17, sector 2

Bucureşti 030161

România

Tel.: + 40 21 3054802

Tel.: + 40 21 3054842

Fax: + 40 21 3054803

SI

Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja

Dunajska cesta 160

1000 Ljubljana

Slovenija

Tel: + 386 1 478 9228

Fax: + 386 1 478 9297

SK

Agricultural Paying Agency

Dobrovičova 12

812 66 Bratislava

Slovak Republic

Tel: + 421 2 59 266 321; + 421 2 59 266 265

Fax: + 421 2 59 266 329; + 421 2 59 266 256

FI

Maa-ja metsätalousministeriö Interventioyksikkö

P.O. Box 30

FIN – 00023 Government, Finland

Puh: (358-9) 160 01

Telekopio: (358-9) 1605 2707

SV

Statens jordbruksverk

Vallgatan 8

S – 51182 Jönköping

Tfn.: (46-36) 15 50 00

Fax.: (46-36) 19 05 46

UK

Rural Payments Agency (RPA)

Lancaster House, Hampshire Court

UK – NEWCASTLE UPON TYNE NE4 7YE

Tel. : + 44(0) 191 226 5262

Fax : + 44(0) 191 226 5212


V PIELIKUMS

PIELIKUMS

Regulā (EK) Nr. 580/2004 un šajā regulā minētās dalībvalstu kompetentās iestādes, kurās jāiesniedz piedāvājumi:

BE

Bureau d'intervention et de restitution belge

Belgisch Interventie- en Restitutiebureau

Rue de Trèves 82/Trierstraat 82

B – 1040 Bruxelles/Brussel

Tél./Tel. (32-2) 287 24 11

Télécopieur/Fax (32-2) 230 25 33/(32-2) 281 03 07

BG

STATE FUND “AGRICULTURE” – PAYING AGENCY

136, Tsar Boris III Blvd.

1618 Sofia

Bulgaria

Tel.: + 359 2 81 87 100

Tel./ fax : + 359 2 81 87 167

CZ

Státní zemědělský intervenční fond (SZIF)

Ve Smečkách 33

110 00, Praha 1

Czech Republic

Tel: + 42 0 222 871 452

Fax: + 42 0 222 871 769

Email: info@szif.cz

DK

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Direktoratet for FødevareErhverv

Eksportstøttekontoret

Nyropsgade 30

DK-1780 København V

Tlf. (45) 33 95 80 00

Fax (45) 33 95 80 18

DE

Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE)

D-53168 Bonn

oder

Deichmanns Aue 29

D – 53179 Bonn

Tel. (49-228) 6845 – 3732, 3774, 3884

Fax (49-228) 6845 – 3874, 3792

EE

Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (PRIA)

Narva mnt 3

Tartu 51009

Estonia

Tel: +37 27371200

Fax: +37 27371201

EL

O.P.E.K.E.P.E. – Direction Dilizo

Rue Acharnon 241

GR – 10446 Athènes

Tel.: (30-210)212 49 03 – (30-210)212 49 11

Fax.: (30-210) 86 70 503

ES

Ministerio de Economia

Secretaria General de Comercio Exterior

Paseo de la Castellana, 162

E – 28071 Madrid

Tel.: (3491) 349 3780

Fax.: (3491) 349 3806

FR

Office de l'élevage

80, avenue des Terroirs de France

F – 75607 Paris CEDEX 12

Tél.: (33-1) 73 00 50 00/ Fax.: (33-1) 73 00 50 50

Unité de stockage

2, rue Saint-Charles

F – 75740 Paris CEDEX 15

Tél.: (33-1)73 00 52 67/ Fax : (33-1)73 00 53 91

IE

Department of Agriculture and Food

Johnstown Castle Estate

Wexford

Ireland

Tel. (353) 53 63 400

Fax (353) 53 42 843

IT

Ministero Del Commercio Internazionale

Direzione Generale Per La Politica Commerciale

DIV. II

Viale Boston 25

00142 ROMA

TEL: 390659932220

FAX: 390659932141

CY

Ministry of Commerce, Industry and Tourism

Import & Export Licensing Unit

1421 Lefkosia (Nicosia)

Cyprus

Tel: +357 22867 100

Fax: +357 22375 120

LV

Lauku atbalsta dienests (LAD)

Republikas laukums 2

Rīga, LV-1981

Latvija

Tel: (371) 7027542

Fax: (371) 7027120

LT

Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

Blindžių 17

08111 Vilnius

Lithuania

Tel: + 370 5 25 26 703

Fax: + 370 5 25 26 945

LU

OFFICE DES LICENCES

21, Rue Philippe II

L – 2011 Luxembourg

Tél.: (35-2) 478 2370

Télécopieur: (35-2) 466138

HU

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH)

Soroksári út 22-24.

H – 1095 Budapest

Hungary

Tel: + 36 1 37 43 603

Fax: + 36 1 47 52 114

MT

Ministry for Rural Affairs and Environment

Barriera Wharf

Valletta – CMR 02

Tel: +356 2295 2228

NL

PRODUCTSCHAP ZUIVEL

Louis Braillelaan 80

NL – 2719 EK Zoetermeer

Tel.: (31)-(0)79 368 1534

Fax.: (31) (0)79 3681 955

E-mail: HR@PZ.AGRO.NL

AT

Agrarmarkt Austria

Dresdner Strasse 70

A – 1200 Wien

Tel.: (43-1) 33 151 0

Fax.: (43-1) 331 51 396

E-mail: bereich.MILCH@AMA.GV.AT

PL

Agencja Rynku Rolnego

Nowy Swiat 6/12

PL – 00-400 Warszawa

Poland

Tel: + 4822 661-75-90

Fax: + 4822 661-76-04

PT

Ministério das Finanças

Direcção Geral das Alfândegas e dos Impostos Especiais sobre o Consumo

Direcção de Serviços de Licenciamento

Rua Terreiro do Trigo – Edifício da Alfândega

P – 1149 – 060 Lisboa

Tel.: (351-21) 881 42 62

Fax.:(351-21) 881 42 61

RO

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură

B-dul Carol I, nr. 17, sector 2

Bucureşti 030161

România

Tel.: + 40 21 3054802; + 40 21 3054842

Fax: + 40 21 3054803

SI

Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja

Dunajska cesta 160

1000 Ljubljana

Slovenija

Tel: + 386 1 478 9228

Fax: + 386 1 478 9297

SK

Agricultural Paying Agency

Dobrovičova 12

SK – 812 66 Bratislava

Slovak Republic

Tel: + 421 2 58 243 308; + 421 2 59 266 265

Fax: + 421 2 59 266 329; + 421 2 59 266 256

FI

Maa-ja metsätalousministeriö Interventioyksikkö

P.O. Box 30

FIN – 00023 Government, Finland

Puh: (358-9) 160 01

Telekopio: (358-9) 1605 2707

SV

Statens jordbruksverk

Vallgatan 8

S – 51182 Jönköping

Tfn.: (46-36) 15 50 00

Fax.: (46-36) 19 05 46

UK

Rural Payments Agency (RPA)

Lancaster House, Hampshire Court

UK – NEWCASTLE UPON TYNE NE4 7YE

Tel.: + 44(0) 191 226 5262

Fax: + 44(0) 191 226 5212


VI PIELIKUMS

VII PIELIKUMS

Iesaiņojuma marķējums (9. un 10. pants)

1.

a)

Koncentrēts sviests:

bulgāru valodā: Концентрирано масло за влагане единствено в някой от крайните продукти, упоменати в член 4 на Регламент (ЕО) No 1898/2005

spāņu valodā: Mantequilla concentrada destinada exclusivamente a su incorporación a uno de los productos finales contemplados en el artículo 4 del Reglamento (CE) no 1898/2005

čehu valodā: Zahuštěné máslo určené k přimíchání výhradně do jednoho z konečných produktů uvedených v článku 4 nařízení (ES) č. 1898/2005

dāņu valodā: Koncentreret smør udelukkende til iblanding i en af de færdigvarer, som omhandlet i artikel 4 i forordning (EF) nr. 1898/2005

vācu valodā: Butterfett ausschließlich zur Verarbeitung zu einem der in Artikel 4 der Verordnung (EG) Nr. 1898/2005 genannten Enderzeugnisse bestimmt

igauņu valodā: Kontsentreeritud või, mis on ette nähtud kasutamiseks üksnes määruse (EÜ) nr 1898/2005 artiklis 4 osutatud lõpptoodetes

grieķu valodā: Συμπυκνωμένo βoύτυρo πoυ πρooρίζεται απoκλειστικά για την ενσωμάτωση σε ένα από τα τελικά πρoϊόντα που αναφέρονται στο άρθρo 4 τoυ κανoνισμoύ (ΕΚ) αριθ. 1898/2005

angļu valodā: Concentrated butter for incorporation exclusively into one of the final products referred to in Article 4 of Regulation (EC) No 1898/2005

franču valodā: Beurre concentré destiné exclusivement à l'incorporation dans l'un des produits finaux visés à l'article 4 du règlement (CE) no 1898/2005

itāliešu valodā: Burro concentrato destinato esclusivamente all'incorporazione in uno dei prodotti finali di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1898/2005

latviešu valodā: Koncentrēts sviests, kas paredzēts iestrādei (pievienošanai) kā sastāvdaļa tikai kādā no galaproduktiem, kuri minēti Regulas (EK) Nr. 1898/2005 4. pantā

lietuviešu valodā: Koncentruotas sviestas, skirtas dėti tik į vieną iš galutinių produktų, nurodytų Reglamento (EB) Nr. 1898/2005 4 straipsnyje

ungāru valodā: Vízmentes tejzsír kizárólag az 1898/2005/EK rendelet 4. cikkében említett végtermékek egyikébe való bedolgozásra

maltiešu valodā: Butir ikkonċentrat għall-inkorporazzjoni esklussiva f'wieħed mill-prodotti finali imsemmija fl-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 1898/2005

holandiešu valodā: Boterconcentraat uitsluitend bestemd voor bijmenging in één van de in artikel 4 van Verordening (EG) nr. 1898/2005 bedoelde eindproducten

poļu valodā: Masło skoncentrowane przeznaczone wyłącznie do włączenia do jednego z produktów końcowych, o których mowa w artykule 4 rozporządzenia (WE) nr 1898/2005

portugāļu valodā: Manteiga concentrada destinada exclusivamente à incorporação num dos produtos finais referidos no artigo 4.o do Regulamento (CE) n.o 1898/2005

rumāņu valodā: Unt concentrat destinat exclusiv încorporării în unul din produsele finale menţionate la articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 1898/2005

slovaku valodā: Maslo určené výlučne na vmiešanie do jedného z konečných produktov v súlade s článkom 4 nariadenia (ES) č. 1898/2005

slovēņu valodā: Mlečna maščoba za uporabo v proizvodnji zgoščenega masla iz člena 4 Uredbe (ES) št. 1898/2005

somu valodā: Voiöljy, joka on tarkoitettu yksinomaan käytettäväksi johonkin asetuksen (EY) N:o 1898/2005 4 artiklassa tarkoitetuista lopputuotteista

zviedru valodā: Koncentrerat smör uteslutande avsett för iblandning i en av de slutprodukter som avses i artikel 4 i förordning (EG) nr 1898/2005

b)

Sviests, kam pievienoti marķieri:

bulgāru valodā: Масло за влагане единствено в някой от крайните продукти, упоменати в член 4 на Регламент (ЕО) No 1898/2005

spāņu valodā: Mantequilla destinada exclusivamente a su incorporación en uno de los productos finales contemplados en el artículo 4 del Reglamento (CE) no 1898/2005

čehu valodā: Máslo určené k přimíchání výhradně do jednoho z konečných produktů uvedených v článku 4 nařízení (ES) č. 1898/2005

dāņu valodā: Smør udelukkende til iblanding i færdigvarer, som omhandlet i artikel 4 i forordning (EF) nr. 1898/2005

vācu valodā: Butter, ausschließlich zur Verarbeitung zu einem der in Artikel 4 der Verordnung (EG) Nr. 1898/2005 genannten Enderzeugnisse bestimmt

igauņu valodā: Või, mis on ette nähtud kasutamiseks üksnes määruse (EÜ) nr 1898/2005 artiklis 4 osutatud lõpptoodetes

grieķu valodā: Βoύτυρo πoυ πρooρίζεται απoκλειστικά για τηνν ενσωμάτωση σε ένα από τα τελικά πρoϊόντα πoυ αναφέρoνται στo άρθρo 4 τoυ κανoνιςμoύ (ΕΚ) αριθ. 1898/2005

angļu valodā: Βutter for incorporation exclusively into one of the final products referred to in Article 4 of Regulation (EC) No 1898/2005

franču valodā: Beurre destiné exclusivement à l'incorporation dans les produits finaux visés à l'article 4 du règlement (CE) no 1898/2005

itāliešu valodā: Burro destinato esclusivamente all'incorporazione in uno dei prodotti finali di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1898/2005

latviešu valodā: Sviests, kas paredzēts iestrādei (pievienošanai) kā sastāvdaļa tikai kādā no galaproduktiem, kuri minēti Regulas (EK) Nr. 1898/2005 4. pantā

lietuviešu valodā: Sviestas, skirtas dėti tik į vieną iš galutinių produktų, nurodytų Reglamento (EB) Nr. 1898/2005 4 straipsnyje

ungāru valodā: Vaj kizárólag az 1898/2005/EK rendelet 4. cikkében említett végtermékek egyikébe való bedolgozásra

maltiešu valodā: Butir għall-inkorporazzjoni esklussiva f'wieħed mill-prodotti finali msemmija fl-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 1898/2005

holandiešu valodā: Boter uitsluitend bestemd voor bijmenging in één van de in artikel 4 van Verordening (EG) nr. 1898/2005 bedoelde eindproducten

poļu valodā: Masło przeznaczone wyłącznie do włączenia do jednego z produktów końcowych, o których mowa w artykule 4 rozporządzenia (WE) nr 1898/2005

portugāļu valodā: Manteiga destinada exclusivamente à incorporação num dos produtos finais referidos no artigo 4.o do Regulamento (CE) n.o 1898/2005

rumāņu valodā: Unt destinat exclusiv încorporării în unul din produsele finale menţionate la articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 1898/2005

slovaku valodā: Maslo určené výlučne na vmiešanie do jedného z konečných produktov v súlade s článkom 4 nariadenia (ES) č. 1898/2005

slovēņu valodā: Maslo za dodajanje v izključno enega od končnih proizvodov iz člena 4 Uredbe (ES) št. 1898/2005

somu valodā: Voi, joka on tarkoitettu yksinomaan käytettäväksi asetuksen (EY) N:o 1898/2005 4 artiklassa tarkoitettuihin lopputuotteisiin

zviedru valodā: Smör uteslutande avsett för iblandning i de slutprodukter som avses i artikel 4 förordning (EG) nr 1898/2005

c)

Krējums, kam pievienoti marķieri:

bulgāru valodā: Сметана, към която са били добавени маркери, за влагане единствено в някой от крайните продукти, упоменати в член 4, Формула Б на Регламент (ЕО) No 1898/2005

spāņu valodā: Nata con adición de marcadores destinada exclusivamente a su incorporación a uno de los productos finales contemplados en el artículo 4, fórmula B, del Reglamento (CE) no 1898/2005

čehu valodā: Smetana s přídavkem stopovacích látek určená k přimíchání výhradně do jednoho z konečných produktů uvedených v článku 4 kategorii B nařízení (ES) č. 1898/2005

dāņu valodā: Fløde tilsat røbestoffer, udelukkende til iblanding i færdigvarer, som omhandlet i artikel 4, formel B, i forordning (EF) nr. 1898/2005

vācu valodā: Gekennzeichneter Rahm, ausschließlich zur Verarbeitung zu einem der in Artikel 4 Formel B der Verordnung (EG) Nr. 1898/2005 genannten Enderzeugnisse bestimmt

igauņu valodā: Märgistusainetega koor, mis on ette nähtud kasutamiseks üksnes määruse (EÜ) nr 1898/2005 artikli 4 juhendis B osutatud lõpptoodetes

grieķu valodā: Κρέμα γάλακτoς με ιχνoθέτες πoυ πρooρίζεται απoκλειστικά για την ενσωμάτωση σε ένα από τα τελικά πρoϊόντα πoυ αναφέρoνται στo άρθρo 4, τύπoς Β, τoυ κανoνισμoύ (ΕΚ) αριθ. 1898/2005

angļu valodā: Cream to which tracers have been added for incorporation exclusively into one of the final products referred to in Article 4 formula B of Regulation (EC) No 1898/2005

franču valodā: Crème tracée destinée exclusivement à l'incorporation dans les produits finaux visés à l'article 4, formule B, du règlement (CE) no 1898/2005

itāliešu valodā: Crema contenente rivelatori destinato esclusivamente all'incorporazione in uno dei prodotti finali di cui all'articolo 4 formula B del regolamento (CE) n. 1898/2005

latviešu valodā: Krējums, kam pievienoti marķieri un kas paredzēts iestrādei (pievienošanai) kā sastāvdaļa tikai kādā no galaproduktiem, kuri minēti Regulas (EK) Nr. 1898/2005 4. panta B formulā

lietuviešu valodā: Grietinėlė, į kurią pridėta atsekamųjų medžiagų, skirta dėti tik į vieną iš galutinių produktų, nurodytų Reglamento (EB) Nr. 1898/2005 4 straipsnio B formulėje

ungāru valodā: Tejszín, amelyhez jelölőanyagokat adtak a kizárólag az 1898/2005/EK rendelet 4. cikkében említett B képlet szerinti végtermékek egyikébe való bedolgozásra

maltiešu valodā: Krema li ġiet miżjuda bi traċċanti għall-inkorporazzjoni esklussiva f'wieħed mill-prodotti finali msemmija fl-Artikolu 4 formula B tar-Regolament (KE) Nru 1898/2005

holandiešu valodā: Room waaraan verklikstoffen zijn toegevoegd, uitsluitend bestemd voor bijmenging in de in artikel 4, formule B, van Verordening (EG) nr. 1898/2005 bedoelde eindproducten

poļu valodā: Śmietana, do której dodano znaczniki, przeznaczona wyłącznie do włączenia do jednego z produktów końcowych, o których mowa w artykule 4, receptura B rozporządzenia (WE) nr 1898/2005

portugāļu valodā: Nata marcada destinada exclusivamente à incorporação num dos produtos finais referidos no artigo 4.o, fórmula B, do Regulamento (CE) n.o 1898/2005

rumāņu valodā: Smântână cu marcatori destinată exclusiv încorporării în unul din produsele finale menţionate la articolul 4, formula B, din Regulamentul (CE) nr. 1898/2005

slovaku valodā: Smotana, do ktorej boli pridané značkovacie látky, na výlučné vmiešanie do konečných produktov uvedených v článku 4 v skupine B nariadenia (ES) č. 1898/2005

slovēņu valodā: Smetana z dodanimi sledljivimi snovmi za dodajanje v izključno enega od končnih proizvodov iz člena 4 formula B Uredbe (ES) št. 1898/2005

somu valodā: Merkitty kerma, joka on tarkoitettu yksinomaan käytettäväksi asetuksen (EY) N:o 1898/2005 4 artiklan B menettelyssä tarkoitettuihin lopputuotteisiin

zviedru valodā: Grädde med tillsats av spårämnen uteslutande avsedd iblandning i de slutprodukter som avses i artikel 4 metod B i förordning (EG) nr 1898/2005

d)

Piena tauki, kas atbilst KN kodam ex 0405 90 10

bulgāru valodā: Млечни мазнини, предназначени за производството на концентрирано масло, както е упоменато в член 5 на Регламент (ЕО) No 1898/2005

spāņu valodā: Grasa láctea destinada a la fabricación de la mantequilla concentrada contemplada en el artículo 5 del Reglamento (CE) no 1898/2005

čehu valodā: Mléčný tuk určený k použití při výrobě zahuštěného másla podle článku 5 nařízení (ES) č. 1898/2005

dāņu valodā: Mælkefedt til brug til fremstilling af koncentreret smør, som omhandlet i artikel 5 i forordning (EF) nr. 1898/2005

vācu valodā: Milchfett zur Herstellung von Butterfett gemäß Artikel 5 der Verordnung (EG) Nr. 1898/2005

igauņu valodā: Kontsentreeritud või tootmiseks mõeldud piimarasv vastavalt määruse (EÜ) nr 1898/2005 artiklile 5

grieķu valodā: Λιπαρές ύλες του γάλακτος όπως χρήση στην παρασκευή συμπυκνωμένου βουτύρου, όπως αναφέρεται στο άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1898/2005

angļu valodā: Milkfat intended for use in the manufacture of concentrated butter as referred to in Article 5 of Regulation (EC) No 1898/2005

franču valodā: Matières grasses du lait destinées à la fabrication de beurre concentré au sens de l'article 5 du règlement (CE) no 1898/2005

itāliešu valodā: Grasso del latte destinato alla fabbricazione del burro concentrato di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1898/2005

latviešu valodā: Piena tauki, ko saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1898/2005 5. pantu paredzēts izmantot koncentrēta sviesta ražošanai

lietuviešu valodā: Pieno riebalai, skirti koncentruoto sviesto gamybai, kaip nurodyta Reglamento (EB) Nr. 1898/2005 5 straipsnyje

ungāru valodā: Az 1898/2005/EK rendelet 5. cikkében említett vízmentes tejzsír előállítása során történő felhasználásra szánt tejzsír

maltiešu valodā: Xaham tal-halib intenzjonat ghall-manifattura ta' butir ikkoncentrat bhal ma hu riferut f' Artiklu 5 ta' Regolament (KE) Nru 1898/2005

holandiešu valodā: Melkvet, bestemd voor gebruik bij de vervaardiging van boterconcentraat zoals bedoeld in artikel 5 van Verordening (EG) nr. 1898/2005

poļu valodā: Tłuszcz mleczny w celu przetworzenia na koncentrat masła zgodnie z art. 5 rozporządzenia (WE) nr 1898/2005

portugāļu valodā: Matérias gordas lácteas destinadas ao fabrico da manteiga concentrada referida no artigo 5.o do Regulamento (CE) n.o 1898/2005

rumāņu valodā: Grăsimi din lapte destinate fabricării untului concentrat în sensul articolului 5 din Regulamentul (CE) nr. 1898/2005

slovaku valodā: Mliečny tuk určený na použitie pri výrobe koncentrovaného masla podľa článku 5 nariadenia (ES) č. 1898/2005

slovēņu valodā: Mlečna maščoba za uporabo v proizvodnji zgoščenega masla iz člena 5 Uredbe (ES) št. 1898/2005

somu valodā: Asetuksen (EY) N:o 1898/2005 5 artiklassa tarkoitetun voiöljyn valmistukseen käytettäväksi tarkoitettu maitorasva

zviedru valodā: Mjölkfett avsett att användas för tillverkning av koncentrerat smör enligt artikel 5 i förordning (EG) nr 1898/2005

2.

Starpprodukti

bulgāru valodā: Междинен продукт, както е упоменато в член 10 на Регламент (ЕО) No 1898/2005, предназначен единствено за влагане в някой от крайните продукти, упоменати в член 4 на същия този регламент

spāņu valodā: Producto intermedio contemplado en el artículo 10 del Reglamento (CE) no 1898/2005 y destinado exclusivamente a su incorporación a uno de los productos finales contemplados en el artículo 4 de dicho Reglamento

čehu valodā: Meziprodukt podle článku 10 nařízení (ES) č. 1898/2005 určený výhradně k přimíchání do jednoho z konečných produktů uvedených v článku 4 téhož nařízení

dāņu valodā: Mellemprodukt, som omhandlet i artikel 10 i forordning (EF) nr. 1898/2005 udelukkende til iblanding i en af de i artikel 4 i samme forordning omhandlede færdigvarer

vācu valodā: Zwischenerzeugnisse gemäß Artikel 10 der Verordnung (EG) Nr. 1898/2005, ausschließlich zur Verarbeitung zu einem der in Artikel 4 derselben Verordnung genannten Enderzeugnisse bestimmt

igauņu valodā: Määruse (EÜ) nr 1898/2005 artiklis 10 osutatud vahesaadus, mis on ette nähtud kasutamiseks üksnes nimetatud määruse artiklis 4 osutatud lõpptoodetes

grieķu valodā: Ενδιάμεσo πρoϊόν πoυ αναφέρεται στo άρθρo 10 τoυ κανoνισμoύ (ΕΚ) αριθ. 1898/2005 και πρooρίζεται απoκλειστικά για ενσωμάτωση σε ένα από τα τελικά πρoϊόντα πoυ αναφέρoνται στo άρθρo 4 τoυ ιδίoυ κανoνισμoύ

angļu valodā: Intermediate product as referred to in Article 10 of Regulation (EC) No 1898/2005 solely for incorporation into one of the final products referred to in Article 4 of that Regulation

franču valodā: Produit intermédiaire visé à l'article 10 du règlement (CE) no 1898/2005 et destiné exclusivement à l'incorporation dans l'un des produits finaux visés à l'article 4 dudit règlement

itāliešu valodā: Prodotto intermedio di cui all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1898/2005 destinato esclusivamente all'incorporazione in uno dei prodotti finali di cui all'articolo 4 dello stesso regolamento

latviešu valodā: Starpprodukts (pusfabrikāts), kas saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1898/2005 10. pantu paredzēts tikai iestrādei (pievienošanai) kā sastāvdaļa kādā no galaproduktiem, kas norādīti minētās regulas 4. pantā

lietuviešu valodā: Tarpinis produktas, nurodytas Reglamento (EB) Nr. 1898/2005 10 straipsnyje, skirtas dėti tik į vieną iš galutinių produktų, nurodytų šio reglamento 4 straipsnyje

ungāru valodā: Az 1898/2005/EK rendelet 10. cikkében említett köztes termék kizárólag az idézett rendelet 4. cikkében említett végtermékek egyikébe való bedolgozásra

maltiešu valodā: Prodott intermedju kif imsemmi biss fl-Artikolu 10 tar-Regolament (KE) Nru 1898/2005 għall-inkorporazzjoni f'wieħed mill-prodotti finali msemmija fl-Artikolu 4 ta' dak ir-Regolament

holandiešu valodā: Tussenproduct zoals bedoeld in artikel 10 van Verordening (EG) nr. 1898/2005, uitsluitend bestemd voor bijmenging in één van de in artikel 4 van die verordening bedoelde eindproducten

poļu valodā: Produkt pośredni, o którym mowa w artykule 10 rozporządzenia (WE) nr 1898/2005, przeznaczony wyłącznie do włączenia do jednego z produktów końcowych, o których mowa w artykule 4 niniejszego rozporządzenia

portugāļu valodā: Produto intermédio referido no artigo 10.o do Regulamento (CE) n.o 1898/2005 e exclusivamente destinado à incorporação num dos produtos finais referidos no artigo 4.o do mesmo regulamento

rumāņu valodā: Produs intermediar menţionat la articolul 10 din Regulamentul (CE) nr. 1898/2005 şi destinat exclusiv încorporării în unul din produsele finale menţionate la articolul 4 din regulamentul anterior

slovaku valodā: Polotovar uvedený v článku 10 nariadenia (ES) č. 1898/2005 je určený len na vmiešanie do jedného z konečných produktov v súlade s článkom 4 tohto nariadenia

slovēņu valodā: Vmesni proizvod iz člena 10 Uredbe (ES) št. 1898/2005 za dodajanje v izključno enega od končnih proizvodov iz člena 4 navedene uredbe

somu valodā: Asetuksen (EY) N:o 1898/2005 10 artiklassa tarkoitettu välituote, joka on tarkoitettu yksinomaan käytettäväksi johonkin mainitun asetuksen 4 artiklassa tarkoitetuista lopputuotteista

zviedru valodā: Mellanprodukt enligt artikel 10 i förordning (EG) nr 1898/2005, uteslutande avsedd för iblandning i en av de slutprodukter som avses i artikel 4 i samma förordning

Starpproduktiem, kas atbilst KN kodam ex 0405 10 30, kā minēts 4. panta 1. punkta b) apakšpunkta ii) daļā, “10. pantā” aizstāj ar “4. panta 1. punkta b) apakšpunkta ii) daļā”.


VII PIELIKUMS

XIII PIELIKUMS

T 5 kontrolkopijas 104. un 106. ailē veicamie ieraksti, kas minēti 45. panta 1. punktā

A.

Sviests, koncentrēts sviests, krējums vai starpprodukti, kas paredzēti pievienošanai galaproduktiem pēc marķieru pievienošanas,

a)

nosūtot intervences sviestu, lai tam pievienotu marķierus:

T 5 kontrolkopijas 104. aile:

bulgāru valodā: Масло, към което да се добавят маркери, за употреба както е упоменато в член 6, параграф 1, точка а) 1 от Регламент (ЕО) No 1898/2005

spāņu valodā: Mantequilla para la adición de marcadores y la utilización conforme al artículo 6, apartado 1, letra a), del Reglamento (CE) no 1898/2005

čehu valodā: Máslo k přidání stopovacích látek pro použití v souladu s čl. 6, odst. 1 písm. a) nařízení (ES) č. 1898/2005

dāņu valodā: Smør, der skal tilsættes røbestoffer og anvendes i overensstemmelse med artikel 6, stk. 1, litra a), i forordning (EF) nr. 1898/2005

vācu valodā: Butter, zur Kennzeichnung und zur Verwendung nach Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe a der Verordnung (EG) Nr. 1898/2005 bestimmt

igauņu valodā: Märgistusainetega või, mis on ette nähtud kasutamiseks vastavalt määruse (EÜ) nr 1898/2005 artikli 6 lõikes 1 punktile a

grieķu valodā: Βoύτυρo πoυ πρooρίζεται να ιχνoθετηθεί και να χρησιμoπoιηθεί σύμφωνα με τo άρθρo 6 παράγραφος 1 στoιχείo α) τoυ κανoνισμoύ (ΕΚ) αριθ. 1898/2005

angļu valodā: Butter for the addition of tracers for use in accordance with Article 6(1)(a) of Regulation (EC) No 1898/2005

franču valodā: Beurre destiné à être tracé et mis en œuvre conformément à l'article 6, paragraphe 1, point a) du règlement (CE) no 1898/2005

itāliešu valodā: Burro destinato all'aggiunta di rivelatori e alla lavorazione conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CE) n. 1898/2005

latviešu valodā: Sviests, kam paredzēts pievienot marķierus, lai to izmantotu saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1898/2005 6. panta 1. punkta a) apakšpunktu

lietuviešu valodā: Sviestas, skirtas pridėti atsekamųjų medžiagų, bei naudoti pagal Reglamento (EB) Nr. 1898/2005 6 straipsnio 1 dalies a punktą

ungāru valodā: Az 1898/2005/EK rendelet 6. cikke (1) bekezdésének a) pontja értelmében felhasználandó és jelölőanyagok hozzáadására szánt vaj

maltiešu valodā: Butir għaż-żieda ta' traċċi għall-użu b'mod konformi ma' l-Artikolu 6 (1) (a) tar-Regolament (KE) Nru 1898/2005

holandiešu valodā: Boter bestemd om na toevoeging van verklikstoffen te worden verwerkt overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder a), van Verordening (EG) nr. 1898/2005

poļu valodā: Masło z przeznaczeniem do dodania znaczników i do wykorzystania zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia (WE) nr 1898/2005

portugāļu valodā: Manteiga destinada a ser marcada e transformada em conformidade com o n.o 1, alínea a), do artigo 6.o do Regulamento (CE) n.o 1898/2005

rumāņu valodā: Unt destinat adăugării de marcatori pentru utilizarea conform articolului 6 alineatul 1 litera (a) din Regulamentul (CE) nr. 1898/2005

slovaku valodā: Maslo, do ktorého sa majú pridať značkovacie látky a použiť v súlade s článkom 6, ods. 1, písm. (a) nariadenia (ES) č. 1898/2005

slovēņu valodā: Maslo za dodajanje sledljivih snovi za uporabo v skladu s členom 6 (1)(a) Uredbe (ES) št. 1898/2005

somu valodā: Voi, joka on tarkoitettu merkittäväksi ja jonka käyttötapa on asetuksen (EY) N:o 1898/2005 6 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukainen

zviedru valodā: Smör avsett för tillsättning av spårämnen och för iblandning i enlighet med artikel 6.1 a i förordning (EG) nr 1898/2005

T 5 kontrolkopijas 106. aile:

1.

termiņš pievienošanai galaproduktiem;

2.

norāde par paredzēto izlietojumu (A formula vai B formula);

b)

uz intervences sviesta sūtījuma, kas paredzēts koncentrēšanai un marķieru pievienošanai:

T 5 kontrolkopijas 104. aile:

bulgāru valodā: Масло, предназначено за концентриране, към което да се добавят маркери, за употреба както е упоменато в член 6, параграф 1, точка а) 1 от Регламент (ЕО) No 1898/2005

spāņu valodā: Mantequilla destinada a su concentración, a su utilización y a la adición de marcadores, conforme al artículo 6, apartado 1, letra a), del Reglamento (CE) no 1898/2005

čehu valodā: Máslo k zahuštění a k přidání stopovacích látek pro použití v souladu s čl. 6, odst.1, písm. a) nařízení (ES) č. 1898/2005

dāņu valodā: Smør, der skal koncentreres, tilsættes røbestoffer og anvendes i overensstemmelse med artikel 6, stk. 1, litra a), i forordning (EF) nr. 1898/2005

vācu valodā: Butter, zur Verarbeitung zu Butterfett, zur Kennzeichnung und zur Verwendung nach Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe a der Verordnung (EG) Nr. 1898/2005 bestimmt

igauņu valodā: Või, mis on ette nähtud kontsentreerimiseks ja millele lisatakse märgistusaineid ja mis on ettenähtud kasutamiseks vastavalt määruse (EÜ) nr 1898/2005 artikli 6 lõikes 1 punktile a

grieķu valodā: Βoύτυρo πoυ πρooρίζεται να συμπυκνωθεί, να ιχνoθετηθεί και να χρησιμoπoιηθεί σύμφωνα με τo άρθρo 6 παράγραφος 1 στoιχείo α) τoυ κανoνισμoύ (ΕΚ) αριθ. 1898/2005

angļu valodā: Butter for concentration and the addition of tracers for use in accordance with Article 6(1)(a) of Regulation (EC) No 1898/2005

franču valodā: Beurre destiné à être concentré et tracé et mis en œuvre conformément à l'article 6, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1898/2005

itāliešu valodā: Burro destinato alla concentrazione, all'aggiunta di rivelatori e alla lavorazione conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CE) n. 1898/2005

latviešu valodā: Sviests, kas paredzēts koncentrēta sviesta ražošanai, kam paredzēts pievienot marķierus, lai to izmantotu saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1898/2005 6. panta 1. punkta a) apakšpunktu

lietuviešu valodā: Sviestas, skirtas koncentruoti ir pridėti atsekamųjų medžiagų, bei naudoti pagal Reglamento (EB) Nr. 1898/2005 6 straipsnio 1 dalies a punktą

ungāru valodā: Az 1898/2005/EK rendelet 6. cikke (1) bekezdésének a) pontja értelmében felhasználandó, koncentrálásra és jelölőanyagok hozzáadására szánt vaj

maltiešu valodā: Butir għall-konċentrazzjoni u ż-żieda ta' traċċanti għall-użu b'mod konformi ma' l-Artikolu 6 (1) (a) tar- Regolament (KE) Nru 1898/2005

holandiešu valodā: Boter, bestemd voor verwerking tot boterconcentraat en toevoeging van verklikstoffen, met het oog op verdere verwerking overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder a), van Verordening (EG) nr. 1898/2005

poļu valodā: Masło z przeznaczeniem do przetworzenia na masło skoncentrowane i dodania znaczników, do wykorzystania zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia (WE) nr 1898/2005

portugāļu valodā: Manteiga destinada a ser concentrada e marcada e transformada em conformidade com o n.o 1, alínea a) do artigo 6.o do Regulamento (CE) n.o 1898/2005

rumāņu valodā: Unt destinat concentrării şi adăugării de marcatori în vederea utilizării conform articolului 6 alineatul 1 litera (a) din Regulamentul (CE) nr. 1898/2005

slovaku valodā: Maslo na výrobu koncentrovaného masla a pridávanie značkovacích látok s použitím v súlade s článkom 6. ods. 1, pism. (a) nariadenia (ES) č. 1898/2005

slovēņu valodā: Maslo za dodajanje sledljivih snovi za uporabo v skladu s členom 6 (1)(a) Uredbe (ES) št. 1898/2005

somu valodā: Voi, joka on tarkoitettu merkittäväksi ja jonka käyttötapa on asetuksen (EY) N:o 1898/2005 6 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukainen

zviedru valodā: Smör avsett för förädling till koncentrerat smör, för tillsättning av spårämnen och för iblandning i enlighet med artikel 6.1 a i förordning (EG) nr 1898/2005

T 5 kontrolkopijas 106. aile:

1.

termiņš pievienošanai galaproduktiem;

2.

norāde par paredzēto izlietojumu (A formula vai B formula);

c)

uz starpprodukta, kam pievienoti marķieri, vai sviesta, intervences sviesta vai koncentrēta sviesta, kam pievienoti marķieri, sūtījuma, kas paredzēts tiešai pievienošanai galaproduktiem vai vajadzības gadījumā starpproduktam:

T 5 kontrolkopijas 104. aile:

bulgāru valodā: Масло, към което са били добавени маркери, за влагане директно в някой от крайните продукти, упоменати в член 4 на Регламент (ЕО) No 1898/2005 или, ако е уместно, чрез влагане в междинен продукт, както е упоменато в член 10

или

Концентрирано масло, към което са били добавени маркери, за влагане директно в някой от крайните продукти, упоменати в член 4 на Регламент (ЕО) No 1898/2005 или, ако е уместно, чрез влагане в междинен продукт, както е упоменато в член 10 (1)

или

Междинен продукт, както е упоменато в член 10 (2), към който са били добавени маркери, за влагане в някой от крайните продукти, упоменати в член 4 на Регламент (ЕО) No 1898/2005

spāņu valodā: Mantequilla con adición de marcadores destinada a ser incorporada a los productos finales previstos en el artículo 4 del Reglamento (CE) no 1898/2005, en su caso, a través de un producto intermedio contemplado en el artículo 10

o

Mantequilla concentrada con adición de marcadores destinada a ser incorporada a los productos finales previstos en el artículo 4 del Reglamento (CE) no 1898/2005, en su caso, a través de un producto intermedio contemplado en el artículo 10 (1)

o

Producto intermedio con adición de marcadores contemplado en el artículo 10 (2) destinado a ser incorporado a los productos finales previstos en el artículo 4 del Reglamento (CE) no 1898/2005

čehu valodā: Máslo s přidanými stopovacími látkami určené k přimíchání do konečných produktů podle článku 4 nařízení (ES) č. 1898/2005 případně prostřednictvím nebo do meziproduktu podle článku 10

nebo

Zahuštěné máslo s přidanými stopovacími látkami určené k přimíchání přímo do konečného produktu podle článku 4 nařízení (ES) č. 1898/2005 případně prostřednictvím nebo do meziproduktu podle článku 10 (1)

nebo

Meziprodukt podle článku 10 (2) s přidanými stopovacími látkami určený k přimíchání do konečných produktů uvedených v článku 4 nařízení (ES) č. 1898/2005

dāņu valodā: Smør tilsat røbestoffer, bestemt til iblanding i færdigvarer som omhandlet i artikel 4 i forordning (EF) nr. 1898/2005, eller i givet fald via et mellemprodukt, som omhandlet i artikel 10

eller

Koncentreret smør tilsat røbestoffer, bestemt til iblanding i færdigvarer som omhandlet i artikel 4 i forordning (EF) nr. 1898/2005, i givet fald via et mellemprodukt, som omhandlet i artikel 10 (1)

eller

Mellemprodukt tilsat røbestoffer, som omhandlet i artikel 10 (2) , bestemt til iblanding i færdigvarer, som omhandlet i artikel 4 i forordning (EF) nr. 1898/2005

vācu valodā: Gekennzeichnete Butter, zur Beimischung zu den in Artikel 4 der Verordnung (EG) Nr. 1898/2005 bezeichneten Enderzeugnissen bestimmt, gegebenenfalls über ein Zwischenerzeugnis gemäß Artikel 10

oder

Gekennzeichnetes Butterfett, zur Beimischung zu den in Artikel 4 der Verordnung (EG) Nr. 1898/2005 bezeichneten Enderzeugnissen bestimmt, gegebenenfalls über ein Zwischenerzeugnis gemäß Artikel 10 (1)

oder

Gekennzeichnetes Zwischenerzeugnis gemäß Artikel 10 (2), zur Beimischung zu den in Artikel 4 der Verordnung (EG) Nr. 1898/2005 bezeichneten Enderzeugnissen bestimmt

igauņu valodā: Märgistusainetega või kasutamiseks määruse (EÜ) nr 1898/2005 artiklis 4 osutatud lõpptootes või vajadusel läbi mõne artiklis 10 osutatud vahetoote

või

Märgistusainetega kontsentreeritud või otsekasutamiseks määruse (EÜ) nr 1898/2005 artiklis 4 osutatud lõpptootes või vajadusel läbi mõne artiklis 10 (1) osutatud vahetoote (1)

või

Artiklis 10 (2) osutatud märgistusainetega vahetoode kasutamiseks määruse (EÜ) nr 1898/2005 artiklis 4 osutatud lõpptootes

grieķu valodā: Βούτυρο στο οποίο έχουν προστεθεί ιχνηθέτες προς ενσωμάτωση στα τελικά προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1898/2005 ή, κατά περίπτωση, με τη χρησιμοποίηση ενδιάμεσου προϊόντος που αναφέρεται στο άρθρο 10

ή

Συμπυκνωμένο βούτυρο στο οποίο έχουν προστεθεί ιχνηθέτες, προς ενσωμάτωση κατευθείαν στα τελικά προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1898/2005 ή, κατά περίπτωση, με τη χρησιμοποίηση ενδιάμεσου προϊόντος που αναφέρεται στο άρθρο 10 (1)

ή

Ενδιάμεσο προϊόν ιχνοθετημένο, που αναφέρεται στο άρθρο 10 (2), που προορίζεται να ενσωματωθεί στα τελικά προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1898/2005

angļu valodā: Butter to which tracers have been added for incorporation into the final products referred to in Article 4 of Regulation (EC) No 1898/2005 or, where appropriate, via an intermediate product as referred to in Article 10

or

Concentrated butter to which tracers have been added for incorporation directly into a final product as referred to in Article 4 of Regulation (EC) No 1898/2005 or, where appropriate, via an intermediate product as referred to in Article 10 (1)

or

Intermediate product as referred to in Article 10 (2) to which tracers have been added for incorporation into the final products referred to in Article 4 of Regulation (EC) No 1898/2005

franču valodā: Beurre tracé destiné à être incorporé dans les produits finaux visés à l'article 4 du règlement (CE) no 1898/2005, le cas échéant via un produit intermédiaire visé à l'article 10

ou

beurre concentré tracé destiné à être incorporé dans les produits finaux visés à l'article 4 du règlement (CE) no 1898/2005, le cas échéant via un produit intermédiaire visé à l'article 10 (1)

ou

produit intermédiaire tracé visé à l'article 10 (2) du règlement (CE) no 1898/2005 destiné à être incorporé dans les produits finaux visés à l'article 4

itāliešu valodā: Burro contenente rivelatori, destinato all'incorporazione nei prodotti finali di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1898/2005, eventualmente tramite un prodotto intermedio di cui all'articolo 10

o

Burro concentrato contenente rivelatori, destinato all'incorporazione nei prodotti finali di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1898/2005, eventualmente tramite un prodotto intermedio di cui all'articolo 10 (1)

o

Prodotto intermedio contenente rivelatori di cui all'articolo 10 (2) destinato all'incorporazione nei prodotti finali di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1898/2005

latviešu valodā: Sviests, kam pievienoti marķieri, kas paredzēts iestrādei (pievienošanai) Regulas (EK) Nr. 1898/2005 4. pantā minētajiem galaproduktiem vai attiecīgā gadījumā starpproduktam, kā minēts 10. pantā

vai

Koncentrēts sviests, kam pievienoti marķieri, kas paredzēts iestrādei (pievienošanai) tieši kādā no Regulas (EK) Nr. 1898/2005 4. pantā minētajiem galaproduktiem vai attiecīgā gadījumā starpproduktam (pusfabrikātam), kā minēts 10. pantā (1)

vai

Starpprodukts (pusfabrikāts), kam pievienoti marķieri saskaņā ar 10. pantu (2), kas paredzēts iestrādei (pievienošanai) Regulas (EK) Nr. 1898/2005 4. pantā minētajiem galaproduktiem

lietuviešu valodā: Sviestas, į kurį pridėta atsekamųjų medžiagų, skirtas dėti tiesiogiai į galutinį produktą, kaip nurodyta Reglamento (EB) Nr. 1898/2005 4 straipsnyje, arba, tam tikrais atvejais, į tarpinį produktą, kaip nurodyta 10 straipsnyje

arba

Koncentruotas sviestas, į kurį pridėta atsekamųjų medžiagų, skirtas dėti tiesiogiai į galutinį produktą, kaip nurodyta Reglamento (EB) Nr. 1898/2005 4 straipsnyje, arba, tam tikrais atvejais, į tarpinį produktą, kaip nurodyta 10 (1) straipsnyje

arba

Tarpinis produktas, kaip nurodyta 10 straipsnyje (2), į kurį pridėta atsekamųjų medžiagų, skirtas dėti tiesiogiai į galutinį produktą, kaip nurodyta Reglamento (EB) Nr. 1898/2005 4 straipsnyje

ungāru valodā: Vaj, amelyhez jelölőanyagokat adtak a közvetlenül az 1898/2005/EK rendelet 4. cikkében említett végtermékekbe való bedolgozás, vagy adott esetben egy, a 10. cikkben említett köztes terméken keresztül történő bedolgozás céljából

vagy

Vízmentes tejzsír, amelyhez jelölőanyagokat adtak a közvetlenül az 1898/2005/EK rendelet 4. cikkében említett végtermékbe való bedolgozás, vagy adott esetben egy, a 10. cikkben (1) említett köztes terméken keresztül történő bedolgozás céljából

vagy

A 10. cikkben (2) említett köztes termék, amelyhez jelölőanyagokat adtak az 1898/2005/EK rendelet 4. cikkében említett végtermékekbe való bedolgozás céljából

maltiešu valodā: Butir li ġiet miżjuda bi traċċanti għall-inkorporazzjoni fil-prodotti finali msemmija fl-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 1898/2005 jew fi prodott intermedju kif imsemmi fl-Artikolu 10

jew

Butir ikkonċentrat li ġiet miżjuda bi traċċanti għall-inkorporazzjoni diretta fi prodott finali kif imsemmi fl-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 1898/2005 jew fi prodott intermedju kif imsemmi fl-Artikolu 10 (1)

jew

Prodott intermedjat kif imsemmi fl-Artikolu 10 (2) li ġie miżjud bi traċċanti għall-inkorporazzjoni fi prodott finali msemmi fl-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 1898/2005

holandiešu valodā: Boter waaraan verklikstoffen zijn toegevoegd, bestemd voor bijmenging, in voorkomend geval via een in artikel 10 bedoeld tussenproduct, in de in artikel 4 van Verordening (EG) nr. 1898/2005 bedoelde eindproducten

of

Boterconcentraat waaraan verklikstoffen zijn toegevoegd, bestemd voor bijmenging, in voorkomend geval via een in artikel 10 (1) bedoeld tussenproduct, in de in artikel 4 van Verordening (EG) nr. 1898/2005 bedoelde eindproducten

of

In artikel 10 (2) bedoeld tussenproduct waaraan verklikstoffen zijn toegevoegd, bestemd voor bijmenging in de in artikel 4 van Verordening (EG) nr. 1898/2005 bedoelde eindproducten

poļu valodā: Masło, do którego dodano wskaźniki przeznaczone do włączenia do produktów gotowych, o których mowa w art. 4 rozporządzenia (WE) nr 1898/2005, gdzie stosowne, poprzez produkt pośredni zgodnie z art. 10

lub

Masło skoncentrowane, do którego dodano wskaźniki przeznaczone do włączenia do produktów gotowych, o których mowa w art. 4 rozporządzenia (WE) nr 1898/2005, gdzie stosowne, poprzez produkt pośredni zgodnie z art. 10 (1)

lub

Produkt pośredni, do którego dodano wskaźniki, zgodnie z art. 10 (2) przeznaczony do włączenia do produktów gotowych, o których mowa w art. 4 rozporządzenia (WE) nr 1898/2005

portugāļu valodā: Manteiga marcada destinada a ser incorporada nos produtos finais referidos no artigo 4.o do Regulamento (CE) n.o 1898/2005, eventualmente por via de um produto intermédio referido no artigo 10.

ou

Manteiga concentrada marcada destinada a ser incorporada nos produtos finais referidos no artigo 4.o do Regulamento (CE) n.o 1898/2005, eventualmente por via de um produto intermédio referido no artigo 10 (1).

ou

Produto intermédio marcado referido no artigo 10. (2) destinado a ser incorporado nos produtos finais referidos no artigo 4.o do Regulamento (CE) n.o 1898/2005

rumāņu valodā: Unt cu marcatori destinat încorporării în unul din produsele finale menţionate la articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 1898/2005 sau, dacă este cazul, prin intermediul unui produs intermediar menţionat la articolul 10

sau

Unt concentrat cu marcatori destinat încorporării în unul din produsele finale menţionate la articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 1898/2005 sau, dacă este cazul, prin intermediul unui produs intermediar menţionat la articolul 10 (1)

sau

Produs intermediar cu marcatori menţionat la articolul 10 (2) destinat încorporării în unul din produsele finale menţionate la articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 1898/2005

slovaku valodā: Maslo, do ktorého boli pridané značkovacie látky, na vmiešanie do konečných produktov podľa článku 4 nariadenia (ES) č. 1898/2005 alebo prípadne prostredníctvom medziproduktu podľa článku 10

alebo

Koncentrované maslo, do ktorého boli pridané značkovacie látky, na priame vmiešanie do konečných produktov podľa článku 4 nariadenia (ES) č. 1898/2005 alebo prípadne prostredníctvom medziproduktu podľa článku 10 (1)

alebo

Medziprodukt uvedený v článku 10 (2), do ktorého majú byť pridané značkovacie látky, na vmiešanie do konečných produktov podľa článku 4 nariadenia (ES) č. 1898/2005

slovēņu valodā: Maslo z dodanimi sledljivimi snovmi za dodajanje v končne proizvode iz člena 4 Uredbe (ES) št. 1898/2005 ali, kadar je to primerno, po vmesnem proizvodu iz člena 10

ali

Zgoščeno maslo z dodanimi sledljivimi snovmi za dodajanje v končni proizvod iz člena 4 Uredbe (ES) št. 1898/2005 ali, kadar je to primerno, po vmesnem proizvodu iz člena 10 (1)

ali

Vmesni proizvod iz člena 10 (2) z dodanimi sledljivimi snovmi za dodajanje v končne proizvode iz člena 4 Uredbe (ES) št. 1898/2005

somu valodā: Merkitty voi, joka on tarkoitettu käytettäväksi asetuksen (EY) N:o 1898/2005 4 artiklassa tarkoitettuihin lopputuotteisiin, tarvittaessa 10 artiklassa tarkoitetun välituotteen kautta

tai

Merkitty voiöljy, joka on tarkoitettu käytettäväksi asetuksen (EY) N:o 1898/2005 4 artiklassa tarkoitettuihin lopputuotteisiin, tarvittaessa 10 artiklassa (1) tarkoitetun välituotteen kautta

tai

Edellä 10 artiklassa (2) tarkoitettu merkitty välituote, joka on tarkoitettu käytettäväksi asetuksen (EY) N:o 1898/2005 4 artiklassa tarkoitettuihin lopputuotteisiin

zviedru valodā: Smör med tillsats av spårämnen avsett för iblandning i de slutprodukter som avses i artikel 4 i förordning (EG) nr 1898/2005, i förekommande fall via den mellanprodukt som avses i artikel 10

eller

Koncentrerat smör med tillsats av spårämnen avsett för iblandning i de slutprodukter som avses i artikel 4 i förordning (EG) nr 1898/2005, i förekommande fall via den mellanprodukt som avses i artikel 10 (1)

eller

Mellanprodukt med tillsats av spårämnen i enlighet med artikel 10 (2), avsedd att blandas i de slutprodukter som avses i artikel 4 i förordning (EG) nr 1898/2005

T 5 kontrolkopijas 106. aile:

1.

termiņš pievienošanai galaproduktiem;

2.

norāde par paredzēto izlietojumu (A formula vai B formula);

3.

vajadzības gadījumā starpprodukta ražošanai izlietotā intervences sviesta, sviesta vai koncentrēta sviesta svars;

d)

uz krējuma sūtījuma, kam pievienoti marķieri un kas paredzēts pievienošanai galaproduktiem:

T 5 kontrolkopijas 104. aile:

bulgāru valodā: Сметана, към която са били добавени маркери, за влагане единствено в някой от крайните продукти, упоменати в член 4 от Регламент (ЕО) No 1898/2005

spāņu valodā: Nata con adición de marcadores destinada a su incorporación a los productos finales contemplados en el artículo 4 del Reglamento (CE) no 1898/2005

čehu valodā: Smetana s přídavkem stopovacích látek určená k přimíchání do konečných produktů uvedených v článku 4 nařízení (ES) č. 1898/2005

dāņu valodā: Fløde tilsat røbestoffer, bestemt til iblanding i færdigvarer som omhandlet i artikel 4 i forordning (EF) nr. 1898/2005

vācu valodā: Gekennzeichneter Rahm zur Beimischung zu Enderzeugnissen gemäß Artikel 4 der Verordnung (EG) Nr. 1898/2005

igauņu valodā: Märgistusainetega koor, mis on ette nähtud kasutamiseks määruse (EÜ) nr 1898/2005 artiklis 4 osutatud lõpptootes

grieķu valodā: Κρέμα γάλακτος ιχνοθετημένη, που προορίζεται να ενσωματωθεί στα τελικά προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1898/2005

angļu valodā: Cream to which tracers have been added for incorporation into the final products referred to in Article 4 of Regulation (EC) No 1898/2005

franču valodā: Crème tracée destinée à être incorporée dans les produits finaux visés à l'article 4 du règlement (CE) no 1898/2005

itāliešu valodā: Crema contenente rivelatori destinata ad essere incorporata nei prodotti finali di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1898/2005

latviešu valodā: Krējums, kam pievienoti marķieri un kas paredzēts pievienošanai Regulas (EK) Nr. 1898/2005 4. pantā minētajiem galaproduktiem

lietuviešu valodā: Grietinė, į kurią įdėta atsekamųjų medžiagų, skirta dėti į galutinius produktus, nurodytus Reglamento (EB) Nr. 1898/2005 4 straipsnyje

ungāru valodā: Tejszín, amelyhez jelölőanyagokat adtak az 1898/2005/EK rendelet 4. cikkében említett végtermékekbe való bedolgozásra

maltiešu valodā: Krema li ġiet miżjuda bi traċċanti għall- inkorporazzjoni fil-prodotti finali msemmija fl-Artikolu 4 tar- Regolament (KE) Nru 1898/2005

holandiešu valodā: Room waarin verklikstoffen zijn toegevoegd, bestemd voor bijmenging in de in artikel 4 van Verordening (EG) nr. 1898/2005 bedoelde eindproducten

poļu valodā: Śmietana, do której dodano znaczniki, przeznaczona do włączenia do jednego z produktów końcowych, o których mowa w artykule 4 rozporządzenia (WE) nr 1898/2005

portugāļu valodā: Nata marcada destinada a ser incorporada nos produtos finais referidos no artigo 4.o do Regulamento (CE) n.o 1898/2005

rumāņu valodā: Smântână cu marcatori destinată încorporării în unul din produsele finale menţionate la articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 1898/2005

slovaku valodā: Smotana, do ktorej boli pridané značkovacie látky, na vmiešavanie do konečných produktov podla článku 4 nariadenia (ES) č. 1898/2005

slovēņu valodā: Smetana z dodanimi sledljivimi snovmi za dodajanje k končnim proizvodom iz člena 4 Uredbe (ES) št. 1898/2005

somu valodā: Merkitty kerma, joka on tarkoitettu käytettäväksi asetuksen (EY) N:o 1898/2005 4 artiklassa tarkoitettuihin lopputuotteisiin

zviedru valodā: Grädde med tillsats av spårämnen avsedd att blandas i de slutprodukter som avses i artikel 4 i förordning (EG) nr 1898/2005

T 5 kontrolkopijas 106. aile:

1.

termiņš pievienošanai galaproduktiem;

2.

norāde par paredzēto izmantojumu (B formula).

B.

Intervences sviests, koncentrēts sviests vai starpprodukti, kas paredzēti pievienošanai galaproduktiem:

a)

uz intervences sviesta sūtījuma, kas paredzēts koncentrēšanai:

T 5 kontrolkopijas 104. aile:

bulgāru valodā: Масло, предназначено за концентриране и за употреба както е упоменато в член 6, параграф 1, точка b) 1 от Регламент (ЕО) No 1898/2005

spāņu valodā: Mantequilla para ser concentrada y utilizada conforme al artículo 6, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE) no 1898/2005

čehu valodā: Máslo k zahuštění a k přidání stopovacích látek pro použití v souladu s čl. 6, odst.1, písm. b) nařízení (ES) č. 1898/2005

dāņu valodā: Smør, der skal koncentreres og anvendes i overensstemmelse med artikel 6, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 1898/2005

vācu valodā: Butter, zur Verarbeitung zu Butterfett und zur Verwendung gemäß Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe b der Verordnung (EG) Nr. 1898/2005 bestimmt

igauņu valodā: Või, mis on ette nähtud kontsentreerimiseks ja kasutamiseks vastavalt määruse (EÜ) nr 1898/2005 artikli 6 lõikes 1 punktile b

grieķu valodā: Βoύτυρo πoυ πρooρίζεται να συμπυκνωθεί και να χρησιμoπoιηθεί σύμφωνα με τo άρθρo 6 παράγραφος 1 στoιχείo β) τoυ κανoνισμoύ (ΕΚ) αριθ. 1898/2005

angļu valodā: Butter for concentration and use in accordance with Article 6(1)(b) of Regulation (EC) No 1898/2005

franču valodā: Beurre destiné à être concentré et mis en œuvre conformément à l'article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 1898/2005

itāliešu valodā: Burro destinato alla concentrazione e alla lavorazione conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 1898/2005

latviešu valodā: Sviests, kas paredzēts koncentrēšanai un izmantošanai saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1898/2005 6. panta 1. punkta b) apakšpunktu

lietuviešu valodā: Sviestas, skirtas koncentruoti ir naudoti pagal Reglamento (EB) Nr. 1898/2005 6 straipsnio 1 dalies b punktą

ungāru valodā: Az 1898/2005/EK rendelet 6. cikke (1) bekezdése b) pontjának megfelelően koncentrálásra és felhasználásra szánt vaj

maltiešu valodā: Butir għall-konċentrazzjoni u għall-użu f' konformità ma' l-Artikolu 6 (1)(b) tar-Regolament (KE) Nru 1898/2005

holandiešu valodā: Boter, bestemd voor verwerking tot boterconcentraat, met het oog op verdere verwerking overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder b), van Verordening (EG) nr. 1898/2005

poļu valodā: Masło z przeznaczeniem do przetworzenia na masło skoncentrowane i wykorzystania zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia (WE) nr 1898/2005

portugāļu valodā: Manteiga destinada a ser concentrada e transformada em conformidade com o n.o 1, alínea b) do artigo 6.o do Regulamento (CE) n.o 1898/2005

rumāņu valodā: Unt destinat concentrării şi utilizării conform articolului 6 alineatul 1 litera b) din Regulamentul (CE) nr. 1898/2005

slovaku valodā: Maslo na koncentráciu a použitie v súlade s článkom 6. ods. 1, pism. (b) nariadenia (ES) č. 1898/2005

slovēņu valodā: Maslo za zgoščevanje in uporabo v skladu s členom 6 (1)(b) Uredbe (ES) št. 1898/2005

somu valodā: Voi, joka on tarkoitettu voiöljyn valmistukseen tai merkitsemiseen tai jonka käyttötarkoitus on asetuksen (EY) N:o 1898/2005 6 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukainen

zviedru valodā: Smör avsett för förädling till koncentrerat smör, för tillsättning av spårämnen och för iblandning i enlighet med artikel 6.1 b i förordning (EG) nr 1898/2005

T 5 kontrolkopijas 106. aile:

1.

termiņš pievienošanai galaproduktiem;

2.

norāde par paredzēto izlietojumu (A formula vai B formula);

b)

uz starpprodukta, kas ražots, izmantojot intervences sviestu, sviestu vai koncentrētu sviestu, vai intervences sviestu vai koncentrētu sviestu, sūtījuma, kas paredzēts tiešai pievienošanai galaproduktiem vai vajadzības gadījumā starpproduktam:

T 5 kontrolkopijas 104. aile:

bulgāru valodā: Масло за влагане директно в някой от крайните продукти, упоменати в член 4 на Регламент (ЕО) No 1898/2005 или, ако е уместно, чрез влагане в междинен продукт, както е упоменато в член 10

или

Концентрирано масло за влагане директно в някой от крайните продукти, упоменати в член 4 на Регламент (ЕО) No 1898/2005 или, ако е уместно, чрез влагане в междинен продукт, както е упоменато в член 10 (1)

или

Междинен продукт, както е упоменато в член 10, за влагане в някой от крайните продукти, упоменати в член 4 на Регламент (ЕО) No 1898/2005

spāņu valodā: Mantequilla con adición de marcadores destinada a ser incorporada a los productos finales previstos en el artículo 4 del Reglamento (CE) no 1898/2005, en su caso, a través de un producto intermedio contemplado en el artículo 10

o

Mantequilla concentrada con adición de marcadores destinada a ser incorporada a los productos finales previstos en el artículo 4 del Reglamento (CE) no 1898/2005, en su caso, a través de un producto intermedio contemplado en el artículo 10 (1)

o

Producto intermedio con adición de marcadores contemplado en el artículo 10 destinado a ser incorporado a los productos finales previstos en el artículo 4 del Reglamento (CE) no 1898/2005

čehu valodā: Máslo s přidanými stopovacími látkami určené k přimíchání do konečných produktů podle článku 4 nařízení (ES) č. 1898/2005 případně prostřednictvím nebo do meziproduktu podle článku 10

nebo

Zahuštěné máslo s přidanými stopovacími látkami určené k přimíchání přímo do konečného produktu podle článku 4 nařízení (ES) č. 1898/2005 případně prostřednictvím nebo do meziproduktu podle článku 10 (1)

nebo

Meziprodukt podle článku 10 s přidanými stopovacími látkami určený k přimíchání do konečných produktů uvedených v článku 4 nařízení (ES) č. 1898/2005

dāņu valodā: Smør tilsat røbestoffer, bestemt til iblanding i færdigvarer, som omhandlet i artikel 4 i forordning (EF) nr. 1898/2005, eller i givet fald via et mellemprodukt, som omhandlet i artikel 10

eller

Koncentreret smør tilsat røbestoffer, bestemt til iblanding i færdigvarer, som omhandlet i artikel 4 i forordning (EF) nr. 1898/2005, i givet fald via et mellemprodukt, som omhandlet i artikel 10 (1)

eller

Mellemprodukt tilsat røbestoffer, som omhandlet i artikel 10, bestemt til iblanding i færdigvarer, som omhandlet i artikel 4 i forordning (EF) nr. 1898/2005

vācu valodā: Butter, zur Verwendung zu den in Artikel 4 der Verordnung (EG) Nr. 1898/2005 bezeichneten Enderzeugnissen bestimmt, gegebenenfalls über ein Zwischenerzeugnis gemäß Artikel 10

oder

Butterfett, zur Verwendung zu den in Artikel 4 der Verordnung (EG) Nr. 1898/2005 bezeichneten Enderzeugnissen bestimmt, gegebenenfalls über ein Zwischenerzeugnis gemäß Artikel 10 (1)

oder

Zwischenerzeugnis gemäß Artikel 10, zur Verarbeitung zu den in Artikel 4 der Verordnung (EG) Nr. 1898/2005 bezeichneten Enderzeugnissen bestimmt

igauņu valodā: Või, mis on ette nähtud vahetuks kasutamiseks määruse (EÜ) nr 1898/2005 artiklis 4 osutatud lõpptootes või artiklis 10 osutatud vahetootes

või

Kontsentreeritud või, mis on ette nähtud vahetuks kasutamiseks määruse (EÜ) nr 1898/2005 artiklis 4 osutatud lõpptootes või artiklis 10 (1) osutatud vahetootes

või

Artiklis 10 osutatud vahetoode, mis on ette nähtud kasutamiseks määruse (EÜ) nr 1898/2005 artiklis 4 osutatud lõpptootes

grieķu valodā: Βoύτυρo πoυ πρooρίζεται να ενσωματωθεί απευθείας στα τελικά πρoϊόντα πoυ αναφέρoνται στo άρθρo 4 τoυ κανoνισμoύ (ΕΚ) αριθ. 1898/2005, ή, κατά περίπτωση, μέσω ενός ενδιάμεσoυ πρoϊόντoς πoυ αναφέρεται στo άρθρo 10

ή

Συμπυκνωμένo βoύτυρo πoυ πρooρίζεται να ενσωματωθεί απευθείας στα τελικά πρoϊόντα πoυ αναφέρoνται στo άρθρo 4 τoυ κανoνισμoύ (ΕΚ) αριθ. 1898/2005, ή, κατά περίπτωση, μέσω ενός ενδιάμεσoυ πρoϊόντoς πoυ αναφέρεται στo άρθρo 10 (1)

ή

Ενδιάμεσo πρoϊόν πoυ αναφέρεται στo άρθρo 10, πoυ πρooρίζεται να ενσωματωθεί στα τελικά πρoϊόντα πoυ αναφέρoνται στo άρθρo 4 τoυ κανoνισμoύ (ΕΚ) αριθ. 1898/2005

angļu valodā: Butter for incorporation directly into a final product as referred to in Article 4 of Regulation (EC) No 1898/2005 or, where appropriate, via an intermediate product as referred to in Article 10

or

Concentrated butter for incorporation directly into a final product as referred to in Article 4 of Regulation (EC) No 1898/2005 or, where appropriate, via an intermediate product as referred to in Article 10 (1)

or

Intermediate product as referred to in Article 10 for incorporation into a final product as referred to in Article 4 of Regulation (EC) No 1898/2005

franču valodā: Beurre destiné à être incorporé dans les produits finaux visés à l'article 4 du règlement (CE) no 1898/2005, le cas échéant via un produit intermédiaire visé à l'article 10

ou

beurre concentré destiné à être incorporé dans les produits finaux visés à l'article 4 du règlement (CE) no 1898/2005, le cas échéant via un produit intermédiaire visé à l'article 10 (1)

ou

produit intermédiaire visé à l'article 10 du règlement (CE) no 1898/2005 destiné à être incorporé dans les produits finaux visés à l'article 4

itāliešu valodā: Burro destinato all'incorporazione nei prodotti finali di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1898/2005, eventualmente tramite un prodotto intermedio di cui all'articolo 10

o

Burro concentrato destinato all'incorporazione nei prodotti finali di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1898/2005, eventualmente tramite un prodotto intermedio di cui all'articolo 10 (1)

o

Prodotto intermedio di cui all'articolo 10 destinato all'incorporazione nei prodotti finali di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1898/2005

latviešu valodā: Sviests, kas paredzēts pievienošanai tieši galaproduktam saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1898/2005 4. pantu vai starpproduktam (pusfabrikātā) saskaņā ar 10. pantu

vai

Koncentrēts sviests, kas paredzēts pievienošanai tieši kādā no galaproduktiem, kā minēts Regulas (EK) Nr. 898/2005 4. pantā, vai starpproduktam (pusfabrikātam) saskaņā ar 10. pantu (1)

vai

Starpprodukts (pusfabrikāts), kā minēts 10. pantā, kas paredzēts pievienošanai galaproduktam, kā minēts Regulas (EK) Nr. 1898/2005 4. pantā

lietuviešu valodā: Sviestas, skirtas dėti tiesiogiai į galutinį produktą, kaip nurodyta Reglamento (EB) Nr. 1898/2005 4 straipsnyje, arba į tarpinį produktą, kaip nurodyta 10 straipsnyje

arba

Koncentruotas sviestas, skirtas dėti tiesiogiai į galutinį produktą, kaip nurodyta Reglamento (EB) Nr. 1898/2005 4 straipsnyje, arba į tarpinį produktą, kaip nurodyta 10 straipsnyje (1)

arba

Tarpinis produktas, kaip nurodyta 10 straipsnyje, skirtas dėti į galutinį produktą, kaip nurodyta Reglamento (EB) Nr. 1898/2005 4 straipsnyje

ungāru valodā: Az 1898/2005/EK rendelet 4. cikkében említett végtermékbe vagy a rendelet 10. cikkében említett köztes termékbe való közvetlen bedolgozás céljára szánt vaj

vagy

Az 1898/2005/EK rendelet 4. cikkében említett végtermékbe vagy a rendelet 10. cikkében (1) említett köztes termékbe való közvetlen bedolgozás céljára szánt vízmentes tejzsír

vagy

Az 1898/2005/EK rendelet 10. cikkében említett köztes termék a rendelet 4. cikkében említett végtermékbe való bedolgozás céljára

maltiešu valodā: Butir għall-inkorparazzjoni diretta fi prodott finali kif imsemmi fl-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 1898/2005 jew fi prodott intermedju kif imsemmi fl-Artikolu 10

jew

Butir ikkonċentrat għall-inkorporazzjoni diretta fi prodott finali kif imsemmi fl-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 1898/2005 jew fi prodott intermedju kif imsemmi fl-Artikolu 10 (1)

jew

Prodott intermedju kif imsemmi fl-Artikoli 10 għall-inkorporazzjoni fi prodott finali kif imsemmi fl-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 1898/2005

holandiešu valodā: Boter, bestemd voor bijmenging, in voorkomend geval via een in artikel 10 bedoeld tussenproduct, in de in artikel 4 van Verordening (EG) nr. 1898/2005 bedoelde eindproducten

of

Boterconcentraat, bestemd voor bijmenging, in voorkomend geval via een in artikel 10 (1) bedoeld tussenproduct, in de in artikel 4 van Verordening (EG) nr. 1898/2005 bedoelde eindproducten

of

In artikel 10 bedoeld tussenproduct, bestemd voor bijmenging in de in artikel 4 van Verordening (EG) nr. 1898/2005 bedoelde eindproducten

poļu valodā: Masło z przeznaczeniem do włączenia bezpośrednio do produktu końcowego, o którym mowa w artykule 4 rozporządzenia (WE) nr 1898/2005 gdzie stosowne, poprzez produktu pośredniego, o którym mowa w artykule 10

lub

Masło skoncentrowane z przeznaczeniem do włączenia bezpośrednio do produktu końcowego, o którym mowa w artykule 4 rozporządzenia (WE) nr 1898/2005 gdzie stosowne, poprzez produktu pośredniego, o którym mowa w artykule 10 (1)

lub

Produkt pośredni, o którym mowa w artykule 10, z przeznaczeniem do włączenia do produktu końcowego, o którym mowa w artykule 4 rozporządzenia (WE) nr 1898/2005

portugāļu valodā: Manteiga destinada a ser incorporada nos produtos finais referidos no artigo 4.o do Regulamento (CE) n.o 1898/2005, eventualmente por via de um produto intermédio referido no artigo 10.o

ou

Manteiga concentrada destinada a ser incorporada nos produtos finais referidos no artigo 4.o do Regulamento (CE) n.o 1898/2005, eventualmente por via de um produto intermédio referido no artigo 10.o  (1)

ou

Produto intermédio referido no artigo 10.o destinado a ser incorporado nos produtos finais referidos no artigo 4.o do Regulamento (CE) n.o 1898/2005

rumāņu valodā: Unt destinat încorporării în unul din produsele finale menţionate la articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 1898/2005 sau, dacă este cazul, prin intermediul unui produs intermediar menţionat la articolul 10

sau

Unt concentrat încorporării în unul din produsele finale menţionate la articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 1898/2005 sau, dacă este cazul, prin intermediul unui produs intermediar menţionat la articolul 10 (1)

sau

Produs intermediar menţionat la articolul 10 destinat încorporării în unul din produsele finale menţionate la articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 1898/2005

slovaku valodā: Maslo na vmiešavanie priamo do konečných produktov podľa článku 4 nariadenia (ES) č. 1898/2005 alebo do polotovaru podľa článku 10

alebo

Koncentrované maslo na vmiešavanie priamo do konečných produktov podľa článku 4 nariadenia (ES) č. 1898/2005 alebo do polotovaru podľa článku 10 (1)

alebo

Polotovar, ktorý sa uvádza v článku 10 na vmiešavanie do konečných produktov podľa článku 4 nariadenia (ES) č. 1898/2005

slovēņu valodā: Maslo za neposredno dodajanje v končni proizvod iz člena 4 Uredbe (ES) št. 1898/2005 ali, kadar je to primerno, po vmesnem proizvod iz člena 10

ali

Zgoščeno maslo za neposredno dodajanje v končni proizvod iz člena 4 Uredbe (ES) št. 1898/2005 ali, kadar je to primerno, po vmesnem proizvod iz člena 10 (1)

ali

Vmesni proizvod iz člena 10 za dodajanje v končni proizvod iz člena 4 Uredbe (ES) št. 1898/2005

somu valodā: Voi, joka on tarkoitettu käytettäväksi asetuksen (EY) N:o 1898/2005 4 artiklassa tarkoitettuihin lopputuotteisiin tarvittaessa 10 artiklassa tarkoitetun välituotteen kautta

tai

Voiöljy, joka on tarkoitettu käytettäväksi asetuksen (EY) N:o 1898/2005 4 artiklassa tarkoittuihin lopputuotteisiin tarvittaessa 10 (1) artiklassa tarkoitetun välituotteen kautta

tai

Edellä 10 artiklassa tarkoitettu välituote, joka on tarkoitettu käytettäväksi asetuksen (EY) N:o 1898/2005 4 artiklassa tarkoitettuihin lopputuotteisiin

zviedru valodā: Smör avsett för iblandning i de slutprodukter som avses i artikel 4 i förordning (EG) nr 1898/2005, i förekommande fall via den mellanprodukt som avses i artikel 10

eller

Koncentrerat smör avsett för iblandning i de slutprodukter som avses i artikel 4 i förordning (EG) nr 1898/2005, i förekommande fall via den mellanprodukt som avses i artikel 10 (1)

eller

Mellanprodukt i enlighet med artikel 10 avsedd för iblandning i de slutprodukter som avses i artikel 4 i förordning (EG) nr 1898/2005

T 5 kontrolkopijas 106. aile:

1.

termiņš pievienošanai galaproduktiem;

2.

norāde par paredzēto izlietojumu (A formula vai B formula);

3.

Vajadzības gadījumā starpprodukta ražošanai izlietotā intervences sviesta, sviesta vai koncentrēta sviesta svars.

C.

Piena tauki, kas atbilst KN kodam ex 0405 90 10

Uz piena tauku sūtījuma, ko paredzēts izmantot koncentrētā sviestā:

T 5 kontrolkopijas 104. aile:

bulgāru valodā: Млечни мазнини, предназначени за производството на концентрирано масло, както е упоменато в член 5 на Регламент (ЕО) No 1898/2005

spāņu valodā: Grasa láctea destinada a la fabricación de la mantequilla concentrada contemplada en el artículo 5 del Reglamento (CE) no 1898/2005

čehu valodā: Mléčný tuk určený k použití při výrobě zahuštěného másla podle článku 5 nařízení (ES) č. 1898/2005

dāņu valodā: Mælkefedt til brug til fremstilling af koncentreret smør, som omhandlet i artikel 5 i forordning (EF) nr. 1898/2005

vācu valodā: Milchfett zur Herstellung von Butterfett gemäß Artikel 5 der Verordnung (EG) Nr. 1898/2005

igauņu valodā: Kontsentreeritud või tootmiseks mõeldud piimarasv vastavalt määruse (EÜ) nr 1898/2005 artiklile 5

grieķu valodā: Λιπαρές ύλες του γάλακτος προς χρήση στην παρασκευή συμπυκνωμένου βουτύρου, όπως αναφέρεται στο άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1898/2005

angļu valodā: Milkfat intended for use in the manufacture of concentrated butter as referred to in Article 5 of Regulation (EC) No 1898/2005

franču valodā: Matières grasses du lait destinées à la fabrication de beurre concentré au sens de l'article 5 du règlement (CE) no 1898/2005

itāliešu valodā: Grasso del latte destinato alla fabbricazione del burro concentrato di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1898/2005

latviešu valodā: Piena tauki, ko saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1898/2005 5. pantu paredzēts izmantot koncentrēta sviesta ražošanai

lietuviešu valodā: Pieno riebalai, skirti koncentruoto sviesto gamybai, kaip nurodyta Reglamento (EB) Nr. 1898/2005 5 straipsnyje

ungāru valodā: Az 1898/2005/EK rendelet 5. cikkében említett vízmentes tejzsír előállítása során történő felhasználásra szánt tejzsír

maltiešu valodā: Xaham tal-halib intenzjonat ghall-manifattura ta' butir ikkoncentrat bhal ma hu riferut f' Artiklu 5 ta' Regolament (KE) Nru 1898/2005

holandiešu valodā: Melkvet, bestemd voor gebruik bij de vervaardiging van het in artikel 5 van Verordening (EG) nr. 1898/2005 bedoelde boterconcentraat

poļu valodā: Tłuszcz mleczny w celu przetworzenia na koncentrat masła zgodnie z art. 5 rozporządzenia (WE) nr 1898/2005

portugāļu valodā: Matérias gordas lácteas destinadas ao fabrico da manteiga concentrada referida no artigo 5.o do Regulamento (CE) n.o 1898/2005

rumāņu valodā: Grăsimi din lapte destinate fabricării untului concentrat în sensul articolului 5 din Regulamentul (CE) nr. 1898/2005

slovaku valodā: Mliečny tuk určený na použitie pri výrobe koncentrovaného masla podľa článku 5 nariadenia (ES) č. 1898/2005

slovēņu valodā: Mlečna maščoba za uporabo v proizvodnji zgoščenega masla iz člena 5 Uredbe (ES) št. 1898/2005

somu valodā: Asetuksen (EY) N:o 1898/2005 5 artiklassa tarkoitetun voiöljyn valmistukseen käytettäväksi tarkoitettu maitorasva

zviedru valodā: Mjölkfett avsett att användas för tillverkning av koncentrerat smör enligt artikel 5 i förordning (EG) nr 1898/2005

T 5 kontrolkopijas 106. aile:

termiņš izmantošanai koncentrētā sviestā.


(1)  Starpproduktiem, kā minēts 4. panta 1. punkta b) apakšpunkta ii) daļā, “vai attiecīgā gadījumā starpproduktam, kā minēts 10. pantā”, aizstāj ar “starpproduktam, kā minēts 4. panta 1. punkta b) apakšpunkta ii) daļā”.

(2)  Starpproduktiem, kā minēts 4. panta 1. punkta b) apakšpunkta ii) daļā, “10. pantā” aizstāj ar “4. panta 1. punkta b) apakšpunkta ii) daļā”.


VIII PIELIKUMS

XV PIELIKUMS

Marķējums uz iepakojuma (61. pants) un ieraksti T 5 kontrolkopijā (70. pants)

1.   Koncentrēts sviests, kam pievienoti marķieri saskaņā ar XIV pielikuma I formulu

bulgāru valodā: Концентрирано масло – Регламент (ЕО) No 1898/2005, глава III

spāņu valodā: Mantequilla concentrada – Reglamento (CE) no 1898/2005, capítulo III

čehu valodā: Zahuštěné máslo – nařízení (ES) č. 1898/2005 kapitola III

dāņu valodā: Koncentreret smør – Forordning (EF) nr. 1898/2005 Kapitel III

vācu valodā: Butterschmalz/Butterfett – Verordnung (EG) Nr. 1898/2005 Kapitel III

igauņu valodā: Kontsentreeritud või – määrus (EÜ) nr 1898/2005 III peatükk

grieķu valodā: Συμπυκνωμένο βούτυρο – Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1898/2005 Κεφάλαιο ΙΙΙ

angļu valodā: Concentrated butter – Regulation (EC) No1898/2005 Chapter III

franču valodā: Beurre concentré – règlement (CE) no1898/2005 chapitre III

itāliešu valodā: Burro concentrato – Regolamento (CE) n. 1898/2005 Capo III

latviešu valodā: Koncentrēts sviests – Regulas (EK) Nr. 1898/2005 III nodaļa

lietuviešu valodā: Koncentruotas sviestas – Reglamentas (EB) Nr. 1898/2005 III skyrius

ungāru valodā: Vízmentes tejzsír – 1898/2005/EK rendelet, III. fejezet

maltiešu valodā: Butir ikkoncentrat – Regolament (KE) Nru 1898/2005 Kapitlu III

holandiešu valodā: Boterconcentraat – Verordening (EG) nr. 1898/2005 Hoofdstuk III

poļu valodā: Koncentrat masła – rozporządzenie (WE) nr 1898/2005 Rozdział III

portugāļu valodā: Manteiga concentrada – Regulamento (CE) n.o 1898/2005, capítulo III

rumāņu valodā: Unt concentrat – Regulamentul (CE) nr. 1898/2005 capitolul III

slovaku valodā: Koncentrované maslo – nariadenie (ES) č. 1898/2005 Kapitola III

slovēņu valodā: Zgoščeno maslo – Uredba (ES) št. 1898/2005 Poglavje III

somu valodā: Voiöljy – asetuksen (EY) N:o 1898/2005 III luku

zviedru valodā: Koncentrerat smör – förordning (EG) nr 1898/2005 kapitel III

2.   Kausēts sviests, kam pievienoti marķieri saskaņā ar XIV pielikuma II formulu

bulgāru valodā: Гхи (ghee) получено от масло – Регламент (ЕО) No 1898/2005, глава III

spāņu valodā: Ghee obtenido de mantequilla – Reglamento (CE) no 1898/2005, capítulo III

čehu valodā: Ghee z másla – nařízení (ES) č. 1898/2005 kapitola III

dāņu valodā: Ghee – Forordning (EF) nr. 1898/2005 Kapitel III

vācu valodā: Aus Butter gewonnenes Ghee – Verordnung (EG) Nr. 1898/2005 Kapitel III

igauņu valodā: Pühvlivõi – määrus (EÜ) nr 1898/2005 III peatükk

grieķu valodā: Βoύτυρo ghee – Καvovισμός (ΕΚ) αριθ. 1898/2005 Κεφάλαιο ΙΙΙ

angļu valodā: Butter ghee – Regulation (EC) No 1898/2005 Chapter III

franču valodā: Ghee obtenu du beurre – règlement (CE) no 1898/2005 chapitre III

itāliešu valodā: Ghee ottenuto da burro – Regolamento (CE) n. 1898/2005 Capo III

latviešu valodā: Kausēts sviests – Regulas (EK) Nr. 1898/2005 III nodaļa

lietuviešu valodā: Ghee sviestas – Reglamentas (EB) Nr. 1898/2005 III skyrius

ungāru valodā: Tisztított vaj (ghee) – 1898/2005/EK rendelet, III. fejezet

maltiešu valodā: Butter Ghee – Regolament (KE) Nru 1898/2005 Kapitlu III

holandiešu valodā: Ghee – Verordening (EG) nr. 1898/2005 Hoofdstuk III

poļu valodā: Masło Ghee – rozporządzenie (WE) nr 1898/2005 Rozdział III

portugāļu valodā: Ghee – Regulamento (CE) n.o 1898/2005 capítulo III

rumāņu valodā: Unt ghee – Regulamentul (CE) nr. 1898/2005 Capitolul III

slovaku valodā: Maslo čistené polotekuté – nariadenie (ES) č. 1898/2005 Kapitola III

slovēņu valodā: Maslo ghee – Uredba (ES) št. 1898/2005 Poglavje III

somu valodā: Ghee – asetuksen (EY) N:o 1898/2005 III luku

zviedru valodā: Smörolja – förordning (EG) nr 1898/2005 kapitel III

3.   Specifikācijas, ko ieraksta T 5 kontrolkopijas 104. ailē

bulgāru valodā: Пакетирано концентрирано масло за директна консумация в Общността (да се поеме от търговците на дребно)

spāņu valodā: Mantequilla concentrada y envasada destinada al consumo inmediato en la Comunidad (para su aceptación por el comercio minorista)

čehu valodā: Balené zahuštěné máslo určené k přímé spotřebě ve Společenství (k převzetí do maloobchodního prodeje)

dāņu valodā: Emballeret koncentreret smør bestemt til direkte forbrug i Fællesskabet (til detailhandelen)

vācu valodā: Verpacktes Butterschmalz/Butterfett zum unmittelbaren Verbrauch in der Gemeinschaft (vom Einzelhandel zu übernehmen)

igauņu valodā: Pakendatud kontsentreeritud või otsetarbimiseks ühenduses (ülevõtmiseks jaekaubandusse)

grieķu valodā: Συμπυκvωμέvo και συσκευασμέvo βoύτυρo πoυ πρooρίζεται για άμεση καταvάλωση στηv Κoινότητα (αναλαμβάνεται από τo λιαvικό εμπόριo)

angļu valodā: Packed concentrated butter for direct consumption in the Community (to be taken over by the retail trade)

franču valodā: Beurre concentré et emballé destiné à la consommation directe dans la Communauté (à prendre en charge par le commerce de détail)

itāliešu valodā: Burro concentrato ed imballato destinato al consumo diretto nella Comunità (da consegnare ai commercianti al minuto)

latviešu valodā: Iepakots koncentrēts sviests, kas paredzēts tiešam patēriņam Kopienā (nodošanai mazumtirdzniecībā)

lietuviešu valodā: Supakuotas koncentruotas sviestas, skirtas tiesiogiai vartoti bendrijoje (perduotinas į mažmeninę prekybą)

ungāru valodā: A Közösségben közvetlen fogyasztásra szánt csomagolt vízmentes tejzsír (a kiskereskedelem általi átvételre)

maltiešu valodā: Butir ikkonċentrat u ppakjat għall-konsum dirett fil-Komunità (li għandu jsir bil-kummerċ bl-imnut)

holandiešu valodā: Verpakt boterconcentraat bestemd voor rechtstreekse consumptie in de Gemeenschap (over te nemen door de detailhandel)

poļu valodā: Zapakowane masło skoncentrowane przeznaczone do bezpośredniej konsumpcji we Wspólnocie (do przejęcia przez handel detaliczny)

portugāļu valodā: Manteiga concentrada e embalada destinada ao consumo directo na Comunidade (com vista à sua tomada a cargo pelo comércio retalhista)

rumāņu valodā: Unt concentrat ambalat destinat consumului direct în cadrul Comunităţii (va fi preluat de comerţul cu amănuntul)

slovaku valodā: Balené koncentrované maslo určené na priamu spotrebu v spoločenstve (na uvedenie do maloobchodného predaja)

slovēņu valodā: Zapakirano zgoščeno maslo za neposredno porabo v Skupnosti (v prihodnje v okviru trgovine na drobno)

somu valodā: Pakattu ja yhteisössä välittömästi kulutukseen tarkoitettu voiöljy (vähittäiskaupan haltuun otettavia)

zviedru valodā: Förpackat koncentrerat smör för direkt förbrukning inom gemenskapen (avsett för detaljhandeln)

XVI PIELIKUMS

Marķējums uz iepakojuma (81. pants)

1.

Regulas 81. panta 1. punktā minētie ieraksti

bulgāru valodā: Масло с намалена цена, съгласно Регламент (ЕО) N° 1898/2005, глава IV

spāņu valodā: Mantequilla a precio reducido con arreglo al Reglamento (CE) no 1898/2005, capítulo IV

čehu valodā: Máslo za sníženou cenu podle nařízení (ES) č. 1898/2005 kapitola IV

dāņu valodā: Smør til nedsat pris i henhold til forordning (EF) nr. 1898/2005 Kapitel IV

vācu valodā: Verbilligte Butter gemäß Verordnung (EG) Nr. 1898/2005 Kapitel IV

igauņu valodā: Alandatud hinnaga või vastavalt määrusele (EÜ) nr 1898/2005 IV peatükk

grieķu valodā: Βούτυρο σε μειωμένη τιμή που πωλείται δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1898/2005 Κεφάλαιο ΙV

angļu valodā: Butter at reduced price under Regulation (EC) No 1898/2005 Chapter IV

franču valodā: Beurre à prix réduit vendu au titre du règlement (CE) no 1898/2005 chapitre IV

itāliešu valodā: Burro a prezzo ridotto venduto in conformità al regolamento (CE) n. 1898/2005 Capo IV

latviešu valodā: Sviests par pazeminātu cenu saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1898/2005 IV nodaļu

lietuviešu valodā: Sviestas sumažinta kaina pagal Reglamentą (EB) Nr. 1898/2005 IV skyrius

ungāru valodā: A 1898/2005/EK rendelet értelmében csökkentett árú vaj, IV. fejezet

maltiešu valodā: Butir bi prezz mnaqqas taħt Regolament (KE) Nru 1898/2005 Kapitlu IV

holandiešu valodā: Boter tegen verlaagde prijs overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1898/2005 Hoofdstuk IV

poļu valodā: Masło po obniżonej cenie zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1898/2005 Rozdział IV

portugāļu valodā: Manteiga a preço diminuído em conformidade com o Regulamento (CE) n.o 1898/2005 capítulo IV

rumāņu valodā: Unt cu preţ redus conform Regulamentului (CE) nr. 1898/2005 Capitolul IV

slovaku valodā: Maslo za zníženú cenu podľa nariadenia (ES) č. 1898/2005 Kapitola IV

slovēņu valodā: Maslo po znižani ceni v skladu z Uredbo (ES) št. 1898/2005 Poglavje IV

somu valodā: Asetuksen (EY) N:o 1898/2005 IV luvun mukaisesti alennettuun hintaan myyty voi

zviedru valodā: Smör till nedsatt pris i enlighet med förordning (EG) nr 1898/2005 kapitel IV

2.

Regulas 81. panta 2. punktā minētie ieraksti

bulgāru valodā: Препродажбата забранена

spāņu valodā: Reventa prohibida

čehu valodā: Opětný prodej zakázán

dāņu valodā: Videresalg forbudt

vācu valodā: Weiterverkauf verboten

igauņu valodā: Edasimüük keelatud

grieķu valodā: Απαγορεύεται η μεταπώληση

angļu valodā: Resale prohibited

franču valodā: Revente interdite

itāliešu valodā: Vietata la rivendita

latviešu valodā: Tālākpārdošana aizliegta

lietuviešu valodā: Perparduoti draudžiama

ungāru valodā: Viszonteladása tilos

maltiešu valodā: Bejgħ mill-ġdid ipprojbit

holandiešu valodā: Doorverkoop verboden

poļu valodā: Odsprzedaż zabroniona

portugāļu valodā: Proibida a revenda

rumāņu valodā: Revânzarea este interzisă

slovaku valodā: Opätovný predaj zakázaný

slovēņu valodā: Nadaljnja prodaja prepovedana

somu valodā: Jälleenmyynti kielletty

zviedru valodā: Återförsäljning förbjuden


IX PIELIKUMS

IV PIELIKUMS

Regulas 32. panta c) apakšpunktā minētie ieraksti

bulgāru valodā: глава III, дял 3 от Регламент (ЕО) no 1282/2006: годишна тарифна квота 1.7…-30.6… за мляко на прах съгласно Меморандум за разбирателство, сключен между Европейската общност и Доминиканската република и одобрен с Решение 98/486/EО на Съвета

spāņu valodā: Capítulo III, sección 3, del Reglamento (CE) no 1282/2006: contingente arancelario de leche en polvo del año 1.7.…-30.6.… fijado en el Memorándum de acuerdo celebrado entre la Comunidad Europea y la República Dominicana y aprobado por la Decisión 98/486/CE del Consejo.

čehu valodā: kapitola III oddíl 3 nařízení (ES) č. 1282/2006: Celní kvóta pro období od 1.7.… do 30.6.… pro sušené mléko v rámci memoranda o porozumění uzavřeného mezi Evropským společenstvím a Dominikánskou republikou a schváleného rozhodnutím Rady 98/486/ES.

dāņu valodā: kapitel III, afdeling 3, i forordning (EF) nr. 1282/2006: toldkontingent for perioden 1.7.… til 30.6.… for mælkepulver i henhold til den aftale, som blev indgået mellem Det Europæiske Fællesskab og Den Dominikanske Republik og godkendt ved Rådets afgørelse 98/486/EF.

vācu valodā: Kapitel III Abschnitt 3 der Verordnung (EG) Nr. 1282/2006: Milchpulverkontingent für den Zeitraum 1.7.…—30.6.… gemäß der mit dem Beschluss 98/486/EG des Rates genehmigten Vereinbarung zwischen der Europäischen Gemeinschaft und der Dominikanischen Republik.

igauņu valodā: määruse (EÜ) nr 1282/2006 III peatüki 3. jaos: Piimapulbri tariifikvoot 1.7.…–30.6.… vastastikuse mõistmise memorandumi alusel, mis on sõlmitud Euroopa Ühenduse ja Dominikaani Vabariigi vahel ning heaks kiidetud nõukogu otsusega 98/486/EÜ.

grieķu valodā: κεφάλαιο III, τμήμα 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1282/2006: δασμολογική ποσόστωση, για το έτος 1.7.…-30.6.…, γάλακτος σε σκόνη δυνάμει του μνημονίου συμφωνίας που συνήφθη μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Δομινικανής Δημοκρατίας και εγκρίθηκε από την απόφαση 98/486/ΕΚ του Συμβουλίου.

angļu valodā: Chapter III, Section 3 of Regulation (EC) No 1282/2006: tariff quota for 1.7.…-30.6.…, for milk powder under the Memorandum of Understanding concluded between the European Community and the Dominican Republic and approved by Council Decision 98/486/EC.

franču valodā: chapitre III, section 3, du règlement (CE) no 1282/2006: contingent tarifaire, pour l'année 1.7.…-30.6.…, de lait en poudre au titre du mémorandum d'accord conclu entre la Communauté européenne et la République dominicaine et approuvé par la décision 98/486/CE du Conseil.

itāliešu valodā: capo III, sezione 3, del regolamento (CE) n. 1282/2006: contingente tariffario per l'anno 1.7.…-30.6.…, di latte in polvere a titolo del memorandum d'intesa concluso tra la Comunità europea e la Repubblica dominicana e approvato con la decisione 98/486/CE del Consiglio.

latviešu valodā: Regulas (EK) Nr. 1282/2006 III nodaļas 3 iedaļā: Tarifa kvota no …. gada 1. jūlija līdz …. gada 30. jūnijam piena pulverim (sausajam pienam) saskaņā ar Saprašanās memorandu, kas noslēgts starp Eiropas Kopienu un Dominikānas Republiku un apstiprināts ar Padomes Lēmumu 98/486/EK.

lietuviešu valodā: Reglamento (EB) Nr. 1282/2006 III skyriaus 3 skirsnyje: tarifinė kvota nuo … metų liepos 1 dienos iki … metų birželio 30 dienos pieno milteliams, numatyta Europos bendrijos ir Dominikos Respublikos susitarimo memorandume ir patvirtinta Tarybos sprendimu 98/486/EB.

ungāru valodā: Az 1282/2006/EK rendelet III. fejezetének 3 szakasza: A 98/486/EK tanácsi határozat által jóváhagyott, az Európai Közösség és a Dominikai Köztársaság között megkötött egyetértési megállapodás értelmében a tejporra […] július 1-től […] június 30-ig vonatkozó vámkontingens.

maltiešu valodā: Kapitolu III, Taqsima 3 tar-Regolament (KE) Nru 1282/2006: Quota ta' tariffa għal 1.7.…–30.6.… għall-ħalib tat-trab taħt il-Memorandum ta' Ftehim konkluż bejn il-Komunità Ewropea u r-Repubblika Dominikana u approvat permezz tad-Deċiżjoni tal-Kunsill 98/486/KE.

holandiešu valodā: Hoofdstuk III, afdeling 3, van Verordening (EG) nr. 1282/2006: Tariefcontingent melkpoeder voor het jaar van 1.7.… t/m 30.6.… krachtens het memorandum van overeenstemming tussen de Europese Gemeenschap en de Dominicaanse Republiek, goedgekeurd bij Besluit 98/486/EG van de Raad.

poļu valodā: rozdział III, sekcja 3 rozporządzenia (WE) nr 1282/2006: Kontyngent taryfowy na okres od 1.7.… do 30.6.… na mleko w proszku zgodnie z Protokołem ustaleń zawartym między Wspólnotą Europejską a Republiką Dominikańską i przyjętym decyzją Rady 98/486/WE.

portugāļu valodā: Secção 3 do capítulo III do Regulamento (CE) n.o 1282/2006: Contingente pautal do ano 1.7.…-30.6.…, de leite em pó ao abrigo do memorando de acordo concluído entre a Comunidade Europeia e a República Dominicana e aprovado pela Decisão 98/486/CE do Conselho.

rumāņu valodā: Capitolul III, Secţiunea 3 din Regulamentul (CE) nr. 1282/2006: Contingent tarifar pentru perioada 1.7…-30.6… pentru laptele praf conform Memorandumului de Acord încheiat între Comunitatea Europeană şi Republica Dominicană, aprobat prin Decizia Consiliului 98/486/CE.

slovaku valodā: kapitola III, oddiel 3 nariadenia (ES) č. 1282/2006: Tarifná kvóta pre obdobie od 1.7.… do 30.6.… pre sušené mlieko podľa Memoranda o vzájomnom porozumení uzatvorenom medzi Európskym spoločenstvom a Dominikánskou republikou a schváleným rozhodnutím Rady 98/486/ES.

slovēņu valodā: poglavje III oddelka 3 Uredbe (ES) št. 1282/2006: Tarifna kvota za obdobje 1.7.…– 30.6…. za mleko v prahu v skladu z Memorandumom o soglasju, sklenjenim med Evropsko skupnostjo in Dominikansko republiko in potrjenim z Odločbo Sveta 98/486/ES.

somu valodā: asetuksen (EY) N:o 1282/2006 III luvun 3 jaksossa: neuvoston päätöksellä 98/486/EY hyväksytyn Euroopan yhteisön ja Dominikaanisen tasavallan yhteisymmärryspöytäkirjan mukainen maitojauheen tariffikiintiö 1.7.… ja 30.6.… välisenä aikana.

zviedru valodā: avsnitt 3 i kapitel III i förordning (EG) nr 1282/2006: tullkvot för året 1.7.…–30.6.…, för mjölkpulver enligt avtalsmemorandumet mellan Europeiska gemenskapen och Dominikanska republiken, godkänt genom rådets beslut 98/486/EG.