ISSN 1725-5112

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 374

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

49. sējums
2006. gada 27. decembris


Saturs

 

I   Tiesību akti, kuru publicēšana ir obligāta

Lappuse

 

*

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2006/93/EK (2006. gada 12. decembris) par to lidaparātu ekspluatācijas regulēšanu, uz kuriem attiecas Konvencijas par starptautisko civilo aviāciju 16. pielikuma otrā izdevuma (1988.) 1. sējuma 3. nodaļas II daļa (kodificēta versija) ( 1 )

1

 

*

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2006/94/EK (2006. gada 12. decembris) par kopīgiem noteikumiem dažiem kravu autopārvadājumu veidiem (kodificēta versija) ( 1 )

5

 

*

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2006/95/EK (2006. gada 12. decembris) par dalībvalstu tiesību aktu saskaņošanu attiecībā uz elektroiekārtām, kas paredzētas lietošanai noteiktās sprieguma robežās (kodificēta versija) ( 1 )

10

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.


I Tiesību akti, kuru publicēšana ir obligāta

27.12.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 374/1


EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES DIREKTĪVA 2006/93/EK

(2006. gada 12. decembris)

par to lidaparātu ekspluatācijas regulēšanu, uz kuriem attiecas Konvencijas par starptautisko civilo aviāciju 16. pielikuma otrā izdevuma (1988.) 1. sējuma 3. nodaļas II daļa

(kodificēta versija)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu un jo īpaši tā 80. panta 2. punktu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu,

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu (1),

apspriedušies ar Reģionu komiteju,

saskaņā ar Līguma 251. pantā noteikto procedūru (2),

tā kā

(1)

Padomes Direktīva 92/14/EEK (1992. gada 2. marts) par to lidaparātu ekspluatācijas ierobežošanu, uz kuriem attiecas Konvencijas par starptautisko civilo aviāciju 16. pielikuma otrā izdevuma (1988.) 1. sējuma 2. nodaļas II daļa (3), ir vairākkārt būtiski grozīta (4). Skaidrības un lietderības dēļ minētā direktīva būtu jākodificē.

(2)

Skaņas emisijas standartu piemērojumam civilajām zemskaņas reaktīvajām lidmašīnām ir liela nozīme gaisa transporta pakalpojumu nodrošināšanā, jo īpaši, ja šādi standarti ierobežo lidmašīnu izmantojuma laiku aviosabiedrībās.

(3)

Padomes Direktīva 89/629/EEK (1989. gada 4. decembris) par civilo zemskaņas reaktīvo lidmašīnu trokšņa emisijas ierobežošanu (5) ierobežo dalībvalstu civilā gaisa satiksmes reģistru papildināšanu ar lidmašīnām, kas atbilst tikai standartiem, kas noteikti Konvencijas par starptautisko civilo aviāciju 16. pielikuma otrā izdevuma (1988.) 1. sējuma 2. nodaļas II daļā. Minētā direktīva paredz, ka šie papildināšanas ierobežojumi ir tikai pirmais posms.

(4)

Sakarā ar arvien lielākiem sastrēgumiem Kopienas lidostās ir svarīgi rast pastāvošajām iespējām vislabāko izlietojumu. Tas būs iespējams vienīgi tad, ja izmantos no vides aizsardzības viedokļa pieņemamas lidmašīnas.

(5)

Darbs, ko Kopiena veic sadarbībā ar citām starptautiskām organizācijām, parāda, ka pasākumiem, kas ierobežo tādu lidmašīnu ekspluatāciju, kuras neatbilst 16. pielikuma 3. nodaļā noteiktajiem standartiem, jāpievieno kāds noteikums, kas nodrošinātu labumu videi.

(6)

Kopējie noteikumi šim mērķim būtu ieviešami saprātīgā laika periodā, lai nodrošinātu saskaņotu pieeju visā Kopienā, papildinot pastāvošos noteikumus. Tas ir jo īpaši svarīgi jaunāko tendenču aspektā, kas vērstas uz Eiropas gaisa satiksmes pakāpenisku liberalizāciju.

(7)

Ņemot vērā ekoloģiskos faktorus, tehniskās iespējas un ekonomiskās sekas, būtu jāsamazina lidmašīnu radītais troksnis.

(8)

Ir lietderīgi reglamentēt dalībvalstu reģistros esošo civilo zemskaņas reaktīvo lidmašīnu ekspluatāciju, un nodrošināt atbilstību standartiem, kas noteikti 16. pielikuma 3. nodaļā.

(9)

Dalībvalstīm būtu jāizstrādā noteikumi par sankcijām, ko piemēro valsts noteikumu, kas pieņemti saskaņā ar šo direktīvu, pārkāpšanas gadījumā. Šīm sankcijām vajadzētu būt efektīvām, samērīgām un preventīvām.

(10)

Šai direktīvai nevajadzētu skart dalībvalstu pienākumus attiecībā uz termiņiem direktīvu transponēšanai valsts tiesību aktos, kā izklāstīts I pielikuma B daļā,

IR PIEŅĒMUŠI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

1.   Šīs direktīvas mērķis ir reglamentēt civilo zemskaņas reaktīvo lidmašīnu ekspluatāciju, kā noteikts 2. pantā.

2.   Šī direktīva attiecas uz lidmašīnām, kuru maksimālā pacelšanās masa ir vismaz 34 000 kg, ar attiecīgā tipa lidmašīnām apstiprinātu maksimālu ietilpību vairāk par 19 pasažieru vietām, neskaitot vietas, kas paredzētas vienīgi apkalpei.

2. pants

1.   Dalībvalstis nodrošina, lai visas civilās zemskaņas reaktīvās lidmašīnas, ko ekspluatē lidostās, kuras atrodas to teritorijā, atbilstu standartiem, kas noteikti Konvencijas par starptautisko civilo aviāciju 16. pielikuma otrā izdevuma (1988.) 1. sējuma 3. nodaļas II daļā.

2.   Teritorijā, kas minēta 1. punktā, neietilpst aizjūras departamenti, kas minēti Līguma 299. panta 2. punktā.

3. pants

1.   Dalībvalstis var piešķirt atbrīvojumus no 2. panta prasībām lidmašīnām, kam ir vēsturiska vērtība.

2.   Jebkura dalībvalsts, kas piešķir atbrīvojumus saskaņā ar 1. punktu, informē pārējo dalībvalstu kompetentās iestādes un Komisiju par savu lēmumu un par tā pamatojumu.

3.   Katra dalībvalsts atzīst citu dalībvalstu piešķirtos atbrīvojumus attiecībā uz tajās reģistrētajām lidmašīnām.

4.   Atsevišķos gadījumos dalībvalstis uz laiku var atļaut lidostās, kas atrodas to teritorijās, izmantot lidmašīnas, kuras nevarētu ekspluatēt, pamatojoties uz šīs direktīvas pārējiem noteikumiem. Šādu atbrīvojumu var attiecināt tikai uz:

a)

lidmašīnām, kuras izmanto tādām ārkārtēja rakstura darbībām, ka būtu nepamatoti nepiešķirt atbrīvojumu uz laiku;

b)

lidmašīnām, kas veic bezpeļņas lidojumus, kas saistīti ar pārbūvi, remontu vai apkopi.

4. pants

Dalībvalstis dara zināmus Komisijai savu tiesību aktu noteikumus, ko tās pieņēmušas jomā, uz kuru attiecas šī direktīva.

5. pants

Dalībvalstis izstrādā noteikumus par sankcijām, ko piemēro valsts noteikumu, kas pieņemti saskaņā ar šo direktīvu, pārkāpšanas gadījumā, un veic visus vajadzīgus pasākumus, lai nodrošinātu šo noteikumu īstenošanu. Paredzētajām sankcijām jābūt efektīvām, samērīgām un preventīvām. Dalībvalstis šos noteikumus dara zināmus Komisijai un bez kavēšanās dara tai zināmus visus turpmākus grozījumus, kas uz tiem attiecas.

6. pants

1.   Direktīvu 92/14/EEK atceļ, neskarot dalībvalstu pienākumus attiecībā uz termiņiem direktīvu transponēšanai valsts tiesību aktos, kā izklāstīts I pielikuma B daļā.

2.   Atsauces uz atcelto direktīvu uzskata par atsaucēm uz šo direktīvu, un tās lasa saskaņā ar atbilstības tabulu II pielikumā.

7. pants

Šī direktīva stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

8. pants

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Strasbūrā, 2006. gada 12. decembris.

Eiropas Parlamenta vārdā -

priekšsēdētājs

J. BORRELL FONTELLES

Padomes vārdā -

priekšsēdētājs

M. PEKKARINEN


(1)  OV C 108, 30.4.2004., 55. lpp.

(2)  Eiropas Parlamenta 2004. gada 10. februāra Atzinums (OV C 97 E, 22.4.2004., 67. lpp.) un Padomes 2006. gada 14. novembra Lēmums.

(3)  OV L 76, 23.3.1992., 21. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 991/2001 (OV L 138, 22.5.2001., 12. lpp.).

(4)  Skat. I pielikuma A daļu.

(5)  OV L 363, 13.12.1989., 27. lpp.


I PIELIKUMS

A daļa

Atceltā direktīva ar sekojošiem grozījumiem

Padomes Direktīva 92/14/EEK

(OV L 76, 23.3.1992., 21. lpp.)

Padomes Direktīva 98/20/EK

(OV L 107, 7.4.1998., 4. lpp.)

Komisijas Direktīva 1999/28/EK

(OV L 118, 6.5.1999., 53. lpp.)

Komisijas Regula (EK) Nr. 991/2001

(OV L 138, 22.5.2001., 12. lpp.)

B daļa

Termiņi transponēšanai valsts tiesību aktos

(minēts 6. pantā)

Direktīva

Termiņš transponēšanai

92/14/EEK

1992. gada 1. jūlijs

98/20/EK

1999. gada 1. marts

1999/28/EK

1999. gada 1. septembris


II PIELIKUMS

ATBILSTĪBAS TABULA

Direktīva 92/14/EEK

Šī direktīva

1. pants, 1. un 2. punkts

1. pants, 1. un 2. punkts

1. pants, 3. punkts

2. pants, 1. punkts

2. pants, 2. punkts

2. pants, 1. punkts

2. pants, 3. punkts

2. pants, 2. punkts

2. pants, 4. punkts

3. un 4. pants

5. pants, 1. punkts

5. pants, 2. punkts

3. pants, 1. punkts

6. un 7. pants

8. pants

3. pants, 4. punkts

9. pants, 1. punkts

3. pants, 2. punkts

9. pants, 2. punkts

3. pants, 3. punkts

9.a un 9.b pants

10. pants, 1. punkts

10. pants, 2. punkts

4. pants

5. pants (1)

6. pants

7. pants

11. pants

8. pants

Pielikums

I pielikums

II pielikums


(1)  Padomes Direktīvas 98/20/EK 2. pants.


27.12.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 374/5


EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES DIREKTĪVA 2006/94/EK

(2006. gada 12. decembris)

par kopīgiem noteikumiem dažiem kravu autopārvadājumu veidiem

(kodificēta versija)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu un jo īpaši tā 71. panta 1. punktu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu,

ņemot vērā Eiropas ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu (1),

pēc apspriešanās ar Reģionu komiteju,

saskaņā ar Līguma 251. pantā noteikto procedūru (2),

tā kā

(1)

Padomes Pirmā Direktīva (1962. gada 23. jūlijs) par kopīgiem noteikumiem starptautiskiem pārvadājumiem (kravu komercpārvadājumi ar autotransportu) (3) ir vairākkārt būtiski grozīta (4). Skaidrības un lietderības dēļ minētā direktīva būtu jākodificē.

(2)

Kopējā transporta politika cita starpā paredz izstrādāt kopīgus noteikumus starptautiskiem kravu pārvadājumiem ar autotransportu, ko veic uz kādas dalībvalsts teritoriju vai no tās, kā arī šķērsojot vienas vai vairāku dalībvalstu teritoriju. Šiem noteikumiem būtu jāveicina pārvadājumu iekšējā tirgus pareizu darbību.

(3)

Pakāpeniski jāpaplašina starptautiskie kravu pārvadājumi ar autotransportu, ņemot vērā tirdzniecības un preču aprites attīstību Kopienas teritorijā.

(4)

Uz zināmu skaitu pārvadājumu veidu neattiecas nekāda kvotu un pārvadājumu atļauju izsniegšanas sistēma. Daži šo pārvadājumu veidi to īpatnību dēļ arī turpmāk, ar Padomes Regulu (EEK) Nr. 881/92 (1992. gada 26. marts) par piekļuvi Kopienas kravu autopārvadājumu tirgum, ja pārvadājumus veic uz dalībvalsts teritoriju vai no tās, vai arī šķērsojot vienas vai vairāku dalībvalstu teritoriju (5), ieviešot tirgus organizācijas principus, jāatbrīvo no Kopienas atļauju izsniegšanas un jebkādas citas pārvadājumu atļauju izsniegšanas sistēmas.

(5)

Šai direktīvai nevajadzētu skart dalībvalstu pienākumus attiecībā uz termiņiem direktīvu transponēšanai valsts tiesību aktos un direktīvu piemērošanai, kā izklāstīts II pielikuma B daļā,

IR PIEŅĒMUŠI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

1.   Atbilstīgi 2. punktā minētajiem nosacījumiem dalībvalstis liberalizē I pielikumā uzskaitītos starptautisko kravu komercpārvadājumus un pašpārvadājumus ar autotransportu, ja šādi pārvadājumi tiek veikti no tām vai uz tām, vai tranzītā caur tām.

2.   Pārvadājumiem un tukšbraucieniem, ko veic saistībā ar I pielikumā uzskaitītajiem pārvadājumu veidiem, nav vajadzīga ne Kopienas atļauja, ne kāda cita veida pārvadājumu atļauja.

2. pants

Šī direktīva neskar nosacījumus, ar kādiem atsevišķas dalībvalstis reglamentē savu valstspiederīgo iesaistīšanos šajā direktīvā minētajās darbībās.

3. pants

Ar šo Padomes Pirmā direktīva (1962. gada 23. jūlijs) par dažiem kravu autopārvadājumu veidiem tiek atcelta, neskarot dalībvalstu pienākumus attiecībā uz termiņiem direktīvu transponēšanai valsts tiesību aktos un direktīvu piemērošanai, kā izklāstīts II pielikuma B daļā.

Atsauces uz atcelto direktīvu uzskata par atsaucēm uz šo direktīvu un lasa saskaņā ar atbilstības tabulu III pielikumā.

4. pants

Šī direktīva stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

5. pants

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Strasbūrā, 2006. gada 12. decembris.

Eiropas Parlamenta vārdā -

priekšsēdētājs

J. BORELL FONTELLES

Padomes vārdā -

priekšsēdētājs

M. PEKKARINEN


(1)  OV C 241, 28.9.2004., 19. lpp.

(2)  Eiropas Parlamenta 2004. gada 21. aprīļa Atzinums (OV C 104 E, 30.4.2004., 545. lpp.) un Padomes 2006. gada 14. novembra Lēmums.

(3)  OV L 70, 6.8.1962., 2005/62. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EEK) Nr. 881/92 (OV L 95, 9.4.1992., 1. lpp.).

(4)  Skat. II pielikuma A daļu.

(5)  OV L 95, 9.4.1992., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar 2003. gada Pievienošanās aktu.


I PIELIKUMS

Pārvadājumu veidi, kuriem nav vajadzīga Kopienas atļauja vai citas pārvadājumu atļaujas

1.

Pasta pārvadājumi kā sabiedriskais pakalpojums.

2.

Bojātu vai avarējušu transportlīdzekļu pārvadājumi.

3.

Kravu pārvadājumi ar mehāniskajiem transportlīdzekļiem, kuru pieļaujamā faktiskā masa, ieskaitot piekabes, nepārsniedz sešas tonnas, vai kuru pieļaujamā celtspēja, ieskaitot piekabes, nepārsniedz 3,5 tonnas.

4.

Kravu pārvadājumi ar mehāniskajiem transportlīdzekļiem, ievērojot šādus nosacījumus:

a)

pārvadājamā krava ir uzņēmuma īpašums vai arī uzņēmums to pārdevis, nopircis, iznomājis vai nomājis, izgatavojis, ieguvis, pārstrādājis vai remontējis;

b)

brauciena uzdevums ir atvest kravu uz uzņēmumu vai aizvest no tā, vai arī to pārvietot uzņēmuma teritorijā vai ārpus tās savām vajadzībām;

c)

šādiem pārvadājumiem izmantojamie mehāniskie transportlīdzekļi jāvada uzņēmuma darbiniekiem;

d)

kravu pārvadāšanai izmantojamiem transportlīdzekļiem jābūt uzņēmuma īpašumā, pirktiem ar pēcmaksu vai nomātiem, turklāt nomātiem transportlīdzekļiem jāatbilst Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai 2006/1/EK (2006. gada 18. janvāris) par bez transportlīdzekļa vadītājiem nomātu transportlīdzekļu izmantošanu kravu autopārvadājumiem (1).

Šis noteikums neattiecas uz transportlīdzekli, ar ko aizstāj parasti izmantojamo transportlīdzekli tā īslaicīgu bojājumu laikā;

e)

salīdzinājumā ar uzņēmuma vispārējo darbību pārvadājumiem jābūt tikai palīgdarbībai.

5.

Medikamentu, medicīnas ierīču, iekārtu un citu neatliekamas medicīniskas palīdzības sniegšanai vajadzīgu piederumu pārvadājumi, jo īpaši uz dabas katastrofu piemeklētām vietām.


(1)  OV L 33, 4.2.2006., 82. lpp.


II PIELIKUMS

A DAĻA

Atceltā direktīva ar sekojošiem grozījumiem

Padomes Pirmā Direktīva (1962. gada 23. jūlijs) par kopīgiem noteikumiem starptautiskiem pārvadājumiem (kravu komercpārvadājumi ar autotransportu)

(OV L 70, 6.8.1962., 2005/62. lpp.)

 

Padomes Direktīva 72/426/EEK

(OV L 291, 28.12.1972., 155. lpp.)

 

Padomes Direktīva 74/149/EEK

(OV L 84, 28.3.1974., 8. lpp.)

 

Padomes Direktīva 77/158/EEK

(OV L 48, 19.2.1977., 30. lpp.)

 

Padomes Direktīva 78/175/EEK

(OV L 54, 25.2.1978., 18. lpp.)

 

Padomes Direktīva 80/49/EEK

(OV L 18, 24.1.1980., 23. lpp.)

 

Padomes Direktīva 82/50/EEK

(OV L 27, 4.2.1982., 22. lpp.)

 

Padomes Direktīva 83/572/EEK

(OV L 332, 28.11.1983., 33. lpp.)

tikai 2. pants

Padomes Direktīva 84/647/EEK

(OV L 335, 22.12.1984., 72. lpp.)

tikai 6. pants

Padomes Regula (EEK) Nr. 881/92

(OV L 95, 9.4.1992., 1. lpp.)

tikai 13. pants

B DAĻA

Termiņi transponēšanai valsts tiesību aktos un piemērošanai (minēts 3. pantā)

Direktīva

Termiņš transponēšanai

Piemērošanas datums

Padomes Pirmā Direktīva (1962. gada 23. jūlijs) par kopīgiem noteikumiem starptautiskiem pārvadājumiem (kravu komercpārvadājumi ar autotransportu)

1962. gada 31. decembris

 

72/426/EEK

 

74/149/EEK

1974. gada 1. jūlijs

77/158/EEK

1977. gada 1. jūlijs

 

78/175/EEK

1978. gada 1. jūlijs

 

80/49/EEK

1980. gada 1. jūlijs

82/50/EEK

1983. gada 1. janvāris

 

83/572/EEK

1984. gada 1. janvāris

 

84/647/EEK

1986. gada 30. jūnijs

 


III PIELIKUMS

ATBILSTĪBAS TABULA

Padomes Pirmā Direktīva (1962. gada 23. jūlijs) par kopīgiem noteikumiem dažiem kravu autopārvadājumu veidiem

Šī direktīva

1. pants

1. pants

2. pants

3. pants

2. pants

3. pants

4. pants

4. pants

5. pants

pielikums

I pielikums

II pielikums

III pielikums


27.12.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 374/10


EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES DIREKTĪVA 2006/95/EK

(2006. gada 12. decembris)

par dalībvalstu tiesību aktu saskaņošanu attiecībā uz elektroiekārtām, kas paredzētas lietošanai noteiktās sprieguma robežās

(kodificēta versija)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu un jo īpaši tā 95. pantu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu,

ņemot vērā Eiropas ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu (1),

saskaņā ar Līguma 251. pantā noteikto procedūru (2),

tā kā

(1)

Padomes Direktīva 73/23/EEK (1973. gada 19. februāris) par dalībvalstu tiesību aktu saskaņošanu attiecībā uz elektroiekārtām, kas paredzētas lietošanai noteiktās sprieguma robežās (3) ir būtiski grozīta (4). Skaidrības un lietderības dēļ minētā direktīva būtu jākodificē.

(2)

Dalībvalstīs spēkā esošie noteikumi, kas izstrādāti, lai nodrošinātu noteiktās sprieguma robežās lietojamu elektroiekārtu drošu lietošanu, var atšķirties, tādējādi kavējot tirdzniecību.

(3)

Atsevišķās dalībvalstīs attiecībā uz konkrētām elektroiekārtām likumdošana drošības pasākumu jomā izpaužas kā saistoši noteikumi par preventīviem un represīviem pasākumiem.

(4)

Pārējās dalībvalstīs tiesību aktos attiecībā uz drošības pasākumiem, lai sasniegtu to pašu mērķi, paredz norādes uz standartizācijas iestāžu izstrādātiem tehniskajiem standartiem. Šādas sistēmas priekšrocība ir strauja pielāgošanās tehnikas attīstībai, ievērojot arī drošības prasības.

(5)

Dažas dalībvalstis veic administratīvas darbības standartu apstiprināšanai. Šāda apstiprināšana nekādā veidā neietekmē standartu tehnisko saturu, nedz arī ierobežo to lietošanas nosacījumus. No Kopienas viedokļa šāda apstiprināšana tādēļ nevar izmainīt saskaņotu un publicētu standartu ietekmi.

(6)

Kopienā būtu jāievieš elektroiekārtu brīva aprite, ja šīs iekārtas atbilst visās dalībvalstīs atzītām konkrētām drošības prasībām. Neierobežojot pārējos pierādījumu veidus, attiecībā uz šīm prasībām var noteikt atbilstības pierādījumu ar norādi uz saskaņotiem standartiem, kuros iekļauti šie nosacījumi. Šie saskaņotie standarti būtu jānosaka kopīgi vienojoties iestādēm, kuras katra dalībvalsts paziņo pārējām dalībvalstīm un Komisijai, un tie būtu pēc iespējas vairāk jāpopularizē. Šādai saskaņošanai būtu jālikvidē neērtības tirdzniecībā, kas rodas valstu standartu atšķirību dēļ.

(7)

Neierobežojot pārējos pierādījuma veidus, par pierādījumu elektroiekārtu atbilstībai saskaņotajiem standartiem var izmantot kompetento iestāžu piestiprinātu marķējumu vai izdotus sertifikātus vai, ja tādu nav, ražotāja atbilstības deklarāciju. Lai veicinātu tirdzniecības šķēršļu likvidāciju, dalībvalstīm būtu jāatzīst šāds marķējums, sertifikāti vai deklarācijas par pierādījumu. Tālab minētais marķējums vai sertifikāti būtu jāpopularizē, jo īpaši publicējot tos Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

(8)

Lai panāktu tādu elektroiekārtu brīvu apriti, attiecībā uz kurām vēl nav saskaņotu standartu, kā pārejas posma pasākumu var izmantot to drošības noteikumu vai standartu piemērošanu, kurus izstrādājušas citas starptautiskas organizācijas vai viena no iestādēm, kas nosaka saskaņotus standartus.

(9)

Ir iespējams, ka elektroiekārtu laiž brīvā apgrozībā pat tad, ja tā neatbilst drošības prasībām, un tā kā tādēļ vēlams izstrādāt atbilstīgus noteikumus, lai mazinātu šādu risku.

(10)

Padomes Lēmums 93/465/EEK (5) nosaka tehniskās saskaņošanas direktīvās paredzēto atbilstības vērtēšanas procedūru dažādo stadiju moduļus;

(11)

Procedūru izvēlei nevajadzētu izraisīt visā Kopienā jau pieņemto elektroierīču drošības standartu pazemināšanos.

(12)

Šai direktīvai nevajadzētu skart dalībvalstu pienākumus attiecībā uz termiņiem direktīvas transponēšanai valsts tiesību aktos un tās piemērošanai, kā izklāstīts V pielikuma B daļā,

IR PIEŅĒMUŠI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

Šajā direktīvā “elektroiekārtas” ir visas iekārtas, kas paredzētas lietošanai ar nominālo spriegumu 50 līdz 1 000 V maiņstrāvai un 75 līdz 1 500 V līdzstrāvai, izņemot II pielikumā uzskaitītās iekārtas un elementus.

2. pants

1.   Dalībvalstis veic visus attiecīgos pasākumus, lai nodrošinātu, ka elektroiekārtas var laist tirgū tikai tad, ja tās, izgatavotas saskaņā ar Kopienā spēkā esošu labu inženiertehnisko praksi drošības jautājumos un atbilstīgi uzstādītas, apkalpotas un lietotas paredzētajiem mērķiem, neapdraud cilvēkus, mājdzīvniekus vai īpašumu.

2.   Šīs direktīvas 1. punktā norādīto drošības mērķu galvenie elementi ir uzskaitīti I pielikumā.

3. pants

Dalībvalstis veic visus attiecīgos pasākumus, lai nodrošinātu, ka gadījumā, ja elektroiekārtas atbilst 2. panta noteikumiem, saskaņā ar 5., 6., 7. vai 8. pantā paredzētajiem nosacījumiem šo iekārtu brīva aprite Kopienā drošības apsvērumu dēļ netiek kavēta.

4. pants

Saistībā ar elektroiekārtām dalībvalstis nodrošina, ka elektropiegādes uzņēmumi nenosaka stingrākas drošības prasības nekā 2. pantā izklāstītās attiecībā uz pieslēgumu tīklam vai elektroenerģijas piegādi elektroiekārtu lietotājiem.

5. pants

Dalībvalstis veic visus attiecīgos pasākumus, lai jo īpaši nodrošinātu, ka to kompetentās administratīvās iestādes atzīst visas elektroiekārtas, kas atbilst saskaņoto standartu drošības prasībām, par atbilstīgām 2. panta noteikumiem, lai šīs iekārtas varētu laist tirgū un brīvā apritē, kā attiecīgi norādīts 2. un 3. pantā.

Standartus uzskata par saskaņotiem, ja tie ir izstrādāti, kopīgi vienojoties dalībvalstu paziņotajām iestādēm saskaņā ar 11. panta pirmās daļas a) punktu, un publicēti saskaņā ar attiecīgajās valstīs spēkā esošo kārtību. Standartus atjaunina, ņemot vērā tehnoloģisko attīstību un labas inženiertehniskās prakses sasniegumus drošības jautājumos.

Informācijas nolūkā saskaņoto standartu sarakstu un norādes par tiem publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

6. pants

1.   Ja saskaņotie standarti, kā noteikts 5. pantā, vēl nav izstrādāti un publicēti, dalībvalstis veic visus attiecīgos pasākumus, lai nodrošinātu, ka nolūkā laist tirgū vai brīvā apritē, kā attiecīgi norādīts 2. un 3. pantā, to kompetentās administratīvās iestādes uzskata par atbilstīgām 2. panta noteikumiem arī tādas elektroiekārtas, kas atbilst Starptautiskās komisijas par elektroiekārtu aprobācijas noteikumiem (CEE) vai Starptautiskās elektrotehniskās komisijas (IEC) drošības noteikumiem, kuriem piemērota 2. un 3. punktā izklāstītā publicēšanas procedūra.

2.   Panta 1. punktā minētos drošības noteikumus Komisija paziņo dalībvalstīm tūlīt pēc šīs direktīvas stāšanās spēkā, bet pēc tam ikreiz, kad tos publicē. Komisija, apspriedusies ar dalībvalstīm, norāda noteikumus un jo īpaši to variantus, kurus tā iesaka publicēt.

3.   Dalībvalstis trijos mēnešos dara Komisijai zināmus iebildumus, kas tām varētu rasties pret šādi paziņotiem noteikumiem, norādot drošības pamatojumu, kā dēļ noteikumi nebūtu atzīstami.

Informācijas nolūkā tos drošības noteikumus, pret kuriem nav nekādu iebildumu, publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

7. pants

Ja saskaņotu standartu 5. panta nozīmē vai saskaņā ar 6. pantu publicētu drošības noteikumu vēl nav, dalībvalstis veic visus attiecīgos pasākumus, lai nodrošinātu, ka nolūkā laist tirgū vai brīvā apritē, kā attiecīgi norādīts 2. un 3. pantā, to kompetentās administratīvās iestādes uzskata par atbilstīgām 2. panta noteikumiem arī tādas elektroiekārtas, kas ražotas saskaņā ar ražošanas dalībvalstī spēkā esošo standartu drošības noteikumiem, ja šīs iekārtas nodrošina šo dalībvalstu teritorijā pieprasītajai drošības pakāpei līdzvērtīgu drošību.

8. pants

1.   Pirms laišanas tirgū pie elektroierīcēm jāpiestiprina 10. pantā paredzētais CE marķējums, kas liecina par elektroierīces atbilstību šīs direktīvas noteikumiem, ieskaitot IV pielikumā aprakstītās atbilstības vērtēšanas procedūras.

2.   Domstarpību gadījumā ražotājs vai preču ievedējs var iesniegt ziņojumu, ko sastādījusi iestāde, kuru informē saskaņā ar 11. panta pirmās daļas b) punktu, par elektroiekārtas atbilstību 2. panta noteikumiem.

3.   Ja uz elektroierīcēm attiecas citas direktīvas, kas nosaka citus aspektus un kas arī paredz CE marķējumu, tad pēdējais liecina arī par attiecīgo elektroierīču atbilstības prezumpciju šīm direktīvām.

Tomēr, ja viena vai vairākas no šīm direktīvām pārejas periodā ļauj izgatavotājam izvēlēties piemērojamās nostādnes, tad CE marķējums liecina par atbilstību tikai to direktīvu noteikumiem, kuras izgatavotājs ir piemērojis ražojumam. Šajā gadījumā informācijai par piemērotajām direktīvām, kuras publicētas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī, jābūt direktīvās noteiktajos dokumentos, paziņojumos vai instrukcijās, ko pievieno šīm elektroierīcēm.

9. pants

1.   Ja drošības apsvērumu dēļ dalībvalsts aizliedz laist tirgū kādu elektroiekārtu vai kavē tās brīvu apriti, tā tūlīt informē pārējās attiecīgās dalībvalstis un Komisiju, pamatojot šādu lēmumu un jo īpaši norādot:

a)

vai iekārtas neatbilstība 2. pantam ir attiecināma uz 5. pantā norādīto saskaņoto standartu, 6. pantā minēto noteikumu vai 7. pantā norādīto standartu nepilnībām;

b)

vai iekārtas neatbilstība 2. pantam ir attiecināma uz šādu standartu vai publikāciju kļūdainu piemērošanu vai uz minētajā pantā minētās labas inženiertehniskās prakses neievērošanu.

2.   Ja pārējām dalībvalstīm ir iebildumi pret 1. punktā minēto lēmumu, Komisija tūlīt apspriežas ar attiecīgajām dalībvalstīm.

3.   Ja vienošanās nav panākta trijos mēnešos no informācijas paziņošanas dienas, kā noteikts 1. punktā, Komisija pieprasa atzinumu vienai no iestādēm, kas informētas saskaņā ar 11. panta pirmās daļas b) punktu, kuras juridiskā adrese nav attiecīgās dalībvalsts teritorijā un kura nav iesaistīta 8. pantā paredzētajā procedūrā. Atzinumā konstatē, kādā apmērā nav izpildīti 2. panta noteikumi.

4.   Komisija paziņo 3. pantā minētās iestādes atzinumu visām dalībvalstīm, kuras trijos mēnešos var darīt Komisijai zināmus savus apsvērumus. Komisija minētajā atzinumā vienlaicīgi atzīmē visus attiecīgo pušu apsvērumus.

5.   Ņēmusi vērā šos apsvērumus, Komisija vajadzības gadījumā izstrādā attiecīgus ieteikumus vai atzinumus.

10. pants

1.   Izgatavotājs vai viņa pilnvarots pārstāvis, kas veic uzņēmējdarbību Kopienā, piestiprina III pielikumā minēto CE atbilstības marķējumu pie elektroierīces vai, ja tas nav iespējams, tad pie tās iepakojuma, instrukcijas vai garantijas sertifikāta tā, lai tas būtu redzams, viegli salasāms un neizdzēšams.

2.   Aizliegts pie elektroierīcēm piestiprināt tādus marķējumus, kurus, pēc nozīmes un formas, trešās personas var sajaukt ar CE marķējumu. Tomēr jebkuru citu marķējumu drīkst piestiprināt pie elektroierīces, tās iepakojuma, instrukcijas vai garantijas sertifikāta, ja tas nemazina CE marķējuma redzamību un salasāmību.

3.   Neskarot 9. pantu:

a)

ja kāda dalībvalsts konstatē, ka CE marķējums ir piestiprināts nepamatoti, izgatavotāja vai viņa pilnvarotā pārstāvja, kas veic uzņēmējdarbību Kopienā, pienākums ir nodrošināt elektroierīces atbilstību saskaņā ar noteikumiem, kas attiecas uz CE marķējumu, un izbeigt pārkāpumu saskaņā ar attiecīgās dalībvalsts nosacījumiem;

b)

ja neatbilstība turpinās, dalībvalsts veic visus vajadzīgos pasākumus, lai ierobežotu vai aizliegtu attiecīgās elektroierīces laišanu tirgū vai nodrošinātu tās izņemšanu no tirgus saskaņā ar 9. pantu.

11. pants

Katra dalībvalsts dara pārējām dalībvalstīm un Komisijai zināmu šādu informāciju:

a)

iestādes, kas minētas 5. panta otrajā daļā,

b)

iestādes, kas var sagatavot ziņojumu saskaņā ar 8. panta 2. punktu vai dot atzinumu saskaņā ar 9. pantu,

c)

publikācijas atsauci, kas minēta 5. panta otrajā daļā.

Katra dalībvalsts dara pārējām dalībvalstīm un Komisijai zināmus visas izmaiņas iepriekš minētajā informācijā.

12. pants

Šī direktīva neattiecas uz elektroiekārtām, kas paredzētas izvešanai uz trešām valstīm.

13. pants

Dalībvalstis dara Komisijai zināmus tiesību aktu galvenos noteikumus, ko tās pieņem jomā, uz kuru attiecas šī direktīva.

14. pants

Ar šo Direktīva 73/23/EEK tiek atcelta, neskarot dalībvalstu pienākumus attiecībā uz termiņiem direktīvu transponēšanai valsts tiesību aktos un direktīvu piemērošanai, kā izklāstīts V pielikuma B daļā.

Atsauces uz atcelto direktīvu uzskata par atsaucēm uz šo direktīvu, un tās būtu jālasa saskaņā ar atbilstības tabulu VI pielikumā.

15. pants

Šī direktīva stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

16. pants

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Strasbūrā, 2006. gada 12. decembris.

Eiropas Parlamenta vārdā -

priekšsēdētājs

J. BORRELL FONTELLES

Padomes vārdā -

priekšsēdētājs

M. PEKKARINEN


(1)  OV C 10, 14.1.2004., 6. lpp.

(2)  Eiropas Parlamenta 2003. gada 21. oktobra Atzinums (OV C 82 E, 1.4.2004., 68. lpp.) un Padomes 2006. gada 14. novembra Lēmums.

(3)  OV L 77, 26.3.1973., 29. lpp. Direktīvā grozījumi izdarīti ar Direktīvu 93/68/EEK (OV L 220, 30.8.1993., 1. lpp.).

(4)  Skat. V pielikuma A daļu.

(5)  Padomes Lēmums 93/465/EEK (1993. gada 22. jūlijs) par atbilstības novērtējuma procedūru dažādu posmu moduļiem un noteikumiem par to, kā piestiprināt CE atbilstības zīmi, ko paredzēts izmantot tehniskas saskaņošanas direktīvās (OV L 220, 30.8.1993., 23. lpp.).


I PIELIKUMS

Drošības Principu Galvenie Elementi Elektroiekārtām, Kas Paredzētas Lietošanai Noteiktās Sprieguma Robežās

1.

Vispārēji nosacījumi

a)

Būtiskie parametri, kuru atzīšana un ievērošana nodrošinās elektroiekārtas drošu lietošanu tai paredzētajā nolūkā, ir jānorāda uz iekārtas vai, ja tas nav iespējams, tai pievienotā paziņojumā.

b)

Tirdzniecības nosaukums vai preču zīme būtu skaidri jāuzdrukā uz elektroiekārtas vai, ja tas nav iespējams, uz iepakojuma.

c)

Elektroiekārtai kopā ar tās sastāvdaļām jābūt izgatavotai tā, lai to varētu droši un pienācīgi samontēt un pieslēgt.

d)

Elektroiekārtai jābūt konstruētai un izgatavotai tā, lai nodrošinātu garantētu aizsardzību pret šā pielikuma 2. un 3. punktā minētajiem riskiem, ja iekārtu lieto tai paredzētajā nolūkā un veic atbilstīgu tehnisko apkopi.

2.

Aizsardzība pret elektroiekārtas radītiem riskiem

Saskaņā ar 1. punktu būtu jānosaka tehniska rakstura pasākumi, lai nodrošinātu:

a)

cilvēku un mājdzīvnieku pietiekamu aizsardzību pret fiziska kaitējuma risku vai citādu kaitējumu, ko varētu radīt tiešs vai netiešs kontakts;

b)

ka iekārta nerada temperatūru, elektrisko loku vai starojumu, kas izraisītu apdraudējumu;

c)

cilvēku, mājdzīvnieku un īpašuma pienācīgu aizsardzību pret elektroiekārtas radītu neelektriska rakstura apdraudējumu, par ko liecina pieredze;

d)

izolāciju, kurai ir jābūt atbilstīgai paredzamiem apstākļiem.

3.

Aizsardzība pret riskiem, ko var radīt ārēja ietekme uz elektroiekārtu

Saskaņā ar 1. punktu jānosaka tehniski pasākumi, lai nodrošinātu:

a)

ka elektroiekārta atbilst paredzētajām mehāniskajām prasībām, neapdraudot cilvēkus, mājdzīvniekus un īpašumu;

b)

ka elektroiekārta ir izturīga pret nemehānisku ietekmi paredzētajos vides apstākļos, neapdraudot cilvēkus, mājdzīvniekus un īpašumu;

c)

ka elektroiekārta neapdraud cilvēkus, mājdzīvniekus un īpašumu paredzamos pārslodzes apstākļos.


II PIELIKUMS

Iekārtas Un Elementi, Kas Neietilpst Šīs Direktīvas Darbības Jomā

Elektroiekārtas lietošanai sprādzienbīstamā vidē

Elektroiekārtas radioloģijas un medicīnas vajadzībām

Kravas un pasažieru liftu elektriskās daļas

Elektrības skaitītāji

Kontaktdakšas un kontaktligzdas mājsaimniecības vajadzībām

Elektriskie žogu aktivatori

Radiotraucējumi

Specializētas elektroiekārtas lietošanai uz kuģiem, aviācijā vai uz dzelzceļiem, kas atbilst to starptautisko organizāciju izstrādātiem drošības noteikumiem, kuros piedalās dalībvalstis.


III PIELIKUMS

CE Atbilstības Marķējums Un EK Atbilstības Deklarācija

A.   CE atbilstības marķējums

CE atbilstības marķējums sastāv no lielajiem burtiem CE šādā formā:

Image

Ja CE marķējumu samazina vai palielina, iepriekš sniegtajā graduētajā zīmējumā noteiktās proporcijas jāsaglabā.

CE marķējuma komponentu vertikālajam izmēram jābūt vienādam, un tas nedrīkst būt mazāks par 5 mm.

B.   EK atbilstības deklarācija

EK atbilstības deklarācijā jābūt šādiem elementiem:

izgatavotāja vai viņa pilnvarota pārstāvja Kopienā nosaukumam un adresei,

elektroierīces aprakstam,

norādei uz saskaņotajiem standartiem,

ja vajadzīgs, norādēm uz specifikācijām, uz kurām attiecas deklarētā atbilstība,

tās personas identifikācijas datiem, kurai ir paraksta tiesības un kura ir pilnvarota uzņemties saistības izgatavotāja vai viņa pilnvarota pārstāvja, kas reģistrēts Kopienā, vārdā,

CE marķējuma piestiprināšanas gadskaitļa pēdējiem diviem cipariem.


IV PIELIKUMS

Iekšējā Ražošanas Kontrole

1.

Iekšējā ražošanas kontrole ir procedūra, ar kuru izgatavotājs vai pilnvarots pārstāvis, kas reģistrēts Kopienā, kurš izpilda 2. punktā noteiktās saistības, nodrošina un deklarē elektroierīces atbilstību uz to attiecināmajām šīs direktīvas prasībām. Izgatavotājam vai viņa pilnvarotam pārstāvim, kas reģistrēts Kopienā, pie katra ražojuma jāpiestiprina CE marķējums un jāsastāda rakstiska atbilstības deklarācija.

2.

Izgatavotājam jāsastāda 3. punktā aprakstītā tehniskā dokumentācija, kas viņam vai viņa pilnvarotam pārstāvim, kas reģistrēts Kopienā, tās teritorijā jāglabā attiecīgo valsts iestāžu vajadzībām inspekcijas nolūkā vismaz 10 gadus, skaitot no pēdējā ražojuma izgatavošanas dienas.

Ja ne izgatavotājs, ne viņa pilnvarots pārstāvis nav reģistrēts Kopienā, par šo dokumentāciju atbild persona, kas elektroierīci piedāvā Kopienas tirgū.

3.

Tehniskajai dokumentācijai jānodrošina elektroierīces atbilstības šīs direktīvas prasībām vērtējums. Tai jāattiecas uz elektroierīces projektu, izgatavošanu un darbību, ciktāl tas skar minēto vērtējumu. Tajā jāiekļauj:

elektroierīces vispārīgs apraksts,

konceptuāli projekta un izgatavošanas zīmējumi un detaļu, detaļu bloku, ķēžu u.c. shēmas,

minēto zīmējumu un shēmu un elektroierīces darbības izpratnei vajadzīgi apraksti un paskaidrojumi,

pilnībā vai daļēji piemēroto standartu saraksts un šajā direktīvā noteikto drošības aspektu risinājumu apraksts, ja nav piemēroti standarti,

projekta aprēķinu un izdarīto pārbaužu rezultāti utt.,

testa ziņojumi.

4.

Izgatavotājam vai viņa pilnvarotam pārstāvim jāglabā atbilstības deklarācijas eksemplārs un tehniskā dokumentācija.

5.

Izgatavotājam jāveic visi vajadzīgie pasākumi, lai izgatavošanas procesā nodrošinātu izgatavoto ražojumu atbilstību 2. punktā minētajai tehniskajai dokumentācijai un uz tiem attiecināmajām šīs direktīvas prasībām.


V PIELIKUMS

A daļa

Atceltā direktīva ar tās grozījumu

Padomes Direktīva 73/23/EEK

Padomes Direktīva 93/68/EEK

Tikai 1. panta 12. punkts un 13. pants

(OV L 77, 26.3.1973., 29. lpp.)

(OV L 220, 30.8.1993., 1. lpp.)

B daļa

Termiņi transponēšanai valsts tiesību aktos un piemērošanai

(minēts 14. pantā)

Direktīva

Termiņš transponēšanai

Piemērošanas datums

73/23/EEK

93/68/EEK

1974. gada 21. augusts (1)

1994. gada 1. jūlijs

1995. gada 1. janvāris (2)


(1)  Attiecībā uz Dāniju termiņu pagarināja līdz pieciem gadiem, t.i., līdz 1978. gada 21. februārim. Skat. Direktīvas 73/23/EEK 13. panta 1. punktu.

(2)  Līdz 1997. gada 1. janvārim dalībvalstis ļauj laist tirgū un nodot ekspluatācijā ražojumus, kas atbilst marķējuma noteikumiem, kuri bija spēkā līdz 1995. gada 1. janvārim. Skat. Direktīvas 93/68/EEK 14. panta 2. punktu.


VI PIELIKUMS

Atbilstības Tabula

Direktīva 73/23/EEK

Šī direktīva

1.-7. pants

8. pants, 1. punkts

8. pants, 2. punkts

8. pants, 3. punkts, a) apakšpunkts

8. pants, 3. punkts, b) apakšpunkts

9. pants, 1. punkts, pirmais ievilkums

9. pants, 1. punkts, otrais ievilkums

9. pants, 2. līdz 5. punkts

10. pants

11. pants, pirmais ievilkums

11. pants, otrais ievilkums

11. pants, trešais ievilkums

12. pants

13. pants, 1. punkts

13. pants, 2. punkts

14. pants

I līdz IV pielikums

1.-7. pants

8. pants, 1. punkts

8. pants, 2. punkts

8. pants, 3. punkts, pirmā daļa

8. pants, 3. punkts, otrā daļa

9. pants, 1. punkts, a) apakšpunkts

9. pants, 1. punkts, b) apakšpunkts

9. pants, 2. līdz 5. punkts

10. pants

11. pants, a) punkts

11. pants, b) punkts

11. pants, c) punkts

12. pants

13. pants

14. pants

15. pants

16. pants

I līdz IV pielikums

V pielikums

VI pielikums