ISSN 1725-5112

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 363

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

49. sējums
2006. gada 20. decembris


Saturs

 

I   Tiesību akti, kuru publicēšana ir obligāta

Lappuse

 

*

Padomes Regula (EK) Nr. 1791/2006 (2006. gada 20. novembrī), ar ko pielāgo atsevišķas regulas un lēmumus brīvas preču aprites, personu pārvietošanās brīvības, uzņēmējdarbības tiesību, konkurences politikas, lauksaimniecības (tostarp tiesību akti veterinārijas un fitosanitārijas jomā), transporta politikas, nodokļu, statistikas, enerģētikas, vides, sadarbības tieslietu un iekšlietu jomā, muitas savienības, ārējo attiecību, kopējās ārpolitikas un drošības politikas un iestāžu jomā saistībā ar Bulgārijas un Rumānijas pievienošanos

1

 

*

Padomes Direktīva 2006/96/EK (2006. gada 20. novembrī), ar ko pielāgo dažas direktīvas preču brīvas aprites jomā saistībā ar Bulgārijas un Rumānijas pievienošanos

81

 

*

Padomes Direktīva 2006/97/EK (2006. gada 20. novembrī), ar ko pielāgo dažas direktīvas preču brīvas aprites jomā saistībā ar Bulgārijas un Rumānijas pievienošanos

107

 

*

Padomes Direktīva 2006/98/EK (2006. gada 20. novembrī), ar ko pielāgo dažas direktīvas nodokļu jomā saistībā ar Bulgārijas un Rumānijas pievienošanos

129

 

*

Padomes Direktīva 2006/99/EK (2006. gada 20. novembrī), ar ko pielāgo dažas direktīvas uzņēmējdarbības tiesību jomā saistībā ar Bulgārijas un Rumānijas pievienošanos

137

 

*

Padomes Direktīva 2006/100/EK (2006. gada 20. novembrī), ar ko pielāgo dažas direktīvas personu pārvietošanās brīvības jomā saistībā ar Bulgārijas un Rumānijas pievienošanos

141

 

*

Padomes Direktīva 2006/101/EK (2006. gada 20. novembrī), ar ko pielāgo Direktīvas 73/239/EEK, 74/557/EEK un 2002/83/EK pakalpojumu sniegšanas brīvības jomā saistībā ar Bulgārijas un Rumānijas pievienošanos

238

 

*

Padomes Direktīva 2006/102/EK (2006. gada 20. novembrī), ar ko pielāgo Direktīvu 67/548/EEK par normatīvo un administratīvo aktu tuvināšanu attiecībā uz bīstamu vielu klasifikāciju, iepakošanu un marķēšanu saistībā ar Bulgārijas un Rumānijas pievienošanos

241

 

*

Padomes Direktīva 2006/103/EK (2006. gada 20. novembrī), ar ko pielāgo dažas direktīvas transporta politikas jomā saistībā ar Bulgārijas un Rumānijas pievienošanos

344

 

*

Padomes Direktīva 2006/104/EK (2006. gada 20. novembrī), ar ko pielāgo dažas direktīvas lauksaimniecības jomā (tiesību akti veterinārijas un fitosanitārijas jomā) saistībā ar Bulgārijas un Rumānijas pievienošanos

352

 

*

Padomes Direktīva 2006/105/EK (2006. gada 20. novembrī), ar ko pielāgo Direktīvas 73/239/EEK, 74/557/EEK un 2002/83/EK vides jomā saistībā ar Bulgārijas un Rumānijas pievienošanos

368

 

*

Padomes Direktīva 2006/106/EK (2006. gada 20. novembrī), ar ko saistībā ar Bulgārijas un Rumānijas pievienošanos pielāgo Direktīvu 94/80/EK, ar kuru paredz sīki izstrādātus noteikumus par to, kā tiesības balsot un kandidēt pašvaldību vēlēšanās izmanto Savienības pilsoņi, kas dzīvo dalībvalstī, kuras pilsoņi tie nav

409

 

*

Padomes Direktīva 2006/107/EK (2006. gada 20. novembrī), ar ko pielāgo Direktīvu 89/108/EEK attiecībā uz cilvēku patēriņam paredzētiem ātri sasaldētiem pārtikas produktiem un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2000/13/EK attiecībā uz pārtikas produktu marķēšanu, noformēšanu un reklāmu saistībā ar Bulgārijas un Rumānijas pievienošanos

411

 

*

Padomes Direktīva 2006/108/EK (2006. gada 20. novembrī), ar ko pielāgo Direktīvas 90/377/EEK un 2001/77/EK enerģētikas jomā saistībā ar Bulgārijas un Rumānijas pievienošanos

414

 

*

Padomes Direktīva 2006/109/EK (2006. gada 20. novembrī), ar ko pielāgo Direktīvu 94/45/EK par to, kā izveidot Eiropas Uzņēmumu padomi vai procedūru darbinieku informēšanai un uzklausīšanai Kopienas mēroga uzņēmumos un Kopienas mēroga uzņēmumu grupās, saistībā ar Bulgārijas un Rumānijas pievienošanos

416

 

*

Padomes Direktīva 2006/110/EK (2006. gada 20. novembrī), ar ko pielāgo Direktīvas 95/57/EK un 2001/109/EK statistikas jomā saistībā ar Bulgārijas un Rumānijas pievienošanos

418

 

 

Tiesību akti, kas pieņemti saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību V sadaļu

 

*

2006/881/KĀDPPadomē sanākušo Dalībvalstu Valdību pārstāvju Lēmums (2006. gada 30. novembrī), ar ko Lēmumu 96/409/KĀDP par pagaidu ceļošanas dokumenta ieviešanu pielāgo, lai ņemtu vērā Bulgārijas un Rumānijas pievienošanos Eiropas Savienībai

422

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.


I Tiesību akti, kuru publicēšana ir obligāta

20.12.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 363/1


PADOMES REGULA (EK) Nr. 1791/2006

(2006. gada 20. novembrī),

ar ko pielāgo atsevišķas regulas un lēmumus brīvas preču aprites, personu pārvietošanās brīvības, uzņēmējdarbības tiesību, konkurences politikas, lauksaimniecības (tostarp tiesību akti veterinārijas un fitosanitārijas jomā), transporta politikas, nodokļu, statistikas, enerģētikas, vides, sadarbības tieslietu un iekšlietu jomā, muitas savienības, ārējo attiecību, kopējās ārpolitikas un drošības politikas un iestāžu jomā saistībā ar Bulgārijas un Rumānijas pievienošanos

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Bulgārijas un Rumānijas Pievienošanās līgumu (1) un jo īpaši tā 4. panta 3. punktu,

ņemot vērā Bulgārijas un Rumānijas Pievienošanās aktu un jo īpaši tā 56. pantu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu,

tā kā:

(1)

Saskaņā ar Pievienošanās akta 56. pantu, ja iestāžu tiesību akti ir spēkā pēc 2007. gada 1. janvāra un tiem ir vajadzīgi pielāgojumi saistībā ar pievienošanos, un vajadzīgie pielāgojumi nav paredzēti Pievienošanās aktā vai tā pielikumos, vajadzīgos tiesību aktus pieņem Padome vai Komisija, ja tā ir pieņēmusi sākotnējo aktu.

(2)

Konferences, kurā izstrādāja Pievienošanās līgumu, Nobeiguma aktā ir norādīts, ka Augstās Līgumslēdzējas Puses panāca politisku vienošanos par vairākiem iestāžu pieņemto aktu pielāgojumiem, kas vajadzīgi sakarā ar pievienošanos, un Padome un Komisija ir aicinātas pieņemt šos pielāgojumus pirms pievienošanās, tos vajadzības gadījumā papildinot un atjaunojot, lai ņemtu vērā Savienības tiesību aktu attīstību.

(3)

Tādēļ attiecīgi būtu jāgroza šādas regulas:

brīvas preču aprites jomā: Regulas (EK) Nr. 2003/2003 (2) un (EK) Nr. 339/93 (3),

personu pārvietošanās brīvības jomā: Regulas (EEK) Nr. 1408/71 (4) un (EEK) Nr.574/72 (5),

uzņēmējdarbības tiesību jomā: Regula (EK) Nr. 2157/2001 (6),

konkurences politikas jomā: Regula (EK) Nr. 659/1999 (7),

lauksaimniecības jomā (tostarp tiesību akti veterinārijas jomā): Regulas: Nr. 79/65 (8), (EEK) Nr. 1784/77 (9), (EEK) Nr. 2092/91 (10), (EEK) Nr. 2137/92 (11), (EK) Nr. 1493/1999 (12), (EK) Nr. 1760/2000 (13), (EK) Nr. 999/2001 (14), (EK) Nr. 2160/2003 (15), (EK) Nr. 21/2004 (16), (EK) Nr. 853/2004 (17), (EK) Nr. 854/2004 (18), (EK) Nr. 882/2004 (19) un (EK) Nr. 510/06 (20),

transporta politikas jomā: Regulas (EEK) Nr. 1108/70 (21), (EEK) Nr. 3821/85 (22), (EEK) Nr. 881/92 (23), (EEK) Nr. 684/92 (24), (EEK) Nr. 1192/69 (25) un (EEK) Nr.2408/92 (26),

nodokļu politikas jomā: Regula (EK) Nr. 1798/2003 (27),

statistikas jomā: Regulas (EEK) Nr. 2782/75 (28), (EEK) Nr. 357/79 (29), (EEK) Nr. 837/90 (30), (EEK) Nr. 959/93 (31), (EEK) Nr. 1172/98 (32),(EEK) Nr. 437/2003 (33) un (EK) Nr. 1177/2003 (34),

enerģētikas jomā: Regula (EK) Nr. 1407/2002 (35),

vides jomā: Regulas (EK) Nr. 761/2001 (36) un (EK) Nr. 2037/2000 (37),

sadarbības tieslietu un iekšlietu jomā: Regulas (EEK) Nr. 1346/2000 (38), (EEK) Nr. 44/2001 (39), (EK) Nr. 1683/95 (40) un (EK) Nr. 539/2001 (41),

muitas savienības jomā: Regula (EK) Nr. 2913/92 (42),

ārējo attiecību jomā: Regulas (EEK) Nr. 3030/93 (43), (EK) Nr. 517/94 (44), (EK) Nr. 152/2002 (45), (EK) Nr. 2368/2002 (46) un (EK) Nr. 1236/2005 (47),

kopējās ārpolitikas un drošības politikas jomā: Regulas (EK) Nr. 2488/2000 (48), (EK) Nr. 2580/2001 (49), (EK) Nr. 881/2002 (50), (EK) Nr. 1210/2003 (51), (EK) Nr. 131/2004 (52), (EK) Nr. 234/2004 (53), (EK) Nr. 314/2004 (54), (EK) Nr. 872/2004 (55), (EK) Nr. 1763/2004 (56), (EK) Nr. 174/2005 (57), (EK) Nr. 560/2005 (58), (EK) Nr. 889/2005 (59), (EK) Nr. 1183/2005 (60), (EK) Nr. 1184/2005 (61), (EK) Nr. 1859/2005 (62), (EK) Nr. 305/2006 (63), (EK) Nr. 765/2006 (64) un (EK) Nr. 817/2006 (65),

iestāžu jomā: Regula (EEK) Nr. 1/58 (66),

(4)

un attiecīgi būtu jāgroza šādi lēmumi:

personu pārvietošanās brīvības jomā: Eiropas Kopienu Migrējošo darba ņēmēju sociālā nodrošinājuma administratīvās komisijas 1982. gada 7. jūlija Lēmums Nr. 117 (67), 1987. gada 1. jūlija Lēmums Nr. 136 (68), 1992. gada 26. jūnija Lēmums Nr. 150 (69) un 2003. gada 29. oktobra Lēmums Nr. 192 (70),

lauksaimniecības jomā (tostarp tiesību akti veterinārijas un fitosanitārijas jomā): Lēmumi 79/542/EEK (71), 82/735/EEK (72), 90/424/EEK (73), 2003/17/EK (74) un 2005/834/EK (75),

transporta politikas jomā: Lēmums Nr. 1692/96/EK (76),

enerģētikas jomā: Lēmums 77/270/Euratom  (77) un Euratom Apgādes aģentūras statūti (78),

vides jomā: Lēmumi 97/602/EK (79) un 2002/813/EK (80),

sadarbības tieslietu un iekšlietu jomā: Izpildu komitejas 1999. gada 28. aprīļa lēmums par Kopīgās konsulārās instrukcijas galīgo redakciju (81) un Izpildu komitejas 1994. gada 22. decembra lēmums par 75. pantā paredzēto sertifikātu narkotisko un psihotropo vielu pārvadāšanai (82),

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

1.   Šādas regulas groza, kā noteikts šajā pielikumā:

brīvas preču aprites jomā: Regulas (EK) Nr. 2003/2003 un (EK) Nr. 339/93,

personu pārvietošanās brīvības jomā: Regulas (EEK) Nr. 1408/71 un (EEK) Nr. 574/72,

uzņēmējdarbības tiesību jomā: Regulu (EK) Nr. 2157/2001,

konkurences jomā: Regulu (EK) Nr. 659/1999,

lauksaimniecības jomā (tostarp daļa tiesību aktu veterinārijas jomā): Regulas: Nr. 79/65, (EEK) Nr. 1784/77, (EEK) Nr. 2092/91, (EEK) Nr.2137/92, (EK) Nr. 1493/1999, (EK) Nr. 1760/2000, (EK) Nr. 999/2001, (EK) Nr. 2160/2003, (EK) Nr. 21/2004, (EK) Nr. 853/2004, (EK) Nr. 854/2004, (EK) Nr. 882/2004 un (EK) Nr. 510/06,

transporta politikas jomā: Regulas (EEK) Nr. 1108/70, (EEK) Nr. 3821/85, (EEK) Nr. 881/92, (EEK) Nr. 684/92, (EEK) Nr. 1192/69 un (EEK) Nr. 2408/92,

nodokļu politikas jomā: Regulu (EK) Nr. 1798/2003,

statistikas jomā: Regulas (EEK) Nr. 2782/75, (EEK) Nr. 357/79, (EEK) Nr. 837/90, (EEK) Nr. 959/93, (EK) Nr. 1172/98,(EK) Nr. 437/2003 un (EK) Nr. 1177/2003,

enerģētikas jomā: Regulu (EK) Nr. 1407/2002,

vides jomā: Regulas (EK) Nr. 761/2001 un (EK) Nr. 2037/2000,

sadarbības tieslietu un iekšlietu jomā: Regulas (EK) Nr. 1346/2000, (EK) Nr. 44/2001, (EK) Nr. 1683/95 un (EK) Nr. 539/2001,

muitas savienības jomā: Regulu (EEK) Nr. 2913/92,

ārējo attiecību jomā: Regulas (EEK) Nr. 3030/93, (EK) Nr. 517/94, (EK) Nr. 152/2002, (EK) Nr. 2368/2002 un (EK) Nr. 1236/2005,

kopējas ārpolitikas un drošības politikas jomā: Regulas (EK) Nr. 2488/2000, (EK) Nr. 2580/2001, (EK) Nr. 881/2002, (EK) Nr. 1210/2003, (EK) Nr. 131/2004, (EK) Nr. 234/2004, (EK) Nr. 314/2004, (EK) Nr. 872/2004, (EK) Nr. 1763/2004, (EK) Nr. 174/2005, (EK) Nr. 560/2005, (EK) Nr. 889/2005, (EK) Nr. 1183/2005, (EK) Nr. 1184/2005, (EK) Nr. 1859/2005, (EK) Nr. 305/2006, (EK) Nr. 765/2006 un (EK) Nr. 817/2006,

iestāžu jomā: Regula (EEK) Nr. 1/58.

2.   Šādus lēmumus groza, kā noteikts šajā pielikumā:

personu pārvietošanās brīvības jomā: Eiropas Kopienu Migrējošo darba ņēmēju sociālā nodrošinājuma administratīvās komisijas 1982. gada 7. jūlija Lēmumu Nr. 117, 1987. gada 1. jūlija Lēmumu Nr. 136, 1992. gada 26. jūnija Lēmumu Nr. 150 un 2003. gada 29. oktobra Lēmumu Nr. 192,

lauksaimniecības jomā (tostarp tiesību akti veterinārijas un fitosanitārijas jomā): Lēmumus 79/542/EEK, 82/735/EEK, 90/424/EEK, 2003/17/EK un 2005/834/EK,

transporta politikas jomā: Lēmumu Nr. 1692/96/EK,

enerģētikas jomā: Lēmumu 77/270/Euratom un Euratom Apgādes aģentūras statūtus,

vides jomā: Lēmumu 97/602/EK un 2002/813/EK,

sadarbības tieslietu un iekšlietu jomā: Izpildu komitejas 1999. gada 28. aprīļa lēmumu par Kopīgās konsulārās instrukcijas galīgo redakciju un Izpildu komitejas 1994. gada 22. decembra lēmumu par 75. pantā paredzēto sertifikātu narkotisko un psihotropo vielu pārvadāšanai.

2. pants

Šī regula stājas spēkā, ja stājas spēkā Bulgārijas un Rumānijas Pievienošanās līgums, un ar tā spēkā stāšanās dienu.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2006. gada 20. novembrī

Padomes vārdā

Priekšsēdētājs

J. KORKEAOJA


(1)  OV L 157, 21.6.2005., 11. lpp.

(2)  OV L 304, 21.11.2003., 1. lpp.

(3)  OV L 40, 17.2.1993., 1. lpp.

(4)  OV L 149, 5.7.1971., 2. lpp.

(5)  OV L 74, 27.3.1972., 1. lpp.

(6)  OV L 294, 10.11.2001., 1. lpp.

(7)  OV L 83, 27.3.1999., 1. lpp.

(8)  OV 109, 23.6.1965., 1859. lpp.

(9)  OV L 200, 8.8.1977., 1. lpp.

(10)  OV L 198, 22.7.1991., 1. lpp.

(11)  OV L 214, 30.7.1992., 1. lpp.

(12)  OV L 179, 14.7.1999., 1. lpp.

(13)  OV L 204, 11.8.2000., 1. lpp.

(14)  OV L 147, 31.5.2001., 1. lpp.

(15)  OV L 325, 12.12.2003., 1. lpp.

(16)  OV L 5, 9.1.2004., 8. lpp.

(17)  OV L 139, 30.4.2004., 55. lpp.

(18)  OV L 139, 30.4.2004., 206. lpp.

(19)  OV L 165, 30.4.2004., 1. lpp.

(20)  OV L 93, 31.3.2006., 12. lpp.

(21)  OV L 130, 15.6.1970., 4. lpp.

(22)  OV L 370, 31.12.1985., 8. lpp.

(23)  OV L 95, 9.4.1992., 1. lpp.

(24)  OV L 74, 20.3.1992., 1. lpp.

(25)  OV L 156, 28.6.1969., 8. lpp.

(26)  OV L 240, 24.8.1992., 8. lpp.

(27)  OV L 264, 15.10.2003., 1. lpp.

(28)  OV L 282, 1.11.1975., 100. lpp.

(29)  OV L 54, 5.3.1979., 124. lpp.

(30)  OV L 88, 3.4.1990., 1. lpp.

(31)  OV L 98, 24.4.1993., 1. lpp.

(32)  OV L 163, 6.6.1998., 1. lpp.

(33)  OV L 66, 11.3.2003., 1. lpp.

(34)  OV L 165, 3.7.2003., 1. lpp.

(35)  OV L 205, 2.8.2002., 1. lpp.

(36)  OV L 114, 24.4.2001., 1. lpp.

(37)  OV L 244, 29.9.2000., 1. lpp.

(38)  OV L 160, 30.6.2000., 1. lpp.

(39)  OV L 12, 16.1.2001., 1. lpp.

(40)  OV L 164, 14.7.1995., 1. lpp.

(41)  OV L 81, 21.3.2001., 1. lpp.

(42)  OV L 302, 19.10.1992., 1. lpp.

(43)  OV L 275, 8.11.1993., 1. lpp.

(44)  OV L 67, 10.3.1994., 1. lpp.

(45)  OV L 25, 29.1.2002., 1. lpp.

(46)  OV L 358, 31.12.2002., 28. lpp.

(47)  OV L 200, 30.7.2005., 1. lpp.

(48)  OV L 287, 14.11.2000., 19. lpp.

(49)  OV L 344, 28.12.2001., 70. lpp.

(50)  OV L 139, 29.5.2002., 9. lpp.

(51)  OV L 169, 8.7.2003., 6. lpp.

(52)  OV L 21, 28.1.2004., 1. lpp.

(53)  OV L 40, 12.2.2004., 1. lpp.

(54)  OV L 55, 24.2.2004., 1. lpp.

(55)  OV L 162, 30.4.2004., 32. lpp.

(56)  OV L 315, 14.10.2004., 14. lpp.

(57)  OV L 29, 2.2.2005., 5. lpp.

(58)  OV L 95, 14.4.2005., 1. lpp.

(59)  OV L 152, 15.6.2005., 1. lpp.

(60)  OV L 193, 23.7.2005., 1. lpp.

(61)  OV L 193, 23.7.2005., 9. lpp.

(62)  OV L 299, 16.11.2005., 23. lpp.

(63)  OV L 51, 22.2.2006., 1. lpp.

(64)  OV L 134, 20.5.2006., 1. lpp.

(65)  OV L 148, 2.6.2006., 1. lpp.

(66)  OV 17, 6.10.1958., 385. lpp.

(67)  OV L 238, 7.9.1983., 3. lpp.

(68)  OV L 64, 9.3.1988., 7. lpp.

(69)  OV L 229, 25.8.1993., 5. lpp.

(70)  OV L 104, 8.4.2004., 114. lpp.

(71)  OV L 146, 14.6.1979., 15. lpp.

(72)  OV L 311, 8.11.1982., 16. lpp.

(73)  OV L 224, 18.8.1990., 1. lpp.

(74)  OV L 8, 14.1.2003., 10. lpp.

(75)  OV L 312, 29.11.2005., 51. lpp.

(76)  OV L 228, 9.9.1996., 1. lpp.

(77)  OV L 88, 6.4.1977., 9. lpp.

(78)  OV 27, 6.12.1958., 534. lpp.),

(79)  OV L 242, 4.9.1997., 64. lpp.

(80)  OV L 280, 18.10.2002., 62. lpp.

(81)  OV L 239, 22.9.2000., 317. lpp.

(82)  OV L 239, 22.9.2000., 463. lpp.


PIELIKUMS

SATURS

1.

BRĪVA PREČU APRITE

A.

MĒSLOJUMI

B.

HORIZONTĀLIE UN PROCEDŪRAS PASĀKUMI

2.

PERSONU PĀRVIETOŠANĀS BRĪVĪBA

SOCIĀLAIS NODROŠINĀJUMS

3.

UZŅĒMĒJDARBĪBAS TIESĪBAS

4.

KONKURENCES POLITIKA

5.

LAUKSAIMNIECĪBA

A.

TIESĪBU AKTI LAUKSAIMNIECĪBAS JOMĀ

B.

TIESĪBU AKTI VETERINĀRIJAS UN FITOSANITĀRIJAS JOMĀ

I.

TIESĪBU AKTI VETERINĀRIJAS JOMĀ

II.

TIESĪBU AKTI FITOSANITĀRIJAS JOMĀ

6.

TRANSPORTA POLITIKA

A.

IEKŠZEMES TRANSPORTS

B.

AUTOTRANSPORTS

C.

DZELZCEĻA TRANSPORTS

D.

EIROPAS TRANSPORTA TĪKLS

E.

GAISA TRANSPORTS

7.

NODOKĻU POLITIKA

8.

STATISTIKA

9.

ENERĢĒTIKA

10.

VIDE

A.

DABAS AIZSARDZĪBA

B.

RŪPNIECISKĀ PIESĀRŅOJUMA KONTROLE UN RISKA PĀRVALDĪBA

C.

ĶIMIKĀLIJAS

11.

SADARBĪBA TIESLIETU UN IEKŠLIETU JOMĀ

A.

TIESISKĀ SADARBĪBA CIVILLIETĀS UN KOMERCLIETĀS

B.

VĪZU POLITIKA

C.

DAŽĀDI

12.

MUITAS SAVIENĪBA

TEHNISKIE PIELĀGOJUMI MUITAS KODEKSĀ

13.

ĀRĒJĀS ATTIECĪBAS

14.

KOPĒJĀ ĀRPOLITIKA UN DROŠĪBAS POLITIKA

15.

IESTĀDES

1.   BRĪVA PREČU APRITE

A.   MĒSLOJUMI

32003 R 2003: Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 2003/2003 (2003. gada 13. oktobris) par mēslošanas līdzekļiem (OV L 304, 21.11.2003., 1. lpp.), ko groza:

32004 R 0885: Padomes 26.4.2004. Regula (EK) Nr. 885/2004 (OV L 168, 1.5.2004., 1. lpp.),

32004 R 2076: Komisijas 3.12.2004. Regula (EK) Nr. 2076/2004 (OV L 359, 4.12.2004., 25. lpp.).

a)

Regulas I pielikuma A.2. daļas 1. sadaļas 6. ailes pirmajā daļā tekstu iekavās pēc vārda “Slovākija” papildina ar šādu tekstu:

“Bulgārija, Rumānija”;

b)

Regulas I pielikuma B.1., B.2. un B.4. daļas 5. ailes 3. punkta otrās daļas pirmajā ievilkumā tekstu iekavās aiz vārda “Slovākija” papildina ar šādu tekstu:

“Bulgārija, Rumānija”;

B.   HORIZONTĀLIE UN PROCEDŪRAS PASĀKUMI

31993 R 0339: Padomes Regula (EEK) Nr. 339/93 (1993. gada 8. februāris) par tādu produktu pārbaudēm attiecībā uz atbilstību produktu drošības noteikumiem, kurus importē no trešām valstīm (OV L 40, 17.2.1993., 1. lpp.), ko groza:

11994 N: Akts par pievienošanās nosacījumiem un Līgumu pielāgojumiem — Austrijas Republikas, Somijas Republikas un Zviedrijas Karalistes pievienošanās (OV C 241, 29.8.1994., 21. lpp.),

12003 T: Akts par pievienošanās nosacījumiem un Līgumu pielāgojumiem — Čehijas Republikas, Igaunijas Republikas, Kipras Republikas, Latvijas Republikas, Lietuvas Republikas, Ungārijas Republikas, Maltas Republikas, Polijas Republikas, Slovēnijas Republikas un Slovākijas Republikas pievienošanās (OV L 236, 23.9.2003., 33. lpp.),

32003 R 0806: Padomes 14.4.2003. Regula (EK) Nr. 806/2003 (OV L 122, 16.5.2003., 1. lpp.).

a)

Regulas 6. panta 1. punktu papildina ar šādu tekstu:

“—

Опасен продукт — допускане за свободно обращение не е разрешено — Регламент (ЕИО) № 339/93

Produs periculos — import neautorizat — Regulamentul (CEE) nr. 339/93”;

b)

Regulas 6. panta 2. punktu papildina ar šādu tekstu:

“—

Продукт несъответстващ на изискванията — допускане за свободно обращение не е разрешено — Регламент (ЕИО) № 339/93

Produs neconform — import neautorizat — Regulamentul (CEE) nr. 339/93”

2.   PERSONU PĀRVIETOŠANĀS BRĪVĪBA

SOCIĀLAIS NODROŠINĀJUMS

1.

31971 R 1408: Padomes Regula (EEK) Nr. 1408/71 (1971. gada 14. jūnijs) par sociālā nodrošinājuma shēmu piemērošanu darbiniekiem, pašnodarbinātām personām un viņu ģimenes locekļiem, kas pārvietojas Kopienā (OV L 149, 5.7.1971., 2. lpp.), kuru groza un atjaunina:

31997 R 0118: Padomes 2.12.1996. Regula (EK) Nr. 118/97 (OV L 28, 30.1.1997., 1. lpp.), un ko turpmāk groza:

31997 R 1290: Padomes 27.6.1997. Regula (EK) Nr. 1290/97 (OV L 176, 4.7.1997., 1. lpp.),

31998 R 1223: Padomes 4.6.1998. Regula (EK) Nr. 1223/98 (OV L 168, 13.6.1998., 1. lpp.),

31998 R 1606: Padomes 29.6.1998. Regula (EK) Nr. 1606/98 (OV L 209, 25.7.1998., 1. lpp.),

31999 R 0307: Padomes 8.2.1999. Regula (EK) Nr. 307/1999 (OV L 38, 12.2.1999., 1. lpp.),

31999 R 1399: Padomes 29.4.1999. Regula (EK) Nr. 1399/1999 (OV L 164, 30.6.1999., 1. lpp.),

32001 R 1386: Eiropas Parlamenta un Padomes 5.6.2001. Regula (EK) Nr. 1386/2001 (OV L 187, 10.7.2001., 1. lpp.),

12003 T: Akts par pievienošanās nosacījumiem un Līgumu pielāgojumiem — Čehijas Republikas, Igaunijas Republikas, Kipras Republikas, Latvijas Republikas, Lietuvas Republikas, Ungārijas Republikas, Maltas Republikas, Polijas Republikas, Slovēnijas Republikas un Slovākijas Republikas pievienošanās (OV L 236, 23.9.2003., 33. lpp).

32004 R 0631: Eiropas Parlamenta un Padomes 31.3.2004. Regula (EK) Nr. 631/2004 (OV L 100, 6.4.2004., 1. lpp.),

32005 R 0647: Eiropas Parlamenta un Padomes 13.4.2005. Regula (EK) Nr. 647/2005 (OV L 117, 4.5.2005., 1. lpp.),

32006 R 0629: Eiropas Parlamenta un Padomes 5.4.2006. Regula (EK) Nr. 629/2006 (OV L 114, 27.4.2006., 1. lpp.).

un ko atceļ no Īstenošanas regulas spēkā stāšanās dienas:

32004 R 0883: Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 883/2004 (2004. gada 29. aprīlis) par sociālā nodrošinājuma sistēmu koordinēšanu (OV L 166, 30.4.2004., 1. lpp.),

a)

Regulas 82. panta B. punkta 1. apakšpunktā skaitli “150” aizstāj ar skaitli “162”;

b)

Regulas I pielikuma I daļu “Darba ņēmēji un/ vai pašnodarbinātas personas (Regulas 1. panta a) punkta ii) un iii) apakšpunkts)” groza šādi:

i)

pēc iedaļas “A. BEĻĢIJA” vārda “Neattiecas.” iekļauj šādu tekstu:

“B.   BULGĀRIJA

Ikvienu personu, kas strādā bez darba līguma Sociālā nodrošinājuma kodeksa 4. panta 3. punkta 5. un 6. apakšpunkta nozīmē, uzskata par pašnodarbinātu personu Regulas 1. panta a) apakšpunkta (ii) daļas nozīmē.”;

ii)

iedaļas “B. ČEHIJAS REPUBLIKA”, “C. DĀNIJA”, “D. VĀCIJA”, “E. IGAUNIJA”, “F. GRIEĶIJA”, “G. SPĀNIJA”, “H. FRANCIJA”, “I. ĪRIJA”, “J.ITĀLIJA”, “K. KIPRA”, “L. LATVIJA”, “M. LIETUVA”, “N. LUKSEMBURGA”, “O. UNGĀRIJA”, “P. MALTA”, “Q. NĪDERLANDE”, “R. AUSTRIJA”, “S. POLIJA”, “T. PORTUGĀLE”, “U. SLOVĒNIJA”, “V. SLOVĀKIJA”, “W. SOMIJA”, “X. ZVIEDRIJA”, “Y. APVIENOTĀ KARALISTE” attiecīgi pārgrupē, un tādējādi to nosaukumi ir “C. ČEHIJAS REPUBLIKA”, “D. DĀNIJA”, “E. VĀCIJA”, “F. IGAUNIJA”, “G. GRIEĶIJA”, “H. SPĀNIJA”, “I. FRANCIJA”, “J. ĪRIJA”, “K. ITĀLIJA”, “L. KIPRA”, “M. LATVIJA”, “N. LIETUVA”, “O. LUKSEMBURGA”, “P. UNGĀRIJA”, “Q. MALTA”, “R. NĪDERLANDE”, “S. AUSTRIJA”, “T. POLIJA”, “U. PORTUGĀLE”, “W. SLOVĒNIJA”, “X. SLOVĀKIJA”, “Y. SOMIJA”, “Z. ZVIEDRIJA”, “AA. APVIENOTĀ KARALISTE”;

iii)

pēc iedaļas “U. PORTUGĀLE” vārda “Neattiecas.” iekļauj šādu tekstu:

“V.   RUMĀNIJA

Neattiecas.”;

c)

Regulas I pielikuma II daļu “Ģimenes locekļi” (Regulas 1. panta f) punkta otrais teikums) groza šādi:

i)

pēc iedaļas “A. BEĻĢIJA” vārda “Neattiecas.” iekļauj šādu tekstu:

“B.   BULGĀRIJA

Neattiecas.”;

ii)

iedaļas “B. ČEHIJAS REPUBLIKA”, “C. DĀNIJA”, “D. VĀCIJA”, “E. IGAUNIJA”, “F. GRIEĶIJA”, “G. SPĀNIJA”, “H. FRANCIJA”, “I. ĪRIJA”, “J.ITĀLIJA”, “K. KIPRA”, “L. LATVIJA”, “M. LIETUVA”, “N. LUKSEMBURGA”, “O. UNGĀRIJA”, “P. MALTA”, “Q. NĪDERLANDE”, “R. AUSTRIJA”, “S. POLIJA”, “T. PORTUGĀLE”, “U. SLOVĒNIJA”, “V. SLOVĀKIJA”, “W. SOMIJA”, “X. ZVIEDRIJA”, “Y. APVIENOTĀ KARALISTE” attiecīgi pārgrupē, un tādējādi to nosaukumi ir “C. ČEHIJAS REPUBLIKA”, “D. DĀNIJA”, “E. VĀCIJA”, “F. IGAUNIJA”, “G. GRIEĶIJA”, “H. SPĀNIJA”, “I. FRANCIJA”, “J. ĪRIJA”, “K. ITĀLIJA”, “L. KIPRA”, “M. LATVIJA”, “N. LIETUVA”, “O. LUKSEMBURGA”, “P. UNGĀRIJA”, “Q. MALTA”, “R. NĪDERLANDE”, “S. AUSTRIJA”, “T. POLIJA”, “U. PORTUGĀLE”, “W. SLOVĒNIJA”, “X. SLOVĀKIJA”, “Y. SOMIJA”, “Z. ZVIEDRIJA”, “AA. APVIENOTĀ KARALISTE”;

iii)

pēc iedaļas “U. PORTUGĀLE” vārda “Neattiecas.” iekļauj šādu tekstu:

“V.   RUMĀNIJA

Lai atbilstīgi Regulas III sadaļas 1. nodaļai konstatētu tiesības uz pabalstiem natūrā, vārdkopa “ģimenes loceklis” nozīmē laulāto, apgādībā esošu vecāku, bērnu līdz 18 gadu vecumam (vai līdz 26 gadu vecumam un apgādībā esošu).”;

d)

Regulas II pielikuma I daļu “Tādas speciālās shēmas pašnodarbinātām personām, uz kurām saskaņā ar 1. panta j) punkta ceturto daļu Regula neattiecas” groza šādi:

i)

pēc iedaļas “A. BEĻĢIJA” vārda “Neattiecas.” iekļauj šādu tekstu:

“B.   BULGĀRIJA

Neattiecas.”;

ii)

iedaļas “B. ČEHIJAS REPUBLIKA”, “C. DĀNIJA”, “D. VĀCIJA”, “E. IGAUNIJA”, “F. GRIEĶIJA”, “G. SPĀNIJA”, “H. FRANCIJA”, “I. ĪRIJA”, “J.ITĀLIJA”, “K. KIPRA”, “L. LATVIJA”, “M. LIETUVA”, “N. LUKSEMBURGA”, “O. UNGĀRIJA”, “P. MALTA”, “Q. NĪDERLANDE”, “R. AUSTRIJA”, “S. POLIJA”, “T. PORTUGĀLE”, “U. SLOVĒNIJA”, “V. SLOVĀKIJA”, “W. SOMIJA”, “X. ZVIEDRIJA”, “Y. APVIENOTĀ KARALISTE” attiecīgi pārgrupē, un tādējādi to nosaukumi ir “C. ČEHIJAS REPUBLIKA”, “D. DĀNIJA”, “E. VĀCIJA”, “F. IGAUNIJA”, “G. GRIEĶIJA”, “H. SPĀNIJA”, “I. FRANCIJA”, “J. ĪRIJA”, “K. ITĀLIJA”, “L. KIPRA”, “M. LATVIJA”, “N. LIETUVA”, “O. LUKSEMBURGA”, “P. UNGĀRIJA”, “Q. MALTA”, “R. NĪDERLANDE”, “S. AUSTRIJA”, “T. POLIJA”, “U. PORTUGĀLE”, “W. SLOVĒNIJA”, “X. SLOVĀKIJA”, “Y. SOMIJA”, “Z. ZVIEDRIJA”, “AA. APVIENOTĀ KARALISTE”;

iii)

pēc iedaļas “U. PORTUGĀLE” vārda “Neattiecas.” iekļauj šādu tekstu:

“V.   RUMĀNIJA

Neattiecas.”;

e)

Regulas II pielikuma II daļu “Speciālie bērna piedzimšanas vai adopcijas pabalsti, uz kuriem saskaņā ar 1. panta (u) punkta (i) apakšpunktu neattiecas Regula” groza šādi:

i)

pēc pēdējā teksta iedaļā “A. BEĻĢIJA” iekļauj šādu tekstu:

“B.   BULGĀRIJA

Vienreizējais maternitātes pabalsts (Likums par ģimenes pabalstu bērniem).”;

ii)

iedaļas “B. ČEHIJAS REPUBLIKA”, “C. DĀNIJA”, “D. VĀCIJA”, “E. IGAUNIJA”, “F. GRIEĶIJA”, “G. SPĀNIJA”, “H. FRANCIJA”, “I. ĪRIJA”, “J.ITĀLIJA”, “K. KIPRA”, “L. LATVIJA”, “M. LIETUVA”, “N. LUKSEMBURGA”, “O. UNGĀRIJA”, “P. MALTA”, “Q. NĪDERLANDE”, “R. AUSTRIJA”, “S. POLIJA”, “T. PORTUGĀLE”, “U. SLOVĒNIJA”, “V. SLOVĀKIJA”, “W. SOMIJA”, “X. ZVIEDRIJA”, “Y. APVIENOTĀ KARALISTE” attiecīgi pārgrupē, un tādējādi to nosaukumi ir “C. ČEHIJAS REPUBLIKA”, “D. DĀNIJA”, “E. VĀCIJA”, “F. IGAUNIJA”, “G. GRIEĶIJA”, “H. SPĀNIJA”, “I. FRANCIJA”, “J. ĪRIJA”, “K. ITĀLIJA”, “L. KIPRA”, “M. LATVIJA”, “N. LIETUVA”, “O. LUKSEMBURGA”, “P. UNGĀRIJA”, “Q. MALTA”, “R. NĪDERLANDE”, “S. AUSTRIJA”, “T. POLIJA”, “U. PORTUGĀLE”, “W. SLOVĒNIJA”, “X. SLOVĀKIJA”, “Y. SOMIJA”, “Z. ZVIEDRIJA”, “AA. APVIENOTĀ KARALISTE”;

iii)

pēc iedaļas “U. PORTUGĀLE” vārda “Nav.” iekļauj šādu tekstu:

“V.   RUMĀNIJA

Bērna piedzimšanas pabalsts.”;

f)

Regulas II pielikuma III daļu “Speciālie no iemaksām neatkarīgie pabalsti 4. panta 2.b punkta nozīmē, uz kuriem neattiecas šī Regula” groza šādi:

i)

pēc iedaļas “A. BEĻĢIJA” vārda “Nav.” iekļauj šādu tekstu:

“B.   BULGĀRIJA

Nav.”;

ii)

iedaļas “B. ČEHIJAS REPUBLIKA”, “C. DĀNIJA”, “D. VĀCIJA”, “E. IGAUNIJA”, “F. GRIEĶIJA”, “G. SPĀNIJA”, “H. FRANCIJA”, “I. ĪRIJA”, “J.ITĀLIJA”, “K. KIPRA”, “L. LATVIJA”, “M. LIETUVA”, “N. LUKSEMBURGA”, “O. UNGĀRIJA”, “P. MALTA”, “Q. NĪDERLANDE”, “R. AUSTRIJA”, “S. POLIJA”, “T. PORTUGĀLE”, “U. SLOVĒNIJA”, “V. SLOVĀKIJA”, “W. SOMIJA”, “X. ZVIEDRIJA”, “Y. APVIENOTĀ KARALISTE” attiecīgi pārgrupē, un tādējādi to nosaukumi ir “C. ČEHIJAS REPUBLIKA”, “D. DĀNIJA”, “E. VĀCIJA”, “F. IGAUNIJA”, “G. GRIEĶIJA”, “H. SPĀNIJA”, “I. FRANCIJA”, “J. ĪRIJA”, “K. ITĀLIJA”, “L. KIPRA”, “M. LATVIJA”, “N. LIETUVA”, “O. LUKSEMBURGA”, “P. UNGĀRIJA”, “Q. MALTA”, “R. NĪDERLANDE”, “S. AUSTRIJA”, “T. POLIJA”, “U. PORTUGĀLE”, “W. SLOVĒNIJA”, “X. SLOVĀKIJA”, “Y. SOMIJA”, “Z. ZVIEDRIJA”, “AA. APVIENOTĀ KARALISTE”;

iii)

pēc iedaļas “U. PORTUGĀLE” vārda “Nav.” iekļauj šādu tekstu:

“V.   RUMĀNIJA

Nav.”;

g)

Regulas II.a pielikumu “Speciālie no iemaksām neatkarīgie pabalsti (Regulas 10.a pants)” groza šādi:

i)

pēc pēdējā teksta iedaļā “A. BEĻĢIJA” iekļauj šādu tekstu:

“B.   BULGĀRIJA

Sociālā vecuma pensija (Sociālā nodrošinājuma kodeksa 89. pants).”;

ii)

iedaļas “B. ČEHIJAS REPUBLIKA”, “C. DĀNIJA”, “D. VĀCIJA”, “E. IGAUNIJA”, “F. GRIEĶIJA”, “G. SPĀNIJA”, “H. FRANCIJA”, “I. ĪRIJA”, “J.ITĀLIJA”, “K. KIPRA”, “L. LATVIJA”, “M. LIETUVA”, “N. LUKSEMBURGA”, “O. UNGĀRIJA”, “P. MALTA”, “Q. NĪDERLANDE”, “R. AUSTRIJA”, “S. POLIJA”, “T. PORTUGĀLE”, “U. SLOVĒNIJA”, “V. SLOVĀKIJA”, “W. SOMIJA”, “X. ZVIEDRIJA”, “Y. APVIENOTĀ KARALISTE” attiecīgi pārgrupē, un tādējādi to nosaukumi ir “C. ČEHIJAS REPUBLIKA”, “D. DĀNIJA”, “E. VĀCIJA”, “F. IGAUNIJA”, “G. GRIEĶIJA”, “H. SPĀNIJA”, “I. FRANCIJA”, “J. ĪRIJA”, “K. ITĀLIJA”, “L. KIPRA”, “M. LATVIJA”, “N. LIETUVA”, “O. LUKSEMBURGA”, “P. UNGĀRIJA”, “Q. MALTA”, “R. NĪDERLANDE”, “S. AUSTRIJA”, “T. POLIJA”, “U. PORTUGĀLE”, “W. SLOVĒNIJA”, “X. SLOVĀKIJA”, “Y. SOMIJA”, “Z. ZVIEDRIJA”, “AA. APVIENOTĀ KARALISTE”;

iii)

pēc pēdējā teksta iedaļā “U. PORTUGĀLE” iekļauj šādu tekstu:

“V.   RUMĀNIJA

Ikmēneša invaliditātes pabalsts (Ārkārtas rīkojums Nr. 102/1999 par īpašu invalīdu aizsardzību un nodarbinātību, apstiprināts ar likumu Nr. 519/2002).”;

h)

Regulas III pielikuma A daļu “Sociālā nodrošinājuma konvenciju noteikumi, ko turpina piemērot neatkarīgi no Regulas 6. panta (Regulas 7. panta 2. punkta c) apakšpunkts)” groza šādi:

i)

pēc iedaļas “1. BEĻĢIJA — VĀCIJA” iekļauj šādu tekstu:

“2.   BULGĀRIJA — VĀCIJA

a)

1997. gada 17. decembra Sociālā nodrošinājuma konvencijas 28. panta 1. punkta b) apakšpunkts.

b)

Minētās konvencijas Nobeiguma protokola 10. punkts.

3.   BULGĀRIJA — AUSTRIJA

2005. gada 14. aprīļa Sociālā nodrošinājuma konvencijas 38. panta 3. punkts.

4.   BULGĀRIJA — SLOVĒNIJA

1957. gada 18. decembra Sociālā nodrošinājuma konvencijas 32. panta 2. punkts.”.

ii)

iedaļas “ČEHIJAS REPUBLIKA — VĀCIJA” numuru maina no “2” uz “5” un turpmāko iedaļu numurus maina šādi:

“6.

ČEHIJAS REPUBLIKA — KIPRA”

“7.

ČEHIJAS REPUBLIKA — LUKSEMBURGA”

“8.

ČEHIJAS REPUBLIKA — AUSTRIJA”

“9.

ČEHIJAS REPUBLIKA — SLOVĀKIJA”

“10.

DĀNIJA — SOMIJA”

“11.

DĀNIJA — ZVIEDRIJA”

“12.

VĀCIJA — GRIEĶIJA”

“13.

VĀCIJA — SPĀNIJA”

“14.

VĀCIJA — FRANCIJA”

“15.

VĀCIJA — LUKSEMBURGA”

“16.

VĀCIJA — UNGĀRIJA”

“17.

VĀCIJA — NĪDERLANDE”

“18.

VĀCIJA — AUSTRIJA”

“19.

VĀCIJA — POLIJA”

iii)

pēc iedaļas “19. VĀCIJA — POLIJA” iekļauj šādu tekstu:

“20.   VĀCIJA — RUMĀNIJA

a)

2005. gada 8. aprīļa Sociālā nodrošinājuma konvencijas 28. panta 1. punkta b) apakšpunkts.

b)

Minētās konvencijas Nobeiguma protokola 13. punkts.”;

iv)

iedaļas “VĀCIJA — SLOVĒNIJA” numuru maina no “17” uz “21” un turpmāko iedaļu numurus maina šādi:

“22.

VĀCIJA — SLOVĀKIJA”

“23.

VĀCIJA — APVIENOTĀ KARALISTE”

“24.

SPĀNIJA — PORTUGĀLE”

“25.

ĪRIJA — APVIENOTĀ KARALISTE”

“26.

ITĀLIJA — SLOVĒNIJA”

“27.

LUKSEMBURGA — SLOVĀKIJA”

“28.

UNGĀRIJA — AUSTRIJA”

“29.

UNGĀRIJA — SLOVĒNIJA”

“30.

NĪDERLANDE — PORTUGĀLE”

“31.

AUSTRIJA — POLIJA”

“32.

AUSTRIJA — SLOVĒNIJA”

“33.

AUSTRIJA — SLOVĀKIJA”

“34.

POLIJA — APVIENOTĀ KARALISTE”

“35.

SOMIJA — ZVIEDRIJA”

i)

Regulas III pielikuma B daļu “Konvenciju noteikumi, kas neattiecas uz visām personām, uz ko attiecas regula” groza šādi:

i)

pirms iedaļas “1. ČEHIJAS REPUBLIKA — KIPRA” vārdiem “Konvencijas nav.” iekļauj šādu tekstu:

“1.   BULGĀRIJA — AUSTRIJA

2005. gada 14. aprīļa Sociālā nodrošinājuma konvencijas 38. panta 3. punkts.”;

ii)

iedaļas “ČEHIJAS REPUBLIKA — KIPRA” numuru maina no “1” uz “2” un turpmāko iedaļu numurus maina šādi:

“3.

ČEHIJAS REPUBLIKA — AUSTRIJA”

“4.

VĀCIJA — UNGĀRIJA”

“5.

VĀCIJA — SLOVĒNIJA”

“6.

ITĀLIJA — SLOVĒNIJA”

“7.

UNGĀRIJA — AUSTRIJA”

“8.

UNGĀRIJA — SLOVĒNIJA”

“9.

AUSTRIJA — POLIJA”

“10.

AUSTRIJA — SLOVĒNIJA”

“11.

AUSTRIJA — SLOVĀKIJA”

j)

Regulas IV pielikuma A daļu “Regulas 37. panta 1. punktā minēti tiesību akti, saskaņā ar kuriem invaliditātes pabalstu apmērs nav atkarīgs no apdrošināšanas perioda ilguma” groza šādi:

i)

pēc pēdējā teksta iedaļā “A. BEĻĢIJA” iekļauj šādu tekstu:

“B.   BULGĀRIJA

Nav.”;

ii)

iedaļas “B. ČEHIJAS REPUBLIKA”, “C. DĀNIJA”, “D. VĀCIJA”, “E. IGAUNIJA”, “F. GRIEĶIJA”, “G. SPĀNIJA”, “H. FRANCIJA”, “I. ĪRIJA”, “J.ITĀLIJA”, “K. KIPRA”, “L. LATVIJA”, “M. LIETUVA”, “N. LUKSEMBURGA”, “O. UNGĀRIJA”, “P. MALTA”, “Q. NĪDERLANDE”, “R. AUSTRIJA”, “S. POLIJA”, “T. PORTUGĀLE”, “U. SLOVĒNIJA”, “V. SLOVĀKIJA”, “W. SOMIJA”, “X. ZVIEDRIJA”, “Y. APVIENOTĀ KARALISTE” attiecīgi pārgrupē, un tādējādi to nosaukumi ir “C. ČEHIJAS REPUBLIKA”, “D. DĀNIJA”, “E. VĀCIJA”, “F. IGAUNIJA”, “G. GRIEĶIJA”, “H. SPĀNIJA”, “I. FRANCIJA”, “J. ĪRIJA”, “K. ITĀLIJA”, “L. KIPRA”, “M. LATVIJA”, “N. LIETUVA”, “O. LUKSEMBURGA”, “P. UNGĀRIJA”, “Q. MALTA”, “R. NĪDERLANDE”, “S. AUSTRIJA”, “T. POLIJA”, “U. PORTUGĀLE”, “W. SLOVĒNIJA”, “X. SLOVĀKIJA”, “Y. SOMIJA”, “Z. ZVIEDRIJA”, “AA. APVIENOTĀ KARALISTE”;

iii)

pēc iedaļas “U. PORTUGĀLE” vārda “Nav.” iekļauj šādu tekstu:

“V.   RUMĀNIJA

Nav.”;

k)

Regulas IV pielikuma B daļu “Speciālas shēmas pašnodarbinātām personām, kā tās definētas Regulas 1408/71 38. panta 3. punktā un 45. panta 3. punktā” groza šādi:

i)

pēc iedaļas “A. BEĻĢIJA” vārda “Nav.” iekļauj šādu tekstu:

“B.   BULGĀRIJA

Nav.”;

ii)

iedaļas “B. ČEHIJAS REPUBLIKA”, “C. DĀNIJA”, “D. VĀCIJA”, “E. IGAUNIJA”, “F. GRIEĶIJA”, “G. SPĀNIJA”, “H. FRANCIJA”, “I. ĪRIJA”, “J.ITĀLIJA”, “K. KIPRA”, “L. LATVIJA”, “M. LIETUVA”, “N. LUKSEMBURGA”, “O. UNGĀRIJA”, “P. MALTA”, “Q. NĪDERLANDE”, “R. AUSTRIJA”, “S. POLIJA”, “T. PORTUGĀLE”, “U. SLOVĒNIJA”, “V. SLOVĀKIJA”, “W. SOMIJA”, “X. ZVIEDRIJA”, “Y. APVIENOTĀ KARALISTE” attiecīgi pārgrupē, un tādējādi to nosaukumi ir “C. ČEHIJAS REPUBLIKA”, “D. DĀNIJA”, “E. VĀCIJA”, “F. IGAUNIJA”, “G. GRIEĶIJA”, “H. SPĀNIJA”, “I. FRANCIJA”, “J. ĪRIJA”, “K. ITĀLIJA”, “L. KIPRA”, “M. LATVIJA”, “N. LIETUVA”, “O. LUKSEMBURGA”, “P. UNGĀRIJA”, “Q. MALTA”, “R. NĪDERLANDE”, “S. AUSTRIJA”, “T. POLIJA”, “U. PORTUGĀLE”, “W. SLOVĒNIJA”, “X. SLOVĀKIJA”, “Y. SOMIJA”, “Z. ZVIEDRIJA”, “AA. APVIENOTĀ KARALISTE”;

iii)

pēc iedaļas “U. PORTUGĀLE” vārda “Nav.” iekļauj šādu tekstu:

“V.   RUMĀNIJA

Nav.”;

l)

Regulas IV pielikuma C daļu “Regulas 46. panta 1. punkta (b) apakšpunktā minētie gadījumi, kad var neveikt Regulas 46. panta 2. punktā paredzēto pabalstu aprēķinu” groza šādi:

i)

pēc iedaļas “A. BEĻĢIJA” vārda “Nav.” iekļauj šādu tekstu:

“B.   BULGĀRIJA

Visi pieprasījumi attiecībā uz apdrošināšanas laikposmu un vecuma pensijām, vispārīgas slimības izraisītas invaliditātes pensijām un ar iepriekš minētajām pensijām saistītām apgādnieka zaudējuma pensijām.”;

ii)

iedaļas “B. ČEHIJAS REPUBLIKA”, “C. DĀNIJA”, “D. VĀCIJA”, “E. IGAUNIJA”, “F. GRIEĶIJA”, “G. SPĀNIJA”, “H. FRANCIJA”, “I. ĪRIJA”, “J.ITĀLIJA”, “K. KIPRA”, “L. LATVIJA”, “M. LIETUVA”, “N. LUKSEMBURGA”, “O. UNGĀRIJA”, “P. MALTA”, “Q. NĪDERLANDE”, “R. AUSTRIJA”, “S. POLIJA”, “T. PORTUGĀLE”, “U. SLOVĒNIJA”, “V. SLOVĀKIJA”, “W. SOMIJA”, “X. ZVIEDRIJA”, “Y. APVIENOTĀ KARALISTE” attiecīgi pārgrupē, un tādējādi to nosaukumi ir “C. ČEHIJAS REPUBLIKA”, “D. DĀNIJA”, “E. VĀCIJA”, “F. IGAUNIJA”, “G. GRIEĶIJA”, “H. SPĀNIJA”, “I. FRANCIJA”, “J. ĪRIJA”, “K. ITĀLIJA”, “L. KIPRA”, “M. LATVIJA”, “N. LIETUVA”, “O. LUKSEMBURGA”, “P. UNGĀRIJA”, “Q. MALTA”, “R. NĪDERLANDE”, “S. AUSTRIJA”, “T. POLIJA”, “U. PORTUGĀLE”, “W. SLOVĒNIJA”, “X. SLOVĀKIJA”, “Y. SOMIJA”, “Z. ZVIEDRIJA”, “AA. APVIENOTĀ KARALISTE”;

iii)

pēc teksta iedaļā “U. PORTUGĀLE” iekļauj šādu tekstu:

“V.   RUMĀNIJA

Nav.”;

m)

Regulas VI pielikumu “Speciālas procedūras, lai piemērotu dažu dalībvalstu tiesību aktus” groza šādi:

i)

pēc pēdējā teksta iedaļā “A. BEĻĢIJA” iekļauj šādu tekstu:

“B.   BULGĀRIJA

Nav.”;

ii)

iedaļas “B. ČEHIJAS REPUBLIKA”, “C. DĀNIJA”, “D. VĀCIJA”, “E. IGAUNIJA”, “F. GRIEĶIJA”, “G. SPĀNIJA”, “H. FRANCIJA”, “I. ĪRIJA”, “J.ITĀLIJA”, “K. KIPRA”, “L. LATVIJA”, “M. LIETUVA”, “N. LUKSEMBURGA”, “O. UNGĀRIJA”, “P. MALTA”, “Q. NĪDERLANDE”, “R. AUSTRIJA”, “S. POLIJA”, “T. PORTUGĀLE”, “U. SLOVĒNIJA”, “V. SLOVĀKIJA”, “W. SOMIJA”, “X. ZVIEDRIJA”, “Y. APVIENOTĀ KARALISTE” attiecīgi pārgrupē, un tādējādi to nosaukumi ir “C. ČEHIJAS REPUBLIKA”, “D. DĀNIJA”, “E. VĀCIJA”, “F. IGAUNIJA”, “G. GRIEĶIJA”, “H. SPĀNIJA”, “I. FRANCIJA”, “J. ĪRIJA”, “K. ITĀLIJA”, “L. KIPRA”, “M. LATVIJA”, “N. LIETUVA”, “O. LUKSEMBURGA”, “P. UNGĀRIJA”, “Q. MALTA”, “R. NĪDERLANDE”, “S. AUSTRIJA”, “T. POLIJA”, “U. PORTUGĀLE”, “W. SLOVĒNIJA”, “X. SLOVĀKIJA”, “Y. SOMIJA”, “Z. ZVIEDRIJA”, “AA. APVIENOTĀ KARALISTE”;

iii)

pēc teksta iedaļā “U. PORTUGĀLE” iekļauj šādu tekstu:

“V.   RUMĀNIJA

Lai aprēķinātu Regulas 46. panta 2. punkta a) apakšpunktā minēto teorētisko summu, programmās, kur pensijas aprēķina, ņemot vērā pensijas punktus, kompetentā iestāde par katru apdrošināšanas gadu, kas ir pabeigts saskaņā ar jebkuras citas dalībvalsts tiesību aktiem, ņem vērā pensijas punktus, ko iegūst, dalot to punktu skaitu, kuri iegūti saskaņā ar tās piemērotajiem tiesību aktiem, ar šiem punktiem atbilstīgo gadu skaitu.”;

n)

Direktīvas VII pielikumu aizstāj ar šādu pielikumu:

“VII PIELIKUMS

GADĪJUMI, KAD UZ PERSONU VIENLAIKUS ATTIECAS DIVU DALĪBVALSTU TIESĪBU AKTI

(Regulas 14.c panta 1. punkta b) apakšpunkts)

1.

Persona ir pašnodarbināta persona Beļģijā un strādā algotu darbu kādā citā dalībvalstī.

2.

Persona ir pašnodarbināta persona Bulgārijā un strādā algotu darbu kādā citā dalībvalstī.

3.

Persona ir pašnodarbināta persona Čehijas Republikā un strādā algotu darbu kādā citā dalībvalstī.

4.

Persona, kas pastāvīgi dzīvo Dānijā, ir pašnodarbināta persona Dānijā un strādā algotu darbu kādā citā dalībvalstī.

5.

Attiecībā uz apdrošināšanas shēmu nelaimes gadījumiem lauksaimniecībā un vecuma apdrošināšanas shēmu lauksaimniekiem: persona ir lauksaimniecībā pašnodarbināta persona Vācijā un strādā algotu darbu kādā citā dalībvalstī.

6.

Persona, kas pastāvīgi dzīvo Igaunijā, ir pašnodarbināta persona Igaunijā un strādā algotu darbu kādā citā dalībvalstī.

7.

Attiecībā uz pašnodarbinātu personu pensiju apdrošināšanas shēmu: persona ir pašnodarbināta persona Grieķijā un strādā algotu darbu kādā citā dalībvalstī.

8.

Persona, kas pastāvīgi dzīvo Spānijā, ir pašnodarbināta persona Spānijā un strādā algotu darbu kādā citā dalībvalstī.

9.

Persona ir pašnodarbināta persona Francijā un strādā algotu darbu kādā citā dalībvalstī, izņemot Luksemburgu.

10.

Persona ir lauksaimniecībā pašnodarbināta persona Francijā un strādā algotu darbu Luksemburgā.

11.

Persona ir pašnodarbināta persona Itālijā un strādā algotu darbu kādā citā dalībvalstī.

12.

Persona, kas pastāvīgi dzīvo Kiprā, ir pašnodarbināta persona Kiprā un strādā algotu darbu kādā citā dalībvalstī.

13.

Persona ir pašnodarbināta persona Maltā un strādā algotu darbu kādā citā dalībvalstī.

14.

Persona ir pašnodarbināta persona Portugālē un strādā algotu darbu kādā citā dalībvalstī.

15.

Persona ir pašnodarbināta persona Rumānijā un strādā algotu darbu kādā citā dalībvalstī.

16.

Persona, kas pastāvīgi dzīvo Somijā, ir pašnodarbināta persona Somijā un strādā algotu darbu kādā citā dalībvalstī.

17.

Persona ir pašnodarbināta persona Slovākijā un strādā algotu darbu kādā citā dalībvalstī.

18.

Persona, kas pastāvīgi dzīvo Zviedrijā, ir pašnodarbināta persona Zviedrijā un strādā algotu darbu kādā citā dalībvalstī.”;

o)

Regulas VIII pielikumu “Shēmas, kas paredz vienīgi ģimenes pabalstus, vai arī papildu vai speciālos pabalstus bāreņiem (Regulas 78.a pants)” groza šādi:

i)

pēc pēdējā teksta iedaļā “A. BEĻĢIJA” iekļauj šādu tekstu:

“B.   BULGĀRIJA

Nav.”;

ii)

iedaļas “B. ČEHIJAS REPUBLIKA”, “C. DĀNIJA”, “D. VĀCIJA”, “E. IGAUNIJA”, “F. GRIEĶIJA”, “G. SPĀNIJA”, “H. FRANCIJA”, “I. ĪRIJA”, “J.ITĀLIJA”, “K. KIPRA”, “L. LATVIJA”, “M. LIETUVA”, “N. LUKSEMBURGA”, “O. UNGĀRIJA”, “P. MALTA”, “Q. NĪDERLANDE”, “R. AUSTRIJA”, “S. POLIJA”, “T. PORTUGĀLE”, “U. SLOVĒNIJA”, “V. SLOVĀKIJA”, “W. SOMIJA”, “X. ZVIEDRIJA”, “Y. APVIENOTĀ KARALISTE” attiecīgi pārgrupē, un tādējādi to nosaukumi ir “C. ČEHIJAS REPUBLIKA”, “D. DĀNIJA”, “E. VĀCIJA”, “F. IGAUNIJA”, “G. GRIEĶIJA”, “H. SPĀNIJA”, “I. FRANCIJA”, “J. ĪRIJA”, “K. ITĀLIJA”, “L. KIPRA”, “M. LATVIJA”, “N. LIETUVA”, “O. LUKSEMBURGA”, “P. UNGĀRIJA”, “Q. MALTA”, “R. NĪDERLANDE”, “S. AUSTRIJA”, “T. POLIJA”, “U. PORTUGĀLE”, “W. SLOVĒNIJA”, “X. SLOVĀKIJA”, “Y. SOMIJA”, “Z. ZVIEDRIJA”, “AA. APVIENOTĀ KARALISTE”;

iii)

pēc iedaļas “U. PORTUGĀLE” vārda “Nav.” iekļauj šādu tekstu:

“V.   RUMĀNIJA

Nav.”;

2.

31972 R 0574: Padomes Regula (EEK) Nr. 574/72 (1972. gada 21. marts), ar kuru nosaka izpildes kārtību Regulai (EEK) Nr. 1408/71 par sociālā nodrošinājuma shēmu piemērošanu darbiniekiem, pašnodarbinātām personām un viņu ģimenes locekļiem, kas pārvietojas Kopienā (OV L 74, 27.3.1972., 1. lpp.), ko groza un atjaunina:

31997 R 0118: Padomes 2.12.1996. Regula (EK) Nr. 118/97 (OV L 28, 30.1.1997., 1. lpp.),

un turpmāk groza:

31997 R 1290: Padomes 27.6.1997. Regula (EK) Nr. 1290/97 (OV L 176, 4.7.1997., 1. lpp.),

31998 R 1223: Padomes 4.6.1998. Regula (EK) Nr. 1223/98 (OV L 168, 13.6.1998., 1. lpp.),

31998 R 1606: Padomes 29.6.1998. Regula (EK) Nr. 1606/98 (OV L 209, 25.7.1998., 1. lpp.),

31999 R 0307: Padomes 8.2.1999. Regula (EK) Nr. 307/1999 (OV L 38, 12.2.1999., 1. lpp.),

31999 R 1399: Padomes 29.4.1999. Regula (EK) Nr. 1399/1999 (OV L 164, 30.4.1999., 1. lpp.),

32001 R 0089: Komisijas 17.1.2001. Regula (EK) Nr. 89/2001 (OV L 14, 18.1.2001., 16. lpp.),

32001 R 1386: Eiropas Parlamenta un Padomes 5.6.2001. Regula (EK) Nr. 1386/2001 (OV L 187, 10.7.2001., 1. lpp.),

32002 R 0410: Komisijas 27.2.2002. Regula (EK) Nr. 410/2002 (OV L 62, 5.3.2002., 17. lpp.),

12003 T: Akts par pievienošanās nosacījumiem un Līgumu pielāgojumiem — Čehijas Republikas, Igaunijas Republikas, Kipras Republikas, Latvijas Republikas, Lietuvas Republikas, Ungārijas Republikas, Maltas Republikas, Polijas Republikas, Slovēnijas Republikas un Slovākijas Republikas pievienošanās (OV L 236, 23.9.2003., 33. lpp).

32003 R 1851: Komisijas 17.10.2003. Regula (EK) Nr. 1851/2003 (OV L 271, 22.10.2003., 3. lpp.),

32004 R 0631: Eiropas Parlamenta un Padomes 31.3.2004. Regula (EK) Nr. 631/2004 (OV L 100, 6.4.2004., 1. lpp.),

32005 R 0077: Komisijas 13.1.2005. Regula (EK) Nr. 77/2005 (OV L 16, 20.1.2005., 3. lpp.),

32005 R 0647: Eiropas Parlamenta un Padomes 13.4.2005. Regula (EK) Nr. 647/2005 (OV L 117, 4.5.2005., 1. lpp.),

32006 R 0207: Komisijas 7.2.2006. Regula (EK) Nr. 207/2006 (OV L 36, 8.2.2006., 3. lpp.),

32006 R 0629: Eiropas Parlamenta un Padomes 5.4.2006. Regula (EK) Nr. 629/2006 (OV L 114, 27.4.2006., 1. lpp.).

a)

Regulas 1. pielikumu “Kompetentās iestādes (Regulas 1. panta 1. punkts, Īstenošanas regulas 4. panta 1. punkts un 122. pants)” groza šādi:

i)

pēc pēdējā teksta iedaļā “A. BEĻĢIJA” iekļauj šādu tekstu:

“B.   BULGĀRIJA

1.

Министърът на труда и социалната политика (Sociālās politikas un nodarbinātības lietu ministrs), София.

2.

Министърът на здравеопазването (Veselības aizsardzības ministrs), София.”;

ii)

iedaļas “B. ČEHIJAS REPUBLIKA”, “C. DĀNIJA”, “D. VĀCIJA”, “E. IGAUNIJA”, “F. GRIEĶIJA”, “G. SPĀNIJA”, “H. FRANCIJA”, “I. ĪRIJA”, “J.ITĀLIJA”, “K. KIPRA”, “L. LATVIJA”, “M. LIETUVA”, “N. LUKSEMBURGA”, “O. UNGĀRIJA”, “P. MALTA”, “Q. NĪDERLANDE”, “R. AUSTRIJA”, “S. POLIJA”, “T. PORTUGĀLE”, “U. SLOVĒNIJA”, “V. SLOVĀKIJA”, “W. SOMIJA”, “X. ZVIEDRIJA”, “Y. APVIENOTĀ KARALISTE” attiecīgi pārgrupē, un tādējādi to nosaukumi ir “C. ČEHIJAS REPUBLIKA”, “D. DĀNIJA”, “E. VĀCIJA”, “F. IGAUNIJA”, “G. GRIEĶIJA”, “H. SPĀNIJA”, “I. FRANCIJA”, “J. ĪRIJA”, “K. ITĀLIJA”, “L. KIPRA”, “M. LATVIJA”, “N. LIETUVA”, “O. LUKSEMBURGA”, “P. UNGĀRIJA”, “Q. MALTA”, “R. NĪDERLANDE”, “S. AUSTRIJA”, “T. POLIJA”, “U. PORTUGĀLE”, “W. SLOVĒNIJA”, “X. SLOVĀKIJA”, “Y. SOMIJA”, “Z. ZVIEDRIJA”, “AA. APVIENOTĀ KARALISTE”;

iii)

pēc pēdējā teksta iedaļā “U. PORTUGĀLE” iekļauj šādu tekstu:

“V.   RUMĀNIJA

1.

Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei (Darba, sociālās solidaritātes un ģimenes lietu ministrija), Bucureşti.

2.

Ministerul Sănătăţii (Veselības aizsardzības ministrija), Bucureşti.”;

b)

Regulas 2. pielikumu “Kompetentās iestādes (Regulas 1.(o) pants, Īstenošanas regulas 4. panta 1. punkts)” groza šādi:

i)

pēc pēdējā teksta iedaļā “A. BEĻĢIJA” iekļauj šādu tekstu:

“B.   BULGĀRIJA

1.   Slimības un maternitāte:

a)

Pabalsti natūrā:

Министерство на здравеопазването (Veselības aizsardzības ministrija), София,

Национална здравноосигурителна каса (Valsts veselības apdrošināšanas fonds), София,

Агенция за хората с увреждания (Invalīdu lietu aģentūra), София,

b)

Naudas pabalsti:

Национален осигурителен институт (Valsts sociālā nodrošinājuma iestāde), София.

2.

Invaliditādes, vecuma pensijas, apgādnieka zaudējuma pensijas

Национален осигурителен институт (Valsts sociālā nodrošinājuma iestāde), София.

3.   Nelaimes gadījumi darbā un arodslimības:

a)

Pabalsti natūrā:

Министерство на здравеопазването (Veselības ministrija), София,

Национална здравноосигурителна каса (Valsts veselības apdrošināšanas fonds), София,

Агенция за хората с увреждания (Invalīdu lietu aģentūra), София,

b)

Naudas pabalsti:

Национален осигурителен институт (Valsts sociālā nodrošinājuma iestāde), София.

4.

Apbedīšanas pabalsti:

Национален осигурителен институт (Valsts sociālā nodrošinājuma iestāde), София.

5.

Bezdarbs:

Национален осигурителен институт (Valsts sociālā nodrošinājuma iestāde), София.

6.

Ģimenes pabalsti:

Агенция за социално подпомагане (Sociālās palīdzības aģentūra), София.”.

ii)

iedaļas “B. ČEHIJAS REPUBLIKA”, “C. DĀNIJA”, “D. VĀCIJA”, “E. IGAUNIJA”, “F. GRIEĶIJA”, “G. SPĀNIJA”, “H. FRANCIJA”, “I. ĪRIJA”, “J.ITĀLIJA”, “K. KIPRA”, “L. LATVIJA”, “M. LIETUVA”, “N. LUKSEMBURGA”, “O. UNGĀRIJA”, “P. MALTA”, “Q. NĪDERLANDE”, “R. AUSTRIJA”, “S. POLIJA”, “T. PORTUGĀLE”, “U. SLOVĒNIJA”, “V. SLOVĀKIJA”, “W. SOMIJA”, “X. ZVIEDRIJA”, “Y. APVIENOTĀ KARALISTE” attiecīgi pārgrupē, un tādējādi to nosaukumi ir “C. ČEHIJAS REPUBLIKA”, “D. DĀNIJA”, “E. VĀCIJA”, “F. IGAUNIJA”, “G. GRIEĶIJA”, “H. SPĀNIJA”, “I. FRANCIJA”, “J. ĪRIJA”, “K. ITĀLIJA”, “L. KIPRA”, “M. LATVIJA”, “N. LIETUVA”, “O. LUKSEMBURGA”, “P. UNGĀRIJA”, “Q. MALTA”, “R. NĪDERLANDE”, “S. AUSTRIJA”, “T. POLIJA”, “U. PORTUGĀLE”, “W. SLOVĒNIJA”, “X. SLOVĀKIJA”, “Y. SOMIJA”, “Z. ZVIEDRIJA”, “AA. APVIENOTĀ KARALISTE”;

iii)

pēc pēdējā teksta iedaļā “U. PORTUGĀLE” iekļauj šādu tekstu:

“V.   RUMĀNIJA

1.   Slimības un maternitāte:

a)

Pabalsti natūrā:

Casa judeţeană de asigurări de sănătate (Apgabala veselības apdrošināšanas pārvalde);

b)

Naudas pabalsti:

 

(i)

a) vispārīgos gadījumos:

Casa de asigurari de sanatate (Veselības apdrošināšanas pārvalde);

(ii)

konkrētos gadījumos:

 

profesionāliem karavīriem:

Aizsardzības ministrijas specializētā struktūra;

policijas darbiniekiem:

Iekšlietu un valsts pārvaldes ministrijas specializētā struktūra;

advokātiem:

Casa de Asigurări a Avocaţilor (Advokātu apdrošināšanas pārvalde).

2.   Invaliditāte:

a)

vispārīgos gadījumos:

Casa judeţeană de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale (Apgabala pensiju un citu sociālā nodrošinājuma tiesību pārvalde);

b)

konkrētos gadījumos:

 

i)

profesionāliem karavīriem:

Aizsardzības ministrijas specializētā struktūra;

ii)

policijas darbiniekiem:

Iekšlietu un valsts pārvaldes ministrijas specializētā struktūra;

iii)

advokātiem:

Casa de Asigurări a Avocaţilor (Advokātu apdrošināšanas pārvalde).

3.   Vecuma, apgādnieka zaudējuma pensijas, apbedīšanas pabalsti:

a)

vispārīgos gadījumos:

Casa judeţeană de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale (Apgabala pensiju un citu sociālā nodrošinājuma tiesību pārvalde);

b)

konkrētos gadījumos:

 

i)

profesionāliem karavīriem:

Aizsardzības ministrijas specializētā struktūra;

ii)

policijas darbiniekiem:

Iekšlietu un valsts pārvaldes ministrijas specializētā struktūra;

iii)

advokātiem:

Casa de Asigurări a Avocaţilor (Advokātu apdrošināšanas pārvalde).

4.   Nelaimes gadījumi darbā un arodslimības:

a)

Pabalsti natūrā:

Casa judeţeană de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale (Apgabala pensiju un citu sociālā nodrošinājuma tiesību pārvalde);

b)

naudas pabalsti un pensijas:

Casa judeţeană de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale (Apgabala pensiju un citu sociālā nodrošinājuma tiesību pārvalde).

5.   Apbedīšanas pabalsti:

a)

vispārīgos gadījumos:

Casa judeţeană de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale (Apgabala pensiju un citu sociālā nodrošinājuma tiesību pārvalde);

b)

konkrētos gadījumos:

 

i)

profesionāliem karavīriem:

Aizsardzības ministrijas specializētā struktūra;

ii)

policijas darbiniekiem:

Iekšlietu un valsts pārvaldes ministrijas specializētā struktūra;

iii)

advokātiem:

Casa de Asigurări a Avocaţilor (Advokātu apdrošināšanas pārvalde).

6.

Bezdarbs:

Agenţia judeţeană pentru ocuparea forţei de muncă (Apgabala nodarbinātības dienests).

7.

Ģimenes pabalsti:

Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei (Darba un sociālās solidaritātes ministrija), Bucureşti,

Ministerul Educaţiei şi Cercetării (Izglītības un zinātnes ministrija), Bucureşti.”;

c)

Regulas 3. pielikumu “Dzīvesvietas institūcijas un uzturēšanās vietas institūcijas (Regulas 1. panta p) punkts un Īstenošanas regulas 4. panta 3. punkts)” groza šādi:

(i)

pēc pēdējā teksta iedaļā “A. BEĻĢIJA” iekļauj šādu tekstu:

“B.   BULGĀRIJA

1.   Slimības un maternitāte:

a)

Pabalsti natūrā:

Министерство на здравеопазването (Veselības ministrija), София,

Национална здравноосигурителна каса (Valsts veselības apdrošināšanas fonds), София,

Агенция за хората с увреждания (Invalīdu lietu aģentūra), София;

b)

Naudas pabalsti:

Valsts sociālā nodrošinājuma pārvaldes reģionālie biroji.

2.

Invaliditādes, vecuma pensijas, apgādnieka zaudējuma pensijas

Valsts sociālā nodrošinājuma pārvaldes galvenais birojs.

3.   Nelaimes gadījumi darbā un arodslimības:

a)

Pabalsti natūrā:

Министерство на здравеопазването (Veselības ministrija), София,

Национална здравноосигурителна каса (Valsts veselības apdrošināšanas fonds), София,

Агенция за хората с увреждания (Invalīdu lietu aģentūra), София;

b)

īstermiņa naudas pabalsti:

Valsts sociālā nodrošinājuma pārvaldes reģionālie biroji;

c)

invaliditātes pensijas:

Valsts sociālā nodrošinājuma pārvaldes galvenais birojs.

4.

Apbedīšanas pabalsti:

Valsts sociālā nodrošinājuma pārvaldes reģionālie biroji.

5.

Bezdarbs:

Valsts sociālā nodrošinājuma pārvaldes reģionālie biroji.

6.

Ģimenes pabalsti:

Sociālās palīdzības aģentūras sociālās palīdzības direktorāti,”;

ii)

iedaļas “B. ČEHIJAS REPUBLIKA”, “C. DĀNIJA”, “D. VĀCIJA”, “E. IGAUNIJA”, “F. GRIEĶIJA”, “G. SPĀNIJA”, “H. FRANCIJA”, “I. ĪRIJA”, “J.ITĀLIJA”, “K. KIPRA”, “L. LATVIJA”, “M. LIETUVA”, “N. LUKSEMBURGA”, “O. UNGĀRIJA”, “P. MALTA”, “Q. NĪDERLANDE”, “R. AUSTRIJA”, “S. POLIJA”, “T. PORTUGĀLE”, “U. SLOVĒNIJA”, “V. SLOVĀKIJA”, “W. SOMIJA”, “X. ZVIEDRIJA”, “Y. APVIENOTĀ KARALISTE” attiecīgi pārgrupē, un tādējādi to nosaukumi ir “C. ČEHIJAS REPUBLIKA”, “D. DĀNIJA”, “E. VĀCIJA”, “F. IGAUNIJA”, “G. GRIEĶIJA”, “H. SPĀNIJA”, “I. FRANCIJA”, “J. ĪRIJA”, “K. ITĀLIJA”, “L. KIPRA”, “M. LATVIJA”, “N. LIETUVA”, “O. LUKSEMBURGA”, “P. UNGĀRIJA”, “Q. MALTA”, “R. NĪDERLANDE”, “S. AUSTRIJA”, “T. POLIJA”, “U. PORTUGĀLE”, “W. SLOVĒNIJA”, “X. SLOVĀKIJA”, “Y. SOMIJA”, “Z. ZVIEDRIJA”, “AA. APVIENOTĀ KARALISTE”;

iii)

pēc pēdējā teksta iedaļā “U. PORTUGĀLE” iekļauj šādu tekstu:

“V.   RUMĀNIJA

1.

Pabalsti natūrā:

Casa judeţeană de asigurări de sănătate (Apgabala veselības apdrošināšanas pārvalde).

2.   Naudas pabalsti:

a)

slimības un maternitāte:

Casa de asigurari de sanatate (Veselības apdrošināšanas fonds);

b)

invaliditātes, vecuma pensijas, apgādnieka zaudējuma pensijas, apbedīšanas pabalsti:

Casa judeţeană de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale (Apgabala pensiju un citu sociālā nodrošinājuma tiesību pārvalde);

c)

nelaimes gadījumi darbā un arodslimības:

Casa judeţeană de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale (Apgabala pensiju un citu sociālā nodrošinājuma tiesību pārvalde);

d)

bezdarbs:

Agenţia judeţeană pentru ocuparea forţei de muncă (Apgabala nodarbinātības dienests);

e)

ģimenes pabalsti:

Vietējās un skolas iestādes.”;

d)

Regulas 4. pielikumu “Sadarbības organizācijas (Īstenošanas regulas 3. panta 1. punkts, 4. panta 4. punkts un 122. pants)” groza šādi:

i)

pēc pēdējā teksta iedaļā “A. BEĻĢIJA” iekļauj šādu tekstu:

“B.   BULGĀRIJA

1.   Slimības un maternitāte:

a)

Pabalsti natūrā:

Национална здравноосигурителна каса (Valsts veselības apdrošināšanas fonds), София.

b)

Naudas pabalsti:

Национален осигурителен институт (Valsts sociālā nodrošinājuma iestāde), София.

2.

Invaliditādes, vecuma pensijas, apgādnieka zaudējuma pensijas

Национален осигурителен институт (Valsts sociālā nodrošinājuma iestāde), София.

3.   Nelaimes gadījumi darbā un arodslimības:

a)

Pabalsti natūrā:

Национална здравноосигурителна каса (Valsts veselības apdrošināšanas fonds), София;

b)

naudas pabalsti un pensijas:

Национален осигурителен институт (Valsts sociālā nodrošinājuma iestāde), София.

4.

Apbedīšanas pabalsti:

Национален осигурителен институт (Valsts sociālā nodrošinājuma iestāde), София.

5.

Bezdarbs:

Национален осигурителен институт (Valsts sociālā nodrošinājuma iestāde), София.

6.

Ģimenes pabalsti:

Агенция за социално подпомагане (Sociālās palīdzības aģentūra), София.”.

ii)

iedaļas “B. ČEHIJAS REPUBLIKA”, “C. DĀNIJA”, “D. VĀCIJA”, “E. IGAUNIJA”, “F. GRIEĶIJA”, “G. SPĀNIJA”, “H. FRANCIJA”, “I. ĪRIJA”, “J.ITĀLIJA”, “K. KIPRA”, “L. LATVIJA”, “M. LIETUVA”, “N. LUKSEMBURGA”, “O. UNGĀRIJA”, “P. MALTA”, “Q. NĪDERLANDE”, “R. AUSTRIJA”, “S. POLIJA”, “T. PORTUGĀLE”, “U. SLOVĒNIJA”, “V. SLOVĀKIJA”, “W. SOMIJA”, “X. ZVIEDRIJA”, “Y. APVIENOTĀ KARALISTE” attiecīgi pārgrupē, un tādējādi to nosaukumi ir “C. ČEHIJAS REPUBLIKA”, “D. DĀNIJA”, “E. VĀCIJA”, “F. IGAUNIJA”, “G. GRIEĶIJA”, “H. SPĀNIJA”, “I. FRANCIJA”, “J. ĪRIJA”, “K. ITĀLIJA”, “L. KIPRA”, “M. LATVIJA”, “N. LIETUVA”, “O. LUKSEMBURGA”, “P. UNGĀRIJA”, “Q. MALTA”, “R. NĪDERLANDE”, “S. AUSTRIJA”, “T. POLIJA”, “U. PORTUGĀLE”, “W. SLOVĒNIJA”, “X. SLOVĀKIJA”, “Y. SOMIJA”, “Z. ZVIEDRIJA”, “AA. APVIENOTĀ KARALISTE”;

iii)

pēc teksta iedaļā “U. PORTUGĀLE” iekļauj šādu tekstu:

“V.   RUMĀNIJA

1.

Pabalsti natūrā:

Casa Naţională de Asigurări de Sănătate (Valsts veselības apdrošināšanas aģentūra), Bucureşti.

2.   Naudas pabalsti:

a)

slimības un maternitāte:

Casa Naţională de Asigurări de Sănătate (Valsts veselības apdrošināšanas pārvalde), Bucureşti;

b)

invaliditātes, vecuma pensijas, apgādnieka zaudējuma pensijas, apbedīšanas pabalsti:

Casa Naţională de Pensii şi alte Drepturi de Asigurări Sociale (Valsts pensiju un citu sociālā nodrošinājuma tiesību pārvalde), Bucureşti;

c)

nelaimes gadījumi darbā un arodslimības:

Casa Naţională de Pensii şi alte Drepturi de Asigurări Sociale (Valsts pensiju un citu sociālā nodrošinājuma tiesību pārvalde), Bucureşti;

d)

bezdarbs:

Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă (Valsts nodarbinātības dienests), Bucureşti;

e)

ģimenes pabalsti:

Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei (Darba un sociālās solidaritātes ministrija), Bucureşti.”;

e)

Regulas 5. pielikumu “Divpusējo konvenciju īstenošanas noteikumi, kas paliek spēkā (Īstenošanas regulas 4. panta 5. punkts, 5. pants, 53. panta 3. punkts, 104. pants, 105. panta 2. punkts, 116., 121. un 122. pants)” groza šādi:

i)

pirms iedaļas “1. BEĻĢIJA — ČEHIJAS REPUBLIKA” iekļauj šādu tekstu:

“1.   BEĻĢIJA — BULGĀRIJA

Konvencijas nav.”;

ii)

iedaļas “BEĻĢIJA — ČEHIJAS REPUBLIKA” numuru maina no “1” uz “2” un turpmāko iedaļu numurus maina šādi:

“3.

BEĻĢIJA — DĀNIJA”

“4.

BEĻĢIJA — VĀCIJA”

“5.

BEĻĢIJA — IGAUNIJA”

“6.

BEĻĢIJA — GRIEĶIJA”

“7.

BEĻĢIJA — SPĀNIJA”

“8.

BEĻĢIJA — FRANCIJA”

“9.

BEĻĢIJA — ĪRIJA”

“10.

BEĻĢIJA — ITĀLIJA”

“11.

BEĻĢIJA — KIPRA”

“12.

BEĻĢIJA — LATVIJA”

“13.

BEĻĢIJA — LIETUVA”

“14.

BEĻĢIJA — LUKSEMBURGA”

“15.

BEĻĢIJA — UNGĀRIJA”

“16.

BEĻĢIJA — MALTA”

“17.

BEĻĢIJA — NĪDERLANDE”

“18.

BEĻĢIJA — AUSTRIJA”

“19.

BEĻĢIJA — POLIJA”

“20.

BEĻĢIJA — PORTUGĀLE”;

iii)

pēc iedaļas “20. BEĻĢIJA — PORTUGĀLE” iekļauj šādu tekstu:

“21.   BEĻĢIJA — RUMĀNIJA

Konvencijas nav.”;

iv)

iedaļas “BEĻĢIJA — SLOVĒNIJA” numuru maina no “20” uz “22” un turpmāko iedaļu numurus maina šādi:

“23.

BEĻĢIJA — SLOVĀKIJA”

“24.

BEĻĢIJA — SOMIJA”

“25.

BEĻĢIJA — ZVIEDRIJA”

“26.

BEĻĢIJA — APVIENOTĀ KARALISTE”;

v)

pēc pēdējā teksta iedaļā “26. BEĻĢIJA — APVIENOTĀ KARALISTE” iekļauj šādu tekstu:

“27.   BULGĀRIJA — ČEHIJAS REPUBLIKA

29. panta 1. un 3. punkts 1998. gada 25. novembra Nolīgumā un 5. panta 4. punkts 1999. gada 30. novembra Administratīvajā Nolīgumā par atteikšanos no administratīvo pārbaužu un medicīniskās izmeklēšanas izmaksu atlīdzības.

28.   BULGĀRIJA — DĀNIJA

Konvencijas nav.

29.   BULGĀRIJA — VĀCIJA

8. un 9. pants Administratīvajā Nolīgumā, ar ko īsteno 1997. gada 17. decembra Konvenciju par sociālo nodrošinājumu pensiju jomā.

30.   BULGĀRIJA — IGAUNIJA

Konvencijas nav.

31.   BULGĀRIJA — GRIEĶIJA

Konvencijas nav.

32.   BULGĀRIJA — SPĀNIJA

Nav.

33.   BULGĀRIJA — FRANCIJA

Konvencijas nav.

34.   BULGĀRIJA — ĪRIJA

Konvencijas nav.

35.   BULGĀRIJA — ITĀLIJA

Konvencijas nav.

36.   BULGĀRIJA — KIPRA

Konvencijas nav.

37.   BULGĀRIJA — LATVIJA

Konvencijas nav.

38.   BULGĀRIJA — LIETUVA

Konvencijas nav.

39.   BULGĀRIJA — LUKSEMBURGA

Nav.

40.   BULGĀRIJA — UNGĀRIJA

Nav.

41.   BULGĀRIJA — MALTA

Konvencijas nav.

42.   BULGĀRIJA — NĪDERLANDE

Nav.

43.   BULGĀRIJA — AUSTRIJA

Nav.

44.   BULGĀRIJA — POLIJA

Nav.

45.   BULGĀRIJA — PORTUGĀLE

Konvencijas nav.

46.   BULGĀRIJA — RUMĀNIJA

Nav.

47.   BULGĀRIJA — SLOVĒNIJA

Nav.

48.   BULGĀRIJA — SLOVĀKIJA

9. panta 1. punkts Administratīvajā nolīgumā, ar ko īsteno 2001. gada 30. maija Konvenciju par sociālo nodrošinājumu.

49.   BULGĀRIJA — SOMIJA

Konvencijas nav.

50.   BULGĀRIJA — ZVIEDRIJA

Konvencijas nav.

51.   BEĻĢIJA — APVIENOTĀ KARALISTE

Nav.”;

vi)

iedaļas “ČEHIJAS REPUBLIKA — DĀNIJA” numuru maina no “25” uz “52” un turpmāko iedaļu numurus maina šādi:

“53.

ČEHIJAS REPUBLIKA — VĀCIJA”

“54.

ČEHIJAS REPUBLIKA — IGAUNIJA”

“55.

ČEHIJAS REPUBLIKA — GRIEĶIJA”

“56.

ČEHIJAS REPUBLIKA — SPĀNIJA”

“57.

ČEHIJAS REPUBLIKA — FRANCIJA”

“58.

ČEHIJAS REPUBLIKA — ĪRIJA”

“59.

ČEHIJAS REPUBLIKA — ITĀLIJA”

“60.

ČEHIJAS REPUBLIKA — KIPRA”

“61.

ČEHIJAS REPUBLIKA — LATVIJA”

“62.

ČEHIJAS REPUBLIKA — LIETUVA”

“63.

ČEHIJAS REPUBLIKA — LUKSEMBURGA”

“64.

ČEHIJAS REPUBLIKA — UNGĀRIJA”

“65.

ČEHIJAS REPUBLIKA — MALTA”

“66.

ČEHIJAS REPUBLIKA — NĪDERLANDE”

“67.

ČEHIJAS REPUBLIKA — AUSTRIJA”

“68.

ČEHIJAS REPUBLIKA — POLIJA”

“69.

ČEHIJAS REPUBLIKA — PORTUGĀLE”;

vii)

pēc iedaļas “69. ČEHIJAS REPUBLIKA — PORTUGĀLE” vārdiem “Konvencijas nav.” iekļauj šādu tekstu:

“70.   ČEHIJAS REPUBLIKA — RUMĀNIJA

Nav.”;

viii)

iedaļas “ČEHIJAS REPUBLIKA — SLOVĒNIJA” numuru maina no “43” uz “71” un turpmāko iedaļu numurus maina šādi:

“72.

ČEHIJAS REPUBLIKA — SLOVĀKIJA”

“73.

ČEHIJAS REPUBLIKA — SOMIJA”

“74.

ČEHIJAS REPUBLIKA — ZVIEDRIJA”

“75.

ČEHIJAS REPUBLIKA — APVIENOTĀ KARALISTE”

“76.

DĀNIJA — VĀCIJA”

“77.

DĀNIJA — IGAUNIJA”

“78.

DĀNIJA — GRIEĶIJA”

“79.

DĀNIJA — SPĀNIJA”

“80.

DĀNIJA — FRANCIJA”

“81.

DĀNIJA — ĪRIJA”

“82.

DĀNIJA — ITĀLIJA”

“83.

DĀNIJA — KIPRA”

“84.

DĀNIJA — LATVIJA”

“85.

DĀNIJA — LIETUVA”

“86.

DĀNIJA — LUKSEMBURGA”

“87.

DĀNIJA — UNGĀRIJA”

“88.

DĀNIJA —MALTA”

“89.

DĀNIJA — NĪDERLANDE”

“90.

DĀNIJA — AUSTRIJA”

“91.

DĀNIJA — POLIJA”

“92.

DĀNIJA — PORTUGĀLE”;

ix)

pēc iedaļas “92. DĀNIJA — PORTUGĀLE” iekļauj šādu tekstu:

“93.   DĀNIJA — RUMĀNIJA

Konvencijas nav.”;

x)

iedaļas “DĀNIJA — SLOVĒNIJA” numuru maina no “65” uz “94” un turpmāko iedaļu numurus maina šādi:

“95.

DĀNIJA — SLOVĀKIJA”

“96.

DĀNIJA — SOMIJA”

“97.

DĀNIJA — ZVIEDRIJA”

“98.

DĀNIJA — APVIENOTĀ KARALISTE”

“99.

VĀCIJA — IGAUNIJA”

“100.

VĀCIJA — GRIEĶIJA”

“101.

VĀCIJA — SPĀNIJA”

“102.

VĀCIJA — FRANCIJA”

“103.

VĀCIJA — ĪRIJA”

“104.

VĀCIJA — ITĀLIJA”

“105.

VĀCIJA — KIPRA”

“106.

VĀCIJA — LATVIJA”

“107.

VĀCIJA — LIETUVA”

“108.

VĀCIJA — LUKSEMBURGA”

“109.

VĀCIJA — UNGĀRIJA”

“110.

VĀCIJA — MALTA”

“111.

VĀCIJA — NĪDERLANDE”

“112.

VĀCIJA — AUSTRIJA”

“113.

VĀCIJA — POLIJA”

“114.

VĀCIJA — PORTUGĀLE”;

xi)

pēc iedaļas “114. VĀCIJA — PORTUGĀLE” iekļauj šādu tekstu:

“115.   VĀCIJA — RUMĀNIJA

Nav.”;

xii)

iedaļas “VĀCIJA — SLOVĒNIJA” numuru maina no “86” uz “116” un turpmāko iedaļu numurus maina šādi:

“117.

VĀCIJA — SLOVĀKIJA”

“118.

VĀCIJA — SOMIJA”

“119.

VĀCIJA — ZVIEDRIJA”

“120.

VĀCIJA — APVIENOTĀ KARALISTE”

“121.

IGAUNIJA — GRIEĶIJA”

“122.

IGAUNIJA — SPĀNIJA”

“123.

IGAUNIJA — FRANCIJA”

“124.

IGAUNIJA — ĪRIJA”

“125.

IGAUNIJA — ITĀLIJA”

“126.

IGAUNIJA — KIPRA”

“127.

IGAUNIJA — LATVIJA”

“128.

IGAUNIJA — LIETUVA”

“129.

IGAUNIJA — LUKSEMBURGA”

“130.

IGAUNIJA — UNGĀRIJA”

“131.

IGAUNIJA — MALTA”

“132.

IGAUNIJA — NĪDERLANDE”

“133.

IGAUNIJA — AUSTRIJA”

“134.

IGAUNIJA — POLIJA”

“135.

IGAUNIJA — PORTUGĀLE”;

xiii)

pēc iedaļas “135. IGAUNIJA — PORTUGĀLE” vārdiem “Konvencijas nav.” iekļauj šādu tekstu:

“136.   IGAUNIJA — RUMĀNIJA

Konvencijas nav.”;

xiv)

iedaļas “IGAUNIJA — SLOVĒNIJA” numuru maina no “106” uz “137” un turpmāko iedaļu numurus maina šādi:

“138.

IGAUNIJA — SLOVĀKIJA”

“139.

IGAUNIJA — SOMIJA”

“140.

IGAUNIJA — ZVIEDRIJA”

“141.

IGAUNIJA — APVIENOTĀ KARALISTE”

“142.

GRIEĶIJA — SPĀNIJA”

“143.

GRIEĶIJA — FRANCIJA”

“144.

GRIEĶIJA — ĪRIJA”

“145.

GRIEĶIJA — ITĀLIJA”

“146.

GRIEĶIJA — KIPRA”

“147.

GRIEĶIJA — LATVIJA”

“148.

GRIEĶIJA — LIETUVA”

“149.

GRIEĶIJA — LUKSEMBURGA”

“150.

GRIEĶIJA — UNGĀRIJA”

“151.

GRIEĶIJA — MALTA”

“152.

GRIEĶIJA — NĪDERLANDE”

“153.

GRIEĶIJA — AUSTRIJA”

“154.

GRIEĶIJA — POLIJA”

“155.

GRIEĶIJA — PORTUGĀLE”

xv)

pēc iedaļas “155. GRIEĶIJA — PORTUGĀLE” vārdiem “Neattiecas.” iekļauj šādu tekstu:

“156.   GRIEĶIJA — RUMĀNIJA

Nav.”;

xvi)

iedaļas “GRIEĶIJA — SLOVĒNIJA” numuru maina no “125” uz “157” un turpmāko iedaļu numurus maina šādi:

“158.

GRIEĶIJA — SLOVĀKIJA”

“159.

GRIEĶIJA — SOMIJA”

“160.

GRIEĶIJA — ZVIEDRIJA”

“161.

GRIEĶIJA — APVIENOTĀ KARALISTE”

“162.

SPĀNIJA — FRANCIJA”

“163.

SPĀNIJA — ĪRIJA”

“164.

SPĀNIJA — ITĀLIJA”

“165.

SPĀNIJA — KIPRA”

“166.

SPĀNIJA — LATVIJA”

“167.

SPĀNIJA — LIETUVA”

“168.

SPĀNIJA — LUKSEMBURGA”

“169.

SPĀNIJA — UNGĀRIJA”

“170.

SPĀNIJA — MALTA”

“171.

SPĀNIJA — NĪDERLANDE”

“172.

SPĀNIJA — AUSTRIJA”

“173.

SPĀNIJA — POLIJA”

“174.

SPĀNIJA — PORTUGĀLE”;

xvii)

pēc pēdējā teksta iedaļā “174. SPĀNIJA — PORTUGĀLE” iekļauj šādu tekstu:

“175.   SPĀNIJA — RUMĀNIJA

Nav.”;

xviii)

iedaļas “SPĀNIJA — SLOVĒNIJA” numuru maina no “143” uz “176” un turpmāko iedaļu numurus maina šādi:

“177.

SPĀNIJA — SLOVĀKIJA”

“178.

SPĀNIJA — SOMIJA”

“179.

SPĀNIJA — ZVIEDRIJA”

“180.

SPĀNIJA — APVIENOTĀ KARALISTE”

“181.

FRANCIJA — ĪRIJA”

“182.

FRANCIJA — ITĀLIJA”

“183.

FRANCIJA — KIPRA”

“184.

FRANCIJA — LATVIJA”

“185.

FRANCIJA — LIETUVA”

“186.

FRANCIJA — LUKSEMBURGA”

“187.

FRANCIJA — UNGĀRIJA”

“188.

FRANCIJA — MALTA”

“189.

FRANCIJA — NĪDERLANDE”

“190.

FRANCIJA — AUSTRIJA”

“191.

FRANCIJA — POLIJA”

“192.

FRANCIJA — PORTUGĀLE”;

xix)

pēc iedaļas “192. FRANCIJA — PORTUGĀLE” iekļauj šādu tekstu:

“193.   FRANCIJA — RUMĀNIJA

Nav.”;

xx)

iedaļas “FRANCIJA — SLOVĒNIJA” numuru maina no “160” uz “194” un turpmāko iedaļu numurus maina šādi:

“195.

FRANCIJA — SLOVĀKIJA”

“196.

FRANCIJA — SOMIJA”

“197.

FRANCIJA — ZVIEDRIJA”

“198.

FRANCIJA — APVIENOTĀ KARALISTE”

“199.

FRANCIJA — ITĀLIJA”

“200.

ĪRIJA — KIPRA”

“201.

ĪRIJA — LATVIJA”

“202.

ĪRIJA — LIETUVA”

“203.

ĪRIJA — LUKSEMBURGA”

“204.

ĪRIJA — UNGĀRIJA”

“205.

ĪRIJA — MALTA”

“206.

ĪRIJA — NĪDERLANDE”

“207.

ĪRIJA — AUSTRIJA”

“208.

ĪRIJA — POLIJA”

“209.

ĪRIJA — PORTUGĀLE”;

xxi)

pēc iedaļas “209. ĪRIJA — PORTUGĀLE” vārdiem “Neattiecas.” iekļauj šādu tekstu:

“210.   ĪRIJA — RUMĀNIJA

Konvencijas nav.”;

xxii)

iedaļas “ĪRIJA — SLOVĒNIJA” numuru maina no “176” uz “211” un turpmāko iedaļu numurus maina šādi:

“212.

ĪRIJA — SLOVĀKIJA”

“213.

ĪRIJA — SOMIJA”

“214.

ĪRIJA — ZVIEDRIJA”

“215.

ĪRIJA — APVIENOTĀ KARALISTE”

“216.

ITĀLIJA — KIPRA”

“217.

ITĀLIJA — LATVIJA”

“218.

ITĀLIJA — LIETUVA”

“219.

ITĀLIJA — LUKSEMBURGA”

“220.

ITĀLIJA — UNGĀRIJA”

“221.

ITĀLIJA — MALTA”

“222.

ITĀLIJA — NĪDERLANDE”

“223.

ITĀLIJA — AUSTRIJA”

“224.

ITĀLIJA — POLIJA”

“225.

ITĀLIJA — PORTUGĀLE”;

xxiii)

pēc iedaļas “225. ITĀLIJA — PORTUGĀLE” vārdiem “Konvencijas nav.” iekļauj šādu tekstu:

“226.   ITĀLIJA — RUMĀNIJA

Konvencijas nav.”;

xxiv)

iedaļas “ITĀLIJA — SLOVĒNIJA” numuru maina no “191” uz “227” un turpmāko iedaļu numurus maina šādi:

“228.

ITĀLIJA — SLOVĀKIJA”

“229.

ITĀLIJA — SOMIJA”

“230.

ITĀLIJA — ZVIEDRIJA”

“231.

ITĀLIJA — APVIENOTĀ KARALISTE”

“232.

KIPRA — LATVIJA”

“233.

KIPRA — LIETUVA”

“234.

KIPRA — LUKSEMBURGA”

“235.

KIPRA — UNGĀRIJA”

“236.

KIPRA — MALTA”

“237.

KIPRA — NĪDERLANDE”

“238.

KIPRA — AUSTRIJA”

“239.

KIPRA — POLIJA”

“240.

KIPRA — PORTUGĀLE”;

xxv)

pēc iedaļas “240. KIPRA — PORTUGĀLE” vārdiem “Konvencijas nav.” iekļauj šādu tekstu:

“241.   KIPRA — RUMĀNIJA

Konvencijas nav.”;

xxvi)

iedaļas “KIPRA — SLOVĒNIJA” numuru maina no “205” uz “242” un turpmāko iedaļu numurus maina šādi:

“243.

KIPRA — SLOVĀKIJA”

“244.

KIPRA — SOMIJA”

“245.

KIPRA — ZVIEDRIJA”

“246.

KIPRA — APVIENOTĀ KARALISTE”

“247.

LATVIJA — LIETUVA”

“248.

LATVIJA — LUKSEMBURGA”

“249.

LATVIJA — UNGĀRIJA”

“250.

LATVIJA — MALTA”

“251.

LATVIJA — NĪDERLANDE”

“252.

LATVIJA — AUSTRIJA”

“253.

LATVIJA — POLIJA”

“254.

LATVIJA — PORTUGĀLE”;

xxvii)

pēc iedaļas “254. LATVIJA — PORTUGĀLE” vārdiem “Konvencijas nav.” iekļauj šādu tekstu:

“255.   LATVIJA — RUMĀNIJA

Konvencijas nav.”;

xxviii)

iedaļas “LATVIJA — SLOVĒNIJA” numuru maina no “218” uz “256” un turpmāko iedaļu numurus maina šādi:

“257.

LATVIJA — SLOVĀKIJA”

“258.

LATVIJA — SOMIJA”

“259.

LATVIJA — ZVIEDRIJA”

“260.

LATVIJA — APVIENOTĀ KARALISTE”

“261.

LIETUVA — LUKSEMBURGA”

“262.

LIETUVA — UNGĀRIJA”

“263.

LIETUVA — MALTA”

“264.

LIETUVA — NĪDERLANDE”

“265.

LIETUVA — AUSTRIJA”

“266.

LIETUVA — POLIJA”

“267.

LIETUVA — PORTUGĀLE”;

xxix)

pēc iedaļas “267. LIETUVA — PORTUGĀLE” vārdiem “Konvencijas nav.” iekļauj šādu tekstu:

“268.   LIETUVA — RUMĀNIJA

Konvencijas nav.”;

xxx)

iedaļas “LIETUVA — SLOVĒNIJA” numuru maina no “230” uz “269” un turpmāko iedaļu numurus maina šādi:

“270.

LIETUVA — SLOVĀKIJA”

“271.

LIETUVA — SOMIJA”

“272.

LIETUVA — ZVIEDRIJA”

“273.

LIETUVA — APVIENOTĀ KARALISTE”

“274.

LUKSEMBURGA — UNGĀRIJA”

“275.

LUKSEMBRUGA — MALTA”

“276.

LUKSEMBURGA — NĪDERLANDE”

“277.

LUKSEMBURGA — AUSTRIJA”

“278.

LUKSEMBURGA — POLIJA”

“279.

LUKSEMBURGA — PORTUGĀLE”;

xxxi)

pēc iedaļas “279. LUKSEMBURGA — PORTUGĀLE” iekļauj šādu tekstu:

“280.   LUKSEMBURGA — RUMĀNIJA

Nav.”;

xxxii)

iedaļas “LUKSEMBURGA — SLOVĒNIJA” numuru maina no “241” uz “281” un turpmāko iedaļu numurus maina šādi:

“282.

LUKSEMBURGA — SLOVĀKIJA”

“283.

LUKSEMBURGA — SOMIJA”

“284.

LUKSEMBURGA — ZVIEDRIJA”

“285.

LUKSEMBURGA — APVIENOTĀ KARALISTE”

“286.

UNGĀRIJA — MALTA”

“287.

UNGĀRIJA — NĪDERLANDE”

“288.

UNGĀRIJA — AUSTRIJA”

“289.

UNGĀRIJA — POLIJA”

“290.

UNGĀRIJA — PORTUGĀLE”;

xxxiii)

pēc iedaļas “290. UNGĀRIJA — PORTUGĀLE” vārdiem “Konvencijas nav.” iekļauj šādu tekstu:

“291.   UNGĀRIJA — RUMĀNIJA

Nav.”;

xxxiv)

iedaļas “UNGĀRIJA — SLOVĒNIJA” numuru maina no “251” uz “292” un turpmāko iedaļu numurus maina šādi:

“293.

UNGĀRIJA — SLOVĀKIJA”

“294.

UNGĀRIJA — SOMIJA”

“295.

UNGĀRIJA — ZVIEDRIJA”

“296.

UNGĀRIJA — APVIENOTĀ KARALISTE”

“297.

MALTA — NĪDERLANDE”

“298.

MALTA — AUSTRIJA”

“299.

MALTA — POLIJA”

“300.

MALTA — PORTUGĀLE”;

xxxv)

pēc iedaļas “300. MALTA — PORTUGĀLE” vārdiem “Konvencijas nav.” iekļauj šādu tekstu:

“301.   MALTA — RUMĀNIJA

Konvencijas nav.”;

xxxvi)

iedaļas “MALTA — SLOVĒNIJA” numuru maina no “260” uz “302” un turpmāko iedaļu numurus maina šādi:

“303.

MALTA — SLOVĀKIJA”

“304.

MALTA — SOMIJA”

“305.

MALTA — ZVIEDRIJA”

“306.

MALTA — APVIENOTĀ KARALISTE”

“307.

NĪDERLANDE — AUSTRIJA”

“308.

NĪDERLANDE — POLIJA”

“309.

NĪDERLANDE — PORTUGĀLE”;

xxxvii)

pēc iedaļas “309. NĪDERLANDE — PORTUGĀLE” iekļauj šādu tekstu:

“310.   NĪDERLANDE — RUMĀNIJA

Nav.”;

xxxviii)

iedaļas “NĪDERLANDE — SLOVĒNIJA” numuru maina no “268” uz “311” un turpmāko iedaļu numurus maina šādi:

“312.

NĪDERLANDE — SLOVĀKIJA”

“313.

NĪDERLANDE — SOMIJA”

“314.

NĪDERLANDE — ZVIEDRIJA”

“315.

NĪDERLANDE — APVIENOTĀ KARALISTE”

“316.

AUSTRIJA — POLIJA”

“317.

AUSTRIJA — PORTUGĀLE”;

xxxix)

pēc iedaļas “317. AUSTRIJA — PORTUGĀLE” iekļauj šādu tekstu:

“318.   AUSTRIJA — RUMĀNIJA

Nav.”;

xl)

iedaļas “AUSTRIJA — SLOVĒNIJA” numuru maina no “275” uz “319” un turpmāko iedaļu numurus maina šādi:

“320.

AUSTRIJA — SLOVĀKIJA”

“321.

AUSTRIJA — SOMIJA”

“322.

AUSTRIJA — ZVIEDRIJA”

“323.

AUSTRIJA — APVIENOTĀ KARALISTE”

“324.

POLIJA — PORTUGĀLE”;

xli)

pēc iedaļas “324. POLIJA — PORTUGĀLE” vārdiem “Konvencijas nav.” iekļauj šādu tekstu:

“325.   POLIJA — RUMĀNIJA

Konvencijas nav.”;

xlii)

iedaļas “POLIJA — SLOVĒNIJA” numuru maina no “281” uz “326” un turpmāko iedaļu numurus maina šādi:

“327.

POLIJA — SLOVĀKIJA”

“328.

POLIJA — SOMIJA”

“329.

POLIJA — ZVIEDRIJA”

“330.

POLIJA — APVIENOTĀ KARALISTE”;

xliii)

pēc iedaļas “330. POLIJA — APVIENOTĀ KARALISTE” vārda “Nav.” iekļauj šādu tekstu:

“331.   PORTUGĀLE — RUMĀNIJA

Konvencijas nav.”;

xliv)

iedaļas “PORTUGĀLE — SLOVĒNIJA” numuru maina no “286” uz “332” un turpmāko iedaļu numurus maina šādi:

“333.

PORTUGĀLE — SLOVĀKIJA”

“334.

PORTUGĀLE — SOMIJA”

“335.

PORTUGĀLE — ZVIEDRIJA”

“336.

PORTUGĀLE — APVIENOTĀ KARALISTE”;

xlv)

pēc pēdējā teksta iedaļā “336. PORTUGĀLE — APVIENOTĀ KARALISTE” iekļauj šādu tekstu:

“337.   RUMĀNIJA — SLOVĒNIJA

Nav.

338.   RUMĀNIJA — SLOVĀKIJA

Nav.

339.   RUMĀNIJA — SOMIJA

Konvencijas nav.

340.   RUMĀNIJA — ZVIEDRIJA

Konvencijas nav.

341.   RUMĀNIJA — APVIENOTĀ KARALISTE

Nav.”;

xlvi)

iedaļas “SLOVĒNIJA — SLOVĀKIJA” numuru maina no “291” uz “342” un turpmāko iedaļu numurus maina šādi:

“343.

SLOVĒNIJA — SOMIJA”

“344.

SLOVĒNIJA — ZVIEDRIJA”

“345.

SLOVĒNIJA — APVIENOTĀ KARALISTE”

“346.

SLOVĀKIJA — SOMIJA”

“347.

SLOVĀKIJA — ZVIEDRIJA”

“348.

SLOVĀKIJA — APVIENOTĀ KARALISTE”

“349.

SOMIJA — ZVIEDRIJA”

“350.

SOMIJA — APVIENOTĀ KARALISTE”

“351.

ZVIEDRIJA — APVIENOTĀ KARALISTE”;

f)

Regulas 6. pielikumu “Pabalstu izmaksas kārtība (Īstenošanas regulas 4. panta 6. punkts, 53. panta 1. punkts un 122. pants)” groza šādi:

i)

pēc pēdējā teksta iedaļā “A. BEĻĢIJA” iekļauj šādu tekstu:

“B.   BULGĀRIJA

1.

norēķinos ar Beļģiju, Čehijas Republiku, Dāniju, Igauniju, Grieķiju, Spāniju, Franciju, Īriju, Itāliju, Latviju, Luksemburgu, Ungāriju, Maltu, Nīderlandi, Austriju, Poliju, Portugāli, Rumāniju, Slovēniju, Slovākiju, Somiju, Zviedriju un Apvienoto Karalisti: tiešie maksājumi.

2.

norēķinos ar Vāciju, Kipru un Lietuvu: maksājumi ar sadarbības organizāciju starpniecību.”;

ii)

iedaļas “B. ČEHIJAS REPUBLIKA”, “C. DĀNIJA”, “D. VĀCIJA”, “E. IGAUNIJA”, “F. GRIEĶIJA”, “G. SPĀNIJA”, “H. FRANCIJA”, “I. ĪRIJA”, “J.ITĀLIJA”, “K. KIPRA”, “L. LATVIJA”, “M. LIETUVA”, “N. LUKSEMBURGA”, “O. UNGĀRIJA”, “P. MALTA”, “Q. NĪDERLANDE”, “R. AUSTRIJA”, “S. POLIJA”, “T. PORTUGĀLE”, “U. SLOVĒNIJA”, “V. SLOVĀKIJA”, “W. SOMIJA”, “X. ZVIEDRIJA”, “Y. APVIENOTĀ KARALISTE” attiecīgi pārgrupē, un tādējādi to nosaukumi ir “C. ČEHIJAS REPUBLIKA”, “D. DĀNIJA”, “E. VĀCIJA”, “F. IGAUNIJA”, “G. GRIEĶIJA”, “H. SPĀNIJA”, “I. FRANCIJA”, “J. ĪRIJA”, “K. ITĀLIJA”, “L. KIPRA”, “M. LATVIJA”, “N. LIETUVA”, “O. LUKSEMBURGA”, “P. UNGĀRIJA”, “Q. MALTA”, “R. NĪDERLANDE”, “S. AUSTRIJA”, “T. POLIJA”, “U. PORTUGĀLE”, “W. SLOVĒNIJA”, “X. SLOVĀKIJA”, “Y. SOMIJA”, “Z. ZVIEDRIJA”, “AA. APVIENOTĀ KARALISTE”;

iii)

Iedaļu “E. VĀCIJA” groza šādi:

a)

1. punkta b) apakšpunktā un 2. punkta b) apakšpunktā pirms vārda “Nīderlande” iekļauj vārdus “Bulgārija un”.

b)

4. punkta b) apakšpunktā aiz vārda “Beļģija” iekļauj vārdu “Bulgārija”.

iv)

pēc teksta iedaļā “U. PORTUGĀLE” iekļauj šādu tekstu:

“V.   RUMĀNIJA

Tiešie maksājumi.”;

g)

Regulas 7. pielikumu “Bankas (Īstenošanas regulas 4. panta 7. punkts, 55. panta 3. punkts un 122. pants)” groza šādi:

i)

pēc iedaļas “A. BEĻĢIJA” vārda “Nav.” iekļauj šādu tekstu:

“B.   BULGĀRIJA

Булбанк (Bulbank), София.”;

ii)

iedaļas “B. ČEHIJAS REPUBLIKA”, “C. DĀNIJA”, “D. VĀCIJA”, “E. IGAUNIJA”, “F. GRIEĶIJA”, “G. SPĀNIJA”, “H. FRANCIJA”, “I. ĪRIJA”, “J.ITĀLIJA”, “K. KIPRA”, “L. LATVIJA”, “M. LIETUVA”, “N. LUKSEMBURGA”, “O. UNGĀRIJA”, “P. MALTA”, “Q. NĪDERLANDE”, “R. AUSTRIJA”, “S. POLIJA”, “T. PORTUGĀLE”, “U. SLOVĒNIJA”, “V. SLOVĀKIJA”, “W. SOMIJA”, “X. ZVIEDRIJA”, “Y. APVIENOTĀ KARALISTE” attiecīgi pārgrupē, un tādējādi to nosaukumi ir “C. ČEHIJAS REPUBLIKA”, “D. DĀNIJA”, “E. VĀCIJA”, “F. IGAUNIJA”, “G. GRIEĶIJA”, “H. SPĀNIJA”, “I. FRANCIJA”, “J. ĪRIJA”, “K. ITĀLIJA”, “L. KIPRA”, “M. LATVIJA”, “N. LIETUVA”, “O. LUKSEMBURGA”, “P. UNGĀRIJA”, “Q. MALTA”, “R. NĪDERLANDE”, “S. AUSTRIJA”, “T. POLIJA”, “U. PORTUGĀLE”, “W. SLOVĒNIJA”, “X. SLOVĀKIJA”, “Y. SOMIJA”, “Z. ZVIEDRIJA”, “AA. APVIENOTĀ KARALISTE”;

iii)

pēc teksta iedaļā “U. Portugāle” iekļauj šādu tekstu:

“V.   RUMĀNIJA

Banca Naţională a României (Rumānijas Valsts banka), Bucureşti.”;

h)

Regulas 8. pielikumu aizstāj ar šādu pielikumu:

“8. PIELIKUMS B) (12) (13)

ĢIMENES PABALSTU PIEŠĶIRŠANA

(Īstenošanas regulas 4. panta 8. punkts, 10.a panta d) punkts un 122. pants)

Īstenošanas regulas 10.a panta d) punktu piemēro attiecībā uz:

A.   Darbiniekiem un pašnodarbinātām personām

a)

ar viena kalendārā mēneša atskaites periodu norēķinos starp:

Beļģiju un Bulgāriju,

Beļģiju un Čehijas Republiku,

Beļģiju un Vāciju,

Beļģiju un Grieķiju,

Beļģiju un Spāniju,

Beļģiju un Franciju,

Beļģiju un Īriju,

Beļģiju un Lietuvu,

Beļģiju un Luksemburgu,

Beļģiju un Austriju,

Beļģiju un Poliju,

Beļģiju un Portugāli,

Beļģiju un Rumāniju,

Beļģiju un Slovākiju,

Beļģiju un Somiju,

Beļģiju un Zviedriju,

Beļģiju un Apvienoto Karalisti,

Bulgāriju un Čehijas Republiku,

Bulgāriju un Vāciju,

Bulgāriju un Igauniju,

Bulgāriju un Grieķiju,

Bulgāriju un Spāniju,

Bulgāriju un Franciju,

Bulgāriju un Īriju,

Bulgāriju un Kipru,

Bulgāriju un Latviju,

Bulgāriju un Lietuvu,

Bulgāriju un Luksemburgu,

Bulgāriju un Ungāriju,

Bulgāriju un Maltu,

Bulgāriju un Nīderlandi,

Bulgāriju un Austriju,

Bulgāriju un Poliju,

Bulgāriju un Portugāli,

Bulgāriju un Rumāniju,

Bulgāriju un Slovākiju,

Bulgāriju un Somiju,

Bulgāriju un Zviedriju,

Bulgāriju un Apvienoto Karalisti,

Čehijas Republiku un Dāniju,

Čehijas Republiku un Vāciju,

Čehijas Republiku un Grieķiju,

Čehijas Republiku un Spāniju,

Čehijas Republiku un Franciju,

Čehijas Republiku un Īriju,

Čehijas Republiku un Latviju,

Čehijas Republiku un Lietuvu,

Čehijas Republiku un Luksemburgu,

Čehijas Republiku un Ungāriju,

Čehijas Republiku un Maltu,

Čehijas Republiku un Nīderlandi,

Čehijas Republiku un Austriju,

Čehijas Republiku un Poliju,

Čehijas Republiku un Portugāli,

Čehijas Republiku un Rumāniju,

Čehijas Republiku un Slovēniju,

Čehijas Republiku un Slovākiju,

Čehijas Republiku un Somiju,

Čehijas Republiku un Zviedriju,

Čehijas Republiku un Apvienoto Karalisti,

Dāniju un Lietuvu,

Dāniju un Poliju,

Dāniju un Slovākiju,

Vāciju un Grieķiju,

Vāciju un Spāniju,

Vāciju un Franciju,

Vāciju un Īriju,

Vāciju un Lietuvu,

Vāciju un Luksemburgu,

Vāciju un Austriju,

Vāciju un Poliju,

Vāciju un Rumāniju,

Vāciju un Slovākiju,

Vāciju un Somiju,

Vāciju un Zviedriju,

Vāciju un Apvienoto Karalisti,

Igauniju un Rumāniju,

Grieķiju un Lietuvu,

Grieķiju un Poliju,

Grieķiju un Rumāniju,

Grieķiju un Slovākiju,

Spāniju un Lietuvu,

Spāniju un Austriju,

Spāniju un Poliju,

Spāniju un Rumāniju,

Spāniju un Slovēniju,

Spāniju un Slovākiju,

Spāniju un Somiju,

Spāniju un Zviedriju,

Franciju un Lietuvu,

Franciju un Luksemburgu,

Franciju un Austriju,

Franciju un Poliju,

Franciju un Portugāli,

Franciju un Rumāniju,

Franciju un Slovēniju,

Franciju un Slovākiju,

Franciju un Somiju,

Franciju un Zviedriju,

Īriju un Lietuvu,

Īriju un Austriju,

Īriju un Poliju,

Īriju un Portugāli,

Īriju un Rumāniju,

Īriju un Slovākiju,

Īriju un Zviedriju,

Latviju un Lietuvu,

Latviju un Luksemburgu,

Latviju un Ungāriju,

Latviju un Poliju,

Latviju un Rumāniju,

Latviju un Slovēniju,

Latviju un Slovākiju,

Latviju un Somiju,

Lietuvu un Luksemburgu,

Lietuvu un Ungāriju,

Lietuvu un Nīderlandi,

Lietuvu un Austriju,

Lietuvu un Portugāli,

Lietuvu un Rumāniju,

Lietuvu un Slovēniju,

Lietuvu un Slovākiju,

Lietuvu un Somiju,

Lietuvu un Zviedriju,

Lietuvu un Apvienoto Karalisti,

Luksemburgu un Austriju,

Luksemburgu un Poliju,

Luksemburgu un Portugāli,

Luksemburgu un Rumāniju,

Luksemburgu un Slovēniju,

Luksemburgu un Slovākiju,

Luksemburgu un Somiju,

Luksemburgu un Zviedriju,

Ungāriju un Austriju,

Ungāriju un Poliju,

Ungāriju un Rumāniju,

Ungāriju un Slovēniju,

Ungāriju un Slovākiju,

Maltu un Rumāniju,

Maltu un Slovākiju,

Nīderlandi un Austriju,

Nīderlandi un Poliju,

Nīderlandi un Rumāniju,

Nīderlandi un Slovākiju,

Nīderlandi un Somiju,

Nīderlandi un Zviedriju,

Austriju un Poliju,

Austriju un Portugāli,

Austriju un Rumāniju,

Austriju un Slovēniju,

Austriju un Slovākiju,

Austriju un Somiju,

Austriju un Zviedriju,

Austriju un Apvienoto Karalisti,

Poliju un Portugāli,

Poliju un Rumāniju,

Poliju un Slovēniju,

Poliju un Slovākiju,

Poliju un Somiju,

Poliju un Zviedriju,

Poliju un Apvienoto Karalisti,

Portugāli un Rumāniju,

Portugāli un Slovēniju,

Portugāli un Slovākiju,

Portugāli un Somiju,

Portugāli un Zviedriju,

Portugāli un Apvienoto Karalisti,

Rumāniju un Slovēniju,

Rumāniju un Slovākiju,

Rumāniju un Somiju,

Rumāniju un Zviedriju,

Rumāniju un Apvienoto Karalisti,

Slovēniju un Slovākiju,

Slovēniju un Somiju,

Slovēniju un Apvienoto Karalisti,

Slovākiju un Somiju,

Slovākiju un Zviedriju,

Slovākiju un Apvienoto Karalisti,

Somiju un Zviedriju,

Somiju un Apvienoto Karalisti,

Zviedriju un Apvienoto Karalisti.

b)

ar kalendārā gada viena ceturkšņa atskaites periodu norēķinos starp:

Dāniju un Vāciju,

Nīderlandi un Dāniju, Vāciju, Franciju, Luksemburgu, Portugāli.

B.   Pašnodarbinātām personām

Ar kalendārā gada viena ceturkšņa atskaites periodu norēķinos starp:

Beļģiju un Nīderlandi.

C.   Darbiniekiem

Ar viena kalendārā mēneša atskaites periodu norēķinos starp:

Beļģiju un Nīderlandi.”;

i)

Regulas 9. pielikumu “Vidējo gada izmaksu aprēķināšana pabalstiem natūrā (Īstenošanas regulas 4. panta 9. punkts, 94. panta 3. punkta a) apakšpunkts un 95. panta 3. punkta a) apakšpunkts)” groza šādi:

i)

pēc teksta iedaļā “A. BEĻĢIJA” iekļauj šādu tekstu:

“B.   BULGĀRIJA

Aprēķinot vidējās gada izmaksas pabalstiem natūrā, ņem vērā pabalstus natūrā, ko nodrošina Valsts veselības apdrošināšanas fonds saskaņā ar Veselības apdrošināšanas likumu.”;

ii)

iedaļas “B. ČEHIJAS REPUBLIKA”, “C. DĀNIJA”, “D. VĀCIJA”, “E. IGAUNIJA”, “F. GRIEĶIJA”, “G. SPĀNIJA”, “H. FRANCIJA”, “I. ĪRIJA”, “J.ITĀLIJA”, “K. KIPRA”, “L. LATVIJA”, “M. LIETUVA”, “N. LUKSEMBURGA”, “O. UNGĀRIJA”, “P. MALTA”, “Q. NĪDERLANDE”, “R. AUSTRIJA”, “S. POLIJA”, “T. PORTUGĀLE”, “U. SLOVĒNIJA”, “V. SLOVĀKIJA”, “W. SOMIJA”, “X. ZVIEDRIJA”, “Y. APVIENOTĀ KARALISTE” attiecīgi pārgrupē, un tādējādi to nosaukumi ir “C. ČEHIJAS REPUBLIKA”, “D. DĀNIJA”, “E. VĀCIJA”, “F. IGAUNIJA”, “G. GRIEĶIJA”, “H. SPĀNIJA”, “I. FRANCIJA”, “J. ĪRIJA”, “K. ITĀLIJA”, “L. KIPRA”, “M. LATVIJA”, “N. LIETUVA”, “O. LUKSEMBURGA”, “P. UNGĀRIJA”, “Q. MALTA”, “R. NĪDERLANDE”, “S. AUSTRIJA”, “T. POLIJA”, “U. PORTUGĀLE”, “W. SLOVĒNIJA”, “X. SLOVĀKIJA”, “Y. SOMIJA”, “Z. ZVIEDRIJA”, “AA. APVIENOTĀ KARALISTE”;

iii)

pēc teksta iedaļā “U. PORTUGĀLE” iekļauj šādu tekstu:

“V.   RUMĀNIJA

Aprēķinot vidējās gada izmaksas pabalstiem natūrā, ņem vērā vispārējo veselības apdrošināšanas shēmu.”;

j)

Regulas 10. pielikumu “Kompetento iestāžu norādītās institūcijas un organizācijas (Īstenošanas regulas 4. panta 10. punkts)” groza šādi:

i)

pēc pēdējā teksta iedaļā “A. BEĻĢIJA” iekļauj šādu tekstu:

“B.   BULGĀRIJA

1.

Lai piemērotu regulas 14.c pantu, 14.d panta 3. punktu un 17. pantu:

Национален осигурителен институт (Valsts sociālā nodrošinājuma iestāde), София .

2.

Lai piemērotu Īstenošanas regulas 6. panta 1. punktu:

Национален осигурителен институт(Valsts sociālā nodrošinājuma iestāde), София.

3.

Lai piemērotu Īstenošanas regulas 8. pantu, 10.b pantu, 11. panta 1. punktu, 11.а panta 1. punktu, 12.а pantu, 13. panta 3. punktu, 14. panta 1., 2. un 3. punktu un 38. panta 1. punktu:

Министерство на здравеопазването (Veselības ministrija), София,

Национален осигурителен институт (Valsts sociālā nodrošinājuma pārvalde), София,

Национална здравноосигурителна каса (Valsts veselības apdrošināšanas fonds), София,

4.

Lai piemērotu Īstenošanas regulas 70. panta 1. punktu, 80. panta 2. punktu, 81. pantu, 82. panta 2. punktu un 91. panta 2. punktu:

Национален осигурителен институт (Valsts sociālā nodrošinājuma pārvalde), София.

5.

Lai piemērotu Īstenošanas regulas 85. panta 2. punktu, 86. panta 2. punktu, 89. panta 1. punktu, 102. panta 2. punktu, 109. pantu un 110. pantu:

Министерство на здравеопазването (Veselības ministrija), София,

Национален осигурителен институт (Valsts sociālā nodrošinājuma pārvalde), София,

Национална здравноосигурителна каса (Valsts veselības apdrošināšanas fonds), София.

6.

Lai piemērotu Īstenošanas regulas 113. panta 2. punktu:

Министерство на здравеопазването (Veselības ministrija), София,

Национална здравноосигурителна каса (Valsts veselības apdrošināšanas fonds), София.”;