ISSN 1725-5112

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 358

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

49. sējums
2006. gada 16. decembris


Saturs

 

I   Tiesību akti, kuru publicēšana ir obligāta

Lappuse

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1856/2006 (2006. gada 15. decembris), ar kuru nosaka standarta ievešanas vērtības nolūkā noteikt ievešanas cenu atsevišķu veidu augļiem un dārzeņiem

1

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 1857/2006 (2006. gada 15. decembris) par Līguma 87. un 88. panta piemērošanu attiecībā uz maziem un vidējiem uzņēmumiem, kas nodarbojas ar lauksaimniecības produktu ražošanu, un grozījumiem Regulā (EK) Nr. 70/2001

3

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1858/2006 (2006. gada 15. decembris), ar ko izsludina konkursu par tāda vīna spirta pārdošanu, kuru paredzēts izmantot Kopienā kā bioetanolu

22

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 1859/2006 (2006. gada 15. decembris), ar ko lauku saimniecību grāmatvedības datu tīkla 2007. pārskata gadam nosaka standarta maksu par saimniecības apgrozījuma pārskatu

30

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 1860/2006 (2006. gada 15. decembris), ar kuru groza Regulu (EEK) Nr. 1859/82 par to, kā lauku saimniecību ieņēmumu noteikšanai atlasīt saimniecības, kas iesniedz grāmatvedības pārskatus

31

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 1861/2006 (2006. gada 15. decembris), ar ko groza Regulu (EEK) Nr. 2237/77 par lauku saimniecības apgrozījuma pārskatu

33

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 1862/2006 (2006. gada 15. decembris), ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 622/2003, ar ko nosaka pasākumus kopēju pamatstandartu īstenošanai aviācijas drošības jomā ( 1 )

36

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1863/2006 (2006. gada 15. decembris), ar ko nosaka minimālās pārdošanas cenas 22. individuālajam uzaicinājumam uz konkursu, kas paredzēts Regulā (EK) Nr. 1898/2005

38

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1864/2006 (2006. gada 15. decembris), ar ko nosaka maksimālo atbalsta apjomu par krējumu, sviestu un koncentrētu sviestu sakarā ar 22. individuālo uzaicinājumu uz saskaņā ar Regulā (EK) Nr. 1898/2005 paredzēto pastāvīgo konkursu

40

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1865/2006 (2006. gada 15. decembris), ar ko nosaka maksimālo atbalstu par koncentrētu sviestu pirmajā individuālajā uzaicinājumā uz 22. konkursu, kas paredzēts Regulā (EK) Nr. 1898/2005

42

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1866/2006 (2006. gada 15. decembris), ar kuru nosaka minimālo sviesta pārdošanas cenu attiecībā uz 54. atsevišķo konkursa uzaicinājumu, kas izsludināts saskaņā ar Regulā (EK) Nr. 2771/1999 minēto pastāvīgo konkursu

43

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1867/2006 (2006. gada 15. decembris), ar ko nosaka ievedmuitas nodokli labības nozarē, kuru piemēro no 2006. gada 16. decembra

44

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 1868/2006 (2006. gada 15. decembris), ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 2247/2003, ar ko paredz sīki izstrādātus noteikumus par to, kā liellopu gaļas nozarē piemērot Padomes Regulu (EK) Nr. 2286/2002 par režīmu, kas piemērojams lauksaimniecības produktiem un precēm, kuras iegūtas, pārstrādājot Āfrikas, Karību jūras reģiona un Klusā okeāna valstu (ĀKK valstu) izcelsmes lauksaimniecības produktus

47

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 1869/2006 (2006. gada 15. decembris), ar ko groza Regulu (EK) Nr. 2172/2005, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus par importa tarifu kvotu piemērošanu Šveices izcelsmes dzīviem liellopiem, kuru svars pārsniedz 160 kg un kā tas paredzēts Eiropas Kopienas un Šveices Konfederācijas Nolīgumā par lauksaimniecības produktu tirdzniecību

49

 

 

II   Tiesību akti, kuru publicēšana nav obligāta

 

 

Padome

 

*

Padomes Lēmums (2006. gada 18. jūlijs), lai noslēgtu Nolīgumu vēstuļu apmaiņas veidā starp Eiropas Kopienu un Barbadosu, Belizu, Kongo Republiku, Fidži Republiku, Gajānas Republiku, Kotdivuāras Republiku, Jamaiku, Kenijas Republiku, Madagaskaras Republiku, Malāvijas Republiku, Maurīcijas Republiku, Mozambikas Republiku, Surinamas Republiku, Sentkitsu un Nevisu, Svazilendas Karalisti, Tanzānijas Savienoto Republiku, Trinidadas un Tobago Republiku, Ugandas Republiku, Zambijas Republiku un Zimbabves Republiku par garantētām cenām niedru cukuram 2005.–2006. gada piegādes laikposmā un Nolīgumu vēstuļu apmaiņas veidā starp Eiropas Kopienu un Indijas Republiku par garantētām cenām niedru cukuram 2005.–2006. gada piegādes laikposmā

51

 

 

Komisija

 

*

Komisijas Lēmums (2006. gada 17. novembris) par Nolīguma par ITER Starptautiskās kodolsintēzes enerģijas organizācijas izveidi kopīgai ITER projekta īstenošanai un Nolīguma par ITER Starptautiskās kodolsintēzes enerģijas organizācijas privilēģijām un neaizskaramību kopīgai ITER projekta īstenošanai piemērošanu uz laiku (izziņots ar dokumenta numuru K(2006) 5557)

60

Nolīgums par ITER Starptautiskās kodoltermiskās enerģijas organizācijas izveidi ITER projekta kopīgai īstenošanai

62

Nolīgums par ITER Starptautiskās kodolsintēzes enerģijas organizācijas privilēģijām un neaizskaramību ITER projekta kopīgai īstenošanai

82

 

*

Komisijas Lēmums (2006. gada 14. decembris), ar ko Kopienai un katrai dalībvalstij nosaka atbilstīgos emisiju līmeņus saskaņā ar Kioto protokolu un atbilstoši Padomes Lēmumam 2002/358/EK (izziņots ar dokumenta numuru K(2006) 6468)

87

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.


I Tiesību akti, kuru publicēšana ir obligāta

16.12.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 358/1


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1856/2006

(2006. gada 15. decembris),

ar kuru nosaka standarta ievešanas vērtības nolūkā noteikt ievešanas cenu atsevišķu veidu augļiem un dārzeņiem

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1994. gada 21. decembra Regulu (EK) Nr. 3223/94 par sīki izstrādātiem augļu un dārzeņu ievešanas režīma izpildes noteikumiem (1), un jo īpaši tās 4. panta 1. punktu,

tā kā:

(1)

Regulā (EK) Nr. 3223/94, piemērojot Urugvajas kārtas daudzpusējo tirdzniecības sarunu iznākumus, paredzēti kritēriji, pēc kuriem Komisija nosaka standarta ievešanas vērtības pielikumā precizētajiem produktu ievedumiem no trešām valstīm un periodiem.

(2)

Piemērojot iepriekš minētos kritērijus, standarta ievešanas vērtības nosakāmas līmeņos, kas norādīti šīs regulas pielikumā,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Standarta ievešanas vērtības, kas paredzētas Regulas (EK) Nr. 3223/94 4. pantā, ir tādas, kā norādīts tabulā, kas pievienota pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2006. gada 16. decembrī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2006. gada 15. decembrī

Komisijas vārdā

lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektors

Jean-Luc DEMARTY


(1)  OV L 337, 24.12.1994., 66. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 386/2005 (OV L 62, 9.3.2005., 3. lpp.).


PIELIKUMS

Komisijas 2006. gada 15. decembra Regulai, ar kuru nosaka standarta ievešanas vērtības nolūkā noteikt ievešanas cenu atsevišķu veidu augļiem un dārzeņiem

(EUR/100 kg)

KN kods

Trešās valsts kods (1)

Standarta ievešanas vērtība

0702 00 00

052

118,3

204

77,5

999

97,9

0707 00 05

052

104,5

204

59,2

628

155,5

999

106,4

0709 90 70

052

134,0

204

70,1

999

102,1

0805 10 20

052

56,3

388

72,8

999

64,6

0805 20 10

052

30,7

204

61,3

999

46,0

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

052

69,1

624

71,9

999

70,5

0805 50 10

052

48,9

528

35,4

999

42,2

0808 10 80

388

107,5

400

86,4

404

94,2

720

73,3

999

90,4

0808 20 50

052

63,8

400

98,6

720

46,8

999

69,7


(1)  Valstu nomenklatūra, kas paredzēta Komisijas Regulā (EK) Nr. 750/2005 (OV L 126, 19.5.2005., 12. lpp.). Kods “999” nozīmē “citas izcelsmes vietas”.


16.12.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 358/3


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1857/2006

(2006. gada 15. decembris)

par Līguma 87. un 88. panta piemērošanu attiecībā uz maziem un vidējiem uzņēmumiem, kas nodarbojas ar lauksaimniecības produktu ražošanu, un grozījumiem Regulā (EK) Nr. 70/2001

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1998. gada 7. maija Regulu (EK) Nr. 994/98 par Eiropas Kopienas dibināšanas līguma 92. un 93. panta piemērošanu dažu kategoriju valsts horizontālajam atbalstam (1), un jo īpaši tās 1. panta 1. punkta a) apakšpunkta i) daļu,

pēc šīs regulas projekta publicēšanas,

apspriedusies ar Padomdevēju komiteju par valsts atbalstu,

tā kā:

(1)

Ar Regulu (EK) Nr. 994/98 Komisija saskaņā ar Līguma 87. pantu ir pilnvarota paziņot, ka ar konkrētiem nosacījumiem atbalsts maziem un vidējiem uzņēmumiem ir saderīgs ar kopējo tirgu un uz to neattiecas paziņošanas prasība, kas paredzēta Līguma 88. panta 3. punktā.

(2)

Komisijas 2001. gada 12. janvāra Regula (EK) Nr. 70/2001 par EK Līguma 87. un 88. panta piemērošanu, sniedzot valsts atbalstu maziem un vidējiem uzņēmumiem (2), neattiecas uz darbībām, kas ir saistītas ar Līguma I pielikumā uzskaitīto produktu ražošanu, pārstrādi vai tirdzniecību.

(3)

Komisija daudzos lēmumos ir piemērojusi Līguma 87. un 88. pantu maziem un vidējiem uzņēmumiem, kas nodarbojas ar lauksaimniecības produktu ražošanu, pārstrādi un tirdzniecību, kā arī noteikusi savu politiku jaunākajās Kopienas pamatnostādnēs attiecībā uz valsts atbalstu lauksaimniecības nozarē (3). Ņemot vērā Komisijas ievērojamo pieredzi, piemērojot šos pantus attiecībā uz maziem un vidējiem uzņēmumiem, kas nodarbojas ar lauksaimniecības produktu ražošanu, un lai nodrošinātu efektīvu pārraudzību un vienkāršotu pārvaldi, nevājinot Komisijas veikto kontroli, Komisijai būtu arī jāizmanto Regulā (EK) Nr. 994/98 paredzētās pilnvaras attiecībā uz maziem un vidējiem uzņēmumiem, kas nodarbojas ar lauksaimniecības produktu ražošanu, ciktāl Līguma 89. pants ir atzīts par piemērojamu šiem produktiem.

(4)

Nākamajos gados lauksaimniecībai būs jāpielāgojas jauniem apstākļiem un turpmākām izmaiņām tādās jomās kā tirgus attīstība, tirgus politika un tirdzniecības noteikumi, patērētāju pieprasījums un izvēle, kā arī Kopienas paplašināšanās. Šādas izmaiņas ietekmēs ne tikai lauksaimniecības tirgus, bet arī vietējo ekonomiku lauku reģionos kopumā. Lauku attīstības politikas mērķis ir atjaunot un uzlabot lauku reģionu konkurētspēju un tādējādi veicināt nodarbinātības saglabāšanu un kāpumu šajos rajonos.

(5)

Maziem un vidējiem uzņēmumiem ir izšķirīga nozīme darba vietu izveidošanā, bet vēl plašākā nozīmē tie ir sociālās stabilitātes un ekonomikas attīstības rādītāji. Tomēr to attīstību var ierobežot tirgus nepilnības. Tiem bieži ir sarežģījumi kapitāla vai kredīta iegūšanai, ņemot vērā dažu finanšu tirgu neuzņēmību pret risku un ierobežotas garantijas, ko tie var piedāvāt. To ierobežotie resursi var arī ierobežot šo uzņēmumu pieeju informācijai, sevišķi attiecībā uz jaunām tehnoloģijām un potenciāliem tirgiem. Ņemot vērā minētos apsvērumus, atbalsta pasākumiem, kam ar šo regulu noteikts atbrīvojums, ir jāsekmē mazo un vidējo uzņēmumu saimnieciskās darbības attīstība, ar noteikumu, ka šāds atbalsts negatīvi neietekmē tirdzniecības nosacījumus tiktāl, lai tie būtu pretrunā vispārējām interesēm. Šāda attīstība jāveicina un jāatbalsta, vienkāršojot pašreizējos noteikumus, ciktāl tie attiecas uz maziem un vidējiem uzņēmumiem.

(6)

Kopienā lauksaimniecības produktu ražošanā, pārstrādē un tirdzniecībā lielā mērā dominē mazie un vidējie uzņēmumi. Tomēr ir ievērojamas atšķirības starp lauksaimniecības produktu primārās ražošanas struktūru, no vienas puses, un to pārstrādi un tirdzniecību, no otras puses. Lauksaimniecības produktu pārstrāde un tirdzniecība bieži vien var būt līdzīga rūpniecisko ražojumu pārstrādei un tirdzniecībai. Tāpēc šķiet piemērotāk izmantot citu pieeju lauksaimniecības produktu pārstrādei un tirdzniecībai un attiecināt uz šīm darbībām rūpniecisko ražojumu noteikumus. Tāpēc pretēji pieejai, kura paredzēta Komisijas 2003. gada 23. decembra Regulā (EK) Nr. 1/2004 par EK Līguma 87. un 88. panta piemērošanu attiecībā uz valsts atbalstu maziem un vidējiem uzņēmumiem, kas nodarbojas ar lauksaimniecības produktu ražošanu, pārstrādi un tirdzniecību (4), šķiet lietderīgi izstrādāt atbrīvojumu regulu, kurā tiktu ņemtas vērā lauksaimniecības produktu primārās ražošanas īpašās vajadzības.

(7)

Ar Padomes 1999. gada 17. maija Regulu (EK) Nr. 1257/1999 par Eiropas Lauksaimniecības virzības un garantiju fonda (ELVGF) atbalstu lauku attīstībai un par dažu regulu grozīšanu un atcelšanu (5) un Padomes 2005. gada 20. septembra Regulu (EK) Nr. 1698/2005 par atbalstu lauku attīstībai no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) (6) jau ir ieviesti īpaši valsts atbalsta noteikumi konkrētiem lauku attīstības pasākumiem, attiecībā uz kuriem piešķir dalībvalstu atbalstu bez Kopienas finansējuma.

(8)

Šajā regulā noteiktais atbrīvojums attiecas uz jebkādu atbalstu, kas atbilst visām šajā regulā noteiktajām prasībām, kā arī uz jebkādu atbalsta shēmu, ar noteikumu, ka atbalsts, ko var piešķirt saskaņā ar šādu shēmu, atbilst visām šīs regulas prasībām. Lai nodrošinātu efektīvu uzraudzību un vienkāršotu administratīvās procedūras, nevājinot Komisijas veikto kontroli, atbalsta shēmās un atsevišķās dotācijās, kas neietilpst nevienā atbalsta shēmā, ir jābūt precīzai atsaucei uz šo regulu.

(9)

Ņemot vērā vajadzību panākt atbilstošu līdzsvaru starp konkurences traucējumu mazināšanu nozarē, kurā tiek sniegts atbalsts, un šīs regulas mērķiem, nevajadzētu piešķirt atbrīvojumu atsevišķām dotācijām, kas pārsniedz maksimālo fiksēto summu, neatkarīgi no tā, vai tās ir saskaņā ar atbalsta shēmu, kurai atbrīvojums paredzēts ar šo regulu.

(10)

Ar šo regulu nav jāparedz atbrīvojums eksporta atbalstam vai atbalstam, kura pamatā ir plašāka vietējo ražojumu, nevis ievesto preču izmantošana. Šāds atbalsts var būt nesaderīgs ar Kopienas starptautiskajām saistībām. Atbalsts līdzdalības izmaksām tirdzniecības izstādēs, kā arī pētījumu vai konsultāciju pakalpojumiem, kas vajadzīgi, lai laistu tirgū jaunus produktus vai esošos produktus jaunā tirgū, parasti nav eksporta atbalsts.

(11)

Lai novērstu šīs atšķirības, kas varētu radīt konkurences traucējumus, atvieglotu dažādu Kopienas un valsts iniciatīvu saskaņošanu attiecībā uz maziem un vidējiem uzņēmumiem, kā arī administratīvas skaidrības un juridiskas noteiktības nolūkā šajā regulā jāizmanto mazo un vidējo uzņēmumu definīcija, kas noteikta Regulas (EK) Nr. 70/2001 I pielikumā.

(12)

Saskaņā ar Komisijas ieviesto praksi un nolūkā nodrošināt to, ka atbalsts ir proporcionāls un nepārsniedz vajadzīgo summu, robežvērtība parasti izsakāma kā atbalsta pasākumu intensitāte attiecībā pret attaisnoto izmaksu kopumu, nevis kā atbalsta maksimālā summa.

(13)

Lai noteiktu, vai atbalsts saskaņā ar šo regulu ir saderīgs ar kopējo tirgu, ir jāņem vērā atbalsta intensitāte un attiecīgi atbalsta summa, kas izteikta kā dotācijas ekvivalents. Lai aprēķinātu dotācijas ekvivalentu atbalstam, kas maksājams pa daļām, ir jāizmanto tirgus procentu likmes dotācijas piešķiršanas laikā. Lai valsts atbalsta noteikumus piemērotu vienveidīgi, atklāti un vienkārši, šajā regulā tirgus likmes uzskata par atsauces likmēm, kuras regulāri nosaka Komisija, pamatojoties uz objektīviem kritērijiem, un kuras publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī un internetā.

(14)

Lai nodrošinātu pārskatāmību un efektīvu uzraudzību, šo regulu piemēro tikai pārskatāmiem atbalsta pasākumiem. Tie ir atbalsta pasākumi, kuros bez nepieciešamības veikt riska novērtējumu ir iespējams iepriekš precīzi aprēķināt dotācijas bruto ekvivalentu procentos no attaisnotajām izmaksām (piem., dotācijas, procentu likmju subsidēšana un ierobežojoši fiskāli pasākumi). Valsts aizdevumi jāuzskata par pārskatāmiem, ja tiem ir parastais nodrošinājums un ja tie nav saistīti ar pārāk lielu risku, un tādēļ var uzskatīt, ka tie ietver valsts garantijas elementu. Par pārskatāmiem principā jāuzskata atbalsta pasākumi, kas saistīti ar valsts garantijām, vai valsts aizdevumi ar valsts garantijas elementu. Tomēr šādi atbalsta pasākumi jāuzskata par pārskatāmiem, ja pirms pasākuma īstenošanas metodiku, ko izmanto, lai aprēķinātu valsts garantijas atbalsta intensitāti, ir apstiprinājusi Komisija, saņemot paziņojumu pēc šīs regulas pieņemšanas. Komisija novērtēs metodiku saskaņā ar Paziņojumu par EK Līguma 87. un 88. panta piemērošanu valsts atbalstam garantiju veidā (7). Valsts kapitāla daļas un atbalsts, ko ietver riska kapitāla pasākumi, nav uzskatāms par pārskatāmu atbalstu. Par atbalsta pasākumiem, kas nav pārskatāmi, vienmēr jāziņo Komisijai. Paziņojumus par atbalsta pasākumiem, kas nav pārskatāmi, Komisija vērtēs, jo īpaši ņemot vērā kritērijus, kuri noteikti Kopienas pamatnostādnēs par valsts atbalstu lauksaimniecības un mežsaimniecības nozarei 2007.–2013. gadam.

(15)

Saskaņā ar Komisijas ieviesto praksi valsts atbalsta novērtēšanai lauksaimniecības nozarē nav nepieciešams nodalīt mazos un vidējos uzņēmumus. Dažiem atbalsta veidiem ir lietderīgi noteikt atbalsta maksimālo summu vienam saņēmējam.

(16)

Ņemot vērā Komisijas pieredzi, maksimālais atbalsta apjoms jānosaka tādā līmenī, kas atbilst gan nepieciešamībai līdz minimumam samazināt konkurences traucējumus atbalstītajā nozarē, gan mērķim veicināt mazo un vidējo uzņēmumu saimnieciskās darbības attīstību lauksaimniecības nozarē. Lai nodrošinātu vienotību ar Kopienas finansētiem atbalsta pasākumiem, šis maksimālais apjoms ir jāsaskaņo ar to, kas noteikts Regulā (EK) Nr. 1257/1999 un Regulā (EK) Nr. 1698/2005.

(17)

Ir lietderīgi noteikt turpmākos nosacījumus, kas jāievēro attiecībā uz jebkuru atbalsta shēmu vai individuālu atbalstu, kam ar šo regulu piešķirts atbrīvojums. Jāņem vērā visi ražošanas ierobežojumi un ierobežojumi Kopienas atbalstam, kas noteikti saskaņā ar kopējo tirgus organizāciju. Ņemot vērā Līguma 87. panta 3. punkta c) apakšpunktu, atbalsta vienīgais mērķis nav tādu saimnieciskās darbības izmaksu pastāvīga vai periodiska samazināšana, kuras parasti jāsedz saņēmējam, un atbalstam ir jābūt samērīgam attiecībā pret šķēršļiem, kas jāpārvar, lai nodrošinātu sociālekonomisko ieguvumu, kurš atbilst Kopienas interesēm. Vienpusēji valsts atbalsta pasākumi, kuru mērķis ir tikai uzlabot ražotāju finansiālo stāvokli, nevis veicināt nozares attīstību, un jo īpaši atbalsts, ko piešķir, pamatojoties tikai uz cenu, daudzumu, ražošanas vienībām vai ražošanas līdzekļu vienībām, ir pielīdzināms darbības atbalstam un nav saderīgs ar kopējo tirgu. Turklāt šāds atbalsts var arī nelabvēlīgi ietekmēt tirgus kopējo organizāciju mehānismus. Tādēļ ir lietderīgi ierobežot šīs regulas darbības jomu, attiecinot to uz noteiktiem atbalsta veidiem.

(18)

Ar šo regulu būtu jāatbrīvo atbalsta pasākumi maziem un vidējiem lauksaimniecības uzņēmumiem (lauku saimniecībām), neatkarīgi no to atrašanās vietas. Ieguldījumi un darba vietu radīšana var sekmēt ekonomikas attīstību mazāk labvēlīgos apgabalos un teritorijās, kas minētas Regulas (EK) Nr. 1698/2005 36. panta a) punkta i), ii) un iii) apakšpunktā. Minētajos apgabalos mazie un vidējie lauksaimniecības uzņēmumi cieš gan no strukturālām grūtībām, kas saistītas ar to atrašanās vietu, gan no grūtībām, kas saistītas ar to lielumu. Tādēļ ir lietderīgi attiecībā uz maziem un vidējiem uzņēmumiem šajos apgabalos noteikt lielāku atbalsta maksimālo apjomu.

(19)

Iespējamo traucējumu dēļ, kas varētu rasties no mērķtiecīga ieguldījumu atbalsta, un lai piedāvātu lauksaimniekiem brīvību izlemt, kuros produktos veikt ieguldījumus, ieguldījumu atbalstu, kas atbrīvots saskaņā ar šo regulu, neierobežo attiecībā uz atsevišķiem lauksaimniecības produktiem. Šis nosacījums nedrīkst atturēt dalībvalsti izslēgt atsevišķus lauksaimniecības produktus no šāda atbalsta vai atbalsta shēmām, jo īpaši, ja tiem nevar atrast normālu noieta tirgu. Daži ieguldījumu veidi jāizslēdz no šīs regulas darbības jomas.

(20)

Ja atbalstu piešķir, lai pielāgotos nesen ieviestām obligātām normām Kopienas līmenī, un dalībvalstis atliek šādu nosacījumu īstenošanu, tām nav dodama iespēja pagarināt lauksaimniekiem pielāgošanās periodu. Tādēļ skaidri jānorāda datums, no kura jaunos tiesību aktus vairs neuzskata par jauniem.

(21)

Dažas Padomes regulas lauksaimniecības jomā paredz īpašas atļaujas dalībvalstu veiktajiem atbalsta maksājumiem, bieži kopā ar Kopienas finansējumu vai papildus tam. Tomēr minētie noteikumi parasti neparedz atbrīvojumus no pienākuma paziņot saskaņā ar Līguma 88. pantu, ciktāl šāds atbalsts atbilst Līguma 87. panta 1. punkta nosacījumiem. Tā kā minētajās regulās ir skaidri noteikti šāda atbalsta nosacījumi un/vai šie pasākumi jādara zināmi Komisijai saskaņā ar minēto regulu īpašajiem noteikumiem, atbilstīgi Līguma 88. panta 3. punktam nav vajadzīgs turpmāks atsevišķs paziņojums, lai Komisija varētu veikt šo pasākumu novērtējumu. Juridiskas noteiktības labad šajā regulā jāiekļauj atsauce uz minētajiem noteikumiem un tādēļ, ievērojot Līguma 88. pantu, nav vajadzīgs paziņojums par šiem pasākumiem, ciktāl iepriekš var pārbaudīt, ka šāds atbalsts tiek piešķirts vienīgi maziem un vidējiem uzņēmumiem.

(22)

Lai nodrošinātu to, ka atbalsts ir nepieciešams un sekmē konkrētu darbības veidu attīstību, ar šo regulu nebūtu jāatbrīvo atbalsts darbības veidiem, kuros saskaņā ar tirgus nosacījumiem saņēmējs jau varētu būt iesaistījies pats. Atbalstu nepiešķir ar atpakaļejošu datumu attiecībā uz darbībām, ko saņēmējs jau ir veicis.

(23)

Ar šo regulu nebūtu jāpiešķir atbrīvojums atbalstam, kas summējas kopā ar citu valsts atbalstu, ietverot atbalstu, ko piešķir valsts, reģiona vai vietējās iestādes, ar valsts atbalstu, ko piešķir saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1698/2005, vai ar Kopienas atbalstu, saistībā ar tām pašam attaisnotajām izmaksām, ja kopējā summa pārsniedz robežvērtības, kas noteiktas šajā regulā. Atbalstu, kam piemēro šajā regulā paredzēto atbrīvojumu, nedrīkst apvienot ar de minimis atbalstu nozīmē, kas lietota Komisijas 2004. gada 6. oktobra Regulā (EK) Nr. 1860/2001 par EK Līguma 87. un 88. panta piemērošanu de minimis atbalstam lauksaimniecības un zivsaimniecības nozarē (8), attiecībā uz tām pašām attaisnotajām izmaksām vai ieguldījumu projektu, ja tāda apvienošana radītu atbalsta intensitāti, kas pārsniedz šajā regulā noteikto.

(24)

Lai nodrošinātu pārskatāmību un efektīvu pārraudzību saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 994/98 3. pantu, ir jāievieš standarta veidlapa, kādā dalībvalstīm ir jāsniedz Komisijai apkopota informācija katrreiz, kad saskaņā ar šo regulu tiek īstenota kāda atbalsta shēma vai tiek piešķirts individuāls atbalsts ārpus šādas shēmas, tā ka minēto informāciju varētu publicēt Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī. To pašu iemeslu dēļ jāpieņem noteikumi par uzskaiti, kas dalībvalstīm ir jāveic par atbalstu, uz ko attiecas šajā regulā paredzētais atbrīvojums. Lai dalībvalstis varētu sniegt Komisijai gada pārskatu, Komisijai ir jānosaka konkrētas prasības šāda pārskata izveidei. Ņemot vērā, ka nepieciešamās tehnoloģijas ir plaši pieejamas, apkopotā informācija un gada pārskats ir jāiesniedz elektroniski.

(25)

Ja kāda dalībvalsts nav ievērojusi šajā regulā noteiktos ziņošanas pienākumus, Komisija nevar saskaņā ar Līguma 88. panta 1. punktu veikt savus uzraudzības pienākumus un jo īpaši novērtēt, vai saskaņā ar šo regulu atbrīvotā atbalsta kumulatīvā saimnieciskā ietekme ir tāda, kas nelabvēlīgi ietekmē tirdzniecības nosacījumus tādā mērā, lai tie būtu pretrunā vispārējām interesēm. Vajadzība novērtēt valsts atbalsta kumulatīvo ietekmi ir sevišķi liela, ja tas pats saņēmējs var saņemt atbalstu, ko piešķir no vairākiem avotiem, kā tas arvien biežāk ir lauksaimniecības jomā. Tādēļ ir ļoti svarīgi, lai dalībvalsts nekavējoties iesniegtu attiecīgu informāciju, pirms saskaņā ar šo regulu tiek īstenoti atbalsta pasākumi.

(26)

To uzņēmumu atbalstam, kas nodarbojas ar lauksaimniecības produktu pārstrādi un tirdzniecību, jāpiemēro Regulā (EK) Nr. 70/2001 izklāstītie noteikumi par atbalstu maziem un vidējiem uzņēmumiem citās nozarēs. Tādēļ Regula (EK) Nr. 70/2001 ir attiecīgi jāgroza.

(27)

Valsts atbalstam, kuram piemēro atbrīvojumu saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1/2004, var turpināt piemērot atbrīvojumu, ja tas atbilst visiem šīs regulas nosacījumiem.

(28)

Ir svarīgi noteikt pārejas noteikumus atbalstam, kas piešķirts pirms šīs regulas stāšanās spēkā un par kuru netika paziņots, pārkāpjot Līguma 88. panta 3. punktu.

(29)

Šī regula neskar dalībvalstu iespēju paziņot par atbalstu maziem un vidējiem uzņēmumiem, kas nodarbojas ar lauksaimniecības produktu ražošanu. Komisija izvērtēs šādus paziņojumus, ņemot vērā šo regulu un pamatojoties uz Kopienas pamatnostādnēm par valsts atbalstu lauksaimniecības un mežsaimniecības nozarei 2007.–2013. gadam. No šīs regulas spēkā stāšanās dienas visi paziņojumi vispirms jāizvērtē, ņemot vērā šo regulu, bet, ja tajā paredzētie nosacījumi nav izpildīti, tad pamatojoties uz Kopienas pamatnostādnēm par valsts atbalstu lauksaimniecības un mežsaimniecības nozarei 2007.–2013. gadam.

(30)

Ņemot vērā Komisijas pieredzi šajā jomā un to, cik bieži kopumā ir jāpārskata valsts atbalsta politika, ir lietderīgi ierobežot šīs regulas piemērošanas periodu. Ja šīs regulas piemērošanas periods beidzas un netiek pagarināts, atbalsta shēmām, kas jau ir atbrīvotas ar šo regulu, atbrīvojumu piemēro vēl sešus mēnešus, lai dalībvalstīm dotu laiku pielāgoties,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1.   NODAĻA

DARBĪBAS JOMA, DEFINĪCIJAS UN NOSACĪJUMI

1. pants

Darbības joma

1.   Šo regulu piemēro pārskatāmam atbalstam, ko piešķir maziem un vidējiem lauksaimniecības uzņēmumiem (lauku saimniecībām), kuri nodarbojas ar lauksaimniecības produktu primāro ražošanu. Neierobežojot 9. panta noteikumus, to nepiemēro atbalstam, ko piešķir par izdevumiem, kuri saistīti ar lauksaimniecības produktu pārstrādi vai tirdzniecību.

2.   Neierobežojot 16. panta 1.punktu, šo regulu nepiemēro:

a)

atbalstam, ko piešķir ar eksportu saistītām darbībām, proti, atbalstam, kas ir tieši saistīts ar eksportētajiem daudzumiem, izplatīšanas tīkla izveidi un darbības vai citiem kārtējiem izdevumiem, kas saistīti ar eksportu;

b)

atbalstam, kas sekmē iekšējās produkcijas prioritāru izmantošanu attiecībā pret ievestajām precēm.

2. pants

Definīcijas

Šajā regulā izmantotas šādas definīcijas:

1)

“atbalsts” ir visi pasākumi, kas atbilst visiem kritērijiem, kuri noteikti Līguma 87. panta 1. punktā;

2)

“lauksaimniecības produkti” ir:

a)

Līguma I pielikumā minētie produkti, izņemot zvejniecības un akvakultūras produktus, uz kuriem attiecas Regula (EK) Nr. 104/2000 (9);

b)

produkti ar KN kodiem 4502, 4503 un 4504 (korķa izstrādājumi);

c)

produkti, kas paredzēti piena vai piena produktu atdarināšanai vai aizstāšanai, kā minēts Padomes Regulas (EEK) Nr. 1898/87 (10) 3. panta 2. punktā;

3)

“lauksaimniecības produktu pārstrāde” ir jebkura darbība, ko veic ar lauksaimniecības produktu, tās rezultātā iegūstot citu produktu, kas arī ir lauksaimniecības produkts, izņemot lauksaimniecības darbības, kas vajadzīgas, lai dzīvnieku vai augu produktu sagatavotu pirmajai pārdošanai;

4)

“lauksaimniecības produktu tirdzniecība” ir glabāšana vai izlikšana pārdošanai, piedāvāšana pārdošanai, piegāde vai jebkāda cita veida laišana tirgū, izņemot sākotnējā ražotāja veiktu pirmo pārdošanu tālākpārdevējiem vai pārstrādātājiem un visas darbības, lai produktu sagatavotu šādai pirmajai pārdošanai; sākotnējā ražotāja veiktu produkta pārdošanu galapatērētājiem uzskata par tirdzniecību, ja tā notiek šim nolūkam īpaši paredzētās vietās;

5)

“mazie un vidējie uzņēmumi (MVU)” ir mazie un vidējie uzņēmumi, kas definēti Regulas (EK) Nr. 70/2001 I pielikumā;

6)

“bruto atbalsta intensitāte” ir atbalsta summa, kas izteikta procentos no projekta attaisnojamām izmaksām. Visi izmantotie skaitļi norāda summas pirms tiešo nodokļu atskaitīšanas. Ja piešķirtais atbalsts nav dotācija, atbalsta summu izsaka dotācijas ekvivalentā. Pa daļām maksājama atbalsta faktisko vērtību aprēķina piešķiršanas brīdī. Procentu likme, kas izmantojama faktiskās vērtības aprēķina nolūkiem un atbalsta summas aprēķinam aizdevumā ar atvieglotiem nosacījumiem, ir atsauces likme, kas piemērojama piešķiršanas brīdī;

7)

“kvalitatīvs produkts” ir produkts, kas atbilst kritērijiem, kuri ir definēti saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1698/2005 32. pantu;

8)

“nelabvēlīgi klimatiskie apstākļi, kas pielīdzināmi dabas katastrofām” ir tādi laika apstākļi kā, piemēram, sals, krusa, ledus, lietus vai sausums, kas iznīcina vairāk nekā 30 % no vienas saimniecības vidējās gada produkcijas iepriekšējo trīs gadu laikā vai no trīs gadu vidējās produkcijas, pamatojoties uz iepriekšējo piecu gadu periodu un izslēdzot augstāko un zemāko rādītāju;

9)

“mazāk labvēlīgi apgabali” ir apgabali, kā tos definē dalībvalstis, pamatojoties uz Regulas (EK) Nr. 1257/1999 17. pantu;

10)

“ieguldījumi, kas veikti, lai panāktu atbilstību jaunieviestajiem obligātajiem standartiem” ir:

a)

ja standartiem nav paredzēts pārejas periods, tie ir ieguldījumi, kas faktiski uzsākti ne vēlāk kā pēc diviem gadiem no dienas, kurā standarti kļuvuši obligāti uzņēmējiem; vai

b)

ja standartiem ir paredzēts pārejas periods, tie ir ieguldījumi, kas faktiski uzsākti pirms dienas, kurā standarti kļūst obligāti uzņēmējiem;

11)

“jauni lauksaimnieki” ir lauksaimniecības produktu ražotāji, kas atbilst Regulas (EK) Nr. 1698/2005 22. pantā noteiktajiem kritērijiem;

12)

“ražotāju grupa” ir grupa, kas izveidota, lai saskaņā ar tirgus kopējo organizāciju mērķiem kopīgi pielāgotu tirgus prasībām tajā apvienojušos uzņēmumu ražošanu, piemēram, koordinējot piedāvājumu;

13)

“ražotāju asociācija” ir asociācija, kas apvieno atzītas ražotāju grupas, un tai ir tie paši mērķi, tikai plašākā mērogā;

14)

“nobeigušies lopi” ir dzīvnieki, kas ir nogalināti ar eitanāziju ar noteiktu diagnozi vai bez tās, vai ir miruši (ieskaitot nedzīvus dzimušus un nedzimušus dzīvniekus) lauku saimniecībā, jebkurās telpās vai transportēšanas laikā un nav kauti lietošanai cilvēka pārtikā;

15)

“TSE un GSE testu izmaksas” ir visas izmaksas, ko veic saistībā ar X pielikuma C nodaļu Eiropas Parlamenta un Padomes 2001. gada 22. maija Regulā (EK) Nr. 999/2001 (11), tostarp saistībā ar testu komplektiem, testu paraugu ņemšanu, transportēšanu, testēšanu, uzglabāšanu un iznīcināšanu;

16)

“grūtībās nonākuši uzņēmumi” ir uzņēmumi, kurus uzskata par nonākušiem grūtībās nozīmē, kas lietota Kopienas pamatnostādnēs par valsts atbalstu grūtībās nonākušu uzņēmumu glābšanai un pārstrukturēšanai (12);

17)

“aizvietojuma ieguldījumi” ir ieguldījumi, ar kuru palīdzību tikai aizstāj esošās ēkas vai iekārtas, vai to daļas ar jaunām, modernām ēkām vai iekārtām, nepalielinot ražošanas jaudu vismaz par 25 % vai būtiski nemainot ražošanas vai tehnoloģiju raksturu. Ne lauku saimniecības ēkas, kas ir vismaz 30 gadus veca, pilnīga nojaukšana un aizstāšana ar modernu ēku, ne lauku saimniecības ēkas kapitālais remonts netiek uzskatīts par aizvietojuma ieguldījumu. Uzskata, ka kapitālais remonts tiek veikts tad, ja tā izmaksas ir vismaz 50 % no jaunas ēkas vērtības;

18)

“pārskatāms atbalsts” ir atbalsta pasākumi, kuros, neveicot riska novērtējumu, ir iespējams iepriekš precīzi aprēķināt dotācijas bruto ekvivalentu procentos no attaisnotajām izmaksām (piem., pasākumi, kas izmanto dotācijas, procentu likmju subsidēšana un ierobežojoši fiskāli pasākumi).

3. pants

Atbrīvojuma nosacījumi

1.   Pārskatāms individuālais atbalsts, kas neietilpst nevienā shēmā un kas atbilst nosacījumiem šajā regulā, ir saderīgs ar kopējo tirgu Līguma 87. panta 3. punkta c) apakšpunkta nozīmē un ir atbrīvots no Līguma 88. panta 3. punktā noteiktās paziņošanas prasības, ar noteikumu, ka 20. panta 1. punktā paredzētais informācijas kopsavilkums ir iesniegts un atbalsts piešķirts, skaidri atsaucoties uz šo regulu, norādot tās nosaukumu un atsauci uz publikāciju Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

2.   Pārskatāmas atbalsta shēmas, kas atbilst visiem šīs regulas nosacījumiem, ir saderīgas ar kopējo tirgu Līguma 87. panta 3. punkta c) apakšpunkta nozīmē un ir atbrīvotas no Līguma 88. panta 3. punktā paredzētās paziņošanas prasības, ja:

a)

atbalsts, ko var piešķirt saskaņā ar šādu shēmu, atbilst visiem nosacījumiem, kas paredzēti šajā regulā;

b)

shēmā ir tieša atsauce uz šo regulu, norādot tās nosaukumu un atsauci uz publikāciju Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī;

c)

ir iesniegts 20. panta 1. punktā paredzētais informācijas kopsavilkums.

3.   Atbalsts, kas piešķirts saskaņā ar 2. punktā minētajām shēmām, ir saderīgs ar kopējo tirgu Līguma 87. panta 3. punkta c) apakšpunkta nozīmē un ir atbrīvots no paziņošanas prasības, kas paredzēta Līguma 88. panta 3. punktā, ja vien piešķirtais atbalsts tieši atbilst visiem šīs regulas nosacījumiem.

4.   Par atbalstu, uz ko neattiecas šī regula vai citas regulas, kas pieņemtas saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 994/98 1. pantu, vai regulas, kas uzskaitītas šīs regulas 17. pantā, atsevišķi paziņo Komisijai saskaņā ar Līguma 88. panta 3. punktu. Šādu atbalstu novērtē saskaņā ar kritērijiem, kas noteikti Kopienas pamatnostādnēs par valsts atbalstu lauksaimniecības un mežsaimniecības nozarei 2007.–2013. gadam.

2.   NODAĻA

ATBALSTA KATEGORIJAS

4. pants

Ieguldījumi lauksaimniecības uzņēmumos

1.   Atbalsts ieguldījumiem lauksaimniecības uzņēmumos Kopienā primārai lauksaimniecības produktu ražošanai ir saderīgs ar kopējo tirgu Līguma 87. panta 3. punkta c) apakšpunkta nozīmē un ir atbrīvots no paziņošanas prasības, kas paredzēta Līguma 88. panta 3. punktā, ja vien tas atbilst šā panta 2. līdz 10. punkta nosacījumiem.

2.   Atbalsta bruto intensitāte nedrīkst pārsniegt:

a)

50 % no attaisnotajiem ieguldījumiem mazāk labvēlīgos apgabalos vai teritorijās, kas minētas Regulas (EK) Nr. 1698/2005 36. panta a) punkta i), ii) un iii) apakšpunktā, kā dalībvalstis tās noteikušas saskaņā ar minētās regulas 50. un 94. pantu;

b)

40 % no attaisnotajiem ieguldījumiem citos reģionos;

c)

60 % no attaisnotajiem ieguldījumiem mazāk labvēlīgos apgabalos vai teritorijās, kas minētas Regulas (EK) Nr. 1698/2005 36. panta a) punkta i), ii) un iii) apakšpunktā, kā dalībvalstis tās noteikušas saskaņā ar minētās regulas 50. un 94. pantu, un 50 % citos reģionos, ja ieguldījumus veic jaunie lauksaimnieki pirmo piecu gadu laikā pēc darbības uzsākšanas;

d)

75 % no attaisnotajiem ieguldījumiem attālākajos reģionos un nelielajās Egejas jūras salās Padomes Regulas (EEK) Nr. 2019/93 (13) nozīmē;

e)

75 % no attaisnotajiem ieguldījumiem reģionos, kas minēti a) punktā, un 60 % citos reģionos, kuros ieguldījumi rada papildu izmaksas, kas saistītas ar vides aizsardzību un uzlabošanu, lopkopības uzņēmumu higiēnas apstākļu uzlabošanu vai lauksaimniecības dzīvnieku labturību. Šis palielinājums ir pieļaujams tikai attiecībā uz ieguldījumiem, kas pārsniedz spēkā esošo prasību minimumu Kopienā vai attiecībā uz ieguldījumiem, kas veikti, lai panāktu atbilstību jaunieviestiem obligātajiem standartiem. Palielinājums nedrīkst pārsniegt vajadzīgās attaisnotās papildu izmaksas, un to nedrīkst piemērot ieguldījumiem, kas rada ražošanas jaudas pieaugumu.

3.   Veicot ieguldījumus, jāpanāk jo īpaši šādi mērķi:

a)

ražošanas izmaksu samazināšana;

b)

ražošanas uzlabošana un pārstrukturēšana;

c)

kvalitātes uzlabošana;

d)

dabas vides saglabāšana un uzlabošana vai higiēnas apstākļu vai dzīvnieku labturības standartu uzlabošana.

4.   Attaisnotie izdevumi var būt šādi:

a)

nekustamo īpašumu celtniecība, iegāde vai labiekārtošana;

b)

iekārtu un aprīkojuma pirkšana vai pirkumnoma, tostarp datoru programmatūras iegāde, nepārsniedzot pamatlīdzekļu tirgus vērtību;

c)

vispārējās izmaksas, kas saistītas ar a) un b) punktā minētajiem izdevumiem, piemēram, arhitektu, inženieru un konsultantu atalgojums, priekšizpētes veikšana, patentu un licenču iegāde.

Izmaksas, kas saistītas ar izpirkumnomas līgumu un kas nav minētas pirmās daļas b) apakšpunktā, piemēram, nodoklis, iznomātāja peļņa, procentu refinansēšanas izmaksas, pieskaitāmo izmaksu apdrošināšana, papildmaksājumi u. c. nav attaisnoti izdevumi.

5.   Atbalstu var piešķirt tikai tādiem lauksaimniecības uzņēmumiem, kas nav grūtībās nonākuši uzņēmumi.

Atbalstu drīkst piešķirt, lai ļautu saņēmējam panākt atbilstību jaunieviestiem obligātiem standartiem attiecībā uz vidi, higiēnu un dzīvnieku labturību.

6.   Atbalstu nedrīkst piešķirt, ja tiek pārkāpti aizliegumi vai ierobežojumi, ko paredz Padomes regulas, ar kurām izveido tirgus kopējās organizācijas, pat ja šādi aizliegumi un ierobežojumi attiecas tikai uz Kopienas atbalstu.

7.   Atbalstu nedrīkst attiecināt tikai uz atsevišķiem lauksaimniecības produktiem un tam ir jābūt pieejamam visās lauksaimniecības nozarēs, ja vien dalībvalsts neizslēdz atsevišķus produktus jaudas pārpalikuma dēļ vai tāpēc, ka tiem nav normāla noieta tirgus. Atbalstu nedrīkst piešķirt:

a)

ražošanas tiesību, dzīvnieku un viengadīgu augu iegādei;

b)

viengadīgu augu stādīšanai;

c)

drenāžas darbiem vai apūdeņošanas iekārtām un apūdeņošanas darbiem, ja vien šādu ieguldījumu rezultātā iepriekšējais ūdens patēriņš nesamazinās vismaz par 25 %;

d)

vienkāršiem aizstāšanas ieguldījumiem.

8.   Tādas zemes iegādei, kas nav apbūvei paredzēta zeme, var piešķirt atbalstu par izmaksām, kas nepārsniedz 10 % no ieguldījuma attaisnotajiem izdevumiem.

9.   Atbalsta maksimālā summa atsevišķam uzņēmumam nedrīkst pārsniegt 400 000euro trīs finanšu gadu laikā vai 500 000euro, ja uzņēmums atrodas mazāk labvēlīgā apgabalā vai teritorijā, kas minētas Regulas (EK) Nr. 1698/2005 36. panta a) punkta i), ii) un iii) apakšpunktā, kā dalībvalstis tās noteikušas saskaņā ar minētās regulas 50. un 94. pantu.

10.   Atbalstu nedrīkst piešķirt tādu produktu ražošanai, ar kuriem atdarina vai aizstāj pienu un piena produktus.

5. pants

Tradicionālo kultūrvēsturisko ainavu un ēku saglabāšana

1.   Atbalsts tradicionālo kultūrvēsturisko ainavu un ēku saglabāšanai ir saderīgs ar kopējo tirgu Līguma 87. panta 3. punkta c) apakšpunkta nozīmē un ir atbrīvots no Līguma 88. panta 3. punktā noteiktās paziņošanas prasības, ja tas atbilst šā panta 2. un 3. punkta noteikumiem.

2.   Atbalstu, kas sedz līdz 100 % faktisko izmaksu, var piešķirt attiecībā uz ieguldījumiem vai kapitālieguldījumiem, kuru mērķis ir saglabāt ar ražošanu nesaistītus kultūrvēsturiskus objektus, kas atrodas lauksaimniecības uzņēmumu teritorijā, piemēram, arheoloģiskus vai vēsturiskus objektus. Šajās izmaksās drīkst iekļaut pamatotu atlīdzību par darbiem, ko veicis pats lauksaimnieks vai viņa strādnieki, līdz 10 000euro gadā.

3.   Atbalstu var piešķirt līdz 60 % vai 75 %, ja uzņēmums atrodas mazāk labvēlīgos apgabalos vai teritorijās, kas minētas Regulas (EK) Nr. 1698/2005 36. panta a) punkta i), ii) un iii) apakšpunktā, kā dalībvalstis tās noteikušas saskaņā ar minētās regulas 50. un 94. pantu, no faktiskajām izmaksām, kas rodas saistībā ar ieguldījumiem vai kapitālieguldījumiem ar mērķi saglabāt kultūrvēsturiskās īpatnības lauku saimniecību ražošanas objektos, piemēram, lauku saimniecības ēkas, ar noteikumu, ka šie ieguldījumi nepalielinās saimniecības ražošanas jaudu.

Ja novērots ražošanas jaudas kāpums, 4. panta 2. punktā noteiktās ieguldījuma atbalsta likmes piemēro attaisnotajiem izdevumiem saistībā ar attiecīgajiem darbiem, ko veic, izmantojot parastos mūsdienu materiālus. Papildu atbalstu drīkst piešķirt, lai segtu līdz pat 100 % papildizmaksu, kas rodas, izmantojot tradicionālos materiālus, kuri vajadzīgi ēku kultūrvēsturisko īpatnību saglabāšanai.

6. pants

Lauku saimniecības ēku pārvietošana sabiedrības interesēs

1.   Atbalsts lauku saimniecības ēku pārvietošanai ir saderīgs ar kopējo tirgu Līguma 87. panta 3. punkta c) apakšpunkta nozīmē un ir atbrīvots no Līguma 88. panta 3. punktā noteiktās paziņošanas prasības, ja tas ir sabiedrības interesēs un atbilst šā panta 2., 3. un 4. punktā paredzētajiem nosacījumiem.

Sabiedrības intereses, uz kurām atsaucas, pamatojot atbalsta piešķiršanu saskaņā ar šo pantu, ir norādītas dalībvalstu attiecīgajos noteikumos.

2.   Drīkst piešķirt atbalstu, kas sedz līdz 100 % faktisko izmaksu, ja sabiedrības interesēs veiktā pārvietošana paredz vienkārši izjaukt, pārnest un no jauna uzcelt esošās ēkas.

3.   Ja sabiedrības interesēs veiktās pārvietošanas rezultātā lauksaimnieks iegūst modernāk iekārtotas ēkas, lauksaimniekam jāiegulda vismaz 60 % no attiecīgo ēku vērtības palielinājuma pēc pārvietošanas vai 50 %, ja uzņēmums atrodas mazāk labvēlīgos apgabalos vai teritorijās, kas minētas Regulas (EK) Nr. 1698/2005 36. panta a) punkta i), ii) un iii) apakšpunktā, kā dalībvalstis tās noteikušas saskaņā ar minētās regulas 50. un 94. pantu. Ja saņēmējs ir jaunais lauksaimnieks, šis ieguldījums ir attiecīgi vismaz 55 % vai 45 %.

4.   Ja sabiedrības interesēs veiktās pārvietošanas rezultātā paaugstinās ražošanas jauda, šo priekšrocību izmantotājam jāiegulda vismaz 60 % no izdevumiem, kas saistīti ar šo jaudas palielinājumu, vai 50 %, ja uzņēmums atrodas mazāk labvēlīgos apgabalos vai teritorijās, kas minētas Regulas (EK) Nr. 1698/2005 36. panta a) punkta i), ii) un iii) apakšpunktā, kā dalībvalstis tās noteikušas saskaņā ar minētās regulas 50. un 94. pantu. Ja saņēmējs ir jaunais lauksaimnieks, šis ieguldījums ir vismaz 55 % vai 45 %.

7. pants

Atbalsts jauniem lauksaimniekiem darbības uzsākšanai

Atbalsts jauniem lauksaimniekiem darbības uzsākšanai ir saderīgs ar kopējo tirgu Līguma 87. panta 3. punkta c) apakšpunkta nozīmē un ir atbrīvots no Līguma 88. panta 3. punktā paredzētās paziņošanas prasības, ja ir izpildīti Regulas (EK) Nr. 1698/2005 22. pantā noteiktie kritēriji.

8. pants

Atbalsts saistībā ar priekšlaicīgu pensionēšanos

Atbalsts saistībā ar priekšlaicīgu pensionēšanos ir saderīgs ar kopējo tirgu Līguma 87. panta 3. punkta c) apakšpunkta nozīmē un ir atbrīvots no Līguma 88. panta 3. punktā paredzētās paziņošanas prasības saskaņā ar šādiem nosacījumiem:

a)

ir izpildīti Regulas (EK) Nr. 1698/2005 23. pantā noteiktie kritēriji un visi noteikumi, ko Komisija ir pieņēmusi šā panta īstenošanai;

b)

komercdarbības pārtraukšanai lauksaimniecībā jābūt pastāvīgai un galīgai.

9. pants

Atbalsts ražotāju grupām

1.   Dibināšanas atbalsts ražotāju grupu vai ražotāju asociāciju izveidei ir saderīgs ar kopējo tirgu Līguma 87. panta 3. punkta c) apakšpunkta nozīmē un ir atbrīvots no Līguma 88. panta 3. punktā noteiktās paziņošanas prasības, ja tas atbilst šā panta 2. līdz 8. punkta noteikumiem.

2.   Tiesības saņemt 1. punktā minēto atbalstu ir turpmāk minētajām grupām, ar noteikumu, ka tām ir tiesības uz finansiālo palīdzību saskaņā ar attiecīgo dalībvalstu tiesību aktiem:

a)

ražotāju grupām vai ražotāju asociācijām, kas ir iesaistītas lauksaimniecības produktu ražošanā, un/vai

b)

ražotāju asociācijām, kas ir atbildīgas par ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu un cilmes vietas nosaukumu vai kvalitātes marķējumu uzraudzību saskaņā ar Kopienas tiesībām.

Ražotāju grupas vai asociācijas iekšējos noteikumos jāparedz, ka to biedri apņemas piedāvāt produkciju tirgū saskaņā ar pašu izstrādātajiem piegādes un tirdzniecības noteikumiem. Šajos noteikumos var ietvert atļauju ražotājiem pašiem piedāvāt tirgū daļu savas produkcijas. Tajos jāpieprasa, lai, pievienojoties grupai vai asociācijai, ražotāji vismaz trīs gadus paliktu tās biedri un par izstāšanos paziņotu vismaz 12 mēnešus iepriekš. Turklāt jāizstrādā kopīgi ražošanas noteikumi, jo īpaši attiecībā uz produktu kvalitāti vai bioloģiskās lauksaimniecības paņēmienu izmantošanu, vai citām praksēm, kas paredzētas vides aizsardzībai, kā arī attiecībā uz tirdzniecību un informācijas sniegšanu par produktiem, jo īpaši attiecībā uz ražu un pieejamību. Tomēr ražotājiem arī turpmāk jāatbild par savu saimniecību pārvaldīšanu. Nolīgumiem, kas noslēgti ražotāju grupā un asociācijā, pilnībā jāatbilst visiem attiecīgajiem konkurences tiesību noteikumiem, jo īpaši Līguma 81. un 82. panta noteikumiem.

3.   Attaisnotajos izdevumos var iekļaut maksu par piemērotu telpu īri, biroja aprīkojuma iegādi, ieskaitot par datortehniku un programmatūru, administratīvā personāla izmaksas, pieskaitāmās izmaksas, kā arī juridiskās un administratīvās izmaksas. Iegādājoties telpas, attaisnotās izmaksas nedrīkst pārsniegt nomas izmaksas atbilstīgi tirgus cenām.

4.   Nedrīkst piešķirt atbalstu tādu izmaksu segšanai, kas radušās pēc piecu gadu termiņa beigām, vai arī, ja ir pagājuši septiņi gadi pēc ražotāju organizācijas atzīšanas. Tas neierobežo atbalstu, ko piešķir attaisnotajiem izdevumiem, kuri ir ierobežoti un radušies saistībā ar saņēmēja apgrozījuma ikgadējo palielināšanos vismaz par 30 % saistībā ar jaunu locekļu pievienošanos un/vai jaunu ražojumu iekļaušanu.

5.   Atbalstu nedrīkst piešķirt ražošanas organizācijām, piemēram, uzņēmējsabiedrībām vai kooperatīviem, kuru mērķis ir pārvaldīt vienu vai vairākus lauksaimniecības uzņēmumus un kuri tādēļ faktiski ir individuālie ražotāji.

6.   Atbalstu nedrīkst piešķirt citām lauksaimnieku asociācijām, kas veic uzdevumus saistībā ar lauksaimniecisko ražošanu, piemēram, sniedz savstarpēju atbalstu un saimniecību atbalstu, kā arī lauksaimniecības vadības pakalpojumus saimniecībās, kuras pieder asociācijas biedriem, kopīgi nepielāgojot piegādes tirgum.

7.   Saskaņā ar šo pantu kopējā piešķirtā atbalsta summa ražotāju grupai vai asociācijai nedrīkst pārsniegt 400 000euro.

8.   Atbalstu nedrīkst piešķirt ražotāju grupām vai asociācijām, kuru mērķi nav saderīgi ar Padomes regulu, ar ko izveido tirgus kopējo organizāciju.

10. pants

Atbalsts saistībā ar dzīvnieku un augu slimībām un kaitēkļu invāzijām

1.   Atbalsts, ar kuru lauksaimniekiem kompensē dzīvnieku un augu slimību vai kaitēkļu invāzijas apkarošanas un novēršanas izmaksas, kas saistītas ar izmaksām par veselības pārbaudēm, testiem un citiem skrīninga pasākumiem, vakcīnu, zāļu un augu aizsardzības līdzekļu iegādi un ievadīšanu, izmaksām par dzīvnieku nokaušanu un iznīcināšanu un izmaksām par kultūru iznīcināšanu, ir saderīgs ar kopējo tirgu Līguma 87. panta 3. punkta c) apakšpunkta nozīmē un ir atbrīvots no Līguma 88. panta 3. punkta paziņošanas prasības, ja tas atbilst šādiem nosacījumiem, kā arī šā panta 4. līdz 8. punktā paredzētajiem nosacījumiem:

a)

bruto atbalsta intensitāte nedrīkst pārsniegt 100 %;

b)

atbalstu piešķir natūrā subsidētu pakalpojumu veidā, un tas nedrīkst ietvert tiešus maksājumus naudā ražotājiem.

2.   Atbalsts, ar kuru lauksaimniekiem kompensē zaudējumus, ko radījušas dzīvnieku vai augu slimības vai kaitēkļu invāzijas, ir saderīgs ar kopējo tirgu Līguma 87. panta 3. punkta c) apakšpunkta nozīmē un ir atbrīvots no Līguma 88. panta 3. punktā noteiktās paziņošanas prasības, ja tas atbilst šādiem nosacījumiem un šā panta 4. līdz 8. punktā paredzētajiem nosacījumiem:

a)

kompensācija jāaprēķina, ņemot vērā tikai:

i)

tirgus vērtību nogalinātajiem dzīvniekiem un slimības vai kaitēkļu invāzijas iznīcinātajiem augiem vai dzīvniekiem un augiem, kas iznīcināti saskaņā ar valsts rīkojumu, izpildot obligātu aizsardzības vai apkarošanas programmu valstī;

ii)

ienākumu zaudējumus, ko rada karantīnas noteikumu ievērošana un grūtības ar atražošanu vai pārstādīšanu;

b)

bruto atbalsta intensitāte nedrīkst pārsniegt 100 %;

c)

atbalsts piemērojams tikai tiem zaudējumiem, ko izraisa slimības, kuru uzliesmojumu ir oficiāli atzinušas valsts iestādes.

3.   Izmaksu vai zaudējumu maksimālā summa, par kuru saskaņā ar 1. un 2. punktu ir tiesības saņemt atbalstu, jāsamazina:

a)

par visām summām, kas saņemtas saskaņā ar apdrošināšanas līgumiem, kā arī

b)

par izmaksām, kas nav radušās saistībā ar slimību un kas būtu radušās arī citos apstākļos.

4.   Maksājumi veicami saistībā ar slimībām vai kaitēkļiem, par kuriem ir izstrādāti Kopienas vai valstu noteikumi, ko paredz likumi, noteikumi vai administratīvi pasākumi. Tāpēc maksājumiem ir jābūt daļai no attiecīgās slimības vai kaitēkļu profilakses, kontroles vai apkarošanas oficiālas programmas Kopienas, valsts vai reģionālā līmenī. Slimības vai kaitēkļu invāzija ir skaidri jādefinē programmā, kurā jāietver arī attiecīgo pasākumu apraksts.

5.   Atbalsts nedrīkst būt saistīts ar slimību, attiecībā uz kuru Kopienas tiesību aktos ir paredzēti īpaši izdevumi kontroles pasākumiem.

6.   Atbalsts nedrīkst būt saistīts ar pasākumiem, attiecībā uz kuriem Kopienas tiesību aktos ir paredzēts, ka izmaksas par šādiem pasākumiem sedz lauksaimniecības uzņēmums, ja vien šo atbalsta pasākumu izmaksas nav pilnībā kompensētas ar ražotāju veiktajiem obligātajiem maksājumiem.

7.   Attiecībā uz dzīvnieku slimībām atbalsts jāpiešķir to slimību gadījumā, kas minētas Pasaules dzīvnieku veselības organizācijas sagatavotajā dzīvnieku slimību sarakstā un/vai Padomes Lēmuma 90/424/EEK (14) pielikumā.

8.   Atbalsta shēmas jāuzsāk trīs gadu laikā pēc izdevumu vai zaudējumu rašanās. Atbalsts jāizmaksā četru gadu laikā pēc attiecīgā notikuma.

11. pants

Atbalsts par zaudējumiem, kurus radījuši nelabvēlīgi klimatiskie apstākļi

1.   Atbalsts, ar kuru lauksaimniekiem kompensē augu vai dzīvnieku, vai lauku saimniecības ēku zudumu, ko radījuši nelabvēlīgi klimatiskie apstākļi, kuri pielīdzināmi dabas katastrofām, ir saderīgs ar kopējo tirgu Līguma 87. panta 3. punkta c) apakšpunkta nozīmē un ir atbrīvots no Līguma 88. panta 3. punktā noteiktās paziņošanas prasības, ja tas atbilst šā panta 2. līdz 6., 9. un 10. punktā paredzētajiem nosacījumiem attiecībā uz augiem vai dzīvniekiem un šā panta 3. līdz 8. un 10. punktā paredzētajiem nosacījumiem attiecībā uz lauku saimniecības ēkām.

2.   Bruto atbalsta intensitāte nedrīkst pārsniegt 80 % no produktu pārdošanas ienākuma samazinājuma, ko radījuši nelabvēlīgie klimatiskie apstākļi, un 90 % mazāk labvēlīgos apgabalos vai teritorijās, kas minētas Regulas (EK) Nr. 1698/2005 36. panta a) punkta i), ii) vai iii) apakšpunktā, kā dalībvalstis tās noteikušas saskaņā ar minētās regulas 50. un 94. pantu. Ienākumu samazinājumu aprēķina šādi:

a)

rezultātu, kas iegūts, saražotā produkta daudzumu tā gada laikā, kad iestājušies nelabvēlīgie klimatiskie apstākļi, reizinot ar vidējo pārdošanas cenu minētajā gadā, atņemot no

b)

rezultāta, kas iegūts, gada vidējo daudzumu, kas saražots iepriekšējo trīs gadu periodā (vai iepriekšējo trīs gadu vidējo saražoto daudzumu, ko nosaka, pamatojoties uz iepriekšējo piecu gadu periodu un izslēdzot augstāko un zemāko rādītāju), reizinot ar vidējo saņemto pārdošanas cenu.

Tādējādi summa, par kuru ir tiesības saņemt atbalstu, var tikt paaugstināta par citām izmaksām, kas radušās lauksaimniekam tāpēc, ka tas nav varējis novākt ražu nelabvēlīgo apstākļu dēļ.

3.   Maksimālā zaudējumu summa, par kuru ir tiesības saņemt atbalstu saskaņā ar 1. punktu, jāsamazina:

a)

par visām summām, kas saņemtas saskaņā ar apdrošināšanas līgumiem, kā arī

b)

par izmaksām, kas nav saistītas ar nelabvēlīgiem klimatiskiem apstākļiem.

4.   Zaudējumi jāaprēķina par atsevišķu saimniecību.

5.   Atbalsts jāmaksā tieši attiecīgajam lauksaimniekam vai ražotāju organizācijai, kurā lauksaimnieks ir biedrs. Ja atbalstu maksā ražotāju organizācijai, atbalsta summa nedrīkst pārsniegt to atbalsta summu, ko varētu piešķirt lauksaimniekam.

6.   Kompensācija par lauku saimniecības ēku un iekārtu postījumiem, ko izraisījuši nelabvēlīgi klimatiskie apstākļi, kuri pielīdzināmi dabas katastrofām, nedrīkst pārsniegt bruto atbalsta intensitāti 80 % un 90 % mazāk labvēlīgos apgabalos vai teritorijās, kas minētas Regulas (EK) Nr. 1698/2005 36. panta a) punkta i), ii) vai iii) apakšpunktā, kā dalībvalstis tās noteikušas saskaņā ar minētās regulas 50. un 94. pantu.

7.   Nelabvēlīgi klimatiskie apstākļi, kuri pielīdzināmi dabas katastrofai, par tādiem oficiāli jāatzīst valsts iestādēm.

8.   No 2010. gada 1. janvāra piedāvātā kompensācija jāsamazina par 50 %, izņemot gadījumus, ja to piešķir lauksaimniekiem, kuri ir noslēguši apdrošināšanas līgumu, kas sedz vismaz 50 % no to vidējās gada produkcijas vai ar produkciju saistītajiem ienākumiem un statistiski visbiežākos ar klimatu saistītos riskus attiecīgajā dalībvalstī vai reģionā.

9.   No 2011. gada 1. janvāra atbalstu saistībā ar zaudējumiem, ko izraisījis sausums, var izmaksāt tikai dalībvalsts, kura ir pilnībā īstenojusi Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2000/60/EK (15) 9. pantu attiecībā uz lauksaimniecību un kura nodrošina to, ka izmaksas par ūdensapgādes pakalpojumiem lauksaimniecībai tiek atgūtas ar pietiekamām iemaksām, ko izdara minētā nozare.

10.   Atbalsta shēmas jāuzsāk trīs gadu laikā pēc izdevumu vai zaudējumu rašanās. Atbalsts jāizmaksā četru gadu laikā pēc attiecīgā notikuma.

12. pants

Atbalsts apdrošināšanas prēmiju maksājumiem

1.   Atbalsts apdrošināšanas prēmijām ir saderīgs ar kopējo tirgu Līguma 87. panta 3. punkta c) apakšpunkta nozīmē un ir atbrīvots no Līguma 88. panta 3. punkta paziņošanas prasības, ja tas atbilst šā panta 2. un 3. punktā paredzētajiem nosacījumiem.

2.   Bruto atbalsta intensitāte nedrīkst pārsniegt:

a)

80 % no apdrošināšanas prēmiju izmaksām, ja apdrošināšanas polisē ir norādīts, ka tā sedz tikai tādus zaudējumus, ko radījuši nelabvēlīgi klimatiskie apstākļi, kuri pielīdzināmi dabas katastrofām;

b)

50 % no apdrošināšanas prēmiju izmaksām, ja polisē ir norādīts, ka apdrošināšana sedz:

i)

šā punkta a) apakšpunktā minētos zaudējumus un citus zaudējumus, ko izraisījuši klimatiskie apstākļi; un/vai

ii)

zaudējumus, ko izraisījušas dzīvnieku un augu slimības vai kaitēkļu invāzija.

3.   Atbalsts nedrīkst radīt šķēršļus iekšējo apdrošināšanas pakalpojumu tirgus darbībai. Atbalstu nedrīkst attiecināt tikai uz apdrošināšanu, ko nodrošina viena apdrošināšanas uzņēmējsabiedrība vai uzņēmējsabiedrību grupa, vai kam piemēro nosacījumu, ka apdrošināšanas līgums jāslēdz ar uzņēmējsabiedrību, kas reģistrēta attiecīgajā dalībvalstī.

13. pants

Atbalsts zemes pārdalīšanai

Atbalsts zemes pārdalīšanai ir saderīgs ar kopējo tirgu Līguma 87. panta 3. punkta c) apakšpunkta nozīmē un tas ir atbrīvots no Līguma 88. panta 3. punktā minētās paziņošanas prasības, ja to piešķir, lai segtu tikai juridiskās un administratīvās izmaksas, tostarp uzmērīšanas izmaksas, līdz pat 100 % apmērā no faktiskajām izmaksām.

14. pants

Atbalsts kvalitatīvu lauksaimniecības produktu ražošanas veicināšanai

1.   Atbalsts kvalitatīvu lauksaimniecības produktu ražošanas veicināšanai ir saderīgs ar kopējo tirgu Līguma 87. panta 3. punkta c) apakšpunkta nozīmē un ir atbrīvots no Līguma 88. panta 3. punktā noteiktās paziņošanas prasības, ja to piešķir 2. punktā minētajām attaisnotajām izmaksām un tas atbilst šā panta 3. līdz 6. punktā paredzētajiem nosacījumiem.

2.   Atbalstu drīkst piešķirt, lai segtu šādu darbību izmaksas, ciktāl tās ir saistītas ar kvalitatīvu lauksaimniecības produktu ieguvi:

a)

līdz 100 % no izmaksām tirgus izpētei, produktu izstrādei un noformējumam, ietverot atbalstu, ko piešķir pieteikumu sagatavošanai saistībā ar ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu un cilmes vietas nosaukumu vai īpaša rakstura sertifikātu atzīšanu saskaņā ar attiecīgajām Kopienas regulām;

b)

līdz 100 % no izmaksām, lai ieviestu tādas kvalitātes nodrošināšanas sistēmas kā, piemēram, ISO 9000 vai ISO 14 000 sistēmas, pasākumus, kas balstīti uz riska analīzi un kritisko kontrolpunktu noteikšanu (HACCP), izsekojamības sistēmas un sistēmas, kas nodrošina autentiskuma un tirdzniecības standartu ievērošanu, vai vides audita sistēmas;

c)

līdz 100 % no personāla apmācības izmaksām, lai piemērotu b) punktā minētās shēmas un sistēmas;

d)

līdz 100 % no izmaksām, ko iekasē atzītas sertificētājas iestādes par kvalitātes nodrošināšanas un līdzīgu sistēmu sākotnēju sertificēšanu;

e)

līdz 100 % no izmaksām saistībā ar obligātajiem kontroles pasākumiem, ko saskaņā ar Kopienas vai valstu tiesību aktiem veic kompetentās iestādes, vai kas tiek veikti to uzdevumā, ja vien Kopienas tiesību akti nepieprasa uzņēmumiem segt šādas izmaksas;

f)

līdz summām, kas noteiktas Regulas (EK) Nr. 1698/2005 pielikumā palīdzībai saistībā ar minētās regulas 32. pantā paredzētajiem pasākumiem.

3.   Atbalstu var piešķirt tikai attiecībā uz izmaksām par trešo personu veiktajiem pakalpojumiem un/vai pārbaudēm, ko veic trešās personas vai kādas struktūras to uzdevumā, piemēram, kompetentās pārvaldes iestādes vai to pilnvarotas organizācijas, kā arī neatkarīgas institūcijas, kas atbild par ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu un cilmes vietas nosaukumu, bioloģiskās lauksaimniecības marķējumu un kvalitātes marķējumu izmantošanas kontroli un uzraudzību, ar noteikumu, ka šie apzīmējumi un marķējumi atbilst Kopienas tiesību aktiem. Atbalstu nedrīkst piešķirt ieguldījumu izdevumiem.

4.   Atbalstu nedrīkst piešķirt to kontroles darbību izmaksu segšanai, kuras veic pats lauksaimnieks vai ražotājs, vai gadījumā, ja Kopienas tiesību aktos ir paredzēts, ka kontroles izmaksas sedz ražotāji, nenorādot faktiskos maksu apmērus.

5.   Atbalstu, izņemot atbalstu, kas minēts 2. punkta f) apakšpunktā, piešķir natūrā subsidētu pakalpojumu veidā, un tas nedrīkst ietvert tiešus maksājumus naudā ražotājiem.

6.   Atbalstam jābūt pieejamam visiem, kam, pamatojoties uz objektīvi definētiem nosacījumiem, attiecīgajā nozarē ir tiesības uz to pretendēt. Ja 2. punktā uzskaitītos pakalpojumus sniedz ražotāju grupas vai citas lauksaimnieku savstarpējā atbalsta organizācijas, dalība šādās grupās vai organizācijās nedrīkst būt nosacījums šā pakalpojuma pieejamībai. Jebkuram ieguldījumam attiecīgo grupu vai organizāciju administratīvo izmaksu segšanā, ko nesniedz grupas vai organizācijas biedrs, jābūt proporcionālam pakalpojuma sniegšanas izmaksām.

15. pants

Tehniskā atbalsta nodrošināšana lauksaimniecības nozarē

1.   Atbalsts ir saderīgs ar kopējo tirgu Līguma 87. panta 3. punkta c) apakšpunkta nozīmē un ir atbrīvots no Līguma 88. panta 3. punktā noteiktās paziņošanas prasības, ja to piešķir, lai segtu 2. punktā uzskaitīto tehniskā atbalsta darbību attaisnotās izmaksas, un tas atbilst šā panta 3. un 4. punktā paredzētajiem nosacījumiem.

2.   Atbalstu drīkst piešķirt, lai segtu šādus attaisnotos izdevumus:

a)

par lauksaimnieku un laukstrādnieku izglītību un apmācību:

i)

izmaksas, kas rodas, organizējot mācību programmu;

ii)

dalībnieku ceļa un uzturēšanās izdevumus;

iii)

lauksaimnieka vai laukstrādnieka aizvietošanas izmaksas viņu prombūtnes laikā;

b)

attiecībā uz aizvietošanas pakalpojumiem lauku saimniecībās lauksaimnieka, lauku saimniecības līdzīpašnieka vai laukstrādnieka aizvietošanas faktiskās izmaksas viņu slimības vai brīvdienu laikā;

c)

attiecībā uz trešo pušu sniegtiem konsultāciju pakalpojumiem, tādām maksām par pakalpojumiem, kas nav nepārtrauktas vai periodiskas darbības un neattiecas uz uzņēmuma parastām darbības izmaksām, tādām kā parasti nodokļu konsultāciju pakalpojumi, regulāri juridiski pakalpojumi vai reklāma;

d)

attiecībā uz uzņēmumu pieredzes apmaiņas forumu, konkursu, izstāžu un gadatirgu organizāciju un dalību tajos:

i)

dalības maksas;

ii)

ceļa izdevumi;

iii)

publikāciju izmaksas;

iv)

izstāžu telpu īre;

v)

simboliskas balvas konkursos, nepārsniedzot 250 euro katrai balvai vienam uzvarētājam;

e)

ar noteikumu, ka netiek minēti atsevišķi uzņēmumi, zīmoli vai izcelsme:

i)

zinātnisko atziņu popularizēšanai;

ii)

faktu materiālam par kvalitātes sistēmām, kurās var iekļaut citu valstu produktus, par produktiem un produktu uzturvērtības priekšrocībām, un ierosinājumiem to lietošanai.

Atbalstu var piešķirt, sedzot e) apakšpunktā minētās izmaksas, ja norādīta izcelsme produktiem, uz kuriem attiecas Padomes Regula (EK) Nr. 510/2006 (16) un Padomes Regulas (EK) Nr. 1493/1999 (17) 54. līdz 58. pants, ar noteikumu, ka izcelsmes norādes precīzi atbilst Kopienas reģistrētajām norādēm;

f)

publikācijām, piemēram, katalogiem vai tīmekļa vietnēm, kurās sniegts faktu materiāls par noteiktu reģionu ražotājiem vai noteiktu produktu ražotājiem, ar noteikumu, ka informācija un tās pasniegšanas veids ir neitrāls un visiem attiecīgajiem ražotājiem ir vienādas iespējas tikt atspoguļotiem šādā publikācijā.

3.   Atbalsts var segt 100 % no 2. punktā uzskaitītajām izmaksām. Atbalsts jāpiešķir natūrā subsidētu pakalpojumu veidā, un tas nedrīkst ietvert tiešus maksājumus naudā ražotājiem.

4.   Atbalstam jābūt pieejamam visiem, kam, pamatojoties uz objektīvi definētiem nosacījumiem, attiecīgajā nozarē ir tiesības uz to pretendēt. Ja tehnisko atbalstu nodrošina ražotāju grupas vai citas organizācijas, dalība šādās grupās vai organizācijās nedrīkst būt nosacījums šā pakalpojuma pieejamībai. Jebkuram ieguldījumam attiecīgo grupu vai organizāciju administratīvo izmaksu segšanā, ko nesniedz grupas vai organizācijas biedrs, jābūt proporcionālam pakalpojuma sniegšanas izmaksām.

16. pants

Atbalsts lopkopības nozarei

1.   Šāds atbalsts uzņēmumiem, kas strādā lopkopības nozarē, ir saderīgs ar kopējo tirgu Līguma 87. panta 3. punkta c) apakšpunkta nozīmē, un to atbrīvo no Līguma 88. panta 3. punkta noteiktās paziņošanas prasības:

a)

atbalsts līdz 100 %, lai segtu administratīvās izmaksas saistībā ar ciltsgrāmatu izveidošanu un uzturēšanu;

b)

atbalsts līdz 70 % no izmaksām par trešo personu vai to uzdevumā veiktiem testiem, lai noteiktu lauksaimniecības dzīvnieku ģenētisko kvalitāti vai produktivitāti, izņemot kontroles, ko veic ganāmpulka īpašnieks, un piena kvalitātes regulāras pārbaudes;

c)

līdz 2011. gada 31. decembrim – atbalsts līdz 40 % par dzīvnieku jaunāko selekcijas metožu vai pieredzes ieviešanu lauku saimniecībā, izņemot izmaksas, kas saistītas ar mākslīgās apsēklošanas ieviešanu vai veikšanu;

d)

atbalsts līdz 100 % no nobeigušos lopu aizvākšanas izmaksām un 75 % no šādu kautķermeņu iznīcināšanas izmaksām; alternatīva ir atbalsts, kas nepārsniedz apdrošināšanas prēmiju summu, ko lauksaimnieks ir maksājis par apdrošināšanu, kas sedz nobeigušos lopu aizvākšanas un iznīcināšanas izmaksas;

e)

atbalsts līdz 100 % no kautķermeņu aizvākšanas un iznīcināšanas izmaksām, ja atbalsts tiek finansēts no maksājumiem vai obligātām iemaksām, kas paredzētas šādu kautķermeņu iznīcināšanas finansēšanai, ar noteikumu, ka šādi maksājumi vai iemaksas attiecas tikai uz gaļas nozari un tiek tieši piemērotas šai nozarei;

f)

atbalsts 100 % apmērā no nobeigušos lopu aizvākšanas un iznīcināšanas izmaksām, ja ir noteikts pienākums veikt šo nobeigušos lopu TSE testus; kā arī

g)

atbalsts līdz 100 %, lai segtu TSE testu izmaksas.

Tomēr, ciktāl tas attiecas uz obligātu GSE pārbaudi liellopiem, kuri nokauti cilvēku uzturam, kopējais tiešais un netiešais atbalsts, ietverot Kopienas maksājumus, nedrīkst pārsniegt 40 euro par testu. Minētā summa attiecas uz kopējām testēšanas izmaksām, ietverot testu komplektu, paraugu ņemšanu, transportēšanu, testēšanu, uzglabāšanu un iznīcināšanu. Pienākums izdarīt testus var balstīties uz Kopienas vai attiecīgās valsts tiesību aktiem.

2.   Šā panta 1. punkta d), e), f) un g) apakšpunktā paredzēto atbrīvojumu piešķir, ja ir izstrādāta konsekventa programma, lai dalībvalstī uzraudzītu un nodrošinātu visu nobeigušos lopu drošu aizvākšanu. Lai atvieglotu šāda valsts atbalsta pārvaldību, maksājums jāsaņem uzņēmējiem, kuru darbība ir pakārtota lauksaimnieka darbībai un kuri sniedz pakalpojumus, kas saistīti ar nobeigušos lopu aizvākšanu un/vai iznīcināšanu, ja ir iespējams pienācīgi pierādīt, ka valsts atbalstu pilnā apjomā izmanto lauksaimnieks.

3.   Atbalsts nedrīkst ietvert tiešus maksājumus naudā ražotājiem.

17. pants

Atbalsts, kas paredzēts dažās Padomes regulās

Šāds atbalsts maziem un vidējiem uzņēmumiem ir saderīgs ar kopējo tirgu Līguma 87. panta 3. punkta c) apakšpunkta nozīmē un ir atbrīvots no Līguma 88. panta 3. punktā noteiktās paziņošanas prasības:

a)

dalībvalstu piešķirtais atbalsts, kas atbilst visiem nosacījumiem, kuri paredzēti Padomes Regulā (EK) Nr. 1255/1999 (18), jo īpaši tās 14. panta 2. punktā;

b)

dalībvalstu piešķirtais atbalsts, kas atbilst visiem nosacījumiem, kuri paredzēti Padomes Regulā (EK) Nr. 1782/2003 (19), jo īpaši tās 87. pantā, 107. panta 3. punktā un 125. panta 5. punkta pirmajā daļā;

c)

atbalsts, ko piešķīrušas dalībvalstis saskaņā ar 15. panta 6. punktu Padomes Regulā (EK) Nr. 2200/96 (20).

3.   NODAĻA

KOPĒJIE UN NOBEIGUMA NOTEIKUMI

18. pants

Pasākumi pirms atbalsta piešķiršanas

1.   Lai varētu pretendēt uz atbrīvojumu, kas paredzēts šajā regulā, atbalstu attiecībā uz veiktajām darbībām vai saņemtajiem pakalpojumiem piešķir tikai saskaņā ar atbalsta shēmu pēc tam, kad saskaņā ar šo regulu ir izveidota un publicēta atbalsta shēma.

Ja atbalsta shēma automātiski dod tiesības saņemt atbalstu, nepieprasot turpmāku rīcību administratīvā līmenī, pašu atbalstu attiecībā uz veiktajām darbībām vai saņemtajiem pakalpojumiem piešķir tikai pēc tam, kad saskaņā ar šo regulu ir izveidota un publicēta atbalsta shēma.

Ja atbalsta shēma paredz iesniegt pieteikumu attiecīgajai kompetentajai iestādei, pašu atbalstu attiecībā uz veiktajām darbībām vai saņemtajiem pakalpojumiem piešķir tikai pēc tam, kad ir izpildīti šādi nosacījumi:

a)

atbalsta shēmai jābūt izveidotai un publicētai saskaņā ar šo regulu;

b)

iesniegumam par atbalsta piešķiršanu jābūt pienācīgi iesniegtam attiecīgajai kompetentajai iestādei;

c)

attiecīgajai kompetentajai iestādei pieteikums jāapstiprina tā, lai minētai iestādei būtu pienākums piešķirt atbalstu, skaidri norādot piešķiramā atbalsta summu vai to, kā šī summa tiks aprēķināta; kompetentā iestāde var veikt šādu apstiprināšanu tikai tad, ja nav izsmelts atbalstam un atbalsta shēmai pieejamais budžets.

2.   Lai varētu pretendēt uz atbrīvojumu, kas paredzēts šajā regulā, individuālo atbalstu, kas nav ietverts nevienā atbalsta shēmā, piešķir attiecībā uz veiktajām darbībām vai saņemtajiem pakalpojumiem tikai pēc tam, kad ir izpildīti 1. punkta trešās daļas b) un c) apakšpunktā noteiktie kritēriji.

3.   Šo pantu nepiemēro 17. pantā minētajam atbalstam.

19. pants

Kumulācija

1.   Atbalsta maksimālo apjomu, kas noteikts 4. līdz 16. pantā, piemēro neatkarīgi no tā, vai atbalstītais projekts vai darbība finansēti tikai no valsts līdzekļiem, vai daļēji no Kopienas līdzekļiem.

2.   Atbalstu, kas atbrīvots ar šo regulu, nevar kumulēt ar jebkuru citu valsts atbalstu Līguma 87. panta 1. punkta nozīmē vai dalībvalstu finansiālo ieguldījumu, ieskaitot tādu, uz kuru attiecas Regulas (EK) Nr. 1698/2005 88. panta 1. punkta otrā daļa, vai Kopienas finansiālo ieguldījumu saistībā ar tām pašām attaisnotajām izmaksām, ja šīs kumulācijas rezultātā atbalsta intensitāte pārsniegtu šajā regulā noteikto maksimumu.

3.   Atbalstu, kas atbrīvots ar šo regulu, nevar apvienot ar de minimis atbalstu Regulas (EK) Nr. 1860/2004 nozīmē attiecībā uz tiem pašiem attaisnotajiem izdevumiem vai ieguldījumu projektu, ja šādas uzkrāšanas rezultātā atbalsta intensitāte paaugstinās un pārsniedz šajā regulā noteikto.

20. pants

Pārskatāmība un uzraudzība

1.   Vēlākais desmit darba dienu laikā, pirms stājas spēkā atbalsta shēma, uz kuru saskaņā ar šo regulu attiecināts atbrīvojums, vai pirms tiek piešķirts individuālais atbalsts, uz kuru saskaņā ar šo regulu attiecināts atbrīvojums un kurš neietilpst nevienā shēmā, dalībvalstis nosūta Komisijai informācijas kopsavilkumu par šādu atbalsta shēmu vai par individuālo atbalstu publicēšanai Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī, izmantojot veidlapu, kas noteikta I pielikumā. Minēto kopsavilkumu nosūta elektroniski. Piecu darba dienu laikā pēc minētā kopsavilkuma saņemšanas Komisija nosūtīs paziņojumu par saņemšanu ar identifikācijas numuru un publicēs kopsavilkumu internetā.

2.   Dalībvalstis glabā detalizētu dokumentāciju attiecībā uz atbalsta shēmām, kas atbrīvotas ar šo regulu, individuālo atbalstu, kas piešķirts saskaņā ar šīm shēmām, un individuālo atbalstu, kas atbrīvots ar šo regulu un ko piešķir neatkarīgi no pastāvošajām atbalsta shēmām. Šādā dokumentācijā ir visa vajadzīgā informācija, lai noteiktu, vai ir izpildīti šajā regulā noteiktie atbrīvojuma nosacījumi, ietverot informāciju par uzņēmuma statusu kā par MVU. Dokumentāciju par katru individuālo atbalstu dalībvalstis glabā 10 gadus no dienas, kad tas ir piešķirts, un attiecībā uz atbalsta pasākumu shēmu to glabā 10 gadus no dienas, kad piešķirts pēdējais individuālais atbalsts saskaņā ar šādu shēmu. Pēc rakstiska pieprasījuma attiecīgā dalībvalsts 20 darba dienu laikā vai ilgākā laikā, ko var noteikt pieprasījumā, sniedz Komisijai visas ziņas, ko Komisija uzskata par nepieciešamām, lai izvērtētu, vai ir ievēroti šīs regulas nosacījumi.

3.   Dalībvalstis, izmantojot II pielikumā iekļauto veidlapu, sagatavo ziņojumu par šīs regulas piemērošanu attiecībā uz katru pilnu vai nepilnu kalendāro gadu, kurā šo regulu piemēro. Šo ziņojumu var iestrādāt gada pārskatā, kas dalībvalstīm jāiesniedz, ievērojot Padomes Regulas (EK) Nr. 659/1999 (21) 21. panta 1. punktu, un to iesniedz līdz nākamā gada 30. jūnijam pēc tā kalendārā gada, par kuru ir pārskats. Līdz šim datumam dalībvalstis iesniedz atsevišķu ziņojumu par maksājumiem, kas veikti saskaņā ar šīs regulas 10. un 11. pantu, norādot attiecīgajā kalendārajā gadā izmaksātās summas, maksājuma nosacījumus, attiecīgās slimības saskaņā ar 10. pantu un attiecībā uz 11. pantu – piemērotu meteoroloģisko informāciju, ar kuru pierāda klimatisko apstākļu veidu, laiku, relatīvos apmērus un atrašanās vietu, kā arī to ietekmi uz ražošanu, par kuru tiek piešķirta kompensācija.

4.   Tiklīdz atbalsta shēma, uz kuru saskaņā ar šo regulu attiecināts atbrīvojums, stājas spēkā vai tiklīdz piešķir individuālu atbalstu, uz kuru saskaņā ar šo regulu attiecināts atbrīvojums, neatkarīgi no atbalsta shēmas, dalībvalstis publicē internetā visu minētās atbalsta shēmas tekstu vai kritērijus un nosacījumus, ar kādiem ir piešķirts minētais individuālais atbalsts.

Komisijai paziņo tīmekļa vietni, norādot tiešu saiti piekļuvei shēmas tekstam, un iesniedz informācijas kopsavilkumu par atbalstu, kas pieprasīts atbilstoši 1. punktam. To arī ietver gada pārskatā, ko iesniedz saskaņā ar 3. punktu.

5.   Šā panta 1. punktu nepiemēro 17. pantā minētajam atbalstam.

21. pants

Regulas (EK) Nr. 70/2001 grozījumi

Regulu (EK) Nr. 70/2001 groza šādi:

1)

Regulas 1. panta 2. punkta a) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

“a)

zivsaimniecības un akvakultūras produktiem, uz kuriem attiecas Padomes Regula (EK) Nr. 104/2000 (22), un darbībām, kas saistītas ar lauksaimniecības produktu primāro ražošanu; uz tādu produktu ražošanu un tirdzniecību, kas atdarina vai aizstāj pienu un piena produktus;

2)

Regulas 2. pantu groza šādi:

pievieno šādu k) līdz n) punktu:

“k)

“lauksaimniecības produkti” ir:

i)

Līguma I pielikumā minētie produkti, izņemot zivsaimniecības un akvakultūras produktus, uz kuriem attiecas Regula (EK) Nr. 104/2000;

ii)

produkti ar KN kodiem 4502, 4503 un 4505 (korķa izstrādājumi);

iii)

produkti, kas paredzēti piena vai piena produktu atdarināšanai vai aizstāšanai, kā minēts Padomes Regulas (EEK) Nr. 1898/87 (23) 3. panta 2. punktā;

l)

“produkti, kas atdarina vai aizstāj pienu un piena produktus” ir produkti, kurus varētu sajaukt ar pienu un/vai piena produktiem, bet kuru sastāvs atšķiras no šādiem produktiem tādējādi, ka tie satur taukus un/vai olbaltumvielas, kas nav piena tauki un/vai olbaltumvielas, ar vai bez olbaltumvielām, kas iegūtas no piena (“produkti, kas nav piena produkti”, kā minēts Regulas (EEK) Nr. 1898/87 3. panta 2. punktā);

m)

“lauksaimniecības produktu pārstrāde” ir jebkura darbība, ko veic ar lauksaimniecības produktu, tās rezultātā iegūstot citu produktu, kas arī ir lauksaimniecības produkts, izņemot lauksaimniecības darbības, kas vajadzīgas, lai dzīvnieku vai augu produktu sagatavotu pirmajai pārdošanai;

n)

“lauksaimniecības produktu tirdzniecība” ir glabāšana vai izlikšana pārdošanai, piedāvāšana pārdošanai, piegāde vai jebkāda cita veida laišana tirgū, izņemot sākotnējā ražotāja veiktu pirmo pārdošanu tālākpārdevējiem vai pārstrādātajiem un visas darbības, lai produktu sagatavotu šādai pirmajai pārdošanai; sākotnējā ražotāja veiktu produkta pārdošanu galapatērētājiem uzskata par tirdzniecību, ja tā notiek šim nolūkam īpaši paredzētās vietās.

3)

Regulas 4. pantam pievieno šādu 7. punktu:

“7.   Ja ieguldījums attiecas uz Līguma I pielikumā minēto lauksaimniecības produktu pārstrādi un tirdzniecību, bruto atbalsta intensitāte nedrīkst pārsniegt:

a)

75 % no attaisnotajiem ieguldījumiem attālākajos reģionos;

b)

65 % no attaisnotajiem ieguldījumiem nelielajās Egejas jūras salās Padomes Regulas (EK) Nr. 2019/93 nozīmē (24);

c)

50 % no attaisnotajiem ieguldījumiem reģionos, kas atbilst EK Līguma 87. panta 3. punkta a) apakšpunkta kritērijiem;

d)

40 % no attaisnotajiem ieguldījumiem citos reģionos.

4)

II pielikumā aiz “Pārējā rūpniecība” vienā līmenī ar “Visa apstrādes rūpniecība” iekļauj šādu tekstu:

“ Lauksaimniecības produktu pārstrāde un tirdzniecība (25)

22. pants

Pārejas posma pasākumi

Atbalsta shēmām, kas atbrīvotas ar Regulu (EK) Nr. 1/2004 un kas atbilst šīs regulas nosacījumiem, šo atbrīvojumu turpina piemērot līdz šīs regulas 23. panta 1. punktā minētajam datumam.

23. pants

Stāšanās spēkā un piemērošana

1.   Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2007. gada 1. janvāra līdz 2013. gada 31. decembrim.

2.   Šīs regulas spēkā stāšanās dienā vēl neizvērtētos paziņojumus izvērtē saskaņā ar tās noteikumiem. Ja nav izpildīti šīs regulas nosacījumi, Komisija izskatīs šos neizskatītos paziņojumus saskaņā ar Kopienas pamatnostādnēm valsts atbalstam lauksaimniecības nozarē.

Individuālais atbalsts un atbalsta shēmas, kas īstenotas pirms šīs regulas spēkā stāšanās dienas, kā arī atbalsts, kas piešķirts saskaņā ar šīm shēmām bez Komisijas apstiprinājuma un neievērojot Līguma 88. panta 3. punktā noteikto paziņošanas prasību, ir saderīgs ar kopējo tirgu Līguma 87. panta 3. punkta c) apakšpunkta nozīmē un tiek atbrīvots, ja atbilst nosacījumiem, kas paredzēti šīs regulas 3. pantā, izņemot minētā panta 1. punkta un 2. punkta b) un c) apakšpunktā ietvertās prasības par atsauci uz šo regulu un to, ka 20. panta 1. punktā paredzētais kopsavilkums ir iesniegts pirms atbalsta piešķiršanas. Atbalsta pasākumus, kas neatbilst šiem nosacījumiem, Komisija izvērtēs saskaņā ar attiecīgajiem principiem, pamatnostādnēm un paziņojumiem.

3.   Atbalsta shēmām, kuras ir atbrīvotas saskaņā ar šo regulu, atbrīvojumu piemēro sešus mēnešus pēc šīs regulas darbības beigšanās datuma.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2006. gada 15. decembrī

Komisijas vārdā

Komisijas locekle

Mariann FISCHER BOEL


(1)  OV L 142, 14.5.1998., 1. lpp.

(2)  OV L 10, 13.1.2001., 33. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1040/2006 (OV L 187, 8.7.2006., 8. lpp.).

(3)  OV C 28, 1.2.2000., 2. lpp. Labotais variants OV C 232, 12.8.2000., 17. lpp.).

(4)  OV L 1, 3.1.2004., 1. lpp.

(5)  OV L 160, 26.6.1999., 80. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1698/2005 (OV L 277, 21.10.2005., 1. lpp.).

(6)  OV L 277, 21.10.2005., 1. lpp.

(7)  OV C 71, 11.3.2000., 14. lpp.

(8)  OV L 325, 28.10.2004., 4. lpp.

(9)  OV L 17, 21.1.2000., 22. lpp.

(10)  OV L 182, 3.7.1987., 36. lpp.

(11)  OV L 147, 31.5.2001., 1. lpp.

(12)  OV C 244, 1.10.2004., 2. lpp.

(13)  OV L 184, 27.7.1993., 1. lpp.

(14)  OV L 224, 18.8.1990., 19. lpp.

(15)  OV L 327, 22.12.2000., 1. lpp.

(16)  OV L 93, 31.3.2006., 12. lpp.

(17)  OV L 179, 14.7.1999., 1. lpp.

(18)  OV L 160, 26.6.1999., 48. lpp.

(19)  OV L 270, 21.10.2003., 1. lpp.

(20)  OV L 297, 21.11.1996., 1. lpp.

(21)  OV L 83, 27.3.1999., 1. lpp.

(22)  OV L 17, 21.1.2000., 22. lpp.”

(23)  OV L 182, 3.7.1987., 36. lpp.”

(24)  OV L 184, 27.7.1993., 1. lpp.”

(25)  Definīcija šīs regulas 2. punkta k) apakšpunktā.”


I PIELIKUMS

Veidlapa, kādā jāiesniedz informācijas kopsavilkums, ja ir īstenota atbalsta shēma, kas atbrīvota ar šo regulu, vai ja neatkarīgi no kādas atbalsta shēmas ir piešķirts individuālais atbalsts, kas atbrīvots ar šo regulu

Informācijas kopsavilkums par valsts atbalstu, kas piešķirts saskaņā ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 1857/2006.

Dalībvalsts

Reģions (Norādīt reģiona nosaukumu, ja atbalstu piešķir vietēja vai reģionāla pārvaldes iestāde.)

Atbalsta shēmas nosaukums vai individuālā atbalsta saņēmēja uzņēmuma nosaukums (Norādīt atbalsta shēmas nosaukumu vai – individuālā atbalsta gadījumā – saņēmēja nosaukumu.)

Juridiskais pamats (Norādīt precīzu atsauci uz valsts tiesību aktu, kas reglamentē atbalsta shēmu vai individuālo atbalstu.)

Saskaņā ar atbalsta shēmu plānotie gada izdevumi vai uzņēmumam piešķirtā individuālā atbalsta kopsumma (Summas jāizsaka euro vai atbilstošā gadījumā – attiecīgās valsts valūtā. Atbalsta shēmas gadījumā norādīt kopējo budžeta apropriācijas(-u) summu gadā vai nodokļu zaudējumu novērtējumu gadā visiem atbalsta veidiem, ko aptver šī shēma. Individuālā atbalsta piešķiršanas gadījumā: norādīt kopējo atbalsta summu/nodokļu zaudējumu. Vajadzības gadījumā norādīt arī to, cik gadus atbalstu maksās pa daļām vai cik gadus radīsies nodokļu zaudējumi. Abos gadījumos – attiecībā uz garantijām – norādīt (maksimālo) garantēto aizdevumu summu.)

Atbalsta maksimālā intensitāte (Norādīt atbalsta maksimālo intensitāti vai atbalsta maksimālo summu katram attaisnotajam pasākumam.)

Īstenošanas datums (Norādīt datumu, no kura drīkst piešķirt atbalstu saskaņā ar šo shēmu, vai datumu, kad ir piešķirts individuālais atbalsts.)

Atbalsta shēmas vai individuālā atbalsta ilgums (Norādīt datumu (gadu un mēnesi), līdz kuram drīkst piešķirt atbalstu saskaņā ar shēmu vai – individuālā atbalsta gadījumā un pēc vajadzības – paredzamo dienu (gadu un mēnesi), kad jāveic pēdējā iemaksa.)

Atbalsta mērķis (Galvenais mērķis ir atbalsts MVU. Norādīt citus papildus izraudzītus (sekundārus) mērķus. Norādīt pantu vai pantus (4. līdz 17. pants), ko izmanto, un attaisnotās izmaksas, ko sedz saskaņā ar shēmu vai individuālo atbalstu.)

Attiecīgā(-ās) nozare(-es) (Norādīt dzīvnieku produkcijas veidu (piemēram, cūkas/mājputni) vai attiecīgo augkopības veidu (piemēram, āboli/tomāti).)

Piešķīrējas iestādes nosaukums un adrese

Tīmekļa vietne (Norādīt tīmekļa vietni, kurā var atrast visu tekstu par shēmu vai kritērijus un nosacījumus, ar kādiem ir piešķirts individuālais atbalsts ārpus atbalsta shēmas.)

Cita informācija


II PIELIKUMS

Komisijai iesniedzamā regulārā ziņojuma paraugs

Ikgadējā ziņojuma veidlapa par atbalsta shēmām, kas atbrīvotas atbilstīgi kategoriju atbrīvojuma noteikumiem, kuri pieņemti saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 994/98 1. pantu

Dalībvalstis tiek aicinātas izmantot turpmāk doto veidlapu, lai izpildītu savus pienākumus par ziņošanu Komisijai atbilstīgi kategoriju atbrīvojuma noteikumiem, kuri pieņemti, pamatojoties uz Padomes Regulu (EK) Nr. 994/98.

Pārskatus nosūta elektroniski.

Nepieciešamā informācija par atbalsta shēmām, kuras atbrīvotas saskaņā ar kategoriju atbrīvojuma noteikumiem, kuri pieņemti, pamatojoties uz Padomes Regulas (EK) Nr. 994/98 1. pantu.

1.   Atbalsta programmas nosaukums.

2.   Piemērojamā regula par atbrīvojumu no paziņošanas Komisijai.

3.   Izdevumi

(Atsevišķi norādīt skaitļus par katru atbalsta shēmā izmantoto atbalsta veidu vai individuālo atbalstu (piem., dotācija, aizdevumi ar atvieglotiem nosacījumiem u. tml.). Summas izsakāmas euro, vajadzības gadījumā – valsts valūtā. Nodokļu izdevumu gadījumā ir jāziņo par ikgadējiem nodokļu zaudējumiem. Ja precīzi skaitļi nav zināmi, šādus zaudējumus var novērtēt aptuveni.

Šo izdevumu skaitļus nosaka, ņemot vērā šādu pamatu.

Par pārskata gadu atsevišķi jānorāda katrs atbalsta veids programmā (t. i., dotācija, aizdevumi ar atvieglotiem nosacījumiem, garantijas utt.):

3.1.

Finansējumam paredzētās summas, (aptuveni novērtēti) nodokļu zaudējumi, dati par garantijām u.c. jauniem atbalstāmiem projektiem. Garantiju shēmu gadījumā ir jānorāda piešķirto jauno garantiju kopējā summa;

3.2.

Faktiskie maksājumi, (aptuveni novērtēti) nodokļu zaudējumi vai citi nesaņemtie ieņēmumi, dati par garantijām u.c. jauniem un pašreizējiem projektiem. Garantiju shēmu gadījumā jāsniedz šādas ziņas: nesamaksāto garantiju kopējā summa, ienākums no prēmijām, piedzītās summas, izmaksātās kompensācijas, shēmas darbības iznākums attiecībā uz pārskata gadu;

3.3.

Atbalsta saņēmēju projektu un/vai uzņēmumu skaits;

3.4.

[Atstāt tukšu]

3.5.

Paredzētā kopējā summa:

ieguldījumiem piešķirtajam atbalstam,

atbalstam, kas piešķirts par izdevumiem tradicionālo kultūrvēsturisko ainavu un ēku saglabāšanai,

atbalstam, kas piešķirts par izdevumiem lauku saimniecības ēku pārvietošanai sabiedrības interesēs,

atbalstam, kas piešķirts jaunajiem lauksaimniekiem darbības uzsākšanai,

atbalstam, kas piešķirts saistībā ar pirmstermiņa pensionēšanos,

atbalstam, kas piešķirts par ražotāju grupu izdevumiem,

atbalstam, kas piešķirts par izdevumiem saistībā ar slimībām,

atbalstam, kas piešķirts saistībā ar nelabvēlīgiem laika apstākļiem,

atbalstam, kas piešķirts par apdrošināšanas prēmiju izdevumiem,

atbalstam, kas piešķirts zemes pārdalīšanai,

atbalstam, kas piešķirts kvalitatīvu lauksaimniecības produktu ražošanas veicināšanai,

atbalstam, kas piešķirts par tehniskā nodrošinājuma izdevumiem,

atbalstam, kas piešķirts par izdevumiem lopkopības nozares veicināšanai;

3.6.

Šā pielikuma 3.1. punktā minēto summu sadalījums pa reģioniem, iedalot tos mazāk labvēlīgos apgabalos vai teritorijās, kas minētas Padomes Regulas (EK) Nr. 1698/2005 36. panta a) punkta i), ii) un iii) apakšpunktā, un citos apgabalos;

3.7.

Šā pielikuma 3.1. punktā minēto summu sadalījums pa nozarēm, kurās darbojas saņēmēji (ja ietvertas vairākas nozares, norāda summu katrai no tām):

dzīvnieku izcelsmes produkta veids,

augu produkta veids.

4.   Cita informācija un piezīmes.


16.12.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 358/22


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1858/2006

(2006. gada 15. decembris),

ar ko izsludina konkursu par tāda vīna spirta pārdošanu, kuru paredzēts izmantot Kopienā kā bioetanolu

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1999. gada 17. maija Regulu (EK) Nr. 1493/1999 par vīna tirgus kopīgo organizāciju (1), un jo īpaši tās 33. pantu,

tā kā:

(1)

Komisijas 2000. gada 25. jūlija Regulā (EK) Nr. 1623/2000, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus Regulas (EK) Nr. 1493/1999 par vīna tirgus kopīgo organizāciju ieviešanai attiecībā uz tirgus mehānismiem (2), cita starpā ir paredzēti sīki izstrādāti noteikumi par to, kā realizēt spirta krājumus, kas iegūti destilācijas procesā saskaņā ar 35., 36. un 39. pantu Padomes 1987. gada 16. marta Regulā (EEK) Nr. 822/87 par vīna tirgus kopīgo organizāciju (3) un Regulas (EK) Nr. 1493/1999 27., 28. un 30. pantu un kas ir intervences aģentūru pārziņā.

(2)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1623/2000 92. pantu ir jāizsludina konkurss tāda vīna spirta pārdošanai, ko paredzēts izmantot Kopienā kā bioetanolu tikai degvielas nozares vajadzībām, lai tādējādi samazinātu vīna spirta krājumus Kopienā un nodrošinātu piegāžu nepārtrauktību atbilstīgi Regulas (EK) Nr. 1623/2000 92. pantam apstiprinātiem uzņēmumiem.

(3)

Atbilstoši Padomes 1998. gada 15. decembra Regulai (EK) Nr. 2799/98, ar ko nosaka euro agromonetāro režīmu (4), kopš 1999. gada 1. janvāra piedāvājuma cenas un nodrošinājums ir jāizsaka euro un maksājumi jāveic euro.

(4)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Vīna pārvaldības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

1.   Ar šo izsludina konkursu Nr. 8/2006 EK par tāda vīna spirta pārdošanu, ko paredzēts izmantot Kopienā kā bioetanolu.

Spirtu iegūst destilācijas procesā saskaņā Regulas (EK) Nr. 1493/1999 27., 28. un 30. pantu, un tas ir dalībvalstu intervences aģentūru pārziņā.

2.   Kopējais pārdošanai paredzētais daudzums ir 685 562,74 hektolitri 100 % spirta, kas sadalīti turpmāk norādītajā veidā:

a)

partija Nr. 82/2006 EK, kuras apjoms ir 50 000 hektolitri 100 % spirta;

b)

partija Nr. 83/2006 EK, kuras apjoms ir 50 000 hektolitri 100 % spirta;

c)

partija Nr. 84/2006 EK, kuras apjoms ir 50 000 hektolitri 100 % spirta;

d)

partija Nr. 85/2006 EK, kuras apjoms ir 50 000 hektolitri 100 % spirta;

e)

partija Nr. 86/2006 EK, kuras apjoms ir 50 000 hektolitri 100 % spirta;

f)

partija Nr. 87/2006 EK, kuras apjoms ir 50 000 hektolitri 100 % spirta;

g)

partija Nr. 88/2006 EK, kuras apjoms ir 50 000 hektolitri 100 % spirta;

h)

partija Nr. 89/2006 EK, kuras apjoms ir 50 000 hektolitri 100 % spirta;

i)

partija Nr. 90/2006 EK, kuras apjoms ir 50 000 hektolitri 100 % spirta;

j)

partija Nr. 91/2006 EK, kuras apjoms ir 50 000 hektolitri 100 % spirta;

k)

partija Nr. 92/2006 EK, kuras apjoms ir 50 000 hektolitri 100 % spirta;

l)

partija Nr. 93/2006 EK, kuras apjoms ir 50 000 hektolitri 100 % spirta;

m)

partija Nr. 94/2006 EK, kuras apjoms ir 53 380,74 hektolitri 100 % spirta;

n)

partija Nr. 95/2006 EK, kuras apjoms ir 32 182 hektolitri 100 % spirta.

3.   Šīs regulas I pielikumā ir norādīts, kur uzglabā partiju veidojošās mucas, kāds ir to atsauces numurs, cik daudz spirta šajās mucās glabā, kāda ir spirta koncentrācija un īpašības.

4.   Konkursā var piedalīties tikai tie uzņēmumi, kas apstiprināti saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1623/2000 92. pantu.

2. pants

Pārdošana jāveic saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1623/2000 93., 94., 94.b, 94.c, 94.d, 95., 96., 97., 98., 100. un 101. pantu un Regulas (EK) Nr. 2799/98 2. pantu.

3. pants

1.   Piedāvājumi jāiesniedz II pielikumā norādītajās intervences aģentūrās, kuru pārziņā ir spirts, vai tie ierakstītā vēstulē jānosūta uz šo intervences aģentūru adresi.

2.   Piedāvājumus ieliek aizzīmogotā dubultaploksnē, uz ārējās aploksnes norādot attiecīgās intervences aģentūras adresi, bet uz iekšējās aploksnes sniedzot šādu norādi: “Piedāvājums saistībā ar konkursu Nr. 8/2006 EK par tāda spirta pārdošanu, ko paredzēts izmantot Kopienā kā bioetanolu”.

3.   Attiecīgajai intervences aģentūrai šie piedāvājumi jāsaņem līdz 2007. gada 10. janvāra pulksten 12.00 pēc Briseles laika.

4. pants

1.   Lai piedāvājumu atzītu par piemērotu izskatīšanai, tam ir jāatbilst Regulas (EK) Nr. 1623/2000 94. un 97. pantam.

2.   Lai piedāvājumu atzītu par piemērotu izskatīšanai, tas jāiesniedz kopā ar šādiem dokumentiem:

a)

apliecinājums, ka konkursa pretendents attiecīgajai intervences aģentūrai, kuras pārziņā ir šis spirts, ir iemaksājis piedāvājuma nodrošinājumu 4 EUR par hektolitru 100 % spirta;

b)

piedāvājuma iesniedzēja vārds un adrese, paziņojuma par uzaicinājumu uz konkursu atsauces numurs, piedāvātā cena (EUR/hl 100 % spirta);

c)

piedāvājuma iesniedzēja apņemšanās ievērot visus ar šo konkursa procedūru saistītos noteikumus;

d)

piedāvājuma iesniedzēja paziņojums par to, ka:

i)

tas atsakās celt jebkādus iebildumus saistībā ar viņam piešķirtā produkta kvalitāti un īpašībām;

ii)

tas piekrīt visa veida kontrolēm, ko veic attiecībā uz spirta galamērķi un izlietojumu;

iii)

tas piekrīt uzņemties atbildību par pierādījumiem attiecībā uz spirta izlietojumu atbilstīgi attiecīgā konkursa uzaicinājuma nosacījumiem.

5. pants

Regulas (EK) Nr. 1623/2000 94.a pantā paredzētie ziņojumi par konkursu, kas izsludināts ar šo regulu, jānosūta Komisijai uz šīs regulas III pielikumā norādīto adresi.

6. pants

Paraugu ņemšanas formalitātes ir noteiktas Regulas (EK) Nr. 1623/2000 98. pantā.

Intervences aģentūra sniedz visu derīgo informāciju par pārdošanai paredzētā spirta īpašībām.

Ikviena ieinteresētā persona, vēršoties attiecīgajā intervences aģentūrā, var saņemt pārdošanai paredzētā spirta paraugus, ko ņēmis attiecīgās intervences aģentūras pārstāvis

7. pants

1.   Dalībvalstu intervences aģentūras, kur uzglabā pārdošanai paredzēto spirtu, veic attiecīgus kontroles pasākumus, lai pārbaudītu spirta īpašības galīgā izlietojuma laikā. Šajā sakarā intervences aģentūras var:

a)

piemērot Regulas (EK) Nr. 1623/2000 102. pantā paredzētos noteikumus mutatis mutandis;

b)

veikt parauga kontroli, izmantojot kodolmagnētiskās rezonanses analīzi, lai pārbaudītu spirta īpašības galīgā izlietojuma laikā.

2.   Ar 1. punktā paredzētajām kontrolēm saistītās izmaksas sedz uzņēmumi, kam spirts pārdots.

8. pants

Šī regula stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2006. gada 15. decembrī

Komisijas vārdā

Komisijas locekle

Mariann FISCHER BOEL


(1)  OV L 179, 14.7.1999., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 2165/2005 (OV L 345, 28.12.2005., 1. lpp.).

(2)  OV L 194, 31.7.2000., 45. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1713/2006 (OV L 321, 21.11.2006., 11. lpp.).

(3)  OV L 84, 27.3.1987., 1. lpp. Regula atcelta ar Regulu (EK) Nr. 1493/1999.

(4)  OV L 349, 24.12.1998., 1. lpp.


I PIELIKUMS

Dalībvalsts un partijas Nr.

Uzglabāšanas vieta

Mucu atsauces numurs

Daudzums, kas izteikts hektolitros 100 % spirta

Atsauce uz Regulu (EK) Nr. 1493/1999 (pants)

Spirta veids

Spānija

Partija Nr. 82/2006 EK

Tarancón

C-3

25 239

27

Jēlspirts

C-4

24 761

27

Jēlspirts

 

Kopā

 

50 000

 

 

Spānija

Partija Nr. 83/2006 EK

Tarancón

C-4

572

27

Jēlspirts

D-1

25 575

27

Jēlspirts

D-2

23 853

27

Jēlspirts

 

Kopā

 

50 000

 

 

Spānija

Partija Nr. 84/2006 EK

Tarancón

B-2

12 450

30

Jēlspirts

B-7

11 880

30

Jēlspirts

C-5

24 742

30

Jēlspirts

C-6

928

30

Jēlspirts

 

Kopā

 

50 000

 

 

Spānija

Partija Nr. 85/2006 EK

Tarancón

C-6

24 376

30

Jēlspirts

D-5

24 880

30

Jēlspirts

D-6

744

30

Jēlspirts

 

Kopā

 

50 000

 

 

Francija

Partija Nr. 86/2006 EK

Viniflhor-Port la Nouvelle

Entrepot d'Alcool

Av. Adolphe Turrel BP 62

11210 Port la Nouvelle

1

44 610

27

Jēlspirts

25

1 140

30

Jēlspirts

1B

2 480

30

Jēlspirts

1B

1 770

30

Jēlspirts

 

Kopā

 

50 000

 

 

Francija

Partija Nr. 87/2006 EK

Viniflhor-Port la Nouvelle

Entrepot d'Alcool

Av. Adolphe Turrel BP 62

11210 Port la Nouvelle

9

14 755

27

Jēlspirts

24

5 320

30

Jēlspirts

9B

6 595

30

Jēlspirts

9B

755

30

Jēlspirts

9B

555

28

Jēlspirts

24B

6 485

27

Jēlspirts

24

870

30

Jēlspirts

21

11 590

27

Jēlspirts

25B

3 075

27

Jēlspirts

 

Kopā

 

50 000

 

 

Francija

Partija Nr. 88/2006 EK

Deulep-PSL

13230 Port Saint Louis du Rhône

B3

24 025

27

Jēlspirts

B3B

8 775

30

Jēlspirts

B3B

10 965

30

Jēlspirts

Deulep

Bld Chanzy

30800 Saint Gilles du Gard

72

5 280

30

Jēlspirts

72

955

28

Jēlspirts

 

Kopā

 

50 000

 

 

Francija

Partija Nr. 89/2006 EK

Deulep

Bld Chanzy

30800 Saint Gilles du Gard

71B

11 190

30

Jēlspirts

72

3 590

30

Jēlspirts

71B

16 030

30

Jēlspirts

71

19 190

27

Jēlspirts

 

Kopā

 

50 000

 

 

Itālija

Partija Nr. 90/2006 EK

Cipriani-Chizzola d'Ala (TN)

18A-20A-25A

6 400

27

Jēlspirts

Dister-Faenza (RA)

124A-127A

6 000

27/30

Jēlspirts

I.C.V. – Borgoricco (PD)

6A

2 860

27

Jēlspirts

Mazzari-S.Agata sul Santerno (RA)

15A-8A-5A

10 007,50

27

Jēlspirts

Tampieri-Faenza (RA)

13A-14A-16A

1 500

27

Jēlspirts

Villapana-Faenza (RA)

9A-4A

10 000

27

Jēlspirts

Deta-Barberino Val d'Elsa (FI)

8A

3 100

27

Jēlspirts

Caviro-Faenza (RA)

15A

10 132,50

27

Jēlspirts

 

Kopā

 

50 000

 

 

Itālija

Partija Nr. 91/2006 EK

Bonollo-Paduni (FR)

15A-34A-35A

26 669,32

27/30

Jēlspirts

Bonollo-Torrita di Siena (SI)

12C-13C-16C-17C-19C-22C-23C-24C

2 138,18

27

Jēlspirts

Mazzari-S.Agata sul Santerno (RA)

15A-8A-5A

21 192,50

27

Jēlspirts

 

Kopā

 

50 000

 

 

Itālija

Partija Nr. 92/2006 EK

Balice Distill-San Basilio Mottola (TA)

3A-4A

2 600

27

Jēlspirts

Balice S.n.c.-Valenzano (BA)

8A-9A-40A-43A-44A

9 600

27

Jēlspirts

Bonollo-Torrita di Siena (SI)

12C-13C-16C-17C-19C-22C-23C-24C

2 192,50

27

Jēlspirts

D'Auria-Ortona (CH)

1A-2A-3A-4A-17A-25A-26A-27A-28A-29A

7 500

27

Jēlspirts

De Luca-Novoli (LE)

6A-8A

4 000

27

Jēlspirts

Di Lorenzo – Ponte Valleceppi (PG) – Pontenuovo di Torgiano (PG)

18A-3B

13 000

30

Jēlspirts

S.V.A.-Ortona (CH)

17A-19A-20A

2 600

27/30

Jēlspirts

Caviro-Carapelle (FG)

3C-6C

8 507,50

27/30

Jēlspirts

 

Kopā

 

50 000

 

 

Itālija

Partija Nr. 93/2006 EK

Bertolino-Partinico (PA)

6A-20A-24A

31 000

30

Jēlspirts

S.V.M.-Sciacca (AG)

29A-41A

5 000

27/30

Jēlspirts

GE.DIS.-Marsala (TP)

13B-14B

14 000

30

Jēlspirts

 

Kopā

 

50 000

 

 

Grieķija

Partija Nr. 94/2006 EK

Οινοποιητικός συνεταιρισμός

Μεσσηνίας

Πύργος τριφυλίας

(Oinopoiitikos Sinetairismos Messinias)

76

454,96

30

Jēlspirts

77

432,94

30

Jēlspirts

85

1 782,89

30

Jēlspirts

86

1 684,51

30

Jēlspirts

87

1 756,59

30

Jēlspirts

88

1 753,86

30

Jēlspirts

95

873,44

30

Jēlspirts

75

444,79

30

Jēlspirts

28

904,89

30

Jēlspirts

80

463,46

30

Jēlspirts

73

387,14

30

Jēlspirts

78

27,72

30

Jēlspirts

15

1 747,04

30

Jēlspirts

16

1 713,67

30

Jēlspirts

26

853,18

30

Jēlspirts

74

427,35

30

Jēlspirts

17

1 743,76

30

Jēlspirts

94

887,65

30

Jēlspirts

84

1 786,52

30

Jēlspirts

79

439,47

30

Jēlspirts

93

908,63

30

Jēlspirts

83

1 795,78

30

Jēlspirts

82

1 758,86

30

Jēlspirts

12

1 800,87

30

Jēlspirts

11

1 744,16

30

Jēlspirts

18

1 707,83

30

Jēlspirts

13

1 788,73

30

Jēlspirts

96

827,49

30

Jēlspirts

81

1 805,07

30

Jēlspirts

14

1 800,04

30

Jēlspirts

97

915,07

30

Jēlspirts

92

908,96

30

Jēlspirts

99

911,94

30

Jēlspirts

25

905,06

30

Jēlspirts

108

432,18

30

Jēlspirts

107

432,77

30

Jēlspirts

105

448,22

30

Jēlspirts

106

441,22

30

Jēlspirts

27

897,73

30

Jēlspirts

29

579,19

30

Jēlspirts

30

667,69

30

Jēlspirts

19

901,65

27

Jēlspirts

20

892,07

27

Jēlspirts

21

900,28

27

Jēlspirts

22

899,54

27

Jēlspirts

23

882,32

27

Jēlspirts

24

653,58

27

Jēlspirts

89

847,09

27

Jēlspirts

90

880,83

27

Jēlspirts

91

856,22

27

Jēlspirts

98

878,23

27

Jēlspirts

100

745,61

27

Jēlspirts

 

Kopā

 

53 380,74

 

 

Portugāle

Partija Nr. 95/2006 EK

S. João da Pesqueira

Inox 6

5 002,98

27

Jēlspirts

Inox 13

10 323,33

27

Jēlspirts

Inox 14

10 230,70

27

Jēlspirts

Inox 15

6 624,99

27

Jēlspirts

 

Kopā

 

32 182

 

 


II PIELIKUMS

3. pantā minētās intervences aģentūras, kuru pārziņā ir spirts

Viniflhor – Libourne

Délégation nationale, 17 avenue de la Ballastière, BP 231, F-33505 Libourne Cedex (Tél. (33-5) 57 55 20 00; télex 57 20 25; fax (33) 557 55 20 59)

FEGA

Beneficencia, 8, E-28004 Madrid (Tél. (34-91) 347 64 66; fax (34-91) 347 64 65)

AGEA

Via Torino, 45, I-00184 Rome (Tél. (39) 06 49 49 97 14; fax (39) 06 49 49 97 61)

Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.

Αχαρνών (Aharnon) 241, 10446 Athènes, Grèce (Tél. 210 212 4799; fax 210 212 4791)

IVV – Instituto da Vinha e do Vinho

R. Mouzinho da Silveira, 5, P-1250-165 Lisboa (Tél. (351) 21 350 67 00, fax (351) 21 356 12 25)


III PIELIKUMS

5. pantā minētā adrese

European Commission

Directorate-General for Agriculture and Rural Development, Unit D-2

B-1049 Brussels

Fakss: (32-2) 292 17 75

E-pasts: agri-market-tenders@cec.eu.int


16.12.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 358/30


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1859/2006

(2006. gada 15. decembris),

ar ko lauku saimniecību grāmatvedības datu tīkla 2007. pārskata gadam nosaka standarta maksu par saimniecības apgrozījuma pārskatu

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1965. gada 15. jūnija Regulu Nr. 79/65/EEK, ar ko izveido tīklu grāmatvedības datu savākšanai par ienākumiem un saimniecisko darbību lauku saimniecībās Eiropas Ekonomikas kopienā (1),

ņemot vērā Komisijas 1983. gada 13. jūlija Regulu (EEK) Nr. 1915/83 par konkrētiem sīki izstrādātiem īstenošanas noteikumiem attiecībā uz uzskaiti ar mērķi noteikt lauku saimniecību ienākumus (2), un jo īpaši tās 5. panta 3. punktu,

tā kā:

(1)

Regulas (EEK) Nr. 1915/83 5. panta 1. punktā noteikts, ka Komisija maksā dalībvalstīm standarta maksu par katru pienācīgi izpildīto saimniecības darbības pārskatu, kas tai nosūtīts minētās regulas 3. pantā paredzētajā termiņā.

(2)

Ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 118/2006 (3) 2006. pārskata gadam noteica standarta maksu EUR 145 apmērā par katru saimniecības gada pārskatu. Izmaksu izmaiņu dēļ, kas arī ietekmē saimniecības gada pārskatu aizpildīšanas izdevumus, minētā maksa ir jāpārskata.

(3)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Kopienas Lauku saimniecību grāmatvedības datu tīkla komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (EEK) Nr. 1915/83 5. panta 1. punktā paredzētā standarta maksa ir EUR 148.

2. pants

Šī regula stājas spēkā trešajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro 2007. pārskata gadam.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2006. gada 15. decembrī

Komisijas vārdā

Komisijas locekle

Mariann FISCHER BOEL


(1)  OV 109, 23.6.1965., 1859./65. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 660/2004 (OV L 104, 8.4.2004., 97. lpp.).

(2)  OV L 190, 14.7.1983., 25. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 803/2006 (OV L 144, 31.5.2006., 18. lpp.).

(3)  OV L 21, 25.1.2006., 12. lpp.


16.12.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 358/31


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1860/2006

(2006. gada 15. decembris),

ar kuru groza Regulu (EEK) Nr. 1859/82 par to, kā lauku saimniecību ieņēmumu noteikšanai atlasīt saimniecības, kas iesniedz grāmatvedības pārskatus

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1965. gada 15. jūnija Regulu Nr. 79/65/EEK, ar ko izveido tīklu grāmatvedības datu savākšanai par ienākumiem un saimniecisko darbību lauku saimniecībās Eiropas Ekonomikas kopienā (1), un jo īpaši tās 4. panta 4. punktu un 6. panta 2. punktu,

tā kā:

(1)

Komisijas Regulas (EEK) Nr. 1859/82 (2) I pielikumā noteikts to saimniecību skaits, kas sniedz pārskatus, pa apgabaliem.

(2)

Jākoriģē to saimniecību skaits, kas sniedz pārskatus, pa apgabaliem Zviedrijā, lai atlasītās saimniecības varētu labāk pārstāvēt visu profilu saimniecības, kas veido novērošanas objektu.

(3)

Tādēļ attiecīgi jāgroza Regula (EEK) Nr. 1859/82.

(4)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Kopienas Lauku saimniecību grāmatvedības datu tīkla komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (EK) Nr. 1859/82 I pielikumu groza saskaņā ar šīs regulas pielikumu.

2. pants

Šī regula stājas spēkā septītajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2007. pārskata gada.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2006. gada 15. decembrī

Komisijas vārdā

Komisijas locekle

Mariann FISCHER BOEL


(1)  OV 109, 23.6.1965., 1859/65. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 660/2004 (OV L 104, 8.4.2004., 97. lpp.).

(2)  OV L 205, 13.7.1982., 5. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1187/2005 (OV L 193, 23.7.2005., 20. lpp.).


PIELIKUMS

Regulas (EEK) Nr. 1859/82 I pielikuma daļu par Zviedriju aizstāj ar šādu tekstu:

“ZVIEDRIJA

710

Dienvidu un centrālās Zviedrijas līdzenumi

702

720

Meži un jauktās lauksaimniecības un mežu platības dienvidu un centrālajā Zviedrijā

217

730

Ziemeļzviedrijas apgabali

106

Kopā Zviedrija

1 025”


16.12.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 358/33


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1861/2006

(2006. gada 15. decembris),

ar ko groza Regulu (EEK) Nr. 2237/77 par lauku saimniecības apgrozījuma pārskatu

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1965. gada 15. jūnija Regulu Nr. 79/65/EEK, ar ko izveido tīklu grāmatvedības datu savākšanai par ienākumiem un saimniecisko darbību lauku saimniecībās Eiropas Ekonomikas kopienā (1), un jo īpaši tās 7. panta 3. punktu,

tā kā:

(1)

Ar Komisijas 1977. gada 23. septembra Regulu (EEK) Nr. 2237/77, ar ko groza Regulu Nr. 118/66/EK par lauku saimniecības apgrozījuma pārskatu, kas izmantojams, lai noteiktu lauku saimniecību ienākumus (2), noteikti grāmatvedības dati, kas jānorāda lauku saimniecības apgrozījuma pārskatā.

(2)

Lauku saimniecības apgrozījuma pārskata saturs jāpielāgo struktūrfondu un lauku attīstības jaunajiem noteikumiem, kā arī daži lauku saimniecības apgrozījuma pārskata elementi jāprecizē, jāvienkāršo vai savstarpēji jāsaskaņo.

(3)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Kopienas Lauku saimniecību grāmatvedības datu tīkla komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (EEK) Nr. 2237/77 I un II pielikumu groza saskaņā ar šīs regulas pielikumu.

2. pants

Šī regula stājas spēkā septītajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2007. pārskata gada, kas sākas laikā starp 2007. gada 1. janvāri un 1. jūliju.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2006. gada 15. decembrī

Komisijas vārdā

Komisijas locekle

Mariann FISCHER BOEL


(1)  OV 109, 23.6.1965., 1859. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 660/2004 (OV L 104, 8.4.2004., 97. lpp.).

(2)  OV L 263, 17.10.1977., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 2253/2004 (OV L 385, 29.12.2004., 7. lpp.).


PIELIKUMS

Regulas (EEK) Nr. 2237/77 pielikumus groza šādi:

1.

Regulas I pielikumu groza šādi:

a)

A tabulā (VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA PAR LAUKU SAIMNIECĪBU) zem 2. virsraksta vārdus “– grāmatvedības iestādes kods (pēc izvēles)” aizstāj ar vārdiem “– grāmatvedības iestādes kods”.

b)

H tabulā 4. un 8. slejas virsrakstā vārdus “Apgrozāmo kapitālu” aizstāj ar “Citiem aktīviem”.

2.

Regulas II pielikumu groza šādi:

a)

ar šādu tekstu aizstāj 44. kārtas numuru:

“44. kārtas numurs – struktūrfondu apgabals: jānorāda, vai lielākā daļa no saimniecības lauksaimniecībā izmantotās zemes atrodas apvidū, uz ko attiecas 5., 6. un 8. panta noteikumi Padomes Regulā (EK) Nr. 1083/2006 (OV L 210, 31.7.2006., 25. lpp.). Jāizmanto šādi kodu numuri:

6

=

lielākā daļa no saimniecības lauksaimniecībā izmantotās zemes atrodas konverģences mērķa apgabalā atbilstīgi Regulai (EK) Nr. 1083/2006, un jo īpaši tās 5. pantam;

7

=

lielākā daļa no saimniecības lauksaimniecībā izmantotās zemes atrodas reģionālās konkurētspējas un nodarbinātības mērķa apgabalā atbilstīgi Regulai (EK) Nr. 1083/2006, un jo īpaši tās 6. pantam;

8

=

lielākā daļa no saimniecības lauksaimniecībā izmantotās zemes atrodas apgabalā, kas dod tiesības saņemt pārejas posma atbalstu atbilstīgi 8. pantam Regulā (EK) Nr. 1083/2006.”;

b)

ar šādu tekstu aizstāj 45. kārtas numuru:

“45. kārtas numurs – apgabals, kurā ir ekoloģiski ierobežojumi: jānorāda, vai lielākā daļa no saimniecības lauksaimniecībā izmantotās zemes atrodas apgabalā, uz ko attiecas Regulas (EK) Nr. 1698/2005 38. panta noteikumi. Jāizmanto šādi kodu numuri:

1

=

lielākā daļa no saimniecības lauksaimniecībā izmantotās zemes neatrodas apgabalā, kas dod tiesības saņemt Natura 2000 maksājumus vai maksājumus, kas saistīti ar Direktīvu 2000/60/EK, Regulas (EK) Nr. 1698/2005 38. panta nozīmē;

2

=

lielākā daļa no saimniecības lauksaimniecībā izmantotās zemes atrodas apgabalā, kas dod tiesības saņemt Natura 2000 maksājumus vai maksājumus, kas saistīti ar Direktīvu 200/60/EK, Regulas (EK) Nr. 1698/2005 38. panta nozīmē.”;

c)

ar šādu tekstu aizstāj 23. punktu:

“23.   NOBAROJAMI TEĻI

Nobarojami teļi, ko parasti nokauj apmēram sešu mēnešu vecumā.”;

d)

ar šādu tekstu aizstāj 106. punkta otro ievilkumu:

“—

aizdevumi citiem aktīviem (4. un 8. sleja)”;

e)

šā pielikuma 107. punktā PVN sistēmas ierakstā “LIETUVA” vārdus “PVN nav piemērojams” aizstāj ar “Speciālā”;

f)

ar šādu tekstu aizstāj 138. punktu:

“138.

Segtās platībās audzēti svaigi dārzeņi, melones un zemenes (ieskaitot ananāsus un saldo kukurūzu): kultūras, ko visā to veģetatīvās augšanas periodā vai tā lielākajā daļā audzē segtās platībās (siltumnīcās, pastāvīgās lecektīs, pieejamās tuneļveida plastikāta siltumnīcās). Kultūras, ko audzē nepieejamās tuneļveida plastikāta siltumnīcās, zem plēves pārsega vai pārvietojamās lecektīs, neuzskata par kultūrām, ko audzē segtās platībās. Vairākstāvu siltumnīcas gadījumā skaita tikai pamata platību.”;

g)

ar šādu tekstu aizstāj 169. punktu:

“169.

Vistu olas (ieskaitot inkubējamās olas)”;

h)

L sadaļā KVOTAS VAI CITAS TIESĪBAS zem virsraksta L TABULAS AILES un zem apakšvirsraksta “Nodokļi, papildus nodevas (10. aile)” svītro pēdējo teikumu “Uzrādīt “0”, ja ir kvota, bet nav maksājums.”;

i)

šā pielikuma 601. punktā “Platību maksājumi neapūdeņotajām platībām” teikumu “Pozīciju 602. līdz 618. summa” aizstāj šādi:

“4. slejā “Pamatvienību skaits maksājumiem”: pozīciju 602. līdz 618. summa, neskaitot 608., 614. un 618. pozīciju, ja tās pašas pamatvienības ir reģistrētas arī citā pozīcijā M tabulā. 5. slejā “Kopējais atbalsts”: pozīciju 602. līdz 618. summa.”;

j)

šā pielikuma 621. punktā “Platību maksājumi apūdeņotajām platībām” teikumu “622. līdz 638. pozīcijas summa” aizstāj šādi:

“4. slejā “Pamatvienību skaits maksājumiem”: pozīciju 622. līdz 638. summa, neskaitot 628., 634. un 638. pozīciju, ja tās pašas pamatvienības ir reģistrētas arī citā pozīcijā M tabulā. 5. slejā “Kopējais atbalsts”: pozīciju 622. līdz 638. summa.”;

k)

ar šādu tekstu aizstāj 700. punktu:

“700.

Tiešie maksājumi liellopu gaļas ražošanai saskaņā ar Padomes Regulu (EK) Nr. 1254/1999 un (EK) Nr. 1782/2003

Tiešo maksājumu kopsumma liellopu gaļai ir jāuzrāda arī J tabulā ar kodu 700.

Nākamajā tabulā norādītas pozīcijas visiem tiešo maksājumu veidiem liellopu gaļai saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1254/1999 un (EK) Nr.1782/2003.

Pozīcijas

Pamatvienību skaits maksājumiem

Atbalsta summa

700

Kopējie maksājumi par liellopu gaļu

(710., 720., 730., 740., 750., 760. pozīcijas summa)

Obligāts

710

Īpašā piemaksa

(711. un 715. pozīcijas summa)

Obligāts

Obligāts

711

Īpašā piemaksa par buļļiem

Obligāts

Obligāts

715

Īpašā piemaksa par vēršiem

Obligāts

Obligāts

730

Piemaksa par zīdītājgovīm

(731. un 735. pozīcijas summa)

Obligāts

731

Zīdītājgovju piemaksa par zīdītājgovīm un telēm

Obligāts

Obligāts

735

Zīdītājgovju piemaksa: valsts papildpiemaksa

Obligāts

Obligāts

740

Kaušanas piemaksa

(741. un 742. pozīcijas summa)

Obligāts

741

Kaušanas piemaksa: 1 līdz 7 mēneši

Pēc izvēles

Obligāts

742

Kaušanas piemaksa: 8 mēneši un vairāk

Obligāts

Obligāts

750

Ekstensifikācijas maksājums, kopā

Obligāts

Obligāts

760

Papildmaksājumi (dalībvalsts finansējums)

Obligāts”


16.12.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 358/36


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1862/2006

(2006. gada 15. decembris),

ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 622/2003, ar ko nosaka pasākumus kopēju pamatstandartu īstenošanai aviācijas drošības jomā

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2002. gada 16. decembra Regulu (EK) Nr. 2320/2002 par kopīgiem noteikumiem civilās aviācijas drošības jomā (1), un jo īpaši tās 4. panta 2. punktu,

tā kā:

(1)

Atbilstīgi Regulai (EK) Nr. 2320/2002 Komisijai ir jāpieņem pasākumi, kas vajadzīgi, lai visā Kopienā ieviestu kopējus pamatstandartus aviācijas drošības jomā. Komisijas 2003. gada 4. aprīļa Regula (EK) Nr. 622/2003, ar ko nosaka pasākumus kopēju pamatstandartu īstenošanai aviācijas drošības jomā (2), bija pirmais tiesību akts, kurā paredzēti šādi pasākumi.

(2)

Jāparedz kopējos pamatstandartus precizējoši pasākumi.

(3)

Tiesību aktā jānosaka arkveida metālu detektoru (WTMD) darbības prasības. Tomēr šie standarti regulāri jāpārskata ne retāk kā reizi divos gados, lai nodrošinātu to, ka tie joprojām atbilst tehnikas attīstībai.

(4)

WTMD darbības prasības jāuzskata par pirmo soli šādu iekārtu tehnisko specifikāciju pilnīgā saskaņošanā. Iespējami ātri ir jāizstrādā saskaņotas procedūras WTMD klasifikācijai, ieskaitot WTMD testēšanas nosacījumus.

(5)

Saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 2320/2002 un tādēļ, lai novērstu nelikumīgas iejaukšanās darbības, Regulas (EK) Nr. 622/2003 pielikumā paredzētajiem pasākumiem jābūt slepeniem, un tie nav jāpublicē. Tas pats noteikums obligāti attiecināms uz visiem grozošajiem tiesību aktiem.

(6)

Attiecīgi jāgroza Regula (EK) Nr. 622/2003.

(7)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Civilās aviācijas drošības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (EK) Nr. 622/2003 pielikumu groza, kā norādīts šīs regulas pielikumā.

Minētās regulas 3. pantu piemēro attiecībā uz šā pielikuma konfidenciālo raksturu.

2. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2006. gada 15. decembrī

Komisijas vārdā

priekšsēdētāja vietnieks

Jacques BARROT


(1)  OV L 355, 30.12.2002., 1. lpp. Regulā grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 849/2004 (OV L 158, 30.4.2004., 1. lpp.).

(2)  OV L 89, 5.4.2003., 9. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1546/2006 (OV L 286, 17.10.2006., 6. lpp.).


PIELIKUMS

Atbilstīgi regulas 1. pantam pielikums ir slepens un nav publicējams Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.


16.12.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 358/38


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1863/2006

(2006. gada 15. decembris),

ar ko nosaka minimālās pārdošanas cenas 22. individuālajam uzaicinājumam uz konkursu, kas paredzēts Regulā (EK) Nr. 1898/2005

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1999. gada 17. maija Regulu (EK) Nr. 1255/1999 par piena un piena produktu tirgus kopīgo organizāciju (1), un jo īpaši tās 10. pantu,

tā kā:

(1)

Saskaņā ar Komisijas 2005. gada 9. novembra Regulu (EK) Nr. 1898/2005, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus Padomes Regulas (EK) Nr. 1255/99 ieviešanai attiecībā uz pasākumiem krējuma, sviesta un koncentrēta sviesta realizācijai Kopienas tirgū (2), intervences aģentūras ar pastāvīga uzaicinājuma uz konkursu palīdzību var pārdot zināmus to rīcībā esošus sviesta intervences krājumus un var piešķirt atbalstu par krējumu, sviestu un koncentrētu sviestu. Šīs regulas 25. pantā noteikts, ka, ņemot vērā saņemtos piedāvājumus konkursam atbildē uz katru individuālo uzaicinājumu, nosaka minimālo pārdošanas cenu sviestam un maksimālo atbalsta apmēru krējumam, sviestam un koncentrētam sviestam. Tālāk tiek noteikts, ka cena vai atbalsts var atšķirties sakarā ar iecerēto sviesta izmantošanas veidu, tā tauku saturu un pārstrādes procedūrām. Atbilstīgi jānosaka Regulas (EK) Nr. 1898/2005 28. pantā paredzētais pārstrādes garantiju apjoms.

(2)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Piena un piena produktu pārvaldības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

22. individuālajam uzaicinājumam saskaņā ar pastāvīgo konkursu, kas paredzēts Regulā (EK) Nr. 1898/2005, tiek noteiktas minimālās pārdošanas cenas sviestam un intervences krājumiem un tā pārstrādes garantiju apjoms, kā noteikts šīs regulas pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2006. gada 16. decembrī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2006. gada 15. decembrī

Komisijas vārdā —

lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektors

Jean-Luc DEMARTY


(1)  OV L 160, 26.6.1999., 48. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1913/2005 (OV L 307, 25.11.2005., 2. lpp.).

(2)  OV L 308, 25.11.2005., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 2107/2005 (OV L 337, 22.12.2005., 20. lpp.).


PIELIKUMS

Minimālās pārdošanas cenas sviestam un pārstrādes garantijas 22. individuālajā uzaicinājumā uz pastāvīgo konkursu saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1898/2005

(EUR/100 kg)

Formula

A

B

Iekļaušanas procedūra

Ar marķieri

Bez marķiera

Ar marķieri

Bez marķiera

Minimālā pārdošanas cena

Sviests ≥ 82 %

Nepārveidots

213,7

213,7

Koncentrēts

206,1

Pārstrādes garantijas

Nepārveidots

45

45

Koncentrēts

45


16.12.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 358/40


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1864/2006

(2006. gada 15. decembris),

ar ko nosaka maksimālo atbalsta apjomu par krējumu, sviestu un koncentrētu sviestu sakarā ar 22. individuālo uzaicinājumu uz saskaņā ar Regulā (EK) Nr. 1898/2005 paredzēto pastāvīgo konkursu

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1999. gada 17. maija Regulu (EK) Nr. 1255/1999 par piena un piena produktu tirgus kopīgo organizāciju (1), un jo īpaši tās 10. pantu,

tā kā:

(1)

Saskaņā ar Komisijas 2005. gada 9. novembra Regulu (EK) Nr. 1898/2005, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus Padomes Regulas (EK) Nr. 1255/1999 ieviešanai attiecībā uz pasākumiem krējuma, sviesta un koncentrēta sviesta realizācijai Kopienas tirgū (2), intervences aģentūras pastāvīgos konkursos var pārdot zināmus to rīcībā esošus sviesta intervences krājumus, un var piešķirt atbalstu par krējumu, sviestu un koncentrētu sviestu. Šīs regulas 25. pantā noteikts, ka, ņemot vērā saņemtos piedāvājumus, atbildot uz katru individuālo uzaicinājumu, nosaka minimālo pārdošanas cenu sviestam un maksimālo atbalsta apmēru par krējumu, sviestu un koncentrētu sviestu. Tālāk tiek noteikts, ka cena vai atbalsts var atšķirties sakarā ar iecerēto sviesta izmantošanas veidu, tā tauku saturu un pārstrādes procedūrām. Atbilstīgi jānosaka Regulā (EK) Nr. 1898/2005 paredzētais pārstrādes garantiju apmērs.

(2)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Piena un piena produktu pārvaldības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

22. individuālajam uzaicinājumam saskaņā ar pastāvīgo konkursu, kas paredzēts Regulā (EK) Nr. 1898/2005, šīs regulas pielikumā tiek noteikti maksimālā atbalsta apjomi par krējumu, sviestu un koncentrētu sviestu, kā arī 25. un 28. pantā minētais pārstrādes garantiju apjoms.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2006. gada 16. decembrī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2006. gada 15. decembrī

Komisijas vārdā

lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektors

Jean-Luc DEMARTY


(1)  OV L 160, 26.6.1999., 48. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1913/2005 (OV L 307, 25.11.2005., 2. lpp.).

(2)  OV L 308, 25.11.2005., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 2107/2005 (OV L 337, 22.12.2005., 20. lpp.).


PIELIKUMS

Maksimālais atbalsta apjoms par krējumu, sviestu un koncentrētu sviestu, kā arī pārstrādes garantijas 22. individuālajam uzaicinājumam uz saskaņā ar Regulā (EK) Nr. 1898/2005 paredzēto pastāvīgo konkursu

(EUR/100 kg)

Formula

A

B

Iekļaušanas procedūra

Ar marķieri

Bez marķiera

Ar marķieri

Bez marķiera

Maksimālais atbalsts

Sviests ≥ 82 %

17,5

14

14

Sviests < 82 %

13,65

Koncentrēts sviests

20

16,58

20

16,5

Krējums

9

6

Pārstrādes garantijas

Sviests

19

Koncentrēts sviests

22

22

Krējums

10


16.12.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 358/42


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1865/2006

(2006. gada 15. decembris),

ar ko nosaka maksimālo atbalstu par koncentrētu sviestu pirmajā individuālajā uzaicinājumā uz 22. konkursu, kas paredzēts Regulā (EK) Nr. 1898/2005

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1999. gada 17. maija Regulu (EK) Nr. 1255/1999 par piena un piena produktu tirgus kopīgo organizāciju (1), un jo īpaši tās 10. pantu,

tā kā:

(1)

Saskaņā ar Komisijas 2005. gada 9. novembra Regulu (EK) Nr. 1898/2005, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus Regulas (EK) Nr. 1255/1999 ieviešanai attiecībā uz pasākumiem krējuma, sviesta un koncentrēta sviesta realizācijai Kopienas tirgū (2) intervences aģentūras ar pastāvīga uzaicinājuma uz konkursu palīdzību uzsāk konkursu par atbalsta piešķiršanu koncentrētam sviestam. Šīs regulas 54. pantā paredzēts, ka, ņemot vērā piedāvājumus konkursam, kas saņemti atbildē uz katru individuālo uzaicinājumu, nosaka maksimālo atbalstu koncentrētam sviestam, kurā minimālais tauku saturs sasniedz 96 %.

(2)

Regulas (EK) Nr. 1898/2005 53. panta 4. punktā paredzētā gala lietotāju drošība ir jāizvirza, lai nodrošinātu, ka koncentrēto sviestu pārņem mazumtirdzniecības tirgotāji.

(3)

Atbilstīgi saņemtiem piedāvājumiem attiecīgā līmenī jānosaka maksimālais atbalsta apjoms, kā arī tādā pašā veidā jānosaka garantijas gala lietotājiem.

(4)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Piena un piena produktu pārvaldības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

22. individuālajam piedāvājumam saskaņā ar pastāvīgo konkursu saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1898/2005, maksimālais atbalsts, kas sniedzams par koncentrētu sviestu, kurā minimālais tauku saturs ir 96 %, kā noteikts šīs regulas 47. panta 1. apakšpunktā, sasniedz 19,27 EUR/100 kg.

Regulas (EK) Nr. 1898/2005 53. panta 4. punktā paredzēto gala patērētāju garantiju maksu nosaka 21 EUR/100 kg apmērā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2006. gada 16. decembrī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2006. gada 15. decembrī

Komisijas vārdā —

lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektors

Jean-Luc DEMARTY


(1)  OV L 160, 26.6.1999., 48. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1913/2005 (OV L 307, 25.11.2005., 2. lpp.).

(2)  OV L 308, 25.11.2005., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 2107/2005 (OV L 337, 22.12.2005., 20. lpp.).


16.12.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 358/43


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1866/2006

(2006. gada 15. decembris),

ar kuru nosaka minimālo sviesta pārdošanas cenu attiecībā uz 54. atsevišķo konkursa uzaicinājumu, kas izsludināts saskaņā ar Regulā (EK) Nr. 2771/1999 minēto pastāvīgo konkursu

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1999. gada 17. maija Regulu (EK) Nr. 1255/1999 par piena un piena produktu tirgus kopīgo organizāciju (1) un jo īpaši tās 10. panta c) punktu,

tā kā:

(1)

Saskaņā ar 21. pantu Komisijas 1999. gada 16. decembra Regulā (EK) Nr. 2771/1999, ar ko paredz sīki izstrādātus noteikumus par to, kā piemērot Padomes Regulu (EK) Nr. 1255/1999 attiecībā uz intervenci sviesta un krējuma tirgū (2), intervences aģentūras, izmantojot pastāvīgu konkursu, ir laidušas pārdošanā noteiktu to glabāšanā esošā sviesta daudzumu.

(2)

Ņemot vērā piedāvājumus, kas saņemti pēc katra atsevišķā konkursa uzaicinājuma, saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 2771/1999 24.a pantu nosaka minimālo pārdošanas cenu vai nolemj piedāvājumus noraidīt.

(3)

Ņemot vērā saņemtos piedāvājumus, nosaka minimālo pārdošanas cenu.

(4)

Piena un piena produktu pārvaldības komiteja nav sniegusi atzinumu tās priekšsēdētāja noteiktajā termiņā,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

54. atsevišķajā konkursā saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 2771/1999, kurā termiņš konkursa piedāvājumu iesniegšanai beidzās 2006. gada 12. decembrī, minimālo sviesta pārdošanas cenu nosaka 236,00 EUR/100 kg.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2006. gada 16. decembrī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2006. gada 15. decembrī

Komisijas vārdā —

lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektors

Jean-Luc DEMARTY


(1)  OV L 160, 26.6.1999., 48. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 1913/2005 (OV L 307, 25.11.2005., 2. lpp.).

(2)  OV L 333, 24.12.1999., 11. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1802/2005 (OV L 290, 4.11.2005., 3. lpp.).


16.12.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 358/44


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1867/2006

(2006. gada 15. decembris),

ar ko nosaka ievedmuitas nodokli labības nozarē, kuru piemēro no 2006. gada 16. decembra

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2003. gada 29. septembra Regulu (EK) Nr. 1784/2003, ar ko izveido labības tirgus kopējo organizāciju (1),

ņemot vērā Komisijas 1996. gada 28. jūnija Regulu (EK) Nr. 1249/96, ar ko izstrādā Padomes Regulas (EEK) Nr. 1766/92 piemērošanas noteikumus attiecībā uz ievedmuitas nodokli labības nozarē (2), un jo īpaši tās 2. panta 1. punktu,

tā kā:

(1)

Regulas (EK) Nr. 1784/2003 10. pantā paredzēts, ka, ievedot minētās Regulas 1. pantā uzskaitītos produktus, tiek iekasētas kopējā muitas tarifa nodevu likmes. Taču šā panta 2. punktā minētajiem produktiem ievedmuitas nodoklis ir vienāds ar intervences cenu šiem produktiem, tos ievedot, palielinot to par 55 % un atskaitot CIF importa cenu, kas piemērojama attiecīgajai kravai. Taču šī nodeva nedrīkst pārsniegt muitas tarifa nodevu likmi.

(2)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1784/2003 10. panta 3. punktu CIF importēšanas cenas aprēķina, par pamatu ņemot attiecīgā produkta raksturīgās cenas pasaules tirgū.

(3)

Regulā (EK) Nr. 1249/96 ir sīki izstrādāti noteikumi, lai piemērotu Regulu (EK) Nr. 1784/2003 attiecībā uz ievedmuitas nodokli labības nozarē.

(4)

Ievedmuitas nodokli piemēro, kamēr nosaka jaunu nodokli un tas stājas spēkā.

(5)

Lai nodrošinātu ievedmuitas režīma normālu funkcionēšanu, ievedmuitas nodokļa aprēķināšanai jāņem reprezentatīvā tirgus likmes, kas konstatētas atsauces perioda laikā.

(6)

Piemērojot Regulu (EK) Nr. 1249/96, jānosaka ievedmuitas nodoklis saskaņā ar šās Regulas pielikumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (EK) Nr. 1784/2003 10. panta 2. punktā minētie labības nozares ievedmuitas nodokļi ir noteikti šās Regulas I pielikumā, pamatojoties uz II pielikumā minēto informāciju.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2006. gada 16. decembrī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2006. gada 15. decembrī

Komisijas vārdā —

lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektors

Jean-Luc DEMARTY


(1)  OV L 270, 21.10.2003., 78. lpp. Regulā grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 1154/2005 (OV L 187, 19.7.2005., 11. lpp.).

(2)  OV L 161, 29.6.1996., 125. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1110/2003 (OV L 158, 27.6.2003., 12. lpp.).


I PIELIKUMS

Regulas (EK) Nr. 1784/2003 10. panta 2. punktā minēto produktu ievedmuitas nodoklis, ko piemēro no 2006. gada 16. decembra

KN kods

Preču nosaukums

Ievedmuita (1)

(EUR/t)

1001 10 00

Augstas kvalitātes cietie kvieši

0,00

vidējas kvalitātes

0,00

zemas kvalitātes

0,00

1001 90 91

Parastas kviešu sēklas

0,00

ex 1001 90 99

Parasti augstas kvalitātes kvieši, izņemot sēklu

0,00

1002 00 00

Rudzi

0,00

1005 10 90

Kukurūzas sēklas, izņemot hibrīdu

9,34

1005 90 00

Kukurūza, izņemot sēklas (2)

9,34

1007 00 90

Graudu sorgo, izņemot hibrīdu sēšanai

0,00


(1)  Par precēm, ko Kopienā ieved pāri Atlantijas okeānam vai pa Suecas kanālu (Regulas (EK) Nr. 1249/96 2. panta 4. punkts), importētājs var saņemt nodevu samazinājumu:

3 EUR/t, ja izkraušanas osta atrodas Vidusjūrā, vai

2 EUR/t, ja izkraušanas osta atrodas Īrijā, Apvienotajā Karalistē, Dānijā, Igaunijā, Latvijā, Lietuvā, Polijā, Somijā, Zviedrijā vai Ibērijas pussalas Atlantijas piekrastē.

(2)  Importētājs saņem vienotas likmes samazinājumu 24 EUR/t, ja tiek pildīti nosacījumi, kas izstrādāti Regulas (EK) Nr. 1249/96 2. panta 5. punktā.


II PIELIKUMS

Muitas nodokļu aprēķināšanas elementi

(1.12.2006–15.12.2006)

1)

Vidējie rādītāji par laikposmu, kas noteikts Regulas (EK) Nr. 1249/96 2. panta 2. punktā:

Biržas kotējumi

Mineapole

Čikāga

Mineapole

Mineapole

Mineapole

Mineapole

Produkti (% proteīnu 12 % mitrumā)

HRS2

YC3

HAD2

vidējā kvalitāte (1)

zema kvalitāte (2)

ASV mieži 2

Kotējums (EUR/t)

155,50 (3)

110,77

173,74

163,74

143,74

156,10

Subsīdija par Persijas līča reģionu (EUR/t)

13,47

 

 

Subsīdija par Lielo Ezeru reģionu (EUR/t)

10,82

 

 

2)

Vidējie rādītāji par laikposmu, kas noteikts Regulas (EK) Nr. 1249/96 2. panta 2. punktā:

Frakts/izmaksas: Meksikas līcis–Roterdama 24,89 EUR/t; Lielo Ezeru reģions–Roterdama 28,94 EUR/t.

3)

Subsīdijas Regulas (EK) Nr. 1249/96 4. panta 2. punkta trešās daļas nozīmē:

0,00 EUR/t (HRW2)

0,00 EUR/t (SRW2).


(1)  Atskaitījums 10 EUR/t apmērā (Regulas (EK) Nr. 1249/96 4. panta 1. punkts)

(2)  Atskaitījums 30 EUR/t apmērā (Regulas (EK) Nr. 1249/96 3. pants)

(3)  Ietverta piemaksa 14 EUR/t apmērā (Regulas (EK) Nr. 1249/96 4. panta 3. punkts)


16.12.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 358/47


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1868/2006

(2006. gada 15. decembris),

ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 2247/2003, ar ko paredz sīki izstrādātus noteikumus par to, kā liellopu gaļas nozarē piemērot Padomes Regulu (EK) Nr. 2286/2002 par režīmu, kas piemērojams lauksaimniecības produktiem un precēm, kuras iegūtas, pārstrādājot Āfrikas, Karību jūras reģiona un Klusā okeāna valstu (ĀKK valstu) izcelsmes lauksaimniecības produktus

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2002. gada 10. decembra Regulu (EK) Nr. 2286/2002, ar ko nosaka režīmu, kurš piemērojams lauksaimniecības produktiem un precēm, kas iegūtas, pārstrādājot Āfrikas, Karību jūras baseina un Klusā okeāna valstu (ĀKK valstu) izcelsmes lauksaimniecības produktus, un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 1706/98 (1), un jo īpaši tās 5. pantu,

tā kā:

(1)

Ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 2247/2003 (2) liellopu gaļas nozarē atver kvotu ĀKK valstu izcelsmes dažu produktu importam vairākus gadus laikposmiem no 1. janvāra līdz 31. decembrim.

(2)

Komisijas 2006. gada 31. augusta Regulu (EK) Nr. 1301/2006, ar ko nosaka kopīgus noteikumus lauksaimniecības produktu importa tarifu kvotu administrēšanai, izmantojot ievešanas atļauju sistēmu (3), piemēro importa licencēm importa tarifu kvotu laikposmiem no 2007. gada 1. janvāra. Regulā (EK) Nr. 1301/2006 jo īpaši noteikti sīki izstrādāti noteikumi attiecībā uz importa licenču pieteikumu iesniegšanu, pieteikumu iesniedzēju statusu un licenču izdošanu. Minētā regula ierobežo licenču derīguma termiņu līdz importa tarifu kvotas perioda pēdējai dienai. Regulas (EK) Nr. 1301/2006 noteikumi jāpiemēro importa licencēm, kuras izdotas saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 2247/2003, neskarot minētajā regulā izklāstītos papildu nosacījumus. Vajadzības gadījumā Regulas (EK) Nr. 2247/2003 noteikumi jāsaskaņo ar Regulu (EK) Nr. 1301/2006.

(3)

Skaidrības labad svītro Regulas (EK) Nr. 2247/2003 2. panta 2. punktu, jo šis noteikums ir tikai tā noteikuma atkārtojums, kas ietverts 50. panta 1. punktā Komisijas 2000. gada 9. jūnija Regulā (EK) Nr. 1291/2000, ar ko nosaka sīki izstrādātus kopējus noteikumus, kas jāievēro, piemērojot importa un eksporta licenču un iepriekš noteiktas kompensācijas sertifikātu sistēmu lauksaimniecības produktiem (4).

(4)

Tādēļ Regula (EK) Nr. 2247/2003 ir attiecīgi jāgroza.

(5)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Liellopu gaļas pārvaldības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulu (EK) Nr. 2247/2003 groza šādi:

1)

Regulas 2. pantā svītro 2. punktu.

2)

Regulas 3. pantu aizstāj ar šādu:

“3. pants

Piemēro Regulu (EK) Nr. 1445/95 un (EK) Nr. 1291/2000, un Komisijas Regulas (EK) Nr. 1301/2006 (5) prasības, ja vien šajā regulā nav paredzēts citādi.

3)

Regulas 4. pantu groza šādi:

a)

tās 1. punkta b) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

“b)

8 iedaļā izcelsmes valsts un norāde “jā” ir atzīmēta ar krustu. Licences uzliek saistības importēt no norādītās valsts.”;

b)

ar šādu tekstu aizstāj 3. punktu:

“3.   Dalībvalstis paziņo Komisijai pieteikumos pieprasītos daudzumus ne vēlāk kā trešajā darbdienā pēc pieteikumu iesniegšanas termiņa beigām, klasificējot pēc vajadzības atbilstoši izcelsmes valstij, KN kodam vai KN kodu grupai un izsakot kilogramos.”;

c)

minētā panta 4. punktu svītro.

4)

Regulas 5. pantu groza šādi:

a)

minētā panta 1. punktu svītro;

b)

ar šādu tekstu aizstāj 2. punktu:

“2.   Importa licences izdod katra mēneša 21. dienā.”

5)

Regulas 7. pantu aizstāj ar šādu:

“7. pants

Importa licences, kas izsniegtas saskaņā ar šo regulu, ir derīgas deviņdesmit dienas pēc to faktiskās izsniegšanas dienas Regulas (EK) Nr. 1291/2000 23. panta 2. punkta nozīmē.”

2. pants

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2007. gada 1. janvāra.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2006. gada 15. decembrī

Komisijas vārdā

Komisijas locekle

Mariann FISCHER BOEL


(1)  OV L 348, 21.12.2002., 5. lpp.

(2)  OV L 333, 20.12.2003., 37. lpp. Regula grozīta ar Regulu (EK) Nr. 1118/2004 (OV L 217, 17.6.2004., 10. lpp.).

(3)  OV L 238, 1.9.2006., 13. lpp.

(4)  OV L 152, 24.6.2000., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1282/2006 (OV L 234, 29.8.2006., 4. lpp.).

(5)  OV L 238, 1.9.2006., 13. lpp.


16.12.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 358/49


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1869/2006

(2006. gada 15. decembris),

ar ko groza Regulu (EK) Nr. 2172/2005, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus par importa tarifu kvotu piemērošanu Šveices izcelsmes dzīviem liellopiem, kuru svars pārsniedz 160 kg un kā tas paredzēts Eiropas Kopienas un Šveices Konfederācijas Nolīgumā par lauksaimniecības produktu tirdzniecību

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1999. gada 17. maija Regulu (EK) Nr. 1254/1999 par liellopu un teļa gaļas tirgus kopīgo organizāciju (1), un jo īpaši tās 32. panta 1. punkta pirmo daļu,

tā kā:

(1)

Ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 2172/2005 (2) atver daudzgadu beznodokļu tarifu kvotu periodiem no 1. janvāra līdz 31. decembrim, lai importētu 4 600 Šveices izcelsmes dzīvus liellopus. Ņemot vērā Bulgārijas un Rumānijas pievienošanos Eiropas Savienībai 2007. gada 1. janvārī, ar Komisijas 2006. gada 14. novembra Regulu (EK) Nr. 1677/2006, ar ko paredz atkāpi no Regulas (EK) Nr. 2172/2005 attiecībā uz importa tiesību piemērošanu tarifu kvotas periodam no 2007. gada 1. janvāra līdz 31. decembrim (3), termiņu, kādā iesniedzami pieteikumi importa tarifu kvotas periodam no 2007. gada 1. janvāra līdz 31. decembrim, pagarināja līdz 2007. gada 8. janvārim.

(2)

Komisijas 2006. gada 31. augusta Regulu (EK) Nr. 1301/2006, ar ko nosaka kopīgus noteikumus lauksaimniecības produktu importa tarifu kvotu administrēšanai, izmantojot ievešanas atļauju sistēmu (4), piemēro importa licencēm importa tarifu kvotu periodiem no 2007. gada 1. janvāra. Regulā (EK) Nr. 1301/2006 jo īpaši noteikti sīki izstrādāti noteikumi attiecībā uz importa licenču pieteikumiem, pieteikumu iesniedzēju statusu un licenču izdošanu. Minētā regula nosaka, ka importa tarifu kvotas atver uz 12 secīgu mēnešu laika posmu un ierobežo licenču derīguma termiņu līdz importa tarifu kvotas perioda pēdējai dienai. Regulas (EK) Nr. 1301/2006 noteikumus piemēro importa licencēm, kuras izsniegtas saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 2172/2005, neskarot tajā noteiktos papildu nosacījumus un atkāpes. Regulas (EK) Nr. 2172/2005 noteikumi attiecīgā gadījumā jāsaskaņo ar Regulu (EK) Nr. 1301/2006.

(3)

Lai nepieļautu spekulāciju, kvotas daudzumus jāļauj izmantot tiem uzņēmējiem, kuri spēj apliecināt, ka tie ievērojamā apjomā patiesi tirgojas ar trešām valstīm. Ņemot vērā iepriekš minēto un lai nodrošinātu efektīvu pārvaldību, jāpieprasa, lai attiecīgie tirgotāji abos Regulas (EK) Nr. 1301/2006 5. pantā minētajos periodos būtu importējuši vismaz 50 dzīvniekus. Turklāt administratīvu apsvērumu dēļ jāatļauj dalībvalstīm pieņemt tādu dokumentu apstiprinātas kopijas, kuri apliecina tirdzniecību ar trešām valstīm.

(4)

Ja, piemērojot Regulas (EK) Nr. 1301/2006 7. panta 2. punktā minēto piešķīruma koeficientu, iegūst skaitli, kas mazāks par 50 dzīvniekiem uz vienu pieteikumu, attiecīgajām dalībvalstīm pieejamais daudzums jānosaka, izlozējot importa tiesības, kuras katra attiecas uz 50 dzīvniekiem, lai nodrošinātu komerciāli atbilstīgu dzīvnieku skaitu vienā pieteikumā.

(5)

Tāpēc attiecīgi jāgroza Regula (EK) Nr. 2172/2005.

(6)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Liellopu gaļas pārvaldības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulu (EK) Nr. 2172/2005 groza šādi:

1)

Tās 1. panta 1. punkta pirmo daļu aizstāj ar šādu daļu:

“Ar šo atver Kopienas beznodokļu tarifa kvotu katru gadu periodam no 1. janvāra līdz 31. decembrim, lai importētu 4 600 Šveices izcelsmes dzīvus liellopus, kas sver vairāk par 160 kg, uz ko attiecas KN kods 0102 90 41, 0102 90 49, 0102 90 51, 0102 90 59, 0102 90 61, 0102 90 69, 0102 90 71 vai 0102 90 79.”

2)

Regulas 2. pantu groza šādi:

a)

1. punktu aizstāj ar šādu punktu:

“1.   Piemērojot Regulas (EK) Nr. 1301/2006 5. pantu, tajā minētā iesaistīšanās tirdzniecībā ar trešām valstīm nozīmē to, ka pieteikuma iesniedzēji ir importējuši vismaz 50 dzīvniekus, uz kuriem attiecas KN kods 0102 10 un 0102 90.

Dalībvalstis kā apliecinājumu tirdzniecībai ar trešām valstīm drīkst pieņemt Regulas (EK) Nr. 1301/2006 5. panta otrajā daļā minēto dokumentu apstiprinātas kopijas, kuras pienācīgi apliecinājusi kompetentā iestāde.”;

b)

svītro 2. un 3. punktu.

3)

Regulas 3. pantu groza šādi:

a)

svītro 1. un 4. punktu;

b)

5. punktu aizstāj ar šādu punktu:

“5.   Pēc iesniegto dokumentu pārbaudes dalībvalstis vēlākais līdz desmitajai darba dienai pēc pieteikumu iesniegšanas termiņa beigām nosūta Komisijai pieteikumā norādīto daudzumu kopējo skaitu.

Neatkarīgi no Regulas (EK) Nr. 1301/2006 6. panta 3. punkta piemēro tās 11. pantu.”

4)

Regulas 4. panta 2. punktu aizstāj ar šādu punktu:

“2.   Ja, izmantojot Regulas (EK) Nr. 1301/2006 7. panta 2. punktā minēto piešķīruma koeficientu, iegūst skaitli, kas mazāks par 50 dzīvniekiem uz vienu pieteikumu, attiecīgās dalībvalstis pieejamo daudzumu nosaka, izlozējot importa tiesības, kuras katra attiecas uz 50 dzīvniekiem. Ja atlikušais dzīvnieku skaits ir mazāks par 50, par šo daudzumu piešķir vienas ievešanas tiesības.”

5)

6. panta 4. punkta a) apakšpunktu aizstāj ar šādu tekstu:

“a)

8. ailē izcelsmes valsti un “jā” atzīmē ar krustiņu;”

6)

Regulas 7. pantu groza šādi:

a)

1. punktu aizstāj ar šādu punktu:

“1.   Atkāpjoties no Regulas (EK) Nr. 1291/2000 9. panta 1. punkta, importa licences, kas izsniegtas saskaņā ar šo regulu, nenodod citām personām.”;

b)

svītro 2. un 4. punktu.

7)

Regulas 8. pantu aizstāj ar šādu:

“8. pants

Regulu (EK) Nr. 1445/95 un (EK) Nr. 1291/2000, un Komisijas Regulu (EK) Nr. 1301/2006 (5) piemēro atbilstoši šai regulai.

8)

Svītro I pielikumu.

2. pants

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2007. gada 1. janvāra.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2006. gada 15. decembrī

Komisijas vārdā

Komisijas locekle

Mariann FISCHER BOEL


(1)  OV L 160, 26.6.1999., 21. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1913/2005 (OV L 307, 25.11.2005., 2. lpp.).

(2)  OV L 346, 29.12.2005., 10. lpp.

(3)  OV L 314, 15.11.2006., 3. lpp.

(4)  OV L 238, 1.9.2006., 13. lpp.

(5)  OV L 238, 1.9.2006., 13. lpp.”


II Tiesību akti, kuru publicēšana nav obligāta

Padome

16.12.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 358/51


PADOMES LĒMUMS

(2006. gada 18. jūlijs),

lai noslēgtu Nolīgumu vēstuļu apmaiņas veidā starp Eiropas Kopienu un Barbadosu, Belizu, Kongo Republiku, Fidži Republiku, Gajānas Republiku, Kotdivuāras Republiku, Jamaiku, Kenijas Republiku, Madagaskaras Republiku, Malāvijas Republiku, Maurīcijas Republiku, Mozambikas Republiku, Surinamas Republiku, Sentkitsu un Nevisu, Svazilendas Karalisti, Tanzānijas Savienoto Republiku, Trinidadas un Tobago Republiku, Ugandas Republiku, Zambijas Republiku un Zimbabves Republiku par garantētām cenām niedru cukuram 2005.–2006. gada piegādes laikposmā un Nolīgumu vēstuļu apmaiņas veidā starp Eiropas Kopienu un Indijas Republiku par garantētām cenām niedru cukuram 2005.–2006. gada piegādes laikposmā

(2006/942/EK)

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu, un jo īpaši tā 133. pantu saistībā ar 300. panta 2. punkta pirmās daļas pirmo teikumu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu,

tā kā:

(1)

ĀKK–EK partnerattiecību nolīguma (1) V pielikumam pievienoto 3. protokolu par ĀKK cukuru un Nolīgumu starp Eiropas Kopienu un Indijas Republiku par niedru cukuru (2) saskaņā ar katra minētā nolīguma 1. panta 2. punktu īsteno cukura tirgus kopējās organizācijas pārvaldības procesā.

(2)

Ir lietderīgi apstiprināt nolīgumus vēstuļu apmaiņas veidā starp Kopienu un, no vienas puses, protokolā minētajām valstīm un, no otras puses, Indijas Republiku par garantētām cenām niedru cukuram 2005.–2006. gada piegādes laikposmā,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Ar šo Kopienas vārdā tiek apstiprināts Nolīgums vēstuļu apmaiņas veidā starp Eiropas Kopienu un Barbadosu, Belizu, Kongo Republiku, Fidži Republiku, Gajānas Republiku, Kotdivuāras Republiku, Jamaiku, Kenijas Republiku, Madagaskaras Republiku, Malāvijas Republiku, Maurīcijas Republiku, Mozambikas Republiku, Surinamas Republiku, Sentkitsu un Nevisu, Svazilendas Karalisti, Tanzānijas Savienoto Republiku, Trinidadas un Tobago Republiku, Ugandas Republiku, Zambijas Republiku un Zimbabves Republiku par garantētām cenām niedru cukuram 2005.–2006. gada piegādes laikposmā un Nolīgums vēstuļu apmaiņas veidā starp Eiropas Kopienu un Indijas Republiku par garantētām cenām niedru cukuram 2005.–2006. gada piegādes laikposmā.

Nolīgumu teksti ir ietverti šā lēmuma I un II pielikumā.

2. pants

Ar šo Padomes priekšsēdētājs tiek pilnvarots norīkot personu vai personas, kas ir tiesīgas parakstīt 1. pantā minētos nolīgumus, lai tie kļūtu saistoši Kopienai.

3. pants

Šo lēmumu publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Briselē, 2006. gada 18. jūlijā

Padomes vārdā

priekšsēdētājs

J. KORKEAOJA


(1)  OV L 317, 15.12.2000., 3. lpp. Nolīgumā jaunākie grozījumi izdarīti ar Nolīgumu, kas parakstīts Luksemburgā 2005. gada 25. jūnijā (OV L 209, 11.8.2005., 27. lpp.).

(2)  OV L 190, 23.7.1975., 35. lpp.


I PIELIKUMS

NOLĪGUMS

vēstuļu apmaiņas veidā starp Eiropas Kopienu un Barbadosu, Belizu, Kongo Republiku, Fidži Republiku, Gajānas Republiku, Kotdivuāras Republiku, Jamaiku, Kenijas Republiku, Madagaskaras Republiku, Malāvijas Republiku, Maurīcijas Republiku, Mozambikas Republiku, Surinamas Republiku, Sentkitsu un Nevisu, Svazilendas Karalisti, Tanzānijas Savienoto Republiku, Trinidadas un Tobago Republiku, Ugandas Republiku, Zambijas Republiku un Zimbabves Republiku par garantētām cenām niedru cukuram 2005.–2006. gada piegādes laikposmā

Briselē, 2006. gada 21. novembrī

Godātais kungs!

ĀKK un EK partnerattiecību nolīguma V pielikumam pievienotajā 3. protokolā par ĀKK cukuru minēto ĀKK valstu pārstāvji un Komisijas pārstāvji, kas rīkojas Eiropas Kopienas vārdā, saskaņā ar minētā protokola noteikumiem ir vienojušies par turpmāko.

Piegādes laikposmā no 2005. gada 1. jūlija līdz 2006. gada 30. jūnijam protokola 5. panta 4. punktā minētās garantētās cenas intervences nolūkā protokola 6. panta nozīmē ir šādas:

a)

jēlcukuram – EUR 52,37 par 100 kilogramiem;

b)

baltajam cukuram – EUR 64,65 par 100 kilogramiem.

Šīs cenas ir par neiepakotu cukuru, kuram ir standarta kvalitāte atbilstīgi Kopienas tiesību aktiem, CIF, franko no Kopienas ostām Eiropā. Šo cenu noteikšana nekādā ziņā neierobežo Līgumslēdzēju pušu attiecīgo nostāju saistībā ar garantēto cenu noteikšanas principiem.

Būšu pateicīgs, ja apstiprināsiet šīs vēstules saņemšanu un to, ka šī vēstule un Jūsu atbilde kopā veido Nolīgumu starp iepriekšminēto ĀKK valstu valdībām un Kopienu.

Lūdzu, pieņemiet manus visdziļākās cieņas apliecinājumus.

Eiropas Savienības Padomes vārdā —

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

Az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

För Europeiska gemenskapens vägnar

Image

Briselē, 2006. gada 21. novembrī

Godātais kungs!

Man ir tas gods apstiprināt, ka ir saņemta Jūsu šodienas vēstule, kuras teksts ir šāds:

“ĀKK un EK partnerattiecību nolīguma V pielikumam pievienotajā 3. protokolā par ĀKK cukuru minēto ĀKK valstu pārstāvji un Komisijas pārstāvji, kas rīkojas Eiropas Kopienas vārdā, saskaņā ar minētā protokola noteikumiem ir vienojušies par turpmāko.

Piegādes laikposmā no 2005. gada 1. jūlija līdz 2006. gada 30. jūnijam protokola 5. panta 4. punktā minētās garantētās cenas intervences nolūkā protokola 6. panta nozīmē ir šādas:

a)

jēlcukuram – EUR 52,37 par 100 kilogramiem;

b)

baltajam cukuram – EUR 64,65 par 100 kilogramiem.

Šīs cenas ir par neiepakotu cukuru, kuram ir standarta kvalitāte atbilstīgi Kopienas tiesību aktiem, CIF, franko no Kopienas ostām Eiropā. Šo cenu noteikšana nekādā ziņā neierobežo Līgumslēdzēju pušu attiecīgo nostāju saistībā ar garantēto cenu noteikšanas principiem.

Būšu pateicīgs, ja apstiprināsiet šīs vēstules saņemšanu un to, ka šī vēstule un Jūsu atbilde kopā veido Nolīgumu starp iepriekšminēto ĀKK valstu valdībām un Kopienu.”

Man ir tas gods apstiprināt, ka vēstulē minēto ĀKK valstu valdības piekrīt iepriekš izklāstītajam.

Lūdzu, pieņemiet manus visdziļākās cieņas apliecinājumus.

3. protokolā minēto ĀKK valstu valdību vārdā —

For the Government of Barbados

Image

For the Government of Belize

Image

Pour le gouvernement de la République du Congo

Image

For the Government of the Sovereign Democratic Republic of Fiji

Image

For the Government of the Cooperative Republic of Guyana

Image

Pour le gouvernement de la République de Côte d’Ivoire

Image

For the Government of Jamaica

Image

For the Government of the Republic of Kenya

Image

Pour le gouvernement de la République de Madagascar

Image

For the Government of the Republic of Malawi

Image

Pour le gouvernement de la République de Maurice

Image

For the Government of the Republic of Mozambique

Image

For the Government of the Republic of Suriname

Image

For the Government of Saint Kitts and Nevis

Image

For the Government of the Kingdom of Swaziland

Image

For the Government of the United Republic of Tanzania

Image

For the Government of the Republic of Trinidad and Tobago

Image

For the Government of the Republic of Uganda

Image

For the Government of the Republic of Zambia

Image

For the Government of the Republic of Zimbabwe

Image


II PIELIKUMS

NOLĪGUMS

vēstuļu apmaiņas veidā starp Eiropas Kopienu un Indijas Republiku par garantētām cenām niedru cukuram 2005.–2006. gada piegādes laikposmā

Briselē, 2006. gada 27. oktobrī

Godātais kungs!

Indijas pārstāvji un Komisijas pārstāvji, kas rīkojas Eiropas Kopienas vārdā, sarunās, kas paredzētas 5. panta 4. punktā Nolīgumā starp Eiropas Kopienu un Indijas Republiku par niedru cukuru, ir vienojušies par turpmāko.

Piegādes laikposmā no 2005. gada 1. jūlija līdz 2006. gada 30. jūnijam nolīguma 5. panta 4. punktā minētās garantētās cenas intervences nolūkā nolīguma 6. panta nozīmē ir šādas:

a)

jēlcukuram – EUR 52,37 par 100 kilogramiem;

b)

baltajam cukuram – EUR 64,65 par 100 kilogramiem.

Šīs cenas ir par neiepakotu cukuru, kuram ir standarta kvalitāte atbilstīgi Kopienas tiesību aktiem, CIF, franko no Kopienas ostām Eiropā. Šo cenu noteikšana nekādā ziņā neierobežo Līgumslēdzēju pušu attiecīgo nostāju saistībā ar garantēto cenu noteikšanas principiem.

Būšu pateicīgs, ja apstiprināsiet šīs vēstules saņemšanu un to, ka šī vēstule un Jūsu atbilde kopā veido Nolīgumu starp Jūsu valdību un Kopienu.

Lūdzu, pieņemiet manus visdziļākās cieņas apliecinājumus.

Eiropas Savienības Padomes vārdā —

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

On behalf of the European Community

Au nom de la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

Az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

Image

Briselē, 2006. gada 27. oktobrī

Godātais kungs!

Man ir tas gods apstiprināt, ka ir saņemta Jūsu šodienas vēstule, kuras teksts ir šāds:

“Indijas pārstāvji un Komisijas pārstāvji, kas rīkojas Eiropas Kopienas vārdā, sarunās, kas paredzētas 5. panta 4. punktā Nolīgumā starp Eiropas Kopienu un Indijas Republiku par niedru cukuru, ir vienojušies par turpmāko.

Piegādes laikposmā no 2005. gada 1. jūlija līdz 2006. gada 30. jūnijam nolīguma 5. panta 4. punktā minētās garantētās cenas intervences nolūkā nolīguma 6. panta nozīmē ir šādas:

a)

jēlcukuram – EUR 52,37 par 100 kilogramiem;

b)

baltajam cukuram – EUR 64,65 par 100 kilogramiem.

Šīs cenas ir par neiepakotu cukuru, kuram ir standarta kvalitāte atbilstīgi Kopienas tiesību aktiem, CIF, franko no Kopienas ostām Eiropā. Šo cenu noteikšana nekādā ziņā neierobežo Līgumslēdzēju pušu attiecīgo nostāju saistībā ar garantēto cenu noteikšanas principiem.

Būšu pateicīgs, ja apstiprināsiet šīs vēstules saņemšanu un to, ka šī vēstule un Jūsu atbilde kopā veido Nolīgumu starp Jūsu valdību un Kopienu.”

Man ir tas gods apstiprināt, ka mana valdība piekrīt iepriekš izklāstītajam.

Lūdzu, pieņemiet manus visdziļākās cieņas apliecinājumus.

Indijas Republikas valdības vārdā —

For the Government of the Republic of India

Por el Gobierno de la República de la India

Za vládu Indické republiky

For regeringen for Republikken Indien

Für die Regierung der Republik Indien

India Vabariigi valitsuse nimel

Για την κυβέρνηση της Δημοκρατίας της Ινδιάς

Au nom du gouvernement de la République de l'Inde

Per il governo della Repubblica dell'India

Indijas Republikas valdības vārdā

Indijos Respublikos Vyriausybės vardu

Az Indiai Köztársaság kormánya részéről

Għall-Gvern tar-Repubblika ta' l-Indja

Voor de Regering van de Republiek India

W imieniu Rządu Republiki Indii

Pelo Governo da República da Índia

Za vládu Indickej republiky

Za Vlado Republike Indije

Intian tasavallan hallituksen puolesta

På Republiken Indiens regerings vägnar

Image


Komisija

16.12.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 358/60


KOMISIJAS LĒMUMS

(2006. gada 17. novembris)

par Nolīguma par ITER Starptautiskās kodolsintēzes enerģijas organizācijas izveidi kopīgai ITER projekta īstenošanai un Nolīguma par ITER Starptautiskās kodolsintēzes enerģijas organizācijas privilēģijām un neaizskaramību kopīgai ITER projekta īstenošanai piemērošanu uz laiku

(izziņots ar dokumenta numuru K(2006) 5557)

(2006/943/Euratom)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Atomenerģijas kopienas dibināšanas līgumu un jo īpaši tā 101., 124. un 192. pantu,

tā kā:

(1)

Padome ar 2006. gada 25. septembra lēmumu apstiprināja to, ka Komisija slēdz Nolīgumu par ITER Starptautiskās kodolsintēzes enerģijas organizācijas izveidi kopīgai ITER projekta īstenošanai (“ITER nolīgums”), Vienošanos uz laiku piemērot Nolīgumu par ITER Starptautiskās kodolsintēzes enerģijas organizācijas izveidi kopīgai ITER projekta īstenošanai (“vienošanās uz laiku piemērot ITER nolīgumu”) un Nolīgumu par ITER Starptautiskās kodolsintēzes enerģijas organizācijas privilēģijām un neaizskaramību kopīgai ITER projekta īstenošanai.

(2)

Vienošanās uz laiku piemērot ITER nolīgumu 3. pantā izteikta ITER nolīguma parakstītāju (“parakstītāji”) vēlme pēc iespējas pilnīgi īstenot ITER nolīgumā paredzēto sadarbību, līdz visi parakstītāji būs pabeiguši visas valsts mēroga darbības, kas nepieciešamas ITER nolīguma ratifikācijai, pieņemšanai vai apstiprināšanai.

(3)

Vienošanās uz laiku piemērot ITER nolīgumu 4. pantā izteikta parakstītāju apņemšanās pēc iespējas atbilstīgi valstu normatīvajiem aktiem ievērot ITER nolīguma noteikumus, līdz tas stājas spēkā.

(4)

ITER nolīguma 1. pantā noteikts, ka ITER Starptautiskās kodolsintēzes enerģijas organizācijas kopīgai ITER projekta īstenošanai (“ITER organizācija”) mītne ir St Paul-lez-Durance, Bouches-du-Rhône, Francijā.

(5)

EuratomITER uzņēmējai pusei ir īpašs pienākums nodrošināt ITER projekta savlaicīgu īstenošanu.

(6)

Kopienas noslēgtie nolīgumi ir saistoši Kopienas iestādēm un dalībvalstīm.

(7)

Atbilstīgi Līguma 192. pantam dalībvalstīm jāveicina Kopienas uzdevumu īstenošana.

(8)

Saskaņā ar Līguma 101. pantu Komisijai piešķirtas pilnvaras slēgt starptautiskus nolīgumus; Komisijas uzdevums ir arī nodrošināt šādu nolīgumu piemērošanu uz laiku saskaņā ar Padomes sniegtu apstiprinājumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

Vienīgais pants

ITER organizācijai tās pagaidu statusā Kopienā:

a)

ir tiesībspēja un rīcībspēja, kas nepieciešama, lai i) slēgtu līgumus, jo īpaši, lai pieņemtu darbā personālu, ii) iegādātos, pārvaldītu un pārdotu īpašumu, iii) iegūtu licences un iv) uzsāktu tiesvedību, ciktāl tas nepieciešams, lai veiktu vajadzīgās darbības ITER projekta savlaicīgai īstenošanai, līdz ITER organizācija tiek oficiāli nodibināta; jāņem vērā, ka visas tiesības un pienākumi, ko ITER organizācija uzņēmusies tās pagaidu statusā, saskaņā ar ITER nolīguma noteikumiem attieksies uz ITER organizāciju arī pēc ITER organizācijas oficiālas nodibināšanas;

b)

ITER organizācijai, kā arī tās personālam un parakstītāju pārstāvjiem, dalībvalstu teritorijā ir privilēģijas un neaizskaramība, kas noteiktas saskaņā ar Nolīgumu par ITER Starptautiskās kodolsintēzes enerģijas organizācijas privilēģijām un neaizskaramību kopīgai ITER projekta īstenošanai, jo īpaši attiecībā uz nodokļu uzlikšanu, imigrāciju un reģistrāciju, līdz ITER organizācija tiek oficiāli nodibināta;

c)

jāievēro ITER nolīguma noteikumi; un jo īpaši jāievēro piemērojamie uzņēmējvalsts normatīvie akti tādās jomās kā sabiedrības un darbinieku veselība un sabiedrības un darba drošība, kodoldrošība, aizsardzība pret radiāciju, licencēšana, kodolmateriāli, vides aizsardzība un aizsardzība pret ļaunprātīgiem nodarījumiem.

Šis lēmums ir adresēts dalībvalstīm.

Briselē, 2006. gada 17. novembrī

Komisijas vārdā

Komisijas loceklis

Janez POTOČNIK


NOLĪGUMS

par ITER Starptautiskās kodoltermiskās enerģijas organizācijas izveidi ITER projekta kopīgai īstenošanai

Saturs

Preambula

1. pants

ITER Starptautiskās kodoltermiskās enerģijas organizācijas izveide

2. pants

ITER organizācijas mērķis

3. pants

ITER organizācijas funkcijas

4. pants

ITER organizācijas locekļi

5. pants

Juridiskas personas statuss

6. pants

Padome

7. pants

Ģenerāldirektors un personāls

8. pants

ITER organizācijas resursi

9. pants

Projekta resursu pārvaldības regulas

10. pants

Informācija un intelektuālais īpašums

11. pants

Īstenošanas vietas atbalsts

12. pants

Privilēģijas un neaizskaramība

13. pants

Nozares grupas

14. pants

Sabiedrības veselība, drošība, licencēšana un vides aizsardzība

15. pants

Atbildība

16. pants

Ekspluatācijas pārtraukšana

17. pants

Finanšu revīzija

18. pants

Vadības novērtējums

19. pants

Starptautiskā sadarbība

20. pants

Izmantošana miermīlīgiem nolūkiem un neizplatīšana

21. pants

Piemērošana attiecībā uz Euratom

22. pants

Spēkā stāšanās

23. pants

Pievienošanās

24. pants

Termiņš un izbeigšana

25. pants

Strīdu izšķiršana

26. pants

Izstāšanās

27. pants

Pielikumi

28. pants

Grozījumi

29. pants

Depozitārs

Eiropas Atomenerģijas kopiena (turpmāk — Euratom), Ķīnas Tautas Republikas valdība, Indijas Republikas valdība, Japānas valdība, Korejas Republikas valdība, Krievijas Federācijas valdība un Amerikas Savienoto Valstu valdība,

ATSAUCOTIES uz faktu, ka, Starptautiskās Atomenerģijas aģentūras (turpmāk — IAEA) aizbildnībā veiksmīgi pabeidzot ITER inženiertehnisko projektēšanu (nolīguma pušu rīcībā nodota sīki izstrādāta, pabeigta un pilnībā integrēta projekta tehnoloģiskā daļa pētniecības iekārtām, kuru mērķis ir pamatot, ka kodolsintēze ir iespējams enerģijas avots;

UZSVEROT, ka kodoltermiskā enerģija ir faktiski neierobežots, videi pieņemams un ekonomiski konkurētspējīgs ilgtermiņa enerģijas avots;

APGALVOJOT, ka ITER ir nākamais svarīgais solis ceļā uz kodoltermiskās enerģijas attīstību un ka, pamatojoties uz pētniecības un attīstības progresu kodoltermiskās enerģijas jomā, patlaban ir īstais laiks uzsākt ITER projekta realizāciju;

ŅEMOT VĒRĀ kopīgo deklarāciju, ko ITER sarunu laikā pieņēma nolīguma pušu pārstāvji, kad 2005. gada 28. jūnijā Maskavā ministri tikās, lai apspriestu ITER jautājumus;

ATZĪSTOT, ka 2002. gada Vispasaules sammitā par ilgtspējīgu attīstību valdības tika aicinātas sekmēt intensīvāku pētniecību un attīstību dažādu enerģijas tehnoloģiju jomā, tajā skaitā atjaunojamās enerģijas, enerģijas efektivitātes un progresīvo enerģijas tehnoloģiju jomā;

UZSVEROT, ka ir svarīgi kopīgi īstenot ITER projektu, lai parādītu, ka kodoltermisko enerģiju zinātniski un tehnoloģiski var izmantot miermīlīgiem nolūkiem, un sekmētu nākamo paaudžu interesi par kodolsintēzi;

APŅEMOTIES, ka ITER Starptautiskā kodoltermiskās enerģijas organizācija pildīs ITER projekta vispārējo programmas mērķi, izmantojot kopēju starptautisko pētniecības programmu, kuru organizēs, pamatojoties uz zinātniskiem un tehnoloģiskiem mērķiem, un izstrādās un īstenos sadarbībā ar vadošajiem pētniekiem, kas pārstāvēs visas nolīguma puses;

UZSVEROT, ka ir svarīgi droši un uzticami īstenot ITER iekārtu celtniecību, darbību, ekspluatāciju, deaktivāciju un ekspluatācijas pārtraukšanu, lai tādējādi parādītu kodolsintēzes kā enerģijas avota drošību un sekmētu tās sociālo pieņemamību;

APSTIPRINOT, ka šāda ilgtermiņa un liela apjoma projekta īstenošanā svarīga ir īsta partnerība, jo tādējādi tiek nodrošināta kodoltermiskās enerģijas pētniecība un attīstība;

ATZĪSTOT, ka, lai gan zinātniskie un tehnoloģiskie ieguvumi kodoltermiskās enerģijas pētniecības nolūkiem tiks vienādi sadalīti starp nolīguma pusēm, citi ar projekta īstenošanu saistītie labumi tiks sadalīti taisnīgi;

VĒLOTIES turpināt rezultatīvo sadarbību ar IAEA šajā darbā,

IR PANĀKUŠAS ŠĀDU VIENOŠANOS.

1. pants

ITER Starptautiskās kodoltermiskās enerģijas organizācijas izveide

1.   Ar šo tiek izveidota ITER Starptautiskā kodoltermiskās enerģijas organizācija (turpmāk – ITER organizācija).

2.   ITER organizācijas galvenā mītne (turpmāk – galvenā mītne) atradīsies St Paul-lez-Durance, Bouches-du-Rhône, Francijā. Šajā nolīgumā Euratom turpmāk tiks dēvēts par uzņēmējpusi un Francija – par uzņēmējvalsti.

2. pants

ITER organizācijas mērķis

ITER organizācijas mērķis ir nodrošināt un sekmēt sadarbību starp 4. pantā minētajiem organizācijas locekļiem (turpmāk – locekļi) ITER projekta īstenošanā, kas ir starptautisks projekts, kura mērķis ir zinātniski un tehnoloģiski pamatot, ka kodoltermisko enerģiju var izmantot miermīlīgiem nolūkiem, un kura svarīga iezīme ir panākt noturīgu kodoltermiskās enerģijas ražošanu.

3. pants

ITER organizācijas funkcijas

1.   ITER organizācijai ir šādas funkcijas:

a)

būvēt, darbināt, ekspluatēt un deaktivēt ITER iekārtas saskaņā ar ITER inženiertehniskās projektēšanas nobeiguma ziņojumā (ITER EDA dokumentu sērija Nr. 21) norādītajiem tehniskajiem mērķiem un vispārīgo projektu un tādiem tehniskajiem papilddokumentiem, kādus vajadzības gadījumā var pieņemt saskaņā ar šo nolīgumu, un nodrošināt ITER iekārtu ekspluatācijas pārtraukšanu;

b)

veicināt, lai ITER iekārtas izmantotu tādas laboratorijas un citas iestādes un darbinieki, kuri piedalās locekļu veiktās kodoltermiskās enerģijas pētniecības un attīstības programmās;

c)

sekmēt sabiedrības izpratni un sociālo pieņemamību attiecībā uz kodoltermisko enerģiju;

d)

saskaņā ar šo nolīgumu veikt citas darbības, kas nepieciešamas mērķa sasniegšanai.

2.   Pildot savas funkcijas, ITER organizācija īpašu vērību velta labu attiecību uzturēšanai ar vietējām pašvaldībām.

4. pants

ITER organizācijas locekļi

Šā nolīguma puses ir ITER organizācijas locekļi.

5. pants

Juridiskas personas statuss

1.   ITER organizācija ir starptautiski atzītas juridiskas personas statuss, kas nozīmē, ka tā var slēgt nolīgumus ar valstīm un/vai starptautiskām organizācijām.

2.   ITER organizācija ir juridiska persona, un locekļu teritorijās tai ir nepieciešamā juridiskā rīcībspēja, kas nozīmē, ka tā var:

a)

slēgt līgumus;

b)

iegādāties, pārvaldīt un pārdot īpašumu;

c)

iegūt licences;

d)

uzsākt tiesvedību.

6. pants

Padome

1.   Padome ir ITER organizācijas galvenā struktūrvienība, un to veido locekļu pārstāvji. Katrs loceklis padomē ieceļ ne vairāk kā četrus pārstāvjus.

2.   Depozitārs, kas minēts 29. pantā (turpmāk – depozitārs), sasauc padomes pirmo sesiju ne vēlāk kā trīs mēnešus pēc šā nolīguma stāšanās spēkā, ja visas nolīguma puses iesniegušas 12. panta 5. punktā minēto paziņojumu.

3.   Padomes locekļi no sava vidus ievēl padomes priekšsēdētāju un padomes priekšsēdētāja vietnieku, kuri abi pilda savus amata pienākumus vienu gadu un kurus var atkārtoti ievēlēt amatā ne vairāk kā trīs reizes ilgākais uz četriem gadiem.

4.   Padome vienbalsīgi pieņem lēmumu par savu reglamentu.

5.   Padomes sēdes notiek divas reizes gadā, ja vien padome nenolemj citādi. Padome var pieņemt lēmumu sasaukt ārkārtas sesiju, ja to lūdz loceklis vai ģenerāldirektors. Padomes sesijas notiek galvenajā mītnē, ja vien padome nenolemj citādi.

6.   Ja nepieciešams, padome var pieņemt lēmumu sasaukt sesiju ministru līmenī.

7.   Saskaņā ar šo nolīgumu padome atbild par ITER organizācijas pasākumu veicināšanu, vispārīgo virzību un tādas darbības uzraudzību, ko tā veic sava mērķa sasniegšanai. Padome saskaņā ar šo nolīgumu var pieņemt lēmumus un sniegt ieteikumus par ikvienu jautājumu, lietu vai problēmu. Konkrēti, padome:

a)

pieņem lēmumus par ģenerāldirektora iecelšanu amatā, aizvietošanu un pilnvaru termiņa pagarināšanu;

b)

vajadzības gadījumā pēc ģenerāldirektora priekšlikuma pieņem un groza ITER organizācijas personāla nolikumu un projekta resursu pārvaldības noteikumus;

c)

pēc ģenerāldirektora priekšlikuma pieņem lēmumus par ITER organizācijas galveno vadības struktūru un personāla papildināšanu;

d)

pēc ģenerāldirektora priekšlikuma ieceļ amatā augstākā līmeņa vadību;

e)

ieceļ amatā 17. pantā minētās Finanšu revīziju valdes locekļus;

f)

saskaņā ar 18. pantu, veicot ITER organizācijas vadības novērtējumu, pieņem lēmumus par kompetenci un šim nolūkam ieceļ amatā vadības novērtētāju;

g)

pēc ģenerāldirektora priekšlikuma pieņem lēmumus par ITER projekta kopējo budžetu dažādos projekta posmos un par pieļaujamām korekcijām, veicot j) apakšpunktā minētos gada precizējumus, un apstiprina 9. pantā minētās sākotnējās ITER projekta plāna un resursu aplēses;

h)

apstiprina izmaiņas vispārējo izmaksu sadalījumā;

i)

ja attiecīgie locekļi piekrīt, apstiprina iepirkuma piešķīruma izmaiņas, nemainot vispārējo izmaksu sadalījumu;

j)

apstiprina gada precizējumus ITER projekta plāna un resursu aplēsēs, attiecīgi apstiprina gada programmu un pieņem ITER organizācijas gada budžetu;

k)

apstiprina ITER organizācijas gada finanšu pārskatus;

l)

pieņem gada pārskatu;

m)

nepieciešamības gadījumā pieņem 3. panta 1. punkta a) apakšpunktā minētos tehniskos papilddokumentus;

n)

izveido padomes palīgstruktūras, ja tādas ir vajadzīgas;

o)

apstiprina starptautiskās sadarbības nolīgumu vai vienošanos slēgšanu saskaņā ar 19. pantu;

p)

pieņem lēmumus par zemes iegādi, pārdošanu un ieķīlāšanu un citām īpašumtiesībām uz nekustamo īpašumu;

q)

pēc ģenerāldirektora priekšlikuma pieņem noteikumus par intelektuālā īpašuma pārvaldību un informācijas izplatīšanu saskaņā ar 10. pantu;

r)

pēc ģenerāldirektora priekšlikuma un ar attiecīgo locekļu piekrišanu apstiprina detalizētu informāciju attiecībā uz nozares grupu izveidošanu saskaņā ar 13. pantu. Padome periodiski pārskata ikvienas izveidotās nozares grupas turpmāko darbību;

s)

pēc ģenerāldirektora priekšlikuma apstiprina nolīgumus vai vienošanās, kas reglamentē attiecības starp ITER organizāciju un locekļiem vai valstīm, kuru teritorijās atrodas ITER organizācijas galvenā mītne un nozares grupas;

t)

pēc ģenerāldirektora priekšlikuma apstiprina centienus veicināt sadarbību starp locekļu attiecīgajām kodolsintēzes pētniecības programmām un starp šādām programmām un ITER organizāciju;

u)

saskaņā ar 23. pantu pieņem lēmumus par valstu vai starptautisku organizāciju pievienošanos šim nolīgumam;

v)

saskaņā ar 28. pantu iesaka pusēm šā nolīguma grozījumus;

w)

pieņem lēmumus par aizņēmumu izdarīšanu vai aizdevumu piešķiršanu, galvojumu un garantiju piešķiršanu un ķīlas un ar to saistītās drošības nodrošināšanu;

x)

pieņem lēmumus par to, vai materiāli, iekārtas un tehnoloģijas nododami izskatīšanai starptautiskiem eksporta kontroles forumiem pirms iekļaušanas to kontroles sarakstos, un saskaņā ar 20. pantu izstrādā politiku, kas atbalsta izmantošanu miermīlīgiem nolūkiem un neizplatīšanu;

y)

apstiprina 15. pantā minēto kompensēšanas kārtību;

z)

pieņem lēmumus par atbrīvošanu no neaizskaramības saskaņā ar 12. panta 3) apakšpunktu un izmanto citas pilnvaras, kādas var būt vajadzīgas ITER organizācijas mērķa izpildei un funkciju veikšanai atbilstīgi šim nolīgumam.

8.   Padome vienbalsīgi pieņem lēmumus attiecībā uz 7. punkta a), b), c), g), h), o), u), v), w), x), y), un z) apakšpunktā minētajām darbībām un 10. punktā minēto svērto balsošanas sistēmu.

9.   Attiecībā uz visiem pārējiem jautājumiem, kuri nav minēti 8. punktā, locekļi pieliek visas pūles, lai panāktu vienprātīgu lēmumu. Ja neizdodas panākt vienprātību, padome pieņem lēmumu saskaņā ar 10. punktā minēto svērto balsošanas sistēmu. Lai pieņemtu lēmumu attiecībā uz 14. pantā minētajiem jautājumiem, nepieciešama uzņēmējpuses piekrišana.

10.   Atbilstīgais balsu svērums ir atkarīgs no locekļu ieguldījuma ITER organizācijā. Svērtā balsošanas sistēma, kurā ietverts gan balsu sadalījums, gan lēmumu pieņemšanas noteikumi, noteikta padomes reglamentā.

7. pants

Ģenerāldirektors un personāls

1.   Ģenerāldirektors ir ITER organizācijas galvenais izpilddirektors un pārstāv to, īstenojot organizācijas rīcībspēju. Ģenerāldirektors darbojas atbilstīgi šim nolīgumam un padomes lēmumiem, un atbild padomei par savu pienākumu izpildi.

2.   Ģenerāldirektoram palīdz personāls. Personālu veido ITER organizācijas tieši nodarbinātie darbinieki un darbinieki, kurus norīkojuši locekļi.

3.   Ģenerāldirektoru ieceļ amatā uz pieciem gadiem. Ģenerāldirektora pilnvaru termiņu vienu reizi var pagarināt par papildu termiņu, kas nepārsniedz piecus gadus.

4.   Ģenerāldirektors veic pasākumus, kas nepieciešami ITER organizācijas vadībai, organizācijas pasākumu veikšanai, politikas īstenošanai un mērķa sasniegšanai. Konkrēti, ģenerāldirektors veic sekojošo:

a)

sagatavo un iesniedz padomei:

kopējo budžetu dažādiem ITER projekta posmiem un pieļaujamās korekcijas;

ITER projekta plāna un resursu aplēses un to gada precizējumus;

gada budžetu, kas atbilst saskaņotajam kopējam budžetam un kas ietver gada iemaksas, un gada finanšu pārskatus;

priekšlikumus attiecībā uz augstākā līmeņa vadītāju iecelšanu amatā un ITER organizācijas galveno vadības struktūrvienību;

personāla nolikumu;

projekta resursu pārvaldības noteikumus un

gada pārskatus;

b)

ieceļ amatā, vada un uzrauga darbiniekus;

c)

atbild par drošību un veic visus organizatoriskos pasākumus, kas vajadzīgi, lai nodrošinātu atbilstību 14. pantā minētajiem tiesību aktiem;

d)

rīkojas, vajadzības gadījumā kopā ar uzņēmējvalsti, lai iegūtu ITER iekārtu celtniecībai, darbībai un ekspluatācijai nepieciešamās atļaujas un licences;

e)

veicina sadarbību starp locekļu vietējām attiecīgajām kodolsintēzes pētniecības programmām un starp šīm programmām un ITER organizāciju;

f)

nodrošina ITER organizācijai piegādāto komponentu un sistēmu kvalitāti un derīgumu;

g)

vajadzības gadījumā iesniedz padomei 3. panta 1. punkta a) apakšpunktā minētos tehniskos papilddokumentus;

h)

saskaņā ar 19. pantu pēc padomes iepriekšējas piekrišanas slēdz nolīgumus vai vienošanās par starptautisko sadarbību un uzrauga to īstenošanu;

i)

veic padomes sesiju organizatoriskos pasākumus;

j)

pēc padomes pieprasījuma palīdz padomes palīgstruktūrām veikt to uzdevumus un

k)

pārrauga un kontrolē gada programmu izpildes grafiku, rezultātus un kvalitāti un apstiprina uzdevumu izpildi.

5.   Ģenerāldirektors piedalās padomes sēdēs, ja vien padome nelemj citādi.

6.   Neskarot 14. pantu, ģenerāldirektors un personāls attiecībā uz ITER organizāciju veic vienīgi starptautiskus pienākumus. Veicot savus pienākumus, viņi neprasa un nepieņem norādījumus no valdības vai iestādes, kas nav ITER organizācijas locekle. Visi locekļi respektē ģenerāldirektora un personāla pienākumu starptautisko raksturu un nemēģina viņus ietekmēt tad, kad tie pilda savus pienākumus.

7.   Personāls atbalsta ģenerāldirektoru, kad tas veic savus pienākumus, un atrodas tā uzraudzībā.

8.   Ģenerāldirektors ieceļ amatā darbiniekus atbilstīgi personāla nolikumam.

9.   Katrs darbinieks tiek iecelts amatā uz laiku līdz pieciem gadiem.

10.   ITER organizācijas personāls ir kvalificēti zinātniskie, tehniskie un administratīvie darbinieki, kādi nepieciešami ITER organizācijas pasākumu īstenošanai.

11.   Darbinieki tiek iecelti amatā, pamatojoties uz to kvalifikāciju un ņemot vērā atbilstīgu ieņemamo amatu sadalījumu starp locekļiem attiecībā pret katra locekļa ieguldījumu.

12.   Saskaņā ar šo nolīgumu un attiecīgajiem noteikumiem locekļi var nosūtīt personālu un viespētniekus uz ITER organizāciju.

8. pants

ITER organizācijas resursi

1.   ITER organizācijas resursus veido:

a)

dokumentā “Tāmes ITER celtniecības, darbības, deaktivācijas un ekspluatācijas pārtraukšanas posmiem un nolīguma pušu ieguldījumu veids”, minētie ieguldījumi natūrā, ko veido: i) īpaši komponenti, iekārtas, materiāli un citas preces un pakalpojumi, kas atbilst pieņemtajām tehniskām specifikācijām, un ii) locekļu nosūtītie darbinieki;

b)

locekļu veiktās finanšu iemaksas ITER organizācijas budžetā (turpmāk – iemaksas skaidrā naudā), kas minētas dokumentā “Tāmes ITER celtniecības, darbības, deaktivācijas un ekspluatācijas pārtraukšanas posmiem un nolīguma pušu ieguldījumu veids”;

c)

papildu resursi, kas saņemti vai nu skaidrā naudā, vai natūrā atbilstīgi padomes apstiprinātajiem limitiem un noteikumiem.

2.   Atbilstīgais locekļu ieguldījums šā nolīguma darbības laikā veicams saskaņā ar dokumentu “Tāmes ITER celtniecības, darbības, deaktivācijas un ekspluatācijas pārtraukšanas posmiem un nolīguma pušu ieguldījumu veids” un dokumentu “Izmaksu sadalījums visiem ITER projekta posmiem”, un šos dokumentus var atjaunināt ar vienprātīgu padomes lēmumu.

3.   ITER organizācijas resursi saskaņā ar 2. un 3. pantu izmantojami vienīgi ITER organizācijas mērķim un funkciju veikšanai.

4.   Katrs loceklis veic savu ieguldījumu ITER organizācijā ar atbilstīgas juridiskas personas starpniecību (še turpmāk – locekļa “vietējā aģentūra”), izņemot gadījumus, kad padome vienojas citādi. Lai izdarītu skaidras naudas iemaksas tieši ITER organizācijai, locekļiem padomes piekrišana nav nepieciešama.

9. pants

Projekta resursu pārvaldības noteikumi

1.   Projekta resursu pārvaldības noteikumu mērķis ir nodrošināt pareizu ITER organizācijas finanšu pārvaldību. Šajos noteikumos cita starpā ietverti galvenie noteikumi attiecībā uz:

a)

finanšu gadu;

b)

uzskaites vienību un valūtu, ko ITER organizācija izmanto grāmatvedībā, budžeta un resursu novērtēšanai;

c)

ITER projekta plāna un resursu aplēšu sniegšanu un struktūru;

d)

gada budžeta sagatavošanas un apstiprināšanas, gada budžeta un iekšējās finanšu kontroles īstenošanas procedūru;

e)

locekļu ieguldījumu;

f)

līgumu piešķiršanu;

g)

ieguldījumu pārvaldību un

h)

ekspluatācijas pārtraukšanas fonda pārvaldību.

2.   Ģenerāldirektors katru gadu sagatavo un iesniedz padomei atjauninātas ITER projekta plāna un resursu aplēses.

3.   ITER projekta plānā norāda visu ITER organizācijas funkciju izpildes plānu, un tas aptver šā nolīguma darbības laiku. Tajā ietver:

a)

vispārējā plāna izklāstu, kas ietver arī grafiku un pamatkritērijus ITER organizācijas mērķa sasniegšanai, un apkopojumu par ITER projekta progresu saistībā ar vispārējo plānu;

b)

ITER organizācijas pasākumu programmas specifiskos uzdevumus un grafikus turpmākajiem pieciem gadiem vai celtniecības periodam atkarībā no tā, kurš ir garāks un

c)

atbilstīgus komentārus, tajā skaitā ITER projekta risku novērtējumu un aprakstu par izvairīšanos no riska vai riska mazināšanas pasākumiem.

4.   ITER resursu aplēses nodrošina visaptverošu analīzi par jau izmantotajiem un turpmāk nepieciešamajiem resursiem ITER projekta plāna un resursu nodrošināšanas plāna īstenošanai.

10. pants

Informācija un intelektuālais īpašums

1.   Saskaņā ar šo nolīgumu un pielikumu par informāciju un intelektuālo īpašumu ITER organizācija un locekļi atbalsta tādas informācijas un intelektuālā īpašuma izplatīšanu visplašākajā atbilstošākajā veidā, kas tiek radīti šā nolīguma izpildes gaitā. Šis pants un pielikums par informāciju un intelektuālo īpašumu īstenojams vienādi, nediskriminējot nevienu locekli un ITER organizāciju.

2.   Veicot savus uzdevumus, ITER organizācija nodrošina, lai ikviens zinātniskais rezultāts tiktu publicēts vai citādi būtu plaši pieejams pēc tam, kad pagājis pietiekams laiks nepieciešamās aizsardzības iegūšanai. ITER organizācijai pieder visas autortiesības attiecībā uz darbiem, kuru pamatā ir šie rezultāti, ja vien ar šā nolīguma un pielikuma par informāciju un intelektuālo īpašumu īpašiem noteikumiem nav paredzēts citādi.

3.   Sagatavojot līgumus par darbiem, kas veicami saskaņā ar šo nolīgumu, ITER organizācija un locekļi tajos ietver noteikumus par rezultātā radīto intelektuālo īpašumu. Šajos noteikumos paredz arī tiesības piekļūt šādam intelektuālam īpašumam, tā publiskošanu un izmantošanu, un šie noteikumi atbilst šim nolīgumam un pielikumam par informāciju un intelektuālo īpašumu.

4.   Uz intelektuālo īpašumu, ko rada vai inkorporē saskaņā ar šo nolīgumu, attiecas pielikuma par informāciju un intelektuālo īpašumu noteikumi.

11. pants

Atrašanās vietas atbalsts

1.   Uzņēmējpuse nodrošina vai rada apstākļus, lai ITER organizācijai būtu ITER projekta īstenošanai nepieciešamais atrašanās vietas atbalsts saskaņā ar pielikumā par atrašanās vietas atbalstu sniegto apkopojumu un minētajiem nosacījumiem. Uzņēmējpuse var iecelt personu, kas šim nolūkam darbosies tās vārdā. Šādi iecelta persona neietekmē uzņēmējpuses pienākumus, kas noteikti šajā pantā.

2.   Ar padomes piekrišanu sīkāku informāciju par ITER organizācijas un uzņēmējpuses vai tās iecelto personas sadarbību un sadarbības procedūrām atrašanās vietas atbalsta nodrošināšanai ietver nolīgumā par atrašanās vietas atbalstu, ko tām jānoslēdz.

12. pants

Privilēģijas un neaizskaramība

1.   ITER organizācijai ar tās īpašumu un aktīviem katra locekļa teritorijā ir tās funkciju veikšanai vajadzīgās privilēģijas un neaizskaramība.

2.   ITER organizācijas ģenerāldirektoram, personālam un locekļu pārstāvjiem padomē un tās palīgstruktūrās, to vietniekiem un ekspertiem locekļu teritorijā ir tādas privilēģijas un neaizskaramība, kas tiem vajadzīga savu funkciju veikšanai saistībā ar ITER organizāciju.

3.   No 1. un 2. punktā noteiktās neaizskaramības atsakās vienmēr, ja iestāde, kas ir kompetenta piešķirt atbrīvojumu no neaizskaramības, uzskata, ka šāda neaizskaramība apgrūtinātu tiesvedības gaitu un ka atbrīvojums no neaizskaramības nebūtu pretrunā ar mērķi, kādam neaizskaramība piešķirta, un ja ITER organizācija, tās ģenerāldirektors un personāls vai padome konstatē, ka šāds atbrīvojums no neaizskaramības nebūtu pretrunā ar ITER organizācijas un tās locekļu interesēm.

4.   Atbilstīgi šim nolīgumam piešķirtās privilēģijas un neaizskaramība nemazina un neietekmē ITER organizācijas, tās ģenerāldirektora vai personāla pienākumu ievērot 14. pantā minētos tiesību aktus.

5.   Katra nolīguma puse informē depozitāru rakstiski par 1. un 2. punkta stāšanos spēkā.

6.   Ja atbilstīgi 5. punktam no visām nolīguma pusēm ir saņemti paziņojumi, depozitārs par to ziņo nolīguma pusēm.

7.   ITER organizācija un uzņēmējvalsts slēdz nolīgumu par galveno mītni.

13. pants

Nozares grupas

Katrs loceklis uzņem nozares grupu, ko ITER organizācija izveido un vada atbilstīgi savām funkcijām un sava mērķa sasniegšanai. ITER organizācija ar katru locekli slēdz Nolīgumu par nozares grupu.

14. pants

Sabiedrības veselība, drošība, licencēšana un vides aizsardzība

ITER organizācija ievēro piemērojamos uzņēmējvalsts tiesību aktus tādās jomās kā sabiedrības veselība un arodveselība un drošība, kodoldrošība, radiācijas aizsardzība, licencēšana, kodolmateriāli, vides aizsardzība un aizsardzība pret ļaunprātīgiem nodarījumiem.

15. pants

Atbildība

1.   ITER organizācijas līgumsaistības reglamentē attiecīgie līguma noteikumi, kuri izstrādāti saskaņā ar līgumu reglamentējošiem tiesību aktiem.

2.   Ja ir saistības, kas nav līgumsaistības, ITER organizācija attiecīgi kompensē vai kā citādi novērš tās nodarīto kaitējumu, ciktāl ITER organizācija ir tiesiskas atbildības subjekts saskaņā ar atbilstīgajiem tiesību aktiem, un padomei jāapstiprina detalizēta kompensācijas kārtība. Šis punkts nav uzskatāms par ITER organizācijas atbrīvojumu no neaizskaramības.

3.   Ikviens maksājums, ko ITER organizācija veic, lai kompensētu atbilstīgi 1. un 2. punktā minētajām saistībām, un visas ar to saistītās izmaksas un izdevumi uzskatāmi par “darbības izmaksām”, kas definētas projekta resursu pārvaldības noteikumos.

4.   Ja kompensācijas izmaksas par 2. punktā minēto kaitējumu pārsniedz naudas līdzekļus, kas ITER organizācijai pieejami no darbībai atvēlētā gada budžeta un/vai no apdrošinātāja, locekļi ar padomes starpniecību apspriežas, kā atbilstīgi 2. punktam ITER organizācija var kompensēt, cenšoties rast iespēju palielināt kopējo budžetu ar vienprātīgu padomes lēmumu atbilstīgi 6. panta 8. punktam.

5.   Dalība ITER organizācijā nenozīmē, ka locekļi ir atbildīgi par ITER organizācijas nodarījumiem, bezdarbību vai pienākumiem.

6.   Nekas šai nolīgumā neapdraud neaizskaramību vai nekalpo kā atbrīvojums no neaizskaramības, kas locekļiem ir citu valstu vai savā teritorijā.

16. pants

Ekspluatācijas pārtraukšana

1.   ITER darbības laikā ITER organizācija izveido fondu (turpmāk – fonds), lai nodrošinātu ITER iekārtu darbības pārtraukšanu. Fonda izveides, novērtēšanas un atjaunināšanas, nosacījumu maiņas un nodošanas uzņēmējvalstij kārtība izklāstīta projekta resursu pārvaldības noteikumos, kas minēti 9. pantā.

2.   Pēc ITER eksperimentālās darbības pēdējā posma ITER organizācija piecu gadu laikā vai agrāk, ja par to vienojas ar uzņēmējvalsti, nodrošina tādu ITER iekārtu stāvokli, par kuru ITER organizācijai un uzņēmējvalstij jāvienojas un kurš tām vajadzības gadījumā jāprecizē, pēc kura ITER organizācija nodod uzņēmējvalstij fondu un ITER iekārtas to ekspluatācijas pārtraukšanai.

3.   Pēc tam, kad uzņēmējvalsts pieņēmusi fondu kopā ar ITER iekārtām, ITER organizācija nav atbildīga par ITER iekārtām vai arī tai nav saistību attiecībā uz tām, ja vien ITER organizācija un uzņēmējvalsts nevienojas par citādi.

4.   Attiecīgās tiesības un pienākumi, kas ir ITER organizācijai un uzņēmējvalstij, un abu sadarbības kārtība saistībā ar ekspluatācijas pārtraukšanu izklāstīta 12. pantā minētajā Nolīgumā par galveno mītni, saskaņā ar ko ITER organizācija un uzņēmējvalsts cita starpā vienojas, ka:

a)

pēc ITER iekārtu nodošanas uzņēmējvalstij ir saistoši 20. panta noteikumi un

b)

uzņēmējvalsts visiem locekļiem, kuri veikuši iemaksas fondā, regulāri sagatavo pārskatus par ekspluatācijas pārtraukšanas gaitu un par procedūrām un tehnoloģijām, kas izmantotas vai radītas ekspluatācijas pārtraukšanai.

17. pants

Finanšu revīzija

1.   Finanšu revīziju valdi (turpmāk – valde) izveido, lai veiktu ITER organizācijas gada finanšu pārskatu revīziju saskaņā ar šo pantu un projekta resursu pārvaldības noteikumiem.

2.   Katru locekli valdē pārstāv viens valdes loceklis. Valdes locekļus ieceļ padome uz trim gadiem, pamatojoties uz attiecīgo locekļu ieteikumu. Pilnvaru termiņu var pagarināt vienu reizi vēl uz trim gadiem. Padome no valdes locekļu vidus ieceļ valdes priekšsēdētāju, kura pilnvaru termiņš ir divi gadi.

3.   Valdes locekļi ir neatkarīgi, un tie nelūdz un nepieņem norādījumus ne no locekļiem, ne citām personām un sniedz pārskatus tikai padomei.

4.   Revīzijas mērķis ir

a)

konstatēt, vai visi ienākumi/izdevumi ir saņemti/radušies likumīgi un pareizi un vai tie ir uzskaitīti;

b)

konstatēt, vai finanšu pārvaldība bijusi pareiza;

c)

sniegt ziņojumu par gada finanšu pārskatu ticamību un to pamatā esošo darījumi likumību un pareizību;

d)

konstatēt, vai izdevumi atbilst budžetam;

e)

pārbaudīt ikvienu jautājumu, kas var finansiāli ietekmēt ITER organizāciju.

5.   Revīziju izdara, pamatojoties uz atzītiem starptautiskiem grāmatvedības principiem un standartiem.

18. pants

Vadības novērtējums

1.   Reizi divos gados padome ieceļ vadības novērtētāju, kas novērtē ITER organizācijas pasākumu pārvaldību. Padome lemj par novērtējuma darbības jomu.

2.   Arī ģenerāldirektors pēc apspriešanās ar padomi var pieprasīt veikt šādus novērtējumus.

3.   Vadības novērtētājs ir neatkarīgs un nelūdz un nepieņem norādījumus ne no locekļiem, ne kādas citas personas, un atskaitās tikai padomei.

4.   Novērtējuma mērķis ir konstatēt, vai ITER organizācijas vadība bijusi pareiza, īpaši attiecībā uz vadības efektivitāti un lietderību darbinieku skaita ziņā.

5.   Novērtējuma pamatā ir ITER organizācijas oficiālie dokumenti. Vadības novērtētājam ir pieejami visi darbinieki, atskaišu krājumi un oficiālie dokumenti, ko novērtētājs var uzskatīt lietderīgiem šā mērķa sasniegšanai.

6.   ITER organizācija nodrošina, ka vadības novērtētājs ievēro organizācijas prasības attiecībā uz komerciāli svarīgas un konfidenciālas informācijas izmantošanu, īpaši organizācijas politiku attiecībā uz intelektuālo īpašumu, izmantošanu miermīlīgiem nolūkiem un neizplatīšanu.

19. pants

Starptautiskā sadarbība

Saskaņā ar šo nolīgumu un ar padomes vienprātīgu lēmumu ITER organizācija savu mērķu sasniegšanai var sadarboties ar citām starptautiskajām organizācijām un iestādēm, ar pusēm, kas nav ITER nolīguma puses, un to organizācijām un iestādēm un ar tām slēgt nolīgumus vai vienošanās par šādu sadarbību. Sīki izstrādātu šādas sadarbības kārtību nosaka padome katram gadījumam atsevišķi.

20. pants

Izmantošana miermīlīgiem nolūkiem un neizplatīšana

1.   ITER organizācija un tās locekļi izmanto jebkuru materiālu, iekārtu vai tehnoloģiju, kas radīta vai saņemta saskaņā ar šo nolīgumu, vienīgi miermīlīgiem nolūkiem. Neko no šajā punktā minētā nevar interpretēt kā tādu, kas ietekmē locekļu tiesības izmantot pašu mērķiem materiālu, iekārtu vai tehnoloģiju, kuru tie ieguvuši vai izstrādājuši neatkarīgi no šā nolīguma.

2.   Materiālu, iekārtu vai tehnoloģiju, ko ITER organizācija vai tās locekļi saņēmuši vai radījuši saskaņā ar šo nolīgumu, nedrīkst nodot trešai personai izmantošanai kodolieroču vai citu kodolsprādzienierīču ražošanai vai citādai iegādei vai nemiermīlīgiem nolūkiem.

3.   ITER organizācija un tās locekļi veic atbilstīgus pasākumus, lai šis pants tiktu efektīvi un pārskatāmi īstenots. Lai to panāktu, padome koordinēti sadarbojas ar atbilstošiem starptautiskajiem forumiem un izstrādā politiku izmantošanai miermīlīgiem nolūkiem un neizplatīšanai.

4.   ITER projekta un tā neizplatīšanas politikas veiksmīgai īstenošanai puses vienojas apspriesties par jebkuru jautājumu, kas saistīts ar šā panta īstenošanu.

5.   Nekas no šajā nolīgumā minētā nenosaka, ka locekļiem jānodod materiāli, iekārtas vai tehnoloģijas, ko aizliedz valstu eksporta kontrole vai saistītie tiesību akti.

6.   Nekas no šajā nolīgumā minētā neietekmē nolīguma pušu tiesības un pienākumus, kas izriet no citiem starptautiskiem nolīgumiem par kodolieroču vai citu kodolsprādzienierīču neizplatīšanu.

21. pants

Piemērošana attiecībā uz Euratom

Saskaņā ar Euratom dibināšanas līgumu šo nolīgumu piemēro teritorijās, uz kurām attiecas minētais līgums. Saskaņā ar šo līgumu un citiem atbilstīgiem nolīgumiem tas piemērojams arī Bulgārijas Republikā, Rumānijā un Šveices Konfederācijā, kuras piedalās Euratom kodolsintēzes programmā kā pilnībā asociētas trešās valstis.

22. pants

Spēkā stāšanās

1.   Šo nolīgumu ratificē, pieņem vai apstiprina saskaņā ar katra parakstītāja procedūrām.

2.   Šis nolīgums stājas spēkā 30 dienas pēc tam, kad šā nolīguma ratifikācijas, pieņemšanas vai apstiprināšanas instrumentus deponē Ķīnas Tautas Republika, Euratom, Indijas Republika, Japāna, Korejas Republika, Krievijas Federācija un Amerikas Savienotās Valstis.

3.   Ja šis nolīgums nav stājies spēkā vienu gadu pēc tā parakstīšanas, depozitārs sasauc parakstītājus, lai lemtu, kā rīkoties, lai veicinātu nolīguma stāšanos spēkā.

23. pants

Pievienošanās

1.   Pēc šā nolīguma stāšanās spēkā jebkura valsts vai starptautiska organizācija pēc padomes vienprātīga lēmuma var pievienoties un kļūt par šā nolīguma pusi.

2.   Jebkura valsts vai starptautiska organizācija, kas vēlas pievienoties nolīgumam, dara to zināmu ģenerāldirektoram, kurš informē locekļus par šo lūgumu vismaz sešus mēnešus pirms tam, kad lūgums tiek iesniegts padomei lēmuma pieņemšanai.

3.   Padome paredz valsts vai starptautiskas organizācijas pievienošanās nosacījumus.

4.   Valsts vai starptautiskas organizācijas pievienošanās šim nolīgumam notiek 30 dienas pēc tam, kad depozitārs ir saņēmis gan pievienošanās instrumentu, gan 12. panta 5. punktā minēto paziņojumu.

24. pants

Termiņš un izbeigšana

1.   Šā nolīguma sākotnējais termiņš ir 35 gadi. Pēdējie pieci šā termiņa gadi, vai mazāk, ja par to vienojas ar uzņēmējvalsti, paredzēti ITER iekārtu deaktivācijai.

2.   Vismaz astoņus gadus pirms šā nolīguma termiņa beigām padome izveido speciālu komiteju, kuras priekšsēdētājs ir ģenerāldirektors un kura informē padomi par to, vai, ņemot vērā ITER projekta gaitu, šā nolīguma termiņš ir jāpagarina. Speciālā komiteja izvērtē ITER iekārtu tehnisko un zinātnisko stāvokli un iemeslus nolīguma iespējamai pagarināšanai, un pirms ieteikuma pagarināt šo nolīgumu arī finanšu aspektus attiecībā uz nepieciešamo budžetu un ietekmi uz deaktivācijas un ekspluatācijas pārtraukšanas izmaksām. Speciālā komiteja iesniedz ziņojumu padomei viena gada laikā pēc tās izveidošanas.

3.   Pamatojoties uz ziņojumu, padome vienprātīgi pieņem lēmumu par šā nolīguma termiņa pagarināšanu vismaz sešus gadus pirms nolīguma termiņa beigām.

4.   Padome nevar pagarināt nolīguma termiņu par laika posmu, kas kopumā pārsniedz desmit gadus, un nevar pagarināt nolīguma termiņu, ja tādējādi mainītos ITER organizācijas pasākumu raksturs vai locekļu finanšu ieguldījumu kārtība.

5.   Vismaz sešus gadus pirms šā nolīguma termiņa beigām padome apstiprina šā nolīguma paredzamās beigas un pieņem lēmumu par kārtību, kādā notiks deaktivācijas posms un ITER organizācija beigs pastāvēt.

6.   Šo nolīgumu var izbeigt, nolīguma pusēm vienojoties, dodot vajadzīgo laiku deaktivācijai un nodrošinot vajadzīgos naudas līdzekļus ekspluatācijas pārtraukšanai.

25. pants

Strīdu izšķiršana

1.   Ikviena problēma, kas rodas starp nolīguma pusēm vai starp vienu vai vairākām nolīguma pusēm un ITER organizāciju šā nolīguma dēļ vai saistībā ar to, risināma apspriežoties, ar starpniecību vai citām procedūrām, par kurām jāvienojas, piemēram, arbitrāžu. Iesaistītās nolīguma puses tiekas un apspriež šādu problēmu pēc būtības, lai ātri rastu tai risinājumu.

2.   Ja iesaistītās nolīguma puses nevar izšķirt strīdu apspriežoties, jebkura nolīguma puse var lūgt padomes priekšsēdētāju (vai, ja priekšsēdētāju ir ievēlējusi strīdā iesaistīta nolīguma puse, padomes locekli, kas nepārstāv strīdā iesaistīto nolīguma pusi) būt starpniekam tikšanās laikā un mēģināt atrisināt strīdu. Šādu tikšanos sasauc trīsdesmit dienu laikā pēc tam, kad nolīguma puse lūgusi iesaistīties starpniekam, un tikšanos beidz sešdesmit dienu laikā pēc tam, un tūlīt pēc tikšanās starpnieks iesniedz ziņojumu par starpniecību, kurš sagatavots, apspriežoties ar locekļiem, kas nav strīdā iesaistītās puses, un kurā iekļauts ieteikums strīda atrisināšanai.

3.   Ja iesaistītās nolīguma puses nevar atrisināt strīdu apspriežoties vai ar starpniecību, tās saskaņā ar procedūrām, par kurām jāvienojas, var vienoties izšķirt strīdu noteiktā veidā.

26. pants

Izstāšanās

1.   Pēc tam, kad šis nolīgums bijis spēkā desmit gadus, ikviena nolīguma puse, kas nav uzņēmējpuse, var paziņot depozitāram par savu nodomu izstāties.

2.   Izstāšanās neietekmē tās puses ieguldījumu ITER iekārtu būvniecības izmaksu segšanā, kura izstājas. Ja nolīguma puse izstājas ITER darbības laikā, tā sedz savu daļu no ITER iekārtas ekspluatācijas pārtraukšanas izmaksām.

3.   Izstāšanās neietekmē paliekošās tiesības, pienākumus vai juridisko situāciju, kāda nolīguma pusei radusies saistībā ar šā nolīguma izpildi pirms nolīguma puses izstāšanās.

4.   Izstāšanās notiek finanšu gada beigās, kas seko gadam, kurā iesniegts 1. punktā minētais paziņojums.

5.   ITER organizācija, apspriedusies ar to nolīguma pusi, kura izstājas, dokumentē detalizētu informāciju par izstāšanos.

27. pants

Pielikumi

Pielikums par informāciju un intelektuālo īpašumu un pielikums par atrašanās vietas atbalstu ir šā nolīguma neatņemama sastāvdaļa.

28. pants

Grozījumi

1.   Ikviena nolīguma puse var izteikt priekšlikumu par grozījumiem šajā nolīgumā.

2.   Padome izskata ieteiktos grozījumus, lai tos ar vienprātīgu lēmumu ieteiktu nolīguma pusēm.

3.   Grozījumus ratificē, pieņem vai apstiprinājums saskaņā ar katras nolīguma puses procedūrām, un grozījumi stājas spēkā trīsdesmit dienu laikā pēc tam, kad visas puses deponējušas ratifikācijas, pieņemšanas vai apstiprināšanas instrumentus.

29. pants

Depozitārs

1.   IAEA ģenerāldirektors ir šā nolīguma depozitārs.

2.   Šā nolīguma oriģinālu deponē depozitāram, kurš nosūta apstiprinātas kopijas parakstītājiem, un ANO ģenerālsekretāram reģistrēšanai un publicēšanai saskaņā ar ANO statūtu 102. pantu.

3.   Depozitārs informē visus parakstītājus, valstis, kas pievienojas, un starptautiskās organizācijas par:

a)

katra ratifikācijas, pieņemšanas, apstiprināšanas vai pievienošanās instrumenta deponēšanas dienu;

b)

katra paziņojuma, kurš saņemts saskaņā ar 12. panta 5. punktu, deponēšanas dienu;

c)

šā nolīguma un jebkuru 28. pantā paredzēto grozījumu spēkā stāšanās dienu;

d)

jebkuru nolīguma puses paziņojumu par tās nodomu izstāties no šā nolīguma;

e)

šā nolīguma izbeigšanu.

TO APLIECINOT, attiecīgi pilnvarotās personas ir parakstījušas šo nolīgumu

2006. gada 21. novembrī Parīzē vienā eksemplārā angļu valodā.

Eiropas Atomenerģijas kopienas vārdā

Ķīnas Tautas Republikas valdības vārdā

Indijas Republikas valdības vārdā

Japānas valdības vārdā

Korejas Republikas valdības vārdā

Krievijas Federācijas valdības vārdā

Amerikas Savienoto Valstu valdības vārdā

I PIELIKUMS

Pielikums par informāciju un intelektuālo īpašumu

1.   pants

Tematika un definīcijas

1.1.

Šā pielikuma tēma ir ar aizsargājamu izstrādājumu saistītas informācijas un intelektuālā īpašuma izplatīšana, apmaiņa, izmantošana un aizsardzība, pildot šo nolīgumu. Ja nav noteikts citādi, termini šajā pielikumā ir tādi paši kā šā nolīguma termini.

1.2.

Informācija ir publicēti dati, zīmējumi, projekti, aprēķini, ziņojumi un citi dokumenti, dokumentēti pētniecības un attīstības dati vai metodes, kā arī tādu aizsargājamu vai neaizsargājamu izgudrojumu un atklājumu apraksts, kas neatbilst turpmāk 1.3. punktā definētajam terminam intelektuālais īpašums.

1.3.

Intelektuālajam īpašumam ir tāda nozīme, kāda noteikta 2. pantā Konvencijai par Pasaules intelektuālā īpašuma organizācijas dibināšanu, kas pieņemta Stokholmā 1967. gada 14. jūlijā. Šajā pielikumā intelektuālais īpašums var nozīmēt arī tādu konfidenciālu informāciju kā zinātība vai komercnoslēpumi, ja tie nav publicēti un ir dokumentēti rakstiski vai kā citādi, un

a)

īpašnieks tos ir turējis noslēpumā,

b)

nav vispārzināmi vai pieejami sabiedrībai no citiem avotiem, un/vai nav vispārpieejami sabiedrībai drukātās publikācijās un/vai citos lasāmos dokumentos,

c)

īpašnieks tos nav darījis pieejamus citām pusēm, neuzliekot saistības attiecībā uz konfidencialitāti, un

d)

nav pieejami saņēmējai pusei bez saistībām ievērot konfidencialitāti.

1.4.

Pašreizējais intelektuālais īpašums ir intelektuālais īpašums, kas iegūts, izstrādāts vai radīts pirms šā nolīguma stāšanās spēkā vai ārpus šā nolīguma darbības jomas.

1.5.

Radītais intelektuālais īpašums ir intelektuālais īpašums, ko ar vietējās aģentūras vai personas starpniecību radījis vai ar pilnām īpašumtiesībām ieguvis loceklis vai ITER organizācija, vai abi kopīgi saskaņā ar šo nolīgumu vai to pildot.

1.6.

Uzlabojumi ir jebkāda pašreizējā intelektuāla īpašuma tehnoloģiska pilnveidošana, tostarp pārstrādāšana citā.

1.7.

Persona vai personas ir visas juridiskās personas, kas ar vietējo aģentūru vai ITER organizāciju ir noslēgušas līgumu par preču vai pakalpojumu nodrošināšanu šā nolīguma mērķiem.

2.   pants

Vispārīgie noteikumi

2.1.

Saskaņā ar šā pielikuma noteikumiem locekļi atbalsta iespējami plašāku radītā intelektuālā īpašuma izplatīšanu.

2.2.

Ikviens loceklis nodrošina, ka pārējie locekļi un ITER organizācija var iegūt tiesības uz intelektuālo īpašumu, kas piešķirts atbilstīgi šim pielikumam. Līgumiem, ko locekļi vai ITER organizācija slēdz ar kādu personu, jāatbilst šā pielikuma noteikumiem. Visiem locekļiem un ITER organizācijai jo īpaši jāievēro atbilstīgās publiskā iepirkuma procedūras, lai nodrošinātu atbilstību šim pielikumam.

ITER organizācija savlaicīgi apzina pušu pašreizējo intelektuālo īpašumu, lai ITER organizācijai un locekļiem atbilstīgi šim pielikumam iegūtu pieeju šim pašreizējam intelektuālajam īpašumam.

Katrs loceklis savlaicīgi apzina pušu pašreizējo intelektuālo īpašumu, lai ITER organizācijai un locekļiem atbilstīgi šim pielikumam iegūtu pieeju šim pašreizējam intelektuālajam īpašumam.

Atbilstīgi šim pielikumam katrs loceklis un ITER organizācija dara ITER organizācijai un pārējiem locekļiem pieejamus izgudrojumus un citu intelektuālo īpašumu, kas radīts vai papildus izmantots, pildot līgumus, ja tiek ievērotas izgudrotāja tiesības.

2.3.

Šis pielikums negroza vai neskar tiesības, ko loceklis piešķīris saviem valstspiederīgajiem. To, vai intelektuālā īpašuma tiesības ir loceklim vai tā valstspiederīgajiem, nosaka paši, savstarpēji vienojoties atbilstīgi piemērojamajiem tiesību aktiem.

2.4.

Ja loceklis, pildot šo nolīgumu, rada vai iegūst intelektuālo īpašumu ar pilnām īpašumtiesībām, loceklis to savlaicīgi dara zināmu pārējiem locekļiem un ITER organizācijai un sniedz sīkas ziņas par šādu intelektuālo īpašumu.

3.   pants

Autortiesību aizsargātas vai neaizsargātas informācijas un zinātnisku publikāciju izplatīšana

Visiem locekļiem ir tiesības nekomerciāliem mērķiem tulkot, pavairot un publiski izplatīt informāciju, kas iegūta, pildot tieši šo nolīgumu. Visos saskaņā ar šo noteikumu publiski izplatāmā un sagatavotā darba eksemplāros, uz kuru attiecas autortiesības, norāda autoru vārdus, ja vien autori nepaziņo, ka nevēlas, lai viņu vārdus norādītu.

4.   pants

Intelektuālais īpašums, ko radījis vai papildus izmantojis loceklis, vietējā aģentūra vai persona

4.1.

Radītais intelektuālais īpašums

4.1.1.

Ja aizsargājamu izstrādājumu radījis loceklis, vietējā aģentūra vai persona, pildot šo nolīgumu, loceklim, vietējai aģentūrai vai personai ir tiesības visās valstīs izmantot visas tiesības, īpašumtiesības un procentus, kas izriet no šāda intelektuāla īpašuma, atbilstīgi piemērojamajiem tiesību aktiem.

4.1.2.

Jebkurš loceklis, kas darbojas ar tādas vietējas aģentūras vai personas starpniecību, kura, pildot šo nolīgumu, ir radījusi intelektuālo īpašumu, ievērojot līdztiesību un nediskriminējot, piešķir neatsaucamu, neekskluzīvu, bezmaksas licenci uz šādu radītu intelektuālu īpašumu pārējiem locekļiem un ITER organizācijai – ITER organizācijai ar tiesībām piešķirt apakšlicences un pārējiem locekļiem ar tiesībām piešķirt apakšlicences savās teritorijās –, lai īstenotu publiski sponsorētu kodolsintēzes pētniecības un attīstības programmu mērķus.

4.1.3.

Jebkurš loceklis, kas darbojas ar tādas vietējas aģentūras vai personas starpniecību, kura, pildot šo nolīgumu, ir radījusi intelektuālo īpašumu, ievērojot līdztiesību un nediskriminējot, piešķir neatsaucamu, neekskluzīvu licenci uz šādu radītu intelektuālu īpašumu pārējiem locekļiem komerciālai izmantošanai kodolsintēzes jomā ar tiesībām piešķirt apakšlicences šādai izmantošanai šo locekļu pašu vietējām trešām pusēm šo locekļu pašu teritorijā ar noteikumiem, kas nav mazāk izdevīgi kā tie, ar kādiem šāds loceklis licencē šādu radītu intelektuālu īpašumu trešām pusēm savā teritorijā vai ārpus tās. Ja tiek piedāvāti šādi noteikumi, šādu licenci neatsaka. Iepriekš minēto licenci var atsaukt tikai tad, ja licences īpašnieks nepilda savas līgumsaistības.

4.1.4.

Jebkurš loceklis, kas darbojas ar tādas vietējas aģentūras vai personas starpniecību, kura atbilstīgi šim nolīgumam ir radījusi intelektuālo īpašumu, tiek mudināts komerciāli vienoties ar pārējiem locekļiem, vietējām aģentūrām, personām un trešām pusēm, lai ļautu izmantot radīto intelektuālo īpašumu jomās, kas nav kodolsintēze.

4.1.5.

Locekļi un to vietējās aģentūras vai personas, kas atbilstīgi šim pielikumam izdod radīta vai pašreizējā intelektuālā īpašuma licences vai apakšlicences, reģistrēs jebkuru šāda veida licencēšanu, kuras reģistrācijas dati būs pieejami pārējiem locekļiem, piem., ar ITER organizācijas starpniecību.

4.2.

Pašreizējais intelektuālais īpašums

4.2.1.

Pašreizējais intelektuālais īpašums paliek tās puses īpašums, kam šis intelektuālais īpašums pieder.

4.2.2.

Jebkurš loceklis, kas darbojas ar tādas vietējas aģentūras vai personas starpniecību, kura ir papildus izmantojusi pašreizējo intelektuālo īpašumu, izņemot tādu konfidenciālu informāciju kā zinātība un komercnoslēpumi, izstrādājumos, kas nodrošināti ITER organizācijai, kuras pašreizējais intelektuālais īpašums ir vajadzīgs, lai

radītu, ekspluatētu, izmantotu vai integrētu tehnoloģiju pētniecībai un attīstībai saistībā ar ITER iekārtām,

veiktu nodrošinātā izstrādājuma apkopi vai to labotu vai

tad, kad pirms publiskā iepirkuma Padome nolemj, ka tas ir vajadzīgs,

ievērojot līdztiesību un nediskriminējot, piešķir neatsaucamu, neekskluzīvu, bezmaksas licenci uz šādu pašreizējo intelektuālo īpašumu pārējiem locekļiem un ITER organizācijai – ITER organizācijai ar tiesībām piešķirt apakšlicences un pārējiem locekļiem ar tiesībām piešķirt apakšlicences saviem pētniecības institūtiem un augstskolām savās teritorijās –, lai īstenotu publiski sponsorētu kodolsintēzes pētniecības un attīstības programmu mērķus.

4.2.3.

a)

Jebkurš loceklis, kas darbojas ar tādas vietējas aģentūras vai personas starpniecību, kura ir papildus izmantojusi pašreizēju konfidenciālu informāciju izstrādājumos, kas nodrošināti ITER organizācijai, kuras pašreizējā konfidenciālā informācija ir vajadzīga, lai

radītu, ekspluatētu, izmantotu vai integrētu tehnoloģiju pētniecībai un attīstībai saistībā ar ITER iekārtām,

veiktu izstrādājuma apkopi vai to labotu,

tad, kad pirms publiskā iepirkuma Padome nolemj, ka tas ir vajadzīgs, vai

izpildītu pārvaldes iestāžu prasības drošības, kvalitātes nodrošināšanas un kvalitātes kontroles jomā,

nodrošina, ka ITER organizācijai ir pieejama neatsaucama, neekskluzīva, bezmaksas licence izmantot šādu pašreizēju konfidenciālu informāciju, tostarp rokasgrāmatas vai instruktīvus mācību materiālus par ITER iekārtu radīšanu, ekspluatāciju, apkopi un labošanu.

b)

Ja ITER organizācijai dara pieejamu konfidenciālu informāciju, skaidri jānorāda, ka tā ir konfidenciāla, un tā jānosūta, ievērojot vienošanos par konfidencialitāti. Šādas informācijas saņēmējs to izmanto tikai mērķiem, kas izklāstīti 4.2.3. punkta a) apakšpunktā un saglabā tās konfidencialitāti, ciktāl tas ir noteikts ar minēto vienošanos. Kompensāciju par zaudējumiem, kas rodas ITER organizācijai nepareizi izmantojot šādu pašreizēju konfidenciālu informāciju, maksā ITER organizācija.

4.2.4.

Jebkurš loceklis, kas darbojas ar tādas vietējas aģentūras vai personas starpniecību, kura ir papildus izmantojusi tādu pašreizēju konfidenciālu informāciju, kā zinātība un komercnoslēpumi, izstrādājumos, kas nodrošināti ITER organizācijai, kuras pašreizējā konfidenciāla informācija ir vajadzīga, lai

radītu, ekspluatētu, izmantotu vai integrētu tehnoloģiju pētniecībai un attīstībai saistībā ar ITER iekārtām,

veiktu nodrošinātā izstrādājuma apkopi vai to labotu vai

tad, kad pirms publiskā iepirkuma Padome nolemj, ka tas ir vajadzīgs,

pieliek visas pūles, lai saņēmējai pusei piešķirtu komerciālu licenci šādas pašreizējas konfidenciālas informācijas izmantošanai vai piegādātu tādus pašus izstrādājumus, kuros papildus izmantota pašreizējā konfidenciālā informācija, izmantojot privātus kontaktus, ar finansiālu kompensāciju par kāda locekļa publiski sponsorētajām kodolsintēzes pētniecības un attīstības programmām ar noteikumiem, kas nav mazāk izdevīgi kā tie, ar kādiem šāds loceklis licencē šādu pašreizēju konfidenciālu informāciju vai piegādā tādus pašus izstrādājumus trešām pusēm savā teritorijā vai ārpus tās. Ja tiek piedāvāti šādi noteikumi, šādu licenci vai šāda izstrādājuma piegādi neatsaka. Licenci, ja tā ir piešķirta, var atsaukt tikai tad, ja licences īpašnieks nepilda savas līgumsaistības.

4.2.5.

Jebkurš loceklis, kurš darbojas ar tādas vietējas aģentūras vai personas starpniecību, kas, pildot šo nolīgumu, ir papildus izmantojusi pašreizējo intelektuālo īpašumu, tostarp pašreizēju konfidenciālu informāciju, pieliek visas pūles, lai nodrošinātu, ka komponents, kurā papildus izmantots pašreizējais intelektuālais īpašums, ir pieejams ar saprātīgiem noteikumiem un nosacījumiem, vai pieliek visas pūles, lai, ievērojot līdztiesību un nediskriminējot, piešķirtu neekskluzīvu licenci pārējiem locekļiem komerciālai izmantošanai kodolsintēzes jomā ar tiesībām piešķirt apakšlicences šādai izmantošanai šo locekļu pašu vietējām trešām pusēm šo locekļu pašu teritorijā ar noteikumiem, kas nav mazāk izdevīgi kā tie, ar kādiem šāds loceklis licencē šādu pašreizēju intelektuālu īpašumu trešām pusēm savā teritorijā vai ārpus tās. Ja tiek piedāvāti šādi noteikumi, šādu licenci neatsaka. Iepriekš minēto licenci var atsaukt tikai tad, ja licences īpašnieks nepilda savas līgumsaistības.

4.2.6.

Jebkurš loceklis, kas darbojas ar vietējas aģentūras vai personas starpniecību, tiek mudināts pārējiem locekļiem darīt pieejamu komerciāliem mērķiem, kuri nav mērķi, kas izklāstīti 4.2.4. punktā, visu pašreizējo intelektuālo īpašumu, kurš papildus izmantots izstrādājumos, kas nodrošināti ITER organizācijai, kuras pašreizējā konfidenciāla informācija ir vajadzīga, lai

radītu, ekspluatētu, izmantotu vai integrētu tehnoloģiju pētniecībai un attīstībai saistībā ar ITER iekārtām,

veiktu nodrošinātā izstrādājuma apkopi vai to labotu vai

tad, kad pirms publiskā iepirkuma Padome nolemj, ka tas ir vajadzīgs.

Ja šādu pašreizēju intelektuālu īpašumu īpašnieki licencē locekļiem, to licencē, ievērojot līdztiesību un nediskriminējot.

4.3.

Licencēšana organizācijai nepiederīgo trešām pusēm

Jebkurai radītā intelektuālā īpašuma licencei, ko locekļi piešķīruši organizācijai nepiederīgo trešām pusēm, piemēro Padomes noteikumus par licencēšanu trešām pusēm. Šādus noteikumus Padome pieņem ar vienprātīgu lēmumu.

5.   pants

ITER organizācijas radītais vai papildus izmantotais intelektuālais īpašums

5.1.

Radītais intelektuālais īpašums

5.1.1.

Ja, pildot šo nolīgumu, ITER organizācija rada intelektuālu īpašumu, tas pieder ITER organizācijai. ITER organizācija izstrādā atbilstīgas intelektuālā īpašuma reģistrēšanas, paziņošanas un aizsargāšanas procedūras.

5.1.2.

ITER organizācija, ievērojot līdztiesību un nediskriminējot, piešķir locekļiem neatsaucamu, neekskluzīvu, bezmaksas licenci uz šādu intelektuālu īpašumu ar tiesībām piešķirt apakšlicenci savā teritorijā, lai īstenotu kodolsintēzes pētniecības un attīstības mērķus.

5.1.3.

Radītais intelektuālais īpašums, ko ITER organizācija, pildot šo nolīgumu, izstrādājusi vai ieguvusi, ievērojot līdztiesību un nediskriminējot, tiek neekskluzīvi licencēts locekļiem komerciālai izmantošanai ar tiesībām piešķirt apakšlicences šādai izmantošanai šo locekļu pašu vietējām trešām pusēm šo locekļu pašu teritorijā ar noteikumiem, kas nav mazāk izdevīgi kā tie, ar kādiem ITER organizācija licencē šādu radītu intelektuālu īpašumu trešām pusēm. Ja tiek piedāvāti šādi noteikumi, šādu licenci neatsaka. Iepriekš minēto licenci var atsaukt tikai tad, ja licences īpašnieks nepilda savas līgumsaistības.

5.2.

Pašreizējais intelektuālais īpašums

5.2.1.

Ja ITER organizācijai ir likumīgas tiesības papildus izmantot pašreizējo intelektuālo īpašumu, lai

radītu, ekspluatētu, izmantotu vai integrētu tehnoloģiju pētniecībai un attīstībai saistībā ar ITER iekārtām,

radītu uzlabojumus un pārstrādātu,

labotu un apkoptu ITER iekārtas vai

tad, kad pirms publiskā iepirkuma Padome nolemj, ka tas ir vajadzīgs,

ITER organizācija veic visu vajadzīgo, lai, ievērojot līdztiesību un nediskriminējot, ar apakšlicencēm piešķirtu locekļiem neatsaucamu, neekskluzīvu, bezmaksas licenci uz minēto pašreizējo intelektuālo īpašumu ar tiesībām piešķirt apakšlicenci savās teritorijās, lai īstenotu kodolsintēzes pētniecības un attīstības mērķus. ITER organizācijai velta visas pūles tam, lai iegūtu minētās likumīgās tiesības.

5.2.2.

Attiecībā uz pašreizējo intelektuālo īpašumu, tostarp pašreizējo konfidenciālo informāciju, ko ITER organizācija, pildot šo nolīgumu, papildus izmantojusi, ITER organizācija dara visu iespējamo, lai, ievērojot līdztiesību un nediskriminējot, darītu locekļiem pieejamu neekskluzīvu licenci komerciālai kodolsintēzes izmantošanai ar tiesībām piešķirt apakšlicences šādai izmantošanai šo locekļu pašu vietējām trešām pusēm šo locekļu pašu teritorijā ar noteikumiem, kas nav mazāk izdevīgi kā tie, ar kādiem ITER organizācija licencē šādu pašreizējo intelektuālo īpašumu trešām pusēm. Ja tiek piedāvāti šādi noteikumi, šādu licenci neatsaka. Iepriekš minēto licenci var atsaukt tikai tad, ja licences īpašnieks nepilda savas līgumsaistības.

5.2.3.

ITER organizācija dara visu iespējamo, lai darītu locekļiem pieejamu visu pašreizējo intelektuālo īpašumu, tostarp pašreizējo konfidenciālo informāciju, mērķiem, kas nav 5.2.2. punktā izklāstītie mērķi. Ja šādu pašreizēju intelektuālu īpašumu ITER organizācija licencē locekļiem, to licencē, ievērojot līdztiesību un nediskriminējot.

5.3.

Licencēšana organizācijai nepiederīgo trešām pusēm

Jebkurai licencei, ko ITER organizācija piešķīrusi organizācijai nepiederīgo trešām pusēm, piemēro Padomes noteikumus par licencēšanu trešām pusēm. Šādus noteikumus Padome pieņem ar vienprātīgu lēmumu.

6.   pants

ITER organizācijas darbinieku un citu pētnieku radītais intelektuālais īpašums

6.1.

Intelektuālais īpašums, ko radījuši ITER organizācijas tieši nodarbinātie un norīkotie darbinieki, pieder ITER organizācijai, un tas ir pieminēts attiecīgajos darba līgumos vai noteikumos, kuri atbilst šeit izklāstītajiem noteikumiem.

6.2.

Intelektuālais īpašums, ko radījuši vieszinātnieki, kuri piedalās ITER organizācijas pasākumos, vienojoties ar ITER organizāciju par īpašu pasākumu veikšanu, un kuri ir tieši iesaistīti ITER organizācijas izmantotajās vispārējās programmās, pieder ITER organizācijai, ja Padome nav vienojusies citādi.

6.3.

Uz intelektuālo īpašumu, ko radījuši vieszinātnieki, kuri nav iesaistīti ITER organizācijas izmantotajās vispārējās programmās, attiecas vienošanās ar ITER organizāciju atbilstīgi nosacījumiem, ko paredzējusi Padome.

7.   pants

Intelektuālā īpašuma aizsardzība

7.1.

Ja loceklis iegūst vai meklē aizsardzību radītam intelektuālam īpašumam, ko minētais loceklis ir izstrādājis vai ieguvis, šāds loceklis savlaicīgi ziņo un sniedz sīku informāciju par šādu aizsardzību visiem pārējiem locekļiem un ITER organizācijai. Ja loceklis pieņem lēmumu neizmantot savas tiesības meklēt aizsardzību radītam intelektuālam īpašumam nevienā valstī vai reģionā, loceklis savlaicīgi ziņo ITER organizācijai par savu lēmumu, un ITER organizācija tad var meklēt iespēju iegūt šādu aizsardzību vai nu tieši, vai ar locekļu starpniecību.

7.2.

Attiecībā uz radīto intelektuālo īpašumu, ko ITER organizācija ir izstrādājusi vai ieguvusi, Padome iespējami ātri pieņem atbilstīgas procedūras ziņošanai par šādu intelektuālo īpašumu, tā aizsardzībai un reģistrēšanai, piem., izveidojot datu bāzes, kuras locekļiem var būt pieejamas.

7.3.

Ja intelektuālais īpašums radīts kopīgi, locekļiem, kas piedalījušies tā radīšanā, un/vai ITER organizācijai ir tiesības censties iegūt kopīpašumā šo intelektuālo īpašumu jebkurā valstī, ko tie izvēlas.

7.4.

Intelektuālais īpašums ir kopīpašums, ja to ir radījuši divi locekļi vai vairāk vai viens loceklis vai vairāk kopā ar ITER organizāciju un ja šāda intelektuālā īpašuma pazīmes nevar atdalīt, lai pieteiktu, iegūtu un/vai uzturētu spēkā atbilstīgā intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzību. Šādā gadījumā kopīpašuma radītāji savā starpā vienojas, noslēdzot vienošanos par kopīpašumu attiecībā uz minētā intelektuālā īpašuma piešķiršanu un tā īpašumtiesību izmantošanas noteikumiem.

8.   pants

Ekspluatācijas pārtraukšana

8.1.

Attiecībā uz ekspluatācijas pārtraukšanas posmu pēc iekārtu nodošanas uzņemošajai valstij, uzņēmējpuse sniedz pārējiem locekļiem visu attiecīgo publicēto vai nepublicēto informāciju, kas radīta vai izmantota, pārtraucot ITER iekārtu ekspluatāciju.

8.2.

Šis pielikums neattiecas uz intelektuālo īpašumu, ko radījusi uzņēmējvalsts ekspluatācijas pārtraukšanas posmā.

9.   pants

Nolīguma izbeigšana un izstāšanas

9.1.

Padome pēc vajadzības risina visus jautājumus par šā nolīguma izbeigšanu vai puses izstāšanos, ciktāl tie attiecas uz intelektuālo īpašumu, kas nav pilnībā atrisināti ar šo nolīgumu.

9.2.

Locekļiem un ITER organizācijai piešķirtas intelektuālā īpašuma tiesības un uzliktie pienākumi, kas noteikti šajā pielikumā, jo īpaši visas piešķirtās licences, paliek spēkā pēc šā nolīguma izbeigšanas vai pēc puses izstāšanās.

10.   pants

Honorāri

Honorāri, ko ITER organizācija saņēmusi par intelektuālā īpašuma licencēšanu, ir ITER organizācijas resurss.

11.   pants

Strīdu izšķiršana

Jebkuru strīdu, kas rodas šā pielikuma dēļ vai saistībā ar to, izšķir saskaņā ar šā nolīguma 25. pantu.

12.   pants

Balvas izgudrotājiem

Padome paredz atbilstīgus darbinieku atalgošanas noteikumus un nosacījumus, ja šādi darbinieki rada intelektuālo īpašumu.

13.   pants

Atbildība

Vienojoties par licencēšanu, ITER organizācija un locekļi attiecīgā gadījumā ietver atbilstīgus noteikumus, kas reglamentē to attiecīgo atbildību, tiesības un pienākumus, kuri izriet no minētās vienošanās par licenci izpildes.

II PIELIKUMS

Pielikums par īstenošanas vietas atbalstu

1. pants

Nolīgums par īstenošanas vietas atbalstu

1.   Atbilstīgi kopsavilkumam šajā pielikumā uzņēmējpuse, atbalstot īstenošanas vietu, dara ITER organizācijai pieejamu zemi, iekārtas, ēkas, preces un pakalpojumus vai to panāk. Šā mērķa sasniegšanai uzņēmējpuse var iecelt personu, kas rīkosies tās vārdā.

2.   Sīka informācija par šādu atbalstu, kā arī ITER organizācijas un uzņēmējpuses vai tās norīkotās personas (še turpmāk – “uzņēmējpuse”) sadarbības procedūras būs iekļautas nolīgumā (še turpmāk–“Nolīgums par īstenošanas vietas atbalstu”), kas tām noslēdzams.

2. pants

Nolīguma darbības termiņš

Uzņēmējpuse nodrošina ITER organizācijai īstenošanas vietas atbalstu laikposmā no ITER organizācijas izveidošanas brīža līdz šā nolīguma termiņa beigām vai nolīguma izbeigšanas.

3. pants

Sadarbības komiteja

ITER organizācija un uzņēmējpuse izveido sadarbības komiteju, lai atbalsts, uz ko attiecas šis pielikums, tiktu nodrošināts efektīvi atbilstīgi Nolīgumam par īstenošanas vietas atbalstu.

4. pants

Zeme, ēkas, iekārtas un piekļuve

Uzņēmējpuse uz sava rēķina ar nosacījumiem, kas izklāstīti ITER īstenošanas vietas prasībās un vietas projekta pieņēmumos (še turpmāk – “pamatnosacījumi”), kurus 2000. gadā pieņēma padome, kas izveidota saskaņā ar Eiropas Atomenerģijas kopienas, Japānas valdības, Krievijas Federācijas valdības un Amerikas Savienoto Valstu valdības Nolīgumu par sadarbību starptautiskā eksperimentālā kodoltermiskā reaktora inženiertehniskajā projektēšanā (še turpmāk – “ITER EDA”), nodrošina ITER vietu un citas īpašas iekārtas un pakalpojumus, kas norādīti turpmāk:

a)

zeme, kas bez maksas nododama ITER organizācijas rīcībā, ļaujot celt, izmantot un, iespējams, paplašināt visas ITER ēkas un papildu pakalpojumus, kuri minēti ITER EDA nobeiguma ziņojumā;

b)

galvenie pakalpojumi, kas sniedzami līdz īstenošanas vietas robežai, – ūdens, elektrība, kanalizācija, signalizācijas sistēmas;

c)

ceļi, takas un tilti, attiecīgā gadījumā arī pielāgojumi maršrutā starp Port Autonome de Marseille un ITER īstenošanas vietu, lai vietas robežai nodrošinātu piekļuvi ar maksimāla lieluma un svara iekārtām, kas piegādājamas ITER projektam un darbiniekiem, un apmeklētajiem;

d)

transporta pakalpojumi no Port Autonome de Marseille vai gaisa pārvadājumu gadījumā no Marignane lidostas līdz ITER īstenošanas vietai, lai piegādātu komponentus, kas ir pušu ieguldījums;

e)

pagaidu izmitināšana, kas ITER organizācijai vajadzīga ITER īstenošanas vietā vai tās tuvumā, kamēr ITER organizācijas galīgās ēkas un iekārtas nav gatavas izmantošanai;

f)

elektroapgāde – tādas elektroapgādes ierīkošana un uzturēšana līdz īstenošanas vietas robežai, kas var nodrošināt līdz 500 MW lielus elektriskos impulsus, kā arī spēj pastāvīgi saņemt no elektrotīkla 120 MW elektrisko strāvu bez pārtraukumiem savienojuma zuduma gadījumā;

g)

ūdens dzesēšanas sistēma vidēji 450 MW (termiskas) enerģijas izkliedēšanai apkārtējā vidē un

h)

savienojums ar datortīklu un telekomunikāciju līnijām ar lielu jaudu.

5. pants

Pakalpojumi

Papildus šā pielikuma 4. pantā minētajam saskaņā ar Nolīgumu par īstenošanas vietas atbalstu uzņēmējpuse uz sava rēķina vai par maksu, kas ir pamatota, nodrošina tādus tehniskus, administratīvus un vispārējus pakalpojumus, kurus pieprasa ITER organizācija. Šie pakalpojumi ir arī šādi:

a)

palīgpersonāls papildus personālam, ko uzņēmējpuse piešķīrusi ITER organizācijai atbilstīgi šā nolīguma 8. pantam;

b)

iekārtas medicīnas dienestiem;

c)

neatliekamās palīdzības pakalpojumi;

d)

drošības signalizācijas sistēma un tās iekārtas;

e)

kafetērija;

f)

atbalsts licencēšanai;

g)

atbalsts drošības vadībai;

h)

atbalsts valodu kursiem;

i)

pakalpojumi to radioaktīvo atkritumu apsaimniekošanai un apglabāšanai, kas rodas ITER darbībās;

j)

pārcelšanas un nometināšanas atbalsts;

k)

pārvadāšanas pakalpojumi ar autobusu uz darbu un atpakaļ;

l)

atpūtas, sociālās un labklājības iespējas;

m)

komunālie pakalpojumi;

n)

bibliotēkas un multivides pakalpojumi;

o)

vides monitorings, tostarp radioaktīvā starojuma kontrole, un

p)

īstenošanas vietas uzkopšanas pakalpojumi (atkritumu savākšana, tīrīšana un dārzkopība).

6. pants

Izglītība

Uzņēmējpuse uz sava rēķina dibina starptautisku skolu darbinieku bērnu izglītošanai un nodrošina pirmsuniversitātes izglītību atbilstīgi starptautiskai mācību pamatprogrammai, ko izstrādā, apspriežoties ar neuzņēmējpušu izglītības iestādēm, un sekmē programmas papildināšanu ar elementiem, kuri raksturīgi neuzņēmējpusēm un kurus šīs puses atbalsta. Neuzņēmējpuses dara visu iespējamo, lai attiecīgās to iestādes palīdzētu izveidot skolu un akreditēt tās mācību programmu.

Vienošanās uz laiku piemērot Nolīgumu par ITER Starptautiskās kodolsintēzes enerģijas organizācijas izveidi kopīgai ITER projekta īstenošanai

1. pants

Visas šīs vienošanās puses ir parakstījušas Eiropas Atomenerģijas kopienas (še turpmāk – “Euratom”), Ķīnas Tautas Republikas valdības, Indijas Republikas valdības, Japānas valdības, Korejas Republikas valdības, Krievijas Federācijas valdības un Amerikas Savienoto Valstu valdības Nolīgumu par ITER Starptautiskās kodolsintēzes enerģijas organizācijas izveidi kopīgai ITER projekta īstenošanai (še turpmāk – “ITER nolīgums”).

2. pants

Atbilstīgi ITER nolīguma noteikumiem nolīgums stāsies spēkā trīsdesmitajā dienā pēc tam, kad tā ratifikācijas, pieņemšanas vai apstiprināšanas instrumentus būs deponējusi Ķīnas Tautas Republikas, Euratom, Indijas Republika, Japāna, Korejas Republika, Krievijas Federācija un Amerikas Savienotās Valstis.

3. pants

Šīs vienošanās puses vēlas iespējami pilnīgāk turpināt ITER nolīgumā paredzēto sadarbību pēc tam, kad katra no pusēm būs pabeigusi visas vietējās darbības, kas jāveic pirms ITER nolīguma ratifikācijas, pieņemšanas vai apstiprināšanas.

4. pants

Tādēļ šīs vienošanās puses apņemas atbilstīgi to tiesību aktiem iespējami rūpīgi ievērot ITER nolīguma noteikumus līdz tas stājas spēkā.

5. pants

Puse var atkāpties no šīs vienošanās, 120 dienas iepriekš rakstiski paziņojot par to pārējām pusēm.

6. pants

Šī vienošanās stāsies spēkā pēc parakstīšanas.

TO APLIECINOT, attiecīgi pilnvarotās personas ir parakstījušas šo vienošanos

2006. gada 21. novembrī Parīzē vienā eksemplārā angļu valodā.

Eiropas Atomenerģijas kopienas vārdā

Ķīnas Tautas Republikas valdības vārdā

Indijas Republikas valdības vārdā

Japānas valdības vārdā

Korejas Republikas valdības vārdā

Krievijas Federācijas valdības vārdā

Amerikas Savienoto Valstu valdības vārdā


NOLĪGUMS

par ITER Starptautiskās kodolsintēzes enerģijas organizācijas privilēģijām un neaizskaramību ITER projekta kopīgai īstenošanai

Eiropas Atomenerģijas kopiena (turpmāk – Euratom), Ķīnas Tautas Republikas valdība, Indijas Republikas valdība, Japānas valdība, Korejas Republikas valdība un Krievijas Federācijas valdība (turpmāk – nolīguma puses),

TĀ KĀ Nolīguma par ITER Starptautiskās kodolsintēzes enerģijas organizācijas izveidi ITER projekta kopīgai īstenošanai (turpmāk – ITER nolīgums) 12. pantā paredzēts, ka nolīguma puses nodrošina privilēģijas un neaizskaramību;

TĀ KĀ šā nolīguma mērķis ir noteikts nolīguma pusēm šādu privilēģiju un neaizskaramības saturu un darbības jomu saskaņā ar ITER nolīguma 12. pantu;

TĀ KĀ nolīguma puses apstiprinājušas savu nodomu slēgt nolīgumu ministru ITER tikšanās laikā, kas notiks 2006. gada 24. maijā Briselē,

IR PANĀKUŠAS ŠĀDU VIENOŠANOS.

1. pants

1.   Saskaņā ar ITER nolīguma 5. pantu ITER Starptautiskās kodolsintēzes enerģijas organizācija (turpmāk – ITER organizācija) ir starptautiski atzīta juridiska persona, kas var arī slēgt nolīgumus ar valstīm un/vai starptautiskām organizācijām.

2.   ITER organizācija ir juridiska persona, un savu locekļu teritorijās tai ir vajadzīgā juridiska rīcībspēja arī:

a)

slēgt līgumus;

b)

iegādāties, turēt un pārdot īpašumu;

c)

iegūt licences un

d)

uzsākt tiesvedību.

2. pants

ITER organizācijas ēkas un telpas ir neaizskaramas.

3. pants

ITER organizācijas arhīvi un dokumenti ir neaizskarami.

4. pants

1.   ITER organizācijai ir jurisdikcijas un izpildvaras neaizskaramība, izņemot:

a)

ja tā konkrētā gadījumā nepārprotami atteikusies no šādas neaizskaramības;

b)

attiecībā uz trešās personas izvirzītu civilprasību par kaitējumu negadījuma rezultātā, ko izraisījis ITER organizācijai piederošs vai tās vārdā vadīts mehāniskais transporta līdzeklis, vai attiecībā uz ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumu, kurā iesaistīts šāds mehāniskais transporta līdzeklis;

c)

attiecībā uz arbitrāžas soda piedziņu, kas piespriests saskaņā ar 23. pantu un

d)

attiecībā uz algas arestu, ko piedzen saistībā ar parādu no kāda ITER organizācijas darbinieka, ja šādu arestu izraisījis galīgs un izpildāms tiesas lēmums saskaņā ar izpildes teritorijā pastāvošajiem noteikumiem.

2.   Lai kur atrastos ITER organizācijas īpašums un aktīvi, tie ir neaizskarami visu veidu rekvizēšanai, konfiscēšanai, ekspropriēšanai un mantas arestēšanai, izņemot:

a)

ja ITER organizācija konkrētā gadījumā nepārprotami atteikusies no šādas neaizskaramības;

b)

attiecībā uz 1. punkta b) apakšpunktā minēto civilprasību;

c)

attiecībā uz tādu arbitrāžas soda piedziņu, kas piespriests saskaņā ar 23. pantu.

3.   ITER organizācija ir neaizskarama visu veidu administratīviem vai provizoriskiem tiesiskiem spaidiem, izņemot, ja tā konkrētā gadījumā nepārprotami atteikusies no šādas neaizskaramības un ciktāl tas nepieciešams saistībā ar vai attiecībā uz:

a)

negadījuma, ko izraisījis ITER organizācijai piederošs vai tās vārdā vadīts mehāniskais transporta līdzeklis, novēršanu un izmeklēšanu;

b)

tādu arbitrāžas soda piedziņu, kas piespriests saskaņā ar 23. pantu.

5. pants

1.   Veicot savas oficiālās darbības, ITER organizācija, tās īpašums un ienākumi ir atbrīvoti no tiešiem nodokļiem.

2.   JA ITER organizācija vai tās vārdā pērk vai izmanto preces vai pakalpojumus, kuri noteikti nepieciešami ITER organizācijai tās oficiālo darbību veikšanai, un ja šādas preces un pakalpojumi tiek pirkti vai izmantoti ITER organizācijas vārdā, un šādu preču vai pakalpojumu cenā iekļauti nodokļi vai nodevas, nolīguma puse, ja iespējams, veic atbilstīgus pasākumus, lai vai nu piešķirtu atbrīvojumu no šādiem nodokļiem vai nodevām, vai arī nodrošinātu to atmaksu.

6. pants

1.   Preces, ko ITER organizācija vai tās vārdā importē vai eksportē tās oficiālajām darbībām, atbrīvo no visām nodevām un nodokļiem. Preces, ko ITER organizācija importē vai eksportē savām oficiālajām darbībām, atbrīvo no aizliegumiem un ierobežojumiem, kuri attiecas uz importu un eksportu, ja vien šādi aizliegumi vai ierobežojumi nav saskaņā ar ITER nolīguma 14. un 20. pantā minētajiem tiesību aktiem, noteikumiem un politiku.

2.   Preces, kurām piemērots 5. pantā minētais atbrīvojums vai kuras importē saskaņā ar 1. punktu, nevar pārdot vai atdot, ja vien tas nav saskaņā ar nosacījumiem, kurus noteikušas atbrīvojumu piešķīrušās nolīguma puses.

7. pants

1.   Attiecībā uz 5. un 6. pantu ITER organizācijas oficiālās darbības ietver tās administratīvos pasākumus, tostarp darbību saistībā ar tās izveidoto sociālā nodrošinājuma shēmu un darbības, ko tā veic ITER nolīgumā definētā ITER organizācijas mērķa sasniegšanai.

2.   Noteikumus, kas ietverti 5. un 6. pantā, nepiemēro nodokļiem un nodevām, kuri ir tikai maksa par komunālajiem pakalpojumiem.

8. pants

Atbrīvojums, kas noteikts 5. un 6. pantā, netiek piešķirts precēm, kuras pērk vai importē, vai pakalpojumiem, kurus sniedz ITER organizācijas darbinieku personiskajam labumam.

9. pants

Neskarot ITER nolīguma 14. un 20. pantā minētos tiesību aktus, noteikumus un politiku, nekādi ierobežojumi netiek piemēroti publikāciju vai citu informatīvo materiālu apritei, kurus sūta vai saņem ITER organizācija.

10. pants

1.   ITER organizācija var saņemt un turēt visu veidu naudas līdzekļus, valūtu, skaidru naudu vai vērtspapīrus; tā var tos brīvi pārdot ikvienam ITER nolīgumā paredzētam mērķim un turēt kontus ikvienā valūtā, ciktāl tas nepieciešams tās pienākumu pildīšanai.

2.   Īstenojot savas 1. punktā minētās tiesības, ITER organizācija pievērš vajadzīgo vērību tam, kā to pārstāv tās locekļi, ciktāl uzskata, ka šādu pārstāvību var īstenot, nekaitējot ITER organizācijas interesēm.

11. pants

1.   Attiecībā uz ITER organizācijas oficiālo saziņu un visu dokumentu nosūtīšanu pret ITER organizāciju nodrošina tikpat labvēlīgu attieksmi, kādu katra nolīguma puse nodrošina pret citām starptautiskajām organizācijām.

2.   ITER organizācijas oficiālajai saziņai nepiemēro nekādu cenzūru, un tas attiecas uz ikvienu saziņas veidu.

12. pants

Nolīguma puses veic visus nepieciešamos pasākumus, lai atvieglotu ITER organizācijas darbinieku iebraukšanu, uzturēšanos vai izbraukšanu no to teritorijām.

13. pants

1.   Pildot savas pārstāvju funkcijas un ceļā uz un atceļā no ITER organizācijas sasauktām sanāksmēm nolīguma pušu pārstāvjiem ir šādas privilēģijas un neaizskaramība:

a)

viņi ir neaizskarami arestam un aizturēšanai, personiskās bagāžas konfiscēšanai;

b)

viņi ir neaizskarami jurisdikcijai pat pēc misijas termiņa beigām, un tas attiecas uz darbībām, tajā skaitā mutiski izteiktiem un rakstītiem vārdiem, kas veiktas, pildot savas funkcijas; tomēr šādu neaizskaramību nepiemēro, ja nolīguma puses pārstāvis izdarījis ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumu vai ja kaitējums nodarīts ar šādai personai piederošu vai tās vadītu mehānisko transporta līdzekli;

c)

viņu oficiālie papīri un dokumenti ir neaizskarami;

d)

viņiem ir tiesības saņemt dokumentus vai saraksti, ko piegādā īpašs kurjers vai aizzīmogotā somā;

e)

šīs personas un viņu dzīvesbiedri ir atbrīvoti no pasākumiem, kas ierobežo imigrāciju, un no reģistrācijas formalitātēm, kas paredzētas ārvalstniekiem;

f)

viņiem ir tādas pašas iespējas valūtas un valūtas maiņas kontroles jautājumos, kādas tiek piešķirtas ārvalstu valdību pārstāvjiem, dodoties pagaidu oficiālās misijās;

g)

viņiem ir tādas pašas muitas iespējas attiecībā uz personisko bagāžu, kādas tiek piešķirtas diplomātiskajiem aģentiem.

2.   Privilēģijas un neaizskaramība nolīguma pušu pārstāvjiem tiek piešķirtas nevis to personiskajam labumam, bet lai nodrošinātu to pilnīgu neatkarību, veicot savas ar ITER organizāciju saistītās funkcijas. Saskaņā ar ITER organizācijas nolīguma 12. pantu katra nolīguma puse atsakās no savu pārstāvju neaizskaramības, ja tā uzskata, ka neaizskaramības saglabāšana traucētu tiesas darbu un ka no neaizskaramības var atteikties, nenonākot pretrunā ar mērķi, kādam neaizskaramība piešķirta.

14. pants

ITER organizācijas darbiniekiem ir šādas privilēģijas un neaizskaramība:

a)

viņi ir neaizskarami jurisdikcijai pat pēc dienesta beigām ITER organizācijā, un tas attiecas uz darbībām, tajā skaitā mutiski izteiktiem un rakstītiem vārdiem, kas veiktas, pildot funkcijas; tomēr šādu neaizskaramību nepiemēro, ja ITER organizācijas darbinieks izdarījis ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumu vai ja kaitējums nodarīts ar šādai personai piederošu vai tās vadītu mehānisko transporta līdzekli;

b)

viņi ir atbrīvoti no visiem ar militāro dienestu saistītiem pienākumiem;

c)

viņu oficiālie papīri un dokumenti ir neaizskarami;

d)

viņiem ir tādas pašas iespējas attiecībā uz atbrīvojumu no pasākumiem, kuri ierobežo imigrāciju un regulē ārvalstnieku reģistrāciju, kādas parasti tiek piešķirtas starptautisko organizāciju darbiniekiem, un viņu ģimenes locekļiem, kas ir to mājsaimniecības daļa, arī ir šādas pašas iespējas;

e)

viņu privilēģijas attiecībā uz valūtas maiņas noteikumiem ir samērojamas ar iespējām, kādas ir starptautisko organizāciju darbiniekiem;

f)

starptautisku krīžu laikā viņiem ir tādas pašas iespējas attiecībā uz repatriāciju, kādas ir diplomātiskajiem pārstāvjiem, un viņu ģimenes locekļiem, kas ir to mājsaimniecības daļa, arī ir šādas pašas iespējas;

g)

viņiem ir tiesības ievest mēbeles un personiskās mantas bez nodokļiem laikā, kad viņi pirmo reizi gatavojas ieņemt amatu attiecīgajā valstī, un, pārtraucot funkciju veikšanu šai valstī, tiesības izvest mēbeles un personiskās mantas bez nodevām, abos gadījumos ievērojot noteikumus, kādus par nepieciešamiem uzskata valsts, kuras teritorijā šīs tiesības tiek īstenotas.

15. pants

Papildus 14. pantā minētajām privilēģijām un neaizskaramībai ITER organizācijas ģenerāldirektoram un, jā šī amata vieta ir vakanta, personai, kas iecelta ģenerāldirektora vietā, ir tādas pašas privilēģijas un neaizskaramība, kādas pienākas līdzvērtīga ranga diplomātiskajiem aģentiem.

16. pants

Veicot savas ar ITER organizāciju saistītās funkcijas vai veicot misijas ITER organizācijas uzdevumā, ekspertiem ir šādas privilēģijas un neaizskaramība, ja tās ir nepieciešamas to funkciju veikšanai, tajā skaitā ceļojumos, kuros dodas, pildot funkcijas, un šādu misiju laikā:

a)

viņi ir neaizskarami jurisdikcijai pat pēc tam, kad vairs neveic ITER organizācijas eksperta funkcijas, un tas attiecas uz darbībām, tajā skaitā mutiski izteiktiem un rakstītiem vārdiem, kas veiktas, pildot funkcijas; tomēr šādu neaizskaramību nepiemēro, ja ITER organizācijas darbinieks izdarījis ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumu vai ja kaitējums nodarīts ar šādai personai piederošu vai tās vadītu mehānisko transporta līdzekli;

b)

visi viņu oficiālie papīri un dokumenti ir neaizskarami;

c)

viņiem ir tādas pašas iespējas attiecībā uz naudas un valūtas maiņas noteikumiem un personisko bagāžu, kādas tiek piešķirtas ārvalstu valdību amatpersonām, dodoties pagaidu oficiālās misijās.

17. pants

1.   Algas un atalgojumu, ko maksā ITER organizācija, atbrīvo no ienākuma nodokļa, ja uz šīm algām un atalgojumu attiecas nodoklis par labu ITER organizācijai. Nolīguma puses saglabā tiesības ņemt vērā šīs algas un atalgojumu, lai novērtētu nodokļu apjomu, ko piemēro ienākumiem no citiem avotiem.

2.   Noteikumus, kas minēti 1. punktā, nepiemēro mūža rentei un pensijām, ko ITER organizācija maksā bijušajiem ģenerāldirektoriem un darbiniekiem.

18. pants

Visām darbinieku kategorijām, kurām piemēro ITER organizācijas personāla nolikumu, piemēro 14. un 17. pantu. ITER organizācijas padome (turpmāk – padome) pieņem lēmumu par tām ekspertu kategorijām, kurām piemēro 16. pantu. ITER organizācijas locekļus laiku pa laikam informē par šajā pantā minēto darbinieku un ekspertu vārdiem, amata nosaukumiem un adresēm.

19. pants

Ja ITER organizācija izveido savu sociālā nodrošinājuma shēmu, ITER organizāciju, tās ģenerāldirektoru un personālu atbrīvo no visām obligātajām iemaksām valsts sociālā nodrošinājuma struktūrās saskaņā ar nolīgumiem, kas slēgti ar nolīguma pusēm un/vai uzņēmējvalsti.

20. pants

Nevienai nolīguma pusei nav pienākuma piešķirt 13. pantā, 14. panta b), d), e), f) un g) apakšpunktā, 15. pantā, 16. panta c) apakšpunktā un 19. pantā minētās privilēģijas un neaizskaramību saviem pilsoņiem vai personām, kuras, ieņemot amatus ITER organizācijā attiecīgās nolīguma puses teritorijā, ir tās pastāvīgie iedzīvotāji.

21. pants

1.   Šajā nolīgumā paredzētās privilēģijas un neaizskaramība netiek piešķirtas ITER organizācijas ģenerāldirektora, darbinieku un ekspertu personiskajam labumam. Tās tiek piešķirtas, lai jebkuros apstākļos nodrošinātu ITER organizācijas netraucētu funkcionēšanu un personu, kuras veic šīs funkcijas, pilnīgu neatkarību.

2.   Saskaņā ar ITER nolīguma 12. pantu padome atbrīvo no neaizskaramības, ja tā uzskata, ka, saglabājot neaizskaramību, tiks traucēts tiesas darbs un kas šāds atbrīvojums no neaizskaramības nebūtu pretrunā ar ITER organizācijas un tās locekļu interesēm.

22. pants

ITER organizācija vienmēr sadarbojas ar ITER nolīguma 1. panta 2. punktā minētajām nolīguma pušu un uzņēmējvalsts kompetentajām iestādēm, lai atvieglotu pareizu tiesvedību, nodrošinātu policijas noteikumus un noteikumus par sabiedrības veselību un drošību, licencēšanu, vides aizsardzību, darba apstākļu pārbaudēm vai citu līdzīgu valsts tiesību aktu ievērošanu un nepieļautu šajā nolīgumā noteikto privilēģiju un neaizskaramības ļaunprātīgu izmantošanu. Šajā pantā noteikto sadarbības kārtību var iekļaut nolīgumos par galveno mītni un nozares grupām vai papildu nolīgumos.

23. pants

1.   Slēdzot rakstiskus līgumus, kuri nav saskaņā ar personāla nolikumu, ITER organizācija var nodrošināt arbitrāžu. Arbitrāžas klauzula vai speciāli šīm nolūkam slēgts nolīgums par arbitrāžu nosaka piemērojamos tiesību aktus un valsti, kurā atrodas arbitrāžas tiesneši.

2.   Arbitrāžas soda piedziņu reglamentē noteikumi, kas ir spēkā valstī, kuras teritorijā soda piedziņa tiek īstenota.

24. pants

Saskaņā ar Euratom dibināšanas līgumu šis nolīgums piemērojams teritorijās, uz kurām attiecas minētais līgums. Saskaņā ar šo līgumu un citiem būtiskiem nolīgumiem tas piemērojams arī Bulgārijas Republikā, Rumānijā un Šveices Konfederācijā, kuras piedalās Euratom kodolsintēzes programmā kā pilnībā asociētas trešās valstis.

25. pants

1.   Šo nolīgumu ratificē, pieņem vai apstiprina saskaņā ar katra parakstītāja procedūrām.

2.   Šis nolīgums stājas spēkā 30 dienu laikā pēc tam, kad šā nolīguma ratifikācijas, pieņemšanas vai apstiprināšanas instrumentus deponē Ķīnas Tautas Republika, Euratom, Indijas Republika, Japāna, Korejas Republika un Krievijas Federācija.

3.   Ja šis nolīgums nav stājies spēkā vienu gadu pēc tā parakstīšanas, depozitārs sasauc parakstītāju sapulci, lai tā pieņem lēmumu, kā rīkoties, lai veicinātu nolīguma stāšanos spēkā.

26. pants

1.   Ja padome pieņēmusi lēmumu saskaņā ar ITER nolīguma 23. panta 1. punktu, tad attiecīgā valsts vai starptautiskā organizācija var pievienoties un kļūt par šā nolīguma pusi.

2.   Pievienošanās notiek dienā, kad pievienošanās instrumentu deponē depozitāram.

27. pants

Šim nolīgumam un ITER nolīgumam ir vienāds termiņš. Šā nolīguma termiņa beigas neietekmē 13. panta 1. punkta b) apakšpunktā, 14. panta a) apakšpunktā un 16. panta a) apakšpunktā noteikto neaizskaramību.

28. pants

Ikviena problēma, kas rodas starp nolīguma pusēm vai starp vienu vai vairākām nolīguma pusēm un ITER organizāciju šā nolīguma dēļ vai saistībā ar to, risināma apspriežoties, ar starpniecību vai citām procedūrām, par kurām jāvienojas, piemēram, arbitrāžu. Iesaistītās nolīguma puses tiekas un apspriež šādu problēmu pēc būtības, lai ātri rastu tai risinājumu.

29. pants

1.   IAEA ģenerāldirektors ir šā nolīguma depozitārs.

2.   Šā nolīguma oriģinālu deponē depozitāram, kurš nosūta apstiprinātas kopijas parakstītājiem, un ANO ģenerālsekretāram reģistrēšanai un publicēšanai saskaņā ar ANO statūtu 102. pantu.

3.   Depozitārs informē visus parakstītājus, valstis, kas pievienojas, un starptautiskās organizācijas par:

a)

katra ratifikācijas, pieņemšanas, apstiprināšanas vai pievienošanās instrumenta deponēšanas dienu un

b)

šā nolīguma spēkā stāšanās dienu.

TO APLIECINOT, attiecīgi pilnvarotās personas ir parakstījušas šo nolīgumu

2006. gada 21. novembrī Parīzē vienā eksemplārā angļu valodā.

Eiropas Atomenerģijas kopienas vārdā

Ķīnas Tautas Republikas valdības vārdā

Indijas Republikas valdības vārdā

Japānas valdības vārdā

Korejas Republikas valdības vārdā

Krievijas Federācijas valdības vārdā


16.12.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 358/87


KOMISIJAS LĒMUMS

(2006. gada 14. decembris),

ar ko Kopienai un katrai dalībvalstij nosaka atbilstīgos emisiju līmeņus saskaņā ar Kioto protokolu un atbilstoši Padomes Lēmumam 2002/358/EK

(izziņots ar dokumenta numuru K(2006) 6468)

(2006/944/EK)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

Ņemot vērā Padomes 2002. gada 25. aprīla Lēmumu 2002/358/EK par ANO Vispārējai konvencijai par klimata pārmaiņām pievienotā Kioto protokola apstiprināšanu Eiropas Kopienas vārdā un no tā izrietošo saistību kopīgu izpildi (1) un jo īpaši tā 3. pantu,

tā kā:

(1)

Lēmuma 2002/358/EK II pielikumā noteiktas saistības kvantitatīvi ierobežot vai samazināt emisijas, lai varētu noteikt Kopienai un dalībvalstīm piešķirtos attiecīgos emisiju līmeņus, ievērojot Kioto protokola 4. pantu. Kioto protokola B pielikumā noteiktas saistības kvantitatīvi ierobežot vai samazināt emisijas, lai varētu noteikt emisiju līmeņus, kas piešķirti dalībvalstīm, kuras Kopienai pievienojās pēc 2002. gada 25. aprīla izņemot Kipru un Maltu, kurām vēl nav noteiktas saistības kvantitatīvi ierobežot vai samazināt emisijas saskaņā ar Kioto protokolu.

(2)

Šā lēmuma pielikumā ir noteikti Kopienai un tās dalībvalstīm piešķirtie attiecīgie emisiju līmeņi, kas izteikti oglekļa dioksīda ekvivalenta tonnās. Šos emisiju līmeņus aprēķina, pamatojoties uz pārskatītajiem atsauces gada emisiju datiem, ko dalībvalstis iesniegušas saskaņā ar 23. pantu Komisijas 2005. gada 10. februāra Lēmumā 2005/166/EK, ar ko paredz noteikumus, lai īstenotu Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmumu 280/2004/EK par monitoringa mehānismu attiecībā uz siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisiju un par Kioto protokola īstenošanu Kopienā (2), reizinot šos datus ar emisiju ierobežošanas vai samazināšanas kvantitatīvajām saistībām, kas noteiktas Lēmuma 2002/358/EK II pielikumā un Kioto protokola B pielikumā, reizinot ar pieci, lai atspoguļotu protokola pirmā saistību perioda piecus gadus.

(3)

Saskaņā ar Lēmuma 2002/358/EK 3. pantu Kopienai un katrai dalībvalstij piešķirtais daudzums ir vienāds ar attiecīgo emisijas līmeni, kas noteikts šā lēmuma pielikumā.

(4)

Pārskatot emisijas datus attiecībā uz atsauces gadu saskaņā ar Kioto protokolu, kurus dalībvalstis iesniedza saskaņā ar Lēmuma 2005/166/EK 23. pantu, bija jāveic pārrēķins, kura rezultātā tika iegūta aritmētiskā starpība 11 403 608 tonnas oglekļa dioksīda ekvivalenta starp Eiropas Kopienai piešķirto daudzumu un Lēmuma 2002/358/EK II pielikumā minēto dalībvalstīm piešķirto daudzumu summu. Šī starpība jāsedz ar Kopienas piešķirtām noteiktā daudzuma vienībām.

(5)

Visas izmaiņas Kopienas un tās dalībvalstu emisijas līmeņos pēc emisiju līmeņu pārskatīšanas saskaņā ar Kioto protokola 8. pantu jāprecizē, grozot šo lēmumu.

(6)

Šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Klimata pārmaiņu komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Attiecīgie emisiju līmeņi, kas izteikti oglekļa dioksīda ekvivalenta tonnās un piešķirti Kopienai un dalībvalstīm pirmajam emisiju daudzuma ierobežošanas un samazināšanas kvantitatīvo saistību periodam saskaņā ar Kioto protokolu, ir noteikti pielikumā.

2. pants

Starpību 11 403 608 tonnu oglekļa dioksīda ekvivalenta apmērā starp Eiropas Kopienai piešķirto daudzumu un Lēmuma 2002/358/EK II pielikumā minēto dalībvalstīm piešķirto daudzumu summu sedz ar Kopienas piešķirtām noteiktā daudzuma vienībām.

3. pants

Šis lēmums ir adresēts dalībvalstīm.

Briselē, 2006. gada 14. decembrī

Komisijas vārdā

Komisijas loceklis

Stavros DIMAS


(1)  OV L 130, 15.5.2002., 1. lpp.

(2)  OV L 55, 1.3.2005., 57. lpp.


PIELIKUMS

Attiecīgie misiju līmeņi, kas izteikti oglekļa dioksīda ekvivalenta tonnās un piešķirti Kopienai un dalībvalstīm pirmajam emisiju daudzuma ierobežošanas un samazināšanas kvantitatīvo saistību periodam saskaņā ar Kioto protokolu

Eiropas Kopiena (1)

19 683 181 601

Beļģija

679 368 682

Dānija

273 827 177

Vācija

4 868 520 955

Grieķija

694 087 947

Spānija

1 663 967 412

Francija

2 819 626 640

Īrija

315 158 338

Itālija

2 429 132 197

Luksemburga

45 677 304

Nīderlande

1 008 565 720

Austrija

343 405 392

Portugāle

386 956 503

Somija

355 480 975

Zviedrija

375 864 317

Apvienotā Karaliste

3 412 080 630


Kipra

Nepiemēro

Čehija

902 890 649

Igaunija

197 902 558

Latvija

119 113 402

Lietuva

221 275 934

Ungārija

578 260 222

Malta

Nepiemēro

Polija

2 673 496 300

Slovēnija

92 934 961

Slovākija

337 456 459


(1)  Lai nodrošinātu no Kioto protokola 3. panta 1. punkta izrietošo saistību vienotu izpildi saskaņā ar tā 4. panta noteikumiem, ievērojot Lēmumu 2002/358/EK un piemērojot minētā lēmuma II pielikumā uzskaitītajām dalībvalstīm.