ISSN 1725-5112

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 354

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

49. sējums
2006. gada 14. decembris


Saturs

 

I   Tiesību akti, kuru publicēšana ir obligāta

Lappuse

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1829/2006 (2006. gada 13. decembris), ar kuru nosaka standarta ievešanas vērtības nolūkā noteikt ievešanas cenu atsevišķu veidu augļiem un dārzeņiem

1

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 1830/2006 (2006. gada 13. decembris), ar ko groza Regulu (EK) Nr. 2092/2004, ar kuru paredz sīki izstrādātus noteikumus importa tarifu kvotas piemērošanai Šveices izcelsmes žāvētai atkaulotai liellopu gaļai

3

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 1831/2006 (2006. gada 13. decembris), ar kuru attiecībā uz doramektīnu groza I pielikumu Padomes Regulai (EEK) Nr. 2377/90, ar ko nosaka Kopienas procedūru veterināro zāļu maksimāli pieļaujamo atlieku daudzumu noteikšanai dzīvnieku izcelsmes produktos ( 1 )

5

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 1832/2006 (2006. gada 13. decembris), ar ko nosaka pārejas posma pasākumus cukura nozarē sakarā ar Bulgārijas un Rumānijas pievienošanos

8

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 1833/2006 (2006. gada 13. decembris) par valstu un teritoriju nomenklatūru Kopienas ārējās tirdzniecības statistikas un dalībvalstu savstarpējās tirdzniecības statistikas vajadzībām ( 1 )

19

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 1834/2006 (2006. gada 12. decembris), ar ko nosaka aizliegumu kuģiem, kuri peld ar Portugāles karogu, zvejot hekus ICES VIII c, IX, X, CECAF 34.1.1 zonā (EK ūdeņi)

29

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 1835/2006 (2006. gada 12. decembris), ar ko nosaka aizliegumu kuģiem, kuri peld ar Portugāles karogu, zvejot jūrasvelnus ICES VIII c, IX, X, CECAF 34.1.1. zonā (EK ūdeņi)

31

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 1836/2006 (2006. gada 12. decembris), ar ko nosaka aizliegumu kuģiem, kuri peld ar Beļģijas karogu, zvejot hekus ICES II a zonā (EK ūdeņi), IV zonā (EK ūdeņi)

33

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 1837/2006 (2006. gada 13. decembris), ar ko atļauj kuģiem, kuri peld ar Francijas karogu, atsākt siļķu zveju ICES IVc, VIId zonā

35

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1838/2006 (2006. gada 13. decembris), ar ko nosaka eksporta kompensācijas A1 sistēmā attiecībā uz riekstiem (lobītas mandeles, nelobīti lazdu rieksti, lobīti lazdu rieksti, nelobīti valrieksti)

37

 

 

II   Tiesību akti, kuru publicēšana nav obligāta

 

 

Komisija

 

*

Komisijas Lēmums (2006. gada 12. decembris), ar ko pielāgo korekcijas koeficientus, ko no 2006. gada 1. februāra, 1. marta, 1. aprīļa, 1. maija un 1. jūnija piemēro trešās valstīs strādājošu Eiropas Kopienu ierēdņu, pagaidu darbinieku un līgumdarbinieku atalgojumam

39

 

*

Komisijas Lēmums (2006. gada 13. decembris) par Kopienas 2006. un 2007. gada finansiālo ieguldījumu, lai segtu Portugālei radušos izdevumus, apkarojot Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (priežu koksnes nematodi) (izziņots ar dokumenta numuru K(2006) 6433)

42

 

*

Komisijas Lēmums (2006. gada 13. decembris), ar kuru groza Lēmumu 2005/176/EK, ar ko paredz dzīvnieku slimību izziņošanas kodēto formu un kodus saskaņā ar Padomes Direktīvu 82/894/EEK (izziņots ar dokumenta numuru K(2006) 6437)  ( 1 )

48

 

*

Komisijas Lēmums (2006. gada 13. decembris), ar ko groza Lēmumu 92/452/EEK attiecībā uz dažām embriju ieguves un gatavošanas brigādēm Kanādā, Jaunzēlandē un Amerikas Savienotajās Valstīs (izziņots ar dokumenta numuru K(2006) 6441)  ( 1 )

50

 

*

Komisijas Lēmums (2006. gada 13. decembris), ar ko groza Lēmumu 2001/881/EK attiecībā uz robežkontroles punktu sarakstu, ņemot vērā Bulgārijas un Rumānijas pievienošanos (izziņots ar dokumenta numuru K(2006) 6454)  ( 1 )

52

 

*

Komisijas Lēmums (2006. gada 13. decembris), ar ko principā atzīst tās dokumentācijas pilnīgumu, kura iesniegta sīkākai izskatīšanai saistībā ar iespējamo flubendiamīda iekļaušanu Padomes Direktīvas 91/414/EEK I pielikumā (izziņots ar dokumenta numuru K(2006) 6457)  ( 1 )

54

 

*

Komisijas Lēmums (2006. gada 13. decembris), ar ko izveido mehānismu, lai nodrošinātu sadarbību un pārliecinātos par Rumānijā sasniegto, novēršot noteiktus trūkumus tādās jomās kā tiesu sistēmas reforma un cīņa pret korupciju (izziņots ar dokumenta numuru K(2006) 6569)

56

 

*

Komisijas Lēmums (2006. gada 13. decembris), ar ko izveido mehānismu, lai nodrošinātu sadarbību un pārliecinātos par Bulgārijā sasniegto, novēršot noteiktus trūkumus tādās jomās kā tiesu sistēmas reforma un cīņa pret korupciju un organizēto noziedzību (izziņots ar dokumenta numuru K(2006) 6570)

58

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.


I Tiesību akti, kuru publicēšana ir obligāta

14.12.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 354/1


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1829/2006

(2006. gada 13. decembris),

ar kuru nosaka standarta ievešanas vērtības nolūkā noteikt ievešanas cenu atsevišķu veidu augļiem un dārzeņiem

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1994. gada 21. decembra Regulu (EK) Nr. 3223/94 par sīki izstrādātiem augļu un dārzeņu ievešanas režīma izpildes noteikumiem (1), un jo īpaši tās 4. panta 1. punktu,

tā kā:

(1)

Regulā (EK) Nr. 3223/94, piemērojot Urugvajas kārtas daudzpusējo tirdzniecības sarunu iznākumus, paredzēti kritēriji, pēc kuriem Komisija nosaka standarta ievešanas vērtības pielikumā precizētajiem produktu ievedumiem no trešām valstīm un periodiem.

(2)

Piemērojot iepriekš minētos kritērijus, standarta ievešanas vērtības nosakāmas līmeņos, kas norādīti šīs regulas pielikumā,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Standarta ievešanas vērtības, kas paredzētas Regulas (EK) Nr. 3223/94 4. pantā, ir tādas, kā norādīts tabulā, kas pievienota pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2006. gada 14. decembrī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2006. gada 13. decembrī

Komisijas vārdā

lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektors

Jean-Luc DEMARTY


(1)  OV L 337, 24.12.1994., 66. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 386/2005 (OV L 62, 9.3.2005., 3. lpp.).


PIELIKUMS

Komisijas 2006. gada 13. decembra Regulai, ar kuru nosaka standarta ievešanas vērtības nolūkā noteikt ievešanas cenu atsevišķu veidu augļiem un dārzeņiem

(EUR/100 kg)

KN kods

Trešās valsts kods (1)

Standarta ievešanas vērtība

0702 00 00

052

97,0

204

63,9

999

80,5

0707 00 05

052

117,2

204

67,3

628

163,6

999

116,0

0709 90 70

052

140,9

204

64,3

999

102,6

0805 10 20

052

58,8

388

46,7

999

52,8

0805 20 10

052

30,7

204

60,5

999

45,6

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

052

70,5

624

71,9

999

71,2

0805 50 10

052

60,4

528

35,4

999

47,9

0808 10 80

388

106,7

400

89,7

720

76,0

999

90,8

0808 20 50

052

63,8

400

110,2

720

51,5

999

75,2


(1)  Valstu nomenklatūra, kas paredzēta Komisijas Regulā (EK) Nr. 750/2005 (OV L 126, 19.5.2005., 12. lpp.). Kods “999” nozīmē “citas izcelsmes vietas”.


14.12.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 354/3


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1830/2006

(2006. gada 13. decembris),

ar ko groza Regulu (EK) Nr. 2092/2004, ar kuru paredz sīki izstrādātus noteikumus importa tarifu kvotas piemērošanai Šveices izcelsmes žāvētai atkaulotai liellopu gaļai

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1999. gada 17. maija Regulu (EK) Nr. 1254/1999 par liellopu un teļa gaļas tirgus kopīgo organizāciju (1), un jo īpaši tās 32. panta 1. punkta pirmo daļu,

tā kā:

(1)

Ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 2092/2004 (2) ik gadus laikposmiem no 1. janvāra līdz 31. decembrim atver Kopienas tarifu kvotu importam bez muitas nodokļa žāvētai atkaulotai liellopu gaļai, uz kuru attiecas KN kods ex 0210 20 90 un kuras izcelsmes valsts ir Šveice, par apjomu 1 200 tonnas.

(2)

Komisijas 2006. gada 31. augusta Regulu (EK) Nr. 1301/2006, ar ko nosaka kopīgus noteikumus lauksaimniecības produktu importa tarifu kvotu administrēšanai, izmantojot ievešanas atļauju sistēmu (3), piemēro importa licencēm importa tarifu kvotu laikposmiem no 2007. gada 1. janvāra. Regulā (EK) Nr. 1301/2006 jo īpaši noteikti sīki izstrādāti noteikumi attiecībā uz pieteikumu iesniegšanu importa licenču saņemšanai, pieteikumu iesniedzēju statusu un atļauju izdošanu. Šī regula paredz, ka importa tarifu kvotas atver uz 12 mēnešiem pēc kārtas un pēdējo importa tarifu kvotu laikposma dienu nosaka kā licenču derīguma termiņu. Regulas (EK) Nr. 1301/2006 noteikumi jāpiemēro importa licencēm, kas izsniegtas saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 2092/2004, neskarot šajā regulā noteiktos papildu nosacījumus vai atkāpes. Tā kā Regula (EK) Nr. 2092/2004 paredz, ka attiecīgo kvotu pārvalda, pamatojoties uz Šveices iestāžu izdotajām izziņām par īstumu un importa licencēm, vajadzības gadījumā jāsaskaņo Regulas (EK) Nr. 2092/2004 noteikumi ar Regulas (EK) Nr. 1301/2006 I un III nodaļas noteikumiem.

(3)

Tādēļ Regula (EK) Nr. 2092/2004 ir attiecīgi jāgroza.

(4)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Liellopu gaļas pārvaldības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulu (EK) Nr. 2092/2004 groza šādi:

1)

Regulas 1. panta pirmo daļu aizstāj ar šādu daļu:

“Ar šo ik gadus laikposmiem no 1. janvāra līdz 31. decembrim atver Kopienas tarifu kvotu importam bez muitas nodokļa žāvētai atkaulotai liellopu gaļai, uz kuru attiecas KN kods ex 0210 20 90 un kuras izcelsmes valsts ir Šveice, par gada apjomu 1 200 tonnas (turpmāk – “kvota”).”

2)

Regulas 2. panta 2. punkta otro daļu svītro.

3)

Regulas 5. pantu aizstāj ar šādu pantu:

“5. pants

Izziņas par īstumu un importa licences ir spēkā trīs mēnešus no to attiecīgā izdošanas datuma.”

4)

Regulas 6. pantu aizstāj ar šādu pantu:

“6. pants

Regulas (EK) Nr. 1291/2000 un Regulas (EK) Nr. 1445/95 noteikumus, kā arī Regulas (EK) Nr. 1301/2006 I un III nodaļas noteikumus piemēro, ņemot vērā šīs regulas noteikumus.”

2. pants

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2006. gada 13. decembrī

Komisijas vārdā

Komisijas locekle

Mariann FISCHER BOEL


(1)  OV L 160, 26.6.1999., 21. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1913/2005 (OV L 307, 25.11.2005., 2. lpp.).

(2)  OV L 362, 9.12.2004., 4. lpp.

(3)  OV L 238, 1.9.2006., 13. lpp.


14.12.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 354/5


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1831/2006

(2006. gada 13. decembris),

ar kuru attiecībā uz doramektīnu groza I pielikumu Padomes Regulai (EEK) Nr. 2377/90, ar ko nosaka Kopienas procedūru veterināro zāļu maksimāli pieļaujamo atlieku daudzumu noteikšanai dzīvnieku izcelsmes produktos

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1990. gada 26. jūnija Regulu (EEK) Nr. 2377/90, ar ko nosaka Kopienas procedūru veterināro zāļu maksimāli pieļaujamo atlieku daudzumu noteikšanai dzīvnieku izcelsmes produktos (1), un jo īpaši tās 2. pantu,

ņemot vērā Eiropas Zāļu aģentūras atzinumus, ko sagatavojusi Veterināro zāļu komiteja,

tā kā:

(1)

Visas farmakoloģiski aktīvās vielas, kuras Kopienā izmanto veterinārajās zālēs, kas paredzētas produktīvajiem dzīvniekiem, jānovērtē saskaņā ar Regulu (EEK) Nr. 2377/90.

(2)

Doramektīns ir iekļauts Regulas (EEK) Nr. 2377/90 I pielikumā attiecībā uz liellopu muskuļiem, taukiem, aknām un nierēm, izņemot liellopus, no kuriem iegūst pienu lietošanai pārtikā. Turklāt šī viela ir iekļauta Regulas (EEK) Nr. 2377/90 I pielikumā attiecībā uz cūku, aitu, briežu, tostarp ziemeļbriežu, muskuļiem, taukiem, aknām un nierēm, izņemot aitas, no kurām iegūst pienu lietošanai pārtikā. Ieraksts šajā pielikumā attiecībā uz doramektīnu ir jāgroza un jāattiecina uz visām produktīvām zīdītāju sugām attiecībā uz muskuļiem, taukiem, aknām un nierēm, izņemot dzīvniekus, no kuriem iegūst pienu lietošanai pārtikā.

(3)

Tāpēc Regula (EEK) Nr. 2377/90 attiecīgi jāgroza.

(4)

Līdz šīs regulas piemērošanai ir jāatvēl pietiekams laikposms, lai dalībvalstis, ņemot vērā šīs regulas noteikumus, varētu veikt pielāgojumus, kas saistībā ar šo regulu var būt vajadzīgi attiecīgo veterināro zāļu tirdzniecības atļaujās, kuras piešķir saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2001. gada 6. novembra Direktīvu 2001/82/EK par Kopienas kodeksu, kas attiecas uz veterinārajām zālēm (2).

(5)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Pastāvīgās veterināro zāļu komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (EEK) Nr. 2377/90 I pielikumu groza saskaņā ar šīs regulas pielikumu.

2. pants

Šī regula stājas spēkā trešajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2007. gada 12. februāra.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2006. gada 13. decembrī

Komisijas vārdā

priekšsēdētāja vietnieks

Günter VERHEUGEN


(1)  OV L 224, 18.8.1990., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 1805/2006 (OV L 343, 8.12.2006., 66. lpp.).

(2)  OV L 311, 28.11.2001., 1. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Direktīvu 2004/28/EK (OV L 136, 30.4.2004., 58. lpp.).


PIELIKUMS

Regulas (EEK) Nr. 2377/90 I pielikumā iekļauj šādas vielas:

2.   Pretparazītu līdzekļi

2.3.   Līdzekļi pret endoparazītiem un ektoparazītiem

2.3.1.   Avermektīni

Farmakoloģiski aktīvā(-ās) viela(-as)

Marķieratliekas

Dzīvnieku suga

Maksimāli pieļaujamais atlieku daudzums

Mērķaudi

“Doramektīns

Doramektīns

Visas produktīvo zīdītāju sugas (1)

40 μg/kg

Muskuļi

150 μg/kg

Tauki

100 μg/kg

Aknas

60 μg/kg

Nieres


(1)  Neizmanto dzīvniekiem, no kuriem iegūst pienu lietošanai pārtikā.”


14.12.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 354/8


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1832/2006

(2006. gada 13. decembris),

ar ko nosaka pārejas posma pasākumus cukura nozarē sakarā ar Bulgārijas un Rumānijas pievienošanos

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Bulgārijas un Rumānijas Pievienošanās līgumu, un jo īpaši tā 4. panta 3. punktu,

ņemot vērā Bulgārijas un Rumānijas Pievienošanās aktu, un jo īpaši tā 41. pantu un 21. pantu saistībā ar tā V pielikuma 3. iedaļas a) apakšiedaļas 4. punktu,

tā kā:

(1)

Padomes 2006. gada 20. februāra Regulā (EK) Nr. 318/2006 par cukura tirgu kopīgo organizāciju (1) ar Bulgārijas un Rumānijas Pievienošanās aktu iekļautie noteikumi attiecībā uz ražošanas un tirdzniecības režīmu cukura tirgum, piemērojami no 2007. gada 1. janvāra, ja Pievienošanās akts minētajā datumā stāsies spēkā. Tomēr 2006./2007. tirdzniecības gadam visa Bulgārijas un Rumānijas biešu cukura produkcija būs saražota saskaņā ar attiecīgo valstu režīmu. Tāpēc ir vajadzīgi pārejas pasākumi, lai Bulgārijā un Rumānijā spēkā esošo ražošanas un tirdzniecības režīmu aizstātu ar Regulā (EK) Nr. 318/2006 paredzēto režīmu. Līdz ar to Bulgārijai un Rumānijai 2006./2007. tirdzniecības gadā nav piemērojami Regulas (EK) Nr. 318/2006 5.,6. un 7. pantā paredzētie noteikumi par cukurbiešu cenu minimumu, starpnozaru nolīgumiem un kvotu piešķiršanu.

(2)

Termiņš restrukturizācijas atbalsta pieteikumu iesniegšanai par 2006./2007. tirdzniecības gadu – 2006. gada 31. jūlijs – noteikts 4. panta 1. punktā Padomes 2006. gada 20. februāra Regulā (EK) Nr. 320/2006, ar ko nosaka pagaidu shēmu cukura rūpniecības restrukturizācijai Kopienā un groza Regulu (EK) Nr. 1290/2005 par kopējās lauksaimniecības politikas finansēšanu (2). Tāpēc Bulgārijā un Rumānijā dibinātiem uzņēmumiem nebija iespējas iesniegt restrukturizācijas atbalsta pieteikumus par attiecīgo tirdzniecības gadu. Tāpēc minētajiem uzņēmumiem nav jāmaksā Regulas (EK) Nr. 320/2006 11. pantā paredzētais restrukturizācijas maksājums par 2006./2007. tirdzniecības gadu.

(3)

Attiecībā uz izoglikozi ražošana ir pastāvīga un atbilstoša pieprasījumam. Ir nepieciešams laikposmam no 2007. gada 1. janvāra līdz 30. septembrim noteikt atbilstošas izoglikozes kvotas Bulgārijai un Rumānijai, lai 2007. gada 1. janvārī pastāvošajā Kopienā nodrošinātu līdzsvaru starp ražošanu un patēriņu. Minētās pārejas posma izoglikozes kvotas aprēķināmas proporcionāli laikam.

(4)

Lai ļautu Bulgārijā un Rumānijā dibinātiem uzņēmumiem piedalīties ar Regulu (EK) Nr. 320/2006 izveidotajā restrukturizācijas shēmā uz tādiem pašiem noteikumiem, kādi piemērojami 2006. gada 31. decembrī pastāvošajā Kopienā dibinātiem uzņēmumiem, ir vajadzīgi daži pielāgojumi attiecībā uz 2007./2008. tirdzniecības gadu, jo īpaši saistībā ar hronoloģisko kārtību, kas minēta 8. panta 1. punktā Komisijas 2006. gada 27. jūnija Regulā (EK) Nr. 968/2006, ar kuru nosaka sīki izstrādātus noteikumus, lai īstenotu Padomes Regulu (EK) Nr. 320/2006, ar ko nosaka pagaidu shēmu cukura rūpniecības restrukturizācijai Kopienā (3).

(5)

Saskaņā ar Pievienošanās aktu rafinēšanai apstiprinātās vajadzīgās jēlcukura piegādes ir 198 748 tonnas Bulgārijai un 329 636 tonnas Rumānijai par tirdzniecības gadu. Tomēr Bulgārijai un Rumānijai iedalītie ierasto vajadzīgo piegāžu daudzumi ir jāsamazina proporcionāli laikam, lai ņemtu vērā, ka Bulgārija un Rumānija 2006./2007. tirdzniecības gadā piedalīsies tikai no 2007. gada 1. janvāra līdz 2007. gada 30. septembrim.

(6)

Bulgārijas un Rumānijas pilna laika rafinētāji lielā mērā izmanto niedru jēlcukuru, ko ieved ierastie piegādātāji no dažām trešām valstīm. Tādēļ Komisija ierosināja Padomei atvērt tarifu kvotas šāda cukura ievešanai no jebkuras trešās valsts 2006./2007., 2007./2008. un 2008./2009. tirdzniecības gadam (4). Tomēr, lai netraucētu cukura piegādi rafinēšanas uzņēmumiem šajās dalībvalstīs pēc pievienošanās, ir jāpieņem pārejas pasākumi nolūkā atvērt šādas tarifu kvotas 2007. gada 1. janvārī.

(7)

Saskaņā ar šo regulu Bulgārijai un Rumānijai atvērtās pārejas posma tarifu kvotas piemērojamas tikai līdz laikam, kad Padome būs pieņēmusi pastāvīgus pasākumus.

(8)

Ievešanas atļaujas, kas izsniegtas atbilstīgi ar šo regulu atvērtajām tarifu kvotām, jāparedz tikai apstiprinātiem pilna laika rafinētājiem Bulgārijā un Rumānijā.

(9)

Ievedmuitas nodoklis, kas piemērojams ievedumiem, kuri veikti atbilstīgi ar šo regulu atvērtajām tarifu kvotām, jānosaka tādā apmērā, lai nodrošinātu godīgu konkurenci Kopienas cukura tirgū, bet neapgrūtinātu importu Bulgārijā un Rumānijā. Ņemot vērā, ka importu atbilstīgi šīm tarifu kvotām var veikt no jebkuras trešās valsts, ir lietderīgi noteikt ievedmuitas maksājumu EUR 98 par tonnu, kas ir tādā pašā apmērā, kāds noteikts CXL koncesijas cukuram saskaņā ar Komisijas 2006. gada 28. jūnija Regulu (EK) Nr. 950/2006, ar ko 2006./2007., 2007./2008. un 2008./2009. tirdzniecības gadam nosaka sīki izstrādātus piemērošanas noteikumus cukura produktu ievešanai un rafinēšanai atbilstīgi dažām tarifu kvotām un preferenču nolīgumiem (5).

(10)

Cukura nozarē ir ievērojams tirgus traucējuma risks, ko rada produkti, kas spekulatīvos nolūkos tiek ievesti Bulgārijā un Rumānijā pirms to pievienošanās Eiropas Savienībai. Tāpēc jāparedz pāreju atvieglinoši noteikumi, lai izvairītos no šādām spekulatīvām darbībām vai citiem tirgus traucējumiem. Līdzīgi noteikumi jau ir paredzēti Komisijas 2006. gada 14. novembra Regulā (EK) Nr. 1683/2006 par pārejas posma pasākumiem, kas jāpieņem attiecībā uz lauksaimniecības produktu tirdzniecību saistībā ar Bulgārijas un Rumānijas pievienošanos (6). Lai ņemtu vērā cukura nozares īpatnības, ir vajadzīgi īpaši noteikumi.

(11)

Jāizstrādā noteikumi, lai novērstu to, ka uzņēmēji izvairās piemērot maksājumus dažiem cukura produktiem brīvā apgrozībā, precēm, kuras jau ir laistas brīvā apgrozībā 2006. gada 31. decembrī pastāvošajā Kopienā vai Bulgārijā vai Rumānijā pirms pievienošanās, piemērojot atlikšanas režīmu, vai nu novietojot tās pagaidu uzglabāšanā vai piemērojot tām kādu no režīmiem vai procedūrām, kas minēti 4. panta 15. punkta b) apakšpunktā un 16. panta b) līdz g) apakšpunktā Padomes 1992. gada 12. oktobra Regulā (EEK) Nr. 2913/92 par Kopienas Muitas kodeksa izveidi (7).

(12)

Turklāt saskaņā ar Bulgārijas un Rumānijas Pievienošanās aktu cukura vai izoglikozes krājumu apjoms, kas pārsniedz parastos pārejošos krājumus, no tirgus ir jāizņem uz Bulgārijas un Rumānijas rēķina. Komisijai jānosaka pārpalikuma daudzumi, pamatojoties uz tirdzniecības attīstību, kā arī ražošanas un patēriņa tendencēm Bulgārijā un Rumānijā laikposmā no 2003. gada 1. janvāra līdz 2006. gada 31. decembrim. Šajā procesā, papildus cukuram un izoglikozei, jāņem vērā arī citi produkti ar ievērojamu cukura ekvivalenta saturu, tā kā arī tie var būt iespējamie spekulācijas objekti. Gadījumā, ja noteiktais cukura un izoglikozes pārpalikuma daudzums netiek izņemts no Kopienas tirgus vēlākais līdz 2008. gada 30. aprīlim, Bulgārijai un Rumānijai par attiecīgo daudzumu jābūt finansiāli atbildīgām.

(13)

Summa, kas jāiekasē no Bulgārijas vai Rumānijas un jāiemaksā Kopienas budžetā tad, ja netiek izņemti virsnormas krājumi, aprēķināma, pamatojoties uz augstāko pozitīvo starpību starp baltā cukura salīdzināmo cenu, kas ar Regulas (EK) Nr. 318/2006 3. panta 1. punkta a) apakšpunktu ir noteikta EUR 631,9 apmērā un baltā cukura pasaules tirgus cenu laikposmā no 2007. gada 1. janvāra līdz 2008. gada 30. aprīlim. Šo aprēķinu nolūkā par pasaules tirgus cenu uzskatāma Londonas biržā LIFFE (baltā cukura tirgus nākotnes piegāžu 5. līgums) kotētā mēneša vidējā cena tuvākajam termiņam, t.i., tuvākajam piegādes mēnesim, kurā iespējama baltā cukura tirdzniecība.

(14)

Gan Kopienas, gan Bulgārijas un Rumānijas interesēs ir novērst virsnormas krājumu uzkrāšanos, un jebkurā gadījumā spēt noteikt tos uzņēmējus vai personas, kas iesaistītas galvenajās spekulatīvajās tirdzniecības darbībās. Šajā nolūkā Bulgārijā un Rumānijā 2007. gada 1. janvārī jābūt sistēmai, kas ļauj tām noteikt tos, kuri ir atbildīgi par šādām darbībām. Šī sistēma ļautu Bulgārijai un Rumānijai identificēt uzņēmējus, kas vairojuši 12. apsvērumā minētos pārpalikuma daudzumus, lai iespēju robežās atgūtu Kopienas budžetā ieskaitītās summas. Bulgārijai un Rumānijai jāizmanto šī sistēma, lai identificētos uzņēmējus piespiestu izņemt individuālos pārpalikuma daudzumus no Kopienas tirgus. Ja identificētie uzņēmēji nevar uzrādīt pietiekamus pierādījumus par virsnormas krājumu likvidēšanu, no tiem par neizņemtā cukura pārpalikumu iekasējami EUR 500 par tonnu (baltā cukura ekvivalenta). Šīs summas apmērs atbilst tam, kāds noteikts maksājumam, kas paredzēts 3. pantā Komisijas 2006. gada 29. jūnija Regulā (EK) Nr. 967/2006, ar ko nosaka sīki izstrādātus piemērošanas noteikumus Padomes Regulai (EK) Nr. 318/2006 attiecībā uz cukura produkciju, kura pārsniedz kvotu (8). Lai gan 12. apsvērumā minētos pārpalikuma krājumus var veidot gan uzņēmēji, gan mājsaimniecības, visticamāk to varētu darīt uzņēmēji. Tomēr nav praktiski iespējams pieprasīt šādu maksājumu arī no mājsaimniecībām.

(15)

Lai noteiktu virsnormas krājumus un to, kā tiek izņemti noteiktie virsnormas krājumi, Bulgārijai un Rumānijai jāsniedz Komisijai attiecīgo produktu jaunākā tirdzniecības, ražošanas un patēriņa statistika, kā arī apliecinājums par noteikto virsnormas krājumu izņemšanu no tirgus līdz noteiktajam termiņam.

(16)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Cukura pārvaldības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

I   NODAĻA

PĀREJAS PASĀKUMI SAISTĪBĀ AR BULGĀRIJAS UN RUMĀNIJAS PIEVIENOŠANOS

1.   IEDAĻA

Cukura KTO un pagaidu restrukturizācijas shēmas piemērojamība

1. pants

Atsevišķu Regulas (EK) Nr. 318/2006 un (EK) Nr. 320/2006 noteikumu piemērojamība

1.   Bulgārijai un Rumānijai attiecībā uz 2006./2007. tirdzniecības gadu nepiemēro Regulas (EK) Nr. 318/2006 5.,6. un 7. pantu un Regulas (EK) Nr. 320/2006 11. pantu.

Tomēr 7. pantu piemēro attiecībā uz valsts kvotu piešķiršanu 2007. gadā, kas piemērojama no 2007./2008. tirdzniecības gada, un 2. punktā norādītajām izoglikozes kvotām.

2.   Laikposmā no 2007. gada 1. janvāra līdz 2007. gada 30. septembrim izoglikozes valsts kvotas Bulgārijai un Rumānijai Regulas (EK) Nr. 318/2006 9. panta nolūkā ir šādas:

 

Valsts kvota sausnas tonnās

Bulgārija

50 331

Rumānija

8 960

3.   Laikposmā no 2007. gada 1. janvāra līdz 2007. gada 30. septembrim Bulgārijai un Rumānijai iedalītās ierastās vajadzīgās piegādes Regulas (EK) Nr. 318/2006 29. panta nolūkā ir šādas:

 

Ierastās vajadzīgās piegādes baltā cukura tonnās

Bulgārija

149 061

Rumānija

247 227

2. pants

Pagaidu restrukturizācijas shēma

1.   Šo punktu piemēro tikai tad, ja pieteikumi restrukturizācijas atbalstam saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 968/2006 7. pantu attiecībā uz 2007./2008. tirdzniecības gadu iesniegti pirms 2007. gada 1. janvāra2006. gada 31. decembrī pastāvošajā Kopienā. Pirmā šāda pieteikuma iesniegšanas datums uzskatāms par “atsauces datumu”.

Ja pieteikumi restrukturizācijas atbalstam saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 968/2006 7. pantu attiecībā uz 2007./2008. tirdzniecības gadu iesniegti Bulgārijā vai Rumānijā 2007. gada 1. janvārī vai vēlāk, laika intervāls starp atsauces datumu un 2007. gada 1. janvāri minētajiem pieteikumiem netiek ieskaitīts, nosakot Regulā (EK) Nr. 968/2006 8. panta 1. punktā minēto hronoloģisko kārtību.

2.   Attiecībā uz apspriešanos, kas tiek veikta saistībā ar attiecīgiem nozares nolīgumiem, kā minēts Regulas (EK) Nr. 320/2006 3. panta 2. punkta otrajā daļā, Bulgārija un Rumānija var attiecībā uz 2007./2008. tirdzniecības gadu ņemt vērā apspriešanos saistībā ar nolīgumiem, kas veikta pirms šīs regulas stāšanās spēkā, pat ja tie neatbilst Regulas (EK) Nr. 968/2006 prasībām.

2.   IEDAĻA

Tarifu kvotu atvēršana rafinēšanas nozarē

3. pants

Tarifu kvotas atvēršana rafinēšanai vajadzīgā niedru jēlcukura ievešanai

1.   Ar šo 2006./2007. tirdzniecības gadam atver tarifu kvotas kopumā 396 288 tonnu baltā cukura ekvivalenta apmērā, lai no jebkuras trešās valsts ievestu rafinēšanai paredzētu niedru jēlcukuru ar KN kodu 1701 11 10, piemērojot nodokļa likmi EUR 98 par tonnu.

Ievedamais daudzums tiek sadalīts šādi:

 

Bulgārija: 149 061 tonna;

 

Rumānija: 247 227 tonnas.

2.   Saskaņā ar šo regulu ievestajiem daudzumiem ir I pielikumā norādītais kārtas numurs.

4. pants

Regulas (EK) Nr. 950/2006 piemērošana

Regulā (EK) Nr. 950/2006 paredzētos noteikumus attiecībā uz ievešanas atļaujām un ierastajām vajadzīgajām piegādēm piemēro cukuram, kas ievests atbilstīgi ar šo regulu atvērtajām tarifu kvotām, ja vien 5. pantā nav noteikts citādi.

5. pants

Ievešanas atļaujas

1.   Pieteikumus ievešanas atļaujām par 3. panta 1. punktā minētajiem daudzumiem iesniedz attiecīgi Bulgārijas un Rumānijas kompetentajām iestādēm.

2.   Ievešanas atļauju pieteikumus var iesniegt tikai pilna laika rafinētāji, kas dibināti Bulgārijas vai Rumānijas teritorijā un kuri ir apstiprināti saskaņā ar Padomes Regulas (EK) Nr. 318/2006 17. pantu.

3.   Ievešanas atļaujas pieteikumos un atļaujās ir šādi ieraksti:

a)

17. un 18. ailē: jēlcukura daudzumi, kas izteikti kā baltā cukura ekvivalents un nedrīkst pārsniegt 3. panta 1. punktā attiecīgi Bulgārijai un Rumānijai norādītos daudzumus;

b)

20. ailē: vismaz viens no II pielikuma A daļā minētajiem ierakstiem;

c)

24. ailē (atļaujām): vismaz viens no II pielikuma B daļā minētajiem ierakstiem.

4.   Saskaņā ar šo regulu izdotās ievešanas atļaujas ir derīgas tikai ievešanai tajā dalībvalstī, kurā tās izdotas. Tās ir derīgas līdz 2006./2007. tirdzniecības gada beigām.

6. pants

Piemērošanas termiņa beigas

Saskaņā ar šo regulu atvērtās tarifu kvotas piemēro, līdz stājas spēkā Padomes regula, ar ko atver tarifu kvotas rafinēšanas uzņēmumiem paredzētā niedru jēlcukura ievešanai Bulgārijā un Rumānijā laikposmam pēc 2007. gada 1. janvāra.

II   NODAĻA

PĀREJAS PASĀKUMI, LAI IZVAIRĪTOS NO SPEKULĀCIJĀM UN TIRGUS TRAUCĒJUMA

7. pants

Definīcijas

Šajā nodaļā izmantojamas šādas definīcijas:

a)

“cukurs” ir:

i)

biešu cukurs un niedru cukurs cietā stāvoklī, kas atbilst KN kodam 1701;

ii)

cukura sīrups, kas atbilst KN kodiem 1702 60 95 un 1702 90 99;

iii)

inulīna sīrups, kas atbilst KN kodiem 1702 60 80 un 1702 90 80;

b)

“izoglikoze” ir produkts, kas atbilst KN kodiem 1702 30 10, 1702 40 10, 1702 60 10, 1702 90 30 un 2106 90 30;

c)

“pārstrādes produkti” ir produkti, kuriem pievienotā cukura/cukura ekvivalenta saturs pārsniedz 10 % un kuri iegūti lauksaimniecības produktu pārstrādē;

d)

“fruktoze” ir ķīmiski tīra fruktoze ar KN kodu 1702 50 00.

1.   IEDAĻA

Produkti, uz kuriem pievienošanās dienā attiecas īpaši muitas režīmi un procedūras

8. pants

Atlikšanas režīms

1.   Atkāpjoties no Pievienošanās akta V pielikuma 4. iedaļas un no Padomes Regulas (EEK) Nr. 2913/92 20. un 214. panta, par produktiem ar KN kodiem 1701, 1702, 1704, 1904, 1905, 2006, 2007, 2009, 2101 12 92, 2101 20 92, 2105 un 2202, – izņemot tos, kas uzskaitīti Komisijas Regulas (EK) Nr. 1683/2006 4. panta 5. punktā, – kuri līdz 2007. gada 1. janvārim ir bijuši brīvā apgrozībā 2006. gada 31. decembrī pastāvošajā Kopienā vai Bulgārijā vai Rumānijā un kuri 2007. gada 1. janvārī atrodas pagaidu glabāšanā, vai arī kuriem piemēro kādu no Regulas (EEK) Nr. 2913/92 4. panta 15. punkta b) apakšpunktā un 16. punkta b) līdz g) apakšpunktā minētajiem muitas režīmiem vai procedūrām paplašinātajā Kopienā, vai kuri pēc eksporta formalitāšu nokārtošanas tiek transportēti paplašinātajā Kopienā, ja saistībā ar ievešanu ir radies muitas parāds, saskaņā ar Padomes Regulas (EEK) Nr. 2658/87 (9) I pielikuma otro daļu iekasē ievedmuitas nodokli, kas ir spēkā dienā, kad rodas muitas parāds, un attiecīgā gadījumā – papildu nodokļus.

Pirmo daļu nepiemēro attiecībā uz produktiem, kurus eksportē no 2006. gada 31. decembrī pastāvošās Kopienas, ja ievedējs sniedz pierādījumu, ka eksportētājā dalībvalstī par šiem produktiem nav pieprasīta eksporta kompensācija. Pēc ievedēja pieprasījuma izvedējs nokārto, ka kompetentā iestāde vizē eksporta deklarāciju, norādot, ka par produktiem nav pieprasīta eksporta kompensācija eksportētājā dalībvalstī.

2.   Atkāpjoties no Pievienošanās akta V pielikuma 4. iedaļas un no Regulas (EEK) Nr. 2913/92 20. un 214. panta, par produktiem ar KN kodiem 1701, 1702, 1704, 1904, 1905, 2006, 2007, 2009, 2101 12 92, 2101 20 92, 2105 un 2202, – izņemot tos, kas uzskaitīti Komisijas Regulas (EK) Nr. 1683/2006 4. panta 5. punktā, – kuri Bulgārijā vai Rumānijā tiek ievesti no trešām valstīm un kuriem 2007. gada 1. janvārī piemēro Regulas (EEK) Nr. 2913/92 4. panta 16. punkta d) apakšpunktā minēto ievešanas pārstrādei procedūru vai tās 4. panta 16. punkta f) apakšpunktā minēto pagaidu ievešanas režīmu, ja saistībā ar ievešanu ir radies muitas parāds, saskaņā ar Padomes Regulas (EEK) Nr. 2658/87 I pielikuma otro daļu iekasē ievedmuitas nodokli, kas ir spēkā dienā, kad rodas muitas parāds, un attiecīgā gadījumā – papildu nodokļus.

2.   IEDAĻA

Pārpalikuma daudzumi

9. pants

Pārpalikuma daudzumu noteikšana

1.   Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 318/2006 39. panta 2. punktā minēto procedūru Komisija vēlākais līdz 2007. gada 31. jūlijam attiecīgi Bulgārijai un Rumānijai nosaka:

a)

cukura daudzumu vai tā daudzumu pārstrādes produktos (kas izteikts kā baltā cukura ekvivalents);

b)

izoglikozes (sausnas) daudzumu;

c)

fruktozes daudzumu,

kas pārsniedz par 2007. gada 1. janvārim parastiem pārejošiem krājumiem atzīto daudzumu un kas jāizņem no tirgus uz Bulgārijas un Rumānijas rēķina.

2.   Lai noteiktu 1. punktā minētos pārpalikuma daudzumus, jo īpaši ņem vērā tendences laikposmā no 2006. gada 1. janvāra līdz 31. decembrim salīdzinājumā ar iepriekšējiem trim gadiem, sākot no 2003. gada 1. janvāra līdz 2005. gada 31. decembrim, šādos aspektos:

a)

ievestie un izvestie cukura daudzumi vai tā daudzumi pārstrādes produktos, izoglikozes un fruktozes daudzumi;

b)

cukura un izoglikozes ražošana, patēriņš un krājumi;

c)

apstākļi, kādos radušies krājumi.

10. pants

Pārpalikuma daudzumu noteikšana uzņēmumos

1.   Bulgārija un Rumānija nodrošina, ka 2007. gada 1. janvārī darbojas sistēma tirgoto vai ražoto cukura vai cukura pārstrādes produktos, izoglikozes vai fruktozes pārpalikuma daudzumu noteikšanai uzņēmumos. Minētā sistēma var jo īpaši balstīties uz importa uzraudzību, fiskālo kontroli, uzņēmumu pārskatu un fizisko krājumu apsekojumiem, un var ietvert tādus pasākumus kā riska garantijas.

Noteikšanas sistēma pamatojas uz riska novērtējumu, kurā pienācīgi ņem vērā jo īpaši šādus kritērijus:

a)

attiecīgo uzņēmēju darbības veidu;

b)

uzglabāšanas telpu ietilpību;

c)

pasākumu līmeni.

2.   Bulgārija un Rumānija izmanto savu 1. punktā minēto sistēmu, lai piespiestu attiecīgos uzņēmējus uz sava rēķina izņemt no tirgus to individuālajam pārpalikuma daudzumam līdzvērtīgu cukura vai izoglikozes daudzumu.

11. pants

Pārpalikuma daudzumu izņemšana no tirgus

1.   Vēlākais līdz 2008. gada 30. aprīlim Bulgārija un Rumānija bez Kopienas iejaukšanās nodrošina tāda cukura vai izoglikozes daudzuma izņemšanu no tirgus, kas ir vienāds ar 9. panta 1. punktā minēto pārpalikuma daudzumu.

2.   Atbilstīgi 9. pantam noteikto pārpalikuma daudzumu izņemšanu veic bez Kopienas atbalsta, izmantojot šādas metodes:

a)

izvedot no Kopienas, to veicot identificētajiem uzņēmējiem bez attiecīgās valsts atbalsta;

b)

izmantojot degmaisījumu nozarē;

c)

bez atbalsta denaturējot dzīvnieku barībai saskaņā ar Komisijas Regulas (EEK) Nr. 100/72 III un IV sadaļu (10).

3.   Ja Komisijas saskaņā ar 9. panta 1. punktu noteiktie kopējie daudzumi Bulgārijai vai Rumānijai pārsniedz kopējos daudzumus, kas noteikti saskaņā ar 10. pantu, attiecīgi Bulgārija vai Rumānija maksā summu, kuru aprēķina, starpību starp minētajiem skaitļiem (kas izteikta kā baltā cukura vai sausnas ekvivalents) reizinot ar lielāko pozitīvo starpību starp EUR 631,9 par tonnu un Londonas biržā LIFFE (baltā cukura tirgus 5. līgums) kotētā baltā cukura mēneša vidējo cenu tuvākajam termiņam laikposmā no 2007. gada 1. janvāra līdz 2008. gada 30. aprīlim. Šo summu ieskaita Kopienas budžetā ne vēlāk kā 2008. gada 31. decembrī.

12. pants

Uzņēmēju sniegtie izņemšanas apliecinājumi

1.   Vēlākais līdz 2008. gada 31. jūlijam attiecīgie uzņēmēji iesniedz Bulgārijas vai respektīvi Rumānijas pieprasītos pierādījumus, ka tie saskaņā ar 11. panta 2. punktu un uz sava rēķina ir izņēmuši no tirgus individuālos cukura un izoglikozes pārpalikuma daudzumus, kas noteikti, piemērojot 10. pantu.

2.   Ja cukuru vai izoglikozi izņem no tirgus saskaņā ar 11. panta 2. punkta a) apakšpunktu, izņemšanas apliecinājumu veido:

a)

izvešanas atļaujas, kas izdotas saskaņā ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 1291/2000 (11) un (EK) Nr. 951/2006 (12);

b)

Regulas (EK) Nr. 1291/2000 32. un 33. pantā minētie attiecīgie dokumenti, kas nepieciešami garantijas atbrīvošanai.

Pieteikumā iepriekšējā apakšpunktā minētās izvešanas atļaujas saņemšanai 20. ailē ir šāda norāde:

“izvešanai saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1832/2006 11. panta 2. punkta a) apakšpunktu”

Izvešanas atļaujas 22. iedaļā ir šāda norāde:

“izvešanai bez kompensācijas … (daudzums, par kuru izdota attiecīgā atļauja) kg;”

Minētā izvešanas atļauja ir derīga no tās izdošanas dienas līdz 2008. gada 30. aprīlim.

3.   Ja izņemšanas apliecinājums netiek sniegts saskaņā ar 1. līdz 2. punktu, Bulgārija vai respektīvi Rumānija no attiecīgā uzņēmēja iekasē summu, ko aprēķina, šī uzņēmēja individuālo pārpalikuma daudzumu, kurš noteikts, piemērojot 10. pantu, reizinot ar EUR 500 par tonnu (baltā cukura vai sausnas ekvivalenta). Šo summu ieskaita Bulgārijas vai attiecīgi Rumānijas valsts budžetā.

13. pants

Jauno dalībvalstu sniegtais izņemšanas apliecinājums

1.   Vēlākais līdz 2008. gada 31. augustam Bulgārija un Rumānija Komisijai sniedz apliecinājumu par to, ka 9. panta 1. punktā minētais pārpalikuma daudzums ir izņemts no Kopienas tirgus saskaņā ar 11. panta 2. punktu, un norāda daudzumu, kas izņemts ar katru attiecīgo metodi.

2.   Ja apliecinājums par visa vai daļas pārpalikuma daudzuma izņemšanu no Kopienas tirgus nav iesniegts saskaņā ar 1. punktu, attiecīgi Bulgārija un/vai Rumānija maksā summu, ko aprēķina, neizņemto daudzumu reizinot ar lielāko pozitīvo starpību starp EUR 631,9 par tonnu un Londonas biržā LIFFE (baltā cukura tirgus 5. līgums) kotētā baltā cukura mēneša vidējo cenu tuvākajam termiņam laikposmā no 2007. gada 1. janvāra līdz 2008. gada 30. aprīlim, kas izteikts kā baltā cukura vai sausnas ekvivalents, un no tā atņemot saskaņā ar 11. panta 3. punktu iekasēto summu.

Šo summu ieskaita Kopienas budžetā ne vēlāk kā 2008. gada 31. decembrī.

Iepriekšējā daļā un 11. panta 3. punktā minētās summas nosaka saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 318/2006 39. panta 2. punktā minēto procedūru vēlākais līdz 2008. gada 31. oktobrim, pamatojoties uz Bulgārijas un Rumānijas atbilstīgi 1. punktam sniegto paziņojumu.

14. pants

Kontrole

1.   Bulgārija un Rumānija veic visus vajadzīgos pasākumus šīs nodaļas piemērošanai un jo īpaši izveido kontroles procedūras, kas var būt vajadzīgas 9. panta 1. punktā minētā pārpalikuma daudzuma izņemšanai.

2.   Bulgārija un Rumānija vēlākais līdz 2007. gada 31. martam Komisijai paziņo:

a)

informāciju par 10. pantā minētās sistēmas izveidi pārpalikuma daudzumu noteikšanai;

b)

katra mēneša ievesto un izvesto cukura, izoglikozes, fruktozes un pārstrādes produktu daudzumu laikposmā no 2003. gada 1. janvāra līdz 2006. gada 31. decembrim, ziņojot atsevišķi par ievešanu un izvešanu

i)

Kopienā, kāda tā pastāvēja 2006. gada 31. decembrī;

ii)

attiecīgi Bulgārijā vai Rumānijā un

iii)

trešās valstīs;

c)

laikposmā no 2003. gada 1. janvāra līdz 2006. gada 31. decembrim katru gadu saražotos cukura un izoglikozes daudzumus, vajadzības gadījumā iedalot pēc ražošanas saskaņā ar kvotu un ārpus kvotas, daudzumus, kas rafinēti no ievestā jēlcukura, un katru gadu patērētos daudzumus;

d)

laikposmā no 2003. gada 1. janvāra līdz 2006. gada 31. decembrim cukura un izoglikozes krājumus katra gada 1. janvārī.

III NODAĻA

NOBEIGUMA NOTEIKUMS

15. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā dienā, kad stājas spēkā Bulgārijas un Rumānijas Pievienošanās līgums, ja tas stājas spēkā.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2006. gada 13. decembrī

Komisijas vārdā

Komisijas locekle

Mariann FISCHER BOEL


(1)  OV L 58, 28.2.2006., 1. lpp. Regulā grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1585/2006 (OV L 294, 25.10.2006., 19. lpp.).

(2)  OV L 58, 28.2.2006., 42. lpp.

(3)  OV L 176, 30.6.2006., 32. lpp.

(4)  COM(2006) 798, galīgā redakcija, 2006. gada 13. decembris.

(5)  OV L 178, 1.7.2006., 1. lpp.

(6)  OV L 314, 15.11.2006., 18. lpp.

(7)  OV L 302, 19.10.1992., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 648/2005 (OV L 117, 4.5.2005., 13. lpp.).

(8)  OV L 176, 30.6.2006., 22. lpp.

(9)  OV L 256, 7.9.1987., 1. lpp.

(10)  OV L 12, 15.1.1972., 15. lpp.

(11)  OV L 152, 24.6.2000., 1. lpp.

(12)  OV L 178, 1.7.2006., 24. lpp.


I PIELIKUMS

Kārtas numurs

Importa kvota ievešanai

Kārtas numurs

Bulgārija

09.4365

Rumānija

09.4366


II PIELIKUMS

A.   Regulas 5. panta 3. punkta b) apakšpunktā minētās norādes:

:

bulgāru valodā

:

Преференциална сурова захар, предназначена за рафиниране, внесена съгласно член 3, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1832/2006. Пореден номер на квотата (да бъде вписан съгласно Приложение I)

:

spāņu valodā

:

Azúcar en bruto preferencial para refinar, importado de acuerdo con el artículo 3, apartado 1, del Reglamento (CE) no 1832/2006. Número de orden (insértese con arreglo al anexo I)

:

čehu valodā

:

Preferenční surový cukr určený k rafinaci, dovezený podle čl. 3 odst. 1 nařízení (ES) č. 1832/2006. Pořadové číslo (vloží se pořadové číslo podle přílohy I).

:

dāņu valodā

:

Præferenceråsukker til raffinering, importeret i overensstemmelse med artikel 3, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1832/2006. Løbenummer (løbenummer indsættes ifølge bilag I)

:

vācu valodā

:

Präferenzrohzucker zur Raffination, eingeführt gemäß Artikel 3 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 1832/2006. Laufende Nummer (Nummer gemäß Anhang I einsetzen)

:

igauņu valodā

:

Sooduskorra alusel määruse (EÜ) nr 1832/2006 artikli 3 lõike 1 kohaselt imporditav rafineerimiseks ettenähtud toorsuhkur. Seerianumber … (märgitakse vastavalt I lisale)

:

grieķu valodā

:

Προτιμησιακή ακατέργαστη ζάχαρη για ραφινάρισμα που εισάγεται σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1832/2006. Αύξων αριθμός (αύξων αριθμός που παρεμβάλλεται σύμφωνα με το παράρτημα Ι)

:

angļu valodā

:

Preferential raw sugar for refining, imported in accordance with Article 3(1) of Regulation (EC) No 1832/2006. Order No (order number to be inserted in accordance with Annex I)

:

franču valodā

:

Sucre brut préférentiel destiné au raffinage, importé conformément à l'article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1832/2006. Numéro d’ordre (numéro d’ordre à insérer conformément à l’annexe I)

:

itāliešu valodā

:

Zucchero greggio preferenziale destinato alla raffinazione, importato conformemente all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1832/2006. Numero d'ordine (inserire in base all’allegato I)

:

latviešu valodā

:

Rafinēšanai paredzēts preferences jēlcukurs, kas ievests saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1832/2006 3. panta 1. punktu. Kārtas Nr. (kārtas numuru ieraksta saskaņā ar I pielikumu)

:

lietuviešu valodā

:

Rafinuoti skirtas žaliavinis cukrus, lengvatinėmis sąlygomis įvežtas pagal Reglamento (EB) Nr. 1832/2006 3 straipsnio 1 dalį. Eilės numeris (eilės numeris įrašomas pagal I priedą).

:

ungāru valodā

:

Finomításra szánt preferenciális nyerscukor a 1832/2006/EK rendelet 3. cikkének (1) bekezdésével összhangban importálva. Tételszám (az I. mellékletnek megfelelő tételszámot kell beilleszteni).

:

maltiešu valodā

:

Zokkor mhux maħdum preferenzjali għar-raffinar, importat skond l-Artikolu 3(1) tar-Regolament (KE) Nru 1832/2006. Nru ta' l-ordni (in-numru ta' l-ordni għandu jiddaħħal skond l-Anness I)

:

holandiešu valodā

:

Preferentiële ruwe suiker voor raffinage, ingevoerd overeenkomstig artikel 3, lid 1, van Verordening (EG) nr. 1832/2006. Volgnummer (het volgnummer invullen in overeenstemming met bijlage I)

:

poļu valodā

:

Preferencyjny cukier surowy do rafinacji, przywieziony zgodnie z art. 3 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1832/2006. Nr porządkowy (zgodnie z załącznikiem I)

:

portugāļu valodā

:

Açúcar bruto preferencial para refinação, importado em conformidade com o n.o 1 do artigo 3.o do Regulamento (CE) n.o 1832/2006. Número de ordem (número de ordem a inserir de acordo com o anexo I)

:

rumāņu valodā

:

Zahăr brut preferenţial destinat rafinării, importat în conformitate cu articolul 3 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1832/2006. Nr. de serie (numărul de serie se va introduce conform anexei I)

:

slovāku valodā

:

Preferenčný surový cukor určený na rafináciu dovezený v súlade s článkom 3 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1832/2006. Poradové číslo (poradové číslo treba vložiť v súlade s prílohou I)

:

slovēņu valodā

:

Preferenčni surovi sladkor za prečiščevanje, uvožen v skladu s členom 3(1) Uredbe (ES) št. 1832/2006. Zaporedna št. (zaporedna številka se vnese v skladu s Prilogo I)

:

somu valodā

:

Etuuskohteluun oikeutettu, puhdistettavaksi tarkoitettu raakasokeri, tuotu asetuksen (EY) N:o 1832/2006 1 artiklan mukaisesti. Järjestysnumero (lisätään liitteessä I esitetty järjestysnumero)

:

zviedru valodā

:

Förmånsråsocker för raffinering importerat i enlighet med artikel 3.1 i förordning (EG) nr 1832/2006. Löpnummer (löpnummer skall anges enligt bilaga I).

B.   Regulas 5. panta 3. punkta c) apakšpunktā minētās norādes:

:

bulgāru valodā

:

Внос при мито от 98 EUR за тон сурова захар със стандартно качество съгласно член 3, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1832/2006. Пореден номер на квотата (да бъде вписан съгласно Приложение I)

:

spāņu valodā

:

Importación sujeta a un derecho de 98 euros por tonelada de azúcar en bruto de la calidad tipo en aplicación del artículo 3, apartado 1, del Reglamento (CE) no 1832/2006. Número de orden (insértese con arreglo al anexo I)

:

čehu valodā

:

Dovezeno s celní sazbou ve výši 98 EUR za tunu surového cukru standardní jakosti podle čl. 3 odst. 1 nařízení (ES) č. 1832/2006. Pořadové číslo (vloží se pořadové číslo podle přílohy I).

:

dāņu valodā

:

Import til en told på 98 EUR pr. ton råsukker af standardkvalitet i overensstemmelse med artikel 3, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1832/2006. Løbenummer (løbenummer indsættes ifølge bilag I)

:

vācu valodā

:

Einfuhr zum Zollsatz von 98 EUR je Tonne Rohzucker der Standardqualität gemäß Artikel 3 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 1832/2006. Laufende Nr. (Nummer gemäß Anhang I einsetzen)

:

igauņu valodā

:

Vastavalt määruse (EÜ) nr 1832/2006 artikli 3 lõikele 1 tollimaksumääraga 98 eurot tonni kohta imporditud standardkvaliteediga toorsuhkur. Seerianumber … (märgitakse vastavalt I lisale)

:

grieķu valodā

:

Δασμός 98 ευρώ ανά τόνο ακατέργαστης ζάχαρης ποιοτικού τύπου σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1832/2006. Αύξων αριθμός (αύξων αριθμός που παρεμβάλλεται σύμφωνα με το παράρτημα Ι)

:

angļu valodā

:

Import at a duty of EUR 98 per tonne of standard-quality raw sugar in accordance with Article 3(1) of Regulation (EC) No 1832/2006. Order No (order number to be inserted in accordance with Annex I)

:

franču valodā

:

Importation à droit de 98 EUR par tonne de sucre brut de la qualité type en application de l'article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1832/2006 Numéro d’ordre (numéro d’ordre à insérer conformément à l’annexe I)

:

itāliešu valodā

:

Importazione a un dazio di 98 EUR/t di zucchero greggio della qualità tipo conformemente all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1832/2006. Numero d'ordine (inserire in base all’allegato I)

:

latviešu valodā

:

Regulas (EK) Nr. 1832/2006 3. panta 1. punktā definētā standarta kvalitātes jēlcukura ievešana, piemērojot nodokļa likmi EUR 98 par tonnu. Kārtas Nr. (kārtas numuru ieraksta saskaņā ar I pielikumu)

:

lietuviešu valodā

:

Standartinės kokybės žaliavinio cukraus importas pagal Reglamento (EB) Nr. 1832/2006 3 straipsnio 1 dalį taikant 98 EUR už toną importo muitą. Eilės numeris (eilės numeris įrašomas pagal I priedą).

:

ungāru valodā

:

Standard minőségű nyerscukor 98 euro/tonna vámtételen történő importja a 1832/2006/EK rendelet 3. cikkének (1) bekezdésével összhangban. Tételszám (az I. mellékletnek megfelelő tételszámot kell beilleszteni).

:

maltiešu valodā

:

Importazzjoni ta' zokkor mhux maħdum ta' kwalità standard bid-dazju ta' EUR 98 għal kull tunnellata skond l-Artikolu 3(1) tar-Regolament (KE) Nru 1832/2006. Nru ta' l-ordni (in-numru ta' l-ordni jiddaħħal skond l-Anness I)

:

holandiešu valodā

:

Invoer tegen een recht van 98 euro per ton ruwe suiker van de standaardkwaliteit overkomstig artikel 3, lid 1, van Verordening (EG) nr. 1832/2006. Volgnummer (het volgnummer invullen in overeenstemming met bijlage I)

:

poļu valodā

:

Przywóz po stawce celnej 98 EUR za tonę cukru surowego o standardowej jakości zgodnie z art. 3 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1832/2006. Nr porządkowy (zgodnie z załącznikiem I)

:

portugāļu valodā

:

Importação com direito de 98 euros por tonelada de açúcar bruto da qualidade-tipo, em aplicação do n.o 1 do artigo 3.o do Regulamento (CE) n.o 1832/2006. Número de ordem (número de ordem a inserir de acordo com o anexo I)

:

rumāņu valodā

:

Importat la o taxă de 98 EUR per tona de zahăr brut de calitate standard în conformitate cu articolul 3 alineatul (1) din Regulamentul (CE) Nr. 1832/2006. Nr. de serie (numărul de serie se va introduce conform Anexei I)

:

slovāku valodā

:

Dovoz s clom 98 EUR na tonu surového cukru štandardnej kvality v súlade s článkom 3 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1832/2006. Poradové číslo (poradové číslo treba vložiť v súlade s prílohou I)

:

slovēņu valodā

:

Uvoz po dajatvi 98 EUR na tono surovega sladkorja standardne kakovosti v skladu s členom 3(1) Uredbe (ES) št. 1832/2006. Zaporedna št. (zaporedna številka se vnese v skladu s Prilogo I)

:

somu valodā

:

Vakiolaatuisen raakasokerin tuonti, johon sovelletaan 98 euroa tonnilta olevaa tullia asetuksen (EY) N:o 1832/2006 3 artiklan 1 kohdan mukaisesti. Järjestysnumero (lisätään liitteessä I esitetty järjestysnumero)

:

zviedru valodā

:

Förmånsråsocker för raffinering importerat i enlighet med artikel 3.1 i förordning (EG) nr 1832/2006. Löpnummer (löpnummer skall anges enligt bilaga I).


14.12.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 354/19


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1833/2006

(2006. gada 13. decembris)

par valstu un teritoriju nomenklatūru Kopienas ārējās tirdzniecības statistikas un dalībvalstu savstarpējās tirdzniecības statistikas vajadzībām

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1995. gada 22. maija Regulu (EK) Nr. 1172/95 par statistiku, kas attiecas uz Kopienas un tās dalībvalstu preču tirdzniecību ar trešām valstīm (1), un jo īpaši tās 9. pantu,

tā kā:

(1)

Komisijas 2005. gada 18. maija Regulā (EK) Nr. 750/2005 par valstu un teritoriju nomenklatūru Kopienas ārējās tirdzniecības statistikas un dalībvalstu savstarpējās tirdzniecības statistikas vajadzībām (2) noteikta minētās nomenklatūras redakcija, kas stājas spēkā 2005. gada 1. jūnijā.

(2)

Valstu un teritoriju alfabētiskās kodēšanas pamatā ir spēkā esošais ISO divburtu standarts, ciktāl tas ir saderīgs ar Kopienas tiesību aktu prasībām un Kopienas statistikas prasībām. Komisijas 2003. gada 18. decembra Regulā (EK) Nr. 2286/2003 par grozījumiem Regulā (EEK) Nr. 2454/93, kas nosaka īstenošanas noteikumus Padomes Regulai (EEK) Nr. 2913/92 par Kopienu Muitas kodeksa izveidi (3), paredzēts pārejas laiks datorizēto muitošanas sistēmu pielāgošanai. Ievērojot to, ka šis periods tagad ir beidzies, vairs nav nepieciešams paralēli ar ciparu kodiem izmantot burtu kodus.

(3)

Melnkalne ir kļuvusi par neatkarīgu valsti.

(4)

Tādēļ ir jāizstrādā jauna nomenklatūras redakcija, kurā ņemti vērā šie jauninājumi kā arī atsevišķas izmaiņas saistībā ar noteiktiem kodiem.

(5)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Preču tirdzniecības ar ārpuskopienas valstīm statistikas komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Valstu un teritoriju nomenklatūras redakcija Kopienas ārējās tirdzniecības statistikas un dalībvalstu savstarpējās tirdzniecības statistikas vajadzībām, kas ir spēkā no 2007. gada 1. janvāra, ir sniegta šīs regulas pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2007. gada 1. janvārī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2006. gada 13. decembrī

Komisijas vārdā

Komisijas loceklis

Joaquín ALMUNIA


(1)  OV L 118, 25.5.1995., 10. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1882/2003 (OV L 284, 31.10.2003., 1. lpp.).

(2)  OV L 126, 19.5.2005., 12. lpp.

(3)  OV L 343, 31.12.2003., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu jaunāke (EK) Nr. 215/2006 (OV L 38, 9.2.2006., 11. lpp.).


PIELIKUMS

VALSTU UN TERITORIJU NOMENKLATŪRA KOPIENAS ĀRĒJĀS TIRDZNIECĪBAS STATISTIKAS UN DALĪBVALSTU SAVSTARPĒJĀS TIRDZNIECĪBAS STATISTIKAS VAJADZĪBĀM

(Redakcija, kas ir spēkā no 2007. gada 1. janvāra)

Kods

Nosaukums

Apraksts

AD

Andora

 

AE

Apvienotie Arābu Emirāti

Abū Dabī, Adžmāna, Šārdža, Dubaja, Fudžeira, Ummelkaivaina un Rāselhaima

AF

Afganistāna

 

AG

Antigva un Barbuda

 

AI

Angilja

 

AL

Albānija

 

AM

Armēnija

 

AN

Nīderlandes Antiļas

Bonaire, Kirasao, Saba, Sintestatiusa un Senmartēnas dienvidu daļa

AO

Angola

Tostarp Kabinda

AQ

Antarktika

Teritorija uz dienvidiem no 60° dienvidu platuma; neskaitot Francijas dienvidu teritorijas (TF), Buvē salu (BV), Dienviddžordžiju un Dienvidsendviču salas (GS)

AR

Argentīna

 

AS

ASV Samoa

 

AT

Austrija

 

AU

Austrālija

 

AW

Aruba

 

AZ

Azerbaidžāna

 

BA

Bosnija un Hercegovina

 

BB

Barbadosa

 

BD

Bangladeša

 

BE

Beļģija

 

BF

Burkinafaso

 

BG

Bulgārija

 

BH

Bahreina

 

BI

Burundi

 

BJ

Benina

 

BM

Bermudu salas

 

BN

Bruneja Darusalama

Bieži dēvēta par Bruneju

BO

Bolīvija

 

BR

Brazīlija

 

BS

Bahamu salas

 

BT

Butāna

 

BV

Buvē sala

 

BW

Botsvāna

 

BY

Baltkrievija

Bieži dēvēta par “Belorussia” angļu valodā

BZ

Beliza

 

CA

Kanāda

 

CC

Kokosu (Kīlinga) salas

 

CD

Kongo Demokrātiskā Republika

Agrāk Zaira

CF

Centrālāfrikas Republika

 

CG

Kongo

 

CH

Šveice

Tostarp Vācijas teritorija Bīzingena un Itālijas pašvaldība Campione d'Italia

CI

Ziloņkaula krasts

 

CK

Kuka salas

 

CL

Čīle

 

CM

Kamerūna

 

CN

Ķīna

 

CO

Kolumbija

 

CR

Kostarika

 

CU

Kuba

 

CV

Kaboverdes salas

 

CX

Ziemassvētku sala

 

CY

Kipra

 

CZ

Čehijas Republika

 

DE

Vācija

Tostarp Helgolandes sala; izņemot Bīzingenas teritoriju

DJ

Džibutija

 

DK

Dānija

 

DM

Dominika

 

DO

Dominikānas Republika

 

DZ

Alžīrija

 

EC

Ekvadora

Tostarp Galapagu salas

EE

Igaunija

 

EG

Ēģipte

 

ER

Eritreja

 

ES

Spānija

Tostarp Baleāru salas un Kanāriju salas; izņemot Seūtu un Meliļu

ET

Etiopija

 

FI

Somija

Tostarp Ālandu salas

FJ

Fidži

 

FK

Folklenda salas

 

FM

Mikronēzijas Federatīvās valstis

Huka, Kosraja, Ponpeja un Japa

FO

Farēru salas

 

FR

Francija

Tostarp Monako un Francijas aizjūras departamenti (Franču Gviāna, Gvadelupa, Martinika un Reinjona)

GA

Gabona

 

GB

Apvienotā Karaliste

Lielbritānija, Ziemeļīrija, Normandijas salas un Menas sala

GD

Grenāda

Tostarp Dienvidgrenadīnu sala

GE

Gruzija

 

GH

Gana

 

GI

Gibraltārs

 

GL

Grenlande

 

GM

Gambija

 

GN

Gvineja

 

GQ

Ekvatoriālā Gvineja

 

GR

Grieķija

 

GS

Dienviddžordžija un Dienvidsendviču salas

 

GT

Gvatemala

 

GU

Guama

 

GW

Gvineja-Bisava

 

GY

Gajāna

 

HK

Honkonga

Ķīnas Tautas Republikas Honkongas īpašās pārvaldes apgabals

HM

Hērda sala un Makdonalda salas

 

HN

Hondurasa

Tostarp Svonu salas

HR

Horvātija

 

HT

Haiti

 

HU

Ungārija

 

ID

Indonēzija

 

IE

Īrija

 

IL

Izraēla

 

IN

Indija

 

IO

Britu Indijas okeāna teritorija

Čagosu arhipelāgs

IQ

Irāka

 

IR

Irānas Islāma Republika

 

IS

Islande

 

IT

Itālija

Tostarp Livinjo; izņemot pašvaldību Kampione d'Italia

JM

Jamaika

 

JO

Jordānija

 

JP

Japāna

 

KE

Kenija

 

KG

Kirgizstāna

 

KH

Kambodža

 

KI

Kiribati

 

KM

Komoru salas

Anžuāna, Grandkomora un Moheli

KN

Sentkitsa-Nevisa

 

KP

Korejas Tautas Demokrātiskā Republika

Bieži dēvēta par “Ziemeļkoreju”

KR

Korejas Republika

Bieži dēvēta par “Dienvidkoreju”

KW

Kuveita

 

KY

Kaimanu salas

 

KZ

Kazahstāna

 

LA

Laosas Tautas Demokrātiskā Republika

Bieži dēvēta par “Laosu”

LB

Libāna

 

LC

Sentlūsija

 

LI

Lihtenšteina

 

LK

Šrilanka

 

LR

Libērija

 

LS

Lesoto

 

LT

Lietuva

 

LU

Luksemburga

 

LV

Latvija

 

LY

Lībijas Arābu Džamahīrija

Bieži dēvēta par “Lībiju”

MA

Maroka

 

MD

Moldovas Republika

Bieži dēvēta par “Moldāviju”

ME

Melnkalne

 

MG

Madagaskara

 

MH

Māršala salas

 

MK  (1)

Bijusī Dienvidslāvijas Maķedonijas Republika

 

ML

Mali

 

MM

Mjanma

Agrāk: Birma

MN

Mongolija

 

MO

Makao

Ķīnas Tautas Republikas īpašās pārvaldes apgabals

MP

Ziemeļu Mariānu salas

 

MR

Mauritānija

 

MS

Montserrata

 

MT

Malta

Tostarp Goco un Komino salas

MU

Maurīcija

Maurīcijas sala, Rodrigesas sala, Agalegas sala un Kargadosas-Karahosas salas (Sentbrendona salas)

MV

Maldivu salas

 

MW

Malāvija

 

MX

Meksika

 

MY

Malaizija

Rietummalaizija un Austrummalaizija (Labuāna, Sabaha un Saravaka)

MZ

Mozambika

 

NA

Namībija

 

NC

Jaunkaledonija

Tostarp Luajotē salas (Lifū, Marē un Uvea)

NE

Nigēra

 

NF

Norfolkas salas

 

NG

Nigērija

 

NI

Nikaragva

Tostarp Korna salas

NL

Nīderlande

 

NO

Norvēģija

Tostarp Svalbāras arhipelāgs un Jana Majena sala

NP

Nepāla

 

NR

Nauru

 

NU

Niue

 

NZ

Jaunzēlande

Izņemot Rosa zemi (Antarktika)

OM

Omāna

 

PA

Panama

Tostarp bijusī Panamas kanāla zona

PE

Peru

 

PF

Franču Polinēzija

Marķīza salas, Biedrības salas (tostarp Taiti), Tuamotu salas, Gambjē salas un Tubuajas salas; arī Klipertona sala

PG

Papua-Jaungvineja

Jaungvinejas austrumu daļa; Bismarka arhipelāgs (tostarp Jaunbritānija, Jaunīrija, Lavongaja (Jaunhanovere) un Admiralitātes salas); Ziemeļu Zālamana salas (Bugenvila sala un Buka); Trobriāna salas, Vudlārka sala; Antrekasta salas un Luiziādu arhipelāgs

PH

Filipīnas

 

PK

Pakistāna

 

PL

Polija

 

PM

Senpjēra un Mikelona

 

PN

Pitkērna

Tostarp Djusi, Hendersona, un Oeno salas

PS

Okupētā Palestīnas teritorija

Jordānas Rietumkrasts (tostarp Austrumjeruzaleme) un Gazas josla

PT

Portugāle

Tostarp Azoru salas un Madeira

PW

Palau

 

PY

Paragvaja

 

QA

Katara

 

RO

Rumānija

 

RU

Krievijas Federācija

Bieži dēvēta par “Krieviju”

RW

Ruanda

 

SA

Saūda Arābija

 

SB

Zālamana salas

 

SC

Seišeļu salas

Maē sala, Praslēna sala, Ladiga, Fregate un Silueta; Amirantu salas (tostarp Derošas sala, Alfonse sala, Plates sala un Koetiviti sala); Farkuaru salas (tostarp Providensa); Aldabra salas un Kosmoledu salas

SD

Sudāna

 

SE

Zviedrija

 

SG

Singapūra

 

SH

Sv. Helēnas sala

Tostarp Debesbraukšanas sala un Tristana da Kunhas salas

SI

Slovēnija

 

SK

Slovākija

 

SL

Sjerraleone

 

SM

Sanmarīno

 

SN

Senegāla

 

SO

Somālija

 

SR

Surinama

 

ST

Santome un Prinsipi

 

SV

Salvadora

 

SY

Sīrijas Arābu Republika

Bieži dēvēta par “Sīriju”

SZ

Svazilenda

 

TC

Tērksas un Kaikosas salas

 

TD

Čada

 

TF

Franču Dienvidu teritorijas

Tostarp Kergelena salas, Amsterdamas sala, Sentpola sala, Krozē arhipelāgs

TG

Togo

 

TH

Taizeme

 

TJ

Tadžikistāna

 

TK

Tokelau

 

TL

Timor-Leste

 

TM

Turkmenistāna

 

TN

Tunisija

 

TO

Tonga

 

TR

Turcija

 

TT

Trinidāda un Tobāgo

 

TV

Tuvalu

 

TW

Taivāna

Atsevišķa muitas teritorija Penhu, Kinmena, Macu un Taivāna

TZ

Tanzānija (Tanzānijas Savienotā Republika)

Pemba, Zanzibāras sala un Tanganjika

UA

Ukraina

 

UG

Uganda

 

UM

ASV mazās aizjūras teritorijas

Tostarp Beikera sala, Haulenda sala, Džervisa sala, Džonstona atols, Kingmena rifs, Midveja salas, Navasas sala, Palmiras sala un Veika salas

US

ASV

Tostarp Puertoriko

UY

Urugvaja

 

UZ

Uzbekistāna

 

VA

Svētais Krēsls (Pilsētvalsts Vatikāns)

 

VC

Sentvinsenta un Grenadīnas

 

VE

Venecuēla

 

VG

Virdžīnu salas (Britu)

 

VI

Virdžīnu salas (ASV)

 

VN

Vjetnama

 

VU

Vanuatu

 

WF

Volisa un Futuna

arī Alofi sala

WS

Samoa

Agrāk Rietumsamoa

XC

Seūta

 

XK

Kosova

Kā tas definēts Apvienoto Nāciju Drošības padomes 1999. gada 10. jūnija Rezolūcijā 1244

XL

Meliļa

Tostarp Velesas de la Gomeras salas, Alusemu salas un Čafarīnu salas

XS

Serbija

 

YE

Jemena

Agrāk Ziemeļjemena un Dienvidjemena

YT

Majota

Grandtēra un Pamanzi

ZA

Dienvidāfrika

 

ZM

Zambija

 

ZW

Zimbabve

 


DAŽĀDI

EU

Eiropas Kopiena

Kods, kas paredzēts preču izcelsmes vietas deklarēšanai tirdzniecībā ar trešām valstīm saskaņā ar nosacījumiem, kas paredzēti Kopienas noteikumos, kas izdoti šajā jomā. To nedrīkst izmantot statistikas vajadzībām.

QQ

vai

Krājumi un rezerves

Izvēles pozīcija

QR

Krājumi un rezerves Kopienas iekšējai tirdzniecībai

Izvēles pozīcija

QS

Krājumi un rezerves tirdzniecībai ar trešām valstīm

Izvēles pozīcija

QU

vai

Valstis un teritorijas, kas nav norādītas

Izvēles pozīcija

QV

Valstis un teritorijas, kas nav norādītas saistībā ar Kopienas iekšējo tirdzniecību

Izvēles pozīcija

QW

Valstis un teritorijas, kas nav norādītas saistībā ar tirdzniecību ar trešām valstīm

Izvēles pozīcija

QX

vai

Valstis un teritorijas, kas nav norādītas komerciālu vai militāru iemeslu dēļ

Izvēles pozīcija

QY

Valstis un teritorijas, kas nav norādītas komerciālu vai militāru iemeslu dēļ saistībā ar Kopienas iekšējo tirdzniecību

Izvēles pozīcija

QZ

Valstis un teritorijas, kas nav norādītas komerciālu vai militāru iemeslu dēļ saistībā ar tirdzniecību ar trešām valstīm

Izvēles pozīcija


(1)  Pagaidu kods, kas neietekmē valsts galīgo nosaukumu, kurš tiks atzīts pēc sarunu noslēgšanas, kas pašlaik attiecībā uz to notiek ANO.


14.12.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 354/29


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1834/2006

(2006. gada 12. decembris),

ar ko nosaka aizliegumu kuģiem, kuri peld ar Portugāles karogu, zvejot hekus ICES VIII c, IX, X, CECAF 34.1.1 zonā (EK ūdeņi)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2002. gada 20. decembra Regulu (EK) Nr. 2371/2002 par zivsaimniecības resursu saglabāšanu un ilgtspējīgu izmantošanu saskaņā ar kopējo zivsaimniecības politiku (1) un jo īpaši tās 26. panta 4. punktu,

ņemot vērā Padomes 1993. gada 12. oktobra Regulu (EEK) Nr. 2847/93, ar ko izveido kontroles sistēmu, kas piemērojama kopējai zivsaimniecības politikai (2), un jo īpaši tās 21. panta 3. punktu,

tā kā:

(1)

Padomes 2005. gada 22. decembra Regulā (EK) Nr. 51/2006, ar ko 2006. gadam nosaka zvejas iespējas un ar tām saistītus nosacījumus konkrētiem zivju krājumiem un zivju krājumu grupām, kuri piemērojami Kopienas ūdeņos un attiecībā uz Kopienas kuģiem – ūdeņos, kur nepieciešami nozvejas ierobežojumi (3), ir noteiktas kvotas 2006. gadam.

(2)

Saskaņā ar Komisijas rīcībā esošo informāciju kuģi, kas peld ar šīs regulas pielikumā minētās dalībvalsts karogu vai ir reģistrēti šajā dalībvalstī, ar nozveju no pielikumā norādītā krājuma ir pilnībā apguvuši 2006. gadam iedalīto kvotu.

(3)

Tāpēc jāaizliedz zveja no šā krājuma, nozvejas paturēšana uz kuģa, pārkraušana citā kuģī un izkraušana,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Kvotas pilnīga apguve

Nozvejas kvotu 2006. gadam, kura šīs regulas pielikumā minētajai dalībvalstij iedalīta pielikumā norādītajam krājumam, uzskata par pilnībā apgūtu no pielikumā noteiktās dienas.

2. pants

Aizliegumi

Zveja no šīs regulas pielikumā norādītā krājuma, ko veic kuģi, kuri peld ar pielikumā minētās dalībvalsts karogu vai ir reģistrēti šajā dalībvalstī, ir aizliegta no pielikumā noteiktās dienas. Pēc šīs dienas ir aizliegts paturēt uz kuģa, pārkraut citā kuģī vai izkraut nozveju no šā krājuma, ja to nozvejojuši minētie kuģi.

3. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2006. gada 12. decembrī

Komisijas vārdā

zivsaimniecības un jūrlietu ģenerāldirektors

Jörgen HOLMQUIST


(1)  OV L 358, 31.12.2002., 59. lpp.

(2)  OV L 261, 20.10.1993., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 768/2005 (OV L 128, 21.5.2005., 1. lpp.).

(3)  OV L 16, 20.1.2006., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 1642/2006 (OV L 308, 8.11.2006., 5. lpp.).


PIELIKUMS

Nr.

54

Dalībvalsts

Portugāle

Krājums

HKE/8C3411

Suga

Heks (Merluccius merluccius)

Zona

VIII c, IX, X, CECAF 34.1.1. zona (EK ūdeņi)

Datums

2006. gada 11. novembris


14.12.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 354/31


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1835/2006

(2006. gada 12. decembris),

ar ko nosaka aizliegumu kuģiem, kuri peld ar Portugāles karogu, zvejot jūrasvelnus ICES VIII c, IX, X, CECAF 34.1.1. zonā (EK ūdeņi)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2002. gada 20. decembra Regulu (EK) Nr. 2371/2002 par zivsaimniecības resursu saglabāšanu un ilgtspējīgu izmantošanu saskaņā ar kopējo zivsaimniecības politiku (1) un jo īpaši tās 26. panta 4. punktu,

ņemot vērā Padomes 1993. gada 12. oktobra Regulu (EEK) Nr. 2847/93, ar ko izveido kontroles sistēmu, kas piemērojama kopējai zivsaimniecības politikai (2), un jo īpaši tās 21. panta 3. punktu,

tā kā:

(1)

Padomes 2005. gada 22. decembra Regulā (EK) Nr. 51/2006, ar ko 2006. gadam nosaka zvejas iespējas un ar tām saistītus nosacījumus konkrētiem zivju krājumiem un zivju krājumu grupām, kuri piemērojami Kopienas ūdeņos un attiecībā uz Kopienas kuģiem – ūdeņos, kur nepieciešami nozvejas ierobežojumi (3), ir noteiktas kvotas 2006. gadam.

(2)

Saskaņā ar Komisijas rīcībā esošo informāciju kuģi, kas peld ar šīs regulas pielikumā minētās dalībvalsts karogu vai ir reģistrēti šajā dalībvalstī, ar nozveju no pielikumā norādītā krājuma ir pilnībā apguvuši 2006. gadam iedalīto kvotu.

(3)

Tāpēc jāaizliedz zveja no šā krājuma, nozvejas paturēšana uz kuģa, pārkraušana citā kuģī un izkraušana,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Kvotas pilnīga apguve

Nozvejas kvotu 2006. gadam, kura šīs regulas pielikumā minētajai dalībvalstij iedalīta pielikumā norādītajam krājumam, uzskata par pilnībā apgūtu no pielikumā noteiktās dienas.

2. pants

Aizliegumi

Zveja no šīs regulas pielikumā norādītā krājuma, ko veic kuģi, kuri peld ar pielikumā minētās dalībvalsts karogu vai ir reģistrēti šajā dalībvalstī, ir aizliegta no pielikumā noteiktās dienas. Pēc šīs dienas ir aizliegts paturēt uz kuģa, pārkraut citā kuģī vai izkraut nozveju no šā krājuma, ja to nozvejojuši minētie kuģi.

3. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2006. gada 12. decembrī

Komisijas vārdā

zivsaimniecības un jūrlietu ģenerāldirektors

Jörgen HOLMQUIST


(1)  OV L 358, 31.12.2002., 59. lpp.

(2)  OV L 261, 20.10.1993., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 768/2005 (OV L 128, 21.5.2005., 1. lpp.).

(3)  OV L 16, 20.1.2006., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 1642/2006 (OV L 308, 8.11.2006., 5. lpp.).


PIELIKUMS

Nr.

55

Dalībvalsts

Portugāle

Krājums

ANF/8C3411

Suga

Jūrasvelns (Lophiidae)

Zona

VIII c, IX, X, CECAF 34.1.1. (EK ūdeņi)

Datums

2006. gada 11. novembris


14.12.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 354/33


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1836/2006

(2006. gada 12. decembris),

ar ko nosaka aizliegumu kuģiem, kuri peld ar Beļģijas karogu, zvejot hekus ICES II a zonā (EK ūdeņi), IV zonā (EK ūdeņi)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2002. gada 20. decembra Regulu (EK) Nr. 2371/2002 par zivsaimniecības resursu saglabāšanu un ilgtspējīgu izmantošanu saskaņā ar kopējo zivsaimniecības politiku (1) un jo īpaši tās 26. panta 4. punktu,

ņemot vērā Padomes 1993. gada 12. oktobra Regulu (EEK) Nr. 2847/93, ar ko izveido kontroles sistēmu, kas piemērojama kopējai zivsaimniecības politikai (2), un jo īpaši tās 21. panta 3. punktu,

tā kā:

(1)

Padomes 2005. gada 22. decembra Regulā (EK) Nr. 51/2006, ar ko 2006. gadam nosaka zvejas iespējas un ar tām saistītus nosacījumus konkrētiem zivju krājumiem un zivju krājumu grupām, kuri piemērojami Kopienas ūdeņos un attiecībā uz Kopienas kuģiem – ūdeņos, kur nepieciešami nozvejas ierobežojumi (3), ir noteiktas kvotas 2006. gadam.

(2)

Saskaņā ar Komisijas rīcībā esošo informāciju kuģi, kas peld ar šīs regulas pielikumā minētās dalībvalsts karogu vai ir reģistrēti šajā dalībvalstī, ar nozveju no pielikumā norādītā krājuma ir pilnībā apguvuši 2006. gadam iedalīto kvotu.

(3)

Tāpēc jāaizliedz zveja no šā krājuma, nozvejas paturēšana uz kuģa, pārkraušana citā kuģī un izkraušana,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Kvotas pilnīga apguve

Nozvejas kvotu 2006. gadam, kura šīs regulas pielikumā minētajai dalībvalstij iedalīta pielikumā norādītajam krājumam, uzskata par pilnībā apgūtu no pielikumā noteiktās dienas.

2. pants

Aizliegumi

Zveja no šīs regulas pielikumā norādītā krājuma, ko veic kuģi, kuri peld ar pielikumā minētās dalībvalsts karogu vai ir reģistrēti šajā dalībvalstī, ir aizliegta no pielikumā noteiktās dienas. Pēc šīs dienas ir aizliegts paturēt uz kuģa, pārkraut citā kuģī vai izkraut nozveju no šā krājuma, ja to nozvejojuši minētie kuģi.

3. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2006. gada 12. decembrī

Komisijas vārdā

zivsaimniecības un jūrlietu ģenerāldirektors

Jörgen HOLMQUIST


(1)  OV L 358, 31.12.2002., 59. lpp.

(2)  OV L 261, 20.10.1993., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 768/2005 (OV L 128, 21.5.2005., 1. lpp.).

(3)  OV L 16, 20.1.2006., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 1642/2006 (OV L 308, 8.11.2006., 5. lpp.).


PIELIKUMS

Nr.

58

Dalībvalsts

Beļğija

Krājums

HKE/2AC4-C

Suga

Heks (Merluccius merluccius)

Zona

II a (EK ūdeņi), IV (EK ūdeņi)

Datums

2006. gada 18. novembris


14.12.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 354/35


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1837/2006

(2006. gada 13. decembris),

ar ko atļauj kuģiem, kuri peld ar Francijas karogu, atsākt siļķu zveju ICES IVc, VIId zonā

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2002. gada 20. decembra Regulu (EK) Nr. 2371/2002 par zivsaimniecības resursu saglabāšanu un ilgtspējīgu izmantošanu saskaņā ar kopējo zivsaimniecības politiku (1) un jo īpaši tās 26. panta 4. punktu,

ņemot vērā Padomes 1993. gada 12. oktobra Regulu (EEK) Nr. 2847/93, ar ko izveido kontroles sistēmu, kas piemērojama kopējai zivsaimniecības politikai (2), un jo īpaši tās 21. panta 3. punktu,

tā kā:

(1)

Padomes 2005. gada 22. decembra Regulā (EK) Nr. 51/2006, ar ko 2006. gadam nosaka zvejas iespējas un ar tām saistītus nosacījumus konkrētiem zivju krājumiem un zivju krājumu grupām, kuri piemērojami Kopienas ūdeņos un attiecībā uz Kopienas kuģiem – ūdeņos, kur nepieciešami nozvejas ierobežojumi (3), ir noteiktas kvotas 2006. gadam.

(2)

Francija saskaņā ar Regulas (EEK) Nr. 2847/93 21. panta 2. punktu 2006. gada 28. februārī paziņoja Komisijai, ka tā aizliedz kuģiem, kuri peld ar šīs valsts karogu, zvejot siļķes ICES IVc, VIId zonas ūdeņos no 2006. gada 1. marta.

(3)

Komisija 2006. gada 26. aprīlī saskaņā ar Regulas (EEK) Nr. 2847/93 21. panta 3. punktu un Regulas (EK) Nr. 2371/2002 26. panta 4. punktu pieņēma Regulu (EK) Nr. 636/2006, ar ko nosaka aizliegumu kuģiem, kuri peld ar Francijas (4) karogu vai kuri reģistrēti Francijā, zvejot siļķes ICES IVc, VIId zonas ūdeņos no iepriekš minētā datuma.

(4)

Saskaņā ar informāciju, ko Komisija saņēma no Francijas iestādēm, Francijai iedalītajā kvotā ICES IVc, VIId zonā siļķes vēl ir pieejamas. Līdz ar to jāatļauj kuģiem, kuri peld ar Francijas karogu vai kuri reģistrēti Francijā, zvejot siļķes šajos ūdeņos.

(5)

Šai atļaujai jāstājas spēkā 2006. gada 19. oktobrī, lai attiecīgo siļķu daudzumu varētu apgūt līdz kārtējā gada beigām.

(6)

Tādēļ Komisijas Regula Nr. 636/2006 jāatceļ no 2006. gada 19. oktobra.

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Atcelšana

Ar šo atceļ Regulu (EK) Nr. 636/2006.

2. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2006. gada 19. oktobra.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2006. gada 13. decembrī

Komisijas vārdā

zivsaimniecības un jūrlietu ģenerāldirektors

Jörgen HOLMQUIST


(1)  OV L 358, 31.12.2002., 59. lpp.

(2)  OV L 261, 20.10.1993., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 768/2005 (OV L 128, 21.5.2005., 1. lpp.).

(3)  OV L 16, 20.1.2006., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 1642/2006 (OV L 308, 8.11.2006., 5. lpp.).

(4)  OV L 112, 26.4.2006., 10. lpp.


PIELIKUMS

Nr.

59

Dalībvalsts

Francija

Krājums

HER/4CXB7D – Reopen

Suga

Siļķe (Clupea harengus)

Zona

IVc, VIId zona

Datums

2006. gada 19. oktobris


14.12.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 354/37


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1838/2006

(2006. gada 13. decembris),

ar ko nosaka eksporta kompensācijas A1 sistēmā attiecībā uz riekstiem (lobītas mandeles, nelobīti lazdu rieksti, lobīti lazdu rieksti, nelobīti valrieksti)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1996. gada 28. oktobra Regulu (EK) Nr. 2200/96 par augļu un dārzeņu tirgus kopējo organizāciju (1), un jo īpaši tās 35. panta 3. punkta trešo ievilkumu,

tā kā:

(1)

Komisijas Regulā (EK) Nr. 1961/2001 (2) noteikti sīki izstrādāti noteikumi par eksporta kompensāciju piemērošanu augļu un dārzeņu nozarē.

(2)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 2200/96 35. panta 1. punktu, ciktāl tas ir vajadzīgs, lai varētu veikt saimnieciski nozīmīgu eksportu, par Kopienas eksportētajiem produktiem var piešķirt eksporta kompensācijas, ņemot vērā ierobežojumus, kas izriet no nolīgumiem, kuri noslēgti saskaņā ar Līguma 300. pantu.

(3)

Atbilstīgi Regulas (EK) Nr. 2200/96 35. panta 2. punktam jāraugās, lai netiktu traucētas tirdzniecības plūsmas, kas radušās iepriekšējo kompensāciju sistēmā. Šā iemesla dēļ, kā arī ņemot vērā augļu un dārzeņu eksporta sezonālo raksturu, katram produktam jānosaka paredzētie daudzumi attiecībā uz eksporta kompensācijām, kas noteiktas Komisijas Regulā (EEK) Nr. 3846/87 (3), pamatojoties uz lauksaimniecības produktu nomenklatūru. Šie daudzumi jānosaka, ņemot vērā to, ka attiecīgie produkti samērā ātri bojājas.

(4)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 2200/96 35. panta 4. punktu, kompensācijas jānosaka, ņemot vērā esošo stāvokli un attīstības perspektīvas – augļu un dārzeņu cenas un pieejamību Kopienas tirgū, no vienas puses, un starptautiskā tirgus cenas, no otras puses. Tāpat arī jāņem vērā tirdzniecības un transporta izmaksas, kā arī paredzētā eksporta ekonomiskie aspekti.

(5)

Atbilstīgi Regulas (EK) Nr. 2200/96 35. panta 5. punktam cenas Kopienas tirgū ir noteiktas, ņemot vērā eksportam vislabvēlīgākās cenas.

(6)

Ņemot vērā stāvokli starptautiskajā tirdzniecībā un konkrētas prasības atsevišķos tirgos, var rasties nepieciešamība diferencēt kompensācijas par konkrētu produktu atkarībā no šā produkta eksporta galamērķa.

(7)

Lobītu mandeļu un lazdu riekstu, kā arī nelobītu valriekstu eksportu faktiski var veikt saimnieciski nozīmīgos apjomos.

(8)

Rieksti ir produkti, ko var samērā ilgi uzglabāt, un eksporta kompensācijas var noteikt ilgākiem laikposmiem.

(9)

Lai efektīvāk varētu izmantot pieejamos resursus, kā arī, ņemot vērā Kopienas eksporta struktūru, eksporta kompensācijas par riekstiem jānosaka, ievērojot A1 sistēmu.

(10)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Augļu un dārzeņu pārvaldības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

1.   Eksporta kompensāciju likmes attiecībā uz riekstiem izvešanas atļauju pieteikumu iesniegšanas termiņš un paredzētie daudzumi noteikti šīs regulas pielikumā.

2.   Atļaujas, kas izsniegtas saistībā ar Komisijas Regulas (EK) Nr. 1291/2000 (4) 16. pantā paredzēto pārtikas atbalstu nepiemēro šīs regulas pielikumā paredzētajiem atbilstīgajiem daudzumiem.

3.   Neskarot Regulas (EK) Nr. 1961/2001 5. panta 6. punktu, A1 tipa atļauju derīguma termiņš ir trīs mēneši.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2007. gada 3. janvārī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2006. gada 13. decembrī

Komisijas vārdā

lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektors

Jean-Luc DEMARTY


(1)  OV L 297, 21.11.1996., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 47/2003 (OV L 7, 11.1.2003., 64. lpp.).

(2)  OV L 268, 9.10.2001., 8. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 386/2005 (OV L 62, 9.3.2005., 3. lpp.).

(3)  OV L 366, 24.12.1987., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 2091/2005 (OV L 343, 24.12.2005., 1. lpp.).

(4)  OV L 152, 24.6.2000., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1713/2006 (OV L 321, 21.11.2006., 11. lpp.).


PIELIKUMS

2006. gada 13. decembra Regulai – eksporta kompensācijas par riekstiem (A1 sistēma)

Atļauju pieteikumu iesniegšanas termiņš: no 2007. gada 3. janvāra līdz 23. jūnijam.

Produktu kods (1)

Galamērķis (2)

Kompensācijas likme

(EUR/t tīrsvara)

Paredzētie daudzumi

(t)

0802 12 90 9000

A00

45

1 400

0802 21 00 9000

A00

53

60

0802 22 00 9000

A00

103

2 500

0802 31 00 9000

A00

66

40


(1)  Produktu kodi noteikti Komisijas Regulā (EEK) Nr. 3846/87 (OV L 366, 24.12.1987., 1. lpp.), labota.

(2)  Sērijas “A” galamērķu kodi noteikti Regulas (EEK) Nr. 3846/87 II pielikumā. Galamērķu ciparu kodi noteikti Komisijas Regulā (EEK) Nr. 2081/2003 (OV L 313., 28.11.2003., 11. lpp.).


II Tiesību akti, kuru publicēšana nav obligāta

Komisija

14.12.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 354/39


KOMISIJAS LĒMUMS

(2006. gada 12. decembris),

ar ko pielāgo korekcijas koeficientus, ko no 2006. gada 1. februāra, 1. marta, 1. aprīļa, 1. maija un 1. jūnija piemēro trešās valstīs strādājošu Eiropas Kopienu ierēdņu, pagaidu darbinieku un līgumdarbinieku atalgojumam

(2006/922/EK)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Eiropas Kopienu Civildienesta noteikumus un Kopienu pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtību, ko nosaka Regula (EEK, Euratom, EOTK) Nr. 259/68 (1), kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK, EOTK, Euratom) Nr. 2104/2005 (2), un jo īpaši tās X pielikuma 13. panta otro daļu,

tā kā:

(1)

Piemērojot Civildienesta noteikumu X pielikuma 13. panta pirmo daļu, Padomes Regulā (EK, Euratom) Nr. 351/2006 (3) no 2005. gada 1. jūlija ir noteikti korekcijas koeficienti atalgojumam, ko izmaksā darba vietas valsts valūtā Eiropas Kopienu ierēdņiem, pagaidu darbiniekiem un līgumdarbiniekiem, kuri strādā trešās valstīs.

(2)

Saskaņā ar Civildienesta noteikumu X pielikuma 13. panta otro daļu no 2006. gada 1. februāra, 1. marta, 1. aprīļa, 1. maija un 1. jūnija daži korekcijas koeficienti ir jāpielāgo tajos gadījumos, kad pēc Komisijas rīcībā esošajiem statistikas datiem dzīves dārdzības izmaiņas, ko aprēķina pēc attiecīga korekcijas koeficienta un valūtas maiņas kursa, dažās trešās valstīs ir izrādījušās par 5 % lielākas nekā iepriekšējā koeficientu noteikšanas vai pielāgošanas reizē,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

Vienīgais pants

Korekcijas koeficienti, ko no 2006. gada 1. februāra, 1. marta, 1. aprīļa, 1. maija un 1. jūnija piemēro trešās valstīs strādājošu Eiropas Kopienu ierēdņu, pagaidu darbinieku un līgumdarbinieku darba vietas valsts valūtā izmaksātam atalgojumam, ir norādīti šā lēmuma pielikumā.

Atalgojuma aprēķināšanā izmantotos valūtas maiņas kursus nosaka saskaņā ar Finanšu regulas īstenošanas noteikumiem, un tie atbilst valūtas maiņas kursam, kas bijis spēkā šā panta pirmajā daļā minētajā datumā.

Briselē, 2006. gada 12. decembrī

Komisijas vārdā

Komisijas locekle

Benita FERRERO-WALDNER


(1)  OV L 56, 4.3.1968., 1. lpp.

(2)  OV L 337, 22.12.2005., 7. lpp.

(3)  OV L 59, 1.3.2006., 1. lpp.


PIELIKUMS

Darba vietas

Korekcijas koeficienti,

2006. gada februāris

Angola

120,0

Bangladeša

46,6

Bosnija un Hercegovina

78,6

Kaboverde

78,6

Kuba

99,3

Gvineja

61,2

Honkonga

94,8

Izraēla

102,2

Kenija

83,9

Libāna

94,4

Madagaskara

74,5

Nikaragva

64,7

Nigēra

91,5

Jaunkaledonija

129,1

Uganda

62,1

Filipīnas

61,3

Krievija

118,3

Sīrija

62,9

Venecuēla

63,4

Zimbabve

36,2


Darba vietas

Korekcijas koeficienti,

2006. gada marts

Botsvāna

69,9

Kamerūna

108,0

Salvadora

87,7

Laosa

74,0

Malāvija

76,1

Dominikas Republika

74,6

Tanzānija

62,5

Zimbabve

44,4


Darba vietas

Korekcijas koeficienti,

2006. gada aprīlis

Saūda Arābija

94,1

Ēģipte

55,1

Gvineja

64,4

Haiti

105,5

Honkonga

101,9

Mali

93,8

Zimbabve

48,7


Darba vietas

Korekcijas koeficienti,

2006. gada maijs

Benina

92,1

Jordānija

73,2

Mozambika

67,0

Pakistāna

53,8

Kongo Demokrātiskā Republika

131,6

Zambija

79,9


Darba vietas

Korekcijas koeficienti,

2006. gada jūnijs

Argentīna

55,6

Botsvāna

65,6

Čīle

78,9

Etiopija

85,1

Izraēla

105,5

Nepāla

70,8

Uganda

56,1

Peru

76,5

Centrālāfrikas Republika

123,6

Tanzānija

58,7

Taizeme

59,6

Jemena

70,6


14.12.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 354/42


KOMISIJAS LĒMUMS

(2006. gada 13. decembris)

par Kopienas 2006. un 2007. gada finansiālo ieguldījumu, lai segtu Portugālei radušos izdevumus, apkarojot Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (priežu koksnes nematodi)

(izziņots ar dokumenta numuru K(2006) 6433)

(Autentisks ir vienīgi teksts portugāļu valodā)

(2006/923/EK)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2000. gada 8. maija Direktīvu 2000/29/EK par aizsardzības pasākumiem pret tādu organismu ievešanu, kas kaitīgi augiem vai augu produktiem, un pret to izplatību Kopienā (1), un jo īpaši tās 23. panta 6. punktu,

tā kā:

(1)

Saskaņā ar Direktīvu 2000/29/EK Kopiena dalībvalstīm var piešķirt finansiālu ieguldījumu, lai segtu izmaksas, kuras tieši saistītas ar nepieciešamiem pasākumiem, kas veikti vai plānoti, lai apkarotu kaitīgus organismus, kas ievesti no trešām valstīm vai citiem Kopienas apgabaliem, lai tos izskaustu vai, ja tas nav iespējams, apturētu to izplatību.

(2)

Ar Komisijas Lēmumu 2001/811/EK (2), 2002/889/EK (3), 2003/787/EK (4) un 2004/772/EK (5) 1999. līdz 2003. gadam, proti, uz vislielāko iespējamo laikposmu, Portugālei jau tika piešķirts Kopienas finansiāls ieguldījums pasākumiem, lai apkarotu Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (priežu koksnes nematodi), turpmāk “PKN”. Lai izskaustu PKN un kontrolētu tās izplatību, kopš 2003. gada Portugāle īstenoja “kaitīgo organismu izskaušanas vidusposma plānu”.

(3)

Bet Direktīvas 2000/29/EK 23. panta 6. punktā paredzēta turpmākas rīcības iespēja, ja tā nepieciešama PKN apkarošanai.

(4)

Portugāle 2006. gada aprīlī Augu veselības pastāvīgajai komitejai (turpmāk – “Komiteja”) iesniedza pārskatu par apsekojuma rezultātiem un no 2005. gada 1. novembra līdz 2006. gada 1. aprīlim norobežotajā rajonā veikto apkarošanas kampaņu. Rezultāti liecina, ka, neskatoties uz iepriekšējos gados veiktajiem pasākumiem, teritorija, kurā ir sastopama PKN, ir ievērojami paplašinājusies.

(5)

Komisija un Komiteja secināja, ka Portugālei jāpārskata kaitīgo organismu izskaušanas vidusposma plāns un ka nepieciešama steidzama rīcība, tostarp pastiprināta apsekojumu kampaņa un norobežotā rajona definīcijas pārskatīšana.

(6)

Portugāle 2006. gada maijā iesniedza Komitejai rīcības plānu ar plānoto pasākumu sarakstu, lai apkarotu PKN turpmāku izplatību (6). Šajos pasākumos ietilpst norobežotā rajona robežu pārskatīšana, visu skarto koku iznīcināšana minētajā rajonā, turpmāka uzraudzība un robežjoslas, kurā nav neviena priežu koksnes nematodes pārnēsātāja skarta koka, proti, “kailcirtes joslas” izveide, ar kuras palīdzību tiks apturēta PKN izplatība citās dalībvalstīs, pasargājot tās no postošiem priežu mežu zaudējumiem un iespējamiem tirdzniecības ar trešām valstīm ierobežojumiem. Tajā skaidri noteiktas teritorijas daļas, kurās atradīsies kailcirtes josla. Komiteja 2006. gada jūlijā apstiprināja rīcības plāna galīgo tekstu.

(7)

Portugāle 2006. gada jūlijā iesniedza turpmāku pasākumu programmu PKN jomā un programmas budžeta novērtējumu, lai saņemtu Kopienas finansiālo ieguldījumu. Iepriekšminētajā rīcības plānā ir noteiktas tās Portugāles teritorijas daļas, kurās jāveic pasākumi un kuras atrodas ģeogrāfiskajos apgabalos, kuri var saņemt Kopienas finansiālo ieguldījumu.

(8)

Portugāles iesniegtā programma ļāva Kopienai precīzi un pamatīgi izvērtēt situāciju un secināt, ka ir ievēroti direktīvas 23. panta 6. punktā izklāstītie nosacījumi Kopienas finansiālā ieguldījuma piešķiršanai. Šis Kopienas finansiālais ieguldījums ir paredzēts, lai segtu programmas izdevumus, ar kuru veic fitosanitāro aizsardzību pret PKN izplatību no norobežotā rajona uz Kopienas pārējo teritoriju. Tāpēc šis ieguldījums jāpiešķir visiem pasākumiem, kas tieši saistīti ar kailcirtes joslas, proti, joslas, kurā nav sastopami PKN pārnēsātāja skarti koki, izveidi.

(9)

Kopienas finansiālais ieguldījums vispār ir paredzēts, lai segtu ne vairāk kā 50 % attaisnoto izdevumu. Tomēr ieguldījums var būt lielāks, ja ar šādu turpmāku rīcību ir paredzēts aizsargāt Kopienas teritoriju, kas ir ārpus attiecīgās dalībvalsts. Ņemot vērā PKN bīstamību skuju koku mežam un to koksnei, šīs slimības izplatīšanās ātrumu, citas dalībvalstis atrašanos tuvumā, kā arī iespējamo ietekmi uz Eiropas mežsaimniecību un starptautisko koksnes tirdzniecību, iepriekšminētais nosacījums ir ievērots attiecībā uz pasākumiem, kas saistīti ar kailcirtes joslas izveidi, kas paredzēta Portugāles rīcības plānā. Tāpēc ir atbilstīgi Kopienas finansiālo ieguldījumu piešķirt 75 % apmērā.

(10)

Saskaņā ar 3. panta 2. punkta a) apakšpunktu Padomes 2005. gada 21. jūnija Regulā (EK) Nr. 1290/2005 par kopējās lauksaimniecības politikas finansēšanu (7), augu aizsardzības pasākumus finansē Eiropas Lauksaimniecības virzības un garantiju fonds. Šo pasākumu finanšu kontrolei piemēro Regulas (EK) Nr. 1290/2005 9., 36. un 37. pantu.

(11)

Pasākumiem, kas saistīti ar kailcirtes joslas (teritorija, kurā nav sastopami PKN pārnēsātāja skarti koki) izveidi, jābūt saskaņā ar attiecīgajiem Kopienas tiesību aktiem vides jomā.

(12)

Šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Augu veselības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Princips

Ar šo apstiprina Kopienas 2006. līdz 2007. gada finansiālo ieguldījumu, lai segtu Portugālei radušos izdevumus, kas saistīti ar tādu turpmāku rīcību saskaņā ar Direktīvas 2000/29/EK 23. panta 6. punktu, kuras mērķis ir apkarot Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (priežu koksnes nematodi) un kura izklāstīta I pielikumā, ievērojot Portugāles ierosināto rīcības plānu.

2. pants

Kopienas finansiālā ieguldījuma summa un attaisnoti pasākumi

Kopējais 1. pantā minētā Kopienas finansiālā ieguldījuma apmērs ir EUR 8 417 848,95.

Attaisnotos izdevumus un Kopienas finansiālā ieguldījuma maksimālo apmēru nosaka I pielikumā.

3. pants

Avansa maksājums

Trīsdesmit dienu laikā pēc šā lēmuma pieņemšanas dienas izmaksā avansu EUR 2 000 000.

4. pants

Kopienas finansiālā ieguldījuma starpības maksājums

Starpību starp I pielikumā noteiktajiem attaisnotajiem izdevumiem un Kopienas maksimālo finansiālo ieguldījumu izmaksā ar šādiem nosacījumiem:

a)

tehniskie darba gaitas ziņojumi, ko Portugāle iesniedz Komisijai 2007. gada 15. janvārī un 15. aprīlī un Komisijas Pārtikas un veterinārā biroja veiktās pārbaudes liecina, ka Portugāle vēlākais 2007. gada 31. martā ir pienācīgi un saskaņā ar 1. punktā noteiktajiem mērķiem īstenojusi I pielikumā noteiktos pasākumus, un

b)

Portugāle vēlākais līdz 2007. gada 31. augustam ir iesniegusi Komisijai maksājuma pieprasījumu, kam pievienots finanšu ziņojums un galīgais tehniskais ziņojums, kas paredzēts 5. pantā.

5. pants

Apliecinoši dokumenti

Portugāle iesniedz pierādījumus par veiktajiem pasākumiem un izmaksām, kas radušās, un tie ir šādi dokumenti:

a)

galīgais tehniskais ziņojums, kurā redzami visi I pielikumā minētie īstenotie pasākumi un to attiecīgie pabeigšanas datumi;

b)

finanšu ziņojums, ko iesniedz pēc II pielikumā noteiktā parauga un kurā ir redzami attiecīgie katra pasākuma izdevumi, kurus pieprasīts segt ar Kopienas finansiālo ieguldījumu, un attiecīgā dokumentācija, piemēram, rēķini un kvītis.

6. pants

Pārmaksa nav paredzēta

Portugālei radušies izdevumi par I pielikumā noteiktajiem pasākumiem nav paredzēti pārmaksai koku īpašniekiem. Atmaksu nosaka, pamatojoties uz koksnes vērtību kailcirtes joslā brīdī, kad tur uzsāk pasākumus.

7. pants

Kopienas finansiālā ieguldījuma samazinājums

1.   Ja var pierādīt, ka I pielikumā noteiktie pasākumi nav pienācīgi īstenoti vēlākais līdz 2007. gada 31. martam, Kopienas finansiālā ieguldījuma likmi, kas attiecas uz attaisnoto izdevumu daļu, ko veica, neievērojot termiņu, samazina saskaņā ar noteikumiem nākamajā tabulā:

Kavējuma dienu skaits, sākot no 2007. gada 1. aprīļa

Kopienas finanšu ieguldījuma likme

1–15

60 %

16–30

50 %

31–60

25 %

61 vai vairāk

0 %

2.   Ja līdz 2007. gada 31. augustam neiesniedz 4. panta b) apakšpunktā minēto maksājuma pieprasījumu un pievienotos ziņojumus, tad, neskarot 1. punktu, katru kavēto kalendāra mēnesi Kopienas finansiālo ieguldījumu samazina par 25 %.

8. pants

Atbilstība citām Kopienas politikas jomām

Portugāle nodrošina, ka 1. pantā minētā turpmākā rīcība tiek īstenota saskaņā ar attiecīgajiem Kopienas tiesību aktiem vides jomā.

9. pants

Adresāts

Šis lēmums ir adresēts Portugāles Republikai.

Briselē, 2006. gada 13. decembrī

Komisijas vārdā

Komisijas loceklis

Markos KYPRIANOU


(1)  OV L 169, 10.7.2000., 1. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Direktīvu 2006/35/EK (OV L 88, 25.3.2006., 9. lpp.).

(2)  OV L 306, 23.11.2001., 25. lpp.

(3)  OV L 311, 14.11.2002., 16. lpp.

(4)  OV L 293, 11.11.2003., 13. lpp.

(5)  OV L 341, 17.11.2004., 27. lpp.

(6)  Šie pasākumi ir izklāstīti Portugāles 2006. gada 6. februāra Dekrētā Nr. 103/2006, kurā grozījumi izdarīti ar 2006. gada 16. augusta Dekrētu Nr. 815/2006.

(7)  OV L 209, 11.8.2005., 1. lpp. Regulā grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 320/2006 (OV L 58, 28.2.2006., 42. lpp.).


I PIELIKUMS

Kopienas 2006. līdz 2007. gada finansiāls ieguldījums dažādos Portugāles iesniegtās programmas pasākumos, lai kontrolētu Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (priežu koksnes nematodes) izplatību

(EUR)

Atrašanās vieta

Pasākums

Attaisnoti izdevumi

Maksimālais Kopienas finansiālais ieguldījums

(ar 75 % līdzfinansējuma likmi)

Kailcirtes josla (1)

PKN uzraudzības pasākumi joslas teritorijā

156 000

117 000

PKN pārnēsātāja skarto koku izciršana un transportēšana

4 666 666

3 499 999,5

PKN pārnēsātāja skarto koku atzarošana, galotņu nozāģēšana un mizošana

300 000

225 000

Mizas un zaru aizvākšana

700 000

525 000

Koksnes vērtības atmaksa (2)

4 666 666

3 499 999,5

Kailcirtes joslas īpašās IT sistēmas pārveide

200 000

150 000

Starpsumma

 

10 689 332

8 016 999

Starpsumma

Darbību koordinēšana (3)

534 466,6

400 849,95

Kopsumma

 

11 223 798,60

8 417 848,95

Kopējais Kopienas finansiālais ieguldījums

8 417 848,95


(1)  3 km plata josla gar norobežotā rajona ārējo robežu saskaņā ar Komisijas Lēmumu 2006/133/EK (OV L 52, 23.2.2006., 34. lpp.).

(2)  Koksnes vērtības atmaksa zemes īpašniekam par nocirstajiem veselajiem kokiem, kas kļūst par izcirtēja uzņēmuma īpašumu.

(3)  Vienota likme darbību koordinēšanai – 5 %.


II PIELIKUMS

FINANŠU IZMAKSU PĀRSKATS

PORTUGĀLES 2006.–2007. GADA PRIEŽU KOKSNES NEMATODES APKAROŠANAS PROGRAMMA

NOROBEŽOTAIS RAJONS – KAILCIRTES JOSLA

Pasākums Nr. 1. Uzraudzības pasākumi joslas teritorijā

Faktiski radušās un segtas izmaksas

Īss izdevumu apraksts

Attaisnoti izdevumi, neieskaitot PVN

Kopienas ieguldījums

Apliecinošā dokumenta atsauces numurs

Vienība

Vienības cena

Daudzums

Summa (bez PVN)

Piezīmes

Starpsumma

X,XX

X,XX

 

 

 

 

X,XX

 


Pasākums Nr. 2. Koku izciršana un transportēšana

Faktiski radušās un segtas izmaksas

Īss izdevumu apraksts

Attaisnoti izdevumi, neieskaitot PVN

Kopienas ieguldījums

Apliecinošā dokumenta atsauces numurs

Vienība

Vienības cena

Daudzums

Summa (bez PVN)

Piezīmes

Starpsumma

X,XX

X,XX

 

 

 

 

X,XX

 


Pasākums Nr. 3. Koku atzarošana, galotņu nozāģēšana un mizošana

Faktiski radušās un segtas izmaksas

Īss izdevumu apraksts

Attaisnoti izdevumi, neieskaitot PVN

Kopienas ieguldījums

Apliecinošā dokumenta atsauces numurs

Vienība

Vienības cena

Daudzums

Summa (bez PVN)

Piezīmes

Starpsumma

X,XX

X,XX

 

 

 

 

X,XX

 


Pasākums Nr. 4. Mizas un zaru aizvākšana

Faktiski radušās un segtas izmaksas

Īss izdevumu apraksts

Attaisnoti izdevumi, neieskaitot PVN

Kopienas ieguldījums

Apliecinošā dokumenta atsauces numurs

Vienība

Vienības cena

Daudzums

Summa (bez PVN)

Piezīmes

Starpsumma

X,XX

X,XX

 

 

 

 

X,XX

 


Pasākums Nr. 5. Koksnes vērtības atmaksa

Faktiski radušās un segtas izmaksas

Īss izdevumu apraksts

Attaisnoti izdevumi, neieskaitot PVN

Kopienas ieguldījums

Apliecinošā dokumenta atsauces numurs

Vienība

Vienības cena

Daudzums

Summa (bez PVN)

Piezīmes

Starpsumma

X,XX

X,XX

 

 

 

 

X,XX

 


Pasākums Nr. 6. IT sistēmas pārveide

Faktiski radušās un segtas izmaksas

Īss izdevumu apraksts

Attaisnoti izdevumi, neieskaitot PVN

Kopienas ieguldījums

Apliecinošā dokumenta atsauces numurs

Vienība

Vienības cena

Daudzums

Summa (bez PVN)

Piezīmes

Starpsumma

X,XX

X,XX

 

 

 

 

X,XX

 

Kopsumma

X,XX

X,XX

 

 

 

 

X,XX

 


Pasākums Nr. 7. Darbību koordinēšana

Faktiski radušās un segtas izmaksas

Īss izdevumu apraksts

Attaisnoti izdevumi, neieskaitot PVN

Kopienas ieguldījums

Apliecinošā dokumenta atsauces numurs

Vienība

Vienības cena

Daudzums

Summa (bez PVN)

Piezīmes

Pavisam kopā

X,XX

X,XX

 

 

 

 

X,XX

 


14.12.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 354/48


KOMISIJAS LĒMUMS

(2006. gada 13. decembris),

ar kuru groza Lēmumu 2005/176/EK, ar ko paredz dzīvnieku slimību izziņošanas kodēto formu un kodus saskaņā ar Padomes Direktīvu 82/894/EEK

(izziņots ar dokumenta numuru K(2006) 6437)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(2006/924/EK)

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Bulgārijas un Rumānijas Pievienošanās līgumu un jo īpaši tā 4. panta 3. punktu,

ņemot vērā Bulgārijas un Rumānijas Pievienošanās aktu un jo īpaši tā 56. pantu,

ņemot vērā 1982. gada 21. decembra Padomes Direktīvu 82/894/EEK par dzīvnieku slimību paziņošanu Kopienā (1) un jo īpaši tās 5. pantu,

tā kā:

(1)

Komisijas Lēmums 2005/176/EK paredz dzīvnieku slimību izziņošanas kodēto formu un kodus atbilstīgi Direktīvai 82/894/EEK (2).

(2)

Ņemot vērā Bulgārijas un Rumānijas pievienošanos, Lēmums 2005/176/EK ir jāpielāgo.

(3)

EK un Farēru salu Apvienotās komitejas 2001. gada 31. janvāra Lēmumā Nr. 1/2001, ar ko paredz noteikumus, lai īstenotu Protokolu par veterinārajiem jautājumiem, kurš papildina Nolīgumu starp Eiropas Kopienu, no vienas puses, un Dānijas valdību un Farēru salu autonomijas valdību, no otras puses (3), ir noteikts, ka Farēru salām jāpiedalās Dzīvnieku slimību paziņošanas sistēmā (ADNS sistēma).

(4)

Farēru salas ir iesniegušas Komisijai to reģionu sarakstu, kurus tās izmantos ADNS sistēmā. Tāpēc minētie reģioni ir jāpievieno Lēmumam 2005/176/EK.

(5)

Spānija ir koriģējusi savu veterināro reģionu nosaukumus un robežas. Spānijas reģionu korekcijas ietekmē Lēmumā 2005/176/EK noteikto ADNS sistēmu. Tāpēc patlaban ADNS sistēmā ietvertie reģioni ir jāaizstāj ar jaunajiem reģioniem.

(6)

Pasaules Dzīvnieku veselības organizācija (OIE) 2005. gada maijā savā Ģenerālasamblejā pieņēma pārskatītu nodaļu par putnu gripu, uzliekot par pienākumu no 2006. gada 1. janvāra paziņot minētajai organizācijai gan par augstas patogenitātes, gan zemas patogenitātes putnu gripu. Lai varētu paziņojumus par augstas patogenitātes putnu gripas uzliesmojumiem ADNS sistēmā nodalīt no paziņojumiem par zemas patogenitātes putnu gripas uzliesmojumiem, minētajām slimībām ir jāpiešķir atšķirīgi slimību kodi.

(7)

Turklāt, lai paziņojumus par putnu gripas uzliesmojumiem starp savvaļas putniem varētu atšķirt no paziņojumiem par šādas slimības uzliesmojumiem starp mājputniem, šiem atsevišķajiem notikumiem jāpiešķir atšķirīgi kodi.

(8)

Tāpēc Lēmums 2005/176/EK ir attiecīgi jāgroza.

(9)

Lai aizsargātu nosūtītās informācijas konfidencialitāti, šā lēmuma pielikumi nav jāpublicē.

(10)

Šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Lēmumu 2005/176/EK groza šādi.

1)

Lēmuma IV, V un X/11 pielikumu aizstāj ar šā lēmuma I pielikuma tekstu.

2)

Šā lēmuma II pielikuma tekstu iekļauj kā X pielikumu.

2. pants

Šo lēmumu piemēro no 2007. gada 1. janvāra.

Bulgārijas un Rumānijas iekļaušanu Lēmuma 2005/176/EK IV un X pielikumā piemēro, tikai stājoties spēkā Bulgārijas un Rumānijas Pievienošanās līgumam un no tā spēkā stāšanās dienas.

3. pants

Šis lēmums ir adresēts dalībvalstīm.

Briselē, 2006. gada 13. decembrī

Komisijas vārdā

Komisijas loceklis

Markos KYPRIANOU


(1)  OV L 378, 31.12.1982., 58. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Lēmumu 2004/216/EK (OV L 67, 5.3.2004., 27. lpp.).

(2)  OV L 59, 5.3.2005., 40. lpp.

(3)  OV L 46, 16.2.2001., 24. lpp. Lēmumā grozījumi izdarīti ar Lēmumu Nr. 2/2005 (OV L 8, 13.1.2006., 46. lpp.).


14.12.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 354/50


KOMISIJAS LĒMUMS

(2006. gada 13. decembris),

ar ko groza Lēmumu 92/452/EEK attiecībā uz dažām embriju ieguves un gatavošanas brigādēm Kanādā, Jaunzēlandē un Amerikas Savienotajās Valstīs

(izziņots ar dokumenta numuru K(2006) 6441)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(2006/925/EK)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1989. gada 25. septembra Direktīvu 89/556/EEK par dzīvnieku veselības nosacījumiem, kas reglamentē Kopienas iekšējo tirdzniecību ar liellopu sugu mājdzīvnieku embrijiem un to importu no trešām valstīm (1), un jo īpaši tās 8. panta 1. punktu,

tā kā:

(1)

Komisijas 1992. gada 30. jūlija Lēmumā 92/452/EEK, ar ko izveido to embriju ieguves brigāžu un embriju gatavošanas brigāžu sarakstus, kuras apstiprinātas trešās valstīs liellopu embriju izvešanai uz Kopienu (2), ir noteikts, ka dalībvalstis ieved embrijus no trešām valstīm tikai tad, ja tos ir ieguvušas, apstrādājušas un uzglabājušas minētajā lēmumā uzskaitītās embriju ieguves brigādes.

(2)

Kanāda ir pieprasījusi attiecīgajos ierakstos pievienot jaunu embriju ieguves brigādi.

(3)

Jaunzēlande ir pieprasījusi attiecīgajos ierakstos grozīt centra nosaukumu.

(4)

Amerikas Savienotās Valstis ir pieprasījušas attiecīgajos ierakstos grozīt informāciju par dažām embriju ieguves un gatavošanas brigādēm.

(5)

Kanāda, Jaunzēlande un Amerikas Savienotās Valstis ir sniegušas garantijas par atbilstību attiecīgajiem Direktīvā 89/556/EEK izklāstītajiem noteikumiem, un minēto valstu veterinārie dienesti attiecīgās embriju ieguves brigādes ir oficiāli apstiprinājuši embriju izvešanai uz Kopienu.

(6)

Tāpēc Lēmums 92/452/EEK ir attiecīgi jāgroza.

(7)

Šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Lēmuma 92/452/EEK pielikumu groza saskaņā ar šā lēmuma pielikumu.

2. pants

Šis lēmums stājas spēkā trešajā dienā pēc tā publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

3. pants

Šis lēmums ir adresēts dalībvalstīm.

Briselē, 2006. gada 13. decembrī

Komisijas vārdā

Komisijas loceklis

Markos KYPRIANOU


(1)  OV L 302, 19.10.1989., 1. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Lēmumu 2006/60/EK (OV L 31, 3.2.2006., 24. lpp.).

(2)  OV L 250, 29.8.1992., 40. lpp. Lēmumā jaunākie grozījumi izdarīti ar Lēmumu 2006/706/EK (OV L 291, 21.10.2006., 40. lpp.).


PIELIKUMS

Lēmuma 92/452/EEK pielikumu groza šādi:

a)

pievieno šādu aili par Kanādu:

“CA

 

E1567 (IVF)

 

IND Lifetech Inc

1629 Fosters Way

Delta, British Columbia V3M 6S7

Dr Richard Rémillard

b)

aili par Jaunzēlandes embriju ieguves brigādi Nr. NZEB11 aizstāj ar šādu:

“NZ

 

NZEB11

 

IVP International (NZ) Ltd

PO Box 23026

Hamilton

Dr Rob Courtney

Dr William Hancock

c)

aili par Amerikas Savienoto Valstu embriju ieguves brigādi Nr. 02TX107 E1428 aizstāj ar šādu:

“US

 

02TX107 E1428

 

OvaGenix

4700 Elmo Weedon RD #103

College Station, TX 77845

Dr Stacy Smitherman

d)

aili par Amerikas Savienoto Valstu embriju ieguves brigādi Nr. 99TX104 E874 aizstāj ar šādu:

“US

 

99TX104 E874

 

Ultimate Genetics/Camp Cooley,

Rt 3, Box 745

Franklin, TX 77856

Dr Joe Oden

Dr Dan Miller

e)

aili par Amerikas Savienoto Valstu embriju ieguves brigādi Nr. 96TX088 E928 aizstāj ar šādu:

“US

 

96TX088 E928

 

Ultimate Genetics/Normangee,

41402 OSR

Normangee, TX 77871

Dr Joe Oden

Dr Dan Miller

f)

aili par Amerikas Savienoto Valstu embriju ieguves brigādi Nr. 91TX012 E948 aizstāj ar šādu:

“US

 

91TX012 E948

 

Veterinary Reproductive Services

8225 FM 471 South Castroville,

TX 78009

Dr Sam Castleberry


14.12.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 354/52


KOMISIJAS LĒMUMS

(2006. gada 13. decembris),

ar ko groza Lēmumu 2001/881/EK attiecībā uz robežkontroles punktu sarakstu, ņemot vērā Bulgārijas un Rumānijas pievienošanos

(izziņots ar dokumenta numuru K(2006) 6454)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(2006/926/EK)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Bulgārijas un Rumānijas Pievienošanās līgumu un jo īpaši tā 4. panta 3. punktu,

ņemot vērā Bulgārijas un Rumānijas Pievienošanās aktu un jo īpaši tā 56. pantu,

tā kā:

(1)

Komisijas 2001. gada 7. decembra Lēmumā 2001/881/EK, ar ko izstrādā to robežkontroles punktu sarakstu, kas ir apstiprināti veterinārajai kontrolei attiecībā uz dzīvniekiem un dzīvnieku izcelsmes produktiem no trešām valstīm, un atjaunina sīki izstrādātos noteikumus attiecībā uz pārbaudēm, kas jāveic Komisijas ekspertiem (1), ir sniegts to robežkontroles punktu saraksts, kuros izdara veterinārās pārbaudes dzīviem dzīvniekiem un dzīvnieku izcelsmes produktiem, ko no attiecīgā lēmuma pielikumā minētajām trešām valstīm ieved Kopienā (“robežkontroles punktu saraksts”).

(2)

Līdz ar Bulgārijas un Rumānijas pievienošanos, kas notiks 2007. gada 1. janvārī, notiks ievērojama kustība un pārmaiņas uz Kopienas robežām ar kaimiņos esošajām trešām valstīm.

(3)

Pēc šo divu valstu pievienošanās Ungārija vairs nebūs Kopienas sauszemes dienvidaustrumu robeža, un esošais sauszemes robežkontroles punkts un punkts Nagilakā uz Ungārijas – Rumānijas robežas, pār kuru pārvieto dzīvus dzīvniekus, zaudēs savu funkciju. Tas attiecīgi jāsvītro no robežkontroles punktu saraksta. Šī darbība ir veikta juridisko tehnisko pielāgojumu ietvaros, kas vajadzīgi sakarā ar paplašināšanos.

(4)

Turklāt arī Grieķijas robeža ar Bulgāriju vairs nebūs robeža ar trešo valsti, un esošie sauszemes robežkontroles punkti uz minētās robežas Ormenionā un Promohonā zaudēs savu funkciju. Tie attiecīgi jāsvītro no robežkontroles punktu saraksta. Šī darbība ir veikta juridisko tehnisko pielāgojumu ietvaros, kas vajadzīgi sakarā ar paplašināšanos.

(5)

Komisijas Pārtikas un veterinārijas birojs ir pārbaudījis visus ierosinātos jaunos punktus Bulgārijā un Rumānijā, kas izraudzīti par robežkontroles punktiem ar trešām valstīm, un punktus, kuri ir apmierinoši pabeigti, ir ieteicis Komisijai apstiprināt. Tāpēc minētie punkti ir jāiekļauj robežkontroles punktu sarakstā.

(6)

Tādēļ Lēmums 2001/881/EK ir attiecīgi jāgroza.

(7)

Šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Lēmuma 2001/881/EK pielikumu groza saskaņā ar šā lēmuma pielikumu.

2. pants

Šo lēmumu piemēro, tikai stājoties spēkā Bulgārijas un Rumānijas Pievienošanās līgumam un no tā spēkā stāšanās dienas.

3. pants

Šis lēmums ir adresēts dalībvalstīm.

Briselē 2006. gada 13. decembrī

Komisijas vārdā

Komisijas loceklis

Markos KYPRIANOU


(1)  OV L 326, 11.12.2001., 44. lpp. Lēmumā jaunākie grozījumi izdarīti ar Lēmumu 2006/414/EK (OV L 164, 16.6.2006., 27. lpp.).


PIELIKUMS

Lēmuma 2001/881/EK pielikumu groza šādi:

1)

Starp Beļģiju un Čehiju iekļauj šādu ierakstu attiecībā uz Bulgāriju:

“Valsts: Bulgārija


1

2

3

4

5

6

Bregovo

BG 00199

R

 

HC (2), NHC

 

Burgas

BG 00299

P

 

HC, NHC

 

Gjushevo

BG 00399

R

 

HC (2), NHC

 

Kalotina

BG 00499

R

 

HC (2), NHC

U, E, O

Kapitan Andreevo

BG 00599

R

 

HC, NHC

U, E, O

Sofia

BG 00699

A

 

HC (2), NHC (2)

E, O

Varna

BG 00799

P

 

HC, NHC

 

Zlatarevo

BG 00899

R

 

HC (2), NHC”

 

2)

Starp Portugāli un Slovēniju iekļauj šādu ierakstu attiecībā uz Rumāniju:

“Valsts: Rumānija


1

2

3

4

5

6

Albita

RO 40199

R

IC 1

HC (2)

 

 

 

 

IC 2

NHC-T(CH), NHC-NT

 

 

 

 

IC 3

 

U, E, O

Bucharest Otopeni

RO 10199

A

IC 1

HC-NT (2), HC-T(CH) (2), NHC-NT (2)

 

 

 

 

IC 2

 

E, O

Constanta North

RO 15199

P

 

HC (2), NHC-NT (2), NHC-T(CH) (2)

 

Constanta South-Agigea

RO 15299

P

 

HC (2), NHC-T(CH) (2), NHC-NT (2)

 

Halmeu

RO 33199

R

IC 1

HC (2), NHC (2)

 

 

 

 

IC 2

 

U, E, O

Sculeni Lasi

RO 25199

R

 

HC (2), NHC (2)

 

Siret

RO 36199

R

 

HC (2), NHC (2)

 

Stamora Moravita

RO 38199

R

IC 1

HC (2), NHC (2)

 

 

 

 

IC 2

 

U, E, O”


14.12.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 354/54


KOMISIJAS LĒMUMS

(2006. gada 13. decembris),

ar ko principā atzīst tās dokumentācijas pilnīgumu, kura iesniegta sīkākai izskatīšanai saistībā ar iespējamo flubendiamīda iekļaušanu Padomes Direktīvas 91/414/EEK I pielikumā

(izziņots ar dokumenta numuru K(2006) 6457)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(2006/927/EK)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1991. gada 15. jūlija Direktīvu 91/414/EEK par augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū (1) un jo īpaši tās 6. panta 3. punktu,

tā kā:

(1)

Direktīvā 91/414/EEK ir paredzēts pilnveidot to Kopienas aktīvo vielu sarakstu, kuras atļauts iekļaut augu aizsardzības līdzekļu sastāvā.

(2)

Firma Bayer CropScience AG2006. gada 30. martā iesniedza Grieķijas iestādēm dokumentāciju par aktīvo vielu flubendiamīdu līdz ar pieteikumu panākt tās iekļaušanu Direktīvas 91/414/EEK I pielikumā.

(3)

Grieķijas iestādes Komisijai norādīja, ka sākotnējā pārbaudē izskatītā dokumentācija par attiecīgo aktīvo vielu atbilst tām prasībām attiecībā uz datiem un informāciju, kas noteiktas Direktīvas 91/414/EEK II pielikumā. Iesniegtā dokumentācija atbilst arī Direktīvas 91/414/EEK III pielikuma prasībām par datiem un informāciju attiecībā uz vienu augu aizsardzības līdzekli, kura sastāvā ir attiecīgā aktīvā viela. Saskaņā ar Direktīvas 91/414/EEK 6. panta 2. punktu dokumentācijas iesniedzējs pēc tam to nosūtīja Komisijai un citām dalībvalstīm, un tā tika nodota Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgajai komitejai.

(4)

Ar šo lēmumu Kopienas līmenī oficiāli jāapstiprina tas, ka dokumentāciju principā uzskata par atbilstīgu tām prasībām attiecībā uz datiem un informāciju, kas noteiktas Direktīvas 91/414/EEK II pielikumā, un tām prasībām minētās direktīvas III pielikumā, kas skar vismaz vienu augu aizsardzības līdzekli, kura sastāvā ir attiecīgā aktīvā viela.

(5)

Šis lēmums neietekmē Komisijas tiesības pieprasīt, lai pieteikuma iesniedzējs sniedz turpmākus datus vai informāciju, lai izskaidrotu noteiktus jautājumus, kas skarti dokumentācijā.

(6)

Šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Neskarot Direktīvas 91/414/EEK 6. panta 4. punktu, tā dokumentācija par šā lēmuma pielikumā norādīto aktīvo vielu, kas iesniegta Komisijai un dalībvalstīm, lai panāktu šīs vielas iekļaušanu minētās direktīvas I pielikumā, principā atbilst prasībām attiecībā uz datiem un informāciju, kas noteiktas minētās direktīvas II pielikumā.

Iesniegtā dokumentācija atbilst arī tām prasībām attiecībā uz datiem un informāciju, kas noteiktas minētās direktīvas III pielikumā un skar vienu augu aizsardzības līdzekli, kura sastāvā ir attiecīgā aktīvā viela, ņemot vērā veidu, kādā līdzekli iecerēts izmantot.

2. pants

Ziņotāja dalībvalsts iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā viena gada laikā no šā lēmuma publicēšanas dienas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī, sīki izskata attiecīgo dokumentāciju un informē Komisiju par izskatīšanas rezultātiem, pievienojot ieteikumus par attiecīgās aktīvās vielas iekļaušanu vai neiekļaušanu Direktīvas 91/414/EEK I pielikumā un minot ar to saistītos nosacījumus.

3. pants

Šis lēmums ir adresēts dalībvalstīm.

Briselē 2006. gada 13. decembrī

Komisijas vārdā

Komisijas loceklis

Markos KYPRIANOU


(1)  OV L 230, 19.8.1991., 1. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Direktīvu 2006/85/EK (OV L 293, 24.10.2006., 3. lpp.).


PIELIKUMS

AKTĪVĀ VIELA, UZ KO ATTIECAS ŠIS LĒMUMS

Nr.

Parastais nosaukums, CIPAC identifikācijas numurs

Pieteikuma iesniedzējs

Pieteikuma iesniegšanas datums

Ziņotāja dalībvalsts

1

Flubendiamīds

CIPAC numurs vēl nav piešķirts

Bayer CropScience AG

2006. gada 30. marts

EL


14.12.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 354/56


KOMISIJAS LĒMUMS

(2006. gada 13. decembris),

ar ko izveido mehānismu, lai nodrošinātu sadarbību un pārliecinātos par Rumānijā sasniegto, novēršot noteiktus trūkumus tādās jomās kā tiesu sistēmas reforma un cīņa pret korupciju

(izziņots ar dokumenta numuru K(2006) 6569)

(2006/928/EK)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienību,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Bulgārijas Republikas un Rumānijas Pievienošanās līgumu un jo īpaši tā 4. panta 3. punktu,

ņemot vērā Bulgārijas Republikas un Rumānijas Pievienošanās līgumu un jo īpaši tā 37. un 38. pantu,

ņemot vērā dalībvalstu pausto viedokli,

tā kā:

(1)

Eiropas Savienība ir izveidota, balstoties uz tiesiskuma principu, kas ir kopīgs visām dalībvalstīm.

(2)

Brīvības, drošības un tiesiskuma un iekšējā tirgus telpa, ko izveidoja ar Līgumu par Eiropas Savienību un Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu, ir balstīta uz savstarpēju pārliecību, ka visu dalībvalstu administratīvajos un tiesu lēmumos un praksē pilnībā ievēro tiesiskumu.

(3)

Tas visām dalībvalstīm nozīmē, ka pastāv objektīva, neatkarīga un efektīva tiesu un administratīvā sistēma, kas, inter alia, ir atbilstoši sagatavota cīņai pret korupciju.

(4)

Rumānija 2007. gada 1. janvārī kļūs par Eiropas Savienības dalībvalsti. Komisija ir ņēmusi vērā lielos centienus, lai pabeigtu Rumānijas sagatavošanos dalībai, bet tajā pašā laikā savā 2006. gada 26. septembra ziņojumā tā ir apzinājusi jautājumus, kuri vēl jāatrisina, īpaši attiecībā uz tiesu sistēmas un tiesībaizsardzības iestāžu atbildību un efektivitāti, kur vēl joprojām ir vajadzīgi turpmāki panākumi, lai nodrošinātu resursus to pasākumu īstenošanai un piemērošanai, kas pieņemti, lai izveidotu iekšējo tirgu un brīvības, drošības un tiesiskuma telpu.

(5)

Ar Pievienošanās akta 37. pantu Komisiju pilnvaro veikt atbilstošus pasākumus gadījumā, ja Rumānija radītu nopietnu iekšējā tirgus darbības traucējumu risku, neizpildot saistības, kuras tā uzņēmusies. Ar Pievienošanās akta 38. pantu Komisiju pilnvaro veikt atbilstošus pasākumus gadījumā, ja pastāv būtisku nepilnību nopietna iespējamība attiecībā uz to, kā Rumānijā tiek transponēti, īstenoti vai piemēroti tiesību akti, kas pieņemti atbilstīgi ES Līguma VI sadaļai, un tiesību akti, kas pieņemti atbilstīgi EK Līguma IV sadaļai.

(6)

Neatrisinātie jautājumi saistībā ar tiesu sistēmas un tiesībaizsardzības iestāžu atbildību un efektivitāti attaisno mehānisma izveidi, lai nodrošinātu sadarbību un pārliecinātos par Rumānijā sasniegto, novēršot noteiktus trūkumus tādās jomās kā tiesu sistēmas reforma un cīņa pret korupciju.

(7)

Ja Rumānija atbilstoši nenovērsīs šos trūkumus, Komisija, pamatojoties uz Pievienošanās akta 37. un 38. pantu, var piemērot aizsardzības pasākumus, tostarp atbilstoši Kopienas tiesību aktos paredzētajiem nosacījumiem atcelt dalībvalstu pienākumu atzīt un izpildīt Rumānijas tiesu spriedumus un lēmumus, piemēram, Eiropas apcietināšanas orderus.

(8)

Šis lēmums neizslēdz aizsardzības pasākumu pieņemšanu jebkurā laikā, pamatojoties uz Pievienošanās akta 36. līdz 38. pantu, ja tiek izpildīti nosacījumi minēto pasākumu pieņemšanai.

(9)

Šo lēmumu groza, ja atbilstoši Komisijas novērtējumam ir jākoriģē kritēriji. Šo lēmumu atceļ, kad ir pienācīgi izpildīti visi kritēriji,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Rumānijai līdz katra gada 31. martam un pirmo reizi līdz 2007. gada 31. martam ir jāziņo Komisijai par gūtajiem panākumiem katra no pielikumā minētajiem trūkumiem novēršanā.

Komisija jebkurā laikā var sniegt tehnisku palīdzību, veicot dažādus pasākumus, vai vākt informāciju par šiem trūkumiem un apmainīties ar to. Turklāt Komisija jebkurā laikā šajā nolūkā var organizēt ekspertu delegācijas uz Rumāniju. Rumānijas iestādes sniedz šajā sakarā vajadzīgo atbalstu.

2. pants

Komisija savas piezīmes un konstatējumus par Rumānijas ziņojumu pirmo reizi dara zināmus Eiropas Parlamentam un Padomei 2007. gada jūnijā.

Komisija turpmāk sniedz ziņojumus pēc vajadzības, bet ne retāk kā reizi sešos mēnešos.

3. pants

Ziņojums stājas spēkā, vienīgi stājoties spēkā Pievienošanās līgumam, un tas ir spēkā no Pievienošanās līguma spēkā stāšanās dienas.

4. pants

Šis lēmums ir adresēts visām dalībvalstīm.

Briselē, 2006. gada 13. decembrī

Komisijas vārdā

Komisijas loceklis

Olli REHN


PIELIKUMS

Trūkumi, kas jānovērš Rumānijai un kuri minēti 1. pantā.

1)

Jānodrošina pārredzamāks un efektīvāks tiesas process, īpaši, palielinot Tiesnešu augstākās padomes resursus un paaugstinot tās atbildību. Jāziņo par jaunā civilprocesa kodeksa un kriminālprocesa kodeksa ietekmi un tā jāuzrauga.

2)

Kā paredzēts, jāizveido integritātes aģentūra, kuras pienākums ir pārbaudīt īpašumus, neatbilstības un iespējamos interešu konfliktus, un pieņemt saistošus lēmumus, uz kuru pamata var piemērot preventīvas sankcijas.

3)

Pamatojoties uz gūtajiem panākumiem, jāturpina profesionālas, objektīvas izmeklēšanas apsūdzībās par augsta līmeņa korupciju.

4)

Jāveic turpmāki pasākumi, lai novērstu un apkarotu korupciju, īpaši vietējās pašvaldībās.


14.12.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 354/58


KOMISIJAS LĒMUMS

(2006. gada 13. decembris),

ar ko izveido mehānismu, lai nodrošinātu sadarbību un pārliecinātos par Bulgārijā sasniegto, novēršot noteiktus trūkumus tādās jomās kā tiesu sistēmas reforma un cīņa pret korupciju un organizēto noziedzību

(izziņots ar dokumenta numuru K(2006) 6570)

(2006/929/EK)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienību,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Bulgārijas Republikas un Rumānijas Pievienošanās līgumu un jo īpaši tā 4. panta 3. punktu,

ņemot vērā Bulgārijas Republikas un Rumānijas Pievienošanās līgumu un jo īpaši tā 37. un 38. pantu,

ņemot vērā dalībvalstu pausto viedokli,

tā kā:

(1)

Eiropas Savienība ir izveidota, balstoties uz tiesiskuma principu, kas ir kopīgs visām dalībvalstīm.

(2)

Brīvības, drošības un tiesiskuma un iekšējā tirgus telpa, ko izveidoja ar Līgumu par Eiropas Savienību un Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu, ir balstīta uz savstarpēju pārliecību, ka visu dalībvalstu administratīvajos un tiesu lēmumos un praksē pilnībā ievēro tiesiskumu.

(3)

Tas visām dalībvalstīm nozīmē, ka pastāv objektīva, neatkarīga un efektīva tiesu un administratīvā sistēma, kas, inter alia, ir atbilstoši sagatavota cīņai pret korupciju un organizēto noziedzību.

(4)

Bulgārija 2007. gada 1. janvārī kļūs par Eiropas Savienības dalībvalsti. Komisija ir ņēmusi vērā lielos centienus, lai pabeigtu Bulgārijas sagatavošanos dalībai, bet tajā pašā laikā savā 2006. gada 26. septembra ziņojumā tā ir apzinājusi neatrisinātus jautājumus, īpaši attiecībā uz tiesu sistēmas un tiesībaizsardzības iestāžu atbildību un efektivitāti, kur vēl joprojām ir vajadzīgi turpmāki panākumi, lai nodrošinātu resursus to pasākumu īstenošanai un piemērošanai, kas pieņemti, lai izveidotu iekšējo tirgu un brīvības, drošības un tiesiskuma telpu.

(5)

Ar Pievienošanās akta 37. pantu Komisiju pilnvaro veikt atbilstošus pasākumus gadījumā, ja Bulgārija radītu nopietnu iekšējā tirgus darbības traucējumu risku, neizpildot saistības, kuras tā uzņēmusies. Ar Pievienošanās akta 38. pantu Komisiju pilnvaro veikt atbilstošus pasākumus gadījumā, ja pastāv būtisku nepilnību nopietna iespējamība attiecībā uz to, kā Bulgārijā tiek transponēti, īstenoti vai piemēroti tiesību akti, kas pieņemti atbilstīgi ES līguma VI sadaļai, un tiesību akti, kas pieņemti atbilstīgi EK Līguma IV sadaļai.

(6)

Neatrisinātie jautājumi saistībā ar tiesu sistēmas un tiesībaizsardzības iestāžu atbildību un efektivitāti attaisno mehānisma izveidi, lai nodrošinātu sadarbību un pārliecinātos par Bulgārijā sasniegto, novēršot noteiktus trūkumus tādās jomās kā tiesu sistēmas reforma un cīņa pret korupciju un organizēto noziedzību.

(7)

Ja Bulgārija atbilstoši nenovērsīs šos trūkumus, Komisija, pamatojoties uz Pievienošanās akta 37. un 38. pantu, var piemērot aizsardzības pasākumus, tostarp atbilstoši Kopienas tiesību aktos paredzētajiem nosacījumiem atcelt dalībvalstu pienākumu atzīt un izpildīt Bulgārijas tiesu spriedumus un lēmumus, piemēram, Eiropas apcietināšanas orderus.

(8)

Šis lēmums neizslēdz aizsardzības pasākumu pieņemšanu jebkurā laikā, pamatojoties uz Pievienošanās akta 36. līdz 38. pantu, ja tiek izpildīti nosacījumi minēto pasākumu pieņemšanai.

(9)

Šo lēmumu groza, ja atbilstoši Komisijas novērtējumam ir jākoriģē kritēriji. Šo lēmumu atceļ, kad ir pienācīgi izpildīti visi kritēriji,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Bulgārijai līdz katra gada 31. martam un pirmo reizi līdz 2007. gada 31. martam ir jāziņo Komisijai par gūtajiem panākumiem katra no pielikumā minētajiem trūkumiem novēršanā.

Komisija jebkurā laikā var sniegt tehnisku palīdzību, veicot dažādus pasākumus, vai vākt informāciju par šiem trūkumiem un apmainīties ar to. Turklāt Komisija jebkurā laikā šajā nolūkā var organizēt ekspertu delegācijas uz Bulgāriju. Bulgārijas iestādes sniedz šajā sakarā vajadzīgo atbalstu.

2. pants

Komisija savas piezīmes un konstatējumus par Bulgārijas ziņojumu pirmo reizi dara zināmus Eiropas Parlamentam un Padomei 2007. gada jūnijā.

Komisija turpmāk sniedz ziņojumus pēc vajadzības, bet ne retāk kā reizi sešos mēnešos.

3. pants

Ziņojums stājas spēkā, vienīgi stājoties spēkā Pievienošanās līgumam, un tas ir spēkā no Pievienošanās līguma spēkā stāšanās dienas.

4. pants

Šis lēmums ir adresēts visām dalībvalstīm.

Briselē, 2006. gada 13. decembrī

Komisijas vārdā

Komisijas loceklis

Olli REHN


PIELIKUMS

Trūkumi, kas jānovērš Bulgārijai un kuri minēti 1. pantā.

1)

Jāpieņem konstitūcijas grozījumi, novēršot jebkādu nenoteiktību attiecībā uz tiesu sistēmas neatkarību un atbildību.

2)

Pieņemot un ieviešot jaunu likumu par tiesu varu un jaunu civilprocesa kodeksu, ir jānodrošina pārredzamāks un efektīvāks tiesas process. Jāziņo par šo jauno tiesību aktu un kriminālprocesa kodeksa un administratīvā procesa kodeksa ietekmi, īpaši uz pirmstiesas posmu.

3)

Jāturpina tiesu iestāžu reforma, lai paaugstinātu profesionalitāti, atbildību un efektivitāti. Jānovērtē šīs reformas ietekme un katru gadu jāpublicē vērtēšanas rezultāti.

4)

Jāveic profesionālas, objektīvas izmeklēšanas apsūdzībās par augsta līmeņa korupciju un jāziņo par tām. Jāziņo par iekšējām pārbaudēm valsts iestādēs un informācijas par augsta līmeņa amatpersonu īpašumu publicēšanu.

5)

Jāveic turpmāki pasākumi, lai novērstu un apkarotu korupciju, īpaši uz robežām un vietējās pašvaldībās.

6)

Jāīsteno stratēģija organizētās noziedzības apkarošanai, galveno uzmanību pievēršot smagiem noziegumiem, nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijai, kā arī noziedznieku līdzekļu sistemātiskai konfiskācijai. Jāziņo par jaunām un notiekošām izmeklēšanām, apsūdzībām un notiesāšanu šajās jomās.