ISSN 1725-5112

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 325

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

49. sējums
2006. gada 24. novembris


Saturs

 

I   Tiesību akti, kuru publicēšana ir obligāta

Lappuse

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1726/2006 (2006. gada 23. novembris), ar kuru nosaka standarta ievešanas vērtības nolūkā noteikt ievešanas cenu atsevišķu veidu augļiem un dārzeņiem

1

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1727/2006 (2006. gada 23. novembris), ar ko nosaka eksporta kompensācijas par baltā cukura un jēlcukura izvedumiem bez turpmākas apstrādes

3

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1728/2006 (2006. gada 23. novembris), ar ko nosaka maksimālo eksporta kompensāciju baltajam cukuram pastāvīgā konkursā, kuru paredz Regula (EK) Nr. 958/2006

5

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 1729/2006 (2006. gada 23. novembris), ar kuru groza I un III pielikumu Padomes Regulai (EEK) Nr. 2377/90, ar ko nosaka Kopienas procedūru veterināro zāļu maksimāli pieļaujamo atlieku daudzumu noteikšanai dzīvnieku izcelsmes produktos attiecībā uz firokoksibu un triklabendazolu ( 1 )

6

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 1730/2006 (2006. gada 23. novembris) par benzoskābes (VevoVitall) kā dzīvnieku barības piedevas izmantošanas atļauju ( 1 )

9

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 1731/2006 (2006. gada 23. novembris) par īpašiem sīki izstrādātiem noteikumiem eksporta kompensāciju piemērošanai konkrētiem konservētas liellopu un teļa gaļas produktiem

12

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1732/2006 (2006. gada 23. novembris), ar ko nosaka eksporta kompensācijas par sīrupa un noteiktu citu cukura produktu izvedumiem bez turpmākas apstrādes

15

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1733/2006 (2006. gada 23. novembris), ar ko nosaka kompensācijas likmes, kas piemērojamas dažiem cukura nozares produktiem, ko eksportē kā preces, uz kurām neattiecas Līguma I pielikums

17

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1734/2006 (2006. gada 23. novembris) par izvešanas atļauju izdošanu vīna nozarē

19

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1735/2006 (2006. gada 23. novembris) par iesniegtajiem piedāvājumiem miežu eksportam Regulā (EK) Nr. 935/2006 minētajā konkursā

20

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1736/2006 (2006. gada 23. novembris) par iesniegtajiem piedāvājumiem parasto kviešu eksportam Regulā (EK) Nr. 936/2006 minētajā konkursā

21

 

 

II   Tiesību akti, kuru publicēšana nav obligāta

 

 

Komisija

 

*

Lēmums Nr. 1/2006 (2006. gada 29. septembris), ko komiteja, kas nodibināta saskaņā ar Eiropas Kopienas un Šveices Konfederācijas Nolīgumu par savstarpēju atzīšanu, pieņēmusi par grozījumu izdarīšanu 1. pielikuma 11. nodaļā

22

 

*

Komisijas Lēmums (2006. gada 3. novembris), ar ko Kopienas ekomarķējuma piešķiršanai augsnes ielabošanas līdzekļiem nosaka pārskatītus ekoloģiskos kritērijus un ar tiem saistītās vērtēšanas un verifikācijas prasības (izziņots ar dokumenta numuru K(2006) 5369)  ( 1 )

28

 

*

Komisijas Lēmums (2006. gada 23. novembris), ar ko apstiprina plānus klasiskā cūku mēra izskaušanai savvaļas cūku vidū un šo cūku ārkārtas vakcinācijai pret šo slimību Bulgārijā (izziņots ar dokumenta numuru K(2006) 5468)  ( 1 )

35

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.


I Tiesību akti, kuru publicēšana ir obligāta

24.11.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 325/1


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1726/2006

(2006. gada 23. novembris),

ar kuru nosaka standarta ievešanas vērtības nolūkā noteikt ievešanas cenu atsevišķu veidu augļiem un dārzeņiem

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1994. gada 21. decembra Regulu (EK) Nr. 3223/94 par sīki izstrādātiem augļu un dārzeņu ievešanas režīma izpildes noteikumiem (1), un jo īpaši tās 4. panta 1. punktu,

tā kā:

(1)

Regulā (EK) Nr. 3223/94, piemērojot Urugvajas kārtas daudzpusējo tirdzniecības sarunu iznākumus, paredzēti kritēriji, pēc kuriem Komisija nosaka standarta ievešanas vērtības pielikumā precizētajiem produktu ievedumiem no trešām valstīm un periodiem.

(2)

Piemērojot iepriekš minētos kritērijus, standarta ievešanas vērtības nosakāmas līmeņos, kas norādīti šīs regulas pielikumā,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Standarta ievešanas vērtības, kas paredzētas Regulas (EK) Nr. 3223/94 4. pantā, ir tādas, kā norādīts tabulā, kas pievienota pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2006. gada 24. novembrī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2006. gada 23. novembrī

Komisijas vārdā

lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektors

Jean-Luc DEMARTY


(1)  OV L 337, 24.12.1994., 66. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 386/2005 (OV L 62, 9.3.2005., 3. lpp.).


PIELIKUMS

Komisijas 2006. gada 23. novembra Regulai, ar kuru nosaka standarta ievešanas vērtības nolūkā noteikt ievešanas cenu atsevišķu veidu augļiem un dārzeņiem

(EUR/100 kg)

KN kods

Trešās valsts kods (1)

Standarta ievešanas vērtība

0702 00 00

052

67,2

096

65,2

204

29,0

999

53,8

0707 00 05

052

138,0

999

138,0

0709 90 70

052

166,8

204

111,0

999

138,9

0805 20 10

204

64,8

999

64,8

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

052

67,6

400

77,8

999

72,7

0805 50 10

052

52,9

388

46,4

528

34,4

999

44,6

0808 10 80

388

107,1

400

97,5

404

97,0

720

96,7

800

152,5

999

110,2

0808 20 50

052

87,8

720

51,2

999

69,5


(1)  Valstu nomenklatūra, kas paredzēta Komisijas Regulā (EK) Nr. 750/2005 (OV L 126, 19.5.2005., 12. lpp.). Kods “999” nozīmē “citas izcelsmes vietas”.


24.11.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 325/3


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1727/2006

(2006. gada 23. novembris),

ar ko nosaka eksporta kompensācijas par baltā cukura un jēlcukura izvedumiem bez turpmākas apstrādes

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2006. gada 20. februāra Regulu (EK) Nr. 318/2006 par cukura tirgus kopējo organizāciju (1), un jo īpaši tās 33. panta 2. punkta otro daļu,

tā kā:

(1)

Regulas (EK) Nr. 318/2006 32. pantā noteikts, ka starpību starp minētās regulas 1. panta 1. punkta b) apakšpunktā norādīto produktu cenu pasaules tirgū un šo produktu cenu Kopienā var atlīdzināt, piešķirot eksporta kompensāciju.

(2)

Ņemot vērā pašreizējo stāvokli cukura tirgū, eksporta kompensācijas ir jānosaka atbilstīgi Regulas (EK) Nr. 318/2006 32. un 33. pantā paredzētajiem noteikumiem un noteiktiem kritērijiem.

(3)

Regulas (EK) Nr. 318/2006 33. panta 2. punkta pirmajā daļā paredzēts, ka stāvoklis pasaules tirgū vai konkrētu tirgu īpašās prasības var radīt nepieciešamību noteikt dažādu kompensācijas lielumu atkarībā no galamērķa.

(4)

Kompensācijas jāpiešķir vienīgi par produktiem, kurus atļauts laist brīvā apgrozībā Kopienas tirgū un kas atbilst Regulā (EK) Nr. 318/2006 noteiktajām prasībām.

(5)

Starp Eiropas Kopienu un Rumāniju un Bulgāriju noslēgto Eiropas nolīgumu ietvaros veikto pārrunu mērķis ir jo īpaši liberalizēt to produktu tirdzniecību, uz kuriem attiecas konkrētā tirgus kopējā organizācija. Tāpēc eksporta kompensācijas attiecībā uz abām minētajām valstīm ir jāatceļ.

(6)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Cukura pārvaldības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Eksporta kompensācijas, kā paredzēts Regulas (EK) Nr. 318/2006 32. pantā, piešķir par šīs Regulas pielikumā minētajiem produktiem un daudzumiem.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2006. gada 24. novembrī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2006. gada 23. novembrī

Komisijas vārdā

lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektors

Jean-Luc DEMARTY


(1)  OV L 58, 28.2.2006., 1. lpp. Regulā grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 1585/2006 (OV L 294, 25.10.2006., 19 lpp.).


PIELIKUMS

Kompensācijas, kas no 2006. gada 24. novembra (1) piemērojamas par baltā cukura un jēlcukura izvedumiem bez turpmākas apstrādes

Produkta kods

Galamērķis

Mērvienība

Kompensācijas apmērs

1701 11 90 9100

S00

EUR/100 kg

18,23 (2)

1701 11 90 9910

S00

EUR/100 kg

18,23 (2)

1701 12 90 9100

S00

EUR/100 kg

18,23 (2)

1701 12 90 9910

S00

EUR/100 kg

18,23 (2)

1701 91 00 9000

S00

EUR/1 % saharozes × 100 kg produkta tīrā svara

0,1982

1701 99 10 9100

S00

EUR/100 kg

19,82

1701 99 10 9910

S00

EUR/100 kg

19,82

1701 99 10 9950

S00

EUR/100 kg

19,82

1701 99 90 9100

S00

EUR/1 % saharozes × 100 kg produkta tīrā svara

0,1982

NB: Galamērķi ir noteikti šādi:

S00

:

visi galamērķi, izņemot Albāniju, Horvātiju, Bosniju un Hercegovinu, Bulgāriju, Rumāniju, Serbiju, Melnkalni, Kosovu un Bijušo Dienvidslāvijas Maķedonijas Republiku.


(1)  Pielikumā noteiktās likmes nav piemērojamas no 2005. gada 1. februāra saskaņā ar Padomes 2004. gada 22. decembra Lēmumu 2005/45/EK par Eiropas Kopienas un Šveices Konfederācijas nolīguma, ar kuru groza Eiropas Ekonomikas Kopienas un Šveices Konfederācijas 1972. gada 22. jūlija nolīgumu par noteikumiem, kas piemērojami apstrādātiem lauksaimniecības produktiem, noslēgšanu un pagaidu piemērošanu (OV L 23, 26.1.2005., 17. lpp.).

(2)  Šo likmi piemēro jēlcukuram, kura iznākums ir 92 %. Ja izvestā jēlcukura iznākums nav 92 %, piemērojamo kompensācijas likmi katrai attiecīgajai izvešanas darbībai reizina ar pārrēķina koeficientu, ko iegūst, dalot saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 318/2006 I pielikuma III iedaļas 3. punktu aprēķināto izvestā jēlcukura iznākumu ar 92.


24.11.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 325/5


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1728/2006

(2006. gada 23. novembris),

ar ko nosaka maksimālo eksporta kompensāciju baltajam cukuram pastāvīgā konkursā, kuru paredz Regula (EK) Nr. 958/2006

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2006. gada 20. februāra Regulu (EK) Nr. 318/2006 par cukura tirgu kopīgo organizāciju (1), un jo īpaši tās 33. panta 2. punkta otro daļu un trešās daļas b) apakšpunktu,

tā kā:

(1)

Komisijas 2006. gada 28. jūnija Regula (EK) Nr. 958/2006 par pastāvīgo konkursu 2006./2007. tirdzniecības gadam, lai noteiktu eksporta kompensācijas par balto cukuru (2), prasa izsludināt uzaicinājumus uz konkursa daļām.

(2)

Atbilstoši Regulas (EK) Nr. 958/2006, 8. panta 1. punktam un pēc to pieteikumu izskatīšanas, kas iesniegti pēc izsludinātā uzaicinājuma uz konkursa daļu ar termiņu 2006. gada 23. novembra, ir lietderīgi noteikt maksimālo eksporta kompensāciju šajā uzaicinājuma uz konkursu daļā.

(3)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Cukura pārvaldības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Uzaicinājumā uz konkursa daļu ar termiņu 2006. gada 23. novembra Regulas (EK) Nr. 958/2006 1. panta 1. punktā minētajiem produktiem maksimālā eksporta kompensācija ir 29,824 EUR/100 kg.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2006. gada 24. novembrī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2006. gada 23. novembrī

Komisijas vārdā

lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektors

Jean-Luc DEMARTY


(1)  OV L 58, 28.2.2006., 1. lpp. Regulā grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 1585/2006 (OV L 294, 25.10.2006., 19 lpp.).

(2)  OV L 175, 29.6.2006., 49. lpp.


24.11.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 325/6


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1729/2006

(2006. gada 23. novembris),

ar kuru groza I un III pielikumu Padomes Regulai (EEK) Nr. 2377/90, ar ko nosaka Kopienas procedūru veterināro zāļu maksimāli pieļaujamo atlieku daudzumu noteikšanai dzīvnieku izcelsmes produktos attiecībā uz firokoksibu un triklabendazolu

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1990. gada 26. jūnija Regulu (EEK) Nr. 2377/90, ar ko nosaka Kopienas procedūru veterināro zāļu maksimāli pieļaujamo atlieku daudzumu noteikšanai dzīvnieku izcelsmes produktos (1), un jo īpaši tās 2. pantu un 4. panta 3. daļu,

ņemot vērā Eiropas Zāļu aģentūras atzinumus, ko sagatavojusi Veterināro zāļu komiteja,

tā kā:

(1)

Visas farmakoloģiski aktīvās vielas, kuras Kopienā izmanto veterinārajās zālēs, kas paredzētas produktīvajiem dzīvniekiem, jānovērtē saskaņā ar Regulu (EEK) Nr. 2377/90.

(2)

Pēc tam, kad bija notikusi pieteikuma pārbaude, lai noteiktu firokoksiba maksimāli pieļaujamo atlieku daudzumu zirgu dzimtas dzīvniekiem un dotu iespēju pabeigt jaunāko zinātnisko pētījumu apstiprināšanu, uzskata par lietderīgu firokoksibu iekļaut Regulas (EEK) Nr. 2377/90 III pielikumā attiecībā uz zirgu dzimtas dzīvnieku sugām.

(3)

Viela triklabendazols ir iekļauta Regulas (EEK) Nr. 2377/90 I pielikumā attiecībā uz govju un aitu muskuļiem, nierēm un aknām, izņemot dzīvniekus, no kuriem iegūst pienu lietošanai pārtikā. Pēc tam, kad bija pārbaudīts pieteikums grozīt minēto maksimāli pieļaujamo atlieku daudzumu, uzskata par lietderīgu triklabendazolu iekļaut minētajā pielikumā attiecībā uz visu atgremotāju muskuļiem, taukiem, aknām un nierēm, izņemot dzīvniekus, no kuriem iegūst pienu lietošanai pārtikā, grozot maksimāli pieļaujamo atlieku robežvērtības.

(4)

Tādēļ Regula (EEK) Nr. 2377/90 attiecīgi jāgroza.

(5)

Līdz šīs regulas piemērošanai ir jāatvēl pietiekams laikposms, lai dalībvalstis, ņemot vērā šīs regulas noteikumus, varētu veikt visus pielāgojumus, kas saistībā ar šo regulu var būt vajadzīgi attiecīgo veterināro zāļu tirdzniecības atļaujās, kuras ir piešķirtas saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2001. gada 6. novembra Direktīvu 2001/82/EK par Kopienas kodeksu, kas attiecas uz veterinārajām zālēm (2).

(6)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Pastāvīgās veterināro zāļu komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (EEK) Nr. 2377/90 I un III pielikumu groza saskaņā ar šīs regulas pielikumu.

2. pants

Šī regula stājas spēkā trešajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2007. gada 21. janvāra.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2006. gada 23. novembrī

Komisijas vārdā

priekšsēdētāja vietnieks

Günter VERHEUGEN


(1)  OV L 224, 18.8.1990., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 1451/2006 (OV L 271, 30.9.2006., 37. lpp.).

(2)  OV L 311, 28.11.2001., 1. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Direktīvu 2004/28/EK (OV L 136, 30.4.2004., 58. lpp.).


PIELIKUMS

A.   Regulas (EEK) Nr. 2377/90 I pielikumā iekļauj šādu vielu:

2.   Pretparazītu līdzekļi

2.1.   Līdzekļi pret ektoparazītiem

2.1.3.   Benzimidazoli un probenzimidazoli

Farmakoloģiski aktīvā(-s) viela(-s)

Marķieratliekas

Dzīvnieku suga

Maksimāli pieļaujamais atlieku daudzums

Mērķaudi

Triklabendazols

Tādu ekstrahējamu atlieku summa, ko var oksidēt līdz ketotriklabendazolam

Visi atgremotāji (1)

225 μg/kg

Muskuļi

100 μg/kg

Tauki

250 μg/kg

Aknas

150 μg/kg

Nieres

B.   Regulas (EEK) Nr. 2377/90 III pielikumā iekļauj šādu vielu:

5.   Pretiekaisuma līdzekļi

5.1.   Nesteroīdie pretiekaisuma līdzekļi

5.1.4.   Sulfonētie fenil-laktoni

Farmakoloģiski aktīvā(-s) viela(-s)

Marķieratliekas

Dzīvnieku suga

Maksimāli pieļaujamais atlieku daudzums

Mērķaudi

Firokoksibs  (2)

Firokoksibs

Zirgu dzimtas dzīvnieki

10 μg/kg

Muskuļi

15 μg/kg

Tauki

60 μg/kg

Aknas

10 μg/kg

Nieres


(1)  Neizmanto dzīvniekiem, no kuriem iegūst pienu lietošanai pārtikā.”

(2)  Maksimāli pieļaujamo atlieku pagaidu daudzumi ir spēkā līdz 2007. gada 1. jūlijam.”


24.11.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 325/9


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1730/2006

(2006. gada 23. novembris)

par benzoskābes (VevoVitall) kā dzīvnieku barības piedevas izmantošanas atļauju

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. gada 22. septembra Regulu (EK) Nr. 1831/2003 par dzīvnieku ēdināšanā lietotām piedevām (1), un jo īpaši tās 9. panta 2. punktu,

tā kā:

(1)

Ar Regulu (EK) Nr. 1831/2003 reglamentē atļaujas dzīvnieku barības piedevu izmantošanai un pamatojumu un kārtību šādu atļauju piešķiršanai.

(2)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1831/2003 7. pantu tika iesniegts pieteikums, lai saņemtu atļauju preparātam, kas minēts pielikumā. Pieteikumā bija pievienotas vajadzīgās ziņas un dokumenti atbilstīgi minētās regulas 7. panta 3. punktam.

(3)

Pieteikums attiecas uz atļaujas saņemšanu benzoskābes (VevoVitall) preparātam kā dzīvnieku barības piedevai atšķirtiem sivēniem, ko klasificē kā dzīvnieku barības piedevu kategorijā “zootehniskās piedevas”.

(4)

Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde (še turpmāk “iestāde”) 2005. gada 9. decembra atzinumā secināja, ka benzoskābei (VevoVitall) nav kaitīgas iedarbības uz dzīvnieku veselību, cilvēku veselību vai vidi (2). Atzinumā minēts arī tas, ka benzoskābe (VevoVitall) nerada nekādu citu risku, kas atbilstīgi Regulas (EK) Nr. 1831/2003 5. panta 2. punktam būtu par pamatu minētās piedevas aizliegšanai. Saskaņā ar iestādes atzinumu minētā preparāta izmantošana paaugstina sivēnu produktivitātes rādītājus (svara pieaugumu vai barības patēriņa rādītāju). Iestādes atzinumā ieteikts ieviest atbilstošus pasākumus lietotāju drošībai. Bet tā neuzskata, ka ir vajadzība ieviest īpašas pēcpārdošanas uzraudzības prasības. Minētajā atzinumā ir arī apstiprināts ziņojums par barībā lietotās dzīvnieku barības piedevas analīzes metodi, ko iesniegusi Kopienas references laboratorija, kas izveidota ar Regulu (EK) Nr. 1831/2003. Minētā preparāta novērtējumā ir norādīts, ka Regulas (EK) Nr. 1831/2003 5. pantā minētie nosacījumi ir izpildīti. Attiecīgi minētā preparāta izmantošana ir jāatļauj, kā noteikts šīs regulas pielikumā.

(5)

Regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Pielikumā minēto preparātu, kas ietilpst barības piedevu kategorijā “zootehniskās piedevas” un funkcionālajā grupā “citas zootehniskās piedevas”, ir atļauts izmantot kā dzīvnieku barības piedevu atbilstīgi pielikumā izklāstītajiem nosacījumiem.

2. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2006. gada 23. novembrī

Komisijas vārdā

Komisijas loceklis

Markos KYPRIANOU


(1)  OV L 268, 18.10.2003., 29. lpp. Regulā grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 378/2005 (OV L 59, 5.3.2005., 8. lpp.).

(2)  Zinātnes ekspertu grupas piedevu un produktu vai dzīvnieku barībā izmantoto vielu jautājumos atzinums par VevoVitall® produkta drošību un efektivitāti kā dzīvnieku barības piedevu atšķirtiem sivēniem saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1831/2003. Pieņemts 2005. gada 30. novembrī. EFSA Vēstnesis (2005) 290, 1.–13. lpp.


PIELIKUMS

Piedevas reģistrācijas numurs

Atļaujas īpašnieka nosaukums

Piedeva

(Tirdzniecības nosaukums)

Elementa (Se) maksimālais saturs mg/kg kompleksā barībā ar 12 % mitruma saturu

Dzīvnieku suga vai kategorija

Maksimālais vecums

Minimālais saturs

Maksimālais saturs

Citi noteikumi

Atļaujas termiņš

mg aktīvās vielas/kg kompleksās barības

Zootehnisko piedevu kategorija. Funkcionālā grupa: citas zootehniskās piedevas (produktivitātes rādītāju uzlabojums: svara pieaugums vai barības patēriņa rādītājs)

4d 210

DSM īpašie produkti

Benzoskābe

(VevoVitall)

 

Piedevas sastāvs:

Benzoskābe (≥ 99,9 %)

 

Aktīvās vielas raksturojums

Benzolkarbonskābe, fenilkarbonskābe, C7H6O2

CAS numurs: 65-85-0

Maksimālais līmenis: Ftalskābe: ≤ 100 mg/kg

Bifenils: ≤ 100 mg/kg

Smagie metāli: ≤ 10 mg/kg

Arsēns: ≤ 2 mg/kg

 

Analītiskā metode  (1)

Apgrieztā augstas izšķirtspējas šķidruma hromatogrāfijas (HPLC) fāze kopā ar UV detektoru

Sivēni

(atšķirti)

5 000

5 000

Papildu dzīvnieku barības piedevās sivēniem nedrīkst būt vairāk par 10 000 mg/kg benzoskābes.

Lietošanas pamācībā ir norādīts:

 

“Dod dzīvniekiem, kas nepārsniedz 25 kg.”

 

“Sivēnus nedrīkst barot ar papildu barību, kas satur benzoskābi.”

 

Piedeva jāiekļauj kombinētajā barībā premiksa veidā.

 

“Lietotāju drošībai: jāievieš pasākumi, lai mazinātu putekļu rašanos, ko var ieelpot no konkrētās piedevas. Pieejamas materiālu drošības datu lapas.”

14.12.2016.


(1)  Analītiskās metodes sīkāks apraksts ir pieejams šādā Kopienas references laboratorijas tīmekļa vietnē: www.irmm.jrc.be/html/crlfaa/


24.11.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 325/12


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1731/2006

(2006. gada 23. novembris)

par īpašiem sīki izstrādātiem noteikumiem eksporta kompensāciju piemērošanai konkrētiem konservētas liellopu un teļa gaļas produktiem

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1999. gada 17. maija Regulu (EK) Nr. 1254/1999 par liellopu un teļa gaļas tirgus kopīgo organizāciju (1), un jo īpaši tās 33. panta 12. punktu,

tā kā:

(1)

Komisijas 1984. gada 14. augusta Regula (EEK) Nr. 2388/84 par īpašiem sīki izstrādātiem noteikumiem eksporta kompensāciju piemērošanai konkrētiem konservētas liellopu un teļa gaļas produktiem (2) paredz nosacījumus, ar kādiem var piešķirt īpašu kompensāciju konservētas gaļas produktiem ar KN kodu 1602 50 31 un 1602 50 39, kurus eksportē uz trešām valstīm.

(2)

Paredzēts, ka minētajiem konservētajiem produktiem jābūt ražotiem saskaņā ar 4. panta noteikumiem Padomes 1980. gada 4. marta Regulā (EEK) Nr. 565/80 par lauksaimniecības produktu eksporta kompensāciju avansa maksājumiem (3).

(3)

To, kādi ir piemērošanas noteikumi un nosacījumi kompensācijas avansa maksājumiem, kurus veic par produktu pārstrādi atbilstīgi Regulas (EEK) Nr. 565/80 4. pantā paredzētajai shēmai, precizē ar II sadaļas 3. nodaļu Komisijas 1999. gada 15. aprīļa Regulā (EK) Nr. 800/1999, ar kuru nosaka kopējus sīki izstrādātus noteikumus eksporta kompensāciju sistēmas piemērošanai lauksaimniecības produktiem (4).

(4)

Regulā (EEK) Nr. 565/80 noteiktie pasākumi, kā arī Regulas (EK) Nr. 800/1999 II sadaļas 3. nodaļā un Regulā (EEK) Nr. 2388/84 noteiktie atbilstošie piemērošanas pasākumi ir atcelti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 1713/2006.

(5)

Turklāt ir arī noteikts, ka eksporta kompensācijas saņemšanai, minētajiem konservētajiem produktiem jābūt ražotiem no Kopienas izcelsmes liellopu un teļa gaļas un jāsatur minimālo liellopu un teļa gaļas procentuālo daudzumu, izņemot subproduktus un taukus.

(6)

Lai nodrošinātu to, eksporta kompensācijām atbilstošie konservētie produkti tiek ražoti vienīgi no liellopu un teļa gaļas un ka šīs gaļas izcelsme ir Kopienā, ir svarīgi saglabāt muitas iestāžu kontroli pār šo ražošanu atbilstoši Padomes 1992. gada 12. oktobra Regulai (EEK) Nr. 2913/92 par Kopienas Muitas kodeksa izveidi (5) un kompensācijas maksājumu saistīt ar šo nosacījumu izpildi.

(7)

Lai palielinātu kontroles caurredzamību un efektivitāti, jo īpaši vēlākas kontroles gadījumā, jānosaka, ka uzņēmējiem jāveic un jāuzglabā ierakstus, kas ļauj kontrolēt liellopu un teļa gaļas izmantošanu konservu ražošanā atbilstoši saražotajām konservēto produktu partijām.

(8)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Liellopu gaļas pārvaldības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Darbības joma

Neskarot Regulas (EK) Nr. 800/1999 noteikumus, eksporta kompensācijas maksājums par konservētiem produktiem ar KN kodu 1602 50 31 9125, 1602 50 31 9325 un 1602 50 39 9125, un 1602 50 39 9325 (turpmāk tekstā “konservēti produkti”) jāatbilst šajā regulā paredzētajiem noteikumiem.

2. pants

Vispārējie noteikumi

1.   Eksporta kompensāciju par konservētiem produktiem var saņemt vienīgi tad, ja tie ir ražoti muitas iestāžu uzraudzībā un muitas iestāžu kontrolē Regulas (EEK) Nr. 2913/92 4. panta 13. un 14. punkta nozīmē.

2.   Ražošana un eksports jāveic laikā, kamēr ir derīga eksporta licence ar iepriekš noteiktu kompensāciju.

3. pants

Īpaši noteikumi saistībā ar ražošanu

1.   Uzņēmējs muitas iestādē iesniedz deklarāciju par nodomu gaļu nodot muitas kontrolē, lai ražotu konservētus produktus un tos eksportētu ar kompensāciju.

Šajā deklarācijā konkrēti norāda izejvielās izmantojamās gaļas daudzumu, identifikāciju un veidu, kā arī uzglabāšanas vietas.

Gaļu uzrāda kastēs un marķē tā, lai to varētu skaidri identificēt un lai būtu uzskatāmi redzams, ka pievienotā deklarācija attiecas tieši uz šo gaļu.

2.   Līdz ar 1. punktā minētās deklarācijas pieņemšanu attiecībā uz gaļu un atbilstošo pārstrādes procesu piemēro muitas kontrolei. Šī kontrole notiek ar dokumentu pārbaudēm un fiziskām pārbaudēm, kuras var veikt, tiklīdz kā konkrētajai gaļai sāk piemērot attiecīgo shēmu, uzglabāšanas laikā vai ražošanas laikā, kā arī ar atbilstošo dokumentu pārbaudi un jo īpaši 7. un 8. punktā minēto dokumentu pārbaudi.

Padomes Regulas (EEK) Nr. 386/90 (6) 3. pantu un Komisijas Regulas (EK) Nr. 2090/2002 (7) 2. panta 2. punktu, 3., 4., 5. un 6. pantu, 8. panta 1. un 2. punktu, 11. panta pirmo daļu un I pielikumu piemēro mutatis mutandis.

3.   Līdz ražošanai 1. punktā minēto gaļu vienmēr glabā nošķirti no pārējās liellopu un teļa gaļas.

4.   Uzņēmējs veic atsevišķu uzskaiti par ievesto liellopu un teļa gaļu, kura paredzēta konservētu produktu ražošanai.

5.   Uzņēmējs informē muitas iestādi par konservēto produktu ražošanas vietu un laiku, kā arī ziņo par šim mērķim izmantotās liellopu un teļa gaļas daudzumu, identifikāciju un veidu.

6.   Konservētu produktu ražošanas laikā ražošanas zonā var atrasties vienīgi 1. punktā minētā gaļa.

7.   Par katru konservēto produktu partiju uzņēmēji veic uzskaiti, kurā norāda:

a)

izejvielās izmantotās gaļas veidu, identifikāciju un daudzumu un

b)

no šīs gaļas saražoto konservu skaitu, identifikāciju un veidu.

Attiecīgi b) punktā minēto informāciju iekļauj 3. panta 1. punktā minētajā muitas kontroles deklarācijā.

Šajā punktā konservēto produktu partija ir visi vienlaicīgi un faktiski vienādos apstākļos saražotie konservētie produkti.

8.   Ražošanas vietā saglabā to dažādo ražojumu precīzas receptes, par kuriem tiek prasītas kompensācijas saskaņā ar šo regulu. Šos dokumentus, kā arī 7. punktā minētos reģistrus uzņēmēji glabā vismaz trīs kalendāra gadus pēc ražošanas gada. Muitas iestādēm, lai veiktu kontroli, pēc vajadzības ir pieeja šiem dokumentiem.

9.   Konservētie produkti ir muitas kontrolē līdz tos izved no Kopienas muitas teritorijas vai nogādā vienā no Regulas (EK) Nr. 800/1999 36. pantā noteiktajiem galamērķiem.

4. pants

Konservēto produktu raksturojums

Konservētajiem produktiem:

jābūt ražotiem no Kopienas izcelsmes liellopu un teļa gaļas un

jāsatur ne mazāk kā 80 % liellopu un teļa gaļas, izņemot iekšas un taukus, un

jāatrodas konservu kārbās, kuru vienības svars nepārsniedz 2 500 gramus tīrsvarā.

Turklāt tās dalībvalsts nosaukums, kurā produkts saražots, jāuzspiež uz katras kārbas minētās dalībvalsts oficiālajā valodā, reljefā, nekodētā veidā un skaidri saskatāmi.

5. pants

Papildu kontroles pasākumi

Dalībvalstis nosaka konservētu produktu ražošanas kontroles sīkāk izstrādātus pasākumus un par tiem informē Komisiju. Īpaši dalībvalstis veic visus vajadzīgos pasākumus, lai novērstu izmantoto izejvielu vai attiecīgo produktu aizstāšanas iespēju.

6. pants

Muitas formalitātes

1.   Pildot konservēto produktu eksporta muitas formalitātes, muitas iestāde uz Regulas (EK) Nr. 800/1999 5. pantā minētās deklarācijas vai deklarācijām norāda 3. panta 1. punktā minētās deklarācijas vai deklarāciju numuru, kā arī katrai deklarācijai atbilstošo eksportēto konservēto produktu daudzumu un identifikāciju.

2.   Pēc muitas formalitāšu nokārtošanas 3. panta 1. punktā minētā deklarācija vai deklarācijas, kas aizpildītas atbilstoši 3. panta 7. punkta otrajai daļai, un eksporta deklarāciju vai deklarācijas pa administratīviem kanāliem nosūta iestādei, kas atbild par eksporta kompensāciju maksājumiem.

7. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā septītajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2007. gada 1. janvāra.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2006. gada 23. novembrī

Komisijas vārdā

Komisijas locekle

Mariann FISCHER BOEL


(1)  OV L 160, 26.6.1999., 21. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1913/2005 (OV L 307, 25.11.2005., 2. lpp.).

(2)  OV L 221, 18.8.1984., 28. lpp. Regula atcelta ar Regulu (EK) Nr. 1713/2006 (OV L 321, 21.11.2006., 11. lpp.).

(3)  OV L 62, 7.3.1980., 5. lpp. Regula atcelta ar Regulu (EK) Nr. 1713/2006.

(4)  OV L 102, 17.4.1999., 11. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1713/2006.

(5)  OV L 302, 19.10.1992., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 648/2005 (OV L 117, 4.5.2005., 13. lpp.).

(6)  OV L 42, 16.2.1990., 6. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 163/94 (OV L 24, 29.1.1994., 2. lpp.).

(7)  OV L 322, 27.11.2002., 4. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1454/2004 (OV L 269, 17.8.2004., 9. lpp.).


24.11.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 325/15


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1732/2006

(2006. gada 23. novembris),

ar ko nosaka eksporta kompensācijas par sīrupa un noteiktu citu cukura produktu izvedumiem bez turpmākas apstrādes

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2006. gada 20. februāra Regulu (EK) Nr. 318/2006 par cukura tirgus kopējo organizāciju (1), un jo īpaši tās 33. panta 2. punkta otro daļu,

tā kā:

(1)

Regulas (EK) Nr. 318/2006 32. pantā noteikts, ka starpību starp minētās regulas 1. panta 1. punkta c) d) g) apakšpunktā norādīto produktu cenu pasaules tirgū un šo produktu cenu Kopienā var atlīdzināt, piešķirot eksporta kompensāciju.

(2)

Ņemot vērā pašreizējo stāvokli cukura tirgū, eksporta kompensācijas ir jānosaka atbilstīgi Regulas (EK) Nr. 318/2006 32. un 33. pantā paredzētajiem noteikumiem un noteiktiem kritērijiem.

(3)

Regulas (EK) Nr. 318/2006 33. panta 2. punkta pirmajā daļā paredzēts, ka stāvoklis pasaules tirgū vai konkrētu tirgu īpašās prasības var radīt nepieciešamību noteikt dažādu kompensācijas lielumu atkarībā no galamērķa.

(4)

Kompensācijas jāpiešķir vienīgi par produktiem, kurus atļauts laist brīvā apgrozībā Kopienas tirgū un kuri atbilst prasībām, kas paredzētas Komisijas 2006. gada 30. jūnija Regulā (EK) Nr. 951/2006, ar ko paredz sīki izstrādātus noteikumus par to, kā īstenot Regulu (EK) Nr. 318/2006 saistībā ar tirdzniecību ar trešām valstīm cukura nozarē (2).

(5)

Starp Eiropas Kopienu un Rumāniju un Bulgāriju noslēgto Eiropas nolīgumu ietvaros veikto pārrunu mērķis ir jo īpaši liberalizēt to produktu tirdzniecību, uz kuriem attiecas konkrētā tirgus kopējā organizācija. Tāpēc eksporta kompensācijas attiecībā uz abām minētajām valstīm ir jāatceļ.

(6)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Cukura pārvaldības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

1.   Eksporta kompensācijas, kā paredzēts Regulas (EK) Nr. 318/2006 32. pantā, piešķir par šīs Regulas pielikumā minētajiem produktiem un daudzumiem saskaņā ar šā panta 2. punktā paredzētajiem nosacījumiem

2.   Lai par tiem varētu saņemt kompensāciju atbilstīgi 1. punktam, produktiem jāatbilst attiecīgām prasībām, kas noteiktas Regulas (EK) Nr. 951/2006 3. un 4. pantā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2006. gada 24. novembrī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2006. gada 23. novembrī

Komisijas vārdā

lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektors

Jean-Luc DEMARTY


(1)  OV L 58, 28.2.2006., 1. lpp. Regulā grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 1585/2006 (OV L 294, 25.10.2006., 19 lpp.).

(2)  OV L 178, 1.7.2006., 24. lpp.


PIELIKUMS

Eksporta kompensācijas, kas no 2006. gada 24. novembra (1) piemērojamas par sīrupu un noteiktu citu cukura produktu izvedumiem bez turpmākas apstrādes

Produkta kods

Galamērķis

Mērvienība

Kompensācijas apmērs

1702 40 10 9100

S00

EUR/100 kg sausnas

19,82

1702 60 10 9000

S00

EUR/100 kg sausnas

19,82

1702 60 95 9000

S00

EUR/1 % saharozes × 100 kg produkta tīrā svara

0,1982

1702 90 30 9000

S00

EUR/100 kg sausnas

19,82

1702 90 60 9000

S00

EUR/1 % saharozes × 100 kg produkta tīrā svara

0,1982

1702 90 71 9000

S00

EUR/1 % saharozes × 100 kg produkta tīrā svara

0,1982

1702 90 99 9900

S00

EUR/1 % saharozes × 100 kg produkta tīrā svara

0,1982 (2)

2106 90 30 9000

S00

EUR/100 kg sausnas

19,82

2106 90 59 9000

S00

EUR/1 % saharozes × 100 kg produkta tīrā svara

0,1982

NB: Galamērķi ir noteikti šādi:

S00

:

visi galamērķi, izņemot Albāniju, Horvātiju, Bosniju un Hercegovinu, Bulgāriju, Rumāniju, Serbiju, Melnkalni, Kosovu un bijušo Dienvidslāvijas Maķedonijas Republiku.


(1)  Pielikumā noteiktās likmes nav piemērojamas no 2005. gada 1. februāra saskaņā ar Padomes 2004. gada 22. decembra Lēmumu 2005/45/EK par Eiropas Kopienas un Šveices Konfederācijas nolīguma, ar kuru groza Eiropas Ekonomikas kopienas un Šveices Konfederācijas 1972. gada 22. jūlija nolīgumu par noteikumiem, kas piemērojami apstrādātiem lauksaimniecības produktiem, noslēgšanu un pagaidu piemērošanu (OV L 23, 26.1.2005., 17. lpp.).

(2)  Pamatlikme nav piemērojama Komisijas Regulas (EEK) Nr. 3513/92 (OV L 355, 5.12.1992., 12. lpp.) pielikuma 2. punktā definētajiem produktiem.


24.11.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 325/17


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1733/2006

(2006. gada 23. novembris),

ar ko nosaka kompensācijas likmes, kas piemērojamas dažiem cukura nozares produktiem, ko eksportē kā preces, uz kurām neattiecas Līguma I pielikums

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienu dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2006. gada 20. februāra Regulu (EK) Nr. 318/2006 par cukura tirgu kopīgo organizāciju (1), un jo īpaši tās 33. panta 2. punkta a) apakšpunktu un 4. punktu,

tā kā:

(1)

Regulas (EK) Nr. 318/2006 32. panta 1. un 2. punktā paredzēts, ka starpību starp šīs regulas 1. panta 1. punkta b), c), d) un g) apakšpunktā minēto produktu cenām starptautiskajā tirgū un Kopienā var segt ar eksporta kompensāciju, ja šos produktus eksportē kā preces, kas noteiktas šīs regulas VII pielikumā.

(2)

Komisijas 2005. gada 30. jūnija Regula (EK) Nr. 1043/2005, ar kuru īsteno Padomes Regulu (EK) Nr. 3448/93 attiecībā uz eksporta kompensāciju piešķiršanas sistēmu noteiktiem lauksaimniecības produktiem, ko eksportē tādu preču veidā, kuras neaptver Līguma I pielikums, kā arī šo kompensāciju apjoma noteikšanas kritērijus (2), precizē produktus, kuriem jānosaka kompensācijas likme, ko piemēro, ja šos produktus eksportē kā Regulas (EK) Nr. 318/2006 V pielikumā minētās preces.

(3)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1043/2005 14. panta 1. punkta pirmo daļu kompensācijas likme par 100 kg katra attiecīgā pamatprodukta ir jānosaka katru mēnesi.

(4)

Regulas (EK) Nr. 318/2006 32. panta 4. punktā noteikts, ka eksporta kompensācija par preces sastāvā esošu produktu nedrīkst pārsniegt kompensāciju, ko piemēro par šā produkta eksportu neapstrādātā veidā.

(5)

Kompensācijas, ko nosaka saskaņā ar šo regulu, var noteikt iepriekš, jo šobrīd nevar paredzēt tirgus situāciju turpmākajos mēnešos.

(6)

Saistības, kas noslēgtas attiecībā uz kompensācijām, kuras var piešķirt, eksportējot lauksaimniecības produktus, kas ir tādu preču sastāvā, uz kurām neattiecas Līguma I pielikums, var apdraudēt augstu kompensācijas likmju iepriekšēja noteikšana. Tādēļ šādās situācijās ir jāveic piesardzības pasākumi, nodrošinot, lai tie nekavētu ilgtermiņa līgumu slēgšanu. Konkrētas kompensācijas likmes noteikšana piemērošanai kompensāciju iepriekšējas noteikšanas gadījumos ir pasākums, kas ļauj sasniegt šos dažādos mērķus.

(7)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Cukura pārvaldības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Kompensācijas likmes, ko piemēro par pamatproduktiem, kuri minēti Regulas (EK) Nr. 1043/2005 I pielikumā un Regulas (EK) Nr. 318/2006 1. panta un 2. panta 1. punktā un kurus eksportē kā preces, kas minētas Regulas (EK) Nr. 318/2006 VII pielikumā, ir noteiktas šīs regulas pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2006. gada 24. novembrī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2006. gada 23. novembrī

Komisijas vārdā —

priekšsēdētāja vietnieks

Günter VERHEUGEN


(1)  OV L 58, 28.2.2006., 1. lpp. Regulā grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 1585/2006 (OV L 294, 25.10.2006., 19 lpp.).

(2)  OV L 172, 5.7.2005., 24. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1713/2006 (OV L 321, 21.11.2006., 11. lpp.).


PIELIKUMS

Kompensācijas likmes, ko no 2006. gada 24. novembra piemēro dažiem cukura nozares produktiem, ko eksportē kā preces, uz kurām neattiecas Līguma I pielikums (1)

KN kods

Apraksts

Kompensācijas likme, EUR par 100 kg

Kompensācijas nosakot iepriekš

Citos gadījumos

1701 99 10

Baltais cukurs

19,82

19,82


(1)  Šajā pielikuma noteiktās likmes nav piemērojamas eksportam uz Bulgāriju no 2004. gada 1. oktobra, uz Rumāniju no 2005. gada 1. decembra, kā arī precēm, kas minētas Eiropas Kopienas un Šveices Konfederācijas 1972. gada 22. jūlija Nolīguma 2. protokola I un II tabulā un ko eksportē uz Šveices Konfederāciju vai uz Lihtenšteinas Firstisti no 2005. gada 1. februāra.


24.11.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 325/19


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1734/2006

(2006. gada 23. novembris)

par izvešanas atļauju izdošanu vīna nozarē

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Komisijas 2001. gada 24. aprīļa Regulu (EK) Nr. 883/2001 par sīki izstrādātiem izpildes noteikumiem Padomes Regulai (EK) Nr. 1493/1999 attiecībā uz vīna nozares produktu tirdzniecību ar trešām valstīm (1), un jo īpaši tās 7. pantu un 9. panta 3. punktu,

tā kā:

(1)

Atbilstīgi 63. panta 7. punktam Padomes 1999. gada 17. maija Regulā (EK) Nr. 1493/1999 par vīna nozares tirgus kopējo organizāciju (2) eksporta kompensācijas attiecībā uz vīna nozares produktiem piešķir vienīgi daudzumiem un izdevumiem, ko aptver lauksaimniecības līgums, kas parakstīts daudzpusējo tirdzniecības sarunu Urugvajas kārtā.

(2)

Regulas (EK) Nr. 883/2001 9. punktā paredzēti apstākļi, kādos Komisija var noteikt īpašus pasākumus, lai novērstu to, ka tiek pārsniegts paredzētais daudzums vai pieejamais budžets saskaņā ar šo līgumu.

(3)

Pamatojoties uz 2006. gada 22. novembrī Komisijai pieejamo informāciju par izvešanas atļauju pieteikumiem, daudzums, kas joprojām ir pieejams attiecībā uz periodu līdz 2007. gada 15. janvārim galamērķa zonām: 1. Āfrika, 3. Austrumeiropa, 4. Rietumeiropa, kas paredzēts Regulas (EK) Nr. 883/2001 9. panta 5. punktā, var tikt pārsniegts, ja vien netiek noteikti ierobežojumi izvešanas atļauju izdošanai ar iepriekšēju kompensācijas noteikšanu. Tādēļ jāpiemēro vienota procentu likme attiecībā uz daudzumiem, par kuriem pieteikumi iesniegti no 2006. gada 16. līdz 21. novembrim un līdz 2007. gada 16. janvārim attiecībā uz šim zonām jāaptur pieteikumu iesniegšana un licenču izdošana,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

1.   Izvešanas atļaujas ar kompensācijas iepriekšēju noteikšanu vīna nozarē, attiecībā uz ko pieteikumi iesniegti laikā no 2006. gada 16. līdz 21. novembrim saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 883/2001, izsniedz 54,04 % apmērā no daudzumiem, kas pieprasīti attiecībā uz 1. zonu: Āfrika, 45,52 % apmērā no daudzumiem, kas pieprasīti attiecībā uz 3. zonu: Austrumeiropa, un 65,68 % apmērā no daudzumiem, kas pieprasīti attiecībā uz 4. zonu: Rietumeiropa.

2.   Izvešanas atļauju izdošanu vīna nozares produktiem, kuri paredzēti 1. punktā un uz kuriem pieteikumi iesniegti no 2006. gada 22. novembra, un izvešanas atļauju pieteikumu iesniegšanu no 2006. gada 24. novembra 1. zonai: Āfrika, 3. zonai: Austrumeiropa un 4. zonai: Rietumeiropa – aptur līdz 2007. gada 16. janvārim.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2006. gada 24. novembrī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2006. gada 23. novembrī

Komisijas vārdā —

lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektors

Jean-Luc DEMARTY


(1)  OV L 128, 10.5.2001., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 2079/2005 (OV L 333, 20.12.2005., 6. lpp.).

(2)  OV L 179, 14.7.1999., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 2165/2005 (OV L 345, 28.12.2005., 1. lpp.).


24.11.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 325/20


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1735/2006

(2006. gada 23. novembris)

par iesniegtajiem piedāvājumiem miežu eksportam Regulā (EK) Nr. 935/2006 minētajā konkursā

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2003. gada 29. septembra Regulu (EK) Nr. 1784/2003 par labības tirgus kopējās organizācijas izveidi (1) un jo īpaši tās 13. panta 3. panta pirmo daļu,

tā kā:

(1)

Ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 935/2006 (2) ir atvērts konkurss par kompensācijas piešķiršanu par miežu eksportu uz dažām trešām valstīm.

(2)

Saskaņā ar 7. pantu Komisijas 1995. gada 29. jūnija Regulā (EK) Nr. 1501/95 par dažiem Padomes Regulas (EEK) Nr. 1766/92 piemērošanas noteikumiem attiecībā uz eksporta kompensāciju piešķiršanu, kā arī uz pasākumiem, kas veicami labības nozares traucējumu gadījumā (3), Komisija uz iesniegto piedāvājumu pamata var nolemt nepiešķirt līgumtiesības.

(3)

Ņemot vērā jo īpaši Regulas (EK) Nr. 1501/95 1. pantā minētos kritērijus, nav jānosaka maksimālā kompensācija.

(4)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Labības pārvaldības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Netiek piešķirtas līgumtiesības saistībā ar piedāvājumiem, kas iesniegti no 2006. gada 17. līdz 23. novembrim Regulā (EK) Nr. 935/2006 paredzētajā konkursā par miežu eksporta kompensāciju.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2006. gada 24. novembrī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2006. gada 23. novembrī

Komisijas vārdā —

lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektors

Jean-Luc DEMARTY


(1)  OV L 270, 21.10.2003., 78. lpp. Regulā grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 1154/2005 (OV L 187, 19.7.2005., 11. lpp.).

(2)  OV L 172, 24.6.2006., 3. lpp.

(3)  OV L 147, 30.6.1995., 7. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 777/2004 (OV L 123, 27.4.2004., 50. lpp.).


24.11.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 325/21


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1736/2006

(2006. gada 23. novembris)

par iesniegtajiem piedāvājumiem parasto kviešu eksportam Regulā (EK) Nr. 936/2006 minētajā konkursā

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2003. gada 29. septembra Regulu (EK) Nr. 1784/2003 par labības tirgus kopējās organizācijas izveidi (1) un jo īpaši tās 13. panta 3. panta pirmo daļu,

tā kā:

(1)

Ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 936/2006 ir atvērts konkurss par kompensācijas piešķiršanu par parasto kviešu eksportu uz dažām trešām valstīm (2).

(2)

Saskaņā ar 7. pantu Komisijas 1995. gada 29. jūnija Regulā (EK) Nr. 1501/95 par dažiem Padomes Regulas (EEK) Nr. 1766/92 piemērošanas noteikumiem attiecībā uz eksporta kompensāciju piešķiršanu, kā arī uz pasākumiem, kas veicami labības nozares traucējumu gadījumā (3), Komisija uz iesniegto piedāvājumu pamata var nolemt nepiešķirt līgumtiesības.

(3)

Ņemot vērā jo īpaši Regulas (EK) Nr. 1501/95 1. pantā minētos kritērijus, nav jānosaka maksimālā kompensācija.

(4)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Labības pārvaldības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Netiek piešķirtas līgumtiesības saistībā ar piedāvājumiem, kas iesniegti no 2006. gada 17. līdz 23. novembrim Regulā (EK) Nr. 936/2006 paredzētajā konkursā par parasto kviešu eksporta kompensāciju.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2006. gada 24. novembrī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2006. gada 23. novembrī

Komisijas vārdā

lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektors

Jean-Luc DEMARTY


(1)  OV L 270, 21.10.2003., 78. lpp. Regulā grozīta ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 1154/2005 (OV L 187, 19.7.2005., 11. lpp.).

(2)  OV L 172, 24.6.2006., 6. lpp.

(3)  OV L 147, 30.6.1995., 7. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 777/2004 (OV L 123, 27.4.2004., 50. lpp.).


II Tiesību akti, kuru publicēšana nav obligāta

Komisija

24.11.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 325/22


LĒMUMS Nr. 1/2006

(2006. gada 29. septembris),

ko komiteja, kas nodibināta saskaņā ar Eiropas Kopienas un Šveices Konfederācijas Nolīgumu par savstarpēju atzīšanu, pieņēmusi par grozījumu izdarīšanu 1. pielikuma 11. nodaļā

(2006/798/EK)

KOMITEJA,

ņemot vērā 1999. gada 21. jūnijā parakstīto Nolīgumu starp Eiropas Kopienu un Šveices Konfederāciju par savstarpēju atzīšanu attiecībā uz atbilstības novērtēšanu (“Nolīgums”), un jo īpaši tā 10. panta 5. punktu,

tā kā Eiropas Kopiena ir ieviesusi jaunu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2004/22/EK (1) par mērinstrumentiem un Šveice ir grozījusi administratīvo un normatīvo aktu noteikumus, lai saskaņā ar Nolīguma 1. panta 2. punktu tos varētu pielīdzināt iepriekš minētajiem Eiropas Kopienas tiesību aktiem,

tā kā 1. pielikuma 11. nodaļa “Mērinstrumenti” jāgroza, lai atspoguļotu šo attīstību,

tā kā saskaņā ar 10. panta 5. punktu Komiteja pēc vienas Puses ierosinājuma var grozīt šā Nolīguma 1. pielikumu,

IR NOLĒMUSI ŠĀDI.

1)

Nolīguma 1. pielikuma 11. nodaļu “Mērinstrumenti” groza saskaņā ar šim lēmumam pievienotā A papildinājuma noteikumiem.

2)

Šo lēmumu sagatavo divos eksemplāros, un to paraksta komitejas pārstāvji, kas pilnvaroti rīkoties pušu uzdevumā. Šīs lēmums ir spēkā no dienas, kad saņemts pēdējais paraksts.

Parakstīts Bernē, 2006. gada 29. septembrī

Šveices Konfederācijas vārdā

Heinz HERTIG

Parakstīts Briselē, 2006. gada 27. septembrī

Eiropas Kopienas vārdā

Andra KOKE


(1)  OV L 135, 30.4.2004., 1. lpp.


PIELIKUMS

Nolīguma 1. pielikuma “Produktu nozares” 11. nodaļas “Mērinstrumenti” tekstu svītro un aizstāj ar šādu tekstu.

“I   IEDAĻA

Normatīvo un administratīvo aktu noteikumi

Noteikumi, uz kuriem attiecas 1. panta 1. punkts

Eiropas Kopiena

Padomes 1971. gada 12. oktobra Direktīva par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz uzglabājamo graudu standartmasas mērīšanu tilpuma vienībā (71/347/EEK) (OV L 239, 25.10.1971., 1. lpp.), kas pēc tam grozīta

Padomes 1971. gada 12. oktobra Direktīva par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz kuģu tilpņu kalibrēšanu (71/349/EEK) (OV L 239, 25.10.1971., 15. lpp.), kas pēc tam grozīta

Padomes 1976. gada 27. jūlija Direktīva par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz spirta skaitītājiem un spirta blīvummēriem (76/765/EEK) (OV L 262, 27.9.1976., 143. lpp.), kas pēc tam grozīta

Padomes 1986. gada 26. maija Direktīva par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz transportlīdzekļu riepu spiediena mērītājiem (86/217/EEK) (OV L 152, 6.6.1986., 48. lpp.), kas pēc tam grozīta

Padomes 1974. gada 19. decembra Direktīva par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz dažu fasētu šķidrumu pildīšanu pēc tilpuma 75/106/EEK (OV L 42, 15.2.1975., 1. lpp.), kas pēc tam grozīta

Padomes 1974. gada 19. decembra Direktīva par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz pudelēm, ko izmanto kā mērtraukus (75/107/EEK) (OV L 42, 15.2.1975., 14. lpp.), kas pēc tam grozīta

Padomes 1976. gada 20. janvāra Direktīva par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz dažu fasētu produktu pildīšanu pēc svara vai tilpuma (76/211/EEK) (OV L 46, 21.2.1976., 1. lpp.), kas tpēc tam grozīta

Padomes 1980. gada 15. janvāra Direktīva par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz noteiktu fasētu produktu pieļaujamo nominālā daudzuma un nominālās ietilpības diapazonu (80/232/EEK) (OV L 51, 25.2.1980., 1. lpp.), kas pēc tam grozīta

Šveice

1998. gada 8. jūnija Rīkojums par tirdzniecības preču daudzumu noteikšanu un deklarēšanu (RS 941.281), kas pēc tam grozīts

1998. gada 12. jūnija Rīkojums par tehniskiem noteikumiem attiecībā uz daudzumu deklarēšanu uz rūpnieciskiem fasējumiiem (RS 941.281.1), kas pēc tam grozīts

Noteikumi, uz kuriem attiecas 1. panta 2. punkts

Eiropas Kopiena

Padomes 2004. gada 31. marta Direktīva par mērinstrumentiem (2004/22/EK) (OV L 135, 30.4.2004.), kas pēc tam grozīta

Eiropas Parlamenta un Padomes 2000. gada 24. janvāra Direktīva 1999/103/EK, ar ko groza Padomes 1979. gada 20. decembra Direktīvu 80/181/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mērvienībām (OV L 34, 9.2.2000., 17. lpp.)

Padomes 1971. gada 26. jūlija Direktīva par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz kopīgiem noteikumiem, ko piemēro metroloģiskās kontroles mērinstrumentiem un metodēm (71/316/EEK), kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Padomes 1988. gada 21. decembra Direktīvu 88/665/EEK (OV L 382, 31.12.1988., 42. lpp.)

Padomes 1971. gada 26. jūlija Direktīva par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz 5 līdz 50 kilogramu vidējas precizitātes taisnstūra atsvariem un 1 līdz 10 kilogramu vidējas precizitātes cilindriskiem atsvariem (71/317/EEK) (OV L 202, 6.9.1971., 14. lpp.)

Padomes 1974. gada 4. marta Direktīva par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz atsvariem, kuru nominālvērtība ir no 1 mg līdz 50 kg un kuru precizitāte ir lielāka par vidējo (74/148/EEK) (OV L 84, 28.3.1974., 3. lpp.)

Padomes 1976. gada 27. jūlija Direktīva par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz spirta tabulām (76/766/EEK) (OV L 262, 27.9.1976., 149. lpp.), kas pēc tam grozīta

Šveice

1977. gada 9. jūnija Federālais likums par metroloģiju (RO 1977 2394), kurā jaunākie grozījumi izdarīti 1993. gada 18. jūnijā (RO 1993 3149)

1994. gada 23. novembra Rīkojums par mērvienībām (RO 1994 3109)

2006. gada 15. februāra Rīkojums par mērinstrumentiem (RO 2006 1453)

Federālās Tieslietu ministrijas un policijas 2004. gada 16. aprīļa Rīkojums par mehāniskajiem svariem (RO 2004 2093)

Federālās Tieslietu ministrijas un policijas 2006. gada 19. marta Rīkojums par instrumentiem garuma mērīšanai (RO 2006)

Federālās Tieslietu ministrijas un policijas 2006. gada 19. marta Rīkojums par kuģiem valsts izmantošanai (RO 2006 1525)

Federālās Tieslietu ministrijas un policijas 2006. gada 19. marta Rīkojums mērīšanas sistēmām šķidrumiem, izņemot ūdeni (RO 2006 1533)

Federālās Tieslietu ministrijas un policijas 2006. gada 19. marta Rīkojums par automātiskajiem svariem (RO 2006 1545)

Federālās Tieslietu ministrijas un policijas 2006. gada 19. marta Rīkojums par siltumenerģijas mērinstrumentiem (RO 2006 1569)

Federālās Tieslietu ministrijas un policijas 2006. gada 19. marta Rīkojums par gāzes daudzumu mērinstrumentiem (RO 2006 1591)

Federālās Tieslietu ministrijas un policijas 2006. gada 19. marta Rīkojums par mērinstrumentiem izplūdes gāzēm no iekšdedzes dzinējiem (RO 2006 1599)

Federālās Tieslietu ministrijas un policijas 2006. gada 19. marta Rīkojums par elektroenerģijas un jaudas mērinstrumentiem (RO 2006 1613)

1986. gada 15. augusta rīkojums par svariem (RO 1986 2022), kurā jaunākie grozījumi izdarīti 1995. gada 21. novembrī (RO 1995 5646)

II   IEDAĻA

Atbilstības novērtēšanas struktūras

Komiteja, kas izveidota saskaņā ar šā Nolīguma 10. pantu, ievērojot Nolīguma 11. pantā aprakstīto procedūru, sagatavo un atjaunina atbilstības novērtēšanas struktūru sarakstu.

III   IEDAĻA

Norīkotājas iestādes

Noteikumi, uz kuriem attiecas 1. panta 1. punkts

Eiropas Kopiena:

Beļģija:

Ministère des affaires économiques/Ministerie van Economische Zaken

Dānija:

National Agency for Enterprise and Housing

Vācija:

 

Grieķija:

Ministry of Development, General Secretariat of Consumer

Spānija:

Ministerio de Fomento

Francija:

 

Mērinstrumenti

Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie – Direction de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie – Sous-direction de la métrologie

 

Fasējumi

Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie – Direction générale de la consommation, de la concurrence et de la répression des fraudes

Īrija:

 

Itālija:

 

Luksemburga:

 

Nīderlande:

Minister van Economische Zaken

Austrija:

Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit

Portugāle:

 

Somija:

Kauppa-ja teollisuusministeriö/Handels-och industriministeriet

Zviedrija:

Zviedrijas valdības pakļautībā

 

Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll

 

Direktīvai 75/33/EEK un Direktīvai 79/830/EEK: Boverket

 

Direktīvai 77/95/EEK: Vägverket

Apvienotā Karaliste:

Department of Trade and Industry

Šveice:

Swiss Federal Office of Metrology (METAS)


Noteikumi, uz kuriem attiecas 1. panta 2. punkts

Eiropas Kopiena:

Beļģija:

Ministère des affaires économiques/Ministerie van Economische Zaken

Dānija:

National Agency for Enterprise and Housing

Vācija:

 

Grieķija:

Ministry of Development, General Secretariat of Consumer

Spānija:

Ministerio de Fomento

Francija:

 

Īrija:

 

Itālija:

 

Luksemburga:

 

Nīderlande:

Minister van Economische Zaken

Austrija:

Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit

Portugāle:

 

Somija:

Kauppa-ja teollisuusministeriö/Handels-och industriministeriet

Zviedrija:

Zviedrijas valdības pakļautībā

 

Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll

 

Direktīvai 75/33/EEK un Direktīvai 79/830/EEK: Boverket

 

Direktīvai 77/95/EEK: Vägverket

Apvienotā Karaliste:

Department of Trade and Industry

Šveice:

Swiss Federal Office of Metrology (METAS)

IV   IEDAĻA

Īpaši noteikumi attiecībā uz atbilstības novērtēšanas struktūru noteikšanu

Atbilstības novērtēšanas struktūru noteikšanai norīkotājas iestādes ievēro vispārējos principus, kas ietverti 2. pielikumā, Direktīvas 90/384/EEK V pielikumā un Direktīvas 2004/22/EK 12. pantā attiecībā uz minēto direktīvu aptvertajiem ražojumiem.

V   IEDAĻA

Papildnoteikumi

1.   Informācijas apmaiņa

Atbilstības novērtēšanas struktūras, kas norādītas II iedaļā, periodiski sniedz dalībvalstīm un Šveices kompetentajām iestādēm informāciju, kas paredzēta Direktīvas 90/384/EEK II pielikuma 1.5. punktā.

Atbilstības novērtēšanas struktūras, kas norādītas II iedaļā, var pieprasīt Direktīvas 90/384/EEK II pielikuma 1.6. punktā paredzēto informāciju.

2.   Fasējumi

Ja Kopienas fasējumus laiž Šveices tirgū, Šveice atzīst pārbaudes, ko saskaņā ar I iedaļā norādītajiem Kopienas tiesību aktiem veikusi II iedaļā minētā Kopienas struktūra.

Attiecībā uz to daudzumu statistisko pārbaudi, kas deklarēti uz fasējuma, Eiropas Kopiena atzīst Šveices metodi, kura noteikta 24. līdz 40. pantā Rīkojumā par tehniskajiem noteikumiem attiecībā uz daudzumu deklarēšanu uz fasējumiem (RS 941.281.1), kā līdzvērtīgu Kopienas metodei, kas noteikta II pielikumā Direktīvām 75/106/EEK un 76/211/EEK, kas grozītas ar Direktīvu 78/891/EEK. Šveices ražotāji, kuru fasējumi atbilst Kopienas tiesību aktiem un ir pārbaudīti saskaņā ar Šveices metodi, piestiprina “e” zīmi saviem ražojumiem, kurus eksportē uz EK.

3.   Marķējums

3.1.

Šajā Nolīgumā Direktīvas 71/316/EEK noteikumus pielāgo šādi.

a)

Tekstam iekavās I pielikuma 3.1. punkta pirmajā ievilkumā un II pielikuma 3.1.1.1. punkta a) apakšpunkta pirmajā ievilkumā pievieno šādu tekstu: “CH – attiecībā uz Šveici”.

b)

II pielikuma 3.2.1. punktā minētos zīmējumus aizstāj ar burtiem atbilstoši zīmei “CH”.

3.2.

Atkāpjoties no Nolīguma 1. panta, noteikumi par to mērinstrumentu marķēšanu, kurus laiž Šveices tirgū, ir šādi.

Jāpievieno CE marķējums un papildu metroloģijas marķējums vai attiecīgās EK dalībvalsts zīme, kā paredzēts I pielikuma 3.1. punkta pirmajā ievilkumā un II pielikuma 3.1.1.1. punkta pirmajā ievilkumā Direktīvā 71/316/EEK.

4.   Direktīvā 2004/22/EK iekļautie mērinstrumenti

4.1.   Informācijas apmaiņa, tirgus uzraudzība un administratīvā sadarbība

Saskaņā ar Direktīvas 2004/22/EK 18. pantu dalībvalstu un Šveices kompetentās iestādes cita citai palīdz izpildīt pienākumus tirgus uzraudzības jomā.

Jo īpaši kompetentās iestādes apmainās ar:

informāciju par to, cik lielā mērā mērinstrumenti, ko tās pārbauda, un iegūtie pārbaužu rezultāti atbilst Direktīvas 2004/22/EK noteikumiem;

pilnvaroto iestāžu izdotajiem EK tipa pārbaudes un konstrukcijas pārbaudes sertifikātiem un pielikumiem, kā arī to papildinājumiem, grozījumiem un jau iepriekš izdoto sertifikātu atsaukumiem;

pilnvaroto iestāžu izdotajiem kvalitātes nodrošināšanas sistēmas apstiprinājumiem un ar informāciju par apstiprinājumu atteikšanas vai atsaukšanas gadījumiem,

pilnvaroto iestāžu sagatavotajiem novērtējumiem, ja to pieprasa citas iestādes.

Dalībvalstis un Šveice nodrošina, ka visa vajadzīgā informācija par sertifikātiem un kvalitātes nodrošināšanas sistēmas apstiprinājumiem ir pieejama to pilnvarotajām iestādēm.

Puses informē viena otru par kompetentajām iestādēm, kuras tās ir izraudzījušās šādai informācijas apmaiņai.

4.2.   Tehniskie dokumenti un atbilstības deklarācija

Ražotājiem, to pilnvarotiem pārstāvjiem vai personām, kas atbild par ražojumu laišanu tirgū, ir pietiekami, ja tie pārbaudes nolūkos valsts iestādēm saglabā pieejamu tām vajadzīgo informāciju vienas Puses teritorijā vismaz desmit gadus pēc pēdējā ražojuma ražošanas datuma.

Ar šo Puses apņemas nosūtīt visus vajadzīgos dokumentus pēc kādas Puses iestāžu pieprasījuma.”


24.11.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 325/28


KOMISIJAS LĒMUMS

(2006. gada 3. novembris),

ar ko Kopienas ekomarķējuma piešķiršanai augsnes ielabošanas līdzekļiem nosaka pārskatītus ekoloģiskos kritērijus un ar tiem saistītās vērtēšanas un verifikācijas prasības

(izziņots ar dokumenta numuru K(2006) 5369)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(2006/799/EK)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2000. gada 17. jūlija Regulu (EK) Nr. 1980/2000 par pārskatīto Kopienas ekoetiķetes piešķiršanas programmu (1), un jo īpaši tās 6. panta 1. punkta otro daļu,

apspriedusies ar Eiropas Savienības Ekomarķējuma komiteju,

tā kā:

(1)

Kopienas ekomarķējuma piešķiršanai augsnes ielabošanas līdzekļiem un augšanas substrātiem saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1980/2000 savlaicīgi pārskatīti ekoloģiskie kritēriji un ar tām saistītās vērtēšanas un verifikācijas prasības, kas noteiktas ar Komisijas Lēmumu 2001/688/EK (2).

(2)

Ņemot vērā šīs pārskatīšanas rezultātus, ir ieteicams šo produktu grupu sadalīt divās atsevišķās produktu grupās.

(3)

Tāpēc Lēmums 2001/688/EK jāaizstāj ar diviem atsevišķiem lēmumiem attiecīgi par augsnes ielabošanas līdzekļiem un par augšanas substrātiem.

(4)

Ņemot vērā šīs pārskatīšanas rezultātus, pārskatot kritērijus un prasības, kas attiecas uz augsnes ielabošanas līdzekļiem, un kuru spēkā esamības termiņš beidzas 2007. gada 28. augustā, būtu vēlams ņemt vērā zinātnes jaunākās atziņas un tirgus norises.

(5)

Pārskatītie ekoloģiskie kritēriji būs spēkā četrus gadus.

(6)

Ieteicams paredzēt līdz astoņpadsmit mēnešiem ilgu pārejas periodu ražotājiem, kas ekomarķējumu saņēmuši pirms 2006. gada 1. oktobra, vai pirms minētās dienas iesnieguši pieteikumu ekomarķējuma saņemšanai, dodot viņiem laiku pielāgot savu produkciju atbilstoši pārskatītajiem kritērijiem un prasībām.

(7)

Šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar atzinumu, ko sniegusi komiteja, kura izveidota, pamatojoties uz Regulas (EK) Nr. 1980/2000 17. pantu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Produktu grupai “augsnes ielabošanas līdzekļi” pieder materiāli, kas jāpievieno augsnei in situ, galvenokārt, lai saglabātu vai uzlabotu tās fizikālās īpašības, un kas var uzlabot tās ķīmiskās un/vai bioloģiskās īpašības vai aktivitāti.

2. pants

Lai augsnes ielabošanas līdzekļiem saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1980/2000 piešķirtu Kopienas ekomarķējumu, tiem jāietilpst 1. pantā definētajā produktu grupā “augsnes ielabošanas līdzekļi”, un tiem jāatbilst šā lēmuma pielikumā noteiktajiem ekoloģiskajiem kritērijiem.

3. pants

Produktu grupas “augsnes ielabošanas līdzekļi” ekoloģiskās īpašības novērtē, pamatojoties uz īpašajiem ekoloģiskajiem kritērijiem, kas noteikti pielikumā.

4. pants

Administratīviem mērķiem produktu grupai “augsnes ielabošanas līdzekļi” piešķir kodu “003”.

5. pants

Atceļ Lēmumu 2001/688/EK.

6. pants

Ekomarķējumu, kas produktu grupai “augsnes ielabošanas līdzekļi un augšanas substrāti” piederīgajiem produktiem piešķirts pirms 2006. gada 1. oktobra, var turpināt izmantot līdz 2008. gada 30. aprīlim.

Ja pieteikumi ekomarķējuma saņemšanai produktu grupai “augsnes ielabošanas līdzekļi un augšanas substrāti” piederīgajiem produktiem iesniegti pirms 2006. gada 1. oktobra, tiem ekomarķējumu var piešķirt, ievērojot noteikumus, ko piemēro līdz 2007. gada 28. augustam. Šādos gadījumos ekomarķējumu drīkst izmantot līdz 2008. gada 30. aprīlim.

7. pants

Šis lēmums ir adresēts dalībvalstīm.

Briselē, 2006. gada 3. novembrī

Komisijas vārdā

Komisijas loceklis

Stavros DIMAS


(1)  OV L 237, 21.9.2000., 1. lpp.

(2)  OV L 242, 12.9.2001., 17. lpp. Lēmumā grozījumi izdarīti ar Lēmumu 2005/384/EK (OV L 127, 20.5.2005., 20. lpp.).


PIELIKUMS

PAMATPRINCIPI

Gadījumos, kad tas nepieciešams, līdz laikam, kamēr tiek pieņemti attiecīgie horizontālie standarti, kas izstrādāti pēc CEN Darba grupas Task Force 151 “Horizontal” norādījumiem, testēšana un paraugu ņemšana saskaņā ar tehniskās komitejas CEN 223 “Augsnes ielabošanas līdzekļi un augšanas substrāti” izstrādātajām metodēm.

Paraugu ņemšana jāveic pēc CEN/TC 223 (WG 3 darba grupas) noteiktajām metodēm, ko CEN noteikusi un apstiprinājusi ar standartu EN 12579 “Augsnes ielabošanas līdzekļi un augšanas substrāti. Paraugu ņemšana”. Ja nepieciešamie testēšanas vai paraugu ņemšanas paņēmieni šajās testēšanas un paraugu ņemšanas metodēs nav noteikti, kompetentā iestāde vai iestādes, kas izskata pieteikumu (turpmāk tekstā “kompetentā iestāde”), norāda, kuras testēšanas un/vai paraugu ņemšanas metodes tā atzīst par pieņemamām.

Gadījumos, kad tas ir lietderīgi, var izmantot citas testēšanas metodes, ja kompetentā iestāde akceptējusi to ekvivalenci. Gadījumos, kad testēšanas metodes nav norādītas, vai ir norādīts, ka tās izmantojamas verifikācijai vai uzraudzībai, kompetentajām iestādēm attiecīgi jāizmanto pieteikuma iesniedzēja deklarācija vai iesniegtie dokumenti, un/vai uz neatkarīgas verifikācijas rezultāti.

Izskatot pieteikumus un uzraugot atbilstību šajā pielikumā noteiktajiem kritērijiem, kompetentajām iestādēm ieteicams ņemt vērā, vai ir ieviesta kāda atzīta vides pārvaldības sistēma, piemēram, EMAS vai ISO 14001. (NB. Šādas pārvaldības sistēmas ieviešana nav obligāta prasība).

Šo kritēriju mērķi jo īpaši ir veicināt:

atkritumu vākšanā un/vai pārstrādē iegūtu organiskās vielas saturošu materiālu izmantošanu, lai samazinātu noglabājamo (piemēram, poligonos) cieto atkritumu daudzumu,

ar šo produktu lietošanu saistītās vides bīstamības un kaitīguma samazināšanu, ko rada smagie metāli un citi bīstami savienojumi.

Kritēriji ir noteikti tādā līmenī, ka marķējumu piešķir tikai tādiem augsnes ielabošanas līdzekļiem, kuru kaitīgā ietekme uz vidi ir neliela visa attiecīgā produkta aprites cikla laikā.

EKOLOĢISKIE KRITĒRIJI

1.   Sastāvdaļas

Atļauts izmantot šādas sastāvdaļas:

1.1.   Organiskās sastāvdaļas

Produktam var piešķirt ekomarķējumu tikai tad, ja tas nesatur kūdru, un tā sastāvā esošās organiskās vielas iegūtas atkritumu vākšanā un/vai pārstrādē (kā noteikts Padomes 1975. gada 15. jūlija Direktīvā 75/442/EEK par atkritumiem (1) un minētās direktīvas I pielikumā).

Pieteikuma iesniedzējs kompetentajai iestādei sniedz precīzu informāciju par attiecīgā produkta sastāvu un deklarāciju, ka iepriekšminētā prasība tiek ievērota.

1.2.   Nosēdumi

Produkti nedrīkst saturēt kanalizācijas nosēdumus. To sastāvā drīkst būt tikai citi tādi nosēdumi (izņemot kanalizācijas nosēdumus), kas atbilst šādiem kritērijiem:

Nosēdumi identificēti kā viens no šādiem atkritumu veidiem, kas iekļauti atkritumu Eiropas sarakstā (kas noteikts ar Komisijas 2001. gada 16. janvāra Lēmumu 2001/118/EK, ar ko groza Lēmumu 2000/532/EK attiecībā uz atkritumu sarakstu (2):

0203 05

augļu, dārzeņu, labības produktu, pārtikas eļļu, kakao, kafijas, tējas un tabakas; konservu; rauga un rauga ekstrakta; melases gatavošanas un fermentācijas uzņēmumu vietējo attīrīšanas iekārtu dūņas

0204 03

cukura ražošanas uzņēmumu vietējo attīrīšanas iekārtu dūņas

0205 02

piena pārstrādes uzņēmumu vietējo attīrīšanas iekārtu dūņas

0206 03

maizes un konditorejas izstrādājumu uzņēmumu vietējo attīrīšanas iekārtu dūņas

0207 05

alkoholisko un bezalkoholisko dzērienu (izņemot kafijas, tējas un kakao) ražošanas uzņēmumu vietējo attīrīšanas iekārtu dūņas

Nosēdumi jāsavāc no katras rašanās vietas atsevišķi, un tas nozīmē, ka pēc attiecīgā ražošanas procesa nenotiek dažādu notekūdeņu vai nosēdumu sajaukšana.

Smago metālu maksimālā koncentrācija (mg/kg sausnas) atkritumos pirms to attīrīšanas atbilst 2. kritērijā noteiktajām prasībām.

Nosēdumi atbilst visiem pārējiem šajā pielikumā noteiktajiem ekomarķējuma piešķiršanas kritērijiem, un tādā gadījumā tie uzskatāmi par pietiekami stabilizētiem un sanitārajām prasībām atbilstošiem.

Pieteikuma iesniedzējs kompetentajai iestādei sniedz precīzu informāciju par attiecīgā produkta sastāvu un deklarāciju, ka visas iepriekšminētās prasības tiek ievērotas.

1.3.   Minerālvielas

Minerālvielas nedrīkst būt iegūtas:

teritorijās, kas pasludinātas par Kopienai nozīmīgām saskaņā ar Padomes 1992. gada 21. maija Direktīvu 92/43/EEK par dabisko dzīvotņu, savvaļas faunas un floras aizsardzību (3),

Natura 2000 tīklā iekļautajās teritorijās, ko veido īpaši aizsargājamās teritorijas saskaņā ar Padomes 1979. gada 2. aprīļa Direktīvu 79/409/EEK par savvaļas putnu aizsardzību (4), un teritorijās, uz kurām attiecas Direktīva 92/43/EEK, vai tām pielīdzināmās teritorijās, kas atrodas ārpus Eiropas Savienības, uz kurām attiecas ANO Konvencija par bioloģisko daudzveidību.

Pieteikuma iesniedzējs kompetentajai iestādei iesniedz attiecīgu iestāžu izdotu deklarāciju, ka šī prasība ir ievērota.

2.   Bīstamu vielu satura ierobežojumi

Gatavajā produktā, izsakot sausnā, šādu elementu saturs nedrīkst pārsniegt turpmāk norādītās vērtības:

Elements

mg/kg (sausnas)

Zn

300

Cu

100

Ni

50

Cd

1

Pb

100

Hg

1

Cr

100

Mo (5)

2

Se (5)

1,5

As (5)

10

F (5)

200

Piezīme: Šīs robežvērtības piemēro, ja valstu tiesību normās netiek paredzētas attiecīgas stingrākas prasības.

Pieteikuma iesniedzējs kompetentajai iestādei iesniedz attiecīgus testēšanas pārskatus un deklarāciju, ka šī prasība ir ievērota.

3.   Svešķermeņu piemaisījumi

Gatavajā produktā sausnas masā stikla, metāla un plastmasu piemaisījumu (ar daļiņu izmēru > 2 mm) saturam jābūt mazākam par 0,5 %.

Pieteikuma iesniedzējs kompetentajai iestādei iesniedz attiecīgus testēšanas pārskatus un deklarāciju, ka šī prasība ir ievērota.

4.   Slāpeklis

Slāpekļa saturs produkta sausnas masā nedrīkst pārsniegt 3 % Nkop. un neorganiskā N saturs nedrīkst pārsniegt 20 % no kopējā slāpekļa satura (vai organiskā N saturam jābūt ≥ 80 %).

Pieteikuma iesniedzējs kompetentajai iestādei iesniedz deklarāciju, ka šī prasība ir ievērota.

5.   Produkta īpašības

a)

Produkti jāpiegādā cietvielas veidā, kura masas sausnas saturs ir ne zemāks par 25 %, un sausna satur ne mazāk kā 20 % organisko vielu (nosaka pēc zudumiem karsējot);

b)

Produkti nedrīkst samazināt dīdzību vai kavēt augu turpmāko augšanu un attīstību.

Pieteikuma iesniedzējs kompetentajai iestādei iesniedz deklarāciju, ka šī prasība ir ievērota, tai pievienojot iesniedz attiecīgus testēšanas pārskatus un citus dokumentus.

6.   Veselība un drošība

Produktu piesārņojums ar svarīgākajiem patogēniem nedrīkst pārsniegt šādus maksimāli pieļaujamos līmeņus:

salmonella: nekonstatē 25 g paraugā,

helmintu oliņas: nekonstatē 1,5 g paraugā (6),

E. Coli: < 1 000 MPN/g (MPN: most probable number – varbūtīgākais skaits) (7).

Pieteikuma iesniedzējs kompetentajai iestādei iesniedz attiecīgus testēšanas pārskatus un citus dokumentus, un deklarāciju, ka šī prasība ir ievērota.

7.   Dīgtspējīgas sēklas/sakneņi

Gatavajā produktā dīgtspēju saglabājušu nezāļu sēklu un agresīvu nezāļu augu daļu, ar kurām tās vairojas veģetatīvi, nedrīkst būt vairāk par divām vienībām litrā.

Pieteikuma iesniedzējs kompetentajai iestādei iesniedz deklarāciju, ka šī prasība ir ievērota, tai pievienojot attiecīgus testēšanas pārskatus un citus dokumentus.

8.   Kopā ar produktu sniedzamā informācija

Uz iepakojuma vai atsevišķas produkta apraksta lapas (neatkarīgi no tā, vai produktu pārdod iepakojumā vai bez tā) kopā ar produktu jāsniedz šāda informācija:

Vispārīga informācija

a)

par tirdzniecību atbildīgās struktūras nosaukums un adrese;

b)

deskriptors, ar ko norāda konkrētā produkta veidu, tajā iekļaujot formulējumu “AUGSNES IELABOŠANAS LĪDZEKLIS”;

c)

partijas identifikācijas kods;

d)

daudzums (masas vai tilpuma vienībās);

e)

produkta ražošanai izmantotie galvenie izejmateriāli (kuru tilpuma daļa pārsniedz 5 %);

Ja vajadzīgs, uz iepakojuma vai atsevišķas produkta apraksta lapas jāsniedz šāda produkta lietošanas informācija:

a)

ieteicamie glabāšanas apstākļi un ieteicamais izlietošanas termiņš;

b)

norādījumi par darba drošību un lietošanas drošumu;

c)

produktam paredzētā lietojuma un lietošanas ierobežojumu apraksts;

d)

norādījums par produkta piemērotību īpašām augu grupām (piemēram, kalcifobām vai kalcifilām kultūrām);

e)

pH, oglekļa un slāpekļa attiecība (C/N);

f)

dati par organisko vielu stabilitāti (stabilas vai ļoti stabilas) saskaņā ar valsts vai starptautisko standartu;

g)

dati par ieteicamajiem lietošanas paņēmieniem;

h)

lietošanai amatieriem: produkta ieteicamā deva, kas izteikta kilogramos vai litros uz platības vienību (m2) gadā;

No minētās informācijas kādus datus var nenorādīt tikai tad, ja pieteicējs pietiekami pamato šādu rīcību.

Piezīme: Šī informācija jāsniedz, ja valsts tiesību normās nav noteikts citādi.

Precīza informācija

Rādītājs

Noteikšanas metodes

Daudzums

EN 12580

Organisko vielu un pelnu saturs

EN 13039

Kopslāpeklis, Nkop.

prEN 13654/1-2

Oglekļa un slāpekļa attiecība (C/N)

C/N (8)

pH

EN 13037

Smagie metāli (Cd, Cr, Cu, Pb, Ni, Zn)

EN 13650

Hg

ISO 16772

Mitruma/sausnas saturs

EN 13040

Salmonellas

ISO 6579

Helmintu oliņas

prXP X 33-017

E. Coli

ISO 11866-3

Stabilitātes/nobriešanas tests (jānorāda izmantotā metode un pēc tās iegūtie rezultāti)

n. a.

n. a.

=

nav attiecīgas CEN metodes.

9.   Ekomarķējumā norādāmā informācija

Ekomarķējuma 2. ailē iekļauj šādu tekstu:

veicina augsnes un ūdens piesārņojuma samazināšanos,

materiālus var pārstrādāt atkārtotai izmantošanai,

uzlabo augsnes auglību.


(1)  OV L 194, 25.7.1975., 47. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1882/2003 (OV L 284, 31.10.2003., 1. lpp.).

(2)  OV L 47, 16.2.2001., 1. lpp.

(3)  OV L 206, 22.7.1992., 7. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1882/2003.

(4)  OV L 59, 25.4.1979., 1. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 807/2003 (OV L 122, 16.5.2003., 36. lpp.).

(5)  Dati par šo elementu saturu jāsniedz tikai par produktiem, kas satur materiālus no ražošanas procesu atkritumiem.

(6)  Produktiem, kuru organiskās vielas nav iegūtas tikai no zaļās masas, dārzu vai parku atkritumiem.

(7)  Produktiem, kuru organiskās vielas iegūtas tikai no zaļās masas, dārzu vai parku atkritumiem.

(8)  

Oglekļa saturs

=

organisko vielu saturs (EN 13039) × 0,58

n. a.

=

nav attiecīgas CEN metodes.


24.11.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 325/35


KOMISIJAS LĒMUMS

(2006. gada 23. novembris),

ar ko apstiprina plānus klasiskā cūku mēra izskaušanai savvaļas cūku vidū un šo cūku ārkārtas vakcinācijai pret šo slimību Bulgārijā

(izziņots ar dokumenta numuru K(2006) 5468)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(2006/800/EK)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Bulgārijas un Rumānijas Pievienošanās līgumu, un jo īpaši tā 4. panta 3. punktu,

ņemot vērā Bulgārijas un Rumānijas Pievienošanās aktu, un jo īpaši tā 42. pantu,

ņemot vērā Padomes 2001. gada 23. oktobra Direktīvu 2001/89/EK par Kopienas pasākumiem klasiskā cūku mēra kontrolei (1), un jo īpaši tās 16. panta 1. punkta otro daļu un 20. panta 2. punkta ceturto daļu,

tā kā:

(1)

Direktīva 2001/89/EK nosaka minimālos Kopienas pasākumus klasiskā cūku mēra kontrolei. Šie pasākumi ietver noteikumu, ka dalībvalstis pēc pirmā savvaļas cūku klasiskā cūku mēra gadījuma apstiprināšanas iesniedz Komisijai slimības apkarošanas pasākumu plānu. Minētā direktīva arī nosaka savvaļas cūku ārkārtas vakcinācijas noteikumus.

(2)

Bulgārijā savvaļas cūku vidū ir izplatīts klasiskais cūku mēris.

(3)

Ņemot vērā Bulgārijas pievienošanos, ir jānosaka Kopienas līmeņa pasākumi attiecībā uz situāciju ar klasisko cūku mēri minētajā valstī.

(4)

Klasiskais cūku mēris Bulgārijā vēl ir sastopams savvaļas cūku populācijā. Bulgārija ir izveidojusi klasiskā cūku mēra uzraudzības un kontroles programmu visā valsts teritorijā. Šī programma joprojām tiek turpināta.

(5)

Bulgārija 2006. gada 31. maijā iesniedza Komisijai apstiprināšanai plānu klasiskā cūku mēra izskaušanai savvaļas cūku vidū un plānu šo cūku ārkārtas vakcinācijai visā Bulgārijas teritorijā.

(6)

Bulgārijas iesniegtos plānus klasiskā cūku mēra izskaušanai savvaļas cūku vidū un šo cūku ārkārtas vakcinācijai Komisija ir izskatījusi un atzinusi, ka tie atbilst Direktīvai 2001/89/EK.

(7)

Ņemot vērā Bulgārijas pievienošanos, plāni jāapstiprina kā pagaidu pasākumi, kas piemērojami no pievienošanās dienas un deviņus mēnešus pēc pievienošanās.

(8)

Šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Klasiskā cūku mēra izskaušanas plāns savvaļas cūku vidū

Bulgārijas 2006. gada 31. maijā Komisijai iesniegtais plāns klasiskā cūku mēra izskaušanai savvaļas cūkām pielikuma 1. punktā noteiktajā teritorijā tiek apstiprināts.

2. pants

Savvaļas cūku ārkārtas vakcinācijas plāns pret klasisko cūku mēri

Bulgārijas 2006. gada 31. maijā Komisijai iesniegtais plāns savvaļas cūku ārkārtas vakcinācijai pret klasisko cūku mēri pielikuma 2. punktā noteiktajā teritorijā tiek apstiprināts.

3. pants

Atbilstība

Bulgārija nekavējoties īsteno vajadzīgos pasākumus, kas atbilst šim lēmumam, un šos pasākumus publicē. Tā par to tūlīt informē Komisiju.

4. pants

Piemērojamība

Šī lēmums stājas spēkā, vienīgi stājoties spēkā Bulgārijas un Rumānijas Pievienošanās līgumam, un ir spēkā no Pievienošanās līguma spēkā stāšanās dienas.

Tas paliek spēkā deviņus mēnešus.

5. pants

Šis lēmums ir adresēts dalībvalstīm.

Briselē, 2006. gada 23. novembrī

Komisijas vārdā

Komisijas loceklis

Markos KYPRIANOU


(1)  OV L 316, 1.12.2001., 5. lpp. Direktīvā grozījumi izdarīti ar 2003. gada Pievienošanās aktu.


PIELIKUMS

1.   Apgabali, kuros īstenojams klasiskā cūku mēra apkarošanas plāns savvaļas cūku vidū:

visa Bulgārijas teritorija.

2.   Apgabali, kuros īstenojams plāns savvaļas cūku ārkārtas vakcinācijai pret klasisko cūku mēri:

visa Bulgārijas teritorija.