ISSN 1725-5112

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 321

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

49. sējums
2006. gada 21. novembris


Saturs

 

I   Tiesību akti, kuru publicēšana ir obligāta

Lappuse

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1709/2006 (2006. gada 20. novembris), ar kuru nosaka standarta ievešanas vērtības nolūkā noteikt ievešanas cenu atsevišķu veidu augļiem un dārzeņiem

1

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1710/2006 (2006. gada 20. novembris), ar kuru groza ar Regulu (EK) Nr. 1002/2006 noteiktās reprezentatīvās cenas un papildu ievedmuitas nodokļus atsevišķiem cukura nozares produktiem 2006./2007. saimnieciskajā gadā

3

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 1711/2006 (2006. gada 20. novembris), ar ko groza Regulu (EK) Nr. 462/2003 un (EK) Nr. 1556/2006 attiecībā uz importa licenču pieteikumu iesniegšanu cūkgaļas tirgū 2007. gada pirmajā ceturksnī

5

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 1712/2006 (2006. gada 20. novembris), ar ko groza Padomes Regulu (EK) Nr. 747/2001 attiecībā uz Kopienas tarifa kvotām dažiem Turcijas izcelsmes lauksaimniecības produktiem

7

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 1713/2006 (2006. gada 20. novembris), ar ko atceļ lauksaimniecības produktu eksporta kompensāciju iepriekšēju finansējumu

11

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 1714/2006 (2006. gada 20. novembris), ar ko 2006./2007. tirdzniecības gadam sadala 5000 tonnas īsās linšķiedras un kaņepju šķiedru kā valsts garantētos daudzumus starp Dāniju, Grieķiju, Īriju, Itāliju un Luksemburgu

17

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 1715/2006 (2006. gada 20. novembris), ar ko nosaka aizliegumu kuģiem, kuri peld ar Portugāles karogu, zvejot Atlantijas jūras asarus ICES V, XII, XIV zonā

18

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 1716/2006 (2006. gada 20. novembris), ar ko nosaka aizliegumu kuģiem, kuri peld ar Beļģijas karogu, zvejot Norvēģijas omārus ICES VIII a, b, d, e zonā

20

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.


I Tiesību akti, kuru publicēšana ir obligāta

21.11.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 321/1


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1709/2006

(2006. gada 20. novembris),

ar kuru nosaka standarta ievešanas vērtības nolūkā noteikt ievešanas cenu atsevišķu veidu augļiem un dārzeņiem

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1994. gada 21. decembra Regulu (EK) Nr. 3223/94 par sīki izstrādātiem augļu un dārzeņu ievešanas režīma izpildes noteikumiem (1), un jo īpaši tās 4. panta 1. punktu,

tā kā:

(1)

Regulā (EK) Nr. 3223/94, piemērojot Urugvajas kārtas daudzpusējo tirdzniecības sarunu iznākumus, paredzēti kritēriji, pēc kuriem Komisija nosaka standarta ievešanas vērtības pielikumā precizētajiem produktu ievedumiem no trešām valstīm un periodiem.

(2)

Piemērojot iepriekš minētos kritērijus, standarta ievešanas vērtības nosakāmas līmeņos, kas norādīti šīs regulas pielikumā,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Standarta ievešanas vērtības, kas paredzētas Regulas (EK) Nr. 3223/94 4. pantā, ir tādas, kā norādīts tabulā, kas pievienota pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2006. gada 21. novembrī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2006. gada 20. novembrī

Komisijas vārdā

lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektors

Jean-Luc DEMARTY


(1)  OV L 337, 24.12.1994., 66. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 386/2005 (OV L 62, 9.3.2005., 3. lpp.).


PIELIKUMS

Komisijas 2006. gada 20. novembra Regulai, ar kuru nosaka standarta ievešanas vērtības nolūkā noteikt ievešanas cenu atsevišķu veidu augļiem un dārzeņiem

(EUR/100 kg)

KN kods

Trešās valsts kods (1)

Standarta ievešanas vērtība

0702 00 00

052

47,7

204

28,2

999

38,0

0707 00 05

052

132,3

204

66,2

628

171,8

999

123,4

0709 90 70

052

137,1

204

151,2

999

144,2

0805 20 10

204

79,3

999

79,3

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

052

66,3

092

17,6

400

77,8

999

53,9

0805 50 10

052

49,0

388

46,4

528

39,2

999

44,9

0808 10 80

388

93,5

400

103,5

404

99,2

720

78,4

800

152,5

999

105,4

0808 20 50

052

103,9

720

53,9

999

78,9


(1)  Valstu nomenklatūra, kas paredzēta Komisijas Regulā (EK) Nr. 750/2005 (OV L 126, 19.5.2005., 12. lpp.). Kods “999” nozīmē “citas izcelsmes vietas”.


21.11.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 321/3


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1710/2006

(2006. gada 20. novembris),

ar kuru groza ar Regulu (EK) Nr. 1002/2006 noteiktās reprezentatīvās cenas un papildu ievedmuitas nodokļus atsevišķiem cukura nozares produktiem 2006./2007. saimnieciskajā gadā

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2006. gada 20. februāra Regulu (EK) Nr. 318/2006 par cukura nozares tirgus kopējo organizāciju (1),

ņemot vērā Komisijas 2006. gada 30. jūnija Regulu (EK) Nr. 318/2006, ar ko paredz sīki izstrādātus noteikumus par to, kā īstenot Padomes Regulu (EK) Nr. 318/2006 saistībā ar tirdzniecību ar trešām valstīm cukura nozarē (2), importa kārtību, un jo īpaši tās 36. pantu,

tā kā:

(1)

Reprezentatīvās cenas un papildu ievedmuitas nodokļi, kas 2006./2007. saimnieciskajā gadā piemērojami baltajam cukuram, jēlcukuram un atsevišķu veidu sīrupam, tika noteikti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 1002/2006 (3). Šajās cenās un nodokļos jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 1686/2006 (4).

(2)

Saskaņā ar datiem, kas patlaban ir Komisijas rīcībā, pašreiz spēkā esošās summas ir jāgroza atbilstīgi Regulā (EK) Nr. 951/2006 norādītajiem noteikumiem un kārtībai,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Ar Regulu (EK) Nr. 951/2006 noteiktās reprezentatīvās cenas un papildu ievedmuitas nodokļi, kas piemērojami Regulas (EK) Nr. 1002/2006 36. pantā minētajiem produktiem 2006./2007. saimnieciskajā gadā, ir grozīti un sniegti pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2006. gada 21. novembrī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2006. gada 20. novembrī

Komisijas vārdā

lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektors

Jean-Luc DEMARTY


(1)  OV L 55, 28.2.2006., 1. lpp.

(2)  OV L 178, 1.7.2006., 24. lpp.

(3)  OV L 179, 1.7.2006., 36. lpp.

(4)  OV L 314, 15.11.2006., 26. lpp.


PIELIKUMS

Grozītās reprezentatīvās cenas un papildu ievedmuitas nodokļi, kas no 2006. gada 21. novembrā piemērojami baltajam cukuram, jēlcukuram un KN koda 1702 90 99 produktiem

(EUR)

KN kods

Reprezentatīvā cena par attiecīgā produkta 100 tīrsvara kilogramiem

Papildu ievedmuitas nodoklis par attiecīgā produkta 100 tīrsvara kilogramiem

1701 11 10 (1)

23,66

4,47

1701 11 90 (1)

23,66

9,70

1701 12 10 (1)

23,66

4,28

1701 12 90 (1)

23,66

9,27

1701 91 00 (2)

27,77

11,35

1701 99 10 (2)

27,77

6,83

1701 99 90 (2)

27,77

6,83

1702 90 99 (3)

0,28

0,37


(1)  Standarta kvalitātei, kas noteikta Padomes Regulas (EK) Nr. 318/2006 I pielikuma III punktā (OV L 58, 28.2.2006., 1. lpp.).

(2)  Standarta kvalitātei, kas noteikta Regulas (EK) Nr. 318/2006 I pielikuma II punktā.

(3)  Aprēķins uz 1 % saharozes satura.


21.11.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 321/5


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1711/2006

(2006. gada 20. novembris),

ar ko groza Regulu (EK) Nr. 462/2003 un (EK) Nr. 1556/2006 attiecībā uz importa licenču pieteikumu iesniegšanu cūkgaļas tirgū 2007. gada pirmajā ceturksnī

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1975. gada 29. oktobra Regulu (EEK) Nr. 2759/75 par cūkgaļas tirgus kopējo organizāciju (1), un jo īpaši tās 8. panta 2. punktu,

ņemot vērā Padomes 1994. gada 29. marta Regulu (EK) Nr. 774/94, ar ko atver dažas Kopienas tarifa kvotas augstākā labuma liellopu gaļai un cūkgaļai, mājputnu gaļai, kviešiem un kviešu un rudzu graudu maisījumam, un klijām, atsijām un pārējiem atlikumiem un paredz to pārvaldi (2), un jo īpaši tās 7. pantu,

ņemot vērā Padomes 2002. gada 10. decembra Regulu (EK) Nr. 2286/2002, ar ko nosaka režīmu, kurš piemērojams lauksaimniecības produktiem un precēm, kas iegūtas, pārstrādājot Āfrikas, Karību jūras baseina un Klusā okeāna valstu (ĀKK valstu) izcelsmes lauksaimniecības produktus, un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 1706/98 (3), un jo īpaši tās 5. pantu,

tā kā:

(1)

Ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 462/2003 (4) nosaka sīki izstrādātus noteikumus par importa kārtības piemērošanu dažiem Āfrikas, Karību jūras baseina un Klusā okeāna (ĀKK) valstīs ražotiem cūkgaļas produktiem.

(2)

Ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 1556/2006 (5) nosaka sīki izstrādātus noteikumus Regulas (EK) Nr. 774/94 piemērošanai attiecībā uz cūkgaļas ievešanas režīmu.

(3)

Šīs regulas paredz, ka importa licenču pieteikumus var iesniegt tikai tā mēneša septiņu pirmo dienu laikā, kas ir pirms katra noteiktā kvotas perioda. Ņemot vērā Bulgārijas un Rumānijas pievienošanos Eiropas Savienībai no 2007. gada 1. janvāra, licenču pieteikumu iesniegšanai par 2007. gada pirmo ceturksni jāparedz cits laikposms.

(4)

Tādēļ attiecīgi jāgroza Regulu (EK) Nr. 462/2003 un (EK) Nr. 1556/2006.

(5)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Cūkgaļas pārvaldības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (EK) Nr. 462/2003 5. panta 1. punktam pievieno šādu daļu:

“Tomēr attiecībā uz laikposmu no 2007. gada 1. janvāra līdz 31. martam atļaujas pieteikumi jāiesniedz 2007. gada janvāra pirmo piecpadsmit dienu laikā.”

2. pants

Regulas (EK) Nr. 1556/2006 4. panta 1. punktam pievieno šādu daļu:

“Tomēr attiecībā uz laikposmu no 2007. gada 1. janvāra līdz 31. martam atļauju pieteikumi jāiesniedz 2007. gada janvāra pirmo piecpadsmit dienu laikā.”

3. pants

Šī regula stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2006. gada 20. novembrī

Komisijas vārdā

Komisijas locekle

Mariann FISCHER BOEL


(1)  OV L 282, 1.11.1975., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1913/2005 (OV L 307, 25.11.2005., 2. lpp.).

(2)  OV L 91, 8.4.1994., 1. lpp. Regulā grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 2198/95 (OV L 221, 19.9.1995., 3. lpp.).

(3)  OV L 348, 21.12.2002., 5. lpp.

(4)  OV L 70, 14.3.2003., 8. lpp.

(5)  OV L 288, 19.10.2006., 7. lpp.


21.11.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 321/7


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1712/2006

(2006. gada 20. novembris),

ar ko groza Padomes Regulu (EK) Nr. 747/2001 attiecībā uz Kopienas tarifa kvotām dažiem Turcijas izcelsmes lauksaimniecības produktiem

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2001. gada 9. aprīļa Regulu (EK) Nr. 747/2001, kas nosaka Kopienas tarifa kvotu un salīdzināmo daudzumu administrēšanu attiecībā uz produktiem, par kuriem atbilstīgi nolīgumiem ar atsevišķām Vidusjūras reģiona valstīm var pretendēt uz atvieglojumiem, un atceļ Regulu (EK) Nr. 1981/94 un Regulu (EK) Nr. 934/95 (1), un jo īpaši tās 5. panta 1. punkta b) apakšpunktu,

tā kā:

(1)

Ar Lēmumu Nr. 2/2006 (2) EK un Turcijas Asociācijas Padome ir apstiprinājusi EK un Turcijas Asociācijas padomes Lēmuma Nr. 1/98 1. un 2. protokola grozījumus attiecībā uz lauksaimniecības produktu tirdzniecības režīmu.

(2)

Attiecībā uz dažiem Turcijas izcelsmes lauksaimniecības produktiem grozītais 1. protokols paredz jaunas Kopienas tarifu kvotas un Regulā (EK) Nr. 747/2001 minēto Kopienas tarifa kvotu izmaiņas.

(3)

Lai īstenotu jaunās tarifa kvotas un spēkā esošo tarifa kvotu izmaiņas, ir jāgroza Regula (EK) Nr. 747/2001.

(4)

Tā kā EK un Turcijas Asociācijas padomes Lēmums Nr. 2/2006 ir piemērojams no 2006. gada 1. novembra, šī regula jāpiemēro no tās pašas dienas un tai jāstājas spēkā pēc iespējas drīz.

(5)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Muitas kodeksa komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (EK) Nr. 747/2001 IX pielikumu aizstāj ar tekstu, kas izklāstīts šīs regulas pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2006. gada 1. novembra.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2006. gada 20. novembrī

Komisijas vārdā

Komisijas loceklis

László KOVÁCS


(1)  OV L 109, 19.4.2001., 2. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 19/2006 (OV L 4, 7.1.2006., 7. lpp.).

(2)  Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts.


PIELIKUMS

“IX PIELIKUMS

TURCIJA

Neierobežojot kombinētās nomenklatūras interpretācijas noteikumus, produktu apraksta formulējums uzskatāms vienīgi par informatīvu, preferenču sistēmu atbilstīgi šim pielikumam nosakot pēc tiem KN kodiem, kas ir spēkā šīs regulas pieņemšanas dienā. Ja norādīti ex KN kodi, tad preferenču sistēmu nosaka, pamatojoties gan uz KN kodu, gan attiecīgo aprakstu.

Tarifa kvotas

Kārtas Nr.

KN kods

Preču apraksts

Kvotas periods

Kvotas apjoms (tonnās neto svara)

Kvotas nodokļa likme

09.0202

0701 90

Svaigi vai dzesināti, izņemot sēklas, kartupeļi

1.1. līdz 31.12.

2 500

Atbrīvojums

09.0211

0703 10 11

0703 10 19

Sīpoli, svaigi vai dzesināti

16.5. līdz 14.2.

2 000

Atbrīvojums

09.0213

0709 30 00

Svaigi vai dzesināti baklažāni (olaugi)

1.5. līdz 14.1.

1 000

Atbrīvojums

09.0215

0709 90 70

Tumšzaļie kabači, svaigi vai atdzesēti

1.3. līdz 30.11.

500

Atbrīvojums (1)

09.0204

0806 10 10

Svaigas galda vīnogas

1.5. līdz 17.6. un 1.8. līdz 14.11.

350

Atbrīvojums (1)

09.0217 (2)

0807 11 00

Arbūzi, svaigi

16.6. līdz 31.3.

16 500

Atbrīvojums

09.0219

 

Augļi un rieksti, termiski neapstrādāti vai apstrādāti, tvaicējot vai vārot ūdenī, saldēti, ar cukura saturu vairāk nekā 13 % svara

1.1. līdz 31.12.

100

Atbrīvojums

0811 10 11

Zemenes

0811 20 11

Avenes, kazenes, zīdkoka ogas, kazeņavenes, upenes, baltās vai sarkanās jāņogas un ērkšķogas

0811 90 19

Pārējie, izņemot tropiskos augļus un tropiskos riekstus

09.0206

1509 10 90

Pārējā neapstrādāta olīveļļa

1.1. līdz 31.12.

100

7,5 % procentuālais nodoklis

09.0221

 

Tomāti, kas sagatavoti vai konservēti, neizmantojot etiķi vai etiķskābi

1.1. līdz 31.12.

8 900

Atbrīvojums

2002 10

Veseli vai sagriezti

2002 90 11

2002 90 19

Pārējie, ar sausnas saturu mazāk par 12 % no svara

09.0207 (2)

2002 90 31

2002 90 39

2002 90 91

2002 90 99

Tomāti, sagatavoti vai konservēti bez etiķa vai etiķskābes, izņemot veselus vai gabalos, ar sausnas saturu ne mazāk par 12 % no svara

1.1. līdz 30.6.

15 000, ar sausnas saturu 28 līdz 30 % no svara (3)

Atbrīvojums

09.0209 (2)

2002 90 31

2002 90 39

2002 90 91

2002 90 99

Tomāti, sagatavoti vai konservēti bez etiķa vai etiķskābes, izņemot veselus vai gabalos, ar sausnas saturu ne mazāk par 12 % no svara

1.7. līdz 31.12.

15 000, ar sausnas saturu 28 līdz 30 % no svara3 (3)

Atbrīvojums

09.0208

2007 10 10

2007 91 10

2007 91 30

2007 99 20

2007 99 31

2007 99 33

2007 99 35

2007 99 39

2007 99 55

2007 99 57

Džemi, augļu želejas, marmelādes, augļu vai riekstu biezenis un augļu vai riekstu pasta

1.1. līdz 31.12.

1 750

33 % no īpašā nodokļa

09.0223

2007 91 30

Džemi, želejas, marmelādes, biezenis un pastas, kas iegūtas termiskā apstrādē, izņemot homogenizēti produkti, citrusaugļi ar cukura saturu vairāk nekā 13 %, taču nepārsniedzot 30 % no svara.

1.1. līdz 31.12.

100

Atbrīvojums

09.0225

2007 99 39

Citi augļu un riekstu produkti, kas iegūti, termiski apstrādājot, ar cukura saturu vairāk nekā 30 % no svara, izņemot homogenizēti produkti

1.1. līdz 31.12.

100

Atbrīvojums

09.0212

2008 30 19

2008 50 19

2008 50 51

2008 50 92

2008 50 94

2008 60 19

2008 70 19

2008 70 51

2008 80 19

Citrusu augļi, aprikozes, ķirši, persiki, ieskaitot nektarīnus un zemenes, citādi sagatavoti vai konservēti

1.1. līdz 31.12.

2 100

Atbrīvojums (1)

09.0214

2009 11 11

2009 11 91

2009 19 11

2009 19 91

2009 29 11

2009 29 91

2009 39 11

2009 39 51

2009 39 91

2009 61 90

2009 69 11

2009 69 79

2009 69 90

2009 80 11

2009 80 34

2009 80 35

2009 80 61

2009 80 85

2009 80 86

2009 90 11

2009 90 21

2009 90 31

2009 90 71

2009 90 92

2009 90 94

Augļu sulas (tostarp vīnogu misa) un dārzeņu sulas, neraudzētas un bez spirta piedevas

1.1. līdz 31.12.

3 400

33 % no īpašā nodokļa


(1)  Atbrīvojums attiecas tikai uz procentuālo nodokli.

(2)  Šīs tarifa kvotas piemērošana ir apturēta ar Padomes Regulu (EK) Nr. 1506/98 (OV L 200, 16.7.1998., 1. lpp.).

(3)  Šo Kopienas tarifa kvotu administrēšanai produktu, izņemot produktu ar sausnas saturu 28 līdz 30 % no svara, ievedumiem piemēro šādus koeficientus:

Sausnas saturs svarā

Koeficienti

ne mazāk kā:

bet mazāk par:

12

14

0,44828

14

16

0,51724

16

18

0,58621

18

20

0,65517

20

22

0,72414

22

24

0,7931

24

26

0,86207

26

28

0,93103

28

30

1

30

32

1,06897

32

34

1,13793

34

36

1,20689

36

38

1,27586

38

40

1,34483

40

42

1,41379

42

93

1,44828

93

100

3,32759”


21.11.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 321/11


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1713/2006

(2006. gada 20. novembris),

ar ko atceļ lauksaimniecības produktu eksporta kompensāciju iepriekšēju finansējumu

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Komisijas 1999. gada 17. maija Regulu (EK) Nr. 1254/1999 par liellopu un teļa gaļas tirgus kopīgo organizāciju (1), un jo īpaši tās 33. pantu, un attiecīgos nosacījumus citās regulās par lauksaimniecības produktu tirgu kopējo organizāciju,

ņemot vērā Padomes 1993. gada 6. decembra Regulu (EK) Nr. 3448/93, ar ko nosaka tirdzniecības režīmu, kas piemērojams dažām lauksaimniecības produktu pārstrādē iegūtām precēm (2), un jo īpaši tās 8. panta 3. punkta pirmo daļu,

tā kā:

(1)

Ieviešot eksporta kompensāciju iepriekšēju finansējumu, uzskatīja, ka ir jāievēro līdzsvara princips starp Kopienas pamatproduktu izmantošanu, eksportējot uz trešām valstīm pārstrādātus produktus, un to šo valstu pamatproduktu izmantošanu, kas ir atļauti ievešanai pārstrādei. Šai nolūkā bija jāmaksā eksporta kompensācijai atbilstīga summa, tiklīdz muitas kontrolei nodeva Kopienas pamatproduktus, no kuriem tiktu iegūti pārstrādes produkti vai eksportam paredzētas preces.

(2)

Toreiz uzskatīja arī, ka jāparedz iespēja produktus, uz kuriem attiecas tirgus kopīgā organizācija un kas ir ievesti no trešām valstīm, ar zināmiem nosacījumiem pakļaut muitas procedūrai, lai ievestu noliktavā, vai brīvās zonas procedūrai, turklāt tika pārtraukta ievedmuitas iekasēšana, lai varētu ieviest noteikumu par maksājumu, kas ir vienāds ar eksporta kompensāciju, tiklīdz eksportam paredzētos Kopienas produktus vai preces, kas paredzētas eksportam, nodeva šādai procedūrai.

(3)

Kopš tā laika iepriekšēja finansējuma sistēma no sākotnējā mērķa tuvināt Kopienas preču cenas lētākajām ārpuskopienas precēm, kuras saskaņā ar atvieglotu režīmu uz laiku ievestas pārstrādei, ir kļuvusi par sarežģītu sistēmu, kurai ir dažādi mērķi, un iepriekšēja finansējuma ieviešanas iemesli vairs nav tās pašreizējās izmantošanas galvenie iemesli.

(4)

Iepriekšēja finansējuma sistēmu tagad galvenokārt izmanto, lai pastiprinātu liellopu gaļas eksporta kontroli, lai gan pastiprinātas kontroles vajadzība nav pietiekams pamatojums, lai veiktu kompensāciju avansa maksājumus saskaņā ar iepriekšēja finansējuma režīmu. Tiek uzskatīts, ka nav lietderīgi izmantot iepriekšēja finansējuma režīmu, lai sasniegtu šos citus mērķus.

(5)

Ir mainījies stāvoklis attiecīgajos lauksaimniecības produktu tirgos. Tādējādi vairs nav ekonomiski pamatoti turpināt piemērot eksporta kompensāciju iepriekšēja finansējuma sistēmu.

(6)

Tādēļ būtu jāgroza Komisijas 1982. gada 7. janvāra Regula (EEK) Nr. 32/82, ar ko paredz nosacījumus īpašu eksporta kompensāciju piešķiršanai par liellopu gaļu (3), Komisijas 1982. gada 20. jūlija Regula (EEK) Nr. 1964/82, ar ko paredz nosacījumus īpašu eksporta kompensāciju piešķiršanai noteiktiem atkaulotas liellopu gaļas izcirtņiem (4), Komisijas 1985. gada 22. jūlija Regula (EEK) Nr. 2220/85, ar ko nosaka kopējus sīki izstrādātus noteikumus garantijas ķīlu sistēmas piemērošanai lauksaimniecības produktiem (5), Komisijas 1987. gada 10. septembra Regula (EEK) Nr. 2723/87, ar ko nosaka īpašus sīki izstrādātus noteikumus eksporta kompensāciju režīma piemērošanai attiecībā uz labību, kuru izved tādu makaronu izstrādājumu veidā, uz ko attiecas kopējā muitas tarifa pozīcija Nr. 19.03 (6), Komisijas 1994. gada 20. decembra Regula (EK) Nr. 3122/94, ar ko nosaka kritērijus riska analīzei attiecībā uz lauksaimniecības produktiem, kas saņem kompensācijas (7), Komisijas 1995. gada 26. jūnija Regula (EK) Nr. 1445/95 par importa un eksporta licenču piemērošanas noteikumiem liellopu gaļas nozarē un par Regulas (EEK) Nr. 2377/80 atcelšanu (8), Komisijas 1999. gada 15. aprīļa Regula (EK) Nr. 800/1999, ar kuru nosaka kopējus sīki izstrādātus noteikumus eksporta kompensāciju sistēmas piemērošanai lauksaimniecības produktiem (9), Komisijas 2000. gada 9. jūnija Regula (EK) Nr. 1291/2000, ar ko nosaka sīki izstrādātus kopējus noteikumus, kas jāievēro, piemērojot importa un eksporta licenču un iepriekš noteiktas kompensācijas sertifikātu sistēmu lauksaimniecības produktiem (10), Komisijas 2000. gada 25. jūlija Regula (EK) Nr. 1623/2000, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus Regulas (EK) Nr. 1493/1999 par vīna tirgus kopīgo organizāciju ieviešanai, attiecībā uz tirgus mehānismiem (11), Komisijas 2002. gada 26. novembra Regula (EK) Nr. 2090/2002, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus Padomes Regulas (EEK) Nr. 386/90 piemērošanai attiecībā uz fiziskām pārbaudēm, kuras veic, eksportējot tos lauksaimniecības produktus, par kuriem pretendē uz kompensācijām (12), Komisijas 2003. gada 28. jūlija Regula (EK) Nr. 1342/2003 par īpašiem sīki izstrādātiem noteikumiem ievešanas un izvešanas atļauju sistēmas piemērošanai attiecībā uz labību un rīsiem (13), Komisijas 2003. gada 28. augusta Regula (EK) Nr. 1518/2003, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus izvešanas atļauju sistēmas īstenošanai cūkgaļas nozarē (14), Komisijas 2003. gada 23. decembra Regula (EK) Nr. 2236/2003, ar kuru nosaka sīki izstrādātas normas Padomes Regulas (EK) Nr. 1868/94, ar ko ievieš kvotu sistēmu attiecībā uz kartupeļu cietes ražošanu, piemērošanai (15), Komisijas 2004. gada 30. marta Regula (EK) Nr. 596/2004, ar ko paredz sīki izstrādātus noteikumus izvešanas atļauju sistēmas ieviešanai olu nozarē (16), Komisijas 2004. gada 30. marta Regula (EK) Nr. 633/2004, ar ko paredz sīki izstrādātus noteikumus izvešanas atļauju sistēmas īstenošanai mājputnu gaļas nozarē (17), un Komisijas 2005. gada 30. jūnija Regula (EK) Nr. 1043/2005, ar ko īsteno Padomes Regulu (EK) Nr. 3448/93 attiecībā uz eksporta kompensāciju piešķiršanas sistēmu noteiktiem lauksaimniecības produktiem, kurus eksportē tādu preču veidā, kas nav ietvertas Līguma I pielikumā, un šādu kompensāciju apjomu noteikšanas kritērijus (18).

(7)

Šo pašu iemeslu dēļ būtu jāatceļ Padomes 1980. gada 4. marta Regula (EEK) Nr. 565/80 par lauksaimniecības produktu eksporta kompensāciju avansa maksājumiem (19) un Komisijas 1984. gada 14. augusta Regula (EEK) Nr. 2388/84 par īpašiem sīki izstrādātiem noteikumiem eksporta kompensāciju piemērošanai konkrētiem konservētas liellopu un teļa gaļas produktiem (20), Komisijas 2003. gada 12. marta Regula (EK) Nr. 456/2003, ar ko paredz īpašus noteikumus iepriekšējam eksporta kompensāciju finansējumam attiecībā uz dažiem muitas noliktavā vai brīvajā zonā ievestiem liellopu gaļas produktiem (21), Komisijas 2003. gada 19. marta Regula (EK) Nr. 500/2003, ar ko nosaka termiņus, cik ilgi konkrēti labības un rīsu produkti var palikt muitas kontroles režīmā, lai saņemtu kompensāciju avansa maksājumus (22), un Komisijas 2005. gada 7. decembra Regula (EK) Nr. 1994/2005, ar ko nosaka pamatproduktus, kuri nav piemēroti eksporta kompensāciju iepriekšējai izmaksai (23).

(8)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar visu attiecīgo pārvaldības komiteju atzinumiem,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (EEK) Nr. 32/82 2. panta 2. punkta otro daļu svītro.

2. pants

Regulas (EEK) Nr. 1964/82 5. panta 2. punkta otro un trešo daļu svītro.

3. pants

Svītro Regulas (EEK) Nr. 2220/85 18. panta otro ievilkumu.

4. pants

Svītro Regulas (EEK) Nr. 2723/87 1. panta 1. punkta otro ievilkumu.

5. pants

Svītro Regulas (EK) Nr. 3122/94 1. panta 7. punkta pirmo ievilkumu.

6. pants

Svītro Regulas (EK) Nr. 1445/95 11. panta 2. punktu.

7. pants

Regulu (EK) Nr. 800/1999 groza šādi:

1)

Svītro 2. panta 1. punkta k) apakšpunktu.

2)

Ar šādu tekstu aizstāj 4. panta 2. punkta ceturto daļu:

“Lai piemērotu šo punktu, kompensācijas likmes, kas jāņem vērā, ir tās, ko piemēro licences pieteikuma iesniegšanas dienā. Vajadzības gadījumā šīs likmes koriģē eksporta deklarācijas pieņemšanas dienā.”

3)

Regulas 5. panta 6. punkta piekto daļu svītro.

4)

Šādi groza 9. pantu:

a)

minētā panta 1. punkta d) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

“d)

ja tiek atklāts, ka nosacījumi, kas izklāstīti a) apakšpunktā, nav izpildīti, tad 50. panta piemērošanai uzskata, ka 28 dienu termiņš ir pārsniegts par tādu dienu skaitu, kas atbilst dienu skaitam, par kādu ir pārsniegts 7. pantā noteiktais termiņš.”;

b)

ar šādu tekstu aizstāj 2. punkta b) apakšpunkta otro daļu:

“Ja tiek atklāts, ka nosacījumi, kas izklāstīti a) apakšpunktā, nav izpildīti, tad 50. panta piemērošanai uzskata, ka 28 dienu termiņš ir pārsniegts par tādu dienu skaitu, kas atbilst dienu skaitam, par kādu ir pārsniegts 7. pantā noteiktais termiņš.”;

c)

ar šādu tekstu aizstāj 3. punkta b) apakšpunkta pirmo daļu:

“Ja tiek atklāts, ka pēc tam, kad ir nokārtotas a) apakšpunktā minētās formalitātes, pārkraušanai paredzētie produkti ir palikuši vienā vai vairākās lidostās Kopienas muitas teritorijā ilgāk nekā 28 dienas, izņemot force majeure gadījumus, tad 50. panta piemērošanai uzskata, ka 28 dienu termiņš ir pārsniegts par tādu dienu skaitu, kas atbilst dienu skaitam, par kādu ir pārsniegts 7. pantā noteiktais termiņš.”

5)

Regulas 15. panta 2. punktu aizstāj ar šādu:

“2.   Produktus uzskata par ievestiem nemainītā stāvoklī, ja nekas neliecina par pārstrādi.

Tomēr turpmāk minētās darbības produktu saglabāšanai drīkst veikt pirms ievešanas, un tās neietekmē atbilstību 1. punktam:

a)

inventarizācija;

b)

marķējumu, zīmogu, etiķešu vai citu atšķirības zīmju uzlikšana produktiem un precēm vai to iepakojumiem ar nosacījumu, ka tas nerada nepareizu iespaidu par produktu izcelsmi;

c)

marķējumu un numuru maiņa uz iepakojumiem vai etiķešu maiņa – ar nosacījumu, ka tas nerada nepareizu iespaidu par produktu izcelsmi;

d)

iepakošana, izpakošana, iepakojuma maiņa vai iepakojuma labošana – ar nosacījumu, ka tas nerada nepareizu iespaidu par produktu izcelsmi;

e)

vēdināšana;

f)

dzesināšana un

g)

sasaldēšana.

Turklāt produktus, kas pārstrādāti pirms ievešanas, uzskata par ievestiem nemainītā stāvoklī ar noteikumu, ka pārstrāde notiek tādā trešā valstī, kurā ieved visus produktus, kas rodas šādas pārstrādes rezultātā.”

6)

Svītro II sadaļas 3. nodaļu.

7)

Šādi groza 51. pantu:

a)

minētā panta 2. punktu aizstāj ar šādu:

“2.   Par kompensāciju, par kuru ir iesniegts pieteikums, uzskata summu, kas aprēķināta, ņemot vērā saskaņā ar 5. pantu iesniegto informāciju. Ja kompensācija mainās atkarībā no galamērķa, tad kompensācijas, par kuru iesniegts pieteikums, diferencēto daļu aprēķina, izmantojot saskaņā ar 49. pantu iesniegtos datus par daudzumu, svaru un galamērķi.”;

b)

minētā panta 7. punktu aizstāj ar šādu:

“7.   Sankcijas nepiemēro, ja prasītā kompensācija ir lielāka par kompensāciju, kas piemērojama saskaņā ar 4. panta 2. punktu, 18. panta 3. punktu un/vai 50. pantu.”;

c)

minētā panta 10. punktu aizstāj ar šādu:

“10.   Ja produkts, kas norādīts eksporta deklarācijā, nav iekļauts licencē, tad kompensācija nepienākas un 1. punktu nepiemēro.”

8)

Regulas 52. panta 1. punkta a) apakšpunktu aizstāj ar šādu tekstu:

“a)

ja atlīdzību garantē vēl neatbrīvots nodrošinājums, tāda nodrošinājuma konfiscēšana saskaņā ar 25. panta 1. punktu nozīmē maksājamo summu atguvi;”

9)

Regulas 53. panta trešo ievilkumu svītro.

8. pants

Regulu (EK) Nr. 1291/2000 groza šādi:

1)

Regulas 4. pantu svītro.

2)

Ar šo aizstāj 24. panta 1. punkta b) apakšpunktu:

“b)

eksporta licences vai iepriekš noteiktas kompensācijas sertifikāta gadījumā – deklarāciju, kas attiecas uz eksportu.”

3)

Regulas 32. panta 2. punktu svītro.

4)

Ar šo aizstāj 33. panta 1. punkta b) apakšpunktu:

“b)

gadījumos, kas minēti 32. panta 1. punkta b) apakšpunktā, un ievērojot 2. punktu, uzrādot licences vai sertifikāta 1. eksemplāru un, ja vajadzīgs, licences vai sertifikāta izraksta vai izrakstu 1. eksemplāru Nr. 1, kas vizēts, kā paredzēts 24. vai 25. pantā.”

5)

Regulas 48. pantu svītro.

9. pants

Regulas (EK) Nr. 1623/2000 26. panta 4. punktu svītro.

10. pants

Svītro Regulas (EK) Nr. 2090/2002 III pielikuma 10. punktu.

11. pants

Regulas (EK) Nr. 1342/2003 7. panta 2. punkta trešo daļu svītro.

12. pants

Regulu (EK) Nr. 1518/2003 groza šādi:

1)

Regulas 4. panta 1. punkta otro daļu aizstāj ar šādu:

“Šādos gadījumos neatkarīgi no 2. panta 1. punkta licences derīguma termiņš nepārsniedz piecas darbdienas no faktiskās izsniegšanas dienas Regulas (EK) Nr. 1291/2000 23. panta 2. punkta nozīmē, un licences pieteikumu un licenču 20. iedaļā ir jābūt iekļautam vienam no Ia pielikumā minētajiem ierakstiem.”

2)

Šīs regulas pielikuma tekstu iekļauj kā Ia pielikumu.

13. pants

Svītro Regulas (EK) Nr. 2236/2003 14. pantu.

14. pants

Regulu (EK) Nr. 596/2004 groza šādi:

1)

Regulas 4. panta 1. punkta otro daļu aizstāj ar šādu:

“Šādos gadījumos neatkarīgi no 2. panta 1. punkta licences derīguma termiņš nepārsniedz piecas darbdienas no faktiskās izsniegšanas dienas Regulas (EK) Nr. 1291/2000 23. panta 2. punkta nozīmē, un licences pieteikumu un licenču 20. iedaļā ir jābūt iekļautam vienam no Ia pielikumā minētajiem ierakstiem.”

2)

Šīs regulas pielikuma tekstu iekļauj kā Ia pielikumu.

15. pants

Regulu (EK) Nr. 633/2004 groza šādi:

1)

Regulas 2. panta 5. punktu aizstāj ar šādu:

“5.   Atkāpjoties no 1. punktā noteiktā, licences attiecībā uz I pielikumā minēto 6.a kategoriju ir derīgas 15 dienas no to faktiskās izsniegšanas dienas Regulas (EK) Nr. 1291/2000 23. panta 2. punkta nozīmē.”

2)

Regulas 4. panta 1. punkta otro daļu aizstāj ar šādu:

“Šajos gadījumos neatkarīgi no 2. panta 1. un 5. punkta licenču derīguma termiņš nepārsniedz piecas darbdienas no to faktiskās izsniegšanas dienas Regulas (EK) Nr. 1291/2000 23. panta 2. punkta nozīmē, un licences pieteikumu un licenču 20. iedaļā ir jābūt iekļautam vienam no Ia pielikumā minētajiem ierakstiem.”

3)

Šīs regulas pielikuma tekstu iekļauj kā Ia pielikumu.

16. pants

Regulas (EK) Nr. 1043/2005 54. panta 2. punktu svītro.

17. pants

Atceļ Regulas (EEK) Nr. 565/80, (EEK) Nr. 2388/84, (EK) Nr. 456/2003, (EK) Nr. 500/2003 un (EK) Nr. 1994/2005.

18. pants

Šī regula stājas spēkā trešajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2007. gada 1. janvāra.

Noteikumus, kas atcelti vai svītroti ar šo regulu, turpina piemērot produktiem, uz kuriem attiecināms iepriekšēja finansējuma režīms, līdz 2007. gada 1. janvārim.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2006. gada 20. novembrī

Komisijas vārdā

Komisijas locekle

Mariann FISCHER BOEL


(1)  OV L 160, 26.6.1999., 21. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1913/2005 (OV L 307, 25.11.2005., 2. lpp.).

(2)  OV L 318, 20.12.1993., 18. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 2580/2000 (OV L 298, 25.11.2000., 5. lpp.).

(3)  OV L 4, 8.1.1982., 11. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 744/2000 (OV L 89, 11.4.2000., 3. lpp.).

(4)  OV L 212, 21.7.1982., 48. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 2772/2000 (OV L 321, 19.12.2000., 35. lpp.).

(5)  OV L 205, 3.8.1985., 5. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 673/2004 (OV L 105, 14.4.2004., 17. lpp.).

(6)  OV L 261, 11.9.1987., 11. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1054/95 (OV L 107, 12.5.1995., 5. lpp.).

(7)  OV L 330, 21.12.1994., 31. lpp.

(8)  OV L 143, 27.6.1995., 35. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1118/2004 (OV L 217, 17.6.2004., 10. lpp.).

(9)  OV L 102, 17.4.1999., 11. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 671/2004 (OV L 105, 14.4.2004., 5. lpp.).

(10)  OV L 152, 24.6.2000., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 410/2006 (OV L 71, 10.3.2006., 7. lpp.).

(11)  OV L 194, 31.7.2000., 45. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1221/2006 (OV L 221, 12.8.2006., 3. lpp.).

(12)  OV L 322, 27.11.2002., 4. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1454/2004 (OV L 269, 17.8.2004., 9. lpp.).

(13)  OV L 189, 29.7.2003., 12. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 945/2006 (OV L 173, 27.6.2006., 12. lpp.).

(14)  OV L 217, 29.8.2003., 35. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1361/2004 (OV L 253, 29.7.2004., 9. lpp.).

(15)  OV L 339, 24.12.2003., 45. lpp. Regulā grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1950/2005 (OV L 312, 29.11.2005., 18. lpp.).

(16)  OV L 94, 31.3.2004., 33. lpp. Regulā grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1475/2004 (OV L 271, 19.8.2004., 31. lpp.).

(17)  OV L 100, 6.4.2004., 8. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1498/2004 (OV L 275, 25.8.2004., 8. lpp.).

(18)  OV L 172, 5.7.2005., 24. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1580/2006 (OV L 291, 21.10.2006., 8. lpp.).

(19)  OV L 62, 7.3.1980., 5. lpp.

(20)  OV L 221, 18.8.1984., 28. lpp.

(21)  OV L 69, 13.3.2003., 18. lpp.

(22)  OV L 74, 20.3.2003., 19. lpp.

(23)  OV L 320, 8.12.2005., 30. lpp.


PIELIKUMS

“Ia PIELIKUMS

Ieraksti, kas minēti 4. panta 1. punkta otrajā daļā:

:

Spāņu valodā

:

Certificado válido durante cinco días hábiles

:

Čehu valodā

:

Licence platná pět pracovních dní

:

Dāņu valodā

:

Licens, der er gyldig i fem arbejdsdage

:

Vācu valodā

:

Fünf Arbeitstage gültige Lizenz

:

Igauņu valodā

:

Litsents kehtib viis tööpäeva

:

Grieķu valodā

:

Πιστοποιητικό που ισχύει για πέντε εργάσιμες ημέρες

:

Angļu valodā

:

Licence valid for five working days

:

Franču valodā

:

Certificat valable cinq jours ouvrables

:

Itāliešu valodā

:

Titolo valido cinque giorni lavorativi

:

Latviešu valodā

:

Licences derīguma termiņš ir piecas darba dienas

:

Lietuviešu valodā

:

Licencijos galioja penkias darbo dienas

:

Ungāru valodā

:

Öt munkanapig érvényes tanúsítvány

:

Holandiešu valodā

:

Certificaat met een geldigheidsduur van vijf werkdagen

:

Poļu valodā

:

Pozwolenie ważne pięć dni roboczych

:

Portugāļu valodā

:

Certificado de exportação válido durante cinco dias úteis

:

Slovāku valodā

:

Licencia platí päť pracovných dní

:

Slovēņu valodā

:

Dovoljenje velja 5 delovnih dni

:

Somu valodā

:

Todistus on voimassa viisi työpäivää

:

Zviedru valodā

:

Licensen är giltig fem arbetsdagar”


21.11.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 321/17


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1714/2006

(2006. gada 20. novembris),

ar ko 2006./2007. tirdzniecības gadam sadala 5 000 tonnas īsās linšķiedras un kaņepju šķiedru kā valsts garantētos daudzumus starp Dāniju, Grieķiju, Īriju, Itāliju un Luksemburgu

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2000. gada 27. jūlija Regulu (EK) Nr. 1673/2000 par šķiedras linu un kaņepju tirgu kopīgo organizāciju (1), un jo īpaši tās 9. pantu,

tā kā:

(1)

Komisijas Regulas (EK) Nr. 245/2001 (2), ar ko paredz sīki izstrādātus noteikumus par to, kā piemērot Regulu (EK) Nr. 1673/2000, 8. panta 1. punktā ir izvirzīts noteikums, ka 5 000 tonnu īsās linšķiedras un kaņepju šķiedras kā valsts garantētā daudzuma sadalīšana, kas paredzēta Regulas (EK) Nr. 1673/2000 3. panta 2. punkta b) apakšpunktā, jāveic pirms kārtējā tirdzniecības gada 16. novembra.

(2)

Tādēļ Dānija un Itālija ir nosūtījušas Komisijai informāciju par jomām, uz ko attiecas pārdošanas/pirkuma līgumi, pārstrādes saistības un pārstrādes līgumi, un paredzamo linu un kaņepju stiebru un šķiedru ražu.

(3)

Un pretēji – Grieķijā, Īrijā un Luksemburgā 2006./2007. tirdzniecības gadam nav jāražo ne linu, ne kaņepju šķiedras.

(4)

Pēc ražošanas novērtējuma, kas iegūts no sniegtās informācijas, kopējais produkcijas apjoms attiecīgajās piecās dalībvalstīs nesasniedz tām piešķirto 5 000 tonnu kopējo daudzumu, un jānosaka valsts garantētie daudzumi, kā norādīts turpmāk.

(5)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Dabīgo šķiedru pārvaldības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Regulas (EK) Nr. 1673/2000 3. panta 2. punkta b) apakšpunktā paredzēto valsts garantēto daudzumu 2006./2007. tirdzniecības gadam sadala šādi:

Dānija: 2 tonnas,

Grieķija: 0 tonnas,

Īrija: 0 tonnas,

Itālija: 241 tonna,

Luksemburga: 0 tonnas.

2 pants

Šī regula stājas spēkā trešajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2006. gada 16. novembra.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2006. gada 20. novembrī

Komisijas vārdā

Komisijas locekle

Mariann FISCHER BOEL


(1)  OV L 193, 29.7.2000., 16. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 953/2006 (OV L 175, 29.6.2006., 1. lpp.).

(2)  OV L 35, 6.2.2001., 18. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 873/2005 (OV L 146, 10.6.2005., 3. lpp.).


21.11.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 321/18


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1715/2006

(2006. gada 20. novembris),

ar ko nosaka aizliegumu kuģiem, kuri peld ar Portugāles karogu, zvejot Atlantijas jūras asarus ICES V, XII, XIV zonā

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2002. gada 20. decembra Regulu (EK) Nr. 2371/2002 par zivsaimniecības resursu saglabāšanu un ilgtspējīgu izmantošanu saskaņā ar kopējo zivsaimniecības politiku (1), un jo īpaši tās 26. panta 4. punktu,

ņemot vērā Padomes 1993. gada 12. oktobra Regulu (EEK) Nr. 2847/93, ar kuru izveido kontroles sistēmu, kas piemērojama kopējai zivsaimniecības politikai (2), un jo īpaši tās 21. panta 3. punktu,

tā kā:

(1)

Padomes 2005. gada 22. decembra Regulā (EK) Nr. 51/2006, ar ko 2006. gadam nosaka zvejas iespējas un ar tām saistītus nosacījumus konkrētiem zivju krājumiem un zivju krājumu grupām, kuri piemērojami Kopienas ūdeņos un attiecībā uz Kopienas kuģiem – ūdeņos, kur nepieciešami nozvejas ierobežojumi (3), ir noteiktas kvotas 2006. gadam.

(2)

Saskaņā ar Komisijas rīcībā esošo informāciju kuģi, kas peld ar šīs regulas pielikumā minētās dalībvalsts karogu vai ir reģistrēti šajā dalībvalstī, ar nozveju no pielikumā norādītā krājuma ir pilnībā apguvuši 2006. gadam iedalīto kvotu.

(3)

Tāpēc jāaizliedz zveja no šā krājuma, nozvejas paturēšana uz kuģa, pārkraušana citā kuģī un izkraušana,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Kvotas pilnīga apguve

Nozvejas kvotu 2006. gadam, kura šīs regulas pielikumā minētajai dalībvalstij iedalīta pielikumā norādītajam krājumam, uzskata par pilnībā apgūtu no pielikumā noteiktās dienas.

2. pants

Aizliegumi

Zveja no šīs regulas pielikumā norādītā krājuma, ko veic kuģi, kuri peld ar pielikumā minētās dalībvalsts karogu vai ir reģistrēti šajā dalībvalstī, ir aizliegta no pielikumā noteiktās dienas. Pēc šīs dienas ir aizliegts paturēt uz kuģa, pārkraut citā kuģī vai izkraut nozveju no šā krājuma, ja to nozvejojuši minētie kuģi.

3. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2006. gada 20. novembrī

Komisijas vārdā

zivsaimniecības un jūrlietu ģenerāldirektors

Jörgen HOLMQUIST


(1)  OV L 358, 31.12.2002., 59. lpp.

(2)  OV L 261, 20.10.1993., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 768/2005 (OV L 128, 21.5.2005., 1. lpp.).

(3)  OV L 16, 20.1.2006., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 1642/2006 (OV L 308, 8.11.2006., 5. lpp.).


PIELIKUMS

Nr.

50

Dalībvalsts

Portugāle

Krājums

RED/51214

Suga

Atlantijas jūras asaris (Sebastes spp.)

Zonas

V, XII, XIV

Datums

2006. gada 24. oktobris


21.11.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 321/20


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1716/2006

(2006. gada 20. novembris),

ar ko nosaka aizliegumu kuģiem, kuri peld ar Beļģijas karogu, zvejot Norvēģijas omārus ICES VIII a, b, d, e zonā

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2002. gada 20. decembra Regulu (EK) Nr. 2371/2002 par zivsaimniecības resursu saglabāšanu un ilgtspējīgu izmantošanu saskaņā ar kopējo zivsaimniecības politiku (1), un jo īpaši tās 26. panta 4. punktu,

ņemot vērā Padomes 1993. gada 12. oktobra Regulu (EEK) Nr. 2847/93, ar ko izveido kontroles sistēmu, kas piemērojama kopējai zivsaimniecības politikai (2), un jo īpaši tās 21. panta 3. punktu,

tā kā:

(1)

Padomes 2005. gada 22. decembra Regulā (EK) Nr. 51/2006, ar ko 2006. gadam nosaka zvejas iespējas un ar tām saistītus nosacījumus konkrētiem zivju krājumiem un zivju krājumu grupām, kuri piemērojami Kopienas ūdeņos un attiecībā uz Kopienas kuģiem – ūdeņos, kur nepieciešami nozvejas ierobežojumi (3), ir noteiktas kvotas 2006. gadam.

(2)

Saskaņā ar Komisijas rīcībā esošo informāciju kuģi, kas peld ar šīs regulas pielikumā minētās dalībvalsts karogu vai ir reģistrēti šajā dalībvalstī, ar nozveju no pielikumā norādītā krājuma ir pilnībā apguvuši 2006. gadam iedalīto kvotu.

(3)

Tāpēc jāaizliedz zveja no šā krājuma, nozvejas paturēšana uz kuģa, pārkraušana citā kuģī un izkraušana,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Kvotas pilnīga apguve

Nozvejas kvotu 2006. gadam, kura šīs regulas pielikumā minētajai dalībvalstij iedalīta pielikumā norādītajam krājumam, uzskata par pilnībā apgūtu no pielikumā noteiktās dienas.

2. pants

Aizliegumi

Zveja no šīs regulas pielikumā norādītā krājuma, ko veic kuģi, kuri peld ar pielikumā minētās dalībvalsts karogu vai ir reģistrēti šajā dalībvalstī, ir aizliegta no pielikumā noteiktās dienas. Pēc šīs dienas ir aizliegts paturēt uz kuģa, pārkraut citā kuģī vai izkraut nozveju no šā krājuma, ja to nozvejojuši minētie kuģi.

3. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2006. gada 20. novembrī

Komisijas vārdā

zivsaimniecības un jūrlietu ģenerāldirektors

Jörgen HOLMQUIST


(1)  OV L 358, 31.12.2002., 59. lpp.

(2)  OV L 261, 20.10.1993., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 768/2005 (OV L 128, 21.5.2005., 1. lpp.).

(3)  OV L 16, 20.1.2006., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 1642/2006 (OV L 308, 8.11.2006., 5. lpp.).


PIELIKUMS

Nr.

52

Dalībvalsts

Beļģija

Krājums

NEP/8ABDE.

Suga

Norvēģijas omārs (Nephros norvegicus)

Zonas

VIII a, b, d, e

Datums

2006. gada 9. septembris