ISSN 1725-5112

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 308

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

49. sējums
2006. gada 8. novembris


Saturs

 

I   Tiesību akti, kuru publicēšana ir obligāta

Lappuse

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1640/2006 (2006. gada 7. novembris), ar kuru nosaka standarta ievešanas vērtības nolūkā noteikt ievešanas cenu atsevišķu veidu augļiem un dārzeņiem

1

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 1641/2006 (2006. gada 6. novembris), ar ko nosaka aizliegumu kuģiem, kuri peld ar Zviedrijas karogu, zvejot mencas ICES IIa (EK ūdeņi) un IV zonā

3

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 1642/2006 (2006. gada 7. novembris), ar ko groza Padomes Regulu (EK) Nr. 51/2006 attiecībā uz brētliņu krājumu nozvejas ierobežojumiem ICES zonā IIa (EK ūdeņi) un IV (EK ūdeņi)

5

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 1643/2006 (2006. gada 7. novembris), ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus par palīdzības piešķiršanu tādu liellopu un teļa gaļas produktu eksportam, uz kuriem trešās valstīs var attiecināt īpašu importa režīmu (Kodificēta versija)

7

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 1644/2006 (2006. gada 7. novembris), ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1483/2006 attiecībā uz apjomu, uz kuru attiecas pastāvīgais konkurss dalībvalstu intervences aģentūru rīcībā esošās labības atkalpārdošanai Kopienas tirgū

11

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1645/2006 (2006. gada 7. novembris), ar ko groza ievedmuitas nodokli labības nozarē, ko piemēro no 2006. gada 8. novembra

15

 

 

Tiesību akti, kas pieņemti saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību V sadaļu

 

*

Padomes Kopējā nostāja 2006/755/KĀDP (2006. gada 7. novembris) par dažu palestīniešu pagaidu uzņemšanu Eiropas Savienības dalībvalstīs

18

 

 

Labojums

 

*

Labojums Padomes Direktīvā 92/35/EEK (1992. gada 29. aprīlis), ar ko paredz kontroles noteikumus un pasākumus Āfrikas zirgu mēra apkarošanai (OV L 157, 10.6.1992.) (Īpašais izdevums latviešu valodā, 3. nodaļa, 12. sējums)

19

 

*

Labojums Komisijas 2005. gada 28. novembra Direktīvā 2005/81/EK, ar ko groza Direktīvu 80/723/EEK par dalībvalstu un publisku uzņēmumu finansiālo attiecību pārskatāmību, kā arī finansiālo pārskatāmību dažos uzņēmumos (OV L 312, 29.11.2005.)

19

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.


I Tiesību akti, kuru publicēšana ir obligāta

8.11.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 308/1


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1640/2006

(2006. gada 7. novembris),

ar kuru nosaka standarta ievešanas vērtības nolūkā noteikt ievešanas cenu atsevišķu veidu augļiem un dārzeņiem

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1994. gada 21. decembra Regulu (EK) Nr. 3223/94 par sīki izstrādātiem augļu un dārzeņu ievešanas režīma izpildes noteikumiem (1), un jo īpaši tās 4. panta 1. punktu,

tā kā:

(1)

Regulā (EK) Nr. 3223/94, piemērojot Urugvajas kārtas daudzpusējo tirdzniecības sarunu iznākumus, paredzēti kritēriji, pēc kuriem Komisija nosaka standarta ievešanas vērtības pielikumā precizētajiem produktu ievedumiem no trešām valstīm un periodiem.

(2)

Piemērojot iepriekš minētos kritērijus, standarta ievešanas vērtības nosakāmas līmeņos, kas norādīti šīs regulas pielikumā,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Standarta ievešanas vērtības, kas paredzētas Regulas (EK) Nr. 3223/94 4. pantā, ir tādas, kā norādīts tabulā, kas pievienota pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2006. gada 8. novembrī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2006. gada 7. novembrī

Komisijas vārdā

lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektors

Jean-Luc DEMARTY


(1)  OV L 337, 24.12.1994., 66. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 386/2005 (OV L 62, 9.3.2005., 3. lpp.).


PIELIKUMS

Komisijas 2006. gada 7. novembra Regulai, ar kuru nosaka standarta ievešanas vērtības nolūkā noteikt ievešanas cenu atsevišķu veidu augļiem un dārzeņiem

(EUR/100 kg)

KN kods

Trešās valsts kods (1)

Standarta ievešanas vērtība

0702 00 00

052

71,9

096

40,4

204

60,4

999

57,6

0707 00 05

052

107,2

204

46,9

220

155,5

628

196,3

999

126,5

0709 90 70

052

90,6

204

62,0

999

76,3

0805 20 10

204

79,7

999

79,7

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

052

63,1

400

86,7

528

75,5

624

86,7

999

78,0

0805 50 10

052

59,7

388

47,6

524

56,1

528

39,9

999

50,8

0806 10 10

052

97,9

400

211,5

508

248,6

999

186,0

0808 10 80

388

77,7

400

99,3

720

73,5

800

160,5

804

103,2

999

102,8

0808 20 50

052

64,3

400

174,0

720

77,4

999

105,2


(1)  Valstu nomenklatūra, kas paredzēta Komisijas Regulā (EK) Nr. 750/2005 (OV L 126, 19.5.2005., 12. lpp.). Kods “999” nozīmē “citas izcelsmes vietas”.


8.11.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 308/3


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1641/2006

(2006. gada 6. novembris),

ar ko nosaka aizliegumu kuģiem, kuri peld ar Zviedrijas karogu, zvejot mencas ICES IIa (EK ūdeņi) un IV zonā

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2002. gada 20. decembra Regulu (EK) Nr. 2371/2002 par zivsaimniecības resursu saglabāšanu un ilgtspējīgu izmantošanu saskaņā ar kopējo zivsaimniecības politiku (1), un jo īpaši tās 26. panta 4. punktu,

ņemot vērā Padomes 1993. gada 12. oktobra Regulu (EEK) Nr. 2847/93, ar kuru izveido kontroles sistēmu, kas piemērojama kopējai zivsaimniecības politikai (2), un jo īpaši tās 21. panta 3. punktu,

tā kā:

(1)

Ar Padomes 2005. gada 22. decembra Regulu (EK) Nr. 51/2006, ar ko 2006. gadam nosaka zvejas iespējas un ar tām saistītus nosacījumus konkrētiem zivju krājumiem un zivju krājumu grupām, kuri piemērojami Kopienas ūdeņos un attiecībā uz Kopienas kuģiem – ūdeņos, kur nepieciešami nozvejas ierobežojumi (3), ir noteiktas kvotas 2006. gadam.

(2)

Saskaņā ar Komisijas rīcībā esošo informāciju kuģi, kas peld ar šīs regulas pielikumā minētās dalībvalsts karogu vai ir reģistrēti šajā dalībvalstī, ar nozveju no pielikumā norādītā krājuma ir pilnībā apguvuši 2006. gadam iedalīto kvotu.

(3)

Tāpēc jāaizliedz zveja no šā krājuma, nozvejas paturēšana uz kuģa, pārkraušana citā kuģī un izkraušana,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Kvotas pilnīga apguve

Nozvejas kvotu 2006. gadam, kura šīs regulas pielikumā minētajai dalībvalstij iedalīta pielikumā norādītajam krājumam, uzskata par pilnībā apgūtu no pielikumā noteiktās dienas.

2. pants

Aizliegumi

Zveja no šīs regulas pielikumā norādītā krājuma, ko veic kuģi, kuri peld ar pielikumā minētās dalībvalsts karogu vai ir reģistrēti šajā dalībvalstī, ir aizliegta no pielikumā noteiktās dienas. Pēc šīs dienas ir aizliegts paturēt uz kuģa, pārkraut citā kuģī vai izkraut nozveju no šā krājuma, ja to nozvejojuši minētie kuģi.

3. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2006. gada 6. novembrī

Komisijas vārdā

zivsaimniecības un jūrlietu ģenerāldirektors

Jörgen HOLMQUIST


(1)  OV L 358, 31.12.2002., 59. lpp.

(2)  OV L 261, 20.10.1993., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 768/2005 (OV L 128, 21.5.2005., 1. lpp.).

(3)  OV L 16, 20.1.2006., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1591/2006 (OV L 296, 26.10.2006., 1. lpp.).


PIELIKUMS

Nr.

45

Dalībvalsts

Zviedrija

Krājums

COD/2AC4.

Suga

Menca (Gadus morhua)

Zona

IIa (EK ūdeņi) un IV zona

Datums

2006. gada 6. oktobris


8.11.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 308/5


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1642/2006

(2006. gada 7. novembris),

ar ko groza Padomes Regulu (EK) Nr. 51/2006 attiecībā uz brētliņu krājumu nozvejas ierobežojumiem ICES zonā IIa (EK ūdeņi) un IV (EK ūdeņi)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2005. gada 22. decembra Regulu (EK) Nr. 51/2006, ar ko 2006. gadam nosaka zvejas iespējas un ar tām saistītus nosacījumus konkrētiem zivju krājumiem un zivju krājumu grupām, kuri piemērojami Kopienas ūdeņos un – attiecībā uz Kopienas kuģiem – ūdeņos, kur nepieciešami nozvejas ierobežojumi (1), un jo īpaši tās 5. panta 7. punktu,

tā kā:

(1)

Regulas (EK) Nr. 51/2006 IA pielikumā ir noteikti brētliņu pagaidu nozvejas ierobežojumi ICES zonā IIa (EK ūdeņi) un IV (EK ūdeņi).

(2)

Saskaņā ar minētās regulas 5. panta 7. punktu Komisija var pārskatīt nozvejas ierobežojumus, pamatojoties uz 2006. gada pirmajā pusē apkopoto zinātnisko informāciju.

(3)

Ņemot vērā 2006. gada pirmajā pusē apkopoto zinātnisko informāciju, brētliņu nozvejas ierobežojumi attiecīgajās zonās ir jāsamazina.

(4)

Tādēļ attiecīgi ir jāgroza Regula (EK) Nr. 51/2006.

(5)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Zivsaimniecības un akvakultūras komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (EK) Nr. 51/2006 IA pielikumu groza saskaņā ar šīs regulas pielikumu.

2. pants

Šī regula stājas spēkā trešajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2006. gada 7. novembrī

Komisijas vārdā

Komisijas loceklis

Joe BORG


(1)  OV L 16, 20.1.2006., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1591/2006 (OV L 296, 26.10.2006., 1. lpp.).


PIELIKUMS

Regulas (EK) Nr. 51/2006 IA pielikumu groza šādi.

Ierakstu par brētliņu krājumiem zonā IIa (EK ūdeņi) un IV (EK ūdeņi) aizstāj ar šādu ierakstu.

“Suga

:

Brētliņa

Sprattus sprattus

Zona

:

IIa (EK ūdeņi), IV (EK ūdeņi)

SPR/2AC4-C

Beļģija

1 787

Piesardzības KPN.

Piemēro Regulas (EK) Nr. 847/96 3. pantu

Piemēro Regulas (EK) Nr. 847/96 4. pantu

Piemēro Regulas (EK) Nr. 847/96 5. panta 2. punktu

Dānija

141 464

Vācija

1 787

Francija

1 787

Nīderlande

1 787

Zviedrija

1 330 (1)

Apvienotā Karaliste

5 898

EK

155 840

Norvēģija

10 000 (2)

Farēru salas

9 160 (3)

KPN

175 000


(1)  Tostarp tūbīšu dzimtas zivis.

(2)  Drīkst zvejot tikai apakšapgabalā IV (EK ūdeņi).

(3)  Šo daudzumu drīkst zvejot zonā IV un VIa uz ziemeļiem no 56 °30'Z. Kvotā iekļauta maksimāli pieļaujamā 1 832 tonnu siļķu piezveja. Ja šī piezvejas kvota ir izsmelta, zvejošana Kopienas ūdeņos pie Farēru salām, izmantojot tīklus, kuru linuma acu izmērs ir mazāks par 32 mm, ir aizliegta. Putasu piezveju atskaita no putasu kvotas, kas noteikta VIa, VIb un VII zvejas apgabalam.”


8.11.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 308/7


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1643/2006

(2006. gada 7. novembris),

ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus par palīdzības piešķiršanu tādu liellopu un teļa gaļas produktu eksportam, uz kuriem trešās valstīs var attiecināt īpašu importa režīmu

(Kodificēta versija)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1999. gada 17. maija Regulu (EK) Nr. 1254/1999 par liellopu gaļas tirgus kopīgo organizāciju (1), un jo īpaši tās 29. panta 2. punktu,

ņemot vērā Padomes 1979. gada 20. decembra Regulu (EEK) Nr. 2931/79 par palīdzības piešķiršanu to lauksaimniecības produktu eksportam, uz kuriem trešā valstī var attiecināt īpašu importa režīmu (2), un jo īpaši tās 1. panta 2. punktu,

tā kā:

(1)

Komisijas 1979. gada 21. decembra Regula (EEK) Nr. 2973/79 ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus par palīdzības piešķiršanu tādu liellopu un teļa gaļas produktu eksportam, uz kuriem trešās valstīs var attiecināt īpašu importa režīmu (3), ir vairākas reizes būtiski grozīta (4). Skaidrības un praktisku iemeslu dēļ minētā regula ir jākodificē.

(2)

Amerikas Savienotās Valstis ik gadu piemēro īpašu režīmu 5 000 tonnām liellopu un teļa gaļas, kuras izcelsme ir Kopienā un kura atbilst noteiktām prasībām. Viena no prasībām ir, ka par šādu gaļu jābūt identitātes sertifikātam, kas izdots eksportētājā valstī.

(3)

Identitātes sertifikāti jāizdod tikai par 5 000 tonnām gaļas, kas atbilst īpašā režīma prasībām. Tādēļ jāparedz, ka pirms licences izdošanas šādas gaļas eksportam tiek saņemta Komisijas atļauja. Turklāt pielaidi, kas paredzēta Komisijas 2000. gada 9. jūnija Regulas (EK) Nr. 1291/2000, ar ko nosaka sīki izstrādātus kopējus noteikumus, kas jāievēro, piemērojot importa un eksporta licenču un iepriekš noteiktas kompensācijas sertifikātu sistēmu lauksaimniecības produktiem (5) 8. panta 4. punktā, nebūtu jāpiemēro daudzumam, kas pārsniedz daudzumu, attiecībā uz kuru ir izdota licence.

(4)

Jādefinē identitātes sertifikātu iezīmes un procedūras šo sertifikātu izmantošanai.

(5)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Liellopu gaļas pārvaldības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

1.   Šī regula ievieš sīki izstrādātus noteikumus attiecībā uz pieteikumiem ikgadēja daudzuma – 5 000 tonnu – tādas svaigas, atdzesētas vai saldētas liellopu un teļa gaļas eksportam uz Amerikas Savienotajām Valstīm, kuras izcelsme ir Kopienā un kura atbilst īpašā režīma prasībām.

2.   1. punktā minētajai gaļai jāatbilst veselības aizsardzības prasībām, kas noteiktas importētājā trešā valstī un kas attiecas uz dzīvniekiem, kuri nokauti ne ilgāk kā divus mēnešus pirms muitošanas eksportam.

2. pants

Muitojot gaļu eksportam, pēc pieteikuma iesniedzēja lūguma tiek izdots 3. pantā paredzētais identitātes sertifikāts, ja tiek uzrādīta Komisijas Regulas (EK) Nr. 1445/95 (6) 12. pantā minētā eksporta licence un veterinārais sertifikāts, kurā norādīts to dzīvnieku kaušanas datums, no kuriem iegūta gaļa, par ko iesniegts minētās regulas 12. pantā minētais pieteikums.

3. pants

1.   Identitātes sertifikātu sagatavo, izmantojot formu, kas atbilst I pielikumā dotajam paraugam, un nodrošinot vismaz vienu kopiju.

Sertifikātu iespiež angliski uz balta papīra, kura izmēri ir 210 × 297 mm. Katram sertifikātam ir individuāls sērijas numurs, ko piešķir 4. pantā minētā muitas iestāde.

Eksportētāja dalībvalsts var prasīt, lai jebkādi tās teritorijā izmantotie sertifikāti tiek iespiesti vienā no tās valsts valodām, kā arī angliski.

2.   Kopijām ir tāds pats sērijas numurs kā oriģinālam. Jebkādas ziņas, ko norāda oriģinālā un kopijās, ieraksta mehāniski vai ar roku; pēdējā minētajā gadījumā tās ieraksta ar tinti un drukātiem burtiem.

4. pants

1.   Identitātes sertifikātu un kopijas izdod tā muitas iestāde, kurā gaļu muito eksportam.

2.   Šā panta 1. punktā minētā muitas iestāde izdara atzīmi sertifikāta oriģināla atbilstīgajā ailē un nosūta sertifikātu attiecīgajai personai, paturot kopiju.

5. pants

Dalībvalstis veic vajadzīgos pasākumus, lai pārbaudītu to produktu izcelsmi un īpašības, par kuriem tiek izdoti identitātes sertifikāti.

6. pants

Regulu (EEK) Nr. 2973/79 atceļ.

Atsauces uz atcelto regulu uzskata par atsaucēm uz šo regulu un lasa saskaņā ar atbilstības tabulu, kas atrodas III pielikumā.

7. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula ir saistoša kopumā un tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2006. gada 7. novembrī

Komisijas vārdā

priekšsēdētāja vietnieks

Franco FRATTINI


(1)  OV L 160, 26.6.1999., 21. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1913/2005 (OV L 307, 25.11.2005., 2. lpp.).

(2)  OV L 334, 28.12.1979., 8. lpp.

(3)  OV L 336, 29.12.1979., 44. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1234/2006 (OV L 225, 17.8.2006., 21. lpp.).

(4)  Sk. II pielikumu.

(5)  OV L 152, 24.6.2000., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 410/2006 (OV L 71, 10.3.2006., 7. lpp.).

(6)  OV L 143, 27.6.1995., 35. lpp.


I PIELIKUMS

Image


II PIELIKUMS

Atceltā regula ar sekojošiem grozījumiem

Komisijas Regula (EEK) Nr. 2973/79 (1)

(OV L 336, 29.12.1979., 44. lpp.)

 

Komisijas Regula (EEK) Nr. 2077/80

(OV L 202, 2.8.1980., 22. lpp.)

 

Komisijas Regula (EEK) Nr. 3582/81

(OV L 359, 15.12.1981., 14. lpp.)

 

Komisijas Regula (EEK) Nr. 3434/87

(OV L 327, 18.11.1987., 7. lpp.)

Tikai 1. pants

Komisijas Regula (EK) Nr. 1234/2006

(OV L 225, 17.8.2006., 21. lpp.)

 


(1)  Šī Regula arī grozīta ar 18. panta 1. punktu Regulā (EEK) Nr. 2377/80 (OV L 241., 13.9.1980., 5. lpp.), kura atcelta ar Regulu (EK) Nr. 1445/95.


III PIELIKUMS

ATBILSTĪBAS TABULA

Regula (EEK) Nr. 2973/79

Šī regula

1. pants

1. pants

3. pants

2. pants

4. pants

3. pants

5. pants

4. pants

6. pants

5. pants

6. pants

8. pants

7. pants

Pielikums

I pielikums

II pielikums

III pielikums


8.11.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 308/11


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1644/2006

(2006. gada 7. novembris),

ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1483/2006 attiecībā uz apjomu, uz kuru attiecas pastāvīgais konkurss dalībvalstu intervences aģentūru rīcībā esošās labības atkalpārdošanai Kopienas tirgū

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2003. gada 29. septembra Regulu (EK) Nr. 1784/2003 par labības tirgus kopīgo organizāciju (1), un jo īpaši tās 6. pantu,

tā kā:

(1)

Ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 1483/2006 (2) tika atvērti pastāvīgie konkursi dalībvalstu intervences aģentūru pārziņā esošās labības atkalpārdošanai Kopienas tirgū.

(2)

Ņemot vērā situāciju Kopienas parasto kviešu un miežu tirgos un izmaiņas pieprasījumā pēc labības, kuras konstatētas pēdējo nedēļu laikā dažādos reģionos, atsevišķās dalībvalstīs ir kļuvis nepieciešams darīt pieejamus jaunus intervences aģentūru rīcībā esošus labības krājumus. Tāpēc attiecīgo dalībvalstu intervences aģentūrām jāatļauj konkursa kārtībā palielināt pārdošanai paredzētos daudzumus. Šādi palielinājumi attiecas uz parastajiem kviešiem: 51 859 tonnas Beļģijā, 44 440 tonnas Polijā un 27 020 tonnas Latvijā; uz miežiem – 100 000 tonnas Francijā, 100 000 tonnas Vācijā, 75 000 tonnas Somijā, 58 004 tonnas Zviedrijā, 41 927 tonnas Polijā, 28 830 tonnas Dānijā, 24 825 tonnas Apvienotajā Karalistē, 25 787 tonnas Lietuvā, 22 461 tonnas Austrijā, 6 340 tonnas Beļģijā.

(3)

Tāpēc ir jāgroza Regula (EK) Nr. 1483/2006.

(4)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Labības pārvaldības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (EK) Nr. 1483/2006 I pielikumu aizstāj ar šīs regulas pielikumu.

2. pants

Šī regula stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2006. gada 7. novembrī

Komisijas vārdā

Komisijas locekle

Mariann FISCHER BOEL


(1)  OV L 270, 21.10.2003., 78. lpp. Regulā grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 1154/2005 (OV L 187, 19.7.2005., 11. lpp.).

(2)  OV L 276, 7.10.2006., 58. lpp. Regulā grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1586/2006 (OV L 294, 25.10.2006., 21. lpp.).


PIELIKUMS

“I PIELIKUMS

KONKURSU SARAKSTS

Dalībvalsts

Daudzumi, kas tiek nodoti pārdošanai iekšējā tirgū

(tonnas)

Intervences aģentūra

Nosaukums, adrese un kontaktinformācija

Parastie kvieši

Mieži

Kukurūza

Rudzi

Belgique/België

51 859

6 340

Bureau d'intervention et de restitution belge/Belgisch Interventie- en Restitutiebureau

Rue de Trèves/Trierstraat 82

B-1040 Bruxelles/Brussel

Tél. (32-2) 287 24 78

Fax (32-2) 287 25 24

E-mail: webmaster@birb.be

Česká republika

0

0

0

Státní zemědělský intervenční fond

Odbor rostlinných komodit

Ve Smečkách 33

CZ-110 00, Praha 1

Tél. (420) 222 87 16 67/222 87 14 03

Fax (420) 296 80 64 04

e-mail: dagmar.hejrovska@szif.cz

Danmark

174 021

28 830

Direktoratet for FødevareErhverv

Nyropsgade 30

DK-1780 København V

Tél. (45) 33 95 88 07

Fax (45) 33 95 80 34

E-mail: mij@dffe.dk & pah@dffe.dk

Deutschland

350 000

100 000

336 565

Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung

Deichmanns Aue 29

D-53179 Bonn

Tél. (49-228) 6845-3704

Fax 1 (49-228) 6845-3985

Fax 2 (49-228) 6845-3276

E-Mail: pflanzlErzeugnisse@ble.de

Eesti

0

0

Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet

Narva mnt 3, 51009 Tartu

Tel: (372) 7371 200

Faks: (372) 7371 201

E-post: pria@pria.ee

Elláda

Payment and Control Agency for Guidance and Guarantee Community Aids (OPEKEPE)

Acharnon 241

GR-104 46 Athens

Tél.

(30-210) 21 24 787

(30-210) 21 24 754

Fax (30-210) 21 24 791

e-mail: ax17u073@minagric.gr

España

Secretaría General de Intervención de Mercados (FEGA)

Almagro, 33 E-28010 Madrid

Tél. (34) 913 47 47 65

Fax (34) 913 47 48 38

Correo electrónico: sgintervencion@fega.mapa.es

France

0

100 000

Office national interprofessionnel des grandes cultures (ONIGC)

21, avenue Bosquet

F-75326 Paris Cedex 07

Tél. (33-1) 44 18 22 29 et 23 37

Fax (33-1) 44 18 20 08 et 20 80

e-mail: m.meizels@onigc.fr et f.abeasis@onigc.fr

Ireland

0

Intervention Operations, OFI, Subsidies & Storage Division, Department of Agriculture & Food

Johnstown Castle Estate, County Wexford

Tel. (353-53) 916 34 00

Fax (353-53) 914 28 43

Italia

Agenzia per le erogazioni in agricoltura — AGEA

Via Torino, 45

I-00184 Roma

Tel.: (39) 06 49 49 97 55

Fax: (39) 06 49 49 97 61

E-mail: d.spampinato@agea.gov.it

Kypros/Kibris

 

Latvija

27 020

0

Lauku atbalsta dienests

Republikas laukums 2

Rīga, LV-1981

Tālr.: (371) 702 78 93

Fakss: (371) 702 78 92

E-pasts: lad@lad.gov.lv

Lietuva

0

25 787

The Lithuanian Agricultural and Food Products Market regulation Agency

L. Stuokos-Guceviciaus Str. 9–12,

Vilnius, Lithuania

Tél. (370-5) 268 5049

Fax (370-5) 268 5061

e-mail: info@litfood.lt

Luxembourg

Office des licences

21, rue Philippe II,

Boîte postale 113

L-2011 Luxembourg

Tél. (352) 478 23 70

Fax (352) 46 61 38

Télex: 2 537 AGRIM LU

Magyarország

350 000

0

100 000

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal

Soroksári út. 22–24.

H-1095 Budapest

Tél. (36-1) 219 45 76

Fax (36-1) 219 89 05

e-mail: ertekesites@mvh.gov.hu

Malta

 

Nederland

Dienst Regelingen Roermond

Postbus 965

6040 AZ Roermond

Nederland

Tel. (31-475) 35 54 86

Fax (31-475) 31 89 39

E-mail: p.a.c.m.van.de.lindeloof@minlnv.nl

Österreich

0

22 461

0

AMA (Agrarmarkt Austria)

Dresdnerstraße 70

A-1200 Wien

Tél.

(43-1) 33151 258

(43-1) 33151 328

Fax

(43-1) 33151 4624

(43-1) 33151 4469

E-Mail: referat10@ama.gv.at

Polska

44 440

41 927

0

Agencja Rynku Rolnego

Biuro Produktów Roślinnych

Ul. Nowy Świat 6/12

PL-00-400 Warszawa

Tel. (48) 22 661 78 10

Faks (48) 22 661 78 26

e-mail: cereals-intervention@arr.gov.pl

Portugal

Instituto Nacional de Intervenção e Garantia Agrícola (INGA)

Rua Fernando Curado Ribeiro, n.o 4 G

1649-034 Lisboa

Telefone: (+351) 21 751 85 00

Fax: (+351) 21 751 86 00

e-mail:

inga@inga.min-agricultura.pt

edalberto.santana@inga.min-agricultura.pt

Slovenija

Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja

Dunajska 160, 1000 Ljubljana

Tel. (386) 1 580 76 52

Faks (386) 1 478 92 00

E-pošta: aktrp@gov.si

Slovensko

0

0

100 000

Pôdohospodárska platobná agentúra

Oddelenie obilnín a škrobu

Dobrovičova 12

815 26 Bratislava

Slovensko

Tél. (421-2) 58 24 32 71

Fax (421-2) 53 41 26 65

e-mail: jvargova@apa.sk

Suomi/Finland

30 000

75 000

Maa- ja metsätalousministeriö (MMM)

Interventioyksikkö – Intervention Unit

Malminkatu 16,

FIN-00100 Helsinki

PL 30

FIN-00023 Valtioneuvosto

Puh. (358-9) 16001

Faksi

(358-9) 1605 2772

(358-9) 1605 2778

Sähköposti: intervention.unit@mmm.fi

Sverige

172 272

58 004

Statens Jordbruksverk

SE-55182 Jönköping

Tél. (46) 36 15 50 00

Fax (46) 36 19 05 46

e-mail: jordbruksverket@sjv.se

United Kingdom

24 825

Rural Payments Agency

Lancaster House

Hampshire Court

Newcastle upon Tyne

NE4 7YH

Tel. (44-191) 226 58 82

Fax (44-191) 226 58 24

E-mail: cerealsintervention@rpa.gov.uk

Zīme “—” nozīmē, ka attiecīgajā dalībvalstī nav šīs labības intervences krājumu.”


8.11.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 308/15


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1645/2006

(2006. gada 7. novembris),

ar ko groza ievedmuitas nodokli labības nozarē, ko piemēro no 2006. gada 8. novembra

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2003. gada 29. septembra Regulu (EK) Nr. 1784/2003, ar ko izveido labības tirgu kopējo organizāciju (1),

ņemot vērā Komisijas 1996. gada 28. jūnija Regulu (EK) Nr. 1249/96, ar ko izstrādā Padomes Regulas (EEK) Nr. 1766/92 piemērošanas noteikumus attiecībā uz ievedmuitas nodokli labības nozarē (2), un jo īpaši tās 2. panta 1. punktu,

tā kā:

(1)

Ievedmuita labības nozarē ir noteikta ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 1626/2006 (3).

(2)

Regulas (EK) Nr. 1249/96 2. panta 1. punktā paredzēts, ka gadījumā, ja tās piemērošanas laikā vidējais aprēķinātais ievedmuitas daudzums par 5 EUR/t atšķiras no fiksētās ievedmuitas, tiek piemērota attiecīga korekcija. Šāda atšķirība ir notikusi. Tādēļ jāpielāgo ievedmuita, kas noteikta Regulā (EK) Nr. 1626/2006,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (EK) Nr. 1626/2006 I un II pielikumu aizstāj ar šīs regulas I un II pielikumu.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2006. gada 8. novembrī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2006. gada 7. novembrī

Komisijas vārdā

lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektors

Jean-Luc DEMARTY


(1)  OV L 270, 29.9.2003., 78. lpp. Regulā grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1154/2005 (OV L 187, 19.7.2005., 11. lpp.).

(2)  OV L 161, 29.6.1996., 125. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1110/2003 (OV L 158, 27.6.2003., 12. lpp.).

(3)  OV L 302, 1.11.2006., 7. lpp.


I PIELIKUMS

Regulas (EK) Nr. 1784/2003 10. panta 2. punktā minēto produktu ievedmuitas nodoklis, ko piemēro no 2006. gada 8. novembra

KN kods

Preču nosaukums

Ievedmuita (1)

(EUR/t)

1001 10 00

Augstas kvalitātes cietie kvieši

0,00

vidējas kvalitātes

0,00

zemas kvalitātes

0,00

1001 90 91

Parastas kviešu sēklas

0,00

ex 1001 90 99

Parasti augstas kvalitātes kvieši, izņemot sēklu

0,00

1002 00 00

Rudzi

0,00

1005 10 90

Kukurūzas sēklas, izņemot hibrīdu

9,69

1005 90 00

Kukurūza, izņemot sēklas (2)

9,69

1007 00 90

Graudu sorgo, izņemot hibrīdu sēšanai

0,00


(1)  Par precēm, ko Kopienā ieved pāri Atlantijas okeānam vai pa Suecas kanālu (Regulas (EK) Nr. 1249/96 2. panta 4. punkts), importētājs var saņemt nodevu samazinājumu:

3 EUR/t, ja izkraušanas osta atrodas Vidusjūrā, vai

2 EUR/t, ja izkraušanas osta atrodas Īrijā, Apvienotajā Karalistē, Dānijā, Igaunijā, Latvijā, Lietuvā, Polijā, Somijā, Zviedrijā vai Ibērijas pussalas Atlantijas piekrastē.

(2)  Importētājs saņem vienotas likmes samazinājumu 24 EUR/t, ja tiek pildīti nosacījumi, kas izstrādāti Regulas (EK) Nr. 1249/96 2. panta 5. punktā.


II PIELIKUMS

Muitas nodokļu aprēķināšanas elementi

(2.11.2006–6.11.2006)

1)

Vidējie rādītāji par laikposmu, kas noteikts Regulas (EK) Nr. 1249/96 2. panta 2. punktā:

Biržas kotējumi

Mineapole

Čikāga

Mineapole

Mineapole

Mineapole

Mineapole

Produkti (% proteīnu 12 % mitrumā)

HRS2

YC3

HAD2

vidējā kvalitāte (1)

zema kvalitāte (2)

ASV mieži 2

Kotējums (EUR/t)

163,35 (3)

106,13

174,96

164,96

144,96

155,86

Subsīdija par Persijas līča reģionu (EUR/t)

19,23

 

 

Subsīdija par Lielo Ezeru reģionu (EUR/t)

10,81

 

 

2)

Vidējie rādītāji par laikposmu, kas noteikts Regulas (EK) Nr. 1249/96 2. panta 2. punktā:

Frakts/izmaksas: Meksikas līcis–Roterdama 22,69 EUR/t; Lielo Ezeru reģions–Roterdama 31,13 EUR/t.

3)

Subsīdijas Regulas (EK) Nr. 1249/96 4. panta 2. punkta trešās daļas nozīmē:

0,00 EUR/t (HRW2)

0,00 EUR/t (SRW2).


(1)  Atskaitījums 10 EUR/t apmērā (Regulas (EK) Nr. 1249/96 4. panta 1. punkts)

(2)  Atskaitījums 30 EUR/t apmērā (Regulas (EK) Nr. 1249/96 3. pants)

(3)  Ietverta piemaksa 14 EUR/t apmērā (Regulas (EK) Nr. 1249/96 4. panta 3. punkts)


Tiesību akti, kas pieņemti saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību V sadaļu

8.11.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 308/18


PADOMES KOPĒJĀ NOSTĀJA 2006/755/KĀDP

(2006. gada 7. novembris)

par dažu palestīniešu pagaidu uzņemšanu Eiropas Savienības dalībvalstīs

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienību, un jo īpaši tā 15. pantu,

tā kā:

(1)

Padome 2005. gada 14. novembrī pieņēma Kopējo nostāju 2005/793/KĀDP (1) par dažu palestīniešu pagaidu uzņemšanu Eiropas Savienības dalībvalstīs, ar ko paredzēja vēl uz 12 mēnešiem pagarināt derīguma termiņu viņu ieceļošanas un uzturēšanās atļaujām dalībvalstu teritorijā, kā minēts Kopējā nostājā 2002/400/KĀDP (2).

(2)

Pamatojoties uz izvērtējumu par Kopējās nostājas 2002/400/KĀDP piemērošanu, Padome uzskata, ka šo atļauju derīguma termiņš būtu jāpagarina vēl uz 12 mēnešiem,

IR PIEŅĒMUSI ŠO KOPĒJO NOSTĀJU.

1. pants

Kopējās nostājas 2002/400/KĀDP 2. pantā minētās dalībvalstis vēl uz 12 mēnešiem pagarina derīguma termiņu ieceļošanas un uzturēšanās atļaujām, ko šīs dalībvalstis piešķīrušas saskaņā ar minētās kopējās nostājas 3. pantu.

2. pants

Sešos mēnešos pēc šīs kopējās nostājas pieņemšanas Padome izvērtē Kopējās nostājas 2002/400/KĀDP piemērošanu.

3. pants

Šī kopējā nostāja stājas spēkā tās pieņemšanas dienā.

4. pants

Šo kopējo nostāju publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Briselē, 2006. gada 7. novembrī

Padomes vārdā —

priekšsēdētājs

E. HEINÄLUOMA


(1)  OV L 299, 16.11.2005., 80. lpp.

(2)  OV L 138, 28.5.2002., 33. lpp. Kopējā nostājā jaunākie grozījumi izdarīti ar Kopējo nostāju 2004/493/KĀDP (OV L 181, 18.5.2004., 24. lpp.).


Labojums

8.11.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 308/19


Labojums Padomes Direktīvā 92/35/EEK (1992. gada 29. aprīlis), ar ko paredz kontroles noteikumus un pasākumus Āfrikas zirgu mēra apkarošanai

( Eiropas Kopienu Oficiālais Vēstnesis L 157, 1992. gada 10. jūnijs )

(Īpašais izdevums latviešu valodā, 3. nodaļa, 12. sējums)

23. lappusē (Īpašā izdevuma 298. lpp.), 18. pantā

tekstu:

“18. pants

Pielikumus groza Padome, pieņemot lēmumu pēc Komisijas priekšlikuma.”

lasīt šādi:

“18. pants

Pielikumus groza saskaņā ar 19. pantā noteikto kārtību.”


8.11.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 308/19


Labojums Komisijas 2005. gada 28. novembra Direktīvā 2005/81/EK, ar ko groza Direktīvu 80/723/EEK par dalībvalstu un publisku uzņēmumu finansiālo attiecību pārskatāmību, kā arī finansiālo pārskatāmību dažos uzņēmumos

( Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis L 312, 2005. gada 29. novembris )

47. lappusē 1. pantā:

tekstu:

“valsts atbalstu”

lasīt šādi:

“sabiedriskā pakalpojuma kompensāciju”.