ISSN 1725-5112

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 301

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

49. sējums
2006. gada 31. oktobris


Saturs

 

I   Tiesību akti, kuru publicēšana ir obligāta

Lappuse

 

*

Komisijas regula (EK) Nr. 1549/2006 (2006. gada 17. oktobris), ar ko groza I pielikumu Padomes Regulā (EEK) Nr. 2658/87 par tarifu un statistikas nomenklatūru un kopējo muitas tarifu

1

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.


I Tiesību akti, kuru publicēšana ir obligāta

31.10.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 301/1


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1549/2006

(2006. gada 17. oktobris),

ar ko groza I pielikumu Padomes Regulā (EEK) Nr. 2658/87 par tarifu un statistikas nomenklatūru un kopējo muitas tarifu

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1987. gada 23. jūlija Regulu (EEK) Nr. 2658/87 par tarifu un statistikas nomenklatūru un par kopējo muitas tarifu (1), un jo īpaši tās 9. un 12. pantu,

tā kā:

(1)

Ar Regulu (EEK) Nr. 2658/87 ir izveidota preču nomenklatūra, še turpmāk “kombinētā nomenklatūra”, kas atbilst gan kopējā muitas tarifa, gan Kopienas ārējās tirdzniecības statistikas un pārējās Kopienas politikas prasībām attiecībā uz preču ievešanu vai izvešanu.

(2)

Tiesību aktu vienkāršošanas labad ir lietderīgi atjaunināt kombinēto nomenklatūru un pielāgot tās struktūru.

(3)

Kombinētā nomenklatūra jāgroza, lai ņemtu vērā šo: grozījumus prasībās attiecībā uz statistiku un tirdzniecības politiku, izmaiņas, kas veiktas, lai pildītu starptautiskās saistības, tehnoloģiju vai saimniecisko attīstību, tekstu savstarpējas pielīdzināšanas vai izskaidrošanas vajadzību, kā arī izmaiņas saskaņotās sistēmas nomenklatūrā saskaņā ar Muitas sadarbības padomes 2004. gada 26. jūnija ieteikumu un no tā izrietošo.

(4)

Saskaņā ar Regulas (EEK) Nr. 2658/87 12. pantu minētās regulas I pielikums no 2007. gada 1. janvāra ir jāaizstāj ar kombinētās nomenklatūras pilno redakciju kopā ar autonomajām un līgtajām nodokļa likmēm, kas izriet no Padomes vai Komisijas pieņemtajiem pasākumiem.

(5)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Muitas kodeksa komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (EEK) Nr. 2658/87 I pielikumu aizstāj ar šīs regulas pielikumu.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2007. gada 1. janvārī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2006. gada 17. oktobrī

Komisijas vārdā —

Komisijas loceklis

László KOVÁCS


(1)  OV L 256, 7.9.1987., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 996/2006 (OV L 179, 1.7.2006., 26. lpp.).


I PIELIKUMS

KOMBINĒTĀ NOMENKLATŪRA

KOPSAVILKUMS

PIRMĀ DAĻA – IEVADA NOTEIKUMI

I sadaļa – Vispārīgi noteikumi

A.

Vispārīgi kombinētās nomenklatūras interpretācijas noteikumi

B.

Vispārīgi noteikumi par nodokļiem

C.

Vispārīgi noteikumi, kas attiecas gan uz nomenklatūru, gan uz nodokļiem

II sadaļa – Īpaši noteikumi

A.

Preces dažu kategoriju kuģiem vai citiem kuģošanas līdzekļiem un urbumu vai ieguves platformām

B.

Civilie gaisa kuģi un preces, ko izmanto civilajos gaisa kuģos

C.

Farmaceitiskie produkti

D.

Nodokļa standartlikme

E.

Tara un iepakojums

F.

Labvēlīgs tarifa režīms preču rakstura dēļ

Norādes, saīsinājumi un apzīmējumi

Papildu mērvienības

OTRĀ DAĻA – MUITAS NODOKĻU SARAKSTS

Nodaļa

I sadaļa

Dzīvi dzīvnieki; dzīvnieku izcelsmes produkti

1.

Dzīvi dzīvnieki

2.

Gaļa un ēdami gaļas subprodukti

3.

Zivis un vēžveidīgie, mīkstmieši un citi ūdens bezmugurkaulnieki

4.

Piena pārstrādes produkti; putnu olas; dabiskais medus; dzīvnieku izcelsmes pārtikas produkti, kas citur nav minēti un iekļauti

5.

Dzīvnieku izcelsmes produkti, kas citur nav minēti un iekļauti

II sadaļa

Augu valsts produkti

6.

Veģetējoši koki un citi augi; sīpoli, saknes un tamlīdzīgas augu daļas; griezti ziedi un dekoratīvi zaļumi

7.

Ēdami dārzeņi un atsevišķas saknes un bumbuļi

8.

Ēdami augļi un rieksti; citrusaugļu un meloņu mizas

9.

Kafija, tēja, mate un garšvielas

10.

Graudaugu produkti

11.

Miltrūpniecības produkti; iesals; cietes; inulīns; kviešu lipeklis

12.

Eļļas augu sēklas un eļļas augu augļi; dažādi graudi, sēklas un augļi; augi rūpnieciskām vajadzībām un ārstniecības augi; salmi un rupjā barība

13.

Šellaka; sveķi un citas augu sulas un ekstrakti

14.

Augu materiāli pīšanai; augu valsts produkti, kas citur nav minēti un iekļauti

III sadaļa

Dzīvnieku un augu tauki un eļļas un to šķelšanās produkti; gatavi pārtikas tauki; dzīvnieku vai augu vaski

15.

Dzīvnieku un augu tauki un eļļas un to šķelšanās produkti; gatavi pārtikas tauki; dzīvnieku vai augu vaski

IV sadaļa

Pārtikas rūpniecības ražojumi; dzērieni, alkoholiski šķidrumi un etiķis; tabaka un tabakas rūpnieciski aizstājēji

16.

Gaļas, zivju un vēžveidīgo, mīkstmiešu vai citu ūdens bezmugurkaulnieku izstrādājumi

17.

Cukurs un cukura konditorejas izstrādājumi

18.

Kakao un kakao izstrādājumi

19.

Labības, miltu, cietes vai piena izstrādājumi; miltu konditorejas izstrādājumi

20.

Dārzeņu, augļu, riekstu vai citu augu daļu izstrādājumi

21.

Dažādi pārtikas produkti

22.

Dzērieni, alkoholiski šķidrumi un etiķis

23.

Pārtikas rūpniecības atliekas un atkritumi; gatava lopbarība

24.

Tabaka un tabakas rūpnieciski aizstājēji

V sadaļa

Minerālprodukti

25.

Sāls; sērs; zemes un akmens; apmešanas materiāli, kaļķi un cements

26.

Rūdas, sārņi un pelni

27.

Minerālais kurināmais, minerāleļļas un to pārtvaices produkti; bitumenvielas; minerālvaski

VI sadaļa

Ķīmiskās rūpniecības un tās saskarnozaru ražojumi

28.

Neorganiskās ķīmijas produkti; dārgmetālu, retzemju metālu, radioaktīvo elementu vai izotopu organiskie un neorganiskie savienojumi

29.

Organiskie ķīmiskie savienojumi

30.

Farmaceitiskie produkti

31.

Mēslošanas līdzekļi

32.

Miecvielu vai krāsu ekstrakti; tanīni un to atvasinājumi; pigmenti un citas krāsvielas; krāsas un lakas; špakteļtepes, tepes un citas mastikas; tintes

33.

Ēteriskās eļļas un rezinoīdi; parfimērijas, kosmētikas un ķermeņa kopšanas līdzekļi

34.

Ziepes, organiskās virsmaktīvās vielas, mazgāšanas līdzekļi, eļļošanas līdzekļi, mākslīgi vaski, gatavi vaski, spodrināšanas vai tīrīšanas līdzekļi, sveces un tamlīdzīgi izstrādājumi, veidošanas pastas, zobtehnikas vaski un izstrādājumi zobārstniecībai uz ģipša bāzes

35.

Olbaltumvielas; modificētas cietes; līmes; fermenti

36.

Sprāgstvielas; pirotehnikas izstrādājumi; sērkociņi; pirofori sakausējumi; daži degmaisījumi

37.

Foto un kino preces

38.

Jaukti ķīmiski produkti

VII sadaļa

Plastmasas un to izstrādājumi; kaučuks un tā izstrādājumi

39.

Plastmasas un to izstrādājumi

40.

Kaučuks un tā izstrādājumi

VIII sadaļa

Jēlādas, āda, kažokādas un to izstrādājumi; zirglietas un iejūgs; ceļojuma piederumi, somas un tamlīdzīgas preces; izstrādājumi no dzīvnieku zarnām (izņemot zīdvērpēja pavedienu)

41.

Jēlādas (izņemot kažokādas) un āda

42.

Ādas izstrādājumi; zirglietas un iejūgs; ceļojuma piederumi, somas un tamlīdzīgas preces; izstrādājumi no dzīvnieku zarnām (izņemot zīdvērpēja pavedienu)

43.

Kažokādas un mākslīgās kažokādas; to izstrādājumi

IX sadaļa

Koks un koka izstrādājumi; kokogle; korķis un korķa izstrādājumi; izstrādājumi no salmiem, esparto vai citiem pinamiem materiāliem; pīti trauki un pinumi

44.

Koks un koka izstrādājumi; kokogle

45.

Korķis un korķa izstrādājumi

46.

Izstrādājumi no salmiem, esparto vai citiem pinamiem materiāliem; pīti trauki un pinumi

X sadaļa

Papīra masa no koksnes vai cita celulozes šķiedrmateriāla; pārstrādāts (atkritumu un makulatūras) papīrs vai kartons; papīrs un kartons un to izstrādājumi

47.

Papīra masa no koksnes vai cita celulozes šķiedrmateriāla; pārstrādāts (atkritumu un makulatūras) papīrs vai kartons

48.

Papīrs un kartons; papīra masas, papīra vai kartona izstrādājumi

49.

Iespiestas grāmatas, laikraksti, attēli un citi poligrāfijas rūpniecības izstrādājumi; rokraksti, mašīnraksti un plāni

XI sadaļa

Tekstilmateriāli un tekstilizstrādājumi

50.

Zīds

51.

Vilna, smalkie vai rupjie dzīvnieku mati; zirgu astru dzija un austs audums

52.

Kokvilna

53.

Citādas augu tekstilšķiedras; papīra pavedieni un audumi no papīra pavedieniem

54.

Ar roku darinātas mākslīgās šķiedras; dekoratīvās lentes un tamlīdzīgi mākslīgie tekstilmateriāli

55.

Ķīmiskās štāpeļšķiedras

56.

Vate, filcs un neaustas drānas; speciāla dzija; auklas, tauvas, virves, troses un to izstrādājumi

57.

Paklāji un citādas tekstilmateriālu grīdsegas

58.

Speciāli audumi; audumi ar šūtām plūksnām; mežģīnes; gobelēni; apdares materiāli; izšuvumi

59.

Impregnēti, piesūcināti, apvilkti, pārklāti vai laminēti tekstilmateriāli; rūpniecībā izmantojami tekstilizstrādājumi

60.

Trikotāžas drānas

61.

Trikotāžas apģērbi un apģērba piederumi

62.

Apğērba gabali un apğērba piederumi, kas nav no trikotāžas

63.

Citādi gatavie tekstilizstrādājumi; komplekti; valkāts apģērbs un lietoti tekstilizstrādājumi; lupatas

XII sadaļa

Apavi, galvassegas, lietussargi, saulessargi, spieķi, spieķsēdekļi, pātagas, pletnes un to daļas; apstrādātas spalvas un izstrādājumi no tām; mākslīgie ziedi; izstrādājumi no cilvēku matiem

64.

Apavi, getras un tamlīdzīgi izstrādājumi; šādu izstrādājumu daļas

65.

Galvassegas un to daļas

66.

Lietussargi, saulessargi, spieķi, spieķsēdekļi, pātagas, pletnes un to daļas

67.

Apstrādātas spalvas un dūnas un izstrādājumi no spalvām vai dūnām; mākslīgie ziedi; izstrādājumi no cilvēku matiem

XIII sadaļa

Akmens, ģipša, cementa, azbesta, vizlas un tamlīdzīgu materiālu izstrādājumi; keramikas izstrādājumi; stikls un stikla izstrādājumi

68.

Akmens, ģipša, cementa, azbesta, vizlas un tamlīdzīgu materiālu izstrādājumi

69.

Keramikas izstrādājumi

70.

Stikls un stikla izstrādājumi

XIV sadaļa

Dabiskas vai kultivētas pērles, dārgakmeņi un pusdārgakmeņi, dārgmetāli, ar dārgmetālu plaķēti metāli un to izstrādājumi; bižutērija; monētas

71.

Dabiskas vai kultivētas pērles, dārgakmeņi un pusdārgakmeņi, dārgmetāli, ar dārgmetālu plaķēti metāli un to izstrādājumi; bižutērija; monētas

XV sadaļa

Parastie metāli un parasto metālu izstrādājumi

72.

Dzelzs un tērauds

73.

Dzelzs vai tērauda izstrādājumi

74.

Varš un tā izstrādājumi

75.

Niķelis un tā izstrādājumi

76.

Alumīnijs un tā izstrādājumi

77.

(Rezervēta iespējamiem harmonizētās sistēmas papildinājumiem)

78.

Svins un tā izstrādājumi

79.

Cinks un tā izstrādājumi

80.

Alva un tās izstrādājumi

81.

Pārējie parastie metāli; metālkeramika; to izstrādājumi

82.

Parasto metālu instrumenti, darbarīki, griešanas rīki, karotes un dakšiņas; to daļas no parastajiem metālien

83.

Dažādi parasto metālu izstrādājumi

XVI sadaļa

Mehānismi un mehāniskas ierīces; elektroiekārtas; to detaļas; skaņu ierakstīšanas un atskaņošanas aparatūra, televīzijas attēla un skaņas ierakstīšanas un reproducēšanas aparatūra un šādu izstrādājumu detaļas un piederumi

84.

Kodolreaktori, katli, mehānismi un mehāniskas ierīces; to detaļas

85.

Elektroierīces un elektroiekārtas un to detaļas; skaņu ierakstīšanas un atskaņošanas aparatūra, televīzijas attēla un skaņas ierakstīšanas un reproducēšanas aparatūra un šādu izstrādājumu detaļas un piederumi

XVII sadaļa

Satiksmes līdzekļi un to aprīkojums

86.

Dzelzceļa vai tramvaju lokomotīves, ritošais sastāvs un to daļas; dzelzceļa vai tramvaju ceļa aprīkojums un tā daļas; visu veidu mehāniskās (ieskaitot elektromehāniskās) satiksmes signalizācijas iekārtas

87.

Transportlīdzekļi, izņemot dzelzceļa vai tramvaju ritošo sastāvu, un to daļas un piederumi

88.

Gaisa kuģi, kosmosa kuģi un to daļas

89.

Kuģi, laivas un citi peldlīdzekļi

XVIII sadaļa

Optiskās ierīces un aparatūra, foto un kino ierīces un aparatūra, mērierīces un kontrolierīces un aparatūra, precīzijas instrumenti un iekārtas, medicīnas un ķirurģiski instrumenti un aparatūra; pulksteņi; mūzikas instrumenti; to daļas un piederumi

90.

Optiskās ierīces un aparatūra, foto un kino ierīces un aparatūra, mērierīces un kontrolierīces un aparatūra, precīzijas instrumenti un iekārtas, medicīnas un ķirurģiski instrumenti un aparatūra; to daļas un piederumi

91.

Pulksteņi un to detaļas

92.

Mūzikas instrumenti; to daļas un piederumi

XIX sadaļa

Ieroči un munīcija; to daļas un piederumi

93.

Ieroči un munīcija; to daļas un piederumi

XX sadaļa

Dažādi izstrādājumi

94.

Mēbeles; gultas piederumi, matrači, matraču pamati, polsterējumi un tamlīdzīgi pildīti mājas aprīkojuma izstrādājumi; lampas un apgaismes piederumi, kas citur nav minēti un iekļauti; izgaismotas izkārtnes, tablo un tamlīdzīgi izstrādājumi; saliekamas būvkonstrukcijas

95.

Rotaļlietas, spēles un sporta piederumi; to daļas un piederumi

96.

Dažādi izstrādājumi

XXI sadaļa

Mākslas darbi, kolekciju priekšmeti un senlietas

97.

Mākslas darbi, kolekciju priekšmeti un senlietas

98.

Veselas ražošanas iekārtas

99.

(Rezervēta īpašām vajadzībām, ko nosaka Kopienas kompetentās iestādes)

TREŠĀ DAĻA – TARIFA PIELIKUMI

I sadaļa – Lauksaimniecības pielikumi

1. pielikums

Lauksaimniecības komponentes (EA), cukura papildu nodokļi (AD S/Z) un miltu papildu nodokļi (AD F/M)

2. pielikums

Produkti, kuriem piemēro iekļuves cenu

II sadaļa – Farmaceitiskas vielas, kam piemērojams beznodokļu režīms

3. pielikums

Pasaules Veselības organizācijas piešķirtie starptautiskie nepatentētie nosaukumi (INN) farmaceitiskām vielām, kas ir atbrīvotas no nodokļiem

4. pielikums

Salikteņu un vārdkopu daļas, kas kopā ar 3. pielikumā minētajiem INN apzīmē INN sāļus, esterus vai hidrātus; šiem sāļiem, esteriem un hidrātiem nodokli nepiemēro, ja tie ir klasificējami vienā HS sešciparu apakšpozīcijā ar attiecīgajiem INN

5. pielikums

INN sāļi, esteri un hidrāti, kurus neklasificē vienā HS pozīcijā ar attiecīgajiem INN un kuriem ir nodokļu atbrīvojums

6. pielikums

Farmācijas starpprodukti, t. i., farmācijas izstrādājumu ražošanā izmantojami savienojumi, kuriem ir nodokļu atbrīvojums

III sadaļa – Kvotas

7. pielikums

PTO tarifa kvotas, ko atklāj Kopienas kompetentās iestādes

IV sadaļa – Labvēlīgs tarifa režīms preču rakstura dēļ

8. pielikums

Patēriņam nederīgas preces

9. pielikums

Sertifikāti

PIRMĀ DAĻA

IEVADA NOTEIKUMI

I SADAĻA

VISPĀRĪGI NOTEIKUMI

A.   Vispārīgi kombinētās nomenklatūras interpretācijas noteikumi

Kombinētajā nomenklatūrā preces klasificē pēc šādiem principiem:

1.

Sadaļu, nodaļu un apakšnodaļu virsraksti doti tikai ērtības labad; juridiski klasifikāciju nosaka pozīciju ieraksti un sadaļu un nodaļu piezīmes, kā arī tālāk izklāstītie noteikumi, ja vien pozīcijās un piezīmēs nav noteikts citādi.

2.

a)

Jebkura norāde uz kādu preci pozīcijas ierakstā attiecas arī uz negatavām vai nepabeigtām precēm, ja uzrādāmajām precēm piemīt gatavas vai pabeigtas preces pamatīpašības. Tāda atsauce attiecas arī uz gatavām vai pabeigtām precēm (vai precēm, kas saskaņā ar šo noteikumu klasificējamas kā gatavas vai pabeigtas), ja tās uzrāda nesaliktas vai izjauktas;

b)

jebkura atsauce uz kādu materiālu vai vielu pozīcijā attiecas arī uz šā materiāla vai vielas sajaukumu vai apvienojumu ar citiem materiāliem vai vielām. Jebkura atsauce uz precēm no noteikta materiāla vai vielas attiecas uz precēm, kas no šā materiāla vai vielas izgatavotas pilnīgi vai daļēji. Preces, kas izgatavotas no vairākiem materiāliem vai vielām, klasificē atbilstīgi 3. noteikumam.

3.

Ja, piemērojot 2. noteikuma b) punktu, vai cita iemesla dēļ preces pēc pirmā acu uzmetiena var klasificēt divās vai vairākās pozīcijās, klasifikāciju izdara šādi:

a)

priekšroku dod pozīcijai, kurā ir konkrētāks preces apraksts, nevis pozīcijām, kurās preces apraksts ir vispārīgāks. Ja tomēr katra no divām vai vairākām pozīcijām attiecas tikai uz daļu materiālu vai vielu, kas ietilpst jauktās vai saliktās precēs, vai arī tikai uz atsevišķām sastāvdaļām mazumtirdzniecības komplektos, tad šādas pozīcijas uzskata par vienlīdz konkrētām pat tad, ja kādā no tām preču apraksts ir pilnīgāks vai precīzāks;

b)

ja sajaukumus, saliktas preces, kas izgatavotas no dažādiem materiāliem vai sastāv no dažādiem komponentiem, kā arī preces, kas iesaiņotas komplektos mazumtirdzniecībai, nevar klasificēt atbilstīgi šā noteikuma a) punktam, tās klasificē pēc materiāliem vai sastāvdaļām, kas nosaka preces pamatīpašības, ja vien šo principu iespējams piemērot;

c)

ja preces nevar klasificēt atbilstīgi šā noteikuma a) vai b) apakšpunktam, tās klasificē pozīcijā ar lielāko kārtas numuru no vienlīdz pieļaujamām pozīcijām.

4.

Preces, kuras nevar klasificēt pēc iepriekš minētajiem noteikumiem, klasificē visradniecīgāko preču pozīcijā.

5.

Papildus iepriekš minētajiem noteikumiem attiecībā uz tajos minētajām precēm jāievēro arī šādi noteikumi:

a)

fotoaparātu, mūzikas instrumentu, ieroču, rasēšanas piederumu vai kaklarotu futrāļus, makstis un tamlīdzīgu iesaiņojumu, kam ir īpaša forma un kas paredzēts ilgstošai konkrētu priekšmetu glabāšanai, kurus uzrāda kopā ar šiem priekšmetiem, klasificē kopā ar šiem priekšmetiem, ja tos parasti pārdod šādā iesaiņojumā. Šis noteikums neattiecas uz iepakojumu, kas piešķir pamatīpašības visam izstrādājumam;

b)

ievērojot šā punkta a) apakšpunktu, iepakojumu un taru (1), kurā ir preces, klasificē kopā ar precēm, ja attiecīgās preces parasti šādi iepako. Šis noteikums tomēr nav saistošs, ja skaidri redzams, ka iepakojums vai tara derīga vairākkārtējai izmantošanai.

6.

Juridiski preču klasifikāciju pozīciju apakšpozīcijās nosaka apakšpozīciju ieraksti un piezīmes, kā arī iepriekš minētie noteikumi pēc analoģijas, ievērojot, ka salīdzināmas ir tikai viena līmeņa apakšpozīcijas. Piemērojot šo noteikumu, ņem vērā arī atbilstīgo sadaļu un nodaļu piezīmes, ja vien konteksts nenosaka citādi.

B.   Vispārīgi noteikumi par nodokļiem

1.

Muitas nodoklis, kas piemērojams ievestām precēm, kuru izcelsme ir valstīs, kuras ir Vispārējās vienošanās par tarifiem un tirdzniecību līgumslēdzējas puses vai ar kurām Eiropas Kopiena noslēgusi līgumus, kuros ietverta klauzula par vislielākās labvēlības tarifu, ir līgtā likme, kas norādīta nodokļu saraksta 3. slejā. Ja kontekstā nav paredzēts citādi, līgtās likmes piemērojamas precēm, kas nav iepriekšminētās preces un kuras ieved no jebkuras trešās valsts.

Līgtās nodokļu likmes, kas norādītas 3. slejā, piemēro no 2007. gada 1. janvāris.

Ja autonomās nodokļu likmes ir zemākas par līgtajām nodokļu likmēm, piemēro autonomās likmes, kas norādītas zemsvītras piezīmē.

2.

Šās daļas 1. punktu nepiemēro, ja attiecībā uz konkrētu valstu izcelsmes precēm ir noteikti īpaši autonomie muitas nodokļi vai saskaņā ar spēkā esošiem nolīgumiem ir piemērojamas preferenciālas muitas nodokļu likmes.

3.

Šās daļas 1. un 2. punkts neliedz dalībvalstīm piemērot citādus muitas nodokļus, kas atšķiras no kopējā muitas tarifa, ja šādu nodokļu piemērošana atbilst Kopienas tiesībām.

4.

Nodokļi, kas izteikti procentos, ir procentuālie nodokļi.

5.

Apzīmējums “EA” norāda, ka par attiecīgajām precēm iekasējama “lauksaimniecības komponente”, kas noteikta saskaņā ar 1. pielikumu.

6.

Apzīmējums “AD S/Z” vai “AD F/M” 17.-19. nodaļā norāda, ka nodokļa maksimālo likmi veido procentuālais nodoklis, kam pieskaita papildu nodokli attiecībā uz dažiem cukura veidiem vai miltiem. Šo papildu nodokli nosaka saskaņā ar 1. pielikuma noteikumiem.

7.

Regulas 22. nodaļā apzīmējums “€/% vol/hl” nozīmē, ka ir jāaprēķina īpašs euro izteikts nodoklis par katru spirta tilpumkoncentrācijas procentu hektolitrā. Tādējādi dzērienam ar spirta tilpumkoncentrāciju 40 tilp. %, nodokli uzliek šādi:

“€ 1/% vol/hl” = € 1 × 40, tātad nodoklis par hektolitru ir € 40, vai

“€ 1/% vol/hl + € 5/hl” = € 1 × 40 + € 5, tātad nodoklis par hektolitru ir € 45.

Ja papildus ir uzrādīta arī minimālā (MIN) vērtība, piemēram, “€ 1,6/% vol/hl MIN € 9/hl”, tas nozīmē, ka nodoklis, ko aprēķina pēc iepriekšminētā principa, jāsalīdzina ar minimālo nodokli, piemēram, “€ 9/hl”, un tad piemēro augstāko no šiem abiem.

C.   Vispārīgi noteikumi, kas attiecas gan uz nomenklatūru, gan uz nodokļiem

1.

Ja vien nav paredzēts citādi, noteikumus attiecībā uz muitas vērtību piemēro, lai noteiktu ne tikai vērtību procentuālo muitas nodokļu aprēķināšanai, bet arī vērtības, uz kurām atsaucoties nosaka dažu pozīciju vai apakšpozīciju darbības jomu.

2.

Ja precēm nodokļus uzliek atbilstīgi šo preču svaram, muitojamais svars un svars, uz kuru atsaucoties nosaka dažu pozīciju vai apakšpozīciju darbības jomu, ir:

a)

ja minēts “bruto svars”, tad tas ir preču un visa iepakojuma un taras kopsvars;

b)

ja minēts “tīrais svars” vai vienkārši “svars”, tad tas ir preču svars bez kāda iepakojuma vai taras.

3.

Euro vērtību attiecīgās valsts valūtā dalībvalstīm, kuras nav iesaistītās dalībvalstis, kā noteikts Padomes Regulā (EK) Nr. 974/98 (2) (še turpmāk “nepievienojušās dalībvalstis”), nosaka atbilstīgi 18. pantam Padomes Regulā (EEK) Nr. 2913/92 (3).

4.

Preces, kuras var pretendēt uz labvēlīgu tarifa režīmu to galapatēriņa dēļ:

Ja īpašam galapatēriņam paredzētām precēm saskaņā ar galapatēriņa režīmu piemērojamais ievedmuitas nodoklis nav zemāks par nodokli, ko precēm piemērotu pretējā gadījumā, minētās preces klasificē kodā, kas attiecas uz galapatēriņu, un Regulas (EEK) Nr. 2454/93 (OV L 253, 11.10.1993.) 291.-300. pantu nepiemēro.

II SADAĻA

ĪPAŠI NOTEIKUMI

A.   Preces dažu kategoriju kuģiem vai citiem kuģošanas līdzekļiem un urbumu vai ieguves platformām

1.

Muitas nodokļus atceļ precēm, ar ko paredzēts apgādāt kuģus vai citus kuģošanas līdzekļus, kuri uzskaitīti tālāk dotajā sarakstā, šādu transporta līdzekļu izbūvei, remontam, apkopei vai pārbūvei, kā arī precēm, kas paredzētas šādu kuģu vai citu kuģošanas līdzekļu iekārtai vai aprīkojumam.

2.

Muitas nodokļus atceļ:

a)

precēm, ko paredzēts iestrādāt urbšanas vai ieguves platformās:

1)

stacionārās, kas darbojas dalībvalstu teritoriālajos ūdeņos vai ārpus tiem un minētas apakšpozīcijā ex 8430 49, vai

2)

peldošās vai zemūdens platformās, kas minētas apakšpozīcijā ex 8905 20,

ja šīs preces izmanto šādu urbumu vai ieguves platformu būvēšanai, remontam, apkopei vai pārbūvei, kā arī precēm, kas paredzētas minēto platformu aprīkojumam.

Tādas preces kā dzinēju degviela, smērvielas un gāze, kas vajadzīgas tādu mašīnu un aparātu darbināšanai, kurus neizmanto pastāvīgi un kuri nav platformu sastāvdaļa, bet kurus tomēr izmanto platformu būvēšanai, remontam, apkopei, pārbūvei vai aprīkošanai, arī uzskata par precēm, kuras paredzēts iestrādāt urbumu vai ieguves platformās;

b)

caurulēm, kabeļiem un to savienotājdaļām, kas saista šīs urbumu vai ieguves platformas ar cietzemi.

KN kods

Apraksts

(1)

(2)

8901

Pasažieru kuģi, ekskursiju kuģi, prāmji, transportkuģi, liellaivas un tamlīdzīgi kuģošanas līdzekļi pasažieru vai preču pārvadāšanai

8901 10

–  pasažieru kuģi, ekskursiju kuģi un tamlīdzīgi kuģošanas līdzekļi, kas galvenokārt paredzēti pasažieru pārvadāšanai; visu veidu prāmji

8901 10 10

– –  jūras

8901 20

–  tankkuģi

8901 20 10

– –  jūras

8901 30

–  refrižeratorkuģi, izņemot apakšpozīcijā 8901 20 minētos

8901 30 10

– –  jūras

8901 90

–  citi kuģošanas līdzekļi preču pārvadāšanai un kuģi pasažieru un preču vienlaicīgai pārvadāšanai

8901 90 10

– –  jūras

8902 00

Zvejas kuģi; zivju pārstrādes bāzes kuģi un citi kuģi zvejniecības produktu pārstrādei vai konservēšanai

 

–  jūras

8902 00 12

– –  kuru bruto tonnāža pārsniedz 250

8902 00 18

– –  kuru bruto tonnāža nepārsniedz 250

8903

Jahtas un citas izpriecu vai sporta laivas; airu laivas un kanoe laivas

 

–  citādas

8903 91

– –  buru laivas, arī motorjahtas

8903 91 10

– – –  jūras

8903 92

– –  motorlaivas, izņemot motorlaivas ar piekarināmo motoru

8903 92 10

– – –  jūras

8904 00

Velkoņi un stūmējkuģi

8904 00 10

–  velkoņi

 

–  stūmējkuģi

8904 00 91

– –  jūras

8905

Signālkuģi, signālplatformas, bagarkuģi, peldošie celtņi un citi kuģi, kuru kuģotspēja ir pakārtota to galvenajai funkcijai; peldošas piestātnes; peldošas vai zemūdens urbumu vai ieguves platformas

8905 10

–  bagarkuģi

8905 10 10

– –  jūras

8905 90

–  citādi

8905 90 10

– –  jūras

8906

Citādi kuģošanas līdzekļi, ieskaitot karakuģus un glābšanas kuģus, izņemot airu laivas

8906 10 00

–  karakuģi

 

–  citādi

8906 90 10

– –  jūras

3.

Nodokļus atceļ saskaņā ar attiecīgos Kopienas noteikumos paredzētajiem nosacījumiem, lai nodrošinātu šādu preču izmantošanu muitas kontrolē.

B.   Civilie gaisa kuģi un preces, ko izmanto civilajos gaisa kuģos

1.

Muitas nodokļa atbrīvojumu piemēro:

civilajiem gaisa kuģiem,

dažām precēm, ko izmanto civilajos gaisa kuģos, vai ko iestrādā tajos to ražošanas, remonta, apkopes, pārbūves, pārveides vai konversijas procesā,

lidotāju zemes trenažieriem un to daļām, civilām vajadzībām.

Uz šīm precēm attiecas pozīcijas un apakšpozīcijas, kas uzskaitītas 5. punktā iekļautajās tabulās.

2.

“Civilie gaisa kuģi” 1. punkta pirmajā un otrajā ievilkumā ir gaisa kuģi, kurus dalībvalstīs neizmanto militāri vai tamlīdzīgi dienesti un kuriem nav militāras vai necivilas reģistrācijas.

3.

Piemērojot 1. punkta otro ievilkumu, izteiciens “izmantošanai civilajā aviācijā” attiecas arī uz precēm, ko izmanto lidotāju trenažieros uz zemes civilām vajadzībām.

4.

Uz atbrīvojumu no muitas nodokļiem attiecas nosacījumi, kas paredzēti attiecīgajos Kopienas noteikumos par šādu preču izmantošanas muitas kontroli (sk. Komisijas Regulas (EEK) Nr. 2454/93 (OV L 253, 11.10.1993., 1. lpp.) 291.-300. pantu un vēlākos grozījumus).

5.

Preces, attiecībā uz ko var piemērot atbrīvojumu no muitas nodokļiem, aptver šādas pozīcijas vai apakšpozīcijas:

3917 40, 4011 30, 4012 13, 4012 20, 6812 99, 7324 10, 7326 20, 8302 10, 8302 20, 8302 42, 8302 49, 8302 60, 8407 10, 8408 90, 8409 10, 8411, 8412 10, 8412 21, 8412 29, 8412 31, 8412 39, 8412 80 80, 8412 90, 8413 19, 8413 20, 8413 30, 8413 50, 8413 60, 8413 70, 8413 81, 8413 91, 8414 10, 8414 20, 8414 30, 8414 51, 8414 59, 8414 80, 8414 90, 8415 81, 8415 82, 8415 83, 8418 10, 8418 30, 8418 40, 8418 61, 8418 69, 8419 50, 8419 81, 8421 19, 8421 21, 8421 23, 8421 29, 8421 31, 8421 39, 8424 10, 8425 11, 8425 19, 8425 31, 8425 39, 8425 42, 8425 49, 8426 99, 8428 10, 8428 20, 8428 33, 8428 39, 8428 90, 8443 32 10, 8471 41, 8471 49, 8471 50, 8471 60, 8471 70, 8479 90, 8483 10, 8483 30, 8483 40, 8483 50, 8483 60, 8483 90, 8484 10, 8484 90, 8501 32, 8501 52, 8501 61, 8501 62, 8501 63, 8502, 8504 10, 8504 31, 8504 32, 8504 33, 8504 40, 8504 50, 8507, 8511 10, 8511 20, 8511 30, 8511 40, 8511 50, 8511 80, 8517 70 11, 8517 70 15, 8517 70 19, 8518 10, 8518 21, 8518 22, 8518 29, 8518 30, 8518 40, 8518 50, 8519 81 95, 8519 89 90, 8521 10, 8526, 8528 41, 8528 51, 8528 61, 8529 10, 8531 10 95, 8531 20, 8531 80, 8539 10, 8544 30, 8801, 8802 11, 8802 12, 8802 20, 8802 30, 8802 40, 8803 10, 8803 20, 8803 30, 8805 29, 9001 90, 9002 90, 9014 10, 9014 20, 9025, 9026, 9029 20 38, 9030 10, 9030 20, 9030 31, 9030 32, 9030 33, 9030 39, 9030 40, 9030 84, 9030 89, 9030 90, 9031 80, 9032, 9104, 9403 20, 9403 70.

Še turpmāk uzskaitītajās apakšpozīcijās muitas nodokļu atbrīvojumu precēm, kas paredzētas izmantošanai civilās aviācijas gaisa kuģos, piešķir tikai par precēm, kas aprakstītas 2. slejā:

Apakšpozīcija

Apraksts

3917 21 90, 3917 22 90, 3917 23 90, 3917 29 90, 3917 31, 3917 33, 3917 39 90, 7413 00, 8307 10, 8307 90

ar piestiprinātiem savienotājelementiem

4008 29

pēc izmēra sagriezti profili

4009 12, 4009 22, 4009 32, 4009 42

piemērotas gāzu vai šķidrumu pārvadīšanai

3926 90, 4016 10, 4016 93, 4016 99

tehniskām vajadzībām

4504 90, 4823 90

starplikas, paplākšņi un citādi blīvējumi

6812 80

izņemot apģērbs, apģērba piederumus, apavus un galvassegas, papīru, kartonu un papi, presētu azbesta šķiedru, loksnēs vai ruļļos

6813 20

uz azbesta vai citu minerālvielu bāzes

7007 21

vējstikli, neierāmēti

7312 10, 7312 90

ar piestiprinātiem savienotājelementiem vai iestrādātas izstrādājumos

7322 90

gaisa sildītāji un karstā gaisa sadalītāji (izņemot to daļas)

7324 90

sanitārtehnikas izstrādājumi (izņemot to daļas)

7304 31, 7304 39, 7304 41, 7304 49, 7304 51, 7304 59, 7304 90, 7306 30, 7306 40, 7306 50, 7306 61, 7306 69, 7608 10, 7608 20

ar piestiprinātiem savienotājelementiem, derīgas gāzu vai šķidrumu pārvadīšanai

8108 90

caurules, ar piestiprinātiem savienotājelementiem, derīgas gāzu vai šķidrumu pārvadīšanai

8415 90

gaisa kondicionēšanas iekārtām, kas minētas 8415 81, 8415 82 vai 8415 83 apakšpozīcijā

8419 90

siltummaiņas agregātu daļas

8479 89

hidropneimatiskās baterijas; vilkmes reverseru piedziņas mehānismi; īpaši projektētas sekcijas tualetēm; gaisa mitrinātāji un mitruma aizvadītāji; neelektriski servomehānismi; neelektriski motoru starteri; turboreaktīvo dzinēju, turbopropellerdzinēju un citu gāzturbīnu pneimatiskie starteri; neelektriski priekšējā stikla tīrītāji; neelektriski propelleru regulatori

8501 20, 8501 40

ar jaudu, kas pārsniedz 735 W, bet nepārsniedz 150 kW

8501 31

motori, kuru jaudu, kas pārsniedz 735 W, līdzstrāvas ģeneratori

8501 33

motori, kuru jauda nepārsniedz 150 kW, un ģeneratori

8501 34 92, 8501 34 98

ģeneratori

8501 51

ar jaudu, kas pārsniedz 735 W

8501 53

ar jaudu, kas nepārsniedz 150 kW

8516 80 20

samontēti tikai vienkārša izolēta karkasa veidā ar elektriskiem savienojumiem, pret apledošanu vai atledošanai

8517 69 31, 8517 69 39

radiotelefonija vai radiotelegrāfija

8517 12, 8517 61, 8517 62, 8517 69 90

radiotelegrāfa vai radiotelefona aparatūra

8522 90

savienoti vai sajūgti divu vai vairāku komponentu bloki un mezgli 8520 90 apakšpozīcijā minētās aparatūras sastāvā

8529 90

savienoti vai sajūgti divu vai vairāku komponentu bloki un mezgli 8526 pozīcijā minētās aparatūras sastāvā

8543 70 90

borta informācijas uzkrājēji, elektriskie sinhronizatori un devēji, pretsarmas un pretsvīduma ierīces ar elektriskajiem rezistoriem

8543 90

savienoti vai sajūgti divu vai vairāku komponentu bloki un mezgli, kas paredzēti borta informācijas uzkrājējiem

8803 90 90

ieskaitot planierus

9014 90

instrumenti, kas minēti 9014 10 vai 9014 20 apakšpozīcijā

9020 00

izņemot daļas

9029 10

elektriskie vai elektroniskie apgriezienu mērītāji

9029 90

apgriezienu mērītāji, spidometri un tahometri

9031 90

kas minētas 9031 80 apakšpozīcijā

9109 19, 9109 90

ar platumu vai diametru, kas nepārsniedz 50 mm

9401 10

bez ādas pārvalka

9405 10, 9405 60

no parastā metāla vai no plastmasas

9405 92, 9405 99

izstrādājumi, kas iekļauti 9405 10 vai 9405 60 apakšpozīcijā

6.

Preces, kas minētas 5. punktā, ir iekļautas Eiropas Kopienu integrētajā muitas tarifā (TARIC), izmantojot apakšpozīcijas ar šādu vēri: “Preces iekļauj šajā apakšpozīcijā saskaņā ar attiecīgajos Kopienas noteikumos paredzētajiem nosacījumiem (sk. Komisijas Regulas (EEK) Nr. 2454/93 (OV L 253, 11.10.1993., 1. lpp.) 291.-300. pantu un vēlākos grozījumus).”

C.   Farmaceitiskie produkti

1.

Muitas nodokļa atbrīvojumu piemēro šādu kategoriju farmaceitiskajiem produktiem:

1)

3. pielikumā uzskaitītām farmaceitiskām vielām, kurām piešķirti CAS RN (Chemical Abstracts Service Registry Numbers) un starptautiskie nepatentētie nosaukumi (INN);

2)

INN sāļiem, esteriem un hidrātiem, ko apzīmē, apvienojot 3. pielikumā doto INN ar 4. pielikumā dotajām salikteņu un vārdkopu daļām, ar nosacījumu, ka šādus produktus klasificē vienā sešciparu HS apakšpozīcijā ar attiecīgo INN;

3)

INN sāļiem, esteriem un hidrātiem, kas uzskaitīti 5. pielikumā un ko neklasificē vienā sešciparu HS apakšpozīcijā ar attiecīgo INN;

4)

6. pielikumā uzskaitītiem farmācijas starpproduktiem, t. i., savienojumiem, ko izmanto tādu gatavo farmaceitisko produktu ražošanai, kuriem piešķirti CAS RN un ķīmiskie nosaukumi.

2.

Īpaši gadījumi:

1)

INN piešķirti tikai tām vielām, kas aprakstītas Pasaules veselības organizācijas (PVO) publicētajā ieteikto INN sarakstā. Ja ar INN apzīmēts mazāk vielu nekā ar CAS RN, tad beznodokļu režīms attiecas tikai uz tām vielām, kas apzīmētas ar INN;

2)

ja kāds 3. vai 6. pielikumā minēts produkts ir apzīmēts ar CAS RN, kas atbilst konkrētam izomēram, tad beznodokļu režīms attiecas tikai uz šo izomēru;

3)

INN divkāršajiem atvasinājumiem (sāļiem, esteriem un hidrātiem), kuru apzīmējumos apvieno 3. pielikumā norādīto INN ar kādu no 4. pielikumā norādītajām salikteņu vai vārdkopu daļām, beznodokļu režīmu piemēro ar nosacījumu, ka tos var klasificēt vienā sešciparu HS apakšpozīcijā ar attiecīgo INN:

piemērs: alanīnmetilesteris, hidrohlorīds;

4)

ja kāds no 3. pielikumā iekļautajiem INN ir sāls (vai esteris), tad ne uz vienu citu šim INN atbilstošās skābes sāli (vai esteri) beznodokļu režīms neattiecas:

piemērs: oksprenoātkālijs (INN): bez nodokļa

oksprenoātnātrijs: bez atbrīvojuma.

D.   Nodokļa standartlikme

1.

Muitas nodokli ar vienoto procentuālo likmi 3,5 % apmērā iekasē par precēm:

sūtījumos, ko viena privātpersona sūta citai, vai

ceļotāju personīgajā bagāžā,

ar nosacījumu, ka ievešanai nav komerciāla nolūka.

Šo vienoto 3,5 % muitas nodokļa likmi piemēro ar nosacījumu, ka ievedmuitas nodoklim pakļaujamo preču vērtība nepārsniedz € 350 par vienu sūtījumu vai vienam ceļotājam.

Šādu vienotas likmes aprēķinu nepiemēro precēm, kas iekļautas 24. nodaļā un ietilpst sūtījumos vai ceļotāju personiskajā bagāžā tādos daudzumos, kas pārsniedz daudzumus, kuri paredzēti 31. vai 46. pantā Padomes Regulā (EEK) Nr. 918/83 (4).

2.

Ievešanu neuzskata par ievešanu komerciālā nolūkā, ja:

a)

attiecībā uz precēm sūtījumos, ko viena privātpersona sūta otrai:

šādi sūtījumi nav regulāri,

tajos ir preces vienīgi saņēmēja vai viņa ģimenes locekļu personīgai lietošanai un to īpašības un daudzums neliecina par komerciāliem nodomiem,

nosūtītājs sūta saņēmējam bez kādas samaksas;

b)

attiecībā uz precēm ceļotāju personīgajā bagāžā:

preces ir īpaša rakstura, un

ir tikai preces, kas paredzētas ceļotāju vai viņu ģimenes locekļu personīgai lietošanai vai domātas dāvināšanai; tādu preču raksturs un daudzums nedrīkst norādīt uz to, ka tās ieved komerciālā nolūkā.

3.

Muitas nodokļa vienoto likmi nepiemēro precēm, ko ieved saskaņā ar 1. un 2. punkta nosacījumiem, ja persona, kam ir tādas tiesības, pirms vienotās likmes piemērošanas lūgusi precēm piemērot attiecīgu muitas nodokli. Tādos gadījumos visām precēm sūtījumā piemēro attiecīgu ievedmuitas nodokli, neskarot beznodokļu ievešanu, ko paredz Regulas (EEK) Nr. 918/83 29.-31. pants un 45.-49. pants.

Šā punkta pirmajā daļā ievedmuitas nodokļi nozīmē gan muitas nodokli un tam līdzvērtīgus maksājumus, gan citus ievedmaksājumus, kas paredzēti saskaņā ar kopējo lauksaimniecības politiku vai saskaņā ar īpašu režīmu attiecībā uz dažām precēm, kuras iegūtas lauksaimniecības produktu pārstrādē.

4.

Nepievienojušās dalībvalstis var noapaļot attiecīgajā valsts valūtā summu, ko iegūst, konvertējot € 350.

5.

Nepievienojušās dalībvalstis € 350 atbilstošo vērtību savas valsts valūtā var saglabāt nemainītu, ja, izdarot ikgadējās korekcijas saskaņā ar 18. panta 2. punktu Regulā (EEK) Nr. 2913/92, pārrēķinātā summa pirms 4. punktā paredzētās noapaļošanas attiecīgās valsts valūtā mainās mazāk par 5 % vai ja summa samazinās.

E.   Tara un iepakojums

Tarai un iepakojumam, kas minēti vispārējo skaidrojošo noteikumu 5. punkta a) un b) apakšpunktā un ko brīvā apgrozībā laiž reizē ar precēm, kas tajos iesaiņotas vai ir kopā ar tiem, piemēro tālāk izklāstītos noteikumus.

1.

Ja taru un iepakojumu klasificē kopā ar precēm saskaņā ar vispārējo skaidrojošo noteikumu 5. punktu, tad:

a)

tam piemēro tādu pašu muitas nodokļa likmi kā precēm:

ja attiecīgajām precēm piemēro procentuālo muitas nodokli vai

ja to iekļauj muitojamajā preču svarā;

b)

tam nepiemēro muitas nodokli:

ja attiecīgajām precēm ir ievedmuitas atbrīvojums vai

ja precēm nodokli piemēro citādi nekā pēc svara vai vērtības, vai

ja taras un iepakojuma svaru neiekļauj muitojamajā preču svarā.

2.

Ja tarā un iepakojumā, uz ko attiecas 1. punkta a) un b) apakšpunkts, vai kopā ar tiem ir preces, uz kurām attiecas vairāki dažādi tarifa apraksti, šādas taras un iepakojuma svaru vai vērtību muitojamā svara vai vērtības noteikšanas nolūkos sadala visām minētajām precēm proporcionāli preču svaram vai vērtībai.

F.   Labvēlīgs tarifa režīms preču rakstura dēļ

1.

Saskaņā ar atsevišķiem nosacījumiem labvēlīgs tarifa režīms preču rakstura dēļ ir paredzēts:

patēriņam nederīgām precēm,

sēklas materiālam,

sietaudumiem negatavā veidā,

dažu veidu svaigām galda vīnogām, tabakai un nitrātam.

Uz šīm precēm attiecas apakšpozīcija (5) ar šādu zemsvītras piezīmi: “Preces iekļauj šajā apakšpozīcijā saskaņā ar ievada noteikumu II sadaļas F punktā paredzētajiem nosacījumiem.”

2.

Patēriņam nederīgas preces, kurām labvēlīgs tarifa režīms ir piešķirts to rakstura dēļ, ir uzskaitītas 8. pielikumā ar norādi uz pozīciju, kurā tās ir klasificētas, kopā ar izmantoto denaturantu aprakstu un daudzumiem. Šādas preces pieņem par patēriņam nederīgām, ja denaturējamās preces un denaturanti ir viendabīgs maisījums un to atdalīšana nav ekonomiski izdevīga.

3.

Turpmāk uzskaitītās preces klasificē attiecīgās pozīcijās sēklu materiālam vai sējai ar nosacījumu, ka preces atbilst attiecīgiem Kopienas noteikumiem:

attiecībā uz cukurkukurūzu, speltas kviešiem, kukurūzas hibrīdiem, rīsu un sorgo (Padomes Direktīva 66/402/EEK (6),

attiecībā uz sēklas kartupeļiem (Padomes 2002. gada 13. jūnijs Direktīva 2002/56/EK (7),

attiecībā uz eļļas augu sēklām un eļļas augu augļiem (Padomes 2002. gada 13. jūnijs Direktīva 2002/57/EK (8).

Ja cukurkukurūzas hibrīdi, speltas kvieši, kukurūzas hibrīdi, rīss, sorgo hibrīds vai eļļas augu sēklas un eļļas augu augļi ir tādi, kam lauksaimniecības noteikumi nav piemērojami, labvēlīgu tarifa režīmu to rakstura dēļ piešķir ar nosacījumu, ka ir konstatēts, ka preces patiešām ir paredzētas sējai.

4.

Sietaudumam negatavā veidā labvēlīgu tarifa režīmu piešķir ar nosacījumu, ka preces ir neizdzēšami marķētas, tā lai tās varētu identificēt kā paredzētas sijāšanai vai tamlīdzīgām rūpnieciskām vajadzībām.

5.

Svaigām galda vīnogām, tabakai un nitrātam labvēlīgu tarifa režīmu piešķir, ja ir uzrādīts pienācīgi apstiprināts sertifikāts. Konkrētie noteikumi, kas piemērojami, un sertifikātu paraugi ir iekļauti 9. pielikumā.

NORĀDES, SAĪSINĀJUMI UN APZĪMĒJUMI

Attiecas uz jauniem kodiem

Attiecas uz kodiem, kas lietoti iepriekšējā gadā, bet ar atšķirīgu piemērošanas jomu

AD F/M

Miltu papildu nodoklis

AD S/Z

Cukura papildu nodoklis

b/f

Pudeles/flakoni

cm/s

Centimetri sekundē

EA

Lauksaimniecības komponente

Euro

INN

Starptautiskais nepatentētais nosaukums

INNM

Pārveidots starptautiskais nepatentētais nosaukums

ISO

Starptautiskā standartizācijas organizācija

Kbit

1 024 biti

kg/br

Kilogram, gross

kg/net

Neto kilograms

kg/net eda

Kilograms sausā tīrsvara

100 kg/net mas

Simts neto kilogrami sausnas

MAX

Maksimālā vērtība

Mbit

1 048 576 biti

MIN

Minimālā vērtība

ml/g

Mililitri vienā gramā

mm/s

Milimetri sekundē

RON

Pētnieciskais oktānskaitlis

Piezīme:

Pozīcijas numurs, kas muitas nodokļu saraksta 1. slejā likts kvadrātiekavās, norāda, ka šī pozīcija ir svītrota (piemēram, pozīcija [1519]).

PAPILDU MĒRVIENĪBAS

c/k

Karāti (1 metriskais karāts = 2 × 10–4 kg)

ce/el

Elementu skaits

ct/l

Kravnesība tonnās (9)

g

Grams

gi F/S

Sabrūkošo izotopu grams

GT

Bruto tonnāža

kg C5H14ClNO

Kilograms holīna hlorīda

kg H2O2

Kilograms ūdeņraža peroksīda

kg K2O

Kilograms kālija oksīda

kg KOH

Kilograms kālija hidroksīda (kaustiskā potaša)

kg met.am.

Kilograms metilamīnu

kg N

Kilograms slāpekļa

kg NaOH

Kilograms nātrija hidroksīda (kaustiskās sodas)

kg/net eda

Kilograms sausā tīrsvara

kg P2O5

Kilograms fosfora (V) oksīda

kg 90 % sdt

Kilograms 90 % sausas vielas

kg U

Kilograms urāna

1 000 kWh

Tūkstoš kilovatstundas

l

Litrs

1 000 l

Tūkstoš litri

l alc. 100 %

Litrs tīra (100 %) spirta

m

Metrs

m2

Kvadrātmetrs

m3

Kubikmetrs

1 000 m3

Tūkstoš kubikmetri

pa

Pāru skaits

p/st

Vienību skaits

100 p/st

Simts vienības

1 000 p/st

Tūkstoš vienības

TJ

Teradžouls (bruto siltumietilpība)

OTRĀ DAĻA

MUITAS NODOKĻU SARAKSTS

I SADAĻA

DZĪVI DZĪVNIEKI; DZĪVNIEKU IZCELSMES PRODUKTI

Piezīmes

1.

Šajā sadaļā atsauces uz konkrētām dzīvnieku dzimtām un sugām attiecas arī uz šās dzimtas vai sugas dzīvnieku mazuļiem, ja pēc konteksta nav saprotams citādi.

2.

Apzīmējums “žāvēti” visā nomenklatūrā attiecas arī uz produktiem, kas dehidrēti, iztvaicēti vai saldējot kaltēti, ja pēc konteksta nav saprotams citādi.

1. NODAĻA

DZĪVI DZĪVNIEKI

Piezīme

1.

Šajā nodaļā ietilpst visi dzīvie dzīvnieki, izņemot:

a)

zivis un vēžveidīgos, mīkstmiešus un citus ūdens bezmugurkaulniekus, kas ietverti pozīcijās 0301, 0306 vai 0307;

b)

mikroorganismu kultūras un citus produktus, kas ietverti pozīcijā 3002, un

c)

dzīvniekus, kas ietverti pozīcijā 9508.

KN kods

Apraksts

Līgtā nodokļa likme (%)

Papildu mērvienība

(1)

(2)

(3)

(4)

0101

Dzīvi zirgi, ēzeļi, mūļi un zirgēzeļi

 

 

0101 10

–  tīršķirnes vaislas lopi

 

 

0101 10 10

– –  zirgi (10)

bez nod.

p/st

0101 10 90

– –  citādi

7,7

p/st

0101 90

–  citādi

 

 

 

– –  zirgi

 

 

0101 90 11

– – –  kaušanai (11)

bez nod.

p/st

0101 90 19

– – –  citādi

11,5

p/st

0101 90 30

– –  ēzeļi

7,7

p/st

0101 90 90

– –  mūļi un zirgēzeļi

10,9

p/st

0102

Dzīvi liellopi

 

 

0102 10

–  tīršķirnes vaislas lopi (12)

 

 

0102 10 10

– –  teles (govis līdz pirmajai atnešanās reizei)

bez nod.

p/st

0102 10 30

– –  govis

bez nod.

p/st

0102 10 90

– –  citādi

bez nod.

p/st

0102 90

–  citādi

 

 

 

– –  mājlopu sugas

 

 

0102 90 05

– – –  kuru svars nepārsniedz 80 kg

10,2 + 93,1 €/100 kg/net (13)

p/st

 

– – –  kuru svars pārsniedz 80 kg, bet nepārsniedz 160 kg

 

 

0102 90 21

– – – –  kaušanai

10,2 + 93,1 €/100 kg/net

p/st

0102 90 29

– – – –  citādi

10,2 + 93,1 €/100 kg/net (13)

p/st

 

– – –  kuru svars pārsniedz 160 kg, bet nepārsniedz 300 kg

 

 

0102 90 41

– – – –  kaušanai

10,2 + 93,1 €/100 kg/net

p/st

0102 90 49

– – – –  citādi

10,2 + 93,1 €/100 kg/net (13)

p/st

 

– – –  kuru svars pārsniedz 300 kg

 

 

 

– – – –  teles (govis līdz pirmajai atnešanās reizei)

 

 

0102 90 51

– – – – –  kaušanai

10,2 + 93,1 €/100 kg/net

p/st

0102 90 59

– – – – –  citādi

10,2 + 93,1 €/100 kg/net (13)

p/st

 

– – – –  govis

 

 

0102 90 61

– – – – –  kaušanai

10,2 + 93,1 €/100 kg/net

p/st

0102 90 69

– – – – –  citādas

10,2 + 93,1 €/100 kg/net (13)

p/st

 

– – – –  citādas

 

 

0102 90 71

– – – – –  kaušanai

10,2 + 93,1 €/100 kg/net

p/st

0102 90 79

– – – – –  citādas

10,2 + 93,1 €/100 kg/net (13)

p/st

0102 90 90

– –  citādi

bez nod.

p/st

0103

Dzīvas cūkas

 

 

0103 10 00

–  tīršķirnes vaislas lopi (14)

bez nod.

p/st

 

–  citādi

 

 

0103 91

– –  kuru svars nepārsniedz 50 kg

 

 

0103 91 10

– – –  mājlopu sugas

41,2 €/100 kg/net

p/st

0103 91 90

– – –  citādas

bez nod.

p/st

0103 92

– –  kuru svars ir 50 kg vai vairāk

 

 

 

– – –  mājlopu sugas

 

 

0103 92 11

– – – –  sivēnmātes, kas vismaz vienreiz atnesušās, kuru svars ir vismaz 160 kg

35,1 €/100 kg/net

p/st

0103 92 19

– – – –  citādas

41,2 €/100 kg/net

p/st

0103 92 90

– – –  citādas

bez nod.

p/st

0104

Dzīvas aitas un kazas

 

 

0104 10

–  aitas

 

 

0104 10 10

– –  tīršķirnes vaislas lopi (15)

bez nod.

p/st

 

– –  citādi

 

 

0104 10 30

– – –  jēri (līdz 1 gada vecumam)

80,5 €/100 kg/net (13)

p/st

0104 10 80

– – –  citādi

80,5 €/100 kg/net (13)

p/st

0104 20

–  kazas

 

 

0104 20 10

– –  tīršķirnes vaislas lopi (15)

3,2

p/st

0104 20 90

– –  citādi

80,5 €/100 kg/net (13)

p/st

0105

Dzīvi mājputni, t. i., vistas, pīles, zosis, tītari un pērļu vistiņas

 

 

 

–  svarā līdz 185 g

 

 

0105 11

– –  vistas

 

 

 

– – –  cilts vistu un vaislas vistu cāļi

 

 

0105 11 11

– – – –  dējējvistas

52 €/1 000 p/st

p/st

0105 11 19

– – – –  citādas

52 €/1 000 p/st

p/st

 

– – –  citādas

 

 

0105 11 91

– – – –  dējējvistas

52 €/1 000 p/st

p/st

0105 11 99

– – – –  citādas

52 €/1 000 p/st

p/st

0105 12 00

– –  tītari

152 €/1 000 p/st

p/st

0105 19

– –  citādi

 

 

0105 19 20

– – –  zosis

152 €/1 000 p/st

p/st

0105 19 90

– – –  pīles un pērļu vistiņas

52 €/1 000 p/st

p/st

 

–  citādi

 

 

0105 94 00

– –  vistas

20,9 €/100 kg/net

p/st

0105 99

– –  citādas

 

 

0105 99 10

– – –  pīles

32,3 €/100 kg/net

p/st

0105 99 20

– – –  zosis

31,6 €/100 kg/net

p/st

0105 99 30

– – –  tītari

23,8 €/100 kg/net

p/st

0105 99 50

– – –  pērļu vistiņas

34,5 €/100 kg/net

p/st

0106

Citi dzīvi dzīvnieki

 

 

 

–  zīdītāji

 

 

0106 11 00

– –  primāti

bez nod.

p/st

0106 12 00

– –  vaļi, delfīni un cūkdelfīni (vaļveidīgo kārtas zīdītāji); lamantīni un jūrasgovis (jūrassirēnu kārtas zīdītāji)

bez nod.

p/st

0106 19

– –  citādi

 

 

0106 19 10

– – –  mājas truši

3,8

p/st

0106 19 90

– – –  citādi

bez nod.

0106 20 00

–  rāpuļi (ieskaitot čūskas un jūras bruņurupučus)

bez nod.

p/st

 

–  putni

 

 

0106 31 00

– –  plēsīgie putni

bez nod.

p/st

0106 32 00

– –  papagaiļveidīgie (ieskaitot papagaiļus, mazos papagaiļus, makao papagaiļus un kakadu)

bez nod.

p/st

0106 39

– –  citādi

 

 

0106 39 10

– – –  baloži

6,4

p/st

0106 39 90

– – –  citādi

bez nod.

0106 90 00

–  citādi

bez nod.

2. NODAĻA

GAĻA UN ĒDAMI GAĻAS SUBPRODUKTI

Piezīme

1.

Šajā nodaļā neietilpst:

a)

produkti, kas minēti pozīcijā 0201-0208 vai 0210 un nav piemēroti vai derīgi pārtikai;

b)

dzīvnieku zarnas, pūšļi un kuņģi (pozīcija 0504) un dzīvnieku asinis (pozīcija 0511 vai 3002), un

c)

dzīvnieku tauki, izņemot pozīcijas 0209 produktus (15. nodaļa).

Papildu piezīmes

1.

A.

Tālāk minētajiem formulējumiem ir šāda nozīme:

a)

“liellopu liemeņi” apakšpozīcijās 0201 10 un 0202 10 ir veseli nokauto lopu liemeņi pēc asiņu notecināšanas, iekšu izņemšanas un nodīrāšanas, kurus ieved ar galvu vai bez tās, ar nagiem vai bez tiem un ar citiem subproduktiem vai bez tiem; ja liemeņus ieved bez galvas, tai jābūt atdalītai no liemeņa atlanta un pakauša kaula locītavā; ievedot liemeņus bez nagiem, tiem jābūt nocirstiem karpometakarpālajā locītavā vai tarsometatarsālajā locītavā; “liemenī” ietilpst liemeņa priekšējā daļa ar visiem kauliem un sprandu, kaklu un pleci, ar ne mazāk kā 10 ribu pāriem;

b)

“liellopu pusliemeņi” apakšpozīcijās 0201 10 un 0202 10 ir produkti, ko iegūst, simetriski sadalot veselu liemeni pa kakla, krūšu, jostas un krustu skriemeļu centru un pa sēžas un kaunuma kaula simfīzes centru, “pusliemenis” ir liemeņa puses priekšējā daļa, kurā ietilpst visi kauli, sprands, kakls un plecis, ar vairāk nekā 10 ribām;

c)

“rekonstruējamā liemeņa ceturtdaļas” apakšpozīcijās 0201 20 20 un 0202 20 10 ir gabali, kurus veido:

liemeņa priekšējās ceturtdaļas ar visiem kauliem un sprandu, kaklu un pleci, kas nocirstas pie 10. ribas, un liemeņa pakaļējās ceturtdaļas ar visiem kauliem, cisku un muguras mīkstumu, kas nocirstas pie trešās ribas, vai

liemeņa priekšējās ceturtdaļas ar visiem kauliem un sprandu, kaklu un pleci un kopā ar visu sānu gabalu un krūtsgabalu, kas nocirstas pie piektās ribas; un liemeņa pakaļējās ceturtdaļas ar visiem kauliem, cisku un muguras mīkstumu, kas nocirstas pie astotās ribas.

Priekšējās un pakaļējās liemeņa ceturtdaļas, no kā sastāv “rekonstruējamā liemeņa ceturtdaļas”, jāieved vienā reizē un vienādā skaitā, turklāt priekšējās liemeņa ceturtdaļas kopsvaram jābūt vienādam ar pakaļējās liemeņa ceturtdaļas svaru; svara atšķirība starp sūtījuma abām daļām tomēr ir pieļaujama, ja tā nepārsniedz 5 % no smagākās daļas (liemeņa priekšējās vai pakaļējās ceturtdaļas) svara;

d)

“nesadalītas priekšējās ceturtdaļas” apakšpozīcijā 0201 20 30 un 0202 20 30 ir liemeņa priekšējās daļas ar visiem kauliem un sprandu, kaklu un pleci, ar vismaz 4 pāriem ribu, bet ne vairāk kā ar 10 pāriem ribu (pirmajiem četriem ribu pāriem jābūt veseliem, pārējie var būt sacirsti), ar pakrūti vai bez tās;

e)

“sadalītas priekšējās ceturtdaļas” apakšpozīcijā 0201 20 30 un 0202 20 30 ir pusliemeņa priekšējās daļas ar visiem kauliem un sprandu, kaklu un pleci, ar vismaz 4 ribām, bet ne vairāk kā ar 10 ribām (pirmajām četrām ribām jābūt veselām, pārējās var būt sacirstas), ar pakrūti vai bez tās;

f)

“nesadalītas pakaļējās ceturtdaļas” apakšpozīcijā 0201 20 50 un 0202 20 50 ir liemeņa pakaļējās daļas ar visiem kauliem, cisku un muguras mīkstumu, ieskaitot fileju, ar vismaz trijiem pāriem veselu vai sacirstu ribu, ar stilbu vai bez tā un ar pakrūti vai bez tās;

g)

“sadalītas pakaļējās ceturtdaļas” apakšpozīcijā 0201 20 50 un 0202 20 50 ir pusliemeņa pakaļējās daļas ar visiem kauliem, cisku un muguras mīkstumu, ar vismaz trijām veselām vai sacirstām ribām, ar stilbu vai bez tā un ar pakrūti vai bez tās;

h)

1.

“pakrūtes gabals un pleca gabals” apakšpozīcijā 0202 30 50 ir liemeņa priekšējās ceturtdaļas muguras daļa ar pleča augšējo daļu, ko iegūst no liemeņa priekšējās ceturtdaļas ar vismaz 4, bet ne vairāk par 10 ribām, sacērtot liemeni taisnā līnijā pa 1. ribas savienojumu ar krūšu kaula 1. segmentu līdz diafragmas refleksijas punktam pie 10. ribas.

2.

“krūšu gabals” apakšpozīcijā 0202 30 50 ir liemeņa priekšējās ceturtdaļas apakšējā daļa ar krūšu gabala augšējo un apakšējo daļu.

B.

Produkti, uz kuriem attiecas šās nodaļas 1. piezīmes A punkta a)–g) apakšpunkts, var būt kopā ar mugurkaulāju vai bez tā.

C.

Nosakot nesacirsto un sacirsto ribu skaitu saskaņā ar 1. piezīmes A punktu, vērā ņem tikai tās ribas, kas nav atdalītas no mugurkaulāja. Ja mugurkaulājs ir atdalīts, vērā ņem tikai tās veselās vai sacirstās ribas, kuras pretējā gadījumā būtu tieši piestiprinātas pie mugurkaulāja.

2.

A.

Tālāk minētajiem formulējumiem ir šāda nozīme:

a)

“liemeņi vai pusliemeņi” apakšpozīcijā 0203 11 10 un 0203 21 10 ir mājas cūku liemeņi pēc asiņu notecināšanas un iekšu izņemšanas, pēc saru un nagu noņemšanas; pusliemeni iegūst, sadalot veselu liemeni pa kakla, krūšu, jostas un krustu skriemeļu centru, pa vai gar krūšu kaulu un caur sēžas kaula un kaunuma kaula simfīzes centru. Šie liemeņi un pusliemeņi var būt ar galvu vai bez galvas, ar žokli, kājiņām, nieru taukiem, nierēm, asti, diafragmu vai bez minētajām daļām. Pusliemeņi var būt ar mugurkaula smadzenēm, galvas smadzenēm un mēli vai bez šīm daļām. Sivēnmāšu liemeņi vai pusliemeņi var būt ar piena dziedzeriem vai bez tiem;

b)

“šķiņķi (gurni)” apakšpozīcijās 0203 12 11, 0203 22 11, 0210 11 11 un 0210 11 31 ir pusliemeņa pakaļējā (astes) daļa ar kauliem, ar nagiem, apakšcisku, ādu, speķi vai bez šīm daļām.

Šķiņķi (gurnu) atdala no pusliemeņa pārējās daļas pa līniju, kas ietver ne vairāk kā pēdējo jostas skriemeli;

c)

“priekšējās daļas” apakšpozīcijās 0203 19 11, 0203 29 11, 0210 19 30 un 0210 19 60 ir pusliemeņa galvas daļa (priekša) bez galvas, ar žokli, ieskaitot kaulus, vai bez tā, ar kājiņām, apakšcisku, ādu un speķi vai bez šīm daļām.

Priekšējo daļu no pusliemeņa pārējās daļas atdala pa līniju, kas ietver ne vairāk kā 5. krūšu skriemeli.

Priekšējās daļas mugurdaļu ar lāpstiņu un muskuļu gaļu (kakla daļa svaigā veidā vai sālīta bekona puses kakla daļa) vai bez tās uzskata par muguras gabala izcirtni, ja tā ir atdalīta no priekšējās daļas apakšējās (vēdera) daļas pa līniju, kas iet tieši zem mugurkaulāja;

d)

“pleči” apakšpozīcijās 0203 12 19, 0203 22 19, 0210 11 19 un 0210 11 39 ir priekšējās daļas apakšējā daļa ar lāpstiņu un muskuļu gaļu vai bez tās, ar kauliem, ar kājiņām, apakšcisku, ādu, speķi vai bez šīm daļām.

Lāpstiņu ar tai piegulošo muskuļu gaļu, ko uzrāda atsevišķi, ietver šajā apakšpozīcijā kā daļu no pleča;

e)

“garie muguras gabali” apakšpozīcijās 0203 19 13, 0203 29 13, 0210 19 40 un 0210 19 70 ir pusliemeņa augšējā daļa no pirmā kakla skriemeļa līdz astes skriemeļiem, ieskaitot kaulus, ar fileju, lāpstiņu, speķi, ādu vai bez šīm daļām.

Garo muguras gabalu atdala no pusliemeņa pa līniju, kas iet tieši zem mugurkaulāja;

f)

“vēderdaļas” apakšpozīcijās 0203 19 15, 0203 29 15, 0210 12 11 un 0210 12 19 ir pusliemeņa apakšējā daļa starp šķiņķi (gurnu) un pleci, parasti saukta par “cauraugušu”, ar kauliem vai bez tiem, bet ar ādu un speķi;

g)

“bekona sāni” apakšpozīcijā 0210 19 10 ir cūku pusliemeņi bez galvas, vaigiem, vaigu apakšām, kājiņām, astes, nieru taukiem, nierēm, filejas, lāpstiņas, krūšu kaula, mugurkaulāja, iegurņa kaula un diafragmas;

h)

“pusliemeņi bez šķiņķa (spenseri)” apakšpozīcijā 0210 19 10 ir atkaulots vai neatkaulots bekona sāns bez šķiņķa;

ij)

“3/4 pusliemeņi” apakšpozīcijā 0210 19 20ir atkaulots vai neatkaulots bekona sāns bez priekšējās daļas;

k)

“viducis” apakšpozīcijā 0210 19 20 ir atkaulots vai neatkaulots bekona sāns bez šķiņķa un priekšējās daļas.

Šajā apakšpozīcijā ietilpst arī viduča izcirtņi ar muguras un vēdera gabalu audiem samērīgā attiecībā pret visu cūkas liemeņa vidusdaļu.

B.

Izcirtņu daļas, kas minētas 2. piezīmes A punkta f) apakšpunktā, ietilpst tajās pašās apakšpozīcijās tikai tad, ja tām ir klāt āda un speķis.

Ja izcirtņi, kas minēti apakšpozīcijās 0210 11 11, 0210 11 19, 0210 11 31, 0210 11 39, 0210 19 30 un 0210 19 60, ir iegūti no bekona sāniem, no kuriem jau ir atdalīti 2. piezīmes A punkta g) apakšpunktā norādītie kauli, tad griezuma līnijas ir tādas pašas, kādas attiecīgi noteiktas 2.piezīmes A punkta b), c) un d) apakšpunktā; jebkurā gadījumā šiem izcirtņiem vai to daļām jābūt ar kauliem.

C.

Apakšpozīcijās 0206 49 20 un 0210 99 49 īpaši ietveramas mājas cūku galvas vai pusgalvas ar vai bez smadzenēm, vaigiem un mēli, un to daļas.

Galvu no pārējā pusliemeņa atdala šādi:

ar taisnu cirtienu paralēli galvaskausam vai

ar cirtienu paralēli galvaskausam līdz acu līmenim un tad novirzot uz galvas priekšdaļu, tādējādi atstājot žokli pie pusliemeņa.

Vaigi, šņukurs un ausis, kā arī pie galvas esošais mīkstums, jo īpaši aizmugurējā daļā, uzskatāmi par galvas daļām. Priekšējās daļas atkaulotās gaļas gabalus, ko uzrāda atsevišķi (ieskaitot krūts priekšdaļu), attiecīgi klasificējama apakšpozīcijās 0203 19 55, 0203 29 55, 0210 19 50 vai 0210 19 81.

D.

Apakšpozīcijās 0209 00 11 un 0209 00 19“cūkas speķis” ir taukaudi, kas izveidojas zem dzīvnieka ādas un piekļaujas tai, neatkarīgi no tā, no kuras liemeņa daļas tie iegūti; jebkurā gadījumā taukaudu svaram jābūt lielākam par ādas svaru.

Šajās apakšpozīcijās ietverts arī cūku speķis, kas atdalīts no ādas.

E.

Apakšpozīcijās 0210 11 31, 0210 11 39, 0210 12 19 un 0210 19 60-0210 19 89 izstrādājumus, kuros ūdens/olbaltumvielu attiecība ir 2,8 vai mazāka (slāpekļa saturs × 6,25), uzskata par “žāvētiem vai kūpinātiem”. Slāpekļa saturu nosaka pēc metodes ISO 937-1978.

3.

A.

Pozīcijā 0204 turpmāk minētajiem formulējumiem ir šāda nozīme:

a)

“liemeņi” apakšpozīcijās 0204 10, 0204 21, 0204 30, 0204 41, 0204 50 11 un 0204 50 51 ir nokauto lopu veseli liemeņi pēc asiņu notecināšanas, iekšu izņemšanas un nodīrāšanas, kurus ieved ar galvām vai bez tām, ar kājiņām vai bez tām un ar citiem subproduktiem vai bez tiem; ja liemeņus ieved bez galvas, tai jābūt atdalītai no liemeņa atlanta un pakauša kaula locītavā; ievedot liemeņus bez kājiņām, tām jābūt nocirstām karpometakarpālajā locītavā vai tarsometatarsālajā locītavā;

b)

“pusliemeņi” apakšpozīcijās 0204 10, 0204 21, 0204 30, 0204 41, 0204 50 11 un 0204 50 51 ir produkts, ko iegūst, simetriski sadalot veselu liemeni pa kakla, krūšu, jostas un krustu skriemeļu centru un pa sēžas un kaunuma kaula simfīzes centru;

c)

“īsās liemeņa priekšējās ceturtdaļas” apakšpozīcijās 0204 22 10, 0204 42 10, 0204 50 13 un 0204 50 53 ir liemeņa galvas daļa ar krūtsgabalu vai bez tā, ar visiem kauliem un pleci, sprandu un kakla vidus daļu, sacirsta taisnā leņķī pret mugurkaulu, ar vismaz pieciem, bet ne vairāk kā septiņiem pāriem veselu vai sacirstu ribu;

d)

“īsās liemeņa priekšējās ceturtdaļas” apakšpozīcijās 0204 22 10, 0204 42 10, 0204 50 13 un 0204 50 53 ir pusliemeņa galvas daļa ar krūtsgabalu vai bez tā, ar visiem kauliem un plečiem, sprandu un kakla vidus daļu, sacirsta taisnā leņķī pret mugurkaulu, ar vismaz piecām, bet ne vairāk kā septiņām veselām vai sacirstām ribām;

e)

“muguras gabali un/vai pakaļgali” apakšpozīcijās 0204 22 30, 0204 42 30, 0204 50 15 un 0204 50 55 ir liemeņa atlikusī daļa pēc kāju un īso liemeņa priekšējo ceturtdaļu atdalīšanas ar nierēm vai bez tām; no pakaļgala atdalītam muguras gabalam jābūt ar vismaz pieciem jostas skriemeļiem; no muguras gabala atdalītam pakaļgalam jābūt ar vismaz pieciem pāriem sacirstu vai nesacirstu ribu;

f)

“muguras gabali un/vai pakaļgali” apakšpozīcijās 0204 22 30, 0204 42 30, 0204 50 15 un 0204 50 55 ir pusliemeņa atlikusī daļa pēc kāju un īso liemeņa priekšējo ceturtdaļu atdalīšanas, ar nierēm vai bez tām; no pakaļgala atdalītam muguras gabalam jābūt ar vismaz pieciem jostas skriemeļiem; no muguras gabala atdalītam pakaļgalam jābūt ar vismaz pieciem pāriem sacirstu vai nesacirstu ribu;

g)

“kājas” apakšpozīcijās 0204 22 50, 0204 42 50, 0204 50 19 un 0204 50 59 ir liemeņa pakaļējā daļa ar visiem kauliem un kājām, kas nocirsta taisnā leņķī pret mugurkaulu pie sestā jostas skriemeļa tieši zem zarnkaula vai pie ceturtā krustu skriemeļa caur zarnkaula priekšdaļu līdz sēžas kaula un kaunuma kaula simfīzei;

h)

“kājas” apakšpozīcijās 0204 22 50, 0204 42 50, 0204 50 19 un 0204 50 59 ir pusliemeņa pakaļējās daļas ar visiem kauliem un kāju, kas nocirstas taisnā leņķī pret mugurkaulu pie sestā jostas skriemeļa tieši zem zarnkaula vai pie ceturtā krustu skriemeļa caur zarnkaula priekšdaļu līdz sēžas kaula un kaunuma kaula simfīzei.

B.

Nosakot nesacirsto un sacirsto ribu skaitu saskaņā ar 3. piezīmes A punktu, vērā ņem tikai tās ribas, kas nav atdalītas no mugurkaula.

4.

Šādiem apzīmējumiem tiek piešķirta šāda nozīme:

a)

“mājputnu gabali ar kauliem” apakšpozīcijās 0207 13 20-0207 13 60, 0207 14 20-0207 14 60, 0207 26 20-0207 26 70, 0207 27 20-0207 27 70, 0207 35 21-0207 35 63un 0207 36 21-0207 36 63 ir minētie gabali ar visiem kauliem.

Mājputnu gabali, kas minēti a) apakšpunktā un kuri ir daļēji atkauloti, ietverti apakšpozīcijās 02071370, 0207 14 70, 0207 26 80, 0207 35 79 vai 0207 36 79;

b)

“puses” apakšpozīcijās 0207 13 20, 0207 14 20, 0207 26 20, 0207 27 20, 0207 35 21, 0207 35 23, 0207 35 25, 0207 36 21, 0207 36 23 un 0207 36 25 ir mājputnu liemeņu puses, kas iegūtas ar garengriezumu plaknē pa krūšu kaulu un mugurkaulu;

c)

“ceturtdaļas” apakšpozīcijās 0207 13 20, 0207 14 20, 0207 26 20, 0207 27 20, 0207 35 21, 0207 35 23, 0207 35 25, 0207 36 21, 0207 36 23 un 0207 36 25 ir stilbiņu ceturtdaļas vai krūtsgabalu ceturtdaļas, kas iegūtas, pārgriežot pusi šķērsvirzienā;

d)

“veseli spārni, ar spārnu galiem vai bez tiem” apakšpozīcijās 0207 13 30, 0207 14 30, 0207 26 30, 0207 27 30, 0207 35 31 un 0207 36 31 ir mājputnu gabali, kas sastāv no pleca un spārna daļas kopā ar apkārtējo muskulatūru. Spārnu gali, ietverot karpālos kaulus, var būt un var nebūt nogriezti. Griezienus izdara locītavu vietās;

e)

“krūtiņas” apakšpozīcijās 0207 13 50, 0207 14 50, 0207 26 50, 0207 27 50, 0207 35 51, 0207 35 53, 0207 36 51 un 0207 36 53 ir mājputnu gabali, kas sastāv no krūšu kaula un ribām, kuras ir abās krūšu kaula pusēs, kopā ar apkārtējo muskulatūru;

f)

“stilbiņi” apakšpozīcijās 0207 13 60, 0207 14 60, 0207 35 61, 0207 35 63, 0207 36 61 un 0207 36 63 ir mājputnu gabali, kuros ietilpst ciskas kauls, stilba kauls un liela kauls kopā ar apkārtējo muskulatūru. Abus griezienus izdara locītavu vietās;

g)

“tītaru stilbiņi” apakšpozīcijās 0207 26 60 un 0207 27 60 ir tītaru gabali, kas sastāv no stilba kaula un liela kaula kopā ar tos apņemošo muskulatūru. Abus griezienus izdara locītavu vietās;

h)

“tītaru kājas, izņemot stilbiņus” apakšpozīcijās 0207 26 70 un 0207 27 70 ir tītaru gabali, kas sastāv no ciskas kaula kopā ar apņemošo muskulatūru vai no ciskas kaula, stilba kaula un liela kaula kopā ar apņemošo muskulatūru. Abus griezienus izdara locītavu vietās;

ij)

“zosu vai pīļu liemeņi” apakšpozīcijās 0207 35 71 un 0207 36 71 ir zosis vai pīles, noplūktas un pilnīgi izķidātas, bez galvām un kājām, ar izņemtiem liemeņa kauliem (krūšu kauls, ribas, mugurkauls un krustu kauls), bet ar ciskas kauliem, stilba kauliem un plecu kauliem.

5.

Šajā nodaļā iekļautajiem maisījumiem piemēro šādu nodokļa likmi:

a)

maisījumiem, kuros viena no sastāvdaļām veido vismaz 90 svara %, piemērojama šai sastāvdaļai noteiktā likme;

b)

citādiem maisījumiem piemērojama tai sastāvdaļai noteiktā likme, kas rada vislielāko ievedmuitas nodokļa summu.

6.

a)

uz termiski neapstrādātu gaļu ar piedevām attiecas 16. nodaļa; “gaļa ar piedevām” ir termiski neapstrādāta gaļa, kurai ar neapbruņotu aci redzamas vai skaidri sagaršojamas garšvielu piedevas ir iestrādātas produktā vai pārkaisītas visam produktam;

b)

pozīcijas 0210 produkti, kuriem piedevas pievienotas gatavošanas procesā, jāklasificē minētajā pozīcijā, ja vien garšvielu pievienošana nav mainījusi produktu īpašības.

7.

Apakšpozīcijā 0210 11 līdz 0210 93 termini “gaļa un gaļas subprodukti, sālīti vai sālījumā” nozīmē gaļu un gaļas subproduktus, kas dziļi un vienmērīgi piesātināti ar sāli un kuru kopējais sāls saturs ir 1,2 % no svara vai vairāk, ar noteikumu, ka minētā sālīšana nodrošina ilgstošu produkta saglabāšanu. Apakšpozīcijā 0210 99 termini “sālīta gaļa un sālīti gaļas subprodukti vai gaļa un subprodukti sālījumā” nozīmē gaļu un gaļas subproduktus, kas dziļi vai vienmērīgi piesātināti ar sāli un kuru kopējais sāls saturs ir 1,2 % no svara vai vairāk.

KN kods

Apraksts

Līgtā nodokļu likme (%)

Papildu mērvienība

(1)

(2)

(3)

(4)

0201

Svaiga vai atdzesēta liellopu gaļa

 

 

0201 10 00

–  liemeņi un pusliemeņi

12,8 + 176,8 €/100 kg/net (13)

0201 20

–  citādi neatkauloti izcirtņi

 

 

0201 20 20

– –  rekonstruējamā liemeņa ceturtdaļas

12,8 + 176,8 €/100 kg/net (13)

0201 20 30

– –  nesadalītas vai sadalītas priekšējās ceturtdaļas

12,8 + 141,4 €/100 kg/net (13)

0201 20 50

– –  nesadalītas vai sadalītas pakaļējās liemeņa ceturtdaļas

12,8 + 212,2 €/100 kg/net (13)

0201 20 90

– –  citādas

12,8 + 265,2 €/100 kg/net (13)

0201 30 00

–  bezkaula izcirtņi

12,8 + 303,4 €/100 kg/net (13)

0202

Saldēta liellopu gaļa

 

 

0202 10 00

–  liemeņi un pusliemeņi

12,8 + 176,8 €/100 kg/net (13)

0202 20

–  citādi neatkauloti izcirtņi

 

 

0202 20 10

– –  rekonstruējamā liemeņa ceturtdaļas

12,8 + 176,8 €/100 kg/net (13)

0202 20 30

– –  nesadalītas vai sadalītas priekšējās ceturtdaļas

12,8 + 141,4 €/100 kg/net (13)

0202 20 50

– –  nesadalītas vai sadalītas pakaļējās liemeņa ceturtdaļas

12,8 + 221,1 €/100 kg/net (13)

0202 20 90

– –  citādas

12,8 + 265,3 €/100 kg/net (13)

0202 30

–  bezkaula izcirtņi

 

 

0202 30 10

– –  liemeņa priekšējās ceturtdaļas, veselas vai sacirstas ne vairāk kā piecos gabalos, kuras katra ir atsevišķs gabals; rekonstruējamā liemeņa ceturtdaļas divos blokos, no kuriem vienā ir liemeņa priekšējā ceturtdaļa – vesela vai sacirsta ne vairāk kā piecos gabalos, un otrā – pakaļējā ceturtdaļa vienā gabalā, izņemot fileju

12,8 + 221,1 €/100 kg/net (13)

0202 30 50

– –  pakrūtes gabali, pleca gabali un krūšu gabali (16)

12,8 + 221,1 €/100 kg/net (13)

0202 30 90

– –  citāda

12,8 + 304,1 €/100 kg/net (13)

0203

Svaiga, atdzesēta vai saldēta cūkgaļa

 

 

 

–  svaiga vai atdzesēta

 

 

0203 11

– –  liemeņi un pusliemeņi

 

 

0203 11 10

– – –  mājas cūku

53,6 €/100 kg/net (13)

0203 11 90

– – –  citādi

bez nod.

0203 12

– –  šķiņķi, pleči un to izcirtņi, ar kauliem

 

 

 

– – –  mājas cūku

 

 

0203 12 11

– – – –  šķiņķi un to izcirtņi

77,8 €/100 kg/net (13)

0203 12 19

– – – –  pleči un to izcirtņi

60,1 €/100 kg/net (13)

0203 12 90

– – –  citādi

bez nod.

0203 19

– –  citādi

 

 

 

– – –  mājas cūku

 

 

0203 19 11

– – – –  priekšējās daļas un to izcirtņi

60,1 €/100 kg/net (13)

0203 19 13

– – – –  garie muguras gabali un to izcirtņi ar kauliem

86,9 €/100 kg/net (13)

0203 19 15

– – – –  vēderdaļas (cauraugušās) un to izcirtņi

46,7 €/100 kg/net (13)

 

– – – –  citādi

 

 

0203 19 55

– – – – –  bezkaula

86,9 €/100 kg/net (13)

0203 19 59

– – – – –  citādi

86,9 €/100 kg/net (13)

0203 19 90

– – –  citādi

bez nod.

 

–  saldēta

 

 

0203 21

– –  liemeņi un pusliemeņi

 

 

0203 21 10

– – –  mājas cūku

53,6 €/100 kg/net (13)

0203 21 90

– – –  citādi

bez nod.

0203 22

– –  šķiņķi, pleči un to izcirtņi, ar kauliem

 

 

 

– – –  mājas cūku

 

 

0203 22 11

– – – –  šķiņķi un to izcirtņi

77,8 €/100 kg/net (13)

0203 22 19

– – – –  pleči un to izcirtņi

60,1 €/100 kg/net (13)

0203 22 90

– – –  citādi

bez nod.

0203 29

– –  citāda

 

 

 

– – –  mājas cūku

 

 

0203 29 11

– – – –  priekšējās daļas un to izcirtņi

60,1 €/100 kg/net (13)

0203 29 13

– – – –  garie muguras gabali un to izcirtņi ar kauliem

86,9 €/100 kg/net (13)

0203 29 15

– – – –  vēderdaļas (cauraugušās) un to izcirtņi

46,7 €/100 kg/net (13)

 

– – – –  citāda

 

 

0203 29 55

– – – – –  bezkaula

86,9 €/100 kg/net (13)

0203 29 59

– – – – –  citāda

86,9 €/100 kg/net (13)

0203 29 90

– – –  citāda

bez nod.

0204

Svaiga, atdzesēta vai saldēta kazu un aitu gaļa

 

 

0204 10 00

–  svaigi vai atdzesēti jēru liemeņi un pusliemeņi

12,8 + 171,3 €/100 kg/net (13)

 

–  citāda svaiga vai atdzesēta aitas gaļa

 

 

0204 21 00

– –  liemeņi un pusliemeņi

12,8 + 171,3 €/100 kg/net (13)

0204 22

– –  citādi neatkaulotie izcirtņi

 

 

0204 22 10

– – –  īsās liemeņa priekšējās ceturtdaļas

12,8 + 119,9 €/100 kg/net (13)

0204 22 30

– – –  muguras gabali un/vai pakaļgali

12,8 + 188,5 €/100 kg/net (13)

0204 22 50

– – –  kājas

12,8 + 222,7 €/100 kg/net (13)

0204 22 90

– – –  citādi

12,8 + 222,7 €/100 kg/net (13)

0204 23 00

– –  bezkaula izcirtņi

12,8 + 311,8 €/100 kg/net (13)

0204 30 00

–  saldēti jēru liemeņi un pusliemeņi

12,8 + 128,8 €/100 kg/net (13)

 

–  citāda saldēta aitas gaļa

 

 

0204 41 00

– –  liemeņi un pusliemeņi

12,8 + 128,8 €/100 kg/net (13)

0204 42

– –  citādi neatkaulotie izcirtņi

 

 

0204 42 10

– – –  īsās liemeņa priekšējās ceturtdaļas

12,8 + 90,2 €/100 kg/net (13)

0204 42 30

– – –  muguras gabali un/vai pakaļgali

12,8 + 141,7 €/100 kg/net (13)

0204 42 50

– – –  kājas

12,8 + 167,5 €/100 kg/net (13)

0204 42 90

– – –  citādi

12,8 + 167,5 €/100 kg/net (13)

0204 43

– –  bezkaula

 

 

0204 43 10

– – –  jēru

12,8 + 234,5 €/100 kg/net (13)

0204 43 90

– – –  citādi

12,8 + 234,5 €/100 kg/net (13)

0204 50

–  kazas gaļa

 

 

 

– –  svaiga vai atdzesēta

 

 

0204 50 11

– – –  liemeņi un pusliemeņi

12,8 + 171,3 €/100 kg/net (13)

0204 50 13

– – –  īsās liemeņa priekšējās ceturtdaļas

12,8 + 119,9 €/100 kg/net (13)

0204 50 15

– – –  muguras gabali un/vai pakaļgali

12,8 + 188,5 €/100 kg/net (13)

0204 50 19

– – –  kājas

12,8 + 222,7 €/100 kg/net (13)

 

– – –  citādi

 

 

0204 50 31

– – – –  neatkauloti izcirtņi

12,8 + 222,7 €/100 kg/net (13)

0204 50 39

– – – –  bezkaula izcirtņi

12,8 + 311,8 €/100 kg/net (13)

 

– –  saldēta

 

 

0204 50 51

– – –  liemeņi un pusliemeņi

12,8 + 128,8 €/100 kg/net (13)

0204 50 53

– – –  īsās liemeņa priekšējās ceturtdaļas

12,8 + 90,2 €/100 kg/net (13)

0204 50 55

– – –  muguras gabali un/vai pakaļgali

12,8 + 141,7 €/100 kg/net (13)

0204 50 59

– – –  kājas

12,8 + 167,5 €/100 kg/net (13)

 

– – –  citādi

 

 

0204 50 71

– – – –  neatkauloti izcirtņi

12,8 + 167,5 €/100 kg/net (13)

0204 50 79

– – – –  bezkaula izcirtņi

12,8 + 234,5 €/100 kg/net (13)

0205 00

Svaiga, atdzesēta vai saldēta zirgu, ēzeļu, mūļu vai zirgēzeļu gaļa

 

 

0205 00 20

–  svaiga vai atdzesēta

5,1

0205 00 80

–  saldēta

5,1

0206

Svaigi, atdzesēti vai saldēti liellopu, cūku, aitu, kazu, zirgu, ēzeļu, mūļu vai zirgēzeļu subprodukti

 

 

0206 10

–  svaigi vai atdzesēti liellopu subprodukti

 

 

0206 10 10

– –  farmaceitisku produktu ražošanai (11)

bez nod.

 

– –  citādi

 

 

0206 10 91

– – –  aknas

bez nod.

0206 10 95

– – –  diafragmas biezā daļa un plānā daļa

12,8 + 303,4 €/100 kg/net (13)

0206 10 99

– – –  citādi

bez nod.

 

–  saldēti liellopu subprodukti

 

 

0206 21 00

– –  mēles

bez nod.

0206 22 00

– –  aknas

bez nod.

0206 29

– –  citādi

 

 

0206 29 10

– – –  farmaceitisku produktu ražošanai (11)

bez nod.

 

– – –  citādi

 

 

0206 29 91

– – – –  diafragmas biezā daļa un plānā daļa

12,8 + 304,1 €/100 kg/net (13)

0206 29 99

– – – –  citādi

bez nod.

0206 30 00

–  svaigi vai atdzesēti cūku subprodukti

bez nod.

 

–  saldēti cūku subprodukti

 

 

0206 41 00

– –  aknas

bez nod.

0206 49

– –  citādi

 

 

0206 49 20

– – –  mājas cūku

bez nod.

0206 49 80

– – –  citādi

bez nod.

0206 80

–  citādi svaigi vai atdzesēti subprodukti

 

 

0206 80 10

– –  farmaceitisku produktu ražošanai (11)

bez nod.

 

– –  citādi

 

 

0206 80 91

– – –  zirgu, ēzeļu, mūļu un zirgēzeļu

6,4

0206 80 99

– – –  aitu un kazu

bez nod.

0206 90

–  citādi saldēti subprodukti

 

 

0206 90 10

– –  farmaceitisku produktu ražošanai (11)

bez nod.

 

– –  citādi

 

 

0206 90 91

– – –  zirgu, ēzeļu, mūļu un zirgēzeļu

6,4

0206 90 99

– – –  aitu un kazu

bez nod.

0207

Pozīcijas 0105 mājputnu gaļa un subprodukti, svaigi, atdzesēti vai saldēti

 

 

 

–  vistas

 

 

0207 11

– –  nesadalītas, svaigas vai atdzesētas

 

 

0207 11 10

– – –  noplūktas un izķidātas, ar galvu un kājām, t. s. “83 % cāļi”

26,2 €/100 kg/net (13)

0207 11 30

– – –  noplūktas un izķidātas, bez galvas un kājām, bet ar kaklu, sirdi, aknām un kuņģi (vai guzu), t. s. “70 % cāļi”

29,9 €/100 kg/net (13)

0207 11 90

– – –  noplūktas un izķidātas, bez galvas un kājām un bez kakla, sirds, aknām un kuņģa (vai guzas), t. s. “65 % cāļi”, vai citādas

32,5 €/100 kg/net (13)

0207 12

– –  nesadalītas, saldētas

 

 

0207 12 10

– – –  noplūktas un izķidātas, bez galvas un kājām, bet ar kaklu, sirdi, aknām un kuņģi (vai guzu), t. s. “70 % cāļi”

29,9 €/100 kg/net (13)

0207 12 90

– – –  noplūktas un izķidātas, bez galvas un kājām un bez kakla, sirds, aknām un kuņģa (vai guzas), t. s. “65 % cāļi”, vai citādas

32,5 €/100 kg/net (13)

0207 13

– –  gabali un subprodukti, svaigi vai atdzesēti

 

 

 

– – –  gabali

 

 

0207 13 10

– – – –  bezkaula

102,4 €/100 kg/net (13)

 

– – – –  neatkauloti

 

 

0207 13 20

– – – – –  puses vai ceturtdaļas

35,8 €/100 kg/net (13)

0207 13 30

– – – – –  veseli spārni ar spārnu galiem vai bez tiem

26,9 €/100 kg/net (13)

0207 13 40

– – – – –  muguras, kakliņi, muguras kopā ar kakliņiem, astes un spārnu gali

18,7 €/100 kg/net (13)

0207 13 50

– – – – –  krūtiņas un to gabali

60,2 €/100 kg/net (13)

0207 13 60

– – – – –  kājas un to gabali

46,3 €/100 kg/net (13)

0207 13 70

– – – – –  citādi

100,8 €/100 kg/net (13)

 

– – –  subprodukti

 

 

0207 13 91

– – – –  aknas

6,4

0207 13 99

– – – –  citādi

18,7 €/100 kg/net

0207 14

– –  saldēti gabali un subprodukti

 

 

 

– – –  gabali

 

 

0207 14 10

– – – –  bezkaula

102,4 €/100 kg/net (13)

 

– – – –  neatkauloti

 

 

0207 14 20

– – – – –  puses vai ceturtdaļas

35,8 €/100 kg/net (13)

0207 14 30

– – – – –  veseli spārni ar spārnu galiem vai bez tiem

26,9 €/100 kg/net (13)

0207 14 40

– – – – –  muguras, kakliņi, muguras kopā ar kakliņiem, astes un spārnu gali

18,7 €/100 kg/net (13)

0207 14 50

– – – – –  krūtiņas un to gabali

60,2 €/100 kg/net (13)

0207 14 60

– – – – –  kājas un to gabali

46,3 €/100 kg/net (13)

0207 14 70

– – – – –  citādi

100,8 €/100 kg/net (13)

 

– – –  subprodukti

 

 

0207 14 91

– – – –  aknas

6,4

0207 14 99

– – – –  citādi

18,7 €/100 kg/net

 

–  tītari

 

 

0207 24

– –  nesadalīti, svaigi vai atdzesēti

 

 

0207 24 10

– – –  noplūkti un izķidāti, bez galvas un kājām, bet ar kaklu, sirdi, aknām un kuņģi (vai guzu), t. s. “80 % tītari”

34 €/100 kg/net (13)

0207 24 90

– – –  noplūkti un izķidāti, bez galvas un kājām, arī bez kakla, sirds, aknām un kuņģa (vai guzas), t. s. “73 % tītari”, vai citādi

37,3 €/100 kg/net (13)

0207 25

– –  nesadalīti, saldēti

 

 

0207 25 10

– – –  noplūkti un izķidāti, bez galvas un kājām, bet ar kaklu, sirdi, aknām un kuņģi (vai guzu), t. s. “80 % tītari”

34 €/100 kg/net (13)

0207 25 90

– – –  noplūkti un izķidāti, bez galvas un kājām, arī bez kakla, sirds, aknām un kuņģa (vai guzas), t. s. “73 % tītari”, vai citādi

37,3 €/100 kg/net (13)

0207 26

– –  gabali un subprodukti, svaigi vai atdzesēti

 

 

 

– – –  gabali

 

 

0207 26 10

– – – –  bezkaula

85,1 €/100 kg/net (13)

 

– – – –  neatkauloti

 

 

0207 26 20

– – – – –  tītaru puses vai ceturtdaļas

41 €/100 kg/net (13)

0207 26 30

– – – – –  veseli spārni ar spārnu galiem vai bez tiem

26,9 €/100 kg/net (13)

0207 26 40

– – – – –  muguras, kakliņi, muguras kopā ar kakliņiem, astes un spārnu gali

18,7 €/100 kg/net (13)

0207 26 50

– – – – –  krūtiņas un to gabali

67,9 €/100 kg/net (13)

 

– – – – –  kājas un to gabali

 

 

0207 26 60

– – – – – –  stilbiņi un to gabali

25,5 €/100 kg/net (13)

0207 26 70

– – – – – –  citādi

46 €/100 kg/net (13)

0207 26 80

– – – – –  citādi

83 €/100 kg/net (13)

 

– – –  subprodukti

 

 

0207 26 91

– – – –  aknas

6,4

0207 26 99

– – – –  citādi

18,7 €/100 kg/net

0207 27

– –  saldēti gabali un subprodukti

 

 

 

– – –  gabali

 

 

0207 27 10

– – – –  bezkaula

85,1 €/100 kg/net (13)

 

– – – –  neatkauloti

 

 

0207 27 20

– – – – –  tītaru puses vai ceturtdaļas

41 €/100 kg/net (13)

0207 27 30

– – – – –  veseli spārni ar spārnu galiem vai bez tiem

26,9 €/100 kg/net (13)

0207 27 40

– – – – –  muguras, kakliņi, muguras kopā ar kakliņiem, astes un spārnu gali

18,7 €/100 kg/net (13)

0207 27 50

– – – – –  krūtiņas un to gabali

67,9 €/100 kg/net (13)

 

– – – – –  kājas un to gabali

 

 

0207 27 60

– – – – – –  stilbiņi un to gabali

25,5 €/100 kg/net (13)

0207 27 70

– – – – – –  citādi

46 €/100 kg/net (13)

0207 27 80

– – – – –  citādi

83 €/100 kg/net (13)

 

– – –  subprodukti

 

 

0207 27 91

– – – –  aknas

6,4

0207 27 99

– – – –  citādi

18,7 €/100 kg/net

 

–  pīles, zosis vai pērļu vistiņas

 

 

0207 32

– –  nesadalītas, svaigas vai atdzesētas

 

 

 

– – –  pīles

 

 

0207 32 11

– – – –  noplūktas, notecinātas, bez zarnām, bet neķidātas, ar galvu un kājām, t. s. “85 % pīles”

38 €/100 kg/net

0207 32 15

– – – –  noplūktas un izķidātas, bez galvas un kājām, bet ar kaklu, sirdi, aknām un kuņģi (vai guzu), t. s. “70 % pīles”

46,2 €/100 kg/net

0207 32 19

– – – –  noplūktas un izķidātas, bez galvas un kājām un bez kakla, sirds, aknām un kuņģa (vai guzas), t. s. “63 % pīles”, vai citādas

51,3 €/100 kg/net

 

– – –  zosis

 

 

0207 32 51

– – – –  noplūktas, notecinātas, neķidātas, ar galvu un kājām, t. s. “82 % zosis”

45,1 €/100 kg/net

0207 32 59

– – – –  noplūktas un izķidātas, bez galvas un kājām, ar kaklu, sirdi, aknām un kuņģi (vai guzu) vai bez šiem orgāniem, t. s. “75 % zosis”, vai citādas

48,1 €/100 kg/net

0207 32 90

– – –  pērļu vistiņas

49,3 €/100 kg/net

0207 33

– –  nesadalītas, saldētas

 

 

 

– – –  pīles

 

 

0207 33 11

– – – –  noplūktas un izķidātas, bez galvas un kājām, bet ar kaklu, sirdi, aknām un kuņģi (vai guzu), t. s. “70 % pīles”

46,2 €/100 kg/net

0207 33 19

– – – –  noplūktas un izķidātas, bez galvas un kājām un bez kakla, sirds, aknām un kuņģa (vai guzas), t. s. “63 % pīles”, vai citādas

51,3 €/100 kg/net

 

– – –  zosis

 

 

0207 33 51

– – – –  noplūktas, notecinātas, neķidātas, ar galvu un kājām, t. s.. “82 % zosis”

45,1 €/100 kg/net

0207 33 59

– – – –  noplūktas un izķidātas, bez galvas un kājām, ar kaklu, sirdi, aknām un kuņģi (vai guzu) vai bez šiem orgāniem, t. s. “75 % zosis”, vai citādas

48,1 €/100 kg/net

0207 33 90

– – –  pērļu vistiņas

49,3 €/100 kg/net

0207 34

– –  treknās aknas, svaigas vai atdzesētas

 

 

0207 34 10

– – –  zosu

bez nod.

0207 34 90

– – –  pīļu

bez nod.

0207 35

– –  citādi, svaigi vai atdzesēti

 

 

 

– – –  gabali

 

 

 

– – – –  bezkaula

 

 

0207 35 11

– – – – –  zosu

110,5 €/100 kg/net

0207 35 15

– – – – –  pīļu un pērļu vistiņu

128,3 €/100 kg/net

 

– – – –  neatkauloti

 

 

 

– – – – –  puses vai ceturtdaļas

 

 

0207 35 21

– – – – – –  pīļu

56,4 €/100 kg/net

0207 35 23

– – – – – –  zosu

52,9 €/100 kg/net

0207 35 25

– – – – – –  pērļu vistiņu

54,2 €/100 kg/net

0207 35 31

– – – – –  veseli spārni ar spārnu galiem vai bez tiem

26,9 €/100 kg/net

0207 35 41

– – – – –  muguras, kakliņi, muguras kopā ar kakliņiem, astes un spārnu gali

18,7 €/100 kg/net

 

– – – – –  krūtiņas un to gabali

 

 

0207 35 51

– – – – – –  zosu

86,5 €/100 kg/net

0207 35 53

– – – – – –  pīļu un pērļu vistiņu

115,5 €/100 kg/net

 

– – – – –  kājas un to gabali

 

 

0207 35 61

– – – – – –  zosu

69,7 €/100 kg/net

0207 35 63

– – – – – –  pīļu un pērļu vistiņu

46,3 €/100 kg/net

0207 35 71

– – – – –  zosu un pīļu liemeņi

66 €/100 kg/net

0207 35 79

– – – – –  citādi

123,2 €/100 kg/net

 

– – –  subprodukti

 

 

0207 35 91

– – – –  aknas, izņemot treknās aknas

6,4

0207 35 99

– – – –  citādi

18,7 €/100 kg/net

0207 36

– –  citādi, saldēti

 

 

 

– – –  gabali

 

 

 

– – – –  bezkaula

 

 

0207 36 11

– – – – –  zosu

110,5 €/100 kg/net

0207 36 15

– – – – –  pīļu un pērļu vistiņu

128,3 €/100 kg/net

 

– – – –  neatkauloti

 

 

 

– – – – –  puses vai ceturtdaļas

 

 

0207 36 21

– – – – – –  pīļu

56,4 €/100 kg/net

0207 36 23

– – – – – –  zosu

52,9 €/100 kg/net

0207 36 25

– – – – – –  pērļu vistiņu

54,2 €/100 kg/net

0207 36 31

– – – – –  veseli spārni ar spārnu galiem vai bez tiem

26,9 €/100 kg/net

0207 36 41

– – – – –  muguras, kakliņi, muguras kopā ar kakliņiem, astes un spārnu gali

18,7 €/100 kg/net

 

– – – – –  krūtiņas un to gabali

 

 

0207 36 51

– – – – – –  zosu

86,5 €/100 kg/net

0207 36 53

– – – – – –  pīļu un pērļu vistiņu

115,5 €/100 kg/net

 

– – – – –  kājas un to gabali

 

 

0207 36 61

– – – – – –  zosu

69,7 €/100 kg/net

0207 36 63

– – – – – –  pīļu un pērļu vistiņu

46,3 €/100 kg/net

0207 36 71

– – – – –  zosu un pīļu liemeņi

66 €/100 kg/net

0207 36 79

– – – – –  citādi

123,2 €/100 kg/net

 

– – –  subprodukti

 

 

 

– – – –  aknas

 

 

0207 36 81

– – – – –  zosu treknās aknas

bez nod.

0207 36 85

– – – – –  pīļu treknās aknas

bez nod.

0207 36 89

– – – – –  citādas

6,4

0207 36 90

– – – –  citādas

18,7 €/100 kg/net

0208

Citāda svaiga, atdzesēta vai saldēta gaļa un gaļas subprodukti

 

 

0208 10

–  trušu vai zaķu

 

 

 

– –  mājas trušu

 

 

0208 10 11

– – –  svaiga vai atdzesēta

6,4

0208 10 19

– – –  saldēta

6,4

0208 10 90

– –  citāda

bez nod.

0208 30 00

–  primātu

9

0208 40

–  vaļu, delfīnu un cūkdelfīnu (vaļveidīgo kārtas zīdītāju); lamantīnu un jūrasgovju (jūrassirēnu kārtas zīdītāju)

 

 

0208 40 10

– –  vaļu gaļa

6,4

0208 40 90

– –  citāda

9

0208 50 00

–  rāpuļu (ieskaitot čūskas un jūras bruņurupučus)

9

0208 90

–  citāda

 

 

0208 90 10

– –  mājas baložu

6,4

 

– –  medījumu, izņemot trušus vai zaķus

 

 

0208 90 20

– – –  paipalu

bez nod.

0208 90 40

– – –  citāda

bez nod.

0208 90 55

– –  roņu gaļa

6,4

0208 90 60

– –  ziemeļbriežu

9

0208 90 70

– –  varžu kājiņas

6,4

0208 90 95

– –  citāda

9

0209 00

Nepārstrādāti vai nekausēti, svaigi, atdzesēti, saldēti, sālīti, sālījumā, žāvēti vai kūpināti cūku tauki bez liesuma un mājputnu tauki

 

 

 

–  cūku speķis

 

 

0209 00 11

– –  svaigs, atdzesēts, saldēts, sālīts vai sālījumā

21,4 €/100 kg/net

0209 00 19

– –  žāvēts vai kūpināts

23,6 €/100 kg/net

0209 00 30

–  cūku tauki, izņemot apakšpozīcijā 0209 00 11 vai 0209 00 19 minētos

12,9 €/100 kg/net

0209 00 90

–  mājputnu tauki

41,5 €/100 kg/net

0210

Sālīta, sālījumā, žāvēta vai kūpināta gaļa un gaļas subprodukti; pārtikas miltu izstrādājumi un pārtikas izstrādājumi no gaļas vai gaļas subproduktiem

 

 

 

–  cūkgaļa

 

 

0210 11

– –  šķiņķi, pleči un to izcirtņi, ar kauliem

 

 

 

– – –  mājas cūku

 

 

 

– – – –  sālīti vai sālījumā

 

 

0210 11 11

– – – – –  šķiņķi un to izcirtņi

77,8 €/100 kg/net

0210 11 19

– – – – –  pleči un to izcirtņi

60,1 €/100 kg/net

 

– – – –  žāvēti vai kūpināti

 

 

0210 11 31

– – – – –  šķiņķi un to izcirtņi

151,2 €/100 kg/net

0210 11 39

– – – – –  pleči un to izcirtņi

119 €/100 kg/net

0210 11 90

– – –  citāda

15,4

0210 12

– –  vēderdaļas (cauraugušās) un to izcirtņi

 

 

 

– – –  mājas cūku

 

 

0210 12 11

– – – –  sālīti vai sālījumā

46,7 €/100 kg/net

0210 12 19

– – – –  žāvēti vai kūpināti

77,8 €/100 kg/net

0210 12 90

– – –  citāda

15,4

0210 19

– –  citādi

 

 

 

– – –  mājas cūku

 

 

 

– – – –  sālīti vai sālījumā

 

 

0210 19 10

– – – – –  bekona sāni vai pusliemeņi bez šķiņķa (spenseri)

68,7 €/100 kg/net

0210 19 20

– – – – –  3/4 pusliemeņi vai viduči

75,1 €/100 kg/net

0210 19 30

– – – – –  priekšējās daļas un to izcirtņi

60,1 €/100 kg/net

0210 19 40

– – – – –  muguras gabali un to izcirtņi

86,9 €/100 kg/net

0210 19 50

– – – – –  citādi

86,9 €/100 kg/net

 

– – – –  žāvēti vai kūpināti

 

 

0210 19 60

– – – – –  priekšējās daļas un to izcirtņi

119 €/100 kg/net

0210 19 70

– – – – –  muguras gabali un to izcirtņi

149,6 €/100 kg/net

 

– – – – –  citādi

 

 

0210 19 81

– – – – – –  bezkaula

151,2 €/100 kg/net

0210 19 89

– – – – – –  citādi

151,2 €/100 kg/net

0210 19 90

– – –  citādi

15,4

0210 20

–  liellopu gaļa

 

 

0210 20 10

– –  neatkaulota

15,4 + 265,2 €/100 kg/net

0210 20 90

– –  atkaulota

15,4 + 303,4 €/100 kg/net

 

–  citādi, ieskaitot pārtikas miltu izstrādājumi un pārtikas izstrādājumi no gaļas vai gaļas subproduktiem

 

 

0210 91 00

– –  primātu

15,4

0210 92 00

– –  vaļu, delfīnu un cūkdelfīnu (vaļveidīgo kārtas zīdītāju); lamantīnu un jūrasgovju (jūrassirēnu kārtas zīdītāju)

15,4

0210 93 00

– –  rāpuļu (ieskaitot čūskas un jūras bruņurupučus)

15,4

0210 99

– –  citādi

 

 

 

– – –  gaļa

 

 

0210 99 10

– – – –  sālīta, sālījumā vai žāvēta zirgu gaļa

6,4

 

– – – –  aitu un kazu

 

 

0210 99 21

– – – – –  neatkaulota

222,7 €/100 kg/net

0210 99 29

– – – – –  atkaulota

311,8 €/100 kg/net

0210 99 31

– – – –  ziemeļbriežu

15,4

0210 99 39

– – – –  citāda

15,4

 

– – –  subprodukti

 

 

 

– – – –  mājas cūku

 

 

0210 99 41

– – – – –  aknas

64,9 €/100 kg/net

0210 99 49

– – – – –  citādi

47,2 €/100 kg/net

 

– – – –  liellopu

 

 

0210 99 51

– – – – –  diafragmas biezā daļa un plānā daļa

15,4 + 303,4 €/100 kg/net

0210 99 59

– – – – –  citādi

12,8

0210 99 60

– – – –  aitu un kazu

15,4

 

– – – –  citādi

 

 

 

– – – – –  mājputnu aknas

 

 

0210 99 71

– – – – – –  taukās zosu vai pīļu aknas, sālītas vai sālījumā

bez nod.

0210 99 79

– – – – – –  citādas

6,4

0210 99 80

– – – – –  citādi

15,4

0210 99 90

– – –  gaļas vai gaļas subproduktu milti

15,4 + 303,4 €/100 kg/net

3. NODAĻA

ZIVIS UN VĒŽVEIDĪGIE, MĪKSTMIEŠI UN CITI ŪDENS BEZMUGURKAULNIEKI

Piezīmes

1.

Šajā nodaļā neietilpst:

a)

pozīcijas 0106 zīdītāji;

b)

pozīcijas 0106 zīdītāju gaļa (pozīcija 0208 vai 0210);

c)

beigtas zivis (ieskaitot to aknas un ikrus) un vēžveidīgie, mīkstmieši un citi ūdens bezmugurkaulnieki, kas nav piemēroti vai derīgi pārtikai to sugas vai stāvokļa dēļ (5. nodaļa); pārtikai nederīgi milti vai granulas no vēžveidīgajiem, mīkstmiešiem vai citiem ūdens bezmugurkaulniekiem (pozīcija 2301) un

d)

kaviārs vai kaviāra aizstājēji, kas iegūti no zivju ikriem (pozīcija 1604).

2.

Šajā nodaļā “granulas” ir produkti, kas aglomerēti, tieši presējot, vai kuriem pievienots neliels daudzums saistvielu.

KN kods

Apraksts

Līgtā nodokļu likme (%)

Papildu mērvienība

(1)

(2)

(3)

(4)

0301

Dzīvas zivis

 

 

0301 10

–  dekoratīvās zivis

 

 

0301 10 10

– –  saldūdens zivis

bez nod.

0301 10 90

– –  jūras zivis

7,5

 

–  citādas dzīvās zivis

 

 

0301 91

– –  foreles (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache un Oncorhynchus chrysogaster)

 

 

0301 91 10

– – –  Oncorhynchus apache un Oncorhynchus chrysogaster sugas

8

0301 91 90

– – –  citādas

12

0301 92 00

– –  zuši (Anguilla spp.)

bez nod.

0301 93 00

– –  karpas

8

0301 94 00

– –  zilā tunzivs (Thunnus thynnus)

16

0301 95 00

– –  dienvidu tunzivs (Thunnus maccoyii)

16

0301 99

– –  citādas

 

 

 

– – –  saldūdens zivis

 

 

0301 99 11

– – – –  Klusā okeāna laši (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou un Oncorhynchus rhodurus), Atlantijas laši (Salmo salar) un Donavas laši (Hucho hucho)

2

0301 99 19

– – – –  citādas

8

0301 99 80

– – –  jūras zivis

16

0302

Svaigas vai dzesinātas zivis, izņemot zivju fileju un citādu zivju mīkstumu, kas minēts pozīcijā 0304

 

 

 

–  lašu dzimtas zivis, izņemot to aknas, ikrus un pieņus

 

 

0302 11

– –  foreles (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache un Oncorhynchus chrysogaster)

 

 

0302 11 10

– – –  Oncorhynchus apache un Oncorhynchus chrysogaster sugas

8

0302 11 20

– – –  varavīksnes foreles (Oncorhynchus mykiss), ar galvu un žaunām, ķidātas, kas sver vairāk par 1,2 kg katra, vai bez galvas un žaunām, ķidātas, kas sver vairāk par 1 kg katra

12

0302 11 80

– – –  citādas

12

0302 12 00

– –  Klusā okeāna laši (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou un Oncorhynchus rhodurus), Atlantijas laši (Salmo salar) un Donavas laši (Hucho hucho)

2

0302 19 00

– –  citādas

8

 

–  plekstveidīgās zivis (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, Scophthalmidae un Citharidae), izņemot to aknas, ikrus un pieņus

 

 

0302 21

– –  paltusi (Reinhardtius hippoglossoides, Hippoglossus hippoglossus, Hippoglossus stenolepis)

 

 

0302 21 10

– – –  melnie jeb Grenlandes paltusi (Reinhardtius hippoglossoides)

8

0302 21 30

– – –  Atlantijas paltusi (Hippoglossus hippoglossus)

8

0302 21 90

– – –  Klusā okeāna paltusi (Hippoglossus stenolepis)

15

0302 22 00

– –  jūras zeltplekstes (Pleuronectes platessa)

7,5

0302 23 00

– –  jūrasmēles (Solea spp.)

15

0302 29

– –  citādas

 

 

0302 29 10

– – –  megrimi (Lepidorhombus spp.)

15

0302 29 90

– – –  citādas

15

 

–  tunzivis (Thunnus), svītrainās tunzivis (Euthynnus jeb Katsuwonus pelamis), izņemot to aknas, ikrus un pieņus

 

 

0302 31

– –  garspuru tunzivis (Thunnus alalunga)

 

 

0302 31 10

– – –  pozīcijas 1604 izstrādājumu rūpnieciskai ražošanai (11)

22 (17)  (13)

0302 31 90

– – –  citādas

22 (13)

0302 32

– –  dzeltenspuru tunzivis (Thunnus albacares)

 

 

0302 32 10

– – –  pozīcijas 1604 izstrādājumu rūpnieciskai ražošanai (11)

22 (17)  (13)

0302 32 90

– – –  citādas

22 (13)

0302 33

– –  svītrainās tunzivis

 

 

0302 33 10

– – –  pozīcijas 1604 izstrādājumu rūpnieciskai ražošanai (11)

22 (17)  (13)

0302 33 90

– – –  citādas

22 (13)

0302 34

– –  lielacu tunzivis (Thunnus obesus)

 

 

0302 34 10

– – –  pozīcijas 1604 izstrādājumu rūpnieciskai ražošanai (11)

22 (17)  (13)

0302 34 90

– – –  citādas

22 (13)

0302 35

– –  zilās tunzivis (Thunnus thynnus)

 

 

0302 35 10

– – –  pozīcijas 1604 izstrādājumu rūpnieciskai ražošanai (11)

22 (17)  (13)

0302 35 90

– – –  citādas

22 (13)

0302 36

– –  dienvidu tunzivis (Thunnus maccoyii)

 

 

0302 36 10

– – –  pozīcijas 1604 izstrādājumu rūpnieciskai ražošanai (11)

22 (17)  (13)

0302 36 90

– – –  citādas

22 (13)

0302 39

– –  citādas

 

 

0302 39 10

– – –  pozīcijas 1604 izstrādājumu rūpnieciskai ražošanai (11)

22 (17)  (13)

0302 39 90

– – –  citādas

22 (13)

0302 40 00

–  siļķes (Clupea harengus, Clupea pallasii), izņemot to aknas, ikrus un pieņus

 (18)

0302 50

–  mencas (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus), izņemot to aknas, ikrus un pieņus

 

 

0302 50 10

– –  Atlantijas mencas (Gadus morhua)

12

0302 50 90

– –  citādas

12

 

–  citādas zivis, izņemot to aknas, ikrus un pieņus

 

 

0302 61

– –  sardīnes (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), sardinellas (Sardinella spp.), brētliņas (Sprattus sprattus)

 

 

0302 61 10

– – –  Sardina pilchardus sugas sardīnes

23

0302 61 30

– – –  Sardinops ģints sardīnes (ivasi); sardinellas (Sardinella spp.)

15

0302 61 80

– – –  brētliņas (Sprattus sprattus)

 (19)

0302 62 00

– –  pikšas (Melanogrammus aeglefinus)

7,5

0302 63 00

– –  saidas (Pollachius virens)

7,5

0302 64 00

– –  makreles (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus)

 (20)

0302 65

– –  dzeloņu haizivis un citas haizivis

 

 

0302 65 20

– – –  dzelkņu haizivis (Squalus acanthias)

6

0302 65 50

– – –  kaķu haizivis (Scyliorhinus spp.)

6

0302 65 90

– – –  citādas

8

0302 66 00

– –  zuši (Anguilla spp.)

bez nod.

0302 67 00

– –  zobenzivis (Xiphias gladius)

15

0302 68 00

– –  ilkņzivis (Dissosticfius spp.)

15

0302 69

– –  citādas

 

 

 

– – –  saldūdens zivis

 

 

0302 69 11

– – – –  karpas

8

0302 69 19

– – – –  citādas

8

 

– – –  jūras zivis

 

 

 

– – – –  mazās tunzivis, izņemot svītrainās tunzivis (Euthynnus jeb Katsuwonus pelamis), kas minētas apakšpozīcijā 0302 33

 

 

0302 69 21

– – – – –  pozīcijas 1604 izstrādājumu rūpnieciskai ražošanai (11)

22 (17)  (13)

0302 69 25

– – – – –  citādas

22 (13)

 

– – – –  sarkanasari (Sebastes spp.)

 

 

0302 69 31

– – – – –  Sebastes marinus sugas sarkanasari

7,5

0302 69 33

– – – – –  citādas

7,5

0302 69 35

– – – –  polārmencas

12

0302 69 41

– – – –  merlangi (Merlangius merlangus)

7,5

0302 69 45

– – – –  jūras līdakas (Molva spp.)

7,5

0302 69 51

– – – –  mintaji (Theragra chalcogramma) un pollaki (Pollachius pollachius)

7,5

0302 69 55

– – – –  anšovi (Engraulis spp.)

15

0302 69 61

– – – –  zobaines (Dentex dentex un Pagellus spp.)

15

 

– – – –  merlūzas un heki (Merluccius spp., Urophycis spp.)

 

 

 

– – – – –  merlūzas

 

 

0302 69 66

– – – – – –  Dienvidāfrikas (Kapzemes) merlūzas (Merluccius capensis) un Namībijas (dziļūdens) merlūzas (Merluccius paradoxus)

15

0302 69 67

– – – – – –  Jaunzēlandes merlūzas (Merluccius australis)

15

0302 69 68

– – – – – –  citādas

15 (13)

0302 69 69

– – – – –  Urophycis ģints heki

15

0302 69 75

– – – –  jūras plauži (Brama spp.)

15

0302 69 81

– – – –  jūrasvelni (Lophius spp.)

15

0302 69 85

– – – –  putasu (Micromesistius poutassou vai Gadus poutassou)

7,5

0302 69 86

– – – –  dienvidu putasu (Micromesistius australis)

7,5

0302 69 91

– – – –  stavridas (Caranx trachurus, Trachurus trachurus)

15

0302 69 92

– – – –  melnie kongriji (Genypterus blacodes)

7,5

0302 69 94

– – – –  labraki (Dicentrarchus labrax)

15

0302 69 95

– – – –  zeltainās jūraskarūsas (Sparus aurata)

15

0302 69 99

– – – –  citādas

15

0302 70 00

–  zivju aknas, ikri un pieņi

10

0303

Saldētas zivis, izņemot zivju fileju un citādu zivju mīkstumu, kas minēts pozīcijā 0304

 

 

 

–  Klusā okeāna laši (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou un Oncorhynchus rhodurus), izņemot aknas, ikrus un pieņus

 

 

0303 11 00

– –  zilmuguras laši (Oncorhynchus nerka)

2

0303 19 00

– –  citādi

2

 

–  citādas lašu dzimtas zivis, izņemot to aknas, ikrus un pieņus

 

 

0303 21

– –  foreles (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache un Oncorhynchus chrysogaster)

 

 

0303 21 10

– – –  Oncorhynchus apache un Oncorhynchus chrysogaster sugas

9

0303 21 20

– – –  varavīksnes foreles (Oncorhynchus mykiss), ar galvu un žaunām, ķidātas, kas sver vairāk par 1,2 kg katra, vai bez galvas un žaunām, ķidātas, kas sver vairāk par 1 kg katra

12

0303 21 80

– – –  citādas

12

0303 22 00

– –  Atlantijas laši (Salmo salar) un Donavas laši (Hucho hucho)

2

0303 29 00

– –  citādas

9 (13)

 

–  plekstveidīgās zivis (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, Scophthalmidae un Citharidae), izņemot to aknas, ikrus un pieņus

 

 

0303 31

– –  paltusi (Reinhardtius hippoglossoides, Hippoglossus hippoglossus, Hippoglossus stenolepis)

 

 

0303 31 10

– – –  melnie jeb Grenlandes paltusi (Reinhardtius hippoglossoides)

7,5

0303 31 30

– – –  Atlantijas paltusi (Hippoglossus hippoglossus)

7,5

0303 31 90

– – –  Klusā okeāna paltusi (Hippoglossus stenolepis)

15

0303 32 00

– –  jūras zeltplekstes (Pleuronectes platessa)

15

0303 33 00

– –  jūrasmēles (Solea spp.)

7,5

0303 39

– –  citādas

 

 

0303 39 10

– – –  plekstes (Platichthys flesus)

7,5

0303 39 30

– – –  Rhombosolea ģints zivis

7,5

0303 39 70

– – –  citādas

15

 

–  tunzivis (Thunnus), svītrainās tunzivis (Euthynnus jeb Katsuwonus pelamis), izņemot to aknas, ikrus un pieņus

 

 

0303 41

– –  garspuru tunzivis (Thunnus alalunga)

 

 

 

– – –  pozīcijas 1604 izstrādājumu rūpnieciskai ražošanai (11)

 

 

0303 41 11

– – – –  veselas

22 (17)  (13)

0303 41 13

– – – –  bez žaunām un ķidām

22 (17)  (13)

0303 41 19

– – – –  citādas (piemēram, bez galvām)

22 (17)  (13)

0303 41 90

– – –  citādas

22 (13)

0303 42

– –  dzeltenspuru tunzivis (Thunnus albacares)

 

 

 

– – –  pozīcijas 1604 izstrādājumu rūpnieciskai ražošanai (11)

 

 

 

– – – –  veselas

 

 

0303 42 12

– – – – –  kas katra sver vairāk par 10 kg

20 (17)  (13)

0303 42 18

– – – – –  citādas

20 (17)  (13)

 

– – – –  bez žaunām un ķidām

 

 

0303 42 32

– – – – –  kas katra sver vairāk par 10 kg

22 (17)  (13)

0303 42 38

– – – – –  citādas

22 (17)  (13)

 

– – – –  citādas (piemēram, bez galvām)

 

 

0303 42 52

– – – – –  kas katra sver vairāk par 10 kg

22 (17)  (13)

0303 42 58

– – – – –  citādas

22 (17)  (13)

0303 42 90

– – –  citādas

22 (13)

0303 43

– –  svītrainās tunzivis

 

 

 

– – –  pozīcijas 1604 izstrādājumu rūpnieciskai ražošanai (11)

 

 

0303 43 11

– – – –  veselas

22 (17)  (13)

0303 43 13

– – – –  bez žaunām un ķidām

22 (17)  (13)

0303 43 19

– – – –  citādas (piemēram, bez galvām)

22 (17)  (13)

0303 43 90

– – –  citādas

22 (13)

0303 44

– –  lielacu tunzivis (Thunnus obesus)

 

 

 

– – –  pozīcijas 1604 izstrādājumu rūpnieciskai ražošanai (11)

 

 

0303 44 11

– – – –  veselas

22 (17)  (13)

0303 44 13

– – – –  bez žaunām un ķidām

22 (17)  (13)

0303 44 19

– – – –  citādas (piemēram, bez galvām)

22 (17)  (13)

0303 44 90

– – –  citādas

22 (13)

0303 45

– –  zilās tunzivis (Thunnus thynnus)

 

 

 

– – –  pozīcijas 1604 izstrādājumu rūpnieciskai ražošanai (11)

 

 

0303 45 11

– – – –  veselas

22 (17)  (13)

0303 45 13

– – – –  bez žaunām un ķidām

22 (17)  (13)

0303 45 19

– – – –  citādas (piemēram, bez galvām)

22 (17)  (13)

0303 45 90

– – –  citādas

22 (13)

0303 46

– –  dienvidu tunzivis (Thunnus maccoyii)

 

 

 

– – –  pozīcijas 1604 izstrādājumu rūpnieciskai ražošanai (11)

 

 

0303 46 11

– – – –  veselas

22 (17)  (13)

0303 46 13

– – – –  bez žaunām un ķidām

22 (17)  (13)

0303 46 19

– – – –  citādas (piemēram, bez galvām)

22 (17)  (13)

0303 46 90

– – –  citādas

22 (13)

0303 49

– –  citādas

 

 

 

– – –  pozīcijas 1604 izstrādājumu rūpnieciskai ražošanai (11)

 

 

0303 49 31

– – – –  veselas

22 (17)  (13)

0303 49 33

– – – –  bez žaunām un ķidām

22 (17)  (13)

0303 49 39

– – – –  citādas (piemēram, bez galvām)

22 (17)  (13)

0303 49 80

– – –  citādas

22 (13)

 

–  siļķes (Clupea harengus, Clupea pallasii) un mencas (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus), izņemot to aknas, ikrus un pieņus

 

 

0303 51 00

– –  siļķes (Clupea harengus, Clupea pallasii)

 (18)

0303 52

– –  mencas (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)

 

 

0303 52 10

– – –  Atlantijas mencas (Gadus morhua)

12

0303 52 30

– – –  Grenlandes mencas (Gadus ogac)

12

0303 52 90

– – –  Gadus macrocephalus sugas mencas

12

 

–  zobenzivis (Xiphias gladius) un ilkņzivis (Dissosticfius spp.), izņemot to aknas, ikrus un pieņus

 

 

0303 61 00

– –  zobenzivis (Xiphias gladius)

7,5

0303 62 00

– –  ilkņzivis (Dissosticfius spp.)

15

 

–  citādas zivis, izņemot to aknas, ikrus un pieņus

 

 

0303 71

– –  sardīnes (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), sardinellas (Sardinella spp.), brētliņas (Sprattus sprattus)

 

 

0303 71 10

– – –  Sardina pilchardus sugas sardīnes

23

0303 71 30

– – –  Sardinops ģints sardīnes; sardinellas (Sardinella spp.)

15

0303 71 80

– – –  brētliņas (Sprattus sprattus)

 (19)

0303 72 00

– –  pikšas (Melanogrammus aeglefinus)

7,5

0303 73 00

– –  saidas (Pollachius virens)

7,5

0303 74

– –  makreles (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus)

 

 

0303 74 30

– – –  Atlantijas makreles (Scomber scombrus) un austrumu makreles (Scomber japonicus)

 (20)

0303 74 90

– – –  dienvidjūru makreles (Scomber australasicus)

15

0303 75

– –  dzeloņu haizivis un citas haizivis

 

 

0303 75 20

– – –  dzelkņu haizivis

6

0303 75 50

– – –  Scyliorhinus sugas haizivis

6

0303 75 90

– – –  citādas

8

0303 76 00

– –  zuši (Anguilla spp.)

bez nod.

0303 77 00

– –  labraki (Dicentrarchus labrax, Dicentrarchus punctatus)

15

0303 78

– –  merlūzas un heki (Merluccius spp., Urophycis spp.)

 

 

 

– – –  merlūzas (Merluccius)

 

 

0303 78 11

– – – –  Dienvidāfrikas (Kapzemes) merlūzu (Merluccius capensis) un Namībijas (dziļūdens) merlūzu (Merluccius paradoxus)

15

0303 78 12

– – – –  Argentīnas (Patagonijas) merlūzas (Merluccius hubbsi)

15

0303 78 13

– – – –  Jaunzēlandes merlūzas (Merluccius australis)

15

0303 78 19

– – – –  citādas

15 (13)

0303 78 90

– – –  Urophycis ģints heki

15

0303 79

– –  citādas

 

 

 

– – –  saldūdens zivis

 

 

0303 79 11

– – – –  karpas

8

0303 79 19

– – – –  citādas

8

 

– – –  jūras zivis

 

 

 

– – – –  mazās tunzivis, izņemot svītrainās tunzivis (Euthynnus jeb Katsuwonus pelamis), kas minētas apakšpozīcijā 0303 43

 

 

 

– – – – –  pozīcijas 1604 izstrādājumu rūpnieciskai ražošanai (11)

 

 

0303 79 21

– – – – – –  veselas

22 (17)  (13)

0303 79 23

– – – – – –  bez žaunām un ķidām

22 (17)  (13)

0303 79 29

– – – – – –  citādas (piemēram, bez galvām)

22 (17)  (13)

0303 79 31

– – – – –  citādas

22 (13)

 

– – – –  sarkanasari (Sebastes spp.)

 

 

0303 79 35

– – – – –  Sebastes marinus sugas sarkanasari

7,5

0303 79 37

– – – – –  citādas

7,5

0303 79 41

– – – –  polārmencas (Boreogadus saida)

12

0303 79 45

– – – –  merlangi (Merlangius merlangus)

7,5

0303 79 51

– – – –  jūras līdakas (Molva spp.)

7,5

0303 79 55

– – – –  mintaji (Theragra chalcogramma) un pollaki (Pollachius pollachius)

15

0303 79 58

– – – –  parastās pelamīdas (Orcynopsis unicolor)

 (21)

0303 79 65

– – – –  anšovi (Engraulis spp.)

15

0303 79 71

– – – –  parastās zobaines (Dentex dentex un Pagellus spp.)

15

0303 79 75

– – – –  jūras plauži (Brama spp.)

15

0303 79 81

– – – –  jūrasvelni (Lophius spp.)

15

0303 79 83

– – – –  putasu (Micromesistius jeb Gadus poutassou)

7,5

0303 79 85

– – – –  dienvidu putasu (Micromesistius australis)

7,5

0303 79 91

– – – –  stavridas (Caranx trachurus, Trachurus trachurus)

15

0303 79 92

– – – –  zilie makruroni (Macruronus novaezelandiae)

7,5

0303 79 93

– – – –  melnie kongriji (Genypterus blacodes)

7,5

0303 79 94

– – – –  Pelotreis flavilatus vai Peltorhamphus navaezelandiae sugas zivis

7,5

0303 79 98

– – – –  citādas

15

0303 80

–  zivju aknas, ikri un pieņi

 

 

0303 80 10

– –  ikri un pieņi dezoksiribonukleīnskābes vai protamīna sulfāta ražošanai (11)

bez nod.

0303 80 90

– –  citādi

10

0304

Svaiga, dzesināta vai saldēta zivju fileja un citāds zivju mīkstums (malts vai nemalts)

 

 

 

–  svaigs vai dzesināts

 

 

0304 11

– –  zobenzivju (Xiphias gladius)

 

 

0304 11 10

– – –  fileja

18

0304 11 90

– – –  citāds zivju mīkstums (arī malts)

15

0304 12

– –  ilkņzivju (Dissostichus spp.)

 

 

0304 12 10

– – –  fileja

18

0304 12 90

– – –  citāds zivju mīkstums (arī malts)

15

0304 19

– –  citāds

 

 

 

– – –  fileja

 

 

 

– – – –  saldūdens zivju

 

 

0304 19 13

– – – – –  Klusā okeāna lašu (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou un Oncorhynchus rhodurus), Atlantijas lašu (Salmo salar) un Donavas lašu (Hucho hucho)

2

 

– – – – –  Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita un Oncorhynchus gilae sugas foreļu

 

 

0304 19 15

– – – – – –  varavīksnes foreļu (Oncorhynchus mykiss), kas katra sver vairāk par 400 g

12

0304 19 17

– – – – – –  citādas

12

0304 19 19

– – – – –  citu saldūdens zivju

9

 

– – – –  citādas

 

 

0304 19 31

– – – – –  mencu (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) un polārmencu (Boreogadus saida)

18

0304 19 33

– – – – –  saidu (Pollachius virens)

18

0304 19 35

– – – – –  sarkanasaru (Sebastes spp.)

18

0304 19 39

– – – – –  citādas

18

 

– – –  citāds zivju mīkstums (arī malts)

 

 

0304 19 91

– – – –  saldūdens zivju

8

 

– – – –  citādas

 

 

0304 19 97

– – – – –  siļķu plētnes

 (18)

0304 19 99

– – – – –  citādas

15 (13)

 

–  saldēta fileja

 

 

0304 21 00

– –  zobenzivju (Xiphias gladius)

7,5

0304 22 00

– –  ilkņzivju (Dissostichus spp.)

15

0304 29

– –  citāda

 

 

 

– – –  saldūdens zivju

 

 

0304 29 13

– – – –  Klusā okeāna lašu (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou un Oncorhynchus rhodurus), Atlantijas lašu (Salmo salar) un Donavas lašu (Hucho hucho)

2

 

– – – –  Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita un Oncorhynchus gilae sugas foreļu

 

 

0304 29 15

– – – – –  varavīksnes foreļu (Oncorhynchus mykiss), kas sver vairāk par 400 g gabalā

12

0304 29 17

– – – – –  citāda

12

0304 29 19

– – – –  citu saldūdens zivju

9

 

– – –  citāda

 

 

 

– – – –  mencu (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) un polārmencu (Boreogadus saida)

 

 

0304 29 21

– – – – –  Gadus macrocephalus sugas mencu

7,5

0304 29 29

– – – – –  citāda

7,5

0304 29 31

– – – –  saidu (Pollachius virens)

7,5

0304 29 33

– – – –  pikšu (Melanogrammus aeglefinus)

7,5

 

– – – –  sarkanasaru (Sebastes spp.)

 

 

0304 29 35

– – – – –  Sebastes marinus sugas sarkanasaru

7,5

0304 29 39

– – – – –  citāda

7,5

0304 29 41

– – – –  merlangu (Merlangius merlangus)

7,5

0304 29 43

– – – –  jūras līdaku (Molva spp.)

7,5

0304 29 45

– – – –  tunzivju (Thunnus ģints) un mazo tunzivju

18

 

– – – –  makreļu (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus) un parasto pelamīdu

 

 

0304 29 51

– – – – –  dienvidjūru makreļu (Scomber australasicus)

15

0304 29 53

– – – – –  citāda

15

 

– – – –  merlūzu un heku (Merluccius spp., Urophycis spp.)

 

 

 

– – – – –  merlūzu

 

 

0304 29 55

– – – – – –  Dienvidāfrikas (Kapzemes) merlūzu (Merluccius capensis) un Namībijas (dziļūdens) merlūzu (Merluccius paradoxus)

7,5

0304 29 56

– – – – – –  Argentīnas (Patagonijas) merlūzu (Merluccius hubbsi)

7,5

0304 29 58

– – – – – –  citāda

6,1

0304 29 59

– – – – –  Urophycis ģints heku

7,5

 

– – – –  dzeloņu haizivju un citu haizivju

 

 

0304 29 61

– – – – –  dzeloņu haizivju (Squalus acanthias un Scyliorhinus spp.)

7,5

0304 29 69

– – – – –  citu haizivju

7,5

0304 29 71

– – – –  jūras zeltplekstu (Pleuronectes platessa)

7,5

0304 29 73

– – – –  plekstu (Platichthys flesus)

7,5

0304 29 75

– – – –  siļķu (Clupea harengus, Clupea pallasii)

15

0304 29 79

– – – –  megrimu (Lepidorhombus spp.)

15

0304 29 83

– – – –  jūrasvelnu (Lophius spp.)

15

0304 29 85

– – – –  mintaju (Theragra chalcogramma)

13,7

0304 29 91

– – – –  zilo makruronu (Macruronus novaezelandiae)

7,5

0304 29 99

– – – –  citāda

15 (13)

 

–  citāds

 

 

0304 91 00

– –  zobenzivju (Xiphias gladius)

7,5

0304 92 00

– –  ilkņzivju (Dissostichus spp.)

7,5

0304 99

– –  citāds

 

 

0304 99 10

– – –  surimi

14,2

 

– – –  citādi

 

 

0304 99 21

– – – –  saldūdens zivju

8

 

– – – –  citādi

 

 

0304 99 23

– – – – –  siļķu (Clupea harengus, Clupea pallasii)

 (18)

0304 99 29

– – – – –  sarkanasaru (Sebastes spp.)

8

 

– – – – –  mencu (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) un polārmencu (Boreogadus saida)

 

 

0304 99 31

– – – – – –  Gadus macrocephalus sugas mencu

7,5

0304 99 33

– – – – – –  Atlantijas mencu (Gadus morhua)

7,5

0304 99 39

– – – – – –  citādi

7,5

0304 99 41

– – – – –  saidu (Pollachius virens)

7,5

0304 99 45

– – – – –  pikšu (Melanogrammus aeglefinus)

7,5

0304 99 51

– – – – –  merlūzu un heku (Merluccius spp., Urophycis spp.)

7,5

0304 99 55

– – – – –  megrimu (Lepidorhombus spp.)

15

0304 99 61

– – – – –  jūras plaužu (Brama spp.)

15

0304 99 65

– – – – –  jūrasvelnu (Lophius spp.)

7,5

0304 99 71

– – – – –  putasu (Micromesistius jeb Gadus poutassou)

7,5

0304 99 75

– – – – –  mintaju (Theragra chalcogramma)

7,5

0304 99 99

– – – – –  citādi

7,5

0305

Žāvētas vai sālītas zivis vai zivis sālījumā; kūpinātas zivis, arī termiski apstrādātas pirms kūpināšanas vai kūpināšanas procesā; zivju milti un granulas, kas derīgas lietošanai pārtikā

 

 

0305 10 00

–  zivju milti un granulas, kas derīgas lietošanai pārtikā

13

0305 20 00

–  žāvētas, kūpinātas, sālītas vai sālījumā zivju aknas, ikri un pieņi

11

0305 30

–  žāvēta, sālīta zivju fileja vai zivju fileja sālījumā, bet ne kūpināta

 

 

 

– –  mencu (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) un polārmencu (Boreogadus saida)

 

 

0305 30 11

– – –  Atlantijas mencu (Gadus morhua)

16

0305 30 19

– – –  citu

20

0305 30 30

– –  Klusā okeāna lašu (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou un Oncorhynchus rhodurus), Atlantijas lašu (Salmo salar) un Donavas lašu (Hucho hucho), sālīta vai sālījumā

15

0305 30 50

– –  melno jeb Grenlandes paltusu (Reinhardtius hippoglossoides), sālīta vai sālījumā

15

0305 30 90

– –  pārējo

16

 

–  kūpinātas zivis, ieskaitot fileju

 

 

0305 41 00

– –  Klusā okeāna laši (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou un Oncorhynchus rhodurus), Atlantijas laši (Salmo salar) un Donavas laši (Hucho hucho)

13

0305 42 00

– –  siļķes (Clupea harengus, Clupea pallasii)

10

0305 49

– –  citādas

 

 

0305 49 10

– – –  melnie jeb Grenlandes paltusi (Reinhardtius hippoglossoides)

15

0305 49 20

– – –  Atlantijas paltusi (Hippoglossus hippoglossus)

16

0305 49 30

– – –  makreles (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus)

14

0305 49 45

– – –  foreles (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache un Oncorhynchus chrysogaster)

14

0305 49 50

– – –  zuši (Anguilla spp.)

14

0305 49 80

– – –  citādas

14

 

–  žāvētas zivis, arī sālītas, bet ne kūpinātas

 

 

0305 51

– –  mencas (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)

 

 

0305 51 10

– – –  žāvētas, bet ne sālītas

13 (13)

0305 51 90

– – –  žāvētas, sālītas

13 (13)

0305 59

– –  citādas

 

 

 

– – –  polārmencas

 

 

0305 59 11

– – – –  žāvētas, bet ne sālītas

13 (13)

0305 59 19

– – – –  žāvētas, sālītas

13 (13)

0305 59 30

– – –  siļķes (Clupea harengus, Clupea pallasii)

12

0305 59 50

– – –  anšovi (Engraulis spp.)

10

0305 59 70

– – –  Atlantijas paltusi (Hippoglossus hippoglossus)

15

0305 59 80

– – –  citādas

12

 

–  sālītas zivis, bet ne žāvētās vai kūpinātas, un zivis sālījumā

 

 

0305 61 00

– –  siļķes (Clupea harengus, Clupea pallasii)

12

0305 62 00

– –  mencas (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)

13 (13)

0305 63 00

– –  anšovi (Engraulis spp.)

10

0305 69

– –  citādas

 

 

0305 69 10

– – –  polārmencas

13 (13)

0305 69 30

– – –  Atlantijas paltusi (Hippoglossus hippoglossus)

15

0305 69 50

– – –  Klusā okeāna laši (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou un Oncorhynchus rhodurus), Atlantijas laši (Salmo salar) un Donavas laši (Hucho hucho)

11

0305 69 80

– – –  citādas

12

0306

Dzīvi, svaigi, dzesināti, saldēti, žāvēti, sālīti vai sālījumā vēžveidīgie, čaulā vai bez tās; vēžveidīgie čaulā, termiski apstrādāti tvaicējot vai vārot ūdenī, arī dzesināti, saldēti, žāvēti, sālīti vai sālījumā; vēžveidīgo milti un granulas, kas derīgas lietošanai pārtikā

 

 

 

–  saldēti

 

 

0306 11

– –  langusti un citi jūras vēži (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.)

 

 

0306 11 10

– – –  jūras vēžu (langustu) astes

12,5

0306 11 90

– – –  citādi

12,5

0306 12

– –  omāri (Homarus spp.)

 

 

0306 12 10

– – –  veseli

6

0306 12 90

– – –  citādi

16

0306 13

– –  garneles un ziemeļgarneles

 

 

0306 13 10

– – –  ziemeļgarneles (Pandalidae)

12

0306 13 30

– – –  garneles (Crangon)

18

0306 13 40

– – –  dziļūdens rozā garneles (Parapenaeus longirostris)

12

0306 13 50

– – –  tīģergarneles (Penaeus)

12

0306 13 80

– – –  citādas

12

0306 14

– –  krabji

 

 

0306 14 10

– – –  Paralithodes camchaticus, Chionoecetes spp. un Callinectes sapidus sugas krabji

7,5

0306 14 30

– – –  ēdamie krabji (Cancer pagurus)

7,5

0306 14 90

– – –  citādi

7,5

0306 19

– –  citādi, ieskaitot vēžveidīgo miltus un granulas, kas derīgas lietošanai pārtikā

 

 

0306 19 10

– – –  saldūdens vēži

7,5

0306 19 30

– – –  Norvēģijas omāri (Nephrops norvegicus)

12

0306 19 90

– – –  citādi

12

 

–  nesaldēti

 

 

0306 21 00

– –  langusti un citi jūras vēži (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.)

12,5

0306 22

– –  omāri (Homarus spp.)

 

 

0306 22 10

– – –  dzīvi

8

 

– – –  citādi

 

 

0306 22 91

– – – –  veseli

8

0306 22 99

– – – –  citādi

10

0306 23

– –  garneles un ziemeļgarneles

 

 

0306 23 10

– – –  ziemeļgarneles (Pandalidae)

12

 

– – –  garneles (Crangon)

 

 

0306 23 31

– – – –  svaigas, dzesinātas vai termiski apstrādātas tvaicējot vai vārot ūdenī

18

0306 23 39

– – – –  citādas

18

0306 23 90

– – –  citādas

12

0306 24

– –  krabji

 

 

0306 24 30

– – –  ēdamie krabji (Cancer pagurus)

7,5

0306 24 80

– – –  citādi

7,5

0306 29

– –  citādi, ieskaitot vēžveidīgo miltus un granulas, kas derīgas lietošanai pārtikā

 

 

0306 29 10

– – –  saldūdens vēži

7,5

0306 29 30

– – –  Norvēģijas omāri (Nephrops norvegicus)

12

0306 29 90

– – –  citādi

12

0307

Dzīvi, svaigi, dzesināti, saldēti, žāvēti, sālīti vai sālījumā mīkstmieši, čaulā vai bez tās; dzīvi, svaigi, dzesināti, saldēti, žāvēti, sālīti vai sālījumā ūdens bezmugurkaulnieki, izņemot vēžveidīgos un mīkstmiešus; ūdens bezmugurkaulnieku, izņemot vēžveidīgos, milti un granulas, kas derīgas lietošanai pārtikā

 

 

0307 10

–  austeres

 

 

0307 10 10

– –  dzīvas plakanās (Ostrea ģints) austeres, katra svarā (ieskaitot gliemežvākus) līdz 40 g

bez nod.

0307 10 90

– –  citādas

9

 

–  Pecten, Chlamys vai Placopecten ģints ķemmīšgliemenes, ieskaitot karaliskās vēdekļgliemenes

 

 

0307 21 00

– –  dzīvas, svaigas vai dzesinātas

8

0307 29

– –  citādas

 

 

0307 29 10

– – –  saldētas svētceļnieku gliemenes (Pecten maximus)

8

0307 29 90

– – –  citādas

8

 

–  ēdamgliemenes (Mytilus spp., Perna spp.)

 

 

0307 31

– –  dzīvas, svaigas vai dzesinātas

 

 

0307 31 10

– – –  Mytilus spp.

10

0307 31 90

– – –  Perna spp.

8

0307 39

– –  citādas

 

 

0307 39 10

– – –  Mytilus spp.

10

0307 39 90

– – –  Perna spp.

8

 

–  sēpijas (Sepia officinalis, Rossia macrosoma, Sepiola spp.) un kalmāri (Ommastrephes spp., Loligo spp., Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.)

 

 

0307 41

– –  dzīvi, svaigi vai dzesināti

 

 

0307 41 10

– – –  sēpijas (Sepia officinalis, Rossia macrosoma, Sepiola spp.)

8

 

– – –  kalmāri (Ommasstrephes spp., Loligo spp., Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.)

 

 

0307 41 91

– – – –  Loligo spp., Ommastrephes sagittatus

6

0307 41 99

– – – –  citādi

8

0307 49

– –  citādi

 

 

 

– – –  saldēti

 

 

 

– – – –  sēpijas (Sepia officinalis, Rossia macrosoma, Sepiola spp.)

 

 

 

– – – – –  Sepiola ģints

 

 

0307 49 01

– – – – – –  mazās sēpijas (Sepiola rondeleti)

6

0307 49 11

– – – – – –  citādas

8

0307 49 18

– – – – –  citādas

8

 

– – – –  kalmāri (Ommasstrephes spp., Loligo spp., Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.)

 

 

 

– – – – –  Loligo spp.

 

 

0307 49 31

– – – – – –  parastie kalmāri (Loligo vulgaris)

6

0307 49 33

– – – – – –  garspuru kalmāri (Loligo pealei)

6

0307 49 35

– – – – – –  Loligo patagonica

6

0307 49 38

– – – – – –  citādi

6

0307 49 51

– – – – –  Ommastrephessagittatus

6

0307 49 59

– – – – –  citādi

8

 

– – –  citādi

 

 

0307 49 71

– – – –  sēpijas (Sepia officinalis, Rossia macrosoma, Sepiola spp.)

8

 

– – – –  kalmāri (Ommasstrephes spp., Loligo spp., Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.)

 

 

0307 49 91

– – – – –  Loligo spp., Ommastrephes sagittatus

6

0307 49 99

– – – – –  citādi

8

 

–  astoņkāji (Octopus spp.)

 

 

0307 51 00

– –  dzīvi, svaigi vai dzesināti

8

0307 59

– –  citādi

 

 

0307 59 10

– – –  saldēti

8

0307 59 90

– – –  citādi

8

0307 60 00

–  gliemeži, kas nav jūras gliemeži

bez nod.

 

–  citādi, ieskaitot ūdens bezmugurkaulnieku, kas nav vēžveidīgie, miltus un granulas, kuras derīgas lietošanai pārtikā

 

 

0307 91 00

– –  dzīvi, svaigi vai dzesināti

11

0307 99

– –  citādi

 

 

 

– – –  saldēti

 

 

0307 99 11

– – – –  Illex spp.

8

0307 99 13

– – – –  svītrotās veneras un citas cietgliemenes (Veneridae)

8

0307 99 15

– – – –  medūzas (Rhopilema spp.)

bez nod.

0307 99 18

– – – –  citādi

11

0307 99 90

– – –  citādi

11

4. NODAĻA

PIENA PĀRSTRĀDES PRODUKTI; PUTNU OLAS; DABISKAIS MEDUS; DZĪVNIEKU IZCELSMES PĀRTIKAS PRODUKTI, KAS CITUR NAV MINĒTI UN IEKĻAUTI

Piezīmes

1.

Ar jēdzienu “piens” jāsaprot pilnpiens vai daļēji vai pilnīgi nokrejots piens.

2.

Pozīcijā 0405:

a)

“sviests” ir dabīgs sviests, sūkalu sviests vai atjaunotais sviests (svaigs, sālīts vai rūgtenais sviests, ieskaitot konservētu sviestu), ko iegūst tikai no piena un kurā piena tauku saturs ir 80 % vai vairāk, bet ne vairāk par 95 %, piena beztauku sausnas – ne vairāk par 2 %, un ūdens saturs nepārsniedz 16 %. Sviestam nav emulgatoru piedevas, bet tajā var būt nātrija hlorīds, pārtikas krāsvielas, neitralizējoši sāļi un nekaitīgu pienskābes baktēriju ieraugs;

b)

“piena tauku pasta” ir ziežama ūdens emulsija eļļā, kurā vienīgie tauki ir piena tauki, kuru saturs ir 39 % vai vairāk, bet mazāk par 80 %.

3.

Produkti, kas iegūti, iebiezinot sūkalas ar piena vai piena tauku piedevu, klasificējami pozīcijā 0406 kā sieri, ja tiem ir trīs šādas īpašības:

a)

piena tauku saturs sausnā ir 5 % vai vairāk;

b)

sausna ir vismaz 70 % no svara, bet ne vairāk kā 85 %, un

c)

tie ir veidnēti vai tos var veidnēt.

4.

Šajā nodaļā neietilpst:

a)

produkti, kas iegūti no sūkalām un kuros ir vairāk par 95 % laktozes, kas izteikta kā bezūdens laktoze, pārrēķinot sausnā (pozīcija 1702), un

b)

albumīni (ieskaitot divu vai vairāku sūkalu olbaltumvielu koncentrātus, kas satur vairāk nekā 80 % sūkalu olbaltumvielas, pārrēķinot sausnā) (pozīcija 3502), un globulīni (pozīcija 3504).

Piezīmes par apakšpozīcijām

1.

Apakšpozīcijā 0404 10“pārveidotās sūkalas” ir produkti, ko veido sūkalu sastāvdaļas, tas ir, sūkalas, no kurām pilnīgi vai daļēji atdalīta laktoze, proteīni un minerālvielas, sūkalas, kurām pievienotas dabiskas sūkalu sastāvdaļas, un produkti, kas iegūti, sajaucot dabiskas sūkalu sastāvdaļas.

2.

Apakšpozīcijā 0405 10“sviests” neattiecas uz atūdeņotu sviestu un kausētu bifeļmātes piena sviestu (apakšpozīcija 0405 90).

Papildu piezīme

1.

Tarifa likmes maisījumiem, kas ietilpst pozīcijās 0401-0406, piemērojamas šādi:

a)

maisījumiem, kuros viena no sastāvdaļām veido vismaz 90 svara %, piemērojama šai sastāvdaļai noteiktā likme;

b)

citādiem maisījumiem piemērojama tās sastāvdaļas likme, kas rada vislielāko ievedmuitas nodokļa summu.

KN kods

Apraksts

Līgtā nodokļu likme (%)

Papildu mērvienība

(1)

(2)

(3)

(4)

0401

Piens un krējums, neiebiezināts un bez cukura vai cita saldinātāja piedevas

 

 

0401 10

–  kura tauku saturs nepārsniedz 1 % no svara

 

 

0401 10 10

– –  tiešajā iepakojumā, ar neto tilpumu līdz 2 litriem

13,8 €/100 kg/net

0401 10 90

– –  citāds

12,9 €/100 kg/net

0401 20

–  kura tauku saturs ir lielāks par 1 %, bet nepārsniedz 6 % no svara

 

 

 

– –  nepārsniedz 3 %

 

 

0401 20 11

– – –  tiešajā iepakojumā, ar neto tilpumu līdz 2 litriem

18,8 €/100 kg/net

0401 20 19

– – –  citāds

17,9 €/100 kg/net

 

– –  pārsniedz 3 %

 

 

0401 20 91

– – –  tiešajā iepakojumā, ar neto tilpumu līdz 2 litriem

22,7 €/100 kg/net

0401 20 99

– – –  citāds

21,8 €/100 kg/net

0401 30

–  kura tauku saturs pārsniedz 6 % no svara

 

 

 

– –  nepārsniedz 21 %

 

 

0401 30 11

– – –  tiešajā iepakojumā, ar neto tilpumu līdz 2 litriem

57,5 €/100 kg/net

0401 30 19

– – –  citāds

56,6 €/100 kg/net

 

– –  vairāk kā 21 %, bet nepārsniedz 45 %

 

 

0401 30 31

– – –  tiešajā iepakojumā, ar neto tilpumu līdz 2 litriem

110 €/100 kg/net

0401 30 39

– – –  citāds

109,1 €/100 kg/net

 

– –  pārsniedz 45 %

 

 

0401 30 91

– – –  tiešajā iepakojumā, ar neto tilpumu līdz 2 litriem

183,7 €/100 kg/net

0401 30 99

– – –  citāds

182,8 €/100 kg/net

0402

Piens un krējums, iebiezināts vai ar cukura vai citu saldinātāju piedevu

 

 

0402 10

–  pulverī, granulās vai citādā cietā veidā, kura tauku saturs nepārsniedz 1,5 % no svara

 

 

 

– –  bez cukura vai citu saldinātāju piedevas

 

 

0402 10 11

– – –  tiešajā iepakojumā, ar tīro svaru līdz 2,5 kg

125,4 €/100 kg/net

0402 10 19

– – –  citāds

118,8 €/100 kg/net (13)

 

– –  citāds

 

 

0402 10 91

– – –  tiešajā iepakojumā, ar tīro svaru līdz 2,5 kg

1,19 €/kg + 27,5 €/100 kg/net (22)

0402 10 99

– – –  citāds

1,19 €/kg + 21 €/100 kg/net (22)

 

–  pulverī, granulās vai citādā cietā veidā, ar tauku saturu vairāk nekā 1,5 % no svara

 

 

0402 21

– –  bez cukura vai citu saldinātāju piedevas

 

 

 

– – –  kura tauku saturs nepārsniedz 27 % no svara

 

 

0402 21 11

– – – –  tiešajā iepakojumā, ar tīro svaru līdz 2,5 kg

135,7 €/100 kg/net

 

– – – –  citāds

 

 

0402 21 17

– – – – –  kura tauku saturu nepārsniedz 11 % no svara

130,4 €/100 kg/net

0402 21 19

– – – – –  kura tauku saturs pārsniedz 11 %, bet nepārsniedz 27 % no svara

130,4 €/100 kg/net

 

– – –  kura tauku saturs pārsniedz 27 % no svara

 

 

0402 21 91

– – – –  tiešajā iepakojumā, ar tīro svaru līdz 2,5 kg

167,2 €/100 kg/net

0402 21 99

– – – –  citāds

161,9 €/100 kg/net

0402 29

– –  citāds

 

 

 

– – –  kura tauku saturs nepārsniedz 27 % no svara

 

 

0402 29 11

– – – –  piens speciāli zīdaiņu barībai hermētiskā iepakojumā, ar tīro svaru līdz 500 g, kura tauku saturs pārsniedz 10 % no svara

1,31 €/kg + 22 €/100 kg/net (22)

 

– – – –  citāds

 

 

0402 29 15

– – – – –  tiešajā iepakojumā, ar tīro svaru līdz 2,5 kg

1,31 €/kg + 22 €/100 kg/net (22)

0402 29 19

– – – – –  citāds

1,31 €/kg + 16,8 €/100 kg/net (22)

 

– – –  kura tauku saturs pārsniedz 27 % no svara

 

 

0402 29 91

– – – –  tiešajā iepakojumā, ar tīro svaru līdz 2,5 kg

1,62 €/kg + 22 €/100 kg/net (22)

0402 29 99

– – – –  citāds

1,62 €/kg + 16,8 €/100 kg/net (22)

 

–  citāds

 

 

0402 91

– –  bez cukura vai citu saldinātāju piedevas

 

 

 

– – –  ar tauku saturu līdz 8 svara %

 

 

0402 91 11

– – – –  tiešajā iepakojumā, ar tīro svaru līdz 2,5 kg

34,7 €/100 kg/net

0402 91 19

– – – –  citāds

34,7 €/100 kg/net

 

– – –  ar tauku saturu virs 8 %, bet ne vairāk kā 10 svara %

 

 

0402 91 31

– – – –  tiešajā iepakojumā, ar tīro svaru līdz 2,5 kg

43,4 €/100 kg/net

0402 91 39

– – – –  citāds

43,4 €/100 kg/net

 

– – –  ar tauku saturu virs 10 %, bet ne vairāk kā 45 svara %

 

 

0402 91 51

– – – –  tiešajā iepakojumā, ar tīro svaru līdz 2,5 kg

110 €/100 kg/net

0402 91 59

– – – –  citāds

109,1 €/100 kg/net

 

– – –  kura tauku saturs pārsniedz 45 % no svara

 

 

0402 91 91

– – – –  tiešajā iepakojumā, ar tīro svaru līdz 2,5 kg

183,7 €/100 kg/net

0402 91 99

– – – –  citāds

182,8 €/100 kg/net

0402 99

– –  citāds

 

 

 

– – –  kura tauku saturs nepārsniedz 9,5 % no svara

 

 

0402 99 11

– – – –  tiešajā iepakojumā, ar tīro svaru līdz 2,5 kg

57,2 €/100 kg/net

0402 99 19

– – – –  citāds

57,2 €/100 kg/net

 

– – –  ar tauku saturu virs 9,5 %, bet ne vairāk kā 45 svara %

 

 

0402 99 31

– – – –  tiešajā iepakojumā, ar tīro svaru līdz 2,5 kg

1,08 €/kg + 19,4 €/100 kg/net (22)

0402 99 39

– – – –  citāds

1,08 €/kg + 18,5 €/100 kg/net (22)

 

– – –  kura tauku saturs pārsniedz 45 % no svara

 

 

0402 99 91

– – – –  tiešajā iepakojumā, ar tīro svaru līdz 2,5 kg

1,81 €/kg + 19,4 €/100 kg/net (22)

0402 99 99

– – – –  citāds

1,81 €/kg + 18,5 €/100 kg/net (22)

0403

Paniņas, rūgušpiens un krējums, jogurts, kefīrs un citi fermentēti vai skābpiena produkti, arī iebiezināti vai ar cukura vai citu saldinātāju piedevu, vai aromatizēti, vai ar augļiem, riekstiem vai kakao

 

 

0403 10

–  jogurts

 

 

 

– –  nearomatizēts, bez augļiem, riekstiem un kakao

 

 

 

– – –  kurā nav cukura un citu saldinātāju piedevas un kura tauku saturs pēc svara

 

 

0403 10 11

– – – –  nepārsniedz 3 %

20,5 €/100 kg/net

0403 10 13

– – – –  pārsniedz 3 %, bet nepārsniedz 6 %

24,4 €/100 kg/net

0403 10 19

– – – –  pārsniedz 6 %

59,2 €/100 kg/net

 

– – –  citāds, kura tauku saturs pēc svara

 

 

0403 10 31

– – – –  nepārsniedz 3 %

0,17 €/kg + 21,1 €/100 kg/net (22)

0403 10 33

– – – –  pārsniedz 3 %, bet nepārsniedz 6 %

0,20 €/kg + 21,1 €/100 kg/net (22)

0403 10 39

– – – –  pārsniedz 6 %

0,54 €/kg + 21,1 €/100 kg/net (22)

 

– –  aromatizēts vai ar augļiem, riekstiem vai kakao

 

 

 

– – –  pulverī, granulās vai citādā cietā veidā, kura piena tauku saturs pēc svara

 

 

0403 10 51

– – – –  nepārsniedz 1,5 %

8,3 + 95 €/100 kg/net

0403 10 53

– – – –  pārsniedz 1,5 %, bet nepārsniedz 27 %

8,3 + 130,4 €/100 kg/net

0403 10 59

– – – –  pārsniedz 27 %

8,3 + 168,8 €/100 kg/net

 

– – –  citāds, kura piena tauku saturs pēc svara

 

 

0403 10 91

– – – –  nepārsniedz 3 %

8,3 + 12,4 €/100 kg/net

0403 10 93

– – – –  pārsniedz 3 %, bet nepārsniedz 6 %

8,3 + 17,1 €/100 kg/net

0403 10 99

– – – –  pārsniedz 6 %

8,3 + 26,6 €/100 kg/net

0403 90

–  citāds

 

 

 

– –  nearomatizēts, bez augļiem, riekstiem un kakao

 

 

 

– – –  pulverī, granulās vai citādā cietā veidā

 

 

 

– – – –  kurā nav cukura un citu saldinātāju piedevas un kura tauku saturs pēc svara

 

 

0403 90 11

– – – – –  nepārsniedz 1,5 %

100,4 €/100 kg/net

0403 90 13

– – – – –  pārsniedz 1,5 %, bet nepārsniedz 27 %

135,7 €/100 kg/net

0403 90 19

– – – – –  pārsniedz 27 %

167,2 €/100 kg/net

 

– – – –  citāds, kura tauku saturs pēc svara

 

 

0403 90 31

– – – – –  nepārsniedz 1,5 %

0,95 €/kg + 22 €/100 kg/net (22)

0403 90 33

– – – – –  pārsniedz 1,5 %, bet nepārsniedz 27 %

1,31 €/kg + 22 €/100 kg/net (22)

0403 90 39

– – – – –  pārsniedz 27 %

1,62 €/kg + 22 €/100 kg/net (22)

 

– – –  citāds

 

 

 

– – – –  kurā nav cukura un citu saldinātāju piedevas un kura tauku saturs pēc svara

 

 

0403 90 51

– – – – –  nepārsniedz 3 %

20,5 €/100 kg/net

0403 90 53

– – – – –  pārsniedz 3 %, bet nepārsniedz 6 %

24,4 €/100 kg/net

0403 90 59

– – – – –  pārsniedz 6 %

59,2 €/100 kg/net

 

– – – –  citāds, kura tauku saturs pēc svara

 

 

0403 90 61

– – – – –  nepārsniedz 3 %

0,17 €/kg + 21,1 €/100 kg/net (22)

0403 90 63

– – – – –  pārsniedz 3 %, bet nepārsniedz 6 %

0,20 €/kg + 21,1 €/100 kg/net (22)

0403 90 69

– – – – –  pārsniedz 6 %

0,54 €/kg + 21,1 €/100 kg/net (22)

 

– –  aromatizēts vai ar augļiem, riekstiem vai kakao

 

 

 

– – –  pulverī, granulās vai citādā cietā veidā, kura piena tauku saturs pēc svara

 

 

0403 90 71

– – – –  nepārsniedz 1,5 %

8,3 + 95 €/100 kg/net

0403 90 73

– – – –  pārsniedz 1,5 %, bet nepārsniedz 27 %

8,3 + 130,4 €/100 kg/net

0403 90 79

– – – –  pārsniedz 27 %

8,3 + 168,8 €/100 kg/net

 

– – –  citāds, kura piena tauku saturs pēc svara

 

 

0403 90 91

– – – –  nepārsniedz 3 %

8,3 + 12,4 €/100 kg/net

0403 90 93

– – – –  pārsniedz 3 %, bet nepārsniedz 6 %

8,3 + 17,1 €/100 kg/net

0403 90 99

– – – –  pārsniedz 6 %

8,3 + 26,6 €/100 kg/net

0404

Sūkalas, arī iebiezinātas un ar cukura vai cita saldinātāja piedevu; produkti, kas satur dabiskās piena sastāvdaļas, arī ar cukura vai cita saldinātāja piedevu, kuri nav minēti vai iekļauti citur

 

 

0404 10

–  sūkalas un pārveidotās sūkalas, arī iebiezinātas vai ar cukuru vai citiem saldinātājiem

 

 

 

– –  pulverī, granulās vai citādā cietā veidā

 

 

 

– – –  bez cukura vai citu saldinātāju piedevas, kurās proteīnu saturs (slāpekļa saturs × 6,38) pēc svara

 

 

 

– – – –  nepārsniedz 15 % un tauku saturs pēc svara

 

 

0404 10 02

– – – – –  nepārsniedz 1,5 %

7 €/100 kg/net

0404 10 04

– – – – –  pārsniedz 1,5 %, bet nepārsniedz 27 %

135,7 €/100 kg/net

0404 10 06

– – – – –  pārsniedz 27 %

167,2 €/100 kg/net

 

– – – –  pārsniedz 15 % un tauku saturs pēc svara

 

 

0404 10 12

– – – – –  nepārsniedz 1,5 %

100,4 €/100 kg/net

0404 10 14

– – – – –  pārsniedz 1,5 %, bet nepārsniedz 27 %

135,7 €/100 kg/net

0404 10 16

– – – – –  pārsniedz 27 %

167,2 €/100 kg/net

 

– – –  citādas, kurās proteīnu saturs (slāpekļa saturs × 6,38) pēc svara

 

 

 

– – – –  nepārsniedz 15 % un tauku saturs pēc svara

 

 

0404 10 26

– – – – –  nepārsniedz 1,5 %

0,07 €/kg/net + 16,8 €/100 kg/net (22)

0404 10 28

– – – – –  pārsniedz 1,5 %, bet nepārsniedz 27 %

1,31 €/kg/net + 22 €/100 kg/net (22)

0404 10 32

– – – – –  pārsniedz 27 %

1,62 €/kg/net + 22 €/100 kg/net (22)

 

– – – –  pārsniedz 15 % un tauku saturs pēc svara

 

 

0404 10 34

– – – – –  nepārsniedz 1,5 %

0,95 €/kg/net + 22 €/100 kg/net (22)

0404 10 36

– – – – –  pārsniedz 1,5 %, bet nepārsniedz 27 %

1,31 €/kg/net + 22 €/100 kg/net (22)

0404 10 38

– – – – –  pārsniedz 27 %

1,62 €/kg/net + 22 €/100 kg/net (22)

 

– –  citādas

 

 

 

– – –  bez cukura vai citu saldinātāju piedevas, kurās proteīnu saturs (slāpekļa saturs × 6,38) pēc svara

 

 

 

– – – –  nepārsniedz 15 % un tauku saturs pēc svara

 

 

0404 10 48

– – – – –  nepārsniedz 1,5 %

0,07 €/kg/net (23)

0404 10 52

– – – – –  pārsniedz 1,5 %, bet nepārsniedz 27 %

135,7 €/100 kg/net

0404 10 54

– – – – –  pārsniedz 27 %

167,2 €/100 kg/net

 

– – – –  pārsniedz 15 % un tauku saturs pēc svara

 

 

0404 10 56

– – – – –  nepārsniedz 1,5 %

100,4 €/100 kg/net

0404 10 58

– – – – –  pārsniedz 1,5 %, bet nepārsniedz 27 %

135,7 €/100 kg/net

0404 10 62

– – – – –  pārsniedz 27 %

167,2 €/100 kg/net

 

– – –  citādas, kurās proteīnu saturs (slāpekļa saturs × 6,38) pēc svara

 

 

 

– – – –  nepārsniedz 15 % un tauku saturs pēc svara

 

 

0404 10 72

– – – – –  nepārsniedz 1,5 %

0,07 €/kg/net + 16,8 €/100 kg/net (24)

0404 10 74

– – – – –  pārsniedz 1,5 %, bet nepārsniedz 27 %

1,31 €/kg/net + 22 €/100 kg/net (22)

0404 10 76

– – – – –  pārsniedz 27 %

1,62 €/kg/net + 22 €/100 kg/net (22)

 

– – – –  pārsniedz 15 % un tauku saturs pēc svara

 

 

0404 10 78

– – – – –  nepārsniedz 1,5 %

0,95 €/kg/net + 22 €/100 kg/net (22)

0404 10 82

– – – – –  pārsniedz 1,5 %, bet nepārsniedz 27 %

1,31 €/kg/net + 22 €/100 kg/net (22)

0404 10 84

– – – – –  pārsniedz 27 %

1,62 €/kg/net + 22 €/100 kg/net (22)

0404 90

–  citādas

 

 

 

– –  bez cukura vai cita saldinātāja piedevas, kuru tauku saturs pēc svara

 

 

0404 90 21

– – –  nepārsniedz 1,5 %

100,4 €/100 kg/net

0404 90 23

– – –  pārsniedz 1,5 %, bet nepārsniedz 27 %

135,7 €/100 kg/net

0404 90 29

– – –  pārsniedz 27 %

167,2 €/100 kg/net

 

– –  citādas, kura tauku saturs pēc svara

 

 

0404 90 81

– – –  nepārsniedz 1,5 %

0,95 €/kg/net + 22 €/100 kg/net (22)

0404 90 83

– – –  pārsniedz 1,5 %, bet nepārsniedz 27 %

1,31 €/kg/net + 22 €/100 kg/net (22)

0404 90 89

– – –  pārsniedz 27 %

1,62 €/kg/net + 22 €/100 kg/net (22)

0405

Sviests un citi piena tauki; piena tauku pastas

 

 

0405 10

–  sviests

 

 

 

– –  ar tauku saturu līdz 85 svara %

 

 

 

– – –  dabisks sviests

 

 

0405 10 11

– – – –  tiešajā iepakojumā, ar tīro svaru līdz 1 kg

189,6 €/100 kg/net (13)

0405 10 19

– – – –  citāds

189,6 €/100 kg/net (13)

0405 10 30

– – –  atjaunotais sviests

189,6 €/100 kg/net (13)

0405 10 50

– – –  sūkalu sviests

189,6 €/100 kg/net (13)

0405 10 90

– –  citāds

231,3 €/100 kg/net (13)

0405 20

–  piena tauku pastas

 

 

0405 20 10

– –  ar tauku saturu pēc svara 39 % vai vairāk, bet mazāk nekā 60 %

9 + EA (25)

0405 20 30

– –  ar tauku saturu pēc svara 60 % un vairāk, bet ne vairāk kā 75 %

9 + EA (25)

0405 20 90

– –  ar tauku saturu pēc svara vairāk nekā 75 %, bet mazāk par 80 %

189,6 €/100 kg/net