ISSN 1725-5112

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 283

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

49. sējums
2006. gada 14. oktobris


Saturs

 

I   Tiesību akti, kuru publicēšana ir obligāta

Lappuse

 

*

Padomes Regula (EK) Nr. 1532/2006 (2006. gada 12. oktobris) par konkrētu augstākā labuma liellopa gaļas produktu importa kvotu nosacījumiem

1

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1533/2006 (2006. gada 13. oktobris), ar kuru nosaka standarta ievešanas vērtības nolūkā noteikt ievešanas cenu atsevišķu veidu augļiem un dārzeņiem

3

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1534/2006 (2006. gada 13. oktobris), ar ko nosaka minimālās pārdošanas cenas 18. individuālajam uzaicinājumam uz konkursu, kas paredzēts Regulā (EK) Nr. 1898/2005

5

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1535/2006 (2006. gada 13. oktobris), ar ko nosaka maksimālo atbalsta apjomu par krējumu, sviestu un koncentrētu sviestu sakarā ar 18. individuālo uzaicinājumu uz saskaņā ar Regulā (EK) Nr. 1898/2005 paredzēto pastāvīgo konkursu

7

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1536/2006 (2006. gada 13. oktobris), ar ko nosaka maksimālo atbalstu par koncentrētu sviestu pirmajā individuālajā uzaicinājumā uz 18. konkursu, kas paredzēts Regulā (EK) Nr. 1898/2005

9

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1537/2006 (2006. gada 13. oktobris), ar kuru nosaka minimālo sviesta pārdošanas cenu attiecībā uz 50. atsevišķo konkursa uzaicinājumu, kas izsludināts saskaņā ar Regulā (EK) Nr. 2771/1999 minēto pastāvīgo konkursu

10

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1538/2006 (2006. gada 13. oktobris), ar ko nosaka ievedmuitas nodokli labības nozarē, kuru piemēro no 2006. gada 16. oktobra

11

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 1539/2006 (2006. gada 13. oktobris), ar ko pieņem plānu, kā dalībvalstīm sadalīt 2007. budžeta gadā iekļautos līdzekļus pārtikas piegādei no intervences krājumiem vistrūcīgākajām personām Kopienā

14

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 1540/2006 (2006. gada 13. oktobris), ar ko 2006. gadam apstiprina atsevišķu tiešo maksājumu avansa maksājumus, kā paredzēts Padomes Regulā (EK) Nr. 1782/2003

20

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 1541/2006 (2006. gada 13. oktobris), ar ko nosaka koeficientu Regulas (EK) Nr. 493/2006 3. pantā minētā maksimālā izņemamā apjoma noteikšanai

22

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 1542/2006 (2006. gada 13. oktobris), ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 493/2006, ar ko paredz pārejas posma pasākumus cukura nozares tirgu kopīgās organizācijas reformai

24

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 1543/2006 (2006. gada 12. oktobris), ar ko groza Regulu (EK) Nr. 474/2006 par darbības aizliegumam Kopienā pakļauto gaisa pārvadātāju Kopienas saraksta izveidi, kas minēts Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 2111/2005 II nodaļā, un kurā grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 910/2006 ( 1 )

27

 

 

II   Tiesību akti, kuru publicēšana nav obligāta

 

 

Padome

 

*

Padomes Lēmums (2006. gada 5. oktobris), ar ko izveido mehānismu, lai savstarpēji apmainītos ar informāciju par dalībvalstu pasākumiem patvēruma un imigrācijas jomā

40

 

 

Komisija

 

*

Komisijas Lēmums (2006. gada 3. oktobris), ar ko groza Lēmumu 2005/710/EK par dažiem aizsardzības pasākumiem saistībā ar aizdomām par ļoti patogēnu putnu gripu Rumānijā (izziņots ar dokumenta numuru K(2006) 4321)  ( 1 )

44

 

*

Komisijas Lēmums (2006. gada 12. oktobris), ar ko, pielāgojot tehnikas attīstībai, groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2002/95/EK pielikumu attiecībā uz atbrīvojumiem no svina izmantošanas ierobežojumiem kristāla stiklā (izziņots ar dokumenta numuru K(2006) 4789)  ( 1 )

47

 

*

Komisijas Lēmums (2006. gada 12. oktobris), ar ko, pielāgojot tehnikas attīstībai, groza Direktīvas 2002/95/EK pielikumu attiecībā uz svina un kadmija izmantošanas ierobežojumu atbrīvojumiem (izziņots ar dokumenta numuru K(2006) 4790)  ( 1 )

48

 

*

Komisijas Lēmums (2006. gada 12. oktobris), ar ko, pielāgojot tehnikas attīstībai, groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2002/95/EK pielikumu attiecībā uz sešvērtīgā hroma izmantošanas ierobežojumu atbrīvojumiem (izziņots ar dokumenta numuru K(2006) 4791)  ( 1 )

50

 

*

Komisijas Lēmums (2006. gada 13. oktobris), ar ko groza Lēmumu 2005/393/EK attiecībā uz nosacījumiem, ko piemēro pārvadājumiem no aizliegtajām zonām vai caur tām saistībā ar infekciozo katarālo drudzi (izziņots ar dokumenta numuru K(2006) 4813)  ( 1 )

52

 

*

Komisijas lēmums (2006. gada 13. oktobris) aizliegt laist tirgū Apvienotās Karalistes piena ražošanas uzņēmumā ražotu biezpiena sieru (izziņots ar dokumenta numuru K(2006) 4877)  ( 1 )

59

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.


I Tiesību akti, kuru publicēšana ir obligāta

14.10.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 283/1


PADOMES REGULA (EK) Nr. 1532/2006

(2006. gada 12. oktobris)

par konkrētu augstākā labuma liellopa gaļas produktu importa kvotu nosacījumiem

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu un jo īpaši tā 133. pantu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu,

tā kā:

(1)

Ieteicams pieņemt pasākumus, lai nodrošinātu to nosacījumu ievērošanu, kas attiecas uz konkrētām tarifa kvotām augstākā labuma liellopu gaļas importam Kopienā.

(2)

Konsultācijās ar valstīm, kas eksportē augstākā labuma liellopu gaļu saskaņā ar ES PTO tarifa kvotām attiecīgi 11 000 t, 5 000 t un 4 000 t, noskaidrojusies nepieciešamība precizēt šo kvotu importa nosacījumus.

(3)

Situācijas skaidrības labad ir ieteicams piešķirt tarifa kvotas, kurām Argentīna, Brazīlija un Urugvaja ir vienīgās piegādātājas uz attiecīgo valsti.

(4)

Komisijai tāpēc būtu jāpieņem definīcijas, kuras ir vieglāk pārbaudāmas un verificējamas saskaņā ar procedūru, kas paredzēta 32. panta 1. punktā Padomes Regulā (EK) Nr. 1254/1999 (1999. gada 17. maijs) par liellopu un teļa gaļas tirgus kopīgo organizāciju (1) un kas dod iespējas ex post pārbaudīt un verificēt atbilstību definīcijai, nemainot importa pamatnosacījumus,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Nosacījumus ES PTO tarifa kvotām attiecīgi 11 000 t, 5 000 t un 4 000 t, importējot Kopienā augstākā labuma liellopu gaļas produktus ar KN kodu 0201 30 00, 0202 30 90, 0206 10 95 un 0206 29 91, piemēro tā, kā noteikts šīs regulas pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā septītajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Luksemburgā, 2006. gada 12. oktobrī

Padomes vārdā

priekšsēdētāja

S. HUOVINEN


(1)  OV L 160, 26.6.1999., 21. lpp.


PIELIKUMS

Produkta apraksts

Tarifa pozīciju numuri

Kvota un kvotas tarifa likme

Citi noteikumi un nosacījumi

Atkaulota augstākā labuma liellopu gaļa, svaiga vai atdzesēta

ex 0201 30 00

11 000 t

20 %

Augstākā labuma liellopu gaļa, svaiga vai atdzesēta, piegādes valsts – Argentīna

Pārtikas subprodukti, liellopu: diafragmas biezā daļa un diafragmas plānā daļa, svaiga vai atdzesēta

ex 0206 10 95

 

Tiesības pretendēt uz šo kvotu nosaka saskaņā ar attiecīgajos Kopienas noteikumos paredzētajiem nosacījumiem

Atkaulota augstākā labuma liellopu gaļa, svaiga vai atdzesēta

ex 0201 30 00

5 000 t

20 %

Augstākā labuma liellopu gaļa, svaiga vai atdzesēta, piegādes valsts – Brazīlija

Atkaulota augstākā labuma liellopu gaļa, saldēta:

 

 

Tiesības pretendēt uz šo kvotu nosaka saskaņā ar attiecīgajos Kopienas noteikumos paredzētajiem nosacījumiem

Citi

ex 0202 30 90

 

 

Pārtikas subprodukti, liellopu:

 

 

 

diafragmas biezā daļa un plānā daļa, svaiga vai atdzesēta

ex 0206 10 95

 

 

diafragmas biezā daļa un plānā daļa, saldēta

ex 0206 29 91

 

 

Atkaulota augstākā labuma liellopu gaļa, svaiga vai atdzesēta

ex 0201 30 00

4 000 t

20 %

Augstākā labuma liellopu gaļa, svaiga, atdzesēta vai saldēta, piegādes valsts – Urugvaja

Atkaulota augstākā labuma liellopu gaļa, saldēta:

 

 

Tiesības pretendēt uz šo kvotu nosaka saskaņā ar attiecīgajos Kopienas noteikumos paredzētajiem nosacījumiem

Citi

ex 0202 30 90

 

 

Pārtikas subprodukti, liellopu:

 

 

 

diafragmas biezā daļa un plānā daļa, svaiga vai atdzesēta

ex 0206 10 95

 

 

diafragmas biezā daļa un plānā daļa, saldēta

ex 0206 29 91

 

 


14.10.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 283/3


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1533/2006

(2006. gada 13. oktobris),

ar kuru nosaka standarta ievešanas vērtības nolūkā noteikt ievešanas cenu atsevišķu veidu augļiem un dārzeņiem

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1994. gada 21. decembra Regulu (EK) Nr. 3223/94 par sīki izstrādātiem augļu un dārzeņu ievešanas režīma izpildes noteikumiem (1), un jo īpaši tās 4. panta 1. punktu,

tā kā:

(1)

Regulā (EK) Nr. 3223/94, piemērojot Urugvajas kārtas daudzpusējo tirdzniecības sarunu iznākumus, paredzēti kritēriji, pēc kuriem Komisija nosaka standarta ievešanas vērtības pielikumā precizētajiem produktu ievedumiem no trešām valstīm un periodiem.

(2)

Piemērojot iepriekš minētos kritērijus, standarta ievešanas vērtības nosakāmas līmeņos, kas norādīti šīs regulas pielikumā,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Standarta ievešanas vērtības, kas paredzētas Regulas (EK) Nr. 3223/94 4. pantā, ir tādas, kā norādīts tabulā, kas pievienota pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2006. gada 14. oktobrī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2006. gada 13. oktobrī

Komisijas vārdā

lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektors

Jean-Luc DEMARTY


(1)  OV L 337, 24.12.1994., 66. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 386/2005 (OV L 62, 9.3.2005., 3. lpp.).


PIELIKUMS

Komisijas 2006. gada 13. oktobra Regulai, ar kuru nosaka standarta ievešanas vērtības nolūkā noteikt ievešanas cenu atsevišķu veidu augļiem un dārzeņiem

(EUR/100 kg)

KN kods

Trešās valsts kods (1)

Standarta ievešanas vērtība

0702 00 00

052

74,4

096

36,2

204

40,9

999

50,5

0707 00 05

052

66,6

096

18,4

999

42,5

0709 90 70

052

88,9

999

88,9

0805 50 10

052

65,0

388

57,2

524

57,6

528

55,7

999

58,9

0806 10 10

052

85,0

066

59,1

092

44,8

096

48,4

400

191,3

999

85,7

0808 10 80

388

86,2

400

100,5

512

82,4

800

180,1

804

98,7

999

109,6

0808 20 50

052

113,9

999

113,9


(1)  Valstu nomenklatūra, kas paredzēta Komisijas Regulā (EK) Nr. 750/2005 (OV L 126, 19.5.2005., 12. lpp.). Kods “999” nozīmē “citas izcelsmes vietas”.


14.10.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 283/5


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1534/2006

(2006. gada 13. oktobris),

ar ko nosaka minimālās pārdošanas cenas 18. individuālajam uzaicinājumam uz konkursu, kas paredzēts Regulā (EK) Nr. 1898/2005

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1999. gada 17. maija Regulu (EK) Nr. 1255/1999 par piena un piena produktu tirgus kopīgo organizāciju (1), un jo īpaši tās 10. pantu,

tā kā:

(1)

Saskaņā ar Komisijas 2005. gada 9. novembra Regulu (EK) Nr. 1898/2005, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus Padomes Regulas (EK) Nr. 1255/99 ieviešanai attiecībā uz pasākumiem krējuma, sviesta un koncentrēta sviesta realizācijai Kopienas tirgū (2), intervences aģentūras ar pastāvīga uzaicinājuma uz konkursu palīdzību var pārdot zināmus to rīcībā esošus sviesta intervences krājumus un var piešķirt atbalstu par krējumu, sviestu un koncentrētu sviestu. Šīs regulas 25. pantā noteikts, ka, ņemot vērā saņemtos piedāvājumus konkursam atbildē uz katru individuālo uzaicinājumu, nosaka minimālo pārdošanas cenu sviestam un maksimālo atbalsta apmēru krējumam, sviestam un koncentrētam sviestam. Tālāk tiek noteikts, ka cena vai atbalsts var atšķirties sakarā ar iecerēto sviesta izmantošanas veidu, tā tauku saturu un pārstrādes procedūrām. Atbilstīgi jānosaka Regulas (EK) Nr. 1898/2005 28. pantā paredzētais pārstrādes garantiju apjoms.

(2)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Piena un piena produktu pārvaldības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

18. individuālajam uzaicinājumam saskaņā ar pastāvīgo konkursu, kas paredzēts Regulā (EK) Nr. 1898/2005, tiek noteiktas minimālās pārdošanas cenas sviestam un intervences krājumiem un tā pārstrādes garantiju apjoms, kā noteikts šīs regulas pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2006. gada 14. oktobrī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2006. gada 13. oktobrī

Komisijas vārdā —

lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektors

Jean-Luc DEMARTY


(1)  OV L 160, 26.6.1999., 48. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1913/2005 (OV L 307, 25.11.2005., 2. lpp.).

(2)  OV L 308, 25.11.2005., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 2107/2005 (OV L 337, 22.12.2005., 20. lpp.).


PIELIKUMS

Minimālās pārdošanas cenas sviestam un pārstrādes garantijas 18. individuālajā uzaicinājumā uz pastāvīgo konkursu saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1898/2005

(EUR/100 kg)

Formula

A

B

Iekļaušanas procedūra

Ar marķieri

Bez marķiera

Ar marķieri

Bez marķiera

Minimālā pārdošanas cena

Sviests ≥ 82 %

Nepārveidots

206

210

210

Koncentrēts

204,1

Pārstrādes garantijas

Nepārveidots

45

45

45

Koncentrēts

45


14.10.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 283/7


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1535/2006

(2006. gada 13. oktobris),

ar ko nosaka maksimālo atbalsta apjomu par krējumu, sviestu un koncentrētu sviestu sakarā ar 18. individuālo uzaicinājumu uz saskaņā ar Regulā (EK) Nr. 1898/2005 paredzēto pastāvīgo konkursu

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1999. gada 17. maija Regulu (EK) Nr. 1255/1999 par piena un piena produktu tirgus kopīgo organizāciju (1), un jo īpaši tās 10. pantu,

tā kā:

(1)

Saskaņā ar Komisijas 2005. gada 9. novembra Regulu (EK) Nr. 1898/2005, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus Padomes Regulas (EK) Nr. 1255/1999 ieviešanai attiecībā uz pasākumiem krējuma, sviesta un koncentrēta sviesta realizācijai Kopienas tirgū (2), intervences aģentūras pastāvīgos konkursos var pārdot zināmus to rīcībā esošus sviesta intervences krājumus, un var piešķirt atbalstu par krējumu, sviestu un koncentrētu sviestu. Šīs regulas 25. pantā noteikts, ka, ņemot vērā saņemtos piedāvājumus, atbildot uz katru individuālo uzaicinājumu, nosaka minimālo pārdošanas cenu sviestam un maksimālo atbalsta apmēru par krējumu, sviestu un koncentrētu sviestu. Tālāk tiek noteikts, ka cena vai atbalsts var atšķirties sakarā ar iecerēto sviesta izmantošanas veidu, tā tauku saturu un pārstrādes procedūrām. Atbilstīgi jānosaka Regulā (EK) Nr. 1898/2005 paredzētais pārstrādes garantiju apmērs.

(2)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Piena un piena produktu pārvaldības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

18. individuālajam uzaicinājumam saskaņā ar pastāvīgo konkursu, kas paredzēts Regulā (EK) Nr. 1898/2005, šīs regulas pielikumā tiek noteikti maksimālā atbalsta apjomi par krējumu, sviestu un koncentrētu sviestu, kā arī 25. un 28. pantā minētais pārstrādes garantiju apjoms.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2006. gada 14. oktobrī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2006. gada 13. oktobrī

Komisijas vārdā —

lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektors

Jean-Luc DEMARTY


(1)  OV L 160, 26.6.1999., 48. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1913/2005 (OV L 307, 25.11.2005., 2. lpp.).

(2)  OV L 308, 25.11.2005., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 2107/2005 (OV L 337, 22.12.2005., 20. lpp.).


PIELIKUMS

Maksimālais atbalsta apjoms par krējumu, sviestu un koncentrētu sviestu, kā arī pārstrādes garantijas 18. individuālajam uzaicinājumam uz saskaņā ar Regulā (EK) Nr. 1898/2005 paredzēto pastāvīgo konkursu

(EUR/100 kg)

Formula

A

B

Iekļaušanas procedūra

Ar marķieri

Bez marķiera

Ar marķieri

Bez marķiera

Maksimālais atbalsts

Sviests ≥ 82 %

18,5

15

15

Sviests < 82 %

14,63

14,6

Koncentrēts sviests

22

18,5

22

18,5

Krējums

10

6,3

Pārstrādes garantijas

Sviests

20

Koncentrēts sviests

24

24

Krējums

11


14.10.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 283/9


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1536/2006

(2006. gada 13. oktobris),

ar ko nosaka maksimālo atbalstu par koncentrētu sviestu pirmajā individuālajā uzaicinājumā uz 18. konkursu, kas paredzēts Regulā (EK) Nr. 1898/2005

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1999. gada 17. maija Regulu (EK) Nr. 1255/1999 par piena un piena produktu tirgus kopīgo organizāciju (1), un jo īpaši tās 10. pantu,

tā kā:

(1)

Saskaņā ar Komisijas 2005. gada 9. novembra Regulu (EK) Nr. 1898/2005, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus Regulas (EK) Nr. 1255/1999 ieviešanai attiecībā uz pasākumiem krējuma, sviesta un koncentrēta sviesta realizācijai Kopienas tirgū (2) intervences aģentūras ar pastāvīga uzaicinājuma uz konkursu palīdzību uzsāk konkursu par atbalsta piešķiršanu koncentrētam sviestam. Šīs regulas 54. pantā paredzēts, ka, ņemot vērā piedāvājumus konkursam, kas saņemti atbildē uz katru individuālo uzaicinājumu, nosaka maksimālo atbalstu koncentrētam sviestam, kurā minimālais tauku saturs sasniedz 96 %.

(2)

Regulas (EK) Nr. 1898/2005 53. panta 4. punktā paredzētā gala lietotāju drošība ir jāizvirza, lai nodrošinātu, ka koncentrēto sviestu pārņem mazumtirdzniecības tirgotāji.

(3)

Atbilstīgi saņemtiem piedāvājumiem attiecīgā līmenī jānosaka maksimālais atbalsta apjoms, kā arī tādā pašā veidā jānosaka garantijas gala lietotājiem.

(4)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Piena un piena produktu pārvaldības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

18. individuālajam piedāvājumam saskaņā ar pastāvīgo konkursu saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1898/2005, maksimālais atbalsts, kas sniedzams par koncentrētu sviestu, kurā minimālais tauku saturs ir 96 %, kā noteikts šīs regulas 47. panta 1. apakšpunktā, sasniedz 19,8 EUR/100 kg.

Regulas (EK) Nr. 1898/2005 53. panta 4. punktā paredzēto gala patērētāju garantiju maksu nosaka 22 EUR/100 kg apmērā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2006. gada 14. oktobrī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2006. gada 13. oktobrī

Komisijas vārdā —

lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektors

Jean-Luc DEMARTY


(1)  OV L 160, 26.6.1999., 48. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1913/2005 (OV L 307, 25.11.2005., 2. lpp.).

(2)  OV L 308, 25.11.2005., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 2107/2005 (OV L 337, 22.12.2005., 20. lpp.).


14.10.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 283/10


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1537/2006

(2006. gada 13. oktobris),

ar kuru nosaka minimālo sviesta pārdošanas cenu attiecībā uz 50. atsevišķo konkursa uzaicinājumu, kas izsludināts saskaņā ar Regulā (EK) Nr. 2771/1999 minēto pastāvīgo konkursu

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1999. gada 17. maija Regulu (EK) Nr. 1255/1999 par piena un piena produktu tirgus kopīgo organizāciju (1) un jo īpaši tās 10. panta c) punktu,

tā kā:

(1)

Saskaņā ar 21. pantu Komisijas 1999. gada 16. decembra Regulā (EK) Nr. 2771/1999, ar ko paredz sīki izstrādātus noteikumus par to, kā piemērot Padomes Regulu (EK) Nr. 1255/1999 attiecībā uz intervenci sviesta un krējuma tirgū (2), intervences aģentūras, izmantojot pastāvīgu konkursu, ir laidušas pārdošanā noteiktu to glabāšanā esošā sviesta daudzumu.

(2)

Ņemot vērā piedāvājumus, kas saņemti pēc katra atsevišķā konkursa uzaicinājuma, saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 2771/1999 24.a pantu nosaka minimālo pārdošanas cenu vai nolemj piedāvājumus noraidīt.

(3)

Ņemot vērā saņemtos piedāvājumus, nosaka minimālo pārdošanas cenu.

(4)

Piena un piena produktu pārvaldības komiteja nav sniegusi atzinumu tās priekšsēdētāja noteiktajā termiņā,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

50. atsevišķajā konkursā saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 2771/1999, kurā termiņš konkursa piedāvājumu iesniegšanai beidzās 2006. gada 10. oktobrī, minimālo sviesta pārdošanas cenu nosaka 233,00 EUR/100 kg.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2006. gada 14. oktobrī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2006. gada 13. oktobrī

Komisijas vārdā —

lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektors

Jean-Luc DEMARTY


(1)  OV L 160, 26.6.1999., 48. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 1913/2005 (OV L 307, 25.11.2005., 2. lpp.).

(2)  OV L 333, 24.12.1999., 11. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1802/2005 (OV L 290, 4.11.2005., 3. lpp.).


14.10.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 283/11


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1538/2006

(2006. gada 13. oktobris),

ar ko nosaka ievedmuitas nodokli labības nozarē, kuru piemēro no 2006. gada 16. oktobra

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2003. gada 29. septembra Regulu (EK) Nr. 1784/2003, ar ko izveido labības tirgus kopējo organizāciju (1),

ņemot vērā Komisijas 1996. gada 28. jūnija Regulu (EK) Nr. 1249/96, ar ko izstrādā Padomes Regulas (EEK) Nr. 1766/92 piemērošanas noteikumus attiecībā uz ievedmuitas nodokli labības nozarē (2), un jo īpaši tās 2. panta 1. punktu,

tā kā:

(1)

Regulas (EK) Nr. 1784/2003 10. pantā paredzēts, ka, ievedot minētās Regulas 1. pantā uzskaitītos produktus, tiek iekasētas kopējā muitas tarifa nodevu likmes. Taču šā panta 2. punktā minētajiem produktiem ievedmuitas nodoklis ir vienāds ar intervences cenu šiem produktiem, tos ievedot, palielinot to par 55 % un atskaitot CIF importa cenu, kas piemērojama attiecīgajai kravai. Taču šī nodeva nedrīkst pārsniegt muitas tarifa nodevu likmi.

(2)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1784/2003 10. panta 3. punktu CIF importēšanas cenas aprēķina, par pamatu ņemot attiecīgā produkta raksturīgās cenas pasaules tirgū.

(3)

Regulā (EK) Nr. 1249/96 ir sīki izstrādāti noteikumi, lai piemērotu Regulu (EK) Nr. 1784/2003 attiecībā uz ievedmuitas nodokli labības nozarē.

(4)

Ievedmuitas nodokli piemēro, kamēr nosaka jaunu nodokli un tas stājas spēkā.

(5)

Lai nodrošinātu ievedmuitas režīma normālu funkcionēšanu, ievedmuitas nodokļa aprēķināšanai jāņem reprezentatīvā tirgus likmes, kas konstatētas atsauces perioda laikā.

(6)

Piemērojot Regulu (EK) Nr. 1249/96, jānosaka ievedmuitas nodoklis saskaņā ar šās Regulas pielikumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (EK) Nr. 1784/2003 10. panta 2. punktā minētie labības nozares ievedmuitas nodokļi ir noteikti šās Regulas I pielikumā, pamatojoties uz II pielikumā minēto informāciju.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2006. gada 16. oktobrī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2006. gada 13. oktobrī

Komisijas vārdā —

lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektors

Jean-Luc DEMARTY


(1)  OV L 270, 21.10.2003., 78. lpp. Regulā grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 1154/2005 (OV L 187, 19.7.2005., 11. lpp.).

(2)  OV L 161, 29.6.1996., 125. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1110/2003 (OV L 158, 27.6.2003., 12. lpp.).


I PIELIKUMS

Regulas (EK) Nr. 1784/2003 10. panta 2. punktā minēto produktu ievedmuitas nodoklis, ko piemēro no 2006. gada 16. oktobra

KN kods

Preču nosaukums

Ievedmuita (1)

(EUR/t)

1001 10 00

Augstas kvalitātes cietie kvieši

0,00

vidējas kvalitātes

0,00

zemas kvalitātes

0,00

1001 90 91

Parastas kviešu sēklas

0,00

ex 1001 90 99

Parasti augstas kvalitātes kvieši, izņemot sēklu

0,00

1002 00 00

Rudzi

0,00

1005 10 90

Kukurūzas sēklas, izņemot hibrīdu

28,02

1005 90 00

Kukurūza, izņemot sēklas (2)

28,02

1007 00 90

Graudu sorgo, izņemot hibrīdu sēšanai

0,00


(1)  Par precēm, ko Kopienā ieved pāri Atlantijas okeānam vai pa Suecas kanālu (Regulas (EK) Nr. 1249/96 2. panta 4. punkts), importētājs var saņemt nodevu samazinājumu:

3 EUR/t, ja izkraušanas osta atrodas Vidusjūrā, vai

2 EUR/t, ja izkraušanas osta atrodas Īrijā, Apvienotajā Karalistē, Dānijā, Igaunijā, Latvijā, Lietuvā, Polijā, Somijā, Zviedrijā vai Ibērijas pussalas Atlantijas piekrastē.

(2)  Importētājs saņem vienotas likmes samazinājumu 24 EUR/t, ja tiek pildīti nosacījumi, kas izstrādāti Regulas (EK) Nr. 1249/96 2. panta 5. punktā.


II PIELIKUMS

Muitas nodokļu aprēķināšanas elementi

(29.9.2006–12.10.2006)

1)

Vidējie rādītāji par laikposmu, kas noteikts Regulas (EK) Nr. 1249/96 2. panta 2. punktā:

Biržas kotējumi

Mineapole

Čikāga

Mineapole

Mineapole

Mineapole

Mineapole

Produkti (% proteīnu 12 % mitrumā)

HRS2

YC3

HAD2

vidējā kvalitāte (1)

zema kvalitāte (2)

ASV mieži 2

Kotējums (EUR/t)

157,11 (3)

85,96

168,07

158,07

138,07

127,60

Subsīdija par Persijas līča reģionu (EUR/t)

18,88

 

 

Subsīdija par Lielo Ezeru reģionu (EUR/t)

12,63

 

 

2)

Vidējie rādītāji par laikposmu, kas noteikts Regulas (EK) Nr. 1249/96 2. panta 2. punktā:

Frakts/izmaksas: Meksikas līcis–Roterdama 24,18 EUR/t; Lielo Ezeru reģions–Roterdama 32,81 EUR/t.

3)

Subsīdijas Regulas (EK) Nr. 1249/96 4. panta 2. punkta trešās daļas nozīmē:

0,00 EUR/t (HRW2)

0,00 EUR/t (SRW2).


(1)  Atskaitījums 10 EUR/t apmērā (Regulas (EK) Nr. 1249/96 4. panta 1. punkts)

(2)  Atskaitījums 30 EUR/t apmērā (Regulas (EK) Nr. 1249/96 3. pants)

(3)  Ietverta piemaksa 14 EUR/t apmērā (Regulas (EK) Nr. 1249/96 4. panta 3. punkts)


14.10.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 283/14


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1539/2006

(2006. gada 13. oktobris),

ar ko pieņem plānu, kā dalībvalstīm sadalīt 2007. budžeta gadā iekļautos līdzekļus pārtikas piegādei no intervences krājumiem vistrūcīgākajām personām Kopienā

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1987. gada 10. decembra Regulu (EEK) Nr. 3730/87, ar ko nosaka vispārīgos noteikumus pārtikas piegādei no intervences krājumiem izraudzītām organizācijām izdalīšanai Kopienas vistrūcīgākajām personām (1), un jo īpaši tās 6. pantu,

ņemot vērā Padomes 1998. gada 15. decembra Regulu (EK) Nr. 2799/98, ar ko nosaka euro agromonetāro režīmu (2), un jo īpaši tās 3. panta 2. punktu,

tā kā:

(1)

Atbilstīgi 2. pantam Komisijas 1992. gada 29. oktobra Regulā (EEK) Nr. 3149/92, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus pārtikas piegādei no intervences krājumiem vistrūcīgākajām personām Kopienā (3), Komisijai ir jāpieņem sadales plāns, ko paredzēts finansēt no 2007. budžeta gadā pieejamajiem līdzekļiem. Šajā plānā jo īpaši ir jāparedz katrai dalībvalstij, kas īsteno šo pasākumu, finanšu līdzekļu maksimālā summa, kas pieejama, lai šī valsts varētu izpildīt savu plāna daļu, kā arī katra veida produktu daudzums, kas jāizņem no intervences aģentūru rīcībā esošajiem krājumiem.

(2)

Attiecībā uz 2007. gadu izstrādātajā plānā iesaistītās dalībvalstis ir sniegušas Regulas (EEK) Nr. 3149/92 1. pantā pieprasīto informāciju.

(3)

Lai sadalītu līdzekļus, ir jāņem vērā gūtā pieredze, kā arī tas, cik lielā mērā dalībvalstis ir izmantojušas līdzekļus, kas tām piešķirti iepriekšējos gados.

(4)

Regulas (EEK) Nr. 3149/92 2. panta 3. punkta 1) apakšpunkta c) iedaļā ir paredzēti piešķīrumi, lai tirgū iepirktu intervences krājumos uz laiku neesošos produktus. Tā kā sausā vājpiena un rīsu krājumi intervences aģentūru rīcībā šobrīd ir ļoti nelieli un tā kā jau ir īstenoti pasākumi, lai šos atlikušos krājumus respektīvi realizētu tirgū un tos izplatītu saskaņā ar Regulu (EEK) Nr. 3149/92, un ņemot vērā to, ka šo produktu iepirkšana 2006. gadam nav paredzēta, ir jānosaka piešķīrumi, kas vajadzīgi, lai 2007. gada plānam nepieciešamo sausā vājpiena un rīsu daudzumu iepirktu tirgū. Turklāt ir arī jāparedz noteikumi, lai nodrošinātu pareizu piegādes līguma izpildi.

(5)

Lai ņemtu vērā īpašās dažu dalībvalstu vajadzības, ir jāatļauj labības izņemšana no intervences krājumiem samaksai par rīsiem un rīsu produktiem saskaņā ar Regulas (EEK) Nr. 3149/92 4. panta 1. punkta b) apakšpunkta trešo ievilkumu.

(6)

Regulas (EEK) Nr. 3149/92 7. panta 1. punktā ir noteikts, ka produktus, kas nav tās dalībvalsts intervences krājumos, kur šādi produkti ir vajadzīgi, var nodot no vienas dalībvalsts citai, kur šie produkti ir vajadzīgi 2007. gada plāna izpildei. Tādēļ šāda nodošana no vienas Kopienas valsts citai ir jāatļauj, ievērojot Regulas (EEK) Nr. 3149/92 7. pantā paredzētos nosacījumus.

(7)

Plāna izpildei noteicošā diena Regulas (EK) Nr. 2799/98 3. panta nozīmē ir diena, kad sākas valsts rezerves intervences krājumu pārvaldības finanšu gads.

(8)

Atbilstīgi Regulas (EEK) Nr. 3149/92 2. panta 2. punktam Komisija plāna izstrādes gaitā apspriežas ar lielākajām organizācijām, kas labi pārzina vistrūcīgāko personu problēmas Kopienā.

(9)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar visu attiecīgo pārvaldības komiteju atzinumiem,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Attiecībā uz 2007. gadu pārtikas produktu sadale vistrūcīgākajām personām Kopienā, piemērojot Regulu (EEK) Nr. 3730/87, notiek atbilstīgi šīs regulas I pielikumā iekļautajam sadales plānam.

2. pants

1.   Piešķīrumi dalībvalstīm, kas paredzēti 1. pantā minētajam plānam nepieciešamā sausā vājpiena un rīsu iepirkšanai, ir noteikti II pielikumā.

2.   Izraudzītajam pretendentam līgumu par 1. punktā minētā sausā vājpiena un rīsu piegādi piešķir ar nosacījumu, ka pretendents iemaksā nodrošinājumu piedāvājuma cenas apmērā, to nokārtojot attiecīgās intervences aģentūras vārdā.

3. pants

Ar šo atļauj šīs regulas III pielikumā uzskaitīto produktu nodošanu no vienas Kopienas valsts citai, ievērojot Regulas (EEK) Nr. 3149/92 7. pantā paredzētos nosacījumus.

4. pants

Lai izpildītu šīs regulas 1. pantā minēto plānu, Regulas (EK) Nr. 2799/98 3. pantā minētā noteicošā diena ir 2006. gada 1. oktobris.

5. pants

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2006. gada 13. oktobrī

Komisijas vārdā

lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektors

Jean-Luc DEMARTY


(1)  OV L 352, 15.12.1987., 1. lpp. Regulā grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 2535/95 (OV L 260, 31.10.1995., 3. lpp.).

(2)  OV L 349, 24.12.1998., 1. lpp.

(3)  OV L 313, 30.10.1992., 50. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 133/2006 (OV L 23, 27.1.2006., 11. lpp.).


I PIELIKUMS

IKGADĒJAIS SADALES PLĀNS 2007. TIRDZNIECĪBAS GADAM

a)

Finanšu līdzekļi, kas darīti pieejami plāna izpildei katrā dalībvalstī:

(izteikti euro)

Dalībvalsts

Piešķīrums

Belgique/België

5 817 428

Česká republika

144 453

Eesti

324 813

Elláda

6 267 329

España

54 836 559

France

48 890 266

Ireland

217 997

Italia

70 764 888

Latvija

348 962

Lietuva

3 273 261

Luxembourg

80 707

Magyarország

7 476 638

Malta

384 792

Polska

41 343 047

Portugal

14 086 552

Slovenija

1 272 606

Suomi/Finland

3 383 074

Kopā

258 913 372

b)

Katra veida produktu daudzums, kas jāizņem no Kopienas intervences krājumiem izdalīšanai katrā dalībvalstī, ievērojot a) punktā noteiktās maksimālās summas:

(tonnas)

Dalībvalsts

Labība

Rīsi (nelobīti rīsi)

Sviests

Cukurs

Belgique/België

12 000

 

 

2 000

Česká republika

270

 

26

50

Eesti

3 000

 

 

 

Elláda

11 760

3 900

 

 

España

110 000

 

13 650

6 443

France

82 641

23 641

6 500

3 338

Ireland

 

 

80

 

Italia

122 465

20 000

3 570

6 847

Latvija

3 280

 

 

 

Lietuva

12 000

 

 

2 760

Magyarország

52 000

 

 

900

Malta

1 550

 

 

 

Polska

120 230

 

2 400

8 298

Portugal

20 000

14 000

3 300

1 435

Slovenija

2 610

 

 

653

Suomi/Finland

16 500

 

500

500

Kopā

570 306

61 541

30 026

33 224

c)

Labības daudzums, kas jāizņem no intervences krājumiem, lai maksātu par to rīsu vai rīsu produktu piegādēm, ko laiž tirgū, ievērojot a) punktā noteiktās maksimālās summas:

Dalībvalsts

Tonnas

Belgique/België

4 146

France

25 590

Lietuva

5 000

Kopā

34 736


II PIELIKUMS

a)

Piešķīrumi dalībvalstīm, kas paredzēti sausā vājpiena iepirkšanai Kopienas tirgū, ievērojot I pielikuma a) punktā noteiktās maksimālās summas:

Dalībvalsts

Euro

Belgique/België

2 893 618

Česká republika

17 469

Eesti

5 190

Elláda

4 192 560

France

13 494 861

Italia

39 261 578

Luxembourg

76 864

Magyarország

1 397 520

Malta

118 789

Polska

16 770 240

Slovenija

527 564

Kopā

78 756 283

b)

Piešķīrumi dalībvalstīm, kas paredzēti rīsu iepirkšanai Kopienas tirgū, ievērojot I pielikuma a) punktā noteiktās maksimālās summas:

Dalībvalsts

Euro

Eesti

300

España

2 400 000

Malta

90 750

Slovenija

90 000

Kopā

2 581 050


III PIELIKUMS

2007. gadam izstrādātajā plānā atļautā nodošana no vienas Kopienas valsts citai

Produkts

Daudzums

(tonnas)

Turētājs

Saņēmējs

1.

Parastie kvieši

2 207

MMM, Suomi/Finland

Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet, Eesti

2.

Parastie kvieši

11 760

BLE, Deutschland

OPEKEPE, Elláda

3.

Parastie kvieši

110 000

ONIGC, France

FEGA, España

4.

Parastie kvieši

103 429

BLE, Deutschland

AGEA, Italia

5.

Parastie kvieši

19 036

AMA, Österreich

AGEA, Italia

6.

Parastie kvieši

5 637

MMM, Suomi/Finland

Agricultural and Food Products Market Regulation Agency, Lietuva

7.

Parastie kvieši

1 550

ONIGC, France

National Research and Development Centre, Malta

8.

Parastie kvieši

20 000

ONIGC, France

INGA, Portugal

9.

Parastie kvieši un cita labība

2 610

MVH, Magyarország

AAMRD, Slovenija

10.

Rīsi

23 641

OPEKEPE, Elláda

ONIGC, France

11.

Rīsi

20 000

OPEKEPE, Elláda

Ente Risi, Italia

12.

Rīsi

14 000

OPEKEPE, Elláda

INGA, Portugal

13.

Sviests

3 511

Department of Agriculture and Food, Ireland

Office de l'Elevage, France

14.

Cukurs

3 338

FEGA, España

ONIGC, France

15.

Cukurs

2 760

ARR, Polska

Agricultural and Food Products Market Regulation Agency, Lietuva

16.

Cukurs

1 435

FEGA, España

INGA, Portugal

17.

Cukurs

500

ARR, Polska

MMM, Suomi/Finland


14.10.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 283/20


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1540/2006

(2006. gada 13. oktobris),

ar ko 2006. gadam apstiprina atsevišķu tiešo maksājumu avansa maksājumus, kā paredzēts Padomes Regulā (EK) Nr. 1782/2003

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2003. gada 29. septembra Regulu (EK) Nr. 1782/2003, ar ko izveido kopīgus tiešā atbalsta shēmu noteikumus saskaņā ar kopējo lauksaimniecības politiku un izveido dažas atbalsta shēmas lauksaimniekiem, un groza Regulas (EEK) Nr. 2019/93, (EK) Nr. 1452/2001, (EK) Nr. 1453/2001, (EK) Nr. 1454/2001, (EK) Nr. 1868/94, (EK) Nr. 1251/1999, (EK) Nr. 1254/1999, (EK) Nr. 1673/2000, (EEK) Nr. 2358/71 un (EK) Nr. 2529/2001 (1), un jo īpaši tās 28. panta 3. punktu,

tā kā:

(1)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1782/2003 28. panta 2. punktu tās I pielikumā uzskaitītie atbalsta shēmu maksājumi jāizmaksā reizi gadā, no 1. decembra līdz nākamā kalendārā gada 30. jūnijam.

(2)

Dalībvalstīm jāsaskaras ar dažādām un dažkārt ilgstošām grūtībām, kas saistītas ar Regulā (EK) Nr. 1782/2003 paredzēto atbalsta shēmu piemērošanai nepieciešamo pasākumu pabeigšanu. Olīveļļai un cukuram noteiktā režīma iekļaušana vienreizējo maksājuma shēmā 2006. gadā radījusi papildu problēmas dalībvalstīm, kuras iepriekšējā gadā ieviesušas minēto atbalsta shēmu.

(3)

Tādēļ ir lietderīgi (izņēmuma kārtā 2006. gadam) saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1782/2003 28. panta 3. punkta b) apakšpunktu dalībvalstīm piešķirt tiesības paredzēt avansa maksājumus attiecībā uz Regulas (EK) Nr. 1782/2003 I pielikumā uzskaitītajiem maksājumiem. Avansa maksājumi jāizmaksā tikai pēc administratīvajām pārbaudēm un pārbaudēm uz vietas, kas veiktas atbilstīgi Komisijas 2004. gada 21. aprīļa Regulai (EK) Nr. 796/2004, ar ko paredz sīki izstrādātus noteikumus, lai ieviestu savstarpēju atbilstību, modulāciju un integrēto administrēšanas un kontroles sistēmu, kura paredzēta Padomes Regulā (EK) Nr. 1782/2003, ar ko ievieš kopīgus tiešā atbalsta shēmu noteikumus saskaņā ar kopējo lauksaimniecības politiku un izveido dažas atbalsta shēmas lauksaimniekiem (2).

(4)

Lauksaimnieku darbību 2006. gadā ietekmējuši ārkārtīgi nelabvēlīgi klimatiskie apstākļi, jo īpaši vasarā. Nepieciešamība pielāgoties minētajiem apstākļiem, kā arī grūtībām, kas saistītas ar pāreju no savstarpēji saistītām atbalsta shēmām uz vienreizējo maksājumu shēmu, lauksaimniekiem var radīt finansiālas grūtības un/vai naudas plūsmas problēmas. Tādēļ ir lietderīgi saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1782/2003 28. panta 3. punkta c) apakšpunktu atļaut dalībvalstīm izmaksāt avansa maksājumus. Lauksaimniekiem izmaksājamo avansa maksājumu grafikam un summai jāatbilst reglamentējošiem finanšu noteikumiem. Tādēļ avansa maksājumi jāsāk izmaksāt 2006. gada 16. oktobrī, un līdz 2006. gada 1. decembrim izmaksājamo avansa maksājumu maksimālā summa nedrīkst pārsniegt 50 % no lauksaimniekiem izmaksājamiem maksājumiem.

(5)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Tiešo maksājumu pārvaldības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

1.   Attiecībā uz 2006. gadu dalībvalstīm piešķirtas tiesības no 2006. gada 16. oktobra izmaksāt lauksaimniekiem avansa maksājumus saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1782/2003 I pielikumā norādītajām atbalsta shēmām.

2.   Regulas 1. punktā paredzēto avansa maksājumu drīkst izmaksāt, nepārsniedzot summu, kas jau ir apstiprināta, pamatojoties uz saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 796/2004 veiktām pārbaudēm, un tad, ja nepastāv risks, ka kopējā vēl neapstiprinātā maksājuma summa būs mazāka par avansa maksājuma summu.

3.   Regulas 1. punktā paredzētie maksājumi, kas veikti pirms 2006. gada 1. decembra, nedrīkst pārsniegt 50 % no 2. punktā minētās summas.

2. pants

Šī regula stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2006. gada 13. oktobrī

Komisijas vārdā

Komisijas locekle

Mariann FISCHER BOEL


(1)  OV L 270, 21.10.2003., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1405/2006 (OV L 265, 26.9.2006., 1. lpp.).

(2)  OV L 141, 30.4.2004., 18. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 659/2006 (OV L 116, 29.4.2006., 20. lpp.).


14.10.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 283/22


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1541/2006

(2006. gada 13. oktobris),

ar ko nosaka koeficientu Regulas (EK) Nr. 493/2006 3. pantā minētā maksimālā izņemamā apjoma noteikšanai

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2006. gada 20. februāra Regulu (EK) Nr. 318/2006 par cukura tirgu kopīgo organizāciju (1),

ņemot vērā Komisijas 2006. gada 27. marta Regulu (EK) Nr. 493/2006, ar ko paredz pārejas posma pasākumus cukura nozares tirgu kopīgās organizācijas reformai un groza Regulu (EK) Nr. 1265/2001 un (EK) Nr. 314/2002 (2), un jo īpaši tās 3. panta 2. punkta b) apakšpunktu,

tā kā:

(1)

Regulas (EK) Nr. 493/2006 3. pants paredz, ka katram uzņēmumam daļa no 2006./2007. tirdzniecības gadā saražotā kvotas cukura, kvotas izoglikozes un kvotas inulīna sīrupa daudzuma, kas saražots saskaņā ar minētās regulas IV pielikumā noteiktajām kvotām un pārsniedz noteiktu maksimālo apjomu, Regulas (EK) Nr. 318/2006 19. panta nozīmē tiek uzskatīta par izņemtu.

(2)

Lai noteiktu šo maksimālo apjomu līdz 2006. gada 15. oktobrim, ir jānosaka koeficients, sadalot kvotu kopsummu, kurām tas 2006./2007. tirdzniecības gadam attiecīgajai dalībvalstij tika atteikts saskaņā ar 3. pantu Padomes 2006. gada 20. februāra Regulā (EK) Nr. 320/2006, ar ko nosaka pagaidu shēmu cukura rūpniecības restrukturizācijai Kopienā un groza Regulu (EK) Nr. 1290/2005 par kopējās lauksaimniecības politikas finansēšanu (3) ar kvotu, kas šai dalībvalstij noteikta Regulas (EK) Nr. 493/2006 IV pielikumā.

(3)

Nosakot šo koeficientu, jāņem vērā Komisijas 2006. gada 29. septembra Paziņojums par finanšu resursu paredzamo pieejamību, lai piešķirtu restrukturizācijas atbalstu 2006./2007. tirdzniecības gadam, īstenojot Padomes Regulu (EK) Nr. 320/2006, ar ko nosaka pagaidu shēmu cukura rūpniecības restrukturizācijai Kopienā (4), kas pieņemts saskaņā ar 10. panta 2. punktu Komisijas 2006. gada 27. jūnija Regulā (EK) Nr. 968/2006, ar kuru nosaka sīki izstrādātus noteikumus, lai īstenotu Padomes Regulu (EK) Nr. 320/2006, ar ko nosaka pagaidu shēmu cukura rūpniecības restrukturizācijai Kopienā (5).

(4)

Tādēļ ir jānosaka koeficients, kas ļautu 2006./2007. tirdzniecības gadam noteikt maksimālo izņemamo apjomu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Koeficients, kas minēts Regulas (EK) Nr. 493/2006 3. panta 2. punkta b) apakšpunktā, ir noteikts katrai dalībvalstij sekojoši:

a)

Beļģija: 0,1945;

b)

Spānija: 0,0863;

c)

Francija (kontinentālā) 0,0074;

d)

Īrija: 1,0000;

e)

Itālija: 0,4936;

f)

Nīderlande: 0,0848;

g)

Portugāle: 0,4422;

h)

Zviedrija: 0,1156;

i)

citas dalībvalstis: 0,0000.

2. pants

Šī regula stājas spēkā trešajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2006. gada 13. oktobrī

Komisijas vārdā

Komisijas locekle

Mariann FISCHER BOEL


(1)  OV L 58, 28.2.2006., 1. lpp.

(2)  OV L 89, 28.3.2006., 11. lpp. Regulā grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 769/2006 (OV L 134, 20.5.2006., 19. lpp.).

(3)  OV L 58, 28.2.2006., 42. lpp.

(4)  OV C 234, 29.9.2006., 9. lpp.

(5)  OV L 176, 30.6.2006., 32. lpp.


14.10.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 283/24


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1542/2006

(2006. gada 13. oktobris),

ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 493/2006, ar ko paredz pārejas posma pasākumus cukura nozares tirgu kopīgās organizācijas reformai

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2006. gada 20. februāra Regulu (EK) Nr. 318/2006 par cukura tirgu kopīgu organizāciju (1), un jo īpaši tās 44. pantu,

tā kā:

(1)

Lai uzlabotu līdzsvaru Kopienas tirgū, neradot jaunus cukura uzkrājumus 2006./2007. tirdzniecības gadā, Komisijas 2006. gada 27. marta Regulas (EK) Nr. 493/2006, ar ko paredz pārejas posma pasākumus cukura nozares tirgu kopīgās organizācijas reformai un groza Regulu (EK) Nr. 1265/2001 un (EK) Nr. 314/2002 (2) 3. pants paredz preventīvu izņemšanu no aprites, lai samazinātu tās produkcijas daudzumu, kas iekļaujas minētā tirdzniecības gada kvotā. Tādējādi, pārsniedzot noteiktu maksimālo apjomu, ikviena uzņēmuma saražoto kvotas cukuru uzskata par izņemtu vai arī pēc uzņēmuma pieprasījuma to uzskata par ārpuskvotas produkciju. Maksimālie apjomi ir jāaprēķina pamatojoties uz Regulas (EK) Nr. 318/2006 3. pielikumā minētajām kvotām, kādas tās ir noteiktas minētās regulas pieņemšanas dienā. Regulas 10. pants paredz, ka Komisija vēlākais līdz 2006. gada 30. septembrim koriģē III pielikumā noteiktās kvotas. Šo korekciju rezultātā būs jāmaina kvotas un jāsamazina produkcijas daudzums, kas iekļaujas kvotā. Lai samazinātu paredzēto preventīvās izņemšanas no aprites ietekmi un lai novērstu visas neskaidrības, kas varētu rasties piemērojot šo pasākumu, atsauce uz Regulas (EK) Nr. 318/2006 III pielikumā noteiktajām kvotām ir jānomaina ar atsauci uz Regulas (EK) Nr. 493/2006 pielikumā noteiktajām kvotām.

(2)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 493/2006 4. pantu pārejas perioda atbalsta piešķiršana Francijas aizjūras departamentos saražotajam cukuram ir jāpiemēro Komisijas 2001. gada 30. jūlija Regula (EK) Nr. 1554/2001, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus Padomes Regulas (EK) Nr. 1260/2001 piemērošanai attiecībā uz Francijas aizjūras departamentos ražota cukura tirdzniecību un izlīdzina šā cukura un preferences jēlcukura cenu nosacījumus (3). Taču, saskaņā ar Apvienotā Termināla Londonas Cukura tirgus asociācijas lēmumu vairs nenoteikt Londonas Cukura dienas cenu Regulas (EK) Nr. 1554/2001 2. pantā paredzētie noteikumi par vienotas likmes summa noteikšanu attiecībā uz jūras pārvadājumu izmaksām no 2006. gada 1. jūlija vairs netiek piemēroti. Tāpēc, pamatojoties uz 2006. gada aprīļa līdz jūnija vidējiem rādītājiem, ir jānosaka vienotas likmes summa, kas jāpiemēro Regulas (EK) Nr. 493/2006 4. pantā paredzētā atbalsta piemērošanas laikā.

(3)

Pārejas posma kvotas, kas 2006./2007. tirdzniecības gadā piešķirtas saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 493/2006 9. pantu, var tikt izmantotas vienīgi tad, ja attiecīgais uzņēmums noteiktajā laikā jau ir paguvis piemērot pieņemtos ieguldījumu lēmumus; vairāki uzņēmumi to nav varējuši izdarīt. Tāpēc ir jāatļauj dalībvalstīm atkārtoti piešķirt attiecīgajiem uzņēmumiem atlikumu no pārejas perioda kvotām 2007./2008. tirdzniecības gada kvotu ietvaros.

(4)

Regulas (EK) Nr. 318/2006 V pielikums nosaka, kādā veidā dalībvalstis piešķir kvotas uzņēmumiem pēc to apvienošanās vai uzņēmuma nodošanas citam īpašniekam. Atkarībā no apvienošanās vai nodošanas datuma, pasākumi tiek piemēroti vai nu tekošajam, vai nākamajam tirdzniecības gadam. Jāparedz, ka, ja apvienošanās vai nodošana citam īpašniekam notiek laika posmā no 2006. gada 1. jūlija līdz 30. septembrim, pasākumi pēc uzņēmuma pieprasījuma var tikt piemēroti jau 2006./2007. tirdzniecības gadā nevis nākamajā tirdzniecības gadā, kā tas paredzēts minētā pielikuma 5. punktā, ņemot vērā, ka 2006./2007. tirdzniecības gads sākas 1. jūlijā nevis 1. oktobrī kā nākamie tirdzniecības gadi.

(5)

Tādēļ attiecīgi jāgroza Regula (EK) Nr. 493/2006.

(6)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Cukura pārvaldības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulu (EK) Nr. 493/2006 groza šādi:

1)

Regulas 3. panta 1. un 2. punktus aizstāj ar šādu tekstu:

“1.   Katram uzņēmumam, daļa no 2006./2007. tirdzniecības gada cukura, izoglikozes vai inulīna sīrupa produkcijas, kas saražota saskaņā ar IV pielikumā noteiktajām kvotām un kas pārsniedz maksimālo apjomu, kurš noteikts saskaņā ar šā panta 2. punktu, uzskata par izņemtu no aprites Regulas (EK) Nr. 318/2006 19. panta nozīmē vai pēc attiecīgā uzņēmuma pieprasījuma līdz 2007. gada 31. janvārim, pilnībā vai daļēji uzskata par ārpuskvotu cukuru minētās regulas 12. panta nozīmē.

2.   Katram uzņēmumam 1. punktā minēto maksimālo apjomu nosaka reizinot uzņēmumam 1. punktā noteikto kvotu ar šādu koeficientu summu:

a)

regulas I pielikumā katrai dalībvalstij noteiktais koeficients;

b)

koeficients, kas iegūts sadalot kvotu kopsummu, kurām tas 2006./2007. tirdzniecības gadam attiecīgajai dalībvalstij tika atteikts saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 320/2006 3. pantu, ar kvotu, kas šai dalībvalstij noteikta šīs regulas IV pielikumā. Komisija nosaka šo koeficientu vēlākais 2006. gada 15. oktobrī.

Tomēr, ja koeficientu summa pārsniedz 1,0000, maksimālais apjoms ir vienāds ar 1. punktā minēto kvotu.”

2)

Regulas 4. panta 2. punktam pievieno šādu daļu:

“Regulas (EK) Nr. 1554/2001 2. panta 1. punkta b) apakšpunktā minētā vienotās likmes summa laika posmam no 2006. gada 1. jūlija līdz 30. oktobrim ir noteikta EUR 34,19 par tonnu.”

3)

Regulas 9. panta 1. punktam pievieno šādu daļu:

“Ja uzņēmumam saskaņā ar šo punktu piešķirtās pārejas perioda kvotas pārsniedz 2006./2007. tirdzniecības gada kvotas produkcijas apjomu, dalībvalsts minētajam uzņēmumam kvotas atlikumu var pārnest uz 2007./2008. tirdzniecības gadu.”

4)

Regulas I nodaļas beigās pievieno šādu 10.a pantu:

“10.a pants

Uzņēmumu apvienošanās vai nodošana citam īpašniekam

Pēc attiecīgo uzņēmumu pieprasījuma un atkāpjoties no Regulas (EK) Nr. 318/2006 V pielikuma V punkta, ja apvienošanās vai nodošana citam īpašniekam notiek laika posmā no 2006. gada 1. jūlija līdz 30. septembrim, pasākumi, kas norādīti minētā pielikuma II un III punktā, tiek piemēroti 2006./2007 tirdzniecības gadā.”

5)

Šīs regulas pielikumu pievieno kā IV pielikumu.

2. pants

Šī regula stājas spēkā trešajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2006. gada 13. oktobrī

Komisijas vārdā

Komisijas locekle

Mariann FISCHER BOEL


(1)  OV L 58, 28.2.2006., 1. lpp.

(2)  OV L 89, 28.3.2006., 11. lpp. Regulā grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 769/2006 (OV L 134, 20.5.2006., 19. lpp.).

(3)  OV L 205, 31.7.2001., 18. lpp. Regulā grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1442/2002 (OV L 212, 8.8.2002., 5. lpp.).


PIELIKUMS

“IV PIELIKUMS

(3. pantā minētās kvotas)

Dalībvalsts

Cukurs

Izoglikoze

Inulīna sīrups

(1)

(2)

(3)

(4)

Beļģija

819 812

71 592

215 247

Čehija

454 862

Dānija

420 746

Vācija

3 416 896

35 389

Grieķija

317 502

12 893

Spānija

996 961

82 579

Francija (kontinentālā)

3 288 747

19 846

24 521

Francija (Aizj. dep.)

480 245

Īrija

199 260

Itālija

1 557 443

20 302

Latvija

66 505

Lietuva

103 010

Ungārija

401 684

137 627

Nīderlande

864 560

9 099

80 950

Austrija

387 326

Polija

1 671 926

26 781

Portugāle (kontinentālā)

69 718

9 917

Portugāle (Azoru salas)

9 953

Slovēnija

52 973

Slovākija

207 432

42 547

Somija

146 087

11 872

Zviedrija

368 262

Apvienotā Karaliste

1 138 627

27 237

—”


14.10.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 283/27


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1543/2006

(2006. gada 12. oktobris),

ar ko groza Regulu (EK) Nr. 474/2006 par darbības aizliegumam Kopienā pakļauto gaisa pārvadātāju Kopienas saraksta izveidi, kas minēts Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 2111/2005 II nodaļā, un kurā grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 910/2006

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2005. gada 14. decembra Regulu (EK) Nr. 2111/2005 par darbības aizliegumam Kopienā pakļauto gaisa pārvadātāju Kopienas saraksta izveidi un gaisa transporta pasažieru informēšanu par apkalpojošā gaisa pārvadātāja identitāti, un par Direktīvas 2004/36/EK 9. panta atcelšanu (1) (tālāk tekstā – “pamatregula”), un jo īpaši tās 4. pantu,

tā kā:

(1)

Komisija pieņēma 2006. gada 22. marta Regulu (EK) Nr. 474/2006 par darbības aizliegumam Kopienā pakļauto gaisa pārvadātāju Kopienas saraksta izveidi, kas minēts Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 2111/2005 II nodaļā (2).

(2)

Komisija pieņēma 2006. gada 20. jūnija Regulu (EK) Nr. 910/2006, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 474/2006 par darbības aizliegumam Kopienā pakļauto gaisa pārvadātāju Kopienas saraksta izveidi, kas minēts Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 2111/2005 II nodaļā (3).

(3)

Saskaņā ar pamatregulas 4. panta 2. punktu un 2. pantu Komisijas 2006. gada 22. marta Regulā (EK) Nr. 473/2006, ar kuru nosaka īstenošanas noteikumus darbības aizliegumam Kopienā pakļauto gaisa pārvadātāju Kopienas sarakstam, kas minēts Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 2111/2005 II nodaļā (4), kāda dalībvalsts ir pieprasījusi atjaunināt Kopienas sarakstu.

(4)

Saskaņā ar pamatregulas 4. panta 3. punktu dalībvalstis paziņoja Komisijai informāciju, kas attiecas uz Kopienas saraksta atjaunināšanu. Pamatojoties uz šo informāciju, Komisijai jālemj par Kopienas saraksta atjaunināšanu pēc pašas iniciatīvas vai pēc dalībvalstu lūguma.

(5)

Saskaņā ar pamatregulas 7. pantu un Regulas (EK) Nr. 473/2006 4. pantu Komisija informēja visus attiecīgos gaisa pārvadātājus vai nu tieši vai, ja tas nebija iespējams, ar to iestāžu starpniecību, kas atbild par gaisa pārvadātāju regulatīvo uzraudzību, norādot būtiskos faktus un apsvērumus, ar ko tā pamato lēmumu attiecināt uz tiem darbības aizliegumu Kopienā vai groza nosacījumus darbības aizliegumam, kas noteikts Kopienas sarakstā iekļautam gaisa pārvadātājam.

(6)

Atbilstīgi pamatregulas 7. pantam un Regulas (EK) Nr. 473/2006 4. pantam Komisija nodrošināja iespēju attiecīgajiem gaisa pārvadātājiem iepazīties ar dalībvalstu iesniegtajiem dokumentiem, iesniegt rakstiskus apsvērumus un paust viedokli 10 darba dienu laikā Komisijā un Gaisa satiksmes drošības komitejā (5).

(7)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 473/2006 3. pantu Komisija, un – īpašos gadījumos – dažas dalībvalstis ir apspriedušās ar iestādēm, kas atbild par attiecīgo gaisa pārvadātāju regulatīvo uzraudzību.

(8)

Pastāv pierādījumi, ka Kenijā sertificēts ekspluatants DAS Air Cargo (DAZ) faktiski ir Ugandā sertificētā pārvadātāja Dairo Air Services (DSR) filiāle. Abi pārvadātāji ekspluatē vienu un to pašu gaisa kuģi. Tāpēc pieņemtie pasākumi attiecībā uz DSR vienlīdz attiecināmi arī uz DAZ.

(9)

Pastāv pārbaudīti pierādījumi par nopietniem Dairo Air Services trūkumiem drošības jomā. Minētos trūkumus konstatēja Nīderlande, Apvienotā Karaliste, Beļģija, Francija, Vācija un Spānija, pirmslidojuma/pēclidojuma pārbaudēs, ko veica atbilstīgi SAFA programmai (6). Atkārtota faktu konstatācija pārbaužu laikā liecina par drošības sistēmas trūkumiem. Neraugoties uz sadarbību ar dalībvalstīm un to, ka Ugandas iestādes un Dairo Air Services veikušas darbības dažu konstatēto trūkumu novēršanai, atkārtota drošības problēmu konstatācija pārbaužu laikā liecina par drošības sistēmas trūkumiem.

(10)

Apvienotās Karalistes civilās aviācijas iestāde veica Dairo Air Services un Das Air Cargo pārbaudi, kurā konstatēja, ka laikposmā no 2006. gada 21. aprīļa līdz 25. jūlijam gaisa kuģim, kuru ekspluatēja šie divi gaisa pārvadātāji, tehnisko apkopi veica organizācija, kurai nav pienācīgas atļaujas tehniskās apkopes darbam, un tas uzskatāms par nopietnu trūkumu drošības jomā.

(11)

DSR rīcībā redzams pārredzamības, pienācīgas un savlaicīgas saziņas trūkums, reaģējot uz Nīderlandes civilās aviācijas iestādes informācijas pieprasījumu, kas attiecās uz šīs aviosabiedrības darbības drošības jomu, to pierāda tas, ka savlaicīgi nav sniegta atbilstoša atbilde uz korespondenci no šīs dalībvalsts.

(12)

Pamatojoties uz kopējiem kritērijiem, ir novērtēts, ka Dairo Air Services un DAS Air Cargo pilnībā neatbilst attiecīgajiem drošības standartiem un tāpēc tie jāiekļauj A pielikumā.

(13)

Laikposmā no 2006. gada 10. līdz 15. septembrim pēc Kirgizstānas Republikas civilās aviācijas iestādes uzaicinājuma Eiropas speciālistu grupa faktu noskaidrošanas nolūkā apmeklēja Kirgizstānas Republiku. Grupas ziņojums liecina, ka Kirgizstānas civilās aviācijas iestāde nav pierādījusi pietiekamu spēju īstenot un ieviest attiecīgos drošības standartus atbilstoši pienākumiem saskaņā ar Čikāgas Konvenciju.

(14)

Turklāt lielākajai daļai pārvadātāju, kurus Eiropas speciālistu grupa apmeklēja, pretēji Čikāgas Konvencijas 6. pielikuma prasībām, galvenā uzņēmējdarbības vieta nebija Kirgizstānas Republika, lai gan tiem bija Kirgizstānas Republikā izdota gaisa kuģa ekspluatanta apliecība (AOC).

(15)

Tāpēc, pamatojoties uz kopējiem kritērijiem, ir novērtēts, ka neviens gaisa pārvadātājs, kas sertificēts Kirgizstānas Republikā, neatbilst drošības standartiem, un tāpēc tiem darbība ir jāaizliedz un tie jāiekļauj A pielikumā.

(16)

Kirgizstānas Republikas iestādes Komisijai ir iesniegušas pierādījumu par gaisa kuģa ekspluatanta apliecības anulēšanu diviem gaisa pārvadātājiem: Phoenix Aviation un Star Jet. Tā kā šie divi pārvadātāji, kas sertificēti Kirgizstānas Republikā, pēc apliecības anulēšanas darbību pārtraukuši, tie A pielikumā nav jāiekļauj.

(17)

Kongo Demokrātiskās Republikas iestādes Komisijai iesniegušas informāciju, kurā norādīts, ka tās piešķīrušas gaisa kuģa ekspluatanta apliecību (AOC) šādiem gaisa pārvadātājiem: Air Beni, Air Infini, Bel Glob Airlines, Bravo Air Congo, Gomair, Katanga Airways, Sun Air Services, Zaabu International. Tā kā šos jaunos gaisa pārvadātājus ir sertificējušas Kongo Demokrātiskās Republikas iestādes, kuras pierādījušas, ka nespēj nodrošināt pienācīgu uzraudzību drošības jomā, pārvadātāji ir jāiekļauj A sarakstā.

(18)

Kongo Demokrātiskās Republikas iestādes Komisijai ir iesniegušas pierādījumu par gaisa kuģa ekspluatanta apliecības anulēšanu šādiem gaisa pārvadātājiem: African Business and Transportations, Air Charter Services, Air Plan International, Air Transport Service, ATO – Air Transport Office, Congo Air, Dahla Airlines, DAS Airlines, Espace Aviation Services, Funtshi Aviation Service, GR Aviation, JETAIRJet Aero Services, Kinshasa Airways, Okapi Airways, Scibe Airlift, Shabair, Trans Service Airlift, Waltair Aviation, Zaire Aero Service (ZAS). Tā kā šie pārvadātāji, kas sertificēti Kongo Demokrātiskajā Republikā, pēc apliecības anulēšanas darbību pārtraukuši, tie jāsvītro no A pielikuma.

(19)

Libērijas iestādes Komisijai ir iesniegušas pierādījumu par gaisa kuģa ekspluatanta apliecības anulēšanu šādiem gaisa pārvadātājiem: Air Cargo Plus, Air Cess (Libērija), Air Liberia, Atlantic Aviation Services, Bridge Airlines, Excel Air Services, International Air Services, Jet Cargo-Liberia, Liberia Airways, Liberian World Airlines, Lonestar Airways, Midair Limited, Occidental Airlines, Occidental Airlines (Libērija), Santa Cruise Imperial Airlines, Satgur Air Transport, Simon Air, Sosoliso Airlines, Trans-African Airways, Transway Air Services, United Africa Airlines (Libērija). Tā kā šie pārvadātāji, kas sertificēti Libērijā, pēc apliecības anulēšanas darbību pārtraukuši, tie jāsvītro no A pielikuma.

(20)

Sjerraleones iestādes Komisijai ir iesniegušas pierādījumu par gaisa kuģa ekspluatanta apliecības anulēšanu šādiem gaisa pārvadātājiem: Aerolift, Afrik Air Links, Air Leone, Air Salone, Air Sultan Limited, Air Universal, Central Airways Limited, First Line Air, Inter Tropic Airlines, Mountain Air Company, Orange Air Services, Pan African Air Services, Sierra National Airlines, Sky Aviation, Star Air, Transport Africa, Trans Atlantic Airlines, West Coast Airways. Tā kā šie pārvadātāji, kas sertificēti Sjerraleonē, pēc apliecības anulēšanas darbību pārtraukuši, tie jāsvītro no A pielikuma.

(21)

Svazilendas iestādes Komisijai ir iesniegušas pierādījumu par gaisa kuģa ekspluatanta apliecības anulēšanu šādiem gaisa pārvadātājiem: African International Airways, Air Swazi Cargo, East Western Airways, Galaxy Avion, Interflight, Northeast Airlines, Ocean Air, Skygate International, Swazi Air Charter, Volga Atlantic Airlines. Tā kā šie pārvadātāji, kas sertificēti Svazilendā, pēc apliecības anulēšanas darbību pārtraukuši, tie jāsvītro no A pielikuma.

(22)

Svazilendas un Dienvidāfrikas iestādes ir sniegušas pietiekamus pierādījumus, ka gaisa kuģa ekspluatanta apliecība, kas piešķirta African International Airway’s Svazilendas civilās aviācijas iestādes (CAI) aizgādnībā, ir anulēta un gaisa pārvadātājs strādā, izmantojot jauno gaisa kuģa ekspluatanta apliecību, ko izdevusi Dienvidāfrikas CAI, tādējādi uzņemoties atbildību par drošības uzraudzību. Tāpēc, pamatojoties uz kopējiem kritērijiem un neierobežojot faktiskas atbilstības pārbaudes ar attiecīgu pirmslidojuma/pēclidojuma pārbaužu palīdzību, ir novērtēts, ka African International Airways ir jāsvītro no A pielikuma.

(23)

Atbildot uz Francijas civilās aviācijas iestādes pieprasījumu, Air Service Comores norādīja, ka ir izstrādāts rīcības plāns, lai novērstu pirmslidojuma/pēclidojuma pārbaužu laikā konstatētos trūkumus drošības jomā. Tomēr joprojām nav saņemti pierādījumi par atbilstoša rīcības plāna īstenošanu visām Air Service Comores darbībām.

(24)

Komoru salu iestādes, kas atbild par Air Service Comores regulatīvo uzraudzību, Francijas Civilās aviācijas iestādēm ir sniegušas pietiekamus pierādījums par drošības pasākumiem attiecībā uz vienu konkrētu gaisa kuģi LET 410 UVP ar reģistrācijas numuru D6-CAM.

(25)

Tāpēc, pamatojoties uz kopējiem kritērijiem, ir novērtēts, ka Air Service Comores atbilst attiecīgajiem drošības standartiem, bet tikai reisos, ko veic ar gaisa kuģi LET 410 UVP ar reģistrācijas numuru D6-CAM. Tāpēc Air Service Comores jānosaka darbības ierobežojumi un tas jāpārceļ no A pielikuma uz B pielikumu.

(26)

Ariana Afghan Airlines iesniedza prasību svītrot uzņēmumu no Kopienas saraksta, un, pamatojot lūgumu, iesniedza dokumentāciju, kā arī izrādīja lielu interesi par sadarbību ar Komisiju un dalībvalstīm. Tomēr Komisija uzskata, ka uz laiku, kamēr pārvadātājs pilnīgi pabeidz pienācīga rīcības plāna defektu novēršanai īstenošanu, Kopienas sarakstā Ariana Afghan Airlines ir jāpatur.

(27)

Ariana Afghan Airlines sniedza informāciju, norādot, ka uzņēmums ir pārtraucis ekspluatēt gaisa kuģi Airbus A-310, kas reģistrēts Francijā ar atzīmi F-GYYY, jo gaisa kuģis ir pārdots.

(28)

Tāpēc ir mainījušies īpašie nosacījumi, ko Kopienas aizliegums nosaka attiecībā uz Ariana Afghan Airlines. Gaisa pārvadātājam ir jānosaka darbības aizliegums uz visām veiktajām darbībām un tāpēc jāatstāj A pielikumā.

(29)

Air Koryo iesniegtā dokumentācija un Korejas Tautas Demokrātiskās Republikas Civilās aviācijas iestāžu iesniegtā informācija liecina, ka šis pārvadātājs ir sācis darbu pie rīcības plāna defektu novēršanai, lai noteiktajā termiņā atbilstu attiecīgajiem drošības standartiem.

(30)

Turklāt Korejas Tautas Demokrātiskās Republikas Civilās aviācijas iestādes apliecinājušas, ka pašreiz Air Koryo nedrīkst veikt reisus, kuru galamērķis ir Eiropā, ja vien pārvadātājs neiegādājas jaunu gaisa kuģi, kas atbilst attiecīgiem starptautiskajiem drošības standartiem.

(31)

Tāpēc, pamatojoties uz kopējiem kritērijiem, ir novērtēts, ka Air Koryo neievēro atbilstīgos drošības standartus un ir jāatstāj A pielikumā.

(32)

Laikposmā no 2006. gada 11.–15. septembrim Eiropas speciālistu grupa pēc gaisa pārvadātāja ielūguma faktu noskaidrošanas nolūkā apmeklēja Phuket Air, Bangkokā, Taizemē. Ziņojums par brauciena rezultātiem liecina, ka pēc pārvadātāja iekļaušanas Kopienas sarakstā ir vērojams liels progress, tomēr joprojām pastāv būtiski trūkumi drošības ziņā un tie ir jānovērš.

(33)

Lai gan pārvadātāja pūliņi panākt uzlabojumus tādā līmenī, kā norādīts ziņojumā, ir atzīstami un gan pārvadātājs, gan Taizemes Civilās aviācijas departaments izrādījuši lielu gatavību sadarboties, lēmuma pieņemšana par Phuket Air izņemšanu no EK saraksta joprojām uzskatāma par pāragru, jo ir jāsaņem un jāpārbauda pierādījumi par rīcības plānu konstatēto trūkumu novēršanai, bet pārvadātājs pie šāda plāna izstrādes vēl tikai strādā.

(34)

Tādēļ, pamatojoties uz kopējiem kritērijiem, ir novērtēts, ka Phuket Air vēl aizvien neievēro atbilstīgos drošības standartus un tāpēc ir jāatstāj A pielikumā.

(35)

Gaisa pārvadātājs, kas agrāk bija pazīstams ar nosaukumu Helios Airways, pašreiz strādā kā A Jet Aviation. Faktiski gaisa kuģa ekspluatanta apliecībā, kas izsniegta Helios Airways, ir ieviestas izmaiņas un jaunais nosaukums ir A Jet Aviation  (7).

(36)

Pārbaudes gaitā, ko veica Eiropas Aviācijas drošības aģentūra (EASA) saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1592/2002 (8) 45. pantu un Apvienotās aviācijas institūcijas (JAA) (9) trīs kopējos apmeklējumos laikposmā no 2005. gada oktobra līdz 2006. gada augustam, A Jet Aviation/Helios Airways darbībā konstatēja vairākus drošības trūkumus.

(37)

Pēc apspriešanās ar EASA, JAA un Komisiju Kipras civilās aviācijas iestādes, kas atbild par šā pārvadātāja regulatīvo uzraudzību, ir sniegušas pierādījums par to, ka ir pieņemti pagaidu pasākumi, lai novērstu konstatētos trūkumus drošības jomā.

(38)

Ņemot vērā šos apsvērumus, Komisija uzskata, ka pašreiz A Jet Aviation/Helios Airways nav jāiekļauj Kopienas sarakstā. Tomēr Komisija ar EASA un JAA palīdzību turpmāko mēnešu laikā cieši sekos šā pārvadātāja stāvoklim un Kipras civilās aviācijas iestādes veikto uzraudzības pienākumu izpildei.

(39)

Pēc vairāku dalībvalstu konstatētajiem trūkumiem, šīs dalībvalstis un Komisija ir uzsākušas apspriešanos ar Johnsons Air un Ganas civilās aviācijas iestādēm, kas atbild par šā pārvadātāja regulatīvo uzraudzību.

(40)

Johnsons Air ir sniegusi pierādījumus, ka ir izstrādāts rīcības plāns, lai novērstu konstatētos trūkumus drošības jomā. Turklāt Ganas kompetentajām iestādēm precīzi norādītajos termiņos ir jāiesniedz pārraudzības programmas Johnsons Air veiktajām darbībām ārpus Ganas robežām.

(41)

Ņemot vērā šos apsvērumus, Komisija uzskata, ka pašreiz Johnsons Air nav jāiekļauj Kopienas sarakstā. Neskarot turpmākas faktiskas atbilstības pārbaudes attiecīgajiem drošības standartiem ar attiecīgu pirmslidojuma/pēclidojuma pārbaužu palīdzību, Komisija pēc trīs mēnešiem grasās pārskatīt Johnsons Air stāvokli, pamatojoties uz pārraudzības programmu, kuru iesniegs Ganas civilās aviācijas iestādes.

(42)

Pēc vairāku dalībvalstu konstatētajiem būtiskiem trūkumiem, šīs dalībvalstis un Komisija ir uzsākušas apspriešanos ar Pakistan International Airlines un Pakistānas civilās aviācijas iestādēm, kas atbild par šā pārvadātāja regulatīvo uzraudzību.

(43)

Komisija ir lūgusi Pakistan International Airlines sniegt pierādījumus, ka ir izveidots atbilstošs rīcības plāns, lai novērstu konstatētos būtiskos sistēmas trūkumus drošības jomā, stingri ievērojot noteiktos termiņus. Tā kā Pakistānas kompetentās iestādes ir paziņojušas, ka ir izveidots rīcības plāns, lai pastiprinātu pārvadātāja uzraudzības darbības, tas nekavējoties ir jāiesniedz Komisijai.

(44)

Ja šādu plānu iesniedz norādītājā termiņā un ja Pakistānas iestādes šādu plānu apstiprina, Komisija uzskatīs, ka pašreiz Pakistan International Airlines nav jāiekļauj Kopienas sarakstā. Tomēr nepieciešamības gadījumā Komisija veiks darbības saskaņā ar pamatregulas 5. panta 1. punktu, ja minētais plāns netiks iesniegts laikā vai ja tas nebūs uzskatāms par pietiekamu. Turklāt dalībvalstis grasās veikt turpmākas pārbaudes par faktisku atbilstīgu attiecīgajiem drošības standartiem, pastāvīgi veicot šā pārvadātāja pirmslidojuma/pēclidojuma pārbaudes.

(45)

Pēc vairāku dalībvalstu konstatētajiem trūkumiem, Komisija uzsāka apspriešanos ar Krievijas iestādēm, kas atbild par šā pārvadātāja regulatīvo uzraudzību un uzklausīja pārvadātāja viedokli.

(46)

Pulkovo ir sniegusi pierādījumus, ka ir izstrādāts rīcības plāns, lai noteiktajos termiņos novērstu drošības sistēmas trūkumus un uzlabotu organizāciju tā, lai efektīvi varētu pārvaldīt drošības jautājumus. Krievijas kompetentās iestādes rīcības plānu ir oficiāli apstiprinājušas. Turklāt Krievijas kompetentās iestādes ir iesniegušas rīcības plānu, lai pastiprinātu šā pārvadātāja uzraudzības darbības.

(47)

Ņemot vērā iepriekš izklāstītos apsvērumus, Komisija uzskata, ka pašreiz Pulkovo nav jāiekļauj Kopienas sarakstā. Neskarot turpmākās faktiskas atbilstības pārbaudes atbilstošajiem drošības standartiem ar attiecīgu pirmslidojuma/pēclidojuma pārbaužu palīdzību, Komisija ar Eiropas Aviācijas drošības aģentūras un ieinteresēto dalībvalstu iestāžu palīdzību pēc trīs mēnešiem grasās pārskatīt stāvokli Pulkovo vai tā pārvadātāja darbībā, kas tiktu izveidots pēc izziņotās apvienošanās ar kādu citu Krievijas pārvadātāju, kā arī stāvokli iestādēs, kas atbild par regulatīvo uzraudzību. Gan pārvadātājs, gan Krievijas kompetentās iestādes ir pieņēmušas šādu kārtību.

(48)

Neskatoties uz to, ka Komisija nosūtījusi konkrētus pieprasījumus, līdz šim tā nav saņēmusi pierādījumus tam, ka pārējie gaisa pārvadātāji, kas iekļauti 2006. gada 20. jūnijā atjauninātajā sarakstā, un par šo pārvadātāju regulatīvo uzraudzību atbildīgās iestādes pilnībā ir veikušas atbilstošas darbības konstatēto trūkumu labošanai. Tāpēc, pamatojoties uz kopīgiem kritērijiem, ir novērtēts, ka šiem gaisa pārvadātājiem joprojām jānosaka darbības aizliegums.

(49)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Gaisa satiksmes drošības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Šādi groza Regulu (EK) Nr. 474/2006, kurā grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 910/2006:

1)

Regulas A pielikumu aizstāj ar šīs regulas A pielikumu;

2)

Regulas B pielikumu aizstāj ar šīs regulas B pielikumu.

2. pants

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2006. gada 12. oktobrī

Komisijas vārdā

priekšsēdētāja vietnieks

Jacques BARROT


(1)  OV L 344, 27.12.2005., 15. lpp.

(2)  OV L 84, 23.3.2006., 14. lpp.

(3)  OV L 168, 21.6.2006., 16. lpp.

(4)  OV L 84, 23.3.2006., 8. lpp.

(5)  Izveidota ar 12. pantu Padomes 1991. gada 16. decembra Regulā (EEK) Nr. 3922/91 par tehnisko prasību un administratīvo procedūru saskaņošanu civilās aviācijas jomā (OV L 373, 31.12.1991., 4. lpp.).

(6)  CAA-NL-2000-47, CAA-NL-2003-50, CAA-NL-2004-13, CAA-NL-2004-39, CAA-NL-2004-132, CAA-NL-2004-150, CAA-NL-2005-8, CAA-NL-2005-65, CAA-NL-2005-141, CAA-NL-2005-159, CAA-NL-2005-161, CAA-NL-2005-200, CAA-NL-2005-205, CAA-NL-2005-220, CAA-NL-2005-225, CAA-NL-2006-1, CAA-NL-2006-11, CAA-NL-2006-53, CAA-NL-2006-54, CAA-NL-2006-55, CAA-NL-2006-56, CAA-NL-2006-57, CAA-UK-2005-24, CAA-UK-2006-97, CAA-UK-2006-117, DGAC-E-2005-268, LBA/D-2005-511, LBA/D-2006-483, BCAA-2000-1, BCAA-2006-38, DGAC/F-2003-397.

(7)  Sākotnēji Helios Airways bija iecerējis izveidot jaunu juridisku vienību ar nosaukumu A Jet un visus pamatlīdzekļus nodot šim jaunajam uzņēmumam. Bija plānots, ka A Jet darbosies, izmantojot visas procedūras, gaisa kuģi, materiāli tehnisko bāzi, personālu un vadības struktūras, kuras civilās aviācijas departaments jau bija pieņēmis Helios darbībai. Tāpēc tika aizsākts pilns gaisa kuģa ekspluatanta apliecības (AOC) izsniegšanas process. Tomēr Helios uzņēmumu reģistrā nosaukumu nomainīja uz A Jet. AOC un attiecīgi citi apstiprinošie dokumenti ir grozīti, atspoguļojot jauno nosaukumu.

(8)  OV L 240, 7.9.2002., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 1701/2003 (OV L 243, 27.9.2003., 5. lpp.).

(9)  JAA un EASA kopīgs Kipras apmeklējums standartizācijas jautājumos notika 2005. gada oktobrī. Pirmais apsekojuma brauciens bija laikā no 2006. gada 22. līdz 24. maijam, lai pārbaudītu, kā civilās aviācijas departamenta (CAD) veiktās darbības palīdz risināt konstatētās problēmas. Tā kā vizītes gaitā konstatētais ir svarīgs un tā kā dažas darbības netika veiktas vispār vai nebija vēl pabeigtas, laikā no 2006. gada 7. līdz 9. augustam notika otrais apsekojuma brauciens. Attiecībā uz īpašiem jautājumiem, kas attiecas uz darbības prasībām (JAR-OPS un JAR-FCL), 2006. gada 6. jūlijā notika arī JAA apmeklējums un Kipras kompetentās iestādes ar Apvienotās Karalistes civilās aviācijas aģentūras palīdzību laikā no 2006. gada 12. līdz 15. septembrim veica pārbaudes vizīti.


A PIELIKUMS

PILNĪGAM DARBĪBAS AIZLIEGUMAM KOPIENĀ PAKĻAUTO GAISA PĀRVADĀTĀJU SARAKSTS (1)

AOC norādītais gaisa pārvadātāja kā tiesību subjekta nosaukums (un komercnosaukums, ja tas ir citāds)

Gaisa kuģa ekspluatanta apliecības (AOC) numurs vai darbības licences numurs

Aviosabiedrības identifikācijas SCAO kods

Gaisa pārvadātāja valsts

Air Koryo

Nav zināms

KOR

Korejas Tautas Demokrātiskā Republika (KTDR)

Ariana Afghan Airlines

009

AFG

Afganistāna

BGB Air

AK-0194-04

POI

Kazahstāna

Blue Wing Airlines

SRSH-01/2002

BWI

Surinama

Dairo Air Services

005

DSR

Uganda

DAS Air Cargo

Nav zināms

DAZ

Kenija

GST Aero Air Company

AK-020304

BMK

Kazahstāna

Phuket Airlines

07/2544

VAP

Taizeme

Silverback Cargo Freighters

Nav zināms

VRB

Ruanda

Visi gaisa pārvadātāji, ko sertificējušas iestādes, kuras atbild par Kongo Demokrātiskās Republikas (KDR) regulatīvo uzraudzību, izņemot Hewa Bora Airways (2), tostarp šādi:

Kongo Demokrātiskā Republika (KDR)

Africa One

409/CAB/MIN/TC/017/2005

CFR

Kongo Demokrātiskā Republika (KDR)

African Company Airlines

409/CAB/MIN/TC/009/2005

FPY

Kongo Demokrātiskā Republika (KDR)

Aigle Aviation

409/CAB/MIN/TC/0042/2006

Nav zināms

Kongo Demokrātiskā Republika (KDR)

Air Beni

409/CAB/MIN/TC/0019/2005

Nav zināms

Kongo Demokrātiskā Republika (KDR)

Air Boyoma

409/CAB/MIN/TC/0049/2006

Nav zināms

Kongo Demokrātiskā Republika (KDR)

Air Infini

409/CAB/MIN/TC/006/2006

Nav zināms

Kongo Demokrātiskā Republika (KDR)

Air Kasai

409/CAB/MIN/TC/010/2005

Nav zināms

Kongo Demokrātiskā Republika (KDR)

Air Navette

409/CAB/MIN/TC/015/2005

Nav zināms

Kongo Demokrātiskā Republika (KDR)

Air Tropiques SPRL

409/CAB/MIN/TC/007/2005

Nav zināms

Kongo Demokrātiskā Republika (KDR)

Bel Glob Airlines

409/CAB/MIN/TC/0073/2006

Nav zināms

Kongo Demokrātiskā Republika (KDR)

Blue Airlines

409/CAB/MIN/TC/038/2005

BUL

Kongo Demokrātiskā Republika (KDR)

Bravo Air Congo

409/CAB/MIN/TC/0090/2006

Nav zināms

Kongo Demokrātiskā Republika (KDR)

Business Aviation SPRL

409/CAB/MIN/TC/012/2005

Nav zināms

Kongo Demokrātiskā Republika (KDR)

Butembo Airlines

409/CAB/MIN/TC/0056/2006

Nav zināms

Kongo Demokrātiskā Republika (KDR)

Cargo Bull Aviation

409/CAB/MIN/TC/032/2005

Nav zināms

Kongo Demokrātiskā Republika (KDR)

Central Air Express

409/CAB/MIN/TC/011/2005

CAX

Kongo Demokrātiskā Republika (KDR)

Cetraca Aviation Service

409/CAB/MIN/TC/037/2005

CER

Kongo Demokrātiskā Republika (KDR)

CHC Stellavia

409/CAB/MIN/TC/0050/2006

Nav zināms

Kongo Demokrātiskā Republika (KDR)

Comair

409/CAB/MIN/TC/0057/2006

Nav zināms

Kongo Demokrātiskā Republika (KDR)

Compagnie Africaine d’Aviation (CAA)

409/CAB/MIN/TC/016/2005

Nav zināms

Kongo Demokrātiskā Republika (KDR)

CO-ZA Airways

409/CAB/MIN/TC/0053/2006

Nav zināms

Kongo Demokrātiskā Republika (KDR)

Doren Air Congo

409/CAB/MIN/TC/0054/2006

Nav zināms

Kongo Demokrātiskā Republika (KDR)

Enterprise World Airways

409/CAB/MIN/TC/031/2005

EWS

Kongo Demokrātiskā Republika (KDR)

Filair

409/CAB/MIN/TC/014/2005

Nav zināms

Kongo Demokrātiskā Republika (KDR)

Free Airlines

409/CAB/MIN/TC/0047/2006

Nav zināms

Kongo Demokrātiskā Republika (KDR)

Galaxy Incorporation

409/CAB/MIN/TC/0078/2006

Nav zināms

Kongo Demokrātiskā Republika (KDR)

Global Airways

409/CAB/MIN/TC/029/2005

BSP

Kongo Demokrātiskā Republika (KDR)

Goma Express

409/CAB/MIN/TC/0051/2006

Nav zināms

Kongo Demokrātiskā Republika (KDR)

Gomair

409/CAB/MIN/TC/0023/2005

Nav zināms

Kongo Demokrātiskā Republika (KDR)

Great Lake Business Company

409/CAB/MIN/TC/0048/2006

Nav zināms

Kongo Demokrātiskā Republika (KDR)

ITAB – International Trans Air Business

409/CAB/MIN/TC/0022/2005

Nav zināms

Kongo Demokrātiskā Republika (KDR)

Katanga Airways

409/CAB/MIN/TC/0088/2006

Nav zināms

Kongo Demokrātiskā Republika (KDR)

Kivu Air

409/CAB/MIN/TC/0044/2006

Nav zināms

Kongo Demokrātiskā Republika (KDR)

Lignes Aériennes Congolaises

Ministerial signature (ordonnance 78/205)

LCG

Kongo Demokrātiskā Republika (KDR)

Malu Aviation

409/CAB/MIN/TC/013/2005

Nav zināms

Kongo Demokrātiskā Republika (KDR)

Malila Airlift

409/CAB/MIN/TC/008/2005

MLC

Kongo Demokrātiskā Republika (KDR)

Mango Airlines

409/CAB/MIN/TC/0045/2006

Nav zināms

Kongo Demokrātiskā Republika (KDR)

Rwakabika “Bushi Express”

409/CAB/MIN/TC/0052/2006

Nav zināms

Kongo Demokrātiskā Republika (KDR)

Safari Logistics SPRL

409/CAB/MIN/TC/0076/2006

Nav zināms

Kongo Demokrātiskā Republika (KDR)

Services Air

409/CAB/MIN/TC/0033/2005

Nav zināms

Kongo Demokrātiskā Republika (KDR)

Sun Air Services

409/CAB/MIN/TC/0077/2006

Nav zināms

Kongo Demokrātiskā Republika (KDR)

Tembo Air Services

409/CAB/MIN/TC/0089/2006

Nav zināms

Kongo Demokrātiskā Republika (KDR)

Thom’s Airways

409/CAB/MIN/TC/030/2005

Nav zināms

Kongo Demokrātiskā Republika (KDR)

TMK Air Commuter

409/CAB/MIN/TC/020/2005

Nav zināms

Kongo Demokrātiskā Republika (KDR)

Tracep

409/CAB/MIN/TC/0055/2006

Nav zināms

Kongo Demokrātiskā Republika (KDR)

Trans Air Cargo Service

409/CAB/MIN/TC/035/2005

Nav zināms

Kongo Demokrātiskā Republika (KDR)

Transports Aériens Congolais (TRACO)

409/CAB/MIN/TC/034/2005

Nav zināms

Kongo Demokrātiskā Republika (KDR)

Uhuru Airlines

409/CAB/MIN/TC/039/2005

Nav zināms

Kongo Demokrātiskā Republika (KDR)

Virunga Air Charter

409/CAB/MIN/TC/018/2005

Nav zināms

Kongo Demokrātiskā Republika (KDR)

Wimbi dira Airways

409/CAB/MIN/TC/005/2005

WDA

Kongo Demokrātiskā Republika (KDR)

Zaabu International

409/CAB/MIN/TC/0046/2006

Nav zināms

Kongo Demokrātiskā Republika (KDR)

Visi gaisa pārvadātāji, ko sertificējušas iestādes, kuras atbild par Ekvatoriālās Gvinejas regulatīvo uzraudzību, tostarp šādi:

Ekvatoriālā Gvineja

Air Bas

Nav zināms

RBS

Ekvatoriālā Gvineja

Air Consul SA

Nav zināms

RCS

Ekvatoriālā Gvineja

Air Maken

Nav zināms

AKE

Ekvatoriālā Gvineja

Air Services Guinea Ecuatorial

Nav zināms

SVG

Ekvatoriālā Gvineja

Aviage

Nav zināms

VGG

Ekvatoriālā Gvineja

Avirex Guinée Équatoriale

Nav zināms

AXG

Ekvatoriālā Gvineja

Cargo Plus Aviation

Nav zināms

CGP

Ekvatoriālā Gvineja

Cess

Nav zināms

CSS

Ekvatoriālā Gvineja

Cet Aviation

Nav zināms

CVN

Ekvatoriālā Gvineja

COAGE – Compagnie Aeree De Guinee Equatorial

Nav zināms

COG

Ekvatoriālā Gvineja

Compania Aerea Lineas Ecuatoguineanas de Aviacion S.A. (LEASA)

Nav zināms

LAS

Ekvatoriālā Gvineja

Ducor World Airlines

Nav zināms

DWA

Ekvatoriālā Gvineja

Ecuato Guineana de Aviacion

Nav zināms

ECV

Ekvatoriālā Gvineja

Ecuatorial Express Airlines

Nav zināms

EEB

Ekvatoriālā Gvineja

Ecuatorial Cargo

Nav zināms

EQC

Ekvatoriālā Gvineja

Equatair

Nav zināms

EQR

Ekvatoriālā Gvineja

Equatorial Airlines SA

Nav zināms

EQT

Ekvatoriālā Gvineja

Euroguineana de Aviacion

Nav zināms

EUG

Ekvatoriālā Gvineja

Federal Air GE Airlines

Nav zināms

FGE

Ekvatoriālā Gvineja

GEASA — Guinea Ecuatorial Airlines SA

Nav zināms

GEA

Ekvatoriālā Gvineja

GETRA — Guinea Ecuatorial de Transportes Aereos

Nav zināms

GET

Ekvatoriālā Gvineja

Guinea Cargo

Nav zināms

GNC

Ekvatoriālā Gvineja

Jetline Inc.

Nav zināms

JLE

Ekvatoriālā Gvineja

Kng Transavia Cargo

Nav zināms

VCG

Ekvatoriālā Gvineja

Litoral Airlines, Compania, (Colair)

Nav zināms

CLO

Ekvatoriālā Gvineja

Lotus International Air

Nav zināms

LUS

Ekvatoriālā Gvineja

Nagesa, Compania Aerea

Nav zināms

NGS

Ekvatoriālā Gvineja

Presidencia de la Republica de Guinea Ecuatorial

Nav zināms

ONM

Ekvatoriālā Gvineja

Prompt Air GE SA

Nav zināms

POM

Ekvatoriālā Gvineja

Skimaster Guinea Ecuatorial

Nav zināms

KIM

Ekvatoriālā Gvineja

Skymasters

Nav zināms

SYM

Ekvatoriālā Gvineja

Southern Gateway

Nav zināms

SGE

Ekvatoriālā Gvineja

Space Cargo Inc.

Nav zināms

SGO

Ekvatoriālā Gvineja

Trans Africa Airways G.E.S.A.

Nav zināms

TFR

Ekvatoriālā Gvineja

Unifly

Nav zināms

UFL

Ekvatoriālā Gvineja

UTAGE — Union de Transport Aereo de Guinea Ecuatorial

Nav zināms

UTG

Ekvatoriālā Gvineja

Victoria Air

Nav zināms

VIT

Ekvatoriālā Gvineja

Visi gaisa pārvadātāji, ko sertificējušas iestādes, kuras atbild par Kirgizstānas Republikas regulatīvo uzraudzību, tostarp šādi:

Kirgizstānas Republika

Anikay Air

16

AKF

Kirgizstānas Republika

Asia Alpha

31

SAL

Kirgizstānas Republika

Avia Traffic Company

23

AVJ

Kirgizstānas Republika

Bistair-Fez Bishkek

08

BSC

Kirgizstānas Republika

Botir Avia

10

BTR

Kirgizstānas Republika

British Gulf International Airlines Fez

18

BGK

Kirgizstānas Republika

Click Airways

11

CGK

Kirgizstānas Republika

Country International Airlines

19

CIK

Kirgizstānas Republika

Dames

20

DAM

Kirgizstānas Republika

Fab — Air

29

FBA

Kirgizstānas Republika

Galaxy Air

12

GAL

Kirgizstānas Republika

Golden Rule Airlines

22

GRS

Kirgizstānas Republika

Intal Avia

27

INL

Kirgizstānas Republika

Itek Air

04

IKA

Kirgizstānas Republika

Kyrgyz Airways

06

KGZ

Kirgizstānas Republika

Kyrgyz General Aviation

24

KGB

Kirgizstānas Republika

Kyrgyz Trans Avia

31

KTC

Kirgizstānas Republika

Kyrgyzstan Altyn

03

LYN

Kirgizstānas Republika

Kyrgyzstan Airlines

01

KGA

Kirgizstānas Republika

Max Avia

33

MAI

Kirgizstānas Republika

OHS Avia

09

OSH

Kirgizstānas Republika

Reem Air

07

REK

Kirgizstānas Republika

Sky Gate International Aviation

14

SGD

Kirgizstānas Republika

Sky Way

21

SAB

Kirgizstānas Republika

Sun Light

25

SUH

Kirgizstānas Republika

Tenir Airlines

26

TEB

Kirgizstānas Republika

Trast Aero

05

TSJ

Kirgizstānas Republika

Visi gaisa pārvadātāji, ko sertificējušas iestādes, kuras atbild par Libērijas regulatīvo uzraudzību, tostarp šādi:

Libērija

Weasua Air Transport Co., Ltd

Nav zināms

WTC

Libērija

Visi gaisa pārvadātāji, ko sertificējušas iestādes, kuras atbild par Sjerraleones regulatīvo uzraudzību, tostarp šādi:

Sjerraleone

Air Rum Ltd

Nav zināms

RUM

Sjerraleone

Bellview Airlines (S/L) Ltd

Nav zināms

BVU

Sjerraleone

Destiny Air Services Ltd

Nav zināms

DTY

Sjerraleone

Heavylift Cargo

Nav zināms

Nav zināms

Sjerraleone

Orange Air Serra leone Ltd

Nav zināms

ORJ

Sjerraleone

Paramount Airlines Ltd

Nav zināms

PRR

Sjerraleone

Seven Four Eight Air Services Ltd

Nav zināms

SVT

Sjerraleone

Teebah Airways

Nav zināms

Nav zināms

Sjerraleone

Visi gaisa pārvadātāji, ko sertificējušas iestādes, kuras atbild par Svazilendas regulatīvo uzraudzību, tostarp šādi:

Svazilenda

Aero Africa (Pty) Ltd

Nav zināms

RFC

Svazilenda

Jet Africa Swaziland

Nav zināms

OSW

Svazilenda

Royal Swazi National Airways Corporation

Nav zināms

RSN

Svazilenda

Scan Air Charter Ltd

Nav zināms

Nav zināms

Svazilenda

Swazi Express Airways

Nav zināms

SWX

Svazilenda

Swaziland Airlink

Nav zināms

SZL

Svazilenda


(1)  A pielikumā minētajiem gaisa pārvadātājiem var atļaut izmantot satiksmes tiesības ar gaisa kuģiem, izmantojot gaisa kuģa nomu ar apkalpi no gaisa pārvadātāja, uz kuru neattiecas darbības aizliegums, ja tiek ievēroti attiecīgie drošības standarti.

(2)  Hewa Bora Airways atļauts izmantot tikai gaisa kuģus, kas minēti B pielikumā tā pašreizējām darbībām Eiropas Kopienā.


B PIELIKUMS

DARBĪBAS IEROBEŽOJUMIEM KOPIENĀ PAKĻAUTO GAISA PĀRVADĀTĀJU SARAKSTS (1)

AOC norādītais gaisa pārvadātāja kā tiesību subjekta nosaukums (un komercnosaukums, ja tas ir citāds)

Gaisa kuģa ekspluatanta apliecības (AOC) numurs

Aviosabiedrības identifikācijas SCAO kods

Gaisa pārvadātāja valsts

Gaisa kuģa tips

Reģistrācijas numurs(-i) un (ja zināms) konstrukcijas sērijas numurs(-i)

Reģistrācijas valsts

Air Bangladesh

17

BGD

Bangladeša

B747-269B

S2-ADT

Bangladeša

Air Service Comores

06-819/TA-15/DGACM

KMD

Komoru salas

Visa flote, izņemot:

LET 410 UVP

Visa flote, izņemot:

D6-CAM (851336)

Komoru salas

Air West Co. Ltd

004/A

AWZ

Sudāna

Visa flote, izņemot:

IL-76

Visa flote, izņemot:

ST-EWX (kons. sērijas Nr. 1013409282)

Sudāna

Hewa Bora Airways (HBA) (2)

416/dac/tc/sec/087/2005

ALX

Kongo Demokrātiskā Republika (KDR)

Visa flote, izņemot:

L-1011

Visa flote, izņemot:

9Q-CHC (kons. sērijas 193H-1209)

Kongo Demokrātiskā Republika (KDR)


(1)  B pielikumā minētajiem gaisa pārvadātājiem var atļaut izmantot satiksmes tiesības ar gaisa kuģiem, izmantojot gaisa kuģa nomu ar apkalpi no gaisa pārvadātāja, uz kuru neattiecas darbības aizliegums, ja tiek ievēroti attiecīgie drošības standarti.

(2)  Hewa Bora Airways atļauts izmantot tikai gaisa kuģi, kas minēts tā pašreizējām darbībām Eiropas Kopienā.


II Tiesību akti, kuru publicēšana nav obligāta

Padome

14.10.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 283/40


PADOMES LĒMUMS

(2006. gada 5. oktobris),

ar ko izveido mehānismu, lai savstarpēji apmainītos ar informāciju par dalībvalstu pasākumiem patvēruma un imigrācijas jomā

(2006/688/EK)

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu, un jo īpaši tā 66. pantu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta atzinumu (1),

tā kā:

(1)

Eiropadome 2004. gada 4. novembrī pieņēma daudzgadu programmu brīvības, drošības un tiesiskuma stiprināšanai, pazīstama kā Hāgas Programma, kurā izteikts aicinājums no 2004. gada 1. maija izvērst otro posmu kopējai politikai patvēruma, migrācijas, vīzu un robežu jomā un kuras pamatā ir, inter alia, dalībvalstu ciešāka praktiskā sadarbība un labāka informācijas apmaiņa.

(2)

Kopējas patvēruma un imigrācijas politikas izstrāde pēc Amsterdamas Līguma stāšanās spēkā ir vēl vairāk tuvinājusi un savijusi šīs dalībvalstu politikas jomas, un tādēļ ir vajadzīga koordinētāka attiecīgo valstu politika, kas ir būtiska brīvības, drošības un tiesiskuma stiprināšanai.

(3)

Tieslietu un iekšlietu padome 2005. gada 14. aprīļa sanāksmē pieņemtajos secinājumos aicināja, pamatojoties uz vajadzību sniegt informāciju par pasākumiem, kas varētu radīt nopietnas sekas vairākām dalībvalstīm vai Eiropas Savienībai kopumā, izveidot dalībvalstu par migrācijas un patvēruma politiku atbildīgu iestāžu savstarpējas informācijas sistēmu, kas ļautu dalībvalstīm un Komisijai savstarpēji apmainīties viedokļiem, ja to lūdz kāda dalībvalsts vai Komisija.

(4)

Informācijas mehānismam būtu jābalstās uz solidaritātes, pārskatāmības un savstarpējas uzticības principu un būtu jādod iespēja elastīgi, ātri un bez birokrātijas Eiropas Savienības mērogā apmainīties ar informāciju un viedokļiem par attiecīgu valstu pasākumiem patvēruma un imigrācijas jomā.

(5)

Piemērojot šo lēmumu, attiecīgo valstu pasākumi patvēruma un imigrācijas jomā, kuri varētu radīt nopietnas sekas vairākām dalībvalstīm vai Eiropas Savienībai kopumā, var ietvert iecerētas politikas, ilgtermiņa programmas, tiesību aktu projektus un pieņemtus tiesību aktus, augstākā līmeņa tiesu galīgos nolēmumus, ar kuriem piemēro vai interpretē attiecīgo valstu pasākumus un administratīvus lēmumus, kas skar daudzus cilvēkus.

(6)

Būtiskas informācijas nodošanai būtu jānotiek, vēlākais, tad, kad publisko attiecīgos pasākumus. Tomēr dalībvalstis būtu jāmudina informāciju nosūtīt, cik drīz vien iespējams.

(7)

Lai mehānisms, ko izmanto, sniedzot informāciju par attiecīgu valstu pasākumiem patvēruma un imigrācijas jomā, būtu efektīvs un pieejams, tā būtiskai sastāvdaļai vajadzētu būt interneta sakaru tīklam.

(8)

Informācijas apmaiņa par attiecīgo valstu pasākumiem, izmantojot interneta sakaru tīklu, būtu jāpapildina, paredzot iespēju apmainīties viedokļiem par šādiem pasākumiem.

(9)

Ar šo lēmumu izveidotais informācijas mehānisms nedrīkstētu skart dalībvalstu tiesības saskaņā ar Padomes reglamentu jebkurā laikā lūgt Padomē rīkot ad hoc apspriedes par attiecīgo valstu pasākumiem.

(10)

Ņemot vērā to, ka šā lēmuma mērķi – proti, nodrošināt dalībvalstu savstarpēju informācijas apmaiņu un savstarpējas konsultācijas – nevar pietiekami labi sasniegt atsevišķās dalībvalstīs, un to, ka šā lēmuma iedarbības dēļ šo mērķi var labāk sasniegt Kopienas līmenī, Kopiena var pieņemt pasākumus saskaņā ar Līguma 5. pantā noteikto subsidiaritātes principu. Saskaņā ar minētajā pantā noteikto proporcionalitātes principu šajā lēmumā paredz vienīgi tos pasākumus, kas ir vajadzīgi šā mērķa sasniegšanai.

(11)

Saskaņā ar 3. pantu Protokolā par Apvienotās Karalistes un Īrijas nostāju, kurš pievienots Līgumam par Eiropas Savienību un Eiropas Kopienas dibināšanas līgumam, Apvienotā Karaliste un Īrija ir paziņojušas, ka tās vēlas piedalīties šā lēmuma pieņemšanā un piemērošanā.

(12)

Saskaņā ar 1. un 2. pantu Protokolā par Dānijas nostāju, kurš pievienots Līgumam par Eiropas Savienību un Eiropas Kopienas dibināšanas līgumam, Dānija nepiedalās šā lēmuma pieņemšanā, un tas Dānijai neuzliek saistības un nav jāpiemēro,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Priekšmets un darbības joma

1.   Ar šo lēmumu izveido mehānismu, lai savstarpēji apmainītos ar informāciju par tādiem attiecīgo valstu pasākumiem patvēruma un imigrācijas jomā, kuri varētu radīt nopietnas sekas vairākām dalībvalstīm vai Eiropas Savienībai kopumā.

2.   Šā panta 1. punktā minētais mehānisms ļauj sagatavot viedokļu apmaiņas un debates par tādiem pasākumiem.

2. pants

Iesniedzamā informācija

1.   Dalībvalstis dara zināmu Komisijai un pārējām dalībvalstīm informāciju par pasākumiem, ko tās paredz veikt vai ko tās nesen ir veikušas patvēruma un imigrācijas jomā, ja šādi pasākumi ir darīti zināmi atklātībā un ja tie varētu radīt nopietnas sekas vairākām dalībvalstīm vai Eiropas Savienībai kopumā.

Tādu informāciju pārsūta, cik drīz vien iespējams un, vēlākais, kad to dara zināmu atklātībā. Uz šo punktu attiecas visas konfidencialitātes un datu aizsardzības prasības, ko varētu piemērot konkrētam pasākumam.

Katra dalībvalsts ir atbildīga par izvērtējumu attiecībā uz to, vai tās pasākumi var radīt nopietnas sekas vairākām dalībvalstīm vai Eiropas Savienībai kopumā.

2.   Atbilstīgi 1. punktam informāciju dara zināmu, izmantojot 3. pantā minēto tīklu un lietojot šim lēmumam pievienoto ziņojuma veidlapu.

3.   Komisija vai dalībvalsts var lūgt papildu informāciju par informāciju, ko cita dalībvalsts paziņojusi, izmantojot tīklu. Tādā gadījumā attiecīgā dalībvalsts sniedz papildu informāciju viena mēneša laikā.

Lūgumu saņemt papildu informāciju saskaņā ar šo punktu neattiecina uz informāciju par augstākā līmeņa tiesu galīgajiem nolēmumiem, ar kuriem piemēro vai interpretē attiecīgo valstu tiesību aktu pasākumus.

4.   Tāpat dalībvalstis pēc savas ierosmes vai pēc Komisijas vai citas dalībvalsts lūguma var 3. punktā minēto papildu informācijas sniegšanas iespēju izmantot tam, lai sniegtu informāciju par pasākumiem, uz kuriem neattiecas 1. punktā minētais pienākums.

3. pants

Tīkls

1.   Tīkls, lai veiktu informācijas apmaiņu saskaņā ar šo lēmumu, ir interneta sakaru tīkls.

2.   Komisija ir atbildīga par tīkla izveidi un pārvaldību, tostarp par tīkla struktūru, saturu un piekļuvi tam. Tīkls ietver atbilstīgus pasākumus, lai nodrošinātu visas tīklā esošās informācijas vai tās daļas konfidencialitāti.

3.   Tīkla praktiskai izveidei Komisija izmanto pastāvošo tehnisko platformu, kas informācijas apmaiņai starp dalībvalstu iestādēm pastāv Eiropas Telemātikas tīklu Kopienas sistēmā.

4.   Tīklam paredz īpašu funkciju, lai Komisija un dalībvalstis varētu lūgt vienu vai vairākas dalībvalstis sniegt papildu informāciju par paziņotiem pasākumiem, kā norādīts 2. panta 3. punktā, un citu informāciju, kā norādīts 2. panta 4. punktā.

5.   Dalībvalstis norīko valstu kontaktpunktus, kam ir piekļuve tīklam, un paziņo par tiem Komisijai.

6.   Ja tas vajadzīgs tīkla izveidei, Komisija var slēgt nolīgumus ar Eiropas Kopienas iestādēm, kā arī ar publisko tiesību struktūrām, kas izveidotas saskaņā ar Eiropas Kopienu dibināšanas līgumiem vai kas izveidotas Eiropas Savienības sistēmā.

Komisija informē Padomi, ja ir iesniegts lūgums pēc tādas piekļuves vai ja šādām iestādēm un/vai struktūrām ir piešķirta piekļuve.

4. pants

Viedokļu apmaiņas, vispārējais ziņojums un apspriedes ministru līmenī

1.   Komisija reizi gadā sagatavo vispārēju ziņojumu, kurā apkopota būtiskākā dalībvalstu nosūtītā informācija. Lai sagatavotu tādu ziņojumu un lai apzinātu kopējas ieinteresētības jautājumus, dalībvalstis līdzdarbojas Komisijai šajā sagatavošanās darbā, kas var ietvert sanāksmes par tehniskiem jautājumiem, kuras notiek visā ziņojumā aptvertajā laikposmā un kurās notiek viedokļu apmaiņa ar dalībvalstu ekspertiem par informāciju, kas iesniegta saskaņā ar 2. pantu.

Vispārējo ziņojumu adresē Eiropas Parlamentam un Padomei.

2.   Neskarot iespēju rīkot ad hoc apspriedes Padomē, Komisijas sagatavotais vispārējais ziņojums ir pamatā apspriedēm ministru līmenī par attiecīgo valstu politiku patvēruma un imigrācijas jomā.

5. pants

Izvērtēšana un pārskatīšana

Komisija izvērtē mehānisma darbību divus gadus pēc šā lēmuma spēkā stāšanās un regulāri arī turpmāk. Vajadzības gadījumā Komisija ierosina tā grozījumus.

6. pants

Stāšanās spēkā

Šis lēmums stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tā publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

7. pants

Adresāti

Šis lēmums ir adresēts dalībvalstīm saskaņā ar Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu.

Luksemburgā, 2006. gada 5. oktobrī

Padomes vārdā

priekšsēdētājs

K. RAJAMÄKI


(1)  Atzinums sniegts 2006. gada 3. maijā (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts).


PIELIKUMS

Image


Komisija

14.10.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 283/44


KOMISIJAS LĒMUMS

(2006. gada 3. oktobris),

ar ko groza Lēmumu 2005/710/EK par dažiem aizsardzības pasākumiem saistībā ar aizdomām par ļoti patogēnu putnu gripu Rumānijā

(izziņots ar dokumenta numuru K(2006) 4321)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(2006/689/EK)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1991. gada 15. jūlija Direktīvu 91/496/EEK, ar ko nosaka principus attiecībā uz tādu dzīvnieku veterināro pārbaužu organizēšanu, kurus Kopienā ieved no trešām valstīm, un ar ko groza Direktīvu 89/662/EEK, Direktīvu 90/425/EEK un Direktīvu 90/675/EEK (1), un jo īpaši tās 18. panta 7. punktu,

ņemot vērā Padomes 1997. gada 18. decembra Direktīvu 97/78/EK, ar ko nosaka principus, kuri reglamentē veterināro pārbaužu organizēšanu attiecībā uz produktiem, ko ieved Kopienā no trešām valstīm (2), un jo īpaši tās 22. panta 6. punktu,

tā kā:

(1)

Pēc putnu gripas uzliesmojuma, ko izraisīja ļoti patogēns vīrusa celms H5N1 un kas sākās 2003. gada decembrī Āzijas dienvidaustrumos, Komisija pieņēma vairākus aizsardzības pasākumus saistībā ar šo slimību, konkrētāk, Komisijas 2005. gada 13. oktobra Lēmumu 2005/710/EK par dažiem aizsardzības pasākumiem saistībā ar aizdomām par ļoti patogēnu putnu gripu Rumānijā (3).

(2)

Lēmumā 2005/710/EK noteikts, ka dalībvalstīm jāpārtrauc dzīvu mājputnu, skrējējputnu, saimniecībā audzētu un savvaļas medījamu putnu, šo sugu inkubējamu olu un dažu citu putnu izcelsmes produktu imports no visas Rumānijas teritorijas.

(3)

Rumānija ir nosūtījusi Komisijai sīkāku informāciju par putnu gripas situāciju valstī; ziņojumā apstiprināts, ka kopš 2006. gada 7. jūnija nav konstatēti turpmāki minētās slimības uzliesmojumi.

(4)

Ņemot vērā minēto informāciju, Lēmumā 2005/710/EK paredzēto importa aizliegumu ir lietderīgi attiecināt tikai uz dažiem Rumānijas apgabaliem, kurus joprojām tieši apdraud minētā slimība.

(5)

Tādēļ attiecīgi jāgroza Lēmums 2005/710/EK.

(6)

Šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU

1. pants

Lēmuma 2005/710/EK pielikumu aizstāj ar šā lēmuma pielikuma tekstu.

2. pants

Dalībvalstis nekavējoties veic vajadzīgos pasākumus, lai izpildītu šo lēmumu, un šos pasākumus publicē. Dalībvalstis par to tūlīt informē Komisiju.

3. pants

Šis lēmums ir adresēts dalībvalstīm.

Briselē, 2006. gada 3. oktobrī

Komisijas vārdā

Komisijas loceklis

Markos KYPRIANOU


(1)  OV L 268, 24.9.1991., 56. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar 2003. gada Pievienošanās aktu.

(2)  OV L 24, 30.1.1998., 9. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 882/2004 (OV L 165, 30.4.2004., 1. lpp.); labotā redakcija (OV L 191, 28.5.2004., 1. lpp.).

(3)  OV L 269, 14.10.2005., 42. lpp. Lēmumā jaunākie grozījumi izdarīti ar Lēmumu 2006/435/EK (OV L 173, 27.6.2006., 31. lpp.).


PIELIKUMS

“PIELIKUMS

Rumānijas teritorijas daļas, kas minētas 1. panta a) un b) apakšpunktā

A   DAĻA

Valsts ISO kods

Valsts nosaukums

Teritorijas daļas apraksts

RO

Rumānija

Visa Rumānijas teritorija


B   DAĻA

Valsts ISO kods

Valsts nosaukums

Teritorijas daļas apraksts

RO

Rumānija

Šādi Rumānijas administratīvie apgabali:

Arges

Bacau

Botosani

Braila

Bukarestes (Bucuresti)

Buzau

Calarasi

Constanta

Dimbovita

Dolj

Galati

Giurgiu

Gorj

Ialomita

Iasi

Ilfov

Mehedinti

Neamt

Olt

Prahova

Suceava

Teleorman

Tulcea

Vaslui

Vilcea

Vrancea


14.10.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 283/47


KOMISIJAS LĒMUMS

(2006. gada 12. oktobris),

ar ko, pielāgojot tehnikas attīstībai, groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2002/95/EK pielikumu attiecībā uz atbrīvojumiem no svina izmantošanas ierobežojumiem kristāla stiklā

(izziņots ar dokumenta numuru K(2006) 4789)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(2006/690/EK)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. gada 27. janvāra Direktīvu 2002/95/EK par dažu bīstamu vielu izmantošanas ierobežošanu elektriskās un elektroniskās iekārtās (1), un jo īpaši tās 5. panta 1. punkta b) apakšpunktu,

tā kā:

(1)

Direktīvā 2002/95/EK noteikts, ka Komisijai jānovērtē dažas bīstamas vielas, kas aizliegtas atbilstīgi minētās direktīvas 4. panta 1. punktam.

(2)

Kristāla stikls arvien plašāk tiek izmantots elektrisko un elektronisko iekārtu dekoratīvajai apdarei. Tā kā Padomes 1969. gada 15. decembra Direktīvā 69/493/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz kristāla stiklu (2) noteikts, kādam jābūt svina saturam kristāla stiklā, un tāpēc svina aizstāšana kristāla stiklā praktiski nav iespējama, nenovēršami jāizmanto bīstamas vielas materiālos un sastāvdaļās, uz ko attiecas minētā direktīva. Tāpēc šiem materiāliem un sastāvdaļām jāparedz izņēmums no šā aizlieguma.

(3)

Vairākiem atbrīvojumiem no dažu noteiktu materiālu un detaļu aizlieguma jāierobežo darbības joma, lai panāktu pakāpenisku bīstamo vielu izmantošanas izbeigšanu elektriskās un elektroniskās ierīcēs, ja šādiem lietojumiem minētās vielas ir iespējams neizmantot.

(4)

Saskaņā ar Direktīvas 2002/95/EK 5. panta 1. punkta c) apakšpunktu katrs tās pielikumā noteiktais atbrīvojums jāpārskata vismaz reizi četros gados vai ceturtajā gadā pēc tam, kad tas iekļauts sarakstā.

(5)

Tādēļ attiecīgi jāgroza Direktīva 2002/95/EK.

(6)

Saskaņā ar Direktīvas 2002/95/EK 5. panta 2. punktu Komisija ir apspriedusies ar attiecīgajām personām.

(7)

Šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar tās komitejas atzinumu, kas izveidota ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2006/12/EK (3) 18. pantu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Direktīvas 2002/95/EK pielikumā iekļauj šādu 29. punktu:

“29.

Svins tāda kristāla stikla sastāvā, kam apraksts dots Padomes Direktīvas 69/493/EEK (4) I pielikumā (1., 2., 3. un 4. kategorija).

2. pants

Šis lēmums ir adresēts dalībvalstīm.

Briselē, 2006. gada 12. oktobrī

Komisijas vārdā

Komisijas loceklis

Stavros DIMAS


(1)  OV L 37, 13.2.2003., 19. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Lēmumu 2006/310/EK (OV L 115, 28.4.2006., 38. lpp.).

(2)  OV L 326, 29.12.1969., 36. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar 2003. gada Pievienošanās aktu.

(3)  OV L 114, 27.4.2006., 9. lpp.

(4)  OV L 326, 29.12.1969., 36. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar 2003. gada Pievienošanās aktu.”


14.10.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 283/48


KOMISIJAS LĒMUMS

(2006. gada 12. oktobris),

ar ko, pielāgojot tehnikas attīstībai, groza Direktīvas 2002/95/EK pielikumu attiecībā uz svina un kadmija izmantošanas ierobežojumu atbrīvojumiem

(izziņots ar dokumenta numuru K(2006) 4790)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(2006/691/EK)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. gada 27. janvāra Direktīvu 2002/95/EK par dažu bīstamu vielu izmantošanas ierobežošanu elektriskās un elektroniskās iekārtās (1), un jo īpaši tās 5. panta 1. punkta b) apakšpunktu,

tā kā:

(1)

Direktīvā 2002/95/EK noteikts, ka Komisijai jānovērtē dažas bīstamas vielas, kas aizliegtas atbilstīgi minētās direktīvas 4. panta 1. punktam.

(2)

Attiecībā uz dažiem materiāliem un detaļām, kas satur svinu un kadmiju, šis aizliegums nav jāpiemēro, jo šīs bīstamās vielas joprojām ir nepieciešams izmantot šajos konkrētajos materiālos vai komponentos vai arī tādēļ, ka aizstājēju negatīvā ietekme uz vidi, veselību un/vai patērētāju drošību var būt lielāka par to iespējami vēlamo ietekmi uz vidi, veselību un/vai patērētāju drošību. Šā lēmuma pielikumā iekļautie atbrīvojumi tiek piešķirti, pamatojoties uz rezultātiem, kas gūti pārskatīšanas procesā, kuru tehniskie eksperti veikuši, ņemot vērā pieejamās liecības, kas iegūtas pētījumos, no ieinteresētajām pusēm un/vai citiem zinātniskiem/tehniskiem avotiem. Pārskatā secināts, ka šo vielu neizmantošana vai aizstāšana ar citām joprojām ir tehniski neiespējama vai zinātniski nepamatota.

(3)

Vairākiem izņēmumiem attiecībā uz dažu noteiktu materiālu un detaļu aizliegumu jāierobežo darbības joma, lai panāktu pakāpenisku bīstamo vielu izmantošanas izbeigšanu elektriskās un elektroniskās ierīcēs, ja šādiem lietojumiem minētās vielas ir iespējams neizmantot.

(4)

Saskaņā ar Direktīvas 2002/95/EK 5. panta 1. punkta c) apakšpunktu katrs tās pielikumā noteiktais atbrīvojums jāpārskata vismaz reizi četros gados vai ceturtajā gadā pēc tam, kad tas iekļauts sarakstā.

(5)

Tādēļ attiecīgi jāgroza Direktīva 2002/95/EK.

(6)

Saskaņā ar Direktīvas 2002/95/EK 5. panta 2. punktu Komisija ir apspriedusies ar ieinteresētajām pusēm.

(7)

Šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar tās komitejas atzinumu, kas izveidota ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2006/12/EK (2) 18. pantu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Direktīvas 2002/95/EK pielikumu groza atbilstoši šā lēmuma pielikumam.

2. pants

Šis lēmums ir adresēts dalībvalstīm.

Briselē, 2006. gada 12. oktobrī

Komisijas vārdā

Komisijas loceklis

Stavros DIMAS


(1)  OV L 37, 13.2.2003., 19. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Lēmumu 2006/310/EK (OV L 115, 28.4.2006., 38. lpp.).

(2)  OV L 114, 27.4.2006., 9. lpp.


PIELIKUMS

Direktīvas 2002/95/EK pielikumā no 21. līdz 27. punktam iekļauj šādus punktus:

“21.

Svins un kadmijs emaljās, ko izmanto uz borsilikāta stikla izstrādājumiem.

22.

Svins piemaisījumu veidā Faradeja efekta fāzgriezējiem no dzelzs-retzemju elementu granāta, ko izmanto šķiedru optikas sakaru sistēmās.

23.

Svins savienotājspaiļu nelielu detaļu pārklājumos, izņemot savienotājus ar soli 0,65 mm vai mazāku un ar NiFe svina skavu, un svins savienotājspaiļu nelielu detaļu pārklājumos, izņemot savienotājus ar soli 0,65 mm vai mazāku un ar vara svina skavu.

24.

Svins lodalvu sastāvā, ko izmanto dobas diskveida un plakanas matricas keramikas daudzslāņu kondensatoru ražošanai.

25.

Svina oksīds plazmas displeju paneļos (PDP) un virsmas vadāmības elektronu emitera displejos (SED), kurus izmanto kā konstrukcijas elementus; īpaši stikla priekšējā un aizmugurējā dielektriskajā slānī, kopnes elektrodā, blekstripā, adreselektrodā, absorbējošajā ekrānā, stiklkeramikas lodēšanas materiālā, stiklkeramikas gredzenā, kā arī trafaretspiedes pastās.

26.

Svina oksīds ultravioleto staru lampu kolbu stiklā.

27.

Svina sakausējumi kā lodmetāls pārveidotājos, ko izmanto lieljaudas skaļruņos (kuri paredzēti vairāku stundu ilgai darbībai ar skaņas spiediena akustisko jaudu 125 dB un augstāku).”


14.10.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 283/50


KOMISIJAS LĒMUMS

(2006. gada 12. oktobris),

ar ko, pielāgojot tehnikas attīstībai, groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2002/95/EK pielikumu attiecībā uz sešvērtīgā hroma izmantošanas ierobežojumu atbrīvojumiem

(izziņots ar dokumenta numuru K(2006) 4791)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(2006/692/EK)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. gada 27. janvāra Direktīvu 2002/95/EK par dažu bīstamu vielu izmantošanas ierobežošanu elektriskās un elektroniskās iekārtās (1), un jo īpaši tās 5. panta 1. punkta b) apakšpunktu,

tā kā:

(1)

Direktīvā 2002/95/EK noteikts, ka Komisijai jānovērtē dažas bīstamas vielas, kas aizliegtas atbilstīgi minētās direktīvas 4. panta 1. punktam.

(2)

Attiecībā uz dažiem materiāliem un detaļām, kas satur sešvērtīgo hromu, šis aizliegums nav jāpiemēro, jo šīs bīstamās vielas joprojām ir nepieciešams izmantot šajos konkrētajos materiālos vai komponentos vai arī tādēļ, ka aizstājēju negatīvā ietekme uz vidi, veselību vai patērētāju drošību var būt lielāka par to iespējami vēlamo ietekmi uz vidi, veselību vai patērētāju drošību. Šajā lēmumā noteiktais atbrīvojums tiek piešķirts, pamatojoties uz rezultātiem, kas gūti pārskatīšanas procesā, kuru tehniskie eksperti veikuši, ņemot vērā pieejamās liecības, kas iegūtas pētījumos, no ieinteresētajām pusēm un citiem zinātniskiem un tehniskiem avotiem. Pārskatā secināts, ka šo vielu neizmantošana vai aizstāšana ar citām līdz 2007. gada 1. jūlijam joprojām ir tehniski neiespējama vai zinātniski nepamatota. Līdzīgs atbrīvojums paredzēts Direktīvā 2000/53/EK par nolietotiem transportlīdzekļiem.

(3)

Vairākiem atbrīvojumiem no dažu noteiktu materiālu un detaļu aizlieguma jāierobežo darbības joma, lai panāktu pakāpenisku bīstamo vielu izmantošanas izbeigšanu elektriskās un elektroniskās ierīcēs, ja šādiem lietojumiem minētās vielas ir iespējams neizmantot.

(4)

Saskaņā ar Direktīvas 2002/95/EK 5. panta 1. punkta c) apakšpunktu katrs tās pielikumā noteiktais atbrīvojums jāpārskata vismaz reizi četros gados vai ceturtajā gadā pēc tam, kad tas iekļauts sarakstā.

(5)

Tādēļ attiecīgi jāgroza Direktīva 2002/95/EK.

(6)

Saskaņā ar Direktīvas 2002/95/EK 5. panta 2. punktu Komisija ir apspriedusies ar attiecīgajām personām.

(7)

Šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar tās komitejas atzinumu, kas izveidota ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2006/12/EK (2) 18. pantu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Direktīvas 2002/95/EK pielikumā iekļauj šādu 28. punktu.

“28.

Sešvērtīgais hroms nekrāsotu metāla lokšņu un stiprinājumu korozijas aizsargpārklājumos, kā arī elektromagnētisko traucējumu ekranēšanai iekārtās, kas atbilst Direktīvā 2002/96/EK noteiktajai trešajai kategorijai (IT un sakaru iekārtas). Atbrīvojumu piešķir līdz 2007. gada 1. jūlijam.”

2. pants

Šis lēmums ir adresēts dalībvalstīm.

Briselē, 2006. gada 12. oktobrī

Komisijas vārdā

Komisijas loceklis

Stavros DIMAS


(1)  OV L 37, 13.2.2003., 19. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Lēmumu 2006/310/EK (OV L 115, 28.4.2006., 38. lpp.).

(2)  OV L 114, 27.4.2006., 9. lpp.


14.10.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 283/52


KOMISIJAS LĒMUMS

(2006. gada 13. oktobris),

ar ko groza Lēmumu 2005/393/EK attiecībā uz nosacījumiem, ko piemēro pārvadājumiem no aizliegtajām zonām vai caur tām saistībā ar infekciozo katarālo drudzi

(izziņots ar dokumenta numuru K(2006) 4813)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(2006/693/EK)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2000. gada 20. novembra Direktīvu 2000/75/EK, ar ko paredz īpašus noteikumus infekciozā katarālā drudža kontrolei un apkarošanai (1), un jo īpaši tās 6. panta 1. punkta otro daļu, 8. panta 3. punktu, 11. un 12. pantu un 19. panta otro daļu,

tā kā:

(1)

Direktīvā 2000/75/EK ir noteikti kontroles noteikumi un pasākumi, lai apkarotu infekciozo katarālo drudzi Kopienā, ieskaitot aizsardzības un uzraudzības zonu izveidi un aizliegumu izvest dzīvniekus no šīm zonām.

(2)

Ar Komisijas 2005. gada 23. maija Lēmumu 2005/393/EK par aizsardzības un uzraudzības zonām saistībā ar infekciozo katarālo drudzi un par nosacījumiem, ko piemēro pārvadājumiem no šīm zonām vai caur tām (2), paredzēts norobežot vispārējās ģeogrāfiskās teritorijas, kurās dalībvalstīm jāizveido aizsardzības un uzraudzības zonas (“aizliegtās zonas”) attiecībā uz infekciozo katarālo drudzi.

(3)

Ja lauku saimniecībā oficiāli tiek apstiprināts infekciozā katarālā drudža gadījums, Direktīva 2000/75/EK paredz konkrētus ierobežojumus, ko piemēro 20 km rādiusā ap inficēto lauku saimniecību. Šie ierobežojumi ietver aizliegumu pārvadāt uzņēmīgos dzīvniekus no vai uz tām lauku saimniecībām, kas atrodas šajā rādiusā (“pārvadāšanas aizliegums”). Šajā direktīvā ir paredzētas atkāpes no pārvadāšanas aizlieguma attiecībā uz dzīvnieku pārvadājumiem aizsardzības zonā.

(4)

Tādēļ jāatļauj dzīvnieku pārvadājumi aizliegtajā zonā tiešai transportēšanai uz kautuvi no saimniecībām, kam piemēro pārvadāšanas aizliegumu. Tāpēc, lai atļautu šādus pārvadājumus, Lēmums 2005/393/EK attiecīgi jāgroza.

(5)

Turklāt, ņemot vērā konkrētu lauksaimniecības praksi, ir atbilstoši paredzēt īpašus nosacījumus, lai mazinātu vīrusa izplatības risku, pārvadājot dzīvniekus no lauku saimniecībām, kam piemēro pārvadāšanas aizliegumu, uz konkrētām lauku saimniecībām aizliegtajā zonā, no kurām tos var izvest tikai nokaušanai. Tāpēc jāgroza Lēmums 2005/393/EK, lai paredzētu šādus nosacījumus.

(6)

Lēmuma 2005/393/EK 4. pantā patlaban paredzēts, ka kompetentā iestāde var atbrīvot no izvešanas aizlieguma tādu dzīvnieku iekšzemes pārvadājumus no aizliegtās zonas, kas paredzēti tūlītējai nokaušanai tajā pašā dalībvalstī, katrā atsevišķā gadījumā veicot riska novērtējumu un piemērojot konkrētus nosacījumus. Tomēr patlaban šis noteikums neparedz, ka atbrīvojums no izvešanas aizlieguma ir jāsaista ar riska novērtējuma pozitīvu rezultātu. Tādēļ ir lietderīgi un pārredzamāk pieprasīt, lai šādus atbrīvojumus piešķirtu, ja riska novērtējuma rezultāts ir pozitīvs.

(7)

Patlaban Lēmuma 2005/393/EK 5. panta 1. punktā paredzēts, ka atbrīvojums no izvešanas aizlieguma attiecībā uz dzīvniekiem, ko izved no aizliegtās zonās Kopienas iekšējai tirdzniecībai, ietver dzīvnieku veselības nosacījumus attiecībā uz iekšzemes pārvadājumiem uz lauku saimniecību, kā noteikts lēmuma 3. pantā, un galamērķa dalībvalsts iepriekšēju apstiprinājumu.

(8)

Lai nodrošinātu atbilstību, Lēmuma 2005/393/EK 4. pantā izklāstītos dzīvnieku veselības nosacījumus par nokaušanai paredzēto dzīvnieku iekšzemes pārvadājumu atbrīvojumu no izvešanas aizlieguma, un galamērķa dalībvalsts iepriekšēju apstiprinājumu piemēro arī atbrīvojumam no izvešanas aizlieguma attiecībā uz to dzīvnieku iekšzemes pārvadājumiem, kas paredzēti nokaušanai citā dalībvalstī.

(9)

Lēmuma 2005/393/EK II pielikuma noteikumiem par tādu sugu dzīvu dzīvnieku, kuri ir uzņēmīgi pret infekciozo katarālo drudzi, un to spermas, olšūnu un embriju pārvadājumiem no aizliegtajām zonām jāatbilst nosacījumiem, kuri izklāstīti Starptautiskā epizootiju biroja (OIE) Sauszemes dzīvnieku veselības kodeksa 2.2.13. nodaļā.

(10)

Kopienas iekšējai tirdzniecībai ar sasaldētu spermu atbilstoši nosacījumiem, kas izklāstīti Lēmuma 2005/393/EK II pielikumā, nav vajadzīgs galamērķa dalībvalsts iepriekšējs pārvadājuma apstiprinājums, jo testos pēc spermas ievākšanas var neapšaubāmi noteikt, vai donordzīvnieks nav slims.

(11)

Francija un Vācija informēja Komisiju par nepieciešamību pielāgot ar šīm dalībvalstīm saistīto aizliegto zonu. Tādējādi ir atbilstīgi grozīt Lēmuma 2005/393/EK I pielikumu.

(12)

Tāpēc attiecīgi jāgroza Lēmums 2005/393/EK.

(13)

Šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Lēmumu 2005/393/EK groza šādi:

1)

Lēmuma 2.a pantu aizstāj ar šādu tekstu:

“2. pantsa

Atkāpe no pārvadāšanas aizlieguma

Atkāpjoties no Direktīvas 2000/75/EK 6. panta 1. punkta c) apakšpunkta, no pārvadāšanas aizlieguma atbrīvo šādu dzīvnieku pārvadājumus:

a)

dzīvnieki, kas paredzēti tiešai transportēšanai uz kautuvi, kura atrodas aizliegtajā zonā ap nosūtītāju saimniecību;

b)

dzīvnieki, kas nosūtīti uz saimniecību, kura atrodas aizliegtajā zonā ap nosūtītāju saimniecību, un

i)

20 km rādiusā ap inficēto saimniecību vai

ii)

ārpus 20 km rādiusa ap inficēto saimniecību, piemērojot:

iepriekšēju apstiprinājumu un atbilstību dzīvnieku veselības garantijām, ko pieprasa kompetentās iestādes nosūtīšanas un galamērķa saimniecību atrašanās vietā attiecībā uz pasākumiem pret infekciozā katarālā drudža vīrusa izplatību, un aizsardzību pret slimības izplatītājiem, vai

aģentu noteikšanas testu ar negatīvu rezultātu, kā noteikts II pielikuma A iedaļas 1. punkta c) apakšpunktā, paraugam, kas 48 stundu laikā pēc nosūtīšanas ņemts no attiecīgā dzīvnieka, kas jāaizsargā no slimības izplatītājiem vismaz parauga ņemšanas laikā un kuru nedrīkst izvest no galamērķa saimniecības, izņemot tieši uz nokaušanu.”

2)

3. panta 3. punkta ievaddaļu aizstāj ar šādu tekstu:

“Ja epidemioloģiski atbilstīgā aizliegto zonu teritorijā pēc slimības pārnēsātāja aktivitātes beigām ir pagājušas vairāk nekā 40 dienas, kompetentā iestāde atbrīvo no izvešanas aizlieguma šādus iekšzemes pārvadājumus:”

3)

4. panta ievaddaļu un a) punkta ievaddaļu aizstāj ar šādu tekstu:

“Kompetentā iestāde atbrīvo no izvešanas aizlieguma tādu dzīvnieku pārvadājumus no aizliegtās zonas, kas paredzēti tūlītējai nokaušanai tajā pašā dalībvalstī, ja:

a)

katrā atsevišķā gadījumā ir veikts riska novērtējums, iegūstot pozitīvus rezultātus attiecībā uz dzīvnieku un slimības pārnēsātāju iespējamo saskari laikā, kad notiek pārvešana uz kautuvi, ņemot vērā:”

4)

Lēmuma 5. pantu groza šādi:

a)

Minētā panta 1. punktu aizstāj ar šādu tekstu:

“1.   Dzīvnieku, to spermas, olšūnu un embriju pārvadājumus, ko veic no aizliegtajām zonām, kompetentā iestāde Kopienas iekšējās tirdzniecības nolūkā atbrīvo no izvešanas aizlieguma, ja:

a)

dzīvnieki, to sperma, olšūnas un embriji atbilst 3. vai 4. pantā izklāstītajiem nosacījumiem; un

b)

galamērķa dalībvalsts pirms pārvadājuma dod piekrišanu, izņemot attiecībā uz saldētu spermu.”

b)

Pievieno šādu 3. punktu:

“3.   Šo pantu nepiemēro dzīvnieku pārvadājumiem saskaņā ar 2.a pantā paredzēto atkāpi.”

5)

Lēmuma I un II pielikumu groza saskaņā ar šā lēmuma pielikumu.

2. pants

Šis lēmums ir adresēts dalībvalstīm.

Briselē, 2006. gada 13. oktobrī

Komisijas vārdā

Komisijas loceklis

Markos KYPRIANOU


(1)  OV L 327, 22.12.2000., 74. lpp. Direktīvā grozījumi izdarīti ar 2003. gada Pievienošanās aktu.

(2)  OV L 130, 24.5.2005., 22. lpp. Lēmumā jaunākie grozījumi izdarīti ar Lēmumu 2006/633/EK (OV L 258, 21.9.2006., 7. lpp.).


PIELIKUMS

I.   Šādi groza Lēmuma 2005/393/EK I pielikumu:

1)

Ar šādu tekstu aizstāj aizliegto zonu sarakstu F zonā (8. serotips) attiecībā uz Vāciju:

“Vācija

Hessen

Gesamtes Landesgebiet

Niedersachsen

Im Landkreis Ammerland: Apen, Edewecht, Westerstede, Bad Zwischenahn

Im Landkreis Aurich: Krummhörn, Hinte, Ihlow

Landkreis Cloppenburg

Im Landkreis Diepholz: Stemshorn, Quernheim, Brockum, Marl, Hüde, Lembruch, Diepholz, Wetschen, Rehden, Hemsloh, Wagenfeld, Bahrenborstel, Kirchdorf, Varrel, Barver, Drebber, Dickel, Freistatt, Wehrlbleck, Barenburg, Maasen, Borstel, Sulingen, Eydelstedt, Barnstorf, Drentwede, Ehrenburg, Scholen, Schwaförden, Mellinghausen, Siedenburg, Staffhorst, Asendorf, Engeln, Affinghausen, Sudwalde, Neuenkirchen, Twistringen, Bassum, Lemförde

Stadt Emden

Landkreis Emsland

Im Landkreis Göttingen: Staufenberg, Hannoversch-Münden, Bühren, Scheden, Jühnde, Friedland, Gleichen, Rosdorf, Niemetal, Dransfeld, Landolfshausen, Waake, Ebergötzen, Wollbrandshausen, Krebeck, Bovenden, Göttingen, Adelebsen

Landkreis Grafschaft Bentheim

Landkreis Hameln-Pyrmont

In der Region Hannover: Springe, Pattensen, Wenningen, Hemmingen, Laatzen, Ronnenberg, Gehrden, Barsinghausen, Seelze, Stadt Hannover, Garbsen, Wunstorf, Neustadt am Rübenberge

Im Landkreis Hildesheim: Landwehr, Freden, Winzenburg, Everode, Lamspringe, Neuhof, Woltershausen, Harbarnsen, Selem, Adenstedt, Alfeld, Coppengrave, Duingen, Weenzen, Hoyershausen, Brüggen, Eberholzen, Westfeld, Almstedt, Bad Salzdetfurth, Sibbesse, Rheden, Banteln, Eime, Marienhagen, Elze, Gronau an der Leine, Despetal, Diekholzen, Stadt Hildesheim, Betheln, Nordstemmen, Giesen, Sarstedt

Landkreis Holzminden

Im Landkreis Leer: Moormerland; Hesel, Uplengen, Jemgum; Leer, Holtland; Brinkum, Nortmoor, Filsum; Detern, Ostrhauderfehn, Rhauderfehn, Westoverledingen, Weener, Bunde

Im Landkreis Nienburg (Weser): Diepenau, Warmsen, Raddestorf, Uchte, Stolzenau, Steyerberg, Leese, Rehburg-Loccum, Landesbergen, Husum, Linsburg, Estorf, Binnen, Pennigsehl, Wietzen, Marklohe, Nienburg, Stöckse, Drakenburg, Balge, Warpe, Liebenau

Im Landkreis Northeim: Bodenfelde, Uslar, Hardegsen, Nörten-Hardenberg, Katlenburg-Lindau, Northeim, Moringen, Solling, Dassel, Einbeck, Kreiensen, Kalefeld, Bad Gandersheim

Im Landkreis Oldenburg: Großenkneten, Wildeshausen, Dötlingen, Colnrade, Winkelsett, Beckeln, Harpstedt, Wardenburg, Hatten, Dünsen

Landkreis Osnabrück

Stadt Osnabrück

Landkreis Schaumburg

Landkreis Vechta

Nordrhein-Westfalen

Gesamtes Landesgebiet

Rheinland-Pfalz

Gesamtes Landesgebiet

Saarland

Gesamtes Landesgebiet.

2)

Ar šādu tekstu aizstāj aizliegto zonu sarakstu F zonā (8. serotips) attiecībā uz Franciju:

“Francija:

Aizsardzības zona:

Department of Ardennes

Department of Aisne: arrondissements of Laon, Saint-Quentin, Soissons, Vervins

Department of Marne: arrondissements of Reims, Châlons-en-Champagne, Sainte-Menehould, Vitry-le-François

Department of Meurthe-et-Moselle: arrondissement of Briey

Department of Meuse

Department of Moselle: arrondissements of Metz-ville, Metz-campagne, Thionville-est, Thionville-ouest

Department of Nord

Department of Pas-de-Calais

Department of Somme: arrondissements of Péronne

Uzraudzības zona:

Department of Aube

Department of Aisne: arrondissement of Château-Thierry

Department of Marne: arrondissement of Epernay

Department of Haute-Marne: arrondissements of Saint-Dizier, Chaumont

Department of Meurthe-et-Moselle: arrondissements of Toul, Nancy, Lunéville

Department of Moselle: arrondissements of Boulay-Moselle, Château-Salins, Forbach

Department of Oise: arrondissements of Clermont, Compiègne, Senlis

Department of Seine-et-Marne: arrondissements of Meaux, Provins

Department of Somme : arrondissements of d'Abbeville, d'Amiens, de Montdidier

Department of Vosges: arrondissement of Neufchâteau

II.   Ar šādu tekstu aizstāj Lēmuma 2005/393/EK II pielikumu.

“II PIELIKUMS

(saskaņā ar 3. panta 1. punktu)

A.   Dzīvi atgremotāji

1)   Līdz nosūtīšanai dzīvi atgremotāji jāaizsargā no Culicoides ģints kukaiņiem, kas var pārnēsāt infekciozā katarālā drudža vīrusu, vismaz:

a)

60 dienas; vai

b)

28 dienas un šajā laikposmā atbilstoši OIE Sauszemes dzīvnieku rokasgrāmatai tiem tiek veikts seroloģiskais tests, lai noteiktu infekciozā katarālā drudža vīrusa grupas antivielas ar negatīvu rezultātu, un šāds tests tie veikts vismaz 28 dienas pēc dienas, kurā sākta aizsardzība pret saskari ar slimības pārnēsātājiem; vai

c)

14 dienas un šajā laikposmā atbilstoši OIE Sauszemes dzīvnieku rokasgrāmatai tiem tiek veikts aģenta noteikšanas tests ar negatīvu rezultātu, un šāds tests tiek veikts vismaz 14 dienas pēc dienas, kurā uzsākta aizsardzība pret saskari ar slimības pārnēsātājiem.

2)   Dzīvi atgremotāji jāpasargā no Culicoides ģints kukaiņiem pārvadāšanas laikā līdz galamērķim.

B.   Atgremotāju sperma

1)   Spermu iegūst no donordzīvniekiem, kas:

a)

vismaz 60 dienas līdz spermas ievākšanai, kā arī spermas ievākšanas laikā tiek aizsargāti no Culicoides ģints kukaiņiem, kas var pārnēsāt infekciozā katarālā drudža vīrusu; vai

b)

vismaz reizi 60 dienās spermas ievākšanas laikā un laikā no 21. līdz 60. dienai pēc pēdējās ievākšanas reizes, atbilstoši OIE Sauszemes dzīvnieku rokasgrāmatai ir pakļauti seroloģiskam testam, lai noteiktu infekciozā katarālā drudža vīrusa grupas antivielas ar negatīvu rezultātu; vai

c)

atbilstoši OIB Sauszemes dzīvnieku rokasgrāmatai ir pakļauti aģenta noteikšanas testam, ko veic asins paraugiem, kas iegūti:

i)

spermas ievākšanas sākumā un beigās un

ii)

spermas ievākšanas laikā

vismaz reizi 7 dienās, veicot vīrusa izolēšanas testu, vai

vismaz reizi 28 dienās, veicot polimerāzes ķēdes reakcijas testu.

2)   Svaigu spermu iegūst no vīriešu kārtas donordzīvniekiem, kas vismaz 30 dienas pirms spermas ievākšanas un tās laikā ir aizsargāti no Culicoides ģints kukaiņiem un kuriem

a)

pirms pirmās ievākšanas un reizi 28 dienās spermas ievākšanas laikā, kā arī 28 dienas pēc pēdējās ievākšanas reizes, atbilstoši OIE Sauszemes dzīvnieku rokasgrāmatai ir veikts seroloģiskais tests ar negatīvu rezultātu; vai

b)

atbilstoši OIE Sauszemes dzīvnieku rokasgrāmatai ir veikts aģenta noteikšanas tests, ko veic asins paraugiem, kas iegūti:

i)

spermas ievākšanas sākumā un beigās un 7 dienas pēc pēdējās spermas ievākšanas reizes un

ii)

spermas ievākšanas laikā

vismaz reizi 7 dienās, veicot vīrusa izolēšanas testu, vai

vismaz reizi 28 dienās, veicot polimerāzes ķēdes reakcijas testu.

3)   Saldētu spermu iegūst no vīriešu kārtas donordzīvniekiem, kuriem atbilstoši OIE Sauszemes dzīvnieku rokasgrāmatai ir veikts seroloģiskais tests, lai noteiktu infekciozā katarālā drudža vīrusa grupas antivielas ar negatīvu rezultātu, un šo testu veic paraugam, kas ņemt no 21. līdz 30. dienai pēc spermas ievākšanas obligātā uzglabāšanas periodā saskaņā ar Direktīvas 88/407/EEK (1) C pielikuma 1. punkta f) apakšpunktu vai Direktīvas 92/65/EEK (2) D pielikuma III nodaļas g) punktu.

4)   Sieviešu kārtas atgremotājus novēro to izcelsmes saimniecībā vismaz 28 dienas pēc apsēklošanas ar svaigu spermu, kas minēta 1. un 2. punktā.

C.   Atgremotāju olšūnas un embriji

1)   In vivo iegūti liellopu embriji jāievāc atbilstoši Direktīvai 89/556/EEK (3).

2)   In vivo iegūti atgremotāju, kas nav liellopi, embriji un in vitro iegūti liellopu embriji jāievāc no sieviešu kārtas donordzīvniekiem, kuri

a)

vismaz 60 dienas līdz embriju/olšūnu ievākšanai un tās laikā tiek aizsargāti no Culicoides ģints kukaiņiem, kas var pārnēsāt infekciozā katarālā drudža vīrusu; vai

b)

laikā no 21. līdz 60. dienai pēc embriju/olšūnu ievākšanas atbilstoši OIE Sauszemes dzīvnieku rokasgrāmatai ir pakļauti seroloģiskam testam, lai noteiktu infekciozā katarālā drudža vīrusa grupas antivielas ar negatīvu rezultātu; vai

c)

atbilstoši OIE Sauszemes dzīvnieku rokasgrāmatai ir pakļauti aģenta noteikšanas testam ar negatīvu rezultātu, ko veic asins paraugam, kas iegūts embriju/olšūnu ievākšanas dienā.


(1)  OV L 194, 22.7.1988., 10. lpp.

(2)  OV L 268, 14.9.1992., 54. lpp.

(3)  OV L 302, 19.10.1989., 1. lpp.”


14.10.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 283/59


KOMISIJAS LĒMUMS

(2006. gada 13. oktobris)

aizliegt laist tirgū Apvienotās Karalistes piena ražošanas uzņēmumā ražotu biezpiena sieru

(izziņots ar dokumenta numuru K(2006) 4877)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(2006/694/EK)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2002. gada 28. janvāra Regulu (EK) Nr. 178/2002, ar ko paredz pārtikas aprites tiesību aktu vispārīgus principus un prasības, izveido Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādi un paredz procedūras saistībā ar pārtikas nekaitīgumu (1), jo īpaši tās 53. panta 1. punkta a) apakšpunktu,

tā kā:

(1)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 178/2002 53. panta 1. punktu Komisijai ir jāaptur tādas pārtikas laišana tirgū vai izmantošana, kas var radīt nopietnas briesmas cilvēku veselībai, ja šīs briesmas nevar apmierinoši novērst ar attiecīgo dalībvalstu veiktajiem pasākumiem, un jānosaka citi piemēroti pagaidu pasākumi.

(2)

Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 29. aprīļa Regulā (EK) Nr. 852/2004 par pārtikas produktu higiēnu (2) izklāstīti vispārējie noteikumi pārtikas apritē iesaistītiem tirgus dalībniekiem par pārtikas produktu higiēnu. Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 853/2004 (3) nosaka īpašus higiēnas noteikumus attiecībā uz dzīvnieku izcelsmes pārtiku. Tā nosaka, kādi noteikumi piemērojami izejvielām, kuras var laist tirgū un tādējādi izmantot piena produktu ražošanā. Šajos noteikumos ar piena produktiem tiek saprasti svaigpiena pārstrādes produkti vai to tālākā pārstrādē iegūti produkti.

(3)

Regulas (EK) Nr. 853/2004 III pielikuma IX sadaļas I nodaļas III daļas 4. punktā ir nosacījumi, kas jāizpilda, ražojot un laižot tirgū svaigpienu. Šie noteikumi neļauj piensaimniecības nozares uzņēmumiem laist tirgū svaigpienu, kurā antibiotiku atliekvielas pārsniedz atļautos līmeņus, kas noteikti Padomes 1990. gada 26. jūnija Regulas (EEK) Nr. 2377/90, ar ko nosaka Kopienas procedūru veterināro zāļu maksimāli pieļaujamo atlieku daudzumu noteikšanai dzīvnieku izcelsmes produktos (4), I un III pielikumā.

(4)

Standartiem neatbilstošs piens atbilstīgi Eiropas Parlamenta un Padomes 2002. gada 3. oktobra Regulai (EK) Nr. 1774/2002, ar ko nosaka veselības aizsardzības noteikumus attiecībā uz dzīvnieku izcelsmes blakusproduktiem, kuri nav paredzēti cilvēku uzturam (5), jāiznīcina kā 2. kategorijas subprodukts.

(5)

Lai šīs prasības izpildītu, piensaimniecības uzņēmumi pirms piena laišanas tirgū izdara ātrās piena pārbaudes. Pārbaužu mērķis ir noteikt antibiotiku atlieku klātbūtni, un tās veidotas tā, lai uzrādītu pozitīvu rezultātu, ja atlieku daudzums ir tuvs maksimumam, taču nenosaka atlieku faktisko daudzumu. Tādos apstākļos vienīgi pārbaude, kurā tiek kvalitatīvi un kvantitatīvi noteiktas antibiotiku atliekas, var pierādīt, ka atlieku maksimums nav pārsniegts. Ja apstiprinoša pārbaude netiek izdarīta, tad pienu, kam konstatēts pozitīvs rezultāts ātrajā pārbaudē, uzskata par bīstamu.

(6)

Inspekcijas braucienā, ko Apvienotajā Karalistē no 2006. gada 31. maija līdz 13. jūnijam veica Komisijas Pārtikas un veterinārais birojs (PVB), vairākkārt tika saņemtas liecības, ka higiēnas prasībām neatbilstošs svaigpiens tiek laists tirgū un nosūtīts apstiprinātam pārtikas uzņēmumam, kurš izgatavo cilvēku pārtikai domātus piena produktus.

(7)

2006. gada 9. jūnijā PVB veica klātienes pārbaudi uzņēmumā Bowland Dairy Products Limited (“Bowland”), kas atrodas Fulshaw Hoad Farm, Barrowford, Lancashire BB9 6RA un apstiprināts ar numuru UK PE 023. Pēc Komisijas rīcībā esošajām ziņām minētais uzņēmums faktiski visu savu biezpiena siera produkciju izved uz citām dalībvalstīm.

(8)

Pārbaudē atklājās, ka starp biezpiena siera izgatavošanā izmantotajām izejvielām ir svaigpiens, ko nosūtījuši lielākie Apvienotās Karalistes piena savācēji un kas izbrāķēts šādu iemeslu dēļ: ātrajā pārbaudē uzieta antibiotiku atlieku klātbūtne, piena maisījums ar ūdeni, kas radies, piena fermās tīrot caurules ar mazgāšanas un dezinfekcijas līdzekļiem, piesārņojums ar krāsām, termiski apstrādāta dzeramā piena pārpalikumi iepakojumā, kas savākts no mazumtirgotājiem. Saskaņā ar uzņēmuma dokumentāciju tāds piens dažādi apzīmēts kā “reģenerētais piens”, “piena atkritumi”, “cilvēku pārtikai nederīgs” piens vai piens, kam pievienoti analīzes protokoli, kuros aprakstītas piena nepilnības.

(9)

Apmeklējumā arī izrādījās, ka otrs darbības veids bija saistīts ar vakuumiesaiņošanu, kurā izmantoja neatbilstošu biezpiena sieru, kas iegūts no pelējuša biezpiena, vai biezpiena sieru, kurā ir svešķermeņi, piemēram, gumijas cimdi. Saskaņā ar uzņēmuma dokumentāciju tādi materiāli bija klasificēti kā “atkritumi”, “piesārņots siers” vai “saslaukas”.

(10)

2006. gada 20. jūnijā Apvienotās Karalistes Pārtikas standartu aģentūra Bowland telpās izdarīja revīziju. Tajā laikā uzņēmums nedarbojās. Biezpiena siera ražošana atsākās 2006. gada 26. jūnijā.

(11)

Kopš klātienes apmeklējuma 2006. gada 9. jūnijā Komisija vairākkārt ir informējusi Apvienotās Karalistes iestādes par savām bažām attiecībā uz minētās prakses izraisīto cilvēku veselības apdraudējumu un vairākos gadījumos apspriedusi ar tām tehniskos jautājumus, kas saistās ar stāvokļa novērtējumu. Konkrēti Komisija un Apvienotās Karalistes iestādes tikās 2006. gada 4. jūlijā un noturēja audiokonferenci šo jautājumu apspriešanai 2006. gada 18. jūlijā. Vēl viena audiokonference notika 2006. gada 14. septembrī, un tajā piedalījās arī antibiotiku atlieku Kopienas references laboratorijas pārstāvji. Rezultātā Apvienotās Karalistes iestādes 2006. gada 15. septembra vēstulē informēja Komisiju, ka ir pārskatījušas savu nostāju par pārbaudēm, liekot Komisijai saprast, ka tās veiks vajadzīgās darbības. Tomēr tas nav izdarīts.

(12)

2006. gada 26. un 27. septembrī PVB veica otru inspekciju Bowland telpās, lai pārbaudītu jaunās procedūras, kas ieviestas pēc pirmās PVB inspekcijas un PSA revīzijas. PVB inspektori ievēroja, ka kopš 2006. gada 26. jūnija AK kompetentās iestādes nav klātienē pārbaudījušas, vai uzņēmumam Bowland paziņotā procedūra ir izpildīta. Līdztekus jaunām problēmām, kā nehigiēniska piena paku plīšana, apsekojums arī apstiprināja, ka arvien vēl turpinās Kopienas tiesību aktos noteiktajām higiēnas prasībām neatbilstoša piena izmantošana. Konkrēti, uzņēmums joprojām saņem un izmanto pienu, kurā pirms laišanas tirgū atklāta antibiotiku atlieku klātbūtne un nav pierādīts, ka atliekas nepārsniedz atlieku maksimumu, kas noteikts Regulā (EEK) Nr. 2377/90.

(13)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 178/2002 17. panta 2. punktu dalībvalstīm ir jāievieš pārtikas aprites tiesību akti un jāuzrauga un jāpārbauda, vai tirgus dalībnieki, kas iesaistīti pārtikas un lopbarības apritē, visos ražošanas, pārstrādes un izplatīšanas posmos pilda attiecīgās pārtikas aprites tiesību aktu prasības. Šai vajadzībai tām ir jābūt oficiālas kontroles sistēmai un jāveic citas apstākļiem atbilstīgas darbības, ieskaitot sabiedrības informēšanu par pārtikas un lopbarības nekaitīgumu un risku, pārtikas un barības nekaitīguma uzraudzību, un citas uzraudzības darbības, kas skar visus ražošanas, pārstrādes un izplatīšanas posmus.

(14)

Šajā gadījumā fakti skaidri parāda, ka AK iestādes vairākkārt nav izpildījušas savu uzraudzības pienākumu. Tādēļ Komisijai ir nodoms tuvākajā laikā atbilstīgi Līguma 226. pantam sākt procedūru pārkāpuma gadījumā. Komisijai ir arī nodoms piemērot pagaidu pasākumus, kas var izrādīties nepieciešami, lai iespējami drīzāk AK iestādēs atjaunotu pietiekamu piensaimniecības nozares uzraudzību.

(15)

Pa to laiku Komisijai ir jāpieņem ārkārtas pasākumi, lai novērstu tūlītējas, nopietnas briesmas cilvēku veselībai, ko izraisa Bowland izlaisto produktu pašreizējā klātbūtne Kopienas tirgū.

(16)

Svaigpiens, kura sastāvā antibiotikas pārsniedz Kopienas aktos noteikto maksimumu, nav derīgs lietošanai uzturā un nav nekaitīgs, ņemot vērā to, ka maksimumi balstīti uz tādiem atlieku veidiem un daudzumiem, kurus neuzskata par toksikoloģiski bīstamiem cilvēka veselībai. Veterinārajās zālēs izmantojamo aktīvo vielu īpatnību dēļ vērā jāņem ne tikai vielu toksikoloģiskās īpašības šaurā nozīmē (teratogēna, mutagēna vai kancerogēna iedarbība), bet arī to farmaceitiskās īpašības. Bez tam ievērojamai iedzīvotāju daļai (1–10 %) ir paaugstināta jutība pret penicilīnu, citām antibiotikām un to vielmaiņas produktiem, un pat niecīga to koncentrācija viņiem izraisa alerģiskas reakcijas (tādas kā izsitumus, nātreni, astmu vai anafilaktisko šoku).

(17)

Pie tam arvien lielākas raizes sabiedrības veselībai rada no pārtikas vielām izdalītu zoonozes ierosinātāju baktēriju rezistence. Ir droši pierādījumi, ka antibiotiku lietošana produktīviem mājdzīvniekiem iespaido rezistentu baktēriju rašanos dzīvniekos un pārtikā un cilvēku saskare ar šīm rezistentajām baktērijām negatīvi iespaido cilvēku veselību. Ir pierādījumi, ka pārtika ir galvenais rezistento baktēriju pārnēsātājs no produktīvajiem dzīvniekiem uz cilvēkiem.

(18)

Tāda prakse kā uzņēmuma Bowland objektā, kas izmanto pienu, kurā pirms laišanas tirgū atklāta antibiotiku atlieku klātbūtne, un nav pierādīts, ka atliekas nepārsniedz atlieku maksimumu, kas noteikts Regulā (EEK) Nr. 2377/90, rada nopietnas briesmas cilvēka veselībai. Tādas ķīmiskas vielas kā antibiotikas un to vielmaiņas produkti neiet bojā nekādā apstrādē. Rezultātā Bowland produktos, kas ražoti no piena, kurā ir tādas vielas, noteikti ir atliekas tādos daudzumos, kas liek risināt šo pašu nekaitīguma problēmu.

(19)

Uz šo problēmu dalībvalstu vērība vērsta vairākos gadījumos, jo sevišķi Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgās komitejas sanāksmēs 2006. gada 18. jūlijā un 18. septembrī un īpašas darba grupas sanāksmē 2006. gada 7. septembrī. Visas dalībvalstis, izņemot Apvienoto Karalisti, atbalstīja Komisijas vērtējumu.

(20)

2006. gada 4. oktobra vēstulē Komisija informēja Bowland par savu nodomu iesniegt Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgajai komitejai lēmuma projektu uz Regulas (EK) Nr. 178/2002 pamata. Bowland atbildēja Komisijai ar vēstuli 5. oktobrī un e-pastu 6. oktobrī. Tas atkārtoja uzņēmuma nostāju šajā jautājumā par antibiotiku atlieku klātbūtni pienā un neiesniedza jaunus materiālus, kas varētu pierādīt, kas attiecīgo produktu radītās briesmas cilvēku veselībai būtu zudušas.

(21)

Tādēļ Komisija, it sevišķi ņemot vērā 2006. gada 26. un 27. septembrī veiktās PVB pēdējās inspekcijas rezultātus un produkta klātbūtni vairākās dalībvalstīs, uzskata, ka briesmas nevar pārvarēt, ja nenosaka Kopienas mēroga pasākumus, ieskaitot aizliegumu attiecīgos produktus laist tirgū. Briesmas cilvēku veselībai ir tik lielas, kas šie pasākumi jāpiemēro nevilcinoties.

(22)

Šajā Lēmumā noteiktie pasākumi tiks pārskatīti, kolīdz būs pieejamas jaunas ziņas par to, ka cilvēku veselībai briesmas nedraud, it sevišķi – pēc AK iestāžu veiktajiem pasākumiem.

(23)

Komisija lems par tālākiem pasākumiem, ja tiks sniegti pierādījumi, ka tamlīdzīga prakse sastopama arī citos uzņēmumos.

(24)

Šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Dalībvalstis aizliedz laist tirgū visu biezpiena sieru, ko ražojis Bowland Dairy Products Limited, kas apstiprināts ar numuru UK PE 023 un atrodas Fulshaw Hoad Farm, Barrowford, Lancashire BB9 6RA, un izseko, aiztur un iznīcina visus atlikušos šās izcelsmes biezpiena siera daudzumus.

2. pants

Šis lēmums ir adresēts dalībvalstīm.

Briselē, 2006. gada 13. oktobrī

Komisijas vārdā

Komisijas loceklis

Markos KYPRIANOU


(1)  OV L 31, 1.2.2002., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 575/2006 (OV L 100, 8.4.2006., 3. lpp.).

(2)  OV L 139, 30.4.2004., 1. lpp., labotā redakcija OV L 226, 25.6.2004., 3. lpp.

(3)  OV L 139, 30.4.2004., 55. lpp., labotā redakcija OV L 226, 25.6.2004., 22. lpp.

(4)  OV L 224, 18.8.1990., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 1231/2006 (OV L 225, 17.8.2006., 3. lpp.).

(5)  OV L 273, 10.10.2002., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 208/2006 (OV L 36, 8.2.2006., 25. lpp.).