ISSN 1725-5112

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 255

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

49. sējums
2006. gada 19. septembris


Saturs

 

I   Tiesību akti, kuru publicēšana ir obligāta

Lappuse

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1376/2006 (2006. gada 18. septembris), ar kuru nosaka standarta ievešanas vērtības nolūkā noteikt ievešanas cenu atsevišķu veidu augļiem un dārzeņiem

1

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 1377/2006 (2006. gada 18. septembris), ar ko groza Padomes Regulu (EK) Nr. 1236/2005 par tādu preču tirdzniecību, ko varētu izmantot nāvessoda izpildei, spīdzināšanai vai citādai nežēlīgai, necilvēcīgai vai pazemojošai rīcībai vai sodīšanai

3

 

 

II   Tiesību akti, kuru publicēšana nav obligāta

 

 

Komisija

 

*

Komisijas Lēmums (2006. gada 15. februāris) saskaņā ar Eiropas Atomenerģijas kopienas dibināšanas līguma 83. pantu. Tālāk izklāstīts lēmuma galveno noteikumu kopsavilkums, neskarot paša lēmuma spēkā esību pilnā mērā (izziņots ar dokumenta numuru K(2006) 412)  ( 1 )

5

 

 

Labojums

 

*

Labojums Komisijas Regulā (EK) Nr. 951/2006 (2006. gada 30. jūnijs), ar ko paredz sīki izstrādātus noteikumus par to, kā īstenot Padomes Regulu (EK) Nr. 318/2006 saistībā ar tirdzniecību ar trešām valstīm cukura nozarē (OV L 178, 1.7.2006.)

7

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.


I Tiesību akti, kuru publicēšana ir obligāta

19.9.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 255/1


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1376/2006

(2006. gada 18. septembris),

ar kuru nosaka standarta ievešanas vērtības nolūkā noteikt ievešanas cenu atsevišķu veidu augļiem un dārzeņiem

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1994. gada 21. decembra Regulu (EK) Nr. 3223/94 par sīki izstrādātiem augļu un dārzeņu ievešanas režīma izpildes noteikumiem (1), un jo īpaši tās 4. panta 1. punktu,

tā kā:

(1)

Regulā (EK) Nr. 3223/94, piemērojot Urugvajas kārtas daudzpusējo tirdzniecības sarunu iznākumus, paredzēti kritēriji, pēc kuriem Komisija nosaka standarta ievešanas vērtības pielikumā precizētajiem produktu ievedumiem no trešām valstīm un periodiem.

(2)

Piemērojot iepriekš minētos kritērijus, standarta ievešanas vērtības nosakāmas līmeņos, kas norādīti šīs regulas pielikumā,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Standarta ievešanas vērtības, kas paredzētas Regulas (EK) Nr. 3223/94 4. pantā, ir tādas, kā norādīts tabulā, kas pievienota pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2006. gada 19. septembrī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2006. gada 18. septembrī

Komisijas vārdā —

lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektors

Jean-Luc DEMARTY


(1)  OV L 337, 24.12.1994., 66. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 386/2005 (OV L 62, 9.3.2005., 3. lpp.).


PIELIKUMS

Komisijas 2006. gada 18. septembra Regulai, ar kuru nosaka standarta ievešanas vērtības nolūkā noteikt ievešanas cenu atsevišķu veidu augļiem un dārzeņiem

(EUR/100 kg)

KN kods

Trešās valsts kods (1)

Standarta ievešanas vērtība

0702 00 00

052

76,9

096

39,6

999

58,3

0707 00 05

052

94,7

999

94,7

0709 90 70

052

96,4

999

96,4

0805 50 10

388

58,4

524

53,3

528

56,1

999

55,9

0806 10 10

052

75,3

220

32,1

624

105,3

999

70,9

0808 10 80

388

87,2

400

92,4

508

57,4

512

92,7

528

74,1

720

82,6

800

164,6

804

92,0

999

92,9

0808 20 50

052

118,9

388

89,8

999

104,4

0809 30 10, 0809 30 90

052

121,3

999

121,3

0809 40 05

052

86,8

066

66,2

098

33,4

624

128,7

999

78,8


(1)  Valstu nomenklatūra, kas paredzēta Komisijas Regulā (EK) Nr. 750/2005 (OV L 126, 19.5.2005., 12. lpp.). Kods “999” nozīmē “citas izcelsmes vietas”.


19.9.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 255/3


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1377/2006

(2006. gada 18. septembris),

ar ko groza Padomes Regulu (EK) Nr. 1236/2005 par tādu preču tirdzniecību, ko varētu izmantot nāvessoda izpildei, spīdzināšanai vai citādai nežēlīgai, necilvēcīgai vai pazemojošai rīcībai vai sodīšanai

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2005. gada 27. jūnija Regulu (EK) Nr. 1236/2005 par tādu preču tirdzniecību, ko varētu izmantot nāvessoda izpildei, spīdzināšanai vai citādai nežēlīgai, necilvēcīgai vai pazemojošai rīcībai vai sodīšanai (1), un jo īpaši tās 12. panta 1. punktu,

tā kā:

(1)

Regulas (EK) Nr. 1236/2005 I pielikumā ir uzskaitītas kompetentās iestādes, kam piešķirtas īpašas funkcijas saistībā ar minētās regulas īstenošanu.

(2)

Nīderlande un Apvienotā Karaliste pieprasīja pievienot un grozīt (attiecīgi) informāciju par savu kompetento iestāžu adresēm. Tādēļ jāgroza arī Komisijas adrese,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (EK) Nr. 1236/2005 I pielikumu groza, kā noteikts šīs regulas pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2006. gada 18. septembrī

Komisijas vārdā

Komisijas locekle

Benita FERRERO-WALDNER


(1)  OV L 200, 30.7.2005., 1. lpp.


PIELIKUMS

Regulas (EK) Nr. 1236/2005 I pielikumu groza šādi:

1)

Pozīcijā “NĪDERLANDE” iekļauj šādu adresi:

“Ministerie van Economische Zaken

Directoraat-generaal voor Buitenlandse Economische Betrekkingen

Directie Handelspolitiek

Bezuidenhoutseweg 153

Postbus 20101

2500 EC Den Haag

Nīderlande

Tālrunis: (31-70) 379 64 85, 379 62 50”.

2)

Adresi pozīcijā “APVIENOTĀ KARALISTE” aizstāj šādi:

II pielikumā uzskaitīto preču ievešana:

Department of Trade and Industry

Import Licensing Branch

Queensway House

West Precinct

Billingham TS23 2NF

Apvienotā Karaliste

Tālrunis: (44-1642) 36 43 33

Fakss: (44-1642) 36 42 69

E-pasts: enquiries.ilb@dti.gsi.gov.uk

II vai III pielikumā uzskaitīto preču izvešana un tehniskās palīdzības sniegšana attiecībā uz II pielikumā uzskaitītajām precēm, kas minēta 3. panta 1. punktā un 4. panta 1. punktā:

Department of Trade and Industry

Export Control Organisation

Kingsgate House

66-74 Victoria Street

London SW1E 6SW

Apvienotā Karaliste

Tālrunis: (44-20) 72 15 80 70

Fakss: (44-20) 72 15 05 31

E-pasts: lu3.eca@dti.gsi.gov.uk”.

3)

Adresi pozīcijā “B. Adrese, ko izmanto Komisijas informēšanai” aizstāj šādi:

“Commission of the European Communities

Directorate-General for External Relations

Directorate A. Crisis Platform and Policy Coordination in CFSP

Unit A.2. Crisis Management and Conflict Prevention

CHAR 12/45

B-1049 Brussels

Tālrunis: (32-2) 295 55 85, 299 11 76

Fakss: (32-2) 299 08 73

E-pasts: relex-sanctions@ec.europa.eu”.


II Tiesību akti, kuru publicēšana nav obligāta

Komisija

19.9.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 255/5


KOMISIJAS LĒMUMS

(2006. gada 15. februāris)

saskaņā ar Eiropas Atomenerģijas kopienas dibināšanas līguma 83. pantu. Tālāk izklāstīts lēmuma galveno noteikumu kopsavilkums, neskarot paša lēmuma spēkā esību pilnā mērā

(izziņots ar dokumenta numuru K(2006) 412)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(2006/626/Euratom)

Šis lēmums adresēts British Nuclear Group Sellafield (BNG SL) Sīskeilā, Kambrijā, un par to BNG SL paziņots 2006. gada 17. februārī.

Lēmums attiecas tikai uz uzskaites un ziņošanas procedūrām, kas patlaban ir spēkā Sellafield, tostarp, bet ne tikai, attiecībā uz THORP staciju. Tajā nav konstatēti faktiski kodolmateriālu zudumi vai to izmantošana citiem, nevis paredzētajiem mērķiem.

1. pants (izraksts)

Uzņēmums BNG SL ir pārkāpis Euratom līguma 79. pantu saistībā ar Regulas (Euratom) Nr. 3227/76 (1) 7., 9. un 12. pantu (kopš 2005. gada 20. marta – Komisijas Regulas (Euratom) Nr. 302/2005 (2)), 6., 9. un 7. pantu) un īpašos drošības kontroles noteikumus (ĪDKN), ko Komisija pieņēmusi, balstoties uz Drošības pasākumu regulas (Euratom) Nr. 302/2005 6. pantu, Euratom līguma 81. pantu un Regulas (Euratom) Nr. 3227/76 3. pantu (kopš 2005. gada 20. marta – Regulas (Euratom) Nr. 302/2005 4. pantu).

2. pants

1.

Komisija izsaka brīdinājumu BNG SL.

2.

Brīdinājums tiek izteikts, pieņemot, ka pēc šā Komisijas lēmuma publicēšanas BNG SL noteiktā laika posmā pierādīs, ka ir rasti atbilstīgi un strikti risinājumi konstatēto trūkumu un pārkāpuma cēloņu novēršanai un ka ir ieviesti atbilstīgi pasākumi, lai pastāvīgi uzlabotu tā kodolmateriālu uzskaites un kontroles sistēmas kvalitāti un darbību.

3.

Brīdinājums tiek izteikts, pieņemot, ka BNG SL pēc tam noteiktā laika posmā pierādīs, ka īstenotie novēršanas pasākumi ir devuši gaidītos rezultātus.

3. pants

1.

Beidzoties noteiktajam laika posmam, kas sākas šā Komisijas lēmuma publicēšanas dienā, BNG SL iesniedz Komisijai ziņojumu ar sīku informāciju par novēršanas pasākumiem, kuri īstenoti saskaņā ar iepriekš minēto 2. panta 2. punktu.

2.

Beidzoties nākamajam noteiktajam laika posmam, BNG SL iesniedz Komisijai ziņojumu ar sīku informāciju par to, kādi rezultāti gūti, īstenojot novēršanas pasākumus saskaņā ar iepriekš minēto 2. panta 2. punktu.

4. pants

Ja uzņēmums nespēj pienācīgi pierādīt, ka ir veikts kāds no prasītajiem pasākumiem, kuru kopsavilkums sniegts šā lēmuma 2. panta 2. un 3. punktā, kā arī sniegt informāciju, kuras kopsavilkums sniegts šā lēmuma 3. panta 1. un 2. punktā, Komisija var uzsākt turpmāku tiesvedību.

5. pants

1.

Šis lēmums ir adresēts British Nuclear Group, Sellafield, Seascale, Cumbria CA20 1PG UK.

2.

Šo lēmumu dara zināmu Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotajai Karalistei.

Briselē, 2006. gada 15. februārī


(1)  OV L 363, 31.12.1976., 1. lpp.

(2)  OV L 54, 28.2.2005., 1. lpp.


Labojums

19.9.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 255/7


Labojums Komisijas Regulā (EK) Nr. 951/2006 (2006. gada 30. jūnijs), ar ko paredz sīki izstrādātus noteikumus par to, kā īstenot Padomes Regulu (EK) Nr. 318/2006 saistībā ar tirdzniecību ar trešām valstīm cukura nozarē

( Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis L 178, 2006. gada 1. jūlijs )

34. lappusē, 39. panta pirmajā rindkopā:

tekstu:

“Ja konkrētās 34. pantā minētās melases sprūda cenas vai 36. pantā minēto cukura produktu sprūda cenu un attiecīgā sūtījuma CIF importa cenu starpība ir:”

lasīt šādi:

“Ja konkrētās 34. pantā minētās melases sprūda cenas vai 37. pantā minēto cukura produktu sprūda cenu un attiecīgā sūtījuma CIF importa cenu starpība ir:”