ISSN 1725-5112

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 247

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

49. sējums
2006. gada 9. septembris


Saturs

 

I   Tiesību akti, kuru publicēšana ir obligāta

Lappuse

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1328/2006 (2006. gada 8. septembris), ar kuru nosaka standarta ievešanas vērtības nolūkā noteikt ievešanas cenu atsevišķu veidu augļiem un dārzeņiem

1

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 1329/2006 (2006. gada 8. septembris), ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 1725/2003, ar ko pieņem noteiktus starptautiskos grāmatvedības standartus saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1606/2002, attiecībā uz Starptautisko finanšu pārskatu interpretācijas komitejas (SFPIK) 8. un 9. interpretāciju ( 1 )

3

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 1330/2006 (2006. gada 8. septembris) par kompensācijas atbalsta avansu piemaksu banānu nozarē par 2006. gadu

9

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1331/2006 (2006. gada 8. septembris), ar kuru groza ar Regulu (EK) Nr. 1002/2006 noteiktās reprezentatīvās cenas un papildu ievedmuitas nodokļus atsevišķiem cukura nozares produktiem 2006./2007. saimnieciskajā gadā

10

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1332/2006 (2006. gada 8. septembris), ar ko groza ievedmuitas nodokli labības nozarē, ko piemēro no 2006. gada 9. septembra

12

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1333/2006 (2006. gada 8. septembris), ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 1298/2006, ar ko nosaka eksporta kompensācijas par baltā cukura un jēlcukura izvedumiem bez turpmākas apstrādes

15

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1334/2006 (2006. gada 8. septembris), ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 1299/2006, ar ko nosaka eksporta kompensācijas par sīrupa un noteiktu citu cukura produktu izvedumiem bez turpmākas apstrādes

17

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1335/2006 (2006. gada 8. septembris) par sertifikātu piešķiršanu augstas kvalitātes svaigas, dzesinātas, saldētas liellopu gaļas importam

19

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1336/2006 (2006. gada 8. septembris), ar kuru groza kompensācijas likmes, kas piemērojamas dažiem cukura nozares produktiem, ko eksportē kā preces, uz kurām neattiecas Līguma I pielikums

20

 

 

II   Tiesību akti, kuru publicēšana nav obligāta

 

 

Padome

 

*

ĀKK un EK Ministru padomes Lēmums Nr. 1/2006 (2006. gada 2. jūnijs), ar kuru precizē daudzgadu finanšu shēmu 2008.–2013. gadam un groza pārskatīto ĀKK un EK Partnerattiecību nolīgumu

22

 

 

Komisija

 

*

Komisijas Lēmums (2006. gada 4. augusts), ar ko nosaka saistību apropriējumu paredzamo sadalījumu pa dalībvalstīm Eiropas teritoriālās sadarbības mērķim 2007.–2013. gadam (izziņots ar dokumenta numuru K(2006) 3473)

26

 

 

Dalībvalstu valdību pārstāvju konference

 

*

Dalībvalstu valdību pārstāvju Lēmums Padomes sanāksmē (2006. gada 17. jūlijs) attiecībā uz to, kā provizoriski piemērot Iekšējo nolīgumu starp dalībvalstu valdību pārstāvjiem, kas tiekas Padomes sanāksmē, par Kopienas palīdzības finansēšanu daudzgadu finanšu shēmā laikposmam no 2008. līdz 2013. gadam saskaņā ar Partnerattiecību nolīgumu starp ĀKK un EK un par finansiālas palīdzības piešķiršanu aizjūras zemēm un teritorijām, kurām piemēro EK Līguma ceturto daļu

30

Padomē sanākušo dalībvalstu valdību pārstāvju Iekšējais nolīgums par Kopienas palīdzības finansēšanu saskaņā ar daudzgadu finanšu shēmu laikposmam no 2008. gada līdz 2013. gadam atbilstīgi ĀKK–EK Partnerattiecību nolīgumam un par finansiālas palīdzības piešķiršanu aizjūras zemēm un teritorijām, uz ko attiecas EK Līguma ceturtā daļa

32

 

*

Dalībvalstu valdību pārstāvju Lēmums Padomes sanāksmē (2006. gada 10. aprīlis) par Iekšējā nolīguma, ar ko groza Iekšējo nolīgumu (2000. gada 18. septembris) par pasākumiem, kas jāveic, un procedūrām, kas jāievēro, īstenojot ĀKK un EK partnerattiecību nolīgumu, provizorisku piemērošanu

46

Iekšējais nolīgums starp dalībvalstu valdību pārstāvjiem Padomes sanāksmē, ar ko groza Iekšējo nolīgumu (2000. gada 18. septembris) par pasākumiem, kas jāveic, un procedūrām, kas jāievēro, īstenojot ĀKK un EK partnerattiecību nolīgumu

48

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.


I Tiesību akti, kuru publicēšana ir obligāta

9.9.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 247/1


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1328/2006

(2006. gada 8. septembris),

ar kuru nosaka standarta ievešanas vērtības nolūkā noteikt ievešanas cenu atsevišķu veidu augļiem un dārzeņiem

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1994. gada 21. decembra Regulu (EK) Nr. 3223/94 par sīki izstrādātiem augļu un dārzeņu ievešanas režīma izpildes noteikumiem (1), un jo īpaši tās 4. panta 1. punktu,

tā kā:

(1)

Regulā (EK) Nr. 3223/94, piemērojot Urugvajas kārtas daudzpusējo tirdzniecības sarunu iznākumus, paredzēti kritēriji, pēc kuriem Komisija nosaka standarta ievešanas vērtības pielikumā precizētajiem produktu ievedumiem no trešām valstīm un periodiem.

(2)

Piemērojot iepriekš minētos kritērijus, standarta ievešanas vērtības nosakāmas līmeņos, kas norādīti šīs regulas pielikumā,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Standarta ievešanas vērtības, kas paredzētas Regulas (EK) Nr. 3223/94 4. pantā, ir tādas, kā norādīts tabulā, kas pievienota pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2006. gada 9. septembrī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2006. gada 8. septembrī

Komisijas vārdā —

lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektors

Jean-Luc DEMARTY


(1)  OV L 337, 24.12.1994., 66. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 386/2005 (OV L 62, 9.3.2005., 3. lpp.).


PIELIKUMS

Komisijas 2006. gada 8. septembra Regulai, ar kuru nosaka standarta ievešanas vērtības nolūkā noteikt ievešanas cenu atsevišķu veidu augļiem un dārzeņiem

(EUR/100 kg)

KN kods

Trešās valsts kods (1)

Standarta ievešanas vērtība

0702 00 00

052

86,4

999

86,4

0707 00 05

052

101,8

999

101,8

0709 90 70

052

94,6

999

94,6

0805 50 10

388

58,6

524

53,1

528

57,3

999

56,3

0806 10 10

052

77,9

220

135,2

400

177,1

624

118,8

804

95,7

999

120,9

0808 10 80

388

90,6

400

91,2

508

83,5

512

90,9

528

59,3

720

81,1

800

148,9

804

93,6

999

92,4

0808 20 50

052

114,7

388

101,1

720

60,3

999

92,0

0809 30 10, 0809 30 90

052

115,1

999

115,1

0809 40 05

052

102,6

066

61,0

098

41,6

624

149,5

999

88,7


(1)  Valstu nomenklatūra, kas paredzēta Komisijas Regulā (EK) Nr. 750/2005 (OV L 126, 19.5.2005., 12. lpp.). Kods “999” nozīmē “citas izcelsmes vietas”.


9.9.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 247/3


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1329/2006

(2006. gada 8. septembris),

ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 1725/2003, ar ko pieņem noteiktus starptautiskos grāmatvedības standartus saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1606/2002, attiecībā uz Starptautisko finanšu pārskatu interpretācijas komitejas (SFPIK) 8. un 9. interpretāciju

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2002. gada 19. jūlija Regulu (EK) Nr. 1606/2002 par starptautisko grāmatvedības standartu piemērošanu (1), un jo īpaši tās 3. panta 1. punktu,

tā kā:

(1)

Ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 1725/2003 (2) tika pieņemti noteikti starptautiski standarti un to interpretācijas, kas joprojām bija spēkā 2002. gada 14. septembrī.

(2)

Starptautisko finanšu pārskatu interpretācijas komiteja (SFPIK) 2006. gada 12. janvārī publicēja SFPIK 8. interpretāciju 2. SFPS darbības joma. 8. SFPIK precizē, ka 2. Starptautiskais finanšu pārskatu standarts (SFPS) Maksājums ar akcijām grāmatvedības standartu piemēro darījumiem, kuros uzņēmums veic maksājumus ar akcijām bez acīmredzamas atlīdzības vai par neatbilstošu atlīdzību.

(3)

SFPIK 2006. gada 1. martā publicēja SFPIK 9. interpretāciju Iegulto atvasinājumu pārvērtēšana. 9. SFPIK precizē dažus iegulto atvasinājumu apstrādes aspektus saskaņā ar 39. SGS Finanšu instrumenti: atzīšana un novērtēšana.

(4)

Apspriešanās ar European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) tehnisko ekspertu grupu apstiprina, ka 8. SFPIK un 9. SFPIK atbilst Regulas (EK) Nr. 1606/2002 3. panta 2. punktā izklāstītajiem pieņemšanas tehniskajiem kritērijiem.

(5)

Tādēļ attiecīgi jāgroza Regula (EK) Nr. 1725/2003.

(6)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Grāmatvedību regulējošās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (EK) Nr. 1725/2003 pielikumu groza šādi:

1)

Starptautisko finanšu pārskatu interpretācijas komitejas (SFPIK) 8. interpretāciju 2. SFPS darbības joma iekļauj, kā izklāstīts šīs regulas pielikumā.

2)

SFPIK 9. interpretāciju Iegulto atvasinājumu pārvērtēšana iekļauj, kā izklāstīts šīs regulas pielikumā.

2. pants

1.   Katrs uzņēmums piemēro SFPIK 8. interpretāciju, kā izklāstīts šīs regulas pielikumā, vēlākais no sava 2006. finanšu gada sākuma; tas neattiecas uz uzņēmumiem, kuru finanšu gads sākas janvārī, februārī, martā vai aprīlī un kuri piemēro SFPIK 8. interpretāciju vēlākais no 2007. finanšu gada sākuma.

2.   Katrs uzņēmums piemēro SFPIK 9. interpretāciju, kā izklāstīts šīs regulas pielikumā, vēlākais no sava 2006. finanšu gada sākuma; tas neattiecas uz uzņēmumiem, kuru finanšu gads sākas janvārī, februārī, martā, aprīlī vai maijā un kuri piemēro SFPIK 9. interpretāciju vēlākais no 2007. finanšu gada sākuma.

3. pants

Šī regula stājas spēkā trešajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2006. gada 8. septembrī

Komisijas vārdā

Komisijas loceklis

Charlie McCREEVY


(1)  OV L 243, 11.9.2002., 1. lpp.

(2)  OV L 261, 13.10.2003., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 708/2006 (OV L 122, 9.5.2006., 19. lpp.).


PIELIKUMS

STARPTAUTISKIE FINANŠU PĀRSKATU STANDARTI

SFPIK 8

SFPIK 8. interpretācija 2. SFPS darbības joma

SFPIK 9

SFPIK 9. interpretācija Iegulto atvasinājumu pārvērtēšana

“Pavairošana atļauta Eiropas ekonomikas zonā. Visas esošās tiesības saglabātas ārpus EEZ, izņemot tiesības pavairot personīgai lietošanai vai cita godīga darījuma nolūkā. Papildu informāciju var saņemt no Starptautisko grāmatvedības standartu padomes šādā tīmekļa vietnē: www.iasb.org”.

SFPIK 8. INTERPRETĀCIJA

2. SFPS darbības joma

Atsauces

8. SGS Grāmatvedības politikas, izmaiņas grāmatvedības aplēsēs un kļūdas

2. SFPS Maksājums ar akcijām

Papildu informācija

1.

2. SFPS attiecas uz maksājumiem ar akcijām, kuros uzņēmums saņem vai iegādājas preces vai pakalpojumus. “Preces” ietver krājumus, materiālus, pamatlīdzekļus, nemateriālos aktīvus un citus nefinanšu aktīvus (2. SFPS, 5. punkts). Tādējādi, izņemot īpašus darījumus, kas neietilpst tā darbības jomā, 2. SFPS attiecas uz visiem darījumiem, kuros uzņēmums saņem nefinanšu aktīvus vai pakalpojumus kā atlīdzību par uzņēmuma pašu kapitāla instrumentu emisiju. 2. SFPS attiecas arī uz darījumiem, kuros uzņēmumam rodas tādas saistības attiecībā uz saņemtajām precēm vai pakalpojumiem, kuras ir balstītas uz uzņēmuma akciju vai citu uzņēmuma pašu kapitāla instrumentu cenu (vai vērtību).

2.

Tomēr dažos gadījumos varētu būt grūti pierādīt, ka preces vai pakalpojumi ir (vai tiks) saņemti. Piemēram, uzņēmums var piešķirt akcijas labdarības organizācijai bez atlīdzības. Parasti nav iespējams identificēt konkrētās preces vai pakalpojumus, kas saņemti pretī par šādu darījumu. Līdzīga situācija varētu rasties darījumos ar citām personām.

3.

SFPS nosaka, ka tie darījumi, kuros maksājumus ar akcijām veic darbiniekiem, jānovērtē ar atsauci uz maksājumu ar akcijām patieso vērtību piešķiršanas datumā (2. SFPS, 11. punkts) (1). Tādēļ uzņēmumam nav tieši jānovērtē saņemto darbinieku pakalpojumu patiesā vērtība.

4.

Attiecībā uz darījumiem, kuros maksājumus ar akcijām veic personām, kas nav darbinieki, 2. SFPS nosaka atspēkojamu pieņēmumu, ka saņemto preču vai pakalpojumu patieso vērtību var ticami aplēst. Šajās situācijās 2. SFPS nosaka, ka darījums jānovērtē preču vai pakalpojumu patiesajā vērtībā datumā, kad uzņēmums nopērk preces vai darījuma partneris sniedz pakalpojumu (2. SFPS, 13. punkts). Tādēļ pamatā ir pieņēmums, ka uzņēmums var identificēt preces vai pakalpojumus, kuri saņemti no personām, kas nav darbinieki. Tas rada jautājumu par to, vai SFPS piemēro identificējamu preču vai pakalpojumu neesamības gadījumā. Tas, savukārt, rada papildu jautājumu: ja uzņēmums ir veicis maksājumu ar akcijām un saņemtā identificējamā atlīdzība (ja tāda ir) izrādās mazāka nekā maksājuma ar akcijām patiesā vērtība, vai šī situācija nozīmē, ka preces vai pakalpojumi ir saņemti, pat tad, ja tie nav īpaši identificēti, un tādēļ piemēro šo 2. SFPS?

5.

Jāatzīmē, ka frāze “maksājuma ar akcijām patiesā vērtība” attiecas uz attiecīgā konkrētā maksājuma ar akcijām patieso vērtību. Piemēram, uzņēmums saskaņā ar valsts tiesību aktiem varētu būt spiests emitēt kādu daļu savu akciju konkrētas valsts valstspiederīgajiem, kuras var nodot tikai šīs valsts citiem valstspiederīgajiem. Šāds nodošanas ierobežojums var ietekmēt attiecīgo akciju patieso vērtību, un tādēļ šo akciju patiesā vērtība var būt mazāka nekā citādi identisku akciju patiesā vērtība, kurām nav šādi ierobežojumi. Šajā situācijā, ja 4. punktā minētais jautājums rastos ierobežotu akciju kontekstā, frāze “maksājuma ar akcijām patiesā vērtība” attiektos uz ierobežoto akciju patieso vērtību, nevis citu neierobežotu akciju patieso vērtību.

Darbības joma

6.

2. SFPS attiecas uz darījumiem, kuros uzņēmums vai uzņēmuma akcionāri ir piešķīruši pašu kapitāla instrumentus (2) vai uzņēmumam vai uzņēmuma akcionāriem ir radušās saistības nodot naudu vai citus aktīvus par summām, kas ir balstītas uz uzņēmuma akciju vai citu uzņēmuma pašu kapitāla instrumentu cenu (vai vērtību). Šī interpretācija attiecas uz darījumiem, kad uzņēmuma saņemtā (vai saņemamā) identificējamā atlīdzība, ieskaitot naudu un identificējamas nenaudas atlīdzības (ja tāda ir) patieso vērtību, izrādās mazāka nekā piešķirto pašu kapitāla instrumentu vai radušos saistību patiesā vērtība. Tomēr šī interpretācija neattiecas uz darījumiem, kuri neietilpst 2. SFPS darbības jomā saskaņā ar minētā SFPS 3. līdz 6. punktu.

Jautājums

7.

Interpretācijā aplūkotais jautājums ir, vai 2. SFPS attiecas uz darījumiem, kuros uzņēmums nevar konkrēti identificēt dažas vai visas saņemtās preces vai pakalpojumus.

Vienprātība

8.

2. SFPS attiecas uz konkrētiem darījumiem, kuros tiek saņemtas preces vai pakalpojumi, piemēram, darījumi, kuros uzņēmums saņem preces vai pakalpojumus kā atlīdzību par uzņēmuma pašu kapitāla instrumentiem. Tas ietver darījumus, kuros uzņēmums nevar konkrēti identificēt dažas vai visas saņemtās preces vai pakalpojumus.

9.

Konkrēti identificējamu preču vai pakalpojumu neesamības gadījumā citi apstākļi var nozīmēt, ka preces vai pakalpojumi ir (vai tiks) saņemti, un tādā gadījumā piemēro 2. SFPS. Jo īpaši, ja saņemtā identificējamā atlīdzība (ja tāda ir) izrādās mazāka nekā piešķirto pašu kapitāla instrumentu vai radušos saistību patiesā vērtība, parasti šis apstāklis nozīmē, ka ir (vai tiks) saņemta cita atlīdzība (t.i., neidentificējamas preces vai pakalpojumi).

10.

Uzņēmums novērtē saņemtās identificējamās preces vai pakalpojumus saskaņā ar 2. SFPS.

11.

Uzņēmums novērtē saņemtās (vai saņemamās) neidentificējamās preces vai pakalpojumus kā starpību starp maksājuma ar akcijām patieso vērtību un jebkuru saņemto (vai saņemamo) identificējamo preču vai pakalpojumu patieso vērtību.

12.

Uzņēmums novērtē saņemtās neidentificējamās preces vai pakalpojumus piešķiršanas datumā. Tomēr attiecībā uz naudas darījumiem saistības pārvērtē katrā pārskata datumā, kamēr tās ir nokārtotas.

Spēkā stāšanās datums

13.

Uzņēmums piemēro šo interpretāciju gada periodiem, kuri sākas 2006. gada 1. maijā vai pēc šā datuma. Ieteicama agrāka piemērošana. Ja uzņēmums piemēro šo interpretāciju periodam, kurš sākas pirms 2006. gada 1. maija, tas atklāj šo faktu.

Pāreja

14.

Uzņēmums piemēro šo interpretāciju ar atpakaļejošu spēku saskaņā ar 8. SGS prasībām atbilstoši 2. SFPS pārejas noteikumiem.

SFPIK 9. INTERPRETĀCIJA

Iegulto atvasinājumu pārvērtēšana

Atsauces

39. SGS Finanšu instrumenti: atzīšana un novērtējums

1. SFPS Starptautisko finanšu pārskatu standartu pirmā pieņemšana

3. SFPS Starptautisko finanšu pārskatu standartu pirmā pieņemšana

Papildu informācija

1.

Iegultais atvasinājums 39. SGS 10. punktā aprakstīts kā “hibrīda (kombinēta) instrumenta sastāvdaļa, kas arī paredz neatvasināta instrumenta apkalpošanas līgumu – nolūkā, lai atsevišķas kombinētā instrumenta naudas plūsmas mainītos tādā veidā, kas līdzinās autonoma atvasinājuma naudas plūsmām.”

2.

Saskaņā ar 39. SGS 11. punktu iegultais atvasinājums jāatdala no apkalpošanas līguma un jāuzskaita kā atvasinājums tikai un vienīgi, ja:

a)

iegultā atvasinājuma ekonomiskās īpašības un riski nav cieši saistīti ar apkalpošanas līguma ekonomiskajām īpašībām un riskiem;

b)

atsevišķs instruments ar tādiem pašiem nosacījumiem kā iegultais atvasinājums atbilstu atvasinājuma definīcijai;

c)

hibrīda (kombinētais) instruments netiek vērtēts pēc patiesās vērtības un patiesās vērtības izmaiņas tiek atzītas peļņā vai zaudējumos (piemēram, caur peļņu vai zaudējumiem pēc patiesās vērtības finanšu aktīvos vai finanšu saistībās iegultais atvasinājums atsevišķi netiek izdalīts).

Darbības joma

3.

Saskaņā ar tālāk doto 4. un 5. punktu šo interpretāciju piemēro visiem iegultiem atvasinājumiem 39. SGS darbības jomā.

4.

Šajā interpretācijā nav aplūkoti pārvērtēšanas jautājumi, kas rodas iegulto atvasinājumu pārvērtēšanas rezultātā.

5.

Šajā interpretācijā nav aplūkota nedz līgumu ar iegultiem atvasinājumiem iegāde uzņēmējdarbības apvienošanā, nedz to iespējamā pārvērtēšana iegādes datumā.

Jautājums

6.

Saskaņā ar 39. SGS uzņēmums, kad tas pirmoreiz kļūst par līgumslēdzēju pusi, novērtē, vai līgumā ietvertie iegultie atvasinājumi jāatdala no apkalpošanas līguma un jāuzskaita kā atvasinājumi saskaņā ar standartu. Šajā interpretācijā aplūkoti šādi jautājumi:

a)

Vai 39. SGS nosaka, ka šāds novērtējums jāveic tikai tad, kad uzņēmums pirmoreiz kļūst par līgumslēdzēju pusi, vai novērtējums jāpārskata visā līguma darbības laikā?

b)

Vai uzņēmumam, kas to pirmoreiz pieņem, jāveic novērtējums, pamatojoties uz apstākļiem, kas pastāvēja, kad uzņēmums pirmoreiz kļuva par līgumslēdzēju pusi, vai tiem apstākļiem, kuri dominē tad, kad uzņēmums pirmoreiz pieņem SFPS?

Vienprātība

7.

Uzņēmums novērtē, vai iegultais atvasinājums jāatdala no apkalpošanas līguma un jāuzskaita kā atvasinājums, kad uzņēmums pirmoreiz kļūst par līgumslēdzēju pusi. Turpmāka pārvērtēšana ir aizliegta, ja vien nenotiek izmaiņas līguma noteikumos, kuras būtiski maina naudas plūsmas, kas citādi būtu nepieciešamas saskaņā ar līgumu, un tādā gadījumā pārvērtēšana ir nepieciešama. Uzņēmums nosaka, vai naudas plūsmu izmaiņas ir būtiskas, ņemot vērā apmēru, kādā ir mainījušās prognozētās nākotnes naudas plūsmas saistībā ar iegulto atvasinājumu, apkalpošanas līgumu vai abiem, un vai izmaiņas ir būtiskas attiecībā pret iepriekš prognozētajām naudas plūsmām par līgumu.

8.

Uzņēmums, kas to pirmoreiz pieņem, novērtē, vai iegultais atvasinājums jāatdala no apkalpošanas līguma un jāuzskaita kā atvasinājums, pamatojoties uz apstākļiem, kas pastāvēja datumā, kad tas pirmoreiz kļuva par līgumslēdzēju pusi, vai datumā, kad ir nepieciešama pārvērtēšana saskaņā ar 7. punktu, atkarībā no tā, kurš no šiem datumiem ir vēlāk.

Spēkā stāšanās datums un pāreja

9.

Uzņēmums piemēro šo interpretāciju gada periodiem, kuri sākas 2006. gada 1. jūnijā vai pēc šā datuma. Ieteicama agrāka piemērošana. Ja uzņēmums piemēro interpretāciju periodam, kurš sākas pirms 2006. gada 1. jūnija, tas atklāj šo faktu. Interpretāciju piemēro ar atpakaļejošu spēku.


(1)  Saskaņā ar 2. SFPS visas atsauces uz darbiniekiem ietver citus, kas sniedz līdzīgus pakalpojumus.

(2)  Tie ietver uzņēmuma, uzņēmuma mātessabiedrības un citu tā paša koncerna uzņēmumu pašu kapitāla instrumentus.


9.9.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 247/9


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1330/2006

(2006. gada 8. septembris)

par kompensācijas atbalsta avansu piemaksu banānu nozarē par 2006. gadu

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1993. gada 13. februāra Regulu (EEK) Nr. 404/93 par banānu tirgus kopīgo organizāciju (1), un jo īpaši tās 14. pantu,

tā kā:

(1)

Ar 4. pantu Komisijas 1993. gada 9. jūlija Regulā (EEK) Nr. 1858/93, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus Padomes Regulas (EEK) Nr. 404/93 piemērošanai attiecībā uz atbalsta shēmu realizācijas ienākumu zudumu kompensēšanai banānu nozarē (2), tika paredzēti nosacījumi kompensācijas atbalsta avansa maksājumu veikšanai.

(2)

Ar 2. pantu Komisijas 2006. gada 2. jūnija Regulā (EK) Nr. 833/2006, ar ko nosaka kompensācijas atbalstu 2005. gadā Kopienā ražotiem un realizētiem banāniem un avansa maksājumu vienības vērtību attiecībā uz 2006. gadu (3), katra avansa maksājuma summu par 2006. gadā pārdotiem banāniem noteica 4,13 euro apmērā par 100 kilogramiem produkcijas.

(3)

Lai ņemtu vērā cenu izmaiņas Kopienas tirgū salīdzinājumā ar 2005. gadu un šo izmaiņu ietekmi uz Kopienas banānu ražotāju finansiālo stāvokli, ir pamatoti paredzēt avansu piemaksas izmaksāšanu par Kopienā pārdotās produkcijas daudzumiem 2006. gadā, neskarot kompensācijas atbalsta apjomu, kas jānosaka turpmāk, piemērojot Regulas (EEK) Nr. 404/93 12. pantu un Regulas (EEK) Nr. 1858/93 noteikumus. Jāparedz, ka šo avansu piemaksu izmaksā tikai pēc nodrošinājuma summas iemaksas saskaņā ar Regulas (EEK) Nr. 1858/93 4. panta noteikumiem.

(4)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Banānu pārvaldības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Par produkcijas daudzumiem, kas Kopienā pārdoti 2006. gadā, banānu ražotājas dalībvalstis par 2006. gadu izmaksā Regulas (EEK) Nr. 404/93 12. pantā paredzētā kompensācijas atbalsta avansu piemaksu 7,13 euro apmērā par 100 kilogramiem produkcijas.

Šo avansu piemaksu izmaksā par tiem realizētajiem produkcijas daudzumiem, attiecībā uz kuriem par 2006. gadu tika iesniegti kompensācijas atbalsta avansu piemaksas pieteikumi.

Kompensācijas atbalsta avansu piemaksas pieteikumam jāpievieno apliecinājums par nodrošinājuma iemaksu 3,57 euro apmērā par 100 kilogramiem produkcijas.

Maksājumu par banāniem, kas realizēti 2006. gada pirmajā pusgadā, veic divu mēnešu laikā pēc šīs regulas spēkā stāšanās dienas.

2. pants

Šī regula stājas spēkā trešajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2006. gada 8. septembrī

Komisijas vārdā

Komisijas locekle

Mariann FISCHER BOEL


(1)  OV L 47, 25.2.1993., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar 2003. gada Pievienošanās aktu.

(2)  OV L 170, 13.7.1993., 5. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 789/2005 (OV L 132, 26.5.2005., 13. lpp.).

(3)  OV L 150, 3.6.2006., 9. lpp.


9.9.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 247/10


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1331/2006

(2006. gada 8. septembris),

ar kuru groza ar Regulu (EK) Nr. 1002/2006 noteiktās reprezentatīvās cenas un papildu ievedmuitas nodokļus atsevišķiem cukura nozares produktiem 2006./2007. saimnieciskajā gadā

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2006. gada 20. februāra Regulu (EK) Nr. 318/2006 par cukura nozares tirgus kopējo organizāciju (1),

ņemot vērā Komisijas 2006. gada 30. jūnija Regulu (EK) Nr. 318/2006, ar ko paredz sīki izstrādātus noteikumus par to, kā īstenot Padomes Regulu (EK) Nr. 318/2006 saistībā ar tirdzniecību ar trešām valstīm cukura nozarē (2), importa kārtību, un jo īpaši tās 36. pantu,

tā kā:

(1)

Reprezentatīvās cenas un papildu ievedmuitas nodokļi, kas 2006./2007. saimnieciskajā gadā piemērojami baltajam cukuram, jēlcukuram un atsevišķu veidu sīrupam, tika noteikti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 1002/2006 (3). Šajās cenās un nodokļos jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 1297/2006 (4).

(2)

Saskaņā ar datiem, kas patlaban ir Komisijas rīcībā, pašreiz spēkā esošās summas ir jāgroza atbilstīgi Regulā (EK) Nr. 951/2006 norādītajiem noteikumiem un kārtībai,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Ar Regulu (EK) Nr. 951/2006 noteiktās reprezentatīvās cenas un papildu ievedmuitas nodokļi, kas piemērojami Regulas (EK) Nr. 1002/2006 36. pantā minētajiem produktiem 2006./2007. saimnieciskajā gadā, ir grozīti un sniegti pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2006. gada 9. septembrī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2006. gada 8. septembrī

Komisijas vārdā —

lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektors

Jean-Luc DEMARTY


(1)  OV L 55, 28.2.2006., 1. lpp.

(2)  OV L 178, 1.7.2006., 24. lpp.

(3)  OV L 178, 1.7.2006., 36. lpp.

(4)  OV L 238, 1.9.2006., 6. lpp.


PIELIKUMS

Grozītās reprezentatīvās cenas un papildu ievedmuitas nodokļi, kas no 2006. gada 9. septembra piemērojami baltajam cukuram, jēlcukuram un KN koda 1702 90 99 produktiem

(EUR)

KN kods

Reprezentatīvā cena par attiecīgā produkta 100 tīrsvara kilogramiem

Papildu ievedmuitas nodoklis par attiecīgā produkta 100 tīrsvara kilogramiem

1701 11 10 (1)

22,86

4,87

1701 11 90 (1)

22,86

10,10

1701 12 10 (1)

22,86

4,68

1701 12 90 (1)

22,86

9,67

1701 91 00 (2)

31,62

9,42

1701 99 10 (2)

31,62

4,90

1701 99 90 (2)

31,62

4,90

1702 90 99 (3)

0,32

0,34


(1)  Standarta kvalitātei, kas noteikta Padomes Regulas (EK) Nr. 318/2006 I pielikuma III punktā (OV L 58, 28.2.2006., 1. lpp.).

(2)  Standarta kvalitātei, kas noteikta Regulas (EK) Nr. 318/2006 I pielikuma II punktā.

(3)  Aprēķins uz 1 % saharozes satura.


9.9.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 247/12


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1332/2006

(2006. gada 8. septembris),

ar ko groza ievedmuitas nodokli labības nozarē, ko piemēro no 2006. gada 9. septembra

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2003. gada 29. septembra Regulu (EK) Nr. 1784/2003, ar ko izveido labības tirgu kopējo organizāciju (1),

ņemot vērā Komisijas 1996. gada 28. jūnija Regulu (EK) Nr. 1249/96, ar ko izstrādā Padomes Regulas (EEK) Nr. 1766/92 piemērošanas noteikumus attiecībā uz ievedmuitas nodokli labības nozarē (2), un jo īpaši tās 2. panta 1. punktu,

tā kā:

(1)

Ievedmuita labības nozarē ir noteikta ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 1296/2006 (3).

(2)

Regulas (EK) Nr. 1249/96 2. panta 1. punktā paredzēts, ka gadījumā, ja tās piemērošanas laikā vidējais aprēķinātais ievedmuitas daudzums par 5 EUR/t atšķiras no fiksētās ievedmuitas, tiek piemērota attiecīga korekcija. Šāda atšķirība ir notikusi. Tādēļ jāpielāgo ievedmuita, kas noteikta Regulā (EK) Nr. 1296/2006,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (EK) Nr. 1296/2006 I un II pielikumu aizstāj ar šīs regulas I un II pielikumu.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2006. gada 9. septembrī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2006. gada 8. septembrī

Komisijas vārdā

lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektors

Jean-Luc DEMARTY


(1)  OV L 270, 29.9.2003., 78. lpp. Regulā grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1154/2005 (OV L 187, 19.7.2005., 11. lpp.).

(2)  OV L 161, 29.6.1996., 125. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1110/2003 (OV L 158, 27.6.2003., 12. lpp.).

(3)  OV L 238, 1.9.2006., 3. lpp. Regulā grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1315/2006 (OV L 240, 2.9.2006., 3. lpp.).


I PIELIKUMS

Regulas (EK) Nr. 1784/2003 10. panta 2. punktā minēto produktu ievedmuitas nodoklis, ko piemēro no 2006. gada 9. septembra

KN kods

Preču nosaukums

Ievedmuita (1)

(EUR/t)

1001 10 00

Augstas kvalitātes cietie kvieši

0,00

vidējas kvalitātes

0,00

zemas kvalitātes

0,00

1001 90 91

Parastas kviešu sēklas

0,00

ex 1001 90 99

Parasti augstas kvalitātes kvieši, izņemot sēklu

0,00

1002 00 00

Rudzi

12,96

1005 10 90

Kukurūzas sēklas, izņemot hibrīdu

47,36

1005 90 00

Kukurūza, izņemot sēklas (2)

47,36

1007 00 90

Graudu sorgo, izņemot hibrīdu sēšanai

17,95


(1)  Par precēm, ko Kopienā ieved pāri Atlantijas okeānam vai pa Suecas kanālu (Regulas (EK) Nr. 1249/96 2. panta 4. punkts), importētājs var saņemt nodevu samazinājumu:

3 EUR/t, ja izkraušanas osta atrodas Vidusjūrā, vai

2 EUR/t, ja izkraušanas osta atrodas Īrijā, Apvienotajā Karalistē, Dānijā, Igaunijā, Latvijā, Lietuvā, Polijā, Somijā, Zviedrijā vai Ibērijas pussalas Atlantijas piekrastē.

(2)  Importētājs saņem vienotas likmes samazinājumu 24 EUR/t, ja tiek pildīti nosacījumi, kas izstrādāti Regulas (EK) Nr. 1249/96 2. panta 5. punktā.


II PIELIKUMS

Muitas nodokļu aprēķināšanas elementi

(31.8.2006–7.9.2006)

1)

Vidējie rādītāji par laikposmu, kas noteikts Regulas (EK) Nr. 1249/96 2. panta 2. punktā:

Biržas kotējumi

Mineapole

Čikāga

Mineapole

Mineapole

Mineapole

Mineapole

Produkti (% proteīnu 12 % mitrumā)

HRS2

YC3

HAD2

vidējā kvalitāte (1)

zema kvalitāte (2)

ASV mieži 2

Kotējums (EUR/t)

141,69 (3)

68,49

158,20

148,20

128,20

113,76

Subsīdija par Persijas līča reģionu (EUR/t)

22,34

 

 

Subsīdija par Lielo Ezeru reģionu (EUR/t)

21,76

 

 

2)

Vidējie rādītāji par laikposmu, kas noteikts Regulas (EK) Nr. 1249/96 2. panta 2. punktā:

Frakts/izmaksas: Meksikas līcis–Roterdama 24,61 EUR/t; Lielo Ezeru reģions–Roterdama 30,31 EUR/t.

3)

Subsīdijas Regulas (EK) Nr. 1249/96 4. panta 2. punkta trešās daļas nozīmē:

0,00 EUR/t (HRW2)

0,00 EUR/t (SRW2).


(1)  Atskaitījums 10 EUR/t apmērā (Regulas (EK) Nr. 1249/96 4. panta 1. punkts)

(2)  Atskaitījums 30 EUR/t apmērā (Regulas (EK) Nr. 1249/96 3. pants)

(3)  Ietverta piemaksa 14 EUR/t apmērā (Regulas (EK) Nr. 1249/96 4. panta 3. punkts)


9.9.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 247/15


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1333/2006

(2006. gada 8. septembris),

ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 1298/2006, ar ko nosaka eksporta kompensācijas par baltā cukura un jēlcukura izvedumiem bez turpmākas apstrādes

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2006. gada 20. februāra Regulu (EK) Nr. 318/2006 par cukura tirgu kopīgu organizāciju (1), un jo īpaši tās 33. panta 2. punkta ceturto daļu,

tā kā:

(1)

Eksporta kompensācijas par Regulas (EK) Nr. 318/2006 1. panta 1. punkta b) apakšpunktā uzskaitītajiem produktiem saskaņā ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 1298/2006 (2) stājas spēkā no 2006. gada 1. septembra.

(2)

Ņemot vērā Komisijas rīcībā esošo papildu informāciju, konkrēti informāciju, kas attiecas uz pasaules tirgus cenu un iekšējā tirgus cenu attiecību izmaiņām, ir jāveic patlaban piemērojamo eksporta kompensāciju korekcijas.

(3)

Tāpēc attiecīgi jāgroza Regula (EK) Nr. 1298/2006,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (EK) Nr. 1298/2006 pielikumu aizstāj ar šīs regulas pielikumu.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2006. gada 9. septembrī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2006. gada 8. septembrī

Komisijas vārdā —

lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektors

Jean-Luc DEMARTY


(1)  OV L 58, 28.2.2006., 1. lpp.

(2)  OV L 238, 1.9.2006., 8. lpp. Regulā grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1325/2006 (OV L 246, 8.9.2006, 3. lpp.).


PIELIKUMS

Kompensācijas, kas no 2006. gada 9. septembra (1) piemērojamas baltā cukura un jēlcukura izvedumiem bez turpmākas apstrādes

Produkta kods

Galamērķis

Mērvienība

Kompensācijas apmērs

1701 11 90 9100

S00

EUR/100 kg

26,14 (2)

1701 11 90 9910

S00

EUR/100 kg

26,14 (2)

1701 12 90 9100

S00

EUR/100 kg

26,14 (2)

1701 12 90 9910

S00

EUR/100 kg

26,14 (2)

1701 91 00 9000

S00

EUR/1 % saharozes × 100 kg produkta tīrā svara

0,2842

1701 99 10 9100

S00

EUR/100 kg

28,42

1701 99 10 9910

S00

EUR/100 kg

28,42

1701 99 10 9950

S00

EUR/100 kg

28,42

1701 99 90 9100

S00

EUR/1 % saharozes × 100 kg produkta tīrā svara

0,2842

NB: Galamērķi ir noteikti šādi:

S00

:

visi galamērķi, izņemot Albāniju, Horvātiju, Bosniju un Hercegovinu, Bulgāriju, Rumāniju, Serbiju, Melnkalni, Kosovu un Bijušo Dienvidslāvijas Maķedonijas Republiku.


(1)  Pielikumā noteiktās likmes nav piemērojamas no 2005. gada 1. februāra saskaņā ar Padomes 2004. gada 22. decembra Lēmumu 2005/45/EK par Eiropas Kopienas un Šveices Konfederācijas nolīguma, ar kuru groza Eiropas Ekonomikas Kopienas un Šveices Konfederācijas 1972. gada 22. jūlija nolīgumu par noteikumiem, kas piemērojami apstrādātiem lauksaimniecības produktiem, noslēgšanu un pagaidu piemērošanu (OV L 23, 26.1.2005., 17. lpp.).

(2)  Šo likmi piemēro jēlcukuram, kura iznākums ir 92 %. Ja izvestā jēlcukura iznākums nav 92 %, piemērojamo kompensācijas likmi katrai attiecīgajai izvešanas darbībai reizina ar pārrēķina koeficientu, ko iegūst, dalot saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 318/2006 I pielikuma III iedaļas 3. punktu aprēķināto izvestā jēlcukura iznākumu ar 92.


9.9.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 247/17


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1334/2006

(2006. gada 8. septembris),

ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 1299/2006, ar ko nosaka eksporta kompensācijas par sīrupa un noteiktu citu cukura produktu izvedumiem bez turpmākas apstrādes

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienu dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2006. gada 20. februāra Regulu (EK) Nr. 318/2006 par cukura tirgu kopīgu organizāciju (1), un jo īpaši tās 33. panta 2. punkta ceturto daļu,

tā kā:

(1)

Eksporta kompensācijas par Regulas (EK) Nr. 318/2006 1. panta 1. punkta c), d) un g) apakšpunktā minētajiem produktiem saskaņā ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 1299/2006 (2) stājas spēkā no 2006. gada 1. septembra.

(2)

Ņemot vērā Komisijas rīcībā esošo papildu informāciju, kas attiecas uz pasaules tirgus cenu un iekšējā tirgus cenu attiecību izmaiņām, ir jāveic patlaban piemērojamo eksporta kompensāciju korekcijas.

(3)

Tāpēc Regula (EK) Nr. 1299/2006 ir attiecīgi jāgroza,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (EK) Nr. 1299/2006 pielikumu aizstāj ar šīs regulas pielikuma tekstu.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2006. gada 9. septembrī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2006. gada 8. septembrī

Komisijas vārdā

lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektors

Jean-Luc DEMARTY


(1)  OV L 58, 28.2.2006., 1. lpp.

(2)  OV L 238, 1.9.2006., 10. lpp.


PIELIKUMS

Eksporta kompensācijas, kas no 2006. gada 9. septembra (1) piemērojamas par sīrupu un noteiktu citu cukura produktu izvedumiem bez turpmākas apstrādes

Produkta kods

Galamērķis

Mērvienība

Kompensācijas apmērs

1702 40 10 9100

S00

EUR/100 kg sausnas

28,42

1702 60 10 9000

S00

EUR/100 kg sausnas

28,42

1702 60 95 9000

S00

EUR/1 % saharozes × 100 kg produkta tīrā svara

0,2842

1702 90 30 9000

S00

EUR/100 kg sausnas

28,42

1702 90 60 9000

S00

EUR/1 % saharozes × 100 kg produkta tīrā svara

0,2842

1702 90 71 9000

S00

EUR/1 % saharozes × 100 kg produkta tīrā svara

0,2842

1702 90 99 9900

S00

EUR/1 % saharozes × 100 kg produkta tīrā svara

0,2842 (2)

2106 90 30 9000

S00

EUR/100 kg sausnas

28,42

2106 90 59 9000

S00

EUR/1 % saharozes × 100 kg produkta tīrā svara

0,2842

NB: Galamērķi ir noteikti šādi:

S00

:

visi galamērķi, izņemot Albāniju, Horvātiju, Bosniju un Hercegovinu, Bulgāriju, Rumāniju, Serbiju, Melnkalni, Kosovu un bijušo Dienvidslāvijas Maķedonijas Republiku.


(1)  Pielikumā noteiktās likmes nav piemērojamas no 2005. gada 1. februāra saskaņā ar Padomes 2004. gada 22. decembra Lēmumu 2005/45/EK par Eiropas Kopienas un Šveices Konfederācijas nolīguma, ar kuru groza Eiropas Ekonomikas kopienas un Šveices Konfederācijas 1972. gada 22. jūlija nolīgumu par noteikumiem, kas piemērojami apstrādātiem lauksaimniecības produktiem, noslēgšanu un pagaidu piemērošanu (OV L 23, 26.1.2005., 17. lpp.).

(2)  Pamatlikme nav piemērojama Komisijas Regulas (EEK) Nr. 3513/92 (OV L 355, 5.12.1992., 12. lpp.) pielikuma 2. punktā definētajiem produktiem.


9.9.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 247/19


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1335/2006

(2006. gada 8. septembris)

par sertifikātu piešķiršanu augstas kvalitātes svaigas, dzesinātas, saldētas liellopu gaļas importam

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1999. gada 17. maija Regulu (EK) Nr. 1254/1999 par liellopu gaļas nozares tirgus kopējo organizāciju (1),

ņemot vērā Komisijas 1997. gada 27. maija Regulu (EK) Nr. 936/97 par tarifa kvotas augstas kvalitātes svaigai, dzesinātai vai saldētai liellopu gaļai un saldētai bifeļa gaļai noteikšanu un pārvaldību (2),

tā kā:

(1)

Regulas (EK) Nr. 936/97 4. un 5. pantā ir izstrādāti noteikumi attiecībā uz sertifikātu pieprasījumiem un to izsniegšanu minētās regulas 2. panta f) punktā norādītās gaļas importam.

(2)

Regulas (EK) Nr. 936/97 2. panta f) punktā paredzēts, ka laikā no 2006. gada 1. jūlija līdz 2007. gada 30. jūnijam ar īpašiem nosacījumiem var importēt 11 500 tonnu, kas atbilst šajā regulā norādītajām prasībām augstas kvalitātes svaigas, dzesinātas vai saldētas liellopu gaļas.

(3)

Jāatzīmē, ka šajā regulā paredzētos sertifikātus visā to derīguma laikā var izmantot, tikai ievērojot veterinārajā jomā pastāvošos režīmus,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

1.   Par katru pieprasījumu, kas iesniegts laikā no 2006. gada 1. līdz 5. septembrim attiecībā uz augstas kvalitātes svaigu, dzesinātu vai saldētu liellopu gaļu, kas minēta Regulas (EK) Nr. 936/97 2. panta f) punktā, importa sertifikātus izsniedz pilnā apjomā.

2.   Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 936/97 5. pantu sertifikātu pieprasījumus var iesniegt pirmo piecu 2006. gada oktobra dienu laikā par 3 310,168 tonnām.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2006. gada 11. septembrī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2006. gada 8. septembrī

Komisijas vārdā —

lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektors

Jean-Luc DEMARTY


(1)  OV L 160, 26.6.1999., 21. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1913/2005 (OV L 307, 25.11.2005., 2. lpp.).

(2)  OV L 137, 28.5.1997., 10. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 408/2006 (OV L 71, 10.3.2006., 3. lpp.).


9.9.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 247/20


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1336/2006

(2006. gada 8. septembris),

ar kuru groza kompensācijas likmes, kas piemērojamas dažiem cukura nozares produktiem, ko eksportē kā preces, uz kurām neattiecas Līguma I pielikums

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2006. gada 20. februāra Regulu (EK) Nr. 318/2006 par cukura tirgu kopīgo organizāciju (1), un jo īpaši tās 33. panta 2. punkta a) apakšpunktu un 4. punktu,

tā kā:

(1)

Ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 1303/2006 (2) ir noteiktas kompensāciju likmes, kuras no 2006. gada 1. septembra piemērojamas pielikumā uzskaitītajiem produktiem, ko eksportē kā preces, uz kurām neattiecas Līguma I pielikums.

(2)

Attiecinot Regulā (EK) Nr. 1303/2006 ietvertos noteikumus un kritērijus uz informāciju, kas patlaban ir pieejama Komisijai, izriet, ka pašlaik piemērojamās eksporta kompensācijas ir jāmaina atbilstoši šīs regulas pielikumam,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Ar šo kompensācijas likmes, kas noteiktas ar Regulu (EK) Nr. 1303/2006, maina atbilstoši šīs regulas pielikumam.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2006. gada 9. septembrī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2006. gada 8. septembrī

Komisijas vārdā —

priekšsēdētāja vietnieks

Günter VERHEUGEN


(1)  OV L 58, 28.2.2006., 1. lpp.

(2)  OV L 238, 1.9.2006., 25. lpp.


PIELIKUMS

Kompensācijas likmes, ko no 2006. gada 9. septembra piemēro dažiem cukura nozares produktiem, ko eksportē kā preces, uz kurām neattiecas Līguma I pielikums (1)

KN kods

Apraksts

Kompensācijas likme, EUR par 100 kg

Kompensācijas nosakot iepriekš

Citos gadījumos

1701 99 10

Baltais cukurs

28,42

28,42


(1)  Šajā pielikuma noteiktās likmes nav piemērojamas eksportam uz Bulgāriju no 2004. gada 1. oktobra, uz Rumāniju no 2005. gada 1. decembra, kā arī precēm, kas minētas Eiropas Kopienas un Šveices Konfederācijas 1972. gada 22. jūlija Nolīguma 2. protokola I un II tabulā un ko eksportē uz Šveices Konfederāciju vai uz Lihtenšteinas Firstisti no 2005. gada 1. februāra.


II Tiesību akti, kuru publicēšana nav obligāta

Padome

9.9.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 247/22


ĀKK UN EK MINISTRU PADOMES LĒMUMS Nr. 1/2006

(2006. gada 2. jūnijs),

ar kuru precizē daudzgadu finanšu shēmu 2008.–2013. gadam un groza pārskatīto ĀKK un EK Partnerattiecību nolīgumu

(2006/608/EK)

ĀKK UN EK MINISTRU PADOME,

ņemot vērā Partnerattiecību nolīgumu starp Āfrikas, Karību jūras reģiona un Klusā okeāna valstu grupu, no vienas puses, un Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, no otras puses, ko parakstīja Kotonū 2000. gada 23. jūnijā (1) un pārskatīja Luksemburgā 2005. gada 25. jūnijā (2) (turpmāk “ĀKK–EK Partnerattiecību nolīgums”), un jo īpaši tā Ia pielikuma 3. punktu,

tā kā:

(1)

ĀKK–EK Partnerattiecību nolīguma I.a pielikumā, kas attiecas uz daudzgadu finanšu shēmu sadarbībai saskaņā ar ĀKK un EK nolīgumu pēc 9. Eiropas Attīstības fonda (EAF), noteikts, ka Eiropas Savienība turpina atbalstīt ĀKK valstis saskaņā ar ĀKK un EK Partnerattiecību nolīgumu vismaz tādā pašā apmērā kā ar 9. EAF, ņemot vērā inflāciju, izaugsmi Eiropas Savienībā un desmit jauno dalībvalstu pievienošanos 2004. gadā, bet nav minēts ne konkrēts attiecīgais laikposms (pieci vai seši gadi), ne summa, ne finansēšanas instruments (vispārējais budžets vai jauns EAF).

(2)

Briselē 2005. gada 23. februārī noslēdzot sarunas par ĀKK un EK Partnerattiecību nolīguma pārskatīšanu, ES apņēmās pēc iespējas drīz noteikt precīzu summu un piemērošanas laikposmu.

(3)

Eiropadome 2005. gada 16. decembrī pieņēma lēmumu par konkrētu atbilstīgo laikposmu (seši gadi), summu (22 682 miljoni EUR pašreizējās cenās) un finansēšanas instrumentu (10. EAF).

(4)

Saskaņā ar XV deklarāciju, kas pievienota ĀKK un EK Partnerattiecību nolīgumam, ĀKK valstu grupai būtu jāsaglabā tiesības pretendēt uz papildu resursiem no citiem finanšu instrumentiem atbilstīgi minētajos instrumentos paredzētajiem nosacījumiem. Gadījumos, kad ĀKK valstu grupa, izmantojot EAF, piedalās EAF starptautiskās vai reģionu ierosmēs, būtu jānodrošina šā ieguldījuma redzamība,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

ĀKK un EK Ministru padome apstiprina šā lēmuma pielikumā izklāstītos grozījumus Partnerattiecību nolīgumā starp Āfrikas, Karību jūras reģiona un Klusā okeāna valstu grupu, no vienas puses, un Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, no otras puses, kas parakstīts 2000. gada 23. jūnijā Kotonū un pārskatīts 2005. gada 25. jūnijā Luksemburgā.

2. pants

Šis lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas dienā.

Portmorsbijā, 2006. gada 2. jūnijā

ĀKK un EK Ministru padomes vārdā

priekšsēdētājs

O. ROJAS


(1)  OV L 317, 15.12.2000., 3. lpp.

(2)  OV L 209, 11.8.2005., 26. lpp.


PIELIKUMS

ĀKK un EK Partnerattiecību nolīgumā iekļauj šādu pielikumu:

“Ib. PIELIKUMS

Daudzgadu finanšu shēma 2008.–2013. gadam

1.

Šajā nolīgumā izklāstītajiem mērķiem un laikposmam no 2008. gada 1. janvāra sniegtās finansiālās palīdzības kopējā summa ĀKK valstīm saskaņā ar daudzgadu finanšu shēmu ir EUR 23 966 miljoni, kā precizēts 2. un 3. punktā.

2.

EUR 21 966 miljoni ir summa, kas saskaņā ar 10. Eiropas Attīstības fondu (EAF) ir pieejama, stājoties spēkā daudzgadu finanšu shēmai. To starp sadarbības instrumentiem sadala šādi:

a)

EUR 17 766 miljoni, lai finansētu indikatīvās valsts un reģionālās programmas. Šos līdzekļus izmantos, lai finansētu:

i)

ĀKK valstu grupas valstu indikatīvās programmas saskaņā ar šā nolīguma IV pielikuma 1.-5. pantu attiecībā uz īstenošanas un vadības procedūrām;

ii)

ĀKK valstu grupas reģionālās indikatīvās programmas reģionālās un starpreģionālās sadarbības un integrācijas atbalstam saskaņā ar šā nolīguma IV pielikuma 6.–11. pantu, 13. panta 1. punktu un 14. pantu attiecībā uz īstenošanas un vadības procedūrām;

b)

EUR 2 700 miljoni, lai finansētu sadarbību starp ĀKK valstīm un reģioniem, kurā iesaistītas daudzas ĀKK valstis vai visas šīs valstis, saskaņā ar šā nolīguma IV pielikuma 12. pantu, 13. panta 2. punktu un 14. pantu attiecībā uz īstenošanas un vadības procedūrām. No šīs daļas finansē arī strukturālu atbalstu kopīgajām iestādēm: CDE un CTA, kas minētas šā nolīguma III pielikumā un tiek uzraudzītas saskaņā ar minētajā pielikumā izklāstītajiem noteikumiem un procedūrām, un atbalstu Apvienotajai parlamentārajai asamblejai, kas minēta šā nolīguma 17. pantā. No šīs daļas finansē arī ĀKK sekretariāta darbības izdevumus, kas minēti šā nolīguma 1. protokola 1. un 2. punktā;

c)

EUR 1 500 miljoni, lai finansētu ieguldījumu mehānismu saskaņā ar noteikumiem, kas izklāstīti šā nolīguma II pielikumā (“Finansējuma noteikumi”), kas ietver papildu summu EUR 1 100 miljoni ieguldījumu mehānisma resursiem, kuru pārvalda kā apgrozības fondu, un EUR 400 miljonus, kas paredzēti kā subsīdijas kredītprocentu finansējumam, kā minēts pielikuma 2. un 4. pantā attiecībā uz 10. EAF laikposmu.

3.

Darbības, ko finansē saistībā ar ieguldījumu mehānismu, tostarp atbilstīgās kredītprocentu subsīdijas, pārvalda Eiropas Investīciju banka (EIB). EIB aizdevumu veidā no bankas pašas resursiem piešķir summu, kas nepārsniedz EUR 2 000 miljonus un kas papildina 10. EAF. Šos līdzekļus piešķir mērķiem, kas izklāstīti šā nolīguma II pielikumā saskaņā ar noteikumiem, kuri izklāstīti EIB statūtos, un saskaņā ar attiecīgajiem nosacījumiem par ieguldījumu finansējuma noteikumiem, kā noteikts minētajā pielikumā. Visus pārējos finanšu līdzekļus saskaņā ar šo daudzgadu finanšu shēmu pārvalda Komisija.

4.

Atlikumus no 9. EAF un no iepriekšējiem EAF nedrīkst piešķirt pēc 2007. gada 31. decembra vai pēc šīs daudzgadu finanšu shēmas stāšanās spēkā (ja tā stājas spēkā vēlāk par minēto datumu); nevarēs piešķirt arī summas, kas pēc šā datuma ir atbrīvotas no saistībām projektos saskaņā ar minētajiem fondiem, ja vien Eiropas Savienības Padome vienprātīgi nepieņems citu lēmumu, izņemot atlikumus un līdzekļus, kas pēc šā datuma atbrīvoti saistībā ar sistēmu, kuras mērķis ir garantēt lauksaimniecības pamatproduktu eksporta ieņēmumu stabilizāciju (STABEX) saskaņā ar EAF pirms 9. EAF, un to summu atlikumus un atlīdzinājumus, kas paredzēti ieguldījumu mehānisma finansēšanai, izņemot atbilstīgās kredītprocentu subsīdijas, kas tiks pārceltas uz 10. EAF, kur tās izmantos saskaņā ar šā pārskatītā nolīguma noteikumiem. Šos līdzekļus, kas piešķirti pēc 2007. gada 31. decembra līdz esošā nolīguma spēkā stāšanās brīdim, kā norādīts iepriekš, izmantos tikai, lai nodrošinātu ES pārvaldes darbību un lai segtu uzsākto projektu tekošās izmaksas līdz brīdim, kad stājas spēkā 10. EAF.

5.

Šīs daudzgadu finanšu shēmas kopējais apjoms attiecas uz laikposmu no 2008. gada 1. janvāra līdz 2013. gada 31. decembrim. 10. EAF līdzekļus – izņemot summas, kas paredzētas ieguldījumu mehānisma finansēšanai, neietverot atbilstīgās kredītprocentu subsīdijas – vairs nevarēs piešķirt pēc 2013. gada 31. decembra, ja vien Eiropas Savienības Padome pēc Komisijas priekšlikuma vienprātīgi nepieņem citādu lēmumu.

6.

Vēstnieku komiteja ĀKK un EK Ministru padomes vārdā var pieņemt piemērotus pasākumus saskaņā ar daudzgadu finanšu shēmas kopējo summu, lai īstenotu programmēšanas prasības saskaņā ar vienu no piešķīrumiem, kas paredzēti 2. punktā, tostarp līdzekļu pārdali starp šiem piešķīrumiem.

7.

Puses izvērtēs rezultātus, novērtējot saistību un maksājumu izpildes līmeni, kā arī sniegtā atbalsta rezultātus un ietekmi. Šo izvērtējumu veiks, pamatojoties uz Komisijas 2010. gadā sagatavoto priekšlikumu. Pamatojoties uz šo izvērtējumu, pieņems lēmumu par summu finansiālajai sadarbībai pēc 2013. gada.

8.

Jebkura dalībvalsts var sniegt Komisijai vai EIB brīvprātīgus ieguldījumus, lai atbalstītu ĀKK un EK Partnerattiecību nolīguma mērķus. Dalībvalstis var arī kopīgi finansēt projektus vai programmas, piemēram, saistībā ar īpašām iniciatīvām, ko pārvalda Komisija vai EIB. Valsts līmenī jāgarantē ĀKK īpašuma tiesības uz šādām iniciatīvam.”


DEKLARĀCIJAS

Deklarācijas par daudzgadu finanšu shēmu 2008.–2013. gadam, par ko panākta vienošanās ĀKK un EK Ministru padomes 31. sanāksmē, kura notika Portmorsbijā (Papua–Jaungvinejā) 2006. gada 1. un 2. jūnijā

1.   EPN: ES deklarācija:

Ekonomisko partnerattiecību nolīgumu kā attīstības instrumentu nolūks ir veicināt ĀKK valstu vienmērīgu un pakāpenisku integrāciju pasaules ekonomikā, jo īpaši, pilnībā izmantojot reģionālās integrācijas un jaunattīstības valstu savstarpējās tirdzniecības potenciālu.

Komisija no jauna apstiprina, cik svarīgi ir veikt turpmākus pasākumus, lai varētu īstenot saskaņotu reģionālo integrāciju un nozares politikas reformas, un ka vajadzības, kas pakāpeniski rodas no EPN īstenošanas, ņems vērā sarunās ar ĀKK par plānošanu saistībā ar 9. EAF beigu pārskatu un 10. EAF resursiem attiecībā uz laikposmu pēc spēkā stāšanās dienas – 2008. gada 1. janvāra.

Turklāt Eiropas Savienība atgādina par tās saistībām līdz 2010. gadam papildus EAF resursiem būtiski palielināt atbalstu tirdzniecībai (Aid for Trade).

2.   Līdzekļi, kuriem atceltas saistības: Kopienas deklarācija:

Pamatojoties uz darbības pārskatu 2010. gadā un Komisijas priekšlikumu, Eiropas Savienības Padome apsvērs vienprātīgu lēmumu par to līdzekļu pārnešanu uz 10. EAF rezervēm, kuriem atceltas saistības attiecībā uz ĀKK projektiem, ko finansē 9. un agrākie EAF. Ņemot vērā svarīgos EPN attīstības mērķus, Eiropas Savienības Padome savā apsvērumā arī pievērsīs uzmanību turpmāka atbalsta piešķiršanai strukturālajām pielāgošanas izmaksām un citām attīstības vajadzībām, īstenojot EPN.

3.   Procentu subsīdijas: Kopienas deklarācija:

Atzīstot augstās pielāgošanas izmaksas, ar ko saduras cukura protokolā minētās valstis EK cukura reformu rezultātā, EIB centīsies daļu ieguldījumu mehānisma līdzekļu un tās pašu resursu novirzīt uz investīcijām ĀKK cukura protokolā minēto valstu cukura nozarē. Vajadzības gadījumā un, pamatojoties uz atbilstības kritērijiem, kas izklāstīti Kotonū nolīguma II pielikumā, izmanto summu, kura nepārsniedz 100 miljonus EUR, no tā subsīdiju apjoma procentu subsīdiju finansējumam, kas paredzēts Kotonū nolīguma I b) pielikuma 2. punkta c) apakšpunktā.


Komisija

9.9.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 247/26


KOMISIJAS LĒMUMS

(2006. gada 4. augusts),

ar ko nosaka saistību apropriējumu paredzamo sadalījumu pa dalībvalstīm Eiropas teritoriālās sadarbības mērķim 2007.–2013. gadam

(izziņots ar dokumenta numuru K(2006) 3473)

(2006/609/EK)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2006. gada 11. jūlija Regulu (EK) Nr. 1083/2006, ar ko nosaka vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un Kohēziju fondu (1), un īpaši tās 18. panta 2. punktu,

tā kā:

(1)

Atbilstoši Regulas (EK) Nr. 1083/2006 3. panta 2. punkta c) daļai Eiropas teritoriālās sadarbības mērķis ir stiprināt pārrobežu sadarbību kopīgu vietējo un reģionālo ierosmju un starptautiskās sadarbības ceļā, veicot darbību, kas veicina integrētu teriotoriālu sadarbību, kura saistīta ar Kopienas prioritātēm.

(2)

Atbilstoši Regulas (EK) Nr. 1083/2006 4. panta 1. punkta c) daļai Eiropas Reģionālās attīstības fonds sniegs ieguldījumu šīs regulas 3. panta 2. punkta c) daļā izvirzīto mērķu sasniegšanā.

(3)

Atbilstoši Regulas (EK) Nr. 1083/2006 21. panta 1. punktam 2,52 % resursu, kas no fondiem atvēlēti saistību izpildei 2007.–2013. gadam, būs jāpiešķir Eiropas teritoriālās sadarbības mērķim, ieskaitot 73,86 % pārrobežu sadarbības finansēšanai un 20,95 % starptautiskās sadarbības finansēšanai.

(4)

Orientējoši jāsadala Eiropas teritoriālās sadarbības mērķim piešķiramie līdzekļi pa dalībvalstīm. Atbilstoši Regulas (EK) Nr. 1083/2006 18. panta 2. punktam šāds sadalījums jāveic saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1083/2006 II pielikumā noteiktajiem kritērijiem un metodiku.

(5)

Regulas (EK) Nr. 1083/2006 II pielikuma piektajā punktā noteikts, pēc kādas metodes sadala atvēlētos līdzekļus tām dalībvalstīm un tiem reģioniem, kuri tiesīgi saņemt finansējumu saskaņā ar minētās regulas 7. panta 1. un 2. punktu.

(6)

Regulas (EK) Nr. 1083/2006 II pielikuma 7. punktā noteikta maksimālā fondu līdzekļu pārskaitījuma summa katrai dalībvalstij.

(7)

Regulas (EK) Nr. 1083/2006 II pielikuma 12. līdz 31. punktā ir noteiktas summas konkrētiem gadījumiem 2007. līdz 2013. gadam, ieskaitot īpašo piešķīrumu PEACE programmai, ko īstenos kā pārrobežu programmu.

(8)

Atbilstoši Regulas (EK) Nr. 1083/2006 24. pantam 0,25 % no līdzekļiem, kas no finansējuma atvēlēti saistībām 2007. līdz 2013. gadam, velta tam, lai finansētu tehnisko palīdzību pēc Komisijas iniciatīvas; tāpēc paredzamajā sadalījumā pa dalībvalstīm nav jāiekļauj summa, kas atvēlēta tehniskai palīdzībai,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Šā lēmuma pielikuma 1. tabulā ir noteikta saistību apropriējumu paredzamā summa pa dalībvalstīm tiem reģioniem, kas ir tiesīgi saņemt finansējumu no struktūrfondiem atbilstīgi Eiropas teritoriālās sadarbības mērķim, kā minēts Regulas (EK) Nr. 1083/2006 7. panta 1. un 2. punktā, un arī šīs regulas II pielikumā noteiktais papildu finansējums.

Ikgadējais saistību apropriējumu, kas minēti iepriekšējā punktā, sadalījums starp dalībvalstīm pa gadiem ir izklāstīts pielikuma 2. tabulā.

2. pants

Šis lēmums ir adresēts dalībvalstīm.

Briselē, 2006. gada 4. augustā

Komisijas vārdā

Komisijas locekle

Danuta HÜBNER


(1)  OV L 210, 31.7.2006., 25. lpp.


PIELIKUMS

Saistību apropriējumu paredzamais sadalījums pa dalībvalstīm un reģioniem, kas ir tiesīgi saņemt finansējumu no struktūrfondiem atbilstīgi Eiropas teritoriālās sadarbības mērķim laikposmā no 2007. gada 1. janvāra līdz 2013. gada 31. decembrim

Dalībvalsts

1. TABULA –

Aproprējumu summa (2004. gada cenas euro)

Atbilstīgie reģioni atbilstoši Eiropas teritoriālās sadarbības mērķim

Papildu finansējums atbilstoši minētajam punktam Padomes Regulas (EK) Nr. 1083/2006 II pielikumā:

Pārrobežu

Starptautiski

§21

§22

Iekšēji

Pārskaitījums ENPI

Pārskaitījums IPA

Kopā

België/Belgique

138 683 798

 

 

138 683 798

33 648 858

 

 

Česká republika

244 455 613

 

 

244 455 613

33 227 937

67 403 698

 

Danmark

74 215 963

 

 

74 215 963

17 511 738

 

 

Deutschland

439 092 177

 

 

439 092 177

268 676 193

46 552 473

 

Eesti

33 718 404

8 311 000

 

42 029 404

4 433 962

 

 

Ellada

88 684 278

7 027 000

38 296 000

134 007 278

35 790 788

15 983 389

 

España

265 276 016

98 434 000

 

363 710 016

132 074 861

 

 

France

562 425 071

10 833 000

 

573 258 071

199 472 091

 

 

Ireland

62 519 179

 

 

62 519 179

12 789 400

 

58 300 347

Italia

397 945 802

54 402 000

103 486 000

555 833 802

186 182 745

8 414 488

 

Kypros

19 762 948

317 000

2 000 000

22 079 948

2 329 361

 

 

Latvija

46 828 319

25 380 000

 

72 208 319

7 617 737

 

 

Lietuva

64 395 203

21 417 000

 

85 812 203

11 299 892

 

 

Luxembourg

11 665 819

 

 

11 665 819

1 453 448

 

 

Magyarország

197 927 680

20 630 000

60 570 000

279 127 680

33 090 573

30 382 588

 

Malta

11 525 022

700 000

 

12 225 022

1 289 699

 

 

Nederland

166 380 429

 

 

166 380 429

52 597 106

 

 

Österreich

151 118 200

 

 

151 118 200

26 332 104

50 195 673

 

Polska

332 415 492

153 113 000

 

485 528 492

124 530 090

38 216 394

 

Portugal

53 368 153

586 000

 

53 954 153

33 773 941

 

 

Slovenija

43 336 138

 

23 862 000

67 198 138

6 498 594

18 786 168

 

Slovensko

159 645 924

7 335 000

 

166 980 924

17 560 404

17 065 458

 

Suomi-Finland

54 696 740

35 000 000

 

89 696 740

16 941 695

 

 

Sverige

198 144 807

8 000 000

 

206 144 807

29 072 222

 

 

United Kingdom

306 039 072

 

 

306 039 072

192 941 833

 

141 199 653

Kopā

4 124 266 247

451 485 000

228 214 000

4 803 965 247

1 481 137 272

293 000 329

199 500 000


Dalībvalsts

2. TABULA –

Apropriējumu sadalījums pa gadiem (2004. gada cenas euro)

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

België/Belgique

24 096 228

24 181 322

24 351 512

24 606 795

24 862 078

25 032 266

25 202 455

Česká republika

48 781 994

48 866 024

49 034 084

49 286 174

49 538 264

49 706 324

49 874 384

Danmark

12 831 919

12 876 204

12 964 775

13 097 631

13 230 487

13 319 057

13 407 628

Deutschland

103 586 333

104 265 787

105 624 694

107 663 056

109 701 417

111 060 324

112 419 232

Eesti

6 568 744

6 579 957

6 602 383

6 636 021

6 669 661

6 692 087

6 714 513

Ellada

25 984 211

26 074 722

26 255 744

26 527 278

26 798 811

26 979 833

27 160 856

España

68 774 676

69 108 679

69 776 686

70 778 697

71 780 706

72 448 713

73 116 720

France

107 291 297

107 795 740

108 804 628

110 317 960

111 831 291

112 840 179

113 849 067

Ireland

18 888 311

18 920 654

18 985 340

19 082 369

19 179 398

19 244 084

19 308 770

Italia

104 312 152

104 782 989

105 724 662

107 137 171

108 549 681

109 491 354

110 433 026

Kypros

3 450 858

3 456 749

3 468 531

3 486 203

3 503 875

3 515 656

3 527 437

Latvija

11 285 384

11 304 648

11 343 177

11 400 970

11 458 763

11 497 293

11 535 821

Lietuva

13 697 617

13 726 193

13 783 345

13 869 074

13 954 803

14 011 955

14 069 108

Luxembourg

1 851 602

1 855 278

1 862 629

1 873 656

1 884 682

1 892 034

1 899 386

Magyarország

48 428 927

48 512 610

48 679 975

48 931 023

49 182 070

49 349 435

49 516 801

Malta

1 910 639

1 913 901

1 920 424

1 930 208

1 939 993

1 946 517

1 953 039

Nederland

30 465 429

30 598 440

30 864 465

31 263 503

31 662 541

31 928 566

32 194 591

Österreich

32 111 794

32 178 385

32 311 568

32 511 341

32 711 114

32 844 296

32 977 479

Polska

90 676 181

90 991 104

91 620 952

92 565 722

93 510 492

94 140 339

94 770 186

Portugal

12 007 919

12 093 330

12 264 151

12 520 384

12 776 615

12 947 437

13 118 258

Slovenija

13 110 890

13 127 323

13 160 192

13 209 495

13 258 798

13 291 667

13 324 535

Slovensko

28 528 175

28 572 584

28 661 400

28 794 625

28 927 850

29 016 668

29 105 484

Suomi-Finland

14 970 879

15 013 723

15 099 410

15 227 942

15 356 473

15 442 160

15 527 848

Sverige

33 150 806

33 224 327

33 371 368

33 591 930

33 812 492

33 959 532

34 106 574

United Kingdom

88 457 084

88 945 013

89 920 872

91 384 662

92 848 450

93 824 309

94 800 168

Kopā

945 220 049

948 965 686

956 456 967

967 693 890

978 930 805

986 422 085

993 913 366


Dalībvalstu valdību pārstāvju konference

9.9.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 247/30


DALĪBVALSTU VALDĪBU PĀRSTĀVJU LĒMUMS PADOMES SANĀKSMĒ

(2006. gada 17. jūlijs)

attiecībā uz to, kā provizoriski piemērot Iekšējo nolīgumu starp dalībvalstu valdību pārstāvjiem, kas tiekas Padomes sanāksmē, par Kopienas palīdzības finansēšanu daudzgadu finanšu shēmā laikposmam no 2008. līdz 2013. gadam saskaņā ar Partnerattiecību nolīgumu starp ĀKK un EK un par finansiālas palīdzības piešķiršanu aizjūras zemēm un teritorijām, kurām piemēro EK Līguma ceturto daļu

(2006/610/EK)

EIROPAS KOPIENAS DALĪBVALSTU VALDĪBU PĀRSTĀVJI, TIEKOTIES PADOMES SANĀKSMĒ,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Partnerattiecību nolīgumu starp Āfrikas, Karību jūras reģiona un Klusā okeāna valstu grupas dalībniekiem, no vienas puses, un Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, no otras puses, ko parakstīja 2000. gada 23. jūnijā Kotonū (turpmāk “ĀKK un EK partnerattiecību nolīgums”) (1) un grozīja ar nolīgumu, kas parakstīts Luksemburgā 2005. gada 25. jūnijā (turpmāk “Nolīgums, ar ko groza ĀKK un EK partnerattiecību nolīgumu”) (2),

ņemot vērā Padomes 2001. gada 27. novembra Lēmumu 2001/822/EK (3) par aizjūras zemju un teritoriju asociāciju ar Eiropas Kopienu (Lēmums par aizjūras asociāciju) (turpmāk “AZT”),

ņemot vērā Komisijas iesniegto lēmuma projektu,

tā kā:

(1)

Nolīgums, ar ko groza ĀKK un EK partnerattiecību nolīgumu, nestāsies spēkā, kamēr nebūs izpildītas katras dalībvalsts konstitucionālās prasības saskaņā ar ĀKK un EK partnerattiecību nolīguma 93. pantu.

(2)

ĀKK un EK Ministru padome, izmantojot Lēmumu Nr. 5/2005 (4), pieņēma pārejas posma pasākumus, kas piemērojami no Nolīguma, ar ko groza ĀKK un EK partnerattiecību nolīgumu, parakstīšanas dienas līdz tā spēkā stāšanās dienai.

(3)

Saskaņā ar 2. pantu Lēmumā Nr. 5/2005 dalībvalstis un Kopiena ir aicinātas veikt attiecīgus pasākumus pārejas posma pasākumu ieviešanai.

(4)

ĀKK un EK Ministru padome 2006. gada 2. jūnijā pieņēma daudzgadu finanšu shēmu 2008.–2013. gada laikposmam kā pārskatītā ĀKK un EK partnerattiecību nolīguma Ib pielikumu.

(5)

Dalībvalstis, tiekoties Padomē, panāca vienošanos attiecībā uz Iekšējo nolīgumu par Kopienas atbalsta finansējumu ĀKK valstīm un AZT saskaņā ar daudzgadu finanšu shēmu 2008.–2013. gada laikposmam. Šis nolīgums nestāsies spēkā, kamēr to nebūs apstiprinājušas visas dalībvalstis saskaņā ar to konstitucionālajām prasībām.

(6)

Konkrēti Iekšējā nolīguma noteikumi jāpiemēro provizoriski līdz brīdim, kad tas stāsies spēkā,

IR NOLĒMUŠI ŠĀDI.

1. pants

Turpmāk minētos Iekšējā nolīguma noteikumus, kas attiecas uz 10. Eiropas Attīstības fondu (turpmāk “EAF”), piemēro provizoriski no šā lēmuma pieņemšanas dienas:

1)

1. panta 7. punkts kopā ar 8. un 9. pantu tiktāl, ciktāl Padome pieņem galīgo Rumānijas un Bulgārijas ieguldījumu veikšanas grafiku, kā arī minēto valstu galīgo balsu sadalījumu un jaunos noteikumus par kvalificēto vairākumu un bloķējošo mazākumu pēc to iestāšanās ES un saskaņā ar Iekšējo nolīgumu;

2)

lai pieņemtu īstenošanas regulu un finanšu regulu un inter alia izveidotu EAF komiteju un Ieguldījumu mehānisma komiteju, piemēro 10. pantu saistībā ar 8. panta un 9. pantu.

2. pants

Šis lēmums stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Tas paliek spēkā, līdz stājas spēkā Iekšējais nolīgums, ievērojot visus turpmākos lēmumus, ko par šā lēmuma pagarināšanu pieņem dalībvalstu valdību pārstāvji.

Briselē, 2006. gada 17. jūlijā

Dalībvalstu valdību vārdā

priekšsēdētājs

E. TUOMIOJA


(1)  OV L 317, 15.12.2000., 3. lpp.

(2)  OV L 209, 11.8.2005., 27. lpp.

(3)  OV L 314, 30.11.2001., 1. lpp.

(4)  OV L 287, 28.10.2005., 1. lpp.


Padomē sanākušo dalībvalstu valdību pārstāvju

IEKŠĒJAIS NOLĪGUMS

par Kopienas palīdzības finansēšanu saskaņā ar daudzgadu finanšu shēmu laikposmam no 2008. gada līdz 2013. gadam atbilstīgi ĀKK–EK Partnerattiecību nolīgumam un par finansiālas palīdzības piešķiršanu aizjūras zemēm un teritorijām, uz ko attiecas EK Līguma ceturtā daļa

PADOMĒ SANĀKUŠIE EIROPAS KOPIENAS DALĪBVALSTU VALDĪBU PĀRSTĀVJI,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

apspriedušies ar Komisiju,

apspriedušies ar Eiropas Investīciju banku,

tā kā:

(1)

Partnerattiecību nolīguma starp Āfrikas, Karību jūras reģiona un Klusā okeāna valstu grupas locekļiem, no vienas puses, un Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, no otras puses, kurš parakstīts Kotonū, 2000. gada 23. jūnijā (1), (turpmāk – “ĀKK–EK partnerattiecību nolīgums”) Ia pielikuma 3. punktā paredzēts, ka “atkāpjoties no šā Nolīguma 95. panta, par visiem nepieciešamajiem daudzgadu finanšu shēmas vai attiecīgo Nolīguma daļu grozījumiem lemj Ministru padome”.

(2)

ĀKK–EK Ministru Padomes sanāksmē Portmorsbi (Papua-Jaungvinejā) 2006. gada 1. un 2. jūnijā pieņēma ĀKK–EK partnerattiecību nolīguma Ib pielikumu un tajā vienojās, ka kopējā summa Kopienas palīdzībai ĀKK valstīm atbilstīgi daudzgadu finanšu shēmai laikposmam no 2008. gada līdz 2013. gadam saskaņā ar ĀKK–EK partnerattiecību nolīgumu ir 21 966 miljoni EUR no 10. Eiropas Attīstības fonda (turpmāk – “10. EAF”), kurā ieguldījumus sniedz dalībvalstis.

(3)

Padomes Lēmums 2001/822/EK (2001. gada 27. novembris) par aizjūras zemju un teritoriju asociāciju ar Eiropas Kopienu (2) (turpmāk – “Asociācijas lēmums”) ir piemērojams līdz 2011. gada 31. decembrim. Līdz minētajai dienai būtu jāpieņem jauns lēmums, pamatojoties uz Līguma 187. pantu. Pirms 2007. gada 31. decembra Padomei pēc Komisijas priekšlikuma ar vienprātīgu lēmumu laikposmam no 2008. gada līdz 2013. gadam būtu jānosaka finanšu palīdzības summa no 10. EAF 286 miljonu EUR apjomā aizjūras zemēm un teritorijām (turpmāk – “AZT”), kam piemēro Līguma ceturto daļu.

(4)

Saskaņā ar Padomē sanākušo dalībvalstu valdību pārstāvju Lēmumu (2005. gada 30. maijs), ar ko nosaka termiņu saistību attiecināšanai uz 9. Eiropas Attīstības fonda (EAF) līdzekļiem (3), kā diena, pēc kuras vairs nevar uzņemties saistības par Komisijas pārvaldītajiem 9. EAF līdzekļiem, Eiropas Investīciju bankas (EIB) pārvaldītajām procentu subsīdijām un procentu ieņēmumiem no šīm apropriācijām, ir noteikts 2007. gada 31. decembris. Šo dienu vajadzības gadījumā var pārskatīt.

(5)

Lai īstenotu ĀKK–EK partnerattiecību nolīgumu un Asociācijas lēmumu, būtu jāizveido 10. EAF un būtu jāpieņem procedūra līdzekļu piešķiršanai un dalībvalstu iemaksām šajos līdzekļos.

(6)

Pamatojoties uz Komisijas ziņojumu, 2008.–2009. gadā būtu jāveic pārskatīšana, aptverot visus Eiropas Savienības izdevumu un līdzekļu aspektus.

(7)

Padomē sanākušie dalībvalstu valdību pārstāvji ir vienojušies no 10. EAF iezīmēt summu – 430 miljonus EUR – atbalsta izdevumiem, kas Komisijai radušies, plānojot un īstenojot EAF.

(8)

Būtu jāizstrādā noteikumi finansiālās sadarbības pārvaldībai.

(9)

Padomē sanākušie dalībvalstu valdību pārstāvji 2000. gada 12. septembrī pieņēma Iekšējo nolīgumu par Kopienas palīdzības finansēšanu un pārvaldību atbilstīgi ĀKK–EK partnerattiecību nolīguma Finanšu protokolam un par finansiālas palīdzības piešķiršanu aizjūras zemēm un teritorijām, kurām piemēro EK Līguma ceturto daļu (4) (turpmāk – “Iekšējais nolīgums attiecībā uz 9. EAF”).

(10)

Komisijā būtu jāizveido dalībvalstu valdību pārstāvju komiteja (turpmāk – “EAF komiteja”), un līdzīga komiteja būtu jāizveido EIB. Būtu jāsaskaņo Komisijas un EIB darbs, piemērojot ĀKK–EK partnerattiecību nolīgumu un Asociācijas lēmuma atbilstīgos noteikumus.

(11)

Ir paredzams, ka Bulgārija un Rumānija līdz 2008. gada 1. janvārim būs pievienojušās ES un pievienosies ĀKK–EK partnerattiecību nolīgumam un šim iekšējam nolīgumam saskaņā ar saistībām, ko tās uzņēmušās atbilstīgi Bulgārijas un Rumānijas Pievienošanās līgumam un tā Protokolam.

(12)

Padome un Padomē sanākušie dalībvalstu valdību pārstāvji savos 2005. gada 24. maija Secinājumos par progresa paātrināšanu Tūkstošgades attīstības mērķu sasniegšanā, apņēmās savlaicīgi īstenot un uzraudzīt Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (ESAO) Parīzes Deklarāciju par palīdzības efektivitāti, kas pieņemta Augstākā līmeņa forumā Parīzē, 2005. gada 2. martā.

(13)

Būtu jāatgādina iepriekšminētajos secinājumos minētie Oficiālās attīstības palīdzības (OAP) mērķi. Ziņojot dalībvalstīm un ESAO Attīstības palīdzības komitejai par EAF izdevumiem, Komisijai būtu jānošķir OAP darbības un darbības, kas nav saistītas ar OAP.

(14)

Padome un Padomē sanākušie dalībvalstu valdību pārstāvji, Eiropas Parlaments un Komisija 2005. gada 22. decembrī pieņēma Kopīgo paziņojumu par Eiropas Savienības attīstības politiku: Eiropas Konsenss (5).

(15)

EAF būtu jāturpina prioritāri atbalstīt vismazāk attīstītās valstis un citas valstis ar nelieliem ienākumiem.

(16)

Padome 2006. gada 11. aprīlī apstiprināja principu Āfrikas Miera nodrošināšanas fondu finansēt no ĀKK iekšējiem līdzekļiem apjomā līdz 300 miljoniem EUR sākotnējam laikposmam no 2008. gada līdz 2010. gadam. Trešajā gadā veiks vispārēju izvērtējumu, kurā pārskatīs fonda mehānismus, kā arī alternatīvus turpmākā finansējuma avotus, tostarp attiecībā uz KĀDP finansējumu,

IR VIENOJUŠIES PAR TURPMĀKO.

1.   NODAĻA

FINANŠU LĪDZEKĻI

1. pants

10. EAF līdzekļi

1.   Ar šo dalībvalstis izveido desmito Eiropas Attīstības fondu, turpmāk – “10. EAF”.

2.   10. EAF veido:

a)

summa līdz 22 682 miljoniem EUR, ko dalībvalstis iemaksā šādi:

Dalībvalsts

Iemaksas atslēga

Iemaksa EUR

Beļģija

3,53

800 674 600

Bulgārija (6)

0,14

31 754 800

Čehijas Republika

0,51

115 678 200

Dānija

2,00

453 640 000

Vācija

20,50

4 649 810 000

Igaunija

0,05

11 341 000

Grieķija

1,47

333 425 400

Spānija

7,85

1 780 537 000

Francija

19,55

4 434 331 000

Īrija

0,91

206 406 200

Itālija

12,86

2 916 905 200

Kipra

0,09

20 413 800

Latvija

0,07

15 877 400

Lietuva

0,12

27 218 400

Luksemburga

0,27

61 241 400

Ungārija

0,55

124 751 000

Malta

0,03

6 804 600

Nīderlande

4,85

1 100 077 000

Austrija

2,41

546 636 200

Polija

1,30

294 866 000

Portugāle

1,15

260 843 000

Rumānija (6)

0,37

83 923 400

Slovēnija

0,18

40 827 600

Slovākija

0,21

47 632 200

Somija

1,47

333 425 400

Zviedrija

2,74

621 486 800

Apvienotā Karaliste

14,82

3 361 472 400

 

 

22 682 000 000

Summa 22 682 miljonu EUR apjomā ir pieejama, līdzko ir stājusies spēkā daudzgadu finanšu shēma, un no tās:

i)

21 966 miljonus EUR piešķir ĀKK valstu grupai,

ii)

286 miljonus EUR piešķir AZT;

iii)

430 miljonus EUR piešķir Komisijai 6. pantā minētajiem atbalsta izdevumiem, kas saistīti ar Komisijas veikto EAF plānošanu un īstenošanu;

b)

ĀKK–EK partnerattiecību nolīguma I pielikumā un Asociācijas lēmuma II.A pielikumā minētos līdzekļus, kas atbilstīgi 9. EAF piešķirti, lai finansētu ieguldījumu mehānisma resursus, kā izklāstīts Asociācijas lēmuma II.C pielikumā, (turpmāk – “ieguldījumu mehānisms”) neiespaido Lēmums 2005/446/EK, ar ko nosaka termiņu, līdz kuram var attiecināt saistības uz 9. EAF līdzekļiem. Šos līdzekļus pārskaita 10. EAF, un tos pārvalda saskaņā ar 10. EAF īstenošanas kārtību no dienas, kad stājas spēkā daudzgadu finanšu shēma laikposmam no 2008. gada līdz 2013. gadam, saskaņā ar ĀKK–EK partnerattiecību nolīgumu, un no dienas, kad stājas spēkā Padomes lēmumi par finansiālu palīdzību AZT laikposmā no 2008. gada līdz 2013. gadam.

3.   Pēc 2007. gada 31. decembra vai pēc dienas, kad stājusies spēkā daudzgadu finanšu shēma laikposmam no 2008. gada līdz 2013. gadam, ja tā ir vēlāk, par 9. EAF vai iepriekšējo EAF atlikušajiem līdzekļiem vairs nevar uzņemties saistības, izņemot atlikumus un līdzekļus, par kuriem saistības atceltas pēc minētās spēkā stāšanās dienas un kuri radušies sistēmā, ar ko garantē no primārajiem lauksaimniecības produktiem gūtu eksporta ieņēmumu stabilizāciju (STABEX) saskaņā ar EAF pirms 9. EAF, un izņemot 2. punkta b) apakšpunktā minētos līdzekļus. Līdzekļus, par kuriem varbūtēji uzņemas saistības pēc 2007. gada 31. decembra līdz šā nolīguma spēkā stāšanās dienai, kā iepriekš minēts, izmantos vienīgi tam, lai nodrošinātu ES pārvaldes spējas darboties un segtu pastāvīgās sākto projektu uzturēšanas izmaksas, līdz stājas spēkā 10. EAF.

4.   Par līdzekļiem, kuri paredzēti 9. EAF vai iepriekšēju EAF projektos un par kuriem saistības atceltas, pēc 2007. gada 31. decembra vairs nevar uzņemties saistības, ja vien Padome pēc Komisijas priekšlikuma vienbalsīgi nepieņem citādu lēmumu, izņemot līdzekļus, par kuriem saistības atceltas pēc šis spēkā stāšanās dienas un kuri radušies sistēmās, ar ko saskaņā ar Eiropas Attīstības fondiem pirms 9. EAF garantē no primārajiem lauksaimniecības produktiem gūtu eksporta ieņēmumu stabilizāciju (STABEX); tos automātiski pārskaita uz attiecīgajām valstu indikatīvajām programmām, kas minētas 2. panta a) punkta i) apakšpunktā un 3. panta 1. punktā, kā arī izņemot 2. punkta b) apakšpunktā minētos līdzekļus.

5.   10. EAF līdzekļu kopsumma attiecas uz laikposmu no 2008. gada 1. janvāra līdz 2013. gada 31. decembrim. Par 10. EAF līdzekļiem vairs nevar uzņemties saistības pēc 2013. gada 31. decembra, ja vien Padome pēc Komisijas priekšlikuma vienbalsīgi nepieņem citādu lēmumu.

6.   Procentu ieņēmumus no darbībām, ko finansē saskaņā ar saistībām no iepriekšējiem EAF, un no 10. EAF līdzekļiem, ko pārvalda Komisija un kas deponēti pilnvarotajiem maksātājiem Eiropā, kā minēts ĀKK–EK partnerattiecību nolīguma IV pielikuma 37. panta 1. punktā, pārskaita uz vienu vai vairākiem Komisijas vārdā atvērtiem bankas kontiem un izmanto saskaņā ar 6. pantu. Izlietojumu procentu ieņēmumiem no EIB pārvaldītajiem 10. EAF līdzekļiem noteiks saskaņā ar 10. panta 2. punktā minēto Finanšu regulu.

7.   Ja ES pievienojas kāda jauna valsts, 2. punktā minēto iemaksu sadalījumu groza ar Padomes vienprātīgu lēmumu pēc Komisijas priekšlikuma.

8.   Finanšu resursus var koriģēt ar Padomes vienprātīgu lēmumu saskaņā ar ĀKK–EK partnerattiecību nolīguma 62. panta 2. punktu.

9.   Neskarot 8. pantā izklāstītos lēmumu pieņemšanas noteikumus un procedūras, jebkura dalībvalsts var Komisijai vai EIB veikt brīvprātīgas iemaksas, lai atbalstītu ĀKK–EK partnerattiecību nolīguma mērķus. Tāpat dalībvalstis var līdzfinansēt projektus vai programmas, piemēram, sakarā ar konkrētām ierosmēm, ko pārvalda Komisija vai EIB. Valstu līmenī garantē ĀKK atbildību par šādām ierosmēm.

Šā nolīguma 10. pantā minētā Īstenošanas regula un Finanšu regula ietver vajadzīgos noteikumus par EAF līdzfinansējumu, kā arī par dalībvalstu īstenotām līdzfinansēšanas darbībām. Dalībvalstīs par savām brīvprātīgajām iemaksām iepriekš informē Padomi.

10.   Padome saskaņā ar ĀKK–EK partnerattiecību nolīguma Finanšu protokola 7. punktu kopā ar ĀKK valstīm veic darbības pārskatīšanu, izvērtējot saistību un izmaksu īstenošanas pakāpi un sniegtās palīdzības rezultātus un ietekmi. Darbības pārskatīšanu veic, pamatojoties uz priekšlikumu, ko Komisija sagatavo 2010. gadā. Šo darbības pārskatīšanu izmanto, pieņemot lēmumu par finansiālās sadarbības apjomu pēc 2013. gada.

2. pants

ĀKK valstīm piešķirtie līdzekļi

Summu EUR 21 966 miljonu apjomā, kas minēta 1. panta 2. punkta a) apakšpunkta i) punktā, starp sadarbības instrumentiem sadala šādi:

a)

17 766 miljoni EUR – lai finansētu valstu un reģionālās indikatīvās programmas. Šo piešķīrumu izmanto, lai finansētu:

i)

ĀKK valstu indikatīvās programmas saskaņā ar ĀKK–EK partnerattiecību nolīguma IV pielikuma 1. līdz 5. pantu;

ii)

reģionālās indikatīvās programmas ĀKK valstu reģionālās un starpreģionālās sadarbības un integrācijas atbalstam saskaņā ar ĀKK–EK partnerattiecību nolīguma IV pielikuma 6. līdz 11. pantu, 13. panta 1. punktu un 14. pantu;

b)

2 700 miljoni EUR – lai finansētu ĀKK valstu iekšējo sadarbību un daudzu vai visu ĀKK valstu reģionālo sadarbību, tostarp saskaņā ar ĀKK–EK partnerattiecību nolīguma IV pielikuma 12. pantu, 13. panta 2. punktu un 14. pantu attiecībā uz īstenošanas un pārvaldības procedūrām. Šis finansējums ietver strukturālu atbalstu kopējām iestādēm: CDE un CTA, kas minēti ĀKK–EK partnerattiecību nolīguma III pielikumā un ko uzrauga saskaņā ar minētajā pielikumā izklāstītajiem noteikumiem un procedūrām, kā arī Apvienotajai parlamentārajai asamblejai, kas minēta ĀKK–EK partnerattiecību nolīguma 17. pantā. Šis finansējums ietver arī palīdzību, lai segtu ĀKK–EK partnerattiecību nolīguma 1. protokola 1. un 2. punktā minētā ĀKK Sekretariāta darbības izdevumus;

c)

daļu no a) un b) punktā minētajiem līdzekļiem var izmantot, lai reaģētu uz ārējiem satricinājumiem un neparedzētām vajadzībām, tostarp, ja vajadzīgs, papildu īstermiņa humānajai palīdzībai un neatliekamajai palīdzībai – ja šādu atbalstu nevar finansēt no Kopienas budžeta – lai mazinātu eksporta ieņēmumu īstermiņa svārstību negatīvās sekas;

d)

1 500 miljoni EUR – piešķīrums EIB, lai finansētu ieguldījumu mehānismu saskaņā ar ĀKK–EK partnerattiecību nolīguma II pielikumā izklāstītajiem noteikumiem, ietverot papildu iemaksu ieguldījumu mehānisma resursos 1 100 miljonu EUR apjomā, ko pārvalda kā apgrozības fondu, un 400 miljonus EUR kā dotācijas procentu likmju subsīdiju finansēšanai 10. EAF darbības laikā, kā paredzēts ĀKK–EK partnerattiecību nolīguma II pielikuma 2. un 4. pantā.

3. pants

AZT piešķirtie līdzekļi

1.   Summu 286 miljonu EUR apjomā, kas minēta 1. panta 2. punkta a) apakšpunkta ii) punktā, sadala saskaņā ar Padomes lēmumu, kuru pieņem līdz 2007. gada 31. decembrim un ar kuru groza Asociācijas lēmumu saskaņā ar Līguma 187. pantu; no minētās summas 256 miljonus EUR paredz, lai finansētu valstu un reģionālās indikatīvās programmas, un 30 miljonus EUR – kā piešķīrumu EIB, lai finansētu ieguldījumu mehānismu saskaņā ar Asociācijas lēmumu.

2.   Ja kāda AZT kļūst neatkarīga un pievienojas ĀKK–EK partnerattiecību nolīgumam, ar Padomes vienprātīgu lēmumu pēc Komisijas priekšlikuma 1. punktā norādīto summu samazina un attiecīgi palielina summas, kas minētas 2. panta a) punkta i) apakšpunktā.

4. pants

Aizdevumi no EIB pašu resursiem

1.   Summai, ko piešķir 1. panta 2. punkta b) apakšpunktā minētajam ieguldījumu mehānismam 9. EAF, un 2. panta d) punktā minētajai summai pieskaita provizorisku summu, kura nepārsniedz 2 030 miljonus EUR, aizdevumu veidā, ko EIB piešķir no pašu resursiem. Šos resursus piešķir līdz 2 000 miljoniem EUR ĀKK–EK partnerattiecību nolīguma II pielikumā izklāstītajiem mērķiem un līdz 30 miljoniem EUR apjomā Asociācijas lēmumā izklāstītajiem mērķiem saskaņā ar EIB statūtos paredzētajiem nosacījumiem un attiecīgajiem ieguldījumu finansēšanas noteikumiem, kā noteikts ĀKK–EK partnerattiecību nolīguma II pielikumā un Asociācijas lēmumā.

2.   Atsakoties no tiesībām iebilst, dalībvalstis apņemas proporcionāli savām iemaksām EIB kapitālā sniegt EIB garantiju attiecībā uz visām finanšu saistībām, kas aizņēmējiem rodas saskaņā ar līgumiem, kurus EIB noslēgusi par aizdevumiem no pašu resursiem, atbilstīgi ĀKK–EK partnerattiecību nolīguma II pielikuma 1. pantam un Asociācijas lēmuma atbilstīgajiem noteikumiem.

3.   Šā panta 2. punktā minētā garantija nepārsniedz 75 % no EIB piešķirto kredītu kopapjoma saskaņā ar visiem aizdevuma līgumiem, tomēr tā atticas uz visiem riskiem.

4.   Par 2. punktā minētajām saistībām katra dalībvalsts un EIB slēdz garantiju līgumus.

5. pants

EIB pārvaldītās operācijas

1.   Maksājumus EIB saistībā ar īpašajiem aizdevumiem, kas piešķirti ĀKK valstīm, AZT un Francijas aizjūras departamentiem, kopā ar peļņu un ieņēmumiem no riska kapitāla operācijām atbilstīgi EAF pirms 9. EAF kreditē dalībvalstīm proporcionāli to iemaksām attiecīgajā EAF, ar kuru šīs summas attiecas, ja vien Padome pēc Komisijas priekšlikuma nepieņem vienprātīgu lēmumu tos pārskaitīt rezervē vai piešķirt citiem mērķiem.

2.   Pirms tam no summām, ko kreditē dalībvalstīm, atskaita komisiju, kas EIB pienākas par 1. punktā minēto aizdevumu un operāciju pārvaldību.

3.   EIB peļņu un ieņēmumus no operācijām atbilstīgi 9. un 10. EAF ieguldījumu mehānismam izmanto turpmākām šā mehānisma operācijām saskaņā ar ĀKK–EK partnerattiecību nolīguma II pielikuma 3. pantu, pirms tam atskaitot ārkārtas izdevumus un saistības, kas radušās saistībā ar minēto mehānismu.

4.   EIB pilnībā saņem atlīdzinājumu par 3. punktā minētajām ieguldījumu mehānisma pārvaldības operācijām saskaņā ar ĀKK–EK partnerattiecību nolīguma II pielikuma 3. panta 1.a punktu.

6. pants

Līdzekļi, kas rezervēti atbalsta izdevumiem saistībā ar EAF

1.   EAF līdzekļi sedz atbalsta pasākumu izmaksas. Līdzekļi, kas minēti 1. panta 2. punkta a) apakšpunkta iii) punktā un 5. punktā, sedz izmaksas, kas saistītas ar EAF plānošanu un īstenošanu un kas ne vienmēr ir ietvertas stratēģijas atbalsta dokumentos un daudzgadu indikatīvajās programmās, kuras minētas 10. panta 1. punktā minētajā Īstenošanas regulā.

2.   Līdzekļi atbalsta pasākumiem var segt izdevumus saistībā ar:

a)

sagatavošanas, turpmākajiem, uzraudzības, grāmatvedības, revīzijas un izvērtēšanas pasākumiem, kas tieši nepieciešami Komisijas pārvaldīto EAF līdzekļu plānošanai un īstenošanai;

b)

šo mērķu sasniegšanu, izmantojot attīstības politikas izpētes darbības, pētījumus, sanāksmes, kā arī informēšanas, izpratnes veicināšanas, apmācību un publikāciju darbības; un

c)

datortīkliem informācijas apmaiņai un citus administratīvas vai tehniskas palīdzības izdevumus, kas Komisijai var rasties EAF pārvaldībā.

Tie aptver arī izdevumus Komisijas galvenajā mītnē un delegācijās saistībā ar administratīvo atbalstu, lai pārvaldītu operācijas, kuras finansē saskaņā ar ĀKK–EK partnerattiecību nolīgumu un Asociācijas lēmumu.

Tos neparedz pamatuzdevumiem, ko veic Eiropas civildienests, piemēram, Komisijas pastāvīgais personāls.

II   NODAĻA

ĪSTENOŠANAS UN NOBEIGUMA NOTEIKUMI

7. pants

Iemaksas 10. EAF

1.   Ņemot vērā EIB prognozes par ieguldījumu mehānisma pārvaldību un darbību, Komisija katru gadu līdz 15. oktobrim izstrādā un paziņo Padomei pārskatu par saistībām, maksājumiem un gada kopsummu aicinājumam veikt iemaksas par tekošo gadu un diviem turpmākajiem budžeta gadiem. Šīs summas ir balstītas uz spēju efektīvi izmantot ierosināto līdzekļu apjomu.

2.   Padome pēc Komisijas priekšlikuma, norādot Komisijas un EIB daļu, ar kvalificētu balsu vairākumu, kā paredzēts 8. pantā, pieņem lēmumu par gada iemaksu maksimālo pieļaujamo apjomu otrajā gadā pēc Komisijas priekšlikuma (n+2) un, ievērojot iepriekšējā gadā noteikto maksimālo pieļaujamo apjomu, par gada kopsummu aicinājumam veikt iemaksas pirmajā gadā pēc Komisijas priekšlikuma (n+1).

3.   Ja attiecīgajā finanšu gadā iemaksas, par ko lēmums pieņemts saskaņā ar 2. punktu, atšķiras no EAF faktiskajām vajadzībām, Komisija iesniedz Padomei priekšlikumus, lai grozītu iemaksu apjomus, ievērojot 2. punktā minēto maksimālo pieļaujamo apjomu, un Padome pieņem lēmumu ar kvalificētu balsu vairākumu, kā paredzēts 8. pantā.

4.   Aicinājumi veikt iemaksas nevar pārsniegt 2. punktā minēto maksimāli pieļaujamo apjomu, un maksimāli pieļaujamo apjomu nevar palielināt, izņemot gadījumus, kad par to Padome pieņem lēmumu ar kvalificētu balsu vairākumu, kā paredzēts 8. punktā, ja ir īpašas vajadzības, ko izraisa ārkārtas vai neparedzēti apstākļi, piemēram, pēckrīzes situācijas. Šādā gadījumā Komisija un Padome nodrošina, ka iemaksas atbilst paredzētajiem maksājumiem.

5.   Ņemot vērā EIB prognozes, Komisija katru gadu līdz 15. oktobrim paziņo Padomei savas aplēses par saistībām, izmaksām un iemaksām attiecībā uz katru no trim gadiem pēc 1. punktā minētajiem gadiem.

6.   Attiecībā uz līdzekļiem, ko 10. EAF saskaņā ar 1. panta 2. punkta b) apakšpunktu un 1. panta 3. punktu pārskaita no iepriekšējiem EAF, katras dalībvalsts iemaksas aprēķina proporcionāli katras dalībvalsts iemaksai attiecīgajā EAF.

Attiecībā uz 9. EAF un iepriekšējo EAF līdzekļiem, ko nepārskaita 10. EAF, ietekmi uz katras dalībvalsts iemaksām aprēķina proporcionāli katras dalībvalsts iemaksām 9. EAF.

7.   Sīki izstrādātus noteikumus pat dalībvalstu iemaksu veikšanu paredz 10. panta 2. punktā minētajā Finanšu regulā.

8. pants

Eiropas Attīstības fonda komiteja

1.   Attiecībā uz Komisijas pārvaldītajiem 10. EAF līdzekļiem Komisija izveido komiteju (turpmāk – “EAF komiteja”), kurā ir dalībvalstu valdību pārstāvji. EAF komitejas priekšsēdētājs ir Komisijas pārstāvis, un tās sekretariātu nodrošina Komisija. Tās darbā piedalās EIB pārstāvis.

2.   EAF komitejā dalībvalstu balsu svērums ir šāds:

Dalībvalsts

Balsis ES-27

Beļģija

35

Bulgārija (7)

[1]

Čehijas Republika

5

Dānija

20

Vācija

205

Igaunija

1

Grieķija

15

Spānija

79

Francija

196

Īrija

9

Itālija

129

Kipra

1

Latvija

1

Lietuva

1

Luksemburga

3

Ungārija

6

Malta

1

Nīderlande

49

Austrija

24

Polija

13

Portugāle

12

Rumānija (7)

[4]

Slovēnija

2

Slovākija

2

Somija

15

Zviedrija

27

Apvienotā Karaliste

148

Kopā ES-25

999

Kopā ES-27 (7)

[1 004]

3.   EAF komiteja pieņem lēmumus ar kvalificētu balsu vairākumu, kas ir 720 balsis no 999 balsīm, “par” balsojot vismaz 13 dalībvalstīm. Bloķējošais mazākums ir 280 balsis.

4.   Ja ES pievienojas jauna valsts, 2. punktā noteikto balsu svērumu un 3. punktā minēto kvalificēto balsu vairākumu groza ar Padomes vienprātīgu lēmumu.

5.   Padome ar vienprātīgu lēmumu pieņem EAF komitejas reglamentu.

9. pants

Ieguldījumu mehānisma komiteja

1.   EIB aizgādībā izveido komiteju (turpmāk – “Ieguldījumu mehānisma komiteja”), kurā ir dalībvalstu valdību pārstāvji un Komisijas loceklis. EIB nodrošina komitejas sekretariātu un palīgdienestus. Ieguldījumu mehānisma komitejas priekšsēdētāju no sava vidus ievēl Ieguldījumu mehānisma komitejas locekļi.

2.   Padome ar vienprātīgu lēmumu pieņem Ieguldījumu mehānisma komitejas reglamentu.

3.   Ieguldījumu mehānisma komiteja pieņem lēmumus ar kvalificētu balsu vairākumu, kā noteikts 8. panta 2. un 3. punktā.

10. pants

Īstenošanas noteikumi

1.   Neskarot šā nolīguma 8. pantu un tajā paredzētās dalībvalstu balsstiesības, visi attiecīgie noteikumi 9. EAF Iekšējā nolīguma 14. līdz 30. pantā paliek spēkā, kamēr nav pieņemts Padomes lēmums par 10. EAF Īstenošanas regulu. Lēmumu par minēto īstenošanas regulu pieņem vienprātīgi, pamatojoties uz Komisijas ierosinājumu un iepriekš apspriežoties ar EIB.

Īstenošanas regulā ir atbilstīgi plānošanas un lēmumu pieņemšanas procedūru pielāgojumi un uzlabojumi, kā arī ar to cik vien iespējams saskaņo Kopienas un EAF procedūras, tostarp attiecībā uz līdzfinansēšanas aspektiem. Turklāt ar to izveido īpašas pārvaldības procedūras Miera nodrošināšanas fondam. Atgādinot, ka finansiālu un tehnisku palīdzību ĀKK–EK partnerattiecību nolīguma 11. panta 6. punkta, 11.a un 11.b panta īstenošanai finansēs, izmantojot īpašus instrumentus, kas nav ĀKK–EK sadarbības finansēšanai paredzētie instrumenti, darbības, ko izvērš saskaņā ar minētajiem noteikumiem, ir jāapstiprina, izmantojot iepriekš noteiktas budžeta pārvaldības procedūras.

2.   Finanšu regulu pirms ĀKK–EK partnerattiecību nolīguma stāšanās spēkā pieņem Padome ar kvalificētu balsu vairākumu, kā noteikts 8. pantā, pēc Komisijas priekšlikuma un pēc tam, kad ir saņemts EIB atzinums par noteikumiem, kas uz to attiecas, un Revīzijas palātas atzinums.

3.   Komisija iesniedz priekšlikumus 1. un 2. punktā minētajām regulām, paredz, inter alia, iespēju uzdevumu īstenošanu deleģēt trešām personām.

11. pants

Finansiālā īstenošana, grāmatvedība, revīzija un atbrīvošana no atbildības par izpildi

1.   Komisija tās pārvaldībā esošos finansējumus finansiāli īsteno, pamatojoties uz 1. panta 8. punktu, 2. panta a), b) un c) punktu, 3. panta 1. punktu un 6. pantu, un projektu un programmu finansiāli izpilda saskaņā ar 10. panta 2. punktā minēto Finanšu regulu. Nepareizi izmaksātu summu atgūšanai Komisijas lēmumi ir izpildāmi saskaņā ar EK līguma 256. pantu.

2.   EIB pārvalda ieguldījumu mehānismu un atbilstīgi tam Kopienas vārdā veic operācijas saskaņā ar 10. panta 2. punktā minētajā Finanšu regulā izstrādātajiem noteikumiem. To darot, EIB rīkojas Kopienas vārdā un uz tās risku. Tiesības, kas izriet no šīm operācijām, īpaši kreditora vai īpašnieka tiesības, piešķir dalībvalstīm.

3.   EIB saskaņā ar tās statūtiem un labāko banku darbības praksi finansiāli īsteno operācijas, ko veic ar aizdevumiem no tās pašu resursiem, kā minēts 4. pantā, vajadzības gadījumā kopā ar procentu likmju subsīdijām no EAF dotāciju līdzekļiem.

4.   Komisija katram finanšu gadam sagatavo un apstiprina EAF pārskatus un nosūta tos Eiropas Parlamentam, Padomei un Revīzijas palātai.

5.   Komisija 10. pantā minēto informāciju dara pieejamu Revīzijas palātai, lai tā uz dokumentu pamata varētu veikt pārbaudes attiecībā uz palīdzību, kas sniegta no EAF līdzekļiem.

6.   EIB katru gadu nosūta Komisijai un Padomei gada pārskatu par to operāciju īstenošanu, kuras finansē no EIB pārvaldītajiem EAF līdzekļiem.

7.   Ievērojot šā panta 9. punktu, attiecībā uz EAF operācijām Revīzijas palāta īsteno pilnvaras, kas tai piešķirtas ar EK līguma 248. pantu. Nosacījumus Revīzijas palātas pilnvaru īstenošanai paredz 10. panta 2. punktā minētajā Finanšu regulā.

8.   Eiropas Parlaments pēc Padomes ieteikuma, kura lemj ar kvalificētu balsu vairākumu, kā paredzēts 8. pantā, atbrīvo Komisiju no atbildības par EAF finansiālo pārvaldību, izņemot EIB pārvaldītās operācijām.

9.   Operācijām, ko finansē no EIB pārvaldītajiem EAF līdzekļiem, piemēro kontroles un atbrīvošanas no atbildības procedūru, kas EIB statūtos noteikta attiecībā uz visām tās operācijām.

12. pants

Pārskatīšanas klauzula

Padome ar vienprātīgu lēmumu un pēc Komisijas priekšlikuma var grozīt 1. panta 3. punktu un II nodaļā iekļautos pantus, izņemot grozījumus 8. pantā. EIB ir saistīta ar Komisijas priekšlikumu jautājumos, kas attiecas uz EIB darbībām un ieguldījumu mehānisma darbībām.

13. pants

Ratifikācija, stāšanās spēkā un darbības ilgums

1.   Šo nolīgumu dalībvalstis apstiprina saskaņā ar savām konstitucionālajām prasībām. Katras dalībvalsts valdība informē Eiropas Savienības Padomes Ģenerālsekretariātu par to procedūru pabeigšanu, kas vajadzīgas, lai šis nolīgums stātos spēkā.

2.   Šis nolīgums stājas spēkā otrā mēneša pirmajā dienā pēc tam, kad pēdējā dalībvalsts paziņojusi par šā nolīguma apstiprināšanu.

3.   Šis nolīgums ir noslēgts uz tikpat ilgu laiku kā daudzgadu finanšu shēmu, kas pievienota ĀKK–EK partnerattiecību nolīguma Ib pielikumā. Tomēr, neskarot 1. panta 4. punktu, šis nolīgums paliek spēkā tik ilgi, cik vajadzīgs, lai pilnībā izpildītu visas operācijas, ko finansē saskaņā ar ĀKK–EK partnerattiecību nolīgumu un Asociācijas lēmumu, un minēto daudzgadu finanšu shēmu.

14. pants

Autentiskās valodas

Šā nolīguma oriģinālu vienā eksemplārā angļu, čehu, dāņu, franču, grieķu, holandiešu, igauņu, itāliešu, latviešu, lietuviešu, maltiešu, poļu, portugāļu, slovāku, slovēņu, somu, spāņu, ungāru, vācu un zviedru valodā deponē Eiropas Savienības Padomes Ģenerālsekretariāta arhīvā, un Eiropas Savienības Padomes Ģenerālsekretariāts izsniedz katras parakstītājvalsts valdībai apliecinātu kopiju; visi teksti ir vienlīdz autentiski.

Hecho en Bruselas, el diecisiete de julio de dos mil seis.

V Bruselu dne sedmnáctého července dva tisíce šest.

Udfærdiget i Bruxelles den syttende juli to tusind og seks.

Geschehen zu Brüssel am siebzehnten Juli zweitausendsechs.

Kahe tuhande kuuenda aasta juulikuu seitsmeteistkümnendal päeval Brüsselis.

'Εγινε στις Βρυξέλλες, στις δέκα επτά Ιουλίου δύο χιλιάδες έξι.

Done at Brussels on the seventeenth day of July in the year two thousand and six.

Fait à Bruxelles, le dix-sept juillet deux mille six.

Fatto a Bruxelles, addì diciassette luglio duemilasei.

Briselē, divtūkstoš sestā gada septiņpadsmitajā jūlijā.

Priimta du tūkstančiai šeštų metų liepos septynioliktą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kettőezer hatodik év július tizenhetedik napján.

Magħmul fi Brussel, fis-sbatax jum ta' Lulju tas-sena elfejn u sitta.

Gedaan te Brussel, de zeventiende juli tweeduizend zes.

Sporządzono w Brukseli, dnia siedemnastego lipca roku dwa tysiące szóstego.

Feito em Bruxelas, em dezassete de Julho de dois mil e seis.

V Bruseli dňa sedemnásteho júla dvetisícšesť.

V Bruslju, sedemnajstega julija leta dva tisoč šest.

Tehty Brysselissä seitsemäntenätoista päivänä heinäkuuta vuonna kaksituhattakuusi.

Som skedde i Bryssel den sjuttonde juli tjugohundrasex.

Pour Sa Majesté le Roi des Belges

Voor Zijne Majesteit de Koning der Belgen

Für Seine Majestät den König der Belgier

Image

Za prezidenta České republiky

Image

For Hendes Majestæt Danmarks Dronning

Image

Für den Präsidenten der Bundesrepublik Deutschland

Image

Eesti Vabariigi Presidendi nimel

Image

Για τον Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας

Image

Por Su Majestad el Rey de España

Image

Pour le Président de la République française

Image

Thar ceann Uachtarán na hÉireann

For the President of Ireland

Image

Per il Presidente della Repubblica italiana

Image

Για τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας

Image

Latvijas Republikas Valsts prezidentes vārdā

Image

Lietuvos Respublikos Prezidento vardu

Image

Pour Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg

Image

A Magyar Köztársaság Elnöke részéről

Image

Għall-President ta' Malta

Image

Voor Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden

Image

Für den Bundespräsidenten der Republik Österreich

Image

Za Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Image

Pelo Presidente da República Portuguesa

Image

Za predsednika Republike Slovenije

Image

Za prezidenta Slovenskej republiky

Image

Suomen Tasavallan Presidentin puolesta

För Republiken Finlands President

Image

För Konungariket Sveriges regering

Image

For Her Majesty the Queen of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Image


(1)  OV L 317, 15.12.2000., 3. lpp. Nolīgumā grozījumi izdarīti ar Nolīgumu, kas parakstīts Luksemburgā, 2005. gada 25. jūnijā (OV L 287, 28.10.2005., 4. lpp.).

(2)  OV L 314, 30.11.2001., 1. lpp.

(3)  OV L 156, 18.6.2005., 19. lpp.

(4)  OV L 317, 15.12.2000., 355. lpp.

(5)  OV C 46, 24.2.2006., 1. lpp.

(6)  Summas aplēse.

(7)  Balsu aplēse.


9.9.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 247/46


DALĪBVALSTU VALDĪBU PĀRSTĀVJU LĒMUMS PADOMES SANĀKSMĒ

(2006. gada 10. aprīlis)

par Iekšējā nolīguma, ar ko groza Iekšējo nolīgumu (2000. gada 18. septembris) par pasākumiem, kas jāveic, un procedūrām, kas jāievēro, īstenojot ĀKK un EK partnerattiecību nolīgumu, provizorisku piemērošanu

(2006/611/EK)

EIROPAS KOPIENAS DALĪBVALSTU VALDĪBU PĀRSTĀVJI, TIEKOTIES PADOMES SANĀKSMĒ,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā 2000. gada 23. jūnijā Kotonū (Beninā) parakstīto ĀKK un EK partnerattiecību nolīgumu, kas grozīts ar 2005. gada 25. jūnijā Luksemburgā parakstīto nolīgumu, turpmāk “Nolīgums, ar ko groza ĀKK un EK nolīgumu”,

ņemot vērā Komisijas projektu,

tā kā:

(1)

Saskaņā ar ĀKK un EK nolīguma 95. panta 3. punktu ĀKK un EK Ministru padome 2005. gada 25. jūnijā ir pieņēmusi Lēmumu Nr. 5/2005 (1) par pārejas posma pasākumiem, kas piemērojami laikā no parakstīšanas dienas līdz pārskatītā ĀKK un EK partnerattiecību nolīguma spēkā stāšanās dienai.

(2)

Šo pārejas posma pasākumu pieņemšana izraisa Nolīguma, kas groza ĀKK un EK nolīgumu, noteikumu vairākuma agrīnu piemērošanu, izņemot grozījumus, kuri attiecas uz daudzgadu finanšu satvaru, un noteikumus, kas attiecas uz cīņu pret terorismu un sadarbību masu iznīcināšanas ieroču izplatības apkarošanā, kas ir nosacījums Padomes lēmumam par finanšu resursu pieejamību.

(3)

Dalībvalstu valdību pārstāvji, tiekoties Padomē, ir pieņēmuši Iekšējo nolīgumu, ar ko groza 2000. gada 18. septembra Iekšējo nolīgumu par pasākumiem, kas jāveic, un procedūrām, kas jāievēro, īstenojot ĀKK un EK partnerattiecību nolīgumu, turpmāk “Nolīgums, ar ko groza Iekšējo nolīgumu”. Šis Nolīgums, ar ko groza Iekšējo nolīgumu, nevar stāties spēkā, kamēr to nav pieņēmusi katra dalībvalsts saskaņā ar tās konstitucionālām prasībām.

(4)

Saskaņā ar 2. pantu ĀKK un EK Ministru padomes Lēmumā Nr. 5/2005, dalībvalstīm un Kopienai būs jāveic vajadzīgie pasākumi minētā lēmuma īstenošanā, katrai darbojoties savā vārdā.

(5)

Tādēļ, lai noteiktu procedūras, kas dalībvalstīm jāievēro Nolīguma, ar ko groza ĀKK un EK nolīgumu agrīnas piemērošanas laikā, būtu jānosaka provizoriska piemērošana Nolīgumam, ar ko groza Iekšējo nolīgumu,

IR NOLĒMUŠI ŠĀDI.

1. pants

Iekšējo nolīgumu starp dalībvalstu valdību pārstāvjiem Padomes sanāksmē, ar ko groza Iekšējo nolīgumu (2000. gada 18. septembris) par pasākumiem, kas jāveic, un procedūrām, kas jāievēro, īstenojot ĀKK un EK partnerattiecību nolīgumu, piemēro provizoriski no 2005. gada 25. jūnija.

Nolīguma, ar ko groza Iekšējo nolīgumu, teksts ir pievienots šim lēmumam.

2. pants

Šis lēmums stājas spēkā vienlaikus ar pārejas posma pasākumiem Nolīguma, ar ko groza ĀKK un EK nolīgumu, agrīnai piemērošanai.

Tas paliek spēkā, līdz stājas spēkā Nolīgums, ar ko groza Iekšējo nolīgumu.

3. pants

Šo lēmumu publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Luksemburgā, 2006. gada 10. aprīlī

Dalībvalstu valdību vārdā

priekšsēdētāja

U. PLASSNIK


(1)  OV L 287, 28.10.2005., 1. lpp.


IEKŠĒJAIS NOLĪGUMS

starp dalībvalstu valdību pārstāvjiem Padomes sanāksmē, ar ko groza Iekšējo nolīgumu (2000. gada 18. septembris) par pasākumiem, kas jāveic, un procedūrām, kas jāievēro, īstenojot ĀKK un EK partnerattiecību nolīgumu

EIROPAS KOPIENAS DALĪBVALSTU VALDĪBU PĀRSTĀVJI, TIEKOTIES PADOMES SANĀKSMĒ,

ŅEMOT VĒRĀ Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ŅEMOT VĒRĀ 2000. gada 23. jūnijā Kotonū (Beninā) parakstīto ĀKK un EK partnerattiecību nolīgumu, turpmāk “ĀKK un EK nolīgums”,

ŅEMOT VĒRĀ Komisijas projektu,

TĀ KĀ:

(1)

Ar 2004. gada 27. aprīļa lēmumu Padome pilnvaroja Komisiju sākt sarunas ar ĀKK valstīm ar nolūku izdarīt grozījumus ĀKK un EK nolīgumā. Sarunas noslēdzās 2005. gada 23. februārī Briselē. Nolīgums, ar ko groza ĀKK un EK nolīgumu, tika parakstīts 2005. gada 25. jūnijā Luksemburgā.

(2)

Tādēļ būtu jāgroza Iekšējais nolīgums starp dalībvalstu valdību pārstāvjiem Padomes sanāksmē par pasākumiem, kas jāveic, un procedūrām, kas jāievēro, īstenojot ĀKK un EK partnerattiecību nolīgumu (1), turpmāk “Iekšējais nolīgums”.

(3)

Ir jāgroza ar Iekšējo nolīgumu iedibinātā procedūra, lai ņemtu vērā izmaiņas 96. un 97. pantā, kā noteikts Nolīgumā, ar ko groza ĀKK un EK nolīgumu. Šī procedūra būtu jāgroza arī tādēļ, lai ņemtu vērā jauno 11.b pantu, kura pirmā daļa ir būtisks Nolīguma, ar ko groza ĀKK un EK nolīgumu, elements,

IR NOLĒMUŠI ŠĀDI.

1. pants

Iekšējo nolīgumu (2000. gada 18. septembris) starp dalībvalstu valdību pārstāvjiem Padomes sanāksmē par pasākumiem, kas jāveic, un procedūrām, kas jāievēro, īstenojot ĀKK un EK partnerattiecību nolīgumu, groza šādi:

1)

3. pantu aizstāj ar šādu pantu:

“3. pants

Dalībvalstu nostāju ĀKK un EK nolīguma 11.b, 96. un 97. panta īstenošanai, ja šī nostāja skar jautājumus, kas ir to kompetencē, pieņem Padome pielikumā izklāstītajā kārtībā.

Ja paredzētie pasākumi attiecas uz jautājumiem, kas ir dalībvalstu kompetencē, Padome var pieņemt lēmumu arī pēc dalībvalsts ierosinājuma.”

2)

9. pantu aizstāj ar šādu pantu:

“9. pants

Šo nolīgumu, kurš sastādīts vienā oriģināleksemplārā angļu, čehu, dāņu, franču, grieķu, holandiešu, igauņu, itāliešu, latviešu, lietuviešu, maltiešu, poļu, portugāļu, slovāku, slovēņu, somu, spāņu, ungāru, vācu un zviedru valodā un kura visi divdesmit teksti ir vienlīdz autentiski, deponē Padomes Ģenerālsekretariāta arhīvā, kas izsniedz apstiprinātu norakstu visu parakstītāju valstu valdībām.”

3)

Pielikumu aizstāj ar šo:

“PIELIKUMS

1)

Pirms nolīguma 96. pantā izklāstītā konsultāciju procesa sākšanas Kopiena un tās dalībvalstis izmanto visas iespējas politiskam dialogam ar ĀKK valsti atbilstīgi ĀKK un EK nolīguma 8. pantam, izņemot īpašas steidzamības gadījumus. Dialogs atbilstīgi 8. pantam ir sistemātisks un ir formalizējams ĀKK un EK nolīguma VII pielikuma 2. pantā noteiktajā kārtībā. Attiecībā uz dialogu, ko risina valsts, reģionālā un apakšreģionālā līmenī, – ja iesaistās Apvienotā parlamentārā asambleja, to pārstāv amatā esošie līdzpriekšsēdētāji vai ieceltie aizstājēji.

2)

Ja, izsmēlusi visas iespējas risināt dialogu atbilstīgi ĀKK un EK nolīguma 8. pantam, pēc Komisijas vai dalībvalsts iniciatīvas Padome uzskata, ka kāda ĀKK valsts nav izpildījusi kādu pienākumu attiecībā uz kādu no būtiskajiem ĀKK un EK nolīguma 9. vai 11.b pantā minētajiem elementiem, kā arī smagos korupcijas gadījumos attiecīgo ĀKK valsti uzaicina uz konsultācijām saskaņā ar ĀKK un EK nolīguma 11.b, 96. vai 97. pantu, ja vien nav īpaša steidzamība.

Padome pieņem lēmumu ar kvalificētu balsu vairākumu.

Konsultācijās Kopienu pārstāv Padomes prezidentvalsts un Komisija, un tajās cenšas ievērot pārstāvības līmeņa vienlīdzību. Konsultācijās koncentrējas uz pasākumiem, kas attiecīgajai pusei jāveic, un tās norit ĀKK un EK nolīguma VII pielikumā noteiktajā kārtībā.

3)

Ja, beidzoties ĀKK un EK nolīguma 11.b, 96. vai 97. pantā konsultācijām paredzētajiem termiņiem, par spīti attiecīgiem centieniem risinājums nav rasts, vai nekavējoties steidzamos gadījumos vai ja bijis atteikums rīkot konsultācijas, Padome atbilstīgi šiem pantiem ar kvalificētu balsu vairākumu pēc Komisijas priekšlikuma var lemt par atbilstīgu pasākumu veikšanu, tostarp arī par daļēju nolīguma darbības apturēšanu. Lai ĀKK un EK nolīguma piemērošanu attiecībā uz konkrēto ĀKK valsti apturētu pilnīgi, Padome lēmumu pieņem vienprātīgi.

Šie pasākumi paliek spēkā līdz brīdim, kad Padome ir izmantojusi pirmajā daļā norādīto piemērojamo procedūru, lai pieņemtu lēmumu, ar ko groza vai atceļ iepriekš pieņemtos pasākumus, vai, attiecīgā gadījumā, līdz lēmumā norādītā laikposma beigām.

Šim nolūkam Padome iepriekš minētos pasākumus regulāri pārskata vismaz reizi pusgadā.

Padomes priekšsēdētājs par šādi pieņemtajiem pasākumiem pirms to stāšanās spēkā ziņo attiecīgajai ĀKK valstij un ĀKK un EK Ministru padomei.

Padomes lēmumu publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī. Ja pasākumus pieņem nekavējoties, paziņojumu ĀKK valstij un ĀKK un EK Ministru padomei nosūta vienlaikus ar uzaicinājumu rīkot konsultācijas.

4)

Par jebkuru lēmumu, kas pieņemts saskaņā ar 2. un 3. punktu, tūdaļ pilnā mērā informē Eiropas Parlamentu.”

2. pants

Šo nolīgumu katra dalībvalsts apstiprina saskaņā ar tās konstitucionālajām prasībām. Katras dalībvalsts valdība paziņo Padomes Ģenerālsekretariātam par procedūru pabeigšanu, kas vajadzīgas, lai šis nolīgums stātos spēkā.

Ja ir ievēroti šā panta pirmās daļas noteikumi, šis nolīgums stājas spēkā vienlaikus ar Nolīgumu, ar ko groza ĀKK un EK nolīgumu (2). Tas paliek spēkā visu minētā nolīguma darbības laiku.

Hecho en Luxemburgo, el diez de abril de dos mil seis.

V Lucemburku dne desátého dubna dva tisíce šest.

Udfærdiget i Luxembourg den tiende april to tusind og seks.

Geschehen zu Luxemburg am zehnten April zweitausendsechs.

Kahe tuhande kuuenda aasta aprillikuu kümnendal päeval Luxembourgis.

'Εγινε στo Λουξεμβούργο, στις δέκα Απριλίου δύο χιλιάδες έξι.

Done at Luxembourg on the tenth day of April in the year two thousand and six.

Fait à Luxembourg, le dix avril deux mille six.

Fatto a Lussemburgo, addì dieci aprile duemilasei.

Luksemburgā, divtūkstoš sestā gada desmitajā aprīlī.

Priimta du tūkstančiai šeštų metų balandžio dešimtą dieną Liuksemburge.

Kelt Luxembourgban, a kettőezer hatodik év április tizedik napján.

Magħmul fil-Lussemburgu, fl-għaxar jum ta' April tas-sena elfejn u sitta.

Gedaan te Luxemburg, de tiende april tweeduizend zes.

Sporządzono w Luksemburgu dnia dziesiątego kwietnia roku dwa tysiące szóstego.

Feito no Luxemburgo, em dez de Abril de dois mil e seis.

V Luxemburgu dňa desiateho apríla dvetisícšesť.

V Luxembourgu, desetega aprila leta dva tisoč šest.

Tehty Luxemburgissa kymmenentenä päivänä huhtikuuta vuonna kaksituhattakuusi.

Som skedde i Luxemburg den tionde april tjugohundrasex.

Pour le Royaume de Belgique

Voor het Koninkrijk België

Für das Königreich Belgien

Image

Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallone, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.

Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Diese Unterschrift bindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft, die Französische Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt.

Za Českou republiku

Image

På Kongeriget Danmarks vegne

Image

Für die Bundesrepublik Deutschland

Image

Image

Eesti Vabariigi nimel

Image

Για την Ελληνική Δημοκρατία

Image

Por el Reino de España

Image

Pour la République française

Image

Thar cheann Na hÉireann

For Ireland

Image

Per la Repubblica italiana

Image

Για την Κυπριακή Δημοκρατία

Image

Latvijas Republikas vārdā

Image

Lietuvos Respublikos vardu

Image

Pour le Grand-Duché de Luxembourg

Image

A Magyar Köztársaság részéről

Image

Għar-Repubblika ta' Malta

Image

Voor het Koninkrijk der Nederlanden

Image

Für die Republik Österreich

Image

W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

Image

Pela República Portuguesa

Image

Za Republiko Slovenijo

Image

Za Slovenskú republiku

Image

Suomen tasavallan puolesta

För Republiken Finland

Image

För Konungariket Sverige

Image

For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Image


(1)  OV L 317, 15.12.2000., 376. lpp.

(2)  Šā nolīguma spēkā stāšanās datumu Padomes Ģenerālsekretariāts publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.