ISSN 1725-5112

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 238

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

49. sējums
2006. gada 1. septembris


Saturs

 

I   Tiesību akti, kuru publicēšana ir obligāta

Lappuse

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1295/2006 (2006. gada 31. augusts), ar kuru nosaka standarta ievešanas vērtības nolūkā noteikt ievešanas cenu atsevišķu veidu augļiem un dārzeņiem

1

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1296/2006 (2006. gada 31. augusts), ar ko nosaka ievedmuitas nodokli labības nozarē, kuru piemēro no 2006. gada 1. septembra

3

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1297/2006 (2006. gada 31. augusts), ar kuru groza ar Regulu (EK) Nr. 1002/2006 noteiktās reprezentatīvās cenas un papildu ievedmuitas nodokļus atsevišķiem cukura nozares produktiem 2006./2007. saimnieciskajā gadā

6

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1298/2006 (2006. gada 31. augusts), ar ko nosaka eksporta kompensācijas par baltā cukura un jēlcukura izvedumiem bez turpmākas apstrādes

8

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1299/2006 (2006. gada 31. augusts), ar ko nosaka eksporta kompensācijas par sīrupa un noteiktu citu cukura produktu izvedumiem bez turpmākas apstrādes

10

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1300/2006 (2006. gada 31. augusts), ar ko nosaka maksimālo eksporta kompensāciju baltajam cukuram pastāvīgā konkursā, kuru paredz Regula (EK) Nr. 958/2006

12

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 1301/2006 (2006. gada 31. augusts), ar ko nosaka kopīgus noteikumus lauksaimniecības produktu importa tarifu kvotu administrēšanai, izmantojot ievešanas atļauju sistēmu

13

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1302/2006 (2006. gada 31. augusts), ar ko nosaka kompensācijas likmes dažiem labības un rīsu produktiem, kurus eksportē kā preces, uz kurām neattiecas Līguma I pielikums

21

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1303/2006 (2006. gada 31. augusts), ar ko nosaka kompensācijas likmes, kas piemērojamas dažiem cukura nozares produktiem, ko eksportē kā preces, uz kurām neattiecas Līguma I pielikums

25

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1304/2006 (2006. gada 31. augusts), ar ko nosaka sorgo ievedmuitas nodokļa maksimālo samazinājumu Regulā (EK) Nr. 1059/2006 minētajā konkursā

27

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1305/2006 (2006. gada 31. augusts), ar ko nosaka eksporta kompensācijas par produktiem, kuri pārstrādāti no labības un rīsiem

28

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1306/2006 (2006. gada 31. augusts), ar ko nosaka eksporta kompensācijas par dzīvnieku barības maisījumu uz labības bāzes

31

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1307/2006 (2006. gada 31. augusts), ar ko nosaka ražošanas kompensācijas labības nozarēs

33

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1308/2006 (2006. gada 31. augusts), ar ko nosaka kompensācijas par labības un kviešu vai rudzu miltu, putraimu vai rupja maluma miltu eksportu

34

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1309/2006 (2006. gada 31. augusts), ar ko nosaka korektīvo summu kompensācijai par labību

36

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1310/2006 (2006. gada 31. augusts), ar ko nosaka iesala eksportam piemērojamās kompensācijas

38

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1311/2006 (2006. gada 31. augusts), ar ko nosaka kompensācijai par iesalu piemērojamu korekciju

40

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1312/2006 (2006. gada 31. augusts), ar ko nosaka kompensācijas, kuras piemērojamas labības un rīsa nozares produktiem, kurus piegādā Kopienas un valstu pārtikas palīdzības pasākumos

42

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1313/2006 (2006. gada 31. augusts) par iesniegtajiem piedāvājumiem parasto kviešu eksportam Regulā (EK) Nr. 936/2006 minētajā konkursā

44

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.


I Tiesību akti, kuru publicēšana ir obligāta

1.9.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 238/1


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1295/2006

(2006. gada 31. augusts),

ar kuru nosaka standarta ievešanas vērtības nolūkā noteikt ievešanas cenu atsevišķu veidu augļiem un dārzeņiem

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1994. gada 21. decembra Regulu (EK) Nr. 3223/94 par sīki izstrādātiem augļu un dārzeņu ievešanas režīma izpildes noteikumiem (1), un jo īpaši tās 4. panta 1. punktu,

tā kā:

(1)

Regulā (EK) Nr. 3223/94, piemērojot Urugvajas kārtas daudzpusējo tirdzniecības sarunu iznākumus, paredzēti kritēriji, pēc kuriem Komisija nosaka standarta ievešanas vērtības pielikumā precizētajiem produktu ievedumiem no trešām valstīm un periodiem.

(2)

Piemērojot iepriekš minētos kritērijus, standarta ievešanas vērtības nosakāmas līmeņos, kas norādīti šīs regulas pielikumā,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Standarta ievešanas vērtības, kas paredzētas Regulas (EK) Nr. 3223/94 4. pantā, ir tādas, kā norādīts tabulā, kas pievienota pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2006. gada 1. septembrī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2006. gada 31. augustā

Komisijas vārdā —

lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektors

Jean-Luc DEMARTY


(1)  OV L 337, 24.12.1994., 66. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 386/2005 (OV L 62, 9.3.2005., 3. lpp.).


PIELIKUMS

Komisijas 2006. gada 31. augusta Regulai, ar kuru nosaka standarta ievešanas vērtības nolūkā noteikt ievešanas cenu atsevišķu veidu augļiem un dārzeņiem

(EUR/100 kg)

KN kods

Trešās valsts kods (1)

Standarta ievešanas vērtība

0702 00 00

052

87,3

068

147,1

999

117,2

0707 00 05

052

92,8

999

92,8

0709 90 70

052

60,4

999

60,4

0805 50 10

388

72,5

524

51,0

528

57,4

999

60,3

0806 10 10

052

83,7

220

123,4

999

103,6

0808 10 80

388

88,1

400

93,0

508

83,8

512

89,0

528

43,0

720

89,7

800

143,8

804

104,0

999

91,8

0808 20 50

052

115,2

388

90,2

999

102,7

0809 30 10, 0809 30 90

052

116,4

096

12,8

999

64,6

0809 40 05

052

82,7

066

44,4

098

45,7

624

150,5

999

80,8


(1)  Valstu nomenklatūra, kas paredzēta Komisijas Regulā (EK) Nr. 750/2005 (OV L 126, 19.5.2005., 12. lpp.). Kods “999” nozīmē “citas izcelsmes vietas”.


1.9.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 238/3


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1296/2006

(2006. gada 31. augusts),

ar ko nosaka ievedmuitas nodokli labības nozarē, kuru piemēro no 2006. gada 1. septembra

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2003. gada 29. septembra Regulu (EK) Nr. 1784/2003, ar ko izveido labības tirgus kopējo organizāciju (1),

ņemot vērā Komisijas 1996. gada 28. jūnija Regulu (EK) Nr. 1249/96, ar ko izstrādā Padomes Regulas (EEK) Nr. 1766/92 piemērošanas noteikumus attiecībā uz ievedmuitas nodokli labības nozarē (2), un jo īpaši tās 2. panta 1. punktu,

tā kā:

(1)

Regulas (EK) Nr. 1784/2003 10. pantā paredzēts, ka, ievedot minētās Regulas 1. pantā uzskaitītos produktus, tiek iekasētas kopējā muitas tarifa nodevu likmes. Taču šā panta 2. punktā minētajiem produktiem ievedmuitas nodoklis ir vienāds ar intervences cenu šiem produktiem, tos ievedot, palielinot to par 55 % un atskaitot CIF importa cenu, kas piemērojama attiecīgajai kravai. Taču šī nodeva nedrīkst pārsniegt muitas tarifa nodevu likmi.

(2)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1784/2003 10. panta 3. punktu CIF importēšanas cenas aprēķina, par pamatu ņemot attiecīgā produkta raksturīgās cenas pasaules tirgū.

(3)

Regulā (EK) Nr. 1249/96 ir sīki izstrādāti noteikumi, lai piemērotu Regulu (EK) Nr. 1784/2003 attiecībā uz ievedmuitas nodokli labības nozarē.

(4)

Ievedmuitas nodokli piemēro, kamēr nosaka jaunu nodokli un tas stājas spēkā.

(5)

Lai nodrošinātu ievedmuitas režīma normālu funkcionēšanu, ievedmuitas nodokļa aprēķināšanai jāņem reprezentatīvā tirgus likmes, kas konstatētas atsauces perioda laikā.

(6)

Piemērojot Regulu (EK) Nr. 1249/96, jānosaka ievedmuitas nodoklis saskaņā ar šās Regulas pielikumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (EK) Nr. 1784/2003 10. panta 2. punktā minētie labības nozares ievedmuitas nodokļi ir noteikti šās Regulas I pielikumā, pamatojoties uz II pielikumā minēto informāciju.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2006. gada 1. septembrī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2006. gada 31. augustā

Komisijas vārdā —

lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektors

Jean-Luc DEMARTY


(1)  OV L 270, 21.10.2003., 78. lpp. Regulā grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 1154/2005 (OV L 187, 19.7.2005., 11. lpp.).

(2)  OV L 161, 29.6.1996., 125. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1110/2003 (OV L 158, 27.6.2003., 12. lpp.).


I PIELIKUMS

Regulas (EK) Nr. 1784/2003 10. panta 2. punktā minēto produktu ievedmuitas nodoklis, ko piemēro no 2006. gada 1. septembra

KN kods

Preču nosaukums

Ievedmuita (1)

(EUR/t)

1001 10 00

Augstas kvalitātes cietie kvieši

0,00

vidējas kvalitātes

0,00

zemas kvalitātes

0,00

1001 90 91

Parastas kviešu sēklas

0,00

ex 1001 90 99

Parasti augstas kvalitātes kvieši, izņemot sēklu

0,00

1002 00 00

Rudzi

27,87

1005 10 90

Kukurūzas sēklas, izņemot hibrīdu

47,36

1005 90 00

Kukurūza, izņemot sēklas (2)

47,36

1007 00 90

Graudu sorgo, izņemot hibrīdu sēšanai

32,86


(1)  Par precēm, ko Kopienā ieved pāri Atlantijas okeānam vai pa Suecas kanālu (Regulas (EK) Nr. 1249/96 2. panta 4. punkts), importētājs var saņemt nodevu samazinājumu:

3 EUR/t, ja izkraušanas osta atrodas Vidusjūrā, vai

2 EUR/t, ja izkraušanas osta atrodas Īrijā, Apvienotajā Karalistē, Dānijā, Igaunijā, Latvijā, Lietuvā, Polijā, Somijā, Zviedrijā vai Ibērijas pussalas Atlantijas piekrastē.

(2)  Importētājs saņem vienotas likmes samazinājumu 24 EUR/t, ja tiek pildīti nosacījumi, kas izstrādāti Regulas (EK) Nr. 1249/96 2. panta 5. punktā.


II PIELIKUMS

Muitas nodokļu aprēķināšanas elementi

(17.8.2006–30.8.2006)

1)

Vidējie rādītāji par laikposmu, kas noteikts Regulas (EK) Nr. 1249/96 2. panta 2. punktā:

Biržas kotējumi

Mineapole

Čikāga

Mineapole

Mineapole

Mineapole

Mineapole

Produkti (% proteīnu 12 % mitrumā)

HRS2

YC3

HAD2

vidējā kvalitāte (1)

zema kvalitāte (2)

ASV mieži 2

Kotējums (EUR/t)

141,69 (3)

68,49

158,20

148,20

128,20

99,27

Subsīdija par Persijas līča reģionu (EUR/t)

22,34

 

 

Subsīdija par Lielo Ezeru reģionu (EUR/t)

21,76

 

 

2)

Vidējie rādītāji par laikposmu, kas noteikts Regulas (EK) Nr. 1249/96 2. panta 2. punktā:

Frakts/izmaksas: Meksikas līcis–Roterdama 23,82 EUR/t; Lielo Ezeru reģions–Roterdama 29,89 EUR/t.

3)

Subsīdijas Regulas (EK) Nr. 1249/96 4. panta 2. punkta trešās daļas nozīmē:

0,00 EUR/t (HRW2)

0,00 EUR/t (SRW2).


(1)  Atskaitījums 10 EUR/t apmērā (Regulas (EK) Nr. 1249/96 4. panta 1. punkts)

(2)  Atskaitījums 30 EUR/t apmērā (Regulas (EK) Nr. 1249/96 3. pants)

(3)  Ietverta piemaksa 14 EUR/t apmērā (Regulas (EK) Nr. 1249/96 4. panta 3. punkts)


1.9.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 238/6


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1297/2006

(2006. gada 31. augusts),

ar kuru groza ar Regulu (EK) Nr. 1002/2006 noteiktās reprezentatīvās cenas un papildu ievedmuitas nodokļus atsevišķiem cukura nozares produktiem 2006./2007. saimnieciskajā gadā

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2006. gada 20. februāra Regulu (EK) Nr. 318/2006 par cukura nozares tirgus kopējo organizāciju (1),

ņemot vērā Komisijas 2006. gada 30. jūnija Regulu (EK) Nr. 318/2006, ar ko paredz sīki izstrādātus noteikumus par to, kā īstenot Padomes Regulu (EK) Nr. 318/2006 saistībā ar tirdzniecību ar trešām valstīm cukura nozarē (2), importa kārtību, un jo īpaši tās 36. pantu,

tā kā:

(1)

Reprezentatīvās cenas un papildu ievedmuitas nodokļi, kas 2006./2007. saimnieciskajā gadā piemērojami baltajam cukuram, jēlcukuram un atsevišķu veidu sīrupam, tika noteikti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 1002/2006 (3). Šajās cenās un nodokļos jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 1251/2006 (4).

(2)

Saskaņā ar datiem, kas patlaban ir Komisijas rīcībā, pašreiz spēkā esošās summas ir jāgroza atbilstīgi Regulā (EK) Nr. 951/2006 norādītajiem noteikumiem un kārtībai,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Ar Regulu (EK) Nr. 951/2006 noteiktās reprezentatīvās cenas un papildu ievedmuitas nodokļi, kas piemērojami Regulas (EK) Nr. 1002/2006 36. pantā minētajiem produktiem 2006./2007. saimnieciskajā gadā, ir grozīti un sniegti pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2006. gada 1. septembrī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2006. gada 31. augustā

Komisijas vārdā —

lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektors

Jean-Luc DEMARTY


(1)  OV L 55, 28.2.2006., 1. lpp.

(2)  OV L 178, 1.7.2006., 24. lpp.

(3)  OV L 178, 1.7.2006., 36. lpp.

(4)  OV L 227, 19.8.2006., 38. lpp.


PIELIKUMS

Grozītās reprezentatīvās cenas un papildu ievedmuitas nodokļi, kas no 2006. gada 1. septembra piemērojami baltajam cukuram, jēlcukuram un KN koda 1702 90 99 produktiem

(EUR)

KN kods

Reprezentatīvā cena par attiecīgā produkta 100 tīrsvara kilogramiem

Papildu ievedmuitas nodoklis par attiecīgā produkta 100 tīrsvara kilogramiem

1701 11 10 (1)

22,86

4,87

1701 11 90 (1)

22,86

10,10

1701 12 10 (1)

22,86

4,68

1701 12 90 (1)

22,86

9,67

1701 91 00 (2)

29,66

10,40

1701 99 10 (2)

29,66

5,88

1701 99 90 (2)

29,66

5,88

1702 90 99 (3)

0,30

0,35


(1)  Standarta kvalitātei, kas noteikta Padomes Regulas (EK) Nr. 318/2006 I pielikuma III punktā (OV L 58, 28.2.2006., 1. lpp.).

(2)  Standarta kvalitātei, kas noteikta Regulas (EK) Nr. 318/2006 I pielikuma II punktā.

(3)  Aprēķins uz 1 % saharozes satura.


1.9.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 238/8


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1298/2006

(2006. gada 31. augusts),

ar ko nosaka eksporta kompensācijas par baltā cukura un jēlcukura izvedumiem bez turpmākas apstrādes

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2006. gada 20. februāra Regulu (EK) Nr. 318/2006 par cukura tirgus kopējo organizāciju (1), un jo īpaši tās 33. panta 2. punkta otro daļu,

tā kā:

(1)

Regulas (EK) Nr. 318/2006 32. pantā noteikts, ka starpību starp minētās regulas 1. panta 1. punkta b) apakšpunktā norādīto produktu cenu pasaules tirgū un šo produktu cenu Kopienā var atlīdzināt, piešķirot eksporta kompensāciju.

(2)

Ņemot vērā pašreizējo stāvokli cukura tirgū, eksporta kompensācijas ir jānosaka atbilstīgi Regulas (EK) Nr. 318/2006 32. un 33. pantā paredzētajiem noteikumiem un noteiktiem kritērijiem.

(3)

Regulas (EK) Nr. 318/2006 33. panta 2. punkta pirmajā daļā paredzēts, ka stāvoklis pasaules tirgū vai konkrētu tirgu īpašās prasības var radīt nepieciešamību noteikt dažādu kompensācijas lielumu atkarībā no galamērķa.

(4)

Kompensācijas jāpiešķir vienīgi par produktiem, kurus atļauts laist brīvā apgrozībā Kopienas tirgū un kas atbilst Regulā (EK) Nr. 318/2006 noteiktajām prasībām.

(5)

Starp Eiropas Kopienu un Rumāniju un Bulgāriju noslēgto Eiropas nolīgumu ietvaros veikto pārrunu mērķis ir jo īpaši liberalizēt to produktu tirdzniecību, uz kuriem attiecas konkrētā tirgus kopējā organizācija. Tāpēc eksporta kompensācijas attiecībā uz abām minētajām valstīm ir jāatceļ.

(6)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Cukura pārvaldības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Eksporta kompensācijas, kā paredzēts Regulas (EK) Nr. 318/2006 32. pantā, piešķir par šīs Regulas pielikumā minētajiem produktiem un daudzumiem.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2006. gada 1. septembrī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2006. gada 31. augustā

Komisijas vārdā

lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektors

Jean-Luc DEMARTY


(1)  OV L 58, 28.2.2006., 1. lpp.


PIELIKUMS

Kompensācijas, kas no 2006. gada 1. septembra (1) piemērojamas par baltā cukura un jēlcukura izvedumiem bez turpmākas apstrādes

Produkta kods

Galamērķis

Mērvienība

Kompensācijas apmērs

1701 11 90 9100

S00

EUR/100 kg

29,40 (2)

1701 11 90 9910

S00

EUR/100 kg

29,40 (2)

1701 12 90 9100

S00

EUR/100 kg

29,40 (2)

1701 12 90 9910

S00

EUR/100 kg

29,40 (2)

1701 91 00 9000

S00

EUR/1 % saharozes × 100 kg produkta tīrā svara

0,3197

1701 99 10 9100

S00

EUR/100 kg

31,97

1701 99 10 9910

S00

EUR/100 kg

31,97

1701 99 10 9950

S00

EUR/100 kg

31,97

1701 99 90 9100

S00

EUR/1 % saharozes × 100 kg produkta tīrā svara

0,3197

NB: Galamērķi ir noteikti šādi:

S00

:

visi galamērķi, izņemot Albāniju, Horvātiju, Bosniju un Hercegovinu, Bulgāriju, Rumāniju, Serbiju, Melnkalni, Kosovu un Bijušo Dienvidslāvijas Maķedonijas Republiku.


(1)  Pielikumā noteiktās likmes nav piemērojamas no 2005. gada 1. februāra saskaņā ar Padomes 2004. gada 22. decembra Lēmumu 2005/45/EK par Eiropas Kopienas un Šveices Konfederācijas nolīguma, ar kuru groza Eiropas Ekonomikas Kopienas un Šveices Konfederācijas 1972. gada 22. jūlija nolīgumu par noteikumiem, kas piemērojami apstrādātiem lauksaimniecības produktiem, noslēgšanu un pagaidu piemērošanu (OV L 23, 26.1.2005., 17. lpp.).

(2)  Šo likmi piemēro jēlcukuram, kura iznākums ir 92 %. Ja izvestā jēlcukura iznākums nav 92 %, piemērojamo kompensācijas likmi katrai attiecīgajai izvešanas darbībai reizina ar pārrēķina koeficientu, ko iegūst, dalot saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 318/2006 I pielikuma III iedaļas 3. punktu aprēķināto izvestā jēlcukura iznākumu ar 92.


1.9.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 238/10


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1299/2006

(2006. gada 31. augusts),

ar ko nosaka eksporta kompensācijas par sīrupa un noteiktu citu cukura produktu izvedumiem bez turpmākas apstrādes

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2006. gada 20. februāra Regulu (EK) Nr. 318/2006 par cukura tirgus kopējo organizāciju (1), un jo īpaši tās 33. panta 2. punkta otro daļu,

tā kā:

(1)

Regulas (EK) Nr. 318/2006 32. pantā noteikts, ka starpību starp minētās regulas 1. panta 1. punkta c) d) g) apakšpunktā norādīto produktu cenu pasaules tirgū un šo produktu cenu Kopienā var atlīdzināt, piešķirot eksporta kompensāciju.

(2)

Ņemot vērā pašreizējo stāvokli cukura tirgū, eksporta kompensācijas ir jānosaka atbilstīgi Regulas (EK) Nr. 318/2006 32. un 33. pantā paredzētajiem noteikumiem un noteiktiem kritērijiem.

(3)

Regulas (EK) Nr. 318/2006 33. panta 2. punkta pirmajā daļā paredzēts, ka stāvoklis pasaules tirgū vai konkrētu tirgu īpašās prasības var radīt nepieciešamību noteikt dažādu kompensācijas lielumu atkarībā no galamērķa.

(4)

Kompensācijas jāpiešķir vienīgi par produktiem, kurus atļauts laist brīvā apgrozībā Kopienas tirgū un kuri atbilst prasībām, kas paredzētas Komisijas 2006. gada 30. jūnija Regulā (EK) Nr. 951/2006, ar ko paredz sīki izstrādātus noteikumus par to, kā īstenot Padomes Regulu (EK) Nr. 318/2006 saistībā ar tirdzniecību ar trešām valstīm cukura nozarē (2).

(5)

Starp Eiropas Kopienu un Rumāniju un Bulgāriju noslēgto Eiropas nolīgumu ietvaros veikto pārrunu mērķis ir jo īpaši liberalizēt to produktu tirdzniecību, uz kuriem attiecas konkrētā tirgus kopējā organizācija. Tāpēc eksporta kompensācijas attiecībā uz abām minētajām valstīm ir jāatceļ.

(6)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Cukura pārvaldības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

1.   Eksporta kompensācijas, kā paredzēts Regulas (EK) Nr. 318/2006 32. pantā, piešķir par šīs Regulas pielikumā minētajiem produktiem un daudzumiem saskaņā ar šā panta 2. punktā paredzētajiem nosacījumiem

2.   Lai par tiem varētu saņemt kompensāciju atbilstīgi 1. punktam, produktiem jāatbilst attiecīgām prasībām, kas noteiktas Regulas (EK) Nr. 951/2006 3. un 4. pantā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2006. gada 1. septembrī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2006. gada 31. augustā

Komisijas vārdā

lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektors

Jean-Luc DEMARTY


(1)  OV L 58, 28.2.2006., 1. lpp.

(2)  OV L 178, 1.7.2006., 24. lpp.


PIELIKUMS

Eksporta kompensācijas, kas no 2006. gada 1. septembra (1) piemērojamas par sīrupu un noteiktu citu cukura produktu izvedumiem bez turpmākas apstrādes

Produkta kods

Galamērķis

Mērvienība

Kompensācijas apmērs

1702 40 10 9100

S00

EUR/100 kg sausnas

31,97

1702 60 10 9000

S00

EUR/100 kg sausnas

31,97

1702 60 95 9000

S00

EUR/1 % saharozes × 100 kg produkta tīrā svara

0,3197

1702 90 30 9000

S00

EUR/100 kg sausnas

31,97

1702 90 60 9000

S00

EUR/1 % saharozes × 100 kg produkta tīrā svara

0,3197

1702 90 71 9000

S00

EUR/1 % saharozes × 100 kg produkta tīrā svara

0,3197

1702 90 99 9900

S00

EUR/1 % saharozes × 100 kg produkta tīrā svara

0,3197 (2)

2106 90 30 9000

S00

EUR/100 kg sausnas

31,97

2106 90 59 9000

S00

EUR/1 % saharozes × 100 kg produkta tīrā svara

0,3197

NB: Galamērķi ir noteikti šādi:

S00

:

visi galamērķi, izņemot Albāniju, Horvātiju, Bosniju un Hercegovinu, Bulgāriju, Rumāniju, Serbiju, Melnkalni, Kosovu un bijušo Dienvidslāvijas Maķedonijas Republiku.


(1)  Pielikumā noteiktās likmes nav piemērojamas no 2005. gada 1. februāra saskaņā ar Padomes 2004. gada 22. decembra Lēmumu 2005/45/EK par Eiropas Kopienas un Šveices Konfederācijas nolīguma, ar kuru groza Eiropas Ekonomikas kopienas un Šveices Konfederācijas 1972. gada 22. jūlija nolīgumu par noteikumiem, kas piemērojami apstrādātiem lauksaimniecības produktiem, noslēgšanu un pagaidu piemērošanu (OV L 23, 26.1.2005., 17. lpp.).

(2)  Pamatlikme nav piemērojama Komisijas Regulas (EEK) Nr. 3513/92 (OV L 355, 5.12.1992., 12. lpp.) pielikuma 2. punktā definētajiem produktiem.


1.9.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 238/12


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1300/2006

(2006. gada 31. augusts),

ar ko nosaka maksimālo eksporta kompensāciju baltajam cukuram pastāvīgā konkursā, kuru paredz Regula (EK) Nr. 958/2006

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2006. gada 20. februāra Regulu (EK) Nr. 318/2006 par cukura tirgu kopīgo organizāciju (1), un jo īpaši tās 33. panta 2. punkta otro daļu un trešās daļas b) apakšpunktu,

tā kā:

(1)

Komisijas 2006. gada 28. jūnija Regula (EK) Nr. 958/2006 par pastāvīgo konkursu 2006./2007. tirdzniecības gadam, lai noteiktu eksporta kompensācijas par balto cukuru (2), prasa izsludināt uzaicinājumus uz konkursa daļām.

(2)

Atbilstoši Regulas (EK) Nr. 958/2006, 8. panta 1. punktam un pēc to pieteikumu izskatīšanas, kas iesniegti pēc izsludinātā uzaicinājuma uz konkursa daļu ar termiņu 2006. gada 31. augusts, ir lietderīgi noteikt maksimālo eksporta kompensāciju šajā uzaicinājuma uz konkursu daļā.

(3)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Cukura pārvaldības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Uzaicinājumā uz konkursa daļu ar termiņu 2006. gada 31. augusts Regulas (EK) Nr. 958/2006 1. panta 1. punktā minētajiem produktiem maksimālā eksporta kompensācija ir 36,965 EUR/100 kg.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2006. gada 1. septembrī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2006. gada 31. augustā

Komisijas vārdā —

lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektors

Jean-Luc DEMARTY


(1)  OV L 58, 28.2.2006., 1. lpp.

(2)  OV L 175, 29.6.2006., 49. lpp.


1.9.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 238/13


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1301/2006

(2006. gada 31. augusts),

ar ko nosaka kopīgus noteikumus lauksaimniecības produktu importa tarifu kvotu administrēšanai, izmantojot ievešanas atļauju sistēmu

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2003. gada 29. septembra Regulu (EK) Nr. 1784/2003 par labības tirgus kopīgo organizāciju (1), un jo īpaši tās 9. panta 2. punktu un 12. panta 1. punktu, un attiecīgos pantus citās regulās par lauksaimniecības produktu tirgu kopējo organizāciju,

tā kā:

(1)

Kopiena ir apņēmusies atvērt importa tarifu kvotas noteiktiem lauksaimniecības produktiem. Dažos gadījumos to produktu, kam atvērtas šādas importa tarifu kvotas, ievedumiem piemēro ievešanas atļauju sistēmu.

(2)

Padomes 1994. gada 22. decembra Regulā (EK) Nr. 3290/94 par lauksaimniecības nozarē veicamajiem pielāgojumiem un pārejas pasākumiem, kas vajadzīgi, lai īstenotu daudzpusējo tirdzniecības sarunu Urugvajas kārtā noslēgtos nolīgumus (2), kā arī dažādos nolīgumos starp Kopienu un konkrētām trešām valstīm un Padomes lēmumos, ar ko autonomi atver importa tarifu kvotas, ir noteiktas dažādas pārvaldības metodes attiecībā uz importa tarifu kvotām, uz ko attiecas ievešanas atļauju sistēma.

(3)

Lai vienkāršotu un uzlabotu administrēšanas un kontroles mehānismu efektivitāti un lietderību, ir jāparedz kopīgi noteikumi, kā administrēt importa tarifu kvotas, uz kurām attiecas ievešanas atļauju sistēma un kas jāpārvalda atbilstoši metodei, saskaņā ar kuru atļaujas piešķir proporcionāli kopējiem pieprasītajiem daudzumiem (turpmāk tekstā – “vienlaicīgas izskatīšanas metode”), vai atbilstoši ievešanas metodei, kas pamatojas uz trešo valstu izsniegtiem dokumentiem. Šādos noteikumos jābūt iekļautiem arī pieteikumu un atļauju iesniegšanas noteikumiem, kas nepieciešamības gadījumā piemērojami papildus vai atkāpjoties no konkrētiem noteikumiem Komisijas 2000. gada 9. jūnija Regulā (EK) Nr. 1291/2000, ar ko nosaka sīki izstrādātus kopējus noteikumus, kas jāievēro, piemērojot importa un eksporta licenču un iepriekš noteiktas kompensācijas sertifikātu sistēmu lauksaimniecības produktiem (3).

(4)

Ir jāatver vienots gada importa kvotas periods visām importa tarifu kvotām, uz kurām attiecas šī regula. Tomēr dažos gadījumos var būt vajadzīgs gada importa kvotas periodu sadalīt apakšperiodos.

(5)

Pieredze liecina, ka ir jāparedz noteikumi, lai nepieļautu iespēju iesniegt neprecīzus dokumentus. Tādēļ jāizveido atbilstoša sankciju sistēma un jānosaka, kādos gadījumos sankcijas nepiemēro.

(6)

Komisijas 1993. gada 2. jūlija Regula (EEK) Nr. 2454/93, ar ko nosaka īstenošanas noteikumus Padomes Regulai (EEK) Nr. 2913/92 par Kopienas Muitas kodeksa izveidi (4), ir piemērojama tarifu pasākumu pārvaldībai. Saskaņā ar 1. pantu Padomes 1992. gada 12. oktobra Regulā (EEK) Nr. 2913/92 par Kopienas Muitas kodeksa izveidi (5) Regula (EEK) Nr. 2454/93 ir piemērojama, neskarot citās jomās pieņemtos īpašos noteikumus. Šādi noteikumi ir spēkā attiecībā uz lauksaimniecības produktu importa tarifu kvotu pārvaldību ievešanas atļauju sistēmas ietvaros. Tomēr, lai uzlabotu kontroles kvalitāti, ir jāpiemēro Regulas (EEK) Nr. 2454/93 308.d pantā izklāstītie Kopienas uzraudzības noteikumi.

(7)

Attiecībā uz vienlaicīgās izskatīšanas metodi ir jāparedz sīki izstrādāti noteikumi, kas attiektos uz atļaujas pieteikumu iesniegšanu un iesniedzamo informāciju. Šajā sakarā, lai uzlabotu kontroles kvalitāti, pieteikumu iesniedzējiem ir jāparedz nosacījums, ka viņi var iesniegt ne vairāk kā vienu ievešanas atļaujas pieteikumu par vienu un to pašu kvotas kārtas numuru attiecībā uz konkrētu importa tarifu kvotas periodu vai attiecīgi apakšperiodu. Turklāt šādi pieteikumi jāiesniedz tikai tajā dalībvalstī, kurā pieteikuma iesniedzējs ir reģistrēts kā juridiska persona un PVN maksātājs.

(8)

Ir jāizstrādā noteikumi, kas reglamentē ievešanas atļauju izsniegšanu. Atļaujas jāizsniedz pēc iesniegto atļauju pieteikumu izvērtēšanai atbilstoša laika posma. Tomēr, ja atļaujas pieteikumos minētie daudzumi pārsniedz attiecīgā importa tarifu kvotas periodā pieejamos daudzumus, veicot sadali, attiecīgā gadījumā ir jāpiemēro piešķīruma koeficients. Piemērojot šo koeficientu, tik un tā var būt nepieciešams pielāgot iegūto rezultātu cipariem aiz komata, lai nodrošinātu, ka netiek pārsniegts pieejamais daudzums.

(9)

Ir jāparedz noteikums par to, ka ievešanas atļauju derīguma termiņu nosaka Komisijas regulās, kas reglamentē attiecīgo importa tarifu kvotu. Tomēr pieredze liecina, ka Kopienas īstenotās uzraudzības maksimālas efektivitātes nodrošināšanai atbilstīgi Regulas (EEK) Nr. 2454/93 308.d pantam importa tarifu kvotu pareizas pārvaldības interesēs ir jāparedz noteikums, ka, atkāpjoties no tā, kas noteikts 3. panta 4. punktā Padomes 1971. gada 3. jūnija Regulā (EEK, Euratom) Nr. 1182/71, ar ko nosaka laikposmiem, datumiem un termiņiem piemērojamus noteikumus (6), ievešanas atļaujas nav derīgas pēc importa tarifu kvotas perioda pēdējās dienas, pat ja tā ir sestdiena, svētdiena vai svētku diena. Ja ievešanas atļaujas īpašnieks vai tās pārņēmējs nav varējis izmantot atļauju nepārvaramu iemeslu dēļ, šai personai jābūt tiesīgai vērsties tikai tās dalībvalsts kompetentajā iestādē, kurā izsniegta anulējamā atļauja, un, atkāpjoties no Regulas (EK) Nr. 1291/2000 41. pantā noteiktā, pēc importa tarifu kvotas perioda pēdējās dienas tā nevar būt tiesīga pieteikties atļaujas derīguma termiņa pagarināšanai.

(10)

Ir jāparedz arī noteikumi, kas piemērojami termiņam, kurā ir jāiesniedz pierādījums par atļauju izmantošanu.

(11)

Importa tarifu kvotu pareizas pārvaldības labad Komisijai attiecīgā informācija ir jāsaņem laikus.

(12)

Pārvaldības sistēmai ir jāparedz kopējie nosacījumi, kas pamatojas uz trešās valstīs izsniegtiem dokumentiem, piemēram, izvešanas atļaujām.

(13)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar attiecīgo pārvaldības komiteju atzinumiem,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

I   NODAĻA

VISPĀRĒJI PRINCIPI

1. pants

Piemērošanas joma un definīcija

1.   Neskarot Komisijas regulās noteiktās atkāpes attiecībā uz noteiktām kvotām, šajā regulā ir noteikti kopīgi noteikumi par to, kā administrējamas ievešanas atļauju sistēmas ietvaros pārvaldītās importa tarifu kvotas, uz kuru pārvaldību attiecas kopīgā tirgus organizācija.

Šo regulu nepiemēro I pielikumā minētajām importa tarifu kvotām.

2.   Komisijas regulās, kas reglamentē noteiktas ievešanas atļauju sistēmas ietvaros pārvaldītu importa tarifu kvotu, uz kuras pārvaldību attiecas kopīgā tirgus organizācija, var būt noteikts, ka attiecīgajai importa tarifu kvotai piemēro šo regulu.

3.   Ja vien šajā regulā nav paredzēts citādi, ievešanas atļaujām piemēro Regulu (EK) Nr. 1291/2000.

4.   Šajā regulā “importa tarifu kvota” nozīmē noteiktu preču daudzumu, ko drīkst ievest ierobežotā laika posmā, kura laikā šī ievešana ir pilnībā (pilnīga atlikšana) vai daļēji (daļēja atlikšana) atbrīvota no parasti piemērojamiem nodokļiem.

2. pants

Importa tarifu kvotas periods

1.   Importa tarifu kvotas atver uz 12 secīgu mēnešu laika posmu, turpmāk tekstā – “importa tarifu kvotas periods”.

2.   Importa tarifu kvotas periodu var sadalīt vairākos apakšperiodos.

3. pants

Sankcijas

1.   Ja atklāj, ka dokumentā, ko pieteikuma iesniedzējs uzrādījis, lai iegūtu no noteiktas importa kvotas administrējošajām Komisijas regulām izrietošas tiesības, ir norādīta nepareiza informācija un ja šī nepareizā informācija ir noteicoša minēto tiesību piešķiršanai, dalībvalsts kompetentā iestāde:

a)

aizliedz pieteikuma iesniedzējam attiecīgās importa tarifu kvotas ietvaros ievest jebkādas preces visā attiecīgā konstatējuma brīdī spēkā esošā importa tarifu kvotas periodā un

b)

izslēdz pieteikuma iesniedzēju no atļaujas pieteikumu sistēmas attiecībā uz konkrēto importa tarifu kvotu nākamajā importa tarifu kvotas periodā.

Tomēr pirmās daļas a) un b) apakšpunktus nepiemēro, ja pieteikuma iesniedzējs kompetentajai iestādei pierāda, ka pirmajā daļā norādīto situāciju nav radījusi viņa rupja neuzmanība vai ka tā radusies nepārvaramu apstākļu vai acīmredzamas kļūdas rezultātā.

2.   Ja pieteikuma iesniedzējs ar nodomu uzrāda nepareizu dokumentu, kā norādīts 1. punktā, tad:

a)

pieteikuma iesniedzējam aizliedz attiecīgās importa tarifu kvotas ietvaros ievest jebkādas preces visā attiecīgā konstatējuma brīdī spēkā esošā importa tarifu kvotas periodā un

b)

pieteikuma iesniedzēju izslēdz no atļaujas pieteikumu sistēmas attiecībā uz konkrēto importa tarifu kvotu divos turpmākajos importa tarifu kvotas periodos.

3.   Ja ievešana ir veikta jau pirms 1. vai 2. punktā norādītā konstatējuma, ir jāatlīdzina visas tās rezultātā nepamatoti gūtās finansiālās priekšrocības.

4.   Ievērojot Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 2988/95 (7) 6. pantu, šā panta 1. un 2. punktā paredzētās sankcijas piemēro, neskarot papildu sankcijas, kas izriet no citiem Kopienas vai valsts tiesību aktiem.

4. pants

Preču uzraudzība

Pēc Komisijas pieprasījuma dalībvalstis nosūta Komisijai sīku informāciju par produktu apjomiem, kas tarifu kvotu ietvaros laisti brīvā apgrozībā Komisijas norādīto mēnešu laikā saskaņā ar Regulas (EEK) Nr. 2454/93 308.d pantu.

5. pants

Pieteikuma iesniedzēji

Kopā ar pirmo pieteikumu par noteiktu importa tarifu kvotu periodu pieteikuma iesniedzēji tās dalībvalsts kompetentajām iestādēm, kurā tie ir reģistrēti kā juridiskas personas un kā PVN maksātāji, iesniedz 6. panta 1. punktā norādīto pieteikumu un pierādījumu tam, ka pieteikuma iesniegšanas brīdī tādu produktu tirdzniecībā ar trešām valstīm, kurus aptver attiecīgā tirgus kopējā organizācija, viņi ir bijuši iesaistīti:

12 mēnešu periodā tieši pirms šā pieteikuma iesniegšanas un

12 mēnešu periodā tieši pirms pirmajā ievilkumā minētā 12 mēnešu perioda.

Tirdzniecību ar trešām valstīm pierāda, iesniedzot muitas dokumentus par laišanu brīvā apgrozībā, kurus pienācīgi vizē muitas iestādes un kuros attiecīgais pieteikuma iesniedzējs ir norādīts kā saņēmējs, vai arī muitas iestāžu pienācīgi vizētus muitas dokumentu par izvešanu.

Muitas aģenti vai pārstāvji nevar pieteikties, lai saņemtu atļauju ievest preces to kvotu ietvaros, uz kurām attiecas šī regula.

II   NODAĻA

VIENLAICĪGAS IZSKATĪŠANAS METODE

6. pants

Ievešanas atļaujas pieteikumi un ievešanas atļaujas

1.   Ievešanas atļaujas pieteikumu iesniedzēji neiesniedz vairāk kā vienu ievešanas atļaujas pieteikumu par vienu un to pašu kvotas kārtas numuru attiecībā uz importa tarifu kvotas periodu vai apakšperiodu. Ja pieteikuma iesniedzējs iesniedz vairāk nekā vienu pieteikumu, tad neizskata nevienu no tiem.

2.   Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1291/2000 15. panta 2. punktu ir jāiemaksā nodrošinājums. Nodrošinājuma summu atmaksā attiecībā uz tajos pieteikumos minētajiem daudzumiem, par kuriem, piemērojot šīs regulas 7. panta 2. punktā minēto piešķīruma koeficientu, nav bijis iespējams izsniegt atļauju.

3.   Ja to uzskata par nepieciešamu noteiktas importa tarifu kvotas pārvaldībai, šādas kvotas reglamentējošās Komisijas regulās var paredzēt papildu noteikumus. Tajos jo īpaši var paredzēt tādas sistēmas piemērošanu, saskaņā ar kuru kvotas pārvalda, vispirms piešķirot ievešanas tiesības un tad izsniedzot ievešanas atļaujas.

Šā panta 1., 2. un 5. punktu, šīs regulas 5. pantu, 7. panta 1. punkta otro daļu, 7. panta 2. un 4. punktu un 11. panta 1. punkta a) apakšpunktu piemēro mutis mutandis, ja ir piemērota ievešanas tiesību piešķiršanas sistēma.

4.   Ievešanas atļaujas pieteikuma un ievešanas atļaujas 20. ailē jābūt norādītam importa tarifu kvotas kārtas numuram, kas minēts 1. punktā.

5.   Ievešanas atļaujas pieteikums nedrīkst attiekties uz daudzumu, kas pārsniedz attiecīgajā importa tarifu kvotas periodā vai apakšperiodā pieejamo daudzumu vai attiecīgā gadījumā importa tarifu kvotu reglamentējošās Komisijas regulās fiksētu ierobežojumu attiecīgajam importa tarifu kvotas periodam vai apakšperiodam.

6.   Ievešanas atļaujas pieteikumus iesniedz attiecīgo importa tarifu kvotu reglamentējošās Komisijas regulās noteiktā laika posmā. Šis laika posms var būt noteikts pirms importa tarifu kvotas perioda vai apakšperioda.

7.   Daudzumus ievešanas atļaujas pieteikumos norāda, minot svaru, apjomu veselās vienībās vai gabalos, nevis to daļās.

7. pants

Ievešanas atļauju izsniegšana

1.   Ievešanas atļaujas izsniedz attiecīgo importa tarifu kvotu regulējošās Komisijas regulās noteiktā termiņā saskaņā ar Komisijas pieņemtiem pasākumiem atbilstīgi 2. punktam.

Atļaujas izsniedz visiem pieteikumiem, kas iesniegti saskaņā ar attiecīgajiem noteikumiem un par kuriem ir ziņots Komisijai atbilstīgi 11. panta 1. punkta a) apakšpunktam. Ievešanas atļaujas neizsniedz par daudzumiem, par kuriem nav ziņots.

2.   Ja saskaņā ar 11. pantu dalībvalstu iesniegtā informācija liecina par to, ka daudzumi, uz kuriem attiecas atļauju pieteikumi, pārsniedz importa tarifu kvotas periodā vai apakšperiodā pieejamos daudzumus, Komisija nosaka piešķīruma koeficientu, ko dalībvalstis piemēro katrā atļaujas pieteikumā pieprasītajam daudzumam.

Piešķīruma koeficientu aprēķina šādi:

[(pieejamais daudzums/pieprasītais daudzums) × 100] %

Vajadzības gadījumā Komisija koriģē šo koeficientu, lai nodrošinātu, ka importa tarifu kvotas periodā vai apakšperiodā pieejamos daudzumus nekādā gadījumā nepārsniegtu.

3.   Ievešanas atļaujas izsniedz par atļaujas pieteikumā norādīto daudzumu, reizinot to ar 2. punktā norādīto piešķīruma koeficientu.

Summu, ko iegūst, piemērojot piešķīruma koeficientu, noapaļo uz leju līdz tuvākajai vienībai.

4.   Nepiešķirtos vai importa tarifu kvotas apakšperiodā neizmantotos daudzumus nosaka, pamatojoties uz dalībvalstu atbilstīgi 11. pantam sniegto informāciju. Šādus daudzumus automātiski pārceļ uz nākamo apakšperiodu pārdalīšanai.

Tomēr nekādu daudzumu nepārceļ uz nākamo importa tarifu kvotas periodu.

8. pants

Ievešanas atļauju derīguma termiņš

Saskaņā ar 7. pantu izsniegtas ievešanas atļaujas ir derīgas termiņā, kas noteikts attiecīgo importa tarifu kvotu reglamentējošās Komisijas regulās. Jebkurā gadījumā ievešanas atļaujas nav derīgas pēc importa tarifu kvotas perioda pēdējās dienas. Regulas (EEK) Nr. 1182/71 3. panta 4. punktu nepiemēro.

Ja ievešanas atļaujas derīguma termiņš beidzas attiecīgās importa tarifu kvotas pēdējā dienā, ievešanas atļaujas 24. ailē ieraksta vienu no šīs regulas II pielikumā minētajām norādēm.

Šā panta otrajā daļā norādītajā gadījumā, atkāpjoties no Regulas (EK) Nr. 1291/2000 41. pantā noteiktā, atļaujas derīguma termiņu jebkurā gadījumā nepagarina ilgāk par importa tarifu kvotas perioda pēdējo dienu.

9. pants

Muitas nodoklis

Attiecīgo importa tarifu kvotu reglamentējošās Komisijas regulās noteikto muitas nodokli ieraksta ievešanas atļaujas 24. ailē, izmantojot vienu no III pielikumā minētajiem ieraksta paraugiem.

10. pants

Pierādījums par atļaujas izmantošanu

Ievešanas atļaujām, uz kurām attiecas šī regula, piemēro Regulas (EK) Nr. 1291/2000 35. panta 6. punktu.

11. pants

Komisijai sniedzamie paziņojumi

1.   Dalībvalstis Komisijai sniedz paziņojumus, tostarp nulles paziņojumus:

a)

par kopējiem daudzumiem, uz kuriem attiecas atļaujas pieteikumi attiecīgo importa tarifu kvotas periodu reglamentējošās Komisijas regulās noteiktajā periodā, kas seko pieteikumu iesniegšanas termiņa beigu datumam;

b)

par daudzumiem, uz kuriem attiecas attiecīgajās dalībvalstīs izsniegtās ievešanas atļaujas;

c)

par daudzumiem, uz kuriem attiecas neizmantotās vai daļēji izmantotās ievešanas atļaujas un kas atbilst starpībai starp atļaujas otrā pusē uzrādītajiem daudzumiem un daudzumiem, par kuriem tās izsniegtas.

Informācija, kas norādīta b) un c) apakšpunktā, jāiesniedz vēlākais divu mēnešu laikā pēc attiecīgo atļauju derīguma termiņa beigām.

2.   Paziņojumus, kas minēti 1. punktā, nosūta elektroniski, izmantojot veidlapu, ko Komisija nodevusi dalībvalstu rīcībā.

3.   Paziņojumus, tostarp nulles paziņojumus, nosūta vēlākais līdz noteiktā datuma plkst. 13.00 (Briseles laiks). Ja saskaņā ar šo pantu Komisijai iesniedzamajos paziņojumos ir norāde uz darbdienām Komisijas regulā, kas reglamentē noteiktu importa tarifu kvotu, tad to uzskata par norādi uz darbdienām Regulas (EEK) Nr. 1182/71 2. panta nozīmē.

III   NODAĻA

PĀRVALDĪBAS METODE, KAS PAMATOJAS UZ TREŠO VALSTU IZSNIEGTIEM DOKUMENTIEM

12. pants

Vispārēji principi

Ja importa tarifu kvotas administrē, izmantojot metodi, kas pamatojas uz trešo valstu izsniegtu dokumentu, šo dokumentu iesniedz dalībvalsts kompetentajai iestādei kopā ar ievešanas atļaujas pieteikumu, uz kuru tas attiecas. Dokumenta oriģināls paliek attiecīgās kompetentās iestādes rīcībā.

13. pants

Ievešanas atļauju pieteikumi, ievešanas atļaujas un paziņojumi

Regulas 6. panta 2., 3. un 4. punktu, 8., 9. un 10. pantu, 11. panta 1. punkta b) un c) apakšpunktu, 11. panta 2. un 3. punktu un vajadzības gadījumā 11. panta 1. punkta a) apakšpunktu piemēro mutis mutandis, ja ir izmantota pārvaldības metode, kas pamatojas uz trešo valstu izsniegtiem dokumentiem.

IV   NODAĻA

NOBEIGUMA NOTEIKUMI

14. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā septītajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro ievešanas atļaujām importa tarifu kvotas periodiem no 2007. gada 1. janvāra.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2006. gada 31. augustā

Komisijas vārdā

Komisijas locekle

Mariann FISCHER BOEL


(1)  OV L 270, 21.10.2003., 78. lpp. Regulā grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 1154/2005 (OV L 187, 19.7.2005., 11. lpp.).

(2)  OV L 349, 31.12.1994., 105. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1340/98 (OV L 184, 27.6.1998., 1. lpp.).

(3)  OV L 152, 24.6.2000., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1233/2006 (OV L 225, 17.8.2006., 14. lpp.).

(4)  OV L 253, 11.10.1993., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 402/2006 (OV L 70, 9.3.2006., 35. lpp.).

(5)  OV L 302, 19.10.1992., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 648/2005 (OV L 117, 4.5.2005., 13. lpp.).

(6)  OV L 124, 8.6.1971., 1. lpp.

(7)  OV L 312, 23.12.1995., 1. lpp.


I PIELIKUMS

“ĀKK un Indijas preferences cukurs”, kā norādīts 12. pantā Komisijas 2006. gada 28. jūnija Regulā (EK) Nr. 950/2006, ar ko 2006./2007., 2007./2008. un 2008./2009. tirdzniecības gadam nosaka sīki izstrādātus piemērošanas noteikumus cukura produktu ievešanai un rafinēšanai atbilstīgi dažām tarifu kvotām un preferenču nolīgumiem (1).

Importa tarifu kvotas, uz kurām attiecas Komisijas 1995. gada 26. jūlija Regula (EK) Nr. 1839/95, kas apstiprina noteikumus, ar kādiem var iesniegt pieteikumus par tarifa kvotām kukurūzas un sorgo ievešanai Spānijā un kukurūzas ievešanai Portugālē (2).

Importa tarifu kvotas, uz kurām attiecas Padomes 2005. gada 29. novembra Regula (EK) Nr. 1964/2005 par tarifu likmēm banāniem (3).


(1)  OV L 178, 1.7.2006., 1. lpp.

(2)  OV L 177, 28.7.1995., 4. lpp.

(3)  OV L 316, 2.12.2005., 1. lpp.


II PIELIKUMS

8. pantā minētās norādes

:

Spāņu valodā

:

No es de aplicación el artículo 3, apartado 4, del Reglamento (CEE) no 1182/71

:

Čehu valodā

:

Ustanovení čl. 3 odst. 4 nařízení (EHS) č. 1182/71 se nepoužije

:

Dāņu valodā

:

Artikel 3, stk. 4, i forordning (EØF) nr. 1182/71 finder ikke anvendelse

:

Vācu valodā

:

Artikel 3 Absatz 4 der Verordnung (EWG) Nr. 1182/71 kommt nicht zur Anwendung

:

Igauņu valodā

:

Määruse (EMÜ) nr 1182/71 artikli 3 lõiget 4 ei kohaldata

:

Grieķu valodā

:

Το άρθρο 3 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕOΚ) αριθ. 1182/71 δεν εφαρμόζεται

:

Angļu valodā

:

Article 3(4) of Regulation (EEC) No 1182/71 shall not apply

:

Franču valodā

:

l’article 3, paragraphe 4, du règlement (CEE) no 1182/71 ne s’applique pas

:

Itāliešu valodā

:

L'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 1182/71 non si applica

:

Latviešu valodā

:

Regulas (EEK) Nr. 1182/71 3. panta 4. punktu nepiemēro

:

Lietuviešu valodā

:

Reglamento (EEB) Nr. 1182/71 3 straipsnio 4 dalis netaikoma

:

Ungāru valodā

:

Az 1182/71/EGK rendelet 3. cikkének (4) bekezdését nem kell alkalmazni

:

Maltiešu valodā

:

:

Holandiešu valodā

:

Artikel 3, lid 4, van Verordening (EEG) nr. 1182/71 is niet van toepassing

:

Poļu valodā

:

Artykuł 3 ust. 4 rozporządzenia (EWG) nr 1182/71 nie ma zastosowania

:

Portugāļu valodā

:

O n.o 4 do artigo 3.o do Regulamento (CEE) n.o 1182/71 não se aplica

:

Slovāku valodā

:

Článok 3 ods. 4 nariadenia (EHS) č. 1182/71 sa neuplatňuje

:

Slovēņu valodā

:

Člen 3(4) Uredbe (EGS) št. 1182/71 se ne uporablja

:

Somu valodā

:

Asetuksen (ETY) N:o 1182/71 3 (4) artiklaa ei sovelleta

:

Zviedru valodā

:

Artikel 3.4 i förordning (EEG) nr 1182/71 skall inte tillämpas


III PIELIKUMS

9. pantā minētās norādes

:

Spāņu valodā

:

Derecho de aduana … — Reglamento (CE) no …/…

:

Čehu valodā

:

Celní sazba … – nařízení (ES) č. …/…

:

Dāņu valodā

:

Toldsats … — forordning (EF) nr. …/…

:

Vācu valodā

:

Zollsatz … — Verordnung (EG) Nr. …/…

:

Igauņu valodā

:

Tollimaks … – määrus (EÜ) nr …/…

:

Grieķu valodā

:

Δασμός … — Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. …/…

:

Angļu valodā

:

Customs duty … — Regulation (EC) No …/…

:

Franču valodā

:

droit de douane: … — règlement (CE) no …/…

:

Itāliešu valodā

:

Dazio: … — Regolamento (CE) n. …/…

:

Latviešu valodā

:

Muitas nodoklis … – Regula (EK) Nr. …/…

:

Lietuviešu valodā

:

Muito mokestis … – Reglamentas (EB) Nr. …/…

:

Ungāru valodā

:

Vámtétel: … – …/…/EK rendelet

:

Maltiešu valodā

:

:

Holandiešu valodā

:

Douanerecht: … — Verordening (EG) nr. …/…

:

Poļu valodā

:

Stawka celna … – Rozporządzenie (WE) nr …/…

:

Portugāļu valodā

:

Direito aduaneiro: … — Regulamento (CE) n.o …/…

:

Slovāku valodā

:

Clo … – nariadenie (ES) č. …/…

:

Slovēņu valodā

:

Carina: … – Uredba (ES) št. …/…

:

Somu valodā

:

Tulli … – Asetus (EY) N:o …/…

:

Zviedru valodā

:

Tull … – Förordning (EG) nr …/…


1.9.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 238/21


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1302/2006

(2006. gada 31. augusts),

ar ko nosaka kompensācijas likmes dažiem labības un rīsu produktiem, kurus eksportē kā preces, uz kurām neattiecas Līguma I pielikums

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienu dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2003. gada 29. septembra Regulu (EK) Nr. 1784/2003 par labības tirgus kopīgo organizāciju (1), un jo īpaši tās 13. panta 3. punktu,

ņemot vērā Padomes 2003. gada 29. septembra Regulu (EK) Nr. 1785/2003 par rīsu tirgus kopīgo organizāciju (2), un jo īpaši tās 14. panta 3. punktu,

tā kā:

(1)

Regulas (EK) Nr. 1784/2003 13. panta 1. punkts un Regulas (EK) Nr. 1785/2003 14. panta 1. punkts paredz, ka starpību starp šo regulu 1. pantā minēto produktu kotācijām vai to cenām pasaules tirgū un Kopienas cenām var segt ar eksporta kompensāciju;

(2)

Komisijas 2005. gada 30. jūnija Regulā (EK) Nr. 1043/2005, ar ko īsteno Padomes Regulu (EK) Nr. 3448/1993, attiecībā uz eksporta kompensāciju piešķiršanas sistēmu noteiktiem lauksaimniecības produktiem, ko eksportē tādu preču veidā, kuras neaptver Līguma I pielikums, kā arī šo kompensāciju apjoma noteikšanas kritērijus (3), precizēti produkti, kuriem jānosaka kompensācijas likme, ko piemēro, ja šos produktus eksportē kā preces, kas minētas attiecīgi Regulas (EK) Nr. 1784/2003 III pielikumā vai Regulas (EK) Nr. 1785/2003 IV pielikumā;

(3)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1043/2005 14. panta 1. punktu kompensācijas likme par 100 kg katra attiecīgā pamatprodukta ir jānosaka katru mēnesi;

(4)

Saistības, kas noslēgtas attiecībā uz kompensācijām, kuras var piešķirt, eksportējot lauksaimniecības produktus, kas ir tādu preču sastāvā, uz kurām neattiecas Līguma I pielikums, var apdraudēt augstu kompensācijas likmju iepriekšēja noteikšana. Tādēļ šādās situācijas jāveic piesardzības pasākumi, tomēr nodrošinot, lai tie nekavētu ilgtermiņa līgumu slēgšanu. Konkrētas kompensācijas likmes noteikšana piemērošanai kompensāciju iepriekšējas noteikšanas gadījumos ir pasākums, kas ļauj sasniegt šos dažādos mērķus;

(5)

Ņemot vērā izlīgumu starp Eiropas Kopienu un Amerikas Savienotajām Valstīm attiecībā uz Kopienas pastas izstrādājumu eksportu uz Amerikas Savienotajām Valstīm, kas apstiprināts ar Padomes Lēmumu 87/482/EEK (4), jānošķir kompensācija par precēm ar KN kodu 1902 11 00 un 1902 19 atbilstoši to galamērķim;

(6)

Atbilstoši Regulas (EK) Nr. 1043/2005 15. panta 2. un 3. punktam jānosaka pazemināta eksporta kompensācijas likme, ņemot vērā ražošanas kompensācijas summu, ko atbilstoši Komisijas Regulai (EEK) Nr. 1722/93 (5) piemēro attiecīgajam pamatproduktam, kas izmantots pieņemtajā preču ražošanas periodā;

(7)

Uzskata, ka alkoholiskos dzērienus mazāk ietekmē to ražošanā izmantotās labības cena. Tomēr Apvienotās Karalistes, Īrijas un Dānijas Pievienošanās akta 19. protokolā paredzēts, ka jāpieņem lēmums par pasākumiem, kas nepieciešami, lai veicinātu Kopienas labības izmantošanu, ražojot alkoholiskos dzērienus, ko iegūst no labības. Tādēļ jāpielāgo kompensācijas likme, ko piemēro labībai, kuru eksportē alkoholisko dzērienu veidā;

(8)

Labības pārvaldības komiteja nav sniegusi atzinumu tās priekšsēdētāja noteiktajā termiņā,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Kompensācijas likmes, ko piemēro pamatproduktiem, kuri minēti Regulas (EK) Nr. 1043/2005 I pielikumā un Regulas (EK) Nr. 1784/2003 1. pantā vai Regulas (EK) Nr. 1785/2003 1. pantā un kurus eksportē kā preces, kas minētas attiecīgi Regulas (EK) Nr. 1784/2003 III pielikumā vai Regulas (EK) Nr. 1785/2003 IV pielikumā, ir noteiktas šīs regulas pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2006. gada 1. septembrī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2006. gada 31. augustā

Komisijas vārdā —

priekšsēdētāja vietnieks

Günter VERHEUGEN


(1)  OV L 270, 21.10.2003., 78. lpp.

(2)  OV L 270, 21.10.2003., 96. lpp.

(3)  OV L 172, 5.7.2005., 24. lpp.

(4)  OV L 275, 29.9.1987., 36. lpp.

(5)  OV L 159, 1.7.1993., 112. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1584/2004 (OV L 280, 31.8.2004., 11. lpp.).


PIELIKUMS

Kompensāciju likmes, ko no 2006. gada 1. septembris piemēro dažiem labības un rīsu produktiem, kurus eksportē kā preces, uz kurām neattiecas Līguma I pielikums (1)

(EUR par 100 kg)

KN kods

Produktu apraksts (2)

Kompensācijas likme par 100 kg pamatprodukta

Kompensācijas nosakot iepriekš

Citi

1001 10 00

Cietie kvieši:

 

 

– eksportējot preces ar KN kodiem 1902 11 un 1902 19 uz Amerikas Savienotajām Valstīm

– citos gadījumos

1001 90 99

Parastie kvieši un labības maisījums:

 

 

– eksportējot preces ar KN kodiem 1902 11 un 1902 19 uz Amerikas Savienotajām Valstīm

– citos gadījumos

 

 

– – gadījumos, uz kuriem attiecas Regulas (EK) Nr. 1043/2005 15. panta 3. punkts (3)

– – eksportējot preces, uz kurām attiecas apakšpozīcija 2208 (4)

– – citos gadījumos

1002 00 00

Rudzi

1003 00 90

Mieži

 

 

– eksportējot preces, uz kurām attiecas apakšpozīcija 2208 (4)

– citos gadījumos

1004 00 00

Auzas

1005 90 00

Kukurūza, ko izmanto šādā veidā:

 

 

– ciete:

 

 

– – gadījumos, uz kuriem attiecas Regulas (EK) Nr. 1043/2005 15. panta 3. punkts (3)

2,663

2,663

– – eksportējot preces, uz kurām attiecas apakšpozīcija 2208 (4)

0,976

0,976

– – citos gadījumos

3,342

3,342

– glikoze, glikozes sīrups, maltodekstrīns, maltodekstrīna sīrups ar KN kodiem 1702 30 51, 1702 30 59, 1702 30 91, 1702 30 99, 1702 40 90, 1702 90 50, 1702 90 75, 1702 90 79, 2106 90 55 (5)

 

 

– – gadījumos, uz kuriem attiecas Regulas (EK) Nr. 1043/2005 15. panta 3. punkts (3)

1,828

1,828

– – eksportējot preces, uz kurām attiecas apakšpozīcija 2208 (4)

0,732

0,732

– – citos gadījumos

2,507

2,507

– eksportējot preces, uz kurām attiecas apakšpozīcija 2208 (4)

0,976

0,976

– citā veidā (tostarp nepārstrādāts)

3,342

3,342

Kartupeļu ciete ar KN kodu 1108 13 00, kas līdzīga produktam, ko iegūst no pārstrādātas kukurūzas:

 

 

– gadījumos, uz kuriem attiecas Regulas (EK) Nr. 1043/2005 15. panta 3. punkts (3)

2,384

2,384

– eksportējot preces, uz kurām attiecas apakšpozīcija 2208 (4)

0,976

0,976

– citos gadījumos

3,342

3,342

ex 1006 30

Pilnīgi slīpēti rīsi:

 

 

– apaļgraudu

– vidējgraudu

– garengraudu

1006 40 00

Šķeltie rīsi

1007 00 90

Graudu sorgo, izņemot hibrīda sēklas, sēšanai


(1)  Šajā pielikumā noteiktās likmes nav piemērojamas eksportam uz Bulgāriju no 2004. gada 1. oktobra, uz Rumāniju no 2005. gada 1. decembra, kā arī precēm, kas minētas Eiropas Kopienas un Šveices Konfederācijas 1972. gada 22. jūlija Nolīguma 2. protokola I un II tabulā un ko eksportē uz Šveices Konfederāciju vai uz Lihtenšteinas Firstisti no 2005. gada 1. februāra.

(2)  Attiecībā uz lauksaimniecības produktiem, ko iegūst no pamatprodukta vai/un pielīdzināto produktu pārstrādes, piemēro koeficientus, kas noteikti Komisijas Regulas (EK) Nr. 1043/2005 V pielikumā.

(3)  Attiecīgajām precēm ir KN kods 3505 10 50.

(4)  Preces, kas minētas Regulas (EK) Nr. 1784/2003 III pielikumā vai Regulas (EEK) Nr. 2825/93 2. pantā (OV L 258, 16.10.1993., 6. lpp.).

(5)  Attiecībā uz sīrupiem ar KN kodiem NC 1702 30 99, 1702 40 90 un 1702 60 90, ko iegūst, jaucot glikozi un fruktozes sīrupu, eksporta kompensāciju var piešķirt tikai glikozes sīrupam.


1.9.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 238/25


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1303/2006

(2006. gada 31. augusts),

ar ko nosaka kompensācijas likmes, kas piemērojamas dažiem cukura nozares produktiem, ko eksportē kā preces, uz kurām neattiecas Līguma I pielikums

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienu dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2006. gada 20. februāra Regulu (EK) Nr. 318/2006 par cukura tirgu kopīgo organizāciju (1), un jo īpaši tās 33. panta 2. punkta a) apakšpunktu un 4. punktu,

tā kā:

(1)

Regulas (EK) Nr. 318/2006 32. panta 1. un 2. punktā paredzēts, ka starpību starp šīs regulas 1. panta 1. punkta b), c), d) un g) apakšpunktā minēto produktu cenām starptautiskajā tirgū un Kopienā var segt ar eksporta kompensāciju, ja šos produktus eksportē kā preces, kas noteiktas šīs regulas VII pielikumā.

(2)

Komisijas 2005. gada 30. jūnija Regula (EK) Nr. 1043/2005, ar kuru īsteno Padomes Regulu (EK) Nr. 3448/93 attiecībā uz eksporta kompensāciju piešķiršanas sistēmu noteiktiem lauksaimniecības produktiem, ko eksportē tādu preču veidā, kuras neaptver Līguma I pielikums, kā arī šo kompensāciju apjoma noteikšanas kritērijus (2), precizē produktus, kuriem jānosaka kompensācijas likme, ko piemēro, ja šos produktus eksportē kā Regulas (EK) Nr. 318/2006 V pielikumā minētās preces.

(3)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1043/2005 14. panta 1. punkta pirmo daļu kompensācijas likme par 100 kg katra attiecīgā pamatprodukta ir jānosaka katru mēnesi.

(4)

Regulas (EK) Nr. 318/2006 32. panta 4. punktā noteikts, ka eksporta kompensācija par preces sastāvā esošu produktu nedrīkst pārsniegt kompensāciju, ko piemēro par šā produkta eksportu neapstrādātā veidā.

(5)

Kompensācijas, ko nosaka saskaņā ar šo regulu, var noteikt iepriekš, jo šobrīd nevar paredzēt tirgus situāciju turpmākajos mēnešos.

(6)

Saistības, kas noslēgtas attiecībā uz kompensācijām, kuras var piešķirt, eksportējot lauksaimniecības produktus, kas ir tādu preču sastāvā, uz kurām neattiecas Līguma I pielikums, var apdraudēt augstu kompensācijas likmju iepriekšēja noteikšana. Tādēļ šādās situācijās ir jāveic piesardzības pasākumi, nodrošinot, lai tie nekavētu ilgtermiņa līgumu slēgšanu. Konkrētas kompensācijas likmes noteikšana piemērošanai kompensāciju iepriekšējas noteikšanas gadījumos ir pasākums, kas ļauj sasniegt šos dažādos mērķus.

(7)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Cukura pārvaldības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Kompensācijas likmes, ko piemēro par pamatproduktiem, kuri minēti Regulas (EK) Nr. 1043/2005 I pielikumā un Regulas (EK) Nr. 318/2006 1. panta un 2. panta 1. punktā un kurus eksportē kā preces, kas minētas Regulas (EK) Nr. 318/2006 VII pielikumā, ir noteiktas šīs regulas pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2006. gada 1. septembrī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2006. gada 31. augustā

Komisijas vārdā —

priekšsēdētāja vietnieks

Günter VERHEUGEN


(1)  OV L 58, 28.2.2006., 1. lpp.

(2)  OV L 172, 5.7.2005., 24. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 544/2006 (OV L 94, 1.4.2006., 24. lpp.).


PIELIKUMS

Kompensācijas likmes, ko no 2006. gada 1. septembra piemēro dažiem cukura nozares produktiem, ko eksportē kā preces, uz kurām neattiecas Līguma I pielikums (1)

KN kods

Apraksts

Kompensācijas likme, EUR par 100 kg

Kompensācijas nosakot iepriekš

Citos gadījumos

1701 99 10

Baltais cukurs

31,97

31,97


(1)  Šajā pielikuma noteiktās likmes nav piemērojamas eksportam uz Bulgāriju no 2004. gada 1. oktobra, uz Rumāniju no 2005. gada 1. decembra, kā arī precēm, kas minētas Eiropas Kopienas un Šveices Konfederācijas 1972. gada 22. jūlija Nolīguma 2. protokola I un II tabulā un ko eksportē uz Šveices Konfederāciju vai uz Lihtenšteinas Firstisti no 2005. gada 1. februāra.


1.9.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 238/27


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1304/2006

(2006. gada 31. augusts),

ar ko nosaka sorgo ievedmuitas nodokļa maksimālo samazinājumu Regulā (EK) Nr. 1059/2006 minētajā konkursā

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2003. gada 29. septembris Regulu (EK) Nr. 1784/2003 par labības tirgus kopējās organizācijas izveidi (1), un jo īpaši tās 12. panta 1. punktu,

tā kā:

(1)

Ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 1059/2006 (2) ir atvērts konkurss par ievedmuitas nodokļa maksimālo samazinājumu, Spānijā ievedot sorgo no frešām valstīm.

(2)

Saskaņā ar 7. pantu Komisijas Regulā (EK) Nr. 1839/95 (3) Komisija saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1784/2003 25. pantā paredzēto procedūru var nolemt noteikt ievedmuitas nodokļa maksimālo samazinājumu. To darot, jāņem vērā, jo īpaši, Regulas (EK) Nr. 1839/95 6. un 7. pantā paredzētie kritēriji. Līgumtiesības piešķir visiem pieteikumu iesniedzējiem, kuru piedāvājums ir vienāds vai zemāks par ievedmuitas nodokļa maksimālo samazinājumu.

(3)

Minēto kritēriju piemērošana pašreizējai situācijai attiecīgajos labības tirgos liek noteikt ievedmuitas nodokļa maksimālo samazinājumu kā norādīts 1. pantā.

(4)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Labības pārvaldības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Piedāvājumiem, kas iesniegti laikā no 2006. gada 25. līdz 31. augustam Regulā (EK) Nr. 1059/2006 paredzētajā konkursā, sorgo ievedmuitas nodokļa maksimālais samazinājums ir 19,90 EUR/t par kopējo maksimālo daudzumu 67 000 t.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2006. gada 1. septembrī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2006. gada 31. augustā

Komisijas vārdā —

lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektors

Jean-Luc DEMARTY


(1)  OV L 270, 21.10.2003., 78. lpp. Regulā grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 1154/2005 (OV L 187, 19.7.2005., 11. lpp.).

(2)  OV L 192, 13.7.2006., 11. lpp.

(3)  OV L 177, 28.7.1995., 4. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1558/2005 (OV L 249, 24.9.2005., 6. lpp.).


1.9.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 238/28


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1305/2006

(2006. gada 31. augusts),

ar ko nosaka eksporta kompensācijas par produktiem, kuri pārstrādāti no labības un rīsiem

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2003. gada 29. septembra Regulu (EK) Nr. 1784/2003 par labības tirgus kopējās organizācijas izveidi (1), un jo īpaši tās 13. panta 3. punktu,

ņemot vērā Padomes 2003. gada 29. septembra Regulu (EK) Nr. 1785/2003 par rīsu tirgus kopējo organizāciju (2), un jo īpaši tās 14. panta 3. punktu,

tā kā:

(1)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1784/2003 13. pantu un Regulas (EK) Nr. 1785/2003 14. pantu starpību starp minēto regulu 1. pantā minēto produktu kursiem vai cenām pasaules tirgū un šo produktu cenām Kopienā var segt ar eksporta kompensāciju.

(2)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1785/2003 14. pantu kompensācijas jānosaka, ņemot vērā, no vienas puses, situāciju un nākotnes tendences attiecībā uz labības, rīsu un šķeltu rīsu pieejamību, kā arī to cenas Kopienas tirgū, un labības, rīsu, šķeltu rīsu un labības nozares produktu cenas pasaules tirgū, no otras puses. Minētajos pantos arī paredzēts, ka jānodrošina līdzsvars labības un rīsu tirgū un dabiska cenu un tirdzniecības attīstība, lai ņemtu vērā paredzētā eksporta ekonomisko aspektu un vajadzību izvairīties no traucējumiem Kopienas tirgū.

(3)

Komisijas Regulas (EK) Nr. 1518/95 (3) par no labības un rīsiem pārstrādātu produktu importa un eksporta režīmu 4. pantā ir noteikti īpaši kritēriji, kas jāņem vērā, aprēķinot kompensāciju par šiem produktiem.

(4)

Jāgraduē kompensācija, ko piešķir par noteiktiem pārstrādātiem produktiem, atkarībā no to sastāvā esošu pelnu, celulozes, apvalka, proteīna, taukvielu vai cietes līmeņa, kas ir īpaši nozīmīgs rādītājs attiecībā uz pamatprodukta daudzumu, kas faktiski ietverts pārstrādātajā produktā.

(5)

Šobrīd nav jānosaka eksporta kompensācijas par manioku un citām tropu saknēm un gumiem, kā arī to miltiem, ņemot vērā paredzamā eksporta ekonomisko aspektu, un jo īpaši šo produktu raksturu un izcelsmi. Šobrīd arī attiecībā uz dažiem no labības pārstrādātiem produktiem Kopienas maznozīmīgā dalība pasaules tirdzniecībā nerada nepieciešamību pēc eksporta kompensācijas noteikšanas.

(6)

Pasaules tirgus situācija vai atsevišķu tirgu īpašas prasības var radīt nepieciešamību pēc kompensācijas diferenciācijas noteiktiem produktiem atkarībā no to galamērķa.

(7)

Kompensācija jānosaka reizi mēnesī. Tā var tikt mainīta starplaikā.

(8)

Dažus no kukurūzas pārstrādātus produktus var pakļaut termiskai apstrādei, un pēc tam var piešķirt tādu kompensāciju, kas neatbilst produkta kvalitātei. Jāprecizē, ka par šiem produktiem, kas satur uzbriedinātu cieti, eksporta kompensācijas saņemt nevar.

(9)

Labības pārvaldības komiteja nav sniegusi atzinumu tās priekšsēdētāja noteiktajā termiņā,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Eksporta kompensācijas par produktiem, kas minēti Regulas (EK) Nr. 1518/95 1. pantā, nosaka saskaņā ar šīs regulas pielikumu.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2006. gada 1. septembrī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2006. gada 31. augustā

Komisijas vārdā —

lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektors

Jean-Luc DEMARTY


(1)  OV L 270, 21.10.2003., 78. lpp. Regulā grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 1154/2005 (OV L 187, 19.7.2005., 11. lpp.).

(2)  OV L 270, 21.10.2003., 96. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 1549/2004 (OV L 280, 31.8.2004., 13. lpp.).

(3)  OV L 147, 30.6.1995., 55. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 2993/95 (OV L 312, 23.12.1995., 25 lpp.).


PIELIKUMS

Komisijas 2006. gada 31. augusta Regulai, ar ko nosaka eksporta kompensācijas par produktiem, kuri pārstrādāti no labības un rīsiem

Produkta kods

Galamērķis

Mērvienība

Kompensāciju summa

1102 20 10 9200 (1)

C13

EUR/t

46,79

1102 20 10 9400 (1)

C13

EUR/t

40,10

1102 20 90 9200 (1)

C13

EUR/t

40,10

1102 90 10 9100

C13

EUR/t

0,00

1102 90 10 9900

C13

EUR/t

0,00

1102 90 30 9100

C13

EUR/t

0,00

1103 19 40 9100

C13

EUR/t

0,00

1103 13 10 9100 (1)

C13

EUR/t

60,16

1103 13 10 9300 (1)

C13

EUR/t

46,79

1103 13 10 9500 (1)

C13

EUR/t

40,10

1103 13 90 9100 (1)

C13

EUR/t

40,10

1103 19 10 9000

C13

EUR/t

0,00

1103 19 30 9100

C13

EUR/t

0,00

1103 20 60 9000

C13

EUR/t

0,00

1103 20 20 9000

C13

EUR/t

0,00

1104 19 69 9100

C13

EUR/t

0,00

1104 12 90 9100

C13

EUR/t

0,00

1104 12 90 9300

C13

EUR/t

0,00

1104 19 10 9000

C13

EUR/t

0,00

1104 19 50 9110

C13

EUR/t

53,47

1104 19 50 9130

C13

EUR/t

43,45

1104 29 01 9100

C13

EUR/t

0,00

1104 29 03 9100

C13

EUR/t

0,00

1104 29 05 9100

C13

EUR/t

0,00

1104 29 05 9300

C13

EUR/t

0,00

1104 22 20 9100

C13

EUR/t

0,00

1104 22 30 9100

C13

EUR/t

0,00

1104 23 10 9100

C13

EUR/t

50,13

1104 23 10 9300

C13

EUR/t

38,43

1104 29 11 9000

C13

EUR/t

0,00

1104 29 51 9000

C13

EUR/t

0,00

1104 29 55 9000

C13

EUR/t

0,00

1104 30 10 9000

C13

EUR/t

0,00

1104 30 90 9000

C13

EUR/t

8,36

1107 10 11 9000

C13

EUR/t

0,00

1107 10 91 9000

C13

EUR/t

0,00

1108 11 00 9200

C13

EUR/t

0,00

1108 11 00 9300

C13

EUR/t

0,00

1108 12 00 9200

C13

EUR/t

53,47

1108 12 00 9300

C13

EUR/t

53,47

1108 13 00 9200

C13

EUR/t

53,47

1108 13 00 9300

C13

EUR/t

53,47

1108 19 10 9200

C13

EUR/t

0,00

1108 19 10 9300

C13

EUR/t

0,00

1109 00 00 9100

C13

EUR/t

0,00

1702 30 51 9000 (2)

C13

EUR/t

52,39

1702 30 59 9000 (2)

C13

EUR/t

40,10

1702 30 91 9000

C13

EUR/t

52,39

1702 30 99 9000

C13

EUR/t

40,10

1702 40 90 9000

C13

EUR/t

40,10

1702 90 50 9100

C13

EUR/t

52,39

1702 90 50 9900

C13

EUR/t

40,10

1702 90 75 9000

C13

EUR/t

54,89

1702 90 79 9000

C13

EUR/t

38,10

2106 90 55 9000

C14

EUR/t

40,10

N.B.: Produktu kodi, kā arī “A” sērijas galamērķu kodi ir grozītajā Komisijas Regulā (EEK) Nr. 3846/87 (OV L 366, 24.12.1987., 1. lpp.).

Skaitliskie galamērķu kodi ir noteikti Regulā (EK) Nr. 2081/2003 (OV L 313, 28.11.2003., 11. lpp.).

Pārējie galamērķi ir šādi:

C10

:

visi galamērķi.

C11

:

visi galamērķi, izņemot Bulgāriju.

C12

:

visi galamērķi, izņemot Rumāniju.

C13

:

visi galamērķi, izņemot Bulgāriju un Rumāniju.

C14

:

visi galamērķi, izņemot Šveici, Lihtenšteinu, Bulgāriju un Rumāniju.


(1)  Kompensāciju nepiešķir par produktiem, kas pakļauti termiskai apstrādei, kura veicina cietes pārtapšanu želejā.

(2)  Kompensācijas piešķir saskaņā ar grozīto Padomes Regulu (EEK) Nr. 2730/75 (OV L 281, 1.11.1975., 20. lpp.).

N.B.: Produktu kodi, kā arī “A” sērijas galamērķu kodi ir grozītajā Komisijas Regulā (EEK) Nr. 3846/87 (OV L 366, 24.12.1987., 1. lpp.).

Skaitliskie galamērķu kodi ir noteikti Regulā (EK) Nr. 2081/2003 (OV L 313, 28.11.2003., 11. lpp.).

Pārējie galamērķi ir šādi:

C10

:

visi galamērķi.

C11

:

visi galamērķi, izņemot Bulgāriju.

C12

:

visi galamērķi, izņemot Rumāniju.

C13

:

visi galamērķi, izņemot Bulgāriju un Rumāniju.

C14

:

visi galamērķi, izņemot Šveici, Lihtenšteinu, Bulgāriju un Rumāniju.


1.9.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 238/31


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1306/2006

(2006. gada 31. augusts),

ar ko nosaka eksporta kompensācijas par dzīvnieku barības maisījumu uz labības bāzes

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2003. gada 29. septembris Regulu (EK) Nr. 1784/2003 par labības tirgus kopējās organizācijas izveidi (1), un jo īpaši tās 13. panta 3. punktu,

tā kā:

(1)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1784/2003 13. pantu starpību starp minēto regulas 1. pantā minēto produktu kursu vai cenām pasaules tirgū un šo produktu cenām Kopienā var segt ar eksporta kompensāciju.

(2)

Komisijas 1995. gada 29. jūnija Regulas (EK) Nr. 1517/95, ar ko pieņem sīki izstrādātus noteikumus Regulas (EK) Nr. 1784/2003 piemērošanai attiecībā uz importa un eksporta režīmu dzīvnieku barības maisījumiem uz labības bāzes un groza Regulu (EK) Nr. 1162/95 par sīki izstrādātiem noteikumiem ievešanas un izvešanas atļauju režīma piemērošanai labības un rīsu nozarē (2), 2. pantā ir izstrādāti īpaši kritēriji, kas jāņem vērā, aprēķinot šīs kompensācijas.

(3)

Šaja aprēķinā jāņem vērā arī labības produktu sastāvs. Vienkāršošanas nolūkā kompensācija jāizmaksā par divām “labības produktu” kategorijām, tas ir, kukurūzu, t.i., graudaugu, kas tiek visplašāk izmantoti eksportētu kombinēto pārtikas produktu un produktu uz kukurūzas bāzes ražošanai, no vienas puses, kā arī par “citiem graudaugiem”, no otras puses, kas ir iekļaujami labības produkti, izņemot kukurūzu un produktus uz kukurūzas bāzes. Kompensācija jāpiešķir par labības produktu daudzumu, ko satur dzīvniekiem paredzētie barības maisījumi.

(4)

Turklāt kompensācijas noteikšanā jāņem vērā arī iespējas šo produktu pārdošanai pasaules tirgū, nepieciešamība izvairīties no traucējumiem Kopienas tirgū un eksporta ekonomiskais aspekts.

(5)

Pašreizējā situācija labības tirgū, un jo īpaši apgādes perspektīvas, liek šobrīd atcelt eksporta kompensācijas.

(6)

Labības pārvaldības komiteja nav sniegusi atzinumu tās priekšsēdētāja noteiktajā termiņā,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Eksporta kompensācijas par barības maisījumiem, ko aptver Regula (EK) Nr. 1784/2003 un uz ko attiecas Regula (EK) Nr. 1517/95, nosaka saskaņā ar šīs regulas pielikumu.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2006. gada 1. septembrī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2006. gada 31. augustā

Komisijas vārdā —

lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektors

Jean-Luc DEMARTY


(1)  OV L 270, 21.10.2003., 78. lpp. Regulā grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 1154/2005 (OV L 187, 19.7.2005., 11. lpp.).

(2)  OV L 147, 30.6.1995., 51. lpp.


PIELIKUMS

Komisijas 2006. gada 31. augusta Regulai, ar ko nosaka eksporta kompensācijas par barības maisījumiem uz labības bāzes

Produktu kodi par ko var saņemt eksporta kompensāciju:

 

2309 10 11 9000,

 

2309 10 13 9000,

 

2309 10 31 9000,

 

2309 10 33 9000,

 

2309 10 51 9000,

 

2309 10 53 9000,

 

2309 90 31 9000,

 

2309 90 33 9000,

 

2309 90 41 9000,

 

2309 90 43 9000,

 

2309 90 51 9000,

 

2309 90 53 9000.


Labības produkti

Galamērķis

Mērvienība

Kompensāciju summa

Kukurūza un produkti uz kukurūzas bāzes:

KN kodi 0709 90 60, 0712 90 19, 1005, 1102 20, 1103 13, 1103 29 40, 1104 19 50, 1104 23, 1904 10 10

C10

EUR/t

0,00

Labības produkti, izņemot kukurūzu un produktus uz kukurūzas bāzes

C10

EUR/t

0,00

N.B.: Produktu kodi, kā arī “A” sērijas galamērķu kodi, ir grozītajā Komisijas Regulā (EEK) Nr. 3846/87 (OV L 366, 24.12.1987., 1. lpp.).

C10

:

Visi galamērķi.


1.9.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 238/33


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1307/2006

(2006. gada 31. augusts),

ar ko nosaka ražošanas kompensācijas labības nozarēs

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2003. gada 29. septembra Regulu (EK) Nr. 1784/2003 par labības tirgus kopējās organizācijas izveidi (1), un jo īpaši tās 8. panta 2. punktu,

tā kā:

(1)

Komisijas Regulā (EEK) Nr. 1722/93 (1993. gada 30. jūnijs) izstrādāti detalizēti noteikumi Komisijas Regulu (EEK) Nr. 1766/92 un (EEK) Nr. 1418/76 piemērošanai ražošanas kompensācijas piešķiršanai labības un rīsu nozarēs (2), lai atbilstoši noteiktu kompensāciju režīma apstākļus. Aprēķina pamats norādīts šīs regulas 3. pantā. Tādējādi aprēķinātā kompensācija, kas nepieciešamības gadījumā diferencēta kartupeļu cietei, jānosaka reizi mēnesī, un to var grozīt, ja ievērojami mainās kukurūzas un/vai kviešu cenas.

(2)

Šajā regulā noteiktajām ražošanas kompensācijām jāpiemēro Regulas (EEK) Nr. 1722/93 II pielikumā norādītie koeficienti, lai noteiktu precīzu maksājamo summu.

(3)

Labības pārvaldības komiteja nav sniegusi atzinumu tās priekšsēdētāja noteiktajā termiņā,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Ražošanas kompensācija, kas izteikta par tonnu kukurūzas, kviešu, miežu, auzu, kartupeļu, rīsu vai šķeltu rīsu cietes un ir minēta Regulas (EEK) Nr. 1722/93 ir noteikta šāda:

a)

EUR/t 5,07 kukurūzas, kviešu, miežu un auzu cietei;

b)

EUR/t 7,62 kartupeļu cietei.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2006. gada 1. septembrī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2006. gada 31. augustā

Komisijas vārdā —

lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektors

Jean-Luc DEMARTY


(1)  OV L 270, 21.10.2003., 78. lpp. Regulā grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 1154/2005 (OV L 187, 19.7.2005, 11. lpp.).

(2)  OV L 159, 1.7.1993., 112. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1548/2004 (OV L 280, 31.8.2004., 11. lpp.).


1.9.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 238/34


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1308/2006

(2006. gada 31. augusts),

ar ko nosaka kompensācijas par labības un kviešu vai rudzu miltu, putraimu vai rupja maluma miltu eksportu

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2003. gada 29. septembris Regulu (EK) Nr. 1784/2003 par labības tirgus kopējās organizācijas izveidi (1), un jo īpaši tās 13. panta 3. punktu,

tā kā:

(1)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1784/2003 13. pantu starpību starp Regulas 1. pantā minēto produktu kursu vai cenām pasaules tirgū un šo produktu cenām Kopienā var segt ar eksporta kompensāciju.

(2)

Kompensācijas jānosaka, ņemot vērā faktorus, kas minēti 1. pantā Komisijas 1995. gada 29. jūnija Regulā (EK) Nr. 1501/95 par dažiem Padomes Regulas (EEK) Nr. 1766/92 piemērošanas noteikumiem attiecībā uz eksporta kompensāciju piešķiršanu, kā arī uz pasākumiem, kas veicami labības nozares traucējumu gadījumā (2).

(3)

Attiecībā uz kviešu un rudzu miltiem, putraimiem un rupja maluma miltiem, šiem produktiem piemērojamo kompensāciju aprēķina, ņemot vērā attiecīgo produktu ražošanai nepieciešamo labības daudzumu. Šie daudzumi ir noteikti Regulā (EK) Nr. 1501/95.

(4)

Situācija pasaules tirgū vai dažu tirgu īpašas prasības var prasīt kompensācijas diferenciāciju dažiem produktiem atkarībā no to galamērķa.

(5)

Kompensāciju nosaka reizi mēnesī. To starplaikā var mainīt.

(6)

Šo noteikumu piemērošana pašreizējai tirgus situācijai labības nozarē un jo īpaši šo produktu kursiem vai cenām Kopienā un pasaules tirgū liek noteikt kompensāciju kā norādīts pielikumā.

(7)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Labības pārvaldības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Eksporta kompensācijas Regulas (EK) Nr. 1784/2003 1. panta a), b) un c) apakšpunktā minētajiem produktiem, kurus izved dabīgā veidā, izņemot iesalu, ir norādītas pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2006. gada 1. septembrī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2006. gada 31. augustā

Komisijas vārdā —

lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektors

Jean-Luc DEMARTY


(1)  OV L 270, 21.10.2003., 78. lpp. Regulā grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 1154/2005 (OV L 187, 19.7.2005., 11. lpp.).

(2)  OV L 147, 30.6.1995., 7. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 777/2004 (OV L 123, 27.4.2004., 50. lpp.).


PIELIKUMS

Komisijas 2006. gada 31. augusta Regulai, ar ko nosaka kompensācijas par labības un kviešu vai rudzu miltu, putraimu vai rupja maluma miltu eksportu

Produkta kods

Galamērķis

Mērvienība

Kompensāciju summa

1001 10 00 9200

EUR/t

1001 10 00 9400

A00

EUR/t

0

1001 90 91 9000

EUR/t

1001 90 99 9000

A00

EUR/t

0

1002 00 00 9000

A00

EUR/t

0

1003 00 10 9000

EUR/t

1003 00 90 9000

A00

EUR/t

0

1004 00 00 9200

EUR/t

1004 00 00 9400

A00

EUR/t

0

1005 10 90 9000

EUR/t

1005 90 00 9000

A00

EUR/t

0

1007 00 90 9000

EUR/t

1008 20 00 9000

EUR/t

1101 00 11 9000

EUR/t

1101 00 15 9100

C01

EUR/t

0

1101 00 15 9130

C01

EUR/t

0

1101 00 15 9150

C01

EUR/t

0

1101 00 15 9170

C01

EUR/t

0

1101 00 15 9180

C01

EUR/t

0

1101 00 15 9190

EUR/t

1101 00 90 9000

EUR/t

1102 10 00 9500

A00

EUR/t

0

1102 10 00 9700

A00

EUR/t

0

1102 10 00 9900

EUR/t

1103 11 10 9200

A00

EUR/t

0

1103 11 10 9400

A00

EUR/t

0

1103 11 10 9900

EUR/t

1103 11 90 9200

A00

EUR/t

0

1103 11 90 9800

EUR/t

NB: Produktu kodi, kā arī “A” sērijas galamērķu kodi ir grozītajā Komisijas Regulā (EEK) Nr. 3846/87 (OV L 366, 24.12.1987., 1. lpp.).

C01

:

Visas trešās valstis, izņemot Albāniju, Bulgāriju, Rumāniju, Horvātiju, Bosniju-Hercegovinu, Melnkalni, Serbiju, Bijušo Dienvidslāvijas Maķedonijas Republiku, Lihtenšteinu un Šveici.


1.9.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 238/36


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1309/2006

(2006. gada 31. augusts),

ar ko nosaka korektīvo summu kompensācijai par labību

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2003. gada 29. septembra Regulu (EK) Nr. 1784/2003 par labības tirgus kopējās organizācijas izveidi (1), un jo īpaši tās 15. panta 2. punktu,

tā kā:

(1)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1784/2003 14. panta 2. punktu kompensācija, ko labības eksportam piemēro izvešanas atļaujas pieprasījuma iesniegšanas dienā, pēc lūguma ir jāpiemēro eksportam visā atļaujas derīguma laikposmā. Šajā gadījumā kompensāciju var koriģēt.

(2)

Komisijas 1995. gada 29. jūnija Regula (EK) Nr. 1501/95, ar ko nosaka Padomes Regulas (EEK) Nr. 1766/92 piemērošanas dažus nosacījumus jautājumā par eksporta kompensāciju piešķiršanu un pasākumiem, kas jāveic traucējumu gadījumā labības nozarē (2), ļauj noteikt korektīvo summu attiecībā uz produktiem, kuri minēti Regulas (EK) Nr. 1784/2003 1. panta a), b) un c) punktā. Šo korekciju aprēķina, ņemot vērā faktorus, kas minēti Regulas (EK) Nr. 1501/95 1. pantā.

(3)

Situācija pasaules tirgū vai noteiktu tirgu īpašas prasības var likt noteikt dažādu korektīvo summu atkarībā no galamērķa.

(4)

Korektīvā summa jānosaka saskaņā ar tādu pašu procedūru kā kompensācija. To var mainīt laikposmā starp divām noteikšanām.

(5)

Saskaņā ar minētajiem punktiem korektīvā summa jānosaka atbilstīgi šīs regulas pielikumam.

(6)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Labības pārvaldības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Korektīvā summa iepriekš noteiktajām kompensācijām to produktu eksportam, kuri minēti Regulas (EK) Nr. 1784/2003 1. panta a), b) un c) punktā, izņemot iesalu, ir noteikta šīs regulas pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2006. gada 1. septembrī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2006. gada 31. augustā

Komisijas vārdā

lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektors

Jean-Luc DEMARTY


(1)  OV L 270, 21.10.2003., 78. lpp. Regulā grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 1154/2005 (OV L 187, 19.7.2005., 11. lpp.).

(2)  OV L 147, 30.6.1995., 7. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 777/2004 (OV L 123, 27.4.2004., 50. lpp.).


PIELIKUMS

Komisijas 2006. gada 31. augusta Regulai, ar ko nosaka korektīvo summu kompensācijai par labību

(EUR/t)

Produkta kods

Galamērķis

Laikposms

9

1. termiņš

10

2. termiņš

11

3. termiņš

12

4. termiņš

1

5. termiņš

2

6. termiņš

3

1001 10 00 9200

1001 10 00 9400

A00

0

0

0

0

0

1001 90 91 9000

1001 90 99 9000

C01

0

0

0

0

0

1002 00 00 9000

A00

0

0

0

0

0

1003 00 10 9000

1003 00 90 9000

C02

0

0

0

0

0

1004 00 00 9200

1004 00 00 9400

C03

0

0

0

0

0

1005 10 90 9000

1005 90 00 9000

A00

0

0

0

0

0

1007 00 90 9000

1008 20 00 9000

1101 00 11 9000

1101 00 15 9100

C01

0

0

0

0

0

1101 00 15 9130

C01

0

0

0

0

0

1101 00 15 9150

C01

0

0

0

0

0

1101 00 15 9170

C01

0

0

0

0

0

1101 00 15 9180

C01

0

0

0

0

0

1101 00 15 9190

1101 00 90 9000

1102 10 00 9500

A00

0

0

0

0

0

1102 10 00 9700

A00

0

0

0

0

0

1102 10 00 9900

1103 11 10 9200

A00

0

0

0

0

0

1103 11 10 9400

A00

0

0

0

0

0

1103 11 10 9900

1103 11 90 9200

A00

0

0

0

0

0

1103 11 90 9800

N.B. Produktu kodi, kā arī “A” sērijas galamērķu kodi ir grozītajā Komisijas Regulā (EEK) Nr. 3846/87 (OV L 366, 24.12.1987., 1. lpp.).

Skaitliskie galamērķu kodi ir Regulā (EK) Nr. 2081/2003 (OV L 313, 28.11.2003., 11. lpp.).

C01

:

Visas trešās valstis, izņemot Albāniju, Bulgāriju, Rumāniju, Horvātiju, Bosniju-Hercegovinu, Melnkalni, Serbiju, Bijušo Dienvidslāvijas Maķedonijas Republiku, Lihtenšteinu un Šveici.

C02

:

Alžīrija, Saūda Arābija, Bahreina, Ēgipte, Apvienotie Arābu Emirāti, Irāna, Irāka, Izraēla, Jordānija, Kuveita, Libāna, Lībija, Maroka, Mauritānija, Omāna, Katara, Sīrija, Tunisija un Jemena.

C03

:

Visas trešās valstis, izņemot Bulgāriju, Norvēġiju, Rumāniju, Šveici un Lihtenšteinu.


1.9.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 238/38


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1310/2006

(2006. gada 31. augusts),

ar ko nosaka iesala eksportam piemērojamās kompensācijas

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2003. gada 29. septembra Regulu (EK) Nr. 1784/2003 par labības tirgus kopējās organizācijas izveidi (1), un jo īpaši tās 13. panta 3. punktu,

tā kā:

(1)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1784/2003 13. pantu starpību starp minētās regulas 1. pantā uzskaitīto produktu cenām pasaules tirgū un šo produktu cenām Kopienā var segt ar eksporta kompensāciju.

(2)

Kompensācijas jānosaka, ņemot vērā faktorus, kas minēti 1. pantā Komisijas 1995. gada 29. jūnija Regulā (EK) Nr. 1501/95 par dažiem Padomes Regulas (EEK) Nr. 1766/92 piemērošanas noteikumiem attiecībā uz eksporta kompensāciju piešķiršanu, kā arī uz pasākumiem, kas veicami labības nozares traucējumu gadījumā (2).

(3)

Iesalam piemērojamā kompensācija jāaprēķina, ņemot vērā attiecīgo produktu ražošanai nepieciešamo labības daudzumu. Šie daudzumi ir noteikti Regulā (EK) Nr. 1501/95.

(4)

Situācija pasaules tirgū vai dažu tirgu īpašas prasības var prasīt kompensācijas diferenciāciju dažiem produktiem atkarībā no to galamērķa.

(5)

Kompensācija jānosaka reizi mēnesī. Tā var tikt mainīta starplaikā.

(6)

Šo noteikumu piemērošana pašreizējai tirgus situācijai labības nozarē un jo īpaši šo produktu kursiem vai cenām Kopienā un pasaules tirgū liek noteikt kompensāciju, kā norādīts pielikumā.

(7)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Labības pārvaldības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Eksporta kompensācijas par iesalu, kas minēts Regulas (EK) Nr. 1784/2003 1. panta c) punktā, ir noteiktas kā norādīts, pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2006. gada 1. septembrī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2006. gada 31. augustā

Komisijas vārdā

lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektors

Jean-Luc DEMARTY


(1)  OV L 270, 21.10.2003., 78. lpp. Regulā grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 1154/2005 (OV L 187, 19.7.2005., 11. lpp.).

(2)  OV L 147, 30.6.1995., 7. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 777/2004 (OV L 123, 27.4.2004., 50. lpp.).


PIELIKUMS

Komisijas 2006. gada 31. augusta Regulai, ar ko nosaka iesala eksportam piemērojamās kompensācijas

Produktu kods

Galamērķis

Mērvienība

Kompensāciju summa

1107 10 19 9000

A00

EUR/t

0,00

1107 10 99 9000

A00

EUR/t

0,00

1107 20 00 9000

A00

EUR/t

0,00

N.B.: Produktu kodi, kā arī “A” sērijas galamērķu kodi ir grozītajā Komisijas Regulā (EEK) Nr. 3846/87 (OV L 366, 24.12.1987., 1. lpp.).

Galamērķu skaitliskie kodi ir Regulā (EK) Nr. 2081/2003 (OV L 313, 28.11.2003., 11. lpp.).


1.9.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 238/40


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1311/2006

(2006. gada 31. augusts),

ar ko nosaka kompensācijai par iesalu piemērojamu korekciju

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2003. gada 29. septembra Regulu (EK) Nr. 1784/2003 par labības tirgus kopējās organizācijas izveidi (1), un jo īpaši tās 15. panta 2. punktu,

tā kā:

(1)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1784/2003 14. panta 2. punktu, kompensācija, ko labības eksportam piemēro izvešanas atļaujas pieprasījuma iesniegšanas dienā, pēc lūguma ir jāpiemēro eksportam visā atļaujas derīguma laikposmā. Šajā gadījumā kompensāciju var koriģēt.

(2)

Komisijas 1995. gada 29. jūnija Regula (EK) Nr. 1501/95 par dažiem Padomes Regulas (EEK) Nr. 1766/92 piemērošanas noteikumiem attiecībā uz eksporta kompensāciju piešķiršanu, kā arī uz pasākumiem, kas veicami labības nozares traucējumu gadījumā (2), ļauj noteikt korekcijas summu attiecībā uz iesalu, kas minēts Regulas (EK) Nr. 1784/2003 1. panta 1. punkta c) apakšpunktā. Šo korekciju aprēķina, ņemot vērā faktorus, kas minēti Regulas (EK) Nr. 1501/95 1. pantā.

(3)

Atbilstīgi minētajiem noteikumiem jānosaka korekcija saskaņā ar šās regulas pielikumu.

(4)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Labības pārvaldības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (EK) Nr. 1784/2003 15. panta 3. punktā minētā korekcija, kas piemērojama iepriekš noteiktajām eksporta kompensācijām par iesalu, ir noteikta pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2006. gada 1. septembrī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2006. gada 31. augustā

Komisijas vārdā

lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektors

Jean-Luc DEMARTY


(1)  OV L 270, 21.10.2003., 78. lpp. Regulā grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 1154/2005 (OV L 187, 19.7.2005., 11. lpp.).

(2)  OV L 147, 30.6.1995., 7. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 777/2004 (OV L 123, 27.4.2004., 50. lpp.).


PIELIKUMS

Komisijas 2006. gada 31. augusta Regulai, ar ko nosaka kompensācijai par iesalu piemērojamu korekciju

N.B.: Produktu kodi, kā arī “A” sērijas galamērķu kodi ir grozītajā Komisijas Regulā (EEK) Nr. 3846/87 (OV L 366, 24.12.1987., 1. lpp.).

Galamērķu skaitliskie kodi ir Komisijas Regulā (EK) Nr. 2081/2003 (OV L 313, 28.11.2003., 11. lpp.).

(EUR/t)

Produktu kods

Galamērķis

Laika posms

9

1. termiņš

10

2. termiņš

11

3. termiņš

12

4. termiņš

1

5. termiņš

2

1107 10 11 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 10 19 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 10 91 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 10 99 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 20 00 9000

A00

0

0

0

0

0

0


(EUR/t)

Produktu kods

Galamērķis

6. termiņš

3

7. termiņš

4

8. termiņš

5

9. termiņš

6

10. termiņš

7

11. termiņš

8

1107 10 11 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 10 19 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 10 91 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 10 99 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 20 00 9000

A00

0

0

0

0

0

0


1.9.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 238/42


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1312/2006

(2006. gada 31. augusts),

ar ko nosaka kompensācijas, kuras piemērojamas labības un rīsa nozares produktiem, kurus piegādā Kopienas un valstu pārtikas palīdzības pasākumos

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2003. gada 29. septembra Regulu (EK) Nr. 1784/2003 par labības tirgus kopējās organizācijas izveidi (1), un jo īpaši tās 13. panta 3. punkta,

ņemot vērā Padomes 2003. gada 29. septembra Regulu (EK) Nr. 1785/2003 par rīsu tirgus kopējo organizāciju (2), un jo īpaši tās 14. panta 3. punktu,

tā kā:

(1)

Padomes 1974. gada 21. oktobra Regulas (EEK) Nr. 2681/74 par Kopienas finansējumu izdevumiem, kas saistīti ar lauksaimniecības produktu piegādi pārtikas palīdzībā (3), 2. pantā paredzēts, ka Eiropas Lauksaimniecības virzības un garantiju fonda Garantiju nodaļa sedz to izdevumu daļu, kas atbilst eksporta kompensācijām, kādas attiecīgajā jomā noteiktas saskaņā ar Kopienas noteikumiem.

(2)

Lai vienkāršotu budžeta izstrādi un pārvaldīšanu attiecībā uz Kopienas darbībām pārtikas palīdzībā un ļautu dalībvalstīm būt informētām par Kopienas iesaistes līmeni valsts darbībās pārtikas palīdzības jomā, ir jānosaka par šīm darbībām piešķiramo kompensāciju apjoms.

(3)

Regulas (EK) Nr. 1784/2003 13. pantā un Regulas (EK) Nr. 1785/2003 13. pantā paredzētos vispārējos noteikumus un piemērošanas noteikumus attiecībā uz eksporta kompensācijām minētajās operācijās piemēro mutatis mutandis.

(4)

Īpašie kritēriji, kas jāņem vērā rīsu eksporta kompensācijas aprēķināšanā, ir definēti Regulas (EK) Nr. 1785/2003 14. pantā.

(5)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Labības pārvaldības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Attiecībā uz Kopienas un valstu pārtikas palīdzības pasākumiem, kas paredzēti starptautisku konvenciju vai citu papildu programmu, kā arī citu Kopienas bezmaksas piegāžu ietvaros, labības un rīsu nozares produktiem piemērojamās kompensācijas ir noteiktas pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2006. gada 1. septembrī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2006. gada 31. augustā

Komisijas vārdā

lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektors

Jean-Luc DEMARTY


(1)  OV L 270, 21.10.2003., 78. lpp. Regulā grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 1154/2005 (OV L 187, 19.7.2005., 11. lpp.).

(2)  OV L 270, 21.10.2003., 96. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 797/2006 (OV L 144, 31.5.2006., 1. lpp.).

(3)  OV L 288, 25.10.1974., 1. lpp.


PIELIKUMS

Komisijas 2006. gada 31. augusta Regulai, ar ko nosaka kompensācijas, kuras piemērojamas labības un rīsa nozares produktiem, kurus piegādā Kopienas un valstu pārtikas palīdzības pasākumos

(EUR/t)

Produkta kods

Kompensāciju summa

1001 10 00 9400

0,00

1001 90 99 9000

0,00

1002 00 00 9000

0,00

1003 00 90 9000

0,00

1005 90 00 9000

0,00

1006 30 92 9100

0,00

1006 30 92 9900

0,00

1006 30 94 9100

0,00

1006 30 94 9900

0,00

1006 30 96 9100

0,00

1006 30 96 9900

0,00

1006 30 98 9100

0,00

1006 30 98 9900

0,00

1006 30 65 9900

0,00

1007 00 90 9000

0,00

1101 00 15 9100

0,00

1101 00 15 9130

0,00

1102 10 00 9500

0,00

1102 20 10 9200

46,79

1102 20 10 9400

40,10

1103 11 10 9200

0,00

1103 13 10 9100

60,16

1104 12 90 9100

0,00

NB: Produktu kodi ir definēti grozītajā Komisijas Regulā (EEK) Nr. 3846/87 (OV L 366, 24.12.1987., 1. lpp.).


1.9.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 238/44


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1313/2006

(2006. gada 31. augusts)

par iesniegtajiem piedāvājumiem parasto kviešu eksportam Regulā (EK) Nr. 936/2006 minētajā konkursā

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2003. gada 29. septembra Regulu (EK) Nr. 1784/2003 par labības tirgus kopējās organizācijas izveidi (1) un jo īpaši tās 13. panta 3. panta pirmo daļu,

tā kā:

(1)

Ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 936/2006 ir atvērts konkurss par kompensācijas piešķiršanu par parasto kviešu eksportu uz dažām trešām valstīm (2).

(2)

Saskaņā ar 7. pantu Komisijas 1995. gada 29. jūnija Regulā (EK) Nr. 1501/95 par dažiem Padomes Regulas (EEK) Nr. 1766/92 piemērošanas noteikumiem attiecībā uz eksporta kompensāciju piešķiršanu, kā arī uz pasākumiem, kas veicami labības nozares traucējumu gadījumā (3), Komisija uz iesniegto piedāvājumu pamata var nolemt nepiešķirt līgumtiesības.

(3)

Ņemot vērā jo īpaši Regulas (EK) Nr. 1501/95 1. pantā minētos kritērijus, nav jānosaka maksimālā kompensācija.

(4)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Labības pārvaldības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Netiek piešķirtas līgumtiesības saistībā ar piedāvājumiem, kas iesniegti no 2006. gada 25. līdz 31. augustam Regulā (EK) Nr. 936/2006 paredzētajā konkursā par parasto kviešu eksporta kompensāciju.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2006. gada 1. septembrī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2006. gada 31. augustā

Komisijas vārdā —

lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektors

Jean-Luc DEMARTY


(1)  OV L 270, 21.10.2003., 78. lpp. Regulā grozīta ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 1154/2005 (OV L 187, 19.7.2005., 11. lpp.).

(2)  OV L 172, 24.6.2006., 6. lpp.

(3)  OV L 147, 30.6.1995., 7. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 777/2004 (OV L 123, 27.4.2004., 50. lpp.).