ISSN 1725-5112

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 227

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

49. sējums
2006. gada 19. augusts


Saturs

 

I   Tiesību akti, kuru publicēšana ir obligāta

Lappuse

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1247/2006 (2006. gada 18. augusts), ar kuru nosaka standarta ievešanas vērtības nolūkā noteikt ievešanas cenu atsevišķu veidu augļiem un dārzeņiem

1

 

*

Komisijas Regula (EK, Euratom) Nr. 1248/2006 (2006. gada 7. augusts), ar ko groza Regulu (EK, Euratom) Nr. 2342/2002, ar ko paredz īstenošanas kārtību Padomes Regulai (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam

3

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1249/2006 (2006. gada 18. augusts), ar ko nosaka papildu daudzumu ĀKK valstu un Indijas izcelsmes niedru jēlcukura piegādei rafinēšanas uzņēmumiem laikā no 2006. gada 1. jūlija līdz 2007. gada 30. septembrim

22

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 1250/2006 (2006. gada 18. augusts), ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1973/2004, ar kuru nosaka sīki izstrādātus noteikumus Padomes Regulas (EK) Nr. 1782/2003 piemērošanai attiecībā uz šīs regulas IV un IV a) sadaļā minētajām atbalsta shēmām un atmatā atstātas zemes izmantošanu izejvielu ražošanai

23

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1251/2006 (2006. gada 18. augusts), ar kuru groza ar Regulu (EK) Nr. 1002/2006 noteiktās reprezentatīvās cenas un papildu ievedmuitas nodokļus atsevišķiem cukura nozares produktiem 2006./2007. saimnieciskajā gadā

38

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1252/2006 (2006. gada 18. augusts), ar ko groza Regulu (EK) Nr. 796/2006 attiecībā uz to dalībvalstu sarakstu, kurās ir atklāta sviesta iepirkšana konkursa kārtībā laika posmam, kas beidzas 2006. gada 31. augustā

40

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1253/2006 (2006. gada 18. augusts) par liellopu gaļas nozares produktu, kuru izcelsme ir Botsvānā, Kenijā, Madagaskarā, Svazilendā, Zimbabvē un Namībijā, importa sertifikātiem

41

 

*

Komisijas Direktīva 2006/72/EK (2006. gada 18. augusts) par grozījumiem Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 97/24/EK par dažām divriteņu vai trīsriteņu mehānisko transportlīdzekļu detaļām un parametriem, pielāgojoties tehnikas attīstībai ( 1 )

43

 

 

II   Tiesību akti, kuru publicēšana nav obligāta

 

 

Komisija

 

*

Komisijas Lēmums (2004. gada 14. decembris) par Vācijas atbalsta shēmu Bavārijas lauksaimniecības tehnikas apvienībām (izziņots ar dokumenta numuru K(2004) 4771)

46

 

*

Komisijas Lēmums (2006. gada 14. augusts), ar ko groza Lēmumu 2005/648/EK par aizsargpasākumiem pret Āzijas putnu mēri Bulgārijā (izziņots ar dokumenta numuru K(2006) 3622)  ( 1 )

58

 

*

Komisijas Lēmums (2006. gada 18. augusts), ar ko groza Lēmumu 2005/393/EK par aizliegtajām zonām saistībā ar infekciozo katarālo drudzi Spānijā un Portugālē (izziņots ar dokumenta numuru K(2006) 3700)  ( 1 )

60

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.


I Tiesību akti, kuru publicēšana ir obligāta

19.8.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 227/1


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1247/2006

(2006. gada 18. augusts),

ar kuru nosaka standarta ievešanas vērtības nolūkā noteikt ievešanas cenu atsevišķu veidu augļiem un dārzeņiem

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1994. gada 21. decembra Regulu (EK) Nr. 3223/94 par sīki izstrādātiem augļu un dārzeņu ievešanas režīma izpildes noteikumiem (1), un jo īpaši tās 4. panta 1. punktu,

tā kā:

(1)

Regulā (EK) Nr. 3223/94, piemērojot Urugvajas kārtas daudzpusējo tirdzniecības sarunu iznākumus, paredzēti kritēriji, pēc kuriem Komisija nosaka standarta ievešanas vērtības pielikumā precizētajiem produktu ievedumiem no trešām valstīm un periodiem.

(2)

Piemērojot iepriekš minētos kritērijus, standarta ievešanas vērtības nosakāmas līmeņos, kas norādīti šīs regulas pielikumā,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Standarta ievešanas vērtības, kas paredzētas Regulas (EK) Nr. 3223/94 4. pantā, ir tādas, kā norādīts tabulā, kas pievienota pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2006. gada 19. augustā.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2006. gada 18. augustā

Komisijas vārdā —

lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektors

Jean-Luc DEMARTY


(1)  OV L 337, 24.12.1994., 66. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 386/2005 (OV L 62, 9.3.2005., 3. lpp.).


PIELIKUMS

Komisijas 2006. gada 18. augusta Regulai, ar kuru nosaka standarta ievešanas vērtības nolūkā noteikt ievešanas cenu atsevišķu veidu augļiem un dārzeņiem

(EUR/100 kg)

KN kods

Trešās valsts kods (1)

Standarta ievešanas vērtība

0707 00 05

052

87,5

999

87,5

0709 90 70

052

91,7

999

91,7

0805 50 10

388

62,5

524

53,0

528

55,5

999

57,0

0806 10 10

052

101,1

220

108,4

624

164,6

999

124,7

0808 10 80

388

89,1

400

86,2

404

87,6

508

88,9

512

83,6

528

79,6

720

81,3

800

149,6

804

92,5

999

93,2

0808 20 50

052

126,5

388

86,6

999

106,6

0809 30 10, 0809 30 90

052

134,8

999

134,8

0809 40 05

052

39,5

098

49,8

624

150,2

999

79,8


(1)  Valstu nomenklatūra, kas paredzēta Komisijas Regulā (EK) Nr. 750/2005 (OV L 126, 19.5.2005., 12. lpp.). Kods “999” nozīmē “citas izcelsmes vietas”.


19.8.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 227/3


KOMISIJAS REGULA (EK, EURATOM) Nr. 1248/2006

(2006. gada 7. augusts),

ar ko groza Regulu (EK, Euratom) Nr. 2342/2002, ar ko paredz īstenošanas kārtību Padomes Regulai (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Eiropas Atomenerģijas kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2002. gada 25. jūnija Regulu (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam (1), un jo īpaši tās 183. pantu,

pēc apspriešanās ar Eiropas Parlamentu, Padomi, Eiropas Kopienu Tiesu, Revīzijas Palātu, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju, Reģionu komiteju, Eiropas ombudu un Eiropas datu aizsardzības uzraudzītāju,

tā kā:

(1)

Komisijas pienākums līdz 15. aprīlim informēt budžeta lēmējinstitūciju par pārnesto apropriāciju atcelšanu, par kurām līdz 31. martam nav uzņemtas saistības, ir pārāk stingrs, tādēļ šis termiņš ir jāpagarina par divām nedēļām – uz 30. aprīli.

(2)

Ir jāprecizē, ka, piemērojot provizorisko vienas divpadsmitās daļas sistēmu, iepriekšējā saimnieciskā gadā piešķirto apropriāciju kopsumma ir jāsaprot kā apropriācijas saimnieciskam gadam pēc korekcijām visiem pārvietojumiem, kas veikti saimnieciskā gada laikā.

(3)

Ir jāprecizē, ka noteikumus attiecībā uz kursu pārrēķinam starp euro un citu valūtu, kas iekļauti Komisijas Regulas (EK, Euratom) Nr. 2342/2002 (2) 7. un 8. pantā, piemēro tikai pārrēķiniem, ko veic kredītrīkotāji, nevis pārrēķiniem, ko veic līgumslēdzēji vai saņēmēji, pamatojoties uz līgumu vai dotāciju nolīgumu īpašiem noteikumiem. Efektivitātes nolūkā Komisijas grāmatvedim jābūt tiesīgam noteikt euro mēneša norēķina valūtas maiņas kursu, ko lieto uzskaites vajadzībām. Turklāt pārredzamības un vienādas attieksmes nolūkā attiecībā uz Kopienas amatpersonām būtu jānosaka īpaši noteikumi par pārrēķina kursu personāla izdevumiem, kas maksāti citā valūtā kā euro.

(4)

Attiecībā uz pareizas finanšu vadības principu iepriekšēja novērtējuma saturs ir jāprecizē un labāk jānosaka iepriekšējā novērtējuma, starpposma novērtējuma vai paveiktā novērtējuma mērķi, pienācīgi ievērojot proporcionalitātes principu. Novērtējuma prioritātes tādējādi ir jāmaina, lai tās koncentrētos uz piedāvājumiem ar ietekmi uz uzņēmumiem un/vai pilsoņiem un ietvertu izmēģinājuma projektus un sagatavošanās darbības, kuras ir jāturpina. Turklāt ir jānodrošina papildināmība, ja projektus vai darbības jau novērtē (piemēram, uzdevumu sadale starp Komisiju un dalībvalstīm).

(5)

Izdevumu apstiprināšanas iepriekšējas pārbaudes nolūkā vairākus līdzīgus individuālos darījumus, kas attiecas uz tādiem regulāriem personāla izdevumiem kā algas, pensijas, komandējumu un ārstniecisko izdevumu atmaksāšana, atbildīgais kredītrīkotājs var uzskatīt par vienu darbību. Šajā gadījumā atbildīgajam kredītrīkotājam, balstoties uz viņa veikto riska novērtējumu, būtu jāveic atbilstīga paveiktā pārbaude.

(6)

Pārskatā par sarunu procedūru ir lietderīgi iekļaut tikai tos sarunu procedūru piemērošanas gadījumus, kuros bija izņēmumi, kas atšķiras no parastas iepirkumu procedūras.

(7)

Pēc uzkrājumu grāmatvedības ieviešanas no 2005. gada 1. janvāra, tā kā grāmatvedības dati informācijas sistēmās ir pieejami jebkurā brīdī, ir daudz loģiskāk un ātrāk sagatavot izmēģinājuma bilanci dienā, kurā grāmatvedis izbeidz pildīt savus pienākumus. Ja viņš izbeidz pildīt savus pienākumus 31. decembrī, tad izmēģinājuma bilanci var sagatavot tajā pašā dienā, negaidot provizorisko pārskatu pabeigšanu.

(8)

Lai efektivizētu grāmatveža atbildību par finanšu līdzekļu pārvaldīšanu, viņam ir jādod pilnvaras darīt zināmus darbinieku, kuri pilnvaroti parakstīt bankas operācijas, vārdus un iesniegt viņu parakstu paraugus finanšu iestādēm, kurās viņš ir atvēris kontus.

(9)

Maksimālā summa, ko avansu pārzinis var maksāt, ja maksājumu operāciju veikšana saskaņā ar budžeta procedūru ir neiespējama vai neefektīva, ir jāpaaugstina no EUR 30 000 līdz EUR 60 000.

(10)

Ņemot vērā Eiropas Kopienu Civildienesta noteikumu un Kopienu pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtības 21.a pantu, kredītrīkotājam, kuram tieši vai pastarpināti ir deleģētas pilnvaras, norādījumu apstiprināšanas gadījumā ir jādod tiesības tos nepildīt, ja tie ir nepārprotami nelikumīgi.

(11)

Tā kā kredītrīkotāju un grāmatveža lomas ieskaita procesā ir komplementāras, ir pamatoti nodrošināt apspriedi to starpā pirms ieskaita.

(12)

Ja debitors ir valsts iestāde vai kāda tās administratīva vienība, lai ievērotu valsts līmenī esošās procedūras, grāmatvedim vismaz 10 darbadienas iepriekš būtu jāinformē attiecīgās dalībvalstis par nolūku veikt atgūšanu ar ieskaitu. Tomēr, vienojoties ar attiecīgo dalībvalsti vai administratīvo vienību, grāmatvedim būtu jāspēj veikt ieskaitu pirms minētā termiņa.

(13)

Ja parāds tiek samaksāts pirms termiņa, kavējuma procenti netiek aprēķināti (“papildlaiks”), un atgūšana ar ieskaitu pirms termiņa būtu jāpiemēro tikai gadījumos, kad grāmatvedim ir pamatoti iemesli uzskatīt, ka tiek skartas Kopienu finansiālās intereses.

(14)

Lai aizsargātu Kopienu finansiālās intereses, bankas nodrošinājumam par Kopienas prasību, par kuru ir iesniegta apelācijas sūdzība pret sodu, būtu jābūt pilnīgi neatkarīgam no pienākumiem, kas noteikti līgumā.

(15)

Jānosaka arī finansēšanas lēmuma saturs. Attiecībā uz dotācijām un iepirkumu ir precīzāk jādefinē jēdziens “būtiskās sastāvdaļas” darbībai, kas saistīta ar izdevumiem no budžeta. Turklāt ir jāprecizē, ka darba programmu, kas minēta Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002, turpmāk – “Finanšu regulas”, 110. pantā, var uzskatīt par finansēšanas lēmumu, ja tajā ir noteikta pietiekami sīka kārtība.

(16)

Vispārējas budžeta saistības gadījumā jebkurš kredītrīkotājs, ne tikai deleģētais kredītrīkotājs, var būt atbildīgs par juridiskām saistībām, izpildot vispārējas saistības.

(17)

Līgumu un dotāciju nolīgumu maksājumu termiņi, kuri ir atkarīgi no pārskata vai apliecības apstiprināšanas, ir jāpārskata, lai pārliecinātos, ka maksājumus veic pamatojoties uz apstiprinātiem pārskatiem vai apliecībām. Turklāt apstiprināšanas termiņš pārskatam saistībā ar dotācijas nolīgumu par darbībām, ko ir īpaši sarežģīti izvērtēt, ir jāsaskaņo ar esošiem termiņiem sarežģītiem pakalpojumu līgumiem.

(18)

Nemainot esošos termiņus vai neskarot saņēmēju tiesības, atbildīgajam kredītrīkotājam vienkāršošanas nolūkā ir jābūt spējīgam izlemt, ka pārskata vai apliecības apstiprinājums un maksājums var izdarīt kopīgā termiņā.

(19)

Ir jāatjaunina 1994. gadā noteiktie robežlielumi maza apjoma līgumiem un jāpalielina no EUR 50 000 līdz EUR 60 000 un attiecīgi no EUR 13 800 līdz EUR 25 000. Turklāt ir arī jānorāda, ka visus līgumus, kuru vērtība ir EUR 60 000 vai mazāka, var piešķirt pēc sarunu procedūras.

(20)

Turklāt īstenošanas noteikumos precīzāk jādefinē procedūra, kas ir jāievēro attiecībā uz noteiktiem zinātniskās izpētes un attīstības pakalpojumu līgumiem un noteiktiem pakalpojumu līgumiem, kuros paredzēta apraide, kurus neskar Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 31. marta Direktīva 2004/18/EK par to, kā koordinēt būvdarbu valsts līgumu, piegādes valsts līgumu un pakalpojumu valsts līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanas procedūru (3). Ņemot vērā pārredzamības principu, šos līgumus var piešķirt pēc sarunu procedūras, pēc konkursa paziņojuma publicēšanas.

(21)

Ņemot vērā turpmāku iepirkumu procedūras pārvaldības vienkāršošanu, uzņēmējiem ir jābūt iespējai piedalīties procedūrā, nodrošinot apliecinājumu ar viņu goda vārdu, kurā norādīts, ka uz viņiem neattiecas kāds no dalības iepirkuma procedūrā paredzētajiem izslēgšanas gadījumiem, izņemot ierobežotas procedūras, konkursa dialoga, kā arī sarunu procedūras pēc līguma paziņojuma publicēšanas gadījumā, kad līgumslēdzēja iestāde ierobežo kandidātu skaitu, ko aicina uz sarunām vai iesniegt piedāvājumu. Saistībā ar līgumiem, uz kuriem attiecas Direktīva 2004/18/EK un ārējo darījumu līgumiem ar lielu vērtību, atbilstoši Direktīvas 2004/18/EK principiem un, lai labāk aizsargātu Kopienas finansiālās intereses, uzņēmumam, kam tiks piešķirts līgums, ir jāiesniedz pierādījumi, kas apstiprina sākotnējo apliecinājumu. Kad kandidātam vai pretendentam ir jāiesniedz pierādījumi, līgumslēdzēja iestādei ir arī jāņem vērā pierādījumi, ko kandidāts vai pretendents ir iesniedzis saistībā ar citu iepirkuma procedūru, kuru ir organizējusi tā pati līgumslēdzēja iestāde, ja šie pierādījumi nav vecāki par vienu gadu, skaitot no to izdošanas datuma, un tie joprojām ir spēkā.

(22)

Ārējo darījumu jomā konkursa sarunu procedūras ir jāpadara efektīvākas un ir jāatļauj izmantot sarunu procedūras pēc diviem neveiksmīgiem konkursiem ar sarunu procedūru, un gadījumā, ja konkurss ar sarunu procedūru ir neveiksmīgs pēc tam, kad pamatlīgums ir bijis neveiksmīgs. Ir jādod iespēja neprasīt pierādījumu par tehniskām un saimnieciskām spējām līdz attiecīgam robežlielumam katram līguma veidam atsevišķā politikas jomā. Arī šajā gadījumā atbildīgajam kredītrīkotājam ir jāspēj pamatot sava izvēle. Novērtēšanas komisijai vai līgumslēdzējai iestādei ir jādod tiesības prasīt kandidātiem vai pretendentiem papildu dokumentus vai paskaidrot informāciju, kā tas ir līgumiem, ko iestādes piešķir uz sava rēķina.

(23)

Ārējo darījumu jomā iepirkumu tiesiskais regulējums ir jāvienkāršo attiecībā uz iepriekšējas informācijas paziņojumu par starptautisku konkursa uzaicinājuma publicēšanu un izpildes nodrošinājuma prasību. Iepriekšējs informatīvs paziņojums ir jāpublicē iespējami drīz, ne obligāti pirms 31. janvāra. Turklāt izpildes nodrošinājums ir jāpieprasa tikai lielas vērtības iepirkumu gadījumos, un atbildīgajam kredītrīkotājam, balstoties uz viņa veikto riska novērtējumu, jābūt iespējai atbrīvot no nodrošinājuma prasības, ja iepriekšēju finansējumu dod valsts iestādei.

(24)

Attiecībā uz dotāciju piešķiršanu, lai samazinātu administratīvo slogu, ir jāpieņem, ka saņēmēja de jure vai de facto monopolstāvokli var pamatot lēmumā par piešķiršanu.

(25)

Prasību pieteikumam pievienot ārējās revīzijas ziņojumu būtu jāpiemēro tikai dotāciju pieteikumiem darbībām, kuru vērtība ir EUR 500 000 vai vairāk, un darbības dotācijām, kuru vērtība ir EUR 100 000 vai vairāk.

(26)

Ir jāatvieglo iespēja saņēmējam veikt līdzfinansējumu natūrā, ja tas ir piemērots un vajadzīgs, un jēdzienā par struktūrām, kuras īsteno mērķi, kam ir vispārēja Eiropas nozīme un kuras var saņemt darbības dotācijas, ir jāiekļauj Eiropas struktūras, kas ir iesaistītas pilsonības nostiprināšanas un jauninājumu ieviešanas veicināšanā.

(27)

Par piedāvājuma noraidījumu pretendenti ir jāinformē iespējami īsā laikā.

(28)

Lai ņemtu vērā citu līdzdalībnieku tiesības, ja darbības dotācijas piešķir struktūrām, kuras īsteno mērķi, kam ir vispārēja Eiropas nozīme, bezpeļņas noteikuma īstenošanai nosaka procentuālu daļu no līdzfinansējuma atbilstoši Kopienas ieguldījumam darbības budžetā, ja šīm struktūrām pašām tiek prasīts atgūt procentuālu daļu no gada peļņas atbilstoši to ieguldījumam. Atgūstamās summas aprēķināšanai neņem vērā procentuālo daļu no ieguldījumiem darbības budžetā, kas veikti natūrā.

(29)

Lai aizsargātu Kopienas finansiālās intereses, ja iepriekšējais finansējums ir lielāks nekā 80 % no dotācijas summas un pārsniedz EUR 60 000, tad ir jāpiemēro iepriekšēja finansējuma nodrošinājums.

(30)

Iepriekšējo finansējumu izmaksājot pa daļām, ja ir iztērēts mazāk par 70 % no jebkura agrāka iepriekšēja finansējuma, ir iespējams jauns iepriekšējais finansējums, bet jaunā maksājuma summa ir jāsamazina par agrākā maksājuma neizmantoto summu.

(31)

Ir jāprecizē, ka attiecībā uz valsts iestādēm ārējo revīziju vai atzinuma sagatavošanu, kas ir jāpievieno, lai iesniegtu dotāciju pieteikumus vai maksājumu pieprasījumus, var veikt kompetents un neatkarīgs valsts ierēdnis.

(32)

Ir jāatjaunina sadaļa par pārskatu un uzskaites izklāstu, lai svītrotu noteikumus, kas vairs nav vajadzīgi, ņemot vērā pieņemtos grāmatvedības noteikumus un metodes, kā arī saskaņoto kontu plānu, ko saskaņā ar Finanšu regulas 133. pantu 2004. gada decembrī ir pieņēmis Komisijas grāmatvedis.

(33)

Lai ņemtu vērā Eiropas Parlamenta, Padomes, Komisijas, Eiropas Kopienu Tiesas, Revīzijas palātas, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas, Reģionu komitejas un Eiropas ombuda 2005. gada 26. janvāra Lēmumu 2005/118/EK par Eiropas Administrācijas skolas izveidi (4), ir jākoriģē Eiropas biroju saraksts, lai atspoguļotu, ka Eiropas Administrācijas skola šobrīd ir administratīvi pievienota Eiropas Kopienu Personāla atlases birojam.

(34)

Tādēļ attiecīgi jāgroza Regula (EK, Euratom) Nr. 2342/2002,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulu (EK, Euratom) Nr. 2342/2002 groza šādi:

1)

6. panta 3. punkta otrajā daļā “15. aprīlim” aizstāj ar “30. aprīlim”.

2)

Iekļauj šādu 6.a pantu:

“6.a pants

Provizoriskā viena divpadsmitā daļa

(Finanšu regulas 13. panta 2. punkts)

Finanšu regulas 13. panta 2. punktā minētās iepriekšējā saimnieciskajā gadā kopējās piešķirtās apropriācijas attiecas uz saimnieciskā gada apropriācijām, kas minētas šīs regulas 5. pantā pēc korekcijām attiecībā uz pārvietojumiem, kas veikti tā saimnieciskā gada laikā.”

3)

7. un 8. pantu aizstāj ar šādu tekstu:

“7. pants

Pārrēķina kurss starp euro un citām valūtām

(Finanšu regulas 16. pants)

1.   Neskarot īpašos noteikumus, kas jāievēro, piemērojot nozaru regulas, pārrēķinus starp euro un citu valūtu, ko veic atbildīgais kredītrīkotājs, izdara pēc euro dienas valūtas maiņas kursa, kas publicēts Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša C sērijā.

Ja pārrēķini starp euro un citu valūtu ir jāveic līgumslēdzējiem vai saņēmējiem, jāpiemēro īpašie pārrēķina noteikumi, kas iekļauti iepirkuma līgumos, dotāciju nolīgumos vai finansēšanas līgumos,

2.   Ja Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī nav publicēts euro dienas valūtas maiņas kurss pret attiecīgo valūtu, atbildīgais kredītrīkotājs izmanto norēķinu kursu, kas minēts 3. punktā.

3.   Finanšu regulas 132.–137. pantā minētās uzskaites nolūkā un saskaņā ar šīs regulas 213. pantu pārrēķinus starp euro un citu valūtu izdara, izmantojot euro mēneša norēķina valūtas maiņas kursu. Norēķina valūtas maiņas kursu nosaka Komisijas grāmatvedis, izmantojot jebkādus informācijas avotus, ko viņš uzskata par ticamiem, pamatojoties uz valūtas maiņas kursu priekšpēdējā darba dienā mēnesī, kurš ir pirms mēneša, kuram tiek noteikts kurss.

8. pants

Lietojamais pārrēķina kurss starp euro un citām valūtām

(Finanšu regulas 16. pants)

1.   Neskarot īpašos noteikumus, kas jāievēro, piemērojot noteiktu nozaru regulas vai noteiktus iepirkuma līgumus, dotāciju nolīgumus vai finansēšanas līgumus, kurss, kas jāizmanto pārrēķiniem starp euro un citām valūtām, ja pārrēķinu veic atbildīgais kredītrīkotājs, ir tās dienas kurss, kurā kredītrīkotāja struktūrvienība sastādījusi maksājuma rīkojumu vai iekasēšanas rīkojumu.

2.   Euro avansu kontu gadījumā kursu, kas jāizmanto pārrēķiniem starp euro un citām valūtām, nosaka atbilstoši dienai, kurā banka veikusi maksājumu.

3.   Lai pārvērstu avansu kontus valstu valūtās, kā noteikts Finanšu regulas 16. pantā, tad pārrēķiniem starp euro un citām valūtām jāizmanto tā mēneša kurss, kurā no attiecīgā avansu konta izdarīti izdevumu maksājumi.

4.   Vienoti noteiktas likmes izdevumu atmaksāšanai vai izdevumu saistībā ar Eiropas Kopienu Civildienesta noteikumiem un Kopienu pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtību (turpmāk – “Civildienesta noteikumi”) atmaksāšanai, kam ir noteikti griesti un kas tiek maksāti citā valūtā kā euro, izmanto kursu, kas ir spēkā dienā, kad rodas šīs tiesības.”

4)

21. pantu aizstāj ar šādu:

“21. pants

Novērtēšana

(Finanšu regulas 27. pants)

1.   Visiem priekšlikumiem par programmām vai darbībām, kas var radSīt budžeta izdevumus, piemēro iepriekšēju novērtējumu, kurā aplūko:

a)

vajadzības, kas jāapmierina īsākā vai ilgākā termiņā;

b)

Kopienas līdzdalības pievienoto vērtību;

c)

mērķus, kas jāsasniedz;

d)

iespējamos politikas risinājumus, ieskaitot risku saistībā ar tiem;

e)

paredzamos rezultātus un ietekmi, jo īpaši ekonomisko, sociālo un vides ietekmi, un rādītājus, un novērtēšanas noteikumus, kas vajadzīgi to izvērtēšanai;

f)

vispiemērotāko metodi labākā(-o) risinājuma(-u) īstenošanai;

g)

ierosinātās programmas vai darbības iekšējo saskaņotību un saistību ar citiem līdzīgiem dokumentiem;

h)

apropriāciju apjomu, cilvēkresursus un citus administratīvos izdevumus, kas jāatvēl, pienācīgi ņemot vērā izmaksu lietderības principu;

i)

agrāk līdzīgos gadījumos gūto pieredzi.

2.   Priekšlikumā nosaka uzraudzības, ziņojumu sniegšanas un novērtējuma kārtību, pienācīgi ņemot vērā ierosinātās programmas vai darbības īstenošanā iesaistāmās valdības visu līmeņu attiecīgos pienākumus.

3.   Visas programmas vai darbības, ieskaitot izmēģinājuma projektus un sagatavošanās darbības, kur iesaistītie resursi pārsniedz EUR 5 000 000, pakļauj starpposma un/vai paveiktā novērtēšanai attiecībā uz piešķirtajiem finanšu un cilvēkresursiem, kā arī iegūtajiem rezultātiem, lai pārbaudītu to atbilstību izvirzītajiem mērķiem, novērtēšanu izdarot šādi:

a)

daudzgadu programmu izpildes laikā iegūtos rezultātus regulāri izvērtē saskaņā ar grafiku, kas ļauj izvērtēšanas secinājumus ņemt vērā, pieņemot jebkādu lēmumu par programmas atjaunošanu, pārveidošanu vai apturēšanu;

b)

to darbību rezultātus, kurām piešķir gada finansējumu, izvērtē vismaz reizi sešos gados.

Pirmās daļas a) un b) apakšpunktu nepiemēro visiem projektiem vai darbībām, ko veic tādu darbību robežās, par kurām šī prasība var tikt izpildīta ar gala ziņojumiem, ko nosūta struktūras, kuras veikušas šo darbību.

4.   Novērtējumiem, kas ir minēti 1. un 3. punktā, ir jābūt proporcionāliem iesaistītajiem resursiem un attiecīgās programmas vai darbības ietekmei.”

5)

45. pantu groza šādi:

a)

tā 1. punkta pirmo teikumu aizstāj ar šādu:

“Atbildīgajam kredītrīkotājam viņa pienākumu izpildē var palīdzēt personas, uz kurām attiecas Civildienesta noteikumi (turpmāk – “darbinieki”) un kurām uzticēts viņa pārraudzībā veikt konkrētas darbības, kas vajadzīgas budžeta izpildei, kā arī finanšu un vadības informācijas sagatavošanai.”;

b)

tā 2. punktu aizstāj ar šādu:

“2.   Ikviena iestāde informē budžeta lēmējinstitūciju par katru gadījumu, kad deleģētais kredītrīkotājs sāk pildīt pienākumus, viņa pienākumos ieviestas izmaiņas vai viņš beidz pildīt pienākumus.”

6)

47. pantu groza šādi:

a)

tā 3. punktam pievieno šādas daļas:

“Iepriekšējas pārbaudes nolūkā vairākus līdzīgus individuālos darījumus, kas attiecas uz tādiem regulāriem izdevumiem kā algas, pensijas, komandējumu un ārstniecisko izdevumu atmaksāšana, atbildīgais kredītrīkotājs var uzskatīt par vienu darbību.

Otrajā daļā minētajā gadījumā atbildīgais kredītrīkotājs, balstoties uz viņa veikto riska novērtējumu, veic atbilstīgu paveiktā pārbaudi saskaņā ar 4. punktu.”;

b)

tā 5. punktu aizstāj ar šādu:

“5.   Darbinieki, kas atbildīgi par 2. un 4. punktā noteiktajām pārbaudēm, nedrīkst būt tie paši darbinieki, kuri veic 1. punktā minētos uzsākšanas uzdevumus, nedz arī būt viņu padotie.”

7)

54. panta pirmo teikumu aizstāj ar šādu:

“Deleģētais kredītrīkotājs par katru saimniecisko gadu fiksē līgumus, kas noslēgti saskaņā ar 126. panta 1. punkta a) līdz g) apakšpunktā, 127. panta 1. punkta a) līdz d) apakšpunktā, 242., 244. un 246. pantā minēto sarunu procedūru.”

8)

56. pantu aizstāj ar šādu:

“56. pants

Grāmatveža pienākumu pildīšanas izbeigšana

(Finanšu regulas 61. pants)

1.   Ja grāmatvedis izbeidz pildīt pienākumus, nekavējoties tiek sastādīta izmēģinājuma bilance.

2.   Grāmatvedis, kurš izbeidz pildīt pienākumus vai, ja tas nav iespējams, jebkurš ierēdnis struktūrvienībā, kurā strādā šis grāmatvedis, nosūta izmēģinājuma bilanci kopā ar nodošanas atskaiti jaunajam grāmatvedim.

Jaunais grāmatvedis paraksta izmēģinājuma bilances pieņemšanu viena mēneša laikā no pārsūtīšanas dienas, un viņš var tajā iekļaut atrunas.

Nodošanas atskaitē jāietver arī izmēģinājuma bilances rezultāts un visas iekļautās atrunas.

3.   Katra iestāde ziņo budžeta lēmējinstitūcijai par tās grāmatveža iecelšanu vai to, ka tas beidz pildīt pienākumus.”

9)

60. panta otro daļu aizstāj ar šādu:

“Tālab katras iestādes grāmatvedis paziņo visām finanšu iestādēm, kurās attiecīgā iestāde ir atvērusi kontus, pilnvaroto darbinieku vārdus un iesniedz tām viņu parakstu paraugus.”

10)

64. pantu groza šādi:

a)

virsrakstu aizstāj ar šādu:

“64. pants

Juridisko personu dokumenti

(Finanšu regulas 61. pants)”;

b)

tā 1. punktu aizstāj ar šādu:

“1.   Grāmatvedis var izdarīt maksājumus ar bankas pārskaitījumu vienīgi tad, ja saņēmēja bankas konta rekvizīti un informācija, kas apstiprina saņēmēja personību, vai tās izmaiņas vispirms ir iekļautas iestādes kopējā kartotēkā.

Saņēmēja bankas konta un juridiskos rekvizītus vai izmaiņas šajos rekvizītos iekļauj kartotēkā, pamatojoties uz apliecinošu dokumentu, kura formu nosaka Komisijas grāmatvedis.”;

c)

tā 2. punkta otro daļu aizstāj ar šādu:

“Kredītrīkotāji informē grāmatvedi par jebkurām izmaiņām bankas konta un juridiskajos rekvizītos, kurus tiem paziņojis saņēmējs, un pārbauda, vai šie rekvizīti ir spēkā pirms tiek veikts maksājums.”

11)

66. panta 2. punktu aizstāj ar šādu:

“2.   Avansu pārzinis, pamatojoties uz atbildīgā kredītrīkotāja norādījumos sīki noteikto kartību, var provizoriski apzināt un nomaksāt izdevumus. Šajos norādījumos precizē noteikumus un nosacījumus, saskaņā ar kuriem tiek veikta provizoriskā apstiprināšana un maksājumi, un, ja vajadzīgs, noteikumus juridisku saistību parakstīšanai 94. panta 1. punkta e) apakšpunkta nozīmē.”

12)

67. panta 2. punkta otro daļu aizstāj ar šādu:

“Maksimālais apmērs, ko avansu pārzinis var maksāt, ja maksājumu operāciju veikšana saskaņā ar budžeta procedūru ir neiespējama vai neefektīva, nedrīkst pārsniegt EUR 60 000 par katru izdevuma posteni.”

13)

68. panta pirmo un otro teikumu aizstāj ar šādu:

“Avansu pārziņus izraugās no ierēdņu vai, ja vajadzīgs un tikai pienācīgi pamatotos gadījumos, no citu darbinieku vidus.”

14)

70. pantu groza šādi:

a)

tā 1. punkta otro teikumu aizstāj ar šādu:

“Šīs uzskaites pārskati jebkurā laikā ir pieejami atbildīgajam kredītrīkotājam, un avansu pārzinis vismaz reizi mēnesī sastāda darījumu sarakstu un nākamajā mēnesī nosūta atbildīgajam kredītrīkotājam kopā ar apliecinošiem dokumentiem avansu operāciju nokārtošanai.”

b)

tā 2. punkta pirmo teikumu aizstāj ar šādu:

“Grāmatvedis izdara vai uzdod īpaši šim nolūkam darbiniekam no struktūrvienības, kurā viņš strādā, vai no kredītrīkotājas struktūrvienības, izdarīt pārbaudes, kādas parasti ir jāizdara uz vietas un bez brīdinājuma, lai pārbaudītu avansu pārziņiem piešķirto līdzekļu esību un grāmatvedību un lai pārbaudītu, vai avansu darījumi ir nokārtoti noteiktajā termiņā.”

15)

73. panta 1. punkta otro teikumu aizstāj ar šādu:

“Ja šāds norādījums ir rakstiski apstiprināts un apstiprinājums saņemts saprātīgā termiņā, un ir pietiekami skaidrs tādā nozīmē, ka tas tieši norāda uz punktiem, kurus kredītrīkotājs, kam tieši vai pastarpināti deleģētas pilnvaras, apšaubījis, kredītrīkotāju nevar saukt pie atbildības; viņš izpilda norādījumu, ja vien tas nav nepārprotami nelikumīgs vai attiecīgo drošības standartu pārkāpums.”

16)

78. panta 3. punkta b) līdz e) apakšpunktu aizstāj ar šādu tekstu:

“b)

ja parāda atmaksa tiek veikta pirms norādītā pēdējā izpildes termiņa, kavējuma procenti netiek aprēķināti;

c)

ja parāda atmaksa nav izdarīta b) apakšpunktā minētajā termiņā, par parādu jāmaksā procenti atbilstoši likmei, kas minēta 86. pantā, neskarot piemērojamās īpašās regulas;

d)

ja maksājums nav izdarīts b) apakšpunktā minētajā termiņā, iestāde īsteno atgūšanu, izmantojot ieskaitu vai jebkādu nodrošinājumu, kas iemaksāts iepriekš;

e)

grāmatvedis var īstenot atgūšanu ar ieskaitu pirms b) apakšpunktā minētā termiņa, ja ir nepieciešams aizsargāt Kopienu finansiālās intereses, ja viņam ir pamatoti iemesli uzskatīt, ka summu, kas pienākas Komisijai, varētu neatgūt pēc tam, kad parādnieks tiktu informēts par ieskaita iemesliem un datumu;”.

17)

81. panta 1. punkta f) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

“f)

termiņu, kas minēts 78. panta 3. punkta b) apakšpunktā;”.

18)

83. pantu aizstāj ar šādu:

“83. pants

Atgūšana ar ieskaitu

(Finanšu regulas 73. pants)

1.   Ja debitoram ir nepārprotams prasījums pret Kopienām, kura summa ir noteikta, kura atmaksas termiņš ir pienācis un kas attiecas uz summu, kura konstatēta ar maksājuma rīkojumu, grāmatvedis pēc 78. panta 3. punkta b) apakšpunktā minētā termiņa beigām atgūst konstatētos debitoru parādus ar ieskaitu.

Ārkārtas apstākļos, ja ir jāaizsargā Kopienu finansiālās intereses, ja grāmatvedim ir pamatoti iemesli uzskatīt, ka summu, kas pienākas Kopienām, varētu neatgūt, grāmatvedis īsteno atgūšanu ar ieskaitu pirms 78. panta 3. punkta b) apakšpunktā minētā termiņa.

2.   Pirms atgūšanas uzsākšanas saskaņā ar 1. punktu grāmatvedis apspriežas ar atbildīgo kredītrīkotāju un informē attiecīgos debitorus.

Ja debitors ir valsts iestāde vai kāda tās administratīva vienība, grāmatvedis vismaz 10 darbadienas iepriekš informē arī attiecīgo dalībvalsti par nolūku veikt atgūšanu ar ieskaitu. Tomēr, vienojoties ar attiecīgo dalībvalsti vai administratīvo vienību, grāmatvedis var veikt ieskaitu pirms minētā termiņa beigām.

3.   Ieskaitam, kas minēts 1. punktā, ir tāds pats efekts kā maksājumam, un tas atbrīvo Kopienas par parāda summu un, attiecīgos gadījumos, par aprēķinātiem procentiem.”

19)

84. panta 1. punktu aizstāj ar šādu:

“1.   Neskarot 83. pantu, ja visa summa nav pilnīgi atgūta līdz 78. panta 3. punkta b) apakšpunktā minētam termiņam, un kas ir noradīts parādzīmē, grāmatvedis informē atbildīgo kredītrīkotāju un nekavējoties uzsāk procedūru, lai izdarītu atgūšanu ar jebkādiem likumā atļautiem paņēmieniem, arī vajadzības gadījumā izmantojot jebkādu iepriekš dotu nodrošinājumu.”

20)

85. panta pirmās daļas a) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

“a)

parādnieks apņemas maksāt procentus par visu piešķirto termiņa pagarinājumu, sākot no termiņa, kas minēts 78. panta 3. punkta b) apakšpunktā, atbilstoši likmei, kas noteikta 86. pantā;”.

21)

Iekļauj šādu 85.a pantu:

“85.a pants

Naudassodi, periodisko kavējuma naudu un citu sodu atgūšana

(Finanšu regulas 73. un 74. pants)

1.   Ja Kopienas tiesā ir ierosināta lieta pret Komisijas lēmumu uzlikt naudassodu, periodisku kavējuma naudu vai citus sodus saskaņā ar EK Līgumu vai Euratom līgumu un līdz tam laikam ir izsmelti visi tiesiskās aizsardzības līdzekļi, grāmatvedis provizoriski iekasē attiecīgās summas no parādnieka vai pieprasa viņam iesniegt finansiālu nodrošinājumu. Pieprasītajam nodrošinājumam ir jābūt neatkarīgam no pienākuma maksāt naudassodu, periodisku kavējuma naudu vai citus sodus, un kas ir izpildāms pēc pirmās prasības. Tam ir jāietver prasības pamatsumma un aprēķinātie procenti, kā noteikts 86. panta 5. punktā.

2.   Pēc tam, kad visi tiesiskās aizsardzības līdzekļi ir izsmelti, provizoriski iekasētās summas un no tām uzkrātos procentus iegrāmato budžetā vai atmaksā debitoram. Finanšu nodrošinājuma gadījumā procenti ir jāpiedzen vai jāatlaiž.”

22)

86. pantu groza šādi:

a)

tā 1., 2. un 3. punktu aizstāj ar šādu tekstu:

“1.   Neskarot īpašos noteikumus, kas jāievēro, piemērojot noteiktas nozares regulas, par jebkuru debitoru parādu, kas nav atmaksāts termiņā, kas minēts 78. panta 3. punkta b) apakšpunktā, jāmaksā procenti saskaņā ar šī panta 2. un 3. punktu.

2.   Procentu likme par debitoru parādiem, kas nav samaksāti termiņā, kas minēts 78. panta 3. punkta b) apakšpunktā, ir likme, ko Eiropas Centrālā banka piemēro savām kapitāla refinansēšanas operācijām, kā publicēts Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša C sērijā, kura ir spēkā tā mēneša pirmajā kalendārajā dienā, kurā ir atmaksas termiņš, palielinot šo likmi par:

a)

septiņiem procentu punktiem, ja notikums, kas rada pienākumu, ir publisks piegādes un pakalpojumu līgums, kas paredzēts V sadaļā;

b)

trīsarpus procentu punktiem visos pārējos gadījumos.

3.   Procentus aprēķina no nākamās kalendārās dienas pēc 78. panta 3. punkta b) apakšpunktā minētā termiņa, un kas ir norādīts parādzīmē, līdz kalendārajai dienai, kurā parāds ir pilnīgi atmaksāts.”

b)

tā 5. punktu aizstāj ar šādu:

“5.   Naudassoda gadījumā, ja parādnieks dod finansiālu nodrošinājumu, ko grāmatvedis ir pieņēmis provizoriska maksājuma vietā, procentu likme, kāda jāpiemēro no 78. panta 3. punkta b) apakšpunktā minētā termiņa, ir likme, kas paredzēta šī panta 2. punktā, kura palielināta tikai par pusotru procentu punktu.”

23)

90. pantu aizstāj ar šādu:

“90. pants

Finansēšanas lēmums

(Finanšu regulas 75. pants)

1.   Finansēšanas lēmumā nosaka būtiskās sastāvdaļas darbībai, kas saistīta ar izdevumiem no budžeta.

2.   Attiecībā uz dotācijām lēmums par ikgadējo darba programmu, kas minēts Finanšu regulas 110. pantā, ir jāuzskata par finansēšanas lēmumu Finanšu regulas 75. panta izpratnē, ja tajā noteikta pietiekami sīka kārtība.

Attiecībā uz publisko iepirkumu, ja atbilstošu apropriāciju īstenošana ir paredzēta ikgadējā darba programmā, kurā noteikta pietiekami sīka kārtība, šī darba programma arī ir jāuzskata par finansēšanas lēmumu attiecībā uz iesaistītajiem iepirkuma līgumiem.

3.   Lai Komisijas pieņemto darba programmu varētu uzskatīt par tādu, ka tajā ir noteikta pietiekami sīka kārtība, tajā ir jānosaka šādi aspekti:

a)

attiecībā uz dotācijām:

i)

atsauces uz pamatdokumentu un budžeta pozīciju;

ii)

gada prioritātes, izpildāmie mērķi un paredzamie rezultāti ar saimnieciskajā gadā piešķirtajām apropriācijām;

iii)

būtiskie izvēles un piešķiršanas kritēriji, kas jāizmanto, atlasot priekšlikumus;

iv)

līdzfinansējuma iespējamā maksimālā likme un, ja iespējamas dažādas likmes, tad kritēriji, kas jāpiemēro katrai likmei;

v)

priekšlikumu iesniegšanas uzaicinājumu laika grafiks un paredzamais apjoms;

b)

attiecībā uz publisko iepirkumu:

i)

publiskiem iepirkumiem paredzētais kopējais budžeta apjoms gada laikā;

ii)

paredzamais līgumu skaits, to veidi un, ja iespējams, to vispārējs līguma priekšmets;

iii)

paredzamais laika grafiks iepirkumu procedūru uzsākšanai.

Ja ikgadējā darba programmā nav noteikta sīka kārtība attiecībā uz vienu vai vairākām darbībām, tad tā ir attiecīgi jāgroza vai jāpieņem atsevišķs finansēšanas lēmums, kurā par attiecīgajām darbībām ir iekļauta informācija, kas minēta pirmās daļas a) un b) apakšpunktā.

4.   Neskarot īpašos pamatdokumenta noteikumus, jebkuras būtiskas izmaiņas pieņemtajā finansēšanas lēmumā tiek veiktas, ievērojot tādu pašu procedūru kā sākotnējam lēmumam.”

24)

94. panta 1. punkta d) un e) apakšpunktu aizstāj ar šādu tekstu:

“d)

ja vispārējo saistību īsteno ar vairākām juridiskām saistībām, par kurām atbildīgi dažādi kredītrīkotāji;

e)

ja saistībā ar avansu kontiem, kas pieejami ārējiem darījumiem, juridiskās saistības jāparaksta darbiniekiem, kas strādā vietējās vienībās, kuras minētas 254. pantā, pamatojoties uz atbildīgā kredītrīkotāja norādījumiem, kurš tomēr saglabā pilnu atbildību par pamatā esošajiem darījumiem;”.

25)

100. pantu groza šādi:

a)

tā b) un c) apakšpunktu aizstāj ar šādu tekstu:

“b)

attiecībā uz citu atalgojumu, kā personāls, kam maksā, pamatojoties uz stundu vai dienas likmi: pārskats, kuru parakstījis pilnvarots darbinieks un kurā norādītas nostrādātās dienas un stundas;

c)

attiecībā uz virsstundām: pārskats, kuru parakstījis pilnvarots darbinieks un kurā norādīts nostrādāto virsstundu skaits;”

b)

tā d) apakšpunkta ii) daļu aizstāj ar šādu:

“ii)

komandējuma izdevumu pārskats, kam pievienoti apliecinošie dokumenti un kuru parakstījis komandējumā bijušais darbinieks un augstāks administrācijas darbinieks, kam ir deleģētas attiecīgas pilnvaras, šajā pārskatā konkrēti norādot komandējuma vietu, izbraukšanas dienu un laiku, dienu un laiku, kad darbinieks ieradies komandējuma vietā, ceļa izdevumus, uzturēšanās izdevumus un citus izdevumus, kas ir pienācīgi atļauti;”.

26)

101. pantu aizstāj ar šādu:

“101. pants

Vīzas “nodots samaksai” forma

(Finanšu regulas 79. pants)

Nedatorizētā sistēmā “nodots samaksai” vizē ar zīmogu, kurā iestrādāts atbildīgā kredītrīkotāja vai tehniski kompetenta darbinieka paraksts, kuru atbildīgais kredītrīkotājs pilnvarojis saskaņā ar 97. pantu. Datorizētā sistēmā “nodots samaksai” vizē ar elektroniski nodrošinātu apstiprinājumu, ko veic atbildīgais kredītrīkotājs vai tehniski kompetents darbinieks, kuru pilnvarojis atbildīgais kredītrīkotājs.”

27)

106. panta 3. punktu aizstāj ar šādu:

“3.   Attiecībā uz līgumiem un dotāciju nolīgumiem, saskaņā ar kuriem maksājumi atkarīgi no pārskata vai apliecības apstiprināšanas, skaitījums maksājumu termiņiem, kas minēti 1. un 2. punktā, nesākas, līdz minētais pārskats vai apliecība nav apstiprināta. Saņēmēju informē nekavējoties.

Apstiprināšanai atvēlētais termiņš nedrīkst pārsniegt:

a)

20 kalendārās dienas vienkāršiem līgumiem, kas attiecas uz preču piegādi un pakalpojumu sniegšanu;

b)

45 kalendārās dienas citiem līgumiem un dotāciju nolīgumiem;

c)

60 kalendārās dienas līgumiem un dotāciju nolīgumiem, kas saistīti ar tehniskiem pakalpojumiem vai darbībām, kuru izvērtēšana ir īpaši sarežģīta.

Atbildīgais kredītrīkotājs ar oficiālu dokumentu informē saņēmēju par jebkuru tā termiņa apturēšanu, kas paredzēts pārskata vai apliecības apstiprināšanai.

Atbildīgais kredītrīkotājs var izlemt, ka pārskata vai apliecības apstiprinājums un maksājums var tikt izdarīts kopīgā termiņā. Kopīgais termiņš nevar pārsniegt kopējo maksimāli piemērojamo periodu ilgumu pārskata vai apliecības apstiprinājumam un maksājumam.”

28)

114. panta ceturto daļu aizstāj ar šādu:

“Pamatojoties uz ziņojumu un uzklausīšanu, iestāde pieņem vai nu pamatotu lēmumu izbeigt lietu vai arī pamatotu lēmumu saskaņā ar Civildienesta noteikumu 22. un 86. pantu, un IX pielikumu. Par lēmumiem piemērot disciplinārus pasākumus vai finansiālus sodus paziņo ieinteresētajai pusei, un informācijas nolūkā dara tos zināmus pārējām iestādēm un Revīzijas palātai.”

29)

116. panta 1. punktu aizstāj ar šādu:

“1.   Ēku līgumi attiecas uz zemes, esošo ēku vai cita nekustama īpašuma pirkumu, ilgtermiņa nomu, lietojumu, īri, renti vai līzingu, ar vai bez izpirkuma iespējas.”

30)

118. panta 3. punkta pirmās daļas otro teikumu aizstāj ar šādu:

“Neskarot līgumus, kas noslēgti pēc sarunu procedūras, kā minēts 126. pantā, līguma paziņojums ir obligāts attiecībā uz šādiem līgumiem: līgumiem, kuru paredzamā vērtība ir vienāda vai lielāka nekā robežlielumi, kas noteikti 158. panta 1. punkta a) un c) apakšpunktā; zinātniskās izpētes un attīstības līgumi, kas uzskaitīti Direktīvas 2004/18/EK II A pielikuma 8. kategorijā, kuru paredzamā vērtība ir vienāda vai lielāka nekā robežlielumi, kas noteikti šīs regulas 158. panta 1. punkta b) apakšpunktā attiecībā uz zinātniskās izpētes un attīstības līgumiem.”

31)

119. panta 1. punkta b) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

“b)

ikgadēju darbuzņēmēju saraksta publicēšanu, norādot piešķirtā līgumu priekšmetu un vērtību līgumiem, kuru vērtība ir EUR 25 000 vai lielāka.”

32)

126. panta 1. punkta otro daļu aizstāj ar šādu:

“Līgumslēdzējas iestādes var arī uzsākt sarunu procedūru bez iepriekšēja līguma paziņojuma publicēšanas, visiem līgumiem, kuru vērtība ir EUR 60 000 vai mazāka.”

33)

127. panta 1. punktam pievieno šādu f) un g) apakšpunktu:

“f)

attiecībā uz zinātniskās izpētes un attīstības pakalpojumiem, kas nav tādi, no kuriem labumu gūst vienīgi līgumslēdzēja iestāde, lai tos izmantotu savām vajadzībām, ar nosacījumu, ka par sniegto pakalpojumu pilnībā atlīdzina līgumslēdzēja iestāde;

g)

attiecībā uz pakalpojumu līgumiem par programmas materiāla, kas paredzēts apraidei raidorganizācijās, iegādi, uzlabošanu, izstrādi vai līdzizstrādi un līgumiem par apraides laiku.”

34)

128. panta 1. punktu aizstāj ar šādu:

“1.   Uzaicinājums izteikt ieinteresētību ir līdzeklis, kā veikt to kandidātu iepriekšēju atlasi, kurus uzaicina iesniegt piedāvājumus, atsaucoties uz turpmākiem ierobežotiem konkursa uzaicinājumiem par līgumiem, kuru vērtība ir lielāka par EUR 60 000, ievērojot 126. un 127. pantu.”

35)

129. pantu aizstāj ar šādu:

“129. pants

Neliela apjoma līgumi

(Finanšu regulas 91. pants)

1.   Sarunu procedūru, apspriežoties ar vismaz pieciem kandidātiem, var izmantot līgumiem, kuru vērtība ir EUR 60 000 vai mazāka.

Ja pēc apspriešanās ar kandidātiem līgumslēdzēja iestāde saņem tikai vienu pieteikumu, kas ir administratīvi un tehniski derīgs, tad šo līgumu var piešķirt, ja ir izpildīti piešķiršanas kritēriji.

2.   Līgumiem, kuru vērtība ir EUR 25 000 vai mazāka, var piemērot 1. punktā minēto procedūru, apspriežoties ar vismaz trim kandidātiem.

3.   Līgumus, kuru vērtība ir EUR 3 500 vai mazāka, var piešķirt, pamatojoties uz vienu piedāvājumu.

4.   Maksājumus par izdevumu posteņiem par summu, kas ir EUR 200 vai mazāka, var veikt, vienkārši apmaksājot rēķinus bez iepriekšējas piedāvājuma pieņemšanas.”

36)

134. pantu aizstāj ar šādu:

“134. pants

Pierādījumi

(Finanšu regulas 93. un 94. pants)

1.   Kandidāti un pretendenti iesniedz attiecīgi parakstītu un datētu apliecinājumu ar viņu goda vārdu, norādot, ka uz viņiem neattiecas kāds no Finanšu regulas 93. vai 94. pantā minētajiem gadījumiem.

Tomēr ierobežotas procedūras, konkursa dialoga, kā arī sarunu procedūras, kas seko līguma paziņojuma publicēšanai, gadījumā, ja līgumslēdzēja iestāde ierobežo kandidātu skaitu, ko aicina uz sarunām vai iesniegt piedāvājumu, visi kandidāti iesniedz 3. punktā minētās apliecības.

2.   Pretendents, kuram tiek piešķirts līgums, līgumslēdzējas iestādes noteiktā laikā un pirms līguma parakstīšanas iesniedz 3. punktā minētos pierādījumus, kas apstiprina 1. punktā minēto apliecinājumu, šādos gadījumos:

a)

par līgumiem, ko piešķir iestādes par summu, kas ir vienāda vai lielāka nekā robežlielumi, kas noteikti 158. pantā;

b)

par līgumiem ārējo darbību jomā, kuru vērtība ir vienāda vai lielāka nekā 241. panta 1. punkta a) apakšpunktā, 243. panta 1. punkta a) apakšpunktā vai 245. panta 1. punkta a) apakšpunktā noteiktie robežlielumi.

Attiecībā uz līgumiem, kuru vērtība ir mazāka nekā robežlielumi, kas noteikti a) un b) apakšpunktā, līgumslēdzēja iestāde var viņam prasīt iesniegt 3. punktā minētos pierādījumus, ja tai ir šaubas attiecībā uz pretendentu, kuram tiek piešķirts līgums, ka uz to attiecas kāds no izslēgšanas gadījumiem.

3.   Līgumslēdzēja iestāde par pietiekamu pierādījumu tam, ka uz kandidātu vai pretendentu, kuram tiek piešķirts līgums, neattiecas neviens no Finanšu regulas 93. panta 1. punkta a), b) vai e) apakšpunktā minētajiem gadījumiem, uzskata nesen izdotu izrakstu no sodāmības reģistra vai, ja tāda nav, tad nesen izdotu līdzvērtīgu dokumentu, ko izsniegušas izcelsmes valsts tiesu vai administratīvās iestādes, no kura izriet, ka šīs prasības ir izpildītas. Līgumslēdzēja iestāde par pietiekamu pierādījumu tam, ka uz kandidātu vai pretendentu neattiecas apstākļi, kas minēti Finanšu regulas 93. panta 1. punkta d) apakšpunktā, uzskata nesen izdotu apliecību, ko izsniegusi kompetenta iestāde attiecīgajā valstī.

Ja 1. daļā minētais dokuments vai apliecība nav izsniegta attiecīgajā valstī, un attiecībā uz citiem Finanšu regulas 93. pantā minētajiem izslēgšanas gadījumiem, to var aizstāt ar paziņojumu, kas apliecināts ar zvērestu, vai, ja tāda nav, tad ar svinīgu paziņojumu, ko ieinteresētā puse sniedz tiesu iestādei vai administratīvai iestādei, notāram vai kvalificētai profesionālai struktūrai savā izcelsmes valstī.

4.   Atkarībā no tās valsts tiesību aktiem, kurā kandidāts vai pretendents ir nodibināts, dokumenti, kas minēti 1. un 3. punktā, jāattiecas uz juridiskām personām un/vai fiziskām personām, tai skaitā, ja līgumslēdzēja iestāde uzskata par vajadzīgu, uz uzņēmumu vadītājiem vai jebkuru personu, kam ir pilnvaras pārstāvēt, pieņemt lēmumus vai veikt kontroli attiecībā uz kandidātu vai pretendentu.

5.   Ja ir šaubas attiecībā uz kandidātu vai pretendentu, ka uz to attiecas kāds no izslēgšanas gadījumiem, līgumslēdzējas iestādes var pašas lūgt 3. punktā minētajām kompetentajām iestādēm jebkādu informāciju, ko tās uzskata par vajadzīgu konkrētajā gadījumā.

6.   Līgumslēdzēja iestāde var atbrīvot kandidātu vai pretendentu no pienākuma iesniegt dokumentārus pierādījumus, kas minēti 3. punktā, ja šādi pierādījumi ir jau iesniegti saistībā ar cita iepirkuma procedūru un ja šie dokumenti nav vecāki par vienu gadu, skaitot no to izdošanas datuma, un tie joprojām ir spēkā.

Šajā gadījumā kandidāts vai pretendents apliecina ar savu godavārdu, ka dokumentārie pierādījumi ir jau iesniegti kādā iepriekšējā iepirkuma procedūrā, un apstiprina, ka viņa stāvoklī nav notikušas izmaiņas.”

37)

135. pantu groza šādi:

a)

tā 2. punktu aizstāj ar šādu:

“2.   Izvēles kritērijus piemēro ikvienā iepirkuma procedūrā, lai novērtētu kandidāta vai pretendenta finansiālās, saimnieciskās, tehniskās un profesionālās spējas.

Līgumslēdzēja iestāde var noteikt minimālo spēju līmeni, zem kura kandidātus nevar izvēlēties.”

b)

tā 6. punktu aizstāj ar šādu:

“6.   Līgumslēdzēja iestāde var izlemt, balstoties uz tās veikto riska novērtējumu, neprasīt pierādījumu par kandidāta vai pretendenta finansiālajām, saimnieciskajām, tehniskajām un profesionālajām spējām šādiem līgumiem:

a)

iestāžu uz sava rēķina piešķirtiem līgumiem, kuru vērtība ir EUR 60 000 vai mazāka;

b)

ārējo darbību jomā piešķirtiem līgumiem, kuru vērtība ir mazāka nekā 241. panta 1. punkta a) apakšpunktā, 243. panta 1. punkta a) apakšpunktā vai 245. panta 1. punkta a) apakšpunktā norādītie robežlielumi.

Ja līgumslēdzēja iestāde izlemj neprasīt pierādījumu par kandidāta vai pretendenta finansiālajām, saimnieciskajām, tehniskajām un profesionālajām spējām, tad nevar veikt iepriekšēju finansējumu, izņemot, ja tiek sniegts finansiāls nodrošinājums par līdzvērtīgu summu.”

38)

138. panta 1. punkta ievadvārdus aizstāj ar šādu tekstu:

“Neskarot Finanšu regulas 94. pantu, līgumus piešķir vienā no šādiem diviem veidiem:”.

39)

145. panta 2. punkta pirmo daļu aizstāj ar šādu:

“Ja līguma vērtība pārsniedz 129. panta 1. punktā noteikto robežlielumu, atbildīgais kredītrīkotājs piedāvājumu atvēršanai ieceļ komisiju.”

40)

146. panta 1. punkta otro daļu aizstāj ar šādu:

“Komisiju ieceļ atbildīgais kredītrīkotājs, lai tā sniegtu konsultējošu atzinumu par līgumiem, kuru vērtība ir lielāka nekā 129. panta 1. punktā noteiktie robežlielumi.”

41)

152. pantu aizstāj ar šādu:

“152. pants

Iepriekšējā finansējuma nodrošinājums

(Finanšu regulas 102. pants)

Nodrošinājumu pieprasa par tāda iepriekšēja finansējuma samaksu, kas pārsniedz EUR 150 000 vai gadījumā, kas minēts 135. panta 6. punkta otrajā daļā.

Taču, ja līgumslēdzējs ir valsts iestāde, atbildīgais kredītrīkotājs var, balstoties uz viņa veikto riska novērtējumu, atcelt šo pienākumu.

Nodrošinājumu atbrīvo, tiklīdz kā iepriekšējo finansējumu ietur no starpposma maksājumiem vai atlikuma maksājumiem līgumslēdzējam saskaņā ar līguma noteikumiem.”

42)

155. panta virsrakstu aizstāj ar šādu:

155. pants

Atsevišķi līgumi un līgumi ar atsevišķām daļām

(Finanšu regulas 91. un 105. pants)

43)

157. panta b) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

“b)

EUR 5 278 000 būvdarbu līgumiem.”

44)

158. panta 1. punktu aizstāj ar šādu:

“1.   Robežlielumi, kas noteikti Finanšu regulas 105. pantā, ir šādi:

a)

EUR 137 000 piegādes un pakalpojumu līgumiem, kas uzskaitīti Direktīvas 2004/18/EK II A pielikumā, izņemot zinātniskās izpētes un attīstības līgumiem, kas uzskaitīti minētā pielikuma 8. kategorijā;

b)

EUR 211 000 pakalpojumu līgumiem, kas uzskaitīti Direktīvas 2004/18/EK II B pielikumā, un zinātniskās izpētes un attīstības līgumiem, kas uzskaitīti Direktīvas 2004/18/EK II A pielikuma 8. kategorijā;

c)

EUR 5 278 000 būvdarbu līgumiem.”

45)

162. panta a) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

“a)

Eiropas struktūra, kas iesaistīta izglītības, mācību, informācijas, jauninājumu vai zinātniskās un pētnieciskās darbībās Eiropas darbības jomās, pasākumos, kas veicina pilsonības vai cilvēktiesību nostiprināšanu, vai Eiropas standartizācijas struktūra;”.

46)

164. pantā iekļauj šādu 1.a punktu:

“1.a   Dotāciju nolīgumā var iekļaut noteikumus un termiņus apturēšanai saskaņā ar 183. pantu.”

47)

165. pantam pievieno šādu 3. punktu:

“3.   Ja darbības dotācijas piešķir struktūrām, kas īsteno mērķi, kam ir vispārēja Eiropas nozīme, Komisijai ir tiesības atgūt procentuālu daļu no gada peļņas atbilstoši Kopienas ieguldījumam attiecīgo struktūru darbības budžetā, ja šīs struktūras saņem finansējumu arī no valsts iestādēm, kurām tiek prasīts atgūt procentuālu daļu no gada peļņas atbilstoši to ieguldījumam. Atgūstamās summas aprēķināšanai neņem vērā procentuālo daļu no ieguldījumiem darbības budžetā, kas veikti natūrā.”

48)

168. panta 1. punkta c) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

“c)

struktūrām, kas de jure vai de facto ir monopolstāvoklī, ko pienācīgi pamato lēmumā par piešķiršanu;”.

49)

172. pantu groza šādi:

a)

tā 2. punkta pirmo teikumu aizstāj ar šādu:

“Atbildīgais kredītrīkotājs var pieņemt līdzfinansējumu natūrā, ja to uzskata par vajadzīgu vai piemērotu.”;

b)

pievieno šādu 3. punktu:

“3.   Dotācijām, kuru kopējā vērtība ir EUR 25 000 vai mazāka, atbildīgais kredītrīkotājs var, balstoties uz viņa veikto riska novērtējumu, atbrīvot no pienākuma iesniegt 1. punktā minētos pierādījumus par līdzfinansējumu.

Ja viena finanšu gada laikā vienam saņēmējam tiek piešķirtas vairākas dotācijas, tad robežlielumu EUR 25 000 piemēro attiecībā uz šo dotāciju kopsummu.”

50)

173. pantu groza šādi:

a)

tā 2. punktu aizstāj ar šādu:

“2.   Pieteikumā norāda pieteikuma iesniedzēja juridisko statusu un viņa finansiālo stāvokli un darbības spējas, lai paveiktu piedāvāto darbību vai darba programmu, ievērojot 176. panta 4. punktu.

Šim nolūkam pretendents iesniedz apliecinājumu ar viņa godavārdu, un attiecībā uz dotācijām, kuru vērtība ir lielāka par EUR 25 000, jebkādus citus apliecinošos dokumentus, ko pieprasījis atbildīgais kredītrīkotājs, pamatojoties uz viņa veikto riska novērtējumu. Prasību iesniegt šādus dokumentus norāda uzaicinājumā iesniegt priekšlikumus.

Apliecinošie dokumenti var ietvert, jo īpaši, peļņas un zaudējumu pārskatu un bilanci par pēdējo saimniecisko gadu, par kuru konti tika noslēgti.”;

b)

tā 4. punktu groza šādi:

i)

pirmo daļu aizstāj ar šādu:

“Ja pieteikums ir iesniegts dotācijai attiecībā uz darbību, kuras vērtība pārsniedz EUR 500 000, vai darbības dotācijai, kuras vērtība pārsniedz EUR 100 000, tad iesniedz revīzijas ziņojumu, ko sagatavojis apstiprināts ārējais revidents. Ar šo ziņojumu apstiprina pārskatu par pēdējo saimniecisko gadu, par kuru tas ir pieejams.”;

ii)

ceturto un piekto daļu aizstāj ar šādu tekstu:

“Līdzdalības gadījumos, kas paredzēti 163. pantā, pirms pamatnolīguma noslēgšanas ir jābūt sagatavotam pirmā daļā minētam revīzijas ziņojumam par diviem pēdējiem saimnieciskajiem gadiem, par kuriem tas ir pieejams.

Atbildīgais kredītrīkotājs, balstoties uz viņa veikto riska novērtējumu, var atbrīvot no pienākuma sagatavot revīzijas ziņojumu, kas minēts pirmajā daļā, attiecībā uz vidējās un augstākās izglītības iestādēm un saņēmējiem, kas uzņēmušies solidāru atbildību, ja ir nolīgums ar vairākiem saņēmējiem.”;

iii)

pievieno šādu daļu:

“Pirmo daļu nepiemēro valsts iestādēm un starptautiskajām organizācijām, kas minētas 43. panta 2. punktā.”

51)

176. pantu groza šādi:

a)

tā 3. punktu aizstāj ar šādu:

“3.   Finansiālo situāciju un darbības spējas pārbauda īpaši, pamatojoties uz 173. pantā minēto apliecinošo dokumentu analīzi, kurus atbildīgais kredītrīkotājs pieprasa uzaicinājumā iesniegt priekšlikumus.”;

b)

tā 4. punkta pirmā daļa tiek aizstāta ar šādu:

“Finansiālās situācijas pārbaudi saskaņā ar 3. punktu nepiemēro fiziskām personām, kuras saņem stipendijas, valsts iestādēm vai starptautiskajām organizācijām, kas minētas 43. panta 2. punktā.”

52)

179. pantu aizstāj ar šādu:

“179. pants

Informācija pieteikuma iesniedzējiem

(Finanšu regulas 116. pants)

Pretendentus informē, cik ātri vien iespējams, bet jebkurā gadījumā 15 kalendāro dienu laikā no dienas, kad saņēmējiem nosūtīts lēmums par piešķiršanu.”

53)

180. pantu groza šādi:

a)

tā 1. punktu aizstāj ar šādu:

“1.   Katrai dotācijai iepriekšējo finansējumu var sadalīt vairākās iemaksās.

Jaunu iepriekšējo finansējumu var izmaksāt pilnībā, ja iztērēti vismaz 70 % no agrāko iepriekšēju finansējumu kopsummas.

Ja no agrāko iepriekšēju finansējumu kopsummas ir iztērēts mazāk par 70 %, jaunā iepriekšēja finansējuma maksājums ir jāsamazina par agrāko iepriekšējo finansējumu neizmantoto summu.

Katram jauna maksājuma pieprasījumam kā pavaddokumentu pievieno saņēmēja tēriņu pārskatu.”;

b)

tā 2. punktu groza šādi:

i)

tā pirmo daļu aizstāj ar šādu:

“Atbildīgais kredītrīkotājs, pamatojoties uz viņa veikto riska novērtējumu, jebkura maksājuma pamatojumam var pieprasīt atzinumu par finanšu pārskatiem un pamatā esošu uzskaiti, ko sagatavojis apstiprināts revidents, vai valsts iestāžu gadījumā, kompetents un neatkarīgs valsts ierēdnis. Dotācijas darbībai vai darbības dotācijas gadījumā maksājuma pieprasījumam pievieno atzinumu. Atzinumā ir jāapliecina, saskaņā ar atbildīgā kredītrīkotāja apstiprināto metodoloģiju, ka izmaksas, ko finanšu pārskatos ir deklarējis saņēmējs, uz kuriem ir balstīts maksājuma pieprasījums, ir patiesas, precīzi reģistrētas un attaisnotas saskaņā ar dotācijas nolīgumu.”;

ii)

tā otrās daļas ievadvārdus aizstāj ar šādu tekstu:

“Izņemot vienreizēju maksājumu vai vienoti noteiktas likmes finansējuma gadījumus, atzinums par finanšu pārskatiem un pamatā esošu uzskaiti ir obligāts starpposma maksājumiem katrā saimnieciskajā gadā un atlikuma maksājumiem šādos gadījumos:”;

iii)

tā trešās daļas ievadvārdus aizstāj ar šādu tekstu:

“Atbildīgais kredītrīkotājs, pamatojoties uz viņa veikto riska novērtējumu, var atbrīvot arī no pienākuma sniegt šādu atzinumu par finanšu pārskatiem un pamatā esošu uzskaiti:”;

54)

182. pantu groza šādi:

a)

tā 1. punktu aizstāj ar šādu:

“1.   Lai samazinātu finanšu riskus, kas ir saistīti ar iepriekšēja finansējuma maksājumu, atbildīgais kredītrīkotājs var, pamatojoties uz viņa veikto riska novērtējumu, vai nu pieprasīt, lai saņēmējs iepriekš iesniedz nodrošinājumu par tādu pašu summu, kā iepriekšējais finansējums, vai sadalīt iepriekšējo finansējumu vairākās iemaksās.

Tomēr dotācijām, kuru vērtība ir EUR 10 000 vai mazāka, atbildīgais kredītrīkotājs var pieprasīt, lai saņēmējs iepriekš iesniedz nodrošinājumu tikai pienācīgi pamatotos gadījumos.

Šādu nodrošinājumu atbildīgais kredītrīkotājs var pieprasīt, pamatojoties uz viņa veikto riska novērtējumu, arī ņemot vērā dotācijas nolīgumā noteikto finansēšanas metodi.

Kad vien ir vajadzīgs nodrošinājums, to jānovērtē un jāpieņem atbildīgajam kredītrīkotājam.”;

b)

tā 2. punkta pirmo daļu aizstāj ar šādu:

“2.   Ja iepriekšējs finansējums ir vairāk nekā 80 % no dotācijas kopsummas un ja tas pārsniedz EUR 60 000, tad pieprasa nodrošinājumu.”

55)

195., 196., 197., 198., 200. un 202. pantu svītro.

56)

211. pantu aizstāj ar šādu:

“211. pants

Uzskaites saskaņošana

(Finanšu regulas 135. pants)

1.   Vispārējās virsgrāmatas datus kārto un organizē tā, lai pamatotu saturu ikvienam kontam, kas iekļauts izmēģinājuma bilancē.

2.   Attiecībā uz pamatlīdzekļu inventāra sarakstu piemēro 220.–227. pantu.”

57)

212. pantu svītro.

58)

213. pantu groza šādi:

a)

tā 2. punkta ceturto daļu aizstāj ar šādu:

“Lai sastādītu bilanci N gada 31. decembrī, pārrēķiniem starp euro un citu valūtu ir jāizmanto kurss, kāds noteikts N gada pēdējā darba dienā.”;

b)

pievieno šādu 3. punktu:

“3.   Grāmatvedības noteikumi, kas ir pieņemti saskaņā ar Finanšu regulas 133. pantu, norāda pārrēķinu un atkārtotas novērtēšanas noteikumus uzkrājumu grāmatvedības nolūkiem.”

59)

222. pantu aizstāj ar šādu:

“222. pants

Objektu iekļaušana inventāra sarakstā

(Finanšu regulas 138. pants)

Visus iegādātos priekšmetus, kuru izmantošanas laika periods ir ilgāks par vienu gadu un kuri nav patērējami, un kuru iepirkuma vai ražošanas izmaksas ir lielākas par tām, kas noteiktas grāmatvedības noteikumos, kuri pieņemti saskaņā ar Finanšu regulas 133. pantu, iekļauj inventāra sarakstā un iegrāmato pamatlīdzekļu kontos.”

60)

240. panta 1. punktu aizstāj ar šādu:

“1.   Iepriekšējas informācijas paziņojumu par starptautisku konkursa uzaicinājumu nosūta Eiropas Kopienu Oficiālo publikāciju birojam, cik drīz vien iespējams, par piegādes un pakalpojumu līgumiem un, cik ātri vien iespējams, pēc tam, kad pieņemti lēmumi, ar kuriem apstiprina būvdarbu līgumu programmu.”

61)

241. pantu groza šādi:

a)

tā 1. punktu groza šādi:

i)

tā pirmās daļas a) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

“a)

līgumiem, kuru vērtība ir EUR 200 000 vai vairāk: starptautisks ierobežots konkursa uzaicinājums 122. panta 2. punkta un 240. panta 2. punkta a) apakšpunkta nozīmē;”

ii)

tā otro daļu aizstāj ar šādu:

“Līgumus, kuru vērtība ir EUR 5 000 vai mazāka, var piešķirt, pamatojoties uz vienu piedāvājumu.”;

b)

tā 2. punktam pievieno šādu daļu:

“Ja to kandidātu skaits, kuri atbilst izvēles kritērijiem vai minimālam spēju līmenim, ir mazāks minimālo skaitu, tad līgumslēdzēja iestāde var uzaicināt iesniegt piedāvājumu tikai tos kandidātus, kuri atbilst piedāvājuma iesniegšanas kritērijam.”;

c)

tā 3. punktu aizstāj ar šādu:

“3.   Saskaņā ar procedūru, kas minēta 1. punkta b) apakšpunktā, līgumslēdzēja iestāde sastāda sarakstu ar trim pakalpojumu sniedzējiem, kurus tā izraudzījusies. Procedūra saistīta ar ierobežotu piedāvājumu konkursu bez paziņojuma publicēšanas un ir zināma kā konkurss ar sarunu procedūru, uz kuru neattiecas 124. pants.

Piedāvājumus atver un novērtē novērtēšanas komisija, kurai ir nepieciešamās tehniskās zināšanas un administratīvā pieredze. Novērtēšanas komisijas locekļiem jāparaksta objektivitātes apliecinājums.

Ja pēc apspriedes ar pretendentiem līgumslēdzēja iestāde saņem tikai vienu pieteikumu, kas ir administratīvi un tehniski derīgs, līgumu var piešķirt, ja piešķiršanas kritēriji ir izpildīti.”

62)

242. pantu groza šādi:

a)

tā 1. punktu groza šādi:

i)

tā pirmo daļu groza šādi:

ievadvārdus aizstāj ar šādu tekstu:

“Attiecībā uz pakalpojumu līgumiem līgumslēdzējas iestādes var izmantot sarunu procedūru ar vienu piedāvājumu šādos gadījumos:”;

pievieno šādu g) apakšpunktu:

“g)

ja neveiksmīgi mēģināts pielietot konkursu ar sarunu procedūru pēc tam, kad pamatlīgums ir bijis neveiksmīgs. Šajā gadījumā pēc konkursa ar sarunu procedūru atcelšanas līgumslēdzēja iestāde var risināt sarunas ar vienu vai vairākiem pretendentiem, kurus tā izvēlas no tiem, kas piedalījušies konkursa uzaicinājumā, ar nosacījumu, ka sākotnējā līguma noteikumi nav būtiski mainīti.”;

ii)

pievieno šādu daļu:

“Ja Komisija nav līgumslēdzēja iestāde, lai izmantotu sarunu procedūru, pirms tam ir jāvienojas par to ar atbildīgo kredītrīkotāju.”;

b)

tā 2. punktu groza šādi:

i)

pirmās daļas b) apakšpunktu aizvieto ar šādu tekstu:

“b)

papildu pakalpojumi, kurus veido atkārtoti līdzīgi pakalpojumi, kas uzticēti darbuzņēmējam, kurš sniedz pakalpojumus saskaņā ar pirmo līgumu, ja:

i)

par pirmo pakalpojumu bijis publicēts līguma paziņojums un līguma paziņojumā, kas bija publicēts par pirmo pakalpojumu, ir skaidri noteikta iespēja izmantot sarunu procedūru par jauniem pakalpojumiem šim projektam un paredzamās izmaksas;

ii)

līguma pagarinājums ir viens un par vērtību, un uz termiņu, kas nepārsniedz sākotnējā līguma vērtību un termiņu.”;

ii)

otro daļu svītro.

63)

243. pantu groza šādi:

a)

tā 1. punktu groza šādi:

i)

tā pirmās daļas a) un b) apakšpunktu aizstāj ar šādu tekstu:

“a)

līgumiem, kuru vērtība ir EUR 150 000 vai vairāk: starptautisks atklāts konkursa uzaicinājums 122. panta 2. punkta un 240. panta 2. punkta a) apakšpunkta nozīmē;

b)

līgumiem, kuru vērtība ir EUR 30 000 vai lielāka, bet mazāka par EUR 150 000: vietējs atklāts konkursa uzaicinājums 122. panta 2. punkta un 240. panta 2. punkta b) apakšpunkta nozīmē;”

ii)

otro daļu aizstāj ar šādu:

“Līgumus, kuru vērtība ir EUR 5 000 vai mazāka, var piešķirt, pamatojoties uz vienu piedāvājumu.”;

b)

tā 2. punktu aizstāj ar šādu:

“2.   Saskaņā ar procedūru, kas minēta 1. punkta c) apakšpunktā, līgumslēdzēja iestāde sastāda sarakstu ar vismaz trim piegādātājiem, kurus tā izraudzījusies. Procedūra saistīta ar ierobežotu piedāvājumu konkursu bez paziņojuma publicēšanas un ir zināma kā konkurss ar sarunu procedūru, uz kuru neattiecas 124. pants.

Piedāvājumus atver un novērtē novērtēšanas komisija, kurai ir nepieciešamās tehniskās zināšanas un administratīvā pieredze. Novērtēšanas komisijas locekļiem jāparaksta objektivitātes apliecinājums.

Ja pēc apspriedes ar piegādātājiem līgumslēdzēja iestāde saņem tikai vienu pieteikumu, kas ir administratīvi un tehniski derīgs, līgumu var piešķirt, ja piešķiršanas kritēriji ir izpildīti.”

64)

244. panta 1. punktu groza šādi:

a)

tā ievadvārdus aizstāj ar šādu tekstu:

“Piešķirot piegādes līgumus, var izmantot sarunu procedūru ar vienu piedāvājumu šādos gadījumos:”;

b)

pievieno šādu e) apakšpunktu:

“e)

ja pēc diviem mēģinājumiem konkurss ar sarunu procedūru ir bijis neveiksmīgs, tas ir, ja nav saņemti administratīvi un tehniski derīgi vai kvalitatīvi un/vai finansiāli vērtīgi piedāvājumi. Šādos gadījumos līgumslēdzēja iestāde pēc konkursa ar sarunu procedūru atcelšanas pēc savas izvēles var risināt sarunas ar vienu vai vairākiem pretendentiem no to pretendentu vidus, kas piedalījās konkursa uzaicinājumā, ar noteikumu, ka līguma sākotnējie noteikumi netiek būtiski mainīti.”;

c)

pievieno šādu daļu:

“Ja Komisija nav līgumslēdzēja iestāde, lai izmantotu sarunu procedūru, pirms tam ir jāvienojas par to ar atbildīgo kredītrīkotāju.”

65)

245. pantu groza šādi:

a)

tā 1. punktu groza šādi:

i)

tā pirmās daļas a) un b) apakšpunktu aizstāj ar šādu tekstu:

“a)

līgumiem, kuru vērtība ir EUR 5 000 000 vai vairāk:

i)

principā starptautisks atklāts konkursa uzaicinājums 122. panta 2. punkta un 240. panta 2. punkta a) apakšpunkta nozīmē;

ii)

izņēmuma kārtā, ņemot vērā noteiktu būvdarbu raksturlielumus un ar atbildīgā kredītrīkotāja piekrišanu, ja Komisija nav līgumslēdzēja iestāde, starptautisks ierobežots konkursa uzaicinājums 122. panta 2. punkta un 240. panta 2. punkta a) apakšpunkta nozīmē.

b)

līgumiem, kuru vērtība ir EUR 300 000 vai lielāka, bet mazāka par EUR 5 000 000: vietējs atklāts konkursa uzaicinājums 122. panta 2. punkta un 240. panta 2. punkta b) apakšpunkta nozīmē;”

ii)

otro daļu aizstāj ar šādu:

“Līgumus, kuru vērtība ir EUR 5 000 vai mazāka, var piešķirt, pamatojoties uz vienu piedāvājumu.”;

b)

tā 2. punktu aizstāj ar šādu:

“2.   Saskaņā ar procedūru, kas minēta 1. punkta c) apakšpunktā, līgumslēdzēja iestāde sastāda sarakstu ar vismaz trim darbuzņēmējiem, kurus tā izraudzījusies. Procedūra saistīta ar ierobežotu piedāvājumu konkursu bez paziņojuma publicēšanas un ir zināma kā konkurss ar sarunu procedūru, uz kuru neattiecas 124. pants.

Piedāvājumus atver un novērtē novērtēšanas komisija, kurai ir nepieciešamās tehniskās zināšanas un administratīvā pieredze. Novērtēšanas komisijas locekļiem jāparaksta objektivitātes apliecinājums.

Ja pēc apspriedes ar pretendentiem līgumslēdzēja iestāde saņem tikai vienu pieteikumu, kas ir administratīvi un tehniski derīgs, līgumu var piešķirt, ja piešķiršanas kritēriji ir izpildīti.”

66)

246. panta 1. punktu groza šādi:

a)

tā pirmo daļu groza šādi:

i)

tā ievadvārdus aizstāj ar šādu tekstu:

“Piešķirot būvdarbu līgumus var izmantot sarunu procedūru ar vienu piedāvājumu šādos gadījumos:”

ii)

pievieno šādu d) apakšpunktu:

“d)

ja pēc diviem mēģinājumiem konkurss ar sarunu procedūru ir bijis neveiksmīgs, tas ir, ja nav saņemti administratīvi un tehniski derīgi vai kvalitatīvi un/vai finansiāli vērtīgi piedāvājumi. Šādos gadījumos līgumslēdzēja iestāde pēc konkursa ar sarunu procedūru atcelšanas pēc savas izvēles var risināt sarunas ar vienu vai vairākiem pretendentiem no to pretendentu vidus, kas piedalījās konkursa uzaicinājumā, ar noteikumu, ka līguma sākotnējie noteikumi netiek būtiski mainīti.”;

b)

pievieno šādu daļu:

“Ja Komisija nav līgumslēdzēja iestāde, lai izmantotu sarunu procedūru, pirms tam ir jāvienojas par to ar atbildīgo kredītrīkotāju.”

67)

250. panta 3. un 4. punktu aizstāj ar šādu tekstu:

“3.   Ja iepriekšējais finansējums pārsniedz EUR 150 000, tad pieprasa nodrošinājumu. Taču, ja līgumslēdzējs ir valsts iestāde, atbildīgais kredītrīkotājs var, balstoties uz viņa veikto riska novērtējumu, atbrīvot no šī pienākuma.

Nodrošinājumu atbrīvo, tiklīdz kā iepriekšējo finansējumu ietur no starpposma maksājumiem vai atlikuma maksājumiem līgumslēdzējam saskaņā ar līguma noteikumiem.

4.   Līgumslēdzēja iestāde var prasīt izpildes nodrošinājumu par summu, kas noteikta konkursa lietā un atbilst no 5 % līdz 10 % no līguma kopējās vērtības. Šo nodrošinājumu nosaka, pamatojoties uz tādiem objektīviem kritērijiem kā līguma veids un vērtība.

Tomēr ir jāpieprasa izpildes nodrošinājums, ja tiek pārsniegti šādi robežlielumi:

i)

EUR 345 000 būvdarbu līgumiem;

ii)

EUR 150 000 piegādes līgumiem.

Nodrošinājumam ir jābūt derīgam vismaz līdz piegādes un būvdarbu galīgai pieņemšanai. Ja līgums nav pienācīgi izpildīts, tiek paturēts viss nodrošinājums.”

68)

252. panta 3. punktam pievieno šādu daļu:

“Tomēr novērtēšanas komisija vai līgumslēdzēja iestāde var prasīt kandidātiem vai pretendentiem, lai tie iesniedz papildu materiālus vai izskaidro iesniegtos apliecinošos dokumentus saistībā ar izslēgšanas vai izvēles kritērijiem viņu noteiktā termiņā, ievērojot vienlīdzīgas attieksmes principu.”

69)

257. panta pirmās daļas c) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

“c)

Eiropas Kopienu Personāla atlases birojs un Eiropas Administrācijas skola, kas tai ir administratīvi pievienota;”.

70)

260. panta otro daļu svītro.

71)

262. pantam pievieno šādas daļas:

“Budžeta saistības atbilstoši administratīvām apropriācijām, kas ir kopīgas visām sadaļām un kuras pārvalda vispārīgi, budžeta uzskaitē var būt uzskaitītas vispārīgi, ievērojot apkopojošu klasifikāciju pa veidiem, kas noteikti 27. pantā.

Atbilstošos izdevumus ieraksta budžeta pozīcijās atbilstoši tādam pašam sadalījumam kā apropriācijas.”

72)

264. pantam pievieno šādu daļu:

“Tomēr, ja darījumiem trešās valstīs nav iespējams izmantot nevienu no šiem nomas nodrošinājuma veidiem, atbildīgais kredītrīkotājs var apstiprināt citus veidus ar nosacījumu, ka šie veidi nodrošina līdzvērtīgu Kopienas finansiālo interešu aizsardzību.”

73)

271. panta 1. un 2. punktu aizstāj ar šādu tekstu:

“1.   Robežlielumus un summas, kas noteikti 54., 67., 119., 126., 128., 129., 130., 135., 151., 152., 164., 172., 173., 180., 181., 182., 226., 241., 243., 245. un 250. pantā, atjaunina ik pēc trim gadiem saskaņā ar patēriņa cenu indeksa dinamiku Kopienā.

2.   Robežlielumus, kas minēti 157. panta b) apakšpunktā un 158. panta 1. punktā attiecībā uz iepirkuma līgumiem, koriģē ik pēc diviem gadiem saskaņā ar Direktīvas 2004/18/EK 78. panta 1. punktu.”

2. pants

Attiecībā uz valsts iepirkuma un dotāciju piešķiršanas procedūrām, kas tika uzsāktas pirms šīs regulas stāšanās spēkā, turpina piemērot noteikumus, kas bija spēkā šo procedūru uzsākšanas brīdī.

3. pants

Šī regula stājas spēkā trešajā dienā pēc tās publicēšanas dienas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula ir saistoša kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2006. gada 7. augustā

Komisijas vārdā

Komisijas locekle

Dalia GRYBAUSKAITĖ


(1)  OV L 248, 16.9.2002., 1. lpp.

(2)  OV L 357, 31.12.2002., 1. lpp. Regulā grozījumi izdarīti ar Regulu (EK, Euratom) Nr. 1261/2005 (OV L 201, 2.8.2005., 3. lpp).

(3)  OV L 134, 30.4.2004., 114. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 2083/2005 (OV L 333, 20.12.2005., 28. lpp.).

(4)  OV L 37, 10.2.2005., 14. lpp.


19.8.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 227/22


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1249/2006

(2006. gada 18. augusts),

ar ko nosaka papildu daudzumu ĀKK valstu un Indijas izcelsmes niedru jēlcukura piegādei rafinēšanas uzņēmumiem laikā no 2006. gada 1. jūlija līdz 2007. gada 30. septembrim

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2006. gada 20. februāra Regulu (EK) Nr. 318/2006 par cukura tirgu kopīgu organizāciju (1), un jo īpaši tās 29. panta 4. punkta otro daļu,

tā kā:

(1)

Regulas (EK) Nr. 318/2006 29. panta 4. punktā ir noteikts, ka tiek apturēta ievedmuitas piemērošana minētas regulas VI pielikumā norādīto valstu izcelsmes niedru jēlcukura ievedumiem attiecībā uz papildu daudzumu, kas vajadzīgs, lai 2006./2007., 2007./2008. un 2008./2009. tirdzniecības gadā nodrošinātu pietiekamu piegādi Kopienas rafinēšanas uzņēmumiem.

(2)

Papildu daudzums jāaprēķina atbilstīgi Komisijas 2006. gada 28. jūnijā Regulai (EK) Nr. 950/2006., ar ko 2006./2007., 2007./2008. un 2008./2009. tirdzniecības gadam nosaka sīki izstrādātus piemērošanas noteikumus cukura produktu ievešanai un rafinēšanai atbilstīgi dažām tarifu kvotām un preferenču nolīgumiem (2), pamatojoties uz Komisijas veikto jēlcukura piegādes bilances prognozi. 2006./2007. tirdzniecības gadam piegādes bilance liecina par to, ka Kopienas rafinēšanas uzņēmumu vajadzību segšanai nepieciešams ievest papildu daudzumu jēlcukura.

(3)

Lai nodrošinātu pietiekamu jēlcukura piegādi Kopienas rafinēšanas uzņēmumiem atbilstīgi to parastajām piegādes vajadzībām, papildu daudzums ir jāsadala starp trešām valstīm tādā veidā, lai nodrošinātu pilnīgu piegādi. Tiek uzskatīts par lietderīgu Indijai piešķirto gada daudzumu saglabāt 10 000 tonnu apmērā, ekstrapolējot uz 12 500 tonnām, lai ņemtu vērā 2006./2007. tirdzniecības gada 15 mēnešu periodu. Attiecībā uz pārējām piegādes vajadzībām jānosaka vispārējs daudzums ĀKK valstīm, kas ir kopīgi apņēmušās savā starpā sadalīt piešķirto daudzumu tā, lai nodrošinātu pietiekamu piegādi rafinēšanas uzņēmumiem.

(4)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Cukura pārvaldības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Laika posmā no 2006. gada 1. jūlija līdz 2007. gada 30. septembrim Regulas (EK) Nr. 318/2006 29. panta 4. punktā norādītā rafinēšanai paredzēta jēlcukura ar KN kodu 1701 11 10 ievedumu papildu daudzums ir:

a)

70 000 tonnas baltā cukura, kura izcelsmes valsts ir kāda no Regulas (EK) Nr. 318/2006 VI pielikumā norādītajām valstīm, izņemot Indiju;

b)

12 500 tonnas Indijas izcelsmes baltā cukura.

2. pants

Šī regula stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2006. gada 18. augustā

Komisijas vārdā

Komisijas locekle

Mariann FISCHER BOEL


(1)  OV L 58, 28.2.2006., 1. lpp.

(2)  OV L 178, 1.7.2006., 1. lpp.


19.8.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 227/23


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1250/2006

(2006. gada 18. augusts),

ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1973/2004, ar kuru nosaka sīki izstrādātus noteikumus Padomes Regulas (EK) Nr. 1782/2003 piemērošanai attiecībā uz šīs regulas IV un IV a) sadaļā minētajām atbalsta shēmām un atmatā atstātas zemes izmantošanu izejvielu ražošanai

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2003. gada 29. septembra Regulu (EK) Nr. 1782/2003, ar ko izveido kopīgus tiešā atbalsta shēmu noteikumus saskaņā ar kopējo lauksaimniecības politiku un izveido dažas atbalsta shēmas lauksaimniekiem, un groza Regulas (EEK) Nr. 2019/93, (EK) Nr. 1452/2001, (EK) Nr. 1453/2001, (EK) Nr. 1454/2001, (EK) Nr. 1868/94, (EK) Nr. 1251/1999, (EK) Nr. 1254/1999, (EK) Nr. 1673/2000, (EEK) Nr. 2358/71 un (EK) Nr. 2529/2001 (1), un jo īpaši tās 145. pantu,

tā kā:

(1)

Komisijas Regulā (EK) Nr. 1973/2004 (2) izklāstīti īstenošanas noteikumi attiecībā uz apvienotā atbalsta shēmām, kas paredzētas Regulas (EK) Nr. 1782/2003 IV un IV.a sadaļā, un attiecībā uz atmatā atstātas zemes izmantošanu izejvielu ražošanai saskaņā ar minētās regulas III sadaļā paredzēto vienreizējo maksājumu shēmu un saskaņā ar minētās regulas IV sadaļas 10. nodaļā paredzēto platībatkarīgo maksājumu par laukaugiem.

(2)

Regulas (EK) Nr. 1973/2004 3. pantā sniegti dati, kas dalībvalstīm jāpaziņo Komisijai, un dažādie datumi šīs informācijas nosūtīšanai. Tāpat Regulā (EK) Nr. 1973/2004 pieprasīta papildu informācija, kas nosūtāma par dažādām atbalsta shēmām. Vienkāršošanas nolūkā ir lietderīgi precizēt Komisijai gada laikā nosūtāmo informāciju.

(3)

Regulas (EK) Nr. 1973/2004 64. pantā “atlicinājumi” definēti kā tādu platību atstāšana atmatā, kas atbilst platībatkarīgo maksājumu kritērijiem atbilstoši Regulas (EK) Nr. 1782/2003 108. pantam. Lai aptvertu visas atlicinājumu shēmas, uz kurām attiecas minētas regulas 107. pants, ir lietderīgi paplašināt šīs definīcijas darbības jomu ārpus 107. panta 1. punkta.

(4)

Regulas (EK) Nr. 1973/2004 171.cj pantā paredzēts, ka tabakas svars, pamatojoties uz kuru aprēķina atbalsta apmēru, ir jākoriģē gadījumā, ja mitruma saturs atšķiras no rādītājiem, kas attiecīgajai šķirnei noteikts šīs regulas XXVIII pielikumā. Šie līmeņi ir jāpielāgo, ietverot attiecīgo dalībvalstu atbalstīto pareizo versiju.

(5)

Tādēļ attiecīgi jāgroza Regula (EK) Nr. 1973/2004.

(6)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Tiešo maksājumu pārvaldības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulu (EK) Nr. 1973/2004 groza šādi.

1)

Regulas 3. pantu aizstāj ar šādu.

“3. pants

Ziņojumi

1.   Dalībvalstis paziņo Komisijai šādu informāciju, nosūtot to elektroniski.

a)

Ne vēlāk kā līdz attiecīgā gada 1. septembrim

i)

par kopējo platību, kurai pieprasīts atbalsts, šādos gadījumos:

īpašā kvalitātes piemaksa par cietajiem kviešiem, kas minēti Regulas (EK) Nr. 1782/2003 72. pantā;

piemaksa par proteīnaugiem, kas minēti Regulas (EK) Nr. 1782/2003 76. pantā;

kultūratkarīgais maksājums par rīsiem, kas minēti Regulas (EK) Nr. 1782/2003 79. pantā, iedalot indica un japonica šķirnēs;

platībatkarīgais maksājums par riekstiem, kas minēti Regulas (EK) Nr. 1782/2003 83. pantā, izsakot riekstu kategorijās;

atbalsts par kultūraugiem ar augstu enerģētisko vērtību, kas minēti Regulas (EK) Nr. 1782/2003 88. pantā;

Regulas (EK) Nr. 1782/2003 100. pantā paredzētais platībatkarīgais maksājums par laukaugiem pēc pamatplatības atbilstīgi šīs regulas IV pielikumam un šīs regulas IX pielikumā norādītajam standarta formātam;

Regulas (EK) Nr. 1782/2003 100.a pantā paredzētais kultūratkarīgais maksājums par kokvilnu;

Regulas (EK) Nr. 1782/2003 100.g pantā paredzētais atbalsts par olīvkoku audzēm;

Regulas (EK) Nr. 1782/2003 100.n pantā paredzētais platībatkarīgais maksājums par apiņiem;

Regulas (EK) Nr. 1782/2003 143.b pantā paredzētā vienotā platībatkarīgā maksājuma shēma (SAPS);

ii)

par kopējo daudzumu, kuram pieprasīts atbalsts, šādos gadījumos:

Regulas (EK) Nr. 1782/2003 95. pantā paredzētā piena ražošanas piemaksa;

Regulas (EK) Nr. 1782/2003 96. pantā paredzētie papildmaksājumi piena ražotājiem;

iii)

par kopējo pieteikumu skaitu Regulas (EK) Nr. 1782/2003 111. pantā paredzētajām piemaksām par aitām un kazām, izmantojot šīs regulas XI pielikumā norādīto veidlapas paraugu.

b)

Ne vēlāk kā līdz attiecīgā gada 15. oktobrim par kopējo noteikto platību šādos gadījumos:

piemaksa par proteīnaugiem, kas minēti Regulas (EK) Nr. 1782/2003 76. pantā;

atbalsts par kultūraugiem ar augstu enerģētisko vērtību, kas minēti Regulas (EK) Nr. 1782/2003 88. pantā.

c)

Ne vēlāk kā līdz attiecīgā gada 15. novembrim

i)

par kopējo noteikto platību samazinājuma koeficienta aprēķināšanai šādos gadījumos:

īpašā kvalitātes piemaksa par cietajiem kviešiem, kas minēti Regulas (EK) Nr. 1782/2003 72. pantā;

kultūratkarīgais maksājums par rīsiem, kas minēti Regulas (EK) Nr. 1782/2003 79. pantā, iedalot indica un japonica šķirnēs, kā arī sīka informācija, iedalot pēc rīsu šķirnēm, pamatplatības un apakšplatības, izmantojot šīs regulas III pielikumā norādīto veidlapas paraugu;

platībatkarīgais maksājums par riekstiem, kas minēti Regulas (EK) Nr. 1782/2003 83. pantā, izsakot riekstu kategorijās;

Regulas (EK) Nr. 1782/2003 100. pantā paredzētais platībatkarīgais maksājums par laukaugiem pēc pamatplatības atbilstīgi šīs regulas IV pielikumam un šīs regulas IX pielikumā norādītajam standarta formātam;

Regulas (EK) Nr. 1782/2003 100.a pantā paredzētais kultūratkarīgais maksājums par kokvilnu;

Regulas (EK) Nr. 1782/2003 100.g pantā paredzētais atbalsts par olīvkoku audzēm;

Regulas (EK) Nr. 1782/2003 100.n pantā paredzētais platībatkarīgais maksājums par apiņiem;

Regulas (EK) Nr. 1782/2003 143.b pantā paredzētā vienotā platībatkarīgā maksājuma shēma (SAPS);

ii)

par kopējo noteikto platību samazinājuma koeficienta aprēķināšanai par Regulas (EK) Nr. 1782/2003 95. pantā paredzēto piena ražošanas piemaksu;

iii)

par kopējo noteikto daudzumu šādos gadījumos:

Regulas (EK) Nr. 1782/2003 96. pantā paredzētie papildmaksājumi piena ražotājiem;

Regulas (EK) Nr. 1782/2003 100.j pantā paredzētais atbalsts par tabaku, pēc tabakas šķirnēm atbilstīgi uzskaitījumam šīs regulas XXV pielikumā;

iv)

par piešķiramā atbalsta summu par hektāru katrai olīvkoku audžu kategorijai Regulas (EK) Nr. 1782/2003 110.g pantā paredzētā atbalsta par olīvkoku audzēm gadījumā.

d)

Ne vēlāk kā līdz nākamā gada 31. martam par atbalsta orientējošo summu par kilogramu Regulas (EK) Nr. 1782/2003 100.j pantā paredzētā atbalsta par tabaku gadījumā, pēc tabakas šķirņu grupām atbilstīgi uzskaitījumam šīs regulas XXV pielikumā un attiecīgā gadījumā pēc kvalitātes kategorijas.

e)

Ne vēlāk kā līdz attiecīgā gada 31. jūlijam:

i)

par kopējo platību, par kuru atbalsts ir faktiski samaksāts, šādos gadījumos:

īpašā kvalitātes piemaksa par cietajiem kviešiem, kas minēti Regulas (EK) Nr. 1782/2003 72. pantā;

piemaksa par proteīnaugiem, kas minēti Regulas (EK) Nr. 1782/2003 76. pantā;

kultūratkarīgais maksājums par rīsiem, kas minēti Regulas (EK) Nr. 1782/2003 79. pantā, iedalot indica un japonica šķirnēs;

platībatkarīgais maksājums par riekstiem, kas minēti Regulas (EK) Nr. 1782/2003 83. pantā, izsakot riekstu kategorijās;

atbalsts par kultūraugiem ar augstu enerģētisko vērtību, kas minēti Regulas (EK) Nr. 1782/2003 88. pantā;

Regulas (EK) Nr. 1782/2003 100. pantā paredzētais platībatkarīgais maksājums par laukaugiem pēc pamatplatības atbilstīgi šīs regulas IV pielikumam un šīs regulas IX pielikumā norādītajam standarta formātam;

Regulas (EK) Nr. 1782/2003 100.a pantā paredzētais kultūratkarīgais maksājums par kokvilnu;

Regulas (EK) Nr. 1782/2003 100.g pantā paredzētais atbalsts par olīvkoku audzēm;

Regulas (EK) Nr. 1782/2003 100.n pantā paredzētais platībatkarīgais maksājums par apiņiem

Regulas (EK) Nr. 1782/2003 143.b pantā paredzētā vienotā platībatkarīgā maksājuma shēma (SAPS);

ii)

par kopējo daudzumu, par kuru atbalsts ir faktiski samaksāts, šādos gadījumos:

Regulas (EK) Nr. 1782/2003 93. pantā paredzētais atbalsts par cietes kartupeļiem (izsakot cietes ekvivalentā);

Regulas (EK) Nr. 1782/2003 95. pantā paredzētā piena ražošanas piemaksa;

Regulas (EK) Nr. 1782/2003 96. pantā paredzētie papildmaksājumi piena ražotājiem;

Regulas (EK) Nr. 1782/2003 99. pantā paredzētais atbalsts par sēklām, pēc sēklu šķirnēm atbilstīgi uzskaitījumam Regulas (EK) Nr. 1782/2003 XI pielikumā;

Regulas (EK) Nr. 1782/2003 100.j pantā paredzētais atbalsts par tabaku, pēc tabakas šķirnēm atbilstīgi uzskaitījumam šīs regulas XXV pielikumā un pēc kvalitātes;

Regulas (EK) Nr. 1782/2003 100.p pantā paredzētais pārejas maksājums par cukuru;

iii)

par atbalsta galīgo summu par kilogramu Regulas (EK) Nr. 1782/2003 100.j pantā paredzētā atbalsta par tabaku gadījumā, pēc tabakas šķirņu grupām atbilstīgi uzskaitījumam šīs regulas XXV pielikumā un attiecīgā gadījumā pēc kvalitātes kategorijas;

iv)

par kopējo samaksāto piemaksu skaitu par aitām un kazām Regulas (EK) Nr. 1782/2003 111. pantā paredzēto piemaksu par aitām un kazām gadījumā, izmantojot šīs regulas XII pielikumā norādīto veidlapas paraugu.

2.   Pirmajā punktā paredzētajos paziņojumos platības norāda hektāros ar diviem cipariem aiz komata, daudzumus izsaka tonnās ar trīs cipariem aiz komata un pieteikumu skaitu norāda veselos skaitļos.

3.   Ja 1. punktā pieprasītā informācija mainās, jo īpaši pārbaužu rezultātā vai iepriekšējo rādītāju korekciju vai uzlabojumu rezultātā, atjaunoto informāciju paziņo Komisijai viena mēneša laikā pēc izmaiņām.”

2)

Regulas 4. pantu groza šādi.

a)

Ar šādu aizstāj 1. punktu:

“1.   Platību samazinājuma koeficentus attiecībā uz Regulas (EK) Nr. 1782/2003 75. pantu, 78. panta 2. punktu, 82. pantu, 85. pantu, 89. panta 2. punktu, 98. pantu, 143. pantu un 143.b panta 7. punktu vai par daudzumiem un objektīvajiem kritērijiem gadījumos, kuri norādīti šīs regulas 95. panta 4. punktā, nosaka ne vēlāk kā līdz attiecīgā gada 15. novembrim, pamatojoties uz datiem, kas paziņoti saskaņā ar šīs regulas 3. panta 1. punkta b) un c) apakšpunktu.”;

b)

Minētā panta 2. punktu svītro.

3)

Regulas 14. panta 1. un 2. punktu aizstāj ar šādiem punktiem.

“1.   Dalībvalstis ne vēlāk ka līdz 1. septembrim paziņo Komisijai valsts augu šķirņu katalogā reģistrēto šķirņu sarakstu, ja šajā sarakstā veikti grozījumi, klasificējot saskaņā ar Padomes Regulas (EK) Nr. 1785/2003 (3) I pielikuma 2. postenī definēto kritēriju.

2.   Attiecībā uz Franču Gviānu informāciju par 3. panta 1. punkta c) apakšpunkta i) daļā minēto platību paziņo, pamatojoties uz vidējo apsēto platību divos sējas ciklos, kā paredzēts 12. panta otrajā daļā.

4)

Regulas 44. panta otro daļu aizstāj ar šādu.

“Šajā informācijā jo īpaši norāda:

a)

platības atbilstoši katram izejvielas veidam;

b)

katra izejvielas veida un iegūtā galaprodukta daudzumus”.

5)

Regulas 62. panta ievaddaļu aizstāj ar šādu tekstu.

“Regulas (EK) Nr. 1782/2003 102. panta 5. punkta vajadzībām dalībvalstis ne vēlāk kā līdz tā gada 1. septembrim, par kuru tiek piemērots platībatkarīgais maksājums, nosaka datus par:”.

6)

Regulas 64. pantu aizstāj ar šādu.

“64. pants

Definīcija

Regulas (EK) Nr. 1782/2003 107. panta vajadzībām “atlicinājumi” nozīmē tādu platību atstāšanu atmatā, kas atbilst platībatkarīgo maksājumu kritērijiem atbilstoši šīs regulas 108. pantam.”

7)

Regulas 69. pantu aizstāj ar šādu.

“69. pants

Ziņojumi

Ja konstatēts, ka 59. un 60. pantā minētās platības ir jāpārsniedz, attiecīgā dalībvalsts nekavējoties un ne vēlāk kā līdz attiecīgā gada 15. novembrim nosaka pārtēriņa galīgo likmi un paziņo to Komisijai ne vēlāk kā līdz attiecīgā gada 1. decembrim. Dati, kas izmantoti, lai aprēķinātu likmi, par kādu pārsniegta pamatplatība, tiek paziņoti, izmantojot VI pielikumā norādīto veidlapu.”

8)

Regulas 76. pantu aizstāj ar šādu.

“76. pants

Paziņojums

Ne vēlāk kā līdz katra gada 31. oktobrim dalībvalstis paziņo Komisijai par jebkurām izmaiņām ģeogrāfiskajos apgabalos, kuros veic Regulas (EK) Nr. 1782/2003 114. panta 2. punktā un šīs regulas 73. pantā minēto dzīvnieku [lopu] pārvietošanu.”

9)

Regulas 84. pantu groza šādi.

a)

Ar šādu tekstu aizstāj 1. punktu:

“1.   Dalībvalstis līdz katra gada 1. janvārim paziņo Komisijai par jebkuriem grozījumiem tajā, kāda daļa nodoto tiesību uz piemaksu [piešķīruma tiesību] tiek atgriezta valsts [nacionālajām] rezervēm saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1782/2003 117. panta 2. punktu, un attiecīgā gadījumā par pasākumiem, kas veikti saskaņā ar šīs regulas 117. panta 3. punktu.”

b)

Šādi groza 2. punktu.

i)

Ievaddaļu aizstāj ar šādu tekstu:

“Izmantojot XIII pielikuma tabulu, dalībvalstis ne vēlāk kā līdz katra gada 30. aprīlim informē Komisiju”;

ii)

svītro e) apakšpunktu.

10)

Regulas 106. pantu aizstāj ar šādu.

“106. pants

Paziņojums

1.   Dalībvalstis līdz katra gada 1. janvārim paziņo Komisijai

a)

par jebkurām izmaiņām samazinājumā, kas minēts Regulas (EK) Nr. 1782/2003 127. panta 1. punkta otrajā daļā;

b)

attiecīgā gadījumā par jebkuriem grozījumiem pasākumos, kas veikti atbilstīgi šīs regulas 127. panta 2. punkta a) apakšpunktam.

2.   Izmantojot XVIII pielikuma 3. daļas tabulu, dalībvalstis ne vēlāk kā līdz katra kalendārā gada 31. jūlijam informē Komisiju:

a)

par to tiesību uz piemaksu skaitu, kas iepriekšējā kalendārajā gadā bez kompensācijas maksājuma atgrieztas valsts rezervē pēc tiesību nodošanas bez saimniecību nodošanas;

b)

par neizmantoto tiesību uz piemaksu atbilstīgi 109. panta 2. punktam skaitu, kas iepriekšējā kalendārajā gadā nodotas valsts rezervē;

c)

par to tiesību skaitu, kas iepriekšējā kalendārajā gadā piešķirtas saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1782/2003 128. panta 3. punktu.”

11)

Regulas 131. pantu groza šādi.

a)

Ar šādu tekstu aizstāj 1. punkta a) apakšpunktu:

“a)

ne vēlāk kā līdz 1. martam datiem attiecībā uz iepriekšējo gadu par to teļu skaitu, attiecībā uz kuriem ir piemērota kaušanas piemaksa, norādot, vai dzīvnieki ir nokauti vai eksportēti;”;

b)

ar šādu tekstu aizstāj 2. punkta a) apakšpunkta ievaddaļu:

“ne vēlāk kā līdz 1. februārim par informāciju saistībā ar iepriekšējo gadu par”;

c)

ar šādu tekstu aizstāj 3. punkta a) apakšpunktu:

“a)

ne vēlāk kā līdz 1. martam par datiem attiecībā uz iepriekšējo gadu par to liellopu (izņemot teļus) skaitu, attiecībā uz kuriem ir piemērota kaušanas piemaksa, norādot, vai dzīvnieki ir nokauti vai eksportēti;”;

d)

ar šādu tekstu aizstāj 4. punkta a) apakšpunktu:

“a)

ne vēlāk kā līdz 1. februārim par datiem attiecībā uz iepriekšējo gadu par to vīriešu kārtas liellopu skaitu, attiecībā uz kuriem ir piemērota īpašā piemaksa, iedalot pēc vecuma grupas un dzīvnieku veida (buļļi vai vērši);”;

e)

ar šādu tekstu aizstāj 6. punkta a) apakšpunktu:

“a)

attiecīgā gadījumā ne vēlāk kā līdz katra gada 1. februārim par datiem saistībā ar iepriekšējo gadu par to dzīvnieku skaitu, kam faktiski piešķirta sezonas nobīdes piemaksa, iedalot pēc dzīvniekiem, attiecībā uz kuriem piemērota īpašā prēmija par pirmo vai par otro vecuma grupu, kā arī norādot katrai vecuma grupai atbilstošo lauksaimnieku skaitu;”.

12)

Regulas 169. pantu groza šādi.

a)

Ar šādu tekstu aizstāj b) apakšpunktu:

“b)

katra izejvielas veida un iegūtā galaprodukta daudzums.”;

b)

svītro c), d) un e) apakšpunktu.

13)

Regulas 171.ai panta 1. punkta ievaddaļu aizstāj ar šādu:

“Līdz attiecīgā gada 31. janvārim dalībvalstis kokvilnas audzētājiem paziņo šādu informāciju:”.

14)

Svītro 171.bd pantu.

15)

Regulas III pielikumu aizstāj ar šīs regulas I pielikuma tekstu.

16)

Regulas VI pielikumu aizstāj ar šīs regulas II pielikuma tekstu.

17)

Regulas IX pielikumu aizstāj ar šīs regulas III pielikuma tekstu.

18)

Regulas XI un XII pielikumu aizstāj ar šīs regulas IV pielikuma tekstu.

19)

Svītro XIV pielikumu.

20)

Regulas XVIII pielikumu aizstāj ar šīs regulas V pielikuma tekstu.

21)

Regulas XXVIII pielikumu aizstāj ar šīs regulas VI pielikuma tekstu.

2. pants

Šī regula stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2006. gada 18. augustā

Komisijas vārdā

Komisijas locekle

Mariann FISCHER BOEL


(1)  OV L 270, 21.10.2003., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 1156/2006 (OV L 208, 29.7.2006., 3. lpp.).

(2)  OV L 345, 20.11.2004., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 660/2006 (OV L 116, 27.4.2006., 27. lpp.).

(3)  OV L 270, 21.10.2003., 96. lpp.”


I PIELIKUMS

“III PIELIKUMS

KULTŪRATKARĪGAIS MAKSĀJUMS PAR RĪSIEM

attiecībā uz 3. panta 1. punkta c) apakšpunktu

par KOPĒJO NOTEIKTO PLATĪBU samazinājuma koeficienta aprēķināšanai

IESNIEGŠANAS TERMIŅŠ: KATRA GADA 15. NOVEMBRIS

 

GADS, PAR KURU IESNIEGTS PIETEIKUMS:

 

DALĪBVALSTS:

(tikai attiecībā uz Franciju) pamatplatība:


Apakšplatība

Atskaites platība

(hektāros) (1)

Šķirne

Kopējā noteiktā platība

(hektāros) (2)

1. apakšplatības nosaukums

 

1. šķirne

 

2. šķirne

 

3. šķirne

 

 

KOPĀ

 

2. apakšplatības nosaukums

 

1. šķirne

 

2. šķirne

 

3. šķirne

 

 

KOPĀ

 

3. apakšplatības nosaukums

 

1. šķirne

 

2. šķirne

 

3. šķirne

 

 

KOPĀ

 

 

1. šķirne

 

2. šķirne

 

3. šķirne

 

 

KOPĀ

 

KOPĀ

 

 

 


(1)  Regulas (EK) Nr. 1782/2003 81. pants.

(2)  Regulas (EK) Nr. 1782/2003 80. panta 1. punkts.”


II PIELIKUMS

“VI PIELIKUMS

attiecībā uz 59., 60. un 69. pantu

Image


III PIELIKUMS

“IX PIELIKUMS

attiecībā uz 3. panta 1. punkta a) apakšpunkta i) daļu, c) apakšpunkta i) daļu un e) apakšpunkta i) daļu

PLATĪBATKARĪGIE MAKSĀJUMI PAR LAUKAUGIEM

Informācija jāiesniedz tabulās, kas aizpildītas saskaņā ar tālāk izklāstīto paraugu:

tabulu komplekts, kurā sniegta informācija par katru pamatplatību šīs regulas IV pielikuma nozīmē,

viena tabula, kurā apkopota informācija par katru dalībvalsti.

Tabulas jānosūta papīra izdrukā un elektroniski.

Piezīmes:

Katrā tabulā jānorāda konkrētais reģions.

1. rinda attiecas vienīgi uz cietajiem kviešiem, uz kuriem attiecināma piemaksa platībatkarīgajam maksājumam, kas paredzēta Regulas (EK) Nr. 1782/2003 105. panta 1. punktā.

5. rinda “Laukaugu platības, kas deklarētas kā lopbarības platības, attiecībā uz piemaksām par liellopiem un aitām” atbilst Regulas (EK) Nr. 1782/2003 102. panta 3. punktā minētajām platībām.

Paraugs:

Laukaugi

Platība

(hektāros)

Cietie kvieši, 105. panta 1. punkts

 

Kukurūza (atsevišķa pamatplatība)

 

Citi Regulas (EK) Nr. 1782/2003 IX pielikumā uzskaitītie laukaugi

 

Brīvprātīgi atmatā atstātā zeme, 107. panta 6. punkts

 

Laukaugu platības, kas deklarētas kā lopbarības platības, attiecībā uz piemaksām par liellopiem un aitām

 

Kopā”

 


IV PIELIKUMS

XI PIELIKUMS

attiecībā uz 3. panta 1. punkta e) apakšpunkta iv) daļu

PIETEIKUMI PIEMAKSĀM PAR AITĀM UN KAZĀM

IESNIEGŠANAS TERMIŅŠ: KATRA GADA 1. SEPTEMBRIS

 

GADS, PAR KURU IESNIEGTS PIETEIKUMS:

 

DALĪBVALSTS:


 

Sieviešu kārtas dzīvnieka veids

Sieviešu kārtas dzīvnieki kopā

Gaļas aitas

Piena aitas

Kazas

Pieprasīto piemaksu skaits

(Regulas (EK) Nr. 1782/2003 113. pants)

 

 

 

 

Pieprasīto papildpiemaksu skaits  (1)

(Regulas (EK) Nr. 1782/2003 114. pants)

 

 

 

 

XII PIELIKUMS

attiecībā uz 3. pantu

MAKSĀJUMI SAISTĪBĀ AR PIEMAKSĀM PAR AITĀM UN KAZĀM

IESNIEGŠANAS TERMIŅŠ: KATRA GADA 31. JŪLIJS

 

GADS, PAR KURU IESNIEGTS PIETEIKUMS:

 

DALĪBVALSTS:


 

Sieviešu kārtas dzīvnieka veids

Sieviešu kārtas dzīvnieki kopā

Gaļas aitas

Piena aitas

Kazas

Samaksāto piemaksu skaits

(dzīvnieku skaits)

Papildmaksājumu skaits par dzīvnieku  (2)

 

 

 

 

Papildpiemaksu skaits  (3)

 

 

 

 

Piemaksu skaits par aitām vai kazām

 

 

 

 


(1)  Saskaņā ar šīs regulas 72. un 73. pantu (mazāk labvēlīgie apgabali).

(2)  Gadījumos, kad tiek piemērots Regulas (EK) Nr. 1782/2003 71. pants (pārejas laiks).

(3)  Saskaņā ar šīs regulas 72. un 73. pantu (mazāk labvēlīgie apgabali).


V PIELIKUMS

“XVIII PIELIKUMS

attiecībā uz 106. panta 3. punktu un 131. pantu

MAKSĀJUMI PAR LIELLOPIEM UN TEĻIEM

 

GADS, PAR KURU IESNIEGTS PIETEIKUMS:

 

DALĪBVALSTS:

1.   ĪPAŠĀ PIEMAKSA

Dzīvnieku skaits

 

Pieteikuma iesniegšanas termiņš

Ats.

Pieprasītā informācija

Vispārēja shēma

Kaušanas shēma

Viena vecuma grupa vai pirmā vecuma grupa

Otrā vecuma grupa

Abas vecuma grupas kopā

Buļļi

Vērši

Vērši

Vērši

131. panta 4. punkta a) apakšpunkts

2007. gada 1. februāris

1.2

Dzīvnieku skaits, par kuriem pieprasīta piemaksa (viss gads)

 

 

 

 

131. panta 4. punkta b) apakšpunkta i) daļa

2007. gada 31. jūlijs

1.3

Dzīvnieku skaits, par kuriem piešķirta piemaksa (viss gads)

 

 

 

 

131. panta 4. punkta b) apakšpunkta ii) daļa

2007. gada 31. jūlijs

1.4

Dzīvnieku skaits, par kuriem nav piešķirta piemaksa, jo piemērots maksimums

 

 

 

 


Dzīvnieku audzētāju skaits

 

Pieteikuma iesniegšanas termiņš

Ats.

Pieprasītā informācija

Vispārēja shēma

Kaušanas shēma

Viena vecuma grupa vai tikai pirmā vecuma grupa

Otrā vecuma grupa

Abas vecuma grupas kopā

Tikai abas vecuma grupas kopā

131. panta 4. punkta b) apakšpunkta i) daļa

2007. gada 31. jūlijs

1.5

Dzīvnieku audzētāju skaits, kuriem piešķirta prēmija

 

 

 

 

2.   SEZONAS NOBĪDES PIEMAKSA

 

Pieteikuma iesniegšanas termiņš

Ats.

Pieprasītā informācija

Viena vecuma grupa vai pirmā vecuma grupa

Otrā vecuma grupa

Abas vecuma grupas kopā

131. panta 6. punkta a) apakšpunkts

2006. gada 15. septembris

2.1

Dzīvnieku skaits, par kuriem pieprasīta piemaksa

 

 

 

2.2

Dzīvnieku audzētāju skaits

 

 

 

2007. gada 1. marts

2.3

Dzīvnieku skaits, par kuriem piešķirta piemaksa

 

 

 

2.4

Dzīvnieku audzētāju skaits

 

 

 

3.   PIEMAKSA PAR ZĪDĪTĀJGOVĪM

 

Pieteikuma iesniegšanas termiņš

Ats.

Pieprasītā informācija

Tikai zīdītājgovju ganāmpulki

Jaukti ganāmpulki

131. panta 2. punkta a) apakšpunkta i) daļa

2007. gada 1. februāris

3.2

Dzīvnieku skaits, par kuriem pieprasīta piemaksa (viss gads)

 

 

131. panta 2. punkta b) apakšpunkta i) daļa

131. panta 6. punkta b) apakšpunkta ii) daļa

2007. gada 31. jūlijs

3.3

Govju skaits, par kurām piešķirta piemaksa (viss gads)

 

 

3.4

Teļu skaits, par kurām piešķirta piemaksa (viss gads)

 

 

3.5

Dzīvnieku audzētāju skaits, kuriem piešķirta prēmija (viss gads)

 

 

 

 

 

 

Summa uz dzīvnieku

 

131. panta 2. punkta b) apakšpunkta iii) daļa

2007. gada 31. jūlijs

3.6

Valsts piemaksa

 

 

131. panta 2. punkta b) apakšpunkta ii) daļa

2007. gada 31. jūlijs

3.7

Dzīvnieku skaits, par kuriem nav piešķirta piemaksa, jo piemērots valsts noteiktais maksimums attiecībā uz telēm

 

 

4.   EKSTENSIFIKĀCIJAS MAKSĀJUMS

4.1   Ganāmpulka blīvuma vienota koeficienta piemērošana (Regulas (EK) Nr. 1782/2003 132. panta 2. punkta pirmā daļa)

 

Pieteikuma iesniegšanas termiņš

Ats.

Pieprasītā informācija

Īpašā piemaksa

Piemaksa par zīdītājgovīm

Piena govis

KOPĀ

131. panta 6. punkta b) apakšpunkta i) daļa; 131. panta 6. punkta b) apakšpunkta ii) daļa; 131. panta 6. punkta b) apakšpunkta iii) daļa

2007. gada 31. jūlijs

4.1.1

Dzīvnieku skaits, par kuriem piešķirta piemaksa

 

 

 

 

4.1.2

Dzīvnieku audzētāju skaits, kuriem piešķirta prēmija

 

 

 

 


4.2   Ganāmpulka blīvuma divu koeficientu piemērošana (Regulas (EK) Nr. 1782/2003 132. panta 2. punkta otrā daļa)

 

Pieteikuma iesniegšanas termiņš

Ats.

Pieprasītā informācija

Īpašā piemaksa

Piemaksa par zīdītājgovīm

Piena govis

KOPĀ

1,4–1,8

< 1,4

1,4–1,8

< 1,4

1,4–1,8

< 1,4

1,4–1,8

< 1,4

131. panta 6. punkta b) apakšpunkta i) daļa; 131. panta 6. punkta b) apakšpunkta ii) daļa; 131. panta 6. punkta b) apakšpunkta iii) daļa

2007. gada 31. jūlijs

4.2.1

Dzīvnieku skaits, par kuriem piešķirta piemaksa

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.2

Dzīvnieku audzētāju skaits, kuriem piešķirta prēmija

 

 

 

 

 

 

 

 

5.   PIEMAKSA, KO NEIETEKMĒ BLĪVUMA KOEFICIENTS

 

Pieteikuma iesniegšanas termiņš

Ats.

Pieprasītā informācija

Dzīvnieki

Dzīvnieku audzētāji

131. panta 6. punkta b) apakšpunkta iv) daļa

2007. gada 31. jūlijs

5

Dzīvnieku un dzīvnieku audzētāju skaits, par kuriem vai kuriem tika piešķirta piemaksa, ko neietekmē blīvuma koeficienta piemērošana

 

 

6.   KAUŠANAS PIEMAKSA

Dzīvnieku skaits

 

Pieteikuma iesniegšanas termiņš

Ats.

Pieprasītā informācija

Kaušana

Eksports

Pieaugušie dzīvnieki

Teļi

Pieaugušie dzīvnieki

Teļi

131. panta 1. punkta a) apakšpunkts; 131. panta 2. punkta a) apakšpunkts; 131. panta 3. punkta a) apakšpunkts

2007. gada 1. marts

6.2

Dzīvnieku skaits, par kuriem pieprasīta piemaksa (viss gads)

 

 

 

 

131. panta 1. punkta b) apakšpunkta i) daļa; 131. panta 2. punkta b) apakšpunkta iv) daļa; 131. panta 3. punkta b) apakšpunkta i) daļa

2007. gada 31. jūlijs

6.3

Dzīvnieku skaits, par kuriem piešķirta piemaksa (viss gads)

 

 

 

 

131. panta 1. punkta b) apakšpunkta ii) daļa; 131. panta 2. punkta b) apakšpunkta v) daļa; 131. panta 3. punkta b) apakšpunkta ii) daļa

2007. gada 31. jūlijs

6.4

Dzīvnieku skaits, par kuriem nav piešķirta piemaksa, jo piemērots maksimums

 

 

 

 


Dzīvnieku audzētāju skaits

 

Pieteikuma iesniegšanas termiņš

Ats.

Pieprasītā informācija

Kaušana

Eksports

Pieaugušie dzīvnieki

Teļi

Pieaugušie dzīvnieki

Teļi

131. panta 1. punkta b) apakšpunkta i) daļa; 131. panta 2. punkta b) apakšpunkta iv) daļa; 131. panta 3. punkta b) apakšpunkta i) daļa

2007. gada 31. jūlijs

6.5

Dzīvnieku audzētāju skaits, kuriem piešķirta prēmija

 

 

 

 

FAKTISKI SAMAKSĀTO PIEMAKSU SUMMA

IESNIEGŠANAS TERMIŅŠ: KATRA GADA 31. JŪLIJS

 

Kaušanas piemaksa līdz 100 % (teļi)

Piemaksa par zīdītājgovīm līdz 100 %

Kaušanas piemaksa līdz 40 % (liellopi, izņemot teļus)

Kaušanas piemaksa līdz 100 % (liellopi, izņemot teļus)

Īpašā piemaksa līdz 75 %

Atsauce uz Regulu (EK) Nr. 1782/2003

68. panta 1. punkts

68. panta 2. punkta a) apakšpunkta i) daļa

68. panta 2. punkta a) apakšpunkta ii) daļa

68. panta 2. punkta b) apakšpunkta i) daļa

68. panta 2. punkta b) apakšpunkta ii) daļa

Faktiski samaksātā summa EUR (pēc samazinājuma, kas noteikts 139. pantā, – samazinājuma koeficients)”

 

 

 

 

 


VI PIELIKUMS

“XXVIII PIELIKUMS

MITRUMA SATURS

attiecībā uz 171.cj pantu

Šķirņu grupa

Mitruma saturs (%)

Pielaides (%)

I.

Dūmos kaltēta tabaka

16

4

II.   

Ēnā kaltēta gaišā tabaka

Vācija, Francija, Beļģija, Austrija, Portugāle – Azoru salu autonomais apgabals

22

4

Citas dalībvalstis un citi atzīti ražošanas apgabali Portugālē

20

6

III.   

Ēnā kaltēta tumšā tabaka

Beļģija, Vācija, Francija, Austrija

26

4

Citas dalībvalstis

22

6

IV.

Karstumā kaltēta tabaka

22

4

V.

Saulē kaltēta tabaka

16

4

VI.

Basmas

16

4

VII.

Katerini

16

4

VIII.

Kaba Koulak (klasiskā) Elassona, Myrodata Agrinion, Zichnomyrodata

16

4”


19.8.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 227/38


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1251/2006

(2006. gada 18. augusts),

ar kuru groza ar Regulu (EK) Nr. 1002/2006 noteiktās reprezentatīvās cenas un papildu ievedmuitas nodokļus atsevišķiem cukura nozares produktiem 2006./2007. saimnieciskajā gadā

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2006. gada 20. februāra Regulu (EK) Nr. 318/2006 par cukura nozares tirgus kopējo organizāciju (1),

ņemot vērā Komisijas 2006. gada 30. jūnija Regulu (EK) Nr. 318/2006, ar ko paredz sīki izstrādātus noteikumus par to, kā īstenot Padomes Regulu (EK) Nr. 318/2006 saistībā ar tirdzniecību ar trešām valstīm cukura nozarē (2), importa kārtību, un jo īpaši tās 36. pantu,

tā kā:

(1)

Reprezentatīvās cenas un papildu ievedmuitas nodokļi, kas 2006./2007. saimnieciskajā gadā piemērojami baltajam cukuram, jēlcukuram un atsevišķu veidu sīrupam, tika noteikti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 1002/2006 (3). Šajās cenās un nodokļos jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 1236/2006 (4).

(2)

Saskaņā ar datiem, kas patlaban ir Komisijas rīcībā, pašreiz spēkā esošās summas ir jāgroza atbilstīgi Regulā (EK) Nr. 951/2006 norādītajiem noteikumiem un kārtībai,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Ar Regulu (EK) Nr. 951/2006 noteiktās reprezentatīvās cenas un papildu ievedmuitas nodokļi, kas piemērojami Regulas (EK) Nr. 1002/2006 36. pantā minētajiem produktiem 2006./2007. saimnieciskajā gadā, ir grozīti un sniegti pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2006. gada 19. augustā.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2006. gada 18. augustā

Komisijas vārdā —

lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektors

Jean-Luc DEMARTY


(1)  OV L 55, 28.2.2006., 1. lpp.

(2)  OV L 178, 1.7.2006., 24. lpp.

(3)  OV L 178, 1.7.2006., 36. lpp.

(4)  OV L 225, 17.8.2006., 24. lpp.


PIELIKUMS

Grozītās reprezentatīvās cenas un papildu ievedmuitas nodokļi, kas no 2006. gada 19. augustā piemērojami baltajam cukuram, jēlcukuram un KN koda 1702 90 99 produktiem

(EUR)

KN kods

Reprezentatīvā cena par attiecīgā produkta 100 tīrsvara kilogramiem

Papildu ievedmuitas nodoklis par attiecīgā produkta 100 tīrsvara kilogramiem

1701 11 10 (1)

24,74

3,93

1701 11 90 (1)

24,74

9,16

1701 12 10 (1)

24,74

3,74

1701 12 90 (1)

24,74

8,73

1701 91 00 (2)

29,66

10,40

1701 99 10 (2)

29,66

5,88

1701 99 90 (2)

29,66

5,88

1702 90 99 (3)

0,30

0,35


(1)  Standarta kvalitātei, kas noteikta Padomes Regulas (EK) Nr. 318/2006 I pielikuma III punktā (OV L 58, 28.2.2006., 1. lpp.).

(2)  Standarta kvalitātei, kas noteikta Regulas (EK) Nr. 318/2006 I pielikuma II punktā.

(3)  Aprēķins uz 1 % saharozes satura.


19.8.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 227/40


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1252/2006

(2006. gada 18. augusts),

ar ko groza Regulu (EK) Nr. 796/2006 attiecībā uz to dalībvalstu sarakstu, kurās ir atklāta sviesta iepirkšana konkursa kārtībā laika posmam, kas beidzas 2006. gada 31. augustā

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1999. gada 17. maija Regulu (EK) Nr. 1255/1999 par piena un piena produktu tirgus kopīgo organizāciju (1),

ņemot vērā Komisijas 2006. gada 29. maija Regulu (EK) Nr. 796/2006, ar ko pārtrauc sviesta iepirkšanu par 90 % no intervences cenas un atklāj iepirkšanu konkursa kārtībā laika posmam, kas beidzas 2006. gada 31. augustā (2), un jo īpaši tās 2. panta 2. punktu,

tā kā:

(1)

Ar Regulu (EK) Nr. 796/2006 atbilstīgi Regulas (EK) Nr. 1255/1999 6. panta 1. punkta trešajai daļai ir atklāta sviesta iepirkšana konkursa kārtībā laika posmam, kas beidzas 2006. gada 31. augustā.

(2)

Pamatojoties uz Latvijas un Čehijas, jaunākajiem paziņojumiem, Komisija ir konstatējusi, ka sviesta tirgus cenas divu secīgu nedēļu laikā ir bijušas zemākas par 92 % no intervences cenas. Tādēļ šajās dalībvalstīs jāatklāj intervences iepirkumi konkursa kārtībā. Šādā nolūkā minētās dalībvalstis jāiekļauj Regulā (EK) Nr. 796/2006 noteiktajā sarakstā.

(3)

Tādēļ attiecīgi jāgroza Regula (EK) Nr. 796/2006,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (EK) Nr. 796/2006 2. panta 1. punktu aizstāj ar šādu:

“1.   Ar šo atklāj Komisijas Regulas (EK) Nr. 1255/1999 6. panta 1. punkta trešajā daļā paredzēto sviesta iepirkšanu konkursa kārtībā, kā noteikts Regulas (EK) Nr. 2771/1999 3.a iedaļā, laika posmam no 2006. gada 19. augusta līdz 31. augustam šādās dalībvalstīs: Čehijā, Spānijā, Īrijā, Latvijā, Polijā un Portugālē.”

2. pants

Šī regula stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2006. gada 18. augustā

Komisijas vārdā

lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektors

Jean-Luc DEMARTY


(1)  OV L 160, 26.6.1999., 48. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1913/2005 (OV L 307, 25.11.2005., 2. lpp.).

(2)  OV L 142, 30.5.2006., 4. lpp.


19.8.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 227/41


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1253/2006

(2006. gada 18. augusts)

par liellopu gaļas nozares produktu, kuru izcelsme ir Botsvānā, Kenijā, Madagaskarā, Svazilendā, Zimbabvē un Namībijā, importa sertifikātiem

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1999. gada 17. maija Regulu (EK) Nr. 1254/1999 par liellopu gaļas tirgus kopējo organizāciju (1),

ņemot vērā Padomes 2002. gada 10. decembra Regulu (EK) Nr. 2286/2002, ar ko nosaka režīmu, kas piemērojams Āfrikas, Karību jūras reģiona un Klusā okeāna valstu (ĀKK) izcelsmes lauksaimniecības produktiem un precēm no to pārstrādes, kā arī atceļ Regulu (EK) Nr. 1706/98 (2),

ņemot vērā Komisijas 2003. gada 19. decembra Regulu (EK) Nr. 2247/2003, ar ko paredz detalizētus ieviešanas noteikumus liellopu gaļas sektorā Padomes Regulai (EK) Nr. 2286/2002, ar ko nosaka režīmu, kas piemērojams Āfrikas, Karību jūras reģiona un Klusā okeāna valstu (ĀKK) izcelsmes lauksaimniecības produktiem un precēm no to pārstrādes (3), un jo īpaši tās 5. pantu,

tā kā:

(1)

Regulas (EK) Nr. 2247/2003 1. pantā paredzēta iespēja izsniegt importa sertifikātus attiecībā uz liellopu gaļas nozares produktiem, kuru izcelsmes vieta ir Botsvāna, Kenija, Madagaskara, Svazilenda, Zimbabve un Namībija, importa sertifikātiem. Taču šis imports nedrīkst pārsniegt daudzuma robežas, kas paredzētas katrai no šīm trešajām valstīm, kurās produktus ieved.

(2)

Sertifikātu pieprasījumi, kas iesniegti no 2006. gada 1. līdz 10. augustam un attiecas uz atkaulotu gaļu saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 2247/2003 produktiem, kuru izcelsmes vieta ir Botsvāna, Kenija, Madagaskara, Svazilenda, Zimbabve un Namībija, nepārsniedz šīm valstīm pieejamos daudzumus. Tāpēc ir iespējams piešķirt importa sertifikātus par pieprasītajiem daudzumiem.

(3)

Ievērojot kopējo daudzumu 52 100 t, jānosaka daudzumi, par kuriem sertifikātus var pieprasīt no 2006. gada 1. septembra.

(4)

Jāatzīmē, ka šī regula neskar piemērošanu Padomes 1972. gada 12. decembra Direktīvai 72/462/EEK par sanitārajiem jautājumiem un sanitāro režīmu, importējot liellopu, cūku, aitu un kazu sugas dzīvniekus, svaigu gaļu vai produktus uz gaļas bāzes, kā izcelsmes vieta ir trešās valstis (4),

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Tālāk norādītās dalībvalstis 2006. gada 21. augustā izsniedz Āfrikas, Karību jūras reģiona un Klusā okeāna valstu izcelsmes liellopu gaļas nozares produktu importa sertifikātus, kuri izteikti atkaulotā gaļā saistībā ar norādītajiem daudzumiem un izcelsmes valstīm:

 

Vācija:

1 000 t no Botsvānas,

300 t no Namībijas.

 

Apvienotā Karaliste:

800 t no Botsvānas,

350 t no Namībijas.

2. pants

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 2247/2003 4. panta 2. punktu sertifikātu pieprasījumus var iesniegt 2006. gada pirmo desmit septembra dienu laikā par šādiem atkaulotas liellopu gaļas daudzumiem:

Botsvāna:

14 959 t,

Kenija:

142 t,

Madagaskara:

7 579 t,

Svazilenda:

3 363 t,

Zimbabve:

9 100 t,

Namībija:

8 152 t.

3. pants

Šī regula stājas spēkā 2006. gada 19. augustā.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2006. gada 18. augustā

Komisijas vārdā —

lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektors

Jean-Luc DEMARTY


(1)  OV L 160, 26.6.1999., 21. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1913/2005 (OV L 307, 25.11.2005., 2. lpp.).

(2)  OV L 348, 21.12.2002., 5. lpp.

(3)  OV L 333, 20.12.2003., 37. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1118/2004 (OV L 217, 17.6.2004., 10. lpp.).

(4)  OV L 302, 31.12.1972., 28. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 807/2003 (OV L 122, 16.5.2003., 36. lpp.).


19.8.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 227/43


KOMISIJAS DIREKTĪVA 2006/72/EK

(2006. gada 18. augusts)

par grozījumiem Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 97/24/EK par dažām divriteņu vai trīsriteņu mehānisko transportlīdzekļu detaļām un parametriem, pielāgojoties tehnikas attīstībai

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2002. gada 18. marta Direktīvu 2002/24/EK, kas attiecas uz divriteņu vai trīsriteņu mehānisko transportlīdzekļu tipa apstiprinājumu un ar ko atceļ Padomes Direktīvu 92/61/EEK (1), un jo īpaši tās 17. pantu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 1997. gada 17. jūnija Direktīvu 97/24/EK par dažām divriteņu vai trīsriteņu mehānisko transportlīdzekļu detaļām un parametriem (2), un jo īpaši tās 7. pantu,

tā kā:

(1)

Direktīva 97/24/EK ir atsevišķa direktīva Direktīvas 2002/24/EK noteiktās EK tipa apstiprināšanas vajadzībām.

(2)

Ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2002. gada 19. jūlija Direktīvu 2002/51/EK par divriteņu un trīsriteņu mehānisko transportlīdzekļu radīto piesārņojošo vielu emisijas līmeņa samazināšanu, ar ko groza Direktīvu 97/24/EK (3), divriteņu motocikliem tika ieviestas jaunas divos posmos piemērojamas emisijas robežvērtības.

(3)

Ņemot vērā motociklu pasaules tirgus izveidi, ir pieņemti ANO Eiropas Ekonomikas komisijas (UNECE) Vispārējie tehniskie noteikumi (GTR) nr. 2 “Ar dzirksteļaizdedzes vai kompresijaizdedzes dzinēju aprīkotu divriteņu motociklu gāzveida piesārņotāju izmetes, CO2 izmetes un degvielas patēriņa mērīšanas procedūra”. To mērķis ir visā pasaulē saskaņot motociklu tipa apstiprināšanā izmantojamās izmetes kontroles procedūras. Bez tam tie ir pielāgoti tehnikas jaunākajai attīstībai, ņemot vērā motociklu īpatnības.

(4)

Saskaņā ar Direktīvas 2002/51/EK 8. panta 5. punktu GTR nr. 2 kontroles procedūra ir ieviešama reizē ar jaunajām robežvērtībām. Minētā kontroles procedūra ieviešama kā alternatīva tipa apstiprināšanas procedūra pēc ražotāja izvēles Direktīvas 2002/51/EK otrajā obligātajā posmā. Jaunās robežvērtības nosakāmas atbilstīgi Direktīvas 2002/51/EK otrajam obligātajam posmam. Tādējādi nemazināsies izmetes prasību stingrība attiecībā pret motocikliem.

(5)

Tādēļ attiecīgi jāgroza Direktīva 97/24/EK;

(6)

Šajā direktīvā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar atzinumu, ko sniegusi Tehniskā progresa ieviešanas komiteja, kas izveidota ar Direktīvu 70/156/EEK (4),

IR PIEŅĒMUSI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

Direktīvas 97/24/EK 5. nodaļas II pielikumā tiek izdarīti grozījumi saskaņā ar šās direktīvas pielikuma tekstu.

2. pants

1.   Dalībvalstis pirms 2007. gada 1. jūlija pieņem un publicē normatīvos un administratīvos aktus, kas vajadzīgi, lai izpildītu šās direktīvas prasības. Tās tūlīt iesniedz Komisijai minēto tiesību aktu tekstus un minēto tiesību aktu un šās direktīvas atbilstības tabulu.

Šos tiesību aktus dalībvalstis piemēro no 2007. gada 1. jūlija.

Kad dalībvalstis pieņem minētos aktus, tajos ietver norādi uz šo direktīvu vai arī šādu norādi pievieno oficiālai publikācijai. Dalībvalstis nosaka, kā izdarāma šī norāde.

2.   Dalībvalstis dara zināmus Komisijai to savu tiesību aktu galvenos noteikumus, kurus tās pieņem jomā, uz ko attiecas šī direktīva.

3. pants

Šī direktīva stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

4. pants

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Briselē, 2006. gada 18. augustā

Komisijas vārdā

Priekšsēdētāja vietnieks

Günter VERHEUGEN


(1)  OV L 124, 9.5.2002., 1. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Direktīvu 2005/30/EK (OV L 106, 27.4.2005., 17. lpp.).

(2)  OV L 226, 18.8.1997., 1. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Direktīvu 2006/27/EK (OV L 66, 8.3.2006., 7. lpp.).

(3)  OV L 252, 20.9.2002., 20. lpp.

(4)  OV L 42, 23.2.1970., 1. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2006/40/EK (OV L 161, 14.6.2006., 12. lpp.).


PIELIKUMS

Direktīvas 97/24/EK 5. nodaļas II pielikumā tiek izdarīti šādi grozījumi:

1)

2.2.1.1. punktu papildina ar šādu daļu:

“Pēc ražotāja ieskata kā alternatīvu iepriekšminētajai kontroles procedūrai motocikliem var izmantot UNECE Vispārējos tehniskajos noteikumos (GTR) nr. 2 (1) izklāstīto kontroles procedūru. (GTR) nr. 2 izklāstītās procedūras izmantošanas gadījumā transportlīdzeklī ir jārespektē 2.2.1.1.5. panta tabulas C rindā noteiktās izmetes robežvērtības un visus pārējos šīs direktīvas noteikumus, izņemot šā pielikuma 2.2.1.1.1. līdz 2.2.1.1.4. punktu.

2)

2.2.1.1.5. punkta tabulā iedaļā “Robežlielumi motocikliem (divriteņu) tipa apstiprināšanai un ražošanas atbilstībai” aiz B rindas tiek iesprausta šāda C rinda:

“C (2006 – UNECE GTR nr. 2)

vmax < 130 km/h

2,62

0,75

0,17

vmax ≥ 130 km/h

2,62

0,33

0,22”


(1)  UNECE Vispārējie tehniskie noteikumi (GTR) nr. 2 “Ar dzirksteļaizdedzes vai kompresijaizdedzes dzinēju aprīkotu divriteņu motociklu gāzveida piesārņotāju izmetes, CO2 izmetes un degvielas patēriņa mērīšanas procedūra” (ECE/TRANS/180/Add2, 2005. gada 30. augusts).”


II Tiesību akti, kuru publicēšana nav obligāta

Komisija

19.8.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 227/46


KOMISIJAS LĒMUMS

(2004. gada 14. decembris)

par Vācijas atbalsta shēmu Bavārijas lauksaimniecības tehnikas apvienībām

(izziņots ar dokumenta numuru K(2004) 4771)

(Autentisks ir tikai teksts vācu valodā)

(2006/570/EK)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu, un jo īpaši tā 88. panta 2. punkta 1. apakšpunktu,

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas zonas līgumu, un jo īpaši tā 62. panta 1. punkta a) apakšpunktu,

aicinājusi ieinteresētās personas paust savu atzinumu saskaņā ar iepriekš minētajiem pantiem (1) un ņemot vērā šos atzinumus,

tā kā:

I.   PROCEDŪRA

(1)

Vācija ar 2001. gada 31. janvāra vēstuli informēja Komisiju par atbalsta pasākumu Bavārijas lauksaimniecības tehnikas apvienībām. Papildu informācija tika sniegta 2001. gada 11. maija vēstulē, kas reģistrēta 2001. gada 16. maijā, un 2001. gada 9. oktobra vēstulē, kas reģistrēta 2001. gada 11. oktobrī.

(2)

Vācija ar 2001. gada 9. oktobra vēstuli paziņoja, ka pasākums jau tiek veikts kopš 1970. gada un par to līdz šim netika ziņots. Tādēļ atbalsta pasākumi tika iekļauti neziņoto atbalsta shēmu sarakstā.

(3)

Komisija ar 2003. gada 7. februāra vēstuli paziņoja Vācijai savu lēmumu šā pasākuma dēļ uzsākt procedūru atbilstīgi EK Līguma 88. panta 2. punktam. Savā lēmumā par oficiālas izmeklēšanas procedūras uzsākšanu Komisija apgalvoja, ka tai nav iebildumu pret daļu šo pasākumu (sociālais atbalsts uzņēmumam), jo šī daļa saskan ar 14. iedaļas nosacījumiem Kopienas pamatnostādnēs par valsts atbalstu lauksaimniecības nozarē (2) (turpmāk tekstā “pamatnostādnes”) un tāpēc atbilst kopējam tirgum saskaņā ar EK Līguma 87. panta 3. punkta c) apakšpunktu.

(4)

Komisijas lēmums uzsākt procedūru tika publicēts Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī  (3). Komisija aicināja ieinteresētās personas izteikties par minēto atbalsta shēmu.

(5)

Komisija 2003. gada 29. aprīļa vēstulē (reģistrēta 2003. gada 2. maijā), 2003. gada 5. maija vēstulē (reģistrēta 2003. gada 6. maijā) un 2003. gada 26. maija vēstulē (reģistrēta 2003. gada 28. maijā), kā arī 2003. gada 12. februāra elektroniskajā vēstulē (reģistrēta 2003. gada 14. februārī) saņēma atzinumus no ieinteresētajām personām.

(6)

Vācija savu atzinumu Komisijai pauda 2003. gada 4. aprīļa vēstulē, kas reģistrēta 2003. gada 8. aprīlī. Nākamajā, 2003. gada 29. augusta, vēstulē, kas reģistrēta 2003. gada 3. septembrī, Vācija pauda atzinumu par ieinteresēto personu izteiktajiem atzinumiem.

(7)

Viedokļiem daloties, 2004. gada 19. maijā Komisija pieņēma galīgo lēmumu (4), pro futuro apstiprinot pieteikto atbalstu, ko Vācija bija plānojusi piešķirt laika posmā no 2001. līdz 2005. gadam.

(8)

Vācija 2004. gada 14. septembra vēstulē, kas reģistrēta 2004. gada 16. septembrī, nosūtīja papildu informāciju par iepriekš neziņoto pasākuma daļu, kā Komisija bija pieprasījusi 2004. gada 24. maija vēstulē.

(9)

Šis lēmums attiecas tikai uz Vācijas neatļauti piešķirto atbalstu Bavārijas lauksaimniecības tehnikas apvienībām laika posmā līdz 2001. gadam (izņemot sociālo atbalstu uzņēmumam).

II.   ATBALSTA APRAKSTS

II.1.   Pasākuma mērķis un juridiskais pamats

(10)

Pasākuma mērķis ir vienkāršot sadarbību starp lauksaimniecības un mežsaimniecības uzņēmumiem Bavārijā, piešķirot subsīdijas tā dēvētajām “lauksaimniecības tehnikas un uzņēmumu atbalsta apvienībām”. Šā pasākuma juridiskais pamats ir 1974. gada 8. augusta likums par lauksaimniecības veicināšanu Bavārijā – Gesetz zur Förderung der bayerischen Landwirtschaft (LwFöG).

II.2.   Saņēmēji

(11)

Atbalsta saņēmēji ir Bavārijas lauksaimniecības tehnikas apvienības un Kuratorium Bayerischer Maschinen- und Betriebshilferinge e.V. (KBM).

(12)

Lauksaimniecības tehnikas apvienības ir lauksaimnieku izveidotas savstarpēja atbalsta organizācijas, kas darbojas vietējā un reģionālā līmenī. Saskaņā ar LwFöG 9. pantu, tās drīkst iesaistīties tikai šādās darbībās.

a)

Sociālais atbalsts uzņēmumam (Komisija jau apstiprinājusi, skatīt 3. apsvērumu): lauksaimniecības tehnikas apvienības organizē lauksaimniecības darbaspēka apmaiņu slimību un nelaimes gadījumos, kā arī citos neatliekamos gadījumos.

b)

Lauksaimniecības un mežsaimniecības uzņēmumu atbalsts: lauksaimniecības tehnikas apvienības organizē lauksaimniecības un mežsaimniecības darbaspēka apmaiņu, galvenokārt, lai paveiktu svarīgākos sezonas darbus un lai īpašos darbus daļēji veiktu augsti kvalificēts personāls, kas bieži nav pieejams saimniecībās.

c)

Tūristu apmešanās vietu piedāvājuma koordinēšana lauksaimniecības un mežsaimniecības uzņēmumos.

d)

Tehnikas apmaiņa starp saimniecībām: lauksaimniecības tehnikas apvienības organizē un koordinē tehnikas apmaiņu starp saimniecībām. Tāpēc lauksaimnieki var nepirkt speciālo tehniku, kas daudzos gadījumos būtu neekonomiski, īpaši mazās saimniecībās.

(13)

Lauksaimniecības tehnikas apvienības galvenokārt darbojas kā starpnieki. Faktiskos pakalpojumus — tehnikas un darbaspēka nodrošināšanu — veic lauksaimnieki, kas par to no uzņēmumiem (t. i., no citiem lauksaimniekiem), kas pieprasa šos pakalpojumus, saņem tirgus cenai atbilstošu atlīdzību. Apmaiņā pret lauksaimniecības tehnikas apvienības sniegtajiem pakalpojumiem lauksaimnieki maksā biedra naudu, kā arī atlīdzību par attiecīgo pakalpojumu.

(14)

Ne visas lauksaimniecības tehnikas apvienību darbības subsidē valsts. Jo īpaši netiek veicināta tūristu apmešanās vietu koordinēšana, un tai ir jāveic atsevišķa grāmatvedība.

(15)

LwFöG ierobežo lauksaimniecības tehnikas apvienību darbības uz 12. apsvērumā minētajiem pamatuzdevumiem (5), kuri (ar nelieliem izņēmumiem) tiek subsidēti. Ja lauksaimniecības tehnikas apvienības tomēr izveido juridiski neatkarīgus meitas uzņēmumus, tās drīkst iesaistīties citās darbībās (LwFöG 10. panta c) punkts) tiktāl, ciktāl tas netraucē minēto pamatuzdevumu veikšanu. Papilduzdevumi, uz kuriem attiecas prasības par atsevišķu grāmatvedību (LwFöG 12. pants), ietver:

a)

zaļo zonu uzturēšanu;

b)

organisko atkritumu savākšanu, pārstrādi un otrreizēju izmantošanu;

c)

transporta pakalpojumu nodrošināšanu lauksaimniecības un mežsaimniecības nozarē;

d)

mežsaimniecības darbus;

e)

tādu pakalpojumu nodrošināšanu vietējām pašvaldībām kā sniega tīrīšana, uzkopšanas darbi un līdzīgi darbi.

(16)

KBM ir lauksaimniecības tehnikas apvienību jumta organizācija Bavārijā. Laika posmā no 1994. gada līdz 2000. gadam KBM sastāvā bija 83 līdz 90 lauksaimniecības tehnikas apvienības, kuras sastāvēja no apmēram 100 000 lauku un mežu saimniecību. KBM saņēma finansējumu šādu uzdevumu veikšanai:

a)

darboties kā galvenajai kontaktorganizācijai ar Bavārijas Lauksaimniecības un mežsaimniecības ministriju;

b)

pārvaldīt valsts līdzekļus, kas pieejami lauksaimniecības tehnikas apvienībām;

c)

pieņemt darbā vadītājus un citu personālu darbam lauksaimniecības tehnikas apvienībās, kuriem tā būtu pamatnodarbošanās;

d)

sniegt konsultācijas un atbalstīt lauksaimniecības tehnikas apvienības visos jautājumos saistībā ar tehnikas un darbaspēka izmantošanu;

e)

nodrošināt plašu pakalpojumu klāstu lauksaimniecības tehnikas apvienībām visā Bavārijā;

f)

veikt lauksaimniecības tehnikas apvienību vadītāju darbības vispārēju un profesionālu uzraudzību;

g)

organizēt lauksaimniecības tehnikas apvienību personāla mācības un tālākizglītību.

II.3.   Budžets

(17)

Vācija paziņo, ka atbalsts KBM un lauksaimniecības tehnikas apvienībām tika maksāts kopš 1974. gada. Saskaņā ar 15. panta 1. punktu Padomes 1999. gada 22. marta Regulā (EK) Nr. 659/1999, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus EK Līguma 93. panta piemērošanai (6), Komisija ir tiesīga atgūt atbalstu desmit gadu laikā. Komisija uzsāka izmeklēšanu 2001. gadā, tas nozīmē, ka saskaņā ar minētās regulas 15. panta 2) punktu, šis desmit gadu laika posms sniedzas līdz 1991. gadam. Tāpēc pirms šā laika posma maksātais atbalsts netiks pārbaudīts tālāk.

(18)

Vācijas iesniegtie budžeta dati, kas apkopoti turpmākajā tabulā attiecas tikai uz maksājumiem, kas piešķirti KBM un lauksaimniecības tehnikas apvienībām laika posmā no 1992. gada līdz 2000. gadam.

(EUR)

Gads

KBM piešķirtais atbalsts

Tai skaitā atbalsts lauksaimniecības tehnikas apvienībām

1992.

5 268 000,00

 

1993.

5 882 000,00

 

1994.

6 120 163,82

5 774 370,02

1995.

6 005 123,14

5 661 987,48

1996.

6 005 123,14

5 636 740,37

1997.

5 112 918,81

4 777 826,08

1998.

5 252 757,14

4 912 490,12

1999.

5 007 205,07

4 734 342,77

2000.

4 387 906,92

4 035 399,63

II.4.   Atbalsta veids un apjoms

(19)

Pasākumu finansēja Bavārijas federālā zeme. Atbalsts tiešu dotāciju veidā tika sniegts lauksaimniecības tehnikas apvienību jumta organizācijai KBM. Daļu līdzekļu KBM nodeva tālāk tai piesaistītajām lauksaimniecības tehnikas apvienībām maksājumu un pakalpojumu veidā. Lauksaimniecības tehnikas apvienību atbalsta apjoms tika aprēķināts kā daļa no pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamo izdevumu procentuālās attiecības pret kopējiem izdevumiem.

II.5.   Oficiālas pārbaudes procedūras uzsākšanas iemesli

(20)

Pēc sākotnējas pārbaudes veikšanas nebija skaidrs, vai KBM piešķirtie valsts līdzekļi tika izmantoti, lai segtu lauksaimniecības tehnikas apvienībām KBM sniegtos pakalpojumus, nepārsniedzot šādu pakalpojumu tirgus cenu, vai arī šie maksājumi pārsniedza tirgus cenu un tādējādi sedza KBM darbības izmaksas. Nebija skaidrs, vai šāds iespējamais atbalsts bija saskaņā ar Komisijas 2001. gada 12. janvāra Regulu (EK) Nr. 69/2001 par EK Līguma 87. un 88. panta piemērošanu de minimis atbalstam (7). Komisijas rīcībā nebija arī nekādas informācijas, kas norādītu uz šā atbalsta saistību ar investīcijām vai citiem attaisnotiem izdevumiem vai norādītu uz atbilstību Komisijas 2001. gada 12. janvāra Regulai (EK) Nr. 70/2001 par EK Līguma 87. un 88. panta piemērošanu, sniedzot valsts atbalstu maziem un vidējiem uzņēmumiem (8). Tāpēc šis atbalsts, iespējams, bija klasificējams kā atbalsts uzņēmumiem, bet tas nav savienojams ar kopējo tirgu (9).

(21)

Līdzīgs iebildums tika vērsts pret maksājumiem lauksaimniecības tehnikas apvienībām. Jo īpaši nebija skaidrs, vai valsts līdzekļi, ko valsts ar KBM starpniecību piešķīra lauksaimniecības tehnikas apvienībām, tika izmantoti tikai tam, lai samazinātu lauksaimniekiem piedāvāto pakalpojumu izmaksas, t. i., ka tikai lauksaimnieki saņēma finansējumu, vai arī lauksaimniecības tehnikas apvienības kā uzņēmumi bija vienas no piešķirto līdzekļu daļas labuma guvējām un pašas saņēma atbalstu.

(22)

Turklāt sākotnējā pasākuma pārbaudē secināja, ka no saņemtā atbalsta vismaz daļēji labumu guva lauksaimniecības un mežsaimniecības uzņēmumi. Komisija nopietni šaubījās, vai ekonomisko atbalstu uzņēmumam un atbalstu starpuzņēmumu lauksaimniecības tehnikas izmantošanai var attaisnot, pamatojoties uz Kopienas pamatnostādņu 14. nodaļu, vai arī šis atbalsts patiesībā vairāk bija atbalsts uzņēmumiem par labu lauksaimniekiem.

(23)

Bija arī jānoskaidro, vai lauksaimniecības tehnikas apvienību dažādās darbības jomas var skaidri nodalīt vienu no otras un vai lauksaimniecības tehnikas apvienībām piešķirtie valsts atbalsta maksājumi nekaitēja konkurencei citās ekonomikas nozarēs (t. i., darbības jomās, ka neietilpst oficiālajos lauksaimniecības tehnikas apvienību pamatuzdevumos).

III.   IEINTERESĒTO PERSONU ATZINUMI

III.1.   Iebildumi pret pasākumu

(24)

Komisija ir saņēmusi vairākas sūdzības. Sūdzībās apgalvots, ka lauksaimniecības tehnikas apvienības bija iesaistītas ne tikai 12. apsvērumā minēto pamatuzdevumu veikšanā, bet nodrošināja arī tādus citus pakalpojumus kā komunālie pakalpojumi, (piemēram, sniega tīrīšana, ceļu būve/remonts, notekūdeņu attīrīšanas iekārtu izveide), kā arī dārzu/ainavu uzturēšana, sporta un golfa laukumu būve, konkurējot ar citiem komercuzņēmumiem.

(25)

Sūdzībās norādīts, ka lauksaimniecības tehnikas apvienību un to meitas uzņēmumu savstarpēji ciešo saistību dēļ gan darbinieku, gan telpu ziņā, kā arī nepietiekamā lauksaimniecības tehnikas apvienību veicamo pamatuzdevumu un citu saimniecisko darbību dalījuma dēļ, nebija iespējams skaidri izšķirt, kuras no darbības jomām ir finansējamas no valsts līdzekļiem un kuras nav. Sūdzībās pausts uzskats, ka atbalstu varēja izmantot, lai savstarpēji subsidētu citas ekonomiskas darbības un tādā veidā kropļotu konkurenci arī ārpus lauksaimniecības nozares.

III.2.   Ieinteresēto personu atzinumi oficiālās izmeklēšanas procedūras laikā

(26)

Oficiālās izmeklēšanas procedūras laikā Komisija saņēma četrus atzinumus. Ieinteresētās personas neizvirza iebildumus pret lauksaimniecības tehnikas apvienību pamatuzdevumu, t. i., sociālā un ekonomiskā atbalsta uzņēmumiem, kā arī tehnikas apmaiņas starp saimniecībām, subsidēšanu.

(27)

Atzinumi attiecas uz “papilduzdevumiem”, kurus lauksaimniecības tehnikas apvienības veic ar meitas uzņēmumu starpniecību, piemēram, sniega tīrīšana ziemā, dārzu un ainavu uzturēšana trešo uzņēmumu uzdevumā. Dažos gadījumos meitas uzņēmumi nav nošķirami no lauksaimniecības tehnikas apvienībām, jo tiem ir viens nosaukums un tie paši darbinieki. Ieinteresēto personu iesniegtajā informācijā norādīts, ka lauksaimniecības tehnikas apvienības tirgū piedāvā noteiktus pakalpojumus (piemēram, tehnikas pārdošanu). Vienā atzinumā sniegta detalizēta informācija, kas parāda, ka viena no lauksaimniecības tehnikas apvienībām piedāvāja augu aizsardzības līdzekļus par cenu, kas zemāka par tirgus cenu, vai pat zemāka par ražotāja pārdošanas cenu. Citos gadījumos pēc ieinteresēto personu izteikumiem komerciālie meitas uzņēmumi iesniedza pieteikumus, atsaucoties uz atklāto uzaicinājumu uz konkursu, bet šo pakalpojumu nodrošināšana tad tika uzdota apakšuzņēmējiem – tostarp lauksaimniecības tehnikas apvienībām. Šā iemesla dēļ ieinteresētās personas uzskata, ka nav iespējams precīzi nošķirt lauksaimniecības tehnikas apvienību pamatuzdevumus no citām to komerciālajām darbībām.

(28)

Lauksaimniecības tehnikas apvienību jeb KBM un to meitas uzņēmumus darbinieku un telpu vienotības dēļ nav iespējams novērst 25. apsvērumā minēto komerciālo darbību savstarpēju subsidēšanu. Viena no ieinteresētajām personām uzskata arī, ka lauksaimniecības tehnikas apvienības ļaunprātīgi izmanto savu dominējošo stāvokli EK Līguma 82. panta nozīmē un iesaistās konkurenci ierobežojošās vienošanās un darbībās EK Līguma 81. panta nozīmē.

(29)

Jāatzīmē, ka ieinteresēto personu sniegtie pierādījumi savu apgalvojumu pamatošanai neattiecas uz noteikto laika posmu līdz 2001. gadam, kas ir šā lēmuma priekšmets. Komisija uzskata, ka šādi pierādījumi tomēr ir pamatoti, lai izvērtētu, vai arī laika posmā līdz 2001. gadam bija iespējams veikt savstarpēju subsidēšanu un kropļot konkurenci ārpus lauksaimniecības nozares.

IV.   VĀCIJAS ATZINUMI

(30)

Vācija 2003. gada 4. aprīļa vēstulē pauž atzinumu, ka ne KBM, ne lauksaimniecības tehnikas apvienības nav uzņēmumi, kuri tiesīgi saņemt atbalstu. KBM nav piedāvājusi preces vai pakalpojumus noteiktā tirgū, un lauksaimniecības tehnikas apvienību valsts subsidētās darbības jomas (pamatuzdevumi) nav klasificējamas kā ekonomiskas darbības, jo to nolūks nav dot peļņu.

(31)

Sniedzot papildu informāciju 2004. gada 14. septembra vēstulē, Vācija apgalvo, ka fakts, ka lauksaimniecības tehnikas apvienību statūti tām aizliedz veikt ekonomiskas darbības, ir pietiekams pierādījums tam, ka atbalsts sniedz labumu tikai lauksaimniekiem, un līdz ar to nav nepieciešami papildu pierādījumi. Vācija iesniedza aprēķinus, no kuriem var secināt, ka liela daļa finanšu atbalsta, kuru lauksaimniecības tehnikas apvienības nodod lauksaimniekiem, attiecas uz sociālo atbalstu uzņēmumiem. Vācija secina, ka var uzskatīt, ka kopējā atbalsta summa, ko Bavārijas federālā zeme maksājusi KBM un lauksaimniecības tehnikas apvienībām, pilnā apmērā nodota lauksaimniekiem kā vienīgajiem labuma guvējiem.

(32)

Vācija 2003. gada 4. aprīļa vēstulē paskaidro, ka ar lauksaimniecības tehnikas apvienību starpniecību lauksaimniekiem piešķirtie atbalsti saskaņā ar Kopienas pamatnostādņu 14. iedaļu definējams kā nelieli atbalsti un ir saskaņā ar šajā iedaļā noteiktajām prasībām. Tādēļ atbalstu var uzskatīt par saderīgu ar kopējo tirgu.

(33)

Vācija 2003. gada 4. aprīļa vēstulē citē Eiropas Kopienas Tiesas 2003. gada 24. jūlija spriedumu lietā C-280/00 (Altmark Trans GmbH un Regierungspräsidium Magdeburg) (10), kurā minēts, ka valsts kompensējošie pasākumi, ja tie ir tikai kompensācija par sabiedrisko pienākumu saistībām, noteiktos gadījumos nav klasificējami kā atbalsts. Vācija uzskata, ka šajā gadījumā šie nosacījumi uzskatāmi par izpildītiem.

(34)

Attiecībā uz ieinteresēto personu iebildumiem pret pasākuma ietekmi uz atsevišķām lauksaimniecības tehnikas apvienību darbībām, kuras nav saistītas ar lauksaimniecību, kā arī nepamatotu savstarpējo subsidēšanu, kas ietekmē citas ekonomikas nozares, Vācija izsaka šādus apgalvojumus.

(35)

Vācija 2004. gada 14. septembra vēstulē paskaidro, ka laika posmā no 1994. gada līdz 2000. gadam tika izveidoti trīspadsmit neatkarīgi meitas uzņēmumi, lai veiktu 15. apsvērumā minētās darbības.

(36)

KBM, lauksaimniecības tehnikas apvienības un visi meitas uzņēmumi vienmēr ir bijuši pakļauti nosacījumam uzturēt atsevišķu grāmatvedības sistēmu atbilstīgi LwFöG 12. panta piektajam teikumam. Bavārijas iestādes ir pienācīgi pārbaudījušas šā pienākuma izpildi.

(37)

Tā kā KBM un lauksaimniecības tehnikas apvienības var veikt tikai pamatdarbības, kas noteiktas to statūtos, bet komerciālie meitas uzņēmumi var veikt tikai piecus likumā uzskaitītos “papilduzdevumus”, Vācija neuzskatīja par nepieciešamu reģistrēt darba laiku.

(38)

Vācija apgalvo, ka ir radīts plašs pasākumu kopums un uzraudzības mehānisms, lai nodrošinātu to, ka atbalstu varētu izmantot tikai trijiem lauksaimniecības tehnikas apvienību pamatuzdevumiem, novēršot jebkādus savstarpējas subsidēšanas draudus nozarēm, kas nav lauksaimniecības nozares, proti:

a)

obligāta atsevišķā grāmatvedība un bilance KBM, lauksaimniecības tehnikas apvienībām un to meitas uzņēmumiem;

b)

skaidra darbības jomu nodalīšana (lauksaimniecības tehnikas apvienību pamatuzdevumi, meitas uzņēmumu papilduzdevumi);

c)

papilduzdevumu sašaurināšana līdz pieciem uzdevumiem LwFöG skaidri noteiktās nozarēs;

d)

atbalsta maksājuma apjoms esot aprēķināts, pamatojoties uz “nepieciešamajām izmaksām” (LwFöG 12. panta pirmais teikums). Lai aprēķinātu šo “nepieciešamo izmaksu” apjomu, Bavārijas iestādes pārbaudīja katru izdevumu pozīciju, vai tā atbilst lauksaimniecības tehnikas apvienību pamatuzdevumiem;

e)

papilduzdevumi ir kategoriski izslēgti no atbalsta (LwFöG 12. panta trešais teikums);

f)

atbalsta samazināšana par 10 % lauksaimniecības tehnikas apvienībām ar komerciāliem meitas uzņēmumiem (LwFöG 12. panta sestais teikums).

V.   ATBALSTA NOVĒRTĒJUMS

V.1.   Atbalsta esamība

(39)

Saskaņā ar EK Līguma 87. panta 1. punktu ir aizliegts valsts atbalsts vai jebkādā citā veidā no valsts līdzekļiem piešķirts atbalsts, kas rada vai draud radīt konkurences traucējumus, dodot priekšroku atsevišķiem uzņēmumiem vai ražošanas nozarēm, ciktāl tas iespaido tirdzniecību starp dalībvalstīm.

(40)

Šie nosacījumi ir izpildīti, kā norādīts turpmāk.

(41)

Šo atbalsta pasākumu finansē no valsts līdzekļiem.

V.1.1.   Atbalsts KBM

(42)

KBM darbības nav saistītas ar EK Līguma I pielikumā uzskaitīto ražojumu izgatavošanu, pārstrādi un tirdzniecību.

(43)

Vācija ir iesniegusi KBM veikto darbību sarakstu (sk. iepriekš 16. apsvērumu). Dažos gadījumos runa ir par darbībām, kurām nav ekonomiska rakstura. Jo īpaši KBM kā galvenās kontaktorganizācijas ar Bavārijas Lauksaimniecības un mežkopības ministriju darbības, lauksaimniecības tehnikas apvienību vadītāju administratīvo un tehnisko uzraudzību un lauksaimniecības tehnikas apvienībām piešķirto valsts līdzekļu pārvaldību nevar uzskatīt par pakalpojumiem, kas sniegti noteiktā tirgū. Tāpēc tie nav klasificējami kā ekonomiskas darbības. KBM tādējādi saistībā ar šīm darbībām nevar uzskatīt par uzņēmumu EK Līguma 87. panta 1. punkta nozīmē.

(44)

Maksājumi, ar ko sedz KBM administratīvās izmaksas, neatbilst visām EK Līguma 87. panta 1. punktā minētajām iezīmēm. Tāpēc runa nav par valsts atbalstu minētā panta izpratnē.

(45)

Tomēr KBM veic arī ekonomiska rakstura darbības, tā

a)

sniedz konsultācijas lauksaimniecības tehnikas apvienībām;

b)

piedāvā mācības un tālākizglītību lauksaimniecības tehnikas apvienību darbiniekiem;

c)

izstrādā datorprogrammas un pārdod tās lauksaimniekiem.

(46)

Tā kā minētās preces un pakalpojumi ir paredzēti noteiktam tirgum un ietver ekonomiskas darbības, KBM ir uzskatāms par uzņēmumu EK Līguma 87. panta 1. punkta izpratnē (11).

(47)

Saistībā ar KBM konsultāciju sniegšanu un mācību un tālākizglītības pasākumiem – no šiem pakalpojumiem labumu galvenokārt varētu gūt lauksaimniecības tehnikas apvienības un to meitas uzņēmumi, jo tie šos pakalpojumus saņem bez maksas vai par cenu, kas zemāka par tirgus cenu. Tomēr Vācija nav sniegusi informāciju par to, vai ikgadējie KBM piešķirtie maksājumi atbilst patiesajām izmaksām, kuras jāsedz KBM, veicot šīs darbības, un šā iemesla dēļ var tikt uzskatīti par tirgus cenai atbilstošiem maksājumiem par piedāvāto pakalpojumu Bavārijas federālās zemes vārdā, ko KBM maksā lauksaimniecības tehnikas apvienībām, un vai, iespējams, tie var arī pārsniegt tirgus cenu. Turklāt nav skaidrs, vai valsts līdzekļu nodrošinājums atbilst noteikumam, ka visām atbalsta ietvaros veiktajām darbībām jābūt cieši saistītām ar lauksaimniecības tehnikas apvienībām un to meitas uzņēmumiem. Šā iemesla dēļ, pamatojoties uz pieejamo informāciju, nav iespējams pilnībā izslēgt iespēju, ka minētais pasākums ietver arī atbalsta sniegšanu KBM.

(48)

Turklāt nav nosakāms, vai sniegtais atbalsts ir tik niecīgs, ka saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 69/2001 tas nav klasificējams kā valsts atbalsts, jo neatbilst visiem EK Līguma 87. panta 1. punktā izvirzītajiem nosacījumiem.

(49)

Jāpieņem, ka ikviens pasākums, kas sniedz labumu KBM ekonomiskajām darbībām, var atstāt iespaidu uz tirdzniecību dalībvalstu starpā. Saskaņā ar Eiropas Tiesas spriedumu lietā Altmark Trans GmbH un Regierungspräsidium Magdeburg  (12), nav noteikta sliekšņa vai noteikta procentu līmeņa, par kuru skaidri varētu apgalvot, ka zem tā tirdzniecība starp dalībvalstīm netiek ietekmēta. Ne salīdzinoši nelielais atbalsta apjoms, ne paša atbalsta saņēmēja uzņēmuma lielums neļauj izslēgt iespēju, ka tirdzniecība dalībvalstu starpā var tikt ietekmēta.

(50)

Šā iemesla dēļ finanšu ieguldījumi, kas piešķirti KBM, ir uzskatāmi par valsts atbalstu EK Līguma 87. panta 1. punkta izpratnē par labu KBM.

V.1.2.   Atbalsts lauksaimniecības tehnikas apvienībām

(51)

Lauksaimniecības tehnikas apvienības veic ekonomiskas darbības, nodrošinot pakalpojumus (piem., tehnikas nodrošinājuma koordinēšana, darbaspēka apmaiņa utt.) apmaiņā pret maksājumu faktiskajā vai potenciālajā tirgū. Tādēļ lauksaimniecības tehnikas apvienības jāuzskata par uzņēmumiem EK Līguma 87. panta 1. punkta izpratnē.

(52)

Lauksaimniecības tehnikas apvienības nav tehnikas īpašnieces. Tās pašas nenodarbina piedāvāto darbaspēku. To pamatdarbība tāpēc ir tikai starpniecības darbība, ko varētu salīdzināt ar nekustamo īpašumu aģenta vai nodarbinātības aģentūras, kas saved kopā piedāvātājus un pieprasītājus, darbību. Lauksaimniecības tehnikas apvienības nenodarbojas ar EK Līguma I pielikumā minēto preču ražošanu, pārstrādi vai pārdošanu.

(53)

Veicot pamatuzdevumus, lauksaimniecības tehnikas apvienībām parasti rodas darbības un personāla izmaksas, piemēram, par darbinieku algām, telpu īri un citas biroja uzturēšanas izmaksas. Ja netiktu piešķirts valsts atbalsts, šīs izmaksas segtu no biedru naudām un lauksaimnieku ad-hoc maksājumiem, lai nodrošinātu darbaspēku un/vai tehniku. Valsts piešķirtais atbalsts lauksaimniecības tehnikas apvienībām būtībā ietekmē biedra naudas un ad-hoc maksājumu samazināšanos. Var uzskatīt, ka lauksaimniecības tehnikas apvienībām piešķirto atbalstu vismaz daļēji saņem lauksaimnieki, kas ir lauksaimniecības tehnikas apvienību biedri, un pieejamie pierādījumi liecina, ka liela daļa maksājumu, ko lauksaimniecības tehnikas apvienības saņēmušas ar KBM starpniecību, tiešām tika nodota lauksaimniekiem.

(54)

Tomēr Vācija nav sniegusi pārliecinošus pierādījumus, kas izslēgtu iespēju, ka daļa valsts sniegtā atbalsta ir palikusi lauksaimniecības tehnikas apvienībām, jo lauksaimniecības tehnikas apvienībām nebija juridisku saistību saņemto atbalsta summu pilnā apmērā nodot lauksaimniekiem, sniedzot pakalpojumus par samazinātām cenām.

(55)

Lauksaimniecības tehnikas apvienības un to meitas uzņēmumi saņēma arī ekonomisku atbalstu no KBM, kas lauksaimniecības tehnikas apvienību darbiniekiem sniedza konsultācijas, mācības un tālākizglītību, jo šie pakalpojumi tika nodrošināti bez maksas vai par cenu, kas zemāka par tirgus cenu.

(56)

Vācija nav sniegusi Komisijai informāciju, kas ļautu noteikt atbalsta apjomu, kurš šādā veidā sniegts lauksaimniecības tehnikas apvienībām.

(57)

Šā iemesla dēļ nav iespējams noteikt, vai atbalsts, ko lauksaimniecības tehnikas apvienības no KBM, iespējams, ir saņēmušas maksājumu un pakalpojumu veidā, ir tik niecīgs, ka to varētu uzskatīt par de minimis atbalstu saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 69/2001.

(58)

Pamatojoties uz pieejamo informāciju, jāpieņem, ka ar pasākumiem tika atbalstīti noteikti uzņēmumi (lauksaimniecības tehnikas apvienības) Bavārijā.

(59)

Jāpieņem arī, ka pasākums par labu lauksaimniecības tehnikas apvienībām varēja izkropļot konkurenci un ietekmēt tirdzniecību starp dalībvalstīm, jo daži lauksaimniecības tehnikas apvienību pakalpojumi varētu tikt piedāvāti arī ārzemēs. Saskaņā ar Eiropas Tiesas spriedumiem iepriekšējās lietās nav noteikta sliekšņa vai noteikta procentu līmeņa, par kuru var uzskatīt, ka zem tā tirdzniecība starp dalībvalstīm netiek ietekmēta. Ne salīdzinoši nelielais atbalsta apjoms, ne paša atbalsta saņēmēja uzņēmuma lielums neļauj izslēgt iespēju, ka tirdzniecība dalībvalstu starpā var tikt ietekmēta (13).

(60)

Tāpēc pasākums uzskatāms par atbalsta pasākumu EK Līguma 87. panta 1. punkta nozīmē par labu lauksaimniecības tehnikas apvienībām.

V.1.3.   Atbalsts lauksaimniecības tehnikas apvienību meitas uzņēmumiem

(61)

Pārbaudīt problēmas, kas saistītas ar dalībvalstu komerclikumu vai nodokļu tiesībām, un sūdzības, ko šajā saistībā iesnieguši uzņēmumi, pēc būtības ir dalībvalstu kompetencē. Tomēr šajā gadījumā Vācijas sniegtais atbalsts varētu kropļot konkurenci. Tādēļ Komisija vērtēja pasākumu no šā skatu punkta.

(62)

Ieinteresēto personu atzinumos norādīts, ka lauksaimniecības tehnikas apvienībām un KBM piešķirtais atbalsts, iespējams, tika izmantots “papilduzdevumu”, ko veica lauksaimniecības tehnikas apvienību meitas uzņēmumi, savstarpējai subsidēšanai.

(63)

Ja nav iespējams neapstrīdami pierādīt, ka mātes uzņēmumu (lauksaimniecības tehnikas apvienību) un meitas uzņēmumu veiktās darbības bija gan faktiski, gan juridiski šķirtas, nav iespējams pilnīgi izslēgt iespēju, ka daļa no lauksaimniecības tehnikas apvienībām piešķirtajiem valsts līdzekļiem aizplūda uz to meitas uzņēmumiem.

(64)

Šā iemesla dēļ jāpārbauda faktiskā un juridiskā situācija laika posmā no 1994. gada līdz 2000. gadam attiecībā uz pienākumiem un piesardzības pasākumiem, ko Vācija veica, lai izvairītos no lauksaimniecības tehnikas apvienību meitas uzņēmumu savstarpējas finansēšanas.

(65)

Savā atzinumā Vācija apgalvo, ka lauksaimniecības tehnikas apvienības un to meitas uzņēmumi bija pilnīgi nošķirti bilances, telpu, darbaspēka un mantiskā dalījuma ziņā. Tomēr pieejamie pierādījumi norāda uz ko citu.

(66)

LwFöG 12. panta pirmajā teikumā ir noteikts, ka lauksaimniecības tehnikas apvienībām un to meitas uzņēmumiem jābūt atsevišķai grāmatvedības sistēmai un atsevišķiem bilances aprēķiniem. Šo prasību Bavārija ir izpildījusi un pārbaudījusi.

(67)

Tomēr skaidrs, ka starp lauksaimniecības tehnikas apvienībām un to meitas uzņēmumiem ir cieša loģistiska saistība. Iespējams, ka daudzos gadījumos uzņēmumiem bijušas koplietojamas telpas. Piemēram, KBM un tās meitas uzņēmumiem MR Bayern GmbH un “meinhof.de AG” bija viena pasta adrese un tālruņa numurs, tām bija arī vienas biroja telpas.

(68)

LwFöG nav paredzēti nosacījumi attiecībā uz darbinieku nošķiršanu. Faktiski KBM, lauksaimniecības tehnikas apvienības un to meitas uzņēmumi parasti nodarbināja kopīgu personālu. Jo īpaši lauksaimniecības tehnikas apvienību personālu galvenokārt nodarbināja to meitas uzņēmumi. Piemēram, KBM valdes priekšsēdētājs bija un arī ir “meinhof.de AG” uzraudzības padomes priekšsēdētājs, un MR Bayern GmbH vadītājs bija arī “meinhof.de AG” vadītājs.

(69)

Vācija, šķiet, zināja par šādu saistību starp lauksaimniecības tehnikas apvienībām un to meitas uzņēmumiem. Bavārijas lauksaimniecības un mežsaimniecības ministrija 1997. gada vēstulē noteica principus, pēc kuriem ir veicama lauksaimniecības tehnikas apvienību grāmatvedības pārbaude. Vēstulē jo īpaši tika uzsvērts, ka par darbu, ko lauksaimniecības tehnikas apvienību personāls veic to meitas uzņēmumu interesēs, jāsastāda tirgus cenām atbilstošs rēķins un ka šo kompensāciju par lauksaimniecības tehnikas apvienību sniegtajiem pakalpojumiem jāatskaita no “nepieciešamajām izmaksām”, kuras veido lauksaimniecības tehnikas apvienībām valsts sniegtā atbalsta pamatu.

(70)

Tā kā nav detalizētu darba grafiku, kas atspoguļo personāla nostrādātās stundas lauksaimniecības tehnikas apvienību un to meitas uzņēmumu labā, un pieņemot, ka tām, iespējams, telpas bijušas koplietojumā, nebūtu iespējams precīzi pārliecināties, kādu darba apjomu veica lauksaimniecības tehnikas apvienību personāls to meitas uzņēmumu labā.

(71)

Fakts, ka valsts atbalsts automātiski tika samazināts par 10 %, ja lauksaimniecības tehnikas apvienība, izmantojot tās komerciālos meitas uzņēmumus, veica arī papilduzdevumus, norāda, ka darbību nošķiršana nav bijusi pilnīga, jo pilnīgi neatkarīgam meitas uzņēmumam nebūtu ietekmes uz “nepieciešamām izmaksām”, kas jāsedz lauksaimniecības tehnikas apvienībām, veicot to pamatuzdevumus.

(72)

Turklāt 2001. gadā Vācija pieņēma detalizētu darba stundu reģistrēšanas sistēmu, un tādēļ sešus mēnešus rindas kārtībā ikviena lauksaimniecības tehnikas apvienība reģistrēja stundu skaitu, ko tās darbinieki strādāja pašas lauksaimniecības tehnikas apvienības labā (“pamatuzdevumi”) un to komerciālo meitas uzņēmumu labā (“papilduzdevumi”). Šī sistēma tika ieviesta, lai aptuveni noteiktu, cik lielu daļu darba laika lauksaimniecības tehnikas apvienību darbinieki pavadīja, veicot “papilduzdevumus”. Šāda mehānisma ieviešana netieši pamato Komisijas aizdomas par to, ka līdz 2001. gadam darbinieki un darbības nebija pilnīgi nodalītas.

(73)

Arī reklāma presē un interneta mājas lapās bija kopīga, un pieejamie pierādījumi liecina, ka komerciālie meitas uzņēmumi plaši izmantoja lauksaimniecības tehnikas apvienību logotipu. Piemēram, meitas uzņēmums “meinhof.de AG” savās pasūtījuma veidlapās, biedru informācijas lapās un tīmekļa vietnē izmantoja logotipu “MR” (t. i., lauksaimniecības tehnikas apvienību logotipu). Vietējā presē publicētā reklāma neradīja lasītājiem priekšstatu, ka lauksaimniecības tehnikas apvienības un to meitas uzņēmumi ir atsevišķas organizācijas. Nav skaidrs arī tas, kā lauksaimniecības tehnikas apvienības un to meitas uzņēmumi savstarpēji sadalīja reklāmas izmaksas.

(74)

Šā iemesla dēļ Komisija uzskata, ka Vācijai nebija sistēmas, kas efektīvi spētu novērst subsidēšanu starp lauksaimniecības tehnikas apvienībām un to meitas uzņēmumiem. Tāpēc nevar izslēgt iespēju, ka daļa no lauksaimniecības tehnikas apvienībām vai KBM piešķirtā valsts atbalsta noplūda uz to meitas uzņēmumiem, piemēram, piedāvājot saviem meitas uzņēmumiem darbiniekus vai pakalpojumus bez maksas vai arī par cenu, kas zemāka par tirgus cenu.

(75)

Izmantojot pieejamo informāciju, nav iespējams konstatēt, vai šis atbalsts, kas, iespējams, piešķirts, lai atbalstītu meitas uzņēmumus, ir tik niecīgs, ka saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 69/2001 to nevar uzskatīt par valsts atbalstu.

V.1.4.   Vispārējas ekonomiskas nozīmes pakalpojumi

(76)

Attiecībā uz Vācijas atzinumu par izvirzītajiem iebildumiem, ņemot vērā Eiropas Tiesas spriedumu lietā Altmark Trans GmbH un Regierungspräsidium Magdeburg  (14), ka minētais pasākums nav uzskatāms par valsts atbalstu, Komisija norāda, ka sākotnēji ne visi Altmark spriedumā minētie nosacījumi ir izpildīti. Pirmkārt, savstarpēja tehnikas un darbaspēka nodrošināšana lauksaimnieku starpā ir – kā teikts – parasta komercdarbība, nevis vispārējas ekonomiskas nozīmes pakalpojums ar skaidri noteiktiem valsts pasūtījuma nosacījumiem. Otrkārt, parametri, kurus izmantojot aprēķina kompensāciju, iepriekš netika noteikti. Treškārt, Vācija nav pierādījusi, ka kompensācijas apjoms nepārsniedz daļējai vai pilnīgai izmaksu segšanai nepieciešamo, ņemot vērā saistītos ieņēmumus un pamatotu peļņu, pildot valsts pasūtījuma nosacījumus.

V.1.5.   Atbalsts lauksaimniekiem

(77)

Pasākums sniedza labumu arī lauku saimniecībām. Tās guva labumu no visā Bavārijā izveidotā lauksaimniecības tehnikas apvienību tīkla, kurš nodrošināja ar tehniku un darbaspēku par biedru iemaksām un cenām, kas neatbilda pilnām šādu pakalpojumu izmaksām.

(78)

Vācija ir ziņojusi, ka lauksaimniecības tehnikas apvienībām piešķirtais atbalsts veido 50 % no “nepieciešamajām izmaksām” attiecīgajā laika posmā. Ņemot vērā kopējo piešķirtā atbalsta apjomu (apmēram EUR 5 miljoni gadā) un lauksaimnieku skaitu, kas, būdami to biedri, izmantoja sniegtos pakalpojumus (apmēram 100 000), pat ja visa atbalsta summa tika nodota lauksaimniekiem, tad katrs lauksaimnieks vidēji nesaņēma vairāk par EUR 50 gadā.

(79)

Komisijas 2004. gada 6. oktobra Regulas (EK) Nr. 1860/2004 par EK Līguma 87. un 88. panta piemērošanu de minimis atbalstam lauksaimniecības un zivsaimniecības nozarēs (15) 3. pantā, kas pamatojas uz Komisijas pieredzi šajā jomā, noteikts, ka ļoti niecīgas atbalsta summas, kas tiek piešķirtas lauksaimniecības nozarē, noteiktos apstākļos ir uzskatāmas par pasākumiem, kas neatbilst visiem EK Līguma 87. panta 1. punkta kritērijiem. Komisija jo īpaši ir noteikusi, ka, ja trīs gadu laika posmā vienam atbalsta saņēmējam sniegtā atbalsta summa nepārsniedz EUR 3 000 gadā, ņemot vērā, ka kopējais lauksaimniecības uzņēmumiem piešķirtā atbalsta apjoms triju gadu laikā nepārsniedz 0,3 % no lauksaimniecības produkcijas vērtības gadā (Vācijā atbalsta summa lauksaimniecības nozarē 2001. gadā bija EUR 133 470 000), tas nekropļo vai neapdraud konkurenci, un tāpēc uz to neattiecas EK Līguma 87. panta 1. punkts.

(80)

Regulas (EK) Nr. 1860/2004 5. panta 2. punktā noteikts, ka minētā regula attiecas arī uz atbalstu, kas piešķirts pirms tās stāšanās spēkā, ja atbalsts atbilst visiem regulā minētajiem nosacījumiem. Komisija uzskata, ka minētajā gadījumā ir izpildīti šie nosacījumi, proti, individuāli izmaksātā atbalsta summa bija ļoti niecīga, Vācijas izmaksātā kopsumma bija tikai apmēram 5 miljoni EUR gadā, atbalsts nebija saistīts ar eksportu, vietējās produkcijas izmantošanai nebija priekšrocība attiecībā pret importēto produkciju, un atbalsts nebija atkarīgs no tirgū laistās produkcijas cenas vai daudzuma. Komisija jau bija veikusi saskaņā ar regulu nepieciešamo ekonomisko analīzi, īpaši saistībā ar lēmumu par valsts atbalstu N 145/04 (16).

(81)

Jāatzīmē, kā savā lēmumā atļaut lauksaimniekiem piešķirt šādu atbalstu nākotnē (17), Komisija pārbaudīja šo pasākumu atbilstību Kopienas pamatnostādņu 14. iedaļai un secināja, ka atbalsta pasākums ir atbilstīgs EK Līgumam, ņemot vērā lietas īpašos apstākļus. Tomēr minētajā gadījumā no Regulā (EK) Nr. 1860/2004 noteikto pamatnosacījumu piemērošanas ir secināms, ka nav nepieciešama pārbaude atbilstīgi Kopienas pamatnostādņu 14. iedaļai.

(82)

Šā iemesla dēļ atbalsts, kas lauksaimniekiem piešķirts pakalpojumu veidā, ko lauksaimniecības tehnikas apvienības sniegušas par zemākām cenām, nav uzskatāms par valsts atbalstu EK Līguma 87. panta 1. punkta nozīmē.

V.1.6.   Secinājumi

(83)

Tādējādi Komisija secina, ka minētais pasākums uzskatāms par atbalstu EK Līguma 87. panta 1. punkta nozīmē par labu KBM, lauksaimniecības tehnikas apvienībām, kā arī to meitas uzņēmumiem. Šis pasākums nav uzskatāms par atbalsta pasākumu lauksaimniekiem.

V.2.   EK Līguma 87. panta 3. punkta piemērošana

(84)

Tāpēc ir jāpārbauda, vai saskaņā ar EK Līguma 87. panta 2. un 3. punktu var piemērot kādu no EK Līgumā noteiktajiem izņēmumiem vai atbrīvojumiem. Minētais pasākums nav ne sociāla rakstura atbalsts EK Līguma 87. panta 2. punkta a) apakšpunkta nozīmē, ne atbalsts dabas katastrofās nodarīto postījumu novēršanai vai ārkārtas gadījumos EK Līguma 87. panta 2. punkta b) apakšpunkta nozīmē, ne arī atbalsts EK Līguma 87. panta 2. punkta c) apakšpunkta nozīmē saistībā ar Vācijas sadalīšanu. Nav piemērojami arī EK Līguma 87. panta 3.punkta a), b), d) vai e) apakšpunkta īpašie faktori. Vācija arī nav atsaukusies ne uz vienu no šiem noteikumiem. Vienīgie piemērojamie ārkārtas apstākļi ir EK Līguma 87. panta 3. punkta c) apakšpunktā noteiktie apstākļi.

V.2.1.   KBM sniegtā atbalsta atbilstība

(85)

Atbilstīgi 42. līdz 50. apsvērumā rakstītajam nav skaidrs, vai KBM sniegtais atbalsts atbilst Regulas (EK) Nr. 69/2001 piemērošanas jomai. Saskaņā ar pieejamo informāciju sniegtais atbalsts nav saistīts ar investīcijām un neatbilst Regulas (EK) Nr. 70/2001 piemērošanas jomai. Nav sniegta arī informācija par citām veicināmām darbībām.

(86)

Tādēļ saskaņā ar konsekventajiem spriedumiem iepriekšējās lietās KBM piešķirtās finanšu iemaksas ir uzskatāmas par darbības atbalstu, kas nav saderīgs ar kopējo tirgu (18), ja tās nav nodotas lauksaimniecības tehnikas apvienībām un pārsniedz maksimālo summu, kas noteikta Regulā (EK) Nr. 69/2001.

V.2.2.   Lauksaimniecības tehnikas apvienībām un to meitas uzņēmumiem sniegtā atbalsta atbilstība

(87)

Atbilstīgi 42. līdz 60. apsvērumā rakstītajam lauksaimniecības tehnikas apvienības un to meitas uzņēmumi guva labumu no pakalpojumiem, ko KBM sniedza konsultāciju veidā, kā arī no darbinieku apmācības un tālākizglītības. Šādi pasākumi uzskatāmi par atbalstu mācībām un tālākizglītībai saskaņā ar Komisijas 2001. gada 12. janvāra Regulu (EK) Nr 68/2001 par EK Līguma 87. un 88. panta piemērošanu mācību atbalstam (19). Attiecībā uz konsultāciju sniegšanu piemērojama Regula (EK) Nr. 70/2001. Tomēr informācija, ko Vācija sniegusi Komisijai, ir nepilnīga, lai varētu izvērtēt, vai šo regulu prasības ir ievērotas.

(88)

Uz finanšu iemaksām, kuras KBM tiešā veidā nodevusi lauksaimniecības tehnikas apvienībām, mutatis mutandis attiecas tie paši apsvērumi, kas izteikti 85. un 86. apsvērumā. Nevar izslēgt, ka daļu sniegtā atbalsta, pamatojoties uz nepietiekamo norobežojumu starp lauksaimniecības tehnikas apvienībām un to meitas uzņēmumiem, paturēja lauksaimniecības tehnikas apvienības un, iespējams, novirzīja tālāk meitas uzņēmumiem.

(89)

No otras puses, Vācija ir iesniegusi aprēķinus, kas atspoguļo, ka liela daļa sniegtā atbalsta tiešām tika nodota lauksaimniekiem. Komisija uzskata, ka var pieņemt, ka Bavārijas veiktie maksājumi no KBM aizplūda uz lauksaimniecības tehnikas apvienībām un tālāk tika nodoti lauksaimniekiem tādā apmērā, kas atbilst vidējām pakalpojuma izmaksām, kuras Vācija uzskatāmi parādījusi.

(90)

Šā iemesla dēļ jebkura summa, kas pārsniedz to summu, kura uzskatāmā veidā nodota lauksaimniekiem, pamatojoties uz vidējo izmaksu aprēķinu par attiecīgo pakalpojumu, kā arī pārsniedz EUR 100 000 griestus, ko katrs saņēmējs drīkst saņemt jebkurā trīs gadu laika posmā, kā noteikts Regulā (EK) Nr. 69/2001, uzskatāma par darbības atbalstu, kas nav saderīgs ar kopējo tirgu.

V.3.   KBM izvēle

(91)

Likumā par lauksaimniecības veicināšanu Bavārijā paredzēts, ka Bavārijā var tikt apstiprināta un atbalstīta tikai viena šāda organizācija. KBM tika apstiprināta jau 1972. gadā. Vācijas sniegtajā atzinumā apgalvots, ka šī organizācija ir Bavārijas lauksaimnieku savstarpēja atbalsta organizācija un ieņem īpašu vietu, jo nav līdzīgas organizācijas, kas varētu ar to konkurēt.

(92)

Tāpēc pirmajā acumirklī KBM izvēle nešķiet pretrunā Kopienas noteikumiem attiecībā uz valsts pasūtījuma līgumu piešķiršanas procedūru koordinēšanu. Tomēr Komisija patur tiesības veikt pasākuma turpmāku analīzi no Kopienas iepirkuma tiesību piešķiršanas viedokļa.

VI.   SECINĀJUMI

(93)

Komisija secina, ka Vācija neatļauti īstenojusi minētā atbalsta pasākuma līdzekļus, pārkāpjot EK Līguma 88. panta 3. punktu. Iepriekš minēto iemeslu dēļ Komisija uzskata šādi.

(94)

Lauksaimniekiem sniegtais atbalsts tehnikas un darbaspēka nodrošinājuma koordinēšanai nav uzskatāms par valsts atbalstu saskaņā ar EK Līguma 87. panta 1. punktu.

(95)

KBM sniegtais atbalsts, ciktāl tas nav nodots lauksaimniecības tehnikas apvienībām, uzskatāms par nesaderīgu ar kopējo tirgu. Šā iemesla dēļ Vācijai saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 659/1999 14. panta 1. punktu jāatgūst šāds nesaderīgs atbalsts tiktāl, ciktāl tas neatbilst Regulas (EK) Nr. 69/2001 piemērošanas jomai.

(96)

Lauksaimniecības tehnikas apvienībām un/vai to meitas uzņēmumiem piešķirtais atbalsts, ja tas netiek nodots lauksaimniekiem, nav saderīgs ar kopējo tirgu. Vācijas uzdevums ir pierādīt lauksaimniekiem nodotā atbalsta apjomu. Aprēķinam jāpamatojas uz aptuvenu maksu par lauksaimniecības tehnikas apvienību piedāvātajiem pakalpojumiem, neiekļaujot to komerciālos meitas uzņēmumus, jo pretējā gadījumā šajās izmaksās var ietvert uz to meitas uzņēmumiem aizplūdušās summas.

(97)

Vācijai saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 659/1999 14. panta 1. punktu jāatgūst šāds nesaderīgs atbalsts tiktāl, ciktāl tas neatbilst Regulas (EK) Nr. 69/2001 piemērošanas jomai,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Finanšu iemaksas, ko Vācija Bavārijas lauksaimniekiem piešķīrusi ar Bavārijas lauksaimniecības tehnikas apvienību starpniecību, subsidējot pakalpojumus, tostarp lauksaimniecības tehnikas un darbaspēka nodrošināšanu, nav uzskatāmas par atbalstu Līguma 87. panta 1. punkta nozīmē.

2. pants

Valsts atbalsts, kuru Vācija piešķīrusi Kuratorium bayerischer Maschinen- und Betriebshilferinge e.V., nav saderīgs ar kopējo tirgu, ja tas nav nodots lauksaimniecības tehnikas apvienībām un pārsniedz EUR 100 000 griestus, ko viens saņēmējs saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 69/2001 drīkst saņemt trīs gadu laika posmā.

3. pants

Valsts atbalsts, kuru Vācija piešķīrusi lauksaimniecības tehnikas apvienībām un to meitas uzņēmumiem, nav saderīgs ar kopējo tirgu, ja tas nav nodots lauksaimniekiem, kā to uzskatāmi pierādījušas Vācijas iestādes saskaņā ar 4. pantu, un ja tas pārsniedz EUR 100 000 griestus, ko viens saņēmējs saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 69/2001 drīkst saņemt trīs gadu laika posmā.

4. pants

Lai konstatētu 2. un 3. pantā minēto, ar kopējo tirgu nesaderīgo atbalstu, Vācija iesniedz aprēķinus par vidējām pakalpojumu izmaksām, kurus lauksaimniekiem nodrošinājušas lauksaimniecības tehnikas apvienības, kurām nav komerciālu meitas uzņēmumu.

5. pants

Vācija veic nepieciešamos pasākumus, lai no saņēmējiem atgūtu tiem nelikumīgi piešķirto 2. un 3. pantā minēto atbalstu.

Atgūšana jāuzsāk nekavējoties, atbilstīgi valsts normatīvajos un administratīvajos aktos noteiktajām procedūrām, ja tiek nodrošināta šā lēmuma tūlītēja un efektīva izpilde. Atgūstamajā atbalsta summā jāiekļauj procenti, kas aprēķināti no dienas, kad atbalsts piešķirts saņēmējam, līdz tā atgūšanas dienai. Procentus aprēķina atbilstīgi Komisijas Regulas (EK) Nr. 794/2004 V nodaļas noteikumiem (20).

6. pants

Šis lēmums ir adresēts Vācijas Federatīvajai Republikai.

Briselē, 2004. gada 14. decembrī

Komisijas vārdā

Komisijas locekle

Mariann FISCHER BOEL


(1)  OV C 82, 5.4.2003., 12. lpp.

(2)  OV C 28, 1.2.2000., 2. lpp.

(3)  Skat. 1. parindi.

(4)  K(2004) 1629 galīgais.

(5)  Šajā lēmumā pamatuzdevumi ir tās darbības, par kurām ir tiesības saņemt atbalstu saskaņā ar Vācijas likumdošanu.

(6)  OV L 83, 27.3.1999., 1. lpp. Regulā grozījumi izdarīti ar 2003. gada Pievienošanās aktu.

(7)  OV L 10, 13.1.2001., 30. lpp.

(8)  OV L 10, 13.1.2001., 33. lpp. Regulā grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 364/2004 (OV L 63, 28.2.2004., 22. lpp.).

(9)  Kā paskaidrojusi Eiropas Kopienu Tiesa un Eiropas Kopienu Pirmās instances tiesa, atbalsts uzņēmumiem, t. i., atbalsts, ar ko uzņēmumu atbrīvo no izmaksām, kuras parasti uzņēmumam būtu jāmaksā tā ikdienas darbībā un ierastajās darbībās, pēc būtības izkropļo konkurenci (Pirmās instances tiesas lēmums Lietā T-459/93 Siemens SA pret Komisiju [1995] ECR II-1675, 48. un 77. punkts un tajā minētie precedenti).

(10)  [2003] ECR I-7747.

(11)  Eiropas Kopienu Tiesa ir konsekventi uzskatījusi, ka konkurences tiesību kontekstā uzņēmuma jēdziens attiecināms uz jebkuru vienību, kas iesaistīta ekonomiskās darbībās neatkarīgi no tās juridiskā statusa vai veida, kādā tā saņem finansējumu (cita starpā skatīt spriedumu saistītajās Lietās C-180/98 līdz C-184/98 Pavlov un citi pret Stichting Pensioenfonds Medische Specialisten [2000] ECR I-6451, 74. punkts). Tā ir arī konsekventi uzskatījusi, ka jebkura darbība, kas ietver preču un pakalpojumu piedāvāšanu noteiktā tirgū, ir ekonomiska darbība (1987. gada 16. jūnija spriedums Lietā C-118/85 Komisija pret Itāliju [1987] ECR 2599, 7. punkts un 1998. gada 18. jūnija spriedums Lietā C-35/96 Komisija pret Itāliju [1998] ECR I-3851, 36. punkts, kā arī iepriekš minētais Pavlov u.c. spriedums, 75. punkts).

(12)  Skat. 10. parindi.

(13)  Skat. 10. parindi.

(14)  Skat. 10. parindi.

(15)  OV L 325, 28.10.2004., 4. lpp.

(16)  K(2004) 2669, 14.07.2004., Francija – atbalsts piena ražotājiem, kas cieta zaudējumus Parmalat bankrotēšanas rezultātā.

(17)  Skat. 4. parindi.

(18)  Skat. 11. parindi.

(19)  OV L 10, 13.1.2001., 20. lpp. Regulā grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 363/2004 (OV L 63, 28.2.2004., 20. lpp.).

(20)  OV L 140, 30.4.2004., 1. lpp.


19.8.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 227/58


KOMISIJAS LĒMUMS

(2006. gada 14. augusts),

ar ko groza Lēmumu 2005/648/EK par aizsargpasākumiem pret Āzijas putnu mēri Bulgārijā

(izziņots ar dokumenta numuru K(2006) 3622)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(2006/571/EK)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1991. gada 15. jūlija Direktīvu 91/496/EEK, ar ko nosaka principus attiecībā uz tādu dzīvnieku veterināro pārbaužu organizēšanu, kurus Kopienā ieved no trešām valstīm, un ar ko groza Direktīvu 89/662/EEK, Direktīvu 90/425/EEK un Direktīvu 90/675/EEK (1), un jo īpaši tās 18. panta 7. punktu,

ņemot vērā Padomes 1997. gada 18. decembra Direktīvu 97/78/EK, ar ko nosaka principus, kuri reglamentē veterināro pārbaužu organizēšanu attiecībā uz produktiem, ko ieved Kopienā no trešām valstīm (2), un jo īpaši tās 22. panta 6. punktu,

tā kā:

(1)

Āzijas putnu mēris ir ļoti lipīga vīrusu ierosināta mājputnu un putnu slimība, un pastāv risks, ka slimības ierosinātāju varētu ievazāt ar dzīvu mājputnu un mājputnu produktu starptautisko tirdzniecību.

(2)

Komisijas 2005. gada 8. septembra Lēmums 2005/648/EK par aizsargpasākumiem pret Āzijas putnu mēri Bulgārijā (3) tika pieņemts pēc Āzijas putnu mēra uzliesmojuma Vracas administratīvajā apgabalā. Ar minēto lēmumu aptur dzīvu mājputnu, skrējējputnu, saimniecībās audzētu un savvaļas medījamo putnu importu, kā arī šo putnu inkubējamo olu, svaigas gaļas, gaļas izstrādājumu un gaļas produktu importu.

(3)

Bulgārija apstiprināja Āzijas putnu mēra uzliesmojumu Kardzhali administratīvajā apgabalā Bulgārijā.

(4)

Ņemot vērā pašreizējo epidemioloģisko situāciju Bulgārijā saistībā ar Āzijas putnu mēri un to, ka šī valsts ir piemērojusi dažus slimības kontroles pasākumus un ir nosūtījusi Komisijai turpmāku informāciju par slimības gaitu, šķiet, ka situācija Bulgārijā joprojām ir apmierinoša, izņemot Vracas, Blagojevgradas, Kardzhali un Burgasas apgabalus (izņemot Burgas un Sungurlares pašvaldības). Tādēļ importa apturēšana būtu jāattiecina vienīgi uz šiem apgabaliem.

(5)

Tādēļ attiecīgi jāgroza Lēmuma 2005/648/EK pielikums.

(6)

Šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Lēmuma 2005/648/EK pielikumu aizstāj ar šā lēmuma pielikumu.

2. pants

Dalībvalstis nekavējoties veic šā lēmuma izpildei vajadzīgos pasākumus, un šos pasākumus publicē. Dalībvalstis par to tūlīt informē Komisiju.

3. pants

Šis lēmums ir adresēts dalībvalstīm.

Briselē, 2006. gada 14. augustā

Komisijas vārdā

Komisijas loceklis

Markos KYPRIANOU


(1)  OV L 268, 24.9.1991., 56. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar 2003. gada Pievienošanās aktu.

(2)  OV L 24, 30.1.1998., 9. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 882/2004 (OV L 165, 30.4.2004., 1. lpp.).

(3)  OV L 238, 15.9.2005., 16. lpp. Lēmumā jaunākie grozījumi izdarīti ar Lēmumu 2006/354/EK (OV L 132, 19.5.2006., 34. lpp.).


PIELIKUMS

“PIELIKUMS

Blagojevgradas administratīvais apgabals.

Burgasas administratīvais apgabals, izņemot Burgas un Sungurlares pašvaldības.

Vracas administratīvais apgabals.

Kardzhali administratīvais apgabals.”


19.8.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 227/60


KOMISIJAS LĒMUMS

(2006. gada 18. augusts),

ar ko groza Lēmumu 2005/393/EK par aizliegtajām zonām saistībā ar infekciozo katarālo drudzi Spānijā un Portugālē

(izziņots ar dokumenta numuru K(2006) 3700)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(2006/572/EK)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2000. gada 20. novembra Direktīvu 2000/75/EK, ar ko paredz īpašus noteikumus infekciozā katarālā drudža kontrolei un apkarošanai (1), un jo īpaši tās 8. panta 3. punkta c) apakšpunktu un 19. panta trešo daļu,

tā kā:

(1)

Direktīvā 2000/75/EK ir paredzēti kontroles noteikumi un pasākumi infekciozā katarālā drudža apkarošanai Kopienā, arī aizsardzības un uzraudzības zonu izveide un aizliegums no minētajām zonām izvest dzīvniekus.

(2)

Ar Komisijas 2005. gada 23. maija Lēmumu 2005/393/EK par aizsardzības un uzraudzības zonām saistībā ar infekciozo katarālo drudzi un par nosacījumiem, ko piemēro pārvadājumiem no šīm zonām vai caur tām (2), ir paredzēts norobežot vispārējās ģeogrāfiskās teritorijas, kurās dalībvalstīm jāizveido aizsardzības un uzraudzības zonas (“aizliegtās zonas”) saistībā ar infekciozo katarālo drudzi.

(3)

Spānija ir informējusi Komisiju, ka slimības pārnēsātājs ir atklāts vairākās jaunās teritorijās, kuras atrodas pie aizliegtajām zonām.

(4)

Tādēļ saistībā ar Spāniju šī aizliegtā zona jāpaplašina, ņemot vērā pieejamos datus par slimības pārnēsātāja vidi un tā sezonālās aktivitātes attīstību.

(5)

Portugāle ir informējusi Komisiju, ka kopš 2005. gada novembra Oleiros, Sertã un Vila de Rei pašvaldību teritorijā minētā slimība nav izplatījusies.

(6)

Tāpēc jāuzskata, ka šo pašvaldību teritorijās nav infekciozā katarālā drudža un, pamatojoties uz Portugāles iesniegto motivēto pieprasījumu, šīs pašvaldību teritorijas jāsvītro no aizliegto zonu saraksta.

(7)

Tāpēc Lēmums 2005/393/EK attiecīgi jāgroza.

(8)

Šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Pastāvīgās pārtikas aprites un dzīvnieku veselības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Lēmuma 2005/393/EK I pielikumu groza saskaņā ar šā lēmuma pielikumu.

2. pants

Šo lēmumu piemēro nākamajā dienā pēc tā publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

3. pants

Šis lēmums ir adresēts dalībvalstīm.

Briselē, 2006. gada 18. augustā

Komisijas vārdā

Komisijas loceklis

Markos KYPRIANOU


(1)  OV L 327, 22.12.2000., 74. lpp.

(2)  OV L 130, 24.5.2005., 22. lpp. Lēmumā jaunākie grozījumi izdarīti ar Lēmumu 2006/273/EK (OV L 99, 7.4.2006., 35. lpp.).


PIELIKUMS

1)

Lēmuma 2005/393/EK I pielikumā aizliegto zonu sarakstu E zonā (4. serotips) attiecībā uz Spāniju aizstāj ar šādu tekstu:

Spānija:

Ekstremaduras autonomais reģions: Cáceres, Badajoz province

Andalūzijas autonomais reģions: Cádiz, Córdoba, Huelva, Jaén (comarcas: Alcalá la Real, Andújar, Huelma, Jaén, Linares, Santiesteban del Puerto, Ubeda), Málaga, Sevilla province

Castilla-La Mancha autonomais reģions: Albacete (comarca Alcaraz), Ciudad Real, Toledo province

Castilla y León autonomais reģions: Avila (comarcas: Arenas de San Pedro, Candeleda, Cebreros, Las Navas del Marqués, Navaluenga, Sotillo de la Adrada), Salamanca (comarcas: Béjar, Ciudad Rodrigo un Sequeros) province

Madrides autonomais reģions: Madrid (comarcas: Alcalá de Henares, Aranjuez, Arganda del Rey, Colmenar Viejo, El Escorial, Griñón, Municipio de Madrid, Navalcarnero, San Martín de Valdeiglesias, Torrelaguna, Villarejo de Salvanés) province.”

2)

Lēmuma 2005/393/EK II pielikumā aizliegto zonu sarakstu E zonā (4. serotips) attiecībā uz Portugāli aizstāj ar šādu tekstu:

Portugāle:

Algarves Reģionālā lauksaimniecības direkcija: visas concelhos

Alentejo Reģionālā lauksaimniecības direkcija: visas concelhos

Ribatejo e Oeste Reģionālā lauksaimniecības direkcija: concelhos: Almada, Barreiro, Moita, Seixal, Sesimbra, Montijo, Coruche, Setúbal, Palmela, Alcochete, Benavente, Salvaterra de Magos, Almeirim, Alpiarça, Chamusca, Constância, Abrantes un Sardoal

Beira Interior Reģionālā lauksaimniecības direkcija: concelhos: Penamacor, Fundão, Idanha-a-Nova, Castelo Branco, Proença-a-Nova, Vila Velha de Ródão un Mação.”