ISSN 1725-5112

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 221

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

49. sējums
2006. gada 12. augusts


Saturs

 

I   Tiesību akti, kuru publicēšana ir obligāta

Lappuse

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1220/2006 (2006. gada 11. augusts), ar kuru nosaka standarta ievešanas vērtības nolūkā noteikt ievešanas cenu atsevišķu veidu augļiem un dārzeņiem

1

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 1221/2006 (2006. gada 11. augusts), ar kuru groza Padomes Regulu (EK) Nr. 1623/2000, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus Regulas (EK) Nr. 1493/1999 par vīna tirgus kopīgo organizāciju ieviešanai, attiecībā uz tirgus mehānismiem

3

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 1222/2006 (2006. gada 11. augusts), ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 944/2006, ar ko uzsāk Padomes Regulas (EK) Nr. 1493/1999 30. pantā noteikto krīzes destilāciju attiecībā uz dažiem vīniem Itālijā

4

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 1223/2006 (2006. gada 10. augusts), ar ko nosaka aizliegumu kuģiem, kas peld ar Spānijas karogu, zvejot sarkanasarus NAFO zonā 3M

5

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1224/2006 (2006. gada 11. augusts), ar kuru groza ar Regulu (EK) Nr. 1002/2006 noteiktās reprezentatīvās cenas un papildu ievedmuitas nodokļus atsevišķiem cukura nozares produktiem 2006./2007. saimnieciskajā gadā

7

 

*

Padomes Direktīva 2006/69/EK (2006. gada 24. jūlijs), ar ko Direktīvu 77/388/EEK groza attiecībā uz dažiem pasākumiem, lai vienkāršotu pievienotās vērtības nodokļa iekasēšanas procedūru un palīdzētu novērst nodokļu nemaksāšanu un izvairīšanos no nodokļu maksāšanas, un ar ko atceļ dažus lēmumus par atkāpēm

9

 

 

II   Tiesību akti, kuru publicēšana nav obligāta

 

 

Komisija

 

*

EK/Dānijas un Farēru salu Apvienotās komitejas Lēmums Nr. 1/2006 (2006. gada 13. jūlijs), ar ko groza 1. protokola pielikuma I un II tabulu Nolīgumā starp Eiropas Kopienu, no vienas puses, un Dānijas valdību un Farēru salu autonomijas valdību, no otras puses

15

 

 

Eiropas Centrālā banka

 

*

Eiropas Centrālās bankas Pamatnostādne (2006. gada 3. augusts), ar ko groza Pamatnostādni ECB/2005/16 par Eiropas automatizēto reālā laika bruto norēķinu sistēmu (TARGET) (ECB/2006/11)

17

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.


I Tiesību akti, kuru publicēšana ir obligāta

12.8.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 221/1


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1220/2006

(2006. gada 11. augusts),

ar kuru nosaka standarta ievešanas vērtības nolūkā noteikt ievešanas cenu atsevišķu veidu augļiem un dārzeņiem

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1994. gada 21. decembra Regulu (EK) Nr. 3223/94 par sīki izstrādātiem augļu un dārzeņu ievešanas režīma izpildes noteikumiem (1), un jo īpaši tās 4. panta 1. punktu,

tā kā:

(1)

Regulā (EK) Nr. 3223/94, piemērojot Urugvajas kārtas daudzpusējo tirdzniecības sarunu iznākumus, paredzēti kritēriji, pēc kuriem Komisija nosaka standarta ievešanas vērtības pielikumā precizētajiem produktu ievedumiem no trešām valstīm un periodiem.

(2)

Piemērojot iepriekš minētos kritērijus, standarta ievešanas vērtības nosakāmas līmeņos, kas norādīti šīs regulas pielikumā,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Standarta ievešanas vērtības, kas paredzētas Regulas (EK) Nr. 3223/94 4. pantā, ir tādas, kā norādīts tabulā, kas pievienota pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2006. gada 12. augustā.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2006. gada 11. augustā

Komisijas vārdā —

lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektors

Jean-Luc DEMARTY


(1)  OV L 337, 24.12.1994., 66. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 386/2005 (OV L 62, 9.3.2005., 3. lpp.).


PIELIKUMS

Komisijas 2006. gada 11. augusta Regulai, ar kuru nosaka standarta ievešanas vērtības nolūkā noteikt ievešanas cenu atsevišķu veidu augļiem un dārzeņiem

(EUR/100 kg)

KN kods

Trešās valsts kods (1)

Standarta ievešanas vērtība

0702 00 00

052

44,8

999

44,8

0707 00 05

052

97,1

999

97,1

0709 90 70

052

93,7

999

93,7

0805 50 10

052

63,2

388

55,3

512

41,8

524

44,8

528

52,6

999

51,5

0806 10 10

052

153,7

204

143,0

220

129,0

508

23,9

999

112,4

0808 10 80

388

84,8

400

86,5

508

88,4

512

87,6

524

43,0

528

75,0

720

81,4

800

140,3

804

94,5

999

86,8

0808 20 50

052

134,4

388

86,9

512

83,4

528

54,2

804

78,4

999

87,5

0809 30 10, 0809 30 90

052

139,5

999

139,5

0809 40 05

098

45,7

624

133,6

999

89,7


(1)  Valstu nomenklatūra, kas paredzēta Komisijas Regulā (EK) Nr. 750/2005 (OV L 126, 19.5.2005., 12. lpp.). Kods “999” nozīmē “citas izcelsmes vietas”.


12.8.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 221/3


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1221/2006

(2006. gada 11. augusts),

ar kuru groza Padomes Regulu (EK) Nr. 1623/2000, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus Regulas (EK) Nr. 1493/1999 par vīna tirgus kopīgo organizāciju ieviešanai, attiecībā uz tirgus mehānismiem

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1999. gada 17. maija Regulu (EK) Nr. 1493/1999 par vīna tirgus kopīgo organizāciju (1), un jo īpaši tās 33. pantu,

tā kā:

(1)

Komisijas Regulas (EK) Nr. 1623/2000 (2) 45., 59. un 61. pantā ir noteikts termiņš vīndarības blakusproduktu destilācijai. Ņemot vērā bagātīgo 2005./2006. gada ražu, dažas dalībvalstis sastopas ar praktiskām grūtībām, kuru dēļ tās nevar pabeigt destilāciju noteiktajā termiņā. Tādēļ šis termiņš ir jāpagarina.

(2)

Regulas (EK) Nr. 1623/2000 63.a pantā par vīna destilāciju dzeramajā alkoholā noteikts saražotā vīna daudzums procentos, kuru katrs ražotājs var destilēt. Minētais procentuālais daudzums jānosaka attiecībā uz 2006./2007. vīna gadu.

(3)

Tādēļ attiecīgi jāgroza Regula (EK) Nr. 1623/2000.

(4)

Lai nodrošinātu attiecīgo ražotāju darbības nepārtrauktību, šī regula ir jāpiemēro no 2006. gada 16. jūlija.

(5)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Vīna pārvaldības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulu (EK) Nr. 1623/2000 groza šādi.

1)

Regulas 45. panta 1. punkta ceturto daļu aizstāj ar šādu tekstu:

“Atkāpjoties no pirmajā daļā noteiktā, 2004./2005. un 2005./2006. vīna gadam pirmajā daļā minēto dienu pārceļ uz nākamā vīna gada 31. augustu.”

2)

Regulas 59. panta trešo daļu aizstāj ar šādu tekstu:

“Atkāpjoties no pirmajā daļā noteiktā, 2004./2005. un 2005./2006. vīna gadam pirmajā daļā minēto dienu pārceļ uz nākamā vīna gada 15. septembri.”

3)

Regulas 61. panta 3. punkta otro daļu aizstāj ar šādu tekstu:

“Tomēr 2004./2005. un 2005/2006 vīna gadam pirmajā daļā minēto dienu pārceļ uz nākamā vīna gada 15. septembri.”

4)

Regulas 63.a panta 2. punkta pirmās daļas pēdējo teikumu aizstāj ar šādu tekstu:

“Noteiktā procentuālā daļa 2004./2005., 2005./2006. un 2006./2007. vīna gadam ir 25 %.”

2. pants

Šī regula stājas spēkā trešajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2006. gada 16. jūlija.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2006. gada 11. augustā

Komisijas vārdā

Komisijas locekle

Mariann FISCHER BOEL


(1)  OV L 179, 14.7.1999., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 2165/2005 (OV L 345, 28.12.2005., 1. lpp.).

(2)  OV L 194, 31.7.2000., 45. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1820/2005 (OV L 293, 9.11.2005., 8. lpp.).


12.8.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 221/4


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1222/2006

(2006. gada 11. augusts),

ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 944/2006, ar ko uzsāk Padomes Regulas (EK) Nr. 1493/1999 30. pantā noteikto krīzes destilāciju attiecībā uz dažiem vīniem Itālijā

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1999. gada 17. maija Regulu (EK) Nr. 1493/1999 par vīna tirgus kopīgo organizāciju (1), un jo īpaši tās 33. panta 1. punkta otrās daļas f) apakšpunktu,

tā kā:

(1)

Ņemot vērā to, ka vienlaikus tiek veikti vairāki destilēšanas pasākumi, Itālijas iestādes secinājušas, ka ne spirta destilācijas rūpnīcām, ne kontroles iestādēm nav nepieciešamās jaudas, lai nodrošinātu normālu destilēšanas norisi. Lai nodrošinātu Komisijas Regulā (EK) Nr. 944/2006 (2) paredzēto pasākumu efektivitāti, termiņš, kurā galda vīnu var nogādāt spirta destilācijas rūpnīcā, ir jāpagarina līdz 2007. gada 28. februārim un termiņš, kurā alkoholu var nogādāt intervences aģentūrā, ir jāpagarina līdz 2007. gada 31. maijam. Attiecībā uz noteiktos reģionos ražotu kvalitatīvu vīnu (nrrkv) termiņš, kurā vīnu var nogādāt spirta destilācijas rūpnīcā, ir jāpagarina līdz 2006. gada 15. septembrim un termiņš, kurā alkoholu var nogādāt intervences aģentūrā, ir jāpagarina līdz 2006. gada 16. oktobrim.

(2)

Tādēļ attiecīgi jāgroza Regula (EEK) Nr. 944/2006.

(3)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Vīna pārvaldības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (EK) Nr. 944/2006 4. panta 1. punktu aizstāj ar šādu:

“1.   Apstiprinātajos līgumos paredzētos vīna daudzumus spirta destilācijas rūpnīcai jāpiegādā vēlākais līdz 2007. gada 28. februārim galda vīnu gadījumā un līdz 2006. gada 15. septembrim – noteiktos reģionos ražota kvalitatīva vīna (nrrkv) gadījumā. Destilācijas rezultātā iegūtais alkohols intervences aģentūrā saskaņā ar 6. panta 1. punktu jānogādā vēlākais līdz 2007. gada 31. maijam galda vīnu gadījumā un līdz 2006. gada 16. oktobrim noteiktos reģionos ražota kvalitatīva vīna (nrrkv) gadījumā.”

2. pants

Šī regula stājas spēkā trešajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2006. gada 11. augustā

Komisijas vārdā

Komisijas locekle

Mariann FISCHER BOEL


(1)  OV L 179, 14.7.1999., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 2165/2005 (OV L 345, 28.12.2005., 1. lpp.).

(2)  OV L 173, 27.6.2006., 10. lpp.


12.8.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 221/5


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1223/2006

(2006. gada 10. augusts),

ar ko nosaka aizliegumu kuģiem, kas peld ar Spānijas karogu, zvejot sarkanasarus NAFO zonā 3M

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2002. gada 20. decembra Regulu (EK) Nr. 2371/2002 par zivsaimniecības resursu saglabāšanu un ilgtspējīgu izmantošanu saskaņā ar kopējo zivsaimniecības politiku (1), un jo īpaši tās 26. panta 4. punktu,

ņemot vērā Padomes 1993. gada 12. oktobra Regulu (EEK) Nr. 2847/93, ar ko izveido kontroles sistēmu, kas piemērojama kopējai zivsaimniecības politikai (2), un jo īpaši tās 21. panta 3. punktu,

tā kā:

(1)

Padomes 2005. gada 22. decembra Regulā (EK) Nr. 51/2006, ar ko 2006. gadam nosaka zvejas iespējas un ar tām saistītus nosacījumus konkrētiem zivju krājumiem un zivju krājumu grupām, kuri piemērojami Kopienas ūdeņos un attiecībā uz Kopienas kuģiem – ūdeņos, kur nepieciešami nozvejas ierobežojumi (3), ir noteiktas kvotas 2006. gadam.

(2)

Saskaņā ar Komisijas rīcībā esošo informāciju šīs regulas pielikumā norādīto krājumu nozvejas rezultātā ir izsmelta 2006. gadam iedalītā attiecīgā kvota kuģiem, kas peld ar šīs regulas pielikumā minētās dalībvalsts karogu vai kas ir reģistrēti šajā dalībvalstī.

(3)

Tādēļ jāaizliedz šo krājumu zvejošana, paturēšana uz kuģa, pārkraušana un izkraušana krastā,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Kvotas izsmelšana

Šīs regulas pielikumā minētajai dalībvalstij iedalīto turpat norādīto krājumu nozvejas kvotu 2006. gadam uzskata par izsmeltu no minētajā pielikumā norādītās dienas.

2. pants

Aizliegumi

Šīs regulas pielikumā minēto krājumu zveja, ko veic kuģi, kuri peld ar šīs regulas pielikumā minētās dalībvalsts karogu vai ir reģistrēti šajā dalībvalstī, ir aizliegta pēc šajā pielikumā noteiktās dienas. Pēc šīs dienas ir aizliegts paturēt uz kuģa, pārkraut vai izkraut krastā šādus krājumus, ko nozvejojuši minētie kuģi.

3. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2006. gada 10. augustā

Komisijas vārdā

zivsaimniecības un jūrlietu ģenerāldirektors

Jörgen HOLMQUIST


(1)  OV L 358, 31.12.2002., 59. lpp.

(2)  OV L 261, 20.10.1993., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 768/2005 (OV L 128, 21.5.2005., 1. lpp.).

(3)  OV L 16, 20.1.2006., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 941/2006 (OV L 173, 27.6.2006., 1. lpp.).


PIELIKUMS

Nr.

17

Dalībvalsts

Spānija

Krājumi

RED/N3M.

Suga

Sarkanasari (Sebastes spp.)

Zona

NAFO 3M

Datums

2006. gada 26. jūnijs


12.8.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 221/7


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1224/2006

(2006. gada 11. augusts),

ar kuru groza ar Regulu (EK) Nr. 1002/2006 noteiktās reprezentatīvās cenas un papildu ievedmuitas nodokļus atsevišķiem cukura nozares produktiem 2006./2007. saimnieciskajā gadā

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2006. gada 20. februāra Regulu (EK) Nr. 318/2006 par cukura nozares tirgus kopējo organizāciju (1),

ņemot vērā Komisijas 2006. gada 30. jūnija Regulu (EK) Nr. 318/2006, ar ko paredz sīki izstrādātus noteikumus par to, kā īstenot Padomes Regulu (EK) Nr. 318/2006 saistībā ar tirdzniecību ar trešām valstīm cukura nozarē (2), importa kārtību, un jo īpaši tās 36. pantu,

tā kā:

(1)

Reprezentatīvās cenas un papildu ievedmuitas nodokļi, kas 2006./2007. saimnieciskajā gadā piemērojami baltajam cukuram, jēlcukuram un atsevišķu veidu sīrupam, tika noteikti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 1002/2006 (3). Šajās cenās un nodokļos jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 1211/2006 (4).

(2)

Saskaņā ar datiem, kas patlaban ir Komisijas rīcībā, pašreiz spēkā esošās summas ir jāgroza atbilstīgi Regulā (EK) Nr. 951/2006 norādītajiem noteikumiem un kārtībai,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Ar Regulu (EK) Nr. 951/2006 noteiktās reprezentatīvās cenas un papildu ievedmuitas nodokļi, kas piemērojami Regulas (EK) Nr. 1002/2006 36. pantā minētajiem produktiem 2006./2007. saimnieciskajā gadā, ir grozīti un sniegti pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2006. gada 12. augustā.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2006. gada 11. augustā

Komisijas vārdā —

lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektors

Jean-Luc DEMARTY


(1)  OV L 55, 28.2.2006., 1. lpp.

(2)  OV L 178, 1.7.2006., 24. lpp.

(3)  OV L 178, 1.7.2006., 36. lpp.

(4)  OV L 219, 10.8.2006., 20. lpp.


PIELIKUMS

Grozītās reprezentatīvās cenas un papildu ievedmuitas nodokļi, kas no 2006. gada 12. augustā piemērojami baltajam cukuram, jēlcukuram un KN koda 1702 90 99 produktiem

(EUR)

KN kods

Reprezentatīvā cena par attiecīgā produkta 100 tīrsvara kilogramiem

Papildu ievedmuitas nodoklis par attiecīgā produkta 100 tīrsvara kilogramiem

1701 11 10 (1)

26,68

3,28

1701 11 90 (1)

26,68

8,19

1701 12 10 (1)

26,68

3,15

1701 12 90 (1)

26,68

7,76

1701 91 00 (2)

32,64

8,91

1701 99 10 (2)

32,64

4,55

1701 99 90 (2)

32,64

4,55

1702 90 99 (3)

0,33

0,33


(1)  Standarta kvalitātei, kas noteikta Padomes Regulas (EK) Nr. 318/2006 I pielikuma III punktā (OV L 58, 28.2.2006., 1. lpp.).

(2)  Standarta kvalitātei, kas noteikta Regulas (EK) Nr. 318/2006 I pielikuma II punktā.

(3)  Aprēķins uz 1 % saharozes satura.


12.8.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 221/9


PADOMES DIREKTĪVA 2006/69/EK

(2006. gada 24. jūlijs),

ar ko Direktīvu 77/388/EEK groza attiecībā uz dažiem pasākumiem, lai vienkāršotu pievienotās vērtības nodokļa iekasēšanas procedūru un palīdzētu novērst nodokļu nemaksāšanu un izvairīšanos no nodokļu maksāšanas, un ar ko atceļ dažus lēmumus par atkāpēm

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu, un jo īpaši tā 93. pantu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta atzinumu (1),

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu (2),

tā kā:

(1)

Lai novērstu nodokļu nemaksāšanu un izvairīšanos no nodokļu maksāšanas un lai vienkāršotu pievienotās vērtības nodokļa iekasēšanas procedūru, saskaņā ar 27. panta 1. punktu Padomes Sestajā direktīvā 77/388/EEK (1977. gada 17. maijs) par to, kā saskaņojami dalībvalstu tiesību akti par apgrozījuma nodokļiem – Kopēja pievienotās vērtības nodokļu sistēma: vienota aprēķinu bāze (3), dažām dalībvalstīm Padome ar dažādiem nosacījumiem ir piešķīrusi noteiktas atkāpes, kas attiecas uz līdzīgām problēmām. Minēto problēmu risinājumi būtu jādara pieejami visām dalībvalstīm, tos iekļaujot minētajā direktīvā. Šiem pasākumiem vajadzētu būt samērīgiem, un tiem būtu jāattiecas vienīgi uz attiecīgās problēmas risināšanu. Ņemot vērā to, ka dalībvalstu vajadzības ir dažādas, iekļaušanai būtu jāparedz vienīgi tas, ka iespēja pieņemt attiecīgos noteikumus, līdzko rodas tāda vajadzība, tiek attiecināta uz visām dalībvalstīm.

(2)

Dalībvalstīm būtu jāspēj veikt darbības, nodrošinot, ka Direktīvā 77/388/EEK paredzētos pasākumus attiecībā uz nodokļu maksātāju un uz uzņēmumu nodošanu, tiem nepārtraucot darboties, neizmanto, lai izvairītos no nodokļu maksāšanas un nemaksātu nodokļus.

(3)

Īpaši noteiktos ierobežotos apstākļos dalībvalstīm vajadzētu būt iespējai iejaukties attiecībā uz jautājumiem, kas saistīti ar piegāžu un iegāžu vērtību, lai novērstu nodokļu zudumus, ko rada saistītu personu izmantošana, lai saņemtu nodokļu atvieglojumus.

(4)

Attiecībā uz darījumiem, kas saistīti ar klienta piegādāta ieguldījumu zelta apstrādi, dalībvalstīm vajadzētu būt iespējai summā, kurai uzliek nodokli, iekļaut šā ieguldījumu zelta vērtību, ja apstrādes iznākumā zelts zaudē ieguldījumu zelta statusu.

(5)

Būtu jāuzsver, ka dažus pakalpojumus, kam piemīt ražošanas līdzekļu iezīmes, var iekļaut shēmā, kas aktīva izmantošanas laikā, ņemot vērā tā faktisko lietojumu, ļauj pielāgot atskaitījumus par ražošanas līdzekļiem.

(6)

Konkrētos gadījumos dalībvalstīm būtu jāspēj noteikt, ka par pievienotās vērtības nodokļa nomaksu un uzskaiti atbild piegāžu saņēmējs. Tam būtu jāpalīdz dalībvalstīm vienkāršot noteikumus, kā arī novērst nodokļu nemaksāšanu un izvairīšanos no nodokļu maksāšanas noteiktās nozarēs un attiecībā uz dažiem darījumu veidiem.

(7)

Tādēļ būtu attiecīgi jāgroza Direktīva 77/388/EEK.

(8)

Tādējādi dalībvalstīm vairs nevajadzētu būt iespējai izmantot īpašas atkāpes, kuras tām piešķirtas ar dažiem Padomes lēmumiem, kas pieņemti saskaņā ar Direktīvas 77/388/EEK 27. panta 1. punktu, un uz kurām attiecas šī direktīva. Attiecīgie lēmumi tādēļ būtu viennozīmīgi jāatceļ. Šī direktīva nedrīkstētu iespaidot pasākumus, ko dalībvalstis piemēro saskaņā ar Direktīvas 77/388/EEK 27. panta 5. punktu; tāpat tā nedrīkstētu ietekmēt atkāpes, kas piešķirtas saskaņā ar minētās direktīvas 27. panta 1. punktu un kas nav atceltas ar šo direktīvu.

(9)

Dažu šīs direktīvas noteikumu piemērošanai vajadzētu būt izvēles jautājumam, un tiem būtu jādod dalībvalstīm zināma rīcības brīvība. Attiecīgos gadījumos pārskatāmības iemeslu dēļ būtu jāparedz, ka dalībvalstīm – izmantojot Pievienotās vērtības nodokļa padomdevēju komiteju, kas izveidota saskaņā ar Direktīvas 77/388/EEK 29. pantu – būtu jāinformē pārējās dalībvalstis par jebkādiem attiecīgās valsts tiesību aktiem, kas pieņemti saskaņā ar minētajiem noteikumiem. Šāda informācija nebūtu vajadzīga par attiecīgo valstu pasākumiem, ko veic saskaņā ar lēmumu, kurš atcelts ar šo direktīvu vai kurš zaudē spēku šīs direktīvas spēkā stāšanās dienā, bet kuru dalībvalsts turpina piemērot saskaņā ar šīs direktīvas noteikumiem,

IR PIEŅĒMUSI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

Ar šo Direktīvu 77/388/EEK groza šādi:

1)

direktīvas 4. panta 4. punktam pievieno šādu daļu:

“Dalībvalsts, kas izmanto otrajā daļā paredzēto iespēju, var ieviest jebkurus vajadzīgos pasākumus, lai novērstu nodokļu nemaksāšanu vai izvairīšanos no nodokļu maksāšanas, izmantojot šo noteikumu.”;

2)

direktīvas 5. panta 8. punkta otro teikumu aizstāj ar šādu tekstu:

“Ja saņēmējs nav pilnībā atbildīgs par nodokli, dalībvalstis attiecīgos gadījumos var veikt vajadzīgos pasākumus, lai novērstu konkurences traucējumus. Tāpat tās var ieviest jebkādus pasākumus, kas vajadzīgi, lai novērstu nodokļu nemaksāšanu vai izvairīšanos no nodokļu maksāšanas, izmantojot šo noteikumu.”;

3)

direktīvas 11. panta A daļu groza šādi:

a)

svītro 1. punkta d) apakšpunkta otro daļu;

b)

pievieno šādus punktus:

“5.   Dalībvalstīm ir iespēja summā, kurai uzliek nodokli, attiecībā uz precēm un pakalpojumiem iekļaut vērtību atbrīvotam ieguldījumu zeltam 26.b panta nozīmē, kuru piegādājis klients, lai to izmantotu par pamatu apstrādei, un kurš zaudē savu no PVN atbrīvotā ieguldījumu zelta statusu, kad tiek piegādātas preces un sniegti pakalpojumi. Izmantojamā vērtība ir ieguldījumu zelta atvērtā tirgus vērtība laikā, kad piegādā šīs preces un sniedz šos pakalpojumus.

6.   Lai novērstu nodokļu nemaksāšanu vai izvairīšanos no nodokļu maksāšanas, dalībvalstis var veikt pasākumus, lai nodrošinātu, ka attiecībā uz preču piegādi un pakalpojumu sniegšanu summa, kurai uzliek nodokli, ir atvērtā tirgus vērtība. Šo iespēju piemēro vienīgi attiecībā uz tādām preču piegādēm un pakalpojumu sniegšanu, kas saistīta ar attiecīgās dalībvalsts definētām ģimenes vai citām ciešām personiskām saitēm, vadības, īpašuma, dalības, finanšu vai juridiskām saitēm. Šādā nolūkā juridiskas saites var ietvert attiecības starp darba devēju un darba ņēmēju vai darba ņēmēja ģimeni, vai jebkuru citu cieši saistītu personu.

Šā punkta pirmajā daļā minēto iespēju piemēro vienīgi šādos apstākļos:

a)

ja atlīdzība ir mazāka par atvērta tirgus vērtību un ja saņēmējam nav tiesību uz pilnīgu 17. pantā paredzēto atskaitījumu;

b)

ja atlīdzība ir mazāka par atvērta tirgus vērtību un ja piegādātājam vai pakalpojumu sniedzējam nav tiesību uz pilnīgu 17. pantā paredzēto atskaitījumu, un ja uz piegādi attiecas atbrīvojums atbilstīgi 13. pantam vai 28. panta 3. punkta b) apakšpunktam;

c)

ja atlīdzība ir lielāka par atvērta tirgus vērtību un ja piegādātājam vai pakalpojumu sniedzējam nav tiesību uz pilnīgu 17. pantā paredzēto atskaitījumu.

Dalībvalstis var ierobežot piegādātāju vai pakalpojumu sniedzēju, vai saņēmēju kategorijas, uz ko attiecas šā panta pirmajā un otrajā daļā paredzētie pasākumi.

Par jebkuru jaunu attiecīgās valsts pasākumu, kas ieviests saskaņā ar šo punktu, dalībvalstis informē komiteju, kas izveidota saskaņā ar 29. pantu.

7.   Šajā direktīvā “atvērta tirgus vērtība” ir pilna summa, kas dalībvalstī, kurā preču piegādei vai pakalpojumu sniegšanai uzliek nodokli, nolūkā šajā laikā saņemt attiecīgās preces vai pakalpojumus klientam tajā pašā tirdzniecības stadijā, kurā notiek preču piegāde vai pakalpojumu sniegšana, godīgas konkurences apstākļos būtu jāmaksā piegādātājam, kurš nesniedz priekšrocības.

Ja nevar konstatēt salīdzināmu preču piegādi vai pakalpojumu sniegšanu, attiecībā uz precēm “atvērta tirgus vērtība” ir summa, kas nav zemāka par preču vai līdzīgu preču pirkuma vērtību vai – ja nav pirkuma vērtības – to pašizmaksu, kas noteikta piegādes laikā; attiecībā uz pakalpojumiem tā nav zemāka par nodokļu maksātāja pilnām izmaksām saistībā ar pakalpojuma sniegšanu.”;

4)

direktīvas 17. panta 4. punktu versijā, kas izklāstīta 28.f panta 1. punktā, groza šādi:

a)

otrās daļas a) punktā vārdkopu “21. panta 1. punkta a) un c) apakšpunkts” aizstāj ar vārdkopu “21. panta 1. punkta a), c) vai f) apakšpunktu vai 21. panta 2. punkta c) apakšpunktu”;

b)

otrās daļas b) punktā vārdkopu “21. panta 1. punkta a) apakšpunktu” aizstāj ar vārdkopu “21. panta 1. punkta a) vai f) apakšpunktu vai 21. panta 2. punkta c) apakšpunktu”;

5)

direktīvas 18. panta 1. punkta d) apakšpunktā versijā, kas izklāstīta 28.f panta 2. punktā, vārdkopu “21. panta 1. punktu” aizstāj ar vārdkopu “21. panta 1. punktu vai 21. panta 2. punkta c) apakšpunktu”;

6)

direktīvas 20. panta 4. punktam pievieno šādu daļu:

“Dalībvalstis 2. un 3. punktu var piemērot arī pakalpojumiem, kuru iezīmes ir līdzīgas iezīmēm, kas parasti raksturīgas ražošanas līdzekļiem.”;

7)

direktīvas 21. panta 2. punktam versijā, kas izklāstīta 28.g pantā, pievieno šādu apakšpunktu:

“c)

ja veic turpmāk norādītās piegādes, dalībvalstis var noteikt, ka persona, kam jāmaksā nodoklis, ir nodokļu maksātājs, kuram veiktas šādas piegādes:

i)

celtniecības darbi, tostarp remonta, tīrīšanas, uzturēšanas, pārveides un nojaukšanas pakalpojumi saistībā ar nekustamu īpašumu, kā arī konkrētu būvdarbu nodošana, ko saskaņā ar 5. panta 5. punktu uzskata par preču piegādi;

ii)

personāla nodrošināšana i) punktā minētajām darbībām;

iii)

nekustama īpašuma piegāde, kā minēts 13. panta B daļas g) un h) punktā, ja piegādātājs ir izvēlējies nodokļa uzlikšanu piegādei atbilstīgi minētā panta C daļas b) punktam;

iv)

lietotu materiālu, tādā pašā stāvoklī atkārtoti neizmantojamu materiālu, lūžņu, rūpniecisku un nerūpniecisku atkritumu, reģenerējamu atkritumu, daļēji pārstrādātu atkritumu piegāde un dažu preču piegāde un dažu pakalpojumu sniegšana, kā norādīts M pielikumā;

v)

tādu preču piegāde, kuras viens nodokļu maksātājs sniedzis citam kā nodrošinājumu – realizējot šo nodrošinājumu;

vi)

preču piegāde pēc īpašumtiesību rezervācijas cesijas tādam tiesību pārņēmējam, kas izmanto šīs tiesības;

vii)

tāda nekustama īpašuma nodošana, kas pārdots tiesas noteiktā izsolē.

Šā apakšpunkta nolūkā dalībvalstis var noteikt, ka nodokļu maksātāju, kurš veic arī darbības vai darījumus, ko neuzskata par tādu preču piegādi vai pakalpojumu sniegšanu, kam uzliek nodokli saskaņā ar 2. pantu, uzskata par nodokļu maksātāju attiecībā uz tādu preču un pakalpojumu saņemšanu, ko viņš saņem, kā minēts šā apakšpunkta pirmajā daļā. Publisko tiesību struktūru, kas nav nodokļu maksātājs, var uzskatīt par nodokļu maksātāju attiecībā uz piegādēm un pakalpojumiem, kas saņemti, kā minēts v), vi) un vii) punktā.

Šā apakšpunkta nolūkā dalībvalstis var norādīt, uz kādām precēm un pakalpojumiem tas attiecas, kā arī to, uz kādu kategoriju piegādātājiem un saņēmējiem šos pasākumus var attiecināt. Tāpat dalībvalstis šā noteikuma piemērošanu var ierobežot, attiecinot to vienīgi uz dažām preču piegādēm vai pakalpojumu sniegšanu, kā uzskaitīts M pielikumā.

Par jebkuru jaunu attiecīgās valsts pasākumu, kas ieviests saskaņā ar šo apakšpunktu, dalībvalstis informē komiteju, kas izveidota saskaņā ar 29. pantu.”;

8)

pievieno M pielikumu, kas ietverts šīs direktīvas I pielikumā.

2. pants

Šīs direktīvas II pielikumā uzskaitītos lēmumus atceļ no 2008. gada 1. janvāra.

3. pants

Dalībvalstīs stājas spēkā normatīvie un administratīvie akti, kas vajadzīgi, lai līdz izpildītu šīs direktīvas prasības.

Vēlākais, no 2008. gada 1. janvāra dalībvalstis piemēro noteikumus, kas vajadzīgi, lai izpildītu 1. panta 3. punkta prasības attiecībā uz Direktīvas 77/388/EEK 11. panta A daļas jauno 7. punktu un 1. panta 4. punkta prasības attiecībā uz atsaucēm uz Direktīvas 77/388/EEK 21. panta 1. punkta f) apakšpunktu, kuras iekļautas minētās direktīvas 17. panta 4. punkta a) un b) apakšpunktā versijā, kas izklāstīta tās 28.f panta 1. punktā.

Kad dalībvalstis pieņem noteikumus saskaņā ar šo direktīvu, dalībvalstis tūlīt paziņo Komisijai šo noteikumu tekstu, kuros ir atsauce uz šo direktīvu, vai arī šādu atsauci pievieno to oficiālajai publikācijai. Dalībvalstis nosaka paņēmienus, kā izdarīt šādas atsauces.

4. pants

Šī direktīva stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

5. pants

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Briselē, 2006. gada 24. jūlijā

Padomes vārdā

priekšsēdētājs

K. RAJAMÄKI


(1)  2006. gada 6. jūlija atzinums (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts).

(2)  OV C 65, 17.3.2006., 103. lpp.

(3)  OV L 145, 13.6.1977., 1. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Direktīvu 2006/18/EK (OV L 51, 22.2.2006., 12. lpp.).


I PIELIKUMS

“M PIELIKUMS

Direktīvas 21. panta 2. punkta c) apakšpunkta iv) punktā minētais preču un pakalpojumu saraksts

a)

melno un krāsaino metālu atkritumu, lūžņu un lietotu materiālu, tostarp melno un krāsaino metālu un to sakausējumu apstrādē, ražošanā vai kausēšanā iegūtu pusfabrikātu piegāde;

b)

pusapstrādātu melno un krāsaino metālu ražojumu piegāde un dažu ar tiem saistītu apstrādes pakalpojumu sniegšana;

c)

tādu atlikumu un citu otrreiz pārstrādājamu materiālu, kas sastāv no melniem un krāsainiem metāliem, to sakausējumiem, izdedžiem, pelniem, katlakmens, un rūpniecisku atlikumu, kas satur metālus vai to sakausējumus, piegāde, kā arī šo ražojumu atlases, griešanas, dalīšanas un presēšanas pakalpojumu sniegšana;

d)

melno un krāsaino metālu atkritumu piegāde un dažu ar tiem saistītu apstrādes pakalpojumu sniegšana, kā arī atgriezumu, lūžņu, atkritumu un lietotu un otrreiz pārstrādājamu materiālu, kas sastāv no lauskām, stikla, papīra, kartona, lupatām, kauliem, ādas, mākslīgās ādas, pergamenta, jēlādām, cīpslām un stiegrām, auklām, virvēm, trosēm, kabeļiem, gumijas un plastmasas piegāde;

e)

šajā pielikumā minēto materiālu piegāde pēc to apstrādes tīrot, pulējot, atlasot, griežot, sadalot, presējot vai lejot lietņos;

f)

izejvielu apstrādes lūžņu un atkritumu piegāde.”


II PIELIKUMS

Saskaņā ar Direktīvas 77/388/EEK 27. pantu pieņemto un ar šo direktīvu atcelto lēmumu saraksts

 

Padomes lēmums – ko uzskata par pieņemtu 1984. gada 15. aprīlī – ar ko Apvienotajai Karalistei atļauj piemērot pasākumu, atkāpjoties no Sestās direktīvas, kura mērķis ir novērst dažus krāpšanas gadījumus vai izvairīšanos no nodokļu nomaksas saistībā ar zelta, zelta monētu vai zelta atkritumu piegādi nodokļu maksātāju starpā, ieviešot īpašu nodokļu aprēķināšanas sistēmu (1).

 

Padomes lēmums – ko uzskata par pieņemtu 1987. gada 11. aprīlī – ar ko Apvienotajai Karalistei atļauj piemērot pasākumu, atkāpjoties no Direktīvas 77/388/EEK 11. panta (2).

 

Padomes Lēmums 88/498/EEK (3), ar ko Nīderlandes Karalistei atļauj piemērot pasākumu, atkāpjoties no 21. panta 1. punkta a) apakšpunkta Direktīvā 77/388/EEK.

 

Padomes lēmums – ko uzskata par pieņemtu 1997. gada 18. februārī atbilstīgi procedūrai, kas ietverta Direktīvas 77/388/EEK 27. panta 4. punktā, tās 1977. gada 17. maija versijā – ar ko Francijas Republikai atļauj piemērot pasākumu, atkāpjoties no Direktīvas 77/388/EEK 2. un 10. panta. Šis lēmums pieņemts pēc tam, kad dalībvalstīm 1996. gada 18. decembrī darīts zināms lūgums.

 

Padomes Lēmums 98/23/EK (4), ar ko Apvienotajai Karalistei atļauj piemērot pasākumu, atkāpjoties no 28.e panta 1. punkta Direktīvā 77/388/EEK.

 

Padomes Lēmums 2002/439/EK (5), ar ko Vācijai atļauj piemērot pasākumu, atkāpjoties no 21. panta Direktīvā 77/388/EEK.

 

Padomes Lēmums 2002/880/EK (6), ar ko Austrijai atļauj piemērot pasākumu, atkāpjoties no 21. panta Direktīvā 77/388/EEK.

 

Padomes Lēmums 2004/290/EK (7), ar ko Vācijai atļauj piemērot pasākumu, atkāpjoties no 21. panta Direktīvā 77/388/EEK.

 

Padomes Lēmums 2004/736/EK (8), ar ko Apvienotajai Karalistei atļauj piemērot pasākumu, atkāpjoties no 11. panta Direktīvā 77/388/EEK.

 

Padomes Lēmums 2004/758/EK (9), ar ko Austrijas Republikai atļauj piemērot pasākumu, atkāpjoties no 21. panta Direktīvā 77/388/EEK.


(1)  OV L 264, 5.10.1984., 27. lpp.

(2)  OV L 132, 21.5.1987., 22. lpp.

(3)  OV L 269, 29.9.1988., 54. lpp.

(4)  OV L 8, 14.1.1998., 24. lpp. Lēmumā jaunākie grozījumi izdarīti ar Lēmumu 2003/909/EK (OV L 342, 30.12.2003., 49. lpp.).

(5)  OV L 151, 11.6.2002., 12. lpp.

(6)  OV L 306, 8.11.2002., 24. lpp.

(7)  OV L 94, 31.3.2004., 59. lpp.

(8)  OV L 325, 28.10.2004., 58. lpp.

(9)  OV L 336, 12.11.2004., 38. lpp.


II Tiesību akti, kuru publicēšana nav obligāta

Komisija

12.8.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 221/15


EK/DĀNIJAS UN FARĒRU SALU APVIENOTĀS KOMITEJAS LĒMUMS Nr. 1/2006

(2006. gada 13. jūlijs),

ar ko groza 1. protokola pielikuma I un II tabulu Nolīgumā starp Eiropas Kopienu, no vienas puses, un Dānijas valdību un Farēru salu autonomijas valdību, no otras puses

(2006/561/EK)

APVIENOTĀ KOMITEJA,

ņemot vērā Nolīgumu starp Eiropas Kopienu, no vienas puses, un Dānijas valdību un Farēru salu autonomijas valdību, no otras puses (1), turpmāk – “Nolīgums”, un jo īpaši tā 34. panta 1. punktu,

tā kā:

(1)

Nolīguma 1. protokola pielikumā precizēti muitas nodokļi un citi nosacījumi, kuri jāpiemēro tādu noteiktu zivju un zivsaimniecības produktu importam Kopienā, kuru izcelsme ir Farēru salās un kuri tiek ievesti no Farēru salām.

(2)

Atbilstīgi šim pielikumam Kopiena ir piešķīrusi tarifu koncesijas sagatavotām vai konservētām Farēru salu garnelēm, ziemeļgarnelēm un Norvēģijas omāriem, uz ko attiecas gada tarifu kvota 3 000 tonnu apjomā.

(3)

Farēru salu iestādes ir pieprasījušas palielināt līdz 6 000 tonnām Kopienas piešķirtās tarifu koncesijas sagatavotām vai konservētām garnelēm, ziemeļgarnelēm un Norvēģijas omāriem.

(4)

Ir pamatoti atļaut šādu palielinājumu laikposmā, ko nosaka atkarībā no kvotas izmantojuma pakāpes.

(5)

Atbilstīgi pielikumam Kopiena nav piešķīrusi nekādas koncesijas saldētām pikšām, kuru izcelsme ir Farēru salās un kuras tiek ievestas no Farēru salām.

(6)

Farēru salu iestādes ir pieprasījušas, lai saldētas pikšas pievieno to zivsaimniecības produktu sarakstam 1. protokola pielikuma I tabulā, kurus var ievest Kopienā, nemaksājot muitas nodokli.

(7)

Ir pamatoti iekļaut šajā tabulā saldētas pikšas,

IR NOLĒMUSI ŠĀDI.

1. pants

Līguma 1. protokola pielikuma I tabulu groza, iekļaujot šādu rindu:

“0303 72 00

Pikšas (Melanogrammus aeglefinus)

0”

 

2. pants

Līguma 1. protokola pielikuma II tabulu groza šādi:

“1605

Gatavi izstrādājumi vai konservi no vēžveidīgajiem, mīkstmiešiem un citiem ūdens bezmugurkaulniekiem:

 

TK Nr. 4 (2)

4 000

1605 20

- garneļu un ziemeļgarneļu:

 

 

1605 20 10

- - hermētiskā tarā

0

 

 

- - citādi:

 

 

1605 20 91

- - - tiešajā iepakojumā, ar tīro svaru līdz 2 kg

0

 

1605 20 99

- - - citādi

0

 

ex 1605 40 00

- Norvēģijas omāri (Nephrops norvegicus)

0

 

3. pants

Šis lēmums stājas spēkā otrā mēneša pirmajā dienā pēc lēmuma pieņemšanas.

Torshavnā, 2006. gada 13. jūlijā

Apvienotās komitejas vārdā

priekšsēdētājs

Herluf SIGVALDSSON


(1)  OV L 53, 22.2.1997., 2. lpp.

(2)  2007. gadā gada apjoms ir 4 000 tonnu. No 2008. gada 1. janvāra ik gadu apjomu palielina par 1 000 tonnām līdz maksimālajam apjomam 6 000 tonnu ar noteikumu, ka vismaz 80 % no kopējā iepriekšējās kvotas apjoma ir izmantoti līdz attiecīgā gada 31. decembrim.”


Eiropas Centrālā banka

12.8.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 221/17


EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS PAMATNOSTĀDNE

(2006. gada 3. augusts),

ar ko groza Pamatnostādni ECB/2005/16 par Eiropas automatizēto reālā laika bruto norēķinu sistēmu (TARGET)

(ECB/2006/11)

(2006/562/EK)

EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu, un jo īpaši tā 105. panta 2. punkta pirmo un ceturto ievilkumu, kā arī Eiropas Centrālo banku sistēmas un Eiropas Centrālās bankas Statūtu 3.1., 12.1., 14.3., 17., 18. un 22. pantu,

tā kā:

(1)

Līguma 105. panta 2. punkta ceturtais ievilkums un Statūtu 3.1. panta ceturtais ievilkums nosaka, ka viens no galvenajiem uzdevumiem, kas jāveic Eiropas Centrālo banku sistēmai (ECBS), ir norēķinu sistēmu vienmērīgas darbības veicināšana.

(2)

Statūtu 22. pants nosaka, ka Eiropas Centrālā banka (ECB) un valstu centrālās bankas (VCB) var nodrošināt efektīvas un drošas klīringa un maksājumu sistēmas Kopienā un attiecībās ar citām valstīm.

(3)

Papildus sasaistei, ko nodrošina starpsavienojums vai divpusējs savienojums, kā pārejas posma pasākums jāparedz trešais piesaistes TARGET veids, ņemot vērā TARGET2 izveidi nākotnē. VCB, kurai nav savas RLBN sistēmas jādod piekļuve pašreizējai TARGET infrastruktūrai, izmantojot attālinātu līdzdalību citas VCB RLBN sistēmā.

(4)

2005. gada 30. decembra Pamatnostādne ECB/2005/16 par Eiropas automatizēto reālā laika bruto norēķinu sistēmu (TARGET) (1) jāgroza, lai tajā iekļautu īpašus noteikumus attiecībā uz attālinātu līdzdalību,

IR PIEŅĒMUSI ŠO PAMATNOSTĀDNI.

1. pants

Pamatnostādni ECB/2005/16 groza šādi:

1)

Šādas definīcijas tiek iekļautas 1. pantā:

“—

“attālinātā VCB” ir VCB, kam nav savas RLBN sistēmas, bet kura attālināti piedalās citas VCB RLBN sistēmā saskaņā ar 2. panta 3. punkta noteikumiem,

“uzņēmēja VCB” ir VCB, kas ļauj attālinātajai VCB piedalīties savā RLBN sistēmā saskaņā ar 2. panta 3. punktu.”

2)

Iekļauj šādu 2. panta 3. punktu:

“3.   Attālinātajai VCB, kā arī kredītiestādēm un citām iestādēm tās dalībvalstī attālināti piedaloties uzņēmējas VCB RLBN sistēmā saskaņā ar šīs RLBN sistēmas noteikumiem, piemēro šādus īpašus papildu noteikumus:

uzņēmēja VCB piešķir attālinātajai VCB neierobežotu un nenodrošinātu kredītu,

uzņēmēja VCB un attālinātā VCB var vienoties par noteikumiem un nosacījumiem, kas papildina uzņēmējas VCB RLBN sistēmas RLBN noteikumus,

attālinātā VCB piešķir dienas kredītu iestādēm tās dalībvalstī, kuras piedalās uzņēmējas VCB RLBN sistēmā saskaņā ar 3. panta f) punktu,

maksājumus starp iestādēm attālinātās VCB dalībvalstī, kā arī starp šādām iestādēm un citiem dalībniekiem uzņēmējas VCB RLBN sistēmā cenu noteikšanas un citu saistīto jautājumu nolūkā uzskata par iekšzemes maksājumiem, bet maksājumus starp iestādēm attālinātās VCB dalībvalstī un tādas RLBN sistēmas dalībniekiem, kas nav uzņēmējas VCB RLBN sistēma, minētajā nolūkā uzskata par pārrobežu maksājumiem,

attālinātā VCB var iecelt savus pārstāvjus 7. panta 2. punktā minētajās struktūrās un var nominēt personu vai personas 7. panta 3. punktā norādīto funkciju veikšanai.”

2. pants

Nobeiguma noteikumi

1.   Šī pamatnostādne ir adresēta iesaistīto dalībvalstu centrālajām bankām.

2.   Šī pamatnostādne stājas spēkā 2006. gada 15. augustā. To piemēro no 2007. gada 1. janvāra.

Frankfurtē pie Mainas, 2006. gada 3. augustā

ECB Padomes vārdā

ECB priekšsēdētājs

Jean-Claude TRICHET


(1)  OV L 18, 23.1.2006., 1. lpp.