ISSN 1725-5112

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 219

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

49. sējums
2006. gada 10. augusts


Saturs

 

I   Tiesību akti, kuru publicēšana ir obligāta

Lappuse

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1202/2006 (2006. gada 9. augusts), ar kuru nosaka standarta ievešanas vērtības nolūkā noteikt ievešanas cenu atsevišķu veidu augļiem un dārzeņiem

1

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 1203/2006 (2006. gada 9. augusts), ar ko groza V pielikumu Padomes Regulai (EK) Nr. 1440/2005 attiecībā uz noteiktu tērauda izstrādājumu daudzuma limitiem

3

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 1204/2006 (2006. gada 9. augusts), ar ko groza V pielikumu Padomes Regulai (EK) Nr. 1899/2005 attiecībā uz noteiktu tērauda izstrādājumu daudzuma limitiem

5

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 1205/2006 (2006. gada 9. augusts), ar ko 2006./2007. tirdzniecības gadam nosaka minimālo cenu, kas maksājama ražotājiem par žāvētām plūmēm, kā arī apjomu ražošanas atbalstam par žāvētām plūmēm

7

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 1206/2006 (2006. gada 9. augusts), ar ko 2005./2006. tirdzniecības gadam nosaka neapstrādātu rozīņu un neapstrādātu žāvētu vīģu uzglabāšanas atbalsta apjomu

8

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 1207/2006 (2006. gada 9. augusts), ar ko 2006./2007. tirdzniecības gadam nosaka cenu, par kādu uzglabāšanas aģentūras iepērk neapstrādātas rozīnes un žāvētas vīģes

9

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 1208/2006 (2006. gada 8. augusts), ar ko nosaka aizliegumu kuģiem, kuri peld ar Apvienotās Karalistes karogu, zvejot makreles ICES IIa (EK ūdeņi), IIIa, IIIb, c, d (EK ūdeņi) un IV zonā

10

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 1209/2006 (2006. gada 9. augusts), ar ko nosaka aizliegumu kuģiem, kas kuģo zem Apvienotās Karalistes karoga, zvejot zilās jūras līdakas ICES VI un VII zonā (Kopienas ūdeņi un starptautiskie ūdeņi)

12

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 1210/2006 (2006. gada 9. augusts), ar kuru 67. reizi groza Padomes Regulu (EK) Nr. 881/2002, ar ko nosaka konkrētus, īpašus, ierobežojošus, pret noteiktām personām un organizācijām, kuras saistītas ar Osamu Bin Ladenu, organizācijas Al-Qaida tīklu un Taliban, vērstus pasākumus un ar ko atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 467/2001

14

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1211/2006 (2006. gada 9. augusts), ar kuru groza ar Regulu (EK) Nr. 1002/2006 noteiktās reprezentatīvās cenas un papildu ievedmuitas nodokļus atsevišķiem cukura nozares produktiem 2006./2007. saimnieciskajā gadā

20

 

 

II   Tiesību akti, kuru publicēšana nav obligāta

 

 

Padome

 

*

Informācija par to, ka stājas spēkā Protokols Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu Nolīgumam starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Izraēlas Valsti, no otras puses, lai ņemtu vērā Čehijas Republikas, Igaunijas Republikas, Kipras Republikas, Latvijas Republikas, Lietuvas Republikas, Ungārijas Republikas, Maltas Republikas, Polijas Republikas, Slovēnijas Republikas un Slovākijas Republikas pievienošanos Eiropas Savienībai

22

 

 

Komisija

 

*

Komisijas Lēmums (2006. gada 2. augusts), ar ko atjaunina pielikumus monetārajam nolīgumam starp Francijas Republikas valdību Eiropas Kopienas vārdā un Viņa Augstības Monako prinča valdību

23

 

*

Komisijas Lēmums (2006. gada 8. augusts), ar ko groza Lēmumu 2002/300/EK saistībā ar zonām, kuras izslēgtas no apstiprināto zonu saraksta attiecībā uz Bonamia ostreae un/vai Marteilia refringens (izziņots ar dokumenta numuru K(2006) 3518)  ( 1 )

28

 

 

Tiesību akti, kas pieņemti saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību VI sadaļu

 

*

Padomes Lēmums 2006/560/TI (2006. gada 24. jūlijs), ar kuru groza Lēmumu 2003/170/TI par kopīgu to sadarbības koordinatoru izmantošanu, ko dalībvalstu tiesību aizsardzības iestādes norīkojušas darbā ārzemēs

31

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.


I Tiesību akti, kuru publicēšana ir obligāta

10.8.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 219/1


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1202/2006

(2006. gada 9. augusts),

ar kuru nosaka standarta ievešanas vērtības nolūkā noteikt ievešanas cenu atsevišķu veidu augļiem un dārzeņiem

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1994. gada 21. decembra Regulu (EK) Nr. 3223/94 par sīki izstrādātiem augļu un dārzeņu ievešanas režīma izpildes noteikumiem (1), un jo īpaši tās 4. panta 1. punktu,

tā kā:

(1)

Regulā (EK) Nr. 3223/94, piemērojot Urugvajas kārtas daudzpusējo tirdzniecības sarunu iznākumus, paredzēti kritēriji, pēc kuriem Komisija nosaka standarta ievešanas vērtības pielikumā precizētajiem produktu ievedumiem no trešām valstīm un periodiem.

(2)

Piemērojot iepriekš minētos kritērijus, standarta ievešanas vērtības nosakāmas līmeņos, kas norādīti šīs regulas pielikumā,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Standarta ievešanas vērtības, kas paredzētas Regulas (EK) Nr. 3223/94 4. pantā, ir tādas, kā norādīts tabulā, kas pievienota pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2006. gada 10. augustā.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2006. gada 9. augustā

Komisijas vārdā —

lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektors

Jean-Luc DEMARTY


(1)  OV L 337, 24.12.1994., 66. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 386/2005 (OV L 62, 9.3.2005., 3. lpp.).


PIELIKUMS

Komisijas 2006. gada 9. augusta Regulai, ar kuru nosaka standarta ievešanas vērtības nolūkā noteikt ievešanas cenu atsevišķu veidu augļiem un dārzeņiem

(EUR/100 kg)

KN kods

Trešās valsts kods (1)

Standarta ievešanas vērtība

0702 00 00

052

44,8

999

44,8

0707 00 05

052

103,9

999

103,9

0709 90 70

052

79,6

999

79,6

0805 50 10

052

63,2

388

55,8

512

41,8

524

47,5

528

53,2

999

52,3

0806 10 10

052

113,2

204

143,0

220

123,6

508

23,9

999

100,9

0808 10 80

388

86,5

400

87,3

508

88,0

512

87,9

524

43,0

528

125,0

720

81,3

800

141,0

804

95,4

999

92,8

0808 20 50

052

118,4

388

92,4

512

83,4

528

54,2

804

78,4

999

85,4

0809 20 95

052

235,0

400

361,0

404

399,0

999

331,7

0809 30 10, 0809 30 90

052

137,6

999

137,6

0809 40 05

068

110,8

093

50,3

098

53,2

624

133,6

999

87,0


(1)  Valstu nomenklatūra, kas paredzēta Komisijas Regulā (EK) Nr. 750/2005 (OV L 126, 19.5.2005., 12. lpp.). Kods “999” nozīmē “citas izcelsmes vietas”.


10.8.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 219/3


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1203/2006

(2006. gada 9. augusts),

ar ko groza V pielikumu Padomes Regulai (EK) Nr. 1440/2005 attiecībā uz noteiktu tērauda izstrādājumu daudzuma limitiem

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2005. gada 12. jūlija Regulu (EK) Nr. 1440/2005, kas attiecas uz noteiktu Ukrainas tērauda izstrādājumu importa ierobežojumu pārraudzību un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 2266/2004 (1), un jo īpaši tās 5. pantu,

tā kā:

(1)

Eiropas Kopiena un Ukrainas valdība 2005. gada 29. jūlijā parakstīja nolīgumu par noteiktu tērauda izstrādājumu tirdzniecību (2) (“nolīgums”).

(2)

Nolīguma 3. panta 3. punkts paredz, ka attiecīgajā gadā neizmantotos daudzumus var pārcelt uz nākamo gadu ne vairāk kā 10 % apmērā no attiecīgā daudzuma limita, kas noteikts nolīguma III pielikumā.

(3)

Saskaņā ar nolīguma 3. panta 4. punktu uz citām izstrādājuma grupām var pārcelt ne vairāk kā 15 % no attiecīgās izstrādājumu grupas daudzuma limita.

(4)

Ukraina informēja Kopienu par nodomu izmantot 3. panta 3. un 4. punkta noteikumus nolīgumā noteiktajā termiņā. Tāpēc atbilstoši Ukrainas prasībai jāveic vajadzīgie pielāgojumi daudzuma limitos 2006. gadam.

(5)

Tāpēc Regula (EK) Nr. 1440/2005 ir attiecīgi jāgroza,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (EK) Nr. 1440/2005 V pielikumā noteiktos daudzuma limitus 2006. gadam aizstāj ar daudzuma limitiem, kas noteikti šīs regulas pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā desmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2006. gada 9. augustā

Komisijas vārdā

Komisijas loceklis

Peter MANDELSON


(1)  OV L 232, 8.9.2005., 1. lpp.

(2)  OV L 232, 8.9.2005., 42. lpp.


PIELIKUMS

DAUDZUMA LIMITI 2006. GADAM

(tonnas)

Izstrādājumi

2006. gads

SA. Plakani velmējumi

SA1. Spoles

168 750

SA2. Biezās plāksnes

364 320

SA3. Citi plakanie velmējumi

109 125

SB. Gari izstrādājumi

SB1. Šķērssijas

32 639

SB2. Stieples stienītis

138 592

SB3. Citi gari izstrādājumi

251 554

Piezīme: SA un SB ir izstrādājumu kategorijas.

SA1 līdz SA3 un SB1 līdz SB3 ir izstrādājumu grupas.


10.8.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 219/5


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1204/2006

(2006. gada 9. augusts),

ar ko groza V pielikumu Padomes Regulai (EK) Nr. 1899/2005 attiecībā uz noteiktu tērauda izstrādājumu daudzuma limitiem

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2005. gada 27. jūnija Regulu (EK) Nr. 1899/2005 par dažu ierobežojumu pārvaldību, kuri attiecas uz noteiktu tērauda izstrādājumu importu no Krievijas Federācijas (1), un jo īpaši tās 5. pantu,

tā kā:

(1)

Eiropas Kopiena un Krievijas Federācija 2005. gada 3. novembrī parakstīja nolīgumu par noteiktu tērauda izstrādājumu tirdzniecību (2) (“nolīgums”).

(2)

Nolīguma 3. panta 3. punkts paredz, ka attiecīgajā gadā neizmantotos daudzumus var pārcelt uz nākamo gadu ne vairāk kā 7 % apmērā no attiecīgā daudzuma limita, kas noteikts nolīguma II pielikumā.

(3)

Saskaņā ar nolīguma 3. panta 4. punktu uz citām izstrādājuma grupām var pārcelt ne vairāk kā 7 % no attiecīgās izstrādājumu grupas daudzuma limita, un pārcelšana starp kategorijām ir pieļaujama ne vairāk kā 25 000 tonnu apmērā.

(4)

Krievija informēja Kopienu par nodomu izmantot 3. panta 3. un 4. punkta noteikumus nolīgumā noteiktajā termiņā. Tāpēc atbilstoši Krievijas prasībai jāveic vajadzīgie pielāgojumi daudzuma limitos 2006. gadam.

(5)

Tāpēc Regula (EK) Nr. 1899/2005 ir attiecīgi jāgroza,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (EK) Nr. 1899/2005 V pielikumā noteiktos daudzuma limitus 2006. gadam aizstāj ar daudzuma limitiem, kas noteikti šīs regulas pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā desmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2006. gada 9. augustā

Komisijas vārdā

Komisijas loceklis

Peter MANDELSON


(1)  OV L 303, 22.11.2005., 1. lpp.

(2)  OV L 303, 22.11.2005., 39. lpp.


PIELIKUMS

DAUDZUMA LIMITI 2006. GADAM

(tonnas)

Izstrādājumi

2006

SA Velmēti izstrādājumi loksnēs

SA1. Ruļļi

995 554

SA2. Smagas plāksnes

201 025

SA3. Citi velmēti izstrādājumi loksnēs

462 118

SA4. Leģēti izstrādājumi

103 015

SA5. Leģētas quarto plāksnes

22 010

SA6. Leģētas auksti velmētas loksnes un loksnes ar pārklājumu

109 604

SB. Garie izstrādājumi

SB1. Stieņi

50 373

SB2. Stieples

195 080

SB3. Citi garie izstrādājumi

289 151

Piezīme SA un SB ir produktu kategorijas.

SA1 līdz SA6 un SB1 līdz SB3 ir produktu grupas.


10.8.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 219/7


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1205/2006

(2006. gada 9. augusts),

ar ko 2006./2007. tirdzniecības gadam nosaka minimālo cenu, kas maksājama ražotājiem par žāvētām plūmēm, kā arī apjomu ražošanas atbalstam par žāvētām plūmēm

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1996. gada 28. oktobra Regulu (EK) Nr. 2201/96 par augļu un dārzeņu pārstrādes produktu tirgus kopīgo organizāciju (1), un jo īpaši tās 6.b panta 3. punktu un 6.c panta 7. punktu,

tā kā:

(1)

3. panta 1. punkta d) apakšpunktā Komisijas 2003. gada 29. augusta Regulā (EK) Nr. 1535/2003, ar ko paredz sīki izstrādātus noteikumus par to, kā piemērot Padomes Regulu (EK) Nr. 2201/96 attiecībā uz atbalsta programmu augļu un dārzeņu pārstrādes produktiem (2), noteikti tirdzniecības gadu datumi attiecībā uz žāvētām plūmēm.

(2)

Produkti, par kuriem tiek noteikta minimālā cena un atbalsta apjoms, ir uzskaitīti 3. pantā Komisijas 1999. gada 3. marta Regulā (EK) Nr. 464/1999, kas paredz sīki izstrādātus noteikumus Padomes Regulas (EK) Nr. 2201/96 piemērošanai attiecībā uz atbalsta kārtību žāvētām plūmēm (3), un attiecīgās regulas 2. pantā ir minētas īpašības, kurām šiem produktiem ir jāatbilst.

(3)

Tādēļ ir jānosaka minimālā cena žāvētām plūmēm un ražošanas atbalsts par žāvētām plūmēm 2006./2007. tirdzniecības gadam atbilstīgi kritērijiem, kas noteikti Regulas (EK) Nr. 2201/96 6.b un 6.c pantā.

(4)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Augļu un dārzeņu pārstrādes produktu pārvaldības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

2006./2007. tirdzniecības gadam Regulas (EK) Nr. 2201/96 6.a panta 2. punktā minētā minimālā neto cena ir 1 935,23 euro par tonnu žāvētu d’Ente plūmju, izvedot no ražotāja teritorijas.

2006./2007. tirdzniecības gadam saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 2201/96 6.a panta 1. punktu ražošanas atbalsta apjoms ir 652,66 euro par neto tonnu plūmju.

2. pants

Šī regula stājas spēkā trešajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2006. gada 9. augustā

Komisijas vārdā

Komisijas locekle

Mariann FISCHER BOEL


(1)  OV L 297, 21.11.1996., 29. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 386/2004 (OV L 64, 2.3.2004., 25. lpp.).

(2)  OV L 218, 30.8.2003., 14. lpp. Regulā jaunākie grozījumi ir izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1663/2005 (OV L 267, 12.10.2005., 22. lpp.).

(3)  OV L 56, 4.3.1999., 8. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 2198/2003 (OV L 328, 17.12.2003., 20. lpp.).


10.8.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 219/8


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1206/2006

(2006. gada 9. augusts),

ar ko 2005./2006. tirdzniecības gadam nosaka neapstrādātu rozīņu un neapstrādātu žāvētu vīģu uzglabāšanas atbalsta apjomu

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1996. gada 28. oktobra Regulu (EK) Nr. 2201/96 par augļu un dārzeņu pārstrādes produktu tirgus kopīgo organizāciju (1), un jo īpaši tās 9. panta 8. punktu,

tā kā:

(1)

Regulas (EK) Nr. 2201/96 9. panta 4. punktā paredzēts, ka uzglabāšanas atbalstu uzglabāšanas aģentūrām piešķir par iepirkto Sultana rozīņu, korinšu un žāvētu vīģu daudzumiem un faktisko uzglabāšanas ilgumu.

(2)

Tādēļ ir jānosaka atbalsta apjoms par neapstrādātām rozīnēm un neapstrādātām žāvētām vīģēm 2005./2006. tirdzniecības gadam atbilstīgi 7. pantam Komisijas 1999. gada 23. jūlija Regulā (EK) Nr. 1622/1999, kas nosaka sīki izstrādātus noteikumus Padomes Regulas (EK) Nr. 2201/96 piemērošanai attiecībā uz neapstrādātu rozīņu un neapstrādātu žāvētu vīģu uzglabāšanas shēmu (2).

(3)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Augļu un dārzeņu pārstrādes produktu pārvaldības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

2005./2006. tirdzniecības gadam Regulas (EK) Nr. 2201/96 9. panta 4. punktā minētā atbalsta apjoms ir:

a)

par rozīnēm:

i)

0,1108 euro dienā un par neto tonnu līdz 2007. gada 28. februārim,

ii)

0,0848 euro dienā un par neto tonnu no 2007. gada 1. marta;

b)

par žāvētām vīģēm 0,0934 euro dienā un par neto tonnu.

2. pants

Šī regula stājas spēkā trešajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2006. gada 9. augustā

Komisijas vārdā

Komisijas locekle

Mariann FISCHER BOEL


(1)  OV L 297, 21.11.1996., 29. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 386/2004 (OV L 64, 2.3.2004., 25. lpp.).

(2)  OV L 192, 24.7.1999., 33. lpp. Regulā grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1051/2005 (OV L 173, 6.7.2005., 5. lpp.).


10.8.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 219/9


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1207/2006

(2006. gada 9. augusts),

ar ko 2006./2007. tirdzniecības gadam nosaka cenu, par kādu uzglabāšanas aģentūras iepērk neapstrādātas rozīnes un žāvētas vīģes

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1996. gada 28. oktobra Regulu (EK) Nr. 2201/96 par augļu un dārzeņu pārstrādes produktu tirgus kopīgo organizāciju (1), un jo īpaši tās 9. panta 8. punktu,

tā kā:

(1)

Kritēriji tās cenas noteikšanai, par kādu uzglabāšanas aģentūras iepērk neapstrādātas rozīnes un neapstrādātas žāvētas vīģes, ir noteikti Regulas (EK) Nr. 2201/96 9. panta 2. punktā. Iepirkuma nosacījumi un produktu pārvaldība, ko veic uzglabāšanas aģentūras, ir noteikti Komisijas 1999. gada 23. jūlija Regulā (EK) Nr. 1622/1999, kas nosaka sīki izstrādātus noteikumus Padomes Regulas (EK) Nr. 2201/96 piemērošanai attiecībā uz neapstrādātu rozīņu un neapstrādātu žāvētu vīģu uzglabāšanas shēmu (2).

(2)

Tādēļ ir jānosaka iepirkuma cena 2006./2007. tirdzniecības gadam par rozīnēm, pamatojoties uz pasaules cenu virzību, un par žāvētām vīģēm, pamatojoties uz minimālo cenu, kas noteikta ar Komisijas 2005. gada 13. jūlija Regulu (EK) Nr. 1100/2005, ar ko 2005./2006. tirdzniecības gadam nosaka minimālo cenu, kas maksājama ražotājam par žāvētām vīģēm, kā arī apjomu ražošanas atbalstam par žāvētām vīģēm (3).

(3)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Augļu un dārzeņu pārstrādes produktu pārvaldības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

2006./2007. tirdzniecības gadam Regulas (EK) Nr. 2201/96 9. panta 2. punktā minētā iepirkuma cena ir šāda:

a)

444,81 euro par neto tonnu nepārstrādātu rozīņu;

b)

542,70 euro par neto tonnu nepārstrādātu žāvētu vīģu.

2. pants

Šī regula stājas spēkā trešajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2006. gada 9. augustā

Komisijas vārdā

Komisijas locekle

Mariann FISCHER BOEL


(1)  OV L 297, 21.11.1996., 29. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 386/2004 (OV L 64, 2.3.2004., 25. lpp.).

(2)  OV L 192, 24.7.1999., 33. lpp. Regulā grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 1051/2005 (OV L 173, 6.7.2005., 5. lpp.).

(3)  OV L 183, 14.7.2005., 63. lpp.


10.8.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 219/10


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1208/2006

(2006. gada 8. augusts),

ar ko nosaka aizliegumu kuģiem, kuri peld ar Apvienotās Karalistes karogu, zvejot makreles ICES IIa (EK ūdeņi), IIIa, IIIb, c, d (EK ūdeņi) un IV zonā

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2002. gada 20. decembra Regulu (EK) Nr. 2371/2002 par zivsaimniecības resursu saglabāšanu un ilgtspējīgu izmantošanu saskaņā ar kopējo zivsaimniecības politiku (1), un jo īpaši tās 26. panta 4. punktu,

ņemot vērā Padomes 1993. gada 12. oktobra Regulu (EEK) Nr. 2847/93, ar ko izveido kontroles sistēmu, kas piemērojama kopējai zivsaimniecības politikai (2), un jo īpaši tās 21. panta 3. punktu,

tā kā:

(1)

Padomes 2005. gada 22. decembra Regulā (EK) Nr. 51/2006, ar ko 2006. gadam nosaka zvejas iespējas un ar tām saistītus nosacījumus konkrētiem zivju krājumiem un zivju krājumu grupām, kuri piemērojami Kopienas ūdeņos un attiecībā uz Kopienas kuģiem – ūdeņos, kur nepieciešami nozvejas ierobežojumi (3), ir noteiktas kvotas 2006. gadam.

(2)

Saskaņā ar Komisijas rīcībā esošo informāciju šīs regulas pielikumā norādīto krājumu nozvejas rezultātā ir izsmelta 2006. gadam iedalītā attiecīgā kvota kuģiem, kas peld ar šīs regulas pielikumā minētās dalībvalsts karogu vai kas ir reģistrēti šajā dalībvalstī.

(3)

Tādēļ jāaizliedz šo krājumu zvejošana, paturēšana uz kuģa, pārkraušana un izkraušana krastā,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Kvotas izsmelšana

Šīs regulas pielikumā minētajai dalībvalstij iedalīto turpat norādīto krājumu nozvejas kvotu 2006. gadam uzskata par izsmeltu no minētajā pielikumā norādītās dienas.

2. pants

Aizliegumi

Šīs regulas pielikumā minēto krājumu zvejošanu kuģiem, kas peld ar turpat norādītās dalībvalsts karogu vai kas ir reģistrēti šajā dalībvalstī, aizliedz no minētajā pielikumā norādītās dienas. Pēc šīs dienas ir aizliegts paturēt uz kuģa, pārkraut vai izkraut krastā šādus krājumus, ko nozvejojuši minētie kuģi.

3. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2006. gada 8. augustā

Komisijas vārdā

zivsaimniecības un jūrlietu ģenerāldirektors

Jörgen HOLMQUIST


(1)  OV L 358, 31.12.2002., 59. lpp.

(2)  OV L 261, 20.10.1993., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 768/2005 (OV L 128, 21.5.2005., 1. lpp.).

(3)  OV L 16, 20.1.2006., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 941/2006 (OV L 173, 27.6.2006., 1. lpp.).


PIELIKUMS

Nr.

16

Dalībvalsts

Apvienotā Karaliste

Krājumi

MAC/2A34.

Suga

Makrele (Scomber scombrus)

Zona

IIa (EK ūdeņi), IIIa, IIIb, c, d (EK ūdeņi), IV

Datums

2006. gada 19. jūlijs


10.8.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 219/12


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1209/2006

(2006. gada 9. augusts),

ar ko nosaka aizliegumu kuģiem, kas kuģo zem Apvienotās Karalistes karoga, zvejot zilās jūras līdakas ICES VI un VII zonā (Kopienas ūdeņi un starptautiskie ūdeņi)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2002. gada 20. decembra Regulu (EK) Nr. 2371/2002 par zivsaimniecības resursu saglabāšanu un ilgtspējīgu izmantošanu saskaņā ar kopējo zivsaimniecības politiku (1), un jo īpaši tās 26. panta 4. punktu,

ņemot vērā Padomes 1993. gada 12. oktobra Regulu (EEK) Nr. 2847/93, ar ko izveido kontroles sistēmu, kas piemērojama kopējai zivsaimniecības politikai (2), un jo īpaši tās 21. panta 3. punktu,

tā kā:

(1)

Padomes 2004. gada 22. decembra Regulā (EK) Nr. 2270/2004, ar ko 2005. un 2006. gadam Kopienas zvejas kuģiem nosaka zvejas iespējas attiecībā uz konkrētiem dziļūdens zivju krājumiem, kur nepieciešami nozvejas ierobežojumi (3), ir noteiktas kvotas 2005. un 2006. gadam.

(2)

Saskaņā ar Komisijas rīcībā esošo informāciju šīs regulas pielikumā norādīto krājumu nozvejas rezultātā ir izsmelta 2006. gadam iedalītā attiecīgā kvota kuģiem, kas kuģo zem šīs regulas pielikumā minētās dalībvalsts karoga vai kas ir reģistrēti šajā dalībvalstī.

(3)

Tādēļ jāaizliedz šo krājumu zvejošana, paturēšana uz kuģa, pārkraušana un izkraušana krastā,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Kvotas izsmelšana

Šīs regulas pielikumā minētajai dalībvalstij iedalīto turpat norādīto krājumu nozvejas kvotu 2006. gadam uzskata par izsmeltu no minētajā pielikumā norādītās dienas.

2. pants

Aizliegumi

Šīs regulas pielikumā minēto krājumu zveja, ko veic kuģi, kas kuģo zem šīs regulas pielikumā minētās dalībvalsts karoga vai ir reģistrēti šajā dalībvalstī, ir aizliegta no šajā pielikumā noteiktās dienas. Pēc šīs dienas ir aizliegts paturēt uz kuģa, pārkraut vai izkraut krastā šādus krājumus, ko nozvejojuši minētie kuģi.

3. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2006. gada 9. augustā

Komisijas vārdā

zivsaimniecības un jūrlietu ģenerāldirektors

Jörgen HOLMQUIST


(1)  OV L 358, 31.12.2002., 59. lpp.

(2)  OV L 261, 20.10.1993., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 768/2005 (OV L 128, 21.5.2005., 1. lpp.).

(3)  OV L 396, 31.12.2004., 4. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 742/2006 (OV L 130, 18.5.2006., 7. lpp.).


PIELIKUMS

Nr.

14

Dalībvalsts

Apvienotā Karaliste

Krājumi

BLI/67-

Suga(-s)

Zilā jūras līdaka (Molva dypterygia)

Zona

VI, VII (Kopienas ūdeņi un starptautiskie ūdeņi)

Datums

2006. gada 24. jūnijs


10.8.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 219/14


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1210/2006

(2006. gada 9. augusts),

ar kuru 67. reizi groza Padomes Regulu (EK) Nr. 881/2002, ar ko nosaka konkrētus, īpašus, ierobežojošus, pret noteiktām personām un organizācijām, kuras saistītas ar Osamu Bin Ladenu, organizācijas Al-Qaida tīklu un Taliban, vērstus pasākumus un ar ko atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 467/2001

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2002. gada 27. maija Regulu (EK) Nr. 881/2002, ar kuru paredz īpašus ierobežojošus pasākumus, kas vērsti pret konkrētām personām un organizācijām, kas saistītas ar Osamu Bin Ladenu, Al-Qaida tīklu un Taliban, un ar kuru atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 467/2001, ar ko aizliedz eksportēt noteiktas preces un pakalpojumus uz Afganistānu, pastiprina lidojumu aizliegumu un attiecina uz Afganistānas Taliban līdzekļu un citu finanšu resursu iesaldēšanu (1), un jo īpaši tās 7. panta 1. punkta pirmo ievilkumu,

tā kā:

(1)

Regulas (EK) Nr. 881/2002 I pielikumā uzskaitītas personas, grupas un organizācijas, uz kurām saskaņā ar minēto regulu attiecas līdzekļu un saimniecisko resursu iesaldēšana.

(2)

Apvienoto Nāciju Organizācijas Drošības padomes Sankciju komiteja 2006. gada 31. jūlijā nolēma grozīt to personu, grupu un organizāciju sarakstu, kam piemēro līdzekļu un saimniecisko resursu iesaldēšanu. Tādēļ attiecīgi jāgroza I pielikums.

(3)

Lai nodrošinātu šajā regulā paredzēto pasākumu efektivitāti, šai regulai jāstājas spēkā nekavējoties,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (EK) Nr. 881/2002 I pielikumu groza, kā noteikts šīs regulas pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2006. gada 9. augustā

Komisijas vārdā

ārējo attiecību ģenerāldirektors

Eneko LANDÁBURU


(1)  OV L 139, 29.5.2002., 9. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 1189/2006 (OV L 214, 4.8.2006., 21. lpp.).


PIELIKUMS

Regulas (EK) Nr. 881/2002 I pielikumu groza šādi.

1.

Pozīcijā “Fiziskās personas” pievieno šādu ierakstu:

Abu Sufian Al-Salambi Muhammed Ahmed Abd Al-Razziq (alias a) Abu Sufian Abd Al Razeq ; b) Abousofian Abdelrazek ; c) Abousofian Salman Abdelrazik , d) Abousofian Abdelrazik ; e) Abousofiane Abdelrazik ; f) Sofian Abdelrazik ; g) Abou El Layth; h) Aboulail; i) Abu Juiriah; j) Abu Sufian; k) Abulail; l) Djolaiba the Sudanese; m) Jolaiba; n) Ould El Sayeigh). Dzimšanas datums: 6.8.1962. Dzimšanas vieta: a) Al-Bawgah, Sudāna; b) Albaouga, Sudāna. Valstspiederība: Kanādas, Sudānas. Pases Nr.: BC166787 (Kanādas pase).”

2.

Ierakstu “Monib, Abdul Hakim, Maulavi (robežu lietu ministra vietnieks)” pozīcijā “Fiziskās personas” aizstāj ar šādu:

Abdul Hakim Monib . Tituls: Maulavi. Pienākumi: robežu lietu ministra vietnieks. Dzimšanas datums: laikposmā no 1973. gada līdz 1976. gadam. Dzimšanas vieta: Zurmat apgabals, Paktijas province, Afganistāna. Valstspiederība: Afganistānas. Papildu informācija: izstājās no Taliban un pievienojās pārvaldei, kas pārstāv Zurmat apgabalu Loya Jirga.”

3.

Ierakstu “Mohamed Ben Mohamed Ben Khalifa Abdelhedi. Adrese: via Catalani 1, Varēze, Itālija. Dzimšanas datums: 10.8.1965. Dzimšanas vieta: Sfāksa, Tunisija. Valstspiederība: Tunisijas. Papildu informācija: Itālijas nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs: BDL MMD 65M10 Z352S” pozīcijā “Fiziskās personas” aizstāj ar šādu:

Mohamed Ben Mohamed Ben Khalifa Abdelhedi . Adrese: via Catalani 1, Varese, Italy. Dzimšanas datums: 10.8.1965. Dzimšanas vieta: Sfāksa, Tunisija. Valstspiederība: Tunisijas. Pases Nr.: L965734 (Tunisijas pase, izdota 6.2.1999., derīga līdz 5.2.2004.). Papildu informācija: Itālijas nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs: BDL MMD 65M10 Z352S.”

4.

Ierakstu “Kawa Hamawandi (alias Kaua Omar Achmed). Dzimšanas datums: 1.7.1971. Dzimšanas vieta: Erbīla, Irāka. Valstspiederība: Irākas. Pases Nr.: Vācijas ceļošanas dokuments (Reiseausweis) A 0139243. Papildu informācija: atrodas apcietinājumā Kemptenā, Vācijā” pozīcijā “Fiziskās personas” aizstāj ar šādu:

Kawa Farhad Hamawandi Kanabi Ahmad (alias a) Kaua Omar Achmed b) Kawa Hamawandi ). Dzimšanas datums: 1.7.1971. Dzimšanas vieta: Erbīla, Irāka. Valstspiederība: Irākas. Pases Nr.: Vācijas ceļošanas dokuments (Reiseausweis) A 0139243. Papildu informācija: apcietinājumā Kemptenā, Vācijā.”

5.

Ierakstu “Mustapha Nasri Ait El Hadi . Dzimšanas datums: 5.3.1962. Dzimšanas vieta: Tunisa, Tunisija. Valstspiederība: a) Alžīrijas; b) Vācijas. Papildu informācija: Abdelkader un Amina Aissaoui dēls” pozīcijā “Fiziskās personas” aizstāj ar šādu:

Mustapha Nasri Ait El Hadi Ben Abdul Kader Ait El Hadi . Dzimšanas datums: 5.3.1962. Dzimšanas vieta: Tunisa. Valstspiederība: a) Alžīrijas; b) Vācijas. Papildu informācija: Abdelkader un Amina Aissaoui dēls.”

6.

Ierakstu “Mohamed Ben Belgacem Ben Abdallah Al-Aouadi (alias Aouadi, Mohamed Ben Belkacem). Adrese: a) Via A.Masina 7, Milan, Italy; b) Via Dopini 3, Gallarate, Italy. Dzimšanas datums: 11.12.1974. Dzimšanas vieta: Tunisa, Tunisija. Valstspiederība: Tunisijas. Pases Nr.: L191609 (Tunisijas pase, izdota 28.2.1996., derīga līdz 27.2.2001.). Valsts identifikācijas numurs: 04643632 piešķirts 18.6.1999. Papildu informācija: a) Itālijas nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs: DAOMMD74T11Z352Z; b) mātes vārds ir Bent Ahmed Ourida; c) Itālijā 11.12.2002. piespriests trīs ar pusi gadu cietumsods.” pozīcijā “Fiziskās personas” aizstāj ar šādu:

Mohamed Ben Belgacem Ben Abdallah Al-Aouadi (alias Mohamed Ben Belkacem Aouadi ). Adrese: a) Via A. Masina 7, Milan, Italy; b) Via Dopini 3, Gallarate, Italy. Dzimšanas datums: 11.12.1974. Dzimšanas vieta: Tunisa, Tunisija. Valstspiederība: Tunisijas. Pases Nr.: L191609 (Tunisijas pase, izdota 28.2.1996., derīga līdz 27.2.2001.). Valsts identifikācijas numurs: 04643632, piešķirts 18.6.1999. Papildu informācija: a) Itālijas nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs: DAOMMD74T11Z352Z; b) mātes vārds ir Bent Ahmed Ourida; c) Itālijā 11.12.2002. piespriests trīs ar pusi gadu cietumsods.”

7.

Ierakstu “Shafiq Ben Mohamed Ben Mohamed Al-Ayadi (alias a) Bin Muhammad, Ayadi Chafiq; b) Ayadi Chafik, Ben Muhammad; c) Aiadi, Ben Muhammad; d) Aiady, Ben Muhammad; e) Ayadi Shafig Ben Mohamed; f) Ben Mohamed, Ayadi Chafig; g) Abou El Baraa). Adrese: a) Helene Meyer Ring 10-1415-80809, Minhene, Vācija; b) 129 Park Road, Londona, NW8, Anglija; c) 28 Chaussée De Lille, Mouscron, Beļģija; d) Street of Provare 20, Sarajeva, Bosnija un Hercegovina (pēdējā reģistrētā adrese Bosnijā un Hercegovinā). Dzimšanas datums: a) 21.3.1963.; b) 21.1.1963. Dzimšanas vieta: Sfāksa, Tunisija. Valstspiederība: a) Tunisijas; b) Bosnijas un Hercegovinas. Pases Nr.: a) E 423362, izdota Islamabadā 15.5.1988.; b) 0841438 (Bosnijas un Hercegovinas pase, izdota 30.12.1998.; derīga līdz 30.12.2003.). Valsts identifikācijas numurs: 1292931. Papildu informācija: a) adrese Beļģijā ir pastkastītes numurs; b) tēva vārds ir Mohamed, mātes vārds ir Medina Abid; c) saskaņā ar pieejamajām ziņām dzīvo Dublinā, Īrijā” pozīcijā “Fiziskās personas” aizstāj ar šādu:

Shafiq Ben Mohamed Ben Mohamed Al-Ayadi (alias a) Ayadi Chafiq Bin Muhammad ; b) Ben Muhammad Ayadi Chafik ; c) Ben Muhammad Aiadi ; d) Ben Muhammad Aiady ; e) Ayadi Shafig Ben Mohamed ; f) Ayadi Chafig Ben Mohamed ; g) Chafiq Ayadi ; h) Chafik Ayadi ; i) Ayadi Chafiq ; j) Ayadi Chafik ; k) Abou El Baraa ). Adrese: a) Helene Meyer Ring 10-1415-80809, Munich, Germany; b) 129 Park Road, London, NW8, England; c) 28 Chaussée de Lille, Mouscron, Belgium; d) Street of Provare, No. 20 Sarajevo, Bosnia and Herzegovina (pēdējā reģistrētā adrese Bosnijā). Dzimšanas datums: a) 21.3.1963.; b) 21.1.1963. Dzimšanas vieta: Sfāksa, Tunisija. Valstspiederība: a) Tunisijas; b) Bosnijas. Pases Nr.: a) E423362 (Tunisijas pase, izdota Islamabadā 15.5.1988., derīga līdz 14.5.1993.); b) 0841438 (Bosnijas pase, izdota 30.12.1998., derīga līdz 30.12.2003.). Valsts identifikācijas numurs: 1292931. Papildu informācija: a) adrese Beļģijā ir pastkastītes numurs. Beļģijas iestādes apliecina, ka šī persona nekad nav dzīvojusi Beļģijā; b) saskaņā ar pieejamajām ziņām dzīvo Dublinā, Īrijā; c) tēva vārds ir Mohamed, mātes vārds ir Medina Abid.”

8.

Ierakstu “Tarek Ben Al-Bechir Ben Amara Al-Charaabi (alias a) Sharaabi, Tarek; b) Haroun; c) Frank). Adrese: Viale Bligny 42, Milāna, Itālija. Dzimšanas datums: 31.3.1970. Dzimšanas vieta: Tunisa, Tunisija. Valstspiederība: Tunisijas. Pases Nr.: L 579603 (izdota Milānā, 19.11.1997., derīga līdz 18.11.2002.). Valsts identifikācijas numurs: 007-99090. Papildu informācija: a) Itālijas nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs: CHRTRK70C31Z352U; b) mātes vārds ir Charaabi Hedia” pozīcijā “Fiziskās personas” aizstāj ar šādu:

Tarek Ben Al-Bechir Ben Amara Al-Charaabi (alias a) Tarek Sharaabi ; b) Haroun; c) Frank). Adrese: Viale Bligny 42, Milan, Italy. Dzimšanas datums: 31.3.1970. Dzimšanas vieta: Tunisa, Tunisija. Valstspiederība: Tunisijas. Pases Nr.: L579603 (Tunisijas pase, izdota Milānā 19.11.1997., derīga līdz 18.11.2002.). Valsts identifikācijas numurs: 007-99090. Papildu informācija: a) Itālijas nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs: CHRTRK70C31Z352U; b) mātes vārds ir Charaabi Hedia.”

9.

Ierakstu “Noureddine Al-Drissi. Adrese: Via Plebiscito 3, Kremona, Itālija. Dzimšanas datums: 30.4.1964. Dzimšanas vieta: Tunisa, Tunisija. Valstspiederība: Tunisijas. Pases Nr.: L851940 (Tunisijas pase, izdota 9.9.1998., derīga līdz 8.9.2003.)” pozīcijā “Fiziskās personas” aizstāj ar šādu:

Noureddine Al-Drissi Ben Ali Ben Belkassem Al-Drissi . Adrese: Via Plebiscito 3, Cremona, Italy. Dzimšanas datums: 30.4.1964. Dzimšanas vieta: Tunisa, Tunisija. Valstspiederība: Tunisijas. Pases Nr.: L851940 (Tunisijas pase, izdota 9.9.1998. derīga līdz 8.9.2003.).”

10.

Ierakstu “Ibn Al-Shaykh Al-Libi” pozīcijā “Fiziskās personas” aizstāj ar šādu:

Ibn Al-Shaykh Ali Mohamed Al-Libi Abdul Aziz Al Zar’ani Al Fakhiri (alias Ibn Al-Shaykh Al-Libi). Adrese: Ajdabiya. Dzimšanas datums: 1963. Papildu informācija: precējies ar Aliya al Adnan (Sīrijas pilsone).”

11.

Ierakstu “Ibrahim Ben Hedhili Al-Hamami. Adrese: Via de' Carracci 15, Casalecchio di Reno (Boloņa), Itālija. Dzimšanas datums: 20.11.1971. Dzimšanas vieta: Koubellat, Tunisija. Valstspiederība: Tunisijas. Pases Nr.: Z106861 (Tunisijas pases numurs, izdota 18.2.2004., derīga līdz 17.2.2009.).” pozīcijā “Fiziskās personas” aizstāj ar šādu:

Ibrahim Ben Hedhili Al-Hamami Ben Mohamed Al-Hamami . Adrese: Via de’ Carracci 15, Casalecchio di Reno (Bologna) Italy. Dzimšanas datums: 20.11.1971. Dzimšanas vieta: Koubellat, Tunisija. Valstspiederība: Tunisijas. Pases Nr.: Z106861 (Tunisijas pases numurs, izdota 18.2.2004., derīga līdz 17.2.2009.).”

12.

Ierakstu “Kamal Ben Maoeldi Al-Hamraoui (alias a) Kamel; b) Kimo). Adrese: a) Via Bertesi 27, Kremona, Itālija; b) Via Plebiscito 3, Kremona, Itālija. Dzimšanas datums: 21.10.1977. Dzimšanas vieta: Beja, Tunisija. Valstspiederība: Tunisijas. Pases Nr.: P229856 (Tunisijas pase, izdota 1.11.2002., derīga līdz 31.10.2007.” pozīcijā “Fiziskās personas” aizstāj ar šādu:

Kamal Ben Maoeldi Al-Hamraoui Ben Hassan Al-Hamraoui (alias a) Kamel; b) Kimo). Adrese: a) Via Bertesi 27, Cremona, Italy; b) Via Plebiscito 3, Cremona, Italy. Dzimšanas datums: 21.10.1977. Dzimšanas vieta: Beja, Tunisija. Valstspiederība: Tunisijas. Pases Nr.: P229856 (Tunisijas pase, izdota 1.11.2002., derīga līdz 31.10.2007.).”

13.

Ierakstu “Imad Ben Bechir Al-Jammali. Adrese: via Dubini 3, Gallarate, Varēze, Itālija. Dzimšanas datums: 25.1.1968. Dzimšanas vieta: Menzel Temime, Tunisija. Valstspiederība: Tunisijas. Pases Nr.: K693812 (Tunisijas pase, izdota 23.4.1999., derīga līdz 22.4.2004.). Papildu informācija: Itālijas nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs: JMM MDI 68A25 Z352D” pozīcijā “Fiziskās personas” aizstāj ar šādu:

Imad Ben Bechir Al-Jammali Ben Hamda Al-Jammali . Adrese: via Dubini 3, Gallarate, Varese, Italy. Dzimšanas datums: 25.1.1968. Dzimšanas vieta: Menzel Temime, Tunisija. Valstspiederība: Tunisijas. Pases Nr.: K693812 (Tunisijas pase, izdota 23.4.1999, derīga līdz 22.4.2004). Papildu informācija: a) Itālijas nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs: JMM MDI 68A25 Z352D; b) pašlaik apcietinājumā Tunisijā.”

14.

Ierakstu “Riadh Al-Jelassi. Dzimšanas datums: 15.12.1970. Dzimšanas vieta: Al-Mohamedia, Tunisija. Valstspiederība: Tunisijas. Pases Nr.: L276046 (Tunisijas pase, izdota 1.7.1996., derīga līdz 30.6.2001.).” pozīcijā “Fiziskās personas” aizstāj ar šādu:

Riadh Al-Jelassi Ben Belkassem Ben Mohamed Al-Jelassi . Dzimšanas datums: 15.12.1970. Dzimšanas vieta: Al-Mohamedia, Tunisija. Valstspiederība: Tunisijas. Pases Nr.: L276046 (Tunisijas pase, izdota 1.7.1996., derīga līdz 30.6.2001.).”

15.

Ierakstu “Faouzi Al-Jendoubi (alias a) Said; b) Samir). Adrese: a) Via Agucchi 250, Boloņa, Itālija; b) Via di Saliceto 51/9, Boloņa, Itālija. Dzimšanas datums: 30.1.1966. Dzimšanas vieta: Beja, Tunisija. Valstspiederība: Tunisijas. Pases Nr.: K459698 (Tunisijas pase, izdota 6.3.1999., derīga līdz 5.3.2004.” pozīcijā “Fiziskās personas” aizstāj ar šādu:

Faouzi Al-Jendoubi Ben Mohamed Ben Ahmed Al-Jendoubi (alias a) Said; b) Samir). Adrese: a) Via Agucchi 250, Bologna, Italy; b) Via di Saliceto 51/9, Bologna, Italy. Dzimšanas datums: 30.1.1966. Dzimšanas vieta: Beja, Tunisija. Valstspiederība: Tunisijas. Pases Nr.: K459698 (Tunisijas pase, izdota 6.3.1999., derīga līdz 5.3.2004.).”

16.

Ierakstu “Tarek Ben Habib Al-Maaroufi (alias Abu Ismail). Adrese: Gaucheret 193, 1030 Schaerbeek (Brisele), Beļģija. Dzimšanas datums: 23.11.1965. Dzimšanas vieta: Ghar el-dimaa, Tunisija. Valstspiederība: a) Tunisijas; b) Beļģijas (kopš 8.11.1993. Pases Nr.: E590976 (Tunisijas pase, izdota 19.6.1987., derīga līdz 18.6.1992).” pozīcijā “Fiziskās personas” aizstāj ar šādu:

Tarek Ben Habib Al-Maaroufi Ben Al-Toumi Al-Maaroufi (alias Abu Ismail). Adrese: Gaucheret 193, 1030 Schaerbeek, Brussels, Belgium. Dzimšanas datums: 23.11.1965. Dzimšanas vieta: Ghar el-dimaa, Tunisija. Valstspiederība: a) Tunisijas; b) Beļģijas (kopš 8.11.1993.). Pases Nr.: E590976 (Tunisijas pase, izdota 19.6.1987., derīga līdz 18.6.1992.).”

17.

Ierakstu “Lofti Al-Rihani (alias Abderrahmane). Adrese: Via Bolgeri 4, Barni (Komo), Itālija. Dzimšanas datums: 1.7.1977. Dzimšanas vieta: Tunisa, Tunisija. Valstspiederība: Tunisijas. Pases Nr.: L886177 (Tunisijas pase, izdota 14.12.1998., derīga līdz 13.12.2003.).” pozīcijā “Fiziskās personas” aizstāj ar šādu:

Lofti Al-Rihani Ben Abdul Hamid Ben Ali Al-Rihani (alias Abderrahmane). Adrese: Via Bolgeri 4, Barni (Como), Italy. Dzimšanas datums: 1.7.1977. Dzimšanas vieta: Tunisa, Tunisija. Valstspiederība: Tunisijas. Pases Nr.: L886177 (Tunisijas pase, izdota 14.12.1998., derīga līdz 13.12.2003.).”

18.

Ierakstu “Anas al-Liby (arī Al-Libi, Anas; arī Al-Raghie, Nazih; arī Alraghie, Nazih Abdul Hamed; arī Al-Sabai, Anas), Afghanistan; dzimis 30.3.1964. vai 14.5.1964., Tripolē, Lībijā; Lībijas pilsonis (individuālists)” pozīcijā “Fiziskās personas” aizstāj ar šādu:

Nazih Abdul Hamed Al-Raghie Nabih Al-Ruqai’i (alias a) Anas Al-Liby ; b) Anas Al-Sibai Al-Libi ; c) Nazih Al-Raghie ; d) Nazih Abdul Hamed Al-Raghie ; e) Anas Al-Sabai ). Adrese: Al Nawafaliyyin, Jarraba Street, Taqsim Al Zuruq, Afghanistan. Dzimšanas datums: a) 30.3.1964.; b) 14.5.1964. Dzimšanas vieta: Tripole, Lībija. Valstspiederība: Lībijas. Pases Nr.: 621570. Valsts identifikācijas numurs: T/200310.”

19.

Ierakstu “Faraj Farj Hassan AL SAADI, Viale Bligny 42, Milāna, Itālija. Dzimšanas vieta: Lībija. Dzimšanas datums: 1980. gada 28. novembris (arī: a) MOHAMED ABDULLA IMAD. Dzimšanas vieta: Gaza. Dzimšanas datums: 1980. gada 28. novembris; b) MUHAMAD ABDULLAH IMAD. Dzimšanas vieta: Jordānija. Dzimšanas datums: 1980. gada 28. novembris; c) IMAD MOUHAMED ABDELLAH. Dzimšanas vieta: Palestīna. Dzimšanas datums: 1980. gada 28. novembris; d) HAMZA“LIBĀNIETIS”).” pozīcijā “Fiziskās personas” aizstāj ar šādu:

Faraj Farj Faraj Hassan Hussein Al Saadi Al-Sa’idi (alias a) Mohamed Abdulla Imad ; b) Muhamad Abdullah Imad ; c) Imad Mouhamed Abdellah ; d) Faraj Farj Hassan Al Saadi ; e) Hamza “the Libyan”Al Libi ; f) Abdallah Abd al-Rahim ). Adrese: Viale Bligny 42, Milan, Italy (Imad Mouhamed Abdellah). Dzimšanas datums: 28.11.1980. Dzimšanas vieta: a) Lībija; b) Gaza (Mohamed Abdulla Imad); c) Jordānija (Mohamed Abdullah Imad ); d) Palestīna (Imad Mouhamed Abdellah ). Valstspiederība: Lībijas.”

20.

Ierakstu “Al-Azhar Ben Mohammed Al-Tlili. Adrese: Via Carlo Porta 97, Legnano, Itālija. Dzimšanas datums: 1.11.1971. Dzimšanas vieta: Ben Aoun, Tunisija. Valstspiederība: Tunisijas. Pases Nr.: Z417830 (Tunisijas pase, izdota 4.10.2004., derīga līdz 3.10.2009.). Papildu informācija: Itālijas nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs: TLLLHR69C26Z352G” pozīcijā “Fiziskās personas” aizstāj ar šādu:

Al-Azhar Ben Mohammed Ben Mmar Al-Tlili Ben Abdallah Al-Tlili . Adrese: Via Carlo Porta 97, Legnano, Italy. Dzimšanas datums: 1.11.1971. Dzimšanas vieta: Ben Aoun, Tunisija. Valstspiederība: Tunisijas. Pases Nr.: Z417830 (Tunisijas pase, izdota 4.10.2004., derīga līdz 3.10.2009). Papildu informācija: Itālijas nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs: TLLLHR69C26Z352G.”

21.

Ierakstu “Habib Al-Wadhani. Adrese: Via unica Borighero 1, San Donato M.se (MI), Itālija. Dzimšanas datums: 1.6.1970. Dzimšanas vieta: Tunisa, Tunisija. Valstspiederība: Tunisijas. Pases Nr.: L550681 (Tunisijas pase, 23.9.1997., derīga līdz 22.9.2002.). Papildu informācija: Itālijas nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs: WDDHBB70H10Z352O” pozīcijā “Fiziskās personas” aizstāj ar šādu:

Habib Al-Wadhani Ben Ali Ben Said Al-Wadhani . Adrese: Via unica Borighero 1, San Donato M.se (MI), Italy. Dzimšanas datums: 1.6.1970. Dzimšanas vieta: Tunisa, Tunisija. Valstspiederība: Tunisijas. Pases Nr.: L550681 (Tunisijas pase, izdota 23.9.1997., derīga līdz 22.9.2002.). Papildu informācija: Itālijas nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs: WDDHBB70H10Z352O.”

22.

Ierakstu “Imad Ben al-Mekki Al-Zarkaoui (alias a) Zarga; b) Nadra). Adrese: Via Col. Aprosio 588, Vallecrosia (IM), Itālija. Dzimšanas datums: 15.1.1973. Dzimšanas vieta: Tunisa, Tunisija. Valstspiederība: Tunisijas. Pases Nr.: M174950 (Tunisijas pase, izdota 27.4.1999., derīga līdz 26.4.2004.).” pozīcijā “Fiziskās personas” aizstāj ar šādu:

Imad Ben Al-Mekki Al-Zarkaoui Ben Al-Akhdar Al-Zarkaoui (alias a) Zarga; b) Nadra). Adrese: Via Col. Aprosio 588, Vallecrosia (IM), Italy. Dzimšanas datums: 15.1.1973. Dzimšanas vieta: Tunisa, Tunisija. Valstspiederība: Tunisijas. Pases Nr.: M174950 (Tunisijas pase, izdota 27.4.1999., derīga līdz 26.4.2004.).”

23.

Ierakstu “Nabil Ben Attia. Dzimšanas datums: 11.5.1966. Dzimšanas vieta: Tunisa, Tunisija. Valstspiederība: Tunisijas. Pases Nr.: L289032 (Tunisijas pase, izdota 22.8.2001., derīga līdz 21.8.2006.).” pozīcijā “Fiziskās personas” aizstāj ar šādu:

Nabil Ben Attia Ben Mohamed Ben Ali Ben Attia . Adrese: Tunisa, Tunisija. Dzimšanas datums: 11.5.1966. Dzimšanas vieta: Tunisa, Tunisija. Valstspiederība: Tunisijas. Pases Nr.: L289032 (Tunisijas pase, izdota 22.8.2001., derīga līdz 21.8.2006.).”

24.

Ierakstu “Lased Ben Heni. Dzimšanas datums: 5.2.1969. Dzimšanas vieta: Lībija. Papildu informācija: notiesāts 11.12.2002. Itālijā (sešu gadu cietumsods)” pozīcijā “Fiziskās personas” aizstāj ar šādu:

Lased Al As’ad Ben Heni Hani (alias a) Lased Ben Heni Low ; b) Mohamed Abu Abda). Dzimšanas datums: 5.2.1969. Dzimšanas vieta: Tripole, Lībija. Papildu informācijā: a) Vācijā lieta pret viņu izbeigta; b) notiesāts Itālijā 11.11.2002., un piespriests sešu gadu cietumsods; c) ķīmijas pasniedzējs.”

25.

Ierakstu “Hamadi Ben Ali Bouyehia (alias Gamel Mohmed). Adrese: Corso XXII Marzo 39, Milāna, Itālija. Dzimšanas datums: a) 29.5.1966.; b) 25.5.1966. (Gamel Mohmed). Dzimšanas vieta: a) Tunisija; b) Maroka (Gamel Mohmed). Valstspiederība: Tunisijas. Pases Nr.: L723315 (Tunisijas pase, izdota 5.5.1998., derīga līdz 4.5.2003).” pozīcijā “Fiziskās personas” aizstāj ar šādu:

Hamadi Ben Ali Ben Abdul Aziz Bouyehia Ben Ali Bouyehia (alias Gamel Mohamed ). Dzimšanas datums: a) 29.5.1966.; b) 25.5.1966. (Gamel Mohamed ). Adrese: Corso XXII Marzo 39, Milan, Italy. Dzimšanas vieta: a) Tunisija; b) Maroka (Gamel Mohamed). Valstspiederība: Tunisijas. Pases Nr.: L723315 (Tunisijas pase, izdota 5.5.1998., derīga līdz 4.5.2003.).”

26.

Ierakstu “Fethi Ben Al-Rabei Mnasri (alias a) Fethi Alic; b) Amor; c) Omar Abu). Adrese: a) Via Toscana 46, Boloņa, Itālija; b) Via di Saliceto 51/9, Boloņa, Itālija. Dzimšanas datums: 6.3.1969. Dzimšanas vieta: Nefza, Tunisija. Valstspiederība: Tunisijas” pozīcijā “Fiziskās personas” aizstāj ar šādu:

Fethi Ben Al-Rabei Mnasri Ben Absha Mnasri (alias a) Fethi Alic; b) Amor; c) Omar Abu). Adrese: a) Via Toscana 46, Bologna, Italy; b) Via di Saliceto 51/9, Bologna, Italy. Dzimšanas datums: 6.3.1969. Dzimšanas vieta: Nefza, Baja, Tunisija. Valstspiederība: Tunisijas. Pases Nr.: L497470 (Tunisijas pase, izdota 3.6.1997., derīga līdz 2.6.2002.).”

27.

Ierakstu “Saadi Nassim (alias Abou Anis). Adrese: a) Via Monte Grappa 15, Arluno (Milāna), Itālija; b) Via Cefalonia 11, (Milāna), Itālija. Dzimšanas datums: 30.11.1974. Dzimšanas vieta: Haidra Al-Qasreen (Tunisija). Valstspiederība: Tunisijas. Pases Nr.: M788331 (Tunisijas pase, izdota 28.9.2001., derīga līdz 27.9.2006.).” pozīcijā “Fiziskās personas” aizstāj ar šādu:

Saadi Nessim Nassim Ben Mohamed Al-Cherif Ben Mohamed Saleh Al-Saadi (alias Abou Anis). Adrese: a) Via Monte Grappa 15, Arluno (Milan), Italy; b) Via Cefalonia 11, Milan, Italy. Dzimšanas datums: 30.11.1974. Dzimšanas vieta: Haidra Al-Qasreen, Tunisija. Valstspiederība: Tunisijas. Pases Nr.: M788331 (Tunisijas pase, izdota 28.9.2001., derīga līdz 27.9.2006.).”

28.

Ierakstu “Al-Libi Abd Al Mushin, arī Ibrahim Ali Muhammad Abu Bakr — saistīts ar Afghan Support Committee un Revival of Islamic Heritage Society” pozīcijā “Fiziskās personas” aizstāj ar šādu:

Ibrahim Ali Muhammad Abu Bakr Abu Bakr Tantoush (alias a) Al-Libi; b) Abd al-Muhsin; c) Ibrahim Ali Muhammad Abu Bakr; d) Abdul Rahman; e) Abu Anas Al-Libi). Adrese: Ganzour Sayad Mehala Al Far apgabals. Dzimšanas datums: 1966. Dzimšanas vieta: Aziziyya. Valstspiederība: Lībijas. Pases Nr.: 203037 (Lībijas pase, izdota Tripolē). Papildu informācija: a) saistīts ar Afghan Support Committee (ASC) un Revival of Islamic Heritage Society (RIHS); b) civilstāvoklis: šķīries (bijusī laulātā ir alžīriete Manuba Bukifa).”


10.8.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 219/20


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1211/2006

(2006. gada 9. augusts),

ar kuru groza ar Regulu (EK) Nr. 1002/2006 noteiktās reprezentatīvās cenas un papildu ievedmuitas nodokļus atsevišķiem cukura nozares produktiem 2006./2007. saimnieciskajā gadā

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2006. gada 20. februāra Regulu (EK) Nr. 318/2006 par cukura nozares tirgus kopējo organizāciju (1),

ņemot vērā Komisijas 2006. gada 30. jūnija Regulu (EK) Nr. 318/2006, ar ko paredz sīki izstrādātus noteikumus par to, kā īstenot Padomes Regulu (EK) Nr. 318/2006 saistībā ar tirdzniecību ar trešām valstīm cukura nozarē (2), importa kārtību, un jo īpaši tās 36. pantu,

tā kā:

(1)

Reprezentatīvās cenas un papildu ievedmuitas nodokļi, kas 2006./2007. saimnieciskajā gadā piemērojami baltajam cukuram, jēlcukuram un atsevišķu veidu sīrupam, tika noteikti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 1002/2006 (3). Šajās cenās un nodokļos jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 1188/2006 (4).

(2)

Saskaņā ar datiem, kas patlaban ir Komisijas rīcībā, pašreiz spēkā esošās summas ir jāgroza atbilstīgi Regulā (EK) Nr. 951/2006 norādītajiem noteikumiem un kārtībai,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Ar Regulu (EK) Nr. 951/2006 noteiktās reprezentatīvās cenas un papildu ievedmuitas nodokļi, kas piemērojami Regulas (EK) Nr. 1002/2006 36. pantā minētajiem produktiem 2006./2007. saimnieciskajā gadā, ir grozīti un sniegti pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2006. gada 10. augustā.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2006. gada 9. augustā

Komisijas vārdā —

lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektors

Jean-Luc DEMARTY


(1)  OV L 55, 28.2.2006., 1. lpp.

(2)  OV L 178, 1.7.2006., 24. lpp.

(3)  OV L 178, 1.7.2006., 36. lpp.

(4)  OV L 214, 4.8.2006., 19. lpp.


PIELIKUMS

Grozītās reprezentatīvās cenas un papildu ievedmuitas nodokļi, kas no 2006. gada 10. augustā piemērojami baltajam cukuram, jēlcukuram un KN koda 1702 90 99 produktiem

(EUR)

KN kods

Reprezentatīvā cena par attiecīgā produkta 100 tīrsvara kilogramiem

Papildu ievedmuitas nodoklis par attiecīgā produkta 100 tīrsvara kilogramiem

1701 11 10 (1)

26,68

3,28

1701 11 90 (1)

26,68

8,19

1701 12 10 (1)

26,68

3,15

1701 12 90 (1)

26,68

7,76

1701 91 00 (2)

33,85

8,31

1701 99 10 (2)

33,85

4,18

1701 99 90 (2)

33,85

4,18

1702 90 99 (3)

0,34

0,32


(1)  Standarta kvalitātei, kas noteikta Padomes Regulas (EK) Nr. 318/2006 I pielikuma III punktā (OV L 58, 28.2.2006., 1. lpp.).

(2)  Standarta kvalitātei, kas noteikta Regulas (EK) Nr. 318/2006 I pielikuma II punktā.

(3)  Aprēķins uz 1 % saharozes satura.


II Tiesību akti, kuru publicēšana nav obligāta

Padome

10.8.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 219/22


Informācija par to, ka stājas spēkā Protokols Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu Nolīgumam starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Izraēlas Valsti, no otras puses, lai ņemtu vērā Čehijas Republikas, Igaunijas Republikas, Kipras Republikas, Latvijas Republikas, Lietuvas Republikas, Ungārijas Republikas, Maltas Republikas, Polijas Republikas, Slovēnijas Republikas un Slovākijas Republikas pievienošanos Eiropas Savienībai

Tā kā visas puses ir pabeigušas vajadzīgās procedūras, lai stātos spēkā Protokols Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu Nolīgumam starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Izraēlas Valsti, no otras puses, lai ņemtu vērā Čehijas Republikas, Igaunijas Republikas, Kipras Republikas, Latvijas Republikas, Lietuvas Republikas, Ungārijas Republikas, Maltas Republikas, Polijas Republikas, Slovēnijas Republikas un Slovākijas Republikas pievienošanos Eiropas Savienībai, tad Briselē 2006. gada 23. februārī parakstītais Protokols stājas spēkā 2006. gada 1. maijā.

Protokolu provizoriski piemēro no 2004. gada 1. maija. Minētā protokola teksts ir publicēts OV L 149, 2.6.2006., 2. lpp.


Komisija

10.8.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 219/23


KOMISIJAS LĒMUMS

(2006. gada 2. augusts),

ar ko atjaunina pielikumus monetārajam nolīgumam starp Francijas Republikas valdību Eiropas Kopienas vārdā un Viņa Augstības Monako prinča valdību

(2006/558/EK)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu, un jo īpaši tā 111. panta 3. punktu,

ņemot vērā 2001. gada 24. decembra Monetāro nolīgumu starp Francijas Republikas valdību Eiropas Kopienas vārdā un Viņa Augstības Monako prinča valdību (1), un jo īpaši tā 11. panta 3. un 5. punktu,

tā kā:

(1)

Starp Francijas Republikas valdību Eiropas Kopienas vārdā un Viņa Augstības Monako prinča valdību noslēgtā Monetārā nolīguma (turpmāk tekstā “Monetārais nolīgums”) 11. panta 2. punkts paredz, ka Monako Firstistei jāpiemēro Francijas pieņemtie pasākumi, lai īstenotu dažus Kopienas tiesību aktus par kredītiestāžu darbību un konsultatīvu uzraudzību un maksājumu un vērtspapīru norēķinu sistēmu sistēmisko risku novēršanu. Šie tiesību akti ir iekļauti nolīguma A pielikumā. Vairāki A pielikumā iekļautie tiesību akti ir grozīti, un tiesību akti, ar ko izdara attiecīgos grozījumus, jāiekļauj minētajā pielikumā. Ir pieņemti arī vairāki jauni Kopienas tiesību akti, uz ko attiecas Monetārā nolīguma 11. panta 2. punkts, un tie ir jāiekļauj A pielikumā.

(2)

Eiropas Parlamenta un Padomes 2001. gada 27. septembra Direktīva 2001/65/EK ar ko groza direktīvas 78/660/EEK, 83/349/EEK un 86/635/EEK par novērtēšanas noteikumiem, ko piemēro noteiktu veidu sabiedrību, kā arī banku un citu finanšu iestāžu gada pārskatiem un konsolidētajiem pārskatiem (2), attiecas uz kredītiestāžu darbību un uzraudzību, un ar to groza Padomes Direktīvu 86/635/EEK (3), kura jau ir iekļauta A pielikumā. Tādējādi uz to attiecas Monetārā nolīguma 11. panta 2. punkts, un tā jāiekļauj A pielikumā.

(3)

Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. gada 18. jūnija Direktīva 2003/51/EK ar ko groza Padomes direktīvas 78/660/EEK, 83/349/EEK, 86/635/EEK un 91/674/EEK par noteikta veida sabiedrību, banku un citu finanšu iestāžu un apdrošināšanas uzņēmumu gada un konsolidētajiem pārskatiem (4) attiecas uz kredītiestāžu darbību un uzraudzību, un ar to groza Direktīvu 86/635/EEK. Tādējādi uz to attiecas Monetārā nolīguma 11. panta 2. punkts, un arī tā jāiekļauj A pielikumā.

(4)

Eiropas Parlamenta un Padomes 2002. gada 6. jūnija Direktīva 2002/47/EK par finanšu nodrošinājuma līgumiem (5) attiecas uz norēķinu sistēmu sistēmisko risku novēršanu. Tādējādi uz to attiecas Monetārā nolīguma 11. panta 2. punkts, un arī tā jāiekļauj A pielikumā.

(5)

Eiropas Parlamenta un Padomes 2002. gada 16. decembra Direktīva 2002/87/EK par papildu uzraudzību kredītiestādēm, apdrošināšanas uzņēmumiem un ieguldījumu sabiedrībām finanšu konglomerātos un par grozījumiem Padomes Direktīvās 73/239/EEK, 79/267/EEK, 92/49/EEK, 92/96/EEK, 93/6/EEK un 93/22/EEK, kā arī Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvās 98/78/EK un 2000/12/EK (6) attiecas uz kredītiestāžu darbību un uzraudzību. Tādējādi uz to attiecas Monetārā nolīguma 11. panta 2. punkts, un arī tā jāiekļauj A pielikumā.

(6)

Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 21. aprīļa Direktīva 2004/39/EK, kas attiecas uz finanšu instrumentu tirgiem un ar ko groza Padomes Direktīvas 85/611/EEK un 93/6/EEK un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2000/12/EK un atceļ Padomes Direktīvu 93/22/EEK (7), attiecas uz kredītiestāžu darbību un uzraudzību. Tādējādi uz to attiecas Monetārā nolīguma 11. panta 2. punkts, un arī tā jāiekļauj A pielikumā.

(7)

Ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 5. aprīļa Direktīvu 2006/31/EK, ar kuru attiecībā uz dažiem termiņiem groza Direktīvu 2004/39/EK, kas attiecas uz finanšu instrumentu tirgiem (8), tiek grozīta Direktīva 2004/39/EK. Tādējādi arī tā jāiekļauj A pielikumā.

(8)

Viens tiesību akts, kas patlaban iekļauts A pielikumā, no šā pielikuma jāsvītro. Eiropas Parlamenta un Padomes 1997. gada 27. janvāra Direktīva 97/5/EK par pārrobežu pārskaitījumiem (9) galvenokārt skar patērētāju aizsardzības jautājumus, un tādējādi uz to neattiecas Monetārā nolīguma 11. panta 2. punkts.

(9)

Monetārā nolīguma 11. panta 4. punkts paredz, ka Monako Firstistei jāpieņem pasākumi, kas līdzvērtīgi pasākumiem, kurus veikušas dalībvalstis, lai piemērotu Monetārā nolīguma īstenošanai vajadzīgos Kopienas tiesību aktus. Šie tiesību akti ir iekļauti Nolīguma B pielikumā. Padomes 2001. gada 28. maija Pamatlēmums 2001/413/TI par krāpšanas un viltošanas apkarošanu attiecībā uz bezskaidras naudas maksāšanas līdzekļiem (10) ir paredzēts, lai pilnveidotu un nodrošinātu to noteikumu saskanību, kas garantē visu euro izteikto maksāšanas līdzekļu aizsardzību. Uz to attiecas Monetārā nolīguma 9. pants par krāpšanas un viltošanas apkarošanu, jo īpaši modernajās banku darbības sistēmās. Jo īpaši Pamatlēmuma 2001/413/TI iekļaušana ir vajadzīga, lai pilnībā nodrošinātu aizsardzību, kas paredzēta Padomes 2000. gada 29. maija Pamatlēmumā 2000/383/TI par pastiprinātu aizsardzību, izmantojot kriminālsodus un citas sankcijas, pret naudas viltošanu saistībā ar euro ieviešanu (11), kurš minēts Monetārā nolīguma 9. pantā. Tādējādi tas ir vajadzīgs, lai īstenotu Monetāro nolīgumu, un ir jāietver nolīguma B pielikumā.

(10)

Padomes 2004. gada 6. decembra Regula (EK) Nr. 2182/2004 par medaļām un žetoniem, kas līdzīgi euro monētām (12), ir paredzēta, lai novērstu, ka medaļas un žetoni tiek izmantoti kā maksāšanas līdzekļi euro, un arī uz to attiecas Monetārā nolīguma 9. pants. Tādējādi tā ir vajadzīga, lai īstenotu Monetāro nolīgumu, un arī tā ir jāietver Nolīguma B pielikumā.

(11)

Tādēļ attiecīgi jāgroza Monetārā nolīguma pielikumi. Skaidrības labad šie pielikumi jāaizstāj kopumā.

(12)

Monako iestādes nav pieprasījušas sasaukt saskaņā ar Monetārā nolīguma 14. pantu izveidoto Apvienoto komiteju, kas atbilstīgi minētā nolīguma 11. panta 5. punktam bija jāveic divu nedēļu laikā kopš Regulas (EK) Nr. 2182/2004 pieņemšanas, lai atjauninātu Monetārā nolīguma B pielikumu. Tāpēc Komisijai jāgroza gan Monetārā nolīguma A pielikums, gan B pielikums.

(13)

Komisija 2004. gada 17. jūnija un 2005. gada 16. jūnija sanāksmēs informēja Apvienoto komiteju par to, ka jāatjaunina Monetārā nolīguma A un B pielikums. Apvienotā komiteja ir ņēmusi vērā Komisijas nostāju,

IR NOLĒMUSI ŠĀDI.

Vienīgais pants

Starp Francijas Republikas valdību Eiropas Kopienas vārdā un Viņa Augstības Monako prinča valdību noslēgtā Monetārā nolīguma pielikumi tiek aizstāti ar šā lēmuma pielikumu tekstu.

Briselē, 2006. gada 2. augustā

Komisijas vārdā

Komisijas loceklis

Joaquín ALMUNIA


(1)  OV L 142, 31.5.2002., 59. lpp.

(2)  OV L 283, 27.10.2001., 28. lpp.

(3)  OV L 372, 31.12.1986., 1. lpp.

(4)  OV L 178, 17.7.2003., 16. lpp.

(5)  OV L 168, 27.6.2002., 43. lpp.

(6)  OV L 35, 11.2.2003., 1. lpp.

(7)  OV L 145, 30.4.2004., 1. lpp.

(8)  OV L 114, 27.4.2006., 60. lpp.

(9)  OV L 43, 14.2.1997., 25. lpp.

(10)  OV L 149, 2.6.2001., 1. lpp.

(11)  OV L 140, 14.6.2000., 1. lpp.

(12)  OV L 373, 21.12.2004., 1. lpp.


A PIELIKUMS

1.   86/635/EEK

Padomes Direktīva (1986. gada 8. decembris) par banku un citu finanšu iestāžu gada pārskatiem un konsolidētajiem pārskatiem (par noteikumiem, kas attiecas uz kredītiestādēm)

(OV L 372, 31.12.1986., 1. lpp.),

kas grozīta ar šādām direktīvām:

2001/65/EK

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva (2001. gada 27. septembris), ar ko Direktīvas 78/660/EEK, 83/349/EEK un 86/635/EEK groza attiecībā uz novērtēšanas noteikumiem, ko piemēro noteiktu veidu sabiedrību, kā arī banku un citu finanšu iestāžu gada pārskatiem un konsolidētajiem pārskatiem.

(OV L 283, 27.10.2001., 28. lpp.)

2003/51/EK

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva (2003. gada 18. jūnijs), ar ko attiecībā uz noteikta veida sabiedrību, banku un citu finanšu iestāžu un apdrošināšanas uzņēmumu gada un konsolidētajiem pārskatiem groza Padomes Direktīvas 78/660/EEK, 83/349/EEK, 86/635/EEK un 91/674/EEK.

(OV L 178, 17.7.2003., 16. lpp.)

2.   89/117/EEK

Padomes Direktīva (1989. gada 13. februāris) par pienākumiem saistībā ar gada pārskata dokumentu publicēšanu, kas attiecas uz tādu kredītiestāžu un finanšu iestāžu kādā dalībvalstī reģistrētām filiālēm, kuru galvenais birojs nav minētajā dalībvalstī.

(OV L 44, 16.2.1989., 40. lpp.)

3.   93/6/EEK

Padomes Direktīva (1993. gada 15. marts) par ieguldījumu sabiedrību un kredītiestāžu kapitāla pietiekamību (noteikumi, kas piemērojami kredītiestādēm).

(OV L 141, 11.6.1993., 1. lpp.)

kas grozīta ar šādām direktīvām:

2002/87/EK

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva (2002. gada 16. decembris) par papildu uzraudzību kredītiestādēm, apdrošināšanas uzņēmumiem un ieguldījumu sabiedrībām finanšu konglomerātos un par grozījumiem Padomes Direktīvās 73/239/EEK, 79/267/EEK, 92/49/EEK, 92/96/EEK, 93/6/EEK un 93/22/EEK, kā arī Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvās 98/78/EK un 2000/12/EK.

(OV L 35, 11.2.2003., 1. lpp.)

2004/39/EK

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva (2004. gada 21. aprīlis), kas attiecas uz finanšu instrumentu tirgiem un ar ko groza Padomes Direktīvas 85/611/EEK un 93/6/EEK un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2000/12/EK un atceļ Padomes Direktīvu 93/22/EEK.

(OV L 145, 30.4.2004., 1. lpp. )

4.   93/22/EEK

Padomes Direktīva (1993. gada 10. maijs) par ieguldījumu pakalpojumiem vērtspapīru jomā (noteikumi, ko piemēro kredītiestādēm), izņemot III un IV sadaļu; direktīva atcelta ar Direktīvu 2004/39/EK, kas grozīta ar Direktīvu 2006/31/EK no 2007. gada 1. novembra (sk. tālāk).

(OV L 141, 11.6.1993., 27. lpp.)

5.   94/19/EK

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva (1994. gada 30. maijs) par noguldījumu garantiju sistēmām.

(OV L 135, 31.5.1994., 5. lpp.)

6.   98/26/EK

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva (1998. gada 19. maijs) par norēķinu galīgumu maksājumu un vērtspapīru norēķinu sistēmās.

(OV L 166, 11.6.1998., 45. lpp.)

7.   2000/12/EK

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva (2000. gada 20. marts) par kredītiestāžu darbības sākšanu un veikšanu – izņemot III un IV sadaļu,

(OV L 126, 26.5.2000., 1. lpp.)

kas grozīta ar šādām direktīvām:

2000/28/EK

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva (2000. gada 18. septembris), ar ko groza Direktīvu 2000/12/EK par kredītiestāžu darbības sākšanu un veikšanu.

(OV L 275, 27.10.2000., 37. lpp.)

2000/46/EK

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva (2000. gada 18. septembris) par elektroniskās naudas iestāžu darbības sākšanu, veikšanu un konsultatīvu uzraudzību.

(OV L 275, 27.10.2000., 39. lpp.)

2002/87/EK

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva (2002. gada 16. decembris) par papildu uzraudzību kredītiestādēm, apdrošināšanas uzņēmumiem un ieguldījumu sabiedrībām finanšu konglomerātos un par grozījumiem Padomes Direktīvās 73/239/EEK, 79/267/EEK, 92/49/EEK, 92/96/EEK, 93/6/EEK un 93/22/EEK, kā arī Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvās 98/78/EK un 2000/12/EK.

(OV L 35, 11.2.2003., 1. lpp.)

2004/39/EK

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva (2004. gada 21. aprīlis), kas attiecas uz finanšu instrumentu tirgiem un ar ko groza Padomes Direktīvas 85/611/EEK un 93/6/EEK un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2000/12/EK un atceļ Padomes Direktīvu 93/22/EEK.

(OV L 145, 30.4.2004., 1. lpp.)

8.   2001/24/EK

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva (2001. gada 4. aprīlis) par kredītiestāžu reorganizāciju un likvidāciju.

(OV L 125, 5.5.2001., 15. lpp.)

9.   2002/47/EK

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva (2002. gada 6. jūnijs) par finanšu nodrošinājuma līgumiem.

(OV L 168, 27.6.2002., 43. lpp.)

10.   2002/87/EK

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva (2002. gada 16. decembris) par papildu uzraudzību kredītiestādēm, apdrošināšanas uzņēmumiem un ieguldījumu sabiedrībām finanšu konglomerātos un par grozījumiem Padomes Direktīvās 73/239/EEK, 79/267/EEK, 92/49/EEK, 92/96/EEK, 93/6/EEK un 93/22/EEK, kā arī Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvās 98/78/EK un 2000/12/EK.

(OV L 35, 11.2.2003., 1. lpp.)

11.   2004/39/EK

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva (2004. gada 21. aprīlis), kas attiecas uz finanšu instrumentu tirgiem un ar ko groza Padomes Direktīvas 85/611/EEK un 93/6/EEK un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2000/12/EK un atceļ Padomes Direktīvu 93/22/EEK – noteikumi, kas attiecas uz kredītiestādēm un izņemot 15. pantu, 31 līdz 33. pantu un III sadaļu

(OV L 145, 30.4.2004., 1. lpp.)

kas grozīta ar šādu direktīvu:

2006/31/EK

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva (2006. gada 5. aprīlis), ar kuru attiecībā uz dažiem termiņiem groza Direktīvu 2004/39/EK, kas attiecas uz finanšu instrumentu tirgiem.

(OV L 114, 27.4.2006., 60. lpp.)


B PIELIKUMS

1.   97/9/EK

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva (1997. gada 3. marts) par ieguldītāju kompensācijas sistēmām.

[OV L 84, 26.3.1997., 22. lpp.]

2.   2001/413/TI

Padomes Pamatlēmums (2001. gada 28. maijs) par krāpšanas un viltošanas apkarošanu attiecībā uz bezskaidras naudas maksāšanas līdzekļiem.

[OV L 149, 2.6.2001., 1. lpp.]

3.   (EK) Nr. 2182/2004

Padomes Regula (2004. gada 6. decembris) par medaļām un žetoniem, kas līdzīgi euro monētām.

[OV L 373, 21.12.2004., 1. lpp.]


10.8.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 219/28


KOMISIJAS LĒMUMS

(2006. gada 8. augusts),

ar ko groza Lēmumu 2002/300/EK saistībā ar zonām, kuras izslēgtas no apstiprināto zonu saraksta attiecībā uz Bonamia ostreae un/vai Marteilia refringens

(izziņots ar dokumenta numuru K(2006) 3518)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(2006/559/EK)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes1991. gada 28. janvāra Direktīvu 91/67/EEK, kura attiecas uz dzīvnieku veselības nosacījumiem, ar ko reglamentē akvakultūras dzīvnieku un produktu laišanu tirgū (1), un jo īpaši tās 5. panta 3. punktu,

tā kā:

(1)

Komisijas 2002. gada 18. aprīļa Lēmumā 2002/300/EK, ar kuru izveido apstiprināto zonu sarakstu attiecībā uz Bonamia ostreae un/vai Marteilia refringens  (2), noteiktas Kopienas zonas, ko uzskata par brīvām no gliemju slimībām Bonamia ostreae un/vai Marteilia refringens.

(2)

Apvienotā Karaliste 2006. gada maija vēstulē informēja Komisiju, ka Cleddau upē Velsā ir atklāta Bonamia ostreae slimība. Apvienotā Karaliste apkārt skartajai teritorijai ir izveidojusi kontroles zonu un uzraudzības zonu. Minētā teritorija iepriekš tika uzskatīta par brīvu no Bonamia ostreae slimības, bet tagad vairs nevar uzskatīt, ka tur šīs slimības nav.

(3)

Attiecīgi jāgroza Lēmums 2002/300/EK.

(4)

Šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Lēmuma 2002/300/EK pielikumu aizstāj ar šā lēmuma pielikuma tekstu.

2. pants

Šis lēmums ir adresēts dalībvalstīm.

Briselē, 2006. gada 8. augustā

Komisijas vārdā

Komisijas loceklis

Markos KYPRIANOU


(1)  OV L 46, 19.2.1991., 1. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 806/2003 (OV L 122, 16.5.2003., 1. lpp.).

(2)  OV L 103, 19.4.2002., 24. lpp. Lēmumā jaunākie grozījumi izdarīti ar Lēmumu 2005/748/EK (OV L 280, 25.10.2005., 20. lpp.).


PIELIKUMS

“PIELIKUMS

ZONAS, KURAS APSTIPRINĀTAS ATTIECĪBĀ UZ VIENU VAI VAIRĀKĀM GLIEMJU SLIMĪBĀM BONAMIA OSTREAE UN MARTEILIA REFRINGENS

1.A.   Zonas īrijā, kuras apstiprinātas attiecībā uz B. Ostreae

Visa Īrijas piekrastes līnija, izņemot šādas septiņas teritorijas:

Cork Harbour

Galway Bay

Ballinakill Harbour

Clew Bay

Achill Sound

Loughmore, Blacksod Bay

Lough Foyle.

1.B.   Zonas īrijā, kuras apstiprinātas attiecībā uz M. Refringens

Visa Īrijas piekrastes līnija.

2.A.   Zonas Apvienotajā Karalistē, Normandijas salās un Menas salā, kuras apstiprinātas attiecībā uz B. Ostreae

Visa Lielbritānijas piekrastes līnija, izņemot šādas četras teritorijas:

Cornwall dienvidu krasts no Lizard līdz Start Point, teritorija ap Solent grīvu no Portland Bill līdz Selsey Bill,

teritorija Eseksā gar krastu no Shoeburyness to Landguard Point,

teritorija dienvidrietumu Velsā gar krastu no Wooltack Point līdz St. Govan’s Head, ieskaitot Milford Haven un austrumu un rietumu Cleddau upes paisuma un bēguma ūdeņus.

Visa Ziemeļīrijas piekrastes līnija, izņemot šādu teritoriju:

Lough Foyle.

Visa Guernsey and Herm piekrastes līnija.

States of Jersey zona: zonā ietilpst plūdmaiņu un tuvākais piekrastes apvidus starp vidējo paisuma līniju Džērsijas salā un iedomātu līniju, kas novilkta trīs jūras jūdzes no vidējās bēguma līnijas Džērsijas salā. Zona atrodas līcī pie Normandijas un Bretaņas, Lamanša dienvidu daļā.

Visa Menas salas piekrastes līnija.

2.B.   Zonas Apvienotajā Karalistē, Normandijas salās un Menas salā, kuras apstiprinātas attiecībā uz M. Refringens

Visa Lielbritānijas piekrastes līnija.

Visa Ziemeļīrijas piekrastes līnija.

Visa Guernsey and Herm piekrastes līnija.

States of Jersey zona: zonā ietilpst plūdmaiņu un tuvākais piekrastes apvidus starp vidējo paisuma līniju Džērsijas salā un iedomātu līniju, kas novilkta trīs jūras jūdzes no vidējās bēguma līnijas Džērsijas salā. Zona atrodas līcī pie Normandijas un Bretaņas, Lamanša dienvidu daļā.

Visa Menas salas piekrastes līnija.

3.   Zonas Dānijā, kuras apstiprinātas attiecībā uz B. Ostreae un M. Refringens

Limfjorden no Thyborøn rietumos līdz Hals austrumos.”


Tiesību akti, kas pieņemti saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību VI sadaļu

10.8.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 219/31


PADOMES LĒMUMS 2006/560/TI

(2006. gada 24. jūlijs),

ar kuru groza Lēmumu 2003/170/TI par kopīgu to sadarbības koordinatoru izmantošanu, ko dalībvalstu tiesību aizsardzības iestādes norīkojušas darbā ārzemēs

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienību, un jo īpaši tā 30. panta 1. punkta a), b) un c) apakšpunktu, 30. panta 2. punkta c) apakšpunktu un 34. panta 2. punkta c) apakšpunktu,

ņemot vērā Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes ierosmi (1),

ņemot vērā Eiropas Parlamenta atzinumu (2),

tā kā:

(1)

Pēc Padomes Lēmuma 2003/170/TI (2003. gada 27. februāris) par kopīgu to sadarbības koordinatoru izmantošanu, ko dalībvalstu tiesību aizsardzības iestādes norīkojušas darbā ārzemēs (3), īstenošanas izvērtējuma būtu jāgroza daži šā lēmuma noteikumi, ņemot vērā pastāvošo praksi attiecībā uz to, kā dalībvalstis izmanto darbā ārzemēs norīkotus Eiropola sadarbības koordinatorus, lai novadītu informāciju saskaņā ar Eiropola Konvenciju (4).

(2)

Šis lēmums par grozījumiem paredz lietderīgu iespēju grozīt noteikumus par sadarbības koordinatoru sanāksmēm, saskaņojot tos ar pastāvošo praksi, ka konkrētai dalībvalstij, bieži sauktai “pirmā valsts”, ir uzticēta atbildība konkrētā valstī vai reģionā koordinēt ES sadarbību, tostarp ierosmi sasaukt sadarbības koordinatoru sanāksmes,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Lēmumu 2003/170/TI ar šo groza šādi:

1)

Lēmuma 1. panta 1. punktam pievieno šādu apakšpunktu:

“Šajā lēmumā “Eiropola sadarbības koordinators” ir Eiropola darbinieks, kas norīkots darbā ārzemēs uz vienu vai vairākām trešām valstīm vai starptautiskām organizācijām, jo īpaši – sadarbības koordinatori, kurus darbā ārzemēs norīkojušas dalībvalstu tiesībaizsardzības iestādes, lai veicinātu šo valstu vai organizāciju iestāžu sadarbību ar Eiropolu un atbalstītu dalībvalstis nopietnu starptautiskas noziedzības veidu apkarošanā, jo īpaši apmainoties ar informāciju.”

2)

Lēmuma 1. panta 2. punktam pievieno šādu apakšpunktu:

“Šis lēmums neskar Eiropola un Eiropola sadarbības koordinatoru uzdevumus saistībā ar Eiropola Konvenciju, pasākumiem, kas paredzēti tās īstenošanai, un Eiropola un attiecīgas trešās valsts vai attiecīgas starptautiskas organizācijas noslēgtiem starptautiskiem nolīgumiem.”

3)

Lēmuma 3. panta 2. punktu aizstāj ar šādu tekstu:

“2.   Ģenerālsekretariāts sagatavo gada kopsavilkumu par dalībvalstu norīkotiem sadarbības koordinatoriem, tostarp par šo koordinatoru pienākumiem un jebkādiem dalībvalstu sadarbības nolīgumiem par sadarbības koordinatoru norīkošanu darbā, un šo kopsavilkumu nosūta dalībvalstīm, Komisijai un Eiropolam. Šajā kopsavilkumā uzskaita dalībvalstis, kam ar citu dalībvalstu piekrišanu un ar Padomes struktūru koordinācijas starpniecību ir uzticēta atbildība koordinēt ES sadarbību konkrētā valstī vai reģionā, kā minēts 4. panta 1. punktā. Iekļauj arī datus par Eiropola sadarbības koordinatoriem, kas norīkoti darbā trešās valstīs un starptautiskās organizācijās.”

4)

Lēmuma 4. panta 1. punktam pievieno šādu teikumu:

“Pēc konsultācijām ar dalībvalsti, kas ir prezidentvalsts, šādas sanāksmes var rīkot arī pēc jebkuras citas dalībvalsts ierosmes, un jo īpaši pēc to dalībvalstu ierosmes, kurām uzticēta atbildība koordinēt ES sadarbību konkrētā valstī vai reģionā.”

5)

Lēmuma 8. panta 2. punktam pievieno šādu teikumu:

“Dalībvalstis nodrošina arī to, ka, sniedzot informāciju saskaņā ar 2. panta 2. punktu, veic informācijas apmaiņu ar Eiropolu atbilstīgi Eiropola konvencijai.”

6)

Lēmuma 8. pantam pievieno šādus punktus:

“3.   Dalībvalstis saskaņā ar valstu tiesību aktiem un Eiropola Konvenciju var lūgt Eiropolam izmantot Eiropola sadarbības koordinatorus, kas nosūtīti uz trešām valstīm vai starptautiskām organizācijām, lai apmainītos ar atbilstīgu informāciju saskaņā ar Eiropola un attiecīgas trešās valsts vai attiecīgas organizācijas noslēgtiem sadarbības nolīgumiem. Lūgumus adresē Eiropolam ar dalībvalstu biroju starpniecību saskaņā ar Eiropola Konvenciju.

4.   Eiropols nodrošina, ka uz trešām valstīm un starptautiskām organizācijām nosūtīti sadarbības koordinatori sniedz informāciju par noziedzīgiem nodarījumiem, kas rada nopietnus draudus dalībvalstīm un kas saskaņā ar Eiropola Konvenciju ir Eiropola kompetencē. Šādu informāciju paziņo attiecīgu dalībvalstu kompetentām iestādēm, izmantojot valstu birojus saskaņā ar Eiropola Konvenciju.”

2. pants

Šo lēmumu piemēro Gibraltāram.

3. pants

Šis lēmums stājas spēkā piecpadsmitajā dienā pēc tā publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Briselē, 2006. gada 24. jūlijā

Padomes vārdā

priekšsēdētājs

K. RAJAMÄKI


(1)  OV C 188, 2.8.2005., 19. lpp.

(2)  2006. gada 17. marta atzinums (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts).

(3)  OV L 67, 12.3.2003., 27. lpp.

(4)  OV C 316, 27.11.1995., 2. lpp.