ISSN 1725-5112

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 215

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

49. sējums
2006. gada 5. augusts


Saturs

 

I   Tiesību akti, kuru publicēšana ir obligāta

Lappuse

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1190/2006 (2006. gada 4. augusts), ar kuru nosaka standarta ievešanas vērtības nolūkā noteikt ievešanas cenu atsevišķu veidu augļiem un dārzeņiem

1

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 1191/2006 (2006. gada 4. augusts), ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1458/2003 par tarifu kvotas atklāšanu cūkgaļas nozarē un tās pārvaldīšanu

3

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 1192/2006 (2006. gada 4. augusts), ar kuru groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1774/2002 attiecībā uz apstiprinātajiem uzņēmumu sarakstiem dalībvalstīs ( 1 )

10

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 1193/2006 (2006. gada 4. augusts), ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 1990/2004, ar ko nosaka pārejas posma pasākumus vīna nozarē sakarā ar Ungārijas pievienošanos Eiropas Savienībai

12

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1194/2006 (2006. gada 4. augusts), ar ko uzsāk Padomes Regulas (EK) Nr. 1493/1999 30. pantā noteikto krīzes destilāciju attiecībā uz galda vīniem Portugālē

13

 

 

II   Tiesību akti, kuru publicēšana nav obligāta

 

 

Padome

 

*

Padomes Lēmums (2005. gada 8. novembris), lai parakstītu un provizoriski piemērotu Nolīgumu starp Eiropas Kopienu un Libānas Republiku par dažiem gaisa pārvadājumu pakalpojumu aspektiem

15

Nolīgums starp Eiropas Kopienu un Libānas Republiku par dažiem gaisa pārvadājumu pakalpojumu aspektiem

17

 

*

Padomes Lēmums (2006. gada 18. jūlijs) par dalībvalstu nodarbinātības politikas pamatnostādnēm

26

 

*

Padomes Lēmums (2006. gada 18. jūlijs) par Horvātijā veiktu šķirņu oficiālo pārbaužu līdzvērtību ( 1 )

28

 

 

Dalībvalstu valdību pārstāvju konference

 

*

Dalībvalstu valdību pārstāvju Lēmums (2006. gada 6. jūlijs), ar ko ieceļ Eiropas Kopienu Tiesas tiesnesi

30

 

 

Komisija

 

*

Komisijas Lēmums (2006. gada 1. augusts) par izmeklēšanas uzsākšanu, kas paredzēta 4. panta 3. punktā Padomes Regulā (EEK) Nr. 2408/92 par Kopienas aviosabiedrību piekļuvi Kopienas iekšējiem gaisa ceļiem (izziņots ar dokumenta numuru K(2006) 3516)

31

 

*

Komisijas Lēmums (2006. gada 2. augusts), ar ko groza Lēmumu 2001/844/EK, EOTK, Euratom

38

 

 

Eiropas Centrālā banka

 

*

Eiropas Centrālās bankas Pamatnostādne (2006. gada 24. jūlijs) par banknošu apmaiņu pēc valūtas kursu neatsaucamas fiksēšanas saistībā ar euro ieviešanu (ECB/2006/10)

44

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.


I Tiesību akti, kuru publicēšana ir obligāta

5.8.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 215/1


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1190/2006

(2006. gada 4. augusts),

ar kuru nosaka standarta ievešanas vērtības nolūkā noteikt ievešanas cenu atsevišķu veidu augļiem un dārzeņiem

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1994. gada 21. decembra Regulu (EK) Nr. 3223/94 par sīki izstrādātiem augļu un dārzeņu ievešanas režīma izpildes noteikumiem (1), un jo īpaši tās 4. panta 1. punktu,

tā kā:

(1)

Regulā (EK) Nr. 3223/94, piemērojot Urugvajas kārtas daudzpusējo tirdzniecības sarunu iznākumus, paredzēti kritēriji, pēc kuriem Komisija nosaka standarta ievešanas vērtības pielikumā precizētajiem produktu ievedumiem no trešām valstīm un periodiem.

(2)

Piemērojot iepriekš minētos kritērijus, standarta ievešanas vērtības nosakāmas līmeņos, kas norādīti šīs regulas pielikumā,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Standarta ievešanas vērtības, kas paredzētas Regulas (EK) Nr. 3223/94 4. pantā, ir tādas, kā norādīts tabulā, kas pievienota pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2006. gada 5. augustā.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2006. gada 4. augustā

Komisijas vārdā —

lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektors

Jean-Luc DEMARTY


(1)  OV L 337, 24.12.1994., 66. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 386/2005 (OV L 62, 9.3.2005., 3. lpp.).


PIELIKUMS

Komisijas 2006. gada 4. augusta Regulai, ar kuru nosaka standarta ievešanas vērtības nolūkā noteikt ievešanas cenu atsevišķu veidu augļiem un dārzeņiem

(EUR/100 kg)

KN kods

Trešās valsts kods (1)

Standarta ievešanas vērtība

0702 00 00

052

44,8

999

44,8

0707 00 05

052

65,5

999

65,5

0709 90 70

052

48,9

999

48,9

0805 50 10

388

70,6

524

50,3

528

56,3

999

59,1

0806 10 10

052

109,1

204

174,2

220

190,2

508

31,3

999

126,2

0808 10 80

388

87,1

400

104,7

508

86,3

512

89,0

524

66,4

528

124,2

720

81,3

804

98,1

999

92,1

0808 20 50

052

125,6

388

98,3

512

83,4

528

73,7

720

31,1

804

186,4

999

99,8

0809 20 95

052

246,5

400

293,8

404

365,2

999

301,8

0809 30 10, 0809 30 90

052

133,4

999

133,4

0809 40 05

068

110,8

093

50,3

098

56,5

624

124,4

999

85,5


(1)  Valstu nomenklatūra, kas paredzēta Komisijas Regulā (EK) Nr. 750/2005 (OV L 126, 19.5.2005., 12. lpp.). Kods “999” nozīmē “citas izcelsmes vietas”.


5.8.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 215/3


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1191/2006

(2006. gada 4. augusts),

ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1458/2003 par tarifu kvotas atklāšanu cūkgaļas nozarē un tās pārvaldīšanu

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1975. gada 29. oktobra Regulu (EEK) Nr. 2759/75 par cūkgaļas tirgus kopīgo organizāciju (1), un jo īpaši tās 8. panta 2. punktu un 11. panta 1. punktu,

tā kā:

(1)

Komisijas Regulā (EK) Nr. 1458/2003 (2) paredzēts atklāt un pārvaldīt tarifa kvotu cūkgaļas nozarē.

(2)

Nolīgumā vēstuļu apmaiņas veidā starp Eiropas Kopienu un Amerikas Savienotajām Valstīm atbilstīgi 1994. gada Vispārējās vienošanās par tarifiem un tirdzniecību (VVTT) (3) XXIV panta 6. punktam un XXVIII pantam, kas apstiprināts ar Padomes Lēmumu 2006/333/EK (4), paredzēts palielināt gada importa tarifa kvotu cūkgaļai, erga omnes, par 1 430 tonnām cūkgaļai.

(3)

Ievešanas atļauju pieprasījumos norādāma atsauce dažādās Kopienas valodās.

(4)

Ņemot vērā Bulgārijas un Rumānijas iespējamo pievienošanos Eiropas Savienībai 2007. gada 1. janvārī, ir ieteicams paredzēt atšķirīgu laikposmu atļaujas pieprasījumu iesniegšanai 2007. gada pirmajam ceturksnim.

(5)

Attiecīgi jāgroza Regula (EK) Nr. 1458/2003.

(6)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Cūkgaļas pārvaldības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

regulu (EK) Nr. 1458/2003 groza šādi:

1)

Regulas 4. panta d) un e) apakšpunktu aizstāj ar šo:

“d)

atļaujas pieprasījuma un atļaujas 20. iedaļā norāda vienu no IA pielikumā minētajiem ierakstiem;

e)

atļaujas 24. iedaļā norāda vienu no IB pielikumā minētajiem ierakstiem.”

2)

Regulas 5. panta 1. punktam pievieno šādu daļu:

“Tomēr attiecībā uz laikposmu no 2007. gada 1. janvāra līdz 31. martam atļaujas pieprasījumi jāiesniedz 2007. gada janvāra pirmajās piecpadsmit dienās.”

3)

Regulas I līdz IV pielikumu aizstāj ar šīs regulas pielikuma tekstu.

2. pants

Šī regula stājas spēkā tās publicēšanas dienā Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2006. gada 1. jūlija.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2006. gada 4. augustā

Komisijas vārdā

Komisijas locekle

Mariann FISCHER BOEL


(1)  OV L 282, 1.11.1975., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1913/2005 (OV L 307, 25.11.2005., 2. lpp.).

(2)  OV L 208, 19.8.2003., 3. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 341/2005 (OV L 53, 26.2.2005., 28. lpp.).

(3)  OV L 124, 11.5.2006., 15. lpp.

(4)  OV L 124, 11.5.2006., 13. lpp.


PIELIKUMS

I PIELIKUMS

Kārtas Nr.

Grupas Nr.

KN kods

Produkta apraksts

Muitas nodoklis

(EUR par tonnu)

Daudzums tonnās produkta svara no 2006. gada 1. jūlija

09.4038

G2

ex 0203 19 55

ex 0203 29 55

Svaigi, atdzesēti vai saldēti garie muguras gabali un šķiņķi bez kauliem

250

35 265

09.4039

G3

ex 0203 19 55

ex 0203 29 55

Svaiga, atdzesēta vai saldēta fileja

300

5 000

09.4071

G4

1601 00 91

Termiski neapstrādātas žāvētas vai uzziežamās desas

747

3 002

1601 00 99

Citādas

502

09.4072

G5

1602 41 10

Citādi gatavi izstrādājumi vai konservi no gaļas, gaļas subproduktiem vai asinīm

784

6 161

1602 42 10

646

1602 49 11

784

1602 49 13

646

1602 49 15

646

1602 49 19

428

1602 49 30

375

1602 49 50

271

09.4073

G6

0203 11 10

0203 21 10

Svaigi, atdzesēti vai saldēti liemeņi un pusliemeņi

268

15 067

09.4074

G7

0203 12 11

Svaigi, atdzesēti vai saldēti izcirtņi ar kauliem vai bez tiem, izņemot atsevišķi iepakotu fileju

389

5 535

0203 12 19

300

0203 19 11

300

0203 19 13

434

0203 19 15

233

ex 0203 19 55

434

0203 19 59

434

0203 22 11

389

0203 22 19

300

0203 29 11

300

0203 29 13

434

0203 29 15

233

ex 0203 29 55

434

0203 29 59

434

IA PIELIKUMS

Regulas 4. panta d) apakšpunktā minētie ieraksti

Reglamento (CE) no 1458/2003

Nařízení (ES) č. 1458/2003

Forordning (EF) nr. 1458/2003

Verordnung (EG) Nr. 1458/2003

Määrus (EÜ) nr 1458/2003

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1458/2003

Regulation (EC) No 1458/2003

Règlement (CE) no 1458/2003

Regolamento (CE) n. 1458/2003

Regula (EK) Nr. 1458/2003

Reglamentas (EB) Nr. 1458/2003

1458/2003/EK rendelet

Regolament (KE) Nru 1458/2003

Verordening (EG) nr. 1458/2003

Rozporządzenie (WE) nr 1458/2003

Regulamento (CE) n.o 1458/2003

Nariadenie (ES) č. 1458/2003

Uredba (ES) št. 1458/2003

Asetus (EY) N:o 1458/2003

Förordning (EG) nr 1458/2003

IB PIELIKUMS

Regulas 4. panta e) apakšpunktā minētie ieraksti

Derecho de aduana fijado en … en aplicación del Reglamento (CE) no 1458/2003

clo ve výši … podle Nařízení (ES) č. 1458/2003

toldsats fastsat til … i henhold til Forordning (EF) nr. 1458/2003

Zollsatz, festgesetzt auf … in Anwendung der Verordnung (EG) Nr. 1458/2003

Tollimaks … vastavalt määrusele (EÜ) nr 1458/2003

δασμός καθοριζόμενος σε … κατ'εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1458/2003

Duty of … pursuant to Regulation (EC) No 1458/2003

droit de douane fixé à … en application du Règlement (CE) no 1458/2003

Dazio doganale fissato in … in applicazione del Regolamento (CE) n. 1458/2003

Nodoklis … pamatojoties uz Regula (EK) Nr. 1458/2003

… muitas pagal Reglamentas (EB) Nr. 1458/2003

… összegű vám a következő jogszabály értelmében 1458/2003/EK rendelet

Obbligu ta’ … konformi ma’ Regolament (KE) Nru 1458/2003

douanerecht … op grond van Verordening (EG) nr. 1458/2003

Stawka celna … zgodnie z Rozporządzenie (WE) nr 1458/2003

direito aduaneiro fixado em … nos termos do Regulamento (CE) n.o 1458/2003

clo … podľa Nariadenie (ES) č. 1458/2003

Carina … v skladu z Uredba (ES) št. 1458/2003

tulliksi vahvistettu … seuraavan mukaisesti Asetus (EY) N:o 1458/2003

tullavgift fastställd i … med tillämpning samt något av följande Förordning (EG) nr 1458/2003

II PIELIKUMS

Regulas (EK) Nr. 1458/2003 piemērošana

Eiropas Kopienu Komisija – Lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektorāts

2. direktorāts – Tirgus pasākumu īstenošana

Cūkgaļas nozare

Atļaujas pieprasījums ievešanai ar samazinātu nodokļa likmi

VVTT

Datums:

Laikposms:


 

Dalībvalsts:

 

Nosūtītājs:

 

Atbildīgā kontaktpersona:

 

Tālr.:

 

Fakss:

 

Adresāts: AGRI.D.2

 

Fakss: +32 2 292 17 39

 

e-pasts: AGRI-IMP-PORK@ec.europa.eu


Kārtas Nr.

Grupas Nr.

Pieprasītais daudzums

(kg produkta svara)

09.4038

G2

 

09.4039

G3

 

09.4071

G4

 

09.4072

G5

 

09.4073

G6

 

09.4074

G7

 

III PIELIKUMS

Regulas (EK) Nr. 1458/2003 piemērošana

Eiropas Kopienu Komisija – Lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektorāts

2. direktorāts – Tirgus pasākumu īstenošana

Cūkgaļas nozare

Atļaujas pieprasījums ievešanai ar samazinātu nodokļa likmi

VVTT

Datums:

Laikposms:


Dalībvalsts:


Kārtas Nr.

Grupas Nr.

KN kods

Pieprasījuma iesniedzējs

(nosaukums un adrese)

Daudzums

(kg produkta svara)

Izcelsmes valsts

09.4038

G2

 

 

 

 

Kopā

 

 

09.4039

G3

 

 

 

 

Kopā

 

 

09.4071

G4

 

 

 

 

Kopā

 

 

09.4072

G5

 

 

 

 

Kopā

 

 

09.4073

G6

 

 

 

 

Kopā

 

 

09.4074

G7

 

 

 

 

Kopā

 

 

IV PIELIKUMS

Regulas (EK) Nr. 1458/2003 piemērošana

Eiropas Kopienu Komisija – Lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektorāts

2. direktorāts – Tirgus pasākumu īstenošana

Cūkgaļas nozare

PAZIŅOJUMS PAR FAKTISKO IEVEDUMU

 

Dalībvalsts:

 

Piemēro Regulas (EK) Nr. 1458/2003 5. panta 11. punktu.

 

Faktiski ievesto produktu daudzums (kg produkta svara):

 

Adresāts: AGRI.D.2

 

Fakss: +32 2 292 17 39

 

e-pasts: AGRI-IMP-PORK@ec.europa.eu


Kārtas Nr.

Grupas Nr.

Daudzums, kas faktiski laists brīvā apgrozībā

Izcelsmes valsts

09.4038

G2

 

 

09.4039

G3

 

 

09.4071

G4

 

 

09.4072

G5

 

 

09.4073

G6

 

 

09.4074

G7

 

 


5.8.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 215/10


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1192/2006

(2006. gada 4. augusts),

ar kuru groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1774/2002 attiecībā uz apstiprinātajiem uzņēmumu sarakstiem dalībvalstīs

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2002. gada 3. oktobra Regulu (EK) Nr. 1774/2002, ar ko nosaka veselības aizsardzības noteikumus attiecībā uz dzīvnieku izcelsmes blakusproduktiem, kuri nav paredzēti cilvēku uzturam (1), un jo īpaši tās 26. panta 5. punktu,

tā kā:

(1)

Ar Regulu (EK) Nr. 1774/2002 noteiktas īpašas veselības aizsardzības noteikumu prasības attiecībā uz dzīvnieku izcelsmes blakusproduktiem, kuri nav paredzēti cilvēku uzturam.

(2)

Lai novērstu jebkādu patogēnu un/vai atlieku izkliedes risku, Regulā (EK) Nr. 1774/2002 paredzēts, ka dzīvnieku izcelsmes blakusprodukti jāapstrādā, jāuzglabā un jātur atsevišķi apstiprinātos un uzraudzītos uzņēmumos, ko izraudzījusi attiecīgā dalībvalsts, vai pienācīgā veidā jāiznīcina. Minētās regulas III un IV nodaļā ir izklāstītas prasības attiecībā uz šādu uzņēmumu apstiprināšanu.

(3)

Regulas (EK) Nr.1774/2002 26. panta 4. punktā paredzēts, ka dalībvalstīm jāizstrādā saskaņā ar minēto regulu apstiprināto uzņēmumu saraksti.

(4)

Tādējādi ir jāparedz īstenošanas noteikumi attiecībā uz minētajiem apstiprināto uzņēmumu sarakstiem, arī šādos sarakstos ietvertās informācijas sniegšanu valstu tīmekļa vietnēs, kuras var izmantot Komisija un sabiedrība. Attiecībā uz minētajiem sarakstiem jāparedz arī tīmekļa vietne, kuru nodrošina Komisija.

(5)

Regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Šīs regulas pielikumā ir izklāstīti īstenošanas noteikumi attiecībā uz apstiprināto uzņēmumu sarakstiem, kas minēti Regulas (EK) Nr. 1774/2002 26. panta 4. punktā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā trešajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2007. gada 1. jūlija.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2006. gada 4. augustā

Komisijas vārdā

Komisijas loceklis

Markos KYPRIANOU


(1)  OV L 273, 10.10.2002., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) 208/2006 (OV L 36, 8.2.2006., 25. lpp.).


PIELIKUMS

APSTIPRINĀTO UZŅĒMUMU SARAKSTI, KAS MINĒTI REGULAS (EK) NR. 1774/2002 26. PANTA 4. PUNKTĀ

1.   PIEKĻUVE APSTIPRINĀTO UZŅĒMUMU SARAKSTAM

Lai dalībvalstīm palīdzētu izveidot atjauninātus tādu apstiprināto uzņēmumu sarakstus, kas minēti Regulas (EK) Nr. 1774/2002 26. panta 4. punktā (“apstiprinātie uzņēmumi”) un ko var izmantot citas dalībvalstis un sabiedrība, Komisija izveido tīmekļa vietni, kurā ir norādītas saites ar valstu tīmekļa vietnēm, ko atbilstīgi šā pielikuma 2.1 punkta a) apakšpunktam sniedz katra dalībvalsts.

2.   VALSTU TĪMEKĻA VIETŅU FORMĀTS

2.1.   Valstu tīmekļa vietņu galvenie saraksti

a)

Katra dalībvalsts sniedz Komisijai adresi, kas ir saistīta ar valsts vienoto tīmekļa vietni, kurā iekļauts visu tās teritorijā apstiprināto uzņēmumu galvenais saraksts (“galvenais saraksts”).

b)

Katrā sarakstā ir viena lapa, un to noformē vienā Kopienas oficiālajā valodā vai vairākās oficiālajās valodās.

2.2.   Valstu tīmekļa vietņu darbības shēma

a)

Šā pielikuma 2.1. punkta a) apakšpunktā minētās valstu tīmekļa vietnes izstrādā galvenā kompetentā iestāde vai, ja vajadzīgs, viena no Regulas (EK) Nr. 1774/2002 2. panta 1. punkta i) apakšpunktā minētajām iestādēm.

b)

Pielikuma 2.1. punkta a) apakšpunktā minētajos galvenajos sarakstos ir iekļautas saites ar citām tīmekļa lapām tajā pašā tīmekļa vietnē, kurā ir apstiprināto uzņēmumu saraksti.

Tomēr, ja 2.2. punkta a) apakšpunktā minētā galvenā kompetentā iestāde neuztur dažus apstiprināto uzņēmumu sarakstus, galvenajā sarakstā iekļauj saites ar citām tādām tīmekļa vietnēm, kurās ir attiecīgie saraksti un kuras uztur jebkura cita kompetentā iestāde, nodaļa vai, ja vajadzīgs, struktūrvienība.

3.   APSTIPRINĀTO UZŅĒMUMU NACIONĀLO SARAKSTU IZKĀRTOJUMS UN KODI

Jānosaka nacionālo sarakstu izkārtojums, arī atbilstošā informācija un kodi, lai nodrošinātu plašu piekļuvi informācijai par apstiprinātajiem uzņēmumiem un uzlabotu nacionālo sarakstu lasāmību.

4.   TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS

Pielikuma 2. un 3. punktā paredzētos uzdevumus un darbības veic saskaņā ar tehniskajām specifikācijām, kuras tīmekļa vietnē ir publicējusi Komisija.


5.8.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 215/12


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1193/2006

(2006. gada 4. augusts),

ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 1990/2004, ar ko nosaka pārejas posma pasākumus vīna nozarē sakarā ar Ungārijas pievienošanos Eiropas Savienībai

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Čehijas, Igaunijas, Kipras, Latvijas, Lietuvas, Ungārijas, Maltas, Polijas, Slovēnijas un Slovākijas Pievienošanās līgumu,

ņemot vērā Čehijas, Igaunijas, Kipras, Latvijas, Lietuvas, Ungārijas, Maltas, Polijas, Slovēnijas un Slovākijas Pievienošanās aktu, un jo īpaši tā 41. panta pirmo daļu,

tā kā:

(1)

Padomes 1999. gada 17. maija Regulas (EK) Nr. 1493/1999 par vīna tirgus kopīgo organizāciju (1) 27. panta 3. punktā paredzēts, ka no jebkuras fiziskas vai juridiskas personas vai personu grupas, kas ir gatavojušas vīnu, prasa piegādāt destilācijai visus tādas vīndarības blakusproduktus.

(2)

Komisijas 2000. gada 25. jūlija Regulā (EK) Nr. 1623/2000, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus Regulas (EK) Nr. 1493/1999 par vīna tirgus kopīgo organizāciju ieviešanai attiecībā uz tirgus mehānismiem (2), ir paredzēti šā destilēšanas pienākuma izpildes noteikumi, un tās 49. pantā turklāt paredzēti daži izņēmumi attiecībā uz minēto pienākumu.

(3)

Ungārija ir pieņēmusi pasākumus, kas vajadzīgi, lai pildītu minēto destilēšanas pienākumu. Tomēr Ungārijas spirta destilācijas uzņēmumu jauda patlaban nav pietiekama, lai destilētu visus saražotos blakusproduktus.

(4)

Ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 1990/2004 (3) Ungārijai atļāva atbrīvot noteiktas ražotāju kategorijas no pienākuma destilēt vīndarības blakusproduktus 2004./2005. vīna gadā. Šo atļauju pagarināja, attiecinot arī uz 2005./2006. vīna gadu. Ņemot vērā iepriekš raksturoto situāciju, minētā atļauja ir vēlreiz jāpagarina, attiecinot to arī uz 2006./2007. vīna gadu.

(5)

Attiecīgi jāgroza Regula (EK) Nr. 1990/2004.

(6)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Vīna pārvaldības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (EK) Nr. 1990/2004 1. pantā vārdus “2004./2005. un 2005./2006. vīna gadam” aizstāj ar vārdiem “2004./2005., 2005./2006. un 2006./2007. vīna gadam”.

2. pants

Šī regula stājas spēkā trešajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2006. gada 4. augustā

Komisijas vārdā

Komisijas locekle

Mariann FISCHER BOEL


(1)  OV L 179, 14.7.1999., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 2165/2005 (OV L 345, 28.12.2005., 1. lpp.).

(2)  OV L 194, 31.7.2000., 45. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1820/2005 (OV L 293, 9.11.2005., 8. lpp.).

(3)  OV L 344, 20.11.2004., 8. lpp. Regulā grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1215/2005 (OV L 199, 29.7.2005., 31. lpp.).


5.8.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 215/13


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1194/2006

(2006. gada 4. augusts),

ar ko uzsāk Padomes Regulas (EK) Nr. 1493/1999 30. pantā noteikto krīzes destilāciju attiecībā uz galda vīniem Portugālē

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1999. gada 17. maija Regulu (EK) Nr. 1493/1999 par vīna tirgus kopīgo organizāciju (1), un jo īpaši tās 33. panta 1. punkta otrās daļas f) apakšpunktu,

tā kā:

(1)

Regulas (EK) Nr. 1493/1999 30. pantā ir paredzēta iespēja veikt krīzes destilāciju gadījumā, ja notiek ārkārtējs tirgus traucējums, ko radījuši nopietni pārpalikumi. Šo pasākumu var ierobežot līdz atsevišķām vīna kategorijām vai atsevišķiem ražošanas apgabaliem, un pēc attiecīgās dalībvalsts pieprasījuma to var piemērot noteiktā reģionā ražotiem kvalitatīviem vīniem.

(2)

Portugāle ir pieprasījusi uzsākt krīzes destilāciju attiecībā uz šīs valsts teritorijā ražotiem galda vīniem.

(3)

Portugāles galda vīnu tirgū ir konstatēti būtiski pārpalikumi, ko, tuvojoties 2005./2006. tirdzniecības gada beigām, atspoguļo cenu kritums un bažas raisošs krājumu pieaugums. Lai izlabotu šo negatīvo tendenci un tādējādi novērstu sarežģīto situāciju tirgū, galda vīnu krājumi ir jāsamazina līdz tādam līmenim, ko varētu uzskatīt par atbilstošu tirgus vajadzībām.

(4)

Ņemot vērā to, ka ir izpildīti Regulas (EK) Nr. 1493/1999 30. panta 5. punktā paredzētie nosacījumi, ir jāuzsāk krīzes destilācija attiecībā uz maksimālo daudzumu, kas atbilst 200 000 hektolitru galda vīna.

(5)

Ar šo regulu uzsāktajai krīzes destilācijai jāatbilst nosacījumiem, ko piemēro Regulas (EK) Nr. 1493/1999 30. pantā paredzētajam destilācijas pasākumam un kas paredzēti Komisijas 2000. gada 25. jūlija Regulā (EK) Nr. 1623/2000, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus Regulas (EK) Nr. 1493/1999 par vīna tirgus kopīgo organizāciju ieviešanai attiecībā uz tirgus mehānismiem (2). Ir jāpiemēro arī citi Regulas (EK) Nr. 1623/2000 noteikumi, jo īpaši noteikumi par spirta piegādi intervences aģentūrai un par avansa maksājumu.

(6)

Iegādes cena, ko destilētājs maksā ražotājam, ir jānosaka tādā līmenī, kas ļautu novērst tirgus traucējumus, vienlaikus sniedzot iespēju ražotājiem gūt labumu no šā pasākuma.

(7)

Krīzes destilācijā iegūtais produkts drīkst būt tikai jēlspirts vai neitrāls spirts, kas obligāti jāpiegādā intervences aģentūrai, lai izvairītos no traucējumiem dzeramā alkohola tirgū, ko lielākoties apgādā ar Regulas (EK) Nr. 1493/1999 29. pantā paredzētās destilācijas produktiem.

(8)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Vīna pārvaldības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Portugālē uzsāk Regulas (EK) Nr. 1493/1999 30. pantā noteikto krīzes destilāciju attiecībā uz maksimālo daudzumu, kas atbilst 200 000 hektolitru galda vīna, saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1623/2000 noteikumiem par šāda veida destilāciju.

2. pants

Visi ražotāji var noslēgt Regulas (EK) Nr. 1623/2000 65. pantā paredzēto piegādes līgumu (turpmāk tekstā – “līgums”) no 2006. gada 16. augusta līdz 2006. gada 15. septembrim.

Līgumiem būs pievienots apliecinājuma dokuments par to, ka ir samaksāts nodrošinājums, kas atbilst 5 EUR par vienu hektolitru.

Līgumu tālāknodošana ir aizliegta.

3. pants

1.   Ja kopējais daudzums, uz kuru attiecas intervences aģentūrai iesniegtie līgumi, pārsniedz 1. pantā noteikto daudzumu, dalībvalsts nosaka samazinājuma koeficientu, kas jāpiemēro iepriekš minētajiem līgumiem.

2.   Dalībvalsts veic nepieciešamos administratīvos pasākumus, lai vēlākais 2006. gada 31. oktobrī apstiprinātu šos līgumus. Apstiprinājumā konkrēti jānorāda samazinājuma koeficients, ko attiecīgi piemēros, un saistībā ar katru atsevišķu līgumu pieņemtā vīna daudzums, un tajā arī jāparedz iespēja ražotājam anulēt līgumu gadījumā, ja destilēšanai paredzētais daudzums tiek samazināts.

Dalībvalsts Komisijai līdz 2006. gada 15. novembrim paziņo to vīnu daudzumu, uz kuriem attiecas apstiprinātie līgumi.

3.   Dalībvalsts var ierobežot to līgumu skaitu, ko ražotājs var noslēgt atbilstīgi šai regulai.

4. pants

1.   Vīna daudzumi, uz kuriem attiecas apstiprinātie līgumi, destilācijas rūpnīcai jāpiegādā līdz 2007. gada 15. februārim. Destilācijas rezultātā iegūtais spirts jāpiegādā intervences aģentūrai saskaņā ar 6. panta 1. punktu līdz 2007. gada 15. maijam.

2.   Nodrošinājumu par piegādātajiem daudzumiem atmaksā, tiklīdz ražotājs iesniedz apliecinājumu par piegādi destilācijas rūpnīcai.

Ja 1. punktā paredzētajā termiņā piegāde nav notikusi, nodrošinājums tiek ieturēts.

5. pants

Minimālā iegādes cena vīnam, kas piegādāts destilācijai saskaņā ar šo regulu, ir 1,914 EUR/tilp. %/hl.

6. pants

1.   Destilētājs destilācijā iegūto produktu piegādā intervences aģentūrai. Šā produkta spirta koncentrācijai ir jābūt vismaz 92 tilpuma %.

2.   Cena, ko intervences aģentūra maksā destilācijas rūpnīcai par piegādāto jēlspirtu, ir 2,281 EUR/tilp. %/hl. Maksājums jāveic atbilstīgi Regulas (EK) Nr. 1623/2000 62. panta 5. punktam.

Destilētājam var izmaksāt avansu 1,122 EUR/tilp. %/hl apmērā no šā apjoma. Šajā gadījumā no faktiski samaksātās summas atskaita avansa summu. Piemēro Regulas (EK) Nr. 1623/2000 66. un 67. pantu.

7. pants

Šī regula stājas spēkā trešajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2006. gada 16. augusta.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2006. gada 4. augustā

Komisijas vārdā

Komisijas locekle

Mariann FISCHER BOEL


(1)  OV L 179, 14.7.1999., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 2165/2005 (OV L 345, 28.12.2005., 1. lpp.).

(2)  OV L 194, 31.7.2000., 45. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1820/2005 (OV L 293, 9.11.2005., 8. lpp.).


II Tiesību akti, kuru publicēšana nav obligāta

Padome

5.8.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 215/15


PADOMES LĒMUMS

(2005. gada 8. novembris),

lai parakstītu un provizoriski piemērotu Nolīgumu starp Eiropas Kopienu un Libānas Republiku par dažiem gaisa pārvadājumu pakalpojumu aspektiem

(2006/543/EK)

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu un jo īpaši tā 80. panta 2. punktu saistībā ar 300. panta 2. punkta pirmās daļas pirmo teikumu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu,

tā kā:

(1)

Padome 2003. gada 5. jūnijā ir pilnvarojusi Komisiju sākt sarunas ar trešām valstīm, lai ar Kopienas nolīgumu aizstātu dažus noteikumus pašlaik spēkā esošajos divpusējos nolīgumos.

(2)

Komisija Kopienas vārdā ir apspriedusi nolīgumu ar Libānas Republiku par dažiem gaisa pārvadājumu pakalpojumu aspektiem saskaņā ar mehānismiem un norādījumiem, kas ietverti pielikumā Padomes lēmumam, ar ko Komisija ir pilnvarota sākt sarunas ar trešām valstīm, lai ar Kopienas nolīgumu aizstātu dažus noteikumus pašlaik spēkā esošajos divpusējos nolīgumos.

(3)

Ņemot vērā tā iespējamo noslēgšanu vēlāk, Komisijas apspriestais nolīgums būtu jāparaksta un provizoriski jāpiemēro,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Ar šo Kopienas vārdā tiek apstiprināta Nolīguma parakstīšana starp Eiropas Kopienu un Libānas Republiku par dažiem gaisa pārvadājumu pakalpojumu aspektiem, ņemot vērā Padomes lēmumu par minētā nolīguma noslēgšanu.

Nolīguma teksts ir pievienots šim lēmumam.

2. pants

Ar šo Padomes priekšsēdētājs tiek pilnvarots norīkot personu vai personas, kuras ir tiesīgas Kopienas vārdā parakstīt nolīgumu, ņemot vērā tā noslēgšanu.

3. pants

Līdz tā spēkā stāšanās dienai nolīgumu piemēro provizoriski, sākot no pirmā mēneša pirmās dienas pēc dienas, kad Puses viena otru ir informējušas par to, ka ir pabeigtas šim nolūkam vajadzīgās procedūras.

4. pants

Ar šo Padomes priekšsēdētājs tiek pilnvarots sniegt nolīguma 8. panta 2. punktā paredzēto paziņojumu.

Briselē, 2005. gada 8. novembrī

Padomes vārdā

priekšsēdētājs

G. BROWN


NOLĪGUMS

starp Eiropas Kopienu un Libānas Republiku par dažiem gaisa pārvadājumu pakalpojumu aspektiem

EIROPAS KOPIENA,

no vienas puses, un

LIBĀNAS REPUBLIKA

no otras puses,

(turpmāk “Puses”),

IEVĒROJOT, ka starp vairākām Eiropas Kopienas dalībvalstīm un Libānas Republiku ir noslēgti divpusēji nolīgumi par gaisa pārvadājumu pakalpojumiem, kuros ietvertie noteikumi ir pretrunā Kopienas tiesību aktiem,

IEVĒROJOT, ka Eiropas Kopienai ir ekskluzīva kompetence attiecībā uz vairākiem aspektiem, kas var tikt iekļauti divpusējos gaisa pārvadājumu pakalpojumu nolīgumos starp Eiropas Kopienas dalībvalstīm un trešām valstīm,

IEVĒROJOT, saskaņā ar Kopienas tiesību aktiem Kopienas gaisa pārvadātājiem, kas veic uzņēmējdarbību kādā dalībvalstī, ir tiesības uz nediskriminētu piekļuvi lidojuma maršrutiem starp dalībvalstīm un trešām valstīm,

ŅEMOT VĒRĀ nolīgumus starp Eiropas Kopienu un atsevišķām trešām valstīm, kas nodrošina šo trešo valstu valstspiederīgajiem iespēju kļūt par tādu gaisa pārvadātāju īpašniekiem, kam dalībvalstis piešķīrušas licenci,

ATZĪSTOT, ka tos noteikumus divpusējos gaisa pārvadājumu pakalpojumu nolīgumos starp Eiropas Kopienas dalībvalstīm un Libānas Republiku, kuri ir pretrunā Eiropas Kopienas tiesību aktiem, ir jāsaskaņo ar šiem Kopienas tiesību aktiem, tādējādi izveidojot stabilu juridisko pamatu gaisa pārvadājumu pakalpojumiem starp Eiropas Kopienu un Libānas Republiku un saglabājot šo gaisa pārvadājumu pakalpojumu nepārtrauktību,

IEVĒROJOT, ka Eiropas Kopienas mērķis šajās sarunās nav palielināt kopējo gaisa pārvadājumu pakalpojumu apjomu starp Eiropas Kopienu un Libānas Republiku, ietekmēt līdzsvaru starp Kopienas gaisa pārvadātājiem un Libānas Republikas gaisa pārvadātājiem vai apspriest grozījumus esošajos divpusējos gaisa pārvadājumu pakalpojumu nolīgumos par satiksmes tiesībām,

IR VIENOJUŠĀS PAR TURPMĀKO.

1. pants

Vispārēji noteikumi

1.   Šajā nolīgumā “dalībvalstis” ir Eiropas Kopienas dalībvalstis.

2.   Šā nolīguma I pielikumā uzskaitītajos nolīgumos esošās atsauces uz tās dalībvalsts valstspiederīgajiem, kas ir attiecīgā nolīguma Puse, uzskata par atsaucēm uz Eiropas Kopienas dalībvalstu valstspiederīgajiem.

3.   Šā nolīguma I pielikumā uzskaitītajos nolīgumos esošās atsauces uz tās dalībvalsts gaisa pārvadātājiem vai aviosabiedrībām, kas ir attiecīgā nolīguma Puse, uzskata par atsaucēm uz attiecīgās dalībvalsts norādītajiem gaisa pārvadātājiem vai aviosabiedrībām.

2. pants

Norādīšana, ko veic dalībvalsts

1.   Šā panta 2. un 3. punkts aizstāj atbilstīgos noteikumus pantos, kas uzskaitīti, attiecīgi, II pielikuma a) un b) punktā, saistībā ar, attiecīgi, gaisa pārvadātāja norādīšanu, ko veic attiecīgā dalībvalsts, pilnvarām un atļaujām, ko tiem piešķir Libānas Republika, un gaisa pārvadātāju atļauju vai pilnvaru atteikumu, atsaukšanu, apturēšanu vai ierobežošanu.

2.   Saņemot kādas dalībvalsts norādi, Libānas Republika ar mazāko iespējamo procedūras kavēšanos piešķir atbilstīgas pilnvaras un atļaujas, ja:

i)

gaisa pārvadātājs saskaņā ar Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu veic uzņēmējdarbību norādītājas dalībvalsts teritorijā, un tam ir derīga darbības licence saskaņā ar Kopienas tiesību aktiem;

ii)

dalībvalsts, kas ir atbildīga par aviācijas uzņēmuma sertifikāta izdošanu, īsteno un nodrošina efektīvu reglamentējošu gaisa pārvadātāja kontroli, un norādē ir skaidri identificēta attiecīgā aeronavigācijas iestāde; un

iii)

gaisa pārvadātājs – tieši vai sakarā ar lielākās daļas īpašumtiesībām – pieder un turpina piederēt, dalībvalstīm un/vai dalībvalstu valstspiederīgajiem, vai citām valstīm, kas uzskaitītas III pielikumā, un/vai šo citu valstu valstspiederīgajiem, un šīs valstis un/vai šie valstspiederīgie to pastāvīgi faktiski kontrolē.

3.   Libānas Republika var atteikt, atsaukt, apturēt vai ierobežot dalībvalsts norādīta gaisa pārvadātāja pilnvaras vai atļaujas, ja:

i)

gaisa pārvadātājs saskaņā ar Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu neveic uzņēmējdarbību norādītājas dalībvalsts teritorijā, vai arī tam nav derīgas darbības licences saskaņā ar Eiropas Kopienas tiesību aktiem;

ii)

dalībvalsts, kas ir atbildīga par aviācijas uzņēmuma sertifikāta izdošanu, neīsteno vai nenodrošina efektīvu reglamentējošu gaisa pārvadātāja kontroli, vai arī norādē nav skaidri identificēta attiecīgā aeronavigācijas iestāde; vai

iii)

gaisa pārvadātājs – tieši vai sakarā ar lielākās daļas īpašumtiesībām – nepieder dalībvalstīm un/vai dalībvalstu valstspiederīgajiem, vai arī citām valstīm, kas uzskaitītas III pielikumā, un/vai šo citu valstu valstspiederīgajiem, un minētie to faktiski nekontrolē.

Īstenojot savas tiesības saskaņā ar šo punktu, Libānas Republika Kopienas gaisa pārvadātājus nediskriminē valstspiederības dēļ.

3. pants

Tiesības attiecībā uz reglamentējošu kontroli

1.   Šā panta 2. punkts papildina II pielikuma c) punktā uzskaitītos pantus.

2.   Ja dalībvalsts ir norādījusi gaisa pārvadātāju, kura reglamentējošo kontroli īsteno un nodrošina kāda cita dalībvalsts, Libānas Republikas tiesības saskaņā ar drošības noteikumiem nolīgumā, kas noslēgts starp dalībvalsti, kura norādījusi gaisa pārvadātāju, un Libānas Republiku, tāpat piemēro gan attiecībā uz drošības standartu pieņemšanu, īstenošanu vai uzturēšanu, ko veic šī cita dalībvalsts, gan attiecībā uz šā gaisa pārvadātāja darbības atļauju.

4. pants

Nodokļu uzlikšana aviācijas degvielai

1.   Šā panta 2. punkts papildina atbilstīgos noteikumus pantos, kas uzskaitīti II pielikuma d) punktā.

2.   Neskarot citus noteikumus par pretējo, II pielikuma d) punktā uzskaitītie nolīgumi neliedz dalībvalstij nediskriminējoši uzlikt nodokļus, nodevas, maksu vai citus maksājumus par degvielu, ko tās teritorijā piegādā izmantošanai tādu Libānas Republikas norādītu gaisa pārvadātāju lidaparātos, kuri veic lidojumus maršrutā no kādas vietas šīs dalībvalsts teritorijā uz citu vietu šīs dalībvalsts vai citas dalībvalsts teritorijā.

5. pants

Pārvadājumu tarifi Eiropas Kopienā

1.   Šā panta 2. punkts papildina II pielikuma e) punktā uzskaitītos pantus.

2.   Uz tarifiem, ko saskaņā ar kādu no I pielikumā uzskaitītajiem nolīgumiem, kurā ir kāds no II pielikuma e) punktā uzskaitītajiem noteikumiem, Libānas Republikas norādīti gaisa pārvadātāji piemēro par pārvadājumiem, kas pilnībā veikti Eiropas Kopienas teritorijā, attiecas Eiropas Kopienas tiesību akti.

6. pants

Šā nolīguma pielikumi

Šā nolīguma pielikumi ir tā sastāvdaļa.

7. pants

Pārskatīšana vai grozījumi

Puses, savstarpēji vienojoties, var jebkurā laikā pārskatīt vai grozīt šo nolīgumu.

8. pants

Stāšanās spēkā un provizoriska piemērošana

1.   Šis nolīgums stājas spēkā, kad Puses viena otrai ir rakstiski paziņojušas, ka ir pabeigtas to attiecīgās iekšējās procedūras, kas vajadzīgas, lai nolīgums stātos spēkā.

2.   Neskarot 1. punktu, Puses piekrīt provizoriski piemērot šo nolīgumu no tā mēneša pirmās dienas, kurš ir pēc datuma, kad Puses viena otrai ir paziņojušas par šim nolūkam vajadzīgo procedūru pabeigšanu.

3.   Nolīgumi un citi pasākumi starp dalībvalstīm un Libānas Republiku, kas šā nolīguma parakstīšanas dienā vēl nav stājušies spēkā un ko vēl nepiemēro provizoriski, ir uzskaitīti I pielikuma b) punktā. Šo nolīgumu piemēro visiem šādiem nolīgumiem un pasākumiem, tiem stājoties spēkā vai tos piemērojot provizoriski.

9. pants

Izbeigšana

1.   Ja tiek izbeigts kāds no I pielikumā uzskaitītajiem nolīgumiem, vienlaikus izbeidzas visi šā nolīguma noteikumi, kas attiecas uz atbilstīgo I pielikumā uzskaitīto nolīgumu.

2.   Ja tiek izbeigti visi I pielikumā uzskaitītie nolīgumi, vienlaikus izbeidzas šis nolīgums.

TO APLIECINOT, pilnvarotie ir parakstījuši šo nolīgumu.

Beirūtā, divos oriģināleksemplāros, divi tūkstoši sestā gada septītajā jūlijā, angļu, čehu, dāņu, franču, grieķu, holandiešu, igauņu, itāļu, latviešu, lietuviešu, maltiešu, poļu, portugāļu, slovāku, slovēņu, somu, spāņu, ungāru, vācu, zviedru un arābu valodā.

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

Az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

För Europeiska gemenskapen

Image

Image

Image

Por la República Libanesa

Za Libanonskou republiku

For Den Libanesiske Republik

Für die Libanesische Republik

Liibanoni Vabariigi nimel

Για τη Δημοκρατία του Λιβάνου

For the Republic of Lebanon

Pour la République libanaise

Per la Repubblica del Libano

Libānas Republikas vārdā

Libano Respublikos vardu

A Libanoni Köztársaság részéről

Għar-repubblika tal-Libanu

Voor de Republiek Libanon

W imieniu Republiki Libańskiej

Pela República do Líbano

Za Libanonskú republiku

Za Republiko Libanon

Libanonin tasavallan puolesta

För Republiken Libanon

Image

Image

I PIELIKUMS

Nolīguma 1. pantā minēto nolīgumu saraksts

a)

Gaisa pārvadājumu pakalpojumu nolīgumi starp Libānas Republiku un Eiropas Kopienas dalībvalstīm, kuri šā nolīguma parakstīšanas dienā ir noslēgti, parakstīti un/vai tiek piemēroti provizoriski

Austrijas Federālās valdības un Libānas Republikas valdības nolīgums par gaisa satiksmes pakalpojumiem starp šīm valstīm un ārpus to attiecīgām teritorijām, parakstīts Beirūtā, 1969. gada 2. aprīlī, ar vēlākiem grozījumiem (turpmāk “Libānas – Austrijas nolīgums”);

Beļģijas valdības un Libānas valdības nolīgums par gaisa satiksmes pakalpojumiem starp šīm valstīm un ārpus to attiecīgām teritorijām, parakstīts Beirūtā, 1953. gada 24. decembrī, ar vēlākiem grozījumiem, (turpmāk “Libānas – Beļģijas nolīgums”);

Kipras Republikas valdības un Libānas Republikas valdības gaisa satiksmes pakalpojumu nolīgums, parafēts 1996. gada 23. maijā (turpmāk “Libānas – Kipras nolīguma projekts”);

Čehijas Republikas valdības un Libānas Republikas valdības gaisa transporta nolīgums, parakstīts Beirūtā, 2003. gada 22. septembrī (turpmāk “Libānas – Čehijas Republikas nolīgums”);

Dānijas un Libānas gaisa transporta nolīgums, parakstīts Beirūtā, 1955. gada 21. oktobrī (turpmāk “Libānas – Dānijas nolīgums”);

Francijas Republikas valdības un Libānas Republikas valdības gaisa transporta nolīguma projekts, parafēts un pievienots apstiprinātam Francijas Republikas valdības un Libānas Republikas valdības pārstāvju delegāciju konsultāciju protokolam; parakstīts Parīzē, 1998. gada 24. jūnijā (turpmāk “Libānas – Francijas nolīguma projekts”);

Vācijas Federatīvās Republikas un Libānas Republikas gaisa transporta nolīgums, parakstīts Beirūtā, 1961. gada 15. martā (turpmāk “Libānas – Vācijas nolīgums”);

Vācijas Federatīvās Republikas valdības un Libānas Republikas valdības gaisa satiksmes pakalpojumu nolīguma projekts, parafēts un pievienots apstiprinātam konsultāciju protokolam, parakstīts Bonnā, 2002. gada 16. janvārī (turpmāk “pārskatīts Libānas – Vācijas nolīguma projekts”);

Grieķijas Karalistes valdības un Libānas Republikas valdības nolīgums par gaisa satiksmes pakalpojumu izveidi starp to attiecīgām teritorijām, parakstīts Beirūtā, 1948. gada 6. septembrī (turpmāk “Libānas – Grieķijas nolīgums”);

Ungārijas Tautas Republikas valdības un Libānas Republikas nolīgums par civilo gaisa transportu, parakstīts Beirūtā, 1966. gada 15. janvārī, (turpmāk “Libānas – Ungārijas nolīgums”);

Itālijas valdības un Libānas Republikas valdības gaisa transporta nolīgums, parakstīts Beirūtā, 1949. gada 24. janvārī (turpmāk “Libānas – Itālijas nolīgums”);

Libānas Republikas valdības un Luksemburgas Lielhercogistes valdības gaisa satiksmes pakalpojumu nolīgums, parafēts un kā B pielikums pievienots konfidenciālam saprašanās memorandam, kas parakstīts Beirūtā, 1998. gada 23. oktobrī (turpmāk “Libānas – Luksemburgas nolīguma projekts”);

Maltas valdības un Libānas Republikas valdības gaisa satiksmes pakalpojumu nolīguma projekts, parafēts un kā B pielikums pievienots apstiprinātam protokolam, kas parakstīts Beirūtā, 1999. gada 30. aprīlī (turpmāk “Libānas -– Maltas nolīguma projekts”);

Nīderlandes Karalistes un Libānas Republikas gaisa transporta nolīgums, parakstīts Beirūtā, 1949. gada 20. septembrī (turpmāk “Libānas – Nīderlandes nolīgums”);

Polijas Tautas Republikas valdības un Libānas Republikas valdības gaisa satiksmes pakalpojumu nolīgums, parakstīts Beirūtā, 1966. gada 25. aprīlī (turpmāk “Libānas – Polijas nolīgums”);

Zviedrijas un Libānas gaisa transporta nolīgums, parakstīts Beirūtā, 1953. gada 23. martā (turpmāk “Libānas – Zviedrijas nolīgums”);

Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes valdības un Libānas Republikas valdības nolīgums par gaisa satiksmes pakalpojumiem starp šīm valstīm un ārpus to attiecīgām teritorijām, parakstīts Beirūtā, 1951. gada 15. augustā, ar vēlākiem grozījumiem (turpmāk “Libānas – Apvienotās Karalistes nolīgums”);

b)

Gaisa pārvadājumu pakalpojumu nolīgumi un citi pasākumi, kas parafēti vai parakstīti starp Libānas Republiku un Eiropas Kopienas dalībvalstīm un kas šā nolīguma parakstīšanas dienā vēl nav stājušies spēkā un netiek piemēroti provizoriski:

Spānijas Karalistes un Libānas Republikas gaisa transporta nolīguma projekts, parafēts Madridē, 1997. gada 21. augustā (turpmāk “Libānas – Spānijas nolīguma projekts”).

II PIELIKUMS

I pielikumā uzskaitīto nolīgumu pantu saraksts, kas minēti šā nolīguma 2. līdz 5. pantā

a)

Dalībvalsts norāde:

Libānas–Austrijas nolīguma 3. pants;

Libānas–Beļģijas nolīguma 3. pants;

Libānas–Kipras nolīguma projekta 4. pants;

Libānas–Čehijas Republikas nolīguma 3. pants;

Libānas–Francijas nolīguma projekta 3. pants;

Libānas–Vācijas nolīguma 3. pants;

Libānas–Ungārijas nolīguma 3. pants;

Libānas–Luksemburgas nolīguma projekta 3. pants;

Libānas–Maltas nolīguma projekta 6. pants;

Libānas–Polijas nolīguma 3. pants;

Libānas–Spānijas nolīguma projekta 3. pants;

Libānas–Apvienotās Karalistes nolīguma 4. pants;

b)

Pilnvaru vai atļauju atteikums, atsaukšana, apturēšana vai ierobežošana:

Libānas–Austrijas nolīguma 4. pants;

Libānas–Beļģijas nolīguma 3. pants;

Libānas–Kipras nolīguma projekta 5. pants;

Libānas–Čehijas Republikas nolīguma 4. pants;

Libānas–Dānijas nolīguma 5. pants;

Libānas–Francijas nolīguma projekta 4. pants;

Libānas–Vācijas nolīguma 4. pants;

Libānas–Grieķijas nolīguma 6. pants;

Libānas–Ungārijas nolīguma 4. pants;

Libānas–Itālijas nolīguma 6. pants;

Libānas–Luksemburgas nolīguma projekta 4. pants;

Libānas–Maltas nolīguma projekta 7. pants;

Libānas–Nīderlandes nolīguma 6. pants;

Libānas–Polijas nolīguma 3. pants;

Libānas–Spānijas nolīguma projekta 4. pants;

Libānas–Zviedrijas nolīguma 5. pants;

Libānas–Apvienotās Karalistes nolīguma 4. pants;

c)

Reglamentējošā kontrole:

Libānas–Austrijas nolīguma 7.bis pants;

Libānas–Čehijas Republikas nolīguma 7. pants;

Libānas–Francijas nolīguma projekta 8. pants;

Libānas–Luksemburgas nolīguma projekta 7. pants;

pārskatītā Libānas–Vācijas nolīguma projekta 6. pants;

d)

Nodokļu uzlikšana aviācijas degvielai:

Libānas–Austrijas nolīguma 5. pants;

Libānas–Beļģijas nolīguma 4. pants;

Libānas–Kipras nolīguma projekta 7. pants;

Libānas–Čehijas Republikas nolīguma 8. pants;

Libānas–Dānijas nolīguma 9. pants;

Libānas–Francijas nolīguma projekta 10. pants;

Libānas–Vācijas nolīguma 6. pants;

pārskatītā Libānas–Vācijas nolīguma projekta 10. pants;

Libānas–Grieķijas nolīguma 3. pants;

Libānas–Ungārijas nolīguma 14. pants;

Libānas–Itālijas nolīguma 3. pants;

Libānas–Luksemburgas nolīguma projekta 8. pants;

Libānas–Maltas nolīguma projekta 9. pants;

Libānas–Polijas nolīguma 6. pants;

Libānas–Spānijas nolīguma projekta 5. pants;

Libānas–Zviedrijas nolīguma 9. pants;

Libānas–Apvienotās Karalistes nolīguma 5. pants;

e)

Tarifi pārvadājumiem Eiropas Kopienā:

Libānas–Austrijas nolīguma 9. pants;

Libānas–Beļģijas nolīguma 7. pants;

Libānas–Kipras nolīguma projekta 16. pants;

Libānas–Čehijas Republikas nolīguma 12. pants;

Libānas–Dānijas nolīguma 7. pants;

Libānas–Francijas nolīguma projekta 14. pants;

Libānas–Vācijas nolīguma 9. pants;

pārskatītā Libānas–Vācijas nolīguma projekta 14. pants;

Libānas–Ungārijas nolīguma 7. pants;

Libānas–Luksemburgas nolīguma projekta 13. pants;

Libānas–Maltas nolīguma projekta 14. pants;

Libānas–Polijas nolīguma 10. pants;

Libānas–Spānijas nolīguma projekta 7. pants;

Libānas–Zviedrijas nolīguma 7. pants;

Libānas–Apvienotās Karalistes nolīguma 7. pants.

III PIELIKUMS

Nolīguma 2. pantā minēto citu valstu saraksts

a)

Islandes Republika (saskaņā ar Eiropas Ekonomikas zonas līgumu);

b)

Lihtenšteinas Firstiste (saskaņā ar Eiropas Ekonomikas zonas līgumu);

c)

Norvēģijas Karaliste (saskaņā ar Eiropas Ekonomikas zonas līgumu);

d)

Šveices Konfederācija (saskaņā ar Eiropas Kopienu un Šveices Konfederācijas nolīgumu par gaisa pārvadājumiem).


5.8.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 215/26


PADOMES LĒMUMS

(2006. gada 18. jūlijs)

par dalībvalstu nodarbinātības politikas pamatnostādnēm

(2006/544/EK)

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu un jo īpaši tā 128. panta 2. punktu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta atzinumu (1),

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu (2),

apspriedusies ar Reģionu komiteju,

ņemot vērā Nodarbinātības komitejas atzinumu (3),

tā kā:

(1)

Lisabonas stratēģijas 2005. gada reformā īpaši uzsvērta izaugsme un nodarbinātība. Eiropas Nodarbinātības stratēģijas nodarbinātības pamatnostādnes (4) un ekonomikas politikas vispārējās pamatnostādnes (5) ir pieņemtas kā integrēts kopums, turklāt Eiropas Nodarbinātības stratēģijai piešķirta galvenā nozīme Lisabonas stratēģijas nodarbinātības un darba tirgus mērķu sasniegšanā.

(2)

Eiropas Savienībai jāmobilizē visi attiecīgie valstu un Kopienas resursi, tostarp kohēzijas politika, Lisabonas stratēģijas trīs aspektos (ekonomikas, sociālajā un vides aspektā), lai labāk izmantotu to sinerģiju vispārējā saistībā ar ilgtspējīgu attīstību.

(3)

Nodarbinātības pamatnostādnes un ekonomikas politikas vispārējās pamatnostādnes būtu pilnībā jāpārskata tikai reizi trijos gados, starpposmā līdz 2008. gadam stingri ierobežojot to atjaunināšanu, lai nodrošinātu efektīvai ieviešanai vajadzīgo stabilitāti.

(4)

Dalībvalstu reformu programmu pārbaudē, kas iekļauta Komisijas gadskārtējā progresa ziņojumā un kopīgajā nodarbinātības ziņojumā, noskaidrots, ka dalībvalstīm būtu jāturpina pielikt visas pūles, lai risinātu prioritāros jautājumus:

iesaistīt un noturēt vairāk cilvēku darba tirgū, palielināt darbaspēka piedāvājumu un modernizēt sociālās aizsardzības sistēmas,

uzlabot darba ņēmēju un uzņēmumu pielāgošanās spējas un

palielināt ieguldījumu cilvēkkapitālā, uzlabojot izglītību un prasmes.

(5)

2006. gada 23. un 24. marta Eiropadome uzsvēra, ka Lisabonas programmā nodarbinātības politikai ir centrāla loma un ka ir jāvairo nodarbinātības iespējas prioritārajām kategorijām, izmantojot dzīves cikla pieeju. Šajā sakarā Eiropadome apstiprināja Eiropas Dzimumu līdztiesības paktu, kam vēl vairāk būtu jāsekmē dzimumu vispārējās līdztiesības jautājumu ietekme un jāstimulē sieviešu izredžu un iespēju uzlabošana plašā mērogā.

(6)

Likvidējot šķēršļus līgumos, tostarp pievienošanās līgumos, paredzētajai darba ņēmēju mobilitātei, tiktu sekmēta iekšējā tirgus darbība un veicināts tā izaugsmes un nodarbinātības potenciāls.

(7)

Ņemot vērā gan Komisijas veikto valstu reformu programmu pārbaudi, gan Eiropadomes secinājumus, uzmanība šobrīd būtu jāvērš uz efektīvu un savlaicīgu īstenošanu, īpaši ievērojot 2005.–2008. gada pamatnostādnēs izklāstītos kvantitatīvos mērķus, par kuriem panākta vienošanās, kā arī saskaņā ar Eiropadomes secinājumiem.

(8)

Plānojot Kopienas finansējuma, jo īpaši Eiropas Sociālā fonda līdzekļu izlietojumu, dalībvalstīm būtu jāņem vērā nodarbinātības pamatnostādnes.

(9)

Ņemot vērā pamatnostādņu kopuma integrēto raksturu, dalībvalstīm būtu pilnībā jāievieš ekonomikas politikas vispārējās pamatnostādnes,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Dalībvalstu nodarbinātības politikas pamatnostādnes, kas izklāstītas pielikumā Lēmumam 2005/600/EK, paliek spēkā 2006. gadā, un dalībvalstis tās ņem vērā savā nodarbinātības politikā.

2. pants

Šis lēmums ir adresēts dalībvalstīm.

Briselē, 2006. gada 18. jūlijā,

Padomes vārdā

priekšsēdētājs

J. KORKEAOJA


(1)  2006. gada 4. aprīļa atzinums (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts).

(2)  2006. gada 17. maija atzinums (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts).

(3)  2006. gada 27. aprīļa atzinums.

(4)  Padomes Lēmums 2005/600/EK (2005. gada 12. jūlijs) par dalībvalstu nodarbinātības politikas pamatnostādnēm (OV L 205, 6.8.2005., 21. lpp.).

(5)  Padomes Ieteikums 2005/601/EK (2005. gada 12. jūlijs) par dalībvalstu un kopienas vispārējām ekonomikas politikas pamatnostādnēm (2005–2008) (OV L 205, 6.8.2005., 28. lpp.).


5.8.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 215/28


PADOMES LĒMUMS

(2006. gada 18. jūlijs)

par Horvātijā veiktu šķirņu oficiālo pārbaužu līdzvērtību

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(2006/545/EK)

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes Direktīvu 2002/53/EK (2002. gada 13. jūnijs) par lauksaimniecības augu sugu šķirņu kopējo katalogu (1). un jo īpaši tās 22. panta 1. punkta a) apakšpunktu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu,

tā kā:

(1)

Padomes Direktīvā 2002/53/EK ir paredzēts, ka Padome nosaka, vai trešās valstīs veiktas šķirņu oficiālas pārbaudes sniedz tādas pašas garantijas kā tās, kas veiktas dalībvalstīs.

(2)

Noteikumos par Horvātijā veiktām oficiālajām šķirņu pārbaudēm kviešiem, miežiem un kukurūzai ir paredzēts, ka šķirņu apstiprināšana attiecībā uz to atšķirīgumu, stabilitāti un viendabīgumu pamatojas uz oficiālu pārbaužu, jo īpaši audzēšanas izmēģinājumu, rezultātiem, kas attiecas uz pietiekamu aprakstāmās šķirnes īpašību skaitu.

(3)

Minēto noteikumu pārbaude un veids, kā tos Horvātijā piemēro trim minētajām sugām, rāda, ka Horvātijā veiktās pārbaudes sniedz tādas pašas garantijas kā dalībvalstīs veiktās pārbaudes, ja ir izpildīti papildu nosacījumi.

(4)

Šis lēmums neliedz atcelt Kopienas atzinumus par līdzvērtību, ja nosacījumi, uz kuriem pamatojoties atzinums sniegts, nav ievēroti vai vairs netiek ievēroti.

(5)

Ņemot vērā, ka attiecībā uz pielikumiem bieži var būt nepieciešams grozīt to tehniskos noteikumus, grozījumus tajos izdara saskaņā ar procedūru, kas paredzēta 4. pantā Padomes Lēmumā 1999/468/EK (1999. gada 28. jūnijs), ar ko nosaka Komisijai piešķirto ieviešanas pilnvaru īstenošanas kārtību (2),

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Par oficiālām pārbaudēm attiecībā uz I pielikumā minēto sugu atšķirīgumu, stabilitāti un viendabīgumu, ko Horvātijā veic I pielikumā norādītā iestāde, uzskata, ka tās sniedz tādas pašas garantijas kā dalībvalstīs veiktās pārbaudes, ja tās atbilst II pielikumā norādītajiem nosacījumiem.

2. pants

Grozījumus pielikumos pieņem saskaņā ar 3. panta 2. punktā minēto procedūru.

3. pants

1.   Komisijai palīdz Lauksaimniecības, dārzkopības un mežsaimniecības sēklu un pavairošanas materiāla pastāvīgā komiteja, turpmāk tekstā “Komiteja”, kas izveidota ar 1. pantu Padomes Lēmumā 66/399/EEK (3).

2.   Ja ir veikta atsauce uz šo punktu, piemēro Lēmuma 1999/468/EK 4. un 7. pantu.

3.   Lēmuma 1999/468/EK 4. panta 3. punktā paredzētais laikposms ir viens mēnesis.

4.   Komiteja pieņem savu reglamentu.

4. pants

Šis lēmums ir adresēts dalībvalstīm.

Briselē, 2006. gada 18. jūlijā

Padomes vārdā —

priekšsēdētājs

J. KORKEAOJA


(1)  OV L 193, 20.7.2002., 1. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1829/2003 (OV L 268, 18.10.2003., 1. lpp.).

(2)  OV L 184, 17.7.1999., 23. lpp. Lēmumā jaunākie grozījumi izdarīti ar Lēmumu 2006/512/EK (OV L 200, 22.7.2006., 11. lpp.).

(3)  OV 125, 11.7.1966., 2289./66. lpp.


I PIELIKUMS

Iestāde

Sugas

Sēklu un stādu institūts, Osijeka

Hordeum vulgare L.

Triticum aestivum L.

Zea Mays L.


II PIELIKUMS

NOSACĪJUMI

1.

Šķirņu apstiprināšana attiecībā uz to atšķirīgumu, stabilitāti un viendabīgumu pamatojas uz oficiālu pārbaužu rezultātiem.

2.

Lai noteiktu atšķirīgumu, audzēšanas izmēģinājumus veic vismaz ar pieejamām salīdzināmām šķirnēm:

kas ir iekļautas kopējā lauksaimniecības augu šķirņu katalogā, vai

kas, nebūdamas iekļautas minētajā katalogā, ir apstiprinātas vai pieteiktas apstiprināšanai kādā Kopienas dalībvalstī vai nu sertificēšanai un tirdzniecībai, vai arī sertificēšanai citām valstīm.

3.

Attiecīgo lauksaimniecības šķirņu īpašību minimums, kas jāņem vērā, un minimālie nosacījumi, kas jāizpilda, veicot pārbaudes, ir norādīti Komisijas Direktīvā 2003/90/EK (1).


(1)  OV L 254, 8.10.2003., 7. lpp. Direktīvā grozījumi izdarīti ar Komisijas Direktīvu 2005/91/EK (OV L 331, 17.12.2005., 24. lpp.).


Dalībvalstu valdību pārstāvju konference

5.8.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 215/30


DALĪBVALSTU VALDĪBU PĀRSTĀVJU LĒMUMS

(2006. gada 6. jūlijs),

ar ko ieceļ Eiropas Kopienu Tiesas tiesnesi

(2006/546/EK, Euratom)

EIROPAS KOPIENU DALĪBVALSTU VALDĪBU PĀRSTĀVJI,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu un jo īpaši tā 223. pantu,

ņemot vērā Eiropas Atomenerģijas kopienas dibināšanas līgumu un jo īpaši tā 139. pantu,

tā kā:

Saskaņā ar līgumu noteikumiem Eiropas Kopienu Tiesas sastāvu ik pēc trijiem gadiem daļēji atjauno uz sešiem gadiem. Laikposmam no 2006. gada 7. oktobra līdz 2012. gada 6. oktobrim dalībvalstu valdībām vēl jāieceļ viens tiesnesis, papildus divpadsmit tiesnešiem un četriem ģenerāladvokātiem, kas iecelti 2006. gada 6. aprīlī,

IR PIEŅĒMUŠI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Ar šo par Eiropas Kopienu Tiesas tiesnesi laikposmam no 2006. gada 7. oktobra līdz 2012. gada 6. oktobrim ieceļ Thomas VON DANWITZ kungu.

2. pants

Šo lēmumu publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Briselē, 2006. gada 6. jūlijā

priekšsēdētājs

E. KOSONEN


Komisija

5.8.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 215/31


KOMISIJAS LĒMUMS

(2006. gada 1. augusts)

par izmeklēšanas uzsākšanu, kas paredzēta 4. panta 3. punktā Padomes Regulā (EEK) Nr. 2408/92 par Kopienas aviosabiedrību piekļuvi Kopienas iekšējiem gaisa ceļiem

(izziņots ar dokumenta numuru K(2006) 3516)

(2006/547/EK)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1992. gada 23. jūlija Regulu (EEK) Nr. 2408/92 par Kopienas aviosabiedrību piekļuvi Kopienas iekšējiem gaisa ceļiem (1) un jo īpaši tās 4. panta 3. punktu un 12. pantu,

tā kā:

I.   Fakti

(1)

Itālijas Republika 2006. gada 27. janvārī un 28. februārī iesniedza Komisijai Infrastruktūras un transporta ministrijas 2005. gada 29. decembra Dekrētu Nr. 35 un Nr. 36 (publicēts Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana2006. gada 11. janvārī) par sabiedrisko pakalpojumu saistību piemērošanu attiecībā uz 16 maršrutiem starp Sardīnijas lidostām un galvenajām valsts lidostām un lūdza Komisijai publicēt paziņojumu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī saskaņā ar Regulas (EEK) Nr. 2408/92 4. panta 1. punkta a) apakšpunktu.

(2)

Komisija 2006. gada 24. martā publicēja paziņojumu par sabiedrisko pakalpojumu saistībām, kas piemērojamas saskaņā ar Dekrētu Nr. 35 (“2006. gada 24. marta paziņojums”) (2) šādos sešos maršrutos:

Algēro–Roma un Roma–Algēro,

Algēro–Milāna un Milāna–Algēro,

Kaljāri–Roma un Roma–Kaljāri,

Kaljāri–Milāna un Milāna–Kaljāri,

Olbija–Roma un Roma–Olbija,

Olbija–Milāna un Milāna–Olbija.

(3)

Komisija 2006. gada 21. aprīlī publicēja citu paziņojumu par sabiedrisko pakalpojumu saistībām, kas piemērojamas saskaņā ar Dekrētu Nr. 36 (“2006. gada 21. aprīļa paziņojums”) (3) šādos desmit maršrutos:

Algēro–Boloņa un Boloņa–Algēro,

Algēro–Turīna un Turīna–Algēro,

Kaljāri–Boloņa un Boloņa–Kaljāri,

Kaljāri–Turīna un Turīna–Kaljāri,

Kaljāri–Florence un Florence–Kaljāri,

Kaljāri–Verona un Verona–Kaljāri,

Kaljāri–Neapole un Neapole–Kaljāri,

Kaljāri–Palermo un Palermo–Kaljāri,

Olbija–Boloņa un Boloņa–Olbija,

Olbija–Verona un Verona–Olbija.

(4)

Galvenās abos paziņojumos publicēto sabiedrisko pakalpojumu saistību iezīmes ir šādas:

katrs no 2006. gada 21. aprīļa paziņojumā publicētajiem desmit maršrutiem un piemērotās sabiedrisko pakalpojumu saistības ieinteresētajam pārvadātājam ir jāpieņem katrs atsevišķi, kā viens veselums un kopumā,

maršrutu pāris Algēro–Roma un Algēro–Milāna (kopā) un maršrutu pāris Olbija–Roma un Olbija–Milāna (kopā) veido vienotu kopumu, kas ieinteresētajiem pārvadātājiem jāpieņem kā viens veselums un kopumā bez jebkādas kompensācijas, neatkarīgi no tās veida vai avota. Maršrutu pāris Kaljāri–Roma un Kaljāri–Milāna, no otras puses, ieinteresētajiem pārvadātājiem ir jāpieņem atsevišķi, kā viens veselums un kopumā bez jebkādas kompensācijas, neatkarīgi no tās veida vai avota,

katrs atsevišķs pārvadātājs (vai galvenais pārvadātājs), kurš piekrīt sabiedrisko pakalpojumu saistībām, pareizas pakalpojuma izpildes un ilguma garantēšanai iemaksā drošības naudu. Tās summai jābūt vismaz 5 % no paredzamā kopējā apgrozījuma, ko aprēķinājis ENAC (Itālijas Civilās aviācijas dienests) par regulārajiem gaisa pārvadājumiem katra attiecīgā maršruta kopumam. Drošības naudu iemaksā ENAC kontā, un šis dienests to izmantos attiecīgo pārvadājumu izpildes nodrošināšanai to nepamatotas pārtraukšanas gadījumā; drošības naudas summa 50 % apjomā tiek garantēta ar bankas galvojumu pēc pirmā pieprasījuma un 50 % – ar apdrošināšanas sabiedrības galvojumu. Lai novērstu jaudas pārpalikumu, kas rastos, ja vairākiem pārvadātājiem, ievērojot saistības, būtu jāizmanto viens maršruts, ENAC, ņemot vērā attiecīgo lidostu infrastruktūras ierobežojumus un apstākļus, ar Sardīnijas Autonomā reģiona atļauju sabiedrības interešu labā ir dots uzdevums kontrolēt to pārvadātāju darbības programmas, kuri piekrīt saistībām, lai nodrošinātu, ka šīs programmas pilnībā atbilst sabiedrisko pakalpojumu saistību pamatā liktajām mobilitātes prasībām. Darbības programmu pielāgošanas nolūks ir maršrutu un reisu skaita līdzvērtīga pārdale starp pārvadātājiem, kuri piekrīt saistībām, ņemot vērā pārvadājumu apjomu attiecīgajos maršrutos (un maršrutu kopumos), kāds bijis iepriekšējo divu gadu laikā,

minimālais lidojumu skaits, lidojumu laiki un piedāvātais vietu skaits katram maršrutam ir norādīti 2006. gada 24. marta paziņojuma un 2006. gada 21. aprīļa paziņojuma punktā “2. SABIEDRISKO PAKALPOJUMU SAISTĪBU APRAKSTS”,

izmantojamo gaisa kuģa minimālais nodrošinājums ir norādīts 2006. gada 24. marta paziņojuma un 2006. gada 21. aprīļa paziņojuma punktā “3. KATRĀ MARŠRUTĀ IZMANTOTO LIDAPARĀTU TIPS”,

tarifu struktūra visiem norādītajiem maršrutiem ir sniegta 2006. gada 24. marta paziņojuma un 2006. gada 21. aprīļa paziņojuma punktā “4. TARIFI”. Īpaši attiecībā uz pazeminātiem tarifiem abu paziņojumu 4.8. punktā norādīts, ka pārvadātājiem, kuri veic lidojumus noteiktajos maršrutos, ir juridiskas saistības attiecināt pazeminātus tarifus (norādīti punktā “4. TARIFI”) vismaz uz Sardīnijā dzimušām personām, pat ja viņu dzīvesvieta nav Sardīnija,

saskaņā ar Dekrētu Nr. 35, kas 2005. gada 29. decembrī nosūtīts Komisijai, 2006. gada 11. janvārī publicēts Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, kā arī 2006. gada 24. martā – Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī, saistību piemērošana attiecīgajos maršrutos sākas 2006. gada 31. martā un beidzas 2009. gada 30. martā. Tomēr 2006. gada 28. februārī Itālijas iestādes informēja Komisiju par 2006. gada 23. februārī pieņemtu dekrētu (Pastāvīgās pārstāvniecības vēstule ar protokola Nr. 2321), kurā šie datumi grozīti uz 2006. gada 2. maiju un 2009. gada 1. maiju. Šie datumi pēc tam tika publicēti Oficiālajā Vēstnesī.

saskaņā ar Dekrētu Nr. 36, kas 2005. gada 29. decembrī nosūtīts Komisijai, 2006. gada 11. janvārī publicēts Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, kā arī 2006. gada 21. aprīlī – Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī, saistību piemērošanas sākuma un beigu dienu attiecīgajos maršrutos paredzēts noteikt vēlāk. Tāpēc Oficiālā Vēstneša publikācijā nav norādīts noteikts saistību piemērošanas sākuma un beigu datums,

pārvadātājiem, kuri nolēmuši pieņemt sabiedrisko pakalpojumu saistības, 30 dienu laikā pēc paziņojuma publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī, jāiesniedz oficiāla piekrišana kompetentai Itālijas iestādei,

(5)

Jāpiebilst, ka pirms šajā lēmumā minēto sabiedrisko pakalpojumu saistību piemērošanas Itālijas Republika ar 2000. gada 1. augusta un 2000. gada 21. decembra dekrētu piemēroja sabiedrisko pakalpojumu saistības attiecībā uz sešiem maršrutiem starp Sardīnijas lidostām un Romas un Milānas lidostām. Šīs saistības tika publicētas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī2000. gada 7. oktobrī (4) (“2000. gada 7. oktobra paziņojums”). Saskaņā ar Regulas (EEK) Nr. 2408/92 4. panta 1. punkta d) apakšpunktu attiecīgajos maršrutos tika izsludināts konkurss, lai izvēlētos pārvadātājus, kam piešķirt ekskluzīvas tiesības veikt pārvadājumus šajos maršrutos, piešķirot finansiālu kompensāciju (5).

(6)

Pārvadātāji, kas saņēma atļauju veikt pārvadājumus minētajos maršrutos saskaņā ar sabiedrisko pakalpojumu saistībām, bija šādi:

Alitalia: maršrutā Kaljāri–Roma.

Air One: maršrutā Kaljāri–Milāna, Algēro–Milāna un Algēro–Roma.

Meridiana: maršrutā Olbija–Roma un Olbija–Milāna.

(7)

Šīs saistības aizstāja ar sabiedrisko pakalpojumu saistībām, kas noteiktas Itālijas 2004. gada 8. novembra dekrētā un publicētas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī2004. gada 10. decembrī (“2004. gada 10. decembra paziņojums”) (6). Pēc Lacijas Reģionāli administratīvās tiesas 2005. gada 17. marta nolēmuma, ar kuru daļēji anulēja 2004. gada 8. novembra dekrētu, Itālijas iestādes informēja Komisiju, ka tās šīs saistības ir “apturējušas”. Paziņojumu šai nolūkā 2005. gada 1. jūlijā publicēja Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnes  (7). Itālijas iestādes 2005. gada 6. decembrī informēja Komisiju, ka 2004. gada 8. novembra dekrēts tika atcelts no 2004. gada 15. novembra.

(8)

Itālijas iestādes 2006. gada 28. februārī informēja Komisiju par 2006. gada 23. februārī pieņemtu dekrētu, ar ko groza 2005. gada 29. decembra Dekrētu Nr. 35, no 2006. gada 2. maija atceļot 2000. gada 1. augusta un 2000. gada 21. decembra dekrētu.

(9)

Itālijas iestāžu 2005. gada 22. marta paziņojumā Komisijai izklāstīts, ka 2000. gada 7. oktobra paziņojumā publicētās sabiedrisko pakalpojumu saistības tika piemērotas “brīvprātīgi”. Ar to Itālijas iestādes pirmoreiz informēja Komisiju par to, ka šīs sabiedrisko pakalpojumu saistības vēl aizvien tiek piemērotas.

II.   Sabiedrisko pakalpojumu saistību tiesiskā regulējuma galvenās sastāvdaļas

(10)

Sabiedrisko pakalpojumu saistību tiesiskais regulējums noteikts Regulā (EEK) Nr. 2408/92 (“regula”), kurā definēti brīvas pārvadājumu veikšanas principa piemērošanas nosacījumi gaisa transporta nozarē.

(11)

Sabiedrisko pakalpojumu saistības tiek definētas kā izņēmums no regulas principa, kas nosaka, ka “ievērojot šo regulu, attiecīgā(s) dalībvalsts(-is) atļauj Kopienas gaisa pārvadātājiem izmantot satiksmes tiesības Kopienas teritorijas maršrutos” (8).

(12)

Sabiedrisko pakalpojumu saistību piemērošanas nosacījumi definēti 4. pantā. Tos ievēro precīzi saskaņā ar nediskriminācijas un proporcionalitātes principiem. Sabiedrisko pakalpojumu saistībām jābūt atbilstoši pamatotām saskaņā ar minētajā pantā izklāstītajiem kritērijiem.

(13)

Precīzāk, sabiedrisko pakalpojumu saistību tiesiskajā regulējumā paredzēts, ka dalībvalsts tās var piemērot regulārai gaisa satiksmei uz lidostu, kas apkalpo kādu nomaļu vai jaunattīstības reģionu tās teritorijā, vai mazāk noslogotam maršrutam uz jebkuru reģionālu lidostu, ja šis maršruts tiek uzskatīts par vitāli svarīgu tā reģiona ekonomikas attīstībai, kurā lidosta atrodas, un tādā apjomā, kas nepieciešams, lai šajā maršrutā nodrošinātu pietiekamu regulāras gaisa satiksmes pakalpojumu sniegšanu, kas atbilst noteiktiem nepārtrauktības, regularitātes, pārvadājumu apjoma nodrošinājuma un cenu veidošanas standartiem, kurus gaisa pārvadātāji nenodrošinātu, ja rēķinātos vienīgi ar savām komerciālām interesēm.

(14)

Regulāras gaisa satiksmes pakalpojumu pietiekamību vērtē dalībvalstis, ņemot vērā sabiedrības intereses, iespējas izmantot citu veidu transportu, šo transporta veidu iespējas nodrošināt attiecīgās transporta vajadzības un visu gaisa pārvadātāju, kas veic vai plāno veikt pārvadājumus šajā maršrutā, kopējo piedāvājumu.

(15)

Regulas 4. pantā paredzēts divu posmu mehānisms: pirmajā posmā (4. panta 1. punkta a) apakšpunkts) attiecīgā dalībvalsts piemēro sabiedrisko pakalpojumu saistības vienam vai vairākiem maršrutiem, kas ir pieejami visiem Kopienas pārvadātājiem, ja tie ievēro šīs saistības. Gadījumā, ja maršruta, kam piemērotas sabiedrisko pakalpojumu saistības, apkalpošanai nav pieteicies neviens pārvadātājs, dalībvalsts var sākt īstenot otrā posma pasākumus (4. panta 1. punkta d) apakšpunkts), kas paredz ierobežot piekļuvi šim maršrutam ar vienu pārvadātāju uz laiku līdz trim gadiem, ko var pagarināt. Pārvadātāju izvēlas Kopienas atklātā konkursā. Izraudzītais pārvadātājs tad var saņemt finansiālu kompensāciju par pārvadājumu veikšanu maršrutā, ievērojot sabiedrisko pakalpojumu saistības.

(16)

Saskaņā ar 4. panta 3. punktu pēc dalībvalsts lūguma vai pēc savas iniciatīvas veiktās izmeklēšanas Komisija var izlemt, vai jāturpina piemērot publicētās sabiedrisko pakalpojumu saistības. Komisijai jāpaziņo savs lēmums Padomei un dalībvalstīm. Jebkura dalībvalsts šajā jautājumā var vērsties pie Padomes, kura ar kvalificētu balsu vairākumu var pieņemt atšķirīgu lēmumu.

III.   Aspekti, kas rada nopietnas šaubas par sabiedrisko pakalpojumu saistību, kas tiek piemērotas starp Sardīnijas lidostām un galvenajām valsts lidostām, atbilstību Regulas (EEK) Nr. 2408/92 4. panta nosacījumiem

(17)

Regulas 4. panta 1. punkta a) apakšpunktā uzskaitīts vairāku kritēriju kopums sabiedrisko pakalpojumu saistību piemērošanai:

kritērijiem atbilstošie maršruti: maršruti uz lidostu, kas apkalpo kādu nomaļo vai jaunattīstības reģionu attiecīgās dalībvalsts teritorijā, vai mazāk noslogoti maršruti uz jebkuru reģionālu lidostu šajā teritorijā,

jāpierāda, ka šāds maršruts ir vitāli svarīgs tā reģiona ekonomikas attīstībai, kurā atrodas apkalpojamā lidosta,

jāievēro atbilstības princips, ko nosaka, ņemot vērā citu transporta veidu vai alternatīvu maršrutu pieejamību.

(18)

Turklāt sabiedrisko pakalpojumu saistībām jāatbilst proporcionalitātes un nediskriminācijas pamatprincipiem (skatīt., piemēram, Eiropas Kopienu Tiesas 2001. gada 20. februāra nolēmumu Lietā C-205/99, Asociación Profesional de Empresas Navieras de Líneas Regulares (Analir)un citi pret Administración General del Estado, [2001] ECR I-01271. lpp.).

(19)

Minētajā gadījumā pēc Itālijas Republikas lūguma Oficiālajā Vēstnesī publicētajā paziņojumā par sabiedrisko pakalpojumu saistību piemērošanu ietverti vairāki noteikumi, kas rada nopietnas šaubas par to atbilstību regulas 4. pantam. Jo īpaši:

nav sniegts atbilstīgs paskaidrojums, ar ko varētu pamatot sabiedrisko pakalpojumu saistību atbilstību un proporcionalitāti attiecībā uz izvirzīto mērķi,

nav pierādīts, ka maršruti, kuriem piemērojamas sabiedrisko pakalpojumu saistības, ir vitāli svarīgi to Sardīnijas reģionu ekonomikas attīstībai, kuros atrodas attiecīgās lidostas; jo īpaši ņemot vērā

attiecīgo maršrutu raksturu un skaitu,

citu lidojumu maršrutu esamību, ar ko var nodrošināt pietiekamu un nepārtrauktu attiecīgo lidostu apkalpošanu, izmantojot galvenos Itālijas gaisa transporta savienojumu mezglus, kuri nodrošina apmierinošu savienojumu ar Sardīniju,

attiecību starp sabiedrisko pakalpojumu saistībām un satiksmi starp dažādām lidostām, ko ietekmējuši jaunie maršruti.

(20)

Prasība ieinteresētajiem pārvadātājiem kā kopumu apkalpot sešus maršrutus, kam noteiktas sabiedrisko pakalpojumu saistības, var būt brīvas pārvadājumu veikšanas principa sevišķs ierobežojums. Šķiet, ka šī prasība nepamatojas uz regulas 4. panta 1. punktu un varētu būt pretrunā proporcionalitātes un nediskriminācijas principiem, jo īpaši, ņemot vērā, ka

nav konstatēts, ka šo maršrutu sasaistīšana ir vitāli svarīga to Sardīnijas reģionu ekonomikas attīstībai, kuros atrodas attiecīgās lidostas,

nav šādas sasaistes (piemēram, attiecīgo lidostu ģeogrāfiskās atrašanās vietas) nepārprotama juridiska pamata vai darbības attaisnojuma, jo saistību piemērošana attiecas uz nekompensētām sabiedrisko pakalpojumu saistībām,

pastāv risks, ka nepamatoti varētu diskriminēt pārvadātājus, jo tikai vislielākajiem no tiem ir iespējas veikt pakalpojumu šādos apstākļos.

(21)

Abu paziņojumu 1.6. punktā minētā iespēja, kurā, lai izvairītos no “jaudas pārpalikuma”, ja vairāki pārvadātāji piekrīt darboties maršrutā, kuram piemēro sabiedrisko pakalpojumu saistības, ENAC“iejaucas”, “pārdalot reisus un maršrutu skaitu” starp ieinteresētajiem pārvadātājiem, šķietami nepamatojas uz regulas 4. panta 1. punktu un varētu būt pretrunā 3. panta 1. punktam, ja šie pasākumi ierobežo katra pārvadātāja brīvību izvēlēties apkalpojamos maršrutus un frekvences. Turklāt šķiet, ka “jaudas pārpalikuma” esamība norāda uz to, ka nav nepieciešama reglamentējoša iejaukšanās, lai nodrošinātu to, ka aviosabiedrības atbilst pamatpieprasījumam.

(22)

Abu paziņojumu 4.8. punktā minētā prasība piemērot pazeminātu tarifu pasažieriem, pamatojoties tikai uz to dzimšanas vietu (šai gadījumā Sardīnija), nav juridiski attaisnojama un var būt aizliegta netieša diskriminācija valstiskās piederības dēļ (skatīt, piemēram, Lietu C-388/01 Komisija pret Itāliju [2003] ECR, I-00721. lpp.).

(23)

Nav sniegts pietiekams paskaidrojums, lai pamatotu, kāpēc

ir tik atšķirīgas tarifu struktūras, salīdzinot ar 2004. gada 10. decembra paziņojumā publicētajām sabiedrisko pakalpojumu saistībām. Tagad ir norādīts, ka atsauces uz Romu un Milānu ir jāsaprot ka atsauces uz to attiecīgajām lidostu sistēmām, kas nozīmē to, ka pārvadātāji, kuri neuzņemas sabiedrisko pakalpojumu saistības, nevar veikt pārvadājumus no šīs sistēmas jebkuras lidostas,

50 % savienojumu starp Sardīnijas lidostām un Romu un Milānu, ir jāveic no Fiumicino lidostas un uz to un no Milānas lidostas un uz to.

IV.   Procedūra

(24)

Neraugoties uz Komisijas atgādinājumiem, kas vērsa Itālijas iestāžu uzmanību uz šīm problēmām un izteica šaubas, vai sabiedrisko pakalpojumu saistību piemērošana atbilst regulas prasībām, Itālijas Republika tās nolēma publicēt.

(25)

Pēc to publicēšanas ar Komisiju sazinājās vairākas ieinteresētās personas, lai neoficiāli izteiktu šaubas un sūdzības attiecībā uz sabiedrisko pakalpojumu saistību nelīdzsvaroto un diskriminējošo raksturu.

(26)

Ņemot vērā iepriekšminēto un pamatojoties uz regulas 4. panta 3. punktu, Komisija var veikt izmeklēšanu, lai noskaidrotu, vai, piemērojot sabiedrisko pakalpojumu saistības, viena vai vairāku maršrutu attīstība netiek nepamatoti ierobežota, un pieņemtu lēmumu par to, vai jāturpina minēto saistību piemērošana attiecībā uz šiem maršrutiem.

(27)

Komisija 2006. gada 9. martā atbilstīgi regulas 12. pantam pieprasīja Itālijas iestādēm sniegt konkrētu informāciju par attiecīgajām sabiedrisko pakalpojumu saistībām. Itālijas iestāžu 2006. gada 22. martā sniegtā atbilde bija nepilnīga,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Komisija veiks izmeklēšanu, kas paredzēta Regulas (EEK) Nr. 2408/92 4. panta 3. punktā, lai noteiktu, vai sabiedrisko pakalpojumu saistību piemērošana maršrutos starp Sardīnijas lidostām un galvenajām valsts lidostām, kas pēc Itālijas Republikas lūguma publicēta Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī Nr. C 72, 2006. gada 24. martā un C 93, 2006. gada 21. aprīlī, joprojām jāpiemēro šiem maršrutiem.

2. pants

1.   Itālijas Republika viena mēneša laikā pēc šā lēmuma paziņošanas iesniedz Komisijai visu nepieciešamo informāciju, kas ļautu pārbaudīt 1. pantā minēto sabiedrisko pakalpojumu saistību atbilstību Regulas (EEK) Nr. 2408/92 4. pantam.

2.   Jo īpaši iesniedz šādu informāciju:

sīks paskaidrojums par sociāli ekonomiskajiem mērķiem, piemērojot 1. pantā minētās sabiedrisko pakalpojumu saistības, un šādu saistību atbilstības un proporcionalitātes attaisnojums šo mērķu sasniegšanai, jo īpaši attiecībā uz desmit jaunajiem maršrutiem, kas nav ietverti 2000. gada 7. oktobra paziņojumā,

sīks paskaidrojums attiecībā uz abu 1. pantā minēto paziņojumu 1.6. punktā paredzētajiem pasākumiem, lai novērstu “jaudas pārpalikumu”, ja vairāki pārvadātāji piekrīt izmantot vienu maršrutu, kam piemērotas sabiedrisko pakalpojumu saistības, norādot šo pasākumu praktisko īstenošanu, ka arī to attaisnojumu saskaņā ar Regulas (EEK) Nr. 2408/92 4. panta 1. punktu,

juridiska analīze no Kopienas tiesību viedokļa, kas pamato 1. pantā ietverto sabiedrisko pakalpojumu saistību dažādos nosacījumus, un jo īpaši

pazeminātu tarifu piemērošanas attaisnojums attiecībā uz Sardīnijā dzimušajām personām, pat jau viņu dzīvesvieta nav Sardīnijā, jo īpaši ņemot vērā jau esošās pieejamās lidojumu atlaides studentiem, kas ietilpst šajā pasažieru kategorijā,

paskaidrojums par to, kā praktiski tiek īstenota prasība būt dzimušam Sardīnijā, lai varētu pretendēt uz pazeminātu tarifu,

attaisnojums prasībai iemaksāt pakalpojuma izpildes drošības naudu un metode šīs summas aprēķināšanai,

attaisnojums atšķirībām starp jaunajām tarifu struktūrām un tām, kas piemērotas saskaņā ar 2004. gada 10. decembrī publicētajām sabiedrisko pakalpojumu saistībām,

iemeslu izklāsts, norādot, kāpēc sabiedrisko pakalpojumu saistības piemēro attiecībā uz Romas un Milānas lidostu sistēmām, nevis attiecībā uz atsevišķām šajās sistēmās ietilpstošām lidostām un kāpēc 50 % savienojumu starp Sardīnijas lidostām un Romu un Milānu ir jāveic no un uz Romas lidostu Fiumicino un no un uz Milānas lidostu Linate,

juridisks pamatojums un attaisnojums šādu divu maršrutu kopumu sasaistīšanai paketēs:

Algēro–Roma, Roma–Algēro, Algēro–Milāna un Milāna–Algēro un

Olbija–Roma, Roma–Olbija, Olbija–Milāna un Milāna–Olbija,

sīka ekonomisko attiecību analīze starp Sardīnijas reģioniem un pārējiem Itālijas reģioniem, kuros atrodas lidostas, uz kurām attiecas 1. pantā minētās sabiedrisko pakalpojumu saistības.

pašreizējā piedāvājuma sīka analīze gaisa transportā starp Sardīnijas lidostām un pārējām Itālijas lidostām, uz kurām attiecas 1. pantā minētās sabiedrisko pakalpojumu saistības, tostarp netiešo maršrutu piedāvājums, kā arī norāde uz to, kad spēkā stājās Dekrēts Nr. 36,

sīka analīze par citu transporta veidu pieejamību un to spēju nodrošināt attiecīgās transporta vajadzības,

gaisa transporta pašreizējā pieprasījuma analīze katrā maršrutā, uz ko attiecas šīs saistības, tostarp darbības prognozes (pasažieru pārvadājumi, kravu pārvadājumi, finanšu prognozes u.c.), kas saņemtas no pārvadātāja vai pārvadātājiem,

precīzs brauciena ilguma un biežuma apraksts, kas nepieciešams, lai nodrošinātu savienojumus pa autoceļiem starp dažādām Sardīnijas lidostām, uz kurām attiecas šīs saistības,

šā lēmuma paziņošanas dienā esošās situācijas apraksts par pārvadājumu veikšanu saskaņā ar saistībām un pārvadātāja vai pārvadātāju identitāte, kas veic pārvadājumus saskaņā ar sabiedrisko pakalpojumu saistībām,

šā lēmuma paziņošanas dienā esošās pārsūdzības valsts tiesās un sabiedrisko pakalpojumu saistību piemērošanas paziņojuma juridiskais stāvoklis,

paskaidrojums par to, vai 2000. gada 7. novembra paziņojumā publicētās sabiedrisko pakalpojumu saistības turpināts piemērot pēc 2004. gada 10. decembra paziņojumā publicēto saistību apturēšanas un atcelšanas, un, ja turpināts, kāds bijis juridiskais pamatojums, kā arī iemesli, kāpēc Itālijas iestādes par to nekavējoši nav ziņojušas Komisijai.

3. pants

1.   Šis lēmums ir adresēts Itālijas Republikai.

2.   Šo lēmumu publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Briselē, 2006. gada 1. augustā

Komisijas vārdā

priekšsēdētāja vietnieks

Jacques BARROT


(1)  OV L 240, 24.8.1992., 8. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1882/2003 (OV L 284, 31.10.2003., 1. lpp.).

(2)  OV C 72, 24.3.2006., 4. lpp.

(3)  OV C 93, 21.4.2006., 13. lpp.

(4)  OV C 284, 7.10.2000., 16. lpp.

(5)  OV C 51, 16.2.2001., 22. lpp.

(6)  OV C 306, 10.12.2004., 6. lpp.

(7)  OV C 161, 1.7.2005., 10. lpp.

(8)  Regulas (EEK) Nr. 2408/92 3. panta 1. punkts.


5.8.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 215/38


KOMISIJAS LĒMUMS

(2006. gada 2. augusts),

ar ko groza Lēmumu 2001/844/EK, EOTK, Euratom

(2006/548/EK, Euratom)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu, un jo īpaši tā 218. panta 2. punktu,

ņemot vērā Eiropas Atomenerģijas kopienas dibināšanas līgumu, un jo īpaši tā 131. pantu,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienību, un jo īpaši tā 28. panta 1. punktu un 41. panta 1. punktu,

tā kā:

(1)

Saskaņā ar 2. panta 1. punktu Komisijas drošības noteikumos, kā izklāstīts Komisijas Lēmuma 2001/844/EK, EOTK, Euratom  (1) pielikumā, Komisijas loceklis, kas atbild par drošības jautājumiem, veic nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu to, ka ES klasificētās informācijas apstrādē Komisijā tiek ievēroti Komisijas drošības noteikumi un cita starpā tos ievēro arī ārpus Komisijas esošie līgumdarbinieki.

(2)

Komisijas drošības noteikumu 2. panta 2. punktā ir norādīts, ka dalībvalstīm, citām iestādēm, struktūrām, birojiem un aģentūrām, kas ir izveidotas atbilstoši Līgumiem vai pamatojoties uz tiem, ir atļauts saņemt ES klasificēto informāciju, ja tās nodrošina, ka ES klasificētās informācijas apstrādē to personāls un cita starpā arī ārpus Komisijas esošie līgumdarbinieki ievēro pilnībā atbilstošus noteikumus, kā arī to dienestos un telpās tiek ievēroti pilnībā atbilstoši noteikumi.

(3)

Komisijas drošības noteikumos pašlaik nav risināti jautājumi par to, kā piemērot to pamatprincipus un minimālos standartus gadījumos, kad Komisija, izmantojot līgumu vai subsīdiju līgumu, uztic ārējiem uzņēmumiem veikt uzdevumus, kas ietver, ietekmē un/vai satur ES klasificēto informāciju.

(4)

Tādēļ šajā sakarā ir nepieciešams iekļaut īpašus kopējus minimālos standartus Komisijas noteikumos par drošību un tiem pievienotajos drošības nosacījumos.

(5)

Minētie kopējie minimālie standarti jāievēro arī dalībvalstīm attiecībā uz pasākumiem, ko veic valsts noteiktajā kārtībā, ja tās, izmantojot līgumu vai subsīdiju līgumu, uztic Komisijas noteikumos par drošību 2. panta 2. punktā minētajiem ārējiem uzņēmumiem veikt uzdevumus, kas ietver, ietekmē un/vai satur ES klasificēto informāciju.

(6)

Minētie kopējie minimālie standarti ir jāpiemēro, neierobežojot citus attiecīgos aktus, jo īpaši Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 31. marta Direktīvu 2004/18/EK par to, kā koordinēt būvdarbu valsts līgumu, piegādes valsts līgumu un pakalpojumu valsts līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanas procedūru (2), Padomes 2002. gada 25. jūnija Regulu (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam (3), un Komisijas Regulu (EK, Euratom) Nr. 2342/2002 (4), ar ko paredz tās īstenošanas kārtību, un jo īpaši divpusējus un daudzpusējus nolīgumus, kas minēti Regulā (EK, Euratom) Nr. 1605/2002,

IR NOLĒMUSI ŠĀDI.

1. pants

Lēmuma 2001/844/EK, EOTK, Euratom pielikumā izklāstītos Komisijas drošības noteikumus groza šādi:

1)

lēmuma 2. panta 1. punktam pievieno šādu punktu:

“Ja līgumā vai subsīdiju līgumā starp Komisiju un ārpus Komisijas esošu līgumdarbinieku vai subsīdijas saņēmēju ir paredzēta ES klasificētās informācijas apstrāde līgumdarbinieka vai saņēmēja telpās, minētā ārpus Komisijas esošā līgumslēdzēja vai saņēmēja veicamajiem pasākumiem, lai nodrošinātu 1. pantā minēto noteikumu ievērošanu, apstrādājot ES klasificēto informāciju, ir jābūt iekļautiem līgumā vai subsīdiju līgumā.”;

2)

drošības nosacījumus, kas izklāstīti Komisijas drošības noteikumu pielikumā, groza šādi:

a)

lēmuma I daļas 5.1. iedaļai pievieno šādu teikumu:

“Šādus minimālos standartus piemēro arī tajos gadījumos, kad Komisija, izmantojot līgumus vai subsīdiju līgumus, uztic rūpniecības vai cita veida uzņēmumiem uzdevumus, kas ietver, ietekmē un/vai satur ES klasificēto informāciju; šie kopējie minimālie standarti ir ietverti II daļas 27. iedaļā.”;

b)

lēmuma II daļā kā 27. iedaļu pievieno šā lēmuma pielikumā norādīto dokumentu;

c)

lēmuma 6. pielikumā pievieno šādus saīsinājumus:

“DSA

:

atbildīgā drošības iestāde,

FSC

:

objekta drošības pielaide,

FSO

:

objekta drošības speciālists,

PSC

:

personāla drošības pielaide,

SAL

:

dokuments, kurā izklāstīti drošības aspekti,

SCG

:

drošības klasifikācijas rokasgrāmata.”

2. pants

Šis lēmums stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Brisele, 2006. gada 2. augustā

Komisijas vārdā

priekšsēdētāja vietnieks

Siim KALLAS


(1)  OV L 317, 3.12.2001., 1. lpp. Lēmumā jaunākie grozījumi izdarīti ar Lēmumu 2006/70/EK, Euratom (OV L 34, 7.2.2006., 32. lpp.).

(2)  OV L 134, 30.4.2004., 114. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 2083/2005 (OV L 333, 20.12.2005., 28. lpp.).

(3)  OV L 248, 16.9.2002., 1. lpp.

(4)  OV L 357, 31.12.2002., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK, Euratom) Nr. 1261/2005 (OV L 201, 2.8.2005., 3. lpp.).


PIELIKUMS

“27.   KOPĒJIE MINIMĀLIE STANDARTI RŪPNIECISKAJAI DROŠĪBAI

27.1.   Ievads

Šajā iedaļā iztirzāti rūpniecisko darbību drošības aspekti, kas ir būtiski, apspriežot un piešķirot līgumus vai subsīdiju līgumus, ar kuriem tiek uzticēti uzdevumi, kas ietver, ietekmē un/vai satur ES klasificēto informāciju, kā arī rūpniecības vai cita veida uzņēmumiem šos uzdevumus īstenojot, tostarp ES klasificētās informācijas paziņošana vai pieeja tai valsts iepirkuma un uzaicinājuma iesniegt priekšlikumus procedūras laikā (piedāvājuma izteikšanas periods un posms pirms līguma slēgšanas).

27.2.   Definīcijas

Minētajos kopējos minimālajos standartos piemēro šādas definīcijas:

a)

“klasificēts līgums” – jebkurš līgums vai subsīdiju līgums par preču piegādi, darbu veikšanu, gatavu ēku nodošanu vai pakalpojumu sniegšanu, kura izpildei ir vajadzīga pieeja ES klasificētajai informācijai vai tās izveide vai kurā ir paredzēta šāda pieeja ES klasificētajai informācijai vai tās izveide;

b)

“klasificēts apakšlīgums” – līgums, ko noslēdzis līgumdarbinieks vai subsīdijas saņēmējs ar citu līgumdarbinieku (proti, apakšuzņēmēju) par preču piegādi, darbu veikšanu, gatavu ēku nodošanu vai pakalpojumu sniegšanu, kura izpildei ir vajadzīga pieeja ES klasificētajai informācijai vai tās izveide vai kurā ir paredzēta šāda pieeja ES klasificētajai informācijai vai tās izveide;

c)

“līgumdarbinieks” – uzņēmējs vai juridiska persona, kurai ir tiesībspēja slēgt līgumus vai saņemt subsīdiju;

d)

“atbildīgā drošības iestāde (DSA)” – valsts drošības iestādei (NSA) attiecīgā dalībvalstī atbildīga iestāde, kas atbild par to, lai rūpniecības vai cita veida uzņēmumus informētu par valsts politiku visos jautājumos, kas attiecas uz rūpniecisko drošību, un sniegtu norādes un palīdzību tās īstenošanā. NSA var īstenot DSA funkcijas;

e)

“objekta drošības pielaide (FSC)” – NSA/DSA administratīvs lēmums par to, ka drošības ziņā objektā var nodrošināt atbilstošu drošības aizsardzību īpaša drošības klasifikācijas līmeņa ES klasificētajai informācijai un ka tajā strādājošajam personālam, kuram nepieciešama pieeja ES klasificētajai informācijai, ir pienācīga drošības pielaide, un tas ir informēts par nepieciešamajām drošības prasībām attiecībā uz pieeju ES klasificētajai informācijai un tās aizsardzību;

f)

“rūpniecības vai cita veida uzņēmums” – līgumdarbinieks vai apakšuzņēmējs, kas veic preču piegādi, darbu izpildi vai pakalpojumu sniegšanu; tie var būt uzņēmumi, kuru darbība saistīta ar rūpniecību, tirdzniecību, pakalpojumu sniegšanu, zinātni, izpēti, izglītību vai attīstību;

g)

“rūpnieciskā drošība” – aizsardzības pasākumu un procedūru piemērošana, lai novērstu un konstatētu tādas ES klasificētās informācijas zudumu vai kompromitēšanu, ko apstrādā līgumdarbinieks vai apakšuzņēmējs sarunās pirms līguma slēgšanas, līguma apspriešanā un klasificētos līgumos, un pārvarētu šādas informācijas zaudēšanas vai kompromitēšanas sekas;

h)

“valsts drošības iestāde (NSA)” – tāda valsts iestāde ES dalībvalstī, kuras galvenā atbildība ir aizsargāt ES klasificēto informāciju attiecīgajā dalībvalstī;

i)

“līguma drošības klasifikācijas vispārējais līmenis” – drošības klasifikācijas noteikšana visam līgumam vai subsīdiju līgumam kopumā, pamatojoties uz tādas informācijas un/vai materiālu klasifikāciju, kas saistībā ar jebkuru punktu attiecīgajā līgumā vai subsīdiju līgumā kopumā jāsagatavo, jāizplata vai kurai jāpiekļūst, vai attiecībā uz kuru pastāv iespēja, ka to sagatavos, izplatīs vai piekļūs tai. Vispārējais līguma drošības klasifikācijas līmenis nedrīkst būt zemāks par jebkuras tā sastāvdaļas augstāko klasifikāciju, bet summēšanas rezultātā tas var būt augstāks;

j)

“dokuments, kurā izklāstīti drošības aspekti (SAL)” – īpašu līgumslēdzējas iestādes noteiktu līguma nosacījumu kopums, kurš ir tāda klasificēta līguma sastāvdaļa, kas saistīts ar piekļuvi ES klasificētajai informācijai vai tās sagatavošanu, un kurā identificētas drošības prasības vai tās klasificēta līguma daļas, kurām vajadzīga drošības aizsardzība;

k)

“drošības klasifikācijas rokasgrāmata (SCG)” – dokuments, kurā raksturotas programmas, līguma vai subsīdijas līguma klasificētās sastāvdaļas, norādot piemērojamos drošības klasifikācijas līmeņus. SCG var papildināt visā programmas, līguma vai subsīdiju līguma darbības laikā, turklāt iespējams informācijas sastāvdaļas pārklasificēt vai pazemināt to slepenības pakāpi. SAL ir jāietver SCG.

27.3.   Organizācija

a)

Komisija ar klasificētu līgumu var uzticēt dalībvalstī reģistrētiem rūpniecības vai cita veida uzņēmumiem veikt uzdevumus, kas ietver, ietekmē un/vai satur ES klasificēto informāciju.

b)

Klasificētu līgumu piešķiršanā Komisijai ir jānodrošina visu to prasību ievērošana, kas izriet no minētajiem minimālajiem standartiem.

c)

Komisija iesaista attiecīgo valsts drošības iestādi vai valsts drošības iestādes, lai rūpnieciskajai drošībai piemērotu minētos minimālos standartus. NSA var deleģēt minētos uzdevumus vienai vai vairākām DSA.

d)

Par ES klasificēto informāciju rūpniecības vai cita veida uzņēmumos galvenokārt atbildīga ir šo uzņēmumu vadība.

e)

Vienmēr, kad tiek piešķirts klasificēts līgums vai apakšlīgums, uz kuru attiecas minētie minimālie standarti, Komisija un/vai NSA/DSA attiecīgā gadījumā savlaicīgi informē tās dalībvalsts NSA/DSA, kurā līgumdarbinieks vai apakšuzņēmējs reģistrēts.

27.4.   Klasificēti līgumi un lēmumi par subsīdijām

a)

Klasificējot līgumu vai subsīdiju līgumu drošību, jāņem vērā šādi principi:

Komisija attiecīgā gadījumā nosaka tos klasificēta līguma aspektus, kuriem nepieciešama aizsardzība un attiecīga drošības klasifikācija; veicot šādu klasifikāciju, tai ir jāņem vērā sākotnējā drošības klasifikācija, ko autors ir norādījis informācijai, kas sagatavota pirms klasificēta līguma piešķiršanas,

līguma klasifikācijas kopējais līmenis nedrīkst būt zemāks par jebkuras tā sastāvdaļas augstāko klasifikāciju,

ES klasificēto informāciju, kas sagatavota, īstenojot līguma darbības, klasificē atbilstoši Drošības klasifikācijas rokasgrāmatai,

attiecīgā gadījumā Komisija ir atbildīga par līguma vispārējā klasifikācijas līmeņa maiņu vai visu tā sastāvdaļu drošības klasifikāciju, apspriežoties ar līguma autoru, un par visu ieinteresēto personu informēšanu,

klasificēto informāciju, ko nodod līgumdarbiniekam vai apakšuzņēmējam vai kuru sagatavo saistībā ar līguma darbību, drīkst izmantot tikai tiem mērķiem, kas norādīti klasificētā līgumā, un to nedrīkst atklāt trešām personām bez autora iepriekš sniegtas rakstveida piekrišanas.

b)

Komisija un attiecīgās dalībvalsts NSA/DSA atbild par to, lai nodrošinātu, ka līgumdarbinieki un apakšuzņēmēji, kam piešķir klasificētus līgumus, kuros ietverta informācija, kas klasificēta kā CONFIDENTIEL UE un augstāk, veic visus vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu, ka atbilstoši valsts normatīvajiem aktiem tiek aizsargāta šāda ES klasificētā informācija, ko viņiem nodod vai ko viņi sagatavo, īstenojot klasificētu līgumu. Ja nav atbilstības drošības prasībām, klasificētu līgumu var izbeigt.

c)

Visiem rūpnieciskajiem vai cita veida uzņēmumiem, kas piedalās tādu klasificētu līgumu izpildē, kuri ir saistīti ar pieeju informācijai, kas klasificēta kā CONFIDENTIEL UE vai augstāk, ir jābūt valsts FSC. Attiecīgās dalībvalsts NSA/DSA piešķir FSC, lai apstiprinātu, ka uzņēmums var nodrošināt un garantēt pienācīgu ES klasificētās informācijas drošības aizsardzību atbilstoši attiecīgam klasifikācijas līmenim.

d)

Piešķirot klasificētu līgumu, objekta drošības speciālists (FSO), ko šajā amatā iecēlusi līgumdarbinieka vai apakšuzņēmēja uzņēmuma vadība, ir atbildīgs par to, lai pieprasītu personāla drošības pielaidi (PSC) visām personām, kas nodarbinātas rūpnieciskos vai cita veida uzņēmumos ES dalībvalstī, kuru pienākumu veikšanai nepieciešama piekļuve informācijai, kas klasificēta kā CONFIDENTIEL UE vai augstāk, ievērojot klasificētu līgumu, ko piešķir attiecīgās dalībvalsts NSA/DSA saskaņā ar attiecīgās valsts noteikumiem.

e)

Klasificētos līgumos ir jāiekļauj SAL, kā norādīts 27. panta b punkta j) apakšpunktā. SCG ir jābūt SAL.

f)

Pirms sarunu procedūras uzsākšanas attiecībā uz klasificētu līgumu Komisija sazinās ar tās dalībvalsts NSA/DSA, kurā attiecīgais rūpnieciskais vai cita veida uzņēmums ir reģistrēts, lai pārliecinātos, ka tam ir derīgs FSC, kas atbilst līguma drošības klasifikācijas līmenim.

g)

Līgumslēdzēja iestāde nedrīkst ierosināt klasificēta līguma slēgšanu ar izvēlēto uzņēmēju, pirms nav saņemts derīgs FSC sertifikāts.

h)

Līgumiem, kas ietver informāciju, kura klasificēta kā RESTRAINT UE, FSC nav nepieciešama, ja vien nav pieprasīts dalībvalsts normatīvajos aktos.

i)

Uzaicinājumos uz konkursu attiecībā uz klasificētiem līgumiem ir jāietver noteikums, saskaņā ar ko uzņēmējam, kas neiesniedz piedāvājumu vai kuru neizvēlas, noteiktā laikposmā ir jāatdod visi dokumenti.

j)

Līgumdarbiniekiem var būt nepieciešams dažādos līmeņos apspriest klasificētus apakšlīgumus ar apakšuzņēmējiem. Līgumdarbinieks ir atbildīgs par to, lai nodrošinātu, ka visas apakšlīgumiskās darbības tiek veiktas saskaņā ar kopējiem minimālajiem standartiem, kas ietverti šajā iedaļā. Tomēr līgumdarbinieks nedrīkst nodot ES klasificēto informāciju vai materiālu apakšuzņēmējam bez autora iepriekš sniegtas rakstveida piekrišanas.

k)

Konkursā vai uzaicinājumā iesniegt priekšlikumus un klasificētā līgumā ir jānosaka nosacījumi, saskaņā ar kuriem līgumdarbinieks var slēgt apakšlīgumu. Uzņēmumiem, kas reģistrēti valstī, kura nav ES dalībvalsts, nedrīkst piešķirt apakšlīgumus bez Komisijas skaidri izteiktas rakstveida atļaujas.

l)

Visā klasificēta līguma darbības laikā Komisija saistībā ar attiecīgo DSA/NSA uzrauga atbilstību visiem tās drošības noteikumiem. Saskaņā ar noteikumiem, kas izklāstīti minēto drošības noteikumu II daļas 24. iedaļā, par visiem starpgadījumiem, kas skar drošību, tiek iesniegti ziņojumi. Par visām izmaiņām attiecībā uz FSC vai tās atsaukšanu tūlīt paziņo Komisijai un visām citām NSA/DSA, kuras ir informētas par attiecīgo FSC.

m)

Beidzoties tāda klasificēta līguma vai klasificēta apakšlīguma darbības laikam, uz kuru attiecas minētie minimālie standarti, Komisija un/vai NSA/DSA attiecīgā gadījumā savlaicīgi informē tās dalībvalsts NSA/DSA, kurā līgumdarbinieks vai apakšuzņēmējs reģistrēts.

n)

Līgumdarbinieki un apakšuzņēmēji pēc klasificēta līguma vai klasificēta apakšlīguma izbeigšanas vai noslēgšanas turpina ievērot šajā iedaļā ietvertos kopējos minimālos standartus, kā arī klasificētās informācijas konfidencialitāti.

o)

Īpaši noteikumi par klasificētās informācijas izplatīšanu, beidzoties klasificēta līguma darbībai, būs izklāstīti SAL vai citos attiecīgos noteikumos, kuros nosaka drošības prasības.

p)

Pienākumus un nosacījumus, kas minēti šajā iedaļā, ar attiecīgajām izmaiņām piemēro attiecībā uz procedūrām, ar kurām subsīdijas tiek piešķirtas, pamatojoties uz lēmumu un jo īpaši pamatojoties uz šādas subsīdijas saņēmējiem. Lēmumā par subsīdiju paredz saņēmēju nosacījumus.

27.5.   Apmeklējumi

Komisijas personāla apmeklējumi saistībā ar klasificētiem līgumiem tādos rūpnieciskos vai cita veida uzņēmumos dalībvalstīs, kuri pilda ES klasificētus līgumus, ir jāsaskaņo ar attiecīgo NSA/DSA. Attiecīgajām valsts drošības iestādēm/atbildīgajām drošības iestādēm ir jāsaskaņo rūpnieciska vai cita veida uzņēmuma darbinieku apmeklējumi saistībā ar ES klasificēto līgumu. Tomēr NSA/DSA, kas ir saistītas ar ES klasificētu līgumu var vienoties par kārtību, saskaņā ar kuru iespējams tieši organizēt rūpniecības vai cita veida uzņēmumu darbinieku apmeklējumus.

27.6.   ES klasificētās informācijas pārsūtīšana un transportēšana

a)

Attiecībā uz ES klasificētās informācijas pārsūtīšanu piemēro šo drošības noteikumu II daļas 21. iedaļu. Lai papildinātu šos nosacījumus, piemēro jebkuru procedūru, kas ir spēkā dalībvalstīs.

b)

Tāda ES klasificētā materiāla starptautisku transportēšanu, kas saistīts ar klasificētiem līgumiem, veiks saskaņā ar valsts kārtību attiecīgajā dalībvalstī. Pārbaudot starptautiskas transportēšanas drošības pasākumus, piemēro šādus principus:

drošību no sākumpunkta līdz galamērķim nodrošina visos transportēšanas posmos un jebkuros apstākļos,

sūtījumam noteikto aizsardzības pakāpi nosaka, vadoties pēc tajā ietvertā materiāla visaugstākās klasifikācijas,

attiecīgā gadījumā uzņēmumiem, kas sniedz transportēšanas pakalpojumus, ir jāsaņem FSC. Šādos gadījumos personālam, kas apstrādā sūtījumu, ir jābūt drošības pielaidei atbilstoši šajā iedaļā ietvertajiem kopējiem minimālajiem standartiem,

pārvadājumi, cik iespējams, jāveic no viena punkta uz otru un pēc iespējas ātrāk,

ja iespējams, maršrutiem jābūt tikai ES dalībvalstu robežās. Maršruti caur valstīm, kas nav ES dalībvalstis, ir jāveic tikai tad, ja to atļauj gan nosūtītājas valsts, gan saņēmējas valsts NSA/DSA,

pirms jebkādas ES klasificētā materiāla pārvietošanas nosūtītājs izstrādā transportēšanas plānu, kuru attiecīgās NSA/DSA apstiprina.”


Eiropas Centrālā banka

5.8.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 215/44


EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS PAMATNOSTĀDNE

(2006. gada 24. jūlijs)

par banknošu apmaiņu pēc valūtas kursu neatsaucamas fiksēšanas saistībā ar euro ieviešanu

(ECB/2006/10)

(2006/549/EK)

EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu, un jo īpaši tā 106. panta 1. punktu,

ņemot vērā Eiropas Centrālo banku sistēmas un Eiropas Centrālās bankas Statūtus, un jo īpaši to 52. pantu,

tā kā:

(1)

Statūtu 52. pantā noteikts, ka Padomei jāveic nepieciešamie pasākumi, lai nodrošinātu, ka iesaistīto dalībvalstu centrālās bankas (VCB) apmaina banknotes, kas denominētas valūtās, kuru kurss ir neatsaucami fiksēts, atbilstoši to nominālvērtībai. Šie pasākumi ietver jaunas iesaistītās dalībvalsts banknošu apmaiņu: a) pret euro banknotēm un monētām vai b) pret līdzekļu ieskaitīšanu kontā. Savukārt gadījumos, kad jaunā iesaistītajā dalībvalstī ir pārejas periods, šajā periodā šie pasākumi tā vietā aizvien ietvers banknošu apmaiņu: a) šīs jaunās iesaistītās dalībvalsts nacionālajā valūtā vai b) pret līdzekļu ieskaitīšanu kontā.

(2)

Padomes 1998. gada 3. maija Regula (EK) Nr. 974/98 par euro ieviešanu (1) paredz dalībvalstīm, kas ievieš euro, vairākus iespējamus skaidras naudas nomaiņas režīmus. Šī pamatnostādne paredz, ka jaunas iesaistītās dalībvalsts banknošu apmaiņa var notikt neatkarīgi no tā, kāds nacionālās naudas nomaiņas režīms ir izraudzīts.

(3)

Dažas banknošu kategorijas, piemēram, ievērojami bojātas banknotes un banknotes, kas iezīmētas, īstenojot valsts iezīmēšanas shēmas, kuru nolūks ir sekmēt un aizsargāt nacionālo banknošu izņemšanu, parasti kā tādas nav apmaināmas un tāpēc uz tām neattiecas apmaiņa saskaņā ar šo pamatnostādni.

(4)

Ja jaunā iesaistītajā dalībvalstī ir pārejas periods, tad saskaņā ar šo pamatnostādni noteiktie pasākumi šajā valstī darbosies ilgāk, jo, tos īstenojot, tiks ņemts vērā šis periods, lai gan šāds pārejas periods nedrīkst paildzināt citu jauno iesaistīto dalībvalstu banknošu apmaiņas periodu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO PAMATNOSTĀDNI.

1. pants

Definīcijas

Šajā pamatnostādnē:

“iesaistītā dalībvalsts” ir dalībvalsts, kas ieviesusi euro,

“jauna iesaistītā dalībvalsts” ir iesaistītā dalībvalsts, kas ir ieviesusi euro, bet kurā euro banknotes un monētas nav vienīgais likumīgais maksāšanas līdzeklis,

“euro ieviešanas diena” ir diena, kad attiecībā uz noteiktu dalībvalsti stājas spēkā izņēmuma atcelšana saskaņā ar Līguma 122. panta 2. punktu,

“paralēlās apgrozības periods” ir periods no skaidras naudas nomaiņas dienas noteiktā iesaistītajā dalībvalstī līdz pēdējai dienai, kad šīs jaunās iesaistītās dalībvalsts nacionālo valūtu var izmatot kā likumīgu maksāšanas līdzekli paralēli euro,

“skaidras naudas nomaiņas diena” ir diena, kad euro banknotes un monētas iegūst likumīga maksāšanas līdzekļa statusu attiecīgajā jaunajā iesaistītajā dalībvalstī,

“nacionālā valūta” ir jaunas iesaistītās dalībvalsts banknotes un monētas, ko emitējusi šīs dalībvalsts kompetentā iestāde pirms euro ieviešanas dienas,

“jaunas iesaistītās dalībvalsts banknotes” ir banknotes, ko emitējusi jaunas iesaistītās dalībvalsts VCB un kas bija likumīgs maksāšanas līdzeklis dienā pirms euro ieviešanas dienas un kas tiek nodotas citai VCB vai tās norādītam pārstāvim apmaiņai,

“pārejas periods” ir ne vairāk kā trīs gadus ilgs periods, kas sākas euro ieviešanas dienā pulksten 00.00 (pēc vietējā laika) un beidzas pulksten 00.00 (pēc vietējā laika) skaidras naudas nomaiņas dienā,

“Eurosistēmas VCB” ir iesaistītās dalībvalsts VCB (ieskaitot jaunas iesaistītās dalībvalsts VCB),

“nominālvērtība” ir vērtība, kādu iegūst atbilstoši maiņas kursiem, ko noteikusi ES Padome saskaņā ar Līguma 123. panta 4. punktu, bez pirkšanas un pārdošanas likmju starpības,

“iezīmēšana” ir banknošu identificēšana ar atšķirīgu un īpašu simbolu, piemēram, caurumiem, kas izveidoti ar caurumotāju, īstenojot nacionālo iezīmēšanas shēmu ar mērķi sekmēt un aizsargāt tādu jaunas iesaistītās dalībvalsts banknošu izņemšanu, ko emitējusi šīs dalībvalsts kompetentā iestāde līdz euro ieviešanas dienai.

2. pants

Pienākums veikt apmaiņu atbilstoši nominālvērtībai

1.   Eurosistēmas VCB pašas vai ar to ieceltu pārstāvju starpniecību nodrošina, ka vismaz vienā vietā valsts teritorijā jaunas iesaistītās dalībvalsts banknotes var apmainīt: i) pret euro banknotēm un monētām vai ii) pēc pieprasījuma pret līdzekļu ieskaitīšanu kontā, kas tiek turēts institūcijā, kura veic apmaiņu, ja šādu iespēju paredz tās dalībvalsts tiesību akti, kurā apmaiņa notiek. Abos gadījumos apmaiņa notiek atbilstoši attiecīgajai nominālvērtībai.

2.   Ja jaunā iesaistītajā dalībvalstī ir pārejas periods, uz šīs jaunās iesaistītās dalībvalsts VCB šajā periodā attiecas 1. punkta noteikumi, izņemot to, ka apmaiņa saskaņā ar i) apakšpunktu notiks drīzāk šīs dalībvalsts nacionālajā valūtā nevis euro banknotēs un monētās.

3.   Eurosistēmas VCB var noteikt, ka tās no katras personas ir gatavas pieņemt ierobežotu jaunās iesaistītās dalībvalsts banknošu skaitu un/vai kopējo vērtību:

i)

katram noteiktam darījumam vai

ii)

vienā dienā

no EUR 500 līdz EUR 2 500 apmērā, šīs summas līmenim svārstoties atbilstoši katras valsts praksei.

4.   Eurosistēmas VCB ir atbildīgas par to, lai jaunās iesaistītās dalībvalsts banknotes, ko tās apmaina atbilstoši šai pamatnostādnei, tiktu atdotas tās dalībvalsts VCB, kur attiecīgās banknotes emitētas.

3. pants

Banknotes, kas nav apmaināmas

Jaunas iesaistītās dalībvalsts banknotes, kuras ir ievērojami bojātas, nav maināmas saskaņā ar šo pamatnostādni. Banknotes jo īpaši nav maināmas, ja tās sastāv no vairāk nekā divām vienas un tās pašas banknotes daļām, kas savienotas kopā, vai arī, kuras sabojātas ar zagšanas novēršanas ierīcēm. Bez tam banknotes nav maināmas, ja tās ir iezīmētas vai arī bojātas tādā veidā, ka nav iespējams pārbaudīt, vai tās ir iezīmētas.

4. pants

Saskaņā ar šo pamatnostādni noteikto pasākumu ilgums

1.   Attiecībā uz tām jaunas iesaistītās dalībvalsts banknotēm, kuras ir maināmas, 2. un 3. pantā noteiktās prasības piemēro:

a)

no šīs jaunās iesaistītās dalībvalsts euro ieviešanas dienas;

b)

līdz laikam, kad apmainītas visas šādas banknotes, kas iesniegtas apmaiņai, pirms beidzies divu mēnešu termiņš pēc šīs jaunās iesaistītās dalībvalsts skaidras naudas nomaiņas dienas.

2.   Ja konkrētai jaunai iesaistītai dalībvalstij ir paralēlās apgrozības periods, kas ir ilgāks nekā divi mēneši, tad tā vietā 1. punkta b) apakšpunktā minētais periods būs ilgākais no visu tādu jauno iesaistīto dalībvalstu paralēlās apgrozības periodiem, kurās ir tā pati euro ieviešanas diena kā konkrētajā jaunajā iesaistītajā dalībvalstī.

3.   Visām jaunajām iesaistītajām dalībvalstīm ar vienādu euro ieviešanas dienu ir vienāds šajā pamatnostādnē noteikto pasākumu darbības ilgums. Darbības laiks ir vienāds ar ilgāko darbības laiku, kāds tiek noteikts, piemērojot 1. un 2. punktu. Pārejas perioda esamība konkrētā jaunā iesaistītā dalībvalstī nepagarina banknošu apmaiņas periodu citās jaunajās iesaistītajās dalībvalstīs.

5. pants

Stāšanās spēkā

Šī pamatnostādne stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

6. pants

Adresāti

Šī pamatnostādne ir adresēta iesaistīto dalībvalstu centrālajām bankām.

Frankfurtē pie Mainas, 2006. gada 24. jūlijā

ECB Padomes vārdā

ECB priekšsēdētājs

Jean-Claude TRICHET


(1)  OV L 139, 11.5.1998., 1. lpp., Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 2169/2005 (OV L 346, 29.12.2005., 1. lpp.).