ISSN 1725-5112

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 214

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

49. sējums
2006. gada 4. augusts


Saturs

 

I   Tiesību akti, kuru publicēšana ir obligāta

Lappuse

 

*

Padomes Regula (EK) Nr. 1183/2006 (2006. gada 24. jūlijs) par Kopienas skalu pieaugušu liellopu liemeņu klasificēšanai (kodificēta versija)

1

 

*

Padomes Regula (EK) Nr. 1184/2006 (2006. gada 24. jūlijs), ar ko piemēro konkrētus konkurences noteikumus lauksaimniecības produktu ražošanai un tirdzniecībai (kodificēta versija)

7

 

*

Padomes Regula (EK) Nr. 1185/2006 (2006. gada 24. jūlijs), ar ko denonsē Nolīgumu starp Eiropas Ekonomikas kopienu un Angolas Tautas Republikas valdību par zveju Angolas piekrastē un atkāpjas no Regulas (EK) Nr. 2792/1999

10

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1186/2006 (2006. gada 3. augusts), ar kuru nosaka standarta ievešanas vērtības nolūkā noteikt ievešanas cenu atsevišķu veidu augļiem un dārzeņiem

12

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 1187/2006 (2006. gada 3. augusts), ar ko izdara atkāpi no Regulas (EK) Nr. 796/2004 attiecībā uz 21. panta piemērošanu noteiktās dalībvalstīs

14

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1188/2006 (2006. gada 3. augusts), ar kuru groza ar Regulu (EK) Nr. 1002/2006 noteiktās reprezentatīvās cenas un papildu ievedmuitas nodokļus atsevišķiem cukura nozares produktiem 2006./2007. saimnieciskajā gadā

19

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 1189/2006 (2006. gada 3. augusts), ar ko 66. reizi groza Padomes Regulu (EK) Nr. 881/2002, ar kuru paredz īpašus ierobežojošus pasākumus, kas vērsti pret konkrētām personām un organizācijām, kas saistītas ar Osamu Bin Ladenu, Al-Qaida tīklu un Taliban, un ar kuru atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 467/2001

21

 

*

Komisijas Direktīva 2006/70/EK (2006. gada 1. augusts), ar ko nosaka īstenošanas pasākumus Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai 2005/60/EK attiecībā uz politiski ietekmējamas personas definīciju un tehniskajiem kritērijiem vienkāršotām klienta uzticamības pārbaudes procedūrām un atbrīvojumam sakarā ar finanšu darbību, kuru veic reti vai ļoti ierobežotos apjomos

29

 

 

II   Tiesību akti, kuru publicēšana nav obligāta

 

 

Komisija

 

*

Komisijas Lēmums (2006. gada 11. aprīlis) par saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 2037/2000 ierobežojamo vielu izmantošanas daudzumu piešķiršanu 2006. gadā būtiskām vajadzībām paredzētam lietojumam Kopienā (izziņots ar dokumenta numuru K(2006) 1483)  ( 1 )

35

 

*

Komisijas Lēmums (2006. gada 20. jūlijs), ar ko aizstāj pielikumu Lēmumam 2005/769/EK par noteikumiem, kas piemērojami pārtikas atbalsta iepirkumiem, ko veic NVO, kuras Komisija apstiprinājusi tādu produktu iepirkšanai un mobilizēšanai, kas piegādājami saskaņā ar Padomes Regulu (EK) Nr. 1292/96

50

 

*

Komisijas Lēmums (2006. gada 2. augusts), ar ko groza Lēmumu 93/195/EEK par dzīvnieku veselības nosacījumiem un veterināro sertifikāciju reģistrētu zirgu atpakaļievešanai pēc pagaidu izvešanas skriešanās sacīkstēm, sacensībām un kultūras pasākumiem (izziņots ar dokumenta numuru K(2006) 3400)  ( 1 )

59

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.


I Tiesību akti, kuru publicēšana ir obligāta

4.8.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 214/1


PADOMES REGULA (EK) Nr. 1183/2006

(2006. gada 24. jūlijs)

par Kopienas skalu pieaugušu liellopu liemeņu klasificēšanai

(kodificēta versija)

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu, un jo īpaši tā 37. pantu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta atzinumu (1),

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu (2),

tā kā:

(1)

Padomes Regula (EEK) Nr. 1208/81 (1981. gada 28. aprīlis), ar ko nosaka Kopienas skalu pieaugušu liellopu liemeņu klasificēšanai (3), ir būtiski grozīta (4). Skaidrības labad būtu lietderīgi veikt minētās regulas kodifikāciju.

(2)

Cenu reģistrēšanai un intervencei liellopu un teļa gaļas nozarē ir jāpiemēro Kopienas skala pieaugušu liellopu liemeņu šķirošanai.

(3)

Pieaugušu liellopu liemeņi jāklasificē, par pamatu ņemot atbilstības klasi un tauku slāņa pakāpi. Šo divu kritēriju apvienojums ļauj liemeņus iedalīt klasēs. Tādējādi jāidentificē šādi klasificētie liemeņi.

(4)

Lai nodrošinātu vienotu šīs regulas piemērošanu Kopienā, jāparedz, ka Kopienas pārbaudes komiteja veic pārbaudes uz vietas,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Šī regula paredz Kopienas skalu pieaugušu liellopu liemeņu klasificēšanai.

2. pants

Šajā regulā piemēro šādas definīcijas:

a)

“liemenis”: vesels nokauta dzīvnieka ķermenis, kas nodots pēc atasiņošanas, iekšējo orgānu izņemšanas un ādas noņemšanas un kurš tiek piedāvāts:

bez galvas un bez pēdām, galva atdalīta no liemeņa pie atlanta un pakauša kaula, locītavas un pēdas atdalītas pie priekšpēdas pēdas pamata un pēdvidus locītavas vai pakaļpēdas pēdas pamata un pēdvidus locītavām,

bez orgāniem, kas atrodas krūšu un vēdera dobumā, ar vai bez nierēm, nieru taukiem un iegurņa taukiem,

bez dzimumorgāniem un piestiprinātajiem muskuļiem, un govīm bez tesmeņa vai piena dziedzeru taukiem;

b)

“pusliemenis”: produkts, kas iegūts, simetriski atdalot a) punktā minēto liemeni pa vidu kakla, muguras, gurnu un krusta kaula skriemeļiem un pa krūšu kaula un sēžas un kaunuma kaula simfīzes vidu.

3. pants

Tirgus cenu noteikšanai liemeni nodod ar neatdalītiem zemādas taukiem, kaklam jābūt izcirstam saskaņā ar veterinārajām prasībām, un:

bez nierēm, nieru taukiem vai iegurņa taukiem,

bez diafragmas vai tās biezās daļas,

bez astes,

bez muguras smadzenēm,

bez sēklinieku taukiem,

bez taukiem krūšu dobuma iekšpusē,

bez jūga vēnas un blakus esošajiem taukiem.

Taču, ja neizmanto minēto noformējumu, dalībvalstis drīkst pieņemt dažādus liemeņu noformējumus.

Tādos gadījumos korekcijas, kas jāveic, lai pārietu no šiem noformējumiem uz atsauces noformējumu, nosaka saskaņā ar Padomes Regulas (EK) Nr. 1254/1999 (1999. gada 17. maijs) par liellopu un teļa gaļas tirgus kopīgo organizāciju (5) 43. panta 2. punktā paredzēto procedūru.

4. pants

1.   Ciktāl tas nav pretrunā piemērojamajiem intervences noteikumiem, pieaugušu liellopu liemeņus iedala šādās kategorijās:

A.

liemeņi no jauniem, nekastrētiem buļļiem, kas nav vecāki par diviem gadiem,

B.

liemeņi no citiem nekastrētiem buļļiem,

C.

liemeņi no vēršiem (kastrētiem buļļiem),

D.

liemeņi no telēm, kas atnesušās,

E.

liemeņi no govīm.

Kritērijus, lai izšķirtu liemeņu kategorijas, nosaka saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1254/1999 43. panta 2. punktā paredzēto procedūru.

2.   Pieaugušu liellopu liemeņus klasificē, secīgi izvērtējot:

a)

uzbūvi, kā attiecīgi noteikts I pielikumā;

b)

tauku slāni, kā attiecīgi noteikts II pielikumā.

3.   Dalībvalstis var izmantot uzbūves atbilstības klasi, kas I pielikumā apzīmēta ar burtu S, lai, pēc izvēles ieviešot atbilstības klasi, kas ir augstāka nekā esošās klases (dubultās muskulatūras dzīvnieku liemeņi), tiktu ņemtas vērā konkrētā produkcijas veida pamatiezīmes vai paredzētā izstrāde.

Dalībvalstis, kuras plāno izmantot šo iespēju, attiecīgi informē Komisiju un pārējās dalībvalstis.

4.   Dalībvalstis var atļaut sīkāku dalījumu katrai no I un II pielikumā minētajām klasēm, taču ne vairāk kā trīs apakšklasēs.

5. pants

1.   Liemeņus vai pusliemeņus klasificē cik iespējams drīz pēc nokaušanas, un šādu klasificēšanu veic pati lopkautuve.

2.   Klasificētos liemeņus vai pusliemeņus identificē.

3.   Pirms identificēšanas marķējot, dalībvalstis no liemeņiem vai pusliemeņiem drīkst atdalīt zemādas taukus, ja to pieļauj tauku slānis.

Nosacījumus, ar kādiem piemēro zemādas tauku atdalīšanu, nosaka saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1254/1999 43. panta 2. punktā paredzēto procedūru.

6. pants

1.   Pārbaudi uz vietas veic Kopienas pārbaudes komiteja, kurā ietilpst Komisijas eksperti un dalībvalstu nozīmēti eksperti. Šī komiteja ziņo Komisijai par veiktajām pārbaudēm.

Vajadzības gadījumā Komisija veic vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu klasifikācijas vienotu piemērošanu.

Šīs pārbaudes tiek veiktas Kopienas vārdā, kura sedz radušās izmaksas.

2.   Sīki izstrādātus noteikumus 1. punkta piemērošanai pieņem saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1254/1999 43. panta 2. punktā paredzēto procedūru.

7. pants

Tiek pieņemti papildu noteikumi, kas definē atbilstības klases un tauku slāņa klases saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1254/1999 43. panta 2. punktā paredzēto procedūru.

8. pants

Ar šo Regula (EEK) Nr. 1208/81 tiek atcelta.

Atsauces uz atcelto regulu uzskata par atsaucēm uz šo regulu, un tās lasa saskaņā ar atbilstības tabulu IV pielikumā.

9. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2006. gada 24. jūlijā

Padomes vārdā —

priekšsēdētājs

M. PEKKARINEN


(1)  Eiropas Parlamenta 2006. gada 27. aprīļa Atzinums (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts).

(2)  OV C 65, 17.3.2006., 50. lpp.

(3)  OV L 123, 7.5.1981., 3. lpp. Regulā grozījumi izdarīti ar Regulu (EEK) Nr. 1026/91 (OV L 106, 26.4.1991., 2. lpp.).

(4)  Sk. III pielikumu.

(5)  OV L 160, 26.6.1999., 21. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1913/2005 (OV L 307, 25.11.2005., 2. lpp.).


I PIELIKUMS

UZBŪVE

Liemeņa profilu, it īpaši svarīgāko daļu (gurnu, muguras un pleca daļas), attīstība

Atbilstības klase

Apraksts

S

īpaša

Visi profili izteikti izliekti; izteikti veidota muskulatūra (dubultās muskulatūras dzīvnieku liemeņa veids)

E

teicama

Visi profili no izliektiem līdz izteikti izliektiem; īpaši labi attīstīts muskulis

U

ļoti laba

Profili visā visumā izliekti, ļoti labi attīstīta muskulatūra

R

laba

Profili visā visumā taisni; labi attīstīta muskulatūra

O

vidēja

Profili no taisniem līdz ieliektiem; vidēji attīstīta muskulatūra

P

vidēja

Visi profili no ieliektiem līdz izteikti ieliektiem; vāji attīstīta muskulatūra


II PIELIKUMS

TAUKU SLĀŅA PAKĀPE

Tauku noslāņojums liemeņa virspusē un krūšu dobumā

Tauku noslāņojuma klase

Apraksts

1.

ļoti zema

Tauku slāņa liemeņa virspusē nav vai tas ir niecīgs

2.

zema

Tauku slānis liemeņa virspusē vietām niecīgs, gandrīz visur redzama muskulatūra

3.

vidēja

Uz muskulatūras, izņemot gurnu un pleca daļu, gandrīz visur ir tauku slānis, tauku noslāņojums krūšu dobumā neliels

4.

augsta

Muskulatūra pārklāta ar taukiem, bet uz gurnu un pleca daļas vēl joprojām redzama daļēji, nedaudz izteikts tauku slānis krūšu dobumā

5.

ļoti augsta

Viss liemenis pārklāts ar taukiem, izteikts tauku slānis krūšu dobumā


III PIELIKUMS

Atceltā regula ar tās grozījumu

Padomes Regula (EEK) Nr. 1208/81

(OV L 123, 7.5.1981., 3. lpp.)

Padomes Regula (EEK) Nr. 1026/91

(OV L 106, 26.4.1991., 2. lpp.)


IV PIELIKUMS

Atbilstības tabula

Regula (EEK) Nr. 1208/81

Šī regula

1. pants

1. pants

2. panta 1. punkts

2. pants

2. panta 2. punkts

3. pants

3. panta 1. punkts

4. panta 1. punkts

3. panta 2. punkta pirmā daļa

4. panta 2. punkts

3. panta 2. punkta otrā un trešā daļa

4. panta 3. punkta pirmā un otrā daļa

3. panta 3. punkts

4. panta 4. punkts

4. pants

5. pants

5. panta pirmā, otrā un trešā daļa

6. panta 1. punkta pirmā, otrā un trešā daļa

5. panta ceturtā daļa

6. panta 2. punkts

6. panta pirmā daļa

7. pants

6. panta otrā, trešā un ceturtā daļa

8. pants

7. pants

9. pants

I un II pielikums

I un II pielikums

III pielikums

IV pielikums


4.8.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 214/7


PADOMES REGULA (EK) Nr. 1184/2006

(2006. gada 24. jūlijs),

ar ko piemēro konkrētus konkurences noteikumus lauksaimniecības produktu ražošanai un tirdzniecībai

(kodificēta versija)

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu, un jo īpaši tā 36. un 37. pantu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta atzinumu (1),

tā kā:

(1)

Padomes Regula (EEK) Nr. 26 (1962. gada 4. aprīlis), ar ko piemēro konkrētus konkurences noteikumus lauksaimniecības produktu ražošanai un tirdzniecībai (2) ir būtiski grozīta (3). Skaidrības labad būtu lietderīgi veikt minētās regulas kodifikāciju.

(2)

Saskaņā ar Līguma 36. pantu viens no jautājumiem, ko izlemj saskaņā ar kopējo lauksaimniecības politiku, ir, vai Līgumā noteiktos konkurences noteikumus piemēro lauksaimniecības produktu ražošanai un tirdzniecībai. Šīs regulas noteikumi turpmāk būs jāpapildina atbilstīgi šīs politikas attīstībai.

(3)

Konkurences noteikumi, kas saistīti ar Līguma 81. pantā minētajiem nolīgumiem, lēmumiem un darbībām, un ar dominējošā stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu, jāattiecina uz lauksaimniecības produktu ražošanu un tirdzniecību tiktāl, cik to piemērošana nekavē valstu lauksaimniecības tirgus organizāciju darbību vai neapdraud kopējās lauksaimniecības politikas mērķu sasniegšanu.

(4)

Īpaša uzmanība ir piešķirta lauksaimnieku organizācijām, kas tieši saistītas ar lauksaimniecības produktu kopīgu ražošanu vai tirdzniecību, vai kopīgu iekārtu izmantošanu, ja vien šāda kopīga darbība neizslēdz konkurenci vai neapdraud Līguma 33. panta mērķu sasniegšanu.

(5)

Lai izvairītos no draudiem kopējās lauksaimniecības politikas attīstībai un lai nodrošinātu noteiktību tiesību aktos un nediskriminējošu attieksmi pret ieinteresētajiem attiecīgajiem uzņēmumiem, Komisijai vienīgajai jābūt tiesībām, ko pārbauda Tiesa, noteikt, vai divos iepriekšējos apsvērumos ietvertie nosacījumi ir izpildīti attiecībā uz Līguma 81. pantā minētajiem nolīgumiem, lēmumiem un darbībām.

(6)

Lai īstenotu noteikumus par atbalstu lauksaimniecības produktu ražošanai un tirdzniecībai kā kopējās lauksaimniecības politikas attīstības daļu, Komisijai jābūt pilnvarotai sastādīt esošo, jaunu vai ierosināto atbalsta pasākumu sarakstu, lai sniegtu dalībvalstīm attiecīgus pārskatus un ierosinātu tām piemērotus pasākumus,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Līguma 81. līdz 86. pantu un to piemērošanas noteikumus, ievērojot šīs regulas 2. pantu, piemēro visiem Līguma 81. panta 1. punktā un 82. pantā minētajiem nolīgumiem, lēmumiem un darbībām, kas saistītas ar Līguma I pielikumā uzskaitīto produktu ražošanu vai tirdzniecību.

2. pants

1.   Līguma 81. panta 1. punktu nepiemēro tādiem šīs regulas 1. pantā minētiem nolīgumiem, lēmumiem un darbībām, kas veido būtisku valsts tirgus organizācijas daļu vai nepieciešami Līguma 33. pantā ietverto mērķu sasniegšanai.

It īpaši to nepiemēro vienas dalībvalsts lauksaimnieku, lauksaimnieku apvienību vai šādu apvienību nolīgumiem, lēmumiem un darbībām, kas attiecas uz lauksaimniecības produktu ražošanu vai tirdzniecību vai kopīgu iekārtu izmantošanu lauksaimniecības produktu uzglabāšanai, apstrādei vai pārstrādei un saskaņā ar ko nav pienākuma noteikt vienādas cenas, ja vien Komisija neuzskata, ka ar to izslēgta konkurence vai apdraudēti Līguma 33. panta mērķi.

2.   Pēc konsultēšanās ar Komisiju un ieinteresēto uzņēmumu vai uzņēmumu apvienību un citu saistītu fizisku personu vai juridisku personu uzklausīšanas, ja Komisija to uzskata par lietderīgu, Komisijai ir ekskluzīva kompetence, ko pārbauda Tiesa, ar publicējamu lēmumu noteikt, kuri nolīgumi, lēmumi un darbības atbilst 1. punkta nosacījumiem.

Komisija veic šādu noteikšanu pēc savas iniciatīvas vai pēc dalībvalsts kompetentās iestādes, ieinteresēta uzņēmuma vai uzņēmumu apvienības lūguma.

3.   Publikācija ietver ieinteresēto pušu vārdus un galveno lēmuma saturu. Tā ņem vērā uzņēmumu likumīgās intereses savu profesionālo noslēpumu aizsardzībā.

3. pants

Līguma 88. panta 1. punkta un 3. punkta pirmā teikuma noteikumus piemēro atbalstam, kas piešķirts Līguma I pielikumā uzskaitīto produktu ražošanai un tirdzniecībai.

4. pants

Ar šo Regula Nr. 26 tiek atcelta.

Atsauces uz atcelto regulu uzskata par atsaucēm uz šo regulu, un tās lasa saskaņā ar atbilstības tabulu II pielikumā.

5. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2006. gada 24. jūlijā

Padomes vārdā

priekšsēdētājs

M. PEKKARINEN


(1)  Eiropas Parlamenta 2006. gada 27. aprīļa Atzinums (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts).

(2)  OV 30, 20.4.1962., 993./62. lpp. Regulā grozījumi izdarīti ar Regulu Nr. 49 (OV 53, 1.7.1962., 1571./62. lpp.).

(3)  Sk. I pielikumu.


I PIELIKUMS

Atceltā regula ar tās grozījumu

Padomes Regula Nr. 26

(OV 30, 20.4.1962., 993./62. lpp.)

Padomes Regula Nr. 49

(OV 53, 1.7.1962., 1571./62. lpp.)

Tikai 1. panta 1. punkta g) apakšpunkts


II PIELIKUMS

Atbilstības tabula

Regula Nr. 26

Šī regula

1. pants

1. pants

2. panta 1. punkts

2. panta 1. punkts

2. panta 2. punkts

2. panta 2. punkta pirmā daļa

2. panta 3. punkts

2. panta 2. punkta otrā daļa

2. panta 4. punkts

2. panta 3. punkts

3. pants

4. pants

3. pants

4. pants

5. pants

5. pants

I pielikums

II pielikums


4.8.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 214/10


PADOMES REGULA (EK) Nr. 1185/2006

(2006. gada 24. jūlijs),

ar ko denonsē Nolīgumu starp Eiropas Ekonomikas kopienu un Angolas Tautas Republikas valdību par zveju Angolas piekrastē un atkāpjas no Regulas (EK) Nr. 2792/1999

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu, un jo īpaši tā 36. un 37. pantu saistībā ar 300. panta 2. punktu un 300. panta 3. punkta pirmo daļu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta atzinumu (1),

tā kā:

(1)

Nolīgums starp Eiropas Ekonomikas kopienu un Angolas Tautas Republikas valdību par zveju Angolas piekrastē (2) turpmāk tekstā – “Nolīgums”) tika parakstīts 1989. gada 1. februārī Luandā un saskaņā ar tā 15. pantu stājās spēkā tajā pašā dienā.

(2)

Pēdējais nolīgumam pievienotais protokols, ar ko laika posmam no 2002. gada 3. augusta līdz 2004. gada 2. augustam noteiktas nolīgumā paredzētās zvejas iespējas un finanšu iemaksas (3), nav atjaunots, jo atsevišķi nosacījumi jaunajos Angolas Republikas valdības 2004. gada oktobrī pieņemtajos tiesiskajos pamatdokumentos par bioloģiskiem ūdens resursiem neatbilst Kopienas prasībām par Kopienas zvejas kuģu zveju Angolas teritoriālajos ūdeņos.

(3)

Tāpēc ir pamatoti denonsēt šo nolīgumu saskaņā ar tā 14. pantā paredzēto procedūru.

(4)

Saskaņā ar Padomes Regulu (EK) Nr. 2792/1999 (1999. gada 17. decembris), kas nosaka sīki izstrādātus Kopienas noteikumus un kārtību attiecībā uz struktūrpalīdzību zivsaimniecības nozarē (4), dalībvalstis var piešķirt kompensāciju Kopienas zvejas flotes zvejniekiem un kuģu īpašniekiem par pagaidu darba pārtraukšanu, ja netiek atjaunots zvejas nolīgums vai arī ja tas tiek apturēts. Kompensācijas izmaksā ne ilgāk kā sešus mēnešus. Izmaksu var pagarināt vēl par sešiem mēnešiem, ja attiecīgajai flotei tiek īstenots Komisijas apstiprināts konversijas plāns.

(5)

Komisija 2005. gada 18. jūlijā pieņēma lēmumu, apstiprinot konversijas plānu zvejas kuģiem, kurus skar tas, ka netiek atjaunots zvejas protokols starp Eiropas Kopienu un Angolas Republiku Zivsaimniecības virzības finansēšanas instrumenta (ZVFI) darbības programmas ietvaros, kas attiecas uz Kopienas struktūrpasākumiem zivsaimniecības nozarē I mērķa reģioniem Spānijā laikposmā no 2000. līdz 2006. gadam.

(6)

Lai veicinātu konversijas plāna īstenošanu, plānā iekļautos Kopienas zvejas kuģus, kuri denonsēšanas rezultātā pārtrauc nolīgumā paredzētās darbības, atbrīvo no atsevišķām Regulas (EK) Nr. 2792/1999 prasībām. Jo īpaši uz tiem neattiecina pienākumu atmaksāt valsts atbalstu par pagaidu darba pārtraukšanu vai par kuģu un to iekārtu atjaunošanu un modernizāciju, kā arī neattiecina pienākumu uzrādīt nepārtrauktu darbību gadā pirms to svītrošanas no Kopienas zvejas kuģu reģistra,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Ar šo Kopienas vārdā tiek denonsēts Nolīgums starp Eiropas Ekonomikas kopienu un Angolas Tautas Republikas valdību par zveju Angolas piekrastē, kas parakstīts 1989. gada 1. februārī Luandā.

2. pants

Ar šo Padomes priekšsēdētājs tiek pilnvarots norīkot personu vai personas, kas tiesīgas paziņot Angolas Republikas valdībai par Nolīguma denonsēšanu.

3. pants

1.   Uz Kopienas zvejas kuģiem, kas minēti ar Komisijas 2005. gada 18. jūlija Lēmumu apstiprinātajā konversijas plānā, neattiecas Regulas (EK) Nr. 2792/1999 10. panta 3. punkta b) apakšpunkta ii) daļa vai tās 4. punkts, vai arī tās III pielikuma 1.1. punkta a) apakšpunkts.

2.   Ja attiecībā uz kuģa jaudu gūst labumu no Regulas (EK) Nr. 2792/1999 10. panta 4. punktā paredzētās atkāpes, to uzskata izslēgšanu no flotes, par ko saņem valsts atbalstu saskaņā ar 11. panta 3. punktu Padomes Regulā (EK) Nr. 2371/2002 (2002. gada 20. decembris) par zivsaimniecības resursu saglabāšanu un ilgtspējīgu izmantošanu saskaņā ar kopējo zivsaimniecības politiku (5).

4. pants

Šī regula stājas spēkā septītajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2006. gada 24. jūlijā

Padomes vārdā

priekšsēdētājs

M. PEKKARINEN


(1)  2006. gada 16. maija Atzinums (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts).

(2)  OV L 268, 19.9.1987., 66. lpp.

(3)  OV L 351, 28.12.2002., 92. lpp.

(4)  OV L 337, 30.12.1999., 10. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 485/2005 (OV L 81, 30.3.2005., 1. lpp.).

(5)  OV L 358, 31.12.2002., 59. lpp.


4.8.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 214/12


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1186/2006

(2006. gada 3. augusts),

ar kuru nosaka standarta ievešanas vērtības nolūkā noteikt ievešanas cenu atsevišķu veidu augļiem un dārzeņiem

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1994. gada 21. decembra Regulu (EK) Nr. 3223/94 par sīki izstrādātiem augļu un dārzeņu ievešanas režīma izpildes noteikumiem (1), un jo īpaši tās 4. panta 1. punktu,

tā kā:

(1)

Regulā (EK) Nr. 3223/94, piemērojot Urugvajas kārtas daudzpusējo tirdzniecības sarunu iznākumus, paredzēti kritēriji, pēc kuriem Komisija nosaka standarta ievešanas vērtības pielikumā precizētajiem produktu ievedumiem no trešām valstīm un periodiem.

(2)

Piemērojot iepriekš minētos kritērijus, standarta ievešanas vērtības nosakāmas līmeņos, kas norādīti šīs regulas pielikumā,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Standarta ievešanas vērtības, kas paredzētas Regulas (EK) Nr. 3223/94 4. pantā, ir tādas, kā norādīts tabulā, kas pievienota pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2006. gada 4. augustā.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2006. gada 3. augustā

Komisijas vārdā —

lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektors

Jean-Luc DEMARTY


(1)  OV L 337, 24.12.1994., 66. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 386/2005 (OV L 62, 9.3.2005., 3. lpp.).


PIELIKUMS

Komisijas 2006. gada 3. augusta Regulai, ar kuru nosaka standarta ievešanas vērtības nolūkā noteikt ievešanas cenu atsevišķu veidu augļiem un dārzeņiem

(EUR/100 kg)

KN kods

Trešās valsts kods (1)

Standarta ievešanas vērtība

0707 00 05

052

58,1

388

52,4

524

46,9

999

52,5

0709 90 70

052

52,0

999

52,0

0805 50 10

388

70,8

524

42,6

528

57,2

999

56,9

0806 10 10

052

95,9

204

173,8

220

190,1

508

55,0

999

128,7

0808 10 80

388

90,5

400

104,7

508

82,9

512

96,9

524

66,4

528

123,9

720

81,3

804

99,8

999

93,3

0808 20 50

052

138,2

388

98,2

512

77,8

528

73,7

720

31,1

804

186,4

999

100,9

0809 20 95

052

328,4

400

287,4

404

316,7

999

310,8

0809 30 10, 0809 30 90

052

148,4

999

148,4

0809 40 05

068

110,8

093

52,7

098

59,4

624

124,4

999

86,8


(1)  Valstu nomenklatūra, kas paredzēta Komisijas Regulā (EK) Nr. 750/2005 (OV L 126, 19.5.2005., 12. lpp.). Kods “999” nozīmē “citas izcelsmes vietas”.


4.8.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 214/14


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1187/2006

(2006. gada 3. augusts),

ar ko izdara atkāpi no Regulas (EK) Nr. 796/2004 attiecībā uz 21. panta piemērošanu noteiktās dalībvalstīs

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2003. gada 29. septembra Regulu (EK) Nr. 1782/2003, ar ko izveido kopīgus tiešā atbalsta shēmu noteikumus saskaņā ar kopējo lauksaimniecības politiku un izveido dažas atbalsta shēmas lauksaimniekiem, un groza Regulas (EEK) Nr. 2019/93, (EK) Nr. 1452/2001, (EK) Nr. 1453/2001, (EK) Nr. 1454/2001, (EK) Nr. 1868/94, (EK) Nr. 1251/1999, (EK) Nr. 1254/1999, (EK) Nr. 1673/2000, (EEK) Nr. 2358/71 un (EK) Nr. 2529/2001 (1), un jo īpaši tās 145. panta n) punktu,

tā kā:

(1)

Eiropas Komisijas 2004. gada 21. aprīļa Regulas (EK) Nr. 796/2004, ar ko paredz sīki izstrādātus noteikumus, lai ieviestu savstarpēju atbilstību, modulāciju un integrēto administrēšanas un kontroles sistēmu, kura paredzēta Padomes Regulā (EK) Nr. 1782/2003, ar ko ievieš kopīgus tiešā atbalsta shēmu noteikumus saskaņā ar kopējo lauksaimniecības politiku un izveido dažas atbalsta shēmas lauksaimniekiem (2), 21. pantā ir noteikti samazinājumi, kas piemērojami atbalsta pieteikuma novēlotas iesniegšanas gadījumā.

(2)

Vairākas dalībvalstis, administrējot vienotos pieteikumus 2006. gadam, ir saskārušās ar ārkārtas apstākļiem. Šī situācija savukārt ir lielākā vai mazākā mērā ietekmējusi attiecīgo dalībvalstu lauksaimnieku iespējas iesniegt vienoto pieteikumu termiņā, kas noteikts Regulas (EK) Nr. 796/2004 11. panta 2. punktā. Tādējādi secināms, ka šī situācija nevajadzīgi apdraud noteiktu lauksaimnieku iespējas saņemt pilna apmēra atbalstu, uz kādu tiem būtu tiesības.

(3)

Īstenojot praksē jauno vienoto maksājumu shēmu, Apvienotā Karaliste, Francija, Itālija, Nīderlande, Portugāle un Spānija saskārās ar negaidītām problēmām, ko radīja iepriekš neparedzamas tehniskās un administratīvās grūtības. Turklāt olīveļļas nozares iekļaušana shēmā ir būtiski palielinājusi sistēmas sarežģītību. Lielais pieteikumu iesniedzēju skaits un komplicētie deklarējamo olīvkoku audzēšanas platību aprēķini vēl vairāk sarežģīja par 2006. gadu iesniegto pieteikumu apstrādi Francijā, Portugālē un Spānijā.

(4)

Plūdu radītā smagā situācija Ungārijā un neparedzētās tehniskās problēmas Polijā, pirmo reizi izdrukājot attiecīgo grafisko informāciju, bija par iemeslu tam, ka pilnībā sagatavotas pieteikuma veidlapas kompetentās iestādes lauksaimniekiem piegādāja ar būtisku novēlošanos, kā rezultātā samazinājās lauksaimnieku iespējas iesniegt pieteikumu noteiktajā termiņā.

(5)

Paturot prātā šo situāciju, ir lietderīgi 2006. gadam nepiemērot samazinājumu 1 % apmērā par katru nokavēto dienu un neattiecināt Regulas (EK) Nr. 796/2004 21. panta 1. punktā noteikto atkāpi uz pieteikumiem, kas iesniegti atbilstoši katras attiecīgās dalībvalsts konkrētajiem apstākļiem nosakāmā termiņā.

(6)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Tiešo maksājumu pārvaldības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Atkāpjoties no Regulas (EK) Nr. 796/2004 21. panta 1. punktā noteiktā, samazinājumu 1 % apmērā par katru nokavēto darbdienu un minētajā punktā noteikto atkāpi nepiemēro vienotajiem pieteikumiem, kas iesniegti kompetentajām iestādēm par 2006. gadu:

a)

līdz 2006. gada 31. maijam:

i)

Francijā:

pieteikumiem, ko iesnieguši šīs regulas I pielikumā norādīto Francijas departamentu lauksaimnieki,

to lauksaimnieku pieteikumiem, kas uzsākuši pieteikuma iesniegšanu elektroniskā veidā pirms 2006. gada 15. maija, bet nav varējuši līdz minētajam datumam elektroniskā veidā iesniegto pieteikumu pabeigt;

ii)

Ungārijā – pieteikumiem, kas attiecas uz šīs regulas II pielikumā norādītajiem apgabaliem;

iii)

Nīderlandē;

b)

līdz 2006. gada 15. jūnijam:

i)

Francijā – to olīvkoku audzētāju pieteikumiem, kuri ir tiesīgi pretendēt uz vienoto maksājumu shēmas atbalstu;

ii)

Spānijā – pieteikumiem, kas attiecas uz šīs regulas III pielikumā norādītajiem autonomajiem apgabaliem;

iii)

Itālijā;

iv)

Polijā;

v)

Apvienotajā Karalistē – pieteikumiem, kas attiecas uz Angliju;

vi)

Portugālē – to olīvkoku audzētāju pieteikumiem, kuri ir tiesīgi pretendēt uz vienoto maksājumu shēmas atbalstu.

2. pants

Šī regula stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2006. gada 3. augustā

Komisijas vārdā

Komisijas locekle

Mariann FISCHER BOEL


(1)  OV L 270, 21.10.2003., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 953/2006 (OV L 175, 29.6.2006., 1. lpp.).

(2)  OV L 141, 30.4.2004., 18. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 659/2006 (OV L 116, 29.4.2006., 20. lpp.).


I PIELIKUMS

Šīs regulas 1. panta a) punkta i) apakšpunkta pirmajā ievilkumā minētie Francijas departamenti

 

Augšprovansas Alpi,

 

Piejūras Alpi,

 

Bušdirona,

 

Augškorsika,

 

Dienvidkorsika,

 

Vāra,

 

Voklīza,

 

Gvadelupa,

 

Martinika,

 

Franču Gviāna,

 

Reinjona.


II PIELIKUMS

1. panta a) punkta ii) apakšpunktā minētie Ungārijas apgabali

 

Szeged,

 

Kiszombor,

 

Csongrád,

 

Domaszék,

 

Ópusztaszer,

 

Dóc,

 

Bordány,

 

Békésszentandrás,

 

Gyomaendrőd,

 

Hunya,

 

Szeghalom,

 

Szarvas,

 

Ágasegyháza,

 

Akasztó,

 

Bácsalmás,

 

Bácsbokod,

 

Bácsborsód,

 

Bácsszentgyörgy,

 

Bácsszőlős,

 

Balotaszálás,

 

Bátya,

 

Borota,

 

Bugac,

 

Csengőd,

 

Csólyospálya,

 

Dusnok,

 

Érsekcsanád,

 

Fajsz,

 

Fülöpháza,

 

Harkakötöny,

 

Harta,

 

Hercegszántó,

 

Izsák,

 

Kalocsa,

 

Kaskantyú,

 

Katymár,

 

Kecel,

 

Kecskemét,

 

Kecskemét-Szarkás,

 

Kiskőrös,

 

Kiskunfélegyháza,

 

Kiskunhalas,

 

Kisszálás,

 

Kömpöc,

 

Kunfehértó,

 

Kunszállás,

 

Lakitelek,

 

Madaras,

 

Mátételke,

 

Orgovány,

 

Páhi,

 

Soltszentimre,

 

Soltvadkert,

 

Szentkirály,

 

Tabdi,

 

Tiszaalpár,

 

Tiszakécske,

 

Uszód,

 

Városföld,

 

Zsana.


III PIELIKUMS

1. panta b) punkta ii) apakšpunktā minētie Spānijas autonomie apgabali

 

Andalūzija,

 

Aragona,

 

Estremadura,

 

Baleāru salas,

 

Basku zemes autonomais apgabals,

 

Kastīlija-Lamanča,

 

Kastīlija un Leona,

 

Katalonija,

 

Larjoha,

 

Madride,

 

Mursijas reģions,

 

Navarras autonomais apgabals,

 

Valensijas apgabals.


4.8.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 214/19


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1188/2006

(2006. gada 3. augusts),

ar kuru groza ar Regulu (EK) Nr. 1002/2006 noteiktās reprezentatīvās cenas un papildu ievedmuitas nodokļus atsevišķiem cukura nozares produktiem 2006./2007. saimnieciskajā gadā

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2006. gada 20. februāra Regulu (EK) Nr. 318/2006 par cukura nozares tirgus kopējo organizāciju (1),

ņemot vērā Komisijas 2006. gada 30. jūnija Regulu (EK) Nr. 318/2006, ar ko paredz sīki izstrādātus noteikumus par to, kā īstenot Padomes Regulu (EK) Nr. 318/2006 saistībā ar tirdzniecību ar trešām valstīm cukura nozarē (2), importa kārtību, un jo īpaši tās 36. pantu,

tā kā:

(1)

Reprezentatīvās cenas un papildu ievedmuitas nodokļi, kas 2006./2007. saimnieciskajā gadā piemērojami baltajam cukuram, jēlcukuram un atsevišķu veidu sīrupam, tika noteikti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 1002/2006 (3). Šajās cenās un nodokļos jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 1174/2006 (4).

(2)

Saskaņā ar datiem, kas patlaban ir Komisijas rīcībā, pašreiz spēkā esošās summas ir jāgroza atbilstīgi Regulā (EK) Nr. 951/2006 norādītajiem noteikumiem un kārtībai,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Ar Regulu (EK) Nr. 951/2006 noteiktās reprezentatīvās cenas un papildu ievedmuitas nodokļi, kas piemērojami Regulas (EK) Nr. 1002/2006 36. pantā minētajiem produktiem 2006./2007. saimnieciskajā gadā, ir grozīti un sniegti pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2006. gada 4. augustā.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2006. gada 3. augustā

Komisijas vārdā —

lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektors

Jean-Luc DEMARTY


(1)  OV L 55, 28.2.2006., 1. lpp.

(2)  OV L 178, 1.7.2006., 24. lpp.

(3)  OV L 178, 1.7.2006., 36. lpp.

(4)  OV L 211, 1.8.2006., 20. lpp.


PIELIKUMS

Grozītās reprezentatīvās cenas un papildu ievedmuitas nodokļi, kas no 2006. gada 4. augustā piemērojami baltajam cukuram, jēlcukuram un KN koda 1702 90 99 produktiem

(EUR)

KN kods

Reprezentatīvā cena par attiecīgā produkta 100 tīrsvara kilogramiem

Papildu ievedmuitas nodoklis par attiecīgā produkta 100 tīrsvara kilogramiem

1701 11 10 (1)

28,08

2,86

1701 11 90 (1)

28,08

7,49

1701 12 10 (1)

28,08

2,73

1701 12 90 (1)

28,08

7,06

1701 91 00 (2)

33,85

8,31

1701 99 10 (2)

33,85

4,18

1701 99 90 (2)

33,85

4,18

1702 90 99 (3)

0,34

0,32


(1)  Standarta kvalitātei, kas noteikta Padomes Regulas (EK) Nr. 318/2006 I pielikuma III punktā (OV L 58, 28.2.2006., 1. lpp.).

(2)  Standarta kvalitātei, kas noteikta Regulas (EK) Nr. 318/2006 I pielikuma II punktā.

(3)  Aprēķins uz 1 % saharozes satura.


4.8.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 214/21


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1189/2006

(2006. gada 3. augusts),

ar ko 66. reizi groza Padomes Regulu (EK) Nr. 881/2002, ar kuru paredz īpašus ierobežojošus pasākumus, kas vērsti pret konkrētām personām un organizācijām, kas saistītas ar Osamu Bin Ladenu, Al-Qaida tīklu un Taliban, un ar kuru atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 467/2001

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2002. gada 27. maija Regulu (EK) Nr. 881/2002, ar kuru paredz īpašus ierobežojošus pasākumus, kas vērsti pret konkrētām personām un organizācijām, kas saistītas ar Osamu Bin Ladenu, Al-Qaida tīklu un Taliban, un ar kuru atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 467/2001, ar ko aizliedz eksportēt noteiktas preces un pakalpojumus uz Afganistānu, pastiprina lidojumu aizliegumu un attiecina uz Afganistānas Taliban līdzekļu un citu finanšu resursu iesaldēšanu (1), un jo īpaši tās 7. panta 1. punkta otro ievilkumu,

tā kā:

(1)

Regulas (EK) Nr. 881/2002 I pielikumā uzskaitītas personas, grupas un organizācijas, uz kurām saskaņā ar minēto regulu attiecas līdzekļu un saimniecisko resursu iesaldēšana.

(2)

Apvienoto Nāciju Organizācijas Drošības padomes Sankciju komiteja 2006. gada 25. jūlijā nolēma grozīt to personu, grupu un organizāciju sarakstu, kam piemēro līdzekļu un saimniecisko resursu iesaldēšanu. Tādēļ attiecīgi jāgroza I pielikums,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (EK) Nr. 881/2002 I pielikumu groza, kā noteikts šīs regulas pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2006. gada 3. augustā

Komisijas vārdā

ārējo attiecību ģenerāldirektors

Eneko LANDÁBURU


(1)  OV L 139, 29.5.2002., 9. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 674/2006 (OV L 116, 29.4.2006., 58. lpp.).


PIELIKUMS

Regulas (EK) Nr. 881/2002 I pielikumu groza šādi.

1)

Ierakstu “Al Rashid Trust (arī Al Rasheed Trust, Al-Rasheed Trust, Al-Rashid Trust, The Aid Organisation of The Ulema):

Kitas Ghar, Nazimabad 4, Dahgel-Iftah, Karachi, Pakistan,

Jamia Maajid, Sulalman Park, Melgium Pura, Lahore, Pakistan,

Kitab Ghar, Darul Ifta Wal Irshad, Nazimabad No 4, Karachi, Pakistan, tālr. 668 33 01; tālr. 0300-820 91 99; fakss: 662 38 14,

Jamia Masjid, Sulaiman Park, Begum Pura, Lahore, Pakistan; tālr. 0300-681 20 81,

302b-40, Good Earth Court, Opposite Pia Planitarium, Block 13a, Gulshan – I Iqbal, Karachi; tālr.: 497 92 63,

617 Clifton Center, Block 5, 6th Floor, Clifton, Karachi; tālr. 587-25 45,

605 Landmark Plaza, 11 Chundrigar Road, Opposite Jang Building, Karachi, Pakistan; tālr. 262 38 18-19,

Birojs Dha'rbi M'unin, Opposite Khyber Bank, Abbottabad Road, Mansehra, Pakistan,

Birojs Dhar'bi M'unin ZR Brothers, Katcherry Road, Chowk Yadgaar, Peshawar, Pakistan,

Birojs Dha'rbi-M'unin, Rm No 3 Moti Plaza, Near Liaquat Bagh, Muree Road, Rawalpindi, Pakistan,

Birojs Dha'rbi-M'unin, Top floor, Dr Dawa Khan Dental Clinic Surgeon, Main Baxae, Mingora, Swat, Pakistan,

darbība Afganistānā: Herat, Jalalabad, Kabul, Kandahar, Mazar Sherif,

darbība arī Kosovā, Čečenijā”

pozīcijā “Juridiskās personas, grupas un organizācijas” aizstāj ar šādu:

Aid Organisation of The Ulema (alias (a) Al Rashid Trust, (b) Al Rasheed Trust, (c) Al-Rasheed Trust, (d) Al-Rashid Trust). Adrese:

a)

Kitab Ghar, Darul Ifta Wal Irshad, Nazimabad No 4, Karachi, Pakistan (tālr. (a) 668 33 01; (b) 0300-820 91 99; fakss 662 38 14),

b)

302b-40, Good Earth Court, Opposite Pia Planitarium, Block 13a, Gulshan – I Iqbal, Karachi (tālr. 497 92 63),

c)

617 Clifton Center, Block 5, 6th Floor, Clifton, Karachi (tālr. 587 25 45),

d)

605 Landmark Plaza, 11 Chundrigar Road, Opposite Jang Building, Karachi, Pakistan (tālr. 262 38 18-19),

e)

Jamia Masjid, Sulaiman Park, Begum Pura, Lahore, Pakistan (tālr. 042-681 20 81).

Papildu informācija: (a) Galvenā mītne Pakistānā, (b) konta numuri Habib Bank Ltd., ārvalstu valūtas filiāle: 05501741 un 06500138.

2)

Ierakstu “Al-Nur Honey Press Shops (arī Al-Nur Honey Center), Sanaa, Yemen” pozīcijā “Juridiskās personas, grupas un organizācijas” aizstāj ar šādu:

Al-Nur Honey Press Shops (alias Al-Nur Honey Center). Adrese: Sanaa, Yemen. Papildu informācija: nodibinājis Mohamed Mohamed A-Hamati no Hufash apgabala, EL Mahweet provinces, Jemena.

3)

Ierakstu “Eastern Turkistan Islamic Movement jeb East Turkistan Islamic Movement (ETIM) (arī Eastern Turkistan Islamic Party vai Eastern Turkistan Islamic Party of Allah)” pozīcijā “Juridiskās personas, grupas un organizācijas” aizstāj ar šādu:

Eastern Turkistan Islamic Movement (alias (a) The Eastern Turkistan Islamic Party, (b) The Eastern Turkistan Islamic Party of Allah).

4)

Ierakstu “Global Relief Foundation (alias (a) GRF, (b) Fondation Secours Mondial, (c) Secours mondial de France, (d) SEMONDE, (e) Fondation Secours Mondial – Belgique a.s.b.l., (f) Fondation Secours Mondial v.z.w, (g) FSM, (h) Stichting Wereldhulp – Belgie, v.z.w., (i) Fondation Secours Mondial – Kosova, (j) Fondation Secours Mondial “World Relief”. Adrese:

a)

9935 South 76th Avenue, Unit 1, Bridgeview, Ilinoisa 60455, ASV;

b)

PO Box 1406, Bridgeview, Ilinoisa 60455, ASV;

c)

49 C, 67100 Strasbūra, Francija;

d)

Vaatjesstraat 29, 2580 Putte, Beļģija;

e)

Rue des Bataves 69, 1040 Etterbeek (Brisele), Beļģija;

f)

PO Box 6, 1040 Etterbeek 2 (Brisele), Beļģija;

g)

Mula Mustafe Baseskije Street No. 72, Sarajeva, Bosnija un Hercegovina;

h)

Put Mladih Muslimana Street 30/A, Sarajeva, Bosnija un Hercegovina;

i)

Rr. Skenderbeu 76, Lagjja Sefa, Gjakova, Kosova;

j)

Ylli Morina Road, Djakovica, Kosova;

k)

Rruga e Kavajes, Building No. 3, Apartment No. 61, PO Box 2892, Tirāna, Albānija;

l)

House 267 Street No. 54, Sector F – 11/4, Islamabada, Pakistāna.

Papildu informācija:

a)

citas atrašanās vietas ārzemēs: Afganistāna, Azerbaidžāna, Bangladeša, Čečenija (Krievija), Eritreja, Etiopija, Gruzija, Indija, Ingušija (Krievija), Irāka, Jordānas Rietumkrasts un Gazas josla, Jordānija, Kašmira, Ķīna, Libāna, Sīrija, Sjerraleone un Somālija;

b)

identifikācijas numurs “U.S. Federal Employer Identification”: 36-3804626;

c)

PVN maksātāja numurs: BE 454,419,759;

d)

adreses Beļģijā ir tādas, kādas kopš 1998. gada norādītas Fondation Secours Mondial – Belgique a.s.b.l un Fondation Secours Mondial vzw”

pozīcijā “Juridiskās personas, grupas un organizācijas” aizstāj ar šādu:

Global Relief Foundation (alias (a) GRF, (b) Fondation Secours Mondial, (c) Secours mondial de France, (d) SEMONDE, (e) Fondation Secours Mondial – Belgique a.s.b.l., (f) Fondation Secours Mondial v.z.w, (g) FSM, (h) Stichting Wereldhulp – Belgie, v.z.w., (i) Fondation Secours Mondial – Kosova, (j) Fondation Secours Mondial “World Relief”. Adrese:

a)

9935 South 76th Avenue, Unit 1, Bridgeview, Illinois 60455, U.S.A.,

b)

PO Box 1406, Bridgeview, Illinois 60455, U.S.A.,

c)

49 C, 67100 Strasbourg, France,

d)

Vaatjesstraat 29, 2580 Putte, Belgium,

e)

Rue des Bataves 69, 1040 Etterbeek (Brussels), Belgium,

f)

PO Box 6, 1040 Etterbeek 2 (Brussels), Belgium,

g)

Mula Mustafe Baseskije Street No. 72, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina,

h)

Put Mladih Muslimana Street 30/A, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina,

i)

Ylli Morina Road, Djakovica, Kosovo,

j)

Put Mladih Muslimana Street 30/A, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina,

k)

Rruga e Kavajes, Building No. 3, Apartment No. 61, PO Box 2892, Tirana, Albania,

l)

House 267 Street No. 54, Sector F – 11/4, Islamabad, Pakistan.

Papildu informācija:

a)

citas atrašanās vietas ārzemēs: Afganistāna, Azerbaidžāna, Bangladeša, Čečenija (Krievija), Eritreja, Etiopija, Gruzija, Indija, Ingušija (Krievija), Irāka, Jordānas Rietumkrasts un Gazas josla, Jordānija, Ķīna, Libāna, Sīrija, Sjerraleone un Somālija;

b)

identifikācijas numurs “U.S. Federal Employer Identification”: 36-3804626;

c)

PVN maksātāja numurs: BE 454 419 759;

d)

adreses Beļģijā ir tādas, kādas kopš 1998. gada norādītas Fondation Secours Mondial – Belgique a.s.b.l un Fondation Secours Mondial vzw.

5)

Ierakstu “Revival of Islamic Heritage Society (RIHS), arī Jamiat Ihia Al-Turath Al-Islamiya, Revival of Islamic Society Heritage on the African Continent, Jamia Ihya Ul Turath; biroju atrašanās vietas: Pakistāna un Afganistāna. NB: norādīti tiks vienīgi šīs grupas Pakistānas un Afganistānas biroji” pozīcijā “Juridiskās personas, grupas un organizācijas” aizstāj ar šādu:

Revival of Islamic Heritage Society (alias (a) Jamiat Ihia Al-Turath Al-Islamiya, (b) Revival of Islamic Society Heritage on the African Continent, (c) Jamia Ihya Ul Turath, (d) RIHS). Biroju atrašanās vietas: Pakistāna un Afganistāna. Papildu informācija: šīs organizācijas pilnvarotie biroji ir tikai Pakistānas birojs un Afganistānas birojs.

6)

Ierakstu “Riyadus-Salikhin Reconnaissance and Sabotage Battalion of Chechen Martyrs (arī Riyadus-Salikhin Reconnaissance and Sabotage Battalion, Riyadh-as-Saliheen, the Sabotage and Military Surveillance Group of the Riyadh al-Salihin Martyrs, Firqat al-Takhrib wa al-Istitla al-Askariyah li Shuhada Riyadh al-Salihin)” pozīcijā “Juridiskās personas, grupas un organizācijas” aizstāj ar šādu:

Riyadus-Salikhin Reconnaissance and Sabotage Battalion of Chechen Martyrs (alias (a) Riyadus-Salikhin Reconnaissance and Sabotage Battalion, (b) Riyadh-as-Saliheen, (c) The Sabotage and Military Surveillance Group of the Riyadh al-Salihin Martyrs, (d) Firqat al-Takhrib wa al-Istitla al-Askariyah li Shuhada Riyadh al-Salihin, (e) Riyadu-Salikhin Reconnaissance and Sabotage battalion of Shahids (Martyrs), (f) RSRSBCM).

7)

Ierakstu “Special Purpose Islamic Regiment (arī the Islamic Special Purpose Regiment, the al-Jihad-Fisi-Sabililah Special Islamic Regiment)” pozīcijā “Juridiskās personas, grupas un organizācijas” aizstāj ar šādu:

Special Purpose Islamic Regiment (alias (a) The Islamic Special Purpose Regiment, (b) The al-Jihad-Fisi-Sabililah Special Islamic Regiment, (c) Islamic Regiment of Special Meaning, (d) SPIR).

8)

Ierakstu “Youssef M. Nada, Via Riasc 4, CH-6911 Campione d'Italia I, Switzerland” pozīcijā “Juridiskās personas, grupas un organizācijas” aizstāj ar šādu:

Youssef M. Nada, Via Riasc 4, CH-6911 Campione d'Italia I, Italy.

9)

Ierakstu “Anafi, Nazirullah, Maulavi (tirdzniecības atašejs Taliban“vēstniecībā” Islamabadā)” pozīcijā “Fiziskās personas” aizstāj ar šādu:

Nazirullah Aanafi . Tituls: Maulavi. Pienākumi: tirdzniecības atašejs Taliban“vēstniecībā” Islamabadā, Pakistāna. Dzimšanas datums: 1962. Dzimšanas vieta: Kandahāra, Afganistāna. Valstspiederība: Afganistānas. Pases nr.: D 000912 (izdota 30.6.1998.).

10)

Ierakstu “Qadeer, Abdul, General (militārais atašejs Taliban“vēstniecībā” Islamabadā)” pozīcijā “Fiziskās personas” aizstāj ar šādu:

Abdul Qadeer. Tituls: General. Pienākumi: militārais atašejs Taliban“vēstniecībā” Islamabadā, Pakistāna. Dzimšanas datums: 1967. Dzimšanas vieta: Nangarhar, Afganistāna. Valstspiederība: Afganistānas. Pases nr.: D 000974.

11)

Ierakstu “Shafiq Ben Mohamed Ben Mohamed Al-Ayadi (alias (a) Bin Muhammad, Ayadi Chafiq, (b) Ayadi Chafik, Ben Muhammad, (c) Aiadi, Ben Muhammad, (d) Aiady, Ben Muhammad, (e) Ayadi Shafig Ben Mohamed, (f) Ben Mohamed, Ayadi Chafig, (g) Abou El Baraa). Adrese: (a) Helene Meyer Ring 10-1415-80809, Minhene, Vācija, (b) 129 Park Road, NW8, Londona, Anglija, (c) 28 Chaussée De Lille, Mouscron, Beļģija, (d) Street of Provare 20, Sarajeva, Bosnija un Hercegovina (pēdējā reģistrētā adrese Bosnijā un Hercegovinā). Dzimšanas datums: a) 21.3.1963., (b) 21.1.1963. Dzimšanas vieta: Sfāksa, Tunisija. Valstspiederība: (a) Tunisijas, (b) Bosnijas un Hercegovinas. Pases nr.: (a) E 423362 izdota Islamabadā 15.5.1988., (b) 0841438 (Bosnijas un Hercegovinas pase, izdota 30.12.1998., derīga līdz 30.12.2003.). Valsts identifikācijas numurs: 1292931. Papildu informācija: (a) adrese Beļģijā ir pastkastītes numurs; (b) tēva vārds ir Mohamed, mātes vārds ir Medina Abid; (c) saskaņā ar pieejamajām ziņām dzīvo Dublinā, Īrijā” pozīcijā “Fiziskās personas” aizstāj ar šādu:

Shafiq Ben Mohamed Ben Mohamed Al-Ayadi (alias (a) Bin Muhammad, Ayadi Chafiq, (b) Ayadi Chafik, Ben Muhammad, (c) Aiadi, Ben Muhammad, (d) Aiady, Ben Muhammad, (e) Ayadi Shafig Ben Mohamed, (f) Ben Mohamed, Ayadi Chafig, (g) Abou El Baraa), (g) Chafiq Ayadi, (h) Chafik Ayadi, (i) Ayadi Chafiq, (j) Ayadi Chafik, (k) Abou El Baraa). Adrese: (a) Helene Meyer Ring 10-1415-80809, Munich, Germany, (b) 129 Park Road, London NW8, England, (c) 28 Chaussée De Lille, Mouscron, Belgium, (d) Street of Provare 20, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina (pēdējā reģistrētā adrese Bosnijā un Hercegovinā). Dzimšanas datums: a) 21.3.1963., (b) 21.1.1963. Dzimšanas vieta: Sfāksa, Tunisija. Valstspiederība: (a) Tunisijas, (b) Bosnijas un Hercegovinas. Pases nr.: (a) E 423362 (izdota Islamabadā 15.5.1988.), (b) 0841438 (Bosnijas un Hercegovinas pase, izdota 30.12.1998., derīga līdz 30.12.2003.). Valsts identifikācijas numurs: 1292931. Papildu informācija: (a) adrese Beļģijā ir pastkastītes numurs; (b) tēva vārds ir Mohamed, mātes vārds ir Medina Abid; (c) saskaņā ar pieejamajām ziņām dzīvo Dublinā, Īrijā.

12)

Ierakstu “Ahmed Mohammed Hamed Ali (arī Abdurehman, Ahmed Mohammed; arī Abu Fatima; arī Abu Islam; arī Abu Khadiijah; arī Abu Hamed; arī Ahmed The Egyptian; arī Ahmed, Ahmed; arī Al-Masri, Ahmad; arī Al-Surir, Abu Islam; arī Ali, Ahmed Mohammed; arī Ali, Hamed; arī Hemed, Ahmed; arī Shieb, Ahmed; arī Shuaib), Afghanistan; dzimis 1965. gadā Ēģiptē; Ēģiptes pilsonis” pozīcijā “Fiziskās personas” aizstāj ar šādu:

Ahmed Mohammed Hamed Ali (alias (a) Abdurehman, Ahmed Mohammed, (b) Ahmed Hamed, (c) Ali, Ahmed Mohammed, (d) Ali, Hamed, (e) Hemed, Ahmed, (f) Shieb, Ahmed, (g) Abu Fatima, (h) Abu Islam, (i) Abu Khadiijah, (j) Ahmed The Egyptian, (k) Ahmed, Ahmed, (l) Al-Masri, Ahmad, (m) Al-Surir, Abu Islam, (n) Shuaib. Dzimšanas datums: 1965. Dzimšanas vieta: Ēģipte. Valstspiederība: Ēģiptes.

13)

Ierakstu “Al-Jadawi, Saqar; dzimis apmēram 1965. gadā; tiek uzskatīts par Jemenas un Saūda Arābijas pilsoni; Osamas Bin Ladena palīgs” pozīcijā “Fiziskās personas” aizstāj ar šādu:

Saqar Al-Jadawi (alias Saqr Al-Jaddawi). Adrese: Shari Tunis, Sana’a, Yemen. Dzimšanas datums: 1965. Dzimšanas vieta: Al-Mukalla, Jemena. Valstspiederība: Jemenas. Pases nr.: 00385937. Papildu informācija: (a) adrese ir iepriekš norādītā, (b) Osamas Bin Ladena personīgais miesassargs no 1996. gada līdz 2001. gadam.

14)

Ierakstu “Shaykh Abd-al-Majid AL-ZINDANI (pseidonīmi: (a) Abdelmajid AL-ZINDANI; (b) Shaykh Abd Al-Majid AL-ZINDANI). Dzimšanas datums: 1950. Dzimšanas vieta: Jemena. Valsts piederība: Jemenas. Pases nr.: A005487 (Jemenas), izdota 1995. gada 13. augustā” pozīcijā “Fiziskās personas” aizstāj ar šādu:

Abd-al-Majid Aziz Al-Zindani (alias (a) Abdelmajid Al-Zindani, (b) Abd Al-Majid Al-Zindani, (c) Abd Al-Meguid Al-Zandani). Tituls: Sheikh. Adrese: Sana, Jemena. Dzimšanas datums: (a) 1942. gads, (b) aptuveni 1950. gads. Dzimšanas vieta: Jemena. Valstspiederība: Jemenas. Pases nr.: A005487 (izdota 13.8.1995.).

15)

Ierakstu “Allamuddin, Syed (otrais sekretārs Taliban “ģenerālkonsulātā” Pešavarā)” pozīcijā “Fiziskās personas” aizstāj ar šādu:

Sayed Allamuddin Athear . Pienākumi: otrais sekretārs Taliban“ģenerālkonsulātā” Pešavarā. Dzimšanas datums: 1955. Dzimšanas vieta: Badakshan. Valstspiederība: Afganistānas. Pases nr.: D 000994.

16)

Ierakstu “Huda bin Abdul HAQ (pseidonīmi: (a) Ali Gufron, (b) Ali Ghufron, (c) Ali Gufron al Mukhlas, (d) Mukhlas, (e) Muklas, (f) Muchlas, (g) Sofwan); dzimšanas datums: (a) 1960. gada 9. februāris, (b) 1960. gada 2. februāris; dzimšanas vieta: Solokuro apakšapgabals Lamongan apgabalā, East Java provincē, Indonēzija; valsts piederība – Indonēzija” pozīcijā “Fiziskās personas” aizstāj ar šādu:

Huda bin Abdul Haq (alias (a) Ali Gufron, (b) Ali Ghufron, (c) Ali Gufron al Mukhlas, (d) Mukhlas, (e) Muklas, (f) Muchlas, (g) Sofwan). Dzimšanas datums: (a) 9.2.1960., (b) 2.2.1960. Dzimšanas vieta: Solokuro apakšapgabals Lamongan apgabalā, Austrumjavas provincē, Indonēzija. Valstspiederība: Indonēzijas.

17)

Ierakstu “Ramzi Mohamed Abdullah Binalshibh (alias (a) Binalsheidah, Ramzi Mohamed Abdullah, (b) Bin al Shibh, Ramzi, (c) Omar, Ramzi Mohamed Abdellah). Dzimšanas datums: 1.5.1972. vai 16.9.1973. Dzimšanas vieta: (a) Hadramawt, Jemena; (b) Khartoum, Sudāna. Valstspiederība: (a) Sudānas, (b) Jemenas. Jemenas pases nr.: 00 085 243, izdota 12.11.1997 Sanaa, Jemenā” pozīcijā “Fiziskās personas” aizstāj ar šādu:

Ramzi Mohamed Abdullah Binalshibh (alias (a) Binalsheidah, Ramzi Mohamed Abdullah, (b) Bin al Shibh, Ramzi, (c) Omar, Ramzi Mohamed Abdellah, (d) Mohamed Ali Abdullah Bawazir, (e) Ramzi Omar). Dzimšanas datums: (a) 1.5.1972., (b) 16.9.1973. Dzimšanas vieta: (a) Gheil Bawazir, Hadramawt, Jemena, (b) Khartoum, Sudāna. Valstspiederība: (a) Jemenas, (b) Sudānas. Pases nr.: 00085243 (izdota 17.11.1997., Sanā, Jemena). Papildinformācija: arestēts Karači, Pakistāna, 30.9.2002.

18)

Ierakstu “Daud, Mohammad (administratīvais atašejs Taliban “vēstniecībā” Islamabadā)” pozīcijā “Fiziskās personas” aizstāj ar šādu:

Mohammad Daud . Pienākumi: administratīvais atašejs Taliban“vēstniecībā” Islamabadā, Pakistāna. Dzimšanas datums: 1956. Dzimšanas vieta: Kabula, Afganistāna. Valstspiederība: Afganistānas. Pases nr.: D 00732.

19)

Ierakstu “Fauzi, Habibullah (pirmais sekretārs/misijas vadītāja vietnieks Taliban“vēstniecībā” Islamabadā)” pozīcijā “Fiziskās personas” aizstāj ar šādu:

Habibullah Faizi . Pienākumi: otrais sekretārs. Dzimšanas datums: 1961. Dzimšanas vieta: Ghazni, Afganistāna. Valstspiederība: Afganistānas. Pases nr.: D 010678 (izdota 19.12.1993.).

20)

Ierakstu “Murad, Abdullah, Maulavi (ģenerālkonsuls Taliban“ģenerālkonsulātā” Kvetā)” pozīcijā “Fiziskās personas” aizstāj ar šādu:

Abdullah Hamad . Tituls: Maulavi. Pienākumi: ģenerālkonsuls Taliban“ģenerālkonsulātā” Kvetā, Pakistāna. Dzimšanas datums: 1972. Dzimšanas vieta: Helmand, Afganistāna. Valstspiederība: Afganistānas. Pases nr.: D 00857 (izdota 20.11.1997.).

21)

Ierakstu “Aazem, Abdul Haiy, Maulavi (pirmais sekretārs Taliban“ģenerālkonsulātā” Kvetā)” pozīcijā “Fiziskās personas” aizstāj ar šādu:

Abdul Hai Hazem . Tituls: Maulavi. Pienākumi: pirmais sekretārs Taliban“ģenerālkonsulātā” Kvetā, Pakistāna. Dzimšanas datums: 1971. Dzimšanas vieta: Ghazni, Afganistāna. Valstspiederība: Afganistānas. Pases nr.: D 0001203.

22)

Ierakstu “Zayn al-Abidin Muhammad HUSAYN (alias (a) Abu Zubaida (b) Abd Al-Hadi Al-Wahab (c) Zain Al-Abidin Muhahhad Husain (d) Zain Al-Abidin Muhahhad Husain (e) Abu Zubaydah (f) Tariq); dzimis 1971. gada 12. martā; dzimšanas vieta: Rijāda, Saūda Arābija; pilsonība: tiek uzskatīts par Saūda Arābijas un Palestīnas pilsoni; pases Nr.: Ēģiptes pase Nr. M 484824, izdota 1984. gada 18. janvārī Ēģiptes vēstniecība Rijādā; cita informācija: tuvs Osama Bin Ladena līdzgaitnieks un teroristu pārvietošanās veicinātājs” pozīcijā “Fiziskās personas” aizstāj ar šādu:

Zayn al-Abidin Muhammad Hussein (alias (a) Abu Zubaida, (b) Abd Al-Hadi Al-Wahab, (c) Zain Al-Abidin Muhahhad Husain, (d) Zain Al-Abidin Muhahhad Husain, (e) Abu Zubaydah, (f) Tariq). Dzimšanas datums: 12.3.1971. Dzimšanas vieta: Rijāda, Saūda Arābija; Valstspiederība: Palestīnas. Pases nr.: 484824 (Ēģiptes pase, izdota 1984. gada 18. janvārī Ēģiptes vēstniecība Rijādā). Papildu informācija: tuvs Osama Bin Ladena līdzgaitnieks un teroristu pārvietošanās veicinātājs.

23)

Ierakstu “Kakazada, Rahamatullah, Maulavi (ģenerālkonsuls Taliban“ģenerālkonsulātā” Karači)” pozīcijā “Fiziskās personas” aizstāj ar šādu:

Rahamatullah Kakazada . Tituls: Maulavi. Pienākumi: ģenerālkonsuls Taliban“ģenerālkonsulātā” Karači, Pakistāna. Dzimšanas datums: 1968. Dzimšanas vieta: Ghazni, Afganistāna. Valstspiederība: Afganistānas. Pases nr.: D 000952 (izdota 7.1.1999.).

24)

Ierakstu “Dawood Ibrahim Kaskar (alias (a) Dawood Ebrahim, (b) Sheikh Dawood Hassan). Dzimšanas datums: 1955. Dzimšanas vieta: Ratnagiri, Indija. Valstspiederība: Indijas. Pases nr.: A-333602, izdota Bombejā, Indijā, 1985. gada 6. aprīlī” pozīcijā “Fiziskās personas” aizstāj ar šādu tekstu:

Dawood Ibrahim Kaskar (alias (a) Dawood Ebrahim, (b) Sheikh Dawood Hassan,(c) Sheikh Ibrahim, (d) Hizrat). Dzimšanas datums: 26.12.1955. Dzimšanas vieta: (a) Bombeja, (b) Ratnagiri, Indija. Valstspiederība: Indijas. Pases nr.: A-333602 (izdota 4.6.1985. Bombejā, Indija). Papildu informācija: (a) Indijas valdība anulējusi pasi, (b) Indija izdevusi starptautisku lēmumu par apcietināšanu.

25)

Ierakstu “Mostafa Kamel Mostafa Ibrahim (alias (a) Mustafa Kamel Mustafa, (b) Adam Ramsey Eaman, (c) Kamel Mustapha Mustapha, (d) Mustapha Kamel Mustapha, (e) Abu Hamza, (f) Abu Hamza Al-Masri, (g) Al-Masri, Abu Hamza, (h) Al-Misri, Abu Hamza). Adrese: (a) 9 Albourne Road, Shepherds Bush, London W12 OLW, United Kingdom; (b) 8 Adie Road, Hammersmith, London W6 OPW, United Kingdom. Dzimšanas datums: 15.4.1958. Dzimšanas vieta: Aleksandrija, Ēģipte. Papildu informācija: Apvienotajā Karalistē notiek izmeklēšana” pozīcijā “Fiziskās personas” aizstāj ar šādu:

Mostafa Kamel Mostafa Ibrahim (alias (a) Mustafa Kamel Mustafa, (b) Adam Ramsey Eaman, (c) Kamel Mustapha Mustapha, (d) Mustapha Kamel Mustapha, (e) Abu Hamza, (f) Mostafa Kamel Mostafa, (g) Abu Hamza Al-Masri, (h) Al-Masri, Abu Hamza, (i) Al-Misri, Abu Hamza). Adrese: (a) 9 Aldbourne Road, Shepherds Bush, London W12 OLW, United Kingdom; (b) 8 Adie Road, Hammersmith, London W6 OPW, United Kingdom. Dzimšanas datums: 15.4.1958. Dzimšanas vieta: Aleksandrija, Ēģipte. Valstspiederība: Lielbritānijas. Papildu informācija: Apvienotajā Karalistē notiek izmeklēšana.

26)

Ierakstu “Mohammad, Akhtar, Maulavi (izglītības atašejs Taliban“ģenerālkonsulātā” Pešavarā)” pozīcijā “Fiziskās personas” aizstāj ar šādu:

Akhtar Mohammad Maz-Hari . Tituls: Maulavi. Pienākumi: izglītības atašejs Taliban “ģenerālkonsulātā” Pešavarā, Pakistāna. Dzimšanas datums: 1970. Dzimšanas vieta: Kundūza, Afganistāna. Valstspiederība: Afganistānas. Pases nr.: SE 012820 (izdota 4.11.2000.).

27)

Ierakstu “Saddiq, Alhaj Mohammad, Maulavi (tirdzniecības pārstāvis Taliban“ģenerālkonsulātā” Pešavarā)” pozīcijā “Fiziskās personas” aizstāj ar šādu:

Mohammad Sadiq (alias Maulavi Amir Mohammad) Tituls: (a) Alhaj, (b) Maulavi. Pienākumi: Afganistānas Tirdzniecības aģentūras vadītājs, Pešavara, Pakistāna. Dzimšanas datums: 1934. Dzimšanas vieta: Ghazni, Afganistāna. Valstspiederība: Afganistānas. Pases nr.: SE 011252.

28)

Ierakstu “Nedal Mahmoud Saleh (alias (a) Nedal Mahmoud N. Saleh, (b) Hitem). Adrese: (a) Via Milano 105, Casal di Principe (Caserta), Itālija, (b) Via di Saliceto 51/9, Bologna, Italy. Dzimšanas vieta: Taiz (Jemena). Dzimšanas datums: 1970. gada 1. marts. Papildu informācija: arestēts Itālijā 19.8.2003.” pozīcijā “Juridiskas personas” aizstāj ar šādu:

Nedal Mahmoud Saleh (alias (a) Nedal Mahmoud N. Saleh, (b) Salah Nedal, (c) Hitem). Adrese: (a) Via Milano 105, Casal di Principe (Caserta), Italy, (b) Via di Saliceto 51/9, Bologna, Italy. Dzimšanas datums: (a) 1.3.1970., (b) 26.3.1972. Dzimšanas vieta: Taiz (Jemena). Valstspiederība: Jemenas. Papildu informācija: arestēts Itālijā 19.8.2003.

29)

Ierakstu “Wali, Qari Abdul (pirmais sekretārs Taliban“ģenerālkonsulātā” Pešavarā)” pozīcijā “Fiziskās personas” aizstāj ar šādu:

Qari Abdul Wali Seddiqi . Pienākumi: trešais sekretārs. Dzimšanas datums: 1974. Dzimšanas vieta: Ghazni, Afganistāna. Valstspiederība: Afganistānas. Pases nr.: D 000769 (izdota 2.2.1997.).

30)

Ierakstu “Shenwary, Haji Abdul Ghafar (trešais sekretārs Taliban“ģenerālkonsulātā” Karači)” pozīcijā “Fiziskās personas” aizstāj ar šādu:

Abdul Ghafar Shinwari . Tituls: Haji. Pienākumi: trešais sekretārs Taliban“ģenerālkonsulātā” Karači, Pakistānā. Dzimšanas datums: 29.3.1965. Dzimšanas vieta: Kandahāra, Afganistāna. Valstspiederība: Afganistānas. Pases nr.: D 000763 (izdota 9.1.1997.).

31)

Ierakstu “Najibullah, Maulavi (ģenerālkonsuls Taliban“ģenerālkonsulātā” Pešavarā)” pozīcijā “Fiziskās personas” aizstāj ar šādu:

Najib Ullah (alias Maulvi Muhammad Juma). Tituls: Maulavi. Pienākumi: ģenerālkonsuls Taliban“ģenerālkonsulātā” Pešavarā, Pakistāna. Dzimšanas datums: 1954. Dzimšanas vieta: Farah. Valstspiederība: Afganistānas. Pases nr.: 00737 (izdota 20.10.1996.).

32)

Ierakstu “Zelimkhan Ahmedovic (Abdul-Muslimovich) YANDARBIEV. Dzimšanas vieta: Vydriha ciems, Austrumkazahstānas reģions, PSRS. Dzimšanas datums: 1952. gada 12. septembris. Pilsonība: Krievijas Federācijas pilsonis. Pases: Krievijas pase 43 Nr. 1600453” pozīcijā “Fiziskās personas” aizstāj ar šādu:

Zelimkhan Ahmedovich Yandarbiev (alias Abdul-Muslimovich). Adrese: Derzhavina street 281-59, Grozny, Chechen Republic, Russian Federation. Dzimšanas datums: 12.9.1952. Dzimšanas vieta: Vydrikh ciems, Shemonaikhinsk (Verkhubinsk) apgabals, Kazahstāna (Kazahstānas Padomju Sociālistiskā Republika). Valstspiederība: Krievijas. Pases nr.: (a) 43 Nr. 1600453, (b) 535884942 (Krievijas ārzemju pase), (c) 35388849 (Krievijas ārzemju pase). Papildu informācija: (a) adrese, kā norādīts iepriekš, (b) nogalināts 19.2.2004.

33)

Ierakstus “Zaeef, Abdul Salam, Mullah (ārkārtas un pilnvarotais vēstnieks Taliban“vēstniecībā” Islamabadā)”, “Zaeef, Abdul Salam (Taliban vēstnieks Pakistānā)” un “Zaief, Abdul Salam, Mullah (kalnrūpniecības un rūpniecības ministra vietnieks)” pozīcijā “Fiziskās personas” aizstāj ar šādu:

Abdul Salam Zaeef . Tituls: Mullah. Pienākumi: (a) kalnrūpniecības un rūpniecības ministra vietnieks, (b) ārkārtas un pilnvarotais vēstnieks Taliban“vēstniecībā” Islamabadā, Pakistānā. Dzimšanas datums: 1968. Dzimšanas vieta: Kandahāra, Afganistāna. Valstspiederība: Afganistānas. Pases nr.: D 001215 (izdota 29.8.2000.).

34)

Ierakstu “Zahid, Mohammad, Mullah (trešais sekretārs Taliban“vēstniecībā” Islamabadā)” pozīcijā “Fiziskās personas” aizstāj ar šādu:

Mohammad Zahid . Tituls: Mullah. Pienākumi: trešais sekretārs Taliban“vēstniecībā” Islamabadā, Pakistāna. Dzimšanas datums: 1971. Dzimšanas vieta: Logar, Afganistāna. Valstspiederība: Afganistānas. Pases nr.: D 001206 (izdota 17.7.2000.).


4.8.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 214/29


KOMISIJAS DIREKTĪVA 2006/70/EK

(2006. gada 1. augusts),

ar ko nosaka īstenošanas pasākumus Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai 2005/60/EK attiecībā uz “politiski ietekmējamas personas” definīciju un tehniskajiem kritērijiem vienkāršotām klienta uzticamības pārbaudes procedūrām un atbrīvojumam sakarā ar finanšu darbību, kuru veic reti vai ļoti ierobežotos apjomos

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2005. gada 26. oktobra Direktīvu 2005/60/EK par to, lai nepieļautu finanšu sistēmas izmantošanu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanai un teroristu finansēšanai (1), un jo īpaši tās 40. panta 1. punkta a), b) un d) apakšpunktu,

tā kā:

(1)

Direktīva 2005/60/EK nosaka, ka attiecīgās iestādes un personas, pamatojoties uz riska pakāpi, piemēro pastiprinātus klienta uzticamības pārbaudes pasākumus attiecībā uz darījumiem vai komercdarbības attiecībām ar politiski ietekmējamām personām, kuras uzturas citā dalībvalstī vai trešā valstī. Šīs riska analīzes kontekstā ir lietderīgi koncentrēt attiecīgo iestāžu un personu resursus it īpaši uz produktiem un darījumiem, kuriem raksturīgs augsts nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas risks. Politiski ietekmējamas personas ir personas, kuras ieņem svarīgus valsts amatus, viņu tuvākie ģimenes locekļi vai personas, par kurām ir zināms, ka tās ar viņām ir cieši saistītas. Lai nodrošinātu politiski ietekmējamas personas jēdziena saskaņotu piemērošanu, nosakot attiecīgo personu grupas, ir svarīgi ņemt vērā sociālās, politiskās un ekonomiskās atšķirības starp attiecīgajām valstīm.

(2)

Iestādēm un personām, uz kurām attiecas Direktīva 2005/60/EK, var neizdoties identificēt klientu kā vienā no politiski ietekmējamu personu kategorijām ietilpstošu klientu neatkarīgi no šajā sakarā veiktiem pamatotiem un atbilstīgiem pasākumiem. Šajos apstākļos dalībvalstīm, izmantojot savas pilnvaras attiecībā uz minētās direktīvas piemērošanu, pienācīgi jāapsver nepieciešamība nodrošināt, ka šīs personas automātiski nekļūst atbildīgas par šādu neizdošanos. Dalībvalstīm jāapsver arī tas, kā veicināt atbilstību direktīvai, sniedzot nepieciešamos ieteikumus iestādēm un personām šajā sakarā.

(3)

Valsts amati, ko pilda zemākos nekā valsts līmeņos, parasti nav jāuzskata par svarīgiem. Tomēr, ja to politiskā ietekmējamība ir salīdzināma ar līdzīgu valsts līmeņa amatu politisko ietekmējamību, iestādēm un personām, uz kurām attiecas šī direktīva, jāapsver, pamatojoties uz riska pakāpi, vai personas, kuras pilda šos valsts amatus, jāuzskata par politiski ietekmējamām personām.

(4)

Gadījumos, kad Direktīvā 2005/60/EK pieprasīts attiecīgajām iestādēm un personām identificēt ar tām fiziskām personām cieši saistītas personas, kuras ieņem svarīgus valsts amatus, šī prasība attiecas tādā mērā, ka attiecības ar saistīto personu ir publiski zināmas vai ka iestādei vai personai ir iemesli uzskatīt, ka šādas attiecības pastāv. Tādējādi aktīva izpētes veikšana no iestāžu un personu puses, uz kurām attiecas direktīva, netiek pieņemta kā priekšnoteikums.

(5)

Personas, uz kurām attiecas politiski ietekmējamu personu jēdziens, nav jāuzskata par tādām pēc tam, kad tās ir beigušas pildīt svarīgus valsts amatus, atkarībā no minimāla perioda.

(6)

Tā kā vispārīgu klienta uzticamības pārbaudes procedūru pielāgošana, pamatojoties uz riska pakāpi, zema riska situācijām ir parastais līdzeklis saskaņā ar Direktīvu 2005/60/EK, un ņemot vērā to, ka vienkāršotām klienta uzticamības pārbaudes procedūrām ir nepieciešamas atbilstīgas pārbaudes un līdzsvari citur sistēmā, lai nepieļautu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu un teroristu finansēšanu, vienkāršotu klienta uzticamības pārbaudes procedūru piemērošana jānosaka ierobežotā skaitā gadījumu. Šajos gadījumos neizzūd prasības iestādēm un personām, uz kurām attiecas minētā direktīva, un no tām tiek sagaidīta cita starpā komercdarbības attiecību pastāvīgas uzraudzības veikšana, lai varētu atklāt kompleksus vai neparasti lielus darījumus, kam nav neapšaubāma ekonomiska vai acīm redzama likumīga mērķa.

(7)

Valsts iestādes parasti tiek uzskatītas par zema riska klientiem savā dalībvalstī un saskaņā ar Direktīvu 2005/60/EK var pakļaut vienkāršotām klienta uzticamības pārbaudes procedūrām. Tomēr neviena no Kopienas iestādēm, institūcijām, birojiem vai aģentūrām, ieskaitot Eiropas Centrālo banku (ECB), tieši neatbilst direktīvā paredzētajai vienkāršotai klienta uzticamības pārbaudei “valsts iestādes” kategorijā vai ECB gadījumā “kredītiestādes un finanšu iestādes” kategorijā. Tomēr tā kā nešķiet, ka šīs juridiskās personas rada augstu nelikumīgi iegūto līdzekļu legalizēšanas vai teroristu finansēšanas risku, tās būtu jāatzīst par zema riska klientiem, un tām būtu jāgūst labumu no vienkāršotām klienta uzticamības pārbaudes procedūrām, ja ir izpildīti atbilstīgi kritēriji.

(8)

Turklāt jābūt iespējai piemērot vienkāršotas klienta uzticamības pārbaudes procedūras gadījumā, kad juridiskas personas veic finanšu darbību, uz kurām neattiecas finanšu iestādes definīcija saskaņā ar Direktīvu 2005/60/EK, bet kurām piemēro valsts tiesību aktus saskaņā ar minēto direktīvu un kuras atbilst prasībām par pietiekamu pārredzamību attiecībā uz to identitāti un atbilstīgiem kontroles mehānismiem, jo īpaši pastiprinātu uzraudzību. Tas varētu būt to uzņēmumu gadījumā, kuri sniedz vispārējus apdrošināšanas pakalpojumus.

(9)

Jābūt iespējai piemērot vienkāršotas klienta uzticamības pārbaudes procedūras produktiem un saistītiem darījumiem ierobežotos gadījumos, piemēram, kad attiecīgā finanšu produkta labumus parasti nevar vispārīgi realizēt trešo personu labā un šie labumi ir realizējami tikai ilgtermiņā, tādi kā dažas ieguldījumu apdrošināšanas polises vai krājprodukti, vai kad finanšu produkta mērķis ir finansēt materiālus aktīvus nomas līgumu veidā, kuros likumīgās un faktiskās īpašumtiesības uz pamatā esošo aktīvu saglabā līzinga sabiedrība, vai nelielas vērtības patēriņa kredīta veidā, ja darījumi tiek veikti, izmantojot bankas kontus, un nepārsniedz atbilstošu robežvērtību. Valsts kontrolētiem produktiem, kuri parasti ir paredzēti konkrētu kategoriju klientiem, piemēram, krājprodukti bērnu labā, jāgūst labums no vienkāršotām klienta uzticamības pārbaudes procedūrām pat tad, ja nav izpildīti visi kritēriji. Valsts kontrole jāsaprot kā darbība, kas ir ārpus parastas finanšu tirgu uzraudzības, un nav jāskaidro kā tāda, kas attiecas uz valsts tieši emitētiem produktiem, piemēram, parāda vērtspapīriem.

(10)

Dalībvalstīm, pirms tās atļauj izmantot vienkāršotas klienta uzticamības pārbaudes procedūras, jānovērtē, vai klienti vai produkti un attiecīgie darījumi rada nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas vai teroristu finansēšanas zemu risku, sevišķi pievēršot īpašu uzmanību jebkurai šo klientu darbībai vai jebkura veida produktiem vai darījumiem, kuri, ņemot vērā to būtību, var tikt uzskatīti par tādiem, kurus ir īpaši iespējams izmantot vai ļaunprātīgi izmantot nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanai vai teroristu finansēšanai. Jo īpaši jebkurš klientu mēģinājums attiecībā uz zema riska produktiem rīkoties anonīmi vai slēpt savu identitāti jāuzskata par riska faktoru un par potenciāli aizdomīgu.

(11)

Atsevišķos gadījumos fiziskas vai juridiskas personas var veikt finanšu darbību reti vai ļoti ierobežotos apjomos kā papildinājumu citai nefinanšu darbībai, piemēram, viesnīcas, kas sniedz valūtas maiņas pakalpojumus saviem klientiem. Direktīva 2005/60/EK ļauj dalībvalstīm pieņemt lēmumu, ka tāda veida finanšu darbība neietilpst tās darbības jomā. Darbības retā vai ļoti ierobežotā rakstura novērtējums jāveic, atsaucoties uz kvantitatīvām robežvērtībām attiecībā uz darījumiem un attiecīgās komercdarbības apgrozījumu. Lēmums par šīm robežvērtībām jāpieņem valsts līmenī atkarībā no finanšu darbības veida, lai ņemtu vērā atšķirības starp valstīm.

(12)

Turklāt personai, kas veic finanšu darbību reti vai ļoti ierobežotos apjomos, nav jāsniedz pilns finanšu pakalpojumu klāsts sabiedrībai, bet tikai tie, kas ir nepieciešami tās pamata komercdarbības rezultātu uzlabošanai. Ja personas pamata komercdarbība ir saistīta ar darbību, uz kuru attiecas Direktīva 2005/60/EK, atbrīvojums retai vai ierobežotai finanšu darbībai nav jāpiešķir, izņemot attiecībā uz preču tirgotājiem.

(13)

Pastāv lielāka iespēja, ka dažas finanšu darbības, piemēram, finanšu pārskaitījumu operāciju pakalpojumi, tiks izmantotas vai ļaunprātīgi izmantotas nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanai vai teroristu finansēšanai. Tādēļ jānodrošina, lai šīs vai līdzīgas finanšu darbības netiktu atbrīvotas no Direktīvas 2005/60/EK darbības jomas.

(14)

Būtu jāpieņem noteikums, kas nodrošina, ka lēmumi, kas pieņemti saskaņā ar Direktīvas 2005/60/EK 2. panta 2. punktu, nepieciešamības gadījumā tiek anulēti pēc iespējas ātrāk.

(15)

Dalībvalstīm būtu jānodrošina, lai lēmumi par atbrīvojumu netiktu ļaunprātīgi izmantoti nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanai vai teroristu finansēšanai. Tām sevišķi jāizvairās no lēmumu pieņemšanas saskaņā ar Direktīvas 2005/60/EK 2. panta 2. punktu gadījumos, kad valsts iestāžu veiktā uzraudzības vai izpildes darbība rada īpašas grūtības kompetenču pārklāšanās rezultātā starp vairāk nekā vienu dalībvalsti, piemēram, finanšu pakalpojumu sniegšana uz kuģiem, kas sniedz transporta pakalpojumus starp ostām, kuras atrodas dažādās dalībvalstīs.

(16)

Šīs direktīvas piemērošana neskar Padomes 2001. gada 27. decembra Regulas (EK) Nr. 2580/2001 par īpašiem ierobežojošiem pasākumiem, kas terorisma apkarošanas nolūkā vērsti pret konkrētām personām un organizācijām (2), un Padomes 2002. gada 27. maija Regulas (EK) Nr. 881/2002, ar kuru paredz īpašus ierobežojošus pasākumus, kas vērsti pret konkrētām personām un organizācijām, kas saistītas ar Osamu Bin Ladenu, Al-Qaida tīklu un Taliban, un ar kuru atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 467/2001, ar ko aizliedz eksportēt noteiktas preces un pakalpojumus uz Afganistānu, pastiprina lidojumu aizliegumu un attiecina uz Afganistānas Taliban līdzekļu un citu finanšu resursu iesaldēšanu (3), piemērošanu.

(17)

Šajā direktīvā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar atzinumu, ko sniegusi Nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas un teroristu finansēšanas novēršanas komiteja,

IR PIEŅĒMUSI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

Priekšmets

Šī direktīva nosaka īstenošanas pasākumus Direktīvai 2005/60/EK attiecībā uz sekojošo:

1)

politiski ietekmējamu personu definīcijas tehniskajiem aspektiem, kas noteikta minētās direktīvas 3. panta 8. punktā;

2)

tehniskiem kritērijiem, lai novērtētu, vai situācijas rada zemu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas vai teroristu finansēšanas risku, kā noteikts minētās direktīvas 11. panta 2. un 5. punktā;

3)

tehniskiem kritērijiem, lai novērtētu, vai saskaņā ar Direktīvas 2005/60/EK 2. panta 2. punktu ir pamats nepiemērot minēto direktīvu atsevišķām juridiskām vai fiziskām personām, kas finanšu darbību veic reti vai ļoti ierobežotos apjomos.

2. pants

Politiski ietekmējamas personas

1.   Direktīvas 2005/60/EK 3. panta 8. punkta nolūkam “fiziskas personas, kuras ieņem vai ir ieņēmušas svarīgus valsts amatus”, ir sekojošas:

a)

valsts vadītāji, valdības vadītāji, ministri un ministru vietnieki vai palīgi;

b)

parlamentu locekļi;

c)

augstāko tiesu, konstitucionālo tiesu vai citu augsta līmeņa tiesu institūciju locekļi, kuru lēmumus tālāk nepārsūdz, izņemot ārkārtas gadījumos;

d)

revīzijas palātu vai centrālo banku valdes locekļi;

e)

vēstnieki, pilnvarotie lietveži (chargés d'affaires) un augsta ranga virsnieki bruņotajos spēkos;

f)

valsts uzņēmumu administratīvo, pārvaldes vai uzraudzības institūciju locekļi.

Neviena no pirmā punkta a) līdz f) apakšpunktā minētajām kategorijām nav saprotama kā tāda, kas attiecas uz vidēja ranga vai zemāka līmeņa amatpersonām.

Pirmā punkta a) līdz e) apakšpunktā minētajās kategorijās attiecīgā gadījumā ietilpst amati Kopienas un starptautiskā līmenī.

2.   Direktīvas 2005/60/EK 3. panta 8. punkta nolūkam “tuvākie ģimenes locekļi” ir sekojoši:

a)

laulātais;

b)

jebkurš partneris, kurš saskaņā ar valsts tiesību aktiem tiek uzskatīts par līdzvērtīgu laulātajam;

c)

bērni un viņu laulātie vai partneri;

d)

vecāki.

3.   Direktīvas 2005/60/EK 3. panta 8. punkta nolūkam “personas, par kurām ir zināms, ka tās ar viņām ir cieši saistītas”, ir sekojošas:

a)

jebkura fiziska persona, par kuru ir zināms, ka viņai ir kopīgas faktiskas īpašumtiesības uz juridiskām vienībām vai juridiskiem veidojumiem vai jebkuras citas tuvas komercdarbības attiecības ar 1. punktā minēto personu;

b)

jebkura fiziska persona, kura ir vienīgā juridiskas vienības vai juridiska veidojuma faktiskā īpašniece, par kuru ir zināms, ka tas ir izveidots 1. punktā minētās personas labā de facto.

4.   Neierobežojot pastiprinātu klienta uzticamības pārbaudes pasākumu piemērošanu, pamatojoties uz riska pakāpi, kad persona ir pārtraukusi ieņemt svarīgu valsts amatu šī panta 1. punkta nozīmē vismaz vienu gadu, Direktīvas 2005/60/EK 2. panta 1. punktā minētajām iestādēm un personām nav pienākums uzskatīt šādu personu par politiski ietekmējamu.

3. pants

Vienkāršota klienta uzticamības pārbaude

1.   Direktīvas 2005/60/EK 11. panta 2. punkta nolūkam dalībvalstis, ievērojot šī panta 4. punktu, var uzskatīt klientus, kas ir valsts iestādes vai valsts institūcijas un kas atbilst visiem sekojošiem kritērijiem, par klientiem, kas rada zemu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas vai teroristu finansēšanas risku:

a)

klients ir ieņēmis valsts amatus saskaņā ar Līgumu par Eiropas Savienību, līgumiem par Kopienām vai Kopienas sekundāriem tiesību aktiem;

b)

klienta identitāte ir publiski pieejama, pārredzama un droša;

c)

klienta darbība, kā arī tā grāmatvedības metodes ir pārredzamas;

d)

vai nu klients atskaitās Kopienas iestādei vai dalībvalsts iestādēm vai pastāv atbilstīgas pārbaudes un līdzsvara procedūras, kas nodrošina klienta darbības kontroli.

2.   Direktīvas 2005/60/EK 11. panta 2. punkta nolūkam dalībvalstis, ievērojot šī panta 4. punktu, var uzskatīt klientus, kas ir juridiskas vienības un kuriem nav valsts iestādes vai valsts institūcijas statuss, bet tie atbilst visiem sekojošiem kritērijiem, par klientiem, kas rada zemu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas vai teroristu finansēšanas risku:

a)

klients ir vienība, kura veic finanšu darbību ārpus Direktīvas 2005/60/EK 2. panta darbības jomas, bet uz kuru valsts tiesību akti ir attiecinājuši tajā direktīvā iekļautos pienākumus saskaņā ar tās 4. pantu;

b)

klienta identitāte ir publiski pieejama, pārredzama un droša;

c)

uz klientu attiecas obligāta atļaujas saņemšanas prasība saskaņā ar valsts tiesību aktiem finanšu darbības uzsākšanai, un atļaujas izsniegšanu var atteikt, ja kompetentās iestādes nav pārliecinātas, ka personas, kuras reāli vada vai vadīs šādas vienības komercdarbību, vai tās faktiskais īpašnieks ir atbilstošas un piemērotas personas;

d)

klients ir pakļauts kompetento iestāžu veiktai pārraudzībai Direktīvas 2005/60/EK 37. panta 3. punkta nozīmē attiecībā uz atbilstību valsts tiesību aktiem, kuri transponē minēto direktīvu un, attiecīgā gadījumā, papildu pienākumiem saskaņā ar valsts tiesību aktiem;

e)

klients par a) apakšpunktā minēto pienākumu neizpildi tiek pakļauts efektīvām, samērīgām un preventīvām sankcijām, ieskaitot atbilstīgu administratīvu pasākumu iespēju vai administratīvu sankciju piemērošanu.

Vienība, kas minēta pirmās daļas a) apakšpunktā, ietver meitas uzņēmumus tikai tiktāl, cik Direktīvas 2005/60/EK pienākumi ir tikuši attiecināti uz tiem, kā tādiem uzņēmumiem.

Pirmās daļas c) apakšpunkta nolūkam klienta veikto darbību uzrauga kompetentās iestādes. Uzraudzība šajā kontekstā jāsaprot kā tāda, kas nozīmē uzraudzības darbības veidu ar augstākajām uzraudzības pilnvarām, ieskaitot iespēju veikt pārbaudes uz vietas. Šīm pārbaudēm jāietver politiku, procedūru, grāmatvedības dokumentu un dokumentācijas pārbaude, un jāaptver paraugu testēšana.

3.   Direktīvas 2005/60/EK 11. panta 5. punkta nolūkam dalībvalstis, ievērojot šī panta 4. punktu, var ļaut iestādēm un personām, uz kurām attiecas minētā direktīva, uzskatīt produktus, kuri atbilst visiem šādiem kritērijiem, vai ar šādiem produktiem saistītus darījumus, par tādiem, kas rada zemu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas vai teroristu finansēšanas risku:

a)

produktam ir rakstiska līguma pamats;

b)

attiecīgie darījumi tiek veikti, izmantojot klienta kontu kredītiestādē, uz kuru attiecas Direktīva 2005/60/EK, vai kredītiestādē, kas atrodas trešā valstī, kura nosaka prasības, kas ir līdzvērtīgas minētajā direktīvā noteiktajām prasībām;

c)

produkts vai attiecīgais darījums nav anonīms, un to būtība ir tāda, ka tā ļauj laikus piemērot Direktīvas 2005/60/EK 7. panta c) apakšpunktu;

d)

uz produktu attiecas iepriekš noteikta maksimālā robežvērtība;

e)

produkta vai attiecīgā darījuma labumus nevar realizēt trešo personu labā, izņemot nāves, invaliditātes, izdzīvošanas līdz iepriekšnoteiktam lielākam vecumam vai līdzīgu notikumu gadījumā;

f)

produktu vai attiecīgo darījumu gadījumā, kas ļauj ieguldīt līdzekļus finanšu aktīvos vai prasījumos, ieskaitot apdrošināšanas vai cita veida iespējamus prasījumus:

i)

produkta vai attiecīgā darījuma labumi ir realizējami tikai ilgtermiņā;

ii)

produktu vai attiecīgo darījumu nevar izmantot kā nodrošinājumu;

iii)

līgumattiecību laikā netiek veikti pirmstermiņa maksājumi, netiek izmantotas nodošanas klauzulas un nenotiek priekšlaicīga līguma izbeigšana.

Pirmās daļas d) apakšpunkta nolūkam Direktīvas 2005/60/EK 11. panta 5. punkta a) apakšpunktā noteiktās robežvērtības piemēro līdzīga veida apdrošināšanas polišu vai krājproduktu gadījumā. Neierobežojot trešo daļu, citos gadījumos maksimālā robežvērtība ir EUR 15 000. Dalībvalstis var atkāpties no šīs robežvērtības tādu produktu gadījumā, kuri ir saistīti ar fizisku aktīvu finansēšanu un kuros likumīgās un faktiskās īpašumtiesības uz aktīviem nepāriet klienta īpašumā līdz līgumattiecību izbeigšanai, ja dalībvalsts noteiktā robežvērtība darījumiem, kas ir saistīti ar šī veida produktu, neatkarīgi no tā, vai darījums tiek veikts kā atsevišķa operācija vai kā vairākas iespējami saistītas operācijas, nepārsniedz EUR 15 000 gadā.

Dalībvalstis var atkāpties no pirmās daļas e) un f) apakšpunktā noteiktajiem kritērijiem tādu produktu gadījumā, kad to raksturojumu ir noteikušas to attiecīgās valsts iestādes vispārējo interešu vārdā, kuri gūst īpašas priekšrocības no valsts tiešu dotāciju vai nodokļu atvieglojumu veidā un kuru izlietojumu kontrolē minētās iestādes, ja produkta labumi ir realizējami tikai ilgtermiņā un ja pirmās daļas d) apakšpunkta nolūkam noteiktā robežvērtība ir pietiekami zema. Attiecīgā gadījumā šo robežvērtību var noteikt kā maksimālo ikgadējo apjomu.

4.   Novērtējot, vai 1., 2. un 3. punktā minētie klienti vai produkti un darījumi rada zemu nelikumīgi iegūto līdzekļu legalizēšanas vai teroristu finansēšanas risku, dalībvalstis pievērš īpašu uzmanību jebkurai šo klientu darbībai vai jebkura veida produktu vai darījumu, kurš, ņemot vērā tā būtību, var tikt uzskatīts par tādu, kuru ir īpaši iespējams izmantot vai ļaunprātīgi izmantot nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanai vai teroristu finansēšanai.

Dalībvalstis neuzskata, ka 1., 2. un 3. punktā minētie klienti vai produkti un darījumi rada zemu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas vai teroristu finansēšanas risku, ja ir pieejama informācija, kas liecina, ka nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas vai teroristu finansēšanas risks var nebūt zems.

4. pants

Reta vai ļoti ierobežota apjoma finanšu darbība

1.   Direktīvas 2005/60/EK 2. panta 2. punkta nolūkam dalībvalstis, ievērojot šī panta 2. punktu, var uzskatīt juridiskas vai fiziskas personas, kas veic finanšu darbību, kura atbilst visiem šādiem kritērijiem, par tādām, kas neietilpt minētās direktīvas 3. panta 1. vai 2. punkta darbības jomā:

a)

finanšu darbība ir ierobežota absolūtā izteiksmē;

b)

finanšu darbība ir ierobežota uz darījuma pamata;

c)

finanšu darbība nav pamatdarbība;

d)

finanšu darbība ir palīgdarbība un ir tieši saistīta ar pamatdarbību;

e)

izņemot Direktīvas 2005/60/EK 2. panta 1. punkta 3) apakšpunkta e) punktā minēto darbību, pamatdarbība nav minētās direktīvas 2. panta 1. punktā minētā darbība;

f)

finanšu darbība tiek nodrošināta tikai pamatdarbības klientiem, un parasti netiek piedāvāta sabiedrībai.

Pirmās daļas a) apakšpunkta nolūkam finanšu darbības kopējais apgrozījums nedrīkst pārsniegt robežvērtību, kas ir pietiekami zema. Šo robežvērtību nosaka valsts līmenī atkarībā no finanšu darbības veida.

Pirmās daļas b) apakšpunkta nolūkam dalībvalstis piemēro maksimālu robežvērtību katram klientam un atsevišķam darījumam neatkarīgi no tā, vai darījumu veic ar vienu operāciju vai ar vairākām šķietami saistītām operācijām. Šo robežvērtību nosaka valsts līmenī atkarībā no finanšu darbības veida. Tai jābūt pietiekami zemai, lai nodrošinātu, ka attiecīgo darījumu veidi ir nepraktiska un neefektīva metode nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanai vai teroristu finansēšanai, un tā nedrīkst pārsniegt EUR 1 000.

Pirmās daļas c) apakšpunkta nolūkam dalībvalstis nosaka prasību, ka finanšu darbības apgrozījums nepārsniedz 5 % no attiecīgās juridiskās vai fiziskās personas kopējā apgrozījuma.

2.   Novērtējot nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas vai teroristu finansēšanas risku Direktīvas 2005/60/EK 2. panta 2. punkta nolūkam, dalībvalstis pievērš īpašu uzmanību jebkurai finanšu darbībai, kura, ņemot vērā tās būtību, var tikt uzskatīta par tādu, kuru ir īpaši iespējams izmantot vai ļaunprātīgi izmantot nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanai vai teroristu finansēšanai.

Dalībvalstis neuzskata, ka 1. punktā minētās finanšu darbības rada zemu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas vai teroristu finansēšanas risku, ja ir pieejama informācija, kas liecina, ka nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas vai teroristu finansēšanas risks var nebūt zems.

3.   Jebkurā lēmumā saskaņā ar Direktīvas 2005/60/EK 2. panta 2. punktu norāda iemeslus, ar kuriem tas ir pamatots. Dalībvalstis paredz iespēju anulēt šo lēmumu, ja apstākļi mainās.

4.   Dalībvalstis nosaka uz risku balstītas uzraudzības darbības vai veic jebkurus citus atbilstīgus pasākumus, lai nodrošinātu, ka iespējamie nelikumīgi iegūto līdzekļu legalizētāji vai terorisma finansētāji ļaunprātīgi neizmanto atbrīvojumu, kas piešķirts ar lēmumiem, kuri pieņemti saskaņā ar Direktīvas 2005/60/EK 2. panta 2. punktu.

5. pants

Transponēšana

1.   Dalībvalstīs stājas spēkā normatīvie un administratīvie akti, kas vajadzīgi, lai izpildītu šīs direktīvas prasības vēlākais līdz 2007. gada 15. decembrim. Dalībvalstis tūlīt dara Komisijai zināmus minēto noteikumu tekstus, kā arī minēto noteikumu un šīs direktīvas atbilstības tabulu.

Kad dalībvalstis pieņem minētos noteikumus, tajos ietver atsauci uz šo direktīvu, vai arī šādu atsauci pievieno to oficiālajai publikācijai. Dalībvalstis nosaka, kā izdarāma šāda atsauce.

2.   Dalībvalstis dara Komisijai zināmus savu tiesību aktu galvenos noteikumus, ko tās pieņem jomā, uz kuru attiecas šī direktīva.

6. pants

Šī direktīva stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

7. pants

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Briselē, 2006. gada 1. augustā

Komisijas vārdā

Komisijas loceklis

Charlie McCREEVY


(1)  OV L 309, 25.11.2005., 15. lpp.

(2)  OV L 344, 28.12.2001., 70. lpp. Regula, kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Lēmumu 2006/379/EK (OV L 144, 31.5.2006., 21. lpp.).

(3)  OV L 139, 29.5.2002., 9. lpp. Regula, kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 647/2006 (OV L 116, 29.4.2006., 58. lpp.).


II Tiesību akti, kuru publicēšana nav obligāta

Komisija

4.8.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 214/35


KOMISIJAS LĒMUMS

(2006. gada 11. aprīlis)

par saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 2037/2000 ierobežojamo vielu izmantošanas daudzumu piešķiršanu 2006. gadā būtiskām vajadzībām paredzētam lietojumam Kopienā

(izziņots ar dokumenta numuru K(2006) 1483)

(Autentiski ir tikai teksti angļu, dāņu, franču, holandiešu, igauņu, itāliešu, somu, slovēņu, spāņu, vācu un zviedru valodā)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(2006/540/EK)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2000. gada 29. jūnija Regulu (EK) Nr. 2037/2000 par vielām, kas noārda ozona slāni (1), un jo īpaši tās 3. panta 1. punktu,

tā kā:

(1)

Kopiena jau pakāpeniski ir pārtraukusi hlorfluorogļūdeņražu, citu perhalogenhlorfluorogļūdeņražu, halonu, tetrahloroglekļa, 1,1,1 trihloretāna, daļēji halogenētu bromfluorogļūdeņražu un bromhlormetāna ražošanu un izmantošanu.

(2)

Komisijai katru gadu jānosaka šo ierobežojamo vielu būtiskām vajadzībām paredzētais lietojums, daudzumi, kādos šīs vielas var izmantot, un uzņēmumi, kuri tās var izmantot.

(3)

Lēmumā IV/25, ko pieņēmušas puses, kas parakstījušas Monreālas protokolu par vielām, kas noārda ozona slāni, turpmāk “Monreālas protokols”, ir izklāstīti kritēriji, kurus Komisija izmanto būtiskām vajadzībām paredzēta lietojuma noteikšanai, un katrai pusei atļauj ierobežojamo vielu ražošanu un patēriņu, kas nepieciešams to izmantošanai būtiskām vajadzībām.

(4)

Ar Lēmumu XV/8, ko pieņēmušas Monreālas protokola puses, atļauj tādu ražošanu un patēriņu, kas vajadzīgs, lai ievērotu Monreālas protokola A, B un C pielikumā minēto ierobežojamo vielu (II un III grupas vielas) būtiskām vajadzībām paredzēto lietojumu laboratoriskām un analītiskām vajadzībām, kā minēts pušu septītās sanāksmes ziņojuma IV pielikumā, saskaņā ar pušu sestās sanāksmes ziņojuma II pielikumā, Monreālas protokola pušu Lēmumos VII/11, XI/15 un XV/5 izklāstītajiem nosacījumiem. Ar Monreālas protokola pušu Lēmumu XVII/10 ir atļauta Monreālas protokola E pielikumā iekļautās ierobežojamās vielas ražošana un izmantošana, kas nepieciešama metilbromīda lietojumiem laboratoriskām un analītiskām vajadzībām.

(5)

Saskaņā ar 3. punktu Monreālas protokola pušu Lēmumā XVII/2 par pasākumiem, lai sekmētu pāreju uz hlorfluorogļūdeņražus nesaturošiem dozējošajiem inhalatoriem (MDI, Metered-Dose Inhaler), visas dalībvalstis ir paziņojušas (2) ANO Vides programmai, ka hlorfluorogļūdeņraži (CFC) vairs nav būtiski vajadzīgi Eiropas Kopienas tirgū laižamo salbutamola CFC-MDI ražošanai.

Austrija, Beļģija, Čehijas Republika, Dānija, Grieķija, Igaunija, Latvija, Lietuva, Nīderlande, Norvēģija, Portugāle, Slovākijas Republika, Slovēnija, Ungārija un Vācija paziņojušas ANO Vides programmai, ka CFC izmantošana vairs nav uzskatāma par būtiski vajadzīgu lietojumu Eiropas Kopienas tirgū laižamo MDI ražošanai, kuri satur aktīvās vielas, kas pieder īslaicīgas darbības beta-agonistu bronhodilatoriem, konkrēti, terbutalīnu (3), fenoterolu, orciprenalīnu, reproterolu, karbuterolu, heksoprenalīnu, pirbuterolu, klenbuterolu, bitolterolu un prokaterolu.

Beļģija, Čehijas Republika, Igaunija, Latvija, Nīderlande, Slovākijas Republika, Slovēnija, Ungārija, Vācija un Zviedrija paziņojušas ANO Vides programmai, ka CFC izmantošana vairs nav uzskatāma par būtiski vajadzīgu Eiropas Kopienas tirgū laižamo MDI ražošanai, kuri satur aktīvās vielas, kas pieder inhalējamo steroīdu terapeitiskajai grupai, konkrēti, beklometazonu, deksametazonu, flunizolidu, flutikazonu, budesonidu (4) un triamcinolonu.

Dānija (beklometazons, flutikazons), Īrija (beklometazons, flutikazons), Francija (beklometazons, flutikazons), Itālija (beklometazons, flutikazons, budesonids), Malta (flutikazons, budesonids), Portugāle (flutikazons, budesonids), Slovēnija (beklometazons, flutikazons, budesonids), Somija (beklometazons, flutikazons), Spānija (beklometazons, flutikazons) un Apvienotā Karaliste (flutikazons) paziņojušas ANO Vides programmai, ka CFC izmantošana vairs nav uzskatāma par būtiski vajadzīgu Eiropas Kopienas tirgū laižamo MDI ražošanai, kuri satur iekavās aiz katras dalībvalsts norādītās aktīvās vielas, kas pieder inhalējamo steroīdu terapeitiskajai grupai.

Beļģija, Čehijas Republika, Dānija, Igaunija, Francija, Grieķija, Vācija, Latvija, Nīderlande, Slovākijas Republika un Slovēnija paziņojušas ANO Vides programmai, ka CFC izmantošana vairs nav uzskatāma par būtiski vajadzīgu Eiropas Kopienas tirgū laižamo MDI ražošanai, kuri satur aktīvās vielas, kas pieder nesteroīdu pretiekaisuma līdzekļu terapeitiskajai grupai, konkrēti, kromoglicīnskābi un nedrokromilu.

Portugāle paziņojusi ANO Vides programmai, ka CFC izmantošana vairs nav uzskatāma par būtiski vajadzīgu lietojumu Eiropas Kopienas tirgū laižamo MDI ražošanai, kuri satur aktīvo vielu kromoglicīnskābi. Spānija paziņojusi ANO Vides programmai, ka CFC izmantošana vairs nav uzskatāma par būtiski vajadzīgu lietojumu Eiropas Kopienas tirgū laižamo MDI ražošanai, kuri satur aktīvo vielu nedrokromilu.

Beļģija, Čehijas Republika, Dānija, Grieķija, Igaunija, Īrija, Kipra, Latvija, Malta, Nīderlande, Slovākijas Republika, Somija, Spānija, Ungārija, Vācija, Zviedrija un Apvienotā Karaliste paziņojušas ANO Vides programmai, ka CFC izmantošana vairs nav uzskatāma par būtiski vajadzīgu lietojumu Eiropas Kopienas tirgū laižamo MDI ražošanai, kuri satur aktīvās vielas, kas pieder antiholinerģisko bronhodilatoru terapeitiskajai grupai, konkrēti, ipatropija bromīdu un oksitropija bromīdu.

Portugāle paziņojusi ANO Vides programmai, ka CFC izmantošana vairs nav uzskatāma par būtiski vajadzīgu lietojumu Eiropas Kopienas tirgū laižamo MDI ražošanai, kuri satur aktīvo vielu ipatropija bromīdu.

Vācija paziņojusi ANO Vides programmai, ka CFC izmantošana vairs nav uzskatāma par būtiski vajadzīgu lietojumu Eiropas Kopienas tirgū laižamo MDI ražošanai, kuri satur aktīvās vielas, kas pieder ilgstošas iedarbības beta-agonistu bronhodilatoru terapeitiskajai grupai, konkrēti, formoterolu un salmeterolu.

Itālija paziņojusi ANO Vides programmai, ka CFC izmantošana vairs nav uzskatāma par būtiski vajadzīgu lietojumu Eiropas Kopienas tirgū laižamo MDI ražošanai, kuri satur aktīvo vielu formoterolu.

Nīderlande un Vācija paziņojušas ANO Vides programmai, ka CFC izmantošana vairs nav uzskatāma par būtiski vajadzīgu lietojumu Eiropas Kopienas tirgū laižamo MDI ražošanai, kuri satur aktīvo vielu kombinācijas.

Kā paredzēts 4. panta 4. punkta i) apakšpunkta b) ievilkumā Regulā (EK) Nr. 2037/2000 hlorfluorogļūdeņražu izmantošana un laišana tirgū atļauta tikai tad, ja tie ir uzskatāmi par būtiskiem saskaņā ar minētās regulas 3. panta 1. punktā izklāstītajiem nosacījumiem. Šo nebūtiskuma nosacījumu dēļ samazinājies hlorfluorogļūdeņražu pieprasījums izmantošanai Eiropas Kopienas tirgū laižamo MDI ražošanai. Turklāt saskaņā ar 4. panta 6. punktu Regulā (EK) Nr. 2037/2000 CFC-MDI produktu imports un tirgū laišana atļauta tikai tad, ja šajos produktos esošie hlorfluorogļūdeņraži ir uzskatāmi par būtiski vajadzīgiem saskaņā ar 3. panta 1. punktā izklāstītajiem nosacījumiem.

(6)

Komisija 2005. gada 8. jūlijā ir publicējusi paziņojumu (5) tiem Kopienas 25 dalībvalstu uzņēmumiem, kuri pieprasa, lai Komisija ierobežojamo vielu lietojumu uzskatītu par būtiskām vajadzībām paredzētu Kopienā 2006. gadā, un ir saņēmusi deklarācijas par būtiskām vajadzībām paredzēto ierobežojamo vielu plānoto izmantošanu 2006. gadā.

(7)

Lai nodrošinātu, ka ieinteresētie uzņēmumi un citi uzņēmējdarbības subjekti var turpināt pienācīgi izmantot licencēšanas sistēmu, ir ieteicams šo lēmumu piemērot no 2006. gada 1. janvāra.

(8)

Šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Pārvaldības komitejas atzinumu, kas izveidota ar 18. panta 1. punktu Regulā (EK) Nr. 2037/2000,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

1.   To ierobežojamo I grupas vielu daudzums (hlorfluorogļūdeņraži 11, 12, 113, 114 un 115) saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 2037/2000, kuras Kopienā 2006. gadā var izmantot būtiskām vajadzībām medicīnā, ir 539 000,00 ONP (6) kg.

2.   To ierobežojamo I grupas (hlorfluorogļūdeņraži 11, 12, 113, 114 un 115) un II grupas (citi perhalogenhlorfluorogļūdeņraži) vielu daudzums saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 2037/2000, kuras Kopienā 2006. gadā var izmantot būtiskām vajadzībām laboratorijās, ir 256 761,86 ONP kg.

3.   To ierobežojamo III grupas (haloni) vielu daudzums saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 2037/2000, kuras Kopienā 2006. gadā var izmantot būtiskām vajadzībām laboratorijās, ir 482,70 ONP kg.

4.   Ierobežojamo IV grupas (tetrahlorogleklis) vielu daudzums saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 2037/2000, kuras Kopienā 2006. gadā var izmantot būtiskām vajadzībām laboratorijās, ir 149 641,536 ONP kg.

5.   To ierobežojamo V grupas (1,1,1 trihloretāns) vielu daudzums saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 2037/2000, kuras Kopienā 2006. gadā var izmantot būtiskām vajadzībām laboratorijās, ir 754,00 ONP kg.

6.   To ierobežojamo VI grupas (metilbromīds) vielu daudzums saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 2037/2000, kuras Kopienā 2006. gadā var izmantot laboratoriskām un analītiskām vajadzībām, ir 300,00 ONP kg.

7.   To ierobežojamo VII grupas (daļēji halogenēti bromfluorogļūdeņraži) vielu daudzums saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 2037/2000, kuras Kopienā 2006. gadā var izmantot būtiskām vajadzībām laboratorijās, ir 4,49 ONP kg.

8.   To ierobežojamo IX grupas (bromhlormetāns) vielu daudzums saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 2037/2000, kuras Kopienā 2006. gadā var izmantot būtiskām vajadzībām laboratorijās, ir 13,308 ONP kg.

2. pants

Tirgū nelaiž tos I pielikumā minētos hlorfluorogļūdeņradi saturošos dozējošos inhalatorus (CFC-MDI) gadījumos, kad kompetentā iestāde atzinusi hlorfluorogļūdeņradi saturošus dozējošos inhalatorus par tirgū nebūtiskiem.

3. pants

Laikā no 2006. gada 1. janvāra līdz 31. decembrim ir spēkā šādi noteikumi:

1)

Kvotas, kas paredzētas hlorfluorogļūdeņražu 11, 12, 113, 114 un 115 būtiskam lietojumam medicīnā, piešķir II pielikumā norādītajiem uzņēmumiem.

2)

Kvotas, kas paredzētas hlorfluorogļūdeņražu 11, 12, 113, 114 un 115 un citu perhalogēnhlorfluorogļūdeņražu būtiskam lietojumam laboratorijās, piešķir III pielikumā norādītajiem uzņēmumiem.

3)

Kvotas, kas paredzētas halonu būtiskam lietojumam laboratorijās, piešķir IV pielikumā norādītajiem uzņēmumiem.

4)

Kvotas, kas paredzētas tetrahloroglekļa būtiskam lietojumam laboratorijās, piešķir V pielikumā norādītajiem uzņēmumiem.

5)

Kvotas, kas paredzētas 1,1,1 -trihloretāna būtiskam lietojumam laboratorijās, piešķir VI pielikumā norādītajiem uzņēmumiem.

6)

Kvotas, kas paredzētas metilbromīda būtiskam lietojumam laboratoriskām un analītiskām vajadzībām, piešķir VII pielikumā norādītajiem uzņēmumiem.

7)

Kvotas, kas paredzētas daļēji halogenētu bromfluorogļūdeņražu būtiskam lietojumam laboratorijās, piešķir VIII pielikumā norādītajiem uzņēmumiem.

8)

Kvotas, kas paredzētas bromhlormetāna būtiskam lietojumam laboratorijās, piešķir IX pielikumā norādītajiem uzņēmumiem.

9)

Kvotas, kas paredzētas hlorfluorogļūdeņražu 11, 12, 113, 114 un 115 un citu perhalogēnhlorfluorogļūdeņražu, tetrahloroglekļa, 1,1,1 trihloretāna, daļēji halogenētu bromfluorogļūdeņražu un bromhlormetāna būtiskam lietojumam, ir noteiktas X pielikumā.

4. pants

Šo lēmumu piemēro no 2006. gada 1. janvāra līdz 2006. gada 31 decembrim.

5. pants

Šis lēmums ir adresēts šādiem uzņēmumiem:

 

3M Health Care Ltd

3M House Morley Street

Loughborough

Leicestershire LE11 1EP

United Kingdom

 

Bespak PLC

North Lynn Industrial Estate

King's Lynn

PE30 2JJ — Norfolk

United Kingdom

 

Boehringer Ingelheim GmbH

Binger Straße 173

D-55216 Ingelheim am Rhein

Boehringer Ingelheim (Francija) vārdā

 

Chiesi Farmaceutici SpA

Via Palermo, 26/A

I-43100 Parma

 

IVAX Ltd

Unit 301 Industrial Park

Waterford

Ireland

 

Laboratorio Aldo Union SA

Baronesa de Maldá, 73

Espluges de Llobregat

E-08950 Barcelona

 

SICOR SpA

Via Terrazzano, 77

I-20017 Rho (MI)

 

Valeas SpA Pharmaceuticals

Via Vallisneri, 10

I-20133 Milano

 

Valvole Aerosol Research Italiana (VARI)

Spa — LINDAL Group Italia

Via del Pino, 10

I-23854 Olginate (LC)

 

Acros Organics bvba

Janssen Pharmaceuticalaan 3o

B-2440 Geel

 

Airbus France

route de Bayonne 316

F-31300 Toulouse

 

Biosolove B.V.

Waalreseweg 17

5554 HA Valkenswaard

Nederland

 

Bie & Berntsen

Sandbækvej 7

DK-2610 Roedovre

 

Carlo Erba Reactifs-SDS

Z.I. de Valdonne, BP 4

F-13124 Peypin

 

CNRS — Groupe de Physique des Solides

Université Paris, 7 Denis Diderot & Paris

6 Pierre et Marie Curie

F-75251 Paris Cedex 5

 

Health Protection Inspectorate-Laboratories

Paldiski mnt 81

EE-10617 Tallinn

 

Honeywell Fluorine Products Europe

Kempenweg 90

P.O. Box 264

6000 AG Weert

Nederland

 

Honeywell Specialty Chemicals

Wunstorfer Straße 40

Postfach 100262

D-30918 Seelze

 

Ineos Fluor Ltd

PO Box 13, The Heath

Runcorn Cheshire WA7 4QF

United Kingdom

 

Institut Scientifique de Service Public (ISSeP)

Rue du Chéra, 200

B-4000 Liège

 

Katholieke Universiteit Leuven

Krakenstraat 3

B-3000 Leuven

 

LGC Promochem GmbH

Mercatorstraße 51

D-46485 Wesel

 

Mallinckrodt Baker BV

Teugseweg 20

7418 AM Deventer

Nederland

 

Merck KgaA

Frankfurter Straße 250

D-64271 Darmstadt

 

Mikro+Polo d.o.o.

Lackova 78

SLO-2000 Maribor

 

Ministry of Defense

Directorate Material RNL Navy

PO Box 2070

2500 ES The Hague

Nederland

 

Panreac Química SA

Riera de Sant Cugat 1

E-08110 Montcada I Reixac (Barcelona)

 

Sanolabor d.d.

Leskovškova 4

SLO-1000 Ljubljana

 

Sigma Aldrich Logistik GmbH

Riedstraße 2

D-89555 Steinheim

 

Sigma Aldrich Chimie SARL

80, rue de Luzais

L'isle-d'abeau Chesnes

F-38297 Saint-Quentin-Fallavier

 

Sigma Aldrich Company Ltd

The Old Brickyard

New Road Gillingham SP8 4XT

United Kingdom

 

Sigma Aldrich Laborchemikalien

Wunstorfer Straße 40

Postfach 100262

D-30918 Seelze

 

Sigma Aldrich Chemie GmbH

Riedstraße 2

D-89555 Steinheim

 

Tazzetti Fluids S.r.l.

Corso Europa, 600/a

I-10088 Volpiano (TO)

 

University of Technology Vienna

Institut of Industrial Electronics&Material Science

Gusshausstraße 27-29

A-1040 Wien

 

VWR I.S.A.S.

201, rue Carnot

F-94126 Fontenay-sous-Bois

 

YA-Kemia Oy — Sigma Aldrich Finland

Teerisuonkuja 4

FI-00700 Helsinki

Briselē, 2006. gada 11. aprīlī

Komisijas vārdā

Komisijas loceklis

Stavros DIMAS


(1)  OV L 244, 29.9.2000., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisjias Regulu (EK) Nr. 29/2006 (OV L 6, 11.1.2006., 27. lpp.).

(2)  www.unep.org/ozone/Information_for_the_Parties/3Bi_dec12-2-3.asp

(3)  Izņemot Dāniju.

(4)  Izņemot Zviedriju.

(5)  OV C 168, 8.7.2005., 20. lpp.

(6)  Ozona noārdīšanas potenciāls.


I PIELIKUMS

Ievērojot 3. punktu divpadsmitās sanāksmes Lēmumā XII/2, ko pieņēmušas Monreālas protokola puses par pasākumiem, lai sekmētu pāreju uz hlorfluorogļūdeņražus nesaturošiem dozējošajiem inhalatoriem (non-CFC MDI), valstis ir noteikušas, ka līdz ar piemērotu CFC nesaturošu dozējošo inhalatoru pieejamību hlorfluorogļūdeņraži saskaņā ar minēto protokolu vairs nav kvalificējami kā “būtiski” kombinācijās ar šādām aktīvām sastāvdaļām:

1.   tabula

Valsts

Īslaicīgas iedarbības beta-agonisti bronhodilatori

salbutamols

terbutalīns

fenoterols

orciprenalīns

reproterols

karbuterols

heksoprenalīns

pirbuterols

klenbuterols

bitolterols

prokaterols

Austrija

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Beļģija

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Kipra

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čehija

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Dānija

X

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Igaunija

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Somija

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Francija

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vācija

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Grieķija

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Ungārija

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Īrija

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Itālija

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Latvija

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Lietuva

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Luksemburga

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Malta

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nīderlande

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Polija

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Portugāle

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Norvēģija

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Slovākija

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Slovēnija

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Spānija

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zviedrija

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apvienotā Karaliste

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avots: www.unep.org/ozone/Information_for_the_Parties/3Bi_dec12-2-3.asp


2.   tabula

Valsts

Inhalējamie steroīdi

Beklometazons

Deksametazons

Flunizolīds

Flutikazons

Budesonīds

Triamcinolons

Austrija

 

 

 

 

 

 

Beļģija

X

X

X

X

X

X

Kipra

 

 

 

 

 

 

Čehija

X

X

X

X

X

X

Dānija

X

 

 

X

 

 

Igaunija

X

X

X

X

X

X

Somija

X

 

 

X

 

 

Francija

X

 

 

X

 

 

Vācija

X

X

X

X

X

X

Grieķija

 

 

 

 

 

 

Ungārija

X

X

X

X

X

X

Īrija

X

 

 

X

 

 

Itālija

X

 

 

X

X

 

Latvija

X

X

X

X

X

X

Lietuva

 

 

 

 

 

 

Luksemburga

 

 

 

 

 

 

Malta

 

 

 

X

X

 

Polija

 

 

 

 

 

 

Portugāle

 

 

 

X

X

 

Nīderlande

X

X

X

X

X

X

Norvēģija

 

 

 

 

 

 

Slovākija

X

X

X

X

X

X

Slovēnija

X

X

X

X

X

X

Spānija

X

 

 

X

 

 

Zviedrija

X

X

X

X

 

X

Apvienotā Karaliste

 

 

 

X

 

 

Avots: www.unep.org/ozone/Information_for_the_Parties/3Bi_dec12-2-3.asp


3.   tabula

Valsts

Nesteroīdu pretiekaisuma līdzekļi

Kromoglicīnskābe

Nedrokromils

 

 

 

 

Austrija

 

 

 

 

 

 

Beļģija

X

X

 

 

 

 

Kipra

 

 

 

 

 

 

Čehija

X

X

 

 

 

 

Dānija

X

X

 

 

 

 

Igaunija

X

X

 

 

 

 

Somija

X

X

 

 

 

 

Francija

X

X

 

 

 

 

Vācija

X

X

 

 

 

 

Grieķija

X

X

 

 

 

 

Ungārija

 

 

 

 

 

 

Īrija

 

 

 

 

 

 

Itālija

 

 

 

 

 

 

Latvija

X

X

 

 

 

 

Lietuva

 

 

 

 

 

 

Luksemburga

 

 

 

 

 

 

Malta

 

 

 

 

 

 

Polija

 

 

 

 

 

 

Portugāle

X

 

 

 

 

 

Nīderlande

X

X

 

 

 

 

Norvēģija

 

 

 

 

 

 

Slovākija

X

X

 

 

 

 

Slovēnija

X

X

 

 

 

 

Spānija

 

X

 

 

 

 

Zviedrija

 

 

 

 

 

 

Apvienotā Karaliste

 

 

 

 

 

 

Avots: www.unep.org/ozone/Information_for_the_Parties/3Bi_dec12-2-3.asp


4.   tabula

Valsts

Antiholinerģiskie bronhodilatori

Ipratropija bromīds

Oksitropija bromīds

 

 

 

 

Austrija

 

 

 

 

 

 

Beļģija

X

X

 

 

 

 

Kipra

X

X

 

 

 

 

Čehija

X

X

 

 

 

 

Dānija

X

X

 

 

 

 

Igaunija

X

X

 

 

 

 

Somija

X

X

 

 

 

 

Francija

 

 

 

 

 

 

Vācija

X

X

 

 

 

 

Grieķija

X

X

 

 

 

 

Ungārija

X

X

 

 

 

 

Īrija

X

X

 

 

 

 

Itālija

 

 

 

 

 

 

Latvija

 

 

 

 

 

 

Lietuva

 

 

 

 

 

 

Luksemburga

 

 

 

 

 

 

Malta

X

X

 

 

 

 

Nīderlande

X

X

 

 

 

 

Polija

 

 

 

 

 

 

Portugāle

X

 

 

 

 

 

Norvēģija

 

 

 

 

 

 

Slovākija

X

X

 

 

 

 

Slovēnija

 

 

 

 

 

 

Spānija

X

X

 

 

 

 

Zviedrija

X

X

 

 

 

 

Apvienotā Karaliste

X

X

 

 

 

 

Avots: www.unep.org/ozone/Information_for_the_Parties/3Bi_dec12-2-3.asp


5.   tabula

Valsts

Ilgstošas iedarbības beta-agonisti bronhodilatori

Formoterols

Salmeterols

 

 

 

 

Austrija

 

 

 

 

 

 

Beļģija

 

 

 

 

 

 

Kipra

 

 

 

 

 

 

Čehija

 

 

 

 

 

 

Dānija

 

 

 

 

 

 

Igaunija

 

 

 

 

 

 

Somija

 

 

 

 

 

 

Francija

 

 

 

 

 

 

Vācija

X

X

 

 

 

 

Grieķija

 

 

 

 

 

 

Ungārija

 

 

 

 

 

 

Īrija

 

 

 

 

 

 

Itālija

X

 

 

 

 

 

Latvija

 

 

 

 

 

 

Lietuva

 

 

 

 

 

 

Luksemburga

 

 

 

 

 

 

Malta

 

 

 

 

 

 

Nīderlande

 

 

 

 

 

 

Polija

 

 

 

 

 

 

Portugāle

 

 

 

 

 

 

Norvēģija

 

 

 

 

 

 

Slovākija

 

 

 

 

 

 

Slovēnija

 

 

 

 

 

 

Spānija

 

 

 

 

 

 

Zviedrija

 

 

 

 

 

 

Apvienotā Karaliste

 

 

 

 

 

 

Avots: www.unep.org/ozone/Information_for_the_Parties/3Bi_dec12-2-3.asp


6.   tabula

Valsts

Aktīvo sastāvdaļu kombinācijas vienā inhalācijas dozatorā MDI

Austrija

 

 

 

 

 

 

Beļģija

 

 

 

 

 

 

Kipra

 

 

 

 

 

 

Čehija

 

 

 

 

 

 

Dānija

 

 

 

 

 

 

Igaunija

 

 

 

 

 

 

Somija

 

 

 

 

 

 

Francija

 

 

 

 

 

 

Vācija

X

 

 

 

 

 

Grieķija

 

 

 

 

 

 

Ungārija

 

 

 

 

 

 

Īrija

 

 

 

 

 

 

Itālija

 

 

 

 

 

 

Latvija

 

 

 

 

 

 

Lietuva

 

 

 

 

 

 

Luksemburga

 

 

 

 

 

 

Malta

 

 

 

 

 

 

Nīderlande

 

 

 

 

 

 

Polija

 

 

 

 

 

 

Portugāle

 

 

 

 

 

 

Norvēģija

 

 

 

 

 

 

Slovākija

 

 

 

 

 

 

Slovēnija

 

 

 

 

 

 

Spānija

 

 

 

 

 

 

Zviedrija

 

 

 

 

 

 

Apvienotā Karaliste

 

 

 

 

 

 

Avots: www.unep.org/ozone/Information_for_the_Parties/3Bi_dec12-2-3.asp


II PIELIKUMS

BŪTISKĀM VAJADZĪBĀM PAREDZĒTS LIETOJUMS MEDICĪNĀ

Kvotas, kas paredzētas ierobežojamām I grupas vielām, kuras var izmantot dozējošu inhalatoru (MDI) ražošanā astmas un citu hronisku obstruktīvu plaušu slimību (HOPS) ārstēšanai, ir piešķirtas:

 

3M Health Care (UK)

 

Bespak (UK)

 

Boehringer Ingelheim (DE) Boehringer Ingelheim (France) vārdā

 

Chiesi (IT)

 

IVAX (IE)

 

Lab Aldo-Union (ES)

 

Sicor (IT)

 

Valeas (IT)

 

V.A.R.I. (IT)


III PIELIKUMS

BŪTISKĀM VAJADZĪBĀM PAREDZĒTS LIETOJUMS LABORATORIJĀS

Kvotas, kas paredzētas ierobežojamām I un II grupas vielām, kuras var izmantot laboratoriskām un analītiskām vajadzībām, ir piešķirtas:

 

Acros organics bvba (BE)

 

Bie & Berntsen (DK)

 

Biosolve (NL)

 

Carlo Erba Reactifs-SDS (FR)

 

CNRS — Groupe de Physique des Solides (FR)

 

Honeywell Fluorine Products Europe (NL)

 

Honeywell Specialty Chemicals (DE)

 

Ineos Fluor (UK)

 

Katholieke Universiteit Leuven (BE)

 

LGC Promochem (DE)

 

Mallinckrodt Baker (NL)

 

Merck KGaA (DE)

 

Mikro + Polo (SI)

 

Panreac Química (ES)

 

Sanolabor (SI)

 

Sigma Aldrich Chimie (FR)

 

Sigma Aldrich Company (UK)

 

Sigma Aldrich Logistik (DE)

 

Tazzetti Fluids (IT)

 

University of Technology Vienna (AT)


IV PIELIKUMS

BŪTISKĀM VAJADZĪBĀM PAREDZĒTS LIETOJUMS LABORATORIJĀS

Kvotas, kas paredzētas ierobežojamām III grupas vielām, kuras var izmantot laboratoriskām un analītiskām vajadzībām, ir piešķirtas:

 

Airbus France (FR)

 

Ineos Fluor (UK)

 

Ministry of Defense (NL)

 

Sigma Aldrich Chimie (FR)


V PIELIKUMS

BŪTISKĀM VAJADZĪBĀM PAREDZĒTS LIETOJUMS LABORATORIJĀS

Kvotas, kas paredzētas ierobežojamām IV grupas vielām, kuras var izmantot laboratoriskām un analītiskām vajadzībām, ir piešķirtas:

 

Acros Organics (BE)

 

Bie & Berntsen (DK)

 

Biosolve (NL)

 

Carlo Erba Reactifs-SDS (FR)

 

Health Protection Inspectorate-Laboratories (EE)

 

Institut Scientifique de Service Public (ISSeP) (BE)

 

Katholieke Universiteit Leuven (BE)

 

Mallinckrodt Baker (NL)

 

Merck KGaA (DE)

 

Mikro + Polo (SI)

 

Panreac Química (ES)

 

Sanolabor d.d. (SI)

 

Sigma Aldrich Chimie (FR)

 

Sigma Aldrich Company (UK)

 

Sigma Aldrich Laborchemikalien (DE)

 

Sigma Aldrich Logistik (DE)

 

VWR I.S.A.S. (FR)

 

YA-Kemia Oy (FI)


VI PIELIKUMS

BŪTISKĀM VAJADZĪBĀM PAREDZĒTS LIETOJUMS LABORATORIJĀS

Kvotas, kas paredzētas ierobežojamām V grupas vielām, kuras var izmantot laboratoriskām un analītiskām vajadzībām, ir piešķirtas:

 

Acros Organics (BE)

 

Bie & Berntsen (DK)

 

Katholieke Universiteit Leuven (BE)

 

Mallinckrodt Baker (NL)

 

Merck KGaA (DE)

 

Mikro + Polo (SI)

 

Panreac Química (ES)

 

Sanolabor d.d. (SI)

 

Sigma Aldrich Chimie (FR)

 

Sigma Aldrich Company (UK)

 

Sigma Aldrich Logistik (DE)

 

YA-Kemia Oy (FI)


VII PIELIKUMS

LIETOJUMS BŪTISKĀM LABORATORISKĀM UN ANALĪTISKĀM VAJADZĪBĀM

Kvota, kas paredzēta ierobežojamām VI grupas vielām, kuras var izmantot būtiskām laboratoriskām un analītiskām vajadzībām, ir piešķirta:

Sigma-Aldrich Chemie GmbH (DE)


VIII PIELIKUMS

BŪTISKĀM VAJADZĪBĀM PAREDZĒTS LIETOJUMS LABORATORIJĀS

Kvotas, kas paredzētas ierobežojamām VII grupas vielām, kuras var izmantot laboratoriskām un analītiskām vajadzībām, ir piešķirtas:

 

Ineos Fluor (UK)

 

Katholieke Universiteit Leuven (BE)

 

Sigma Aldrich Logistik (FR)

 

Sigma Aldrich Company (UK)


IX PIELIKUMS

BŪTISKĀM VAJADZĪBĀM PAREDZĒTS LIETOJUMS LABORATORIJĀS

Kvotas, kas paredzētas ierobežojamām IX grupas vielām, kuras var izmantot laboratoriskām un analītiskām vajadzībām, ir piešķirtas:

 

Ineos Fluor (UK)

 

Katholieke Universiteit Leuven (BE)

 

Sigma Aldrich Logistik (FR)

 

YA-Kemia Oy (FI)


X PIELIKUMS

[Šo pielikumu nepublicē, jo tajā ir ietverta konfidenciāla komercinformācija.]


4.8.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 214/50


KOMISIJAS LĒMUMS

(2006. gada 20. jūlijs),

ar ko aizstāj pielikumu Lēmumam 2005/769/EK par noteikumiem, kas piemērojami pārtikas atbalsta iepirkumiem, ko veic NVO, kuras Komisija apstiprinājusi tādu produktu iepirkšanai un mobilizēšanai, kas piegādājami saskaņā ar Padomes Regulu (EK) Nr. 1292/96

(2006/541/EK)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1996. gada 27. jūnija Regulu (EK) Nr. 1292/96 par pārtikas atbalsta politiku, pārtikas atbalsta vadību un īpašiem pasākumiem pārtikas drošības atbalstam (1), un jo īpaši tās 19. panta 1. punktu,

tā kā:

(1)

Komisijas 2005. gada 27. oktobra Lēmumā 2005/769/EK par noteikumiem, kas piemērojami pārtikas atbalsta iepirkumiem, ko veic NVO, kuras Komisija apstiprinājusi tādu produktu iepirkšanai un mobilizēšanai, kas piegādājami saskaņā ar Padomes Regulu (EK) Nr. 1292/96, un par Komisijas 1998. gada 3. septembra lēmuma atcelšanu (2) noteikti noteikumi par pārtikas atbalsta iepirkumiem, ko veic nevalstiskas organizācijas, kuras Komisija apstiprinājusi tādu produktu iepirkšanai un mobilizēšanai, kas piegādājami saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1292/96.

(2)

Regulā (EK) Nr. 2110/2005 bija paredzēts atraisīt atbalstu Kopienas ārējās palīdzības kontekstā, un tāpēc tā groza Regulu (EK) Nr. 1292/96, kas attiecas uz noteikumiem par iepērkamo preču izcelsmi un valstspiederību saistībā ar piedalīšanos konkursa procedūrās.

(3)

Lai radītu labvēlīgākus apstākļus vietējiem un reģionāliem iepirkumiem, skaidri jānorāda, ka tikai Kopienas tirgū iepirktām precēm jāatbilst prasībām, kas noteiktas Komisijas paziņojumos par to Kopienas pārtikas atbalsta sūtījumos iekļauto produktu īpašībām (3) un iesaiņojumu (4), kas piegādājami kā Kopienas pārtikas atbalsts, savukārt vietējā vai reģionālā tirgū iepirktajām precēm jāatbilst vietējiem standartiem, ja tādi pastāv, bet citādi – starptautiskajiem standartiem.

(4)

Atbalsta atraisīšanai vajadzīgi elastīgāki piegādes līguma noteikumi, tāpēc būtu lietderīgi noteikt prasību, lai konkursa paziņojumos un piegādes līgumos, ko attiecīgi izziņojušas vai noslēgušas nevalstiskas organizācijas saistībā ar precēm, kas piegādājamas kā pārtikas atbalsts, būtu norādīti piegādes nosacījumi saskaņā ar Starptautiskās Tirdzniecības kameras starptautiskajiem tirdzniecības noteikumiem (Incoterms) (5).

(5)

Tāpēc ir lietderīgi paredzēt, lai preces un piegādes pārbaudītu starptautiski atzīta uzraudzības aģentūra.

(6)

Tādēļ attiecīgi jāgroza Lēmums 2005/769/EK.

(7)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1292/96 29. pantu Pārtikas atbalsta un pārtikas drošības komiteja ir informēta par minēto pasākumu,

IR NOLĒMUSI ŠĀDI.

1. pants

Lēmuma 2005/769/EK pielikumu aizstāj ar šā lēmuma pielikuma tekstu.

2. pants

Šis lēmums stājas spēkā tā publicēšanas dienā Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Briselē, 2006. gada 20. jūlijā

Komisijas vārdā

Komisijas loceklis

Louis MICHEL


(1)  OV L 166, 5.7.1996., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 2110/2005 (OV L 344, 27.12.2005., 1. lpp.).

(2)  OV L 291, 5.11.2005., 24. lpp.

(3)  OV C 312, 31.10.2000., 1. lpp.

(4)  OV C 267, 13.9.1996., 1. lpp.

(5)  http://www.iccwbo.org


PIELIKUMS

“PIELIKUMS

Mobilizējot pārtikas produktus, kas saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1292/96 piegādājami kā pārtikas atbalsts, nevalstiskās organizācijas, kas saņem Kopienas atbalstu (turpmāk tekstā – “NVO”), atbild par turpmāk izklāstīto noteikumu ievērošanu, neskarot papildu finanšu vadības prasības, kas noteiktas līgumā, kurš noslēgts ar saņēmēju pārtikas atbalsta politikas īstenošanai.

1.   PREČU IEPIRKUMA VIETA

Atkarībā no katras konkrētas piegādes noteikumiem produktus iepērk saņēmējā valstī vai jaunattīstības valstī, kas norādīta Regulas (EK) Nr. 1292/96 pielikumā un, ja iespējams, atrodas vienā ģeogrāfiskajā reģionā ar saņēmēju valsti, vai arī Eiropas Kopienas dalībvalstī.

Piegāžu un materiālu izcelsmi nosaka saskaņā ar izcelsmes noteikumiem un atkāpēm no tiem, kā paredzēts Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 2110/2005 (1).

Ārkārtas apstākļos, kā arī saskaņā ar procedūru, kas paredzēta Regulas (EK) Nr. 1292/96 11. panta 2. punktā, Komisija var atļaut iepirkt pārtikas produktus Regulas (EK) Nr. 1292/96 pielikumā neminēto valstu tirgū vai Eiropas Kopienas dalībvalstu tirgū.

2.   PREČU ĪPAŠĪBAS

Pārtikas produktiem pēc iespējas jāatbilst saņēmējas valsts iedzīvotāju uztura paradumiem. Priekšroka iespēju robežās dodama iepirkumiem darbības valstī vai kaimiņvalstī.

Produktu īpašībām un iesaiņojumam jāatbilst kvalitātes standartiem, kas paredzēti izcelsmes valsts un/vai galamērķa valsts iekšējās tiesībās, izraugoties tās atkarībā no tā, kuri tiesību akti nosaka augstākus standartus. Ja vietējo tiesību aktu nav, pēc iespējas jāievēro starptautiski atzīti standarti kā Codex Alimentarius.

Ja produktus iepērk Eiropas Kopienā, to īpašībām ir jāatbilst prasībām, kas noteiktas Komisijas paziņojumā par Kopienas pārtikas atbalsta sūtījumos iekļauto produktu īpašībām (2). Turklāt produktu iepakojumam ir jāatbilst prasībām, kas noteiktas Komisijas paziņojumā par tādu Kopienas produktu iepakojumiem, kas piegādājami kā Kopienas pārtikas atbalsts (3).

3.   NOSACĪJUMI PAR VALSTSPIEDERĪBU

Atbilstību noteikumiem par tiesībām piedalīties konkursa procedūrā nosaka saskaņā ar piemērotības normām un atkāpēm no tām, kā paredzēts Regulā (EK) Nr. 2110/2005.

Konkursa pretendentiem ir jābūt reģistrētiem likumā paredzētajā kārtībā un pēc pieprasījuma jāuzrāda reģistrāciju apliecinošs dokuments.

4.   KRITĒRIJI, LAI LIEGTU DALĪBU PUBLISKĀ IEPIRKUMA PROCEDŪRĀS UN PROCEDŪRĀS, KURĀS TIEK PIEŠĶIRTAS LĪGUMSLĒGŠANAS TIESĪBAS

4.1.   Kritēriji, lai liegtu dalību publiskā iepirkuma procedūrās

Pretendentiem liedz piedalīties publiskā iepirkuma procedūrā, ja:

a)

tie ir bankrotējuši vai tiek likvidēti, to darbību pārvalda tiesa, tie ir iesaistījušies nolīgumā ar kreditoriem, pārtraukuši uzņēmējdarbību, tie ir iesaistīti tiesas procesā saistībā ar iepriekšminētajiem jautājumiem vai nonākuši citā tamlīdzīgā situācijā, kas radusies līdzīgas attiecīgās valsts tiesību aktos vai noteikumos paredzētas procedūras rezultātā;

b)

tie ar galīgu un nepārsūdzamu tiesas spriedumu ir atzīti par vainīgiem pārkāpumā, kas saistīts ar to profesionālo darbību;

c)

tie atzīti par vainīgiem smagā amatpārkāpumā, kas pierādīts ar jebkādiem līdzekļiem, ko atzīst palīdzības saņēmējs;

d)

tie nav izpildījuši saistības attiecībā uz sociālās apdrošināšanas iemaksām vai nodokļu nomaksu saskaņā ar savas reģistrācijas valsts tiesību normām vai palīdzības saņēmējas valsts tiesību normām, vai arī tās valsts tiesību normām, kur paredzēta līguma izpilde;

e)

attiecībā uz tiem ir stājies spēkā galīgs un nepārsūdzams tiesas spriedums par krāpšanu, korupciju, dalību noziedzīgā grupējumā vai citādu nelikumīgu darbību, kas kaitē Kopienu finanšu interesēm;

f)

ir pasludināts, ka tie pēc kādas citas publiskā iepirkuma procedūras vai dotāciju piešķiršanas procedūras, kas finansētas no Kopienas budžeta, ir nopietni pārkāpuši līgumu, neizpildot līgumā noteiktās saistības.

Pretendentiem jāapliecina, ka uz tiem neattiecas neviens no iepriekš minētajiem gadījumiem.

4.2.   Kritēriji, lai nepiešķirtu līgumslēgšanas tiesības

Līgumslēgšanas tiesības nevar piešķirt pretendentiem, kas publiskā iepirkuma procedūras laikā:

a)

ir iesaistīti interešu konfliktā;

b)

ir vainojami nepatiesas informācijas sniegšanā, nepatiesi norādīdami ziņas, ko dotācijas saņēmējs pieprasījis kā nosacījumu, lai pretendents varētu piedalīties procedūrā, kuras rezultātā tiek piešķirtas līgumslēgšanas tiesības, vai arī nesniedz šo informāciju.

5.   PROCEDŪRAS, KURĀS TIEK PIEŠĶIRTAS LĪGUMSLĒGŠANAS TIESĪBAS

5.1.   Vispārēji noteikumi

NVO rīko atklātu starptautisku konkursu par piegāžu līgumiem, kuru summa ir vismaz EUR 150 000. Atklāta starptautiska konkursa gadījumā NVO ievieto sludinājumu par konkursu attiecīgajos plašsaziņas līdzekļos, jo īpaši NVO tīmekļa vietnē, starptautiskajos laikrakstos un tās valsts laikrakstos, kurā tiks veikta attiecīgā darbība, vai citos specializētajos izdevumos.

Ja paredzēts noslēgt piegādes līgumu par summu no EUR 30 000 līdz EUR 150 000, sludinājums par atklāto konkursu ir jāievieto vietējos laikrakstos. Gadījumā, ja tiek organizēts vietēja mēroga atklāts konkurss, sludinājumam ir jābūt ievietotam visos tam piemērotajos plašsaziņas līdzekļos, tomēr tikai tajā valstī, kurā paredzēts īstenot attiecīgo darbību. Jebkurā gadījumā visiem piegādātājiem, kas tiesīgi piedalīties konkursā, ir jānodrošina tādi paši apstākļi kā vietējiem uzņēmumiem.

Piegāžu līgumus, kuru summa ir mazāka par EUR 30 000, noslēdz, piemērojot sarunu procedūru bez sludinājuma publicēšanas, kurā NVO veic pārrunas ar vismaz trim piegādātājiem pēc savas izvēles un apspriež līguma nosacījumus ar vienu vai vairākiem tās izraudzītajiem piegādātājiem.

Tiesības uz tādu piegāžu līgumu noslēgšanu, kuru vērtība ir mazāka nekā EUR 5 000, var piešķirt sarunu procedūrā, kurā piedalās tikai viens pretendents.

Pretendentu piedāvājumu iesniegšanas un pretendentu pieteikšanās termiņiem ir jābūt pietiekami gariem, lai interesentiem būtu dots piemērots un saprātīgi ilgs laiks sagatavot un iesniegt savus piedāvājumus.

Ja NVO saskaņā ar IV pielikuma “Dotācijas saņēmēju iepirkums saistībā ar Eiropas Kopienas ārējām darbībām” 8.4. punktu izmanto centrālā iepirkuma biroja pakalpojumus, tā izraugās šo biroju saskaņā ar minētā pielikuma 4.1. un 4.2. punktā noteiktajām procedūrām, ko piemēro, slēdzot līgumus par pakalpojumiem. Iepērkot tirgū produktus pārtikas atbalstam, centrālajam iepirkuma birojam jāievēro noteikumi un nosacījumi, kas paredzēti šajā lēmumā un pielikumā.

5.2.   Sarunu procedūra, kurā piedalās tikai viens pretendents

Saņēmējs var rīkot sarunu procedūru ar vienu pretendentu šādos gadījumos:

a)

ārkārtējas steidzamības gadījumā, kas saistīta ar apstākļiem, kad 5.1. punktā paredzētie termiņi nav izpildāmi, tomēr šiem apstākļiem jābūt tādiem, ko saņēmējs nevarēja paredzēt un kas nekādā gadījumā nav radušies viņa vainas dēļ. Apstākļi, ar kuriem tiek pamatota ārkārtējā steidzamība, nekādā gadījumā nedrīkst būt radušies saņēmēja vainas dēļ.

Darbības, ko veic Komisijas noteiktajās krīzes situācijās, atbilst ārkārtējas steidzamības kritērijam. Komisija informē saņēmēju par krīzes situācijas iestāšanos un tās beigām;

b)

ja notiek papildu piegādes, ko veic sākotnējais piegādātājs un kas paredzētas tam, lai daļēji aizstātu parastās piegādes vai uzstādītās iekārtas vai arī lai turpinātu parastās piegādes un uzstādītu papildu iekārtas, ja sakarā ar piegādātāja maiņu dotācijas saņēmējam būtu jāiegādājas atšķirīga tehnika, un tas radītu nesavietojamību vai nesamērīgas tehniskas grūtības ekspluatācijā un apkopē;

c)

ja konkursa procedūra bijusi neveiksmīga, tas ir, ja nav saņemti kvalitatīvi un/vai finansiāli vērtīgi piedāvājumi. Šādos gadījumos pēc konkursa procedūras atsaukšanas dotācijas saņēmējam ir tiesības, būtiski nemainot sākotnējos konkursa noteikumus, veikt pārrunas ar vienu vai vairākiem tā izvēlētiem pretendentiem, kuri piedalījās konkursā;

d)

kad attiecīgās līgumslēgšanas tiesības jāpiešķir organizācijām, kurām de jure vai de facto ir monopolstāvoklis, bet tādā gadījumā tas pienācīgi jāpamato lēmumā par minēto tiesību piešķiršanu;

e)

tiešo darījumu līgumu var noslēgt, ja to attaisno piegādes specifika, jo sevišķi eksperimentālas piegādes gadījumā.

5.3.   Konkursa piedāvājumu iesniegšanas kārtība

Konkursa paziņojumā jānorāda, kādā formā un termiņā pretendentiem jāiesniedz piedāvājumi.

Visus dalības pieteikumus un piedāvājumus, kuri atzīti par prasībām atbilstošiem, novērtēšanas komiteja izvērtē un sarindo, pamatojoties uz iepriekš paziņotiem izslēgšanas, atlases un uzvarētāja noteikšanas kritērijiem. Komitejas locekļu skaitam ir jābūt nepāra – tajā jābūt vismaz trijiem locekļiem, kuriem ir pietiekamas tehniskās un administratīvās zināšanas, lai sagatavotu pamatotu atzinumu par pieteikumiem.

Par katru partiju drīkst iesniegt tikai vienu piedāvājumu. Tas ir spēkā tikai tad, ja attiecas uz visu partiju. Ja partija tiek sadalīta vairākās daļās, piedāvājumu vērtē kā daļu vidējo vērtību. Ja konkursa uzaicinājums attiecas uz vairāk nekā vienas partijas piegādi, par katru partiju iesniedz atsevišķu piedāvājumu. Pretendentam nav jāiesniedz piedāvājums par visām partijām.

Piedāvājumā ir jānorāda šāda informācija:

pretendenta nosaukums (vai vārds, uzvārds) un adrese,

konkursa paziņojuma, partijas un darbības atsauces numuri,

partijas tīrsvars vai konkrēta naudas summa, uz kuru attiecas piedāvājums,

piedāvātā cena par tīrā produkta metrisko tonnu norādītajā piegādes vietā atbilstoši konkursa paziņojumā paredzētajiem nosacījumiem, bet konkursā, kad līgums attiecas uz kāda konkrēta produkta maksimāla daudzuma piegādi par paredzētu naudas summu, – attiecīgā produkta tīrais daudzums,

transporta izmaksas no iekraušanas vietas līdz piegādes vietai konkrētajā piegādes posmā,

piegādes termiņš vai grafiks.

Par derīgiem tiks uzskatīti tikai tie piedāvājumi, kuriem ir pievienots dokuments, kas apliecina konkursa garantijas iesniegšanu. Konkursa garantijas summa, kas izteikta maksājuma valūtā, kā arī tās derīguma termiņš tiek norādīti konkursa paziņojumā. Konkursa garantija atbilst vismaz 1 % no piedāvājuma kopējās summas, un tās derīguma termiņš ir vismaz viens mēnesis.

Konkursa garantiju iesniedz par labu NVO kā nodrošinājumu, ko sniedz dalībvalstī apstiprināta vai NVO pieņemama kredītiestāde. Tai jābūt neatsaucamai, un ir jābūt iespējai to iekasēt pēc pirmā pieprasījuma.

Ja pārtikas produkti tiek iegādāti valstī, kas vienlaikus ir pārtikas atbalsta saņēmēja, NVO konkursa paziņojumā var noteikt citus garantijas noteikumus atbilstoši vispārējai praksei, kāda pastāv attiecīgajā valstī.

Garantiju atbrīvo:

ar vēstuli vai faksu, ko nosūtīta NVO, kad pretendents nav apstiprināts vai tiek noraidīts vai nevienam pretendentam netiek piešķirtas tiesības uz līguma noslēgšanu,

kad pretendents, kas ieguvis tiesības veikt piegādi, iesniedz piegādes garantiju.

Garantijas summa tiek ieturēta gadījumos, kad piegādātājs, ieguvis līgumslēgšanas tiesības, saprātīgā termiņā neiesniedz attiecīgo piegādes garantiju, kā arī tad, ja pretendents atsauc savu piedāvājumu pēc tā iesniegšanas.

Piedāvājumi, kuri netiks iesniegti atbilstoši šiem noteikumiem vai kuros būs atrunas un nosacījumi, kas ir pretrunā konkursa paziņojumam, tiks noraidīti.

Pēc iesniegšanas piedāvājumu nedrīkst ne labot, ne atsaukt.

Par uzvarētāju, kurš iegūst līgumslēgšanas tiesības, pasludina to pretendentu, kurš ir iesniedzis piedāvājumu ar viszemāko cenu, izpildot visus konkursa paziņojumā ietvertos nosacījumus, it īpaši attiecībā uz mobilizējamo produkta īpašībām. Gadījumā, ja vairāki pretendenti vienlaikus ir iesnieguši piedāvājumu ar zemāko cenu, līgumslēdzējs tiks noteikts ar izlozes palīdzību.

Kad ir noteikts konkursa uzvarētājs, kas ieguvis līgumslēgšanas tiesības, gan viņu, gan noraidītos pretendentus par to informē ar vēstules vai faksa palīdzību.

NVO var nolemt nepiešķirt līgumslēgšanas tiesības nevienam pretendentam pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa vai tā pagarinājuma beigām, it īpaši gadījumos, kad piedāvājumos norādītā cena pārsniedz tirgus cenu. NVO nav jāpaskaidro savs lēmums. Visi pretendenti tiek informēti par lēmumu nepiešķirt līgumslēgšanas tiesības trīs darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanu.

6.   PIEGĀDĀTĀJA PIENĀKUMI UN PIEGĀDES NOSACĪJUMI

Konkursa paziņojumā jānorāda piegādes līgumā paredzētie Incoterms piegādes noteikumi, kā arī piemērojamā Incoterms redakcija. Konkursa uzvarētājam jāpilda savas saistības saskaņā ar visiem noteikumiem, kas paredzēti konkursa paziņojumā, tostarp nosacījumi, kas izriet no Incoterms un no viņa paša piedāvājuma.

Ja vien konkursa paziņojumā un līgumā nav paredzēts citādi, spēkā ir Incoterms paredzētie piegādātāja (pārdevēja) un NVO (pircēja) pienākumi.

Ja konkursa paziņojumā norādītie Incoterms noteikumi uzliek piegādātājam pienākumu sagādāt transporta apdrošināšanas polisi, apdrošinājuma summai jāatbilst vismaz uzvarētāja piedāvājumā norādītajai summai, un apdrošināšanai jāsedz visi ar pārvadājumiem un citām piegādātāja veiktajām piegādes darbībām saistītie riski, ietverot konkrētās piegādes līguma īstenošanas posmu. Apdrošināšana sedz arī visas izmaksas, kas saistītas ar bojāto produktu šķirošanu, izņemšanu vai iznīcināšanu, kā arī tādu produktu pārpakošanas un analīzes izdevumus, kuru bojājums neliedz saņēmējam tos pieņemt.

Ja produkti tiek piegādāti ar jūras transportu, tad piegādi drīkst sadalīt partijās, ko ved ar vairākiem kuģiem, tikai tādā gadījumā, ja NVO tam ir piekritusi.

Ja piegāde tiek veikta ar sauszemes transportu, tad produktus drīkst piegādāt tādā līgumā nenorādītā pārvadājumu veidā tikai tad, ja NVO tam ir piekritusi.

Šādos gadījumos, ja piegādātājs lūdz NVO piekrist mainīt pārvadājumu veidu vai piegādes grafiku, NVO neliedz piekrišanu vienīgi tad, ja piegādātājs sedz visus papildu izdevumus, jo īpaši par papildu pārbaudēm un analīzēm.

Vajadzības gadījumā konkursa paziņojumā var norādīt datumu, pirms kura veiktās piegādes uzskatīs par priekšlaicīgām.

Piegādātājs uzņemas visus riskus, tostarp preču zuduma vai sabojāšanas risku līdz brīdim, kad piegāde ir veikta un uzraudzības instance to ir apliecinājusi galīgajā atbilstības sertifikātā (sk. 7. punktu).

Ja konkursa paziņojumā nav norādīts citādi, piegādātājs nekavējoties rakstiski paziņo saņēmējam un uzraudzības instancei par izmantoto transportēšanas veidu, iekraušanas un izkraušanas datumiem, paredzamo ierašanās datumu līgumā norādītajā piegādes vietā un jebkādiem incidentiem, kas notikuši, kamēr preces atradās ceļā.

Ja vien konkursa paziņojumā nav norādīts un līgumam piemērojamajos Incoterms noteikumos nav paredzēts kas cits, piegādātājs kārto visas formalitātes, kas saistītas ar izvešanas atļaujas iegūšanu, tranzīta muitas režīmu un ievešanas deklarācijas aizpildīšanu, segdams ar to saistītās izmaksas un nodevas.

Lai garantētu savu pienākumu izpildi, piegādātājs saprātīgā termiņā pēc paziņojuma, ka viņam piešķirtas tiesības noslēgt līgumu, iesniedz piegādes garantiju. Minētā garantija, kas izteikta maksājuma valūtā, ir 5 līdz 10 % no piedāvājuma summas. Tā ir spēkā vienu mēnesi pēc galīgās piegādes dienas. To iesniedz tāpat kā konkursa garantiju.

Piegādes garantiju atbrīvo pilnā mērā ar NVO nosūtītu vēstuli vai faksu, ja piegādātājs:

ir veicis piegādi atbilstoši savām saistībām vai

ir atbrīvots no līgumsaistību izpildes,

vai

nav veicis piegādi nepārvaramas varas apstākļu dēļ, kurus atzīst NVO.

7.   UZRAUDZĪBA

NVO noslēdz līgumu ar “uzraudzības aģentūru” (starptautiski atzītu pārbaudes sabiedrību vai starptautiski atzītu sabiedrību grupu, kam, vēlams, jābūt akreditētai pēc standarta ISO 45004 – ISO/IEC 17020 pārtikas produktu nozarē). Uzreiz pēc līgumslēgšanas tiesību piešķiršanas NVO rakstveidā paziņo piegādātājam par uzraudzības aģentūras izvēli. Konkursa paziņojumā jānorāda piegādātāja pienākums rakstiski informēt uzraudzības aģentūru par piegādei paredzēto preču ražotāja, iepakotāja vai glabātāja nosaukumu (vai vārdu, uzvārdu) un adresi, norādot arī aptuveno preču izgatavošanas vai iepakošanas datumu, kā arī piegādes vietā esošā pārstāvja vārdu.

Uzraudzības aģentūra ir atbildīga par piegādei paredzēto preču kvalitātes, daudzuma, iesaiņojuma un marķējuma pārbaudi un apstiprināšanu katrai atsevišķajai piegādei, par pagaidu atbilstības apliecinājuma izsniegšanu un par atbilstības apliecinājuma izsniegšanu līgumā noteiktajā piegādes vietā. To darīdama, uzraudzības aģentūra ņem vērā produktu dažādās īpašības, kas norādītas šā pielikuma 2. punktā.

NVO līgumā paredz, lai uzraudzības aģentūra apņemtos veikt šādas darbības:

saglabāt pilnīgu neatkarību,

pieņemt norādījumus tikai no pircējas NVO vai tās pārstāvjiem, nevis no kāda cita, īpaši ne no piegādātāja, kravas saņēmēja vai to pārstāvjiem, donoru pārstāvjiem vai citiem starpniekiem, kas iesaistīti attiecīgajās darbībās,

novērst jebkādu interešu konfliktu starp tās darbībām, kas jāveic atbilstoši līgumam, kas noslēgts ar NVO, un jebkurām citām darbībām, ko tā veic kopā ar kādu citu personu, kas iesaistīta attiecīgajās darbībās.

Uzraudzības iestāde, pamatojoties uz parametriem, kas atbilst starptautiskajiem uzraudzības standartiem, veic vismaz divas no turpmāk minētajām pārbaudēm:

a)

kvalitātes atbilstības sākotnējo pārbaudi veic pirms iekraušanas, un daudzumu pārbauda preču iekraušanas laikā. Galīgo pārbaudi veic pēc izkraušanas piegādes vietā, kas norādīta piegādes līgumā;

b)

kad sākotnējā pārbaude ir pabeigta, uzraudzības aģentūra izsniedz piegādātājam provizorisku atbilstības sertifikātu, vajadzības gadījumā norādot atrunas. Transportēšanu no iekraušanas vietas drīkst sākt tikai pēc tam, kad ir izsniegts provizoriskais atbilstības sertifikāts;

c)

kad galīgā pārbaude līgumā paredzētajā piegādes vietā ir pabeigta, uzraudzības aģentūra izsniedz piegādātājam galīgo atbilstības sertifikātu, jo īpaši norādot piegādes izpildes datumu un piegādāto preču neto daudzumu, vajadzības gadījumā pievienojot atrunas;

d)

ja uzraudzības aģentūra pēc galīgās pārbaudes līgumā norādītajā piegādes vietā sagatavo pamatotu paziņojumu par atrunām, tā iespējami ātri par to rakstiski informē piegādātāju un NVO. Piegādātājs var apstrīdēt uzraudzības aģentūras un iepircējas NVO slēdzienu divu darba dienu laikā pēc iepriekšminētā paziņojuma nosūtīšanas.

Par iepriekšminēto pārbaužu izmaksām sastāda rēķinu, kura adresāte un apmaksātāja ir NVO, taču tās ir attaisnotās izmaksas, ko var nodot apmaksai Kopienai, ja tās ir ietvertas dotācijas līguma budžetā. Piegādātājs ir atbildīgs par finansiālajām sekām, ko rada nepietiekama preču kvalitāte vai aizkavēšanās, uzrādot preces pārbaudei.

Ja piegādātājs vai saņēmējs nepiekrīt pārbaudē konstatētajiem faktiem, uzraudzības aģentūra ar NVO atļauju var veikt atkārtotu pārbaudi, kura atkarībā no iebildumu satura var būt saistīta ar atkārtotu paraugu ņemšanu, analīzi un/vai svēršanu, iepakojuma pārbaudi. Atkārtoto pārbaudi veic aģentūra vai laboratorija, kuru, savstarpēji vienojoties, izraugās piegādātājs, gala saņēmējs un uzraudzības aģentūra.

Atkārtotās pārbaudes izmaksas sedz puse, kura strīdā tiek atzīta par zaudētāju.

Ja pēc pārbaudēm vai atkārtotas pārbaudes veikšanas netiek izdots galīgais atbilstības sertifikāts, piegādātājam ir pienākums aizvietot preces ar citām tāda paša veida precēm.

Aizvietošanas un saistīto pārbaužu izmaksas sedz piegādātājs.

Uzraudzības aģentūra rakstiski uzaicina piegādātāja un gala saņēmēja pārstāvjus piedalīties pārbaudes darbībās, jo īpaši analīzēm paredzēto paraugu ņemšanā. Paraugu ņemšana noris saskaņā ar vispārpieņemto profesionālo praksi. Ņemot paraugus, uzraudzības aģentūra ņem divus papildu paraugus, kurus glabā aizzīmogotus NVO vajadzībām, ja vēlāk vajadzētu papildu pārbaudi vai saņēmējam vai piegādātājam rastos iebildumi.

Izmaksas par precēm, ko ņem par paraugu, sedz piegādātājs.

Preču saņēmējs paraksta transporta pavadzīmi par preču piegādi līgumā norādītajā piegādes vietā un ieraksta savus novērojumus par preču fizisko stāvokli un iepakojumu, vērtējot vizuāli. Preču saņēmējs izsniedz piegādātājam pārņemšanas sertifikātu tūlīt pēc tam, kad preces nogādātas līgumā norādītajā piegādes vietā un piegādātājs iesniedzis pircējai NVO galīgā atbilstības sertifikāta oriģinālu, ko izdevusi uzraudzības aģentūra, kā arī rēķinu, kurā ir norādīta preču vērtība un to nodošana saņēmējam bez atlīdzības.

Līguma noteikumos jānorāda pieņemamās svara un/vai daudzuma novirzes precēs, kas piegādātas līgumā norādītajā piegādes vietā.

Piegādātājs nedrīkst pieprasīt maksu par daudzumu, kas piegādāts virs līgumā norādītā daudzuma.

8.   PIEGĀDES UN SAMAKSAS NOTEIKUMI

Preces piegādā saskaņā ar kādu no turpmāk norādītajiem starptautiskajiem tirdzniecības noteikumiem (Incoterms):

EXW: Ex Works (no rūpnīcas) (… nosaukta vieta),

FCA: Free Carrier (franko pārvadātājs) (… nosaukta vieta),

FAS: Free Along Side Ship (franko gar kuģa bortu) (… nosaukta izsūtīšanas osta),

FOB: Free On Board (franko uz kuģa klāja) (… nosaukta izsūtīšanas osta),

CFR: Cost and Freight (cena un frakts) (… nosaukta piegādes osta),

CIF: Cost, Insurance and Freight (cena, apdrošināšana un frakts) (… nosaukta piegādes osta),

CPT: Carriage Paid To (transportēšana apmaksāta līdz) (… nosaukta piegādes vieta),

CIP: Carriage and Insurance Paid To (transportēšana un apdrošināšana apmaksāta līdz) (… nosaukta piegādes vieta),

DAF: Delivered at Frontier (piegādāts līdz robežai) (… nosaukta vieta),

DES: Delivered ex Ship (piegādāts no kuģa) (… nosaukta piegādes osta),

DEQ: Delivered ex Quay (piegādāts no piestātnes) (… nosaukta piegādes osta),

DDU: Delivered Duty Unpaid (piegādāts bez muitas apmaksas) (… nosaukta piegādes vieta),

DDP: Delivered Duty Paid (piegādāts ar muitas apmaksu) (… nosaukta piegādes vieta).

Summa, ko pircēja NVO maksā piegādātājam, nepārsniedz piedāvājumā norādīto summu, pieskaitot atsevišķas izmaksas un izdarot varbūtējus atskaitījumus, kas paredzēti turpmāk.

Ja iekraušanas vietā un līgumā norādītajā piegādes vietā, kas minēta arī piedāvājumā, konstatētā preču kvalitāte, iesaiņojums vai marķējums neatbilst līguma noteikumiem, bet tomēr neliedz izsniegt pārņemšanas sertifikātu, NVO var piemērot atskaitījumus, aprēķinot maksājamo summu.

Līguma noteikumos jāietver procedūra, kā noteikt atskaitījumus par nepietiekamu kvalitāti, kā arī atskaitījumus par novēlotu piegādi, kas neiekļaujas piegādes periodā vai neatbilst piegādes datumam.

Piegādātājiem maksā summu, kas atbilst piegādātāja rēķinā minētajai summai, no kuras atņemti atskaitījumi. Ja, veicot samaksu, nevar atņemt šādus atskaitījumus, tos realizē, pilnībā vai daļēji ieturot piegādes garantiju.

Pamatojoties uz rakstisku piegādātāja pieprasījumu, NVO var atmaksāt viņam atsevišķus izdevumus skaidrā naudā, ko faktiski sedzis piegādātājs, piemēram, glabāšanas izdevumus vai apdrošināšanas izmaksas, taču NVO nesedz administratīvās izmaksas, kuras tā novērtē, pamatojoties uz attiecīgiem dokumentiem, ja pārņemšanas sertifikāts vai piegādes dokuments ir izsniegts bez atrunām par prasītajām izmaksām, turklāt:

pēc piegādes termiņa pagarinājuma, kuru pieprasījis saņēmējs, vai

starp piegādes dienu un pārņemšanas sertifikāta vai galīgā atbilstības sertifikāta izdošanas dienu pagājušas vairāk nekā 30 dienas.

Maksājamā summa tiek samaksāta pēc piegādātāja pieprasījuma, kas iesniedzams divos eksemplāros.

Kopējā vai atlikuma maksājuma pieprasījumam jāpievieno šādi dokumenti:

rēķins par prasīto summu,

pārņemšanas sertifikāta oriģināls,

piegādātāja parakstīta galīgā atbilstības sertifikāta kopija, uz kuras norādīts, ka tā atbilst oriģinālam.

Kad no konkursa paziņojumā norādītā daudzuma ir piegādāti 50 %, piegādātājs ir tiesīgs iesniegt avansa maksājuma pieprasījumu, kuram pievienots rēķins par prasīto summu un provizoriskā atbilstības sertifikāta kopija.

Visi kopējās summas vai atlikuma maksājuma pieprasījumi iesniedzami NVO pēc tam, kad izdots pārņemšanas sertifikāts. Visus maksājumus veic 60 dienās, līdzko NVO saņēmusi pilnīgu un pareizu maksājuma pieprasījumu. Par nepamatoti novēlotiem maksājumiem aprēķina kavējuma procentus pēc Eiropas Centrālās bankas mēneša likmes (procentu likme, ko Eiropas Centrālā banka piemēro savās refinansēšanas operācijās).

9.   NOBEIGUMA NOTEIKUMI

NVO izvērtē, vai piegādātājs nav veicis piegādi vai izpildījis savas saistības nepārvaramas varas apstākļu dēļ. Zaudējumus, kas radušies saistībā ar nepārvaramas varas apstākļiem, kurus par tādiem atzinusi NVO, uzņemas šī iestāde. Iemesli, kuru dēļ NVO ir atzinusi nepārvaramas varas apstākļu pastāvēšanu, ir jāpaziņo Komisijai. Tomēr nekādā ziņā nedrīkst pieprasīt atzīt šādu apstākļu pastāvēšanu, ja tie iestājušies NVO vai tās apakšuzņēmēju vainas dēļ.

Nepārvaramas varas apstākļos radušās izmaksas, ja tās ir pamatotas un Komisija tās ir atzinusi, var uzskatīt par attaisnotām tiešajām izmaksām un var atgūt vienīgi tādā apmērā, kā tas paredzēts pasākuma budžeta neparedzētajos izdevumos.”


(1)  OV L 344, 27.12.2005., 1. lpp.

(2)  OV C 312, 31.10.2000., 1. lpp.

(3)  OV C 267, 13.9.1996., 1. lpp.


4.8.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 214/59


KOMISIJAS LĒMUMS

(2006. gada 2. augusts),

ar ko groza Lēmumu 93/195/EEK par dzīvnieku veselības nosacījumiem un veterināro sertifikāciju reģistrētu zirgu atpakaļievešanai pēc pagaidu izvešanas skriešanās sacīkstēm, sacensībām un kultūras pasākumiem

(izziņots ar dokumenta numuru K(2006) 3400)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(2006/542/EK)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1990. gada 26. jūnija Direktīvu 90/426/EEK par dzīvnieku veselības prasībām attiecībā uz zirgu dzimtas dzīvnieku pārvadāšanu un importu no trešām valstīm (1), un jo īpaši tās 19. panta ii) punktu,

tā kā:

(1)

Saskaņā ar vispārējiem noteikumiem, kas izklāstīti Komisijas Lēmuma 93/195/EEK (2) II pielikumā, skriešanās sacīkstēm, sacensībām un kultūras pasākumiem paredzētu reģistrētu zirgu atpakaļievešana pēc tam, kad tie tikuši uz laiku izvesti, attiecas tikai uz zirgiem, kuri kādā no trešām valstīm, kas uzskaitītas tajā pašā grupā minētā lēmuma I pielikumā, ir turēti mazāk kā 30 dienas.

(2)

Katarai 2006. gadā jārīko Āzijas Sporta spēļu sacensības jāšanas sportā.

(3)

Ņemot vērā veterinārās uzraudzības līmeni un to, ka attiecīgos zirgus tiek tur atsevišķi no dzīvniekiem, kuriem ir sliktāks veselības stāvoklis, pagaidu izvešanas laikposms jāpagarina par periodu, kas mazāks par 60 dienām. Tāpēc Lēmuma 93/195/EEK VII pielikumā paredzēto dzīvnieku veselības nosacījumi un veterinārā sertifikācija jāattiecina arī uz Āzijas sporta spēļu sacensībām jāšanas sportā, kas notiek Starptautiskās Jāšanas sporta federācijas (FEI) uzraudzībā.

(4)

Lēmuma 93/195/EEK VII pielikums attiecīgi jāgroza.

(5)

Šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Lēmuma 93/195/EEK VII pielikuma virsrakstu aizstāj ar šādu tekstu:

“VETERINĀRĀ APLIECĪBA

reģistrētu zirgu atpakaļievešanai pēc pagaidu izvešanas uz laiku līdz 60 dienām dalībai izturības Pasaules kausa izcīņā vai Āzijas Sporta spēlēs”.

2. pants

Šis lēmums ir adresēts dalībvalstīm.

Briselē, 2006. gada 2. augustā

Komisijas vārdā —

Komisijas loceklis

Markos KYPRIANOU


(1)  OV L 224, 18.8.1990., 42. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Direktīvu 2004/68/EK (OV L 139, 30.4.2004., 321. lpp.).

(2)  OV L 86, 6.4.1993., 1. lpp. Lēmumā jaunākie grozījumi izdarīti ar Lēmumu 2005/943/EK (OV L 342, 24.12.2005., 94. lpp.).