ISSN 1725-5112

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 211

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

49. sējums
2006. gada 1. augusts


Saturs

 

I   Tiesību akti, kuru publicēšana ir obligāta

Lappuse

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1166/2006 (2006. gada 31. jūlijs), ar kuru nosaka standarta ievešanas vērtības nolūkā noteikt ievešanas cenu atsevišķu veidu augļiem un dārzeņiem

1

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1167/2006 (2006. gada 31. jūlijs) par sertifikātu izsniegšanu saldētas liellopu diafragmas plānās daļas importam

3

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 1168/2006 (2006. gada 31. jūlijs), ar ko īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 2160/2003 attiecībā uz Kopienas mērķi samazināt konkrētu salmonellas serotipu izplatību Gallus gallus sugas dējējvistu vidū un groza Regulu (EK) Nr. 1003/2005 ( 1 )

4

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1169/2006 (2006. gada 31. jūlijs), ar ko nosaka korektīvo summu kompensācijai par labību

9

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1170/2006 (2006. gada 31. jūlijs), ar ko nosaka iesala eksportam piemērojamās kompensācijas

11

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1171/2006 (2006. gada 31. jūlijs), ar ko nosaka kompensācijai par iesalu piemērojamu korekciju

13

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1172/2006 (2006. gada 31. jūlijs), ar ko nosaka kompensācijas, kuras piemērojamas labības un rīsa nozares produktiem, kurus piegādā Kopienas un valstu pārtikas palīdzības pasākumos

15

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1173/2006 (2006. gada 31. jūlijs), ar ko nosaka ievedmuitas nodokli labības nozarē, kuru piemēro no 2006. gada 1. augustā

17

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1174/2006 (2006. gada 31. jūlijs), ar kuru groza ar Regulu (EK) Nr. 1002/2006 noteiktās reprezentatīvās cenas un papildu ievedmuitas nodokļus atsevišķiem cukura nozares produktiem 2006./2007. saimnieciskajā gadā

20

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1175/2006 (2006. gada 31. jūlijs) par B sistēmas izvešanas atļauju izdošanu augļu un dārzeņu nozarē (citroni)

22

 

 

II   Tiesību akti, kuru publicēšana nav obligāta

 

 

Padome

 

*

Padomes Lēmums (2005. gada 29. novembris) par nolīguma starp Eiropas Kopienu un Ukrainu par dažiem gaisa satiksmes pakalpojumu aspektiem parakstīšanu

23

Nolīgums starp Eiropas Kopienu un Ukrainu par dažiem gaisa satiksmes pakalpojumu aspektiem

24

 

*

Padomes Lēmums (2006. gada 9. jūnijs), lai noslēgtu Nolīgumu starp Eiropas Kopienu un Ukrainu par dažiem gaisa satiksmes pakalpojumu aspektiem

39

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.


I Tiesību akti, kuru publicēšana ir obligāta

1.8.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 211/1


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1166/2006

(2006. gada 31. jūlijs),

ar kuru nosaka standarta ievešanas vērtības nolūkā noteikt ievešanas cenu atsevišķu veidu augļiem un dārzeņiem

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1994. gada 21. decembra Regulu (EK) Nr. 3223/94 par sīki izstrādātiem augļu un dārzeņu ievešanas režīma izpildes noteikumiem (1), un jo īpaši tās 4. panta 1. punktu,

tā kā:

(1)

Regulā (EK) Nr. 3223/94, piemērojot Urugvajas kārtas daudzpusējo tirdzniecības sarunu iznākumus, paredzēti kritēriji, pēc kuriem Komisija nosaka standarta ievešanas vērtības pielikumā precizētajiem produktu ievedumiem no trešām valstīm un periodiem.

(2)

Piemērojot iepriekš minētos kritērijus, standarta ievešanas vērtības nosakāmas līmeņos, kas norādīti šīs regulas pielikumā,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Standarta ievešanas vērtības, kas paredzētas Regulas (EK) Nr. 3223/94 4. pantā, ir tādas, kā norādīts tabulā, kas pievienota pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2006. gada 1. augustā.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2006. gada 31. jūlijā

Komisijas vārdā —

lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektors

Jean-Luc DEMARTY


(1)  OV L 337, 24.12.1994., 66. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 386/2005 (OV L 62, 9.3.2005., 3. lpp.).


PIELIKUMS

Komisijas 2006. gada 31. jūlija Regulai, ar kuru nosaka standarta ievešanas vērtības nolūkā noteikt ievešanas cenu atsevišķu veidu augļiem un dārzeņiem

(EUR/100 kg)

KN kods

Trešās valsts kods (1)

Standarta ievešanas vērtība

0707 00 05

052

81,5

388

52,4

524

46,9

999

60,3

0709 90 70

052

75,1

999

75,1

0805 50 10

388

73,4

524

49,4

528

55,4

999

59,4

0806 10 10

052

119,7

204

133,3

220

157,6

400

200,9

508

55,0

512

56,7

624

158,2

999

125,9

0808 10 80

388

93,7

400

103,4

508

75,1

512

86,3

524

66,4

528

82,8

720

88,9

800

152,2

804

100,1

999

94,3

0808 20 50

052

97,1

388

104,2

512

89,4

528

84,2

720

32,6

804

186,0

999

98,9

0809 20 95

052

308,2

400

387,6

999

347,9

0809 30 10, 0809 30 90

052

137,5

999

137,5

0809 40 05

093

64,8

098

73,5

624

131,5

999

89,9


(1)  Valstu nomenklatūra, kas paredzēta Komisijas Regulā (EK) Nr. 750/2005 (OV L 126, 19.5.2005., 12. lpp.). Kods “999” nozīmē “citas izcelsmes vietas”.


1.8.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 211/3


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1167/2006

(2006. gada 31. jūlijs)

par sertifikātu izsniegšanu saldētas liellopu diafragmas plānās daļas importam

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1999. gada 17. maija Regulu (EK) Nr. 1254/1999 par liellopu un teļa gaļas tirgus kopīgo organizāciju (1),

ņemot vērā Komisijas 1997. gada 3. jūnija Regulu (EK) Nr. 996/97 par saldētas liellopu diafragmas plānās daļas ar KN kodu 0206 29 91 importa tarifa kvotas atvēršanu un pārvaldību (2), un īpaši tās 8. panta 3. punktu,

tā kā:

(1)

Regulas (EK) Nr. 996/97 1. panta 3. punkta b) apakšpunktā ir noteikts, ka 2006./2007. gadā ar īpašiem nosacījumiem var importēt 800 tonnu saldētas diafragmas plānās daļas.

(2)

Regulas (EK) Nr. 996/97 8. panta 3. punktā paredzēts, ka pieprasīto daudzumu var samazināt. Iesniegtie pieprasījumi pārsniedz pieejamo daudzumu. Lai nodrošinātu pieejamā daudzuma vienlīdzīgu sadali, šajos apstākļos pieprasītie daudzumi ir proporcionāli jāsamazina,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Pēc importa sertifikātu pieprasījumiem saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 996/97 8. pantu piešķir līdz 0,57372 % no pieprasītā daudzuma.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2006. gada 1. augustā.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2006. gada 31. jūlijā

Komisijas vārdā

lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektors

Jean-Luc DEMARTY


(1)  OV L 160, 26.6.1999., 21. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1913/2005 (OV L 307, 25.11.2005., 2. lpp.).

(2)  OV L 144, 4.6.1997., 6. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1118/2004 (OV L 217, 17.6.2004., 10. lpp.).


1.8.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 211/4


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1168/2006

(2006. gada 31. jūlijs),

ar ko īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 2160/2003 attiecībā uz Kopienas mērķi samazināt konkrētu salmonellas serotipu izplatību Gallus gallus sugas dējējvistu vidū un groza Regulu (EK) Nr. 1003/2005

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. gada 17. novembra Regulu (EK) Nr. 2160/2003 par salmonellas un citu pārtikas izraisītu zoonožu ierosinātāju kontroli (1), un jo īpaši tās 4. panta 1. punktu un 13. pantu,

tā kā:

(1)

Regulas (EK) Nr. 2160/2003 mērķis ir nodrošināt, ka tiek veikti pienācīgi un iedarbīgi pasākumi salmonellas un citu zoonozes izraisītāju atklāšanai un kontrolei visos atbilstošos ražošanas, pārstrādes un realizācijas posmos, jo īpaši pirmējās ražošanas līmenī, lai ierobežotu to izplatību un sabiedrības veselības apdraudējumu.

(2)

Regula (EK) Nr. 2160/2003 paredz, ka nosakāms Kopienas mērķis, lai pirmējās ražošanas līmenī samazinātu visu to salmonellas serotipu izplatību Gallus gallus sugas dējējvistu vidū, kuri var kaitēt sabiedrības veselībai. Tādam samazinājumam ir nozīme, ņemot vērā stingros pasākumus, kas no 2009. gada decembra jāpiemēro inficētām saimēm saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 2160/2003. Konkrēti, olas, kas iegūtas no saimēm ar nezināmu salmonellas stāvokli, par kurām ir aizdomas, ka tās ir inficētas, vai no inficētām saimēm, drīkst izmantot pārtikā tikai tad, ja to apstrāde nodrošina visu sabiedrības veselībai bīstamu salmonellas serotipu iznīcināšanu saskaņā ar Kopienas tiesību aktiem par pārtikas higiēnu.

(3)

Regula (EK) Nr. 2160/2003 nosaka, ka Kopienas mērķim ir jāaptver atlikušo pozitīvo epidemioloģisko vienību maksimālā īpatsvara skaitliska izteiksme un/vai atlikušo pozitīvo epidemioloģisko vienību skaita samazinājuma minimālais īpatsvars, maksimālais termiņš, kurā mērķis sasniedzams, un mērķa sasniegšanas pārbaudei nepieciešamās testēšanas shēmu noteikšana. Attiecīgos gadījumos tam ir jāaptver sabiedrības veselībai bīstamu serotipu noteikšana.

(4)

Lai noteiktu Kopienas mērķi, dalībvalstīs saskaņā ar Komisijas 2004. gada 22. septembra Lēmumu 2004/665/EK par bāzes līnijas pētījumu par salmonellas izplatību Gallus gallus dējēju mājputnu saimēs (2) ir savākti salīdzināmi dati par attiecīgo salmonellas serotipu izplatību minētās sugas dējējvistu vidū.

(5)

Regula (EK) Nr. 2160/2003 nosaka, ka trīs gadu pārejas posmā Kopienas mērķis attiecībā uz Gallus gallus dējējvistām ir aptvert Salmonella enteritidis un Salmonella typhimurium.

(6)

Lai pārbaudītu Kopienas mērķa sasniegšanu, ir jāorganizē otrreizēja putnu paraugu atlase.

(7)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 2160/2003 15. pantu notika apspriešanās ar Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādi (EFSA) par Kopienas mērķa nospraušanu Gallus gallus sugas dējējvistām.

(8)

Kopš brīža, kad tika pieņemta Komisijas 2005. gada 30. jūnija Regula (EK) Nr. 1003/2005, ar ko īsteno Regulu (EK) Nr. 2160/2003 attiecībā uz Kopienas mērķi samazināt atsevišķu salmonellas serotipu izplatību Gallus gallus vaislas saimēs un groza Regulu (EK) Nr. 2160/2003, ir izstrādātas un pārbaudītas alternatīvas analīzes metodes. Turklāt vaislas saimēs atklātie salmonellas celmi ir jāuzglabā, lai tiem nākotnē varētu veikt bakteriofāgu tipizēšanu un antibakteriālās uzņēmības pārbaudes. Tāpēc Regula (EK) Nr. 1003/2005 ir attiecīgi jāgroza.

(9)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Pastāvīgās pārtikas aprites un dzīvnieku veselības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Kopienas mērķis

1.   Regulas (EK) Nr. 2160/2003 4. panta 1. punktā minētais Kopienas mērķis samazināt Salmonella enteritidis un Salmonella typhimurium pieaugušu Gallus gallus sugas dējējvistu vidū (“Kopienas mērķis”) ir šāds:

a)

lai pozitīvu pieaugušu dējējvistu saimju minimālais samazinājuma īpatsvars ik gadu būtu vienāds ar vismaz:

i)

10 %, ja izplatība iepriekšējā gadā bijusi mazāka par 10 %;

ii)

20 %, ja izplatība iepriekšējā gadā bijusi 10–19 %;

iii)

30 %, ja izplatība iepriekšējā gadā bijusi 20–39 %;

iv)

40 %, ja izplatība iepriekšējā gadā bijusi 40 % vai lielāka,

vai

b)

lai maksimālā īpatsvara samazinājums būtu līdz 2 % vai mazāk; bet dalībvalstīs, kur ir mazāk par 50 pieaugušu dējējvistu saimju, pozitīva drīkst palikt ne vairāk kā viena pieaugusi saime.

Pirmais mērķis sasniedzams 2008. gadā, balstoties uz minētā gada sākumā sākto novērošanu. Attiecībā uz mērķi 2008. gadā par šajā pantā minēto atsauci izmanto rezultātus no bāzes līnijas pētījuma, kas veikts atbilstīgi Lēmuma 2004/665/EK 1. panta 1. punktam.

2.   Testēšanas shēma Kopienas mērķa sasniegšanas gaitas pārbaudei ir izklāstīta pielikumā.

Sasniegto izvērtē, ņemot vērā rezultātus trīs gadus pēc kārtas.

Lēmuma 2004/665/EK 5. pantā minētās tehniskās specifikācijas, kuras nav aprakstītas pielikumā, uzskatāmas par ieteikumiem šā punkta īstenošanai valstu kontroles programmās.

3.   Komisija apsver pielikumā sniegtās testēšanas shēmas pārskatīšanu, balstoties uz pieredzi, kas gūta Regulas (EK) Nr. 2160/2003 5. panta 1. punktā minētās kontroles programmas (valsts kontroles programma) pirmajā gadā.

2. pants

Grozījumi Regulā (EK) Nr. 1003/2005

Regulas (EK) Nr. 1003/2005 pielikums tiek papildināts ar 3.4. un 3.5. punktu:

“3.4.   Alternatīvas metodes

Attiecībā uz paraugiem, kas ievākti pēc uzņēmēja iniciatīvas, Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 882/2004 (3) 11. pantā paredzētās analīzes metodes drīkst izmantot šā pielikuma 3. punktā paredzēto paraugu sagatavošanas, atklāšanas un serotipa noteikšanas metožu vietā, ja tās ir validētas saskaņā ar EN/ISO 16140/2003.

3.5.   Celmu uzglabāšana

Vismaz oficiālās kontroles gaitā izdalītie celmi uzglabājami, lai nākotnē veiktu bakteriofāgu tipizēšanu vai antibakteriālās uzņēmības pārbaudes, izmantojot parastās kultūru savākšanas metodes, kam jānodrošina celmu saglabāšanās vismaz divus gadus.

3. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā trešajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2006. gada 1. augusta.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2006. gada 31. jūlijā

Komisijas vārdā —

Komisijas loceklis

Markos KYPRIANOU


(1)  OV L 325, 12.12.2003., 1. lpp. Regulā grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 1003/2005 (OV L 170, 1.7.2005., 12. lpp.).

(2)  OV L 303, 30.9.2004., 30. lpp.

(3)  OV L 191, 28.5.2004., 1. lpp.”


PIELIKUMS

Regulas 1. panta 2. punktā minētā testēšanas shēma, kas vajadzīga, lai pārbaudītu, kā sasniegts Kopienas mērķis samazināt Salmonella enteritidis un Salmonella typhimurium pieaugušu Gallus gallus sugas dējējvistu vidū

1.   IZLASES PAMATS

Izlases pamatam jāaptver visas pieaugušu Gallus gallus sugas dējējvistu saimes (“dējējvistu saimes”), kas minētas Regulas (EK) Nr. 2160/2003 1. pantā.

2.   DĒJĒJVISTU SAIMJU UZRAUDZĪBA

2.1.   Paraugu ievākšanas biežums un statuss

Paraugus no dējējvistu saimēm ievāc pēc pārtikas apritē iesaistīta uzņēmēja (“uzņēmējs”) iniciatīvas un kompetentā iestāde.

Paraugi pēc uzņēmēja iniciatīvas jāievāc vismaz pēc katrām piecpadsmit nedēļām. Pirmajai paraugu ievākšanai jānotiek 24 ± 2 nedēļu vecumā.

Kompetentās iestādes veiktajai paraugu ievākšanai jānotiek vismaz:

a)

vienā saimē gadā vienā saimniecībā, kas aptver vismaz 1 000 putnu;

b)

24 ± 2 nedēļu vecumā dējējvistu saimēs, kas mīt ēkās, kur salmonella atklāta iepriekšējai saimei;

c)

katrā gadījumā, kad saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2003/99/EK (1) 8. pantu pārtikas izraisītu uzliesmojumu epidemioloģiskās izmeklēšanas rezultātā ir aizdomas par inficēšanos ar Salmonella enteritidis vai Salmonella typhimurium;

d)

visās pārējās dējējvistu saimēs saimniecībā, ja vienā no saimniecības dējējvistu saimēm ir atklāta Salmonella enteritidis vai Salmonella typhimurium;

e)

gadījumos, kad kompetentā iestāde to atzīst par lietderīgu.

Kompetentās iestādes veikta paraugu ievākšana var aizstāt vienu pēc uzņēmēja iniciatīvas veiktu paraugu ievākšanu.

2.2.   Paraugu ievākšanas protokols

Lai maksimāli palielinātu paraugu ievākšanas jutību, ir jāievāc gan kūtsmēslu, gan vides paraugi, vismaz a) un b) apakšpunktā noteiktie:

a)

būros turamām saimēm – pēc kūtsmēslu izvākšanas iekārtas darbināšanas jāievāc 2 × 150 g dabiski sakrājušos izmetumu no visām telpā esošajām lentēm vai skrēperiem; taču, ja ir pakāpienveida būru sistēma bez lentām vai skrēperiem, jāievāc 2 × 150 g jauktu svaigu izkārnījumu 60 dažādās vietās mēslu šahtās zem būriem;

b)

kūtīs vai brīvās turēšanas apstākļos – jāievāc divi pāri bahilu/“zeķu”, starp bahilām nemainot virsapavus.

Ja paraugus ņem kompetentā iestāde, no bagātīgiem putekļu krājumiem visā ēkā ir jāievāc 250 ml, kuros ir vismaz 100 g putekļu. Ja putekļu nepietiek, ir jāievāc papildu paraugs ar 150 g dabiski sakrājušos mēslu vai papildu pāris bahilu/“zeķu”.

Veicot 2.1. punkta b), c) un d) apakšpunktā minēto paraugu ievākšanu, kompetentajai iestādei, izdarot nepieciešamus papildu testus, ir jāpārliecinās, ka putnu salmonellas izmeklējumu rezultātus neiespaido saimēs izmantotie antibakteriālie līdzekļi.

Ja Salmonella enteritidis un Salmonella typhimurium klātbūtne netiek atklāta, bet tiek konstatēti antibakteriālie līdzekļi vai baktēriju vairošanās inhibēšana, 1. panta 2. punktā minētā Kopienas mērķa sasniegšanas aspektā dējējvistu saime pieskaitāma pie inficētām.

3.   PARAUGU IZMEKLĒŠANA

3.1.   Paraugu pārvietošana un sagatavošana

Paraugi ievākšanas dienā ar kurjerpastu vai kurjeru nosūtāmi Regulas (EK) Nr. 2160/2003 11. pantā minētajām laboratorijām. Laboratorijā paraugi ir jāuzglabā ledusskapī līdz izmeklēšanai, kas jāveic 48 stundu laikā pēc paraugu saņemšanas.

3.1.1.   Bahilu paraugi

a)

Abus bahilu (vai “zeķu”) pārus rūpīgi izsaiņo, lai izvairītos no pielipušo kūtsmēslu zudumiem, apvieno un ievieto 225 ml buferētā peptona šķīdumā (BPW), kas uzsildīts līdz istabas temperatūrai.

b)

Paraugu sakrata, lai tas homogenizētos, un pēc tam kultūrai piemēro 3.2. punktā aprakstīto atklāšanas metodi.

3.1.2.   Citi kūtsmēslu un putekļu paraugi

a)

Kūtsmēslu paraugi jāapvieno un rūpīgi jāizmaisa, un jāpaņem 25 g kultūras apakšparauga.

b)

25 g apakšparauga pievieno 225 ml BPW, kas uzsildīts līdz istabas temperatūrai.

c)

Pēc tam parauga kultūrai piemēro 3.2. punktā aprakstīto atklāšanas metodi.

Ja tiks saskaņoti ISO standarti par kūtsmēslu sagatavošanu salmonellas atklāšanai, tie tiks piemēroti un aizstās iepriekš minētos noteikumus par paraugu sagatavošanu.

3.2.   Atklāšanas metode

Ir jāizmanto metode, ko salmonellas atklāšanai ir ieteikusi salmonellas Kopienas references laboratorija (KRL) Bilthofenē, Nīderlandē. Metode ir aprakstīta ISO 6579 (2002) projekta pašreizējā redakcijā: “Salmonella spp. atklāšana dzīvnieku izkārnījumos un pirmējās ražošanas paraugos”. Pēc šīs metodes par vienīgo selektīvo barotni izmanto pusšķidru barotni (modificētu pusšķidru Rapaporta-Vasiliada barotni MSRV).

3.3.   Serotipa noteikšana

Vismaz vienam izdalītajam katra pozitīvā parauga materiālam serotipu nosaka pēc Kaufmaņa-Vaita shēmas.

3.4.   Alternatīvas metodes

Attiecībā uz paraugiem, kas ņemti pēc uzņēmēja iniciatīvas, Regulas (EK) Nr. 882/2004 (2) 11. pantā paredzētās analīzes metodes drīkst izmantot šā pielikuma 3. punktā paredzēto paraugu sagatavošanas, atklāšanas un serotipa noteikšanas metožu vietā, ja tās ir validētas saskaņā ar EN/ISO 16140/2003.

3.5.   Celmu uzglabāšana

Vismaz kompetentās iestādes no paraugiem izdalītie celmi uzglabājami, lai nākotnē veiktu bakteriofāgu tipizēšanu vai antibakteriālās uzņēmības pārbaudes, izmantojot parastās kultūru savākšanas metodes, kam jānodrošina celmu saglabāšanās vismaz divus gadus.

4.   REZULTĀTI UN ZIŅOŠANA

Dējējvistu saime nolūkā pārbaudīt Kopienas mērķa sasniegšanu uzskatāma par pozitīvu, ja dējējvistu saimē vienā vai vairākos paraugos ir atklāta Salmonella enteritidis un Salmonella typhimurium klātbūtne (izņemot vakcīnas celmus). Pozitīvās dējējvistu saimes uzskaita tikai vienreiz neatkarīgi no veikto paraugu ievākšanas un testēšanas darbību skaita, un par tām ziņo tikai pirmajā atklāšanas gadā.

Ziņojumā iekļaujami šādi dati:

a)

testēto dējējvistu saimju kopskaits un atbilstīgi katram no 2.1. punktā minētajiem paraugu statusiem testēto dējējvistu saimju skaits;

b)

inficēto dējējvistu saimju kopskaits un testēšanas rezultāti par katru no 2.1. punktā minētajiem statusiem;

c)

paskaidrojumi par rezultātiem, it sevišķi par izņēmuma gadījumiem.

Šajā punktā minētie rezultāti un visa attiecīgā papildu informācija ir iekļaujama Direktīvas 2003/99/EK 9. panta 1. punktā paredzētajā ziņojumā par tendencēm un avotiem.


(1)  OV L 325, 12.12.2003., 31. lpp.

(2)  OV L 191, 28.5.2004., 1. lpp.


1.8.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 211/9


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1169/2006

(2006. gada 31. jūlijs),

ar ko nosaka korektīvo summu kompensācijai par labību

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2003. gada 29. septembra Regulu (EK) Nr. 1784/2003 par labības tirgus kopējās organizācijas izveidi (1), un jo īpaši tās 15. panta 2. punktu,

tā kā:

(1)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1784/2003 14. panta 2. punktu kompensācija, ko labības eksportam piemēro izvešanas atļaujas pieprasījuma iesniegšanas dienā, pēc lūguma ir jāpiemēro eksportam visā atļaujas derīguma laikposmā. Šajā gadījumā kompensāciju var koriģēt.

(2)

Komisijas 1995. gada 29. jūnija Regula (EK) Nr. 1501/95, ar ko nosaka Padomes Regulas (EEK) Nr. 1766/92 piemērošanas dažus nosacījumus jautājumā par eksporta kompensāciju piešķiršanu un pasākumiem, kas jāveic traucējumu gadījumā labības nozarē (2), ļauj noteikt korektīvo summu attiecībā uz produktiem, kuri minēti Regulas (EK) Nr. 1784/2003 1. pauta a), b) un c) punktā. Šo korekciju aprēķina, ņemot vērā faktorus, kas minēti Regulas (EK) Nr. 1501/95 1. pantā.

(3)

Situācija pasaules tirgū vai noteiktu tirgu īpašas prasības var likt noteikt dažādu korektīvo summu atkarībā no galamērķa.

(4)

Korektīvā summa jānosaka vienlaicīgi ar kompensāciju un saskaņā ar tādu pašu procedūru. To var mainīt laikposmā starp divām noteikšanām.

(5)

Saskaņā ar minētajiem punktiem korektīvā summa jānosaka atbilstīgi šīs regulas pielikumam.

(6)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Labības pārvaldības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Korektīvā summa iepriekš noteiktajām kompensācijām to produktu eksportam, kuri minēti Regulas (EK) Nr. 1784/2003 1. pauta a), b) un c) punktā, izņemot iesalu, ir noteikta šīs regulas pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2006. gada 1. augustā.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2006. gada 31. jūlijā

Komisijas vārdā

lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektors

Jean-Luc DEMARTY


(1)  OV L 270, 21.10.2003., 78. lpp. Regulā grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 1154/2005 (OV L 187, 19.7.2005., 11. lpp.).

(2)  OV L 147, 30.6.1995., 7. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 777/2004 (OV L 123, 27.4.2004., 50. lpp.).


PIELIKUMS

Komisijas 2006. gada 31. jūlija Regulai, ar ko nosaka korektīvo summu kompensācijai par labību

(EUR/t)

Produkta kods

Galamērķis

Laikposms

8

1. termiņš

9

2. termiņš

10

3. termiņš

11

4. termiņš

12

5. termiņš

1

6. termiņš

2

1001 10 00 9200

1001 10 00 9400

A00

0

0

0

0

0

1001 90 91 9000

1001 90 99 9000

C01

0

0

0

0

0

1002 00 00 9000

A00

0

0

0

0

0

1003 00 10 9000

1003 00 90 9000

C02

0

0

0

0

0

1004 00 00 9200

1004 00 00 9400

C03

0

0

0

0

0

1005 10 90 9000

1005 90 00 9000

A00

0

0

0

0

0

1007 00 90 9000

1008 20 00 9000

1101 00 11 9000

1101 00 15 9100

C01

0

0

0

0

0

1101 00 15 9130

C01

0

0

0

0

0

1101 00 15 9150

C01

0

0

0

0

0

1101 00 15 9170

C01

0

0

0

0

0

1101 00 15 9180

C01

0

0

0

0

0

1101 00 15 9190

1101 00 90 9000

1102 10 00 9500

A00

0

0

0

0

0

1102 10 00 9700

A00

0

0

0

0

0

1102 10 00 9900

1103 11 10 9200

A00

0

0

0

0

0

1103 11 10 9400

A00

0

0

0

0

0

1103 11 10 9900

1103 11 90 9200

A00

0

0

0

0

0

1103 11 90 9800

N.B. Produktu kodi, kā arī “A” sērijas galamērķu kodi ir grozītajā Komisijas Regulā (EEK) Nr. 3846/87 (OV L 366, 24.12.1987., 1. lpp.).

Skaitliskie galamērķu kodi ir Regulā (EK) Nr. 2081/2003 (OV L 313, 28.11.2003., 11. lpp.).

C01

:

Visas trešās valstis, izņemot Albāniju, Bulgāriju, Rumāniju, Horvātiju, Bosniju-Hercegovinu, Melnkalni, Serbiju, Bijušo Dienvidslāvijas Maķedonijas Republiku, Lihtenšteinu un Šveici.

C02

:

Alžīrija, Saūda Arābija, Bahreina, Ēgipte, Apvienotie Arābu Emirāti, Irāna, Irāka, Izraēla, Jordānija, Kuveita, Libāna, Lībija, Maroka, Mauritānija, Omāna, Katara, Sīrija, Tunisija un Jemena.

C03

:

Visas trešās valstis, izņemot Bulgāriju, Norvēġiju, Rumāniju, Šveici un Lihtenšteinu.


1.8.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 211/11


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1170/2006

(2006. gada 31. jūlijs),

ar ko nosaka iesala eksportam piemērojamās kompensācijas

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2003. gada 29. septembra Regulu (EK) Nr. 1784/2003 par labības tirgus kopējās organizācijas izveidi (1), un jo īpaši tās 13. panta 3. punktu,

tā kā:

(1)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1784/2003 13. pantu starpību starp minētās regulas 1. pantā uzskaitīto produktu cenām pasaules tirgū un šo produktu cenām Kopienā var segt ar eksporta kompensāciju.

(2)

Kompensācijas jānosaka, ņemot vērā faktorus, kas minēti 1. pantā Komisijas 1995. gada 29. jūnija Regulā (EK) Nr. 1501/95 par dažiem Padomes Regulas (EEK) Nr. 1766/92 piemērošanas noteikumiem attiecībā uz eksporta kompensāciju piešķiršanu, kā arī uz pasākumiem, kas veicami labības nozares traucējumu gadījumā (2).

(3)

Iesalam piemērojamā kompensācija jāaprēķina, ņemot vērā attiecīgo produktu ražošanai nepieciešamo labības daudzumu. Šie daudzumi ir noteikti Regulā (EK) Nr. 1501/95.

(4)

Situācija pasaules tirgū vai dažu tirgu īpašas prasības var prasīt kompensācijas diferenciāciju dažiem produktiem atkarībā no to galamērķa.

(5)

Kompensācija jānosaka reizi mēnesī. Tā var tikt mainīta starplaikā.

(6)

Šo noteikumu piemērošana pašreizējai tirgus situācijai labības nozarē un jo īpaši šo produktu kursiem vai cenām Kopienā un pasaules tirgū liek noteikt kompensāciju, kā norādīts pielikumā.

(7)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Labības pārvaldības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Eksporta kompensācijas par iesalu, kas minēts Regulas (EK) Nr. 1784/2003 1. panta c) punktā, ir noteiktas kā norādīts, pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2006. gada 1. augustā.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2006. gada 31. jūlijā

Komisijas vārdā

lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektors

Jean-Luc DEMARTY


(1)  OV L 270, 21.10.2003., 78. lpp. Regulā grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 1154/2005 (OV L 187, 19.7.2005., 11. lpp.).

(2)  OV L 147, 30.6.1995., 7. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 777/2004 (OV L 123, 27.4.2004., 50. lpp.).


PIELIKUMS

Komisijas 2006. gada 31. jūlija Regulai, ar ko nosaka iesala eksportam piemērojamās kompensācijas

Produktu kods

Galamērķis

Mērvienība

Kompensāciju summa

1107 10 19 9000

A00

EUR/t

0,00

1107 10 99 9000

A00

EUR/t

0,00

1107 20 00 9000

A00

EUR/t

0,00

N.B.: Produktu kodi, kā arī “A” sērijas galamērķu kodi ir grozītajā Komisijas Regulā (EEK) Nr. 3846/87 (OV L 366, 24.12.1987., 1. lpp.).

Galamērķu skaitliskie kodi ir Regulā (EK) Nr. 2081/2003 (OV L 313, 28.11.2003., 11. lpp.).


1.8.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 211/13


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1171/2006

(2006. gada 31. jūlijs),

ar ko nosaka kompensācijai par iesalu piemērojamu korekciju

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2003. gada 29. septembra Regulu (EK) Nr. 1784/2003 par labības tirgus kopējās organizācijas izveidi (1), un jo īpaši tās 15. panta 2. punktu,

tā kā:

(1)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1784/2003 14. panta 2. punktu, kompensācija, ko labības eksportam piemēro izvešanas atļaujas pieprasījuma iesniegšanas dienā, pēc lūguma ir jāpiemēro eksportam visā atļaujas derīguma laikposmā. Šajā gadījumā kompensāciju var koriģēt.

(2)

Komisijas 1995. gada 29. jūnija Regula (EK) Nr. 1501/95 par dažiem Padomes Regulas (EEK) Nr. 1766/92 piemērošanas noteikumiem attiecībā uz eksporta kompensāciju piešķiršanu, kā arī uz pasākumiem, kas veicami labības nozares traucējumu gadījumā (2), ļauj noteikt korekcijas summu attiecībā uz iesalu, kas minēts Regulas (EK) Nr. 1784/2003 1. panta 1. punkta c) apakšpunktā. Šo korekciju aprēķina, ņemot vērā faktorus, kas minēti Regulas (EK) Nr. 1501/95 1. pantā.

(3)

Atbilstīgi minētajiem noteikumiem jānosaka korekcija saskaņā ar šās regulas pielikumu.

(4)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Labības pārvaldības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (EK) Nr. 1784/2003 15. panta 3. punktā minētā korekcija, kas piemērojama iepriekš noteiktajām eksporta kompensācijām par iesalu, ir noteikta pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2006. gada 1. augustā.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2006. gada 31. jūlijā

Komisijas vārdā

lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektors

Jean-Luc DEMARTY


(1)  OV L 270, 21.10.2003., 78. lpp. Regulā grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 1154/2005 (OV L 187, 19.7.2005., 11. lpp.).

(2)  OV L 147, 30.6.1995., 7. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 777/2004 (OV L 123, 27.4.2004., 50. lpp.).


PIELIKUMS

Komisijas 2006. gada 31. jūlija Regulai, ar ko nosaka kompensācijai par iesalu piemērojamu korekciju

N.B.: Produktu kodi, kā arī “A” sērijas galamērķu kodi ir grozītajā Komisijas Regulā (EEK) Nr. 3846/87 (OV L 366, 24.12.1987., 1. lpp.).

Galamērķu skaitliskie kodi ir Komisijas Regulā (EK) Nr. 2081/2003 (OV L 313, 28.11.2003., 11. lpp.).

(EUR/t)

Produktu kods

Galamērķis

Laika posms

8

1. termiņš

9

2. termiņš

10

3. termiņš

11

4. termiņš

12

5. termiņš

1

1107 10 11 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 10 19 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 10 91 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 10 99 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 20 00 9000

A00

0

0

0

0

0

0


(EUR/t)

Produktu kods

Galamērķis

6. termiņš

2

7. termiņš

3

8. termiņš

4

9. termiņš

5

10. termiņš

6

11. termiņš

7

1107 10 11 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 10 19 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 10 91 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 10 99 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 20 00 9000

A00

0

0

0

0

0

0


1.8.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 211/15


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1172/2006

(2006. gada 31. jūlijs),

ar ko nosaka kompensācijas, kuras piemērojamas labības un rīsa nozares produktiem, kurus piegādā Kopienas un valstu pārtikas palīdzības pasākumos

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2003. gada 29. septembra Regulu (EK) Nr. 1784/2003 par labības tirgus kopējās organizācijas izveidi (1), un jo īpaši tās 13. panta 3. punkta,

ņemot vērā Padomes 2003. gada 29. septembra Regulu (EK) Nr. 1785/2003 par rīsu tirgus kopējo organizāciju (2), un jo īpaši tās 14. panta 3. punktu,

tā kā:

(1)

Padomes 1974. gada 21. oktobra Regulas (EEK) Nr. 2681/74 par Kopienas finansējumu izdevumiem, kas saistīti ar lauksaimniecības produktu piegādi pārtikas palīdzībā (3), 2. pantā paredzēts, ka Eiropas Lauksaimniecības virzības un garantiju fonda Garantiju nodaļa sedz to izdevumu daļu, kas atbilst eksporta kompensācijām, kādas attiecīgajā jomā noteiktas saskaņā ar Kopienas noteikumiem.

(2)

Lai vienkāršotu budžeta izstrādi un pārvaldīšanu attiecībā uz Kopienas darbībām pārtikas palīdzībā un ļautu dalībvalstīm būt informētām par Kopienas iesaistes līmeni valsts darbībās pārtikas palīdzības jomā, ir jānosaka par šīm darbībām piešķiramo kompensāciju apjoms.

(3)

Regulas (EK) Nr. 1784/2003 13. pantā un Regulas (EK) Nr. 1785/2003 13. pantā paredzētos vispārējos noteikumus un piemērošanas noteikumus attiecībā uz eksporta kompensācijām minētajās operācijās piemēro mutatis mutandis.

(4)

Īpašie kritēriji, kas jāņem vērā rīsu eksporta kompensācijas aprēķināšanā, ir definēti Regulas (EK) Nr. 1785/2003 14. pantā.

(5)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Labības pārvaldības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Attiecībā uz Kopienas un valstu pārtikas palīdzības pasākumiem, kas paredzēti starptautisku konvenciju vai citu papildu programmu, kā arī citu Kopienas bezmaksas piegāžu ietvaros, labības un rīsu nozares produktiem piemērojamās kompensācijas ir noteiktas pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2006. gada 1. augustā.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2006. gada 31. jūlijā

Komisijas vārdā

lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektors

Jean-Luc DEMARTY


(1)  OV L 270, 21.10.2003., 78. lpp. Regulā grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 1154/2005 (OV L 187, 19.7.2005., 11. lpp.).

(2)  OV L 270, 21.10.2003., 96. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 797/2006 (OV L 144, 31.5.2006., 1. lpp.).

(3)  OV L 288, 25.10.1974., 1. lpp.


PIELIKUMS

Komisijas 2006. gada 31. jūlija Regulai, ar ko nosaka kompensācijas, kuras piemērojamas labības un rīsa nozares produktiem, kurus piegādā Kopienas un valstu pārtikas palīdzības pasākumos

(EUR/t)

Produkta kods

Kompensāciju summa

1001 10 00 9400

0,00

1001 90 99 9000

0,00

1002 00 00 9000

0,00

1003 00 90 9000

0,00

1005 90 00 9000

0,00

1006 30 92 9100

0,00

1006 30 92 9900

0,00

1006 30 94 9100

0,00

1006 30 94 9900

0,00

1006 30 96 9100

0,00

1006 30 96 9900

0,00

1006 30 98 9100

0,00

1006 30 98 9900

0,00

1006 30 65 9900

0,00

1007 00 90 9000

0,00

1101 00 15 9100

0,00

1101 00 15 9130

0,00

1102 10 00 9500

0,00

1102 20 10 9200

45,30

1102 20 10 9400

38,83

1103 11 10 9200

0,00

1103 13 10 9100

58,25

1104 12 90 9100

0,00

NB: Produktu kodi ir definēti grozītajā Komisijas Regulā (EEK) Nr. 3846/87 (OV L 366, 24.12.1987., 1. lpp.).


1.8.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 211/17


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1173/2006

(2006. gada 31. jūlijs),

ar ko nosaka ievedmuitas nodokli labības nozarē, kuru piemēro no 2006. gada 1. augustā

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2003. gada 29. septembra Regulu (EK) Nr. 1784/2003, ar ko izveido labības tirgus kopējo organizāciju (1),

ņemot vērā Komisijas 1996. gada 28. jūnija Regulu (EK) Nr. 1249/96, ar ko izstrādā Padomes Regulas (EEK) Nr. 1766/92 piemērošanas noteikumus attiecībā uz ievedmuitas nodokli labības nozarē (2), un jo īpaši tās 2. panta 1. punktu,

tā kā:

(1)

Regulas (EK) Nr. 1784/2003 10. pantā paredzēts, ka, ievedot minētās Regulas 1. pantā uzskaitītos produktus, tiek iekasētas kopējā muitas tarifa nodevu likmes. Taču šā panta 2. punktā minētajiem produktiem ievedmuitas nodoklis ir vienāds ar intervences cenu šiem produktiem, tos ievedot, palielinot to par 55 % un atskaitot CIF importa cenu, kas piemērojama attiecīgajai kravai. Taču šī nodeva nedrīkst pārsniegt muitas tarifa nodevu likmi.

(2)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1784/2003 10. panta 3. punktu CIF importēšanas cenas aprēķina, par pamatu ņemot attiecīgā produkta raksturīgās cenas pasaules tirgū.

(3)

Regulā (EK) Nr. 1249/96 ir sīki izstrādāti noteikumi, lai piemērotu Regulu (EK) Nr. 1784/2003 attiecībā uz ievedmuitas nodokli labības nozarē.

(4)

Ievedmuitas nodokli piemēro, kamēr nosaka jaunu nodokli un tas stājas spēkā.

(5)

Lai nodrošinātu ievedmuitas režīma normālu funkcionēšanu, ievedmuitas nodokļa aprēķināšanai jāņem reprezentatīvā tirgus likmes, kas konstatētas atsauces perioda laikā.

(6)

Piemērojot Regulu (EK) Nr. 1249/96, jānosaka ievedmuitas nodoklis saskaņā ar šās Regulas pielikumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (EK) Nr. 1784/2003 10. panta 2. punktā minētie labības nozares ievedmuitas nodokļi ir noteikti šās Regulas I pielikumā, pamatojoties uz II pielikumā minēto informāciju.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2006. gada 1. augustā.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2006. gada 31. jūlijā

Komisijas vārdā —

lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektors

Jean-Luc DEMARTY


(1)  OV L 270, 21.10.2003., 78. lpp. Regulā grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 1154/2005 (OV L 187, 19.7.2005., 11. lpp.).

(2)  OV L 161, 29.6.1996., 125. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1110/2003 (OV L 158, 27.6.2003., 12. lpp.).


I PIELIKUMS

Regulas (EK) Nr. 1784/2003 10. panta 2. punktā minēto produktu ievedmuitas nodoklis, ko piemēro no 2006. gada 1. augusta

KN kods

Preču nosaukums

Ievedmuita (1)

(EUR/t)

1001 10 00

Augstas kvalitātes cietie kvieši

0,00

vidējas kvalitātes

0,00

zemas kvalitātes

5,93

1001 90 91

Parastas kviešu sēklas

0,00

ex 1001 90 99

Parasti augstas kvalitātes kvieši, izņemot sēklu

0,00

1002 00 00

Rudzi

37,23

1005 10 90

Kukurūzas sēklas, izņemot hibrīdu

50,27

1005 90 00

Kukurūza, izņemot sēklas (2)

50,27

1007 00 90

Graudu sorgo, izņemot hibrīdu sēšanai

42,22


(1)  Par precēm, ko Kopienā ieved pāri Atlantijas okeānam vai pa Suecas kanālu (Regulas (EK) Nr. 1249/96 2. panta 4. punkts), importētājs var saņemt nodevu samazinājumu:

3 EUR/t, ja izkraušanas osta atrodas Vidusjūrā, vai

2 EUR/t, ja izkraušanas osta atrodas Īrijā, Apvienotajā Karalistē, Dānijā, Igaunijā, Latvijā, Lietuvā, Polijā, Somijā, Zviedrijā vai Ibērijas pussalas Atlantijas piekrastē.

(2)  Importētājs saņem vienotas likmes samazinājumu 24 EUR/t, ja tiek pildīti nosacījumi, kas izstrādāti Regulas (EK) Nr. 1249/96 2. panta 5. punktā.


II PIELIKUMS

Muitas nodokļu aprēķināšanas elementi

(14.7.2006–28.7.2006)

1)

Vidējie rādītāji par laikposmu, kas noteikts Regulas (EK) Nr. 1249/96 2. panta 2. punktā:

Biržas kotējumi

Mineapole

Čikāga

Mineapole

Mineapole

Mineapole

Mineapole

Produkti (% proteīnu 12 % mitrumā)

HRS2

YC3

HAD2

vidējā kvalitāte (1)

zema kvalitāte (2)

ASV mieži 2

Kotējums (EUR/t)

157,48 (3)

75,86

154,25

144,25

124,25

92,95

Subsīdija par Persijas līča reģionu (EUR/t)

15,09

 

 

Subsīdija par Lielo Ezeru reģionu (EUR/t)

19,96

 

 

2)

Vidējie rādītāji par laikposmu, kas noteikts Regulas (EK) Nr. 1249/96 2. panta 2. punktā:

Frakts/izmaksas: Meksikas līcis–Roterdama 20,81 EUR/t; Lielo Ezeru reģions–Roterdama 26,85 EUR/t.

3)

Subsīdijas Regulas (EK) Nr. 1249/96 4. panta 2. punkta trešās daļas nozīmē:

0,00 EUR/t (HRW2)

0,00 EUR/t (SRW2).


(1)  Atskaitījums 10 EUR/t apmērā (Regulas (EK) Nr. 1249/96 4. panta 1. punkts)

(2)  Atskaitījums 30 EUR/t apmērā (Regulas (EK) Nr. 1249/96 3. pants)

(3)  Ietverta piemaksa 14 EUR/t apmērā (Regulas (EK) Nr. 1249/96 4. panta 3. punkts)


1.8.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 211/20


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1174/2006

(2006. gada 31. jūlijs),

ar kuru groza ar Regulu (EK) Nr. 1002/2006 noteiktās reprezentatīvās cenas un papildu ievedmuitas nodokļus atsevišķiem cukura nozares produktiem 2006./2007. saimnieciskajā gadā

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2006. gada 20. februāra Regulu (EK) Nr. 318/2006 par cukura nozares tirgus kopējo organizāciju (1),

ņemot vērā Komisijas 2006. gada 30. jūnija Regulu (EK) Nr. 318/2006, ar ko paredz sīki izstrādātus noteikumus par to, kā īstenot Padomes Regulu (EK) Nr. 318/2006 saistībā ar tirdzniecību ar trešām valstīm cukura nozarē (2), importa kārtību, un jo īpaši tās 36. pantu,

tā kā:

(1)

Reprezentatīvās cenas un papildu ievedmuitas nodokļi, kas 2006./2007. saimnieciskajā gadā piemērojami baltajam cukuram, jēlcukuram un atsevišķu veidu sīrupam, tika noteikti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 1002/2006 (3). Šajās cenās un nodokļos jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 1131/2006 (4).

(2)

Saskaņā ar datiem, kas patlaban ir Komisijas rīcībā, pašreiz spēkā esošās summas ir jāgroza atbilstīgi Regulā (EK) Nr. 951/2006 norādītajiem noteikumiem un kārtībai,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Ar Regulu (EK) Nr. 951/2006 noteiktās reprezentatīvās cenas un papildu ievedmuitas nodokļi, kas piemērojami Regulas (EK) Nr. 1002/2006 36. pantā minētajiem produktiem 2006./2007. saimnieciskajā gadā, ir grozīti un sniegti pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2006. gada 1. augustā.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2006. gada 31. jūlijā

Komisijas vārdā —

lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektors

Jean-Luc DEMARTY


(1)  OV L 55, 28.2.2006., 1. lpp.

(2)  OV L 178, 1.7.2006., 24. lpp.

(3)  OV L 178, 1.7.2006., 36. lpp.

(4)  OV L 201, 25.7.2006., 13. lpp.


PIELIKUMS

Grozītās reprezentatīvās cenas un papildu ievedmuitas nodokļi, kas no 2006. gada 1. augustā piemērojami baltajam cukuram, jēlcukuram un KN koda 1702 90 99 produktiem

(EUR)

KN kods

Reprezentatīvā cena par attiecīgā produkta 100 tīrsvara kilogramiem

Papildu ievedmuitas nodoklis par attiecīgā produkta 100 tīrsvara kilogramiem

1701 11 10 (1)

28,08

2,86

1701 11 90 (1)

28,08

7,49

1701 12 10 (1)

28,08

2,73

1701 12 90 (1)

28,08

7,06

1701 91 00 (2)

35,62

7,42

1701 99 10 (2)

35,62

3,65

1701 99 90 (2)

35,62

3,65

1702 90 99 (3)

0,36

0,31


(1)  Standarta kvalitātei, kas noteikta Padomes Regulas (EK) Nr. 318/2006 I pielikuma III punktā (OV L 58, 28.2.2006., 1. lpp.).

(2)  Standarta kvalitātei, kas noteikta Regulas (EK) Nr. 318/2006 I pielikuma II punktā.

(3)  Aprēķins uz 1 % saharozes satura.


1.8.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 211/22


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1175/2006

(2006. gada 31. jūlijs)

par B sistēmas izvešanas atļauju izdošanu augļu un dārzeņu nozarē (citroni)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1996. gada 28. oktobra Regulu (EK) Nr. 2200/96 par augļu un dārzeņu tirgus kopējo organizāciju (1),

ņemot vērā Komisijas 2001. gada 8. oktobra Regulu (EK) Nr. 1961/2001 par sīki izstrādātiem izpildes noteikumiem Padomes Regulai (EK) Nr. 2200/96 attiecībā uz eksporta kompensācijām augļu un dārzeņu tirgus nozarē (2), un jo īpaši tās 6. panta 6. punktu,

tā kā:

(1)

Komisijas Regulā (EK) Nr. 858/2006 (3) noteikti orientējošie daudzumi, attiecībā uz ko var piešķirt B sistēmas izvešanas atļaujas.

(2)

Ņemot vērā informāciju, kas uz šodienu ir Komisijas rīcībā, attiecībā uz citroniem orientējošie daudzumi, kas paredzēti tekošajam izvešanas periodam, drīzumā var tikt pārsniegti. Šis pārsniegums kaitētu eksporta kompensāciju režīma nevainojamai darbībai augļu un dārzeņu nozarē.

(3)

Lai izlabotu šo situāciju, būtu jānoraida B sistēmas atļauju pieteikumi attiecībā uz citroniem, kas izvesti pēc 2006. gada 31. jūlija, līdz tekošā izvešanas perioda beigām,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Attiecībā uz citroniem B sistēmas izvešanas atļauju pieteikumus, kas iesniegti saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 858/2006 1. pantu, kam produktu izvešanas deklarācija pieņemta pēc 2006. gada 31. jūlija un pirms 1. novembra, noraida.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2006. gada 1. augustā.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2006. gada 31. jūlijā

Komisijas vārdā —

lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektors

Jean-Luc DEMARTY


(1)  OV L 297, 21.11.1996., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 47/2003 (OV L 7, 11.1.2003., 64. lpp.).

(2)  OV L 268, 9.10.2001., 8. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 386/2005 (OV L 62, 9.3.2005., 3. lpp.).

(3)  OV L 159, 19.6.2006., 5. lpp.


II Tiesību akti, kuru publicēšana nav obligāta

Padome

1.8.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 211/23


PADOMES LĒMUMS

(2005. gada 29. novembris)

par nolīguma starp Eiropas Kopienu un Ukrainu par dažiem gaisa satiksmes pakalpojumu aspektiem parakstīšanu

(2006/529/EK)

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu, un jo īpaši tā 80. panta 2. punktu saistībā ar 300. panta 2. punkta pirmās daļas pirmo teikumu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu,

tā kā:

(1)

Padome 2003. gada 5. jūnijā pilnvaroja Komisiju sākt sarunas ar trešām valstīm par to, lai dažus noteikumus šobrīd spēkā esošajos divpusējos nolīgumos aizstātu ar Kopienas nolīgumu.

(2)

Komisija Kopienas vārdā ir risinājusi sarunas ar Ukrainu par nolīgumu attiecībā uz dažiem gaisa satiksmes pakalpojumu aspektiem saskaņā ar mehānismiem un norādēm, kas ietvertas pielikumā Padomes pilnvarojumam.

(3)

Ņemot vērā nolīguma, par ko Komisija ir risinājusi sarunas, iespējamo noslēgšanu vēlāk, tas būtu jāparaksta,

IR NOLĒMUSI ŠĀDI.

Vienīgais pants

1.   Ar šo Padomes priekšsēdētājs ir pilnvarots norīkot personu(as), kas ir tiesīga(as) Kopienas vārdā parakstīt Nolīgumu starp Eiropas Kopienu un Ukrainu par dažiem gaisa satiksmes pakalpojumu aspektiem, ņemot vērā tā noslēgšanu vēlāk.

2.   Nolīguma teksts ir pievienots šim lēmumam.

Briselē, 2005. gada 29. novembrī

Padomes vārdā —

priekšsēdētājs

A. JOHNSON


NOLĪGUMS

starp Eiropas Kopienu un Ukrainu par dažiem gaisa satiksmes pakalpojumu aspektiem

EIROPAS KOPIENA,

no vienas puses, un

UKRAINA,

no otras puses,

(turpmāk “Puses”),

TĀ KĀ starp visām Eiropas Kopienas dalībvalstīm un Ukrainu ir noslēgti divpusēji gaisa satiksmes pakalpojumu nolīgumi, kuros iekļauti noteikumi, kas ir pretrunā Kopienas tiesību aktiem,

TĀ KĀ Eiropas Kopienai ir ekskluzīva kompetence attiecībā uz vairākiem aspektiem, uz ko var attiekties divpusēji gaisa satiksmes pakalpojumu nolīgumi, kurus Eiropas Kopienas dalībvalstis noslēdz ar trešām valstīm,

TĀ KĀ Kopienas gaisa pārvadātājiem, kas reģistrēti kādā dalībvalstī, saskaņā ar Eiropas Kopienas tiesību aktiem ir tiesības uz nediskriminētu piekļuvi lidojuma maršrutiem, kas savieno Eiropas Kopienas dalībvalstis ar trešām valstīm,

ŅEMOT VĒRĀ TO, ka Eiropas Kopiena ar dažām trešām valstīm ir noslēgusi nolīgumus, kuros paredzēta iespēja trešo valstu valstspiederīgajiem iegūt tādu gaisa pārvadātāju īpašumtiesības, kas ir licencēti saskaņā ar Eiropas Kopienas tiesību aktiem,

ATZĪSTOT, ka dažus noteikumus, kas iekļauti Eiropas Kopienas dalībvalstu un Ukrainas noslēgtajos divpusējos gaisa satiksmes pakalpojumu nolīgumos un kuri ir pretrunā Eiropas Kopienas tiesību aktiem, ir jāsaskaņo ar minētajiem aktiem, lai izveidotu pareizu juridisku pamatu gaisa satiksmes pakalpojumiem starp Eiropas Kopienu un Ukrainu un nodrošinātu gaisa satiksmes pakalpojumu nepārtrauktību,

TĀ KĀ Eiropas Kopiena šajās sarunās netiecas palielināt Eiropas Kopienas un Ukrainas savstarpējo gaisa satiksmes pakalpojumu kopapjomu, ietekmēt līdzsvaru starp Kopienas gaisa pārvadātājiem un Ukrainas gaisa pārvadātājiem vai apspriesties par grozījumiem spēkā esošos divpusējos gaisa satiksmes pakalpojumu nolīgumos, kas attiecas uz satiksmes tiesībām,

IR VIENOJUŠĀS PAR TURPMĀKO.

1. Pants

Vispārēji noteikumi

1.   Definīcijas šā nolīguma piemērošanai, ja vien no konteksta nav saprotams citādi, ir sniegtas IV pielikumā.

2.   Visos I pielikumā uzskaitītajos nolīgumos minētās atsauces uz to dalībvalstu valstspiederīgajiem, kuras ir attiecīgā nolīguma puse, ir atsauces uz Eiropas Kopienas dalībvalstu valstspiederīgajiem.

3.   Visos I pielikumā uzskaitītajos nolīgumos minētās atsauces uz to dalībvalstu gaisa pārvadātājiem, kas ir katra attiecīgā nolīguma puse, ir atsauces uz attiecīgās dalībvalsts izraudzītiem gaisa pārvadātājiem.

2. Pants

Izraudzīšanās, ko veic dalībvalsts

1.   Šā panta 2. punkts aizstāj atbilstīgos šā nolīguma 2. panta a) apakšpunktā uzskaitīto pantu noteikumus par gaisa pārvadātāja izraudzīšanos, ko veic attiecīgā dalībvalsts, par pilnvarām un atļaujām, ko tai piešķīrusi Ukraina.

2.   Ukraina, saņēmusi dalībvalsts norādi par izraudzīto pārvadātāju, ar minimālu procedūras ieilgumu piešķir atbilstīgas pilnvaras un atļaujas ar nosacījumu, ka:

i)

gaisa pārvadātājs saskaņā ar Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu ir reģistrēts tās dalībvalsts teritorijā, kas to izraudzījusies, un tam ir derīga darbības licence, kā paredzēts Eiropas Kopienas tiesību aktos;

ii)

efektīvu gaisa pārvadātāja reglamentējošo kontroli veic un nodrošina tā dalībvalsts, kas atbild par gaisa kuģu ekspluatanta apliecības izsniegšanu šim pārvadātājam, un attiecīgā aeronavigācijas iestāde izraudzījumā ir skaidri norādīta; un

iii)

gaisa pārvadātājs tieši pieder vai arī tā akciju kontrolpakete pieder un turpinās piederēt dalībvalstīm un/vai dalībvalstu valstspiederīgajiem, un/vai citām III pielikumā uzskaitītajām valstīm un/vai šo citu valstu valstspiederīgajiem, un šīs valstis un/vai to valstspiederīgie visu laiku to efektīvi kontrolē.

3. Pants

Pilnvaru vai atļauju atteikšana, atsaukšana, pārtraukšana vai ierobežošana, ko veic Ukraina

1.   Šā panta 2. punkts aizstāj atbilstīgos II pielikuma a) apakšpunktā uzskaitīto pantu noteikumus par dalībvalsts izraudzīta gaisa pārvadātāja pilnvaru vai atļauju atteikšanu, atsaukšanu, pārtraukšanu vai ierobežošanu.

2.   Ukraina var atteikt, atsaukt, pārtraukt vai ierobežot dalībvalsts izraudzīta gaisa pārvadātāja pilnvaras vai atļaujas, ja:

i)

gaisa pārvadātājs nav reģistrēts saskaņā ar Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu tās dalībvalsts teritorijā, kas to izraudzījusies, vai arī tam nav derīgas darbības licences, kā paredzēts Eiropas Kopienas tiesību aktos;

ii)

efektīvu gaisa pārvadātāja reglamentējošo kontroli neveic vai nenodrošina dalībvalsts, kas atbild par gaisa kuģu ekspluatanta apliecības izdošanu šim pārvadātājam, un attiecīgā aeronavigācijas iestāde izraudzījumā nav skaidri norādīta; vai

iii)

gaisa pārvadātājs tieši nepieder vai arī akciju kontrolpakete nepieder dalībvalstīm un/vai dalībvalstu valstspiederīgajiem, un/vai citām III pielikumā uzskaitītajām valstīm un/vai šo citu valstu valstspiederīgajiem, vai arī gaisa pārvadātājs neatrodas iepriekšminēto valstu un/vai valstspiederīgo efektīvā kontrolē.

Ukraina, īstenojot šajā punktā paredzētās tiesības, nediskriminē Kopienas gaisa pārvadātājus valstspiederības dēļ.

4. Pants

Drošība

1.   Šā panta 2. punkts papildina II pielikuma c) apakšpunktā uzskaitītos pantus.

2.   Ja dalībvalsts ir izraudzījusies gaisa pārvadātāju, kura efektīvu reglamentējošo kontroli veic un nodrošina cita dalībvalsts, Ukrainas tiesības saskaņā ar drošības noteikumiem nolīgumā, ko dalībvalsts, kas gaisa pārvadātāju izraudzījusies, ir noslēgusi ar Ukrainu, vienlīdz attiecas gan uz to, ka šī cita dalībvalsts pieņem, īsteno vai nodrošina drošības standartus, gan uz minētā gaisa pārvadātāja darbības atļauju.

5. Pants

Nodokļu uzlikšana aviācijas degvielai

1.   Šā panta 2. punkts papildina atbilstīgos noteikumus pantos, kas uzskaitīti II pielikuma d) punktā.

2.   Neskarot citus noteikumus, kuros paredzēts pretējais, II pielikuma d) punktā uzskaitītajos nolīgumos nekas neliedz dalībvalstīm uzlikt nodokļus, nodevas vai citus maksājumus degvielai, kas piegādāta tās teritorijā, lai to izmantotu Ukrainas izraudzīta gaisa pārvadātāja gaisa kuģos, kas veic lidojumus maršrutā no viena attiecīgās dalībvalsts punkta uz citu punktu tajā pašā vai citā dalībvalstī.

6. Pants

Pārvadāšanas tarifi

1.   Šā panta 2. punkts papildina pantus, kas uzskaitīti II pielikuma e) punktā.

2.   Tarifus, kurus piemēro gaisa pārvadātājs(-i), ko Ukraina izraudzījusies saskaņā ar kādu no nolīgumiem, kas uzskaitīti I pielikumā un kuros ietverts kāds no II pielikuma e) punktā uzskaitītajiem noteikumiem par pārvadājumiem, ko pilnībā veic Eiropas Kopienas teritorijā, nosaka saskaņā ar Eiropas Kopienas tiesību aktiem.

7. Pants

Nolīguma pielikumi

Šā nolīguma pielikumi ir tā sastāvdaļa.

8. Pants

Pārskatīšana vai grozīšana

Puses, savstarpēji vienojoties, jebkurā laikā var pārskatīt vai grozīt šo nolīgumu.

9. Pants

Stāšanās spēkā

1.   Šis nolīgums stājas spēkā, kad Puses viena otrai ir rakstiski paziņojušas, ka ir pabeigtas to attiecīgās iekšējās procedūras, kas vajadzīgas, lai nolīgums stātos spēkā.

2.   Šis nolīgums attiecas uz visiem nolīgumiem, kas uzskaitīti I pielikuma b) punktā, kad tie stājas spēkā.

10. Pants

Nolīguma laušana

1.   Laužot kādu no I pielikumā uzskaitītajiem nolīgumiem, spēku zaudē visi šā nolīguma noteikumi, kas attiecas uz atbilstīgo I pielikumā uzskaitīto nolīgumu.

2.   Laužot visus I pielikumā uzskaitītos nolīgumus, arī šis nolīgums zaudē spēku.

11. Pants

Reģistrācija

Šo nolīgumu un tā grozījumus reģistrē Starptautiskajā civilās aviācijas organizācijā.

TO APLIECINOT, pilnvarotie ir parakstījuši šo nolīgumu.

Hecho en Kiev, el uno de diciembre de dos mil cinco.

V Kyjevě dne prvního prosince dva tisíce pět.

Udfærdiget i Kiev den første december to tusind og fem.

Geschehen zu Kiew am ersten Dezember zweitausendundfünf.

Kahe tuhande viienda aasta detsembrikuu esimesel päeval Kiievis.

Κίεβο, μiα Δεκεμβρίου δύο χιλιάδες πέντε.

Done at Kiev, on the first day of December, in the year two thousand and five.

Fait à Kiev, le premier décembre deux mille cinq.

Fatto a Kiev, addì primo dicembre duemilacinque.

Kijevā, divtūkstoš piektā gada pirmajā decembrī.

Priimta du tūstančiai penktų metų gruodžio pirmą dieną Kijeve.

Kelt Kievben, a kettőezerötödik év december első napján.

Magħmul f' Kiev, fl-ewwel jum ta' Diċembru tas-sena elfejn u ħamsa.

Gedaan te Kiev, de eerste december tweeduizend vijf.

Sporządzono w Kijowie dnia pierwszego grudnia roku dwutysięcznego piątego.

Feito em Kiev, em um de Dezembro de dois mil e cinco.

V Kyjeve dňa prvého decembra dvetisícpät'.

V Kijevu, prevega decembra leta dva tisoč pet.

Tehty Kiovassa ensimmäisenä päivänä joulukuuta vuonna kaksituhattaviisi.

Som skedde i Kiev den första december tjugohundrafem.

Image

Pour le Royaume de Belgique

Voor het Koninkrijk België

Für das Königreich Belgien

Image

Za Českou republiku

Image

På Kongeriget Danmarks vegne

Image

Für die Bundesrepublik Deutschland

Image

Eesti Vabariigi nimel

Image

Για την Ελληνική Δημοκρατία

Image

Por el Reino de España

Image

Pour la République française

Image

Thar cheann Na hÉireann

For Ireland

Image

Per la Repubblica italiana

Image

Για την Κυπριακή Δημοκρατία

Image

Latvijas Republikas vārdā

Image

Lietuvos Respublikos vardu

Image

Pour le Grand-Duché de Luxembourg

Image

A Magyar Köztársaság részéről

Image

Għar-Repubblika ta' Malta

Image

Voor het Koninkrijk der Nederlanden

Image

Für die Republik Österreich

Image

W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

Image

Pela República Portuguesa

Image

Za Republiko Slovenijo

Image

Za Slovenskú republiku

Image

Suomen tasavallan puolesta

För Republiken Finland

Image

För Konungariket Sverige

Image

For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Image

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

Image

Image

Image

Image

I PIELIKUMS

Nolīguma 1. pantā minēto nolīgumu saraksts

a)

Gaisa satiksmes pakalpojumu nolīgumi starp Ukrainu un Eiropas Kopienas dalībvalstīm, kas šā nolīguma parakstīšanas dienā ir stājušies spēkā vai ir parakstīti; un citas nolīgumi starp Ukrainu un dalībvalstīm, kas tiek piemēroti provizoriski:

Gaisa transporta nolīgums starp Austrijas Federālo valdību un Ukrainas valdību, kas noslēgts Vīnē, 1994. gada 15. jūnijā, turpmāk II pielikumā “Ukrainas un Austrijas nolīgums”;

jaunākie grozījumi izdarīti ar saskaņoto protokolu Vīnē, 2005. gada 22. aprīlī;

Nolīgums starp Beļģijas Karalistes valdību un Ukrainas valdību par gaisa transportu, kas parakstīts Kijevā, 1996. gada 20. maijā, turpmāk II pielikumā “Ukrainas un Beļģijas nolīgums”;

jaunākie grozījumi izdarīti ar 2004. gada 6. februārī Briselē noslēgto saprašanās memorandu;

Gaisa transporta nolīgums starp Čehijas Republikas valdību un Ukrainas valdību, kas parakstīts Kijevā, 1997. gada 1. jūlijā, turpmāk II pielikumā “Ukrainas un Čehijas Republikas nolīgums”;

Gaisa satiksmes pakalpojumu nolīgums starp Kipras Republikas valdību un Ukrainas valdību, kas noslēgts Kijevā, 2000. gada 21. februārī, turpmāk II pielikumā “Ukrainas un Kipras nolīgums”;

Gaisa satiksmes pakalpojumu nolīgums starp Dānijas Karalistes valdību un Ukrainas valdību, kas noslēgts Kijevā, 2001. gada 27. martā, turpmāk II pielikumā “Ukrainas un Dānijas nolīgums”;

Gaisa transporta nolīgums starp Vācijas Federatīvās Republikas valdību un Ukrainas valdību, kas noslēgts Kijevā, 1993. gada 10. jūnijā, turpmāk II pielikumā “Ukrainas un Vācijas nolīgums”;

Gaisa satiksmes pakalpojumu nolīgums starp Igaunijas Republikas valdību un Ukrainas valdību, kas noslēgts Tallinā, 1993. gada 6. jūlijā, turpmāk II pielikumā “Ukrainas un Igaunijas nolīgums”;

Nolīgums starp Somijas Republikas valdību un Ukrainas valdību par gaisa satiksmes pakalpojumiem, kas parakstīts Helsinkos, 1995. gada 5. jūnijā, turpmāk II pielikumā “Ukrainas un Somijas nolīgums”;

Nolīgums starp Francijas Republikas valdību un Ukrainas valdību par gaisa satiksmes pakalpojumiem, kas noslēgts Kijevā, 1994. gada 3. maijā, turpmāk II pielikumā “Ukrainas un Francijas nolīgums”;

Gaisa transporta nolīgums starp Grieķijas Republikas valdību un Ukrainas valdību, kas noslēgts Kijevā, 1997. gada 15. decembrī, turpmāk II pielikumā “Ukrainas un Grieķijas nolīgums”;

Gaisa transporta nolīgums starp Ungārijas Republikas valdību un Ukrainas valdību, kas noslēgts Kijevā, 1995. gada 19. maijā, turpmāk II pielikumā “Ukrainas un Ungārijas nolīgums”;

Gaisa satiksmes pakalpojumu nolīgums starp Itālijas Republikas valdību un Ukrainas valdību, kas noslēgts Romā, 1995. gada 2. maijā, turpmāk II pielikumā “Ukrainas un Itālijas nolīgums”;

Gaisa transporta nolīgums starp Latvijas Republikas valdību un Ukrainas valdību, kas noslēgts Rīgā, 1995. gada 23. maijā, turpmāk II pielikumā “Ukrainas un Latvijas nolīgums”;

Gaisa satiksmes pakalpojumu nolīgums starp Lietuvas Republikas valdību un Ukrainas valdību, kas noslēgts Viļņā, 1993. gada 7. jūlijā, turpmāk II pielikumā “Ukrainas un Lietuvas nolīgums”;

jaunākie grozījumi izdarīti ar 2003. gada 26. maijā Viļņā parakstīto protokolu;

Nolīgums starp Luksemburgas Lielhercogistes valdību un Ukrainas valdību par gaisa satiksmes pakalpojumiem, kas noslēgts Luksemburgā, 1994. gada 14. jūnijā, turpmāk II pielikumā “Ukrainas un Luksemburgas nolīgums”;

Nolīgums starp Nīderlandes Karalisti un Ukrainu par gaisa satiksmes pakalpojumiem, kas noslēgts Kijevā, 1993. gada 7. septembrī, turpmāk II pielikumā “Ukrainas un Nīderlandes nolīgums”;

Nolīgums starp Polijas Republikas valdību un Ukrainas valdību par gaisa satiksmes pakalpojumiem, kas noslēgts Varšavā, 1994. gada 20. janvārī, turpmāk II pielikumā “Ukrainas un Polijas nolīgums”;

Gaisa satiksmes pakalpojumu nolīgums starp Slovākijas Republikas valdību un Ukrainas valdību, kas noslēgts Bratislavā, 1994. gada 23. maijā, turpmāk II pielikumā “Ukrainas un Slovākijas Republikas nolīgums”;

Gaisa satiksmes pakalpojumu nolīgums starp Slovēnijas Republikas valdību un Ukrainas valdību, kas noslēgts Ļubļaņā, 1999. gada 30. martā, turpmāk II pielikumā “Ukrainas un Slovēnijas nolīgums”;

Gaisa transporta nolīgums starp Spānijas valdību un Ukrainas valdību, kas noslēgts Madridē, 1996. gada 7. oktobrī, turpmāk II pielikumā “Ukrainas un Spānijas nolīgums”;

Gaisa satiksmes pakalpojumu nolīgums starp Zviedrijas Karalistes valdību un Ukrainas valdību, kas noslēgts Kijevā, 2001. gada 27. martā, turpmāk II pielikumā “Ukrainas un Zviedrijas nolīgums”;

Nolīgums starp Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes valdību un Ukrainas valdību par gaisa satiksmes pakalpojumiem, kas parakstīts Londonā, 1993. gada 10. februārī, turpmāk II pielikumā “Ukrainas un Apvienotās Karalistes nolīgums”.

b)

Gaisa satiksmes pakalpojumu nolīgumi starp Ukrainu un Eiropas Kopienas dalībvalstīm, kas šā nolīguma parakstīšanas dienā ir parafēti:

Nolīgums starp Īrijas Republikas valdību un Ukrainas valdību par gaisa transportu, kas parafēts Dublinā, 1992. gada 10. decembrī, turpmāk II. pielikumā “Ukrainas un Īrijas nolīgums”;

Nolīgums starp Maltas Republikas valdību un Ukrainas Ministru kabinetu par gaisa satiksmes pakalpojumiem, kas parafēts Luqa, 1998. gada 17. jūnijā, turpmāk II pielikumā “Ukrainas un Maltas nolīgums”;

Gaisa transporta nolīgums starp Portugāles Republikas valdību un Ukrainas Ministru kabinetu, kas parafēts Lisabonā, 2000. gada 18. oktobrī, turpmāk II pielikumā “Ukrainas un Portugāles nolīgums”.

II PIELIKUMS

To pantu saraksts, kuri ir uzskaitīti šā nolīguma I pielikumā un minēti tā 2. līdz 6. pantā

a)

Izraudzīšanās, ko veic dalībvalsts:

Ukrainas un Austrijas nolīguma 3. panta 5. punkts;

Ukrainas un Čehijas Republikas nolīguma 3. panta 4. punkts;

Ukrainas un Dānijas nolīguma 3. panta 4. punkts;

Ukrainas un Vācijas nolīguma 3. panta 4. punkts;

Ukrainas un Igaunijas nolīguma 4. panta 4. punkts;

Ukrainas un Somijas nolīguma 3. panta 4. punkts;

Ukrainas un Francijas nolīguma 4. panta 3. punkts;

Ukrainas un Grieķijas nolīguma 3. panta 4. punkts;

Ukrainas un Ungārijas nolīguma 3. panta 4. punkts;

Ukrainas un Īrijas nolīguma 3. panta 3. punkts;

Ukrainas un Itālijas nolīguma 4. panta 4. punkts;

Ukrainas un Latvijas nolīguma 3. panta 4. punkts;

Ukrainas un Lietuvas nolīguma 4. panta 4. punkts;

Ukrainas un Maltas nolīguma 3. panta 4. punkts;

Ukrainas un Nīderlandes nolīguma 3. panta 4. punkts;

Ukrainas un Polijas nolīguma 4. panta 4. punkts;

Ukrainas un Portugāles nolīguma 3. panta 4. punkts;

Ukrainas un Slovākijas Republikas nolīguma 4. panta 4. punkts;

Ukrainas un Slovēnijas nolīguma 3. panta 4. punkts;

Ukrainas un Spānijas nolīguma III panta 4. punkts;

Ukrainas un Zviedrijas nolīguma 3. panta 4. punkts;

Ukrainas un Apvienotās Karalistes nolīguma 4. panta 4. punkts.

b)

Pilnvaru vai atļauju atteikumi, atsaukumi, to pārtraukšana vai ierobežošana:

Ukrainas un Austrijas nolīguma 4. panta 1. punkta a) apakšpunkts;

Ukrainas un Beļģijas nolīguma 5. panta 1. punkta d) apakšpunkts;

Ukrainas un Čehijas Republikas nolīguma 4. panta 1. punkta a) apakšpunkts;

Ukrainas un Kipras nolīguma 5. panta 1. punkta a) apakšpunkts;

Ukrainas un Dānijas nolīguma 4. panta 1. punkta a) apakšpunkts;

Ukrainas un Igaunijas nolīguma 5. panta 1. punkta a) apakšpunkts;

Ukrainas un Somijas nolīguma 4. panta 1. punkta a) apakšpunkts;

Ukrainas un Francijas nolīguma 5. panta 1. punkta a) apakšpunkts;

Ukrainas un Grieķijas nolīguma 4. panta 1. punkta b) apakšpunkts;

Ukrainas un Ungārijas nolīguma 4. panta 1. punkta a) apakšpunkts;

Ukrainas un Itālijas nolīguma 5. panta 1. punkta a) apakšpunkts;

Ukrainas un Lietuvas nolīguma 5. panta 1. punkta a) apakšpunkts;

Ukrainas un Luksemburgas nolīguma 4. panta 1. punkta c) apakšpunkts;

Ukrainas un Maltas nolīguma 4. panta 1. punkta a) apakšpunkts;

Ukrainas un Nīderlandes nolīguma 4. panta 1. punkta c) apakšpunkts;

Ukrainas un Polijas nolīguma 5. panta 1. punkta a) apakšpunkts;

Ukrainas un Portugāles nolīguma 4. panta 1. punkta a) apakšpunkts;

Ukrainas un Slovākijas Republikas nolīguma 5. panta 1. punkta a) apakšpunkts;

Ukrainas un Slovēnijas nolīguma 4. panta 1. punkta a) apakšpunkts;

Ukrainas un Spānijas nolīguma IV panta 1. punkta a) apakšpunkts;

Ukrainas un Zviedrijas nolīguma 4. panta 1. punkta a) apakšpunkts;

Ukrainas un Apvienotās Karalistes nolīguma 5. panta 1. punkta a) apakšpunkts.

c)

Drošība:

Ukrainas un Austrijas nolīguma 9.a pants;

Ukrainas un Beļģijas nolīguma 7. pants;

Ukrainas un Čehijas Republikas nolīguma 9. pants;

Ukrainas un Dānijas nolīguma 14.bis pants;

Ukrainas un Igaunijas nolīguma 6. pants;

Ukrainas un Francijas nolīguma 9. pants;

Ukrainas un Grieķijas nolīguma 8. pants;

Ukrainas un Ungārijas nolīguma 5. pants;

Ukrainas un Īrijas nolīguma 7. pants;

Ukrainas un Itālijas nolīguma 10. pants;

Ukrainas un Lietuvas nolīguma 16.a pants;

Ukrainas un Luksemburgas nolīguma 6. pants;

Ukrainas un Maltas nolīguma 8. pants;

Ukrainas un Nīderlandes nolīguma 13. pants;

Ukrainas un Portugāles nolīguma 15. pants;

Ukrainas un Slovākijas Republikas nolīguma 6. pants;

Ukrainas un Slovēnijas nolīguma 6. pants;

Ukrainas un Spānijas nolīguma XI pants;

Ukrainas un Zviedrijas nolīguma 14.a pants.

d)

Nodokļu uzlikšana aviācijas degvielai:

Ukrainas un Austrijas nolīguma 7. pants;

Ukrainas un Beļģijas nolīguma 10. pants;

Ukrainas un Čehijas Republikas nolīguma 10. pants;

Ukrainas un Kipras nolīguma 7. pants;

Ukrainas un Dānijas nolīguma 6. pants;

Ukrainas un Vācijas nolīguma 6. pants;

Ukrainas un Igaunijas nolīguma 12. pants;

Ukrainas un Somijas nolīguma 11. pants;

Ukrainas un Francijas nolīguma 11. pants;

Ukrainas un Grieķijas nolīguma 11. pants;

Ukrainas un Ungārijas nolīguma 11. pants;

Ukrainas un Īrijas nolīguma 11. pants;

Ukrainas un Itālijas nolīguma 6. pants;

Ukrainas un Latvijas nolīguma 6. pants;

Ukrainas un Lietuvas nolīguma 12. pants;

Ukrainas un Luksemburgas nolīguma 8. pants;

Ukrainas un Maltas nolīguma 5. pants;

Ukrainas un Nīderlandes nolīguma 9. pants;

Ukrainas un Polijas nolīguma 12. pants;

Ukrainas un Portugāles nolīguma 6. pants;

Ukrainas un Slovākijas Republikas nolīguma 12. pants;

Ukrainas un Slovēnijas nolīguma 8. pants;

Ukrainas un Spānijas nolīguma V pants;

Ukrainas un Zviedrijas nolīguma 6. pants;

Ukrainas un Apvienotās Karalistes nolīguma 8. pants.

e)

Pārvadājumu tarifi:

Ukrainas un Austrijas nolīguma 11. pants;

Ukrainas un Beļģijas nolīguma 12. pants;

Ukrainas un Čehijas Republikas nolīguma 14. pants;

Ukrainas un Kipras nolīguma 14. pants;

Ukrainas un Dānijas nolīguma 11. pants;

Ukrainas un Vācijas nolīguma 10. pants;

Ukrainas un Igaunijas nolīguma 11. pants;

Ukrainas un Somijas nolīguma 10. pants;

Ukrainas un Francijas nolīguma 17. pants;

Ukrainas un Grieķijas nolīguma 14. pants;

Ukrainas un Ungārijas nolīguma 10. pants;

Ukrainas un Īrijas nolīguma 6. pants;

Ukrainas un Itālijas nolīguma 8. pants;

Ukrainas un Latvijas nolīguma 10. pants;

Ukrainas un Lietuvas nolīguma 10. pants;

Ukrainas un Luksemburgas nolīguma 10. pants;

Ukrainas un Maltas nolīguma 11. pants;

Ukrainas un Nīderlandes nolīguma 5. pants;

Ukrainas un Polijas nolīguma 11. pants;

Ukrainas un Portugāles nolīguma 18. pants;

Ukrainas un Slovākijas Republikas nolīguma 11. pants;

Ukrainas un Slovēnijas nolīguma 12. pants;

Ukrainas un Spānijas nolīguma VII pants;

Ukrainas un Zviedrijas nolīguma 11. pants;

Ukrainas un Apvienotās Karalistes nolīguma 7. pants.

III PIELIKUMS

Šā nolīguma 2. pantā minēto citu valstu saraksts

a)

Islandes Republika (saskaņā ar Eiropas Ekonomikas zonas līgumu);

b)

Lihtenšteinas Firstiste (saskaņā ar Eiropas Ekonomikas zonas līgumu);

c)

Norvēģijas Karaliste (saskaņā ar Eiropas Ekonomikas zonas līgumu);

d)

Šveices Konfederācija (saskaņā ar Eiropas Kopienas un Šveices Konfederācijas nolīgumu par gaisa transportu).

IV PIELIKUMS

Definīcijas

Ar vārdu “dalībvalsts” apzīmē jebkuru Eiropas Kopienas dalībvalsti.

Ar frāzi “Kopienas gaisa pārvadātājs (aviosabiedrība) ir reģistrēts dalībvalsts teritorijā” saprot, ka tiek efektīvi un faktiski veikta darbība gaisa transporta jomā saskaņā ar stabilu vienošanos. Šāda uzņēmuma juridiskajai formai, vai nu tas ir filiāle, vai meitasuzņēmums ar juridiskas personas statusu, šajā sakarā nevajadzētu būt noteicošajam faktoram.

Ar frāzi “darbības licence” saprot atļauju, ko uzņēmumam piešķīrusi atbildīgā dalībvalsts, ļaujot tam par atlīdzību veikt pasažieru, pasta sūtījumu un/vai kravas gaisa pārvadājumus, kā minēts darbības licencē.

Ar frāzi “gaisa kuģa ekspluatanta apliecība” saprot dokumentu, ko uzņēmumam vai uzņēmumu grupai izsniegušas kompetentās iestādes, apliecinot, ka attiecīgajam ekspluatantam ir profesionālās zināšanas un organizācija, lai nodrošinātu drošu gaisa kuģa darbību apliecībā norādīto aeronavigācijas darbību veikšanai.

“Efektīvas reglamentējošas kontroles” priekšnosacījums ietver, bet neaprobežojas ar turpmāko: gaisa pārvadātājam ir kompetento iestāžu izsniegta derīga darbības licence, un tas atbilst starptautisko gaisa satiksmes pakalpojumu kritērijiem, kurus noteikušas kompetentās iestādes, piemēram, apliecinājums par finanšu pietiekamību, spēja attiecīgā gadījumā izpildīt sabiedrības interešu prasību, pakalpojuma nodrošināšanas saistības u.tml., un atļaujas izsniedzējā dalībvalstī ir un tiek uzturētas aviācijas drošuma un drošības pārskata programmas vismaz saskaņā ar Starptautiskās civilās aviācijas organizācijas standartiem.


1.8.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 211/39


PADOMES LĒMUMS

(2006. gada 9. jūnijs),

lai noslēgtu Nolīgumu starp Eiropas Kopienu un Ukrainu par dažiem gaisa satiksmes pakalpojumu aspektiem

(2006/530/EK)

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu, un jo īpaši tā 80. panta 2. punktu saistībā ar 300. panta 2. punkta pirmās daļas pirmo teikumu un 300. panta 3. punkta pirmo daļu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta atzinumu (1),

tā kā:

(1)

Padome ar 2003. gada 5. jūnija lēmumu pilnvaroja Komisiju sākt sarunas ar trešām valstīm, lai ar Kopienas nolīgumu aizstātu dažus noteikumus pašlaik spēkā esošajos divpusējos nolīgumos.

(2)

Komisija Kopienas vārdā ir risinājusi sarunas ar Ukrainu attiecībā uz nolīgumu par dažiem gaisa satiksmes pakalpojumu aspektiem saskaņā ar mehānismiem un norādījumiem, kas ietverti minētā Padomes lēmuma pielikumā.

(3)

Saskaņā ar Padomes 2005. gada 28. novembra Lēmumu nolīgums Kopienas vārdā parakstīts 2005. gada 1. decembrī, ņemot vērā tā iespējamo noslēgšanu vēlāk.

(4)

Nolīgums būtu jāapstiprina,

IR NOLĒMUSI ŠĀDI.

1. pants

1.   Ar šo Kopienas vārdā tiek apstiprināts Nolīgums starp Eiropas Kopienu un Ukrainu par dažiem gaisa satiksmes pakalpojumu aspektiem.

2.   Nolīguma teksts ir pievienots šim lēmumam (2).

2. pants

Ar šo Padomes priekšsēdētājs tiek pilnvarots norīkot personu vai personas, kas ir tiesīgas Kopienas vārdā sniegt nolīguma 9. panta 1. punktā paredzēto paziņojumu.

Luksemburgā, 2006. gada 9. jūnijā

Padomes vārdā

priekšsēdētājs

H. GORBACH


(1)  Atzinums sniegts 2006. gada 14. martā (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts).

(2)  Skatīt šā Oficiālā Vēstneša 24. lpp.