ISSN 1725-5112

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 207

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

49. sējums
2006. gada 28. jūlijs


Saturs

 

I   Tiesību akti, kuru publicēšana ir obligāta

Lappuse

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1141/2006 (2006. gada 27. jūlijs), ar kuru nosaka standarta ievešanas vērtības nolūkā noteikt ievešanas cenu atsevišķu veidu augļiem un dārzeņiem

1

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1142/2006 (2006. gada 27. jūlijs), ar ko nosaka eksporta kompensācijas par baltā cukura un jēlcukura izvedumiem bez turpmākas apstrādes

3

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1143/2006 (2006. gada 27. jūlijs), ar ko nosaka eksporta kompensācijas par sīrupa un noteiktu citu cukura produktu izvedumiem bez turpmākas apstrādes

5

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1144/2006 (2006. gada 27. jūlijs), ar ko nosaka maksimālo eksporta kompensāciju baltajam cukuram pastāvīgā konkursā, kuru paredz Regula (EK) Nr. 958/2006

7

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1145/2006 (2006. gada 27. jūlijs), ar ko nosaka eksporta kompensācijas par pienu un piena produktiem

8

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1146/2006 (2006. gada 27. jūlijs), ar kuru nosaka maksimālo eksporta kompensāciju sviestam saistībā ar uzaicinājumu piedalīties pastāvīgā konkursā, ko paredz Regula (EK) Nr. 581/2004

12

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1147/2006 (2006. gada 27. jūlijs), ar kuru nepiešķir eksporta kompensāciju par piena pulveri saistībā ar uzaicinājumu piedalīties pastāvīgā konkursā, ko paredz Regula (EK) Nr. 582/2004

14

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1148/2006 (2006. gada 27. jūlijs), ar ko nosaka ražošanas kompensācijas labības nozarēs

15

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1149/2006 (2006. gada 27. jūlijs), ar ko nosaka kompensācijas likmes, kas piemērojamas dažiem piena produktiem, ko eksportē kā preces, uz kurām neattiecas Līguma I pielikums

16

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1150/2006 (2006. gada 27. jūlijs), ar ko nosaka kompensācijas likmes dažiem labības un rīsu produktiem, kurus eksportē kā preces, uz kurām neattiecas Līguma I pielikums

19

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1151/2006 (2006. gada 27. jūlijs), ar ko nosaka kompensācijas likmes, kas piemērojamas dažiem cukura nozares produktiem, ko eksportē kā preces, uz kurām neattiecas Līguma I pielikums

23

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1152/2006 (2006. gada 27. jūlijs), ar ko nosaka kukurūzas ievedmuitas nodokļa maksimālo samazinājumu Regulā (EK) Nr. 1058/2006 minētajā uzaicinājumā uz konkursu

25

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1153/2006 (2006. gada 27. jūlijs) par iesniegtajiem piedāvājumiem parasto kviešu eksportam Regulā (EK) Nr. 936/2006 minētajā konkursā

26

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1154/2006 (2006. gada 27. jūlijs) par rīsu ievešanas atļauju izsniegšanu atbilstoši pieteikumiem, kas saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 327/98 iesniegti 2006. gada jūlija pirmajās desmit darba dienās

27

 

 

II   Tiesību akti, kuru publicēšana nav obligāta

 

 

Padome

 

*

Padomes Lēmums (2006. gada 11. jūlijs), ar ko ieceļ Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas locekļus no Čehijas Republikas, Vācijas, Igaunijas, Spānijas, Francijas, Itālijas, Latvijas, Lietuvas, Luksemburgas, Ungārijas, Maltas, Austrijas, Slovēnijas un Slovākijas

30

 

 

Eiropas Centrālā banka

 

*

Eiropas Centrālās bankas Pamatnostādne (2006. gada 14. jūlijs) par dažiem sagatavošanās pasākumiem pārejai uz euro skaidru naudu un par euro banknošu un monētu priekšpiegādi un priekšpiegādes otro fāzi ārpus euro zonas (ECB/2006/9)

39

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.


I Tiesību akti, kuru publicēšana ir obligāta

28.7.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 207/1


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1141/2006

(2006. gada 27. jūlijs),

ar kuru nosaka standarta ievešanas vērtības nolūkā noteikt ievešanas cenu atsevišķu veidu augļiem un dārzeņiem

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1994. gada 21. decembra Regulu (EK) Nr. 3223/94 par sīki izstrādātiem augļu un dārzeņu ievešanas režīma izpildes noteikumiem (1), un jo īpaši tās 4. panta 1. punktu,

tā kā:

(1)

Regulā (EK) Nr. 3223/94, piemērojot Urugvajas kārtas daudzpusējo tirdzniecības sarunu iznākumus, paredzēti kritēriji, pēc kuriem Komisija nosaka standarta ievešanas vērtības pielikumā precizētajiem produktu ievedumiem no trešām valstīm un periodiem.

(2)

Piemērojot iepriekš minētos kritērijus, standarta ievešanas vērtības nosakāmas līmeņos, kas norādīti šīs regulas pielikumā,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Standarta ievešanas vērtības, kas paredzētas Regulas (EK) Nr. 3223/94 4. pantā, ir tādas, kā norādīts tabulā, kas pievienota pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2006. gada 28. jūlijā.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2006. gada 27. jūlijā

Komisijas vārdā —

lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektors

Jean-Luc DEMARTY


(1)  OV L 337, 24.12.1994., 66. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 386/2005 (OV L 62, 9.3.2005., 3. lpp.).


PIELIKUMS

Komisijas 2006. gada 27. jūlija Regulai, ar kuru nosaka standarta ievešanas vērtības nolūkā noteikt ievešanas cenu atsevišķu veidu augļiem un dārzeņiem

(EUR/100 kg)

KN kods

Trešās valsts kods (1)

Standarta ievešanas vērtība

0702 00 00

052

71,2

096

41,9

999

56,6

0707 00 05

052

77,3

388

52,4

524

46,9

999

58,9

0709 90 70

052

73,4

999

73,4

0805 50 10

388

57,3

524

54,3

528

55,5

999

55,7

0806 10 10

052

127,7

204

133,5

220

145,5

388

8,7

400

200,9

508

94,8

512

56,7

624

158,2

999

115,8

0808 10 80

388

95,0

400

104,3

508

77,3

512

92,5

524

67,7

528

84,7

720

78,9

800

152,2

804

102,0

999

95,0

0808 20 50

052

71,2

388

98,0

512

89,9

528

86,0

720

30,0

804

128,9

999

84,0

0809 10 00

052

148,9

999

148,9

0809 20 95

052

277,8

400

365,8

999

321,8

0809 30 10, 0809 30 90

052

151,9

999

151,9

0809 40 05

093

67,2

098

88,9

624

131,7

999

95,9


(1)  Valstu nomenklatūra, kas paredzēta Komisijas Regulā (EK) Nr. 750/2005 (OV L 126, 19.5.2005., 12. lpp.). Kods “999” nozīmē “citas izcelsmes vietas”.


28.7.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 207/3


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1142/2006

(2006. gada 27. jūlijs),

ar ko nosaka eksporta kompensācijas par baltā cukura un jēlcukura izvedumiem bez turpmākas apstrādes

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2006. gada 20. februāra Regulu (EK) Nr. 318/2006 par cukura tirgus kopējo organizāciju (1), un jo īpaši tās 33. panta 2. punkta otro daļu,

tā kā:

(1)

Regulas (EK) Nr. 318/2006 32. pantā noteikts, ka starpību starp minētās regulas 1. panta 1. punkta b) apakšpunktā norādīto produktu cenu pasaules tirgū un šo produktu cenu Kopienā var atlīdzināt, piešķirot eksporta kompensāciju.

(2)

Ņemot vērā pašreizējo stāvokli cukura tirgū, eksporta kompensācijas ir jānosaka atbilstīgi Regulas (EK) Nr. 318/2006 32. un 33. pantā paredzētajiem noteikumiem un noteiktiem kritērijiem.

(3)

Regulas (EK) Nr. 318/2006 33. panta 2. punkta pirmajā daļā paredzēts, ka stāvoklis pasaules tirgū vai konkrētu tirgu īpašās prasības var radīt nepieciešamību noteikt dažādu kompensācijas lielumu atkarībā no galamērķa.

(4)

Kompensācijas jāpiešķir vienīgi par produktiem, kurus atļauts laist brīvā apgrozībā Kopienas tirgū un kas atbilst Regulā (EK) Nr. 318/2006 noteiktajām prasībām.

(5)

Starp Eiropas Kopienu un Rumāniju un Bulgāriju noslēgto Eiropas nolīgumu ietvaros veikto pārrunu mērķis ir jo īpaši liberalizēt to produktu tirdzniecību, uz kuriem attiecas konkrētā tirgus kopējā organizācija. Tāpēc eksporta kompensācijas attiecībā uz abām minētajām valstīm ir jāatceļ.

(6)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Cukura pārvaldības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Eksporta kompensācijas, kā paredzēts Regulas (EK) Nr. 318/2006 32. pantā, piešķir par šīs Regulas pielikumā minētajiem produktiem un daudzumiem.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2006. gada 28. jūlijā.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2006. gada 27. jūlijā

Komisijas vārdā

lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektors

Jean-Luc DEMARTY


(1)  OV L 58, 28.2.2006., 1. lpp.


PIELIKUMS

Kompensācijas, kas no 2006. gada 28. jūlija (1) piemērojamas par baltā cukura un jēlcukura izvedumiem bez turpmākas apstrādes

Produkta kods

Galamērķis

Mērvienība

Kompensācijas apmērs

1701 11 90 9100

S00

EUR/100 kg

24,00 (2)

1701 11 90 9910

S00

EUR/100 kg

24,00 (2)

1701 12 90 9100

S00

EUR/100 kg

24,00 (2)

1701 12 90 9910

S00

EUR/100 kg

24,00 (2)

1701 91 00 9000

S00

EUR/1 % saharozes × 100 kg produkta tīrā svara

0,2609

1701 99 10 9100

S00

EUR/100 kg

26,09

1701 99 10 9910

S00

EUR/100 kg

26,09

1701 99 10 9950

S00

EUR/100 kg

26,09

1701 99 90 9100

S00

EUR/1 % saharozes × 100 kg produkta tīrā svara

0,2609

NB: Galamērķi ir noteikti šādi:

S00

:

visi galamērķi, izņemot Albāniju, Horvātiju, Bosniju un Hercegovinu, Bulgāriju, Rumāniju, Serbiju, Melnkalni, Kosovu un Bijušo Dienvidslāvijas Maķedonijas Republiku.


(1)  Pielikumā noteiktās likmes nav piemērojamas no 2005. gada 1. februāra saskaņā ar Padomes 2004. gada 22. decembra Lēmumu 2005/45/EK par Eiropas Kopienas un Šveices Konfederācijas nolīguma, ar kuru groza Eiropas Ekonomikas Kopienas un Šveices Konfederācijas 1972. gada 22. jūlija nolīgumu par noteikumiem, kas piemērojami apstrādātiem lauksaimniecības produktiem, noslēgšanu un pagaidu piemērošanu (OV L 23, 26.1.2005., 17. lpp.).

(2)  Šo likmi piemēro jēlcukuram, kura iznākums ir 92 %. Ja izvestā jēlcukura iznākums nav 92 %, piemērojamo kompensācijas likmi katrai attiecīgajai izvešanas darbībai reizina ar pārrēķina koeficientu, ko iegūst, dalot saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 318/2006 I pielikuma III iedaļas 3. punktu aprēķināto izvestā jēlcukura iznākumu ar 92.


28.7.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 207/5


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1143/2006

(2006. gada 27. jūlijs),

ar ko nosaka eksporta kompensācijas par sīrupa un noteiktu citu cukura produktu izvedumiem bez turpmākas apstrādes

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2006. gada 20. februāra Regulu (EK) Nr. 318/2006 par cukura tirgus kopējo organizāciju (1), un jo īpaši tās 33. panta 2. punkta otro daļu,

tā kā:

(1)

Regulas (EK) Nr. 318/2006 32. pantā noteikts, ka starpību starp minētās regulas 1. panta 1. punkta c) d) g) apakšpunktā norādīto produktu cenu pasaules tirgū un šo produktu cenu Kopienā var atlīdzināt, piešķirot eksporta kompensāciju.

(2)

Ņemot vērā pašreizējo stāvokli cukura tirgū, eksporta kompensācijas ir jānosaka atbilstīgi Regulas (EK) Nr. 318/2006 32. un 33. pantā paredzētajiem noteikumiem un noteiktiem kritērijiem.

(3)

Regulas (EK) Nr. 318/2006 33. panta 2. punkta pirmajā daļā paredzēts, ka stāvoklis pasaules tirgū vai konkrētu tirgu īpašās prasības var radīt nepieciešamību noteikt dažādu kompensācijas lielumu atkarībā no galamērķa.

(4)

Kompensācijas jāpiešķir vienīgi par produktiem, kurus atļauts laist brīvā apgrozībā Kopienas tirgū un kuri atbilst prasībām, kas paredzētas Komisijas 2006. gada 30. jūnija Regulā (EK) Nr. 951/2006, ar ko paredz sīki izstrādātus noteikumus par to, kā īstenot Padomes Regulu (EK) Nr. 318/2006 saistībā ar tirdzniecību ar trešām valstīm cukura nozarē (2).

(5)

Starp Eiropas Kopienu un Rumāniju un Bulgāriju noslēgto Eiropas nolīgumu ietvaros veikto pārrunu mērķis ir jo īpaši liberalizēt to produktu tirdzniecību, uz kuriem attiecas konkrētā tirgus kopējā organizācija. Tāpēc eksporta kompensācijas attiecībā uz abām minētajām valstīm ir jāatceļ.

(6)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Cukura pārvaldības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

1.   Eksporta kompensācijas, kā paredzēts Regulas (EK) Nr. 318/2006 32. pantā, piešķir par šīs Regulas pielikumā minētajiem produktiem un daudzumiem saskaņā ar šā panta 2. punktā paredzētajiem nosacījumiem

2.   Lai par tiem varētu saņemt kompensāciju atbilstīgi 1. punktam, produktiem jāatbilst attiecīgām prasībām, kas noteiktas Regulas (EK) Nr. 951/2006 3. un 4. pantā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2006. gada 28. jūlijā.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2006. gada 27. jūlijā

Komisijas vārdā

lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektors

Jean-Luc DEMARTY


(1)  OV L 58, 28.2.2006., 1. lpp.

(2)  OV L 178, 1.7.2006., 24. lpp.


PIELIKUMS

Eksporta kompensācijas, kas no 2006. gada 28. jūlija (1) piemērojamas par sīrupu un noteiktu citu cukura produktu izvedumiem bez turpmākas apstrādes

Produkta kods

Galamērķis

Mērvienība

Kompensācijas apmērs

1702 40 10 9100

S00

EUR/100 kg sausnas

26,09

1702 60 10 9000

S00

EUR/100 kg sausnas

26,09

1702 60 95 9000

S00

EUR/1 % saharozes × 100 kg produkta tīrā svara

0,2609

1702 90 30 9000

S00

EUR/100 kg sausnas

26,09

1702 90 60 9000

S00

EUR/1 % saharozes × 100 kg produkta tīrā svara

0,2609

1702 90 71 9000

S00

EUR/1 % saharozes × 100 kg produkta tīrā svara

0,2609

1702 90 99 9900

S00

EUR/1 % saharozes × 100 kg produkta tīrā svara

0,2609 (2)

2106 90 30 9000

S00

EUR/100 kg sausnas

26,09

2106 90 59 9000

S00

EUR/1 % saharozes × 100 kg produkta tīrā svara

0,2609

NB: Galamērķi ir noteikti šādi:

S00

:

visi galamērķi, izņemot Albāniju, Horvātiju, Bosniju un Hercegovinu, Bulgāriju, Rumāniju, Serbiju, Melnkalni, Kosovu un bijušo Dienvidslāvijas Maķedonijas Republiku.


(1)  Pielikumā noteiktās likmes nav piemērojamas no 2005. gada 1. februāra saskaņā ar Padomes 2004. gada 22. decembra Lēmumu 2005/45/EK par Eiropas Kopienas un Šveices Konfederācijas nolīguma, ar kuru groza Eiropas Ekonomikas kopienas un Šveices Konfederācijas 1972. gada 22. jūlija nolīgumu par noteikumiem, kas piemērojami apstrādātiem lauksaimniecības produktiem, noslēgšanu un pagaidu piemērošanu (OV L 23, 26.1.2005., 17. lpp.).

(2)  Pamatlikme nav piemērojama Komisijas Regulas (EEK) Nr. 3513/92 (OV L 355, 5.12.1992., 12. lpp.) pielikuma 2. punktā definētajiem produktiem.


28.7.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 207/7


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1144/2006

(2006. gada 27. jūlijs),

ar ko nosaka maksimālo eksporta kompensāciju baltajam cukuram pastāvīgā konkursā, kuru paredz Regula (EK) Nr. 958/2006

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2006. gada 20. februāra Regulu (EK) Nr. 318/2006 par cukura tirgu kopīgo organizāciju (1), un jo īpaši tās 33. panta 2. punkta otro daļu un trešās daļas b) apakšpunktu,

tā kā:

(1)

Komisijas 2006. gada 28. jūnija Regula (EK) Nr. 958/2006 par pastāvīgo konkursu 2006./2007. tirdzniecības gadam, lai noteiktu eksporta kompensācijas par balto cukuru (2), prasa izsludināt uzaicinājumus uz konkursa daļām.

(2)

Atbilstoši Regulas (EK) Nr. 958/2006, 8. panta 1. punktam un pēc to pieteikumu izskatīšanas, kas iesniegti pēc izsludinātā uzaicinājuma uz konkursa daļu ar termiņu 2006. gada 27. jūlijā, ir lietderīgi noteikt maksimālo eksporta kompensāciju šajā uzaicinājuma uz konkursu daļā.

(3)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Cukura pārvaldības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Uzaicinājumā uz konkursa daļu ar termiņu 2006. gada 27. jūlijā Regulas (EK) Nr. 958/2006 1. panta 1. punktā minētajiem produktiem maksimālā eksporta kompensācija ir 31,090 EUR/100 kg.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2006. gada 28. jūlijā.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2006. gada 27. jūlijā

Komisijas vārdā —

lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektors

Jean-Luc DEMARTY


(1)  OV L 58, 28.2.2006., 1. lpp.

(2)  OV L 175, 29.6.2006., 49. lpp.


28.7.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 207/8


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1145/2006

(2006. gada 27. jūlijs),

ar ko nosaka eksporta kompensācijas par pienu un piena produktiem

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienu dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1999. gada 17. maija Regulu (EK) Nr. 1255/1999 par piena un piena produktu tirgus kopīgo organizāciju (1), un jo īpaši tās 31. panta 3. punktu,

tā kā:

(1)

Regulas (EK) Nr. 1255/1999 31. panta 1. punktā paredzēts, ka starpību starp minētās regulas 1. pantā uzskaitīto produktu cenu pasaules tirgū un šo produktu cenu Kopienas tirgū var atlīdzināt ar eksporta kompensāciju.

(2)

Ņemot vērā pašreizējo stāvokli piena un piena produktu tirgū, ir jānosaka eksporta kompensācijas saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1255/1999 31. pantā paredzētajiem noteikumiem un noteiktiem kritērijiem.

(3)

Regulas (EK) Nr. 1255/1999 31. panta 3. punkta otrajā daļā paredzēts, ka stāvoklis pasaules tirgū vai dažu tirgu īpašās prasības var radīt nepieciešamību noteikt dažādu kompensācijas lielumu atkarībā no galamērķa.

(4)

Saskaņā ar Saprašanās memorandu starp Eiropas Kopienu un Dominikānas Republiku par sausā piena ievešanas aizsardzību Dominikānas Republikā (2), kas apstiprināts ar Padomes Lēmumu 98/486/EK (3), noteiktam Kopienas piena produktu apjomam, ko eksportē uz Dominikānas Republiku, var piemērot samazinātus muitas nodokļus. Tādēļ par noteiktu procentuālo daļu ir jāsamazina eksporta kompensācijas, kas piešķirtas par produktiem, kurus eksportē atbilstīgi šim režīmam.

(5)

Situācija liecina, ka eksporta kompensācijas par dažiem produktiem tiek apgūtas nenozīmīgā apmērā. Eksporta kompensācijas par šādiem produktiem vairs nav jāparedz.

(6)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Piena un piena produktu pārvaldības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Eksporta kompensācijas, kā paredzēts Regulas (EK) Nr. 1255/1999 31. pantā, piešķir par šīs Regulas pielikumā minētajiem produktiem un daudzumiem saskaņā ar nosacījumiem, kas paredzēti Komisijas Regulas (EK) Nr. 174/1999 (4) 1. panta 4. punktā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2006. gada 28. jūlijā.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2006. gada 27. jūlijā

Komisijas vārdā —

lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektors

Jean-Luc DEMARTY


(1)  OV L 160, 26.6.1999., 48. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1913/2005 (OV L 307, 25.11.2005., 2. lpp.).

(2)  OV L 218, 6.8.1998., 46. lpp.

(3)  OV L 218, 6.8.1998., 45. lpp.

(4)  OV L 20, 27.1.1999., 8. lpp.


PIELIKUMS

No 2006. gada 28. jūlija piemērojamās eksporta kompensācijas par pienu un piena produktiem

Produkta kods

Galamērķis

Mērvienība

Kompensāciju summa

0401 30 31 9100

L02

EUR/100 kg

13,02

L20

EUR/100 kg

18,61

0401 30 31 9400

L02

EUR/100 kg

20,34

L20

EUR/100 kg

29,07

0401 30 31 9700

L02

EUR/100 kg

22,45

L20

EUR/100 kg

32,06

0401 30 39 9100

L02

EUR/100 kg

13,02

L20

EUR/100 kg

18,61

0401 30 39 9400

L02

EUR/100 kg

20,34

L20

EUR/100 kg

29,07

0401 30 39 9700

L02

EUR/100 kg

22,45

L20

EUR/100 kg

32,06

0401 30 91 9100

L02

EUR/100 kg

25,57

L20

EUR/100 kg

36,54

0401 30 99 9100

L02

EUR/100 kg

25,57

L20

EUR/100 kg

36,54

0401 30 99 9500

L02

EUR/100 kg

37,59

L20

EUR/100 kg

53,70

0402 10 11 9000

L02

EUR/100 kg

L20 (1)

EUR/100 kg

0402 10 19 9000

L02

EUR/100 kg

L20 (1)

EUR/100 kg

0402 10 99 9000

L02

EUR/100 kg

L20

EUR/100 kg

0402 21 11 9200

L02

EUR/100 kg

L20

EUR/100 kg

0402 21 11 9300

L02

EUR/100 kg

37,83

L20

EUR/100 kg

48,54

0402 21 11 9500

L02

EUR/100 kg

39,47

L20

EUR/100 kg

50,67

0402 21 11 9900

L02

EUR/100 kg

42,06

L20 (1)

EUR/100 kg

54,00

0402 21 17 9000

L02

EUR/100 kg

L20

EUR/100 kg

0402 21 19 9300

L02

EUR/100 kg

37,83

L20

EUR/100 kg

48,54

0402 21 19 9500

L02

EUR/100 kg

39,47

L20

EUR/100 kg

50,67

0402 21 19 9900

L02

EUR/100 kg

42,06

L20 (1)

EUR/100 kg

54,00

0402 21 91 9100

L02

EUR/100 kg

42,33

L20

EUR/100 kg

54,32

0402 21 91 9200

L02

EUR/100 kg

42,57

L20 (1)

EUR/100 kg

54,66

0402 21 91 9350

L02

EUR/100 kg

43,03

L20

EUR/100 kg

55,21

0402 21 99 9100

L02

EUR/100 kg

42,33

L20

EUR/100 kg

54,32

0402 21 99 9200

L02

EUR/100 kg

42,57

L20 (1)

EUR/100 kg

54,66

0402 21 99 9300

L02

EUR/100 kg

43,03

L20

EUR/100 kg

55,21

0402 21 99 9400

L02

EUR/100 kg

45,39

L20

EUR/100 kg

58,28

0402 21 99 9500

L02

EUR/100 kg

46,22

L20

EUR/100 kg

59,34

0402 21 99 9600

L02

EUR/100 kg

49,50

L20

EUR/100 kg

63,53

0402 21 99 9700

L02

EUR/100 kg

51,32

L20

EUR/100 kg

65,91

0402 29 15 9200

L02

EUR/100 kg

L20

EUR/100 kg

0402 29 15 9300

L02

EUR/100 kg

37,83

L20

EUR/100 kg

48,54

0402 29 15 9500

L02

EUR/100 kg

39,47

L20

EUR/100 kg

50,67

0402 29 19 9300

L02

EUR/100 kg

37,83

L20

EUR/100 kg

48,54

0402 29 19 9500

L02

EUR/100 kg

39,47

L20

EUR/100 kg

50,67

0402 29 19 9900

L02

EUR/100 kg

42,06

L20

EUR/100 kg

54,00

0402 29 99 9100

L02

EUR/100 kg

42,33

L20

EUR/100 kg

54,32

0402 29 99 9500

L02

EUR/100 kg

45,39

L20

EUR/100 kg

58,28

0402 91 11 9370

L02

EUR/100 kg

4,13

L20

EUR/100 kg

5,90

0402 91 19 9370

L02

EUR/100 kg

4,13

L20

EUR/100 kg

5,90

0402 91 31 9300

L02

EUR/100 kg

4,88

L20

EUR/100 kg

6,97

0402 91 39 9300

L02

EUR/100 kg

4,88

L20

EUR/100 kg

6,97

0402 91 99 9000

L02

EUR/100 kg

15,71

L20

EUR/100 kg

22,46

0402 99 11 9350

L02

EUR/100 kg

10,55

L20

EUR/100 kg

15,08

0402 99 19 9350

L02

EUR/100 kg

10,55

L20

EUR/100 kg

15,08

0402 99 31 9300

L02

EUR/100 kg

9,40

L20

EUR/100 kg

13,44

0403 90 11 9000

L02

EUR/100 kg

L20

EUR/100 kg

0403 90 13 9200

L02

EUR/100 kg

L20

EUR/100 kg

0403 90 13 9300

L02

EUR/100 kg

37,48

L20

EUR/100 kg

48,11

0403 90 13 9500

L02

EUR/100 kg

39,13

L20

EUR/100 kg

50,22

0403 90 13 9900

L02

EUR/100 kg

41,70

L20

EUR/100 kg

53,51

0403 90 33 9400

L02

EUR/100 kg

37,48

L20

EUR/100 kg

48,11

0403 90 59 9310

L02

EUR/100 kg

13,02

L20

EUR/100 kg

18,61

0403 90 59 9340

L02

EUR/100 kg

19,06

L20

EUR/100 kg

27,22

0403 90 59 9370

L02

EUR/100 kg

19,06

L20

EUR/100 kg

27,22

0404 90 21 9120

L02

EUR/100 kg

L20

EUR/100 kg

0404 90 21 9160

L02

EUR/100 kg

L20

EUR/100 kg

0404 90 23 9120

L02

EUR/100 kg

L20

EUR/100 kg

0404 90 23 9130

L02

EUR/100 kg

37,83

L20

EUR/100 kg

48,54

0404 90 23 9140

L02

EUR/100 kg

39,47

L20

EUR/100 kg

50,67

0404 90 23 9150

L02

EUR/100 kg

42,06

L20

EUR/100 kg

54,00

0404 90 81 9100

L02

EUR/100 kg

L20

EUR/100 kg

0404 90 83 9110

L02

EUR/100 kg

L20

EUR/100 kg

0404 90 83 9130

L02

EUR/100 kg

37,83

L20

EUR/100 kg

48,54

0404 90 83 9150

L02

EUR/100 kg

39,47

L20

EUR/100 kg

50,67

0404 90 83 9170

L02

EUR/100 kg

42,06

L20

EUR/100 kg

54,00

0405 10 11 9500

L02

EUR/100 kg

72,00

L20

EUR/100 kg

97,08

0405 10 11 9700

L02

EUR/100 kg

73,79

L20

EUR/100 kg

99,50

0405 10 19 9500

L02

EUR/100 kg

72,00

L20

EUR/100 kg

97,08

0405 10 19 9700

L02

EUR/100 kg

73,79

L20

EUR/100 kg

99,50

0405 10 30 9100

L02

EUR/100 kg

72,00

L20

EUR/100 kg

97,08

0405 10 30 9300

L02

EUR/100 kg

73,79

L20

EUR/100 kg

99,50

0405 10 30 9700

L02

EUR/100 kg

73,79

L20

EUR/100 kg

99,50

0405 10 50 9500

L02

EUR/100 kg

72,00

L20

EUR/100 kg

97,08

0405 10 50 9700

L02

EUR/100 kg

73,79

L20

EUR/100 kg

99,50

0405 10 90 9000

L02

EUR/100 kg

76,50

L20

EUR/100 kg

103,15

0405 20 90 9500

L02

EUR/100 kg

67,51

L20

EUR/100 kg

91,01

0405 20 90 9700

L02

EUR/100 kg

70,20

L20

EUR/100 kg

94,64

0405 90 10 9000

L02

EUR/100 kg

92,11

L20

EUR/100 kg

124,18

0405 90 90 9000

L02

EUR/100 kg

73,66

L20

EUR/100 kg

99,32

0406 10 20 9640

L04

EUR/100 kg

26,72

L40

EUR/100 kg

33,40

0406 10 20 9650

L04

EUR/100 kg

22,27

L40

EUR/100 kg

27,84

0406 10 20 9830

L04

EUR/100 kg

8,27

L40

EUR/100 kg

10,32

0406 10 20 9850

L04

EUR/100 kg

10,01

L40

EUR/100 kg

12,52

0406 20 90 9913

L04

EUR/100 kg

19,83

L40

EUR/100 kg

24,78

0406 20 90 9915

L04

EUR/100 kg

26,92

L40

EUR/100 kg

33,65

0406 20 90 9917

L04

EUR/100 kg

28,62

L40

EUR/100 kg

35,76

0406 20 90 9919

L04

EUR/100 kg

31,96

L40

EUR/100 kg

39,96

0406 30 31 9730

L04

EUR/100 kg

3,56

L40

EUR/100 kg

8,36

0406 30 31 9930

L04

EUR/100 kg

3,56

L40

EUR/100 kg

8,36

0406 30 31 9950

L04

EUR/100 kg

5,18

L40

EUR/100 kg

12,16

0406 30 39 9500

L04

EUR/100 kg

3,56

L40

EUR/100 kg

8,36

0406 30 39 9700

L04

EUR/100 kg

5,18

L40

EUR/100 kg

12,16

0406 30 39 9930

L04

EUR/100 kg

5,18

L40

EUR/100 kg

12,16

0406 30 39 9950

L04

EUR/100 kg

5,87

L40

EUR/100 kg

13,75

0406 40 50 9000

L04

EUR/100 kg

31,42

L40

EUR/100 kg

39,26

0406 40 90 9000

L04

EUR/100 kg

32,27

L40

EUR/100 kg

40,33

0406 90 13 9000

L04

EUR/100 kg

35,76

L40

EUR/100 kg

51,19

0406 90 15 9100

L04

EUR/100 kg

36,97

L40

EUR/100 kg

52,90

0406 90 17 9100

L04

EUR/100 kg

36,97

L40

EUR/100 kg

52,90

0406 90 21 9900

L04

EUR/100 kg

35,93

L40

EUR/100 kg

51,30

0406 90 23 9900

L04

EUR/100 kg

32,21

L40

EUR/100 kg

46,31

0406 90 25 9900

L04

EUR/100 kg

31,59

L40

EUR/100 kg

45,22

0406 90 27 9900

L04

EUR/100 kg

28,60

L40

EUR/100 kg

40,96

0406 90 31 9119

L04

EUR/100 kg

26,45

L40

EUR/100 kg

37,91

0406 90 33 9119

L04

EUR/100 kg

26,45

L40

EUR/100 kg

37,91

0406 90 35 9190

L04

EUR/100 kg

37,66

L40

EUR/100 kg

54,17

0406 90 35 9990

L04

EUR/100 kg

37,66

L40

EUR/100 kg

54,17

0406 90 37 9000

L04

EUR/100 kg

35,76

L40

EUR/100 kg

51,19

0406 90 61 9000

L04

EUR/100 kg

40,71

L40

EUR/100 kg

58,91

0406 90 63 9100

L04

EUR/100 kg

40,11

L40

EUR/100 kg

57,85

0406 90 63 9900

L04

EUR/100 kg

38,55

L40

EUR/100 kg

55,87

0406 90 69 9910

L04

EUR/100 kg

39,12

L40

EUR/100 kg

56,69

0406 90 73 9900

L04

EUR/100 kg

32,91

L40

EUR/100 kg

47,15

0406 90 75 9900

L04

EUR/100 kg

33,57

L40

EUR/100 kg

48,27

0406 90 76 9300

L04

EUR/100 kg

29,81

L40

EUR/100 kg

42,66

0406 90 76 9400

L04

EUR/100 kg

33,38

L40

EUR/100 kg

47,78

0406 90 76 9500

L04

EUR/100 kg

30,91

L40

EUR/100 kg

43,87

0406 90 78 9100

L04

EUR/100 kg

32,69

L40

EUR/100 kg

47,76

0406 90 78 9300

L04

EUR/100 kg

32,38

L40

EUR/100 kg

46,25

0406 90 79 9900

L04

EUR/100 kg

26,74

L40

EUR/100 kg

38,44

0406 90 81 9900

L04

EUR/100 kg

33,38

L40

EUR/100 kg

47,78

0406 90 85 9930

L04

EUR/100 kg

36,59

L40

EUR/100 kg

52,67

0406 90 85 9970

L04

EUR/100 kg

33,57

L40

EUR/100 kg

48,27

0406 90 86 9200

L04

EUR/100 kg

32,45

L40

EUR/100 kg

48,11

0406 90 86 9400

L04

EUR/100 kg

34,77

L40

EUR/100 kg

50,84

0406 90 86 9900

L04

EUR/100 kg

36,59

L40

EUR/100 kg

52,67

0406 90 87 9300

L04

EUR/100 kg

30,22

L40

EUR/100 kg

44,65

0406 90 87 9400

L04

EUR/100 kg

30,85

L40

EUR/100 kg

45,09

0406 90 87 9951

L04

EUR/100 kg

32,78

L40

EUR/100 kg

46,93

0406 90 87 9971

L04

EUR/100 kg

32,78

L40

EUR/100 kg

46,93

0406 90 87 9973

L04

EUR/100 kg

32,19

L40

EUR/100 kg

46,08

0406 90 87 9974

L04

EUR/100 kg

34,48

L40

EUR/100 kg

49,14

0406 90 87 9975

L04

EUR/100 kg

34,19

L40

EUR/100 kg

48,31

0406 90 87 9979

L04

EUR/100 kg

32,21

L40

EUR/100 kg

46,31

0406 90 88 9300

L04

EUR/100 kg

26,69

L40

EUR/100 kg

39,30

0406 90 88 9500

L04

EUR/100 kg

27,52

L40

EUR/100 kg

39,32

Galamērķi ir noteikti šādi:

L02

:

Andora un Gibraltāra.

L20

:

Visi galamērķi, izņemot L02, Seūtu, Meliļu, Svēto Krēslu (Vatikāna Pilsētvalsts), Amerikas Savienotās Valstis, Bulgāriju, Rumāniju un Kipras Republikas apgabalus, kurus faktiski nekontrolē Kipras Republikas valdība.

L04

:

Albānija, Bosnija un Hercegovina, Kosova, Serbija, Melnkalne un Bijusī Dienvidslāvijas Maķedonijas Republika.

L40

:

Visi galamērķi, izņemot L02, L04, Seūtu, Meliļu Islandi, Lihtenšteinu, Norvēģiju, Šveici, Svēto Krēslu (Vatikāna Pilsētvalsts), Amerikas Savienotās Valstis, Bulgāriju, Rumāniju, Horvātiju, Turciju, Austrāliju, Kanādu, Jaunzēlandi un Kipras Republikas apgabalus, kurus faktiski nekontrolē Kipras Republikas valdība.


(1)  Attiecīgajiem produktiem, kas paredzēti eksportam uz Dominikānas Republiku atbilstīgi Lēmumā 98/486/EK minētajai 2006./2007. gada kvotai un kas atbilst nosacījumiem, kuri izklāstīti Regulas (EK) Nr. 174/1999 20.a pantā, piemēro šādas likmes:

a)

produkti, kas atbilst KN kodiem 0402 10 11 9000 un 0402 10 19 9000

0,00 EUR/100 kg

b)

produkti, kas atbilst KN kodiem 0402 21 11 9900, 0402 21 19 9900, 0402 21 91 9200 un 0402 21 99 9200

28,00 EUR/100 kg

Galamērķi ir noteikti šādi:

L02

:

Andora un Gibraltāra.

L20

:

Visi galamērķi, izņemot L02, Seūtu, Meliļu, Svēto Krēslu (Vatikāna Pilsētvalsts), Amerikas Savienotās Valstis, Bulgāriju, Rumāniju un Kipras Republikas apgabalus, kurus faktiski nekontrolē Kipras Republikas valdība.

L04

:

Albānija, Bosnija un Hercegovina, Kosova, Serbija, Melnkalne un Bijusī Dienvidslāvijas Maķedonijas Republika.

L40

:

Visi galamērķi, izņemot L02, L04, Seūtu, Meliļu Islandi, Lihtenšteinu, Norvēģiju, Šveici, Svēto Krēslu (Vatikāna Pilsētvalsts), Amerikas Savienotās Valstis, Bulgāriju, Rumāniju, Horvātiju, Turciju, Austrāliju, Kanādu, Jaunzēlandi un Kipras Republikas apgabalus, kurus faktiski nekontrolē Kipras Republikas valdība.


28.7.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 207/12


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1146/2006

(2006. gada 27. jūlijs),

ar kuru nosaka maksimālo eksporta kompensāciju sviestam saistībā ar uzaicinājumu piedalīties pastāvīgā konkursā, ko paredz Regula (EK) Nr. 581/2004

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1999. gada 17. maijā Regulu (EK) Nr. 1255/1999 par kopējo piena un piena produktu tirgus organizāciju (1), un it īpaši tās 31. panta 3. punkta trešo apakšpunktu,

tā kā:

(1)

Komisijas 2004. gada 26. martā Regula (EK) Nr. 581/2004, ar kuru izsludina uzaicinājumu iesniegt pieteikumus uz pastāvīgo konkursu par eksporta kompensācijām saistībā ar dažiem sviesta veidiem (2) paredz pastāvīgu konkursu.

(2)

Ievērojot Komisijas 2004. gada 26. martā Regulas (EK) Nr. 580/2004 5. pantu, ar kuru ir noteikta konkursa procedūra saistībā ar eksporta kompensācijām dažiem piena produktiem (3), kā arī pēc konkursam iesniegto pieteikumu izskatīšanas ir jānosaka maksimālā kompensācija konkursa periodam, kas beidzas 2006. gada 25. jūlijā.

(3)

Piena un piena produktu pārvaldības komiteja nav sniegusi atzinumu tās priekšsēdētāja noteiktajā termiņā,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Saistībā ar pastāvīgo konkursu, kas izsludināts ar Regulu (EK) Nr. 581/2004 konkursa periodam līdz 2006. gada 25. jūlijām, produktiem un galamērķiem, kas minēti šīs regulas 1. panta 1. punktā, nosaka šādu maksimālo kompensāciju, kas norādīta šīs regulas pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2006. gada 28. jūlijā.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2006. gada 27. jūlijā

Komisijas vārdā —

lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektors

Jean-Luc DEMARTY


(1)  OV L 160, 26.6.1999., 48. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1913/2005 (OV L 307, 25.11.2005., 2. lpp.).

(2)  OV L 90, 27.3.2004., 64. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 409/2006 (OV L 71, 10.3.2006., 5. lpp.).

(3)  OV L 90, 27.3.2004., 58. lpp. Regulā grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1814/2005 (OV L 292, 8.11.2005., 3. lpp.).


PIELIKUMS

(EUR/100 kg)

Produkts

Eksporta kompensācijas nomenklatūras kods

Maksimālais eksporta kompensācijas apjoms eksportam uz galamērķi, kas minēts Regulas (EK) Nr. 581/2004 1. panta 1. punkta otrajā paragrāfā

Sviests

ex ex 0405 10 19 9500

101,00

Sviests

ex ex 0405 10 19 9700

108,00

Sviesta eļļa

ex ex 0405 90 10 9000

130,00


28.7.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 207/14


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1147/2006

(2006. gada 27. jūlijs),

ar kuru nepiešķir eksporta kompensāciju par piena pulveri saistībā ar uzaicinājumu piedalīties pastāvīgā konkursā, ko paredz Regula (EK) Nr. 582/2004

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1999. gada 17. maija Regulu (EK) Nr. 1255/1999 par kopējo piena un piena produktu tirgus organizāciju (1), un jo īpaši tās 31. panta 3. punkta trešo apakšpunktu,

tā kā:

(1)

Komisijas 2004. gada 26. marta Regula (EK) Nr. 582/2004, ar kuru izsludina uzaicinājumu iesniegt pieteikumus uz pastāvīgo konkursu par eksporta kompensācijām saistībā ar sauso vājpienu (2), paredz pastāvīgu konkursu.

(2)

Ievērojot Komisijas 2004. gada 26. marta Regulas (EK) Nr. 580/2004 5. pantu, ar kuru ir noteikta konkursa procedūra saistībā ar eksporta kompensācijām dažiem piena produktiem (3), kā arī pēc konkursam iesniegto pieteikumu izskatīšanas nav ieteicams piešķirt kompensāciju konkursa periodā, kas beidzas 2006. gada 25. jūlijā.

(3)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Piena un piena produktu pārvaldības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Saistībā ar pastāvīgo konkursu, kas izsludināts ar Regulu (EK) Nr. 582/2004 konkursa periodam līdz 2006. gada 25. jūlijam, nepiešķir nekādu kompensāciju par produktiem un galamērķiem, kas minēti šīs regulas 1. panta 1. punktā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā dienā, kad tā publicēta Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2006. gada 27. jūlijā

Komisijas vārdā —

lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektors

Jean-Luc DEMARTY


(1)  OV L 160, 26.6.1999., 48. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1913/2005 (OV L 307, 25.11.2005., 2. lpp.).

(2)  OV L 90, 27.3.2004., 67. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 409/2006 (OV L 71, 10.3.2006., 5. lpp.).

(3)  OV L 90, 27.3.2004., 58. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1814/2005 (OV L 292, 8.11.2005., 3. lpp.).


28.7.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 207/15


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1148/2006

(2006. gada 27. jūlijs),

ar ko nosaka ražošanas kompensācijas labības nozarēs

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2003. gada 29. septembra Regulu (EK) Nr. 1784/2003 par labības tirgus kopējās organizācijas izveidi (1), un jo īpaši tās 8. panta 2. punktu,

tā kā:

(1)

Komisijas Regulā (EEK) Nr. 1722/93 (1993. gada 30. jūnijs) izstrādāti detalizēti noteikumi Komisijas Regulu (EEK) Nr. 1766/92 un (EEK) Nr. 1418/76 piemērošanai ražošanas kompensācijas piešķiršanai labības un rīsu nozarēs (2), lai atbilstoši noteiktu kompensāciju režīma apstākļus. Aprēķina pamats norādīts šīs regulas 3. pantā. Tādējādi aprēķinātā kompensācija, kas nepieciešamības gadījumā diferencēta kartupeļu cietei, jānosaka reizi mēnesī, un to var grozīt, ja ievērojami mainās kukurūzas un/vai kviešu cenas.

(2)

Šajā regulā noteiktajām ražošanas kompensācijām jāpiemēro Regulas (EEK) Nr. 1722/93 II pielikumā norādītie koeficienti, lai noteiktu precīzu maksājamo summu.

(3)

Labības pārvaldības komiteja nav sniegusi atzinumu tās priekšsēdētāja noteiktajā termiņā,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Ražošanas kompensācija, kas izteikta par tonnu kukurūzas, kviešu, miežu, auzu, kartupeļu, rīsu vai šķeltu rīsu cietes un ir minēta Regulas (EEK) Nr. 1722/93 ir noteikta šāda:

a)

EUR/t 10,86 kukurūzas, kviešu, miežu un auzu cietei;

b)

EUR/t 15,33 kartupeļu cietei.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2006. gada 28. jūlijā.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2006. gada 27. jūlijā

Komisijas vārdā —

lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektors

Jean-Luc DEMARTY


(1)  OV L 270, 21.10.2003., 78. lpp. Regulā grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 1154/2005 (OV L 187, 19.7.2005, 11. lpp.).

(2)  OV L 159, 1.7.1993., 112. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1548/2004 (OV L 280, 31.8.2004., 11. lpp.).


28.7.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 207/16


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1149/2006

(2006. gada 27. jūlijs),

ar ko nosaka kompensācijas likmes, kas piemērojamas dažiem piena produktiem, ko eksportē kā preces, uz kurām neattiecas Līguma I pielikums

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1999. gada 15. maija Regulu (EK) Nr. 1255/1999 par piena un piena produktu tirgus kopīgo organizāciju (1), un jo īpaši tās 31. panta 3. punktu,

tā kā:

(1)

Regulas (EK) Nr. 1255/1999 31. panta 1. punktā paredzēts, ka starpību starp minētās regulas 1. panta a), b), c), d), e) un g) punktā minēto produktu cenām pasaules tirgū un cenām Kopienā var segt ar eksporta kompensāciju.

(2)

Komisijas 2005. gada 30. jūnija Regula (EK) Nr. 1043/2005, ar kuru īsteno Padomes Regulu (EK) Nr. 3448/93 attiecībā uz eksporta kompensāciju piešķiršanas sistēmu noteiktiem lauksaimniecības produktiem, ko eksportē tādu preču veidā, kuras neaptver Līguma I pielikums, kā arī šo kompensāciju apjoma noteikšanas kritērijus (2), precizē produktus, kuriem jānosaka kompensācijas likme, ko piemēro, ja šos produktus eksportē kā preces, kas minētas Regulas (EK) Nr. 1255/1999 II pielikumā.

(3)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1043/2005 14. panta 1. punktu katru mēnesi ir jānosaka kompensācijas likme par 100 kg katra attiecīgā pamatprodukta.

(4)

Tomēr gadījumā, kad dažus piena produktus eksportē kā preces, uz kurām neattiecas Līguma I pielikums, rodas risks, ka augstu kompensācijas likmju iepriekšēja noteikšana var apdraudēt saistības, kas noslēgtas attiecībā uz šīm kompensācijām. Lai izvairītos no šā riska, jāveic attiecīgi piesardzības pasākumi, tomēr nodrošinot, lai tie nekavētu ilgtermiņa līgumu slēgšanu. Konkrētu kompensācijas likmju noteikšana kompensāciju iepriekšējas noteikšanas gadījumos ir pasākums, kas ļauj sasniegt abus šos mērķus.

(5)

Regulas (EK) Nr. 1043/2005 15. panta 2. punktā paredzēts, ka, nosakot kompensācijas likmi, vajadzības gadījumā jāņem vērā ražošanas kompensācijas, atbalsts vai citi pasākumi ar līdzvērtīgām sekām, ko visās dalībvalstīs saskaņā ar regulu par attiecīgā produkta kopīgā tirgus organizāciju piemēro Regulas (EK) Nr. 1043/2005 I pielikumā minētajiem pamatproduktiem vai pielīdzinātiem produktiem.

(6)

Regulas (EK) Nr. 1255/1999 12. panta 1. punktā paredzēts atbalsts par Kopienā ražotu vājpienu, kas pārstrādāts kazeīnā, ja šāds piens un no tā ražots kazeīns atbilst attiecīgajiem standartiem.

(7)

Komisijas 2005. gada 9. novembra Regula (EK) Nr. 1898/2005, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus Padomes Regulas (EK) Nr. 1255/1999 īstenošanai attiecībā uz pasākumiem krējuma, sviesta, un koncentrēta sviesta realizācijai Kopienas tirgū (3), paredz, ka nozarēm, kas ražo noteiktas preces, sviests un krējums ir jāpiedāvā par pazeminātām cenām.

(8)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Piena un piena produktu pārvaldības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Kompensācijas likmes, ko piemēro Regulas (EK) Nr. 1043/2005 I pielikumā un Regulas (EK) Nr. 1255/1999 1. pantā minētajiem pamatproduktiem, ko eksportē kā preces, kas minētas Regulas (EK) Nr. 1255/1999 II pielikumā, nosaka, kā norādīts šīs regulas pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2006. gada 28. jūlijā.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2006. gada 27. jūlijā

Komisijas vārdā —

priekšsēdētāja vietnieks

Günter VERHEUGEN


(1)  OV L 160, 26.6.1999., 48. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 186/2004 (OV L 29, 3.2.2004., 6. lpp.).

(2)  OV L 172, 5.7.2005., 24. lpp.

(3)  OV L 308, 25.11.2005., 1. lpp. Regulā grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 2107/2005 (OV L 337, 22.12.2005., 20. lpp.).


PIELIKUMS

Kompensācijas likmes, ko no 2006. gada 28. jūlijā piemēro dažiem piena produktiem, ko eksportē kā preces, uz kurām neattiecas Līguma I pielikums (1)

(EUR/100 kg)

KN kods

Apraksts

Kompensācijas likmes

Kompensācijas nosakot iepriekš

Citos gadījumos

ex 0402 10 19

Piens pulverī, granulās vai citā cietā veidā, bez cukura un citiem saldinātājiem, ar tauku saturu, kas nepārsniedz 1,5 % no svara (PG 2):

 

 

a)

eksportējot preces ar KN kodu 3501

b)

eksportējot citas preces

0,00

0,00

ex 0402 21 19

Piens pulverī, granulās vai citā cietā veidā, bez cukura un citiem saldinātājiem, ar tauku saturu 26 % no svara (PG 3):

 

 

a)

eksportējot preces, kuru sastāvā PG 3 pielīdzināto produktu veidā ir pazeminātas cenas sviests vai krējums, kas iegūts saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1898/2005

20,93

20,93

b)

eksportējot citas preces

54,00

54,00

ex 0405 10

Sviests ar tauku saturu 82 % no svara (PG 6):

 

 

a)

eksportējot preces, kas satur pazeminātas cenas sviestu vai krējumu, kas izgatavots saskaņā ar Regulā (EK) Nr. 1898/2005 izklāstītajiem nosacījumiem

66,00

66,00

b)

eksportējot preces, kas atbilst KN kodam 2106 90 98 un kuru piena tauku saturs ir 40 % vai vairāk no svara

106,75

106,75

c)

eksportējot citas preces

99,50

99,50


(1)  Šajā pielikuma noteiktās likmes nav piemērojamas eksportam uz Bulgāriju no 2004. gada 1. oktobra, uz Romāniju no 2005. gada 1. decembra, kā arī precēm, kas minétas Eiropas Kopienas un Šveices Konfederācijas 1972. gada 22. jūlija Nolīguma 2. protokola I un II tabulā un ko eksportē uz Šveices Konfederāciju vai uz Lihtenšteinas Firstisti no 2005. gada 1. februāra.


28.7.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 207/19


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1150/2006

(2006. gada 27. jūlijs),

ar ko nosaka kompensācijas likmes dažiem labības un rīsu produktiem, kurus eksportē kā preces, uz kurām neattiecas Līguma I pielikums

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienu dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2003. gada 29. septembra Regulu (EK) Nr. 1784/2003 par labības tirgus kopīgo organizāciju (1), un jo īpaši tās 13. panta 3. punktu,

ņemot vērā Padomes 2003. gada 29. septembra Regulu (EK) Nr. 1785/2003 par rīsu tirgus kopīgo organizāciju (2), un jo īpaši tās 14. panta 3. punktu,

tā kā:

(1)

Regulas (EK) Nr. 1784/2003 13. panta 1. punkts un Regulas (EK) Nr. 1785/2003 14. panta 1. punkts paredz, ka starpību starp šo regulu 1. pantā minēto produktu kotācijām vai to cenām pasaules tirgū un Kopienas cenām var segt ar eksporta kompensāciju;

(2)

Komisijas 2005. gada 30. jūnija Regulā (EK) Nr. 1043/2005, ar ko īsteno Padomes Regulu (EK) Nr. 3448/1993, attiecībā uz eksporta kompensāciju piešķiršanas sistēmu noteiktiem lauksaimniecības produktiem, ko eksportē tādu preču veidā, kuras neaptver Līguma I pielikums, kā arī šo kompensāciju apjoma noteikšanas kritērijus (3), precizēti produkti, kuriem jānosaka kompensācijas likme, ko piemēro, ja šos produktus eksportē kā preces, kas minētas attiecīgi Regulas (EK) Nr. 1784/2003 III pielikumā vai Regulas (EK) Nr. 1785/2003 IV pielikumā;

(3)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1043/2005 14. panta 1. punktu kompensācijas likme par 100 kg katra attiecīgā pamatprodukta ir jānosaka katru mēnesi;

(4)

Saistības, kas noslēgtas attiecībā uz kompensācijām, kuras var piešķirt, eksportējot lauksaimniecības produktus, kas ir tādu preču sastāvā, uz kurām neattiecas Līguma I pielikums, var apdraudēt augstu kompensācijas likmju iepriekšēja noteikšana. Tādēļ šādās situācijas jāveic piesardzības pasākumi, tomēr nodrošinot, lai tie nekavētu ilgtermiņa līgumu slēgšanu. Konkrētas kompensācijas likmes noteikšana piemērošanai kompensāciju iepriekšējas noteikšanas gadījumos ir pasākums, kas ļauj sasniegt šos dažādos mērķus;

(5)

Ņemot vērā izlīgumu starp Eiropas Kopienu un Amerikas Savienotajām Valstīm attiecībā uz Kopienas pastas izstrādājumu eksportu uz Amerikas Savienotajām Valstīm, kas apstiprināts ar Padomes Lēmumu 87/482/EEK (4), jānošķir kompensācija par precēm ar KN kodu 1902 11 00 un 1902 19 atbilstoši to galamērķim;

(6)

Atbilstoši Regulas (EK) Nr. 1043/2005 15. panta 2. un 3. punktam jānosaka pazemināta eksporta kompensācijas likme, ņemot vērā ražošanas kompensācijas summu, ko atbilstoši Komisijas Regulai (EEK) Nr. 1722/93 (5) piemēro attiecīgajam pamatproduktam, kas izmantots pieņemtajā preču ražošanas periodā;

(7)

Uzskata, ka alkoholiskos dzērienus mazāk ietekmē to ražošanā izmantotās labības cena. Tomēr Apvienotās Karalistes, Īrijas un Dānijas Pievienošanās akta 19. protokolā paredzēts, ka jāpieņem lēmums par pasākumiem, kas nepieciešami, lai veicinātu Kopienas labības izmantošanu, ražojot alkoholiskos dzērienus, ko iegūst no labības. Tādēļ jāpielāgo kompensācijas likme, ko piemēro labībai, kuru eksportē alkoholisko dzērienu veidā;

(8)

Labības pārvaldības komiteja nav sniegusi atzinumu tās priekšsēdētāja noteiktajā termiņā,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Kompensācijas likmes, ko piemēro pamatproduktiem, kuri minēti Regulas (EK) Nr. 1043/2005 I pielikumā un Regulas (EK) Nr. 1784/2003 1. pantā vai Regulas (EK) Nr. 1785/2003 1. pantā un kurus eksportē kā preces, kas minētas attiecīgi Regulas (EK) Nr. 1784/2003 III pielikumā vai Regulas (EK) Nr. 1785/2003 IV pielikumā, ir noteiktas šīs regulas pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2006. gada 28. jūlijā.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2006. gada 27. jūlijā

Komisijas vārdā —

priekšsēdētāja vietnieks

Günter VERHEUGEN


(1)  OV L 270, 21.10.2003., 78. lpp.

(2)  OV L 270, 21.10.2003., 96. lpp.

(3)  OV L 172, 5.7.2005., 24. lpp.

(4)  OV L 275, 29.9.1987., 36. lpp.

(5)  OV L 159, 1.7.1993., 112. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1584/2004 (OV L 280, 31.8.2004., 11. lpp.).


PIELIKUMS

Kompensāciju likmes, ko no 2006. gada 28. jūlija piemēro dažiem labības un rīsu produktiem, kurus eksportē kā preces, uz kurām neattiecas Līguma I pielikums (1)

(EUR par 100 kg)

KN kods

Produktu apraksts (2)

Kompensācijas likme par 100 kg pamatprodukta

Kompensācijas nosakot iepriekš

Citi

1001 10 00

Cietie kvieši:

 

 

– eksportējot preces ar KN kodiem 1902 11 un 1902 19 uz Amerikas Savienotajām Valstīm

– citos gadījumos

1001 90 99

Parastie kvieši un labības maisījums:

 

 

– eksportējot preces ar KN kodiem 1902 11 un 1902 19 uz Amerikas Savienotajām Valstīm

– citos gadījumos

 

 

– – gadījumos, uz kuriem attiecas Regulas (EK) Nr. 1043/2005 15. panta 3. punkts (3)

– – eksportējot preces, uz kurām attiecas apakšpozīcija 2208 (4)

– – citos gadījumos

1002 00 00

Rudzi

1003 00 90

Mieži

 

 

– eksportējot preces, uz kurām attiecas apakšpozīcija 2208 (4)

– citos gadījumos

1004 00 00

Auzas

1005 90 00

Kukurūza, ko izmanto šādā veidā:

 

 

– ciete:

 

 

– – gadījumos, uz kuriem attiecas Regulas (EK) Nr. 1043/2005 15. panta 3. punkts (3)

2,742

2,742

– – eksportējot preces, uz kurām attiecas apakšpozīcija 2208 (4)

1,251

1,251

– – citos gadījumos

3,236

3,236

– glikoze, glikozes sīrups, maltodekstrīns, maltodekstrīna sīrups ar KN kodiem 1702 30 51, 1702 30 59, 1702 30 91, 1702 30 99, 1702 40 90, 1702 90 50, 1702 90 75, 1702 90 79, 2106 90 55 (5)

 

 

– – gadījumos, uz kuriem attiecas Regulas (EK) Nr. 1043/2005 15. panta 3. punkts (3)

1,933

1,933

– – eksportējot preces, uz kurām attiecas apakšpozīcija 2208 (4)

0,938

0,938

– – citos gadījumos

2,427

2,427

– eksportējot preces, uz kurām attiecas apakšpozīcija 2208 (4)

1,251

1,251

– citā veidā (tostarp nepārstrādāts)

3,236

3,236

Kartupeļu ciete ar KN kodu 1108 13 00, kas līdzīga produktam, ko iegūst no pārstrādātas kukurūzas:

 

 

– gadījumos, uz kuriem attiecas Regulas (EK) Nr. 1043/2005 15. panta 3. punkts (3)

2,171

2,171

– eksportējot preces, uz kurām attiecas apakšpozīcija 2208 (4)

1,251

1,251

– citos gadījumos

3,236

3,236

ex 1006 30

Pilnīgi slīpēti rīsi:

 

 

– apaļgraudu

– vidējgraudu

– garengraudu

1006 40 00

Šķeltie rīsi

1007 00 90

Graudu sorgo, izņemot hibrīda sēklas, sēšanai


(1)  Šajā pielikumā noteiktās likmes nav piemērojamas eksportam uz Bulgāriju no 2004. gada 1. oktobra, uz Rumāniju no 2005. gada 1. decembra, kā arī precēm, kas minētas Eiropas Kopienas un Šveices Konfederācijas 1972. gada 22. jūlija Nolīguma 2. protokola I un II tabulā un ko eksportē uz Šveices Konfederāciju vai uz Lihtenšteinas Firstisti no 2005. gada 1. februāra.

(2)  Attiecībā uz lauksaimniecības produktiem, ko iegūst no pamatprodukta vai/un pielīdzināto produktu pārstrādes, piemēro koeficientus, kas noteikti Komisijas Regulas (EK) Nr. 1043/2005 V pielikumā.

(3)  Attiecīgajām precēm ir KN kods 3505 10 50.

(4)  Preces, kas minētas Regulas (EK) Nr. 1784/2003 III pielikumā vai Regulas (EEK) Nr. 2825/93 2. pantā (OV L 258, 16.10.1993., 6. lpp.).

(5)  Attiecībā uz sīrupiem ar KN kodiem NC 1702 30 99, 1702 40 90 un 1702 60 90, ko iegūst, jaucot glikozi un fruktozes sīrupu, eksporta kompensāciju var piešķirt tikai glikozes sīrupam.


28.7.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 207/23


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1151/2006

(2006. gada 27. jūlijs),

ar ko nosaka kompensācijas likmes, kas piemērojamas dažiem cukura nozares produktiem, ko eksportē kā preces, uz kurām neattiecas Līguma I pielikums

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienu dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2006. gada 20. februāra Regulu (EK) Nr. 318/2006 par cukura tirgu kopīgo organizāciju (1), un jo īpaši tās 33. panta 2. punkta a) apakšpunktu un 4. punktu,

tā kā:

(1)

Regulas (EK) Nr. 318/2006 32. panta 1. un 2. punktā paredzēts, ka starpību starp šīs regulas 1. panta 1. punkta b), c), d) un g) apakšpunktā minēto produktu cenām starptautiskajā tirgū un Kopienā var segt ar eksporta kompensāciju, ja šos produktus eksportē kā preces, kas noteiktas šīs regulas VII pielikumā.

(2)

Komisijas 2005. gada 30. jūnija Regula (EK) Nr. 1043/2005, ar kuru īsteno Padomes Regulu (EK) Nr. 3448/93 attiecībā uz eksporta kompensāciju piešķiršanas sistēmu noteiktiem lauksaimniecības produktiem, ko eksportē tādu preču veidā, kuras neaptver Līguma I pielikums, kā arī šo kompensāciju apjoma noteikšanas kritērijus (2), precizē produktus, kuriem jānosaka kompensācijas likme, ko piemēro, ja šos produktus eksportē kā Regulas (EK) Nr. 318/2006 V pielikumā minētās preces.

(3)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1043/2005 14. panta 1. punkta pirmo daļu kompensācijas likme par 100 kg katra attiecīgā pamatprodukta ir jānosaka katru mēnesi.

(4)

Regulas (EK) Nr. 318/2006 32. panta 4. punktā noteikts, ka eksporta kompensācija par preces sastāvā esošu produktu nedrīkst pārsniegt kompensāciju, ko piemēro par šā produkta eksportu neapstrādātā veidā.

(5)

Kompensācijas, ko nosaka saskaņā ar šo regulu, var noteikt iepriekš, jo šobrīd nevar paredzēt tirgus situāciju turpmākajos mēnešos.

(6)

Saistības, kas noslēgtas attiecībā uz kompensācijām, kuras var piešķirt, eksportējot lauksaimniecības produktus, kas ir tādu preču sastāvā, uz kurām neattiecas Līguma I pielikums, var apdraudēt augstu kompensācijas likmju iepriekšēja noteikšana. Tādēļ šādās situācijās ir jāveic piesardzības pasākumi, nodrošinot, lai tie nekavētu ilgtermiņa līgumu slēgšanu. Konkrētas kompensācijas likmes noteikšana piemērošanai kompensāciju iepriekšējas noteikšanas gadījumos ir pasākums, kas ļauj sasniegt šos dažādos mērķus.

(7)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Cukura pārvaldības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Kompensācijas likmes, ko piemēro par pamatproduktiem, kuri minēti Regulas (EK) Nr. 1043/2005 I pielikumā un Regulas (EK) Nr. 318/2006 1. panta un 2. panta 1. punktā un kurus eksportē kā preces, kas minētas Regulas (EK) Nr. 318/2006 VII pielikumā, ir noteiktas šīs regulas pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2006. gada 28. jūlijā.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2006. gada 27. jūlijā

Komisijas vārdā —

priekšsēdētāja vietnieks

Günter VERHEUGEN


(1)  OV L 58, 28.2.2006., 1. lpp.

(2)  OV L 172, 5.7.2005., 24. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 544/2006 (OV L 94, 1.4.2006., 24. lpp.).


PIELIKUMS

Kompensācijas likmes, ko no 2006. gada 28. jūlija piemēro dažiem cukura nozares produktiem, ko eksportē kā preces, uz kurām neattiecas Līguma I pielikums (1)

KN kods

Apraksts

Kompensācijas likme, EUR par 100 kg

Kompensācijas nosakot iepriekš

Citos gadījumos

1701 99 10

Baltais cukurs

26,09

26,09


(1)  Šajā pielikuma noteiktās likmes nav piemērojamas eksportam uz Bulgāriju no 2004. gada 1. oktobra, uz Rumāniju no 2005. gada 1. decembra, kā arī precēm, kas minētas Eiropas Kopienas un Šveices Konfederācijas 1972. gada 22. jūlija Nolīguma 2. protokola I un II tabulā un ko eksportē uz Šveices Konfederāciju vai uz Lihtenšteinas Firstisti no 2005. gada 1. februāra.


28.7.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 207/25


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1152/2006

(2006. gada 27. jūlijs),

ar ko nosaka kukurūzas ievedmuitas nodokļa maksimālo samazinājumu Regulā (EK) Nr. 1058/2006 minētajā uzaicinājumā uz konkursu

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2003. gada 29. septembra Regulu (EK) Nr. 1784/2003 par labības tirgus kopējās organizācijas izveidi (1) un jo īpaši tās 12. panta 1. punktu,

tā kā:

(1)

Ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 1058/2006 (2), ir atvērts konkurss par ievedmuitas nodokļa maksimālo samazinājumu, Spānijā ievedot kukurūzu no trešām valstīm.

(2)

Saskaņā ar 7. pantu Komisijas Regulā (EK) Nr. 1839/95 (3), Komisija var saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1784/2003 25. pantā paredzēto procedūru nolemt noteikt ievedmuitas nodokļa maksimālo samazinājumu. To darot, jāņem vērā, jo īpaši, Regulas (EK) Nr. 1839/95 6. un 7. pantā paredzētie kritēriji. Līgumtiesības piešķir visiem pieteikumu iesniedzējiem, kuru piedāvājums ir vienāds vai zemāks par ievedmuitas nodokļa maksimālā samazinājuma līmeni.

(3)

Minēto kritēriju piemērošana pašreizējai situācijai attiecīgajos labības tirgos liek noteikt ievedmuitas nodokļa maksimālo samazinājumu kā norādīts 1. pantā.

(4)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Labības pārvaldības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Piedāvājumiem, kas iesniegti laikā no 2006. gada 21. līdz 27. jūlijam Regulā (EK) Nr. 1058/2006 paredzētajā konkursā, kukurūzas ievedmuitas nodokļa maksimālais samazinājums ir 30,75 EUR/t par kopējo maksimālo daudzumu 169 089 t.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2006. gada 28. jūlijā.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2006. gada 27. jūlijā

Komisijas vārdā —

lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektors

Jean-Luc DEMARTY


(1)  OV L 270, 21.10.2003., 78. lpp. Regulā grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 1154/2005 (OV L 187, 19.7.2005., 11. lpp.).

(2)  OV L 192, 13.7.2006., 10. lpp.

(3)  OV L 177, 28.7.1995., 4. lpp. Regula jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1558/2005 (OV L 249, 24.9.2005., 6. lpp.).


28.7.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 207/26


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1153/2006

(2006. gada 27. jūlijs)

par iesniegtajiem piedāvājumiem parasto kviešu eksportam Regulā (EK) Nr. 936/2006 minētajā konkursā

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2003. gada 29. septembra Regulu (EK) Nr. 1784/2003 par labības tirgus kopējās organizācijas izveidi (1) un jo īpaši tās 13. panta 3. panta pirmo daļu,

tā kā:

(1)

Ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 936/2006 ir atvērts konkurss par kompensācijas piešķiršanu par parasto kviešu eksportu uz dažām trešām valstīm (2).

(2)

Saskaņā ar 7. pantu Komisijas 1995. gada 29. jūnija Regulā (EK) Nr. 1501/95 par dažiem Padomes Regulas (EEK) Nr. 1766/92 piemērošanas noteikumiem attiecībā uz eksporta kompensāciju piešķiršanu, kā arī uz pasākumiem, kas veicami labības nozares traucējumu gadījumā (3), Komisija uz iesniegto piedāvājumu pamata var nolemt nepiešķirt līgumtiesības.

(3)

Ņemot vērā jo īpaši Regulas (EK) Nr. 1501/95 1. pantā minētos kritērijus, nav jānosaka maksimālā kompensācija.

(4)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Labības pārvaldības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Netiek piešķirtas līgumtiesības saistībā ar piedāvājumiem, kas iesniegti no 2006. gada 21. līdz 27. jūlijam Regulā (EK) Nr. 936/2006 paredzētajā konkursā par parasto kviešu eksporta kompensāciju.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2006. gada 28. jūlijā.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2006. gada 27. jūlijā

Komisijas vārdā —

lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektors

Jean-Luc DEMARTY


(1)  OV L 270, 21.10.2003., 78. lpp. Regulā grozīta ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 1154/2005 (OV L 187, 19.7.2005., 11. lpp.).

(2)  OV L 172, 24.6.2006., 6. lpp.

(3)  OV L 147, 30.6.1995., 7. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 777/2004 (OV L 123, 27.4.2004., 50. lpp.).


28.7.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 207/27


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1154/2006

(2006. gada 27. jūlijs)

par rīsu ievešanas atļauju izsniegšanu atbilstoši pieteikumiem, kas saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 327/98 iesniegti 2006. gada jūlija pirmajās desmit darba dienās

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2003. gada 29. septembra Regulu (EK) Nr. 1785/2003 par rīsu tirgus kopīgo organizāciju (1),

ņemot vērā Komisijas 1998. gada 10. februāra Regulu (EK) Nr. 327/98, ar ko atver konkrētas tarifa kvotas rīsu un šķelto rīsu importam, kā arī paredz šo kvotu pārvaldību (2), un jo īpaši tās 5. panta 2. punktu,

tā kā:

To daudzumu pārbaude, par kuriem iesniegti pieteikumi rīsu ievešanas atļauju saņemšanai attiecībā uz kvotas 2006. gada jūlija daļu, liecina, ka ir jāpiešķir atļaujas par pieprasītajiem daudzumiem, vajadzības gadījumā piemērojot procentuālu samazinājuma koeficientu, un ir jānosaka pieejamie daudzumi, kas jāpārnes uz kvotas nākamo daļu, kā arī ir jānosaka kopējie daudzumi, kas būs pieejami dažādās kvotās,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

1.   To ievešanas atļauju pieteikumiem par rīsu tarifa kvotām, kas atvērtas ar Regulu (EK) Nr. 327/98, kuri iesniegti 2006. gada jūlija pirmajās desmit darba dienās un par kuriem ir paziņots Komisijai, piemēro samazinājuma koeficientu atbilstoši šīs regulas pielikumā noteiktajām procentu likmēm.

2.   Saskaņā ar kvotas 2006. gada jūlija daļu pieejamie daudzumi, kas jāpārnes uz nākamo kvotas daļu, un kopējie daudzumi, kas pieejami kvotas 2006. gada septembra daļā, ir noteikti pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2006. gada 28. jūlijā.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2006. gada 27. jūlijā

Komisijas vārdā

lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektors

Jean-Luc DEMARTY


(1)  OV L 270, 21.10.2003., 96. lpp. Regulā grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 247/2006 (OV L 42, 14.2.2006., 1. lpp.).

(2)  OV L 37, 11.2.1998., 5. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 965/2006 (OV L 176, 30.6.2006., 12. lpp.).


PIELIKUMS

Procentuālais samazinājuma koeficients, kas jāpiemēro saskaņā ar kvotas 2006. gada jūlija daļu pieprasītajiem daudzumiem, un daudzumi, kas jāpārnes uz nākamo kvotas daļu

a)

Regulas (EK) Nr. 327/98 1. panta 1. punkta a) apakšpunktā paredzētā kvota pilnīgi vai daļēji slīpētiem rīsiem ar KN kodu 1006 30

Izcelsme

Kārtas numurs

Procentuālais samazinājuma koeficients kvotas 2006. gada jūlija daļai

Daudzums, kas pārnests uz kvotas 2006. gada septembra daļu

(tonnās)

Kopējais daudzums, kas pieejams kvotas 2006. gada septembra daļā

(tonnās)

Amerikas Savienotās Valstis

09.4127

0 (1)

7 650,306

7 650,306

Taizeme

09.4128

0 (1)

708,210

708,210

Austrālija

09.4129

0 (1)

451,5

451,5

Cita izcelsme

09.4130

b)

Regulas (EK) Nr. 327/98 1. panta 1. punkta b) apakšpunktā paredzētā kvota lobītiem rīsiem ar KN kodu 1006 20

Izcelsme

Kārtas numurs

Procentuālais samazinājuma koeficients kvotas 2006. gada jūlija daļai

Daudzums, kas pārnests uz kvotas 2006. gada oktobra daļu

(tonnās)

Kopējais daudzums, kas pieejams kvotas 2006. gada oktobra daļā

(tonnās)

Visas valstis

09.4148

66,8156

0

0

c)

Regulas (EK) Nr. 327/98 1. panta 1. punkta c) apakšpunktā paredzētā kvota šķeltiem rīsiem ar KN kodu 1006 40 00

Izcelsme

Kārtas numurs

Procentuālais samazinājuma koeficients kvotas 2006. gada jūlija daļai

Taizeme

09.4149

0 (2)

Austrālija

09.4150

0 (2)

Gajāna

09.4152

0 (2)

Amerikas Savienotās Valstis

09.4153

0 (2)

Cita izcelsme

09.4154

98,2456

d)

Regulas (EK) Nr. 327/98 1. panta 1. punkta d) apakšpunktā paredzētā kvota pilnīgi vai daļēji slīpētiem rīsiem ar KN kodu 1006 30

Izcelsme

Kārtas numurs

Procentuālais samazinājuma koeficients kvotas 2006. gada jūlija daļai

Daudzums, kas pārnests uz kvotas 2006. gada septembra daļu

(tonnās)

Kopējais daudzums, kas pieejams kvotas 2006. gada septembra daļā

(tonnās)

Taizeme

09.4112

98,4928

0

0

Amerikas Savienotās Valstis

09.4116

Indija

09.4117

Pakistāna

09.4118

Cita izcelsme

09.4119

Visas valstis

09.4166

98,6067

0

0


(1)  Izsniegts par pieprasījumā norādīto daudzumu.

(2)  Izsniegts par pieprasījumā norādīto daudzumu.


II Tiesību akti, kuru publicēšana nav obligāta

Padome

28.7.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 207/30


PADOMES LĒMUMS

(2006. gada 11. jūlijs),

ar ko ieceļ Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas locekļus no Čehijas Republikas, Vācijas, Igaunijas, Spānijas, Francijas, Itālijas, Latvijas, Lietuvas, Luksemburgas, Ungārijas, Maltas, Austrijas, Slovēnijas un Slovākijas

(2006/524/EK, Euratom)

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu, un jo īpaši tā 259. pantu,

ņemot vērā Eiropas Atomenerģijas kopienas dibināšanas līgumu, un jo īpaši tā 167. pantu,

ņemot vērā Komisijas atzinumu,

tā kā:

(1)

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas pašreizējo locekļu pilnvaru termiņš beidzas 2006. gada 20. septembrī. Tādēļ būtu jāieceļ minētās komitejas locekļi jaunam četru gadu laikposmam, sākot no 2006. gada 21. septembra.

(2)

Čehijas Republikas, Vācijas, Igaunijas, Spānijas, Francijas, Latvijas, Lietuvas, Luksemburgas, Ungārijas, Maltas, Austrijas, Slovēnijas un Slovākijas valdības ir iesniegušas sarakstus ar tik kandidātiem, cik vietas šīm valstīm piešķirtas saskaņā ar Līgumiem.

(3)

Itālijas valdība ir iesniegusi sarakstu ar divdesmit diviem kandidātiem. Vēlāk tā iesniegs vēl divu kandidātu vārdus, lai papildinātu sarakstu un sasniegtu skaitu, kas atbilst vietu skaitam, kurš tai piešķirts saskaņā ar Līgumiem,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Ar šo par Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas locekļiem laikposmam no 2006. gada 21. septembra līdz 2010. gada 20. septembrim tiek ieceltas personas, kuru vārdi ir iekļauti šā lēmuma pielikumā pievienotajā sarakstā.

2. pants

Šis lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas dienā.

Brisele, 2006. gada 11. jūlijā

Padomes vārdā

priekšsēdētājs

E. HEINÄLUOMA


PIELIKUMS

Čehijas Republika

 

Ms Helena ČORNEJOVÁ

Head of the Socio-Economic Department, Czech-Moravian Confederation of Trade Unions (CMKOS)

 

Ms Vladimíra DRBALOVÁ

Director of the Department of International Organisations and EU Affairs, Confederation of Industry of the Czech Republic (SP)

 

Mr Roman HAKEN

Executive Director of the Center for Community Organizing (CCO)

 

Mr Ludvík JÍROVEC

Director of Corporate Company STAŇKOV Inc. (Společný podnik STAŇKOV a.s.), member of the Czech Agrarian Chamber

 

Mr Vladimír MATOUŠEK

Advisor in the International Department, Czech-Moravian Confederation of Trade Unions (CMKOS)

 

Mr Jaroslav NĚMEC

Director of the Archdiocesan Charity Prague, Chair of the Board of the Central Bohemian Regional Council of Humanitarian Organisations

 

Ms Dana ŠTECHOVÁ

Advisor of the International Department, Czech-Moravian Confederation of Trade Unions (CMKOS)

 

Mr Josef SUCHEL

Advisor in social affairs, Czech-Moravian Confederation of Trade Unions (CMKOS)

 

Mr Pavel TRANTINA

Director of the Secretariat and Chair of the Board of the Czech Council for Children and Youth

 

Mr Ivan VOLEŠ

Deputy Secretary, Economic Chamber of the Czech Republic (HK ČR)

 

Mr Josef ZBOŘIL

Member of the Board of Directors, Confederation of Industry of the Czech Republic (SP)

 

Ms Marie ZVOLSKÁ

Member of the Confederation of Employers’ and Entrepreneurs’ Associations of the Czech Republic

Vācija

 

Frau Karin ALLEWELDT

Referatsleiterin internationale Gewerkschaftspolitik beim Bundesvorstand des DGB

 

Frau Annelie BUNTENBACH

Mitglied des Geschäftsführenden Bundesvorstandes des DGB

 

Diplom-Volkswirt Peter CLEVER

Mitglied der Hauptgeschäftsführung Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände

 

Dr. Göke FRERICHS

Präsidiumsmitglied Bundesverband des Deutschen Groß- und Außenhandels

 

Dr. Renate HEINISCH

Bundesarbeitsgemeinschaft der Senioren-Organisationen (BAGSO) e.V.

 

Herr Adalbert KIENLE

Stellvertretender Generalsekretär Deutscher Bauernverband e.V.

 

Diplom-Volkswirt Peter KORN

Leiter des Bereichs Umwelt und Energie und Leiter des Deutschen Industrie- und Handelskammertags (DIHK) in Brüssel

 

Herr Jochen LEHNHOFF

Mitglied des Vorstandes Bundesverband der deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken e.V.

 

Herr Claus MATECKI

Mitglied des Geschäftsführenden Bundesvorstandes des DGB

 

Herr Arno METZLER

Hauptgeschäftsführer Bundesverband der Freien Berufe

 

Herr Erhard OTT

Mitglied des Geschäftsführenden Bundesvorstandes von Ver.di

 

Dr. Volker J. PETERSEN

Stellvertretender Generalsekretär Deutscher Raiffeisenverband e.V.

 

Herr Lutz RIBBE

Direktor bei der Stiftung Europäisches Naturerbe und Mitglied des Bundesvorstandes BUND

 

Herr Jörg RUSCHE

Geschäftsführer Bundesverband der Deutschen Binnenschifffahrt e.V.

 

Herr Manfred SCHALLMEYER

Beauftragter des 1. Vorsitzenden der IG Metall

 

Herr Hanns-Eberhard SCHLEYER

Generalsekretär des Zentralverbandes des Deutschen Handwerks (ZDH)

 

Prof. Dr. Dr. h.c. Heiko STEFFENS

Verbraucherzentrale Bundesverband

 

Herr Frank STÖHR

Stellvertretender Bundesvorsitzender dbb Beamtenbund und Tarifunion

 

Graf Alexander von SCHWERIN

Betriebsrat DVG

 

Dr. Ludolf von WARTENBERG

Hauptgeschäftsführer und Mitglied des Präsidiums Bundesverband der Deutschen Industrie

 

Herr Hans-Joachim WILMS

Stellvertretender Bundesvorsitzender Bundesvorstand IG Bauen-Agrar-Umwelt Büro Berlin, VB III

 

Prof. Dr. Gerd WOLF

Direktor a.D. am Institut für Plasmaphysik des Forschungszentrums Jülich

 

Herr Wilfried WOLLER

Mitglied des Geschäftsführenden Hauptvorstandes der IG Bergbau, Chemie, Energie

 

Gräfin Soscha zu EULENBURG

Vizepräsidentin der Bundesarbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege und Vizepräsidentin des Deutschen Roten Kreuzes DRK-Generalsekretariat

Igaunija

 

Ms Eve PÄÄRENDSON

Estonian Employers’ Confederation

 

Ms Kristina TSHISTOVA

Estonian Chamber of Commerce and Industry

 

Ms Liina CARR

Confederation of Estonian Trade Unions

 

Ms Mare VIIES

Estonian Employees' Unions' Confederation

 

Ms Mall HELLAM

Network of the Estonian Nonprofit Organiszations (NENO)

 

Mr Meelis JOOST

The Estonian Chamber of Disabled People

 

Mr Kaul NURM

Estonian Farmers' Federation

Spānija

 

D. Pedro BARATO TRIGUERO

Presidente Nacional de ASAJA

 

D. Rafael BARBADILLO LÓPEZ

Subdirector General de la Federación Española de Empresas de Transportes de Viajeros (ASINTRA)

 

D. Miguel Ángel CABRA DE LUNA

Vocal de la Junta Directiva de la Confederación Empresarial Española de la Economía Social

 

Da Lourdes CAVERO MESTRE

Miembro de la Junta Directiva de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE)

 

D. Francisco CEBALLO HERRERO

Asociación General de Consumidores (Asgeco)

 

Da Ma Carmen COBANO SUÁREZ

Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA)

 

D. José María ESPUNY MOYANO

Consejero de la Federación Española de Industrias de Alimentación y Bebidas (FIAB)

 

D. José Isaías RODRÍGUEZ GARCÍA-CARO

Director para la Unión Europea de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE)

 

Da Laura GONZÁLEZ DE TXABARRI ETXANIZ

Miembro del Comité Ejecutivo de la Confederación Sindical ELA, Responsable del Departamento Internacional

 

D. Bernardo HERNÁNDEZ BATALLER

Asociación de Usuarios de Comunicación (AUC)

 

Da Margarita LÓPEZ ALMENDARIZ

Miembro del Comité Ejecutivo de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE)

 

D. Juán MENDOZA CASTRO

Colaborador de UGT para asuntos internacionales

 

D. Juan MORENO PRECIADOS

Miembro de la Secretaría Confederal de Acción Sindical Internacional de CC.OO.

 

D. Ángel PANERO FLORES

Miembro de la Junta Directiva de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE)

 

D. Luis Miguel PARIZA CASTAÑOS

Miembro de la Secretaría Confederal de Acción Sindical Internacional de CC.OO.

 

D. Javier SÁNCHEZ ANSÓ

Miembro de la Comisión Ejecutiva de COAG, Responsable de Relaciones Internacionales, Estructuras Agrarias y Desarrollo Rural

 

Da María Candelas SÁNCHEZ MIGUEL

Miembro de la Secretaría Confederal de Acción Sindical Internacional de CC.OO.

 

D. Sergio SANTILLÁN CABEZA

Abogado, Unión General de Trabajadores (UGT)

 

D. Gabriel SARRÓ IPARRAGUIRRE

Gerente de la Organización de Productores Asociados de Grandes Atuneros Congelados (OPAGAC)

 

D. José SARTORIUS ÁLVAREZ DE BOHÓRQUEZ

Consejero del Banco Popular Español

 

D. José Maria ZUFIAUR NARVAIZA

Director del grupo de análisis sociolaborales LABOUR

Francija

 

M. Jean-Paul BASTIAN

Vice-président, FNSEA (Fédération nationale des syndicats d’exploitants agricoles)

 

Mme Laure BATUT

Assistante confédérale au secteur international et Europe (Force ouvrière)

 

M. Jean-Michel BLOCH-LAINE

Président, UNIOPSS (Union nationale interfédérale des œuvres et organismes privés sanitaires et sociaux)

 

M. Lucien BOUIS

Conseiller du président de l’UNAF, UNAF (Union nationale des associations familiales)

 

M. Gilbert BROS

Vice-président, APCA (Assemblée permanente des chambres d’agriculture)

 

M. Stéphane BUFFETAUT

Chargé de mission Europe, UTP (Union des transports publics)

 

M. Bruno CLERGEOT

Membre du conseil confédéral, CNMCCA (Confédération nationale de la mutualité, de la coopération et du crédit agricoles)

 

M. Hervé COUPEAU

Membre du bureau, CNJA (Centre national des jeunes agriculteurs)

 

M. Gérard DANTIN

Chargé de mission au sein du secteur Europe et international, CFDT (Confédération française démocratique du travail)

 

Francis DAVOUST

Vice-président du Conseil national des professions de l’automobile (CNPA), UPA (Union professionnelle artisanale) et APCMA

 

M. Pierre GENDRE

Assistant confédéral au secteur international et Europe, FO (Force ouvrière)

 

M. Hubert GHIGONIS

Vice-président, CGPME (Confédération générale des petites et moyennes entreprises)

 

M. Bernard HUVELIN

Vice-président de la Fédération française du bâtiment, MEDEF (Mouvement des entreprises de France)

 

Mme An LENOUAIL-MARLIERE

Membre de la Confédération exécutive confédérale, CGT (Confédération générale du travail)

 

M. Georges LIAROKAPIS

Délégué national, pôle service — cadre de vie — Europe et international, CGC/CFE (Confédération générale des cadres)

 

Mme Reine-Claude MADER-SAUSSAYE

Secrétaire générale de la confédération de la consommation, du logement et du cadre de vie, membre du conseil de la concurrence, CLVC (Association consommation, logement et cadre de vie)

 

M. Henri MALOSSE

Directeur, conseiller pour les affaires européennes auprès de la présidence de l’ACFCI, ACFCI (Assemblée des chambres françaises de commerce et d’industrie)

 

M. André-Luc MOLINIER

Directeur adjoint — coordination Europe, MEDEF (Mouvement des entreprises de France)

 

Mme Béatrice OUIN

Chargée de mission au sein du secteur Europe et international, CFDT (Confédération française démocratique du travail)

 

M. Jean-Paul PANZANI

Membre du comité exécutif, président des mutuelles de France, FNMF (Fédération nationale de la mutualité française)

 

Mme Evelyne PICHENOT

Présidente de la délégation pour l’Union européenne du Conseil économique et social, CES (Conseil économique et social)

 

Mme Nicole PRUD’HOMME

Vice-présidente, CFTC (Confédération française des travailleurs chrétiens)

 

M. Jacques REIGNAULT

Vice-président délégué, président de la commission des affaires européennes et internationales, UNAPL (Union nationale des professions libérales)

 

M. Daniel RETUREAU

Conseiller à l’espace confédéral Europe-international, CGT (Confédération générale du travail)

Itālija

 

Sig. Maurizio ANGELO

in rappresentanza CIDA

 

Sig. Paolo BEDONI

in rappresentanza di COLDIRETTI

 

Sig. Umberto BURANI

in rappresentanza di ABI

 

Sig. Mario CAMPLI

in rappresentanza LEGA NAZIONALE COOPERATIVE E MUTUE

 

Sig. Claudio CAPPELLINI

in rappresentanza di CONFARTIGIANATO

 

Sig. Francesco CAVALARO

in rappresentanza CISAL (Confederazione Italiana Sindacati Autonomi Lavoratori)

 

Sig. Carmelo CEDRONE

in rappresentanza UIL

 

Sig. Franco CHIRIACO

in rappresentanza CGIL

 

Sig. Roberto CONFALONIERI

in rappresentanza CONFEDIR

 

Sig.ra Susanna FLORIO

in rappresentanza CGIL

 

Sig. Angelo GRASSO

in rappresentanza Confcooperative

 

Sig. Edgardo Maria IOZIA

in rappresentanza UIL

 

Sig. Luca JAHIER

in rappresentanza ACLI

 

Sig. Sandro MASCIA

in rappresentanza di CONFAGRICOLTURA

 

Sig.ra Rosa Angela MAURO

in rappresentanza SIN.PA

 

Sig. Paolo NICOLETTI

in rappresentanza di CONFINDUSTRIA

 

Sig. Antonio PEZZINI

in rappresentanza di CONFINDUSTRIA

 

Sig.ra Renata POLVERINI

in rappresentanza UGL

 

Sig. Virgilio RANOCCHIARI

in rappresentanza di CONFINDUSTRIA

 

Sig. Corrado ROSSITTO

in rappresentanza CIU

 

Sig. Claudio ROTTI

in rappresentanza di CONFCOMMERCIO

 

Sig. Valerio SALVATORE

in rappresentanza CONFSAL

Latvija

 

Ms Gunta ANČA

The Latvian Umbrella Body for Disability Organisations SUSTENTO, Chairperson

 

Mr Andris BĒRZIŅŠ

Parex Bank, member of the Board; AB konsultants, owner

 

Mr Vitālijs GAVRILOVS

20 Ice-Balt Invest ehf, Vice-chairman; LTD “Vitalian”, Chairman of the Board; JSC Grindex, Vice-chairman of the Board

 

Ms Irina HOMKO

Free Trade Union Confederation of Latvia, Expert in social and economic and health care matters

 

Mr Viesturs KOCIŅŠ

Latvian Chamber of Commerce and Industry (LCCI), Head of the Foreign Trade Document Department

 

Mr Armands KRAUZE

Latvian Beekeepers Association, Board Chairman, project manager

 

Mr Pēteris KRĪGERS

Free Trade Union Confederation of Latvia, President; Member of Consultative board of Latvian Social insurance government agency

Lietuva

 

Mr Danukas ARLAUSKAS

Director General, Lithuanian Confederation of Business Employers

 

Mr Linas LASIAUSKAS

Deputy Director General, Lithuanian Apparel and Textile Industry Association

 

Mr Vitas MAČIULIS

Director General, Association of Lithuanian Chambers of Commerce, Industry and Crafts

 

Mr Gintaras MORKIS

Deputy Director General, Lithuanian Confederation of Industrialists

 

Ms Daiva KVEDARAITĖ

Director, Information and external relations centre of Lithuanian Trade Union „Solidarumas“

 

Mr Algirdas Aleksandras KVEDARAVIČIUS

Vice-chairperson, Lithuanian Trade Union Confederation

 

Ms Inga PREIDIENĖ

Vice-chairperson, Lithuanian Labour Federation Youth Organization

 

Mr Zenonas Rokus RUDZIKAS

President, Lithuanian Academy of Sciences

 

Mr Algirdas ŠIUPŠINSKAS

Member of the Board, Lithuanian Consumer Association

Luksemburga

 

M. Paul JUNCK

Secrétaire général Arcelor

 

M. Raymond HENCKS

Membre du comité exécutif de la Confédération générale de la fonction publique (CGFP)

 

M. Jean-Claude REDING

Président de la Confédération générale du travail — Luxembourg (CGT-L/OGBL)

 

Mme Josiane WILLEMS

Directeur de la Centrale paysanne luxembourgeoise (CPL)

 

M. Paul RECKINGER

Président de la chambre des métiers du Grand-Duché de Luxembourg

 

M. Robert SCHADECK

Coordinateur de mesures sociales de réinsertion (Confédération luxembourgeoise des syndicats chrétiens — LCGB)

Ungārija

 

Mr Miklós BARABÁS

Director, European House Society

 

Ms Ágnes CSER

Vice-chairman, Forum for the Co-Operation of Trade Unions, Confederation of Unions of Professionals

 

Mr Antal CSUPORT

Acting Director, National Association of Strategic and Public Utility Companies

 

Mr István GARAI

Acting chairman, National Association for Consumer Protection

 

Dr Mária HERCZOG

Technical leader, Family, Youth, Children Public Benefit Organisation

 

Mr József KAPUVÁRI

Member of the Board, National Confederation of Hungarian Trade Unions

 

Ms Erika KOLLER

Head of International Department, Democratic League of Free Trade Unions

 

Mr Tamás NAGY

Chairman, National Federation of Agricultural Cooperatives and Producers

 

Dr Miklós PÁSZTOR

Expert, National Federation of Worker's Councils

 

Dr János TÓTH

Chairman responsible for International Affairs, Association of the Hungarian Industrial Parks

 

Dr Péter VADÁSZ

Co-chairman, Federation of Hungarian Employers and Industrialists

 

Mr János VÉRTES

Director of International Relations, National Federation of Traders and Caterers

Malta

 

Ms Grace ATTARD

President of the National Council of Women

 

Mr Edwin CALLEJA

Federation of Industries (FOI)

 

Ms Anna Maria DARMANIN

Union Ħaddiema Magħqudin

 

Mr Michael PARNIS

General Workers Union

 

Ms Sylvia SCIBERRAS

Malta Chamber of Small and Medium Enterprises (GRTU)

Austrija

 

Frau Mag. Eva BELABED

Leiterin der Stabstelle EWSA und Internationale Angelegenheiten, Arbeiterkammer Oberösterreich

 

Herr Mag. Thomas DELAPINA

Mitglied der wissenschaftlichen Abteilung, Arbeiterkammer Wien; Geschäftsführer des Beirats für Wirtschafts- und Sozialfragen

 

Herr Mag. Wolfgang GREIF

Bereichsleiter der Abteilung Europa, Konzerne und internationale Beziehungen in der Gewerkschaft der Privatangestellten

 

Frau Waltraud KLASNIC

Landeshauptmann a.D.

 

Herr Dr. Johannes KLEEMANN

„Konsulent der Industriellenvereinigung, ehem. Vorstandsmitglied der Industriellenvereinigung“

 

Herr Mag. Hans KLETZMAYR

Vorsitzender des „Nationalkomitees der Österreichischen Land- und Forstwirtschaft“

 

Herr Dipl.-Ing. Johann KÖLTRINGER

Hauptabteilungsleiter des Österreichischen Raiffeisenverbandes

 

Herr Mag. Heinz PETER

Direktor der Kammer für Arbeiter und Angestellte für Vorarlberg

 

Frau Mag. Evelyn REGNER

Leiterin des ÖGB Europabüros in Brüssel

 

Frau Mag. Christa SCHWENG

Referentin — Wirtschaftskammer Österreich, Abteilung für Sozialpolitik und Gesundheit

 

Frau Dr. Anne-Marie SIGMUND

Europabeauftragte des Bundeskomitees der freien Berufe Österreichs

 

Herr Gustav ZÖHRER

Internationaler Sekretär der Gewerkschaft Metall-Textil

Slovēnija

 

G. Bojan HRIBAR

sekretar Sindikata vzgoje, izobraževanja in raziskovalne dejavnosti

 

G. Martin NOSE

član upravnega odbora Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije in direktor Zadružne zveze Slovenije

 

G. Dušan REBOLJ

predsednik Konfederacije sindikatov Pergam Slovenije

 

Ga. Metka ROKSANDIĆ

izvršna sekretarka Predsedstva Zveze svobodnih sindikatov Slovenije

 

G. Primož ŠPORAR

direktor Pravno-informacijskega centra nevladnih organizacij

 

G. Mag. Cveto STANTIČ

podpredsednik Gospodarske zbornice Slovenije

 

G. Dare STOJAN

član upravnega odbora Obrtne zbornice Slovenije in predsednik Združenja delodajalcev obrtnih dejavnosti Slovenije

Slovākija

 

Vladimír BÁLEŠ

prezident, Slovenská rektorská konferencia

 

Martin CHREN

riaditeľ, Nadácia F. A. Hayeka

 

Martin KREKÁČ

prezident, Centrum pre hospodársky rozvoj – Podnikateľská aliancia Slovenska

 

Vladimír MOJŠ

viceprezident, Konfederácia odborových zväzov

 

Ján ORAVEC

člen prezídia, Republiková únia zamestnávateľov

 

Naile PROKEŠOVÁ

poradca, Konfederácia odborových zväzov

 

Eugen ŠKULTÉTY

viceprezident, Konfederácia odborových zväzov

 

Juraj STERN

predseda správnej rady, Slovenská spoločnosť pre zahraničnú politiku

 

Patrik ZOLTVÁNY

člen, Republiková únia zamestnávateľov


Eiropas Centrālā banka

28.7.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 207/39


EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS PAMATNOSTĀDNE

(2006. gada 14. jūlijs)

par dažiem sagatavošanās pasākumiem pārejai uz euro skaidru naudu un par euro banknošu un monētu priekšpiegādi un priekšpiegādes otro fāzi ārpus euro zonas

(ECB/2006/9)

(2006/525/EK)

EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu un jo īpaši tā 106. panta 1. punktu,

ņemot vērā Eiropas Centrālo banku sistēmas un Eiropas Centrālās bankas Statūtu 16. un 26.4. pantu,

tā kā:

(1)

Padomes 1998. gada 3. maija Regulas (EK) Nr. 974/98 par euro ieviešanu (1) 10. pantā noteikts, ka “no attiecīgās skaidras naudas nomaiņas dienas ECB un iesaistīto dalībvalstu centrālās bankas iesaistītajās dalībvalstīs laiž apgrozībā euro denominācijas banknotes”.

(2)

Lai nodrošinātu vienmērīgu euro ieviešanu turpmāk iesaistītajās dalībvalstīs, jāievieš tiesisks regulējums, kas ļautu šo dalībvalstu nacionālajām centrālajām bankām (NCB) aizņemties euro banknotes un monētas no Eurosistēmas to priekšpiegādes un priekšpiegādes otrās fāzes nolūkiem pirms skaidras naudas nomaiņas, ņemot vērā dažādus iespējamus nacionālos skaidras naudas nomaiņas scenārijus.

(3)

Euro banknošu un monētu priekšpiegāde atbilstošajiem darījuma partneriem un piegāde profesionālām trešajām personām priekšpiegādes otrajā fāzē veicinātu vienmērīgu skaidras naudas nomaiņu, atvieglotu euro ieviešanu no loģistikas viedokļa un palīdzētu samazināt izmaksas, kas saistītas ar divu valūtu paralēlu apgrozību.

(4)

Euro banknošu un monētu priekšpiegāde un priekšpiegādes otrā fāze nedrīkst izvērsties par šādu euro banknošu un monētu laišanu apgrozībā, jo pirms skaidras naudas nomaiņas dienas tām nebūs likumīga maksāšanas līdzekļa statusa turpmāk iesaistītajās dalībvalstīs; tādēļ, lai no tā izvairītos, līgumiskajā regulējumā par euro banknošu un monētu aizdevumiem jāparedz saistības, kas nosaka dažus ierobežojumus atbilstošajiem darījuma partneriem un profesionālām trešajām personām.

(5)

Priekšpiegādi atbilstošajiem darījuma partneriem un piegādi profesionālām trešajām personām priekšpiegādes otrajā fāzē var veikt tikai tad, ja turpmāk iesaistīto dalībvalstu tiesību aktu normas paredz pietiekamu aizsardzību vai ja starp iesaistītajām pusēm noslēgts līgums par: i) euro banknošu un monētu aizdevumiem priekšpiegādes nolūkā; ii) priekšpiegādi; un iii) priekšpiegādes otro fāzi.

(6)

Šai pamatnostādnei: i) jāizklāsta noteikumi, kas piemērojami līgumiskajam regulējumam, un nosacījumi, kas piemērojami priekšpiegādei un priekšpiegādes otrajai fāzei; ii) jānosaka grāmatvedības un finanšu pārskatu sniegšanas prasības, kas jāievēro attiecībā uz priekšpiegādi un priekšpiegādes otro fāzi; un iii) jāparedz atbilstoši pasākumi priekšpiegādē un priekšpiegādes otrajā fāzē piegādāto euro banknošu un monētu apdrošināšanai.

(7)

Lai gan euro monētu emisijas režīma izveide galvenokārt ir iesaistīto dalībvalstu kompetencē, turpmākām Eurosistēmas NCB ir būtiska loma euro monētu izplatīšanā. Tādēļ šīs pamatnostādnes noteikumi, kas attiecas uz euro monētām, uzskatāmi par ieteikumiem, kuri NCB jāpiemēro tā regulējuma ietvaros, kuru euro monētu emisijai ievieš turpmāk iesaistīto dalībvalstu kompetentās iestādes.

(8)

Turpmāko Eurosistēmas NCB apgāde ar euro banknotēm un monētām priekšpiegādes nolūkā ir saistīta ar dažiem finanšu riskiem. Lai nodrošinātos pret šiem riskiem, turpmākām Eurosistēmas NCB jāapņemas atmaksāt no Eurosistēmas aizņemtās euro banknotes no tām turpmāk to vajadzībām piešķirtā banknošu izgatavošanas apjoma. Bez tam priekšpiegāde pieļaujama tikai tad, ja atbilstošie darījuma partneri sniedz attiecīgajai turpmākai Eurosistēmas NCB pietiekamu atbilstošu nodrošinājumu.

(9)

Eurosistēmas NCB, kas piegādā euro banknotes un monētas priekšpiegādes nolūkā, un turpmākām Eurosistēmas NCB jānoslēdz īpaši līgumi, lai nodrošinātu šajā pamatnostādnē izklāstīto noteikumu un procedūru ievērošanu.

(10)

Šajā pamatnostādnē noteiktie nosacījumi priekšpiegādes un priekšpiegādes otrās fāzes veikšanai jāparedz līgumos starp turpmākām Eurosistēmas NCB, atbilstošajiem darījuma partneriem un profesionālām trešajām personām, ja turpmāk iesaistītajās dalībvalstīs spēkā esošās tiesību normas nenodrošina līdzvērtīgu noteikumu un procedūru piemērošanu.

(11)

Par priekšpiegādes pieprasījumiem iepriekš jāinformē ECB kā priekšpiegādes koordinatore, un turpmākām Eurosistēmas NCB jāinformē ECB par visiem lēmumiem veikt priekšpiegādi,

IR PIEŅĒMUSI ŠO PAMATNOSTĀDNI.

I   NODAĻA

VISPĀRĪGI NOTEIKUMI

1. pants

Definīcijas

Šajā pamatnostādnē:

“priekšpiegāde” ir fiziska euro banknošu un monētu piegāde atbilstošajiem darījuma partneriem turpmāk iesaistītās dalībvalsts teritorijā, ko veic turpmākā Eurosistēmas NCB priekšpiegādes/priekšpiegādes otrās fāzes periodā,

“priekšpiegādes/priekšpiegādes otrās fāzes periods” ir laika posms, kurā notiek priekšpiegāde un priekšpiegādes otrā fāze un kurš sākas ne agrāk par četriem mēnešiem pirms skaidras naudas nomaiņas dienas un beidzas pulksten 00.00 (pēc vietējā laika) skaidras naudas nomaiņas dienā,

“priekšpiegādes otrā fāze” ir fiziska euro banknošu un monētu piegāde profesionālām trešajām personām turpmāk iesaistītās dalībvalsts teritorijā, ko veic atbilstošs darījuma partneris priešpiegādes/priekšpiegādes otrās fāzes periodā,

“euro zona” ir iesaistīto dalībvalstu teritorija,

“skaidras naudas nomaiņas diena” ir diena, kad euro banknotes un monētas kļūst par likumīgu maksāšanas līdzekli noteiktā turpmāk iesaistītā dalībvalstī,

“iesaistītā dalībvalsts” ir dalībvalsts, kas ieviesusi euro,

“turpmāk iesaistītā dalībvalsts” ir neiesaistītā dalībvalsts, kas izpildījusi euro ieviešanas nosacījumus un attiecībā uz kuru ir pieņemts lēmums par izņēmuma statusa atcelšanu (saskaņā ar Līguma 122. panta 2. punktu),

“neiesaistītā dalībvalsts” ir dalībvalsts, kas nav ieviesusi euro,

“Eurosistēma” ir iesaistīto dalībvalstu NCB un ECB,

“atbilstošais darījuma partneris” ir iestāde, kas definēta 5. pantā un atbilst prasībām, kuras noteiktas euro banknošu un monētu saņemšanai priekšpiegādes nolūkā,

“profesionālas trešās personas” ir dažas komerciālas mērķa grupas, piemēram, mazumtirgotāji, tirdzniecības automātu nozare un skaidrās naudas pārvadājumu uzņēmumi, kas atrodas tajā pašā turpmāk iesaistītajā dalībvalstī, kur atbilstošais darījuma partneris, un par kuriem atbilstošais darījuma partneris uzskata, ka tiem ir pamatota nepieciešamība saņemt piegādi priekšpiegādes otrajā fāzē un ka tie spēj izpildīt prasības, kādas noteiktas attiecībā uz priekšpiegādes otro fāzi,

“skaidrās naudas pārvadājumu uzņēmums” ir uzņēmums, kas kredītiestādēm sniedz banknošu un monētu pārvadāšanas, glabāšanas un apstrādes pakalpojumus,

“Eurosistēmas NCB” ir iesaistītās dalībvalsts NCB,

“turpmākā Eurosistēmas NCB” ir turpmāk iesaistītās dalībvalsts NCB,

“atbilstošs nodrošinājums” ir nodrošinājums, kas definēts 8. pantā,

“piegādi veicošā Eurosistēmas NCB” ir Eurosistēmas NCB, kas priekšpiegādes nolūkā piegādā turpmākai Eurosistēmas NCB euro banknotes un monētas neatkarīgi no tā, kura Eurosistēmas NCB ir šo banknošu un monētu likumiskā īpašniece,

“sākumpieprasījums” ir paredzamais euro banknošu un monētu daudzums, kāds būs vajadzīgs turpmāk iesaistītā dalībvalstī skaidras naudas nomaiņas dienā, lai apmierinātu viena gada pieprasījumu,

“Eurosistēmas darba diena” ir diena, kurā darbojas ECB vai arī viena vai vairākas NCB, kurā darbojas TARGET sistēma vai sistēma, kas aizstāj TARGET sistēmu, un kas ir norēķinu diena euro naudas tirgus un ārvalstu valūtas darījumiem ar euro,

“TARGET sistēma” ir Eiropas Vienotā automatizētā reālā laika bruto norēķinu sistēma,

“kredītiestāde” ir iestāde, kas definēta Eiropas Parlamenta un Padomes 2000. gada 20. marta Direktīvas Nr. 2000/12/EK par kredītiestāžu darbības sākšanu un veikšanu (2) 1. panta 1. punkta a) apakšpunktā,

“aizstātā valūta” ir turpmāk iesaistītās dalībvalsts nacionālās valūtas vienība pirms skaidras naudas nomaiņas dienas.

2. pants

Šajā pamatnostādnē izklāstīto noteikumu piemērošana

1.   Šajā pamatnostādnē izklāstītos priekšpiegādes un priekšpiegādes otrās fāzes noteikumus un procedūras piemēro attiecībā uz priekšpiegādes un priekšpiegādes otrās fāzes darījumiem neatkarīgi no tā, vai turpmākā Eurosistēmas NCB: i) aizņemas banknotes un monētas, ko piegādāt priekšpiegādē; vai ii) izgatavo vai iegādājas tās.

2.   Šī pamatnostādne neattiecas uz Eurosistēmas NCB veiktu euro banknošu un monētu fizisku piegādi neiesaistīto dalībvalstu NCB pirms šīm pēdējām nav piešķirts turpmākās Eurosistēmas NCB statuss.

II   NODAĻA

EURO BANKNOŠU UN MONĒTU AIZDEVUMI PRIEKŠPIEGĀDES NOLŪKĀ

3. pants

Piegāde

1.   Viena vai attiecīgā gadījumā vairākas Eurosistēmas NCB var piegādāt turpmākai Eurosistēmas NCB euro banknotes un monētas priekšpiegādes un sākumpieprasījuma apmierināšanas nolūkā.

2.   Eurosistēmas NCB, kas veic piegādi, nepieprasa nodrošinājumu no saņemošās turpmākās Eurosistēmas NCB.

3.   Eurosistēmas NCB piegādā euro banknotes un monētas turpmākai Eurosistēmas NCB tikai pēc tam, kad starp Eurosistēmas NCB, kas veic piegādi, un saņemošo turpmāko Eurosistēmas NCB noslēgts līgums, kurā noteikts, ka euro banknošu un monētu aizdevumam turpmākai Eurosistēmas NCB piemēro šajā pamatnostādnē izklāstītos nosacījumus un ka tādējādi tie tiks piemēroti, nosakot priekšpiegādes un priekšpiegādes otrās fāzes kārtību.

4.   Euro banknošu un monētu piegādi neuzsāk pirms nav pieņemts lēmums par neiesaistītās dalībvalsts izņēmuma statusa atcelšanu saskaņā ar Līguma 122. panta 2. punktu.

5.   Pēc apspriešanās ar Eurosistēmas NCB, kas veic piegādi, ECB skaidri norāda krājumus, no kuriem tiks ņemtas piegādājamās euro banknotes un monētas, kā arī piegādi veicošās Eurosistēmas NCB nosaukumu. Eurosistēmas NCB, kas veic piegādi, nodrošina, ka tiek pieņemts lēmums par šādu krājumu papildināšanu.

4. pants

Nosacījumi, kas piemērojami euro banknošu un monētu aizdevumam

1.   Šajā pantā izklāstītos nosacījumus precizē 3. panta 3. punktā minētajos līgumos.

2.   Visos līgumos precīzi nosaka piegādājamo euro banknošu un monētu apjomu, kas iedalīts pa denominācijām, un piegādes laiku.

3.   Euro banknotes un monētas priekšpiegādes un sākumpieprasījuma apmierināšanas nolūkā pārvadā uz turpmāko Eurosistēmas NCB saskaņā ar drošības un apdrošināšanas noteikumiem, ko parasti piemēro liela apmēra euro banknošu un monētu pārvedumiem NCB starpā. Risks par piegādāto euro banknošu un monētu bojāeju, nozaudēšanu, zādzību un nolaupīšanu pāriet uz turpmāko Eurosistēmas NCB brīdī, kad euro banknotes un monētas tiek izvestas no piegādi veicošās Eurosistēmas NCB naudas glabātavām.

4.   Turpmākā Eurosistēmas NCB sedz izdevumus, kas saistīti ar euro banknošu un monētu pārvadāšanu no Eurosistēmas NCB uz turpmāko Eurosistēmas NCB. Eurosistēmas NCB, kas veic piegādi, nodrošina, ka pārvadāšana notiek efektīvi.

5.   Ja divpadsmit mēnešu laikā no skaidras naudas nomaiņas dienas turpmākai Eurosistēmas NCB vajadzīgs liela apmēra euro banknošu un monētu pārvedums no Eurosistēmas, šo pieprasījumu uzskata par sākumpieprasījuma daļu un attiecībā uz atmaksu tam piemēro tos pašus noteikumus, ko priekšpiegādē piegādātajām euro banknotēm un monētām kā noteikts 6. līdz 8. punktā. Visiem pārējiem šāda pieprasījuma izpildes aspektiem piemēro tādus pašus noteikumus kā liela apmēra pārvedumam.

6.   Turpmākā Eurosistēmas NCB ievēro šādas grāmatvedības un finanšu pārskatu sniegšanas saistības pret Eurosistēmas NCB, kura(-s) veic piegādi:

a)

priekšpiegādes/priekšpiegādes otrās fāzes periodā turpmākā Eurosistēmas NCB iegrāmato priekšpiegādes (un sākumpieprasījuma apmierināšanas) nolūkā piegādāto euro banknošu un monētu summu ārpus bilances atbilstoši to nominālvērtībai;

b)

turpmākā Eurosistēmas NCB ziņo Eurosistēmas NCB, kas veic piegādi, par priekšpiegādē un priekšpiegādes otrajā fāzē piegādāto euro banknošu un monētu summu;

c)

turpmākā Eurosistēmas NCB ziņo par kopējo visu priekšpiegādē un priekšpiegādes otrajā fāzē piegādāto euro banknošu summu (iedalot pa denominācijām), kas nonākušas apgrozībā pirms skaidras naudas nomaiņas dienas, kā arī par dienu, kad tai kļuva zināms, ka šīs banknotes nonākušas apgrozībā.

7.   Sākot ar skaidras naudas nomaiņas dienu turpmākā Eurosistēmas NCB ievēro šādas grāmatvedības un finanšu pārskatu sniegšanas saistības:

a)

priekšpiegādē piegādātās euro banknotes iegrāmato kā bilances posteņus uz skaidras naudas nomaiņas dienu, ja vien tās jau nav iegrāmatotas atbilstoši 10. punktam;

b)

priekšpiegādē piegādāto euro banknošu kopējo summu iegrāmato turpmākās Eurosistēmas NCB bilances postenī “apgrozībā esošās banknotes”, izņemot banknotes, kas nonāca apgrozībā pirms skaidras naudas nomaiņas dienas un par kurām ziņots atbilstoši 6. punkta c) apakšpunktam;

c)

starpību starp priekšpiegādē piegādāto euro banknošu kopējo summu un priekšpiegādē piegādāto euro banknošu summām, kas debetētas atbilstošo priekšpiegādes darījuma partneru kontos turpmākās Eurosistēmas NCB saskaņā ar 15. panta noteikumiem, uzskata par nodrošinātu, neatmaksātu aizdevumu, kas piešķirts atbilstošajiem darījuma partneriem un kas tiem jāatmaksā saskaņā ar 15. pantu.

8.   Turpmākā Eurosistēmas NCB atmaksā euro banknotes, ko tā aizņēmusies no Eurosistēmas NCB priekšpiegādes nolūkā, piegādājot līdzvērtīgu skaitu līdzvērtīgas kvalitātes euro banknotes, kuras tā izgatavo vai iegādājas, izmantojot Eurosistēmas euro banknošu izgatavošanas daļu, kāda tai vienu vai vairākus gadus pēc kārtas pēc tā gada, kurā notika skaidras naudas nomaiņa, tiek piešķirta papildus tās parastajai Eurosistēmas euro banknošu izgatavošanas daļai attiecīgajos gados. Par atmaksājamo līdzvērtīga skaita un kvalitātes banknošu aprēķinu lemj ECB Padome. Padome attiecīgā laikā nosaka, kā aprēķina līdzvērtīgas kvalitātes līdzvērtīgu banknošu skaitu, kas jāatmaksā par otrās sērijas euro emisiju.

9.   Turpmākā Eurosistēmas NCB veic priekšpiegādi saskaņā ar III un IV nodaļā izklāstītajiem nosacījumiem. Piegādi neveic kamēr starp turpmāko Eurosistēmas NCB un atbilstošo darījuma partneri nav noslēgts līgums, kurā iekļauti šādi nosacījumi, ja vien valsts tiesību normas par priekšpiegādi nenodrošina, ka visiem atbilstošajiem darījuma partneriem piemēro nosacījumus, kas līdzvērtīgi III un IV nodaļā izklāstītajiem nosacījumiem.

10.   Ja priekšpiegādē piegādātās euro banknotes nonāk apgrozībā pirms skaidras naudas nomaiņas dienas, Eurosistēmas NCB, kas veica piegādi, iegrāmato tās kā emitētas un apgrozībā esošas. Eurosistēmas NCB, kas veica piegādi, iegrāmato prasījumu pret turpmāko Eurosistēmas NCB par summu, kura līdzinās to euro banknošu nominālvērtībai, kas nonāca apgrozībā pirms skaidras naudas nomaiņas dienas. Turpmākā Eurosistēmas NCB par šo prasījumu maksā atlīdzību Eurosistēmas NCB, kas veica piegādi. Atlīdzība maksājama no dienas, kad turpmākai Eurosistēmas NCB kļuva zināma šo euro banknošu nonākšana apgrozībā, līdz Eurosistēmas pirmajai darba dienai pēc skaidras naudas nomaiņas dienas. Šajā dienā par turpmākās Eurosistēmas NCB saistību un ar to saistīto atlīdzību norēķinās, izmantojot TARGET sistēmu vai sistēmu, kas aizstāj TARGET. Atlīdzības atsauces likme ir pēdējā pieejamā robežlikme, kas izmantota Eurosistēmas galveno refinansēšanas operāciju izsolēs saskaņā ar 2000. gada 31. augusta Pamatnostādnes ECB/2000/7 par Eurosistēmas monetārās politikas instrumentiem un procedūrām (3) I pielikuma 3.1.2. punktu. Ja turpmākai Eurosistēmas NCB euro banknotes priekšpiegādes nolūkā piegādā vairāk nekā viena Eurosistēmas NCB, 3. panta 3. punktā paredzētā līguma noteikumos nosaka to piegādi veikušo NCB, kas iegrāmato apgrozībā esošās banknotes un prasījums pret turpmāko Eurosistēmas NCB.

11.   Turpmākā Eurosistēmas NCB ziņo ECB par:

a)

priekšpiegādē un priekšpiegādes otrajā fāzē piegādāto euro banknošu galīgo kopējo summu (iedalot pa denominācijām); un

b)

priekšpiegādē un priekšpiegādes otrajā fāzē piegādāto euro monētu galīgo kopējo summu (iedalot pa denominācijām).

III   NODAĻA

PRIEKŠPIEGĀDE

5. pants

Atbilstošie darījuma partneri

Kredītiestādes, kas nodibinātas turpmāk iesaistītajā dalībvalstī (tostarp ārvalstu kredītiestāžu filiāles, kas atrodas turpmāk iesaistītajā dalībvalstī), un nacionālās pasta iestādes, kurām ir konts turpmākajā Eurosistēmas NCB, uzskata par atbilstošām euro banknošu un monētu saņemšanai priekšpiegādes nolūkā, ja ir noslēgts līgums saskaņā ar 4. panta 9. punktu.

6. pants

Piegāde priekšpiegādes nolūkā

1.   Turpmākā Eurosistēmas NCB nedrīkst uzsākt euro banknošu un monētu piegādi priekšpiegādes nolūkā pirms nav sācies priekšpiegādes/priekšpiegādes otrās fāzes periods.

2.   Turpmākā Eurosistēmas NCB var veikt euro banknošu un monētu priekšpiegādi saskaņā ar šīs pamatnostādnes noteikumiem. Euro banknošu un monētu priekšpiegādi nesāk, kamēr starp turpmāko Eurosistēmas NCB un saņemošo atbilstošo darījuma partneri nav noslēgts līgums, kurā iekļauti šajā un IV nodaļā izklāstītie nosacījumi (ja vien attiecīgās turpmāk iesaistītās dalībvalsts tiesību aktu normas neparedz līdzvērtīgus noteikumus un procedūras).

7. pants

Nodrošinājuma sniegšana

1.   Atbilstošie darījuma partneri, kam jāsaņem euro banknošu priekšpiegāde, sniedz savai turpmākai Eurosistēmas NCB atbilstošu nodrošinājumu kā noteikts 8. pantā, lai:

a)

pilnībā nosegtu priekšpiegādē piegādāto euro banknošu un monētu nominālvērtību un,

b)

nodrošinātu, ka tiek izpildītas 10. pantā noteiktās saistības, kas jāparedz līgumā starp turpmāko Eurosistēmas NCB un atbilstošo darījuma partneri.

2.   Ja nodrošinājums tiek atsavināts, lai nodrošinātu 10. pantā noteikto saistību izpildi, atbilstošais darījuma partneris sniedz turpmākajai Eurosistēmas NCB papildu nodrošinājumu, lai pilnībā nosegtu priekšpiegādē piegādāto euro banknošu un monētu nominālvērtību kā noteikts 1. punkta a) apakšpunktā.

3.   Nodrošinājumu turpmākai Eurosistēmas NCB sniedz pirms tā uzsāk euro banknošu un monētu priekšpiegādi, un tas nosedz riskus, kas saistīti ar piegādes uzsākšanu priekšpiegādes nolūkā.

4.   Turpmākā Eurosistēmas NCB nodrošina, ka nodrošinājums ir pilnībā atsavināms. Šajā nolūkā tā noformē atbilstošo nodrošinājumu, izmantojot pienācīga nodrošinājuma izveides procedūras kā izklāstīts Pamatnostādnes ECB/2000/7 I pielikumā.

5.   Turpmākā Eurosistēmas NCB veic atbilstošus riska kontroles pasākumus, lai nodrošinātos pret riskiem, kas saistīti ar priekšpiegādi. Pirms priekšpiegādes uzsākšanas tā apspriežas ar ECB par šajā pantā minētajiem riska kontroles pasākumiem. Ja atbilstošā nodrošinājuma tirgus vērtību koriģē, lai ņemtu vērā piemērotos riska kontroles pasākumus, attiecīgi jākoriģē nodrošinājuma summa tādējādi, lai tā aizvien pilnībā nosegtu to priekšpiegādē piegādāto euro banknošu un monētu nominālvērtību, kas nav debetēta atbilstošo darījuma partneru kontos turpmākajā Eurosistēmas NCB, kura veica euro monētu un banknošu priekšpiegādi.

6.   Pirms priekšpiegādes noslēdzamā līguma noteikumos nosaka, ka atbilstošais darījuma partneris piešķir turpmākajai Eurosistēmas NCB tiesības atsavināt nodrošinājumu, ja priekšpiegādi saņēmušais atbilstošais darījuma partneris pārkāpj kādu no saistībām, kura šajā pamatnostādnē minēta kā priekšpiegādes priekšnoteikums un par kuru atbilstošais darījuma partneris un turpmākā Eurosistēmas NCB ir īpaši vienojušies, bet atbilstošais darījuma partneris nemaksā 10. pantā noteikto līgumsodu.

8. pants

Atbilstošs nodrošinājums

1.   Visus Eurosistēmas monetārās politikas operāciju nolūkiem atbilstošos aktīvus kā tie definēti Pamatnostādnes ECB/2000/7 I pielikumā uzskata par atbilstošu nodrošinājumu priekšpiegādes nolūkiem.

2.   Aktīvus, kas denominēti aizstātajās valūtās vai euro un kuri atbilst Pamatnostādnes ECB/2000/7 I pielikumā noteiktajiem vienotajiem kritērijiem un ir atbilstoši Eurosistēmas monetārās politikas operāciju nolūkiem (izņemot kritērijus par norēķinu vietu un denominācijas valūtu), uzskata par atbilstošu nodrošinājumu priekšpiegādes nolūkiem. Aktīvus tur (par tiem norēķinās) euro zonā vai turpmāk iesaistītā dalībvalstī, izmantojot iekšzemes vērtspapīru norēķinu sistēmu, kas izvērtēta, ņemot vērā ECB “Standartus ES vērtspapīru norēķinu sistēmu izmantošanai ECBS kredītoperācijās”.

3.   Kā atbilstošu nodrošinājumu var sniegt arī: a) naudas noguldījumus, kas denominēti aizstātajā valūtā; b) euro denominētus naudas noguldījumus nodalītos kontos, par kuriem maksā atlīdzību atbilstoši tādai pašai likmei, kādu piemēro obligātajām rezervēm; vai c) noguldījumus, kas denominēti aizstātajā valūtā vai euro, vai arī ir kādā citā formā, kuru turpmākā Eurosistēmas NCB uzskata par pieņemamu.

9. pants

Ziņošana

1.   Atbilstošais darījuma partneris ziņo savai turpmākai Eurosistēmas NCB par:

a)

priekšpiegādes otrajā fāzē piegādāto euro banknošu galīgo kopējo summu (iedalot pa denominācijām); un

b)

priekšpiegādes otrajā fāzē piegādāto euro monētu galīgo kopējo summu (iedalot pa denominācijām).

2.   Atbilstošais darījuma partneris, kas saņēmis priekšpiegādi, īstenojot priekšpiegādes otro fāzi nekavējoties sniedz savai turpmākai Eurosistēmas NCB informāciju par to profesionālo trešo personu identitāti, kuras saņēmušas piegādi priekšpiegādes otrajā fāzē, kā arī par priekšpiegādes otrajā fāzē piegādāto euro banknošu un monētu summām par katru atsevišķu klientu. Turpmākā Eurosistēmas NCB uzskata šādu informāciju par konfidenciālu un izmanto to vienīgi, lai uzraudzītu, kā profesionālās trešās personas ievēro to saistības, kas attiecas uz izvairīšanos no euro banknošu un monētu pāragras apgrozības, kā arī ziņošanai saskaņā ar 4. panta 11. punktu.

3.   Atbilstošais darījuma partneris, kas saņēmis priekšpiegādi, nekavējoties informē to turpmāko Eurosistēmas NCB, kura veica tam priekšpiegādi (un kas pēc tam informē ECB) par:

a)

to, vai ir kāds iemesls uzskatīt, ka daļa no priekšpiegādē piegādātajām euro banknotēm vai monētām nonākušas apgrozībā pirms skaidras naudas nomaiņas dienas; un

b)

priekšpiegādē piegādāto banknošu kopējo summu (iedalot pa denominācijām), kas nonākušas apgrozībā pirms skaidras naudas nomaiņas dienas, ja tādas ir.

10. pants

Atbilstošā darījuma partnera saistības attiecībā uz priekšpiegādes otro fāzi

Pirms priekšpiegādes otrās fāzes atbilstošie darījuma partneri, kas saņēmuši priekšpiegādi, apņemas veikt priekšpiegādes otro fāzi tikai saskaņā ar šajā pamatnostādnē noteiktajiem noteikumiem un procedūrām, par kuriem tie vienojas ar profesionālām trešajām personām, kam paredzēts veikt piegādes priekšpiegādes otrajā fāzē. Jo īpaši vienojas par šādiem nosacījumiem pirms atbilstošais darījuma partneris var uzsākt priekšpiegādes otro fāzi:

a)

atbilstošais darījuma partneris nodrošina, ka priekšpiegādes otrajā fāzē piegādātās euro banknotes un monētas atrodas priekšpiegādes otrajā fāzē piegādi saņēmušo profesionālo trešo personu telpās, kur tās uzglabā atsevišķi no citām euro banknotēm un monētām, citas valūtas vai cita īpašuma, lai izvairītos no to nonākšanas apgrozībā pirms skaidras naudas nomaiņas dienas; par šādu pāragru apgrozību tiek noteikti atbilstoši līgumsodi;

b)

atbilstošais darījuma partneris vienojas ar profesionālo trešo personu, kam tiks veikta piegāde priekšpiegādes otrajā fāzē, ka tā ļaus turpmākajai Eurosistēmas NCB veikt revīzijas un pārbaudes priekšpiegādes otrajā fāzē piegādi saņēmušās profesionālās trešās personas telpās, lai pārbaudītu, vai priekšpiegādes otrajā fāzē piegādātās euro banknotes un monētas tur atrodas;

c)

atbilstošais darījuma partneris maksā turpmākai Eurosistēmas NCB līgumsodu tādā apmērā, kas ir proporcionāls nodarītajam kaitējumam, tomēr ne mazāk kā 10 % no priekšpiegādes otrajā fāzē piegādātās summas, ja: i) turpmākai Eurosistēmas NCB nepiešķir piekļuvi b) apakšpunktā minētās revīzijas un pārbaužu veikšani, vai ii) priekšpiegādes otrajā fāzē piegādātās euro banknotes un monētas netiek uzglabātas priekšpiegādes otrajā fāzē piegādi saņēmušās profesionālās trešās personas telpās kā noteikts šajā pantā; turpmākā Eurosistēmas NCB nepiemēro šādu līgumsodu: i) ja attiecīgā turpmāk iesaistītā dalībvalsts ir ieviesusi reglamentējošus noteikumus, kas paredz līdzvērtīgu aizsardzības līmeni, vai ii) tādā mērā, cik priekšpiegādes otrajā fāzē piegādi saņēmusī profesionālā trešā persona jau samaksājusi soda naudu atbilstoši 16. panta 2. punkta f) apakšpunktam.

11. pants

Statistikas jautājumi

Lai piemērotu 2001. gada 22. novembra Regulu (EK) Nr. 2423/2001 (ECB/2001/13) par monetāro finanšu iestāžu sektora konsolidēto bilanci (4), turpmākā Eurosistēmas NCB nodrošina, ka monetārās finanšu iestādes tās attiecīgajā dalībvalstī priekšpiegādes/priekšpiegādes otrās fāzes periodā negrāmato to bilancē posteņus un darījumus, kas attiecas uz priekšpiegādē piegādātajām euro banknotēm un monētām.

12. pants

Izplatīšana filiālēm

Turpmākā Eurosistēmas NCB ļauj atbilstošajiem darījuma partneriem izplatīt priekšpiegādē piegādātās euro banknotes un monētas to filiālēm turpmāk iesaistītajā dalībvalstī.

13. pants

Pāragras apgrozības aizliegums

1.   Turpmākā Eurosistēmas NCB aizliedz atbilstošajiem darījuma partneriem atsavināt tiem piegādātās euro banknotes un monētas pirms pulksten 00:00 (pēc vietējā laika) skaidras naudas nomaiņas dienā, ja vien šajā pamatnostādnē nav noteikts citādi. Turpmākā Eurosistēmas NCB jo īpaši pieprasa, lai atbilstošie darījuma partneri uzglabā priekšpiegādē piegādātās euro banknotes un monētas to naudas glabātavās atsevišķi no citām euro banknotēm un monētām, citas valūtas vai cita īpašuma, kā arī drošībā, lai novērstu to bojāeju, zādzību, nolaupīšanu vai jebkādu citu iemeslu, kas varētu izraisīt pāragru nonākšanu apgrozībā.

2.   Atbilstošie darījuma partneri nodrošina, ka pirms skaidras naudas nomaiņas dienas apgrozībā nav priekšpiegādē piegādātās euro banknotes un monētas.

3.   Atbilstošie darījuma partneri piešķir turpmākām Eurosistēmas NCB tiesības veikt revīziju un pārbaudi to telpās, lai tās pārbaudītu, vai priekšpiegādē piegādātās euro banknotes un monētas tur atrodas, kā arī kārtību, kādā atbilstošie darījuma partneri veic priekšpiegādes otro fāzi.

4.   Atbilstošie darījuma partneri apņemas maksāt soda naudu turpmākai Eurosistēmas NCB, ja atbilstošais darījuma partneris pārkāpj saistības, kas attiecas uz priekšpiegādi, ieskaitot attiecībā uz priekšpiegādē piegādāto banknošu laišanu apgrozībā pirms skaidras naudas nomaiņas dienas vai rīcību, kas to veicina, vai arī atsakās atļaut veikt revīziju vai pārbaudes, kā arī par citiem saistību pārkāpumiem. Turpmākā Eurosistēmas NCB nodrošina, ka par šādiem pārkāpumiem tiek paredzēta attiecīgā gadījumā līgumā vai likumā noteikta soda nauda, kuras apmēram jābūt proporcionālam nodarītajam kaitējumam. Turpmākā Eurosistēmas NCB nepiemēro šādu soda naudu, ja attiecīgā turpmāk iesaistītā dalībvalsts ieviesusi reglamentējošus noteikumus, kas paredz līdzvērtīgu aizsardzības līmeni.

14. pants

Bojāejas, nozaudēšanas, zādzības vai nolaupīšanas risks

Priekšpiegādē piegādāto euro banknošu un monētu bojāejas, nozaudēšanas, zādzības vai nolaupīšanas risks gulst uz atbilstošajiem darījuma partneriem no brīža, kad šādas banknotes un monētas tiek izvestas no turpmākās Eurosistēmas NCB naudas glabātavām. Turpmākā Eurosistēmas NCB var pieprasīt atbilstošajiem darījuma partneriem nosegt šos riskus, iegādājoties atbilstošu apdrošināšanu, vai citiem atbilstošiem līdzekļiem. Tomēr turpmākā Eurosistēmas NCB un atbilstošais darījumu partneris vienojas, ka, neatkarīgi no šādas apdrošināšanas, piemēro 15. panta noteikumus par to priekšpiegādē piegādāto euro banknošu vai monētu tūlītēju debetēšanu, kuras pāragri nonāk apgrozībā, un ar to saistītajiem atlīdzības maksājumiem. Neatkarīgi no iepriekš minētā, turpmākā Eurosistēmas NCB un atbilstošais darījuma partneris var vienoties, ka turpmākā Eurosistēmas NCB gādā par praktiskajiem pasākumiem, kas saistīti ar euro banknošu un monētu pārvadāšanu priekšpiegādes nolūkā atbilstošā darījuma partnera vārdā un uz viņa risku, vai, ja turpmākā Eurosistēmas NCB vēlas – uz turpmākās Eurosistēmas NCB risku.

15. pants

Debetēšana un kreditēšana

1.   Atbilstošajiem darījuma partneriem priekšpiegādē piegādātās euro banknotes un monētes debetē šo atbilstošo darījuma partneru kontos to turpmākā Eurosistēmas NCB atbilstoši to nominālvērtībai saskaņā ar šādu “lineārā debeta modeli”: priekšpiegādē piegādāto euro banknošu un monētu kopējo summu debetē ar trīs vienādiem maksājumiem norēķinu dienā par Eurosistēmas pirmo, ceturto un piekto galveno refinansēšanas operāciju pēc skaidras naudas nomaiņas dienas.

2.   Ja priekšpiegādi saņēmušā atbilstošā darījuma partnera kontā turpmākajā Eurosistēmas NCB, kura veikusi priekšpiegādi, nav pietiekami daudz līdzekļu, lai debetētu kontu kā noteikts 1. punktā, uzskata, ka atbilstošais darījuma partneris ir pārkāpis savas saistības samaksāt par priekšpiegādē piegādātajām euro banknotēm un monētām.

3.   Euro banknotes un monētas, kas piegādātas atbilstošajiem darījuma partneriem skaidras naudas nomaiņas dienā vai pēc tam, debetē to attiecīgajos kontos turpmākās Eurosistēmas NCB saskaņā ar Eurosistēmas pašreizējo praksi. Tāpat arī euro banknotes un monētas, ko atbilstošie darījumu partneri atdod skaidras nomaiņas dienā vai pēc tam, kreditē to attiecīgajos kontos turpmākās Eurosistēmas NCB.

4.   Banknotes un monētas, kas denominētas aizstātajā valūtā un ko atdevuši atbilstošie darījumu partneri, kreditē to attiecīgajos kontos turpmākās Eurosistēmas NCB saskaņā ar Eurosistēmas pašreizējo praksi.

5.   Ja euro banknotes vai monētas nonāk apgrozībā pirms skaidras naudas nomaiņas dienas, tad par šādām banknotēm vai monētām nekavējoties pieprasa samaksu no priekšpiegādi saņēmušā atbilstošā darījumu partnera kā par ārvalstu valūtu. Visas šādas euro banknotes iegrāmato kā “apgrozībā esošas” tās Eurosistēmas NCB pārskatos, kura piegādāja tās turpmākai Eurosistēmas NCB priekšpiegādes nolūkā. Grāmatošanu veic neatkarīgi no tā, kāda iemesla dēļ banknotes nonākušas apgrozībā pirms skaidras naudas nomaiņas dienas.

IV   NODAĻA

PRIEKŠPIEGĀDES OTRĀ FĀZE

16. pants

Nosacījumi, kas attiecas uz euro banknošu un monētu piegādi priekšpiegādes otrās fāzes nolūkiem

1.   Piegādi profesionālām trešajām personām priekšpiegādes otrajā fāzē nedrīkst sākt pirms priekšpiegādes/priekšpiegādes otrās fāzes perioda sākuma.

2.   Pirms priekšpiegādes otrās fāzes uzsākšanas atbilstošais darījuma partneris un profesionālās trešās personas noslēdz līgumu, kas nosaka vismaz šādus jautājumus:

a)

priekšpiegādes otrā fāze pilnībā notiek uz profesionālās trešās personas risku un atbildību, kā arī atbilstoši nosacījumiem, par kuriem ir vienošanās saskaņā ar šo pamatnostādni;

b)

profesionālā trešā persona ar savas turpmākās Eurosistēmas NCB starpniecību ziņo ECB par visām priekšpiegādes otrajā fāzē piegādātajām euro banknotēm un monētām;

c)

profesionālā trešā persona uzglabā priekšpiegādes otrajā fāzē piegādātās euro banknotes un monētas kā noteikts 10. panta a) apakšpunktā un neatsavina tās pirms pulksten 00:00 (pēc vietējā laika) skaidras naudas nomaiņas dienā;

d)

profesionālā trešā persona piešķir savai turpmākai Eurosistēmas NCB tiesības veikt revīziju un pārbaudes tās telpās, lai pārbaudītu, vai priekšpiegādes otrajā fāzē piegādātās banknotes un monētas tur atrodas;

e)

profesionālā trešā persona ziņo turpmākai Eurosistēmas NCB par to priekšpiegādes otrajā fāzē piegādāto banknošu kopējo summu (iedalot pa denominācijām), kas nonākušas apgrozībā pirms skaidras naudas nomaiņas dienas, ja šādas banknotes ir;

f)

profesionālā trešā persona apņemas maksāt soda naudu turpmākai Eurosistēmas NCB, ja profesionālā trešā persona pārkāpj saistības, kas attiecas uz priekšpiegādes otro fāzi, ieskaitot c) apakšpunktā minēto saistību, vai arī atsakās ļaut veikt revīziju vai pārbaudes kā noteikts d) apakšpunktā, kā arī par citiem saistību pārkāpumiem; par šādiem pārkāpumiem paredz attiecīgi līgumā vai likumā noteiktu soda naudu, kam jābūt proporcionālai nodarītajam kaitējumam, tomēr ne mazākai kā 10 % no priekšpiegādes otrajā fāzē piegādātās summas; turpmākā Eurosistēmas NCB nepiemēro šādu soda naudu, ja attiecīgā turpmāk iesaistītā dalībvalsts ieviesusi reglamentējošus noteikumus, kas paredz līdzvērtīgu aizsardzības līmeni.

17. pants

Neizplatīšana plašākai sabiedrībai

1.   Turpmākā Eurosistēmas NCB aizliedz atbilstošajiem darījuma partneriem priekšpiegādes otrajā fāzē piegādāt euro banknotes un monētas plašākai sabiedrībai.

2.   Šī panta 1. punkts neaizliedz piegādāt plašākai sabiedrībai monētu sākuma komplektus, kuros iekļauts neliels daudzums dažādas denominācijas euro monētu kā attiecīgā gadījumā noteikušas dažu turpmāk iesaistīto dalībvalstu kompetentās iestādes.

V   NODAĻA

NOBEIGUMA NOTEIKUMI

18. pants

Pārbaude

Turpmākā Eurosistēmas NCB nosūta ECB visu attiecīgajā dalībvalstī saistībā ar šo pamatnostādni pieņemto tiesību aktu un noteikumu kopijas vēlākais trīs mēnešus pirms priekšpiegādes/priekšpiegādes otrās fāzes perioda sākuma, tomēr to nedara, pirms attiecībā uz šādu dalībvalsti nav pieņemts lēmums par izņēmuma statusa atcelšanu.

19. pants

Euro monētas

Turpmākām Eurosistēmas NCB tiek ieteikts piemērot šīs pamatnostādnes noteikumus euro monētām, ja vien to kompetento iestāžu ieviestais regulējums nenosaka citādi.

20. pants

Nobeiguma noteikumi

1.   Šī pamatnostādne stājas spēkā 2006. gada 19. jūlijā.

2.   Šī pamatnostādne ir adresēta iesaistīto dalībvalstu centrālajām bankām.

Frankfurtē pie Mainas, 2006. gada 14. jūlijā

ECB Padomes vārdā

ECB priekšsēdētājs

Jean-Claude TRICHET


(1)  OV L 139, 11.5.1998., 1. lpp. Regula, kurā jaunākie grozījumi veikti ar Regulu (EK) Nr. 2169/2005 (OV L 346, 29.12.2005., 1. lpp.).

(2)  OV L 126, 26.5.2000., 1. lpp.

(3)  OV L 310, 11.12.2000., 1. lpp. Pamatnostādne, kurā jaunākie grozījumi veikti ar Pamatnostādni ECB/2005/17 (OV L 30, 2.2.2006., 26. lpp.).

(4)  OV L 333, 17.12.2001., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi veikti ar Regulu (EK) Nr. 2181/2004 (ECB/2004/21) (OV L 371, 18.12.2004., 42. lpp.).