ISSN 1725-5112

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 199

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

49. sējums
2006. gada 21. jūlijs


Saturs

 

I   Tiesību akti, kuru publicēšana ir obligāta

Lappuse

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1113/2006 (2006. gada 20. jūlijs), ar kuru nosaka standarta ievešanas vērtības nolūkā noteikt ievešanas cenu atsevišķu veidu augļiem un dārzeņiem

1

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 1114/2006 (2006. gada 20. jūlijs) par atsevišķu preču klasifikāciju kombinētajā nomenklatūrā

3

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 1115/2006 (2006. gada 20. jūlijs), ar kuru groza Regulu (EEK) Nr. 3703/85, kas izklāsta sīki izstrādātus noteikumus kopējo tirdzniecības standartu piemērošanai noteiktiem svaigu vai atdzesētu zivju veidiem

6

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 1116/2006 (2006. gada 20. jūlijs), ar ko aizliedz zvejot anšovus ICES VIII apakšapgabalā

8

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 1117/2006 (2006. gada 20. jūlijs) par nokaušanas piemaksu un papildmaksājumiem saskaņā ar veterināriem pasākumiem, kas nosaka dzīvnieku nokaušanu Nīderlandē

9

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 1118/2006 (2006. gada 20. jūlijs) par ievešanas atļauju izsniegšanas pārtraukšanu attiecībā uz Jaunzēlandes sviestu, ko ieved atbilstīgi tarifa kvotai

11

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1119/2006 (2006. gada 20. jūlijs), ar ko nosaka kukurūzas ievedmuitas nodokļa maksimālo samazinājumu Regulā (EK) Nr. 1058/2006 minētajā uzaicinājumā uz konkursu

13

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1120/2006 (2006. gada 20. jūlijs), ar ko nosaka kukurūzas ievedmuitas nodokļa maksimālo samazinājumu Regulā (EK) Nr. 1057/2006 paredzētajā konkursā

14

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1121/2006 (2006. gada 20. jūlijs), ar ko nosaka kompensācijas par labības un kviešu vai rudzu miltu, putraimu vai rupja maluma miltu eksportu

15

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1122/2006 (2006. gada 20. jūlijs) par iesniegtajiem piedāvājumiem miežu eksportam Regulā (EK) Nr. 935/2006 minētajā konkursā

17

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1123/2006 (2006. gada 20. jūlijs) par iesniegtajiem piedāvājumiem parasto kviešu eksportam Regulā (EK) Nr. 936/2006 minētajā konkursā

18

 

 

II   Tiesību akti, kuru publicēšana nav obligāta

 

 

Padome

 

*

Padomes Lēmums (2006. gada 11. jūlijs), ar ko groza Lēmumu 2005/231/EK, ar kuru Zviedrijai atļauj piemērot samazinātu nodokļa likmi attiecībā uz elektroenerģiju, ko patērē atsevišķas mājsaimniecības un pakalpojumu nozares uzņēmumi, saskaņā ar Direktīvas 2003/96/EK 19. pantu

19

 

 

Komisija

 

*

Komisijas Lēmums (2006. gada 12. jūlijs) par īpašiem nosacījumiem, kas piemērojami dažiem pārtikas produktiem, ko ieved no konkrētām trešām valstīm, saistībā ar minēto pārtikas produktu kontaminācijas risku ar aflatoksīniem (izziņots ar dokumenta numuru K(2006) 3113)  ( 1 )

21

 

*

Komisijas Lēmums (2006. gada 14. jūlijs), ar ko izveido Grāmatvedības standartu pārskata grupu, lai konsultētu Komisiju par Eiropas Finanšu pārskatu padomdevējas grupas (EFRAG) atzinumu objektivitāti un neitralitāti

33

 

*

Komisijas Lēmums (2006. gada 19. jūlijs), ar ko groza Lēmumu 2006/415/EK par dažiem aizsardzības pasākumiem saistībā ar augsti patogēnu H5N1 apakštipa putnu gripu Kopienas mājputniem (izziņots ar dokumenta numuru K(2006) 3257)  ( 1 )

36

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.


I Tiesību akti, kuru publicēšana ir obligāta

21.7.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 199/1


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1113/2006

(2006. gada 20. jūlijs),

ar kuru nosaka standarta ievešanas vērtības nolūkā noteikt ievešanas cenu atsevišķu veidu augļiem un dārzeņiem

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1994. gada 21. decembra Regulu (EK) Nr. 3223/94 par sīki izstrādātiem augļu un dārzeņu ievešanas režīma izpildes noteikumiem (1), un jo īpaši tās 4. panta 1. punktu,

tā kā:

(1)

Regulā (EK) Nr. 3223/94, piemērojot Urugvajas kārtas daudzpusējo tirdzniecības sarunu iznākumus, paredzēti kritēriji, pēc kuriem Komisija nosaka standarta ievešanas vērtības pielikumā precizētajiem produktu ievedumiem no trešām valstīm un periodiem.

(2)

Piemērojot iepriekš minētos kritērijus, standarta ievešanas vērtības nosakāmas līmeņos, kas norādīti šīs regulas pielikumā,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Standarta ievešanas vērtības, kas paredzētas Regulas (EK) Nr. 3223/94 4. pantā, ir tādas, kā norādīts tabulā, kas pievienota pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2006. gada 21. jūlijā.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2006. gada 20. jūlijā

Komisijas vārdā —

lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektors

Jean-Luc DEMARTY


(1)  OV L 337, 24.12.1994., 66. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 386/2005 (OV L 62, 9.3.2005., 3. lpp.).


PIELIKUMS

Komisijas 2006. gada 20. jūlija Regulai, ar kuru nosaka standarta ievešanas vērtības nolūkā noteikt ievešanas cenu atsevišķu veidu augļiem un dārzeņiem

(EUR/100 kg)

KN kods

Trešās valsts kods (1)

Standarta ievešanas vērtība

0702 00 00

096

42,0

999

42,0

0707 00 05

052

111,0

999

111,0

0709 90 70

052

82,4

999

82,4

0805 50 10

052

61,1

388

61,1

524

49,3

528

53,6

999

56,3

0808 10 80

388

87,1

400

113,1

404

125,7

508

93,4

512

82,7

524

48,3

528

71,3

720

103,7

800

153,9

804

106,8

999

98,6

0808 20 50

388

97,3

512

88,8

528

84,5

720

35,8

804

120,7

999

85,4

0809 10 00

052

114,8

999

114,8

0809 20 95

052

290,5

400

401,5

404

426,8

999

372,9

0809 30 10, 0809 30 90

052

148,1

999

148,1

0809 40 05

052

60,3

624

135,9

999

98,1


(1)  Valstu nomenklatūra, kas paredzēta Komisijas Regulā (EK) Nr. 750/2005 (OV L 126, 19.5.2005., 12. lpp.). Kods “999” nozīmē “citas izcelsmes vietas”.


21.7.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 199/3


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1114/2006

(2006. gada 20. jūlijs)

par atsevišķu preču klasifikāciju kombinētajā nomenklatūrā

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1987. gada 23. jūlija Regulu (EEK) Nr. 2658/87 par tarifu un statistikas nomenklatūru un par kopējo muitas tarifu (1), un jo īpaši tās 9. panta 1. punkta a) apakšpunktu,

tā kā:

(1)

Lai nodrošinātu Regulai (EEK) Nr. 2658/87 pievienotās kombinētās nomenklatūras vienādu piemērošanu, ir jānosaka pasākumi par šīs regulas pielikumā minēto preču klasifikāciju.

(2)

Regulā (EEK) Nr. 2658/87 ir izklāstīti vispārīgie kombinētās nomenklatūras interpretācijas noteikumi. Lai piemērotu tarifus vai citus pasākumus, kas saistīti ar preču tirdzniecību, šie noteikumi attiecas arī uz jebkuru citu nomenklatūru, kura pilnīgi vai daļēji balstās uz to vai pievieno tai kādas papildu apakšnodaļas un ir izveidota ar īpašiem Kopienas noteikumiem.

(3)

Ievērojot minētos vispārīgos noteikumus, pielikuma tabulas 1. ailē aprakstītās preces jāklasificē saskaņā ar KN kodu, kas norādīts 2. ailē, atbilstīgi 3. ailē noteiktajam pamatojumam.

(4)

Ir lietderīgi noteikt, ka persona, kuras rīcībā ir saistošā izziņa par tarifu, ko attiecībā uz preču klasifikāciju kombinētajā nomenklatūrā ir izdevušas dalībvalstu muitas iestādes, bet kas neatbilst šās regulas noteikumiem, var turpināt to izmantot trīs mēnešus saskaņā ar 12. panta 6. punktu Padomes 1992. gada 12. oktobra Regulā (EEK) Nr. 2913/92 par Kopienas Muitas kodeksa izveidi (2).

(5)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Muitas kodeksa komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Preces, kas aprakstītas pielikuma tabulas 1. ailē, kombinētajā nomenklatūrā klasificē ar KN kodu, kas norādīts tabulas 2. ailē

2. pants

Saistošo izziņu par tarifu, ko izdevušas dalībvalstu muitas iestādes, bet kas neatbilst šās regulas noteikumiem, saskaņā ar Regulas (EEK) Nr. 2913/92 12. panta 6. punktu var turpināt izmantot trīs mēnešus.

3. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2006. gada 20. jūlijā

Komisijas vārdā —

Komisijas loceklis

László KOVÁCS


(1)  OV L 256, 7.9.1987., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 996/2006 (OV L 179, 1.7.2006., 26. lpp.).

(2)  OV L 302, 19.10.1992., lpp. 1. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 648/2005 (OV L 117, 4.5.2005., 13. lpp.).


PIELIKUMS

Preču apraksts

Klasifikācija

(KN kods)

Pamatojums

(1)

(2)

(3)

1.

Preparāts šķidruma veidā, kura pamatsastāvdaļa ir arnikas tinktūra (arnikas/ekstrakta attiecība 1:10), iesaiņots mazumtirdzniecībai 50 ml tilpuma pudelītēs, ar spirta tilpumkoncentrāciju 45 %.

Uz iepakojuma norādīts, ka preparāts paredzēts cilvēku vajadzībām, kas ir citādākas nekā liķieru ražošana.

Ieteicamā deva: 30 līdz 50 pilieni, atšķaidīti ar pusglāzi ūdens, 2–3 reizes dienā.

2208 90 69

Klasifikācija ir noteikta pamatojoties uz Kombinētās nomenklatūras interpretācijas vispārīgajiem noteikumiem Nr. 1 un Nr. 6, 13. nodaļas 1. d) piezīmi un KN kodu 2208, 2208 90 un 2208 90 69 aprakstiem.

Preparāts ir dzēriens, kuru nevar klasificēt 13. nodaļā.

To nevar uzskatīt par 3004. pozīcijas medikamentu, tāpēc ka tas neatbilst 30. nodaļas 1. papildu piezīmē noteiktajiem kritērijiem.

Preparāts jāklasificē kā 2208 pozīcijas alkoholiskais dzēriens (HS skaidrojumu 2208 pozīcijas trešais punkts, 16. daļa).

2.

Preparāts šķidruma veidā, iesaiņots mazumtirdzniecībai 30 ml tilpuma pudelītēs, ar spirta tilpumkoncentrāciju 68 %, kura sastāvā:

ceļmallapu (Plantago lanceolata) lapas, timiāna (Thymus vulgaris) un salmeņu (Helichrysum italicum) ziedi

2,1 g

propolisa sausais ekstrakts

84 mg

liofilizēts grindelijas ekstrakts (Grindelia robusta)

45 mg

eikalipta (Eucalyptus globulus) ēteriskā eļļa

10,5 mg

parastās priedes (Pinus sylvestris) ēteriskā eļļa

10,5 mg

spirts

ūdens

Uz iepakojuma norādīts, ka preparātu var izmantot elpošanas atvieglošanai, un tas ir paredzēts cilvēku vajadzībām.

Ieteicamā deva: 25 pilieni, atšķaidīti nelielā ūdens daudzumā, 3 reizes dienā.

2208 90 69

Klasifikācija ir noteikta pamatojoties uz Kombinētās nomenklatūras interpretācijas vispārīgajiem noteikumiem Nr. 1 un Nr. 6 un KN kodu 2208, 2208 90 un 2208 90 69 aprakstiem.

Preparātu nevar uzskatīt par 3004 pozīcijas medikamentu, tāpēc ka tas neatbilst 30. nodaļas 1. papildu piezīmē noteiktajiem kritērijiem.

Preparāts jāklasificē kā 2208 pozīcijas alkoholiskais dzēriens (HS skaidrojumu 2208. pozīcijas trešais punkts, 16. daļa).

3.

Preparāts šķidruma veidā, iepakots mazumtirdzniecībai 30 ml tilpuma pudelītēs, ar spirta tilpumkoncentrāciju 70 %, kura sastāvā:

propoliss (38 mg/ml ir minimālā koncentrācija no kopējā flavonoīdu satura, kas izteikti kā galangīni, minimālais)

masas 16 %

spirts

ūdens

Uz iepakojuma norādīts, ka preparātu var izmantot rīkles dabīgo pretestības spēju paaugstināšanai, un tas ir paredzēts cilvēku vajadzībām.

Ieteicamā deva: 40 līdz 60 pilieni dienā uz tējkarotes cukura vai medus.

2208 90 69

Klasifikācija ir noteikta pamatojoties uz Kombinētās nomenklatūras interpretācijas vispārīgajiem noteikumiem Nr. 1 un Nr. 6, 30. nodaļas 1. a) piezīmi un KN kodu 2208, 2208 90 un 2208 90 69 aprakstiem.

Preparātu nevar uzskatīt par 30. nodaļas medikamentu.

Preparāts jāklasificē kā 2208 pozīcijas alkoholiskais dzēriens (HS skaidrojumu 2208 pozīcijas trešais punkts, 16. daļa).

4.

Preparāts šķidruma veidā, iesaiņots pārdošanai mazumtirdzniecībā 30 ml tilpuma pudelītēs, ar spirta tilpumkoncentrāciju 70 %, kura sastāvā:

propolisa ūdens-spirta izvilkums (standartizēts ar propolisa dabīgo sauso ekstraktu)

0,6 g

spirts

ūdens

Uz iepakojuma norādīts, ka preparāts ir paredzēts patēriņam cilvēku vajadzībām, tā ieteicamā deva ir 25 pilieni vienreiz vai divreiz dienā, atšķaidīti ar pusglāzi ūdens. To var izmantot arī mutes skalošanai, 25 pilienus atšķaidot ar vajadzīgo ūdens daudzumu.

2208 90 69

Klasifikācija ir noteikta pamatojoties uz Kombinētās nomenklatūras interpretācijas vispārīgajiem noteikumiem Nr. 1 un Nr. 6, 33. nodaļas 3. piezīmi un KN kodu 2208, 2208 90 un 2208 90 69 aprakstiem.

Produktu nevar uzskatīt par 3306 pozīcijas mutes skalošanas līdzekli, jo tas nav iesaiņots tādā formā, kas nepārprotami paredzēta šādam mērķim (HS skaidrojumu 33. nodaļas vispārīgo skaidrojumu ceturtās rindkopas b) apakšpunkts).

Preparāts jāklasificē kā 2208 pozīcijas alkoholiskais dzēriens (HS skaidrojumu 2208 pozīcijas trešais punkts, 16. daļa).

5.

Preparāts šķidruma veidā, kura pamatsastāvdaļa ir upeņu (Ribes Nigrum) pumpuru glicerīna macerāts (drogas/ekstrakta attiecība 1:20), iesaiņots pārdošanai mazumtirdzniecībā 100 ml tilpuma pudelītēs, ar spirta tilpumkoncentrāciju 38 %.

Uz iepakojuma norādīts, ka preparāts paredzēts cilvēku vajadzībām, kas ir citādākas nekā liķieru ražošana.

Ieteicamā deva: 50 līdz 150 pilieni dienā, atšķaidīti nelielā ūdens daudzumā.

2208 90 69

Klasifikācija ir noteikta pamatojoties uz Kombinētās nomenklatūras interpretācijas vispārīgajiem noteikumiem Nr. 1 un Nr. 6, 13. nodaļas 1. d) piezīmi un KN kodu 2208, 2208 90 un 2208 90 69 aprakstiem.

Preparāts ir dzēriens, kuru nevar klasificēt 13. nodaļā.

Preparāts jāklasificē kā 2208 pozīcijas alkoholiskais dzēriens (HS skaidrojumu 2208. pozīcijas trešais punkts, 16. daļa).

6.

Preparāts šķidruma veidā, iesaiņots pārdošanai mazumtirdzniecībā 30 ml tilpuma pudelītēs, ar spirta tilpumkoncentrāciju 20 %, kura sastāvā:

propolisa ūdens-spirta izvilkums

86,75 %

medus

13 %

dabīga aromātviela (citrona)

0,1 %

ksantāna sveķi

0,1 %

citrona (Citrus limonum) ēteriskā eļļa

0,05 %

Preparāts ir iesaiņots aerosola flakonā un paredzēts mutes dobuma higiēnai. To iesmidzina tieši mutē.

3306 90 00

Klasifikācija ir noteikta pamatojoties uz Kombinētās nomenklatūras interpretācijas vispārīgajiem noteikumiem Nr. 1 un Nr. 6, VI sadaļas 2. piezīmi, 33. nodaļas 3. piezīmi un KN kodu 3306 un 3306 90 00 aprakstiem.

Preparāts ir iesaiņots formā, kas nepārprotami paredzēta mutes dobuma higiēnai (HS skaidrojumu 33. nodaļas vispārīgo skaidrojumu ceturtās rindkopas b) apakšpunkts).


21.7.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 199/6


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1115/2006

(2006. gada 20. jūlijs),

ar kuru groza Regulu (EEK) Nr. 3703/85, kas izklāsta sīki izstrādātus noteikumus kopējo tirdzniecības standartu piemērošanai noteiktiem svaigu vai atdzesētu zivju veidiem

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1999. gada 17. decembra Regulu (EK) Nr. 104/2000 par zivsaimniecības un akvakultūras produktu tirgu kopīgo organizāciju (1), un jo īpaši tā 2. panta 3. punktu un 3. panta 4. punktu,

ņemot vērā Padomes 1996. gada 26. novembra Regulu (EK) Nr. 2406/1996, ar ko paredz kopējus tirdzniecības standartus attiecībā uz noteiktiem zivsaimniecības produktiem (2), un jo īpaši tās 8. panta 4. punktu un 9. pantu,

tā kā:

(1)

Regula (EK) Nr. 2406/96 paredz kopējus tirdzniecības standartus attiecībā uz noteiktiem zivsaimniecības produktiem. Komisijas Regulā (EEK) Nr. 3703/85 (3) ir noteikti sīki izstrādāti noteikumi, kā piemēro šos standartus.

(2)

Regulas (EK) Nr. 2406/96 9. pantā noteikta iespēja iedalīt pelaģiskās sugas pēc paraugu ņemšanas sistēmas, tādējādi nodrošinot šo sugu atbilstību kopējiem tirdzniecības standartiem.

(3)

Pēc tam, kad ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 790/2005 (4) tika izdarīti grozījumi Regulā (EK) Nr. 2406/96, kopējie tirdzniecības standarti tika noteikti arī brētliņām.

(4)

Pašlaik brētliņām nepiemēro sīki izstrādātos noteikumus pelaģisko sugu iedalīšanai un svēršanai, kas noteikti Regulā (EEK) Nr. 3703/85. Tādēļ regula ir jāgroza, lai tiktu iekļauta arī šī suga.

(5)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Zivsaimniecības produktu pārvaldības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulu (EEK) Nr. 3703/85 groza šādi:

1)

Regulas I pielikumu papildina ar ierakstu, kas izklāstīts šīs regulas pielikumā.

2)

Regulas II pielikumu papildina ar šādu rindu:

“8)

Sprattus sprattus sugas brētliņas”.

2. pants

Šī regula stājas spēkā septītajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2006. gada 20. jūlijā

Komisijas vārdā

Komisijas loceklis

Joe BORG


(1)  OV L 17, 21.1.2000., 22. lpp. Regulā grozījumi izdarīti ar 2003. gada Pievienošanās aktu.

(2)  OV L 334, 23.12.1996., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 790/2005 (OV L 132, 26.5.2005., 15. lpp.).

(3)  OV L 351, 28.12.1985., 63. lpp. Regulā grozījumi izdarīti ar Regulu (EEK) Nr. 3506/89 (OV L 342, 24.11.1989., 11. lpp.).

(4)  OV L 132, 26.5.2005., 15. lpp.


PIELIKUMS

Suga

Izmērs

Apjoms m3

Koeficienti

“Brētliņas

1

1

0,92”


21.7.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 199/8


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1116/2006

(2006. gada 20. jūlijs),

ar ko aizliedz zvejot anšovus ICES VIII apakšapgabalā

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2005. gada 22. decembra Regulu (EK) Nr. 51/2006, ar ko 2006. gadam nosaka zvejas iespējas un ar tām saistītus nosacījumus konkrētiem zivju krājumiem un zivju krājumu grupām, kuri piemērojami Kopienas ūdeņos un – attiecībā uz Kopienas kuģiem – ūdeņos, kur nepieciešami nozvejas ierobežojumi (1), un jo īpaši tās 5. panta 3. punktu,

tā kā:

(1)

Regulas (EK) Nr. 51/2006 IA pielikumā ir noteikta pagaidu zvejas intensitāte Kopienas kuģiem, kas zvejo anšovus Biskajas līcī, ICES VIII apakšapgabalā (Biskajas līcis).

(2)

Saskaņā ar minētās regulas 5. panta 3. punktu Komisija nekavējoties aptur zvejas darbības attiecībā uz anšoviem ICES VIII apakšapgabalā, ja Zivsaimniecības zinātnes, tehnikas un ekonomikas komiteja (ZZTEK) sniedz atzinumu, ka 2006. gadā nārstojošo zivju biomasa nārsta laikā ir mazāka par 28 000 tonnu.

(3)

ZZTEK ir novērtējusi, ka 2006. gadā nārstojošo zivju biomasa nārsta laikā ir 18 640 tonnas.

(4)

Ņemot vērā to, ka nārstojošo anšovu biomasa nārsta laikā 2006. gadā nesasniedz robežvērtību, proti, 28 000 tonnu, zveja atlikušajā 2006. gada daļā jāaizliedz,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Anšovu zveja ICES VIII apakšapgabalā ir aizliegta no 2. pantā noteiktās spēkā stāšanās dienas līdz 2006. gada 31. decembrim. ICESVIII apakšapgabalā ir arī aizliegts paturēt uz klāja, pārkraut un izkraut krastā anšovus, kas nozvejoti pēc šīs regulas spēkā stāšanās dienas.

2. pants

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2006. gada 20. jūlijā

Komisijas vārdā —

Komisijas loceklis

Joe BORG


(1)  OV L 16, 20.1.2006., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 941/2006 (OV L 173, 27.6.2006., 1. lpp.).


21.7.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 199/9


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1117/2006

(2006. gada 20. jūlijs)

par nokaušanas piemaksu un papildmaksājumiem saskaņā ar veterināriem pasākumiem, kas nosaka dzīvnieku nokaušanu Nīderlandē

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1999. gada 17. maija Regulu (EK) Nr. 1254/1999 par liellopu un teļa gaļas tirgus kopīgo organizāciju (1), un jo īpaši tās 50. panta otro ievilkumu,

tā kā:

(1)

Mutes un nagu sērgas laikā 2001. gadā un govju sūkļveida encefalopātijas laikā 2000. un 2003. gadā Nīderlandē liellopus nosūtīja uz kautuvi, lai tur tos nokautu.

(2)

Nīderlandes iestādes apturēja izmaksāt nokaušanas piemaksu, kas paredzēta Regulas (EK) Nr. 1254/1999 11. pantā, un attiecīgos papildmaksājumus, kas paredzēti minētās regulas 14. pantā, attiecībā uz lopkautuvēs nokautiem dzīvniekiem. Šo dzīvnieku ražotāji tomēr būtu varējuši saņemt šos tiešos maksājumus, ja būtu izpildīti atbilstības nosacījumi par attiecīgajiem dzīvniekiem.

(3)

Lai nodrošinātu ražotāju likumīgās cerības, ir jāuzskata, ka nokaušanas piemaksa un papildmaksājumi jāveic līdz 2006. gada 15. oktobrim par dzīvniekiem, kas 2001. gadā mutes un nagu sērgas epidēmijas laikā nokauti lopkautuvēs, piemērojot Padomes 1985. gada 18. novembra Direktīvu 85/511/EEK, ar ko ievieš Kopienas pasākumus mutes un nagu sērgas kontrolei (2).

(4)

Tā paša iemesla dēļ šī iespēja ir jāparedz arī attiecībā uz 2000., 2001., 2002. un 2003. gadā lopkautuvēs nokautiem dzīvniekiem, saistībā ar govju sūkļveida encefalopātijas kontroles pasākumiem, ko pieņēma saskaņā ar Padomes 1990. gada 26. jūnija Direktīvu 90/425/EEK par veterinārajām un zootehniskajām pārbaudēm, kas piemērojamas Kopienā iekšējā tirdzniecībā ar noteiktiem dzīviem dzīvniekiem un produktiem, lai izveidotu iekšējo tirgu (3) un Eiropas Parlamenta un Padomes 2001. gada 22. maija Regulu (EK) Nr. 999/2001, ar ko paredz noteikumus dažu transmisīvo sūkļveida encefalopātiju profilaksei, kontrolei un apkarošanai (4).

(5)

Regulas (EK) Nr. 1254/1999 noteikumus, kas reglamentē tiešos maksājumus, atcēla ar Padomes Regulu (EK) Nr. 1782/2003 (5), sākot no 2005. gada 1. janvāra. Līdz ar to atbilstīgi minētajiem noteikumiem vairs nevar atļaut šajā regulā paredzētos pasākumus; tas rada īpašu praktisku problēmu.

(6)

Jāparedz, ka saskaņā ar šo regulu veiktos maksājumus piešķir, nepārsniedzot limitus un kopējās summas.

(7)

Nokaušanas piemaksa un papildmaksājumi jau varētu būt iekļauti dzīvnieku vērtībā, uz kuras pamata nosaka atlīdzību, kas piešķirama saskaņā ar Padomes 1990. gada 26. jūnija Lēmumu 90/424/EEK par izdevumiem veterinārijas jomā (6) un Komisijas 2001. gada 16. augusta Lēmumu 2001/652/EK par finansiālo atbalstu mutes un nagu sērgas izskaušanai Nīderlandē 2001. gadā (7). Nokaušanas piemaksa un papildmaksājumi tādā gadījumā novestu pie pārmērīgas kompensācijas piešķiršanas saņēmējiem. Jāparedz, ka pirms kompetentās Nīderlandes iestādes piešķir nokaušanas piemaksu un papildmaksājumus, tās pārliecinās par to, ka tas nav iepriekšminētais gadījums.

(8)

Ņemot vērā to, ka ar šo regulu paredzēts nokārtot situācijas, kas attiecas uz 2000. līdz 2003. gadu, šai regulai jāstājas spēkā nekavējoties.

(9)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Liellopu un teļa gaļas pārvaldības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

1.   Nokaušanas piemaksu un papildmaksājumus Nīderlandei var piešķirt līdz 2006. gada 15. oktobrim par dzīvniekiem, kas 2001. gadā nokauti lopkautuvēs mutes un nagu sērgas epidēmijas laikā saskaņā ar Direktīvu 85/511/EEK.

2.   Nokaušanas piemaksu un papildmaksājumus var piešķirt arī par dzīvniekiem, kas saskaņā ar Direktīvu 90/425/EEK un Regulu (EK) Nr. 999/2001 nokauti lopkautuvēs govju sūkļveida encefalopātijas kontroles pasākumos laikposmā, kad tie tika piemēroti, agrākais no 2000. gada 1. janvāra un vēlākais līdz 2003. gada 31. decembrim.

2. pants

1.   Piešķirot nokaušanas piemaksu, Nīderlandes kompetentā iestāde pārliecinās, ka dzīvnieki kaušanas brīdī atbilda šādiem atbilstības nosacījumiem:

a)

buļļi, vērši, govis un teles bija vismaz 8 mēnešus veci;

b)

teļi bija vairāk kā vienu mēnesi un mazāk kā septiņus mēnešus veci.

Piemaksu izmaksā ražotājam, kas attiecībā uz dzīvnieku ir ievērojis vismaz divus mēnešus ilgu turēšanas laiku, kurš beidzies mazāk nekā vienu mēnesi pirms nokaušanas.

2.   Nokaušanas piemaksu piešķir valstij noteiktā maksimāli pieļaujamā daudzuma, kas katru gadu ir 1 207 849 pieauguši liellopi un 1 198 113 teļi, neizmantotās daļas ietvaros.

Piemaksas summa par katru 1. panta a) apakšpunkta kritērijiem atbilstošu dzīvnieku ir 27 euro 2000. kalendārajā gadā, 53 euro 2001. kalendārajā gadā un 80 euro 2002. un 2003. kalendārajā gadā.

Piemaksas summa par katru 1. panta b) apakšpunkta kritērijiem atbilstošu dzīvnieku ir 17 euro 2000. kalendārajā gadā, 33 euro 2001. kalendārajā gadā un 50 euro 2002. un 2003. kalendārajā gadā.

3. pants

Nīderlandes kompetentā iestāde veic papildmaksājumus par katru dzīvnieku un par nokaušanas piemaksas vienību, pamatojoties uz objektīviem kritērijiem, tostarp jo īpaši specifiskām atbilstīgām ražošanas struktūrām un apstākļiem, vienlaicīgi nodrošinot vienādu attieksmi starp ražotājiem un izvairoties no tirgus un konkurences izkropļojumiem. Šie maksājumi nav saistīti ar tirgus cenu svārstībām.

Papildmaksājumus piešķir, pamatojoties uz neizmantoto daļu no kopējās summas, kas ir 8,4 miljoni 2000. gadam, 16,9 miljoni 2001. gadam un 25,3 miljoni ikgadu 2002. un 2003. gadam.

4. pants

Nokaušanas piemaksu un papildmaksājumus piešķir ar nosacījumu, ka tie nav bijuši ietverti vērtībā, uz kuras pamata nosaka atlīdzību, kas par attiecīgajiem dzīvniekiem piešķirama saskaņā ar Lēmumu 90/424/EEK un Lēmumu 2001/652/EK, un ka par tiem šajā sakarā faktiski nav samaksāts.

5. pants

Šī regula stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2006. gada 20. jūlijā

Komisijas vārdā —

Komisijas locekle

Mariann FISCHER BOEL


(1)  OV L 160, 26.6.1999., 21. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1913/2005 (OV L 307, 25.11.2005., 2. lpp.).

(2)  OV L 315, 26.11.1985., 11. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 807/2003 (OV L 122, 16.5.2003., 36. lpp.).

(3)  OV L 224, 18.8.1990., 29. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2002/33/EK (OV L 315, 19.11.2002., 14. lpp.).

(4)  OV L 147, 31.5.2001., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 1041/2006 (OV L 187, 8.7.2006., 10. lpp.).

(5)  OV L 270, 21.10.2003., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 953/2006 (OV L 175, 29.6.2006., 1. lpp.).

(6)  OV L 224, 18.8.1990., 19. lpp. Lēmumā jaunākie grozījumi izdarīti ar Lēmumu (EK) Nr. 2006/53/EK (OV L 29, 2.2.2006., 37. lpp.).

(7)  OV L 230, 28.8.2001., 8. lpp.


21.7.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 199/11


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1118/2006

(2006. gada 20. jūlijs)

par ievešanas atļauju izsniegšanas pārtraukšanu attiecībā uz Jaunzēlandes sviestu, ko ieved atbilstīgi tarifa kvotai

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1999. gada 17. maija Regulu (EK) Nr. 1255/1999 par piena un piena produktu tirgus kopīgo organizāciju (1), un jo īpaši tās 29. panta 1. punktu,

tā kā:

(1)

Komisijas 2001. gada 14. decembra Regulā (EK) Nr. 2535/2001, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus par to, kā piemērot Padomes Regulu (EK) Nr. 1255/1999 attiecībā uz piena un piena produktu importa režīmu un tarifu kvotu atvēršanu (2), šādi noteikumi ir norādīti jo īpaši attiecībā uz “Jaunzēlandes sviestu”, kā definēts minētās regulas 25. panta 1. punktā.

(2)

Eiropas Kopienu Tiesa 2006. gada 11. jūlija spriedumā lietā C-313/04 Franz Egenberger GmbH Molkerei und Trockenwerk pret Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung paziņoja, ka “35. panta 2. punkts Komisijas 2001. gada 14. decembra Regulā (EK) Nr. 2535/2001, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus par to, kā piemērot Padomes Regulu (EK) Nr. 1255/1999 attiecībā uz piena un piena produktu importa režīmu un tarifu kvotu atvēršanu, nav spēkā, ciktāl tajā noteikts, ka pieteikumus, lai saņemtu atļauju ievest Jaunzēlandes sviestu ar samazinātu muitas nodokli, var iesniegt vienīgi Apvienotās Karalistes kompetentajām iestādēm” un “Nav spēkā Regulas (EK) Nr. 2535/2001 25. un 32. pants, lasīti saistībā ar minētās regulas III, IV un XII pielikumu, jo tie pieļauj diskrimināciju, piešķirot atļaujas ievest Jaunzēlandes sviestu ar samazinātu muitas nodokli.”

(3)

Šā Eiropas Kopienu Tiesas sprieduma rezultātā nav iespējams efektīvi piemērot ievešanas režīmu, kas noteikts Jaunzēlandes sviesta ievedumiem atbilstīgi attiecīgajai tarifa kvotai – jo īpaši tāpēc, ka minētā sprieduma neskartie Regulas (EK) Nr. 2535/2001 noteikumi nav pietiekami, lai nodrošinātu to, ka atbilstīgi attiecīgajai kvotai ievedamo produktu izcelsme un kvalitāte patiešām atbilst ar kvotu saistītajām prasībām, un lai nodrošinātu pienācīgu kvotas pārvaldību, jo īpaši, uzraugot kvotas izmantošanu.

(4)

Tāpēc Regulā (EK) Nr. 2535/2001 būs jāiekļauj attiecīgas prasības, nodrošinot šādu grozījumu atbilstību Eiropas Kopienu Tiesas spriedumā noteiktajām prasībām. Šādus grozījumus nevar veikt tūlīt, jo īpaši tāpēc, ka vispirms jāuzklausa ieinteresētās personas.

(5)

Lai nepieļautu spekulācijas, novērstu Eiropas Kopienu Tiesas spriedumā norādītās diskriminācijas turpināšanu un izvairītos no riska, ka kvotas izmantošana būtu nekontrolēta un tiktu ievesti produkti, kas neatbilst kvotas ietvaros ievedamajiem produktiem noteiktajām kvalitātes un izcelsmes prasībām, līdz attiecīgu Regulas (EK) Nr. 2535/2001 grozījumu pieņemšanai ir jāpārtrauc izsniegt Jaunzēlandes sviesta ievešanas atļaujas. Šā paša iemesla dēļ tas jādara no dienas, kas seko Eiropas Kopienu Tiesas sprieduma datumam, t.i., no 2006. gada 12. jūlija.

(6)

Tomēr attiecībā uz Jaunzēlandes sviestu, par kuru pirms 2006. gada 12. jūlija izsniegts IMA 1 sertifikāts un kurš ir izvests no Jaunzēlandes pirms minētā datuma, ievešanas atļaujas jāturpina izsniegt, lai, ievērojot Eiropas Kopienu Tiesas spriedumu, aizsargātu attiecīgo tirgus dalībnieku tiesisko paļāvību un sekmētu vienmērīgāku tirdzniecības plūsmu.

(7)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Piena un piena produktu pārvaldības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Atkāpjoties no Regulas (EK) Nr. 2535/2001 noteikumiem, dalībvalstis pārtrauc izsniegt ievešanas atļaujas Jaunzēlandes sviestam, kā definēts minētās regulas 25. panta 1. punktā. Šī atkāpe neattiecas uz Jaunzēlandes sviestu, par kuru pirms 2006. gada 12. jūlija izsniegts IMA 1 sertifikāts un kurš ir izvests no Jaunzēlandes pirms minētā datuma.

2. pants

Šī regula stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2006. gada 12. jūlija.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2006. gada 20. jūlijā

Komisijas vārdā

Komisijas locekle

Mariann FISCHER BOEL


(1)  OV L 160, 26.6.1999., 48. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1913/2005 (OV L 307, 25.11.2005., 2. lpp.).

(2)  OV L 341, 22.12.2001., 29. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 926/2006 (OV L 170, 23.6.2006., 8. lpp.).


21.7.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 199/13


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1119/2006

(2006. gada 20. jūlijs),

ar ko nosaka kukurūzas ievedmuitas nodokļa maksimālo samazinājumu Regulā (EK) Nr. 1058/2006 minētajā uzaicinājumā uz konkursu

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2003. gada 29. septembra Regulu (EK) Nr. 1784/2003 par labības tirgus kopējās organizācijas izveidi (1) un jo īpaši tās 12. panta 1. punktu,

tā kā:

(1)

Ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 1058/2006 (2), ir atvērts konkurss par ievedmuitas nodokļa maksimālo samazinājumu, Spānijā ievedot kukurūzu no trešām valstīm.

(2)

Saskaņā ar 7. pantu Komisijas Regulā (EK) Nr. 1839/95 (3), Komisija var saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1784/2003 25. pantā paredzēto procedūru nolemt noteikt ievedmuitas nodokļa maksimālo samazinājumu. To darot, jāņem vērā, jo īpaši, Regulas (EK) Nr. 1839/95 6. un 7. pantā paredzētie kritēriji. Līgumtiesības piešķir visiem pieteikumu iesniedzējiem, kuru piedāvājums ir vienāds vai zemāks par ievedmuitas nodokļa maksimālā samazinājuma līmeni.

(3)

Minēto kritēriju piemērošana pašreizējai situācijai attiecīgajos labības tirgos liek noteikt ievedmuitas nodokļa maksimālo samazinājumu kā norādīts 1. pantā.

(4)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Labības pārvaldības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Piedāvājumiem, kas iesniegti laikā no 2006. gada 14. līdz 20. jūlijam Regulā (EK) Nr. 1058/2006 paredzētajā konkursā, kukurūzas ievedmuitas nodokļa maksimālais samazinājums ir 30,87 EUR/t par kopējo maksimālo daudzumu 80 911 t.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2006. gada 21. jūlijā.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2006. gada 20. jūlijā

Komisijas vārdā

lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektors

Jean-Luc DEMARTY


(1)  OV L 270, 21.10.2003., 78. lpp. Regulā grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 1154/2005 (OV L 187, 19.7.2005., 11. lpp.).

(2)  OV L 192, 13.7.2006., 10. lpp.

(3)  OV L 177, 28.7.1995., 4. lpp. Regula jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1558/2005 (OV L 249, 24.9.2005., 6. lpp.).


21.7.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 199/14


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1120/2006

(2006. gada 20. jūlijs),

ar ko nosaka kukurūzas ievedmuitas nodokļa maksimālo samazinājumu Regulā (EK) Nr. 1057/2006 paredzētajā konkursā

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2003. gada 29. septembra Regulu (EK) Nr. 1784/2003 par labības tirgus kopējās organizācijas izveidi (1), un jo īpaši tās 12. panta 1. punktu,

tā kā:

(1)

Ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 1057/2006 (2) ir atvērts konkurss par ievedmuitas nodokļa maksimālo samazinājumu, Portugālē ievedot kukurūzu no trešām valstīm.

(2)

Saskaņā ar 7. pantu Komisijas Regulā (EK) Nr. 1839/95 (3) Komisija saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1784/2003 25. pantā paredzēto procedūru var nolemt noteikt ievedmuitas nodokļa maksimālo samazinājumu. To darot, jāņem vērā jo īpaši Regulas (EK) Nr. 1839/95 6. un 7. pantā paredzētie kritēriji. Līgumtiesības piešķir visiem pieteikumu iesniedzējiem, kuru piedāvājums ir vienāds vai zemāks par ievedmuitas maksimālā samazinājuma līmeni.

(3)

Minēto kritēriju piemērošana pašreizējai situācijai attiecīgajos labības tirgos liek noteikt ievedmuitas nodokļa maksimālo samazinājumu kā norādīts 1. pantā.

(4)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Labības pārvaldības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Piedāvājumiem, kas iesniegti laikā no 2006. gada 14. līdz 20. jūlijam Regulā (EK) Nr. 1057/2006 paredzētajā konkursā, kukurūzas ievedmuitas nodokļa maksimālais samazinājums ir 31,97 EUR/t par kopējo maksimālo daudzumu 100 000 t.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2006. gada 21. jūlijā.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2006. gada 20. jūlijā

Komisijas vārdā

lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektors

Jean-Luc DEMARTY


(1)  OV L 270, 21.10.2003., 78. lpp. Regulā grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 1154/2005 (OV L 187, 19.7.2005., 11. lpp.).

(2)  OV L 192, 13.7.2006., 9. lpp.

(3)  OV L 177, 28.7.1995., 4. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1558/2005 (OV L 249, 24.9.2005., 6. lpp.).


21.7.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 199/15


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1121/2006

(2006. gada 20. jūlijs),

ar ko nosaka kompensācijas par labības un kviešu vai rudzu miltu, putraimu vai rupja maluma miltu eksportu

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2003. gada 29. septembris Regulu (EK) Nr. 1784/2003 par labības tirgus kopējās organizācijas izveidi (1), un jo īpaši tās 13. panta 3. punktu,

tā kā:

(1)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1784/2003 13. pantu starpību starp Regulas 1. pantā minēto produktu kursu vai cenām pasaules tirgū un šo produktu cenām Kopienā var segt ar eksporta kompensāciju.

(2)

Kompensācijas jānosaka, ņemot vērā faktorus, kas minēti 1. pantā Komisijas 1995. gada 29. jūnija Regulā (EK) Nr. 1501/95 par dažiem Padomes Regulas (EEK) Nr. 1766/92 piemērošanas noteikumiem attiecībā uz eksporta kompensāciju piešķiršanu, kā arī uz pasākumiem, kas veicami labības nozares traucējumu gadījumā (2).

(3)

Attiecībā uz kviešu un rudzu miltiem, putraimiem un rupja maluma miltiem, šiem produktiem piemērojamo kompensāciju aprēķina, ņemot vērā attiecīgo produktu ražošanai nepieciešamo labības daudzumu. Šie daudzumi ir noteikti Regulā (EK) Nr. 1501/95.

(4)

Situācija pasaules tirgū vai dažu tirgu īpašas prasības var prasīt kompensācijas diferenciāciju dažiem produktiem atkarībā no to galamērķa.

(5)

Kompensāciju nosaka reizi mēnesī. To starplaikā var mainīt.

(6)

Šo noteikumu piemērošana pašreizējai tirgus situācijai labības nozarē un jo īpaši šo produktu kursiem vai cenām Kopienā un pasaules tirgū liek noteikt kompensāciju kā norādīts pielikumā.

(7)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Labības pārvaldības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Eksporta kompensācijas Regulas (EK) Nr. 1784/2003 1. panta a), b) un c) apakšpunktā minētajiem produktiem, kurus izved dabīgā veidā, izņemot iesalu, ir norādītas pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2006. gada 21. jūlijā.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2006. gada 20. jūlijā

Komisijas vārdā —

lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektors

Jean-Luc DEMARTY


(1)  OV L 270, 21.10.2003., 78. lpp. Regulā grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 1154/2005 (OV L 187, 19.7.2005., 11. lpp.).

(2)  OV L 147, 30.6.1995., 7. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 777/2004 (OV L 123, 27.4.2004., 50. lpp.).


PIELIKUMS

Komisijas 2006. gada 20. jūlija Regulai, ar ko nosaka kompensācijas par labības un kviešu vai rudzu miltu, putraimu vai rupja maluma miltu eksportu

Produkta kods

Galamērķis

Mērvienība

Kompensāciju summa

1001 10 00 9200

EUR/t

1001 10 00 9400

A00

EUR/t

0

1001 90 91 9000

EUR/t

1001 90 99 9000

A00

EUR/t

0

1002 00 00 9000

A00

EUR/t

0

1003 00 10 9000

EUR/t

1003 00 90 9000

A00

EUR/t

0

1004 00 00 9200

EUR/t

1004 00 00 9400

A00

EUR/t

0

1005 10 90 9000

EUR/t

1005 90 00 9000

A00

EUR/t

0

1007 00 90 9000

EUR/t

1008 20 00 9000

EUR/t

1101 00 11 9000

EUR/t

1101 00 15 9100

C01

EUR/t

0

1101 00 15 9130

C01

EUR/t

0

1101 00 15 9150

C01

EUR/t

0

1101 00 15 9170

C01

EUR/t

0

1101 00 15 9180

C01

EUR/t

0

1101 00 15 9190

EUR/t

1101 00 90 9000

EUR/t

1102 10 00 9500

A00

EUR/t

0

1102 10 00 9700

A00

EUR/t

0

1102 10 00 9900

EUR/t

1103 11 10 9200

A00

EUR/t

0

1103 11 10 9400

A00

EUR/t

0

1103 11 10 9900

EUR/t

1103 11 90 9200

A00

EUR/t

0

1103 11 90 9800

EUR/t

NB: Produktu kodi, kā arī “A” sērijas galamērķu kodi ir grozītajā Komisijas Regulā (EEK) Nr. 3846/87 (OV L 366, 24.12.1987., 1. lpp.).

C01

:

Visas trešās valstis, izņemot Albāniju, Bulgāriju, Rumāniju, Horvātiju, Bosniju-Hercegovinu, Melnkalni, Serbiju, Bijušo Dienvidslāvijas Maķedonijas Republiku, Lihtenšteinu un Šveici.


21.7.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 199/17


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1122/2006

(2006. gada 20. jūlijs)

par iesniegtajiem piedāvājumiem miežu eksportam Regulā (EK) Nr. 935/2006 minētajā konkursā

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2003. gada 29. septembra Regulu (EK) Nr. 1784/2003 par labības tirgus kopējās organizācijas izveidi (1) un jo īpaši tās 13. panta 3. panta pirmo daļu,

tā kā:

(1)

Ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 935/2006 (2) ir atvērts konkurss par kompensācijas piešķiršanu par miežu eksportu uz dažām trešām valstīm.

(2)

Saskaņā ar 7. pantu Komisijas 1995. gada 29. jūnija Regulā (EK) Nr. 1501/95 par dažiem Padomes Regulas (EEK) Nr. 1766/92 piemērošanas noteikumiem attiecībā uz eksporta kompensāciju piešķiršanu, kā arī uz pasākumiem, kas veicami labības nozares traucējumu gadījumā (3), Komisija uz iesniegto piedāvājumu pamata var nolemt nepiešķirt līgumtiesības.

(3)

Ņemot vērā jo īpaši Regulas (EK) Nr. 1501/95 1. pantā minētos kritērijus, nav jānosaka maksimālā kompensācija.

(4)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Labības pārvaldības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Netiek piešķirtas līgumtiesības saistībā ar piedāvājumiem, kas iesniegti no 2006. gada 14. līdz 20. jūlijam Regulā (EK) Nr. 935/2006 paredzētajā konkursā par miežu eksporta kompensāciju.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2006. gada 21. jūlijā.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2006. gada 20. jūlijā

Komisijas vārdā —

lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektors

Jean-Luc DEMARTY


(1)  OV L 270, 21.10.2003., 78. lpp. Regulā grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 1154/2005 (OV L 187, 19.7.2005., 11. lpp.).

(2)  OV L 172, 24.6.2006., 3. lpp.

(3)  OV L 147, 30.6.1995., 7. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 777/2004 (OV L 123, 27.4.2004., 50. lpp.).


21.7.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 199/18


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1123/2006

(2006. gada 20. jūlijs)

par iesniegtajiem piedāvājumiem parasto kviešu eksportam Regulā (EK) Nr. 936/2006 minētajā konkursā

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2003. gada 29. septembra Regulu (EK) Nr. 1784/2003 par labības tirgus kopējās organizācijas izveidi (1) un jo īpaši tās 13. panta 3. panta pirmo daļu,

tā kā:

(1)

Ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 936/2006 ir atvērts konkurss par kompensācijas piešķiršanu par parasto kviešu eksportu uz dažām trešām valstīm (2).

(2)

Saskaņā ar 7. pantu Komisijas 1995. gada 29. jūnija Regulā (EK) Nr. 1501/95 par dažiem Padomes Regulas (EEK) Nr. 1766/92 piemērošanas noteikumiem attiecībā uz eksporta kompensāciju piešķiršanu, kā arī uz pasākumiem, kas veicami labības nozares traucējumu gadījumā (3), Komisija uz iesniegto piedāvājumu pamata var nolemt nepiešķirt līgumtiesības.

(3)

Ņemot vērā jo īpaši Regulas (EK) Nr. 1501/95 1. pantā minētos kritērijus, nav jānosaka maksimālā kompensācija.

(4)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Labības pārvaldības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Netiek piešķirtas līgumtiesības saistībā ar piedāvājumiem, kas iesniegti no 2006. gada 14. līdz 20. jūlijam Regulā (EK) Nr. 936/2006 paredzētajā konkursā par parasto kviešu eksporta kompensāciju.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2006. gada 21. jūlijā.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2006. gada 20. jūlijā

Komisijas vārdā —

lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektors

Jean-Luc DEMARTY


(1)  OV L 270, 21.10.2003., 78. lpp. Regulā grozīta ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 1154/2005 (OV L 187, 19.7.2005., 11. lpp.).

(2)  OV L 172, 24.6.2006., 6. lpp.

(3)  OV L 147, 30.6.1995., 7. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 777/2004 (OV L 123, 27.4.2004., 50. lpp.).


II Tiesību akti, kuru publicēšana nav obligāta

Padome

21.7.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 199/19


PADOMES LĒMUMS

(2006. gada 11. jūlijs),

ar ko groza Lēmumu 2005/231/EK, ar kuru Zviedrijai atļauj piemērot samazinātu nodokļa likmi attiecībā uz elektroenerģiju, ko patērē atsevišķas mājsaimniecības un pakalpojumu nozares uzņēmumi, saskaņā ar Direktīvas 2003/96/EK 19. pantu

(2006/503/EK)

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes Direktīvu 2003/96/EK (2003. gada 27. oktobris), kas pārkārto Kopienas noteikumus par nodokļu uzlikšanu energoproduktiem un elektroenerģijai (1), un jo īpaši tās 19. panta 1. punktu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu,

tā kā:

(1)

Ar Padomes Lēmumu 2005/231/EK (2) Zviedrijai atļāva piemērot samazinātu nodokļa likmi attiecībā uz elektroenerģiju, ko patērē atsevišķas mājsaimniecības un pakalpojumu nozares uzņēmumi, saskaņā ar Direktīvas 2003/96/EK 19. pantu. Šī atļauja bija spēkā līdz 2005. gada 31. decembrim. Ar 2005. gada 9. decembra vēstuli Zviedrijas iestādes Komisijai lūdza pagarināt atļauju līdz 2011. gada beigām.

(2)

Valsts ziemeļos elektroenerģijas patēriņš apsildes vajadzībām ir augstāks nekā pārējā valsts daļā; pašlaik starpība ir 25 %. Tādēļ Zviedrijā kopš 1981. gada jūlija valsts ziemeļos izmantotajai elektroenerģijai tiek piemērota samazināta enerģijas nodokļa likme. Samazinājums procentuāli salīdzinājumā ar parasto likmi kopš tā laika tomēr ir samazinājies.

(3)

Samazinot izdevumus par elektroenerģiju mājsaimniecībām un pakalpojumu nozares uzņēmumiem Zviedrijas ziemeļos, šiem patērētājiem tiek radīti vienādi apstākļi ar patērētājiem valsts dienvidos. Tādēļ šim pasākumam ir reģionālās un kohēzijas politikas mērķi.

(4)

Elektroenerģijas nodokļa līmeņa samazinājums patēriņam Zviedrijas ziemeļos, kas pašlaik ir EUR 22 par MWh, saglabājas daudz augstāks par Direktīvā 2003/96/EK noteikto Kopienas minimālo likmi. Turklāt nodokļa samazinājumam vajadzētu būt samērīgam ar tām papildu izmaksām par apsildi, kas jāsedz mājsaimniecībām un pakalpojumu nozares uzņēmumiem Zviedrijas ziemeļos. Nodokļa līmenim būtu jāsaglabā stimulējošā ietekme uz energoefektivitātes palielināšanu.

(5)

Komisija ir izskatījusi shēmu un secinājusi, ka tā nekropļo konkurenci un nekavē iekšējā tirgus darbību, kā arī to nevar uzskatīt par nesaderīgu ar Kopienas vides, enerģētikas un transporta politiku.

(6)

Neskarot iznākumu valsts atbalsta lietā N 593/2005 Zviedrija “Pagarinājums reģionāli diferencētā elektroenerģijas nodokļa piemērojumam pakalpojumu nozarē”, ir lietderīgi saskaņā ar Direktīvas 2003/96/EK 19. panta 2. punkta noteikumiem pagarināt līdz 2011. gada 31. decembrim atļauju Zviedrijai piemērot samazinātu elektroenerģijas nodokļa likmi patēriņam Zviedrijas ziemeļos.

(7)

Būtu jānodrošina, ka atļauju atbilstīgi Lēmumam 2005/231/EK, ko piešķir sakarā ar līdzīgiem iemesliem, bet īsam laikposmam, turpina piemērot, neradot pārtraukumu starp minētā lēmuma beigu termiņu un šā lēmuma spēkā stāšanās dienu.

(8)

Tādēļ būtu attiecīgi jāgroza Lēmums 2005/231/EK,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Lēmuma 2005/231/EK 2. pantā datumu “2005. gada 31. decembris” aizstāj ar datumu “2011. gada 31. decembris”.

2. pants

Šo lēmumu piemēro no 2006. gada 1. janvāra.

3. pants

Lēmums ir adresēts Zviedrijas Karalistei.

Brisele, 2006. gada 11. jūlijā

Padomes vārdā —

priekšsēdētājs

E. HEINÄLUOMA


(1)  OV L 283, 31.10.2003., 51. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Direktīvu 2004/75/EK (OV L 157, 30.4.2004., 100. lpp.).

(2)  OV L 72, 18.3.2005., 27. lpp.


Komisija

21.7.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 199/21


KOMISIJAS LĒMUMS

(2006. gada 12. jūlijs)

par īpašiem nosacījumiem, kas piemērojami dažiem pārtikas produktiem, ko ieved no konkrētām trešām valstīm, saistībā ar minēto pārtikas produktu kontaminācijas risku ar aflatoksīniem

(izziņots ar dokumenta numuru K(2006) 3113)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(2006/504/EK)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2002. gada 28. janvāra Regulu (EK) Nr. 178/2002, ar ko paredz pārtikas aprites tiesību aktu vispārīgus principus un prasības, izveido Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādi un paredz procedūras saistībā ar pārtikas nekaitīgumu (1), un jo īpaši tās 53. panta 1. punkta b) apakšpunkta ii) daļu,

tā kā:

(1)

Pārtikas zinātniskā komiteja norādīja, ka aflatoksīns B1 potenciāli ir genotoksiska kancerogēna viela un pat ļoti mazās devās veicina aknu vēža iespējamību.

(2)

Komisijas 2001. gada 8. marta Regula (EK) Nr. 466/2001, ar ko nosaka atsevišķu piesārņotāju maksimālos pieļaujamos līmeņus pārtikas produktos (2), nosaka atsevišķu piesārņotāju, jo īpaši aflotoksīnu, maksimālos pieļaujamos līmeņus pārtikas produktos. Minētie aflatoksīnu līmeņi atsevišķos pārtikas produktos no konkrētām trešām valstīm tiek regulāri pārsniegti.

(3)

Šāda kontaminācija nopietni apdraud sabiedrības veselību Kopienā, tāpēc ir lietderīgi pieņemt īpašus nosacījumus Kopienas līmenī.

(4)

Komisijas 1999. gada 6. decembra Lēmumā 2000/49/EK par Lēmuma 1999/356/EK atcelšanu un īpašiem nosacījumiem, ievedot zemesriekstus un to izstrādājumus, kuru izcelsmes valsts ir Ēģipte vai kas tiek sūtīti no tās (3), ir noteikti īpaši nosacījumi attiecībā uz Ēģiptes izcelsmes vai no Ēģiptes sūtītu zemesriekstu un dažu no zemesriekstiem iegūtu produktu importu.

(5)

Komisijas 2002. gada 4. februāra Lēmumā 2002/79/EK, ar ko nosaka īpašus nosacījumus Ķīnas izcelsmes vai no Ķīnas sūtīto zemesriekstu vai no zemesriekstiem iegūtu dažu produktu importam (4), ir noteikti īpaši nosacījumi attiecībā uz Ķīnas izcelsmes vai no Ķīnas sūtītu zemesriekstu un dažu no zemesriekstiem iegūtu produktu importu.

(6)

Komisijas 2002. gada 4. februāra Lēmumā 2002/80/EK, ar ko nosaka īpašus nosacījumus Turcijas izcelsmes vai no Turcijas sūtīto vīģu, lazdu riekstu, pistāciju, kā arī no tiem iegūtu produktu importam (5), ir noteikti īpaši nosacījumi attiecībā uz Turcijas izcelsmes vai no Turcijas sūtītu vīģu, lazdu riekstu, pistāciju un dažu no tiem iegūtu produktu importu.

(7)

Komisijas 2003. gada 4. jūlija Lēmumā 2003/493/EK, ar ko nosaka īpašus nosacījumus tādu Brazīlijas riekstu importam, kuri ir čaumalās un kuru izcelsmes valsts ir Brazīlija vai kuri ir sūtīti no tās (6), ir noteikti īpaši nosacījumi attiecībā uz Brazīlijas izcelsmes vai no Brazīlijas sūtītu nelobītu Brazīlijas riekstu importu.

(8)

Komisijas 2005. gada 26. janvāra Lēmumā 2005/85/EK, ar ko paredz īpašus nosacījumus tādu pistāciju un atsevišķu no pistācijām iegūtu produktu importam, kuru izcelsmes vai nosūtīšanas valsts ir Irāna (7), ir noteikti īpaši nosacījumi attiecībā uz Irānas izcelsmes vai no Irānas sūtītu pistāciju un atsevišķu no pistācijām iegūtu produktu importu.

(9)

Daudzi īpašie nosacījumi pārtikas produktu importam no Brazīlijas, Ķīnas, Ēģiptes, Irānas un Turcijas, kas minēti Lēmumā 2000/49/EK, 2002/79/EK, 2002/80/EK, 2003/493/EK un 2005/85/EK, ir vienādi. Attiecīgi Kopienas tiesību aktu skaidrības labad ir lietderīgi vienā lēmumā noteikt īpašos nosacījumus minēto pārtikas produktu importam no šīm trešām valstīm sakarā ar šo pārtikas produktu kontaminācijas risku ar aflatoksīniem.

(10)

Ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 29. aprīļa Regulu (EK) Nr. 882/2004 par oficiālo kontroli, ko veic, lai nodrošinātu atbilstības pārbaudi saistībā ar dzīvnieku barības un pārtikas aprites tiesību aktiem un dzīvnieku veselības un dzīvnieku labturības noteikumiem (8), Kopienas līmenī izveido saskaņotu vispārīgu noteikumu sistēmu šādu pārbaužu organizēšanai.

(11)

Dažiem pārtikas produktiem no konkrētām trešām valstīm ir jānosaka īpaši papildu pasākumi.

(12)

Šajā lēmumā paredzētie pasākumi, jo īpaši attiecībā uz pārtikas produktiem no Irānas un Brazīlijas, ievērojami ietekmē dalībvalstu kontroles resursus. Tāpēc ir lietderīgi pieprasīt, lai atbilstoši šim lēmumam visas izmaksas, kas rodas paraugu ņemšanas, analīzes un uzglabāšanas rezultātā, kā arī visas izmaksas, kas rodas, īstenojot oficiālus pasākumus attiecībā uz neatbilstošiem sūtījumiem saistībā ar Brazīlijas un Irānas izcelsmes pārtikas produktu oficiālo pārbaudi, segtu importētāji vai attiecīgie pārtikas apritē iesaistītie tirgus dalībnieki.

(13)

No Komisijas Pārtikas un veterinārā biroja (“FVO”) pārbaudes vizītē iegūtajiem rezultātiem var secināt, ka Brazīlija pašreiz nespēj nodrošināt ticamus analīžu rezultātus vai garantēt partijas integritāti attiecībā uz nelobītu Brazīlijas riekstu sūtījumu sertifikāciju. Turklāt var secināt arī to, ka esošās atpakaļ nosūtīto partiju oficiālās pārbaudes ir neadekvātas. Tāpēc it lietderīgi noteikt, ka analīzes veic tikai oficiālas laboratorijas, kuras var garantēt analīžu rezultātus un paredzēt stingrus nosacījumus attiecībā uz neatbilstošu partiju nosūtīšanu atpakaļ. Ja šie stingrie nosacījumi netiek ievēroti, turpmākās neatbilstošās partijas ir jāiznīcina.

(14)

Sabiedrības veselības interesēs dalībvalstis informē reizi ceturksnī Komisiju, nosūtot tai ziņojumus par visiem to oficiālo pārbaužu rezultātiem, kas veiktas attiecībā uz šajā lēmumā minētajiem pārtikas produktu sūtījumiem. Šādi ziņojumi papildina pienākumu ziņot saskaņā ar Pārtikas un barības ātrās reaģēšanas sistēmu, kas izveidota ar Regulu (EK) Nr. 178/2002.

(15)

Ir svarīgi nodrošināt, lai paraugu ņemšana un šajā lēmumā minēto pārtikas produktu sūtījumu analīze tiktu saskaņoti veikta visā Kopienā. Līdz ar to šajā lēmumā minēto paraugu ņemšana un analīze jāveic atbilstīgi noteikumiem Komisijas 2006. gada 23. februāra Regulā (EK) Nr. 401/2006, ar ko nosaka paraugu ņemšanas un analīzes metodes mikotoksīnu līmeņu oficiālai kontrolei pārtikas produktos (9).

(16)

Šā lēmuma darbība ir regulāri jāpārskata, ņemot vērā trešo valstu kompetento iestāžu sniegtās garantijas un oficiālo pārbaužu rezultātus, ko veikušas dalībvalstis, lai novērtētu, vai īpašie nosacījumi nodrošina pietiekamu sabiedrības veselības aizsardzības līmeni Kopienā un vai tie joprojām ir vajadzīgi.

(17)

Tādēļ ir jāatceļ Lēmumi 2000/49/EK, 2002/79/EK, 2002/80/EK, 2003/493/EK un 2005/85/EK.

(18)

Šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Darbības joma

Šis lēmums attiecas uz a) līdz e) punktā minētajiem pārtikas produktiem un uz pārstrādātiem un saliktiem pārtikas produktiem, kas satur a) līdz e) punktā minētos pārtikas produktus vai ir iegūti no tiem.

Uzskata, ka pārtikas produktu sastāvā ietilpst pārtikas produkti, ja tie ir uzskaitīti kā sastāvdaļas uz etiķetes vai iepakojuma saskaņā ar 6. pantu Eiropas Parlamenta un Padomes 2000. gada 20. marta Direktīvā 2000/13/EK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz pārtikas produktu marķēšanu, noformēšanu un reklāmu (10).

a)

Šādi no Brazīlijas ievesti pārtikas produkti:

i)

nelobīti Brazīlijas rieksti ar KN kodu 0801 21 00;

ii)

riekstu vai žāvētu augļu maisījumi ar KN kodu 0813 50, kas satur nelobītus Brazīlijas riekstus.

b)

Šādi no Ķīnas ievesti pārtikas produkti:

i)

zemesrieksti ar KN kodu 1202 10 90 vai 1202 20 00;

ii)

zemesrieksti ar KN kodu 2008 11 94 (tiešajos iepakojumos ar tīro svaru virs 1 kg) vai 2008 11 98 (tiešajos iepakojumos ar tīro svaru, kas nepārsniedz 1 kg);

iii)

grauzdēti zemesrieksti ar KN kodu 2008 11 92 (tiešajos iepakojumos ar tīro svaru virs 1 kg) vai 2008 11 96 (tiešajos iepakojumos ar tīro svaru, kas nepārsniedz 1 kg).

c)

Šādi no Ēģiptes ievesti pārtikas produkti:

i)

zemesrieksti ar KN kodu 1202 10 90 vai 1202 20 00;

ii)

zemesrieksti ar KN kodu 2008 11 94 (tiešajos iepakojumos ar tīro svaru virs 1 kg) vai 2008 11 98 (tiešajos iepakojumos ar tīro svaru, kas nepārsniedz 1 kg);

iii)

grauzdēti zemesrieksti ar KN kodu 2008 11 92 (tiešajos iepakojumos ar tīro svaru virs 1 kg) vai 2008 11 96 (tiešajos iepakojumos ar tīro svaru, kas nepārsniedz 1 kg).

d)

Šādi no Irānas ievesti pārtikas produkti:

i)

pistācijas ar KN kodu 0802 50 00;

ii)

grauzdētas pistācijas ar KN kodu 2008 19 13 (tiešajos iepakojumos ar tīro svaru virs 1 kg) un 2008 19 93 (tiešajos iepakojumos ar tīro svaru, kas nepārsniedz 1 kg).

e)

Šādi no Turcijas ievesti pārtikas produkti:

i)

žāvētas vīģes ar KN kodu 0804 20 90;

ii)

nelobīti vai lobīti dižlazdu rieksti (Corylus sp.) ar KN kodu 0802 21 00 vai 0802 22 00;

iii)

pistācijas ar KN kodu 0802 50 00;

iv)

riekstu vai žāvētu augļu maisījumi ar KN kodu 0813 50, kas satur vīģes, lazdu riekstus vai pistācijas;

v)

vīģu un lazdu riekstu pasta ar KN kodu 2007 99 98;

vi)

sagatavoti vai konservēti lazdu rieksti, vīģes un pistācijas, to skaitā maisījumi ar KN kodu 2008 19;

vii)

vīģu, lazdu riekstu un pistāciju milti, rupja maluma milti un pulveris, kas atbilst KN kodam 1106 30 90;

viii)

sagriezti gabaliņos, izlobīti un sasmalcināti lazdu rieksti.

2. pants

Definīcijas

Šā lēmuma vajadzībām piemēro Regulas (EK) Nr. 178/2002 2. un 3. pantā un Regulas (EK) Nr. 882/2004 2. pantā noteiktās definīcijas.

“Izraudzītie ievešanas punkti” ir tikai tās vietas, caur kurām Kopienā drīkst ievest 1. pantā minētos pārtikas produktus. Izsmeļošs noteikto ievešanas punktu saraksts ir II pielikumā.

3. pants

Paraugu ņemšanas un analīžu rezultāti un veselības sertifikāts

1.   Dalībvalstis drīkst atļaut 1. pantā minēto pārtikas produktu (še turpmāk “pārtikas produkti”) importu, ja sūtījumam ir pievienoti paraugu ņemšanas un analīžu rezultāti un veselības sertifikāts (11) atbilstīgi I pielikumā minētajam paraugam, kas ir aizpildīts, parakstīts un ko ir apstiprinājis pilnvarots pārstāvis no:

a)

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), kas atbild par pārtikas produktiem no Brazīlijas;

b)

Ķīnas Tautas Republikas valsts pārvaldes ievešanas – izvešanas inspekcijas un karantīnas pārtikas iestādes, kas atbild par pārtikas produktiem no Ķīnas;

c)

Ēģiptes Lauksaimniecības ministrijas, kas atbild par pārtikas produktiem no Ēģiptes;

d)

Irānas Veselības ministrijas, kas atbild par pārtikas produktiem no Irānas;

e)

Turcijas Republikas Lauksaimniecības ministrijas un reģionālo lietu aizsardzības un kontroles ģenerāldirektorāta, kas atbild par pārtikas produktiem no Turcijas.

2.   Šajā pantā 1. punktā minētais veselības sertifikāts pārtikas produktu importam Kopienā ir derīgs tikai četrus mēnešus no veselības sertifikāta izsniegšanas dienas.

3.   Katras dalībvalsts kompetentās iestādes nodrošina, ka pārtikas produkti ir pakļauti dokumentu pārbaudēm, lai nodrošinātu, ka tiek ievērota prasība attiecībā uz 1. punktā paredzēto paraugu ņemšanas un analīžu rezultātiem un veselības sertifikātu. Dokumentu pārbaude notiek pirmajā ievešanas robežkontroles punktā Kopienas teritorijā.

4.   Ja pārtikas produktu sūtījumam nav pievienoti 1. punktā minētie paraugu ņemšanas un analīžu rezultāti un veselības sertifikāts, sūtījumu nedrīkst pārvietot Kopienā, lai veiktu tranzītu uz paredzēto ievešanas vietu, kā arī nedrīkst importēt Kopienā, un tas ir jānosūta atpakaļ uz izcelsmes valsti vai jāiznīcina.

5.   Šā panta 1. punktā paredzētā paraugu ņemšana un analīzes ir jāveic saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 401/2006 noteikumiem.

6.   Katru pārtikas produktu sūtījumu identificē ar kodu, kurš atbilst 1. punktā minēto paraugu ņemšanas un analīžu rezultātu un veselības sertifikāta kodam. Katru atsevišķo sūtījuma maisiņu vai cita veida iesaiņojumu identificē ar šo kodu.

4. pants

Izraudzītie ievešanas punkti Kopienā

1.   Pārtikas produktus drīkst importēt Kopienā tikai caur kādu no II pielikumā minētajiem ievešanas punktiem.

2.   Katras dalībvalsts kompetentās iestādes nodrošina, ka izraudzītie ievešanas punkti (12), kas uzskaitīti II pielikumā, atbilst šādām prasībām:

a)

ir apmācīti darbinieki, kas veic pārtikas produktu sūtījumu oficiālu pārbaudi;

b)

pieejamas sīki izstrādātas instrukcijas paraugu ņemšanai un nosūtīšanai uz laboratoriju saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 401/2006 I pielikuma noteikumiem;

c)

iespēja veikt izkraušanu un paraugu ņemšanu aizsargātā vietā noteiktajā ievešanas punktā; jābūt iespējai, ka no ievešanas brīža noteiktajā punktā pārtikas produktu sūtījumam kompetentā iestāde piemēro oficiālu pārbaudi gadījumos, kad sūtījums paraugu ņemšanai jātransportē;

d)

pieejamas glabāšanas telpas, noliktavas, lai aizturētos pārtikas produktu sūtījumus aizturēšanas laikā, gaidot analīzes rezultātus, varētu glabāt labos apstākļos;

e)

pieejamas izkraušanas iekārtas un atbilstošas paraugu ņemšanas iekārtas;

f)

pieejama akreditēta oficiāla laboratorija (13) aflatoksīnu analīzei, kas atrodas vietā, uz kuru īsā laikā var nogādāt paraugus; laboratorijai ir jābūt atbilstošām smalcināšanas iekārtām 10–30 kg smagu paraugu homogenizēšanai (14). Laboratorijai ir jāspēj analizēt paraugus pamatotā laika posmā, lai ievērotu maksimālo sūtījumu aizturēšanas laiku – 15 darba dienas.

3.   Dalībvalstis garantē, ka pārtikas apritē iesaistītie tirgus dalībnieki nodrošina pārtikas produktu sūtījuma izkraušanai vajadzīgos cilvēkresursus un materiāltehnisko apgādi, lai varētu veikt reprezentatīvu paraugu ņemšanu.

Speciāla transporta un/vai īpašu iesaiņojumu gadījumā, kad reprezentatīva paraugu ņemšana nav iespējama ar parastajām paraugu ņemšanas iekārtām, uzņēmējam/atbildīgajam pārtikas apritē iesaistītajam tirgus dalībniekam ir jānodod oficiālā inspektora rīcībā atbilstošas paraugu ņemšanas iekārtas.

5. pants

Oficiālā pārbaude

1.   Katras dalībvalsts kompetentās iestādes saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 401/2006 I pielikumu pirms laišanas brīvā apgrozībā no izraudzītā ievešanas punkta Kopienā no pārtikas produktu sūtījumiem ņem paraugu aflotoksīna B1 analīzei un kopējai aflatoksīna kontaminācijas analīzei.

2.   Lai izdarītu 1. punktā minētās analīzes, paraugu ņemšanu veic:

a)

katram pārtikas produktu sūtījumam no Brazīlijas;

b)

apmēram 10 % pārtikas produktu sūtījumiem no Ķīnas;

c)

apmēram 20 % pārtikas produktu sūtījumiem no Ēģiptes;

d)

katram pārtikas produktu sūtījumam no Irānas;

e)

apmēram 5 % katras kategorijas lazdu riekstu sūtījumiem, kas minēti 1. panta e), ii), iv) un vi) punktā, un produktiem, kas iegūti no šādiem Turcijas izcelsmes lazdu riekstiem, un apmēram 10 % pārējo kategoriju pārtikas produktu sūtījumiem no Turcijas.

3.   Jebkuru pārtikas produktu sūtījumu, kuram veic paraugu ņemšanu un analīzes, pirms laišanas brīvā apgrozībā no noteiktā ievešanas punkta Kopienā drīkst turēt ilgākais 15 darba dienas no brīža, kad sūtījumu piedāvā ievest un tas ir fiziski pieejams parauga ņemšanai.

Importētājas dalībvalsts kompetentās iestādes izsniedz oficiālu pavaddokumentu, ar ko nosaka, ka pārtikas produktu sūtījums ir bijis pakļauts oficiālai paraugu ņemšanai un analīzei, un norāda analīzes rezultātus.

4.   Dalībvalstis reizi trijos mēnešos iesniedz Komisijai ziņojumu par visu to oficiālo pārbaužu analīžu rezultātiem, kas veiktas pārtikas produktu sūtījumiem. Šo ziņojumu iesniedz nākamajā mēnesī pēc katra gada ceturkšņa (aprīlī, jūlijā, oktobrī, un janvārī).

6. pants

Sūtījuma sadalīšana pa daļām

Ja sūtījums ir sadalīts pa daļām, 3. panta 1. punktā minētā veselības sertifikāta un 5. panta 1. punktā minētā oficiālā pavaddokumenta kopijas, ko apstiprinājusi tās dalībvalsts kompetentā iestāde, kuras teritorijā ir notikusi sadalīšana, pievieno katrai sadalītā sūtījuma daļai līdz vairumtirdzniecības posmam un ieskaitot to.

7. pants

Papildu nosacījumi attiecībā uz pārtikas produktiem no Brazīlijas

1.   Analīzes, kas paredzētas 3. panta 1. punktā, jāveic oficiālajai kontroles laboratorijai Belo Horizonte, Brazil, the Laboratrio de Controle de Qualidade de Segurana Alimentar (LACQSA), kas veic analīzes aflatoksīnu noteikšanai pārtikas produktos no Brazīlijas.

2.   Tos nelobītu Brazīlijas riekstu sūtījumus, kas neatbilst aflatoksīna B1 un kopējam aflatoksīnu maksimāli pieļaujamajam līmenim, kas noteikts Regulā (EK) Nr. 466/2001, var nosūtīt atpakaļ uz to izcelsmes valsti tikai tad, ja par katru neatbilstošo sūtījumu Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) rakstiski nodrošina:

a)

skaidru piekrišanu attiecīgā sūtījuma atpakaļ nosūtīšanai, norādot sūtījuma kodu;

b)

saistības atpakaļ nosūtītajam sūtījumam piemērot oficiālu pārbaudi no tā saņemšanas dienas;

c)

konkrētu norādi uz:

i)

atpakaļ nosūtītā sūtījuma galamērķi,

ii)

to, kā paredzēts izmantot atpakaļ nosūtīto sūtījumu, kā arī

iii)

to, kā paredzēts ņemt paraugus un veikt analīzes atpakaļ nosūtītajam sūtījumam.

Taču, ja Ministério da Agricultura, Pecuįria e Abastecimento (MAPA) neizpilda a), b) un c) punktā paredzētos nosacījumus, visus turpmākos sūtījumus, kas neatbilst aflatoksīna B1 un kopējam aflatoksīnu maksimāli pieļaujamajam daudzumam, kurš noteikts Regulā (EK) Nr. 466/2001, importētāja dalībvalsts kompetentās iestādes iznīcina.

8. pants

Papildu nosacījumi attiecībā uz pārtikas produktu ievešanu no Brazīlijas un Irānas

1.   Visas izmaksas, kas rodas paraugu ņemšanas, analīzes, uzglabāšanas un oficiālā pavaddokumenta, kā arī veselības sertifikāta un pavaddokumentu kopiju izdošanas rezultātā atbilstoši šā lēmuma 3. panta 1. punktam un 5. panta 3. punktam pārtikas produktiem no Brazīlijas un Irānas, kā minēts 1. panta a) un d) punktā, un pārstrādātiem un saliktiem pārtikas produktiem, kas iegūti no šajos punktos minētajiem pārtikas produktiem vai kuru sastāvā tie ir, sedz pārtikas apritē iesaistītais tirgus dalībnieks, kurš atbild par sūtījumu, vai arī tā pārstāvis.

2.   Visas izmaksas saistībā ar oficiālajiem pasākumiem, ko veic kompetentās iestādes attiecībā uz neatbilstošiem pārtikas produktu sūtījumiem no Brazīlijas un Irānas, kā minēts 1. panta a) un d) punktā, un pārstrādātiem un saliktiem pārtikas produktiem, kas iegūti no šajos punktos minētajiem pārtikas produktiem vai kuru sastāvā tie ir, sedz pārtikas apritē iesaistītais tirgus dalībnieks, kurš atbild par sūtījumu, vai arī tā pārstāvis.

9. pants

Pārskatīšana

Šo lēmumu pārskata, ņemot vērā 5. panta 4. punktā paredzētos ziņojumus, un pārtikas produktu eksportētājvalstu kompetento iestāžu sniegtās garantijas, un dalībvalstu veikto paraugu ņemšanas un analīžu rezultātus, lai novērtētu, vai 3., 4., 5., 6., 7. un 8. pantā izklāstītie nosacījumi pietiekami aizsargā sabiedrības veselību Kopienā un vai tie joprojām ir vajadzīgi.

10. pants

Atcelšana

Ar šo ir atcelti Lēmumi 2000/49/EK, 2002/79/EK, 2002/80/EK, 2003/493/EK un 2005/85/EK.

11. pants

Piemērojamība

Šo lēmumu piemēro no 2006. gada 1. oktobra.

Dalībvalstis pieņem un publicē pasākumus, kas vajadzīgi, lai izpildītu šo lēmumu. Dalībvalstis par to tūlīt informē Komisiju.

12. pants

Adresāti

Šis lēmums ir adresēts dalībvalstīm.

Briselē, 2006. gada 12. jūlijā

Komisijas vārdā

Komisijas loceklis

Markos KYPRIANOU


(1)  OV L 31, 1.2.2002., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 575/2006 (OV L 100, 8.4.2006., 3. lpp.).

(2)  OV L 77, 16.3.2001., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 199/2006 (OV L 32, 4.2.2006., 34. lpp.).

(3)  OV L 19, 25.1.2000., 46. lpp. Lēmumā jaunākie grozījumi izdarīti ar Lēmumu 2004/429/EK (OV L 154, 30.4.2004., 19. lpp.).

(4)  OV L 34, 5.2.2002., 21. lpp. Lēmumā jaunākie grozījumi izdarīti ar Lēmumu 2004/429/EK.

(5)  OV L 34, 5.2.2002., 26. lpp. Lēmumā jaunākie grozījumi izdarīti ar Lēmumu 2004/429/EK.

(6)  OV L 168, 5.7.2003., 33. lpp. Lēmumā grozījumi izdarīti ar Lēmumu 2004/428/EK (OV L 154, 30.4.2004., 14. lpp.).

(7)  OV L 30, 3.2.2005., 12. lpp.

(8)  OV L 165, 30.4.2004., 1. lpp. Regulā grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 776/2006 (OV L 136, 24.5.2006., 3. lpp.).

(9)  OV L 70, 9.3.2006., 12. lpp.

(10)  OV L 109, 6.5.2000., 29. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Direktīvu 2003/89/EK (OV L 308, 25.11.2003., 15. lpp.).

(11)  Veselības sertifikātu sagatavo valodā, ko pārvalda par sertificēšanu atbildīgās amatpersonas, lai varētu pilnībā izprast katra sertifikāta saturu, ko viņi paraksta, un valodā, ko pārvalda par pārbaudi atbildīgā amatpersona ievešanas valstī.

(12)  Prasības attiecas uz izraudzītiem ievešanas punktiem vai vietām, kur efektīvi var veikt paraugu ņemšanu, ja sūtījumu transportē no ievešanas punkta, piemērojot oficiālu pārbaudi, uz minēto vietu paraugu ņemšanai.

(13)  Laboratorija, kas ir akreditēta un ir oficiāla laboratorija (ietilpst kompetentas iestādes struktūrā), vai kompetentas iestādes norādītā laboratorija.

(14)  Smalcināšanu kā parauga sagatavošanas posmu homogenizēšanai var veikt ārpus laboratorijas, bet ēkās, kur notiek smalcināšana, jābūt atbilstošām smalcināšanas iekārtām, videi un homogenizēšanas protokolam.


I PIELIKUMS

Image

Image


II PIELIKUMS

Izraudzīto ievešanas punktu saraksts, caur kuriem Kopienā drīkst ievest 1. pantā minētos pārtikas produktus

Dalībvalsts

Noteiktie ievešanas punkti

Beļģija

Antwerpen, Zeebrugge, Brussel/Bruxelles, Aalst

Čehija

Celní úřad Praha D5

Dānija

Visas Dānijas ostas un lidostas

Vācija

HZA Lörrach – ZA Weil am Rhein-Autobahn, HZA Stuttgart – ZA Flughafen, HZA München – ZA München – Flughafen, HZA Berlin – ZA Dreilinden, HZA Frankfurt (Oder) – ZA Frankfurt (Oder) Autobahn, HZA Frankfurt (Oder) – ZA Forst-Autobahn, HZA Bremen – ZA Neustädter Hafen, HZA Bremen – ZA Bremerhaven, HZA Hamburg-Hafen – ZA Waltershof, HZA Hamburg-Stadt, HZA Itzehoe – ZA Hamburg-Flughafen, HZA Frankfurt-am-Main-Flughafen, HZA Braunschweig – ZA Braunschweig-Broitzem, HZA Hannover – ZA Hamburger Allee, HZA Koblenz – ZA Hahn-Flughafen, HZA Oldenburg – ZA Wilhelmshaven, HZA Bielefeld – ZA Eckendorfer Straße Bielefeld, HZA Erfurt – ZA Eisenach, HZA Potsdam – ZA Ludwigsfelde, HZA Potsdam – ZA Berlin – Flughafen Schönefeld, HZA Potsdam – ZA Berlin – Flughafen Tegel, HZA Augsburg – ZA Memmingen, HZA Ulm – ZA Ulm (Donautal), HZA Karlsruhe – ZA Karlsruhe, HZA Gießen – ZA Gießen, HZA Gießen – ZA Marburg, HZA Singen – ZA Bahnhof, HZA Lörrach – ZA Weil am Rhein – Schusterinsel, HZA Hamburg-Stadt – ZA Oberelbe, HZA Hamburg-Stadt – ZA Oberelbe – Abfertigungsstelle Billbrook, HZA Hamburg-Stadt – ZA Oberelbe – Abfertigungsstelle Großmarkt, HZA Düsseldorf – ZA Düsseldorf Nord, HZA Köln – ZA Köln Niehl

Igaunija

Visas Igaunijas muitas iestādes

Grieķija

Athina, Pireas, Elefsina, Athina International Airport, Thessaloniki, Volos, Patra, Iraklion Kritis, Larisa, Katerini, Veria, Drama, Serres, Kavala, Xanthi, Alexadroupolis, Rodos

Spānija

Algeciras (Puerto), Alicante (Aeropuerto, Puerto), Almeria (Aeropuerto, Puerto), Asturias (Aeropuerto), Barcelona (Aeropuerto, Puerto, Ferrocarril), Bilbao (Aeropuerto, Puerto), Cadiz (Puerto), Cartagena (Puerto), Castellon (Puerto), Ceuta (Puerto), Gijón (Puerto), Huelva (Puerto), Irun (Carretera), La Coruña (Puerto), La Junquera (Carretera) Las Palmas de Gran Canaria (Aeropuerto, Puerto), Madrid (Aeropuerto, Ferrocarril), Malaga (Aeropuerto, Puerto), Marin (Puerto), Melilla (Puerto), Murcia (Ferrocarril), Palma de Mallorca (Aeropuerto, Puerto), Pasajes (Puerto), San Sebastián (Aeropuerto), Santa Cruz de Tenerife (Puerto), Santander (Aeropuerto, Puerto), Santiago de Compostela (Aeropuerto), Sevilla (Aeropuerto, Puerto), Tarragona (Puerto), Tenerife Norte (Aeropuerto), Tenerife Sur (Aeropuerto), Valencia (Aeropuerto, Puerto), Vigo (Aeropuerto, Puerto), Villagarcia (Puerto), Vitoria (Aeropuerto), Zaragoza (Aeropuerto)

Francija

Marseille (Bouches-du-Rhone), Le Havre (Seine-Maritime), Rungis MIN (Val-de-Marne), Lyon Chassieu CRD (Rhône), Strasbourg CRD (Bas-Rhin), Lille CRD (Nord), Saint-Nazaire Montoir CRD (Loire-Atlantique), Agen (Lot-et-Garonne), Port de la Pointe des Galets à la Réunion

Īrija

Dublin – osta, Shannon – lidosta

Itālija

Ufficio Sanità Marittima ed Aerea di Ancona

Ufficio Sanità Marittima ed Aerea di Bari

Ufficio Sanità Marittima ed Aerea di Genova

Ufficio Sanità Marittima di Livorno

Ufficio Sanità Marittima ed Aerea di Napoli

Ufficio Sanità Marittima di Cagliari

Ufficio Sanità Marittima di Ravenna

Ufficio Sanità Marittima di Savona

Ufficio Sanità Marittima di Salerno

Ufficio Sanità Marittima e aerea di Trieste, compresa Dogana di Fernetti-Interporto Monrupino

Ufficio di Sanità Marittima di La Spezia

Ufficio di Sanità Marittima e Aerea di Venezia

Ufficio di Sanità Marittima e Aerea di Reggio Calabria

Kipra

Limassol osta, Larnaca lidosta

Latvija

Grebņeva – sauszemes robežkontroles punkts ar Krieviju

Terehova – sauszemes robežkontroles punkts ar Krieviju

Pātarnieki – sauszemes robežkontroles punkts ar Baltrieviju

Silene – sauszemes robežkontroles punkts ar Baltkrieviju

Daugavpils – dzelzceļa preču stacija

Rēzekne – dzelzceļa preču stacija

Liepāja – jūras osta

Ventspils – jūras osta

Rīga – jūras osta

Rīga – lidosta Rīga

Rīga – Latvijas pasts

Lietuva

Sauszemes autoceļš: Kybartai, Lavoriškės, Medininkai, Panemunė, Šalčininkai

Lidosta: Vilnius

Jūras osta: Malkų įlankos, Molo, Pilies

Dzelzceļš: Kena, Kybartai, Pagėgiai

Luksemburga

Centre Douanier, Croix de Gasperich, Luxembourg

Administration des Douanes et Accises, Bureau Luxembourg-Aéroport, Niederanven

Ungārija

Ferihegy – Budapest – lidosta

Záhony – Szabolcs-Szatmár-Bereg – sauszemes autoceļš

Eperjeske – Szabolcs-Szatmár-Bereg – dzelzceļš

Nagylak – Csongrád – sauszemes autoceļš

Lökösháza – Békés – dzelzceļš

Röszke – Csongrád – sauszemes autoceļš

Kelebia – Bács-Kiskun – dzelzceļš

Letenye – Zala – sauszemes autoceļš

Gyékényes – Somogy – dzelzceļš

Mohács – Baranya – osta

Visas galvenās Ungārijas muitas iestādes

Malta

Malta brīvosta, Maltas starptautiskā lidosta un lielosta

Nīderlande

Visas ostas un lidostas un visas robežstacijas

Austrija

Zollamt Feldkirch, Zollamt Graz, Zollstellen Nickelsdorf und Sopron/Bahnhof im Bereich des Zollamtes Eisenstadt, Zollamt Wien, Zollamt Wels, Zollamt Flughafen Wien, Zollamt Salzburg, Zollamt Villach

Polija

Bezledy – Warmińsko – Mazurskie – sauszemes robežkontroles punkts

Kuźnica Białostocka – Podlaskie – sauszemes robežkontroles punkts

Bobrowniki – Podlaskie – sauszemes robežkontroles punkts

Koroszczyn – Lubelskie – sauszemes robežkontroles punkts

Dorohusk – Lubelskie – sauszemes un dzelzceļa robežkontroles punkts

Gdynia – Pomorskie – jūras ostas robežkontroles punkts

Gdańsk – Pomorskie – jūras ostas robežkontroles punkts

Medyka – Przemyśl – Podkarpackie – dzelzceļa robežkontroles punkts

Medyka – Podkarpackie – sauszemes robežkontroles punkts

Korczowa – Podkarpackie – sauszemes robežkontroles punkts

Jasionka – Podkarpackie – lidostas robežkontroles punkts

Szczecin – Zachodniopomorscie – jūras ostas robežkontroles punkts

Świnoujście – Zachodniopomorscie – jūras ostas robežkontroles punkts

Kołobrzeg – Zachodniopomorscie – jūras ostas robežkontroles punkts

Portugāle

Lisboa, Leixões

Sines, Alverca, Riachos, Setúbal, Bodadela, Lisbon lidostas, Porto lidosta

Slovēnija

Obrežje – sauszemes robežkontroles punkts

Koper – ostas robežkontroles punkts

Dobova – dzelzceļa robežkontroles punkts

Brnik – lidostas robežkontroles punkts

Jelšane – sauszemes robežkontroles punkts

Ljubljana – dzelzceļa robežkontroles punkts

Gruškovje – sauszemes robežkontroles punkts

Sežana – sauszemes un dzelzceļa robežkontroles punkts

Slovākija

Robežkontroles punkti: Banská Bystrica, Bratislava, Košice, Žilina, Nitra, Prešov, Trnava, Trenčín, Čierna nad Tisou

Somija

Visas Somijas muitas iestādes

Zviedrija

Göteborg, Stockholm, Helsingborg, Landvetter, Arlanda

Apvienotā Karaliste

Belfast, Dover, Felixstowe, Gatwick lidosta, Goole, Harwich, Heathrow lidosta, Hull, Ipswich, Liverpool, London (tostarp Tilbury, Thamesportn un Sheerness), Manchester lidosta, Manchester konteineru termināls, Manchester starptautiskais kravu termināls, Manchester (tikai Ellesmere osta), Southampton, Teesport


21.7.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 199/33


KOMISIJAS LĒMUMS

(2006. gada 14. jūlijs),

ar ko izveido Grāmatvedības standartu pārskata grupu, lai konsultētu Komisiju par Eiropas Finanšu pārskatu padomdevējas grupas (EFRAG) atzinumu objektivitāti un neitralitāti

(2006/505/EK)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

tā kā:

(1)

Lai izveidotu integrētu kapitāla tirgu, kas darbojas efektīvi, netraucēti un produktīvi, ir nepieciešama visu Kopienas publisko akciju sabiedrību finanšu pārskatu augsta līmeņa pārskatāmība un salīdzināmība.

(2)

Lai veicinātu iekšējā tirgus labāku darbību, 2002. gada 19. jūlijā pieņemtajā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 1606/2002 (1) paredzēts, ka regulētā tirgū reģistrētām uzņēmējsabiedrībām konsolidētie pārskati jāsagatavo saskaņā ar vienotu vispārēju grāmatvedības standartu kopumu, ko parasti dēvē par Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem (IFRS). Minētās regulas 10. apsvērumā paredzēta grāmatvedības tehniskās komitejas izveide, lai sniegtu Komisijai kompetentu atbalstu starptautisko grāmatvedības standartu novērtēšanā.

(3)

Eiropas Finanšu pārskatu padomdevēju grupu (EFRAG) 2001. gada martā izveidoja finanšu pārskatu procesā iesaistīto sagatavotāju, lietotāju un grāmatvedības speciālistu organizāciju pārstāvji; EFRAG sniedz atzinumus par to, vai apstiprināmie standarti vai interpretācija atbilst Kopienas tiesību aktiem, un jo īpaši Regulas (EK) Nr. 1606/2002 prasībām par saprotamību, atbilstību, uzticamību un salīdzināmību, kā arī patiesīguma un godīguma principam, kas noteikts Padomes Direktīvās 78/660/EEK (2) un 83/349/EEK (3).

(4)

EFRAG ir privāta organizācija, tādēļ apstiprināšanas procesa augstas kvalitātes, pārskatāmības un ticamības nodrošināšanai ir svarīgi izveidot atbilstīgu institucionālu infrastruktūru, kas nodrošina saistībā ar apstiprināšanu sniegto konsultāciju objektivitāti un līdzsvarotību.

(5)

Šajā kontekstā Komisija uzskata, ka tādēļ jāizveido Grāmatvedības standartu pārskata grupa, kurā ir neatkarīgi eksperti un augsta līmeņa pārstāvji no valstu standartu noteicējām iestādēm, kura darbotos kā organizācija, kas izvērtē saistībā ar apstiprināšanu sniegto EFRAG atzinumu satura līdzsvarotību un objektivitāti,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Ar šo izveido valdības iestādes nepārstāvošu grāmatvedības ekspertu grupu, turpmāk “grupa”.

2. pants

Uzdevums

Grupas uzdevums ir pirms Komisijas lēmuma pieņemšanas konsultēt Komisiju par to, vai EFRAG atzinumi par Starptautisko finanšu pārskatu standartu (IFRS) un Starptautiskās finanšu pārskatu komitejas interpretāciju (IFRICs) pieņemšanu ir līdzsvaroti un objektīvi.

3. pants

Dalība un iecelšana

1.   Grupā ir ne vairāk kā septiņi dalībnieki.

2.   Komisija ieceļ par grupas dalībniekiem neatkarīgus ekspertus, kuru pieredze un kompetence grāmatvedības jomā, jo īpaši finanšu pārskatu jautājumos, ir plaši atzīta Kopienā. Dalībniekus izvēlas, pamatojoties uz atbilstīgiem priekšlikumiem, kas iesniegti pēc Iekšējā tirgus un pakalpojumu ģenerāldirektorāta tīmekļa vietnē publicēta uzaicinājuma iesniegt pieteikumus.

3.   Novērtējot pieteikumus, Komisija ņems vērā šādus kritērijus:

pierādīta kompetence un augsta līmeņa tehniskā pieredze, tostarp Eiropas un/vai starptautiskā mērogā, grāmatvedības jomā, jo īpaši finanšu pārskatu jautājumos,

neatkarība,

nepieciešamība līdzsvarot grupas sastāvu, ņemot vērā dalībnieku ģeogrāfisko izcelsmi, dzimumu (4), attiecīgo uzņēmumu vai organizāciju darbības veidu un lielumu.

4.   Grupas dalībniekus ieceļ amatā privātpersonas statusā, un ieteikumus Komisijai viņi sniedz neatkarīgi no ārējiem norādījumiem. Dalībnieki nepiedalās EFRAG darbā ne pirms iecelšanas par grupas dalībniekiem, ne arī amata pilnvaru laikā.

5.   Grupas dalībnieki katru gadu rakstiski apstiprina, ka tie apņemas darboties sabiedrības interešu labā, kā arī apstiprina, ka tiem nav interešu/ir intereses, kas varētu apdraudēt viņu neatkarību un objektivitāti.

6.   Grupas dalībnieku amata pilnvaru laiks ir trīs gadi, un tas ir atjaunojams. Grupas reglamentā var paredzēt dalībnieku sastāva daļēju atjaunināšanu, katru gadu nomainot pa diviem vai trim dalībniekiem.

7.   Ja grupas dalībnieks amata pilnvaru laikā atkāpjas no amata vai arī vairs nespēj efektīvi piedalīties grupas darbā, vai arī neatbilst Līguma 287. panta 3. un 4. punktā izklāstītajiem nosacījumiem, Komisija līdz attiecīgā grupas dalībnieka amata pilnvaru laika beigām ieceļ jaunu grupas dalībnieku saskaņā ar 3. un 4. punktu.

8.   Komisijas iecelto grupas dalībnieku vārdus publicē Iekšējā tirgus un pakalpojumu ģenerāldirektorāta tīmekļa vietnē. Datus par grupas dalībnieku vārdiem iegūst, apstrādā un publicē saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 45/2001 (5).

4. pants

Darbība

1.   Grupas priekšsēdētājs ir viens no tās dalībniekiem. Priekšsēdētāju ievēl ar vienkāršu balsu vairākumu uz vienu gadu.

2.   Komisijas pārstāvis ir klāt grupas sanāksmēs un drīkst piedalīties pārrunās. Grupas sanāksmes var apmeklēt arī citi Komisijas ierēdņi, kuri interesējas par apspriežamajiem jautājumiem.

3.   Kad saņemts EFRAG atzinums par IFRS vai IFRICs apstiprināšanu, grupa izsaka viedokli par to, vai EFRAG atzinums ir objektīvs un līdzsvarots.

4.   Grupa savu viedokli dara zināmu Komisijai īsā laika posmā, kas nepārsniedz trīs nedēļas no EFRAG atzinuma saņemšanas dienas. Izņēmuma gadījumā, jo īpaši sarežģīta jautājuma gadījumā, šo laika posmu var pagarināt līdz četrām nedēļām.

5.   Grupas galīgo viedokli publicē Komisijas interneta vietnē.

6.   Ja grupa atklāj īpaši nozīmīgu problēmu, grupas priekšsēdētājs iesaistās pārrunās ar EFRAG nolūkā jautājumu atrisināt, pirms grupa pieņem galīgo viedokli. Komisija var sniegt palīdzību grupas pārrunās ar EFRAG, lai tiktu rasts līdzsvarots risinājums.

7.   EFRAG Tehnisko ekspertu grupas (TEG) priekšsēdētājs var piedalīties grupas sanāksmēs kā novērotājs. Ja tas ir lietderīgi un/vai nepieciešams, priekšsēdētājs vai Komisijas pārstāvis var lūgt piedalīties grupas darbā citus ekspertus vai novērotājus, kuriem ir īpaša kompetence kādā darba kārtībā izskatāmā jautājumā.

8.   Ja Komisija uzskata, ka informācija, kas iegūta, piedaloties grupas darbā, attiecas uz konfidenciāliem jautājumiem, šo informāciju nedrīkst izpaust.

9.   Grupa pieņem reglamentu, pamatojoties uz Komisijas pieņemto standarta reglamentu (6).

10.   Papildus šajā pantā minētajiem dokumentiem Komisija var publicēt tīmekļa vietnē kopsavilkumu, secinājumu, secinājuma daļu vai grupas darba dokumentu attiecīgā dokumenta oriģinālvalodā.

5. pants

Sanāksmju izdevumi

Komisija grupas dalībniekiem, ekspertiem un novērotājiem atlīdzina ceļa izdevumus un vajadzības gadījumā – uzturēšanās izdevumus saistībā ar grupas darbu atbilstīgi Komisijas iekšējiem noteikumiem par kompensācijām neatkarīgajiem ekspertiem.

Grupas dalībniekiem, ekspertiem un novērotājiem netiek maksāta atlīdzība par veiktajiem uzdevumiem.

Sanāksmju izdevumus atlīdzina atbildīgo Komisijas dienestu grupai piešķirtā gada budžeta robežās.

6. pants

Piemērojamība

Lēmums stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro līdz 2009. gada 13. jūlijam. Komisija pirms šā termiņa beigām lemj par termiņa iespējamu pagarināšanu.

Briselē, 2006. gada 14. jūlijā

Komisijas vārdā

Komisijas loceklis

Charlie McCREEVY


(1)  OV L 243, 11.9.2002., 1. lpp.

(2)  OV L 222, 14.8.1978., 11. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2006/43/EK (OV L 157, 9.6.2006., 87. lpp.).

(3)  OV L 193, 18.7.1983., 1. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Direktīvu 2006/43/EK.

(4)  Komisijas 2000. gada 19. jūnija Lēmums 2000/407/EK par dzimumu līdzsvaru tās izveidotajās komitejās un ekspertu grupās (OV L 154, 27.6.2000., 34. lpp.).

(5)  OV L 8, 12.1.2001., 1. lpp.

(6)  Dokumenta SEC(2005) 1004 III pielikums.


21.7.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 199/36


KOMISIJAS LĒMUMS

(2006. gada 19. jūlijs),

ar ko groza Lēmumu 2006/415/EK par dažiem aizsardzības pasākumiem saistībā ar augsti patogēnu H5N1 apakštipa putnu gripu Kopienas mājputniem

(izziņots ar dokumenta numuru K(2006) 3257)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(2006/506/EK)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Padomes 1989. gada 11. decembra Direktīvu 89/662/EEK par veterinārajām pārbaudēm Kopienas iekšējā tirdzniecībā, lai izveidotu iekšējo tirgu (1), un jo īpaši tās 9. panta 4. punktu,

ņemot vērā Padomes 1990. gada 26. jūnija Direktīvu 90/425/EEK par veterinārajām un zootehniskajām pārbaudēm, kas piemērojamas Kopienā iekšējā tirdzniecībā ar noteiktiem dzīviem dzīvniekiem un produktiem, lai izveidotu iekšējo tirgu (2), un jo īpaši tās 10. panta 4. punktu,

ņemot vērā Padomes 2005. gada 20. decembra Direktīvu 2005/94/EK, ar ko paredz Kopienas pasākumus putnu gripas kontrolei un atceļ Direktīvu 92/40/EEK (3), un jo īpaši tās 66. panta 2. punktu,

tā kā:

(1)

Ungārija pēc tam, kad tās teritorijā mājputnu saimē uzliesmoja augsti patogēna H5N1 apakštipa putnu gripa, ir veikusi atbilstošos pasākumus, kas paredzēti Komisijas 2006. gada 14. jūnija Lēmumā 2006/145/EK par dažiem aizsardzības pasākumiem saistībā ar augsti patogēnu H5N1 apakštipa putnu gripu Kopienas mājputniem un Lēmuma 2006/135/EK atcelšanu (4).

(2)

Ņemot vērā epidemioloģiskās situācijas turpmāko attīstību Ungārijā, jāpagarina termiņš pasākumiem, kas noteikti A un B apgabalos saskaņā ar Lēmuma 2006/415/EK 4. panta 4. punkta b) apakšpunkta iii) daļu.

(3)

Dānija ir paziņojusi Komisijai, ka visi kontroles pasākumi saistībā ar augsti patogēnu H5N1 apakštipa putnu gripas uzliesmojumu piemājas saimniecības mājputnu saimē ir pārtraukti līdz 2006. gada 30. jūnijam, un tāpēc pasākumi, kas A un B apgabalos noteikti saskaņā ar minēta lēmuma 4. panta 2. punktu, vairs nav vajadzīgi.

(4)

Tāpēc Lēmuma 2006/415/EK pielikuma A un B daļa ir attiecīgi jāgroza.

(5)

Šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Lēmuma 2006/415/EK pielikumu aizstāj ar šā lēmuma pielikumu.

2. pants

Šis lēmums ir adresēts dalībvalstīm.

Briselē, 2006. gada 19. jūlijā

Komisijas vārdā

Komisijas loceklis

Markos KYPRIANOU


(1)  OV L 395, 30.12.1989., 13. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2004/41/EK (OV L 157, 30.4.2004., 33. lpp.).

(2)  OV L 224, 18.8.1990., 29. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2002/33/EK (OV L 315, 19.11.2002., 14. lpp.).

(3)  OV L 10, 14.1.2006., 16. lpp.

(4)  OV L 164, 16.6.2006., 51. lpp.


PIELIKUMS

Lēmuma 2006/415/EK pielikumu aizstāj ar šādu tekstu:

“PIELIKUMS

A   DAĻA

A apgabals, kas noteikts saskaņā ar 4. panta 2. punktu:

ISO valsts kods

Dalībvalsts

A apgabals

Datums, līdz kuram piemēro 4. panta 4. punkta b) apakšpunktu

Kods

(ja ir)

Nosaukums

HU

UNGĀRIJA

 

Bács-Kiskun reģionā iekļautās pašvaldības:

 

KISKŐRÖS

 

KECEL

 

IMREHEGY

 

ORGOVÁNY

 

KASKANTYÚ

 

BÓCSA

 

SOLTVADKERT

 

TÁZLÁR

 

PIRTÓ

 

KISKUNHALAS

 

JAKABSZÁLLÁS

 

BUGACPUSZTAHÁZA

 

BUGAC

 

SZANK

 

KISKUNMAJSA-BODOGLÁR

 

HARKAKÖTÖNY

 

FÜLÖPJAKAB

 

MÓRICGÁT

 

PETŐFISZÁLLÁS

 

JÁSZSZENTLÁSZLÓ

 

KISKUNMAJSA

 

KISKUNFÉLEGYHÁZA

 

GÁTÉR

 

PÁLMONOSTORA

 

KÖMPÖC

 

CSÓLYOSPÁLOS

31.8.2006.

 

Csongrád reģionā iekļautās pašvaldības:

 

ÜLLÉS

 

BORDÁNY

 

ZSOMBÓ

 

SZATYMAZ

 

SÁNDORFALVA

 

FELGYŐ

 

FORRÁSKÚT

 

BALÁSTYA

 

DÓC

 

KISTELEK

 

ÓPUSZTASZER

 

CSONGRÁD

 

BAKS

 

CSENGELE

 

PUSZTASZER

 

CSANYTELEK

 

TÖMÖRKÉNY

31.8.2006.

B   DAĻA

B apgabals, kas noteikts saskaņā ar 4. panta 2. punktu:

ISO valsts kods

Dalībvalsts

B apgabals

Datums, līdz kuram piemēro 4. panta 4. punkta b) apakšpunktu

Kods

(ja ir)

Nosaukums

HU

UNGĀRIJA

ADNS

Reģioni:

31.8.2006.

00003

BÁCS-KISKUN

00006

CSONGRÁD”