ISSN 1725-5112

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 195

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

49. sējums
2006. gada 15. jūlijs


Saturs

 

I   Tiesību akti, kuru publicēšana ir obligāta

Lappuse

 

*

Padomes Regula (EK) Nr. 1086/2006 (2006. gada 11. jūlijs), ar ko groza Regulu (EK) Nr. 2866/98 par maiņas kursu starp euro un to dalībvalstu valūtām, kuras pieņem euro

1

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1087/2006 (2006. gada 14. jūlijs), ar kuru nosaka standarta ievešanas vērtības nolūkā noteikt ievešanas cenu atsevišķu veidu augļiem un dārzeņiem

2

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 1088/2006 (2006. gada 14. jūlijs), ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1164/2005 par pastāvīga konkursa izsludināšanu Polijas intervences aģentūras rīcībā esošās kukurūzas tālākai pārdošanai Kopienas tirgū

4

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1089/2006 (2006. gada 14. jūlijs), ar ko uzsāk Padomes Regulas (EK) Nr. 1493/1999 30. pantā noteikto krīzes destilāciju attiecībā uz dažiem vīniem Spānijā

5

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1090/2006 (2006. gada 14. jūlijs), ar ko uzsāk Padomes Regulas (EK) Nr. 1493/1999 30. pantā noteikto krīzes destilāciju attiecībā uz dažiem galda vīniem Grieķijā

7

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 1091/2006 (2006. gada 13. jūlijs), ar ko nosaka aizliegumu kuģiem, kas peld ar kādas dalībvalsts, izņemot Dānijas un Apvienotās Karalistes, karogu, zvejot tūbītes ICES IIa (EK ūdeņi), IIIa, IV (EK ūdeņi) zonā

9

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1092/2006 (2006. gada 14. jūlijs), ar ko nosaka minimālās pārdošanas cenas 13. individuālajam uzaicinājumam uz konkursu, kas paredzēts Regulā (EK) Nr. 1898/2005

11

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1093/2006 (2006. gada 14. jūlijs), ar ko nosaka maksimālo atbalsta apjomu par krējumu, sviestu un koncentrētu sviestu sakarā ar 13. individuālo uzaicinājumu uz saskaņā ar Regulā (EK) Nr. 1898/2005 paredzēto pastāvīgo konkursu

13

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1094/2006 (2006. gada 14. jūlijs), ar ko nosaka maksimālo sviesta iepirkuma cenu 3. atsevišķajā uzaicinājumā uz konkursu saskaņā ar pastāvīgo uzaicinājumu uz konkursu, kas izsludināts ar Regulu (EK) Nr. 796/2006

15

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1095/2006 (2006. gada 14. jūlijs), ar ko nosaka maksimālo atbalstu par koncentrētu sviestu pirmajā individuālajā uzaicinājumā uz 13. konkursu, kas paredzēts Regulā (EK) Nr. 1898/2005

16

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1096/2006 (2006. gada 14. jūlijs), ar ko groza Regulu (EK) Nr. 796/2006 attiecībā uz to dalībvalstu sarakstu, kurās ir atklāta sviesta iepirkšana konkursa kārtībā laika posmam, kas beidzas 2006. gada 31. augustā

17

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1097/2006 (2006. gada 14. jūlijs), ar kuru nosaka minimālo sviesta pārdošanas cenu attiecībā uz 45. atsevišķo konkursa uzaicinājumu, kas izsludināts saskaņā ar Regulā (EK) Nr. 2771/1999 minēto pastāvīgo konkursu

18

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1098/2006 (2006. gada 14. jūlijs), ar ko nosaka ievedmuitas nodokli labības nozarē, kuru piemēro no 2006. gada 16. jūlija

19

 

 

II   Tiesību akti, kuru publicēšana nav obligāta

 

 

Padome

 

*

Padomes Lēmums (2006. gada 19. jūnijs), ar ko nosaka Kopienas atbalsta apjomu lauku attīstībai no 2007. gada 1. janvāra līdz 2013. gada 31. decembrim, tā sadalījumu pa gadiem un minimālo apjomu, kas jākoncentrē reģionos, kuri ir tiesīgi saņemt atbalstu saskaņā ar konverģences mērķi

22

 

*

Padomes Lēmums (2006. gada 4. jūlijs), ar ko ieceļ amatā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas locekli no Somijas

24

 

*

Padomes Lēmums (2006. gada 11. jūlijs) saskaņā ar Līguma 122. panta 2. punktu par vienotās valūtas pieņemšanu Slovēnijā 2007. gada 1. janvārī

25

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.


I Tiesību akti, kuru publicēšana ir obligāta

15.7.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 195/1


PADOMES REGULA (EK) Nr. 1086/2006

(2006. gada 11. jūlijs),

ar ko groza Regulu (EK) Nr. 2866/98 par maiņas kursu starp euro un to dalībvalstu valūtām, kuras pieņem euro

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu un jo īpaši tā 123. panta 5. punktu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu,

ņemot vērā Eiropas Centrālās bankas atzinumu (1),

tā kā:

(1)

Ar Padomes Regulu (EK) Nr. 2866/98 (1998. gada 31. decembris) par maiņas kursu starp euro un to dalībvalstu valūtām, kuras pieņem euro (2), ir noteikti maiņas kursi, kas ir spēkā no 1999. gada 1. janvāra.

(2)

Saskaņā ar 2003. gada Pievienošanās akta 4. pantu Slovēnija ir dalībvalsts, kam piešķirts izņēmuma statuss, kā definēts Līguma 122. pantā.

(3)

Saskaņā ar Padomes Lēmumu 2006/495/EK (2006. gada 11. jūlijs), kas pieņemts saskaņā ar Līguma 122. panta 2. punktu un attiecas uz vienotās valūtas pieņemšanu Slovēnijā no 2007. gada janvāra (3), Slovēnija atbilst vajadzīgajiem nosacījumiem, lai varētu ieviest vienoto valūtu, un Slovēnijas izņēmuma statuss ir atcelts no 2007. gada 1. janvāra.

(4)

Euro ieviešanai Slovēnijā ir jāieņem maiņas kurss starp euro un tolāru. Maiņas kurss būtu jānosaka 239,640 Slovēnijas tolāru pret 1 euro, kas atbilst pašlaik spēkā esošajam centralizētajam tolāra maiņas kursam valūtas maiņas mehānismā (ERM II).

(5)

Tāpēc būtu attiecīgi jāgroza Regula (EK) Nr. 2866/98,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (EK) Nr. 2866/98 1. pantā ietvertajā maiņas kursu sarakstā starp Portugāles eskudo un Somijas markas maiņas kursu iekļauj šādu tekstu:

“= 239,640 Slovēnijas tolāri”.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2007. gada 1. janvārī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2006. gada 11. jūlijā

Padomes vārdā

priekšsēdētājs

E. HEINÄLUOMA


(1)  Atzinums sniegts 2006. gada 6. jūlijā (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts).

(2)  OV L 359, 31.12.1998., 1. lpp. Regulā grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1478/2000 (OV L 167, 7.7.2000., 1. lpp.).

(3)  Sk. šā Oficiālā Vēstneša 25 lpp.


15.7.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 195/2


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1087/2006

(2006. gada 14. jūlijs),

ar kuru nosaka standarta ievešanas vērtības nolūkā noteikt ievešanas cenu atsevišķu veidu augļiem un dārzeņiem

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1994. gada 21. decembra Regulu (EK) Nr. 3223/94 par sīki izstrādātiem augļu un dārzeņu ievešanas režīma izpildes noteikumiem (1), un jo īpaši tās 4. panta 1. punktu,

tā kā:

(1)

Regulā (EK) Nr. 3223/94, piemērojot Urugvajas kārtas daudzpusējo tirdzniecības sarunu iznākumus, paredzēti kritēriji, pēc kuriem Komisija nosaka standarta ievešanas vērtības pielikumā precizētajiem produktu ievedumiem no trešām valstīm un periodiem.

(2)

Piemērojot iepriekš minētos kritērijus, standarta ievešanas vērtības nosakāmas līmeņos, kas norādīti šīs regulas pielikumā,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Standarta ievešanas vērtības, kas paredzētas Regulas (EK) Nr. 3223/94 4. pantā, ir tādas, kā norādīts tabulā, kas pievienota pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2006. gada 15. jūlijā.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2006. gada 14. jūlijā

Komisijas vārdā —

lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektors

Jean-Luc DEMARTY


(1)  OV L 337, 24.12.1994., 66. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 386/2005 (OV L 62, 9.3.2005., 3. lpp.).


PIELIKUMS

Komisijas 2006. gada 14. jūlija Regulai, ar kuru nosaka standarta ievešanas vērtības nolūkā noteikt ievešanas cenu atsevišķu veidu augļiem un dārzeņiem

(EUR/100 kg)

KN kods

Trešās valsts kods (1)

Standarta ievešanas vērtība

0702 00 00

052

93,3

096

77,4

999

85,4

0707 00 05

052

90,4

999

90,4

0709 90 70

052

75,0

999

75,0

0805 50 10

052

61,1

388

61,5

524

54,3

528

55,0

999

58,0

0808 10 80

388

89,9

400

106,9

404

83,4

508

88,6

512

81,9

524

48,2

528

82,1

720

69,1

800

162,7

804

108,5

999

92,1

0808 20 50

388

93,9

512

99,6

528

95,2

720

35,3

999

81,0

0809 10 00

052

146,1

999

146,1

0809 20 95

052

277,7

400

375,3

999

326,5

0809 30 10, 0809 30 90

052

124,8

999

124,8

0809 40 05

052

60,3

624

140,8

999

100,6


(1)  Valstu nomenklatūra, kas paredzēta Komisijas Regulā (EK) Nr. 750/2005 (OV L 126, 19.5.2005., 12. lpp.). Kods “999” nozīmē “citas izcelsmes vietas”.


15.7.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 195/4


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1088/2006

(2006. gada 14. jūlijs),

ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1164/2005 par pastāvīga konkursa izsludināšanu Polijas intervences aģentūras rīcībā esošās kukurūzas tālākai pārdošanai Kopienas tirgū

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2003. gada 29. septembra Regulu (EK) Nr. 1784/2003 par labības tirgus kopīgo organizāciju (1), un jo īpaši tās 6. pantu,

tā kā:

(1)

Ar Regulu (EK) Nr. 1164/2005 (2) tika izsludināts pastāvīgs konkurss Polijas intervences aģentūras rīcībā esošās 246 437 tonnu kukurūzas tālākai pārdošanai iekšējā tirgū.

(2)

Ņemot vērā pašreizējo tirgus situāciju, ir jāpalielina kukurūzas daudzumi, ko Polijas intervences aģentūra laidusi pārdošanā iekšējā tirgū, pastāvīgo konkursu attiecinot uz 253 437 tonnām.

(3)

Tādēļ ir jāgroza Regula (EK) Nr. 1164/2005.

(4)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Labības pārvaldības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulu (EK) Nr. 1164/2005 groza šādi:

1)

Regulas 1. pantā vārdus “246 437 tonnu” aizstāj ar vārdiem “253 437 tonnu”;

2)

Regulas pielikuma nosaukumā vārdus “246 437 tonnu” aizstāj ar vārdiem “253 437 tonnu”.

2. pants

Šī regula stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2006. gada 14. jūlijā

Komisijas vārdā

Komisijas locekle

Mariann FISCHER BOEL


(1)  OV L 270, 21.10.2003., 78. lpp. Regulā grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 1154/2005 (OV L 187, 19.7.2005., 11. lpp.).

(2)  OV L 188, 20.7.2005., 4. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 923/2006 (OV L 170, 23.6.2006., 3. lpp.).


15.7.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 195/5


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1089/2006

(2006. gada 14. jūlijs),

ar ko uzsāk Padomes Regulas (EK) Nr. 1493/1999 30. pantā noteikto krīzes destilāciju attiecībā uz dažiem vīniem Spānijā

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1999. gada 17. maija Regulu (EK) Nr. 1493/1999 par vīna tirgus kopīgo organizāciju (1), un jo īpaši tās 33. panta 1. punkta f) apakšpunktu,

tā kā:

(1)

Regulas (EK) Nr. 1493/1999 30. pantā ir paredzēta iespēja veikt krīzes destilāciju gadījumā, ja notiek ārkārtējs tirgus traucējums, ko radījuši nopietni pārpalikumi. Šo pasākumu var ierobežot līdz dažām vīna kategorijām vai dažiem ražošanas apgabaliem, un pēc attiecīgās dalībvalsts pieprasījuma to var piemērot noteiktā reģionā ražotiem kvalitatīviem vīniem.

(2)

Spānijas valdība ir pieprasījusi uzsākt krīzes destilāciju attiecībā uz noteiktos reģionos ražotiem (NRR) augstas kvalitātes sarkanajiem un rozā vīniem, kas ražoti tās teritorijā, konkrēti attiecībā uz Navarras vīnkopības un vīndarības reģionā ražotiem vīniem.

(3)

Sarkano un rozā NRR Navarras reģiona vīnu tirgū ir konstatēti būtiski pārpalikumi, ko, tuvojoties šā tirdzniecības gada beigām, atspoguļo cenu kritums un neadekvāts krājumu pieaugums. Lai izlabotu šo negatīvo tendenci un tādējādi novērstu sarežģīto situāciju tirgū, NRR vīna krājumi ir jāsamazina līdz tādam līmenim, ko varētu uzskatīt par atbilstošu tirgus vajadzībām.

(4)

Ņemot vērā to, ka ir izpildīti Regulas (EK) Nr. 1493/1999 30. panta 5. punktā paredzētie nosacījumi, ir jāuzsāk krīzes destilācija attiecībā uz maksimālo daudzumu, kas atbilst 300 000 hektolitru Navarras reģionā ražota (NRR) augstas kvalitātes sarkanā un rozā vīna.

(5)

Ar šo regulu uzsāktajai krīzes destilācijai jāatbilst nosacījumiem, ko piemēro Regulas (EK) Nr. 1493/1999 30. pantā paredzētajam destilācijas pasākumam un kas paredzēti Komisijas 2000. gada 25. jūlija Regulā (EK) Nr. 1623/2000, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus Regulas (EK) Nr. 1493/1999 par vīna tirgus kopīgo organizāciju ieviešanai attiecībā uz tirgus mehānismiem (2). Ir jāpiemēro arī citi Regulas (EK) Nr. 1623/2000 noteikumi, jo īpaši noteikumi par spirta piegādi intervences aģentūrai un par avansa maksājumu.

(6)

Iegādes cena, ko destilētājs maksā ražotājam, ir jānosaka tādā līmenī, kas ļautu novērst tirgus traucējumus, vienlaikus sniedzot iespēju ražotājiem gūt labumu no šā pasākuma.

(7)

Krīzes destilācijā iegūtais produkts drīkst būt tikai jēlspirts vai neitrāls spirts, kas obligāti jāpiegādā intervences aģentūrai, lai izvairītos no traucējumiem dzeramā alkohola tirgū, ko lielākoties apgādā ar Regulas (EK) Nr. 1493/1999 29. pantā paredzētās destilācijas produktiem.

(8)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Vīna pārvaldības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Spānijā uzsāk Regulas (EK) Nr. 1493/1999 30. pantā noteikto krīzes destilāciju attiecībā uz maksimālo daudzumu, kas atbilst 300 000 hektolitru Navarras reģionā ražota (NRR) augstas kvalitātes sarkanā un rozā vīna, saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1623/2000 noteikumiem par šāda veida destilāciju.

2. pants

Visi ražotāji var noslēgt Regulas (EK) Nr. 1623/2000 65. pantā paredzēto piegādes līgumu (turpmāk tekstā – “līgums”) no 2006. gada 18. jūlija līdz 2006. gada 31. augustam.

Līgumiem būs pievienots apliecinājuma dokuments par to, ka ir samaksāts nodrošinājums, kas atbilst 5 EUR par vienu hektolitru.

Līgumu nodošana tālāk ir aizliegta.

3. pants

1.   Ja kopējais daudzums, uz kuru attiecas intervences aģentūrai iesniegtie līgumi, pārsniedz 1. pantā noteikto daudzumu, dalībvalsts nosaka samazinājuma koeficientu, kas jāpiemēro iepriekš minētajiem līgumiem.

2.   Dalībvalsts veic nepieciešamos administratīvos pasākumus, lai līdz 2006. gada 15. septembrim apstiprinātu šos līgumus. Apstiprinājumā konkrēti jānorāda samazinājuma koeficients, ko attiecīgi piemēros, un saistībā ar katru atsevišķu līgumu pieņemtā vīna daudzums, un tajā arī jāparedz iespēja ražotājam anulēt līgumu gadījumā, ja destilēšanai paredzētais daudzums tiek samazināts.

Dalībvalsts Komisijai līdz 2006. gada 20. septembrim paziņo to vīnu daudzumu, uz kuriem attiecas apstiprinātie līgumi.

3.   Dalībvalsts var ierobežot to līgumu skaitu, ko ražotājs var noslēgt atbilstīgi šai regulai.

4. pants

1.   Vīna daudzumi, uz kuriem attiecas apstiprinātie līgumi, destilācijas rūpnīcai jāpiegādā līdz 2007. gada 28. februārim. Destilācijas rezultātā iegūtais spirts jāpiegādā intervences aģentūrai saskaņā ar 6. panta 1. punktu līdz 2007. gada 31. maijam.

2.   Nodrošinājumu par piegādātajiem daudzumiem atmaksā, tiklīdz ražotājs iesniedz apliecinājumu par piegādi destilācijas rūpnīcai.

Ja 1. punktā paredzētajā termiņā piegāde nav notikusi, nodrošinājums tiek ieturēts.

5. pants

Minimālā iegādes cena vīnam, kas piegādāts destilācijai saskaņā ar šo regulu, ir 3,00 EUR/% tilp./hl.

6. pants

1.   Destilētājs destilācijā iegūto produktu piegādā intervences aģentūrai. Šā produkta spirta koncentrācijai ir jābūt vismaz 92 % tilpuma.

2.   Cena, ko intervences aģentūra maksā destilācijas rūpnīcai par piegādāto jēlspirtu, ir 3,367 EUR/% tilp./hl. Maksājums jāveic atbilstīgi Regulas (EK) Nr. 1623/2000 62. panta 5. punktam.

Destilētājam var izmaksāt avansu 2,208 EUR/% tilp./hl apmērā no šā apjoma. Šajā gadījumā no faktiski samaksātās summas atskaita avansa summu. Piemēro Regulas (EK) Nr. 1623/2000 66. un 67. pantu.

7. pants

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2006. gada 18. jūlija.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2006. gada 14. jūlijā

Komisijas vārdā

Komisijas locekle

Mariann FISCHER BOEL


(1)  OV L 179, 14.7.1999., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 2165/2005 (OV L 345, 28.12.2005., 1. lpp.).

(2)  OV L 194, 31.7.2000., 45. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1820/2005 (OV L 293, 9.11.2005., 8. lpp.).


15.7.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 195/7


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1090/2006

(2006. gada 14. jūlijs),

ar ko uzsāk Padomes Regulas (EK) Nr. 1493/1999 30. pantā noteikto krīzes destilāciju attiecībā uz dažiem galda vīniem Grieķijā

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1999. gada 17. maija Regulu (EK) Nr. 1493/1999 par vīna tirgus kopīgo organizāciju (1), un jo īpaši tās 33. panta 1. punkta f) apakšpunktu,

tā kā:

(1)

Regulas (EK) Nr. 1493/1999 30. pantā ir paredzēta iespēja veikt krīzes destilācijas pasākumu gadījumā, ja notiek ārkārtējs tirgus traucējums, ko radījuši nopietni pārpalikumi. Šo pasākumu var ierobežot attiecībā uz atsevišķām vīna kategorijām vai atsevišķiem ražošanas apgabaliem, un, pēc attiecīgās dalībvalsts pieprasījuma, to var piemērot noteiktā reģionā ražotiem kvalitatīviem vīniem.

(2)

Grieķijas valdība ir pieprasījusi uzsākt krīzes destilāciju attiecībā uz tās teritorijā ražotiem galda vīniem, kā arī attiecībā uz noteiktos reģionos ražotiem (NRR) augstas kvalitātes vīniem.

(3)

Grieķijas galda vīnu, kā arī noteiktos reģionos ražotu (NRR) augstas kvalitātes vīnu tirgū ir konstatēti būtiski pārpalikumi, ko, tuvojoties šā tirdzniecības gada beigām, atspoguļo cenu kritums un neadekvāts krājumu pieaugums. Lai izlabotu šo negatīvo tendenci un tādējādi novērstu sarežģīto situāciju tirgū, Grieķijas vīna krājumi ir jāsamazina līdz tādam līmenim, ko varētu uzskatīt par normālu, lai atbilstu tirgus vajadzībām.

(4)

Ņemot vērā to, ka ir izpildīti Regulas (EK) Nr. 1493/1999 30. panta 5. punktā paredzētie nosacījumi, ir jāuzsāk krīzes destilācija attiecībā uz maksimālo daudzumu, kas atbilst 370 000 hektolitru galda vīna un 130 000 hektolitru noteiktos reģionos ražota (NRR) augstas kvalitātes vīna.

(5)

Ar šo regulu uzsāktajai krīzes destilācijai jāatbilst nosacījumiem, ko piemēro Regulas (EK) Nr. 1493/1999 30. pantā paredzētajam destilācijas pasākumam un kas paredzēti Komisijas 2000. gada 25. jūlija Regulā (EK) Nr. 1623/2000, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus Regulas (EK) Nr. 1493/1999 par vīna tirgus kopīgo organizāciju ieviešanai, attiecībā uz tirgus mehānismiem (2). Ir jāpiemēro arī citi Regulas (EK) Nr. 1623/2000 noteikumi, jo īpaši noteikumi par spirta piegādi intervences iestādei un par avansa maksājumu.

(6)

Iegādes cena, ko destilētājs maksā ražotajam, ir jānosaka tādā līmenī, kas ļautu novērst tirgus traucējumus, vienlaikus sniedzot iespēju ražotājiem gūt labumu no šā pasākuma.

(7)

Krīzes destilācijā iegūtais produkts drīkst būt tikai jēlspirts vai neitrāls spirts, kas obligāti jāpiegādā intervences aģentūrai, lai izvairītos no traucējumiem dzeramā alkohola tirgū, ko lielākoties apgādā ar Regulas (EK) Nr. 1493/1999 29. pantā paredzētās destilācijas produktiem.

(8)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Vīna pārvaldības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Grieķijā uzsāk Regulas (EK) Nr. 1493/1999 30. pantā noteikto krīzes destilāciju attiecībā uz maksimālo daudzumu, kas atbilst 370 000 hektolitru galda vīna un 130 000 hektolitru noteiktā reģionā ražota (NRR) augstas kvalitātes vīna, saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1623/2000 noteikumiem par šāda veida destilāciju.

2. pants

Visi ražotāji var noslēgt Regulas (EK) Nr. 1623/2000 65. pantā paredzēto piegādes līgumu (turpmāk tekstā “līgumu”) no 2006. gada 18. jūlija līdz 2006. gada 31. augustam.

Līgumiem būs pievienots apliecinājuma dokuments par to, ka ir samaksāts nodrošinājums, kas atbilst 5 EUR par vienu hektolitru.

Līgumus nodot nedrīkst.

3. pants

1.   Ja kopējie daudzumi, uz kuriem attiecas intervences aģentūrai iesniegti līgumi, pārsniedz 1. pantā noteiktos daudzumus, dalībvalsts nosaka samazinājuma koeficientus, kas jāpiemēro iepriekš minētajiem līgumiem.

2.   Dalībvalsts veic nepieciešamos administratīvos pasākumus, lai līdz 2006. gada 15. septembrim apstiprinātu šos līgumus. Apstiprinājumā konkrēti jānorāda samazinājuma koeficients, ko attiecīgi piemēros, un saistībā ar katru atsevišķu līgumu pieņemtā vīna daudzums, un tajā arī jāparedz iespēja ražotājam anulēt līgumu gadījumā, ja destilēšanai paredzētais daudzums tiek samazināts.

Dalībvalsts Komisijai līdz 2006. gada 20. septembrim paziņo to vīnu daudzumu, uz kuriem attiecas apstiprinātie līgumi.

3.   Dalībvalsts var ierobežot to līgumu skaitu, ko atsevišķi ražotāji var noslēgt atbilstīgi šai regulai.

4. pants

1.   Vīna daudzumi, uz kuriem attiecas apstiprinātie līgumi, destilācijas rūpnīcai jāpiegādā līdz 2007. gada 28. februārim. Destilācijas rezultātā iegūtais alkohols jāpiegādā intervences aģentūrai saskaņā ar 6. panta 1. punktu līdz 2007. gada 31. maijam.

2.   Nodrošinājumu par piegādātajiem daudzumiem atmaksā, tiklīdz kā ražotājs iesniedz apliecinājumu par piegādi destilācijas rūpnīcai.

Ja 1. punktā paredzētajā termiņā piegāde nav notikusi, nodrošinājums tiek ieturēts.

5. pants

Minimālā iegādes cena vīnam, kas piegādāts destilācijai saskaņā ar šo regulu, ir 1,1914 EUR/tilp.%/hl galda vīniem un 3,00 EUR/tilp.%/hl noteiktā reģionā ražotiem (NRR) augstas kvalitātes vīniem.

6. pants

1.   Destilētājs destilācijā iegūto produktu piegādā intervences aģentūrai. Šā produkta spirta koncentrācijai ir jābūt vismaz 92 tilpuma %.

2.   Cena, ko intervences aģentūra maksā destilācijas rūpnīcai par piegādāto jēlspirtu, ir 2,281 EUR/tilp.%/hl, ja produkts iegūts no galda vīna, un 3,367 EUR/tilp.%/hl, ja produkts iegūts no noteiktos reģionos ražota (NRR) augstas kvalitātes vīna. Maksājums jāveic atbilstīgi Regulas (EK) Nr. 1623/2000 62. panta 5. punktam.

Destilētājam var izmaksāt avansu 1,122 EUR/tilp.%/hl apmērā no šiem apjomiem par jēlspirtu, kas iegūts no galda vīna, un 2,208 EUR/tilp.%/hl apmērā no jēlspirtu, kas iegūts no noteiktos reģionos ražota (NRR) augstas kvalitātes vīna. Šajā gadījumā no faktiski samaksātajām summām atskaita avansa summas. Piemēro Regulas (EK) Nr. 1623/2000 66. un 67. pantu.

7. pants

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2006. gada 18. jūlija.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2006. gada 14. jūlijā

Komisijas vārdā

Komisijas locekle

Mariann FISCHER BOEL


(1)  OV L 179, 14.7.1999., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 2165/2005 (OV L 345, 28.12.2005., 1. lpp.).

(2)  OV L 194, 31.7.2000., 45. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1820/2005 (OV L 293, 9.11.2005., 8. lpp.).


15.7.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 195/9


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1091/2006

(2006. gada 13. jūlijs),

ar ko nosaka aizliegumu kuģiem, kas peld ar kādas dalībvalsts, izņemot Dānijas un Apvienotās Karalistes, karogu, zvejot tūbītes ICES IIa (EK ūdeņi), IIIa, IV (EK ūdeņi) zonā

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā 2002. gada 20. decembra Regulu (EK) Nr. 2371/2002 par zivsaimniecības resursu saglabāšanu un ilgtspējīgu izmantošanu saskaņā ar kopējo zivsaimniecības politiku (1) un jo īpaši tās 26. panta 4. punktu,

ņemot vērā Padomes 1993. gada 12. oktobra Regulu (EEK) Nr. 2847/93, ar ko izveido kontroles sistēmu, kas piemērojama kopējai zivsaimniecības politikai (2), un jo īpaši tās 21. panta 3. punktu,

tā kā:

(1)

Padomes 2005. gada 22. decembra Regulā (EK) Nr. 51/2006, ar ko 2006. gadam nosaka zvejas iespējas un ar tām saistītus nosacījumus konkrētiem zivju krājumiem un zivju krājumu grupām, kuri piemērojami Kopienas ūdeņos un attiecībā uz Kopienas kuģiem – ūdeņos, kur nepieciešami nozvejas ierobežojumi (3), ir noteiktas kvotas 2006. gadam.

(2)

Saskaņā ar Komisijas rīcībā esošo informāciju šīs regulas pielikumā norādīto krājumu nozvejas rezultātā ir izsmelta 2006. gadam iedalītā attiecīgā kvota kuģiem, kas peld ar šīs regulas pielikumā minēto dalībvalstu karogu vai kas ir reģistrēti šajās dalībvalstī.

(3)

Tādēļ jāaizliedz šo krājumu zvejošana, paturēšana uz kuģa, pārkraušana un izkraušana krastā,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Kvotas izsmelšana

Šīs regulas pielikumā minētajām dalībvalstīm iedalīto turpat norādīto krājumu nozvejas kvotu 2006. gadam uzskata par izsmeltu no minētajā pielikumā norādītās dienas.

2. pants

Aizliegumi

Šīs regulas pielikumā minēto krājumu zveja, ko veic kuģi, kuri peld ar šīs regulas pielikumā minētās dalībvalsts karogu vai ir reģistrēti šajā dalībvalstī, ir aizliegta pēc šajā pielikumā noteiktās dienas. Pēc šīs dienas ir aizliegts paturēt uz kuģa, pārkraut vai izkraut krastā šādus krājumus, ko nozvejojuši minētie kuģi.

3. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2006. gada 13. jūlijā

Komisijas vārdā

zivsaimniecības un jūrlietu ģenerāldirektors

Jörgen HOLMQUIST


(1)  OV L 358, 31.12.2002., 59. lpp.

(2)  OV L 261, 20.10.1993., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 768/2005 (OV L 128, 21.5.2005., 1. lpp.).

(3)  OV L 16, 20.1.2006., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 941/2006 (OV L 173, 27.6.2006., 1. lpp.).


PIELIKUMS

Nr.

15

Dalībvalsts

Visas dalībvalstis, izņemot Dāniju un Apvienoto Karalisti

Krājumi

SAN/2A3A4

Suga(-S)

Tūbīšu dzimta (Ammodytidae)

Zona

IIa (EK ūdeņi), IIIa, IV (EK ūdeņi)

Datums

2006. gada 22. jūnijs


15.7.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 195/11


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1092/2006

(2006. gada 14. jūlijs),

ar ko nosaka minimālās pārdošanas cenas 13. individuālajam uzaicinājumam uz konkursu, kas paredzēts Regulā (EK) Nr. 1898/2005

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1999. gada 17. maija Regulu (EK) Nr. 1255/1999 par piena un piena produktu tirgus kopīgo organizāciju (1), un jo īpaši tās 10. pantu,

tā kā:

(1)

Saskaņā ar Komisijas 2005. gada 9. novembra Regulu (EK) Nr. 1898/2005, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus Padomes Regulas (EK) Nr. 1255/99 ieviešanai attiecībā uz pasākumiem krējuma, sviesta un koncentrēta sviesta realizācijai Kopienas tirgū (2), intervences aģentūras ar pastāvīga uzaicinājuma uz konkursu palīdzību var pārdot zināmus to rīcībā esošus sviesta intervences krājumus un var piešķirt atbalstu par krējumu, sviestu un koncentrētu sviestu. Šīs regulas 25. pantā noteikts, ka, ņemot vērā saņemtos piedāvājumus konkursam atbildē uz katru individuālo uzaicinājumu, nosaka minimālo pārdošanas cenu sviestam un maksimālo atbalsta apmēru krējumam, sviestam un koncentrētam sviestam. Tālāk tiek noteikts, ka cena vai atbalsts var atšķirties sakarā ar iecerēto sviesta izmantošanas veidu, tā tauku saturu un pārstrādes procedūrām. Atbilstīgi jānosaka Regulas (EK) Nr. 1898/2005 28. pantā paredzētais pārstrādes garantiju apjoms.

(2)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Piena un piena produktu pārvaldības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

13. individuālajam uzaicinājumam saskaņā ar pastāvīgo konkursu, kas paredzēts Regulā (EK) Nr. 1898/2005, tiek noteiktas minimālās pārdošanas cenas sviestam un intervences krājumiem un tā pārstrādes garantiju apjoms, kā noteikts šīs regulas pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2006. gada 15. jūlijā.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2006. gada 14. jūlijā

Komisijas vārdā —

lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektors

Jean-Luc DEMARTY


(1)  OV L 160, 26.6.1999., 48. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1913/2005 (OV L 307, 25.11.2005., 2. lpp.).

(2)  OV L 308, 25.11.2005., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 2107/2005 (OV L 337, 22.12.2005., 20. lpp.).


PIELIKUMS

Minimālās pārdošanas cenas sviestam un pārstrādes garantijas 13. individuālajā uzaicinājumā uz pastāvīgo konkursu saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1898/2005

(EUR/100 kg)

Formula

A

B

Iekļaušanas procedūra

Ar marķieri

Bez marķiera

Ar marķieri

Bez marķiera

Minimālā pārdošanas cena

Sviests ≥ 82 %

Nepārveidots

206

210

Koncentrēts

204,1

Pārstrādes garantijas

Nepārveidots

79

79

Koncentrēts

79


15.7.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 195/13


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1093/2006

(2006. gada 14. jūlijs),

ar ko nosaka maksimālo atbalsta apjomu par krējumu, sviestu un koncentrētu sviestu sakarā ar 13. individuālo uzaicinājumu uz saskaņā ar Regulā (EK) Nr. 1898/2005 paredzēto pastāvīgo konkursu

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1999. gada 17. maija Regulu (EK) Nr. 1255/1999 par piena un piena produktu tirgus kopīgo organizāciju (1), un jo īpaši tās 10. pantu,

tā kā:

(1)

Saskaņā ar Komisijas 2005. gada 9. novembra Regulu (EK) Nr. 1898/2005, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus Padomes Regulas (EK) Nr. 1255/1999 ieviešanai attiecībā uz pasākumiem krējuma, sviesta un koncentrēta sviesta realizācijai Kopienas tirgū (2), intervences aģentūras pastāvīgos konkursos var pārdot zināmus to rīcībā esošus sviesta intervences krājumus, un var piešķirt atbalstu par krējumu, sviestu un koncentrētu sviestu. Šīs regulas 25. pantā noteikts, ka, ņemot vērā saņemtos piedāvājumus, atbildot uz katru individuālo uzaicinājumu, nosaka minimālo pārdošanas cenu sviestam un maksimālo atbalsta apmēru par krējumu, sviestu un koncentrētu sviestu. Tālāk tiek noteikts, ka cena vai atbalsts var atšķirties sakarā ar iecerēto sviesta izmantošanas veidu, tā tauku saturu un pārstrādes procedūrām. Atbilstīgi jānosaka Regulā (EK) Nr. 1898/2005 paredzētais pārstrādes garantiju apmērs.

(2)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Piena un piena produktu pārvaldības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

13. individuālajam uzaicinājumam saskaņā ar pastāvīgo konkursu, kas paredzēts Regulā (EK) Nr. 1898/2005, šīs regulas pielikumā tiek noteikti maksimālā atbalsta apjomi par krējumu, sviestu un koncentrētu sviestu, kā arī 25. un 28. pantā minētais pārstrādes garantiju apjoms.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2006. gada 15. jūlijā.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2006. gada 14. jūlijā

Komisijas vārdā —

lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektors

Jean-Luc DEMARTY


(1)  OV L 160, 26.6.1999., 48. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1913/2005 (OV L 307, 25.11.2005., 2. lpp.).

(2)  OV L 308, 25.11.2005., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 2107/2005 (OV L 337, 22.12.2005., 20. lpp.).


PIELIKUMS

Maksimālais atbalsta apjoms par krējumu, sviestu un koncentrētu sviestu, kā arī pārstrādes garantijas 13. individuālajam uzaicinājumam uz saskaņā ar Regulā (EK) Nr. 1898/2005 paredzēto pastāvīgo konkursu

(EUR/100 kg)

Formula

A

B

Iekļaušanas procedūra

Ar marķieri

Bez marķiera

Ar marķieri

Bez marķiera

Maksimālais atbalsts

Sviests ≥ 82 %

18,5

15

18

15

Sviests < 82 %

14,63

14,6

Koncentrēts sviests

22

18,5

22

18,5

Krējums

10

6,3

Pārstrādes garantijas

Sviests

20

20

Koncentrēts sviests

24

24

Krējums

11


15.7.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 195/15


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1094/2006

(2006. gada 14. jūlijs),

ar ko nosaka maksimālo sviesta iepirkuma cenu 3. atsevišķajā uzaicinājumā uz konkursu saskaņā ar pastāvīgo uzaicinājumu uz konkursu, kas izsludināts ar Regulu (EK) Nr. 796/2006

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1999. gada 17. maija Regulu (EK) Nr. 1255/1999 par piena un piena produktu tirgus kopīgo organizāciju (1), un jo īpaši tās 10. pantu,

tā kā:

(1)

Saskaņā ar 16. panta 2. punktu Komisijas 1999. gada 16. decembra Regulā (EK) Nr. 2771/1999, ar kuru nosaka sīki izstrādātus noteikumus par Padomes Regulas (EK) Nr. 1255/1999 piemērošanu attiecībā uz intervenci sviesta un krējuma tirgū (2), Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī tika publicēts paziņojums par uzaicinājumu uz konkursu, lai iepirktu sviestu saskaņā ar pastāvīgo uzaicinājumu uz konkursu, kas izsludināts ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 796/2006 (3).

(2)

Ņemot vērā piedāvājumus konkursam, kas saņemti saistībā ar katru atsevišķo uzaicinājumu uz konkursu, nosaka maksimālo iepirkuma cenu vai pieņem lēmumu noraidīt visus piedāvājumus saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 2771/1999 17.a pantu.

(3)

Izvērtējot piedāvājumus konkursam, kas saņemti 3. atsevišķajam uzaicinājumam uz konkursu, nosaka maksimālo iepirkuma cenu.

(4)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Piena un piena produktu pārvaldības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Attiecībā uz 3. atsevišķo uzaicinājumu uz konkursu saskaņā ar pastāvīgo uzaicinājumu uz konkursu, kas izsludināts ar Regulu (EK) Nr. 796/2006 un kuram noteiktais laikposms piedāvājumu iesniegšanai beidzās 2006. gada 11. jūlijā, maksimālā sviesta iepirkuma cena ir noteikta 233,00 EUR/100 kg.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2006. gada 15. jūlijā.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2006. gada 14. jūlijā

Komisijas vārdā —

lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektors

Jean-Luc DEMARTY


(1)  OV L 160, 26.6.1999., 48. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1913/2005 (OV L 307, 25.11.2005., 2. lpp.).

(2)  OV L 333, 24.12.1999., 11. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 2107/2005 (OV L 337, 22.12.2005., 20. lpp.).

(3)  OV L 142, 30.5.2006., 4. lpp.


15.7.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 195/16


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1095/2006

(2006. gada 14. jūlijs),

ar ko nosaka maksimālo atbalstu par koncentrētu sviestu pirmajā individuālajā uzaicinājumā uz 13. konkursu, kas paredzēts Regulā (EK) Nr. 1898/2005

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1999. gada 17. maija Regulu (EK) Nr. 1255/1999 par piena un piena produktu tirgus kopīgo organizāciju (1), un jo īpaši tās 10. pantu,

tā kā:

(1)

Saskaņā ar Komisijas 2005. gada 9. novembra Regulu (EK) Nr. 1898/2005, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus Regulas (EK) Nr. 1255/1999 ieviešanai attiecībā uz pasākumiem krējuma, sviesta un koncentrēta sviesta realizācijai Kopienas tirgū (2) intervences aģentūras ar pastāvīga uzaicinājuma uz konkursu palīdzību uzsāk konkursu par atbalsta piešķiršanu koncentrētam sviestam. Šīs regulas 54. pantā paredzēts, ka, ņemot vērā piedāvājumus konkursam, kas saņemti atbildē uz katru individuālo uzaicinājumu, nosaka maksimālo atbalstu koncentrētam sviestam, kurā minimālais tauku saturs sasniedz 96 %.

(2)

Regulas (EK) Nr. 1898/2005 53. panta 4. punktā paredzētā gala lietotāju drošība ir jāizvirza, lai nodrošinātu, ka koncentrēto sviestu pārņem mazumtirdzniecības tirgotāji.

(3)

Atbilstīgi saņemtiem piedāvājumiem attiecīgā līmenī jānosaka maksimālais atbalsta apjoms, kā arī tādā pašā veidā jānosaka garantijas gala lietotājiem.

(4)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Piena un piena produktu pārvaldības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

13. individuālajam piedāvājumam saskaņā ar pastāvīgo konkursu saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1898/2005, maksimālais atbalsts, kas sniedzams par koncentrētu sviestu, kurā minimālais tauku saturs ir 96 %, kā noteikts šīs regulas 47. panta 1. apakšpunktā, sasniedz 19,8 EUR/100 kg.

Regulas (EK) Nr. 1898/2005 53. panta 4. punktā paredzēto gala patērētāju garantiju maksu nosaka 22 EUR/100 kg apmērā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2006. gada 15. jūlijā.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2006. gada 14. jūlijā

Komisijas vārdā —

lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektors

Jean-Luc DEMARTY


(1)  OV L 160, 26.6.1999., 48. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1913/2005 (OV L 307, 25.11.2005., 2. lpp.).

(2)  OV L 308, 25.11.2005., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 2107/2005 (OV L 337, 22.12.2005., 20. lpp.).


15.7.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 195/17


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1096/2006

(2006. gada 14. jūlijs),

ar ko groza Regulu (EK) Nr. 796/2006 attiecībā uz to dalībvalstu sarakstu, kurās ir atklāta sviesta iepirkšana konkursa kārtībā laika posmam, kas beidzas 2006. gada 31. augustā

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1999. gada 17. maija Regulu (EK) Nr. 1255/1999 par piena un piena produktu tirgus kopīgo organizāciju (1),

ņemot vērā Komisijas 2006. gada 29. maija Regulu (EK) Nr. 796/2006, ar ko pārtrauc sviesta iepirkšanu par 90 % no intervences cenas un atklāj iepirkšanu konkursa kārtībā laika posmam, kas beidzas 2006. gada 31. augustā (2), un jo īpaši tās 2. panta 2. punktu,

tā kā:

(1)

Ar Regulu (EK) Nr. 796/2006 atbilstīgi Regulas (EK) Nr. 1255/1999 6. panta 1. punkta trešajai daļai ir atklāta sviesta iepirkšana konkursa kārtībā laika posmam, kas beidzas 2006. gada 31. augustā.

(2)

Pamatojoties uz Beļģijas, Čehijas, Vācijas, Francijas, Itālijas, Latvijas, Luksemburgas, Nīderlandes, Somijas, Zviedrijas un Apvienotās Karalistes jaunākajiem paziņojumiem, Komisija ir konstatējusi, ka sviesta tirgus cenas divu secīgu nedēļu laikā ir bijušas vismaz 92 % no intervences cenas. Tādēļ šajās dalībvalstīs jāaptur intervences iepirkumi konkursa kārtībā. Šādā nolūkā minētās dalībvalstis jāsvītro no Regulā (EK) Nr. 796/2006 noteiktā saraksta.

(3)

Tādēļ attiecīgi jāgroza Regula (EK) Nr. 796/2006,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (EK) Nr. 796/2006 2. panta 1. punktu aizstāj ar šādu:

“1.   Ar šo atklāj Komisijas Regulas (EK) Nr. 1255/1999 6. panta 1. punkta trešajā daļā paredzēto sviesta iepirkšanu konkursa kārtībā, kā noteikts Regulas (EK) Nr. 2771/1999 3.a iedaļā, laika posmam no 2006. gada 15. jūlija līdz 31. augustam šādās dalībvalstīs: Igaunijā, Spānijā, Īrijā, Polijā un Portugālē.”

2. pants

Šī regula stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2006. gada 14. jūlijā

Komisijas vārdā —

lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektors

Jean-Luc DEMARTY


(1)  OV L 160, 26.6.1999., 48. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1913/2005 (OV L 307, 25.11.2005., 2. lpp.).

(2)  OV L 142, 30.5.2006., 4. lpp.


15.7.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 195/18


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1097/2006

(2006. gada 14. jūlijs),

ar kuru nosaka minimālo sviesta pārdošanas cenu attiecībā uz 45. atsevišķo konkursa uzaicinājumu, kas izsludināts saskaņā ar Regulā (EK) Nr. 2771/1999 minēto pastāvīgo konkursu

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1999. gada 17. maija Regulu (EK) Nr. 1255/1999 par piena un piena produktu tirgus kopīgo organizāciju (1) un jo īpaši tās 10. panta c) punktu,

tā kā:

(1)

Saskaņā ar 21. pantu Komisijas 1999. gada 16. decembra Regulā (EK) Nr. 2771/1999, ar ko paredz sīki izstrādātus noteikumus par to, kā piemērot Padomes Regulu (EK) Nr. 1255/1999 attiecībā uz intervenci sviesta un krējuma tirgū (2), intervences aģentūras, izmantojot pastāvīgu konkursu, ir laidušas pārdošanā noteiktu to glabāšanā esošā sviesta daudzumu.

(2)

Ņemot vērā piedāvājumus, kas saņemti pēc katra atsevišķā konkursa uzaicinājuma, saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 2771/1999 24.a pantu nosaka minimālo pārdošanas cenu vai nolemj piedāvājumus noraidīt.

(3)

Ņemot vērā saņemtos piedāvājumus, nosaka minimālo pārdošanas cenu.

(4)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Piena un piena produktu pārvaldības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

45. atsevišķajā konkursā saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 2771/1999, kurā termiņš konkursa piedāvājumu iesniegšanai beidzās 2006. gada 11. jūlijā, minimālo sviesta pārdošanas cenu nosaka 250,00 EUR/100 kg.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2006. gada 15. jūlijā.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2006. gada 14. jūlijā

Komisijas vārdā —

lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektors

Jean-Luc DEMARTY


(1)  OV L 160, 26.6.1999., 48. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 1913/2005 (OV L 307, 25.11.2005., 2. lpp.).

(2)  OV L 333, 24.12.1999., 11. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1802/2005 (OV L 290, 4.11.2005., 3. lpp.).


15.7.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 195/19


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1098/2006

(2006. gada 14. jūlijs),

ar ko nosaka ievedmuitas nodokli labības nozarē, kuru piemēro no 2006. gada 16. jūlija

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2003. gada 29. septembra Regulu (EK) Nr. 1784/2003, ar ko izveido labības tirgus kopējo organizāciju (1),

ņemot vērā Komisijas 1996. gada 28. jūnija Regulu (EK) Nr. 1249/96, ar ko izstrādā Padomes Regulas (EEK) Nr. 1766/92 piemērošanas noteikumus attiecībā uz ievedmuitas nodokli labības nozarē (2), un jo īpaši tās 2. panta 1. punktu,

tā kā:

(1)

Regulas (EK) Nr. 1784/2003 10. pantā paredzēts, ka, ievedot minētās Regulas 1. pantā uzskaitītos produktus, tiek iekasētas kopējā muitas tarifa nodevu likmes. Taču šā panta 2. punktā minētajiem produktiem ievedmuitas nodoklis ir vienāds ar intervences cenu šiem produktiem, tos ievedot, palielinot to par 55 % un atskaitot CIF importa cenu, kas piemērojama attiecīgajai kravai. Taču šī nodeva nedrīkst pārsniegt muitas tarifa nodevu likmi.

(2)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1784/2003 10. panta 3. punktu CIF importēšanas cenas aprēķina, par pamatu ņemot attiecīgā produkta raksturīgās cenas pasaules tirgū.

(3)

Regulā (EK) Nr. 1249/96 ir sīki izstrādāti noteikumi, lai piemērotu Regulu (EK) Nr. 1784/2003 attiecībā uz ievedmuitas nodokli labības nozarē.

(4)

Ievedmuitas nodokli piemēro, kamēr nosaka jaunu nodokli un tas stājas spēkā.

(5)

Lai nodrošinātu ievedmuitas režīma normālu funkcionēšanu, ievedmuitas nodokļa aprēķināšanai jāņem reprezentatīvā tirgus likmes, kas konstatētas atsauces perioda laikā.

(6)

Piemērojot Regulu (EK) Nr. 1249/96, jānosaka ievedmuitas nodoklis saskaņā ar šās Regulas pielikumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (EK) Nr. 1784/2003 10. panta 2. punktā minētie labības nozares ievedmuitas nodokļi ir noteikti šās Regulas I pielikumā, pamatojoties uz II pielikumā minēto informāciju.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2006. gada 15. jūlijā.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2006. gada 14. jūlijā

Komisijas vārdā —

lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektors

Jean-Luc DEMARTY


(1)  OV L 270, 21.10.2003., 78. lpp. Regulā grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 1154/2005 (OV L 187, 19.7.2005., 11. lpp.).

(2)  OV L 161, 29.6.1996., 125. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1110/2003 (OV L 158, 27.6.2003., 12. lpp.).


I PIELIKUMS

Regulas (EK) Nr. 1784/2003 10. panta 2. punktā minēto produktu ievedmuitas nodoklis, ko piemēro no 2006. gada 16. jūlija

KN kods

Preču nosaukums

Ievedmuita (1)

(EUR/t)

1001 10 00

Augstas kvalitātes cietie kvieši

0,00

vidējas kvalitātes

0,00

zemas kvalitātes

13,51

1001 90 91

Parastas kviešu sēklas

0,00

ex 1001 90 99

Parasti augstas kvalitātes kvieši, izņemot sēklu

0,00

1002 00 00

Rudzi

41,00

1005 10 90

Kukurūzas sēklas, izņemot hibrīdu

51,11

1005 90 00

Kukurūza, izņemot sēklas (2)

51,11

1007 00 90

Graudu sorgo, izņemot hibrīdu sēšanai

45,99


(1)  Par precēm, ko Kopienā ieved pāri Atlantijas okeānam vai pa Suecas kanālu (Regulas (EK) Nr. 1249/96 2. panta 4. punkts), importētājs var saņemt nodevu samazinājumu:

3 EUR/t, ja izkraušanas osta atrodas Vidusjūrā, vai

2 EUR/t, ja izkraušanas osta atrodas Īrijā, Apvienotajā Karalistē, Dānijā, Igaunijā, Latvijā, Lietuvā, Polijā, Somijā, Zviedrijā vai Ibērijas pussalas Atlantijas piekrastē.

(2)  Importētājs saņem vienotas likmes samazinājumu 24 EUR/t, ja tiek pildīti nosacījumi, kas izstrādāti Regulas (EK) Nr. 1249/96 2. panta 5. punktā.


II PIELIKUMS

Muitas nodokļu aprēķināšanas elementi

(30.6.2006–13.7.2006)

1)

Vidējie rādītāji par laikposmu, kas noteikts Regulas (EK) Nr. 1249/96 2. panta 2. punktā:

Biržas kotējumi

Mineapole

Čikāga

Mineapole

Mineapole

Mineapole

Mineapole

Produkti (% proteīnu 12 % mitrumā)

HRS2

YC3

HAD2

vidējā kvalitāte (1)

zema kvalitāte (2)

ASV mieži 2

Kotējums (EUR/t)

162,17 (3)

78,05

147,63

137,63

117,63

90,14

Subsīdija par Persijas līča reģionu (EUR/t)

12,87

 

 

Subsīdija par Lielo Ezeru reģionu (EUR/t)

20,57

 

 

2)

Vidējie rādītāji par laikposmu, kas noteikts Regulas (EK) Nr. 1249/96 2. panta 2. punktā:

Frakts/izmaksas: Meksikas līcis–Roterdama 19,99 EUR/t; Lielo Ezeru reģions–Roterdama 25,89 EUR/t.

3)

Subsīdijas Regulas (EK) Nr. 1249/96 4. panta 2. punkta trešās daļas nozīmē:

0,00 EUR/t (HRW2)

0,00 EUR/t (SRW2).


(1)  Atskaitījums 10 EUR/t apmērā (Regulas (EK) Nr. 1249/96 4. panta 1. punkts)

(2)  Atskaitījums 30 EUR/t apmērā (Regulas (EK) Nr. 1249/96 3. pants)

(3)  Ietverta piemaksa 14 EUR/t apmērā (Regulas (EK) Nr. 1249/96 4. panta 3. punkts)


II Tiesību akti, kuru publicēšana nav obligāta

Padome

15.7.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 195/22


PADOMES LĒMUMS

(2006. gada 19. jūnijs),

ar ko nosaka Kopienas atbalsta apjomu lauku attīstībai no 2007. gada 1. janvāra līdz 2013. gada 31. decembrim, tā sadalījumu pa gadiem un minimālo apjomu, kas jākoncentrē reģionos, kuri ir tiesīgi saņemt atbalstu saskaņā ar konverģences mērķi

(2006/493/EK)

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Padomes 2005. gada 20. septembra Regulu (EK) Nr. 1698/2005 par atbalstu lauku attīstībai no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) (1) un jo īpaši tās 69. panta 1. punktu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu,

tā kā:

(1)

Saistību apropriējumu apjoms Kopienas atbalstam lauku attīstībai saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1698/2005 laikā no 2007. gada 1. janvāra līdz 2013. gada 31. decembrim, tā sadalījums pa gadiem un minimālais apjoms, kas jākoncentrē reģionos, kuri ir tiesīgi saņemt atbalstu saskaņā ar konverģences mērķi saskaņā ar Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2006. gada 17. maija Iestāžu nolīgumu par budžeta disciplīnu un pareizu finanšu pārvaldību (2).

(2)

Ņemot vērā, ka 2007. gada 1. janvārī stājas spēkā Līgums par Bulgārijas Republikas un Rumānijas pievienošanos Eiropas Savienībai, kopējā apjomā jāiekļauj arī šīm valstīm paredzētās summas. Ja Pievienošanās līgums ar kādu vai abām šīm valstīm nestājas spēkā 2007. gada 1. janvārī, kopējais apjoms attiecīgi jākoriģē,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

Vienīgais pants

Saistību apropriējumu kopējais apjoms Kopienas atbalstam lauku attīstībai saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1698/2005 laikā no 2007. gada 1. janvāra līdz 2013. gada 31. decembrim, tā sadalījums pa gadiem un minimālais apjoms, kas jākoncentrē reģionos, kuri ir tiesīgi saņemt atbalstu saskaņā ar konverģences mērķi, kas noteikts tās 2. panta j) apakšpunktā, ir noteikts šā lēmuma pielikumā.

Luksemburgā, 2006. gada 19. jūnijā

Padomes vārdā

priekšsēdētājs

J. PRÖLL


(1)  OV L 277, 21.10.2005., 1. lpp.

(2)  OV C 139, 14.6.2006., 1. lpp.


PIELIKUMS

Saistību apropriējumu kopējā summa 2007–2013. gadam, tās sadalījums pa gadiem un minimālais apjoms, kas jākoncentrē reģionos, kuri ir tiesīgi saņemt atbalstu saskaņā ar konverģences mērķi (1)

Milj. EUR, 2004. g. cenās (2)

2007.

2008.

2009.

2010.

2011.

2012.

2013.

Kopā

Kopējā summa ES-25, plus Bulgārija un Rumānija

10 710

10 447

10 185

9 955

9 717

9 483

9 253

69 750

Minimālais apjoms reģioniem, kas ir tiesīgi saņemt atbalstu saskaņā ar konverģences mērķi

27 699


(1)  Pirms obligātās modulācijas un citiem pārskaitījumiem no izdevumiem, kas saistīti ar tirgu un kopējās lauksaimniecība politikas tiešajiem maksājumiem lauku attīstībai.

(2)  Norādītās summas noapaļotas ar precizitāti līdz vienam miljonam, bet finanšu plānošana tiek veikta ar precizitāti līdz euro.


15.7.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 195/24


PADOMES LĒMUMS

(2006. gada 4. jūlijs),

ar ko ieceļ amatā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas locekli no Somijas

(2006/494/EK, Euratom)

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas Līgumu, un jo īpaši tā 259. pantu,

ņemot vērā Eiropas Atomenerģijas kopienas dibināšanas līgumu, un jo īpaši tā 167. pantu,

ņemot vērā Padomes Lēmumu 2002/758/EK, Euratom (2002. gada 17. septembris), ar ko laikposmam no 2002. gada 21. septembra līdz 2006. gada 20. septembrim ieceļ amatā Ekonomikas un sociālo lietu komitejas locekļus (1),

ņemot vērā Somijas valdības izvirzīto kandidātu,

apspriedusies ar Eiropas Komisiju,

Tā kā pēc Peter BOLDT kunga atkāpšanās no amata Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejā ir atbrīvojusies viena komitejas locekļa vieta Somijas pārstāvim,

IR NOLĒMUSI ŠĀDI.

1. pants

Ar šo Janne METSÄMÄKI kungs tiek iecelts par Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas locekli, nomainot Peter BOLDT kungu uz atlikušo pilnvaru laiku, kas ilgst līdz 2006. gada 20. septembrim.

2. pants

Šis lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas dienā.

Briselē, 2006. gada 4. jūlijā

Padomes vārdā —

priekšsēdētāja

P. LEHTOMÄKI


(1)  OV L 253, 21.9.2002., 9. lpp.


15.7.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 195/25


PADOMES LĒMUMS

(2006. gada 11. jūlijs)

saskaņā ar Līguma 122. panta 2. punktu par vienotās valūtas pieņemšanu Slovēnijā 2007. gada 1. janvārī

(2006/495/EK)

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu un jo īpaši tā 122. panta 2. punktu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu,

ņemot vērā Komisijas ziņojumu (1),

ņemot vērā Eiropas Centrālās bankas ziņojumu (2),

ņemot vērā Eiropas Parlamenta atzinumu (3),

ņemot vērā Padomes apspriedi, kurā piedalījās valstu vai valdību vadītāji,

tā kā:

(1)

Ekonomikas un monetārās savienības (EMS) trešais posms sākās 1999. gada 1. janvārī. Padome 1998. gada 3. maijā sanāksmē Briselē, kurā piedalījās valstu vai valdību vadītāji, lēma, ka Beļģija, Vācija, Spānija, Francija, Īrija, Itālija, Luksemburga, Nīderlande, Austrija, Portugāle un Somija ir izpildījušas nepieciešamos nosacījumus, lai 1999. gada 1. janvārī pieņemtu vienoto valūtu (4).

(2)

Padome 2000. gada 19. jūnijā nolēma, ka Grieķija ir izpildījusi nepieciešamos nosacījumus, lai 2001. gada 1. janvārī pieņemtu vienoto valūtu (6).

(3)

Saskaņā ar 1. punktu Līgumam pievienotajā Protokolā par dažiem noteikumiem attiecībā uz Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienoto Karalisti Apvienotā Karaliste informēja Padomi, ka tā nav iecerējusi 1999. gada 1. janvārī iekļauties EMS trešajā posmā. Šis paziņojums nav mainīts. Saskaņā ar 1. punktu Līgumam pievienotajā Protokolā par dažiem noteikumiem attiecībā uz Dāniju un saskaņā ar lēmumu, ko valstu vai valdību vadītāji pieņēma Edinburgā 1992. gada decembrī, Dānija ir informējusi Padomi par savu nodomu nepiedalīties EMS trešajā posmā. Dānija nav pieprasījusi, lai tiktu uzsākta Līguma 122. panta 2. punktā minētā procedūra.

(4)

Saskaņā ar Lēmumu 98/317/EK Zviedrijai ir noteikts izņēmuma statuss atbilstoši Līguma 122. pantam. Saskaņā ar 2003. gada Pievienošanās akta (7) 4. pantu Čehijai, Igaunijai, Kiprai, Latvijai, Lietuvai, Ungārijai, Maltai, Polijai, Slovēnijai un Slovākijai ir izņēmuma statuss atbilstoši Līguma 122. pantam.

(5)

Eiropas Centrālā banka (ECB) tika dibināta 1998. gada 1. jūlijā. Eiropas monetārā sistēma tika aizstāta ar valūtas kursa mehānismu, kura izveide tika saskaņota Eiropas Padomes Rezolūcijā (1997. gada 16. jūnijs) par valūtas kursa mehānisma izveidi Ekonomikas un monetārās savienības trešajā posmā (8). Kārtība, kādā Ekonomikas un monetārās savienības trešajā posmā īstenojams valūtas kursa mehānisms (VKM II), tika formulēta Nolīgumā (1998. gada 1. septembris) starp ECB un ārpus euro zonas dalībvalstu centrālajām bankām, ar ko nosaka Ekonomikas un monetārās savienības trešā posma valūtas kursa mehānisma darbības procedūras (9).

(6)

Līguma 122. panta 2. punktā noteikta kārtība, kādā tiek atcelts attiecīgo dalībvalstu izņēmuma statuss. Saskaņā ar šo pantu vismaz reizi divos gados vai arī pēc dalībvalsts ar izņēmuma statusu pieprasījuma Komisija un ECB sniedz ziņojumu Padomei Līguma 121. panta 1. punktā noteiktajā kārtībā. 2006. gada 2. martā Slovēnija iesniedza oficiālu pieprasījumu veikt konverģences novērtējumu.

(7)

Dalībvalstu tiesību aktus, ieskaitot valstu centrālo banku statūtus, pēc vajadzības jāpielāgo tā, lai tiktu nodrošināta atbilstība Līguma 108. un 109. pantam un Eiropas Centrālo banku sistēmas un Eiropas Centrālās bankas Statūtiem, turpmāk – “ECBS statūti”. Komisijas un ECB ziņojumos sniegts detalizēts novērtējums par Slovēnijas tiesību aktu atbilstību Līguma 108. un 109. pantam, kā arī ECBS statūtiem.

(8)

Saskaņā ar 1. pantu Protokolā par konverģences kritērijiem, kas minēti Līguma 121. pantā, Līguma 121. panta 1. punkta pirmajā ievilkumā minētais cenu stabilitātes kritērijs ir tas, ka dalībvalstī ir stabilas cenas un vienā gadā pirms novērtējuma vidējais inflācijas līmenis nepārsniedz 1,5 procenta punktus, to samērojot ar, augstākais, tādu triju dalībvalstu datiem, kur cenu stabilitāte ir vislielākā. Inflāciju mēra, salīdzinot saskaņotos patēriņa cenu indeksus (SPCI), kas ir definēti Padomes Regulā (EK) Nr. 2494/95 (10). Lai izvērtētu cenu stabilitāti, dalībvalsts inflāciju mēra, nosakot izmaiņas 12 mēneša indeksu vidējā aritmētiskajā attiecībā pret iepriekšējā perioda 12 mēneša indeksu vidējo aritmētisko, rezultātu izsakot procentos. Viena gada periodā līdz 2006. martam tās trīs dalībvalstis, kur cenu stabilitāte ir vislielākā, bija Zviedrija, Somija un Polija – inflācijas līmenis tajās bija attiecīgi 0,9 %, 1,0 % un 1,5 %. Komisijas un ECB ziņojumos figurēja atsauces vērtība, kuru aprēķināja, to triju dalībvalstu, kur cenu stabilitāte ir vislielākā, inflācijas līmeņu vidējā aritmētiskā rezultātam pievienojot 1,5 procentpunktus. Tādējādi atsauces vērtība viena gada periodā līdz 2006. gada martam bija 2,6 %.

(9)

Saskaņā ar 2. pantu Protokolā par konverģences kritērijiem valsts budžeta stabilitātes kritērijs, kas minēts Līguma 121. panta 1. punkta otrajā ievilkumā, ir tāds, ka novērtējuma brīdī uz dalībvalsti neattiecas atbilstīgi Līguma 104. panta 6. punktam pieņemtais Padomes lēmums par pārmērīgu budžeta deficītu.

(10)

Saskaņā ar 3. pantu Protokolā par konverģences kritērijiem kritērijs dalībai Eiropas monetārās sistēmas valūtas kursa mehānismā, kas minēts Līguma 121. panta 1. punkta trešajā ievilkumā, ir tāds, ka dalībvalsts vismaz divus gadus pirms novērtējuma bez lielām grūtībām ir ievērojusi paredzētās normālās svārstību robežas Eiropas monetārās sistēmas valūtas kursa mehānismā (VKM). Proti, dalībvalsts šajā laikā pēc savas iniciatīvas nav devalvējusi savas valūtas oficiālo kursu attiecībā pret kādas citas dalībvalsts valūtas kursu. Kopš 1999. gada 1. janvāra VKM II nodrošina shēmu valūtas kursa kritērija izpildes izvērtēšanai. Vērtējot šā kritērija izpildi savos ziņojumos, Komisija un ECB ir analizējusi divu gadu periodu, kas beidzās 2006. gada aprīlī.

(11)

Saskaņā ar 4. pantu Protokolā par konverģences kritērijiem procentu likmju konverģences kritērijs, kas minēts Līguma 121. panta 1. punkta ceturtajā ievilkumā, ir tāds, ka dalībvalsts vidējā nominālā ilgtermiņa aizdevumu procentu likme, kas pirms novērtējuma novērota vienu gadu, pārsniedz ne vairāk kā 2 procentu punktus likmēm, augstākais, trijās dalībvalstīs, kur cenu stabilitāte ir vislielākā. Lai izvērtētu procentu likmju konverģenci, salīdzināšanai tika izmantotas 10 gadu valdības standarta obligāciju procentu likmes. Lai izvērtētu atbilstību procentu likmju kritērijam, Komisijas un ECB ziņojumos izmantoja atsauces vērtību, ko aprēķināja kā vidējo aritmētisko no nominālajām ilgtermiņa procentu likmēm trijās dalībvalstīs, kur cenu stabilitāte ir vislielākā, rezultātam pievienojot divus procentu punktus. Ņemot to vērā, viena gada atsauces vērtība līdz 2006. gada martam bija 5,9 %.

(12)

Saskaņā ar 5. pantu Protokolā par konverģences kritērijiem atbilstības izvērtēšanai izmantojamos statistikas datus sniedz Komisija. Komisija sniedza šā Lēmuma sagatavošanai vajadzīgos datus. Tā sniedza budžeta datus, pamatojoties uz dalībvalstu ziņojumiem, kas iesniegti līdz 2006. gada 1. aprīlim saskaņā ar Padomes Regulu (EK) Nr. 3605/93 (1993. gada 22. novembris) par to, kā piemērot Eiropas Kopienas dibināšanas līgumam pievienoto Protokolu par pārmērīga budžeta deficīta novēršanas procedūru (11).

(13)

Ņemot vērā Komisijas un ECB ziņojumus par Slovēnijas sekmēm, pildot savas saistības attiecībā uz ekonomikas un monetāro savienību, Komisija ir izdarījusi šādus secinājumus.

 

Slovēnijas valsts tiesību akti, ieskaitot valsts centrālās bankas statūtus, atbilst Līguma 108. un 109. pantam, kā arī ECBS statūtiem.

 

Attiecībā uz to, kā Slovēnija ir izpildījusi Līguma 121. panta 1. punkta četros ievilkumos minētos konverģences kritērijus:

vidējais inflācijas līmenis Slovēnijā gada periodā līdz 2006. gada martam bija 2,3 %, tas ir mazāk par atsauces vērtību, un tas tāds saglabāsies arī turpmākajos mēnešos;

uz Slovēniju neattiecas Padomes lēmums par pārmērīgu valsts budžeta deficītu;

Slovēnija piedalās VKM II kopš 2004. gada 28. jūnija; 2 gadu laikā līdz 2006. gada aprīlim Slovēnijas tolārs (SIT) nav ticis pakļauts būtiskiem satricinājumiem un Slovēnija nav pēc savas iniciatīvas devalvējusi SIT divpusējo centrālo kursu attiecībā pret euro;

gada periodā līdz 2006. gada martam ilgtermiņa procentu likmes Slovēnijā bija vidēji 3,8 %, tātad zemākas par atsauces vērtību.

 

Ņemot vērā šos kritērijus, Slovēnija ir sasniegusi augstu ilgtspējīgas konverģences līmeni.

 

Līdz ar to Slovēnija atbilst vienotās valūtas pieņemšanai nepieciešamajiem nosacījumiem.

(14)

Saskaņā ar Līguma 122. panta 2. punktu Padome ar kvalificētu balsu vairākumu pēc Komisijas priekšlikuma nolemj, kura no dalībvalstīm ar izņēmuma statusu atbilst vienotās valūtas pieņemšanai nepieciešamajiem nosacījumiem un atceļ attiecīgo dalībvalstu izņēmuma statusu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Slovēnija atbilst vienotās valūtas pieņemšanai nepieciešamajiem nosacījumiem. 2003. gada Pievienošanas akta 4. pantā minētais Slovēnijas izņēmuma statuss tiek atcelts no 2007. gada 1. janvāra.

2. pants

Šis lēmums ir adresēts dalībvalstīm.

3. pants

Šo lēmumu publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Briselē, 2006. gada 11. jūlijā

Padomes vārdā —

priekšsēdētājs

E. HEINÄLUOMA


(1)  Ziņojums pieņemts 2006. gada 16. maijā (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts).

(2)  Ziņojums pieņemts 2006. gada 15. maijā (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts).

(3)  Atzinums sniegts 2006. gada 15. jūnijā (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts).

(4)  Padomes Lēmums 98/317/EK (1998. gada 3. maijs), kas pieņemts saskaņā ar Līguma 121. panta 4. punktu () (OV L 139, 11.5.1998., 30. lpp.).

(5)  Lēmuma 98/317/EK nosaukums ir pielāgots, lai ievērotu Eiropas Kopienas dibināšanas līguma pantu pārnumurēšanu atbilstīgi Amsterdamas Līguma 12. pantam; sākumā tajā bija iekļauta atsauce uz Līguma 109.j panta 4. punktu.

(6)  Padomes Lēmums 2000/427/EK, (2000. gada 19. jūnijs), kas pieņemts saskaņā ar Līguma 122. panta 2. punktu un attiecas uz vienotās valūtas pieņemšanu Grieķijā no 2001. gada 1. janvāra (OV L 167, 7.7.2000., 19. lpp.).

(7)  OV L 236, 23.9.2003., 33. lpp.

(8)  OV C 236, 2.8.1997., 5. lpp.

(9)  OV C 345, 13.11.1998., 6. lpp. Nolīgumā grozījumi izdarīti ar 2000. gada 14. septembra nolīgumu (OV C 362, 16.12.2000., 11. lpp.).

(10)  Padomes Regula (EK) Nr. 2494/95 (1995. gada 23. oktobris) par saskaņotajiem patēriņa cenu indeksiem (OV L 257, 27.10.1995., 1. lpp.). Regulā grozījumi izdarīti ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1882/2003 (OV L 284, 31.10.2003., 1. lpp.).

(11)  OV L 332, 31.12.1993., 7. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Padomes Regulu (EK) Nr. 2103/2005 (OV L 337, 22.12.2005., 1. lpp.).